Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 USAK (Hrsg.): Uluslararasi hukuk ve Politika. No. Ankara ve 1923 Yılları Arasında Türk-Ermeni İlişkileri: Ermeni Sorunu na Dışarıdan Bakış* Christian Johannes Henrich** Giriş Osmanlı İmparatorluğu nun çöküşü 19.yüzyılın başlarında doruk noktasını yaşamıştır. Jöntürk İhtilâli, Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşının çıkması, bağımsızlık mücadelesi ve Türkiye Cumhuriyeti nin kurulması, Türk Devletinin varlığını sürekli biçimlendirmiş ve değiştirmiştir. Özellikle de azınlığın, Müslüman çoğunluk ile olan barış içindeki yaşamları dramatik bir şekilde değişmiştir. Türk- Ermeni ilişkilerindeki bu gelişmeler, Avrupa daki büyük devletler gibi dış etkilerden ayrı yorumlanamaz.1878 deki Berlin Konferansı ve 1912 ile 1913 yıllarındaki Balkan Savaşı sonrasında Avrupa Devletlerinin gerçek niyetleri iyice ortaya çıkar: Niyetleri Osmanlı İmparatorluğu nu aralarında pay etmektir. 1 9 Mayıs 1916 tarihinde İngiliz Mark Sykes ile Fransız Charles Georges-Picot, ülkeleri adına Anadolu nun paylaşılmasında anlaşırlar. Bunu takip eden Sevr Barış Antlaşmasında, Rusya, Yunanistan ve İtalya ya da pay verilir 2. Avrupa ülkeleri, Osmanlı İmparatorluğu nun zayıf durumundan giderek kendi çıkarları yönünde daha fazla yararlanırlar. 19. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı İmparatorluğunun bazı bölgelerini ele geçirerek, bu bölgeleri kolonilere dönüştürürler. İngiltere Mısır ın dışında, Suriye ile Mezopotamya yı da kontrolü altına almak ister; Fransa Kuzey Afrika ile Lübnan a göz diker; İtalya Tripolis ile Arnavutluk u talep eder; Rusya ise Ermenistan ile Kürdistan için spekülasyon yapar 3. Avrupa ülkelerinin bu agresif ve kısmen aşağılayıcı politikası, Doğu daki Müslüman olmayan azınlıkların, Müslüman çevrelerle olan kaçınılmaz gerginliklerini arttırır. Ermeniler açısından bu gerginliklerin daha trajik sonuçları olmuştur. Hınçak ve Taşnak Komitelerinin tahriklerine maruz kalan Ermeniler açıkça özerklik istediler ve düşman taraf olan Rusya ile *Makale, bir yeminli tercüme bürosunca Almanca metinden çevrilmiş, ayrıca Prof. Dr. İbrahim S. Canbolat tarafından dil ve akademik disiplin/içerik açısından gözden geçirilmiştir. 1 Bkz.: Danica Milić, Die ökonomische Penetration des Balkans und der Türkei durch die Industriestaaten, Ralph Melville; Hans-Jürgen Schröder (Hrsg.), Der Berliner Kongress von Die Politik der Großmächte und die Probleme der Modernisierung in Südosteuropa in der Zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, (Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1982), içinde: s Bkz.: The New Encyclopaedia Britannica, Vol. 11, 1985, s Fikret Adanır, Der Zerfall des Osmanischen Reiches, In: Alexander Demandt (Hrsg.), Das Ende der Weltreiche: Von den Persern bis zur Sowjetunion, (München: Verlag C. H. Beck, 1997), içinde: s

2 kısmen işbirliği yaptılar. Osmanlı yönetimi bu tehdit içeren gelişmelerin varlığını Ermeniler Sorunu na radikal çözüm üretme vesilesi saymıştır de Ermeni azınlığın büyük bir kısmı savaş koşullarında hayatlarını kaybettiler. Ancak bununla birlikte toplu ölümler gerçeği vardır. Süreklilik gösteren gıda kıtlığı ve bunun sonucunda yaşanan açlık, çok sayıdaki bu ölümlerin öncelikli sebepleri arasındadır. Bu gıda teminindeki sıkıntılar ayrıca, Osmanlı Ordusunda da hatırı sayılır kayıplara da neden olmuştur. Bundan başka, Ermeni İhtilâl Komitesinin terörist saldırıları da, her iki tarafın çok sayıdaki kayıplarından sorumludur. Nadiren de olsa, Osmanlı Ordusunun, Jandarmanın ve göçebe konumundaki Kürt çetelerin saldırıları da söz konusudur. Buna rağmen Ermeniler, özellikle de diyaspora Ermenileri, iskan politikasına dayalı göç ettirme planını bugün, Osmanlı İmparatorluğu nun uyguladığını ileri sürdükleri bir sistematik soykırım olarak görüyorlar.; Türkler buna itiraz etmekte ve her iki tarafın büyük kayıpları olduğuna dikkat çekmektedirler. Ermeni tarihçiler ve politikacılar tarafından tarihî olayların büyük ölçüde tek taraflı olarak anlatılması ve Müslüman tarafta çok daha fazla olan kaybedilen insan sayısının gizlenmesi, 90 yıldan fazla bir süreden beri bu çatışmanın uluslararası boyut kazanmasına neden oldu. Bu makalede, Türkiye Cumhuriyeti nin kurulmasına kadar olan sürede Türk-Ermeni ilişkilerindeki gelişmeleri, I.Dünya Savaşı nın başlamasını, Van daki Ermeni isyanını, İstanbul daki Ermeni ihtilâlcilerin tutuklanmasını, stratejik açıdan önemli bölgelerdeki Ermeni azınlığın başka yerlere göç ettirilmeleri konularını ele alarak, soruna objektif bir bakış açısı getirmeye çalışacağım. Birinci Dünya Savaşı nın çıkışına kadarki gelişmeler Devletin hızla çökmeye doğru gitmesi, politik ve toplumsal bir hareket olan, askerî açıdan da geniş destek gören, birlik, beraberlik ve ilerleme nin temellerinin atılmasını ve kuvvetlenmesini getirmiştir yılı yazında, 2 Temmuz da, 30 yıl önce kaldırılmış olan Kanuni Esasiye nin (Anayasa) Sultan II. Abdülhamit tarafından yeniden konması yönünde faaliyetlerde bulunan Jöntürk İhtilâli gerçekleşir Nisan ında eski Türk muhafazakârlar ve din hocalarının yardımıyla eski düzen in yeniden kurulması denenir 4. Bu girişimler birkaç hafta içinde başarısızlıkla sonuçlanır, II. Abdülhamit tahttan indirilerek sürgüne gönderilir. Jöntürkler, kardeşi V. Mehmet i yerine getirirler, ancak devlet yönetimini ellerinde tutarlar. Bu Ulusal-Türklük hareketi, Jöntürk hareketinin üstüne çıkar. Bu her şeyden önce Hıristiyanları kızdırmakla birlikte, Araplar ve Acemler (İranlılar) gibi Türk olmayan Müslümanları da kızdırmış ve güvensizlik yaratmıştır ve 1913 yıllarında yenilgiyle sonuçlanan Balkan Savaşlarından sonra Osmanlı İmparatorluğu Balkanlarda geniş toprak kaybına uğramıştır. Yalnızca Batı Trakya, Osmanlı egemenliği altında kalmıştır. 4 Bertrand Michael Buchmann, Österreich und das Osmanische Reich. Eine bilaterale Geschichte, (Wien: WUV, 1999), s

3 Osmanlı nın çöküş dönemi şüphesiz, Osmanlı İmparatorluğu nda Müslüman olmayan halkın yüzyıllar boyu görmüş olduğu hoşgörü ve inayetin de kanıtı olduğu dönemdir. Osmanlı egemenliği altında bulunan Gayrımüslimlerin (reâyâ) durumu yeni yöneticilerin 5 egemenliği altındaki ulusal ve dinsel azınlığın durumlarından çok daha iyi idi. Alman İmparatorluğu (Deutsches Reich) Hükümeti ile 19. yüzyıldan beri süregelen iyi ilişkiler, Jöntürkler ile daha da kuvvetlenmiştir. Alman Reich ini kendilerine devlet modeli olarak görürler. Alman Askerî Komisyonu Başkanı Korgeneral Otto Liman von Sanders i, Boğazların savunmasından sorumlu I. Kolordu Komutanlığı nın başına getirirler. Bu karar itilaf devletlerinin tepkisine neden olur. İstanbul buna karşı çıkar. Gerçi Türkler Liman ı Osmanlı mareşalliğine ve ordu başmüfettişliğine terfi ettirdiler ama, ordu kumandanlığını kendisine vermediler 6. İtilaf Devletleri ve Merkezi Avrupa Devletleri nin aksine Osmanlı Devleti savaş çıkmadan önce hiçbir anlaşmaya dâhil olmamıştı. Savaşa girme kararı, Merkezi Avrupa Devletlerinin yanında, Rusya ya 7 karşı olmuştur. Farklı cephelerdeki savaş Osmanlı İmparatorluğu nu yıpratmıştır. Kafkasya da Rusya ya, Irak ve Süveyş Kanalı nda ise İngiltere ye karşı savaşmıştır. Ayrıca Galiçya, Makedonya ve Romanya da da savaşılmıştır. İngilizlerin bir Ulusal Arap Devleti vaadine kapılan Araplar, Osmanlı içinde ayaklanma başlattılar, Ruslar ise aynısını Ermenilere vaat ettiler. Böylece İtilaf Devletleri, Osmanlı Devleti içindeki etnik ve dinsel azınlıkların kendi menfaatleri içersinde yer almalarını sağlamaya çalıştılar. Bu durumda gerçek savaş suçu ortaya çıkar. Anadolu da Türkler ile Araplar ve Ermeniler arasında yüzyıllardır süregelen barış, böylece kendini gösteren savaş çıkarları nedeniyle tehlikeye sokulur. Rusya gerçekte bağımsız bir Ermenistan Devleti nden yana değildir Berlin Konferansı ile San Stefano nun özgürlüğünün yeniden gözden geçirilmesinden sonra Çar, Avrupa devletlerinin Balkanlarda Rus hâkimiyetini kabul etmeyecekleri gerçeğini anlar. Rusya nın, Akdeniz e geçiş sağlama planı, yalnızca Doğu Anadolu üzerinden mümkün olabilmesi ile sınırlı kalacaktır. Ruslar yalnızca bu nedenden Ermenileri kullanarak, kendilerini Osmanlı İmparatorluğu ndaki Hıristiyanların resmî koruyucusu ilan ederler. Aslında, daha önce değinildiği gibi, böyle bir himayeye ihtiyaç yoktu, çünkü Osmanlı İmparatorluğu ndaki azınlıkların durumları başka hükümranlık altında bulunan azınlıkların durumundan çok daha iyi idi. Rusya, 19.yüzyılın sonlarından itibaren Ermenistan İhtilal Komitesinin kurulmasını destekler. Ancak bunlar, Ermeni vatandaşlar arasında özellikle çok rağbet bulamayan bölgesel küçük gruplardı. Çünkü Ermenilerin büyük bir kısmı Osmanlı egemenliği altında mutluydu ve bu mutluluk ve barışı devam ettirmek istiyordu. Herfried Münkler n tesbiti şöyleydi: Osmanlı İmparatorluğu [ ], bağımsızlıkları ve özerklikleri sadece Osmanlı İmparatorluğu içinde güvencede olan Hıristiyan grupların ve cemaatlerin hamisi olabiliyordu. 8 Yirminci 5 Katrin Boeckh, Von den Balkankriegen zum Ersten Weltkrieg. Kleinstaatenpolitik und ethnische Selbstbestimmung am Balkan, (München: R. Oldenbourg Verlag, 1996), s Buchmann, a.g.e., s Aynı yer, s Herfried Münkler, Imperien: Die Logik der Weltherrschaft - vom alten Rom bis zu den Vereinigten 3

4 yüzyılın başlarında, Romanya sabık başbakanı Prof. Dr. Nikolae Jorga, Polonyalı Mikoscha ya şunları söyler: Ermeniler Türklerden, diğer uluslardan gördüklerinden daha çok itibar görmektedir. Yunanlara göre daha çok inanç özgürlüğüne sahiptiler.[ ] Zekâları, devrim planı yapacak kapasitede değildi... Türk İmparatorluğunun çöküşe doğru gittiğinin ifade edilmesini duymak istemiyorlardı 9. Osmanlı Devletinin savaşa girmesi Rusya nın çoktandır dört gözle beklediği, Akdeniz e geçişi ele geçirme isteği açısından bir fırsattı. Çar, bir taraftan Hınçak ve Taşnak Komitelerinin daha önce başlattıkları terör eylemlerinden, diğer taraftan da Kafkas ordusunun hücuma geçmesinden medet umuyordu. Birinci Dünya Savaşı nın çıkması ile Osmanlı Devleti nin kendini kurtarma savaşı da başlamış oldu. Daha önce de değinildiği gibi, büyük devletlerin epeydir Osmanlı İmparatorluğu nu paylaşma emelleri vardı. Şimdi, Emperyalizmin sunulan bu ganimeti 10 pek de sevilmeyen Alman İmparatorluğu Hükümeti ve Habsburg Hanedanlığı nın yanına katılınca, Osmanlı İmparatorluğu nun parçalanması tam anlamıyla kesinlik kazandı. Düşmanla İşbirliği ve Van Ayaklanması İhtilal Komitesi tarafından uygulanan sürekli terör ile, Ermeni halkının gözünün korkutulması zaman içersinde başarılı olmuştur. Ama buna rağmen, soykırım teorisyenlerinin çoğu, 1890 ve 1915 yılları arasında meydana gelen olaylar karşısında tek taraflı ve çoğu zaman da inkâr edici bir tutum içerisinde olmuşlardır. Genellikle, Osmanlı yönetiminin Ermenileri gereksiz yere sürgüne gönderme kararı aldığı iddia edilmektedir. Oysa tam tersi söz konusudur. Bu konuda Şahin Ali Söylemez in tespiti, Ermeni ihtilalcilerin I. Dünya Savaşı sırasında büyük ölçüde vatan hainliği yaptıkları ve sivil halka silahlı terörist hareketlerde bulunarak düşmana yardım ettikleri 11 şeklindeydi. Savaşın ilanından beş gün sonra, 6 Kasım 1914 de, Rostow daki bir önceki İngiliz viskonsülü Blyth Kirby, Londra daki Dışişleri Bakanlığı na, Türkiye deki Ermenilerin Ruslara silahlı bir şekilde yardım etmek üzere hazırlık yaptıklarını bildirmiştir 12. Bazı başka İngiliz kaynaklarında da Ermenilerin vatan hainliğinden söz edilmektedir: Staaten, (Berlin: Rowohlt, 2005), s Nicolae Jorga, Geschichte des Osmanischen Reiches: Nach den Quellen dargestellt, , Bd. 1-5, (Gotha: Friedrich Andreas Perthes Verlag, 1913), s Adanır, a.g.e., s Şahin Ali Söylemezoğlu (Hrsg.), Die andere Seite der Medaille: Hintergründe der Tragödie von 1915 in Kleinasien. Materialien aus europäischen, amerikanischen und armenischen Quellen, (Köln: Önel Verlag, 2005), s Söylemezoğlu, a.g.e., s

5 Ayrıca Türkiye, Kafkas cephesinde ve Doğu Anadolu da içten vurulmak istenmektedir. Ermenilere, General Andranik ve İşkan ın talimatlarıyla Kafkas ya da gönüllü birlikler oluşturma ve Rus ordusu ile savaşma talimatı verilmiştir yılı başında bu birlikler Türk Ermenilerinden asker sağlayarak hattın gerisinde organize olmuşlardır 13. İstanbul Hükümeti, General İsmail Enver Paşa komutasındaki Osmanlı Birliklerinin 1914/1915 kışında Sarıkamış ta Rus Ordusuna karşı giriştikleri harekâttan sonraki yenilgi karşısında şaşırmış ve şoke olmuştur. Bu yenilgi iç politikada, değişik toplum ve din grupları arasında daha da kötüleşen ruh halini de beraberinde getirir. Sarıkamış yenilgisinden sonra gerginlik iyice tırmanır. Hosfeld, Ermenilerin, yenilgiye uğramış Osmanlı Birliklerinde aynen Türk arkadaşları gibi temsil edildikleri için, hükümet tarafından günah keçisi ilan edilmelerini pek mantıklı bulmaz. Ancak bu ifade daha sonra kendi kendine gerçek anlamını bulacaktır. O, Bryce Raporu ndan şu alıntıyı yapar: Türkler, Ermeni gönüllülerinin Ruslarla aynı tarafta savaştıklarını saptamışlardır 14. Hosfeld, ilaveten, Ermeni kökenli Osmanlı Generali Armen Garo Pastırmacıyan ın Mehmet Talat Paşa nın askerî-stratejik bir kararına kızarak Rusların tarafına geçtiğini dile getirmektedir. General Pastırmacıyan Sarıkamış ta felaket bir yenilginin yaşandığı 1914/1915 kışında Ermeni gönüllü birliklerine ülkelerine karşı olma emri vermiştir. Teşkilat-ı Mahsusa nın bir ajanı, 1914 de Rusya daki Ermenilerin gönüllü olarak silah altına alındıklarından bahsetmektedir 15. Ermeni İhtilal Komitesi nin ve bireysel olarak kimi Ermenilerin provokasyonları devam eder. Pastırmacıyan, [ ] London Daily Graphic e kendini ve başkalarını Rusların tarafında savaşan Ermeni İhtilalciler olarak gösteren bir fotoğraf gönderir 16. Bu olay çok sayıdaki Ermeni arasında da izansızlık olarak nitelenmiştir. Bu aptalca eylem, Türk iktidar sahiplerini ve Ermenilerin silahsız ve çaresiz kaldıklarında kendilerini nefretle anacakları geniş halk kesimini tahrik etmiştir 17. Bu insanlık felaketi 1915 yılı ilkbaharında meydana gelmiştir. Van daki Müslüman ahali ile Hıristiyan Ermeniler arasında sürekli artan gerginlikler 1915 yılı Nisan ayının ilk haftasında patlak verir. Ermeni Ayaklanması 1915 yılı Nisan ayının ilk haftası başlar ve bir ay sonraki Rus ordusu ile birleşmeye kadar devam eder. 18. Van ayaklanması olarak adlandırılan olaylarda Ermeni ihtilalciler şehri ele geçirerek Polis Merkezini ve diğer sivil yönetim binalarını ateşe verirler. Türklerin iç ayaklanma ile ilgili kaygıları, bir sonraki ay Van da gerçekleşen bir başka olay ile daha da artar. Rus sınırı yakınında [ ] Van epey zamandır ulusal propaganda merkeziydi. 19. Van Valisi, aslında Kafkas cephesinde Rusların taarruzuna karşı önemli bir savunma için gerekli olabilecek bir Osmanlı tümenini şehre getirtti. Rus Çarı II. Nikolaus 21.Nisan 1915 de Van daki Ermeni İhtilal Komitesine bir telgraf çekerek, Rus taarruzuna, 13 Encyclopaedia Britannica, 1971, Vol. 22, s Rolf Hosfeld, Operation Nemesis: Die Türken, Deutschland und der Völkermord an den Armeniern, (Köln: Kiepenheuer und Witsch Verlag, 2005), s Aynı yer, s Aynı yer, s Peter Balakian, The Burning Tigris: The Armenian Genocide and America s Response, (New York: Harper Collins, 2003), s Hüseyin Çelik, [Ataöv, Türkkaya (Hrsg.,), The Armenians in the Late Ottoman Period, (Ankara, 2002)], içinde: s Guenter Lewy, Der erste Genozid des 20. Jahrhunderts? Aus: American Jewish Commitee (Hrsg.), Commentary, Ausg. Dezember 2005, s. 3. 5

6 Van daki ayaklanmalar ile verilen destek için teşekkürlerini iletmiştir. Ayaklanmalar Mayıs ayı sonuna kadar devam eder. Osmanlı ordusundaki birçok birlik kuşatma altına alınır ve bu sayede Rus ordusuna Mayıs 1915 de Van ı ele geçirme ve ihtilalcilere yardım etme imkânı doğar. Şehir, 17 Mayıs 1915 de tamamen Rusların ve Ermenilerin kontrolüne geçtiğinde, henüz öldürülmemiş ve kaçamamış olan Müslümanlar Ermeniler tarafından öldürülürler. Dört Hafta boyunca Ermeni ihtilalciler ile Osmanlı askerleri çetin sokak savaşları yaparlar. Müslüman halka ait çok sayıdaki ev yakılmış ve Ermeniler Doğu Anadolu merkezinde yaşayan tüm Müslüman halkı ya öldürmüşler ya da yerlerinden etmişlerdir. ABD de yayımlanan Ermeni Gazetesi Gocnak ta 24 Mayıs 1915 de yayımlanan bir makalede gururla şöyle denmektedir: Van da yalnızca 1500 Türk kalmıştır, ancak burada, Amerikalı bir profesör olan David Maggie nin verdiği, o zamanlar Van da Müslümanın yaşadığına dair bilgi unutulmamalıdır 20. Böylece, Van da ki Müslüman halkın % 1 inden de azının hayatta kalabildiği ortadadır. Ermenilerin sergilediği bu vahşeti, soykırım teorisinin ateşli savunucusu Wolfgang Gust bile dile getirmek durumunda kalır. Gust, Van daki Alman misyonunun İsviçre li yöneticisi papaz Spörri den şu alıntıyı yapar: Öfkeli Ermeniler Genf Konversiyonu hükümlerinin aksine tutum içindedirler ve intikam hırsı ile davranırlar. Yangınlar artar. Türk evlerinde ve kışlalarında tahrip olmamış ne kaldıysa, acımasızca yakılıp yıkılır. Türkler, hasta ve kötü durumda olsalar bile, merhametsizce katledilir 21. Misyondaki Alman bir rahibe olan Gust Käthe Erhold ise şöyle devam eder: Coşkun seyelânların, hoşnutsuzluğun ve şüphenin, intikam hırsı ve ilkel tutkuların savaklarından boşandığı ilk özgürlük günlerinin ve geride kalanların, onların yaşlılarının, hastalarının ve Türk halkının kaçacak gücü kalmayan kadınlarının oluşturduğu bu manzara üzerine bir örtü açmak istiyoruz. Çoğu fiziken ve ruhen yıpranmış ve ölümle yüzyüze gelmiş savaş tutsağı Türk kadınları gözlerimizin önünde çiftliklerimizde amansız hastalıklar ve kırılmış kalplerle solup tükeniyorlardı. Mağlup duruma düşmüş Türk halkının bu tamamen çaresiz, zafer kazanmış olanların keyfi davranışlarına terkedilmiş kadınlarını daima o döneme ait en derin acıları duyarak anacağız 22. Ermeniler, Rus ordusu için hatırı sayılır bir [ ] destekti 23. Van daki başarılı ayaklanmadan sonra, bunu İhtilal Komitesi nin düzenlediği diğer ayaklanmalar takip eder. Bayburt, Erzurum, Beyazıt, Tortum ve Diyarbakır dan da huzursuzluklar bildirilmektedir. İstanbul Hükümeti buna tepki göstermek durumundadır. Çar a doğrudan asker olarak hizmet eden Ermeni dışında sabotajcı ve işbirlikçi olarak Çarlık Rusyasına hizmet eden çok sayıda Türk Ermenisi de Osmanlı İmparatorluğu için bir tehdit oluşturmaktaydı. Araziyi iyi tanıyan Ermeniler de rehberlik yaparak ülkelerine ihanet etmişlerdir. Kafkasya daki Rus 20 Bkz.: Cem Özgönül, Der Mythos eines Völkermordes: Eine kritische Betrachtung der Lepsiusdokumente sowie der deutschen Rolle in Geschichte und Gegenwart der Armenischen Frage, (Köln: Önel Verlag, 2006), s Wolfgang Gust (Hrsg.), Der Völkermord an den Armeniern 1915/16. Dokumente aus dem Politischen Archiv des deutschen Auswärtigen Amts, zu Klampen Verlag: Springe 2005, s Aynı yer, s Lewy, a.g.e., s.3. 6

7 kuvvetleri Komutanı General Mishlayevsky, örneğin, Ermeni General Andramik Ozanian dan bölgedeki dağlar ve tercih edilecek güzergâhlar ile ilgili bilgiler almaktaydı 24. Ermeni İhtilal Komitesi ve Amaçları Osmanlı nın 17.yüzyılda başlayan çöküşü, yukarıda da belirtildiği gibi, dış etkenler ile olmuştur. Ermenilerin halen yayımlanmakta olan Hairenik isimli haftalık gazetenin 28 Haziran 1918 tarihli baskısında şunlar yazılmaktaydı: Türkiye deki Ermeniler arasında ihtilal ruhunun yaratılmasının nedeni Rus provokasyonudur. Rusya [ ] sınır bölgelerindeki halk arasında merkezkaç kuvveti niteliğinde bir eylem yürütmüştür 25. Ermeni Luase Nalbandian, Hınçak Komitesi ile ilgili şu açıklamayı yapar: Ermeni halkının duygularını harekete geçirmek için terör ve provokasyona ihtiyaç duyulmaktaydı. Halk, düşmanına karşı tahrik edilmeliydi. O zaman düşmanın misilleme eylemlerinden yararlanılabilirdi. Halkın Hınçak Programına güvenini sağlamak amacıyla, terör, bir araç olarak kullanılmalıydı. Komitenin amacı, Osmanlı yönetimini terör ile huzursuz etmekti. Böylece rejim itibar kaybederek zedelenecekti. Terörist taktiklerin esas hedef noktası yalnızca hükümet değildir. Hınçak Komitesi, hükümet için çalışan Türk ve Ermenileri öldürmek istemiş, tüm ajan ve muhbirleri bertaraf etmeyi denemiştir. O zaman parti yani komite, terör eylemlerini hayata geçirebilmek için kendine has bir teşkilât kurmalıydı 26. Amerikalı Tarihçi Justin McCarthy de de Anadolu daki Ermeni azınlığın sürgündeki Ermeniler ya da Ermeni diyasporası aracılığıyla aktif biçimde kışkırtıldığını belgeleyen kaynaklara rastlıyoruz. Taşnak ın 1892 yılında düzenlediği ilk Genel Kurul toplantısında bir İlkeler Programı hazırlanmıştır. Bu programda her şeyden önce, Taşnak Komitesince Türk Hükümetine karşı savaş başlatılması hususu yer almıştır. Taşnak Komitesi nin hedefleri doğrultusunda, Türkler, nerede olursa olsun öldürülmeliydi. Türk çocukları da, Ermeni ulusu için tehdit oluşturduğundan dolayı öldürülmeliydi 27. İstanbul daki Tutuklamalar ve Ermenilerin Tehciri Van daki ayaklanma ile birlikte Osmanlı Hükümeti de İstanbul da tutuklamalara başlar. Aralarında çok sayıda politikacının da bulunduğu epeyce entelektüel Ermeni tutuklanır. Bunun arkasında epeydir süregelen terör eylemleri, sabotaj ve ayaklanmalar yatmaktadır. 24 Aynı yer, s Hairenik vom Luase Nalbandian, Armenian Revolutionary Movement, (University of California Press, 1963), s M. Varandian, History of the Armenian Revolutionary Federation, Dashnaktsutiun: , (Mailand: Oemme Edizioni, 1990), s

8 Bu kişiler, yalnızca Ermeni oldukları için değil, aynı zamanda Ermeni İhtilal Komitesinin üyeleri oldukları için tutuklanmaktaydılar. Çünkü tüm bu eylemlerin, Hınçak ve Taşnak İhtilal Komitelerinin işi olduğu düşünülmektedir. Talat Paşa, Alman Konsolos u Hans Freiherr von Wangenheim e politik açıdan güvenli olmayan şahsiyetler den söz etmiştir 28. Savaş esiri olan bu ihtilalciler, aynen stratejik açıdan önemli bölgelerde yaşayan Ermeniler gibi, göçe tabi tutulur. 27 Mayıs 1915 tarihli Meclis Kararına göre, Osmanlı Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Mehmet Talat Paşa Van olayları nedeniyle bir zorunlu iskan yasası çıkartır. Bu yasa ile, cephe bölgeleriyle diğer stratejik açıdan önemli bölgelerde oturan Ermeniler Suriye-Halep e gönderileceklerdir 29. Bu, istekleri dışında Türkiye nin iç kısımlarına ve Suriye ye göç ettirilen Ermenilerin açlıktan ölmesi ya da Türk asker veya polisi tarafından korunamadığı için öldürülmelerini getiriyordu 30. Ancak bu, Hükümetin, Ermenilerin saldırılara karşı korunmaları emrine rağmen yaşanmaktaydı. Göç ettirilenlerin korunmaları amacıyla hükümet trenlerde polis, jandarma ve askerlerden oluşturulmuş güvenlik birlikleri görevlendirmişti. Ancak bu maalesef saldırılara karşı korumaya yetmiyordu. Zaten her birlikte de kafilesinin korunmasını ciddiye almayabiliyordu. Bazıları Ermenilerin mal ve mülkleri üzerinden ticaret yapıyordu. Ana Britannica Ansiklopedisi nde şöyle der: Bu operasyon sırasında [ ] Ermeniler, Türk hatlarının gerisinde Rusların desteklenmesi şeklinde Türklerle aralarının açılmasına zorlanmışlardır. Türk Hükümeti 11 Haziran 1915 de Ermenilerin tehcirini öngören kararı resmen alır 31. Taner Akçam, tehcir emri ile sözde soykırım arasında bir ilişkiye değinmektedir. O, tehcir kararının çok dar bir çevrede alındığı görüşündedir. Çok gizli olarak yapılan toplantılara yalnızca, Harbiye Nezareti nin, İttihat ve Terakki Merkez Komitesi nin, Teşkilat-ı Mahsusa gizli servisinin seçilmiş üyeleri ile bazı politik şahsiyetler katılabilmekteydi. Bu güven konusu o kadar sıkıydı ki, bazı kabine üyeleri bu toplantılarla ilgili bilgilendirilmiyorlardı bile 32. Gerçi bu hükümet çevrelerinde, özellikle de kriz durumlarında olağan kabul edilmekteydi yazında Başkan Harry S.Truman ve en güvendiği kişi olan Dışişleri Bakanı James F.Byrnes ın kabineyi, parlamentoyu ve hatta Amerikan Ordusu Komutanı Mareşal Dwight D. Eisenhower i, Amiral William D.Leahys ve General Curtis Lemay ı bilgilendirmeden Hiroşima ve Nagazaki ye atom bombası atılmasını organize etmiş olmalarından dolayı 33, hiçbir Amerikan bilimadamı ABD nin Japonya ya soykırım planladığını söylemeyecektir. Savaşa ilişkin stratejik kararların gizli tutulması, bu gizli toplantılarda insanlığa karşı suçların konuşulup kararlaştırıldığının ispatı sayılmaz. Bu göç ettirmeler, Müslümanların Anadolu daki Hıristiyanlara karşı ölçüsüz bir şekilde kötü muamele uyguladıklarının belgesi olarak gösterilmek istenmektedir. Ancak bu doğru değildir. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu diğer Müslüman Türk vatandaşlarına da, güvenlik ve istikrara yönelik devlet kararlarına karşı çıkmaları halinde aynısını uygulamaktaydı. Örneğin 1865 yılında Müslüman Avşar lar, sürekli Çukurova da ikamet 28 Hossfeld, a.g.e., s Bugün Suriye kenti olan Halep, o dönemde Osmanlı ülkesinin sınırları içerisindeydi. 30 Encyclopaedia Britannica, 1971, Vol. 22, s Encyclopaedia Britannica, 1971, Vol. 22, s Taner Akçam, Armenien und der Völkermord: Die Istanbuler Prozesse und die türkische Nationalbewegung, (Hamburg: Hamburger Edition, 1996), s Bkz.: Gar Alperovitz, Hiroshima: Die Entscheidung für den Abwurf der Bombe,

9 etmek istemedikleri için o dönemde Osmanlı sınırları içinde bulunan Suriye ve Sivas yöresine göç ettirilmişlerdir 34. Onlar yazları dağlarda, kışları da Çukurova da yaşayan göçebe bir aşiretti. Tüm bu grupların gidiş ve gelişleri ile artan hırsızlık, kaçakçılık ve benzeri kriminal eylemleri önlemek amacıyla devlet yeni bir iskân yasası çıkardı. Avşar lar bu yasaya uymadıkları ve devlet güçleriyle çatıştıkları için, göçe zorlandılar 35. Hatta Türk Halk Ozanı Dadaloğlu 19. yüzyılda bu Türkmen Ayaklanması ile ilgili bir türkü bestelemiştir. Aslında, bir hükümetin bu türden uygulamaları yalnızca Osmanlı Devleti için söz konusu değildi. İlgili gruplara uygulanan sert ve acımasız cezalar, yalnızca kolektif cezaları kapsadığından o kadar korkutucu görünmüyordu. Yani bu, oluşmuş ferdi suçlar için tüm bir grubun cezalandırılması uygulamasıdır. Bu müşterek ve hatta önleyici ceza yöntemleri Osmanlının yanı sıra diğer ülkelerde de, hatta bugün bile, uygulanmaktadır. Bununla ilgili aşağıdaki iki örnek verilebilir yılları arasındaki Burlar Savaşı nda İngilizler çok sayıdaki sivili (kadınlar ve çocuklar dâhil) hayatlarını kaybettikleri toplama kamplarına kapatmışlardı ABD de iç düşman a karşı bu yöntemi uygulamıştır. Japon Hava Kuvvetlerinin Pearl Harbor da 7 Aralık 1941 de düzenlediği hava saldırısını takiben, Başkan Roosevelt 1942 de tüm (yak ) Japon kökenli Amerikan vatandaşını ABD nin batı sahilinden iç kesimlere sürmüştür. Bu zoraki yer değiştirme nedeniyle çok sayıda kişi yaşamını yitirmiştir 37. İstanbul daki ihtilal üyelerinin gözaltına alınması, Ermeni halkın savaş bölgelerinden ve stratejik bölgelerden alınarak göçe tabi tutulmaları, yalnızca koruyucu önlemler çerçevesinde anlaşılması gereken bir husustur 38. Bu, Türk askerini, sivil halktan gelebilecek pusu kurma eylemlerinden, diğer taraftan da İhtilal Komitesi tarafından Müslüman halka yapılabilecek saldırılardan da koruyacaktır. Ayrıca Ermenilerin tehciri sırasında yaptıkları yolculukta, Müslüman halkın bizzat kendisinden gelebilecek eylemlerden de koruyacaktır. Bu yolculuk esnasında yiyecek kıtlığı, hastalıklar ve çetelerin saldırıları ile çok sayıda Ermeni ve onları korumakla görevli Müslüman asker hayatını kaybetmiştir. Birinci Dünya Savaşının sona ermesinden Cumhuriyetin kurulmasına kadarki Dönem 30 Ekim 1918 tarihinde Osmanlı Ordusu, Mondros ta galip devletlerle imzalanan mütareke sonucunda terhis edilir. Galip devletlerden İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan 34 Büyük Larousse, 1986, s Prof. Dr. İbrahim S. Canbolat ile tarihinde yapılan söyleşi. 36 Bkz.: Koutcharian, [ Tessa Hoffmann (Hrsg.), Verfolgung, Vertreibung, Vernichtung der Christen im Osmanischen Reich (Münster: LIT-Verlag, 2004)], içinde s Söylemezoğlu, a.g.e., s Bkz.: İbrahim S. Canbolat, Savaş ve Barış Arasında Dünya: Korku ve Umut Arasında İnsan, (İstanbul: Alfa, 2003), s. 174 ff.; Justin McCarthy, Death and Exile: The Ethnic Cleansing of Ottoman Muslims: , (New Jersey: Darwin Press, 1995), ss. 2-13; 31-32; ve

10 gibi dış, etnik- dinsel azınlıklar olan Ermeni ve Yunanlılar gibi iç mihraklar Anadolu yu hemen paylaşmaya koyulurlar yılları arasında Mustafa Kemal in Ulusal Kurtuluş Hareketi giderek artan bir ilgi görmekte ve taraftarlarının sayısı sürekli artmaktadır. Bu arada eski Osmanlı Ordusundan kaçanlardan ve gönüllülerden oluşan bir ordu kurulmaktaydı. Halkın artan desteği ve askerî başarılar elde edilmekteydi de, doğuda bağımsızlık savaşı veren Ermeniler yenilgiye uğramışlardır. Ağustos ayı sonunda da Yunanlar birkaç gün içinde yenilgiye uğratılarak, son Yunan askerleri de Eylül ayında İzmir i terkederler. Askerlerle birlikte hemen hemen tüm Yunan sivil halk da gider. Türk ordusunun bu beklenmeyen başarısı, 11 Ekim 1922 de Mudanya da güçlerin uzlaşması ile ilgili bir mütarekeye götürür. 19 Ekim 1922 de Ulusal Kurtuluş Ordusu nun ilk birliği İstanbul a girer. Mudanya Mütarekesi 24 Temmuz 1923 de, Lozan Antlaşması ile kabul edilir ve aynı haklara sahip Türkler tarafından imzalanır. Sonuç Türk-Ermeni İlişkileri 20. yüzyıl başlarında acılar ve tahribatlarla iz bırakmıştır. Bilhassa yurtdışı kaynaklı İhtilal Komitesi, Müslümanlara, hatta yerleşik Ermenilere de terör uygulamışlardır. Her iki taraftan da çok sayıda sivil hayatını kaybetmiştir. Ermeni terörüne Türklerden misilleme önlemleri gelir. Bu kışkırtmaları Osmanlı Devleti nin katı ancak bilinen önlemleri takip eder: Ermenilerin tehciri. Kayıpların tek nedeni sadece Ermeni terörü ve Türklerin aldığı önlemler değil, aynı zamanda açlık ve yol koşulları idi. Tahminlere göre Ermeni ve Müslüman hayatlarını kaybetmişlerdir. Bugün bunun sorumluluğu hayret verici bir şekilde yalnızca Türklerde aranmaktadır. Hemen hemen hiçbir bilim adamı bunun sorumluluğunu Avrupalı devletlerde bulmamakta, hiçbir bilim adamı Ermeni İhtilal Komitesinin acımasız eylemlerini görmemekte, hiçbir bilim adamı, üzerlerinde tahrifat yapılmış belgelerin peşine düşmemektedir. Doğrudan doğruya buna iştirak eden bunları yaşayan bu bölgedeki Türklerin ve Ermenilerin kavgası bir diyaloğa bağlanamamaktadır. Avrupa da çok sayıdaki Parlamenter, Ermeni sorunu ile ilgilenmekte, ancak Türk Hükümetinin bir temcilcisini görüşme partneri olarak kabul etmemektedir. Türkiye deki Ermeni Patriği Mesrob II nin bile farklı görüşleri vardır. Mesrob II kendi Patrikliğini, diğer dört Ermeni (Ejmiatsin, İstanbul, Kudüs, Beyrut) Patrikliği arasında Türkiye ile karşılıklı gerçek bir değiş-tokuş yapacak tek patrik olarak görmektedir 39. Bu noktada ise araştırma etiği sorusu akla gelmektedir. Bir tarih araştırmacısı olarak konuya ihtiyatla yaklaşarak kaynakları gözden geçirip bir kanıya varmak durumundayız. Bazıları daha araştırmalarının başında, sonuca vararak belge olarak yalnızca kaynaklara bakarlar. O zaman doğruluğa ulaşmak, özellikle imkânsızdır. Örneğin, yaptığı açıklamaların içerik olarak çoğu kez çelişkili olduğu ve Alman konsülleri tarafından verilen bilgileri bizzat tahrif ettiği veya en azından değiştirdiği yeterince bilinmesine rağmen, onlar Johannes Lepsius un notlarını belge olarak yayınladılar 40. Johannes Lespius un bu yaptıklarını Albert Einstein ın aşağıdaki sözleri ile pekiştirmek istiyorum: Küçük şeylerde gerçeği ciddiye almayana, büyük şeylerde de güvenilmez. Lepsius un yaptığı yanlışlıklar çoğunlukla, konsüller tarafından verilen bilgileri ve sayıları düzeltmek, sayıları kendi amaçlarına, hedeflerine uygun hale getirmekten ibaretti. Bu küçük yanlışlar, Honore de Balzac ın tarih 39 Bkz.: vom Bkz.: Özgönül, a.g.e., s. 158 ff. 10

11 ile ilgili bir ifadesinde de olduğu gibidir: Dünya Tarihinin iki ayrı yüzü vardır: Bunlardan biri resmî, ancak hatalı, okullarda okutulan tarih; diğeri ise olayların gerçek yüzlerinin gizli tutulduğu tarihtir. Avrupalılar ve diğer Batılı tarihçiler ne yazık ki bugüne kadar lobi faaliyetleri ve ideolojinin dışında kalmayı başaramamışlardır. Büyük bir kısmı Anadolu da 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başlarında meydana gelen karışıklıklarda kendi ülkelerinin tarihi rolünü bilmemektedirler. Avrupa daha da ileri giderek, Türkiye nin AB üyeliğine koşul olarak, Ermeni toplu ölümlerinin Türkler tarafından yapıldığının kabul edilmesini istemektedir. Bu, ya konunun tarihî içyüzünü bilenlerin bir oyunudur ya da cehalettir. Meselenin bu yanına gönderme yapmak üzere, 13.yüzyılda yaşamış Türk Halk Ozanı Yunus Emre nin şu sözlerini hatırlamakta, hatırlatmakta yarar var: İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, Sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır 41 Sonuç olarak, ben bu aşırı duygusal, politik platforma taşınmış tartışmanın, çıkarlar doğrultusunda yönlendirilmemesini bu konuyla ilgilenen herkesten talep etmek istiyorum. Ermeni Sorunu ve 19. yüzyıl başlarındaki Türk- Ermeni İlişkilerinin artık politikacılardan, parlamenterlerden hatta gazeteci ve gazetelerin ilgi alanlarında olmaktan çıkarak, üniversitelere ve bilim adamlarının ilgi alanına girmesi gerektiği düşüncesindeyim. Ayrıca, Türklere bu konuyla ilgili görüşmelerden uzak durmak yerine, tarih ve kültürleri ile birlikte, sağlam kanıtlarla görüşmelere girmeyi öneriyorum.... Yazar hakkında Christian Johannes Henrich, Siegen Üniversitesi nde Siyasal Bilim ve Sosyoloji öğrenimi gördü. Ermeni Sorunu ve Türk-Ermeni ilişkileri konularında araştırmalarda bulunmak amacıyla 2005 ve 2006 yıllarında Türkiye ye çok sayıda ziyaret gerçekleştirdi, hatta arşiv ve kaynaklardan yararlanabilmek için dört ay süreyle Tükçe dil kursuna devam etti. Düzenli olarak konuyla ilgili görüşme ve araştırmalarda bulundu. Bu çalışmalardan sonra tamamladığı Ermeni Sorunu:Osmanlı İmparatorluğu nun Tarihsel Gelişimi ve Avrupalı Büyük Güçlerin İmparatorluğun İçişlerine Müdahalesine Dair Bir İnceleme konulu yüksek lisans tezi, İnnsbruck Üniversitesi nde 2006 yılında pekiyi dereceyle kabul edildi. Henrich, hâlen Giessen Justus-Liebig Üniversitesi nde doktora çalışmasının başlangıç aşamasında bulunmaktadır. 41 Bkz. ayrıca bkz.: İbrahim S. Canbolat, Küreselleşen Dünyaya ve Zamana Evrensel Bakış, Ervin Laszlo, Küresel Bakmak Evrensel Düşünmek,çeviren: İbrahim S. Canbolat, 3. Baskı, (Ankara: Nobel Yay., 2004), içinde,s

12 The second/final part: Kyle Heatherly (USA) and Christian Johannes Henrich (Germany) After this part of historical facts we will discuss in the sceond part the importance of the Armenian Question for the nowadays policy of Turkey, Armenia and the European Union. We will focus on the Turkish-European integration process as well as the Foreign policy both states: Turkey has three primary goals in its foreign policy towards Armenia The normalization of political relations The creation of a Joint Historical Commision, which would consist of experts from Turkey, Armenia, as well as third countries, to look into the disputed genocide claims. Resolution of the Nagorno Karabagh problem (here, Turkey supports Azerbaijan) Armenia s main politcal interests are outlined below The reopenning of the Turkish\Armenian border (without preconditions) Getting Turkey to adopt a neutral stance on the issue of Karabagh Turkey s refusal to label the events occuring after 1915 a genocide have been the focus of criticism for EU powerhouses like France and Germany, who many believe are exploiting the issue in an effort to keep Turkey at bay. The German Prime Minister Angela Merkel s efforts to have the events recognized as genocide in Germany were attacked by the most unlikely source, Armenian journalist Hrant Dink. "Ms. (Angela) Merkel (of the Christian Democratic Union), isn't bringing this instance up in the German parliament because she likes black eyebrowed Armenians," he said. "She's playing this card because she's against EU membership for Turkey." 12

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

1914 ve 1923 Y llar Aras nda Türk-Ermeni liflkileri: Ermeni Sorunu na D flar dan Bak fl*

1914 ve 1923 Y llar Aras nda Türk-Ermeni liflkileri: Ermeni Sorunu na D flar dan Bak fl* Uluslararas Hukuk ve Politika Cilt 3, No: 11 ss.41-52, 2007 1914 ve 1923 Y llar Aras nda Türk-Ermeni liflkileri: Ermeni Sorunu na D flar dan Bak fl* Christian Johannes HENRICH Özet 20. yy. bafllar nda

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985 Prof. Dr. YUSUF SARINAY Kişisel Web Sayfası: http: ysarinay@etu.edu.tr İdari Görevler : Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Tarih Bölüm Başkanı E-Posta : ysarinay@etu.edu.tr Telefon: : +90 (312) 292 41 31 +90

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne nin Yaşadığı İşgaller - Dört İşgal Dönemi........ 4 0.2 İlk Rus İşgal

Detaylı

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları

A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları A. Sırp İsyanları B. Yunan İsyanları SIRP İSYANLARI Osmanlı İmparatorluğu na 15. yüzyılın ortalarında katılan Sırbistan da, İmparatorluğun diğer yerlerinde olduğu gibi, âdil bir yönetim kurulmuştu. Sırp

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

TÜRKİYE ve IRAK. I I. TARİHSEL ARKA PLAN: ABD İŞGALİNE KADAR TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ İngiliz Ordusu, 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi'ne rağmen, kuzeye doğru yaptığı son bir hamle ile Musul

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti

Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Kafkasya ve Türkiye Zor Arazide Komfluluk Siyaseti Leyla Tavflano lu Çok sıklıkla Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan a gittiğim için olsa gerek beni bu oturuma konuşmacı koydular. Oraların koşullarını

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 13 ARALIK 2015 Saat:

Detaylı

Ermeniler in Yaptõğõ Mezâlim ve Soykõrõmõn Utanç Fotoğraflarõ

Ermeniler in Yaptõğõ Mezâlim ve Soykõrõmõn Utanç Fotoğraflarõ Ermeniler in Yaptõğõ Mezâlim ve Soykõrõmõn Utanç Fotoğraflarõ ERMENİLER İN TÜRKLER E YAPTIKLARI MEZÂLİM VE SOYKIRIMIN ARŞİV BELGELERİ 219 Rus ordusu saflarõnda Türkler e karşõ çarpõşan Hõnçak Komitesi

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

UNUTULAN SAVAŞLAR / KUTÜ L-AMMARE ZAFERİ

UNUTULAN SAVAŞLAR / KUTÜ L-AMMARE ZAFERİ UNUTULAN SAVAŞLAR / KUTÜ L-AMMARE ZAFERİ Yrd. Doç. Dr. A. Poyraz GÜRSON Atılım Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü Dr. A. Poyraz Gürson, İlk-ortaöğretim ve liseyi İzmir Karşıyaka'da tamamlamayı müteakip

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin Yrd. Doç. Dr. Leyla ÖZDEMİR Holtur Evleri 2. Etap A Blok Daire 24 Boztepe/Trabzon Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com Doğum Tarihi: 12.01.1980 Eğitim Bilgileri 10/2008 12/2012 Doktora Humboldt Üniversitesi

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ercan KARAKOÇ Yıldız Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Önce gelen: V. Murat 30 Mayıs 1876 31 Ağustos 1876 Osmanlı Hanedanı ve Hilafet II. Abdülhamit 31 Ağustos

Detaylı

DÜNYA'NIN GÖRMEK İSTEMEDİĞİ BALKANLAR'DAKİ TÜRK SOYKIRIMI

DÜNYA'NIN GÖRMEK İSTEMEDİĞİ BALKANLAR'DAKİ TÜRK SOYKIRIMI DÜNYA'NIN GÖRMEK İSTEMEDİĞİ BALKANLAR'DAKİ TÜRK SOYKIRIMI Türklere yapılan katliamlar veya Türk Kırımı, Osmanlı Devleti dağılma döneminde Müslüman ve Türk tebaalarına yönelik katliamlardır. Bu dönemde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMİŞ. 02/2014 devam etmekte: Yrd.Doç.Dr.; Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Leyla AYDEMİR 2. Adres Sancak Mah. Adnan Kahveci Cad. No: 59 B Blok Kat 6 No:21 Yomra/Trabzon 3. Doğum Tarihi 12.01.1980 4. E-Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com 5. Öğrenim Durumu 10/2008

Detaylı

SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK. 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP

SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK. 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP SAVAŞ, GÖÇ VE SAĞLIK 18 Mayıs 2015 İstanbul Şeyhmus GÖKALP Sunu 1. Savaş? Savaş Ortamı 2. Tarihe dokunmak 3. IŞİD in Irak ve Suriye de ardışık saldırıları ve sonrasında gelişen Halk Sağlığı sorunları 4.

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

DİNÇEROĞLU AVUKATLIK BÜROSU A V U K A T HÜSEYİN ENİS DİNÇEROĞLU & ESRA AKKOÇ YAREN AHMET ŞEREF UYANIK & ELİFCAN TEKELİ STJ. AV.

DİNÇEROĞLU AVUKATLIK BÜROSU A V U K A T HÜSEYİN ENİS DİNÇEROĞLU & ESRA AKKOÇ YAREN AHMET ŞEREF UYANIK & ELİFCAN TEKELİ STJ. AV. İZMİR BARO BAŞKANLIĞI NA Strasburg da yapılacak olan Doğu PERİNÇEK AİHM davasında yönetim kurulumuzun kararı ile temsilci olarak görevlendirildim. Bir çok kişi ve kuruluşun yanı sıra hukukçu olarak TÜRKİYE

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi

21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi 21.05.2014 Çarşamba İzmir Gündemi Doğu Akdeniz de Son Gelişmeler ve Kıbrıs, İKÇÜ de Ele Alındı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çelebi Avrupa Birliği Merkezi nin

Detaylı

COJEP Uluslararası, merkezi Strazburg'da olan ve 14 Avrupa ülkesinde. şubeleri bulunan bir sivil toplum kuruluşudur. İnsan Hakları, demokrasi,

COJEP Uluslararası, merkezi Strazburg'da olan ve 14 Avrupa ülkesinde. şubeleri bulunan bir sivil toplum kuruluşudur. İnsan Hakları, demokrasi, COJEP Uluslararası, merkezi Strazburg'da olan ve 14 Avrupa ülkesinde şubeleri bulunan bir sivil toplum kuruluşudur. İnsan Hakları, demokrasi, ırkçılık ve ayrımcılığa karşı mücadele, kültürler arası diyalog,

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy daşı Türk entelijansiyasının ana söylemidir. Bu gruplar birkaç yıl evvel ABD'nin Irak'ı işgali öncesinde savaş söylemlerinin en ateşli taraftarı idiler. II. Körfez Savaşı öncesi

Detaylı

Kerkük, Telafer, Kerkük...

Kerkük, Telafer, Kerkük... Kerkük, Telafer, Kerkük... P R O F. D R. Ü M İ T Ö Z D A Ğ A L A E D D İ N PA R M A K S I Z BAĞIMSIZ TÜRKMENELİ CUMHURİYETİ Kerkük Krizi ve Türkiye'nin Irak Politikası gerekçelerden vazgeçerek konuyu

Detaylı

VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI

VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI KADIN GİRİŞİG İŞİMCİLER VE MUHTEMEL LOBİ PLATFORMLARI 5 Aralık 2005 TEPAV www.kagider.org KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ KAGIDER Eylül 2002 de 37 girişimci kadın tarafından kuruldu. KAGIDER İN çeşitli sektörlerden

Detaylı

3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI

3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Turgay CİN* 3647 SAYILI ve 2008 (3647/2008) TARİHLİ YUNANİSTAN VAKIFLAR YASASI VE UYGULAMALARI Ortodoks Hıristiyanlık hukukunda vakıf var mı, yok mu, bir sorgulayın. Birinci sorum bu Hıristiyan

Detaylı

Yak ndo u Medyas nda Türkiye ve AB Müktesebatlar - srail örne inde

Yak ndo u Medyas nda Türkiye ve AB Müktesebatlar - srail örne inde Yak ndo u Medyas nda Türkiye ve AB Müktesebatlar - Dr. Gil Yaron Dostumun dostu, benim en iyi dostumdur - veya İsrail gözüyle Türkiye AB Geçenlerde Tel Aviv kentinin en merkezi yeri olan Rabin Meydanı

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014

Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye-Kürdistan Ekonomik ilişkileri. 02 Temmuz 2014 Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dara Celil Hayat ile Türkiye ile Kürdistan arasındaki ekonomik ilişkiler son yılların en önemli rakamlarına ulaşmış bulunuyor. Bugünlerde petrol anlaşmaları ön plana

Detaylı

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898)

TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) TESALYA (YUNANİSTAN) SAVAŞI PULLARI (21-4-1898) 1897 Türk-Yunan Savaşı (TESELYA SAVAŞI) Teselya savaşları nın aslı Girit adası olayları ile başlamıştır, 1894 Haziran'ında Rumlar Halepa Sözleşmesi'nin uygulanmasını

Detaylı

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Sayın Büyükelçi, Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları, Bugün, ulusal savunmamızın güvencesi ve bölge barışı için en önemli denge ve istikrâr unsuru olan Türk Silahlı Kuvvetleri nin etkinliğini ve

Detaylı

KUZEY KIBRISTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI

KUZEY KIBRISTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI «Öngörülen birleşik Kıbrısta işyerinde işçi sağlığı ve güvenliği» 18 Eylül 2015, MERİT Hotel Lefkoşa Halil Erdim Maden Mühendisi TAŞOVA koordinatörü Kuzey Kıbrıs ta İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 1 Mart

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi.

1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. ATATÜRK KRONOLOJİSİ 1881: Selanik te doğdu. 1893: Askeri Rüştiye ye girdi ve Kemal adını aldı. 1895: Selanik Askeri Rüştiyesi ni bitirdi, Manastır Askeri İdadisi ne girdi. 1899: Mart 13: İstanbul Harp

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ

11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES S A E STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ KASIM, 2003 11 EYLÜL SALDIRISI VE YENİ DÜNYA: SOĞUK BARIŞ DÖNEMİ 11 EYLÜL SALDIRISI SONUÇ DEĞERLENDİRMESİ FİZİKİ SONUÇ % 100 YIKIM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

Kıbrıs Antlaşmaları, Planları ve önemli BM, AB kararları-1

Kıbrıs Antlaşmaları, Planları ve önemli BM, AB kararları-1 Kıbrıs Antlaşmaları, Planları ve önemli BM, AB kararları-1 Ata Atun İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Rauf R. DENKTAŞ.. Ata ATUN... vii x 1) 1 Ağustos 1571 - Lala Mustafa Paşa ile Marc Antonio Bragadin arasında yapılan

Detaylı

Necati İyikan biri Türkiye de diğeri ise yurtdışında (Almanya) olmak üzere iki üniversite öğrenimini tamamlamıştır.

Necati İyikan biri Türkiye de diğeri ise yurtdışında (Almanya) olmak üzere iki üniversite öğrenimini tamamlamıştır. 1 Yrd. Doç. Dr. Necati İYİKAN (Özgeçmiş ve eserler) ÖZGEÇMİŞ: Necati İyikan biri Türkiye de diğeri ise yurtdışında (Almanya) olmak üzere iki üniversite öğrenimini tamamlamıştır. I. Üniversite Öğrenimi:

Detaylı

Türkiye Değerler Atlası - 2012

Türkiye Değerler Atlası - 2012 Benim için İnsan Hakları Türkiye Değerler Atlası - 2012 ~ Prof. Dr. Yılmaz Esmer ~ Hasan Ferhat GÜNGÖR DEĞERLER (Values) İnsan bireyleri ya da grupları tarafından, neyin istenir, uygun, iyi ya da kötü

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

Uluslararası Hukuk Açısından Ermeni Sorunu

Uluslararası Hukuk Açısından Ermeni Sorunu Uluslararası Hukuk Açısından Ermeni Sorunu Şeref Ünal, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 2011, 800 sayfa. Nurgül BEKAR* Türkiye de son dönemde, Osmanlı İmparatorluğu nda 1915 yılında yaşanan olaylarla

Detaylı

ATATÜRK OPPOSED BRITISH PLAN "PALESTINIAN PARTITION"

ATATÜRK OPPOSED BRITISH PLAN PALESTINIAN PARTITION ATATÜRK OPPOSED BRITISH PLAN "PALESTINIAN PARTITION" Atatürk, 1937 yılı içinde Filistin in parçalanması ve Arapların topraklarından sürülmesi ile ilgili İngiliz Peel planını öğrendi. İngilizlerin, 1923

Detaylı

JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK

JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK JENS STOLTENBERG İLE SÖYLEŞİ: NATO-RUSYA İLİŞKİLERİ VE BÖLGESEL İSTİKRARSIZLIK NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, TPQ yla gerçekleştirdiği özel söyleşide Rusya ile yaşanan gerginlikten Ukrayna nın

Detaylı

Araştırma Notu 15/179

Araştırma Notu 15/179 Araştırma Notu 15/179 27.03.2015 2014 ihracatını AB kurtardı Barış Soybilgen* Yönetici Özeti 2014 yılında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artarak 152 milyar dolardan 158 milyar dolara

Detaylı

ULUSLARARASI SEMPOZYUM 100. YILINDA TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİNİN YARINI, ADİL HAFIZA VE NORMALLEŞME

ULUSLARARASI SEMPOZYUM 100. YILINDA TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİNİN YARINI, ADİL HAFIZA VE NORMALLEŞME ULUSLARARASI SEMPOZYUM 100. YILINDA TÜRK ERMENİ İLİŞKİLERİNİN YARINI, ADİL HAFIZA VE NORMALLEŞME 14-15 Mayıs 2015, Marmara Üniversitesi, Haydarpaşa Yerleşkesi Bilimsel Komite Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu

Detaylı

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 Bu rapor Mayıs-2011 araştırmasının II. kısmıdır. Araştırmanın bu kısmında;

Detaylı

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir?

Özgüven Nedir? Özgüven Eksikliği Nedir? Özgüven Nedir? Özgüven; kendimiz ve yeteneklerimiz hakkında pozitif ve gerçekçi bir anlayışa sahip olduğumuz anlamına gelmektedir. Diğer taraftan, özgüven eksikliği ise; kendinden şüphe duymak, pasiflik,

Detaylı

Diaspora Ermeniler in Türkiye Cumhuriyeti ne Toplu Geri Dönebilme Mücadelesi

Diaspora Ermeniler in Türkiye Cumhuriyeti ne Toplu Geri Dönebilme Mücadelesi Diaspora Ermeniler in Türkiye Cumhuriyeti ne Toplu Geri Dönebilme Mücadelesi Mehmet Şükrü GÜZEL* Ermeni Sorunu nedir? sorusuna verilecek tek bir cevap vardır. Bu cevap, Osmanlı İmparatorluğu döneminde

Detaylı

SAYIN BASIN MENSUPLARI;

SAYIN BASIN MENSUPLARI; SAYIN BASIN MENSUPLARI; BUGÜN TÜM TÜRKİYE DE, BAŞTA ULUSLARARASI SENDİKALAR KONFEDERASYONU İLE TTB OLMAK ÜZERE FİLİSTİN KATLİAMININ DURDURULMASI İÇİN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENMEKTEDİR. İsrail ordusunun

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, Rusya, Türkiye ve Ukrayna da kamu sektöründe çalışan 20 genç yönetici adayına

Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova, Rusya, Türkiye ve Ukrayna da kamu sektöründe çalışan 20 genç yönetici adayına Duvarlarla bölünmüş bir Avrupa değil, ancak sınırlarının ayırıcı özelliğini bertaraf etmiş bir kıta sınırlar ötesi bir uzlaşma sağlayabilir. Richard von Weizsäcker, 1985 Robert Bosch Stiftung GmbH Heidehofstraße

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

Sorgulayınız:Kurtuluş Savaşı'na Doğudan başlanması bir rastlantı olabilir mi? Niçin ilk açılan cephe doğu cephesi olmuştur?

Sorgulayınız:Kurtuluş Savaşı'na Doğudan başlanması bir rastlantı olabilir mi? Niçin ilk açılan cephe doğu cephesi olmuştur? Kurtuluş Savaşında Cepheler 1.DOĞU CEPHESİ : 1878 Berlin Antlaşması nda Rusya nın Ermeniler in koruyuculuğunu üstlenmesiyle Ermeni sorunu ortaya çıkmıştır. Özellikle Rusya nın, ayrıca İngiltere ve Fransa

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASI II. Zorunlu Lisans 5 AKTS. Prof. Dr. Engin Berber Örgün. Türkçe Türk Dış Politikası I. Yok. Yok

TÜRK DIŞ POLİTİKASI II. Zorunlu Lisans 5 AKTS. Prof. Dr. Engin Berber Örgün. Türkçe Türk Dış Politikası I. Yok. Yok Dersin Adı DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Kodu 1303307 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama

Detaylı

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ,

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, Araştırma grubumuza destek amacıyla 2000-2015 seneleri arasındaki konuları içeren bir ARŞİV DVD si çıkardık. Bu ARŞİV ve VİDEO DVD lerini aldığınız takdirde daha önce takip edemediğiniz

Detaylı

Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım!

Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım! Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım! Eskiden devletimizin adı Osmanlı Ġmparatorluğu idi. Başımızda padişah vardı. Egemenlik haklarımız padişahın elindeydi. Başkentimiz Ġstanbul du. 19 Mayıs 1919 da Mustafa

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m

Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m Kiliseler ile yap lan Resmi Sözleflmeler ve her iki ülkede ibadet yerlerininin yap m Rainer Korten 6 yıldan beri Türkiye de yaşama memnuniyetini tadiyorum ve sayıları yaklaşık 12-14000 i bulan, ana dili

Detaylı

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ

AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ AZERBAYCAN MİLLİ GÜVENLİK STRATEJİSİ BELGESİ 1. "Azerbaycan Milli Güvenlik Stratejisi Belgesi", Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 23 Mayıs 2007 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL

DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL DÜŞÜN (Düşünce Özgürlüğü Derneği) Nacak Sok. 21/11 TR- 34674 ISTANBUL Tel: 0216 492 0504, 0216 532 7545 Faks: 0216 532 7545 freex@superonline.com www.antenna-tr.org "Düşünce Özgürlüğü için 5. İstanbul

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

TARİH BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI

TARİH BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI TARİH BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI 1750 Sanayi Devrimi ile Avrupa da: Fabrikalar kuruldu. İşçi sınıfı ortaya çıktı. Sendikalar kuruldu. Seri bol ve ucuz üretim başladı. Buna bağlı olarak hammadde ve Pazar ihtiyacı

Detaylı

Akçakale Sınırından Türkiye ye Sığınmacı Geçişi Gözlem Raporu. (16 Haziran 2015)

Akçakale Sınırından Türkiye ye Sığınmacı Geçişi Gözlem Raporu. (16 Haziran 2015) 17.06.2015 Akçakale Sınırından Türkiye ye Sığınmacı Geçişi Gözlem Raporu (16 Haziran 2015) Necatibey Caddesi No:82 Kat:6 Daire:11/12 Demirtepe/Ankara Tel:+90 (312) 230 35 67-68-69 Fax:+90 (312) 230 17

Detaylı

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir

değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir Yalnız z ufku görmek g kafi değildir. Ufkun ötesini de görmek ve bilmek gerekir 1 Günümüz bilgi çağıdır. Bilgisiz mücadele mümkün değildir. 2 Türkiye nin Jeopolitiği ; Yani Yerinin Önemi, Gücünü, Hedeflerini

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1.KİŞİSEL BİLGİLER

ÖZGEÇMİŞ 1.KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ 1.KİŞİSEL BİLGİLER Adı ve Soyadı : Prof.Dr. AYGÜN ATTAR Doğum Yeri : KUBATLI /AZERBAYCAN Doğum Tarihi : 1965 Yabancı Dili : Rusça, Farsça, İngilizce Adres (iş) Telefon : 0-454-3101000 Fax : 0-454-3101016

Detaylı