Demiryolu. önceliðim olacak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Demiryolu. önceliðim olacak"

Transkript

1 "Kontrolsüz diyabet uzuv kaybýna yol açar" Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi bilim etkinlikleri kapsamýnda Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonu'nda 2. Diyabetik Ayak Sempozyumu düzenlendi. Etkinliðe Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý, Kamu Hastaneler Birliði Ýl Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani ve Hastane Yöneticisi Uzm. Dr. Fahri Þahin ile çok sayýda saðlýk çalýþaný katýldý. Sempozyum açýlýþýnda konuþma yapan Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý, baþarýyla tamamlanan ilk sempozyumdan edinilen kazanýmlarý özetledi DA "Hattuþa'nýn arkeolojik kazýsý için 400 yýl hedefi çok uzun bir süre" "Kültür Öncelikli Kalkýnmada Kayseri Modeli" temasýyla yapýlan Tarihi Kentler Birliði Kayseri Buluþmasý'na katýlan Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, Hattuþa'nýn tanýtýmý, Boðazkale'nin bir turizm üsse haline gelmesi için Tarihi Kentler Birliði Danýþma Kurulu Baþkaný ve Çekül Vakfý Baþkaný Metin Sözen ile de görüþme yaptý. 6 DA 30 EYLÜL 2014 SALI 40 KURUÞ Demiryolu Vedat Canbek Vali Ahmet Kara önceliðim olacak Vali Ahmet Kara, artýk kiþi kahramanlýðý döneminin sona erdiðini ifade ederek, ekip çalýþmasýnýn baþarýyý getireceðini kaydetti. Çorum Valiliði görevine dün baþlayan Ahmet Kara, açýklamalarda bulundu. Çorum'a yararlý hizmetler yapmaya çalýþacaklarýný dile getiren Ahmet Kara, "Bu süreçte herkesin yardýmýný bekliyoruz. Ýnþallah hayýrlý hizmetler yapacaðýz. Bu hizmetleri yaparken eksiklik olabilir. Bunlarý deðerlendiririz. Hepinizin huzurunda söz veriyorum, ihmalim olmayacaktýr. Ýþ disiplinine önem veren biriyim. 3 DE Kredi kullanýp borcunu ödeyemeyenlere faiz affý Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Vedat Canbek, kooperatiften kredi kullanýp borcunu ödeyemeyen esnafa faiz affý müjdesi verdi. Kredi borcu olanlarýn yapýlandýrma imkanýndan yararlanmalarýný isteyen Canbek, 24 Eylül 2014 tarihi itibariyle Merkez Birliði'nce uygulamaya konan bu düzenlemeye göre getirilen yapýlandýrmadan faydalanmak isteyenlerin 31 Ekim 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar müracaat etmeleri gerektiðini kaydetti. 3 DE Torba Yasa'nýn oda aidatý, sosyal güvenlik ve vergi borçlarý için uygun yapýlandýrmalar içerdiðini belirten Yalçýn Kýlýç, esnaf ve sanatkarlarýn bu fýrsattan yararlanmalarýný istedi. Yalçýn Kýlýç Kýlýç'tan esnafa borç yapýlandýrma çaðrýsý 5 de Sait Topoðlu uðurlandý Mülki Amirler kararnamesi ile Uþak Vali Yardýmcýlýðýna atanan Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Çorum'dan ayrýldý. Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu için dün saat 09.00'da Valilik önünde uðurlama programý düzenlendi. Vali Yardýmcýsý Topoðlu, "Çorum'dan iyi izlenimlerle ayrýlýyorum. Ýzmir'den ilk geldiðim de biraz zor olmuþtu. Gelirken üzüldük þimdi bir de giderken üzülüyoruz. Tüm arkadaþlarla iyi bir çalýþma yaptýk. Bilerek bilmeyerek kýrdýðýmýz üzdüðümüz kiþiler varsa hepsinden özür diliyorum. a 2 DE Hitit Üniversitesi, Kazakistan'da tanýtýldý 2 DE Alaca'ya vidanjör, Laçin'e yol süpürme aracý Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnýn yerel yönetimlere çevre destekleri kapsamýnda Alaca Belediyesine vidanjör kamyonu, Laçin Belediyesine de yol süpürme aracý verilecek.araçlarýn müjdesini veren Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Çevre kirliliðinin giderilmesi, çevrenin korunmasý, iyileþtirilmesi ve temizlenmesi amacýyla Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýmýzýn yerel yönetimlerimize destekleri devam etmektedir. 6 DA En çok madencilik ve taþ ocakçýlýðý sektörleri iþçi bulamýyor ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, 2014 yýlý 1. Dönem Çorum Ýþgücü Piyasasý Talep Araþtýrmasý'nýn tamamlandýðýný belirtti. Zafer Eyvaz konu hakkýnda yaptýðý açýklamada araþtýrmanýn sonuçlarýna deðindi.ýstihdamýn artýrýlmasý ve iþsizliðin azaltýlmasýnýn, eðitimin iþgücü talebine duyarlýlýðýnýn artýrýlmasýna... Zafer Eyvaz 7 de KATÝD yönetiminden OKA'ya ziyaret Karadeniz Turistik Ýþletmeciler Derneði Baþkaný Murat Toktaþ ve Genel Sekreter Onur Býyýklý turizm sektöründe daha etkin olmak, sektörün paydaþlarý ile ortak projeler... Balon ve uçurtma uçurarak saðlýklý yaþama' dikkat çektiler Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü, "Saðlýklý Yaþam ve Hareket Yýlý" etkinlikleri kapsamýnda, "Anne, Baba ve Çocuklarla Yürüyoruz" konulu balon-uçurtma etkinliði düzenledi. Gülsün Mert Mikroskop 7 DE 7 DE 6 DA ' Helal ile haram kazanç arasýndaki fark!' Cansu-yu

2 YILDIZ HABER 2 Sait Topoðlu uðurlandý YILDIZ AJANDA Koçaklar Tarým makineleri Ön Muhasebe Elemaný arýyor Bünyemizde istihdam edilmek üzere LKS LOGO Programýný bilen, Askerliðini yapmýþ, ön muhasebe de tecrübeli eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Koçaklar Tarým Makineleri Ýmsâk : 05:02 Güneþ : 06:28 Öðle : 12:37 Ýkindi : 15:54 Akþam : 18:34 Yatsý : 19: Kanûnî Sultan Süleyman Hânýn taht'a çýkmasý (1520) - Azerbaycan'ýn baðýmsýzlýðý (1991) - Turnageçimi Fýrtýnasý Sözü ve hareketleri ile sana Allahü teâlâyý ve âhýreti hatýrlatmayan kimse ile arkadaþ olma! Ýbni Atâullah "Rahmetullahi aleyh" Adres:Akþemseddin Caddesi No:20 ( Terminal civarý) Tel: ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR Bünyemizde istihdam edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. MODLÝFE Tel: Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16 ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: Mülki Amirler kararnamesi ile Uþak Vali Yardýmcýlýðýna atanan Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Çorum'dan ayrýldý. Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu için dün saat 09.00'da Valilik önünde uðurlama programý düzenlendi. Vali Yardýmcýsý Topoðlu, "Çorum'dan iyi izlenimlerle ayrýlýyorum. Ýzmir'den ilk geldiðim de biraz zor olmuþtu. Gelirken üzüldük þimdi bir de giderken üzülüyoruz. Tüm arkadaþlarla iyi bir çalýþma yaptýk. Bilerek bilmeyerek kýrdýðýmýz üzdüðümüz kiþiler varsa hepsinden özür diliyorum. Haklarýný helal etmelerini istiyorum. Uþak'ta her zaman kapýmýz açýk" dedi. Yasin YÜCEL Hitit Üniversitesi, Kazakistan'da tanýtýldý Ulusal ve uluslararasý çerçevede tanýtým etkinliklerine önem veren Hitit Üniversitesi, Kazakistan'ýn baþkenti Astana ve Almatý þehirlerinde düzenlenen Uluslararasý Eðitim Fuarý'nda öðrencilerle buluþtu. Gerçekleþtirilen eðitim fuarýna Rektör Danýþmaný/Mühendislik Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nihan Kaya, Basýn ve Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Ýsmail Eker ve Halkla Ýliþkiler Birimi personeli Erdoðan Atmaca katýldý. Uluslararasý arenada, eðitim ve araþtýrma alanlarýnda karþýlýklý iþ birliðini arttýrmak adýna Hitit Üniversitesi tarafýndan imzalanan protokoller kapsamýnda, bir önceki eðitim yýlýnda üniversitede öðrenim gören yabancý uyruklu Kazak öðrencilerinde üniversite standýnda görev alarak tanýtýma katký saðladýlar. Dünyanýn farklý ülkelerinden gelen üniversitelerin yaný sýra Türkiye'den ve Kazakistan'dan da üniversitelerin katýldýðý fuarda, Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðýnýn ve Baþbakanlýk Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðýnýn da temsilcileri yer aldý. Tercih edilirliðinin daha da artmasý için "Marka Þehir, Dünya Üniversitesi" sloganýyla eðitimde uluslararasýlaþmaya büyük önem veren Hitit Üniversitesi, yerli ve yabancý birçok üniversitenin katýlýmý ile gerçekleþtirilen Uluslararasý Eðitim Fuarý'nda öðrencilerin ilgi odaðý oldu. Haber Servisi Günün Þiiri Bir pýnar baþý Pýnarýn taþýna oturmuþ haným Yanýna varýnca kaynadý kaným Kimi gözlüyorsun söledim bacým Allah bunu nede güzel yaratmýþ Ne duruyosun sen burada yalnýz Eþin seni arar bulamaz Eþin seni evde arar bulamaz Buruya gelirler yatda yaramaz Cenabýl allahým güzel yaratmýþ Güzellerin kalem oynar karþýnda Baktým endamýna on beþ yaþýnda Aþýk olan düþer senin peþinde Cenabýl allahým güzel yaratmýþ Sallanýp geliyon çarþý pazardan Allah esirgesin seni nazardan Ne alýp neler satdýn pazardan Allahým nede güzel yaratmýþ Dolanýp geldinde çeme baþýna Söyle baktým gerdanýna kaþýna Ne güzel çiçek takmýþýn döþüne Allahým nede güzel yaratmýþ Kekili yüzüne kolye eylemiþ Meskanný bilmiyorum nerde eðlemiþ Eþin kimdir sende kimle evlendin Cenabýl allahým güzel yaratmýþ (Koçak Derki) güzellerin överim Tatlý dille güler yüzü severim Konuþur tanýþýr sohbet ederim Cenabýl allahým güzel yaratmýþ HAVA DURUMU Rýza Koçak Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,2781 2,2786 EUR 2,8948 2,8958 STERLiN 3,7007 3,7034 JPY YENi 2,0838 2,0844 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. NÖBETÇÝ ECZANELER ALBAYRAK ECZANESÝ TEL: ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI ÝPEKLÝ LOZAN ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. NO:156/34 - BAÐLARA GÝDEN YOL ÜZERÝ -Önemli Telefonlar- Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Yýl: 10 Sayý: EYLÜL 2014 SALI ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 Vali Ahmet Kara göreve baþladý Son Valiler Kararnamesi ile Çorum Valiliðine atanan Ahmet Kara dün göreve baþladý. Ahmet Kara için Valilik önünde saat 11.00'da karþýlama programý düzenlendi. Karþýlamaya Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Garnizon Komutaný Jn. Albay Ahmet Çelik, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý ve diðer protokol üyeleri katýldý. Vali Ahmet Kara, Valiliðe geliþinde çiçeklerle karþýlandý. Kendini karþýlamaya gelen protokol üyeleri ile tanýþan Vali Ahmet Kara, daha sonra makamýna geçerek burada gazetecilere açýklamalarda bulundu. Basýn mensuplarýnýn da kamu hizmeti yaptýklarýný ifade ederek, "Basýn mensuplarýyla her ay görüþ alýþveriþi yapacaðýz. Ýnþallah güzel hizmetler üreteceðiz. Bu süreçte herkesin yardýmýný bekliyoruz" dedi. AHMET KARA KÝMDÝR? Ahmet Kara 1953 yýlýnda Erzincan'da doðdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ýktisat ve Maliye Bölümünden 1977 yýlýnda mezun oldu. Edirne Ýl Maiyet memurluðu, Sarýgöl, Uludere, Kurucaþile kaymakam vekillikleri, Akdaðmadeni kaymakamlýðý ve belediye baþkanlýðý, Adýyaman Ýl Hukuk Ýþleri Müdürlüðü, Hýnýs, Çal kaymakamlýklarý, Ýçiþleri Bakanlýðý Mülkiye Müfettiþliði, Mülkiye Baþmüfettiþliði, Baþbakanlýk Baþmüþavirliði, vekaleten Müsteþar Yardýmcýlýðý, Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreter Yardýmcýlýðý, Kültür ve Turizm Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýlýðý yaptý. 11 Haziran 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararý ile Kars Ýline Vali olarak atandý. 3 Aðustos 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan valiler kararnamesi ile merkeze atandý. 15 Eylül 2014 tarih ve 6780 nolu müþterek kararname ile Çorum Valiliðine atandý. Evli ve 2 çocuk babasý. Fatih AKBAÞ "Demiryolu önceliðim olacak" Ahmet Kara Vali Ahmet Kara, artýk kiþi kahramanlýðý döneminin sona erdiðini ifade ederek, ekip çalýþmasýnýn baþarýyý getireceðini kaydetti. Çorum Valiliði görevine dün baþlayan Ahmet Kara, açýklamalarda bulundu. Çorum'a yararlý hizmetler yapmaya çalýþacaklarýný dile getiren Ahmet Kara, "Bu süreçte herkesin yardýmýný bekliyoruz. Ýnþallah hayýrlý hizmetler yapacaðýz. Bu hizmetleri yaparken eksiklik olabilir. Bunlarý deðerlendiririz. Hepinizin huzurunda söz veriyorum, ihmalim olmayacaktýr. Ýþ disiplinine önem veren biriyim. Bunla ilgili konularý bürokrat arkadaþlarýmla konuþacaðým. Kara, 1980 yýlýnda Sungurlu'da müfettiþ olarak görev yaptýðýný ve bu süre içerisinde Çorum'un sosyal yapýsýný tanýma fýrsatý bulduðunu kaydetti. Demiryolunun Çorum ekonomisi için ne kadar önemli olduðunu bildiðini dile getiren Kara, Demiryolunun ilgileneceði konularýn baþýnda geldiðini de söyledi.vali Kara ilk ziyaretini ise 30 Eylül Salý günü Ýskilip ilçesine yapacaðýný ve geçirdiði trafik kazasý sonrasýnda 3 arkadaþý ile þehit olan polis memuru Fatih Saðýr'ýn ailesi ve mezarýný ziyaret edeceðini açýkladý. Fatih AKBAÞ Kredi kullanýp borcunu ödeyemeyenlere faiz affý Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Vedat Canbek, kooperatiften kredi kullanýp borcunu ödeyemeyen esnafa faiz affý müjdesi verdi. Kredi borcu olanlarýn yapýlandýrma imkanýndan yararlanmalarýný isteyen Canbek, 24 Eylül 2014 tarihi itibariyle Merkez Birliði'nce uygulamaya konan bu düzenlemeye göre getirilen yapýlandýrmadan faydalanmak isteyenlerin 31 Ekim 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar müracaat etmeleri gerektiðini kaydetti. Vedat Canbek, borçlarýný ödeyemeyen ve ödeme güçlüðü çeken esnaf ve sanatkarlara kolaylýk saðlanmasý amacýyla kredi faizlerinin yapýlandýrýlmasý ile ilgili karara varýlan yapýlandýrmadan,kredi borcu 30 Nisan 2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce kooperatif takibine intikal eden icra takibi baþlatýlmýþ olsun veya olmasýn esnaf ve sanatkarlarýn 31 Ekim 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar kooperatife baþvurmalarý halinde bu haktan yararlanabileceklerini ifade etti.borcun peþin ödenmesi durumunda temerrüt faizinin tamamýnýn silineceðini aktaran Canbek, 6 ay taksit talep edenlere yüzde 6, 12 aya kadar yüzde 12, 18 aya kadar da yüzde 18 faiz oraný üzerinden taksitlendirme yapýlacaðýný söyledi. Yapýlandýrma ile ilgili daha geniþ bilgi almak ve borcunu ödemek isteyen esnaf ve sanatkarlarýn son günü beklemeden biran önce kooperatiflerine uðramalarýný isteyen Vedat Canbek, kredi Vedat Canbek borcu olanlarýn yapýlandýrma fýrsatýný kaçýrmamalarý çaðrýsýný yineledi. Canbek ayrýca yaklaþan Kurban Bayramý dolayýsýyla tüm esnaf ve sanatkarlarýn bayramýný kutlayarak, hayýrlý iþler ve bol kazanç diledi. Haber Servisi Darüþþafaka'da eðitim görecekler Türkiye'nin en köklü eðitim kurumlarý arasýnda yer alan ve 151 yýldýr "Eðitimde Fýrsat Eþitliði" misyonuyla annesi veya babasý hayatta olmayan, maddi olanaklarý yetersiz, yetenekli çocuklara kaliteli eðitim fýrsatý sunan Darüþþafaka, bu yýl da Türkiye'nin farklý illerinden baþarýlý öðrencilere kapýlarýný açtý. Türkiye Ýþ Bankasý'nýn Darüþþafaka ile birlikte yürüttüðü, Türkiye'nin en uzun soluklu ve katma deðeri yüksek eðitim projelerinden biri olan 81 Ýlden 81 Öðrenci kapsamýnda, her yýl 81 öðrencinin Darüþþafaka'daki bütün masraflarý banka tarafýndan karþýlanýyor.bu yýl Çorum'dan sýnava girerek baþarý gösteren ve Darüþþafaka'da okumaya hak kazanan öðrenciler Emre Yaman ve Eren Yaman oldu. Çorum'un gururu olan baþarýlý öðrencilerin Darüþþafaka'daki eðitim hayatlarý boyunca tüm giderleri Ýþ Bankasý tarafýndan Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Çiftçi Kayýt Sisteminde (ÇKS) bu yýl hem 2014, hem de 2015 yýlý kayýtlarýnýn yapýlacaðýný bildirerek, "2014 ÇKS kaydýnda son gün 1Ekim Çarþamba. Çiftçilerimizin, maðduriyet yaþamamalarý için 2014 ÇKS baþvurularýný 1 Ekim 2014 Çarþamba günü mesai saati bitimine kadar yaptýrmalarý gerekiyor" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn, 29 Aðustos 2014 tarihinde sona eren ÇKS baþvurularýyla ilgili süreyi, 1 Ekim 2014 Çarþamba tarihine kadar uzattýðýný hatýrlattý. Yoðunluk yaþanma ihtimali göz önünde bulundurularak çiftçilerin bir an önce ÇKS kayýtlarýný yaptýrmalarý gerektiðini vurgulayan Bayraktar, üreticilerin bu yýla mahsus iki ÇKS baþvurusu yapacaðý konusunda da uyardý. -HEM 2014 HEM DE 2015 ÇKS BAÞVURULARI YAPILACAK- Yeni ÇKS yönetmeliðine göre, üreticilerin bu yýl hem 2014, hem de 2015 yýlý ÇKS karþýlanacak. 7. yýlýna giren 81 Ýlden 81 Öðrenci projesinde okuttuðu öðrenci sayýsý 460'a ulaþan Ýþ Bankasý, üniversiteye devam eden Darüþþafakalý öðrencilere de destek olmayý sürdürecek. Öðrencilerine kaliteli eðitim, sosyal geliþim ve sýcak bir yuva ortamý saðlamayý hedefleyen Darüþþafaka'da okuyan öðrenciler 6. sýnýftan itibaren Ýngilizce dil eðitimlerinin yaný sýra Fransýzca veya Almanca'yý seçerek ikinci bir yabancý dil de öðreniyor. Çocuklarýn sosyal geliþimine de büyük önem verilen Darüþþafaka'da her öðrenci bir enstrüman çalýyor ve bir spor dalý ile ilgileniyor. Projenin baþladýðý öðretim yýlýnda Darüþþafaka'da 4. sýnýfa baþlayan öðrencilerin üniversiteden mezun olacaklarý yýla kadar Ýþ Bankasý'nýn desteklediði öðrenci sayýsý 1.000'i aþacak, ayrýlan kaynak ise 100 milyon dolara ulaþacak. Haber Servisi ÇKS kaydýnda son gün 1 Ekim Çarþamba baþvurularýný yaptýracaklarýna dikkati çeken Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Daha önce, ÇKS için çiftçi müracaatlarýnýn yýl sonuna kadar sürmesi nedeniyle ortaya çýkan alýþkanlýklarýndan dolayý bazý çiftçilerin süre uzatýmlarýna raðmen halen 2014 üretim yýlý ÇKS müracaatlarýný baþvuru süresi içinde yapamadýklarýný görüyoruz ÇKS kaydýnda son gün 1Ekim Çarþamba. Çiftçilerimizin, maðduriyet yaþamamalarý için 2014 ÇKS baþvurularýný 1 Ekim 2014 Çarþamba günü mesai saati bitimine kadar yaptýrmalarý gerekiyor. Üreticilerimiz olasý sýkýþýklýklarý düþünerek, son gününü beklemeden Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýmýzýn il ve ilçe müdürlüklerine müracaat edip bir an önce 2014 yýlý ÇKS baþvurusunu yaptýrmalarýnda fayda var." Bayraktar, tarýmsal desteklerden yararlanabilmek için ÇKS baþvurularýnýn yapýlmasý zorunluluðu bulunduðunu, bu nedenle ÇKS kayýtlarýnýn ihmal edilmemesinin büyük önem taþýdýðýný bildirdi. Haber Servisi

4 olmaksýzýn bir bütünlük içerisinde lisans tamamlama programlarý aracýlýðýyla, yükseköðretim hizmetlerinin olaðan iþleyiþine etki etmeksizin lisans mezunu olma fýrsatý sunulabilir. Bu çerçevede, ilgili kamu kurum ve kuruluþlarý ile yetkili sendikalarýn görüþ ve önerilerini de almak suretiyle Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, YÖK ve Devlet Personel Baþkanlýðý'nýn ortak yürüteceði çalýþma ile lisans tamamlama programlarý düzenlenmesine yönelik ivedi bir süreç iþletilmesi, kamu hizmetlerine yönelik etkinlik ve verimlilik unsurlarý ile kamu görevlilerinin liyakatine olumlu katký saðlayacaktýr. Saðlýk- Sen'in "Saðlýk Çalýþanlarý Türkiye Buluþmasý" programýnda - o dönem 61. Hükümetin Baþbakaný olan- Cumhurbaþkanýmýz tarafýndan saðlýk çalýþanlarýna yönelik lisans tamamlama programý açýlmasý talimatý verildiði de göz önüne alýnmak suretiyle; ön lisans mezunu kamu görevlilerine, mezun olduklarý ön lisans programlarý ile yürüttükleri görev ve kadro unvanlarý birlikte deðerlendirilmek suretiyle lisans düzeyinde yükseköðretim programý mezunu olma fýrsatý sunacak TEK YILDIZ HABER 4 Saðlýk-Sen taleplerini Davutoðlu'na sundu Mahir ODABAÞI BABA SÖZLER 16 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmsý lisans tamamlama programý açýlmasý uygun olacaktýr. Saðlýk kurumlarýnda Hacý Nuri Lafcý Saðlýk-Sen Genel Merkezi tarafýndan Baþbakan kreþ açýlmasýnýn zorunlu olmasý; 24 saat saðlýk hizmeti sunan Ahmet Davutoðlu'na sunulan talepler hakkýnda açýklama yaptý. saðlýk çalýþanlarý, çocuklarýnýn bakýmý konusunda ciddi sorunlar yaþamaktadýr. Lafcý Baþbakan Davutoðlu'na sunduklarý talepler hakkýnda þu bilgileri Özellikle büyük þehirlerde, eþi de saðlýk çalýþaný olan ve verdi: çocuklarýna bakacak bir yakýný bulunmayanlar için, her saðlýk kuruluþunda Saðlýk Çalýþanlarýnýn Yýpranma Payý (Fiili Hizmet Zammý) kreþ açýlmasýnýn zorunlu hale getirilmesi, 24 saat esasýyla Kapsamýna Alýnmasý; Konfederasyonumuza baðlý ve Saðlýk ve Sosyal hizmet veren kuruluþlarda ise kreþlerin de 24 saat açýk olmasý gerekmektedir. Hizmet Kolu'nun yetkili sendikasý Saðlýk-Sen'in 13 Mayýs 2014 tarihinde Bu yöndeki talebimizin Cumhurbaþkanýmýz Sayýn gerçekleþtirdiði "Saðlýk Çalýþanlarý Türkiye Buluþmasý" programýnda, Erdoðan'ýn kabul edilmesinin ardýndan, Saðlýk Bakanlýðý, geçtiðimiz saðlýk çalýþanlarýnýn fiili hizmet zammýndan yararlananlar haftalarda kreþ açýlmasýna yönelik bir genelge yayýnlamýþtýr. Ancak, kapsamýna alýnmasý talep edilmiþtir. O tarihte 61. Hükümetin sürecin hýzlandýrýlmasý, süre konulmamasý ve mevcut kreþlerin 24 saat Baþbakaný olarak programa teþrif eden Cumhurbaþkanýmýz Recep açýk kalmasý konusunda gerekli çalýþmalarýn yapýlmasý gerekmektedir. Tayyip ERDOÐAN, saðlýk çalýþanlarýnýn fiili hizmet zammý (yýpranma Ek ödemenin emekliliðe yansýtýlmasý; Saðlýk çalýþanlarýnýn maaþlarý, payý) talebini olumlu karþýlamýþ ve yeni yasama yýlýna yetiþecek þekilde diðer meslek gruplarýna göre az olmasýna karþýn, ek ödeme (döner sermaye) saðlýk çalýþanlarýna her 5 yýl için 1 yýl fiili hizmet zammý verilmesi ile maaþlarýn artýrýlmasý yoluna gidilmektedir. Ancak, ek konusunda hazýrlýk yapýlmasý için Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný ödemelerin emekliliðe yansýtýlmamasý, saðlýk çalýþanlarýnýn maðduriyetine Sn. Faruk ÇELÝK'i talimatlandýrmýþtýr. Yasama yýlýnýn 1 Ekim 2014 tarihinde yol açmaktadýr. Saðlýk çalýþanlarý emekli olduklarýnda, baþlayacak olmasý durumu da dikkate alýnarak, saðlýk çalýþanlarýnýn aldýklarý toplam maaþ yerine, ek ödemesiz maaþlarý üzerinden emekli fiili hizmet zammýndan yararlanmasý konusunda bizzat maaþý alacaklar ve büyük bir kayýp yaþayacaktýr. Bu maðduriyetin Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan verilen sözün giderilmesi için, ek ödemelerin emekliliðe yansýtýlmasý gerekmektedir. kazanýma dönüþmesi için gerekli yasal düzenlemenin hazýrlanmasý ve Görevde yükselme ve unvan deðiþiklið sýnavý açýlmasý; Saðlýk konuyla ilgili olarak Saðlýk-Sen'in görüþlerinin alýnmasý uygun olacaktýr. Bakanlýðý, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile üniversite has- Kamu Görevlilerine Yönelik Lisans Tamamlama Programlarý tanelerinde görevde yükselme ve unvan deðiþikliði sýnavý uzun bir Açýlmasý; Kamu personel sistemimiz içerisinde azýmsanmayacak sayýda süredir yapýlmamaktadýr. Bu boþalan kadrolara yeni atamalarýn yapýla- ön lisans mezunu kamu görevlisi bulunmaktadýr. Geçmiþten mamasý ve yeterli hizmetin sunulamamasý sonuçlarýný ortaya çýkar- günümüze birçok bakanlýk, kamu kurum ve kuruluþu, kendi personeline maktadýr. Ayrýca alýnan kariyer eðitimi sonucu oluþan birikim, yönelik lisans tamamlama programý düzenlenmesi yönünde sýnavlarýn yapýlmamasý sebebiyle hizmete yansýmamaktadýr. Bunun faaliyet gerçekleþtirmiþ ve olumlu yaný sýra, Saðlýk Bakanlýðý'nda sonuçlar almýþtýr. Üniversite görevde yükselme ve unvan sayýsýnýn artmýþ olmasý ve her ilimizde deðiþikliðini kazanmasýna karþýn üniversite bulunmasý gibi VHKÝ kadrosuna atamasý yapýl- durumlar dikkate alýnarak merkezi mayan 2351 kiþinin atamasýnýn nitelikte bir koordinasyon yapýlmasý, yaþanan maðduriyeti çerçevesinde, kamu görevlilerinin giderecektir. Vekil ebe bakanlýk/kurum/kuruluþ ayýrýmý hemþirelerle, kamu görevlisi olmayan aile saðlýðý merkezi çalýþanlarýna kadro verilmesi; Sözleþmeli personelin kadroya geçirilmesi sürecinde vekil ebe hemþirelerden süre sýnýrlamasýna takýlanlarýn yaþadýðý kadro soru- Hacý Nuri Lafcý nunun çözülmesi, sayýlarý çok fazla olmayan bu arkadaþlarýmýzýn maðduriyetlerini giderecektir. Ayrýca, kamu görevlisi olmamasýna karþýn, Aile Saðlýðý Merkezleri'nde görev yapan saðlýk çalýþanlarýnýn kadro beklentisinin karþýlanmasý da çalýþma barýþýna katký sunacak, hizmet kalitesinin artmasýný saðlayacaktýr. Performans sistemi yeniden düzenlenmeli; Saðlýk çalýþanlarýna verilen ek ödemeyi belirlemede kullanýlan performans sistemi, uygulamada adaletsizlikleri beraberinde getirmektedir. Önceliðin sunulacak saðlýk hizmeti olmasýna karþýn, performansýn ön plana çýkmasý gibi durumlarýn ortaya çýkmamasý için, adaletli ve bütün saðlýk çalýþanlarýna hitap eden yeni bir performans sistemi hayata geçirilmelidir. Yüzde 70 sabit, yüzde 30'u performansa dayalý sistemin daha adaletli olacaðýný düþünüyoruz."haber Servisi Özgür Eðitim Sen'den ücretsiz ders kitabý tepkisi! Hayat acýmasýzdýr. Bazen madalya takýlmasý gereken insana menfaat çakýþmasýnda halk tabiri ile kulp takarýz. Sonra da oturup oh diyerek bir güzel seyrine bakarýz. Bir yere yolculuk yapacaðýn zaman biletini en az üç gün önceden almaya veya ayýrttýrmaya çalýþ. Son ana býrakýrsan yer bulamayabilirsin. Ama önceden tedbirini alýrsan hiç olmazsa istediðin koltukta yolculuk yaparsýn. Bir yere müracaat edeceðin zaman istenilen belgeleri tek tek kontrol edip dosyana koy. En basiti diplomayý götürüp te fotokopisini yanýnda bulundurmazsan, istendiði zaman resmi kurumda çektireceðim diye oda oda dolaþýrsýn. Memurlar da seni dýþarýya yönlendirirlerse çektirip gelmek için hem zaman kaybýn olur hem de uzun sýra varsa sýraný kaybedersin.(öðretmen atama tercihlerinde görüldüðü gibi) Tanýmadýðýn bir kurumda basit iþleri aracý koymadan yaptýrmak istiyorsan, birazcýk toplumun içine gir. Tatlý dilli ol. Edebi konuþ. Þöyle ki; kimlik fotokopisi çektirebilmek için koridorlarda saða sola bakýnarak yürükken, oradan bir amir çýkýp, ''Nereyi arýyorsunuz'' diye? Sorunca, 'Yardýmcý olabilecek birini arýyorum ama siz de de o simayý görüyorum'' derseniz nefsini okþar ve muhtemelen fotokopinizi bizzat o amir çektirir. Çünkü tecrübeyle sabittir. Ýstersen dene. Ýnsanlarýn sana karþý samimi olup olmadýðýný öðrenmek istiyorsan, sana teklif edilen iþlerini yapamadýðýnda uzaktan takip et. Sana karþý tutumlarýnda bir deðiþiklik olmamýþsa samimi demektir. Onlar için elinden geleni yapmaya çalýþ. Yok eðer bir çýrpýda silinmiþsen, sana olan sevgileri menfaattarý kadar demektir. Önceden kýzlarýmýzý, oðlanlarýmýzý evlendireceðimiz zaman baþta ebeleri- dedeleri olmak üzere aile büyüklerinin fikri alýnýrdý. Þimdi artýk komþulardan bile sonra duyuyorlar. Sen yine de usulen de olsa fikirlerini almaya çalýþ oðul. Olur ya onlarýn da belki bir cümle ile katkýsý olur. Eskiden kumaþ fabrikalarý daha çok kumaþ satýyordu. Çünkü annelerimiz, ablalarýmýz, kýzlarýmýz bedeninin her tarafýný örtmeye çalýþtýðýndan kumaþ daha çok kullanýlýrdý. Ama þimdi gün geçtikçe satýþlar her halde düþer. Neden dersen, çünkü annelerimiz, ablalarýmýz, kýzlarýmýz daha az kumaþ kullanmayý tercih etmeye baþladýlar. Dolaysýyla ben görmem ama sen sene sonra fabrikalar iflas ederse þaþýrma. " Ey oðul, Eskiden özel de veya devlette iþe baþlayýnca ilk maaþla yatýrým olsun, ne olur ne olmaz diye hemen kuyumcuya gidilir, bir çeyrek veya bir cumhuriyet altýný alýnýr muhafazasý annemize teslim edilirdi. Þimdi ki nesil ise ise daha maaþýný almadan kredi kartýyla hemen cep telefonu deðiþtiriliyor. Tasarruf eden nesillerden - israf eden nesillere doðru hýzla ilerliyoruz. Sen yine ifrattan ve tefritten kaçýnmaya devam et oðul. 'Ýnsanlarla öyle geçininiz ki ölümünüzden sonra düþmanlarýnýz bile aðlasýn' demiþ Hz Ali. Ölümünde dostlarýn nasýl olsa aðlar, sen düþmanlarýný aðlatabilecek þekilde insanlarla geçinmeye çalýþ. * ÖÐRETMENÝME VEFA-25: Osmancýk ÝHL (1980) emekli öðretmenlerinden Nafiz BAÞARAN hocamýzý saygýyla yâd ediyorum. (yazara öneri - eleþtiri: ) Özgür Eðitim Sen Baþkan Yardýmcýsý Barbaros Hýz, Hükümetin eðitim öðretim yýlýndan itibaren okullarda ücretsiz ders kitabý daðýtmaya baþladýðýný ifade ederek, "Kulaða hoþ gelen bu uygulamayla birlikte sorunlar yumaðý da çýð gibi büyümeye baþladý. Öncelikle daðýtýmý yapýlan ücretsiz ders kitaplarýnýn amacýna ne derece hizmet ettiði sorusu maalesef biz eðitimciler dýþýnda kimsenin gündeminde olmadý. Branþ ve sýnýflar bazýnda farklýlýklar arz etse de daðýtýlan ücretsiz ders kitaplarý amaçlanan kazanýmlarý, kazandýracak içerik ve etkinliklere hizmet etmemektedir. TEOG sýnavlarýyla farklý tür liselere yerleþen ve doðal olarak farklý düzeyde olan tüm ülkedeki öðrencilerin ayný kitabý okumasý ne derece verimli olacaktýr?. Eðitim uygulayýcýlarý olan biz öðretmenlerin malumudur ki gönderilen kitaplar düzey olarak üniversiteye giriþ sýnavlarýnda sorulan sorular düzeyinin çok altýndadýr. ( Sýfýr çeken lise birincilerini hala hatýrlamaktayýz.) Bunun sebebi birazda daðýtýlan-okutulan kitaplar deðil midir? Ortaya çýkan bu tablo sonucu öðretmenler istemeyerek yardýmcý kitaplar aldýrmaya yönlendirilmektedir" dedi. Hemen hemen her okulda öðretmenlerin daðýtýlan ücretsiz kitaplarýn yetersiz olduðunu bildiðini ve öðrencilerine yardýmcý ders kitaplarý fasiküller aldýrdýðýný dile getiren Barbaros Hýz, "Buda öðrenciyi sýnavlara hazýrlamak için duyulan kaygýnýn ürünüdür. Yakýn bir tarihte rehberlik ve denetim baþkanlýðý bir genelge yayýnlayarak yardýmcý ders kitaplarýnýn aldýrýlmamasý gerektiðini bildirmiþtir.( Biz öðretmenlerde yardýmcý kitap aldýrmaya can atmýyoruz lakin durum ortada.) Öðretmenine güvenmeyip kitap seçimini merkezde yapan bakanlýk yine öðretmenini zor durumda býrakmaktadýr. Þimdi soruyorum bu öðrenciler üniversite sýnavlarýna nasýl hazýrlanacaklar. Ders kitaplarý yeterli olacak mý?bu soruya 'evet' demek için herhalde hiç derse girmemiþ üniversite sýnavý görmemiþ olmak gerek. Birde kitaplarýn maliyet konusu vardýr. Öyle ki bazý kitaplar. Ýþlevsel olmadýðýndan öðrenci tarafýndan alýndýðý gün çöpe gitmektedir. Bu israfý nasýl önleyeceðiz. Akýllý tahtalara geçtiðimiz þu günlerde tahtayla entegre eðitim materyalleri hazýrlamýþ olan özel sektör bu iþte çok baþarýlýdýr. Devlet ise çok hantal kalmýþtýr. Bizim tavsiyemiz okullara kitap göndermek yerine kitap bedeli kadar kitap çeki gönderilmesidir. Okulda zümre öðretmenlerince seçilecek kitaplar bu çekle alýnsýn. Velilerde öðretmenlerde yardýmcý kitap, set, fasikül derdinden kurtulsun ve gerçekten kitaplarýný bedava alsýnlar. Eleþtirel bakýþ açýsý geliþtirmeye çalýþtýðýmýz yeni nesiller maalesef bu yaklaþýmla yetiþmeyecektir.tüm bireylerin yapacaðý etkinlerin ve hatta metinler (konular) iþlenirken bireylere sorulacak sorularýn bile önceden belirlenip Barbaros Hýz eðitim ortamýnýn düzenlenmeye çalýþýldýðý bu düzende okullar sadece torna tezgahý iþlevi görecektir. Tek tip ve tek renk. Tabi tüm bu önerilerimizin ve dile getirdiðimiz sýkýntýlarýn duyulabilmesi için "Biz yaptýk oldu çok da güzel oldu(!)" mantýðýndan vazgeçilmesi gerekmektedir" diyerek sözlerini tamamladý. Haber Servisi KATÝD yönetiminden OKA'ya ziyaret Karadeniz Turistik Ýþletmeciler Derneði Baþkaný Murat Toktaþ ve Genel Sekreter Onur Býyýklý turizm sektöründe daha etkin olmak, sektörün paydaþlarý ile ortak projeler üretmek ve ortak hareket etme kapsamýnda Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Genel Sekreteri Mevlüt Özen'i ziyaret etti. Ziyarette OKA'nýn turizm ile ilgili çalýþmalarýna profesyonellerden oluþan bir stk olan KATÝD'in nasýl destek verebileceði konusu görüþüldü ve OKA'nýn faaliyetleri hakkýnda bilgi alýndý. KATÝD Baþkaný Murat Toktaþ, "OKA birçok sektöre olduðu gibi bölgemizin turizm konusunda kalkýnmasýný ve bölgeler arasý dengeyi saðlamak için Genel Sekreter Mevlüt Özen önderliðinde ciddi çalýþmalar yaptý. Bizde yeni faaliyete baþlayan Otelciler Federasyonu TÜROFED bölge derneði olarak OKA'nýn çalýþmalarýna gönüllü destek olmak istiyoruz" dedi. OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ise "Projelerimizin daha hýzlý hedefe ulaþmasý için stk'larýn desteklerine ihtiyacýmýz var. Sizler gibi profesyonel stk'larýn kendi konularýnda yapýlan çalýþmalarda aktif rol almasýný önemsiyoruz. Bu kapsamda turizm konulu çalýþmalarda KATÝD'in bizlere katký saðlayacaðýný düþünüyorum. Amacýmýz güzel bir iþbirliði ile projelerin verimi arttýrmak" þeklinde kaydetti.haber Servisi

