SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE"

Transkript

1 SOMUNCU GRUP BÜNYESİNDE STAJ YAPACAK OLANLARIN BELİRLENMESİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Somuncu Gruba bağlı birimlerde staj yapacak olanların belirlenmesi ve staj sürecine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge hükümleri, Somuncu Grup Bünyesindeki Birimlerde staj yapacak olanlar için uygulanır. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu yönergede geçen; a) A PROJE: A PROJE İnşaat Yatırım Tar.Hay.San. ve Tic.Ltd.Şti. birimlerini, b) ARENA: ARENA Sinema Sportif Tes.Trz.İnş.Sar.San. ve Tic.Ltd.Şti.birimlerini, c) ADELLA: ADELLA Turizm İnş.Yat.San. ve Tic.Ltd.Şti. birimlerini, d) SOMUNCU: SOMUNCU Kiralama Proje İnş.Yat.San.Tic.Ltd.Şti.birimlerini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Stajlar Duyuru şekli MADDE 4- (1) SOMUNCU GRUP da stajlara ilişkin esaslar, Personel ve İnsan Kaynakları Eğitim ve Yönetim Müdürlüğü kanalıyla SOMUNCU GRUP web sayfasından duyurulur. Başvuru şartları ve esasları MADDE 5- a) Başvuru şartları: (1) SOMUNCU GRUP da staj yapacak olan öğrencilerde; a) Başvurunun yapıldığı tarihte, üniversitelerin önlisans ve lisans programı son sınıf öğrencileri ile denkliği Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş yurtdışında bulunan yükseköğretim kurumlarının son sınıf öğrencileri, b) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında, staj yapma mecburiyeti bulunan meslek lisesi öğrencileri, c) Üniversitelerin ve yüksekokulların ara sınıfı öğrencilerinden, staj zorunluluğu bulunan öğrenciler (staj zorunluluğu bulunmayan ara sınıfı öğrencilerine staj yaptırılmaz) olması şartı aranır. b) Esaslar: (1) Staj başvuruları aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir: a) Başvurular, birimlerin imkânları ve çalışma programlarının uygunluğuna göre, stajyerlerin talepleri de dikkate alınarak değerlendirilir. b) Stajyerlerin okullarındaki bölümü ve/veya staja zorunluluk durumu, staja kabul açısından öncelik nedenidir. Bölümü ile ilgili birim bulunmayanların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. c) Birim de staj yaptırılmaz. d) Bilgi İşlem Müdürlüğünde yalnız bilgisayar bölümü öğrencilerine staj

2 yaptırılır. e) Sekreterlik ve Büro Yönetimi bölümü öğrencilerine İK, Sekretarya, Resepsiyonist Hizmetleri bürosunda staj yaptırılır, hiçbir şartta Yönetici Bürolarında staj yaptırılmaz. f) SOMUNCU GRUP da staj bir defa yapılabilir. Staja kabul edildiği halde başlamayanlar ile stajını tamamlamayanlar ikinci kez staj başvurusunda bulunamazlar. g) Staj yapmak isteyen öğrenciler hakkında gerekli görüldüğü takdirde güvenlik soruşturması yaptırılabilir. Başvuru tarihleri ve staj dönemleri MADDE 6- (1) Staj yapacak öğrenciler için başvuru tarihleri ve staj dönemleri aşağıdaki gibidir; a) Yükseköğretim öğrencileri için Başvuru Tarihleri (Başlama Bitiş) : 01 Nisan-31 Mayıs Staj Dönemleri : Temmuz-Ağustos-Eylül (her ayın ilk haftası başlar) b) Meslek lisesi öğrencileri için Başvuru Tarihleri (Başlama Bitiş) : 01 Temmuz -31 Ağustos Staj Dönemleri : Eylül Haziran (Öğretim Yılı) (2) Yönetimin uygun görmesi halinde, birimlerin çalışma programları da göz önünde bulundurularak, yukarıda belirtilen tarihlerin dışında da staj yaptırılabilir. Başvuru şekli MADDE 7- (1) SOMUNCU GRUP da staj yapacak olan öğrenciler, İK Müdürlüğüne hitaben yazılacak dilekçeye veya adresinden temin edilecek Başvuru Formu na (Ek 1), okuldan aldıkları öğrenci belgesini ekleyerek, başvuru tarihleri içerisinde SOMUNCU GRUP İK Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvurabileceklerdir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır). (2) Stajı zorunlu olan öğrenciler, okuldan aldıkları staj zorunluluğunu ve staj sürelerini belirten belgeyi başvuru formuna eklemek zorundadır. (3) Belgelerin eksik düzenlenmesi durumunda başvurular geçerli sayılmaz. Başvuru değerlendirme aşamaları MADDE 8 (1) Staj başvuruları ilgili birimin görüşü alındıktan sonra, Genel Müdür veya birimin bağlı bulunduğu Genel Müdür Yardımcısının onayına sunulur. Gerekli görüldüğü takdirde öğrencinin staj yapacağı birim amiri stajyerle ön görüşme yapabilir. (2) Başvurusu kabul edilen öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir: a) Staj dosyası b) Adli sicil belgesi c) İkametgâh belgesi ç) Nüfus cüzdanı sureti d) 2 adet fotoğraf (vesikalık) (3) Meslek lisesi öğrencilerinin okul müdürü tarafından imzalanan sözleşmeleri, staj yapacağı birimin bağlı bulunduğu Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı tarafından onaylanır. (4) Staj onayı alınan öğrencilerin, staj yapacakları birim ve staj tarihlerine ilişkin değişiklik yapılmaz. (5) Stajyer öğrencilerin diğer evrakları staj yaptığı birim ile İK Müdürlüğünce doldurulup imzalanır. Staj süresi ve kapsamı MADDE 9- (1) Zorunlu stajlarda, Kurumun çalışma programı da dikkate alınarak

3 okulun belirlediği işgünü kadar staj yaptırılır. (2) Zorunlu olmayan stajlarda, SOMUNCU GRUP İdari Teşkilatı birimlerinde 10 (on) işgünü süreyle staj yaptırılır. Gerekli görüldüğü hallerde birim amirleri tarafından staj süresi uzatılabilir. (3) Meslek lisesi öğrencilerinin staj süresi, içinde bulunulan öğretim yılı ile sınırlıdır. (4) Stajın içeriği, ilgili birim tarafından belirlenir. Stajyer, birimce belirlenen bir sorumlu nezaretinde çalışır. Ücret MADDE 10- (1) Yüksekokul öğrencilerine hiçbir şekilde (konaklama, sağlık harcamaları, yemek vb) ücret ödenmez. (2) Meslek lisesi öğrencilerine; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesine uygun olarak, (Değişik: Başkanlık Makamının 10/03/2011 tarihli ve 352 sayılı Kararı ile 15/03/2011 tarihinden geçerli olmak üzere) Asgari Ücretin % 65 i kadar ödeme yapılır. Asgari ücrette yıl içinde artış olması halinde, artış miktarı öğrencinin ücretine ilave edilir. Mesai saatleri ve devamsızlık MADDE 11- (1) Staj mesai saatleri içinde, tam gün süreli olarak yapılır. Mesai saatleri dışında çalışma yapılması, ancak birim amirinden izin alındığında mümkündür. (2) Yüksekokul öğrencileri, staj süresince birim amirinin izniyle en fazla iki gün izin kullanabilir. (3) Meslek lisesi öğrencileri toplam staj süresince, sözleşmelerinde belirtilen sürede izin kullanabilirler. Öğrencilerin mazeretsiz olarak devamsızlık yapmaları halinde stajları iptal edilir ve bu günlere ait ücretleri ödenmez. (4) Meslek lisesi öğrencilerinin aylık devam/devamsızlık çizelgesi, staj yaptığı birimdeki sorumlu kişi tarafından doldurulup imzalandıktan sonra İK Müdürlüğü tarafından onaylanarak okuluna gönderilir. Stajyerlerin yükümlülükleri MADDE 12- (1) SOMUNCU GRUP Genel Sekreterliğinde staj yapanlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve diğer mevzuatta stajyerlerle ilgili öngörülen ödev ve yükümlülüklere uymak zorundadır. Aksi takdirde, öğrencinin stajyerliğine son verilerek, bu durum okuluna bildirilir. Ayrıca, o güne kadar yapmış olduğu çalışmalar staj olarak değerlendirilmez. (2) Meslek lisesi öğrencileri staja başladıkları ay içerisinde ilgili banka şubesinden hesap açtırarak, hesap cüzdanı fotokopisini, stajla ilgili tüm evraklarını ve sözleşmelerini, İK Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. (3) Stajyer, adına düzenlenen Geçici Görevli Tanıtım Kartını, staj bitiminde İK Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Stajın değerlendirilmesi MADDE 13- (1) Yüksekokul ve fakülte öğrencilerinin değerlendirme formları, ilgili birim tarafından staj süresinin bitiminde doldurularak, kapalı zarf içerisinde İK Müdürlüğüne gönderilir. (2) Meslek lisesi öğrencilerinin stajla ilgili tüm evrakları ve yaptığı çalışmalar, öğretim yılının bitiminden on gün önce, ilgili birim tarafından onaylanarak, İK Müdürlüğüne gönderilir. (3) Stajını tamamlayan fakülte ve yüksekokul öğrencilerine, staj değerlendirme formları dikkate alınarak, İK Müdürlüğü tarafından hazırlanan Staj Katılım Belgesi (Ek 2) verilir. (4) Staj süresince Yönergenin 11 ve 12 nci maddelerindeki şartlara uymayanlar ile stajı yarıda bırakanlara Staj Katılım Belgesi verilmez.

4 Stajyerlere sağlanan hizmetler MADDE 14- (1) Stajyerler; SOMUNCU GRUP da ücretini kendileri ödemek şartıyla yemekhane hizmetlerinden faydalanabilirler. Yürürlük MADDE 15- (1) Bu yönerge SOMUNCU GRUP Genel Müdür Onayı ile yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 16- (1) Bu yönergeyi İK Müdürü yürütür.

5 SOMUNCU GRUP EK-1 İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ STAJ BAŞVURU FORMU 1. KİMLİK BİLGİLERİ T.C. KİMLİK NO DOĞUM YERİ VE TARİHİ ADRES TELEFON E-MAİL EV GSM FOTOĞRAF 2.EĞİTİM DURUMU OKULU BÖLÜMÜ SINIFI YABANCI DİL SEVİYESİ 3. STAJ TALEP BİLGİLERİ ZORUNLU STAJ ( İŞ GÜNÜ) TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL İSTEĞE BAĞLI TEMMUZ EYLÜL STAJ YAPMAK İSTEDİĞİ BİRİM (Öğrencinin Bölümü İle Uygun Olmalı) 4. FORMA EKLENECEK BELGELER 1) Öğrenci Belgesi 2) Zorunlu olan stajlar için zorunluluğu ve süreyi belirten yazı 5. HAKKINDA BİLGİ ALINABİLECEK KİŞİLER Sıra No Adı Soyadı Görevi Tel / Gsm Adres Söz konusu staj talebim hakkında gereğini arz ederim..../.../2013 İMZA

6 SOMUNCU GRUP EK-2 İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ STAJ BAŞVURU FORMU 1. KİMLİK BİLGİLERİ T.C. KİMLİK NO DOĞUM YERİ VE TARİHİ ADRES TELEFON E-MAİL EV GSM FOTOĞRAF 2.EĞİTİM DURUMU OKULU BÖLÜMÜ SINIFI YABANCI DİL SEVİYESİ STAJ YAPMAK İSTEDİĞİ BİRİM (Öğrencinin Bölümü İle Uygun Olmalı) 3. FORMA EKLENECEK BELGELER 1) Öğrenci Belgesi 2) Zorunlu olan stajlar için zorunluluğu ve süreyi belirten yazı 4. HAKKINDA BİLGİ ALINABİLECEK KİŞİLER Sıra No Adı Soyadı Görevi Tel / Gsm Adres Söz konusu staj talebim hakkında gereğini arz ederim..../.../2013 İMZA

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDA STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLER HAKKINDA YÖNERGE

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDA STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLER HAKKINDA YÖNERGE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDA STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLER HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında staj

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar Resmi Gazete Tarihi: 17.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28650 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik;

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK LİDERLİĞİ YETİŞTİRME, GELİŞİM EĞİTİMLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK LİDERLİĞİ YETİŞTİRME, GELİŞİM EĞİTİMLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK LİDERLİĞİ YETİŞTİRME, GELİŞİM EĞİTİMLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge,

Detaylı

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03. İlk yardım Yönetmeliği RG Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762 İlk yardım Yönetmeliği İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.2004

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi yaz okuluna ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ

ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ AMAÇ Madde 1. Bu esaslar, Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin staj uygulama esaslarını ve ilkelerini belirler KAPSAM

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı, Türkiye

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28772

Resmî Gazete Sayı : 28772 21 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28772 YÖNETMELİK Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. Şırnak İl Özel İdaresi. Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. Şırnak İl Özel İdaresi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Şırnak İl Özel İdaresi Harcama Birimleri ve

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Üniversitemiz personelinin

Detaylı

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ MEMUR PERSONELİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMESİNE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ MEMUR PERSONELİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMESİNE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar SİVAS İL ÖZEL İDARESİ MEMUR PERSONELİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 - Bu Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi olarak

Detaylı

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen;

X/1 ESASLAR. Madde 3- Bu Esas ve Usullerde geçen; TÜBİTAK KAYNAKLARINDAN GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ İLE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE PROJE KARŞILIĞI AKTARILACAK TUTARLARIN HARCANMASI VE TÜBİTAK TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DIŞ DESTEKLİ PROJELERİN HARCAMALARININ

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde ön lisans, lisans,

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ

İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ İŞ YERİ STAJ SÖZLEŞMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SULTANHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETMELERDE İŞ YERİ STAJI SÖZLEŞMESİ FOTOĞRAF ÖĞRENCİNİN T.C. Kimlik Numarası Adı Soyadı Öğrenci Numarası Öğretim

Detaylı