DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ"

Transkript

1 DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DĠYARBAKIR ĠLĠNDE YAġAYAN VATANDAġLARIN KÜRTAJ HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠNĠN ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELEMESĠ Prof. Dr. Sabri EYĠGÜN Doç. Dr. Behçet ORAL ArĢ. Gör. Rasim TÖSTEN

2 DİCLE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DĠYARBAKIR ĠLĠNDE YAġAYAN VATANDAġLARIN KÜRTAJ HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠNĠN ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELEMESĠ Prof. Dr. Sabri EYĠGÜN Doç. Dr. Behçet ORAL ArĢ. Gör. Rasim TÖSTEN

3 İçindekiler Özet... 4 SUNUġ... 5 GĠRĠġ... 6 AraĢtırmanın Amacı... 8 YÖNTEM... 8 BULGULAR ve YORUM AraĢtırmaya Katılanların KiĢisel Bilgileri EĞĠTĠM DÜZEYĠNE GÖRE KARġILAġTIRMA AYLIK GELĠR DÜZEYĠNE GÖRE KARġILAġTIRMA GELENEKLERE BAĞLI OLMA DURUMUNA GÖRE KARġILAġTIRMA DĠNDAR OLMAK SĠZCE NE KADAR ÖNEMLĠ GENEL SEÇĠMLERDE OY VERĠLEN PARTĠYE GÖRE KARġILAġTIRMA MEDENİ DURUMA GÖRE KARŞILAŞTIRMALAR SONUÇ VE TARTIġMA YARARLANILAN KAYNAKLAR

4 Özet Kürtaj, tarihin çok eski dönemlerinden beri bilinen ve uygulanan bir yöntemdir. Aile planlamasının önemli hedeflerinden biri istenmeyen gebeliklerin önlenmesi olduğundan, isteyerek düģüklerin aile planlaması hizmetleri arasında ayrı bir önemi bulunmaktadır. Son zamanlarda kürtaj olaylarının artması, kürtajın tıbbi boyutunun yanında psikolojik, sosyal, evrensel ve dini boyutlarının da olduğunu hatırlatmıģtır. Kürtaj üzerine birçok ülkede olduğu gibi Türkiye de de yasal düzenlemelerin getirilme çabası, sınırlılıkların ortaya konulması yeni bir tartıģmanın baģlangıcı olmuģtur. Bu anlamda kürtajın gerekliliği, önemi, sakıncaları gibi konular kültürel açıdan, insan hakları ve özgürlükler açısından, tıbbi açıdan, dini, insani vs. çok farklı açılardan ele alınmıģtır. Kürtajların görülme sıklığı, ülkelere, ülkelerin eğitim düzeyine, refah seviyesine, kültürel özelliklerine, inanç ve tutumlarına, ülkelerin sosyoekonomik sevilerine paralel olarak değiģmektedir. Yapılan bu araģtırmanın temel amacı son zamanlarda toplumda ve medyada tartıģılan kürtaj konusuna açıklık getirmek ve çözüm bulmaktır. Bu amaç bağlamında Diyarbakır ilinde yaģayan vatandaģların kürtaj hakkındaki görüģlerini çeģitli değiģkenler açısından incelemek ve kürtaj problemine çözüm üretmek istenmektedir. AraĢtırmanın amaçlarına, modele ve yapılan analizlere yönelik olarak örneklem dört merkez ilçe tabakalı örnekleme yoluyla dağıtılmıģtır. Buna bağlı olarak, toplam 1043 anket yapılmıģ, bunlardan tamamı geçerli kabul edilmiģtir. AraĢtırmada; Diyarbakır halkının kürtaj konusundaki yasal düzenlemeleri, çoğunlukla televizyonların haber bültenlerinden duydukları; kürtajla birinin hayatına son verilmesini doğru bulmadıkları, ancak anne sağlığının tehlikeye düģmesi durumunda bunun meģru olabileceği; kürtajın büyük oranda dini inanç ve insan hakları açısından yasaklanması gerektiği; birçok siyasi partinin bu konuya gerçekçi yaklaģmadığı sonuçları ortaya çıkmıģtır. Anahtar kelimeler: Kürtaj, Ġstemli DüĢük, Gebelik Kürtajı, Aile Planlaması, Diyarbakır

5 SUNUġ Son zamanlarda kürtaj olaylarının artması, kürtajın tıbbi boyutunun yanında psikolojik, sosyal, evrensel ve dini boyutlarının da olduğunu hatırlatmıģtır. Kürtaj üzerine birçok ülkede olduğu gibi Türkiye de de yasal düzenlemelerin getirilme çabası, sınırlılıkların ortaya konulması yeni bir tartıģmanın baģlangıcı olmuģtur. Bu anlamda kürtajın gerekliliği, önemi, sakıncaları gibi konular kültürel, insan hakları ve özgürlükler, tıbbi, dini, insani vs. çok farklı açılardan ele alınmıģtır. Kürtajın ne olduğu, doğruluğu ve yanlıģlığı hem siyasi partilerin gündemine oturmuģ hem de kamuoyunda derinlemesine tartıģılmaya baģlanmıģtır. Bu anlamda Diyarbakır ilinde yaģayan vatandaģların kürtaj hakkındaki görüģlerini belirlemek istenmiģtir. AraĢtırmada ortaya çıkan önemli sonuçlar aģağıda sunulmuģtur: Diyarbakır halkının geleneklerine bağlı ve dindar oldukları; kürtaj tartıģmalarından haberdar olup tartıģmaları televizyon programlarından takip ettikleri; kürtaj ile bir çocuğun hayatına son vermenin doğru olmadığı; eğer kürtaj yapılacaksa ancak anne sağlığı tehlikeye girdiği zaman meģrulaģacağı sonuçlarına ulaģılmıģtır. Bununla beraber Diyarbakır halkının kürtaja karģı çıkma sebepleri incelendiğinde; öncelikle dini inançlarından dolayı, sonrasında ise insan hakları açısından kürtajı doğru bulmadıkları saptanmıģtır. Bu bakımdan Diyarbakır kürtajın yasaklanmasına taraftar olduklarını ve sınırlandırılması gerektiğini söylemek mümkündür. Yine Diyarbakırlı vatandaģların çevrelerinde pek fazla kürtaj yaptıranların olmadığı; kürtaj tartıģmaları için annenin mi yoksa bebeğin yaģama hakkı mı tercih edilmeli diye sorulduğunda bebeğin yaģama hakkı Ģeklinde cevap verdikleri gözlenmiģtir. Tecavüz gibi bir durumda ise annenin de bebeğin de masum olduğunu belirtmiģlerdir. Yine Diyarbakır da son seçimlerde hangi partiye oy verildiği sorulduğunda 36 sının AKP, 44 ünün BDP, 11 inin de CHP ye oy verdiği; meclisteki partilerin tamamının kürtaj tartıģmalarına siyasi baktığı Ģeklinde sonuçlara ulaģılmıģtır. Yine siyasi partilerin kürtaj konusundaki görüģler ise Ģöyledir; AKP 30,1, BDP 27,9 ve CHP 14,9 oranında gerçekçi baktığı belirtilmiģtir. Prof. Dr. Sabri EYĠGÜN

6 DĠYARBAKIR ĠLĠNDE YAġAYAN VATANDAġLARIN KÜRTAJ HAKKINDAKĠ GÖRÜġLERĠNĠN ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELEMESĠ GĠRĠġ Kürtaj, tarihin çok eski dönemlerinden beri bilinen ve uygulanan bir yöntemdir. Gebelik kürtajı, rahim içine yerleģmiģ olan gebeliğin kadının kendi isteğiyle veya tıbbi zorunluluk nedeniyle yazılı onay alarak çeģitli yöntemlerle hekim tarafından sona erdirilmesi iģlemidir. Kürtajların görülme sıklığı, ülkelere, ülkelerin eğitim düzeyine, refah seviyesine, kültürel özelliklerine, inanç ve tutumlarına, ülkelerin sosyo-ekonomik sevilerine paralel olarak değiģmektedir (CoĢkun ve Tekin, 1990). Aile planlamasının önemli hedeflerinden biri istenmeyen gebeliklerin önlenmesi olduğundan, isteyerek düģüklerin aile planlaması hizmetleri arasında ayrı bir önemi bulunmaktadır. Çocuk sahibi olmak istemediği halde etkili bir yöntem kullanmayan ya da yöntem baģarısızlığı nedeni ile gebe kalan kadınlar isteyerek düģüğe baģvurmaktadır. Ġsteyerek yapılan ve ana sağlığını tehlikeye sokan düģükler, etkin aile planlaması yöntemlerinin öğretilmesi ve kullanımlarının sağlanması ile önlenebilir (ġahin, Cevahir ve Sözeri, 2006). Son zamanlarda kürtaj olaylarının artması, kürtajın tıbbi boyutunun yanında psikolojik, sosyal, evrensel ve dini boyutlarının da olduğunu hatırlatmıģtır. Kürtaj üzerine birçok ülkede olduğu gibi Türkiye de de yasal düzenlemelerin getirilme çabası, sınırlılıkların ortaya konulması yeni bir tartıģmanın baģlangıcı olmuģtur. Bu anlamda kürtajın gerekliliği, önemi, sakıncaları gibi konular kültürel açıdan, insan hakları ve özgürlükler açısından, tıbbi açıdan, dini, insani vs. çok farklı açılardan ele alınmıģtır. Kürtajın ne olduğu, doğruluğu ve yanlıģlığı gerek siyasi partilerin gündemine oturmuģ gerekse kamuoyunda derinlemesine tartıģılmıģtır. Atmaca (2023), Kürtaj sözcüğünün yanlıģ yerde kullanıldığını vurgulamakta, esasında Fransızca curettage dan gelen, TürkçeleĢtirilmiĢ bu sözcük kazıyarak temizleme anlamına geldiğini belirtmektedir. Dirgenler dahi kürtajı çocuk aldırma yerine kullandığını belirterek kürtajın çocuk aldırma değil, gebeliğe son verme Ģekli olduğunu vurgulamaktadır.

7 Bu anlamda Kürtaj oldum yerine çocuk aldırdım denilmesi gerektiğini ifade etmektedir (Atmaca, 2013). Kamoyunda ise daha çok kürtaj olarak tanımlanan istemli düģük, anne sağlığı açısından bir sakınca olmadığı durumlarda isteğe bağlı olarak gebeliğin on haftaya kadar sonlandırılabilmesidir. Ġstemli düģük günümüzdeki yasal düzenlemeler olmadan önce de baģvurulan çok eski bir uygulamadır (Yılmaz, Ege, Akın, Çelik, 2010). Kürtaj ile ilgili yapılan değerlendirmelere bakıldığında Dünya nüfusunun 24 u sosyal nedenlerle, 13 u medikal nedenlerle istemli düģüğü tercih etmektedir (Öztürk ve Okçay 2003). Türkiye de ise istemli düģük için baģvuru nedenleri arasında birinci sırayı baģka çocuk istememe almaktadır (TNSA, 2008). Tokuç, Berberoğlu, Saraçoğlu ve Çelikkalp in (2011) Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin evlilik dıģı cinsel iliģki, istemli düģükler ve kontraseptif kullanımı konusundaki görüģleri adlı çalıģmasında katılımcıların 83.7 sinin Türkiye de evlenmemiģ genç kadınlarda istemli düģük (kürtaj) oranı arttırdığını, planlanmamıģ bir gebelik durumunda, adölesans kızların kürtaj yaptırması kabul edilebilirliği üzerine 35 inin olumlu ve 38 inin olumsuz görüģ bildirdiği, evli olmayan genç kadınlar için istemli düģük (kürtaj) hizmetleri, kürtajın fiziksel ve psikolojik sonuçlarını da kapsayacak Ģekilde verilmesi gerektiği (90,2) görüģleri saptanmıģtır. Yılmaz, Ege, Akın, Çelik in (2010) yaptığı YaĢ Kadınların Kürtaj Nedenleri ve Kontraseptif Tercihleri adlı çalıģmada arģtırmaya alınan kadınların yaģ ortalamasının 32.7 olduğu ve kadınların 69.2 sinin isteğe bağlı, 37.9 unun tıbbi nedenlerle kürtaj yaptırdığı, kadınların evlilik suresi ve aylık geliri ile kürtaj yaptırma nedeni arasında anlamlı iliģki olduğu, evlilik suresi arttıkça ve aylık gelir azaldıkça kürtaj yaptırma riskinin arttığı tespit edilmiģtir. Bu sonuçlar doğrultusunda; aile planlaması danıģmanlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi ve yürümeme nedenlerinin incelenmesi, kurumlarda kadınlara istemli düģük hizmeti verilirken yakalanan eğitim fırsatlarının iyi değerlendirilmesi ve kürtajın bir aile planlaması yöntemi olmadığı bilincinin baģvuran çiftlere ve topluma kazandırılması önerilmiģtir. ġahin, Cevahir ve Sözeri nin (2006) Sakarya Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi ne Ġsteğe Bağlı Kürtaj Ġçin BaĢvuran Kadınların Değerlendirilmesi adlı çalıģmasında ise olguların 45,0 ının yaģ grubunda, 65,1 nin ilkokul mezunu, 98,4 ünün çalıģmadığı, 74,6 sının sosyal güvencesinin olmadığı, 66,7 sinin çekirdek aile olduğu, 38,1 inin köyde yaģadığı saptanmıģtır. Eğitim durumu yükseldikçe kürtaj yaptırma oranı azalmaktadır. Olgulara kürtaja yönelik düģünceleri sorulduğunda 61,9 u

8 önlem alınmalı derken, 52,4 ü günahtır yanıtını vermiģlerdir. Neden kürtaj oldunuz sorusuna ise 41,3 ünün ekonomik güçlüklerden, 34,9 unun son çocuklarının küçük olmasından, 33,3 ünün yeterli çocuğunun olmasından, 22,2 sinin bakım güçlüğünden dolayı kürtaj olduklarını belirtmiģlerdir. ÇalıĢmamızda olguların ebeden beklentileri içerisinde 87,3 le fiziksel olarak iģleme hazırlama en çok karģılanan beklenti olurken; 79,4 ile anlayıģ ve destek bunu izlemiģtir. Hekimden beklentileri içerisinde birinci sırada (87,5) mahremiyete saygı en çok karģılanan beklenti olurken; ikinci sırada (84,1) anlayıģ ve destek yer almaktadır. Bu konuda yapılan araģtırmalardan da anlaģıldığı gibi çeģitli nedenlerden dolayı kürtaja taraftar olan ya da olmayan bireylerin olduğu görülmektedir. Özellikle de son zamanlarda bu konuda yasal düzenlemelerin yapılması çabaları konuyu yeniden tartıģmaya açmıģtır. Bu nedenle böyle bir araģtırmaya gerek duyulmuģtur. AraĢtırmanın Amacı Yapılan bu araģtırmanın temel amacı son zamanlarda toplumda ve medyada tartıģılan kürtaj konusuna açıklık getirmek ve çözüm bulmaktır. Bu amaç bağlamında Diyarbakır ilinde yaģayan vatandaģların kürtaj hakkındaki görüģlerini çeģitli değiģkenler açısından incelemek ve kürtaj sorununa çözüm üretmek istenmektedir. YÖNTEM Bu araģtırma iliģkisel tarama modelindedir. Karasar a (2010) göre, tarama modeli, geçmiģte ya da halen var olan bir durumu var olduğu Ģekliyle betimlemeyi amaçlayan araģtırma yaklaģımıdır. AraĢtırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koģulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalıģılır. Onları, herhangi bir Ģekilde değiģtirme, etkileme çabası gösterilmez. Tarama araģtırmaları, bir konuya ya da olaya iliģkin katılımcıların görüģlerinin ya da ilgi, beceri, yetenek ve tutum vb. özelliklerinin belirlendiği genellikle diğer araģtırmalara göre örneklemin daha büyük olduğu araģtırmalardır (Fraenkel ve Wallen, 2006; Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel 2009). Anket formu, toplam 29 sorudan oluģmaktadır. Ankette yer alan soruların kapalı uçlu sorular olup bu soruların ilk bölümü ankete katılan bireylerin yaģ, cinsiyet gibi kiģisel durum özellikleri ile ilgilidir. Daha sonraki bölümlerde katılımcılara yöneltilen kürtaj konusundaki sorular yer almaktadır.

9 Anketler katılımcılarla yapılan yüz yüze görüģmelerle uygulanmıģtır. Anket formlarının doldurulması ortalama olarak dakika sürmüģtür. Gönüllülük esasına dayandığı belirtilen çalıģmada katılımcılara kimlik bilgilerinin gizli tutulacağı belirtilmiģtir. AraĢtırma DÜSAMER (Dicle Üniversitesi Sosyal AraĢtırmalar Merkezi) tarafından yürütülmüģtür. Diyarbakır'da yaģayan vatandaģların kürtaja iliģkin görüģlerini değerlendirmeye yönelik yapılan bu çalıģmada; anket yoluyla elde edilen bilgiler kodlanarak SPSS paket programına aktarılmıģtır. Veriler yüzde tekniği ile analiz edilmiģtir. Bu araģtırma Diyarbakır merkez ilçelerinden Sur, Kayapınar, Bağlar, YeniĢehir ilçelerini kapsamaktadır. AraĢtırmada temel alınan dört ilçe merkezinde oturan katılımcılar TĠÜK verileri esas alınarak tespit edilmiģtir. Dolayısıyla anketlerin uygulandığı kiģilerin tümü Diyarbakır da oturmaktadır. AraĢtırmanın örneklemi dört merkez ilçe bazında tabakalama örnekleme yöntemiyle belirlenmiģ ve toplam 1100 anket uygulanmıģ, bunlardan 1043 ü geçerli kabul edilmiģtir.

10 BULGULAR ve YORUM Bu bölümde araģtırmaya katılanların kiģisel bilgiler ile kürtaj konusundaki görüģlerine iliģkin bulgular yer almaktadır. AraĢtırmaya katılanların kiģisel bilgilerine iliģkin bulgular aģağıda tablolar halinde sunulmuģtur. AraĢtırmaya Katılanların KiĢisel Bilgileri Tablo 1 Araştırmaya katılanların cinsiyetlerine göre dağılımı N Bayan ,9 Erkek ,1 Toplam ,0 Cevapsız 29 Toplam 1043 Erkek 478 (47.14) Bayan 536 (52.86) AraĢtırmaya katılan katılımcıların 52,9 u bayan, 47,1, ise erkektir. Toplamda 29 katılımcı cinsiyet değiģkenine cevap vermemiģlerdir.

11 Tablo 2 Araştırmaya katılanların eğitim düzeylerine göre dağılımı N İlköğretim ,0 Ortaöğretim ,8 Üniversite Öğrencisi ,1 Üniversite Mezunu ,2 Okuma-Yazma Yok 40 3,9 Toplam ,0 Cevapsız 30 Toplam 1043 Ü.M. 184 (18.2) Ü.Ö. 325 (32.1) OYY 40 (3.9) İ.Ö. 142 (14.0) O.Ö. 322 (31.8) İlköğretim Ortaöğretim Üniversite Öğrencisi Üniversite Mezunu Okuma-Yazma Yok Katılımcıların eğitim düzeyini belirlemeye yönelik yapılan çözümlemede 32,1 inin üniversite öğrencisi olduğu, 18,2 sinin yükseköğretim mezunu olduğu, 31,8 inin ortaöğretim ve 14 ünün ilköğretim mezunu olduğu saptanmıģtır. Bulgulara göre eğitimin her kademesinden katılımcı olduğu görülmektedir.

12 Tablo 3 Araştırmaya katılanların mesleklerine göre dağılımı N Öğrenci ,6 Memur (Hemşire ve Öğretmen) ,9 Ev hanımı ,6 Esnaf ,5 Yönetici, satış danışmanı vb. 56 5,8 Diğer ,6 Toplam ,0 Cevapsız 80 Toplam 1043 Y,SD,vb 56 (5.8) Esnaf 140 (14.5) Diğer 150 (15.6) Ev Hn. 150 (15.6) Öğrenci 352 (36.6) Memur 115 (11.9) Öğrenci Memur (Hemşire ve Öğretmen) Ev hanımı Esnaf Yönetici, satış danışmanı vb. Diğer Katılımcıların mesleğini belirlemeye yönelik yapılan çözümlemede 36,6 sının öğrenci, 11,9 unun memur, 15,6 sının ev hanımı ve 14,5 inin esnaf olduğu gözlenmiģtir.

13 Tablo 4 Araştırmaya katılanların aylık gelir düzeylerine göre dağılımı (Öğrenci ise ailenizin gelir düzeyi) N Yüksek ,3 Orta ,8 Düşük ,9 Toplam ,0 Cevapsız 32 Toplam 1043 Düşük 232 (22.9) Yüksek 104 (10.3) Orta 675 (66.8) Yüksek Orta Düşük AraĢtırmada, aylık gelir düzeyi dağılımına iliģkin kategorik çözümlemede katılımcıların 10,3 ünün aylık gelirinin yüksek, 66,8 inin orta ve 22,9 unun düģük olduğu saptanmıģtır.

14 Tablo 5 Araştırmaya katılanların geleneklere bağlılıklarının önem düzeyine göre dağılımı N Çok ,9 Orta ,7 Az 79 7,8 Hiç 36 3,6 Toplam ,0 Cevapsız 35 Toplam 1043 Az 79 (7.8) Orta 430 (42.7) Hiç 36 (3.6) Çok 463 (45.9) Çok Orta Az Hiç AraĢtırmada geleneklere bağlılığın ne kadar önemli olduğuna iliģkin yöneltilen soruya katılımcıların 45,9 unun çok, 42,7 sinin orta ve 7,8 inin az düzeyde önemli olduğu, 3,6 sının ise hiç önemli olmadığı cevabını verdikleri saptanmıģtır.

15 Tablo 6 Araştırmaya katılanların günlük ibadetlerini yapma durumlarına göre dağılımı N Evet ,0 Kısmen ,4 Hayır ,6 Toplam ,0 CEVAPSIZ 34 Toplam 1043 Hayır 157 (15.6) Kısmen 418 (41.4) Evet 434 (43.0) Evet Kısmen Hayır AraĢtırmada katılımcılara günlük ibadetlerini düzenli yapıp yapmadıkları sorulduğunda katılımcıların 43 ü evet, 41,1 i kısmen ve 15,6 sı hayır cevabını vermiģlerdir.

16 Tablo 7 Araştırmaya katılanların dindarlığın önemine ilişkin görüşlerine göre dağılımı N Çok ,6 Orta ,8 Az 42 4,3 Hiç 51 5,3 Toplam ,0 CEVAPSIZ 73 Toplam 1043 Az 42 (4.3) Hiç 51 (5.3) Orta 231 (23.8) Çok 646 (66.6) Çok Orta Az Hiç

17 Katılımcılara dindar olmanın ne kadar önemli olduğu sorulduğunda katılımcıların 66,6 sının çok önemli, 23,8 inin orta düzeyde önemli, 4,3 ünün az düzeyde önemli ve 5,3 ünün önemsiz olduğu Ģeklinde görüģ bildirdiği saptanmıģtır. Tablo 8 Araştırmaya katılanların genel seçimlerde oy verdikleri partilere göre dağılımı N AK Parti ,3 CHP 79 11,0 BDP ,2 MHP 18 2,5 Diğer 43 6,0 Toplam ,0 CEVAPSIZ 326 Toplam 1043 Katılımcıların genel seçimlerde hangi partiye oy verdiklerini belirlemeye yönelik yapılan değerlendirmede 36,3 ünün AKP ye, 11 inin CHP ye, 44,2 sinin BDP ye ve 2,5 inin MHP ye oy verdikleri saptanmıģtır. Tablo 9 Araştırmaya katılanların medeni durumlarına göre dağılımı N Evli ,4 Bekar ,6 Toplam ,0 CEVAPSIZ 343 Toplam 1043

18 Bekar Evli 214 (30.6) 486 (69.4) Evli Bekar AraĢtırmaya katılanların medeni durumlarına bakıldığına katılımcıların 69,4 ünün evli, 30,6 sının ise bekâr olduğu görülmüģtür. Katılımcıların kürtajla ilgili genel görüģleri AraĢtırmaya katılanların kürtaj konusundaki genel görüģlerine iliģkin dağılımları aģağıda tablolar halinde sunulmuģtur. Tablo 10 Araştırmaya katılanların kürtajla ilgili kamuoyunda yapılan tartışmalardan haberdar olma durumlarına göre dağılımı N Evet ,3 Hayır ,5 Kısmen ,2 Toplam ,0 CEVAPSIZ 25 Toplam 1043

19 Hayır 148 (14.5) Kısmen 114 (11.2) Evet 756 (74.3) Evet Hayır Kısmen AraĢtırmaya katılan katılımcılara kürtajla ilgili kamuoyunda yapılan tartıģmalardan haberdar olup olmadıkları sorulduğunda 74,3 ünün evet, 14,5 inin hayır ve 11,2 sinin ise kısmen Ģeklinde cevap verdikleri saptanmıģtır. Tablo 11 Araştırmaya katılanların kürtajla ilgili bilgilere nereden sahip olduklarına göre dağılımı N Tv Programları ve Dizileri ,4 Siyasi Partilerin Açıklamaları 89 9,8 Aile Ortamından 37 4,1 İnternetten 35 3,8 Diğer 90 9,9 Toplam ,0 CEVAPSIZ 133 Toplam 1043

20 A.O. 37 (4.1) İnt. 35 (3.8) Diğer 90 9,9 Tv Programları ve Dizileri Siyasi Partilerin Açıklamaları S.P.A. 89 (9.8) Tv Pr. ve Dizilerden 659 (72.4) Aile Ortamından İnternetten Diğer AraĢtırmada katılımcıların kürtaja ilgili bilgilere nasıl sahip oldukları sorulduğunda 72,4 ünün televizyon programlarından, 9,8 inin siyasi partilerin açıklamalarından cevabını verdikleri saptanmıģtır. Aile ortamından, internetten ve diğer yollardan da (toplamında 17,8 oranında) kürtajla ilgili bilgilerden haberdar oldukları görülmüģtür. Tablo 12 Araştırmaya katılanların bir çocuğun hayatına kürtajla son vermenin doğruluğuna yönelik görüşlerinin dağılımı N Evet ,1 Hayır ,4 Fikrim Yok ,5 Toplam ,0 CEVAPSIZ 56 Toplam 1043

21 Fikrim Yok 133 (13.5) Evet 139 (14.1) Hayır 715 (72.4) Evet Hayır Fikrim Yok AraĢtırmada katılımcılara bir çocuğun hayatına kürtajla son vermek doğru mu Ģeklinde yöneltilen soruda 14,1 evet, 72,4 ise hayır Ģeklinde cevap vermiģlerdir. Tablo 13 Araştırmaya katılanların hangi durumlarda kürtajın yapılabileceğine yönelik görüşlerinin dağılımı N Annenin Sağlığı Tehlikeye Girdiğinde ,3 Tecavüz Durumlarında ,8 Bebeğin Sakat kalacağı anlaşıldığında 67 7,4 Diğer ,6 Toplam ,0 CEVAPSIZ 136 Toplam 1043

22 B.S.K.A. 67 (7.4) Tcvz. Drm. 143 (15.8) Diğer 114 (12.6) Anne Sağ. Teh. Gir. 583 (64.3) Annenin Sağlığı Tehlikeye Girdiğinde Tecavüz Durumlarında Bebeğin Sakat kalacağı anlaşıldığında Diğer Hangi durumlarda kürtaj yapılabilir sorununa katılımcıların 64,3 ü annenin sağlığı tehlikeye girdiğinde, 15,8 i tecavüz durumlarında, 7,4 ü bebeğin sakat kalacağı anlaģıldığında Ģeklinde görüģ bildirmiģlerdir. Tablo 14 Araştırmaya katılanlarından kürtaja karşı olanların karşı olma nedenlerine yönelik görüşlerinin dağılımı N Dini İnancımdan Dolayı ,9 İnsan Hakları Açısından ,8 Geleneklerimden Dolayı 47 5,8 Diğer 61 7,5 Toplam ,0 CEVAPSIZ 231 Toplam 1043

23 Gel.D. 47 (5.8 İns. Hak. 291 (35.8) Diğer 61 (7.5) Dini İ.D. 413 (50.9) Dini İnancımdan Dolayı İnsan Hakları Açısından Geleneklerimden Dolayı Diğer AraĢtırmada kürtaja karģı olanların karģı olma durumları sorulduğunda katılımcıların 50,9 u dini inançlarını, 35,8 i insan haklarını ve 5,8 i ise geleneklerini gerekçe göstermiģlerdir. Tablo 15 Araştırmaya katılanlarından kürtaja karşı olmayanların olmama nedenlerine yönelik görüşlerinin dağılımı N Bireyin tercih Özgürlüğünü Kısıtladığı İçin Sakat Bir Çocuğun Dünyaya Gelmesini Doğru Bulmadığımdan Tecavüze Bağlı Olarak Bir Çocuğun Dünyaya Gelmesini Doğru Bulmadığımdan , , ,4 Diğer 60 9,7 Toplam ,0 CEVAPSIZ 425 Toplam 1043

24 Tcvz BDDB 225 (36.4) Diğer 60 (9.7) Tercih Özg. Kıs. 196 (31.7) Bebek Sakatlığı 137 (22.2) Bireyin tercih Özgürlüğünü Kısıtladığı İçin Sakat Bir Çocuğun Dünyaya Gelmesini Doğru Bulmadığımdan Tecavüze Bağlı Olarak Bir Çocuğun Dünyaya Gelmesini Doğru Bulmadığımdan Diğer AraĢtırmada kürtaja karģı olmayanların karģı olmama nedenlerine bakıldığında katılımcıların 31,7 si bireyin tercih özgürlüğünü kısıtladığı için, 22,2 si sakat bir çocuğun dünyaya gelmesini doğru bulmadıklarını, 36,4 ünün tecavüze bağlı olarak bir çocuğun dünyaya gelmesini doğru bulmadıklarını gerekçe göstermiģlerdir. Tablo 16 AraĢtırmaya katılanları kürtajın yasaklanmasına taraftar olma durumlarına göre dağılımı N Evet ,5 Hayır ,9 Fikrim Yok 79 8,6 Toplam ,0 CEVAPSIZ 120 Toplam 1043

25 Fikrim Yok 79 (8.6) Hayır 267 (28.9) Evet 577 (62.5) Evet Hayır Fikrim Yok AraĢtırmada katılımcıların kürtajın yasaklanmasına taraftar olup olmadıklarının belirlenmesine yönelik verilen cevaplar incelendiğinde katılımcıların 62,5 inin evet, 28,9 unun hayır Ģeklinde cevap verdiği görülmüģtür. Tablo 17 Araştırmaya katılanların yakın çevrelerinde kürtaj yaptıranların varlığına göre dağılımı N Evet ,5 Hayır ,5 Toplam ,0 CEVAPSIZ 129 Toplam 1043

26 Hayır 626 (68.5) Evet 288 (31.5) Evet Hayır Katılımcıların yakın çevrelerinde kürtaj yaptıranların olup olmadığına yönelik sorulan soruya 31,5 inin evet, 68,5 inin ise hayır cevabı verdikleri saptanmıģtır. Tablo 18 Araştırmaya katılanların kürtaj konusunda hangi görüşe katıldıklarına göre dağılımı N Kadının Tercih Hakkı ,0 Bebeğin Yaşam Hakkı ,0 Toplam ,0 CEVAPSIZ 140 Toplam 1043

27 Bebeğin Yaşam Hakkı 569 (63.0) Kadının Tercih Hakkı 334 (37.0) Kadının Tercih Hakkı Bebeğin Yaşam Hakkı Kürtaj konusunda kadının tercih hakkı mı yoksa bebeğin yaģam hakkı mı daha önemlidir sorusuna katılımcıların 37 si kadının tercih hakkı ve 63 ü bebeğin yaģam hakkı daha önemlidir Ģeklinde görüģ bildirmiģlerdir. Tablo 19 Araştırmaya katılanların tecavüz sonrasında dünyaya gelen bebek hakkındaki fikirlerine göre dağılımı N Masum ,5 Masum Değil ,2 Fikrim Yok 88 9,4 Toplam ,0 CEVAPSIZ 102 Toplam 1043

28 Masum Değil 124 (13.2) Fikrim Yok 88 (9.4) Masum 729 (77.5) Masum Masum Değil Fikrim Yok Tecavüz sonucu dünyaya gelen bir bebek hakkındaki fikriniz nedir, Ģeklindeki soruya katılımcıların 77,5 i masum, 13,2 si masum değil Ģeklinde cevap vermiģlerdir. Tablo 20 Araştırmaya katılanların tecavüze uğramış bir kadının kirliliğine yönelik görüşlerinin dağılımı N Evet ,6 Hayır ,1 Fikrim Yok ,4 Toplam ,0 CEVAPSIZ 116 Toplam 1043

29 Fikrim Yok 124 (13.4) Evet 172 (18.6) Evet Hayır Fikrim Yok Hayır 631 (68.1) Tecavüze uğrayan bir kadının kirlenmiģ olduğu fikrine katılıyor musunuz, Ģeklindeki bir soruya katılımcıların 18,6 sı evet, 68,1 i ise hayır cevabını vermiģlerdir. Fikrim yok diyenlerin oranı ise 13,2 dir. Tablo 21 Araştırmaya katılanların yakın tecavüze uğramıģ bir kadının bebeğini dünyaya getirmek istemesini nasıl karģıladıklarına göre dağılımı N Olumlu ,6 Olumsuz ,9 Fikrim Yok ,5 Toplam ,0

30 CEVAPSIZ 137 Toplam 1043 Fikrim Yok 276 Olumlu (30.5) 341 Olumlu (37.6) Olumsuz Olumsuz 289 (31.9) Fikrim Yok Yakın çevrenizde tecavüze uğramıģ bir kadının bebeğini dünyaya getirmek istemesini nasıl karģılarsınız, Ģeklindeki bir soruya katılımcıların 37,6 sı olumlu, 31,9 u olumsuz ve 30,5 i fikrim yok Ģeklinde görüģ bildirmiģlerdir. Burada dikkat çeken husus verilerin birbirine yakın olmasıdır. Tablo 22 Araştırmaya katılanların CHP nin kürtaja yönelik yaklaşımını algılamasına göre dağılımı N Gerçekçi ,9 Siyasi ,4 Duygusal 46 5,5

31 Diğer 52 6,2 Toplam ,0 CEVAPSIZ 200 Toplam 1043 AraĢtırmaya katılan katılımcıların siyasi partilerin kürtaja yaklaģımına yönelik tutumlarına bakıldığında CHP in tutumunun daha çok siyasi olduğu görüģü ağır basmaktadır. CHP nin kürtaja yaklaģımını katılımcıların 14,9 u gerçekçi, 73,4 ü siyasi ve 5,5 i duygusal olarak nitelemiģlerdir. Tablo 23 Araştırmaya katılanların AKP nin kürtaja yönelik yaklaşımını algılamasına göre dağılımı N Gerçekçi ,1 Siyasi ,0 Duygusal 64 7,5 Diğer 54 6,3 Toplam ,0 CEVAPSIZ 190 Toplam 1043 AKP nin kürtaja yaklaģımını katılımcıların 30,1 i gerçekçi, 56 sı siyasi ve 7,5 i duygusal olarak nitelemiģlerdir. Tablo 24 Araştırmaya katılanların BDP nin kürtaja yönelik yaklaşımını algılamasına göre dağılımı N Gerçekçi ,9

32 Siyasi ,6 Duygusal 60 7,3 Diğer 51 6,2 Toplam ,0 CEVAPSIZ 222 Toplam 1043 BDP nin kürtaja yaklaģımını katılımcıların 279 u gerçekçi, 58,6 sı siyasi ve 7,3 ü duygusal olarak nitelemiģlerdir. Tablo 25 Araştırmaya katılanların MHP nin kürtaja yönelik yaklaşımını algılamasına göre dağılımı N Gerçekçi 45 5,7 Siyasi ,3 Duygusal 57 7,3 Diğer 84 10,7 Toplam ,0 CEVAPSIZ 258 Toplam 1043 MHP nin kürtaja yaklaģımını katılımcıların 5,7 si gerçekçi, 76,3 ü siyasi ve 7,3 ü duygusal olarak nitelemiģlerdir. Katılımcıların KiĢisel Özelliklerine Göre Kürtaj Konusundaki GörüĢlerinin KarĢılaĢtırmalı Olarak Analizi Araştırmaya katılanların bazı kişisel özellikleri ile kürtaj konusundaki görüşlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesine ilişkin görüşleri aşağıda yer almaktadır. AraĢtırmaya Katılanların Cinsiyetlerine Göre Kürtaj Konusundaki GörüĢlerinin Analizi

33 Tablo 26 AraĢtırmaya katılanların cinsiyetlerine göre Bir Çocuğun Hayatına Kürtajla Son Vermenin doğru olup olmadığına iliģkin görüģlerinin dağılımı Bir Çocuğun Hayatına Kürtajla Son Vermek Doğru mu Evet Hayır Fikrim Yok Toplam S1Cinsiyet Bayan N (Cinsiyete Göre) 13,8 75,2 10,9 100,0 (Toplama Göre) 7,3 39,7 5,8 52,8 Erkek N (Cinsiyete Göre) 14,6 70,6 14,8 100,0 (Toplama Göre) 6,9 33,3 7,0 47,2 Toplam N (Cinsiyete Göre) 14,2 73,0 12,8 100,0 (Toplama Göre) 14,2 73,0 12,8 100, (70.6) Evet Hayır Fikrim Yok Bayan Erkek

34 Tablo 1 de görüldüğü gibi bayanların 75.2 si erkeklerin ise 70.6 sı Bir çocuğun hayatına kürtajla son vermek doğru mudur? görüģüne hayır cevabını vermiģlerdir. Bu soruya evet cevabını veren bayanların oranı 13.8, erkeklerin oranı ise 14.6 dir. Tablo 27 AraĢtırmaya katılanların cinsiyetlerine göre hangi durumlarda kürtaj yapılabileceğine iliģkin görüģlerinin dağılımı Sizce Hangi Durumlarda Kürtaj Yapılabilir Annenin Sağlığı Bebeğin Sakat Tehlikeye Tecavüz kalacağı Girdiğinde Durumlarında anlaģıldığında Diğer Toplam S1Cinsiyet Bayan N (Cinsiyete Göre) 60,1 18,8 7,8 13,3 100,0 (Toplama Göre) 31,8 9,9 4,1 7,0 53,0 Erkek N (Cinsiyete Göre) 68,6 12,6 7,1 11,6 100,0 (Toplama Göre) 32,3 5,9 3,4 5,5 47,0 Toplam N (Cinsiyete Göre) 64,1 15,9 7,5 12,5 100,0 (Toplama Göre) 64,1 15,9 7,5 12,5 100,0

35 Anne Sağlığı.Tehlikeye Girdiğinde Tecavüz Durumlarında Bebeğin Sakat Kalacağı Anlaşıldığında Diğer 0 Bayan Erkek Tablo 2 ye göre araģtırmaya katılanların bayanların 60,1 i erkeklerin ise 68 6 sı Sizce Hangi Durumlarda Kürtaj Yapılabilir? sorusuna Annenin Sağlığı Tehlikeye Girdiğinde görüģüne göre cevap vermiģlerdir. Tablo 28 AraĢtırmaya katılanların cinsiyetlerine göre kürtaj yapılmasına karģı olma nedenlerine iliģkin görüģlerinin dağılımı Eğer Kürtajın Yapılmasına KarĢıysanız Niçin Dini Ġnancımdan Ġnsan Hakları Geleneklerimd Dolayı Açısından en Dolayı Diğer Toplam S1 Cinsiyet Bayan N (Cinsiyete Göre) 49,4 37,4 6,0 7,2 100,0 (Toplama Göre) 26,5 20,0 3,2 3,9 53,5 Erkek N (Cinsiyete Göre) 52,9 34,0 5,6 7,5 100,0 (Toplama Göre) 24,6 15,8 2,6 3,5 46,5 Toplam N

36 (Cinsiyete Göre) 51,1 35,8 5,8 7,3 100,0 (Toplama Göre) 51,1 35,8 5,8 7,3 100,0 Tablo 3 e göre araģtırmaya katılan bayanların 49,4 ü erkeklerin ise 52,9 u Eğer Kürtajın Yapılmasına KarĢıysanız Niçin? sorusuna Dini Ġnancımdan Dolayı görüģüne göre cevap vermiģlerdir. Tablo 29 AraĢtırmaya katılanların cinsiyetlerine göre kürtajın yasaklanmasına taraftarlıklarına iliģkin görüģlerinin dağılımı Cinayet Olarak Tanımlanan Kürtajın Yasaklanmasına Taraftar mısınız Evet Hayır Fikrim Yok Toplam S1Cinsiyet Bayan N (Cinsiyete Göre) 59,3 32,0 8,7 100,0 (Toplama Göre) 31,2 16,8 4,6 52,6 Erkek N (Cinsiyete Göre) 66,1 25,3 8,5 100,0 (Toplama Göre) 31,3 12,0 4,0 47,4 Toplam N (Cinsiyete Göre) 62,6 28,8 8,6 100,0 (Toplama Göre) 62,6 28,8 8,6 100,0

37 Evet Hayır Fikrim Yok Bayan Erkek Tablo 4 e göre araģtırmaya katılan bayanların 59,3 ü erkeklerin ise 66,1 i Cinayet Olarak Tanımlanan Kürtajın Yasaklanmasına Taraftar mısınız? sorusuna Evet görüģüne göre cevap vermiģlerdir. Tablo 30 AraĢtırmaya katılanların cinsiyetlerine göre kürtaj konusunda hangi görüģe katıldıklarına iliģkin görüģlerinin dağılımı Kürtaj Konusunda Hangi GörüĢe Katılıyorsunuz Kadının Tercih Hakkı Bebeğin YaĢam Hakkı Toplam S1Cinsiyet Bayan N (Cinsiyete Göre) 39,2 60,8 100,0 (Toplama Göre) 21,0 32,6 53,5 Erkek N (Cinsiyete Göre) 34,1 65,9 100,0 (Toplama Göre) 15,8 30,7 46,5 Toplam N

38 (Cinsiyete Göre) 36,8 63,2 100,0 (Toplama Göre) 36,8 63,2 100, Kadının Tercih Hakkı Bebeğin Yaşam Hakkı Bayan Erkek Tablo 5 e göre araģtırmaya katılan bayanların 60,8 i erkeklerin ise 65,9 u Kürtaj Konusunda Hangi GörüĢe Katılıyorsunuz? sorusuna Bebeğin YaĢam Hakkı cevabını vermiģlerdir. Tablo 31 AraĢtırmaya katılanların cinsiyetlerine göre tecavüz sonucu dünyaya gelen bebekle ilgili fikirlerine iliģkin görüģlerinin dağılımı Tecavüz Sonucu Dünyaya Gelen Bir Bebekle Ġlgili Fikriniz Nedir Masum Masum Değil Fikrim Yok Toplam S1 Cinsiyet Bayan N (Cinsiyete Göre) 77,6 14,9 7,5 100,0 (Toplama Göre) 40,8 7,8 4,0 52,6 Erkek N (Cinsiyete Göre) 77,4 11,1 11,5 100,0 (Toplama Göre) 36,7 5,2 5,5 47,4 Toplam N

39 (Cinsiyete Göre) 77,5 13,1 9,4 100,0 (Toplama Göre) 77,5 13,1 9,4 100,0 Tablo 6 ya göre araģtırmaya katılan bayanların 77,6 sı erkeklerin ise 77,4 ü Tecavüz Sonucu Dünyaya Gelen Bir Bebekle Ġlgili Fikriniz Nedir sorusuna Masum cevabını vermiģlerdir Tablo 32 AraĢtırmaya katılanların cinsiyetlerine göre tecavüze uğramıģ bir kadının kirlendiğine iliģkin görüģlerinin dağılımı Tecavüze Uğrayan Bir Kadının KirlenmiĢ Olduğuna Katılıyor musunuz Evet Hayır Fikrim Yok Toplam S1Cinsiyet Bayan N (Cinsiyete Göre) 18,8 69,5 11,7 100,0 (Toplama Göre) 10,0 37,0 6,2 53,2 Erkek N (Cinsiyete Göre) 17,9 66,6 15,5 100,0 (Toplama Göre) 8,4 31,2 7,3 46,8 Toplam N (Cinsiyete Göre) 18,4 68,2 13,5 100,0 (Toplama Göre) 18,4 68,2 13,5 100,0 Tablo 7 ya göre araģtırmaya katılan bayanların 69,5 i erkeklerin ise 66,6 sı Tecavüze Uğrayan Bir Kadının KirlenmiĢ Olduğuna Katılıyor musunuz sorusuna Hayır cevabını vermiģlerdir.

40 2. EĞĠTĠM DÜZEYĠNE GÖRE KARġILAġTIRMA Tablo 33 AraĢtırmaya katılanların eğitim düzeylerine göre hangi durumda kürtaj yapılabileceğine iliģkin görüģlerinin dağılımı SizceHangiDurumlardaKürtajYapılabilir Bebeğin Annenin Sakat Sağlığı Tecavüz kalacağı Tehlikeye Durumların anlaģıldığın Girdiğinde da da Diğer Toplam S4Eğitim Düzeyi Ġlköğretim N ,7 12,6 4,7 3,9 100,0 S4EğitimDüzeyi Toplam 11,2 1,8,7,6 14,3 Ortaöğretim N S4EğitimDüzeyi 70,0 14,8 8,1 7,1 100,0 Toplam 22,2 4,7 2,6 2,2 31,8 Üniversite Öğrencisi N S4EğitimDüzeyi 53,8 13,7 5,4 27,1 100,0 Toplam 16,7 4,3 1,7 8,4 31,1 Üniversite Mezunu N ,8 24,8 11,5 7,9 100,0 S4EğitimDüzeyi Toplam 10,3 4,6 2,1 1,5 18,5 Okuma-Yazma Yok N ,2 5,1 7,7,0 100,0 S4EğitimDüzeyi Toplam 3,8,2,3,0 4,4 Toplam N S4EğitimDüzeyi 64,3 15,6 7,4 12,7 100,0 Toplam 64,3 15,6 7,4 12,7 100,0

41 Annenin Sağlığı Tehlikeye Girdiğinde Tecavüz Durumlarında Bebeğin Sakat kalacağı anlaşıldığında Diğer İlk.Öğ. Orta Öğr. Üni. Öğr. Üni. Mez. Ok.Yaz. Yok Tablo 9 a göre araģtırmaya katılan okuma-yazma bilmeyenlerin 87,2 si, ilköğretim mezunlarının 78,7 si, ortaöğretim mezunlarının 70 i üniversite öğrencilerinin 53,8 i, üniversite mezunlarının ise 55,8 i Sizce Hangi Durumlarda Kürtaj Yapılabilir sorusuna Annenin Sağlığı Tehlikeye Girdiğinde cevabını vermiģlerdir. AraĢtırmaya katılanların çoğunluğu annenin sağlığı tehlikeye girdiğinde kürtaj yapılmalı görüģünü paylaģtıkları ancak eğitim düzeyinin yükselmesine bağlı olarak bu oranlarda bir düģüģ olduğu görülmektedir. Bu durumda eğitim düzeyi düģük olanların annenin sağlığına daha fazla önem verdikleri söylenebilir.

42 Tablo 34 AraĢtırmaya katılanların eğitim düzeylerine göre kürtaja karģı olma nedenlerine iliģkin görüģlerinin dağılımı Eğer Kürtajın Yapılmasına KarĢıysanız Niçin Dini Ġnsan Gelenekleri Ġnancımdan Hakları mden Dolayı Açısından Dolayı Diğer Toplam S4Eğitim Düzeyi Ġlköğretim N ,0 24,1 4,3 2,6 100,0 S4EğitimDüzeyi Toplam 10,1 3,5,6,4 14,6 Ortaöğretim N S4EğitimDüzeyi 48,2 39,0 6,8 6,0 100,0 Toplam 15,2 12,3 2,1 1,9 31,6 Üniversite Öğrencisi N S4EğitimDüzeyi 44,2 36,7 4,2 15,0 100,0 Toplam 13,3 11,1 1,3 4,5 30,2 Üniversite Mezunu N ,0 43,7 8,6 4,6 100,0 S4EğitimDüzeyi Toplam 8,2 8,3 1,6,9 19,0 Okuma-Yazma Yok N ,8 10,8 5,4,0 100,0 S4EğitimDüzeyi Toplam 3,9,5,3,0 4,7 Toplam N S4EğitimDüzeyi 50,7 35,7 5,9 7,7 100,0 Toplam 50,7 35,7 5,9 7,7 100,0

43 Dini İnancımdan Dolayı İnsan Hakları Açısından Geleneklerimden Dolayı Diğer İlk.Öğ. Orta Öğr. Üni. Öğr. Üni. Mez. Ok.Yaz. Yok Tablo 10 a göre araģtırmaya katılanlardan okuma-yazma bilmeyenlerin 83,8 i, ilköğretim mezunlarının 69 u, ortaöğretim mezunlarının 48,2 si üniversite öğrencilerinin 44,2 si, üniversite mezunlarının ise 43 ü sorusuna Dini Ġnancımdan Dolayı cevabını vermiģlerdir Eğer Kürtajın Yapılmasına KarĢıysanız Niçin

44 Tablo 35 AraĢtırmaya katılanların eğitim düzeylerine göre kürtajın yasaklanmasına taraftar olma durumlarına iliģkin görüģlerinin dağılımı Cinayet Olarak Tanımlanan Kürtajın Yasaklanmasına Taraftar mısınız? Evet Hayır Fikrim Yok Toplam S4EğitimDüze yi Ġlköğretim N S4EğitimDüzeyi 74,8 20,5 4,7 100,0 Toplam 10,5 2,9,7 14,0 Ortaöğretim N S4EğitimDüzeyi 70,1 23,1 6,8 100,0 Toplam 21,7 7,2 2,1 31,0 Üniversite Öğrencisi N S4EğitimDüzeyi 45,9 39,5 14,6 100,0 Toplam 14,9 12,8 4,7 32,4 Üniversite Mezunu N S4EğitimDüzeyi 64,5 30,1 5,4 100,0 Toplam 11,8 5,5 1,0 18,3 Okuma-Yazma Yok N S4EğitimDüzeyi 74,4 20,5 5,1 100,0 Toplam 3,2,9,2 4,3 Toplam N S4EğitimDüzeyi 62,1 29,2 8,7 100,0 Toplam 62,1 29,2 8,7 100,0

45 Evet Evet Hayır F.Y. 6 Hayır F.Y Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır İlk.Öğ. Orta Öğr. Üni. Öğr. Üni. Mez. Ok.Yaz. Yok F.Y. 43 F.Y. 9 F.Y. 2 Evet Hayır Fikrim Yok Tablo 11 e göre araģtırmaya katılanlardan okuma-yazma bilmeyenlerin 74,4 ü, ilköğretim mezunlarının 74,8 i, ortaöğretim mezunlarının 70,1 i üniversite öğrencilerinin 45,9 u, üniversite mezunlarının ise 64,5 i Cinayet Olarak Tanımlanan Kürtajın Yasaklanmasına Taraftar mısınız sorusuna Evet cevabını vermiģlerdir Tablo 36 AraĢtırmaya katılanların eğitim düzeylerine göre kürtaj hakkındaki hangi görüģe katıldıklarına iliģkin görüģlerinin dağılımı Kürtaj Konusunda Hangi GörüĢe Katılıyorsunuz Kadının Tercih Hakkı Bebeğin YaĢam Hakkı Toplam

46 S4EğitimDüzeyi Ġlköğretim N S4EğitimDüzeyi 35,2 64,8 100,0 Toplam 4,8 8,9 13,7 Ortaöğretim N S4EğitimDüzeyi 31,0 69,0 100,0 Toplam 9,6 21,3 30,8 Üniversite Öğrencisi N S4EğitimDüzeyi 38,5 61,5 100,0 Toplam 12,5 19,9 32,4 Üniversite Mezunu N S4EğitimDüzeyi 44,2 55,8 100,0 Toplam 8,2 10,3 18,6 Okuma-Yazma Yok N S4EğitimDüzeyi 45,0 55,0 100,0 Toplam 2,0 2,5 4,5 Toplam N S4EğitimDüzeyi 37,1 62,9 100,0 Toplam 37,1 62,9 100,0 Tablo 12 ye göre araģtırmaya katılanlardan okuma-yazma bilmeyenlerin 55 i, ilköğretim mezunlarının 64,8 i, ortaöğretim mezunlarının 69 u üniversite öğrencilerinin 61,5 i, üniversite mezunlarının 55,8 i tüm katılımcıların ise 62,9 u Kürtaj Konusunda Hangi GörüĢe Katılıyorsunuz görüģüne Bebeğin YaĢam Hakkı cevabını vermiģlerdir. Tablo 37 AraĢtırmaya katılanların eğitim düzeylerine göre tecavüzle dünyaya gelen bebeğin durumuna iliģkin görüģlerinin dağılımı Tecavüz Sonucu Dünyaya Gelen Bir Bebekle Ġlgili Fikriniz Nedir? Masum Masum Değil Fikrim Yok Toplam S4EğitimDüze yi Ġlköğretim N S4EğitimDüzeyi 85,6 6,4 8,0 100,0 Toplam 11,6,9 1,1 13,5

47 Ortaöğretim N S4EğitimDüzeyi 77,5 14,2 8,3 100,0 Toplam 24,2 4,4 2,6 31,3 Üniversite Öğrencisi N S4EğitimDüzeyi 79,3 7,3 13,3 100,0 Toplam 25,8 2,4 4,3 32,5 Üniversite Mezunu N S4EğitimDüzeyi 67,1 27,1 5,9 100,0 Toplam 12,3 5,0 1,1 18,4 Okuma-Yazma Yok N S4EğitimDüzeyi 85,0 10,0 5,0 100,0 Toplam 3,7,4,2 4,3 Toplam N S4EğitimDüzeyi 77,6 13,1 9,3 100,0 Toplam 77,6 13,1 9,3 100,0 Tablo 13 e göre araģtırmaya katılanlardan okuma-yazma bilmeyenlerin 85 i, ilköğretim mezunlarının 85,6 sı, ortaöğretim mezunlarının 77,5 i üniversite öğrencilerinin 79,3 ü, üniversite mezunlarının 67,1 i tüm katılımcıların ise 77,6 sı Tecavüz Sonucu Dünyaya Gelen Bir Bebekle Ġlgili Fikriniz Nedir görüģüne Masum cevabını vermiģlerdir. Tablo 38 AraĢtırmaya katılanların eğitim düzeylerine tecavüze uğrayan kadının kirlenme durumlarına iliģkin görüģlerinin dağılımı Tecavüze Uğrayan Bir Kadının KirlenmiĢ Olduğuna Katılıyor musunuz Evet Hayır Fikrim Yok Toplam S4EğitimDüze yi Ġlköğretim N S4EğitimDüzeyi 26,0 59,3 14,6 100,0

48 Toplam 3,5 8,0 2,0 13,5 Ortaöğretim N S4EğitimDüzeyi 16,9 70,1 13,0 100,0 Toplam 5,3 21,8 4,1 31,2 Üniversite Öğrencisi N S4EğitimDüzeyi 11,1 74,1 14,8 100,0 Toplam 3,6 24,1 4,8 32,6 Üniversite Mezunu N S4EğitimDüzeyi 25,1 64,1 10,8 100,0 Toplam 4,6 11,7 2,0 18,3 Okuma-Yazma Yok N S4EğitimDüzeyi 25,0 62,5 12,5 100,0 Toplam 1,1 2,7,5 4,4 Toplam N S4EğitimDüzeyi 18,1 68,5 13,4 100,0 Toplam 18,1 68,5 13,4 100,0

49 Evet Hayır Fikrim Yok İlk.Öğ. Orta Öğr. Üni. Öğr. Üni. Mez. Ok.Yaz. Yok 5 Tablo 14 e göre araģtırmaya katılanlardan okuma-yazma bilmeyenlerin 62,5 i, ilköğretim mezunlarının 59,3 ü, ortaöğretim mezunlarının 70,1 i üniversite öğrencilerinin 74,1 i, üniversite mezunlarının 64,1 i tüm katılımcıların ise 68,5 i Tecavüze Uğrayan Bir Kadının KirlenmiĢ Olduğuna Katılıyor musunuz sorusuna Hayır cevabını vermiģlerdir.

50 3. AYLIK GELĠR DÜZEYĠNE GÖRE KARġILAġTIRMA Tablo 39 AraĢtırmaya katılanların aylık gelir düzeylerine göre kürtajla çocuğun hayatına son vermenin doğruluğuna iliģkin görüģlerinin dağılımı BirÇocuğunHayatınaKürtajlaSonVermekDoğ rumu Evet Hayır Fikrim Yok Toplam S7AylıkGelirDüze yi Yüksek N S7AylıkGelirDüzeyi 26,0 68,0 6,0 100,0 Toplam 2,7 7,0,6 10,3 Orta N S7AylıkGelirDüzeyi 12,0 74,3 13,7 100,0 Toplam 8,0 49,6 9,2 66,8 DüĢük N S7AylıkGelirDüzeyi 14,4 70,7 14,9 100,0 Toplam 3,3 16,2 3,4 22,9 Toplam N S7AylıkGelirDüzeyi 14,0 72,8 13,2 100,0 Toplam 14,0 72,8 13,2 100, Yüksek Gelir Orta Gelir Düşük Gelir Evet Hayır Fikrim Yok

51 Tablo 15 e göre araģtırmaya katılanlardan aylık gelir düzeyi yüksek olanların 68 i, aylık gelir düzeyi orta olanların 74,3 ü, aylık gelir düzeyi düģük olanların 70,7 si tüm katılımcıların ise 72,8 i Bir Çocuğun Hayatına Kürtajla Son Vermek Doğru mu sorusuna Hayır cevabını vermiģlerdir. Tablo 40 AraĢtırmaya katılanların aylık gelir düzeylerine göre hangi durumlarda kürtaj yapılabileceğine iliģkin görüģlerinin dağılımı SizceHangiDurumlardaKürtajYapılabilir Bebeğin Annenin Sakat Sağlığı Tecavüz kalacağı Tehlikeye Durumlarınd anlaģıldığınd Girdiğinde a a Diğer Toplam S7AylıkGelirDü zeyi Yüksek N ,7 28,7 12,8 12,8 100,0 S7AylıkGelirDüzeyi Toplam 4,8 3,0 1,3 1,3 10,5 Orta N S7AylıkGelirDüzeyi 67,3 14,3 7,1 11,2 100,0 Toplam 44,3 9,4 4,7 7,4 65,8 DüĢük N S7AylıkGelirDüzeyi 64,6 13,2 5,7 16,5 100,0 Toplam 15,3 3,1 1,3 3,9 23,7 Toplam N S7AylıkGelirDüzeyi 64,4 15,5 7,4 12,6 100,0 Toplam 64,4 15,5 7,4 12,6 100,0 Tablo 16 ya göre araģtırmaya katılanlardan aylık gelir düzeyi yüksek olanların 45,7 si, aylık gelir düzeyi orta olanların 67,3 ü, aylık gelir düzeyi düģük olanların 64,6 sı tüm katılımcıların ise 64,4 ü Sizce Hangi Durumlarda Kürtaj Yapılabilir sorusuna Annenin Sağlığı Tehlikeye Girdiğinde cevabını vermiģlerdir.

52 Annenin Sağlığı Tehlikeye Girdiğinde Tecavüz Durumlarında Yüksek Orta Düşük Bebeğin Sakat kalacağı anlaşıldığında Diğer Tablo 41 AraĢtırmaya katılanların aylık gelir düzeylerine göre kürtaj yapılmasına karģı olanların karģı olma nedenlerine iliģkin görüģlerinin dağılımı EğerKürtajınYapılmasınaKarĢıysanızNiçin Dini Ġnancımdan Ġnsan Hakları Gelenekleri Dolayı Açısından mden Dolayı Diğer Toplam S7AylıkGelirDü zeyi Yüksek N ,6 46,1 14,6 6,7 100,0 S7AylıkGelirDüzeyi Toplam 3,6 5,1 1,6,7 11,1 Orta N

53 S7AylıkGelirDüzeyi 55,1 34,5 4,0 6,4 100,0 Toplam 36,3 22,7 2,6 4,2 65,9 DüĢük N S7AylıkGelirDüzeyi 49,5 34,8 5,4 10,3 100,0 Toplam 11,4 8,0 1,2 2,4 23,0 Toplam N S7AylıkGelirDüzeyi 51,3 35,8 5,5 7,4 100,0 Toplam 51,3 35,8 5,5 7,4 100,0 Tablo 17 ye göre araģtırmaya katılanlardan aylık gelir düzeyi yüksek olanların 46,1 i Eğer Kürtajın Yapılmasına KarĢıysanız Niçin sorusuna Ġnsan Haklarından Dolayı cevabını vermiģlerdir. AraĢtırmaya katılanlardan aylık gelir düzeyi orta olanların 55,1 i, aylık gelir düzeyi düģük olanların 49,5 i tüm katılımcıların ise 51,3 ü Dini Ġnancımdan Dolayı cevabını vermiģlerdir. Tablo 42 AraĢtırmaya katılanların aylık gelir düzeylerine göre kürtajın yasaklanmasına karģı olanların yasaklanma nedenlerine iliģkin görüģlerinin dağılımı CinayetOlarakTanımlananKürtajınYasaklanm asınataraftarmısınız Evet Hayır Fikrim Yok Toplam S7AylıkGelirDüze yi Yüksek N S7AylıkGelirDüzeyi 61,9 35,1 3,1 100,0 Toplam 6,6 3,7,3 10,7 Orta N S7AylıkGelirDüzeyi 62,1 28,7 9,3 100,0 Toplam 40,6 18,7 6,1 65,4 DüĢük N S7AylıkGelirDüzeyi 65,0 26,3 8,8 100,0

54 Toplam 15,5 6,3 2,1 23,9 Toplam N S7AylıkGelirDüzeyi 62,7 28,8 8,5 100,0 Toplam 62,7 28,8 8,5 100,0 Tablo 18 e göre araģtırmaya katılanlardan aylık gelir düzeyi yüksek olanların 61,9, u, aylık gelir düzeyi orta olanların 62,1 i, aylık gelir düzeyi düģük olanların 64,6 sı tüm katılımcıların ise 64,4 ü Cinayet Olarak Tanımlanan Kürtajın Yasaklanmasına Taraftar mısınız sorusuna Evet cevabını vermiģlerdir. Tablo 43 AraĢtırmaya katılanların aylık gelir düzeylerine göre kürtaj konusunda hangi görüģe katıldıklarına iliģkin görüģlerinin dağılımı KürtajKonuusndaHangiGörüĢeKatı lıyorsunuz Kadının Tercih Hakkı Bebeğin YaĢam Hakkı Toplam S7AylıkGelirDüzeyi Yüksek N S7AylıkGelirDüzeyi 55,1 44,9 100,0 Toplam 6,1 5,0 11,0 Orta N S7AylıkGelirDüzeyi 32,7 67,3 100,0 Toplam 21,4 44,0 65,4 DüĢük N S7AylıkGelirDüzeyi 41,1 58,9 100,0 Toplam 9,7 13,9 23,5 Toplam N S7AylıkGelirDüzeyi 37,2 62,8 100,0 Toplam 37,2 62,8 100,0

55 Tablo 19 a göre araģtırmaya katılanlardan aylık gelir düzeyi yüksek olanların 55,1 i Kürtaj Konusunda Hangi GörüĢe Katılıyorsunuz sorusuna Kadının Tercih Hakkı cevabını vermiģlerdir. AraĢtırmaya katılanlardan aylık gelir düzeyi orta olanların 55,1 i, aylık gelir düzeyi düģük olanların 49,5 i tüm katılımcıların ise 51,3 ü Dini Ġnancımdan Dolayı cevabını vermiģlerdir. Tablo 44 AraĢtırmaya katılanların aylık gelir düzeylerine göre tecavüz sonucu dünyaya gelen bebekle ilgili fikirlerine iliģkin görüģlerinin dağılımı TecavüzSonucuDünyayaGelenBirBebekleĠlgi lifikriniznedir Masum Masum Değil Fikrim Yok Toplam S7AylıkGelirDüze yi Yüksek N S7AylıkGelirDüzeyi 66,0 33,0 1,0 100,0 Toplam 7,1 3,6,1 10,8 Orta N S7AylıkGelirDüzeyi 79,9 10,1 10,1 100,0 Toplam 52,4 6,6 6,6 65,6 DüĢük N S7AylıkGelirDüzeyi 76,6 11,5 11,9 100,0 Toplam 18,1 2,7 2,8 23,6 Toplam N S7AylıkGelirDüzeyi 77,6 12,9 9,5 100,0 Toplam 77,6 12,9 9,5 100,0

56 Yüksek Orta Düşük Masum Masum Değil Fikrim Yok Tablo 20 ye göre araģtırmaya katılanlardan aylık gelir düzeyi yüksek olanların 66 sı, aylık gelir düzeyi orta olanların 79,9 u, aylık gelir düzeyi düģük olanların 76,6 sı tüm katılımcıların ise 776 sı Tecavüz Sonucu Dünyaya Gelen Bir Bebekle Ġlgili Fikriniz Nedir sorusuna Masum cevabını vermiģlerdir. Tablo 45 AraĢtırmaya katılanların aylık gelir düzeylerine göre tecavüze uğrayan bir kadının kirlenmiģ olup olmamasına iliģkin görüģlerinin dağılımı TecavüzeUğrayanBirKadınınKirlenmiĢOlduğ unakatılıyormusunuz Evet Hayır Fikrim Yok Toplam S7AylıkGelirDüze yi Yüksek N S7AylıkGelirDüzeyi 32,3 59,4 8,3 100,0 Toplam 3,4 6,3,9 10,5 Orta N S7AylıkGelirDüzeyi 15,4 70,8 13,9 100,0

57 Toplam 10,1 46,5 9,1 65,8 DüĢük N S7AylıkGelirDüzeyi 21,3 63,4 15,3 100,0 Toplam 5,0 15,0 3,6 23,7 Toplam N S7AylıkGelirDüzeyi 18,6 67,8 13,6 100,0 Toplam 18,6 67,8 13,6 100,0 Tablo 20A ya göre araģtırmaya katılanlardan aylık gelir düzeyi yüksek olanların 59,4 ü, aylık gelir düzeyi orta olanların 70,8 i, aylık gelir düzeyi düģük olanların 63,4 ü tüm katılımcıların ise 67,8 i Tecavüze Uğrayan Bir Kadının KirlenmiĢ Olduğuna Katılıyor musunuz sorusuna Hayır cevabını vermiģlerdir. 4. GELENEKLERE BAĞLI OLMA DURUMUNA GÖRE KARġILAġTIRMA Tablo 46 AraĢtırmaya katılanların geleneklerine bağlı olma durumlarına göre bir çocuğun hayatına kürtajla son verilmesinin doğru olup olmamasına iliģkin görüģlerinin dağılımı Bir Çocuğun Hayatına Kürtajla Son Vermek Doğru Mu? Evet Hayır Fikrim Yok Toplam S8GeleneklereBağlıOl Çok N

58 maksizcenekadaröne mli S8GeleneklereBağlıOl maksizcenekadaröne mli 11,1 81,4 7,5 100,0 Toplam 5,2 38,0 3,5 46,7 Orta N S8GeleneklereBağlıOl maksizcenekadaröne mli 16,5 69,0 14,5 100,0 Toplam 6,9 29,0 6,1 42,0 Az N S8GeleneklereBağlıOl maksizcenekadaröne mli 17,8 54,8 27,4 100,0 Toplam 1,3 4,1 2,1 7,5 Hiç N S8GeleneklereBağlıOl maksizcenekadaröne mli 19,4 44,4 36,1 100,0 Toplam,7 1,7 1,3 3,7 Toplam N S8GeleneklereBağlıOl maksizcenekadaröne mli 14,2 72,8 13,0 100,0 Toplam 14,2 72,8 13,0 100,0

59 Evet Hayır Fikrim Yok Çok Orta Az Hiç Tablo 21 e göre araģtırmaya katılanlardan; geleneklere bağlılığa, çok önem verenlerin 81,4 ü, orta düzeyde önem verenlerin 69 u az önem verenlerin 54,8 i hiç önem vermeyenlerin ise 44,4 ü Bir Çocuğun Hayatına Kürtajla Son Vermek Doğru Mu sorusuna Hayır cevabını vermiģlerdir.

60 Tablo 47 AraĢtırmaya katılanların geleneklerine bağlı olma durumlarına göre hangi durumlarda kürtaj yapılabileceğine iliģkin görüģlerinin dağılımı S14SizceHangiDurumlardaKürtajYapılabilir Bebeğin Annenin Sakat Sağlığı Tecavüz kalacağı Tehlikeye Durumlarınd anlaģıldığınd Girdiğinde a a Diğer Toplam S8GeleneklereBağlıO lmaksizcenekadarö nemli Çok N S8GeleneklereBağlıO lmaksizcenekadarö nemli 68,6 13,5 7,1 10,8 100,0 Toplam 31,3 6,2 3,3 4,9 45,6 Orta N S8GeleneklereBağlıO lmaksizcenekadarö nemli 62,3 16,4 8,1 13,2 100,0 Toplam 26,9 7,1 3,5 5,7 43,2 Az N S8GeleneklereBağlıO lmaksizcenekadarö nemli 62,1 21,2 6,1 10,6 100,0 Toplam 4,6 1,6,4,8 7,4 Hiç N S8GeleneklereBağlıO lmaksizcenekadarö nemli 38,2 20,6 5,9 35,3 100,0 Toplam 1,5,8,2 1,3 3,8 Toplam N S8GeleneklereBağlıO lmaksizcenekadarö nemli 64,2 15,6 7,4 12,8 100,0

61 S14SizceHangiDurumlardaKürtajYapılabilir Bebeğin Annenin Sakat Sağlığı Tecavüz kalacağı Tehlikeye Durumlarınd anlaģıldığınd Girdiğinde a a Diğer Toplam S8GeleneklereBağlıO lmaksizcenekadarö nemli Çok N S8GeleneklereBağlıO lmaksizcenekadarö nemli 68,6 13,5 7,1 10,8 100,0 Toplam 31,3 6,2 3,3 4,9 45,6 Orta N S8GeleneklereBağlıO lmaksizcenekadarö nemli 62,3 16,4 8,1 13,2 100,0 Toplam 26,9 7,1 3,5 5,7 43,2 Az N S8GeleneklereBağlıO lmaksizcenekadarö nemli 62,1 21,2 6,1 10,6 100,0 Toplam 4,6 1,6,4,8 7,4 Hiç N S8GeleneklereBağlıO lmaksizcenekadarö nemli 38,2 20,6 5,9 35,3 100,0 Toplam 1,5,8,2 1,3 3,8 Toplam N S8GeleneklereBağlıO lmaksizcenekadarö nemli 64,2 15,6 7,4 12,8 100,0 Toplam 64,2 15,6 7,4 12,8 100,0 Tablo 22 e göre araģtırmaya katılanlardan; geleneklere bağlılığa, çok önem verenlerin 68,6 sı orta düzeyde önem verenlerin 62,3 ü az önem verenlerin 62,1 i hiç önem

NĠJER - ZINDER BÖLGESĠNDE YAġAYAN 15-49 YAġ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMU

NĠJER - ZINDER BÖLGESĠNDE YAġAYAN 15-49 YAġ GRUBU KADINLARIN ÜREME SAĞLIĞI DURUMU T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Burcu TOKUÇ NĠJER - ZINDER BÖLGESĠNDE YAġAYAN 15-49 YAġ GRUBU KADINLARIN ÜREME

Detaylı

SAĞLIK HĠZMETLERĠNDE KALĠTE MALĠYETLERĠ COSTS OF QUALITY IN HEALTHCARE

SAĞLIK HĠZMETLERĠNDE KALĠTE MALĠYETLERĠ COSTS OF QUALITY IN HEALTHCARE Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2014, C.19, S.3, s.313-332. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2014,

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 81

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 81 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2013 81 BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ VE OTELCĠLĠK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠLERĠNĠN MESLEK SEÇĠMĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA

Detaylı

TÜRKĠYE ĠMAM HATĠP LĠSESĠ ÖĞRENCĠ PROFĠLĠ

TÜRKĠYE ĠMAM HATĠP LĠSESĠ ÖĞRENCĠ PROFĠLĠ SUNUġ TÜRKĠYE ĠMAM HATĠP LĠSESĠ ÖĞRENCĠ PROFĠLĠ ARAġTIRMASI (TEMEL SORUNLAR, BEKLENTĠLER ve DEĞER YAPILARI) araģtırması, Doç. Dr. Ertan Özensel ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali Aydemir tarafından gerçekleģtirilmiģtir.

Detaylı

ÖZEL ÖĞRENCĠ YURTLARINDA KALAN ÖĞRENCĠLERĠN YURT YÖNETĠMĠNDEN KAYNAKLANAN SORUNLARA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ (ELAZIĞ ĠLĠ ÖRNEĞĠ)

ÖZEL ÖĞRENCĠ YURTLARINDA KALAN ÖĞRENCĠLERĠN YURT YÖNETĠMĠNDEN KAYNAKLANAN SORUNLARA ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ (ELAZIĞ ĠLĠ ÖRNEĞĠ) The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 5 Issue 4, p. 75-94, August 2012 ÖZEL ÖĞRENCĠ YURTLARINDA KALAN ÖĞRENCĠLERĠN YURT YÖNETĠMĠNDEN KAYNAKLANAN

Detaylı

SEZARYEN DOĞUM SONU SERVĠSTE YATAN ANNELERĠN ALDIKLARI HEMġĠRELĠK BAKIMI ĠLE ĠLGĠLĠ MEMNUNĠYET DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

SEZARYEN DOĞUM SONU SERVĠSTE YATAN ANNELERĠN ALDIKLARI HEMġĠRELĠK BAKIMI ĠLE ĠLGĠLĠ MEMNUNĠYET DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ SEZARYEN DOĞUM SONU SERVĠSTE YATAN ANNELERĠN ALDIKLARI HEMġĠRELĠK BAKIMI ĠLE ĠLGĠLĠ MEMNUNĠYET DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Ayla KAYA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ

Detaylı

İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR ÖNSÖZ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR ÖNSÖZ BÖLÜM İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR ÖNSÖZ BÖLÜM 1. 1 1. Projenin Genel Özeti 2. Kavramsal ve Hukuksal Çerçeve BÖLÜM 2. 2 1. Sorunsal 2. Amaç 3. Denenceler 4. Sayıltı 5. Sınırlılıklar 6. Önem BÖLÜM 3. 7 YÖNTEM 1. Model

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE SON SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠġSĠZLĠK KAYGISINA ĠLĠġKĠN TUTUMLARI ÜZERĠNE BĠR UYGULAMA ÖZET

ÜNĠVERSĠTE SON SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠġSĠZLĠK KAYGISINA ĠLĠġKĠN TUTUMLARI ÜZERĠNE BĠR UYGULAMA ÖZET ÜNĠVERSĠTE SON SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠġSĠZLĠK KAYGISINA ĠLĠġKĠN TUTUMLARI ÜZERĠNE BĠR UYGULAMA Prof. Dr. Bedriye TUNÇSĠPER * Öğr. Gör. Ġbrahim Murat BĠCĠL ArĢ. Gör. Ömer Faruk BĠÇEN ÖZET ĠĢsizlik sorunu

Detaylı

Yatırımcıların Psikolojik Eğilimleri ve Yatırım DavranıĢları Arasındaki ĠliĢki: ĠMKB Hisse Senedi Yatırımcıları Üzerine Bir Uygulama

Yatırımcıların Psikolojik Eğilimleri ve Yatırım DavranıĢları Arasındaki ĠliĢki: ĠMKB Hisse Senedi Yatırımcıları Üzerine Bir Uygulama Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (http://sbe.gantep.edu.tr) 2011 10(1):117-145 ISSN: 1303-0094 Yatırımcıların Psikolojik Eğilimleri ve Yatırım DavranıĢları Arasındaki ĠliĢki: ĠMKB Hisse Senedi

Detaylı

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR KAYMAKAMLIĞI Proje Sahibi Sur Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına Vakıf Başkanı ve Sur Kaymakamı Aydın ERGÜN

Detaylı

AN ASSESSMENT ON PROBLEMS FACED IN TEACHING THE HISTORY OF CENTRAL ASIAN TURKS

AN ASSESSMENT ON PROBLEMS FACED IN TEACHING THE HISTORY OF CENTRAL ASIAN TURKS - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.563-592, TURKEY ORTA ASYA TÜRK TARĠHĠ KONULARININ ÖĞRETĠMĠNDE KARġILAġILAN SORUNLAR ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

Detaylı

DEĞERLERİ KAZANDIRMASINDAKİ ETKİLİLİK AÇISINDAN RESMİ VE ÖRTÜK PROGRAM İLE OKUL DIŞI ETMENLERİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ *

DEĞERLERİ KAZANDIRMASINDAKİ ETKİLİLİK AÇISINDAN RESMİ VE ÖRTÜK PROGRAM İLE OKUL DIŞI ETMENLERİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall 2012, p. 3253-3272, ANKARA-TURKEY DEĞERLERİ KAZANDIRMASINDAKİ ETKİLİLİK AÇISINDAN RESMİ VE ÖRTÜK

Detaylı

KURUM KÜLTÜRÜ VE KURUMSAL İMAJ İLİŞKİSİ: DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

KURUM KÜLTÜRÜ VE KURUMSAL İMAJ İLİŞKİSİ: DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA KURUM KÜLTÜRÜ VE KURUMSAL İMAJ İLİŞKİSİ: DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Gülçin 1 ŞİŞLİ* Sevinç KÖSE** ÖZ Bu araģtırmada üniversite öğrencilerinin kurum kültürü ile kurumsal imaj algıları

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930)

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 1 Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 2 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ 4 1-KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA

Detaylı

SOSYAL İÇERİKLİ PROJELERİN ETKİ ANALİZİ

SOSYAL İÇERİKLİ PROJELERİN ETKİ ANALİZİ PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ 73 T.C. DİYARBAKIR VALİLİĞİ Proje Sahibi Diyarbakır Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi Proje Koordinatörü Hamit ERCENGİZ Bilimsel Çalışma Ekibi Doç. Dr. Behçet ORAL Arş. Gör.

Detaylı

Gönderim Tarihi:05.10.2013 Kabul Tarihi: 10.11.2013

Gönderim Tarihi:05.10.2013 Kabul Tarihi: 10.11.2013 Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kafkas University Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 13, Bahar Spring 2014, 27-44 (DOI:10.9775/kausbed.2014.003) Gönderim Tarihi:05.10.2013

Detaylı

Hukuk ve Adalet Algı ve Beklentiler. KONDA Barometresi Siyasal Araştırmalar Dizisi

Hukuk ve Adalet Algı ve Beklentiler. KONDA Barometresi Siyasal Araştırmalar Dizisi KONDA Hukuk ve Adalet Algı ve Beklentiler Mayıs 2010 KONDA Barometresi Siyasal Araştırmalar Dizisi (Bu rapor abonelerimizle olan sözleşmelerimizin 7/b. maddesinin verdiği izinle yayınlanmıştır) ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

SPORUN ÖĞRETĠLEBĠLĠR ZĠHĠNSEL ENGELLĠ ÇOCUKLARIN SOSYALLEġMELERĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠ (DĠYARBAKIR ÖRNEĞĠ)

SPORUN ÖĞRETĠLEBĠLĠR ZĠHĠNSEL ENGELLĠ ÇOCUKLARIN SOSYALLEġMELERĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠ (DĠYARBAKIR ÖRNEĞĠ) KKTC YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ SPORUN ÖĞRETĠLEBĠLĠR ZĠHĠNSEL ENGELLĠ ÇOCUKLARIN SOSYALLEġMELERĠ ÜZERĠNE ETKĠSĠ (DĠYARBAKIR ÖRNEĞĠ) Hüseyin ÖZTÜRK BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR PROGRAMI

Detaylı

EDĠRNE ĠLĠ MERKEZĠNDE 0-1 YAġ ARASI BEBEĞĠ OLAN ANNELERĠN. ANKSĠYETE DÜZEYLERĠ VE YARDIM ARAMA DAVRANIġLARI

EDĠRNE ĠLĠ MERKEZĠNDE 0-1 YAġ ARASI BEBEĞĠ OLAN ANNELERĠN. ANKSĠYETE DÜZEYLERĠ VE YARDIM ARAMA DAVRANIġLARI T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HEMġĠRELĠK ANABĠLĠM DALI HALK SAĞLIĞI HEMġĠRELĠĞĠ DanıĢman: Yrd. Doç. Dr. Ġlknur DĠNDAR EDĠRNE ĠLĠ MERKEZĠNDE 0-1 YAġ ARASI BEBEĞĠ OLAN ANNELERĠN ANKSĠYETE

Detaylı

MOTİVASYONDA KULLANILAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞ DOYUMUNA ETKİLERİ: BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

MOTİVASYONDA KULLANILAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞ DOYUMUNA ETKİLERİ: BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8(1) 2008: 69-91 MOTİVASYONDA KULLANILAN ÖZENDİRME ARAÇLARININ İŞ DOYUMUNA ETKİLERİ: BEŞ VE DÖRT YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA THE EFFECTS OF INCENTIVE

Detaylı

SAĞLIK HĠZMETLERĠ SEKRETERLĠĞĠ

SAĞLIK HĠZMETLERĠ SEKRETERLĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI SAĞLIK HĠZMETLERĠ SEKRETERLĠĞĠ HIZ VE ORAN 720S00019 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

EUROPEP AİLE HEKİMLİĞİ MEMNUNİYETİ ÖLÇEĞİNE GÖRE GÜMÜŞHANE AİLE HEKİMLİĞİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI. Sedat BOSTAN 1, Kamil HAVVATOĞLU 2

EUROPEP AİLE HEKİMLİĞİ MEMNUNİYETİ ÖLÇEĞİNE GÖRE GÜMÜŞHANE AİLE HEKİMLİĞİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI. Sedat BOSTAN 1, Kamil HAVVATOĞLU 2 EUROPEP AİLE HEKİMLİĞİ MEMNUNİYETİ ÖLÇEĞİNE GÖRE GÜMÜŞHANE AİLE HEKİMLİĞİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI Sedat BOSTAN 1, Kamil HAVVATOĞLU 2 ÖZET GümüĢhane de 10 uncu yılına yaklaģan Aile Hekimliği (AH) uygulamasını

Detaylı

MORTGAGE-ĠPOTEKLĠ KONUT FĠNANSMAN-SĠSTEMĠ VE BU SĠSTEMĠN TÜRKĠYE DE UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ Murat BERBEROĞLU 1

MORTGAGE-ĠPOTEKLĠ KONUT FĠNANSMAN-SĠSTEMĠ VE BU SĠSTEMĠN TÜRKĠYE DE UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ Murat BERBEROĞLU 1 MORTGAGE-ĠPOTEKLĠ KONUT FĠNANSMAN-SĠSTEMĠ VE BU SĠSTEMĠN TÜRKĠYE DE UYGULANABĠLĠRLĠĞĠ Murat BERBEROĞLU 1 ÖZET Mortgage sistemi dünyada çok uzun yıllardan beri uygulanmakta olan bir konut finansman sistemidir.

Detaylı

HARİTALAMA ÇALIŞMASI RAPORU

HARİTALAMA ÇALIŞMASI RAPORU haritalama BELGELEME VE RAPORLAMA YOLUYLA TÜRKİYE DE AYRIMCILIKLA MÜCADELE PROJESİ HARİTALAMA ÇALIŞMASI RAPORU Hazırlayanlar SEVİNÇ ERYILMAZ DİLEK ULAŞ KARAN İstanbul, Aralık 2010 HARĠTALAMA ÇALIġMASI

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ i TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ADOLESAN ANNELERĠN ERĠġKĠN ANNELERLE SOSYODEMOGRAFĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN, ANNE VE BEBEĞE AĠT RĠSKLERĠNĠN, DOĞUMDAN SONRAKĠ ĠLK BĠR AYLIK

Detaylı

KÜRTLER ve KÜRT SORUNU BEKİR AĞIRDIR

KÜRTLER ve KÜRT SORUNU BEKİR AĞIRDIR KÜRTLER ve KÜRT SORUNU BEKİR AĞIRDIR Kasım 2008 1 KÜRTLER ve KÜRT SORUNU İçindekiler A. BULGULAR... 3 1. AraĢtırmalar hakkında... 3 2. Kürtlerin Sayısı... 3 3. Temel demografik bulgular... 5 i. Eğitim...

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI İLE DOĞRU YAZMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ * ÖZET

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI İLE DOĞRU YAZMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1441-1453, ANKARA-TURKEY ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARI İLE DOĞRU YAZMA BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Detaylı

MUTLU ÇOCUKLAR DERNEĞĠ ÇOCUKLARDA İLETİŞİM ARAÇLARI BAĞIMLILIĞI (ANKET ÇALIŞMASI TEKNİK RAPORU) Dr. Salih AKYÜREK

MUTLU ÇOCUKLAR DERNEĞĠ ÇOCUKLARDA İLETİŞİM ARAÇLARI BAĞIMLILIĞI (ANKET ÇALIŞMASI TEKNİK RAPORU) Dr. Salih AKYÜREK MUTLU ÇOCUKLAR DERNEĞĠ ÇOCUKLARDA İLETİŞİM ARAÇLARI BAĞIMLILIĞI (ANKET ÇALIŞMASI TEKNİK RAPORU) 211 Dr. Salih AKYÜREK ÇOCUKLARDA ĠLETĠġĠM ARAÇLARI BAĞIMLILIĞI (Bilgisayar Ġnternet Cep Telefonu Televizyon)

Detaylı

MESLEKİ LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇME YETERLİLİKLERİ VE MESLEK SEÇİMLERİNE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

MESLEKİ LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇME YETERLİLİKLERİ VE MESLEK SEÇİMLERİNE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ MESLEKİ LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇME YETERLİLİKLERİ VE MESLEK SEÇİMLERİNE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Proje Ekibi Halil Yakup ÇOŞKUN Yasin ÇAĞIL Danışman Öğretmen: Volkan Alparslan KILIÇ Körfez

Detaylı

OTEL ĠġLETMELERĠNDE MARKALAġMANIN TÜKETĠCĠ SATINALMA DAVRANIġI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNĠ BELĠRLEMEYE YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA

OTEL ĠġLETMELERĠNDE MARKALAġMANIN TÜKETĠCĠ SATINALMA DAVRANIġI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNĠ BELĠRLEMEYE YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA Ege Akademik BakıĢ / Ege Academic Review 8 (1) 2008: 93-120 OTEL ĠġLETMELERĠNDE MARKALAġMANIN TÜKETĠCĠ SATINALMA DAVRANIġI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠNĠ BELĠRLEMEYE YÖNELĠK BĠR ARAġTIRMA AN INVESTIGATION TO DETERMINE

Detaylı