'Ucuz ekmek' bilmecesi!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "'Ucuz ekmek' bilmecesi!"

Transkript

1 Tekin Þanal 'Ucuz ekmek' bilmecesi! Zonguldak'ta fýrýncýlar arasýnda yaþanan rekabet sürüyor. Fýrýncýlar, 300 gramý 75 kuruþtan satýlmasý gereken ekmeði 50 kuruþa satýyor. Bu durumdan vatandaþ memnunken, fýrýncýlar ise isyan ediyor. Zonguldak Fýrýncýlar, Simitçiler ve Pastacýlar Odasý Baþkaný Tekin Þanal, 28 Haziran 2008 tarihinde 300 gram ekmeðin 75 kuruþtan satýlmasý için tarife aldýklarýný belirtti. Baþkan Þanal, tüm fýrýncýlara tarifeyi verdiklerini belirterek, "Ancak bu tarifeye uyulmuyor. Bizim Oda olarak bir yaptýrýmýmýz yok. Fýrýncýlarýmýz halkýn yararýna indirimli ekmek satýyor. Zamlý tarifemizi aldýðýmýz 2008 yýlýndan bugüne kadar una, mayaya, elektriðe, iþçi maliyetlerine zam geldi" dedi. Þanal, "Demirciler Ýþhaný'nda kiraladýðýmýz Oda binasýnýn aylýk 210 TL'lik kirasýný bile ödeyemiyoruz. Yaklaþýk 9 bin TL'lik kira borcumuz PUSULA R 26 Aralýk 2012 Çarþamba Fiyatý: 25 Kr. Günlük Siyasi Gazete nedeniyle icraya verildik. Ucuza ekmek satan fýrýncýlarýmýza selam olsun" diye de göndermede bulundu. (Haber: Aydýn Arslanyýlmaz) Alev Alatlý Mahmut Özer Bülent Ecevit Üniversitesi nin Fahri Doktora ünvaný verdiði Yazar Alev Alatlý: Laik muhafazakarým Bülent Ecevit Üniversitesi nin Fahri Doktora unvaný verdiði Yazar Alev Alatlý, kendisini laik muhafazakar olarak tanýmlayarak, olaylarý önceden öngörebilme yeteneðinden bahsetti. Bu yeteneði sayesinde toplumsal olaylara duyarlý olduðunu belirten Alatlý, yurttaþlarý uyarmak ve bilgilendirmek amacýyla yazarlýk yaptýðýný söyledi. 5 te Akdemir: Tarihe adýný altýn harflerle yazdýrdý Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü'yü anlatan fotoðraf sergisinin açýlýþýnda konuþan Zonguldak Belediye Baþkaný Muharrem Akdemir, Ýsmet Ýnönü, tarihe adýný altýn harflerle yazdýrmýþ bir insandýr diye konuþtu. 4 te Hamdi Ayan Gürkan Gülay Ýbrahim Artikar Kayýtlarýmýzda 'þaibe' adýnda bir üye yok Zonguldak Elektrikçiler ve Radyocular Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ýbrahim Artikar, Þoförler ve Otomobilciler Odasý Baþkaný Osman Köksal Bahar'ýn, "Zonguldak'ýmýzdaki odalarýmýzýn hepsi þaibeli" sözlerine yanýt verdi. 7 de Erol Yýlmaz Memura yapýlan zam 600 lira deðil, 29 lira! Tüm Bel-Sen Zonguldak Þube Baþkaný Erol Yýlmaz, Tüm Bel-Sen'in Zonguldak Belediyesi memurlarý arasýnda imzalanan sözleþmede yapýlan zamla ilgili bir yanlýþ anlaþýlma meydana geldiðini, yapýlan zammýn 600 lira deðil, 29 lira olduðunu belirtti. 6 da Ayan ve Gülay, AK Parti yöneticilerini sert dille eleþtirdi, GMÝS'i topa tuttu: TTK için kenetlenelim Ayan: "TTK'ya iþçi alýnmasýný kar ve zarar olarak asla bakmayýn, bu bir sosyal olgudur. Zonguldak'ý sýkýntýlý günler bekliyor. Gerek iþadamlarýmýz, gerekse siyasilerimiz TTK için birbirleriyle kenetlenmelidir. Yaþadýðýmýz ve yaþacaðýmýz süreç, Zonguldak'ý bir kriz sürecine itmektedir." Tutkun, Ýnan a Üzülmez den seslendi: 6 da Çözüm bulamýyorsan gereðini yap... Gülay: "GMÝS yöneticileri, AKP'nin vaatleriyle yýllardýr Zonguldaklýlarý kandýrýyorlar. GMÝS'e soruyoruz: Özelleþtirme için gelen firmayý mý Zonguldak'a sokmamak gerekir, yoksa TTK'yý özelleþtiren AKP'yi mi? Eðer yüreðiniz varsa AKP'yi Zonguldak'a sokmayýn, MHP arkanýzdadýr." 7 de 80 yaþýndaki babaya evlat dayaðý! Zonguldak'ta oturan 80 yaþýndaki Arif C., Valilik binasýna giriþteki polise yanýnda bulunan oðlu 40 yaþýndaki S.C. nin kendisini eve kilitleyip þiddet uyguladýðýný söyleyerek þikayetçi oldu. Þikayet üzerine polis tarafýndan gözaltýna alýnan S.C., savcýlýkta verdiði ifadesinin ardýndan tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. 3 te

2 Ufo, Zonguldaklýlara uzay heyecaný yaþattý Ufo, DemirPark Alýþveriþ ve Yaþam Merkezi önüne kurduðu Roadshow turnesi ile vatandaþlara uzay heyecaný yaþattý. Zonguldaklý gençler, Ufo Beni Uzaya Götür kampanyasý için özel olarak tasarlanan Roadshow simülatörü sayesinde 6 boyutlu uzay heyecaný yaþadý. 6 boyutlu simülatör ile uzaya gitmiþ gibi heyecan yaþayan gençler, "Gayet iyiydi. Her þey gerçek gibiydi. Çok sallantýlýydý ama güzeldi" dedi. Proje konusunda bilgi veren Ajans Prodüktörü Selim Köy ise þunlarý söyledi: "Ufo, 2014'te þanslý kiþiyi uzaya gönderecek. Bu arada uzaya çýkacak þanslý Türk'ün haricindeki diðer insanlar için de 'uzaya gidiyor gibi his veren 6 boyutlu bir simülatör sistemi geliþtirildi. 'Ufo Beni Uzaya Gönder' projesi kapsamýnda Ufo TIR'ý Anadolu turnesine çýktý. 7 nci þehrimiz olan Zonguldak'tayýz. Toplamda 65 günlük tanýtým sürecinde 25 þehir dolaþacaðýz. Turnemizi Ýstanbul ile noktalayacaðýz. Burada insanlara uzay boþluðunda gider gibi bir his veriyoruz. Girerken 'bu nedir?' diye soruyorlar, biz de 'sürpriz' diyoruz. Çýkarlarken herkesin yüzü gülüyor, tepkiler çok güzel. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz." (Haber Merkezi) Bir Pusula, havayolu taþýmacýlýðýnýn sürekli hale gelmesi için bugüne kadar aralýksýz yayýnlar yaptý. Çaðrýda bulundu. Ýþleyiþte her ne kadar aksamalar, tatmin etmeyen yönler olsa da, üçüncü defa baþlayan uçak seferlerinin kalýcý hale gelmesinin hayati önem taþýdýðýna inandý. Sürekli olarak haber yaptý. Son olarak Borajet firmasýnýn tanýtým ayýbýný kapatma adýna ilanlarýný internet sitesinden ücretsiz yayýnlamaya baþladý ve devam ediyor. Ýki Zonguldak'tan baþlayan havayolu taþýmacýlýðýný canlandýrmak ve kamuoyu yaratmak amacýyla AK Parti Ýl Baþkaný Hamdi Uçar'ýn Trabzon'a gideceklerini açýklamasýnýn ardýndan yeni geliþmeler yaþanýyor. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Metin Karaduman, Milletvekili Özcan Ulupýnar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Cuma günü Trabzon'a uçacaklarýný belirtti. MHP Ýl Baþkaný Hamdi Ayan ise, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Ýstanbul'a gideceklerini açýkladý. Üç Çaycuma Belediye Baþkaný Mithat Gülþen ise, yolculara bilet desteði saðlayacak. Çaycuma TSO ve Esnaf Odasý az da olsa bilet alacak. Vatandaþlarý bu kolaylýkla tanýþtýrmak istediklerini belirten Gülþen, bu baðlamda destek isteyen vatandaþlarýn Ýstanbul'a gidiþgeliþ bilet fiyatlarýnýn yarýsýný karþýlama sözü verdi. Süre bir ay. Sonrasý belli deðil! BAÞYAZI AZI Atilla ÖKSÜZ Dört Buraya kadar durum tespiti yaptýk. Þimdi gelelim yorumlarýmýza. Biraz canýnýzý sýkabilir. Hazýr mýsýnýz? Beþ Uçak seferlerinin saat ve günleriyle, uçaklarýn varýþ noktalarý her ne kadar pek cazip gelmese de, esas sorun Zonguldaklýnýn bu seferlerden bihaber olmasý. Özellikle Trabzon seferleri bu anlamda çok daha verimli olabilecekken, desteksiz atanlarýn tanýtým konusunda "laf olsun torba dolsun" anlayýþý düþündürücü! Altý Havaalaný Müdürü Hasan Özþahin. Bazen ne yapmaya çalýþtýðýný anlamakta zorlanýyoruz. Görünürde uçak seferlerinin devam etmesi için elinden gelen her þeyi yapýyor. Ondan baþka çalýþan yok. Ama uygulamaya gelince "týrt". Bu süreci yeterince doðru yönetemiyor. Arabasý 60 model. Bayýrý çýkamýyor! Çaycuma'nýn yoðurdu! Yedi Çaycuma Belediye Baþkaný Mithat Gülþen... Hep konuþuyor... Hep konuþuyor... Baþtan beri pasif duruyor. Ev sahipliði yapamýyor. Tanýtýmýn, enformasyonun baþýný çekemiyor. Güzel bir kampanya yapýyor, ama o kampanyayý da daha ilk dakikada yüzüne gözüne bulaþtýrýyor. Herkese "he" diyor. Hz. Davut'tan çok korkuyor! Yiðidin hakkýný namerde teslim ediyor. Sekiz Rýfat Sarsýk. Çaycuma TSO Baþkaný. Fuar fuar geziyor. Dünyadan haberdar. Ama burnunun dibindeki havaalanýndan bihaber yaþýyor. Çaycumalý diyor ki: "Hasan Rýfat'a küsmüþ, Rýfat aynaya " Eeee, nerede Çaycuma'nýn Kaymakamý! Dokuz Yine Mithat Gülþen Aðabey olamýyor. Kampanya yapýyor. "Ýnternetten duyurduk" dediði açýklamayý 24 saat sonra bile göremiyoruz. Muhtemelen belediyenin internet sitesiyle baþka internet sitelerini karýþtýrýyor. Kanýmca Baþkan dün bize yalan söyledi. Ve büyük bir hataya düþtü. Manevra yaparken de, manda yoðurduna düþtü. Baþkan, Havaalaný Müdürü'nü de alýp Bartýnlara tanýtýma gidiyor. Ama Zonguldak'a gelip bir maya çalamýyor! On Ýki iþadamý. Bülent Kantarcý ve Ýsmail Recai Þanlý dýþýndaki iþadamlarý nerede? Onlar bu havayolunun yolunu bilmiyor mu? Onlara bir yol gösteren yok mu? Saltukova Belediye Baþkaný Adil Düzlü, "Sahip çýkýlmýyor" diye haykýrýyor. Kendisini de ayýrmasýn. Bu iþler söylemle deðil, eylemle oluyor. Filyos Belediye Baþkaný nerede? Sahip çýkmayanlar ortada. Çaycuma davasýna doðru sahip çýkamazsa, Zonguldak ne yapsýn? Bartýn ne yapsýn? On buçuk! Az kalsýn unutuyordum. Baþkan, Ýstanbul'a gitmek isteyenlere destek veriyor. Trabzon'a uçmak isteyenlere destek yok. Eeee... Þimdi gel de bu yoðurttan cacýk yap! ISSN X PUSULA Günlük Siyasi Gazete 26 Aralýk 2012 Çarþamba Yýl: 7 Sayý: 2032 Kuruluþ Tarihi : 8 Mayýs 2006 BÝZÝMLE ÇALIÞMAK ÝSTER MÝSÝNÝZ? Aranan Özellikler: Yaþlarý Arasý (Bay), Askerliðini yapmýþ, Ehliyeti olan, Daha önce biliþim firmalarýnda çalýþmýþ tecrübeli ve referanslý SATIÞ TEMSÝLCÝSÝ VE TEKNÝK SERVÝS PERSONELÝ ALINACAKTIR Müracaat: Candaþ Bilgisayar Ltd. Þti. ZONGULDAK TEL: Ý L A N ZONGULDAK MERKEZ DE KARASAL TELEVÝZYON YAYINI YAPABÝLECEK TELEVÝZYON ÝSTASYONU SAHÝBÝNDEN SATILIKTIR. SON GÜN 8 OCAK 2013 GEREKLÝ BÝLGÝ YÜZ YÜZE GÖRÜÞMELERDE VERÝLECEKTÝR. TEL: (0.542) KOZKOYDER, 2012 bütçe toplantýsýný yaptý Ýstanbul'daki Kozlulularýn buluþma merkezi olan Kozlu Köyleri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (KOZKOYDER), 2012 bütçe toplantýsýný yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirdi. KOZKOYDER 2012 yýlý bütçe toplantýsý yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi yýlý faaliyetleri, aidat ödemeleri ve derneðin son durumu hakkýnda Dernek Baþkaný Ali Osman Yavuz, dernek üyelerine açýklamalarda bulundu. Baþkan Ali Osman Yavuz, yapýlan çalýþmalarda hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen dernek üyelerine teþekkürlerini sunarken, daha güzel faaliyetler için herkesin kendilerine destek vermeleri gerektiðini, yapýlan çalýþmalarýn daha güzel projeler için bir teminat olduðunu ve derneði daha güzel günlere taþýmak için var güçleriyle çalýþacaklarýný bildirdi. Dernek üyeleri de, dernek yönetiminin yaptýklarý çalýþmalarý takdirle karþýlarken, yönetime güzel faaliyetlerin devamý için daha çok destek verilmesi gerektiðini belirttiler. (Haber Merkezi) A.R.T. Ajans Basýn Yayýn Ýletiþim Adýna Sahibi Ali Rýza TIÐ Genel Yayýn Yönetmeni Atilla Öksüz Düzeltmen: Hukuk Danýþmaný: Yayýn Koordinatörü Aydýn Arslanyýlmaz Sorumlu Yazý iþleri Mdr.: Ýlknur Çýtlýk Sayfa Editörü: Emre Acar Muhabirler: Suat Özger Yeliz Alagöz Aslý Yalcý Elvin Kaya Av. Aykut Boran Çaycuma Temsilciliði: Belediye Ýþhaný Kat: 1 No: 116 Tel: Gazetemiz, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi ne uyar. Yönetim Merkezi: Basým Yeri: Gazipaþa Cad. A.R.T. Ajans Basýn Yayýn Yýlmazlar Ýþhaný Kat: 5 Ýletiþim / Ontemmuz No: 8 ZONGULDAK Mah. Belediye Blv. Tel : Alparslan Sk. No: 36/B Faks : ZONGULDAK Yýllýk Yayýnlý Abone: TL+KDV Günlük Yerel Süreli Yayýn

3 80 yaþýndaki babaya evlat dayaðý! Zonguldak'ta oturan Arif C. (80), Valilik binasýna giriþteki polise yanýnda bulunan oðlu S.C. nin (40) kendisini eve kilitleyip þiddet uyguladýðýný söyleyerek þikayetçi oldu. Þikayet üzerine S.C., gözaltýna alýndý. S.C., savcýlýkta verdiði ifadesinin ardýndan tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. Zonguldak'ta oturan 80 yaþýndaki Arif C., Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'ndan yardým talebinde bulunmaya gittiði Valilik binasýnda, giriþteki polise yanýnda bulunan oðlu 40 yaþýndaki S.C.nin kendisini eve kilitleyip þiddet uyguladýðýný söyleyerek þikayetçi oldu. Þikayet üzerine S.C., gözaltýna alýndý. Eþi bir süre önce ölen emekli 2 çocuk babasý Arif C., evde birlikte yaþadýðý bekar oðlu S.C. ile dün Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'na yardým talebinde bulunmaya gitti. Arif C., Valilik giriþindeki polise baþvurup oðlunun kendisini eve kilitleyerek þiddet uyguladýðýný iddia etti. S.C., gelen polis ekibi tarafýndan gözaltýna alýndý. Elindeki bastonuyla güçlükle yürüyen Arif C., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki doktor raporunun ardýndan karakolda oðlundan þikayetçi oldu. Kaçak içki operasyonu: 2 gözaltý Zonguldak'ta, bir tekel bayiine yapýlan operasyonda, 163 þiþe bandrolsüz içki ele geçirildi. Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube ekipleri, önceki akþam 155 Polis Ýmdat hattýna yapýlan ihbar üzerine Merkeze baðlý Meþrutiye Mahallesi'ndeki tekel bayiine baskýn yaptý. Yapýlan aramada satýþa hazýr 163 bandrolsüz içki bulundu. Yýlbaþý öncesinde kaçak içkileri satmaya hazýrlandýklarý ileri sürülen iþyeri sahipleri A.G. ve A.L. gözaltýna alýndý.ýçkilere el konulurken, olayla ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü belirtildi. (DHA) Ýç çamaþýrýndan uyuþturucu hap çýktý Zonguldak'ta, Ýstanbul'dan uyuþturucu madde getirdikleri ihbarý üzerine gözaltýna alýnan Ý.D.'nin (17) iç çamaþýrýnda 11 adet uyuþturucu hap, ayný yaþtaki A.H.S.'de ise 2 gram uyuþturucu özelliði taþýyan Jamaika otu ele geçirildi. Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi ekipleri, önceki gün Ýstanbul'dan otobüsle kente gelen 2 kiþiyi ihbar üzerine takibe aldý. Otobüsten indikten bir süre sonra Ý.D. ve A.H.S. gözaltýna alýndý. Ý.D.'nin iç çamaþýrýna gizlenmiþ 11 uyuþturucu hap, A.H.S.'nin üzerinde ise 2 gram uyuþturucu madde bulundu. Ýfadelerinin ardýndan adliyeye sevk edilen 2 kiþi, tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. (DHA) BANA SOPA ATIP DURUYOR Ýfadesinden sonra huzurevine baþvuruda bulunmak üzere karakoldan çýkan Arif C., oðlunun yýldan bu yana kendisine þiddet uyguladýðýný ileri sürdü. Arif C., þöyle dedi: "Bana sopa atýp duruyor. Ýþ yok, güç yok. Zaten rahatsýzým, artýk canýma tak etti. Dýþarýya çýkarmýyor. 'Kimseye haber vermeyeceksin' diyor. Korkumdan duruyorum. Her yerim, baþým aðrýyor. Bu bir deðil. 3 gün önce yine dayak yedim, sesimi çýkarmadým. Evde baþka kimse yok. Yardýmcým yok, kimsem yok. Yatakta yatýyorum vuruyor. Sabah yolda gelirken bile arkama yumruk vuruyor. Komþuya gidecektim, 'kimsenin evine gitmeyeceksin, haber vermeyeceksin' diyor. Buraya geldim davacý oldum ya baþýný sallýyor bana." HUZUREVÝNE YERLEÞTÝRSÝNLER BENÝ Artýk eve gitmek istemediðini anlatan Arif C., "Ne yapacaðým bilmiyorum. Evim yok. O kendisi otursun evde. Huzurevine yerleþtirsinler beni. Ben o eve artýk giremem, korkuyorum" dedi. Polisteki ifadesinin ardýndan adliyeye sevk edilen S.C. ise gazetecilerin, "Babanýzý neden dövüyorsunuz?" sorusuna "Hayýr, öyle bir þey yok" diye yanýt verdi. Akli dengesinin yerinde olup olmadýðýnýn tespiti için Zonguldak Adli Týp Kurumu'nda muayene edilen S.C., Savcýlýkta verdiði ifadesinin ardýndan tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. (DHA) Ereðli ve Alaplý da yýlbaþý tedbirleri alýndý Zonguldak ýn Ereðli ve Alaplý ilçesinde yýlbaþý nedeniyle emniyet tedbirleri alýndý. Ereðli Ýlçe Emniyet Müdürü Niyazi Koçak, yýlbaþý öncesi ve yýlbaþý akþamý vatandaþlarýn yeni yýla huzur ve güven içerisinde girmelerini saðlamak amacýyla gereken tüm önlemleri aldýklarýný kaydetti. Tedbirler kapsamýnda asayiþ ve trafik ekiplerinin devriyelerini ve denetimlerini artýrdýklarýný belirten Koçak, Vatandaþlarýmýzýn yeni bir yýlý en iyi bir þekilde karþýlamalarý için alýþveriþ merkezleri civarýnda, eðlence mekanlarý bölgelerinde ve karayolu güzergahlarýnda Ýlçe Emniyet Müdürlüðümüzce her türlü güvenlik ve trafik tedbirleri alýnmýþtýr. Vatandaþlarýmýzýn güvenli ve huzurlu bir yýlbaþý geçirmesi amacýyla halkýn yoðun olarak alýþveriþ yaptýðý, alýþveriþ merkezlerinde meydana gelebilecek, hýrsýzlýk, kapkaç, yan kesicilik ve benzeri olaylarýn önlenmesi için yaya ve motorize ekipleri görevlendirilmiþtir. Ayrýca trafiðin yoðunlaþacaðý ana yollar ile ilçe merkezinde bulunan cadde ve kavþaklarda yýlbaþý günü ve gecesi süresince ek trafik ekipleri görevlendirilerek gerekli tedbirler alýnmýþtýr dedi. Alaplý Ýlçe Emniyet Müdürü Ýsmail Baþ da, yaklaþan yýlbaþý öncesi ve yýlbaþý akþamý vatandaþlarýn yeni yýla huzur ve güven içerisinde girmelerini saðlamak amacýyla gereken tüm önlemleri aldýklarýný kaydetti. Vatandaþlarýn yeni yýla saðlýk ve huzur içinde girmeleri saðlamak amacýyla asayiþ ve trafik yönünden bir dizi tedbirler alýndýðýný ifade eden Baþ, Vatandaþlarýmýzýn yýlbaþýný huzur ve güven içinde geçirmeleri için Ýlçe Emniyet Müdürlüðü olarak tüm tedbirleri aldýk. Yýlbaþý öncesi vatandaþlarýmýzýn yoðun olarak bulunacaklarý alýþ, veriþ yerleri, umuma açýk yerler muhtemel hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk, kapkaç ve yankesicilik olaylarýna karþý mevcut önlemlerin yaný sýra takviye sivil ekipler oluþturacaðýz. Gerektiðinde sabit uygulamalarla kontrollerimizi sürdüreceðiz. Motorize ve yaya ekiplerimizde ilçede denetimlerde bulunacak. Ýlçenin farklý noktalarýnda, her an göreve sek edebileceðimiz ekipler oluþturacaðýz. Umuma açýk eðlence mekanlarýn da amacý aþan ve durumlarda ve çevreye rahatsýzlýk veren kiþilere gerekli müdahaleyi yaparak cezai iþlem uygulayacaðýz dedi. Yýlbaþý gecesi trafik denetimlerinin de aralýksýz sürdürüleceðini belirten Baþ, Trafik açýsýndan da vatandaþlarýn huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmelerini saðlamak amacýyla görevlilerimiz denetimlerine devam edecek. Trafik kazalarýnýn baþlýca nedenleri arasýnda yer alan aþýrý hýz, alkol ve genel trafik kurallarý denetimlerine aðýrlýk verilecek diye konuþtu. (ÝHA) 26 Aralýk 2012 Çarþamba Çuvaldýz Ali Rýza TIÐ Adliye-Liman Arkasý-Otopark Adliye'ye giden araç, park edecek yer bulamýyor. Yakýnda orada yeni Adliye binasýnýn inþaatý baþlayýnca, görün siz rezaleti. Bu iþin tek çözüm yolu var. Limanýn Adliye önündeki bölümü doldurulmalý. Orada çok geniþ bir alan kazanýlmalý. Parklar ve otoparklarla o bölgeye nefes aldýrýlmalý. Bu iþ þimdiden planlanmaz ise, ileride çok ciddi sorunlar çýkar. Baþsavcýmýz Sayýn Hüseyin Özbakýr'ýn bu konudaki çabalarýný biliyoruz. Zonguldak Belediye Baþkaný Sayýn Muharrem Akdemir'den de ayný duyarlýlýðý bekliyoruz. Dün Adliye önünde bu konuyu avukat arkadaþlarla konuþurken, içlerinden biri dedi ki: "Zonguldak Belediyesi yollardaki 10 santimlik çukuru dolduramýyor, limaný nasýl dolduracak?" Vallahi cevap veremedim. Dondum kaldým! Adliye'de telefon çekmez mi? Zonguldak Adliyesi'ne gidiyoruz. Telefon çalýyor, ama konuþamýyoruz. Ya da konuþurken, sesler gidip-geliyor ve kesiliyor. Bu durumdan Adliye çalýþanlarý ve avukatlar da þikayetçi. Adliye, Zonguldak þehir merkezinde Nasýl olurda burada cep telefonu çekmez, akýl alacak iþ deðil. GSM operatörleri bu durumdan haberdar mý? Deðilse, Cumhuriyet Baþsavcýmýz Sayýn Hüseyin Özbakýr, bu duruma bir el atmaz mý? Ya da Baro Baþkaný Sayýn Avukat Kerem Ertem, bu konuyla neden ilgilenmez? Sonucu merakla bekliyoruz. Burhan Ýnan'a istifa çaðrýsý Genel Maden Ýþçileri Sendikasý (GMÝS) Genel Teþkilatlandýrma ve Eðitim Sekreteri Osman Tutkun, dün çok sert bir açýklama yaptý. AK Parti Milletvekillerine, Ýl Baþkaný'na eleþtiriler getirdikten sonra iþin ucunu TTK Genel Müdürü'ne yasladý. Ve dedi ki: "Sayýn Genel Müdür ne diyor? 'Bu kurum bundan öncede zarar ediyordu.' Ne yani? Sen niye geldin o zaman? Çözüm bulamýyorsan gereðini yaparsýn. Zararýn arkasýna sýðýnamazsýn. Ama Genel Müdürümüz hala görevinin baþýnda." Yani diyor ki: "Zararý düþüremeyeceksen, istifa et." Çok net Günün Fýkrasý: Aldatma Üç Karadenizli, bir akþam meyhanede acayip dertli bir þekilde kafa çekiyorlar. Kafalar kýyaklaþýnca Ýdris baþlýyor, "Karým nasýl beni aldatýr? Hem de bir yazarla" diye söylenmeye. "Nereden anladýn bir yazarla aldattýðýný?" diye sorunca diðerleri "Nereden olacak, bir akþam eve geldiðimde yataðýn altýnda bir roman buldum" der. Biraz sonra Dursun, bir of çeker ve o da baþlar derdini anlatmaya. "Benim karý da beni bir aþçý ile aldatýyor." "Nasýl anladýn?" diye sorunca diðerleri, Dursun, "Geçen gün gündüz vakti eve geldiðimde bizim yataðýn altýnda bir kepçe buldum" der. Bunlarý dinleyen bizim Temel, öyle bir of çeker ki, masayý titretir. "Hayrola" der diðerleri. Temel, "Sormayýn arkadaþlar, sizi dinleyince benim derdim on kat daha arttý" der. Diðerleri buna bir anlam veremez. "Nasýl yani?" diye sorarlar. Temel, "Uzun zamandýr bizim karýdan þüpheleniyordum. Geçen gün gündüz vakti eve bir baskýn yapayým dedim. Bir baktým, yataðýn altýnda bir jokey var. Demek ki, bu karý, beni bir at ile aldatýyor" demiþ. - Günün Sözü - Aþk mücadelesi içinde olma, mücadele aþký içinde ol. - Peyami Safa -

4 Posbýyýk 'Milli Þef'i andý Ereðli Belediye Baþkaný Halil Posbýyýk, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'nci Cumhurbaþkaný ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel baþkanlarýndan merhum Ýsmet Ýnönü'nün ölüm yýldönümü dolayýsýyla bir anma mesajý yayýmladý. Baþkan Posbýyýk'ýn mesajý þöyle: "Tüm dünyaya nam salan büyük kurtuluþ mücadelesinin en önemli cephe adamlarýndan, Batý Cephesi Komutaný; Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasýnda en önemli mihenk taþlarýndan biri olan Lozan Barýþ Antlaþmasý'nýn imzalanmasýnda en büyük katkýnýn sahibi ve o Cumhuriyet'in 2'nci Cumhurbaþkaný Merhum Ýsmet Ýnönü'yü, ölümünün 39'uncu yýldönümünde sevgi, saygý ve minnetle anýyoruz. Aziz Ata'nýn iki önemli mirasý olan cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin günümüz Türkiye'sine ulaþtýrýlmasýnda Büyük Atatürk'ten sonra atýlan en kýymetli imzaya sahip olan Ýsmet Ýnönü, kurtuluþ mücadelesindeki baþarýlý cephe savaþlarýyla anýlan bir büyük komutan olmasýnýn yaný sýra, Türk siyaset tarihinin þekillenmesinde ve 1950'li yýllarla birlikte baþlayan çok partili siyasal rejimin hayata geçirilmesinde de emek vermiþ bir devlet adamýdýr. En yakýn silah arkadaþý olarak hayatýnýn son anýna kadar yanýndan ayrýlmadýðý Büyük Ata'nýn vücuda getirdiði ilke ve devrimlerin yaþatýlmasýnda öncülük eden Ýnönü, bir asrý bulan hayatýnýn neredeyse tamamýna yakýnýný aziz milletimiz ve cumhuriyetimiz için harcamýþ, eþi ve benzerine çok sýk rastlanýlamayan bir liderdir. Varlýðýyla bu millete verdiði güç, bugün de yokluðuna raðmen bizlere býraktýðý ilham ve milli miraslarla hiçbir zaman unutulmayan ve unutturmayacaðýmýz bu kýymetli devlet ve siyaset adamýnýn aziz hatýrasý önünde saygýyla eðiliyorum. Bizler, aziz milletimizle birlikte, ulu önderimiz Atatürk ve Millî Þef Ýsmet Ýnönü'nün açtýðý bu kutlu yolda emin adýmlarla ve yýlmadan yürümeye kararlýyýz. Ruhu þad olsun." (Haber Merkezi) Baþoðlu: 'Ýsmet Paþa'yý ve hizmetlerini asla unutmayacaðýz' CHP Çaycuma Ýlçe Baþkaný Umut Baþoðlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'nci Cumhurbaþkaný ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel baþkanlarýndan merhum Ýsmet Ýnönü'nün ölüm yýldönümü dolayýsýyla bir anma mesajý yayýmladý. Baþkan Baþoðlu'nun mesajý þöyle: "Kurtuluþ Savaþý'nda 'Ýnönü' destanlarýný gerçekleþtiren, Lozan'da ülkenin çýkarlarýný ustaca savunan, cumhuriyetimizin ilk baþbakaný, çok partili demokrasi denemesinin mimarý, cumhuriyet devrimlerinin sadýk bekçisi, Atatürk'ün en yakýn çalýþma arkadaþý, devlet ve siyaset adamý Sayýn Ýsmet Ýnönü'yü ölümünün 39'uncu yýlýnda rahmet, saygý ve özlemle anýyoruz. Ülke ve aile sevgisini her zaman önde tutan bir baba olarak tarifsiz bir merak ve öðrenme tutkusuyla 50 yaþýndan sonra viyolonsel dersi alacak ölçüde bir müziksever ve devamlý ve iyi bir konser dinleyicisi Ata binen bir sportmen Satranç ustasý, bilardo meraklýsý Yeþil tutkunu bir doðasever Merakýný çam cinsleri uzmanlýðýna kadar götüren bir çevreci Ýsmet Ýnönü, Türkiye'nin amaçlarýna ancak çaðdaþ bilim ve teknoloji ile ulaþabileceðini görerek, fen ve teknik alanlardaki geliþmelere önem vermiþ ender devlet adamlarýndan biridir. Meraký dolayýsýyla bu alandaki bilgilerini artýrabilmek için Çankaya Köþkü'nün alt katýnda bir fizik-kimya laboratuarý açtýrmýþ, ekonomi alanýndaki bilgisini artýrmak ve dünya ekonomisinin durumunu izlemek için de yabancý dil öðrenmeye çalýþmýþtýr. Ýlköðretimden baþlayarak teknik ve mesleki öðretim kurumlarýnýn yaygýnlaþmasýna, üniversiteler ve fakülteler açýlmasýna öncelik vermiþ, ülke imarý için yollar, köprüler, demiryollarý, santraller ve sanayi kuruluþlarýnýn kazandýrýlmasýnda aktif rol oynamýþ katýksýz bir vatanseverdir. O tam bir halk adamýdýr. Mütevazi ve gösteriþten uzak yaþantýsýyla hem halk katýnda, hem de siyaset dünyasýnda izler býrakmýþ önemli bir tarihsel kiþiliktir. M. Kemal Atatürk, Ýnönü savaþlarýnda gösterdiði üstün baþarýlardan sonra '... Siz orada sadece düþmaný deðil, milletin makus talihini de yendiniz' diye telgraf çektiði Ýsmet Ýnönü'yü daha sonra Lozan'daki kritik görüþmelerine gönderir. Ýsmet Ýnönü günlerce süren yorucu çalýþmalar ve çetin pazarlýklardan sonra ülkenin baðýmsýzlýðýný elde eder ve bir kez daha milletin makus talihini ve emperyalist dayatmayý yener. Atatürk'ün 1 Ocak 1938'de 'Ýsmet, benim sevgili dostum, kardeþim, aziz evladým!' diye mektup yazdýðý Ýsmet Ýnönü bugün Anýtkabir'de Ata'sýnýn tam karþýsýnda yatmaktadýr. Ruhu þad olsun Çok sevdiði ulusunun kýsa ve sýcak sesleniþiyle 'Ýsmet Paþa'yý ve hizmetlerini asla unutmayacaðýz." (Haber: Yeliz Alagöz) Ýkinci Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü, 39 uncu ölüm yýldönümünde anýldý Akdemir: Tarihe adýný altýn harflerle yazdýrdý Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü'yü anlatan fotoðraf sergisinin açýlýþýnda konuyan Zonguldak Belediye Baþkaný Muharrem Akdemir, Büyük devlet adamý, hem asker, hem siyaset yönünden müthiþ bir insan olan Ýnönü, tarihe adýný altýn harflerle yazdýrmýþ bir insandýr diye konuþtu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü'nün 39 uncu ölüm yýldönümü kapsamýnda Ýsmet Ýnönü Anýtý önünde tören düzenlendi. Törene; Zonguldak Valisi Erol Ayyýldýz, Zonguldak Belediye Baþkaný Muharrem Akdemir, Zonguldak Ýl Jandarma Alay Komutaný Albay Ergün Özgür, Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Özbakýr, Baro Baþkaný Kerem Ertem, Milli Eðitim Müdürü Turgut Özbek, CHP Zonguldak Ýl Baþkaný Halil Furat, CHP Zonguldak Merkez Ýlçe Baþkaný Tarýk Coþkun, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve öðrenciler katýldý. Törende, çelenk konulmasý, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasýnýn ardýndan Yeþiltepe Teoman Papila Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öðretmeni Emel Akýn, günün anlam ve önemini belirten konuþma yaptý. Daha sonra CHP Zonguldak Ýl Baþkanlýðý ve CHP liler tarafýndan Ýsmet Ýnönü Anýtý na karanfil konuldu. Törenin ardýndan Zonguldak Belediye Kültür Merkezi nde Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü'yü anlatan fotoðraf sergisi gerçekleþtirildi. Sergide konuþma yapan Zonguldak Belediye Baþkaný Muharrem Akdemir, Büyük devlet adamý, hem asker, hem siyaset yönünden müthiþ bir insan olan Ýnönü, tarihe adýný altýn harflerle yazdýrmýþ bir insandýr. Sevr gibi bir anlaþmayý reddetmiþtir. Türkiye ona çok þey borçlu. Gazeteci arkadaþýmýz Çetin Sezgin e de fotoðraflarý bizlere temin ettiði ve arþivimize kazandýrdýðý için çok teþekkür ediyoruz. Zonguldak ne kadar önemli bir yer arz ediyor ki bütün havzayý gezmiþ ve incelemiþtir. Ýnanýyorum ki aramýzda bu fotoðraflarý görmeyenler vardýr dedi. Ardýndan, Zonguldak Belediye Baþkaný Muharrem Akdemir, CHP Zonguldak Ýl Baþkaný Halil Furat, CHP Zonguldak Merkez Ýlçe Baþkaný Tarýk Coþkun, Belediye Kültür Merkezi Müdürü Abdullah Bakýr, Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkaný Muharrem Coþkun ve gazeteci Çetin Sezgin tarafýndan kurdele kesilerek sergi açýlýþý yapýldý. Açýlýþýn ardýndan Belediye Kültür Merkezi Tiyatro Salonu nda Ýsmet Ýnönü yü anlatan film gösterisi gerçekleþtirildi. (Haber Merkezi) Öðrencilere çorba içiriliyor Kilimli Halk Eðitim Merkezi ve Kilimli Belediyesi iþbirliði ile 25 Aralýk- 18 Ocak tarihleri arasýnda Damarlý Ýlköðretim Okulu'nda kahvaltý programý baþlatýldý. Programýn ilk gününe; Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Satýlmýþ Tunçkaya, Þube Müdürü Kadri Aslan, Kilimli Halk Eðitim Merkezi Müdürü Ergün Eren Ulu ve Kilimli Belediye Baþkaný Seçkin Özdemir katýlarak, öðrencilerle birlikte kahvaltý programýnda hazýrlanan tarhana çorbasý içildi. Baþkan Özdemir, yaptýðý konuþmada, "Öncelikle bu projede kendi bölgemizden destek verdiklerinden dolayý çok teþekkür ederim. Projenin baþlangýcý, giriþimi ve sonuçlandýrýlmasý tamamý ile Halk Eðitim Merkezi ve Milli Eðitim Müdürlüðü'nün desteði çok büyüktür. Kilimli Belediyesi olarak bizim de ufak tefek yardýmlarýmýz oluyor. Çocuklarýmýzla beraber sabahleyin çorba içtik. Ýþin güzel yaný 18 Ocak'a kadar devam edilecek olmasý. 2'nci dönemde Madenciler Ýlköðretim Okulu'nda devam edecek. Bu þekilde kendi bölgemizin çocuklarýmýza da, destek verdiklerinden dolayý Halk Eðitim Merkezi Müdürümüze, hocalarýmýza, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne çok teþekkür ederim. Tabii çocuklarýmýzla bu türden paylaþým yapmak çok güzel bir þey... Bizler bu sýralardan zamanla geçtik. Bizim zamanýmýzda böyle þeyler yoktu. Büyüklerimizle beraber, Müdürün gelmesi, Belediye Baþkanýn gelmesi ayný ortamda bulunmak onlarý biz yaþayamadýk, yakalayamadýk, ama çocuklarýmýz þimdi görüyorum ki bunlara ulaþýyor, ulaþmalýlardýr zaten. Çünkü; gelecekteki bizim planýmýz, projemiz her þeyimiz çocuklarýmýza emanet edeceðiz, yarýnlarýmýz onlara emanet. Çocuklarýmýzýn en güzel þekilde eðitim almalarý, beslenmeleri ve öðrenmelerine zemin hazýrlamalýyýz ama bu proje basit bir proje deðil. O yüzden Halk Eðitim Müdürümüzü kutlamak lazým" dedi. (Haber Merkezi)

5 BEÜ'nün Fahri Doktora ünvaný verdiði Yazar Alev Alatlý: Laik muhafazakarým Bülent Ecevit Üniversitesi nin Fahri Doktora unvaný verdiði Yazar Alev Alatlý, kendisini laik muhafazakar olarak tanýmlayarak, olaylarý önceden öngörebilme yeteneðinden bahsetti. Bu yeteneði sayesinde toplumsal olaylara duyarlý olduðunu belirten Alatlý, yurttaþlarý uyarmak ve bilgilendirmek amacýyla yazarlýk yaptýðýný kaydetti. Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) tarafýndan Yazar Alev Alatlý'ya Fahri Doktora unvaný takdim edildi. BEÜ Merkez Kampüs Prof. Dr. Arif Amirov Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Zonguldak Valisi Erol Ayyýldýz, Zonguldak Belediye Baþkaný Muharrem Akdemir, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, akademisyenler ve öðrenciler katýldý. Salona, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer ile gelen Yazar Alev Alatlý, akademisyenler tarafýndan ayakta alkýþlandý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan programda müzik dinletisi sunuldu. BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer yaptýðý konuþmada, Yapýlan toplantýda ekonomi, ekometri alanlarýndaki ihtisasýnýn ve çalýþmalarýnýn yaný sýra edebiyat, siyaset, inanç tarih ve düþüm dünyamýza dair fikir söylem ve eserleriyle, ayrýca yüksek öðretime, mesleki eðitime, bilime ve insanlýða evrensel nitelikteki katkýlarýndan dolayý Alev Alatlý ya üniversitemizin fahri doktora payesinin tercihine oy birliðiyle karar verilmiþtir dedi. 3 yýlda 51 maden iþçisi öldü Türkiye Taþkömürü Kurumu (TTK) ve özel firmalara ait kömür ocaklarýnda son 3 yýlda meydana gelen iþ kazalarýnda 51 maden iþçisi yaþamýný yitirdi, 11 bin 889 kiþi yaralandý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý müfettiþleri, grizu, göçük, karbonmonoksit zehirlenmesi gibi iþ kazalarýnýn önüne geçmek için maden ocaklarýnda 6 ayda bir denetim yapýyor. Gönül Demirsu Daha sonra BEÜ Rektörü Özer tarafýndan fahri doktora unvaný için sahneye davet edilen Alatlý, törenle cübbe giyerek belgesini aldý. Fahri doktora unvanýnýn takdimi sýrasýnda duygulanan Alatlý, ilk dersini yazarlýk üzerine verdi. Kendisini laik muhafazakar olarak tanýmlayan Alatlý, olaylarý önceden öngörebilme yeteneðinden bahsetti. Bu yeteneði sayesinde toplumsal olaylara duyarlý olduðunu belirten Alatlý, yurttaþlarý uyarmak ve bilgilendirmek amacýyla yazarlýk yaptýðýný kaydetti. Alatlý, "Ben olaylarý öngörebiliyorum. O kadar ki Kabus ve Rüya isimli kitaplarýmda 11 Eylül'ü öngörmüþtüm. Ýki ay sonra dediðim oldu. Ýnanmayan kitaplara baksýn. Öngörüde bulununca da kaðýda dökebiliyorsunuz. Bu durum aslýnda rahatsýz eden bir þey Böyle olunca yazýyorsunuz. Neden yazýyorsunuz, yurttaþlarý uyarmak için yazýyorsunuz" dedi. Diplomasýný aldýðý için çok mutlu olduðunu ifade eden Alev Alatlý, þöyle konuþtu: Bir insan ancak bu kadar duygulanýr. Allah hepinize nasip etsin. Hiç Çalýþma ve Ýþ Kurumu Zonguldak Ýl Müdürü Gönül Demirsu, maden baþta olmak üzere inþaat ve metal iþ kollarýnýn bulunduðu kentteki iþyerlerinde yapýlan denetimlerde belirlenen eksikliklerin iþverenlere teblið edildiðini söyledi. Demirsu, iþ güvenliði ve iþçi saðlýðý konularýnda eksiklikleri bulunan iþyerlerinin kapatýlýp idari para cezalarýnýn uygulandýðýný kaydetti. Özellikle maden ocaklarýnda yapýlan denetimlerde gaz izleme merkezi, göçük riski, havalandýrma, iþ saðlýðý ve güvenliði gibi konulara dikkat edildiðini belirten Demirsu, þöyle dedi: "Ýþ saðlýðý ve güvenliði açýsýndan iþyerinde tespit edilen eksiklerin iþçiler açýsýndan hayati tehlike arz etmesi durumunda maden ocaklarý, 4857 sayýlý Ýþ Yasasý'nýn 79'uncu maddesi gereði üretime kapatýlýyor. Ýþveren, bu kapatýlan ocaklarýn eksiklerini gidermesi durumunda tekrar üretim yapabiliyor. Burada amaç, özellikle maden sektöründeki iþ kazalarýný minimum düzeye indirmek ve can kaybýný önlemek. Bu amaç doðrultusunda denetimlerimizi sürdüreceðiz." (DHA) tanýmadýðýmýz insanlar tarafýndan insan bu kadar doðrulanýr. Bugün ben size anlatamayacaðým kadar minnettarým. Çünkü tuhaf bir konjonktüre denk geldi. Ben son kitabýmý bitirdim. Orda kimse var mý serisinin 5. kitabý olarak çýktý. Daha doðrusu devrettim yayýnevine bugün yarýn çýkacak. Ýsmine de Beyaz Türkler Küstüler koydum. Þimdi beyaz Türkler bunun tabi çeþitli tarifleri var. Ama doðrusu benim tarihimde beyaz Türkler biziz. Bizden kastým sizin benim gibi emeðiyle bir yerlere gelen, okuyan, muhafazakâr, bu lafta bugünlerde çok kullanýlýyor. Deðiþik anlamlara da çekiliyor. Kendi adýma muhafazakâr biriyim. Ama laikçi muhafazakârlardaným. Vesile olan herkese çok teþekkür ederim. Konuþmasýnýn ardýndan Zonguldak Valisi Erol Ayyýldýz, fahri doktora unvaný alan Alev Alatlý ya plaket verdi. Keman ve piyano konserinin ardýndan Alev Alatlý onuruna bir kokteyl düzenlendi. Daha sonra Alev Alatlý bazý öðrencilerin getirdiði kitabýný imzaladý. (ÝHA) BEÜ ye 1 inci Hedef 25 Kupasý Türk Kýzýlayý Kan Hizmetleri Genel Müdürlüðü nün düzenlediði 7 nci Ulusal Hedef 25 çalýþtayý, Kemer Limak Limra Otel de gerçekleþtirildi. Çalýþataya, 62 üniversiteden toplam 102 öðrenci katýlýrken, 3 gün süresince öðrencilere; güvenli kan temini projesi, kanýn yapýsý ve görevleri, baðýþlanan kanlara uygulanan iþlemler ve testler, kampanya oluþturma yöntemi, Türk Kýzýlayý gençlik kollarý, üniversite kulüpleri yapýlanmasý ve kiþisel geliþim konularýnda eðitim verildi. Çalýþtaya, Bülent Ecevit Üniversitesi ni (BEÜ) temsilen BEÜ Kýzýlay Gençlik Kulübü Öðrenci Baþkaný Arif Muþtu, Yardýmcýsý Erdi Türk, Yönetim Kurulu üyeleri Birgül Yaylacý, Aykut Aydýn ve Ayþe Mutlu katýldý.eðitimlerin tamamlanmasýnýn ardýndan çalýþtayýn son günü, öðrenim yýlýndaki hedeflerin gerçekleþme oranlarýna bakýldýðýnda; Ege Bölgesi (13.238) ve Orta Anadolu Bölgesi nin de (10.751) önüne geçerek planlanan hedefleri 7 bin 539 olan ve 13 bin 384 ünite kan alarak hedeflerini yüzde 178 olarak gerçekleþtiren ve BEÜ Rektörlüðü nün desteðiyle üniversitede düzenlenen kampanyalar ile bölgedeki en baþarýlý sonuç alýnan üniversite statüsüne gelen Bülent Ecevit Üniversitesi ne 1 inci Hedef 25 Kupasý takdim edildi. Kupa, öðrenciler Arif Muþtu ve Erdi Türk tarafýndan teslim alýndý. Kupanýn yaný sýra baþarýlarýndan ötürü öðrencilere teþekkür belgesi verildi. Çalýþtay dönüþü Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer i makamýnda ziyaret eden öðrenciler, alýnan kupayý Rektör Özer e takdim ettiler. HEDEF 25 PROJESÝ NEDÝR? Türk Kýzýlayý nýn çaðdaþ vizyonu ve misyonu doðrultusunda Genç Kan Baðýþçýlarý Projesi kapsamýnda üniversite gençliðini bilinçlendirmek, gönüllü ve düzenli kan baðýþçýsý olmaya yönlendirmek üzere Hedef 25 Projesi 2005 yýlýnda hayata geçirilmiþti. Projenin amacý; Türkiye deki 25 yaþýna kadar olan genç nüfusunun harekete geçirilmesiyle kan baðýþý konusunda bilinçlenmelerinin, gönüllü, düzenli ve bilinçli kan baðýþçýsý olmalarýnýn saðlanmasý ve onlarla bu bilincin gelecek nesillere aktarýlmasýdýr. Proje kapsamýnda üniversite öðrencilerinin bir araya getirildiði eðitim ve eþgüdüm toplantýlarý planlandý. Bu organizasyonlarla hem üniversite gençlerini kan baðýþý konusunda bilgilendirilerek düzenli kan baðýþçýlarý olma konusunda motive olmalarýnýn saðlanmasý, hem de çevrelerinde davranýþ deðiþikliði oluþturabilecek donanýma sahip olmalarý hedeflendi. (Haber Merkezi)

6 Osman Tutkun AK Parti Ereðli Ýlçe Baþkaný Mehmet Fatih Çakýr: En ideal kadroyu oluþturmaya çalýþýyoruz AK Parti Ereðli Ýlçe Baþkaný Mehmet Fatih Çakýr, Ereðli halkýna önüne en ideal ve iyi kadroyu koymak için mücadele ettiklerini söyledi. Baþkan Mehmet Fatih Çakýr, Ereðli Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Mehmet Genç i ziyaretinde yaptýðý konuþmada, parti olarak Ereðli de diyalogu en üst seviyede tutan, birlik ve beraberlik içerisinde en güçlü kadroyu oluþturmak adýna herkesimin görüþünü alacaklarýný ifade ettiklerini söyledi. Ereðli halkýnýn önüne en ideal ve iyi kadroyu koymak için mücadelelerini devam ettiðini belirten Çakýr, Biz verdiðimiz demeçlerde de söylediðimiz gibi, Ereðli de diyalogu en üst seviyede tutan, birlik ve beraberlik içerisinde en güçlü kadroyu oluþturmak adýna herkesimin görüþünü alacaðýmýzý ifade etmiþtik. Bunlardan birisini yapýyoruz. Bu anlamda Ereðli Ticaret ve Sanayi Odasý ný ziyaret ediyoruz. Parti teþkilatýmýzla AK Parti ailesiyle istiþare toplantýsý yaptýk. Ereðli halkýnýn önüne en ideal ve iyi kadroyu koymak için mücadelemiz devam ediyor. TSO Baþkanýmýz Mehmet Genç e bize randevu vererek destek verdikleri için teþekkür ediyoruz dedi. Ereðli Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Mehmet Genç de, konuþmasýnda, AK Parti Ereðli Ýlçe Baþkaný Mehmet Fatih Çakýr ýn ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "AK Parti Ereðli ilçe Baþkanýmýz hýzlý bir þekilde çalýþmalarýna baþladý. Bunun meyvelerini zaman içerisinde göreceðiz. Ben ayrýca bu konuda basýnýmýzdan da katký bekliyorum. Ereðli de bir taþ var. Bu taþýn altýna elini koyacak olan insanlarýn olmasýný, olumlu eleþtiri yaparak koymasýný sizden rica ediyorum. Ereðli nin konumu belli, bu konuda samimi ve dürüst olarak çalýþmalar yapmalýyýz. Dürüst ve samimi olduðumuz müddetçe Ereðli nin önü zaman içerisinde açýlýr ve güzel yerlere geliriz diye düþünüyorum diye konuþtu. (ÝHA) Memura zam 600 deðil, 29 lira! KESK'e baðlý Tüm Bel-Sen Zonguldak Þube Baþkaný Erol Yýlmaz, Tüm Bel- Sen'in Zonguldak Belediyesi memurlarý arasýnda yapýlan sözleþmede yapýlan zamla ilgili bir yanlýþ anlaþýlmanýn meydana geldiðini, yapýlan Erol zammýn 600 lira deðil, Yýlmaz 29 lira olduðunu belirtti. Baþkan Yýlmaz, 2012 yýlýnda net 500 liranýn üstüne artý olarak 2 ikramiye, saðlýk ve eðitim yardýmý da eklenerek rakamýn net 571 lira olduðunu, buna ek olarak da 2013 yýlý içerisinde 29 lira zam yapýlarak rakamýn 600 liraya çýkarýldýðýný ifade etti. Yýlmaz, açýklamasýnda þunlarý söyledi: "Geçtiðimiz Cuma akþamý Tüm Bel-Sen'in kuruluþ yýldönümünde ve belediyeyle Tüm Bel-Sen'e baðlý belediye memurlarý arasýnda yapýlan sözleþmeyle ilgili basýnda yanlýþ anlaþýlmalar olduðunu gördük. Biz 2012 yýlýna ait imzalamýþ olduðumuz ve þu andaki sözleþmeyle birlikte aylýk net 500 lira, artý senede 2 ikramiye, eðitim ve tedavi yardýmlarý vardý. Yeni imzalanan toplu sözleþmede sanki artý 600 lira daha bir zam gelmiþ gibi bir anlaþýlma oluþtu. Bu doðru deðildir. Mevcut 500 lira, 2 ikramiye, eðitim ve tedavi yardýmlarýnýn ortalamasý 571 liraydý. 2012'de ki o 571 lira 2013 yýlýnda 600 lira oldu. Yani artý 600 lira deðil, 29 lira gibi bir artýþ oldu. Bu yanlýþ anlaþýlmayý düzeltmek istedik. Çünkü arkadaþlarýmýz da sanki 600 lira artýþ olmuþ gibi bir algý oluþtu ama bu doðru deðil." (Haber Merkezi) GMÝS Genel Teþkilatlandýrma Sekreteri Tutkun, TTK Genel Müdürü Ýnan a Üzülmez den seslendi: Çözüm bulamýyorsan gereðini yap GMÝS Genel Teþkilatlandýrma ve Eðitim Sekreteri Osman Tutkun, TTK Genel Müdürü Burhan Ýnan ýn, Bu kurum bundan öncede zarar ediyordu sözlerine tepki göstererek, Ne yani? Sen niye geldin o zaman? Çözüm bulamýyorsan gereðini yaparsýn. Zararýn arkasýna sýðýnamazsýn. Ama Genel Müdürümüz hala görevinin baþýnda. Biz her þeye raðmen üretmeye devam edeceðiz dedi. Genel Maden Ýþçileri Sendikasý (GMÝS) Genel Teþkilatlandýrma ve Eðitim Sekreteri Osman Tutkun, Türkiye Taþkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesi Asma Ýþletmesi nde 25 Aralýk 2012 tarihinde, vardiyasýna gelen ve vardiyasýnda ocaktan çýkan maden iþçisine konuþtu dönemini kapsayacak 25 inci Dönem Toplu Ýþ Sözleþmesi (TÝS) hazýrlýklarý, TTK ya iþçi alýmý konusu ve Ýnaðzý-Baðlýk sahasýnda sondaj ve galeri açma çalýþmalarýna ara veren SOMA A.Þ ile ilgili kamuoyundaki söylentiler hakkýnda bilgi veren Tutkun un madenciye yaptýðý konuþmada, GMÝS Üzülmez Þube yöneticileri de hazýr bulundu. GMÝS Genel Teþkilatlandýrma ve Eðitim Sekreteri Tutkun, yaptýðý konuþmada þunlarý söyledi. SÖZLEÞME TASLAK ÇALIÞMALARIMIZ TAMAMLANDI Sevgili dava arkadaþlarým; bu aralar sizlerle sýk sýk bir araya gelemedik. 2 ay önce bir saðlýk problemi yaþadým. Kalp ameliyatý geçirdim. Ve uzunca bir süre istirahatli kaldým. Bu nedenle de sizlerden istemeden de olsa uzak kaldým. Allah ýma çok þükür þimdi çok iyiyim. Yani motoru yenilemiþ olduk. Bundan sonra mücadelemiz daha güçlü olacaktýr. Yeni bir toplu sözleþme sürecine girmiþ bulunuyoruz. Taslak çalýþmalarýmýz tamamlandý. Bu sözleþme önceki sözleþmelerden daha çetin geçecek. Onun için hepimiz mücadeleye hazýr olalým. Bildiðiniz gibi 2 yýldan fazla zamandýr TTK iþçi alýmý gündemde. Sayýn Genel Müdürümüz göreve gelir gelmez iþçi alýmýnda performans sistemi diye bir taným gündeme getirdi. Neydi bu? Ne kadar kömür çýkarsa, o kadar ücret. Yani kömür çýkarsa para, taþ çýkarsa para yok. Bu sistem kölelik düzeninde bile görülmemiþtir. Arkadaþlar bu sistem Ýþ Kanunu ve Anayasa ya aykýrýdýr. Sen daha yeraltýnda ayný iþi yapan farklý farklý farklý ücret alan arkadaþlarýmýzýn durumunu düzeltememiþsin, üstüne üstlük iþçi alýrsak performans uygularým diyorsunuz. Bu ülkenin yýllýk taþkömürü ihtiyacý 25 milyon tondur. TTK ve özel sektör eliyle bu ihtiyacýn 2,5-3 milyon tonunu karþýlayabiliyoruz. Yýllýk dýþarýya taþkömürüne verdiðimiz para 4 milyar dolardýr. Kömür son yýllarýn altýn çaðýný yaþýyor. Sayýn Genel Müdür ve iktidar milletvekilleri, kurumun devlet tarafýndan sübvanse edilen parayý konuþuyorlar ve 2009 yýllarýnda iþe alýnan madenci arkadaþlarýmýzýn ücretleri yarý yarýya düþürülerek fedakarlýk yapýldýðý halde, çalýþan iþçi sayýsý düþtüðü halde, zarar nasýl ayný kalýyor diye sormak yerine, hala iþçi maliyetlerinden bahsetmek hangi akýl ziyanýdýr. ÝÞÇÝ ALINSIN, ÜRETÝM ARTSIN Biz emek yoðun çalýþan, en zor iþ kolunda çalýþýyoruz. Ýþçi açýklarý çýð gibi büyüdü. Bu kurum ne zaman iþçi aldýysa üretim artmýþtýr. O nedenle iþçi alýnsýn üretim artsýn diyoruz. Tabii ki yýllýk 5 milyon ton üretim kapasitesi ile kurulan TTK, bugün milyon ton üretirse zarar eder. Yerin altýnda karaelmas var. Çýkarýlmayý bekliyor. Bu üretimi artýrmasý gerekenler maden iþçisi deðil bu kurumun baþýndakilerdir. Maden iþçisi kendine verilen görevi her þart altýnda fazlasýyla yerine getiriyor. Bizde sendika olarak bu haklý sebeplerimizle performans sistemine karþý çýktýk. Ama bu arada kuruma iþçi aldýrmak için yoðun bir çalýþma sürdürdük. Sayýn Enerji Bakanýmýz Sendikamýzý ziyaret etti. Ziyaretinde, TTK yetkilileri ile ücret konusunda anlaþýn. Hazineyi ben ikna ederim dedi. Bu görüþmelerden sonra Sendika olarak Genel Baþkanýmýz öncülüðünde, Ankara da Zonguldak Milletvekilleri, TTK yetkilileri ve Türk-Ýþ Yöneticilerinin de katýldýðý bir dizi toplantýlar yaptýk. TTK nýn gündeminden performansa dayalý ücreti kaldýrdýk. Kuruma alýnacak yeni iþçilerin ücreti konusunda TTK yetkilileri ile Sendika olarak aþaðý yukarý çok az fark olsa da anlaþtýk. Ve Enerji Bakanýmýz ile Ankara da yapýlan görüþmeleri de an be an Zonguldak kamuoyuna aktardýk, bilgilendirdik. Sizler bu süreci, gerek bizim verdiðimiz bilgilerle ve gerekse yazýlý ve görsel medyadan takip ettiniz. Öyle ki yaklaþýk bir yýldýr iktidarýn yöremiz milletvekilleri sýk sýk iþçi alýmý konusunda açýklamalarda bulundular. Kuruma þu kadar iþçi alýnacak, yok 2492 kiþi alýnacak, yok sonbaharda alýnacak, yok 2012 yýlýnýn sonunda alýnacak. Yok, Enerji Bakaný bizzat Zonguldak a gelerek müjdeyi kendisi verecek türünden açýklamalarda bulundular. Ülkemizin en fazla iþsizinin bulunduðu bölgemiz insanýný umutlu bir beklenti içine soktular. Ve öðrendik ki tüm bunlar birer oyalama, dikkatleri baþka yöne çekme taktiðiymiþ. Bizlerin dikkatini iþçi alýmýna yönlendirirken kapalý kapýlar ardýnda baþka hesaplar, planlar yapýlýyormuþ. SOMA NIN TTK ÜZÜLMEZ MÜESSESESÝ NÝ ÝSTEDÝÐÝ KONUÞULUYOR Bildiðiniz gibi yaklaþýk 1,5 sene önce Soma A.Þ. diye bir þirket kömür çýkarmak için Zonguldak a geldi. Ýnaðzý-Baðlýk kesimindeki rödevans sahasýný aldý. Hep izledik, takip ettik. Okuduk, kendi aðýzlarýndan dinledik. Büyük iddialarda bulundu ve Üzülmez e, yaný baþýmýza þirketini yerleþtirdi. Ve buradan desendre çalýþmalarýna baþladý. Biz önce dedik ki bu ne iþ? Hepimizde biliyoruz ki Zonguldak ta derin kömür iþletmeciliði yapmak için önce derin kuyu açýlýr. Sonra galeri, anayol, taban yolu sürülür. Onlar dediler, Biz farklý ve yeni bir yöntem izleyeceðiz. Ve aradan aylar geçti. Bomba patladý. Soma A.Þ çalýþmalarý durdurmuþ. Niye? TTK yönetimi bunlarý kandýrmýþ. Allah çarpar. Bizimkiler yalan söylemez. Hepsi cemaat mensubu... Ne yalaný? Zonguldak ta bunlar konuþulurken, birden iþçi alýmý gündemden düþtü. Ýktidarýn Zonguldaklý vekilleri ve yerel yönetimi birden aðýz deðiþtirmeye baþladýlar. Yine Zonguldak ta SOMA nýn TTK dan Üzülmez Müessesesi ni istediði fýsýltý dedikodularýyla yayýlmaya baþladý. Ankara ya milletvekillerimizle görüþmeye gittiðimizde gördük ki, bu oyun çoktandýr oynanmakta ve bizzat iktidar milletvekilleri de bu kumpanyanýn içindeler. Nasýl ki? Daha geçen gün Sayýn Ercan Candan ýn açýklamasý var yerel basýnda. Ne diyor Sayýn Vekil? TTK yý kapatmayacaðýz. Verimsiz yerleri özelleþtireceðiz. Ne yani milletin akýllýsý sen misin? Madenciyi aptal mý sanýyorsunuz? Doðru, siz Afrika da yaþadýðýnýz için madenciyi tanýma fýrsatýnýz olmamýþtýr. Ama diðer arkadaþlar size yeterince madenciyi anlatmamýþlar anlaþýlan. Hangi özel þirket verimsiz yerlere yatýrým yapar da oralardan kar etmeyi düþünür. Senin verimsiz dediðin yerler 7 düvele yetecek kömür rezerviyle dolu. Sayýn il baþkaný çýkmýþ kokuþmuþluktan bahsediyor ama sadece çalýþan madenciden örnek veriyor. Her dönemin adamý olan, sadece amaçlarý kurumun tükeniþine çanak tutan, özelleþtirme yanlýsý, kurumu verimli kýlmak için hiçbir proje üretmeyen, kafa kol iliþkileri ile gününü gün eden Genel Müdürlükteki yatanlarý tepeden týrnaða deðiþtireceksin. Aldýðýmýz bilgiler doðrultusunda, kurulan komisyondaki kiþilere bakýn. Fen Teknik e bakýn. Satýna Alma ya bakýn. Ne demek istediðimi anlarsýnýz. MEKSA ya verdiðimiz iþlere bakýn. Gelelim Sayýn Genel Müdürümüze; Sayýn Genel Müdür ne diyor? Bu kurum bundan öncede zarar ediyordu. Ne yani? Sen niye geldin o zaman? Çözüm bulamýyorsan gereðini yaparsýn. Zararýn arkasýna sýðýnamazsýn. Ama Genel Müdürümüz hala görevinin baþýnda. Biz herþeye raðmen üretmeye devam edeceðiz. Çalýþýrken, üretirken canýmýzý verdik, kanýmýzý akýttýk. Kolumuzu, bacaðýmýzý feda ettik. Ama çalýþmaya devam ettik. HESAPLAR ÜZÜLMEZ Ý ALTIN TEPSÝDE BÝRÝLERÝNE PEÞKEÞ ÇEKMEKMÝÞ Hepiniz bizzat yaþadýnýz; Üzülmez Müessesesi nde çalýþan iþçilere yani bizlere diðer müesseslerden farklý keyfi baskýlar uygulanmaya baþlamýþtý. Hatta bu keyfi baskýlara karþý zaman zaman eylemlerde yaptýk. Öyle yýldýrma politikalarý yaptýlar ki üzerimize kapý kilitlediler. Günümüzde cezaevlerinin kapýlarý bile kilitlenmezken, bize çaðdýþý köle muamelesi yaparak psikolojik baský uyguladýlar. Ama baþaramadýlar. Bu kurum dedelerimiz, babalarýmýz döneminde 40 bin 30 bin iþçi çalýþtýrýrken kurum 5-6 daire baþkanlýðý ile idare edilirken iþçi sayýsý 10 bine düþtü daire baþkanlýðý e çýktý. Niye? Yandaþlara daha iyi imkan sunmak için. Peki görevlerini yapabiliyorlar mý? Biliyorsunuz bir eylemimiz oldu. Toplu sözleþmemizden doðan yakýmlýk kömür hakkýmýzý alamadýðýmýz için. Suçlu biz olduk. Demediler ki haklarýný arýyorlar. Demediler ki, Kömür Satýn Alma Daire Baþkanlýðý nýn görevi ne? Ama kolayý var. Suçlu kim iþçi. Vurun abalýya. Ama takke düþtü kel göründü. Bütün hesaplar Üzülmez i altýn tepside birilerine peþkeþ çekmekmiþ. Bizler bu oyunu bozmak zorundayýz ve bozacaðýz. Bizler alýn terini, kömür tozuyla karýþtýrýp dünyanýn en zor iþini yapan maden iþçileriyiz. Bizler ölümü göze alarak ekmeðimizi kazandýðýmýz bu ocaklarý kimseye peþkeþ çektirmeyiz. Yine arkadaþlar þu an son zamanlarda gizli gizli komisyon söylentileri olurken birde 5 tonluk araba meselesi çýktý ortaya. Zonguldak ýn gündemi Soma ile meþgulken neymiþ efendim Üzülmez in müdürleri Soma ya 5 tonluk araba almaya gitmiþler. Sað olsunlar, var olsunlar zahmet etmiþler. Þu an Üzülmez Müessesesi nde çýkan kömür 1800 ton. Elimizde olan araba sayýsý 450 tane 5 tonluk. Nasýl ihtiyaç oluyor da 300 tane 5 tonluk almaya Soma ya gidiyorsunuz? Açýklamasýný, izahýný bir yapýn Allah aþkýna. Ya! býrakýn bu iþleri, kim neyin peþinde, biz hepsini biliyoruz. Kimse kafa kol iliþkileri içine girmesin. Bizler özel sektör düþmaný deðiliz. Bizler ekmeðimize, aþýmýza göz konulmasýna karþýyýz. Bugün Armutçuk ve Amasra da özel sektör olarak çalýþan HEMA var. Oradaki maden iþçilerini örgütledik. Genel Maden Ýþçileri Sendikasý nýn aile fertleri oldular. Amasra da HEMA bugün büyük yatýrýmlar gerçekleþtirmiþ durumda. HEMA bugün Amasra da 3 tane kuyu açmýþ durumda. Biz özel sektör düþmaný deðiliz. Özel sektörün, bizim çalýþtýðýmýz hazýr alanlara göz koymasýna karþýyýz. Ben buradan siyasi iktidara, TTK yetkililerine ve ocaklarýmýzda gözü olanlara sesleniyorum. Bu düþüncelerinizden vazgeçin. Bu düþünceleriniz sakat düþüncelerdir. Huzur bozacak düþüncelerdir. Maden iþçisinin moral ve motivasyonunu bozmayýn. (Haber Merkezi)

7 Ayan ve Gülay, AK Parti yöneticilerini sert dille eleþtirdi, GMÝS'i topa tuttu: TTK için kenetlenelim Ayan: "TTK'ya iþçi alýnmasýný kar ve zarar olarak asla bakmayýn, bu bir sosyal olgudur. Zonguldak'ý sýkýntýlý günler bekliyor. Gerek iþadamlarýmýz, gerekse siyasilerimiz TTK için birbirleriyle kenetlenmelidir. Yaþadýðýmýz ve yaþacaðýmýz süreç, Zonguldak'ý bir kriz sürecine itmektedir." Haber: Aslý Yalcý Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Zonguldak Ýl Baþkaný Hamdi Ayan ve Merkez Ýlçe Baþkaný Gürkan Gülay, parti binasýnda genel deðerlendirme toplantýsý gerçekleþtirdiler. MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Gürkan Gülay, genel deðerlendirme toplantýsýnda, AK Parti'nin TTK'yý küçültmeye ve itibarsýzlaþtýrmaya çalýþtýðýný ifade ederek, AK Parti'yi sert bir dille eleþtirdi. AK Parti'nin, bunun ilk ayaðý olarak Genel Müdür Rýfat Daðdelen'i yemekle baþladýðýný ifade eden Gülay, "Yýlbaþýndan sonra TTK'da görev deðiþimi var. Baþarýsýz olduðunu söyledikleri, teþvik ve iþçi alýmýnda samimi olmadýðýný söyledikleri Ýnan, görevden alýnarak, yerine daha önce çalýþtýðý müessesede baþarýsýz olan ve terfi ettirilen birini getirecekler" dedi. MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Gülay, þunlarý söyledi: GÜLAY: "GMÝS'ÝN YÖNETÝCÝLERÝ AKP'NÝN VAATLERÝYLE YILLARDIR ZONGULDAKLILARI KANDIRIYOR" "Zonguldak'a geçmiþ olsun. Çünkü Zonguldak'ýn can damarý TTK'ya oynanan 10 yýllýk oyunlarýn sonuna yaklaþmýþ bulunuyoruz. Ýktidar partisi, 10 yýlda kurumu istediði duruma, özelleþtirmeye kapýsýný aralamak için elinden geleni yapmýþtýr. Bunun ilk ayaðý GenelMüdür Rýfat Daðdelen'i yemekle baþlayan iktidar partisi, TTK'nýn ve yönetimini deðiþtirerek, 10 senedir kurumu her geçen gün küçültmeye devam ediyor. TTK'yý kamuoyunda itibarsýzlaþtýrma çalýþmasýný el birliðiyle yapmýþlardýr. Rýfat Daðdelen'den sonra göreve gelen Burhan Ýnan da, kendi þahsi isteklerini yerine getirmediði için artýk o da bu suçlu kadrosu içine girmiþtir. Þimdi AKP'lilere soruyorum: Yaptýrýmý olmayan AKP Ýl Baþkaný iþçi alýmý ve zararý TTK ve GMÝS'e suçu atarak yine bir kýlýf bulmuþtur. Samimi olsa iþçi alýmýný çözeceðini söyleyen Ýl Baþkaný, bir gün '10 bin iþçi alýnsa da kurumun zararý bitmez' diyor. Öbür gün, 'Ýþçi alýnsa bu zarar düþer, ama biz Hazine'yi ikna edemeyiz' diyor. Bu kurumu kurtarmak için ne yaptýnýz? Kömüre teþvik mi çýkardýnýz, iþçi mi aldýnýz? Sayýn Köksal Toptan, iþçi alýmýyla ilgili 'Ýki defa iþçi aldýk, Hazine'ye taahhütte bulunduk, ama maalesef zarar düþmedi' diyor. 'Kurumun zararý Burhan Ýnan gelmeden de önce vardý' diye bir açýklama yapýyor. Enerji Bakaný'na soruyorlar, 'TTK özelleþecek mi?' diye o da, 'Bugün böyle bir düþüncemiz yok' diyor. Ertesi gün '25 milyon dolarlýk sahayý özelleþtirmeye açacaðýz' diyor. Baþbakan, 'Sübvanse ettiðiniz devlet kurumlarýný özelleþtireceðiz' diyor. Milletvekili Ercan Candan, alýnacak iþçi sayýsýný rakamýyla beraber veriyor. Hala bir ses yok. Özcan Ulupýnar, 'Müjdeli haberi bekleyin' diyor. AKP'nin tipik oyalamaca taktiði 10 yýldýr devam ediyor ve Zonguldak'ý kandýrmaya devam ediyorlar. 9 Þubat'ta TTK'nýn özelleþtirilmesiyle ilgili yaptýðýmýz bir basýn açýklamasýnda, Üzülmez'i Soma'ya, Armutçuk'u HEMA'ya vereceklerini söylemiþtik. Maalesef Soma'nýn yetkilileri bir gün sonra çýkýp, 'Bu söylemler bizi teþvik etmiyor, bizi kýrýyor, sadece yatýrýmýmýza odaklandýk' dediler. Hürriyet Gazetesi'ne tam sayfa çýkýp TTK'nýn özelleþmeden 10 milyon kar edeceðini söylüyorlar. Ama maalesef birkaç ay sonra buradaki çalýþmalara ara veriyorlar. Zonguldak halkýna sesleniyoruz; buradaki özelleþmenin sözlerini verilmiþtir. Biz bunu bir yýl önce söyledik. Bu artýk son aþamaya gelmiþtir. Sayýn Toptan'ýn da söylediði gibi kömür teþviki için sadece kendisinin koþturduðunu, ama buradaki kurumlarýn hiçbir þey yapmadýðýný söylüyorlar. Çünkü onlarýn derdi teþvik deðil, onlar söz verilen sahalarýn almanýn peþindeler. Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý Zonguldak Þube Baþkaný Halil Karagülmez: Hukuksuz ve keyfi toplu atamalara karþýyýz KESK'e baðlý Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Zonguldak Þube Baþkaný Halil Karagülmez, dün sendika binasýnda basýn toplahtýsý düzenleyerek, binlerce saðlýk çalýþanýnýn isteði dýþýnda yerlerinin deðiþtirildiðini ileri sürdü. Anti-demokratik uygulamalara karþý mücadelelerini sürdüreceklerini ve çalýþanlara sahip çýkacaklarýný belirten Karagülmez, þunlarý söyledi: "663 sayýlý KHK'nýn 2 Kasým 2011 günü yürürlüðe girmesinden bu tarafa saðlýk çalýþanlarý açýsýndan kesintisiz bir yýkým süreci yaþanmaya baþladý. Bu sürecin son halkasý birinci basamak saðlýk hizmetlerinde görev yapan saðlýk çalýþanlarýnda binlercesinin apar topar kamu hastane birliklerine atanmasýyla devam ediyor. Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu'na baðlý Toplum Saðlýðý Merkezlerinde görev yapan saðlýk çalýþaný ile Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý 112 Acil Saðlýk Merkezlerinde görev yapan saðlýk çalýþaný kendi istekleri olmadan kanuna aykýrý ve keyfice bulunduklarý ilin hastanelerine atandýlar sayýlý KHK'ya göre Saðlýk Bakanlýðý yeniden yapýlandýrýlýrken bütün kadro iþlemlerini 2 Kasým 2012'ya kadar yapmasý gerekirdi. Bunu yaparken de tüm çalýþanlara gerekli duyurularýn yapýlmasý, çalýþmak istedikleri yerleri sormasý gerekirken Bakanlýk yayýnlamýþ olduðu genelgelere uymamýþtýr. Dolayýsýyla, KHK'ya aykýrý olarak 2 Kasým'dan sonra binlerce insaný maðdur etme pahasýna keyfi bir uygulama baþlatmýþtýr. Saðlýk Bakanlýðý ve baðlý kuruluþlarýnýn bu keyfi iþlemi sonucunda koruyucu saðlýk hizmetlerini veren Toplum Saðlýðý Merkezleri ve Acil Saðlýk Merkezlerinde personel sorunu yaþanacaktýr. Bu durum Saðlýk Bakanlýðý'nýn koruyucu saðlýk hizmetlerine deðer Bu konu hakkýnda GMÝS yetkilileri de eðer böyle bir özelleþtirme olursa Soma'yý Zonguldak'a sokmayacaðýný dile getirmiþti. Sendika Baþkaný'na her zaman arkanýzdayýz diye söylüyoruz. Çýkýn sahaya MHP arkanýzdan gelecektir. Ama GMÝS'in bütün yöneticileri AKP'nin vaatleriyle yýllardýr Zonguldaklýlarý kandýrýyorlar. GMÝS'e soruyoruz; Özelleþtirmeyi alan firmayý mý Zonguldak'a sokmamak gerekir, yoksa TTK'yý özelleþtiren AKP'yi mi Zonguldak'a sokmamak gerekir. Eðer yüreðiniz varsa AKP'yi Zonguldak'a sokmayýn, MHP sizin arkanýzdadýr." "BAÞARISIZ OLDUÐU SÖYLENEN ÝNAN, HANGÝ BAKANLIKTA TERFÝ ETTÝRÝLECEK" "Yýlbaþýndan sonra TTK'da görev deðiþimi var. Baþarýsýz olduðunu söyledikleri, teþvik ve iþçi alýmýnda samimi olmadýðýný söyledikleri Ýnan görevden alýnarak yerine daha önce çalýþtýðý müessesede baþarýsýz olan ve terfi ettirilen birini yerine getirecekler. Bizim çok merak ettiðimiz baþarýsýz olduðu söylenen Burhan Ýnan, hangi Bakanlýkta görev vererek terfi ettirilecek. Eðer Ýnan, baþarýsýzsa nasýl böyle bir göreve getiriliyor. AKP samimiyse TTK'yý ne yapmaya çalýþtýðýný Zonguldak'ta açýklamalarýný istiyorum. Uçar benim için, 'TTK'yla alakalý siyasi þov yapmasýn' demiþ. 'Benim babam TTK'da çalýþtý' demiþ. Benim de Ýl Baþkaným TTK'da çalýþýyor. Yönetimimizde de TTK'da çalýþan bir sürü arkadaþýmýz var. Biz siyasi þov yapmýyoruz. Biz MHP olarak Zonguldak için kalbimiz atýyor. Baþka bir çýkarýmýz, beklentimiz yok. Zonguldak'ý getirdikleri durum Türkiye'nin Almanya'sý diye anýlýrken bugün emeklinin baþkenti olmuþtur. AKP þunu bilsin MHP onlarýn karþýsýndadýr ve Zonguldak'ý onlara yedirmeyecektir." AYAN: "TTK, ÇATES VE EREN'E VERDÝÐÝ KÖMÜRDEN DÖNÜÞ SAÐLARSA ZARARA UÐRAMAZ" Genel deðerlendirme toplantýsýnda konuþan, MHP Ýl Baþkaný Hamdi Ayan ise, parti olarak yaptýklarý çalýþmalardan ve Zonguldak'ýn sorunlarýndan bahsetti. TTK'ya iþçi alýnmasýna kar ve zarar olarak bakýlmamasýný isteyerek tavsiyelerde bulunan Ayan, sözlerine þöyle devam etti: "TTK'ya iþçi alýnmasý konusunda Zonguldak'ý bir bütün olarak düþünmek zorundayýz. Ben TTK'da 27 seneden beri çalýþan biriyim. Eðer genç arkadaþlarýmýz TTK'ya alýnacaksa, ben þahsým adýna söylüyorum, yaþ düzenlemesini bir kereye mahsus geri alsýnlar, ben ve benim gibi düþünen onlarca arkadaþým emekli olacaktýr. Bizden boþalacak olan yerlere yeni yetiþen arkadaþlarýmýzýn TTK'ya alýnma noktasýnda böyle bir talep göstermelerini TTK ve hükümetten arzu ediyoruz. TTK'ya iþçi alýnmasýný kar ve zarar olarak asla bakmayýn bu bir sosyal olgudur. Bu Zonguldak'ýn gerçeðidir. Dolayýsýyla meselelere bu gözle bakýldýðý zaman bizim vermediðini de ortaya koymaktadýr. Baþbakan'ýn son dönemlerde medyada yer alan þehir hastaneleri ile ilgili engellendiðine dair þikayeti tamamen yersizdir, saðlýk alanýnda yaþanan alt üst oluþlarý ve özelleþtirmeleri perdelemeye dönük bir açýklamadýr. Baþbakan, saðlýk alanýnda yaþanan özelleþtirme sürecini ve vatandaþýn her geçen gün saðlýk hizmeti için daha fazla para ödemesini gizlemeye çalýþmaktadýr. Kamu Hastane Birliklerine geçiþle beraber, saðlýkta cepten harcamalar artmýþtýr, artmaya da devam edecektir. Saðlýk hizmeti alanlar sýnýflandýrýlan hastanelere daha fazla para ödemek zorunda kalacaktýr. Buralara atanan saðlýk çalýþanlarý ise baþlarýndaki sözleþmeli CEO'larýn iki Gülay: "GMÝS yöneticileri, AKP'nin vaatleriyle yýllardýr Zonguldaklýlarý kandýrýyorlar. GMÝS'e soruyoruz: Özelleþtirme için gelen firmayý mý Zonguldak'a sokmamak gerekir, yoksa TTK'yý özelleþtiren AKP'yi mi? Eðer yüreðiniz varsa AKP'yi Zonguldak'a sokmayýn, MHP sizin arkanýzdadýr." tavsiyemiz bir nevide þöyle olabilir. TTK, ÇATES ve Eren Holding'e verdiði kömürden eðer kar marjýndan bir kar dönüþ saðlayabilirse TTK'nýn zararý söz konusu olmaz. TTK'da oluþan bir hantal yapýdan bahsedilmektedir. TTK'nýn durumunu kýsa bir hikaye ile anlatayým. 'Devlet bir tarlayý kazmasý için bir iþçi tutuyor, buna bir puantör aracýlýðýyla 2 eleman tutuyor, Puantör için þef alýyorlar, arkasýndan müdürü olsun diyorlar zaman içerisinde bir kriz çýkýyor ve tasarruf tedbirlerine giderilerek iþçiyi iþten çýkartýyorlar.' TTK'nýn baþýndan bu yana gelmiþ olduðu süreç budur. Buradan dersini almak isteyenler alsýn. Yeraltýnda çalýþan arkadaþlarýmýz alýn teri ile bu çalýþmalarý yürütüyorlar, analarýnýn ak sütü gibi para kazanýyorlar. Artýk, TTK siyasetten çýkartýlsýnda ki kastým budur. Bugün gelinen noktada sanki TTK el deðiþtirecek, özelleþtirme sürecine girecek gibi bir algý oluþmaktadýr. Daha önceden söylediðim gibi Zonguldak'ý sýkýntýlý günler bekliyor. Gerek iþadamlarýmýz gerekse siyasilerimiz bana göre önümüzde ki Nisan ayýna kadar birbirleri ile bir yumruk haline gelmelidir. Yaþadýðýmýz ve yaþacaðýmýz süreç Zonguldak'ý bir kriz sürecine itmektedir. Ýnþallah söylediklerimiz algýlanýr ve bir tedbir alýnýrsa Zonguldak bu süreçten sýkýntýsýz olarak çýkacaktýr." "MHP, KAPANAN BELDELER ÝÇÝN BÝREYSEL BAÞVURU ÇALIÞMASI YAPACAK" "Bireysel Anayasa Baþvuru dilekçesi MHP Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýmýzýn Ýl Teþkilatlarýmýza gönderip, ilçe Baþkanlarýmýza aracýlýðý ile kapanan 7 belde halkýna gönderilmiþtir. Ýlçe Baþkanlarýmýzýn burada yaþayan vatandaþlara götürüp Anayasa Mahkemesine bireysel baþvuru yapabilme adýna ve MHP kapanan beldelerin azýndan kapanmamasý yönünde yapacaðý çalýþmanýn bir ön ayaðýdýr. Buradaki hassasiyetimiz tüzel kiþiliði olan beldelerimizdir. Buralarýn yaþabilmesi adýna MHP olarak katkýmýz olsun diye Genel Merkezimiz böyle bir çalýþma baþlatmýþtýr. Vatandaþlar burada takdirini kendisi kullanacaktýr." "ÜLKÜ OCAÐI BAÞKANLIÐIMIZDA DEVÝR TESLÝM TÖRENÝ YAÞANDI" "9 yýlýndan beri aktif olarak yöneticilik yaptýðým dönemden bugüne kadar Ülkü Ocaklarýmýzda 7 Ocak Baþkanýmýzla çalýþtým. 3 gün önce Ülkü Ocaðýmýzda bir devir teslim töreni yaþandý. Burada görevini yapan arkadaþýmýz affýný isteyerek Ýl Baþkaný ve Ocak Genel Merkezimize baþvurusunu yapmýþtýr. Ýstiþare yaparak Ýl Yönetim Kurulu görevini yapan arkadaþýmýz Uður Yalçýn tarafýmýzca uygun görülmüþ ve Genel Merkeze ismi verilmiþtir. Ocak Genel Merkezimizin de olurlarý ile ocaðýmýza vekâleten bakma dönemi içerisine girmiþtir." dudaðý arasýnda esnek ve kuralsýz bir þekilde görev yapmak durumunda ve býrakýlmýþtýr. Saðlýktaki yýkým sürecine karþý yýllardýr emek ve meslek örgütleri ile birlikte mücadele yürütüyoruz. AKP'nin yandaþý olan sendika ise, bu süreci izlemiþ, adeta desteklemiþtir. Yandaþlarýn, saðlýk çalýþanlarýnýn yeniden yapýlandýrma süreci ve devamý ile birlikte yaþayacaðý sorunlarý çözme iradesi yoktur. Saðlýk çalýþanlarýnýn bu sürece karþý mücadele etmekten baþka bir seçeneklerinin olmadýðý bir kez daha görülmüþtür. Sendikamýz, yaþanan bu hukuksuz ve keyfi toplu atamalara karþý her türlü yasal ve meþru tepkisini göstererek, anti demokratik uygulamalara karþý mücadelesini sürdürerek, çalýþanlara sahip çýkacaktýr." (Haber Merkezi) 26 Aralýk 2012 Çarþamba Elektrikçiler ve Radyocular Odasý Baþkaný Artikar: 'Kayýtlarýmýzda 'þaibe' adýnda bir üye yoktur!' Zonguldak Elektrikçiler ve Radyocular Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ýbrahim Artikar, Þoförler ve Otomobilciler Odasý Baþkaný Osman Köksal Bahar'ýn, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Ýbrahim Kooperatifi'nin eski ve Artikar yeni yönetimi hakkýnda dava açýlmasý üzerine Pusula'ya yaptýðý açýklamadaki, "Zonguldak'ýmýzdaki odalarýmýzýn hepsi þaibeli" sözlerine yanýt verdi. Özeleþtiride de bulunan Baþkan Artikar, yazýlý açýklamasýnda, þunlarý söyledi: "HER TÜRLÜ BELDEN AÞAÐI, PESPAYE ÝTHAMLAR ORTALIKTA UÇUÞTU" Þoförler ve Otomobilciler Odasý Baþkaný Osman Bahar'ýn açýklamasýný okuduðumda üzüldüm. 'Niye böyle konuþtu. Esnaf camiasýný dýþarýya yanlýþ tanýttý. Kol kýrýlýr, yen içinde kalýr' demeyeceðim. Zaten Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi konusundaki tartýþmalarda yeterince rezillik yaþandý. Her türlü belden aþaðý, pespaye ithamlar ortalýkta uçuþtu. Bu tartýþmalarda seciyesiniseviyesini herkesin bildiði eski baþkanýn, oyuncaðý elinden alýnmýþ çocuðun mýzýkçýlýðý ile ortalýða düþmesini ibretle gördük. Karþý tarafýn onaylanamayacak üslubuna da þahit olduk. Onun için Sayýn Bahar'ýn söyledikleri esnaf camiasýna zarar vermez. Çünkü bu camiaya olan oldu zaten. Ama beni üzen, 'Bütün Esnaf Odalarý þaibeli' þeklindeki genellemesidir. Bugün ilimizde düzgün Oda Baþkaný arkadaþlarýmýz var. Odalarýný namusluca yönetiyorlar. Ama onlar da zor durumdalar. Üç yýldýr baþkanlýk görevini yaptýðým odayý saygý ile söz ettiðim Ali Kaya abimden devraldýðýmda kendisine teþekkür etmiþtim, bana temiz bir geçmiþ býrakmýþtý, ben de görevde olduðum süre zarfýnda üzerine daha da katarak odamýzý ilimizde söz sahibi olan odalar arasýna sokmayý baþardýk. Neler mi yaptýk? Birkaç örnek vereyim. Her yýl üyelerimizi en az üç ayrý fuara götürdük, eðitim seminerleri düzenledik, kayýt dýþý çalýþan meslek mensuplarýný kayýt altýna aldýk, birliktelik yemekleri düzenledik, sorunu olan arkadaþlarýmýzýn sorunlarý kendi içimizde yardýmlaþarak giderdik, hiçbir beklentimiz olmamasýna raðmen Ereðli, Alaplý, Çaycuma, Devrek, Kozlu, Kilimli, Çatalaðzý gibi bölgelerdeki ayný mesleði icra eden arkadaþlarýmýza da hizmet götürmeye çalýþtýk. Gelelim Odamýzýn nesi olduðuna, dört yýllýk üniversite mezunu bir çalýþanýmýz, odamýza ait bir müzemiz, tapusu odaya ait mülkümüz, düzgün ve hizmette kusur etmeyen anlayýþýmýz var. 'Neyiniz yok?' diye sorarsanýz, Birliðe borcumuz yok, Federasyona borcumuz yok, Konfederasyona borcumuz yok, SGK'ya borcumuz yok, daha doðrusu kimseye borcumuz yok. Sonuç olarak, herkes görevini yapacak, yerini bilecek. Odalar hizmet vermek için kurulmuþtur. Bizler de gündeme yaptýðýmýz hizmetlerle gelmeyi hedeflemeli ve bu yönde çalýþmalýyýz." "ESNAFLAR; ODALARINA SAHÝP ÇIKMIYOR, HESAP SORMUYOR VE ÖNE ÇIKAN DÜZGÜN ÝNSANLARA DESTEK VERMÝYOR" "Odalar neden bu durumda? Birinci neden; 5362 sayýlý Esnaf Yasasý. Bu yasa 'Esnaf örgütleri güçlenmesin' diye çýkarýlmýþ. Çünkü yasa, odalarý, il, hatta ilçe bazýnda faaliyetle sýnýrlýyor. Býrakýn ilçeleri, Kozlu ve Kilimli'den bile üye alamýyorsunuz. Yani odalar, sayýsal ve mali açýdan güçsüz kalýyorlar. Bu deðiþmeli. Býrakýn il ölçeðini, bölge bazýnda örgütlenme hakký olmalý. Ýkinci neden; Zonguldak özelindeki durum... Uzun yýllardýr, elektrikçiler, þoförler, tuhafiyeciler ve pazarcýlar dýþýndaki meslek odalarýnýn neredeyse tamamý Esnaf Kefalet binasýndaki bir muhasebe bürosundan yönetildi. Bu odalarýn kayýtlarý ve paralarý bu büroda idi. Odalar, sözde oda, baþkanlar da, sözde baþkan idi. Buna yukarýda ifade ettiðimiz yasal engeller de eklenince, ortaya bu kötü resim çýktý. Üçüncü neden de, elbette yönetimlere gelen bazý arkadaþlarýn yetersizliði idi. Dördüncü ve asýl neden de, Zonguldak esnafýnýn odalarýna sahip çýkmamasý, hesap sormamasý ve öne çýkan düzgün insanlara destek olmamasýdýr." (Haber Merkezi)

8 Karaman da kent ormaný ve meteoroloji istasyonu açýldý AK Parti Zonguldak Milletvekili Özcan Ulupýnar, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan Türkiye nin çeþitli yerlerinde yapýlan tesislerin resmi açýlýþlarýnýn Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan yapýldýðýný belirtti. Milletvekili Ulupýnar, konu ile ilgili yaptýðý açýklamada, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýmýz tarafýndan yurdumuzun çeþitli yerlerinde hizmete açýlan 16 milyar yatýrým bedelli 112 adet tesisin resmi açýlýþlarý, Baþbakanýmýz tarafýndan yapýlmýþtýr. Bu kapsamda ilimizin Karaman beldesinde Kadý Orman Ýçi Dinlenme Yerleri ve bir adet Otomatik Gözlem Ýstasyonu yatýrýmlarýnýn açýlýþý gerçekleþtirilmiþtir. Açýlýþýn yapýldýðý günlerde TBMM Genel Kurulu nda bütçe görüþmeleri olduðu için açýlýþ programýna katýlamadým. Karaman beldemize ve Zonguldak ýmýza hayýrlý ve uðurlu olmasýný diliyorum. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýmýz tarafýndan ilimizde yapýmý devam eden projeler bulunmaktadýr dedi. (Haber Merkezi) Aygün, 2012 yýlýný deðerlendirdi Türk Kýzýlayý Zonguldak Þube Baþkaný Nihat Aygün, 2012 yýlý çalýþmalarý deðerlendirdi. Aygün, yaptýðý açýklamada, 2012 yýlý Türk Kýzýlayý açýsýndan dolu dolu geçmiþtir. Bu yýl içerisinde toplum liderleri projesi altýnda Nihat bin 500 e yakýn toplum Aygün liderlerine eðitimlerimizi verdik ve vermeye de devam ediyoruz. 2 bin aileye yýl boyunca kavurma daðýttýk. 250 öðrenciye zekat yardýmý yaptýk. 400 aileye kumanya yardýmý yapýldý. Merkez köy ve okullarýnda Türk Kýzýlayý ný tanýtým çalýþmasý yaparak, ayný zamanda bu okullardaki ihtiyaç sahiplerine giyecek daðýttýk. Bu yýl Çaycuma da sel felaketinde aþ evi ve çadýrlarýmýzý kurarak, her gün ortalama 500 kiþiye yardýmda bulunduk. Karabük Cumatoprak taki yangýndaki arkadaþlarla yangýna katýlarak, oradaki personelin 3 gün boyunca yiyeceðini karþýladýk. Bunun yanýnda merkezimizde de kan kampanyalarýmýzý yürüttük yýlý içerisinde Kýzýlay iþhanýmýzýn iç tamirini yaparak mimari ve güzelliðine kavuþturduk yýlýnda da bundan sonraki çalýþmalarýmýzý da en iyi þekilde devam edeceðiz dedi. (ÝHA) Ýþletme þefleri eðitimi sona erdi Orman Genel Müdürlüðü ne baðlý Orman Ýdaresi ve Planlama Daire Baþkanlýðý'nca Zonguldak Dedeman Otel'de iki grup halinde düzenlenen hizmet içi eðitim semineri sona erdi. Eðitimde kapanýþ konuþmasý yapan Zonguldak Orman Bölge Müdürü Hakký Ünal, tüm katýlýmcýlara ilgilerinden dolayý teþekkür ederek, onlarý Zonguldak ta aðýrlamaktan duyduðu memnuniyeti ifade etti. OÝP Dairesi Baþkanlýðý Orman Modelleme ve Hasýlat Þube Müdürü G.Metin Kocaeli de bir deðerlendirme sunumu yaptý. Tüm katýlýmcýlara sertifikalarýnýn takdim edilmesi ve hatýra fotoðrafý çektirilmesinin ardýndan eðitim sona erdi. (Haber Merkezi) Milliyetçi Hareket Partisi Devrek Ýlçe Baþkaný Ayhan Danacý: Emeklilerimizi çýkmazdan kurtaralým MHP Devrek Ýlçe Baþkaný Ayhan Danacý, emeklilere sahip çýkýlmasý gerektiðini belirterek; Son yapýlan zamlardan en fazla etkilenenler emeklilerimiz ve emekçilerimizdir. Bunca uzun yýllar ülkesinin kalkýnmasýna emeði geçen emeklilerimizi çýkmazdan kurtaralým diye konuþtu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Devrek Ýlçe Baþkaný Ayhan Danacý, uzun yýllar Türkiye'nin kalkýnmasýnda emeði geçen emeklilere sahip çýkýlmasý gerektiðini dile getirdi. Emeklilerin enflasyon karþýsýnda ezildiðini dile getiren MHP Devrek Ýlçe Baþkaný Ayhan Danacý, konuyla ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, MHP olarak 2013 yýlý bütçesinde emekliye ve emekçiye gerekli yer verilmediðini düþünüyoruz dedi. Baþkan Danacý açýklamasýnda, þunlarý söyledi: Maliye Bakanýmýz, sanki emeklilerimizin maddi durumlarý çok iyiymiþ gibi, Tüm emekli kardeþlerimizin maaþlarýnýn yüksek olduðunu beyan etmesi tarafýmýzca þaþkýnlýk ve üzüntüyle karþýlandý. Türkiye toplumu uzun süredir hormonlu büyüme rakamlarý ve hükümet müdahalesiyle düþük gösterilen enflasyon rakamlarý sayesinde iyi görünen bir ekonomik tablo ile uyutulmaktadýr. Ekonomi bilimini gerçek anlamda özümsemiþ olan ekonomistler, muhalif siyasetçiler iktidar gibi düþünmeyip gerçekleri dillendirmekten çekinmeyen sendika yöneticileri uygulanan ekonomik politikalarýn yaný sýra hükümet tarafýndan izlenen savaþ politikasý, bunun için yapýlan yüksek askeri harcamalar, Suriye den gelen göçmenler için kullanýlan kaynaklar hepsi bir araya geldiðinde bütçe dengeleri kaçýnýlmaz olarak sarsýlmýþ ve açýk büyümüþtür. Hükümetin bu yanlýþ ekonomi ve siyasi politikalarýnýn faturasýný ödemek ise her zaman oldu gibi bir kez daha bu ülkenin emekçi ve yoksul halkýna ödetilmiþ ve ödetilmeye devam edecektir. Ýþte nerdeyse 5 aydýr Türkiye de belimizi büken, boðazýmýzdaki lokmayý gasp eden zam haberleriyle uyanýyoruz. Artýk kral çýplak... Petrol ürünleri, alkollü içecekler, otomobil gibi birçok üründen aldýðý özel tüketim vergilerini artýrmak suretiyle bu ürünlerin fiyatlarýný yükselten hükümet bununla da yetinmeyerek önümüzdeki kýþ aylarýnda zorunlu olarak doðal gaz ve elektrik fiyatlarýna zam yapma hazýrlýðýnda. Petrol ürünlerine, elektrik ve doðal gaz fiyatlarýna yapýlan zam iðneden ipliðe kadar günlük hayatýmýzda tüketeceðimiz mal ve hizmetlerin tamamýnýn fiyatlarýnýn artmasý anlamýna gelmektedir. Emekliye ve kamu çalýþanýna yüzde 2-4 gibi gülünç oranlarda maaþ artýþý veren ancak sýra tüketim mallarýna zam yapmaya gelince sýnýr tanýmayan hükümet sýkýlmadan iktidara geldiðimizden bu yana emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik diyebiliyorlar. Emeklilerimiz 600 TL ile 1500 TL arasýnda ortalama maaþ alýyor. Üniversitede çocuðu okuyan, çocuðunu evlendirmek isteyen ve artý kredi ve kredi kartlarýyla boðuþan bir emeklinin geçimini nasýl saðlamasý beklenmektedir. Çoðu emeklimiz maaþýndan nakit para bile görememektedir. Son yapýlan zamlardan en fazla etkilenenler emeklilerimiz ve emekçilerimizdir. Temmuz ayýnda emeklilere verilen zammý ne yazýk ki yüzde 5 olarak geri alýnmýþtýr. Enflasyon yüzde 6-8 arasýnda olduðunu sanal söylemlerle topluma empoze ettirmeye çalýþarak gerçek enflasyonun yüzde 25 ler dolayýnda seyrettiðini toplumun dikkatinden kaçýrmak suretiyle alým gücünün her geçen ay daha kötüye gittiðini görmezden gelmektedirler. Devrek imizde yaþayan 17 bin emeklimizin biz MHP olarak hangi þartlarda yaþadýklarýnýn takipçisiyiz. MHP olarak 2013 yýlý bütçesinde Ayhan Danacý emekliye ve emekçiye gerekli yer verilmediðini düþünüyoruz. Devrek ten bir kez daha emekliye ve emekçiye yer vermeyen iktidarý gereken ilgiyi göstermeye ve artýk emeklisinin çektiði kredinin altýndan rahatça kurtulmasýný istiyoruz. Ne olur, bunca uzun yýllar ülkesinin kalkýnmasýna emeði geçen emeklilerimize sahip çýkalým ve onlarý bu çýkmazdan kurtaralým dedi. (ÝHA) Gençlerden CHP'ye destek Çaycumalý gençler, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çaycuma Ýlçe Baþkaný Umut Baþoðlu'nu ziyaret etti. Çaycumalý gençlerle fikir alýþveriþinde bulunan Ýlçe Baþkaný Umut Baþoðlu, "Genç kardeþlerimin partimizi ziyaret ederek, bizlerle fikir alýþveriþinde bulunmalarý, bizleri son derece mutlu etmiþtir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni bugün ve gelecekte yaþatacak olan sizlersiniz. Bizler bugün burada görevdeyiz, yarýnlarda bu görevi sizler devralacaksýnýz" dedi. Gençlerin, "2014 yýlýnda seçimlerde partimizin baþarýsýný istiyoruz, bizler bu konuda partimizin bize vereceði göreve hazýrýz" demelerinin üstüne Baþkan Baþoðlu, "2014 yerel seçimleri Çaycuma'da partimizin baþarý ile çýkacaðý seçimler olacaktýr. Bu teveccühü halkýmýzýn göstereceðine inancýmýz tamdýr. Sizlerle beraber ilçemizde, beldelerimizde ve köylerimizde seçimlerden galip olarak çýkacak güce sahibiz. Çaycuma Belediyemizi ve belde belediyelerimizi Cumhuriyet Halk Partimize dahil edeceðimizden þüpheniz olmasýn. Önce yerelde baþarýlý olacaðýz, bu süreçte zorluklarla karþýlaþacaðýz, ama bizler hep beraber yolumuza devam edeceðiz. Doðru bildiðimiz yoldan asla ayrýlmayacaðýz, halkýmýzdan aldýðýmýz güçle yürüyeceðiz ve yine halkýmýza hizmet edeceðiz. Þova kaçmadan, tribünlere oynamadan ve en önemlisi asla riyakarlýk yapmadan. Partimizin 2011 genel seçimlerinde Çaycuma ilçe merkezinde AKP'ye yaklaþýk bin 700 oy gibi bir fark atmasý, yine çoðu beldemizde seçimlerden galip olarak çýkmamýz, bizleri rehavete sevk etmesin, bu baþarýyý daha da üst seviyelere çýkarmak için hepimize büyük görev düþüyor" diye konuþtu. (Haber: Yeliz Alagöz) Gökçebey Belediye Baþkaný Kýlýnçarslan, 2012 yýlýný deðerlendirdi Sel olayýnýn etkileri hala sürüyor Gökçebey Belediye Baþkaný Zeki Kýlýnçarslan, 2012 yýlýndaki proje çalýþmalarýný deðerlendirdi. Baþkan Kýlýnçarslan, Gökçebey de yapýlmasý planlanan pazaryerinin çok amaçlý hizmet vereceðini ifade etti. Kýlýnçarslan, 2012 yýlý içerisinde birçok alanda çalýþmalarýmýz, Gökçebey halkýnýn yararýna olarak projelendirildi ve yapým aþamasýnda mesafeler kat edildi yýlýnda yaþadýðýmýz sel olayýnýn etkileri hala sürüyor. Bununla ilgili DSÝ nin yapmýþ olduðu proje kapsamýnda, çalýþmalar 2001 yýlýndan itibaren sürmektedir. Hala bu çalýþmalar devam ediyor. Bu çalýþmalar kapsamýnda, Agusto Deresi nin sel olan bölgesindeki yan duvarlar ve zemin çalýþmalarý bayaðý mesafe kat etti. Bu alanda var olan köprülerin yýkým çalýþmalarý henüz tamamlanmadý. Üst yapýda parke taþ çalýþmalarýmýz yoðun oldu. Daha çok önemsediðimiz Ýller Bankasý nda daha büyük bir projemiz var. Ýlçemizde yeni katýlan Zonguldak-Ankara karayolundaki Üçburgu Mahallemizin kanalizasyonu ve arýtma tesisi bizim için çok önemli bir projedir. Ýller Bankasý nda bir mesafe kat etti yýlý içerisinde bu projenin de hayata geçirilerek halkýmýzýn hizmetine sunulacaðýný ümit ediyoruz. Öteden beri gereksinimiz olan pazaryeri projemiz vardý. Hep düþündüðümüz, fakat gerçekleþtiremediðimiz bununla ilgili olarak projemizi tamamladýk. Tamamladýðýmýz bu proje kapsamýnda, projemizi Ýller Bankasý na sunduk ve kabul gördü. Kaynaðý olan 300 bin Türk Lirasý ödeneði Ýller Bankasý belediyemize aktardý. Yýlbaþýndan sonraki süreçte ihalesini yaparak, projenin gerçekleþtirilmesini saðlayacak ve böylece ilçemizin çok büyük bir problemini de çözmüþ olacaðýz. Pazaryerimiz þu anda þehir içinde akþam pazar bittiði zaman þehir bombalanmýþ gibi bir pislik deryasýna dönüþüyor. Gece saatlerinde bunu temizliyoruz ama elemanlarýmýzda çok büyük zorluklar çekiyorlar. Bu problemi bir daha Gökçebey halkýna yaþatmama anlamýnda yapacaðýmýz projeyle gidereceðiz dedi. (ÝHA) Gökçebey Belediyesi, köpek barýnaðý yaptý Gökçebey Belediyesi, baþýboþ köpek sorununu çözmek için köpekler için barýnak yaptý. Belediye Baþkaný Zeki Kýlýnçarslan, Gökçebey ilçesindeki baþýboþ köpekleri toplayarak, buradaki bakýmýný veteriner tarafýndan yapýldýðýný belirtti. Kýlýnçarslan, "Hayvan barýnaðý epey bir zamandýr gündemimizdeydi. Özellikle köpeklerin meydana getirdiði problemi çözecek küçük bir barýnak yaptýrdýk. Kendi bünyemizde bununla ilgili daha büyük bir proje Devrek, Gökçebey ve Çaycuma ilçelerinin ortak kullanacaðý bir köpek barýnaðý, Devrek ilçe sýnýrlarýnda yapýmýna baþlandý. Önümüzdeki yýl bitmesi tasarlanýyor dedi. (ÝHA)

9 Zonguldak Jeobilim Okulu Projesi Ankara aþamasýyla sona erdi Zonguldak Jeobilim Okulu nun proje kapsamýndaki okullarda araþtýrma projeleri yapan öðrencilerden seçilenler Ankara aþamasýna katýldý. Öðrencilere, Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Hasan Said Tortop tarafýndan ödüller verildi. Ardýndan Anýtkabir ve Feza Gürsey Bilim Merkezi ziyareti gerçekleþtirildi. Türkiye de jeobilim farkýndalýðýnýn oluþmasýný hedefleyen TÜBÝTAK ýn 4004 Doða Eðitimi ve Bilim Okullarý kapsamýndaki Zonguldak Jeobilim Okulu Projesi, 25 Aðustos-3 Eylül 2012 tarihleri arasýnda Zonguldak ta 25 öðretmene eðitim vermiþti. Bu eðitimi alan Türkiye nin deðiþik yerlerindeki öðretmenler, okullarýnda farkýndalýk yaratmak üzerine gittiler Aralýk 2012 tarihinde Ankara Baþkent Öðretmenevi nde toplanan öðretmenler, okullarýnda yapmýþ olduklarý etkinlikler hakkýnda bilgi verdiler. Zonguldak Jeobilim Okulu proje kapsamýndaki bu okullarda araþtýrma projeleri yapan öðrencilerden seçilenler Ankara aþamasýna katýldý. Öðrencilere, Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Hasan Said Tortop tarafýndan ödüller verildi. Ardýndan Anýtkabir ve Feza Gürsey Bilim Merkezi ziyareti gerçekleþtirildi.konuyla ilgili olarak Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Hasan Said Tortop þunlarý söyledi: Zonguldak Jeobilim Okulu Projesi, TÜBÝTAK tan destek almak için baþvuran yaklaþýk 300 proje arasýndan 60 proje arasýna girdi ve desteklenme kararý alýndý. Jeobilim olgusunun iþlendiði ilk ve tek projedir. Bu projenin devamýnýn gelmesi ile ilgili temenniler tarafýma iletildi. Bu sene hedef kitle olarak yatýlý bölge ilköðretim okullarý alýnmýþtý. Diðer okullarýn da kapsama alýnmasýyla ilgili çok talep aldým. Bu yüzden ikinci baþvurumda bunu dikkate alacaðým. Proje ekibi ve eðitmen kadrosunun revizyon ve güçlendirmesini yapacaðým. Eksikleri ve aksayan yönleri azaltmaya çalýþacaðým. Proje web sitesi þu an günde ortalama kiþi tarafýndan ziyaret edilmektedir. Web sitesinin üniversitemiz web alanýna konulmasý ve içerik zenginleþtirilmesinin yapýlmasýný saðlayacaðým. Amacým bu projenin sürekliliðini de saðlamaktýr. Böylece Zonguldak ilimizin zenginliklerinin (kömür, maðaralar, petrol, doðal gaz gibi) tüm vatandaþlarýmýz, bilhassa gençlerimiz tarafýndan bilinmesini, Türkiye de jeobilim farkýndalýðýnýn oluþmasýný saðlamaktýr. Destekleri için MEB, TTK, TPAO, JMO yetkililerine, proje ekibime, projede görev alan eðitmenlere ve üniversitemizin yöneticilerine teþekkür ederim. (Haber Merkezi) Türkiye Öðrenci Konseyi Baþkaný Aðaoðlu: Herkes kariyer planýný iyi yapmalý Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Ýnsan Haklarý ve Kariyer Kulübü nce Öðrenciliðin Kariyerdeki Yeri konulu panel düzenlendi. Türkiye Öðrenci Konseyi Baþkaný Nihat Buðra Aðaoðlu, Tahir Karauðuz Konferans Salonu nda düzenlenen panelde yaptýðý konuþmada, lisans eðitimi Nihat sýrasýnda gençlerin ileride Buðra Aðaoðlu hangi alanda uzmanlaþacaðýna karar vermesi gerektiðini söyledi.türkiye nin birçok alanda geliþtiðini eðitim sisteminin reforma ihtiyacý olduðunu ifade eden Aðaoðlu, Kariyer, sadece alýnan sertifikalar, edinilen belgeler deðil, yaþamýmýzýn tamamýdýr. Lisans eðitimi de sadece akademik eðitimden ibaret deðildir. Hayatý öðrendiðimizi unutmamamýz lazým. Hayatta hiçbir þey tesadüf deðildir. Herkesin kariyer planýný iyi yapmasý gerekiyor dedi. Nihat Buðra Aðaoðlu, kendi yaþadýðý deneyimleri de öðrencilerle paylaþtý. (Haber Merkezi) Ýktisat Kulübü nden yaþlýlara karanfil Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Ýktisat Kulübü, Zonguldak Merkez Huzurevi ne ziyarette bulundu. Huzurevinde kalanlarla sohbet þeklinde geçen etkinlikte, onlarý mutlu etmek ve hayata tutunmalarýna yardýmcý olmak amaçlandý. Huzurevinde kalanlara birer karanfil verildikten sonra hatýra fotoðraflarýnýn çekilmesiyle ziyaret sona erdi. (Haber Merkezi) Devrek MYO dan Baþkan Semerci ye ziyaret Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Devrek Meslek Yüksek Okulu (MYO) öðrencileri, Belediye Baþkaný Semerci ye nezaket ziyareti gerçekleþtirdi. Devrek Meslek Yüksek Okul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Sefa Kocabaþ nezaretinde Baþkan Semerci yi ziyaret eden Devrek MYO öðrencileri, sahipsiz hayvanlar için yiyecek topladý Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Devrek Meslek Yüksek Okulu öðrencileri tarafýndan sokak hayvanlarý için yiyecek toplandý. Ekmekler Çöpe Gitmesin, Sokak Hayvanlarý Aç Kalmasýn sloganý ile yola çýkan öðrenciler, sokaklarda baþýboþ gezen kedi ve köpekler için yiyecek toplayarak, onlarýn aç kalmamalarý için mücadele veriyorlar. Devrek Meslek Yüksek Okulu Aþçýlýk 2 nci sýnýf öðrencileri tarafýndan projesi yapýlan etkinlikte, toplu yemek üreten iþ yerleri ve okullardan artan yemekleri toplayarak sahipsiz hayvanlara daðýtýyorlar. Belediye Veterineri Muhsin Dede nin de desteklerini alan öðrenciler Belediye Baþkaný Mustafa Semerci yi makamýnda ziyaret ederek ürettikleri proje hakkýnda Baþkan Semerci e bilgi verdiler. Sahipsiz hayvanlara duyarlý davranýþlarýndan dolayý öðrencileri tebrik eden Baþkan Mustafa Semerci, Devrek Meslek Yüksek Okulu öðrencilerimiz tarafýndan gerçekleþtirilen projeye Devrekli vatandaþlarýmýzdan da destek vermelerini bekliyor, öðrenci kardeþlerimizi tebrik ediyorum dedi. (ÝHA) öðrenciler, Çarþamba günü sergileyecekleri Yedi Kocalý Hürmüz adlý oyunun vatandaþlara duyurulmasý anlamýnda Semerci den yardým talebinde bulundular. Ziyaretle ilgili bilgi veren Okul Müdürü Sefa Kocabaþ, Ýlçemizde mevcut bulunan okulumuzun daha yakýndan tanýtýlmasý için Çarþamba günü bir tiyatro etkinliði tertip ettik. Aslýnda biz bu oyunu þehir merkezinde de gösterime sunabilirdik. Bizim gayemiz Devrek te yaþayan vatandaþlarýmýzýn okulumuzu ve faaliyetlerimizi daha yakýndan görmelerini saðlamak. Her zaman yanýmýzda olan Baþkanýmýzý hem oyunumuza davet ettik hem vatandaþlarýmýzýn, okulumuzu daha yakýndan tanýmalarýný saðlamak için baþkanýmýzdan gerek etkinliðimizin duyurulmasýnda ve gerekse ulaþým anlamýnda yardým talebinde bulunduk dedi. Belediye Baþkaný Musfata Semerci ise, Okul Müdürümüz Sefa Bey in ve arkadaþlarýmýzýn ziyareti beni memnun etmiþtir. Son günlerde sosyal alanda birçok faaliyette bulunan ve bu anlamda ilçemizin sesini yaptýklarý çalýþmalarla yurdun birçok yerinde duyuran kardeþlerimizi tebrik ediyor, Devrek Belediyesi nin her anlamda uyanlarýnda olacaðýný bir kez daha belirtmek isterim diye konuþtu. (ÝHA) Üniversitelilerden miniklere yardým Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Alaplý Meslek Yüksek Okulu öðrencileri, Sosyal Sorumluluk Proje Dersi kapsamýnda Öðretim Görevlisi Ömer Dereli baþkanlýðýnda Alaplý Aþaðý Dað Köyü Ýlköðretim Okulu nda ihtiyaç sahibi öðrencilere yardýmda bulundular. Ziyarete, BEÜ Alaplý Meslek Yüksek Okulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Rýfký Henden, Öðretim Görevlisi Ömer Dereli, Öðretim Görevlisi Savaþ Tekoðlu da katýldý. Öðrenciler, SSP Dersi kapsamýnda hayýrsever vatandaþlardan topladýklarý yardýmlarla, ihtiyaç sahibi 15 öðrencinin mont, bot, kazak vb. bütün ihtiyaçlarýný karþýlayacak hediyelerini öðrencilere ulaþtýrdýlar. Yardým toplama sýrasýnda cebindeki son parasý 1,50 TL yi yardým için öðrencilere veren yardýmsever de unutulmadý. Alaplý Meslek Yüksek Okulu öðrencileri, Aþaðýdað Ýlköðretim Okulu ziyareti sonrasýnda cebindeki son parasýný yardým için veren yardýmseveri bulup, yardýmsever için aldýklarý hediyeyi kendisine verdiler. (Haber Merkezi)

10 Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu tarafýndan düzenlenen devre arasý Temsilci Seminerleri'nin ilki gerçekleþtirildi. Ýstanbul Sheraton Otel'de düzenlenen seminere, Kurul Baþkaný Dr. Fatih Tanfer'in yaný sýra Tahkim Kurulu Baþkaný Engin Tuzcuoðlu ve PFDK Baþkaný Halit Fahri Gültekin de katýldý. Açýlýþ konuþmasýný yapan Baþkan Tanfer, sezonu ilk yarýsýný deðerlendirdi ve temsilcilerin iyi performans sergilediklerine dikkat çekerek, teþekkür etti. DEVRE ARASI TEMSÝLCÝ SEMÝNERLERÝ BAÞLADI Haber-Fotoðraf: Suat Özger KÝLÝMLÝ YÝ PENALTILARDA AVLADI STAD: Fener HAKEMLER: Hakan Tuna(**), Olcay Þenol(**), Yusuf Þentürk(**) KOZLU BELEDÝYESPOR: Muzaffer(**), Þahin(**), Kudret(**), Murat(**), Ferdi(**), Cihan**(dk. 75 Abdullah*), Tolunay*(dk. 70 Asilkan*), Serbay(**), Gürkan*(dk. 50 Berat*(dk. 95 Erdal*), Fatih(**), Taner*(dk. 46 Alper*) KÝLÝMLÝ BELEDÝYESPOR: Mert(**), Umut(**), Ahmet(**), Gökhan(**), Onur(**), Eren Özdemir*(dk. 41 Ulaþ*), Evren(***), Veysel(**), Eren Yýlmaz(**), Alkan(***), Zafer*(dk. 66 Hasancan*) GOLLER: dk. 45 Cihan (KOZLU BELEDÝYESPOR), dk. 23 Evren (KÝLÝMLÝ BELEDÝYESPOR) KIRMIZI KART: DK. 65 Umut (KÝLÝMLÝ BELEDÝYESPOR) PETALTILAR: Gökhan, Alkan, Hasancan, Onur, Veysel (KÝLÝMLÝ BELEDÝYESPOR), Þahin, Kudret, Ferdi, Abdullah, Asilkan, Erdal (KOZLU BELEDÝYESPOR) 7-6 Kozlu Belediyespor, normal süresi ve uzatma bölümleri 1-1'lik beraberlikle sona eren maçta Kilimli Belediyespor'u, penaltýlarda 6-5 maðlup ederek adýný yarý finale yazdýran takým oldu. Cihan'ýn kýrmýzý kartla oyundan atýlmasýyla Kilimli Belediyespor 10 kiþi kaldýðý karþýlaþmayý penaltýlara taþýmayý baþarsa da elenmekten kurtulamadý. KOZLU PENALTILARDA GÜLDÜ Zonguldak U17 Ligi Play-Off Eleme maçýnda Kozlu Belediyespor ile Kilimli Belediyespor üst tura yükselebilmek için karþýlaþtý. Fener Sahasý'nýn ev sahipliði yaptýðý karþýlaþma ilk dakikadan itibaren büyük heyecana sahne oldu. Kilimli Belediyespor, 23'de Evren'le bulduðu golle ilk devreyi önde kapattý. 45'de Cihan Kozlu Belediyespor'a eþitliði getiren golü kaydetti. Karþýlaþmanýn normal süresi atýlan karþýlýklý gollerle tamamlandý. 10'ar dakikadan oynanan iki uzatma dakikalarýnda eþitlik bozulmayýnca penaltý atýþlarýna geçildi. Ýlk 5 penaltýda denge bozulmayýnca seri atýþlarýna geçildi. Seri penaltý atýþlarýnda Kilimli Belediyespor'da Ahmet penaltý atýþýný kaçýrýrken, Kozlu Belediyespor'da Erdal penaltý atýþýný gole çevirdi. Bir üst tura adýný yazdýran Kozlu Belediyespor cephesinde büyük sevinç yaþanýrken, Kilimlili oyuncular ise penaltýlarda elenmenin üzüntüsünü yaþadý. DEVREK BELEDÝYESPOR UN NEFESÝ YETMEDÝ 3-2 Zonguldak U17 Lig'i Play-Off maçýnda Erdemirspor, Fener Sahasý'nda karþýlaþtýðý Devrek Belediyespor'u 3-2 skorla yenerek üst tura yükleþmeyi baþardý. Karþýlaþmanýn 55. dakikasýnda Erdemirspor kalesiyle çarpýþan Devrekli oyuncu Ahmet, Ambulansla hastaneye kaldýrýldý. STAD: Fener HAKEMLER: Serkan Ayan(**), Cihan Yýlmaz(**), Ali Ülger(**) ERDEMÝRSPOR: Adem(**), Tunahan(**), Kaan(**), Sergüç(**), Yunus(**), M. Talha(***), Buðra**(dk. 70 Canberk*), Ertuðrul(***), Cömert(***), Emre(***), Gülcan***(dk. 57 Çaðrý*), DEVREK BELEDÝYESPOR: Emre(**), Ahmet**(dk. 55 Melih*), Abdullatif(***), Umut Koçaklý(**), Onurcan(**), Mustafa(**), Kerem*(dk. 51 Enes*), Faruk(**), Abdulkadir(***), Umut K. (**) Ahmetcan*(dk. 41 Özkan*) GOLLER: dk. 11, 13 Gülcan, dk. 43 Ertuðrul (ERDEMÝRSPOR), dk. 25, 75 Abdulkadir (DEVREK BELEDÝYESPOR)

11 Zonguldak Süper Amatör Lig'de mücadele eden Ýstasyon Gemicilerspor Askere gidecek olan futbolcu ve askerden gelen futbolcular için yemek düzenledi. Ýstasyon Gemicilerspor'dan Yasin askere giderken, Semih ve Onur da askerden gelmesi nedeniyle düzenlenen yemeðe futbolcular ve yönetim kurulu katýldý. Yemekte konuþma yapan Ýstasyon Gemicilerspor Baþkaný Ýlker Karahatýl; "Bugün akþam hem moral depolamak, hem de ilk yarýnýn yorgunluðunu atmak anlamýnda toplandýk. Askerden gelen Semih ve Onur arkadaþlarýmýz da var. Onlara hoþ geldin diyelim. Yine içimizden askere gidecek olan Yasin arkadaþýmýz var. Kendisine þimdiden hayýrlý tezkereler diliyorum. Katýlýmlarýndan ötürü tüm davetlilerimize teþekkür ediyorum. Ýkinci yarý futbolcu arkadaþlarýmýzýn çok daha iyi performans yakalayarak en iyi yerde bitireceklerine inanýyorum. Þimdiden GEMÝCÝLER ASKER UÐURLADI! baþarýlar diliyorum" dedi. 26 Aralýk 2012 Çarþamba GEL PÝLATESE GEL Zonguldak'taki akademik çevreye, ünlüleri saðlýklý tutan pilates sporu kursunun verileceði bildirildi. Kursa, üniversite personeli dýþýndan da isteyenlerin katýlabileceði belirtildi. Zonguldak'taki akademik çevreye, ünlüleri saðlýklý tutan pilates sporu kursunun verileceði bildirildi. Kursa, üniversite personeli dýþýndan da isteyenlerin katýlabileceði belirtildi. Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu Müdürü Yard.Doç. Dr. Mustafa Gümüþ, Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu ile Sürekli Eðitim Merkezi tarafýndan dünyaca ünlü Julia Roberts, Uma Thurman, Madonna ve Ebru Þallý gibi orta yaþ üstü sýk, saðlýklý ve esnek vücuda sahip manken sanatçý ve futbolcularýn tercih ettiði pilates sporu kursunun verileceðini söyledi. BEÜ Merkez Kampüsü'ndeki Kapalý Spor Salonu'nda yapýlacak kurslarýn haftada iki gün ve bir saat olarak gerçekleþeceðini belirten Gümüþ, üniversite dýþýndan da isteyenlerin kursa katýlabileceðini ifade etti. Kurs süresi, günleri, saatleri ve ücretinin katýlýmcýlarýn durumuna göre belirleneceðini anlatan Gümüþ, kursun Uluslararasý Peak Pilates Sertifikasýna sahip BEÜ Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulu Öðretim Elemaný ve Okutman Geylan Bostan tarafýndan verileceðini söyledi. Kursu verecek olan Geylan Bostan ise fit ve saðlýklý bir görünüme ulaþmak isteyenleri kursa davet ederken, bugüne kadar bir çok ünlü manken ve sporcu ile birlikte çalýþtýðýný da söyledi. Bu sporun zayýflamak amaçlý olmadýðýný vurgulayan Bostan, þöyle konuþtu: "Türkiye'de birçok manken ve futbolcu, bu sporu vücutlarýný sýkýlaþmasý amacýyla yapýyor. Bu spor kesinlikle zayýflamak için deðildir. Bu egzersizler, esneklik ve kuvvetli kaslar saðlýyor. Vücut tartýda kilo göstermese bile vücut sýkýlaþmýþ oluyor. Bu sporun en önemli tarafý saðlýk yönünden kazanýmlarý artýrmasýdýr. Omurga hareketliliðini artýrýyor. Boyun, bel fýtýðý olanlara ve hareket kýsýtlýlýðý yaþayanlar için rehabilitasyon amaçlý egsersiz oluyor." BEÜ Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür Yardýmcýsý Okutman Tevfik Cem Akalýn ise 7'den 77'e her kesimden isteyenin kursa katýlabileceðini hatýrlatýrken, kurs için baþvuruya üniversitenin resmi web sayfasýndaki ön baþvuru formunun doldurulup teslim edilmesinin yeterli olacaðýný ifade etti BU KADAR DA ATILMAZ KÝ! U17 Play-Off maçýnda Zonguldak Kömürspor, gol oldu yaðdý. Kýrmýzý-lacivertli takým, güçsüz rakibi karþýsýnda filelere tam 17 gol göndererek, dün oynanan play-off maçlarýnda 17-0'lýk sonuçla en farklý galibiyeti aldý. SAHA: Kozlu HAKEMLER: Serkan Can **, Gülistan Yavuz **, Ferhat Çaylý ** ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Erhan **(Dk.60 Özcan *), Tolga ***, Burak ***, Kamil ***, Enes Gülser ***, Ömer **(Dk.63 Mahsun **), Enes Berkay ***(Dk.63 Kadir **), Mert ***(Dk.60 Ozan **), Batuhan ****, Saffet ***(Dk.60 Doðancan *), Sezer **** KARAELMASSPOR: Gökhan *(Dk.41 Muhammet *), Alper *(Dk.41 Ahmet *), Yakup *(Dk.41 Erdem *), Umutcan *, Onur Aysal *, Þükrü *(Dk.71 Yusuf *), Miraç *, Evren *, Onur Demir *, Ali Þan *, Onur *(Dk.62 Aytuð*) GOLLER: Dk Batuhan, Dk Sezer, Dk.21 Batuhan, Dk.23 Enes Berkay, Dk.37 Tolga, Dk.44 Enes Gülser, Dk.56 Kamil (Zonguldak Kömürspor) 2-1 MERKEZ Ý SAF DIÞI BIRAKTI Kdz. Erðlispor, U17 Play-Off maçýnda Merkezspor'u 2-1 maðlup etti. Merkezspor, kalesinde gördüðü 2 gole, 54'te Kurtuluþ ile cevap verse de yenilgiden kurtulmadý. SAHA: Kozlu HAKEMLER: Emir Kýlýçarslan **, Yasin Çavuþ **, Ömer Kocabey ** KDZ. EREÐLÝSPOR: T.Emre **, Ö. Seyfettin **(Dk.41 Tunahan **), Taþkýn ***, Furkan ***, Sefa ***, Berkay ***, Fatih ***, Emre ***, Samet **(Dk.54 Burhan **), Ünal ***, Ozan *** MERKEZSPOR: Niyazi **, Tufan **, Kurtuluþ **, Onur **, Yaþarcan **()Dk.70 Burak *), Sefa **, Tuðberk **, Umutcan *(Dk.41 Mehmet*), Furkan **, Emincan **, Sedat ** KIRMIZI KART: Dk.78 Kurtuluþ GOLLER: Dk.21 Ünal, Dk.42 Emre (Kdz. Ereðlispor), Dk.54 Kurtuluþ (Merkezspor)

12 R PUSULA 626 Aðustos Aralýk 2012 Çarþamba Pazartesi Sayfa 12 ÇOCUKLARA KUCAK AÇTILAR Sosyal sorumluluk bilinciyle yürütülen çalýþmada Zonguldak Kömürsporlu futbolcular, kimsesiz çocuklarla bir araya gelerek eðlenceli anlar yaþadý. Çocuklarla top oynayan Kýrmýzý- Lacivertli futbolcular ardýndan formalarýný hediye ettiler. KÝMSESÝZ ÇOCUKLAR ÝÇÝN BÝRARAYA GELDÝLER Zonguldak Merkez'de çocuk evlerinde yetiþen kimsesiz çocuklar Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nýn düzenlediði sosyal proje kapsamýnda yapýlan etkinlikte bir araya geldi. Bu anlamlý günde kimsesiz çocuklarýn özel misafirleri de vardý. Bölgesel Amatör Lig temsilcilerimizden Zonguldak Kömürspor teknik heyeti ve futbolcular tam kadro, Canpolat Pamay Spor Salonu'nda kimsesiz çocuklarý ziyaret etti. Ziyarette, kýrmýzý-lacivertli teknik adam Raþit Çalýk, yardýmcýlarý Selçuk Sürmeneli Engin Þengün ile kaptan Kaan Demircan olmak üzere Zonguldak Kömürsporlu futbolcular tam kadro yer aldý. Kýrmýzý-lacivertli takýma Zonguldak Gençlik Merkezi Müdürü Haydar Üzülmez eþlik etti. Kýrmýzý-lacivertliler, kimsesiz çocuklara, forma hediye etti. Formalarý imzalayan futbolcular ardýndan, miniklerle þut çalýþmasý yaptýlar. Zonguldak Kömürsporlu futbolcularla hoþça dakikalar yaþayan miniklerin mutluluklarý görülmeye deðerdi. Bu anlamlý günü ölümsüzleþtirmek için Zonguldak Kömürspor ve kimsesiz çocuklar objektiflerin karþýsýna geçti. Kimsesiz çocuklarla geçirdiði dakikalarýn hayatýnda önemli bir yer edineceðini belirten kýrmýzý-lacivertli teknik adam Raþit Çalýk, "Onlarýn mutluluklarýný görmek bizleri de çok mutlu etti. Bu ziyaretle onlarýn yanýnda olduklarýný ve asla kimsesiz olmadýklarýný gösterdik. Tüm vatandaþlarýmýzýn da bu tür yaklaþýmda bulunmasýný temenni ederim" dedi. KEYÝFLÝ ÇALIÞMA evrenin son Dmaçýnda Adliyespor'a konuk olacak Zonguldak Kömürspor'da çalýþmalar keyifli þekilde sürüyor. 28 puanla haftaya lider giren Kýrmýzý- Lacivertliler, Baþkentten alacaðý galibiyetle araya moralli girmek istiyor. KELEÞSAN KELEÞLER OTOMOTÝV SAC. ÝNÞ. HARF. TAAH. TURZ. SAN. TÝC. A.Þ. TEL: GÜNEY MAH. BARIÞ CAD. KOZLU SAHÝL YOLU NO: 25 KOZLU / ZONGULDAK FAX:

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/14922 Karar No : 2001/137 KKarar Tarihi : 15.01.2001 HUKUK HUKUK : FAZLA MESAÝ ÜCRETÝ-KÖTÜNÝYET TAZMÝNATI Ýhtirazi kayýt konulmaksýzýn bordrolarýn iþçi tarafýndan imzalanmasý halinde daha

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı