BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI"

Transkript

1 BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp, sonuçlarını genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doru, zamanında ve anlaılabilir bir ekilde, pay sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası uzmanları (birlikte sermaye piyasası katılımcıları) ile eit bir biçimde paylamayı ilke olarak benimsemitir. Brisa kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile stanbul Menkul Kıymetler Borsası (IMKB) düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim lkeleri nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir. Bilgilendirme Politikası, tüm Brisa çalıanları ile danımanlarını kapsamakta; Brisa nın sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletiimini düzenlemektedir. Yetki ve Sorumluluk Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim lkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluturularak onaylanmıtır. Brisa nın kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve gelitirilmesi Yönetim Kurulu nun yetki ve sorumluluu altındadır. Finansman, Planlama ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılıı kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmitir. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları Bilgilendirmeler; özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, sunumlar, yatırımcı toplantıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Brisa tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aaıda belirtilmitir; MKB ye iletilen özel durum açıklamaları (Elektronik ortamda KAP bildirimleri e zamanlı olarak yapılır), Periyodik olarak MKB ye iletilen mali tablo ve dipnotları, baımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu (Elektronik ortamda KAP Bildirimleri e zamanlı olarak yapılır), T.Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (izahname, sirküler, genel kurul çarısı vb.), Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları, Reuters, Foreks vb. veri daıtım kurulularına yapılan açıklamalar, Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan bilgilendirme görüme ve toplantıları, Kurumsal Web Sitesi, (www.brisa.com.tr), Telefon, elektronik posta telefaks vb. iletiim yöntem ve araçları üzerinden yapılan açıklamalar

2 Mali Tabloların Kamuya Açıklanması Brisa nın mali tabloları ve dipnotları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmi hükümler çerçevesinde hazırlanır. Uluslararası Denetim Standartları na göre baımsız denetimden geçirilir ve MKB na iletilerek kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Denetim Komitesinin uygun görüüyle Yönetim Kurulunun onayından geçirilir. Mali tablo ve dipnotları ile baımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK ve MKB düzenlemeleri dorultusunda kapalı zarf içerisinde MKB ye iletilir. Mali tablo ve dipnotlar ile baımsız denetim raporu, kamuya açıklandıı anda, Kamuyu Aydınlatma Projesi (KAP) bildirimi olarak elektronik ortamda da iletilir. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması Faaliyet raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim lkelerine uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulunun onayından geçirilir. Mali tablo ve dipnotları ile birlikte kamuoyuna açıklanır. Aynı günde web sitemizde (www.brisa.com.tr) yayımlanır. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kiiler Brisa nın özel durum açıklamaları, Finansman, Planlama ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılıı tarafından hazırlanır. Brisa nın özel durum açıklamaları prensip olarak Genel Müdür ve Finansman, Planlama ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı tarafından imzalanmak suretiyle MKB ye iletilir. Bunun mümkün olamadıı hallerde imza yetkisine sahip dier irket yetkilileri tarafından imzalanarak MKB ye iletilir. Özel durum açıklamaları MKB ye faks yoluyla iletilir. Özel durum açıklamaları ayrıca KAP Bildirimi olarak elektronik ortamda da iletilir. Bir bilgi, makul bir yatırımcının söz konusu bilgiyi önemli ve özel bulma ihtimalinin yüksek olması durumunda, önemli ve özel bir bilgi olarak kabul edilir. Herhangi bir Brisa, çalıanı daha önce kamuya açıklanmamı önemli ve özel bir bilginin istem dıı olarak kamuya açıklandıını belirlerse, durumu derhal Finansman, Planlama ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılıı na bildirir. Bu durumda, Finansman, Planlama ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılıı, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dorultusunda, uygun özel durum açıklamasının hazırlanarak, MKB ye iletilmesini salar. Brisa, kamuya yapmı olduu özel durum açıklamalarını en geç 1(bir) i günü içinde internet sitesinde (www.brisa.com.tr) ilan eder ve söz konusu açıklamaları 5(be) yıl süreyle internet sitesinde bulundurur. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kiiler Yukarıda belirtilen bildirimlerin dıında, Sermaye Piyasası Katılımcıları tarafından veya herhangi bir kurulu/kii tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri Finansman, Planlama ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılıı bünyesinde deerlendirilir. Yapılan deerlendirmede; talebin içeriine göre, ticari sır niteliinde olup olmadıı ve Sermaye Piyasası Kurulu nun

3 VIII Seri ve 54 No lu Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına likin Esaslar Teblii çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının deerini etkileyebilecek türden olup olmadıı dikkate alınır. Yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Finansman, Planlama ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılıı nın deerlendirmesinden sonra ilgili birim tarafından cevaplanır. Yazılı ve görsel medyaya ve Reuters, Foreks vb. veri daıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Bakanı ve Genel Müdür tarafından yapılabilir. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Brisa çalıanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Finansman, Planlama ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılıı na yönlendirilir. dari Sorumluluu Bulunan Kiiler dari sorumluluu bulunan kiiler, dorudan ya da dolaylı olarak Brisa ile ilikili içsel bilgilere düzenli erien ve Brisa nın gelecekteki geliimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kiilerdir. Brisa, içsel bilgilere düzenli eriimi olan kiilerin listesini hazırlar ve bu listelerde deiiklik olduunda günceller. Listeler, talep dahilinde SPK ve MKB ye gönderilir. çsel bilgilere eriimi olanların listesi, her güncellemeden sonra, en az 8(sekiz) yıl süreyle saklanır. Sermaye Piyasası Katılımcıları ile letiim Brisa, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine Brisa, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaılmasını salayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder. Sermaye piyasası katılımcıları ile iletiimi, bilgilendirme politikasında aksi belirtilmedikçe Brisa adına, sadece kamuya açıklama yapmaya yetkili kiiler kurabilir. Piyasada Dolaan Asılsız Haberler Brisa, prensip olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görü bildirmez. Brisa hakkında basın-yayın organlarında ve internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi yapılır. Finansman, Planlama ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılıı bu haber ve bilgilerin sermaye araçları üzerinde etki yapıp yapmayacaını deerlendirilmesini yapar. Finansman, Planlama ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılıı Sermaye Piyasası Kurulu nun VIII Seri ve 54 No lu Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına likin Esaslar Teblii nin 18 inci maddesi çerçevesinde özel durum açıklamasının yapılıp yapılmamasına karar verir. Buna karılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dâhilinde SPK ve/veya MKB den dorulama talebi geldiinde veya yönetim bir cevap verilmesinin gerekli ve daha uygun

4 olduuna karar verdii takdirde, piyasada çıkan söylenti ve dedikodular hakkında açıklama yapılır. Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görümeler Brisa da gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilikilerin düzenli bir ekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli ekilde cevaplanması ve irket deerinin artırılmasına yönelik çalımaların yürütülmesinden Finansman, Planlama ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılıı sorumludur. Finansman, Planlama ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılıı ve bünyesinde yer alan Bütçe ve Finansman Müdürlüü, Brisa nın faaliyetlerinin ve mali performansının en iyi ekilde anlatılması için pay sahipleri ile ilikilerin yürütülmesinde görev almaktadır. Pay sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerine olumlu yanıt verilmekte olup; mümkün olan en üst düzeyde görüme yapma olanaı salanmaktadır. Sessiz Dönem Brisa, takvim yılının belirli dönemlerinde finansal sonuçlar ve ilgili dier konuları sermaye piyasası katılımcıları ile tartımaktan kaçınır. Bu döneme sessiz dönem adı verilir. Brisa için sessiz dönem üçer aylık ara ve yıllık hesap döneminin bittii ayı takip eden ayın 15 inde balar ve mali tablo ve dipnotlarının kamuya açıklandıı günden bir i günü sonra sona erer. Brisa Web Sitesi (www.brisa.com.tr) Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim lkelerinin tavsiye ettii ekilde internet adresindeki Brisa Web Sitesi aktif olarak kullanılır. Brisa Web Sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Brisa tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Web Sitesi üzerinden eriim imkânı salanır. Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. Web Sitesinin güvenlii ile ilgili her türlü önlem alınır. Web Sitesi Türkçe olarak SPK Kurumsal Yönetim lkelerinin öngördüü içerikte ve ekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilikin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilikin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili dier bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, Web Sitesinde dikkat çekecek ekilde yer verilir. Web Sitesinin gelitirilmesine yönelik çalımalara sürekli olarak devam edilir. Web-sitesinde izlenebilecek önemli balıklar aaıda özetlenmitir. Kurumsal kimlie ilikin detaylı bilgiler Vizyon Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi irketin ortaklık yapısı irket ana sözlemesi Ticaret sicil bilgileri Güncel ve geçmi dönemlere ait Faaliyet Raporları Güncel ve geçmi dönemlere ait Periyodik Mali Tablo ve Baımsız Denetim Raporları Basın açıklamaları

5 SPK Özel Durum Açıklamaları Genel Kurul un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar Genel Kurul toplantı tutanaı ve hazirun cetveli Vekâletname örnei Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Bilgilendirme politikası

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A..

KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.., 01 Ocak 2009 31 Aralık 2009 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1.Amaç

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1.Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1.Amaç Aksigorta A.Ş. yönetimi, hissedarları ile şeffaf ve yakın bir iletişim içinde olmaktan gurur duymaktadır. Ana hedef, mevcut hissedarlar için Aksigorta A.Ş. nin değerini

Detaylı

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Bilgilendirme Politikası

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Bilgilendirme Politikası Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Bilgilendirme Politikası 1. Amaç Sasa Polyester Sanayi A.Ş. yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içinde olmakla gurur duymaktadır. Ana hedef, hissedarlar için

Detaylı

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içinde olmakla gurur duymaktadır. Ana hedef,

Detaylı

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. Bilgilendirme Politikası. 1. Amaç

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. Bilgilendirme Politikası. 1. Amaç Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. Bilgilendirme Politikası 1. Amaç Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içinde olmakla gurur duymaktadır. Ana hedef, hissedarlar

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Bilgilendirme Politikası

AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Bilgilendirme Politikası AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Bilgilendirme Politikası 1. Amaç AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. ( Şirket ) yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içindedir. Şirket in yönetimi, stratejik

Detaylı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgilendirme Politikası. 1. Amaç

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgilendirme Politikası. 1. Amaç Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgilendirme Politikası 1. Amaç Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içinde olmakla gurur duymaktadır. Ana

Detaylı

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİC.A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİC.A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİC.A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç Kristal Kola ve Meşrubat San.Tic.A.Ş. nin (Kristal) Bilgilendirme politikasında amaç, şirketin geçmiş performansı ile gelecek beklentilerini,

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş Bilgilendirme Politikası 1. Amaç Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş. yönetimi için, hissedarlarıyla yakın ve şeffaf bir iletişim içinde olmak büyük önem taşımaktadır. Bilgilendirme

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. - Nisan 2009 -

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. - Nisan 2009 - DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI - Nisan 2009 - Amaç Doğan Yayın Holding A.Ş. (DYH) nin temel kamuyu aydınlatma politikası, DYH nin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel

Detaylı

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1. Amaç 2. Sorumluluk 3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları 4. Özel Durum Açıklamaları ve Yetkili Kişiler 5. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Detaylı

Şirket imizde pay sahiplerinin başvuruları ve yatırımcılarla olan ilişkiler Bütçe ve Finans Müdürü tarafından yönetilmektedir.

Şirket imizde pay sahiplerinin başvuruları ve yatırımcılarla olan ilişkiler Bütçe ve Finans Müdürü tarafından yönetilmektedir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 01 Ocak 2010 31 Aralık 2010 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İÇİNDEKİLER 1. Amaç 2. Sorumluluk 3. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Esaslar 4. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları 5. Özel Durum Açıklamaları ve

Detaylı

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1.Amaç : RAY SİGORTA A.Ş. (RAY SİGORTA) ın bilgilendirme politikası, Sigorta ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve genel kabul gören muhasebe ilkeleri çerçevesinde; tam, adil,

Detaylı

Bilgilendirme Politikası:

Bilgilendirme Politikası: Bilgilendirme Politikası: AMAÇ Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. (Dentaş), sektörünün önde gelen saygın kuruluşlarından biri olarak ilgili kanunlara uyumlu olmak kaydıyla eşitlik, doğruluk, tarafsızlık,

Detaylı

Şirket'imizde pay sahiplerinin başvuruları ve yatırımcılarla olan ilişkiler Bütçe ve Finans Müdürü tarafından yönetilmektedir.

Şirket'imizde pay sahiplerinin başvuruları ve yatırımcılarla olan ilişkiler Bütçe ve Finans Müdürü tarafından yönetilmektedir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM 1. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 01 Ocak 2011 31 Aralık 2011 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

Bilgilendirme Politikası, Zorlu Enerji bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar.

Bilgilendirme Politikası, Zorlu Enerji bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Bilgilendirme Politikası Kapsam: Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., (Zorlu Enerji) Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket ana sözleşmesi

Detaylı

C. MALİ TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI VE YETKİLİ KİŞİLER

C. MALİ TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI VE YETKİLİ KİŞİLER PETROL OFİSİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI A. AMAÇ, YETKİ, SORUMLULUK Petrol Ofisi A.Ş. (Şirket) nin kamuyu aydınlatma politikası, Şirket in geçmiş performansı ile gelecek beklentilerini, Türk Ticaret

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1.Amaç Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Erbosan veya Şirket) Yönetim Kurulu nun oluşturduğu Bilgilendirme Politikası nın

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. 2014 YILINA AİT 20 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSİGORTA A.Ş. 2014 YILINA AİT 20 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKSİGORTA A.Ş. 2014 YILINA AİT 20 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Yönetim Kurulumuzun 20Şubat 2015 tarihli 18 numaralı kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI (İÇİNDEKİLER) 4. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması. 5. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI (İÇİNDEKİLER) 4. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması. 5. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması (İÇİNDEKİLER) 1. Amaç 2. Yetki ve Sorumluluk 3. Yöntem ve Araçlar 4. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması 5. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması 6. Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

Bilgilendirme Politikası, Vestel Elektronik bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar.

Bilgilendirme Politikası, Vestel Elektronik bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Kapsam: Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ( Vestel Elektronik ) Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkelerive

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. AŞ. NİN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. AŞ. NİN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İHLAS EV ALETLERİ İMAL. SAN. VE TİC. AŞ. NİN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç: İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. (IHEVA), ilgili kanunlar ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, hissedarların

Detaylı

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Menderes Tekstil veya Şirket), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Borsa İstanbul (BIST) düzenlemeleri ve SPK Kurumsal

Detaylı

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1.Amaç Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ANEL) nin bilgilendirme politikası, ANEL in geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel kabul

Detaylı

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1.Amaç Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş (ANEL) nin bilgilendirme politikası, ANEL in geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel kabul gören muhasebe prensipleri

Detaylı

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. AMAÇ SERVET Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bilgilendirme politikasında amaç, şirketin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini,

Detaylı