Demiryolu. önceliðim olacak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Demiryolu. önceliðim olacak"

Transkript

1 "Kontrolsüz diyabet uzuv kaybýna yol açar" Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi bilim etkinlikleri kapsamýnda Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonu'nda 2. Diyabetik Ayak Sempozyumu düzenlendi. Etkinliðe Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý, Kamu Hastaneler Birliði Ýl Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani ve Hastane Yöneticisi Uzm. Dr. Fahri Þahin ile çok sayýda saðlýk çalýþaný katýldý. Sempozyum açýlýþýnda konuþma yapan Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý, baþarýyla tamamlanan ilk sempozyumdan edinilen kazanýmlarý özetledi DA "Hattuþa'nýn arkeolojik kazýsý için 400 yýl hedefi çok uzun bir süre" "Kültür Öncelikli Kalkýnmada Kayseri Modeli" temasýyla yapýlan Tarihi Kentler Birliði Kayseri Buluþmasý'na katýlan Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, Hattuþa'nýn tanýtýmý, Boðazkale'nin bir turizm üsse haline gelmesi için Tarihi Kentler Birliði Danýþma Kurulu Baþkaný ve Çekül Vakfý Baþkaný Metin Sözen ile de görüþme yaptý. 6 DA 30 EYLÜL 2014 SALI 40 KURUÞ Demiryolu Vedat Canbek Vali Ahmet Kara önceliðim olacak Vali Ahmet Kara, artýk kiþi kahramanlýðý döneminin sona erdiðini ifade ederek, ekip çalýþmasýnýn baþarýyý getireceðini kaydetti. Çorum Valiliði görevine dün baþlayan Ahmet Kara, açýklamalarda bulundu. Çorum'a yararlý hizmetler yapmaya çalýþacaklarýný dile getiren Ahmet Kara, "Bu süreçte herkesin yardýmýný bekliyoruz. Ýnþallah hayýrlý hizmetler yapacaðýz. Bu hizmetleri yaparken eksiklik olabilir. Bunlarý deðerlendiririz. Hepinizin huzurunda söz veriyorum, ihmalim olmayacaktýr. Ýþ disiplinine önem veren biriyim. 3 DE Kredi kullanýp borcunu ödeyemeyenlere faiz affý Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Vedat Canbek, kooperatiften kredi kullanýp borcunu ödeyemeyen esnafa faiz affý müjdesi verdi. Kredi borcu olanlarýn yapýlandýrma imkanýndan yararlanmalarýný isteyen Canbek, 24 Eylül 2014 tarihi itibariyle Merkez Birliði'nce uygulamaya konan bu düzenlemeye göre getirilen yapýlandýrmadan faydalanmak isteyenlerin 31 Ekim 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar müracaat etmeleri gerektiðini kaydetti. 3 DE Torba Yasa'nýn oda aidatý, sosyal güvenlik ve vergi borçlarý için uygun yapýlandýrmalar içerdiðini belirten Yalçýn Kýlýç, esnaf ve sanatkarlarýn bu fýrsattan yararlanmalarýný istedi. Yalçýn Kýlýç Kýlýç'tan esnafa borç yapýlandýrma çaðrýsý 5 de Sait Topoðlu uðurlandý Mülki Amirler kararnamesi ile Uþak Vali Yardýmcýlýðýna atanan Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Çorum'dan ayrýldý. Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu için dün saat 09.00'da Valilik önünde uðurlama programý düzenlendi. Vali Yardýmcýsý Topoðlu, "Çorum'dan iyi izlenimlerle ayrýlýyorum. Ýzmir'den ilk geldiðim de biraz zor olmuþtu. Gelirken üzüldük þimdi bir de giderken üzülüyoruz. Tüm arkadaþlarla iyi bir çalýþma yaptýk. Bilerek bilmeyerek kýrdýðýmýz üzdüðümüz kiþiler varsa hepsinden özür diliyorum. a 2 DE Hitit Üniversitesi, Kazakistan'da tanýtýldý 2 DE Alaca'ya vidanjör, Laçin'e yol süpürme aracý Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnýn yerel yönetimlere çevre destekleri kapsamýnda Alaca Belediyesine vidanjör kamyonu, Laçin Belediyesine de yol süpürme aracý verilecek.araçlarýn müjdesini veren Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Çevre kirliliðinin giderilmesi, çevrenin korunmasý, iyileþtirilmesi ve temizlenmesi amacýyla Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýmýzýn yerel yönetimlerimize destekleri devam etmektedir. 6 DA En çok madencilik ve taþ ocakçýlýðý sektörleri iþçi bulamýyor ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, 2014 yýlý 1. Dönem Çorum Ýþgücü Piyasasý Talep Araþtýrmasý'nýn tamamlandýðýný belirtti. Zafer Eyvaz konu hakkýnda yaptýðý açýklamada araþtýrmanýn sonuçlarýna deðindi.ýstihdamýn artýrýlmasý ve iþsizliðin azaltýlmasýnýn, eðitimin iþgücü talebine duyarlýlýðýnýn artýrýlmasýna... Zafer Eyvaz 7 de KATÝD yönetiminden OKA'ya ziyaret Karadeniz Turistik Ýþletmeciler Derneði Baþkaný Murat Toktaþ ve Genel Sekreter Onur Býyýklý turizm sektöründe daha etkin olmak, sektörün paydaþlarý ile ortak projeler... Balon ve uçurtma uçurarak saðlýklý yaþama' dikkat çektiler Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü, "Saðlýklý Yaþam ve Hareket Yýlý" etkinlikleri kapsamýnda, "Anne, Baba ve Çocuklarla Yürüyoruz" konulu balon-uçurtma etkinliði düzenledi. Gülsün Mert Mikroskop 7 DE 7 DE 6 DA ' Helal ile haram kazanç arasýndaki fark!' Cansu-yu

2 YILDIZ HABER 2 Sait Topoðlu uðurlandý YILDIZ AJANDA Koçaklar Tarým makineleri Ön Muhasebe Elemaný arýyor Bünyemizde istihdam edilmek üzere LKS LOGO Programýný bilen, Askerliðini yapmýþ, ön muhasebe de tecrübeli eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Koçaklar Tarým Makineleri Ýmsâk : 05:02 Güneþ : 06:28 Öðle : 12:37 Ýkindi : 15:54 Akþam : 18:34 Yatsý : 19: Kanûnî Sultan Süleyman Hânýn taht'a çýkmasý (1520) - Azerbaycan'ýn baðýmsýzlýðý (1991) - Turnageçimi Fýrtýnasý Sözü ve hareketleri ile sana Allahü teâlâyý ve âhýreti hatýrlatmayan kimse ile arkadaþ olma! Ýbni Atâullah "Rahmetullahi aleyh" Adres:Akþemseddin Caddesi No:20 ( Terminal civarý) Tel: ELEKTRÝK USTASI ARANIYOR Bünyemizde istihdam edilmek üzere elektrik ustasý aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. MODLÝFE Tel: Adres : Dr. Ýlhan Gürel Cd. No:30/16 ELEMAN ARANIYOR Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere: -Makinistlik yapabilecek tecrübeli torna ustasý -MYO Makina bölümü mezunu -Askerliðini yapmýþ tecrübeli mesai arkadaþlarý arýyoruz. Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu 6. Km de bulunan fabrikamýza yapýlmasý rica olunur. Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: Mülki Amirler kararnamesi ile Uþak Vali Yardýmcýlýðýna atanan Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Çorum'dan ayrýldý. Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu için dün saat 09.00'da Valilik önünde uðurlama programý düzenlendi. Vali Yardýmcýsý Topoðlu, "Çorum'dan iyi izlenimlerle ayrýlýyorum. Ýzmir'den ilk geldiðim de biraz zor olmuþtu. Gelirken üzüldük þimdi bir de giderken üzülüyoruz. Tüm arkadaþlarla iyi bir çalýþma yaptýk. Bilerek bilmeyerek kýrdýðýmýz üzdüðümüz kiþiler varsa hepsinden özür diliyorum. Haklarýný helal etmelerini istiyorum. Uþak'ta her zaman kapýmýz açýk" dedi. Yasin YÜCEL Hitit Üniversitesi, Kazakistan'da tanýtýldý Ulusal ve uluslararasý çerçevede tanýtým etkinliklerine önem veren Hitit Üniversitesi, Kazakistan'ýn baþkenti Astana ve Almatý þehirlerinde düzenlenen Uluslararasý Eðitim Fuarý'nda öðrencilerle buluþtu. Gerçekleþtirilen eðitim fuarýna Rektör Danýþmaný/Mühendislik Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nihan Kaya, Basýn ve Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Ýsmail Eker ve Halkla Ýliþkiler Birimi personeli Erdoðan Atmaca katýldý. Uluslararasý arenada, eðitim ve araþtýrma alanlarýnda karþýlýklý iþ birliðini arttýrmak adýna Hitit Üniversitesi tarafýndan imzalanan protokoller kapsamýnda, bir önceki eðitim yýlýnda üniversitede öðrenim gören yabancý uyruklu Kazak öðrencilerinde üniversite standýnda görev alarak tanýtýma katký saðladýlar. Dünyanýn farklý ülkelerinden gelen üniversitelerin yaný sýra Türkiye'den ve Kazakistan'dan da üniversitelerin katýldýðý fuarda, Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðýnýn ve Baþbakanlýk Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðýnýn da temsilcileri yer aldý. Tercih edilirliðinin daha da artmasý için "Marka Þehir, Dünya Üniversitesi" sloganýyla eðitimde uluslararasýlaþmaya büyük önem veren Hitit Üniversitesi, yerli ve yabancý birçok üniversitenin katýlýmý ile gerçekleþtirilen Uluslararasý Eðitim Fuarý'nda öðrencilerin ilgi odaðý oldu. Haber Servisi Günün Þiiri Bir pýnar baþý Pýnarýn taþýna oturmuþ haným Yanýna varýnca kaynadý kaným Kimi gözlüyorsun söledim bacým Allah bunu nede güzel yaratmýþ Ne duruyosun sen burada yalnýz Eþin seni arar bulamaz Eþin seni evde arar bulamaz Buruya gelirler yatda yaramaz Cenabýl allahým güzel yaratmýþ Güzellerin kalem oynar karþýnda Baktým endamýna on beþ yaþýnda Aþýk olan düþer senin peþinde Cenabýl allahým güzel yaratmýþ Sallanýp geliyon çarþý pazardan Allah esirgesin seni nazardan Ne alýp neler satdýn pazardan Allahým nede güzel yaratmýþ Dolanýp geldinde çeme baþýna Söyle baktým gerdanýna kaþýna Ne güzel çiçek takmýþýn döþüne Allahým nede güzel yaratmýþ Kekili yüzüne kolye eylemiþ Meskanný bilmiyorum nerde eðlemiþ Eþin kimdir sende kimle evlendin Cenabýl allahým güzel yaratmýþ (Koçak Derki) güzellerin överim Tatlý dille güler yüzü severim Konuþur tanýþýr sohbet ederim Cenabýl allahým güzel yaratmýþ HAVA DURUMU Rýza Koçak Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,2781 2,2786 EUR 2,8948 2,8958 STERLiN 3,7007 3,7034 JPY YENi 2,0838 2,0844 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. NÖBETÇÝ ECZANELER ALBAYRAK ECZANESÝ TEL: ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ KARÞISI ÝPEKLÝ LOZAN ECZANESÝ TEL: BAHABEY CAD. NO:156/34 - BAÐLARA GÝDEN YOL ÜZERÝ -Önemli Telefonlar- Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Yýl: 10 Sayý: EYLÜL 2014 SALI ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 Vali Ahmet Kara göreve baþladý Son Valiler Kararnamesi ile Çorum Valiliðine atanan Ahmet Kara dün göreve baþladý. Ahmet Kara için Valilik önünde saat 11.00'da karþýlama programý düzenlendi. Karþýlamaya Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Garnizon Komutaný Jn. Albay Ahmet Çelik, Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý ve diðer protokol üyeleri katýldý. Vali Ahmet Kara, Valiliðe geliþinde çiçeklerle karþýlandý. Kendini karþýlamaya gelen protokol üyeleri ile tanýþan Vali Ahmet Kara, daha sonra makamýna geçerek burada gazetecilere açýklamalarda bulundu. Basýn mensuplarýnýn da kamu hizmeti yaptýklarýný ifade ederek, "Basýn mensuplarýyla her ay görüþ alýþveriþi yapacaðýz. Ýnþallah güzel hizmetler üreteceðiz. Bu süreçte herkesin yardýmýný bekliyoruz" dedi. AHMET KARA KÝMDÝR? Ahmet Kara 1953 yýlýnda Erzincan'da doðdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ýktisat ve Maliye Bölümünden 1977 yýlýnda mezun oldu. Edirne Ýl Maiyet memurluðu, Sarýgöl, Uludere, Kurucaþile kaymakam vekillikleri, Akdaðmadeni kaymakamlýðý ve belediye baþkanlýðý, Adýyaman Ýl Hukuk Ýþleri Müdürlüðü, Hýnýs, Çal kaymakamlýklarý, Ýçiþleri Bakanlýðý Mülkiye Müfettiþliði, Mülkiye Baþmüfettiþliði, Baþbakanlýk Baþmüþavirliði, vekaleten Müsteþar Yardýmcýlýðý, Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreter Yardýmcýlýðý, Kültür ve Turizm Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýlýðý yaptý. 11 Haziran 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararý ile Kars Ýline Vali olarak atandý. 3 Aðustos 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan valiler kararnamesi ile merkeze atandý. 15 Eylül 2014 tarih ve 6780 nolu müþterek kararname ile Çorum Valiliðine atandý. Evli ve 2 çocuk babasý. Fatih AKBAÞ "Demiryolu önceliðim olacak" Ahmet Kara Vali Ahmet Kara, artýk kiþi kahramanlýðý döneminin sona erdiðini ifade ederek, ekip çalýþmasýnýn baþarýyý getireceðini kaydetti. Çorum Valiliði görevine dün baþlayan Ahmet Kara, açýklamalarda bulundu. Çorum'a yararlý hizmetler yapmaya çalýþacaklarýný dile getiren Ahmet Kara, "Bu süreçte herkesin yardýmýný bekliyoruz. Ýnþallah hayýrlý hizmetler yapacaðýz. Bu hizmetleri yaparken eksiklik olabilir. Bunlarý deðerlendiririz. Hepinizin huzurunda söz veriyorum, ihmalim olmayacaktýr. Ýþ disiplinine önem veren biriyim. Bunla ilgili konularý bürokrat arkadaþlarýmla konuþacaðým. Kara, 1980 yýlýnda Sungurlu'da müfettiþ olarak görev yaptýðýný ve bu süre içerisinde Çorum'un sosyal yapýsýný tanýma fýrsatý bulduðunu kaydetti. Demiryolunun Çorum ekonomisi için ne kadar önemli olduðunu bildiðini dile getiren Kara, Demiryolunun ilgileneceði konularýn baþýnda geldiðini de söyledi.vali Kara ilk ziyaretini ise 30 Eylül Salý günü Ýskilip ilçesine yapacaðýný ve geçirdiði trafik kazasý sonrasýnda 3 arkadaþý ile þehit olan polis memuru Fatih Saðýr'ýn ailesi ve mezarýný ziyaret edeceðini açýkladý. Fatih AKBAÞ Kredi kullanýp borcunu ödeyemeyenlere faiz affý Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Vedat Canbek, kooperatiften kredi kullanýp borcunu ödeyemeyen esnafa faiz affý müjdesi verdi. Kredi borcu olanlarýn yapýlandýrma imkanýndan yararlanmalarýný isteyen Canbek, 24 Eylül 2014 tarihi itibariyle Merkez Birliði'nce uygulamaya konan bu düzenlemeye göre getirilen yapýlandýrmadan faydalanmak isteyenlerin 31 Ekim 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar müracaat etmeleri gerektiðini kaydetti. Vedat Canbek, borçlarýný ödeyemeyen ve ödeme güçlüðü çeken esnaf ve sanatkarlara kolaylýk saðlanmasý amacýyla kredi faizlerinin yapýlandýrýlmasý ile ilgili karara varýlan yapýlandýrmadan,kredi borcu 30 Nisan 2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce kooperatif takibine intikal eden icra takibi baþlatýlmýþ olsun veya olmasýn esnaf ve sanatkarlarýn 31 Ekim 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar kooperatife baþvurmalarý halinde bu haktan yararlanabileceklerini ifade etti.borcun peþin ödenmesi durumunda temerrüt faizinin tamamýnýn silineceðini aktaran Canbek, 6 ay taksit talep edenlere yüzde 6, 12 aya kadar yüzde 12, 18 aya kadar da yüzde 18 faiz oraný üzerinden taksitlendirme yapýlacaðýný söyledi. Yapýlandýrma ile ilgili daha geniþ bilgi almak ve borcunu ödemek isteyen esnaf ve sanatkarlarýn son günü beklemeden biran önce kooperatiflerine uðramalarýný isteyen Vedat Canbek, kredi Vedat Canbek borcu olanlarýn yapýlandýrma fýrsatýný kaçýrmamalarý çaðrýsýný yineledi. Canbek ayrýca yaklaþan Kurban Bayramý dolayýsýyla tüm esnaf ve sanatkarlarýn bayramýný kutlayarak, hayýrlý iþler ve bol kazanç diledi. Haber Servisi Darüþþafaka'da eðitim görecekler Türkiye'nin en köklü eðitim kurumlarý arasýnda yer alan ve 151 yýldýr "Eðitimde Fýrsat Eþitliði" misyonuyla annesi veya babasý hayatta olmayan, maddi olanaklarý yetersiz, yetenekli çocuklara kaliteli eðitim fýrsatý sunan Darüþþafaka, bu yýl da Türkiye'nin farklý illerinden baþarýlý öðrencilere kapýlarýný açtý. Türkiye Ýþ Bankasý'nýn Darüþþafaka ile birlikte yürüttüðü, Türkiye'nin en uzun soluklu ve katma deðeri yüksek eðitim projelerinden biri olan 81 Ýlden 81 Öðrenci kapsamýnda, her yýl 81 öðrencinin Darüþþafaka'daki bütün masraflarý banka tarafýndan karþýlanýyor.bu yýl Çorum'dan sýnava girerek baþarý gösteren ve Darüþþafaka'da okumaya hak kazanan öðrenciler Emre Yaman ve Eren Yaman oldu. Çorum'un gururu olan baþarýlý öðrencilerin Darüþþafaka'daki eðitim hayatlarý boyunca tüm giderleri Ýþ Bankasý tarafýndan Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Çiftçi Kayýt Sisteminde (ÇKS) bu yýl hem 2014, hem de 2015 yýlý kayýtlarýnýn yapýlacaðýný bildirerek, "2014 ÇKS kaydýnda son gün 1Ekim Çarþamba. Çiftçilerimizin, maðduriyet yaþamamalarý için 2014 ÇKS baþvurularýný 1 Ekim 2014 Çarþamba günü mesai saati bitimine kadar yaptýrmalarý gerekiyor" dedi. Bayraktar, yaptýðý açýklamada, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn, 29 Aðustos 2014 tarihinde sona eren ÇKS baþvurularýyla ilgili süreyi, 1 Ekim 2014 Çarþamba tarihine kadar uzattýðýný hatýrlattý. Yoðunluk yaþanma ihtimali göz önünde bulundurularak çiftçilerin bir an önce ÇKS kayýtlarýný yaptýrmalarý gerektiðini vurgulayan Bayraktar, üreticilerin bu yýla mahsus iki ÇKS baþvurusu yapacaðý konusunda da uyardý. -HEM 2014 HEM DE 2015 ÇKS BAÞVURULARI YAPILACAK- Yeni ÇKS yönetmeliðine göre, üreticilerin bu yýl hem 2014, hem de 2015 yýlý ÇKS karþýlanacak. 7. yýlýna giren 81 Ýlden 81 Öðrenci projesinde okuttuðu öðrenci sayýsý 460'a ulaþan Ýþ Bankasý, üniversiteye devam eden Darüþþafakalý öðrencilere de destek olmayý sürdürecek. Öðrencilerine kaliteli eðitim, sosyal geliþim ve sýcak bir yuva ortamý saðlamayý hedefleyen Darüþþafaka'da okuyan öðrenciler 6. sýnýftan itibaren Ýngilizce dil eðitimlerinin yaný sýra Fransýzca veya Almanca'yý seçerek ikinci bir yabancý dil de öðreniyor. Çocuklarýn sosyal geliþimine de büyük önem verilen Darüþþafaka'da her öðrenci bir enstrüman çalýyor ve bir spor dalý ile ilgileniyor. Projenin baþladýðý öðretim yýlýnda Darüþþafaka'da 4. sýnýfa baþlayan öðrencilerin üniversiteden mezun olacaklarý yýla kadar Ýþ Bankasý'nýn desteklediði öðrenci sayýsý 1.000'i aþacak, ayrýlan kaynak ise 100 milyon dolara ulaþacak. Haber Servisi ÇKS kaydýnda son gün 1 Ekim Çarþamba baþvurularýný yaptýracaklarýna dikkati çeken Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Daha önce, ÇKS için çiftçi müracaatlarýnýn yýl sonuna kadar sürmesi nedeniyle ortaya çýkan alýþkanlýklarýndan dolayý bazý çiftçilerin süre uzatýmlarýna raðmen halen 2014 üretim yýlý ÇKS müracaatlarýný baþvuru süresi içinde yapamadýklarýný görüyoruz ÇKS kaydýnda son gün 1Ekim Çarþamba. Çiftçilerimizin, maðduriyet yaþamamalarý için 2014 ÇKS baþvurularýný 1 Ekim 2014 Çarþamba günü mesai saati bitimine kadar yaptýrmalarý gerekiyor. Üreticilerimiz olasý sýkýþýklýklarý düþünerek, son gününü beklemeden Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýmýzýn il ve ilçe müdürlüklerine müracaat edip bir an önce 2014 yýlý ÇKS baþvurusunu yaptýrmalarýnda fayda var." Bayraktar, tarýmsal desteklerden yararlanabilmek için ÇKS baþvurularýnýn yapýlmasý zorunluluðu bulunduðunu, bu nedenle ÇKS kayýtlarýnýn ihmal edilmemesinin büyük önem taþýdýðýný bildirdi. Haber Servisi

4 olmaksýzýn bir bütünlük içerisinde lisans tamamlama programlarý aracýlýðýyla, yükseköðretim hizmetlerinin olaðan iþleyiþine etki etmeksizin lisans mezunu olma fýrsatý sunulabilir. Bu çerçevede, ilgili kamu kurum ve kuruluþlarý ile yetkili sendikalarýn görüþ ve önerilerini de almak suretiyle Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, YÖK ve Devlet Personel Baþkanlýðý'nýn ortak yürüteceði çalýþma ile lisans tamamlama programlarý düzenlenmesine yönelik ivedi bir süreç iþletilmesi, kamu hizmetlerine yönelik etkinlik ve verimlilik unsurlarý ile kamu görevlilerinin liyakatine olumlu katký saðlayacaktýr. Saðlýk- Sen'in "Saðlýk Çalýþanlarý Türkiye Buluþmasý" programýnda - o dönem 61. Hükümetin Baþbakaný olan- Cumhurbaþkanýmýz tarafýndan saðlýk çalýþanlarýna yönelik lisans tamamlama programý açýlmasý talimatý verildiði de göz önüne alýnmak suretiyle; ön lisans mezunu kamu görevlilerine, mezun olduklarý ön lisans programlarý ile yürüttükleri görev ve kadro unvanlarý birlikte deðerlendirilmek suretiyle lisans düzeyinde yükseköðretim programý mezunu olma fýrsatý sunacak TEK YILDIZ HABER 4 Saðlýk-Sen taleplerini Davutoðlu'na sundu Mahir ODABAÞI BABA SÖZLER 16 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmsý lisans tamamlama programý açýlmasý uygun olacaktýr. Saðlýk kurumlarýnda Hacý Nuri Lafcý Saðlýk-Sen Genel Merkezi tarafýndan Baþbakan kreþ açýlmasýnýn zorunlu olmasý; 24 saat saðlýk hizmeti sunan Ahmet Davutoðlu'na sunulan talepler hakkýnda açýklama yaptý. saðlýk çalýþanlarý, çocuklarýnýn bakýmý konusunda ciddi sorunlar yaþamaktadýr. Lafcý Baþbakan Davutoðlu'na sunduklarý talepler hakkýnda þu bilgileri Özellikle büyük þehirlerde, eþi de saðlýk çalýþaný olan ve verdi: çocuklarýna bakacak bir yakýný bulunmayanlar için, her saðlýk kuruluþunda Saðlýk Çalýþanlarýnýn Yýpranma Payý (Fiili Hizmet Zammý) kreþ açýlmasýnýn zorunlu hale getirilmesi, 24 saat esasýyla Kapsamýna Alýnmasý; Konfederasyonumuza baðlý ve Saðlýk ve Sosyal hizmet veren kuruluþlarda ise kreþlerin de 24 saat açýk olmasý gerekmektedir. Hizmet Kolu'nun yetkili sendikasý Saðlýk-Sen'in 13 Mayýs 2014 tarihinde Bu yöndeki talebimizin Cumhurbaþkanýmýz Sayýn gerçekleþtirdiði "Saðlýk Çalýþanlarý Türkiye Buluþmasý" programýnda, Erdoðan'ýn kabul edilmesinin ardýndan, Saðlýk Bakanlýðý, geçtiðimiz saðlýk çalýþanlarýnýn fiili hizmet zammýndan yararlananlar haftalarda kreþ açýlmasýna yönelik bir genelge yayýnlamýþtýr. Ancak, kapsamýna alýnmasý talep edilmiþtir. O tarihte 61. Hükümetin sürecin hýzlandýrýlmasý, süre konulmamasý ve mevcut kreþlerin 24 saat Baþbakaný olarak programa teþrif eden Cumhurbaþkanýmýz Recep açýk kalmasý konusunda gerekli çalýþmalarýn yapýlmasý gerekmektedir. Tayyip ERDOÐAN, saðlýk çalýþanlarýnýn fiili hizmet zammý (yýpranma Ek ödemenin emekliliðe yansýtýlmasý; Saðlýk çalýþanlarýnýn maaþlarý, payý) talebini olumlu karþýlamýþ ve yeni yasama yýlýna yetiþecek þekilde diðer meslek gruplarýna göre az olmasýna karþýn, ek ödeme (döner sermaye) saðlýk çalýþanlarýna her 5 yýl için 1 yýl fiili hizmet zammý verilmesi ile maaþlarýn artýrýlmasý yoluna gidilmektedir. Ancak, ek konusunda hazýrlýk yapýlmasý için Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný ödemelerin emekliliðe yansýtýlmamasý, saðlýk çalýþanlarýnýn maðduriyetine Sn. Faruk ÇELÝK'i talimatlandýrmýþtýr. Yasama yýlýnýn 1 Ekim 2014 tarihinde yol açmaktadýr. Saðlýk çalýþanlarý emekli olduklarýnda, baþlayacak olmasý durumu da dikkate alýnarak, saðlýk çalýþanlarýnýn aldýklarý toplam maaþ yerine, ek ödemesiz maaþlarý üzerinden emekli fiili hizmet zammýndan yararlanmasý konusunda bizzat maaþý alacaklar ve büyük bir kayýp yaþayacaktýr. Bu maðduriyetin Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan verilen sözün giderilmesi için, ek ödemelerin emekliliðe yansýtýlmasý gerekmektedir. kazanýma dönüþmesi için gerekli yasal düzenlemenin hazýrlanmasý ve Görevde yükselme ve unvan deðiþiklið sýnavý açýlmasý; Saðlýk konuyla ilgili olarak Saðlýk-Sen'in görüþlerinin alýnmasý uygun olacaktýr. Bakanlýðý, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile üniversite has- Kamu Görevlilerine Yönelik Lisans Tamamlama Programlarý tanelerinde görevde yükselme ve unvan deðiþikliði sýnavý uzun bir Açýlmasý; Kamu personel sistemimiz içerisinde azýmsanmayacak sayýda süredir yapýlmamaktadýr. Bu boþalan kadrolara yeni atamalarýn yapýla- ön lisans mezunu kamu görevlisi bulunmaktadýr. Geçmiþten mamasý ve yeterli hizmetin sunulamamasý sonuçlarýný ortaya çýkar- günümüze birçok bakanlýk, kamu kurum ve kuruluþu, kendi personeline maktadýr. Ayrýca alýnan kariyer eðitimi sonucu oluþan birikim, yönelik lisans tamamlama programý düzenlenmesi yönünde sýnavlarýn yapýlmamasý sebebiyle hizmete yansýmamaktadýr. Bunun faaliyet gerçekleþtirmiþ ve olumlu yaný sýra, Saðlýk Bakanlýðý'nda sonuçlar almýþtýr. Üniversite görevde yükselme ve unvan sayýsýnýn artmýþ olmasý ve her ilimizde deðiþikliðini kazanmasýna karþýn üniversite bulunmasý gibi VHKÝ kadrosuna atamasý yapýl- durumlar dikkate alýnarak merkezi mayan 2351 kiþinin atamasýnýn nitelikte bir koordinasyon yapýlmasý, yaþanan maðduriyeti çerçevesinde, kamu görevlilerinin giderecektir. Vekil ebe bakanlýk/kurum/kuruluþ ayýrýmý hemþirelerle, kamu görevlisi olmayan aile saðlýðý merkezi çalýþanlarýna kadro verilmesi; Sözleþmeli personelin kadroya geçirilmesi sürecinde vekil ebe hemþirelerden süre sýnýrlamasýna takýlanlarýn yaþadýðý kadro soru- Hacý Nuri Lafcý nunun çözülmesi, sayýlarý çok fazla olmayan bu arkadaþlarýmýzýn maðduriyetlerini giderecektir. Ayrýca, kamu görevlisi olmamasýna karþýn, Aile Saðlýðý Merkezleri'nde görev yapan saðlýk çalýþanlarýnýn kadro beklentisinin karþýlanmasý da çalýþma barýþýna katký sunacak, hizmet kalitesinin artmasýný saðlayacaktýr. Performans sistemi yeniden düzenlenmeli; Saðlýk çalýþanlarýna verilen ek ödemeyi belirlemede kullanýlan performans sistemi, uygulamada adaletsizlikleri beraberinde getirmektedir. Önceliðin sunulacak saðlýk hizmeti olmasýna karþýn, performansýn ön plana çýkmasý gibi durumlarýn ortaya çýkmamasý için, adaletli ve bütün saðlýk çalýþanlarýna hitap eden yeni bir performans sistemi hayata geçirilmelidir. Yüzde 70 sabit, yüzde 30'u performansa dayalý sistemin daha adaletli olacaðýný düþünüyoruz."haber Servisi Özgür Eðitim Sen'den ücretsiz ders kitabý tepkisi! Hayat acýmasýzdýr. Bazen madalya takýlmasý gereken insana menfaat çakýþmasýnda halk tabiri ile kulp takarýz. Sonra da oturup oh diyerek bir güzel seyrine bakarýz. Bir yere yolculuk yapacaðýn zaman biletini en az üç gün önceden almaya veya ayýrttýrmaya çalýþ. Son ana býrakýrsan yer bulamayabilirsin. Ama önceden tedbirini alýrsan hiç olmazsa istediðin koltukta yolculuk yaparsýn. Bir yere müracaat edeceðin zaman istenilen belgeleri tek tek kontrol edip dosyana koy. En basiti diplomayý götürüp te fotokopisini yanýnda bulundurmazsan, istendiði zaman resmi kurumda çektireceðim diye oda oda dolaþýrsýn. Memurlar da seni dýþarýya yönlendirirlerse çektirip gelmek için hem zaman kaybýn olur hem de uzun sýra varsa sýraný kaybedersin.(öðretmen atama tercihlerinde görüldüðü gibi) Tanýmadýðýn bir kurumda basit iþleri aracý koymadan yaptýrmak istiyorsan, birazcýk toplumun içine gir. Tatlý dilli ol. Edebi konuþ. Þöyle ki; kimlik fotokopisi çektirebilmek için koridorlarda saða sola bakýnarak yürükken, oradan bir amir çýkýp, ''Nereyi arýyorsunuz'' diye? Sorunca, 'Yardýmcý olabilecek birini arýyorum ama siz de de o simayý görüyorum'' derseniz nefsini okþar ve muhtemelen fotokopinizi bizzat o amir çektirir. Çünkü tecrübeyle sabittir. Ýstersen dene. Ýnsanlarýn sana karþý samimi olup olmadýðýný öðrenmek istiyorsan, sana teklif edilen iþlerini yapamadýðýnda uzaktan takip et. Sana karþý tutumlarýnda bir deðiþiklik olmamýþsa samimi demektir. Onlar için elinden geleni yapmaya çalýþ. Yok eðer bir çýrpýda silinmiþsen, sana olan sevgileri menfaattarý kadar demektir. Önceden kýzlarýmýzý, oðlanlarýmýzý evlendireceðimiz zaman baþta ebeleri- dedeleri olmak üzere aile büyüklerinin fikri alýnýrdý. Þimdi artýk komþulardan bile sonra duyuyorlar. Sen yine de usulen de olsa fikirlerini almaya çalýþ oðul. Olur ya onlarýn da belki bir cümle ile katkýsý olur. Eskiden kumaþ fabrikalarý daha çok kumaþ satýyordu. Çünkü annelerimiz, ablalarýmýz, kýzlarýmýz bedeninin her tarafýný örtmeye çalýþtýðýndan kumaþ daha çok kullanýlýrdý. Ama þimdi gün geçtikçe satýþlar her halde düþer. Neden dersen, çünkü annelerimiz, ablalarýmýz, kýzlarýmýz daha az kumaþ kullanmayý tercih etmeye baþladýlar. Dolaysýyla ben görmem ama sen sene sonra fabrikalar iflas ederse þaþýrma. " Ey oðul, Eskiden özel de veya devlette iþe baþlayýnca ilk maaþla yatýrým olsun, ne olur ne olmaz diye hemen kuyumcuya gidilir, bir çeyrek veya bir cumhuriyet altýný alýnýr muhafazasý annemize teslim edilirdi. Þimdi ki nesil ise ise daha maaþýný almadan kredi kartýyla hemen cep telefonu deðiþtiriliyor. Tasarruf eden nesillerden - israf eden nesillere doðru hýzla ilerliyoruz. Sen yine ifrattan ve tefritten kaçýnmaya devam et oðul. 'Ýnsanlarla öyle geçininiz ki ölümünüzden sonra düþmanlarýnýz bile aðlasýn' demiþ Hz Ali. Ölümünde dostlarýn nasýl olsa aðlar, sen düþmanlarýný aðlatabilecek þekilde insanlarla geçinmeye çalýþ. * ÖÐRETMENÝME VEFA-25: Osmancýk ÝHL (1980) emekli öðretmenlerinden Nafiz BAÞARAN hocamýzý saygýyla yâd ediyorum. (yazara öneri - eleþtiri: ) Özgür Eðitim Sen Baþkan Yardýmcýsý Barbaros Hýz, Hükümetin eðitim öðretim yýlýndan itibaren okullarda ücretsiz ders kitabý daðýtmaya baþladýðýný ifade ederek, "Kulaða hoþ gelen bu uygulamayla birlikte sorunlar yumaðý da çýð gibi büyümeye baþladý. Öncelikle daðýtýmý yapýlan ücretsiz ders kitaplarýnýn amacýna ne derece hizmet ettiði sorusu maalesef biz eðitimciler dýþýnda kimsenin gündeminde olmadý. Branþ ve sýnýflar bazýnda farklýlýklar arz etse de daðýtýlan ücretsiz ders kitaplarý amaçlanan kazanýmlarý, kazandýracak içerik ve etkinliklere hizmet etmemektedir. TEOG sýnavlarýyla farklý tür liselere yerleþen ve doðal olarak farklý düzeyde olan tüm ülkedeki öðrencilerin ayný kitabý okumasý ne derece verimli olacaktýr?. Eðitim uygulayýcýlarý olan biz öðretmenlerin malumudur ki gönderilen kitaplar düzey olarak üniversiteye giriþ sýnavlarýnda sorulan sorular düzeyinin çok altýndadýr. ( Sýfýr çeken lise birincilerini hala hatýrlamaktayýz.) Bunun sebebi birazda daðýtýlan-okutulan kitaplar deðil midir? Ortaya çýkan bu tablo sonucu öðretmenler istemeyerek yardýmcý kitaplar aldýrmaya yönlendirilmektedir" dedi. Hemen hemen her okulda öðretmenlerin daðýtýlan ücretsiz kitaplarýn yetersiz olduðunu bildiðini ve öðrencilerine yardýmcý ders kitaplarý fasiküller aldýrdýðýný dile getiren Barbaros Hýz, "Buda öðrenciyi sýnavlara hazýrlamak için duyulan kaygýnýn ürünüdür. Yakýn bir tarihte rehberlik ve denetim baþkanlýðý bir genelge yayýnlayarak yardýmcý ders kitaplarýnýn aldýrýlmamasý gerektiðini bildirmiþtir.( Biz öðretmenlerde yardýmcý kitap aldýrmaya can atmýyoruz lakin durum ortada.) Öðretmenine güvenmeyip kitap seçimini merkezde yapan bakanlýk yine öðretmenini zor durumda býrakmaktadýr. Þimdi soruyorum bu öðrenciler üniversite sýnavlarýna nasýl hazýrlanacaklar. Ders kitaplarý yeterli olacak mý?bu soruya 'evet' demek için herhalde hiç derse girmemiþ üniversite sýnavý görmemiþ olmak gerek. Birde kitaplarýn maliyet konusu vardýr. Öyle ki bazý kitaplar. Ýþlevsel olmadýðýndan öðrenci tarafýndan alýndýðý gün çöpe gitmektedir. Bu israfý nasýl önleyeceðiz. Akýllý tahtalara geçtiðimiz þu günlerde tahtayla entegre eðitim materyalleri hazýrlamýþ olan özel sektör bu iþte çok baþarýlýdýr. Devlet ise çok hantal kalmýþtýr. Bizim tavsiyemiz okullara kitap göndermek yerine kitap bedeli kadar kitap çeki gönderilmesidir. Okulda zümre öðretmenlerince seçilecek kitaplar bu çekle alýnsýn. Velilerde öðretmenlerde yardýmcý kitap, set, fasikül derdinden kurtulsun ve gerçekten kitaplarýný bedava alsýnlar. Eleþtirel bakýþ açýsý geliþtirmeye çalýþtýðýmýz yeni nesiller maalesef bu yaklaþýmla yetiþmeyecektir.tüm bireylerin yapacaðý etkinlerin ve hatta metinler (konular) iþlenirken bireylere sorulacak sorularýn bile önceden belirlenip Barbaros Hýz eðitim ortamýnýn düzenlenmeye çalýþýldýðý bu düzende okullar sadece torna tezgahý iþlevi görecektir. Tek tip ve tek renk. Tabi tüm bu önerilerimizin ve dile getirdiðimiz sýkýntýlarýn duyulabilmesi için "Biz yaptýk oldu çok da güzel oldu(!)" mantýðýndan vazgeçilmesi gerekmektedir" diyerek sözlerini tamamladý. Haber Servisi KATÝD yönetiminden OKA'ya ziyaret Karadeniz Turistik Ýþletmeciler Derneði Baþkaný Murat Toktaþ ve Genel Sekreter Onur Býyýklý turizm sektöründe daha etkin olmak, sektörün paydaþlarý ile ortak projeler üretmek ve ortak hareket etme kapsamýnda Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Genel Sekreteri Mevlüt Özen'i ziyaret etti. Ziyarette OKA'nýn turizm ile ilgili çalýþmalarýna profesyonellerden oluþan bir stk olan KATÝD'in nasýl destek verebileceði konusu görüþüldü ve OKA'nýn faaliyetleri hakkýnda bilgi alýndý. KATÝD Baþkaný Murat Toktaþ, "OKA birçok sektöre olduðu gibi bölgemizin turizm konusunda kalkýnmasýný ve bölgeler arasý dengeyi saðlamak için Genel Sekreter Mevlüt Özen önderliðinde ciddi çalýþmalar yaptý. Bizde yeni faaliyete baþlayan Otelciler Federasyonu TÜROFED bölge derneði olarak OKA'nýn çalýþmalarýna gönüllü destek olmak istiyoruz" dedi. OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen ise "Projelerimizin daha hýzlý hedefe ulaþmasý için stk'larýn desteklerine ihtiyacýmýz var. Sizler gibi profesyonel stk'larýn kendi konularýnda yapýlan çalýþmalarda aktif rol almasýný önemsiyoruz. Bu kapsamda turizm konulu çalýþmalarda KATÝD'in bizlere katký saðlayacaðýný düþünüyorum. Amacýmýz güzel bir iþbirliði ile projelerin verimi arttýrmak" þeklinde kaydetti.haber Servisi

5 YILDIZ HABER 5 Ece Banyo Yönetiminde yeni görevlendirmeler Yapý sektörünün lider kuruluþu Ece Holding'e baðlý Ece Banyo üst yönetiminde yeni atamalar gerçekleþtirildi. Levent Karacabay, Ahmet Çenesiz ve Ömer Türker Genel Müdür yardýmcýsý olarak atandýlar. Yapý sektörünün dünya lideri markalarý Ideal Standard'ýn Türkiye operasyonlarýný ve Isvea'yý bünyesinde bulunduran Ece Holding'in, pazar payý açýsýndan Türkiye'nin ilk üç markasýndan biri olan amiral gemisi Ece Banyo üst yönetiminde 3 yeni atama birden gerçekleþtirildi. Levent Karacabay Ece Banyo Genel Müdür Yardýmcýlýðý'na atanýrken, Ýþletme Müdürlüðü, Lojistik Müdürlüðü, Personel ve Ýdari Ýþler Þefliði ile Üretim Planlama Departmaný Karacabay'a baðlandý. Ece Holding bünyesinde uzun yýllar farklý görevlerde bulunan Ömer Türker Ömer Türker ise, Mali Ýþler, Satýnalma, Ýnsan Kaynaklarý ve Ýhracat bölümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevine getirildi. Ece Holding'in teknoloji firmasý Genitec'in Genel Müdür Yardýmcýsý Ahmet Çenesiz ise ayný zamanda Teknoloji ve Enerjiden Sorumlu Ece Banyo Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevini de yürütecek. LEVENT KARACABAY Orta Doðu Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliði mezunu olan Levent Karacabay, seramik sektörünün önde gelen firmalarýnda çeþitli pozisyonlarda görev alýrken; yurt dýþýnda da birçok ülkede tesis projelendirme çalýþmalarýnda bulundu. Ahmet Çenesiz Ömer Türker yýlarý arasýnda Ýþletme Müdürü olarak görev yaptýðý Ece Banyo'nun yeniden yapýlanmasý çerçevesinde oluþan organizasyonda Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevini yürütecek. ÖMER TÜRKER Profesyonel iþ hayatýna Ece ile baþlayan Ömer Türker, Ege Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme bölümünden mezun oldu. Ayný zamanda Fransa'da Lille Devlet Üniversitesinde de 1 yýl boyunca iþletme ve ekonomi eðitimi aldý. Ömer Türker; Mali Ýþler, Satýnalma, Ýnsan Kaynaklarý ve Ýhracat bölümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý olarak çalýþmalarýna devam edecek. Ahmet Çenesiz Sabancý Üniversitesinde Endüstri Mühendisliði eðitimini tamamlayan Ahmet Çenesiz; Planlama Mühendisi olarak baþladýðý Ece'de Üretim, Ar-Ge ve Kalite gibi farklý departmanlarda Üst Yönetim Temsilcisi ve Ýcra Kurulu Üyesi sýfatýyla görevler aldý. Ahmet Çenesiz, Ece Holding'in banyo gereçleri kadar iddialý olduðu ve vitrifiye üretiminin saðladýðý bilgi birikimi ile kurduðu anahtar teslim vitrifiye seramik fabrikalarý üreten teknoloji ve makine firmasý Genitec'in ve eþ zamanlý olarak Ece Banyo'nun Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevlerini üstlenecek. Haber Servisi Kýlýç'tan esnafa borç yapýlandýrma çaðrýsý Torba Yasa'nýn oda aidatý, sosyal güvenlik ve vergi borçlarý için uygun yapýlandýrmalar içerdiðini belirten Yalçýn Kýlýç, esnaf ve sanatkarlarýn bu fýrsattan yararlanmalarýný istedi. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkaný Yalçýn Kýlýç, esnaf ve sanatkarlarýn, Torba Yasa'yla getirilen fýrsatlardan yararlanmalarýný istedi. Torba Yasa'nýn vergi borçlarý, sosyal güvenlik borçlarý ve oda aidatlarý gibi birçok alanda yeni düzenlemeler getirdiðine dikkat çeken Kýlýç, oda aidatý borcu bulunan esnaf sanatkarlarýn Kasým ayý sonuna kadar müracaat etmeleri halinde, 11 Eylül 2014 tarihine kadar ödenmemiþ aidat borcu faizlerinin silineceðini ve yurt içi üretici fiyat endeksi esas alýnarak borçlarýn yeniden yapýlandýrýlacaðýný kaydetti. Baþkan Kýlýç, "Bu þekilde hesaplanan faiz tutarý, daha önce hesaplanan ve silinen faizin tutarýndan daha düþük olacak" dedi. Yapýlandýrma sonrasý ilk taksitin 31 Aralýk 2014 tarihine kadar ödenmesi gerektiðini aktaran Yalçýn Kýlýç, "Borcun geri kalan kýsmý ise 3'er aylýk dönemler halinde 8 eþit taksit olarak toplamda 24 ayda ödenecektir. Ayrýca, ödemelerini peþin olarak yapmak isteyen üyelerimize %10 oranýnda indirim de saðlanacaktýr. Bu durumda üyemizin 11 Eylül tarihine kadar TSO'dan iþletmelere "elektronik defter" eðitimi Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði ile þirketlere 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren elektronik defter tutma zorunluluðu getirilecek. Türkiye genelinde yaklaþýk 20 bin þirketi kapsayacak olan bu uygulama ile ekonomiye 500 milyon lira katký yapýlmasý hedefleniyor. Çorum'da bulunan büyük ölçekli þirketlerin ise e-defter, e-fatura ve e-arþiv uygulamasý ile birlikte aylýk 8 bin TL tasarruf saðlamasý bekleniyor.elektronik defter ve fatura tutma zorunluluðu olan mükellefler; 04/12/2003 tarih ve 5015 sayýlý Petrol Piyasasý Kanunu kapsamýnda madeni yað lisansýna sahip olan iþletmeler, 2011 takvim yýlýnda bu iþletmelerden mal alan mükellefler (31/12/2011 tarihli asgari 25 milyon TL brüt satýþ hasýlatýna sahip olanlar, 06/06/2002 tarih ve 4760 sayýlý Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamýndaki listede yer alan iþletmelerin mallarýný imal, inþa veya ithal edenler, 2011 takvim yýlýnda bu iþletmelerden mal alan Yalçýn Kýlýç ödemediði aidat borcunun mevcut faizi silinecek, yurt içi üretici fiyat endeksi esas alýnarak hesaplanan meblað üzerinden yüzde 10 oranýnda indirim de yapýlacaktýr. Borcunu peþin olarak ödemek isteyen üyelerimizin, yýl sonuna kadar ödemelerini yapmalarý gerekmektedir" diye konuþtu. Aidat borcunun hesaplamasý için örnek de veren Kýlýç, "Örneðin üyemizin 11 Eylül tarihine kadar bin 500 lira aidat borcu olduðunu varsayalým. Bu borcun bin lirasý ana para, 500 lirasý faizden oluþtuðunu düþünelim. Öncelikle bu üyenin 500 lira faiz borcu silinecek, borç bin liraya düþecektir. Yani yeni hesaplama bin lira anapara üzerinden yapýlacaktýr. Daha sonra bin liranýn yurt içi üretici fiyat endeksi esas alýnarak yeni faizi belirlenecektir. Önceki faize göre daha düþük olacak bu meblaðýn 100 lira olduðunu varsayalým. Böylece üyenin toplam borcu lira yerine lira olacaktýr. Üye bu borcu peþin öderse, liranýn yüzde 10'u kadar (110 lira) borçtan indirim yapýlacaktýr. Yani üye peþin olarak yýl sonuna kadar peþin olarak parasýný yatýrýrsa, lira yerine 990 lira ödemiþ olacaktýr. Eðer taksitlendirme yapmayý düþünürse, lirayý 3'er aylýk dönemler halinde 8 eþit taksit olarak toplamda 24 ayda ödeyebilecektir" ifadelerine yer verdi. Haber Servisi mükellefler (31/12/2011 tarih itibariyle asgari 10 milyon TL brüt satýþ hasýlatýna sahip olanlar) zorunluluk kapsamýnda yer aldýðý belirtildi. Vergi denetimini de kolaylaþtýracak olan e-defter, e-fatura ve e-arþiv uygulamasý, þirketlerin süreçlerini daha hýzlý yönetmesini saðlayacak. e-defter, e- fatura ve e-arþiv uygulamasý ile birlikte noter tasdiki, kâðýt ve baský maliyetleri, depolama maliyeti, basým ve denetim sýrasýnda gereken iþ gücü gibi çok ciddi maliyet avantajlarý saðlamasý hedefleniyor. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'da üyelerini yeni uygulamaya hazýrlamak amacýyla "e-defter, e-fatura ve e-arþiv tutma yasal zorunluluðu" konulu bir eðitim programý organize edecek. 1 Ekim 2014 Çarþamba günü TSO meclis toplantý salonunda gerçekleþtirilecek olan eðitim programýna konuþmacý olarak TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eðitim Araþtýrma ve Uygulama Merkezi eðitmeni Ahmet Arslan katýlacak. Belediye Zabýta personeli kan baðýþýnda bulundu Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ve Zabýta Müdürlüðü'nde görevli memurlar Kýzýlay Kan Merkezi'nde kan baðýþýnda bulundu. Üç ayda bir düzenli bir þekilde kan veren Zabýta personeli yine örnek bir davranýþa imza attý. Gazi Caddesi'nde bulunan Kýzýlay Kan Merkezi'nde gerekli testleri yaptýrdýktan sonra kan veren Zabýta personeli, böylece kan baðýþý kampanyasýna hem destek oldular hem de bu kampanyaya dikkat çektiler. Personeliyle birlikte kan baðýþýnda bulunan Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan da kan vermenin toplumsal bir sorumluluk olduðunu söyledi. Kan vermenin vücut saðlýðý açýsýndan da önemli olduðuna dikkat çeken Candan, "Kan vermek acil bir yardým deðil, aslýnda bir alýþkanlýða dönüþmeli" dedi. Bu anlayýþý personeline kazandýrmak için belirli periyotlarla kan verdiklerini ifade eden Candan, kan verebilecek durumda olan tüm Çorumlularý kan vererek hayat kurtarmaya davet etti. Haber Servisi THK'dan Kurban açýklamasý Türk Hava Kurumu Çorum Þube Baþkaný Recep Öztuna, yaklaþan Kurban Bayramý nedeniyle bir basýn açýklamasý yaptý. Devlet bütçesinden herhangi bir yardým almadan halkýn verdiði kurban derisi, fitre, zekat, baðýþ ve diðer ticari gelirleri yine halkýn kullanýmýna sunan tek kuruluþ olma özelliðini taþýyan Türk Hava Kurumu'nun, 5 Aðustos 1925 tarihli Bakanlar Kurulu kararý ile "Kamuya yararlý dernek" statüsüne alýnmýþ ve izin almadan yardým toplama statüsünde bulunan derneklerden sayýldýðýný belirten Öztuna, bu kapsamda Türk Hava Kurumu yardým toplama faaliyetlerini yasalarýn verdiði yetki doðrultusunda önceki yýllarda olduðu gibi bu yýlda gönüllülük esasýna göre devam ettireceðini kaydetti. Öztuna açýklamasýnda þu ifadeleri kullandý: "Türk Hava Kurumu, elde edilen gelirlerin tamamýný kendi faaliyetleri olan yangýn söndürme uçaklarý ile orman yangýnlarýna havadan müdahale, hava ambulans uçaklarý ile yaralý ve organ naklinde, gençlerimize ücretsiz havacýlýk kurslarý açmada, hava yolu þirketlerine pilot yetiþtirmede, Türk Hava Kurumu Üniversitesi ile hava yolu þirketlerine kalifiye eleman yetiþtirmeye ve gençlerimize iþ imkaný saðlamaya, Hava Harp okulu öðrencilerinin ilk planör eðitimlerini vermeye, okullara kýrtasiye malzemesi yardýmý yapmaktadýr. Türk Hava Kurumu Havacýlýk ve Uzay Üniversitesinde ülkemiz için uçak yapýmýna baþlanmýþtýr. Bu üniversitemizde þehit ve gazi yakýnlarý ücretsiz baþarýlý öðrenciler tam burslu veya kademeli burslu olarak eðitim almaktadýrlar." Öztuna ayrýca, gezici ekiplerin kurban derisi toplamaya devam ede- Recep Öztuna ceðini, kurban derileri alýnmayan vatandaþlarýn Yunus Emre Ýþ Merkezi Kat:1 No:109'da bulunan THK Þubesine býrakmalarýný veya nolu telefonu aramalarýný belirtti. Haber Servisi

6 YILDIZ "Hattuþa'nýn arkeolojik kazýsý için 400 yýl hedefi çok uzun bir süre" "Kültür Öncelikli Kalkýnmada Kayseri Modeli" temasýyla yapýlan Tarihi Kentler Birliði Kayseri Buluþmasý'na katýlan Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, Hattuþa'nýn tanýtýmý, Boðazkale'nin bir turizm üsse haline gelmesi için Tarihi Kentler Birliði Danýþma Kurulu Baþkaný ve Çekül Vakfý Baþkaný Metin Sözen ile de görüþme yaptý. Dünya kültürel mirasýnýn en önemli ayaklarýndan biri olan Hattuþa'nýn dünyada yeterince bilinmediðini ifade eden Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, "Hitit uygarlýðý en az Mýsýr Uygarlýðý kadar eski ve zengin bir uygarlýktýr. Hititler ile Mýsýrlýlar arasýnda imzalanan dünyanýn ilk barýþ antlaþmasý olan Kadeþ Barýþ Antlaþmasý, Hattuþa'da imzalandý. Hattuþa Anadolu'nun kalbinde, UNESCO tarafýndan Dünya Kültür Mirasý Listesine alýnmýþ, ülkemizdeki 9 deðerden biridir. Bu olay bile baþlý baþýna bir insanlýk tarihidir. Mýsýr'ý milyonlarca kiþi ziyaret ederken, Hattuþa'yý ziyaret edenlerin sayýsý 60 binlerde kalmaktadýr" dedi. -"ÖNCELÝKLÝ HEDEFÝMÝZ 200 BÝN TURÝST"- Hattuþa'da yapýlan her kazý sonrasýnda insanlýk tarihine ýþýk tutacak eserlerin ortayý çýktýðýný sözlerine ekleyen Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, "100 yýllýk yapýlan kazýlarda Hattuþa þehrinin sadece yüzde 27'si ortaya çýkmýþtýr. 400 yýllýk bir kazý çalýþma programý hedefleniyor. Bu süre çok uzun bir süredir. Þimdi devletimizin yapmasý gereken uluslararasý anlaþmalarý ele alarak bu süreci kýsaltmaktýr. Çünkü Hattuþa'nýn biran önce yerüstüne çýkmasý gerekiyor. Hattuþa'nýn yer üstüne çýkmasý, insanlýk tarihine ýþýk tutacaðý gibi Türkiye'nin tanýtýmýna da önemli katkýlar saðlayacaktýr. Biz Boðazkale Belediyesi olarak elimizden gelen tüm imkânlarý seferber ederek, insanlarý Hattuþa'ya çekmeye çalýþacaðýz. 60 bin olan turist sayýsýný ilk etapta 200 bine çýkarmaya gayret edeceðiz" þeklinde konuþtu. Tangazoðlu açýklamalarýný þöyle sürdürdü: "Döneminde hem ticaret hem de dini merkez olarak pek çok uygarlýðý aðýrlamýþ antik Osman Tangazoðlu Hattuþa kentinde kazýlar sürüyor. Ancak görünen o ki Hattuþa'yý ayaða kaldýrmak için daha uzun yýllara ihtiyaç var. Ayrýca, her katmanýnda ayrý bir uygarlýðýnýn izine rastlanan bu geniþ alanda, tarihi topraðýn altýndan çýkarmak, yeniden inþa etmek, ortaya çýkan eserleri korumak için zaman kadar büyük bir bütçe de gerekiyor. Hattuþa'nýn yurt içinde ve dýþýnda tanýtýmý gerekiyor. Gelen her turist kentin gelirinin artýrýlmasý anlamýna da geliyor." Haber Servisi HABER 6 Gülsün Mert Mikroskop ' Helal ile haram kazanç arasýndaki fark!' Cansu-yu Toplantýya gideceðim. Baktým geç kalma ihtimalim var, bindim bir taksiye, muhabbetçi bir arkadaþ. O anlatýyor ben dinliyorum. Tam iþyerinin önüne geldik. Ankara'da Bakanlýklar. Diyelim ki, taksi parasý 9.75 TL tuttu, ben 10 TL uzattým. Hani hepimizin yaþadýðý sahne vardýr ya,. taksici üstünü arýyormuþ gibi yapar, siz de para üstünü alabilmek için bir ayak dýþarýda, inmemek için debelenirsiniz. Tam o sahne olacak. Þoför, para üstü varmý diye aranmaya baþladý. - "Üstü kalsýn kardeþim" dedim. Döndü bana doðru: - "Vaktin varmý aðabey?" dedi. - "Evet" dedim (tek ayaðým hala dýþarýda) Dörtlülere bastý, trafik dört þerit akýyor, indi araçtan. Önde bir büfe var. Gitti oraya, bir þeyler konuþup geldi. Bana 25 krþ uzattý. Belli ki para bozdurmuþ. - "Birader" dedim,"9.75 deðil,10.50 yazsa ister miydin 50 krþ. benden?" - "Ne alacaðým aðabey 50 krþ.u!" - "Peki, niye gittin 25 krþ. için o kadar uðraþtýn. Üstü kalsýn demiþtim." Döndü bana, attý kolunu arkaya: - "Vaktin varmý aðabey?" - "Var." - "Çek kapýyý o zaman." Muhabbetçi bir taksici ile karþý karþýyayýz. 5 dk. konuþtuk. Ýngiltere'de profösüründen, bilmem kiminden eðitimler aldým. O taksicinin 5 dk.da öðrettiklerini, Ýngiliz hocalar haftalarca verdikleri derslerde öðretemediler: - "Aðabey biz Keçiören'de 5 kardeþiz. Babam rençberdi, günlük yevmiyeye giderdi; artýk inþaat falan bulursa çalýþýr gelir, o gün iþ bulamamýþsa, biz eve geliþinden, yüzünden anlardýk." "Durumumuz hiç iyi olmadý. Akþam yer sofrasýnda yemek yerdik. Yemek bitince babam bize" Durun kalkmayýn" derdi" Önce dua ederdik sonra babam bize sofrada konuþma yapardý "Aha" dedim, "Bizim meslekten", seminerci. - "Ne anlatýrdý baban?" - "Hayatta nasýl baþarýlý olunur?" " O gün inþaata çaðýrmazlarsa eve para getiremiyor, sonra çocuklara hayatta baþarý teknikleri anlatýyor." - "Babam iþe gidince büyük aðabeyimiz onu taklit ederdi, delik bir çorapla pantolonun ceplerini çýkarýr, dört kardeþi karþýsýna alýp "Dürüst olun, evinize haram lokma sokmayýn" diye anlatýrken, biz de gülerdik. Annem kýzardý,"babanýzla alay etmeyin. O, hem dürüst hem de çalýþkandýr" derdi. Yan evde iki kardeþ var, onlarýn babasý zengin. Babalarý birahane iþletiyor, ama adamda her numara vardý, kumar falan oynatýrdý. Bizim yeni hiç bir þeyimiz olmadý, hep o ikisinin eskilerini kullandýk. O amca mahalleden geçerken biz 5 kardeþ ayaða kalkardýk, çünkü bize bahþiþ verirdi. Babam eve gelince ayaða kalkmazdýk. Çünkü hediye, para falan hak getire. Aðabey biz babamý kaybettik. Altý ay içinde yandaki baba da öldü. Yandaki baba iki çocuða 5 katlý bir apartman, iþleyen birahane, dövizler ve araziler býraktý. Bizim baba ne býraktý biliyor musunuz?" - "Ne býraktý?" - "Bakkal veresiyesi ve konuþmalarýný býraktý : "Evladým iþinizi dürüst yapýn, hakkýnýz olmayan parayý almayýn." Falan filan. "Aðabey, aradan 15 yýl geçti " "Diðer babanýn 2 oðlu þu anda cezaevindeler, ne ev kaldý ne birahane. Ailesi daðýldý." "Biz 5 kardeþ, beþimizin Keçiören de taksi duraðýnda birer taksisi var. Hepimizin birer ailesi, çoluk çocuðu, hepimizin birer dairesi var." "Geçenlerde büyük aðabeyimiz bizi topladý ve dedi ki : - "Asýl mirasý bizim baba býrakmýþ." "Hepimiz aðladýk. 5 kardeþ taksiciliðe baþladýðýmýzdan beri, taksimetrenin yazmadýðý 10 krþ'u evimize sokmadýk. Her þeyimiz var Allah'a þükür." Çok duygulandým, veda ettim. Tam ineceðim: - "Dur aðabey, asýl bomba þimdi!" - "Nedir bomban?" - "Nerede oturuyoruz biliyor musun? O iki kardeþin oturduðu 5 katlý apartmaný biz aldýk. 5 kardeþ orada oturuyoruz." Evladýnýza ne araba býrakýrsýnýz, ne ev, ne de baþka bir miras. Evlada sadece deðer kavramlarý býrakýrsýnýz. Bakýn iki baba da evlatlarýna deðer kavramlarý býrakmýþlar. Bir Babanýn En Güzel Mirasý AHLAK'týr. Alaca'ya vidanjör, Laçin'e yol süpürme aracý Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýnýn yerel yönetimlere çevre destekleri kapsamýnda Alaca Belediyesine vidanjör kamyonu, Laçin Belediyesine de yol süpürme aracý verilecek.araçlarýn müjdesini veren Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Çevre kirliliðinin giderilmesi, çevrenin korunmasý, iyileþtirilmesi ve temizlenmesi amacýyla Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýmýzýn yerel yönetimlerimize destekleri devam etmektedir. Bu kapsamda ihtiyacý olan belediyelerimizin talepleri ile ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için bakanlýðýmýz nezdinde yaptýðýmýz çalýþmalara olumlu sonuçlar alýyoruz. Geçtiðimiz aðustos ayýnda Ortaköy ve Uðurludað Belediyelerimize çok amaçlý yol süpürme aracý temin etmiþtik. Þimdi ise Laçin Belediyesine çöp toplama aracý, Alaca Belediyesine de vidanjör kamyonu onayýný Sayýn Bakanýmýz Ýdris Güllüce'den aldýk. Bakanýmýza ve ilgililere teþekkür ediyoruz. Ýktidar belediyeleri olsun, muhalefet belediyeleri olsun hizmete talip olan, hizmet için çalýþan ve talepte bulunan tüm belediyelerimize elimizden geldiði ölçüde destek ve katký vermeye çalýþýyoruz. Bu doðrultuda da çalýþmalarýmýz devam edecektir. Ýlçelerimize hayýrlý uðurlu olsun" dedi. Haber Servisi

Hristiyan Batý Medeniyeti'nin sömürgeci, Müslüman Doðu Medeniyeti yapýcýdýr

Hristiyan Batý Medeniyeti'nin sömürgeci, Müslüman Doðu Medeniyeti yapýcýdýr Esnafa borçlarýný yapýlandýrma çaðrýsý! Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, esnaf ve sanatkarlarýn, Torba Yasa'yla getirilen fýrsatlardan yararlanmalarýný istedi. Torba

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

Mecitözü'de ki kaçak kazýya savcýlýk el koydu

Mecitözü'de ki kaçak kazýya savcýlýk el koydu HGYD'den Vali Kara'ya tebrik Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði (HGYD) yönetim kurulu, Vali Ahmet Kara'ya nezaket ziyaretinde bulundular.dün gerçekleþtirilen ziyarete Dernek Baþkaný Birkan Demirci,

Detaylı

3. Çorum Tarým Fuarý, 27-30 Kasým. tarihleri arasýnda baþarý ile gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz yýl TSO'nun 7. Kompleksi'nde gerçekleþtirilen Tarým

3. Çorum Tarým Fuarý, 27-30 Kasým. tarihleri arasýnda baþarý ile gerçekleþtirildi. Geçtiðimiz yýl TSO'nun 7. Kompleksi'nde gerçekleþtirilen Tarým Çorum, Travel Turkey'e hazýr Çorum, Türkiye'nin en önemli turizm fuarlarýndan birisi olan Travel Turkey Ýzmir Fuarý, için hazýrlýklarýný tamamladý. Çorum Valiliði ve Çorum Belediye'sinin ortaklaþa katýlacaðý

Detaylı

Eðitim çalýþanlarý angarya görevlerle maðdur ediliyor"

Eðitim çalýþanlarý angarya görevlerle maðdur ediliyor Vali Baþköy'den veda mesajý Valiler kararnamesi ile merkeze atanan Vali Sabri Baþköy, veda mesajý yayýnladý.16 Aðustos 2012 tarihinde göreve baþladýðý güzel Çorum'dan 27 Eylül 2014 Cumartesi günü ayrýlacaðýný

Detaylı

26 bin 512 araç kontrol edildi 1171 sürücüye ceza kesildi

26 bin 512 araç kontrol edildi 1171 sürücüye ceza kesildi Allgau Orient Dostluk ve Barýþ Rallisi hafta sonu Çorum'da Allgau Orient Dostluk ve Barýþ Rallisi 2014 yýlý organizasyonu kapsamýnda "Boðazkale Sfenksine Selam-Hitit Etabý" 10-11 Mayýs Cumartesi-Pazar

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

"Yetimlerin himayesini teþvik etmek istiyoruz"

Yetimlerin himayesini teþvik etmek istiyoruz Alperenler Bugün Sessiz Bayrak yürüyüþü' gerçekleþtirecekler Alperen Ocaklarý Çorum Þube baþkaný Fatih Yücel Bugün saat 19.00 da Valilik önünde toplanacaklarýný belirterek," Atýlan Nakarat ve sloganlar

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Konaklý'da F-16 düþtü

Konaklý'da F-16 düþtü Tuðlu kýlpayý Sungurlu'da kaldý Sungurlu'ya baðlý Tuðlu köyünde, Uðurludað ilçesine baðlanmak için yapýlan referandumda halk oyunu Sungurlu'dan yana kullandý.köy ilkokulunda yapýlan referandumda 252 seçmenden

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor

4 bin 514 engellilye 3.4 milyon lira evde bakým ücreti ödeniyor Anadolu Ýmam Hatip, baþarýyý ödüllendirdi Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi çeþitli yarýþmalarda derece yapan öðrencilerini ödüllendirdi.arapça bilgi yarýþmalarýnda bölge birincisi olan öðrenciler tabletle

Detaylı

Çaðrý Merkezi müjdesi

Çaðrý Merkezi müjdesi Modlife da geleneksel yüzde 0 indirim baþladý Modlife da her yýl gelenekselleþen yüzde 0 indirim bu yýlda erken baþladý. Müþterilerin yoðun talepleri üzerine yüzde 0 indirim kampanyasýný geleneksel hale

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

Çorum'a ödeme yapmayý unuttu mu!

Çorum'a ödeme yapmayý unuttu mu! Jandarma Teþkilatý 175. yaþýný kutladý Jandarma Genel Komutanlýðý'nýn 175. kuruluþ yýldönümü sebebiyle, Ýl Jandarma Komutanlýðý bahçesinde tören düzenlendi. Törene Vali Sabri Baþköy, Ýl Garnizon Komutaný

Detaylı

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý

yapmak için 10 neden Toprak, Gübre ve Gübreleme masaya yatýrýldý Polisten uyuþturucu satýcýlarýna "Süpürge" operasyonu Çorum'da, polis ekipleri tarafýndan uyuþturucu ile mücadele kapsamýnda düzenlenen operasyonda 22 kiþi gözaltýna alýndý. SAYFA 7 DE Kabinede revizyon

Detaylı

Saðlýk Bakan yardýmcýlýðýnda þok edici bilgiler!

Saðlýk Bakan yardýmcýlýðýnda þok edici bilgiler! Sürücülere bayram trafiði uyarýsý Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Kurban Bayramý tatilinin 5 gün olmasýnýn karayollarýndaki araç yoðunluðunu artýracaðýný belirtti. Bayram tatillerindeki

Detaylı

AKP li Belediye Meclis Üyesinden Skandal Yazý

AKP li Belediye Meclis Üyesinden Skandal Yazý HÝTÝTSEM birinci yýlýný kutladý Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÝTÝTSEM), Bahabey Caddesi'ndeki yeni hizmet binasýnda faaliyete baþlamasýnýn birinci yýl dönümünü kutluyor.

Detaylı

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar

Esnaf ve sanatkarlar üretici ile tüketici arasýndaki ahengi saðlar Hitit barajý restore edilecek Tarihi Alacahöyük Hitit Barajý Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan yeniden düzenleniyor. Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri

Detaylı

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek "ÝHL ile her zaman iþbirliðine hazýrýz" Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde öðrenim gören yabancý uyruklu öðrenciler, Okul Müdürü Hüseyin Kýr ve meslek dersleri öðretmeni Fatih Güney ile birlikte Rektör

Detaylı

Kent Konseyi toplantýsýnda uyuþturucu ile etkin mücadele talebi

Kent Konseyi toplantýsýnda uyuþturucu ile etkin mücadele talebi Eðitimci-Yazar Çamlýca Çorum'a geliyor Eðitime 3 yýlda 35 milyon lira yatýrým yapýlacak Çorum Belediyesi ve Kent Konseyi'nin ortaklaþa düzenlediði programda Eðitimci-Yazar Sait Çamlýca okurlarýyla buluþacak.

Detaylı

Çorum Dubai'de tanýtýldý

Çorum Dubai'de tanýtýldý Borsa'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret Borsasý Yönetimi, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret etti.ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile

Detaylı

Kalite Yönetim Belgeleri artýk Çorum'da verilecek

Kalite Yönetim Belgeleri artýk Çorum'da verilecek Hýzlý tren için 100. yýl talebi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Baþbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu ile makamýnda görüþerek, bir dosya sundu. Üç bölümden oluþan dosyanýn 1. bölümünde

Detaylı

SAYFA 3 TE. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Dinçer, Çorum'da. bakým yardýmý yapýldýðýný belirterek,

SAYFA 3 TE. Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Dinçer, Çorum'da. bakým yardýmý yapýldýðýný belirterek, MYO hizmet binasý temeli atýlacak 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Emir geldi Temyizden Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý ay sonunda açýlýyor Ýlki geçtiðimiz yýl gerçekleþtirilen Çorum Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý'nýn

Detaylı

burnu þeklinde ki öne çýkýntýlý görüntüsü ile dehþete ÇKS kaydýnda son gün yarýn 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle bir dizi program düzenlenecek.

burnu þeklinde ki öne çýkýntýlý görüntüsü ile dehþete ÇKS kaydýnda son gün yarýn 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle bir dizi program düzenlenecek. Erol Olçok'dan sürpriz karar AK Parti'nin kuruluþundan bu yana reklam ve tanýtým iþlerini yürüten hemþehrimiz Erol Olçok 'býrakýyorum' Erdoðan'la yýllardan beri çalýþan reklamcý Erol Olçok, AK Parti serüvenini

Detaylı

Vali Ahmet Kara kaçak kazý'ya el attý

Vali Ahmet Kara kaçak kazý'ya el attý Hitit Üniversitesi'ne Kuzey Kampüsü rekor bütçe temelini Veysel Geçtiðimiz günlerde Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan'ýn önümüzdeki üç yýla iliþkin orta vadeli program ile birlikte büyüme ve enflasyon hedeflerini

Detaylı

Hz. Ýbrahim Camii Kuran Kursunu Ülker Mavral yaptýrdý

Hz. Ýbrahim Camii Kuran Kursunu Ülker Mavral yaptýrdý Otopark uygulamasý Haþim Ahlatçý'dan Mecliste yine gündem oldu Çorum Belediye Meclisinin dün yapýlan aralýk ayý toplantýsýnda gündem dýþý söz alan CHP Grup Baþkaný Ayhan Þamlý, sözlerine "3 Aralýk Engelliler

Detaylı

sýfýr bina yapýlýyor

sýfýr bina yapýlýyor Çorum'un tek baðýmsýz belediye baþkan adayý Av. Fazlý Ölçek: 'Alternatif arayanlarýn tercihiyim' Aday ve Listeler ile ilgili olarak son müracaat gününde Siyasi partiler listelerini dün saat 17.00 ye kadar

Detaylı

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi Emniyetten üniversite öðrencilerine özel stant 2014-2015 eðitim -öðretim yýlý üniversite kayýt döneminde Çorum'a gelecek öðrenci ve ailelerini bilgilendirme amacýyla Ýl Emniyet Müdürlüðü stantlar kuracak.

Detaylı