5 YILDIZ HABER 5 Ece Banyo Yönetiminde yeni görevlendirmeler Yapý sektörünün lider kuruluþu Ece Holding'e baðlý Ece Banyo üst yönetiminde yeni atamalar gerçekleþtirildi. Levent Karacabay, Ahmet Çenesiz ve Ömer Türker Genel Müdür yardýmcýsý olarak atandýlar. Yapý sektörünün dünya lideri markalarý Ideal Standard'ýn Türkiye operasyonlarýný ve Isvea'yý bünyesinde bulunduran Ece Holding'in, pazar payý açýsýndan Türkiye'nin ilk üç markasýndan biri olan amiral gemisi Ece Banyo üst yönetiminde 3 yeni atama birden gerçekleþtirildi. Levent Karacabay Ece Banyo Genel Müdür Yardýmcýlýðý'na atanýrken, Ýþletme Müdürlüðü, Lojistik Müdürlüðü, Personel ve Ýdari Ýþler Þefliði ile Üretim Planlama Departmaný Karacabay'a baðlandý. Ece Holding bünyesinde uzun yýllar farklý görevlerde bulunan Ömer Türker Ömer Türker ise, Mali Ýþler, Satýnalma, Ýnsan Kaynaklarý ve Ýhracat bölümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevine getirildi. Ece Holding'in teknoloji firmasý Genitec'in Genel Müdür Yardýmcýsý Ahmet Çenesiz ise ayný zamanda Teknoloji ve Enerjiden Sorumlu Ece Banyo Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevini de yürütecek. LEVENT KARACABAY Orta Doðu Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliði mezunu olan Levent Karacabay, seramik sektörünün önde gelen firmalarýnda çeþitli pozisyonlarda görev alýrken; yurt dýþýnda da birçok ülkede tesis projelendirme çalýþmalarýnda bulundu. Ahmet Çenesiz Ömer Türker yýlarý arasýnda Ýþletme Müdürü olarak görev yaptýðý Ece Banyo'nun yeniden yapýlanmasý çerçevesinde oluþan organizasyonda Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevini yürütecek. ÖMER TÜRKER Profesyonel iþ hayatýna Ece ile baþlayan Ömer Türker, Ege Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme bölümünden mezun oldu. Ayný zamanda Fransa'da Lille Devlet Üniversitesinde de 1 yýl boyunca iþletme ve ekonomi eðitimi aldý. Ömer Türker; Mali Ýþler, Satýnalma, Ýnsan Kaynaklarý ve Ýhracat bölümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý olarak çalýþmalarýna devam edecek. Ahmet Çenesiz Sabancý Üniversitesinde Endüstri Mühendisliði eðitimini tamamlayan Ahmet Çenesiz; Planlama Mühendisi olarak baþladýðý Ece'de Üretim, Ar-Ge ve Kalite gibi farklý departmanlarda Üst Yönetim Temsilcisi ve Ýcra Kurulu Üyesi sýfatýyla görevler aldý. Ahmet Çenesiz, Ece Holding'in banyo gereçleri kadar iddialý olduðu ve vitrifiye üretiminin saðladýðý bilgi birikimi ile kurduðu anahtar teslim vitrifiye seramik fabrikalarý üreten teknoloji ve makine firmasý Genitec'in ve eþ zamanlý olarak Ece Banyo'nun Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevlerini üstlenecek. Haber Servisi Kýlýç'tan esnafa borç yapýlandýrma çaðrýsý Torba Yasa'nýn oda aidatý, sosyal güvenlik ve vergi borçlarý için uygun yapýlandýrmalar içerdiðini belirten Yalçýn Kýlýç, esnaf ve sanatkarlarýn bu fýrsattan yararlanmalarýný istedi. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkaný Yalçýn Kýlýç, esnaf ve sanatkarlarýn, Torba Yasa'yla getirilen fýrsatlardan yararlanmalarýný istedi. Torba Yasa'nýn vergi borçlarý, sosyal güvenlik borçlarý ve oda aidatlarý gibi birçok alanda yeni düzenlemeler getirdiðine dikkat çeken Kýlýç, oda aidatý borcu bulunan esnaf sanatkarlarýn Kasým ayý sonuna kadar müracaat etmeleri halinde, 11 Eylül 2014 tarihine kadar ödenmemiþ aidat borcu faizlerinin silineceðini ve yurt içi üretici fiyat endeksi esas alýnarak borçlarýn yeniden yapýlandýrýlacaðýný kaydetti. Baþkan Kýlýç, "Bu þekilde hesaplanan faiz tutarý, daha önce hesaplanan ve silinen faizin tutarýndan daha düþük olacak" dedi. Yapýlandýrma sonrasý ilk taksitin 31 Aralýk 2014 tarihine kadar ödenmesi gerektiðini aktaran Yalçýn Kýlýç, "Borcun geri kalan kýsmý ise 3'er aylýk dönemler halinde 8 eþit taksit olarak toplamda 24 ayda ödenecektir. Ayrýca, ödemelerini peþin olarak yapmak isteyen üyelerimize %10 oranýnda indirim de saðlanacaktýr. Bu durumda üyemizin 11 Eylül tarihine kadar TSO'dan iþletmelere "elektronik defter" eðitimi Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði ile þirketlere 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren elektronik defter tutma zorunluluðu getirilecek. Türkiye genelinde yaklaþýk 20 bin þirketi kapsayacak olan bu uygulama ile ekonomiye 500 milyon lira katký yapýlmasý hedefleniyor. Çorum'da bulunan büyük ölçekli þirketlerin ise e-defter, e-fatura ve e-arþiv uygulamasý ile birlikte aylýk 8 bin TL tasarruf saðlamasý bekleniyor.elektronik defter ve fatura tutma zorunluluðu olan mükellefler; 04/12/2003 tarih ve 5015 sayýlý Petrol Piyasasý Kanunu kapsamýnda madeni yað lisansýna sahip olan iþletmeler, 2011 takvim yýlýnda bu iþletmelerden mal alan mükellefler (31/12/2011 tarihli asgari 25 milyon TL brüt satýþ hasýlatýna sahip olanlar, 06/06/2002 tarih ve 4760 sayýlý Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamýndaki listede yer alan iþletmelerin mallarýný imal, inþa veya ithal edenler, 2011 takvim yýlýnda bu iþletmelerden mal alan Yalçýn Kýlýç ödemediði aidat borcunun mevcut faizi silinecek, yurt içi üretici fiyat endeksi esas alýnarak hesaplanan meblað üzerinden yüzde 10 oranýnda indirim de yapýlacaktýr. Borcunu peþin olarak ödemek isteyen üyelerimizin, yýl sonuna kadar ödemelerini yapmalarý gerekmektedir" diye konuþtu. Aidat borcunun hesaplamasý için örnek de veren Kýlýç, "Örneðin üyemizin 11 Eylül tarihine kadar bin 500 lira aidat borcu olduðunu varsayalým. Bu borcun bin lirasý ana para, 500 lirasý faizden oluþtuðunu düþünelim. Öncelikle bu üyenin 500 lira faiz borcu silinecek, borç bin liraya düþecektir. Yani yeni hesaplama bin lira anapara üzerinden yapýlacaktýr. Daha sonra bin liranýn yurt içi üretici fiyat endeksi esas alýnarak yeni faizi belirlenecektir. Önceki faize göre daha düþük olacak bu meblaðýn 100 lira olduðunu varsayalým. Böylece üyenin toplam borcu lira yerine lira olacaktýr. Üye bu borcu peþin öderse, liranýn yüzde 10'u kadar (110 lira) borçtan indirim yapýlacaktýr. Yani üye peþin olarak yýl sonuna kadar peþin olarak parasýný yatýrýrsa, lira yerine 990 lira ödemiþ olacaktýr. Eðer taksitlendirme yapmayý düþünürse, lirayý 3'er aylýk dönemler halinde 8 eþit taksit olarak toplamda 24 ayda ödeyebilecektir" ifadelerine yer verdi. Haber Servisi mükellefler (31/12/2011 tarih itibariyle asgari 10 milyon TL brüt satýþ hasýlatýna sahip olanlar) zorunluluk kapsamýnda yer aldýðý belirtildi. Vergi denetimini de kolaylaþtýracak olan e-defter, e-fatura ve e-arþiv uygulamasý, þirketlerin süreçlerini daha hýzlý yönetmesini saðlayacak. e-defter, e- fatura ve e-arþiv uygulamasý ile birlikte noter tasdiki, kâðýt ve baský maliyetleri, depolama maliyeti, basým ve denetim sýrasýnda gereken iþ gücü gibi çok ciddi maliyet avantajlarý saðlamasý hedefleniyor. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'da üyelerini yeni uygulamaya hazýrlamak amacýyla "e-defter, e-fatura ve e-arþiv tutma yasal zorunluluðu" konulu bir eðitim programý organize edecek. 1 Ekim 2014 Çarþamba günü TSO meclis toplantý salonunda gerçekleþtirilecek olan eðitim programýna konuþmacý olarak TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eðitim Araþtýrma ve Uygulama Merkezi eðitmeni Ahmet Arslan katýlacak. Belediye Zabýta personeli kan baðýþýnda bulundu Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ve Zabýta Müdürlüðü'nde görevli memurlar Kýzýlay Kan Merkezi'nde kan baðýþýnda bulundu. Üç ayda bir düzenli bir þekilde kan veren Zabýta personeli yine örnek bir davranýþa imza attý. Gazi Caddesi'nde bulunan Kýzýlay Kan Merkezi'nde gerekli testleri yaptýrdýktan sonra kan veren Zabýta personeli, böylece kan baðýþý kampanyasýna hem destek oldular hem de bu kampanyaya dikkat çektiler. Personeliyle birlikte kan baðýþýnda bulunan Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan da kan vermenin toplumsal bir sorumluluk olduðunu söyledi. Kan vermenin vücut saðlýðý açýsýndan da önemli olduðuna dikkat çeken Candan, "Kan vermek acil bir yardým deðil, aslýnda bir alýþkanlýða dönüþmeli" dedi. Bu anlayýþý personeline kazandýrmak için belirli periyotlarla kan verdiklerini ifade eden Candan, kan verebilecek durumda olan tüm Çorumlularý kan vererek hayat kurtarmaya davet etti. Haber Servisi THK'dan Kurban açýklamasý Türk Hava Kurumu Çorum Þube Baþkaný Recep Öztuna, yaklaþan Kurban Bayramý nedeniyle bir basýn açýklamasý yaptý. Devlet bütçesinden herhangi bir yardým almadan halkýn verdiði kurban derisi, fitre, zekat, baðýþ ve diðer ticari gelirleri yine halkýn kullanýmýna sunan tek kuruluþ olma özelliðini taþýyan Türk Hava Kurumu'nun, 5 Aðustos 1925 tarihli Bakanlar Kurulu kararý ile "Kamuya yararlý dernek" statüsüne alýnmýþ ve izin almadan yardým toplama statüsünde bulunan derneklerden sayýldýðýný belirten Öztuna, bu kapsamda Türk Hava Kurumu yardým toplama faaliyetlerini yasalarýn verdiði yetki doðrultusunda önceki yýllarda olduðu gibi bu yýlda gönüllülük esasýna göre devam ettireceðini kaydetti. Öztuna açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Türk Hava Kurumu, elde edilen gelirlerin tamamýný kendi faaliyetleri olan yangýn söndürme uçaklarý ile orman yangýnlarýna havadan müdahale, hava ambulans uçaklarý ile yaralý ve organ naklinde, gençlerimize ücretsiz havacýlýk kurslarý açmada, hava yolu þirketlerine pilot yetiþtirmede, Türk Hava Kurumu Üniversitesi ile hava yolu þirketlerine kalifiye eleman yetiþtirmeye ve gençlerimize iþ imkaný saðlamaya, Hava Harp okulu öðrencilerinin ilk planör eðitimlerini vermeye, okullara kýrtasiye malzemesi yardýmý yapmaktadýr. Türk Hava Kurumu Havacýlýk ve Uzay Üniversitesinde ülkemiz için uçak yapýmýna baþlanmýþtýr. Bu üniversitemizde þehit ve gazi yakýnlarý ücretsiz baþarýlý öðrenciler tam burslu veya kademeli burslu olarak eðitim almaktadýrlar." Öztuna ayrýca, gezici ekiplerin kurban derisi toplamaya devam ede- Recep Öztuna ceðini, kurban derileri alýnmayan vatandaþlarýn Yunus Emre Ýþ Merkezi Kat:1 No:109'da bulunan THK Þubesine býrakmalarýný veya nolu telefonu aramalarýný belirtti. Haber Servisi

6 YILDIZ "Hattuþa'nýn arkeolojik kazýsý için 400 yýl hedefi çok uzun bir süre" "Kültür Öncelikli Kalkýnmada Kayseri Modeli" temasýyla yapýlan Tarihi Kentler Birliði Kayseri Buluþmasý'na katýlan Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, Hattuþa'nýn tanýtýmý, Boðazkale'nin bir turizm üsse haline gelmesi için Tarihi Kentler Birliði Danýþma Kurulu Baþkaný ve Çekül Vakfý Baþkaný Metin Sözen ile de görüþme yaptý. Dünya kültürel mirasýnýn en önemli ayaklarýndan biri olan Hattuþa'nýn dünyada yeterince bilinmediðini ifade eden Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, "Hitit uygarlýðý en az Mýsýr Uygarlýðý kadar eski ve zengin bir uygarlýktýr. Hititler ile Mýsýrlýlar arasýnda imzalanan dünyanýn ilk barýþ antlaþmasý olan Kadeþ Barýþ Antlaþmasý, Hattuþa'da imzalandý. Hattuþa Anadolu'nun kalbinde, UNESCO tarafýndan Dünya Kültür Mirasý Listesine alýnmýþ, ülkemizdeki 9 deðerden biridir. Bu olay bile baþlý baþýna bir insanlýk tarihidir. Mýsýr'ý milyonlarca kiþi ziyaret ederken, Hattuþa'yý ziyaret edenlerin sayýsý 60 binlerde kalmaktadýr" dedi. -"ÖNCELÝKLÝ HEDEFÝMÝZ 200 BÝN TURÝST"- Hattuþa'da yapýlan her kazý sonrasýnda insanlýk tarihine ýþýk tutacak eserlerin ortayý çýktýðýný sözlerine ekleyen Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, "100 yýllýk yapýlan kazýlarda Hattuþa þehrinin sadece yüzde 27'si ortaya çýkmýþtýr. 400 yýllýk bir kazý çalýþma programý hedefleniyor. Bu süre çok uzun bir süredir. Þimdi devletimizin yapmasý gereken uluslararasý anlaþmalarý ele alarak bu süreci kýsaltmaktýr. Çünkü Hattuþa'nýn biran önce yerüstüne çýkmasý gerekiyor. Hattuþa'nýn yer üstüne çýkmasý, insanlýk tarihine ýþýk tutacaðý gibi Türkiye'nin tanýtýmýna da önemli katkýlar saðlayacaktýr. Biz Boðazkale Belediyesi olarak elimizden gelen tüm imkânlarý seferber ederek, insanlarý Hattuþa'ya çekmeye çalýþacaðýz. 60 bin olan turist sayýsýný ilk etapta 200 bine çýkarmaya gayret edeceðiz" þeklinde konuþtu. Tangazoðlu açýklamalarýný þöyle sürdürdü: "Döneminde hem ticaret hem de dini merkez olarak pek çok uygarlýðý aðýrlamýþ antik Osman Tangazoðlu Hattuþa kentinde kazýlar sürüyor. Ancak görünen o ki Hattuþa'yý ayaða kaldýrmak için daha uzun yýllara ihtiyaç var. Ayrýca, her katmanýnda ayrý bir uygarlýðýnýn izine rastlanan bu geniþ alanda, tarihi topraðýn altýndan çýkarmak, yeniden inþa etmek, ortaya çýkan eserleri korumak için zaman kadar büyük bir bütçe de gerekiyor. Hattuþa'nýn yurt içinde ve dýþýnda tanýtýmý gerekiyor. Gelen her turist kentin gelirinin artýrýlmasý anlamýna da geliyor." Haber Servisi HABER 6 Gülsün Mert Mikroskop ' Helal ile haram kazanç arasýndaki fark!' Cansu-yu Toplantýya gideceðim. Baktým geç kalma ihtimalim var, bindim bir taksiye, muhabbetçi bir arkadaþ. O anlatýyor ben dinliyorum. Tam iþyerinin önüne geldik. Ankara'da Bakanlýklar. Diyelim ki, taksi parasý 9.75 TL tuttu, ben 10 TL uzattým. Hani hepimizin yaþadýðý sahne vardýr ya,. taksici üstünü arýyormuþ gibi yapar, siz de para üstünü alabilmek için bir ayak dýþarýda, inmemek için debelenirsiniz. Tam o sahne olacak. Þoför, para üstü varmý diye aranmaya baþladý. - "Üstü kalsýn kardeþim" dedim. Döndü bana doðru: - "Vaktin varmý aðabey?" dedi. - "Evet" dedim (tek ayaðým hala dýþarýda) Dörtlülere bastý, trafik dört þerit akýyor, indi araçtan. Önde bir büfe var. Gitti oraya, bir þeyler konuþup geldi. Bana 25 krþ uzattý. Belli ki para bozdurmuþ. - "Birader" dedim,"9.75 deðil,10.50 yazsa ister miydin 50 krþ. benden?" - "Ne alacaðým aðabey 50 krþ.u!" - "Peki, niye gittin 25 krþ. için o kadar uðraþtýn. Üstü kalsýn demiþtim." Döndü bana, attý kolunu arkaya: - "Vaktin varmý aðabey?" - "Var." - "Çek kapýyý o zaman." Muhabbetçi bir taksici ile karþý karþýyayýz. 5 dk. konuþtuk. Ýngiltere'de profösüründen, bilmem kiminden eðitimler aldým. O taksicinin 5 dk.da öðrettiklerini, Ýngiliz hocalar haftalarca verdikleri derslerde öðretemediler: - "Aðabey biz Keçiören'de 5 kardeþiz. Babam rençberdi, günlük yevmiyeye giderdi; artýk inþaat falan bulursa çalýþýr gelir, o gün iþ bulamamýþsa, biz eve geliþinden, yüzünden anlardýk." "Durumumuz hiç iyi olmadý. Akþam yer sofrasýnda yemek yerdik. Yemek bitince babam bize" Durun kalkmayýn" derdi" Önce dua ederdik sonra babam bize sofrada konuþma yapardý "Aha" dedim, "Bizim meslekten", seminerci. - "Ne anlatýrdý baban?" - "Hayatta nasýl baþarýlý olunur?" " O gün inþaata çaðýrmazlarsa eve para getiremiyor, sonra çocuklara hayatta baþarý teknikleri anlatýyor." - "Babam iþe gidince büyük aðabeyimiz onu taklit ederdi, delik bir çorapla pantolonun ceplerini çýkarýr, dört kardeþi karþýsýna alýp "Dürüst olun, evinize haram lokma sokmayýn" diye anlatýrken, biz de gülerdik. Annem kýzardý,"babanýzla alay etmeyin. O, hem dürüst hem de çalýþkandýr" derdi. Yan evde iki kardeþ var, onlarýn babasý zengin. Babalarý birahane iþletiyor, ama adamda her numara vardý, kumar falan oynatýrdý. Bizim yeni hiç bir þeyimiz olmadý, hep o ikisinin eskilerini kullandýk. O amca mahalleden geçerken biz 5 kardeþ ayaða kalkardýk, çünkü bize bahþiþ verirdi. Babam eve gelince ayaða kalkmazdýk. Çünkü hediye, para falan hak getire. Aðabey biz babamý kaybettik. Altý ay içinde yandaki baba da öldü. Yandaki baba iki çocuða 5 katlý bir apartman, iþleyen birahane, dövizler ve araziler býraktý. Bizim baba ne býraktý biliyor musunuz?" - "Ne býraktý?" - "Bakkal veresiyesi ve konuþmalarýný býraktý : "Evladým iþinizi dürüst yapýn, hakkýnýz olmayan parayý almayýn." Falan filan. "Aðabey, aradan 15 yýl geçti " "Diðer babanýn 2 oðlu þu anda cezaevindeler, ne ev kaldý ne birahane. Ailesi daðýldý." "Biz 5 kardeþ, beþimizin Keçiören de taksi duraðýnda birer taksisi var. Hepimizin birer ailesi, çoluk çocuðu, hepimizin birer dairesi var." "Geçenlerde büyük aðabeyimiz bizi topladý ve dedi ki : - "Asýl mirasý bizim baba býrakmýþ." "Hepimiz aðladýk. 5 kardeþ taksiciliðe baþladýðýmýzdan beri, taksimetrenin yazmadýðý 10 krþ'u evimize sokmadýk. Her þeyimiz var Allah'a þükür." Çok duygulandým, veda ettim. Tam ineceðim: - "Dur aðabey, asýl bomba þimdi!" - "Nedir bomban?" - "Nerede oturuyoruz biliyor musun? O iki kardeþin oturduðu 5 katlý apartmaný biz aldýk. 5 kardeþ orada oturuyoruz." Evladýnýza ne araba býrakýrsýnýz, ne ev, ne de baþka bir miras. Evlada sadece deðer kavramlarý býrakýrsýnýz. Bakýn iki baba da evlatlarýna deðer kavramlarý býrakmýþlar. Bir Babanýn En Güzel Mirasý AHLAK'týr. Alaca'ya vidanjör, Laçin'e yol süpürme aracý Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnýn yerel yönetimlere çevre destekleri kapsamýnda Alaca Belediyesine vidanjör kamyonu, Laçin Belediyesine de yol süpürme aracý verilecek.araçlarýn müjdesini veren Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Çevre kirliliðinin giderilmesi, çevrenin korunmasý, iyileþtirilmesi ve temizlenmesi amacýyla Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýmýzýn yerel yönetimlerimize destekleri devam etmektedir. Bu kapsamda ihtiyacý olan belediyelerimizin talepleri ile ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için bakanlýðýmýz nezdinde yaptýðýmýz çalýþmalara olumlu sonuçlar alýyoruz. Geçtiðimiz aðustos ayýnda Ortaköy ve Uðurludað Belediyelerimize çok amaçlý yol süpürme aracý temin etmiþtik. Þimdi ise Laçin Belediyesine çöp toplama aracý, Alaca Belediyesine de vidanjör kamyonu onayýný Sayýn Bakanýmýz Ýdris Güllüce'den aldýk. Bakanýmýza ve ilgililere teþekkür ediyoruz. Ýktidar belediyeleri olsun, muhalefet belediyeleri olsun hizmete talip olan, hizmet için çalýþan ve talepte bulunan tüm belediyelerimize elimizden geldiði ölçüde destek ve katký vermeye çalýþýyoruz. Bu doðrultuda da çalýþmalarýmýz devam edecektir. Ýlçelerimize hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Haber Servisi

7 YILDIZ HABER 7 En çok madencilik ve taþ ocakçýlýðý sektörleri iþçi bulamýyor ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, 2014 yýlý 1. Dönem Çorum Ýþgücü Piyasasý Talep Araþtýrmasý'nýn tamamlandýðýný belirtti. Zafer Eyvaz konu hakkýnda yaptýðý açýklamada araþtýrmanýn sonuçlarýna deðindi. Ýstihdamýn artýrýlmasý ve iþsizliðin azaltýlmasýnýn, eðitimin iþgücü talebine duyarlýlýðýnýn artýrýlmasýna, iþgücü arz ve talebinin doðru olarak tespit edilmesine ve buna uygun politikalarýn geliþtirilmesine baðlý olduðunu dile getiren Eyvaz, "Bu hedef doðrultusunda Çorum'da iþgücü piyasasýnýn talep boyutunu tespit edebilmek amacý ile Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü tarafýndan 2014 yýlý 12 Mayýs-27 Haziran tarihleri arasýnda Çorum Ýþgücü Piyasasý Talep Araþtýrmasý gerçekleþtirilmiþtir. Gerçekleþtirilen bu talep araþtýrmasý ile Çorum'da ki iþgücünün yapýsý, sektörler bazýnda çalýþanlarýn mesleklere ve cinsiyete göre daðýlýmlarý, ihtiyaç duyulan iþgücü için talep edilen eðitim ve beceri durumlarý, temininde güçlük çekilen meslekler ve teminde güçlük çekme nedenleri, 2015 yýlý ortasýnda iþgücü piyasasýnda mesleki deðiþim beklentilerine iliþkin bilgiler derlenmiþtir. Bu çalýþma ile birlikte Çorum'un iþgücü piyasasýnýn fotoðrafý çekilerek Çorum'daki sektörlerin iþgücü ihtiyacý tespit edilmiþtir. Çalýþma sonucunda Çorum düzeyinde sektörel olarak istatistiksel ve anlamlý tahminler üretilmiþtir" dedi. -"ARAÞTIRMA BÝLÝMSEL VE ANLAMLI SONUÇLARA SAHÝP"- Alan çalýþmasýnýn Türkiye Ýstatistik Kurumu ile birlikte tespit edilen Çorum'daki özel sektörde faal olan10 ve daha fazla istihdamlý iþyerlerinde gerçekleþtirildiðini ifade eden Eyvaz, "Uluslararasý sektörel ve mesleki sýnýflandýrmalar kullanýlarak yapýlan araþtýrmada Çorum'da tam sayým yöntemi ile çalýþýlmýþtýr. Yani Çorum ilindeki 10 ve daha fazla istihdamlý özel sektör iþyerlerinin tamamý ziyaret edilmiþtir. Toplamda 1043 iþyeri bizzat ziyaret edilmiþ, bu iþyerlerinin 934 tanesine ise iþyeri bilgi formu uygulanmýþtýr. Çalýþma kapsamýnda Çorum ilinde 548 kiþilik açýk iþ bulunmaktadýr. Buna ek olarak, Çorum'un 'açýk iþ oraný' % 2,1 olarak hesaplanmýþtýr. Baþka bir deyiþle, Çorum'da her 100 kiþilik kadronun 97,9'si dolu 2,1'i ise boþ olup doldurulmaya hazýrdýr" diye kaydetti. -"EN ÇOK MADENCÝLÝK VE TAÞ OCAKÇILIÐI SEKTÖRLERÝ ÝÞÇÝ BULAMIYOR"- Saha çalýþmasýnda ziyaret edilen iþyerlerinin % 16,3'ünün, açýk iþi olduðunu belirttiðini ve baþka bir deyiþle, yaklaþýk 6 iþyerinden 1'inin açýk iþi bulunduðunu altýný çizen Eyvaz, "Açýk iþler için yaklaþýk olarak yüzde 50 oranýnda asgari bir eðitim düzeyi talep edilmektedir. Açýk iþler için yüzde 0,4 oranýnda çýraklýk eðitimi, yüzde 23,9 oranýnda lise altý eðitimliler, yüzde 13,8 lise ve dengi eðitimler ve yüzde 11,9 lise üstü eðitimliler talep edilmektedir. Açýk iþler için talep edilen ek beceriler incelendiðinde; açýk iþlerin yüzde 3'ü için yabancý dil yeterliliði, yüzde 7,1'i için seyahat edebilme esnekliði, yüzde 8,8'i için satýþ ve pazarlama, yüzde 14,5'i için proje tabanlý çalýþma, yüzde 17,8'i için bilgisayar kullanabilme, yüzde 34,3'ü için etkin hesap yapabilme, yüzde 40,6'sý sorun çözme ve baðýmsýz karar verme becerileri, yüzde 42,3'ü için iletiþim ve ifade etme, yüzde 55,6'sý için takým çalýþmasý becerileri, yüzde 63,7'si için fazla mesaiye kalabilmesi, yüzde 64,7'si yeterli mesleki /teknik bilgi ve tecrübe, yüzde 74'ü için fiziksel yeterlilik ve %83,9'u iþ ahlakýna sahip olma becerileri talep edildiði tespit edilmiþtir. Sektörlere göre en yüksek açýk iþ oraný yüzde 6,5 ile Madencilik ve Taþ Ocakçýlýðý sektöründe tespit edilmiþtir. Madencilik ve Taþ Ocakçýlýðý sektörünü yüzde 5,8 açýk iþ oraný ile konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri sektörü,yüzde 2,8'lik açýk iþ oraný ile Bilgi iletiþim sektörü ve 2,3'açýk iþ oraný ile Ýmalat sektörü izlemektedir. Çorum'da açýk iþlerin en fazla olduðu mesleklerin; Gaz Altý Kaynakçýsý, Beden Ýþçisi (Genel), Makineci (Dikiþ), Garson (Servis Elemaný), Ayakkabý Ýmalatçýsý (Sayacý),Dikiþ Makinesi Operatörü-Kumaþ, Kaynakçý (Oksijen ve Elektrik), Ütücü, Ön Muhasebeci, Hemþire olduðu tespit edilmiþtir" dedi. -"HER 3 ÝÞVERENDEN 1'Ý ARADI- ÐI ELEMANI BULURKEN ZORLANI- YOR"- Çorum Ýþgücü Piyasasý Talep Araþtýrmasýna göre, iþverenlerin Çorum'da Zafer Eyvaz ilk 6 ayda 1122 kiþinin temininde güçlük çektiklerinin sonucuna ulaþýldýðýný anlatan Eyvaz araþtýrma ile ilgili þu bilgileri verdi. Çalýþma kapsamýnda ziyaret edilen iþyerlerinin % 32,3'ü eleman temininde güçlük çektiðini belirtmiþtir. Baþka bir deyiþle, yaklaþýk her 3 iþverenden 1'i iþgücü piyasasýnda aradýðý elemaný bulurken zorlanmýþtýr. Araþtýrma kapsamýnda iþyeri ziyaretleri sýrasýnda görüþülen iþverenlere hangi mesleklerde eleman temininde güçlük çektikleri sorulmuþtur. Eleman temininde en fazla güçlük çekilen meslekler; Ayakkabý Ýmalatçýsý (Montaj), Gaz Altý Kaynakçýsý, Tuðla ve Kiremit Presçisi (Elle), Fýrýn Ýþçisi (Tuðla,Kiremit ve Benzeri Ýnþaat Elemanlarý), Garson (Servis Elemaný), Tuðla Ýmal Ýþçisi, Taký Ýmalatçýsý, Beden Ýþçisi (Genel), Kaynakçý (Oksijen ve Elektrik), Makineci (dikiþ)mesleðidir. -"EN YÜKSEK ÝSTÝHDAM ARTIÞI ÝMALAT SEKTÖRÜNDE BEK- LENÝYOR"- Ýþgücü Piyasasý Talep Araþtýrmasý sonuçlarý 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle istihdamda 1633 kiþilik net artýþýn beklendiðini bize göstermektedir. Baþka bir deyiþle, iþverenler bugüne kýyasla, 30 Haziran 2015 tarihinde istihdamýn net olarak % 6,4 artmasýný beklemektedir. 30 Haziran 2015 tarihinde sektörler itibariyle net istihdam deðiþimine oransal olarak bakýlacak olursa, en yüksek net istihdam artýþý beklenen üç sektörün, yüzde 45,8 ile Ýmalat, yüzde 38,5 ile Toptan ve perakende ticaret; ve yüzde 7,1 ile inþaat sektörleri olduðu görülecektir. Taký Ýmalatçýsý, Ayakkabý Ýmalatçýsý (Sayacý), Ayakkabý Ýmalatçýsý (Montaj), Kesimci (Ayakkabý), Makineci (Dikiþ), Gaz Altý Kaynakçýsý, Kaynakçý (Oksijen Ve Elektrik), Kalemkar, Pazarlamacý,Servis Þoförü (Okul), meslekleri 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle en fazla net istihdam artýþý beklenen mesleklerdir. Buna karþýlýk; Matematik Öðretmeni-Ortaöðretim, Türkçe Öðretmeni, Tarih Öðretmeni-Ortaöðretim, Fýrýn Ýþçisi (Tuðla,Kiremit Ve Benzeri Ýnþaat Elemanlarý), Tuðla Ýmal Ýþçisi, Ahþap Boyamacý, Ýnþaat Kalýpçýsý (Ahþap), Biyoloji Öðretmeni-Ortaöðretim, Fizik Öðretmeni- Ortaöðretim, Kimya Öðretmeni-Ortaöðretim, meslekleri ise 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle en fazla net istihdam azalýþ beklentisinin olduðu mesleklerdir. -" ÝÞGÜCÜ PÝYASASI ANALÝZÝ, RAPOR- LAÞTIRILACAK"- Çalýþmanýn sonuç raporunda Çorum'un iþgücü piyasasý arz ve talep yönüyle ele alýnarak Çorum'un iþgücü piyasa yapýsý ve iþgücü piyasasýnýn ihtiyaçlarý ortaya konulacaktýr. Aktif Ýstihdam Politikalarýnýn, özellikle de iþgücü yetiþtirme kurslarýnýn tespit edilen ihtiyaçlara göre açýlmasý planlanmaktadýr. Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü Çorum Ýþgücü Piyasasý Talep Araþtýrmasý ile bilimsel temelden yoksun bir konu durumunda olan yerel iþgücü piyasa yapýlarýnýn ve iþgücü piyasasý ihtiyaçlarýnýn daha iyi anlaþýlmasýný hedeflemektedir. Ayrýca Çorum ilinde geliþtirilecek istihdam politikalarý; araþtýrmanýn sonuçlarý dikkate alýnarak oluþturulacaktýr. Ýþgücü yetiþtirme kurslarý, tespit edilen ihtiyaçlara göre açýlacaktýr. Önümüzdeki dönemde de, Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü tarafýndan her yýl en az bir defa bu yönde ve bu kapsamda araþtýrmalar yapýlmasý hedeflenmektedir. Bu verilerin daha kapsamlý ve ayrýntýlý sonuçlarýnýn da kapsandýðý "Çorum Ýþgücü Piyasasý Analizi Raporu" 2014 yýlý Kasým ayý içerisinde yayýnlanacaktýr. Bu rapor kapsamýnda Çorum iþgücü arzý ve talebine iliþkin temel veriler derlenecektir." Haber Servisi Balon ve uçurtma uçurarak saðlýklý yaþama' dikkat çektiler TSO'dan TKDK'ya ziyaret Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü, "Saðlýklý Yaþam ve Hareket Yýlý" etkinlikleri kapsamýnda, "Anne, Baba ve Çocuklarla Yürüyoruz" konulu balon-uçurtma etkinliði düzenledi. Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü Obezite Birimi tarafýndan organize edilen program geçtiðimiz pazar günü saat 14.00'da Kültür Park'ta gerçekleþti. Etkinliðe, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Ýl Saðlýk Müdürü Dr.Ýsmail Yücel, Halk Saðlýðý Müdürü Dr.Ahmet Barýþ, Halk Saðlýðý Müdür Yardýmcýsý Uzm.Dr.Özlem Terzi, þube müdürleri, saðlýk personeli ve aileleri katýldý. Etkinlik, yürüyüþle baþladý. Yürüyüþün ardýndan etkinliðe özel hazýrlanan "Uçurtmam Elimde, Saðlýðým Yerinde" sloganlý uçurtmalar, çocuklara daðýtýldý. Keyifle hazýrlanan uçurtmalar, çocuklarýn ellerinde gökyüzüyle buluþtu.uçurtma sonrasý çocuklara ara öðün olarak, ev yapýmý hazýrlanan meyveli kek, süt ve su, Nasrettin Hoca tarafýndan ikram edildi. Etkinliðe katýlan çocuklar þiþme oyun parkurunda da eðlenme fýrsatý buldular. Haber Servisi Çorum Sanayi ve Ticaret Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ve Yönetim Kurulu üyeleri Aykut Kolaðasý ve Muharrem Sarýarslan, Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu (TKDK) Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar' ý makamýnda ziyaret etti. Çorum TSO Baþkaný Baþaranhýncal ziyarette yaptýðý konuþmada, "AB fonlarýnýn etkili bir þekilde kullanýlmasý ve Çorum' un bu paydan azami ölçüde faydalanmasý önemli bu konuda bizlerin üzerine bir görev düþerse TKDK Çorum Ýl Koordinatörlüðü ile birlikte Ýlimiz için seve seve bu görevleri yerine getireceðimizden kimsenin kuþkusu olmasýn" dedi. Baþaranhýncal, Koordinatörlük personeline þimdiye kadar yaptýðý çalýþmalardan dolayý teþekkür ederek, "Koordinatörümüze de önümüzdeki süreçte baþarýlar diliyorum" ifadelerini kullandý. TKDK Ý l Koordinatörü Hakan Körpýnar'da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Sayýn Baþkanýmýzýn bu nazik ziyaretleri bizleri memnun etti. Ýlimizin önder Sivil Toplum Kuruluþu olan Çorum TSO çalýþmalarý ile çevre Ýllere de örnek olan bir kurum. Ýlimizin önemli bir deðeri. Kurumumuzla ilgili kýymetli görüþleri için de kendilerine teþekkür ediyorum. Destek verdiðimiz sektörlerde özellikle et, süt ve meyve-sebze Ýþleme tesisleri ile turizm tesislerindeki kesimhane, soðuk hava deposu, otel, lokanta, pastane, yüzme havuzu gibi yatýrýmlarýn 3 milyon Avroya kadar üst limitle ve % 50 oranýnda desteklenmesi ile Ýlimize önemli katkýlar verebileceðimizi düþünüyorum. Ýki kurumun birbiri ile etkin iletiþimi Çorum' a yapýlacak yatýrýmlarýn arttýrýlmasýnda etkili olacaktýr. Hem þimdiye kadar yapmýþ olduklarý katkýlardan hem de nazik ziyaretlerinden dolayý Baþkanýmýz Çetin Baþaranhýncal, Yönetim Kurulu üyelerinden Aykut Kolaðasý ve Muharrem Sarýarslan' a þükranlarýmý sunuyorum" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Torba yasadan yararlanacaklara duyuru Kamu alacaklarýnýn yeniden yapýlandýrýlmasýna iliþkin teblið resmi gazetede yayýnlandý. Borçlarýný peþin ödemek isteyenler için son tarih 31 aralýk 2014 olarak verildi. Taksitlendirerek ödemek isteyenler 1 aralýk 2014'e kadar borçlu olduklarý kuruma baþvuracak. Torba yasadan kapsamýnda vergiler, vergi cezalarý, öðrenim ve katký kredisi borçlarý, emlak, çevre ve temizlik vergileri ile SGK prim borçlarýna af getirildi. Ayrýca trafik cezalarý, seçim cezalarý, köprü ve otoyollardan usülsüz geçiþ cezalarý, su ve elektrik borçlarý da yapýlandýrma kapsamýnda yer alýyor. Borçlardan gecikme faizi, zammý cezasý yerine yurt için üretici fiyat endeksi üzerinden güncelleme oraný hesaplanacak. Baþvuru sýrasýnda 6, 9, 12 veya 18 eþit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilecek. Ödeme seçenekleri þu þekilde yapýlabilecek: 6 taksitte 12 ayda yapýlacak ödemelerde 1,05, 9 taksitte 18 ayda yapýlacak ödemelerde 1,07, 12 taksitte 24 ayda yapýlacak ödemelerde 1,10, 18 taksitte 36 ayda yapýlacak ödemelerde ise 1,15 katsayýsý esas alýnacak. Maliye bakanlýðýna baðlý vergi dairelerinde kredi kartýyla ödeme yapýlabilecek. Taksitler, vergi dairelerinden olan alacaklarla mahsup edilebilecek.

8 YILDIZ YAÞAM Kurban Bayramý'nda beslenmeye dikkat! 8 Rahatsýz Olmamak Lazým Evin telefonu geceyarýsý 3'te çaldý, uykudaki adam açtý telefonu.telefondaki ses annesine aitti :- Nasýlsýn oðlum, iyi misin? diye sordu. Oðlu þaþkýn bir ifadeyle: -Ýyiyim anne hayýrdýr bir þey mi oldu? dedi.annesi: -Bir þey yok oðlum sadece sesini duymak istedim dedi. Oðlu da: -Anne sesimi duymak için bu saatte aranýr mý? dedi.anne:-rahatsýz mý ettim oðlum? dedi.oðlu: -Evet anne rahatsýz ettin dedi.annesi þöyle dedi: -25 sene önce bu saatte sen de beni rahatsýz etmiþtin, doðum günün kutlu olsun yavrum. Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý Sudoku bulmacasýnýn çözümü Memorial Suadiye Týp Merkezi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Diyetisyen Sevil Ürer, Kurban Bayramý'nda birbirinden lezzetli yemeklerle hazýrlanan aile sofralarý ve ikramlarda et tüketiminin arttýðýný söyledi. Ürer, "Kontrolsüz ve düzensiz beslenilerek geçirilen bu keyifli günler; kolesterol, kalp-damar hastalýklarý, karaciðer yaðlanmasý gibi rahatsýzlýklara neden olabileceði gibi var olan saðlýk problemlerinin ilerlemesine neden olabilir. Bunun için özellikle kronik hastalýklarý olan kiþiler porsiyon kontrolü, yiyecek seçimi ve piþirme yöntemlerinde daha dikkatli davranmalýdýr." dedi. Kurban Bayramý'nda nasýl beslenmeliyiz? Diyetisyen Ürer, Kurban Bayramý'nda saðlýklý beslenme önerilerinde bulundu: * Kurban Bayramý'nda tek tip beslenmemelidir. * Demir emilimi ve besin çeþitliliðinin saðlanmasý açýsýndan ana öðünlerde tabaðýn yarýsý sebze ve salatayla doldurulmalýdýr. * Yine ara öðünlerde baðýrsak hareketlerini düzenlemek adýna meyve tüketimine özen gösterilmelidir. * Etleri piþirirken doðru piþirme yöntemleri tercih edilmelidir. * Etler, kýzartma ve kavurma yerine, haþlama, ýzgara veya fýrýnda piþirme yöntemleri ile hazýrlanmalýdýr. * Etlerin çok yaðlý olan kýsýmlarý da tüketilmemelidir. * Et ile yapýlan yemeklere yað eklenmemelidir. * Özellikle kalp damar ve kolesterol hastalýðý bulunan kiþiler sakatat tüketiminden kaçýnmalýdýr. ETÝ HEMEN KAHVALTIDA TÜKETMEYÝN Kurban Bayramý'nda görülen yanlýþ alýþkanlýklarýn baþýnda kurban etlerinin kesildikten hemen sonra kahvaltýda tüketilmesidir. Etler sindirimi zor besinlerdir ve yeni kesilmiþ hayvanlarýn etlerindeki sertlik, hem piþirmede, hem de sindirimde zorluða sebep olur. Özellikle mide-baðýrsak hastalýðý olan kiþiler kurban etlerini buzdolabýnda birkaç gün beklettikten sonra kavurma veya kýzartma yerine haþlama, ýzgara veya fýrýnda piþirerek tüketmelidir. SOFRALARI SEBZE YEMEKLERÝ ÝLE ÇEÞÝTLENDÝRÝN Sebze yemekleri ile sofralarýn çeþitlendirilmesinin faydalý olacaðýný ifade eden Diyetisyen Sevil Ürer, "Saðlýklý bir bayram geçirmek için yüksek tansiyon, obezite, kalp-damar, mide-baðýrsak ve þeker hastalýðý olan kiþilerin doðru beslenmesi çok önemlidir. Kýrmýzý et, iyi kalitede hayvansal proteinin yaný sýra; demir, çinko, fosfor, magnezyum mineralleri ile B ve A vitaminleri içermektedir. Fakat C ve E vitamini içermemektedir. Bu nedenle etlerin tek baþýna deðil, C vitamininden zengin sebzelerle beraber piþirilmesi veya tüketilmesi besin çeþitliliðinin saðlanmasý açýsýndan saðlýklý bir yöntemdir. Ayný zamanda sebzelerde bulunan C vitamini, demir emilimini de artýracaktýr. "KÝREMÝTTE ET SOTE" ÖNERÝSÝ Kurban Bayramý'nda hem saðlýklý hem de lezzetli bir yemek olan "kiremitte et sote" yapýlabilir. * Küçük küçük doðranmýþ kuþbaþý etler, önce yüksek ateþteki tencereye konulur ve suyunu çekinceye kadar piþirilir.* Daha sonra 1 çay bardaðý sýcak su ilave edilip, kýsýk ateþte iyice yumuþayýncaya kadar piþirilir. * Kayýk þeklindeki toprak kaba alýnýr. * Üzerine kabuklarý soyulmuþ ve küp þeklinde doðranmýþ domatesler konulur. Sivri biberler doðranýr.* Az olacak þekilde tuz, karabiber ve zeytinyaðý konulur.* 200 C'deki fýrýnda dakika piþirilir. KURBAN BAYRAMI'NDA NASIL BESLENMELÝYÝZ? Sevil Ürer, Kurban Bayramý'nda dikkat edilecek husulsarý þöyle sýraladý:* Güne hafif bir kahvaltýyla baþlanmalý ve kahvaltý her besin ögesini içerir nitelikte olmalýdýr.* Etlerin yanýnda kan þekerini hýzlý yükselten beyaz ekmek, pilav, makarna yerine tam buðday ekmeði ve bulgur pilavý tercih edilmelidir.* Aðýr hamurlu tatlýlar ve çikolatalar yerine, sütlü tatlýlarý veya meyve tatlýlarý tercih edilmelidir.* Günde 1 porsiyondan fazla tatlý tüketmemeye özen gösterilmelidir.* Bayram süresince günde bardak su içilmelidir.* Meyve sularý, asitli/gazlý içecekler yerine açýk çay, bitki çaylarý veya ayran tüketilmelidir. Fazla çay ve kahve tüketimi yerine bitki çaylarý tercih edilmelidir.* Gaz, hazýmsýzlýk ve þiþkinlik þikayetleri için rezene, anason, kimyon, tarçýn, papatya ve melisa bitkilerinden yardým alýnabilir.* Fiziksel aktivitelere bayram boyunca da dikkat edilmeli, günlük tempolu yürüyüþlere devam edilmelidir.* Tuz tüketimi sýnýrlandýrýlmalýdýr. (CÝHAN) Yerli Dizi 20:00 20:00 19:55 Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide görecek. Sinema Seksenler Recep Ývedik 3 Babaannesinin ölümünden sonra depresyon hali hiç geçmeyecekmiþ gibi görünen Recep Ývedik'in hayatýna bir anda uzaktan akrabasý olan Zeynep girer. Zeynep, Ýstanbul'da üniversiteye gitmekte ancak kalacak yer sýkýntýsý çekmektedir ve bir gün Recep'in evinde yaþayacaktýr. Recep ve Zeynep, ilk baþlarda pek iyi anlaþamasalar da günler geçtikçe birbirlerine ýsýnýrlar ve Zeynep de Recep'in iç sýkýntýsýný geçirmek için ona yardýmcý olmaya, hayatýna renk katmaya çalýþýr. Ýkisi beraber Recep'in bugüne kadar yaþamýnda hiç yer vermediði sportif ve sosyal faaliyetlerle ilgilenmeye baþlar. Kaçak Yerli Dizi Eski bir polis olan Serhat Hakeri, Topçuoðlu ailesiyle yaþadýðý bir olay yüzünden izini kaybettirmiþ ve Divriði de kendisine yeni bir hayat kurmuþtur. Herkes onu Ahmet olarak tanýmaktadýr. Kasabalý Nurgül ile yedi yýldýr evli olan Serhat Hakeri, geçmiþini tamamen geride býrakmýþtýr. Ancak kasabada karýþtýðý bir olay nedeniyle kasabalýnýn gözünde kahraman olurken, Topçuoðlu ailesi de yýllardýr izini bulamadýklarý Serhat Hakeri nin peþine düþer. Topçuoðlu ailesinin damadý Ertan ý karþýsýnda gören Ahmet in hayatý, yaþadýðý unutulmaz acý ile bir günde deðiþir. Cengiz Bozkurt Lise eðitimini, Ankara Atatürk Lisesinde tamamladý. Üniversite lisans eðitimini, 1984 yýlýnda girdiði ODTÜ'de fizik bölümünde okudu ve 1990 yýlýnda tiyatrocu olmaya karar verip bölümü býraktý. Üniversiteyi bitirir bitirmez Ýngiltere'ye gitti. 14 yýlýk Ýngiltere serüveninde iþportacýlýk, þoförlük, tezgahtarlýk gibi iþlerde çalýþtý. Ýyi derecede Ýngilizce bilmesi nedeni ile, Londra'daki gurbetçi derneklerinde temsilcilik yaptý.ýkinci lisans eðitimini, Ýngiltere'de Goldsmiths, University of London'da "Medya ve Ýletiþim" bölümünde yaparak 1996 da mezun oldu. Bu bölümde, Televizyon, Sinema ve Ýletiþim okudu. Okul sonrasý, televizyon için belgeseller çekmeye baþladý. Kýsa Filmler yönetti. Oyunculuða olan ilgisi ise, Türkiye'deki üniversite yýllarýnda, bir üniversite tiyatrosu olan, ODTÜ Oyuncularý'nýn çalýþmalarýna katýldýðý sýralarda oluþtu. Türkiye'de baþladýðý oyunculuk serüvenine Ýngitere'de de devam etti ve okuduðu bölümün kapsamý altýnda tiyatro eðitimi de aldý.ayrýca Londra'da birçok oyunculuk atölyesine katýldý. Tiyatro oyunlarýnda oynadý. Bir yandan televizyon için belgeseller çekti. Tiyatro yaparken oyunculuðu býrakýp belgeselciliðe aðýrlýk vermeyi düþünüyordu ki, Londra'da tiyatro yapan bir baþka Türk tiyatrocu olan Mehmet Ergen ile tanýþtý. Mehmet Ergen'in ýsrarlarý üzerine oyunculuða devam etmeye karar verdi. Daha sonra, Mehmet Ergen'in öncülüðünde dört arkadaþ Arcola Theatre adýnda bir tiyatro kurdular. Ýngilere'de Arcola Theatre'ýn adýný kýsa sürede duyurmayý baþardýlar. BRÜKSEL LAHANALI BONFÝLE Malzemeler 700 gr Brüksel Lahanasý 3 Su Bardaðý Et Suyu 125 gr Ýrmik 4 Çorba Kaþýðý Sývý Yað 1 Soðan 1 Çorba Kaþýðý Margarin 1 Defne Yapraðý 200 gr Süt Kremasý Tuz, Karabiber 4 Bonfile Yemeðin Tarifi 2 su bardaðý et suyunu bir tencerede kaynatýn. Ýrmiði ilave edip piþirin. Büyük bir tavada 1 çorba kaþýðý sývýyaðý kýzdýrýp ateþten alýn ve irmikli karýþýmý içine dökün. Soðumasýný bekleyin. Bu arada soðaný soyup Kimden kaçýyoruz, kendimizden mi? Ne olmayacak þey! Kimden kapýp kurtarýyoruz, Hak'tan mý? Ne boþ zahmet. Hz.Mevlana küçük küpler halinde doðrayýn. Bir tavada margarini eritip soðaný kavurun. Brüksel lahanasý ve defne yapraðýný ilave edip kavurmaya devam edin. Kalan et suyunu ve süt kremasýný ekleyin. 10 dakika kadar piþirip tuz ve karabiberle tatlandýrýn.ýrmikli karýþýmý kareler halinde kesip tavadan alýn. Bir diðer tavada 1 çorba kaþýðý sývýyaðý kýzdýrýp irmikli kareleri kýzartýn Soðumayacak þekilde bekletin.bonfileleri tuz ve karabiberle ovun. Bir tavada kalan yaðý kýzdýrýp bonfileleri kýzartýn. Bonfileleri, Brüksel lahanasý ve irmik eþliðinde servis yapýn. 05:50 Hawaii Five Benim Annem Bir Melek Selena Yahþi Cazibe Adanalý Çocuklar Duymasýn Alemin Kýralý Ana Haber Kaçak Yerli Dizi 23:30 Geceyarýsý Av 06:30 Haber Saati 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Sen Üzülme Hz. Meryem Elif Ana Haber Elif Yerli Dizi 20:00 Sevimli Hýrsýz 21:50 Battal Gazi nin Ýntikamý Cennet Mahallesi Ayý Kardeþler Pepee Hayat Bilgisi Ateþ Daðlý Ender Saraç ile Saðlýklý Günler Dila Haným Pis Yedili Show Ana Haber 20:00 Recep Ývedik 3 22:30 Muhteþem Yüzyýl Yerli Dizi Cemalim Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Ben Bilmem Eþim Bilir Ben Bilmem Eþim Bilir 18:50 Koca Kafalar Ana Haber Küçük Aða Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 19:55 Seksenler 23:00 Yedikule Hayat Yokuþu Merhaba Yenigün 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Dizi Filmm Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Dizi Film Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni Ýki Dünya Arasýnda Nizama Adanmýþ Ruhlar

9 YILDIZ "Kontrolsüz diyabet uzuv kaybýna yol açar" Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi bilim etkinlikleri kapsamýnda Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonu'nda 2. Diyabetik Ayak Sempozyumu düzenlendi. Etkinliðe Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý, Kamu Hastaneler Birliði Ýl Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani ve Hastane Yöneticisi Uzm. Dr. Fahri Þahin ile çok sayýda saðlýk çalýþaný katýldý. Sempozyum açýlýþýnda konuþma yapan Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý, baþarýyla tamamlanan ilk sempozyumdan edinilen kazanýmlarý özetledi ve ikinci toplantýnýn öðrenim hedeflerini belirtti. Prof. Dr. Dolapçý, Týp Fakültesine verdiði önem ve destek için Rektör Prof. Dr. Alkan ve Kamu Hastaneler Birliði Ýl Genel Sekreteri Dr. Happani'ye tüm saðlýk çalýþanlarý adýna teþekkürlerini iletmesini takiben ilk oturuma baþkanlýk yaptý. Rektör Prof. Dr. Alkan, Týp Fakültesi'nin düzenlediði etkinlikler ile güncel bilimsel yaklaþýmlarýn paylaþýlmasý için fýrsat yaratýldýðýný kaydetti. Prof. Dr. Alkan, deðiþen sosyal ve teknolojik þartlara paralel yaþam tarzýnýn deðiþtiðini ifade ederek buna baðlý olarak da yeme alýþkanlýklarý deðiþimi ve aktivite azlýðýna baðlý olarak obezitenin ve diyabetin tüm dünyada olduðu gibi Türkiye'de de arttýðýna dikkat çekti. Önleyici tedbirlerin önemini de vurgulayan Prof. Dr. Alkan, mevcut hastalarýn uygun tedavisinin de ayný öneme sahip olduðunu vurguladý. Türkiye'de örnek bir afiliasyon yaptýklarýna inandýðýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversite ile ilgili genel bilgi paylaþýmýnda bulunarak sempozyumun baþarýlý geçmesini diledi. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalý öðretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Çýnar Yastý, Türkiye'de diyabet hastalýðýnýn boyutlarýný rakamlarla ifade ettiði konuþmasýnda, gerekli önleme ve tedavi yaklaþýmlarýnýn doðrulukla ve ivedilikle hayata geçirilmemesi halinde önümüzdeki on yýl içinde uzuv kayýplarýnýn artabileceðini iþaret etti. Konularýnda uzman bilim insanlarýnýn davet edildiði toplantýya Amerika Birleþik Devletleri Kaliforniya Üniversitesi'nden katýlan Ortopedi ve Cerrahi Kürsüleri Baþkaný Prof. Dr. Gerit Mulder, konunun global önemi yanýnda baþta ABD olmak üzere çeþitli ülkelerde karþýlaþýlan problemleri ve uygun olabilecek çözüm yollarýný belirtti. Her ülkenin kendisine ait modeller geliþtirmesi gerektiðini belirten Prof. Mulder, Týp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalý öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu'nun yaptýðý Çorum Diyabetik Ayak Modeli adlý sunudan ve burada alýnan baþarýlý sonuçlardan etkilendiðini not etti. Prof. Mulder, halihazýrda Kaliforniya Üniversitesi öðretim üyeliðinin yanýnda Meksika ve Suudi Arabistan Saðlýk Bakanlýklarýnýn diyabetik ayak yarasý ile mücadele programlarýnýn proje danýþmanlýðýný yürütüyor. Pek çok ülkede eðitim programlarý düzenleyen veya katký saðlayan Prof. Mulder'in, uluslararasý alanda 200 den fazla makalesi var. Konusunda uzman hekimlerin yer aldýðý toplantýda Enfeksiyon Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Nurcan Baykam ise, diyabetik ayak ülserli hastalarda doðru ve uygun antibiyotik kullanýmýný özetledi. Düzce Üniversitesi Endokrinoloji Ana Bilim Dalý öðretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Aydýn, kontrolsüz diyabet hastalýðýnda þeker düzeyinin sinir sistemi üzerine etkilerini belirterek, bu hastalarda ayakta his kaybý mekanizmasýný açýklamasýný takiben Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalý öðretim üyesi Prof. Dr. Selçuk Baktýroðlu, kontrolsüz diyabetin nasýl uzuv kaybýna yol açacak bir hastalýk haline geldiðini kendi hastalarýndan örnekler vererek açýkladý. Uygun topikal ve sistemik tedaviye yanýtsýz hastalarda kaçýnýlmaz olan cerrahi müdahalede uzuv kaybýnýn asgariye indirilebilmesi için uygulanmasý gereken güncel cerrahi yaklaþýmlar Doç. Dr. Ali Öznur tarafýndan not edildi. Diyabet hastalarýnda güncel kan þekeri düzenlemesini aktaran Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Kerim Küçükler, diyabet hastalarýnda düzenli kontrolün önemine deðindi. Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Endokrinoloji Ana Bilim Dalý öðretim üyesi Prof. Dr. Tuncay Delibaþý'nýn oturum baþkaný olarak yönettiði oturumda Uzm. Diyetisyen Çiler Aslanalp, diyabetik hastalarýn almasý gereken diyet ve buna uyum gösterilmesi için gereken psikolojik ve sosyal desteðin altýný çizdi. Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Sema Kocaþlý ve Yrd. Doç. Nigar Ünlüsoy Dinçer, diyabetik hastalara önleyici tedbirlerin aktarýlmasýnda ve oluþmuþ ülserlerin erken tanýnmasýnda diyabet ve evde bakým hemþiresinin önem ve görevlerini bildirdikleri konuþmalarýnda hizmet içi eðitim ve mezuniyet sonrasý eðitimin önemini vurguladýlar. Týp Fakültesi öðretim üyelerinden Prof. Dr. Serdar Güler ve Prof. Dr. Ahmet Çýnar Yastý'nýn düzenlendiði 2. Diyabetik Ayak Sempozyumu'na Edirne'den Ýskenderun'a, Denizli'den Þanlýurfa'ya kadar pek çok üniversite ve devlet hastanesinden toplam 125 hekim ve 60 hemþire katýldý. Haber Servisi Alaca Eðitim Bir Sen'de Kadir Þimþek güven tazeledi Eðitim Bir Sen Alaca Þubesinin olaðan kongresi geçtiðimiz cumartesi günü yapýldý. Kongreye, mevut baþkan Kadir Þimþek tek liste ile katýldý. Ýstiklal Marþýnýn okunmasý ve divan heyetinin oluþmasý ile baþlayan kongrede Divan Baþkanlýðýna Halit Güneþ, Divan üyeliklerine Rifat Aksoy ve Dursun Demirel seçildiler. Kadir Þimþek yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda, sendikanýn anlam ve önemi ile sendikal kazanýmlardan bahsederek sendikal mücadelenin öneminden bahsetti. Sendikal mücadeleye önem veren ve kongreye katýlanlara teþekkür eden Kadir Þimþek, Eðitim Bir Sen olarak elde ettikleri kazanýmlardan bahsetti. Alaca Eðitim Bir Sen yeni yönetimi þu isimlerden oluþtu: Baþkan Kadir Þimþek, Ýlçe Sekreteri Hasan Þahin, Mali Sekreter Cengiz Urunca, Teþkilat Sekreteri Bedrettin Müezzinoðlu, Basýn Yayýn Sekreteri Emrah Ýþcen, Eðitim Sekreteri Recep Gün, Sosyal Ýþler Sekreteri Mesut Þirin. Haber Servisi HABER PERSONEL HÝZMETÝ ALINACAKTIR ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Su Pompa Ýstasyonlarýna Personel Hizmet Alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý :2014/ Ýdarenin a) Adresi :Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: Merkez/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : / c) Elektronik Posta Adresi ç) Ýhale dokümanýnýn :https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ adresi görülebileceði internet 2-ÝhaIe konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý :Belediyemizin sorumluluðundaki; Pýnarbaþý Köy Ýçi,Pýnarbaþý Kuyular, Konaklý, Eskice, Saðmaca, ve Hatap Barajý'nda bulunan Su Pompa Ýstasyonlarýnda çalýþtýrýlmak üzere toplam 63 Adet Personel Hizmet Alýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer :Belediyemizin sorumluluðundaki ; Pýnarbaþý Köy Ýçi, Pýnarbaþý Kuyular, Konaklý, Eskice, Saðmaca, ve Hatap Barajýndaki Su Pompa Ýstasyonlarý c) Süresi :Ýþe baþlama tarihi , iþin bitiþ tarihi Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatýný gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak saðlanabilir Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri: a) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olan istekliler yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini, b) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olmayan istekliler, yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin saðlandýðýný göstermek üzere yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eþdeðer belgelerde; a) Cari oranýn (dönen varlýklar / kýsa vadeli borçlar) en az 0,75 olmasý, b) Öz kaynak oranýnýn (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olmasý, c) Kýsa vadeli banka borçlarýnýn öz kaynaklara oranýnýn 0,50'den küçük olmasý, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranýr. Yukarýda belirtilen kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son iki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yýlýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. Serbest meslek erbabýnýn vereceði, ilgili mevzuatýna göre düzenlenmiþ ve onaylanmýþ serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen deðerlere göre, son yýla ait toplam gelirin toplam gidere oranýnýn veya son iki yýla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden bulunacak oranýn en az (1,25) olmasý þartý aranýr. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir ya da vergi dairesince onaylý olmasý gerekir Ýþ hacmini gösteren belgeler: a)ýhalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altýnda devam eden hizmet iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen hizmet iþlerinin parasal tutarýný gösteren, ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýlda düzenlenmiþ faturalar, Bu belgelerden birinin sunulmasý yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden, taahhüt altýnda devam eden iþlerin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen iþlerin parasal tutarýnýn ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmamasý gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini saðlayan ve saðladýðý kritere iliþkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son iki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yýlýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanamadýðýna bakýlýr Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyimini gösteren belgeler: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamu veya Özel Sektörde her türlü Personel Hizmet Alýmý iþi yapmýþ olmak benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhale yerli ve yabancý tüm isteklilere açýktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale Odasý Yeniyol Mah. Gazi Cad. No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar:ýhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin ekonomik açýdan en avantajlý teklif üzerinde býrakýlacaktýr. Basýn No:968 Resmi ilanlar de 9

10 YILDIZ HABER 10 Gazeteniz Tek Yýldýz ile Haberler anýnda bildirim olarak cebinizde! Çorum da bir ilk sizin gazetenizde

11 YILDIZ SPOR 11 Ýncadal çýldýrdý Çorum belediyespor teknik direktörü Yavuz incedal Pazar günü oynanan Çorum bldspor- Tirespor maçýnda birinci yardýmcý hakeme bir pozisyon da ofayt bayraðýný kaldýrmadýðý için yan hakemin üzerine yürüdü. Ýncedal birinci yardýmcý hakeme adam iki metre ofsayttan gidiyor nasýl görmesin bayrak kaldýrmasýn diye sinirli bir þekilde hakemin üzerine yürüdü. Maçýn dördüncü hakemi Yavuz Ýncadal'a sakin olmasý için uyarýda bulundu Ulukavak Ordu'dan eli boþ döndü: 1-3 Bölgesel Amatör lig de (BAL) da mücadele eden temsilcimiz Ulukavakspor dün Ordu Güzelyurt ile deplasman da oynadýðý maçý 3-1 kaybederek ligde ilk yenilgisini aldý. Her iki takým oyuncularýnýn geçtiðimiz Pazar günü yapýlan KPSS imtihanlarýna girmeleri sonunda Pazar günü oynanmasý gerek maç ertelenerek dün (Pazartesi) günü oynandý.sivas bölgesi hakemlerinden Hakan Köse maçý yöneten isim olurken, yardýmcýlýklarýný ayný bölgeden Mehmet öcal,erdem deðirmenci yaptý. Ulukavakspor dan 6. Dakika da Emre, ofsayt pozisyonundaki rakibini yere indirince maçýn hakemi Hakan Köse, tarafýndan kýrmýz kartla oyun dan ihraç edildi. Maçýn 85. Dakikasýnda ev sahibi ekipten ise Aykut, Ulukavaksporlu oyuncuya sert müdahale sonrasýnda 85. Dakikada hakem tarafýndan kýrmýz kartla oyundan ihraç edildi.ulukavaksporspor maçýn 6. Dakikasýnda 10 kiþi kalarak rakibi karþsýnda mücadele ederek sahadan 3-1 maðlup ayrýldý. Güzelyurt orduspor aldýðý üç puan ile bölgesele amatör küme 5. Grubun liderlik koltuðuna oturdu. Güzelyurt Orduspor'un gollerini 6. Dakikada Aykut, 70 dakikada Ferhat ve 78. Dakikada Deniz kaydetti. Ulukavakspor'un tek golünü Dakikada Ahmet'in yerine oyuna giren Ýbrahim kaydetti. SAHA: Ordu Güzelyurt HAKEMLER: Hakan Köse, Mehmet Öcal, Erdem Deðirmenci ORDU GÜZELYURT: Serkan, Emre, Mehmet, Oktay, Ferhat, Aykut, Serdar,Deniz, Vural, Cemal, Alp ULUKAVAKSPOR: Mahmut, Arif, Ümit, Feti, Fatih, (Oðuzhan Cengiz), Sedat, Emre, M.Ali, Yusuf Demir, Yusuf Cihan (Oðuzhan), Ahmet, (Ýbrahim) GOLLER: Dk 6 Aykut, Dk 70 Ferhat, Dk: 78 Deniz (Ordu Güzelyurt) Dk: 90+1 Ýbrahim (Ulukavakspor) KIRMIZI KARTLAR: Dk: 6 Emre (Ulukavakspor) Dk: 85 Aykut (Ordu Güzelyurt) Bunlarý atmak takýma puan mý veriyor? Uçak: Ýsteyene bilgi ve belge gösteririz Kýrýkhan ilçesini 3.lig'de temsil eden ve Ziraat Türkiye Kupasýnda geçtiðimiz hafta PTT 1.lig lideri Osmanlýspor'u Ankara'da ligin 4. Hafta maçýnda Ýstanbul deplasmanýnda Gazi osmanpaþayý maðlup eden Kýrýkhanspor da asýlsýz dedikodu haberleri üreten kiþilere kulp ikinci baþkaný ateþ püskürdü. Kýrýkhanspor'un yakaladýðý havaya çomak sokarak asýlsýz dedikodular yaymaya kalkan bazý kendini bilmezlerin çýkardýðý, dedikodular ile ilgili görüþlerini söyleyen Kulüp 2. Baþkaný Rasim Uçak yaptýðý açýklamada "En son Ziraat Türkiye Kupasýnda elediðimiz Osmanlýspor maçýndan sonra bazý kendini bilmezler Kýrýkhanspor'la ilgili facebook sayfalarýnda aslý astarý olmayan dedikodular üreterek spor kamuoyunu yanlýþ bilgilendiriyorlar. Geçmiþten bugüne Kýrýkhanspor'a emek vermiþ herkesimin kulübe gelerek öðrenmek istedikleri bilgileri evraklarý ile birlikte verebiliriz yalnýz taraftarýmýzý yanlýþ bilgilendirmeye kimsenin hakký yoktur. Bu düþünce de olan herkesi Kýrýkhanspor'un baþarýya ulaþmasýný istemeyen insanlar olarak görüyorum. Kýrýkhanspor kimsesinin tekelinde deðildir. Þehre mal olmuþ bir kulüptür, kapýmýz herkese açýktýr. Kuruluþundan bugüne kadar emeði geçen ve tesisi kulübe kazandýran baþkanlardan Allah Razý olsun, art niyetli kiþiler ile mücadele etmeye de hazýrýz" açýklamasýný yaptý. Tirespor da Çorum belediyespor, Tire maçýnda dakikalar 19 gösterdiðin de kapalý tribünden saha içersine konfeti yaðmuru baþladý. Oyun kýsabir süre hakem tarafýndan durdurularak saha içine atýlan konfetiler saha görevlileri tarafýndan temizlenerek oyun tekrar baþladý. Ligin ikinci hafta karþýlaþmasýn da sebatspor ile Çorum da oynanan karþýlaþmada yine ayný grup taraftar topluluðu saha içiersine konfeti atarak, gözlemcinin raporu doðrultusun da Kulübe yaklaþýk 6 bin liralýk ceza kesilmiþti. Bu olayýn ardýndan gözlemicinin vereceði rapor doðrultusunda yine Belediyespor kulübünün ceza almasý bekleniyor. Bu gibi taraftarlarýn hareketleri takýma fayda deðil gerçek anlamda maddi ve manevi olarak zarar vermektedir. Kulüo yetkilileri bu gibi konularda daha hasas olarak kapý giriþlerinde gerekli önlemleri de almadýlar. Aksi taktirde bu gibi hareketler kulübe maddi açýdan kayba uðratmaktadýr. Zonguldak spor camiasýndan Bursa Nilüfer kulüp baþkanýna kýnama tanýdýk bir isim Bir dönemler Çorumspor formasý giyen ve takým kaptanlýðýný da yapan Fatih Özdemir, Pazar günü Tire formasý ile Çorum Belediyespor karþýsýnda takým kaptaný olarak mücadele etti.maç öncesinde Tire kaptaný Fatih, Belediyespor yedek kulübesine gelerek teknik direktör yavuz incedal ve takým masörü Ali Köseer'e baþarý dileklerinde bulundu. Fatih Özdemir, yaklaþýk oyunda 52 dakika görev alarak yerini takým arkadaþý Selçuk'a býrakarak oyun alaný terk etti. (Yasin Yücel) Olay çýkartarak maçý tatil ettirmeye çalýþan Bursa Nilüfer kulüp baþkanýna Zonguldak spor camiasýndan büyük tepki var. Spor camiasý adýna, bir Kulüp Baþkanýna yakýþmayan tavýrlar sergileyen Balaban, Pazar günü Bursa'da Zonguldakspor taraftarýna adeta eziyet çektirdi. Yapýlan tüm iyi niyetli yaklaþým ve görüþmelere raðmen, araya giren hatýrý sayýlýr kiþilere raðmen, çirkin tutumundan vazgeçmeyen Balaban, tribünlerin boþ olmasýna raðmen, kendi taraftarýnýn da olmamasýna raðmen Zonguldakspor taraftarýný saha dýþýna attýrarak yaðmur altýnda saatlerce beklemelerine sebep oldu. Balaban'ýn tüm çirkinliklerine ve provoke ediþine raðmen tahriklerine kapýlmayan Zonguldakspor taraftarý sað duyulu þekilde tribünleri boþaltarak olay çýkmamasýna izin vermedi. Sahada Zonguldakspor'u yenemeyeceðini anlayan Balaban, taraftarý tahrik ederek olay çýkartýp maçý tatil ettirerek hükmen kazanmaya çalýþtý. Bu hareketi büyük tepki aldý. (Spor servisi)

12 Maç Cuma günü 30 EYLÜL 2014 SALI Ýncedal: Hem kupa hem lig maçlarý bizi yordu Çorum Belediyespor teknik direktörü Yavuz Ýncedal, geçtiðimiz Pazar günü Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadyumun da konuk ettikleri ve 1-1 berabere kaldýklarý Tire 1922 maçý ile ilgili olarak yaptýðý deðerlendirmede " hep kupa hem lig maçlarý oynamamýz sebebi ile takým üzerinde bir yorgunluk oluþtu. Bir de saha zeminini kaygan olmasý takým olarak zaman zaman istediðimiz futbolu sahaya yansýtamadýk" dedi. Ýncedal daha sonra maç deðerlendirme konuþmasýnda þunlarý vurguladý" Lig uzun bir maraton. Hem kupa hem lig maçlarý oynamamýz takým üzerinde yorgunluk etkisi yaptý. Ýlk yarýda iki net gol pozisyonu yakaladýk. Þayet bunlarý gol ile sonuçlandýra bilseydik, daha farklý bir futbol ve sonuç ortaya çýkacaktý. Ýlk yarýda takým olarak istediðimiz futbolu ortaya koyamadýk. Maçýn 2. Devresinin hemen baþlarýnda hiç beklemediðimiz bir golü kalemizde gördük. Golden sonra takým olarak Tire alanýna oyunu yýktýk. Sað ve sol kanatlardan beraberlik golü aradýk. Ve 80 dakikada beraberlik golünü bulduk. Ýkinci yarýda ki hýrslý mücadelemizden oyun olarak memnunum. Lig uzun bir maraton üst sýra ile alt sýralarda kopma yok. Üst sýradaki takýmlar Bozüyük ile maç oynamadan 3er puan aldýlar. Þayet bizde Bozüyük ile maç yapmadan puan alsaydýk bizimde þuanda grupta 8 puanýmýz olacaktý.biz þampiyon olacaðýz diye yola çýkmadýk bizim hedefimiz ilk 5 takým içinde olmak, ancak bu futbol birde bakmýþsýnýz ki takým þampiyonluk potasýna girmiþtir. Ben teknik adamlýk kariyerimde lig þampiyonu da oldum, play of maçlarýndan da bir üst lige çýktým. Kýsaca Ýlk yarýda Tirespor, ikinci yarýda Çorum belediyespor sahada futbol oynadý" diye konuþtu. (Yasin Yücel) Kýrýkhan hazýrlýklarý baþladý Çorum Belediyespor, Kýrýkhanspor maçýnýn hazýrlýklarýna ara vermeden çalýþmalarýna baþladý. Geçtiðimiz Pazar günü sahasýn da grup lideri tirespor'u konuk eden ve 1-1 lik skor ile sahadan ayrýlan kýrmýzý siyahlýlar dinlenmeden Cuma günü deplasman da oynayacaklarý kýrýkhanspor maçýnýn hazýrlýklarýna dün saat 12:00 da Nazmi Avluca spor kompleksinde yaptýðý tek çalýþma ile start verdi. Teknik direktör Yavuz Ýncedal yönetiminde yapýlan antrenmana sakatlýðý süren Emre ve Çocuðunun rahatsýz olmasý sebebi ile izinli olan Turgay katýlmadý.antrenman öncesi Ýncedal talebeleri ile saha içiersinde yaklaþýk 15 dakikalýk bir konuþma gerçekleþtirdi. Ýncedal, konuþmasýn da Tirespor ve Cuma günü oynanacak olan Kýrýkhanspor maçlarýnýn deðerlendirmelerinde bulundu. Daha sonra Pazar günü forma giyen ve giymeyen oyuncular iki gruba ayrýldý. Forma giyen oyuncular 20 dakika saha kenarýnda düz koþu yaparak antrenmaný tamamladý. Forma giymeyen oyuncular ise, teknik direktör Yavuz Ýncedal yönetiminde ýsýnma koþularýnýn ardýndan top çalýþmasý yarý alanda taktik çift kale maçý ile çalýþmayý noktaladýlar. (Yasin Yücel) Türkiye futbol federasyonu tarafýndan yapýlan açýklamaya göre 4 Ekim de baþlayacak olan Kurban bayramý sebebi ile liglerde maçlar cuma günü oynanacak. Çorum belediyespor cuma günü deplasman da Hatay temsilcisi Kýrýkhanspor ile karþý karþýya gelecek. Kurban Bayramý nedeniyle Cumartesi-Pazar maç oynanmayacak. Liglerde bu haftanýn maç programý þöyle oluþtu 3 Ekim Cuma: Kýrýkhan-Çorum,Adliye-Bozüyük, Niðde-T.Þeker, Darýca G.B.-Trabzon Akçaabat, Ýstanbulspor-Batman Petrol, Manavgat- Gaziosmanpaþa, Zonguldak Kömürspor-Kýzýlcabölük, Tire 1922-Bursa Nilüfer (Yasin Yücel) Sportmence Acaba biz ne zaman adam gibi maç izleriz? Çorum belediyespor ligin 4. Hafta maçýndan da beraberlikle ayrýlarak, puan cetvelinde 5 puanýn sahibi oldu. Ýlk dört haftanýn analizini yapacak olur isek, ilk maç deplasmanda Kýzýlcabölük skor 3-2 maðlubiyet. Ýç sahada konuk ekip Trabzon temsilcisi Sebat Projespor skor 80. Dakikada penaltýdan atýlan gol ile 1-0. Ligin 3. Hafta maçýnda Zonguldak da Zonguldak Kömürspor ile karþýlaþan Belediyespor bu maçtan da 0-0 beraberlikle Çorum'a döndü. 4. hafta maçýnda Çorum da grup liderini konuk eden Çorum bldspor rakibi karþýsýnda 49. Dakikada 1-0 maðlup duruma düþmesine raðmen maçýn 80. Dakikasýnda kaptan nedim'in kafa golü ile maðlubiyetten son anda paçayý yýrttý. Belediyespor rakip kalelere attýðý gol sayýsý 4, iken kalesinde gördüðü gol sayýsý da 4 gole ulaþtý. Lig de 4. haftada belediyenin maç karnesi böyle oluþtu. Lider Tirespor ile arasýndaki puan farkýda 5 puana çýktý. Pazar günü yaðan þiddetli yaðmur, maçýn oynanacaðý Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu zeminini tabiri caiz ise, göle döndürdü. Saha zeminini artýk saha da oluþan su birikintilerini çekmiyor. Önümüzde kýþ mevsimi olmasý nedeni ile bu sahada belediyespor bu þekilde daha çok maçlarýný beraberlikle bitirebilir? Tiresporspor maçýn büyük bölümünde topa sahip olan bir takýmdý. Savunma ve orta alan ile birlikte kanat adamlarý sað ve sol kanatlardan ataklar ile tehlikeli pozisyonlar buldu. Belediyespor da pozisyon buldu. Hele öðle bir pozisyon vardý ki çaðlar tribündeki seyircilere saç baþ yoldururken, takým arkadaþý Turgay da Çaðlar'ýn üzerine yürüyerek topla neden bu kadar çok oynadýn boþ kaleye vurmadýn da rakibin gelmesini bekliyorsun dercesine çaðlar'ýn üzerine yürüdü. Neyse ki araya giren Oðuzhan Yalçýn kavgayý saha içinde büyümeden önledi. Tabi, Çaðlar da suçunu bildiði için Turg'ya fazla bir ses çýkartmadý. Sen bir takýmýn golcüsü isen yakaladýðýn bu pozisyonlarý gole çevirmelisinki takým da rakibi karþýsýnda daha rahat futbol oynasýn stres den uzak. Þayet lige hazýr deðlsen antrenmanlarda iki kat fazla çalýþýp takým ile arandaki antrenman farkýný kapatmalýsýn. Golcü dediðin kritik pozisyonlarda ortaya çýkar. Sende bu takýma golcü diye transfer edildiysen þayet, sahada senin kafana ve ayaklarýna iþ düþüyor. Maçýn bitiminde protokol tribünün sað tarafýnda bulunan kapalý tribünlerden birkaç taraftar Yavuz hoca'ya neden Buðra'yý oynatmadýn, bu maçý beraberlikle bitirdiniz gibi tepkiler üzerine yavuz hoca ile tarfatrlar arasýnda kýsa bir gerginlik yaþandý. Aslýnda taraftarýn yaptýðý da yanlýþ Hoca'nýn da tribünlere cevap vermsi de yanlýþ. Hocam siz raporunuzu kulüp yönetimine verirsiniz. Tarafatara deðil. Siz teknik direktör ve belediyespor olarak Çorum da hiçbir taraftar grubunu memnun edemezsiniz neden biliyor musunuz hocam, gerçi sizde biliyorsunuz da ben yine hatýrlatayým. Tribünlerde taraftarlar ikiye bölünmüþ durumda. Biri sizi alkýþlar, biri ise, tenkit eder. Belediyespor da bu tribün olaylarý böyle devam eder ise, daha çok cezalar alýr bu Belediyespor. Geçtiðimiz hafta sebat maçýnda saha içine atýlan konfetilerden dolayý kulübe bir miktar ceza geldi. Bakalým bu maç sonunda gözlemcilerin vereceði rapor doðrultusunda kulübe saha içine atýlan konfetiler için ne kadar ceza kesilecek. Acaba biz ne zaman adam gibi maç izleriz? Birde sayýn baþkan, yöneticin bazý futbolcular ile fazla haþýr neþir hoþ oluyor. Bu hiç iyi deðil. Herkes görevini yapacak. Belediyespor kulübü yaðlama yýkama dükkâný deðil. Fazla yaðcýlýk iþe yaramaz. Tirespor maçýn da saha içinde futbolcular arasýnda yaþanan olay da sanýrým sizin dikkatinizden kaçmamýþtýr. Saha içinden dýþarýya hiç iyi görüntüler çýkmadý. Þayet maç maðlubiyet ile sona erseydi. Þahsen ben býrakýn tribünleri, soyunma odasýný bile düþünemiyorum. Neyse bir haftada beraberlik ile bitti. Önümüzde uzun lig maratonu var. Grup lideri ve þampiyon olmak için çok çalýþmak lazým. Tribünler de takýma destek vermek lazým. Maç içinde herkes ayrý bir telden makam ya da müzik aleti çalmayacak. Bu görüntüler yakýþmadý Geçtiðimiz Pazar günü oynanan Çorum bldspor- Tirespor maçýn da karþýlaþmanýn ilk yarýsýnýn 40. Dakikasýnda Çaðlar Oðuzhan'ýn pasý ile ceza alaný içersinde topla buluþtu. Ýki rakibini çalýmla oyundan düþürdü. Boþ kaleye vurmak yerine üçüncü rakibin üzerine gelmesini bekledi. Ve Belediye adýan mutlak golü kaçýrdý. Bu pozisyondan sonra ise, takým arkadaþý Turgay,çok sinirlenerek çaðlar'ýn üzerine yürüdü. Ve gol vuruþunu neden yapmadýn dercesine takým arkadaþý ile nerede ise, kavga edecekti. Neyse ki araya giren Oðuzhan Yalçýn, her iki futbolcuyu da sakinleþtirdi. Daha sonra Turgay, aðlar'ýn yanýna giderek tokalaþtý. Maçýn devre arasýn da takýmlar sahaya çýkýþ yaptýklarýnda tribünler Çaðlar ve Turgay'a tezahürat da bulundular. (Yasin Yücel)

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ.

Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. YURTTA SULH, CÝHANDA SULH Þimdi biz varýz ANKARA ÇAÐDAÞ DEMOKRAT MUHASEBECÝLER ATANMIÞ ADAYLAR ÝLE DEÐÝL ÖN SEÇÝMDEN ÇIKAN ADAYLARIMIZLA SEÇÝME GÝDÝYORUZ. Sayýn Meslektaþým, Ýþ yerlerimizde ürettiðimiz

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kaya parçasý üzerindeki yazýtýn okunmasý için üç boyutlu tarama sistemi kullanýlýyor. * HABERÝ 5 DE. Hattuþa daha hýzlý yer üstüne çýkmalý

Kaya parçasý üzerindeki yazýtýn okunmasý için üç boyutlu tarama sistemi kullanýlýyor. * HABERÝ 5 DE. Hattuþa daha hýzlý yer üstüne çýkmalý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Kontrolsüz diyabette uzuv kaybýna dikkat! * HABERÝ 4 DE Gazetecilere stresle baþa çýkmayý anlattý Harzadýn:

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor.

ÖZEL ABC LİSESİ. ABC EĞİTİM KURUMLARI bugün 278 Çalışanıyla Eğitim Dünyasının Liderleri arasında gösteriliyor. GENEL TANITIM ABC EĞİTİM KURUMLARI, 2006 yılında Eryaman da Ankara nın en güzide dershanelerinden ABC DERSHANESİ ni eğitim-öğretim dünyasına kazandırdı. 2006 yılında üniversite giriş sınav sisteminin değişmesine

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı