çindekiler 1 Önsöz 3 Karsan 5 Havac l k 7 Toyota - Ödül 9 Dünya Çevre Günü 13 / 14 At k Ya Yönetimi Kent G da Rehau Tedarikçi Ödüleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çindekiler 1 Önsöz 3 Karsan 5 Havac l k 7 Toyota - Ödül 9 Dünya Çevre Günü 13 / 14 At k Ya Yönetimi Kent G da Rehau Tedarikçi Ödüleri"

Transkript

1

2 çindekiler 1 Önsöz At k Ya Yönetimi 2 3 Karsan Kent G da 4 5 Havac l k 7 Toyota - Ödül Rehau 6 Tedarikçi Ödüleri 8 9 Dünya Çevre Günü Omsan Süreklilik Yolculu unda Kariyer Günleri Unicera Fuar / 14 Sektörel Haberler

3 1 Önsöz Merhaba, 2009 un LOGICA s yla yeniden beraberiz y l aflk n süredir lojistik sektörünün öncü kuruluflu olan OMSAN Lojistik, dünyay etkisi alt na alan küresel ekonomik krize ra men, sektördeki tecrübesi, yenilikçi çözümleri ve yat r mlar yla hizmet verdi i sektörlerin çeflitlili ini art rmaya devam ediyor. Bu çerçevede OMSAN, yüksek hizmet kalitesiyle, 2009 y l itibari ile Dünya'n n ve Türkiye'nin önde gelen firmalar ndan Hyundai, Chery, Arçelik ve sdemir'i, ifl orta olarak portföyüne ekledi tarihinden beri; Hyundai grubunun lojistik hizmet flirketi Glovis için, Hyundai'nin Türkiye'de üretti i ve yurtd fl ndan ithal etti i otomobillerin Anadolu bayi da t mlar n gerçeklefltiren OMSAN; 1 May stan bu yana GLOV S'e sundu u hizmetin kapsam n geniflleterek Hyundai marka otomobillerin Türkiye genelindeki tüm bayilerine da t mlar n yap yor. Ayr ca OMSAN, Glovis'in Hyundai için ithal ve ihraç etti i araçlar n fabrika-liman aras tafl mlar n da gerçeklefltiriyor. Türkiye'nin beyaz eflya sektöründe faaliyet gösteren sayg n kuruluflu Arçelik için Nisan ay ndan itibaren demir çelik sektörüne özel tasarlanm fl havuzlu araçlar yla Arçelik iflletme sahalar na rulo sac tafl malar gerçeklefltiren OMSAN, iflbirli i kapsam nda toplam 160 bin rulo sac tafl mas gerçeklefltirmifl olacak. Denizcilik sektörünü yak ndan takip eden OMSAN, bu sektörde daha yo un faaliyetler gerçeklefltirebilmek amac yla; geçti imiz y lsonunda OMSAN Denizcilik ad alt nda bir flirket kurarak yeni bir yap lanmaya imza att. K sa sürede faaliyetlerine bafllayan OMSAN Denizcilik, sdemir ve Erdemir ç k fll kabotaj dâhilinde tafl malar ve Ere li Liman 'ndan Romanya'n n Köstence Liman 'na rulo sac tafl malar n gerçeklefltirdi. Ayr ca, Ünye Çimento'dan Çayeli Liman Tesisi'ne ve Romanya Mangalia Liman 'na dökme çimento tafl mas na ve çok say da uluslararas proje tafl mas na imza att. Artan müflteri say s na ve kriz sonras art fl göstermesi beklenen ifl hacmine paralel olarak OMSAN, gerek yurtiçi filosuna gerekse yurtd fl flirketlerinin filosuna araç yat r mlar yap yor, otomotiv sektöründe yurtiçi ve yurtd fl nda araç park alan ve otomobil lojistik merkezi kurmaya yönelik çal flmalar na devam ediyor. Artan müflteri say s na ve kriz sonras art fl göstermesi beklenen ifl hacmine paralel olarak OMSAN, gerek yurtiçi filosuna gerekse yurtd fl flirketlerinin filosuna araç yat r mlar yap yor, otomotiv sektöründe yurtiçi ve yurtd fl nda araç park alan ve otomobil lojistik merkezi kurmaya yönelik çal flmalar na devam ediyor y l n n May s ay nda VIP Hava Taksi Tafl mac l gibi yepyeni bir sektöre girifl yapan OMSAN, h zla büyüyen bu sektörde OMSAN Havac l k ad ile hizmet sunuyor. Hali haz rda filosunda bulunan Amerikan Sikorsky imalat S-76C+ tipi helikopter ile müflterilerine hizmet veren OMSAN Havac l k' n filosu, sat n al nm fl 2. bir helikopter ile büyümesini sürdürecek. Helikopter; 2 pilot ve 7 yolcu tafl ma kapasitesi ile müflterilerine azami uçufl güvenli i ve konforu sa l yor. Son dönemlerde perakende sektörüne yo un hizmetler sunan OMSAN, DEPOM WMS ad verdi i merkezi depo otomasyon sistemini perakende sektörüne özel olarak yeniden yap land rd. DEPOM WMS yaz l m ; internet müflteri portali, depo yönetim modülü ve RF el terminali modüllerinden olufluyor. Özellikle müflteri portali sayesinde OMSAN müflterilerine tahsis edilen flifre ile tüm operasyonu on-line izleme, yönetme ve raporlama imkân sunuyor. OMSAN Lojistik, Doküman Yönetim Projesini hayata geçirerek OMSAN'a ait tüm belgelerin bilgisayar ortam na aktar lmas, arflivlenmesi ve yönetilmesi için biliflim teknolojileri alan nda yat r m gerçeklefltirdi. Bu projeyle OMSAN; zaman, kâ t ve kaynak bak m ndan önemli ölçüde tasarruf sa layarak, Doküman Yönetimi konusunda flirket içerisinde büyük bir verimlilik elde ediyor. OMSAN'da hayata geçirilen di er önemli bir proje ise idari çal flanlar n flirket içi ve flirket d fl e itimlerine ek olarak verilen e-e itim uygulamalar d r. Daha önce s n f e itimi olarak verilen baz teknik e itimlerin 2010 y l içerisinde Flash animasyon ve sesli sunum ile kurgusu oluflturulup uzaktan eriflimle çal flanlar m za sa lanmas planlanmaktad r. Tüm bu geliflmelerin yan s ra OMSAN, üniversitelerde lojisti e ilgi duyan gençlerin sektörü yak ndan tan yabilmeleri ve gençlerin sektöre girifl yapabilmelerini sa lamak amac yla üniversitelerin düzenlemifl oldu u kariyer günleri, sempozyum ve konferans gibi etkinliklerine kat l m sa l yor. Do ru yolda oldu umuz, önemli arafltırma flirketlerinin ilan ettekleri çalıflmalar sonucunda da tescillendi.omsan ın 2009 yılı Fortune 500 Türkiye nin En Büyük fiirketleri arafltırmasında 168. sırada yer alarak Lojistik firmaları arasındaliderli ini sürdürmesi,yine 2009 yılında Capital Dergisi nin yapmıfl oldu u Türkiyenin En De erli Markaları arafltırmasında 47. sırada yer alarak sektörünün en de erli markası olması bize gurur verdi. Önümüzdeki dönemde bu baflarıyı dahada ileriye götürmek için tüm gayretimizle çalıflmalarımızı sürdürece iz. Bir sonraki say da tekrar birlikte olmak dile iyle..

4 2 At k Ya Yönetimi OMSAN' n PETDER Ad na Yürüttü ü Proje Alt n Pusula Halkla liflkiler Ödülü Ald.. Türkiye Halkla liflkiler Derne i (TÜH D) taraf ndan düzenlenen 8.Alt n Pusula Halkla liflkiler Ödülleri'ni kazanan proje ve kurulufllar, 15 Haziran Pazartesi akflam, Sak p Sabanc Müzesi'nde gerçeklefltirilen ödül töreninde aç kland. Ödül töreni, jüri üyeleri, ifl dünyas temsilcileri, iletiflimciler ve medya mensuplar n n yo un kat l m ile gerçeklefltirildi. 8. Alt n Pusula Halkla liflkiler Ödülleri'ne 13 kategori ve 12 alt kategoride toplam 130 proje baflvuruda bulundu. Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde PETDER'in ATIK YA LARIN YÖNET M projesi Alt n Pusula Halkla liflkiler ödülüne lay k görüldü. Petrol Sanayi Derne i'nin (PETDER) ödül ald bu projenin lojistik faaliyetlerini PETDER ad na OMSAN gerçeklefltiriyor. Petrol ürünlerinin ve madeni ya lar n kullan m ve sonras nda oluflan at klar n toplanmas, tafl nmas, depolanmas ve bertaraf ile ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için mevzuatta öngörülen organizasyonlar oluflturmak ve organize etmek amac yla kurulan PETDER ile OMSAN 2006 y l ndan bu yana iflbirli i içerisinde. OMSAN; tümü at k ya tafl ma mevzuat na uygun tankerleri ile PETDER ad na at k ya lar n üreticilerden toplan p ZAYDAfi ve çimento tesislerinde bertaraf edilmek üzere tafl nmas hizmetini, uluslararas "Sa l k-emniyet-çevre" kurallar na uygun olarak gerçeklefltiriyor. PETDER ve OMSAN iflbirli inde yürütülen bu proje sayesinde sadece 2008 y l nda 16 bin ton at k motor ya, enerji de erinden yararlanarak geri kazan lmak üzere lisansl bertaraf tesislerine teslim edilerek y lda 13 milyon m3 suyu kirletebilecek at k motor ya n n çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi sa lanm flt r. OMSAN Genel Müdürü Osman Küçükertan, at k ya lar n toplanmas ve bertaraf konusunda Çevre ve Orman Bakanl 'nca yetkilendirilmifl kurulufl olan PETDER'e lojistik çözüm orta olarak sunduklar hizmetin ödüle lay k görülmesinden ötürü memnuniyetini dile getirirken ayn zamanda bu projenin OMSAN' n çevreci kimli ine tecrübe kazand rmas sebebiyle PETDER'e teflekkürlerini sundu.

5 3 Karsan OMSAN, Karsan flbirli i Lojistik sektörünün lideri OMSAN, otomotiv sektörünün önde gelen firmalar ndan KARSAN'a 2009 y l nda da lojistik hizmetler sunmaya devam ediyor y l n n Eylül ay ndan itibaren KARSAN' n otomotiv yedek parça tafl malar n gerçeklefltiren OMSAN, hizmetini 2009 y l nda devam ettiriyor. OMSAN, KARSAN' n Bursa Fabrikas 'ndan-(psa) Fransa'ya ve (PSA) Fransa'dan-Karsan Bursa Fabrika'ya haftal k ithalat ve ihracat tafl malar n gerçeklefltiriyor y l nda da KARSAN'a hizmet vermeye devam ettikleri için memnuniyetini dile getiren OMSAN Lojistik Genel Müdürü Osman KÜÇÜKERTAN otomotiv sektörünün ekonomik de iflikliklere çok duyarl bir sektör olmas sebebiyle de iflken taleplere an nda cevap vermek durumunda olduklar ürünlerin pazara; zaman nda, kaliteli ve en düflük maliyetle ulaflt r lmas n n OMSAN için en önemli unsur oldu unu sözlerine ekledi.

6 4 Kent G da OMSAN-Kent G da iflbirli i devam ediyor... OMSAN, g da sektörünün önde gelen KENT firmas na lojistik çözüm orta oldu. 22 Aral k 2008 tarihinde KENT GIDA ve OMSAN Lojistik aras nda yap lan anlaflmaya göre; OMSAN, KENT GIDA'n n Çay rova Fabrikas 'nda üretilmekte olan ürünleri için depolama hizmeti sunmaya bafllad. OMSAN, bu sözleflme kapsam nda, KENT GIDA'n n ortalama paletini stoklayacak ve y ll k yaklafl k palet hareketi gerçeklefltirecek. KENT GIDA'ya y ll k 1 Milyon koli civar nda toplama hizmeti de verecek olan OMSAN, geliflmifl sistem ve esnek altyap s sayesinde bu say n n 'inin toplama ifllemini Ramazan ay boyunca gerçeklefltirecek. Sektörünün önde gelen dev firmas na lojistik hizmet sunman n memnuniyetini yaflad klar n ifade eden OMSAN Lojistik Genel Müdürü Osman KÜÇÜKERTAN, dünya genelinde hüküm süren finansal krize ra men ticari aç l mlar n geçen y llarda oldu u gibi bu y l da sürdüreceklerini belirtti.

7 5 Havac l k OMSAN, Havac l k Hizmetlerine bafllad... Entegre lojistik hizmetler sunan Türkiye'nin lojistik lideri OMSAN, kurdu u havac l k flirketi ile büyümesini sürdürüyor OMSAN Lojistik, sektörüne yeni hizmetler sunabilmek amac yla kurdu u havac l k flirketini çat s alt na ald. Sivil Havac l k Genel Müdürlü ü'nden al nacak, kendisine ait Hava Taksi ruhsat ile ISO standartlar nda hizmet sunacak olan OMSAN Havac l k, ilk olarak Amerikan Sikorsky imalat S-76C+ tipi, VIP konfigürasyonunda bir helikopteri, 2008 y l nda bünyesine katt. Bu y l içerisinde teslim al nan S76-C++ tipi, yine VIP konfigürasyonunda helikopteri ile OMSAN Havac l k, Türkiye'de iki adet Sikorsky C Serisi helikoptere sahip tek hava taksi firmas haline geldi. OMSAN h z saatte 260 km, havada kal fl süresi 2 saat 15 dakika ve menzili yaklafl k 600 km. olan helikopterleri ile, ileri teknoloji kullanarak müflterilerine azami uçufl güvenli i ve konforu sunuyor. Bak mlar, Türkiye ve Almanya'da, EASA (Avrupa Birli i Sivil Havac l k Otoritesi) yetkili bak m merkezlerinde güvenle yap lan, OMSAN Havac l k helikopterleri, tecrübeli uçufl ekibi ve üstün teknik donan m ile gece ve gündüz, seçkin yolcular na hem yurt içi hem de tüm Avrupa Ülkelerine yap lacak uçufllarda emniyetle hizmet sunmaya haz rd r.

8 6 Rehau OMSAN, REHAU ya Lojistik Hizmet Sunuyor... OMSAN, plastik sektörünün dev firmas Rehau'nun ürünlerini tafl yor. Entegre lojistik hizmetler kapsam nda çeflitli sektörlerin büyük ölçekli firmalar na hizmet üreten OMSAN, müflteri portföyüne plastik sektörünün öncü firmalar ndan REHAU'yu da ekledi. OMSAN LOJ ST K, 05 Ocak 2009 tarihinde bafllayan çal flma kapsam nda, polimer ürünlerin, Bilecik Osmaneli Fabrikas 'ndan, Eskiflehir ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki REHAU depolar na ve müflterilerine tafl malar n gerçeklefltiriyor. Önümüzdeki günlerde REHAU'nun bofl stelajlar n n Osmaneli Fabrika's na geri getirilmesi hizmetini de verecek olan OMSAN, gerçeklefltirmekte oldu u tafl malar için REHAU'ya kamyon römork, kamyon ve kamyonet türünde farkl tipte araçlar tahsis ediyor. OMSAN' n REHAU'ya sunmakta oldu u lojistik hizmeti 3 y l boyunca sürecek. 3 y l n sonunda OMSAN ve REHAU aras nda yap lacak yeni bir de erlendirme ile tafl malara 2 y l daha devam edilebilecek.

9 7 Omsan Bülten OMSAN'a Otomotiv Devi TOYOTA MOTOR EUROPE'dan Bir Ödül Daha TOYOTA MOTOR EUROPE için gerçeklefltirdi i bitmifl otomobil tafl malar kapsam nda geçen y l oldu u gibi bu y lda Araç Lojisti i fl Orta Ödülünü almaya hak kazanan OMSAN Lojistik, TOYOTA MOTOR EUROPE'un iki y l üst üste ayn kapsamda ödüllendirdi i tedarikçisi oldu. TOYOTA MOTOR EUROPE (TME)'un, Adapazar 'nda yerleflik Fabrikas 'ndan zmit Derince ve Evyap Limanlar 'na yap lan araç tafl malar n 2004 y l ndan bu yana gerçeklefltirmekte olan OMSAN LOJ ST K, 2008 y l içerisinde firmaya sundu u hizmetler kapsam nda TME taraf ndan 2009 y l n n Subat ay nda en iyi lojistik hizmet sa lay c s olarak bir kez daha ödüllendirildi. Her y l yaklafl k 200 tedarikçisi aras ndan düflük hasar oran, mükemmel servis sa lama ve zaman yönetimi kriterlerine göre baflar l tedarikçilerini belirleyen TME, OMSAN' iki y l üst üste ödüllendirmifl oldu. Avrupa operasyonlar na lojistik hizmet veren tüm tedarikçilerinin de erlendirilmesi sonucunda, Araç Lojisti i fl Orta Ödülü OMSAN LOJ ST K'e verildi. 200 tedarikçi aras nda ödüle lay k görülen 8 firmadan biri olan OMSAN tek Türk firmas olarak göze çarp yor. 2 OMSAN' n 500 bin m araç stok sahas ile 550 bin adet araca bitmifl araç lojisti i hizmeti verebilecek kapasitede bir flirket oldu unun alt n çizen OMSAN Lojistik Genel Müdürü Osman Küçükertan Yapt m z ifllerin dünya devleri taraf ndan ödüle lay k görülmesinin gurur verici oldu unu ve OMSAN' n bu do rultuda müflterilerine özel çözümler üreterek ürünlerin pazara; zaman nda, kaliteli ve en düflük maliyetle ulaflt r lmas n n OMSAN için en önemli unsur oldu unu ifade etti.

10 8 Tedarikçiler OMSAN, Tedarikçilerini Ödüllendirdi... OMSAN Lojistik, 07 Ocak 2009 tarihinde düzenledi i bir törenle tedarikçilerini ödüllendirdi. OMSAN Lojistik Sosyal Tesisleri'nde gerçeklefltirilen ödül töreni ile OMSAN, tedarikçileri ile kurdu u iflbirli ini iyilefltirmeyi ve gelifltirmeyi hedefliyor. OMSAN Lojistik, 07 Ocak 2009 tarihinde, Cevizli'deki OMSAN Lojistik Tesisleri'nde düzenledi i bir törenle tedarikçilerini ödüllendirdi. Tören, OMSAN' n tedarikçilerini hizmetlerinden ötürü ödüllendirmek ve kendilerine teflekkür etmek amac yla düzenlendi. Törene, ödüle lay k görülen 14 firma kat ld. OMSAN Lojistik Genel Müdürü Osman KÜÇÜKERTAN taraf ndan yap lan aç l fl konuflmas n n ard ndan OMSAN tan t m filminin gösterimi yap ld. Daha sonra gerçeklefltirilen OMSAN Tedarikçi Yönetim Sistemi hakk ndaki genel bilgilendirme sunumunun ard ndan ise yüksek performans gösteren tedarikçiler ödüllerini ald lar. Aç l fl konuflmas n yapan OMSAN Lojistik Genel Müdürü Osman KÜÇÜKERTAN, ifl ortaklar ile daha fazla entegre olman n, süreçleri beraberce gelifltirmenin ve birlikte büyümenin OMSAN yönetim stratejilerinde önemli bir yer tuttu unu belirterek OMSAN' n bugün sektörün mihenk tafl olmas nda ifl ortaklar n n katk lar n n göz ard edilemeyece ini ifade ederek konuflmas na bafllad y l nda dünyay ciddi anlamda etkisi alt na alan finansal krizin 2009 y l nda etkilerini daha da art rarak sürdürece ini ifade eden KÜÇÜKERTAN, ticari arenadaki tüm aktörlerin bu krizden farkl ölçülerde etkilenece ini ve daralan pazardan lojistik sektörünün olumsuz etkilenece inin mutlak oldu unu belirterek sözlerini sürdürdü. KÜÇÜKERTAN sözlerini flöyle tamamlad : Bizi bekleyen tablo karamsar gözükse dahi ben inan yorum ki, ifl ortaklar m zla oluflturaca m z sinerji ve dayan flma duygular ile bu güçlüklerin de üstesinden gelecek ve bu krizden en az zarar ile, belki do ru planlama ve yüksek performans ile ifllerimizi ve iflbirli imizi büyüterek ç kaca z. Daha sonra Lojistik Sat nalma ve Tedarikçi Gelifltirme süreçleri ile ilgili genel bir de erlendirme sunumu yapan OMSAN Lojistik Lojistik Sat nalma ve Tedarikçi Gelifltirme Müdürü An DURSUN, amaçlar n n tüm tedarikçilerinin OMSAN standard nda hizmet vermesi oldu unu belirterek tedarikçi seçiminde fiyat ve kalite gibi objektif kriterlerin yan s ra tedarikçinin güvenilirlik, fleffafl k ve dürüstlü ünün temel al nd n ifade etti. Yap lan Tedarikçi De erlendirme sonuçlar na göre ödüle lay k görülen Cemilo lu Nakliyat, Cenk Deniz Tafl mac l, Tonbulo lu Nakliyat, Denizdurduranlar Nakliyat, Alt ntafl Mermer, Albayrak Lojistik, Günayd n Lojistik, Bolu Beyi Nakliyat, SE Petrol Nakliyat, Üçler Nakliyat, Güler Gümrükleme, Cartrans Tafl mac l k, Fidan Nakliyat ve Yi it Haz r Beton'a ödülleri verildi.

11 9 Dünya Çevre Günü OMSAN ve PETDER, 5 Haziran Çevre Günü etkinlikleri kapsam nda Eski Galata Köprüsü-Haliç- stanbul üzerinde aç lan sergiye birlikte açt klar bir stant ile kat ld lar. 2 gün süreyle devam eden sergide kurulan standa Çevre ve Orman Bakan Veysel Ero lu ve stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl ilgi gösterdiler.

12 10 fl Süreklili i fl Süreklili i Projesi E itimleri Bafllad... OMSAN, türü ve sebebi ne olursa olsun, herhangi bir kesinti veya felaket durumunda kritik ifl fonksiyonlar n n süreklili ini sa lamak amac yla bafllatt fl Süreklili i Projesinde flirket içi e itimler bafllad Olas bir felaketten ötürü kesintiler veya aksakl klar söz konusu oldu unda hizmetlerinde devaml l sa lamak, yasal ve üçüncü kiflilere karfl olan sorumluluklar zaman nda yerine getirmek, ifl ak fllar nda karmafl kl a/kesintiye sebebiyet vermeyerek, felaketlerin finansal durumuna olan etkilerini azaltmak, felaket an nda can kay plar n asgariye indirmek ve beklenmedik durumlarda varl klar n en iyi flekilde korumaya almak amac yla OMSAN'da bafllat lan fl Süreklili i Projesine e itimlerle devam ediliyor.

13 11 Kariyer Günleri OMSAN, Üniversiteli ile Kariyer Günlerinde Bulufltu OMSAN Ailesi olarak, Üniversite ö rencilerinin flirketimizi ve sektörü daha iyi tan malar n sa layarak kendileri için do ru hedefler belirlemelerine destek olmak amac ile üniversiteler taraf ndan düzenlenen kariyer günleri ve çeflitli ö renci organizasyonlar na kat l nd. Baz üniversitelerin ö renci gruplar na da OMSAN tesislerinde teknik geziler düzenlendi. Düzenlenen kariyer günlerinde stant açarak, sunumlar ve görüflmeler yaparak hem ö rencilerle OMSAN aras nda köprü kurulmas na destek olundu hem de verimli insan kayna n sa lamak ad na etkin bir çal flma gerçeklefltirildi. OMSAN Lojistik'in bu kapsamda kat lm fl oldu u etkinlikler; 26 Mart - stanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü Kariyer Günleri, 03 Nisan-Yeditepe Üniversitesi Lojistik Kulübü Kariyer Günleri, 22 Nisan -Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Günleri, 27 Nisan Pazartesi-Beykent Üniversitesi Kariyer Günleri, 29 Nisan Çarflamba - Galatasaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ö rencilerine Cevizli'deki Genel Müdürlükte flirket Sunumu, OMSAN Köseköy tesisine Teknik Gezi, 30 Nisan Perflembe-Uluda Üniversitesi Kariyer Günleri, 05 May s Sal - Okan Üniversitesi Lojistik Bölümü ö rencileri Depo Teknik Gezi, 13 May s-dokuz Eylül flletme Kulübü Lojistik Sempozyumu, 21 May s Perflembe-Beykent Üniversitesi Cevizli Teknik Gezi, 02 Haziran 2009 Okan Üniversitesi Yüksek Lisans Ö rencilerine Omsan Sunumu'dur.

14 12 Unicera Fuar OMSAN, Unicera Fuar ndayd OMSAN Lojistik, 1-5 Nisan tarihleri aras nda Tüyap Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen UNICERA Uluslararas Seramik ve Banyo Fuar na kat ld. Fuarda stant kuran OMSAN, sundu u tüm hizmetleri seramik sektörün önemli firmalar na tan tma imkân elde etti. OMSAN' n demiryolu tafl mac l hizmetiyle ilgili sergiledi i animasyon filmi hayli ilgi çekti.

15 13 Sektörel Haberler Rusya le Geçifl Belgesi Sorunu Afl ld Rus Nakliyeciler Derne i (ASMAP) ile Uluslararas Nakliyeciler Derne i (UND) yönetimi Moskova'da bir araya gelmesiyle geçifl belgesi sorunu afl ld. Yap lan görüflmeler neticesinde 2012 y l na kadar geçerli bir protokol imzaland n bildiren UND yetkilileri, yeni oluflturulan transit belgenin s n rs z oldu unu, böylece özellikle Kazakistan, Özbekistan gibi ülke tafl malar nda s k nt çekilmeyece ini bildirdiler. Rusya ile ortak iflbirlikleri ve aktivasyonlar konusunda da anlaflt klar n vurgulayan UND yetkilileri, ASMAP' n, UND bünyesinde bir temsilci bulunduraca n n alt n çizerek, stanbul'da bir ofisin aç laca n, Rus ya da Türk tafl mac lar n sorunlar n n bu ofiste görüflülüp, çözüme ba lanaca n, belgelerin en geç 7 Eylül'e kadar gelece ini ve böylece da t ma bafllanaca n belirttiler. Ticaretin Yolu Bat dan Do uya Kay yor Ekonomideki daralma sebebiyle pazar aray fl n sürdüren tafl mac lar do u kap lar na do ru yöneliyorlar. Bu y l ocak ay nda bat kap lar ndan yap lan sevkiyatta %24 oran ndaki bir gerilemeye karfl n do u kap lar ndan yap lan tafl malarda %18'lik bir art fl yafland belirtiliyor. Bu geliflmeyi de erlendiren uzmanlar, do u pazar n n Türk tafl mac l k sektörünü doyuracak hacimde olmad n bu sebeple Avrupa pazar n n kaybedilmemesi gerekti i görüflünde birlefliyorlar. Avrupa pazar nda otomotiv ve tekstil ürünlerindeki geliflmeler nedeniyle en büyük düflüflün % 50 ile ngiltere ve % 45 ile Romanya seferlerinde yafland n belirten uzmanlar, Türkiye'den Avrupa'ya yap lan sevkiyatlarda yaflanan düflüfllerin ard nda ihracattaki gerilemeyle birlikte Türk karayolu tafl y c s na uygulanan kota ve vize uygulamalar n n da etkili oldu una dikkat çekiyorlar. Geçen y l 900 bin tafl man n 322 bini do u kap lar ndan yap l rken bu y l Ortado u ve Kuzey Afrika ülkelerine yap lacak tafl malarla bu rakam n 380 bin sefere ulaflmas bekleniyor. Geçen y l ocak ay nda 31 bin arac n ihracat için ç k fl yapt bat kap lar nda, bu y l n ocak ay nda sevkiyat yapan araç say s 24 bine indi. Do u kap lar ndan yap lan sefer say s 2008'in ocak ay nda 32 bin iken, bu rakam Ocak 2009'da 37 bine yükseldi. Geçen y l ihracat amaçl 900 bin sefer say s n n, 364 bini Avrupa'ya, 322 bini Ortado u ve Körfez ülkelerine, 154 bini ise Rusya ve Asya bölgesine yap lm flt. Bu y lki beklentilerse tafl mac l n en gözde adresi olma yolundaki Ortado u ve Kuzey Afrika ülkelerine yap lan sevkiyat n h zl ç k fl n sürdürece i yönünde. En yo un art fl n ise Birleflik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Suriye, Ürdün ve Yemen'e yap lan tafl malarda oldu u kaydediliyor. TCDD Özellefliyor... Demiryolu sektörünü yeniden yap land rarak canland rmas planlanan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar 'n n (TCDD) özellefltirilmesine iliflkin haz rlanmakta olan kanun tasla, bu yasama y l sona ermeden yasalaflacak. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar (TCDD) Genel Müdürü Süleyman Karaman, söz konusu kanun tasla n n özel sektörün demiryolunda yük ve yolcu tafl mac l yapmas n n önünü açaca n ifade etti. Genel Müdürlük bünyesinde oluflturulan bir komisyonun, demiryollar na iliflkin AB müktesebat n inceleyerek Türkiye'deki mevzuatla karfl laflt rd n belirten Karaman, TCDD'nin sürekli zarar eden durumuna son verilmesi için altyap ve üstyap iflletmecili inin ayr lmas yla, demiryolu hatt ndaki tekel hakk n n kald r laca n vurgulad.

16 Sektörel Haberler Gündemde ki Büyük Liman Projesi Var 15 Nisan 2009 tarihinde Swiss Otel'de düzenlenen Türk Limanlar n n Rekabetçi Geliflimi adl seminerine kat lan Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, günümüzde ticari yüklerin %90' ndan fazlas n n denizyolu ile tafl nd n ifade etti. Y ld r m, gündemlerinde iki liman projesinin oldu unu belirterek bunlar n Kuzey Ege Çandarl Liman ve Filyos Liman Lojistik Merkezi olarak planland n ve Çandarl liman n n mevcut limanlar içerisinde en büyü ü olaca n sözlerine ekledi. Antalya Liman nda Rekor Elleçme Antalya Liman 'ndan bu y l n ilk 7 ayl k döneminde gerçeklefltirilen elleçleme oran nda geçen y l n ayn dönemine oranla rekor k r ld bildirildi. Geçti imiz y l Antalya Liman 'na gelen 90 gemi ve ton yükleme ve boflaltma hacmine karfl l k bu y l ayn dönemde limana gelen gemi say s n n 121, yükleme ve boflaltma hacminin ton olarak gerçekleflti i bildirildi. Bu y l n bafl ndan itibaren yedi ayl k dönemde Antalya Liman 'ndan, baflta mermer, dökme yük, alüminyum, çimento, krom klinker ve tafl kömürü olmak üzere 1 milyon 421 bin 100 ton yükleme ve boflaltma yap ld, Antalya Liman 'ndaki yükleme ve boflaltman n yüzde 80'inin ihracat a rl kl yap ld ve hracat n, Suriye, M s r, Kamerun, Angola, Libya, Fransa ve talya'ya gerçeklefltirildi i belirtildi. Antalya Liman 'nda konteyner say s nda da hareketlilik yafland n, konteyner gemi say s n n düflmesine karfl l k, gemi tonajlar n n artt n bildirdi. Türkiye'nin lk Lojistik Enstitüsü Kuruldu Dünyan n 26 ülkesinden 100 kiflilik bilim insan, bürokratlar ve özel sektör temsilcileri fiubat tarihlerinde düzenlenen bir konferansta bir araya gelerek lojisti in gelece ini tart flt lar. stanbul'da Do ufl Üniversitesi'nde gerçeklefltirilen Bölgesel ve Küresel Aç dan Ulaflt rma ve lojistik Araflt rmalar Konferans 'nda, Türkiye'nin ilk uluslararas birli i olan Avrasya ve Do u Akdeniz Ulaflt rma ve Lojistik Enstitüsü Birli i'nin (EMIT) resmen kuruluflu gerçeklefltirildi. EMIT'in lojistikçilerin ve bilim insanlar n n yan yana gelerek, gelecek tasar m na yönelik çal flmalar n yap laca bir organizasyon oldu u ve Enstitünün temel gayesinin özellikle Türkiye gibi lojistik konusunda Asya ile Avrupa aras nda köprü durumunda olan ülkelerin gelece ini tasarlamak konusunda yeni bir bak fl aç s n n gelifltirilmesi oldu u belirtiliyor. Düzenlenen bir galayla tan t lan EMIT'in kurulufluna Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Ulaflt rma ve Lojistik Sektör Meclisi Baflkan Çetin Nuho lu, Prof. Dr. Füsun Ülengin ve Karlsruhe Üniversitesi Ulaflt rma ve Haberleflme Bölümü Baflkan Prof. Dr. Werner Rothengatter imza att. EMIT'in küresel yönetim kadrosunda ve uluslararas dan flma kurulunda Uluslararas Nakliyeciler Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Tamer Dinçflahin ile Çetin Nuho lu'nun yan s ra dünyan n sayg n bilim insanlar ve araflt rmac lar da görev al yor. 14

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012

OMSAN Müşterilerin ihtiyaç duyduğu tüm lojistik hizmetlerin entegre biçimde sağlanması Sayfa 3 2012 OYAK Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonu olup 1961 yılında kurulmuştur. Türkiye nin ikinci en büyük endüstriyel grubudur. Otomotiv, demir-çelik, lojistik, çimento, inşaat, beton, tarım

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri

fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri fabrika haberleri Adana Çimento nun 50. Y l Konseri Adana Çimento Sanayii T.A.fi.'nin 50. kurulufl y l an s na Çukurova Devlet Senfoni Orkestras taraf ndan klasik müzik konseri verildi. 28 Ocak 2005 Cuma

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014

MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 MESLEK KOMİTELERİ ORTAK TOPLANTISI 1 Ekim 2014 Turan ÖZYURT İSO Meclis Üyesi MADEN, TAŞ VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İMALATI 1. Grup Madencilik, Mermer ve Taş Ocakçılığı 23. Grup Cam ve Cam Mamulleri Sanayii 43.

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013 TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU 1 MAYIS 2013 GÜNDEM 2013 Q1 Öne Ç kan Konular 31.03.2013 Performans Özeti Üretim ve Kapasite Kullan m Oranlar Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU. 05 ubat 2014

TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU. 05 ubat 2014 TOFA 31.12.2013 ANAL ST SUNUMU 1 05 ubat 2014 GÜNDEM 2013 Öne Ç kan Konular 31.12.2013 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak

Yetkin Gayrimenkul De erleme ve Dan flmanl k A.fi olarak Sektöründe fark yaratmak isteyen kuruluşlar ancak doğru çözüm ortaklarıyla hareket ederek başarıya ulaşabilirler. Yatırımlarınıza kılavuzluk edilmesi, varlıklarınızın profesyonel bir anlayışla değerlendirilmesi

Detaylı

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU UBAT 2013 1 GÜNDEM 2012 Q4 Öne Ç kan Konular 31.12.2012 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

1961 yılında kurulan OYAK, Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonudur.

1961 yılında kurulan OYAK, Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonudur. 1961 yılında kurulan OYAK, Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonudur. OYAK ın otomotiv, demir-çelik, lojistik, çimento, inşaat, beton, tarım ilaçları, turizm, gıda, güvenlik, enerji, bilişim

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

1961 yılında kurulan OYAK, Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonudur.

1961 yılında kurulan OYAK, Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonudur. 1961 yılında kurulan OYAK, Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonudur. OYAK, Türkiye nin ikinci en büyük endüstriyel grubudur. OYAK ın otomotiv, demir-çelik, lojistik, çimento, inşaat, beton,

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz

Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Gümrük ve D fl Ticaret Dan flmanl k Hizmetlerimiz Türkiye de D fl Ticaret ve Gümrük Hakk nda Genel Bilgi 1980 lerden sonraki h zl ekonomik de iflim ile Türkiye nin D fl Ticaret hacmi büyük ölçüde artm

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

TOFA ANAL ST SUNUMU. 13 May s 2014

TOFA ANAL ST SUNUMU. 13 May s 2014 TOFA 31.03.2014 ANAL ST SUNUMU 1 13 May s 2014 GÜNDEM 2014 Y Öne Ç kan Konular 31.03.2014 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model

Detaylı

1961 yılında kurulan OYAK, Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonudur.

1961 yılında kurulan OYAK, Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonudur. 1961 yılında kurulan OYAK, Türkiye nin ilk ve en büyük bireysel emeklilik fonudur. OYAK ın otomotiv, demir-çelik, lojistik, çimento, inşaat, beton, tarım ilaçları, turizm, gıda, güvenlik, enerji, bilişim

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 3 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

TÇMB 52. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI 20 Şubat 2010 / Ankara. Sayın Divan, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Misafirler,

TÇMB 52. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI 20 Şubat 2010 / Ankara. Sayın Divan, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Misafirler, TÇMB 52. GENEL KURULU AÇILIŞ KONUŞMASI 20 Şubat 2010 / Ankara Adnan ĐĞNEBEKÇĐLĐ Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Sayın Divan, Değerli Arkadaşlarım, Değerli Misafirler, Birliğimizin

Detaylı