HALK. Alanlardayýz. Cinsel, Ulusal, Sýnýfsal Sömürüye Son Demek Ýçin. Birleþen halk yenilmez! 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nde NEWROZ PÝROZ BE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALK. Alanlardayýz. Cinsel, Ulusal, Sýnýfsal Sömürüye Son Demek Ýçin. Birleþen halk yenilmez! 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nde NEWROZ PÝROZ BE"

Transkript

1 HALK insanca bir yaþam yolunda HALKBÜLTENÝ Birleþen halk yenilmez! 30 Mart 1972 Emperyalizme ve Ýþbirlikçilerine Karþý Bir Savaþ Manifestosudur 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nde Cinsel, Ulusal, Sýnýfsal Sömürüye Son Demek Ýçin Alanlardayýz MALTEPE HKM 2. KURULUÞ YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI Sf:9 Maltepe HKM ikinci kuruluþ yýldönümü etkinliði 25 Þubat 2007 Pazar gün yapýldý. SÝSTEMÝN KARANLIK YÜZÜ Ýnsanýn Aþaðýlama Yöntemi Olarak FUHUÞ Sf:10 Ýnsan bedeni üzerinden para kazanmak ve bunun yasalara baðlanmasý kadýna yönelik bir aþaðýlamadýr... KAÐITHANE HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Tel: Mart dünya emekçi kadýnlar günü yüzyýlý aþkýn bir süredir bütün dünyada e- mekçi kadýnlarýn birlik ve mücadele günü o- larak kutlanýyor. Hak için, adalet için, eþitlik için, dünyanýn dört bir köþesinden kadýnlarýn sesi yükseliyor, bizim sesimiz yükseliyor. Kanla, emekle örülmüþ bir gündür 8 Mart. 8 Mart 1857 tarihinde Amerikalý emekçi kadýnlar, bize bugünü armaðan ettiler. Hayatlarýný ortaya koydular ve muhteþem bir mücadele gününü ortaya çýkardýlar. Þimdilerde, kadýnlarýn sesi biraz yükselince, bir defalýðýna onlarýn gönlünü almak isteyen düzen þaklabanlarý, gericiler, emperyalizmin iþbirlikçileri, ellerinde çiçeklerle bin türlü hokkabazlýk yapsalar da 8 Mart bizimdir, emekçi kadýnlarýndýr. 1 Mayýs nasýl Bahar Bayramý saçmalýðýna sýðmýyorsa, 8 Mart da sýradan bir kadýn günü sahtekârlýðýnýn çerçevesine sýðmýyor. 364 gün kadýnlarýn emeðini, iliðini sömürenler, onlarý ikinci sýnýf insan konumunda görerek köleleþtirenler, 8 1 NEWROZ PÝROZ BE YAÞASIN NEWROZ sf: 4 YAÞASIN HALKLARIN KARDEÞLÝÐÝ sf: 6

2 sosyalist barikat 26 Mart günü geldiðinde bir yandan sýrýtarak kadýnlara saygý belirtiyorlar, diðer yandan ise polis ordularýný kadýn mitinglerine yýðýyorlar, birkaç yýl önce Beyazýt ta olduðu gibi onlarý yerlerde sürüklüyorlar. 8 Mart Bizim Günümüzdür 8 Mart, bizim günümüzdür! Emekçi kadýnlarýn günüdür! 8 Mart, atölyelerde, evlerde yok pahasýna çalýþtýrýlan, üç kuruþ için kanýný, iliðini ortaya koyarken hiçbir kaydý ve sosyal güvencesi olmayan, iþçi den bile sayýlmayan emekçi kadýnlarýn günüdür. 8 Mart, tarlalarda, bahçelerde yük hayvaný gibi kullanýlan, hayata iliþkin hiçbir konuda en küçük bir söz hakký olmaksýzýn bir eþya gibi görülen kadýnlarýn günüdür. 8 Mart, eve gelen kadýn adý altýnda hiçbir yasal güvenceye, hiçbir sosyal hakka sahip olmaksýzýn onur kýrýcý koþullarda çalýþtýrýlan ev hizmetçilerinin günüdür. 8 Mart, aileleri tarafýndan bir mal gibi alýnýp satýlan ve sonra sözde namus adýna kurþunlanan, intihara sürüklenen Güldünya larýn günüdür. 8 Mart, hiç durmadan yoksulluðu artýran, toplumsal yapýyý yozlaþtýran düzen tarafýndan fuhuþa zorlanan, insan tüccarlarý tarafýndan bedeni alýnýp satýlan kadýnlarýn günüdür. 8 Mart, ticarethaneye döndürülmüþ okullarda güçbela okumaya çalýþýrken bir de ýrkçý-faþist çetelerin saldýrýsýna uðrayan öðrenci kadýnlarýn günüdür. 8 Mart, uyuþturucularla geleceðimizi zehirleyen, çocuklarýmýzý ve hayatýmýzý yozlaþtýrýp çürüten bu çamur deryasýna karþý duran kadýnlarýn mücadele günüdür. 8 Mart, emperyalizme, Ortadoðu daki Amerikan iþgaline karþý yumruklarýmýzý havaya kaldýrdýðýmýz, iþgalciler tarafýndan katledilen on binlerce kadýnýn acýsýný yüreklerimizde duyduðumuz gündür. 8 Mart, Siyonist Ýsrail in iþgali altýnda yýllardýr zulme uðrayan, yerlerinden yurtlarýndan edilmiþ, bir yandan kamplarda açlýk ve hastalýklarla boðuþurken, diðer yandan ülkelerini savunmak için canlarýný ortaya koyan kahraman Filistin kadýnlarýyla dayanýþma günüdür. 8 Mart, köyleri yakýlmýþ, kentlerin varoþlarýna sürülmüþ, özgürce kendi kaderini tayin etme hakký gasp e- dilmiþ ve buna raðmen direnmekte olan yiðit Kürt kadýnlarýnýn günüdür. 8 Mart, en son marifetini Hrant Dink cinayetinde ortaya koyan ýrkçý-faþist çetelere karþý halklarýn kardeþliði ve özgürlüðünü savunanlarýn günüdür. Halk Kültür Merkezleri, bildirilerle bütün emekçi kadýnmarý 8 Mart a çaðýrdý 2 Bizim Gücümüz Her Þeye Yeter Güç bizdedir. Bizim emekçi ellerimizdedir. Yalanlara son! Mücadele etmeyen hiçbir þey kazanamaz! Bugünkü düzenin hiçbir temsilcisi, kadýnlara hiçbir þey veremez. Ýslami hareketin kadýnlara sunduðu þey, kölelikten baþka bir þey deðildir. Ýslami hareket ve bugün hükümette olan yanar-döner iþbirlikçi dinciler, bir gün olsun emekçi kadýnlarýn sorunlarýyla ilgilenmiþ deðillerdir. Kadýnlar, onlar için yoktur. Yalnýzca seçim zamanlarýnda bu büyük oy deposuna yönelik yaðcýlýk yaparlar; onun dýþýnda kadýnlara layýk gördükleri þey, Ortaçaðýn karanlýðýdýr, ev köleliðidir, çifte sömürüdür. Onlarla karþýt cephedeymiþ gibi görünen sözde laik ve özgürlükçü kesimler zaten emekçi kadýnlarýn býrakýn sorunlarýný, yaþadýðýný bile bilmezler. Ne atölyeler, ne kölelik ücretleri onlarýn ilgisini çekmez. Yasalarýn kadýnlara tanýdýðý haklar dan bol bol söz ederler a- ma milyonlarca güvencesiz kadýn iþçi onlarýn defterinde yazýlý deðildir. Töre vahþeti üzerine acýklý manþetler atarlar, ama kapitalizmin iþsizliðe ve yoksulluða iten töresi üzerine tek bir sözcük bile söylemezler. Irkçý-faþist çeteler ise her þeyden önce kadýnlarýn ve bütün özgürlük mücadelelerinin düþmanýdýrlar. Cinayet ve katliamdan baþka bir iþleri yoktur, zaten emperyalist efendilerinden aldýklarý görev de budur. Nutuklara son! Fuhuþ konusunda söyledikleri yalandýr! Serbest piyasa ekonomisi içersinde her þeyin alýnýp satýlabileceðini borazanlarla ilan e- denlerin kadýn bedeninin satýlmasý konusunda söyleyebilecekleri tek bir söz bile yoktur. Bugünün dünya düzeni, yalnýzca yetiþkin kadýnlarýn deðil, çocuk bedenlerinin bile satýþa çýkarýldýðý bir düzendir. Bugün milyonlarca kýz ve erkek çocuk bedeni yoksul ülkelere özel turlar düzenleyen patronlara satýlmaktadýr ve bunlar BM raporlarýnda bile açýk açýk yazýlmaktadýr. Sokak çeteleri ve uyuþturucu konusunda söyledikleri yalandýr! Bütün emekçi mahallelerini kumarla, uyuþturucularla zehirleyenler, emekçi çocuklarýný so- ESENLER HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Tel:

3 kak çetelerinin aðýna itenler onlardýr. Ayaða kalkmasýn diye, isyan etmesin diye kadýnlarýmýzýn, çocuklarýmýzýn beynini dumanla dolduranlar onlardýr. En küçük bir demokratik tepkiyi polis sürüleriyle boðmak için ellerinden gelenleri yapanlarýn yozlaþma ve uyuþturucularý önlemek için parmaklarýný bile oynatmadýðýný herkes bilir. Kardeþlik ve özgürlük konusunda söyledikleri yalandýr! Yýllardýr Kürt evlerini aðýtlarla dolduranlar, Ýncirlik ten ve bütün üslerden havalanan Amerikan uçaklarýnýn Irak lý kadýnlarý katletmesine suç ortaðý olanlar, çocuk katili Ýsrail le anlaþma üzerine anlaþma yapanlar onlardýr. Faþist katilleri cinayetlerden sonra tebrik edip kollayanlar onlardýr. Artýk Yalanlara Ýnanmýyoruz! Artýk sokaklara çýkmak ve kendi doðru bildiðimizi haykýrmak istiyoruz! Bizler emekçi kadýnlarýz; dünyayý yaratan bizim ellerimizdir. Kendi sözümüz var, onu söyleyeceðiz! 8 Mart, kendi sözümüzün çýðlýklara dönüþtüðü gündür! 8 Mart ta alanlardayýz; baskýya, þiddete, sömürüye, yozlaþtýrma politikalarýna karþý kendi bayraðýmýzýn altýndayýz! Halk Kültür Merkezleri, bütün kadýnlarý alanlara çaðýrýyor. Halk Kültür Merkezleri, emekçi kadýnlarýn kendi evidir; onlarýn mücadele ve örgütlenme aracýdýr. Örgütsüz halk köle halktýr! Örgütsüz kadýn köledir! 8 Mart ta alanlara! 8 Mart ta Halk Kültür Merkezi saflarýna! ÇUKUROVA HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Tel: sosyalist barikat 27

4 30 MART KIZILDERE Emperyalizme Karþý Bir Savaþ Manifestosu sosyalist barikat Mart 1972 yaþadýðýmýz topraklarda emperyalizme ve iþbirlikçilerine karþý mücadelenin zirvelerinden biridir. 30 Mart 1972 günü, Kýzýldere'de katledilen Mahir Çayan, Ahmet Atasoy, Nihat Yýlmaz, Saffet Alp, Sebahattin Kurt, Cihan Alptekin, Ömer Ayna, Ertan Saruhan, Sinan Kazým Özüdoðru, Hüdai Arýkan, Türkiye devriminin gerçek öncüleri ve yol açýcýlarýdýr. Kýzýldere ye Uzanan Yol 35 yýl önce Kýzýldere'de ne oldu? Tokat'ýn Niksar ilçesinin basit bir köyü olan Kýzýldere'yi bu kadar tarihsel bir olayýn merkezine yerleþtiren neydi? Nasýl oldu da, bütün kadrolarý ve önderleri katledilmiþ olan bir parti sonradan kendi küllerinden milyonlarca insaný þöyle ya da böyle etkileyen bir siyasi akým yarattý? Nasýl oldu da bu fiziksel yok oluþ, politik bir var oluþun temellerini oluþturdu ve Türkiye'nin yakýn tarihine damgasýný vurdu? Bu sorularýn yanýtý aslýnda Türkiye devrimci hareketinin tarihinin özeti gibidir. Çünkü Kýzýldere'ye giden irade, bu topraklarýn tarihi içersinde filizlenip büyüyen bir mücadelenin Mahir Çayan ve arkadaþlarýnýn þahsýnda cisimleþmesidir. 1960'larýn ortalarýndan itibaren geliþmeye baþlayan ve eski reformist kalýplarý parçalayan devrimci mücadele sürecin belli bir olgunluk noktasýnda partiye dönüþmüþ, Türkiye Halk Kurtuluþ Partisi-Cephesi halklarýn öncüsü olarak doðmuþtur. Bu, boþ laflarla, yalnýzca yazýp çizerek kazanýlmýþ bir öncülük deðildir. Ýþin baþýndan itibaren hayatlarýný bu uðurda ortaya koyan Mahir Çayan ve arkadaþlarý bir düzen örgütü deðil bir savaþ örgütü yaratmýþ ve buna uygun davranmýþlardýr. Amerikan emperyalizmi ve iþbirlikçi oligarþiye karþý baþlattýklarý savaþ, kenardan köþeden, çizmeyi aþmamak için gayret eden bir düþük yoðunluklu mücadele deðildir. Onlarýn yaptýðý þey, tam cepheden ve merkezi olarak savaþ açmak ve kararlýlýkla sürdürmektir. Þimdilerde "ulusalcýlýk" adý altýnda en kötüsünden ve en ucuzundan faþist milliyetçilik örgütlenirken, dönüp THKP-C'nin mücadelesine baktýðýmýzda gerçek bir antiemperyalizmin ne olduðunu da görürüz. Mahir Çayan ve yoldaþlarýnýn hedefi, daha ilk baþtaki parti bildirisinde de ifade ettikleri gibi Amerikan emperyalizmi ve iþbirlikçileridir. Amerikan botlarýna ve TUSLOG gibi, Amerikan Haberler Merkezi gibi ajanlýk kurumlarýna eylemlerle baþlayan çizgi, nihayet Siyonist Ýsrail'in Türkiye'deki ajanlarýndan Baþkonsolos Efraim Elrom'a kadar uzanmýþ ve nihayet Kýzýldere öncesinde de Ünye Radar Üssünde dinleme ve casusluk faaliyeti yapan Ýngiliz ordusunun görevlilerine dek varmýþtýr. Bütün bu eylemler, bugün milliyetçilik edebiyatý yapan Amerikan iþbirlikçisi faþistlerin aklýnýn hayalinin yetiþmeyeceði eylemlerdir. Ve Mahir Çayan'la yoldaþlarý bütün bunlarý yaparken onlar üniversitelerde antiemperyalist öðrencileri öldürmekle, 6. Filo'yu Protesto mitinglerine saldýrýp katliamlar düzenlemekle meþguldürler! Son Deðil, Baþlangýç... Kýzýldere'yi bir son deðil baþlangýç yapan iþte bu kararlý ve tutarlý mücadele çizgisidir. Bol keseden atýp tutan deðil, bizzat kendi yaþamýný ortaya koyarak yürütülen bu mücadele çizgisi, Türkiye devrimci hareketinin tarihinde tam anlamýyla bir çýðýr açmýþ ve daha sonradan gelen binlerce devrimcinin yolunu aydýnlatmýþtýr. Denilebilir ki Mahir Çayan, kendisiyle ayný yýllarda dünyanýn dört bir köþesinde emperyalizme karþý elde silah savaþan diðer devrimci önderlerle ayný kumaþtan, ayný hamurdandýr. Bolivya'da Che Guevara, Nikaragua'da Carlos Fonseca, Ýran'da Bijan Cezani ve diðerleri Bu, haklý olarak edinilmiþ bir halk kahramanlýðý sýfatýdýr. Bugün, aradan 35 yýl geçtikten sonra günümüze baktýðýmýzda, 1972 Mart'ýnda olup bitenlerin önemini kavramak daha kolaydýr. Aradan geçen zaman içersinde emperyalizme baðýmlýlýk ve iþbirlikçilik öyle bir noktaya gelmiþtir ki, emperyalizm artýk tam da Mahir Çayan'ýn o zamanlar dediði gibi "içimizdeki bir þey" olmuþtur. Üstelik artýk iþbirlikçilik, yüzsüzlük ve piþkinlik gibi özellikler de kazanmýþ ve ülkeyi yönetenler uþaklýk iliþkilerini gizlemeye bile gerek duymaz olmuþlardýr. 12 Eylül cuntasýnýn yapýldýðý gece "bizim çocuklar iþi becerdi" diyenler bizzat CIA yetkilileridir. Her seçimden önce ABD'ye gidip akýllar fikirler almak, Türkiye'de artýk bir siyaset geleneðidir ve üstelik yalnýzca politikacýlar deðil Genelkurmay Baþkanlarý bile ayný yoldan geçmektedir. Türkiye'nin son 50 yýlýnda ABD üniversitelerinde ABD bursuyla okumamýþ bir baþbakan yoktur; bu furyaya yetiþemeyenler de çocuklarýný okutuyorlar! NATO eðitimi almamýþ bir generalin de bu ülkede Genelkurmay baþkaný olma ihtimali yoktur. Dahasý, artýk bu ülkede "ben ülkemi pazarlamakla mükellefim" demek ve "gelin garantiniz benim" diyerek uluslar arasý þirketlerin iþ takipçiliðini bizzat yapmak baþbakanlarýn en temel niteliklerinden olmuþtur. Fýndýk fiyatlarýnda ortaðý olduðu Amerikan þirketini kollamak, Dünya Bankasý'nýn emirleriyle bazý tarým ürünlerinin ekimini yasaklamak, tarýma verilen desteði kesip üretici köylünün gýrtlaðýný kesmek, gizlenen iþler de deðildir. Siyonist Ýsrail kasaplarýyla anlaþma 4 HALK KÜLTÜR MERKEZÝ DERNEÐÝ Tel:

5 üstüne anlaþma yapmak, Amerikan emperyalizminin iþgal operasyonlarýna katýlmak için yanýp tutuþmak, bu olmadýðýnda da bütün havaalanlarýný savaþ uçaklarýna açmak yine hükümetlerin ve ordunun baþta gelen görevleridir. Bugün Kýzýldere nin Anlamý Ýþte bugünün Türkiye'si böyle bir Türkiye'dir. Ve iþte böyle bir Türkiye'de Kýzýldere'yi anýyoruz. Onlarýn kahramanlýklarý böyle bir Türkiye manzarasý içinde bir kez daha anlam kazanýyor. Kýzýldere'de kerpiç bir evin damýndan emperyalizme ve iþbirlikçilerine meydan okuyan irade, bugün yeniden düþünüldüðünde muazzam bir önem arz ediyor. Kendileri için, kendi çýkarlarý için hiçbir þey istemeyen, yaþamlarýný ortaya koyarak halklarýn davasýný savunan bu insanlar, bugün emperyalizme tepki duyan, ona karþý savaþmak isteyen herkes için güçlü bir örnek oluþturuyorlar. Kýzýldere iþte bu yüzden bir son deðil, baþlangýçtýr. Kýzýldere iþte bu yüzden emperyalizme ve iþbirlikçilerine karþý bir savaþ manifestosudur. Türkiye'de emperyalizme karþý savaþmak isteyen herkes bu milat noktasýný ilk kilometre taþý olarak seçmek zorundadýr. Devrimci sosyalist hareket, bu manifestonun ve baþlangýcýn mirasçýsý ve takipçisidir. Devrimci sosyalist hareket, onlarýn açtýðý ýþýklý yoldan yürümekte kararlýdýr. Kýzýldere'yi unutmak bu topraklarýn havasýna suyuna ihanet etmekle eþdeðerdir. Yolumuz Kýzýldere'de Düþenlerin Yoludur Ya Özgür Vatan Ya Ölüm Kurtuluþa Kadar Savaþ Ulaþ'tan, Bedrettin'e ve Serpil'e... Devrimci Kurtuluþ Mücadelemiz Sürüyor... KAÐITHANE Þubat ayýnda þehit düþen Ulaþ Bardakçý, Bedrettin Þýnnak ve Serpil Polat Yoldaþlar; Kaðýthane Halk Kültür Merkezi emekçilerinin 18 Þubat 2007 Pazar günü saat 16:00'da KHKM'de düzenlenledikleri etkinlikle anýldý. Etkinlik, farklý günlerde ve yýllarda, ama ayný ayýn içinde ve ayný partinin mücadelesinde þehit düþen yoldaþlarýmýz için yapýlan bir dakikalýk saygý duruþuyla baþladý. Ulaþ Bardakçý, Bedrettin Þýnnak ve Serpil Polat yoldaþlar hakkýnda yapýlan konuþmalardan sonra türküler söylendi ve Cephe Marþý nýn hep bir aðýzdan okunmasýyla anmaya son verildi. MALTEPE Maltepe Halk Kültür Merkezi emekçileri, 19 Þubat 2007 Pazartesi günü saat 19:30'da Þubat ayýnda aramýzdan ayrýlan Ulaþ Bardakçý, Bedrettin Þýnnak ve Serpil Polat Yoldaþlarýn anmasýný gerçekleþtirdi. Anmaya HKM bünyesinde çalýþmalarýný sürdüren Grup Diyar da katýlarak, ezgilerini Ulaþ Bardakçý, Bedrettin Þýnnak ve Serpil Polat için seslendirdi. MHKM emekçilerinin hazýrladýðý þiir dinletisinin de yapýldýðý etkinlikte, þehit düþen yoldaþlarýmýzýn bizim için örnek alýnacak hayatlarý anlatýldý. Anma Cephe Marþýnýn okunmasýyla son buldu. AVCILAR Avcýlar HKM'de 24 Þubat 2007 cumartesi günü saat da baþlayan etkinlikte öncelikle Serpil, Ulaþ ve Bedrettin yoldaþlar þahsýnda bir dakikalýk saygý duruþu yapýldý. Daha sonra söz alan bir HKM emekçisi 3 yoldaþ hakkýnda bir konuþma yaptý. 'Ben Ýhtilal' þiirinin ardýndan Ulaþ'a Aðit türküsü söylendi. Daha sonra Avcýlar HKM emekçisi bir arkadaþ Ulaþ, Serpil ve Bedrettin yoldaþlar ve Devrimci Sosyalist hareketimizin tarihi ile ilgili bir sunum yaptý. Ayrýca etkinliðe katýlanlardan bir kiþi de söz alarak, devrimci sosyalist hareketimiz ve þehit yoldaþlarýmýz hakkýnda kýsa bir konuþma yaptý. Yapýlan sunumun ardýndan etkinlik sona erdi. MALTEPE HALK KÜLTÜR MERKEZÝ Tel: DERSÝM 18 Þubat 2007 günü yapýlan anma saygý duruþu ile baþladý ve konuþmalar yapýldý. Ulaþ, Bedrettin ve Serpil yoldaþlarýn kiþiliklerinin ve davaya sarýlmalarýnýn örnek alýnmasý gereken özellikler olduðu vurgulandý. Önder ve kurucu yoldaþlarýn yaþamlarý anlatýlarak anma sonlandýrýldý. sosyalist barikat 29

6 Newroz Kutlu Olsun Newroz Kutlu Olsun Newroz Kutlu Olsun Newroz Piroz Be Newroz Piroz Be Newroz Piroz Be sosyalist barikat 30 Yine Newroz geliyor, ateþlerle, halaylarla Yine Newroz geliyor ve inkârcýlar, imhacýlar daha þimdiden felaket tablolarý çizmeye baþladýlar bile. 21 Mart, ayný zamanda Dünya Irkçýlýkla Mücadele Günü olduðundan olsa gerek, bütün ýrkçýlar Newroz'dan pek gocunuyorlar. Ama Newroz'a söz geçmiyor yine de; her yýl bahar baþlangýcýnda çýkýp geliyor ve isyan ateþlerini körüklüyor. Newroz, Kürt halký baþta olmak üzere Ortadoðu halklarýnýn bayramýdýr. Newroz, aydýnlýk bir gelecek umudunun yüzyýllardýr sönmeyen ýþýðýdýr. *** Yine Newroz geliyor ve ýrkçýlar arasý komiklik yarýþmalarý baþlýyor. Artýk yumurta tokuþturanlar mý ararsýnýz, kýmýz içenler mi, örs üzerinde zor bela demir dövmeye çalýþarak gülünç duruma düþen bakanlar, milletvekilleri mi Ne ararsanýz var! Newroz'un bir Türk bayramý olduðunu yüzyýllar sonra birdenbire keþfettiler! Daha düne kadar Türk tarihinde "yok" sayýlan bir bayram Kürtlerin demokratik hareketi yükselince birdenbire hatýrlanýverdi. Üstelik iþin daha da komik yaný, bu bayramýn "keþfedilmesi" de gerekmiyordu. Yüzlerce yýldýr, bütün Ortadoðu'da (ve muhtemelen Orta Asya dahil baþka yerlerde de) baharýn geliþi þöyle ya da böyle bir bayramdýr ve halklar bu bayramý kutlarlarken kimsenin fikrini sormaya da gerek duymamýþlardýr. Ama Newroz, Kürtler için özel bir anlam taþýr ve zaten oligarþinin temsilcileri asýl rahatsýz eden de zaten o özel anlamdýr. Newroz, Demirci Kawa'nýn ezilenlerin temsilcisi olarak ortaya çýkýp Zalim Dehak'ýn sarayýný baþýna yýktýðý gündür. Kürt halkýný zulüm altýnda inleten Dehak'ýn saltanatý, böylece Kawa'nýn öfkeli çekiciyle daðýlýp gitmiþ ve daðlarda özgürlük ateþleri yanmaya baþlamýþtýr. Bu yüzdendir ki Kürt halký, yüzlerce yýldýr 6 her 21 Mart'ta daðlarda, ovalarda ve her yerde ateþler yakarak Kawa'nýn zaferini kutluyor. *** Bu yýlýn Newrozu bütün Ortadoðu halklarý ve özellikle Kürtler için son derece kritik koþullarda geliyor. Bugün bütün Ortadoðu kan ve ateþle yoðrulmakta, tarihin en aðýr koþullarý altýnda yaþamaktadýr. Amerikan emperyalizminin iþgali altýndaki Afganistan ve Irak'ýn yanýnda, Siyonist Ýsrail tarafýndan kana boyanan Filistin topraklarý, hem derin acýlar çekiyor, hem de direniþ destanlarý yazýyor. Öte yandan Kürt halký için ise durum daha da kritiktir. Bir yanda Güney'de 2003'ten bu yana Amerikan emperyalizminin iþgalinin yarattýðý durum vardýr. Ýþgal güçleriyle iþbirliðinden medet uman Güneyli Kürt liderler bu karmaþýk tablo içersinde bir fiili durum yaratmýþlardýr. Bu, bir yandan emperyalistlerden özgürlük dilemek gibi onursuz ve onursuz olduðu kadar da sonuçsuz bir durumu ortaya çýkarýrken, diðer yandan ise Kürt halkýnýn yüzlerce yýllýk haklý umutlarýný da canlandýrmaktadýr. Kuþkusuz Kürt ulusunun hiç yok olmayan umudu baðýmsýzlýk ve özgürlüktür ve bu umut her þeye raðmen ayaktadýr. Bu arada kendi Kürtlerine zulmetmekle yetinmeyen Türkiye oligarþisi Güney Kürdistan'a da tehditler yaðdýrmakta, ABD ile anlaþarak bölgedeki Kürt ulusal direniþini bitirmeyi amaçlamaktadýr. Bütün iliþkiler bugün son derece hassas dengeler arasýna sýkýþmýþ durumdadýr. Kuzey'de ise, Kürt ulusal hareketinin düzen içinde çözüm arayýþlarýna karþý Türkiye oligarþisinin yanýtý daha çok baský ve daha çok operasyon olmaktadýr. Geleneksel inkâr ve imha anlayýþý bir milimetre bile deðiþmemiþtir. Daha geçen yýl Diyarbakýr sokaklarýný kana bulayan sömürgeci oligarþi, en küçük bir AVCILAR HALK KÜLTÜR MERKEZÝ

7 kýpýrdanýþý ayný biçimde boðmakta tereddüt etmemektedir. Ýstedikleri, tam ve kesin bir teslimiyet, onursuz bir razý oluþtur. Egemenlerin arasýnda çeþitli çeliþkiler olsa da en iyi anlaþtýklarý nokta budur: Kürt halkýnýn mücadelesini kolunu kanadýný kýrmak ve mücadele azmini bitirmek Bu konuda duvarlara Kürtlere hakaret yazýlarý yazan kontra çeteleriyle en yumuþak görünen liberaller tamamen hemfikirdir. Ancak buna karþýn, Kürt halkýnýn ve özellikle de metropollere savrulmuþ olan yoksul Kürtlerin mücadele azmi, özgürlük isteði kýrýlamamýþtýr. Derin bir öfke gitgide birikmekte ve deðiþik yerlerde sýk sýk patlak vermektedir. Halkýn kendi kaderini tayin etme, kendi istediði biçimde yaþama isteði bütün engelleri aþýyor, bütün barikatlarý zorluyor. Kürt halký iþte bu koþullar altýnda yeni bir özgürlük bayramýna, Newroz'a hazýrlanýyor. Yeniden alanlara çýkmak, yeniden ateþler yakýp özgürlük ve baðýmsýzlýk isteðini dile getirmek Kürt halkýnýn en doðal isteðidir. Yumurta tokuþturucusu komik adamlar ne yaparlarsa yapsýnlar, Newroz bu amacýndan sapmamýþtýr, sapmayacaktýr. *** Bugün gelinen nokta kritiktir ve halklarýn kaderlerini derin baðlarla birbirine baðlamaktadýr. Bütün Ortadoðu ateþler içinde yanarken, kimsenin içine kapanarak bencillikle hareket etmesi mümkün deðildir. Bugün Demirci Kawa'nýn çekici bütün Ortadoðu emekçilerine gereklidir. Bölgenin tamamýnda büyük bir ateþ akmak, bütün emperyalist soyguncularý ve sömürgeci iþbirlikçilerini, zalimleri defetmek ve özgür, kardeþçe iliþkileri yeniden kurmak bütün Ortadoðu halklarýnýn ortak görevi haline gelmektedir. Kendi yollarýndan kendi siyasal örgütleniþleriyle yürüseler de bütün emekçi halklar yollarýný kesiþtirmek, zumla karþý devrimci bir dayanýþma yaratmak zorundadýrlar. Öte yandan, Türkiye cephesinde oligarþi tarafýndan beslenip büyütülen þovenizm, halklarýn mücadelesiyle püskürtülmelidir. Hrant Dink cinayeti düzen cephesindeki iç hesaplaþmalarla da ilgilidir belki ama asýl iþlevlerinden biri bütün emekçilere, ezilenlere gözdaðý vermek, sindirmektir. Bu koþullarda halklarýn kardeþliðini ve devrimci dayanýþmasýný öne çýkarmak, þovenizme karþý tereddütsüz bir mücadele yürütmek ve Newroz günü Kürdüyle, Türküyle, Ermenisiyle, Lazýyla, faþizmin karþýsýna dikilmek hayati bir sorun haline gelmiþtir. Kawa'nýn çekicini bütün katillerin tepesine indirmek, Dehaklarýn karþýsýna tek bir yürek gibi çýkmak hepimizin görevidir. 21 Mart günü alanlardayýz. 21 Mart günü, faþizme ve sömürgeciliðe karþý halklarýn kardeþliði için Newroz ateþlerinin baþýndayýz. 21 Mart günü, özgürlük isteðini bir kez daha haykýrmak, halklarýn gücünü ortaya koymak için alanlardayýz. Halk Kültür Merkezleri, emperyalizme, sömürgeciliðe ve faþizme karþý tereddütsüz, net bir tutumla yürüyor. Halk Kültür Merkezleri, uluslarýn kendi kaderlerini tayin etme hakkýnýn kararlý bir savunucusudur ve bundan hiçbir biçimde taviz vermemektedir. Halk Kültür Merkezleri, bütün uluslardan ve inanýþlardan bütün emekçileri Newroz alanlarýna çaðýrýyor. Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði KALAN HALK KÜLTÜR MERKEZÝ TEL: sosyalist barikat 31

8 HALEPÇE... SÖZÜN TÜKENDÝÐÝ YER... sosyalist barikat 32 Halepçe Mart Umudun ve Özgürlüðün Bayramý Newroz dan birkaç gün önce... Saddam þöyle emir veri yordu yardýmcýsýna: Geriye dönüþsüz olsun; ki oradan çýkýp gitsinler... Geriye dönüþsüz oldu gerçekten de, çoðu çocuk ve kadýn beþ binden fazla Kürt, bir daha hiç geri dönemediler! Sokaklar ceset doluydu Halepçe de, çocuklarýný korumak isteyen anneler-babalar, kamyonet kasalarýnda öylece katýlýp kalmýþ çocuklar... BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan raporda, Irak'ýn silahlandýrýlmasýnda 1991 yýlýna deðin en çok ABD ve Alman þirketlerinin adý geçmekteydi. 80'den fazla Alman ve 75 Amerikan þirketi Irak'a çeþitli silahlarý satmýþtý. Irak, biyolojik silah programý için antraks maddesini bir Amerikan laboratuarýndan saðlamýþtý. Nükleer silah programýnýn önemli parçalarýný Amerikan enerji Bakanlýðýna baðlý Los Alamos ve Lawrence Livermore nükleer silah üretim atölyelerinden almýþtý. Bu teslimatlar, "Pentagon ya da Amerikan Ticaret, Enerji ve Tarým Bakanlýklarýnýn resmi izniyle yapýlýyordu." (Dw-World'de, Andreas Zumach, ). Kullanýlan silahlar ve kimyasal malzemeler ABD malýydý, hani þu Saddam ýn boynuna dolanan ip gibi... Kürt halký unutmayacak... Ortadoðu unutmayacak... Demirci Kawa nýn çekici bütün zalimlerin tepesine inene dek... 8 BÝJÝ BRATÝYA GELAN YAÞASIN HALKLARIN KARDEÞLÝÐÝ

9 Maltepe Halk Kültür Merkezi: 2. Yýlda Ýnanç ve Kararlýlýkla "Emperyalizme, Uyuþturucu, Çeteleþme ve Yozlaþmaya Karþý Özgür Ülke Ýnsanca Bir Yaþam Ýçin Halk Kültür Merkezleri'nde Birleþiyoruz" þiarýyla çalýþmalarý yürütülen Maltepe HKM ikinci kuruluþ yýldönümü etkinliði 25 Þubat 2007 Pazar günü, Ýstanbul Maltepe'de yapýldý. Atalar Serenad düðün salonunda saat 13:00'de selamlama konuþmasýyla etkinlik baþladý. Þubat ayýnda þehit düþen Ulaþ Bardakçý, Serpil Polat ve Bedrettin Þýnnak Yoldaþlarýn þahsýnda tüm devrim ve sosyalizm þehitleri için yapýlan bir dakikalýk saygý duruþunun ardýndan Halk Kültür Merkezleri Dönüm Sözcüsü Alev Çevik bir konuþma yaptý. Çevik, konuþmasýnda; emperyalizmin dünya halklarýna yönelik saldýrýsýna, iktidarlarýn iþbirlikçi tutumuna, halklara yozlaþtýrmak için yapýlan uyuþturucu, çeteleþme, fuhuþ vb. saldýrýlara yer verdi. Çevik; bütün emekçileri HKM saflarýnda mücadeleye çaðýrdý. Sonrasýnda, Maltepe Halk Kültür Merkezi Halk Oyunlarý Ekibi sahne aldý. Antep yöresinin oyunlarýný sergileyen halk oyunlarý ekibi, zýlgýtlarla ve alkýþlarla oyunlarýný bitirdi. Daha sonra, HKM Sinema Kolektifi'nin Betül Altýndal için hazýrladýðý film sunuldu ve Grup Diyar sahne aldý. Arapça ve Türkçe halk türkülerini seslendiren Grup Diyar, söylediði marþlarla geceyi renklendirdi. Bu arada Grup Diyar'ýn tutuklu solisti Kahraman Ay ve Ýsrail karþýtý eylemde tutuklanan Sevda Göktaþ mesajlarýyla etkinliði selamladýlar. Maltepe Halk Kültür Merkezi Kadýn Komisyonu üyesi yoldaþýn yaptýðý konuþmada, bütün emekçi kadýnlar, sýnýfsal, ulusal, cinsel sömürüye karþý, 4 Mart'ta Ýstanbul Kadýköy'de yapýlacak olan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü kutlamasýna çaðrýldý. Bir kadýn emekçi Nazým Hikmet'in "Kadýnlarýmýz" adlý þiirini okudu. Ardýndan sahne alan MHKM Halk Korosu da halk türküleri seslendirdi. MHKM Tiyatro Topluluðu nun oyununun konusu ise oligarþinin gecekondu mahallelerinde yaptýðý yýkýmlardý. En son olarak sahneye Hilmi Yarayýcý çýktý. Bütün kadýnlarýn 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Gününü Kutlayan ve bu etkinliði düzenleyen Halk Kültür Merkezi emekçilerine çalýþmalarýnda baþarýlan dileyen Hilmi Yarayýcý, türkü ve marþlarý seslendirdi. Yarayýcý'nýn dinletisinin sonlanmasýnýn ardýndan kapanýþ konuþmasýyla etkinlik sonlandýrýldý. Konuþmada; bütün emekçiler Halk Kültür Merkezi saflarýnda mücadele etmeye çaðýrýldý. AHKM'den Birinci Yýl Yemeði... Avcýlar Halk Kültür Merkezi; kuruluþunun birinci yýlýnda tüm dostlarýyla düzenlediði yemekte buluþtu. 17 Þubat 2007 Cumartesi günü, Avcýlar Sahilde bulunan Beygen Restoran da düzenlenen yemek, saat 19:00 sularýnda baþladý. Avcýlar Halk Kültür Merkezi adýna tüm katýlýmcýlara yapýlan konuþmada AHKM'nin bundan bir yýl önce, emekçi halký örgütlemek, varoþlarda ki iþçi ve emekçilerle buluþmak için yola çýktýðýna deðinildi. ÖZGÜR ÜLKE, ÝNSANCA YAÞAM ÝÇÝN HALK KÜLTÜR MERKEZLERÝNDE BÝRLEÞÝYORUZ 9 Halk Kültür Merkezleri bünyesinde çalýþmalarýný yürüten Grup Diyar'ýn da sahne aldýðý gece, sýcak sohbetler, türküler, halaylar ve kafkas oyunlarýyla saat 23:00 sularýnda son buldu. sosyalist barikat 33

10 sistemin karanlýk yüzü sosyalist barikat 34 ÝNSANLIK ONURUNU AÞAÐILAMANIN EN KÝRLÝ YOLLARINDAN BÝRÝ: FUHUÞ Bu sayýmýzdaki Sistemin Karanlýk Yüzü adlý köþemizi Dünya Emekçi Kadýnlar Günü dolayýsýyla kadýn bedeninin en iðrenç aþaðýlanmasý olan fuhuþ a ayýrdýk. Bu köþemizi yayýnlamaya baþladýðýmýzdan bu yana kapitalizmin insanlarýn yaþamýna soktuðu çirkeflikleri inceledik. Bundan sonra da bunlarý yazmaya devam edeceðiz. Ama bu sayýda özel olarak insanlýk için kara leke olarak varlýðýný sürdüren fuhuþu inceleyeceðiz. Özellikle, son yýllarda, fuhuþun yaygýnlaþmasý ve kapitalizmin fuhuþtan elde ettiði kâr, yazýmýzý daha önemli kýlýyor. Fuhuþ ve Gerçeklik Fuhuþun tarihi sýnýflý toplumlar tarihi kadar eskidir. Fakat insan bedeni üzerinden kâr edip para kazanmak ve bunun yasalara baðlanmasý tam anlamýyla ve tüm kurumlarýyla kapitalizm döneminde gerçekleþmiþtir. Bu konuyu açmadan fuhuþun sözlük anlamýna bakarsak, meslek ya da alýþkanlýk olarak para ya da baþka deðerler karþýlýðýnda genellikle eþ ya da arkadaþ dýþýndaki kiþilerle ve hemen hiç ayrým gözetmeksizin cinsel iliþkide bulunmadýr. Ancak bu taným olayýn gerçek anlamýný vermemekte, hatta fuhuþu sýradan bir olgu haline sokmaktadýr. Oysa fuhuþ, tamamen bilinçli bir þekilde yapýlan sömürünün ta kendisidir. Hayatýn her alanýnda kendine kâr alanlarý açan kapitalizm, kadýnlarý reklam ve ticari kar amaçlý cinsel bir obje görmesiyle fahiþeliði de sömürü alaný haline getirmiþtir. Bugün dünyada milyonlarca kadýn kapitalizmin bu sömürü çarký arasýnda ezilmektedir. BM raporlarýna göre dünyada satýlan kadýn ve çocuk sayýsý 1.7 milyondur. Ülkemizde ise genelevlerde kayýtlý olarak üç bin`den fazla kadýn fuhuþ yapmaktadýr. Yüz bin`den fazla kadýn ise kayýt dýþý fuhuþ yapmaktadýr. Fuhuþun kayýtlý yapýlmasý ve sektör olarak görülmesi; devlet ve mafya zincirinin bu organizasyonlar içindeki ortaklýðýný, pastadan aldýðý payýn büyüklüðünü göstermektedir. Fuhuþun Sebepleri Bilindiði gibi, kapitalizm eþitsizlikler düzenidir. Azýnlýðýn daha rahat bir yaþam sürmesi çoðunluðu sömürmesine baðlýdýr. Geçimini saðlayacak kadar ücret bile alamayan çoðunluða yaþatýlan hayat, yaþamýn içinde farklý anlamlarda karþýlýðýný bulur. Bu ekonomik durum insan kiþiliðinden tutalým da, en u- fak insan iliþkisine bile nüfuz eder. Toplumu oluþturan bireyler birbirine benzemeye baþlar. Hayatta kalma mücadelesi artýk bir yarýþ kulvarýdýr. Herkes birbirinin sýrtýna basarak, birbirini ezerek bunu gerçekleþtirir. Kadýn ve erkeðe yüklenen misyonlar, kapitalizmin eþitsizlikler dünyasýný yansýtýr. Kadýný cinsel bir obje, çocuk yetiþtirme aracý ve ev iþlerini yapan, erkeðe hizmet eden bir meta olarak görmeye baþlamýþtýr. Bu da aile içi gizli köleliðin ortaya çýkýþý ve ilk özel mülkiyet olarak kadýnýn görülmesini ifade etmektedir. Ve böylece kadýnýn cehennemi baþlamýþ olur. Kadýn özgürleþirken erkek egemen sömürünün en köklü malzemesi haline gelir. Fabrikada, büroda, tarlada, aile içi yaþamda vb. yaþamýn sürdüðü her alanda kadýn artýk metadýr. Erkek egemen anlayýþ tarafýndan alýnýr, satýlýr. Fuhuþ da bunun en meþrulaþtýrýlmýþ halidir. Burada fuhu- þun sebeplerini madde madde sýralarsak; - Yoksulluk; yoksulluðun zorla sokaða ittiði insanlar bir süre sonra zorla ve tehditle fuhuþun bir KADININ KURTULUÞU DEVRÝMDE, SOSYALÝZMDE 10

11 parçasý haline geliyor. - Emperyalist iliþkiler ve militarizm; kadýnlar öteki ganimetler gibi el konulabilir olarak görüldüðünden, iþgal altýndaki ülkelerde tecavüz ve zorla fuhuþ çok yaygýndýr. - Aile içi fiziksel þiddet (vurma, dövme, yaralama, öldürme vb.) - Ekonomik istismar (kadýnýn çalýþmasýna, maaþýna, gelirine, mal varlýðýna el koymak vb) - Psikolojik istismar (baðýrmak, aþaðýlamak, hakimiyet kurmak, iþe yaramazmýþ gibi davranmak vb.) - Namus cinayetleri adý altýnda gerçekleþtirilen kadýnýn yaþam hakkýna yönelik ihlaller. - Yaþamýn her alanýnda ( iþ yerinde, okulda vs.) tecavüz, cinsel taciz, sarkýntýlýk, fuhuþa zorlama gibi fiziksel ve psikolojik þiddet. Rakamlarla Fuhuþ Bundan 3 yýl önce yapýlan bir araþtýrmaya göre, fuhuþ yaptýrýlan kadýnlarýn sayýsý 100 bini buluyor. Günümüzde ise bu rakamýn ikiye katlandýðýný söyleyebiliriz. Yine bu araþtýrmaya göre ülkemizde 56 genelevde 3 bin kadýn fuhuþ yapmaktadýr. Bugün fuhuþ yapma yaþý 7-8 lere kadar düþmüþtür. Ülkemize fuhuþ mafyasýnýn eline geçen para ilk belirlemelere göre 3-4 milyar dolarý bulmaktadýr. Kapitalizmin insan bedeni üzerinde saðladýðý kârýn sýnýrý yoktur. Dünyada bugün 1,7 milyon kadýn ve çocuk, fuhuþ yapmaya maruz býraktýrýlýrken, dünyanýn çeþitli merkezleri tarafýndan Asya ya düzenlenen turlarda kadýn ve çocuk bedeni 1 dolara satýlýyor. Her yýl 50 bine yakýn kadýn ve çocuk hizmetçilik, fuhuþ vb. iþlerde çalýþtýrýlmak için ABD ye getiriliyor. Örneðin 1996 yýlýnda, ABD baþta olmak üzere, dünyanýn çeþitli yerlerinden Tayland ý fuhuþ için ziyaret eden 5 milyon kiþidir ve böylece fuhuþ turizminden elde edilen para da 26.2 milyar dolardýr. Bir baþka araþtýrmaya göre, fuhuþ, Endonezya, Malezya, Tayland ve Filipinler de gayrisafi milli hasýlanýn yüzde 2 ila 14 ünü oluþturuyor. ILO ya göre, bu ülkelerde fuhuþ, artýk ekonomik, sosyal ve siyasi yaþama entegre olmuþtur. Japonya da fuhuþ mafyasýnýn yýllýk kârý 83 milyar dolardýr. Hollanda da ise ayný gelirin 1 milyar dolar olduðu söyleniyor. Almanya da 400 bin kiþinin bedeni üzerinden para kazanýlýyor; her gün 1.2 milyon erkek fuhuþ alanýnda müþteri olarak yer alýyor ve bu kirli alanýn yýllýk cirosu 18 milyar dolardýr. Bu arada hayatýmýzýn bir parçasý olan Ýnternet üzerinden de fuhuþta çok büyük paralar dönmektedir. Ýnternet in yüzde 70 ine yakýn bir kýsmýnýn seks içerikli olduðu sanýlýyor. Buradaki pazarýn yürütülüþ tarzý da kredi kartý üzerinden yapýlýyor. Kapitalist Sömürüye Karþý Kadýn-Erkek Elele Kadýn vücudu üzerinden yapýlan sömürü ve kâr, kapitalizmin hüküm sürdüðü her yerde kanýksanýr olmuþtur. Bu sömürü biçimi topluma kabul ettirilerek meþru hale getirilmiþtir. Kapitalizmin insan bedeni üzerinden elde ettiði kâr, bu sistemin insanlýða yabancýlaþmýþ olduðunu gösterir. Kadýn bedeni üzerindeki bu sömürü artýk çirkef haline gelmiþtir. Devletiyle, mafyasýyla, çakalýyla, insanlýk onuru ayaklar altýna alýnmýþtýr. Bu durumda biz devrimcilerin iþi iki kat daha fazla zorlaþmýþtýr. Bütün insanlýðý fuhuþ üzerinden dönen ranta karþý örgütlemenin, fuhuþa hayýr demenin yollarýný bulmalýyýz. Bunun için 8 Martlar yetmemektedir. Ýnsanlýðýn onurunu teslim etmek de sadece ve sadece devrimin yapabileceði bir iþtir. FUHUÞ ÝNSANLIK SUÇUDUR 11 sosyalist barikat 35

12 Kapitalizmin Acýmasýzlýðý ve Kadýn KARANLIKTA DANS sosyalist barikat 36 Yön.: Lars Von Trier "Müzikaller hep mutlu sonla biter." Böyle biliriz. Ama eðer dans karanlýkta yapýlýyorsa, ýþýl ýþýl bir dünya kararmaya baþlýyorsa... Ve bu dünyadaki tek varlýðýnýz olan oðlunuzun dünyasý da zamanla kararacaksa, bu müzikal neþeyle ve mutlu sonla bitmeyebilir. Karanlýkta Dans; 1960 yýllarda Çekoslovakya'dan Amerika'ya göç eden Selma'nýn, fabrikada çalýþan iþçilerin, hayatýn her alanýný müzikalleþtiren bir kadýnýn ve onun yavaþ yavaþ kararmaya baþlayan dünyasýnýn film karelerine sýðdýrýlmýþ þekli... Filmin baþrolünde müzik ve sinema sanatçýsý Björk; gözleri yavaþ yavaþ görme yeteneðini kaybeden ve bu hastalýðý genetik bir þekilde oðlunda da bulunan bir annenin yaþamýný canlandýrýyor. Fabrikada makinalarýn ritmik seslerine kendini kaptýrýp, kendi iç dünyasýndaki hayalleriyle bütün iþçilere müzikal konseri veren, sürekli müzikalleri düþünen bir kadýn. Selma; kendinde baþlayan ve çocuðunda da ilerleyen süreçlerde ortaya çýkacak olan hastalýðýn engellenebildiðini, ancak yapýlmasý gereken tedavi için çok yüksek bir miktarýn gerekli olduðunu öðrenir. Her þeyini Çekoslovakya'da býrakarak Amerika'ya gelir. Burada bir polisin sahip olduðu arsa içinde bulunan yýkýk dökük bir karavanda çocuðuyla birlikte yaþamaya baþlar. Filmin bu baþlangýç sahnelerinden itibaren sorgulanmaya baþlanan Amerikan rüyasý, ortaya konulan ise bu rüyanýn sistemin devamlýlýðýna ve dizginsiz bir sömürüye hizmet ettiði. Selma; çalýþmaya baþladýðý andan itibaren aslýnda bir rüyanýn içinde Oyn.: Björk, Catherine Deneuve, David Morse 12 olmadýðýný anlayan, çocuðunun ameliyatýnýn yapýlabilmesi için en temel gidelerin dýþýnda kesinlikle hiç bir harcama yapmayan, sürekli olarak para biriktirmeye çalýþan bir kadýn. Ve müzikal onun tutkusu, yaþamý... Ancak Selma'nýn gözleri gitgide görme yeteneðini kaybetmeye baþlamýþtýr. Ve çalýþtýðý fabrikada yaptýðý iþ, kesinlikle bir yoðunlaþma ve muazzam bir dikkat ister. Ama Selma paranýn hepsini toplayabilmek için çalýþmaya devam etmek zorundadýr. Fabrika buna izin vermez. Ve tüm bu duygular içinde yýkýk dökük karavanýna dönen Selma, burada karavanýn bulunduðu arazinin sahibi olan polis memuruna herþeyi anlatmaya baþlar. Burdan sonra, bütün annelik duygusu, bütün saygý, müzikal tutkusu ve hareketli kamera çekimleriyle bütünleþen filmin asýl konusu baþlamaktadýr. Sonuçta, hiç gücü kalmadýðý anda, yine hayallerinde canlanan müzikallerle idam sehpasýna yürüyen Selma, müzikalin belirlenmiþ sonunu deðiþtirir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü'nü kutlayacaðýmýz bu ayda, bu film, iþçi kadýnlarýn yaþadýðý sýnýfsal, cinsel sömürüyü gözlerimizin önüne sermesi, bütün sömürü biçimlerine farklý bir düþünce ve farklý bir çekimle yer vermesi nedeniyle izlenmeye deðer bir filmdir. DEVRÝMCÝ SANAT VE KÜLTÜR ÝÇÝN HKM LERDE ÖRGÜTLEN

13 Devrimin özgürleþtirdiði kadýnlarý karþý-devrim köleleþtirir sandino nun kýzlarý YAZAR: MARGARET RANDALL YAYINEVÝ: METÝS YAYINEVÝ Sandino'nun Kýzlarý kitabý, Margaret Randall adlý ABD asýllý yazarýn röportajlarýndan oluþuyor. Uzun yýllar Küba'da yaþayan yazarýn 1979 Kasým'ýndan 1980 Ocak sonuna kadar yaptýðý söyleþilerden oluþan bu kitap, devrimden 4-5 ay sonraki günlerin ruh halini yansýtmasý açýsýndan da önemli. "19 Temmuz 1979'da, Sandinist Ulusal Kurtuluþ Cephesi (FSLN) önderliðindeki Nikaragua halký, hemen hemen yarým yüzyýldýr verdikleri mücadele Anastasio Somoza'nýn korkunç diktatörlüðünün alaþaðý edilmesiyle son bulduðunda, sesini bütün dünyaya duyuran bir zafer kazanýlmýþ oldu. Sandino'nun Kýzlarý, Somoza'yý bozguna uðratmak için verilen mücadelede erkek kardeþlerinin yanýnda yer alan, Nikaragualý iþçi, köylü, burjuva ve meslek kadýnlarýný anlatýyor. Bu kadýnlar bize, Somoza döneminde, Devrim sonrasýnda ve bugün özgür bir ülke kurmaya çalýþýrken sürdürdükleri yaþamý açýklýyorlar. Eski rejimin vahþetini, zorbanýn altedilmesiyle son bulan harekete katýlmalarýný dile getiriyorlar. Kiþisel korkularýndan ve yitirdiklerinden de söz etmekle birlikte, daha çok kadýn ve militan olarak zaferlerini anlatýyorlar." (sayfa: 3) Kitabýn ilk bölümü devrimci savaþýn son birkaç yýlýnda kurulan AMPRONAC (Ulusun Sorunlarýný Göðüsleyen Nikaragualý Kadýnlar Birliði) örgütünün geliþim sürecinden deðiþik kesitler veriyor. Devrimden sonra savaþýrken yaþamýný yitiren ilk kadýn FSLN üyesinin adýndan hareketle Luisa Amanda Espinosa Nikaragualý Kadýnlar Birliði adýný alan örgüt, kadýnlarýn toplumla tam ve eþit bir bütünleþmeye girmelerinin önündeki engellerin yýkýlmasýna öncülük etmek için kurulmuþ. Daha sonraki bölümlerdeki röportajlarda ise örgütlenen, savaþan ve bu savaþta bambaþka bir kimliðe kavuþan, bu yepyeni eþit ve özgür konumlarýný týrnaklarýyla söküp alan kadýnlarla tanýþýyoruz. Çok tanýdýk geliyor bazýlarý; bir devrim hareketinin nasýl potansiyelleri ortaya çýkarabildiðine tanýk oluyoruz bir kez daha. Bir kez daha çocuðuna sahip çýkmakla iþe baþlayan militanlarla karþýlaþýyoruz. Sýradan bir köylüden gerillalar çýkaran bir devrim ateþinin barýndýðý topraklarda açmýþ çiçekler sýralanýyor sayfalar boyunca. Direnen, savaþan kadýnlarýn güzelliðinde yeþeriyor umudun filizleri. Devrimin özgürleþtirdiði kadýnlarý karþý-devrim köleleþtirir. Bu kitabýn yazýlmasýndan yýllar sonra devrimle aldýðý iktidarý seçimle teslim eden FSLN, daha sonrasýnda esaslý bir ideolojik erozyona uðrayarak bugünlerde yeniden "seçimle" iktidara gelirken (iktidara geliþ biçimine de uygun olarak) uzlaþtýðý katolik kilisesine verdiði tavizle kadýnlara kürtaj hakkýný kýsýtladý. Bu bile kadýnlarýn devrimden baþka bir kurtuluþu olmadýðýný ispatlamaya yeter. HKM LER HER ZAMAN YANIBAÞINIZDA MÜCADELEDE 13 sosyalist barikat 37

14 sosyalist barikat 38 RAF Önderlerinden Brigitte Mohnhaupt Serbest Alman Kýzýl Ordu Franksiyonu (RAF) örgütünün önderlerinden Brigitte Mohnhaupt hakkýnda þartlý tahliye kararý verildi. 1970'lý yýllarýn sonunda Federal Baþsavcý Sigfried Buback'ý cezalandýran örgüt timine üye olmak, Dresdner Bank Baþkaný Jürgen Ponto'yu cezalandýrmak ve Alman Ýþverenler Sendikasý Baþkaný Hans-Martin Schleyer'i esir alarak cezalandýrma eylemlerini organize etmek suçlamalarýyla 1985 yýlýnda yakalanarak tutuklanan Brigitte Mohnhaupt, 5 kez ömür boyu hapis cezasýna çarptýrýldý. 24 yýl hapis cezasý yatan Mohnhaupt; Stuttgart Yüksek Mahkemesinin verdiði þartlý tahliye ile Mart ayý içinde serbest býrakýlacak. Tahliye kararýnýn bu kadar uzun bir süre sonra verilmesinin sebebi; Mohnhaupt'un 'piþmanlýk belgesini' imzalamayý reddetmesinden kaynaklanýyor. Bilindiði gibi Alman Kýzýl Ordu Franksiyonu (RAF) 1990'larýn sonlarýna kadar eylemlerini ve varlýðýný sürdürmüþ, 1998 yýlýnda yayýnladýðý bir bildiriyle de örgütün daðýldýðýný halklara bildirmiþti. Örgütün kurucusu ve yöneticisi olan Andreas Baader ve Ulrike Meinhof ise ömür boyu hapsa mahkum edildikleri cezaevinde öldürülmüþtü. Fidel Castro Ýyileþiyor Küba Devlet Baþkaný Fidel Castro'nun Durumu Ýyileþiyor. Uzun zamandan beri hasta olan Fidel Castro 2006 Temmuz ayýnda bütün yetkilerini kardeþi Raul Castro'ya devrederek ameliyat olmuþtu. O zamandan bu yana kamuoyunun önüne çýkmayan Fidel Castro'nun Venezüella Devlet Baþkaný ile çe kilmiþ görüntüleri Küba devlet televizyonu tarafýndan yayýnlandý. Uzun süredir görüntülenemeyen Fidel hakkýnda söylentilerin fazlaca çoðaldýðý, hatta Fidel in kanser olduðu yönünde iddalarýn ortaya atýldýðý günlerde, Hugo Chavez'in de Fidel'in saðlýðýnýn iyi olmadýðýný söylemesi, karmaþýk bir durumu ortaya çýkarmýþtý. Ancak yayýnlanan görüntülerde Fidel'in halsiz olduðu ama eskisinden daha iyi durumda olduðu göze çarpýyor. Fidel'in doktoru, kanser söylentilerini yalanlarken, bütün dünya halklarý devrimci önder Fidel Castro'nun bir an önce iyileþmesini bekliyor Operasyonlara ve ABD Üslerine Karþý; Ýtalyan Halký Sokaklarda Ýtalya halklarý; yoðunlaþan Kýzýl Tugaylar baskýnlarýna ve ABD üssünün geniþletilmesine karþý tepkilerini ortaya koyuyor. Ýtalya çapýnda Kýzýl Tugay'lara yönelik tutuklama furyasýnýn baþlamasý, yönetici konumundaki sendikacýlarýn operasyon kapsamýnda tutuklanmasý, evlere baskýnlar düzenlenmesi, devrimci güçler tarafýndan protesto edildi. Protestolarda "kim terörist" vurgusu yapýldý. Tutuklananlar sendikacýlar da olduðu için, Ýtalya Baþbakaný Prodi sendikalara, üyeleri konusundaki denetimlerde dikkatli olmasýný söylemesi, ULÝ Genel Sekreteri Luigi Angeletti tarafýndan, kimse sendikacýlara ders veremez sözleriyle yanýtlandý. Yapýlan bu operas yonlar ve ABD'nin Vicenza'daki üssünün büyütülmesine karþý 18 Þubat 2007 Pazar günü yaklaþýk 100 bin kiþinin katýlýmýyla gerçekleþen eylemde Prodi Hükümetine ve Amerikan emperyalizmine karþý öfke egemendi. DÜNYA HALKLARININ KURTULUÞU SOSYALÝZMLE GELECEKTÝR 14 HALKLARINDAN... DÜNYA

15 Aþaðýdaki metin, bir bölge kadýn çalýþmasýnýn 8 Mart konulu toplantýsý için emekçi bir kadýn yoldaþ tarafýndan hazýrlanmýþ ve sunulmuþtur. Deðerli Emekçiler Sevgili Dostlar..! Hoþ geldiniz, Bu gün 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nü kutlamak ve 8 Mart'ýn önemini anlamak için buradayýz. 8 Mart Bundan yaklaþýk 150 sene önce Amerika'da New York'lu kadýn iþçilerin, tekstil fabrikasýndan sokaða çýkmasýyla ve seslerin yükseltmesiyle baþladý. Tek istekleri, eþit iþe eþit ücret ve günde 16 saat olan iþgününün azaltýlmasý idi. Hayvan gibi çalýþtýrýlmak istemiyorlardý. Onlarýn tek istekleri ve amaçlarý insanca çalýþma þartlarý talep etmekti. Ama patronlarýn ve Amerika devletinin yanýtý hayvanca oldu. Fabrika kadýn iþçilerin içeride olmasýna raðmen ateþe verildi ve yüzlerde kadýn iþçi yakýlarak öldürüldü. Ancak emekçi kadýnlarýn mücadelesi devam etti. Yaklaþýk 50 yýl sonra, 8 Mart 1908'de bu kez Chicago'da kadýnlar yine sokaða çýktý. Bu defa talepleri daha da ileri idi. Artýk azýcýk iyileþtirmeler onlara yetmiyordu. Kadýnlarýn bu kez talepleri 8 saatlik iþ günü, oy hakký, kreþ ve çocuk emeðinin sömürülmemesiydi. Ama katil Amerika'nýn yanýtý yine gecikmedi. Sokaklarda haklarý için gösteri ve yürüyüþ yapan kadýnlarýn üstüne ateþ açýldý. Ve bir günde 140 kadýn iþçi öldürüldü, yüzlercesi tutuklandý, sürüklendi, dövüldü. Ölümler, gözaltýlar, dayaklar cesur ve onurlu kadýnlarý yýldýrmadý yýlýnda toplanan 2. Uluslararasý Sosyalist Kadýn Konferansýnda Clara Zetkin'in önerisiyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü olarak ilan edildi. Bu kadýnlar emeklerinin kavgasýný verirken kurþunlananlar, yakýlanlar, öldürülenler, emeðiyle geçinmeye çalýþan, savaþan kadýnlardý. 8 Mart'ýn tarihi, iþte böyle kanlý bir mücadele geçmiþine dayanýrken, bu kadar acý bedeller ödenmiþken, bu gün ülkemizde burjuvazi tarafýndan içi boþaltýlmaya çalýþýlýyor. Politikacý eþlerinin, elini sýcak sudan soðuk suya sokmayan, kendi evini bile toplamaktan aciz, iþlerini hizmetçilere yaptýran kadýnlarýn, sanki doðum günü, evlilik yýldönümü gibi 8 Mart kutlamasýný þahsen ben hazmedemiyorum. 8 Mart'ý yaratan ve bu uðurda þehit düþen emekçi kadýnlarýmýza ihanet sayýyorum. 8 Mart maskeli balolarda, eðlence mekanlarýnda ortaya çýkmadý. Yangýnlarda, kurþun sesleri arasýnda, iþkencelerde tarihe yazýldý. 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü ezilen, hor görülen, Kürt illerinde töre cinayetlerine kurban giden, din olgusuyla sindirilip korkutulan, sokakta, iþyerinde, toplu taþýma araçlarýnda, hatta evinde bile cinsel tacize uðrayan, tv programlarýnda, gazetelerin arka sayfalarýnda cinsel obje olarak gösterilip sýrtýndan para kazanýlan, kadýn programlarýnda acýlarý üzerinden reytingler yapýlan kadýnlarýn günüdür. 8 Mart dünyaya getirdikleri çocuklarýna bile analýk edemeyecek hale getirilen, çocuklarýný istedikleri gibi okutamayan, hatta barakalarda, gecekondularda, çocuklarýna sýcacýk bir ortam yaratamayan, ciðerleri parça parça olan analarýn günüdür. Ýþ yerlerinde ahlaký ile çalýþmak isteyip de tacize uðrayan kýzlarýmýzýn ve kadýnlarýmýzýn artýk yeter deyip isyan ateþinin yaktýðý, insanca yaþam, iþ ve aþ talep ettikleri gündür. Yani bizim günümüzdür. Öyleyse 8 Mart'ýn; -Resmi tatil olmasý için -Medeni haklarýmýzý hayata geçirmek için -Ýnsanca yaþam hakký için -Ev iþlerinde, hiçbir sosyal hakký olmayan kadýn emekçilerimiz için, yani kendimiz için, gelin dostlar biz de meydanlara çýkalým. Çocuklarýmýza, geleceðin emekçi kadýnlarýna daha güzel, daha iyileþti rilmiþ, miras býrakmak için sesimizi yükseltelim, haykýralým. Yanan meþaleyi söndürmeyelim. 8 Mart ýmýza sahip çýkalým. YAÞASIN 8 MART DÜNYA EMEKÇÝ KADINLAR GÜNÜ! 8 MARTIMIZA ALANLARA ÇIKARAK SAHÝP ÇIKALIM 15 sosyalist barikat 39

16 dünden yarýna mektuplar... sosyalist barikat 40 Kalpazanlar vekahramanlar Bugünlerde az kalsýn yine þu kalpazan çetesi baþýmýza bela oluyordu; hani þu Ýtler Vadisi diyorlar ya Kaldýrýldý da ucuz kurtulduk diye sevinme sakýn, yakýnda daha beteri gelir ve ayrýca gelmesi de gerekmez, þu anda da televizyonlarda ondan daha kötüleri var. Peki ama ne bunlar dostum, ne anlatýyorlar bize? Teknik bir deyim olarak hani roman ve film karakterlerine "kahraman" denir ya, þu Polat'lar, Aras'lar filan, nasýl "kahraman"lardýr bunlar? Her þeyin sahtesi var artýk biliyorsun; peki "kahraman"ýn sahtesi olmaz mý? Bir bak þunlara hele sevgili dostum, þu kalpazanlara, þu somun pehlivanlarýna bir bak. Meðer biz Malkoçoðlu'nun Karamurat'ýn boþ yere günahýný almýþýz. Bir atýþta dokuz kfir haklayan o eski Cüneyt abiler meðer biraz da masal kahramanlarýymýþ. Daha doðrusu esasýnda onlar biraz komik olduklarý için çocukluðumuzun dünyasýndan geçip giderken geride öyle derin izler filan býrakmamýþlar. Ama þimdikiler hiç komik deðil! Her yanýndan tiksinti verici kokular sýzan katil çetelerini allayýp pullayýp bize "kahraman" diye satýyorlar. Birkaç kamera numarasý, birkaç yandan bakýþ Sokakta görsen adam yerine koymayacaðýn tipler, çocuklarýmýzýn hayatýnda "örnek" alýnan "kahramanlar" haline geliyorlar. Üstelik yalnýzca öyle soyut bir özenme de deðil bu; gerçekten kendisini "vatan kurtarýcýsý" zannedenler de çýkýyor aradan. Ama ne kahramanlar! Þiþli'nin en iþlek caddesinde yüreðinden baþka bir silahý olmayan bir adama yaklaþýp ensesine ateþ etmek Ýþte bütün yapabildikleri bu! Hayatlarýnda bir kez olsun emperyalist güçlerin temsilcilerinin burnunu kanatmayý akýllarýndan geçirmemiþlerdir. Hayatlarýnda bir kez olsun bir dava için hayatlarýný ortaya koymayý akýllarýndan geçirmemiþlerdir. Her zaman bilirler ki, abileri karakollarda onlarýn sýrtýný sývazlayacak, hatta iþi iyice abartýp hatýra fotoðrafý çektireceklerdir! Kürdün tepesine bin (binebilirsen tabi!), Ermeni'yi sokak ortasýnda kurþunla (bak bu biraz daha kolay oluyor!), rahipleri vur (bu en kolayý!) en küçük bir korunmasý olmayan kiliselerin duvarlarýna çatapat býrakýp tabanlarý yaðla (eh bu zaten serbest!) Ne büyük cesaret! Bu topraklar üzerinde Ýncirlik diye bir kasaba var örneðin! O kasabada Ortadoðu'nun ve hatta dünyanýn en önemli Amerikan üslerinden biri výzýr výzýr çalýþýyor. Kimsenin itirazý var mý? "Kahraman"larýmýz "uðruna ölürüz" dedikleri þu bayraðýn dalgalandýðý topraklarda ekonomiyi kimin yönettiðini, ekilecekleri-biçilecekleri kimin belirlediðini hiç akýllarýna getirirler mi? Kýzýldere, Tokat'ýn Niksar ilçesinin 16 bir köyüdür. "Biz buraya dönmeye deðil ölmeye geldik" sözü, 30 Mart 1972'de orada, kerpiç bir evin çatýsýndan söylenmiþtir. "Biz burada þerefimizle bir kez ölüyoruz; sizler bizleri asanlar þerefsizliðinizle her gün öleceksiniz." Bu sözler de Ankara'da bir cezaevi avlusunda, idam sehpasýnýn üstünde söylenmiþtir. Ýlkini söyleyen, Mahir Çayan'dýr; ikincisi, Yusuf Aslan! Yönetmen "motor" diye emir verdiðinde rol keserek yamuk bakýþlar fýrlatmak, keramet dolu(!) laflar etmek, duvarlardan atlayýp saða sola kuru sýký ateþ etmek kolaydýr. "Filim icabý" kahramanlýklar özel bir cesaret de gerektirmez. Çekim biter, üstünüzü silkeleyip kahvenizi yudumlarsýnýz. Hepsi o kadar! Ama Kýzýldere öyle deðildir. CIA'sýndan MÝT'ine askerinden polisine binlerce silahlý adamýn kuþattýðý bir evde, çatýda dimdik durup "gelin de teslim alýn" demek, baþka bir þeydir. Boynunuzu ilmeðe uzatýrken dimdik durmak da baþka bir yetenektir ve böyle yetenekler, yalnýzca gerçek kahramanlarda vardýr. O gerçek kahramanlar da senaryo sayfalarýndan deðil, emekçi halklarýn baðrýndan, þu bizim çamurlu sokaklarýmýzdan çýkar. "Birçoklarý bana maceracý diyecekler" diye yazýyordu yýllar önce Che Guevara, "Evet öyleyim, ama postunu tehlikeye atan türden!" Ýþte tam da bunu anlatmak istiyorum sana dostum; postunu tehlikeye atmak, inandýðý þeyler için daha otuz yaþýna varmamýþken ölmeyi göze alabilmek... Kýzýldere'ye giden yolu bir düþünsene Ýdam edilmek istenen üç arkadaþlarýný (Deniz, Yusuf, Hüseyin) kurtarmak için kendi hayatlarýný ortaya koyan þu insanlarý düþün. Daha ilk sorguda birbirlerini satan þu soytarýlarýn hangisiyle kýyaslayabilirsin onlarý? Nazilerin idam mangalarýnýn önünde kaya gibi dimdik duran partizanlarý bir düþün; gerçek mermilerle vuruluyordu onlar ve ölümleri de gerçekti. Derisi yüzülürken ah bile etmeyen eski Anadolu isyancýlarýný düþün; bu saray dalkavuklarýnýn çapý nedir ki onlarýn karþýsýnda? Sonuçta, bizim gerçek kahramanlarýmýz var sevgili dostum ve onlar olaðanüstü insanlar da deðiller. Her emekçinin, her onurlu insanýn içinde var olan cevherdir onlarý kahraman yapan. O cevher, hiç yitmedi ve yitmeyecek. Ve o cevher, gerçek bir köyde, gerçek bir evin çatýsýnda, gerçek bir insanýn sözlerinde kendisini ortaya koyar; ekranda deðil. Bunu unutma. Kendine iyi bak, umudunu diri tut. Gelecek, sen nasýl istiyorsan öyle gelecek. Sosyalist BARÝKAT/Aylýk Sosyalist Dergi Sayý:49 / Mart 2007 Anka Yayýncýlýk Adýna Sahibi ve Sorumlu Yazýiþleri Müdürü:Evrim Opuz Yönetim Yeri: Çakýraða Mah. Abdüllatif Paþa Sk. No: 4/5 Aksaray/Ýstanbul Tel/Fax:

HALK. Yeni Yýlda Bir Adým Ýleri! Özgür Bir Ülke ve Ýnsanca Bir Yaþam Ýçin OMUZBAÞIMIZDA. Birleþen halk yenilmez! UYUÞTURUCUYA HAYIR

HALK. Yeni Yýlda Bir Adým Ýleri! Özgür Bir Ülke ve Ýnsanca Bir Yaþam Ýçin OMUZBAÞIMIZDA. Birleþen halk yenilmez! UYUÞTURUCUYA HAYIR insanca bir yaþam yolunda HALK Birleþen halk yenilmez! BÜLTENÝ ALP ATA AKÇAYÖZ OMUZBAÞIMIZDA Özgür Bir Ülke ve Ýnsanca Bir Yaþam Ýçin Yeni Yýlda Bir Adým Ýleri! Hayatýmýzý Zehirlemelerine Ýzin Verecek

Detaylı

HALK 1 MAYIS A! TAKSÝM E! Özgür Ülke Ýnsanca Yaþam Ýçin. Birleþen halk yenilmez! Emperyalizme, Þovenizme, Ýþsizliðe, Uyuþturucu ve Çeteleþmeye Karþý

HALK 1 MAYIS A! TAKSÝM E! Özgür Ülke Ýnsanca Yaþam Ýçin. Birleþen halk yenilmez! Emperyalizme, Þovenizme, Ýþsizliðe, Uyuþturucu ve Çeteleþmeye Karþý insanca bir yaþam yolunda HALK Birleþen halk yenilmez! BÜLTENÝ Emperyalizme, Þovenizme, Ýþsizliðe, Uyuþturucu ve Çeteleþmeye Karþý Özgür Ülke Ýnsanca Yaþam Ýçin ÖZGÜR ÜLKE ÝNSANCA BÝR YAÞAM ÝÇÝN TAKSÝM

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

HALK SÝZE NÝYE OY VERELÝM KÝ? Biz Figüran Deðiliz, Halkýz. Birleþen halk yenilmez! Sopa Zoruyla Seçim: Tas Ayný Hamam Ayný Tellaklar Bile Deðiþmiyor

HALK SÝZE NÝYE OY VERELÝM KÝ? Biz Figüran Deðiliz, Halkýz. Birleþen halk yenilmez! Sopa Zoruyla Seçim: Tas Ayný Hamam Ayný Tellaklar Bile Deðiþmiyor HALK insanca bir yaþam yolunda HALKBÜLTENÝ Birleþen halk yenilmez! SÝZE NÝYE OY VERELÝM KÝ? HALK KÜLTÜR MERKEZLERÝ KADIN KOMÝSYONU MALTEPE DE ORTAK KADIN EMEÐÝ PAZARI... Birlikte üretmek, paylaþmak ve

Detaylı

HALK SAÐLIÐIMIZA SAHÝP ÇIKALIM! Þýmarýklýk Dizboyu! AKP Ýktidarý IMF Emirlerini Uygulamaya Devam Ediyor. Birleþen halk yenilmez!

HALK SAÐLIÐIMIZA SAHÝP ÇIKALIM! Þýmarýklýk Dizboyu! AKP Ýktidarý IMF Emirlerini Uygulamaya Devam Ediyor. Birleþen halk yenilmez! insanca bir yaþam yolunda HALK Birleþen halk yenilmez! BÜLTENÝ AKP Ýktidarý IMF Emirlerini Uygulamaya Devam Ediyor Düzenin Temsilcileri Artýk Halk Düþmanlýðýnda Sýnýr Tanýmýyorlar Þýmarýklýk Dizboyu! Sayfa

Detaylı

Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði

Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði HALK insanca bir yaþam yolunda HALKBÜLTENÝ Birleþen halk yenilmez! Hrant Dink in Öldürülmesi Devlet Operasyonudur Bebekten Nasýl Katil Yaratýlýr! SÝSTEMÝN KARANLIK YÜZÜ YABANCI KAÇAK ÝÞÇÝLER Kahrolsun

Detaylı

HALK. Halklarýmýzý Sevmeyenler Defolsun Gitsin! Biz Buradayýz ve Bir Yere Gitmiyoruz... Birleþen halk yenilmez! Bayraklar Havadayken Elleri CEbimizde

HALK. Halklarýmýzý Sevmeyenler Defolsun Gitsin! Biz Buradayýz ve Bir Yere Gitmiyoruz... Birleþen halk yenilmez! Bayraklar Havadayken Elleri CEbimizde insanca bir yaþam yolunda HALK Birleþen halk yenilmez! BÜLTENÝ Bayraklar Havadayken Elleri CEbimizde Sf: 3 SAÐLIK VE SOSYAL GÜVENLÝKTE NELER OLUYOR? Biz Buradayýz ve Bir Yere Gitmiyoruz... Halklarýmýzý

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

sosyalist isci e-muhtýra ilk sonuçlarýný veriyor Polisin yetkilerini geniþleten yasa e-muhtýranýn ilk uygulamalarýndan

sosyalist isci e-muhtýra ilk sonuçlarýný veriyor Polisin yetkilerini geniþleten yasa e-muhtýranýn ilk uygulamalarýndan sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 286 16 Haziran 2007 1 YTL e-muhtýra ilk sonuçlarýný veriyor Polis Darbeciler de yargýlanabilir Sayfa: 4-5 Komünist yurtsever olabilir

Detaylı

PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME!

PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME! MERHABA, Oligarþi halkýn yoðun tepkisine karþýn yeni Lübnan'da bir Kore macerasýna gözü kapalý dalarken dergimizin 44. sayýsý çýkýyor. Doðal olarak bu sayýmýzýn içeriðinde de Lübnan ve Filistin aðýrlýklý

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Mart ayýnýn coþkusuyla tüm okuyucularýmýzý selamlýyoruz. Mart ayý, adý ayaklanmalarla, büyük kavgalarla, tarihsel olaylarla anýlan bir aydýr. Ve daha þimdiden, ard arda gelen ölümsüzleþme haberleriyle

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

sosyalist isci DTP nin kaderi önceki Kürt partileri gibi olmamalý. AKP yi kapatmayan Anayasa Mahkemesi, DTP yi de kapatmamalý.

sosyalist isci DTP nin kaderi önceki Kürt partileri gibi olmamalý. AKP yi kapatmayan Anayasa Mahkemesi, DTP yi de kapatmamalý. sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 334 19 Eylül 2008 1 YTL Yeter artýk! DTP yi kapatmayýn Hareketin kazanmasý için Neden bir siyasal örgüte ihtiyacýmýz

Detaylı

sosyalist isci Bunu unutmadýk Sayfa: 3 Siyonizm nedir? Sayfa: 6 Ýþgalci Bush u istemiyoruz Sayfa: 8-9 Bütün dünya gelme Bush diyor Sayfa: 2

sosyalist isci Bunu unutmadýk Sayfa: 3 Siyonizm nedir? Sayfa: 6 Ýþgalci Bush u istemiyoruz Sayfa: 8-9 Bütün dünya gelme Bush diyor Sayfa: 2 sosyalist isci SAYI: 220 11 Haziran 2004 1.000.000 TL. Ýþgalci Bush u istemiyoruz Sayfa: 8-9 Bunu unutmadýk Sayfa: 3 Bütün dünya gelme Bush diyor Sayfa: 2 Siyonizm nedir? Sayfa: 6 Suudi Arabistan: Kriz

Detaylı

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU ÝÞÇÝLERÝN KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ama, iþçilerin bu toplumda hiçbir güvenceleri yoktur. Bu toplumda ücretli-emekçileri bekleyen

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 12 EKÝM 2009 Fransa da Kaðýtsýzlar Bakanlýðý kuruldu 26 Haziran günü Paris in yoksul kenar mahallelerinden birinde, iþgal edilmiþ bir binanýn kapýsýna

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dergimizin 4. sayýsý yine dolu bir gündemle çýkýyor. Ýstanbul da 5 gün arayla meydana gelen patlamalar gündemin birinci sýrasýna yükseldi. Patlamalarýn ardýnda kimlerin olduðu ve bununla neyin

Detaylı

yoksullar daha yoksul

yoksullar daha yoksul Ýslam/Arap düþmanlýðý - sayfa: 11 ABD hegemonyasýný durdurmak zorundayýz - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 224 23 Eylül 2004 1.000.000 TL. 1 yýlda en zengin % 20 ile en yoksul %20 arasýndaki fark arttý Ýþte

Detaylı

YARINA BAKMAK. C. Daðlý

YARINA BAKMAK. C. Daðlý Merhaba, Merhaba; Dergimizin 5. sayýsýnda sizlerle buluþmanýn sevinci içerisindeyiz. Olaylar zincirinin bu denli hýzlý ve içiçe aktýðý bu dönemde devrimci, sosyalist yayýn faaliyetlerinin önemi de kat

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe

sosyalist isci Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 316 14 Mart 2008 1 YTL Daðý taþý bombalamak için kaynak var Saðlýk ve eðitim için para yok! Savaþa deðil saðlýða bütçe DADA: Düzene

Detaylı

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm

sosyalist isci IMF ve savaþa karþý Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Kurban olam seçim taktiðine Ýslam ve kemalizm sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Cumhurbaþkanlýðý seçimi yapay bir tartýþmadýr Laik - þeriatçý diye bölünmeyeceðiz IMF ve savaþa karþý BÝRLEÞECEÐÝZ SAYI: 267 12 Ocak

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:15 Nisan 2005 http://iscicephesi.org Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Gündem ve Politika syf.

Detaylı

Ermeni Sorunu Hakkýnda Söylenmeyenler Fransýz Ulusal Meclisi Ermenilere 1915 te yapýlan soykýrýmý inkar edenlerin suç iþlemiþ kabul edilmesini öngören bir yasayý onayladý. AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI:

Detaylı

Ýncirlik Üssü KAPATILSIN! 1mayýs a. Antikapitalist. savaþ karþýtlarý. Hükümet Ýncirlik Üssü nü ABD ye veriyor

Ýncirlik Üssü KAPATILSIN! 1mayýs a. Antikapitalist. savaþ karþýtlarý. Hükümet Ýncirlik Üssü nü ABD ye veriyor Mevcut politik ortam ve sosyalistler için yeni olanaklar - sayfa: 3 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 234 1 Nisan 2005 1.000.000 TL - 1 YTL Hükümet Ýncirlik Üssü nü ABD ye veriyor Kýrgýzistan:

Detaylı

sosyalist isci DEÐÝÞECEK ÇOK ÞEY VAR MÝLLÝYETÇÝLÝÐÝN EZBERÝNÝ BOZDUK 8 Aralýk ta Ankara da

sosyalist isci DEÐÝÞECEK ÇOK ÞEY VAR MÝLLÝYETÇÝLÝÐÝN EZBERÝNÝ BOZDUK 8 Aralýk ta Ankara da MÝLLÝYETÇÝLÝÐÝN EZBERÝNÝ BOZDUK Yeni, farklý bir hareket inþa ediyoruz Örgütsüz derken Seçimler ve antikapitalist hareket Yeni bir hareket, yeni bir alternatif Kadýnlar harekette, hareket sokakta Ýklim

Detaylı

sosyalist isci HEPÝMÝZ ERMENÝYÝZ MENK POLORYS HAY ENK 301 derhal kaldýrýlsýn G8 e hayýr PROTESTOSU DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Orhan Pamuk :

sosyalist isci HEPÝMÝZ ERMENÝYÝZ MENK POLORYS HAY ENK 301 derhal kaldýrýlsýn G8 e hayýr PROTESTOSU DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Orhan Pamuk : sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE MENK POLORYS HAY ENK SAYI: 269 27 Ocak 2007 1 YTL Orhan Pamuk : "301'i savunanlar, Hrant Dink'in ölümünden sorumludur" Onun ölümünden

Detaylı