Lojistik sektörünün gelişmesi için, lojistik çalışma grubunca geliştirilen strateji ve öneriler aşağıda sıralanmıştır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Lojistik sektörünün gelişmesi için, lojistik çalışma grubunca geliştirilen strateji ve öneriler aşağıda sıralanmıştır."

Transkript

1 9. LOJİSTİK Ülkemiz nakliye, gümrük ve depolama vb. hizmetlerin ayrı ayrı verildiği dönemden, bu hizmetlerin entegre bir şekilde verildiği lojistik hizmetler dönemine geçiş süreci içine girmiştir. Ancak lojistik hizmetler daha yüksek düzeyde kurumsallık, profesyonellik, uzmanlık ve bilgi teknolojisi gerektirmektedir. Bu çerçevede çağdaş lojistik yaklaşım ve yöntemlerin öncelikle öğrenilmesi, istenen düzeyde etkinlik ve verimliliği sağlayacak fiziksel ve kurumsal altyapının oluşturulması gerekmektedir. Ülkemize karayoluna dayalı taşımacılığın çok yaygın olması esnek ve verimli lojistik çözümlerin gerçekleşmesini engellemektedir. Kurumsallaşma, bilişim ve iletişim teknolojisi kullanımı, standardizasyon, sertifikasyon ve akreditasyon konularında yeterli düzeye gelinmemiştir. Lojistik eğitimi yaygın değildir. Nakliye ve depolamada konsolidasyon düzeyi ve kapasite kullanım oranları düşüktür. Ülkemiz coğrafyasının mükemmel konumu intermodal ve transit taşımacılığa dayalı lojistiğin gelişmesi için çok önemli bir fırsattır. Uluslar arası lojistik entegrasyonlarda ülkemizin öngörülmemesi ise önemli bir tehdit olarak gözükmektedir. Lojistik sektörünün gelişmesi için, lojistik çalışma grubunca geliştirilen strateji ve öneriler aşağıda sıralanmıştır. Strateji ve Öneriler 1. Dünya ve Avrupa Birliği genelinde lojistik entegrasyonlar sağlanması ve global lojistik ağlarına dahil olunması. Uluslararası lojistik karar süreçlerinde katılımcı ve etkin olunması. Lojistik sektörünün dünya çapında tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi. a) Global lojistik gelişmeler yakından izlenmeli, lojistik entegrasyonlar sağlanmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. b) Lojistikte uluslararası koordinasyon ve işbirliği arttırılmalı, ikili ve uluslararası ticari görüşmelerde lojistik konulara gerekli önem verilmelidir. c) Ülkemizin ulaştırma ve lojistiğe yönelik üstünlüklerinin uluslararası düzeyde tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yapılmalı ve teşvik edilmelidir. 2. Komşu ülkeler ile lojistik kapsamdaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi. a) Komşu ülkelerle olan ticaret canlandırılmalı, bu ülkelerin serbestleştirme ve alt yapı çalışmalarına destek olunmalı, ortak şirketler kurulmalı ve lojistik entegrasyonlar sağlanmalıdır. b) Komşu ülkeler ile ortak ve uygun sınır noktalarında ortak serbest bölgeler kurulması teşvik edilmelidir. 9-1

2 3. Lojistikte çağdaş standardizasyon ve sertifikasyon sistemleri oluşturulması. Dünya ve Avrupa Birliği lojistik standartları ile mevzuatına uyum sağlanması. a) Sektörler bazında lojistik hizmet(taşıma, depolama, paketleme, bilişim, vb.) standartları oluşturulması ve uygulanması sağlanmalıdır. Depolar ve dağıtım merkezlerinin işletmeye alınmasında belirli standartlar aranmalıdır. b) Tersine(Geri Dönüş) ve Yeşil lojistiğe önem verilmelidir. c) Gürültü ve hava kirliliğine karşı önlemler alınmalıdır. d) Araçlarda aşırı yükleme önlenmeli, sürücü ve denetleme elemanı eğitimlerinin yanı sıra, araç yaş ve kalite denetimlerine önem verilmeli, araç muayene istasyonları çalışma düzeni etkinleştirilmelidir. e) Ulaştırma taşıtlarına yönelik olarak, Yatırım Teşvik Mevzuatı çerçevesinde filo yenileme girişimleri teşvik edilmeye devam edilmelidir. f) Avrupa Birliği normları çerçevesinde, ambalaj malzemelerinin yeniden kullanımı ve geri kazanımı yönünde çalışmalar yapılmalıdır. Ürün ve ambalaj standardizasyonu yapılmalı ve kodlanmalıdır. g) Özel sektörün etkin katılımının sağlandığı afet lojistik planlaması yapılmalıdır. 4. Ülke genelinde lojistik entegrasyonlar sağlanması, sektörel verimlilik ve etkinliği arttıracak altyapı yatırımlarının yapılması veya tamamlanması. a) Uygun bölgelerde şirketlerin ulusal demiryolu ulaşım ağına bağlanması (iltisak), istasyon işletimi ve demiryollarının kullanılması teşvik edilmeli ve kolaylaştırılmalıdır. b) Belirlenen havayolu, denizyolu limanları ile demiryolu aktarma istasyonları büyük kapasiteli taşıtlara, yüksek hızla, güvenli ve en verimli bir şekilde hizmet veren ve özel lojistik şirketlerin içinde çalışabileceği şekilde lojistik alanlar (lojistik park/köy) düzenlenmeli ve plan kararlarına bağlanmalıdır. c) Ana ulaştırma koridorları üzerinde uygun kapasite ve hizmet çeşitliliğinde organize lojistik bölgeler oluşturulmalı, gümrükleme, depolama, taşımacılık vb lojistik hizmetlerin tek merkezden alınması sağlanmalıdır. d) Kalkınmada öncelikli bölgelerin ulaştırma altyapısı lojistik bakış açısıyla planlanmalıdır. e) Her organize sanayi bölgesinde ve küçük sanayi sitelerinde ana taşıma yollarına kolay bağlanan, büyük hacimli ve organize taşıma, depolama ve katma değerli hizmetler veren lojistik merkezler için yer ayrılmalı ve özel lojistik şirketler tarafından işletilmelidir. Lojistik hizmeti sağlayan şirketlerin bu bölgelerde çalışabilmesi için sanayi bölgeleri mevzuatında bu kapsamda düzenleme yapılması önerilmektedir. f) Ana taşımacılık eksenleri üzerinde uygun yerlerde dağıtım merkezleri için yer ayrılmalı, bu merkezlerin oluşturulması ve işletilmesi teşvik edilmelidir. 5. Ülke genelinde farklı lojistik sistem seçenekleri kullanma olanakları oluşturulması. Intermodal ve Transit taşımacılığa dayalı lojistiğin ülkemize çekilmesi. a) Lojistik sektöründe özellikle maliyet, hız, güvenlik ve esneklik etmenleri açısından, coğrafi özellikler de dikkate alınarak, tüm taşımacılık türü seçenekleri, uygun entegrasyon ve kombinasyonlar dahilinde kullanıma sunulmalı, intermodal ve transit taşımacılık olanakları artırılmalıdır. b) Ülkemizin en uygun intermodal ve transit taşımacılık hatları belirlenmelidir. 9-2

3 6. Lojistikte kamu ve özel sektör kurumları arasında eşgüdüm sağlanması. Kamunun, lojistik sektörünü, iş etiği, kurumsallaşma, güvenlik, eğitim, çevre koruma ve sürdürülebilir lojistik, serbest ticaret, kamu menfaati, altyapı vb açılardan düzenlemesi ve özel sektörün bu düzenlemeler ışığında etkin ve verimli lojistik hizmet vermesinin sağlanması. a) Ulaştırma, dış ticaret, gümrükleme, depolama, bilgi ve iletişim teknolojileri vb bir çok alanı ilgilendiren lojistik planlama, koordinasyon ve denetimler, yasa ile düzenlenecek bir üst kurul tarafından gerçekleştirilmelidir. b) Lojistik sektörüne yönelik ulusal bazda veri toplama, değerlendirme ve raporlama çalışmaları yapılmalıdır c) Demiryolu, havayolu ve denizyolu işletmeciliğinde tam rekabet koşullarına yönelik serbestleştirme bir plan dahilinde gerçekleştirilmelidir. d) Bölgesel özel havayolu yük taşımacılığı teşvik edilmelidir. e) Lojistik sektörüne girdi oluşturan bilgi ve iletişim teknolojileri, enerji, taşıt üretimi, vb sektörlerde tam rekabet ortamı sağlanmalıdır. f) Tüm sektörde serbest rekabet-sürekli denetim esas olmalıdır. g) Birleşmeler ve yatırımlar yoluyla ölçek büyütme desteklenmelidir h) Sektörde kurumsallaşmaya ve profesyonelleşmeye yönelik uygulamalar teşvik edilmelidir. i) Lojistik sektörünün gelişimi için büyük önem arz eden dış kaynak kullanımının artması için güven ortamı sağlanmalıdır. Bu çerçevede lojistik şirketlerin kurumsallaşmasına, sektörde iş yapmanın sıkı kurallara bağlanmasına yönelik düzenlemelere gidilmelidir. Özellikle askeri amaçlı gizlilik dereceli lojistiğe olanak sağlayacak lojistik şirket akreditasyonlarının verilmesine yönelik düzenlemeler yapılmalı, bu şekilde güvenilir şirketler ile çalışılarak savunma lojistiğinde tasarruflar sağlanmalıdır. 7. Sektördeki insan kaynaklarının bilgi, beceri ve yetkinliklerinin arttırılması. Sektöre yönelik eğitim, yayın, araştırma ve proje çalışmalarının desteklenmesi. a) Üniversitelerin, bilimsel kuruluşların ve sivil toplum örgütlerinin sektöre katkıları desteklenmelidir. b) Lojistik eğitimi yüksek öğrenim düzeyinde verilmeli, depolama, taşımacılık, vb. lojistiğin temel faaliyet alanlarına yönelik eğitim orta ve yüksek öğretim düzeylerinde verilmelidir. c) Lojistik meslek standartları(görev tanımları, görevli nitelikleri, vb.) oluşturulmalıdır. d) Lojistik meslek içi eğitim ve öğretimi teşvik edilmelidir. e) Lojistik alanındaki tezler, proje, araştırma, yayın, kongre ve konferanslar desteklenmelidir. f) Uluslararası eğitim projelerine katılınmalıdır. g) Lojistik eğitim kurumları bazında standardizasyon ve sertifikasyon sağlanmalıdır. 8. Lojistikte çağdaş ve ekonomik bilişim ve iletişim teknolojileri ile donanımlardan yararlanılması. a) Internet altyapısı sürekli geliştirilmelidir. 9-3

4 b) E-devlet, e-belge uygulamaları hızla yaygınlaştırılmalı ve desteklenmelidir (evergi, e-tescil, e-sözleşme, e-imza, e-beyanname vb.) c) Elektronik ticaret desteklenmelidir. d) Lojistik bilişim ve iletişim standartları oluşturulmalıdır. e) Araç, yük, taşıma kabı ve doküman izlenebilirliği (uydu haberleşmesi, akıllı ulaştırma sistemleri, vb.) artırılmalıdır. f) ULAŞ-NET sistemi geliştirilerek yetki belgesi, taşıt kartı vb. belgelerin elektronik ortamda verilmesi sağlanmalıdır. 9. Gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi ve hızlandırılması, kısa iş süreçleri oluşturulması. a) Gümrük otomasyonu çalışmaları devam etmeli, taşımacılık ve lojistik şirketler ile de entegrasyonu sağlanmalıdır. b) Serbest bölgeler mevzuatına depolama şirketlerinin yanısıra lojistik şirketler dahil edilmelidir. c) Mevcut gümrük ve serbest bölge mevzuatının gerek AB müktesebatı, gerekse lojistik bakış açısıyla uyumlaştırılması gerekmektedir.(gümrüklü-gümrüksüz mal ayırımı, birden fazla transit eşyayı aynı araca koyamama vb. sorunlar lojistik faaliyetleri olumsuz etkilemektedir) d) Gümrük kapılarında beklemeler en aza indirilmelidir. e) Serbest bölgeler uygun ulaştırma ve iletişim teknolojisi altyapısına sahip yerlerde kurulmalı (büyük limanlara, uluslararası havaalanlarına, karayolu ve demiryolu ağlarına yakın), bölge lojistik altyapısı etkin bir şekilde planlanmalı ve bölgeler lojistik bakış açısıyla düzenlenmelidir. f) Resmi doküman akışı basitleştirilmeli ve hızlandırılmalı, gümrük ve serbest bölge yönetimleri arası koordinasyon düzeyi arttırılmalıdır. g) Serbest bölgelerin bilgisayar ağı, vinç, vb. ekipmanlar açısından yetersizlikleri önlenmelidir. 10. Sektöre yönelik bankacılık ve sigortacılık hizmetlerinin geliştirilmesi. a) Sigorta kapsama alanı genişletilmeli, yurtiçi yük taşımalarında sigorta zorunlu olmalıdır. b) Demiryolu ve denizyolu lojistiği yapacak şirketlere bankalarca orta ve uzun vadeli kredi desteği sağlanmalıdır. c) Riskli bölgelerdeki lojistik ve taşımacılık faaliyetlerinde devlet gerekli önlemleri almalı ve destek sağlanmalıdır. d) Türk Lojistik Şirketlerinin yurtdışı yatırımları EXIMBANK kredileri yoluyla desteklenmelidir. e) Leasing anlaşmaları sırasında küçük taşımacılar için asgari sınırlamalar ve koşullar oluşturulmalıdır. 11. Sektörler arası işbirliğine dayalı lojistik planlamalar yapılması. a) Dış ülkelerde ihracatçı birlikleri yoluyla depolama tesisleri kurularak bu ülkelerde sürekli ürün bulundurma konusunda bir avantaj oluşturulmalıdır. b) Lojistik Merkezler arasında iletişim, planlama ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik bir yapılanma gerçekleştirilmelidir. c) KOBİ lere konsolide taşımacılık, ortak depolama, stok yönetimi, palet bankası, koruyucu ambalajlama vb. operasyonel destek konularda, Lojistik Danışmanlık 9-4

5 Hizmetleri, KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Odaları vb. merkezler üzerinden verilmelidir. d) KOBİ yüklerinin konsolidasyonunun sağlanarak maliyetlerinin düşürülmesi, lojistik anlamda pazara tepki hızlarının arttırılması için, iletişim ve bilişim altyapı gereksinmelerine yönelik ortak çözümler oluşturulmalıdır (portal, ortak yazılım kullanımı, vb.) e) Lojistik sektöründe yer alan ve KOBİ tanımına giren şirketler, Ulusal ve Avrupa Birliği nin KOBİ kapsamındaki teşviklerinden yararlanmalıdır. 12. Lojistik hizmetlerin yurt geneline yayılması. a) Transit ticaret geliştirilmelidir. b) Taşıma güzergahı ve taşıma türü bazında dış ticaret dengelenmeye çalışılmalı, boş araç dönüşü ve boş kap nakli en aza indirilmeye çalışılmalıdır c) Ülke içi üretim tüketim dengesi sağlanarak lojistikte verimlilik arttırılmalıdır. d) Lojistik faaliyetlerin Anadolu ya yayılması teşvik edilmelidir. e) Kamu kurum ve kuruluşlarının lojistik faaliyetlerinde dış kaynak kullanımı(outsourcing) teşvik edilmelidir. 13. Yabancı sermayenin kontrollü bir şekilde Türk Lojistik sektörüne girmesinin desteklenmesi. a) Dış ülkelere yönelik lojistik faaliyetlere katkıda bulunabilecek uluslararası şirket birleşmeleri ve işbirlikleri desteklenmeli ve kolaylaştırılmalıdır. b) Büyük ulaştırma ve lojistik yatırımlarına katkıda bulunabilecek yabancı sermayeye daha fazla kolaylıklar sağlanmalıdır. c) Demiryolu ve denizyolu kullanımına yönelik yabancı sermaye yapacağı yatırımlarla orantılı olarak desteklenmelidir. 14. Kent içi lojistiğe özel önem verilmesi. a) Kentsel yük lojistiğinde demiryolu ve denizyolu kullanımı olanakları yaratılmalıdır. b) Kentlerde depo kirliliğini ve verimsizliğini önlemek amacıyla, kent sınırları veya uygun yerlerinde büyük ölçekli ve çağdaş terminal depoların(çok sayıda şirket tarafından kullanılabilen) kurulması için yer ayrılmalı ve teşvik edilmelidir c) Kent planlaması yapılırken Toptancı Halleri, Organize Sanayi Bölgeleri ve Siteleri, Liman, Demiryolu İstasyonu ve Güzergahları, Çevre Yolları, Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Madde Depoları, Gümrük, Nakliyat Ambarları için ayrılacak yerler hız, maliyet, esneklik, çevresel (ÇED raporu) ve toplumsal duyarlılık vb lojistik performans ölçütleri dikkate alınarak bir bütün olarak öngörülmelidir. 9-5

TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof.Dr.Mehmet TANYAŞ Okan Üniversitesi Uluslararası Lojistik Bölüm Başkanı ve Lojistik Derneği (LODER) Başkanı YA/EM 2010, SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

EK-1: BÖLGE PLANININ ÜST ÖLÇEKLİ PLANLAR İLE UYUMU

EK-1: BÖLGE PLANININ ÜST ÖLÇEKLİ PLANLAR İLE UYUMU EK-1: BÖLGE PLANININ ÜST ÖLÇEKLİ PLANLAR İLE UYUMU ZENGİN BEŞERİ SERMAYE, GÜÇLÜ TOPLUMSAL YAPI Bölge Planı Önceliği Tedbir Maddeleri Plan Adı Üst Ölçekli Plan Kararı 94 94,95 95 Hayat Boyu Öğrenme Strateji

Detaylı

Bu projede denizyolu konusunda öne çıkan başlıca konular aşağıdaki gibi özetlenebilir;

Bu projede denizyolu konusunda öne çıkan başlıca konular aşağıdaki gibi özetlenebilir; 5.3. DENİZYOLU Sekiz komşu ülke ile olan kara sınırlarının üç katı kıyı şeridi ve üç kıtanın ulaşım hatlarının kesişme noktasındaki konumuyla Türkiye deniz taşımacılığı yönünden çok ayrıcalıklı bir durumdadır.

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) 08.07.2013 Yayın No:292 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 2 I. GENEL DEĞERLENDİRME... 2 II. PLANIN TEMEL AMAÇLARI VE İLKELERİ... 7

Detaylı

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK MASTER PLANI ĠÇĠN STRATEJĠ BELGESĠ

TÜRKĠYE LOJĠSTĠK MASTER PLANI ĠÇĠN STRATEJĠ BELGESĠ TÜRKĠYE LOJĠSTĠK MASTER PLANI ĠÇĠN STRATEJĠ BELGESĠ HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Mehmet TANYAġ Prof.Dr.Murat ERDAL Y.Doç.Dr.Fikret ZORLU Dr.Can Fuat GÜRLESEL Öğr.Gör.Fevzi FĠLĠK Türkiye Ġhracatçılar Meclisi Lojistik

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

EK -1 : BÖLGE PLANININ ÜST ÖLÇEKLİ PLANLAR İLE UYUMU

EK -1 : BÖLGE PLANININ ÜST ÖLÇEKLİ PLANLAR İLE UYUMU EK -1 : BÖLGE PLANININ ÜST ÖLÇEKLİ PLANLAR İLE UYUMU TEMEL AMAÇ 1: TEMEL AMAÇ 1: ULUSAL VE KÜRESEL DÜZEYDE DAHA REKABETÇİ İŞLETMELER Öncelik 8 Tarımsal Yapının Etkinleştirilmesi: vi) Tarım ürünleri ihracat

Detaylı

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023)

TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİ (2023) KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ANKARA, 2007 2 KISALTMALAR AB-Avrupa Birliği AR-GE-Araştırma Geliştirme ATAK-Akdeniz ve Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi ÇED-Çevresel Etki

Detaylı

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013

T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI. Performans Programı 2013 T.C. GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI Performans Programı 2013 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı BAKAN SUNUŞU Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde 8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanarak

Detaylı

Ö N S Ö Z. Binali YILDIRIM Ulaştırma Bakanı

Ö N S Ö Z. Binali YILDIRIM Ulaştırma Bakanı Ö N S Ö Z Ülkemizde ulaştırma sektörü; taşıma türlerinin birbirlerini tamamlayıcı, dengeli bir yapı içinde geliştirilmesine yönelik, maliyet, erişilebilirlik, trafik güvenliği, çevresel etki gibi önemli

Detaylı

VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI VIII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI

VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI VIII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI VII. TÜRKİYE TİCARET VE SANAYİ ŞURASI VIII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI TOBB Yayın No : 2015/248 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 28 Haziran 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26920 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/13834 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan ekli Orta Vadeli Program (2009-2011) ın kabul edilmesi;

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2007-2009)

ORTA VADELİ PROGRAM (2007-2009) ORTA VADELİ PROGRAM (2007-2009) 1 ORTA VADELİ PROGRAM (2007-2009) GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda ilk Orta Vadeli Program 31 Mayıs 2005 tarihli ikinci mükerrer Resmi

Detaylı

VIII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI

VIII. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI TOBB Yayın No : 2015/248 ISBN No : 978-605-137-366-9 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

Türkiye Kombine Taşımacılık Strateji Belgesi

Türkiye Kombine Taşımacılık Strateji Belgesi Türkiye Kombine Taşımacılık Strateji Belgesi ANKARA, 2014 İçindekiler GİRİŞ 1 1. KOMBİNE TAŞIMACILIK KAVRAMI, KAPSAMI VE ÖZELLİKLERİ 4 2. KOMBİNE TAŞIMACILIĞIN GELİŞTİRİLMESİNDE YAŞANAN ZORLUKLAR... 5

Detaylı

1. TASLAK- Mersin Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2006 2016

1. TASLAK- Mersin Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2006 2016 Mersin Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2006 2016 1 İçindekiler Önsöz 1. Giriş 2. Vizyon ve Hedefler 3. Mevcut Durum 3.1 Genel Özellikler 3.2.İnovasyon Özellikleri 3.2.1. Mersin deki İnovasyon Sistemi 3.2.2.

Detaylı

Lojistik Master Planlama ve Lojistik Merkez Yönetimi

Lojistik Master Planlama ve Lojistik Merkez Yönetimi Prof. Dr. Murat ERDAL İstanbul Üniversitesi Lojistik Master Planlama ve Lojistik Merkez Yönetimi http://www.lojistiknet.net Lojistik Master Planlama Kavramı Plan, bugünden, gelecekte nereye ulaşılmak istendiğinin,

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2006-2008)

ORTA VADELİ PROGRAM (2006-2008) 1 ORTA VADELİ PROGRAM (2006-2008) GİRİŞ Stratejik amaçlar temelinde kamu politikalarını şekillendirmek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendirmek için, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

TAŞIMACILIKTAN LOJİSTİĞE DÖNÜŞÜM LOJİSTİK MERKEZ VE KONYA MODELİ Ahmet ÇELİK

TAŞIMACILIKTAN LOJİSTİĞE DÖNÜŞÜM LOJİSTİK MERKEZ VE KONYA MODELİ Ahmet ÇELİK 1. GİRİŞ Tüm dünyada hızla büyümekte olan lojistik sektörü, sürdürebilirlik kavramı ve çoklu taşımacılık sistemlerinin gelişmesi ile birlikte günümüzde önemli bir dönüm noktasındadır. Ülkemizin de içinde

Detaylı

Zonguldak İli Deniz Turizmi ile ilgili Varlıklar... 106 Bartın İli Deniz Turizmi ile ilgili Varlıklar... 106 ZONGULDAK İLİ SU ALTI DALIŞ TURİZMİ İLE

Zonguldak İli Deniz Turizmi ile ilgili Varlıklar... 106 Bartın İli Deniz Turizmi ile ilgili Varlıklar... 106 ZONGULDAK İLİ SU ALTI DALIŞ TURİZMİ İLE İçindekiler GİRİŞ... 4 PLAN VİZYONU, TEMEL İLKE VE AMAÇLAR... 7 BÖLGE PLANININ ÜST ÖLÇEKLİ PLANLARLA İLİŞKİSİ...10 1. MEVCUT DURUM ANALİZİ / ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER...29 1.1. ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER...30 1.1.1.

Detaylı

REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASIV 8 ARALIK 2010

REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASIV 8 ARALIK 2010 REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASIV ASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖRE RKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL EKONO REL EKONOMİ ŞURASI V.TÜRKİYE SEKTÖREL

Detaylı

7. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI NIN DEĞERLENDİRİLMESİ

7. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI NIN DEĞERLENDİRİLMESİ AR&GE BÜLTEN 2014 MART EKONOMİ 7. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURASI NIN DEĞERLENDİRİLMESİ Erdem ALPTEKİN TOBB bünyesindeki 60 sektörün talep ve önerilerinin aktarıldığı Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası nın

Detaylı

4.6. LOJİSTİK. 4.6.1. Lojistik Tanımı

4.6. LOJİSTİK. 4.6.1. Lojistik Tanımı 4.6. LOJİSTİK 4.6.1. Lojistik Tanımı Lojistik dünyada ve ülkemizde hızla gelişmekte olan bir sektördür. Tekerleğin icadıyla başlayan, deve kervanları ile süren taşımacılık kavramı her geçen yüzyıl yeni

Detaylı

Teknik sunumları takiben katılımcılar 5 farklı masada alt çalışma gruplarına bölünmüş olup, strateji çalışmaları başlamıştır.

Teknik sunumları takiben katılımcılar 5 farklı masada alt çalışma gruplarına bölünmüş olup, strateji çalışmaları başlamıştır. 2014 2023 İSTANBUL BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ETKİNLİK RAPORU Etkinlik Adı Ulaşım ve Erişilebilirlik Tematik Çalıştayı Tarih, Saat 13 Mayıs 2013, 09:00 14:00 Yer WOW İstanbul Kongre Merkezi Ulaşım

Detaylı

ÖNSÖZ. Mustafa DEMİR. Bayındırlık ve İskân Bakanı

ÖNSÖZ. Mustafa DEMİR. Bayındırlık ve İskân Bakanı ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden yapılanmasını, bürokratik yapı ve yönetim anlayışında köklü bir yapılanmayı zorunlu hale getirmiştir. Daha

Detaylı

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2007-2009)

KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2007-2009) KOBİ STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2007-2009) Ocak 2007 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... 3 KISALTMALAR LİSTESİ... 4 ÖNSÖZ.. 6 1. GİRİŞ 7 2. AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATINA UYUM ÇALIŞMALARI...10 2.1 Tarama ve Müzakere

Detaylı

KENTGES BÜTÜNLEŞİK KENTSEL GELİŞME STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2010-2023 ANKARA

KENTGES BÜTÜNLEŞİK KENTSEL GELİŞME STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2010-2023 ANKARA KENTGES BÜTÜNLEŞİK KENTSEL GELİŞME STRATEJİSİ VE PLANI 2010-2023 ANKARA i İçindekiler Kısaltmalar İÇİNDEKİLER Sayfa ii iii 1 Giriş... 1 1.1 KENTGES in kapsamı... 1 1.2 KENTGES süreci ve hazırlanma yöntemi...

Detaylı

İDARE PERFORMANS PROGRAMI. www.ubak.gov.tr

İDARE PERFORMANS PROGRAMI. www.ubak.gov.tr 2 0 1 1 İDARE PERFORMANS PROGRAMI www.ubak.gov.tr Bir milletin doğrudan doğruya hayatiyle, yükselmesiyle, düşkünlüğüyle ilgili olan en önemli faktör, milletin iktisadiyatıdır. Ulaştırma altyapısı, enerji

Detaylı

AB MEVUZATININ KOBİLERE İLİŞKİN BAŞLIKLARI VE İLGİLİ KURULUŞLAR

AB MEVUZATININ KOBİLERE İLİŞKİN BAŞLIKLARI VE İLGİLİ KURULUŞLAR AB MEVUZATININ KOBİLERE İLİŞKİN BAŞLIKLARI VE İLGİLİ KURULUŞLAR TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 17 Kasım 2005 Ankara İpek Aydın (ipek.aydin@epri.org.tr) Asuman Erdem (asuman.erdem@epri.org.tr)

Detaylı

BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN

BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU. HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN BURSA İLİ LOJİSTİK MERKEZ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Ferhat ARIKAN BURSA, 17/01/2013 Bu rapor T.C.Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda, Bursa Eskişehir Bilecik

Detaylı