A-K MÜHENDİSLİK İNŞ. MALZ. İNŞ. TAAH. MİMARLIK GIDA NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A-K MÜHENDİSLİK İNŞ. MALZ. İNŞ. TAAH. MİMARLIK GIDA NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ."

Transkript

1 A-K MÜHENDİSLİK İNŞ. MALZ. İNŞ. TAAH. MİMARLIK GIDA NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. FİRMA TANITIM DOSYASI 2014

2 İÇİNDEKİLER FİRMA GENEL BİLGİLER İ FİRMA HAKKINDA FİRMANIN FAALİYET ALANLARI FİRMANIN GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUĞU HIZMETLER İ FİRMANIN BİTİRDİĞİ İŞLER, BELGELER

3 FİRMA GENEL BİLGİ Adı ( ünvanı ) : A-K MÜH.İNŞ. MALZ. İNŞ. TAAH. MİM. NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Adresi :Muratpaşa Mah. Haşıl Efendi Cad. Göktürk İş Mrk. Kat: 5 No: 18 Yakutiye / ERZURUM Yıldız Evler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı No: 32 / 13 Çankaya / ANKARA Telefon No. : Faks No. : Web : www. akmuhendislik.gen.tr Kayıtlı Olduğu Odalar : ERZURUM TİCARET VE SANAYİ ODASI Kayıt Tarihi : 23/08/2000 Sicil No : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi ve No.su : KAZIMKARABEKİR V.D

4 FİRMA hakkinda TarİhçeMİZ: 2000 yılında Mim arlık Mühendislik Proje firm as ı olarak faaliyet e ba şlayan firm am ız İnşaat, Mim arlık, Mühendislik, Müşavirlik, Taahhüt k onularında faaliyet göst erm ek t edir. Firm am ız lok om ot ifi olan in şaat alanında şehrim izde bugüne dek 550 üzerinde k onut inşaatı, Bir iş m erk ezi, ç ok sayıda ort a ölç ek li depo ve im alat hane in şaatı t am am lam ışt ır. Ayrıc a şehrim izde ç ok önem li özel ve k am u inşaat ların proje, m üşavirlik, k eşif, m et raj ve t ek lif hazırlam a hizm et lerini gerç ek le şt irm işt ir. Şu anda firm am ız Şehrim izde ç eşit li sem t lerde k onut in şaat larını, Depo ve at olye inşaat larını devam et t irm ek le beraber, 15 M ühendis, Mim ar ve Tek nik Elem an k adrosuyla Resm i ve özel k urum ve k urulu şların Mim ari- St at ik - Mak ine- Elek t rik Projelerini ve bunlarla ilgili k e şif ve m et raj dosyalar ını hazırlam a ç alışm alarını sürdürm ek t edir. Şirk et im iz ayrıc a Enerji ve İnşaat Malzem eleri k onusunda da ç alışm alarını sürdürm ek t edir. Şirk et im iz 2000 Y ılında faaliyet e ba şlam ış olup,şu anda k endi iş m erk ezim izde Güçlü ve Tec rübeli ek ibiyle h ızm et verm ek t edir. DeĞERLERİMİZ : Sahip olduğum uz t üm k aynak ları m üşt erilerim izin iht iyaç ları, bek lent ileri ve m em nuniyet leri doğrult usunda k ullanm ak Projelerim izle şehrin ç evresel, t arihsel ve k ült ürel dok usuna uyum sağlam ak Yönet ic i k adrom uz, t ek nik ve idari personelim iz ile ç ağın m im a ri gerek lerini yerine get irerek, hit ap edilen t oplum değerlerine uygun yaşam alanları üret m ek Toplum sal yaşam st andart larının iyileşt irilm esine ve gelişt irilm esine hizm et et m ek İleri t ek nolojiyi, doğru ç özüm ort ak larını, k alit eli m alzem e k ullanım ını, t it iz m im arlık ve m ühendislik hizm et lerini aynı pot ada erit erek, t üm projelerim ize uygulam ak Sürek li üret k enlik polit ik am ızla yeni ist ihdam alanları yarat arak, ek onom iye k at k ıda bulunm ak

5 Çarpık ve k aç ak yapılaşm anın önüne geç m ek iç in 'K ent sel Dönüşüm Projeleri'ne dest ek verm ek Gerek doğal afet ler gerek asayiş aç ısından güvenli yaşam alanları inşa et m ek A& K Mühendislik İlk eleri Hızlı ve k alit eli üret, yaşam a değer k at. K azan ve K azandır. Doğal dok uyu k oru, yaşam a saygı göst er. Hizm et sürek liliğini sağla, yaşam a dest ek ol. Bina m im arı değil, yaşam m im arı ol. MİSYON VE VİZYONUMUZ: Vizyonum uz; Tem eli insana ve doğaya saygı olan, insanım ızın m im ari ve t ek nolojiden üst düzeyde faydalanm asını sağlayarak k ült ürüm üzü k aybet m eden Yaşam Anlayışım ızı m odernize ederek t üm dünyaya örnek oluşt urac ağım ızı vegözden k aç ırm adan bunu prat iğine ak t arm ak. Misyonum uz; K ült ürüm üzün k om şuluk anlayışını m odernize ederek insanım ızın yuva iht iyac ını sağlam ak. Sosyal, sport if ve k ült ürel ak t ivit elerle donat ılm ış yaşam ort am ları sağlam ak. Bu anlayışı gelec ek nesillere t aşım ak.

6 FİRMANIN FAALİYET ALANLARI 1- İNŞAAT VE TAAHHÜT İŞLERİ K onut İnşaat ları Yapım ı Çelik K onst rük siyon İnşaat ları Yapım ı Su Yapıları İnşaat İşleri Güç lendirm e Projeleri Uygulam a İşleri 2- PROJ E YAPIMI HIZMETLERİ Mim ari ve Mühendislik Tasarım ları Ve Projeleri Bet onarm e Ve St at ik Projeleri Çelik K onst rük siyon Projeleri Elek t rik Ve Mak ine Tesisat Projeleri Alt yapı Projeleri Su yapıları Projeleri K am u Ve Özel Binaların Güç lendirm e Projeleri 3- İHALE AŞAMASI HAZIRLAMA HİZMETLERİ Proje Değerlendirm e Hizm et leri Yet erlilik, İhale ve Sözleşm e Dok üm anlarının Hazırlanm ası Hizm et leri K eşif-met raj, Tek nik ve İdari Şart nam eler, Tek lif Alm a Şart nam eleri, İnşaat Sözleşm eleri Yet erlilik ve İhale Değerlendirm e Hizm et leri İhale Safhası Tek nik Dest ek ve Danışm anlık Hizm et leri Sözleşm e Görüşm eleri Safhasın da Danışm anlık Hizm et leri

7 FİRMANIN GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLDUĞU HIZMETLERİ 1- İNŞAAT VE TAAHHÜT İŞLERİ : AK MÜHENDİSLİK İNŞAAT SELÇUK LU SİTESİ : Projem iz Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Palandök en Erzurum da olup 2 Blok 72 Daireli bir sit edir. İnşaat ım ız 2012 yılında başlayıp 2014 yılında t am am lanm ışt ır.

8

9

10

11 AK MÜHENDİSLİK İNŞAAT YAKUTİYE EVLER SİTESİ: Projemiz Kurtuluş Mahallesi Yakutiye Erzurum da olup 14 Blok 280 Daireli bir sitedir. İnşaatımız 2013 yılında başlamış olup 5 Blok 100 Daire tamamlanmıştır İnşaatımız devam etmektedir.

12

13 AK MÜHENDİSLİK İNŞAAT GÖK TÜRK SİTESİ: Projem iz Osm an Bek t aş Mahallesi Palandök en Erzurum da olup 3 Blok 10 6 Daireli bir sit edir. İnşaat ım ız 2010 yılında başlayıp 2012 yılında t am am lanm ışt ır.

14

15 AK MÜHENDİSLİK İNŞAAT GÖK TÜRK İŞ MERK EZİ: Projem iz Murat Paşa Mahallesi Yak ut iye Erzurum da olup 6 K at lı bir İş Merk ezidir. İnşaat ım ız 2010 yılında başlayıp 2011 yılında t am am lanm ışt ır.

16

17 2 -PROJE YAPIMI HIZMETLERİ : yıllarını içerir projelerimiz; AK MÜHENDİSLİK - İNŞAAT LTD. ŞTİ. TARAFINDAN YAPILMIŞ VEYA YAPILMAKTA OLAN PROJE HIZMETLERİ( ) SIRA NO PROJENİN ADI YERİ PROJEYİ YAPTIRAN İŞİN CİNSİ MİKTARI BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ 1 ÇAMLICA PARK KAYAKYOLU BULUTLAR İNŞAAT KONUT ÖZEL MÜLK KÖPRÜKÖY ÖMER TÜRK KONUT 3 ÖZEL MÜLK KÖPRÜKÖY BEKİR TÜRK KONUT 4 YUNUSEMRE AVNİ KOTAN KONUT MEHMET DEMİR DEPO 6 OLTU YUSUF ÖZBEK 100 BAŞ AHIR 7 ŞENKAYA AZİZOĞULLARI HAYVANCILIK 67 BAŞ 8 ALİ KOÇAK 9 ÖZEL MÜLK K.ÇEVRE YOLU OSMAN ÇALMAŞUR DEPO TURAN BASTEM 11 SABRİ ŞENGEL 12 ÖZEL MÜLK AŞAGI MUMCU TUNCER BEYOĞLU OTEL TEMA YANI TERMİNAL 229/42 BULUTLAR İNŞAAT KONUT ALVAR KÖYÜ LOKMAN KILBAŞ 15 ÖZEL MÜLK K.ÇEVRE YOLU ERGÜNLER BETON OFİS HAYRETTİN KOÇ DEPO 17 A-B BLOK ŞÜKRÜPAŞA MAKET ART A VE B BLOK KONUT ATOLYE ORGANİZE ADNAN SEÇER ATOLYE ÖZEL MÜLK K.ÇEVRE YOLU SÜRAT KARGO DEPO ÖZEL MÜLK DADAŞKENT MELİH ARICIOĞLU KONUT ÖZEL MÜLK TORTUM YOLU KUZULUGİL DEPO ÖZEL MÜLK ORGANİZE BEKİR CAN DEPO ÖZEL MÜLK AŞKALE YARDIMCI TİCARET DEPO AKSA PETROL 25 ÖZEL MÜLK DADAŞKENT KASRI ARİFAN KÜLTÜR MER ETAP YILDIZKENT BULUTLAR İNŞAAT KONUT A-B BLOK ŞÜKRÜPAŞA S.S ÖZERDEM YAPI KOOP KONUT ÖZEL MÜLK YUNUSEMRE İSMAİL KİSELİ KONUT

18 /15 ŞÜKRÜPAŞA 5361 BULUTLAR İNŞAAT KONUT AHMET KILIÇ 32 DSİ TİCARET ODASI KONUT 33 APART MURATPAŞA EBUBEKİR BAŞKAYA APART TORTUM YOLU MEHMET ÖZYAPAR 1 DEPO TORTUM YOLU MEHMET ÖZYAPAR 2 DEPO DADAŞKENT HÜSEYİN AKYOL KONUT 37 ZEKİ ÖZTAŞ KONUT /3 GEZ MAH BULUTLAR İNŞAAT APART K.ÇEVRE YOLU OSMAN SUSAM DEPO /4 ŞÜKRÜPAŞA BULUTLAR İNŞAAT KONUT TORTUM YOLU ÇÖLYEN CAM DEPO 43 ORGANİZE MURAT OZAN DEPO PAYİTAHT ŞÜKRÜPAŞA FEHMI ARSLAN KONUT İSRAFİL ŞAHİN KONUT 47 ALİM AYHAN TİCARİ 48 ÇAT YOLU DOĞAN NASIR BİNİC DEPO TORTUM YOLU MUSTAFA ÇAKMAK DEPO ŞÜKRÜPAŞA SELÇUK ÜÇ KONUT ORGANİZE BİRLİK İNŞAAT DEPO OTEL AŞAGI MUMCU RAGIP BOZKURT OTEL ERPALAN MİMARİ DEPO 54 MNG KARGO 55 BİMA EVLER KIRMACI MAH. ZEKİ GÜÇLÜ KONUT ŞENKAYA TEMA ŞENKAYA KONUT 57 İBRAHİM KIRKÜZER YURT YURT 58 DEPO ORGANİZE İKİZLER İNŞAAT DEPO DEPO DEPO ORGANİZE SUKAŞ KİMYA DEPO MUHAMMET AMIL PETROL 61 ŞAKİR YILDIZ 62 ASPAVA İSHAK YAZICI 63 GÜMÜŞHANE HAKAN YILDIRIM KONUT ORGANİZE BULUTLAR İNŞAAT DEPO KIRKINCIOĞLU DEPO 66 FATİH SEVEN 67 CANER GÜVEN 68 ALİ KIZILIRMAK 70 ORGANİZE SUMER LOJISTIK DEPO DADAŞKENT ŞAKİR ÇOBAN KONUT CEVDET ÖZER-MUSTAFA 73 DADAŞKENT SOLAK KONUT ORGANİZE İKİZLER İNŞAAT DEPO DEPO ORGANİZE TEZEL KARGO DEPO /2 BULUTLAR İNŞAAT KONUT DEPO HİLALKENT KİMSE YOKMU LOJİSTİK DEPO DEPO ORGANİZE YAVİLİOĞLU REKLAM DEPO İDARİ

19 79 YAREN SİTESİ 7518 BULUTLAR İNŞAAT KONUT A-B BLOK ŞÜKRÜPAŞA MAKETART KONUT AL YANAK SİTE ŞÜKRÜPAŞA İSMAİL ÇOBANOĞLU KONUT PARSEL A-B- 82 C-D 7460/1 BULUTLAR İNŞAAT KONUT GACİROĞLU VAKFI 84 5 PARSEL A-B 7460/5 BULUTLAR İNŞAAT KONUT MAHMUT ÇELİK TORTUM 86 ADALET KON. ŞÜKRÜPAŞA ADALET YAPI KOOP 7547 KONUT Y.SULTAN SELİM 7524/3 BULUTLAR İNŞAAT KONUT TURGUT TURAN TADİLAT 89 YURT YANI 6539/6 BULUTLAR İNŞAAT KONUT KUTBETTIN SEVER 91 DEPO K.ÇEVRE YOLU MEVLÜT GEDİK DEPO HOŞVER ORGANİZE AKİF HIKMET HOŞVER(HOŞV ATOLYE ÇAT AHMET SAİM 94 ALİ TOKÖZ 95 AYLİFE KARAYOLLARI MAKETART KARAYOLLARI KONUT+OFİS YEDİKULE A-B ŞÜKRÜPAŞA YEDİKULE İNŞAAT KONUT HİLALKENT EKA YAPI KONUT 98 ŞEHİTLER ŞÜKRÜPAŞA FEHMI ARSLAN KONUT ADNAN İSPİRLİ 100 ADALET KON. ŞÜKRÜPAŞA S.S ADALET YAPI KOOP KONUT ÖZEL MÜLK MURATPAŞA CUMA USTA İŞYERİ YAŞAMKENT KAYAKYOLU BULUTLAR İNŞAAT KONUT ÖZEL MÜLK YUNUSEMRE SALİH KALOĞLU DÜĞÜN SAL AKÇELİKLER NARMAN 105 MUŞ 3 PROJE HINIS AHIR 107 K.ÇEVRE YOLU ARICIOĞLU İDARİ BİNA K.ÇEVRE YOLU AHENK OTO 109 YAKUP BOZDAĞLI

20 3-İHALE AŞAMASI HAZIRLAMA HİZMETLERİ: AK MÜHENDİSLİK - İNŞAAT LTD. ŞTİ. TARAFINDAN YAPILMIŞ VEYA YAPILMAKTA OLAN İHALE AŞAMASI HAZIRLAMA PROJE HIZMETLERİ ( ) SIRA NO PROJENİN ADI YERİ PROJEYİ YAPTIRAN İŞİN CİNSİ MİKTARI BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ 1 MUŞ İL MERKEZİ 2 HINIS İLÇE MERKEZİ EBRAR DANIŞMANLIK HINIS AHIR 20 BAŞ AHIR 100 BAŞ AHIR 20 TON/GÜN SÜT İŞLEME TESİSİ 3 K.ÇEVRE YOLU ARICIOĞLU 100 BAŞ AHIR ERZURUM İL MERKEZİ DSİ TİCARET ODASI KONUT

21 MÜKELLEFİN ADI SOYADI VERGİ LEVHASI VERGİ DAİRESİ KAZIMKARABEKİR TİCARET ÜNVANI A-K MÜHENDİSLİK İNŞ.MALZ.İNŞ.TAAH. GIDANAK.SAN.TİC.LTD. VERGİ KİMLİK NO İŞ YERİ ADRESİ VERGİ TÜRÜ ANA FAALİYET KODU VE ADI M.PAŞA MH HAŞILEFEND CAD GÖKTÜRK İŞ MRKZ 4 13 TC KİMLİK NO YAKUTİYE/ ERZURUM KURUMLAR VERGİSİ İŞE BAŞLAMA TARİHİ BİNA PROJELERİNE YÖNELİK MÜHENDİSLİK VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ TAKVİM BEYAN OLUNAN MATRAH TAHAKKUK EDEN VERGİ ONAY KODU , , , , , ,34 https://intvd.gib.gov.tr adresinden güncelliğini ve doğruluğunu sorgulayabilirsiniz.

22

23

24

25

FAALİYET ALANLARI YAPIM HİZMETLERİ

FAALİYET ALANLARI YAPIM HİZMETLERİ FİRMA PROFİLİ Firmamız 2006 yılı mart ayında faaliyetine başlamıştır. Kuruluşundan itibaren sürekli artan deneyimi ile birlikte her türlü mühendislik hizmetinin yapımına yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Detaylı

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.03.2012-31.03.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE FAALİYET RAPORU

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.03.2012-31.03.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ 01.03.2012 31.03.2012 tarihleri arasında Yönetim Kurulumuz ve Genel Sekreterliğimiz 5174 sayılı Kuruluş Kanunu gereğince çıkartılan tüzük ve iç yönetmenliğimizde belirtilen görevlerini tüm servislerin

Detaylı

I SİVAS İL ÖZEL İDARESİ, > 2013 YILI

I SİVAS İL ÖZEL İDARESİ, > 2013 YILI I SİVAS İL ÖZEL İDARESİ, > B İİT M P O R U 2013 YILI FA A L İY E T R A PO R U İL G E N E L M E C LİS İ T O P L A N T IS I M A R T 2014 AİT OLDUĞU DÖNEM 01.01.2013-31.12.2013 ADRES Akdeğirmen Mah. M.Akif

Detaylı

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE FAALİYET RAPORU

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.01.2012-31.01.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ 01.01.2012 31.01.2012 tarihleri arasında Yönetim Kurulumuz ve Genel Sekreterliğimiz 5174 sayılı Kuruluş Kanunu gereğince çıkartılan tüzük ve iç yönetmenliğimizde belirtilen görevlerini tüm servislerin

Detaylı

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ SİVAS İL ÖZEL İDARESİ FAALİYET RAPORU

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ SİVAS İL ÖZEL İDARESİ FAALİYET RAPORU SİVAS İL ÖZEL İDARESİ SİVAS İL ÖZEL İDARESİ FAALİYET RAPORU İL GENEL MECLİSİ TOPLANTISI MART 2015 SİVAS İL ÖZEL İDARESİ I i FAALİYET RAPORU AİT OLDUĞU DÖNEM 01.01.2014-31.12.2014 ADRES Akdeğirmen Mah.

Detaylı

09.06.2012 tarih ve 28318 sayılı Resmi Gazete:

09.06.2012 tarih ve 28318 sayılı Resmi Gazete: 09.06.2012 tarih ve 28318 sayılı Resmi Gazete: Edirne İli, Merkez İlçesi, Çokalca Mahallesi, İbrahim Paşa Sokak, imarın 450 Ada, 31 Parsel üzerindeki 702948 YİBF nolu inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

Sorunların takipçisi olacağız

Sorunların takipçisi olacağız 8 Mart 2010 tarihinde Karakoçan Başyurt merkezli 6.0 şiddetinde meydana gelen depremin yaralarının sarılması için Valiliği öncülüğünde, TSO ile Ticaret Borsası tarafından açılan, YARDIM KAMPANYASI na Destek

Detaylı

25.05.2012 tarih ve 28303 sayılı Resmi Gazete:

25.05.2012 tarih ve 28303 sayılı Resmi Gazete: 25.05.2012 tarih ve 28303 sayılı Resmi Gazete: Lale Yapı Denetim Ltd. Şti.`nin denetim sorumluluğunda bulunan Manisa ili, Merkez ilçesi, Barbaros Mahallesi, 20M-1A pafta, 2346 ada, 3 parsel üzerindeki

Detaylı

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Ocak ayı içersinde haftada bir toplanan Yönetim Kurulumuzun bu toplantılarda almış oldukları kararların tanzim ve icrasının takibi, tüm servislerin 5174 Sayılı Kanun gereğince çıkartılan tüzük ve

Detaylı

T.C. BOLU VALİLİĞİ İl Özel İdaresi 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BOLU VALİLİĞİ İl Özel İdaresi 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BOLU VALİLİĞİ İl Özel İdaresi 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUM 4 I-GENEL BİLGİLER A Misyon ve Vizyon 7 B Yetki, Görev ve Sorumluluklar 7-13 C İdareye İlişkin Bilgiler 14 1 Fiziksel Yapı

Detaylı

Referandum istişare toplantısı

Referandum istişare toplantısı BAŞBAKANI AĞIRLADIK... YIL: 14 SAYI: 168 TEMMUZ 2010 12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak referandum nedeniyle ve Bingöl mitingi için 24 Temmuz da a gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve çok sayıdaki Bakan,

Detaylı

23.VERGİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ RAPORU

23.VERGİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ RAPORU 23.VERGİ HAFTASI ETKİNLİKLERİ RAPORU 27 ŞUBAT- 04 MART 2012 SUNUŞ 23. VERGİ HAFTASINI MÜKELLEFLERİMİZ İLE KUTLADIK Her geçen yıl artan bir vergi bilincine sahip kitlelerle buluştuğumuz, başta gönüllü

Detaylı

NET KAR DEĞİŞİM TABLOSU

NET KAR DEĞİŞİM TABLOSU Şirkete Genel Bakış EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2008 YILI FAALİYET RAPORU Bakanlar Kurulu nun 26.12.1990 tarihli kararı çerçevesinde, Emlak Yapı Anonim Şirketi ile İnşaat ve İmar Anonim

Detaylı

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.02.2012-29.02.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE FAALİYET RAPORU

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.02.2012-29.02.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ 01.02.2012 29.02.2012 tarihleri arasında Yönetim Kurulumuz ve Genel Sekreterliğimiz 5174 sayılı Kuruluş Kanunu gereğince çıkartılan tüzük ve iç yönetmenliğimizde belirtilen görevlerini tüm servislerin

Detaylı

Denizli Belediyesi Faaliyet Raporu

Denizli Belediyesi Faaliyet Raporu 2011 Denizli Belediyesi Faaliyet Raporu Denizli Belediyesi 2011 FAALİYET RAPORU 2011 2 FAALİYET RAPORU 2011 Mustafa Kemal Atatürk Denizli de çiftçilerle sohbet ediyor, 4 Şubat 1931. Millete efendilik yoktur,

Detaylı

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.04.2013-30.04.2013 TARİHİ İTİBARİ İLE FAALİYET RAPORU

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.04.2013-30.04.2013 TARİHİ İTİBARİ İLE FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ 01.04.2013 30.04.2013 tarihleri arasında Yönetim Kurulumuz ve Genel Sekreterliğimiz 5174 sayılı Kuruluş Kanunu gereğince çıkartılan tüzük ve iç yönetmenliğimizde belirtilen görevlerini tüm servislerin

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi RAPORU 2013 YILI FAALİYET. İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İmar Uygulama Şube Müdürlüğü

Bursa Büyükşehir Belediyesi RAPORU 2013 YILI FAALİYET. İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İmar Uygulama Şube Müdürlüğü İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI / İmar Uygulama 2013 YILI Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2013 Yılı Faaliyet Raporu 1 2013 2013 YILI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI EYLÜL AYI MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI EYLÜL AYI MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI EYLÜL AYI MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI Meclis Toplantı Tarihi : 25 EYLÜL 2014 Toplantı Başkanı : Meclis Başkanı Ömer Faruk OFLUOĞLU Toplantıya Katılan Üyeler Toplantıya

Detaylı

SENTEZ GRUP TANITIM DOSYASI

SENTEZ GRUP TANITIM DOSYASI 2011 SENTEZ GRUP TANITIM DOSYASI 1 2 Grubumuzun lokomotif şirketi Sentez İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1988 yılından bu yana ana faaliyet alanı olan inşaat işleri bünyesinde müteahhitlik ve proje

Detaylı

24.01.2013 TARİH VE 51. MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI

24.01.2013 TARİH VE 51. MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI MADDE 1 : AÇILIŞ VE YOKLAMA Odamızın 51 inci Meclis Toplantısını 24/01/2013 tarihinde saat 17:00 da yapmak üzere, toplantı gündemi ve 50. Meclis toplantı tutanakları ile birlikte Meclis Üyelerimize Meclis

Detaylı

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Ekim ayında Yönetim Kurulumuz ve Genel Sekreterliğimiz 5174 sayılı Kuruluş Kanunu gereğince çıkartılan tüzük ve iç yönetmenliğimizde belirtilen görevlerini tüm servislerin faaliyetlerinin Koordinasyonun

Detaylı

İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR İLÇESİ K.BAKKALKÖY VE BARBOROS MAHALLELERİNDE 23 ADET PARSEL DEĞERLEME RAPORU

İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR İLÇESİ K.BAKKALKÖY VE BARBOROS MAHALLELERİNDE 23 ADET PARSEL DEĞERLEME RAPORU Altunizade Mah. Sırma Perde Sok. Sırma Apt. No:23/2 Üsküdar/ İST. Tel : (216) 474 03 44 Faks : (216) 474 03 46 bilgi@ygd.com.tr www.ygd.com.tr İSTANBUL İLİ ATAŞEHİR İLÇESİ K.BAKKALKÖY VE BARBOROS MAHALLELERİNDE

Detaylı

Tel.: 0.222. 236 00 64 Fax: 0.222. 236 01 74 Adres: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı CNC Eğitim Merkezi (Teknoloji Bölgesi Ar-Ge

Tel.: 0.222. 236 00 64 Fax: 0.222. 236 01 74 Adres: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı CNC Eğitim Merkezi (Teknoloji Bölgesi Ar-Ge Tel.: 0.222. 236 00 64 Fax: 0.222. 236 01 74 Adres: Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Bulvarı CNC Eğitim Merkezi (Teknoloji Bölgesi Ar-Ge Binaları Karşısı) ESKİŞEHİR E-posta: prototip@mmo.org.tr

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. I-TOW ER 1157 ADA, 3 PARSEL İSTANBUL/ŞİŞLİ 29.12.2011 2011/107 HARMONİ

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. I-TOW ER 1157 ADA, 3 PARSEL İSTANBUL/ŞİŞLİ 29.12.2011 2011/107 HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. I-TOW ER 1157 ADA, 3 PARSEL İSTANBUL/ŞİŞLİ 29.12.2011 2011/107 GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş. I. İÇİNDEKİLER RAPOR BİLGİLERİ

Detaylı

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.08.2011-31.08.2011 TARİHİ İTİBARİ İLE FAALİYET RAPORU

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.08.2011-31.08.2011 TARİHİ İTİBARİ İLE FAALİYET RAPORU RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.08.2011-31.08.2011 TARİHİ İTİBARİ İLE FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ 01.08.2011-31.08.2011 tarihleri arasında Yönetim Kurulumuz ve Genel Sekreterliğimiz 5174 sayılı Kuruluş Kanunu

Detaylı

KAYSERİ SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

KAYSERİ SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KAYSERİ SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 1 2 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KAYSERİ SMMM ODASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU 3 SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

ANKARA TİCARET BORSASI 2011 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA TİCARET BORSASI 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 BORSA MECLİSİ ÜNVANI BAŞKAN BAŞKAN YARD. ADI SOYADI Erol GEMALMAZ Hayri GÜLTEN Faik YAVUZ Yavuz YILDIZ Şahin KAYA Kemal COŞGUN Kerim ÖZGÜN Hacı GÜDER

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014

FAALİYET RAPORU 2014 FAALİYET RAPORU 2014 www.vakifgyo.com.tr ÖZET YÖNETİM KURULU RAPORU Saygıdeğer Hissedarlarımız, Kuruluşundan bu döneme gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörünün güvenilir, karlı ve istikrarlı Şirketi

Detaylı

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI KASIM AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI KASIM AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ Kasım ayı içersinde haftada bir toplanan Yönetim Kurulumuzun bu toplantılarda almış oldukları kararların tanzim ve icrasının takibi, tüm servislerin 5174 Sayılı Kanun gereğince çıkartılan tüzük ve

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI

ANKARA TİCARET BORSASI ANKARA TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Adres: Macun Mahallesi 171. Sokak No.4 Yenimahalle / Ankara Tel:+90 312 327 00 00 (pbx) Faks: +90 312 324 08 57 (pbx) Web sitesi: www.ankaratb.org.tr e-mail:

Detaylı