Federal bir yönetim sistemine sahip Meksika da hem federal hem de eyalet bazında teşvikler söz konusudur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Federal bir yönetim sistemine sahip Meksika da hem federal hem de eyalet bazında teşvikler söz konusudur."

Transkript

1 MEKSİKA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİKLER HAKKINDA BİLGİ NOTU Meksika da teşvik mevzuatı, temel müstenidatını Anayasa nın 28 inci maddesinden almaktadır. Söz konusu madde, öncelikli ekonomik faaliyetlere federal kaynaklar kullanılarak destekte bulunulmasına; bu desteklerin ayrımcılık yapmaması, geçici süreyle uygulanması ve bütçe dengelerini bozmaması şartıyla cevaz vermektedir. Teşvik mevzuatının uygulanmasında yerli/yabancı yatırımcı arasında müspet ya da menfi ayrımcılık bulunmamakla birlikte, gerek bazı sektörlerin kamu inhisarında bırakılması, gerekse bazı ekonomik faaliyetlerde yabancı sermayeye kısıt getirilmesi durumunun geçerli olduğunu belirtmekte fayda bulunmaktadır. Buna göre petrol ve diğer hidrokarbürlerin çıkartılması, temel petrokimya sanayii, elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı, nükleer enerji üretimi, rakyoaktif madenlerin üretimi, telgraf, radyotelgraf, posta, banknot ve madeni para basımı ile liman, havaalanı ve helikopter pistlerinin kontrol, gözetim ve korunması hizmetleri kamuya aittir. Diğer taraftan, hızlı posta ve kargo hariç olmak üzere yolcu ve yük kara taşımacılığı, benzin ve sıvılaştırılmış petrol istasyonu faaliyetleri ve kablo televizyon hariç olmak üzere radyo ve televizyon yayıncılığı yabancı sermayenin faaliyet gösteremeyeceği alanlar olarak belirlenmiştir. Federal bir yönetim sistemine sahip Meksika da hem federal hem de eyalet bazında teşvikler söz konusudur. FEDERAL DÜZEYDE VERİLEN TEŞVİKLER Federal düzeyde verilen teşvikler, vergi teşvikleri, hibe şeklindeki devlet yardımları, istihdam teşvikleri, ihracat teşvikleri, kredi destekleri olarak muhtelif kamu kurum ve kuruluşları marifetiyle verilmektedir. Vergisel teşvikler: Meksika teşvik sisteminde vergisel anlamda üç uygulama ön plana çıkmaktadır. Bunlardan birincisi araştırma ve geliştirme harcamalarına tanınan vergi indirimi, ikincisi yatırım ekipman ve teçhizatının amortisman giderlerinin kurumlar vergisi matrahından ivedilikle düşülmesine yönelik tedbir, üçüncüsü de 2010 yılı sonunda gerçekleştirilen Gelir Vergisi Kanunu tadilatı çerçevesinde, ilk kez istihdam edilecek personelin gelir vergisi ile ilgili olarak işverene tanınan matrah indirimi hakkıdır. Yeni ürün, malzeme veya işlemlerle ilgili teknolojilerin geliştirilmesi için yapılan araştırma ve geliştirme harcamalarının %30 luk kısmı vergi matrahında indirime tabi olmakta, bu alanda kısıtlı bir bütçe olduğu için (4,5 Milyar Peso ~ 400 Milyon Dolar) teşvikten yararlanmak isteyen firmaların hızlı davranmaları ve iyi projeler sunmaları gerekmektedir. Bu teşviklerden hızlı amortisman indirimi, yatırımda kullanılan ekipman ve teçhizatın değerinin % 63 ila % 96 lık kısmının (ekipman ve teçhizata göre değişmektedir) amortisman bedelinin, ekipman ve teçhizatın satın alındığı tarihten itibaren Kurumlar

2 Vergisi matrahından düşülmesine olanak sağlamaktadır. Yukarıda zikredilen oranlar, otomotiv ve havacılık sanayii gibi bazı stratejik sektörlerdeki yatırımlarda kullanılan makina-teçhizat söz konusu olduğunda %100 e ulaşmaktadır. Söz konusu teşvik Federal Bölge ile Guadalajara ve Monterrey gibi Meksika ekonomisinin en gelişmiş bölgeleri dışındaki eyaletler için geçerli olmakla birlikte, anılan bölgelerdeki yatırımların çevre dostu olmaları ve yüksek oranda su harcamamaları halinde bu bölgelerdeki yatırımlara da uygulanmaktadır. İlk kez istihdam edilecek personelin gelir vergisinin işveren tarafından matrah indirimine konu olması uygulamasında, işvereninin, yarattığı yeni istihdamı 36 ay süreyle sürdürmeyi taahhüt etmesi gerekmekte, bu süre zarfında, yıllık olarak matrah indirimine tabi olacak oran azalmakla birlikte, 100 birim ücret alan yeni personel için yaklaşık 93 birim matrah indirimi hakkı başlangıç yılında işverene tanınmaktadır. Diğer teşvikler: Meksika teşvik sisteminde muhtelif kamu kuruluşlarınca verilen çok sayıda ve değişik nitelikte teşvik bulunmaktadır. Söz konusu kamu kuruluşlarının en önemlileri Ekonomi Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Bilim ve Teknoloji Ulusal Konseyi dir. 1. Ekonomi Bakanlığı Tarafından Uygulanan Teşvikler: Mezkûr Bakanlık tarafından hem genel hem de ihracatçı firmalara yönelik teşvik tedbirleri uygulanmaktadır. Bu tedbirler aşağıda sıralanmaktadır: Genel Teşvikler: i. Kırsal Kesimde Yaşayan Kadınlar Mikrofinansman Fonu (FOMMUR) ii. Mikro İşletmeler Finansmanı Ulusal Programı (PRONAFIM) iii. Geri Kalmış Bölgelerdeki İşletmelere Destek Ulusal Fonu (FONAES) iv. Geri Kalmış Bölgelerde İstihdam Yaratma Programı (PCEZM) v. Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Destek Fonu (Fondo PyME) vi. Lojistik ve Depolama Faaliyetlerinde Rekabetçilik Programı (PROLOGYCA) vii. Yazılım Sektörünün Geliştirilmesi Programı (PROSOFT) viii. Yüksek Teknolojili Sanayilerin Geliştirilmesi Programı (PRODIAT) ix. Sınai Sektörlerin Rekabetçiliğini Artırma Programı (PROIND) x. Doğrudan Yabancı Sermaye Çekme Fonu (FONDO PROMEXICO) İhracatçı Firmalara Yönelik Teşvikler: i. İthalat Vergilerinin İhracatçılara İadesi (DRAWBACK) ii. İhracata Yönelik İmalat, Montaj ve Hizmet Sektörleri Destek Programı (IMMEX) iii. Sektörel Teşvik Programları (PROSEC) iv. Dış Ticaret Şirketleri Programı (ECEX) v. Yüksek İhracat Gerçekleştiren Şirketler Programı (ALTEX)

3 Yukarıda zikredilen teşvik tedbirlerinin önem arz edenlerine ilişkin detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır: A. FONDO PyME: Amaç: Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurulması, konsolide edilmesi ve rekabetçi hale getirilmesine ve daha çok ve daha iyi nitelikte istihdam yaratılmasına olanak sağlayacak projelerin desteklenmesi. Hedef Kitle: Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile üretime yönelik fikirleri olan müteşebbisler ve istisnai olarak, mikro, küçük ve orta boy işletmelerin kurulması ve gelişmesini sağlayacak projeleri olan büyük şirketler. Yardım Tipi: Aracı kuruluşlar vasıtası ile mikro, küçük ve orta boy işletmelerin formasyonlarının güçlendirilmesi ve tanıtımlarına yönelik gerçekleştirilen faaliyetler ile söz konusu şirketler için altyapı ve ekipman projeleri ve doğal afetlerde uğranılan kayıpları telafi etmeye yönelik projelerin belirli oranlarda hibe şeklinde desteklenmesi. Söz konusu destek kapsamına giren projelerin büyüklüğü, faydalanan şirketin büyüklüğü ve projenin özelliğine göre 15 Milyon Peso ~ 1,25 Milyon Dolar tutarına ulaşmakta, yine aynı çerçevede verilecek destek oranı da % 30 ila % 100 arasında değişmektedir. Değerlendirme Süreci: Aracı kuruluşlar tarafından getirilen proje önerileri Ekonomi Bakanlığı Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bakan Yardımcılığı tarafından teknik açıdan incelendikten sonra onay için Yönetim Konseyi ne sunulmaktadır. Yönetim Konseyi Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bakan Yardımcısı başkanlığında ve aynı Bakan Yardımcılığı altında görev yapan dört Genel Müdür ile Meksika Eyalet Hükümetleri Ekonomik Kalkınma Bakanları Derneği AMSDE üyesi iki temsilciden oluşmaktadır. Destek Tutarı (2010): 480 proje için 3,5 Milyar Peso, tabii afetlerden mutazarrır firmalar için 120 Milyon Peso ve Meksika Öğreniyor Vakfı na transfer edilen 2,3 Milyar Peso olmak üzere toplam 5,9 Milyar Peso ~ 500 Milyon Dolar. Söz konusu destek neticesinde muhtelif büyüklükte yeni firma kurulmuş ve kişiye istihdam yaratılmıştır. B. PROLOGYCA: Amaç: Lojistik ve depolama sektörünün, sektörde faaliyet gösteren firmaların kurulması, modernizasyonu, verimliliği, konsolidasyonu, rekabetçiliği ve sürdürülebilirliğine yönelik projelere destek vererek gelişmesini sağlamak. Hedef Kitle: Lojistik ve depolama sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile, bu alandaki sektörel dernekler, akademik kuruluşlar, kamu kuruluşları ve lojistik ve depolama alanında proje geliştirmek isteyen eyalet/belediyeler.

4 Yardım Tipi: Depo inşaatı ve/veya teçhiz edilmesi, depolama ile ilgili yatırım, dönüşüm ve pazar araştırmaları ile ilgili projelerin mastır planlarının desteklenmesi, sektördeki insan kaynaklarının iyileştirilmesi ve depoların lojistik sistemlerinin modernize edilmesi ve inovasyonuna yönelik hibe şeklinde yardımlar. Proje tipine göre 11 Milyon Peso ~ 900 Bin Dolar a ulaşan toplam proje bedelinin standart olarak %50 si karşılanmaktadır. Destekten yararlanan firmanın finansman sıkıntısı yaşaması veya projenin stratejik olarak önemli bulunması halinde bu oran istisnai olarak artırılabilmektedir. Değerlendirme Süreci: Destekten faydalanmak isteyen firmalar, Yönetim Konseyi tarafından Aracı Kuruluş olarak onaylanan Eyalet veya Belediye kuruluşları veya sektör dernekleri vasıtasıyla projelerini sunmakta, sunulan projelerin teknik değerlendirmesi Ekonomi Bakanlığı Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bakan Yardımcılığı Müteşebbis Gelişimi ve İş Fırsatları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmekte ve Yönetim Konseyi proje önerilerini kabul veya red etmektedir. Yönetim Konseyi, mezkûr Bakan Yardımcısı başkanlığında ve Müteşebbis Gelişimi ve İş Fırsatları Genel Müdürü, Formasyon ve Teknolojik İnovasyon Genel Müdürü, İş Geliştirme Genel Müdürü, İhraç Edilebilir Arz Genel Müdürü ve Ekonomi Bakanlığı nın Eyalet Birimlerinin Genel Koordinatörü nden müteşekkildir. Destek Tutarı (2010): Program kapsamında 20 projeye, 180 Milyon Peso luk kısmı Program bütçesinden, 269 Milyon Peso luk kısmı Aracı Kuruluş ve özel sektörden olmak üzere toplam 449 Milyon Peso ~ 37,5 Milyon Dolar tutarında destek verilmiştir. C. PROSOFT: Amaç: Bilişim teknolojilerinin ülke içindeki uzun vadeli gelişimine katkıda bulunmak ve böylelikle yerel ve uluslararası rekabeti geliştirmek. Hedef Kitle: Bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmalar, sektörel örgütler, akademik kuruluşlar, ilgili kamu kuruluşları ve bilişim teknolojileri firmalarından hizmet satın alan müşteriler. Yardım Tipi: Formasyon ve belgelendirme giderleri; teknik teçhizat ve/veya yazılım alımı; standart ve model temini giderleri; bilişim teknolojileri ve ilgili hizmetlerin kullanımına ilişkin giderler; inovasyona yönelik giderler; pazarlama giderleri; iş fırsatları geliştirmek için yapılan harcamalar; muhtelif profesyonel hizmetlere ödenen harcamalar; etkinlikler için yapılan harcamalar; konu ile ilgili fonların kurulması ve güçlendirilmesine yönelik harcamalar ve bu alandaki kamu politikasının hızlandırılmasına ilişkin giderlerin finansmanında kullanılmak üzere hibe şeklinde yardımlar. Program kapsamında destek verilen projelerin büyüklüğü, proje tipine göre 20 Milyon Peso ~ 1,65 Milyon Dolar a kadar çıkmakta ve proje tutarının tamamı Program tarafından finanse edilmektedir. Maksimum proje

5 tutarı, Yönetim Konseyi nin onayı ile, stratejik projeler söz konusu olduğunda artırılabilmektedir. Değerlendirme Süreci: Destekten faydalanmak isteyen firmalar, destek taleplerini, Yönetim Konseyi tarafından aracı kuruluş olarak onaylanmış eyalet birimleri ya da sektör dernekleri vasıtasıyla iletmekte; projenin teknik değerlendirmesi İç Ticaret ve Dijital Ekonomi Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta ve projenin reddi ya da kabulü Yönetim Konseyi nin yetkisinde bulunmaktadır. Yönetim Konseyi Ekonomi Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı başkanlığında ve Ağır Sanayi ve Yüksek Teknoloji Genel Müdürü; İç Ticaret ve Dijital Ekonomi Genel Müdürlüğü Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı; Formasyon ve Teknolojik İnovasyon Genel Müdürlüğü temsilcisi; Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bakan Yardımcılığı temsilcisi; Bilim ve Teknoloji Ulusal Konseyi Teknolojik Kalkınma ve İnovasyon Müdür Yardımcısı; Meksika Dış Ticaret Promosyon Kurumu PROMEXICO Pazar İstihbarat Birimi temsilcisi ve Ekonomi Bakanlığı nın Eyalet Birimleri Genel Koordinatörü nden oluşmaktadır. Destek Tutarı (2010): Program kapsamında 160 projeye, 666 Milyon Peso luk kısmı PROSOFT bütçesinden, 1 Milyar 346 Milyon Peso luk kısmı Aracı Kuruluşlar, özel sektör ve akademik kuruluşlar tarafından karşılanmak üzere toplam 2 Milyar 12 Milyon Peso ~ 168 Milyon Dolar tutarında destek verilmiştir. D. PRODIAT: Amaç: Süreli destek vasıtasıyla, yüksek teknolojili sanayilerin rekabet gücünü, söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren firmaların satışlarını, üretimlerini, istihdamlarını, katma değerlerini ve verimliliklerini engelleyen piyasa yetersizlikleri/bozukluklarına (market failure) odaklanarak artırmak. Hedef Kitle: Elektrik, elektronik, otomotiv ana ve yan sanayii, havacılık sanayii ve makina sanayiinde faaliyet gösteren firmalar; bu firmaların üyesi bulunduğu sektörel örgütler; bu firmaların birinci dereceden tedarikçileri ve bu firmalarla ilgili çalışma yapan / proje geliştiren akademik kuruluşlar ve kamu kurum/kuruluşları. Yardım Tipi: Formasyonla ilgili risk ve gizli maliyetleri indirmeye yönelik teknik destek, formasyon ve diğer hizmetler ve yenilikçi ürün ve proseslerin sınai uygulaması ile alakalı özel danışmanlık hizmetleri; yüksek ihtisas gerektiren makina, girdi ve hizmetlerin satın alım kararlarının etkinliğini artırmaya yönelik teknik yardım ve piyasaların güncel durumu, teknoloji, üretim ve talep eğilimleri ile ilgili özel ve detaylı bilgilere ulaşım ve kaynak temininin finansmanında kullanılmak üzere hibe mahiyetinde yardımlar. Söz konusu yardımların tutarı, proje başına en fazla 3,12 Milyon Peso ~ 260 Bin Dolar olup, birden fazla projesi olan bir firmaya yapılacak yardım miktarı 4,2 Milyon Peso ~ 350 Bin Dolar ile sınırlandırılmıştır. Öte

6 yandan, oransal olarak proje tutarlarının en fazla % 50 si kadar destek verilmekte, Yönetim Konseyi tarafından stratejik olarak önemli olduğuna karar verilen projelerde destek oranı % 70 e çıkabilmektedir. Değerlendirme Süreci: Destekten yararlanmak isteyen firma veya kuruluşlar proje önerilerini Ekonomi Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcılığı Ağır Sanayi ve Yüksek Teknoloji Genel Müdürlüğü ne sunmakta, anılan Genel Müdürlükçe yapılan teknik değerlendirme sonrasında proje Yönetim Konseyi nin onayına sunulmaktadır. Yönetim Konseyi mezkûr Bakan Yardımcısı başkanlığında, aynı Bakan Yardımcılığı altında faaliyet gösteren Ağır Sanayi ve Yüksek Teknoloji Genel Müdürlüğü ve bu Genel Müdürlük altındaki Makina Sanayii, Elektrik ve Elektronik Sanayii ve Otomotiv Sanayii Müdürlükleri; İç Ticaret ve Dijital Ekonomi Genel Müdürlüğü; Federal Rekabet Komisyonu; Bilim ve Teknoloji Ulusal Konseyi; Meksika Dış Ticaret Promosyon Kurumu PROMEXICO; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bakan Yardımcılığı ve Eğitim Bakanlığı Teknolojik ve Sınai Eğitim Genel Müdürlüğü nün en üst düzey amirlerinden oluşmaktadır. Destek Tutarı (2010): 19 proje için toplam 27,3 Milyon Peso ~ 2,28 Milyon Dolar destek verilmiştir. E. PROIND: Amaç: Ekonomik konjonktürden etkilenen sanayileri korumak amacıyla süreli destek sağlanması. Hedef Kitle: Yönetim Konseyi tarafından belirlenen sınai dalında faaliyet gösteren firmalar, sivil toplum kuruluşları, finans kuruluşları ve kamu kuruluşları. Yardım Tipi: Yönetim Konseyi tarafından desteklenmesi kararı verilen sektör(ler)de faaliyet gösteren firma ve kuruluşlara formasyon, üretim, araştırma ve muhtelif profesyonel servislerle ilgili yaptıkları harcamalar ilişkin olarak verilen hibe biçiminde destek. Değerlendirme Süreci: Yönetim Konseyi desteklenecek sektör(leri) belirlemekte; destek mekanizmasında faaliyet gösterecek aracı kuruluşları onaylamakta; destek talebinde bulunan firma/kuruluşlar taleplerini aracı kuruluş vasıtasıyla Ekonomi Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcılığı Temel Sanayiler Genel Müdürlüğü ne iletmekte; mezkûr Genel Müdürlükçe yapılan teknik inceleme sonrasında talep onay için Yönetim Konseyi ne sunulmaktadır. Yönetim Konseyi ne Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı başkanlık etmekte ve aynı Bakan Yardımcılığı na bağlı Temel Sanayiler ve İç Ticaret ve Dijital Ekonomi Genel Müdürleri ile Ekonomi Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bakan Yardımcılığı ndan bir temsilci ve Ekonomi Bakanlığı Eyalet Birimleri Genel Koordinatörü Konsey in diğer üyelerini oluşturmaktadır. Destek Tutarı (2010): Desteklenecek sektör olarak belirlenen mısır unu üretimi sanayiinde işletmenin 589 destek talebi karşılanmış

7 ve bu çerçevede 147 Milyon Peso ~ 12,25 Milyon Dolar destek verilmiştir. F. FONDO PROMEXICO: Amaç: Ulusal ekonomik faaliyetleri ve kalkınmayı tahrik edecek projelere destek olarak doğrudan yabancı sermaye çekilmesine katkıda bulunmak. Hedef Kitle: Meksika da faaliyet gösteren yabancı sermayeli firmalar ve çoğunluk hissesi yabancı sermaye olan Meksika firmaları. Yardım Tipi: Altyapı harcamaları; üstyapı harcamaları; makine teçhizat harcamaları; İnovasyon ve teknolojik gelişim harcamaları; teknoloji transferi harcamaları; insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik harcamaların finanse edilmesinde kullanılan ve harcama tipine göre, harcama tutarının en fazla % 5 ine tekabül eden hibe şeklinde destek. Yabancı Sermayeye Destek Alt Komitesi nin ilgili yatırımı stratejik olarak belirlemesi halinde sözkonusu destek miktarı azami % 10 a çıkabilmektedir. Değerlendirme Süreci: Destek talebinde bulunan firmalar proje önerilerini PROMEXICO nun Yatırım Teşvik ve Uluslararası Sermaye Birimi ne sunmakta; anılan birim projeyi teknik olarak incelemesini teminen Ekonomik Aktiviteler İstihbarat Birimi ne havale etmekte; teknik incelemenin ardından proje onay için Yabancı Sermayeye Destek Alt Komitesi ne sunulmaktadır. Söz konusu Alt Komite PROMEXICO Genel Müdürü başkanlığında ve Ekonomi Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı; Rekabet ve Standardizasyon Bakan Yardımcısı; Dış Ticaret Bakan Yardımcısı; Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bakan Yardımcısı; Meksika Eximbankı Genel Müdürü; Meksika Eyalet Hükümetleri Ekonomik Kalkınma Bakanları Derneği AMSDE Dönem Başkanı; PROMEXICO Destekler ve Kurumsal İlişkiler Birim Müdürü ve PROMEXICO Yatırım Teşvik ve Uluslararası Sermaye Birim Müdürü nden müteşekkildir. Destek Tutarı: 2010 sonuna kadar toplam 3 Milyar 162 Milyon Dolar lık yabancı sermaye yatırımına yönelik olarak 149 Milyon Dolar destek için onay verilmiş olup, bu yatırımlarla yeni istihdam yaratılması beklenmektedir. Havacılık ve otomotiv sanayiinde yoğunlaşan bu yatırımlarda verilen destek oranı % 4,71 olarak gerçekleşmiştir. G. DRAWBACK: Söz konusu uygulama ile, ithal edilen herhangi bir ürünün, ihraç edilecek başka bir üründe kullanıldığı ya da bir değişikliğe uğramadan veya tamir ya da tadil edilerek tekrar ihraç edildiği durumlarda, söz konusu ürünün ithalatında ödenmiş olan gümrük vergisi ilgili ithalatçıya iade edilmektedir. H. IMMEX: Söz konusu program kapsamında, üretimde ya da montaj, dönüştürme veya tamirde kullanılarak tekrar ihraç edilecek malzemenin

8 geçici ithalatına izin verilmektedir. Programdan yararlanacak ekonomik operatörler Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanmaktadır. I. PROSEC: Ekonomi Bakanlığı onayı ile bu programa dahil olan ve aşağıda belirtilen sektörlerde üretim yapan firmalar, üretimlerinde kullandıkları ithal malzemeler için, son ürün ihraç edilecek veya iç piyasaya sürülecek olsun, gümrük vergisi muafiyetinden yararlanmaktadırlar: Elektrik Sanayi; Elektronik Sanayii; Mobilya Sanayii; Oyuncak, Hobi ve Spor Malzemeleri Sanayii; Ayakkabı Sanayii; Maden ve Metalürji Sanayii; Makina Sanayii; Fotoğraf Sanayii; Tarım Makinaları Sanayii; Muhtelif Sanayi; Kimya Sanayii; Kauçuk ve Plastik Ürünleri Sanayii; Demir Çelik Sanayii; İlaç ve Tıbbi Cihaz Sanayii; Otomotiv Ana ve Yan Sanayii Hariç Taşımacılık Sanayii; Kağıt ve Karton Sanayii; Ağaç Ürünleri Sanayii; Deri Sanayii; Otomotiv Ana ve Yan SAnayii; Tekstil ve Konfeksiyon Sanayii; Çikolata, Şekerleme vb. Ürünler Sanayii; Kahve Sanayii; Gıda Sanayii; Gübre Sanayii. J. ECEX: Bu programa sadece ihracat ile iştigal eden firmalar katılabilmekte ve program çerçevesinde bu firmalara uluslararası pazarlara erişimde idari destekler ve finansal destekler sağlanmaktadır. Program kapsamında iki tür Dış Ticaret Şirketi bulunmaktadır: Bunlardan birinci grupta yer alanları en az 200 Bin Peso ~ Dolar sermayeye sahip olmak ve yılda en az üç tane üreticinin olmak üzere asgari 250 Bin Dolar lık ürünlerini ihraç etme taahhüdünde bulunmalıdır. İkinci grupta yer alan firmalar için bu değerler sırasıyla 2 Milyon Peso ~ 167 Bin Dolar, beş ve 3 Milyon Dolar dır. K. ALTEX: Bu programa katılan firmalara idari, operasyonel ve mali kolaylıklar sağlanmaktadır. Ekonomi Bakanlığı tarafından onay verilen ve

9 kayıt altında tutulan bu firmalar KDV iadesini hızlı bir şekilde almakta, Ekoomi Bakanlığı nın Ticari Bilgiler Sistemi ne erişim hakkı bulunmakta ve gümrüklerde basitleştirilmiş muameleye tabi bulunmaktadırlar. Programdan, gerekli şartlara uymak kaydıyla her büyüklükteki ihraçatçıimalatçı firmanın yararlanma hakkı bulunmaktadır. 2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Uygulanan Teşvik: Anılan Bakanlık tarafından İstihdama Destek Programı uygulanmaktadır. Program çerçevesinde beş alt kategori bulunmaktadır: Burs (Becate); Serbest Meslek Sahiplerini Güçlendirme; Kayıtlı İşte Çalışırken İşsiz Kalanlara Destek; Gündelik Tarım İşçilerine Destek; ABD Tarafından Yurtdışı Edilen Kaçak Meksika Göçmenlerine Destek. Bu alt kategorilerden en önemlisi olan Burs (Becate) programına ilişkin detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır: Becate: Uygulandığı Yerler: Kısa vadede istihdama yönelik eğitim (formasyon) verme kabiliyeti bulunan bölge ve şehirler. Hedef Kitle: 16 yaşından büyük işsizler, eksik istihdam edilenler ve iş değiştirmek isteyenler. Yardım Tipi: Programa katılan kişilere verilecek eğitimde görev alan eğitmenlerin ücretleri, eğitimlerde kullanılan materyalin ücreti, kayıt ücretleri, belgelendirme ücretleri, kursiyerlere en fazla üç ay süreyle verilecek olan, asgari ücretin azami üç katı miktarında ücret, kursiyerlerin ulaşım masrafları, kurs süresince geçerli olacak kaza sigortası ve birincil sağlık harcamaları program bütçesinden karşılanmaktadır. Programın giderleri Bakanlık ve Bakanlıkça uygun görülen ve programa katılmayı kabul eden firmalar tarafından karşılanmaktadır. Elde Edilen Sonuç (2010 ilk on ay): 2010 yılının ilk on ayında kursiyer programa devam etmiş, bunlardan tanesi ya yeni istihdam olarak ya da mevcut istihdamlarını koruyarak programı bitirmişlerdir. 3. Bilim ve Teknoloji Ulusal Konseyi (CONACYT) Tarafından Verilen Teşvikler: i. Teknolojik İnovasyon Fonu: Bu fon CONACYT ile Ekonomi Bakanlığı tarafından oluşturulmuş olup ana amacı mikro, küçük ve orta boy işletmelere destek vermektir. Fondan yararlanmak isteyen büyük ölçekli firmaların ise, projelerine en az on tane mikro, küçük ve orta boy firmayı, projenin hedeflerine ulaşmada somut katkıda bulunacak şekilde katmaları zorunluluğu bulunmaktadır. Projelerin hedefi ise yeni ürün ve proses geliştirme üzerine olmalıdır. Program kapsamında üç çeşit faaliyet desteklenmektedir: Teknolojik Gelişim ve İnovasyon (Yeni ürün ve/veya proses üretimi); Mühendislik grup ve/veya merkezlerinin oluşturulması ve konsolide edilmesi (yeni ürün ve/veya proses geliştirilecek laboratuvar vs.nin insan kaynakları ve teknik cihaz anlamında güçlendirilmesi) ve teknoloji tabanlı iş yapma yeteneğinin artırılması. Bu faaliyetlerden ilk ikisi ile alakalı projeler için azami % 50 lik bir

10 destek söz konusu iken üçüncü gruptaki projelerdeki destek oranı %70 e kadar çıkabilmektedir. ii. Sektörel Fonlar: Söz konusu fonlar CONACYT ile Federal kamu kurumlarının ortaklaşa olarak oluşturdukları ve ilgili sektördeki bilimsel araştırma ve teknoloji geliştirme çabalarına destek olma amacını gütmektedir. Bu fonlardan üniversiteler, araştırma merkezleri, laboratuvarlar ve kamu ve özel sektör kuruluşları faydalanabilmektedir. Halihazırda 10 adet sektörel fon oluşturulmuş olup, bu fonlardan faydalanacaklara, proje bedellerinin yarısı kadar miktarda destek sağlanmaktadır. iii. Karma Fonlar: Karma fonlar eyalet ve belediye düzeyindeki bilimsel ve teknolojik gelişmeyi teşvik etmek üzere kurulan, federal, eyalet ve belediye gelirleri ile beslenen ve CONACYT tarafından idare edilen fonlardır. Söz konusu fonların amacı, ilgili eyalet tarafından belirlenen stratejik sorunları çözmek üzere geliştirilecek bilimsel ve teknolojik çözümlere, federal katkı payı ile birlikte kaynak aktarılmasını sağlamak ve bu sayede ilgili eyalet/belediyedeki bilimsel ve teknolojik kapasiteyi geliştirmektir. Bu fonlardan faydalanabilecek kitle araştırma merkezleri, laboratuvarlar, üniversiteler ve özel ve kamu sektör kuruluşlarıdır. Destek kapsamına giren faaliyetler; uygulamalı araştırma, teknoloji geliştirme, altyapı güçlendirmesi, araştırma grup ve ağlarının oluşturulması ve konsolide edilmesi ve entegre projelerdir. Söz konusu program çerçevesinde halihazırda 32 si eyaletlerle, ikisi de belediyelerle olmak üzere toplam 34 tane karma fon kurulmuş bulunmaktadır. Söz konusu fonlardan yararlanacak projelerin toplam tutarlarının %50 si destek kapsamında bulunmaktadır. Sistemin yürürlüğe girdiği 2001 yılından 2009 yılına kadar toplam 4 Milyar 854 Milyon Peso ~ 404 Milyon Dolar destek sağlanmış bulunmaktadır. Bu desteğin % 60 ı CONACYT vasıtasıyla federal kaynaklardan, % 40 ı ise eyalet/belediye kaynaklarından karşılanmıştır. EYALET DÜZEYİNDE VERİLEN TEŞVİKLER Eyalet düzeyinde verilen teşvikler, % 2 lik bordro vergisinden kısmi veya tam istisna, muhtelif emlak vergi ve eyalet/belediye işlem harçlarından kısmi veya tam muafiyet, yeni işe alınacak personelin ücretinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli sürelerde (üç aya kadar) eyalet tarafından ödenmesi, şirket kurma ve tescil işlemlerinin hızlandırılması, harçlarda indirim, indirimli fiyatlarla ya da bedava arazi tahsisi, bedava altyapı hizmeti getirilmesi, bedava danışmanlık hizmeti, istatistik desteği vb. unsurları içermektedir. Verilen desteğin derecesi, yapılacak olan yatırımın büyüklüğü, yarattığı katma değer, yarattığı istihdam vb. gibi unsurlar dikkate alınarak artmakta ve azalmaktadır. Eyaletlerin sağladığı desteklerde, her eyalet insiyatif sahibidir ve dolayısıyla eyaletler bazında değişik destekler uygulanabilmektedir.

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı BURSA 21/05/2015 1 SUNUM PLANI 1. Yeni Teşvik Sisteminin Hazırlık Süreci

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ Yatırım Teşvik Sistemi (2012/3305) BÖLGESEL TEŞVİKLER ÖNCELİKLİ YATIRIMLAR BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR STRATEJİK YATIRIMLAR

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ M. Özger BOZOĞLU Dış Ticaret Uzmanı Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı İSTANBUL 10/12/2014 1 SUNUM PLANI 1.

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI ŞUBAT 2015 İZMİR YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ 1. Mevzuat ve Hedefler Tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi, Üretim ve

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ VE ATIK YÖNETİMİ DESTEKLERİ Ahmet GÜNEŞ Dış Ticaret Uzmanı ANKARA 21/10/2015 1 SUNUM PLANI 1. Teşvik Sisteminin

Detaylı

SOFYA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

SOFYA TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ Teşvik Mekanizmasının Tanımı 1 İşletmelerde inovasyonların kanalize edilmesine destek 2 Yeni şirketlerin inovasyon geliştirmesine yönelik destek Başvurabilecek Adaylar 3 mali yılını doldurmuş olan mikro

Detaylı

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI)

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI) Sayı : 2016/219 8 Tarih : 19.12.2016 Ö Z E L B Ü L T E N YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR (2016/9495 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI) 1 A-KONU Bilindiği üzere 2016 yılında

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/9 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 13.02.2017 Sayı : 2017/9 Değerli Müşterimiz, Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeleri özetle bilgilerinize sunuyoruz. 1- Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6676) 02 MART 2016

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI. 15 Kasım 2012 İSTANBUL. Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 15 Kasım 2012 İSTANBUL Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 1. HAZIRLIK SÜRECİ YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ Ø

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği Enerjiye Yönelik Bölgesel Teşvik Uygulamaları Enerji Verimliliği 5. Bölge Teşvikleri Enerjiye Yönelik Genel Teşvik Uygulamaları Yek Destekleme Mekanizması Yerli Ürün Kullanımı Gönüllü Anlaşma Desteği Lisanssız

Detaylı

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI

TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI TEKSTİL, HAZIR GİYİM, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNE YÖNELİK STRATEJİK EYLEM PLANI BİLGİ NOTU Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörü Strateji Eylem Planı kamu ve özel kesimin geniş katılımı ve mutabakatıyla

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 2012 Önceki Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi Yeni Teşvik Sisteminin Değerlendirilmesi TR32 Düzey 2 Bölgesi Değerlendirmesi Hazırlayan: Emrah ÇELİK Aydın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ AR-GE REFORM PAKETİ Ar-Ge ve Yenilikte Dünya ile Yarışan Bir Türkiye İçin Ülkemizin Kalkınmasına Daha Fazla İvme Kazandıracak ve Yüksek Katma Değerli Alanlara Odaklanan Ar-Ge ve Yenilik Sistemi TASARIM

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. YENİ TEŞVİK SİSTEMİ UYGULAMALAR 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK TEŞVİKLERİ

EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK TEŞVİKLERİ EKONOMİ BAKANLIĞI SERBEST BÖLGELER, DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK TEŞVİKLERİ Serbest Bölgeler Serbest Bölgeler, Gümrük alanı dışı kabul edilen ve gümrük mükellefiyeti bulunmayan (KDV

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/13. : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. SİRKÜLER 2016/13 04.03.2016 KONU : Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesinde Değişiklik Yapan 6676 Sayılı Kanun Yayımlandı. 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete de Bilim, Sanayi ve Teknoloji

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

Sentez Araştırma Verileri

Sentez Araştırma Verileri Eğitim, Görsel-İşitsel & Kültür Yürütme Ajansı Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü Yaşam Boyu Öğrenim Programı İnternet Üzerinden Kişisel İşgücünü Geliştirin Leonardo da Vinci LLP (Yaşamboyu Öğrenim Programı)

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı (İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Hazine Müsteşarlığı ASPB Kadın istihdamını geliştirmeye

Detaylı

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI.

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI. YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI. 26.11.2016 tarihli ve 29900 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile karar içeriğinde

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ (2012) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Müdürlüğü tarafından 01 Ocak 2012

Detaylı

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI

İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 1 İHRACATIN FİNANSMANI METİN TABALU / TİM GENEL SEKRETER YARDIMCISI 4 EKİM 2013 2004-1 2004-4 2005-3 2006-2 2007-1 2007-4 2008-3 2009-2 2010-1 2010-4 2011-3 2012-2 2013-1 TÜRKİYE DE GSYH İTHALAT İLİŞKİSİ

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları. MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Yürütülen Ar-Ge Destek Programları MURAT YILDIZ Kurumsal Ar-Ge Destekleri Şube Müdürü Vizyonumuz Ülkemizin bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilikçilik hedefleri doğrultusunda

Detaylı

Yeni İşçileriniz İŞKUR dan!

Yeni İşçileriniz İŞKUR dan! 1 2 4 Yeni İşçileriniz İŞKUR dan! Özel sektör işyerlerinde 6 ay süreyle İşbaşı Eğitim Programında (İEP) çalışacak kursiyerlere İŞKUR tarafından net asgari ücret ödenecektir. İşverenin kursiyerler için

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ

KOSGEB DESTEKLERİ NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ 2014 NEVŞEHİR YATIRIM DESTEK OFİSİ İşbirliği - Güçbirliği Destek Programı KOBİ lerin bir araya gelerek tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı ve finansman gibi Ortak Sorunlara

Detaylı

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş.

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK EXİMBANK (TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.) DÜNYA BANKASI AVRUPA YATIRIM BANKASI İSLAM KALKINMA BANKASI Ortaklık Yapısı İlk özel

Detaylı

AR-GE MEVZUATI VE HİBE ŞEKLİNDEKİ AR-GE DESTEKLERİNİN TABİ OLMASI GEREKTİĞİ İŞLEM

AR-GE MEVZUATI VE HİBE ŞEKLİNDEKİ AR-GE DESTEKLERİNİN TABİ OLMASI GEREKTİĞİ İŞLEM AR-GE MEVZUATI VE HİBE ŞEKLİNDEKİ AR-GE DESTEKLERİNİN TABİ OLMASI GEREKTİĞİ İŞLEM 5 AR-GE MEVZUATI VE HİBE ŞEKLİNDEKİ AR-GE DESTEKLERİNİN TABİ OLMASI GEREKTİĞİ İŞLEM I - GİRİŞ Ülke ekonomisinin uluslararası

Detaylı

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları

TÜBİTAK TEYDEB. Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları TÜBİTAK TEYDEB Ar-Ge ve Yenilik Destek Programları 2 TEYDEB - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Kuruluş Amacı Ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik

Detaylı

KANUN NO: 5746 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 28 Şubat 2008

KANUN NO: 5746 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 28 Şubat 2008 KANUN NO: 5746 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN (*) Kabul Tarihi: 28 Şubat 2008 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 12 Mart 2008 - Sayı: 26814 (*) Bu Kanun, 12.3.2008 tarih

Detaylı

1. Stratejik Yol Haritası Hazırlanarak Yararlanılabilecek Destekler

1. Stratejik Yol Haritası Hazırlanarak Yararlanılabilecek Destekler KOSGEB Yeni Kredi Protokollerini Hayata Geçirdi Ahmet KARAYİĞİT Ülkemizde KOBİ lere yönelik destek veren en büyük kuruluş, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı na bağlı olarak faaliyet gösteren Küçük ve Orta

Detaylı

2017 DESTEKLER VE YENİ FIRSATLAR

2017 DESTEKLER VE YENİ FIRSATLAR 2017 DESTEKLER VE YENİ FIRSATLAR YATIRIM TEŞVİKLERİ Teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyini gösteren bölgesel harita ve il dağılımını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur: Asgari sabit

Detaylı

ÇİN HALK CUMHURİYETİNDEKİ DEVLET DESTEKLERİ

ÇİN HALK CUMHURİYETİNDEKİ DEVLET DESTEKLERİ TEŞVİK DETAYLARI TEŞVİK İÇERİĞİ TEŞVİK VERİLEN VE ŞARTLAR İLGİLİ KANUN VE KURALLAR 1).SAHİL ŞERİDİ GELİŞİM BÖLGELERİ İLE DEVLET DESTEKLİ GELİŞİM BÖLGELERİ YATIRIM TEŞVİKLERİ Kurumlar Vergisinin %15 olarak

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015

EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 EKONOMİ BAKANLIĞI GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ 2013-2015 Sunum Planı EYLEMLERE İLİŞKİN GELİŞMELER 8 NCİ KURUL TOPLANTISI KARARLARI ÇERÇEVESİNDE GELİŞMELER İLAVE DEĞERLENDİRMELER 2 Eylem Planlarının Hayata

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 20 ŞUBAT 2014 ANKARA SUNUM PLANI 1.Teşvik Sistemi 2.Atık Geri Kazanım veya Bertaraf Tesisi Yatırımları 3.Alt Bölge Destekleri 2 SUNUM PLANI 1.Teşvik

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Başvuru Merci: Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça görevlendirilecek diğer Odalar

Başvuru Merci: Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları, Bakanlıkça görevlendirilecek diğer Odalar Destek Mevzuatı: 2012/3305 sayılı Karar ve 20.06.2012 tarih ve 28329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan söz konusu Karar ın uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğ ile yürürlüğe girmiştir. Amaç: Tasarrufların

Detaylı

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI 3 Temmuz 2014 YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (19 Haziran 2012 tarih

Detaylı

1- Yazılım Ve Gayri Maddi Hak Satış Ve Kiralamalarına İlişkin KDV İstisnası Teşvik Belgesi Kapsamına Alınmıştır.

1- Yazılım Ve Gayri Maddi Hak Satış Ve Kiralamalarına İlişkin KDV İstisnası Teşvik Belgesi Kapsamına Alınmıştır. 1 SİRKÜLER 2017/17 Yatırım teşvik mevzuatına dair temel düzenlemelerin yer aldığı 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında 22.02.2017 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2017/9917 sayılı Karar ile bazı

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (6676) 02 MART 2016

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/34

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/34 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 05.07.2017 Sayı : 2017/34 Değerli Müşterimiz; 2017 yılında yapılan yatırım harcamalarında, genel teşvik uygulamalarına ilave olarak, özellikli teşvikler getirilmiştir. Buna

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNE YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİ BİLGİ NOTU Yatırım Destek Ofisleri 03/08/2012 İçindekiler 1 DEVLET TEŞVİKLERİ... 2

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 OCAK 2016 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 3 TABLO 2:

Detaylı

MUĞLA DA YATIRIMCILARIMIZIN FAYDALANACAĞI TEŞVİKLER

MUĞLA DA YATIRIMCILARIMIZIN FAYDALANACAĞI TEŞVİKLER MUĞLA DA YATIRIMCILARIMIZIN FAYDALANACAĞI TEŞVİKLER YENİ TEŞVİK SİSTEMİ HAKKINDA Yeni Teşvik Sistemi 6 bölgeden oluşmakta, Muğla ilimiz 1. bölgede yer almaktadır. 14.07.2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ

EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK EKONOMİK ONARIM, YATIRIM VE ÜRETİM HAMLESİ Türkiye nin sanayi ve ticaret sayısal haritası çıkarılacak Sanayimizin yurtiçi kaynakları

Detaylı

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri...

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... 1. Yeni Teşvik Sisteminin Genel Görünümü Yeni teşvik sistemi, aşağıdaki dört bileşenden oluşmaktadır. - Genel teşvik uygulamaları - Bölgesel teşvik

Detaylı

YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI

YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI YATIRIMLARA SAĞLANAN YENİ TEŞVİK UNSURLARI Haluk ERDEM BDO DENET 19 Ocak 2017 Sayfa1/17 Son zamanlarda yaşanan işsizlik artışı, cari açık vb. nedenlerle yatırımlara sağlanan teşviklere önemli ilaveler

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU IPARD PROGRAMI DESTEKLERİ NEVŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI IPARD PROGRAMI KAPSAMINDA VERİLEN DESTEKLER 1- Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım Amaç: Küçük

Detaylı

MALİ DESTEKLER VE TEŞVİKLER DANIŞMANLIĞI TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ

MALİ DESTEKLER VE TEŞVİKLER DANIŞMANLIĞI TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ MALİ DESTEKLER VE TEŞVİKLER DANIŞMANLIĞI TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ AKDAN DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ. TÜRKİYE NİN DESTEKLERİ DESTEKLEYİCİ KURUMLAR DESTEKLENEN KONULAR AR-GE KURUMSALLAŞMA YATIRIM ULUSLARARASI TİCARET

Detaylı

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ DOĞU MARMARA BÖLGESİ NDE 2006-2010 DÖNEMİNDE YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN YARARLANMA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ Yayın Tarihi: Mayıs, 2011 MARKA Yayınları Serisi DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI DOĞU MARMARA BÖLGESİ

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİ SİRKÜLERİ (LXIII)

BÖLGE YATIRIM TEŞVİKLERİ SİRKÜLERİ (LXIII) 1 Focus Denetim ve Y.M.M. Ltd. Şti Maltepe Mah. Edirne Çırpıcı yolu No:5-4 Vatan Residans A Blok Kat:5 Daire:10 Topkapı/İstanbul Tel: 0-212-510 48.14 Fax: 0-212-510 53 14 web: www.fokusdenetim.com.tr e-mail:

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI

İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI 1 2 İHRACAT VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI Programın Amacı İşletmelerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek TRB1 Bölgesi'nin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamaktır. 3 İHRACAT

Detaylı

Fikirden Üretime Ar-Ge HÜSEYİN KARSLIOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

Fikirden Üretime Ar-Ge HÜSEYİN KARSLIOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Fikirden Üretime Ar-Ge HÜSEYİN KARSLIOĞLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Türkiye ye Hızlı Bakış GSYİH Ülke: 785,7 milyar USD GSYİH Kişi başı: 10.526 USD GSYARGEH/GSYİH: %0,84 (2010) 2023 Hedeflerimiz : İlk on ekonomi

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYAN KİŞİLERE VERİLEN HİZMETLER NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYAN KİŞİLERE VERİLEN HİZMETLER NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYAN KİŞİLERE VERİLEN HİZMETLER NEDENİYLE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI 1. KONU Günümüzdeki ekonomik sistemdeki değişimler ve beklentiler ile teknolojide yaşanan gelişmeler, hizmet sektörünün

Detaylı

MÜKELLEF BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2015-013

MÜKELLEF BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2015-013 MÜKELLEF BĠLGĠLENDĠRME NOTU 2015-013 Konu : Yatırımlarda Devlet Yardımlarında yapılan değişiklikler hakkındadır. Tarih : 04.05.2015 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE TEŞVİK DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE TEŞVİK DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016-017 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU AR-GE TEŞVİK DÜZENLEMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nca hazırlanan ve 26.02.2016 tarih ve 29636 sayılı

Detaylı

YENİ YATIRIM TEŞVİK PROGRAMI 2012 YILI DEĞERLENDİRMESİ

YENİ YATIRIM TEŞVİK PROGRAMI 2012 YILI DEĞERLENDİRMESİ YENİ YATIRIM TEŞVİK PROGRAMI 2012 YILI DEĞERLENDİRMESİ 22 Ocak 2013 ANKARA Yeni Yatırım Teşvik Programı ve Tanıtım Faaliyetleri 2012 Yılına İlişkin Gelişmeler Yeni Teşvik Uygulama Döneminin 2011 Yılı ile

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAKANLIĞIMIZCA YÜRÜTÜLEN AR-GE VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünce Yürütülen Ar-Ge Destek Programları

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI GÜNEY EGE BÖLGESİNDE AR-GE VE YENİLİKÇİLİK YATIRIMLARINDA SAĞLANAN DESTEKLER BİLGİ NOTU Yatırım Destek Ofisleri 21/11/2012 İçindekiler 1. KOSGEB DESTEKLERİ...

Detaylı

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI

8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.0 PLANLAMA UYGULAMA ARAÇLARI 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 364 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 365 8.1 EKONOMİK VE MALİ YÖNLER 8.1.1 Giriş Kent gelişiminin planlaması farklı ülkelerde

Detaylı

PROJE BAZINDA YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI.

PROJE BAZINDA YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI. PROJE BAZINDA YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI www.ayaz.av.tr Sunum Planı Sayfa 3 Sayfa 4 Sayfa 5 Sayfa 6 Sayfa 7 Sayfa 8 Sayfa 9 Sayfa 10 Sayfa 11 Sayfa 12 Sayfa 13 Sayfa 14 Sayfa 15 Sayfa 16 Açıklama Projelerde

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/17

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/17 Değerli Müşterimiz, Ö z e t B ü l t e n Tarih : 21.03.2017 Sayı : 2017/17 YATIRIM TEŞVİK KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR (2012/3305 SAYILI) 2017/9917 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında

Detaylı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı Madde 0004: Kısaltmalar ve Tanımlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Dayandığı Kanun:12.04.1990-3624 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ KOCAELİ NİN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 KOCAELİ GENEL BİLGİLER Nüfus; Kocaeli: 1.780.055 Türkiye:78.741.053 Nüfus Yoğunluğu

Detaylı

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJE ÇAĞRISI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 6 NİSAN 2017 ANKARA İÇERİK 1 2 3 4 TEMEL BİLGİLER GENEL KURALLAR REHBER DOKÜMANLAR ÇAĞRI BAŞLIKLARI 5 BAŞVURU SÜRECİ 6 DEĞERLENDİRME

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun No: 4691 Kabul Tarihi : 26/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 06/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24454 AMAÇ Madde 1 - Bu Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum

Detaylı

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DİĞER DESTEKLER

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DİĞER DESTEKLER BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TARAFINDAN SAĞLANAN DİĞER DESTEKLER 1. TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI Ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla,

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR. Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI VE POLİTİKALAR Dr. H. Ömer Tontuş Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Programın Amacı ve Kapsamı-1 2 Tıbbi tedavinin alınması, termal kaynakların kullanılması,

Detaylı

YENĠ TEġVĠK DÜZENLEMELERĠ BĠLGĠ NOTU

YENĠ TEġVĠK DÜZENLEMELERĠ BĠLGĠ NOTU YENĠ TEġVĠK DÜZENLEMELERĠ BĠLGĠ NOTU M. Aykut KELECĠOĞLU, Nisan 2012. Yeni teşvik sistemi ile ilgili açıklamalar 5-6 Nisan 2012 tarihlerinde Başbakanımız ve Ekonomiden sorumlu devlet bakanımız tarafından

Detaylı

AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ. Aycan Yüksel

AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ. Aycan Yüksel AR-GE POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMA ALTYAPI DESTEKLERİ Aycan Yüksel Uzay Kalifiye Malzeme Teknolojileri Sempozyumu HH 14-15 Aralık 2015, İstanbul Sunum İçeriği Kalkınma Planında Ar-Ge ve Yenilik Kamu Ar-Ge

Detaylı

Kasım - 2014 Ankara / TÜRKİYE

Kasım - 2014 Ankara / TÜRKİYE Kasım - 2014 Ankara / TÜRKİYE 6491 SAYILI TÜRK PETROL KANUNU Kasım - 2014 Ankara / TÜRKİYE RUHSAT İŞLEMLERİ Deniz Offshore-2 Kara Deniz Ruhsat haritası uluslararası pafta sistemine göre düzenlendi. Türkiye

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28994 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE (TEBLİĞ NO: 2012/1) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul

KOSGEB Dernekler. Buluşması. 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul KOSGEB Dernekler Yayıncılar Buluşması 5 Ekim 2011 Yapı Endüstri Merkezi / İstanbul SUNUM PLANI GENEL BİLGİ KOSGEB DESTEK VE HİZMETLERİ GENEL BİLGİ GENEL BİLGİ 1.KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı

Detaylı

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR

YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR YATIRIM TEŞVİKLERİNDEN İZMİR YETERİNCE PAY ALAMIYOR Övgü PINAR 2012 yılından bu yana yürürlükte olan yatırım teşvik sistemi, ülkemizin stratejik sektörleri için önem arz eden ara mallara olan ithalat bağımlılığını

Detaylı

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar. GTHB Meslek Kuruluşları Üniversiteler

İşbirliği Yapılacak Kurum/Kuruluş. Hazine Müstaşarlığı Kalkınma Bakanlığı Maliye Bakanlığı Sosyal Taraflar. GTHB Meslek Kuruluşları Üniversiteler 47 TARIM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Tarım sektöründe istihdam şartları iyileştirilecektir. 1.1 Tarıma yönelik destekler ihtisaslaşmayı ve istihdamı korumayı teşvik edecek biçimde tasarlanacaktır. / Hazine

Detaylı

BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015

BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015 BELÇİKA ÜLKE RAPORU 30.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Belçika ya ihracat yapan 334 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

İZMİR R KALKINMA AJANSI

İZMİR R KALKINMA AJANSI İZMİR R KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI 2008 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI İZMİR R KALKINMA AJANSI 2008 MALİ DESTEK PROGRAMLARI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği (Resmi

Detaylı

Polonya'da Yatırım 2014-01-13 13:45:47

Polonya'da Yatırım 2014-01-13 13:45:47 Polonya'da Yatırım 2014-01-13 13:45:47 2 Devlet Hibeleri, Yatırım Teşvikleri Devlet Hibeleri Devlet hibeleri, Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen 2011-2020 yılları arasında Polonya Ekonomisi için Önemli

Detaylı

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Bölgesel Teşvik Uygulamaları Yeni Teşvik Yasasında dört ana başlık var. Genel Teşvik Uygulamaları KDV İstisnası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti içeriyor. Bölge ayrımı yapılmaksızın, Teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile diğer teşvik

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

Bölgeler. 6. Bölge (Şanlıurfa) 50 90 60 90 80 20

Bölgeler. 6. Bölge (Şanlıurfa) 50 90 60 90 80 20 T. C. KARACADAĞ KALKINM A AJANSI Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi YENİ DEVLET TEŞVİKLERİ İLE GELEN BÜYÜK FIRSATLAR Şanlıurfa Yeni Teşvik Sistemine göre 6. Bölgede yer almakta olup, Desteklenen Sektörlerin

Detaylı

3. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri

3. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri AR-GE DESTEKLERİ 1.TÜBİTAK - TEYDEB Destekleri 2.TTGV Destekleri 3. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri 4. İSTKA Destekleri TÜBİTAK TEYDEB DESTEKLERİ 1. 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri

Detaylı

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013 Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ TEŞVİK YASASININ AVANTAJLARINDAN DAHA YÜKSEK ORANLARDA YARARLANMAK İÇİN SON GÜN 31.12.2013

Detaylı

TÜSİAD Vergi Çalışma Grubu

TÜSİAD Vergi Çalışma Grubu TÜSİAD Vergi Çalışma Grubu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, 12 Eylül 2008 İstanbul Yatırım Harcamalarına İlişkin Ödenen ve İndirilemeyen Katma Değer Vergisinin İadesi Mevcut Uygulama Bazı istisnalar

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı.

SİRKÜLER 2017/16. : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı. SİRKÜLER 2017/16 24.02.2017 KONU : Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapan Karar Yayımlandı. 22 Şubat 2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmi Gazete de 2017/9917 sayılı Yatırımlarda

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ PROJE BAZLI DESTEK SİSTEMİ 2017 EKONOMİ BAKANLIĞI YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Sunum Planı 1 Mevzuat ve Hedefler 2 Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ

TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ TÜRKİYE İŞ ve İNŞAAT MAKİNALARI ALT SEKTÖRÜ SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ocak 2010 1 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. MEVCUT DURUM... 4 2.1. Dünya İş Makinaları Pazarı... 4 2.2. Sektörün Türkiye deki Durumu... 4

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERİ. Sadık URANLI

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERİ. Sadık URANLI BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERİ Sadık URANLI Eylül 2012 SUNUM PLANI I. TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) HAKKINDA II. TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI. Faaliyet Programı EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI 2010 Faaliyet Programı İçindekiler 1- Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2010 Yılı Faaliyet 1-2 Programı 2- EBSO Üyelerine Yönelik Faaliyetler 3-4 3- EBSO Dışı Kuruluşlarla

Detaylı

KOSGEB. KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı Bilişim Teknolojileri KOBİ lerinin Geliştirilmesi Çağrısı

KOSGEB. KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı Bilişim Teknolojileri KOBİ lerinin Geliştirilmesi Çağrısı KOSGEB KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı Bilişim Teknolojileri KOBİ lerinin Geliştirilmesi Çağrısı Proje Teklif Çağrısının Adı Amacı Proje Başvuru Tarihleri Bilişim Teknolojileri alanında üretim ve

Detaylı

TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ

TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ Musa Yaşar Bilimsel ve teknolojik faaliyetler, ülkelerin kalkınmasında büyük bir öneme sahip olup, ulusal gelirden bu tür faaliyetlere

Detaylı