Federal bir yönetim sistemine sahip Meksika da hem federal hem de eyalet bazında teşvikler söz konusudur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Federal bir yönetim sistemine sahip Meksika da hem federal hem de eyalet bazında teşvikler söz konusudur."

Transkript

1 MEKSİKA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİKLER HAKKINDA BİLGİ NOTU Meksika da teşvik mevzuatı, temel müstenidatını Anayasa nın 28 inci maddesinden almaktadır. Söz konusu madde, öncelikli ekonomik faaliyetlere federal kaynaklar kullanılarak destekte bulunulmasına; bu desteklerin ayrımcılık yapmaması, geçici süreyle uygulanması ve bütçe dengelerini bozmaması şartıyla cevaz vermektedir. Teşvik mevzuatının uygulanmasında yerli/yabancı yatırımcı arasında müspet ya da menfi ayrımcılık bulunmamakla birlikte, gerek bazı sektörlerin kamu inhisarında bırakılması, gerekse bazı ekonomik faaliyetlerde yabancı sermayeye kısıt getirilmesi durumunun geçerli olduğunu belirtmekte fayda bulunmaktadır. Buna göre petrol ve diğer hidrokarbürlerin çıkartılması, temel petrokimya sanayii, elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı, nükleer enerji üretimi, rakyoaktif madenlerin üretimi, telgraf, radyotelgraf, posta, banknot ve madeni para basımı ile liman, havaalanı ve helikopter pistlerinin kontrol, gözetim ve korunması hizmetleri kamuya aittir. Diğer taraftan, hızlı posta ve kargo hariç olmak üzere yolcu ve yük kara taşımacılığı, benzin ve sıvılaştırılmış petrol istasyonu faaliyetleri ve kablo televizyon hariç olmak üzere radyo ve televizyon yayıncılığı yabancı sermayenin faaliyet gösteremeyeceği alanlar olarak belirlenmiştir. Federal bir yönetim sistemine sahip Meksika da hem federal hem de eyalet bazında teşvikler söz konusudur. FEDERAL DÜZEYDE VERİLEN TEŞVİKLER Federal düzeyde verilen teşvikler, vergi teşvikleri, hibe şeklindeki devlet yardımları, istihdam teşvikleri, ihracat teşvikleri, kredi destekleri olarak muhtelif kamu kurum ve kuruluşları marifetiyle verilmektedir. Vergisel teşvikler: Meksika teşvik sisteminde vergisel anlamda üç uygulama ön plana çıkmaktadır. Bunlardan birincisi araştırma ve geliştirme harcamalarına tanınan vergi indirimi, ikincisi yatırım ekipman ve teçhizatının amortisman giderlerinin kurumlar vergisi matrahından ivedilikle düşülmesine yönelik tedbir, üçüncüsü de 2010 yılı sonunda gerçekleştirilen Gelir Vergisi Kanunu tadilatı çerçevesinde, ilk kez istihdam edilecek personelin gelir vergisi ile ilgili olarak işverene tanınan matrah indirimi hakkıdır. Yeni ürün, malzeme veya işlemlerle ilgili teknolojilerin geliştirilmesi için yapılan araştırma ve geliştirme harcamalarının %30 luk kısmı vergi matrahında indirime tabi olmakta, bu alanda kısıtlı bir bütçe olduğu için (4,5 Milyar Peso ~ 400 Milyon Dolar) teşvikten yararlanmak isteyen firmaların hızlı davranmaları ve iyi projeler sunmaları gerekmektedir. Bu teşviklerden hızlı amortisman indirimi, yatırımda kullanılan ekipman ve teçhizatın değerinin % 63 ila % 96 lık kısmının (ekipman ve teçhizata göre değişmektedir) amortisman bedelinin, ekipman ve teçhizatın satın alındığı tarihten itibaren Kurumlar

2 Vergisi matrahından düşülmesine olanak sağlamaktadır. Yukarıda zikredilen oranlar, otomotiv ve havacılık sanayii gibi bazı stratejik sektörlerdeki yatırımlarda kullanılan makina-teçhizat söz konusu olduğunda %100 e ulaşmaktadır. Söz konusu teşvik Federal Bölge ile Guadalajara ve Monterrey gibi Meksika ekonomisinin en gelişmiş bölgeleri dışındaki eyaletler için geçerli olmakla birlikte, anılan bölgelerdeki yatırımların çevre dostu olmaları ve yüksek oranda su harcamamaları halinde bu bölgelerdeki yatırımlara da uygulanmaktadır. İlk kez istihdam edilecek personelin gelir vergisinin işveren tarafından matrah indirimine konu olması uygulamasında, işvereninin, yarattığı yeni istihdamı 36 ay süreyle sürdürmeyi taahhüt etmesi gerekmekte, bu süre zarfında, yıllık olarak matrah indirimine tabi olacak oran azalmakla birlikte, 100 birim ücret alan yeni personel için yaklaşık 93 birim matrah indirimi hakkı başlangıç yılında işverene tanınmaktadır. Diğer teşvikler: Meksika teşvik sisteminde muhtelif kamu kuruluşlarınca verilen çok sayıda ve değişik nitelikte teşvik bulunmaktadır. Söz konusu kamu kuruluşlarının en önemlileri Ekonomi Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Bilim ve Teknoloji Ulusal Konseyi dir. 1. Ekonomi Bakanlığı Tarafından Uygulanan Teşvikler: Mezkûr Bakanlık tarafından hem genel hem de ihracatçı firmalara yönelik teşvik tedbirleri uygulanmaktadır. Bu tedbirler aşağıda sıralanmaktadır: Genel Teşvikler: i. Kırsal Kesimde Yaşayan Kadınlar Mikrofinansman Fonu (FOMMUR) ii. Mikro İşletmeler Finansmanı Ulusal Programı (PRONAFIM) iii. Geri Kalmış Bölgelerdeki İşletmelere Destek Ulusal Fonu (FONAES) iv. Geri Kalmış Bölgelerde İstihdam Yaratma Programı (PCEZM) v. Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Destek Fonu (Fondo PyME) vi. Lojistik ve Depolama Faaliyetlerinde Rekabetçilik Programı (PROLOGYCA) vii. Yazılım Sektörünün Geliştirilmesi Programı (PROSOFT) viii. Yüksek Teknolojili Sanayilerin Geliştirilmesi Programı (PRODIAT) ix. Sınai Sektörlerin Rekabetçiliğini Artırma Programı (PROIND) x. Doğrudan Yabancı Sermaye Çekme Fonu (FONDO PROMEXICO) İhracatçı Firmalara Yönelik Teşvikler: i. İthalat Vergilerinin İhracatçılara İadesi (DRAWBACK) ii. İhracata Yönelik İmalat, Montaj ve Hizmet Sektörleri Destek Programı (IMMEX) iii. Sektörel Teşvik Programları (PROSEC) iv. Dış Ticaret Şirketleri Programı (ECEX) v. Yüksek İhracat Gerçekleştiren Şirketler Programı (ALTEX)

3 Yukarıda zikredilen teşvik tedbirlerinin önem arz edenlerine ilişkin detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır: A. FONDO PyME: Amaç: Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurulması, konsolide edilmesi ve rekabetçi hale getirilmesine ve daha çok ve daha iyi nitelikte istihdam yaratılmasına olanak sağlayacak projelerin desteklenmesi. Hedef Kitle: Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile üretime yönelik fikirleri olan müteşebbisler ve istisnai olarak, mikro, küçük ve orta boy işletmelerin kurulması ve gelişmesini sağlayacak projeleri olan büyük şirketler. Yardım Tipi: Aracı kuruluşlar vasıtası ile mikro, küçük ve orta boy işletmelerin formasyonlarının güçlendirilmesi ve tanıtımlarına yönelik gerçekleştirilen faaliyetler ile söz konusu şirketler için altyapı ve ekipman projeleri ve doğal afetlerde uğranılan kayıpları telafi etmeye yönelik projelerin belirli oranlarda hibe şeklinde desteklenmesi. Söz konusu destek kapsamına giren projelerin büyüklüğü, faydalanan şirketin büyüklüğü ve projenin özelliğine göre 15 Milyon Peso ~ 1,25 Milyon Dolar tutarına ulaşmakta, yine aynı çerçevede verilecek destek oranı da % 30 ila % 100 arasında değişmektedir. Değerlendirme Süreci: Aracı kuruluşlar tarafından getirilen proje önerileri Ekonomi Bakanlığı Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bakan Yardımcılığı tarafından teknik açıdan incelendikten sonra onay için Yönetim Konseyi ne sunulmaktadır. Yönetim Konseyi Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bakan Yardımcısı başkanlığında ve aynı Bakan Yardımcılığı altında görev yapan dört Genel Müdür ile Meksika Eyalet Hükümetleri Ekonomik Kalkınma Bakanları Derneği AMSDE üyesi iki temsilciden oluşmaktadır. Destek Tutarı (2010): 480 proje için 3,5 Milyar Peso, tabii afetlerden mutazarrır firmalar için 120 Milyon Peso ve Meksika Öğreniyor Vakfı na transfer edilen 2,3 Milyar Peso olmak üzere toplam 5,9 Milyar Peso ~ 500 Milyon Dolar. Söz konusu destek neticesinde muhtelif büyüklükte yeni firma kurulmuş ve kişiye istihdam yaratılmıştır. B. PROLOGYCA: Amaç: Lojistik ve depolama sektörünün, sektörde faaliyet gösteren firmaların kurulması, modernizasyonu, verimliliği, konsolidasyonu, rekabetçiliği ve sürdürülebilirliğine yönelik projelere destek vererek gelişmesini sağlamak. Hedef Kitle: Lojistik ve depolama sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile, bu alandaki sektörel dernekler, akademik kuruluşlar, kamu kuruluşları ve lojistik ve depolama alanında proje geliştirmek isteyen eyalet/belediyeler.

4 Yardım Tipi: Depo inşaatı ve/veya teçhiz edilmesi, depolama ile ilgili yatırım, dönüşüm ve pazar araştırmaları ile ilgili projelerin mastır planlarının desteklenmesi, sektördeki insan kaynaklarının iyileştirilmesi ve depoların lojistik sistemlerinin modernize edilmesi ve inovasyonuna yönelik hibe şeklinde yardımlar. Proje tipine göre 11 Milyon Peso ~ 900 Bin Dolar a ulaşan toplam proje bedelinin standart olarak %50 si karşılanmaktadır. Destekten yararlanan firmanın finansman sıkıntısı yaşaması veya projenin stratejik olarak önemli bulunması halinde bu oran istisnai olarak artırılabilmektedir. Değerlendirme Süreci: Destekten faydalanmak isteyen firmalar, Yönetim Konseyi tarafından Aracı Kuruluş olarak onaylanan Eyalet veya Belediye kuruluşları veya sektör dernekleri vasıtasıyla projelerini sunmakta, sunulan projelerin teknik değerlendirmesi Ekonomi Bakanlığı Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bakan Yardımcılığı Müteşebbis Gelişimi ve İş Fırsatları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmekte ve Yönetim Konseyi proje önerilerini kabul veya red etmektedir. Yönetim Konseyi, mezkûr Bakan Yardımcısı başkanlığında ve Müteşebbis Gelişimi ve İş Fırsatları Genel Müdürü, Formasyon ve Teknolojik İnovasyon Genel Müdürü, İş Geliştirme Genel Müdürü, İhraç Edilebilir Arz Genel Müdürü ve Ekonomi Bakanlığı nın Eyalet Birimlerinin Genel Koordinatörü nden müteşekkildir. Destek Tutarı (2010): Program kapsamında 20 projeye, 180 Milyon Peso luk kısmı Program bütçesinden, 269 Milyon Peso luk kısmı Aracı Kuruluş ve özel sektörden olmak üzere toplam 449 Milyon Peso ~ 37,5 Milyon Dolar tutarında destek verilmiştir. C. PROSOFT: Amaç: Bilişim teknolojilerinin ülke içindeki uzun vadeli gelişimine katkıda bulunmak ve böylelikle yerel ve uluslararası rekabeti geliştirmek. Hedef Kitle: Bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmalar, sektörel örgütler, akademik kuruluşlar, ilgili kamu kuruluşları ve bilişim teknolojileri firmalarından hizmet satın alan müşteriler. Yardım Tipi: Formasyon ve belgelendirme giderleri; teknik teçhizat ve/veya yazılım alımı; standart ve model temini giderleri; bilişim teknolojileri ve ilgili hizmetlerin kullanımına ilişkin giderler; inovasyona yönelik giderler; pazarlama giderleri; iş fırsatları geliştirmek için yapılan harcamalar; muhtelif profesyonel hizmetlere ödenen harcamalar; etkinlikler için yapılan harcamalar; konu ile ilgili fonların kurulması ve güçlendirilmesine yönelik harcamalar ve bu alandaki kamu politikasının hızlandırılmasına ilişkin giderlerin finansmanında kullanılmak üzere hibe şeklinde yardımlar. Program kapsamında destek verilen projelerin büyüklüğü, proje tipine göre 20 Milyon Peso ~ 1,65 Milyon Dolar a kadar çıkmakta ve proje tutarının tamamı Program tarafından finanse edilmektedir. Maksimum proje

5 tutarı, Yönetim Konseyi nin onayı ile, stratejik projeler söz konusu olduğunda artırılabilmektedir. Değerlendirme Süreci: Destekten faydalanmak isteyen firmalar, destek taleplerini, Yönetim Konseyi tarafından aracı kuruluş olarak onaylanmış eyalet birimleri ya da sektör dernekleri vasıtasıyla iletmekte; projenin teknik değerlendirmesi İç Ticaret ve Dijital Ekonomi Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta ve projenin reddi ya da kabulü Yönetim Konseyi nin yetkisinde bulunmaktadır. Yönetim Konseyi Ekonomi Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı başkanlığında ve Ağır Sanayi ve Yüksek Teknoloji Genel Müdürü; İç Ticaret ve Dijital Ekonomi Genel Müdürlüğü Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı; Formasyon ve Teknolojik İnovasyon Genel Müdürlüğü temsilcisi; Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bakan Yardımcılığı temsilcisi; Bilim ve Teknoloji Ulusal Konseyi Teknolojik Kalkınma ve İnovasyon Müdür Yardımcısı; Meksika Dış Ticaret Promosyon Kurumu PROMEXICO Pazar İstihbarat Birimi temsilcisi ve Ekonomi Bakanlığı nın Eyalet Birimleri Genel Koordinatörü nden oluşmaktadır. Destek Tutarı (2010): Program kapsamında 160 projeye, 666 Milyon Peso luk kısmı PROSOFT bütçesinden, 1 Milyar 346 Milyon Peso luk kısmı Aracı Kuruluşlar, özel sektör ve akademik kuruluşlar tarafından karşılanmak üzere toplam 2 Milyar 12 Milyon Peso ~ 168 Milyon Dolar tutarında destek verilmiştir. D. PRODIAT: Amaç: Süreli destek vasıtasıyla, yüksek teknolojili sanayilerin rekabet gücünü, söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren firmaların satışlarını, üretimlerini, istihdamlarını, katma değerlerini ve verimliliklerini engelleyen piyasa yetersizlikleri/bozukluklarına (market failure) odaklanarak artırmak. Hedef Kitle: Elektrik, elektronik, otomotiv ana ve yan sanayii, havacılık sanayii ve makina sanayiinde faaliyet gösteren firmalar; bu firmaların üyesi bulunduğu sektörel örgütler; bu firmaların birinci dereceden tedarikçileri ve bu firmalarla ilgili çalışma yapan / proje geliştiren akademik kuruluşlar ve kamu kurum/kuruluşları. Yardım Tipi: Formasyonla ilgili risk ve gizli maliyetleri indirmeye yönelik teknik destek, formasyon ve diğer hizmetler ve yenilikçi ürün ve proseslerin sınai uygulaması ile alakalı özel danışmanlık hizmetleri; yüksek ihtisas gerektiren makina, girdi ve hizmetlerin satın alım kararlarının etkinliğini artırmaya yönelik teknik yardım ve piyasaların güncel durumu, teknoloji, üretim ve talep eğilimleri ile ilgili özel ve detaylı bilgilere ulaşım ve kaynak temininin finansmanında kullanılmak üzere hibe mahiyetinde yardımlar. Söz konusu yardımların tutarı, proje başına en fazla 3,12 Milyon Peso ~ 260 Bin Dolar olup, birden fazla projesi olan bir firmaya yapılacak yardım miktarı 4,2 Milyon Peso ~ 350 Bin Dolar ile sınırlandırılmıştır. Öte

6 yandan, oransal olarak proje tutarlarının en fazla % 50 si kadar destek verilmekte, Yönetim Konseyi tarafından stratejik olarak önemli olduğuna karar verilen projelerde destek oranı % 70 e çıkabilmektedir. Değerlendirme Süreci: Destekten yararlanmak isteyen firma veya kuruluşlar proje önerilerini Ekonomi Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcılığı Ağır Sanayi ve Yüksek Teknoloji Genel Müdürlüğü ne sunmakta, anılan Genel Müdürlükçe yapılan teknik değerlendirme sonrasında proje Yönetim Konseyi nin onayına sunulmaktadır. Yönetim Konseyi mezkûr Bakan Yardımcısı başkanlığında, aynı Bakan Yardımcılığı altında faaliyet gösteren Ağır Sanayi ve Yüksek Teknoloji Genel Müdürlüğü ve bu Genel Müdürlük altındaki Makina Sanayii, Elektrik ve Elektronik Sanayii ve Otomotiv Sanayii Müdürlükleri; İç Ticaret ve Dijital Ekonomi Genel Müdürlüğü; Federal Rekabet Komisyonu; Bilim ve Teknoloji Ulusal Konseyi; Meksika Dış Ticaret Promosyon Kurumu PROMEXICO; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bakan Yardımcılığı ve Eğitim Bakanlığı Teknolojik ve Sınai Eğitim Genel Müdürlüğü nün en üst düzey amirlerinden oluşmaktadır. Destek Tutarı (2010): 19 proje için toplam 27,3 Milyon Peso ~ 2,28 Milyon Dolar destek verilmiştir. E. PROIND: Amaç: Ekonomik konjonktürden etkilenen sanayileri korumak amacıyla süreli destek sağlanması. Hedef Kitle: Yönetim Konseyi tarafından belirlenen sınai dalında faaliyet gösteren firmalar, sivil toplum kuruluşları, finans kuruluşları ve kamu kuruluşları. Yardım Tipi: Yönetim Konseyi tarafından desteklenmesi kararı verilen sektör(ler)de faaliyet gösteren firma ve kuruluşlara formasyon, üretim, araştırma ve muhtelif profesyonel servislerle ilgili yaptıkları harcamalar ilişkin olarak verilen hibe biçiminde destek. Değerlendirme Süreci: Yönetim Konseyi desteklenecek sektör(leri) belirlemekte; destek mekanizmasında faaliyet gösterecek aracı kuruluşları onaylamakta; destek talebinde bulunan firma/kuruluşlar taleplerini aracı kuruluş vasıtasıyla Ekonomi Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcılığı Temel Sanayiler Genel Müdürlüğü ne iletmekte; mezkûr Genel Müdürlükçe yapılan teknik inceleme sonrasında talep onay için Yönetim Konseyi ne sunulmaktadır. Yönetim Konseyi ne Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı başkanlık etmekte ve aynı Bakan Yardımcılığı na bağlı Temel Sanayiler ve İç Ticaret ve Dijital Ekonomi Genel Müdürleri ile Ekonomi Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bakan Yardımcılığı ndan bir temsilci ve Ekonomi Bakanlığı Eyalet Birimleri Genel Koordinatörü Konsey in diğer üyelerini oluşturmaktadır. Destek Tutarı (2010): Desteklenecek sektör olarak belirlenen mısır unu üretimi sanayiinde işletmenin 589 destek talebi karşılanmış

7 ve bu çerçevede 147 Milyon Peso ~ 12,25 Milyon Dolar destek verilmiştir. F. FONDO PROMEXICO: Amaç: Ulusal ekonomik faaliyetleri ve kalkınmayı tahrik edecek projelere destek olarak doğrudan yabancı sermaye çekilmesine katkıda bulunmak. Hedef Kitle: Meksika da faaliyet gösteren yabancı sermayeli firmalar ve çoğunluk hissesi yabancı sermaye olan Meksika firmaları. Yardım Tipi: Altyapı harcamaları; üstyapı harcamaları; makine teçhizat harcamaları; İnovasyon ve teknolojik gelişim harcamaları; teknoloji transferi harcamaları; insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik harcamaların finanse edilmesinde kullanılan ve harcama tipine göre, harcama tutarının en fazla % 5 ine tekabül eden hibe şeklinde destek. Yabancı Sermayeye Destek Alt Komitesi nin ilgili yatırımı stratejik olarak belirlemesi halinde sözkonusu destek miktarı azami % 10 a çıkabilmektedir. Değerlendirme Süreci: Destek talebinde bulunan firmalar proje önerilerini PROMEXICO nun Yatırım Teşvik ve Uluslararası Sermaye Birimi ne sunmakta; anılan birim projeyi teknik olarak incelemesini teminen Ekonomik Aktiviteler İstihbarat Birimi ne havale etmekte; teknik incelemenin ardından proje onay için Yabancı Sermayeye Destek Alt Komitesi ne sunulmaktadır. Söz konusu Alt Komite PROMEXICO Genel Müdürü başkanlığında ve Ekonomi Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı; Rekabet ve Standardizasyon Bakan Yardımcısı; Dış Ticaret Bakan Yardımcısı; Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bakan Yardımcısı; Meksika Eximbankı Genel Müdürü; Meksika Eyalet Hükümetleri Ekonomik Kalkınma Bakanları Derneği AMSDE Dönem Başkanı; PROMEXICO Destekler ve Kurumsal İlişkiler Birim Müdürü ve PROMEXICO Yatırım Teşvik ve Uluslararası Sermaye Birim Müdürü nden müteşekkildir. Destek Tutarı: 2010 sonuna kadar toplam 3 Milyar 162 Milyon Dolar lık yabancı sermaye yatırımına yönelik olarak 149 Milyon Dolar destek için onay verilmiş olup, bu yatırımlarla yeni istihdam yaratılması beklenmektedir. Havacılık ve otomotiv sanayiinde yoğunlaşan bu yatırımlarda verilen destek oranı % 4,71 olarak gerçekleşmiştir. G. DRAWBACK: Söz konusu uygulama ile, ithal edilen herhangi bir ürünün, ihraç edilecek başka bir üründe kullanıldığı ya da bir değişikliğe uğramadan veya tamir ya da tadil edilerek tekrar ihraç edildiği durumlarda, söz konusu ürünün ithalatında ödenmiş olan gümrük vergisi ilgili ithalatçıya iade edilmektedir. H. IMMEX: Söz konusu program kapsamında, üretimde ya da montaj, dönüştürme veya tamirde kullanılarak tekrar ihraç edilecek malzemenin

8 geçici ithalatına izin verilmektedir. Programdan yararlanacak ekonomik operatörler Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanmaktadır. I. PROSEC: Ekonomi Bakanlığı onayı ile bu programa dahil olan ve aşağıda belirtilen sektörlerde üretim yapan firmalar, üretimlerinde kullandıkları ithal malzemeler için, son ürün ihraç edilecek veya iç piyasaya sürülecek olsun, gümrük vergisi muafiyetinden yararlanmaktadırlar: Elektrik Sanayi; Elektronik Sanayii; Mobilya Sanayii; Oyuncak, Hobi ve Spor Malzemeleri Sanayii; Ayakkabı Sanayii; Maden ve Metalürji Sanayii; Makina Sanayii; Fotoğraf Sanayii; Tarım Makinaları Sanayii; Muhtelif Sanayi; Kimya Sanayii; Kauçuk ve Plastik Ürünleri Sanayii; Demir Çelik Sanayii; İlaç ve Tıbbi Cihaz Sanayii; Otomotiv Ana ve Yan Sanayii Hariç Taşımacılık Sanayii; Kağıt ve Karton Sanayii; Ağaç Ürünleri Sanayii; Deri Sanayii; Otomotiv Ana ve Yan SAnayii; Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii; Çikolata, Şekerleme vb. Ürünler Sanayii; Kahve Sanayii; Gıda Sanayii; Gübre Sanayii. J. ECEX: Bu programa sadece ihracat ile iştigal eden firmalar katılabilmekte ve program çerçevesinde bu firmalara uluslararası pazarlara erişimde idari destekler ve finansal destekler sağlanmaktadır. Program kapsamında iki tür Dış Ticaret Şirketi bulunmaktadır: Bunlardan birinci grupta yer alanları en az 200 Bin Peso ~ Dolar sermayeye sahip olmak ve yılda en az üç tane üreticinin olmak üzere asgari 250 Bin Dolar lık ürünlerini ihraç etme taahhüdünde bulunmalıdır. İkinci grupta yer alan firmalar için bu değerler sırasıyla 2 Milyon Peso ~ 167 Bin Dolar, beş ve 3 Milyon Dolar dır. K. ALTEX: Bu programa katılan firmalara idari, operasyonel ve mali kolaylıklar sağlanmaktadır. Ekonomi Bakanlığı tarafından onay verilen ve

9 kayıt altında tutulan bu firmalar KDV iadesini hızlı bir şekilde almakta, Ekoomi Bakanlığı nın Ticari Bilgiler Sistemi ne erişim hakkı bulunmakta ve gümrüklerde basitleştirilmiş muameleye tabi bulunmaktadırlar. Programdan, gerekli şartlara uymak kaydıyla her büyüklükteki ihraçatçıimalatçı firmanın yararlanma hakkı bulunmaktadır. 2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Uygulanan Teşvik: Anılan Bakanlık tarafından İstihdama Destek Programı uygulanmaktadır. Program çerçevesinde beş alt kategori bulunmaktadır: Burs (Becate); Serbest Meslek Sahiplerini Güçlendirme; Kayıtlı İşte Çalışırken İşsiz Kalanlara Destek; Gündelik Tarım İşçilerine Destek; ABD Tarafından Yurtdışı Edilen Kaçak Meksika Göçmenlerine Destek. Bu alt kategorilerden en önemlisi olan Burs (Becate) programına ilişkin detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır: Becate: Uygulandığı Yerler: Kısa vadede istihdama yönelik eğitim (formasyon) verme kabiliyeti bulunan bölge ve şehirler. Hedef Kitle: 16 yaşından büyük işsizler, eksik istihdam edilenler ve iş değiştirmek isteyenler. Yardım Tipi: Programa katılan kişilere verilecek eğitimde görev alan eğitmenlerin ücretleri, eğitimlerde kullanılan materyalin ücreti, kayıt ücretleri, belgelendirme ücretleri, kursiyerlere en fazla üç ay süreyle verilecek olan, asgari ücretin azami üç katı miktarında ücret, kursiyerlerin ulaşım masrafları, kurs süresince geçerli olacak kaza sigortası ve birincil sağlık harcamaları program bütçesinden karşılanmaktadır. Programın giderleri Bakanlık ve Bakanlıkça uygun görülen ve programa katılmayı kabul eden firmalar tarafından karşılanmaktadır. Elde Edilen Sonuç (2010 ilk on ay): 2010 yılının ilk on ayında kursiyer programa devam etmiş, bunlardan tanesi ya yeni istihdam olarak ya da mevcut istihdamlarını koruyarak programı bitirmişlerdir. 3. Bilim ve Teknoloji Ulusal Konseyi (CONACYT) Tarafından Verilen Teşvikler: i. Teknolojik İnovasyon Fonu: Bu fon CONACYT ile Ekonomi Bakanlığı tarafından oluşturulmuş olup ana amacı mikro, küçük ve orta boy işletmelere destek vermektir. Fondan yararlanmak isteyen büyük ölçekli firmaların ise, projelerine en az on tane mikro, küçük ve orta boy firmayı, projenin hedeflerine ulaşmada somut katkıda bulunacak şekilde katmaları zorunluluğu bulunmaktadır. Projelerin hedefi ise yeni ürün ve proses geliştirme üzerine olmalıdır. Program kapsamında üç çeşit faaliyet desteklenmektedir: Teknolojik Gelişim ve İnovasyon (Yeni ürün ve/veya proses üretimi); Mühendislik grup ve/veya merkezlerinin oluşturulması ve konsolide edilmesi (yeni ürün ve/veya proses geliştirilecek laboratuvar vs.nin insan kaynakları ve teknik cihaz anlamında güçlendirilmesi) ve teknoloji tabanlı iş yapma yeteneğinin artırılması. Bu faaliyetlerden ilk ikisi ile alakalı projeler için azami % 50 lik bir

10 destek söz konusu iken üçüncü gruptaki projelerdeki destek oranı %70 e kadar çıkabilmektedir. ii. Sektörel Fonlar: Söz konusu fonlar CONACYT ile Federal kamu kurumlarının ortaklaşa olarak oluşturdukları ve ilgili sektördeki bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme çabalarına destek olma amacını gütmektedir. Bu fonlardan üniversiteler, araştırma merkezleri, laboratuvarlar ve kamu ve özel sektör kuruluşları faydalanabilmektedir. Halihazırda 10 adet sektörel fon oluşturulmuş olup, bu fonlardan faydalanacaklara, proje bedellerinin yarısı kadar miktarda destek sağlanmaktadır. iii. Karma Fonlar: Karma fonlar eyalet ve belediye düzeyindeki bilimsel ve teknolojik gelişmeyi teşvik etmek üzere kurulan, federal, eyalet ve belediye gelirleri ile beslenen ve CONACYT tarafından idare edilen fonlardır. Söz konusu fonların amacı, ilgili eyalet tarafından belirlenen stratejik sorunları çözmek üzere geliştirilecek bilimsel ve teknolojik çözümlere, federal katkı payı ile birlikte kaynak aktarılmasını sağlamak ve bu sayede ilgili eyalet/belediyedeki bilimsel ve teknolojik kapasiteyi geliştirmektir. Bu fonlardan faydalanabilecek kitle araştırma merkezleri, laboratuvarlar, üniversiteler ve özel ve kamu sektör kuruluşlarıdır. Destek kapsamına giren faaliyetler; uygulamalı araştırma, teknoloji geliştirme, altyapı güçlendirmesi, araştırma grup ve ağlarının oluşturulması ve konsolide edilmesi ve entegre projelerdir. Söz konusu program çerçevesinde halihazırda 32 si eyaletlerle, ikisi de belediyelerle olmak üzere toplam 34 tane karma fon kurulmuş bulunmaktadır. Söz konusu fonlardan yararlanacak projelerin toplam tutarlarının %50 si destek kapsamında bulunmaktadır. Sistemin yürürlüğe girdiği 2001 yılından 2009 yılına kadar toplam 4 Milyar 854 Milyon Peso ~ 404 Milyon Dolar destek sağlanmış bulunmaktadır. Bu desteğin % 60 ı CONACYT vasıtasıyla federal kaynaklardan, % 40 ı ise eyalet/belediye kaynaklarından karşılanmıştır. EYALET DÜZEYİNDE VERİLEN TEŞVİKLER Eyalet düzeyinde verilen teşvikler, % 2 lik bordro vergisinden kısmi veya tam istisna, muhtelif emlak vergi ve eyalet/belediye işlem harçlarından kısmi veya tam muafiyet, yeni işe alınacak personelin ücretinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli sürelerde (üç aya kadar) eyalet tarafından ödenmesi, şirket kurma ve tescil işlemlerinin hızlandırılması, harçlarda indirim, indirimli fiyatlarla ya da bedava arazi tahsisi, bedava altyapı hizmeti getirilmesi, bedava danışmanlık hizmeti, istatistik desteği vb. unsurları içermektedir. Verilen desteğin derecesi, yapılacak olan yatırımın büyüklüğü, yarattığı katma değer, yarattığı istihdam vb. gibi unsurlar dikkate alınarak artmakta ve azalmaktadır. Eyaletlerin sağladığı desteklerde, her eyalet insiyatif sahibidir ve dolayısıyla eyaletler bazında değişik destekler uygulanabilmektedir.

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI ÖĞR. GÖR. HAKAN ERYÜZLÜ GÜNCELLEME: HAZİRAN 2014 0 ÖN BİLGİ Bu rapor, Avrupa Birliği müzakere sürecinde olan Türkiye nin süreç içerisinde planlanan kalkınma hamlelerine ulaşılabilmesi

Detaylı

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 292 DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Daha yüksek toplumsal refah düzeyine ulaşabilmek için ülke kaynaklarının

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ 2011 1 1.YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 4 1.1 Büyük Ölçekli Yatırımlar... 5 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 6 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2. KOSGEB DESTEKLERİ...

Detaylı

TÜRKİYE DE BİLİŞİM SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER TR62 BÖLGESİ VE BİLİŞİM SEKTÖRÜ

TÜRKİYE DE BİLİŞİM SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER TR62 BÖLGESİ VE BİLİŞİM SEKTÖRÜ TÜRKİYE DE BİLİŞİM SEKTÖRÜNE YÖNELİK DESTEKLER TR62 BÖLGESİ VE BİLİŞİM SEKTÖRÜ İçindekiler 1.GİRİŞ...1 2.TÜRKİYE DE BİLİŞİM SEKTÖRÜ...1 3.TR62 BÖLGESİ NDE BİLİŞİM SEKTÖRÜ...2 4.TÜRKİYE DE BİLİŞİM SEKTÖRÜNE

Detaylı

GÜNCEL BAZI TEŞKVİK ve DESTEKLER HAKKINDA BİLGİ NOTU

GÜNCEL BAZI TEŞKVİK ve DESTEKLER HAKKINDA BİLGİ NOTU GÜNCEL BAZI TEŞKVİK ve DESTEKLER HAKKINDA BİLGİ NOTU KONYA-2015 25 BAŞLIKLI ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PAKETİ NDEN EYLEM PLANLARI - Yatırım yeri temini ve tahsisine dair süreçlerdeki sorunlara ilişkin ilgili kurumlar

Detaylı

I N V E S T M E N T G U I D E 1

I N V E S T M E N T G U I D E 1 INVESTMENT GUIDE 1 2 YATIRIM KILAVUZU INVESTMENT GUIDE YATIRIM KILAVUZU 3 YATIRIM KILAVUZU 1. Türkiye ye Giriş 1.1 Çalışma İzni Nasıl Alınır? 1.2 Oturma İzni Nasıl Alınır? 2. Türkiye de İş Kurmak? 3. Varlık

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

KOBİLERİN ÇEVRE DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ FİNANSMAN KAYNAKLARI

KOBİLERİN ÇEVRE DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ FİNANSMAN KAYNAKLARI KOBİLERİN ÇEVRE DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ FİNANSMAN KAYNAKLARI YOİKK FİNANSMANA ERİŞİM TEKNİK KOMİTESİ Hazine Müsteşarlığı 2013 M a l i S e k t ö r l e İ l i ş k i l e r v e K a m b i y o G e n e l M

Detaylı

DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ?

DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? Türkiye nin ekonomik görünümü, bölgesel

Detaylı

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ

İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İLERİ TEKNOLOJİLERDE İHRACAT ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI BAŞVURU REHBERİ İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 17/03/2014 Saati: 23:50 Proje Dosyası Son Teslim Tarihi:

Detaylı

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.

İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1. YATIRIM TEŞVİKLERİ VE MALİ DESTEKLER REHBERİ 2012 İçindekiler 1. YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 5 1.1 Genel Teşvik Sistemi... 7 1.2 Bölgesel Teşvik Uygulamaları... 9 1.3 Büyük Ölçekli Yatırımlar...

Detaylı

2015-2018 KOBİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI - K S E P -

2015-2018 KOBİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI - K S E P - 2015-2018 KOBİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI - K S E P - Şubat - 2015 BAKAN SUNUŞU Bu alan daha sonra eklenecektir. Fikri IŞIK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı i İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU... i İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

Farklı yatırım teşvik rejimleri çerçevesinde sağlanan destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları

Farklı yatırım teşvik rejimleri çerçevesinde sağlanan destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulamaları Türkiye deki Yatırım Teşvik Sistemi Yeni yatırım teşvik sistemi, ülkenin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını azaltma potansiyeli taşıyan yatırımları teşvik etmek

Detaylı

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER ŞUBAT 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ

KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ KOBİLERDE FİNANSMAN BULMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİ Finansman Yönetimi 4 Yatırım Projesi Yönetimi ve Doğru Yatırım Kararı Alma Süreci Planlamanın Aşamaları: Fırsatların farkında olmak, Pazar, rekabet, müşteri

Detaylı

GİRİŞ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2

GİRİŞ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 YÖNETİCİ ÖZETİ--------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi . Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi YATIRIM DESTEK OFİSLERİ 2011 İçindekiler Önsöz...1 1 GENEL YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ...1 1.1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ...1 1.2.TEŞVİK ARAÇLARI...1 1.3.

Detaylı

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI

T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER MALİ DESTEK PROGRAMI 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi ÖN KAPAK İÇİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER MALİ DESTEK PROGRAMI

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI: Ayrıntılı bilgiye www.ekonomi.gov.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.

EKONOMİ BAKANLIĞI: Ayrıntılı bilgiye www.ekonomi.gov.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz. EKONOMİ BAKANLIĞI: DESTEKLER: Uluslararası Nitelikli Yurtiçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi İstihdam Yardımı Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi Yurtdışı Birim,

Detaylı

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4095-7 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşkilatının iznini

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

Bilişim Sektörü 1. MEVCUT DURUM

Bilişim Sektörü 1. MEVCUT DURUM 130 Bilişim Sektörü Bilişim Sektörü İKİNCİ BÖLÜM 1. MEVCUT DURUM Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, ülkelerin rekabet gücünün artırılması, refah düzeyinin yükseltilmesi ve nitelikli istihdamın geliştirilmesi

Detaylı

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri

Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Türkiye de Uygulanmakta Olan İhracat Teşvikleri Coşkun ATAYETER* Arzu EROL** ÖZET İhracata yönelik verilen teşvikler, ihracatın teşvik edilmesi, ihraç pazarlarının geliştirilmesi ve dünya ihracatındaki

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Türkiye Yatırım Danışma Konseyi İLERLEME RAPORU YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OCAK 2005 TÜRKİYE YATIRIM DANIŞMA KONSEYİ İLERLEME RAPORU YÖNETİCİ ÖZETİ Yatırım Danışma

Detaylı

SİZİ DİNLİYORUZ ve SİZE UYGUN EN İYİ ÇÖZÜMLERİ ÜRETİYORUZ

SİZİ DİNLİYORUZ ve SİZE UYGUN EN İYİ ÇÖZÜMLERİ ÜRETİYORUZ SİZİ DİNLİYORUZ ve SİZE UYGUN EN İYİ ÇÖZÜMLERİ ÜRETİYORUZ INTERMARK BUSINESS CONSULTANCY 1 www.intermark.com.tr INTERMARK YÖNETİM DANIŞMANLIĞI olarak bizler, 10 yıli aşkın süredir müşterilerimize nitelikli

Detaylı