MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜ MARKANIN ĠPTALĠ MARKANIN TERKĠNĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜ MARKANIN ĠPTALĠ MARKANIN TERKĠNĠ"

Transkript

1 MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜ MARKANIN ĠPTALĠ MARKANIN TERKĠNĠ Markanın hükümsüz kullanılmasını gerektiren haller KHK nın 42. md. düzenlenmiştir. 1. KHK nın 7. ve 8. md düzenlenen mutlak ve nisbi red nedenleri olup; bunlar markanın tescili esnasında var olmakla birlikte her nasılsa markanın tescil edilmesi durumuna ait hükümsüzlük nedenleridir. Bu durumda dava haksız tescilin sicilinden terkini amacı ile açılacaktır. 2. Markanın tescili aşamasında bulunmayan, ancak tescilden sonra ortaya çıkan nedenlerden dolayı markanın hükümsüz kullanılmasıdır. Bu da KHK nın 42c, d, e ve f bendlerinde düzenlenmiştir. Markanın hükümsüzlüğü, tescili anında mevcut red sebeplere rağmen tescil edilip, tescilden sonra mahkeme kararı ile marka hakkının terkinidir.yani marka tescil engeli olmasına rağmen tescil edilmiş, sonradan mahkeme kararı ile marka terkin edilmiş ise bu durum marka hükümsüzlüğü olarak tanımlanmaktadır. Markanın iptali ise, tescili anında red sebebi mevcut olmayıp, tescilden sonra ortaya çıkan sebepler dolayısıyla markanın mahkeme kararı ile terkini halidir.marka hükümsüzlüğü ile markanın iptali arasında tek fark, markanın terkinine sebep olan halin tescil anında ya da tescilden sonra oluşup oluşmadığıdır.bu sebep tescil anında oluşmuş ise markanın hükümsüzlüğü, tescilden sonra oluşmuş ise markanın iptali olarak adlandırılmaktadır. Marka hakkının sona erdirilmesi ise, herhangi bir yargı kararı olmaksızın marka sahibinin talebi ile markanın terkini halidir.bu durumda markanın terkin sebebi tartışılmamakta sadece marka sahibinin talebi ile marka sicilinden terkin edilmektedir. MARKA HÜKÜMSÜZLÜK SEBEPLERĠ 556 sayılı KHK nin 42. md. de 6 bend halinde markanın hükümsüzlüğünü gerektiren haller sayılmıştır. Buna göre: 1. Mutlak red sebeplerinin varlığı 2. Nisbi red sebeplerinin varlığı 3. Markanın kullanılmaması 4. Markanın yaygın bir ad haline gelmiş olması 5. Markanın halkı yanıltacak biçimde yanlış anlamaya neden olması 6. Markanın teknik yönetmeliğe aykırı kullanılması 1. MUTLAK RED SEBEPLERĠ KHK nin 7. md. düzenlenen mutlak red sebepleri işaretin tüm gerçek ve tüzel kişilerin kullanımına yasak olmasına ilişkindir. Yani bu işaret hiçbir şekilde marka olarak kullanılamaz.

2 Coğrafi kaynak, cins, vasıf, amaç, nitelik belirten işaretler hiçbir şekilde marka olarak kullanılamaz. Bu red nedeni herhangi bir ayırt edici özelliği olmayan, ticaret alanında tüm tacirlerin kullanımına açık olan işaretler ile, halkı yanıltıcı, kamu düzenine aykırı, toplumun dini ve ahlaki değerlerine aykırı düşen işaretlerin tesciline engel olma amacını gütmektedir. Örneğin doktor ibaresi sağlık sektöründe bir meslek grubunu tanımladığı için marka olarak tescil edilemez. çilek ibaresi sebze-meyve sektöründe bir cins olduğundan bu sektörde marka olarak tescil edilemez. Labne ibaresi güneydoğuda yaygın olarak bir peynir cinsi olarak bilindiğinden bu sınıfta marka olarak tescil edilemez. Bu maddenin tek istisnası 42. maddenin son fıkrasında düzenlenmiştir. Bir marka tescil tarihinden önce kullanılmış ve tescile konu mal ve hizmetler için ayırt edici nitelik kazanmış ise tescili hükümsüz kılınamaz. ÇAY-SET marka başvurusu için TPE ye başvurulmuş, TPE yaptığı inceleme sonucunda tescil talebinin reddine karar vermiştir. Bu red kararının kaldırılarak markanın tescil talebi ile açılan YİDK hükümsüzlük davasında talep incelenmiş ve her ne kadar davacının bu markayı çay kahve makinaları üretimi ve pazarlamasında kullanıldığı iddia edilmişse de bu kullanımın markayı ayırt edici hale getirmediği tespit edilmiş ve dava reddedilmiştir. İlgili kararlardan biri de Lo Salt ibaresine ilişkindir. İstanbul 2. FSHM de açılan hükümsüzlük ve haksız rekabetin önlenmesi davasında, davacı Lo Salt markanın sahibidir. Davalının tescil ettirdiği marka ise min-salt şeklindedir. Davalı min-salt markasının yanı sıra ambalaj üzerinde ayrıca low-salt ibaresini de kullanmaktadır. Davacı da Low-salt ibaresinin, tescilli Lo-salt markasına haksız rekabet yarattığı iddiasıyla kullanımının durdurulması ve ayrıca Min-salt markasının da hükümsüzlüğünü talep etmektedir. Bilindiği gibi salt tuz anlamındadır ve tek başına marka olarak 30.sınıfta tescil edilemez. Mahkemede davalı, Low-salt ibaresinin ürünün düşük sodyum içerdiği anlamına gelmesi sebebi ile ürünün tanımlayıcı açıklama şekli ile kullandığını iddia etmiş ve markasının min-salt olduğunu bu durumda haksız rekabet yaratmadığını, davanın reddini talep etmiştir. Mahkeme yargılama sonucu ilginç bir karar vermiştir. Salt kelimesinin evrensel olarak tuz anlamı taşıdığını, Low ibaresinin de alçak, az, alt olduğunu kabul etmiş ancak Low-salt ibaresini tanımlayıcı nitelikte bulmamıştır. Kararda aynen Lo salt ibaresi ile hem düşük sodyum ihtiva ettiği vurgulanabilmekte, hem de okunuş itibariyle aynı olsa da, Lo salt şekli ile marka tescili için mutlak red sebeplerinden sayılan tanımlayıcı olma engelinden kurtulunmaktadır şeklinde gerekçe belirtilmiştir. Yargılama sonucunda davalı adına tescilli hem min-salt markası hükümsüz kılınmış hem de ambalaj üzerinde kullanılan Low-salt ibaresinin kullanımının engellenmesine karar verilmiştir. Kaymaklım ibaresi tek başına tescil edilmiş bir ibaredir. Bu marka kakao, muz, çilek ve sade kremalı bisküvilerde malın cinsini, vasfını, niteliğini tanımladığı 556 sayılı KHK 7/c md. gereğince mutlak red sebebi ihtiva ettiği, ayrıca bu işi yapan diğer firmaların kullanımına engel olduğu için TTK 57/10 md. anlamında haksız rekabet teşkil etmesi nedeniyle de hükümsüz kılınması talep edilmiştir.

3 Davacı da öncelikle kaymaklım ibaresinin cins olmadığını, çok uzun süreden beri yoğun reklam ile kullanılıp ayırt edici hale geldiğini, cins sayılsa bile KHK 42/son md. uyarınca ayırt edici hale gelen bir markanın hükümsüz kılınamayacağını iddia etmiştir. Burada en önemli sorun cins ibaresinin nasıl tespit edileceğidir. Tescil edilmek istenen işaretin cins sayılabilmesi için hiçbir özel zihni çaba göstermeden doğrudan mal ve hizmeti düşündürmesi gerekir. Bir mal ve hizmeti doğrudan çağrıştırmayıp akla getirmeyen, ancak telhimde bulunan kelimeler cins olmayıp, tescili engellenemez. Tüketici işareti duyduğunda kesin olarak mal ve hizmetin niteliğini tanımlayamıyor, fakat olasılıkları zihninde birkaç seçeneğe kadar indirebiliyorsa telhim edici işaret söz konusudur. Kaymak bir cinstir ancak kaymak dendiğinde akla süt mamülü, dondurma, baklava gelebilir ancak bisküvi gelmez. Dolayısıyla kaymak ibaresi bisküvi emtiasında cins değildir. Ayrıca cins olsa bile ayırt edici hale gelmiş ise tescili reddedilemez, tescil edilmiş ise hükümsüz kılınamaz. Mahkemede yargılama sonucu kaymaklım markasının sadece krep, baklava, şöbiyet, tulumba tatlıları ve bülbül yuvası emtiasında hükümsüz kılmış, fazlaca diğer istemleri reddetmiştir. Duşakabin markası tek başına tescil edilmiş, daha sonra pek çok firma tarafından malın tanımlayıcı unsuru şekli ile markanın yanında kullanılmıştır. Davacı bu kullanımın durdurulması nedeni ile dava açmıştır. Yapılan yargılamada Duşakabin ibaresinin hiçbir zihni çaba harcamaksızın duş yapılan yer duş yapılan kabin anlamında geldiğini ayırt edici hiçbir özelliğinin olmadığını zorunlu ve jenerik sözcük olduğunu tespit etmiş ve kullanımın durdurulamayacağını hüküm altına almıştır. 2. NĠSPĠ RED SEBEPLERĠ KHK nın 8/2 b hükmü kısaca, bir marka başvurusunda, daha önce yapılmış başvuru veya tescilli bir marka ile karıştırılma ihtimali bulunmasını başvurunun reddini sebebi olarak öngörmektedir. Bu maddede 7/1-b den farklı olarak düzenlenen nispi red sebepleri; a) Karşılaştırılan başvuru ve markanın aynı, mal ve hizmetlerin benzer, b) Başvuru ve markanın benzer, mal ve hizmetlerin aynı c) Başvuru ve markanın benzer,mal ve hizmetlerin benzer olması halindedir. Bu üç halden birinin gerçekleşmesi, aynı zamanda başvuru ile önceki markanın halk tarafından karıştırılması ihtimali varsa nispi red sebebi olarak marka tescil edilemez. Marka başvurusu önceki markaya benzer olmasına rağmen halk tarafından karıştırma ihtimali yoksa tescile engel olmaz. Burada aranan markanın aynı veya benzer olmasının yanı sıra tescili istenen sınıfın da aynı ya da benzer olmasıdır.marka ile tescili istenen işaret tıpatıp aynı olsa bile, tescili istenen sınıflar benzer ya da ilişkili değilse nispi red sebebi yapılamaz. Nispi red sebebinin aynı ve yakın benzerlik açısından TPE tespite çalışsa da, YİDK iptali ve markanın sicilden terkini talepli davada ilgilinin itirazı dava açma şartıdır. Marka ilana çıktıktan sonra ilgilisi ilana itiraz etmez, marka itiraz görmeksizin tescil edilir ise, tescilden sonra TPE kararının iptali ve markanın hükümsüzlüğü için bu red sebebine dayanarak YİDK iptal davası açılamaz. Marka hükümsüzlük davasında ise

4 ilgili markanın tescili aşamasında itiraz etmemiş olsa bile 2 aylık süreye bağlı olmaksızın sonradan tescil edilen markanın hükümsüzlüğünü talep edebilir. Burada aranan marka benzerliği görsel, fonotik, işitsel benzerliği, ya da anlam benzerliğidir. Görsel veya fonotik olarak benzer olmasa da anlam benzerliği varsa bu da bir nispi red sebebidir. İşitsel-görsel benzerlikte Eti Şokoleti ile Schokoletta örneği verilebilir. Yapılan yargılamada her ne kadar görsel olarak benzerlik az da olsa okunuşlarının yüksek seviyede benzer bulundukları, zira vurgunun her iki sözcükte de ilk üç hecede olduğu, son hecelerdeki farklı telaffuzun, benzerliği ortadan kaldırmadığı tespit edilmiş ve Schokoletta markasının hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. Nispi red sebeplerinde en çok karıştırılan kavram, davaya konu olan markalarda üst marka ve tescili istenen asıl marka kavramıdır. Burada birden fazla ibare ya da üst marka ile tescili istenen ibarenin ne olduğunun tespiti önem taşımaktadır. Fit markası hem müstakil olarak hem de Eti ibaresi ile birlikte ETİ FİT olarak tescillidir. Pek çok firma, Fit ibaresine benzer ibareleri tescil için başvurmuş ve bu başvurularda TPE ce kabul edilmiştir. Örneğin, Piyafity, Vitafit ibaresi Fit ve Eti Fit e benzer bulunmamış tescil edilmiştir. YİDK hükümsüzlük davasına konu olmuştur. Yargılamada TPE vekili Fit ibaresinin Piyafity ya da Vitafit e benzer olmadığını, tescil edilen ibarelerin yeni ver orijinal olduğunu savunmuştur. Mahkeme yargılama sonunda fit ibaresinin başına getirilen Piya ve Vita ibarelerinin başka ibarelerle pek çok tescile konu olduğunu, üreticiyi ifade eden, onu işaret eden ÜST marka olduğunu, Fit ibaresinin ise davaya konu tescilde asıl tescil ettirilmek istenen ibare olduğunu tespit etmiştir. Piyafit ve Vitafit markalarının hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. Etimek yine Eti tarafından tescil edilmiş bir markadır.peymek yine Eti tarafından tescil edilmiştir. Daha sonra Dil-mek, Peximek ve Müslimek ibareleri ayrı ayrı marka olarak tescil edilmiştir. Bu üç davada da Eti nin savunması, Mek ibaresi her ne kadar Etimek şekli ile tescil edilmişse de, Eti nin üretim yapan şirketi işaret ettiğini, asıl markanın Mek olduğunu, tescil edilen Dil-mek, Peksimek, Müslimek ibarelerinde de asıl tescil edilmek istenen ibarenin Mek olduğunu iddia etmiştir. Yargılama sonucunda da Etimek markasının tanınmış marka olduğu, ve tescil edilen diğer ibarelerin benzer olması nedeniyle hükümsüzlüğüne karar verilmiştir. En ilginç davalardan biri de Alpella Brownella davasıdır. Browni Eti adına hem müstakil Browni şekli ile, hem de Eti Browni şekli ile tescil edilmiştir. Daha sonra tescil aşamasında benzer bulunmamıştır. Alpella Brownella markası ilk bakışta çok benzer görülmektedir. Ancak burada aranan şartlardan biri de ürün benzerliğidir. Browni Eti tarafından kek emtiasında kullanılan ve ayırt edici hale gelmiş bir markadır. Yıldız Holding Alpella markası ile kek üretmekte ve satmaktadır. Alpella Brownella adıyla da kek satmıştır. Eti Browni Alpella Brownella markaları arasında fonotik olarak Brown benzerliği zayıf bile olsa, sonradan tescil edilen Alpella Brownella markasının tescil amacı, kek emtiasında kullanmak ve önceden tescil edilmiş Eti Browni markasının tanınmışlığından faydalanmak olacaktır. İşte bu nedenlerle Alpella Brownella markasının hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

5 3. MARKANIN KULLANILMAMASI Marka tescil tarihinden itibaren tescil edildiği tüm sınıflarda kullanılmalıdır. 556 sy. KHK 14/1 e göre markanın tescil edildiği tarihten itibaren 5 yıl içinde haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma 5 yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde marka iptal edilir. Bu madde bir marka iptal sebebidir.yani tescil anında mevcut olmayıp, tescilden sonra ortaya çıkan bir sebep ile marka hakkının mahkeme kararı ile ortadan kaldırılmasıdır. Bu maddedeki amaç, marka kullanılmamasına rağmen, elinde tutarak tekel oluşturma tehlikesinin bertaraf edilmesidir. Kullanmama nedeni ile açılacak bir davada, davalı markasını kesintisiz ve ciddi olarak kullandığını ispatla zorunludur. Diğer hükümsüzlük dava sebeplerinden farklı olarak ispat yükü davacıda değil davalıdadır. Yine bu davada, davacı bu davayı açmakta hukuki yararı olduğunu ispatla zorunludur. Yoksa dava açmakta hukuki yararı olmadan, sadece karşı tarafı ızrar etme kastı ile davranılması halinde marka hakkı sahibinin baskı altına alınması sonucunu doğurur. Kullanmama nedeni ile açılacak hükümsüzlük davalarında tescilden itibaren 5 yıllık süre veya kullanıma 5 yıl ara verilmesi dava şartıdır. Önceleri bu 5 yıllık süre, aleyhine dava açılan marka sahibinin başvuru tarihinden başlamakta idi. Bilindiği gibi marka başvuru ile markanın tescil belgesine bağlanması en az 1-2 yıllık bir süre almakta, bu süre itirazlar, YİDK hükümsüzlük davası derken, 5 yılı aşkın süreyi bulmaktadır. Basiretli bir tüccar tescil belgesi adına düzenlendiğinden itibaren kullanmaya başladığında, bazen bu 5 yıllık kullanmama süresini dahi aşmaktadır. Bu nedenle, kullanmama nedeni ile açılacak davalarda 5 yıllık sürenin başlangıcı, tescil belgesinin düzenlendiği tarihinden başlayacağı mahkemeler tarafından karar altına alınmış, Yargıtay içtihatları ile de benimsenmiştir. Yasadaki bu boşlukta içtihatlarla doldurulmuştur. Marka sahibi markasını kullandığını, her türlü belge ile kanıtlayabilir. Fatura, ambalaj, fiyat listesi, televizyon ve gazete reklamları, her türlü tanıtım evrakı ve fotoğraflar ile kullanım ispatlanabilir. Ancak bu kullanımın ciddi ve kesintisiz olması şarttır. Yoksa, sadece kullanımı ispat etmek adına kısıtlı ve az sayıdaki kullanım ciddi kullanımdan sayılmaz. Yine davalı dava açmadan kısa bir süre önce kullanıma başlamış ise, bu kullanım mahkemece ciddi kullanımdan sayılmamaktadır. Bu süre yargı içtihatları ile dava açılmanda önceki 3 aylık kullanım olarak uygulanmaktadır. 556 KHK nın 14/2 fıkrasında hangi hallerde markanın kullanılmış olduğunun kabul edileceği belirlenmiştir: a. Tescilli markanın asıl unsurlarını değiştirmeden, markanın farklı unsurlarda kullanımı b. Markanın, yalnız ihracat amacıyla mal veya ambalajlarda kullanımı c. Markanın, marka sahibinin izni ile lisans alınarak kullanılması d. Markayı taşıyan malın ithali. Marka sahibinin tescilli markasını, bu tanımlanan şekillerden en az biri olarak kullanması gerekir. Marka pek çok sınıfta tescil edilmiş, bazı sınıflarda kullanılmış, diğer sınıflarda kullanılmamış ise kullanılmayan sınıflarda hükümsüz kılınır ki, bu durum kısmi hükümsüzlük olarak tanımlanmaktadır.

6 Etiform, Eti adına kayıtlı olup, bisküvi, çikolata, kek, kraker gibi ürünlerde kullanılmaktadır. Doğadanform markası, 1998 tarihinde tescil edilmiş bir markadır. Eti, doğadanform markasının tescil edildiği biçimden farklı kullanıldığı, ayrıca tescil edildiği tüm sınıflarda kullanılmaması nedeniyle dava açmıştır. Doğadan firması da, form ibaresinin herkesin kullanımına açık bir ifade olduğunu (cins), üstelik Eti nin kullanımı nedeni ile artık cinse dönüştüğünü, bu nedenle hükümsüz kılınması gerektiği konusunda bir karşı dava açmıştır. Marka tescil edildiği biçimde, asıl unsurları değiştirilmeden kullanılmak zorundadır. Yoksa tescil edilen ibarenin esas unsurlarının değiştirilerek kullanımı, tescil biçiminden farklı, yeni bir marka haline gelebilir. Bu davada doğadan firması birleşik doğadanform şekli ile tescil ettirdiği markasında form ibaresini öne çıkararak, müstakil bir marka şeklinde kullandığı iddia edilmiştir. Mahkemece yapılan yargılamada, Doğadanform şekli ile birleşik tescile rağmen Doğadan ibaresinin üst satırda, form ibaresinin ayrı ve öne çıkarılarak kullanımını, markanın farklı kullanım olarak kabul etmemiş, ancak bu markanın sadece çay emtiasında kullanıldığını, diğer sınıflarda kullanılmaması nedeniyle kısmi hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Benim-Benim için markalarına karşı açılan davalarda da mahkeme kullanılmayan mal ve hizmetlerde markanın kısmi hükümsüzlüğüne karar vermiştir. 4. MARKANIN MAL VE HĠZMETLERDE YAYGIN AD HALĠNE GELMESĠ Burada en önemli husus, usulüne uygun olarak tescil edilen markanın, marka sahibinin davranışları nedeni ile, markanın kullanıldığı mal ve hizmetler için artık yaygın bir ad haline gelmiş olmasıdır. Marka artık serbest, herkesin kullanımına açık bir işaret haline gelmiştir. Marka sahibi markasını korumakla yükümlüdür. Benzer ibareli marka tescil başvurularına itiraz etmeli, benzer tescillerin hükümsüzlüğü için dava açılmalı, tecavüzün men i ni talep etmeli, üzerine düşen yükümlülükleri ifa etmelidir. Bunları yapmaz, ibare artık ürünün ismi haline gelir ise, bu markanın hükümsüzlüğü sonucunu doğurur. Bu duruma en iyi örnek aspirin kelimesidir. Aspirin bir çeşit ağrı kesici, ateş düşürücü ürün adı için, marka olarak tescil edilmiş, ancak marka sahibinin davranışları sebebiyle benzer ürünlerde artık ürün adı haline gelmiştir. Walkmen Sony nin bir markası olmasına rağmen çok yaygın kullanım nedeniyle artık ürünün cinsi halini almıştır. Gilette markası artık traş bıçağının adı haline gelmiştir. Burada marka sahibinin markasını koruması, gerekli hukuki talep ve dava haklarını kullanması durumunda ise, marka ayırt edici hale gelir ve hükümsüz kılınamaz. Teflon, Gilette, Aygaz markaları bu nedenle cinse dönüşse de marka özelliğini korumaktadır. Kekun markası da kekun karışımı ürününde yaygın olarak ürün adı haline gelmişse de, İstanbul FSMH de açılan dava da, ürün adı olarak kullanımına rağmen ayırt edici hale geldiği tespit edilmiş, hükümsüzlük talebi reddedilmiştir. Browni bir çeşit kek anlamına gelen 1986 yılında ilk kez Eti tarafından tescil edilen bir markadır yılından sonra pek çok firma tarafından tescili talep edilmiştir. Bu marka tescil edildiği tarihten bu yana kesintisiz ve yoğun olarak Eti tarafından kullanılmış ve ayırt edici hale gelmiştir.

7 Ülker bu markanın tescil edildiği anda cins olduğu, tescilden sonra da marka sahibinin davranışları nedeni ile cinse döndüğü iddiası ile markanın hükümsüzlüğünü talep etmiştir. Bu durumda Eti öncelikle Browni nin cins olmadığını, cins olsa dahi yapılan yatırımlar ve tanıtım ile Eti ye mal olan bir marka olduğunu, Eti nin tanınmış markası olduğunu ve markanın cinse dönmemesi için tüm yasal hakları kullanmaya devam ettiğini iddia etmiştir. Nitekim browni ve form ibaresi en çok dava konusu olan 2 markadır. Browni bir çeşit kek olmasına, yemek kitaplarında en çok rağbet edilen tarif olmasına rağmen, hukuk doktrinine geçen önemli bir markadır. İlk 1986 yılında tescilinden beri kesintisiz kullanılmıştır. Bir kelime cins olsa bile yaygın olarak bilinip bilinmediği çok önemlidir. Örneğin labne tescili anında güneydoğuda yaygın olarak bilinen bir peynir cinsidir. Pınar ilk kez Pınar Labne olarak tescili anında halk arasında cins olarak bilinen peynirin adı olarak kullanılan bir ibare idi. Oysa Browni 1986 yılında bilinen bir kek cinsi değildir.yurtdışında da fındıklı-kakaolu kek olarak bilinmektedir. Oysa Eti, Browni adını ıslak kek markası olarak tescil ettirmiş ve yurtdışında bilinen ürün cinsinden çıkarmış, bağımsız hale gelmiştir. Yani 1986 yılında ıslak kek olarak bilinen ürüne, Browni markasını vermiş ve yoğun olarak kullanılmıştır. Daha sonraları Browni ıslak kekle aynı anlamda kullanılmış, yemek kitaplarına girmişse de artık çağrışım olarak bağımsızlaşmış Eti ye mal olmuştur. Topkek markası da benzer bir ibaredir. Eti ilk kez markayı tescil ettikten sonra topa benzeyen yuvarlak keklerin adı olarak kullanmaya başlamış, sonradan bu marka yuvarlak kekin adı gibi kullanılmaya başlamıştır. Pek çok kitapta topkek tarifi yer almaktadır. Burada önemli olan markayı koruma kararlılığıdır. Markanın ayırt edici hale gelmiş olmasıdır. Ülker açtığı davada ayırt edicilik engeline takılmış ve dava reddedilmiştir. 5. MARKA KULLANIMININ HALK ÜZERĠNDE YANILTICI OLMASI Bu da, sonradan ortaya çıkan bir iptal nedenidir. Marka kullanım nedeni ile artık halkı yanıltıcı yanlış anlamaya sebep olan bir hale gelmiştir. Mutlak red sebeplerinden farklı olarak kalite, coğrafi kaynak, nitelik olmamasına rağmen, markanın kullanımı nedeni ile halk üzerinde niteliğe, üretim yerine, malın kalitesine ilişkin yanıltıyor olmasıdır. Öznikçini çini vazo, pano,tabaklar için tescil edilmiş bir markadır. Ancak sonraları kullanış tarzı, seçtiği renk, biçimi nedeni ile İznikçinisi ile özdeşleştirilmiştir. Ballıbahçe bal aromalı şurup için tescil edilmiş bir markadır. Ancak kullanımı nedeniyle tüketicide şurup değil, bal olduğu izlenimi uyandırmaktadır ve onu alan tüketici bal aldığını zannetmektedir. Bu nedenle markanın hükümsüzlüğü için dava açılmış ve halen derdesttir 6. MARKANIN TEKNĠK YÖNETMELĠĞE AYKIRI KULLANILMASI KHK 59 md. göre, marka sahibi, garanti markası veya ortak markasının teknik yönetmeliğine aykırı kullanımına göz yumar ve taraflardan birinin başvurusu üzerine, mahkemece tanınan süreye rağmen bu kullanım düzeltilmez ise, tanınan süre sonunda mahkeme tarafından iptal edilir. Bu maddeye konu markalar, garanti marka ve ortak markalar olup, ferdi markalara ilişkin değildir.

8 MARKA HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI: 1-TARAFLAR: 556 sy KHK nin 43. md de Markanın hükümsüzlüğünü, ilgili mahkemeden zarar gören kişiler, Cumhuriyet Savcıları veya ilgili resmi makamlar isteyebilir olarak belirlenmiştir. 43.md. zarar gören kişiler ibaresi zarara uğrayan, zarara uğrama tehlikesi olan, yahut ondan yararlanma imkanı kısıtlanan gerçek ve tüzel kişilerdir. A- Bu davayı marka sahibi gerçek ve tüzel kişiler açabileceği gibi, bu markanın tescili nedeni ile zarar gören ya da zarar görme tehlikesi olan üçüncü şahıslar da açabilir. Ancak marka bir şirket adına tescilli ise bu tescilli markaya dayanılarak açılacak bir davada şirket ortağı müstakil olarak kendi adına dava açamaz, ya da marka şirket adına tescilli ise, dava şirket aleyhine açılmalıdır, şirket ortağı aleyhine açılamaz. B- KHK da ilgili resmi makamlarında hükümsüzlük davası açabileceği belirtilmiştir. Ticaret, Sanayi odaları, meslek birlikleri gibi resmi makamlar da üyelerinin zarar görmesi halinde hükümsüzlük davası açabilirler. TPE markanın tescili ve tescilli markaları korumakla yükümlü bir kurum olup, tescil ettiği markanın hükümsüzlüğü sonucunu doğuran bir işlem yapamayacakları gibi, tescil edilen markanın hükümsüzlüğü için dava da açamaz. C- Cumhuriyet Savcılarının da kamu menfaatinin olması halinde hükümsüzlük davası açma yetkileri mevcut olup, özellikle suça konu olan ibareler aleyhine hükümsüzlük davası açabileceklerdir. 2-DAVALI: Hükümsüzlük davası, tescilli markanın sahibine karşı açılır,marka birden fazla kişi adına tescilli ise, hepsine birden açılmalıdır. Marka tüzel kişilik adına tescilli ise, dava tüzel kişi aleyhine açılacaktır. 556 KHK 43. belirtilen hükümsüzlük davası TPE aleyhine açılamaz. Zira tescil aşamaları tüketilmiş, marka tescil edilmiştir. Henüz tescil işlemleri tamamlanmamış, başvuru halinde olan markalara karşı dava açılamaz. Doktrinde bazı hukukçular, markanın ilanından sonra, marka başvuru sahibinin üçüncü kişilere karşı tecavüz ün men i davası açması halinde, tescil işlemleri tamamlanmamış markaya karşı hükümsüzlük davası açılabileceğini, bu durumda tescil işlemlerinin sonucunun beklenmesini öngörmektedirler. Ancak bu durum usul ekonomisine uygun olmayıp, bekletici mesele saymanın uygun olamayacağı açıktır. Genelde mahkemeler tescil işlemleri devam eden markalara karşı açılan hükümsüzlük davalarını mevsimsiz açılmış bir dava olması sebebi ile reddetmektedirler. 3-DAVA AÇMA SÜRESĠ: KHK de hükümsüzlük davaları herhangi bir süreye bağlanmamıştır. Ancak bu durum pek çok ihtilafa konu olmuş, doktrinde farklı görüşlerin ortaya çıkmasına sebep

9 olmuştur. Hükümsüzlük davalarında düzenlenmiş tek istisna tanınmış markalar için öngörülmüştür. 42/1-a da tanınmış markalara karşı hükümsüzlük dava açma süresi tescilden itibaren 5 yıl ile sınırlandırılmıştır.markanın tescilinde kötü niyet var ise iptal davası süreye bağlı değildir. Ancak bu durum çok suistimale açık bir durum olup, doktrinde tanınmış markalar için öngörülmüş 5 yıllık hak düşürücü sürenin, diğer markalar için de uygulanması yolunda yaygın bir görüş oluşmuştur. Zira MK 2 md. iyi niyeti düzenlemekte olup, tüm uyuşmazlıklarda öncelikle gözetilmesi gereken bir maddedir. İyi niyetli olmayan pek çok tacir, tescil edilen markanın tutması, revaçta olması halinde, bir çok sebeple taklit etmekte ve bununla da kalmayıp markanın tescilinden çok sonra hükümsüzlüğü için dava açılabilmektedir. Mesela Browni ilk kez Eti Browni şekli ile 1986 da tescil edilmiş ve Eti tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Yine aynı Browni ibaresi.. tarihinde pek çok versiyonu ile yine Eti tarafından tescil edilmiştir yılından sonra pek çok rakip firma ürünün çok sattığını gördüğünde TPE ye onlarca browni ibareli veya benzeri Brownella-Browni gibi tescil için yığılmış ve TPE tarafından da tescil edilmiştir. 100 e yakın davaya konu olmuş ve hep cins olduğu iddia edilmiştir.ancak Ankara 1.FSH nolu kararı son derece önemlidir. Görüldüğü gibi bir marka hükümsüz kılınmadan yaygın ad haline gelmiş olsa dahi TPE tarafından tescil edilmemelidir. Form markası da aynı kadere maruz bırakılmış onlarca davaya konu olmuştur... nolu mahkeme kararlarında görüldüğü gibi her iki mahkemede cins olmadığı, tanınmış marka olduğu 5 yıllık hak düşürücü süreye bağlı olarak MK 2 ye göre bu süreler geçtikten sonra dava açılmış olduğu gerekçesi ile açılan davalar reddedilmiştir. Hukuka aykırı durumu öğrenen fakat uygun sürenin geçmesinden sonra dava açarsa, bu hakkın kötüye kullanımı olup MK. 2m e aykırıdır. Bu süre 5 yıl olarak kabul edilmeli ve tanınmış markalar için öngörülen süre de dava açılmalıdır. 4-SESSĠZ KALMA YOLUYLA HAK KAYBI: Hükümsüzlük davası herhangi bir süreye tabi kılınmamasına rağmen, bu durum hukuka aykırı sonuçlar doğurabilir. Marka sahibi markasını korumak için gerekli hukuki girişimlerde bulunmalı, her türlü itiraz ve dava haklarını makul sürelerde kullanmalıdır. Aksi durum kaosa sebep olabilir.zira markasına benzer bir ibare için kendisine tanınan yasal itiraz haklarını kullanmayan, marka tescil edildikten, uzun süre kullanıldıktan sonra bu markanın hükümsüzlüğü için dava açması, ikinci markaya emek, para ve zaman harcayan hak sahibinin zarara uğramasına neden olabilir. Önceki marka sahibinin MK 2 md. herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken, dürüstlük kuralına uymak zorundadır. Bu madde uyarınca belli davranışta bulunması gerekirken,uzun süre sessiz kalması sonucu iyi niyetle markayı tescil ettiren sonraki kişiye karşı hükümsüzlük davası açma hakkını veya sonraki tarihli markayı kullanımını men etme hakkını kaybetmesine sessiz kalma yoluyla hak kaybı denilmektedir. Bu durum KHK da ele alınmaz iken AB nin Marka Konusunda Kanunların Yeknesaklaştırılmasını öngören yönergesi ve Topluluk Markası Tüzüğü bunu düzenlemiştir. Yönergenin 9/1 md. ve tüzüğün 53/1 maddesine göre önceki bir marka sahibi, başkası tarafından markasının veya benzerinin kullanıldığını bildiği halde, kesintisiz 5 yıl boyunca bu kullanıma katlanmış ise artık bu markanın hükümsüzlüğünü talep edemez, kullanıma

10 karşı çıkamaz. Yargıtay da pek çok kararın da bu ilkeyi benimsemiş ve kararlarına dayanak yapılmıştır. Yargıtay 11.HD. 10/03/1997 tarihli 9094/1587 tarihli kararında telsim sözcüğü 19/02/1982 tarihinden itibaren marka olarak kullanılmasına rağmen, yıllar sonra 17/09/1990 tarihinde markanın silinmesi davası açılmasını mümkün görmemiştir. Markanın Hükümsüzlüğü Davasında Yetkili ve Görevli Mahkeme A-Yetkili Mahkeme Markanın hükümsüzlüğü davası bir adli dava olup, yetkili mahkeme 556 sayılı Marka KHK nin m. 63, 71 e göre belirlenecektir.[3] Hükümsüzlük davasında yetkili mahkeme; Marka KHK nın m. 63/III de belirtilmiştir. Buna göre; Üçüncü kişilerin tarafından marka başvurusu veya marka sahibi aleyhine açılacak davalarda yetkili mahkeme, davalının ikametgahının bulunduğu yerdeki mahkemedir. Marka başvurusu veya marka sahibinin Türkiye de ikamet etmemesi halinde, ikinci fıkra hükmü uygulanır. Görüldüğü üzere KHK davalının ikametgah mahkemesini yetkili kılmıştır. Marka başvurusu veya marka sahibi Türkiye de ikamet etmemesi durumunda ikinci fıkraya atıf yapmıştır.[4] Marka KHK sı m. 63/son da ise Birden fazla mahkemenin yetkili olduğu durumda, yetkili mahkeme ilk davanın açıldığı mahkemedir. Diyerek özel bir yetkilendirme yapılmıştır. KHK 63 ile getirilen bu yetki kuralları doktrinde tartışmalıda olsa kamu düzenine ilişkindir, b u itibarla taraflar yetki sözleşmesi ile yetkili mahkemenin yetkisini kaldırarak başka bir mahkemeyi yetkili sayamazlar.[5] Bu konuda muhalif diğer görüşlere rağmen[6] Yargıtay yetkinin kesin yetki olduğunu belirten kararlar vermiştir.[7] Mahkeme yetkisizliğini dava kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar her zaman kendiliğinden gözetir. Davanın yetkisi mahkemede açılması durumunda yapılacak işlemler hakkında ise Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun ilgili maddeleri uygulanır.[8] B-Görevli Mahkeme Hükümsüzlük davalarına bakmakla görevli mahkeme ise Marka KHK sı m. 71 de belirtilmiştir. Bu maddeye göre; Bu kanun hükmünde kararnamede öngörülen davalarda, görevli mahkeme ihtisas mahkemeleridir. Bu mahkemeler tek hakimli görev yaparlar. Asliye hukuk ve asliye ceza mahkemelerinden hangisinin ihtisas mahkemeleri olarak görevlendirileceğini ve bu mahkemelerin yargı çevresini, Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu belirler.

11 Enstitünün bu kanun hükmünde kararnameye göre aldığı bütün kararlara karşı açılacak davalarda ve enstitünün kararlarından zarar gören üçüncü kişilerin Enstitü aleyhine açacakları davalarda görevli ve yetkili mahkeme, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen mahkemelerden Ankara Ġhtisas Mahkemeleridir. İlgili maddenin ilk fıkrası görev itibari ile yetkili mahkemeyi belirlemektedir. Buna göre görev itibari ile yetkili mahkeme ihtisas mahkemeleridir. Aslında Ankara, İstanbul ve İzmir dışında yeni bir mahkemem kurulmamış, mevcut Asliye Ticaret ve Asliye Hukuk mahkemelerinden bazıları ihtisas mahkemeleri olarak görevlendirilmiştir.[9] Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, İstanbul ve Ankara da kurulup faaliyete geçirilen Fikri ve Sınai Haklar hukuk mahkemelerinin KHK dan kaynaklanan hukuk davaları için ihtisas mahkemeleri olarak belirlenmesine ve yargı çevrelerinin ise kuruldukları yer mülki hudutları olarak tespit edilmesine karar vermiştir. Fikri ve sınai Haklar hukuk mahkemelerinin kurulmadığı yerlerde böyle davalar, müstakil Ticaret mahkemesince, birden fazla ticaret mahkemesinin bulunduğu yerlerde eşit olarak tevzi sureti ile, ticaret mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk mahkemeleri eli ile, birden fazla asliye hukuk mahkemesi olan yerlerde 1 asliye hukuk mahkemesini olduğu yerlerde ise 3 sayılı hukuk mahkemesince görülecektir. Marka KHK sının 71. m nin son fıkrasına göre, KHK uyarınca verdiği kararlar ile TPE ye karşı bu kararlardan zarar gören üçüncü kişiler de dahil olmak üzere açılacak davalarda görev ve yer itibari ile yetkili mahkeme Ankara İhtisas mahkemeleridir. Hükümsüzlük hallerinden olan ve Marka KHK sı m. 8 de belirtilen nispi red sebeplerine ilişkin TPE ye itirazda bulunmuş üçüncü kişi davasını hem TPE yi hem de marka sahibini davalı göstererek Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde açması gerekir. TPE bir idari kuruluş vasfında olmasına rağmen bu KHK dolayısı ile ortaya çıkan ilişkilerin özel hukuk kaynaklı olmasından bahisle idare mahkemelerinde dava açılmasının uygun olmadığı sonucuna varmıştır.[10]-[11] Bu madde uyarınca tayin olunan mahkemenin görevi, kamu düzenine ilişkindir. HMUK m. 7 de belirtildiği üzere, mahkeme davanın her aşamasında karar kesinleşinceye kadar tarafların itirazı olsun olması görevli olup olmadığını resen inceler.[12] Taraflar aralarında anlaşarak görevli mahkemeyi değiştiremezler. Mahkemenin vereceği görevsizlik kararı üzerine, yapılacak işlemler hakkında HMUK un ilgili hükümleri uygulanır. 5-HÜKÜMSÜZLÜĞÜN ETKĠSĠ: KHK 44/1 e göre hükümsüzlük kararları geçmişe etkilidir. Kararın geçmişe etkili olması tescil tarihinden itibaren markanın etkilerinin ortadan kaldırılması anlamını taşımaktadır. İptale konu marka tescil anında hukuka uygun olarak tescil edildi ise de, sonradan ortaya çıkan sebepler nedeni ile mahkemece marka terkin edilmiştir. İptale sebep olan nedenler ortaya çıkana kadar geçen sürede, marka sahibinin hakları korunmalı, karar iptal tarihinden sonra hüküm doğurmalıdır. Bu konuda 556 sy. KHK da bir hüküm bulunmamasına rağmen, AT tüzüğünün 54. maddesinde iptal kararlarının, iptal tarihinden sonra etkilerinin başlayacağı belirtilmiştir. Hukuk mantığı uyarınca

12 Türk Hukukunda da bu kural uygulanmalı ve hükümsüzlükten farklı olarak, iptal kararlarında hüküm tarihinden sonra sonuç doğurmalıdır. Hükümsüzlük ve iptal kararlarının etkilemeyeceği haller 42 a ve b bendlerinde düzenlenmiştir. Buna göre: -Kesinleşmiş ve uygulanmış mahkeme kararları -Hükümsüzlük davasından önce yapılmış ve uygulanmış sözleşmeler hükümsüzlük davası sonuçlarından muaf tutulmuştur. Bu sözleşmeler, devir, lisans, franchising, teminat gibi sözleşmelerdir. 6-ULUSLAR ARASI TESCĠLLĠ MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ ETKĠLERĠ: Marka hukukuna göre marka ülkeseldir. Ancak uluslar arası tescilli markalarda, markanın hükümsüzlüğü farklı sonuçlar doğurur. -Madrid Protokolü 6/3 md. göre,esas tescilin yapıldığı menşei ülkede markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde, marka uluslar arası sicilden terkin edilir ve bu durum, markanın tescil edildiği diğer akit ülkelere tebliğ edilir. Ancak, uluslar arası tescilin, menşei ülkedeki marka tesciline bağlılığı 5 yıllık süre ile kısıtlanmıştır. Bu 5 yıllık süreden sonra, marka menşei ülkede hükümsüz kılınırsa, uluslar arası tesciller bundan etkilenmeyecek ve akit ülkelerde yapılan tesciller varlıklarını sürdürecek, ancak bölgesel tescile dönüşecektir. -Bir akit ülkede markanın hükümsüz kılınması ise uluslar arası tescilin korumasını etkilemez. Uluslar arası koruma, diğer akit ülkelerde devam eder. 7-MARKA HAKKININ SONA ERMESĠ: 556 KHK 45. maddeye göre, marka hakkı, koruma süresi sonunda markanın yenilenmemesi veya marka hakkından feragat edilmesi ile sona erer. Marka sahibi marka hakkından feragat ettiğini TPE yazılı olarak beyan ettiği ve marka siciline tescil edildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. Markanın süresi sonunda yenilenmemesinde ise marka sahibine 6 aylık ek süre tanınır. Bu 6 aylık ek sürede de usulüne uygun olarak marka yenilenmez ise, marka hakkı sona erer. Yenileme süresi mevcut tescilin sona erdiği gün başladığı kabul edilmiş olup, 6 aylık ek süre sadece yenilemeye ilişkindir. Bu sürenin kullanılmaması halinde marka hakkı ileriye dönük olarak sona erer.burada geriye yürüme mevcut değildir. Marka hakkı devam ettiği süre içinde marka hakkı ihlal edilmiş ise bunun etkileri devam eder, yani marka sahibi,marka hakkı devam eden süre içinde gerçekleşen tecavüz dolayısıyla dava ve talep haklarını yitirmez. Açılmış davalara devam olunur, ya da bu süre içinde mevcut tecavüzler nedeni ile dava ikame edilebilir. 8-MARKA HAKKINDAN VAZGEÇME: Marka sahibi marka hakkının tamamından veya bir kısmından vazgeçebilir. Bu vazgeçme talebi yazılı olarak TPE bildirilip, sicile kayıt edildiği andan itibaren hüküm ifade eder. Ancak marka sicilinde üçüncü şahıslara ait tescilli hak olması halinde, üçüncü şahısların yazılı izin vermesi şarttır. Örneğin markada rehin, haciz yada lisans var ise, bu hak sahiplerinin yazılı izninden sonra, marka sahibi hakkından vazgeçebilir.

MARKA GENEL BİLGİLER

MARKA GENEL BİLGİLER MARKA GENEL BİLGİLER 1 Sunum İçeriği Markanın tanımı ve çeşitleri Mutlak ve nispi red nedenleri Başvuru şartları ve şekli Başvurunun incelenmesi ve tescil süreci 2 MARKA NEDİR? Bir işletme tarafından üretilen

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA KAVRAMI VE MARKA TESCİL İŞLEMLERİ Evrim AKYÜREK DEMİRİZ Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı evrim.akyurek@tpe.gov.tr Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Türleri Marka Tescil Süreci

Detaylı

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU Av. Merve GÜRKAN **KARAR İNCELEMESİ I. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI İstanbul 1. Fikri ve

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 8. MARKA BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 8. MARKA BAŞVURU SÜRECİ. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 8. MARKA BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. MARKA BAŞVURU SÜRECİ ESD873 FİKRİ HAKLAR

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara,

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara, Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi Öğr. Gör. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe

Detaylı

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri 1 Markanın Önemi Marka kaliteyi simgeler Tüketici tercihlerini etkiler Ürünlere olan talebi artırır Tüketici bağlılığı sağlar... 2 Marka Değeri 3 Markanın İşlevleri

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Patent haklarının korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 1/20 HOŞGELDİNİZ Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 2/20 ŞİRKET KİMLİĞİ OLUŞTURMANIN HUKUKİ BOYUTU Avukat

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

Marka Koruması! Neden, Nasıl?

Marka Koruması! Neden, Nasıl? 2008 NİSAN -SEKTÖREL Marka Koruması! Neden, Nasıl? Pınar ELMAS Marka Nedir? Marka, bir mal veya hizmetin bir başka mal veya hizmetten ayırt edilmesini sağlayan kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller,

Detaylı

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008 HUKUK Hakan AKDAĞ 1 Sınai mülkiyet hakları olarak adlandırılan Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaretler ve Entegre Devrelerin Topografyalarının Korunmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamelerin

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU Av. Dr. Cahit SULUK suluk@suluk.com.tr 08 Şubat 2017 İstanbul Ticaret Odası ŞİRKET VARLIKLARI MADDİ VARLIKLAR Donanım Ekipman Makine- araç gereç Bina Araç- vasıta Stok

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN SAĞLADIĞI HAKLARIN KAPSAMI VE ÖRNEK KULLANIMLAR

COĞRAFİ İŞARETLERİN SAĞLADIĞI HAKLARIN KAPSAMI VE ÖRNEK KULLANIMLAR 1 COĞRAFİ İŞARETLERİN SAĞLADIĞI HAKLARIN KAPSAMI VE ÖRNEK KULLANIMLAR AV. EKIN KARAKUŞ ÖCAL 2 GENEL Kimler Başvuru Yapabilir? Coğrafi İşaretleri Kimler Kullanabilir? Coğrafi İşaret Nasıl Kullanılır? Coğrafi

Detaylı

Türk Patent Enstitüsü

Türk Patent Enstitüsü Türk Patent Enstitüsü Ulusal ve Uluslararası Boyutuyla Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları «Marka» Mahmut ÇELİKBİLEK Türk Patent Enstitüsü Marka Uzman Yardımcısı mahmut.celikbilek@tpe.gov.tr 2 Sunum İçeriği

Detaylı

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir MARKA Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir Tüketiciler, aynı kalitede olan iki mal arasında bilinen markaları daha yüksek ödeme pahasına tercih

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

işaretleri içerir. (1) (2)

işaretleri içerir. (1) (2) MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No : 556 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 27/6/1995, No : 22326 V.Tertip

Detaylı

İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012

İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012 İLHAMİ GÜNEŞ İZMİR FSHHM HAKİMİ IRZ DUSSELDORF SEMİNERİ 16 KASIM 2012 MARKA NEDİR? MarkKHK 5., 7. ve 8. maddeler. 5. MD: Markanın, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal ve hizmetlerinden

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI

ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI ĐDARĐ YARGI FĐNAL SINAVI 1. Aşağıdakilerden hangisi bir iptal davasında iptal nedeni değildir? a) Đdari işlemin yetkisiz bir makam tarafından yapılması b) Đdari işlemin dayandığı sebebin hukuka aykırı

Detaylı

Hukuk Genel Kurulu 2017/1729 E., 2017/1186 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi

Hukuk Genel Kurulu 2017/1729 E., 2017/1186 K. İçtihat Metni MAHKEMESİ :Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi Hukuk Genel Kurulu 2017/1729 E., 2017/1186 K. "İçtihat Metni" MAHKEMESİ :Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararının

Detaylı

I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm

I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm I- Anayasa ya Aykırılığı İtiraz Yoluyla İleri Sürülen Hüküm Somut olayda Mahkememiz önündeki uyuşmazlığa uygulanması söz konusu olan ve fakat Anayasa ya aykırı olduğu değerlendirilen hüküm 556 sayılı KHK

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU ENİS KAYSERİLİOĞLU İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVZUAT ANALİZ BİRİMİ 11 OCAK 2017 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA Bilgi Notu 11 Ocak

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

556 Nolu (Sayılı), KHK Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

556 Nolu (Sayılı), KHK Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 556 Nolu (Sayılı), KHK Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname KHK Numarası (No) 556 MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No :

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDAKİ KHK YA GÖRE MARKA HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDAKİ KHK YA GÖRE MARKA HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDAKİ KHK YA GÖRE MARKA HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI GİRİŞ Marka hakkının kötüye kullanılması, markanın yasada öngörülen amacına ve kendisinden beklenen iktisadi işlevlerine aykırı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ GİRİŞ ^ 1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ GİRİŞ ^ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR CETVELİ V XIX GİRİŞ ^ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TESCİLLİ MARKANIN KORUNMASI 1. MARKA KAVRAMI, MARKANIN HUKUKEN KORUNAN İŞLEVLERİ 3 I- MARKA KAVRAMI 3 II- MARKANIN HUKUKEN KORUNAN İŞLEVLERİ

Detaylı

İŞE İADE DAVASI AÇMA ŞARTLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU/ANKARA. Stj. Av. Müge BOSTAN

İŞE İADE DAVASI AÇMA ŞARTLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU/ANKARA. Stj. Av. Müge BOSTAN İŞE İADE DAVASI AÇMA ŞARTLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU/ANKARA Stj. Av. Müge BOSTAN 8.2.2017 İŞE İADE DAVASI İş sözleşmesinin 4857 sayılı İş Kanunu nun 18 inci maddesinde yer alan bir sebebe dayandırılmaksızın

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/2890) Karar Tarihi: 16/2/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu Vekili

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA HAKKI

SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA HAKKI SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA HAKKI Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 20.07.2017 belce@eryigithukuk.com 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile sınai haklara ilişkin kanun hükmünde

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel ürün adlarını içeren yeni Sınai Mülkiyet Kanunu

Detaylı

VASIF BELİRTEN İBARELERİN MARKA OLARAK TESCİLİ REGISTRATION OF SIGNS INDICATING CHARACTERISTICS AS TRADEMARK. Doç. Dr.

