'Ucuz ekmek' bilmecesi!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "'Ucuz ekmek' bilmecesi!"

Transkript

1 Tekin Þanal 'Ucuz ekmek' bilmecesi! Zonguldak'ta fýrýncýlar arasýnda yaþanan rekabet sürüyor. Fýrýncýlar, 300 gramý 75 kuruþtan satýlmasý gereken ekmeði 50 kuruþa satýyor. Bu durumdan vatandaþ memnunken, fýrýncýlar ise isyan ediyor. Zonguldak Fýrýncýlar, Simitçiler ve Pastacýlar Odasý Baþkaný Tekin Þanal, 28 Haziran 2008 tarihinde 300 gram ekmeðin 75 kuruþtan satýlmasý için tarife aldýklarýný belirtti. Baþkan Þanal, tüm fýrýncýlara tarifeyi verdiklerini belirterek, "Ancak bu tarifeye uyulmuyor. Bizim Oda olarak bir yaptýrýmýmýz yok. Fýrýncýlarýmýz halkýn yararýna indirimli ekmek satýyor. Zamlý tarifemizi aldýðýmýz 2008 yýlýndan bugüne kadar una, mayaya, elektriðe, iþçi maliyetlerine zam geldi" dedi. Þanal, "Demirciler Ýþhaný'nda kiraladýðýmýz Oda binasýnýn aylýk 210 TL'lik kirasýný bile ödeyemiyoruz. Yaklaþýk 9 bin TL'lik kira borcumuz PUSULA R 26 Aralýk 2012 Çarþamba Fiyatý: 25 Kr. Günlük Siyasi Gazete nedeniyle icraya verildik. Ucuza ekmek satan fýrýncýlarýmýza selam olsun" diye de göndermede bulundu. (Haber: Aydýn Arslanyýlmaz) Alev Alatlý Mahmut Özer Bülent Ecevit Üniversitesi nin Fahri Doktora ünvaný verdiði Yazar Alev Alatlý: Laik muhafazakarým Bülent Ecevit Üniversitesi nin Fahri Doktora unvaný verdiði Yazar Alev Alatlý, kendisini laik muhafazakar olarak tanýmlayarak, olaylarý önceden öngörebilme yeteneðinden bahsetti. Bu yeteneði sayesinde toplumsal olaylara duyarlý olduðunu belirten Alatlý, yurttaþlarý uyarmak ve bilgilendirmek amacýyla yazarlýk yaptýðýný söyledi. 5 te Akdemir: Tarihe adýný altýn harflerle yazdýrdý Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü'yü anlatan fotoðraf sergisinin açýlýþýnda konuþan Zonguldak Belediye Baþkaný Muharrem Akdemir, Ýsmet Ýnönü, tarihe adýný altýn harflerle yazdýrmýþ bir insandýr diye konuþtu. 4 te Hamdi Ayan Gürkan Gülay Ýbrahim Artikar Kayýtlarýmýzda 'þaibe' adýnda bir üye yok Zonguldak Elektrikçiler ve Radyocular Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ýbrahim Artikar, Þoförler ve Otomobilciler Odasý Baþkaný Osman Köksal Bahar'ýn, "Zonguldak'ýmýzdaki odalarýmýzýn hepsi þaibeli" sözlerine yanýt verdi. 7 de Erol Yýlmaz Memura yapýlan zam 600 lira deðil, 29 lira! Tüm Bel-Sen Zonguldak Þube Baþkaný Erol Yýlmaz, Tüm Bel-Sen'in Zonguldak Belediyesi memurlarý arasýnda imzalanan sözleþmede yapýlan zamla ilgili bir yanlýþ anlaþýlma meydana geldiðini, yapýlan zammýn 600 lira deðil, 29 lira olduðunu belirtti. 6 da Ayan ve Gülay, AK Parti yöneticilerini sert dille eleþtirdi, GMÝS'i topa tuttu: TTK için kenetlenelim Ayan: "TTK'ya iþçi alýnmasýný kar ve zarar olarak asla bakmayýn, bu bir sosyal olgudur. Zonguldak'ý sýkýntýlý günler bekliyor. Gerek iþadamlarýmýz, gerekse siyasilerimiz TTK için birbirleriyle kenetlenmelidir. Yaþadýðýmýz ve yaþacaðýmýz süreç, Zonguldak'ý bir kriz sürecine itmektedir." Tutkun, Ýnan a Üzülmez den seslendi: 6 da Çözüm bulamýyorsan gereðini yap... Gülay: "GMÝS yöneticileri, AKP'nin vaatleriyle yýllardýr Zonguldaklýlarý kandýrýyorlar. GMÝS'e soruyoruz: Özelleþtirme için gelen firmayý mý Zonguldak'a sokmamak gerekir, yoksa TTK'yý özelleþtiren AKP'yi mi? Eðer yüreðiniz varsa AKP'yi Zonguldak'a sokmayýn, MHP arkanýzdadýr." 7 de 80 yaþýndaki babaya evlat dayaðý! Zonguldak'ta oturan 80 yaþýndaki Arif C., Valilik binasýna giriþteki polise yanýnda bulunan oðlu 40 yaþýndaki S.C. nin kendisini eve kilitleyip þiddet uyguladýðýný söyleyerek þikayetçi oldu. Þikayet üzerine polis tarafýndan gözaltýna alýnan S.C., savcýlýkta verdiði ifadesinin ardýndan tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. 3 te

2 Ufo, Zonguldaklýlara uzay heyecaný yaþattý Ufo, DemirPark Alýþveriþ ve Yaþam Merkezi önüne kurduðu Roadshow turnesi ile vatandaþlara uzay heyecaný yaþattý. Zonguldaklý gençler, Ufo Beni Uzaya Götür kampanyasý için özel olarak tasarlanan Roadshow simülatörü sayesinde 6 boyutlu uzay heyecaný yaþadý. 6 boyutlu simülatör ile uzaya gitmiþ gibi heyecan yaþayan gençler, "Gayet iyiydi. Her þey gerçek gibiydi. Çok sallantýlýydý ama güzeldi" dedi. Proje konusunda bilgi veren Ajans Prodüktörü Selim Köy ise þunlarý söyledi: "Ufo, 2014'te þanslý kiþiyi uzaya gönderecek. Bu arada uzaya çýkacak þanslý Türk'ün haricindeki diðer insanlar için de 'uzaya gidiyor gibi his veren 6 boyutlu bir simülatör sistemi geliþtirildi. 'Ufo Beni Uzaya Gönder' projesi kapsamýnda Ufo TIR'ý Anadolu turnesine çýktý. 7 nci þehrimiz olan Zonguldak'tayýz. Toplamda 65 günlük tanýtým sürecinde 25 þehir dolaþacaðýz. Turnemizi Ýstanbul ile noktalayacaðýz. Burada insanlara uzay boþluðunda gider gibi bir his veriyoruz. Girerken 'bu nedir?' diye soruyorlar, biz de 'sürpriz' diyoruz. Çýkarlarken herkesin yüzü gülüyor, tepkiler çok güzel. Biz de bundan mutluluk duyuyoruz." (Haber Merkezi) Bir Pusula, havayolu taþýmacýlýðýnýn sürekli hale gelmesi için bugüne kadar aralýksýz yayýnlar yaptý. Çaðrýda bulundu. Ýþleyiþte her ne kadar aksamalar, tatmin etmeyen yönler olsa da, üçüncü defa baþlayan uçak seferlerinin kalýcý hale gelmesinin hayati önem taþýdýðýna inandý. Sürekli olarak haber yaptý. Son olarak Borajet firmasýnýn tanýtým ayýbýný kapatma adýna ilanlarýný internet sitesinden ücretsiz yayýnlamaya baþladý ve devam ediyor. Ýki Zonguldak'tan baþlayan havayolu taþýmacýlýðýný canlandýrmak ve kamuoyu yaratmak amacýyla AK Parti Ýl Baþkaný Hamdi Uçar'ýn Trabzon'a gideceklerini açýklamasýnýn ardýndan yeni geliþmeler yaþanýyor. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Metin Karaduman, Milletvekili Özcan Ulupýnar ve Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Cuma günü Trabzon'a uçacaklarýný belirtti. MHP Ýl Baþkaný Hamdi Ayan ise, Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Ýstanbul'a gideceklerini açýkladý. Üç Çaycuma Belediye Baþkaný Mithat Gülþen ise, yolculara bilet desteði saðlayacak. Çaycuma TSO ve Esnaf Odasý az da olsa bilet alacak. Vatandaþlarý bu kolaylýkla tanýþtýrmak istediklerini belirten Gülþen, bu baðlamda destek isteyen vatandaþlarýn Ýstanbul'a gidiþgeliþ bilet fiyatlarýnýn yarýsýný karþýlama sözü verdi. Süre bir ay. Sonrasý belli deðil! BAÞYAZI AZI Atilla ÖKSÜZ Dört Buraya kadar durum tespiti yaptýk. Þimdi gelelim yorumlarýmýza. Biraz canýnýzý sýkabilir. Hazýr mýsýnýz? Beþ Uçak seferlerinin saat ve günleriyle, uçaklarýn varýþ noktalarý her ne kadar pek cazip gelmese de, esas sorun Zonguldaklýnýn bu seferlerden bihaber olmasý. Özellikle Trabzon seferleri bu anlamda çok daha verimli olabilecekken, desteksiz atanlarýn tanýtým konusunda "laf olsun torba dolsun" anlayýþý düþündürücü! Altý Havaalaný Müdürü Hasan Özþahin. Bazen ne yapmaya çalýþtýðýný anlamakta zorlanýyoruz. Görünürde uçak seferlerinin devam etmesi için elinden gelen her þeyi yapýyor. Ondan baþka çalýþan yok. Ama uygulamaya gelince "týrt". Bu süreci yeterince doðru yönetemiyor. Arabasý 60 model. Bayýrý çýkamýyor! Çaycuma'nýn yoðurdu! Yedi Çaycuma Belediye Baþkaný Mithat Gülþen... Hep konuþuyor... Hep konuþuyor... Baþtan beri pasif duruyor. Ev sahipliði yapamýyor. Tanýtýmýn, enformasyonun baþýný çekemiyor. Güzel bir kampanya yapýyor, ama o kampanyayý da daha ilk dakikada yüzüne gözüne bulaþtýrýyor. Herkese "he" diyor. Hz. Davut'tan çok korkuyor! Yiðidin hakkýný namerde teslim ediyor. Sekiz Rýfat Sarsýk. Çaycuma TSO Baþkaný. Fuar fuar geziyor. Dünyadan haberdar. Ama burnunun dibindeki havaalanýndan bihaber yaþýyor. Çaycumalý diyor ki: "Hasan Rýfat'a küsmüþ, Rýfat aynaya " Eeee, nerede Çaycuma'nýn Kaymakamý! Dokuz Yine Mithat Gülþen Aðabey olamýyor. Kampanya yapýyor. "Ýnternetten duyurduk" dediði açýklamayý 24 saat sonra bile göremiyoruz. Muhtemelen belediyenin internet sitesiyle baþka internet sitelerini karýþtýrýyor. Kanýmca Baþkan dün bize yalan söyledi. Ve büyük bir hataya düþtü. Manevra yaparken de, manda yoðurduna düþtü. Baþkan, Havaalaný Müdürü'nü de alýp Bartýnlara tanýtýma gidiyor. Ama Zonguldak'a gelip bir maya çalamýyor! On Ýki iþadamý. Bülent Kantarcý ve Ýsmail Recai Þanlý dýþýndaki iþadamlarý nerede? Onlar bu havayolunun yolunu bilmiyor mu? Onlara bir yol gösteren yok mu? Saltukova Belediye Baþkaný Adil Düzlü, "Sahip çýkýlmýyor" diye haykýrýyor. Kendisini de ayýrmasýn. Bu iþler söylemle deðil, eylemle oluyor. Filyos Belediye Baþkaný nerede? Sahip çýkmayanlar ortada. Çaycuma davasýna doðru sahip çýkamazsa, Zonguldak ne yapsýn? Bartýn ne yapsýn? On buçuk! Az kalsýn unutuyordum. Baþkan, Ýstanbul'a gitmek isteyenlere destek veriyor. Trabzon'a uçmak isteyenlere destek yok. Eeee... Þimdi gel de bu yoðurttan cacýk yap! ISSN X PUSULA Günlük Siyasi Gazete 26 Aralýk 2012 Çarþamba Yýl: 7 Sayý: 2032 Kuruluþ Tarihi : 8 Mayýs 2006 BÝZÝMLE ÇALIÞMAK ÝSTER MÝSÝNÝZ? Aranan Özellikler: Yaþlarý Arasý (Bay), Askerliðini yapmýþ, Ehliyeti olan, Daha önce biliþim firmalarýnda çalýþmýþ tecrübeli ve referanslý SATIÞ TEMSÝLCÝSÝ VE TEKNÝK SERVÝS PERSONELÝ ALINACAKTIR Müracaat: Candaþ Bilgisayar Ltd. Þti. ZONGULDAK TEL: Ý L A N ZONGULDAK MERKEZ DE KARASAL TELEVÝZYON YAYINI YAPABÝLECEK TELEVÝZYON ÝSTASYONU SAHÝBÝNDEN SATILIKTIR. SON GÜN 8 OCAK 2013 GEREKLÝ BÝLGÝ YÜZ YÜZE GÖRÜÞMELERDE VERÝLECEKTÝR. TEL: (0.542) KOZKOYDER, 2012 bütçe toplantýsýný yaptý Ýstanbul'daki Kozlulularýn buluþma merkezi olan Kozlu Köyleri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (KOZKOYDER), 2012 bütçe toplantýsýný yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirdi. KOZKOYDER 2012 yýlý bütçe toplantýsý yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirildi yýlý faaliyetleri, aidat ödemeleri ve derneðin son durumu hakkýnda Dernek Baþkaný Ali Osman Yavuz, dernek üyelerine açýklamalarda bulundu. Baþkan Ali Osman Yavuz, yapýlan çalýþmalarda hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen dernek üyelerine teþekkürlerini sunarken, daha güzel faaliyetler için herkesin kendilerine destek vermeleri gerektiðini, yapýlan çalýþmalarýn daha güzel projeler için bir teminat olduðunu ve derneði daha güzel günlere taþýmak için var güçleriyle çalýþacaklarýný bildirdi. Dernek üyeleri de, dernek yönetiminin yaptýklarý çalýþmalarý takdirle karþýlarken, yönetime güzel faaliyetlerin devamý için daha çok destek verilmesi gerektiðini belirttiler. (Haber Merkezi) A.R.T. Ajans Basýn Yayýn Ýletiþim Adýna Sahibi Ali Rýza TIÐ Genel Yayýn Yönetmeni Atilla Öksüz Düzeltmen: Hukuk Danýþmaný: Yayýn Koordinatörü Aydýn Arslanyýlmaz Sorumlu Yazý iþleri Mdr.: Ýlknur Çýtlýk Sayfa Editörü: Emre Acar Muhabirler: Suat Özger Yeliz Alagöz Aslý Yalcý Elvin Kaya Av. Aykut Boran Çaycuma Temsilciliði: Belediye Ýþhaný Kat: 1 No: 116 Tel: Gazetemiz, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi ne uyar. Yönetim Merkezi: Basým Yeri: Gazipaþa Cad. A.R.T. Ajans Basýn Yayýn Yýlmazlar Ýþhaný Kat: 5 Ýletiþim / Ontemmuz No: 8 ZONGULDAK Mah. Belediye Blv. Tel : Alparslan Sk. No: 36/B Faks : ZONGULDAK Yýllýk Yayýnlý Abone: TL+KDV Günlük Yerel Süreli Yayýn

3 80 yaþýndaki babaya evlat dayaðý! Zonguldak'ta oturan Arif C. (80), Valilik binasýna giriþteki polise yanýnda bulunan oðlu S.C. nin (40) kendisini eve kilitleyip þiddet uyguladýðýný söyleyerek þikayetçi oldu. Þikayet üzerine S.C., gözaltýna alýndý. S.C., savcýlýkta verdiði ifadesinin ardýndan tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. Zonguldak'ta oturan 80 yaþýndaki Arif C., Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'ndan yardým talebinde bulunmaya gittiði Valilik binasýnda, giriþteki polise yanýnda bulunan oðlu 40 yaþýndaki S.C.nin kendisini eve kilitleyip þiddet uyguladýðýný söyleyerek þikayetçi oldu. Þikayet üzerine S.C., gözaltýna alýndý. Eþi bir süre önce ölen emekli 2 çocuk babasý Arif C., evde birlikte yaþadýðý bekar oðlu S.C. ile dün Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'na yardým talebinde bulunmaya gitti. Arif C., Valilik giriþindeki polise baþvurup oðlunun kendisini eve kilitleyerek þiddet uyguladýðýný iddia etti. S.C., gelen polis ekibi tarafýndan gözaltýna alýndý. Elindeki bastonuyla güçlükle yürüyen Arif C., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki doktor raporunun ardýndan karakolda oðlundan þikayetçi oldu. Kaçak içki operasyonu: 2 gözaltý Zonguldak'ta, bir tekel bayiine yapýlan operasyonda, 163 þiþe bandrolsüz içki ele geçirildi. Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube ekipleri, önceki akþam 155 Polis Ýmdat hattýna yapýlan ihbar üzerine Merkeze baðlý Meþrutiye Mahallesi'ndeki tekel bayiine baskýn yaptý. Yapýlan aramada satýþa hazýr 163 bandrolsüz içki bulundu. Yýlbaþý öncesinde kaçak içkileri satmaya hazýrlandýklarý ileri sürülen iþyeri sahipleri A.G. ve A.L. gözaltýna alýndý.ýçkilere el konulurken, olayla ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü belirtildi. (DHA) Ýç çamaþýrýndan uyuþturucu hap çýktý Zonguldak'ta, Ýstanbul'dan uyuþturucu madde getirdikleri ihbarý üzerine gözaltýna alýnan Ý.D.'nin (17) iç çamaþýrýnda 11 adet uyuþturucu hap, ayný yaþtaki A.H.S.'de ise 2 gram uyuþturucu özelliði taþýyan Jamaika otu ele geçirildi. Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi ekipleri, önceki gün Ýstanbul'dan otobüsle kente gelen 2 kiþiyi ihbar üzerine takibe aldý. Otobüsten indikten bir süre sonra Ý.D. ve A.H.S. gözaltýna alýndý. Ý.D.'nin iç çamaþýrýna gizlenmiþ 11 uyuþturucu hap, A.H.S.'nin üzerinde ise 2 gram uyuþturucu madde bulundu. Ýfadelerinin ardýndan adliyeye sevk edilen 2 kiþi, tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. (DHA) BANA SOPA ATIP DURUYOR Ýfadesinden sonra huzurevine baþvuruda bulunmak üzere karakoldan çýkan Arif C., oðlunun yýldan bu yana kendisine þiddet uyguladýðýný ileri sürdü. Arif C., þöyle dedi: "Bana sopa atýp duruyor. Ýþ yok, güç yok. Zaten rahatsýzým, artýk canýma tak etti. Dýþarýya çýkarmýyor. 'Kimseye haber vermeyeceksin' diyor. Korkumdan duruyorum. Her yerim, baþým aðrýyor. Bu bir deðil. 3 gün önce yine dayak yedim, sesimi çýkarmadým. Evde baþka kimse yok. Yardýmcým yok, kimsem yok. Yatakta yatýyorum vuruyor. Sabah yolda gelirken bile arkama yumruk vuruyor. Komþuya gidecektim, 'kimsenin evine gitmeyeceksin, haber vermeyeceksin' diyor. Buraya geldim davacý oldum ya baþýný sallýyor bana." HUZUREVÝNE YERLEÞTÝRSÝNLER BENÝ Artýk eve gitmek istemediðini anlatan Arif C., "Ne yapacaðým bilmiyorum. Evim yok. O kendisi otursun evde. Huzurevine yerleþtirsinler beni. Ben o eve artýk giremem, korkuyorum" dedi. Polisteki ifadesinin ardýndan adliyeye sevk edilen S.C. ise gazetecilerin, "Babanýzý neden dövüyorsunuz?" sorusuna "Hayýr, öyle bir þey yok" diye yanýt verdi. Akli dengesinin yerinde olup olmadýðýnýn tespiti için Zonguldak Adli Týp Kurumu'nda muayene edilen S.C., Savcýlýkta verdiði ifadesinin ardýndan tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. (DHA) Ereðli ve Alaplý da yýlbaþý tedbirleri alýndý Zonguldak ýn Ereðli ve Alaplý ilçesinde yýlbaþý nedeniyle emniyet tedbirleri alýndý. Ereðli Ýlçe Emniyet Müdürü Niyazi Koçak, yýlbaþý öncesi ve yýlbaþý akþamý vatandaþlarýn yeni yýla huzur ve güven içerisinde girmelerini saðlamak amacýyla gereken tüm önlemleri aldýklarýný kaydetti. Tedbirler kapsamýnda asayiþ ve trafik ekiplerinin devriyelerini ve denetimlerini artýrdýklarýný belirten Koçak, Vatandaþlarýmýzýn yeni bir yýlý en iyi bir þekilde karþýlamalarý için alýþveriþ merkezleri civarýnda, eðlence mekanlarý bölgelerinde ve karayolu güzergahlarýnda Ýlçe Emniyet Müdürlüðümüzce her türlü güvenlik ve trafik tedbirleri alýnmýþtýr. Vatandaþlarýmýzýn güvenli ve huzurlu bir yýlbaþý geçirmesi amacýyla halkýn yoðun olarak alýþveriþ yaptýðý, alýþveriþ merkezlerinde meydana gelebilecek, hýrsýzlýk, kapkaç, yan kesicilik ve benzeri olaylarýn önlenmesi için yaya ve motorize ekipleri görevlendirilmiþtir. Ayrýca trafiðin yoðunlaþacaðý ana yollar ile ilçe merkezinde bulunan cadde ve kavþaklarda yýlbaþý günü ve gecesi süresince ek trafik ekipleri görevlendirilerek gerekli tedbirler alýnmýþtýr dedi. Alaplý Ýlçe Emniyet Müdürü Ýsmail Baþ da, yaklaþan yýlbaþý öncesi ve yýlbaþý akþamý vatandaþlarýn yeni yýla huzur ve güven içerisinde girmelerini saðlamak amacýyla gereken tüm önlemleri aldýklarýný kaydetti. Vatandaþlarýn yeni yýla saðlýk ve huzur içinde girmeleri saðlamak amacýyla asayiþ ve trafik yönünden bir dizi tedbirler alýndýðýný ifade eden Baþ, Vatandaþlarýmýzýn yýlbaþýný huzur ve güven içinde geçirmeleri için Ýlçe Emniyet Müdürlüðü olarak tüm tedbirleri aldýk. Yýlbaþý öncesi vatandaþlarýmýzýn yoðun olarak bulunacaklarý alýþ, veriþ yerleri, umuma açýk yerler muhtemel hýrsýzlýk, dolandýrýcýlýk, kapkaç ve yankesicilik olaylarýna karþý mevcut önlemlerin yaný sýra takviye sivil ekipler oluþturacaðýz. Gerektiðinde sabit uygulamalarla kontrollerimizi sürdüreceðiz. Motorize ve yaya ekiplerimizde ilçede denetimlerde bulunacak. Ýlçenin farklý noktalarýnda, her an göreve sek edebileceðimiz ekipler oluþturacaðýz. Umuma açýk eðlence mekanlarýn da amacý aþan ve durumlarda ve çevreye rahatsýzlýk veren kiþilere gerekli müdahaleyi yaparak cezai iþlem uygulayacaðýz dedi. Yýlbaþý gecesi trafik denetimlerinin de aralýksýz sürdürüleceðini belirten Baþ, Trafik açýsýndan da vatandaþlarýn huzur ve güven içerisinde seyahat edebilmelerini saðlamak amacýyla görevlilerimiz denetimlerine devam edecek. Trafik kazalarýnýn baþlýca nedenleri arasýnda yer alan aþýrý hýz, alkol ve genel trafik kurallarý denetimlerine aðýrlýk verilecek diye konuþtu. (ÝHA) 26 Aralýk 2012 Çarþamba Çuvaldýz Ali Rýza TIÐ Adliye-Liman Arkasý-Otopark Adliye'ye giden araç, park edecek yer bulamýyor. Yakýnda orada yeni Adliye binasýnýn inþaatý baþlayýnca, görün siz rezaleti. Bu iþin tek çözüm yolu var. Limanýn Adliye önündeki bölümü doldurulmalý. Orada çok geniþ bir alan kazanýlmalý. Parklar ve otoparklarla o bölgeye nefes aldýrýlmalý. Bu iþ þimdiden planlanmaz ise, ileride çok ciddi sorunlar çýkar. Baþsavcýmýz Sayýn Hüseyin Özbakýr'ýn bu konudaki çabalarýný biliyoruz. Zonguldak Belediye Baþkaný Sayýn Muharrem Akdemir'den de ayný duyarlýlýðý bekliyoruz. Dün Adliye önünde bu konuyu avukat arkadaþlarla konuþurken, içlerinden biri dedi ki: "Zonguldak Belediyesi yollardaki 10 santimlik çukuru dolduramýyor, limaný nasýl dolduracak?" Vallahi cevap veremedim. Dondum kaldým! Adliye'de telefon çekmez mi? Zonguldak Adliyesi'ne gidiyoruz. Telefon çalýyor, ama konuþamýyoruz. Ya da konuþurken, sesler gidip-geliyor ve kesiliyor. Bu durumdan Adliye çalýþanlarý ve avukatlar da þikayetçi. Adliye, Zonguldak þehir merkezinde Nasýl olurda burada cep telefonu çekmez, akýl alacak iþ deðil. GSM operatörleri bu durumdan haberdar mý? Deðilse, Cumhuriyet Baþsavcýmýz Sayýn Hüseyin Özbakýr, bu duruma bir el atmaz mý? Ya da Baro Baþkaný Sayýn Avukat Kerem Ertem, bu konuyla neden ilgilenmez? Sonucu merakla bekliyoruz. Burhan Ýnan'a istifa çaðrýsý Genel Maden Ýþçileri Sendikasý (GMÝS) Genel Teþkilatlandýrma ve Eðitim Sekreteri Osman Tutkun, dün çok sert bir açýklama yaptý. AK Parti Milletvekillerine, Ýl Baþkaný'na eleþtiriler getirdikten sonra iþin ucunu TTK Genel Müdürü'ne yasladý. Ve dedi ki: "Sayýn Genel Müdür ne diyor? 'Bu kurum bundan öncede zarar ediyordu.' Ne yani? Sen niye geldin o zaman? Çözüm bulamýyorsan gereðini yaparsýn. Zararýn arkasýna sýðýnamazsýn. Ama Genel Müdürümüz hala görevinin baþýnda." Yani diyor ki: "Zararý düþüremeyeceksen, istifa et." Çok net Günün Fýkrasý: Aldatma Üç Karadenizli, bir akþam meyhanede acayip dertli bir þekilde kafa çekiyorlar. Kafalar kýyaklaþýnca Ýdris baþlýyor, "Karým nasýl beni aldatýr? Hem de bir yazarla" diye söylenmeye. "Nereden anladýn bir yazarla aldattýðýný?" diye sorunca diðerleri "Nereden olacak, bir akþam eve geldiðimde yataðýn altýnda bir roman buldum" der. Biraz sonra Dursun, bir of çeker ve o da baþlar derdini anlatmaya. "Benim karý da beni bir aþçý ile aldatýyor." "Nasýl anladýn?" diye sorunca diðerleri, Dursun, "Geçen gün gündüz vakti eve geldiðimde bizim yataðýn altýnda bir kepçe buldum" der. Bunlarý dinleyen bizim Temel, öyle bir of çeker ki, masayý titretir. "Hayrola" der diðerleri. Temel, "Sormayýn arkadaþlar, sizi dinleyince benim derdim on kat daha arttý" der. Diðerleri buna bir anlam veremez. "Nasýl yani?" diye sorarlar. Temel, "Uzun zamandýr bizim karýdan þüpheleniyordum. Geçen gün gündüz vakti eve bir baskýn yapayým dedim. Bir baktým, yataðýn altýnda bir jokey var. Demek ki, bu karý, beni bir at ile aldatýyor" demiþ. - Günün Sözü - Aþk mücadelesi içinde olma, mücadele aþký içinde ol. - Peyami Safa -

4 Posbýyýk 'Milli Þef'i andý Ereðli Belediye Baþkaný Halil Posbýyýk, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'nci Cumhurbaþkaný ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel baþkanlarýndan merhum Ýsmet Ýnönü'nün ölüm yýldönümü dolayýsýyla bir anma mesajý yayýmladý. Baþkan Posbýyýk'ýn mesajý þöyle: "Tüm dünyaya nam salan büyük kurtuluþ mücadelesinin en önemli cephe adamlarýndan, Batý Cephesi Komutaný; Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasýnda en önemli mihenk taþlarýndan biri olan Lozan Barýþ Antlaþmasý'nýn imzalanmasýnda en büyük katkýnýn sahibi ve o Cumhuriyet'in 2'nci Cumhurbaþkaný Merhum Ýsmet Ýnönü'yü, ölümünün 39'uncu yýldönümünde sevgi, saygý ve minnetle anýyoruz. Aziz Ata'nýn iki önemli mirasý olan cumhuriyet ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin günümüz Türkiye'sine ulaþtýrýlmasýnda Büyük Atatürk'ten sonra atýlan en kýymetli imzaya sahip olan Ýsmet Ýnönü, kurtuluþ mücadelesindeki baþarýlý cephe savaþlarýyla anýlan bir büyük komutan olmasýnýn yaný sýra, Türk siyaset tarihinin þekillenmesinde ve 1950'li yýllarla birlikte baþlayan çok partili siyasal rejimin hayata geçirilmesinde de emek vermiþ bir devlet adamýdýr. En yakýn silah arkadaþý olarak hayatýnýn son anýna kadar yanýndan ayrýlmadýðý Büyük Ata'nýn vücuda getirdiði ilke ve devrimlerin yaþatýlmasýnda öncülük eden Ýnönü, bir asrý bulan hayatýnýn neredeyse tamamýna yakýnýný aziz milletimiz ve cumhuriyetimiz için harcamýþ, eþi ve benzerine çok sýk rastlanýlamayan bir liderdir. Varlýðýyla bu millete verdiði güç, bugün de yokluðuna raðmen bizlere býraktýðý ilham ve milli miraslarla hiçbir zaman unutulmayan ve unutturmayacaðýmýz bu kýymetli devlet ve siyaset adamýnýn aziz hatýrasý önünde saygýyla eðiliyorum. Bizler, aziz milletimizle birlikte, ulu önderimiz Atatürk ve Millî Þef Ýsmet Ýnönü'nün açtýðý bu kutlu yolda emin adýmlarla ve yýlmadan yürümeye kararlýyýz. Ruhu þad olsun." (Haber Merkezi) Baþoðlu: 'Ýsmet Paþa'yý ve hizmetlerini asla unutmayacaðýz' CHP Çaycuma Ýlçe Baþkaný Umut Baþoðlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2'nci Cumhurbaþkaný ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel baþkanlarýndan merhum Ýsmet Ýnönü'nün ölüm yýldönümü dolayýsýyla bir anma mesajý yayýmladý. Baþkan Baþoðlu'nun mesajý þöyle: "Kurtuluþ Savaþý'nda 'Ýnönü' destanlarýný gerçekleþtiren, Lozan'da ülkenin çýkarlarýný ustaca savunan, cumhuriyetimizin ilk baþbakaný, çok partili demokrasi denemesinin mimarý, cumhuriyet devrimlerinin sadýk bekçisi, Atatürk'ün en yakýn çalýþma arkadaþý, devlet ve siyaset adamý Sayýn Ýsmet Ýnönü'yü ölümünün 39'uncu yýlýnda rahmet, saygý ve özlemle anýyoruz. Ülke ve aile sevgisini her zaman önde tutan bir baba olarak tarifsiz bir merak ve öðrenme tutkusuyla 50 yaþýndan sonra viyolonsel dersi alacak ölçüde bir müziksever ve devamlý ve iyi bir konser dinleyicisi Ata binen bir sportmen Satranç ustasý, bilardo meraklýsý Yeþil tutkunu bir doðasever Merakýný çam cinsleri uzmanlýðýna kadar götüren bir çevreci Ýsmet Ýnönü, Türkiye'nin amaçlarýna ancak çaðdaþ bilim ve teknoloji ile ulaþabileceðini görerek, fen ve teknik alanlardaki geliþmelere önem vermiþ ender devlet adamlarýndan biridir. Meraký dolayýsýyla bu alandaki bilgilerini artýrabilmek için Çankaya Köþkü'nün alt katýnda bir fizik-kimya laboratuarý açtýrmýþ, ekonomi alanýndaki bilgisini artýrmak ve dünya ekonomisinin durumunu izlemek için de yabancý dil öðrenmeye çalýþmýþtýr. Ýlköðretimden baþlayarak teknik ve mesleki öðretim kurumlarýnýn yaygýnlaþmasýna, üniversiteler ve fakülteler açýlmasýna öncelik vermiþ, ülke imarý için yollar, köprüler, demiryollarý, santraller ve sanayi kuruluþlarýnýn kazandýrýlmasýnda aktif rol oynamýþ katýksýz bir vatanseverdir. O tam bir halk adamýdýr. Mütevazi ve gösteriþten uzak yaþantýsýyla hem halk katýnda, hem de siyaset dünyasýnda izler býrakmýþ önemli bir tarihsel kiþiliktir. M. Kemal Atatürk, Ýnönü savaþlarýnda gösterdiði üstün baþarýlardan sonra '... Siz orada sadece düþmaný deðil, milletin makus talihini de yendiniz' diye telgraf çektiði Ýsmet Ýnönü'yü daha sonra Lozan'daki kritik görüþmelerine gönderir. Ýsmet Ýnönü günlerce süren yorucu çalýþmalar ve çetin pazarlýklardan sonra ülkenin baðýmsýzlýðýný elde eder ve bir kez daha milletin makus talihini ve emperyalist dayatmayý yener. Atatürk'ün 1 Ocak 1938'de 'Ýsmet, benim sevgili dostum, kardeþim, aziz evladým!' diye mektup yazdýðý Ýsmet Ýnönü bugün Anýtkabir'de Ata'sýnýn tam karþýsýnda yatmaktadýr. Ruhu þad olsun Çok sevdiði ulusunun kýsa ve sýcak sesleniþiyle 'Ýsmet Paþa'yý ve hizmetlerini asla unutmayacaðýz." (Haber: Yeliz Alagöz) Ýkinci Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü, 39 uncu ölüm yýldönümünde anýldý Akdemir: Tarihe adýný altýn harflerle yazdýrdý Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü'yü anlatan fotoðraf sergisinin açýlýþýnda konuyan Zonguldak Belediye Baþkaný Muharrem Akdemir, Büyük devlet adamý, hem asker, hem siyaset yönünden müthiþ bir insan olan Ýnönü, tarihe adýný altýn harflerle yazdýrmýþ bir insandýr diye konuþtu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü'nün 39 uncu ölüm yýldönümü kapsamýnda Ýsmet Ýnönü Anýtý önünde tören düzenlendi. Törene; Zonguldak Valisi Erol Ayyýldýz, Zonguldak Belediye Baþkaný Muharrem Akdemir, Zonguldak Ýl Jandarma Alay Komutaný Albay Ergün Özgür, Cumhuriyet Baþsavcýsý Hüseyin Özbakýr, Baro Baþkaný Kerem Ertem, Milli Eðitim Müdürü Turgut Özbek, CHP Zonguldak Ýl Baþkaný Halil Furat, CHP Zonguldak Merkez Ýlçe Baþkaný Tarýk Coþkun, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve öðrenciler katýldý. Törende, çelenk konulmasý, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasýnýn ardýndan Yeþiltepe Teoman Papila Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öðretmeni Emel Akýn, günün anlam ve önemini belirten konuþma yaptý. Daha sonra CHP Zonguldak Ýl Baþkanlýðý ve CHP liler tarafýndan Ýsmet Ýnönü Anýtý na karanfil konuldu. Törenin ardýndan Zonguldak Belediye Kültür Merkezi nde Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü'yü anlatan fotoðraf sergisi gerçekleþtirildi. Sergide konuþma yapan Zonguldak Belediye Baþkaný Muharrem Akdemir, Büyük devlet adamý, hem asker, hem siyaset yönünden müthiþ bir insan olan Ýnönü, tarihe adýný altýn harflerle yazdýrmýþ bir insandýr. Sevr gibi bir anlaþmayý reddetmiþtir. Türkiye ona çok þey borçlu. Gazeteci arkadaþýmýz Çetin Sezgin e de fotoðraflarý bizlere temin ettiði ve arþivimize kazandýrdýðý için çok teþekkür ediyoruz. Zonguldak ne kadar önemli bir yer arz ediyor ki bütün havzayý gezmiþ ve incelemiþtir. Ýnanýyorum ki aramýzda bu fotoðraflarý görmeyenler vardýr dedi. Ardýndan, Zonguldak Belediye Baþkaný Muharrem Akdemir, CHP Zonguldak Ýl Baþkaný Halil Furat, CHP Zonguldak Merkez Ýlçe Baþkaný Tarýk Coþkun, Belediye Kültür Merkezi Müdürü Abdullah Bakýr, Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkaný Muharrem Coþkun ve gazeteci Çetin Sezgin tarafýndan kurdele kesilerek sergi açýlýþý yapýldý. Açýlýþýn ardýndan Belediye Kültür Merkezi Tiyatro Salonu nda Ýsmet Ýnönü yü anlatan film gösterisi gerçekleþtirildi. (Haber Merkezi) Öðrencilere çorba içiriliyor Kilimli Halk Eðitim Merkezi ve Kilimli Belediyesi iþbirliði ile 25 Aralýk- 18 Ocak tarihleri arasýnda Damarlý Ýlköðretim Okulu'nda kahvaltý programý baþlatýldý. Programýn ilk gününe; Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Satýlmýþ Tunçkaya, Þube Müdürü Kadri Aslan, Kilimli Halk Eðitim Merkezi Müdürü Ergün Eren Ulu ve Kilimli Belediye Baþkaný Seçkin Özdemir katýlarak, öðrencilerle birlikte kahvaltý programýnda hazýrlanan tarhana çorbasý içildi. Baþkan Özdemir, yaptýðý konuþmada, "Öncelikle bu projede kendi bölgemizden destek verdiklerinden dolayý çok teþekkür ederim. Projenin baþlangýcý, giriþimi ve sonuçlandýrýlmasý tamamý ile Halk Eðitim Merkezi ve Milli Eðitim Müdürlüðü'nün desteði çok büyüktür. Kilimli Belediyesi olarak bizim de ufak tefek yardýmlarýmýz oluyor. Çocuklarýmýzla beraber sabahleyin çorba içtik. Ýþin güzel yaný 18 Ocak'a kadar devam edilecek olmasý. 2'nci dönemde Madenciler Ýlköðretim Okulu'nda devam edecek. Bu þekilde kendi bölgemizin çocuklarýmýza da, destek verdiklerinden dolayý Halk Eðitim Merkezi Müdürümüze, hocalarýmýza, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne çok teþekkür ederim. Tabii çocuklarýmýzla bu türden paylaþým yapmak çok güzel bir þey... Bizler bu sýralardan zamanla geçtik. Bizim zamanýmýzda böyle þeyler yoktu. Büyüklerimizle beraber, Müdürün gelmesi, Belediye Baþkanýn gelmesi ayný ortamda bulunmak onlarý biz yaþayamadýk, yakalayamadýk, ama çocuklarýmýz þimdi görüyorum ki bunlara ulaþýyor, ulaþmalýlardýr zaten. Çünkü; gelecekteki bizim planýmýz, projemiz her þeyimiz çocuklarýmýza emanet edeceðiz, yarýnlarýmýz onlara emanet. Çocuklarýmýzýn en güzel þekilde eðitim almalarý, beslenmeleri ve öðrenmelerine zemin hazýrlamalýyýz ama bu proje basit bir proje deðil. O yüzden Halk Eðitim Müdürümüzü kutlamak lazým" dedi. (Haber Merkezi)

5 BEÜ'nün Fahri Doktora ünvaný verdiði Yazar Alev Alatlý: Laik muhafazakarým Bülent Ecevit Üniversitesi nin Fahri Doktora unvaný verdiði Yazar Alev Alatlý, kendisini laik muhafazakar olarak tanýmlayarak, olaylarý önceden öngörebilme yeteneðinden bahsetti. Bu yeteneði sayesinde toplumsal olaylara duyarlý olduðunu belirten Alatlý, yurttaþlarý uyarmak ve bilgilendirmek amacýyla yazarlýk yaptýðýný kaydetti. Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) tarafýndan Yazar Alev Alatlý'ya Fahri Doktora unvaný takdim edildi. BEÜ Merkez Kampüs Prof. Dr. Arif Amirov Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Zonguldak Valisi Erol Ayyýldýz, Zonguldak Belediye Baþkaný Muharrem Akdemir, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, akademisyenler ve öðrenciler katýldý. Salona, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer ile gelen Yazar Alev Alatlý, akademisyenler tarafýndan ayakta alkýþlandý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan programda müzik dinletisi sunuldu. BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer yaptýðý konuþmada, Yapýlan toplantýda ekonomi, ekometri alanlarýndaki ihtisasýnýn ve çalýþmalarýnýn yaný sýra edebiyat, siyaset, inanç tarih ve düþüm dünyamýza dair fikir söylem ve eserleriyle, ayrýca yüksek öðretime, mesleki eðitime, bilime ve insanlýða evrensel nitelikteki katkýlarýndan dolayý Alev Alatlý ya üniversitemizin fahri doktora payesinin tercihine oy birliðiyle karar verilmiþtir dedi. 3 yýlda 51 maden iþçisi öldü Türkiye Taþkömürü Kurumu (TTK) ve özel firmalara ait kömür ocaklarýnda son 3 yýlda meydana gelen iþ kazalarýnda 51 maden iþçisi yaþamýný yitirdi, 11 bin 889 kiþi yaralandý. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý müfettiþleri, grizu, göçük, karbonmonoksit zehirlenmesi gibi iþ kazalarýnýn önüne geçmek için maden ocaklarýnda 6 ayda bir denetim yapýyor. Gönül Demirsu Daha sonra BEÜ Rektörü Özer tarafýndan fahri doktora unvaný için sahneye davet edilen Alatlý, törenle cübbe giyerek belgesini aldý. Fahri doktora unvanýnýn takdimi sýrasýnda duygulanan Alatlý, ilk dersini yazarlýk üzerine verdi. Kendisini laik muhafazakar olarak tanýmlayan Alatlý, olaylarý önceden öngörebilme yeteneðinden bahsetti. Bu yeteneði sayesinde toplumsal olaylara duyarlý olduðunu belirten Alatlý, yurttaþlarý uyarmak ve bilgilendirmek amacýyla yazarlýk yaptýðýný kaydetti. Alatlý, "Ben olaylarý öngörebiliyorum. O kadar ki Kabus ve Rüya isimli kitaplarýmda 11 Eylül'ü öngörmüþtüm. Ýki ay sonra dediðim oldu. Ýnanmayan kitaplara baksýn. Öngörüde bulununca da kaðýda dökebiliyorsunuz. Bu durum aslýnda rahatsýz eden bir þey Böyle olunca yazýyorsunuz. Neden yazýyorsunuz, yurttaþlarý uyarmak için yazýyorsunuz" dedi. Diplomasýný aldýðý için çok mutlu olduðunu ifade eden Alev Alatlý, þöyle konuþtu: Bir insan ancak bu kadar duygulanýr. Allah hepinize nasip etsin. Hiç Çalýþma ve Ýþ Kurumu Zonguldak Ýl Müdürü Gönül Demirsu, maden baþta olmak üzere inþaat ve metal iþ kollarýnýn bulunduðu kentteki iþyerlerinde yapýlan denetimlerde belirlenen eksikliklerin iþverenlere teblið edildiðini söyledi. Demirsu, iþ güvenliði ve iþçi saðlýðý konularýnda eksiklikleri bulunan iþyerlerinin kapatýlýp idari para cezalarýnýn uygulandýðýný kaydetti. Özellikle maden ocaklarýnda yapýlan denetimlerde gaz izleme merkezi, göçük riski, havalandýrma, iþ saðlýðý ve güvenliði gibi konulara dikkat edildiðini belirten Demirsu, þöyle dedi: "Ýþ saðlýðý ve güvenliði açýsýndan iþyerinde tespit edilen eksiklerin iþçiler açýsýndan hayati tehlike arz etmesi durumunda maden ocaklarý, 4857 sayýlý Ýþ Yasasý'nýn 79'uncu maddesi gereði üretime kapatýlýyor. Ýþveren, bu kapatýlan ocaklarýn eksiklerini gidermesi durumunda tekrar üretim yapabiliyor. Burada amaç, özellikle maden sektöründeki iþ kazalarýný minimum düzeye indirmek ve can kaybýný önlemek. Bu amaç doðrultusunda denetimlerimizi sürdüreceðiz." (DHA) tanýmadýðýmýz insanlar tarafýndan insan bu kadar doðrulanýr. Bugün ben size anlatamayacaðým kadar minnettarým. Çünkü tuhaf bir konjonktüre denk geldi. Ben son kitabýmý bitirdim. Orda kimse var mý serisinin 5. kitabý olarak çýktý. Daha doðrusu devrettim yayýnevine bugün yarýn çýkacak. Ýsmine de Beyaz Türkler Küstüler koydum. Þimdi beyaz Türkler bunun tabi çeþitli tarifleri var. Ama doðrusu benim tarihimde beyaz Türkler biziz. Bizden kastým sizin benim gibi emeðiyle bir yerlere gelen, okuyan, muhafazakâr, bu lafta bugünlerde çok kullanýlýyor. Deðiþik anlamlara da çekiliyor. Kendi adýma muhafazakâr biriyim. Ama laikçi muhafazakârlardaným. Vesile olan herkese çok teþekkür ederim. Konuþmasýnýn ardýndan Zonguldak Valisi Erol Ayyýldýz, fahri doktora unvaný alan Alev Alatlý ya plaket verdi. Keman ve piyano konserinin ardýndan Alev Alatlý onuruna bir kokteyl düzenlendi. Daha sonra Alev Alatlý bazý öðrencilerin getirdiði kitabýný imzaladý. (ÝHA) BEÜ ye 1 inci Hedef 25 Kupasý Türk Kýzýlayý Kan Hizmetleri Genel Müdürlüðü nün düzenlediði 7 nci Ulusal Hedef 25 çalýþtayý, Kemer Limak Limra Otel de gerçekleþtirildi. Çalýþataya, 62 üniversiteden toplam 102 öðrenci katýlýrken, 3 gün süresince öðrencilere; güvenli kan temini projesi, kanýn yapýsý ve görevleri, baðýþlanan kanlara uygulanan iþlemler ve testler, kampanya oluþturma yöntemi, Türk Kýzýlayý gençlik kollarý, üniversite kulüpleri yapýlanmasý ve kiþisel geliþim konularýnda eðitim verildi. Çalýþtaya, Bülent Ecevit Üniversitesi ni (BEÜ) temsilen BEÜ Kýzýlay Gençlik Kulübü Öðrenci Baþkaný Arif Muþtu, Yardýmcýsý Erdi Türk, Yönetim Kurulu üyeleri Birgül Yaylacý, Aykut Aydýn ve Ayþe Mutlu katýldý.eðitimlerin tamamlanmasýnýn ardýndan çalýþtayýn son günü, öðrenim yýlýndaki hedeflerin gerçekleþme oranlarýna bakýldýðýnda; Ege Bölgesi (13.238) ve Orta Anadolu Bölgesi nin de (10.751) önüne geçerek planlanan hedefleri 7 bin 539 olan ve 13 bin 384 ünite kan alarak hedeflerini yüzde 178 olarak gerçekleþtiren ve BEÜ Rektörlüðü nün desteðiyle üniversitede düzenlenen kampanyalar ile bölgedeki en baþarýlý sonuç alýnan üniversite statüsüne gelen Bülent Ecevit Üniversitesi ne 1 inci Hedef 25 Kupasý takdim edildi. Kupa, öðrenciler Arif Muþtu ve Erdi Türk tarafýndan teslim alýndý. Kupanýn yaný sýra baþarýlarýndan ötürü öðrencilere teþekkür belgesi verildi. Çalýþtay dönüþü Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer i makamýnda ziyaret eden öðrenciler, alýnan kupayý Rektör Özer e takdim ettiler. HEDEF 25 PROJESÝ NEDÝR? Türk Kýzýlayý nýn çaðdaþ vizyonu ve misyonu doðrultusunda Genç Kan Baðýþçýlarý Projesi kapsamýnda üniversite gençliðini bilinçlendirmek, gönüllü ve düzenli kan baðýþçýsý olmaya yönlendirmek üzere Hedef 25 Projesi 2005 yýlýnda hayata geçirilmiþti. Projenin amacý; Türkiye deki 25 yaþýna kadar olan genç nüfusunun harekete geçirilmesiyle kan baðýþý konusunda bilinçlenmelerinin, gönüllü, düzenli ve bilinçli kan baðýþçýsý olmalarýnýn saðlanmasý ve onlarla bu bilincin gelecek nesillere aktarýlmasýdýr. Proje kapsamýnda üniversite öðrencilerinin bir araya getirildiði eðitim ve eþgüdüm toplantýlarý planlandý. Bu organizasyonlarla hem üniversite gençlerini kan baðýþý konusunda bilgilendirilerek düzenli kan baðýþçýlarý olma konusunda motive olmalarýnýn saðlanmasý, hem de çevrelerinde davranýþ deðiþikliði oluþturabilecek donanýma sahip olmalarý hedeflendi. (Haber Merkezi)

6 Osman Tutkun AK Parti Ereðli Ýlçe Baþkaný Mehmet Fatih Çakýr: En ideal kadroyu oluþturmaya çalýþýyoruz AK Parti Ereðli Ýlçe Baþkaný Mehmet Fatih Çakýr, Ereðli halkýna önüne en ideal ve iyi kadroyu koymak için mücadele ettiklerini söyledi. Baþkan Mehmet Fatih Çakýr, Ereðli Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Mehmet Genç i ziyaretinde yaptýðý konuþmada, parti olarak Ereðli de diyalogu en üst seviyede tutan, birlik ve beraberlik içerisinde en güçlü kadroyu oluþturmak adýna herkesimin görüþünü alacaklarýný ifade ettiklerini söyledi. Ereðli halkýnýn önüne en ideal ve iyi kadroyu koymak için mücadelelerini devam ettiðini belirten Çakýr, Biz verdiðimiz demeçlerde de söylediðimiz gibi, Ereðli de diyalogu en üst seviyede tutan, birlik ve beraberlik içerisinde en güçlü kadroyu oluþturmak adýna herkesimin görüþünü alacaðýmýzý ifade etmiþtik. Bunlardan birisini yapýyoruz. Bu anlamda Ereðli Ticaret ve Sanayi Odasý ný ziyaret ediyoruz. Parti teþkilatýmýzla AK Parti ailesiyle istiþare toplantýsý yaptýk. Ereðli halkýnýn önüne en ideal ve iyi kadroyu koymak için mücadelemiz devam ediyor. TSO Baþkanýmýz Mehmet Genç e bize randevu vererek destek verdikleri için teþekkür ediyoruz dedi. Ereðli Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Mehmet Genç de, konuþmasýnda, AK Parti Ereðli Ýlçe Baþkaný Mehmet Fatih Çakýr ýn ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "AK Parti Ereðli ilçe Baþkanýmýz hýzlý bir þekilde çalýþmalarýna baþladý. Bunun meyvelerini zaman içerisinde göreceðiz. Ben ayrýca bu konuda basýnýmýzdan da katký bekliyorum. Ereðli de bir taþ var. Bu taþýn altýna elini koyacak olan insanlarýn olmasýný, olumlu eleþtiri yaparak koymasýný sizden rica ediyorum. Ereðli nin konumu belli, bu konuda samimi ve dürüst olarak çalýþmalar yapmalýyýz. Dürüst ve samimi olduðumuz müddetçe Ereðli nin önü zaman içerisinde açýlýr ve güzel yerlere geliriz diye düþünüyorum diye konuþtu. (ÝHA) Memura zam 600 deðil, 29 lira! KESK'e baðlý Tüm Bel-Sen Zonguldak Þube Baþkaný Erol Yýlmaz, Tüm Bel- Sen'in Zonguldak Belediyesi memurlarý arasýnda yapýlan sözleþmede yapýlan zamla ilgili bir yanlýþ anlaþýlmanýn meydana geldiðini, yapýlan Erol zammýn 600 lira deðil, Yýlmaz 29 lira olduðunu belirtti. Baþkan Yýlmaz, 2012 yýlýnda net 500 liranýn üstüne artý olarak 2 ikramiye, saðlýk ve eðitim yardýmý da eklenerek rakamýn net 571 lira olduðunu, buna ek olarak da 2013 yýlý içerisinde 29 lira zam yapýlarak rakamýn 600 liraya çýkarýldýðýný ifade etti. Yýlmaz, açýklamasýnda þunlarý söyledi: "Geçtiðimiz Cuma akþamý Tüm Bel-Sen'in kuruluþ yýldönümünde ve belediyeyle Tüm Bel-Sen'e baðlý belediye memurlarý arasýnda yapýlan sözleþmeyle ilgili basýnda yanlýþ anlaþýlmalar olduðunu gördük. Biz 2012 yýlýna ait imzalamýþ olduðumuz ve þu andaki sözleþmeyle birlikte aylýk net 500 lira, artý senede 2 ikramiye, eðitim ve tedavi yardýmlarý vardý. Yeni imzalanan toplu sözleþmede sanki artý 600 lira daha bir zam gelmiþ gibi bir anlaþýlma oluþtu. Bu doðru deðildir. Mevcut 500 lira, 2 ikramiye, eðitim ve tedavi yardýmlarýnýn ortalamasý 571 liraydý. 2012'de ki o 571 lira 2013 yýlýnda 600 lira oldu. Yani artý 600 lira deðil, 29 lira gibi bir artýþ oldu. Bu yanlýþ anlaþýlmayý düzeltmek istedik. Çünkü arkadaþlarýmýz da sanki 600 lira artýþ olmuþ gibi bir algý oluþtu ama bu doðru deðil." (Haber Merkezi) GMÝS Genel Teþkilatlandýrma Sekreteri Tutkun, TTK Genel Müdürü Ýnan a Üzülmez den seslendi: Çözüm bulamýyorsan gereðini yap GMÝS Genel Teþkilatlandýrma ve Eðitim Sekreteri Osman Tutkun, TTK Genel Müdürü Burhan Ýnan ýn, Bu kurum bundan öncede zarar ediyordu sözlerine tepki göstererek, Ne yani? Sen niye geldin o zaman? Çözüm bulamýyorsan gereðini yaparsýn. Zararýn arkasýna sýðýnamazsýn. Ama Genel Müdürümüz hala görevinin baþýnda. Biz her þeye raðmen üretmeye devam edeceðiz dedi. Genel Maden Ýþçileri Sendikasý (GMÝS) Genel Teþkilatlandýrma ve Eðitim Sekreteri Osman Tutkun, Türkiye Taþkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessesi Asma Ýþletmesi nde 25 Aralýk 2012 tarihinde, vardiyasýna gelen ve vardiyasýnda ocaktan çýkan maden iþçisine konuþtu dönemini kapsayacak 25 inci Dönem Toplu Ýþ Sözleþmesi (TÝS) hazýrlýklarý, TTK ya iþçi alýmý konusu ve Ýnaðzý-Baðlýk sahasýnda sondaj ve galeri açma çalýþmalarýna ara veren SOMA A.Þ ile ilgili kamuoyundaki söylentiler hakkýnda bilgi veren Tutkun un madenciye yaptýðý konuþmada, GMÝS Üzülmez Þube yöneticileri de hazýr bulundu. GMÝS Genel Teþkilatlandýrma ve Eðitim Sekreteri Tutkun, yaptýðý konuþmada þunlarý söyledi. SÖZLEÞME TASLAK ÇALIÞMALARIMIZ TAMAMLANDI Sevgili dava arkadaþlarým; bu aralar sizlerle sýk sýk bir araya gelemedik. 2 ay önce bir saðlýk problemi yaþadým. Kalp ameliyatý geçirdim. Ve uzunca bir süre istirahatli kaldým. Bu nedenle de sizlerden istemeden de olsa uzak kaldým. Allah ýma çok þükür þimdi çok iyiyim. Yani motoru yenilemiþ olduk. Bundan sonra mücadelemiz daha güçlü olacaktýr. Yeni bir toplu sözleþme sürecine girmiþ bulunuyoruz. Taslak çalýþmalarýmýz tamamlandý. Bu sözleþme önceki sözleþmelerden daha çetin geçecek. Onun için hepimiz mücadeleye hazýr olalým. Bildiðiniz gibi 2 yýldan fazla zamandýr TTK iþçi alýmý gündemde. Sayýn Genel Müdürümüz göreve gelir gelmez iþçi alýmýnda performans sistemi diye bir taným gündeme getirdi. Neydi bu? Ne kadar kömür çýkarsa, o kadar ücret. Yani kömür çýkarsa para, taþ çýkarsa para yok. Bu sistem kölelik düzeninde bile görülmemiþtir. Arkadaþlar bu sistem Ýþ Kanunu ve Anayasa ya aykýrýdýr. Sen daha yeraltýnda ayný iþi yapan farklý farklý farklý ücret alan arkadaþlarýmýzýn durumunu düzeltememiþsin, üstüne üstlük iþçi alýrsak performans uygularým diyorsunuz. Bu ülkenin yýllýk taþkömürü ihtiyacý 25 milyon tondur. TTK ve özel sektör eliyle bu ihtiyacýn 2,5-3 milyon tonunu karþýlayabiliyoruz. Yýllýk dýþarýya taþkömürüne verdiðimiz para 4 milyar dolardýr. Kömür son yýllarýn altýn çaðýný yaþýyor. Sayýn Genel Müdür ve iktidar milletvekilleri, kurumun devlet tarafýndan sübvanse edilen parayý konuþuyorlar ve 2009 yýllarýnda iþe alýnan madenci arkadaþlarýmýzýn ücretleri yarý yarýya düþürülerek fedakarlýk yapýldýðý halde, çalýþan iþçi sayýsý düþtüðü halde, zarar nasýl ayný kalýyor diye sormak yerine, hala iþçi maliyetlerinden bahsetmek hangi akýl ziyanýdýr. ÝÞÇÝ ALINSIN, ÜRETÝM ARTSIN Biz emek yoðun çalýþan, en zor iþ kolunda çalýþýyoruz. Ýþçi açýklarý çýð gibi büyüdü. Bu kurum ne zaman iþçi aldýysa üretim artmýþtýr. O nedenle iþçi alýnsýn üretim artsýn diyoruz. Tabii ki yýllýk 5 milyon ton üretim kapasitesi ile kurulan TTK, bugün milyon ton üretirse zarar eder. Yerin altýnda karaelmas var. Çýkarýlmayý bekliyor. Bu üretimi artýrmasý gerekenler maden iþçisi deðil bu kurumun baþýndakilerdir. Maden iþçisi kendine verilen görevi her þart altýnda fazlasýyla yerine getiriyor. Bizde sendika olarak bu haklý sebeplerimizle performans sistemine karþý çýktýk. Ama bu arada kuruma iþçi aldýrmak için yoðun bir çalýþma sürdürdük. Sayýn Enerji Bakanýmýz Sendikamýzý ziyaret etti. Ziyaretinde, TTK yetkilileri ile ücret konusunda anlaþýn. Hazineyi ben ikna ederim dedi. Bu görüþmelerden sonra Sendika olarak Genel Baþkanýmýz öncülüðünde, Ankara da Zonguldak Milletvekilleri, TTK yetkilileri ve Türk-Ýþ Yöneticilerinin de katýldýðý bir dizi toplantýlar yaptýk. TTK nýn gündeminden performansa dayalý ücreti kaldýrdýk. Kuruma alýnacak yeni iþçilerin ücreti konusunda TTK yetkilileri ile Sendika olarak aþaðý yukarý çok az fark olsa da anlaþtýk. Ve Enerji Bakanýmýz ile Ankara da yapýlan görüþmeleri de an be an Zonguldak kamuoyuna aktardýk, bilgilendirdik. Sizler bu süreci, gerek bizim verdiðimiz bilgilerle ve gerekse yazýlý ve görsel medyadan takip ettiniz. Öyle ki yaklaþýk bir yýldýr iktidarýn yöremiz milletvekilleri sýk sýk iþçi alýmý konusunda açýklamalarda bulundular. Kuruma þu kadar iþçi alýnacak, yok 2492 kiþi alýnacak, yok sonbaharda alýnacak, yok 2012 yýlýnýn sonunda alýnacak. Yok, Enerji Bakaný bizzat Zonguldak a gelerek müjdeyi kendisi verecek türünden açýklamalarda bulundular. Ülkemizin en fazla iþsizinin bulunduðu bölgemiz insanýný umutlu bir beklenti içine soktular. Ve öðrendik ki tüm bunlar birer oyalama, dikkatleri baþka yöne çekme taktiðiymiþ. Bizlerin dikkatini iþçi alýmýna yönlendirirken kapalý kapýlar ardýnda baþka hesaplar, planlar yapýlýyormuþ. SOMA NIN TTK ÜZÜLMEZ MÜESSESESÝ NÝ ÝSTEDÝÐÝ KONUÞULUYOR Bildiðiniz gibi yaklaþýk 1,5 sene önce Soma A.Þ. diye bir þirket kömür çýkarmak için Zonguldak a geldi. Ýnaðzý-Baðlýk kesimindeki rödevans sahasýný aldý. Hep izledik, takip ettik. Okuduk, kendi aðýzlarýndan dinledik. Büyük iddialarda bulundu ve Üzülmez e, yaný baþýmýza þirketini yerleþtirdi. Ve buradan desendre çalýþmalarýna baþladý. Biz önce dedik ki bu ne iþ? Hepimizde biliyoruz ki Zonguldak ta derin kömür iþletmeciliði yapmak için önce derin kuyu açýlýr. Sonra galeri, anayol, taban yolu sürülür. Onlar dediler, Biz farklý ve yeni bir yöntem izleyeceðiz. Ve aradan aylar geçti. Bomba patladý. Soma A.Þ çalýþmalarý durdurmuþ. Niye? TTK yönetimi bunlarý kandýrmýþ. Allah çarpar. Bizimkiler yalan söylemez. Hepsi cemaat mensubu... Ne yalaný? Zonguldak ta bunlar konuþulurken, birden iþçi alýmý gündemden düþtü. Ýktidarýn Zonguldaklý vekilleri ve yerel yönetimi birden aðýz deðiþtirmeye baþladýlar. Yine Zonguldak ta SOMA nýn TTK dan Üzülmez Müessesesi ni istediði fýsýltý dedikodularýyla yayýlmaya baþladý. Ankara ya milletvekillerimizle görüþmeye gittiðimizde gördük ki, bu oyun çoktandýr oynanmakta ve bizzat iktidar milletvekilleri de bu kumpanyanýn içindeler. Nasýl ki? Daha geçen gün Sayýn Ercan Candan ýn açýklamasý var yerel basýnda. Ne diyor Sayýn Vekil? TTK yý kapatmayacaðýz. Verimsiz yerleri özelleþtireceðiz. Ne yani milletin akýllýsý sen misin? Madenciyi aptal mý sanýyorsunuz? Doðru, siz Afrika da yaþadýðýnýz için madenciyi tanýma fýrsatýnýz olmamýþtýr. Ama diðer arkadaþlar size yeterince madenciyi anlatmamýþlar anlaþýlan. Hangi özel þirket verimsiz yerlere yatýrým yapar da oralardan kar etmeyi düþünür. Senin verimsiz dediðin yerler 7 düvele yetecek kömür rezerviyle dolu. Sayýn il baþkaný çýkmýþ kokuþmuþluktan bahsediyor ama sadece çalýþan madenciden örnek veriyor. Her dönemin adamý olan, sadece amaçlarý kurumun tükeniþine çanak tutan, özelleþtirme yanlýsý, kurumu verimli kýlmak için hiçbir proje üretmeyen, kafa kol iliþkileri ile gününü gün eden Genel Müdürlükteki yatanlarý tepeden týrnaða deðiþtireceksin. Aldýðýmýz bilgiler doðrultusunda, kurulan komisyondaki kiþilere bakýn. Fen Teknik e bakýn. Satýna Alma ya bakýn. Ne demek istediðimi anlarsýnýz. MEKSA ya verdiðimiz iþlere bakýn. Gelelim Sayýn Genel Müdürümüze; Sayýn Genel Müdür ne diyor? Bu kurum bundan öncede zarar ediyordu. Ne yani? Sen niye geldin o zaman? Çözüm bulamýyorsan gereðini yaparsýn. Zararýn arkasýna sýðýnamazsýn. Ama Genel Müdürümüz hala görevinin baþýnda. Biz herþeye raðmen üretmeye devam edeceðiz. Çalýþýrken, üretirken canýmýzý verdik, kanýmýzý akýttýk. Kolumuzu, bacaðýmýzý feda ettik. Ama çalýþmaya devam ettik. HESAPLAR ÜZÜLMEZ Ý ALTIN TEPSÝDE BÝRÝLERÝNE PEÞKEÞ ÇEKMEKMÝÞ Hepiniz bizzat yaþadýnýz; Üzülmez Müessesesi nde çalýþan iþçilere yani bizlere diðer müesseslerden farklý keyfi baskýlar uygulanmaya baþlamýþtý. Hatta bu keyfi baskýlara karþý zaman zaman eylemlerde yaptýk. Öyle yýldýrma politikalarý yaptýlar ki üzerimize kapý kilitlediler. Günümüzde cezaevlerinin kapýlarý bile kilitlenmezken, bize çaðdýþý köle muamelesi yaparak psikolojik baský uyguladýlar. Ama baþaramadýlar. Bu kurum dedelerimiz, babalarýmýz döneminde 40 bin 30 bin iþçi çalýþtýrýrken kurum 5-6 daire baþkanlýðý ile idare edilirken iþçi sayýsý 10 bine düþtü daire baþkanlýðý e çýktý. Niye? Yandaþlara daha iyi imkan sunmak için. Peki görevlerini yapabiliyorlar mý? Biliyorsunuz bir eylemimiz oldu. Toplu sözleþmemizden doðan yakýmlýk kömür hakkýmýzý alamadýðýmýz için. Suçlu biz olduk. Demediler ki haklarýný arýyorlar. Demediler ki, Kömür Satýn Alma Daire Baþkanlýðý nýn görevi ne? Ama kolayý var. Suçlu kim iþçi. Vurun abalýya. Ama takke düþtü kel göründü. Bütün hesaplar Üzülmez i altýn tepside birilerine peþkeþ çekmekmiþ. Bizler bu oyunu bozmak zorundayýz ve bozacaðýz. Bizler alýn terini, kömür tozuyla karýþtýrýp dünyanýn en zor iþini yapan maden iþçileriyiz. Bizler ölümü göze alarak ekmeðimizi kazandýðýmýz bu ocaklarý kimseye peþkeþ çektirmeyiz. Yine arkadaþlar þu an son zamanlarda gizli gizli komisyon söylentileri olurken birde 5 tonluk araba meselesi çýktý ortaya. Zonguldak ýn gündemi Soma ile meþgulken neymiþ efendim Üzülmez in müdürleri Soma ya 5 tonluk araba almaya gitmiþler. Sað olsunlar, var olsunlar zahmet etmiþler. Þu an Üzülmez Müessesesi nde çýkan kömür 1800 ton. Elimizde olan araba sayýsý 450 tane 5 tonluk. Nasýl ihtiyaç oluyor da 300 tane 5 tonluk almaya Soma ya gidiyorsunuz? Açýklamasýný, izahýný bir yapýn Allah aþkýna. Ya! býrakýn bu iþleri, kim neyin peþinde, biz hepsini biliyoruz. Kimse kafa kol iliþkileri içine girmesin. Bizler özel sektör düþmaný deðiliz. Bizler ekmeðimize, aþýmýza göz konulmasýna karþýyýz. Bugün Armutçuk ve Amasra da özel sektör olarak çalýþan HEMA var. Oradaki maden iþçilerini örgütledik. Genel Maden Ýþçileri Sendikasý nýn aile fertleri oldular. Amasra da HEMA bugün büyük yatýrýmlar gerçekleþtirmiþ durumda. HEMA bugün Amasra da 3 tane kuyu açmýþ durumda. Biz özel sektör düþmaný deðiliz. Özel sektörün, bizim çalýþtýðýmýz hazýr alanlara göz koymasýna karþýyýz. Ben buradan siyasi iktidara, TTK yetkililerine ve ocaklarýmýzda gözü olanlara sesleniyorum. Bu düþüncelerinizden vazgeçin. Bu düþünceleriniz sakat düþüncelerdir. Huzur bozacak düþüncelerdir. Maden iþçisinin moral ve motivasyonunu bozmayýn. (Haber Merkezi)

7 Ayan ve Gülay, AK Parti yöneticilerini sert dille eleþtirdi, GMÝS'i topa tuttu: TTK için kenetlenelim Ayan: "TTK'ya iþçi alýnmasýný kar ve zarar olarak asla bakmayýn, bu bir sosyal olgudur. Zonguldak'ý sýkýntýlý günler bekliyor. Gerek iþadamlarýmýz, gerekse siyasilerimiz TTK için birbirleriyle kenetlenmelidir. Yaþadýðýmýz ve yaþacaðýmýz süreç, Zonguldak'ý bir kriz sürecine itmektedir." Haber: Aslý Yalcý Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Zonguldak Ýl Baþkaný Hamdi Ayan ve Merkez Ýlçe Baþkaný Gürkan Gülay, parti binasýnda genel deðerlendirme toplantýsý gerçekleþtirdiler. MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Gürkan Gülay, genel deðerlendirme toplantýsýnda, AK Parti'nin TTK'yý küçültmeye ve itibarsýzlaþtýrmaya çalýþtýðýný ifade ederek, AK Parti'yi sert bir dille eleþtirdi. AK Parti'nin, bunun ilk ayaðý olarak Genel Müdür Rýfat Daðdelen'i yemekle baþladýðýný ifade eden Gülay, "Yýlbaþýndan sonra TTK'da görev deðiþimi var. Baþarýsýz olduðunu söyledikleri, teþvik ve iþçi alýmýnda samimi olmadýðýný söyledikleri Ýnan, görevden alýnarak, yerine daha önce çalýþtýðý müessesede baþarýsýz olan ve terfi ettirilen birini getirecekler" dedi. MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Gülay, þunlarý söyledi: GÜLAY: "GMÝS'ÝN YÖNETÝCÝLERÝ AKP'NÝN VAATLERÝYLE YILLARDIR ZONGULDAKLILARI KANDIRIYOR" "Zonguldak'a geçmiþ olsun. Çünkü Zonguldak'ýn can damarý TTK'ya oynanan 10 yýllýk oyunlarýn sonuna yaklaþmýþ bulunuyoruz. Ýktidar partisi, 10 yýlda kurumu istediði duruma, özelleþtirmeye kapýsýný aralamak için elinden geleni yapmýþtýr. Bunun ilk ayaðý GenelMüdür Rýfat Daðdelen'i yemekle baþlayan iktidar partisi, TTK'nýn ve yönetimini deðiþtirerek, 10 senedir kurumu her geçen gün küçültmeye devam ediyor. TTK'yý kamuoyunda itibarsýzlaþtýrma çalýþmasýný el birliðiyle yapmýþlardýr. Rýfat Daðdelen'den sonra göreve gelen Burhan Ýnan da, kendi þahsi isteklerini yerine getirmediði için artýk o da bu suçlu kadrosu içine girmiþtir. Þimdi AKP'lilere soruyorum: Yaptýrýmý olmayan AKP Ýl Baþkaný iþçi alýmý ve zararý TTK ve GMÝS'e suçu atarak yine bir kýlýf bulmuþtur. Samimi olsa iþçi alýmýný çözeceðini söyleyen Ýl Baþkaný, bir gün '10 bin iþçi alýnsa da kurumun zararý bitmez' diyor. Öbür gün, 'Ýþçi alýnsa bu zarar düþer, ama biz Hazine'yi ikna edemeyiz' diyor. Bu kurumu kurtarmak için ne yaptýnýz? Kömüre teþvik mi çýkardýnýz, iþçi mi aldýnýz? Sayýn Köksal Toptan, iþçi alýmýyla ilgili 'Ýki defa iþçi aldýk, Hazine'ye taahhütte bulunduk, ama maalesef zarar düþmedi' diyor. 'Kurumun zararý Burhan Ýnan gelmeden de önce vardý' diye bir açýklama yapýyor. Enerji Bakaný'na soruyorlar, 'TTK özelleþecek mi?' diye o da, 'Bugün böyle bir düþüncemiz yok' diyor. Ertesi gün '25 milyon dolarlýk sahayý özelleþtirmeye açacaðýz' diyor. Baþbakan, 'Sübvanse ettiðiniz devlet kurumlarýný özelleþtireceðiz' diyor. Milletvekili Ercan Candan, alýnacak iþçi sayýsýný rakamýyla beraber veriyor. Hala bir ses yok. Özcan Ulupýnar, 'Müjdeli haberi bekleyin' diyor. AKP'nin tipik oyalamaca taktiði 10 yýldýr devam ediyor ve Zonguldak'ý kandýrmaya devam ediyorlar. 9 Þubat'ta TTK'nýn özelleþtirilmesiyle ilgili yaptýðýmýz bir basýn açýklamasýnda, Üzülmez'i Soma'ya, Armutçuk'u HEMA'ya vereceklerini söylemiþtik. Maalesef Soma'nýn yetkilileri bir gün sonra çýkýp, 'Bu söylemler bizi teþvik etmiyor, bizi kýrýyor, sadece yatýrýmýmýza odaklandýk' dediler. Hürriyet Gazetesi'ne tam sayfa çýkýp TTK'nýn özelleþmeden 10 milyon kar edeceðini söylüyorlar. Ama maalesef birkaç ay sonra buradaki çalýþmalara ara veriyorlar. Zonguldak halkýna sesleniyoruz; buradaki özelleþmenin sözlerini verilmiþtir. Biz bunu bir yýl önce söyledik. Bu artýk son aþamaya gelmiþtir. Sayýn Toptan'ýn da söylediði gibi kömür teþviki için sadece kendisinin koþturduðunu, ama buradaki kurumlarýn hiçbir þey yapmadýðýný söylüyorlar. Çünkü onlarýn derdi teþvik deðil, onlar söz verilen sahalarýn almanýn peþindeler. Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý Zonguldak Þube Baþkaný Halil Karagülmez: Hukuksuz ve keyfi toplu atamalara karþýyýz KESK'e baðlý Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES) Zonguldak Þube Baþkaný Halil Karagülmez, dün sendika binasýnda basýn toplahtýsý düzenleyerek, binlerce saðlýk çalýþanýnýn isteði dýþýnda yerlerinin deðiþtirildiðini ileri sürdü. Anti-demokratik uygulamalara karþý mücadelelerini sürdüreceklerini ve çalýþanlara sahip çýkacaklarýný belirten Karagülmez, þunlarý söyledi: "663 sayýlý KHK'nýn 2 Kasým 2011 günü yürürlüðe girmesinden bu tarafa saðlýk çalýþanlarý açýsýndan kesintisiz bir yýkým süreci yaþanmaya baþladý. Bu sürecin son halkasý birinci basamak saðlýk hizmetlerinde görev yapan saðlýk çalýþanlarýnda binlercesinin apar topar kamu hastane birliklerine atanmasýyla devam ediyor. Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu'na baðlý Toplum Saðlýðý Merkezlerinde görev yapan saðlýk çalýþaný ile Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý 112 Acil Saðlýk Merkezlerinde görev yapan saðlýk çalýþaný kendi istekleri olmadan kanuna aykýrý ve keyfice bulunduklarý ilin hastanelerine atandýlar sayýlý KHK'ya göre Saðlýk Bakanlýðý yeniden yapýlandýrýlýrken bütün kadro iþlemlerini 2 Kasým 2012'ya kadar yapmasý gerekirdi. Bunu yaparken de tüm çalýþanlara gerekli duyurularýn yapýlmasý, çalýþmak istedikleri yerleri sormasý gerekirken Bakanlýk yayýnlamýþ olduðu genelgelere uymamýþtýr. Dolayýsýyla, KHK'ya aykýrý olarak 2 Kasým'dan sonra binlerce insaný maðdur etme pahasýna keyfi bir uygulama baþlatmýþtýr. Saðlýk Bakanlýðý ve baðlý kuruluþlarýnýn bu keyfi iþlemi sonucunda koruyucu saðlýk hizmetlerini veren Toplum Saðlýðý Merkezleri ve Acil Saðlýk Merkezlerinde personel sorunu yaþanacaktýr. Bu durum Saðlýk Bakanlýðý'nýn koruyucu saðlýk hizmetlerine deðer Bu konu hakkýnda GMÝS yetkilileri de eðer böyle bir özelleþtirme olursa Soma'yý Zonguldak'a sokmayacaðýný dile getirmiþti. Sendika Baþkaný'na her zaman arkanýzdayýz diye söylüyoruz. Çýkýn sahaya MHP arkanýzdan gelecektir. Ama GMÝS'in bütün yöneticileri AKP'nin vaatleriyle yýllardýr Zonguldaklýlarý kandýrýyorlar. GMÝS'e soruyoruz; Özelleþtirmeyi alan firmayý mý Zonguldak'a sokmamak gerekir, yoksa TTK'yý özelleþtiren AKP'yi mi Zonguldak'a sokmamak gerekir. Eðer yüreðiniz varsa AKP'yi Zonguldak'a sokmayýn, MHP sizin arkanýzdadýr." "BAÞARISIZ OLDUÐU SÖYLENEN ÝNAN, HANGÝ BAKANLIKTA TERFÝ ETTÝRÝLECEK" "Yýlbaþýndan sonra TTK'da görev deðiþimi var. Baþarýsýz olduðunu söyledikleri, teþvik ve iþçi alýmýnda samimi olmadýðýný söyledikleri Ýnan görevden alýnarak yerine daha önce çalýþtýðý müessesede baþarýsýz olan ve terfi ettirilen birini yerine getirecekler. Bizim çok merak ettiðimiz baþarýsýz olduðu söylenen Burhan Ýnan, hangi Bakanlýkta görev vererek terfi ettirilecek. Eðer Ýnan, baþarýsýzsa nasýl böyle bir göreve getiriliyor. AKP samimiyse TTK'yý ne yapmaya çalýþtýðýný Zonguldak'ta açýklamalarýný istiyorum. Uçar benim için, 'TTK'yla alakalý siyasi þov yapmasýn' demiþ. 'Benim babam TTK'da çalýþtý' demiþ. Benim de Ýl Baþkaným TTK'da çalýþýyor. Yönetimimizde de TTK'da çalýþan bir sürü arkadaþýmýz var. Biz siyasi þov yapmýyoruz. Biz MHP olarak Zonguldak için kalbimiz atýyor. Baþka bir çýkarýmýz, beklentimiz yok. Zonguldak'ý getirdikleri durum Türkiye'nin Almanya'sý diye anýlýrken bugün emeklinin baþkenti olmuþtur. AKP þunu bilsin MHP onlarýn karþýsýndadýr ve Zonguldak'ý onlara yedirmeyecektir." AYAN: "TTK, ÇATES VE EREN'E VERDÝÐÝ KÖMÜRDEN DÖNÜÞ SAÐLARSA ZARARA UÐRAMAZ" Genel deðerlendirme toplantýsýnda konuþan, MHP Ýl Baþkaný Hamdi Ayan ise, parti olarak yaptýklarý çalýþmalardan ve Zonguldak'ýn sorunlarýndan bahsetti. TTK'ya iþçi alýnmasýna kar ve zarar olarak bakýlmamasýný isteyerek tavsiyelerde bulunan Ayan, sözlerine þöyle devam etti: "TTK'ya iþçi alýnmasý konusunda Zonguldak'ý bir bütün olarak düþünmek zorundayýz. Ben TTK'da 27 seneden beri çalýþan biriyim. Eðer genç arkadaþlarýmýz TTK'ya alýnacaksa, ben þahsým adýna söylüyorum, yaþ düzenlemesini bir kereye mahsus geri alsýnlar, ben ve benim gibi düþünen onlarca arkadaþým emekli olacaktýr. Bizden boþalacak olan yerlere yeni yetiþen arkadaþlarýmýzýn TTK'ya alýnma noktasýnda böyle bir talep göstermelerini TTK ve hükümetten arzu ediyoruz. TTK'ya iþçi alýnmasýný kar ve zarar olarak asla bakmayýn bu bir sosyal olgudur. Bu Zonguldak'ýn gerçeðidir. Dolayýsýyla meselelere bu gözle bakýldýðý zaman bizim vermediðini de ortaya koymaktadýr. Baþbakan'ýn son dönemlerde medyada yer alan þehir hastaneleri ile ilgili engellendiðine dair þikayeti tamamen yersizdir, saðlýk alanýnda yaþanan alt üst oluþlarý ve özelleþtirmeleri perdelemeye dönük bir açýklamadýr. Baþbakan, saðlýk alanýnda yaþanan özelleþtirme sürecini ve vatandaþýn her geçen gün saðlýk hizmeti için daha fazla para ödemesini gizlemeye çalýþmaktadýr. Kamu Hastane Birliklerine geçiþle beraber, saðlýkta cepten harcamalar artmýþtýr, artmaya da devam edecektir. Saðlýk hizmeti alanlar sýnýflandýrýlan hastanelere daha fazla para ödemek zorunda kalacaktýr. Buralara atanan saðlýk çalýþanlarý ise baþlarýndaki sözleþmeli CEO'larýn iki Gülay: "GMÝS yöneticileri, AKP'nin vaatleriyle yýllardýr Zonguldaklýlarý kandýrýyorlar. GMÝS'e soruyoruz: Özelleþtirme için gelen firmayý mý Zonguldak'a sokmamak gerekir, yoksa TTK'yý özelleþtiren AKP'yi mi? Eðer yüreðiniz varsa AKP'yi Zonguldak'a sokmayýn, MHP sizin arkanýzdadýr." tavsiyemiz bir nevide þöyle olabilir. TTK, ÇATES ve Eren Holding'e verdiði kömürden eðer kar marjýndan bir kar dönüþ saðlayabilirse TTK'nýn zararý söz konusu olmaz. TTK'da oluþan bir hantal yapýdan bahsedilmektedir. TTK'nýn durumunu kýsa bir hikaye ile anlatayým. 'Devlet bir tarlayý kazmasý için bir iþçi tutuyor, buna bir puantör aracýlýðýyla 2 eleman tutuyor, Puantör için þef alýyorlar, arkasýndan müdürü olsun diyorlar zaman içerisinde bir kriz çýkýyor ve tasarruf tedbirlerine giderilerek iþçiyi iþten çýkartýyorlar.' TTK'nýn baþýndan bu yana gelmiþ olduðu süreç budur. Buradan dersini almak isteyenler alsýn. Yeraltýnda çalýþan arkadaþlarýmýz alýn teri ile bu çalýþmalarý yürütüyorlar, analarýnýn ak sütü gibi para kazanýyorlar. Artýk, TTK siyasetten çýkartýlsýnda ki kastým budur. Bugün gelinen noktada sanki TTK el deðiþtirecek, özelleþtirme sürecine girecek gibi bir algý oluþmaktadýr. Daha önceden söylediðim gibi Zonguldak'ý sýkýntýlý günler bekliyor. Gerek iþadamlarýmýz gerekse siyasilerimiz bana göre önümüzde ki Nisan ayýna kadar birbirleri ile bir yumruk haline gelmelidir. Yaþadýðýmýz ve yaþacaðýmýz süreç Zonguldak'ý bir kriz sürecine itmektedir. Ýnþallah söylediklerimiz algýlanýr ve bir tedbir alýnýrsa Zonguldak bu süreçten sýkýntýsýz olarak çýkacaktýr." "MHP, KAPANAN BELDELER ÝÇÝN BÝREYSEL BAÞVURU ÇALIÞMASI YAPACAK" "Bireysel Anayasa Baþvuru dilekçesi MHP Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýmýzýn Ýl Teþkilatlarýmýza gönderip, ilçe Baþkanlarýmýza aracýlýðý ile kapanan 7 belde halkýna gönderilmiþtir. Ýlçe Baþkanlarýmýzýn burada yaþayan vatandaþlara götürüp Anayasa Mahkemesine bireysel baþvuru yapabilme adýna ve MHP kapanan beldelerin azýndan kapanmamasý yönünde yapacaðý çalýþmanýn bir ön ayaðýdýr. Buradaki hassasiyetimiz tüzel kiþiliði olan beldelerimizdir. Buralarýn yaþabilmesi adýna MHP olarak katkýmýz olsun diye Genel Merkezimiz böyle bir çalýþma baþlatmýþtýr. Vatandaþlar burada takdirini kendisi kullanacaktýr." "ÜLKÜ OCAÐI BAÞKANLIÐIMIZDA DEVÝR TESLÝM TÖRENÝ YAÞANDI" "9 yýlýndan beri aktif olarak yöneticilik yaptýðým dönemden bugüne kadar Ülkü Ocaklarýmýzda 7 Ocak Baþkanýmýzla çalýþtým. 3 gün önce Ülkü Ocaðýmýzda bir devir teslim töreni yaþandý. Burada görevini yapan arkadaþýmýz affýný isteyerek Ýl Baþkaný ve Ocak Genel Merkezimize baþvurusunu yapmýþtýr. Ýstiþare yaparak Ýl Yönetim Kurulu görevini yapan arkadaþýmýz Uður Yalçýn tarafýmýzca uygun görülmüþ ve Genel Merkeze ismi verilmiþtir. Ocak Genel Merkezimizin de olurlarý ile ocaðýmýza vekâleten bakma dönemi içerisine girmiþtir." dudaðý arasýnda esnek ve kuralsýz bir þekilde görev yapmak durumunda ve býrakýlmýþtýr. Saðlýktaki yýkým sürecine karþý yýllardýr emek ve meslek örgütleri ile birlikte mücadele yürütüyoruz. AKP'nin yandaþý olan sendika ise, bu süreci izlemiþ, adeta desteklemiþtir. Yandaþlarýn, saðlýk çalýþanlarýnýn yeniden yapýlandýrma süreci ve devamý ile birlikte yaþayacaðý sorunlarý çözme iradesi yoktur. Saðlýk çalýþanlarýnýn bu sürece karþý mücadele etmekten baþka bir seçeneklerinin olmadýðý bir kez daha görülmüþtür. Sendikamýz, yaþanan bu hukuksuz ve keyfi toplu atamalara karþý her türlü yasal ve meþru tepkisini göstererek, anti demokratik uygulamalara karþý mücadelesini sürdürerek, çalýþanlara sahip çýkacaktýr." (Haber Merkezi) 26 Aralýk 2012 Çarþamba Elektrikçiler ve Radyocular Odasý Baþkaný Artikar: 'Kayýtlarýmýzda 'þaibe' adýnda bir üye yoktur!' Zonguldak Elektrikçiler ve Radyocular Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ýbrahim Artikar, Þoförler ve Otomobilciler Odasý Baþkaný Osman Köksal Bahar'ýn, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Ýbrahim Kooperatifi'nin eski ve Artikar yeni yönetimi hakkýnda dava açýlmasý üzerine Pusula'ya yaptýðý açýklamadaki, "Zonguldak'ýmýzdaki odalarýmýzýn hepsi þaibeli" sözlerine yanýt verdi. Özeleþtiride de bulunan Baþkan Artikar, yazýlý açýklamasýnda, þunlarý söyledi: "HER TÜRLÜ BELDEN AÞAÐI, PESPAYE ÝTHAMLAR ORTALIKTA UÇUÞTU" Þoförler ve Otomobilciler Odasý Baþkaný Osman Bahar'ýn açýklamasýný okuduðumda üzüldüm. 'Niye böyle konuþtu. Esnaf camiasýný dýþarýya yanlýþ tanýttý. Kol kýrýlýr, yen içinde kalýr' demeyeceðim. Zaten Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi konusundaki tartýþmalarda yeterince rezillik yaþandý. Her türlü belden aþaðý, pespaye ithamlar ortalýkta uçuþtu. Bu tartýþmalarda seciyesiniseviyesini herkesin bildiði eski baþkanýn, oyuncaðý elinden alýnmýþ çocuðun mýzýkçýlýðý ile ortalýða düþmesini ibretle gördük. Karþý tarafýn onaylanamayacak üslubuna da þahit olduk. Onun için Sayýn Bahar'ýn söyledikleri esnaf camiasýna zarar vermez. Çünkü bu camiaya olan oldu zaten. Ama beni üzen, 'Bütün Esnaf Odalarý þaibeli' þeklindeki genellemesidir. Bugün ilimizde düzgün Oda Baþkaný arkadaþlarýmýz var. Odalarýný namusluca yönetiyorlar. Ama onlar da zor durumdalar. Üç yýldýr baþkanlýk görevini yaptýðým odayý saygý ile söz ettiðim Ali Kaya abimden devraldýðýmda kendisine teþekkür etmiþtim, bana temiz bir geçmiþ býrakmýþtý, ben de görevde olduðum süre zarfýnda üzerine daha da katarak odamýzý ilimizde söz sahibi olan odalar arasýna sokmayý baþardýk. Neler mi yaptýk? Birkaç örnek vereyim. Her yýl üyelerimizi en az üç ayrý fuara götürdük, eðitim seminerleri düzenledik, kayýt dýþý çalýþan meslek mensuplarýný kayýt altýna aldýk, birliktelik yemekleri düzenledik, sorunu olan arkadaþlarýmýzýn sorunlarý kendi içimizde yardýmlaþarak giderdik, hiçbir beklentimiz olmamasýna raðmen Ereðli, Alaplý, Çaycuma, Devrek, Kozlu, Kilimli, Çatalaðzý gibi bölgelerdeki ayný mesleði icra eden arkadaþlarýmýza da hizmet götürmeye çalýþtýk. Gelelim Odamýzýn nesi olduðuna, dört yýllýk üniversite mezunu bir çalýþanýmýz, odamýza ait bir müzemiz, tapusu odaya ait mülkümüz, düzgün ve hizmette kusur etmeyen anlayýþýmýz var. 'Neyiniz yok?' diye sorarsanýz, Birliðe borcumuz yok, Federasyona borcumuz yok, Konfederasyona borcumuz yok, SGK'ya borcumuz yok, daha doðrusu kimseye borcumuz yok. Sonuç olarak, herkes görevini yapacak, yerini bilecek. Odalar hizmet vermek için kurulmuþtur. Bizler de gündeme yaptýðýmýz hizmetlerle gelmeyi hedeflemeli ve bu yönde çalýþmalýyýz." "ESNAFLAR; ODALARINA SAHÝP ÇIKMIYOR, HESAP SORMUYOR VE ÖNE ÇIKAN DÜZGÜN ÝNSANLARA DESTEK VERMÝYOR" "Odalar neden bu durumda? Birinci neden; 5362 sayýlý Esnaf Yasasý. Bu yasa 'Esnaf örgütleri güçlenmesin' diye çýkarýlmýþ. Çünkü yasa, odalarý, il, hatta ilçe bazýnda faaliyetle sýnýrlýyor. Býrakýn ilçeleri, Kozlu ve Kilimli'den bile üye alamýyorsunuz. Yani odalar, sayýsal ve mali açýdan güçsüz kalýyorlar. Bu deðiþmeli. Býrakýn il ölçeðini, bölge bazýnda örgütlenme hakký olmalý. Ýkinci neden; Zonguldak özelindeki durum... Uzun yýllardýr, elektrikçiler, þoförler, tuhafiyeciler ve pazarcýlar dýþýndaki meslek odalarýnýn neredeyse tamamý Esnaf Kefalet binasýndaki bir muhasebe bürosundan yönetildi. Bu odalarýn kayýtlarý ve paralarý bu büroda idi. Odalar, sözde oda, baþkanlar da, sözde baþkan idi. Buna yukarýda ifade ettiðimiz yasal engeller de eklenince, ortaya bu kötü resim çýktý. Üçüncü neden de, elbette yönetimlere gelen bazý arkadaþlarýn yetersizliði idi. Dördüncü ve asýl neden de, Zonguldak esnafýnýn odalarýna sahip çýkmamasý, hesap sormamasý ve öne çýkan düzgün insanlara destek olmamasýdýr." (Haber Merkezi)

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

Yýl: 4 Sayý: 1016 Fiyat: 25 Kr

Yýl: 4 Sayý: 1016 Fiyat: 25 Kr 25 Ocak 2013 Cuma Günlük Siyasi Gazete Yýl: 4 Sayý: 1016 Fiyat: 25 Kr Su arýzasýna anýnda müdahale Belediye Baþkaný Cemal Akýn, Karakaþ Caddesi'nin Yukarý Çarþý'ya ve Uzunyol sokaða baðlandýðý noktada

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

Hz. Ýbrahim Camii Kuran Kursunu Ülker Mavral yaptýrdý

Hz. Ýbrahim Camii Kuran Kursunu Ülker Mavral yaptýrdý Otopark uygulamasý Haþim Ahlatçý'dan Mecliste yine gündem oldu Çorum Belediye Meclisinin dün yapýlan aralýk ayý toplantýsýnda gündem dýþý söz alan CHP Grup Baþkaný Ayhan Þamlý, sözlerine "3 Aralýk Engelliler

Detaylı

Þehir plancýlarýndan öneriler

Þehir plancýlarýndan öneriler Hitit Üniversitesi Uluslararasý Öðrenciler Festivali ile kültür köprüsünü pekiþtiriyor Kýrgýz öðrenciler kültürlerini tanýttý Hitit Üniversitesi tarafýndan hazýrlanan Uluslararasý Öðrenciler Festivali

Detaylı

Gerçek ihtiyaç sahibi arýyorsanýz biz buradayýz

Gerçek ihtiyaç sahibi arýyorsanýz biz buradayýz "CHP korku ve yasaklar partisidir" eleþtirisine Yýldýrým'dan cevap CHP Çorum Milletvekili aday adayý Ulaþ Yýldýrým, Türkiye'de asýl korku ve yasaklar partisinin AK Parti olduðunu söyledi. CHP'nin en genç

Detaylı

AK Parti eski Merkez ilçe Baþkaný ve Milletvekili Aday Adayý Haþim Ahlatçý, Belediye Baþkanlýðý için aday adayý olduðunu

AK Parti eski Merkez ilçe Baþkaný ve Milletvekili Aday Adayý Haþim Ahlatçý, Belediye Baþkanlýðý için aday adayý olduðunu (.HAK:3065) Uslu, Yýlýn Milletvekili seçildi 8 EKÝM 013 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete aðdaþ Demokratlar Birliði tarafýndan düzenlenen Yýlýn En'leri ödül töreninde Yýlýn Milletvekili dalýnda orum Milletvekili

Detaylı

operasyon l Emniyet Müdürlüðü ekipleri 11 Þubat-11 Mart tarihinde çok sayýda operasyon yaptý. Bu operasyonlar

operasyon l Emniyet Müdürlüðü ekipleri 11 Þubat-11 Mart tarihinde çok sayýda operasyon yaptý. Bu operasyonlar Doktora saldýrýya tepki! Osmancýk Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde nöbetçi Dahiliye Uzmaný Dr.Caner Keser, iddialara göre önceki akþam acile gelen hasta K. K. ile tartýþtý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine

Detaylı

Ýstiklâli kolay kazanmadýk

Ýstiklâli kolay kazanmadýk Valilik önünde yürüyüþe geçen mevsimlik þeker iþçileri kadro taleplerini bir kez daha dile getirdi. Þeker iþçisi hak arayýþýnda Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi, Þeker Fabrikasý çalýþanlarý ve aileleri

Detaylı

olarak sýralabiliriz... Birçok þapkayý bir arada taþýyan Ercan Kesal ile Türkiye sinemasýnýn bugününü beraberce deðerlendirelim istedik...

olarak sýralabiliriz... Birçok þapkayý bir arada taþýyan Ercan Kesal ile Türkiye sinemasýnýn bugününü beraberce deðerlendirelim istedik... 8 Esra KOÇAK- ANKARA 2012-2013 eðitim ve öðretim yýlýnýn ilk dönemi dün sona erdi. Eðitim Sen'in yeni sisteme verdiði karneyse kýrýklarla dolu. Eðitim Sen Genel Baþkaný Ünsal Yýldýz Ne dediysek çýktý diye

Detaylı

Ýztuzu özel þirkete kiralanamaz!!! ÞOK GELÝÞME!

Ýztuzu özel þirkete kiralanamaz!!! ÞOK GELÝÞME! Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi ORTACA DA RESTAURANT BAR&CAFE KONSEPTLÝ CHICKEN WORLD CUMA GÜNÜ AÇILIYOR 16 OCAK 2015 YIL: 22 SAYI: 3436 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Restaurant, Cafe ve Bar konseptli

Detaylı

"10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk"

10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR SGK yeni hizmet binasý açýldý 7 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "12 Eylül darbesi demokrasi tarihinin kara lekesidir" "10 senede Türkiye'de çok þey

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

* HABERÝ 11 DE. 09.30 da Atatürk Anýtý na çelenk sunumuyla baþlayacak. Saat 10.00 da Vali Sabri Baþköy, Garnizon Komutaný ve

* HABERÝ 11 DE. 09.30 da Atatürk Anýtý na çelenk sunumuyla baþlayacak. Saat 10.00 da Vali Sabri Baþköy, Garnizon Komutaný ve Gazeteciler Cemiyeti nden Külcü ye ziyaret Baþkan Külcü: Cemiyet faaliyetlerini önemsiyoruz Baþkan Külcü, Gazeteciler Cemiyeti nin faaliyetlerini önemsediðini söyledi. Çorum Gazeteciler Cemiyeti yönetimi

Detaylı

40 KURUÞ. Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim. Yýldýrým, Kamu Gözetim Kurumunun (KGK) TÜRMOB eðitimlerini

40 KURUÞ. Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Yönetim. Yýldýrým, Kamu Gözetim Kurumunun (KGK) TÜRMOB eðitimlerini Belediyeden "su faturasý" cevabý Çorum Belediyesi, Kamu Sen tarafýndan yapýlan "su faturalarýnýn aylýk olarak ödenmesi ile ilgili mahkeme kararý" açýklamasýna tepki gösterdi. Açýklamanýn gerçekleri yansýtmadýðýnýn

Detaylı

Otobüslere güvenlik sistemi takýldý. * HABERÝ 6 DA

Otobüslere güvenlik sistemi takýldý. * HABERÝ 6 DA (.HAK:3136) 38 çocuk koruma altýnda 22 KASIM 2013 CUMA Günlük Siyasi Gazete Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Dinçer, Ýl Genel Meclis Toplantýsý'nda çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. 2012 yýlýnda 42

Detaylı

Alo Kar Hattý hizmette

Alo Kar Hattý hizmette AK Partiden "10 Ocak" ziyareti AK Parti Çorum Tanýtým ve Medya Baþkaný Cemalettin Polattaþ ve yardýmcýlarý Yurdanur Özzehinli, Mehmet Döngel, Eþref Yýlmaz gazetemizi ziyaret ederek "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler

Detaylı

(Ç.HAK:2326) Belediye 500 çocuðu sünnet ettirdi

(Ç.HAK:2326) Belediye 500 çocuðu sünnet ettirdi Çatak ta sivil Anayasa sesleri Belediye Ýþ Sendikasý üyesi olan Bayatlý üyeleri Mehmet Þen e sürpriz yaptý. Mehmet Þen güven tazeledi * HABERÝ 5 DE Diyanet Sen Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen Geleneksel

Detaylı

Savunmasýz adalet olmaz

Savunmasýz adalet olmaz SELAM ýn Çorum galasýna büyük ilgi Hayallerinin peþinden dünyanýn öbür ucuna gitmek... Gülesin Aðbal DEMÝRER Enes Aðbal Baþlýðý görüp de kalbinin sesini dinle výcýklýðýnda popüler bir söylemi deklare ettiðimiz

Detaylı

Doç. Dr. Andreas Schachner. Çorum a bir kadýn eli Ülker MAVRAL BULUT Çorum Belediye Baþkan Aday Adayý

Doç. Dr. Andreas Schachner. Çorum a bir kadýn eli Ülker MAVRAL BULUT Çorum Belediye Baþkan Aday Adayý (Ç.HAK:3136) Hititler ciðerin falýna bakýyormuþ 9 KASIM 2013 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Doç. Dr. Andreas Schachner Hitit Medeniyeti'nin baþkenti Hattuþa'daki arkeolojik kazýlarda

Detaylı

Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim

Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim (Ç.HAK:313) 317 proje ile dördüncüyüz 14 KASIM 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Ýsmail Daðdelen Elektrikli otobüs yatýrýmý için giriþim Yaðmaksan Makine Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa

Detaylı

AK Parti de hedef % 65 * HABERÝ 6 DA. Hýdýrlýk ta sabah namazýna cemaat yoðun katýlým saðladý. MHP köylerde dert dinledi. Milliyetçi Hareket.

AK Parti de hedef % 65 * HABERÝ 6 DA. Hýdýrlýk ta sabah namazýna cemaat yoðun katýlým saðladý. MHP köylerde dert dinledi. Milliyetçi Hareket. AK Parti de hedef % 65 AK Parti Çorum milletvekili adaylarý Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt ve Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Kadýn Kollarý Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen programa katýldý. AK Parti Çorum

Detaylı

Kampüste bisiklet rüzgarý

Kampüste bisiklet rüzgarý Mimarlar Odasýnda Ulaþ Tokgöz dönemi Mimarlar Odasý Çorum Temsilcilik seçimleri geçtiðimiz pazar günü yapýldý. Seçimde ilk olarak divan belirledi. Divan baþkanlýðýna Adnan Türkoðlu, katip üyeliðe Oðuzhan

Detaylı

Çözüm sürecine destek

Çözüm sürecine destek Hayvancýlýk üzerine kurulu 5 Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný Salim Uslu yu ziyaret Kooperatifler kredi bekliyor Çorum da hayvancýlýk üzerine kurulu 5 Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifi Baþkaný, AK Parti

Detaylı

okuyarak öðrenmeliyiz"

okuyarak öðrenmeliyiz Zeki Aþkýn'ýn acý günü Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn'ýn annesi Hacer Aþkýn vefat etti. Hacer Aþkýn, dün akþam saatlerinde rahatsýzlýðý nedeniyle tedavi gördüðü Özel Elitpark

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Üstad Bediüzzaman Said Nursi nin talebeleri, ortak basýn açýklamasýyla düzenlemeyi destekledi.

Üstad Bediüzzaman Said Nursi nin talebeleri, ortak basýn açýklamasýyla düzenlemeyi destekledi. Okullara donatým ödeneði AK Parti Çorum Milletvekili Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý, okullarýn donatým ihtiyacýnýn giderilmesi için 650 bin lira ödenek

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı