Verimle birlikte kaliteyi de önemseyen çiftçiler için en uygun ürün alternatifleri > s. 18

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Verimle birlikte kaliteyi de önemseyen çiftçiler için en uygun ürün alternatifleri > s. 18"

Transkript

1 En büyük şirketler listelerinde GÜBRETAŞ n yükselişi sürüyor Üçüncü analiz laboratuvar m z zmir de hizmete aç ld GÜBRETAŞ tan eğitim bursu alan ilk ziraat mühendisleri bu y l mezun oldu GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. NİN YAYINIDIR YIL:7 SAYI:26 TEMMUZ-AĞUSTOS 2011 Son yıllardaki pazar etkinliği artışımızın önemli halkası: GÜBRETAŞ ın lojistik evreni her yönüyle genişliyor Ödül Kürsüsü Birlikte Kazanalım ve Hediye Yağmuru satış kampanyalarının son ödülleri de dağıtıldı > s. 10 Ürün Rehberi Verimle birlikte kaliteyi de önemseyen çiftçiler için en uygun ürün alternatifleri > s. 18

2 MERHABA MERHABA Geçen yılın göstergeleri, başarının özeti GÜBRETAfi n son y llarda sergiledi i istikrarl yükselifl, flirketin faaliyet alanlar n n her boyutunda sürüyor. Sadece sat fl miktarlar, cirolar veya kârl l k rakamlar ndan söz etmiyoruz; bunlar n yan nda lojistik ve ar-ge yat r mlar n n gelifltirilmesinden sosyal sorumluluk projelerine, bilinçlendirme e itimlerinden uluslararas vizyona, borsa de erinden yat r mc iliflkilerine kadar her yönüyle bir yükselifl içinde GÜBRETAfi fiirketimizin faaliyetlerini sosyal paydafllar m za aktarmak için yay nlad m z GÜBRETAfi LA VER M adl bu dergiyi takip edenler, bahsetti imiz geliflmelerin seyrini yak ndan biliyor. flin kamuoyuna yans mas aç s ndan ise en önemli göstergeler, baz kurumlar taraf ndan yap lan tarafs z y ll k de erlendirme listeleri Nitekim flirketlerin 2010 y l sonuçlar na göre haz rlanarak yay nlanan listelerde, GÜBRETAfi n geçti imiz y llara oranla daha üst s - ralara yükseldi i görülüyor. Ekonomist dergisinin Nisan ay nda Ç NDEK LER yay nlad 2010 un en süper 46 bilançosu s ralamas nda GÜB- RETAfi 16. s rada yer alm flt. Geçti imiz günlerde Forbes ve Fortune dergilerinin yay nlad Türkiye nin en büyük flirketleri s ralamalar nda da bu yükseliflimiz devam etti. Bu haberlerin ayr nt s n yan sayfada bulacaks n z. Bu s ralamalardaki konum, GÜBRETAfi n baflar çizgisinin bir özeti olarak kabul edilebilir. Ama ayn zamanda flirketimizin ulaflt vizyon ve gelifltirdi i stratejiler yönüyle, bahsetti imiz bu göstergelerin gelecek y llarda ulafl lacak yeni baflar lar n ipucu olarak da kabul edebiliriz. Özellikle kuruluflunun 60. y ldönümüne haz rlan rken, sahip oldu- u kurumsal birikimle GÜBRETAfi daha büyük hedeflere ulaflma gayretini ayn kararl l kla sürdürecektir. Gelecek say larda, yeni baflar haberlerini paylaflmak dile iyle PANORAMA > 3 GÜNDEM > 4 MERCEK > 6 GÜBRETAfi n Ar-Ge ve kaliteye yönelik yat r mlar n n yeni halkas olarak üçüncü laboratuvar m z zmir de aç ld... GLOBAL > 8 ÖDÜL KÜRSÜSÜ > 10 YAKIN PLAN > 12 Dünyan n dört bir yan ndan gelen gübrelerin Türkiye nin dört bir yan ndaki çiftçilere ulaflmas n sa layan GÜBRETAfi n lojistik altyap s, yeni ad mlarla büyüyor ÜRÜN REHBER > 18 ÇERÇEVE > 20 E T MLER > 21 AÇIK GÖRÜfi / Prof.Dr. Kadir Saltal > 22 Tar m arazilerindeki verimlilik aç s ndan organik maddenin önemi, uzman bir akademisyenin kaleminden anlat l yor BULUfiMALAR > 26 B R BAKIfiTA > 30 ÖDÜLLÜ BULMACA > 31 Bulmacay çöz, flifreyi bul, gönder; ödül kazanma flans n yakala 2 GÜBRETAŞ LA GÜBRETAfi LA VERİM VER M Periyodik Kurumsal Bülten Y l: 7 Say : 26 Temmuz-A ustos 2011 Gübre Fabrikalar T.A.fi. Ad na Sahibi Mehmet Koca Yaz flleri Müdürü Nihat Vuran Yay n Haz rl k Kurumsal letiflim Müdürlü ü Yay n Kurulu Mehmet Koca, Ferhat fienel, Tahir Okutan smail Babacan, Osman Balta, Katk da Bulunanlar Prof.Dr. Kadir Saltal, Yusuf Karatekin, Mustafa Kaya, smet Kirkit, Muharrem Aky ld z, Mehmet Koç, Sedat Özgüner, Sezai Saraç. Grafik-Tasar m Ajans Piksel Eski Osmanl Sk. Cansun Apt. No: 5/7 Mecidiyeköy/ stanbul Tel: (0212) Bask Milsan Bas m San. A.fi. (0212) LET fi M B LG LER Gübre Fabrikalar T.A.fi. Esentepe, Kasap Sk. No: 22 fiiflli/ STANBUL Tel: (0212) Faks: (0212) E-posta: nternet: Yay n Türü: Yayg n Süreli Bask Tarihi: 8 Temmuz 2011 GÜBRE FABR KALARI T.A.fi. TARIM KRED KOOPERAT FLER fit RAK D R.

3 PANORAMA GÜBRETAŞ dev sanayi kuruluşları ligine demir attı Zirvedeki yükseliş sürüyor Geçtiğimiz seneyi ciro, kâr ve satış rekorlarıyla kapatan ve son üç yıllık verilere göre Türkiye nin en hızlı büyüyen şirketi olan GÜBRETAŞ, bu yılki en büyük şirket listelerinde de ön sıralarda boy göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Ekonomist dergisi tarafından yapılan araştırmada 2010 yılının süper bilançoları arasında 16. sırada gösterilen GÜBRETAŞ, bu kez de Forbes tarafından yayınlanan En Büyük 100 Türk Şirketi ve Fortune tarafından yayınlanan Türkiye nin En Büyük 500 Şirketi sıralamasında yine üst sıralarda yer aldı. Gübre sektöründeki geleneksel liderliğinin yanı sıra GÜBRETAŞ, son yıllardaki dev atılımları ile finans ve ekonomi çevrelerinde de ilgi görüyor. FORBES dergisinin Mayıs sayısında yayınlanan En Büyük 100 Türk Şirketi sıralamasında Gübre Fabrikaları T.A.Ş. 120 milyon TL net kâr, 1 milyar 385 milyon TL ciro, 2.2 milyar TL aktifler ve 1 milyar 386 milyar TL piyasa değeri ile geçtiğimiz yıl 77 inci sırada yer aldığı bu listede önemli bir sıçrama gerçekleştirerek 54 üncü sıraya yükseldi. YÖNETİMDE GÖREV DEĞİŞİMİ Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği ndeki görev değişimlerinin sonrasında bu kurumun en büyük iştiraki olan Gübre Fabrikaları T.A.Ş. de yönetim ve denetim kurullarında da iki değişiklik oldu. Veli Çelebi den boşalan GÜBRETAŞ yönetim kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul un onayına sunulmak üzere Mehmet Tahir Topalakçı seçildi. Denetim Kurulu Üyesi Selahattin Aydoğan dan boşalan denetim kurulu üyeliğine ise Bülent İşkür seçildi. Geçtiğimiz aylarda Ekonomist dergisi tarafından yapılan araştırmada 2010 yılının süper bilançoları arasında 16. sırada gösterilen GÜBRETAŞ, bu kez de Forbes tarafından yayınlanan En Büyük 100 Türk Şirketi ve Fortune tarafından yayınlanan Türkiye nin En Büyük 500 Şirketi sıralamasında yine üst sıralarda yer aldı. FORTUNE dergisinin her yıl Temmuz ayında yayınladığı Türkiye nin En Büyük 500 Şirketi sıralamasında ise GÜBRETAŞ, 2010 un en başarılı FAVÖK (faiz, amortisman, vergi öncesi kâr) artışı sıralamasında 19 uncu sırada alırken, satış kârlılığında 33 üncü, en çok ihracat yapan şirketler sıralamasında 46 ıncı, özkaynakları en yüksek şirketler arasında 48 inci ve net satışlar kategorisinde ise 51. sırada yer aldı. Kimyevi madde sektöründe Petkim in ardından ikinci sıraya yerleşerek Türkiye nin bu alandaki yerli ve yabancı dev firmalarının önünde yer alan GÜBRETAŞ hakkında Fortune dergisinde Gübre tüketiminin %5,6 oranında daralmasına rağmen gelirini %32,6 artırmayı başaran şirket, kârını da rekor düzeyde artırdı yorumu ile Genel Müdür Mehmet Koca nın 60. yıla hazırlanırken, satış, ciro ve kârlılıkta yeni rekorlar hedefliyoruz görüşlerine de yer verildi. Bülent İşkür 60. Yıl Kutlama Etkinlikleri Komisyonu çalışmalarına başladı 1952 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla Türk çiftçisinin tarımsal verimliliğini artırmak amacıyla gübre üretimi ve satışı için kurulan sektörün ilk firması Gübre Fabrikaları T.A.Ş., kuruluşunun 60. yıldönümü dolayısıyla özel hazırlıklar yapıyor. Başkanlığını Genel Müdür Yardımcısı Tahir Okutan ın yürüttüğü GÜBRETAŞ 60. Yıl Kutlama Etkinlikleri Komisyonu konuyla ilgili hazırlıklarına başladı. Çalışmalar kapsamında yıl boyunca sürecek bayilere ve çiftçilere yönelik kampanyaların yanı sıra şirketin tüm paydaşlarının da buluşturulacağı çeşitli etkinliklerin gerçekleştirilmesi planlanıyor. GÜBRETAŞ LA VERİM 3

4 GÜNDEM İstanbul daki iştiraklerin yöneticileri tanışma yemeğinde buluştu Son yıllardaki ekonomik büyümesinin yanı sıra yaptığı yatırımlarla iştiraklerini de artıran GÜBRETAŞ, merkezi İstanbul da bulunan şirketlerinin yöneticilerini bir araya getiren bir tanışma ve kaynaşma toplantısı düzenledi. 1 Haziran 2011 tarihinde Point Hotel de gerçekleştirilen organizasyona GÜBRETAŞ Genel Müdürü Mehmet Koca, genel müdür yardımcıları Ferhat Şenel, Tahir Okutan, İsmail Babacan, Osman Balta ve Genel Müdürlükte görev yapan birim müdürlerinin yanı sıra 2008 yılında kurulan NEGMAR Denizcilik A.Ş. yöneticileri, geçtiğimiz sonbaharda NEGMAR ın bünyesine katılan Etis Lojistik ve İstanbul Lines firmalarının yöneticileri ve GÜBRETAŞ ın İran daki bağlı ortaklığı Razi Petrokimya bünyesinde 2010 sonunda İstanbul da kurulan Raintrade Dış Ticaret A.Ş. nin yöneticileri katıldı. İstanbul da bulunan iştirakler arasında sinerji ve işbirliğini daha da geliştirmek amacıyla düzenlenen yemekte, iştirak firmaların genel müdürleri de kendi şirketlerini tanıtan birer sunum gerçekleştirdiler. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen yemek, bir anlamda GÜBRETAŞ ta yaşanan değişimi ve büyümeyi de ortaya koydu. Açılış konuşmasının ardından toplantıya katılan genel müdür, genel müdür yardımcıları ve birim müdürlerinin kendilerini tanıttılar ve fikirlerini paylaştılar. Yemekten sonra ise NEGMAR Denizcilik A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Koç, Etis Lojistik Genel Müdürü Ahmet Koç ve Raintrade Genel Müdürü Zekayi Doğan, şirketlerinin faaliyet alanları, yaptıkları çalışmalar ile kısa ve orta vadedeki hedefleriyle ilgili birer sunum gerçekleştirdiler. GÜBRETAŞ IN TECRÜBESİYLE İŞTİRAKLERİMİZ DE SEKTÖRLERİNDE LİDER OLMALI İştirakler buluşmasında konuşan GÜBRETAŞ Genel Müdürü Mehmet Koca, şirketin son yıllarda yakaladığı istikrarlı büyüme sonucunda ana faaliyet konusunda ve iştiraklerindeki başarılarıyla yükselişini sürdürdüğünü söyledi. Koca, Kasım 2011 den itibaren 60. yıl kutlamalarını gerçekleştireceklerini belirterek, İştiraklerimiz ilk desteklerini, 60 yıllık köklü bir geçmişe ve güçlü bir kurumsal yapıya sahip şirket olan GÜBRETAŞ tan alıyor. Tecrübelerimizi her zaman iştiraklerimizle paylaşıyoruz ve paylaşacağız. Ama ileriki yıllarda her bir iştirakimizi kendi alanında güçlü bir yapıya kavuşmuş, sektöründe öne çıkan şirketler olarak görmeyi arzu ediyoruz. Bu nedenle tüm kademeler arasında iletişimi geliştirerek, iştirakler arasında verimli bir sinerjinin sağlanması çok önemli dedi. BEDRETTİN YILDIRIM ARTIK TBMM DE 7 yıldır sürdürdüğü Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü ve GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinden milletvekili adaylığı için ayrılan Bedrettin Yıldırım, AK Parti Bursa milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi ne girdi. Yıldırım ın tarım dünyasının sorunlarıyla ilgili başarılı hizmetlerini Meclis te de sürdüreceğine inanıyor, kendisine başarılar diliyoruz. Yarımca personeli Bursa yı gezdi 2010 yılında bir önceki yıla göre üretimini yüzde 50 artışla 510 bin tona çıkaran ve kapasite kullanım oranı yüzde 75 lere ulaşan GÜBRETAŞ Yarımca Tesisleri t 18 Haziran da düzenlenen bir organizasyonla Bursa ya gezi düzenlendi. Bursa gezi organizasyonuna 57 personel ve aileleri ile birlikte toplam 159 kişi iştirak etti. Gezi kapsamında Bursa daki tarihi ve kültürel mekanlara yapılan ziyaretlerin yanında Botanik Park ve Hayvanat Bahçesi gibi önemli yerler de görüldü. Çalışanlar ve ailelerini kaynaşmasına vesile olan gezi sonunda aynı gece İzmit e dönüldü. 4 GÜBRETAŞ LA VERİM

5 Akademik buluşmalar devam ediyor Bir yandan akademik etkinliklere sponsor olarak destek verirken, bir yandan da çeşitli kongre ve konferanslara katılarak üniversitelerle işbirliğini sürdürüyoruz. Bu kapsamda 13 Mayıs 2011 tarihinde Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından organize edilen 1. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi ne konuşmacı olarak katılan GÜBRETAŞ Genel Müdürü Mehmet Koca, genç ziraat mühendisi adaylarına sektördeki gelişmeler hakkında bilgiler verirken sektörün öğrencilerden ne gibi beklentileri olduğunu da anlattı. Türkiye genelindeki çeşitli üniversitelerden katılımın olduğu kongrede bildiri sunan öğrenciler arasında GÜBRETAŞ tan eğitim bursu alan öğrenciler de vardı. Program sonunda Genel Müdür Koca, GÜBRETAŞ bursiyerleriyle bir araya gelerek, onlarla sohbet etti. 13 Mayıs günü bir başka program da Bilecik te gerçekleşti. Bilecik Üniversitesi nin öncülüğünde Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliği ve Bilecik Ziraat Odası nın ortaklaşa düzenlediği 1. Ulusal Nar Kongresi nde, yörede yaygın olan nar yetiştiriciliğiyle ilgili verimlilik, hasat ve pazarlama konuları ele alındı. GÜBRETAŞ ın sponsor olarak katkı verdiği etkinliğe, şirketi temsilen Satış Müdürü İsmet Kirkit katıldı. 17 Mayıs 2011 tarihinde ise Yıldız Teknik Üniversitesi nin Davutpaşa Kampüsü ndeki Biyomühendislik Günleri programına konuşmacı olarak davetliydik. Genel Müdür Mehmet Koca öğrencilerden yoğun ilgi gören konuşmasında, dünyada ve ülkemizde tarım sektörünün yükselen ivmesi, GÜBRETAŞ ın faaliyetleri ve son yıllardaki hızlı büyümeyle ilgili düşüncelerini katılımcılarla paylaştı. GÜBRETAŞ ayrıca Ankara Üniversitesi nde Mayıs 2011 tarihleri arasında Prof. Dr. Nuri Munsuz anısına düzenlenen Toprak ve Su Sempozyumu na da sponsor olarak destek verdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde mutlu son GÜBRETAŞ ın Kocaeli-Yarımca daki üretim tesislerinde çalışan kapsamiçi işçilerle ilgili yeni toplu iş sözleşmesi imzalandı. İşçileri temsilen Petrol İş Sendikası ile işveren adına KİPLAS ın ocak ayından bu yana sürdürdüğü görüşmeler neticesinde, dönemini kapsayan sözleşme 1 Haziran 2011 tarihinde imzalandı. Sözleşmeyle en düşük ücreti alan işçilerin maaşlarına yüzde 35 oranında zam yapılırken, yüksek ücret alan işçilerin maaşlarına ise yüzde 9 oranında zam yapıldı. Ayrıca sosyal yardımlarda yüzde 8 artış yapıldı. Haftalık normal çalışma saatinde 42,5 saat olarak eski haliyle kabul edilirken, formen ve formen yardımcılarına sorumluluk pirimi olarak yüzde 1 artış yapıldı. Çalışanlarının haklarının korunması konusunda uzun yıllardır hassasiyetini sürdüren GÜB- RETAŞ, 2008 krizi döneminde de herhangi bir işten çıkarmaya gitmemiş, hatta kapsamdışı işçilerin bir bölümünü de kadroya almıştı. GÜBRETAŞ ın ilk bursiyerleri mezun oldu Tarımın geleceğine verdiği önemi göstermek için GÜBRETAŞ ın bir sosyal sorumluluk algısıyla 2007 de başlattığı ziraat fakültesi öğrencilerine karşılıksız eğitim bursu uygulamasında ilk mutluluk ve gurur anlarından biri yaşanıyor. Ziraat fakültelerinde okuyan ihtiyaç sahibi çiftçi çocuklarına verilen eğitim bursunu alan ilk öğrencilerimiz bu yıl mezun oldular. Türkiye deki ziraat fakültelerine yeni başlayan öğrencilere verilen burs, öğrenci mezun olana kadar 4 yıl boyunca devam ediyor. Geride kalan öğretim yılı itibariyle 25 üniversitenin ziraat fakültesinde toplam 81 üniversite öğrencisi GÜBRETAŞ Eğitim Bursu ndan yararlanıyor. GÜBRETAŞ EĞİTİM BURSU NUN İLK MEZUNLARI Abdurrahman Durmaz Harran Üniversitesi Aydın Yorulmaz Mustafa Kemal Üniversitesi Burhan Kale Mustafa Kemal Üniversitesi Fatih Girgin Akdeniz Üniversitesi Gökhan Güneş Ankara Üniversitesi Mehmet Çağıl Atatürk Üniversitesi Mehmet Öztürk Gaziosmanpaşa Üniversitesi Muhammet Şahin Ondokuz Mayıs Üniversitesi Semih Karabacak Ege Üniversitesi Cüneyt Süer Ak Selçuk Üniversitesi Yıldız Güven Adnan Menderes Üniversitesi Zafer Güven Süleyman Demirel Üniversitesi GÜBRETAŞ LA VERİM 5

6 MERCEK GÜBRETAŞ ın kaliteye yönelik ar-ge yatırımları hız kesmeden devam ediyor... Üçüncü laboratuvarımız İzmir de açıldı Sektördeki liderliğini ar-ge faaliyetleri a- lanında da sürdüren GÜBRETAŞ, İskenderun ve Yarımca daki tam donanımlı modern analiz laboratuvarlarına bir yenisini daha ekledi. GÜBRETAŞ ın üçüncü analiz laboratuvarı İzmir de hizmete girdi. GÜBRETAŞ ın İzmir-Aliağa daki tesislerinde 23 Haziran 2011 tarihinde düzenlenen törene Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kutlu, yönetim kurulu üyeleri, GÜBRETAŞ Genel Müdürü Mehmet Koca, Genel Müdür Yardımcısı Tahir O- kutan, Ürün Geliştirme ve Kalite Müdürü Muharrem Akyıldız, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Kurucu ile şirket yöneticileri katıldı. Açılış töreninde Genel Müdür Yardımcısı Tahir Okutan ın laboratuvarlarla ilgili verdiği bilgilerden sonra konuşan GÜBRETAŞ Genel Müdürü Mehmet Koca, bu laboratuvarların şirketin ulaştığı kalite ve güven algısını sürdürülebilir hale getiren önemli bir adım olduğunu belirtti. Mehmet Koca, GÜBRETAŞ son yıllarda gerçekleştirdiği ar-ge yatırımları sayesinde bir yandan ö- zellikle toprak analizi hizmetlerinde Tarım Bakanlığı nın yetkilendirdiği laboratuvarıyla hizmet sunarken, diğer yandan tarımdaki verimliliği artırmaya yönelik ürün çeşidini ve kalitesini de daha ileri noktalara taşıyor. Yarımca laboratuvarımız, aynı zamanda Türkiye de kimyevi gübre analizi konusunda referans laboratuvar olma özelliğini taşıyan iki laboratuvardan biri... Şirketin 59 yıllık köklü geçmişi ve sahip olduğu sosyal sorumluluk bilinciyle bu alandaki liderliğimiz devam edecektir dedi. Törende konuşan GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kutlu ise sadece kimyevi gübre ihtiyacını karşılayan bir şirket olarak kalmayıp sektörün her boyutunda derinleşmeye çalıştıklarını söyledi. Abdullah Kutlu, Tarım sektöründe bilimsel analizlere ve bilinçlendirmeye yönelik eğitim faaliyetlerine dönük yaptığımız çalışmalarla ürün ve hizmet kalitesini arttırma hedefindeyiz. Çünkü eğitime ve bilime yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğuna inanıyoruz. Bu 6 GÜBRETAŞ LA VERİM

7 GÜBRETAŞ İzmir Laboratuvarı nda tarım sektörüne yönelik olarak gübre, toprak, yaprak ve su analizlerinin yanı sıra üretimde kullanılan hammadde, emtia, işletme, her türlü gübre analizi ile gemi analizleri, sevk noktalarından çıkan ürünlerin analizleri ve yardımcı madde analizleri yapılacak. Yarımca Laboratuvarı İzmir Laboratuvarı İskenderun Laboratuvarı laboratuvarlar sayesinde, toplam verimliliği de yükseltmiş oluyoruz dedi. Kurdele kesme töreninin ardından törene katılanlara laboratuvarın teknik donanımı ve yapacağı çalışmalarla ilgili bilgiler verildi. Tören, kokteyl programıyla tamamlanırken, törene katılan yöneticiler GÜBRETAŞ ın İzmir Tesisleri nde yer alan lojistik bölümleri ile sıvı-toz gübre üretim tesislerinde incelemelerde bulundu. Ege Bölgesi için önemli bir yatırım GÜBRETAŞ İzmir Laboratuvarı nda tarım sektörüne yönelik olarak gübre, toprak, yaprak ve su analizlerinin yanı sıra üretimde kullanılan hammadde, emtia, işletme, her türlü gübre analizi ile gemi analizleri, sevk noktalarından çıkan ürünlerin analizleri ve yardımcı madde analizleri yapılacak. Ayrıca bu laboratuvarın da önümüzdeki dönemde Tarım Bakanlığı tarafından toprak analiz laboratuvarı olarak yetkilendirilmesi ve ISO kapsamında TÜRKAK akreditasyonu alınması hedefleniyor. İzmir laboratuvarı da, toprak ve gübre analizlerinin yapılabilmesi amacıyla en modern cihaz ve ekipmanlarla donatıldı. Laboratuvarda kullanılan tüm cihaz ve ekipman, analizlerin en uygun şekilde yapılması ve personelin en sağlıklı çalışma ortamına sahip olması için özenle seçildi. Yarımca Laboratuvarı uluslararası standartlarda GÜBRETAŞ ın TÜRKAK tarafından 2009 yılında akredite edilen Yarımca daki laboratuvarı, TSE Ankara Laboratuvarı ile birlikte ülkemizde gübre analizlerinde referans laboratuvar olarak hizmet veren iki laboratuvardan biri... Gübre analizlerinde yetkinliğini kanıtlayan Yarımca Laboratuarı, dış müşterilerden gelen her türlü gübre analizini gerçekleştirirken, altyapısını modern ve en son teknoloji ürünü analiz cihazlarıyla sağlamlaştırıyor. Tarım Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan Yarımca Toprak Analiz Laboratuvarı nda şirketin sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan Türkiye Toprak Verimliliği Haritası projesine ait çalışmalar da yürütülüyor. GÜBRETAŞ, 2005 yılından beri bu proje kapsamında toprak analizleri yapıyor. GÜBRETAŞ ın ilk laboratuvarı konumundaki İskenderun Laboratuarı nda ise ithal ve yerli gübre analizleri, bayi ve kooperatiflere yapılan sevkiyat öncesi kalite kontrol a- maçlı analizler, yardımcı madde analizleri ve dış müşteriden gelen her türlü gübre ve toprak numunesi analizleri yapılıyor. Yarımca ve İskenderun laboratuvarlarında günde ortalama 50 parametrede analiz gerçekleştiriliyor. GÜBRETAŞ LA VERİM 7

8 GLOBAL Genel Müdür Koca 9. İran Petrokimya Forumu na katıldı Petrokimya Forumu nda GÜBRETAŞ tecrübeleri de paylaşıldı GÜBRETAŞ Genel Müdürü ve Razi Petrokimya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koca, İran ın başkenti Tahran da düzenlenen uluslararası nitelikteki 9. İran Petrokimya Forumu na (IPF) katıldı Mayıs 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen foruma, İran başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden petrokimya sektörüyle ilgili akademisyenler, kamu yetkilileri ve ö- zel sektör temsilcileri iştirak etti. Türkiye den sadece GÜBRETAŞ ve Razi Petrokimya yı temsilen Mehmet Koca nın katıldığı toplantıya Fransa, Endonezya, Singapur, Hollanda, Japonya, İngiltere ve Brezilya gibi farklı ülkelerden çok sayıda konuşmacı ve izleyiciler katıldı. Forumun açılış konuşmalarını İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi ile Petrol Bakan Yardımcısı ve İran Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Abdülhüseyin Bayat yaptılar. Açılış konuşmalarının ardından yatırım fırsatlarının ele alındığı ikinci oturumda bir konuşma yapan GÜBRETAŞ ın bağlı ortaklığı Razi Petrokimya şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Koca, dünya gübre sektörünün genel seyriyle ilgili aktardığı bilgilerin yanı sıra 2008 yılında satın alınan Razi Petrokimya nın genel bir tanıtımını yaptı ve GÜBRETAŞ ın son yıllarda yakaladığı performansı anlattı. Koca, Dünyada nüfus artışı ve bunun paralelinde gıda talebindeki artış, gübre kullanımının gelecekte de gıda güvenliği açısından önemli olacağını gösteriyor. Bunun için gübre ve zirai ilaç gibi tarımsal girdileri optimum düzeyde kullanmak büyük önem arz ediyor dedi. Dünyanın geleceğini yakından ilgilendiren gıda güvenliği ve gıdanın erişilebilir olmasının önemine vurgu yapan Mehmet Koca, gıda fiyatlarındaki artış ile birlikte gübre fiyatlarında da artışın sürdüğünü, son 15 yılda dünyada gübre tüketiminin her yıl ortalama yüzde 2,2 oranında yükseldiğini dile getirdi. Petrol fiyatlarının artmasına rağmen doğalgaz fiyatlarındaki düşüşe değinen Mehmet Koca, dünyada güncel olarak sıkça tartışılan kaya gazı hakkında da bilgiler verdi ve bu konvansiyonel olmayan yeni gaz türünün, doğalgaz piyasalarını regüle edici bir rol oynayabileceğini belirtti. İran Petrokimya Forumu nda iki gün boyunca sekiz ayrı oturumda petrokimya sektörüyle ilgili sorunlar ve öneriler değerlendirilirken, 7 ayrı workshop çalışması da gerçekleştirildi. Uluslararası yatırımcılarla buluşmalar Yerli ve yabancı yatırımcıların ilgiyle takip ettikleri firmalar arasında Gübre Fabrikaları T.A.Ş. de yer alıyor. Bu bağlamda şirketimizin Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Müdürlüğü nün yıl içindeki görüşme takvimi yoğun geçiyor. 12 Mayıs 2011 de Garanti Bankası nın Londra da gerçekleştirdiği Garanti Securities Investor Day yatırımcı konferansına GÜBRETAŞ ı temsilen katılan Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Şenel ile Bütçe Raporlama Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Müdürü Necmettin Öner organizasyon kapsamında 7 uluslararası yatırımcı ile görüşürken; Mayıs 2011 de HSBC nin İstanbul Çırağan Sarayı nda gerçekleştirdiği HSBC s MENA & Turkey Business Leaders Equities Investor Forum yatırımcı konferansında ise 11 yatırımcı ile bir araya gelerek görüşmeler yaptılar. 8 GÜBRETAŞ LA VERİM

9 79. IFA Konferansı Kanada da yapıldı Uluslararası Gübre Birliği (IFA) tarafından bu yıl 79 uncusu gerçekleştirilen IFA Konferansı, Mayıs 2011 tarihleri arasında Kanada nın Montreal kentinde düzenlendi. Dünyanın dört bir yanındaki kimyevi gübre sektör temsilcilerini buluşturan önemli organizasyon, ortak katılımlı konferansların paralelinde şirketlerin ikili görüşmeleriyle de önem arz ediyor. Konferansa iç piyasadaki rekorlarının yanı sıra Razi Petrokimya yatırımı sonrasında sektörün küresel açıdan da bir oyuncusu haline GÜBRETAŞ tan Genel Müdür Mehmet Koca, Genel Müdür Yardımcısı İsmail Babacan, Ticaret Müdürü Kürşat Akın ile Satınalma ve İhracat Şefi Şükrü Kaya katıldı. Konferans süresince Westin Montreal Oteli nde GÜBRETAŞ a ayrılan toplantı odasında dünyanın 17 farklı ülkesinden çok sayıda firmayla görüşmeler yapıldı. Ayrıca, bazı firmalar ile de muhtelif iş yemeği organizasyonları gerçekleştirildi. Firmalarla yapılan görüşmelerde, kimyevi gübre piyasasına ve fiyatlara ilişkin izlenimler ve beklentiler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Konferansa katılan tedarikçi ve trader ların genel yorumu piyasada güçlü bir talep olduğu, özellikle tarımsal emtialardaki fiyat artışlarının çiftçileri gübre kullanımına sevk ettiği yönündeydi. Müzakerelerin yanında bazı firmalarla ithalat ve ihracata yönelik ticari talepler değerlendirildi. Teknik heyetimiz Almanya daki fuarlara katıldı GÜBRETAŞ, kurumsal verimliliği artırmak ve teknik altyapısını güçlendirmek amacıyla dünyadaki teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu amaçla Lojistik Hizmetler Müdürü Mustafa Kaya, Mühendislik Hizmetleri Müdürü Nihat İsmuk ve Yarımca Tesisleri Mekanik Bakım Şefi Mehmet Emin Özçelik ten oluşan üç kişilik gezi heyetimiz, mayıs ayında Almanya nın Köln ve Hannover kentlerinde düzenlenen iki önemli fuara katıldı. Bu yıl 2-6 Mayıs 2011 tarihleri arasında düzenlenen CeMAT Hannover Fuarı, üç yılda bir yapılıyor ve taşıma, lojistik, depolama sektörleriyle ilgili firmaları buluşturuyor. 3-5 Mayıs 2011 tarihlerinde Köln de gerçekleşen VICTAM International Cologne Fuarı ise tarım-gıda işleme endüstrisi ve torbalama sektörüyle ilgili önemli bir organizasyon IRAK A GÜBRE İHRACATI Irak taki mümessilimiz olan Green House Company nin satın aldığı GÜBRETAŞ ürünlerinin ihracatı haziran ayında gerçekleştirildi. Her yıl düzenli olarak GÜBRETAŞ ürünleri ithal ederek bölgedeki tarım alanlarının kullanımına sunan Iraklı firma, sonbahar sezonuna hazırlık yapmak ve seralarda değerlendirmek amacıyla 175 ton toz ve 13,7 ton sıvı gübre olmak üzere toplam 189 ton gübre satın aldı. İhraç edilen kimyevi gübreler, 9 tırlık karayolu konvoyuyla 9 Haziran 2011 da Irak a ulaştırıldı. GÜBRETAŞ LA VERİM 9

10 ÖDÜL KÜRSÜSÜ Kampanya ödülleri 5 ilde daha törenle verildi 2010 un ödül yağmurları sürüyor 2011 yılının ilk çeyreğini de yüksek büyümeyle geride bırakan GÜBRETAŞ, 2010 da kırdığı rekorlara katkı sağlayan satış noktalarına ödüllerini törenle dağıtmaya devam ediyor. GÜBRETAŞ ın 2010 yılında düzenlediği Birlikte Kazanalım ve Hediye Yağmuru kampanyaları kapsamında Tarım Kredi Kooperatifleri Sakarya, Malatya, Erzurum, ve Kayseri bölge birliklerinin ödülleri düzenlenen törenle verildi. Birlikte Kazanalım ve Hediye Yağmuru kampanyaları sonucunda Malatya da ödül olarak toplam 453 GÜBRETAŞ Hatıra Altını sahiplerine teslim edilirken, Sakarya da toplam 236 ve Erzurum da 154 GÜBRETAŞ Hatıra Altını dağıtıldı. Haziran ayında ise ödül töreni Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker in katılımıyla Diyarbakır da yapılırken, son tören 2 Temmuz 2011 tarihinde Kayseri de gerçekleştirildi. Kayseri deki törene Tarım Kredi Kooperatifleri yöneticilerinden Veli Çelebi, Naci Bedir, Ahmet Boyraz ve GÜBRETAŞ tan Tahir Okutan katıldı. Kayseri Bölge Birliği de geçen yılki satış kampanyalarında kazandığı toplam 992 adet GÜBRETAŞ Hatıra Altını ile Tekirdağ ve İzmir in ardından en başarılı üçüncü bölge olmuştu. Mayıs ayında 3 farklı ilde ödül töreni gerçekleşti. 7 Mayıs ta Sakarya, 10 Mayıs ta Malatya ve 13 Mayıs 2011 tarihinde Erzurum da yapılan törenlerle ödüller sahiplerine verildi. Erzurum da Palan Otel de gerçekleştirilen ödül törenine, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kutlu ile TKK Yönetim Kurulu Üyesi Emrullah Tekman, GÜBRETAŞ Genel Müdür Yardımcıları Tahir Okutan ve İsmail Babacan, TKK Bölge Müdürü Ömer Efe ve GÜBRETAŞ Samsun Bölge Müdürü Erhan Günal ile bölgenin kooperatif yetkilileri katıldı. Toplantıda Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Müdürü Ömer Efe, bölge müdürlüğünün satışını yaptığı ürün deseni ve yıllar itibariyle rakamsal durumu hakkında bilgiler verirken, ardından konuşma yapan GÜB- RETAŞ Genel Müdür Yardımcısı Tahir Okutan, şirketin faaliyetleri ve sektörle ilgili sunum yaptı. Daha sonra kürsüye gelen Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Abdullah Kutlu ise kurumun son yıllardaki başarılarına paralel olarak, Türk tarımına büyük katkılar sağladığını vurguladı. Kutlu, Çaba harcarken ekip ruhuyla birlikte hareket ettiğimiz gibi, ulaşılan başarıların sonuçlarını da hep birlikte paylaşıyoruz. Böylece Tarım Kredi Kooperatifleri ailesi, tüm iştirakleriyle ve çalışanlarıyla birlikte yükselişini sürdürüyor dedi. Toplantı sonunda, 2010 yılı içerisinde gübre satan kooperatifler ulaştıkları satış başarısına göre ödüllendirildi. SAKARYA ERZURUM MALATYA KAYSERİ 10 GÜBRETAŞ LA VERİM

11 ALTIN YAĞMURU BAKAN MEHDİ EKER İN KATILIMIYLA DİYARBAKIR DA... DİYARBAKIR GÜBRETAŞ Diyarbakır Bölge Satış Müdürlüğü nün bölgesinde faaliyet gösteren bayiler için düzenlenen ödül dağıtım töreni Tarım ve Köyişleri Bakanı M. Mehdi Eker in katılımıyla 8 Haziran 2011 de gerçekleşti. Törene Bakan M. Mehdi Eker in yanı sıra, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kutlu, GÜB- RETAŞ Genel Müdürü Mehmet Koca, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği yönetim kurulu üyesi Necat Buğdaci, TKK Malatya Bölge Birliği Müdürü Mesut Baytekin ile yöneticiler, bayiler ve çok sayıda çiftçi katıldı. Törende satış başarısı yakalanan bölgedeki bayilere 212 tane GÜBRETAŞ Hatıra Altını hediye edildi. Törende Genel Müdür Mehmet Koca, GÜBRETAŞ ın faaliyetleri ve ulaştığı başarıları özetleyen bir sunum gerçekleştirdi. Razi Petrokimya yatırımının gerçekleştirilmesinde Tarım Bakanı Eker in ve hükümetin desteğini daima arkalarında hissettiklerini belirten Koca, GÜBRETAŞ ın büyümesi, ülkemizde son yıllarda yakalanan siyasi ve ekonomik istikrara paralel bir şekilde gidiyor. Ülke ekonomisindeki başarılar, tarım sektörüne de yansıyor dedi. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü ve GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kutlu ise yaptığı konuşmada, Düşük faiz oranı ile çiftçilere destek veriyoruz. Kredi imkanlarımız ve miktarlarımız artıyor diyerek Tarım Kredi Kooperatifleri nin ve dolayısıyla tarım sektörünün gelişmesi için bakanlığın büyük destek verdiğini dile getirdi. Daha sonra kürsüye gelen Tarım ve Köyişleri Bakanı M. Mehdi Eker de Tarım Kredi Kooperatifleri ve GÜBRETAŞ ın son yıllarda gösterdiği üstün performansa vurgu yaptı. Çiftçilere düşük faizli kredilerle destek verildiğini ve TKK nın da bu tür kredi imkanları çiftçilere ulaştırdığını vurgulayan Eker, GÜBRETAŞ ın Razi yatırımının ülkemiz açısından son derece önemli olduğunu kaydetti. Türk tarımının tarımsal ürün hasılatında Avrupa da birinciliğe ve dünyada 7. sıraya yükseldiğini sözlerine ekleyen Eker, önümüzdeki yıllarda tarımdaki büyümenin devam edeceğini belirtti. Kampanyada 53 tane GÜBRETAŞ Hatıra Altını ile en çok ödülü kazanan Çetinler Gübre den Faiz İbrahimoğlu ve Rıdvan Kılınç ile 50 tane GÜBRETAŞ Hatıra Altını kazanan Busel Tarım dan Mehmet Selçuk ve Abdurrahman Buğra başta olmak üzere bölgede faaliyet gösteren bayiler ödüllerini Tarım ve Köyişleri Bakanı M. Mehdi Eker in elinden aldılar. Başarılı GÜBRETAŞ müşterilerine yurtdışı seyahati 2010 yılını rekor satışla kapatan ve pazar payını %29 a yükselten GÜBRETAŞ, bu başarıya katkı sağlayan Tarım Kredi Kooperatifleri ve bayilerini yurtdışı seyahati ile ödüllendiriyor. GÜBRE- TAŞ temmuz ayında 90 müşterisini Umre ve Avrupa seyahatine gönderiyor. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Birlikte Kazanalım (Katı Kimyevi Gübreler) kampanyasından 70, Hediye Yağmuru (Sıvı- Toz Gübreler) kampanyasından ise 20 olmak üzere toplam 90 müşteriye yurtdışı seyahati hediye edildi. Tercih yoklaması neticesinde Avrupa ve Umre seyahatleri yönünde karar verildi. Umre seyahati 7-14 Temmuz tarihleri arasında 7 gece 8 gün olarak gerçekleştirilecek. Önce Mekke ye giderek burada umre ibadetini ifa edecek, ardından da Medine ye geçecek olan grup, Kabe ve Mescid-i Nebevi nin yanı sıra bir çok kutsal ve tarihi mekanı da ziyaret edecek. Avrupa turunu tercih edenler ise Temmuz tarihleri arasında sırasıyla İtalya, Slovenya, Avusturya ve Slovakya ya giderek bu ülkelerdeki 9 kentte yer alan tarihi ve kültürel zenginlikleri görme fırsatı bulacak. GÜBRETAŞ LA VERİM 11

12 YAKIN PLAN Sektördeki liderliğin ve pazar gücünün önemli bir halkası GÜBRETAŞ ın lojistik evreni genişliyor GÜBRETAŞ ın son yıllarda yaptığı atılımlar artık ekonomi dünyasının ve sektörün tüm kesimleri tarafından çok yakından biliniyor. Son üç yıllık verilere göre Türkiye nin en hızlı büyüyen şirketi, Türkiye nin yurtdışındaki en büyük sanayi yatırımına sahip şirket ve her sene satış, ciro ve karlılık rekorları kıran devasa bir büyüme süreci Tüm bu rekorların yanında şirketin lojistik gücü de katlanarak artıyor. Yeni binyıla adım attığımız 2000 yılında GÜBRETAŞ ın 665 bin tonluk gübre satışı bulunuyordu. 70 milyon TL net satışı ve yüzde 13 lük pazar payı vardı yılı sonunda oluşan rakamlarla karşılaştırdığımızda arada büyük bir değişim ve dönüşümün göstergesi olan farklar görülüyor: GÜBRETAŞ geçen yıl sonu itibariyle 1,456 bin ton gübre satışına, 1,386 milyon TL ciroya ve yüzde 29 pazar payına ulaşmış durumda... Bu sayısal verilere bir de dev yurtdışı yatırımını ve gelişen iştirakler ağını ekleyebiliriz. 12 GÜBRETAŞ LA VERİM Şirketin tüm bu büyüme rakamları, lojistik faaliyetlerinin de hem çok büyümesi hem de nitelik anlamında devrim sayılabilecek bir yol kat etmesini beraberinde getiriyor. Çünkü sadece tonaj anlamında artmıyor lojistiğin yükü. Bunun yanında daha kısa sürede ve zamanında teslim, en ücra noktalara kadar ulaşma ve bu büyüklükte bir operasyonun yönetilmesi de tüm sürece dahil. Bir anlamda GÜBRETAŞ ın marka değerinin artmasında da lojistiğin çok büyük katkıları var. Dünyanın dört bir yanından tedarik edilen kimyevi gübreyle ilgili hammadde ve emtialar ile zaman zaman yurtiçinden yapılan tedariklerle birleştiğinde, satın alınan veya fabrikada işlenen bu ürünlerin üreticiye kadar ulaştırılmasıyla ilgili lojistik hizmetler süreci başlıyor. GÜBRETAŞ Lojistik Hizmetleri Müdürlüğü bütün bu operasyon sürecinin merkezi kısmını oluştururken, şirketin deniz taşımacılığı alanındaki iştiraki NEGMAR Denizcilik A.Ş. uluslararası sularda büyümeye devam ediyor. NEGMAR ın alt iştirakleri olan ETİS Lojistik ve İstanbullines da özellikle önümüzdeki dönede bu büyümenin aktörleri arasında görülüyor. Merkez çalışmalarıyla birlikte iştiraklerle elde edilen bu sinerji, aslında istikrarlı büyümenin de altyapısını hazırlıyor. Rekabetin anahtarı: Lojistik GÜBRETAŞ Lojistik Hizmetleri Müdürlüğü nde yapılan çalışmalar, bir şekilde şirketin vizyonel kararlarının sahadaki uygulandığı ve sonuçlarını gördüğü yer olarak tanımlanabilir. GÜBRETAŞ Genel Müdür Yardımcısı Osman Balta, lojistiğin tüm dünyada kilit bir role sahip olduğunu belirtiyor ve ekliyor: Bugün piyasalarda rekabet edebilmek için sadece üretmek yeterli değil. İstenilen zamanda istenilen ürünü müşteriye teslim edebilmek çok önemli. Tüm dünyada herkes rekabette lojistik yoluyla savaşıyor.

13 GÜBRETAŞ geçen yıl sonu itibariyle 1,456 bin ton gübre satışa, 1,386 milyon TL ciroya ve yüzde 29 pazar payına ulaşmış durumda... Bu sayısal verilere bir de dev yurtdışı yatırımını ve gelişen iştirakler ağını ekleyebiliriz. GÜBRETAŞ ın 2000 yılında, o zamanki üretim tesislerine bağlı olarak Yarımca ve İskenderun da olmak üzere iki tane lojistik merkezi vardı. Bugün ise şirket 5 lojistik merkez ve onun dışında ihtiyaç halinde ilave depolarla hizmet veriyor. Geçtiğimiz yıl satın alınan 40 bin tonluk Tekirdağ deposu da dahil olmak üzere 5 bölgede toplam 394 bin tonluk depolama kapasitesine ulaşılmış durumda... Bu yaygın ağ, lojistik hizmetinin de her bölgeye optimum şekilde ulaşmasını sağlıyor. Bu lojistik merkezlerden Türkiye nin 81 ilinde 2800 civarında noktaya hizmet götürülüyor. Geçtiğimiz sene üretim artışının yanısıra kapasite kullanımında da yüzde 75 oranına ulaşıldı. GÜBRETAŞ ürünlerine her geçen yıl artan talebin etkisiyle sürekli depolarda kapasite genişletme ve revize çalışmaları ve yeni depo imkanlarının araştırılması da doğal olarak gündemden hiç düşmüyor. GÜBRETAŞ ın lojistik merkezlerini genişletmesi ile sektörde de bu anlamda bir kalite artışı meydana geliyor. Öyle ki birçok firma da bu atılımlardan sonra kendi lojistik depolarını açmaya başladı. Özellikle tarım sektöründeki mevsimsel yoğunluk nedeniyle talebin homojen olmaması, planlama ve operasyon açısından çok iyi bir yönetim gerektiriyor. GÜBRETAŞ, sektördeki lider konumu kadar bu alanda da OSMAN BALTA (GÜBRETAŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI) etkinliği ve öncülüğü ile biliniyor. Tarım Kredi Kooperatifleri ve bölgelerdeki satış noktalarından gelen tüm talepler, Lojistik Hizmetleri Müdürlüğü nde değerlendirilerek bir planlamaya tabi tutuluyor. Böylece nereye, hangi bölgeden ve ne şekilde ürünün ulaştırılacağı optimum bir şekilde ortaya çıkmış oluyor. Merkez ofisinde yapılan çalışmaların temelini bütçe ve optimizasyon oluşturuyor. Üretimden ve ithalattan gelen emtialarımız, ticaretimizin çok önemli güçlerinden birisi olan ve beş ayrı yerde konuşlanmış bulunan lojistik merkezlerimizden dağıtımını yapmaktayız. Türkiye nin bütün bölgelerinde yaklaşık 2800 noktasına bu sevk merkez-lerimizden hizmet vermekteyiz. Lojistik merkezlerimizin güçlenmesi ile 2010 yılını GÜBRETAŞ tarihinin rekor yılı olarak tamamladık yılı hedefimiz 2010 u egale ederek 1,5 milyon tonun üzerine çıkmak GÜBRETAŞ LA VERİM 13

14 yor. Müşterilerin gelen ürün konusunda herhangi bir sorunla karşılaşması durumunda; ürünün yeniden geri alınması, marka kalitesine uygun yeni ürünün teslimi de yine mümkün olduğunca çabuk bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bir kamyon üründen bir tanesi bile eksik olsa mutlaka sorun çözülüyor. Elbette tüm bu hizmetler, GÜBRETAŞ ın diğer departmanları arasında tam bir entegrasyon ile gerçekleştiriliyor. Burada departmanlar ve iştirakler arasındaki sinerji üst düzeyde... Bunda 2005 yılında kurulan GÜBRETAŞ Bilgi Sistemleri (GBS) uygulamasının da büyük bir önemi var. Çünkü tüm operasyonlar online olarak merkezden takip edilip denetlenebiliyor ve geriye dönük olarak değerlendirmeler yapılabiliyor. Araç, depolama tesislerinden içeriye girdiği anda yine online olarak merkezden takibi yapılabiliyor. Aracın boş ve dolu olarak tartılması, lojistik merkezinde ne kadar beklediği gibi tüm bilgiler merkezi sistmden izlenebiliyor. AHMET KOÇ (ETİS LOJİSTİK GENEL MÜDÜRÜ) Optimizasyon çalışması, ürünün minimum maliyetle, en az iş kaybıyla ve mümkün olan en kısa sürede yerine ulaştırılmasını içeriyor. Bu çalışmaların ardından operasyona geçiliyor, ardından takibi ve denetimi gerçekleştiriliyor. Depolara dökme olarak gelen gübrenin, sipariş türü ve miktarına göre torbalanması, elleçlenmesi ve sevkiyatı ile ürünler Türkiye nin en ücra köşelerine dahi çok kısa bir sürede ulaştırılıyor. GÜBRETAŞ ın bayi teslim lojistik hizmeti vermesi, şirketin rekabetçi karakteri açısından büyük bir avantaj oluşturuyor. Çünkü talep edilen ürün talep edilen miktarda ve istenen zamanda bayiye teslim ediliyor. Ancak lojistik hizmetleri bununla sınırlı kalmıyor. Gerektiğinde sipariş edilen ürünler en ücra köylere, çiftliklere ve hatta mezralara kadar ulaştırılabiliyor. Lojistik operasyonlardaki hızlı büyüme ve müşteri memnuniyetinde bu bağlamda meydana gelen artış, her geçen yıl satışların artmasına da büyük bir katkı sağlıyor. Ürünün teslim edilmesinin ardından lojistik hizmetleri satış sonrasında da devam ediyor. Bu anlamda tüm gübre sektöründe GÜBRETAŞ ın özel bir konumu bulunu- Türkiye çapında lojistikte fark yaratacak ve lojistiği yeniden yapılandıracak projeler hedeflemekteyiz. Türkiye de çoklu taşımacılık hizmetlerinin henüz gelişme aşamasında olduğunu ve bu alanda yapılan akademik çalışmaların oldukça sınırlı sayıda olduğu düşünüldüğünde, taşımacılık modu seçim kararları ve bu kararlarda etkin rol oynayan aktörlerin görüş ve algılarına yönelik bu çalışmanın gerek taşımacılık gerekse lojistik sektörü açısından büyük ölçüde kazanç ve fayda sağlayacağı inancındayız yılında toplam 70 bin araçla Türkiye nin dört bir yanına gübre sevkiyatı gerçekleştirildi. Bu yılın ilk altı ayındaki verilere göre ise bu sayı 40 bine ulaşmış durumda. Genel Müdür Yardımcısı Osman Balta, Lojistik merkezlerimizin güçlenmesi ile 2010 yılını GÜBRETAŞ tarihinin rekor yılı olarak tamamladık. Toplam olarak 1 milyon 456 bin ton gübre bu merkezlerimizden sevk edildi yılı hedefimiz 2010 u önce egale ederek, 1 milyon 500 bin tonun üzerine çıkmak diyor. GÜBRETAŞ ın lojistik alandaki genişlemesi, aslında şirketin yüksek büyümesinin hem meyvesi hem de tetikleyicisi olması bakımından son derece önemli. Şirketin hammadde kaynaklarına yakın olma ve global bir oyuncu olma vizyonun da aslında bir anlamda altyapısı. Bu hedeflere ulaşıldığında bunda lojistiğin de önemli bir payı bulunacak Yeni lojistik çözüm ortağı: Etis Lojistik GÜBRETAŞ ın lojistik faaliyetlerindeki dönüşümün önemli halkalarından bir tanesi de lojistik alanında çözüm ortaklarıyla uyumlu bir işbirliğinin sağlanması Geçmiş yıllarda sektörün önemli lojistik markalarıyla çalışan GÜBRETAŞ, 2010 sonundan itibaren bu alanda yeni bir adım 14 GÜBRETAŞ LA VERİM

15 atarak lojistik çözüm ortağı olarak şirketin önemli iştiraklerinden NEGMAR bünyesine katılan ETİS Lojistik le çalışmaya başladı. Yapılan anlaşmayla GÜBRETAŞ ın lojistik alanında çözüm ortağı hizmetini 5 yıl boyunca ETİS Lojistik sağlayacak Böylece ana faaliyet ile iştiraki arasında da karşılıklı bir sinerji ortaya çıkarılmış olacak 2007 yılında kurulan ve 2010 sonbaharında NEGMAR Denizcilik A.Ş. bünyesine katılan ETİS Lojistik in devreye girmesi ile lojistik operasyonlarda sürecin iyileştirilmesi adına bazı değişikliklere gidildi. ETİS Lojistik ile iş emri uygulamasına Böylece GÜBRETAŞ istenilen sürede istediği ürünü istediği yere çok rahat bir şekilde gönderebiliyor. Bunun dışında alternatif taşıma operasyonları ve depoların yönetimi konusunda da çeşitli düzenlemeler yapıldı. Geçtiğimiz yıl bu ilkeler üzerinden yapılan sözleşme, GÜBRETAŞ ın lojistik konusunda önemli bir değişimi beraberinde getirirken ETİS Lojistik için de GÜBRETAŞ ın 60 yıllık kurumsal tecrübesi ve marka gücünden yararlanmak anlamına geliyor. Etis Lojistik in, GÜBRETAŞ dışında yürüttüğü bağımsız lojistik çalışmaları aynı zamanda iştirakin sadece gübre ekseninde değil, lojistik sektöründe bir oyuncu olarak da şirketin gelişmesini sağlıyor. ETİS Lojistik sadece taşıma hizmeti vermekle kalmıyor; bunun yanında depolama, paketleme ve liman hizmetleri konusunda başta GÜB- RETAŞ olmak üzere, ETİ Maden İşletmeleri, Vestel, Erdemir Çelik, Doğasan ve HİS Group gibi ülkemizin önde gelen şirketlerine de lojistik hizmetleri sağlıyor. ETİS in hedefi uluslararası bir yapıya kavuşmak Şirket, depolarında dökme olarak bulunan ürünlerin, müşterinin talep ettiği paketleme malzemesi ve istenen miktarlar göz önünde bulundurarak, paketleme hizmetini kaliteli bir şekilde sunuyor. Ayrıca tüm gübre cinslerinin torbalama, kamyona yükleme ve depolara istifleme hizmetleri ETİS tarafından gerçekleştiriliyor. ETİS Lojistik, çok genç bir firma olmasına rağmen halihazırda 9 sürekli sevkiyat merkezi ile 24 kişilik idari kadro ve yöneticiler dahil toplam iki yüze yakın çalışanı ile yıllık 2 milyon ton düzeyinde gübre, MEHMET KOÇ (NEGMAR DENİZCİLİK VE YATIRIM A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI VE GENEL MÜDÜRÜ) gübre hammaddeleri ve maden sevkiyatını gerçekleştirecek donanım ve kapasiteye ulaşmış durumda. ETİS Lojistik Genel Müdürü Ahmet Koç, firma olarak Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetlerde kamu değeri taşıyan bir lojistik şirketi olmayı hedeflediklerini kaydediyor ve Ülkemiz üzerinden geçecek tüm mal hareketlerinden pay almamız gerektiğini düşünüyorum. Gelecekte hedefimiz müşterilerin ihtiyaçlarına çözüm üreterek rekabetçi ve bilgi teknolojilerine dayalı tedarik zincirinde gerçek know-.how yaratarak, sektöre dinamikler kazandıran bir şirket olmak diyor. NEGMAR ın lojistikte uluslararası bir oyuncu olabilmesi lazım. Bunun olması için filonun gemiden aşağı olmaması gerekiyor. Ayrıca bu filonun yaşı genç olacak. Bu seneki gemi yatırımlarından sonra bir sonraki adımımız uzun finansmanlı gemi yaptırmak olacak. Onu yaptığımız zaman gemi sayısı 15 olacak ve filo yaşı gençleşecek. O zamana kadar merkez ofisimiz daha da oturmuş olacak ve filo gücümüzle paydaşlarına pozitif sonuç sunan küresel bir şirket haline geleceğiz. GÜBRETAŞ ve ETİS LOJİSTİK, 2. LOJİSTİK ÇALIŞTAYINDA BULUŞTU GÜBRETAŞ ın uluslararasına bakan bir başka yüzü: NEGMAR Denizcilik A.Ş. GÜBRETAŞ ın 2008 yılında faaliyete başlayan bir iştiraki olan ve aslen ETİS Lojistik in de üst şirketi olan NEGMAR Denizcilik A.Ş. lojistik sektöründe her yıl katlanarak büyüyor ve yakın zamanda dünyada söz sahibi global bir lojistik firması haline gelme hedefine doğru koşuyor. NEGMAR Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Mehmet Koç, şirketin GÜBRETAŞ ile işbirliğinin ve güçbirliğinin her iki taraf için de büyük bir şans olduğunu dile getiriyor. NEGMAR ın hem denizde hem de GÜBRETAŞ Lojistik Hizmetleri Müdürlüğü ile Etis Lojistik firması çalışanları, 4-5 Haziran 2011 tarihleri arasında Ordu nun Fatsa ilçesinde düzenlenen GÜBRETAŞ 2. Lojistik Çalıştayı nda bir araya geldi. Çalıştayda, lojistik sektörünün 2010 yılı performansı, yaşanan ve olası operasyon sorunlarını aşmak adına çözüm önerileri masaya yatırılırken ayrıca yeni modeller tartışıldı. Toplantıya GÜBRETAŞ adına Genel Müdür Yardımcısı Osman Balta, Lojistik Hizmetleri Müdürü Mustafa Kaya, Satış Müdürü İsmet Kirkit, Samsun Bölge Satış Müdürü Erhan Günal, Lojistik Hizmetleri Müdürlüğü ne bağlı genel müdürlük ve lojistik merkezleri çalışanları ile Samsun Bölge Satış Müdürlüğü çalışanları katıldı. Etis Lojistik A.Ş. adına ise Genel Müdür Ahmet Koç, Genel Müdür Yardımcısı Necdet Meşe, Lojistik Müdürü Ayçe Önal, Yarımca Lojistik Merkezi Müdürü Müslüm Yiğit ve Etis Lojistik A.Ş. nin merkez ve taşra çalışanları katıldı.toplantıda Etis Lojistik ile GÜBRETAŞ arasında yapılan 5 yıllık lojistik çözüm ortaklığı anlaşmasının önümüzdeki dönemde oluşabilecek darboğazlardan çıkış için önemli bir sinerji meydana getireceği vurgulandı. GÜBRETAŞ LA VERİM 15

16 kara taşımacılığında oluşturulan ekipleri GÜBRETAŞ ın kendi ekibiymiş gibi çalışıyor. Bir işi yaparken en büyük önceliğimiz, o işin zamanında yapılmasına katkıda bulunmaktır diyen Mehmet Koç, NEGMAR Denizcilik A.Ş. nin 4 gemilik filosuyla uluslararası piyasada bir oyuncu olarak faaliyet gösterdiğini belirtiyor. Şirket 2011 yılı içerisinde 3 gemi daha almayı ve filosunu önümüzdeki yıllarda da büyütmeyi planlıyor. Mehmet Koç, Özellikle GÜBRETAŞ ın yüklerini taşıyacak, bizim için aslında kârlı olmayan ama navlun maliyetleri arttığında ve sular yükseldiğinde GÜBRETAŞ ı uluslararası taşımalarda güvenceye alacak iki gemi almayı planlıyoruz diyor. NEGMAR Grubu nun 2011 sonunda lojistikten toplam 100 milyon dolar ciro elde etmesi hedefleniyor. Bununla birlikte yüzde civarında da büyüme beklentisi var. Şirketin bundan sonraki adımı filo yaşını gençleştirmek; gemi sahibi ve sürekli filosunu yenileyen, kara ve deniz yoluyla lojistik hizmeti veren entegre bir lojistik firması haline gelmek... İstanbul trafiği için alternatif bir konsept: İSTANBULLİNES İstanbullines ise yine NEGMAR a bağlı iştirakler arasında yer alıyor. Yine lojistiğin farklı bir yönünde faaliyet gösteren İstanbullines, GÜBRETAŞ ile doğrudan iş ilişkisi en az olan iştirak şirketi... İstanbullines, Marmara da büyük bir genişleme potansiyeli olan ve bölgenin trafik soruna köklü bir çözüm getirebilecek olan Ro-Ro taşımacılığı konusunda hizmet veriyor. Şirket, Marmara da ayda 6 bin kamyon taşıyor ve Mehmet Koç, bu rakamın 60 bine kadar çıkma potansiyelinin olduğunu dile getiriyor. Koç, Ro-Ro taşımacılığı İstanbul a daha rahat nefes aldıracak nitelikte, Marmara bölgesinde trafiğin çözümü... Büyük yatırım gerektiren bir konu da değil diyor. LOJİSTİK MERKEZLERİ SİSTEMİN TEMEL TAŞI GÜBRETAŞ VE İŞTİRAKLERİNİN LOJİSTİK GELECEĞİ Lojistik merkezlerini sürekli olarak genişleten GÜBRETAŞ bugün 5 depolama tesisi ile ülkenin dört bir yanında en ücra köşelere kadar hizmet veriyor. GÜBRETAŞ, genel müdürlük ve iştirakleri kanalıyla lojistik konusunda büyümesini çeşitlendiriyor. Ayrıca her iştirakin uzun vadeli özgün hedefleri var. GÜBRETAŞ LOJİSTİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ: GÜBRETAŞ Genel Müdürlüğü nden şirketin lojistik hizmetlerinin optimizasyonu, planlanması, denetimi görevlerini yürütüyor sonunda ETİS Lojistik ile yapılan 5 yıllık anlaşmayla müdürlük, sistem olarak yeni bir yapılanmaya gitti. Müdürlük, revize ve tadilat çalışmalarıyla depolama kapasitesini artırarak GÜBRETAŞ ın büyümesine katkı sağlamayı sürdürmeyi hedefliyor. Yarımca Depoları İskenderun Depoları İzmir Depoları İzmir Sıvı Deposu Samsun Depoları Tekirdağ Deposu TOPLAM KAPASİTE 140 bin ton 119 bin ton 62 bin ton 3 bin ton 30 bin ton 40 bin ton 394 bin ton ETİS LOJİSTİK: NEGMAR bünyesindeki bu firma, GÜBRETAŞ ile yaptığı 5 yıllık çözüm ortaklığı anlaşmasının yanısıra Türkiye çapında lojistikte fark yaratacak ve lojistiği yeniden yapılandıracak projeler hedefliyor. Depolamaya daha fazla önem vermeyi hedefliyor ve lojistik köyler projesiyle de yakından ilgileniyor. NEGMAR DENİZCİLİK YATIRIM A.Ş.: 2011 yılı sonunda NEGMAR, lojistikten 100 milyon dolarlık bir ciro hedefliyor. NEGMAR grubunda hedef 4-5 sene içerisinde milyon dolar ciro yapan, dünya çapında standartları oturmuş, kara ve deniz yoluyla lojistik hizmeti veren entegre bir lojistik firması haline gelmek. Bu hedef gerçekleştiğinde şu anda 500 civarında olan çalışan sayısının da ikiyi katlanacağı öngörülüyor. İSTANBUL LİNES RO-RO TAŞIMACILIĞI: İstanbullines iki ro-ro gemisi daha alıp ayrı bir hat açmanın planlarını yapıyor. Şirket şu anda mevcut kapasitesiyle Marmara da ayda 6 bin kamyon taşıyor. Bu hat olmasa bu 6 bin kamyon köprülerden geçerek Yalova yı dolaşarak, Bursa yı geçerek yani 20 milyonluk bir nüfusun içinden geçerek gidecek. Bu konuda 60 bin araçlık bir potansiyel bulunuyor. 16 GÜBRETAŞ LA VERİM

17

18 ÜRÜN REHBERİ Sedat ÖZGÜNER Verimle birlikte kaliteyi de önemseyen çiftçiler için Toprağınız için en uygun gübreyi seçin Tarımsal üretimdeki amaç, en düşük üretim maliyeti ile mümkün olan en yüksek verimi ve kaliteyi elde edebilmektir. Buna karşın, ülkemizde uzun yıllardır süregelen bilinçsiz tarımsal üretim uygulamaları sonucu tarım topraklarımız özelliğini kaybetmiş, işlevini yitirmiş ve verimsizleşmiştir. Bu durum, tarımsal üretimden beklenen verim ve kalitenin elde edilebilmesi için üretim sürecine alınması gereken girdi sayısı ve miktarını artırmış, sonuçta maliyetleri oldukça yükseltmiştir. 18 GÜBRETAŞ LA VERİM Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hububat üreticileri taban gübresi olarak genellikle DAP ( ), ve Zn gibi klasik gübreleri kullanıyor. Ancak bitkilerin toprak üstüne çıkıncaya dek azota ihtiyaç duymaması ve söz konusu gübrelerin yüksek oranda azot içermesi, üreticiye faydasız bir maliyet getiriyor. Şöyle ki; azotun topraktan yıkanma ya da buharlaşma yoluyla hızlı kayba uğrayan bir besin elementi olması, buna karşın %18-20 gibi yüksek oranda azot içeren klasik taban gübrelerinin ekimle ya da ekim öncesinde uygulanması hem tohumda amonyak zararı meydana getirebiliyor, hem de azotun bitkinin istifadesine sunulamadan topraktan uzaklaşmasına ve dolayısıyla gereksiz bir üretim maliyetine sebebiyet veriyor. Ülkemizde tarımsal girdilerin (gübre, tohum, ilaç, mazot vs.) üretimine yönelik hammadde kaynaklarının sınırlı olması ve dolayısıyla bu girdilerin temininde büyük oranda yurtdışına bağımlı olmamız ve bunun yanı sıra son yıllarda tarımsal girdi fiyatlarının yükselmesi, tarımsal üretimde yeni projelerin hayata geçirilmesini kaçınılmaz hale getiriyor. Türkiye Toprak Verimliliği Haritası projesini başlatan ve bu proje ile ülkemizdeki tüm tarım bölgelerinin topraklarını tek tek analiz ederek tarım topraklarımızın verimlilik düzeylerini net olarak ortaya koyan GÜBRETAŞ, ziraat fakülteleri ve tarımsal araştırma enstitüleri ile işbirliği yaparak ürüne ve bölgeye özel gübre formülasyonları geliştiriliyor. Böylece GÜBRETAŞ, üreticilerimizin ekonomik bir gübreleme ile yüksek verimli ve üstün kaliteli ürünler yetiştirerek yüksek kazanç elde etmesini sağladığı gibi, topraklarımızın korunması ve ıslahı yönündeki sosyal sorumluluğun da öncülüğünü üstleniyor. Ekin ve Süper Ekin hem zengin içerikli hem de ekonomik GÜBRETAŞ ın yeni taban gübresi formülasyonları olan Ekin [ (CaO)+15 (SO3)] ve Süper Ekin [ (SO3)

19 + Zn] gübreleri, zengin içeriği ve ekonomik maliyeti ile hububat üreticilerine büyük avantajlar sağlıyor. Genellikle iki farklı besin maddesi ihtiva eden klasik taban gübrelerinden farklı olarak Ekin ve Süper Ekin gübreleri 5 farklı bitki besin maddesini bir arada içeriyor. Bu bileşim, hububat bitkilerinin ihtiyacı olan başlangıç azotu ile birlikte fosfor, potasyum ve kükürdün tamamını ideal oranlarda karşılıyor. Bunun yanı sıra Ekin gübresi kalsiyum, Süper Ekin gübresi ise çinko elementini de ihtiva ediyor. Kireç ve alkalilik düzeyi çok yüksek olmayan topraklar (ph arasında) ile çinko yönünden zengin topraklarda yapılan hububat yetiştiriciliğinde, Ekin gübresinin kullanılması öneriliyor. Yüksek ph lı ve çinko bakımından fakir topraklarda ise Süper Ekin gübresinin özellikle tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Bilindiği gibi, bitkilerin çinkoya olan ihtiyacı miktar olarak diğer besin maddelerine göre oldukça düşük olmakla birlikte, çinko noksanlığının mevcut olduğu bir toprakta diğer bütün besin elementleri yeterli düzeyde olsa dahi verim önemli ölçüde düşüyor. Dolayısıyla çinko, topraktan kaldı-rılan ürün miktarını doğrudan etkiliyor. Ekin ve Süper Ekin gübreleri, DAP a göre daha uygun fiyata sahipken, ve Zn ile yaklaşık fiyat seyirleri göstermesine karşın, daha zengin bileşime sahip olmaları nedeniyle bitkilere tek uygulamada 5 farklı besin maddesinin verilebilmesini mümkün kılıyor. Böylece hem yeterli ve dengeli bir bitki besleme yapılabilmesi yönünde, hem de işgücünün azalması yönünde üreticiye büyük avantajlar sağlıyor. Sonuçta kuvvetli gelişen, güçlü kardeşlenen ve sapa kalkan; iri ve dolgun daneler meydana getiren hububat bitkilerinin elde edilmesiyle üretimin başarısı ve kârlılığı kat kat artıyor. Yüksek ph da MAP tercih edilmeli Kireçli ve alkali topraklarda (ph ı yüksek topraklarda) tabana verilen DAP gübresi, yüksek azot içeriğinden dolayı tohuma amonyak zararı veriyor. MAP gübresinde ise böyle bir hasar meydana gelmiyor. Bununla birlikte DAP gübresinin ph değeri yüksek olduğundan (ph 7-8), yüksek ph lı topraklara verilen DAP ın hem kendisi bitki tarafından alınamıyor, hem de topraktaki diğer besin maddelerinin bitki tarafından alımını olumsuz yönde etkiliyor. Sonuçta ise gübrelemeden beklenen fayda sağlanamıyor. Düşük ph a sahip (ph 3,5-4) MAP gübresi ise, yüksek ph lı ve kireçli yapıya sahip topraklarda bitki tarafından daha kolay alınabiliyor, daha etkin kullanılabiliyor. Bu nedenle kireçli ve alkali topraklarda taban gübresi olarak DAP değil, mutlaka MAP gübresinin tercih edilmesi tavsiye ediliyor. GÜBRETAŞ LA VERİM 19

20 ÇERÇEVE Raintrade, amonyak gemisi kiraladı Türkiye nin yurtdışındaki en büyük sanayi yatırımı olan Razi Petrokimya Tesisleri nin pazarlamasını gerçekleştirmek üzere 2010 yılında kurulan Raintrade Dış Ticaret A.Ş., Razi nin ürettiği amonyak satışını gerçekleştirmek üzere 23 bin tonluk bir gemi kiraladı. Gemi -32 derecede ürünü saklama koşullarına sahip. Gaschem State adlı gemi bu özelliğiyle Raintrade in dünya pazarlarında amonyak ticareti yapmasına da imkan sağlıyor. Geminin kiralanmasıyla birlikte hem kârlılık, hem de satış esnekliği sağlanmış olacak. Raintrade tarafından kiralanan geminin işletmesini ise GÜBRETAŞ ın deniz taşımacılığı alanındaki iştiraki olan NEGMAR Denizcilik gerçekleştirecek. Tarım Kredi Kooperatifleri iştirakleri İzmir de buluştu Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği tarafından İzmir de düzenlenen 2011 İstişare ve Genel Değerlendirme Toplantısı Haziran 2011 tarihlerinde Kaya Otel de yapıldı. Tarım Kredi Kooperatifleri nin iştiraklerinin daha verimli hale getirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulan toplantıya Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Abdullah Kutlu, genel müdür yardımcıları Oktay Malyemez, Hüseyin Akay ve Veli Çelebi ile bölge müdürleri, daire başkanları ve kuruma bağlı işletme ve iştiraklerin yetkilileri, GÜBRETAŞ adına ise Genel Müdür Mehmet Koca katıldı. Toplantıda iştirakler ve bağlı ortakların temsilcileri de, şirketlerinin faaliyetlerini ve halihazırdaki durumlarını anlatan birer sunum gerçekleştirdiler. Razi Petrokimya çalışanları İstanbul u gezdi GÜBRETAŞ ın İran daki bağlı ortaklığı olan Razi Petrokimya Tesisleri nin bazı çalışanları İstanbul u gezdi. Razi Petrokimya nın gösterdiği başarılı performansı ödüllendirmek amacıyla düzenlenen geziye çalışanların eşleriyle birlikte toplam 24 kişi katıldı. Gezi Haziran 2011 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Gezi programının ilk gününde Galata Kulesi ve İstiklal caddesine bir gezi düzenlendi. İkinci gün programında ise tarihi yarımadada önemli tarihi eserler ziyaretçilere tanıtıldı. Üçüncü gün boğaz turuna ayrılırken, son gün ise Haliç turu düzenlendi. Son günün akşamında Eminönü nde bir veda yemeği verildi. Son derece samimi bir ortamda gerçekleşen veda yemeğine GÜBRETAŞ adına Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Şenel katıldı. Tarım Kredi Kooperatifleri nde yeni atamalar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 27 Mayıs 2011 tarihi i- tibariyle Merkez Birliği ve bölge birliklerinde yeni atamalar gerçekleştirdi. Tarım Kredi Kooperatifleri tüm yönetim kadrolarında toplam 17 atama yaptı. Atamalara göre, Merkez Birliği nde Teftiş Kurulu Başkanlığı na Bülent İşkür, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı na Şahabettin Şirin, İdari İşler Daire Başkanlığı na A. Namık Bostancı ve Strateji Geliştirme Teşkilat Daire Başkanlığı na Ercüment Satıbeşe getirildi. Selahattin Aydoğan ise Müşavir Müfettiş olarak atandı. Atamaların yedisi Merkez Birliği kadrosunda gerçekleşirken, bölge birliklerine de bölge müdürü ve müdür yardımcısı düzeyinde toplam 10 atama yapıldı. Bölge Birliği müdürlüklerine atanan i- simler ve yeni görev yerleri şöyle: M.Tahir Topalakçı (Tekirdağ Bölge Birliği), A.Naci Yorgancılar (Antalya), İsmail Ezgin (Konya), Naci Bedir (Ankara), Ahmet Boyraz (Kayseri), Mesut Atav (Samsun), Veli Altunkaş (Sakarya), Süleyman Kurt (Trabzon), Mustafa Çırak (Kütahya). 20 GÜBRETAŞ LA VERİM

Verim. GÜBRETAŞ 60 yaşında... Tarımda meteorolojik kökenli risklerin yönetimi ile felaketleri önlemek

Verim. GÜBRETAŞ 60 yaşında... Tarımda meteorolojik kökenli risklerin yönetimi ile felaketleri önlemek Üçüncü çeyrek finansal sonuçları açıklandı lk 9 ayın sonuçları göz kamaştırıyor Verim GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. NİN YAYINIDIR YIL: 7 SAYI: 28 KASIM-ARALIK 2011 GÜBRETAŞ ın uluslararası yatırımı ve kendi

Detaylı

Emtia fiyatları dalgalanmaya devam edecek > s. 18. Başarılı satış noktaları yurtdışı seyahatlerini gerçekleştirdiler > s. 20

Emtia fiyatları dalgalanmaya devam edecek > s. 18. Başarılı satış noktaları yurtdışı seyahatlerini gerçekleştirdiler > s. 20 kinci çeyrek finansal sonuçları açıklandı lk 6 ayl k rakamlar göz kamaşt r yor GÜBRETAŞ milyar dolarl k şirketler aras na yükseliyor Ziraat Fakültesi öğrencileri için Eğitim Bursu başvurular başladı GÜBRE

Detaylı

V erim. GÜBRETAŞ yeni rekorlarla 60 yılın zirvesinde! 60. yıl anısına GÜBRETAŞ tan İskenderun a eğitim hediyesi okul

V erim. GÜBRETAŞ yeni rekorlarla 60 yılın zirvesinde! 60. yıl anısına GÜBRETAŞ tan İskenderun a eğitim hediyesi okul V erim GÜBRETAŞ ın yeni Genel Müdürü Osman BALTA: 60 yıllık tecrübe ve vizyonla, yükselişi sürdüreceğiz! GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. NİN YAYINIDIR YIL: 8 SAYI: 30-31 GÜBRETAŞ yeni rekorlarla 60 yılın zirvesinde!

Detaylı

Tarım Kredi Kooperatifleri nin 150. Yılını Kutluyoruz

Tarım Kredi Kooperatifleri nin 150. Yılını Kutluyoruz GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. NİN YAYINIDIR YIL: 9 SAYI: 33 Tarım Kredi Kooperatifleri nin 150. Yılını Kutluyoruz GÜBRETAŞ tan geleceğin ziraat mühendislerine destek > 04 GÜBRETAŞ Basın Fotoğraf Yarışması nın

Detaylı

Türkiye'nin enerji lojistiğinde dev adım: Negmar iki LPG gemisini teslim aldı

Türkiye'nin enerji lojistiğinde dev adım: Negmar iki LPG gemisini teslim aldı GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. NİN YAYINIDIR YIL: 9 SAYI: 34 OCAK-MART 2014 GÜBRETAŞ, 2013 yılını da satış rekoruyla tamamladı Türkiye'nin enerji lojistiğinde dev adım: Negmar iki LPG gemisini teslim aldı 03

Detaylı

Tarım ve Kadın GÜBRETAŞ, tarımda kadın çiftçilerin önemine dikkat çekiyor...

Tarım ve Kadın GÜBRETAŞ, tarımda kadın çiftçilerin önemine dikkat çekiyor... GÜBRETAŞ 5 yıl aradan sonra temettü dağıtıyor GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. NİN YAYINIDIR YIL: 10 SAYI: 35 İLKBAHAR 2014 Tarım ve Kadın GÜBRETAŞ, tarımda kadın çiftçilerin önemine dikkat çekiyor... Nuri İyem

Detaylı

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. NİN YAYINIDIR YIL: 7 SAYI: 29 OCAK-ŞUBAT 2012. 60. Yılda Nar Gibi Kampanya

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. NİN YAYINIDIR YIL: 7 SAYI: 29 OCAK-ŞUBAT 2012. 60. Yılda Nar Gibi Kampanya Verim TÜRKİYE İLE BİRLİKTE BÜYÜYORUZ www.gubretas60yasinda.org GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. NİN YAYINIDIR YIL: 7 SAYI: 29 OCAK-ŞUBAT 2012 60. Yılda Nar Gibi Kampanya GÜBRETAŞ, 60. yıldaki büyük kampanyası

Detaylı

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. NİN YAYINIDIR YIL: 10 SAYI: 36 YAZ 2014

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. NİN YAYINIDIR YIL: 10 SAYI: 36 YAZ 2014 GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. NİN YAYINIDIR YIL: 10 SAYI: 36 YAZ 2014 Gübretaş 10 Bin fidanı toprakla buluşturdu 03 Gübretaş Türkiye nin en büyük şirketleri arasında 13 Gübretaş bursiyeri Bursa da buluştu 16

Detaylı

V erim BU TOPRAĞIN RENKLERİNDE BİZ VARIZ! Basın Fotoğraf Yarışması sonuçlandı Ne Çekersen Onu Biçersin

V erim BU TOPRAĞIN RENKLERİNDE BİZ VARIZ! Basın Fotoğraf Yarışması sonuçlandı Ne Çekersen Onu Biçersin V erim GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. NİN YAYINIDIR YIL: 9 SAYI: 32 GÜBRETAŞ satış noktaları Antalya da buluştu: Geleceğimiz birlikte, gücümüz birlikte! 1952 den beri 61 yıldır BU TOPRAĞIN RENKLERİNDE BİZ VARIZ!

Detaylı

GÜBRETAŞ ın yükselişi anketlere de yansıdı

GÜBRETAŞ ın yükselişi anketlere de yansıdı Yeni Yönetim Kurulu Baflkan m z Abdullah Kutlu oldu GÜBRETAfi, 2010 un en süper 46 bilançosu aras nda 16. s rada GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. NİN YAYINIDIR YIL: 7 SAYI: 25 MAYIS-HAZİRAN 2011 Tar m Kredi Kooperatifleri

Detaylı

GÜBRETAŞ 2010 yılını da rekorla tamamladı. Başarıları yarınlara da taşıyabilmek için gelecek 10-15 yılın vizyonunu oluşturuyoruz!

GÜBRETAŞ 2010 yılını da rekorla tamamladı. Başarıları yarınlara da taşıyabilmek için gelecek 10-15 yılın vizyonunu oluşturuyoruz! Sosyal sorumluluk projemiz Türkiye Toprak Verimlili i Haritas flekilleniyor 25 ziraat fakültesinden 81 ö renci GÜBRETAfi E itim Bursu deste i al yor 2010 ilk 9 ayl k dönemdeki konsolide kâr 122 milyon

Detaylı

2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi

2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi 2010 da baflar l olan bayilere 11 bin GÜBRETAfi Hat ra Alt n hediye edildi Maz da Fosfat Tesisleri ihalesi için teklif verildi GÜBRETAfi E itim Bursu alan ziraat fakültesi ö rencileri Yalova da bulufltu

Detaylı

Türkiye nin en hızlı büyüyen şirketi GÜBRETAŞ

Türkiye nin en hızlı büyüyen şirketi GÜBRETAŞ GÜBRETAfi n 2010 y l ndaki kâr ilk 6 ayda 74,9 milyon TL ye yükseldi Ulusal Gübre Kongresi, GÜBRETAfi n ana sponsorlu unda yap ld Ziraat fakültesi ö rencilerine E itim Bursu deste i sürüyor GÜBRE FABRİKALARI

Detaylı

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır. Y Ali Kibar: Gübretaş Genel Müdürü Osman BALTA:

KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır. Y Ali Kibar: Gübretaş Genel Müdürü Osman BALTA: KOCAELİ SANAYİ ODASI ODAVİZYON KOCAELİ SANAYİ ODASI aylık resmi yayın organıdır SAYI 95 AĞUSTOS 2014 VII. Ticaret ve Sanayi Şurası, Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde Başbakan ve ilgili Bakanların

Detaylı

Yaygın ve süreli yayın / ISSN NO: 1308-089X ARAMEDYA Uluslararası Yayıncılık Reklam ve Tanıtım Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. adına editörden Hüseyin Vatansever editor@aramedya.com İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu

Detaylı

Koç Topluluğu Yayını Kasım 2012 Sayı 395. BizdenHaberler. Fikirlerin fikrimiz, değerlerin değerimiz. Her zaman yanımızdasın.

Koç Topluluğu Yayını Kasım 2012 Sayı 395. BizdenHaberler. Fikirlerin fikrimiz, değerlerin değerimiz. Her zaman yanımızdasın. Koç Topluluğu Yayını Kasım 2012 Sayı 395 BizdenHaberler Fikirlerin fikrimiz, değerlerin değerimiz. Her zaman yanımızdasın. ÜLKEM İÇİN ENGEL TANIMIYORUZ 2012-2013 Ülkem İçin Projesi nde, Koç Topluluğu çalışanları

Detaylı

Koç Topluluğu Yayını Ocak 2012 Sayı 385. BizdenHaberler YENİ YILA YENİ UMUTLARLA GİRİYORUZ...

Koç Topluluğu Yayını Ocak 2012 Sayı 385. BizdenHaberler YENİ YILA YENİ UMUTLARLA GİRİYORUZ... Koç Topluluğu Yayını Ocak 2012 Sayı 385 BizdenHaberler YENİ YILA YENİ UMUTLARLA GİRİYORUZ... Ülkem İçin kan veriyorum kampanyalarında son iki yıldır kan bağıºçısı olduk, yüz binlerce hayata dokunduk. Bu

Detaylı

Bayilerimizden güç alıyoruz

Bayilerimizden güç alıyoruz EKİM 2014 Sayi 418 www.koc.com.tr Bayilerimizden güç alıyoruz Koç Topluluğu nu Türkiye nin her bir köşesinde temsil eden 10 binden fazla bayimizden güç alıyor, hep birlikte geleceğe yürüyoruz. BU BURSLAR

Detaylı

Petkımvızyon Haziran 2014 / Sayı: 10

Petkımvızyon Haziran 2014 / Sayı: 10 Petkımvızyon Haziran 2014 / Sayı: 10 Enerji Endüstri Petkim in ilk çeyrek kârı geçen yıla göre 12 kat arttı GÜNCEL PRÖPORTAJ Ege Bölgesi nin Salih Esen: Petkim 12 42 47 en büyük Entegre Yarımadası ndaki

Detaylı

PETROL+PLUS. Güncel PETROL PLUS - EYLÜL 2014 1

PETROL+PLUS. Güncel PETROL PLUS - EYLÜL 2014 1 Güncel PETROL PLUS - EYLÜL 2014 1 Güncel 2 PETROL PLUS - EYLÜL 2014 Güncel Güncel 4 PETROL PLUS - EYLÜL 2014 Güncel PETROL PLUS - EYLÜL 2014 5 Güncel İmtiyaz Sahibi Odaklı Yayıncılık Tanıtım ve Sanayi

Detaylı

Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık

Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık Nisan/Mayıs/Haziran 2013 - Sayı 24 Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık Pakpen, İstanbul Pencere 2013 Fuarı nda standıyla fark yarattı Ekonomi

Detaylı

LOJİSTİĞİN 2013 ATILIMI

LOJİSTİĞİN 2013 ATILIMI LOJiSTiK-3 LOJİSTİĞİN 2013 ATILIMI Küresel lojistik pazarında daha fazla söz sahibi olmak isteyen lojistik şirketlerinin başta Avrupa ülkeleri olmak üzere Ortadoğu, Kafkaslar, Asya ve ABD de yaptıkları

Detaylı

OCAK - ŞUBAT 2015 SAYI: 31 İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ AYLIK YAYINI

OCAK - ŞUBAT 2015 SAYI: 31 İSTANBUL DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ AYLIK YAYINI İNOVASYON ATEŞİ İZMİR DEN YÜKSELECEK UZMANLARDAN 2015 KÜRESEL EKONOMİ BEKLENTİLERİ 2015 TE EMTİA PİYASASINA MADE IN AMERICA DAMGASI EURODAKİ DÜŞÜŞ İHRACATÇIYI ALTERNATİF PAZARLARA YÖNELTTİ OCAK - ŞUBAT

Detaylı

STSO AÇILIM HAZİRAN 2010 Yıl 2 Sayı 11 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Servet KESKİNSOY

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2011 Say : 278

fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2011 Say : 278 fiiflecam Toplulu u Dergisi Ocak-fiubat 2011 Say : 278 Ç NDEK LER Ocak-Şubat 2011 Yıl 52 Sayı 278 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent-İSTANBUL

Detaylı

kobigündem GELiŞMELER VAR GÜNDEMİNDEOLUMLU ALTEK ten Adana ya 5 milyon dolarlık yatırım 6 DA Base Mühendislik hedef büyütüyor 8 DE

kobigündem GELiŞMELER VAR GÜNDEMİNDEOLUMLU ALTEK ten Adana ya 5 milyon dolarlık yatırım 6 DA Base Mühendislik hedef büyütüyor 8 DE kobigündem Gündem Oluşturur A Y L I K İ Ş D Ü N Y A S I D E R G İ S İ YIL: 1 SAYI: 5 OCAK-ŞUBAT 2011 ALTEK ten Adana ya 5 milyon dolarlık yatırım 6 DA Base Mühendislik hedef büyütüyor 8 DE Çelik Helezon'un

Detaylı

kobigündem HIZ KESMiYOR Gündem Oluşturur Mazlum Boru dan görkemli açılış Anadolu Arı Çiftliği rotayı dışarı çevirdi

kobigündem HIZ KESMiYOR Gündem Oluşturur Mazlum Boru dan görkemli açılış Anadolu Arı Çiftliği rotayı dışarı çevirdi kobigündem Gündem Oluşturur A Y L I K İ Ş D Ü N Y A S I D E R G İ S İ YIL: 3 SAYI: 13 MAYIS-HAZİRAN 2012 Mazlum Boru dan görkemli açılış 16 DA HIZ KESMiYOR Anadolu Arı Çiftliği rotayı dışarı çevirdi 20

Detaylı

Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları

Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları HAZİRAN 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Devlet Geleceği Gördü korhan@ostim.com.tr Kamu alımlarında yerli katkı tartışmaları gündemdeki sıcaklığını koruyor. KOBİ ler başta olmak üzere tüm sanayiciler,

Detaylı

KOBİ leri 2015 te bekleyen fırsatlar

KOBİ leri 2015 te bekleyen fırsatlar KAPAK_EKO_girisim_ARALIK.qxp:EKO_girisim_kapakKOBI 12/5/14 5:01 PM Page 1 KOBİ leri 2015 te bekleyen fırsatlar Yeni yılda hangi sektörleri neler bekliyor? Hızlı büyüyecek alanlar... En çok öne çıkacak

Detaylı

SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını

SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını SiemensWorld Türkiye 2010-01 / Şubat İç İletişim Yayını www.siemens.com.tr Çevreci Portföy Siemens e ödül getiren tesis Siemens Gebze tesisleri, Türkiye nin ilk altın yeşil bina sertifikalı (LEED Gold)

Detaylı