VASIF BELİRTEN İBARELERİN MARKA OLARAK TESCİLİ REGISTRATION OF SIGNS INDICATING CHARACTERISTICS AS TRADEMARK. Doç. Dr. VASIF BELİRTEN İBARELERİN MARKA OLARAK TESCİLİ REGISTRATION OF SIGNS INDICATING CHARACTERISTICS AS TRADEMARK Doç. Dr. Hayri BOZGEYİK* ÖZET Ticaret alanında vasıf belirten ibareler, ilgili mal ve hizmetler

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) *

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) * MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) * BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler Amaç ve Kapsamı Madde

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM.

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. 555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Marka tescil. Ertan Yıldız tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Haziran :39 - Son Güncelleme Çarşamba, 01 Şubat :39 1 / 21

Marka tescil. Ertan Yıldız tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Haziran :39 - Son Güncelleme Çarşamba, 01 Şubat :39 1 / 21 1 / 21 2 / 21 3 / 21 4 / 21 Örnek Marka Tescil Belgeleri 5 / 21 6 / 21 7 / 21 8 / 21 Marka Tescil başvurusunun toplam maliyetini hesap etmeden önce marka başvurusunu kaç 9 / 21 sınıfta yapacağımızı belirlememiz

Detaylı

MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI

MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI MURAT ORUÇ Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi HAKSIZ REKABETTE MADDİ TAZMİNAT DAVASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...vii ÖNSÖZ... ix İÇİNDEKİLER... xi KISALTMALAR...xv GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı

Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybı Sessiz kalma yoluyla hak kaybı, kişinin uzun süre kullanmadığı hakkını kullanmaya kalkması halinde zarar görecek iyi niyetli üçüncü kişileri ve onların mevcut duruma duydukları

Detaylı

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME

Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME Dr. MERVE ACUN MEKENGEÇ AYNÎ HAKLARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKILI MAHKEME İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM AYNÎ HAKLAR

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi,

b) Kanun Hükmünde Kararname: 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameyi, AVRUPA PATENTLERİNİN VERİLMESİ İLE İLGİLİ AVRUPA PATENT SÖZLEŞMESİNİN TÜRKİYE'DE UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 09/01/2001 Yayımlandığı

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF Aşağıdaki Satırları 5 defa klavye ile 5 defa da sanal klavye ile yazalım. 5 defa üst üste doğru olacak şekilde yazamıyorsak 3 defa klavye ile 3 defa

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü30 Mayıs 2009 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 27243 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2009/16 Karar Sayısı : 2009/46 Karar Günü : 12.3.2009 İTİRAZ

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER 1964 den beri Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler: Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI İÇİNDEKİLER Önsöz... v Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI 1. TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI... 1 1.1. Hukukun Tanımı... 1 1.2. Hukukun Dayanağı İle İlgili Kuramlar... 1 1.3. Hukukun Kollara

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: 28.04.2015 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN İHLALİ DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası MENFİ TESPİT DAVASI İÇİNDEKİLER davası Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası Menfi Tespit Davasının Borçlu Lehine

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Coğrafi işaretlerin korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak

Detaylı

YARGI KARARLARI. HAZIRLAYAN: Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN* * Ankara Barosu.

YARGI KARARLARI. HAZIRLAYAN: Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN* * Ankara Barosu. YARGI KARARLARI HAZIRLAYAN: Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN* * Ankara Barosu. HAZIRLAYAN: Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN YARGI KARARLARI Patent Tescil Süreci, Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa Patent Ofisi Nezdinde

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI KONU MARKANIN TESCİLİNDE KÖTÜNİYET

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI KONU MARKANIN TESCİLİNDE KÖTÜNİYET T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI DERSİN ADI MARKA HUKUKU KONU MARKANIN TESCİLİNDE KÖTÜNİYET Hazırlayan Metin POLAT KAYSERİ 2014 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR CETVELİ.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 STSK. /5, 41, 43

İlgili Kanun / Madde 6356 STSK. /5, 41, 43 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/23890 Karar No. 2013/24204 Tarihi: 31.12.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/2 İlgili Kanun / Madde 6356 STSK. /5, 41, 43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/26985 Karar No. 2015/24025 Tarihi: 03.07.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 İŞE İADE SONRASI İŞÇİNİN İŞE

Detaylı

Uğur ÇOLAK. İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU

Uğur ÇOLAK. İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU Uğur ÇOLAK İstanbul (4) No lu Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi TÜRK MARKA HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xxv GİRİŞ I. GENEL OLARAK...1 II. III. IV. 556 SAYILI

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK. /16

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK. /16 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/11828 Karar No. 2014/17346 Tarihi: 15.09.2014 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK. /16 HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN DAVALARIN ZARAR GÖRENİN YERLEŞİM YERİNDE DE AÇILABİLECEĞİ

Detaylı

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI KAYITLI SERMAYE SİSTEMİ TEBLİĞİ TASLAĞI ÖNERİLEN BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 3 MADDE

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü

Av. Deniz KAYATEKİN. Patentin Hükümsüzlüğü Av. Deniz KAYATEKİN Patentin Hükümsüzlüğü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 I. Fikri Mülkiyet Hukukuna Genel Bakış...3 A. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku...3 B. Fikri Mülkiyet Hukukunun

Detaylı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU NUN TARİHLİ 2013/11-52E. VE 2013/1416K

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU NUN TARİHLİ 2013/11-52E. VE 2013/1416K YARGITAY HUKUK GENEL KURULU NUN 02.10.2013 TARİHLİ 2013/11-52E. VE 2013/1416K. SAYILI K AR ARI ( DIAMOND K AR ARI ) VE TANIMLAYICI İBARELER İÇEREN MARK ALARIN K ARIŞTIRILMA İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLMESİ Av.

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 18.02.2014/65-1 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ ile ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV 1 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Giriş I. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA DAİR GENEL BİLGİLER... 1 II. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ TARİHÇESİ... 5 III.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH: 19.08.2009 KONU 272 no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı nın 16.06.2009 tarihinde yayınladığı 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 582 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/1966 Karar No. 2012/6464 Tarihi: 05.04.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.MAKALELER

İÇİNDEKİLER I.MAKALELER İÇİNDEKİLER I.MAKALELER 1. Tanınmış Markalar... 3 2. Paris Anlaşması Anlamında Tanınmış Markalar... 19 3. Marka Hakkının Niteliği ve Tanınmış Markalar Hakkında Yargıtay 11. HD. Sinin Kararı Üzerine Düşünceler...

Detaylı

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR

Detaylı

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI

TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI TAZMİNAT HESAPLARINDA ASGARİ ÜCRETLERİN UYGULANMASI I- TEMEL İLKELER Yasa hükümleri çerçevesinde oluşturulan Yargıtay kararlarıyla, asgari ücretlerin uygulanma koşulları belirlenmiş ve bazı ilkeler ortaya

Detaylı

MARKA HUKUKU. Bkz, s.55, erişim

MARKA HUKUKU. Bkz,  s.55, erişim MARKA HUKUKU I) GENEL OLARAK MARKA A) Tanım Marka, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 5. maddesinde bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini başka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinden

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 811 MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No : 556 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 27/6/1995, No : 22326

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı