A.ERDAL SARGUTAN TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜ, SAĞLIK SİSTEMİ VE MALİ YAPILARI ÖZET. Kısım İki: Türkiye Sağlık Sektörü, Sağlık Sistemi Ve Mali Yapıları 2887

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A.ERDAL SARGUTAN TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜ, SAĞLIK SİSTEMİ VE MALİ YAPILARI ÖZET. Kısım İki: Türkiye Sağlık Sektörü, Sağlık Sistemi Ve Mali Yapıları 2887"

Transkript

1 Kısım İki: Türkiye Sağlık Sektörü, Sağlık Sistemi Ve Mali Yapıları 2887 TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜ, SAĞLIK SİSTEMİ VE MALİ YAPILARI ÖZET Türkiye de, 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi ile ilgili Kanun uyarınca kurulmuş, yasal ve örgütsel olarak günümüzde de geçerli olan Kapsayıcı / Bütüncü / Tekçil hizmet tipi sayılabilecek bir sağlık sisteminden,1980 sonrasında yöneldiği ekonomik ve sosyal politikalar paralelinde, Refah Yönelimli tipindeki sağlık sistemi uygulamasına geçmek amaçlı resmi çalışmalar yürütülmektedir Türkiye de sağlık hizmetlerinin arzı, talebi ve bunların finansmanında çok sayıda kamu, yarı kamu ve özel kuruluşlar yer almaktadır. Arz ve arzın finansmanı ağırlıklı olarak kamu tarafından karşılanmakta, bunun yanında özel sektör muayenehane, poliklinik ve klinikler, hastahane, laboratuvar ve görüntüleme birimleri, ilaç cihaz ve malzeme üreticileri ve satıcıları da büyük bir paya sahip bulunmaktadır. Sağlık hizmetleri talebi ve talebin finansmanı ise yine kamu kaynaklarıyla, ağırlıklı olarak işçi ve işveren primleriyle sağlanan sosyal sigortalar yanında kişisel doğrudan ödemelerle ve bazı küçük özel sektör kaynaklarıyla karşılanmaktadır. Sağlık hizmetleri talebinde doğrudan ödeme sigortasız kişilerin hizmet almak için yaptıkları ödemeler ile sigortalı kişilerin sigorta kapsamı dışında kalan hizmetleri almak, daha kaliteli hizmetlere ulaşmak veya hizmete ulaşmanın zor olduğu zamanlarda aldıkları özel hizmetler için yaptıkları harcamaları içermektedir. Ülke çapında sağlık politikalarını geliştirmek, uygulamak ve sağlık hizmetleri sunmak resmi olarak Sağlık Bakanlığı nın görevidir. Bakanlık ülkenin sağlık sisteminin kurulmasından ve sağlık hizmetleri ihtiyacının karşılanmasından sorumlu olmakla birlikte, diğer hizmet sunucular üzerindeki etkileri de oldukça önemlidir. Günümüzde Sağlık Bakanlığı, sağlık hizmeti üretmek yerine sektörü düzenleyici ve politika belirleyici görev üstlenmek eğilimindedir. Ancak Bakanlık, yürürlükteki yasalar uyarınca halen sağlık hizmeti sunmakta ve bu görevi ulusal düzeydeki hastahane, klinik, sağlık merkezi, dispanser, sağlık ocağı ve evlerinden oluşan bir ağda, yetersiz bir düzeyde gerçekleştirmektedir. Ülkedeki hastahanelerin hemen hepsi Sağlık Bakanlığı yönetimi altındadır. Aynı sistem içinde koruyucu, ayakta poliklinik ve yataklı hizmetler de verilmektedir. Sağlık Bakanlığı nın yana sıra diğer kamu kuruluşları ve hükümet dışı kuruluşlar da bazı sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve sunulmasına katkıda bulunmaktadırlar.

2 2888 Bölüm İki: Ülkelerin Sağlık Sektörleri,Sağlık Sistemleri Ve Mali Yapıları Sosyal Sigortalar Kurumu sağlık hizmeti vermek için kurduğu hastahanelerini 2005 yılında Sağlık Bakanlığı na devrettikten sonra, üyeleri için sadece kamu ve özel kuruluşlarından hizmet satın alır duruma gelmiştir. Tıp fakülteleri ve üniversite hastahaneleri de önemli sağlık hizmet sunucularıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerin kendine ait bir sağlık kurumları ağı vardır. Ordu kendi mensuplarının, bazı emniyet ve istihbarat birimleri elemanlarının, emeklilerinin ve bunlara bağlı olan kişilerin sağlık hizmeti gereksinimini karşılar. Yeni düzenlemelerle bazı birimlerinden sivil halka da hizmet verir hale gelmiştir. Diğer bazı bakanlıkların (MEB gibi), kamu kuruluşlarının (PTT, DDY gibi) ve KİT in kendine ait sağlık hizmeti sunan birimleri ve hastahanelerinin büyük kısmı Sağlık Bakanlığı na devredilmiş, kalanlar özelleştirme kapsamına alınmıştır. Kâr amaçlı yerli ve yabancı özel sektör yanında, kâr amaçsız pek çok vakıf, azınlık, dini grup ve derneğin kurduğu sağlık hizmeti sunan birimler ve hastahaneler vardır. Ülkenin ihtiyaç duyduğu sağlık personelinin eğitimi Yükseköğretim Kurulu na bağlı üniversitelerde ve tıpta uzmanlık eğitimi Bakanlık ve üniversite eğitim hastahanelerinde gerçekleştirilmektedir. Sağlık hizmetlerinde kullanılan araç, gereç, malzeme gibi donatım nesnelerinin büyük çoğunluğu ithal edilmekte ve verimsiz kullanılmaktadır. İlaç ham maddelerinde dışa bağımlılık sürmekle birlikte üretimin çoğu yerlidir, hazır ilaç ithalatı artmaktadır. Sağlık hizmeti arz ve talebinde ihtiyaç duyulan diğer Yardımcı Unsurlardan mali (finansal) yetersizlik önemli boyutlardadır. Sağlık Bakanlığının hukuki ve idari mevzuat düzenleme çalışmaları yanında Devlet Planlama Teşkilatının ilgili kurum ve kişilerin katılımıyla hazırlanan kısa ve orta vadeli (genellikle beşer yıllık ve yıllık) kalkınma plan ve programlarında ülkenin sağlık hizmeti gereksinimlerini belirlemeye ve buna göre tedbirler planlamaya çalışmaktadır. Ayrıca ülke çapında bilimsel kurul ve toplantılarda yürütülen çalışmalarla sağlık sistemi ve hizmetlerinin geliştirilmesi için çaba harcanmaktadır.

3 Kısım İki: Türkiye Sağlık Sektörü, Sağlık Sistemi Ve Mali Yapıları 2889 I- ÜLKE TANITIMI Başkent : Ankara Para Birimi : Yeni Türk Lirası Resmi Dili : Türkçe Nüfus : 76 Milyon Yüzölçümü : km 2 Diğer Şehirleri : İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Gaziantep. I.1. Coğrafya Türkiye, coğrafi olarak kuzey yarıkürede, Avrasya olarak adlandırılan Asya, Avrupa ve Afrika karalar topluluğunun ortasında, kuzey paralelleri ile doğu meridyenleri arasında yer alır. Asya nın batısında, Avrupa nın güney doğusunda ve her iki anakara üzerinde toprakları (Anadolu, Trakya) bulunan bir devlettir. Kuzeyde Karadeniz, doğuda Rusya Federasyonu, Gürcistan, Azerbaycan, Ermenistan ve İran, batıda Bulgaristan, Yunanistan ve Ege denizi, güneyde Akdeniz, Suriye ve Irak ile sınırlıdır. Birbirinden İstanbul ve Çanakkale Boğazı ile ayrılan biri büyük diğeri küçük iki yarımadadan oluşur. İzdüşümsel olarak km 2, gerçek alan olarak km 2, topraklarının km 2 si Anadolu, geri kalan km 2 bölümü de Trakya dadır. Genişliği yaklaşık 650 km (kuzeyde İnce Burun ile güneyde Anamur'un doğusu), uzunluğu ise km.dir (batıda Baba Burun ile doğuda Iğdır ın doğusu). Karadeniz in Marmara ve Ege denizi yoluyla Akdeniz e ve büyük denizlere bağlandığı boğazlara sahip bulunduğundan, anakaralar arasında bir geçiş yeridir (9: ). I.2. İklim Türkiye nin genel iklim şartları, bölgelerin iklim özellikleri ve mevsimlik hava tipleri iki etken grubuna bağlıdır. Bunlardan birisi küresel etkenler, diğeri ise coğrafi etkenlerdir. Türkiye kuzey paralelleri arasında yer aldığı için tümüyle kuzey yarım küredeki kıtaların batı kenarında görülen ve Akdeniz iklimi adı verilen bir makro klima alanı içinde ve bu iklimi oluşturan atmosfer olaylarının etkisindedir. Türkiye nin bulunduğu kuşağın başlıca özelliği yazın tropikal kökenli, kışın nemli ve soğuk kutupsal hava kütlelerinin etkisi altında kalmasıdır. Coğrafi şartlar, özellikle yükseklik ve karasallık derecesi yağış rejimini etkiler. Ülkenin büyük kısmında (Akdeniz, Ege, Marmara, Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle İç batı Anadolu) Akdeniz iklimini belirleyen makro klima şartlarının bir sonucu olarak en yağışlı mevsim kış, en kurak mevsim yazdır. İç Anadolu da, Doğu Karadeniz kıyılarında ve Doğu Anadolu da durum değişir. Karasal etkenlerle İç Anadolu da ilkbahar, Doğu Anadolu da yaz en yağışlı mevsim haline gelir. Doğu Karadeniz kıyılarında ise sonbahar en yağışlı, ilkbahar en kurak mevsimdir (10: ).

4 2890 Bölüm İki: Ülkelerin Sağlık Sektörleri,Sağlık Sistemleri Ve Mali Yapıları I.3. Yer Altı Kaynakları Türkiye maden çeşitliliği ve rezervleri bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Maden yatakları açısından birçok madende dünyanın en büyük rezervlerine sahiptir. Krom, mermer ve manyezit gibi rezervlerin yanında dünya bor rezervlerinin üçte ikisi Türkiye de bulunmaktadır. Ülkede madencilik sektöründe 53 farklı maden ve mineralin üretimi yapılmaktadır. Kamu sektörü mineral yakıtlar ve metalik cevher üretiminde ağırlığını korurken, özel sektör endüstriyel minerallerin üretiminde yoğunlaşmıştır. Türkiye'de üretilen diğer önemli madenler arasında taşkömürü, linyit, petrol ve demir cevheri sayılabilir (14:1). I.4. Tarih Anadolu ya yaklaşık iki yüzyıl kadar ( ) egemen olan Selçuklulardan sonra, altı yüzyıl süre ile Ortadoğu ve Avrupa nın en güçlü devletlerinden biri olan Osmanlı İmparatorluğu egemen olmuştur. İmparatorluğun çöküşünden sonra Mustafa Kemal Atatürk ün önderliğinde sürdürülen Kurtuluş Savaşı kazanılarak, 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Bir dizi anlaşmalar sonucunda, 1939 da Hatay ilinin de Türkiye Cumhuriyeti ne katılmasıyla ülkenin bugünkü sınırları belirlenmiştir. Cumhuriyetin kuruluşu yalnızca Osmanlı Devleti nin bitişini ve modern Türkiye'nin bugünkü sınırlarını belirlemekle kalmamış, aynı zamanda ülkenin toplumsal ve ekonomik yapısında değişiklikleri de beraberinde getirmiştir. Modern bir Anayasa kabul edilmiş, halifelik kaldırılmış, şapka ve giyim konusunda reform yapılmış, Arap alfabesi yerine Latin esaslı Türk alfabesi kabul edilmiş, okullar dini otoritenin elinden alınarak tüm eğitim devlet çatısı altında birleştirilmiş, ilköğretim parasız ve zorunlu hale getirilmiştir. İslami kanunlar yerine, Avrupa nın kullandığı ceza, medeni ve ticaret kanunlarından uyarlanarak hazırlanan kanunlar kabul edilmiş, dini mahkemeler kaldırılmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan ye kadar olan dönemde egemen olan tek partili sistem, İkinci Dünya Savaşı ndan sonra güçlenen demokrasi etkileri ile birlikte 1950 de değişmiş ve çok partili serbest seçim sistemine geçilmiştir. Türkiye Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve NATO nun üyesi, Avrupa Birliği nin aday üyesidir (39:1,2). I.5. İdari Bölümlenme Ve Politik Örgütlenme Cumhuriyetin ilanından sonraki ilk Türk Anayasası (1924) kuvvetler birliği ilkesine dayanıyordu. Yasama organının yürütme organı karşısında belirgin üstünlüğü vardı Anayasası iki kanatlı bir yasama organı (Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu) ile yasaların Anayasa ya uygunluğunu denetleyen bir yargı organı (Anayasa Mahkemesi) getirmiştir. Yürürlükteki Anayasa 1982 yılında kabul edilmiştir Anayasası na göre yasama organı, tek meclis olan Türkiye Büyük Millet Meclisi dir (TBMM) ve beş yılda bir yapılan seçimlerle milletçe seçilen 550 milletvekilinden oluşur. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar kuruluna aittir.

5 Kısım İki: Türkiye Sağlık Sektörü, Sağlık Sistemi Ve Mali Yapıları 2891 Yargı yetkisi bağımsız mahkemeler tarafından kullanılır. Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri yasayla düzenlenir. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Uyuşmazlık Mahkemeleri, Askeri İdare Mahkemeleri, Anayasada belirtilen yüksek mahkemelerdir (10:11861,11862). Türkiye idari olarak 81 ile ayrılmıştır. Bu iller de ilçe, bucak ve köylere ayrılır. Yerel yönetimler, yerel seçimlerle göreve gelen belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ile muhtar ve ihtiyar heyeti üyelerinden oluşur. I.6. Dini Hayat Türkiye nüfusunun hemen tamamı Müslüman dır, geriye kalan kısmını diğer dinlerden oluşan kişiler (Musevilik, Hıristiyanlık vb.) oluşturmaktadır. Herkes din ve inanç özgürlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti de laik bir yapıya sahiptir. İslam ülkeleri arasında, Anayasasında laikliğe yer veren ve uygulayan tek ülkedir. Laiklik bir Anayasa ilkesi haline getirilmiştir (24:1). I.7. Dil Türkçe, Türkiye nüfusunun büyük kısmının ana dilidir. Konuşulan diller arasında çeşitli Kafkas ve Kürtçe diyalektleri, Arapça, Rumca ve Ermenice gibi 70 kadar dil ve diyalekt yer alır. Türkiye Türkçesi Ural Altay dil grubunda yer alan Türk dil topluluğunun zamanla evrime uğramış güneybatı kolunu temsil etmektedir. Türkçe bugün yeryüzünde konuşulan ortalama dil arasında, en fazla ve en yaygın konuşulan yedinci dildir ve 200 milyonun üzerinde insan tarafından konuşulmaktadır yılında, Türkçenin ses düzenine uygun olarak hazırlanan Latin esaslı Türk harfleri kabul edilmiştir (13:1). I.8. Nüfus Yapısı DİE Mayıs 2005 bilgilerine göre, Türkiye nin nüfusu 71 Milyon (Kent 44, kır 27 Milyon), 15 ve yukarı yaştakiler 60 Milyon, işgücü 25 Milyon, istihdam 23 Milyon, işsiz 2 Milyon (%9), işgücüne katılma oranı %49 dur. Bölgeler arsında farklılıklar devam etmekle birlikte ülke genelinde doğurganlık hızındaki düşmeye paralel olarak, nüfus artış hızında yıllara göre azalma görülmektedir yılları arasında yıllık nüfus artış hızı binde 15,1 olmuştur. Türkiye, dünyanın en hızlı kentleşme sürecindeki ülkelerinden biridir. Kırsal kesimden kentlere doğru büyük bir göç vardır ve kentsel nüfus hızla artmaktadır. Zaman içinde doğurganlık ve ölümlerde azalmalar görülse de göç hareketi hızını fazla kaybetmemiştir. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Kocaeli, Bursa, Antalya, Denizli, Gaziantep gibi iller sanayi ya da ticaret merkezleri olarak yoğun nüfusa sahiptirler (12:1). I.9. Bölgesel Farklılıklar Türkiye'nin batı ve güney bölgelerinde yaşayan nüfusun oranı artarken, orta, kuzey ve doğu bölgelerde bu oranlarda azalmalar gerçekleşmiştir. Türkiye nüfusunun bölgesel dağılımındaki bu gelişmelere doğu ve kuzey bölgelerden batı ve güneydeki metropollere doğru yapılan göç neden olmuştur. Ticaret ve sanayinin en fazla geliştiği Marmara Bölgesi en yüksek nüfus yoğunluğuna sahiptir (12:1).

6 2892 Bölüm İki: Ülkelerin Sağlık Sektörleri,Sağlık Sistemleri Ve Mali Yapıları I.10. Eğitim Türk eğitim sistemi, örgün ve yaygın olmak üzere iki bölümden oluşur. Örgün eğitim okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimi kapsar. Yaygın eğitim, örgün eğitimden yararlanamayanlara, eğitimini sürdürmek isteyenlere, örgün eğitim kurumlarında okumakta olanlara ve meslek dallarında daha yeterli olmak isteyenlere uygulanan eğitimdir (10: ). I.11. Turizm Türkiye de, döviz gelirlerini artırmak bakımından dış turizm, iç turizme oranla daha çok önem kazanmaktadır. Turizm açısından büyük olanaklara sahip olan Türkiye de Ege ve Akdeniz bölgeleri öne çıkmıştır (10:11831). Türkiye, Avrupa turizm pazarında %3 gibi önemli bir paya sahiptir. Turist sayısı ve döviz gelirlerindeki artış hızıyla Avrupa daki en büyük 20 turizm ülkesi arasında turist girişleri açısından on dördüncü, turizm gelirleri açısından dokuzuncu sıradadır. Avrupa ülkelerinden gelenlerin sayısı 1999 yılında olarak gerçekleşmiş, 2000 yılında e yükselmiştir yılının ilk sekiz aylık döneminde %29 luk artışla kişi olarak gerçekleşmiştir (28:239). I.12. Ulaştırma Ülke ekonomisinin en önemli öğelerinden biri kara, deniz, hava ve demir yolu ulaşım şebekeleri ve bu sistemler üzerinde gerçekleştirilen ulaşım etkinlikleridir. Ulaşım sektörü, milli gelirin %8 inin sağlandığı önemli bir sektördür. Bu gelirde en önemli pay %62,5 ile kara yollarına aittir. Demir yolu ulaşımının ülke özelliklerine ve fiziki ve beşeri coğrafyasına uyan bir ulaşım ağı oluşturduğu söylenebilmekle beraber yeterince yaygınlaşmamıştır. Deniz taşımacılığı, çok ekonomik ve ülke şartlarına çok uygun olmasına karşın en yavaş gelişen ulaşım sektörüdür. Kıyılar arasında yük taşımacılığı genelde özel sektör tarafından yapılmaktadır. Türkiye de hava ulaşımı diğer sektörlere göre bir hayli pahalı olmasına karşın, fazla taleple karşılaşır. Bunun en önemli nedenleri, mesafelerin uzunluğu ve alanın fazla engebeli olmasıdır. Boru hattı taşımacılığı diğer ulaşım sektörlerine göre yenidir. Büyük çaplı boru hatları daha az pompa istasyonuna ihtiyaç gösterdiğinden, gereken yatırımın büyüklüğüne karşın işletme masraflarının azlığı ve taşınan ürünün fazlalığı maliyete olumlu yönde yansımaktadır (9: ). I.13. Enerji Türkiye'nin birincil enerji üretim ve tüketim kaynakları taşkömürü, linyit, asfaltit, doğalgaz, petrol, jeotermal enerji, odun, hayvan ve bitki artıkları, hidrolik enerji ve güneş enerjisi olarak sayılmaktadır yılı verilerine göre enerji üretimi toplam Bin TEP, enerji tüketimi ise Bin TEP'tir. Aradaki enerji açığı dışarıdan alınarak karşılanmaktadır (33:1).

7 Kısım İki: Türkiye Sağlık Sektörü, Sağlık Sistemi Ve Mali Yapıları 2893 II. TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİNİN TARİHÇESİ II.1. İslamiyet ten Önceki Türk Sağlık Tarihi Orta Asya dan batıya göç eden Türkler, yerleştikleri üç kıtada (Asya, Avrupa, Afrika) yüzyıllar boyu hüküm sürmüş ve değişik halk kitlelerini idare etmişler, bu sırada birçok sağlık tesisi meydana getirmişlerdir (53:10). Tıp konusunda Türklerin eski ve köklü bilgi ve tecrübelerinin bulunduğu bilinmektedir. Bunun sebeplerinden biri, onların göçebe ve savaşçı bir kavim olmaları ve savaşlarda yaralananları tedavi etmek amacıdır. Bunun yanında dini inanışlarının da önemli bir rolü olduğu söylenebilir. Eski Türklerin inandığı din olan Şamanizm de bazı hastalıkların sebebinin kötü ruhlar olduğu kabul edilmekte, bu yüzden de Şamanlar, diğer işler yanında tabiplik de yapmakta idiler (36:146). Türkler bir tür psikoterapi olan telkinle tedaviyi de ön planda tutmuştur. Uygurlarda, dönemine göre oldukça ileri gitmiş pozitif bir tıp anlayışı vardı ki, bu alan mistik tıp anlayışına göre daha fazla gelişmişti. Tıp öğretimi o dönemin geleneğine uygun olarak usta-çırak eğitimi şeklinde yapılmıştır (20: ). II.2. İslamiyet ten Sonraki Türk Sağlık Tarihi İslamiyet i kabul eden Türk kavimleri, Ön Asya denilen ve Mısır ı da içine alan bölgede yaptıkları camiler, türbeler, medreseler, yollar, köprüler ve kervansaraylarla birlikte, medeniyetlerini sembolize eden çeşme, imaret ve hastahaneler gibi birçok sağlık ve sosyal yardım tesisleri de inşa etmişlerdir (53:8). Xl. Yüzyılda el-biruni, özellikle Oğuzların tıbbının, hekimlerinin ve ilaçlarının meşhur olduğunu bildirmektedir. Hastalıkların önemli bir kısmının ilaçla tedavi edildiği anlaşılmaktadır. İlaç anlamında genel olarak ot ve em kelimelerini kullanmışlardır. El-Biruni ye göre Türkmenlerin (Oğuzların) çeşitli ot ve diğer maddeleri karıştırarak elde ettikleri mumya ilacı pek meşhur idi. Kaşgarlı Mahmud a göre, Türk tabipleri Xl. Yüzyılda bazı cerrahi girişimlerde bulunabiliyorlardı. Ancak bunun ayrıntısını tam olarak veren bilgi mevcut değildir. Batı Karahanlılar ın ünlü hükümdarı Tabgaç Buğra Han İbrahim in 1065 yılında Semerkand da yaptırdığı hastahanenin vakfiyesi Xl. Yüzyıl Türk Dünyasındaki sağlık hizmetlerinin ne kadar gelişmiş olduğunu göstermektedir (36:146). Büyük Selçuklu İmparatorluğu ve sonra Anadolu Selçukluları, gerek Anadolu da ve gerekse hâkimiyetleri altında bulunan diğer topraklarda hastahane, düşkün evleri, koruma yurtları gibi tesisler inşa etmiş, özellikle tababete çok önem vermiş, tıbbi konular ilmi esaslara bağlanmış, hekimler ve cerrahlar yetişmiş, tıp medreseleri açılmıştır. Selçuklular Anadolu, İran, Irak, Mısır, Filistin ve Suriye de hastahaneler kurmuşlardır. Musul da Atabey Muzaffereddin Gökbörü zamanında hasta ve körler için sosyal yardım kurumları kurulmuş, yetim ve kimsesiz çocuklar için sütannelerinin de görevlendirildiği yurtlar inşa edilmiştir. Zamanın en muhteşem askeri gücünü temsil eden Selçuklu ordusunda (Melikşah zamanında) kırk deve ile taşınabilen seyyar hastahane örgütü bulunduğundan söz edilmektedir (20:273).

8 2894 Bölüm İki: Ülkelerin Sağlık Sektörleri,Sağlık Sistemleri Ve Mali Yapıları 1308 de Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılması üzerine kurulan Anadolu Beylikleri de Selçuklu tesislerini devralıp yaşattıkları gibi, bunlara cüzamhaneler ve körhaneler gibi sağlık tesisleri ile kaplıcalar, imarethaneler (aşevi), acizevleri şeklinde sosyal yardım müesseseleri açmak suretiyle yenilerini eklemişlerdir. Daha sonra Anadolu Türk Beyliklerini egemenliği altına alan ve Anadolu Türk Birliği ni yeniden kuran Osmanlı Türkleri, Selçuklukların kurdukları vakıf hastahanelerini korumuşlar ve bunlara yenilerini eklemişlerdir (53:7). Osmanlı Devleti nde sağlık hizmetlerinin yönetimi hekimbaşılık müessesesi tarafından yerine getiriliyordu yılında Hekimbaşılara bütün ülkenin sağlık hizmetlerini yürütme görevi verilmişti. XIX. Yüzyılın ilk yarısında hekimbaşıların yetkileri giderek sınırlanmıştı. Askeri alandaki yetkileri 1837 yılında Harbiye Nezareti nde kurulan Sağlık Dairesi ne; sivil alandaki yetkileri ise 1839 da kurulan Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane Nezareti ne devredilen hekimbaşılık, 1850 de tamamen kaldırıldı. Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane sadece hekim yetiştiren bir kurum olmayıp, halka sağlık hizmetleri de veriyordu. Bu okula bağlı olarak Meclis-i Umum-u Tıbbiye-i Mülkiye (Sivil Tıp İşleri Kurulu) oluşturuldu. Bu kurulun görevleri arasında Osmanlı Devleti dâhilinde çalışan hekim, cerrah, eczacı ve diğer sağlık çalışanlarını denetlemek, genel sağlık işleri ile ilgilenmek, bulaşıcı hastalıkları önlemek, yoksullara yardım etmek, hastahaneleri denetlemek ve vilayetlere müfettişler göndermek gibi hususlar da bulunuyordu de uygulamaya koyulan İdare-i Umumiye-i Tıbbiye-i Mülkiye Nizamnamesi (Sivil Sağlık Hizmetleri Genel Yönetimi Tüzüğü), sağlık hizmetlerinin ülke genelinde devlet eli ile yürütülmesi için örgütlenmeyi öngörüyordu. Her tıp fakültesi mezununun iki yıl süreyle Memleket Tabibi olarak görev yapma zorunluluğu vardı. Memleket tabiplerinin başlıca görevleri tedavi hizmetlerinin yanı sıra bulaşıcı hastalıklarla savaş ve aşı uygulamaları gibi koruyucu sağlık hizmetleri, adli tıp hizmetleri, bölgelerindeki hastahane ve eczahaneleri denetleme idi. Bu tabiplerin maaşları önceleri belediye tarafından ödenirken, 1888 yılından itibaren doğrudan merkezi hükümet tarafından ödenmeye başlandı. Sivil Tıp İşleri Kurulu, 1906 yılına kadar görevini sürdürdü. Bu kurul 1906 da Meclis-i Maarif-i Tıp, 1908 de Meclis-i Umum-u Tıbbiye-i Mülkiye ve Sıhhiye-i Umumiye adını alarak benzer görevleri yürütmeye devam etmiştir yılında Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi Teşkilatına Dair Kanun-u Muvakkat ile bu Kurul kaldırılarak, ülke genelindeki sağlık hizmetleri Dâhiliye Nezareti bünyesinde kurulan Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi (Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü) tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Çıkarılan Vilayet-i İdare-i Sıhhiye Nizamnamesi (tüzük) ile illerdeki sağlık müfettişleri Sağlık Müdürlüklerine, memleket tabipleri de Hükümet Tabipliklerine dönüştürülmüştür. Sağlık Müdürlükleri ve Hükümet Tabipliklerinin görev alanı çevre sağlığı ve iş sağlığı hizmetlerini de içerecek şekilde genişletilmiştir. Ayrıca il ve ilçelerde o bölgenin en yüksek idari amiri başkanlığında çalışan Sıhhiye Meclisleri oluşturulmuştur.

9 Kısım İki: Türkiye Sağlık Sektörü, Sağlık Sistemi Ve Mali Yapıları te Dâhiliye Nezaretinin ismi Dâhiliye Ve Sıhhiye Nezareti olarak değiştirilmiş, Sağlık Hizmetleri de, Bakanlık bünyesinde yer alan Sıhhiye Müdüriyet-i Umumiyesi, Karantina İdaresi ve Hicaz Sıhhiye İdaresi olmak üzere üç birim tarafından yürütülmeye başlanmıştır (49: ). II.3. Türkiye Cumhuriyeti nde Sağlık Politikaları II Kurtuluş Savaşı Dönemi TBMM Hükümeti Sağlık Politikaları 20 Nisan 1920 de ilk defa toplanan TBMM nin çıkardığı 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 numaralı Büyük Millet Meclisi İcra Vekillerinin Sureti İntihabına Dair Kanun ile oluşturulan 10 Bakanlık arasında Sıhhiye Ve Muavenet-i İçtimaiye Vekâleti de bulunuyordu. Ankara Vilayet Konağı nın bir odasında bir sağlık memuru ile bu görevi yürütmeye başlayan Dr. Adnan Adıvar, öncelikle İstanbul Hükümeti Sağlık Örgütü nün bütün kanun ve nizamnamelerini temin etmiş, görev yapan hekimlerin listesini oluşturmuş, küçük bir merkez örgütü kurarak taşrada mevcut sağlık birimlerinin göreve devamını sağlamıştır. Yeni hükümetçe, merkezde Hıfzıssıhha Dairesi, Sicil Dairesi, Muhasebe ve Evrak Kalemi kurulmuş, taşrada eski Sağlık Müdürleri, Hükümet, Belediye ve Karantina Tabiplikleri ile küçük Sıhhiye Memurlukları aynen muhafaza edilmiştir. Teftiş kadrosu üçe çıkarılmış, Kuduz Tedavi Müessesesi, Aşıhane, Bakteriyolojihane kurulmuştur. Dr. Adnan Adıvar ı takiben Dr. Refik Saydam ve Dr. Rıza Nur un Sağlık Bakanı olarak görev yaptığı TBMM Hükümetleri döneminde Bakanlık, teşkilatın yeniden oluşturulması, ilgili mevzuatın derlenmesi, savaş yaralılarının tedavisi, sayısı iki milyona yakın iç ve dış göçmenin iskânı ve savaş mağduru çocukların barındırılması konularıyla ilgilenmiştir (49:258). II Dönemi Sağlık Politikaları Cumhuriyet yönetimi, ağır ve yaygın sağlık sorunları ile yüklü bir nüfus devralmıştı. Başta sıtma, verem, frengi, trahom, tifo ve dizanteri olmak üzere birçok bulaşıcı hastalık son derece yaygındı. Toplumun büyük bir kesiminde ve özellikle çocuklarda ölüm hızı son derece yüksekti. Buna karşı, bu ağır sorunlarla uğraşması gereken sağlık hizmetleri örgütlenmesi, gerek personel nitelik ve sayısı ile gerekse örgütlenme ve donanım yönünden son derece yetersiz bir düzeyde idi. Bu olumsuz şartlarda yeniden Bakan olan Refik Saydam tarafından Bakanlık çalışmalarının ana hatları şu şekilde saptanmıştı: - Devletin sağlık teşkilatını kurmak, - Doktor sayısını artırmak, - Numune hastahaneleri açmak, - Ebe ve sağlık memuru yetiştirmek, - Doğum ve çocuk bakım evleri açmak, - Verem sanatoryumları kurmak,

10 2896 Bölüm İki: Ülkelerin Sağlık Sektörleri,Sağlık Sistemleri Ve Mali Yapıları - Sıtma, frengi, trahom ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele, - Sağlık ve sosyal yardım örgütünü köylere kadar yaymak, - Sağlık ve sosyal yardımı ile ilgili yasalar çıkarmak, - Merkez Hıfzıssıhha Müessesesini ve Hıfzıssıhha Mektebini kurmak (49:259). Bu dönemde Refik Saydam sivil yönetime yönelik bir sağlık örgütü kurmuştur. Bu örgüt merkezde Sıhhiye Ve Muavenet-i İçtimaiye Vekili (Bakanı) ve bakanlık örgütü ile illerde Valiye bağlı ve onun sağlık işlerinde danışman olan Sağlık Müdürü ve ilçelerde Kaymakama bağlı ve kaymakamın danışmanı olan Hükümet Tabibinden oluşmaktadır (121:11). Şema 8: 1923 Yılında Sağlık Bakanlığı Organizasyon Şeması Bakanlar Kurulu Sıhhiye Ve Muavenet-i İçtimaiye Vekaleti Vali Kaymakam Sağlık Müdürü Hükümet Tabibi Kaynak: (121:11) Cumhuriyet Ve Sağlık, Türk Tabipleri Birliği Yayınları, sayfa 11 Cumhuriyet in ilk yıllarında sağlık insangücü sayısı çok kısıtlıydı yılı itibariyle 554 hekim, 136 ebe, 69 hemşire ve 560 sağlık memuru bulunmaktaydı (49:259). Bu dönemde, koruyucu sağlık hizmetlerine ve bulaşıcı hastalıklarla savaşa büyük önem verilmiş, hasta tedavi hizmetleri öncelikli ve asli hükümet görevi olarak kabul edilmemiş, bu konuda daha çok yerel (belediye) yönetimlere görev verilmiştir. Ayrıca Merkezi Hükümet bu çalışmalarda yol gösterici olmak üzere Ankara, İstanbul, Sivas, Erzurum ve Diyarbakır da Numune hastahaneleri kurmuştur (35:114). Sağlık Hizmetlerinde örnek teşkil eden bir diğer uygulama, Ankara iline bağlı Etimesgut beldesinde Numune Dispanser inin kurulmasıdır. Dispanserin Başhekimi Dr. Cemalettin Or, ABD de 1 yıl süre ile köy sağlığı hijyeni eğitimi aldıktan sonra dönüşünde, edindiği bilgi ve gözlemlerini hayata geçirmeye çalışmış, böylece Türkiye de taşra-kırsal kesim sağlık örgütlenmesinde önce sağlık merkezi sonra sağlık ocağı adı altında günümüze dek süren hizmet birimlerinin temeli atılmıştır. Ebe okulları açılmış, birçok ilde doğum ve çocuk bakımevleri kurulmuştur. Koruyucu sağlık hizmetlerinde önemli bir yeri olan Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü ve Hıfzıssıhha Okulu, Refik Saydam ın bir ideali olarak 1928 yılında gerçekleşmiştir. (49:260,261).

11 Kısım İki: Türkiye Sağlık Sektörü, Sağlık Sistemi Ve Mali Yapıları 2897 II Dönemi Sağlık Politikaları Refik Saydam döneminde temeli atılan sağlık hizmetlerinin geliştirildiği ve yeni politika ve uygulamaların yürürlüğe koyulduğu bir dönemdir. Bu dönemdeki en önemli olay İkinci Dünya Savaşı nın başlamasıdır. Türkiye bu savaşa girmemekle birlikte savaştan olumsuz etkilenmiştir. Bu dönemdeki önemli olaylardan biri,1945 yılında İşçi Sigortaları Kurumu nun kurulmasıdır. Bu kurumun 1952 yılında, kendine bağlı olarak kurduğu sağlık birimleri ve hastahanelerde işçilere sağlık hizmeti vermeye başlaması ile Refik Saydam dönemindeki ülkedeki sağlık hizmeti ve sağlık personeli istihdamının sağlıkla ilgili bakanlıkça yerine getirilmesi anlayışının dışına çıkılmış oldu (35:161,162) yılında Sağlık Merkezine dönüştürülen Etimesgut Dispanseri örneğinden hareketle, ülkenin değişik yerlerinde 5-25 yataklı yeni sağlık merkezleri kurulmaya başlandı. Bu dönemde Bakan Dr. Behçet Uz dur. İlki yıllarında, ikincisi yıllarında iki defa bakanlık yapmıştır. Bakanlığının ilk döneminde Birinci 10 yıllık Milli Sağlık Planı adlı bir programı kamuya duyurdu. Bu planın ana hatları şunlardı: - Koruyucu hekimlik örgütü kurmak, - Köylerde sağlık örgütü kurmak, - İhtiyaca uygun sağlık personeli yetiştirmek, - Hastahane ve sağlık kuruluşlarını çağdaş hale getirmek, - Tüm ülkede yeni sağlık tesisleri kurmak, - Sağlık harcamalarının finansmanı için Milli Sağlık Bankası ve Sağlık Sandıkları kurmak. Planın tüm ülke düzeyinde gerçekleşmesi 10 yıllık bir süreyi kapsayacaktı. Bunun nedeni, planın mali boyutu ve personel yetersizliği idi. Bu plana göre, sağlık hizmetinin finansmanı için yalnızca devlet bütçesinden yararlanılmayacak, çeşitli kaynaklar yaratılarak Sağlık Sandıkları biçiminde örgütlenecek bir milli sağlık sigortası birliği oluşturulacak, Sağlık Bankası da sağlık hizmetleri finansmanında kullanılacaktı. Türkiye yedi sağlık bölgesine ayrılacak, bunların her birinde 21 farklı sağlık ve sosyal yardım kuruluşu oluşturulacaktı. Bunlar arasında 500 yataklı tam teşekküllü hastahane, 200 yataklı bir doğumevi, çocuk hastahanesi, akıl ve sinir hastalıkları hastahanesi, verem hastahanesi, yaşlılar ve düşkünler yurdu, hemşire ve ebe okulları bulunuyordu. Bunların yanında özel idare ve belediye hastahaneleri ile Savunma Bakanlığına bağlı hastahaneler dâhil tüm kamu sağlık tesisleri Sıhhat Ve İçtimai Muavenet Vekâleti ne (Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanlığı) devredilecek, böylece hem hizmet bütünlüğü hem de kaynakların iyi kullanımı sağlanacaktı.

12 2898 Bölüm İki: Ülkelerin Sağlık Sektörleri,Sağlık Sistemleri Ve Mali Yapıları Plan, kırsal alan sağlık örgütlenmesini de yeniden düzenliyordu. Buna göre her 40 köy için 10 yataklı bir sağlık merkezi kurulacak, her 10 köye de bir sağlık memuru ve ebe görevlendirilecekti. Bu plan hazırlıkları bitmek üzereyken Dr. Behçet Uz Bakanlıktan ayrılmış ve plan gerekli ilgiyi görmemiştir. Uz un görevden ayrılmasından sonra, sağlık hizmetlerinde planlı ve sistematik bir yaklaşım uzunca bir süre gündeme gelmemiştir yılında iktidara gelen Demokrat Parti döneminde Muayene Ve Tedavi Evleri adlı birimler yerine Sağlık Merkezleri nin yaygınlaştırılması benimsenmiştir. Dr. Behçet Uz, 1954 yılında ikinci kez Bakan olduğunda, Milli Sağlık Programı denilen yeni bir programı gündeme getirmiştir. Bu program Milli Sağlık Planı na göre daha dar kapsamlı idi. Programda sadece Sağlık Merkezleri ne yer veriliyordu. Ülke 16 sağlık bölgesine ayrılıyor, köy gruplarında ebe ve sağlık memuru görevlendirilmesinden vazgeçiliyordu. Finansman konusunun Milli Sağlık Bankası modeliyle çözülmesi planlanıyordu. Programa göre bir sağlık sigortası sistemi oluşturulacak, Sağlık Sigortası nı Sağlık Bankası kuracak ve işletecekti. Sonraki dönemlerde Sağlık Merkezlerinin sayısı giderek artmıştır yılına ulaşıldığında bunların sayısı 283 ü bulmuştur. Bu arada taşra (kırsal kesim) sağlık hizmetlerinde ortaya çıkan çok başlılığı ortadan kaldırmak üzere Kaza Sağlık İdareleri gündeme getirilmiştir. Kaza Sağlık İdareleri uygulamalarına 1954 yılında geçildi. Buna göre, Sağlık Merkezlerinin koruyucu sağlık hizmetlerindeki sorumluluk alanı il ve ilçe merkezi yanında köyleri içine alacak şekilde genişletildi. Kaza Sağlık İdarelerinin başkanlığını Hükümet Tabipleri yürütüyordu. DP iktidarı döneminde yerel yönetim (özel idare) hastahaneleri Bakanlığa bağlı devlet hastahaneleri haline getirilmiştir. Bu dönemde hastahanelerin geliştirilmesine büyük önem verilmiş, koruyucu hizmetler gerilemese bile ikinci planda kalmıştır (49: ). II Dönemi Sağlık Politikaları: Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi 1960 lı yıllarda sağlık politikasına ve örgütlenmesine damgasını vuran gelişme, 1961 yılında 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair Kanun un yürürlüğe girmesi ve 1963 yılında uygulanmaya başlamasıdır. 27 Mayıs 1960 da yönetimi ele alan Ordu, sağlık alanında sağlık örgütlenmesinin yeniden yapılanması, milli ilaç sanayisi, tıp araç ve gereçleri sanayisinin kurulması, yeterli sağlık personelinin yetiştirilmesi gibi ilkeleri hayata geçirmek ve o zaman kullanılan terimle sağlık hizmetlerini devletleştirmek istemekteydi. İsmet İnönü nün Başbakan, Dr. Kemal Demir in Sağlık Bakanı olduğu bu dönemde, askeri yönetim tarafından Dr. Nusret Fişek Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığına atandı. Dr. Nusret Fişek Müsteşar olmasını takiben Türkiye de Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi konusunda bir görüş metni hazırladı.

13 Kısım İki: Türkiye Sağlık Sektörü, Sağlık Sistemi Ve Mali Yapıları 2899 Bu raporda öncelikle sağlık sisteminin dayandırılacağı temel anlayışın ne olması gerektiği irdelendi ve olası sağlık sistemi modellerinin olumlu ve olumsuz yönlerini göstermek amacıyla değişik sosyal nizam a sahip ülkelerin sağlık hizmeti anlayışları ele alındı. Raporda mutlak devletleşmenin yürürlükte olduğu Sovyet Rusya, insan hakları ve demokratik prensipleri ihmal etmeden tababeti devletleştiren (sosyalize eden) İsveç ve İngiltere örneklerinden söz edildikten sonra, özel teşebbüse dayalı ABD de bile sağlık hizmetlerinin dolaylı ve liberal şekilde sosyalize edildiği ifade ediliyordu. Raporda, Türkiye de de yürürlükte olan mevzuata göre sağlık hizmetlerinin geniş ölçüde sosyalleştirildiği, bazı alanlarda uygulamanın kısmen başarılı olduğu, ancak gerekli şartlar sağlanamadığından dolayı kurulu sistemin tatmin edici şekilde işletilmediği belirtilir. Bunun üç sebebi vardır: 1. Devlette görev alan hekimlere özel olarak mesleklerini icra etme ve para kazanma hakkının tanınması, 2. Türkiye de halk sağlığının bir ilim olarak tanınmaması ve sağlık yönetimi hizmetleri ile kolektif sağlık tedbirlerini alacak personelin yetiştirilmemesi, 3. Mali imkânsızlıklar. Bu üç neden ayrıntılı olarak incelendikten sonra tababetin sosyalize edildiği bir devirde, memleketimiz için de gerek hizmet ve gerekse tıp ahlakı bakımından ideal olan, tababetin sosyalize edilmesidir sonucuna varılır. Tartışılması gereken mesele bunun ne şekilde uygulanacağıydı. Bunun birinci yolu tababeti tüm bir devlet hizmeti yapmak, serbest hekimliği tamamen yasaklamaktır. Ancak bu insan haklarına aykırıdır ve antidemokratiktir. Üstelik hizmet kalitesinin düşmesi ve halkın kendisine verilen hakkı kötüye kullanması gibi tehlikeler de söz konusudur. İkinci yol ise serbest hekimliği yasaklamamak ancak, kamu kurumlarında çalışan hekimlerin serbest hekimlik yapmalarına izin vermemektir ki, bu doğru yoldur. Hareket planının dayanağı ana prensip bu şekilde ortaya koyulduktan sonra, tababetin sosyalizasyonunda alınması gereken tedbirler sıralanır: 1. Halk sağlığı uzmanları yetiştirecek ve bu sahada ilmi araştırmalar yapacak bir müessese kurulması, 2. Köy ve mahalle sağlık bölgelerinin oluşturulması, 3. Tıp fakülteleri öğretim üyelerinin muayenehanelerini kapatmaları, 4. Hastahane hizmetlerinin sosyalizasyonu, 5. Sağlık personeline ödenecek tazminat, prim, ek ödenek ve mukavele ücretleri, 6. Diğer hususlar. Raporda son olarak, eğer sağlık hizmetlerinin sosyalleşmesine karar verilirse ayrıntılı bir hareket planının hazırlanması gerektiği belirtilir. Özetlenen bu görüş metninden başka, üstesinden gelinmesi gereken ana sağlık sorunlarını ortaya koyan bir rapor da Bakanlar Kuruluna sunulur. Bu raporda Hükümetin halletmek zorunda bulunduğu ana sağlık meseleleri şu şekilde sıralanır:

14 2900 Bölüm İki: Ülkelerin Sağlık Sektörleri,Sağlık Sistemleri Ve Mali Yapıları 1. Köylerde Sağlık Hizmeti: Bazı koruyucu hizmetler hariç, sağlık hizmetleri, nüfusun %80 ini oluşturan köylere kadar ulaştırılamamıştır. 2. Halk Sağlığı (koruyucu hekimlik) Hizmetleri: Geçmişte halk sağlığı alanında birçok hizmet yapılmış olmakla beraber, bu hizmetler hoşnutluk verecek düzeyde değildir. Veremle savaş, ana çocuk sağlığı, istatistik hizmetleri, halkın sağlık eğitimi ve beslenme gibi problemler en önemli halk sağlığı sorunlarıdır. 3. Sağlık Laboratuvarları: Modern tıbbın gereği olan sağlık laboratuvar hizmetleri genel olarak geri kalmıştır. Bunun nedeni, gerekli nitelik ve sayıda personel olmaması, yöntem ve malzemelerde bir standardın bulunmaması ve hizmeti koordine edecek teşkilatın kurulmamış olmasıdır. 4. Hastahane Hizmetleri: Mevcut duruma göre var olan hastahane yatak sayısı düşüktür. Bunun yanında sağlık personeli ve hastahane idaresi mevzuatı yetersizdir. Ayrıca bütçeden ayrılan ödenek yetersiz olduğundan, mevcut yatak kapasiteleri verimli olarak kullanılamamaktadır. 5. Büyük Şehirlere Hasta Akımı: Hastalar ve hastahanelerin yükü bakımından çeşitli dengesizlikler ve olumsuzluklar yaratmaktadır. 6. Personel İhtiyacı: Yeter sayıda ve nitelikte sağlık personeli mevcut değildir. Ayrıca hekimlerin önemli kısmı büyük şehirlerde toplanmıştır. 7. Bakanlık Teşkilatı: 1936 yılında çıkarılan Bakanlığın Teşkilat Ve Vazife Kanunu ihtiyaçları karşılayamaz hale gelmiştir. Genel Müdürlükler kendi taşra teşkilatlarını tanımamakta ve teşkilata hâkim olamamaktadır. 8. İlaç: Amaç, ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda iyi ve ucuz ilaç sağlanmasıdır. Türkiye de bu amaca yönelik yerli ilaç sanayisi yeterince gelişmemiştir. Üretilen ilaçların kontrolü yeterince yapılamamaktadır. 9. Sosyal Hizmetler: Korumaya muhtaç kimsesiz çocuklara yönelik bakım ve yetiştirme yurdu gibi kurumlar ile bedeni ve ruhi kabiliyeti azalmış vatandaşların rehabilitasyon ve korunmasına yönelik kurumlar yetersizdir. Yukarıda belirtilen esaslar dâhilinde çözüme yönelik olarak bir sağlık planı hazırlanır. Sağlık planının hazırlanması ve uygulanmasında ele alınması gereken sorunlar öncelik sırasına göre şu şekilde belirtilir: - Bakanlık merkez teşkilatının kuvvetlendirilmesi, bilhassa sosyalleştirme planının hazırlanması ve tatbiki için gereken özel dairenin ve planlama dairesinin derhal kurulması, - Memleket içinde ve çeşitli hizmet konularında sağlık personelinin iyi bir şekilde dağılımı, - Kalifiye sağlık personeli yetiştirilmesi, - Tıp fakültelerinde öğretim üyelerinin serbest meslek icra etmemelerinin sağlanması, - Halk Sağlığı Akademisinin kurulması, ana-çocuk sağlığı, verem, trahom, frengi, cüzam gibi sosyal hastalıklar ve bulaşıcı hastalıklarla savaş, çevre sağlığı hizmetleri, diş sağlığı, halk beslenmesi ve sağlık eğitimi, istatistik hizmetleri gibi halk sağlığı hizmetlerinin inkişaf etmesi ve bu hizmetlerin verimli olabilmesi için teşkilatın harekete geçirilmesi, - Sağlık laboratuvarlarının geliştirilmesi, -

15 Kısım İki: Türkiye Sağlık Sektörü, Sağlık Sistemi Ve Mali Yapıları Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi kanunu hükümleri gereğince bir örnek bölge kurulması, - Köye kadar ulaşan bir sağlık teşkilatı şebekesinin süratle kurulması, - Teşkilatın malzeme ve ilaç ikmalini bina ve malzeme tamir ve bakım hizmetlerini düzenleyecek depo ve tamirhaneler kurulması, - Hastahanelerin yatak sayısının 10 binden bine çıkarılması, - Ayakta tedavi edilen hastalara ilaç ve rehabilitasyon araçlarının parasız verilmesi. Sağlık Planını yürütmek için kurulacak teşkilat, gerekli personel ve taşıt sayısı ile ödenek miktarı, birbirini tamamlayan 12 program halinde ele alınır. 1. Sağlık Evi: Ebe-hemşirelerin veya köy ebelerinin çalışacağı, 3-4 köye hitap eden birimler. 2. Sağlık Ocağı: 5-10 bin nüfus için bir Ocak açılacak, her Ocakta bir hekim, diğer sağlık personeli, taşıt aracı bulunacaktır. 3. Sağlık Merkezi: Her Merkezde 100 yataklı bir hastahane, poliklinikler, verem dispanseri, ana-çocuk sağlığı gibi koruyucu hekimlik kuruluşları bulunacaktır. 4. Sağlık Müdürlüğü: İl dâhilindeki sağlık hizmetlerini koordine ve kontrol edecektir. 5. Bölge Hastahaneleri: Tercihen yeni açılacak tıp fakültelerinin veya sağlık teknisyen okullarının bulunacağı şehirlerde 1-1,5 milyon nüfus esasına göre yataklı Bölge Hastahaneleri kurulacaktır. 6. Bölge Laboratuvarları: Ülke genelinde 16 Bölge Laboratuvarı kurulacaktır. 7. Bölge Müdürlükleri: Türkiye 16 sağlık bölgesine ayrılacak, böylece merkeziyetçilik azaltılacak ve hizmetlerin denetimi güçlendirilecektir. 8. Depo ve Tamirhaneler: Yurdun muhtelif yerlerinde hizmetlere destek vermek üzere 8 depo ve tamirhane kurulacaktır. 9. Yardımcı Sağlık Personeli Yetiştiren Okullar: Yeter sayıda ve nitelikte yardımcı sağlık personeli yetiştirmek üzere 28 hemşire ve teknisyen okulu kurulacak, her okul kişilik olacaktır. 10. Değişim Projeleri: Sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde ev-ocak-merkez teşkilat sisteminin yerine getiremeyeceği bazı önemli halk sağlığı projelerini yürütmek üzere, fakülteler dışında eğitim ve araştırma kurumları oluşturulacaktır. 11. Bakanlık Merkez Teşkilatı: Merkez teşkilatı yeniden düzenlenecektir. 12. Maaş ve Ücretler: Hazırlanan kanun tasarısına göre anlaşma ile istihdam edilecek teknik personel ve hizmetlilerin ücretleri düzenlenecektir. Sağlık Planı doğrultusunda Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı hazırlanır. Bu kanun tasarısında ön görülen hususlar şu şekilde özetlenebilir: - Sosyalleştirilen bölgelerde, kamu sektöründe çalışan sağlık personeli ücret karşılığında serbest meslek icra edemeyecektir. - Milli Savunma Bakanlığına bağlı kurumlar hariç, kamu sektörüne dâhil kurumlarla işçi sigortalarına ait sağlık hizmetleri Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanlığı (SSYB) tarafından yürütülecektir.

16 2902 Bölüm İki: Ülkelerin Sağlık Sektörleri,Sağlık Sistemleri Ve Mali Yapıları - Yukarıda belirtildiği şekilde Sağlık Ve Sosyal Yardım Müdürlükleri teşkilat yapısı benimsenmiştir. - Sağlık birimleri arasında kademeli sevk zinciri kurulmuştur. - Sosyalleştirme bölgelerinde hasta muayene ve tedavisi parasızdır. - Hastaların gereksinimi olan ilaç ve tedavi araçları serbest eczahane bulunmayan yerlerde sağlık teşkilatı tarafından işletilen eczahanelerden sağlanır. Parasız olarak verilebilecek ilaç, tedavi ve rehabilitasyon cihazları SSYB tarafından belirlenir ve duyurulur. - Bir bölgede sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli tesisler ve araçlar temin edilmeden, o bölgede sosyalleştirme uygulamasına geçilmeyecektir. - Sosyalleştirme, önce pilot illerde uygulanacaktır. - Sosyalleştirme 15 yıl içinde bütün ülkeye kademeli olarak yayılacaktır. - Sosyalleştirme işlerini planlamak ve yürütmek üzere SSYB bünyesinde, faaliyetleri değerlendirmek ve önerilerde bulunmak üzere Bakanlıkça belirlenecek uzmanlar ile bazı bakanlıklar, üniversiteler, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türk Eczacıları Birliği (TEB) temsilcileri ve vilayet sağlık komitesi temsilcilerinin katılımı ile bir Genel Kurul oluşturulacaktır. - Sağlık teşkilatı ile halk arasındaki ilişkileri sağlamak üzere sağlık ocaklarında, sağlık merkezlerinde ve illerde Sağlık Komitesi kurulacaktır. Bu komitelerde muhtelif halk ve meslek gruplarını temsil eden üyeler yer alacaktır. - Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerde kamu kurumlarının sağlık kuruluşlarına ait her türlü bina, malzeme, eşya ve ilaçları, SSYB ye devredilecek, serbest meslek icra edenlerin kullandıkları malzemelerden işe yarar olanlar istedikleri takdirde SSYB tarafından satın alınacaktır. - Bayındırlık Bakanlığınca sağlık hizmetlerine yönelik tesislerin inşasına öncelik verilecektir. - Sosyalleştirilen bölgelerde Hükümet Tabiplikleri ve belediye sağlık teşkilatları kaldırılacaktır. Kanun tasarısında personel atama ve ücret sistemi de belirleniyordu. Tasarıdaki en ilginç hükümler, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirildiği bölgelerdeki her türlü giderin karşılanmasına yönelik kaynakların tanımlanması idi. Kanun gerekçesinde sosyalleştirilmiş sağlık hizmetleri maliyetinin yüksek olduğu, bunun bütçeye yüklenmesinin pratik olmayacağı, bu sebeple hizmeti destekleyecek mali kaynaklar olarak vasıtalı vasıtasız vergilere başvurulması gerektiği ifade ediliyordu. Bu kaynaklar şu şekilde belirlenmişti: - Bölge halkından 12 yaşını geçmiş olanlardan yılda nüfus başına alınacak 25 liralık sağlık sigortası primi, - Beher kilo tuzdan alınacak 5 kuruş sağlık vergisi, - PTT idaresince ulaştırılan yurt içi mektup ve kartlardan alınacak 5 kuruş sağlık vergisi, - İşçi Sigortaları Kurumu ve diğer kurumlarca sağlık sigortası primi, aidat gibi isimlerle toplanan paralar, - Özel idare gelirlerinin %5 i, - Genel Bütçeden ayrılan ödenek,

17 Kısım İki: Türkiye Sağlık Sektörü, Sağlık Sistemi Ve Mali Yapıları Sosyalleştirilmiş sağlık hizmeti teşkilatınca toplanan paralar, - Radyo alıcısı sahiplerinden her yıl alınacak 25 liralık sağlık vergisi. Yukarıdaki esaslar çerçevesinde, hayata geçirilmesi düşünülen sağlık planı nın, üç temel özelliği ile önceki çalışmalardan farklılık gösterdiği söylenebilir. - Birincisi, hayata geçirilmesi düşünülen ve sosyalleştirme kavramı ile ifade edilen sistemin, sağlık hizmetlerinin tüm toplum kesimlerine sosyal adalet ilkesine uygun olarak götürüleceği ve en önemlisi bunu bir devlet görevi olarak gören bir anlayışa dayanmasıydı. - İkincisi, Cumhuriyetin ilk yıllarına göre oldukça gelişmiş olmakla beraber çok başarılı bir görünüm arz etmeyen sağlık kuruluşları ve sağlık örgütlemesine bir çeki düzen veriliyordu. Farklı niteliklerde hizmet veren kurumlar eşgüdümlü hale getiriliyor, aralarında hiyerarşik bağ kuruluyor, dikey örgütlenmelere son veriliyordu. - Üçüncüsü, hazırlanan yasa gerekçesine göre sosyalleştirme bir finansman yöntemiydi. Sağlık hizmetlerinin istenilen seviyeye getirilmesi, yapılan çalışmaların başarıya ulaştırılması ve toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması ve tüm bunların mali boyutu mevcut devlet imkânları ile üstesinden gelinemeyecek kadar büyüktü. Bu nedenle zorunlu sağlık sigortası kurulması bir çözüm yolu gibi görülmektedir. Sosyalleştirmenin aslında bir finansman yöntemi olduğu, hazırlanan yasa tasarısının terimler bölümünde yer alan sosyalleştirme tanımında görülebilir: Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi, vatandaşların sağlık hizmetleri için ödedikleri prim ile amme sektörüne ait müesseselerin bütçelerinden ayrılan tahsisat karşılığı, her çeşit sağlık hizmetlerinden eşit şekilde faydalanmalarıdır. Dr. Nusret Fişek, yasa tasarısında yer aldığı şekliyle prim ve vergi toplanmasını da yeterli bulmamakta, ayrıca hastalardan hizmet başına ücret alınmasını da savunmaktaydı. İşin mali boyutunun sorun çıkaracağı öngörülerek, o yıllarda ülke yönetimini elinde bulunduran Milli Birlik Komitesine (MBK) üç alternatif sunulmuştur. - Birincisi Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair Kanun da ifade edilen seçenektir. Sağlık davasının en iyi bir şekilde ve kökünden halledilmesi için teknik bakımdan en doğru ve emin yol, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesidir. Milli gelir ve milli bütçemizden sağlık işlerine garp memleketlerindeki oranlar üzerinden bir pay verilirse bu büyük proje yürürlüğe girebilir. - İkinci seçenek Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair Kanun Tasarısı mali imkânsızlıklar nedeniyle kabul edilmediği takdirde, köylerdeki sağlık hizmetlerine ve bütün yurtta halk sağlığı çalışmalarına önem veren bir program hazırlanmasıdır. - Üçüncü seçenek ise, köylerde sağlık hizmetlerini bugünkü seviyesinden daha ileriye götürmek için en basit tedbir olarak, her ilçeye en az bir hekim ve iki yardımcı personelden oluşan bir gezici sağlık ekibi verilmesi ve büyük ilçelerde bütçe imkânı nispetinde bunların sayılarının artırılmasıdır. Sonuçta Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

18 2904 Bölüm İki: Ülkelerin Sağlık Sektörleri,Sağlık Sistemleri Ve Mali Yapıları 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair Kanun un temel ilkeleri: - eşit, - sürekli, - entegre, - kademeli, - öncelikli, - ekip yaklaşımlı, - denetlenen, - uygun, - kabul edilebilir, - nüfus özelliklerine göre sağlık hizmeti vermek olarak belirtilmektedir. Sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerinin uç birimi olarak düşünülen Sağlık Evlerinin görevleri şöyle belirlenmiştir: - Çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin sunulması, - Doğum, ölüm ve gebeliklerin tespiti ve diğer kayıt ve istatistiklerin tutulması, - Sağlık eğitimi verilmesi, - Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin sunulması, - İlk yardım ve acil sağlık hizmetlerinin sunulması, - Bulaşıcı hastalıklarla savaş, - Hasta takibi ve sevk hizmetlerinin yürütülmesi, - Bakanlıkça verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi. Birinci basamak sağlık hizmetlerini vermek üzere ana birim olarak düşünülen Sağlık Ocaklarının görevleri ise şöyle belirlenmiştir: - Bölgelerindeki bütün temel sağlık hizmetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi, eşgüdümü ve yönlendirilmesi, - Çevreye ve topluma yönelik koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetlerinin yürütülmesi, - Hizmet bölgesinin epidemiyolojik ve demografik özellikleri doğrultusunda toplumu tanıma, veri toplama, kayıt, istatistik çalışmalarının yapılması, - Halk sağlığı eğitiminin yürütülmesi, - Okul sağlığı, iş sağlığı hizmetlerinin yürütülmesi, - Bulaşıcı hastalıklarla savaş, - İlk yardım ve acil sağlık hizmetlerinin sunulması, - Aile hekimlerine destek sağlanması, - Toplum kalkınmasına katkı hizmetlerinin sürdürülmesi, - Bakanlıkça verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi yılında, sosyalleştirme ile ilgili ön hazırlıkları yapmak üzere Bakanlık bünyesinde Sosyalleştirme Dairesi Başkanlığı kuruldu. Yasa, sosyalleştirmenin 15 yılda kademeli olarak tüm yurda yayılmasını öngörüyordu. Ancak bu mümkün olmamıştır yılında bu sürenin uzatılması zorunda kalınmış, 1983 te ise tüm ülke sosyalleştirme kapsamına alınmıştır.

19 Kısım İki: Türkiye Sağlık Sektörü, Sağlık Sistemi Ve Mali Yapıları yılında Müsteşarlık görevinden ayrılan yasanın mimarı Dr. Nusret Fişek tarafından 1966 yılından başlayarak başarısız bir uygulama şekline dönüştüğü ifade edilen sosyalleştirme üzerine son yılda geniş tartışmalar yapılmıştır. Sosyalleştirme konusunda en çok dile getirilen görüş, sosyalleştirmenin tam uygulanmadığı, uygulaması halinde mükemmel bir sağlık hizmeti programı olduğudur. Sağlık hizmetlerinin finansmanı için halktan prim toplanması uygulamasına yasada zaten yer verilmediğinden, hizmetler genel bütçeden ayrılan ödeneklerle karşılanmış, ancak bu ödenekler de hiçbir zaman istenilen düzeylerde olmamış, üstelik giderek azalmıştır. Sosyalleştirmenin hazırlık safhasında, belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesi için sağlık bütçesinin milli bütçe içindeki payının %12,2 en kötü ihtimalle %7,5 olması öngörülürken, bu oran 1960 ta %4,21, 1990 da %4,12, 1997 de %3,22 ve nihayet 1998 de %2,65 tir. Sosyalleştirme yasa tasarısının öngördüğü ve en önemli bileşeni olarak nitelenebilecek sağlık finansmanı konusundaki hükümlerin yasallaşmaması, daha sonraki dönemde bu alandaki boşluğun doldurulmasına yönelik genel sağlık sigortası girişimlerine yol açmıştır. Yasa, sağlık hizmeti sunanlarla halkın bütünleşmesini öngörüyor, bu amaçla değişik toplum kesimlerinin de bulunacağı Sağlık Ocağı Kurulları ve Sosyalleştirme Genel Kurulu oluşturulması gerekiyordu. Ancak bu kurullar ya hiç oluşturulmamış ya da iyi işletilmemiştir. Örneğin, Genel Kurul ilk defa 1969 da, ikinci defa 1978 de toplanabilmişti. Halbuki yasada olağan olarak yılda bir kez toplanacağı ifade edilmektedir. Yasanın hayata geçirilememiş bir hükmü de bütün sağlık hizmetlerinin tek elden yönetimi ilkesidir. Sağlık örgütünün il içinde bağımsız bir bütün olması ve sağlık hizmetlerinin tek elde toplanması bir türlü gerçekleşmemiştir. Yasada ülke çapında 16 sağlık bölgesinin kurulması öngörülürken, bu yönde hiçbir çaba harcanmamıştır. Uygulamaların en yoğun olumsuz yöresel özellikler gösteren bölgeler ve yeterince hazırlanmamış koşullarda başlatılmış olması bir şanssızlık olmuştur. Bundan sonraki dönemde de, yasanın açık hükmüne rağmen, ülkenin yarıya yakın kısmında sosyalleştirme için gerekli tesis ve malzeme alt yapısı oluşturulmadan sosyalleştirme uygulamasına geçilmiştir. Hizmetin yürütücüsü olacak pratisyenlik ve Halk Sağlığı uzmanlığı güçlenememiş, genel pratisyenlik uzmanlığı gerçekleşememiş, dikey örgütlenmeler kaldırılamamıştır. Sosyalleştirmenin başlamasından itibaren birkaç yıl içinde yapılan yeni düzenlemelerle, hekim ve diğer sağlık personeline verilmesi öngörülen ücretlerde kesintilere gidilmiş, sözleşmeyle personel istihdamından vazgeçilmiş, böylece personel alt yapısının istenilen düzeylerde oluşturulması mümkün olmamıştır yılında kabul edilen 2368 sayılı yasa ile kamu sektöründe ve sosyalleştirilmiş sağlık hizmeti bölgelerinde çalışan hekimlere yarı zamanlı (parttime) serbest çalışma izni de verilmiş, böylece sosyalleştirilmenin dayandırıldığı ana prensiplerden biri ortadan kaldırılmıştır.

20 2906 Bölüm İki: Ülkelerin Sağlık Sektörleri,Sağlık Sistemleri Ve Mali Yapıları Başka bir engel de yöneticilerin sosyalleştirmeyi kavrayamamasıdır. Daha hazırlık safhasından itibaren, o günün koşullarında belirli bir hizmet anlayışı ve sağlık örgütlenmesini ifade etmek üzere kullanılan sosyalleştirme veya sosyalizasyon kelimesinden Bakanlık içi ve dışı bürokratlar, particiler ve politikacılar sosyalizm çağrıştırması sebebiyle rahatsız olmuşlardır. Uygulamada değişik alanlarda görülen başarısızlıklar yanında, sosyalleştirme yasasının tam olarak hayata geçirilememesindeki ana nedenin yönetime gelen iktidarların sahip olduğu özel teşebbüsçü politikalarla bu yasada benimsenen sağlık politikasının çelişmesi olduğu da ileri sürülen görüşler arasındadır. Bunun sonucu olarak, sosyalleştirme programı hükümetlerden gerekli desteği görmediği gibi, sağlık alanı iki ayrı politikanın çekişme ve çatışma alanı haline getirilerek, programın başarılı olmasını olanaksızlaştıran bir ortam oluşturulmuştur. Fişek e göre uygulamalarda başarısız olmasına rağmen sistem (o güne kadar) eleştirilere dayanmış ve sosyalleştirilmiş sağlık hizmetlerinin yerine konacak başka bir örgüt modeli bulunamamıştır. 224 sayılı Yasa, değişen şartlara uyacak şekilde güncellenmemiştir. Sosyalleştirme yasasının yürürlüğe girdiği 1961 yılından itibaren, Türkiye deki sağlık örgütlenmesi ve politikalar hep bu yasa temelinde şekillenmiş, 1980 lere kadar köklü bir değişim yaşanmamış, sadece sağlık insangücü ve sağlık finansmanı alanında olmak üzere dikkate değer bazı gelişmeler olmuştur (49: ). II Döneminin Kazanımları Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren sağlık alanı ve sağlık hizmetleri devletin öncelikleri arasında yer almış, hemen her dönemde sağlık hizmetlerinin ve sağlık sisteminin iyileştirilmesi için hükümetlerce birçok çalışma yapılmıştır yılları arasında Refik Saydam ın Sağlık Bakanı olduğu dönemde Türkiye nin sağlık sistemi ve sağlık hizmetleri adeta yeniden inşa edilmiştir. İzleyen yıllarda Behçet Uz un Sağlık Bakanlıkları döneminde, sağlık sisteminin tümünü ele alıp değiştirmeyi amaçlayan plan ve programlar ortaya koyulmuştur. Kuşkusuz bu çalışmalardan en önemlisi 1961 yılında yasalaşan ve 1963 yılında uygulanmasına başlanan Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi uygulamasıdır. Refik Saydam döneminde çalışmaların temel kaygısı bir sağlık alt yapısı ve örgütlenmesi olurken, 1960 lara uzanan dönemde temel kaygı hizmetlerin ve sağlık örgütlenmesinin tüm ülke sathına ve tüm toplum kesimlerine yayılması ve iyileştirilmesi olmuştur larda uygulamaya koyulan Sosyalleştirme Yasası ise, gerek sağlık hizmetleri anlayışında ve gerekse sağlık örgütlenmesinde, adeta o döneme kadar yapılanları derleyip toplayıp sistemi yeniden biçimlendirmeyi amaçlıyordu. Nitekim sosyalleştirme uygulamasıyla ülkenin sağlık sorunları analitik ve kapsamlı şekilde tespit ediliyor, bu sorunların üstesinden gelecek bir sağlık örgütlenmesi modeli oluşturuyor ve nihayet uygulamanın mali yönünün bir sağlık sigorta sistemi ile çözülmesi öngörülüyordu. Ancak sağlık finansmanı boyutu sadece tasarıda kalmış, yasalaştırılamamıştır arası, sağlık politikalarında önemli değişim yaşanmadığı bir dönemdir. Bu sürede sağlık hizmetleri mevcut sistemin doğal ivmesiyle gelişir.

CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE SAĞLIK Prof. Dr. Recep AKDUR

CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE SAĞLIK Prof. Dr. Recep AKDUR CUMHURİYETTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE DE SAĞLIK Prof. Dr. Recep AKDUR 1.GİRİŞ Bir ülkedeki sağlık tanımlanmak istendiğinde, bu tanımlamaya esas oluşturan; sağlık politikası, sağlık hizmetlerinin düzeyi ve toplumun

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRILMASI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRILMASI i T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİNDE SAĞLIK SİSTEMLERİ VE KARŞILAŞTIRILMASI TEZSİZ YÜKSEKLİSANS BİTİRME PROJESİ NURGÜL YAVUZ DANIŞMAN:

Detaylı

80. YILDA TEDAVİ HİZMETLERİ ( 1923-2003 )

80. YILDA TEDAVİ HİZMETLERİ ( 1923-2003 ) 80. YILDA TEDAVİ HİZMETLERİ ( 1923-2003 ) Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara 2004 0 İ Ç İ N D E K İ L E R I.BÖLÜM TEDAVİ HİZMETLERİNDE GELİŞİM Sayfa Osmanlının Son Döneminde Tedavi

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMININ, SAĞLIK HİZMETLERİ KALİTESİNE VE ÇALIŞANLARIN PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİLERİ

Detaylı

UYUM EĞİTİMİ EĞİTİM MATERYALİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU UYUM EĞİTİMİ KAYNAK DOKÜMANI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİN

UYUM EĞİTİMİ EĞİTİM MATERYALİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU UYUM EĞİTİMİ KAYNAK DOKÜMANI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİN UYUM EĞİTİMİ EĞİTİM MATERYALİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU UYUM EĞİTİMİ KAYNAK DOKÜMANI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİN 2013 İçindekiler UYUM EĞİTİMİ EĞİTİM MATERYALİ... 0 İçindekiler...

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN BULGARİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ -EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN BULGARİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ -EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Bulgaristan Sağlık Sistemi 657 BULGARİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ -EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Kerim TOSUN Gökhan ABA Ersel ŞAHİN 658 Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık

Detaylı

TÜRKİYE de SAĞLIK HİZMETLERİ VE AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİ İLE KIYASLANMASI

TÜRKİYE de SAĞLIK HİZMETLERİ VE AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİ İLE KIYASLANMASI TÜRKİYE de SAĞLIK HİZMETLERİ VE AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİ İLE KIYASLANMASI Prof.Dr.Recep AKDUR Ankara, 1999 TÜRKİYE de SAĞLIK HİZMETLERİ ve AVRUPA TOPLULUĞU ÜLKELERİ İLE KIYASLANMASI Prof. Dr. Recep AKDUR

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN BEYAZ RUSYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN BEYAZ RUSYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Beyaz Rusya Sağlık Sistemi 461 BEYAZ RUSYA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Veli DEDE Mustafa DELEN Çağdaş BAŞ 462 Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık

Detaylı

İşte, amacı, kapsamı ve nasıl uygulanacağı elinizdeki kitapçıkla anlatılan Sağlıkta dönüşüm Programı böyle bir anlayışın ve kararlılığın adımıdır.

İşte, amacı, kapsamı ve nasıl uygulanacağı elinizdeki kitapçıkla anlatılan Sağlıkta dönüşüm Programı böyle bir anlayışın ve kararlılığın adımıdır. SUNUŞ AK Parti iktidarının ilk gününden beri, bir hususun altını ısrarla çizmekteyiz. Bu husus, Türkiye fotoğrafının tamamına bakma anlayışımızdır. Biz fotoğrafın tamamına bakarak, Türkiye nin problemlerini

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN KAZAKİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN KAZAKİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Kazakistan Sağlık Sistemi 1567. KAZAKİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Öztürk ARSLAN Tayfun PAK Hakan AYGÜN Süleyman ÖZTÜRK Kadir BÜTÜN 1568 Ülkelerin

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN MAKEDONYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN MAKEDONYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Makedonya Sağlık Sistemi 1881 MAKEDONYA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Mürsel BATGA Sinan BULUT Ahmet ŞİMŞEK 1882 Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık

Detaylı

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi

Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi Türk Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi 2009/2010 TR European Commission 1. Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Bilgiler ve Eğilimler... 8 1.1. Tarihsel Görünüm... 8 1.1.1. Siyasal ve Sosyal Gelişmeler... 8 1.1.2.

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN GÜRCİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN GÜRCİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Gürcistan Sağlık Sistemi 1073 GÜRCİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Endam AKSU Habibe KILINÇ Erdem UZUNER Hüseyin GÜNSELİ Pınar YENİCELİ 1074

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Sistemi 1687 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Serkan KESKİN Safinaz GÜZEL Avni

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN ARNAVUTLUK SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN. ARAŞTIRMA GRUBU Kayhan KÖSA Zafer ZÖNGÜR

A.ERDAL SARGUTAN ARNAVUTLUK SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN. ARAŞTIRMA GRUBU Kayhan KÖSA Zafer ZÖNGÜR Arnavutluk Sağlık Sistemi 279 ARNAVUTLUK SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Kayhan KÖSA Zafer ZÖNGÜR 280. Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık Sistemleri

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN SLOVAKYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN SLOVAKYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Slovakya Sağlık Sistemi 2383 SLOVAKYA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Erdener BATAR Huriye KOLAK Necip TOPSAKAL Serhat BALUN 2384 Ülkelerin Karşılaştırmalı

Detaylı

ÖZEL HASTANELER ARAŞTIRMASI

ÖZEL HASTANELER ARAŞTIRMASI İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO : 2000-26 ÖZEL HASTANELER ARAŞTIRMASI Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri HAZIRLAYAN Prof.Dr. Metin YEREBAKAN Ağustos 2000 Bu eserin tüm telif haklan İstanbul Ticaret

Detaylı

Türkiye de Tütün Kontrolü Politikaları

Türkiye de Tütün Kontrolü Politikaları Türkiye de Tütün Kontrolü Politikaları Yazarlar Nazmi Bilir Banu Çakır Elif Dağlı Toker Ergüder Zeynep Önder ÖZET Bu rapor, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Bloomberg Tütünle Mücadele Küresel Girişimi

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN ALMANYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN ALMANYA SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Almanya Sağlık Sistemi 139 ALMANYA SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Erman KAYA Aydın YILMAZ Emrah KEKLİK Ahmet DEMEZ 140 Ülkelerin Karşılaştırmalı

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN MACARİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN MACARİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Macaristan Sağlık Sistemi. 1845 MACARİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Eshabil AKPINAR Emrah ÖZTEPE Mahmut YAŞAR Ömer KÖSE Yasin ORUN 1846 Ülkelerin

Detaylı

Evli ve dört çocuk babasıdır. Kendisine ait http://www.mehmetatasever.com adresli kişisel internet sitesi bulunmaktadır.

Evli ve dört çocuk babasıdır. Kendisine ait http://www.mehmetatasever.com adresli kişisel internet sitesi bulunmaktadır. Yazar Hakkında Mehmet Atasever: Eğitim hayatına doğum yeri olan Erzurum da başlayıp, yüksek lisans eğitimini; Atatürk Üniversitesi, üretim yönetim ve pazarlama alanında tamamladı. Doktora eğitimine ise

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN GÜNEY KORE SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN GÜNEY KORE SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Güney Kore Sağlık Sistemi 1051 GÜNEY KORE SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Yasemin YARAŞ Shirin GHAHRAMANI Ramazan ÖZER 1052 Ülkelerin Karşılaştırmalı

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN KIRGIZİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN KIRGIZİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Kırgızistan Sağlık Sistemi. 1627 KIRGIZİSTAN SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Özlem KARA Ebru KURU Hatice BULUT Gülistan ŞANAL Seyhan GÜNAYDIN 1628

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN TUNUS SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN TUNUS SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Tunus Sağlık Sistemi 2643 TUNUS SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Ahmet GÜNGÖR Erdal TOK Hasan Hüseyin AYDOĞMUŞ 2644 Ülkelerin Karşılaştırmalı Sağlık

Detaylı

Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları Öncesi Türk Sağlık Sistemine Genel Bakış

Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları Öncesi Türk Sağlık Sistemine Genel Bakış ISBN 978-975-590-282-1 OECD Sağlık Sistemi İncelemeleri Türkiye OECD VE IBRD/DÜNYA BANKASI 2008 Bölüm 1 Yakın Tarihte Yapılan Sağlık Reformları Öncesi Türk Sağlık Sistemine Genel Bakış 19 Türk Sağlık Sistemi

Detaylı

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU

DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU TÜRKİYE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI İÇ KAPAK DEĞERLENDİRME RAPORU (2003-2010) Prof. Dr. Recep AKDAĞ 1 2 Editör Prof. Dr. Recep AKDAĞ İçindekiler SUNUŞ... 9 ÖNSÖZ... 11 AÇIKLAMALAR... 13 GİRİŞ... 15 DÜNDEN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA 2007 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAĞLIK HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU, ÖZELLİKLERİ VE ÖRGÜTLENMESİ I. 1. Sağlık Hizmetleri I. 2. Türkiye de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi I. 3.

Detaylı

A.ERDAL SARGUTAN LÜKSEMBURG SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN

A.ERDAL SARGUTAN LÜKSEMBURG SAĞLIK SİSTEMİ. ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN Lüksemburg Sağlık Sistemi 1813 LÜKSEMBURG SAĞLIK SİSTEMİ ARAŞTIRMA YÖNETİCİSİ - EDİTÖR Doç. Dr. A. Erdal SARGUTAN ARAŞTIRMA GRUBU Ümit ÇIRAKLI Bilal AKSÖZ Umut BEYLİK Erol GÜRAN Mesut NACAR 1814 Ülkelerin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİK PLAN 2013-2017 ARALIK - 2012 BAKAN SUNUŞU İnsan Önce İnsan Eşref-i mahlûkat insan Bu düstur ile yola çıktık. Rehberimiz İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir.

Detaylı