ÖTENAZİ. Av. Merve GÜRKAN & Av. Kerim Ulaş ŞENDUR I.GİRİŞ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖTENAZİ. Av. Merve GÜRKAN & Av. Kerim Ulaş ŞENDUR I.GİRİŞ"

Transkript

1 ÖTENAZİ Av. Merve GÜRKAN & Av. Kerim Ulaş ŞENDUR I.GİRİŞ Ötenazi kavramı sosyal bir kavram olup tıp dünyasında yerini almıģ bulunmaktadır. ĠĢgal ettiği yer tıp dünyasında olsa da bu mesele doktorları olduğu kadar, hukukçuları, felsefecileri, din alanında birçok bilim adamını meģgul etmekte ve dikkati üzerine çekmektedir. Ötenazi hakkında hazırlamıģ olduğumuz bu çalıģmamızda ötenazinin tanımı, çeģitleri, tarihsel geliģimi, yasal düzenlemelerdeki yeri, dini ve tıbbi etik boyutu gibi konulara değinmemizin yanı sıra bir takım soruların yanıtını da aradık: Acaba bir kimse kendi hayatı üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunamaz mı? Yani istediği zaman kendini öldürmek suretiyle hayatına son verebileceği gibi, icabında bir baģkasının kendisini öldürmesine de rıza ve muvafakat gösterebilir mi? Ve böyle bir rıza, kanun nazarında muteber midir? Veya bir Ģahıs, tıbben Ģifa bulamayacağı kesin olarak tespit edilen bir hastalığa müptela olan bir kimseyi, çektiği ıstıraptan bir an önce kurtarmak amacıyla öldürebilir mi? Acaba ötenaziyi kanun meģru saymalı mı? Yoksa kanunlar onu hala alelade bir adam öldürme suçu gibi mi cezalandırmalı? Ġnsani hislerle ölümü çabuklaģtırmak suç sayılacak mıdır? Doktorlar ölmek isteyen hastasının arzusuna uymalı mıdır? Hekimin ümitsiz hastalara karģı olan görevinin sınırları ve niteliği nelerdir? Elbette ki kiģinin kendi akıbetini kendisinin belirlemesi hakkı vardır. Bu hak karģısında yaģam sürdürücü araçların kullanılması hastanın bu hakkının bertaraf edilmesini haklı kılar mı? Bu sorular günümüzde batı hukukunda egemen hukuk ilkelerine ve etik ilkelere göre çözülmeye çalıģılmaktadır. Nuhkuyusu Cad. 151/3 Üsküdar İSTANBUL E-posta:

2 II.ÖTENAZİNİN TANIMI Ġlk defa Bacon tarafından kullanılan ötenazi kavramı Grekçe eutanasia kökünden gelmektedir. Eu iyi, güzel, thanatosis da ölüm anlamındadır. Kısaca ötenazi; ıstırapsız tabi ölüm, iyi ölüm, tatlı ve acısız ölüm, kolay rahat ölüm gibi kelime karģılıklarını ifade etmektedir. Ötenaziyi; tıbbi yöntemlerle hafifletilemeyen bedensel veya ruhsal, sürekli ve dayanılmaz acıların iģkencesi altında bulunan ve hastalığının iyileģtirilmesini bugünkü tıbbın gerçekleģtiremediği hastaların ıstıraplarına, onların göreceli olarak kolay, ağrısız ve acısız bir biçimde öldürülmesi ile son vermek Ģeklinde ifade etmek mümkündür 1. Doktrinde bunun dıģında daha baģka tanımlar da yapılmıģtır 2. Tıbbi tanımla ötenazi; tıbbın ulaģmıģ olduğu geliģmiģlik düzeyine bağlı olarak iyileģtiremediği, aynı zamanda nitelikli bir yaģam da sağlayamadığı hastaların istemleri durumunda yaģamlarının sona ermesine olanak sağlanmasıdır. Hukuki tanımla ötenazi ise; iyileģemez bir hastalığa yakalanmıģ bir hastanın iradesi dikkate alınarak hayatına son verilmesidir. III.ÖTENAZİNİN TARİHÇESİ Ötenazi kavramını 18.yy da ilk defa ortaya koyan Bacon a göre, doktorun vazifesi ıstırapları azaltmak ve hastayı sıhhate kavuģturmaktır. Istırapları azaltmak yalnız tedavi edip iyileģtirmekle değil bazı hallerde ona rahat ve kolay bir ölüm sağlamak suretiyle de gerçekleģtirilebilir. Ġntiharın meģrutiyetinin tartıģıldığı ilk dönemin Eski Çağ olduğu bildirilir. Antik Yunan da, köle ve askerlerin intiharı dıģında intihar, hukuk tarafından ceza gerektiren bir suç olarak tanımlanmamıģtır. Özellikle asillerin yaģlı ve hasta bir beden içerisinde görünmenin alçaltıcı bir durum olduğu düģüncesi, ötenazinin uygulanmasında en önemli etken olmuģtur. Atina da hekimler ölmek isteyenler için baldıran zehrini bulmuģlardır. Ölmek için senatoya bir neden göstermek ve izin belgesi almak yeterli olmuģtur. Yasal olmasına rağmen, bazı dini nedenlerle intihara hoģ bakılmamıģ ve intiharla ölen kiģilerin cesetlerine iliģkin farklı uygulamalar yapılmıģtır 3. 1 Köksal BAYRAKTAR, Hekimin Tedavi Nedeniyle Cezai Sorumluluğu, İstanbul, 1972, s Larousse: Can çekişmenin yahut da akıbeti meşum bir hastalığın vereceği ıstırapların azaltılıp kısaltmak için başvurulan çare ; Jerzy Piechowicz: Logik anlamda; talep ile öldürmenin bir şekli (Sevim TUNÇ, Ötenazi, Ankara Barosu Dergisi, Sayı 2, 1955, s. 700.) Ötenazi huzur, rahat ve kolaylık içerisinde ölüm demektir. (Baha ARIKAN, Ötenazi, Ankara Barosu Dergisi, Sayı 2, 1954, s. 120.) 3 Gürkan SERT, Uluslararası Bildirgeler ve Tıp Etiği Açısından Hasta Hakları, İstanbul, 2004, s. 243.

3 Babil ve Asurlularda öleceği ve iyileģemeyeceği kesin olan hastaya hekimin müdahalesi yasaklanmıģtır. Mezopotamya da tedavisi mümkün olmayan hastaların Gany nehrine atılıp boğulduğu bilinmektedir. Roma da; Romülüs zamanında hilkat garibesi çocukların kendi haline terk edilerek öldürülmesinin kabul edildiği bilinmektedir. Ayrıca ölmek isteyenlerin yakın komģulardan beģinin fikri alındığı görülmektedir 4. Hipokrat yemininde yer alan ötenazi yasağı nedeniyle eski çağda ötenazi uygulanmadığını ileri süren fikirler vardır. Oysa Antik Çağ da hastaların yaģamlarını sona erdirmelerine izin verilmekteydi. Bazen aktif ötenaziye dahi müsaade edilmekteydi. IV.ÖTENAZİ ÇEŞİTLERİ Ötenazinin çeģitli bakımlardan farklı sınıflandırmaları yapılmaktadır. Bu çerçevede ötenazinin çeģitlerini Ģu Ģekilde irdelemek yerinde olacaktır: 1.Dar Anlamda- Geniş Anlamda- En Geniş Anlamda Ötenazi Dar anlamda ötenazi, ölümün eģiğine gelmiģ, kurtuluģ ümidi kalmamıģ hastaların, kendi talepleri üzerine, acılarının dindirilmesi amacıyla hayatlarına son verilmesidir 5. Bu tür ötenaziye kurtarıcı ölüm 6 de denilmektedir. GeniĢ anlamda ötenazi ise; kurtuluģu imkânsız ve Ģifasız bir hastalığa yakalanan hastaya ıstırabını dindirmek amacıyla ölüme yol açacak bir biçimde icrai bir hareketle yapılan yardımdır. Ötenazinin bu iki Ģekli arasındaki zamana iliģkin temel bir fark vardır. Dar anlamda ötenazide Ģifasız ve kurtulması imkânsız bir hastalığa tutulan kiģinin ölümün eģiğinde, ölmek üzere olduğu kabul edilirken, geniģ anlamda ötenazide ölüm hemen gerçekleģebileceği gibi haftalarca veya yıllarca sonra da meydana gelebilir 7. En geniģ anlamda ötenazi kavramı ise yaģanmaya değer olmadığı kabul edilen hayatların sona erdirilmesini temsil etmektedir. Bu tür ötenaziye örnek olarak tedavisi imkânsız akıl hastalığına yakalanan 4 Sevim TUNÇ, Ötenazi, Ankara Barosu Dergisi, Sayı 2, 1955, s Şahin AKINCI, İrade Muhtariyeti İlkesi ve Şahsiyet Hakları Açısından Ötenazi, Açlık Grevi ve Ölüm Orucu, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 1-2, 1998, Prof. Dr. Süleyman Arslan a Armağan, s TUNÇ, s Mehmet Emin ARTUK ve A. Caner YENİDÜNYA, Ötenazi, Prof. Dr. Turhan Tufan Yüce ye Armağan, İzmir, 2001, s

4 Ģahıslar ve bitkisel hayata girenler gösterilebilir. Ötenazinin bu türü genellikle ırkçı düģüncelere dayanmaktadır. 2.Aktif- Pasif- Dolaylı Ötenazi Ölümü meydana getiren tıbbi yöntemlerin doğrudan doğruya kullanılması aktif ötenazi yi, hareketsiz kalarak ölüm sonucunun meydana getirilmesi pasif ötenazi yi oluģturmaktadır. Hastanın bedenine öldürücü dozda maddenin verilmesiyle hastanın ölümüne neden olan ötenazi uygulaması aktif ötenazidir. Hastanın tedavisinin kesilmesi ya da yaģam desteğinin çekilmesi sonucu yaģamının sona erdirilmesi ise pasif ötenazidir 8. Burada söz konusu müdahale yapılmaz ise hastanın hayatını kaybedeceği bilinmesine rağmen gerekli müdahale yapılmamakta, hasta adeta ölüme terk edilmektedir. Pasif ötenazi kiģinin kendi akıbetini kendisinin belirleyebilmesi hakkı ile meģrulaģtırılmaya çalıģılmaktadır. Hastanın, kararını verirken kimsenin etkisi altında bulunmadığı takdirde, isteğine uyulması gerektiği öne sürülmektedir 9. Aktif ve pasif ötenazi arasındaki en belirgin fark pasif ötenazide hekimin hastanın ölümüne neden olabilecek bir davranıģta bulunmamasıdır. Aktif ötenazide ise hasta hekimin aktif eylemi sonucu ölür. Örneğin; kanser hastasına hekim ölümcül bir enjeksiyon yaparsa bu enjeksiyonun yaratacağı reaksiyonlar sonucu hastanın ölmesi aktif ötenazi oluģturur. Buna karģılık aynı hastanın tedavisinin kesilmesi sonucu ölümün gerçekleģmesi pasif ötenaziyi oluģturur. Ayrıca pasif ötenazi doğal bir ölüm yolu olarak kabul edilirken, aktif ötenazi intiharla yakın iliģkilendirilmektedir. Ötenazinin bizzat hekim tarafından değil de hekim yardımıyla gerçekleģtirildiği durumlarda hekim yardımlı intihar ortaya çıkmaktadır. Aktif ötenazide ölümü gerçekleģtiren hareket baģtan sona hekim tarafından gerçekleģtirilirken hekim yardımlı intiharda ise hekim son hareketin hasta tarafından yapılmasını sağlayacak önlemleri almaktadır. Hekim bu durumda, hastaya yaģamını nasıl sonlandıracağı konusunda yardım ederek, bu konuda nihai adımı hastanın atmasını sağlamaktadır. Örneğin; hekimin hastanın avucuna kendisini öldürecek dozda ilacı koyması gibi. Belirtelim ki, hekim söz konusu yardımı sağlarken kiģinin yaģamının sonlanmasını amaçlamalıdır 10. Pasif ötenazi yaģamı uzatan yapay desteklerin kesilmesi ya da verilmemesi olmakla birlikte, hastaların temel haklar bakımdan yoksun kalması anlamına gelmemektedir. Tedaviyi ve yapay destekleri reddeden hastaların son ana kadar insanca ve onuruna uygun olarak bakılma hakları bulunmaktadır. Bunlar; 8 Gültezer HATIRNAZ, Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları, Ankara, 2007, s Sulhi DÖNMEZER, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, 15. Bası, İstanbul, 1998, s Hamide TACİR, Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı, İstanbul, 2010, s. 244.

5 hastanın rahatını sağlayacak bakımlardır. Örneğin; ağrısının kesilmesi, yatağının temiz tutulması, beden gizliliğine saygı gösterilmesi, su içemeyecek durumdaysa ağzının ıslatılması, beslenebilecek durumdaysa kaģıkla beslenmesi, nefes almasının kolaylaģtırılması gibi 11. Bazı düģünürlere göre; ahlak açısından tartıģılması gereken ötenazinin nasıl uygulandığı değil neden uygulandığıdır. Bu düģünceye göre, hekimin aktif ya da pasif ötenazi uygulaması arasında herhangi bir fark yoktur. Burada hekimin pasif ötenazi uygulamasında hiçbir eylemde bulunmadığı kabul edilmemektedir. Hekim hiçbir Ģey yapmamakla hastanın ölümüne neden olmaktadır. BaĢka bir deyiģle hastayı ölüme bırakmak, onu öldürmek kararı almakla aynı ahlaki değeri taģır 12. KiĢinin acılarının dindirilmesi eyleminin, o amaca yönelik olmasa bile yaģamı kısaltma riski içermesine rağmen yapılmasına dolaylı ötenazi denir. Dolaylı ötenazide niyet ile ortaya çıkan sonuç arasında doğrudan bir bağlantı yoktur. Hekimin amacı hastanın ağrı ve acılarını dindirmektir. Bunun gereğini yapması sonucu ortaya çıkan ölüm hekimin amacı değildir 13. Örneğin; yüksek dozda verilecek morfinin solunum depresyonu sonucu ölüme neden olacağının bilinmesine karģın, kanser olgularında hastanın acılarının dindirmek amacı ile de olsa hastaya giderek daha yüksek dozda morfin vermek gibi İstemli- İstemsiz Ötenazi Ġstemli ötenazi; hastanın ötenazi talebinin kendisi tarafından açıkça dile getirilebilmesi halinde ortaya çıkmaktadır. Burada hastanın iradesinin bu yönde olduğuna dair bir Ģüphe yoktur 15. Ġstemli ötenazinin gerçekleģebilmesi için hastanın ayırt etme gücüne sahip olması, kararını serbestçe ve hiçbir baskı altında kalmadan verebilmesi, iradesinin hata, hile tehdit ile sakatlanmamıģ olması, bilgilendirilmiģ rızasının alınmıģ olması gerekmektedir. Doktorlar bilinci açık hasta tarafından yapılan ötenazi taleplerinde kendilerini bilinci kapalı hastalara oranla vicdani bakımdan daha rahat hissetmektedirler. Ġstemsiz ötenazi ise; hastanın bu konudaki iradesinin, hasta tarafından dile getirilemediği, hastanın bilincinin kapandığı koma veya bitkisel yaģam gibi durumlarda uygulanacak olan ötenazi türüdür. Genellikle tam felçli veya ağır özürlü bebekler gibi karar veremeyecek durumda olanlara uygulanabildiği gibi, bireye sorulmadan veya mümkün olduğu kadar yaģamak istediği bilinmesine rağmen çok acı çekmesi veya klinik olarak iletiģim kurulmaması nedeniyle bireyin kendi düģünceleri dikkate alınmadan onun iyiliği için ötenazi 11 TACİR, s SERT, s TACİR, s SERT, s TACİR, s. 246.

6 uygulaması düģüncesidir. Bu son örneğin etik boyutu olamayacağı ileri sürülerek tartıģma dıģında bırakılmaktadır 16. Hastanın iradesinin ötenazi uygulamasının karģısında olmasına rağmen veya iradesinin hiç sorulmadığı durumlarda gerçekleģtirilen öldürme de istemsiz ötenazi olarak anılsa da bu ötenazi değil cinayet olarak kabul edilmelidir Kazai- Medikal Ötenazi Ötenazi uygulamasının bir mahkeme kararını gerektirdiği durumlarda kazai ötenazi den sadece hekim kararıyla ötenazinin gerçekleģtirilmesinin mümkün olduğu uygulamalarda ise medikal ötenazi den söz edilebilir 18. V.ÖTENAZİNİN KOŞULLARI Doktrinde ötenazinin koģulları farklı Ģekillerde sınıflandırılmıģtır. Ancak temel olarak bu Ģartlar birbirine zıtlık oluģturmamaktadır. Genel hatlarıyla ötenazinin koģullarını Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: Ötenaziden bahsedebilmek için öncelikle bir hastanın bulunması gerekir. Burada hastalık kavramı geniģ anlamda yorumlanmalıdır. Yani hastalığın türü önem arz etmemektedir, hastalık ibaresi her türlü hastalığı içine alır 19. Hastalığın tedavi edilemez olması gerekir. Hastalık ıstırap verici düzeyde olmalıdır. Ölüm kasıtlı olarak meydana getirilmeli, kaza eseri olmamalıdır. Öldürme fiili üçüncü bir Ģahıs tarafından gerçekleģtirilmelidir 20. Ötenazi denilince anlaģılan, öldürme fiilinin doktor tarafından yapılmasıdır. Zaten ötenazinin kanunlaģtırılması için yapılan tekliflerde daima doktorlar mevzu bahis edilmektedir. Zira bir hastanın Ģifasız kurtuluģu imkânsız bir hastalığa sahip olduğunun, ölümünün yakın veya uzak olduğunun tespitini yapacak olan Ģüphesiz ki doktorlardır. Öldürme fiili hastanın menfaatinin bunu gerektirdiği düģüncesine dayanmalıdır. Örneğin; hastanın çektiği acı ve ağrıların neden olduğu ıstıraptan bir an önce kurtulması gibi. 16 SERT, s Sibel İNCEOĞLU, Ölme Hakkı, İstanbul, 1999, s ARTUK ve YENİDÜNYA, s AKINCI, s. 739; ARTUK ve YENİDÜNYA, s AKINCI, s. 739.

7 Ötenazi hareketinin acısız bir Ģekilde gerçekleģtirilmesi gerekir. Talep edilen ölüm, hasta için o an çektiği acı ve ağrıdan daha ağır olmamalıdır. Ötenazi uygulaması henüz fetüs aģamasında gündeme gelmemelidir. Bu ayrım yapılmadığı takdirde ötenazi ve kürtajı birbirinden ayırmak mümkün olmayacaktır 21. Her Ģeye rağmen yaģamak isteyen hastaya ötenazi uygulanmamalıdır. En ağır hastaların dahi yaģama arzularına hürmet edilmelidir 22. VI.ÖTENAZİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER Ötenazinin cezalandırılmasının caiz olup olmadığı hususunda muhtelif ve yanlı olmak üzere çeģitli görüģler ileri sürülmüģtür. Birinci görüģe göre; merhamet hissinin sevkiyle veya rıza ile adam öldürenlere ceza verilmemelidir. Bu fikre taraftar olanlar genel olarak Ģu 5 sebebe dayanmaktadırlar: Merhamet Hissi: ĠyileĢmesinin tıbben mümkün olmadığı kesin bir surette tespit edilen bir hastalığa yakalanan kimsenin çekmekte olduğu acı ve ıstırapları gören bir Ģahıs, merhamet hissiyle onu ıstıraplarından bir an önce kurtarmak için öldürmekle, insani ve ahlaki bir görev yapmıģ olur. Ağır ve son derece ıstırap verici bir hastalığa yakalanan bir kimsenin çektiği ıstıraba tahammül edememesi üzerine, ıstıraptan bir an önce kurtulmasını temin amacıyla, onu öldürmek, bir merhamet ve Ģefkat meselesidir. Bu, aynı zamanda bir insani vazifedir. Bu Ģekilde bir öldürme fiilini gerçekleģtiren kimse tehlikeli suçlu olarak nitelendirilemez. Bu nedenle bu kimseler cezalandırılmamalıdır. Muhalif görüģler, bunun tatbikatta suiistimallere yol açabileceğini ileri sürseler de bu fikri savunanlar, bu hususta konulacak kanunlarla sınırların çizilebileceğini ve tatbik Ģekillerinin belirli kayıt ve Ģartlara bağlanabileceğini belirtmektedirler 23. İçtimai Mülahazalar: Bu sebep uyarınca; delilerin öldürülmesi suretiyle dejenere nesil yetiģmesine mani olunacak ve bu suretle neslin bünyesinin sağlamlığı temin edilecek ve ayrıca delileri tedavi için yapılacak masraflar da daha faydalı diğer sosyal hizmet ve ihtiyaçlara sarf edilebilecektir. Nietzsche bir eserinde; Hasta, cemiyet için bir parazittir. Muayyen bir durumdan sonra daha uzun yaģaması münasip değildir. YaĢama zevki kaybolduktan sonra, boģu boģuna ömür sürmek, doktorların ve pratik müdahalelerin esiri olmak manasızdır. O halde, yaģama hakkını cemiyetin tahkir nazarları önünden 21 TACİR, s ARTUK ve YENİDÜNYA, s M. Muhtar ÇAĞLAYAN, Ötanezi ve intahar, Adalet Dergisi, Sayı 1, 1966, s. 15.

8 çekmelidir demektedir. Adolf Hitler de; YaĢaması faydasız ve bozuk bünyeli insan, cemiyetten atılmalıdır demiģ ve Nietzsche nin bu fikrini adeta onaylamıģtır. Muhalif görüģler, bu sebebe karģılık olarak; bir insanın hayatının hiçbir Ģeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir kıymet taģıdığını, bir kimse deli dahi olsa onun hayatının kendisi için büyük bir anlam ve kıymetinin bulunduğunu ileri sürmektedirler 24. Manevi Unsur: Ötenazi yanlısı olanlar, hekimin ötenaziden sorumlu olmayacağını manevi unsur yönünden de savunmuģlardır. Buna göre, adam öldürme suçlarında kast, öldürerek zarar verme Ģeklinde anlaģılmaktadır. Ötenazide zarar verme kastı değil, hastanın acılarına son verme kastı bulunduğuna göre, ortada adam öldürme suçu bulunmamaktadır 25. Bu gibi hallerde fiile değil, faile ve onun kasıt ve niyetine bakmak gerekir. Ġtalyan Bacon, Ġtalyan cezacılardan Enrico Ferri, Alman Hukukçulardan Jost ve Binding ile pek çok Fransız Hukukçusu bu sebebe dayanmaktadırlar 26. Hasta Yönünden: Bu sebebe göre; biçimsiz, beyinsiz, gerçek bir hayvan, basit bir bitkisel hayatı olan, hiçbir içgüdüsel bir tepkisi olmayan, ölüme kadar kaderi sadece uyumak, yemek yemek, içmek ve çürümek olan kimselerin yaģamasının bir anlamı yoktur. YaĢama imkânı kalmayan bir hastayı bir süre daha yaģatarak ona acı vermenin de tıpla bağdaģır bir yanı yoktur. Bu gibi hallerde rahat bir ölüm sağlamak daha insani bir davranıģ olacaktır. Artık bu anda hekimin, hastasını tedavi etme görevi sona ermiģtir. Ve hekimin, hastayı iyileģtirecek yeni bir buluģu beklemesi mantığa aykırı bir davranıģ olacaktır 27. Tıbbi Gerekçeler: Bu sebebe dayanan ötenazi taraftarları, hastanın tutulduğu hastalığın, tıbben tedavisinin mümkün olmadığı kesin surette tespit edilmiģse, artık bu hastanın öleceği muhakkaktır; o halde, onu, çekmekte olduğu ıstıraplardan bir an önce kurtarmak için öldürmek caizdir demektedirler. Muhalifler ise bir hastalığın tedavisinin mümkün olmadığının kesin surette belirlenemeyeceğini, bir hekimin her zaman yanılma payının olduğunu ve ayrıca tıp dünyasında her geçen gün yaģanan geliģmelerle tedavisi imkânsız olarak görünen birçok hastalığın tedavisinin bulunduğunu ileri sürerek, bu sebebe dayananları eleģtirmektedirler 28. Ġkinci görüģe göre; ötenazi caiz olmamalıdır ve bunun kasten adam öldürme suçundan bir farkı da yoktur. Ġnsan hayatı kiģinin yaģı, sağlık durumu ne olursa olsun, değer bakımından birbirine eģittir. Hekim her durumda ve bütün vasıtalarıyla hastayı kurtarmak ve onun hayatını uzatmak zorundadır. Konuyu yine 24 ÇAĞLAYAN, s BAYRAKTAR, s ÇAĞLAYAN, s BAYRAKTAR, s ÇAĞLAYAN, s. 16.

9 insanın değeri açısından inceleyen birtakım düģünürlere göre; insanlığın geliģimi insanların öldürülmesi ile değil, tedavi edilmesi, tıbbi bakım görmeleri ile gerçekleģtirilebilir. Ötenazi, tıbbın geliģmesi karģısında da eleģtirilmiģtir. Tıbbın sürekli geliģmesi karģısında, bir hastalığın tedavisinin imkânsız olduğunun, mutlak olarak kabul edilmesine imkân yoktur. Ayrıca tıbbın özelliği dolayısıyla, teģhis ve tedavinin kesinlikle doğru olduğunu savunmaya imkân yoktur. Hekimin yanlıģlık yapma ihtimali daima mevcuttur. Tedavisi o an için mümkün olmayan hastaların ortadan kaldırılması ile aynı zamanda tıbbi araģtırmalar ve tıbbi geliģim büyük ölçüde engellenmiģ olacaktır. Ötenazi hastanın iradesi yönünden de değerlendirilmiģtir. Kendisinin öldürülmesine razı olan kimsenin akli melekelerinin bozulmuģ olması ve bu itibarla muteber bir rızaya ehil olmaması muhtemeldir. Hekimin ıstıraplı bir yaģayıģa son verme saikinin de Ceza Hukuku yönünden önemi bulunmamaktadır. Çünkü saik kanunda belirtilmedikçe Ceza Hukukunda önem taģımamakta ve gerçekleģen suça etkisi olmamaktadır 29. Ötenaziye karģıt olan bir diğer fikre göre de böyle bir yetkinin hekime tanınması birçok suiistimallere yol açabilecektir. Sözgelimi, bu gibi fiillerin sınırı ne olacaktır? Yayılma nasıl önlenecektir? Ötenazi, pekala ölmek üzere olan bir kimsenin öldürülmesinden sakatların, tedavi edilemeyenlerin de öldürülmesine kadar geniģleyebilecektir 30. Yine dini gerekçelerle de ötenazinin reddedildiği görülmektedir. Buna göre; hayatı insana Allah vermiģtir, bu nedenle almak da Allah a aittir. Bu itibarla, bir insan kendi hayatı üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunamaz. Ġnsan hayatı ölçülemeyecek derecede büyük bir kıymet ifade eder. Bir insanı velev ki ölüm döģeğinde bulunsun, velev ki kendi emriyle olsun öldürmek, bir cinayettir 31. Ötenaziyi benimseyen ve benimsemeyen görüģlerin yanı sıra üçüncü bir görüģ daha belirmiģtir. Bu görüģe göre; ötenazi, kasten adam öldürme suçuna nispetle daha hafif bir ceza ile karģılanan ayrı ve bağımsız bir suç teģkil etmelidir. Faildeki ıstıraplara son verme saiki, acıma duygusu ve mağdurun (hastanın) içinde bulunduğu durum itibariyle faili etkileyiģi, bu görüģün dayanaklarını meydana getirmektedir 32. Bu görüģ uyarınca; ötenaziyi gerçekleģtirenler tehlikeli suçlu olarak nitelendirilemez. Bu kimseler hastayı ıstıraptan bir an önce kurtarmak gibi insani hislerle ve ona iyilik yapmak için suç iģlemiģlerdir. Fakat bu suç faillerinin tamamen de cezasız bırakılmaları doğru değildir. Bu itibarla bu fikri savunanlara göre yapılacak iģ, bunların 29 BAYRAKTAR, s DÖNMEZER, s ÇAĞLAYAN, s. 8; BAYRAKTAR, s BAYRAKTAR, s. 157.

10 adam öldürme suçunun cezası ile değil de, daha hafif bir ceza ile cezalandırılmalarını mümkün kılmak için, kanunlara bu hususta ayrı ve müstakil bir ceza hükmü koymaktır 33. ÇeĢitli ülkelerin kanunlarında bu son görüģün kabul edildiği görülmektedir. Örneğin; Danimarka, Almanya, Ġtalya, Avusturya, Finlandiya, Yunanistan, Ġzlanda, Norveç, Polonya gibi 34. Türk Hukukundaki duruma gelecek olursak, Türk Hukukunda ötenazi ile ilgili özel bir hüküm bulunmamaktadır. Kanundaki boģluk dolayısıyla doktrinde genellikle ötenazi kasten öldürme suçu olarak kabul edilmektedir. Dönmezer- Erman, Erem ve Özek bu görüģü benimsemektedirler. Bu görüģe göre, ceza sorumluluğu yönünden saik, belirli istisnalar dıģında, dikkate alınmadığından, ötenazi halinde, failin kasten öldürmeye iliģkin maddelere göre cezalandırılması gerekir. Ayrıca Ģartları gerçekleģtiği takdirde, taammüden dolayı suçun cezası artırılabileceği gibi, failin ve mağdurun özel durumları dolayısıyla takdiri hafifletici sebeplere dayanarak suçun cezası indirilebilir 35. Bayraktar a göre de ötenazi hukuka uygun bir fiil değildir. Her ne kadar bu fiilde hastanın rızası ile ölüm meydana getirilmekte ise de hakkın icrası bulunmamaktadır. Tedavi amacının dıģına çıkılarak hakkın icrasının ve hukuka uygunluğunun sınırlarının dıģında hareket edilmektedir. Ayrıca ötenazi tıbbın amacına da aykırı düģmektedir 36. Belgesay ise, ötenazide intihara ikna ve yardım suçunun gerçekleģtiğini ileri sürmektedir. Yazara göre hastayı rızası ile öldürenler nihayet onun intiharına yardım etmiģ olduklarından bu suçu iģlemektedirler 37. VII.ÖTENAZİNİN HUKUKİ DÜZENLEMESİ 1.Türk Hukukundaki Düzenlemeler Anayasa nın 12. maddesi herkesin kiģiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklere sahip olduğunu belirtmektedir. Buna göre yaģama hakkı da bu kapsama girmektedir. YaĢamın dokunulmazlığını ifade eden bu anlayıģa göre devletin görevi, yaģamı her durumda korumaktır. Nitekim bu durum Anayasa nın yaģama, maddi ve manevi varlığını geliģtirme ve koruma hakkını güvence altına alan maddesinde vücut bütünlülüğünün dokunulmaz olduğunun vurgulanmasıyla pekiģtirilmiģtir. (m. 33 ÇAĞLAYAN, s DÖNMEZER, s DÖNMEZER, s BAYRAKTAR, s BAYRAKTAR, s. 158.

11 17) Ancak yaģama hakkı ve vücut bütünlüğünün dokunulabilir olduğu bir takım istisnalar da mevcuttur. Buna göre vücut bütünlüğünün dokunulmazlığı, tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dıģında mutlaktır. YaĢama hakkının dokunulmazlığı ise Anayasanın aynı maddesinin son fıkrasında sayılan, meşru müdafaa hali, tutuklunun kaçmasının engellenmesi, yetkili merciin verdiği emrin uygulanması sırasında silah kullanılmasına kanunun cevaz verdiği durumlar ile sınırlıdır. O halde yaģamın dokunulmazlığı mutlak bir dokunulmazlık değildir 38. Türk Ceza Kanunu nda ötenaziye iliģkin ayrı bir hüküm yer almamaktadır. Ötenazi ile ilgili durumlar genel hükümler çerçevesinde açıklığa kavuģturulmaya çalıģılmıģ, bu hususta farklı görüģler ortaya çıkmıģtır. Kasten adam öldürme ve kasten öldürmenin ihmali davranıģla iģlenmesini suç olarak düzenleyen TCK nın bu maddelerine göre aktif ve pasif ötenazi yani hekimin kasten veya ihmali davranıģla hastanın yaģamını sonlandırması eylemi suç oluģturmaktadır. Diğer yandan intihara kalkıģma, hukukumuzda suç olarak yer almamakla birlikte, baģkasını intihara azmettiren, teģvik eden, baģkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da baģkasının intiharına herhangi bir Ģekilde yardım eden kiģi cezalandırılmaktadır 39. Bu bağlamda, hekim yardımlı intiharın da hukuka uygun olmayacağını söylemek mümkündür 40. Doktrinde pasif ötenazinin hastanın onayı ile hastanın lehine yapıldığı durumlarda cezadan indirim sebebi olarak kabulü savunulmaktadır. Genel olarak ceza hukukçuları ötenazinin suç olduğunu kabul etmekle beraber cezasının kasten öldürmeyle bir tutulmaması gerektiğini savunurlar. Gerekçe olarak mağdurun rızasının yanı sıra fiili iģleyen kiģinin insani hislerle hareket ettiğini gösterirler. Fakat böyle bir yetkinin hekime tanınmasının kötüye kullanmalara yol açabileceği ve hastanın iyileģme ihtimalinin az da olsa mevcut olabileceği gerekçesiyle fiilin cezasız kalmaması gerektiğini savunurlar. Bu nedenle ötenazi de hakimin takdir yetkisini geniģleterek ya da ayrı bir suç olarak daha az ceza ile düzenlenmesi gerektiğini ileri sürerler 41. Türk Hukukunda bu tür eylemlerin ayrı suç sayılması eğilimi hazırlanan tasarılarla sergilenmekle birlikte; 5237 sayılı TCK da böyle bir düzenleme yapılmamıģtır. Örneğin; TCK 1989 Ön Tasarısında; ĠyileĢmesi kabil olmayan ve ileri derecede ıstırap verici bir hastalığa tutulmuģ bulunan bir kimsenin Ģuuruna ve hareketlerinin serbestliğine tam olarak sahip iken yaptığı ısrarlı talepleri üzerine ve sadece hastanın ıstıraplarına son vermek maksadıyla öldürme fiilini iģlediği sabit olan kimseye bir yıldan üç yıla 38 TACİR, s Türk Ceza Kanunu m BAYRAKTAR, s. 158; TACİR, s HATIRNAZ, s. 93.

12 kadar hapis cezası verilir. hükmü öngörülmüģ ve aynı hüküm TCK 1997 Ön Tasarısında da acıyı dindirme saiki baģlığı altında tekrarlanmıģtır 42. Sağlık Bakanlığı nca yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliği nde ötenazi açıkça yasaklanmıģ 43 ve tıbbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun, yaģama hakkından vazgeçilemeyeceği, kendisinin veya bir baģkasının talebi olsa dahi, kimsenin yaģamına son verilemeyeceği belirtilmiģtir. Bu yönetmelikte karar verme yeteneği bulunan ergin bir hastanın bilinci açık ise ölümcül hasta olsun olmasın, tedaviyi reddetme hakkı bulunduğu belirtilmektedir. Buna göre, hastanın ölümü geciktirecek veya engelleyebilecek bir tedaviyi reddetmesi mümkündür. Ancak, yönetmeliğe göre tedavi baģlamıģsa, yaģamı veya yaģamsal önemi olan organlardan birini tehdit eden acil bir durum varsa, rızanın geri alınması mümkün değildir. Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin ikinci maddesi hekimin baģta gelen vazifesinin insan sağlığına, hayatına ve Ģahsiyetine ihtimam ve hürmet göstermek olduğunu öngördükten sonra, m. 13/3 te hekimin teģhis, tedavi veya korumak gayesi olmaksızın, hastanın arzusuna uyarak bedeni mukavemetini azaltacak herhangi bir Ģey yapamayacağını belirterek bu Ģekilde ötenazinin her türlüsü yasaklanmıģtır 44. Türk Hukukunda ötenaziyle ilgili hususlara iliģkin açıklamamızı bitirmeden önce Yargıtay Ceza Genel Kurulu nun 2005 yılında vermiģ olduğu bir karara değinmek faydalı olacaktır. Mevzu bahis karara konu olan olay; kan kardeģ olmak amacıyla sanık, mağdurun isteği üzerine bıçakla kan çıkacak Ģekilde bileğine çizik atmak isterken aldığı alkolün de etkisiyle biraz derinden keserek yaralanmasına sebep olmasıdır. Ceza Genel Kurulu kararını açıklarken Ģöyle demiģtir: Öğretide çoğunlukla mağdurun rızası takibi şikâyete bağlı müessir fiil eylemlerinde geçerli kabul edildiği halde, re'sen kovuşturulan müessir fiil eylemlerinde geçerli kabul edilmemektedir. Bu suçta mağdurun rızasını kabul etmek bizi sonuçta ötenaziyi kabul etmeye kadar götürebilecektir ki Türk Hukukunda, ötenazi kasten adam öldürme şeklinde cezalandırılmaktadır 45. Bu karardan da açıkça anlaģılacağı üzere, ötenazinin yasal boyutta kendine yer bulamamasına karģılık, genel uygulamalarla istikrarlı bir Ģekilde yasak olduğu vurgulanmaktadır. 2.Mukayeseli Hukuktaki Düzenlemeler Ötenazi dünyanın pek çok ülkesinde yasak olmakla birlikte, özellikle aktif ötenazi uygulamasına izin verilmemektedir. Halen Hollanda ve yakın tarihlerde Belçika ve Avusturya müstesna, aktif ötenazi ciddi bir suç olarak kabul edilmektedir. 42 Fatma Nur CENTEL, Hamide ZAFER ve Özlem ÇAKMUT, Türk Ceza Hukukuna Giriş, İstanbul, 2010, s Hasta Hakları Yönetmeliği m Hatice SARITAŞ, Hasta Hakları Açısından Hekimin Sorumluluğu, Ankara, 2006, s. 86; ARTUK ve YENİDÜNYA, s. 313; SERT, s Yargıtay C.G.K , E. 2004/9-213, K. 2005/3, Kazancı İçtihat Arama Programı,

13 Hollanda aktif ötenazinin yasal olarak kabul edildiği ilk ülkedir. Bu ülke kanunlarına göre, koģulları oluģtuğunda hastanın yaģamının sonlandırılmasını talep etmesi mümkündür. Belçika da da 2002 yılında kabul edilen bir kanunla ötenazi uygulamasının önü açılmıģtır. Hollanda uygulamasına benzer bir biçimde tanımlanan ötenazi, hastanın isteği üzerine yaģamına son verilmesi olarak tanımlanmıģ ancak bu uygulamaların gerçekleģmesi, Hollanda uygulamasından farklı olarak hastanın iyileģemez bir hastalığa yakalanması gereği ile sınırlandırılmıģtır. Ġsviçre kanunlarında ötenazi düzenlenmiģ değildir. Ancak Ġsviçre de, hastanın yaģamını sonlandırmasına yardım eden kiģilere karģı bir yaptırım uygulanmamaktadır. 60 yıldır sürdüğü belirtilen bu uygulamanın, Ġsviçre ceza kanunlarında intihara yardım konusunun düzenlenmiģ olmasından kaynaklandığı belirtilmektedir 46. Ġsviçre uygulamasında hastanın ölümüne yardım edilmesi hekimle sınırlı tutulmamıģtır. Yani, hekimden baģka bir kiģi de ölümcül hastalığa ve katlanılmaz sıkıntılara sahip bir hastanın ölümüne yardım edebilmektedir. Uygulamada ise hastanın ölümünü gerçekleģtiren dozu ayarlayacak bir hekimin genellikle bulunduğu; ama bu dozun içmek üzere hastaya hekim olmayan bir kiģi tarafından verildiği belirtilmektedir 47. Amerika BirleĢik Devletleri nde genel olarak ötenazi yasaklanmıģtır. Aktif ötenazi tüm eyalet ceza kanunları açısından cinayet olarak kabul edilmektedir. Pasif ötenazi ise, Amerikan Yüksek Mahkemeleri nin kararları ile uygulanmaya baģlanmıģ ve Federal Yüksek Mahkeme nin kararları ile Anayasaya ve hukuka uygunluğu doğrulanmıģtır. Oregon Eyaleti ise hekim yardımlı intiharı kanunlarında düzenleyen ilk ve tek Amerikan eyaletidir. Bu konu, Onurlu Ölüm Kanunu çerçevesinde düzenlenmiģ ve 1997 de yürürlüğe girmiģtir Uruguay ve 1935 Kolombiya ceza kanunlarına göre, acıma saikiyle adam öldürülmesinde mahkemenin ceza vermeme yetkisi vardır 48. Tüm bunlarla birlikte; 1983 Venedik Bildirgesinde ölümcül hastalığı olan hastanın yaģamının son döneminde kendisinin, ya da hastanın bilinci kapalı ise yakınının talebi ile tedavisinin kesilebileceği düzenlenmiģtir Madrid Bildirgesinde ötenazi uygulaması tıp etiğine uygun görülmemiģtir 49. Dünya Tabipler Birliği ise 2-6 Ekim 2002 tarihleri arasından Washington da yapılan konferansta ötenazinin her türlüsüne karģı olduğunu açıklamıģtır TACİR, s TACİR, s. 254, Derek Humphry, The Good Euthanasia Guide 2004, Oregon: norris Lane Press, s. 8 naklen. 48 CENTEL, ZAFER ve ÇAKMUT, s HATIRNAZ, s SARITAŞ, s. 87.

14 VIII.ÖZEL HUKUK BAĞLAMINDA ÖTENAZİDE RIZA KAVRAMI Ötenazinin özel hukuk açısından önem arz eden en önemli yönü ötenaziye rıza gösteren hastanın bu rızasının geçerliliği konusudur. Zira ötenazi ile bir kimsenin ölüp ölmeyeceğini, ölümüne yardım edilip edilmeyeceğini kiģi kendi özgür iradesiyle belirleyeceği bir husustur. Bu konuda ne psikolojik ne de hukuki bir Ģahıs bir kimsenin hayatının kıymetsiz olduğuna karar verme hakkına sahip değildir. Üçüncü bir Ģahıs ötenazi teklifinde dahi bulunmamıģ olmalıdır. MK. m. 24 e göre; hukuka uygunluk sebeplerinden biri olmaksızın Ģahsiyet hakları ihlal edilmiģse davranıģ hukuka aykırıdır. M. 24/2 de sayılan hukuka uygunluk sebeplerinden bir tanesi Ģahsiyet hakkı ihlal edilenin rızasıdır. Hükme göre kiģi, ihlale rıza göstermiģse davranıģ hukuka uygundur ve haksız fiil teģkil etmez. MK. m. 24/2 de rıza bir hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edilmekle birlikte, her rızanın davranıģı hukuka uygun hale getirmeye elveriģli olup olmadığının tartıģılması gerekmektedir. ElveriĢli olduğunu kabul edersek, ötenazi konusunda gösterilen rızanın da hekimin davranıģını hukuka uygun hale getireceğini kabul etmek gerekecektir ki bunu kabul etmek de her zaman mümkün değildir. Çünkü rızanın hukuka uygunluk sebebi olabilmesi için bazı Ģartların gerçekleģmesi gerekir. Bu Ģartlar: Hastanın temyiz kudretinin bulunması, Ġrade sakatlığının bulunmaması ve vazgeçmenin hukuka ya da ahlaka aykırı olmaması, Rızanın aydınlatılmıģ ve bilinçli olması Ģeklinde, sıralanabilir. Aydınlatmanın hastanın rızasının alınmasından önce yapılması gerekir. Hastaya etraflıca düģünme ve gerekirse yakınları ile görüģme fırsatı bırakılmalıdır. Bu Ģartlar çerçevesinde tıbbi müdahaleye, özellikle de kendisinin öldürülmesine rıza gösteren hasta, kendi geleceğini tayin etme hakkını kullanmaktadır. Tüm bu Ģartlar gerçekleģmiģ olsa dahi, rızanın bilinçli bir rıza olduğunu söylemek oldukça güçtür. Zira acılar içinde kıvranan bir kimsenin, yeterince aydınlatılsa bile bilincinin yerinde olması ya da aklıselim bir biçimde düģünmesi pek mümkün değildir. Kendisini bu konuda yönlendirenler olmasa bile, çekmekte olduğu acılar onun iradesine etki eder ve sağlıklı karar vermesine engel olur. Bu nedenle böyle bir rızanın geçerliliğinden her zaman Ģüphe etmek gerekir.

15 Hayat üzerindeki hak, hak sahibinin üzerinde tasarruf etme imkânına sahip olmadığı Ģahsiyet haklarındandır. Zira bir kimsenin en önemli Ģahsi varlığı onun hayatıdır. Bu nedenle kiģi öldürülmesine razı olamayacağı gibi üçüncü kiģilerin de onun hayatını sona erdirme konusunda herhangi bir hakkı mevcut değildir. Ġster çekilen acılara son vermek isterse organ nakillerinde olduğu gibi bir baģka hayatı kurtarmak amacıyla yapılmıģ olsun, hayatı sona erdirmeye yönelik sözleģmeler MK. m. 23 e aykırıdır ve geçerli değildir 51. Ötenaziye gösterilen rızanın geçerliliği konusunda Dönmezer farklı görüģ bildirmektedir. Dönmezer e göre; öncelikle otonomi (muhtariyet) ilkesinin ele alınması gerekir. Otonomi; kiģinin, ilke olarak kendi değer ve önceliklerine göre bedenine veya sağlığına yapılacak müdahaleleri belirleme hakkına sahip olması demektir. KiĢinin bu konuda kendi vicdan ve dinine uygun olarak yaptığı seçimlere diğerlerinin müdahale edememesi bu ilkenin karģılığını oluģturur. Böyle olunca insan kendi akıbetine kendi belirleme hakkına sahiptir. O halde tıbbi müdahalenin ön koģulu hastanın bilinçli rızasıdır. Hasta yaģamını sürdürücü tedaviyi, araçlara sokulmasını reddetmek hakkına sahiptir. KiĢi haysiyetini koruyarak ölebilir; hekim de hastanın bu kararına hürmet etmekle yükümlüdür 52. IX.ÖTENAZİNİN YAŞAMA HAKKI VE ONURU İLE ÖLME HAKKI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Özel Hukuk kiģilik haklarından saydığı yaģama hakkını mutlak, kiģiye bağlı, vazgeçilmez bir hak olarak kabul eder. Bu nedenle yaģama hakkı baģkalarının tecavüzlerine karģı korunmakla kalmamıģ kiģinin kendi fiillerine karģı da korunmuģtur. KiĢi yaģamı üzerindeki hakkını baģkasına devredemez, bu hakkından vazgeçemez. KiĢinin kendi yaģamına iliģkin baģkalarına vereceği yetki ise geçersizdir 53. Ölüm hakkı denildiğinde yaģama hakkının karģısında yer alan ve insanların istedikleri gibi ölmelerine veya istedikleri zaman ölmelerine imkân veren bir hak ve özgürlük akla gelir. YaĢama bir haksa, dileyen kiģi, ölümü seçebilmeli ve bu seçiminde özgür bırakılmalıdır. Ancak ötenazi bu nitelikte değildir. Ötenazi uygulaması sonucunda ölüm gerçekleģmektedir; yoksa ölüm bir hak olduğu için değil. Gerçekten de ötenazinin kabul edildiği ülkelerin hiçbirinde anayasal düzenlemelerde ölüm kiģilere sübjektif bir hak olarak tanınmamıģ, bu düzenlemelerde ötenazi uygulaması sadece suç olmaktan çıkarılmıģtır. Buna göre hastanın ölmek istemesi, insani düģüncelerle yola çıkılarak hastanın menfaatinin bunun gerektirdiği inancına dayandığından, bunu gerçekleģtiren hekim cezai ve hukuki sorumluktan kurtulmaktadır. Bu kapsamda 51 AKINCI, s DÖNMEZER, s SERT, s. 257.

16 ötenazi, ölüm hakkının bir uzantısı değil, hastanın kendi geleceğini belirleme hakkının bir sonucu olarak değerlendirilebilir 54. Lizbon Hasta Hakları Bildirgesinde yer alan haklardan biri de onurlu ölüm hakkıdır. Hekimin yükümlülükleri içerisinde hastanın acı ve ıstırabını dindirecek ya da azaltacak tedbirler almak sayılabilmektedir. Tıp biliminde hala tedavisi bulunmamıģ, ıstırap veren hastalıklar mevcuttur. Bu durumlarda hastanın hastalığının iyileģmesi için bir Ģey yapılamıyorsa, ölümüne kadar acıları azaltılarak, kaliteli bir yaģam sürmesi sağlanmalıdır. Aynı zamanda ölümüne kadar geçen süre içerisinde insan onur ve saygınlığından bir Ģey yitirmemelidir 55. Hastanın ölümcül durumda ve dayanılmaz acılar içinde olması halinde ötenazinin uygulanmasının hastanın onuruyla ölme hakkının kapsamına girip girmeyeceği tartıģmalıdır 56. Ġnsanlara yaģamlarının son döneminde insan onuruna yakıģır bir yaklaģım içinde olmanın reddedilebilecek bir yanı yoktur. Onuru ile ölme kavramı çerçevesinde ele alınabilecek konular; hastalara yaģamlarının son dönemlerinde insan onuruna uygun imkânlar sağlamak, insan onuruna uygun koģullarda hizmet sunmak ve insan olarak sahip olduğu tüm haklardan yararlanabilmesini sağlamaktır. Bu içerikle hastaya onurlu bir ölüm sunmak amaçlanmaktadır 57. X.DİNLER AÇISINDAN ÖTENAZİ Ölüm dinlerin ilgilendiği en önemli konulardan birisidir. Bütün dinler ölüm ve ölmek istemeye çeģitli anlamlar ve açıklamalar getirmiģtir. Yine bütün dinler ölümü insan tecrübesi içinde bir yere oturtmayı denemektedir. Tanrı yasakladığı için, hemen hemen bütün dinler hastalık veya sakatlık nedeniyle hassas olan kiģilerin özel bakım ve korumaya gereksinimleri olduğunu ve münasip, adil bir ölümün ötenaziden daha iyi olduğunu vurgular. Ġslam Hukukuna göre hayat bir mevhibeyi hüdadır. Hayatı veren Allah olduğu gibi alacak olan da yine O dur. Hiçbir kimsenin, ne suret ve ne sebeple olursa olsun Allah vergisi olan hayat üzerinde tasarruf hakkı mevcut değildir. Ġntihar edenin vaziyeti de Ģahsın arzusuna binaen öldüren kimse de olduğu gibidir. Ġntihar eden kimse hayatta ceza görmüyor olsa bile, ahrette bunun hesabını tıpkı bir katil gibi verecektir. Allah; hayatın sahibi, insan ise onun halifesidir. Ġnsan iradesiyle bazı kararlar verebilir ve bunları uygulayabilir fakat Allah ın kurduğu hayata tecavüz edemez. Katil, hayata tecavüzdür, insan kendi hayatına son verse de bu böyledir. Ġnsan ölümle pençeleģirken bile Ģükretmeli ve Allah tan Ģifa dilemelidir. Ötenazi, 54 TACİR, s SARITAŞ, s HATIRNAZ, s SERT, s

17 Ġslam dinine kesinlikle aykırıdır. Ġnsan ne zaman öleceğine karar veremez, bu karar yaratıcıya aittir 58. Ayrıca Ġslamiyet inancına göre Ģifası bulunmayan hastalık yoktur 59. Hıristiyanlık bakımından, Tanrı doğadaki her Ģeyin sahibi ve belirleyicisidir. Tanrı insana hayat verir ve yine o hayatı ancak kendisi alabilir. Ġnsan kendi yaģamına son veremeyeceği gibi baģkasının da hayatına son veremez. Ġnsan kendi bedeninde tahribat yapamaz. Hıristiyanlık inancına göre hayatta acılarda vardır. Ġnsan acı çekerek Hz. Ġsa gibi Tanrı ya yaklaģabilir. Geleneksel Hristiyanlık inancı her türlü ötenaziyi günah saymaktadır. Fakat Katolik kilisesinin son değerlendirmeleri pasif ötenazinin günah olmadığı yolundadır 60. Musevilik de diğer tek Tanrılı dinler gibi, ötenaziyi cinayet olarak görür ve reddeder. Tek Tanrılı dinlerin aksine, doğu dinlerinden ġintoizm, Budizm ümitsiz hastalık durumunda istemli ötenaziye izin verir. Çin de Konfüçyüs ahlakı da aynı Ģeyi savunur 61. XII.SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Tarihten günümüze kadar insanlık hastalık ve onun ıstıraplarının pençesinden kurtulamamıģ ve bu acılardan kurtulabileceğinden ümidi kalmayınca çareyi kendisinin öldürülmesinde bulmuģtur. Fakat gerek Ġslamiyet gerekse Hristiyanlık kuvvetini muhafaza ettikleri dönemlerde ne intihara ne de ötenaziye müsaade etmemiģlerdir. Ġslam kaidesine göre hayatı Allah verir ve yine ancak O alır. Istıraba tahammül edilmesinin mükâfatının öbür dünyada olduğunu müjdeleyen Ġsa da; Ne mutlu yaslı olanlara çünkü onlar teselli edileceklerdir 62. demiģtir. Kanaatimizce ötenazinin yasal düzenlemeler içinde yer alarak uygulamasının önünün açılması birçok sakıncayı beraberinde getirecektir. ġöyle ki: Ötenazi uygulaması için verilen rızanın geçerliliği, kanunda ne kadar etraflıca düzenlenecek olursa olsun, Ģüphelerden arındırılamayacaktır. ĠyileĢmesi kabil olmayan ve dayanılmaz acılar içinde kıvranan kimsenin Ģuuruna ve hareketlerinin serbestliğine tam olarak sahip olması mümkün değilken bu halde verilen rızaya nasıl itibar edilecektir? Sorun bununla da bitmemektedir. Örneğin; ehil olmayan ile küçüklerin durumu açısından rıza nasıl değerlendirilecektir? Ehil olmayan hasta bakımından rızanın hukuken ehliyetsiz hasta adına hukuken yetkili kılınmıģ kiģiden alınmasını kabul edecek olursak; hasta ehliyetsiz hale düģmeden 58 ARIKAN, s Hazreti Peygamberin; Her hastalığın devası vardır. ve Hiçbir hastalık yoktur ki Allah devasını halk etmiş bulunmasın. hadisleri de bu düşünceyi destekler niteliktedir. ARIKAN, s ARIKAN, s SERT, s TUNÇ, s. 705.

18 bu hususta bir vekil tayin etmiģ olsa dahi, böylece yetkili kılınan kiģinin hangi husus ve standartlara göre karar vereceği de bir meseledir. Genel olarak, hasta yerine karar verecek kiģinin hasta ehliyetli olsa idi ne suretle karar verecek olduğunu ve objektif olarak, ehliyetsizin iyiliğinin neyi gerektirdiğini belirlemesi ve buna göre karar vermesi mümkün görünmemektedir. Küçükler bakımından ise durum daha vahim bir boyut kazanacaktır. Kararın ana baba tarafından verileceği kabul edilmesi hiçbir hukuk sistemi vicdanının kabul edebileceği bir çözüm yolu değildir. Bir diğer husus ise hastalığın Ģifasının bulunmadığının kesin olarak nasıl tespit edileceğidir. Bugün artık tıbbi araģtırmanın geldiği boyut ve teknoloji göz önüne alındığında Ģifa bulunmaz denilen bir hastalığın çok kısa bir müddet sonra Ģifasının bulunduğu sıkça rastlanılan durumlardan olmuģtur. Tıp ilmindeki baģ döndürücü geliģmeler de ümitsiz gibi görülen hastaların yakın bir gelecekte kolayca tedavi edilebileceğinin sinyallerini vermektedir. ġu halde hastayı yaģatmak ve tedavi etmeye çalıģmak yerine daha kolay bir yol olan öldürme yolunu seçmek, değerler hiyerarģisi açısından doğru olmadığı gibi, böyle bir tercihi haklı gösterecek kesin bir delil de mevcut değildir. Ne kadar çileli olursa olsun her hayatın yaģanmaya değer bir yönü vardır. Ötenazi eğer iyileģtirilmesi mümkün olmayan bir hastayı ıstıraplarından kurtarma amacı taģıyorsa bu muamele genellikle değerler hiyerarģisine aykırı olarak kabul edilmektedir. Çünkü hayat en yüce değerdir ve bu değer her Ģeyin üzerindedir. Ötenazinin bu türüne izin verildiğinde en yüksek değer olan hayat ıstırap çekmeme uğruna feda edilmiģ olacaktır. Ötenazi niteliği gereği kötüye kullanma olasılığı yüksek ve çok hassas bir konudur. Kaldı ki, ötenazinin yaygın bir biçimde yasallaģması durumunda, halkın tıp mesleğine olan güveni sarsılacaktır. Halkın nazarında tıp insan hayatı için mücadele veren kutsal bir meslektir. Ötenazi uygulamasının yasallaģması sonucunda tıp mesleğine halkın güvenini zedelenecek, doktorların hastalık iyileģtirici, hastanın konforunu sağlayıcı ve onu koruyucu sıfatları halk nazarında sallantıya girecektir. Ötenaziyi özel olarak düzenleyecek kanunun tüm bu ihtimalleri ve her somut olaydaki özellikleri içerecek Ģekilde hazırlanması mümkün olmayacağından bu halde hakime takdir yetkisi verilmesi gündeme gelecektir. Ancak bu halde de birbirinden farklı uygulamalar meydana gelecek ve bu durum hukuki güvenliği sarsacak boyutlara dahi ulaģabilecektir. Dikkat edilmelidir ki incelenen konuda doğru yolu bulmak için etikten hukuka doğru olan yol takip edilmelidir.

19 KAYNAKÇA AKINCI, ġahin Ġrade Muhtariyeti Ġlkesi ve ġahsiyet Hakları Açısından Ötenazi, Açlık Grevi ve Ölüm Orucu, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı 1-2, 1998, Prof. Dr. Süleyman Arslan a Armağan ARIKAN, Baha Ötenazi, Ankara Barosu Dergisi, Sayı 2, ARTUK, Mehmet Emin ve YENĠDÜNYA, A. Caner Ötenazi, Prof. Dr. Turhan Tufan Yüce ye Armağan, Ġzmir, BAYRAKTAR, Köksal Hekimin Tedavi nedeniyle cezai sorumluluğu, Ġstanbul, CENTEL, Fatma Nur, ZAFER, Hamide ve ÇAKMUT, Özlem Türk Ceza Hukukuna Giriş, Ġstanbul, ÇAĞLAYAN, M. Muhtar Ötanezi ve Ġntihar, Adalet Dergisi, Sayı 1, 1966, s DÖNMEZER, Sulhi Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, 15. Bası, Ġstanbul, HATIRNAZ, Gültezer Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu ve Hasta Hakları, Ankara, ĠNCEOĞLU, Sibel Ölme Hakkı, Ġstanbul, SARITAġ, Hatice Hasta Hakları Açısından Hekimin Sorumluluğu, Ankara, SERT, Gürkan Uluslararası Bildirgeler ve Tıp Etiği Açısından Hasta Hakları, Ġstanbul, TACĠR, Hamide Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı, Ġstanbul, TUNÇ, Sevim Ötenazi, Ankara Barosu Dergisi, Sayı 2, 1955, s Kazancı Ġçtihat Arama Motoru

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

Dünya Hekimler Birliği, Hasta Hakları Bildirgesi 1

Dünya Hekimler Birliği, Hasta Hakları Bildirgesi 1 Dünya Hekimler Birliği, Hasta Hakları Bildirgesi 1 34. Dünya Hekimler Toplantısı nda kabul edilmiş (Lizbon, Portekiz, Eylül/Ekim 1981), 47. Dünya Hekimler Birliği Kurultayı nda değişikliğe uğramış (Bali,

Detaylı

[Dünya Tabipler Birliği nin Eylül 1995, Bali, Endonezya da yapılan toplantısında kabul edilmiştir.]

[Dünya Tabipler Birliği nin Eylül 1995, Bali, Endonezya da yapılan toplantısında kabul edilmiştir.] [Dünya Tabipler Birliği nin Eylül 1995, Bali, Endonezya da yapılan toplantısında kabul edilmiştir.] Giriş Hekimler, hastaları ve geniş toplum kesimleri arasındaki ilişkilerde son yıllarda önemli değişikler

Detaylı

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m )

Dr. SALİH OKTAR. TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m ) Dr. SALİH OKTAR TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRTME VE ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇLARI (TCK. m. 99-100) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII SUNUŞ... XI İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Genel Bilgiler

Detaylı

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42)

5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel Suçlarla Ġlgili Bölüm. Önerilen DeğiĢiklik Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) 5237 TCK DEĞĠġĠKLĠK TASARISI Cinsel saldırı Cinsel saldırı (Tasarı Madde 42) Madde 102- (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişi, mağdurun şikayeti üzerine, iki yıldan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Meral EKİCİ ŞAHİN Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Ceza Hukukunda Rıza

Yrd. Doç. Dr. Meral EKİCİ ŞAHİN Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Ceza Hukukunda Rıza Yrd. Doç. Dr. Meral EKİCİ ŞAHİN Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ceza Hukukunda Rıza İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı

Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı Dr. Osman Celbiş Adli Tıp Profesörü, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Şekil Değiştiren Hekimlik Sanatı İnsanlık tarihi ile başlayan süreç içerisinde belli kurallar

Detaylı

HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI

HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI Yard. Doç. Dr. Hamide TACİR Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HASTANIN KENDİ

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- Değerlendirme Raporu Birey Hak ve Özgürlükleri (I) Yaşam hakkı Kişi dokunulmazlığı Özel yaşamın gizliliği www.tkmm.net 1 2 1. YAŞAM HAKKI Yaşam Hakkı kutsal mı? Toplumun/devletin

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR

ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM TEDBİRE İLİŞKİN ARA KARAR IRYNA BONDARCHUK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2015/615) Karar Tarihi: 28/1/2015 İKİNCİ BÖLÜM ARA KARAR Başkan ler : Alparslan

Detaylı

ETİK.

ETİK. ETİK Etik nedir? Doğruyla yanlışı, haklı ile haksızı, iyi ile kötüyü, adil ile adil olmayanı ayırt etmek, doğru, haklı, iyi ve adil olduğuna inandığımız şeyleri yapmaktır. sokrates(ks).pps Etik, neyin

Detaylı

AÇLIK GREVİ GİRİŞ I- AÇLIK GREVİNİN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ

AÇLIK GREVİ GİRİŞ I- AÇLIK GREVİNİN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ AÇLIK GREVİ GİRİŞ Sunum, açlık grevi, açlık grevi yapan kişinin iradesini kullanabildiği ve iradesinin ortadan kalktığı ( bilincini yitirdiği ) durumlarda müdahalenin hukuki durumunun açıklanmasından ibaret

Detaylı

Av. Dilek Temiz Özbek

Av. Dilek Temiz Özbek HUKUK BAKıŞ AÇıSı Av. Dilek Temiz Özbek İstanbul Üniversitesi Hukuk Müşavirliği HUKUK İLİŞKİSİ 13.4.2013 tarihli Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik hükümlerinde değişiklik yapan 25.6.2014 tarihli

Detaylı

ANKARA NUMUNE HASTANESİ DR.BARI ÖZTÜRK

ANKARA NUMUNE HASTANESİ DR.BARI ÖZTÜRK ANKARA NUMUNE HASTANESİ DR.BARI ÖZTÜRK Amaç Biyomedikal etiğin dört temel ilkesi Araştırma etiğinin gelişimi Ülkemizde klinik ilaç araştırmalarında yasal düzenlemeler Hasta hakları yönetmeliği Hekimin

Detaylı

HASTA HAKLARI / HEKİM HAKLARI HASTA HEKİM İLİŞKİSİ. Dr. Nurcan Çakır

HASTA HAKLARI / HEKİM HAKLARI HASTA HEKİM İLİŞKİSİ. Dr. Nurcan Çakır HASTA HAKLARI / HEKİM HAKLARI HASTA HEKİM İLİŞKİSİ Dr. Nurcan Çakır Hak Hukukun, adaletin gerektirdiği ve birine ayırdığı şey, kazanım, kazanç Pay Geçmiş ve harcanmış emek Gerçek, doğru, yerinde Ali Püsküllüoğlu,

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR 1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYMAYAN İŞVERENLERİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ YAPTIRIMLAR A- İŞ KAZASI MEYDANA GELMEDEN: (İş güvenliği kurallarını

Detaylı

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Doğal Gaz Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

Palyatif Bakım Etiği ve Yasal Konular

Palyatif Bakım Etiği ve Yasal Konular Palyatif Bakım Etiği ve Yasal Konular Öğr. Gör. Dr. Müge DEMİR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı mdemir@hacettepe.edu.tr Sunum Planı Konu ile ilgili etik sorun alanları

Detaylı

Kök Hücre Çalýþmalarý ve Hukuki Boyutu

Kök Hücre Çalýþmalarý ve Hukuki Boyutu Kök Hücre Çalýþmalarý ve Hukuki Boyutu KÖK HÜCRE ÇALIÞžMALARI VE HUKUKÝ BOYUTU Hakan Hakeri ÖZET Kök hücre çalä±åÿmalarä± tä±p alanä±nda yeni uygulamalardan biri olarak görülmektedir. Her ne kadar bu çalä±åÿmalar

Detaylı

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU Dr. MEHMET EMİN ÖZGÜL Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Elemanı YENİ TIBBİ YÖNTEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU

Detaylı

HAFTA 2. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK. SAĞLIK MEVZUATINA GĠRĠġ

HAFTA 2. SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK. SAĞLIK MEVZUATINA GĠRĠġ SAĞLIK MEVZUATINA GĠRĠġ HEDEFLER Bu üniteyi çalıģtıktan sonra; Sağlık hukukuna iliģkin Anayasal bilgileri edinecek, SAĞLIK MEVZUATI VE HEMġĠRELĠK Sağlık hukukuna iliģkin yasal mevzuatı öğrenmiģ olacaksınız.

Detaylı

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI

GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI Yrd. Doç. Dr. ECE BAŞ SÜZEL İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi GERÇEK OLMAYAN VEKÂLETSİZ İŞ GÖRME VE MENFAAT DEVRİ YAPTIRIMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMA CETVELİ...

Detaylı

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru

1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri. 2. Suçun Yapısal Unsurları. 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 1. Ceza Hukukunun İşlevi, Kaynakları ve Temel İlkeleri 2. Suçun Yapısal Unsurları 3. Hukuka Aykırılık Unsuru 4. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler 5. Suçun Özel Görünüm Biçimleri 1 6. Yatırım

Detaylı

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır.

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. KASTEN ÖLDÜRME HAYATA KARŞI SUÇLAR Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. (Madde 48- (1) Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder.) Nitelikli

Detaylı

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI. Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda;

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI. Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda; HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda; HAKLARINIZ İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır.

Detaylı

Hekimlerin Etik Sorumlukları ve Hekim Hakları. Öğr. Gör. Dr. Müge DEMİR HÜTF Tıp Tarihi ve Etik AD

Hekimlerin Etik Sorumlukları ve Hekim Hakları. Öğr. Gör. Dr. Müge DEMİR HÜTF Tıp Tarihi ve Etik AD Hekimlerin Etik Sorumlukları ve Hekim Hakları Öğr. Gör. Dr. Müge DEMİR HÜTF Tıp Tarihi ve Etik AD mdemir@hacettepe.edu.tr Kavramlar Hak, hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetki olarak tanımlanabilir. Pozitif

Detaylı

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan :

(28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : (28/01/ 2003 tarihli ve 25007 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : Elektrik Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1

ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 ix İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii KISALTMALAR LİSTESİ... xv GİRİŞ...1 Birinci Bölüm MANEVİ TAZMİNATIN HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI VE SÖZLEŞMEYE AYKIRILIKTAN DOĞAN MANEVİ TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI I. MANEVİ TAZMİNATIN

Detaylı

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir.

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir. UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN TIBBİ MÜDAHALE YETKİSİ ve HUKUKİ SORUMLULUKLARI Uz.Dr. Ziya T. GÜNEŞ-Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programı Tıbbi Müdahale; Meslek icrasına yetkili bir sağlık personeli tarafından,

Detaylı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Hak Kavramı Herhangi bir varlığın, kanuni veya ahlaki gerekçelerle, sahip olması veya yapabilmesi olağan şeyler.. Hak Kavramı Kazanımlara

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDAKARAR Emre EKĠCĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru no.696/10) T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler

Detaylı

AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ I-GİRİŞ : Gelir Vergisi Kanunu yönünden, serbest meslek faaliyetlerinde vergiyi doğuran olay,

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Hukuk Yüksek Lisans: Tezli Program Ders Kodu Ders Adı Kredi HUK 500 Tez Kredisiz HUK 590 Seminer

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI / MALATYA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI / MALATYA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 28.11.2013 01.12.2013 / MALATYA Grup Adı : CEZA HUKUKU 3. GRUP Grup Konusu : Yaralama, öldürme suçları Grup Başkanı : Muzaffer ÖZDEMİR Yargıtay

Detaylı

ETİK VAKA TARTIŞMALARI. Öğr. Gör. Dr. Aslıhan AKPINAR HÜTF Tıp Tarihi ve Etik AD

ETİK VAKA TARTIŞMALARI. Öğr. Gör. Dr. Aslıhan AKPINAR HÜTF Tıp Tarihi ve Etik AD ETİK VAKA TARTIŞMALARI Öğr. Gör. Dr. Aslıhan AKPINAR HÜTF Tıp Tarihi ve Etik AD İstanbul da yaşayan AA rahatsızlığı sebebiyle tedavi görmeye başladı. Hastayı muayene eden doktor tahlil ve film sonuçlarına

Detaylı

I. Korunan hukuki değer:

I. Korunan hukuki değer: I. Korunan hukuki değer: Eziyet suçunda korunan hukuki değer, 4pkı işkencede olduğu gibi söz konusu hareketlere hedef olan kişinin vücut bütünlüğü, ruh ve beden sağlığı, şeref ve haysiye@dir. Ancak işkenceden

Detaylı

OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ

OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ OBJEKTİF TARİHİ YORUM METODU İLE OBJEKTİF ZAMANA UYGUN YORUM METODU ARASINDAKİ İLİŞKİ YORUM KAVRAMI Betül CANBOLAT Kanun hükmü, yasama organının tercih ettiği çözümün yazılı olarak ifade edilmesidir. Kullanılan

Detaylı

DOĞAL DOĞUMA HUKUKSAL BAKIŞ

DOĞAL DOĞUMA HUKUKSAL BAKIŞ DOĞAL DOĞUMA HUKUKSAL BAKIŞ Av. Halide SAVAŞ Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Uzmanı DOĞAL DOĞUM HER KADININ HAKKIDIR HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım Madde 11- Hasta,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

SGK'LIYA DİŞ MÜJDESİ. Hürriyet

SGK'LIYA DİŞ MÜJDESİ. Hürriyet SGK'LIYA DİŞ MÜJDESİ Hürriyet-04.03.2010 ''DĠġ HEKĠMĠ HASTAYI SEVK ETME YETKĠSĠNE SAHĠP'' Dairenin kararında, ''Dolayısıyla diģ hekiminin sözü edilen yetkisine doğrudan müdahale sonucunu doğuran, http://www.hurriyet.com.tr/yasasinhayat/14000697.asp?scr=1

Detaylı

ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ VE ETİK. Prof. Dr. Nermin Ersoy Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ VE ETİK. Prof. Dr. Nermin Ersoy Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ VE ETİK Prof. Dr. Nermin Ersoy Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Etik Nedir? Felsefenin insanlar arası ilişkilerini ve sorunlarını konu edinen dalı;

Detaylı

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma,

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Danıştay 11.Daire nin Esas No 2013/1812 Sayılı Kararı ve Yürütmeyi Durdurma Kararına

Detaylı

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ, GENEL BİLGİLER, HUKUK DEVLETİ VE CEZA HUKUKU 1. CEZA HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ I. CEZA HUKUKUNUN ANLAMI VE TANIMI II. MADDİ CEZA HUKUKU VE YAKIN

Detaylı

2.1)Hekim mümkünse hastanın ayrıntılı tıbbi öyküsünü alır. 2.2)Hekim, açlık grevinin başında kişinin tam fizik muayenesini yapar. 2.

2.1)Hekim mümkünse hastanın ayrıntılı tıbbi öyküsünü alır. 2.2)Hekim, açlık grevinin başında kişinin tam fizik muayenesini yapar. 2. Malta Bildirgesi Hastanın kendi aldığı karara saygı göstermek hekimin görevidir. Hekim, müdahale etmeden önce hastayı durumdan bilgilendirerek iznini alır, ancak acil durum ortaya çıktığında, hekim hasta

Detaylı

4.1. Tabii (Doğal) Aydınlatma oaydınlatma mümkün mertebe doğal olarak, güneş ışığı ile yapılması esastır. Bu sebeple İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na göre işyeri taban yüzeyinin en az 1/10 u oranında

Detaylı

SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Rahime ERBAŞ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK HUKUKUNDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar

Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar Av. Ömer GÖREN* * Ankara Barosu. Vergi Davalarında Gerekçe Değişimi, Savunma Hakkını Sınırlar / GÖREN Genellikle idari davalarda ve bu incelememiz

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi

Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi Mehmet SAYDAM Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii

Detaylı

SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR. Objektif Ahlak Kuralları. Günah Sevap

SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR. Objektif Ahlak Kuralları. Günah Sevap k ı l ş a d Vatan p a t i K Butik acı H r e p l A GENEL KÜLTÜR SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR GENEL HUKUK BİLGİSİ Hukuk Ahlak Din Görgü Subjektif Ahlak Objektif Ahlak Dünyevi Kurallar Uhrevi Kurallar

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ. Hasan Tahsin Gökcan. Yargıtay Üyesi

SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ. Hasan Tahsin Gökcan. Yargıtay Üyesi SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ Hasan Tahsin Gökcan Yargıtay Üyesi Sağlık Hizmetinden Kaynaklanan Suçlar A) Manevi unsura göre 1- Kasten işlenen suçlar 2- Taksirle işlenen suçlar 3-

Detaylı

Beraat Eden Sanıklar Müdafiinin Vek âlet Ücreti

Beraat Eden Sanıklar Müdafiinin Vek âlet Ücreti Beraat Eden Sanıklar Müdafiinin Vek âlet Ücreti Av. Coşkun ÖZBUDAK* * Ankara Barosu. 1. Giriş Bilindiği gibi, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT), beraat eden sanık yararına vekâlet ücretine hükmedilmesi

Detaylı

Ceza Hukukuna Giriş. Ceza Hukukuna Giriş (Özgenç)

Ceza Hukukuna Giriş. Ceza Hukukuna Giriş (Özgenç) İzzet Özgenç Ceza Hukukuna Giriş 2 İnsan: Algılama yeteneği İrade yeteneği Kişiliğini serbestçe tekâmül ettirmek Kişilik Tekâmül İrade serbestisi 3 Davranış normları Muhatap İnsan Davranış normları Yükümlülük

Detaylı

Tıpta bilirkişilik şu konuları kapsamaktadır:

Tıpta bilirkişilik şu konuları kapsamaktadır: ADLİ TIP PROSEDÜRÜ Tıpta bilirkişilik şu konuları kapsamaktadır: 1. Kriminal olaylarda meydana gelen lezyonların saptanıp tanınması 2. Travmatik lezyonların niteliğinin belirlenmesi 3. İnsana ait her türlü

Detaylı

içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir.

içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir. SERMAYEYE EKLENEN K.V.K. NUN 5/1-e MADDESİNDE SAYILI KIYMETLERİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN İSTİSNA KAZANÇLARIN İŞLETMENİN 5 YIL İÇİNDE TASFİYESİ KARŞISINDA VERGİSEL DURUM 1. KONU Bilindiği üzere 5520 sayılı

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

Basında Sorumluluk Rejimi. Medya Ve İletişim Ön Lisans Programı İLETİŞİM HUKUKU. Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU

Basında Sorumluluk Rejimi. Medya Ve İletişim Ön Lisans Programı İLETİŞİM HUKUKU. Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU Basında Sorumluluk Rejimi Ünite 8 Medya Ve İletişim Ön Lisans Programı İLETİŞİM HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 8 BASINDA SORUMLULUK REJİMİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU İçindekiler 8.1.

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan iç savaşlar, coğrafi olumsuzluklar dolayısıyla insanlar,

Detaylı

Hekim ile Hastanın Hukuki İlişkisi. Arş. Gör. Cemile Turgut

Hekim ile Hastanın Hukuki İlişkisi. Arş. Gör. Cemile Turgut Hekim ile Hastanın Hukuki İlişkisi Arş. Gör. Cemile Turgut Hekim ile Hasta Arasındaki Hukuki İlişkinin Kaynağı Sözleşme İlişkisi Haksız Fiil İlişkisi Vekaletsiz İş Görme İlişkisi Sözleşme İlişkisi SÖZLEŞME

Detaylı

ÖTANAZİ VE YAŞAM HAKKI

ÖTANAZİ VE YAŞAM HAKKI Arzu BESİRİ hakemli makaleler ÖTANAZİ VE YAŞAM HAKKI Arzu BESİRİ GİRİŞ Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır. İHEB m. 3 İnsanın temel haklarından biri olan yaşama hakkı diğer hakların vücut

Detaylı

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE

Sayı: / Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE Sayı: 300-2014/1847 29 Aralık 2014 Konu: Aile Hekimliği Nöbet ŞUBE / TEMSİLCİLİKLERE İlgi: a- 300-2014/862 sayı ve 14.05.2014 tarihli yazımız. b- 300-2014/930 sayı ve 02.06.2014 tarihli yazımız. Ġlgi yazılarımızda

Detaylı

Esas Sayısı: 2015/108 Karar Sayısı: 2016/44

Esas Sayısı: 2015/108 Karar Sayısı: 2016/44 5237 sayılı TCK nun 6545 sayılı Yasanın 59. maddesi ile değişik 103/1, 103/1-a Maddesi: Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi?

Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Yıllık İzindeki İşçi İşten Çıkartılabilir mi? Bir iş sözleşmesinin taraflarca sona erdirilmesi iki şekilde olmaktadır. İş Sözleşmesi, bir haklı fesih nedeninin ortaya çıkması durumunda süresi belirli olsun

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr ANAYASAL KURALLAR Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir (Ay. m. 56/1). Çevreyi geliştirmek,

Detaylı

DOÇ.DR. FULYA İLÇİN GÖNENÇ

DOÇ.DR. FULYA İLÇİN GÖNENÇ DOÇ.DR. FULYA İLÇİN GÖNENÇ MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ figonenc@medipol.edu.tr Sağlık mevzuatı ve tıp/sağlık hukuku GENEL BİLGİ - Kanun -Kanun hükmünde kararname (KHK) - Tüzük -Yönetmelik -Yönerge

Detaylı

Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasının. Hukuki Dayanakları. Av. Mithat KARA İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu

Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasının. Hukuki Dayanakları. Av. Mithat KARA İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasının Hukuki Dayanakları Av. Mithat KARA İzmir Tabip Odası Hukuk Bürosu Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu TC Anayasası 135. madde : Kamu kurumu niteliğindeki meslek

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ CEZA HUKUKU AÇISINDAN TIBBĠ MÜDAHALEDE MAĞDURUN RIZASI YÜKSEKLĠSANS TEZĠ

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ CEZA HUKUKU AÇISINDAN TIBBĠ MÜDAHALEDE MAĞDURUN RIZASI YÜKSEKLĠSANS TEZĠ T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ CEZA HUKUKU AÇISINDAN TIBBĠ MÜDAHALEDE MAĞDURUN RIZASI YÜKSEKLĠSANS TEZĠ Ceren YILDIZ 0910032002 Anabilim Dalı: HUKUK Programı: KAMU HUKUKU Tez

Detaylı

GENEL SAĞLIK-İŞ GENEL MERKEZİ

GENEL SAĞLIK-İŞ GENEL MERKEZİ Sayı: 2015-93 Tarih: 30/01/2015 Konu:Fiili hizmet süresi zammı kanun teklifi hk. Sayın: Nurettin DEMİR CHP İzmir Milletvekili Sağlık hizmeti sunumunda görev alan sağlık çalışanları 5510 Sayılı Kanun da

Detaylı

Tıp Etiği Açısından Yaşamın Sonuna İlişkin Kararlar

Tıp Etiği Açısından Yaşamın Sonuna İlişkin Kararlar Tıp Etiği Açısından Yaşamın Sonuna İlişkin Kararlar Öğr. Gör. Dr. Aslıhan AKPINAR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Hacettepe Biyoetik Merkezi Genel anlamda tıbbın yapması

Detaylı

HEMŞİRELER İÇİN ETİK İLKE VE SORUMLULUKLAR. Prof. Dr. Lale Büyükgönenç

HEMŞİRELER İÇİN ETİK İLKE VE SORUMLULUKLAR. Prof. Dr. Lale Büyükgönenç HEMŞİRELER İÇİN ETİK İLKE VE SORUMLULUKLAR Prof. Dr. Lale Büyükgönenç Nasıl Bir Süreç İzledik? 2003: HEMAR-G Etik Komisyonu 2004-Ocak: Hemşirelik Deontoloji Tüzüğü Yazılmasına Karar Verilmesi 4-5 Haziran

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNA GÖRE İŞVEREN VEKİLİ KİMDİR? İŞVEREN VEKİLİNİN SORUMLULUKLARI NELERDİR?

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNA GÖRE İŞVEREN VEKİLİ KİMDİR? İŞVEREN VEKİLİNİN SORUMLULUKLARI NELERDİR? İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNA GÖRE İŞVEREN VEKİLİ KİMDİR? İŞVEREN VEKİLİNİN SORUMLULUKLARI NELERDİR? Recep GÜNER 50 * ÖZ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nda yer alan yükümlülüklerin sorumlusu

Detaylı

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ KANUNU(1) Kanun Numarası : 5258 Kabul Tarihi : 24/11/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/12/2004 Sayı :25665 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: Amaç ve kapsam Madde 1-

Detaylı

Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret

Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Yasemin SEMİZ TÜRK HUKUKU NDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA VİCDANİ RET Ankara 2010 Türk Hukuku nda ve Karşılaştırmalı Hukukta Vicdani Ret Yasemin Semiz

Detaylı

BÖLÜM GÖĞÜS HASTALIKLARINDA HEKİMİN YASAL SORUMLULUKLARI

BÖLÜM GÖĞÜS HASTALIKLARINDA HEKİMİN YASAL SORUMLULUKLARI BÖLÜM 17 GÖĞÜS HASTALIKLARINDA HEKİMİN YASAL SORUMLULUKLARI Göğüs Hastalıklarında Hekimin Yasal Sorumlulukları Avukat Ziynet Özçelik 50 Göğüs Hastalıklarında Hekimin Yasal Sorumlulukları Giriş Günümüzde

Detaylı

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN

30.10.2014 5510 SAYILI KANUN 5510 SAYILI KANUN İş Kazası : İş kazası, aşağıdaki durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhsal olarak özre uğratan olaydır. 1 Sigortalının işyerinde bulunduğu

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

I. Bölüm YARGIYA YANSIYAN TIBBİ MÜDAHALE HATALARI

I. Bölüm YARGIYA YANSIYAN TIBBİ MÜDAHALE HATALARI İçindekiler Sunuş...9 Önsöz ve Teşekkür... 11 İkinci Baskıya Önsöz... 13 Üçüncü Baskıya Önsöz...15 I. Bölüm YARGIYA YANSIYAN TIBBİ MÜDAHALE HATALARI A. TIBBİ MÜDAHALE HATALARI...25 I. Giriş... 25 II. Tıbbi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER GİRİŞ Gelişen bilişim teknolojilerinin bütün kamu kurumlarında kullanılması hukuk alanında bir kısım etkiler meydana getirmistir. Kamu tüzel kişileri tarafından bilgisayar teknolojileri kullanılarak yerine

Detaylı

HASTANEYE YATAN HASTALARA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ. Uz. Dr. Kemal M. HİSAR SAĞLIK BAK. T.S.H.GN.MD. AR-GE BİRİMİ

HASTANEYE YATAN HASTALARA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ. Uz. Dr. Kemal M. HİSAR SAĞLIK BAK. T.S.H.GN.MD. AR-GE BİRİMİ HASTANEYE YATAN HASTALARA KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ Uz. Dr. Kemal M. HİSAR SAĞLIK BAK. T.S.H.GN.MD. AR-GE BİRİMİ İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adım atmaktadır.

Detaylı

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI

TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI TAġINMAZLARIN ARSA VASFINI KAZANMASI Nevzat Ġhsan SARI / Tapu ve Kadastro MüfettiĢi TaĢınmazların arsa vasfını kazanması ancak imar planlarının uygulanmasıyla mümkündür. Ülkemizde imar planlarının uygulanması

Detaylı

ACĐL TIP VE HUKUK SAĞLIK PERSONELİ OLMA ŞARTI. PROF. DR. HAKAN HAKERİ

ACĐL TIP VE HUKUK SAĞLIK PERSONELİ OLMA ŞARTI. PROF. DR. HAKAN HAKERİ ACĐL TIP VE HUKUK GENEL HÜKÜMLER VE ACİLDEN KAYNAKLANAN İSTİSNALAR SNALAR PROF. DR. HAKAN HAKERİ www.hekimhukuku.com www.tiphukuku.org.tr 1 SAĞLIK PERSONELİ OLMA ŞARTI 1. Müdahaleyi Yapanın Sağlık Personeli

Detaylı

ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI

ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI ERBİL BEYTAR İŞÇİNİN KİŞİLİĞİNİN VE KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 KİŞİLİK HAKKI VE KİŞİLİĞİN KORUNMASI 1. KİŞİLİK KAVRAMI VE İÇERİĞİ...5

Detaylı

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ

SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ SAĞLIKTA DÖNÜġÜMÜN TIP EĞĠTĠMĠNE ETKĠSĠ Sağlıkta yapılan dönüģümü değerlendirirken sadece sağlık alanının kendi dinamikleriyle değil aynı zamanda toplumsal süreçler, ideolojik konumlandırılmalar, sınıflararası

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

başkasına zarar vermeme suç olgusu hırsızlık

başkasına zarar vermeme suç olgusu hırsızlık Her ne şart altında olunursa olunsun, Tabiî Hukuk tan gelen başkasına zarar vermeme kuralının toplum tarafından özümsenmemiş oluşu suç olgusunu ortaya çıkarmaktadır. Bir suç olgusu olarak ele alınan hırsızlık,

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı....eski Hâkimi hâlen emekli... (... ) ile... Hâkimi... (...) hakkında, Hâkimler ve Savcılar

Detaylı