çindekiler 1 Önsöz 3 Karsan 5 Havac l k 7 Toyota - Ödül 9 Dünya Çevre Günü 13 / 14 At k Ya Yönetimi Kent G da Rehau Tedarikçi Ödüleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çindekiler 1 Önsöz 3 Karsan 5 Havac l k 7 Toyota - Ödül 9 Dünya Çevre Günü 13 / 14 At k Ya Yönetimi Kent G da Rehau Tedarikçi Ödüleri"

Transkript

1

2 çindekiler 1 Önsöz At k Ya Yönetimi 2 3 Karsan Kent G da 4 5 Havac l k 7 Toyota - Ödül Rehau 6 Tedarikçi Ödüleri 8 9 Dünya Çevre Günü Omsan Süreklilik Yolculu unda Kariyer Günleri Unicera Fuar / 14 Sektörel Haberler

3 1 Önsöz Merhaba, 2009 un LOGICA s yla yeniden beraberiz y l aflk n süredir lojistik sektörünün öncü kuruluflu olan OMSAN Lojistik, dünyay etkisi alt na alan küresel ekonomik krize ra men, sektördeki tecrübesi, yenilikçi çözümleri ve yat r mlar yla hizmet verdi i sektörlerin çeflitlili ini art rmaya devam ediyor. Bu çerçevede OMSAN, yüksek hizmet kalitesiyle, 2009 y l itibari ile Dünya'n n ve Türkiye'nin önde gelen firmalar ndan Hyundai, Chery, Arçelik ve sdemir'i, ifl orta olarak portföyüne ekledi tarihinden beri; Hyundai grubunun lojistik hizmet flirketi Glovis için, Hyundai'nin Türkiye'de üretti i ve yurtd fl ndan ithal etti i otomobillerin Anadolu bayi da t mlar n gerçeklefltiren OMSAN; 1 May stan bu yana GLOV S'e sundu u hizmetin kapsam n geniflleterek Hyundai marka otomobillerin Türkiye genelindeki tüm bayilerine da t mlar n yap yor. Ayr ca OMSAN, Glovis'in Hyundai için ithal ve ihraç etti i araçlar n fabrika-liman aras tafl mlar n da gerçeklefltiriyor. Türkiye'nin beyaz eflya sektöründe faaliyet gösteren sayg n kuruluflu Arçelik için Nisan ay ndan itibaren demir çelik sektörüne özel tasarlanm fl havuzlu araçlar yla Arçelik iflletme sahalar na rulo sac tafl malar gerçeklefltiren OMSAN, iflbirli i kapsam nda toplam 160 bin rulo sac tafl mas gerçeklefltirmifl olacak. Denizcilik sektörünü yak ndan takip eden OMSAN, bu sektörde daha yo un faaliyetler gerçeklefltirebilmek amac yla; geçti imiz y lsonunda OMSAN Denizcilik ad alt nda bir flirket kurarak yeni bir yap lanmaya imza att. K sa sürede faaliyetlerine bafllayan OMSAN Denizcilik, sdemir ve Erdemir ç k fll kabotaj dâhilinde tafl malar ve Ere li Liman 'ndan Romanya'n n Köstence Liman 'na rulo sac tafl malar n gerçeklefltirdi. Ayr ca, Ünye Çimento'dan Çayeli Liman Tesisi'ne ve Romanya Mangalia Liman 'na dökme çimento tafl mas na ve çok say da uluslararas proje tafl mas na imza att. Artan müflteri say s na ve kriz sonras art fl göstermesi beklenen ifl hacmine paralel olarak OMSAN, gerek yurtiçi filosuna gerekse yurtd fl flirketlerinin filosuna araç yat r mlar yap yor, otomotiv sektöründe yurtiçi ve yurtd fl nda araç park alan ve otomobil lojistik merkezi kurmaya yönelik çal flmalar na devam ediyor. Artan müflteri say s na ve kriz sonras art fl göstermesi beklenen ifl hacmine paralel olarak OMSAN, gerek yurtiçi filosuna gerekse yurtd fl flirketlerinin filosuna araç yat r mlar yap yor, otomotiv sektöründe yurtiçi ve yurtd fl nda araç park alan ve otomobil lojistik merkezi kurmaya yönelik çal flmalar na devam ediyor y l n n May s ay nda VIP Hava Taksi Tafl mac l gibi yepyeni bir sektöre girifl yapan OMSAN, h zla büyüyen bu sektörde OMSAN Havac l k ad ile hizmet sunuyor. Hali haz rda filosunda bulunan Amerikan Sikorsky imalat S-76C+ tipi helikopter ile müflterilerine hizmet veren OMSAN Havac l k' n filosu, sat n al nm fl 2. bir helikopter ile büyümesini sürdürecek. Helikopter; 2 pilot ve 7 yolcu tafl ma kapasitesi ile müflterilerine azami uçufl güvenli i ve konforu sa l yor. Son dönemlerde perakende sektörüne yo un hizmetler sunan OMSAN, DEPOM WMS ad verdi i merkezi depo otomasyon sistemini perakende sektörüne özel olarak yeniden yap land rd. DEPOM WMS yaz l m ; internet müflteri portali, depo yönetim modülü ve RF el terminali modüllerinden olufluyor. Özellikle müflteri portali sayesinde OMSAN müflterilerine tahsis edilen flifre ile tüm operasyonu on-line izleme, yönetme ve raporlama imkân sunuyor. OMSAN Lojistik, Doküman Yönetim Projesini hayata geçirerek OMSAN'a ait tüm belgelerin bilgisayar ortam na aktar lmas, arflivlenmesi ve yönetilmesi için biliflim teknolojileri alan nda yat r m gerçeklefltirdi. Bu projeyle OMSAN; zaman, kâ t ve kaynak bak m ndan önemli ölçüde tasarruf sa layarak, Doküman Yönetimi konusunda flirket içerisinde büyük bir verimlilik elde ediyor. OMSAN'da hayata geçirilen di er önemli bir proje ise idari çal flanlar n flirket içi ve flirket d fl e itimlerine ek olarak verilen e-e itim uygulamalar d r. Daha önce s n f e itimi olarak verilen baz teknik e itimlerin 2010 y l içerisinde Flash animasyon ve sesli sunum ile kurgusu oluflturulup uzaktan eriflimle çal flanlar m za sa lanmas planlanmaktad r. Tüm bu geliflmelerin yan s ra OMSAN, üniversitelerde lojisti e ilgi duyan gençlerin sektörü yak ndan tan yabilmeleri ve gençlerin sektöre girifl yapabilmelerini sa lamak amac yla üniversitelerin düzenlemifl oldu u kariyer günleri, sempozyum ve konferans gibi etkinliklerine kat l m sa l yor. Do ru yolda oldu umuz, önemli arafltırma flirketlerinin ilan ettekleri çalıflmalar sonucunda da tescillendi.omsan ın 2009 yılı Fortune 500 Türkiye nin En Büyük fiirketleri arafltırmasında 168. sırada yer alarak Lojistik firmaları arasındaliderli ini sürdürmesi,yine 2009 yılında Capital Dergisi nin yapmıfl oldu u Türkiyenin En De erli Markaları arafltırmasında 47. sırada yer alarak sektörünün en de erli markası olması bize gurur verdi. Önümüzdeki dönemde bu baflarıyı dahada ileriye götürmek için tüm gayretimizle çalıflmalarımızı sürdürece iz. Bir sonraki say da tekrar birlikte olmak dile iyle..

4 2 At k Ya Yönetimi OMSAN' n PETDER Ad na Yürüttü ü Proje Alt n Pusula Halkla liflkiler Ödülü Ald.. Türkiye Halkla liflkiler Derne i (TÜH D) taraf ndan düzenlenen 8.Alt n Pusula Halkla liflkiler Ödülleri'ni kazanan proje ve kurulufllar, 15 Haziran Pazartesi akflam, Sak p Sabanc Müzesi'nde gerçeklefltirilen ödül töreninde aç kland. Ödül töreni, jüri üyeleri, ifl dünyas temsilcileri, iletiflimciler ve medya mensuplar n n yo un kat l m ile gerçeklefltirildi. 8. Alt n Pusula Halkla liflkiler Ödülleri'ne 13 kategori ve 12 alt kategoride toplam 130 proje baflvuruda bulundu. Kurumsal Sosyal Sorumluluk kategorisinde PETDER'in ATIK YA LARIN YÖNET M projesi Alt n Pusula Halkla liflkiler ödülüne lay k görüldü. Petrol Sanayi Derne i'nin (PETDER) ödül ald bu projenin lojistik faaliyetlerini PETDER ad na OMSAN gerçeklefltiriyor. Petrol ürünlerinin ve madeni ya lar n kullan m ve sonras nda oluflan at klar n toplanmas, tafl nmas, depolanmas ve bertaraf ile ilgili yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için mevzuatta öngörülen organizasyonlar oluflturmak ve organize etmek amac yla kurulan PETDER ile OMSAN 2006 y l ndan bu yana iflbirli i içerisinde. OMSAN; tümü at k ya tafl ma mevzuat na uygun tankerleri ile PETDER ad na at k ya lar n üreticilerden toplan p ZAYDAfi ve çimento tesislerinde bertaraf edilmek üzere tafl nmas hizmetini, uluslararas "Sa l k-emniyet-çevre" kurallar na uygun olarak gerçeklefltiriyor. PETDER ve OMSAN iflbirli inde yürütülen bu proje sayesinde sadece 2008 y l nda 16 bin ton at k motor ya, enerji de erinden yararlanarak geri kazan lmak üzere lisansl bertaraf tesislerine teslim edilerek y lda 13 milyon m3 suyu kirletebilecek at k motor ya n n çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi sa lanm flt r. OMSAN Genel Müdürü Osman Küçükertan, at k ya lar n toplanmas ve bertaraf konusunda Çevre ve Orman Bakanl 'nca yetkilendirilmifl kurulufl olan PETDER'e lojistik çözüm orta olarak sunduklar hizmetin ödüle lay k görülmesinden ötürü memnuniyetini dile getirirken ayn zamanda bu projenin OMSAN' n çevreci kimli ine tecrübe kazand rmas sebebiyle PETDER'e teflekkürlerini sundu.

5 3 Karsan OMSAN, Karsan flbirli i Lojistik sektörünün lideri OMSAN, otomotiv sektörünün önde gelen firmalar ndan KARSAN'a 2009 y l nda da lojistik hizmetler sunmaya devam ediyor y l n n Eylül ay ndan itibaren KARSAN' n otomotiv yedek parça tafl malar n gerçeklefltiren OMSAN, hizmetini 2009 y l nda devam ettiriyor. OMSAN, KARSAN' n Bursa Fabrikas 'ndan-(psa) Fransa'ya ve (PSA) Fransa'dan-Karsan Bursa Fabrika'ya haftal k ithalat ve ihracat tafl malar n gerçeklefltiriyor y l nda da KARSAN'a hizmet vermeye devam ettikleri için memnuniyetini dile getiren OMSAN Lojistik Genel Müdürü Osman KÜÇÜKERTAN otomotiv sektörünün ekonomik de iflikliklere çok duyarl bir sektör olmas sebebiyle de iflken taleplere an nda cevap vermek durumunda olduklar ürünlerin pazara; zaman nda, kaliteli ve en düflük maliyetle ulaflt r lmas n n OMSAN için en önemli unsur oldu unu sözlerine ekledi.

6 4 Kent G da OMSAN-Kent G da iflbirli i devam ediyor... OMSAN, g da sektörünün önde gelen KENT firmas na lojistik çözüm orta oldu. 22 Aral k 2008 tarihinde KENT GIDA ve OMSAN Lojistik aras nda yap lan anlaflmaya göre; OMSAN, KENT GIDA'n n Çay rova Fabrikas 'nda üretilmekte olan ürünleri için depolama hizmeti sunmaya bafllad. OMSAN, bu sözleflme kapsam nda, KENT GIDA'n n ortalama paletini stoklayacak ve y ll k yaklafl k palet hareketi gerçeklefltirecek. KENT GIDA'ya y ll k 1 Milyon koli civar nda toplama hizmeti de verecek olan OMSAN, geliflmifl sistem ve esnek altyap s sayesinde bu say n n 'inin toplama ifllemini Ramazan ay boyunca gerçeklefltirecek. Sektörünün önde gelen dev firmas na lojistik hizmet sunman n memnuniyetini yaflad klar n ifade eden OMSAN Lojistik Genel Müdürü Osman KÜÇÜKERTAN, dünya genelinde hüküm süren finansal krize ra men ticari aç l mlar n geçen y llarda oldu u gibi bu y l da sürdüreceklerini belirtti.

7 5 Havac l k OMSAN, Havac l k Hizmetlerine bafllad... Entegre lojistik hizmetler sunan Türkiye'nin lojistik lideri OMSAN, kurdu u havac l k flirketi ile büyümesini sürdürüyor OMSAN Lojistik, sektörüne yeni hizmetler sunabilmek amac yla kurdu u havac l k flirketini çat s alt na ald. Sivil Havac l k Genel Müdürlü ü'nden al nacak, kendisine ait Hava Taksi ruhsat ile ISO standartlar nda hizmet sunacak olan OMSAN Havac l k, ilk olarak Amerikan Sikorsky imalat S-76C+ tipi, VIP konfigürasyonunda bir helikopteri, 2008 y l nda bünyesine katt. Bu y l içerisinde teslim al nan S76-C++ tipi, yine VIP konfigürasyonunda helikopteri ile OMSAN Havac l k, Türkiye'de iki adet Sikorsky C Serisi helikoptere sahip tek hava taksi firmas haline geldi. OMSAN h z saatte 260 km, havada kal fl süresi 2 saat 15 dakika ve menzili yaklafl k 600 km. olan helikopterleri ile, ileri teknoloji kullanarak müflterilerine azami uçufl güvenli i ve konforu sunuyor. Bak mlar, Türkiye ve Almanya'da, EASA (Avrupa Birli i Sivil Havac l k Otoritesi) yetkili bak m merkezlerinde güvenle yap lan, OMSAN Havac l k helikopterleri, tecrübeli uçufl ekibi ve üstün teknik donan m ile gece ve gündüz, seçkin yolcular na hem yurt içi hem de tüm Avrupa Ülkelerine yap lacak uçufllarda emniyetle hizmet sunmaya haz rd r.

8 6 Rehau OMSAN, REHAU ya Lojistik Hizmet Sunuyor... OMSAN, plastik sektörünün dev firmas Rehau'nun ürünlerini tafl yor. Entegre lojistik hizmetler kapsam nda çeflitli sektörlerin büyük ölçekli firmalar na hizmet üreten OMSAN, müflteri portföyüne plastik sektörünün öncü firmalar ndan REHAU'yu da ekledi. OMSAN LOJ ST K, 05 Ocak 2009 tarihinde bafllayan çal flma kapsam nda, polimer ürünlerin, Bilecik Osmaneli Fabrikas 'ndan, Eskiflehir ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki REHAU depolar na ve müflterilerine tafl malar n gerçeklefltiriyor. Önümüzdeki günlerde REHAU'nun bofl stelajlar n n Osmaneli Fabrika's na geri getirilmesi hizmetini de verecek olan OMSAN, gerçeklefltirmekte oldu u tafl malar için REHAU'ya kamyon römork, kamyon ve kamyonet türünde farkl tipte araçlar tahsis ediyor. OMSAN' n REHAU'ya sunmakta oldu u lojistik hizmeti 3 y l boyunca sürecek. 3 y l n sonunda OMSAN ve REHAU aras nda yap lacak yeni bir de erlendirme ile tafl malara 2 y l daha devam edilebilecek.

9 7 Omsan Bülten OMSAN'a Otomotiv Devi TOYOTA MOTOR EUROPE'dan Bir Ödül Daha TOYOTA MOTOR EUROPE için gerçeklefltirdi i bitmifl otomobil tafl malar kapsam nda geçen y l oldu u gibi bu y lda Araç Lojisti i fl Orta Ödülünü almaya hak kazanan OMSAN Lojistik, TOYOTA MOTOR EUROPE'un iki y l üst üste ayn kapsamda ödüllendirdi i tedarikçisi oldu. TOYOTA MOTOR EUROPE (TME)'un, Adapazar 'nda yerleflik Fabrikas 'ndan zmit Derince ve Evyap Limanlar 'na yap lan araç tafl malar n 2004 y l ndan bu yana gerçeklefltirmekte olan OMSAN LOJ ST K, 2008 y l içerisinde firmaya sundu u hizmetler kapsam nda TME taraf ndan 2009 y l n n Subat ay nda en iyi lojistik hizmet sa lay c s olarak bir kez daha ödüllendirildi. Her y l yaklafl k 200 tedarikçisi aras ndan düflük hasar oran, mükemmel servis sa lama ve zaman yönetimi kriterlerine göre baflar l tedarikçilerini belirleyen TME, OMSAN' iki y l üst üste ödüllendirmifl oldu. Avrupa operasyonlar na lojistik hizmet veren tüm tedarikçilerinin de erlendirilmesi sonucunda, Araç Lojisti i fl Orta Ödülü OMSAN LOJ ST K'e verildi. 200 tedarikçi aras nda ödüle lay k görülen 8 firmadan biri olan OMSAN tek Türk firmas olarak göze çarp yor. 2 OMSAN' n 500 bin m araç stok sahas ile 550 bin adet araca bitmifl araç lojisti i hizmeti verebilecek kapasitede bir flirket oldu unun alt n çizen OMSAN Lojistik Genel Müdürü Osman Küçükertan Yapt m z ifllerin dünya devleri taraf ndan ödüle lay k görülmesinin gurur verici oldu unu ve OMSAN' n bu do rultuda müflterilerine özel çözümler üreterek ürünlerin pazara; zaman nda, kaliteli ve en düflük maliyetle ulaflt r lmas n n OMSAN için en önemli unsur oldu unu ifade etti.

10 8 Tedarikçiler OMSAN, Tedarikçilerini Ödüllendirdi... OMSAN Lojistik, 07 Ocak 2009 tarihinde düzenledi i bir törenle tedarikçilerini ödüllendirdi. OMSAN Lojistik Sosyal Tesisleri'nde gerçeklefltirilen ödül töreni ile OMSAN, tedarikçileri ile kurdu u iflbirli ini iyilefltirmeyi ve gelifltirmeyi hedefliyor. OMSAN Lojistik, 07 Ocak 2009 tarihinde, Cevizli'deki OMSAN Lojistik Tesisleri'nde düzenledi i bir törenle tedarikçilerini ödüllendirdi. Tören, OMSAN' n tedarikçilerini hizmetlerinden ötürü ödüllendirmek ve kendilerine teflekkür etmek amac yla düzenlendi. Törene, ödüle lay k görülen 14 firma kat ld. OMSAN Lojistik Genel Müdürü Osman KÜÇÜKERTAN taraf ndan yap lan aç l fl konuflmas n n ard ndan OMSAN tan t m filminin gösterimi yap ld. Daha sonra gerçeklefltirilen OMSAN Tedarikçi Yönetim Sistemi hakk ndaki genel bilgilendirme sunumunun ard ndan ise yüksek performans gösteren tedarikçiler ödüllerini ald lar. Aç l fl konuflmas n yapan OMSAN Lojistik Genel Müdürü Osman KÜÇÜKERTAN, ifl ortaklar ile daha fazla entegre olman n, süreçleri beraberce gelifltirmenin ve birlikte büyümenin OMSAN yönetim stratejilerinde önemli bir yer tuttu unu belirterek OMSAN' n bugün sektörün mihenk tafl olmas nda ifl ortaklar n n katk lar n n göz ard edilemeyece ini ifade ederek konuflmas na bafllad y l nda dünyay ciddi anlamda etkisi alt na alan finansal krizin 2009 y l nda etkilerini daha da art rarak sürdürece ini ifade eden KÜÇÜKERTAN, ticari arenadaki tüm aktörlerin bu krizden farkl ölçülerde etkilenece ini ve daralan pazardan lojistik sektörünün olumsuz etkilenece inin mutlak oldu unu belirterek sözlerini sürdürdü. KÜÇÜKERTAN sözlerini flöyle tamamlad : Bizi bekleyen tablo karamsar gözükse dahi ben inan yorum ki, ifl ortaklar m zla oluflturaca m z sinerji ve dayan flma duygular ile bu güçlüklerin de üstesinden gelecek ve bu krizden en az zarar ile, belki do ru planlama ve yüksek performans ile ifllerimizi ve iflbirli imizi büyüterek ç kaca z. Daha sonra Lojistik Sat nalma ve Tedarikçi Gelifltirme süreçleri ile ilgili genel bir de erlendirme sunumu yapan OMSAN Lojistik Lojistik Sat nalma ve Tedarikçi Gelifltirme Müdürü An DURSUN, amaçlar n n tüm tedarikçilerinin OMSAN standard nda hizmet vermesi oldu unu belirterek tedarikçi seçiminde fiyat ve kalite gibi objektif kriterlerin yan s ra tedarikçinin güvenilirlik, fleffafl k ve dürüstlü ünün temel al nd n ifade etti. Yap lan Tedarikçi De erlendirme sonuçlar na göre ödüle lay k görülen Cemilo lu Nakliyat, Cenk Deniz Tafl mac l, Tonbulo lu Nakliyat, Denizdurduranlar Nakliyat, Alt ntafl Mermer, Albayrak Lojistik, Günayd n Lojistik, Bolu Beyi Nakliyat, SE Petrol Nakliyat, Üçler Nakliyat, Güler Gümrükleme, Cartrans Tafl mac l k, Fidan Nakliyat ve Yi it Haz r Beton'a ödülleri verildi.

11 9 Dünya Çevre Günü OMSAN ve PETDER, 5 Haziran Çevre Günü etkinlikleri kapsam nda Eski Galata Köprüsü-Haliç- stanbul üzerinde aç lan sergiye birlikte açt klar bir stant ile kat ld lar. 2 gün süreyle devam eden sergide kurulan standa Çevre ve Orman Bakan Veysel Ero lu ve stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl ilgi gösterdiler.

12 10 fl Süreklili i fl Süreklili i Projesi E itimleri Bafllad... OMSAN, türü ve sebebi ne olursa olsun, herhangi bir kesinti veya felaket durumunda kritik ifl fonksiyonlar n n süreklili ini sa lamak amac yla bafllatt fl Süreklili i Projesinde flirket içi e itimler bafllad Olas bir felaketten ötürü kesintiler veya aksakl klar söz konusu oldu unda hizmetlerinde devaml l sa lamak, yasal ve üçüncü kiflilere karfl olan sorumluluklar zaman nda yerine getirmek, ifl ak fllar nda karmafl kl a/kesintiye sebebiyet vermeyerek, felaketlerin finansal durumuna olan etkilerini azaltmak, felaket an nda can kay plar n asgariye indirmek ve beklenmedik durumlarda varl klar n en iyi flekilde korumaya almak amac yla OMSAN'da bafllat lan fl Süreklili i Projesine e itimlerle devam ediliyor.

13 11 Kariyer Günleri OMSAN, Üniversiteli ile Kariyer Günlerinde Bulufltu OMSAN Ailesi olarak, Üniversite ö rencilerinin flirketimizi ve sektörü daha iyi tan malar n sa layarak kendileri için do ru hedefler belirlemelerine destek olmak amac ile üniversiteler taraf ndan düzenlenen kariyer günleri ve çeflitli ö renci organizasyonlar na kat l nd. Baz üniversitelerin ö renci gruplar na da OMSAN tesislerinde teknik geziler düzenlendi. Düzenlenen kariyer günlerinde stant açarak, sunumlar ve görüflmeler yaparak hem ö rencilerle OMSAN aras nda köprü kurulmas na destek olundu hem de verimli insan kayna n sa lamak ad na etkin bir çal flma gerçeklefltirildi. OMSAN Lojistik'in bu kapsamda kat lm fl oldu u etkinlikler; 26 Mart - stanbul Üniversitesi Lojistik Kulübü Kariyer Günleri, 03 Nisan-Yeditepe Üniversitesi Lojistik Kulübü Kariyer Günleri, 22 Nisan -Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer Günleri, 27 Nisan Pazartesi-Beykent Üniversitesi Kariyer Günleri, 29 Nisan Çarflamba - Galatasaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ö rencilerine Cevizli'deki Genel Müdürlükte flirket Sunumu, OMSAN Köseköy tesisine Teknik Gezi, 30 Nisan Perflembe-Uluda Üniversitesi Kariyer Günleri, 05 May s Sal - Okan Üniversitesi Lojistik Bölümü ö rencileri Depo Teknik Gezi, 13 May s-dokuz Eylül flletme Kulübü Lojistik Sempozyumu, 21 May s Perflembe-Beykent Üniversitesi Cevizli Teknik Gezi, 02 Haziran 2009 Okan Üniversitesi Yüksek Lisans Ö rencilerine Omsan Sunumu'dur.

14 12 Unicera Fuar OMSAN, Unicera Fuar ndayd OMSAN Lojistik, 1-5 Nisan tarihleri aras nda Tüyap Beylikdüzü Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen UNICERA Uluslararas Seramik ve Banyo Fuar na kat ld. Fuarda stant kuran OMSAN, sundu u tüm hizmetleri seramik sektörün önemli firmalar na tan tma imkân elde etti. OMSAN' n demiryolu tafl mac l hizmetiyle ilgili sergiledi i animasyon filmi hayli ilgi çekti.

15 13 Sektörel Haberler Rusya le Geçifl Belgesi Sorunu Afl ld Rus Nakliyeciler Derne i (ASMAP) ile Uluslararas Nakliyeciler Derne i (UND) yönetimi Moskova'da bir araya gelmesiyle geçifl belgesi sorunu afl ld. Yap lan görüflmeler neticesinde 2012 y l na kadar geçerli bir protokol imzaland n bildiren UND yetkilileri, yeni oluflturulan transit belgenin s n rs z oldu unu, böylece özellikle Kazakistan, Özbekistan gibi ülke tafl malar nda s k nt çekilmeyece ini bildirdiler. Rusya ile ortak iflbirlikleri ve aktivasyonlar konusunda da anlaflt klar n vurgulayan UND yetkilileri, ASMAP' n, UND bünyesinde bir temsilci bulunduraca n n alt n çizerek, stanbul'da bir ofisin aç laca n, Rus ya da Türk tafl mac lar n sorunlar n n bu ofiste görüflülüp, çözüme ba lanaca n, belgelerin en geç 7 Eylül'e kadar gelece ini ve böylece da t ma bafllanaca n belirttiler. Ticaretin Yolu Bat dan Do uya Kay yor Ekonomideki daralma sebebiyle pazar aray fl n sürdüren tafl mac lar do u kap lar na do ru yöneliyorlar. Bu y l ocak ay nda bat kap lar ndan yap lan sevkiyatta %24 oran ndaki bir gerilemeye karfl n do u kap lar ndan yap lan tafl malarda %18'lik bir art fl yafland belirtiliyor. Bu geliflmeyi de erlendiren uzmanlar, do u pazar n n Türk tafl mac l k sektörünü doyuracak hacimde olmad n bu sebeple Avrupa pazar n n kaybedilmemesi gerekti i görüflünde birlefliyorlar. Avrupa pazar nda otomotiv ve tekstil ürünlerindeki geliflmeler nedeniyle en büyük düflüflün % 50 ile ngiltere ve % 45 ile Romanya seferlerinde yafland n belirten uzmanlar, Türkiye'den Avrupa'ya yap lan sevkiyatlarda yaflanan düflüfllerin ard nda ihracattaki gerilemeyle birlikte Türk karayolu tafl y c s na uygulanan kota ve vize uygulamalar n n da etkili oldu una dikkat çekiyorlar. Geçen y l 900 bin tafl man n 322 bini do u kap lar ndan yap l rken bu y l Ortado u ve Kuzey Afrika ülkelerine yap lacak tafl malarla bu rakam n 380 bin sefere ulaflmas bekleniyor. Geçen y l ocak ay nda 31 bin arac n ihracat için ç k fl yapt bat kap lar nda, bu y l n ocak ay nda sevkiyat yapan araç say s 24 bine indi. Do u kap lar ndan yap lan sefer say s 2008'in ocak ay nda 32 bin iken, bu rakam Ocak 2009'da 37 bine yükseldi. Geçen y l ihracat amaçl 900 bin sefer say s n n, 364 bini Avrupa'ya, 322 bini Ortado u ve Körfez ülkelerine, 154 bini ise Rusya ve Asya bölgesine yap lm flt. Bu y lki beklentilerse tafl mac l n en gözde adresi olma yolundaki Ortado u ve Kuzey Afrika ülkelerine yap lan sevkiyat n h zl ç k fl n sürdürece i yönünde. En yo un art fl n ise Birleflik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Suriye, Ürdün ve Yemen'e yap lan tafl malarda oldu u kaydediliyor. TCDD Özellefliyor... Demiryolu sektörünü yeniden yap land rarak canland rmas planlanan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar 'n n (TCDD) özellefltirilmesine iliflkin haz rlanmakta olan kanun tasla, bu yasama y l sona ermeden yasalaflacak. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar (TCDD) Genel Müdürü Süleyman Karaman, söz konusu kanun tasla n n özel sektörün demiryolunda yük ve yolcu tafl mac l yapmas n n önünü açaca n ifade etti. Genel Müdürlük bünyesinde oluflturulan bir komisyonun, demiryollar na iliflkin AB müktesebat n inceleyerek Türkiye'deki mevzuatla karfl laflt rd n belirten Karaman, TCDD'nin sürekli zarar eden durumuna son verilmesi için altyap ve üstyap iflletmecili inin ayr lmas yla, demiryolu hatt ndaki tekel hakk n n kald r laca n vurgulad.

16 Sektörel Haberler Gündemde ki Büyük Liman Projesi Var 15 Nisan 2009 tarihinde Swiss Otel'de düzenlenen Türk Limanlar n n Rekabetçi Geliflimi adl seminerine kat lan Ulaflt rma Bakan Binali Y ld r m, günümüzde ticari yüklerin %90' ndan fazlas n n denizyolu ile tafl nd n ifade etti. Y ld r m, gündemlerinde iki liman projesinin oldu unu belirterek bunlar n Kuzey Ege Çandarl Liman ve Filyos Liman Lojistik Merkezi olarak planland n ve Çandarl liman n n mevcut limanlar içerisinde en büyü ü olaca n sözlerine ekledi. Antalya Liman nda Rekor Elleçme Antalya Liman 'ndan bu y l n ilk 7 ayl k döneminde gerçeklefltirilen elleçleme oran nda geçen y l n ayn dönemine oranla rekor k r ld bildirildi. Geçti imiz y l Antalya Liman 'na gelen 90 gemi ve ton yükleme ve boflaltma hacmine karfl l k bu y l ayn dönemde limana gelen gemi say s n n 121, yükleme ve boflaltma hacminin ton olarak gerçekleflti i bildirildi. Bu y l n bafl ndan itibaren yedi ayl k dönemde Antalya Liman 'ndan, baflta mermer, dökme yük, alüminyum, çimento, krom klinker ve tafl kömürü olmak üzere 1 milyon 421 bin 100 ton yükleme ve boflaltma yap ld, Antalya Liman 'ndaki yükleme ve boflaltman n yüzde 80'inin ihracat a rl kl yap ld ve hracat n, Suriye, M s r, Kamerun, Angola, Libya, Fransa ve talya'ya gerçeklefltirildi i belirtildi. Antalya Liman 'nda konteyner say s nda da hareketlilik yafland n, konteyner gemi say s n n düflmesine karfl l k, gemi tonajlar n n artt n bildirdi. Türkiye'nin lk Lojistik Enstitüsü Kuruldu Dünyan n 26 ülkesinden 100 kiflilik bilim insan, bürokratlar ve özel sektör temsilcileri fiubat tarihlerinde düzenlenen bir konferansta bir araya gelerek lojisti in gelece ini tart flt lar. stanbul'da Do ufl Üniversitesi'nde gerçeklefltirilen Bölgesel ve Küresel Aç dan Ulaflt rma ve lojistik Araflt rmalar Konferans 'nda, Türkiye'nin ilk uluslararas birli i olan Avrasya ve Do u Akdeniz Ulaflt rma ve Lojistik Enstitüsü Birli i'nin (EMIT) resmen kuruluflu gerçeklefltirildi. EMIT'in lojistikçilerin ve bilim insanlar n n yan yana gelerek, gelecek tasar m na yönelik çal flmalar n yap laca bir organizasyon oldu u ve Enstitünün temel gayesinin özellikle Türkiye gibi lojistik konusunda Asya ile Avrupa aras nda köprü durumunda olan ülkelerin gelece ini tasarlamak konusunda yeni bir bak fl aç s n n gelifltirilmesi oldu u belirtiliyor. Düzenlenen bir galayla tan t lan EMIT'in kurulufluna Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Ulaflt rma ve Lojistik Sektör Meclisi Baflkan Çetin Nuho lu, Prof. Dr. Füsun Ülengin ve Karlsruhe Üniversitesi Ulaflt rma ve Haberleflme Bölümü Baflkan Prof. Dr. Werner Rothengatter imza att. EMIT'in küresel yönetim kadrosunda ve uluslararas dan flma kurulunda Uluslararas Nakliyeciler Derne i Yönetim Kurulu Baflkan Tamer Dinçflahin ile Çetin Nuho lu'nun yan s ra dünyan n sayg n bilim insanlar ve araflt rmac lar da görev al yor. 14

Uluslararas Karayolu Tafl mac lar n n Baflar s na Ödül

Uluslararas Karayolu Tafl mac lar n n Baflar s na Ödül 22 Ödül Uluslararas Karayolu Tafl mac lar n n Baflar s na Ödül Geçmifli çok yeni olmas na karfl n, geleneksel uluslararas karayolu tafl mac l ndan günümüzdeki anlay flla lojistik hizmet sunumuna uzanan

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2011

Sürdürülebilirlik Raporu 2011 Sürdürülebilirlik Raporu 2011 Sorumluluklar m z n bilincindeyiz. Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya b rakmaya çal fl yoruz. Kurumsal vizyonumuz, misyonumuz, kültürümüz, de erlerimiz ve etik ilkelerimiz

Detaylı

TASIMACILAR. Türk Nakliyecisi iki koldan s k flt

TASIMACILAR. Türk Nakliyecisi iki koldan s k flt 1 okt ilan.._layout 1 23.05.2012 23:09 Page 1 LOJ ST K SAYI: 68 F YATI: 50 KURUŞ GOODYEAR FORTUNE 500 LİSTESİNDE RİCH KRAMER Goodyear, Fortune Dergisi tarafından ABD nin en çok ciro yapan 500 şirketi listesi

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Künye. Rapor hakk nda bilgi edinmek; görüfl ve önerilerinizi iletmek için; kurumsaliletisim@tofas.com.tr T: +90212 275 33 90. Raporlama Dan flman

Künye. Rapor hakk nda bilgi edinmek; görüfl ve önerilerinizi iletmek için; kurumsaliletisim@tofas.com.tr T: +90212 275 33 90. Raporlama Dan flman 10 10 10 10 10 10 Yasal Uyarı Tofafl 2014 Sürdürülebilirlik Raporu ( Rapor ), Tofafl Türk Otomobil Fabrikas A.fi. ( Tofafl ) taraf ndan haz rlanm flt r. Bu Rapor da yer alan ve eksiksiz olma vasf n tafl

Detaylı

SAYI DÖRT OCAK K B NYED. TURUNCU NUN HER HAKKI BORUSAN LOJ ST K DA ITIM DEPOLAMA TAfiIMACILIK VE T C. A.fi. YE A TT R. PARA LE SATILAMAZ.

SAYI DÖRT OCAK K B NYED. TURUNCU NUN HER HAKKI BORUSAN LOJ ST K DA ITIM DEPOLAMA TAfiIMACILIK VE T C. A.fi. YE A TT R. PARA LE SATILAMAZ. TURUNCU NUN HER HAKKI BORUSAN LOJ ST K DA ITIM DEPOLAMA TAfiIMACILIK VE T C. A.fi. YE A TT R. PARA LE SATILAMAZ. 2 3 Yepyeni bir y l daha bafll yor 2006 y l öylesine h zl ve yo un geçti ki 365 gün döngüsünü

Detaylı

Goodyear Lastikleri T.A.fi.

Goodyear Lastikleri T.A.fi. Goodyear Lastikleri T.A.fi. Büyükdere Caddesi Maslak fl Merkezi No. 37 fiiflli 34398 - stanbul Tel:(212) 329 50 00 Faks: (212) 329 50 55 www.goodyear.com.tr Goodyear Lastikleri T.A.fi. FAAL YET RAPORU

Detaylı

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU

SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU SÜRDÜRÜLEB L RL K RAPORU 2008-2009 OPET Ç NDEK LER RAPOR HAKKINDA OPET Rapor Hakk nda K saca OPET Hakk nda Yönetim Kurulu Baflkan Fikret Öztürk'ün Mesaj fiirket Tarihçesi Genel Müdür Cüneyt A ca'n n Mesaj

Detaylı

8 Manflet: TÜRKL M Semineri ve Borusan Lojistik Birinci Tedarikçi Günü.

8 Manflet: TÜRKL M Semineri ve Borusan Lojistik Birinci Tedarikçi Günü. SAYI BEfi HAZ RAN K B NYED 2 BORUSAN LOJ ST K TURUNCU içindekiler 6 Manflet: Borusan International Pars JSCo resmi aç l fl gerçekleflti! 7 Manflet: Borusan Lojistik ve Borusan International ran da bir

Detaylı

GİRİŞİMLER ÇÖZÜMSÜZ KALDI

GİRİŞİMLER ÇÖZÜMSÜZ KALDI 1_Layout 1 17.11.2011 15:32 Page 1 LOJISTIK COMWEX 2011 KAPILARINI AÇTI KASIM 2011 SAYI: 61 F YATI: 50 KURUŞ www.tasimacilar.com Yolcu ve yük taşımacılığında kullanılan ticari araçların en son modelleri

Detaylı

Goodyear Lastikleri T.A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2013

Goodyear Lastikleri T.A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2013 Goodyear Lastikleri T.A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2013 2013 FAAL YET RAPORU Elliüçüncü Hesap Y l Ortaklar Genel Kurul Toplant s 28 Mart, 2014 n Gündem n Yönetim Kurulu Üyeleri n Yönetim Kurulu

Detaylı

GÜBRETAŞ ın yükselişi anketlere de yansıdı

GÜBRETAŞ ın yükselişi anketlere de yansıdı Yeni Yönetim Kurulu Baflkan m z Abdullah Kutlu oldu GÜBRETAfi, 2010 un en süper 46 bilançosu aras nda 16. s rada GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. NİN YAYINIDIR YIL: 7 SAYI: 25 MAYIS-HAZİRAN 2011 Tar m Kredi Kooperatifleri

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

CONTAINER. 2013 de 100 bin TEU hedefini aflt k. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. 2013 de 100 bin TEU hedefini aflt k. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k R CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2014 Say : 3 2013 de 100 bin TEU hedefini aflt k ÖNSÖZ 3 Gürbulak Nakliyat Yönetim Kurulu Baflkan

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Gelece i Görmek. Küresel Vizyon. Ay n Gündemi. letiflim. e-dönüflüm. nsan Kaynaklar. Kültürel Vizyon. bizden

Gelece i Görmek. Küresel Vizyon. Ay n Gündemi. letiflim. e-dönüflüm. nsan Kaynaklar. Kültürel Vizyon. bizden ç i n d e k i l e r Küresel Vizyon 4 Koç Holding 40. Ola an Genel Kurul Toplant s Koç, Teknoloji At l m nda OPET-Aygaz Bulgaristan da SO Meclis Baflkan Hüsamettin Kavi Stratejik Planlama Koç Toplulu u

Detaylı

Goodyear Lastikleri T.A.fi.

Goodyear Lastikleri T.A.fi. Goodyear Lastikleri T.A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2011 Goodyear Lastikleri T.A.fi. Büyükdere Caddesi Maslak fl Merkezi No. 37 fiiflli 34398 - stanbul Tel:(212) 329 50 00 Faks: (212) 329 50 55

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

Koç Holding A.fi. Çal flma Raporu K O Ç H O L D N G. A. fi. Ç A L I fi M A R A P O R U. Koç Holding A.fi.

Koç Holding A.fi. Çal flma Raporu K O Ç H O L D N G. A. fi. Ç A L I fi M A R A P O R U. Koç Holding A.fi. K O Ç H O L D N G A. fi. Ç A L I fi M A Koç Holding A.fi. Nakkafltepe, Aziz Bey Sokak No. 1 Kuzguncuk 81207 stanbul Telgraf: Koç- stanbul Telefon: (0-216) 531 00 00 Faks: (0-216) 531 00 99 Web-site: http://www.koc.com.tr

Detaylı

SERVİS ZORUNLULUĞU KALKTI. naylı) (Onaylı değil) (Onaylı değil) KOÇASLANLAR BAYİİ GENEL MÜDÜRÜ ERTAN BATAL:

SERVİS ZORUNLULUĞU KALKTI. naylı) (Onaylı değil) (Onaylı değil) KOÇASLANLAR BAYİİ GENEL MÜDÜRÜ ERTAN BATAL: 1_Layout 1 30.12.2011 19:25 Page 1 2012 MODEL ARAÇLARDA LOJISTIK OMSAN DA YENİ ATAMA Omsan da Bakım Şefi görevini uzun yıllar başarıyla yürüten Fuat Andıç, terfi ederek Omsan Lojistik A.Ş. Bakım Müdürlüğü

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

ADR YE TARAF OLUYORUZ. ÇALIfiMALARA HIZ VER LD

ADR YE TARAF OLUYORUZ. ÇALIfiMALARA HIZ VER LD Tasimacilar sayfa 1 10/31/09 8:49 PM Page 1 ULAfiTIRMA BAKANLI I MÜSTEfiAR YARDIMCISI TALAT AYDIN: ADR YE TARAF OLUYORUZ Ulaflt rma Bakanl Müsteflar Yard mc s Talat Ayd n Türkiye nin çok yak n bir tarihte

Detaylı

Trabzon. Trabzon Gelecek Vizyonuna Odaklandı Sayfa 7 de. Trabzon da Ekonominin Genel Durumu Sayfa 2 de

Trabzon. Trabzon Gelecek Vizyonuna Odaklandı Sayfa 7 de. Trabzon da Ekonominin Genel Durumu Sayfa 2 de Trabzon 1 Ekim 2009 Trabzon da Ekonominin Genel Durumu Sayfa 2 de Trabzon un Ekonomik Aktörü Uluslararası Ticaret Sayfa 3 te Trabzon Ekonomisini Etkileyen E ilimler Sayfa 5 te Trabzon Gelecek Vizyonuna

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

Üyelerimiz için, üyelerimizle birlikte... Bugün de, yar n da...

Üyelerimiz için, üyelerimizle birlikte... Bugün de, yar n da... bir ev, bir araba çindekiler 01 Kurumsal Profil 02 Misyon, Vizyon, Amaçlar, De erler 03 K saca OYAK ve OYAK Grubu 04 Finansal Göstergeler 06 Yönetim Kurulu Baflkan ndan Mesaj 10 Yönetim Kurulu ve Denetleme

Detaylı