GÜMRÜK UYGULAMALARI AÇISINDAN TRANSFER FĐYATLANDIRMASI CENK ULU, ORTAK. PwC

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜMRÜK UYGULAMALARI AÇISINDAN TRANSFER FĐYATLANDIRMASI CENK ULU, ORTAK. PwC"

Transkript

1 GÜMRÜK UYGULAMALARI AÇISINDAN TRANSFER FĐYATLANDIRMASI CENK ULU, ORTAK PwC

2 Arm s Length Principle - Emsal Bedel OYUNCULAR: 1- Şirketler Kar Maksimizasyonu 2- Vergi Đdareleri Gelir Üzerinden Daha Fazla Vergi 3- Gümrük Đdareleri-----Daha Fazla Gümrük Vergisi KURUMLAR ARASI UYUM---HEDEF FARKLILIKLARI SORUN NEREDE? SADECE TÜRKĐYE MĐ? Page 2

3 Transfer fiyatlaması yöntemleri OECD Geleneksel işlem yöntemleri: (OECD Rehberi bölüm 2) Karşılaştırılabilir kontrol dışı fiyat yöntemi (CUP) Maliyet artı yöntemi (cost plus) Yeniden satış fiyatı yöntemi (resale price) Đşlemsel karlılık yöntemleri: (OECD Rehberi bölüm 3) Kar bölüşüm yöntemi (profit split) Đşlemsel net kar marjı yöntemi (TNMM) Page 3

4 Kıymet Prensipleri GATT VII. Madde Đthal eşyanın gümrük kıymeti, satış bedelidir 1 Seri Numaralı Tebliğ e göre; Emsallere uygun fiyat veya bedel, aralarında ilişkili kişi tanımına uygun herhangi bir ilişki olmayan kişilerin tamamen işlemin gerçekleştiği andaki koşullar altında oluşturduğu piyasa ya da pazar fiyatı olarak da adlandırılan tutardır. Page 4

5 Gümrük Kıymeti ithalat bedeli muhtemel unsurları Üretim Maliyetleri Malzeme Giderleri Đşçilik Maliyeti Fabrika giderleri Diğer Üretim Harcamaları Lojistik Maliyeti Satış ve Pazarlama Maliyeti Garanti Maliyetleri Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Maliyetleri Diğer üretim dışı harcamalar Enflasyon hariç risksiz kar Tüm ticari ve kur riskleri Dizayn ve Geliştirme Maliyetleri Page 5

6 Kıymet Prensipleri Gümrük Kıymetine Đlave Edilecek Unsurlar Đthal eşya ile ilgili fiilen ödenen veya ödenecek, fiyata dahil edilmemiş, alıcı tarafından üstlenilen unsurlar. Örnek: Royalti-Lisans Ücretleri, Satış ve Ambalaj Bedeli, işçilik ve malzeme, nakliye, sigorta..vb. Page 6

7 Kıymet Prensipi Gümrük Kıymetine Đlave Edilemeyecek Unsurlar Satın alma komisyonu Đç nakliye ve sigorta giderleri Đthal eşyası için yapılan inşa-kurma, montaj ve bakım giderleri Đthal eşyanın Türkiye de çoğaltılması ile ilgili giderler Faiz giderleri (Finansman Anlaşması uyarınca alıcı tarafından üstlenilen)- ülkedeki faiz oranlarından fazla olmaması şartı.. Page 7

8 Kıymet Prensipi Gümrük Đdaresince tahsil edilen vergiler Gümrük Vergisi Katma Değer Vergisi Özel Tüketim Vergisi Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Tütün Fonu Page 8

9 Gümrük Kıymeti Hesaplama Yöntemleri Satış bedeli yöntemi (fatura üzerinde yazan tutar) Aynı eşya satış bedeli yöntemi (aynı kalitede,aynı türde, aynı nitelikte eşyanın firmanın daha önceki ithalatları) Benzer eşya satış bedeli yöntemi (aynı eşya değil ancak benzer nitelikte eşya ithalatları) Đndirgeme yöntemi (perakende fiyatından geriye dönük hesaplama) Hesaplanmış kıymet yöntemi (eşyanın maliyetinde oluşan giderlerin eklenmesi) Son yöntem Page 9

10 Gümrük ve transfer fiyatlaması yöntemlerinde benzerlikler Gümrük yöntemleri Satış bedeli yöntemi Aynı eşya satış bedeli yöntemi Benzer eşya satış bedeli yöntemi Transfer fiyatlaması yöntemleri Emsal bedeli Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi Aynı emsaller kullanımı Benzer emsaller kullanımı Đndirgeme yöntemi Yeniden satış fiyatı yöntemi Hesaplanmış kıymet yöntemi Maliyet artı yöntemi Page 10

11 Transfer fiyatlaması çalışması GATT yönünden 1. Kurumlar arasındaki ilişkinin transfer fiyatını etkileyip etkilemediğine bakılır 2. Etkilemesi durumunda fiyatlar sorgulanır. Page 11

12 Đlişkili Şirketler Arası Ticaret Gümrük Yönetmeliği Alıcı ile satıcı arasındaki ilişkinin belirlenmesi Madde 48- Gümrük kıymetinin belirlenmesinde alıcı ile satıcı arasındaki ilişkinin varlığı yalnızca aşağıdaki durumlarda kabul edilir. a) Birbirlerinin memuru veya idarecileri olmaları, b) Birbirlerinin yasal ortakları olmaları, c) Đşçi ve işveren ilişkisi içinde bulunmaları, d) Her iki firmanın oy hakkı veren hisse senedi veya sermaye paylarının en az %5 i doğrudan veya dolaylı olarak aynı kişilere ait veya bu kişilerin kontrolü altında veya elinde bulunması, e) Birinin diğerini dolaylı veya dolaysız olarak kontrol etmesi, f) Her ikisinin de doğrudan veya dolaylı olarak bir üçüncü kişi tarafından kontrol edilmesi, g) Her ikisinin birlikte, bir üçüncü kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak kontrol etmesi, h) Aynı ailenin üyeleri olmaları. Tek acente, tek distribütör veya tek bayii olarak birbiri ile iş ilişkisi içinde bulunan kişilerin yukarıdaki kıstaslara uymaları durumunda, ilişki içinde oldukları kabul edilir. Page 12

13 Taraflar ilişkili midir? SATICI DĐSTRĐBUTOR Page 13

14 Taraflar Đlişkili midir? Amerika Merkez tarafından kontrol edilmektedir. XYZ Coffee Shops Company (Şube) XYZ Coffee Shops Company Amerika(marka sahibi firma) Amerika dan ithalat FRANSA Fransa dan ithalat Şube ABC Gıda Ürünleri Ltd. (Distribütör) TÜRKĐYE Cenk Başar ortaklığı Page 14

15 Gümrük Operasyonlarında orijinal fatura kullanılmalıdır ve Vergi Usul Kanunu na göre kullanılan faturanın kayıtlara alınma zorunluluğu vardır. Page 15

16 Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Đhracatçı veya ilişkili firmaya yapılan tüm diğer ödemeler Gümrük işlemlerinde kıymet her beyanname bazında ayrı ayrı değerlendirilir.----dönemsellđk???? Gümrük Đdaresi tarafından onaylanan ve/veya Bağlayıcı olan Kıymet Bilgisi yoktur- ÖN FĐYAT ANLAŞMALARI Page 16

17 Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatında Transfer Fiyatlamasını Etkileyebilecek Konular Kontrol Belgeleri ve ekindeki proformalar Sağlık Bakanlığı Tarım ve Köy Đşleri Bakanlığı Kontrol Belgeleri Gümrük idaresinin yazılı olan veya olmayan referans fiyat olarak tanımlanabilecek uygulamaları Örnek: Petrokimya Ürünleri fiyatlandırması Page 17

18 Gümrük Đdaresinin Transfer Fiyatlaması Karşısındaki Durumu Gümrük Đdaresinin Düşüncesi: fiyat ilişkiden etkilenmiş midir? Fiyat pazar değerinde midir? Eğer fiyatlandırma stratejisi OECD nin işlem bazlı transfer fiyatlaması metodu ile yapıldıysa : Normalde sorun olmamalı Eğer OECD kar paylaşımı metodu kullanıldıysa Gümrük Đdareleri açısından sorun olabilir. Page 18

19 Gümrük Đdaresinin Transfer Fiyatlaması Karşısındaki Durumu GÜMRÜK ĐDARESĐ MALĐ ĐDARE Gümrük Kıymeti Gümrük Vergisi Kar Bölüşümü (Profit split) Kurumlar Vergisi Page 19

20 Transfer fiyatlamasında düzeltmeler ve gümrük etkileri Düzeltmeler sonrası gümrük değerinde artış Gümrük vergisi,kdv, ÖTV de artış Düzeltmeler sonrası gümrük değerinde azalış Gümrük vergisi, KDV ve ÖTV de azalış? Transfer Fiyatlaması ve Gümrük Mevzuatına Etkileri Page 20

21 Transfer fiyatlamasında düzeltmeler ve gümrük etkileri Transfer fiyatlama yöntemleri bazen karlılık bazlı amaçlar nedeni ile mal maliyetine düzeltmeler yapmayı gerektirebilirler. DEBIT CREDIT NOTE PRICE ADJUSTMENTS Geleceğe dönük olarak ithalatçı böyle bir düzeltmenin yapılmasına gerek olduğunu biliyor ise gümrük uygulamaları açısından önceden önlemlerini almalıdır Örneğin önceden 100 YTL olarak gümrük bedeli beyan edilmiş ve ithal edilmiş olan ürünler için 20 YTL lik gümrük bedelini azaltıcı yönde bir düzeltme yapılır ise geçmişte ödenen gümrük vergileri fazladan ödenmiş olacaktır! Page 21

22 Örnekler (Karşılaştırma) Page 22

23 ĐKĐ ÖRNEK ĐKĐ FARKLI YAKLAŞIM 1- Avrupa Birliğinden Cam Eşya Đthalatı 1- Japonya dan Cep telefonu Đthalatı CIF Bedel: Gümrük V (%) ÖTV (Yok) KDV YTL 0 YTL 0 YTL YTL CIF Bedel: YTL Gümrük V (% 10) YTL ÖTV (% 20) YTL KDV YTL Gümrüklenmiş Fiyat: YTL Gümrüklenmiş Fiyat: YTL Page 23

24 Yeniden Satış Yöntemi A-Firması---% 10 Fonksiyonlar (X,Y) Satış Fiyatı 100 Đthal Fiyatı 90 Gümrük Vergisi(%25) 22.5 KDV (%18) 20 A-Firması---% 30 Fonksiyonlar (X,Y,Z,K) Satış Fiyatı 100 Đthal Fiyatı 70 Gümrük Vergisi(%25) 17.5 KDV (%18) 15.7 Đthalattaki Toplam Vergi: 42.5 Đthalattaki Toplam Vergi: 33.2 Page 24

25 Maliyet Artı A-Firması--- % 10 Fonksiyonlar (X,Y) Maliyet 100 Satış Fiyatı 110 Gümrük Vergisi(%20) 22 KDV (%18) 23.8 A-Firması---% 20 Fonksiyonlar (X,Y,Z,K) Maliyet 100 Satış Fiyatı 120 Gümrük Vergisi(%20) 24 KDV (%18) 26 Đthalattaki Toplam Vergi: 45.8 Đthalattaki Toplam Vergi: 50 Page 25

26 VERGĐ KAYBI- ÖRNEKLER Örnek I- Royalty Bedelinin Gümrük Kıymetine Eklenmemesi Beyan Edilen CIF Değer:100 Gümrük Vergisi Matrahı: 100 Gümrük Vergisi % 20 : 20 OTV % 20 : 24 KDV % 18 : 26 Toplam Vergi : 70 Satış Fiyatı Üzerinden % 10 Royalty Beyan Edilen CIF Değer: 100 Satış Fiyatı : 300 Royalty % 10 : 30 Gümrük Vergisi Matrahı :130 Gümrük Vergisi % 20 : 31 OTV % 20 : 32 KDV % 18 : 35 Toplam Vergi : 98 Page 26

27 Royalty- Örnek (Devam) Eksik Ödenen Vergi : 98-70=28 Ceza : 28* 3=78 Faiz :???? Page 27

28 Karşılaştırma: Kurumlar Vergisi vs Gümrük Vergisi Uygulama Farkları Fonksiyon ve risk analizi Kurumlar vergisi Şirketin gerçekleştirdiği fonksiyonlar, üstlendiği riskler ve sahip olduğu varlıkların değerinin belirlenmesi gereklidir. Gümrük Fonksiyon analizinin etkisi yoktur. Page 28

29 Örnek Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi Đthalat 11 $ COFFEE CO. FRANSA MERKEZ 9 $ Đthalat Fonksiyonlar ve riskler aynı COFFEE CO. Türkiye %8 Kar Bağımsız Distribütör Türkiye de Kar Marjı %15-16 Page 29

30 Örnek - Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi Brezilya dan kahve ithal eden Coffee Co. Ürünlerini Türkiye de satmaktadır. Kahvelerin ithalat fiyatı 9 dolardır. Đthalat grup tedarikçi firmadan yapılmaktadır. Aynı tedarikçi firma Türkiye deki ilişkisiz farklı distribütörlere kahve satışı gerçekleştirmektedir. Đthalat fiyatı 11$. Coffee Co. Kahve satış işlemleri neticesinde yıllık %8 kar elde etmektedir. Distribütör firmalar %15 ile %16 arasında faaliyet karı elde etmektedir. Coffe Co. nun karlılığı açısından diğer distribütörlerin fonksiyonları ve riskleri aynı olduğu varsayılırsa örtülü kazanç prensipleri bakımından sorun vardır. Page 30

31 Maliyet Artı Yöntemi 1 Seri Numaralı Genel Tebliğ e göre; Maliyet artı yöntemi, emsallere uygun fiyatın, ilgili mal veya hizmet maliyetlerinin makul bir brüt kâr oranı kadar artırılması suretiyle hesaplanmasını ifade eder. Buradaki makul brüt kâr oranı, işlemi yapan mükellefin bu mal veya hizmetlere ilişkin olarak ilişkisiz kişilerle yaptığı işlemlerde uyguladığı brüt kâr oranı olacaktır. Ancak, böyle bir kâr marjı mevcut değilse ya da karşılaştırma için gerekli işlem sayısı yetersizse, aynı koşullarda karşılaştırılabilir olmak şartıyla dış emsal de kullanılabilecektir. Page 31

32 Örnek Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi Đthalat 13.5 $ Đthalat 10 $ 15 $ Pazarlama Satış Türkiye Kar %10 1.5$ Bağımsız Distribütör Türkiye de Kar %30 5$ 15 $ Page 32

33 Örnek Yeniden Satış Fiyatı Uluslar arası ilaç grubunun Türkiye deki şubesi ilaçların pazarlama ve satış faaliyetini yürütmektedir. Đthalat fiyatları (transfer fiyatı) belirlenirken şubenin yeniden satış fiyatlarından geriye doğru gidilerek %3 brüt kar marjı şubede bırakılmaktadır. Dolayısıyla şubenin net karlılığı %3 tür. Grubun ilaç tedarik ettiği diğer bir bağımsız distribütör ise aynı tip ilaçların Türkiye de dağıtımını gerçekleştirmektedir. Bu firmanın net karlılığı %17 dir. Örtülü kazanç prensibi açısından risk vardır. Gümrük açısından eğer belirli sebeplerden ithalat fiyatı değişirse değişimin nedenleri sorgulanır. Piyasadaki karlılığın birincil derecede önemi yoktur. Page 33

34 Karşılaştırma: Gelir Vergisi vs Gümrük Vergisi Uygulama Farkları 3-Dönemsellik Kurumlar vergisi Transfer fiyatları ve karlılık belirli bir dönem dikkate alınarak belirlenir. Gümrük Her ithalat ayrı değerlendirilir. Page 34

35 Örnek Türkiye de uluslararası firmanın şubesi iş makineleri ithal edip pazarlamaktadır. Genel Yönetim Giderlerinin beklenenden az veya çok çıkması nedeniyle ithalat tutarları yılın farklı periyotlarında değişmektedir. Ocak 7.000$ Temmuz 8.000$ Aralık 9.000$ Mali Đdare ve Gümrük Đdaresinin fiyat farkları karşısındaki durumu nedir? Gümrük: Đlişki mal bedelini etkilemiş midir? Mal bedelinin değişiminin nedeni ticari açıdan açıklanabilir olmalı! Page 35

36 Karşılaştırma: Gelir Vergisi vs Gümrük Vergisi Uygulama Farkları 4-Yıl sonu fiyat ayarlamaları (debit/credit notes) Kurumlar vergisi Transfer fiyatlaması yöntemine bağlı olarak dönem sonunda fiyatlarda düzeltmeye gidilebilir. Gümrük Đthalat sonrası düzeltme? Page 36

37 Örnek Firma yurt dışından araba ithal edip pazarlamaktadır. Ancak sene içerisinde kar değişimi, ek vergi yükü ya da diğer öngörülemeyen maliyetler sonradan eklendiğinde mal kıymeti debit/credit note ile değiştirilmektedir. Fiyatlamada dönem sonunda düzeltmeye gidilebilir mi? Kurumlar Vergisi: Dönem sonunda credit note açısından düzeltmeye gidilebilir. Gümrük: Gümrük vergisi açısından risk doğar. Beyannamede önceden başvurulmadıysa kıymet değiştirilemez. Gümrük vergisi ve KDV ödemesinde fazladan ödenen kısım geri alınamaz, eksik olan kısım ise risk doğurur. Page 37

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM, AMAÇ ve TANIMLAR Kapsam Madde 1- Bu Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 13 üncü maddesinde yer

Detaylı

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER

2. HANGİ İŞLEMLER TRANSFER FİYATLANDIRMASININ KAPSAMINA GİRER 10 SORUDA TRANSFER FİYATLANDIRMASI: 1. TRANSFER FİYATLANDIRMASI NEDİR? Transfer Fiyatlandırması genel olarak malların hizmetlerin ya da gayri maddi hakların ilişkili kişiler arasında el değiştirmesinde

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/54 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ Globalleşme, teknolojik imkânlardaki gelişmeler, maliyet baskısı ve kontrolü artırma

Detaylı

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1 2 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOLARI 3 KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI

Detaylı

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ

TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI ÜRETİM ŞİRKETİ UYGULAMA ÖRNEĞİ Dr. TUBA ŞAVLI Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 1974 yılında 1 numaralı Uluslararası Muhasebe Standardının (UMS) Muhasebe Politikalarının Açıklanması

Detaylı

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar

2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar KPMG TÜRKİYE 2012 Yılı Dönem Sonu İşlemlerinde Özellik Arzeden Hususlar Ocak 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 1 Investment in Turkey İçindekiler Birinci Bölüm 8 1. İşletme Varlıklarına (aktif) İlişkin Değerleme

Detaylı

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ

ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN GELİR VE KAZANÇLARININ KAVRANMASINDA UYGULANAN DÜZENLEMELERE TOPLU BİR BAKIŞ Yusuf Kaçar 1 0.ÖZET Çok uluslu şirketlerin yapısı gereği ülkelerin ekonomilerine olumlu katkıları yanında

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 2012-2011-2010-2009 Hesap Dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara Đlişkin Dipnotlar Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

MİGROS TİCARET A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR... 1-3 ÖZET

Detaylı

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir:

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir: ÇİFTE VERGİLENDİRME ÖNLEME ANLAŞMALARI: Çifte Vergilendirme, konusu, mükellefi ve dönemi aynı olan kazanç üzerinden birden fazla vergileme yapılmasıdır. Diğer bir ifade ile mükellefi, kaynağı, konusu aynı

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN REHBER I- YASAL ÇERÇEVE Bu rehber, Sermaye Piyasası Kanunu nun 1 ve 16/A maddeleri ve 22 nci maddesinin (e) bendi ile Seri:VIII, No:@ sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına

Detaylı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı 1 Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı Celal ÇELİK Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası- Mart 2009 (Sayı : 331)) 1. Giriş Maliye Bakanlığı,

Detaylı

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ

FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ EK FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ GENEL AÇIKLAMA Amaç Finansal tablo örnekleri ve kullanım rehberi, 17/11/2012 tarihli ve 28470 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarının

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı

CALYON BANK TÜRK A.Ş.

CALYON BANK TÜRK A.Ş. 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN KAMUYA AÇIKLANACAK MALİ TABLOLAR, BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR İLE SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2006 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM

Detaylı

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu MORGAN STANLEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 31 Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 19 Mart 2015 Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu ve 37 sayfa finansal

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları na Göre Hazırlanmış Örnek Konsolide Finansal Tablolar 2013 Giriş Bu yayın, üretim, toptan ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren Örnek A.Ş. nin Uluslararası

Detaylı

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI

MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI MUHASEBEN N TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAP PLANI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Enflasyon düzeltmesi hesapları dahil TÜRMOB YAYINLARI- 234 Dizgi - Düzenleme

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ KATMA DEĞER VERGİSİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ KDV TAMİMLERİ (BİRLEŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ) İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL MEVZUAT BİLGİSİ VE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR...

Detaylı

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ

ÖZEL DURUMLAR REHBERİ ÖZEL DURUMLAR REHBERİ 1 İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 3 II. İÇSEL BİLGİLER... 3 1. İÇSEL BİLGİ NEDEN AÇIKLANMALIDIR?... 3 2. İÇSEL BİLGİ NEDİR?... 3 2.1. Bilginin Niteliklerinin Belirli Olması... 4 2.2.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 4 II. SÜREKLİ BİLGİLER... 4 1. SÜREKLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR... 4 2. SERMAYE PİYASASI

Detaylı

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız.

İlişkili taraf tanımı ile bu standardın kapsamının ayrıntıları için UMS 24 standardına bakınız. UMS 24 Standarda (standardın ilgili paragraflarına referans verilmiştir) İlişkili Taraflar İle İlgili Açıklamalar Kontrol listesinin bu kısmı ilişkili taraflar ve söz konusu taraflarla olan işlemlerin

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı