Degree Department University Year Marketing and PhD. Erciyes University 2006 Production Management Master Marketing Erciyes University 1999

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Degree Department University Year Marketing and PhD. Erciyes University 2006 Production Management Master Marketing Erciyes University 1999"

Transkript

1 RESUME Address Mustafa ġimģek Bulvarı Er-as Apt. Kat.9 no Melikgazi - KAYSERI Cell Phone: meliksah.edu.tr 1. Name Lastname : Sema BABAYĠĞĠT. Date of Birth : Title : Assistant Professor Degree Department University Year Marketing and PhD. Erciyes University 006 Production Management Master Marketing Erciyes University 1999 Bachelor Business and Administration Erciyes University 1989 Master Thesis and Advisor Türk ve Yabancı Orijinli Hazır Giyim Ürünlerine Yönelik KarĢılaĢtırmalı Bir Ġmaj ÇalıĢması Assistant Dr. Ġnci VARĠNLĠ PhD dissertation and Advisor Uluslararası Pazarlamada Farklı Kültürlerde ĠĢ GörüĢmeleri ve Bir Uygulama - Prof.Dr. Ġnci VARĠNLĠ 5. Academic Titles Assistant Professsor Doctor PUBLISHINGS BABAYĠĞĠT Sema ve Ġnci VARĠNLĠ, Türk ĠĢadamlarının Uluslararası Pazarlarda ĠĢ GörüĢmeleri ve AnlaĢmalarla Ġlgili Algıları, Kongresi I Ndёrkombёtar Ballkanik, Historia Dhe Kultura e Ballkanit 1. Uluslararası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi Bildiriler Kitabı, PriĢtine Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi, PriĢtine, KOSOVA, Mayıs

2 BABAYĠĞĠT Sema, Uluslararası Müzakerelerde Dil Engelini Yenmek, Etkili ĠletiĢim: Sözlü ve Sözsüz ĠletiĢim Sakarya Üniversitesi Ali Fuat Cebesoy Meslek Yüksekokulu Ali Fuat Cebesoy Anısına Armağan, Sakarya 010, ss AKDOĞAN M.ġükrü, Kenan GÜLLÜ ve Sema BABAYĠĞĠT, Tüketicilerin Süpermarketleri Algılamalarına Yönelik Bir ÇalıĢma, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 005/, Sayı: 19, ss VARĠNLĠ Ġnci, Kenan GÜLLÜ ve Sema BABAYĠĞĠT, Perakendecilikte Hizmet Kalitesi ve Tüketicilerin Kalite Değerlendirmelerine Yönelik Bir AraĢtırma, Pazarlama Dünyası, Yıl: 15, Sayı: , Temmuz-Ağustos 001, ss VARĠNLĠ Ġnci ve Sema BABAYĠĞĠT Hazır Giyim Ürünlerinde Tüketicilerin ve Perakendecilerin Ülke Orijinine Göre Algılamalarının KarĢılaĢtırılması, Erciyes Ünv.Sosyal Bil.Enst.Dergisi, Sayı 9, 000, ss Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler VARĠNLĠ Ġnci, Kenan GÜLLÜ ve Sema BABAYĠĞĠT, Ġhracatçı Firmaların Etiksel Konulara ĠliĢkin Değerlendirmeleri, 6. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildirisi, Erzurum, 8 Haziran 001, ss VARĠNLĠ Ġnci ve Sema BABAYĠĞĠT Tüketicilerin Türk ve Yabancı Orijinli Hazırgiyim Ürünlerine Yönelik KarĢılaĢtırmalı Bir Ġmaj ÇalıĢması, 5.Ulusal Pazarlama Kongresi Bildirisi, Antalya,16 Kasım 000, s Farklı Kültürlerde ĠĢ GörüĢmeleri, Sema Babayiğit, Beta Yayınevi, Mart PROJECTS Orta Anadolu kalkınma Birliği Kadın Ġstihdamının desteklenmesi Hibe Programı (TR07H ) DıĢ Ticaret Uzmanı YetiĢtirme ve Ġstihdamı Projesi, Eğitmen Ocak 0011 ĠĢkur- Alm 1071 Bir Sanat Bir Meslek Projesi, Eğitmen 009 Kayseri - Develi EUBAP Projeleri Normal AraĢtırma Projesi (Nap), Fba , AraĢtırmacı, Tersine Lojistikte BütünleĢik Ağ Tasarımı, Bulanık Karma Tamsayılı Programlama Modeli ve Türkiye'de bir Uygulama Kayseri EMPLOYMENT Title Employer Year Instructor (Assistant Professor) MelikĢah University 010- Present Head of Department of Kapadokya Vocational School Foreign Trade Teaching Assistant Kapadokya Vocational School Teaching Assistant Erciyes University

3 9.1 JUDGE ĠN INTERNATĠONAL JOURNALS. Hakem, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hakem, Sakarya Üniversitesi Ali Fuat Cebesoy MYO, Ali Fuat Cebesoy Anısına Armağan adlı dergi TAUGHT COURSES (UNDERGRADUATE) Akademik Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Yıl Teorik Uygulama Sayısı Güz DıĢ Ticaret Yönetimi 3 8 Pazarlama Ġlkeleri 3 8 YönlendirilmiĢ ÇalıĢma 4 Ġlkbahar Uluslararası Ticaret 3 7 Stratejik Lojistik Yönetimi 9 MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi 3 6 YönlendirilmiĢ ÇalıĢma 6 Mesleki Uygulama 6 Uluslararası Ticaret Ġlkbahar Stratejik Lojistik Yönetimi 3 9 MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi 6 Muhasebe ve Teknik Ticari 6 Yazılımlar (Sisgem Lojistik Programı) Depo Yönetimi 1 YönlendirilmiĢ ÇalıĢma 6 Mesleki Uygulama Güz Lojistik Yönetimine GiriĢ 1 Sektörel Lojistik 16 Uygulamaları DıĢ Ticarette Kalite ve 16 Standardizasyon Uluslararası Pazarlama 16 SatıĢ Teknikleri ve Pazarlama 65 Ġlkbahar Depolama Yönetimi 1 Lojistik Yazılımı 1 9 Uluslararası Pazarlama 16 Uluslararası TaĢımacılık ve 3 1 Lojistik Yönetimi Ġhracat Simulasyonu 16 Organik Ürünlerin Pazarlanması 18 Etkinlik Dersi 16 Mezuniyet Tezi OCCUPATĠONAL EXPRĠENCE (PRĠVATE SECTOR) MAVĠ YAPIM (Türkiye) ve EAT FILM (Almanya) 3

4 Mayıs 007 tarihinde Kültür Bakanlığı için çekilen Hayme Ana belgeselinde sanat yönetmeni yardımcılığı ve drama senaryosuna katkı. SEMPOZYUM ORGANĠZASYONU Ġstanbul, Ocak 004 tarihinde düzenlenen Uluslararası Muhafazakarlık ve Demokrasi Sempozyumu Organizasyonunda; Liberal DüĢünce Topluluğu, Ak Parti ve Senerji Organizasyon Ltd. ġti. arasında koordinasyonun sağlanması. YSM TEXTĠL Ġstanbul DanıĢmanlık LÜKS KADĠFE TĠC.ve SAN.A.ġ. Kayseri- 01 Ocak ġubat 001 Yönetici; DıĢ Ticaret Bölümü LÜKS KADĠFE TĠC.VE SAN. A.ġ. Kayseri- 09 Ekim Ocak 1994 DıĢ Ticaret Uzmanı 13. CERTIFICATES, CONFERENCES AND ASSEMBLIES: Kongre, Kurs ve Seminerler: Süre Kurum 6-9 Ekim Ulusal Pazarlama Kongresi 4 Gün 1 Mart 010 Lojistik ve Ticaret BuluĢması 1 Gün 3-4 ġubat 010 Üniversite ve Bilim Sempozyumu Gün 0 ġubat 010 Stratejik Depo Yönetimi ve Sistemleri 1 Gün Ekim Ulusal Pazarlama Kongresi Mayıs 009 I Ndёrkombёtar Ballkanik, Historia Dhe Kultura e Ballkanit, (1. Uluslararası Balkanlarda Tarih ve Kültür Kongresi) 6 Gün 7Ekim Ulusal Pazarlama Kongresi 3 Gün 6 Ekim 008 II. Pazarlama Araştırmaları Eğitim Semineri 1 Gün 18 Ekim Ulusal Pazarlama Kongresi 3 Gün DOKUZ EYLÜL ĠZMĠR Maltepe Üniversitesi ĠSTANBUL AKADEMĠSYENLER BĠRLĠĞĠ ANKARA LODER Lojistik Derneği ĠSTANBUL BOZOK YOZGAT PRĠġTĠNE ÜNĠVERSĠTESĠ VE ÜNĠVERSĠTESĠ, PRĠġTĠNE, KOSOVA 4

5 01 Kasım Ulusal Pazarlama Kongresi 3 Gün 06 Ekim Ulusal Pazarlama Kongresi 3 Gün 16 Ekim Ulusal Pazarlama Kongresi 4 Gün 5 Kasım 00 Toefl And Academic English 1 Ay 8 Haziran 00 6.Ulusal Pazarlama Kongresi 4 Gün 17 Kasım Ulusal Pazarlama Kongresi 4 Gün 30 Nisan 1999 ÇağdaĢ Pazarlama Yönetimi 1 Gün 17 ġubat 1999 Krize KarĢı Alternatif ABD.ve Kanada Pazarları 1 Gün 3 ġubat 1998 Moda Ve Pazarlama Semineri 1 Gün DOKUZ EYLÜL UNİVERSĠTESĠ ĠZMĠR GAZĠ ANKARA ERCĠYES KAPLAN INC. NEW YORK INTERNATIONAL CENTER U.S.A. ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ ERZURUM AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ ANTALYA MĠLLĠ PRODĠKTĠVĠTE MERKEZĠ TĠCARET ODASI AKDENĠZ ĠHR. BĠRLĠKLERĠ ADANA 5

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ĠletiĢim Bilgileri: MelikĢah Ünv. 38280 Talas Email: sbabayigit@ meliksah.edu.tr 1. Adı Soyadı : Sema BABAYĠĞĠT 3. Unvanı : Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa GÜLMEZ Doğum Tarihi: 11 Temmuz 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1993 Y. Lisans ĠĢletme/Üretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2003 DıĢ Pazar Analizi ve Ürün GeliĢtirme Stratejileri: Denim. 2003 Kriz Dönemlerinde Ġhracat Pazarlama Stratejileri

ÖZGEÇMİŞ. 2003 DıĢ Pazar Analizi ve Ürün GeliĢtirme Stratejileri: Denim. 2003 Kriz Dönemlerinde Ġhracat Pazarlama Stratejileri ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sahavet Gürdal 2. Doğum Tarihi : 1953 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Pazarlama Ege Üniversitesi, Ġktisadi ve Ticari 1977 Bilimler Fakültesi

Detaylı

PROF. DR. İNCİ VARİNLİ NİN MESLEKÎ DURUMU VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

PROF. DR. İNCİ VARİNLİ NİN MESLEKÎ DURUMU VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARI PROF. DR. İNCİ VARİNLİ NİN MESLEKÎ DURUMU VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARI MESLEKİ DURUM 1- EĞİTİM DURUMU ve AKADEMİK ÜNVANLARI Profesörlük : Doçentlik : Yrd. Doç. Dr. Erciyes Üniversitesi İİBF Üretim Yönetimi

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ

ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ VE ESERLER LĐSTESĐ ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Mustafa GÜLMEZ Doğum Tarihi: 11 Temmuz 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đşletme Erciyes Üniversitesi 1993 Y. Lisans Đşletme/Üretim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Murat EMĠR 2. Doğum Tarihi: 24 ġubat 1983 3. Unvanı: AraĢtırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi Y. Lisans

Detaylı

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi

OĞUZ ÇETĠN. KiĢisel Bilgi OĞUZ ÇETĠN KiĢisel Bilgi Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, NĠĞDE Tel: (388) 211 28 02-72, Cep: (505) 218 78 57 Faks: (388) 211 28 01 E-mail: oguzcetin@nigde.edu.tr oguz.cetin@windowslive.com cetinoguz80@gmail.com

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 1. Adı Soyadı: Murat Türk 2. Doğum Tarihi: 01. 04. 1971 3. Unvanı: Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl (Başl.-Bitiş) Lisans ĠĢletme Erciyes Üniversitesi 1988-1993 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. ArĢ.Gör.Dr. Marmara Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2009-2009. ĠĢletme Bölümü Muhasebe Finansman Bilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. ArĢ.Gör.Dr. Marmara Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 2009-2009. ĠĢletme Bölümü Muhasebe Finansman Bilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Berna Burcu YILMAZ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 22.05.1977, Ankara 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme (Muhasebe) Gazi Üniversitesi Ġ.Ġ.B.F.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

ÖZGEÇMİŞ. Çiçek, A., Hastanelerde Verimlilik, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Osman UNUTULMAZ 2. Doğum Tarihi: 22 Ocak 1950 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Maden İşletme İstanbul Teknik Üniversitesi Y. Lisans Maden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : Uysal YENĠPINAR Doğum Tarihi : 8.12.1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Recep ÖZKAN Doğum Tarihi: 26.01.1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Eğitim Programları ve Öğretim Ankara Üniversitesi 1990 Lisans Eğitim Bilimleri

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu : Doktora ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Fatma Nur İPLİK Öğrenim Durumu : Doktora Unvanı : Doçent Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Üniversitesi 1999 Yüksek Lisans İşletme Ana Bilim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ (CV) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y. Lisans Üretim Yönetimi ve Celal Bayar Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: İlham YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 18.02.1954 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ (CV) 4. Öğrenim Durumu:Yüksek Lisans Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Anadolu Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl. Elazığ. Elazığ

4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl. Elazığ. Elazığ ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Ġbrahim KIR 2.Doğum Tarihi: 04.04.1950 3.Unvanı: Yard. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji (Yüksek Ankara Üniversitesi 1979 Öğretmen Okulu) Ankara

Detaylı

Doç. Dr. Nilsun SARIYER

Doç. Dr. Nilsun SARIYER Doç. Dr. Nilsun SARIYER 1. Adres: Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü, Kocasinan KAYSERİ 2. Telefon No: 352 324 00 00-3251 3. Öğrenim Durumu: Derece Lise Lisans Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y. Lisans ve Doktora İşletme-Finansman A.B.D. 1. Adı Soyadı : Mümin ERTÜRK 2. Doğum Tarihi : 03/06/1947 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Adana İk.Tic.İl. Akademisi 1971 İşletme Bölümü Y.

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Vehbi ÇELİK AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ ve YAYIN LİSTESİ 2. Doğum Tarihi : 1.10.1963 3. Ünvanı : Profesör 4. Öğretim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Üretim Pazarlama Yönetim ve Gazi Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü 1991

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Üretim Pazarlama Yönetim ve Gazi Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümü 1991 Yard. Doç. Dr. Öğr. Gör. 1. Adı Soyadı: Atila Hazar ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 26.06.1952 3. Ünvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Üretim Pazarlama Yönetim ve Gazi Ü.

Detaylı

Doçentlik Finansman Gazi Üniversitesi 2005 Profesörlük Gazetecilik Gazi Üniversitesi 2011

Doçentlik Finansman Gazi Üniversitesi 2005 Profesörlük Gazetecilik Gazi Üniversitesi 2011 Prof. Dr. Ünsal BAN Doğum Yeri : Ankara Doğum Tarihi : 01.04.1970 Medeni Durum : Evli, Ece ve Emre adında iki çocuğu var Yabancı Dil : Ġngilizce ve Almanca AKADEMĠK EĞĠTĠM ve AKADEMĠK GEÇMĠġ: Derece Bölüm/Program

Detaylı

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC Doç.Dr. Elif Asude TUNCA Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Elif Asude TUNCA Doğum Tarihi: 12 Nisan 1970 Ünvanı: Doç.Dr.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011

ÖZGEÇMİŞ. Dalı, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı. Doçentlik Tarihi : 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gülnur Eti İçli 2. Doğum Tarihi: 20.03.1972 3. Unvanı: DOÇ. DR. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Y. Lisans SBE İşletme

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aydın ÇEVİRGEN Doğum Yeri: Eskişehir Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1993 Otelcilik Y. Lisans Turizm İşletmeciliği

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Prof.Dr. Sadettin SARI Doğum Tarihi: 1962 İş: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı 07058 Kampus Antalya İş Tel :0.242.3106250 E-Mail :ssari@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Doç.Dr. İsa ELİRİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü KONYA Email: isaeliri@hotmail.com Tel: 05424128812

Doç.Dr. İsa ELİRİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü KONYA Email: isaeliri@hotmail.com Tel: 05424128812 Doç.Dr. İsa ELİRİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü KONYA Email: isaeliri@hotmail.com Tel: 05424128812 ÖZGEÇMİŞ Kırıkkale de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini KIRIKKALE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP. 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP. 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966. 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet DEMĠRALP 2. Doğum Tarihi : 02/01/1966 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Üniversite Alanı Yılı Lisans Gazi Üniversitesi Makine Eğ. Otomotiv AD 1989 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Emine KOBAN Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1986 Y. Lisans MALİYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 1989 Doktora MALİYE ULUDAĞ

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS. krkavas@gmail.com. ÖZGEÇMĠġ. Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS

Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS. krkavas@gmail.com. ÖZGEÇMĠġ. Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS krkavas@gmail.com ÖZGEÇMĠġ Ünvanı / Adı Soyadı: Yrd.Doç.Dr. Kemal Reha KAVAS Doğum Tarihi / Yeri: 10 Ağustos 1979 / Antalya Öğrenim Durumu: Derece Bölüm / A.B.D. Üniversite

Detaylı