DTR-20 / 20M Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DTR-20 / 20M Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý"

Transkript

1 DTR-20 / 20M Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A4993 / Rev.10

2 DTR-20 / DTR-20M güneþin doðma ve batma zamanlarýný otomatik olarak hesaplayan, gerçek zaman saatine sahip dijital zaman rölesidir. Kullanýcý tarafýndan ayarlanan saatlerde, gün doðumu veya gün batýmý saatlerine göre kontaklarýna baðlý cihazlarý kontrol etmek üzere tasarlanmýþtýr. Gün Tarih gg.aa.yy Saat SS:dd:ss ESC tuþu SET tuþu ESC ESC tuþu : SET tuþu : YUKARI AÞAÐI tuþlarý : AUTO MANUAL SET Yaz / Kýþ saati uygulama durumu Pil durumu Program menüsü içindeyken gösterilen program için seçilen günler Röle Auto ve manuel durumu Röle on/off konumu YUKARI tuþu AÞAÐI tuþu IR alýcý veya harici hafýza giriþi Ýzleme menüleri arasýnda geçiþi saðlar. Programlama modunda bir önceki menüye geçmek veya yapýlan deðiþikliði iptal etmek için kullanýlýr Ýzleme menüleri arasýnda geçiþi saðlar. 3 sn basýlý tutularak programlama moduna geçmeyi saðlar. Programlama modunda menüye girmek ve parametre deðiþikliðini onaylamak için kullanýlýr. Ýzleme menüsünde program iþlem zamaný gösteriminde iþlem görecek programlarý görüntülemek için kullanýlýr. Yukarý tuþuna 3 sn basýlý tutulduðunda C2 kontaðý, aþaðý tuþuna 3 sn basýlý tutulduðunda C1 kontaðý manuel konuma geçirilir. Programlama modunda menüler arasý geçiþ, parametre seçimi ve sayýsal deðer ayarý için kullanýlýr. Güvenli Kullaným ve Kurulum Ýçin Uyarýlar Aþaðýdaki talimatlara uyulmamasý halinde yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek durumlar ortaya çýkabilir. - Cihaz üzerindeki herhangi bir iþlemden önce tüm besleme gerilimlerini kesiniz. - Cihaz þebekeye baðlý iken ön paneli çýkarmayýnýz. - Cihazý solvent veya benzeri maddelerle temizlemeyiniz. Cihazý temizlemek için sadece kuru bez kullanýnýz. - Cihazý çalýþtýrmadan önce baðlantýlarýnýn doðru olduðunu kontrol ediniz. - Cihazý panoya monte ediniz. - Cihazýnýzdaki herhangi bir sorunda yetkili satýcýnýzla temas kurunuz. Yukarýdaki önlemlerin uygulanmamasý sonucu doðabilecek istenmeyen durumlardan üretici firma hiç bir þekilde sorumlu tutulamaz. - Rölelere baðlý yükler besleme gerilimi olmadan kontrol edilemez. Ana menüde röleler çekmiþ ( ve/veya ) olarak görünüyor olsa bile besleme gerilimi olmadan röleler çekmez. - Cihaz içinde 2 adet ek rezerv bulunmaktadýr. Bu rezervler sayesinde ayarlanan bilgiler elektrik kesilmelerine karþý korunur. - Uzun süreli rezerv için pil kullanýlmýþtýr. Cihaz sürekli olarak besleme gerilimine baðlý kalýrsa bu pilin ömrü 10 yýldýr. Cihaz besleme gerilimine baðlanmaz ve rafta bekletilirse pilin ömrü 5 yýldýr. - Rezerv pil sadece yetkili servis tarafýndan deðiþtirilmelidir. MANUEL KULLANIM : DTR-20 / DTR-20M de kontak çýkýþlarýný manuel olarak kullanmak için ekranýn izleme menüsünde olmasý gerekir. Aþaðý tuþu C1, yukarý tuþu C2 kontaðýný manuel konuma alýp çýkartmak için kullanýlýr. Aþaðý tuþuna 3sn basýlýnca ekranda manuel yazýsýnýn çýktýðý görülür. Eðer kontak çekili durumdayken bu iþlem yapýlýrsa role kontaðýný býrakýr. Kontak býrakmýþ konumdayken bir konum degiþikliði gerçekleþmez. Tekrar aþaðý tuþuna 3 sn basýlýnca role kontaðýný çeker. Çektirme iþleminden sonra aþaðý tuþuna 3 sn basýlýnca kontak manuel konumdan çýkar. Cihazýn kontaðý program akýþýna göre çekili yada býrakmýþ konumda kalýr. Ayný durumlar yukarý tuþuyla C2 kontaðý için de geçerlidir. C1 ve C2 kontaklarýnýn ikisi de manuel konumdayken ekrandaki AUTO yazýsý kaybolur. 1 2

3 ÝZLEME MENÜSÜ Ýzleme menüsünde menüler arasý geçiþ için Set ve Esc tuþu kullanýlýr. Ýzleme menüsünde ekran gerçek tarih ve saat gösteriminden baþka bir gösterimde býrakýlýrsa, 60 sn sonra gerçek tarih ve saat gösterimine döner. Gerçek Tarih Saat menüsü C2 Kontaðý çekme iþlem sayýsý Gün doðumu Saati menüsü C2 Kontaðý çekili kalma süresi (Saat) Gün batýmý Saati menüsü C1 Kontaðý çekme iþlem sayýsý Program iþlem zamaný menüsü C1 Kontaðý çekili kalma süresi (Saat) Program iþlem zamaný menüsü cihazda yazýlý bulunan programlarý iþlem zamanýna göre sýrasýyla göstermektedir. Yukarý aþaðý tuþlarýyla iþlem görecek programlar sýrasýyla gezilebilir. iþareti bulunan programlar iþlem yapmamýþ anlamýna gelir. DTR-20 / DTR-20M Menü Ayarlarý DTR-20 / DTR-20M menülerinde yapýlan deðiþiklikler, izleme menüsüne dönerken sorulan KAYDET sorusu onaylanmazsa iptal olur. Bu durum ZAMAN AYARI menüsü için geçerli deðildir. Zaman ayarý menüsünde yapýlan deðiþiklikler hemen iþleme alýnýr. Programlama modunda tuþlara 30 sn boyunca basýlmazsa izleme menüsüne dönülür. Yapýlan deðiþiklik varsa iptal edilir. DTR-20 / DTR-20M menülerini ayarlarken menü haritasýndan yardým alýnýz. Program Menüsü: P01 ile P32 arasýnda 32 adet programlama yapýlabilir. Programlar için yapýlacak ayarlar; kontak seçimi, çekme zaman ayarý, çalýþacaðý gün seçimi, býrakma zaman ayarý, zaman çakýþmasý sorgusu ve onay kýsmýndan ibarettir. Dolu olan bir program için anlattýklarýmýza ek olarak DÜZELT ve SÝL seçimleri vardýr. Düzelt seçilirse programýn mevcut ayarlanmýþ deðerleri gözükerek yeniden ayarlanýr. Sil seçilirse program tamamen silinir. Kontak Seçimi ( ): Rolenin 2 adet kontak çýkýþý vardýr. Bunlar C1 ve C2 çýkýþlarýdýr. Kullanýcý hangi kontaðý kontrol etmek istiyorsa onu seçmelidir. Çekme Zaman Ayarý ( ): 3 adet parametresi vardýr. Zaman, gün doðumu ve gün batýmý. Kullanýcý 3 parametreden kendine uygun olaný seçebilir. Zaman Parametresi ( ): Zaman parametresi gerçek zaman saati uygulamasýdýr. Bu parametre seçilirse kullanýcý 00:00:00 (SS:dd:ss) ile 23:59:59 arasýnda deðer girebilir. Gün Doðumu Parametresi ( ): Gün doðumu parametresi ayarlý konum ve tarihe göre gün doðumu zamanýný referans alýr. Bu parametre seçilirse kullanýcý gün doðumu zamanýna ±9:59:59 (SS:dd:ss) arasýnda zaman ekleyerek veya çýkartarak yeni deðer oluþturabilir. Yapýlan çýkartmalarda önceki güne sarkma olursa bulunduðu gün için ayarlanan zaman (00:00:00) olur. Gün Batýmý Parametresi ( ): Gün batýmý parametresi ayarlý konum ve tarihe göre gün batýmý zamanýný referans alýr. Bu parametre seçilirse kullanýcý gün batýmý zamanýna ±9:59:59 (SS:dd:ss) arasýnda zaman ekleyerek veya çýkartarak yeni deðer oluþturabilir. Yapýlan eklemelerde sonraki güne sarkma olursa bulunduðu gün için (23:59:59) ayarlamýþ olur. 3 4

4 Çalýþma Günlerinin Seçimi: Çalýþma gün seçimi programýn hangi gün/günler için çekme yapacaðýnýn ayarlandýðý menüdür. Seçim olarak HERGÜN EVET seçilirse haftanýn 7 günü evet olarak ayarlanmýþ olur. HAYIR seçilirse kullanýcýya pazartesi den itibaren haftanýn yedi günü için EVET ve HAYIR seçimi yapýtýrýlýr. Ekranýn üstünde 1 den 7'ye kadar sayýlar vardýr. Bu sayýlar programda seçilmiþ haftanýn günlerini ifade etmek için kullanýlmýþtýr. 1 gösterimi pazartesiyi ifade eder. Dolu bir programda programýn içine girmeden hangi günler için çalýþacaðý bu sayýlar sayesinde görülür. Býrakma Zaman Ayarý ( ): 3 adet parametresi vardýr. Zaman, gün doðumu ve gün batýmý. Kullanýcý 3 parametreden kendine uygun olaný seçebilir. Bu parametreler çekme zaman ayarýnda anlatýlan parametrelerle aynýdýr. Kullanýcý çekme için seçtiði parametrenin aynýsýný býrakmak için seçmek zorunda deðildir. Fakat kullanýcý çekme zamaný ile býrakma zamanýný eþit ayarlamamalýdýr. Çekme modu gün batýmý/doðumu seçilmiþ ise ve eðer býrakma modu da zaman seçilecek ise zaman ayar süresi çekme süresinden küçük ayarlanmamalýdýr. Bunlarýn dýþýndaki durumlarda býrakma süresi çekme süresinden küçük ayarlanýrsa býrakma zamaný ertesi güne ayarlanmýþ olur. Zaman Çakýþmasý Sorgusu: Role var olan programlarla yeni yazýlmýþ olan programýn zaman çakýþmasýný kontrol eder. Çakýþma varsa CAKISTI PXX uyarýsý ile kullanýcýyý uyarýr. Çakýþma yoksa PROGRAM UYGUN uyarýsý verir. Bu uyarýlar 3 sn gösterilir. Gösterim sýrasýnda herhangi bir tuþa basýlýrsa 3sn beklemeden onay menüsüne geçilir. Onay: Kullanýcýnýn programý onaylayýp onaylamadýðý sorulur. Onaylanmazsa program eski haliyle kalýr. Onaylanýrsa deðiþiklikler hafýzada tutulur fakat kaydedilmemiþtir. Ýzleme menüsüne dönüþte KAYDET sorusu onaylanýnca deðiþiklikler hafýzaya kaydedilir. Bkz: örnek program 1 ve 2 Bu iþlem sonunda BIRLS-X alt menüsü ayarlanmýþ ve dolu olarak gösterilecektir. Kullanýcý birleþtirme fonksiyonunu kapatmak için KAPALI parametresini seçmelidir. Bu iþlem sonunda BIRLS-X alt menüsü ayarlanmýþ ve boþ olarak gösterilecektir. Ýzleme menüsüne dönüþte KAYDET sorusu onaylanýnca yapýlan deðiþiklikler hafýzaya kaydedilir. Kontak Süresi Menüsü: Bu menü C1 ve C2 kontaklarý ile ilgili çekme sayýsý ve çekili kalma süresinin sýfýrlandýðý menüdür. Kullanýcý kontakla ilgili sýfýrlamak istediði parametreyi veya parametreleri silebilir.c1-sure, C1- SAYI,C2-SURE ve C2- SAYI olmak üzere 4 tane alt menüsü vardýr. Ýzleme menüsüne dönüþte KAYDET sorusu onaylanýnca silme iþlemi gerçekleþir. Ayar Ýzleme Menüsü: Kullanýcýnýn alt menü ayarlarýný 3 sn lik ekran gösterimleriyle kontrol edeceði menüdür. Programlarýn hangi kontaða yazýldýðý, çekme býrakma zaman seçimleri ; birleþtirme fonksiyonu seçimleri; tatil kilidi ayarlarý; saat dilimi, yaz/kýþ saati uygulamasý, coðrafi konum ve manuel kullaným modundan çýkýþ seçiminin hangi parametreye ayarlandýðý gösterilir.yukarý aþaðý ve Esc tuþlarý ekran görüntüsünün gösterim süresinin uzamasýný saðlar. Set tuþuyla alt menü baþlýklarý arasýnda hýzlý geçiþ saðlar. Birleþtirme Fonksiyonu: Birleþtirme fonksiyonu mantýksal VE iþlemi yapar. Birleþtirilmiþ programlarýn ortak zaman diliminde, ilgili kontaðýný çekili tutar. Bu fonksiyon ayný kontaða en az iki tane program yazýlýrsa kullanýlabilir. BIRLS-1 ve BIRLS-2 olmak üzere iki alt menüsü vardýr. Menülerde KAPALI parametresi bulunmaktadýr. Kullanýcý en az 2 programý seçtikten sonra bu parametre yerine SONLAN parametresi menüye dahil olur. Kullanýcý yukarý aþaðý tuþlarýyla parametreler arasýnda dolaþýmý saðlar; birleþtirmek istediði programlarý set tuþuyla seçer. Ýlk seçilen programýn kontaðýna göre seçim kolaylýðý için diðer kontaða yazýlmýþ programlar gösterimden çýkartýlýr. Seçim iþlemini bitirmek için SONLAN parametresi seçilmelidir. 5 6 xxxx Sembolik gösterimdir ayarlý parametreler burada gösterilir

5 Bölgesel Ayarlar Menüsü: Coðrafi ayarlarýn yapýldýðý menüdür.4 tane alt menüsü vardýr. Bu menüde yapýlan bütün ayarlarýn kayýt iþlemi izleme menüsüne dönüþte KAYDET sorusu onaylanýnca gerçekleþir. Dil Menüsü: Türkçe, Ýngilizce, Almanca ve Ýspanyolca olmak üzere 4 dil desteði mevcuttur. Kullanýcý set tuþuyla dil menüsüne girip yukarý aþaðý tuþlarýyla parametre ayarlayýp set tuþuyla onaylar. Ýngilizce, Almanca veya Ýspanyolca dillerinden herhangi biri seçilirse menü dili kaydetmeyi beklemeden ilgili dile ayarlanmýþ olur. Fakat izleme menüsüne dönerken bu ayar kaydedilmezse menü Türkçe kalýr. Dil menüsünün Türkçe,Ýngilizce, Almanca veya Ýspanyolca seçimi konum menüsü parametrelerini deðiþtirir. Konum Menüsü: Belirtilen konuma göre gün doðumu ve gün batýmý saatleri otomatik olarak hesaplanýr. Kullanýcý manuel parametresini seçip bulunduðu coðrafi konuma ait enlem ve boylam deðerlerini girebileceði gibi seçilen dile göre hafýzada kayýtlý parametreleri de seçebilir. Seçilen dil Türkçe ise bu parametreler Türkiye nin 81 ili, Alanya, Bodrum ilçeleri ve Lefkoþa dan oluþurken, seçilen dil Ýngilizce ise 68 il, Almanca ise 62 il, Ýspanyolca ise 57 il ve dünya saati bu parametrelerinden oluþur. Manuel parametresi hariç diðer parametrelerden biri seçildiginde saat dilimi otomatik ayarlanýr. Saat Dilimi Menüsü: Kullanýcýnýn buluduðu coðrafi konuma ait saat diliminin girildiði menüdür. Bu parametre ayarlý konuma göre sadece gün doðumu ve gün batýmý saatlerine yansýr. Yaz/Kýþ Saat Uygulamasý Menüsü: Yaz kýþ saati uygulamasýnýn ayarlandýðý menüdür. 4 adet alt parametresi vardýr. Kapalý Parametresi: Bu parametre yaz / kýþ saat uygulamasýný kapatýr. Ekrandaki kar (kýþ saati gösterimi) ya da güneþ (yaz saati gösterimi) sembolü kaybolur. Yaz saati sýrasýnda bu iþlem yapýldýysa gün doðumu ve batýmý saatleri 1 saat geri alýnýr. Avrupa Parametresi: Avrupa yaz/kýþ saat uygulamasý tarihlerine göre Mart ayýnýn son pazarý 02:59:59 dan 04:00:00'a (1 saat ileri) yaz saati uygulamasýna; Ekim ayýnýn son pazarý 02:59:59 dan 02:00:00'a (1 saat geri) kýþ saati uygulamasýna geçiþ yapýlýr. USA Parametresi: USA yaz/kýþ saat uygulamasý tarihlerine göre Mart ayýnýn ikinci pazarý ile 01:59:59 dan 03:00:00'e (1 saat ileri) yaz saati uygulamasýna; Kasým ayýnýn ilk pazarý 01:59:59 dan 01:00:00'e (1 saat geri) kýþ saati uygulamasýna geçiþ yapýlýr. Özel Parametresi: Kullanýcý yaz/kýþ saati uygulamasýný özel parametresini seçerek yaz saati uygulamasýnýn yapýlacaðý ay seçimi ; seçilen ayda gün seçiminin kaçýncý sýrada geleceði (örnek: Mart ayýnýn ikinci pazarýndaki ikinci parametresinin seçimi. Gösterim olarak hafta geçmektedir.); gün seçimi, saat uygulamasýnýn ileri alýnacaðý saat seçimi; Kýþ saati uygulamasýnýn yapýlacaðý ay seçimi ; seçilen ayda gün seçiminin kaçýncý sýrada geleceði (örnek: Mart ayýnýn ikinci pazarýndaki ikinci parametresinin seçimi. Gösterim olarak hafta geçmektedir.); gün seçimi, saat uygulamasýnýn geri alýnacaðý saat seçimini yaparak bu ayarý tamamlar. Zaman Ayarý Menüsü: Zaman ayarlarýnýn yapýldýðý menüdür. 3 adet alt menüsü vardýr. Bu menüde yapýlan deðiþiklikler direkt olarak yansýr. Tarih Menüsü: Gösterim þekli gg.aa.yy þeklindedir. Saat Menüsü: Gösterim þekli SS.dd.ss þeklindedir. Yüzyýl Menüsü: Bulunduðumuz senenin ilk iki hanesinin ayarlandýðý menüdür. Gösterim þekli yyyy þeklindedir. Son iki hane deðerini tarih ayarýndan alýr. Ayarlanmak istendiðinde gösterim þekli yy-- þekline döner. 19 ile 25 arasýndaki deðerlere ayarlanabilir. 7 8

6 Ekran Ayarý Menüsü: Kontrast ayarýnýn yapýldýðý menüdür. 00 ile 15 arasýndaki deðerlere ayarlanabilir. Þifre Ayarý Menüsü: Bu menüde þifre aktivasyon ve þifre deðiþim iþlemleri yapýlýr. Fabrika çýkýþ þifresi 0000 dýr.þifre menüsüne girerken 4 haneli þifre sorulur. Eðer þifre aktif ise programlama menüsüne giriþte þifre sorulduðu için bu menüye giriþte þifre sorulmaz. Þifre Aktivasyon Menüsü: Þifre korumasýnýn pasif veya aktif konuma alýndýðý menüdür. Aþaðýdaki gibi ayarlanýr. Tatil Kilidi Menüsü: Ayarlanmýþ programlarý kullanýcý tarafýndan belirtilmiþ zaman aralýðýnda pasif durumda býrakýr. Tatil için 4 tane zaman dilimi ayarlanabilir. Kullanýcý tatil baþlangýç tarihini (gün.ay (gg:aa) olarak) baþlangýç saatini (saat:dakika (SS:dd) olarak) ; bitiþ tarihini (gün.ay (gg:aa) olarak) bitiþ saatini (saat:dakika (SS:dd) olarak) girip onaylamalýdýr. Onay iþleminden sonra TATÝL-X DOLU yazýsý çýkacaktýr. Dolu olan tatil kilidi ayarý için DÜZELT ve SÝL seçimleri vardýr. Düzelt seçilirse tatil kilidi ayarýnýn mevcut ayarlanmýþ deðerleri görünerek yeniden ayarlanýr. Sil seçilirse tatil kilidi ayarý tamamen silinir. Izleme menüsüne dönüþte KAYDET sorusu onaylanýnca kayýt iþlemi gerçekleþir. Bkz: örnek program 3 Manuel Konum Menüsü: Kontak çýkýþý/çýkýþlarý manuel konuma alýndýktan sonra manuel konumdan çýkma parametresinin seçildiði menüdür. 3 tane parametresi vardýr. Hangi parametre seçilirse seçilsin kullanýcý Yukarý/ Aþaðý tuþu/tuþlarý ile manuel konumdan çýkabilir. Kapalý Parametresi: Kullanýcý Yukarý/Aþaðý tuþu/tuþlarýyla kontak çýkýþýný/çýkýþlarýný manuel konuma aldýktan sonra mutlaka Yukarý/Aþaðý tuþu/tuþlarýyla çýkartmalýdýr. Program Parametresi: Kontak / kontaklar program akýþýndaki çekme ya da býrakma hareketi gerçekleþince, kontak / kontaklar manuel konumdan çýkar. Zaman Parametresi: Zaman parametresi seçildiðinde kullanýcýdan SS:dd formatýnda süre ayarý yapmasý istenmektedir. Ayarlanan süre kullanýcýnýn role çýkýþý/çýkýþlarýný manuel konuma almasýyla geri sayýma baþlar. Zaman 23:59 ayarlandýðýnda 23 saat 59 dakika sonra kontak manuel konumdan çýkar. Zaman 00:01 ayarlandýðýnda 1 dakika sonra kontak manuel konumdan çýkar. Zaman 00:00 ayarlandýðýnda özel durum söz konusudur. Bu ayarda da 1 dakika sonra kontak manuel konumdan çýkar. 9 10

7 Þifre deðiþimi menüsü: Þifre deðiþikliðinin yapýldýðý menüdür. Aþaðýdaki gibi ayarlanýr. þifre aktif ise þifre sormaz 0000 Fabrika Ayarý Menüsü: Fabrika ayarlarýnýn yüklendiði menüdür. Fabrika ayarlar menüsüne girerken 4 haneli þifre sorulur. Eðer þifre aktif ise programlama menüsüne giriþte sorulduðu için bu menüye giriþte þifre sorulmaz. Ýzleme menüsüne dönüþte KAYDET sorusu onaylanýnca fabrika ayarlarýna dönüþ iþlemi tamamlanýr. Zaman ayarlarý, kontak çekme sayýsý ve süresini deðiþtirmez. Sürüm Bilgisi Menüsü: Cihazýn yazýlým ve donaným versiyonlarýnýn gösterildiði menüdür. Programlama Modundan Çýkýþ Menüsü: Programlama modundan çýkýþ için kullanýlýr. Esc tuþu ile de bu iþlem yapýlabilmektedir. Programlama modunda menülerde bir deðiþiklik yapýldýysa yapýlan deðiþikliði kaydetmek için onay istenir. Hiçbir deðiþiklik yok ise gösterim menüsüne direkt geçilir. Fabrika Çýkýþ Ayalarý: Program P01: C1 kontaðý her gün gün bitiminde çekecek ve ertesi gün gün doðumunda býrakacaktýr P02: C2 kontaðý her gün gün bitiminde çekecek ve saat 23:59:59 da býrakacaktýr P03...P32:Boþ Birleþtirme Fonksiyonu BIRLS-1: BOÞ BIRLS-2: BOÞ Þifre ÞÝFRE:0000 ÞÝFRE DURUMU:PASÝF Bölgesel Ayarlar DÝL: TÜRKÇE KONUM: ÝSTANBUL SAAT DL: 2:00 YAZ/KIÞ SAATÝ: AVRUPA Ekran Ayarý KONTRAS:08 Tatil Kilidi TATÝL-1: BOÞ TATÝL-2: BOÞ TATÝL-3: BOÞ TATÝL-4: BOÞ Manuel Konum GERÝ DÖNME : KAPALI Kontak Süresi C1 SÜRE : 0 C1 SAYI : 0 C2 SÜRE : 0 C2 SAYI : 0

8 DTR Prog (Harici Bellek) Ayar Menüsü Harici Bellek Modülü, cihazýnýz üzerinde yaptýðýnýz ayarlarý ayný model diðer cihazlarýnýza aktarmanýzý saðlar. Bunun için aþaðýdaki adýmlarý takip ediniz: 1. Önce kopyalama yapacaðýnýz DTR-20 cihazýnýzý, üzerindeki butonlar vasýtasýyla programlayýn. Setup menüsünden çýkarken ayarlarýnýzý kaydetmeyi unutmayýnýz. 2. DTR-20 cihazýnýzýn üzerindeki Harici Bellek Modülü soketine cihazýnýzla birlikte verilen Harici Bellek Modülünü yönüne uygun olarak yerleþtirin. 3. DTR-20 ekranýnda Harici Bellek yazýsý belirecektir. Yandaki menü adýmlarýný izleyerek Belleðe Kaydet seçeneðini seçip onaylayýn. Ekranda Kayýt Tamam yazýsý belirdikten sonra Harici Bellek Modülünü DTR-20 den çýkartýnýz. 4. Harici Bellek Modülünü ayarlarý aktaracaðýnýz DTR-20 ye takýnýz. DTR-20 ekranýnda Harici Bellek yazýsý belirecektir. 5. Yandaki menü adýmlarýný izleyerek Belleði Yükle seçeceðini seçin ve onaylayýn. Ekranda Yükleme Tamam yazýsý belirdikten sonra Harici Bellek Modülünü DTR-20 den çýkartýn. 6. Programý daha fazla DTR-20 cihazýna aktarmak için 4. ve 5. Adýmlarý tekrarlayýn. HARICI BELLEK BELLEGI YUKLE BELLEGI DUZELT ONAYLA hayir evet ONAYLA hayir evet YUKLEME TAMAM PROGRAM Harici Bellek Menüsü Belleði Yükle: Harici Bellek Modülü üzerindeki ayarlarýn DTR-20 ye yüklenmesi için kullanýlan menüdür. Belleði Düzelt: Harici Bellek Modülü üzerindeki ayarlarýn deðiþtirilmesi için kullanýlan menüdür. Belleðe Kaydet: DTR-20 üzerindeki ayarlarý Harici Bellek Modülüne kaydetmek için kullanýlan menüdür. Not: Harici Bellek Modülü güncel saat ve tarih bilgisini deðiþtirmez. BELLEGE KAYDET ONAYLA hayir evet KAYIT TAMAM 13 14

9 DTR-IR Prog (Kýzýlötesi kumanda) Ayar Menüsü MODUL ACIK MODUL KAPALI 000/100 TAMAM MODUL ACIK : Cihaza enerji verildikten 3sn. sonra ekranda MODUL ACIK bilgisi görünecektir. Bu ekran Haberleþme modülünün açýldýðýný ve DTR-IR Prog un kullanýma hazýr olduðunu göstermektedir. MODUL KAPALI : Cihazýn enerjisi kesildikten 3sn. sonra ekranda MODUL KAPALI bilgisi görünecektir. Bu ekran Haberleþme modülünün kapandýðýný ve DTR-IR Prog un kullanýlamayacaðýný göstermektedir. 000/100 TAMAM : Okuma veya Yazma iþlemi yapýlýrken iþlemin bitmesine ne kadar zaman kaldýðýný gösterir. Burada belirtilen deðer % cinsindendir. YAZMAM TAMAM OKUMA HATASI YAZMA HATASI YAZMA TAMAM : DTR-IR Prog cihazý içindeki bütün bilginin DTR-20M içerisine baþarýlý bir þekilde kaydedildiði bilgisini göstermektedir. Bu ekranla birlikte haberleþme kanalýnda Yeþil uyarý ýþýðý yanacaktýr. OKUMA HATASI : DTR-20M cihazý içerisindeki bilgiler okunurken iki cihaz arasýndaki görsel baðlantýnýn koptuðunu veya aþýrý mesafeden dolayý verilerin cihaza ulaþamadý bilgisini göstermektedir. Bu hata alýndýðýnda o ana kadar okunan bilgilerin hiçbir geçerliliði kalmaz. DTR-IR Prog içerisinde daha önceden kayýtlý olan veriler silinmez. Bu ekranla birlikte haberleþme kanalýnda Kýrmýzý uyarý ýþýðý yanacaktýr. YAZMA HATASI : DTR-IR PROG cihazý içerisindeki bilgiler DTR-20M ye yazýlýrken iki cihaz arasýndaki görsel baðlantýnýn koptuðunu veya aþýrý mesafeden dolayý verilerin cihaza ulaþamadý bilgisini göstermektedir. Bu hata alýndýðýnda o ana kadar DTR-20M ye yazýlan bilgilerin hiçbir geçerliliði kalmaz. DTR-20M içerisinde daha önceden kayýtlý olan veriler bozulmaz. Bu ekranla birlikte haberleþme kanalýnda Kýrmýzý uyarý ýþýðý yanacaktýr. OKUMA TAMAM OKUMA TAMAM : DTR-20M cihazý içindeki bütün bilginin DTR-IR Prog içerisine baþarýlý bir þekilde kaydedildiði bilgisini göstermektedir. Bu ekranla birlikte haberleþme kanalýnda Yeþil uyarý ýþýðý yanacaktýr. UYUMSUZ ICERIK UYUMSUZ ICERIK : DTR-IR Prog içerisindeki bilgi hangi model DTR cihazýna aitse bilgiler yalnýzca o model DTR cihazýna yazýlabilir. Baþka model DTR cihazýna yazmak isterseniz o zaman bu uyarý gelecektir. Ama DTR cihazýndan okuma iþlemi yapabilirsiniz. Böylece DTR-IR cihazý içerisindeki bilgiler okuduðunuz cihaza ait olacaktýr. Ör: DTR-20M den okunmuþ bir bilgi DTR-20MT cihazýna yazýlamaz. Bu ekranla birlikte haberleþme kanalýnda Kýrmýzý uyarý ýþýðý yanacaktýr

10 BOYUTLAR 35 mm 35.3 mm 58 mm TÝP PK25 32 mm 48 mm 59.7 mm TÝP PK28 34 mm 48 mm 90 mm 90 mm 35 mm 45 mm 62 mm 45.4 mm 61.8 mm BAÐLANTI ÞEMASI TEKNÝK ÖZELLÝKLER Elektriksel Özellikler Ýþletme Gerilimi (Un) Çýkýþ Kontaðý Yenileme Süresi Güç Tüketimi Doðruluk Ekran Boyutu Program Adedi Pil Rezerv Süresi Mekanik Özellikler Malzeme Koruma Sýnýfý Ortam Sýcaklýðý Koruma Sýnýfý Baðlantý Ölçüler Kutu Aðýrlýðý 1 Paket Miktarý VAC 2 C/O, 16 A / 4000 VA 1 sn. < 5 VA 1 sn. /Gün (Fiþteyken) 1,3 LCD Yýl Sýnýf II ( ) -10 C, +55 C IP20 Ray Montaj DTR-20 (PK25/28) - DTR-20M (PK28) 0,2 kg 5 adet 17 18

11 Bölgesel Ayarlarda Seçilen Dile göre Çýkan Parametreler ve Ekran Görüntüleri Türkçe seçiminde çýkan parametreler Ýngilizce seçiminde çýkan parametreler 16 Lefkosa LEFKOSA 19 20

12 Almanca seçiminde çýkan parametreler 21 Ýspanyolca seçiminde çýkan parametreler 22 Andermatt Augsburg Basel Bellinzona Berlin Bern Biel Bregenz Chur Dornbirn Dresden Düsseldorf Eisenstadt Erfurt Essen Flensburg Frankfurt Freiburg Fribourg Hafen Geneve Graz Hamburg Hannover Ingolstadt Innsbruck Karlsruhe Kiel Klagenfurt Köln Konstanz Krems Kreuzlingen Lausanne Lienz Linz Locarno Lugano Luzern Magdeburg Melk Montreux München Nürnberg Oldenburg Ried Rostock Rust ANDERM AUGSBU BASEL BELLIN BERLIN BERN BIEL BREGEN CHUR DORNBI DRESDE DUESSE EISENS ERFURT ESSEN FLENSB FRANKF FREIBU FRIBOU FRIEDR GENEVE GRAZ HAMBUR HANNOV INGOLS INNSBR KARLSR KIEL KLAGEN KOELN KONSTA KREMS KREUZL LAUSAN LIENZ LINZ LOCARN LUGANO LUZERN MAGDEB MELK MONTRE MUENCH NUERNB OLDENB RIED ROSTOC RUST SALZB SGALLE SHAUSN SION STEYR STPOEL STUTTG THUN VIENNA VILAC WAIDHT WELS WRNSTD Salzburg St. Galle Schaffhausen Sion Steyr St.Pölten Stuttgart Thun Vienna Villach Waidhaus Wels Wiener Neustadt Alava Albacete Alicante Almeria Andorra Asturias Avila Badajoz Barcelona Burgos Caceres Cadiz Castellon Ciudad Real Cordoba Coruña Cuenca Fuerteventura Girona Gomera, La Granada Guadalajara Guipuzcoa Hierro Huelva Huesca Ibiza Jaén Lanzarote Palma, La Gran Canaria Leon Lleida Logroño Lugo Madrid Málaga Mallorca Murcia Navarra Orense Palencia Pontevedra Salamanca Santander Segovia Sevilla Soria Tarragona Tenerife Teruel Toledo Valencia Valladolid Vizcaya Zamora Zaragoza ALAVA ALBCTE ALCNTE ALMRIA ANDORR ASTRIA AVILA BADJOZ BARCELO BURGOS CACERE CADIZ CASTLLN CIUREAL CORDOBA CORUNA CUENCA FUERTVN GIRONA GOMERA GRANADA GUADLJR GUIPUZC HIERRO HUELVA HUESCA IBIZA JAEN LANZARO LAPALMA LASPLMS LEON LLEIDA LOGRONO LUGO MADRID MALAGA MALLORC MURCIA NAVARR A ORENSE PALENCI PONTVDR SALAMNC SANTNDR SEGOVIA SEVILLA SORIA TARRAGN TENERIF TERUEL TOLEDO VALENCI VALLADL VIZCAYA ZAMORA ZARAGOZ 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00

13 ÖRNEK UYGULAMA 1: Hafta içi hergün gün doðumundan1 saat 35 dk. 51 sn önce C1 Kontaðý çeksin gün içi saat 9 da kapatsýn. Not: Anlatýmý yapýlan programlarda parametre seçimi yukarý/aþaðý tuþlarýyla yapýlmalýdýr. Anlatýmda bu durum gösterilmemiþtir. Set tuþu onaylama Esc tuþu bir önceki seçime dönüþ için kullanýlýr. Anlatýmlar P01 için gösterilmiþtir, diðer programlarda ayný þekilde ayarlanýr

14 ÖRNEK UYGULAMA 2: Pazartesi günleri saat 18:30da C2 kontaðý çeksin gün batýmý zamanýnda býraksýn

15 ÖRNEK UYGULAMA 3: 22 Nisan saat 18:30 dan 24 Nisan saat 00:00 kadar bütün programlarý pasif duruma geçirme. Bu ürün, tarih ve sayýlý resmi gazetede yayýnlanan EEE Yönetmeliðinin Madde 2 ve Ek-1A Madde 9 kapsamýndadýr

16 MENÜ HARÝTASI 16:12:10 18:45:52 GUNDOGU 07:22:00 GUNBATI 16:36:00 PO1-C1 05:44:00 C1-SURE C1-SAYI C2-SURE C2-SAYI sn basýnýz PROGRAM BIRLEST FONK KONTAK SURESI AYAR IZLEME BOLGESL AYARLR ZAMAN AYARLR EKRAN AYARLR TATIL KILIDI MANUAL KONUM AYARLR FABRIKA AYARI SURUM BILGS MENUDEN CIKIS P01 P P P32 BOS BIRLS-1 BIRLS-2 BOS C1-SURE C1-SURE SILME DIL TARIH KONUM SAAT SAAT DL YUZYIL 2010 YAZ/KIS SAATI KONTRAS 08 TATIL 1 TATIL 2 TATIL 3 TATIL 4-BOS GERIDON KAPALI YAZILIM DONANIM V000! Menülerde yapýlan ayar deðiþikliklerinden sonra izleme menüsüne dönerken "kaydet" sorusu onaylanmazsa yapýlan deðiþiklikler kaybolur. Bu durum zaman ayar menüsü için geçerli degildir. * Role bu menü gösteriminde cihazda yazýlý bulunan programlarýn iþlem zamanýna göre sýrasýyla göstermektedir. Yukarý aþaðý tuþuyla iþlem görecek programlar sýrasýyla gezilebilir. iþareti bulunan programlar iþlem yapmamýþ anlamýna gelir (Ýzleme menüsü ve Programlama menüsü ekranlarý gösterilmiþtir).

17 3 sn basýnýz PROGRAM PO1 DOLU P32 BOS Düzelt / Sil boþ programlarda görünmez PO1 DUZELT Kontak seçimi P01-OUT C1 C2 Çekme Zaman ayarý Çalýþýlacak Gün Seçimi Býrakma Zaman Ayarý PO1-CEK ZAMAN gundgu gunbti 00:00:00 SS:dd:ss +0:00:00 ±S:dd:ss HERGUN PAZARTS PAZAR PO1-BRK hatir hatir hatir ZAMAN evet evet evet gundgu gunbti 00:00:00 SS:dd:ss +0:00:00 ±S:dd:ss Zaman çakýþmasý sorgusu PROGRAM UYGUN CAKISTI PXX ONAYLA evet hatir AYARLI PO1 Eski ayarýnda kalýr SIL ONAYLA evet hatir Program tamamen silinir dolu yazýsý boþ olarak deðiþir. Programda hiçbir deðiþiklik olmaz

18 BIRLEST FONK KONTAK SURESI BIRLS-1 BOS BIRLS-2 BOS C1-SURE SILME C2-SURE SILME BIRLS-1 kapali PXX PX sonlan ONAYLA hayir evet AYARLI BIRLS-1 AYARLI BIRL-1 BIRLS-1 BOS BIRLS-1 DOLU Birleþtir fonksiyonu mantýksal VE iþlemi yapar. Seçilmiþ programlarýn çekme zamanlarýnýn ortak olduðu zaman aralýðýnda ilgili kontaðý çektirir. Fonksiyonu kullanabilmek için ayný kontaða en az 2 program yazýlmalýdýr. Yukarý aþaðý tuþlarý parametreler arasý geçiþi saðlar. Set tuþu parametreyi onaylayýp bir sonraki programa geçer. Parametrelerden "kapalý" parametresi 2 adet program set tuþuyla seçildikten sonra menüden çýkar "sonlan" paremetresi menüye dahil olur. Birleþtirilecek programlar set tuþu ile seçildikten sonra " sonlan" parametresi seçilmelidir. AYAR IZLEME PO1-C1 P31-C1 BIRLS-1 BIRLS-2 TATIL SAAT DL BOLGESL AYARLR DIL TURKCE KONUM MANUEL DIL TURKIS ENGLIS KONUM MANUeL istand zongul LANGUAG INGLIS KONUM ISTANB KONUM ZONGUL GERIDON ENLEM BOYLAM N 0000 E KONUM YAZ KIS Ayar izleme menüsünde alt menülerin ayarlý parametreleri gösterilmektedir. Akýþ diyagramýnda alt menü baþlýklarý gösterilmiþtir. Parametrelerin gösterim süresi 3sn dir. Gösterim süresini uzat mak için "Esc", "Yukarý" veya "Aþaðý" tuþlarýna basýlmalýdýr. "Set" tuþuyla alt menüler arasý hýzlý geçiþ saðlanýr. KONUM MANUEL 81 il ve BODRUM / ALANYA beldeleri seçilebilir 33 34

19 BOLGESL AYARLR DIL E KONUM MANUEL SAAT DL 3:30 SAAT DL SAAT DL SAAT DL SAAT DL 3:30 12:00-12:00 3:00 Tuþlarý 0:30 kadar arttýrýp azaltýr. YAZ KIS SAATI YAZ KIS ozel kapali YAZ SAATI YAZ AY ocak Yaz Saat uygulamasý baþlangýç ayarý Y HAFTA birinc YAZ GUN pazart Kýþ Saat uygulamasý baþlangýç ayarý YZ SAAT KIS KIS AY K HAFTA KIS GUN KS SAAT 01 SAATI ocak birinc pazart 01 YAZ KIS AYARLI avrupa aralik sonuc pazar 23 aralik sonunc pazar 23 usa 35 36

20 ZAMAN AYARLR TARIH SAAT 20:53:40 Ekranda son ayarlanan TARÝH gösterilir TARIH TARIH DEGISTI TARIH Ekranda son ayarlanan SAAT gösterilir CKILIDI CKILIDI 20:53:40 20:43:50 DEGISTI SAAT TATIL KILIDI TATIL 1-BOS TATIL 4-BOS BASLAMA ZAMANI B-TARIH Ekranda BOS gösterimi DOLU olarak görünür B-SAATI 00:00 SONLNMA ZAMANI TATIL AYARLI S-TARIH gg.aa ss.dd gg.aa S-SAATI 00:00 EKRAN AYARI YUZYIL 2011 KONTRAS 08 YUZYIL 13 Ekranda son ayarlanan YÜZYIL gösterilir Ekranda son ayarlanan deðer gösterilir KONTRAS 05 KONTRAS 08 19~25 arasý ayarlanabilir 00~15 arasý ayarlanabilir DEGISTI YUZYIL MANUEL IZLEME GERIDON KAPALI Ekranda seçilmiþ parametre görünür GERIDON KAPALI PROGRAM ZAMAN G-SURE 00:00 ss.dd G-SURE 00:00 ss.dd 37 38

21 AYARI Þifre Aktif ise þifre sormaz HATALI 0001 PASIF Ekranda seçilmiþ parametre görünür pasif aktif FABRIKA AYARI Þifre Aktif ise þifre sormaz 0000 HATALI F YUKLE hayir evet AYARLAR YUKLU SURUM BILGSI YAZILIM V0.00 DEGIS YENI 0000 YENI 0000 TEKRAR 0000 TEKRAR 0000 DEGSTI DONANIM V GIRIS HATALI MENUDEN CIKIS KAYDET EVET HAYiR :45:52 Rölenin menüsünde hiç bir deðiþiklik yapýlmadan bu menü seçildiginde kaydet sorusunu sormadan gösterim menüsüne geçer. Deðiþiklik yapýlmýþsa onay sorar 39 40

DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý

DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý DTR-10 Kullanma Talimatý ve Menü Haritasý A5298 / Rev.2 www.entes.com.tr DTR-10 güneþin doðma ve batma zamanlarýný otomatik olarak gerçek zaman saatine sahip dijital zaman rölesidir. Kullanýcý tarafýndan

Detaylı

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12 DÝKKAT Aþaðýdaki talimatlara uyulmamasý halinde ölüm ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumlar ortaya çýkabilir. Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. Cihaz þebekeye baðlý iken ön paneli çýkartmayýnýz.

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM:

TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: TEK KÖÞE KAYNAK MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: SET SICAKLIK 235 Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz.

ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz. KULLNICI KILVUZU - RV SYISL TLON SNTRLLRI ÖNSÖZ u kılavuz içinde yer alan bilgiler KRL DS serisi santralların - DS200M DS200S ve DS200 - üyelerinin siz kullanıcılara sundukları özelliklerini içermektedir.

Detaylı

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör).

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör). Bölüm 4: Transistörler Giriþ Elektronikle ilgili sistemlerin geliþip, üstün seviyeye gelmesi yarý iletken temelli Beyz Emiter baðlantýsý transistörlerin bulunmasýndan sonra olmuþtur. baðlantýsý Transistörü

Detaylı

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CC-140D

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

Önemli ipuçlarý. N91 ve N91 8GB ortak. Dosya Yönetimi. Nokia PC Suite (özellikle Nokia Audio Manager)

Önemli ipuçlarý. N91 ve N91 8GB ortak. Dosya Yönetimi. Nokia PC Suite (özellikle Nokia Audio Manager) Önemli ipuçlarý N91 ve N91 8GB ortak Nokia PC Suite (özellikle Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite, telefon hafýzasýnda [C:] veri yönetimi için optimal olarak tasarlanmýþtýr. Nokia PC Suite, rehber, takvim

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu 9355896 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Model No. KX-TCD440TR. Model No. KX-TCD445TR

Model No. KX-TCD440TR. Model No. KX-TCD445TR TCD440_445TR(TR).book Page 1 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM İşletme Talimatları Dijital Kablosuz Telefon Model No. KX-TCD440TR Dijital Telsiz Telesekreter Sistem Model No. KX-TCD445TR Bu ünite Çağrı Kimliği

Detaylı

Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU

Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU Atek ADR-10 Serisi YÜKSEK PERFORMANS DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA EKRANI KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1. ATEK DİJİTAL KOORDİNAT OKUMA SİSTEMLERİ... 3 1.1. ATEK lineer enkoder ve dijital koordinat okuma ünitesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum:

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Baþlamadan Önce: Yüklemeye hazýrlanýn. NOT: Baþlamadan önce, sisteminizde varsa kurulu olan diðer modemleri kaldýrmanýzý ve bu modemlere baðlý tüm telefon kablolarýný

Detaylı

VARkombi 18 PC. Reaktif Güç Kontrol Rölesi. 18 Kademe. KAEL Mühendislik Elektronik Tic. ve San. Ltd.Şti.

VARkombi 18 PC. Reaktif Güç Kontrol Rölesi. 18 Kademe. KAEL Mühendislik Elektronik Tic. ve San. Ltd.Şti. VAkombi PC eaktif Güç Kontrol ölesi Bankalar Marketler Benzinlikler Okullar Atölyeler Oteller Kademe KAEL Mühendislik Elektronik ic. ve an. Ltd.Şti. İçindekiler Giriş... Uyarılar... Özellikler... Genel...

Detaylı

Bas-konuþ Nokia N76-1

Bas-konuþ Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

VARkombi 12 PC-TFT. Reaktif Güç Kontrol Rölesi. 12 Kademe. KAEL Mühendislik Elektronik Tic. ve San. Ltd.Şti.

VARkombi 12 PC-TFT. Reaktif Güç Kontrol Rölesi. 12 Kademe. KAEL Mühendislik Elektronik Tic. ve San. Ltd.Şti. VAkombi 2 PC-F eaktif Güç Kontrol ölesi Bankalar Marketler Benzinlikler Okullar Atölyeler Oteller 2 Kademe KAEL Mühendislik Elektronik ic. ve an. Ltd.Şti. İçindekiler Giriş... Uyarılar... Özellikler...

Detaylı

L1 L2 L3 V I> C> ÖN PANEL ÖZELLİKLERİ

L1 L2 L3 V I> C> ÖN PANEL ÖZELLİKLERİ Bağlantı şekli cihazın arka yüzündeki etikette olduğu gibi yapılmalıdır. Cihaza enerji geldiği anda 3 ekranda da önce COS Q görüntülenir. Diğer değerleri görmek için YUKARI veya AŞAĞI yön tuşları kullanılır,

Detaylı

Next YE-GH 561 Outdoor GPS Cihazı. GPS Trek Pro Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 4.1

Next YE-GH 561 Outdoor GPS Cihazı. GPS Trek Pro Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 4.1 Next YE-GH 561 Outdoor GPS Cihazı GPS Trek Pro Kullanıcı Kılavuzu Versiyon 4.1 0 İçindekiler 1. Giriş Ve Özellikler... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 Özelikler... 3 2. Spesifikasyonlar... 3 3. Donanım (Genel Bakış)...

Detaylı

IC-V/-LV Serie. TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1

IC-V/-LV Serie. TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1 IC-V/-LV Serie TR Infrared Camera - Operating Manual... I - 1 TRT-BA-ICVSERIES-HS-00-TR TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.de

Detaylı

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10

Referans Kitapçığı. Elektrik Şebeke Koruması. Sepam seri 10 Referans Kitapçığı Elektrik Şebeke Koruması Sepam seri 10 İçindekiler Güvenlik Bilgisi.....................................................7 Kitapçık Hakkında...................................................9

Detaylı

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA ve HARÝTA BÝLGÝLERÝ ÜRETÝM YÖNETMELÝÐÝ Mekansal Bilgi Sistemlerinin Coðrafi Bilgi Sistemlerinin Kent Bilgi Sistemlerinin Arazi Bilgi Sistemlerinin Temel Altyapýsý

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı