P990i. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "P990i. This is the Internet version of the user guide. Print only for private use."

Transkript

1 P990i Kullanõcõ Kõlavuzu

2 İçindekiler Hoşgeldiniz... 9 Telefonunuzu tanõma Paket Genel bakõş Telefonunuzu kullanmadan önce İlk başlatma Telefonu açma ve kapama Kapak kapalõ Kapak açõk Kapak çõkartõlmõş Telefon defteri girişlerini aktarma Gezinti Uygulamalarõ bulma Uygulamalarõ kullanma Görev yöneticisi Tuş takõmõ ve klavye işlevleri Durum çubuğu simgeleri Memory Stick PRO Duo Telefonla birlikte verilen aksesuarlarõ takma.. 23 Yazõlõmõ güncelleme Genel işlevler Metin girişi Metin girişi (kapak kapalõyken) Metin girişi (kapak açõkken) Kilitler Ses Telefonlar arasõ veri transferi Telefon Çağrõ yapma Çağrõ alma İki ve daha fazla çağrõ işlemleri Çağrõ dökümü Diğer özellikler Video telefon Demo modu Video çağrõsõ yapma Video çağrõsõ alma Video çağrõsõ seçenekleri Mesajlar Kullanmadan önce Klasörler İçindekiler P990i

3 SMS MMS Mesajlar hakkõnda daha fazla bilgi Kamera Resim ve video klipler çekme Resim ve klipleri görüntüleme Ayarlarõ değiştirme Rehber Rehber'i kullanma Kayõtlar oluşturma ve düzenleme Kayõtlarõ yönetme Takvim Takvim girişleri oluşturma Takvim girişlerini yönetme Ayarlar Web Sayfalarla çalõşma Ayarlar menüsü Görünümler menüsü Tarayõcõyõ yapõlandõrma RSS beslemeleri RSS beslemelerine abone olma Haberleri okuma Beslemeleri güncelleme Ayarlar Medya oynatõcõ Müzik Video FM radyo Online PlayNow Resim galerisi ve Resim düzenleyici Resim galerisi Resim düzenleyici Kartvizit tarayõcõ Kartlarõ tarama Ses kaydedici Kaydetme Dinleme Ses kayõtlarõnõ yönetme Tercihler MusicDJ P990i İçindekiler 3

4 Oyunlar Quickoffice ve Pdf Quickoffice Pdf Notlar ve Görevler Notlar Görevler Hesap makinesi ve Dönüştürücü Hesap makinesi Dönüştürücü Saat, zamanlayõcõ ve kronometre Saat Zamanlayõcõ Kronometre Dosya ve uygulamalarõ yönetme Dosya yöneticisi Uygulamalarõ kurma Depo sihirbazõ PC Suite PC Suite'i bilgisayara yükleme Uygulama başlatõcõ Diğer cihazlara bağlanma Bluetooth kablosuz teknolojisi Kõzõlötesi portu USB Portu Kablosuz yerel ağ Bağlantõlar yöneticisi Bilgisayar modemi Senkronizasyon ve yedekleme Yerel senkronizasyon Verileri yedekleme Verileri geri yükleme Uzaktan senkronizasyon Internet, ve MMS'i kurma Hesaplarõ kurma Internet'i manuel kurma i manuel kurma MMS'i manuel kurma Denetim masasõ Çağrõ ayarlarõ Çağrõ kabulü Rehber'e ekle Çağrõ kartlarõ Bekleyen çağrõ İçindekiler P990i

5 Çağrõlarõ yönlendir Takip çağrõsõ Handsfree ayarlarõ SMS ile reddet Çağrõlarõ sõnõrla Numarayõ göster veya gizle TTY ayarlarõ Sesle kontrol Sesli posta ALS ayarlarõ Çağrõ sayacõ Bağlantõlar Bluetooth kablosuz teknolojisi Kõzõlötesi portu Internet hesaplarõ Cep telefonu şebekeleri USB Kablosuz yerel ağ Cihaz Arka õşõk Cihaz yönetimi Flight mode Cihaz düğmeleri Konum Numara formatlarõ Güç tasarrufu Ekran koruyucu Ses ve alarmlar Depo sihirbazõ Metin girişi Temalar Saat ve tarih Kullanõcõ selamõ Duvar kağõdõ Mesaj ayarlarõ Alan bilgisi hesaplarõ MMS hesaplarõ SMS WAP push Güvenlik Sertifika yöneticisi ve Java sertifikalarõ Kilitler MIDlet ayarlarõ VPN hesaplarõ Diğer Diski formatla Kur Dil seçimi P990i İçindekiler 5

6 Ana sõfõrlama Kurulum sihirbazõ Kaldõr Sorun giderme Önemli bilgiler Güvenli ve verimli kullanõm için esaslar Son Kullanõcõ Lisans Anlaşmasõ Sõnõrlõ Garanti Declaration of Conformity Teknik veriler Dizin İçindekiler P990i

7 Sony Ericsson P990i Kullanõcõ Kõlavuzu Bu Kullanõcõ Kõlavuzu Sony Ericsson Mobile Communications AB tarafõndan herhangi bir garanti olmaksõnõz basõlmõştõr. Yazõm hatalarõ, mevcut bilgilerin doğru olmamasõ veya programda ve/ veya ekipmanda yapõlmõş geliştirmeler nedeniyle bu Kullanõcõ Kõlavuzu'nda yapõlmasõ gereken değişiklikler, Sony Ericsson Mobile Communications AB tarafõndan bir bildirimde bulunulmaksõzõn herhangi bir zamanda uygulanabilir. Ancak bu değişiklikler Kullanõcõ Kõlavuzu'nun yeni baskõlarõna eklenecektir. Sony Ericsson Mobile Communications AB, Tüm haklarõ saklõdõr. Basõm numarasõ: TR/LZT R3A Bluetooth markasõ ve logolarõ, Bluetooth SIG, Inc.'e aittir ve bu markanõn Sony Ericsson tarafõndan her tür kullanõmõ lisanslõdõr. Wi-Fi, Wi-Fi Alliance şirketinin tescilli ticari markalarõdõr. Symbian ve Symbian-esaslõ işaret ve logolar, Symbian Limited şirketinin ticari markalarõdõr. Memory Stick, Memory Stick Duo ve Memory Stick PRO Duo,Sony şirketinin, ana şirketinin ve/veya bağlõ şirketlerin ticari markalarõdõr. PlayNow ve MusicDJ, Sony Corporation şirketinin ticari markalarõ veya tescilli ticari markalarõdõr. Beatnik, Beatnik, Inc. şirketinin ticari markasõdõr. Opera, Opera Software ASA şirketinin ticari markasõdõr. Quicksheet, Quickpoint, Quickoffice ve Quickword, Quickoffice, Inc. şirketinin ticari markalarõ veya tescilli ticari markalarõdõr. Adobe ve Acrobat, Adobe Systems Incorporated şirketinin A.B.D. ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarõ veya tescilli ticari markalarõdõr. Microsoft Outlook, Visual Basic, Windows ve PowerPoint, Microsoft Corporation şirketinin A.B.D. ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarõ veya tescilli ticari markalarõdõr. Apple, Apple Corporation, Inc. şirketinin ticari markasõdõr. Lotus Notes, International Business Machines Corporation şirketinin A.B.D. ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markasõdõr. Bu üründe telif hakkõ Beatnik, Inc. şirketine ait yazõlõm bulunmaktadõr. Java ve tüm Java tabanlõ ticari markalar ve logolar Amerika'da ve diğer ülkelerde Sun Microsystems, Inc. şirketinin ticari markalarõ veya kayõtlõ ticari markalarõdõr. Sun Java J2ME için son kullanõcõ lisans anlaşmasõ. 1. Sõnõrlamalar: Yazõlõm, telif haklarõ Sun şirketine ait gizlilik derecesi olan bilgilerdir ve tüm kopyalarõna ilişkin mülkiyet haklarõ Sun ve/veya lisans sahibi olanlara aittir. Müşteri Yazõlõm'õ değiştiremez, bileşenlerine ayõramaz, kodlarõnõ çözemez veya üzerinde ters mühendislik yapamaz. Yazõlõm, tüm olarak veya parçalar halinde kiralanamaz, devredilemez veya lisansõ başkasõna verilemez. 2. İhracat Yönetmelikleri: Yazõlõm ve teknik verileri, ilgili yönetmelikleri dahil olmak üzere A.B.D. İhracat İdaresi Kanunu'na tabidir ve diğer ülkelerdeki ithalat ve ihracat düzenlemelerine tabi olabilir. Müşteri, söz konusu yasal düzenlemelere kesinlikle uymayõ taahhüt ettiği gibi Yazõlõm'õ ihraç, geçici ithal veya ithal etmek için gereken izinlerin alõnmasõnõn kendi sorumluluğunda olduğunu teyit eder. Yazõlõm, (i) Küba, Irak, İran, Kuzey Kore, Libya, Sudan, Suriye'nin (bu P990i 7

8 liste zaman zaman yenilenebilir) veya A.B.D. tarafõndan mal ihracõna ambargo konulan ülkelerin vatandaşlarõ ve bu ülkelerde ikamet edenler tarafõndan, (ii) A.B.D. Maliye Bakanlõğõ'nõn Özel Olarak Belirtilmiş Ülkeler listesinde veya A.B.D. Ticaret Bakanlõğõ'nõn Sõnõrlama Tablosu'nda bulunan kişiler tarafõndan indirilemez ve de bu ülkelere ihraç edilemez veya bu ülkelere ihraç etmek üzere geçici ithal edilemez. 3. Sõnõrlõ Haklar: A.B.D. hükümeti tarafõndan kullanõmõ, çoğaltõlmasõ veya açõklanmasõ ilgili DFARS 252, (c) (1) (ii) ve FAR 52,227-19(c) (2) yönetmeliklerinde belirtilen Teknik Verilere ve Bilgisayar Yazõlõmõna İlişkin Haklar maddelerinde sõralanan sõnõrlamalara tabidir. Telif hakkõ SyncML initiative Ltd. ( ). Tüm haklarõ saklõdõr. Yazõlõmõn bazõ kõsõmlarõnõn telif hakkõ 1999, 2002 PacketVideo Corporation (USA) şirketine aittir. PacketVideo, pvplayer ve PacketVideo logosu, PacketVideo Corporation şirketinin ticari markalarõdõr. Tüm haklarõ saklõdõr. Burada bahsedilen diğer ürün ve şirket adlarõ, sahiplerinin ticari markalarõ olabilir. İşbu belgede açõklõkla belirtilmeyen haklar saklõdõr. Not Bu Kullanõcõ Kõlavuzu'ndaki servislerin bazõlarõnõ şebekelerin tümü desteklememektedir. Bu, GSM Uluslararasõ Acil Durum Arama Numarasõ 112 için de geçerlidir. Belirli bir servisi kullanõp kullanamayacağõnõz hakkõnda şüpheniz varsa, lütfen şebeke operatörünüze veya servis sağlayõcõnõza başvurun. 8 P990i

9 Hoşgeldiniz Sony Ericsson P990i, hepsi bir arada eğlence telefonu ve PDA cihazõnõ satõn aldõğõnõz için teşekkür ederiz. Kullanmaya başlamadan önce telefonunuzdan daha iyi performans almak ve kullanõm ömrünü uzatmak için lütfen bu talimatlarõ dikkatle okuyun. Kullanõcõ Kõlavuzu'nun Telefonunuzu tanõma bölümünde telefonunuzun ana işlevlerine, kõsayollara ve genel bilgilere hõzlõ bir genel bakõş bulunmaktadõr. Kullanõcõ belgelerinin tamamõ aşağõdakilerden oluşur: Hõzlõ Kõlavuz kullanõma başlamak için gerekli bilgiler. Kullanõcõ Kõlavuzu telefonunuza genel bakõş ve ayrõntõlõ ayar bilgileri. Telefondaki yardõm - telefonunuzun içinde kapak açõkken erişebileceğiniz yardõm metinleri vardõr. Uygulamalarõn çoğunda Yardõm'a uygulama menüsünden erişebilirsiniz. Bazõ diyaloglarõn, örneğin önemli ayarlarõn bulunduğu diyaloglarõn, kendi özel Yardõm metinleri bulunur. Yardõmõ görüntülemek için simgesine dokunun. Web Kõlavuzu Kullanõcõ Kõlavuzu'nun güncel sürümü Internet'te adresinde bulunur. Web Kõlavuzu'na erişmek için bilgisayarõnõzõ veya telefonunuzun tarayõcõsõnõ kullanõn. Bu simge, işlevin şebeke veya operatöre bağlõ olduğunu belirtir. Servis tüm ülkelerde veya siz dolaşõmdayken verilmiyor olabilir. Bilgi için lütfen operatörünüze başvurun. P990i Hoşgeldiniz 9

10 Telefonunuzu tanõma Paket C B A D A. Telefon B. Pil C. Şarj cihazõ D. Masaüstü standõ E. Stereo kulaklõk E N F G M I H L J K F. Bilek kayõşõ G. Yedek kalem H. Memory Stick adaptörü I. Kapak yedeği J. Kapak değiştirme araç takõmõ K. Sony Ericsson PC Suite CD'si (kullanõcõ belgelerinin içinde) L. Kullanõcõ belgeleri M. USB kablosu N. Memory Stick yuvasõna takõlõ halde Memory Stick PRO Duo. Memory Stick'te Dene ve Al uygulamalarõ bulunur. Paketinizde yukarõda listelenenlerden herhangi biri yoksa, lütfen ürünü satõn aldõğõnõz bayiye başvurun. Not: Telefonunuzu kullanabilmeniz için SIM kartõnõzõ takmanõz ve pili takõp şarj etmeniz gerekir. SIM kartõ takõp çõkartmadan önce daima telefonu şarjdan çekin. 10 Telefonunuzu tanõma P990i

11 Genel bakõş D C B A A. Açma/Kapama düğmesi B. Video çağrõlarõ için kamera C. Ekran D. Tuş takõmlõ kapak E. Kamera düğmesi F. Memory Stick yuvasõ G. Internet düğmesi H. Kõzõlötesi portu E H F G I. Kamera lensi kapağõ J J. Kamera lensi K K. İlave anten konnektörü L. Hoparlör M. Fotoğraf õşõğõ L M N. Aksesuar ve şarj cihazõ konnektörü O. Mikrofon P. Tuş ve dokunmatik ekran kilidi sürgüsü Q. Geri düğmesi N R. Jog Dial S. Medya oynatõcõ düğmesi T. Kalem I O T S R Q P P990i Telefonunuzu tanõma 11

12 Telefonunuzu kullanmadan önce SIM kart SIM kartõnõzõ bir şebeke operatörüne abone olduğunuzda alõrsõnõz. SIM kartta telefon numaranõz, aboneliğinize dahil servisler, telefon rehberi ve diğer bilgileriniz bulunur. Telefonu ilk açõşõnõzda SIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. Takõlõysa pili çõkarõn ve SIM kartõ, SIM kart tutucuya yerleştirin. Pil Pil kapağõnõ açmak için kapağõn üst kõsmõna hafifçe bastõrõn ve kapağõ telefonun altõna doğru kaydõrõn. Pili yerleştirip kapağõ kapatõn. Telefonu ilk kullanõşõnõzdan önce, pili en az dört saat şarj edin. Pil yeniyse veya şarjõ tamamen bitmişse, ekranda pil simgesinin belirmesi 30 dakika kadar sürebilir. Pili şarj etme Gösterge õşõğõ kõrmõzõ yanõp söndüğünde pili şarj etmeniz gerekir. Pilin zayõfladõğõ ekranda beliren bir mesaj ve uyarõ sinyaliyle de belirtilir. Pilin takõlõ olduğundan eminseniz, şarj cihazõnõ telefona, sonra da elektriğe takõn. Gösterge õşõğõ sürekli yeşil yanmaya başlayõp pil simgesi doluyu gösterdiğinde pil şarj edilmiş olur. 12 Telefonunuzu tanõma P990i

13 Bakõm talimatlarõ Lütfen telefonunuzu özenli kullanõn ve aşağõdaki önerilere uyun: Ekranõ temizlerken nemli bir bez kullanõn. Ekrana dokunmak için yalnõzca telefonun kalemini kullanõn. Ayrõntõlõ bakõm talimatlarõ için bkz. Ürünü güvenli kullanmak için öneriler (cep telefonu, pil, şarj ünitesi ve diğer aksesuarlar), sayfa 143. İlk başlatma Lütfen telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce şu bölümü okuyun: Güvenli ve verimli kullanõm için esaslar, sayfa 143. Telefonunuzu açmak için kapağõ kapalõ tutarak Açma/ Kapama düğmesine basõn. Güç menüsü açõldõğõnda Telefonu aç'õ seçin. Dili seçmeniz istenecektir. Dil seçimi ve diğer dilleri yükleme hakkõnda daha fazla bilgi için bkz. Dil seçimi, sayfa 137. Telefonu ilk açõşõnõzda Kurulum sihirbazõ'nõ çalõştõrabilirsiniz. Kapağõ açõn ve talimatlarõ izleyin. Telefonu açma ve kapama Normal çalõştõrma Telefonu açtõğõnõzda, Telefonu aç ve Flight mode arasõnda seçim yapanõz istenecektir. Normal çalõştõrmak için Telefonu aç'õ seçin. Telefonunuzu kapamak için Açma/Kapama düğmesine basõn ve Kapat'õ seçin. Flight mode Flight mode'u seçerseniz, telefonun telsiz işlevleri ve FM radyo kapatõlõr, ancak ajanda uygulamalarõnõ ve kablosuz yerel ağ bağlantõsõyla çalõşabilen uygulamalarõ kullanabilirsiniz. Not: Kablosuz yerel ağõ Flight mode'da kullanmak isterseniz, kablosuz yerel ağ Flight mode'da varsayõlan olarak devre dõşõ bõrakõldõğõndan Flight mode'u kablosuz yerel ağõ seçmeden önce etkinleştirdiğinizden emin olun. Hastane ve uçaklar gibi cep telefonu kullanõmõnõn yasak olduğu yerlerde Flight mode'u kullanõn. Bkz. Flight mode, sayfa 128. P990i Telefonunuzu tanõma 13

14 Kapak kapalõ Tuş takõmlõ kapak kapalõyken, telefonunuz normal cep telefonlarõ gibi kullanõlõr. Arayacağõnõz numarayõ girmek için tuş takõmõnõ, gezinmek için de Jog Dial'õ kullanõrsõnõz. Bkz. Gezinti, sayfa 15. Ekran alanlarõ Kapak kapalõyken, ekran dokunmatik değildir. Ekran aşağõdaki alanlardan oluşur: A. Durum simgelerinin A bulunduğu Durum çubuğu. B Notlar B. Uygulama adõ çubuğu. C C. Uygulama alanõ. D. Seçim tuşu çubuğu. Diğer menüsünde birçok seçenek bulunur. E. Bağlam çubuğu. D Yeni Diğer Kapak açõk Daha fazla uygulamaya erişmek ve etkin tüm uygulamalarda çalõşmak için kapağõ açabilirsiniz. E Kapak açõkken, dokunmatik ekranõn tamamõ ortaya çõkar ve klavyeyi kullanabilirsiniz. Menü ve listelerde gezinmek için bkz. Gezinti, sayfa 15. Ekran alanlarõ Kapak açõkken, ekran dokunmatiktir. Ekran değişik amaçlar için kullanõlan çeşitli alanlardan oluşur. Ekran alanlarõ ve terimlerden bazõlarõ aşağõdaki resimde gösterilmektedir: A. Uygulama A Notlar F menüsünün bulunduğu B Uygulama adõ çubuğu. B. Uygulama alanõ. C. Durum simgelerinin ve durum Kaydet İptal C çubuğu menüsünün bulunduğu Durum çubuğu. D. Seçim tuşu çubuğu. E. Düğme çubuğu F. Sekmelerin bulunduğu Bağlam çubuğu. E D 14 Telefonunuzu tanõma P990i

15 Kapağõ kapatma Bir uygulama çalõşõrken kapağõ kapatõrsanõz, genelde uygulama kapatõlõr ve veriler kaydedilir. Bu duruma istisnalar, kapak kapatõldõğõnda da çalõşmaya devam eden sesli/video telefon çağrõlarõ, veri oturumlarõ ve multimedya uygulamalarõyla birkaç diğer uygulamadõr. Kapak çõkartõlmõş Ajanda uygulamalarõna daha kolay erişmek için kapak çõkarõlabilir. Kapak çõkarõldõğõnda, telefonunuzun kapak açõkken çalõştõğõ gibi çalõşõr. Not: Telefonunuza hasar vermekten kaçõnmak için kapağõ çõkarmadan telefonu kapatõn. Kapağõ çõkarmak ve takmak için ayrõ talimat belgelerine bakõn. Not: Sony Ericsson kaybolan parçalar için veya ürünün sökülmesi veya modifikasyonundan doğan ürün bozukluklarõndan sorumlu tutulamaz. Telefon defteri girişlerini aktarma Rehber kayõtlarõnõ telefonunuza birkaç yolla aktarabilirsiniz: SIM kartõnõzda kayõtlõ telefon defteri girişlerini kopyalayõn. Bkz. Kayõtlarõ Rehber'den SIM karta ve SIM karttan Rehber'e kopyalama, sayfa 60. Senkronizasyon işlevini kullanarak bilgisayar uygulamalarõndaki telefon defteri girişlerini aktarõn. Bkz. Senkronizasyon ve yedekleme, sayfa 103. Bir diğer telefondaki telefon defteri girişlerini, örneğin Bluetooth kablosuz teknolojisiyle, õşõnlayõn. Bkz. Diğer cihazlara bağlanma, sayfa 100. Gezinti Farklõ yollarla menüde gezinebilir ve seçim yapabilirsiniz. Kapak kapalõyken, Jog Dial'õ, Geri düğmesini veya Geri tuşunu, Gezinti tuşunu ve Seçim tuşlarõnõ kullanabilirsiniz. Kapak açõkken, Jog Dial'õ, Geri düğmesini ve kalemi kullanabilirsiniz. Telefonun ayrõca, kalemle ekrana yazmanõza olanak veren el yazõsõ tanõma özelliği vardõr. P990i Telefonunuzu tanõma 15

16 Jog Dial Listeleri yukarõ aşağõ kaydõrmak, ses düzeyini ayarlamak ve multimedya Yukarı mesajlarõnda ileri geri gitmek için Jog Dial'õ kullanõn. İçeri Vurgulu öğeyi seçmek için Jog Dial'a basõn. Aşağı Geri düğmesi Geri düğmesi telefonun sol tarafõndadõr ve kapaktaki Geri tuşuyla aynõ işlevlere sahiptir; bkz. Tuş takõmõ işlevleri, sayfa 19. Kapaktaki tuşlar Kapaktaki gezinti tuşlarõ kapak kapalõyken kullanõlabilir. Bkz. Tuş takõmõ işlevleri, sayfa 19. Kalem Kalem kapak açõkken kullanõlabilir. Gezinmek ve seçim yapmak için kalemle ekrana dokunun. Ekrana sõğmayan multimedya resimleri üzerinde gezinmek için de kalemi kullanabilirsiniz. Uygulamalarõ bulma Etkinlik menüsü Telefonunuzu her açõşõnõzda Etkinlik menüsü görüntülenir. Bu menü, kapak açõk veya kapalõyken, çeşitli görevleri yapmanõn başlangõç noktasõdõr. Etkinlik menüsü operatöre bağlõdõr ve Hõzlõ Kõlavuz'da açõklanmaktadõr. Bekleme görünümü Bekleme görünümü Etkinlik menüsünün ilk görünümüdür ve açõk bir uygulama olmadõğõnda görüntülenir. Bekleme görünümündeki kõsayollarõ kullanarak sõk kullanõlan uygulamalarõn çoğuna doğrudan erişebilirsiniz. Ayrõca, kõsayolunu seçerek tüm uygulamalarõn bulunduğu Ana menü'ye gidebilirsiniz. Durum çubuğu Durum çubuğunda geçerli ayar ve etkinliklerinizin durumunu gösteren bir takõm simgeler bulunur. Bkz. Durum çubuğu simgeleri, sayfa 21. Durum çubuğu menüsünü seçerseniz, durum çubuğunda gösterilmeyen çeşitli uygulamalara erişebilirsiniz. Durum çubuğu menüsünden ayrõca, 16 Telefonunuzu tanõma P990i

17 Bağlantõlar ayarlarõna ve kõsayolu gözükmediğinde bazõ uygulamalara erişebilirsiniz. Ana menü Telefondaki uygulamalarõn tümünü, liste ve simge görünümlerine sahip Ana menü'de bulabilirsiniz. Uygulamalar yandaki genel bakõşta gösterildiği gibi çeşitli klasörlerin altõnda sõnõflandõrõlmõştõr. Mesajlar Medya oynatıcı Telefon Takvim Rehber Multimedya Eğlence P990i Telefonunuzu tanõma 17 Ofis Araçlar Radyo Müzik Video Online Telefon Çağrı dökümü Video telefon Hızlı kayıtlar Kamera Web RSS beslemeleri TM PlayNow Resim galerisi Ses kaydedici MusicDJ TM QuadraPop Vijay Singh Pro Golf 2005 Demo Quickoffice Pdf Notlar Görevler Kartvizit tarayıcı Denetim masası Dosya yöneticisi Bağlantılar yöneticisi Uzaktan senkr Hesap makinesi Dönüştürücü Kronometre Saat Zamanlayıcı

18 Uygulamalarõ kullanma Uygulamalarõ başlatma Diğer menüsünde aşağõdaki seçenekler bulunur: Kapak açõkken istediğiniz uygulamayõ vurgulamak için Jog Dial'õ döndürün. Uygulamayõ başlatmak için Jog Dial'a basõn veya uygulamanõn adõna/simgesine dokunun. Kapak kapalõyken istediğiniz uygulamayõ vurgulamak için Jog Dial'õ döndürün ya da veya tuşuna basõn. Uygulamayõ başlatmak için Jog Dial'a veya tuşuna basõn. Uygulamalarõ terk etme Uygulamalarõ terk etmenin iki yolu vardõr: Geri tuşunu veya Geri düğmesini kullanarak uygulamayõ kapatõn. Tüm veriler kaydedilir. Uygulamayõ bir sonraki açõşõnõzda, uygulama ana görünümünde açõlõr. Uygulamayõ açõk bõrakõn ve Görev yöneticisi'ni kullanarak bir diğer uygulamaya geçin; bkz. Görev yöneticisi, sayfa 18. Uygulamaya geri döndüğünüzde, bõraktõğõnõz ekrandan devam edersiniz. Uygulamalarõ kapatma Kapak açõkken uygulamanõn ana görünümünde simgesine dokunun veya telefonun yanõndaki düğmesine basõn. Kapak kapalõyken uygulamanõn ana görünümünde tuş takõmõndaki tuşuna veya düğmesine basõn. Görev yöneticisi Görev yöneticisi bir uygulamadan diğerine geçmenize yardõmcõ olur. Bir uygulamayõ kapatmak yerine Görev yöneticisi ile terk ederseniz, uygulamaya geri döndüğünüzde kaldõğõnõz ekrandan devam edebilirsiniz. Bu, örneğin bir uygulamadan diğerine kesme ve yapõştõrma yaptõğõnõzda çok faydalõdõr. Görev yöneticisi'ni açmak için: Kapak açõkken durum çubuğunda simgesine dokunun. Kapak kapalõyken Diğer tuşunu basõlõ tutun. Kapak açõkken, Son kullanõlan sekmesini seçin. Burada son kullandõğõnõz uygulamalara geçebilir veya yeni bir uygulama açmak için Ana menü'yü seçebilirsiniz. Devam eden çağrõlarõn tümüne de doğrudan geçebilirsiniz. Listedeki uygulamalardan birine geçmek 18 Telefonunuzu tanõma P990i

19 için uygulamaya dokunun veya uygulamayõ vurgulayõp Geç'i seçin. Bu seçenekleri kapak kapalõyken de kullanabilirsiniz. Kapak açõkken, gelişmiş bazõ özelliklerin bulunduğu Açõk sekmesine de erişebilirsiniz. Bu sekmede açõk tüm uygulamalarõn yanõ sõra kapalõ ama bellek kullanan uygulamalarõn listesi de bulunur. Uygulamalarõ kapatmak ve kullandõklarõ belleği serbest bõrakmak için uygulamayõ vurgulayõn ve Bitir'i seçin. Görev yöneticisi menüsünden, listedeki uygulamalarõ tarih, boyut veya adlarõna göre sõralayabilirsiniz. Tuş takõmõ ve klavye işlevleri Tuş takõmõ işlevleri Gezinti tuşu İstediğiniz yönde gitmek için yukarõ, aşağõ, sağ veya sol gezinti tuşuna basõn. Örneğin, sağdaki sekmeyi açmak için sağ gezinti tuşuna basõn. Tuşun hemen üzerinde beliren komutu gerçekleştirmek veya vurgulu öğeyi seçmek için tuşun ortasõna basõn. a/a Bu Kullanõcõ Kõlavuzu'nda, örneğin yukarõ gezinti tuşuna basõlmasõ gerektiği anlamõna gelir. Seçim tuşu Bu iki tuş, tuşlarõn hemen üzerinde beliren ve uygulamaya bağlõ olarak değişen komutlarõ gerçekleştirir. Görev yöneticisi'ne gitmek için sağ seçim tuşunu basõlõ tutun. Geri tuşu Önceki ekran veya menüye geri dönün. Diyaloğu kapatõn. Arayan kişiye meşgul sinyali gönderin. Geri tuşu çağrõyõ bitirmez. Bekleme görünümüne geri dönmek için basõlõ tutun. Sil tuşu Karakter ve numaralarõ teker teker silin. Sözcüklerin tamamõnõ silmek için basõlõ tutun. Örneğin, Rehber ve Takvim'deki girişi silin. Çağrõ sõrasõnda mikrofonu kapatmak için basõlõ tutun. Gelen çağrõ sõrasõnda zil sesini kapatõn. Yõldõz * karakterini girin. P990i Telefonunuzu tanõma 19

20 - Farklõ giriş türleri (Abc, ABC...) arasõnda geçiş yapmak için basõn. Tahmini metin ve Düz metin girişi arasõnda geçiş yapmak için basõlõ tutun Kare # karakterini girin. Metin girişi sõrasõnda simge seçimi tablosunu açmak için basõlõ tutun. PIN ve güvenlik kodlarõnõn girişini sonlandõrõn. SIM kart girişini alõn. Bellek konumunun numarasõnõ (1-999) girin ve tuşuna basõn. Telefon bekleme görünümündeyken, telefonu sessiz moda almak için basõlõ tutun. Sayõsal tuşlar Numaralarõ girin. İlişkili karakterleri girin veya ilişkili işlevleri gerçekleştirin. Sesli posta kutunuzu aramak için 1 tuşunu basõlõ tutun. Rehber'i açmak için 2-9 ile arasõndaki tuşlarõndan birini basõlõ tutun. 2 a harfine en yakõn girişi ve 9 w harfine en yakõn girişi vurgular. Klavye işlevleri Kapak açõkken, klavye tuşlarõndan bazõlarõnõ yalnõzca metin girişinde değil, tüm uygulamalarda kullanabilirsiniz. veya Hõzlõ arama yapmak üzere sanal tuş takõmõnõ açmak için basõlõ tutun. Uygulamanõn içinde gezinmek için ok tuşlarõnõ kullanõn. Ok tuşlarõna basarak, örneğin: Sonraki veya önceki sekmeye geçin. Rehber kaydõnõn diğer telefon numaralarõna geçin. Örneğin listelerde yukarõ ve aşağõ gitmek için ALT + ok tuşuna basõn. + Açõk uygulamada uygulama menüsünü açmak için ALT + Shift/Caps tuşuna basõn. Bekleme görünümünde, karakter tuşlarõndan herhangi birini basõlõ tutarsanõz, Rehber listesi açõlõr ve kayõtlar, o karakterle başlayanlardan itibaren sõralanõr. 20 Telefonunuzu tanõma P990i

21 Durum çubuğu simgeleri Durum çubuğunda beliren simgelerin bazõlarõ aşağõda listelenmiştir. Kapak açõkken, daha fazla bilgi almak veya uygulamalarõ başlatmak için simgelere dokunabilirsiniz. Simge İşlevi 3G kullanõlabilir Pil gücü Bluetooth kulaklõk bağlõ Bluetooth açõk Geçerli hat seçimi (SIM kart İkili Hat Servisi'ne açõkken) Tüm çağrõlarõ yönlendir bildirimi bildirimi Flight mode Kõzõlötesi açõk Internet bağlantõsõ etkin (veri transferi yapõldõğõnda yanõp söner) Simge İşlevi Cevapsõz çağrõ bildirimi MMS bildirimi Mikrofon sesi kõsõk Tahmini metin etkin Zil sesi düzeyi kapalõ Sinyal gücü, paket veri bağlantõsõ kullanõlabilir Sessiz modu SMS bildirimi SMS kapasitesi dolu Hoparlör etkin Durum çubuğu menüsü Görev yöneticisi Kablosuz yerel ağ etkin Sesli posta bildirimi Tuş kilidi etkin P990i Telefonunuzu tanõma 21

22 Memory Stick PRO Duo Telefonunuzla birlikte verilen Memory Stick PRO Duo, iş ve eğlence amaçlõ pek çok değişik Dene ve Al uygulamasõnõ barõndõrõr. Uygulamalarla birlikte bunlarõ nasõl satõn alabileceğinize ilişkin bilgiler de bulunur. Yer açmak için Memory Stick'e önceden yüklenmiş uygulamalarõ kaldõrabilirsiniz. Memory Stick resimler, müzik parçalarõ, uygulamalar ve belgelerinizi saklamaya uygun, ilave depo alanõdõr. Memory Stick'i takmak için Memory Stick yuvasõnõn kapağõnõ açõn ve Memory Stick'i yuvaya yerleştirin. Çõkarmak için Memory Stick'i önce kenarõndan içeri doğru bastõrõn, sonra da dõşarõ doğru çekin. Önemli: "Meşgul" bir Memory Stick'i çõkarmayõn. Bu telefonun kilitlenmesine veya Memory Stick'te sistem dosyalarõnõn bozulmasõna neden olabilir. Memory Stick'i yeniden adlandõrabilir veya formatlayabilirsiniz. Ayrõca, Memory Stick'e ve Memory Stick'ten kopyaladõğõnõz verileri organize edebilirsiniz. Bkz. Dosya yöneticisi, sayfa 97. Memory Stick adaptörü Telefonunuzda Memory Stick'in daha kõsa modelleri olan Memory Stick Duo ve Memory Stick PRO Duo kullanõlõr. Memory Stick'inizi normal Memory Stick yuvasõna sahip bir cihaza takmak için Memory Stick adaptörünü kullanõn. 22 Telefonunuzu tanõma P990i

23 Telefonla birlikte verilen aksesuarlarõ takma A B D C A. Şarj cihazõnõ ve diğer aksesuarlarõ telefonun altõna takõn. B. Seyahat şarj cihazõnõ masaüstü standõna veya telefonun altõna takõn. C. Masaüstü standõnõ bilgisayardaki USB konnektörlerinden birine takõn. D. Araç kiti antenini telefonun arkasõndaki anten konnektörüne takõn. İpucu Anten konnektörünü kaplayan plastik kapağõ çõkarmak için kalemi kullanabilirsiniz. Bilek kayõşõnõ bağlama Bilek kayõşõ, telefonun altõndaki konnektörün yanõndaki deliklerden geçirilerek bağlanõr P990i Telefonunuzu tanõma 23

24 Yazõlõmõ güncelleme Telefon yazõlõmõnõzõn geliştirilmiş bir sürümü çõktõğõnda, adresindeki Sony Ericsson Güncelleme Hizmeti'ni kullanarak telefonunuzu güncelleyebilirsiniz. Web sayfasõnda süreç boyunca sizi yönlendirecek talimatlar bulunur. Güncellemeyi çalõştõrmak için Internet bağlantõsõ olan bir PC gerekir. Ayrõca, Sony Ericsson PC Suite PC'ye yüklenmiş ve telefonunuz ile PC arasõnda USB bağlantõsõ kurulmuş olmalõdõr. Genel işlevler Gönder Randevu, kayõt ve resim gibi nesneleri birçok uygulamadan transfer edebilirsiniz. Aşağõdaki transfer seçenekleri için uygulama menülerinde Gönder'i kullanõn. SMS MMS Kõzõlötesi Bluetooth Zum Uygulamalarõn çoğunda uygulama menüsünde Zum'u seçebilirsiniz. Bu seçenek resimlerinize zumlamanõza ve ekrandaki yazõlarõn boyutunu değiştirmenize olanak verir. Zumla resim ve yazõlarõ Küçük, Orta veya Büyük yapabilirsiniz. Telefonda yardõm Telefonun içinde kapak açõkken erişebileceğiniz yardõm metinleri vardõr. Uygulamalarõn çoğunda Yardõm'a uygulama menüsünden erişebilirsiniz. Bazõ diyaloglarõn, örneğin önemli ayarlarõn bulunduğu diyaloglarõn, kendi özel yardõm metinleri bulunur. Yardõmõ görüntülemek için sağ üst köşedeki simgesine dokunun. Bilgileri organize etme Klasör menüsünü kullanma Bazõ uygulamalarda, rehber kayõtlarõnõz, görev girişleriniz, not defteri girişleriniz veya RSS beslemeleri gibi bilgilerinizi organize etmek için klasörleri kullanabilirsiniz. Not: Bu uygulamalarõn kendi klasörleri bulunur. Bir uygulamada oluşturulan klasörler, bir başka uygulamada gözükmez. 24 Telefonunuzu tanõma P990i

25 A. Klasör menüsü Notlar A B. Tümü klasörü. Tüm notlar Seçildiğinde, tüm Not A Dosyasız B klasörlerdeki bütün Klasörleri düzenle girişler görüntülenir. C Not: Rehber'deki Tümü klasörü D seçildiğinde, SIM karttaki girişler görüntülenmez. C. Dosyasõz klasörü. Yeni Tüm uygulamalarõn Dosyasõz adõnda kendi varsayõlan klasörleri vardõr. Siz kendi klasörlerinizi oluşturmazsanõz, dosya ve öğeleriniz bu klasöre kaydedilir. D. Klasörleri düzenle. Klasörleri yeniden adlandõrmak veya silmek ya da yeni bir klasör eklemek için seçin. Yalnõzca kendi oluşturduğunuz klasörleri yeniden adlandõrabilir veya silebilirsiniz. Bir klasör yalnõzca boşken silinebilir. Belli bir klasördeki girişleri görüntülemek için Klasör menüsünde o klasörü seçin. Yeni girişler, uygulamada etkin olan klasörde oluşturulur. Girişleri daha sonra bir diğer klasöre taşõyabilirsiniz. Multimedya dosyalarõnõzõ yönetme Medya dosyalarõnõzõ doğrudan kendi uygulamalarõnda organize edebilirsiniz. Medya klasörleri iki sekmede görüntülenir. A. Telefon belleği Resim galerisi sekmesi. B. Memory Stick A Kamera klasörü B sekmesi. Kartvizitler Uygulama menülerinde Clipart dosyalarõ Çerçeveler kopyalamak, Plane taşõmak, yeniden 09:01, 30/05/05 adlandõrmak ve silmek için işlevleri bulabilirsiniz. Dosyalarla çalõşõrken, tek bir klasördeki birden fazla dosyayõ seçebilirsiniz. Ayrõca klasörleri yeniden adlandõrabilir veya silebilir ya da yeni klasörler ekleyebilirsiniz. Dosyalarõnõzõ Dosya yöneticisi'nde yönetme Dosya yöneticisi'ni kullanarak hem telefon belleğindeki, hem de Memory Stick'teki medyalarõn içeriğini ve düzenini yönetebilirsiniz. Bkz. Dosya yöneticisi, sayfa 97. P990i Telefonunuzu tanõma 25

26 Metin girişi Telefonunuzda metin girmenin dört yolu vardõr: Kapak kapalõyken Tuş takõmõnõ kullanõn. Kapak açõkken Durum çubuğunda bulunan sanal klavyeyi kullanõn. Kalemi kullanarak doğrudan ekran üzerine yazõn. Ekranõn altõndaki klavyeyi kullanõn. Metin girişi (kapak kapalõyken) Kapak kapalõyken, metin girişi için klavyeyi kullanõrsõnõz. Metni düzenleme Kopyalama, yapõştõrma ve kesme gibi düzenleme işlevlerine erişmek veya bazõ durumlarda metni formatlamak (boyut, stil ve hizalama) için Diğer'i seçin. Metin seçenekleri (kapak kapalõyken) Metni düzenlerken Metin seçenekleri menüsünü açmak için Diğer > Metin seçenekleri'ni seçebilirsiniz: Simge ekle simge ve noktalama işaretleri tablosunu açõn. Bir öğeyi seçmek için gezinti tuşunu kullanõn. Not düğmesini basõlõ tutarak simge seçimi tablosunu açabilirsiniz. Giriş türü metin girişi türünü Aa (ilk harf büyük, gerisi küçük), a (tümü küçük harf), A (tümü büyük harf) ve 12 (yalnõzca numaralar) arasõnda değiştirin. a/a Not Giriş türünü düğmesine basarak da değiştirebilirsiniz. Oto büyük harf otomatik büyük harfi açõn veya kapatõn. Tahmini metin Tahmini metin (durum çubuğunda ) ve düz metin girişi arasõnda geçiş yapõn. Aşağõya bakõn. Tahmini metin seçildiğinde, aşağõdakileri de seçebilirsiniz: 1. Dil Tahmin sözlüğü için 1. dil seçimini değiştirin. 2. Dil Tahmin sözlüğü için 2. dil seçimini değiştirin. Sözcük heceleme kullanõcõ sözlüğüne eklenecek yeni sözcüğü yazõn. 26 Telefonunuzu tanõma P990i

27 Sözcüklerim kullanõcõ sözlüğüne bakõn. Sözlüğe sözcük ekleyebilir veya varolan sözcükleri düzenleyebilir veya silebilirsiniz. Sözcük önerileri sözcük önerileri listesini açõn veya kapatõn. Düz metin girişi Bir tuşa bastõğõnõzda, başlõk alanõnda o tuştaki farklõ karakterleri gösteren bir öndüzenleme kutusu belirir. Aynõ tuşa yeniden bastõğõnõzda, öndüzenleme kutusunda bir sonraki karaktere geçilir. Not: Üzerlerindeki numaralarõ girmek için tuşlarõ basõlõ tutabilirsiniz. tuşu, imlecin solundaki karakteri siler. Aynõ tuşu basõlõ tuttuğunuzda, önce birkaç karakter birden, sonra da sözcüklerin tamamõ silinir. Tahmini metin (kapak kapalõyken) Tahmini metin yöntemi, bastõğõnõz tuşlara göre en sõk kullanõlan sözcükleri tanõmak için iki dildeki sözlükleri kullanõr. Ayrõca, sözcüğün tüm harfler girilmeden tanõnmasõ için sözcük tamamlama ve sonraki sözcük tahmini yazõlõmlarõ kullanõlõr. Böylece, yazmak istediğiniz harf tuştaki ilk harf olmasa dahi, tuşlara tek bir kez basarak istediğiniz sözcüğü yazabilirsiniz. Aşağõdaki örnekte metnin nasõl yazõlacağõ gösterilmektedir. Tahmini metin kullanarak sözcük yazma 1. Örneğin, Mesajlar > Yeni mesaj yaz > SMS oluştur'u seçin. 2. Tomorrow sözcüğünü yazmak için 8 TUV tuşlarõna basõn. Metin girişi sõrasõnda, içinde sözcük adaylarõ olan bir öneri listesi sunulur. En sõk kullanõlan sözcük yazdõğõnõz yerde belirir ve aynõ zamanda öneri listesinde vurgulanõr. 3. Beliren istediğiniz sözcükse: Sözcüğü kabul etmek için tuşuna veya Jog Dial'a basõn. (Tahmini metin yöntemiyle Tomorrow sözcüğünü yazmak için tuşlara dört kez basmanõz yeterlidir.) Sözcüğü kabul edip bir boşluk girmek için tuşuna basõn. Beliren istediğiniz sözcük değilse: Diğer sözcük önerilerini görmek için Gezinti tuşu veya Jog Dial ile yukarõ veya aşağõ gidin. Sözcüğü kabul etmek için tuşuna basõn. İstediğiniz sözcüğü bulamazsanõz: P990i Telefonunuzu tanõma 27

28 Diğer > Metin seçenekleri > Sözcük heceleme'yi seçin Sözcüğü düz metin girişiyle yazõn ve tuşuna basõn. Sözcük kullanõcõ sözlüğünüze eklenir. Sözcüğü bir sonraki yazõşõnõzda, diğer sözcük önerileri arasõnda belirir. 4. Mesajõnõzõ yazmaya devam edin. 5. Nokta işareti girmek için tuşuna basõn. Diğer noktalama işaretlerini girmek için Gezinti tuşu veya Jog Dial ile gezinerek diğer simgeleri görüntüleyin. Metin girişi (kapak açõkken) Metni düzenleme Kopyalama, yapõştõrma ve kesme gibi düzenleme işlevlerine erişmek veya bazõ durumlarda metni formatlamak (boyut, stil ve hizalama) için uygulama menüsünü seçin. Kopyalama ve kesme Kopyalama veya kesme işlevini kullanabilmek için önce metni vurgulamanõz gerekir. Metni kalemle vurgulamak için kalemle metnin kenarõna bastõrõn, kõsa bir süre bekleyin ve kalemi kopyalamak veya kesmek istediğiniz metnin üzerinde sürükleyin. Metni klavyeyle vurgulamak için bkz. Metni vurgulama, sayfa 30. Metin seçenekleri (kapak açõkken) Birkaç istisna dõşõnda, kapak açõk olduğundaki metin seçenekleri, kapak kapalõ olduğundakilerle aynõdõr. Metni düzenlerken uygulama menüsündeki Metin seçenekleri'nde aşağõdaki seçenekler bulunur: Simge ekle simge ve noktalama işaretleri tablosunu açõn. Oto büyük harf otomatik büyük harfi açõn veya kapatõn. Tahmini metin Sözcük tamamlama ve Sonraki sözcük tahmini'ni etkinleştirin veya devre dõşõ bõrakõn (durum çubuğunda ). Tahmini metin seçildiğinde, aşağõdakileri de seçebilirsiniz: 1. Dil Tahmin sözlüğü için 1. dil seçimini değiştirin. 2. Dil Tahmin sözlüğü için 2. dil seçimini değiştirin. Sözcüklerim kullanõcõ sözlüğüne bakõn. Sözlüğe sözcük ekleyebilir veya varolan sözcükleri düzenleyebilir veya silebilirsiniz. 28 Telefonunuzu tanõma P990i

29 Klavye Kapak açõkken, metin girişi ve gezinti için klavyeyi kullanabilirsiniz. Bir tuşa bastõğõnõzda, o tuşla ilişkilendirilmiş başka karakterler varsa, bunlar başlõk alanõndaki öndüzenleme kutusunda görüntülenir: Aynõ tuşa yeniden bastõğõnõzda, öndüzenleme kutusunda bir sonraki karaktere geçilir. Öndüzenleme kutusu siz tuşa basmayõ bõrakana dek ekranda kalõr. Tuşa basmayõ bõraktõğõnõzda vurgulu karakter seçilir. İmlecin solundaki karakteri veya boşluğu silmek için tuşuna basõn. Birkaç karakteri, sonra da tüm sözcükleri silmek için tuşunu basõlõ tutun. İmlecin sağõna boşluk karakteri girmek için tuşuna basõn. Giriş türünü değiştirme Metin girişi türünüzü aşağõdaki listede anlatõldõğõ biçimde değiştirebilirsiniz. Durum çubuğunda, seçilen giriş türünü gösteren simgeler görüntülenir. Aa İlk harf büyük Örneğin, büyük E yazmak için önce bir kez tuşuna, sonra da E tuşuna basõn. Daha sonra bastõğõnõz tuşlar ekranda küçük harfle belirir. A Tüm harfler büyük Büyük harf kilidi için tuşuna iki kez basõn. Daha sonra bastõğõnõz tuşlar, tuşuna yeniden basõlõp Büyük harf kilidi kaldõrõlõncaya dek ekranda büyük harfle belirir. 12 Örneğin, 3 rakamõnõ yazmak için önce bir kez tuşuna, sonra da E tuşuna basõn. Daha sonra bastõğõnõz tuşlarõn üzerindeki standart karakterler yazõlõr. 123 Tüm karakterler üstteki Renkli karakterleri kilitlemek için tuşuna iki kez basõn. tuşuna yeniden basõlõncaya dek bastõğõnõz tuşlarõn üzerindeki renkli karakterler yazõlõr. P990i Telefonunuzu tanõma 29

30 Not: Karakter tuşuna tuşuyla aynõ anda basarsanõz, ekranda büyük harfler belirir. Daha sonra tuşunu bõraktõğõnõzda, ekranda küçük harfler belirir. Üstlerindeki simgelere erişmek için karakter tuşuna tuşuyla aynõ anda bastõğõnõzda da aynõ ilke geçerlidir. Simge girme Klavyeyle simge girmenin birden fazla yolu vardõr. İlave karakterleri başlõk alanõndaki öndüzenleme kutusunda görüntülemek için ve tuşlarõna basõn. Tuşlarõn üzerindeki renkli simgelere erişmek için tuşunu kullanõn. Uygulama menüsünü açmak için ve tuşlarõna basõn. Simge seçimi tablosunu açmak için Metin seçenekleri > Simge ekle'yi seçin. Tabloda gezinmek için Jog Dial'õ döndürün ve Jog Dial'a basarak simgeyi seçin. Simgeyi kalemi kullanarak da seçebilirsiniz. Metinde gezinme Metin girişinde yatay gezinme için veya tuşuna basõn. Metin girişinde dikey gezinme için ve veya tuşlarõna basõn. Metni vurgulama İmlecin solundaki veya sağõndaki metni vurgulamak için aynõ anda tuşuna ve veya tuşuna basõn. Metne girinti ekleme Metne girinti eklemek için (sekme işlevi) ve tuşlarõna basõn. Sanal klavye Notlar A. Sanal klavyeyi Toplantı notları açmak veya B Tamam kapamak için bu simgeyi seçin. Toplantı notları B. Açõlõr menü. C Sanal klavyenin notları notlarıyla notlu dilini değiştirmek için cap > Ayarlar'a D dokunun. A abc åäö C. Geçerli giriş alanõ. Giriş alanõnõ değiştirmek için oklara dokunun veya Jog Dial'õ döndürün. D. Karakter setleri. abc - standart karakterler, àëó - uluslararasõ karakterler, sayõsal karakterler ve para birimleri. 30 Telefonunuzu tanõma P990i

31 El yazõsõ tanõma El yazõsõ tanõma, kalem hareketlerini harflere, numaralara veya diğer karakterlere çevirir ve bu karakterleri metin olarak görüntüler. El yazõsõ tanõma, yalnõzca metin girilebilen yerlerde etkindir. A. Metin modu ekranõnõ üst ve alt kõsõmlara ayõran ok. B. Numaralarõ ve simgeleri okun üstüne yazõn. C. Büyük harfleri okla aynõ hizaya yazõn. D. Küçük harfleri okun altõna yazõn. B C D Ad Emre Cep telefonu: Kaydet Simge veya düğmeleri seçmek için kalemle üzerlerine dokunun. Not: Harflerin çoğu farklõ şekillerde yazõlabilir. Aşağõdaki tablolara bakõn. Yazõm tarzõnõz, harfin büyük veya küçük olmasõnõ etkilemez. Harfin büyük veya küçük olmasõ, nasõl yazõldõğõna değil, ekranõn neresine yazõldõğõna bağlõdõr. İptal A Harfler Küçük harfler okun altõna, büyük harflerse okla aynõ hizaya yazõlõr. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x 1 2 y z 2 1.,?! ' " 1 2 P990i Telefonunuzu tanõma 31

32 Not: Tüm çizgilere noktalõ uçlardan başlayõn. Numaralar Numaralar okun üzerine yazõlõr * / \ ( ) Not: Tüm çizgilere noktalõ uçlardan başlayõn. =. veya *, Vurgulu harfler Karakterleri yukarõda açõklandõğõ gibi yazõn, sonra okun üst kõsmõna vurguyu yazõn. Bu ilke, bunun gibi diğer karakterler için de geçerlidir (örneğin ö ve ü). veya Not: Tüm çizgilere noktalõ uçlardan başlayõn. Dile özgü karakterler Bu tablolarda gösterilmeyen simgeleri ve karakterleri yazmak için telefonunuzun El yazõsõ tanõma yardõm konusunun Dile özgü karakterler bölümüne başvurun veya adresini ziyaret edin. Tahmini metin (kapak açõkken) Tahmini metni kapak açõkken her üç metin girişi yönteminde de (Klavye, Sanal klavye ve El yazõsõ tanõma) kullanabilirsiniz. Sözcük veya sonraki sözcük tahminleri yazdõğõnõz yerde ve tahmini metin önerileri penceresinde belirir ancak kapak kapalõ olduğundan farklõ olarak tamamlayõcõdõr. Metni girerken, önerilen sözcüklerden birini seçebilir veya seçtiğiniz yöntemle metin girişine devam edebilirsiniz. 32 Telefonunuzu tanõma P990i S

33 Not: Metni gönderirken veya kaydederken görüntülenen tahmini sözcük gönderilmez veya kaydedilmez. Sözcükleri seçme Seçtiğiniz yönteme bağlõ olarak sözcük önerilerini farklõ yollarla seçersiniz. El yazõsõ tanõma ve Sanal klavye Seçmek istediğiniz sözcüğe kalemle dokunun veya diğer sözcükler arasõnda gezinmek için Tahmini metin önerileri penceresinin her iki yanõndaki sağ ve sol küçük oklara dokunun. Klavye Önerilen birinci sözcüğü seçmek için tuşuna basõn. Diğer sözcük önerilerini seçmek için tuşuna basarak sözcüğü vurgulayõn ve tuşuna basarak sözcüğü seçin. Not: Tüm metin girişi yöntemlerinde, önerilen sözcükleri vurgulamak ve seçmek için Jog Dial kullanõlabilir. Kilitler Telefonda Denetim masasõ'ndan ayarlanan dört tane güvenlik kilidi bulunmaktadõr. Bkz. Kilitler, sayfa 134. Tuş kilidi Telefonun sol tarafõndaki tuş ve dokunmatik ekran kilidi sürgüsünü kullanarak tuş kilidini açabilir veya kapatabilirsiniz. Otomatik tuş kilidi hakkõnda bilgi için bkz. Otomatik tuş kilidi, sayfa 135. Ses Ses düzeyini ayarlama Telefon çağrõlarõ sõrasõnda veya müzik ya da FM radyo dinlerken, ses düzeyini ayarlamanõn en kolay yolu Jog Dial'õ döndürmektir. Bluetooth kulaklõk kullanõrken Jog Dial'õ veya kulaklõğõn kendi ses düzeyi düğmesini kullanabilirsiniz. Bir diğer uygulamada çalõşõyorsanõz ve örneğin, devam eden çağrõnõn veya çalan müziğin ses düzeyini ayarlamanõz gerekiyorsa, ses düzeyi diyaloğunu açmak için > Ses düzeyi'ni seçin. Kapak kapalõyken, bekleme görünümünde Diğer > Ses düzeyi'ni seçin. Sessiz modu Kapak açõkken, durum çubuğunda simgesine dokunun, Ses düzeyi'ni seçin ve Sessiz modu'nu işaretleyin. Sessiz modundan çõkmak için simgesine dokunun ve Sessiz modu'nun işaretini kaldõrõn. Kapak P990i Telefonunuzu tanõma 33

34 kapalõyken, bekleme görünümünde tuşunu basõlõ tutun. Diğer > Sesi kapat'õ da seçebilirsiniz. Sesleri seçme Zil sesleri, düğme klikleri ve ekolayzõr gibi ayarlara erişmek için durum çubuğunda > Ses düzeyi > Ayarlar'õ seçin veya Araçlar > Denetim masasõ > Cihaz > Ses ve alarmlar'õ seçin; bkz. Ses ve alarmlar, sayfa 130. Ayrõca, Rehber kayõtlarõnõzõn her biri için farklõ zil sesleri kullanabilirsiniz; bkz. Kayõtlarõ yönetme, sayfa 60. Ses transferi Çağrõ sõrasõnda veya müzik çalarken, sesi örneğin, Bluetooth kulaklõğa transfer edebilirsiniz. Kapak açõkken, durum çubuğu menüsünü açmak için simgesine dokunun ve Ses düzeyi > Transfer'i seçin. Kapak kapalõyken, bekleme görünümünde Diğer > Ses düzeyi > Diğer > Ses transferi'ni seçin. Transfer işlevini ilgili uygulamalarõn menülerinden de kullanabilirsiniz. Telif haklõ materyaller çalõnõrken, ses transferi yapõlamayabilir. Telefonlar arasõ veri transferi Eski bir smartphone modeliniz varsa, takvim girişleri ve görevler gibi verilerinizi yeni telefonunuza transfer edebilirsiniz. Eski smartphone'dan yenisine geçerken verileri transfer etmek için 1. Eski Sony Ericsson PC Suite'i kullanarak, eski telefonunuzu uygun bilgisayar uygulamalarõyla senkronize edin ve size gereken diğer dosyalarõ bilgisayarõnõza kopyalayõn. 2. Eski Sony Ericsson PC Suite'i bilgisayarõnõzdan kaldõrõn ve bilgisayarõnõzõ yeniden başlatõn. 3. Yeni Sony Ericsson PC Suite'i yükleyin. Daha fazla bilgi için bkz. PC Suite'i bilgisayara yükleme, sayfa Yeni Sony Ericsson PC Suite'i kullanarak, yeni telefonunuzu uygun bilgisayar uygulamalarõyla senkronize edin ve size gereken diğer dosyalarõ telefonunuza kopyalayõn. Daha fazla bilgi için bkz. Senkronizasyon ve yedekleme, sayfa 103. Böylece eski telefonunuzdaki tüm veriler yenisine transfer edilmiş olur. 34 Telefonunuzu tanõma P990i

35 Telefon Telefon uygulamasõnõ cep telefonunuzun diğer işlevleriyle birlikte (üçüncü taraflara ait uygulamalar dahil) kullanabilirsiniz. Uygulamanõn gelişmiş özelliklerinden bazõlarõ şunlardõr: Kişisel polifonik zil sesleri. Aynõ anda birden fazla iş çağrõ sõrasõnda diğer uygulamalarõ kullanõn. Tek SIM kartta iki hat (ALS). Çağrõlarõn sesle kontrol edilmesi. Çağrõ yapma Birçok uygulamadan çağrõ yapabilirsiniz. Bu bölümde ağõrlõklõ olarak Telefon uygulamasõndaki arama seçenekleri anlatõlmaktadõr. Uygulamadan çağrõ yapma Telefon'u açõn ve tuş takõmõyla arayacağõnõz numarayõ girin veya kapak açõkken, sanal klavyeyi kullanõn. Tamam'õ seçin. Bekleme görünümünden çağrõ yapma Açõk bir uygulama yokken, doğrudan tuş takõmõnõ kullanarak çağrõ yapabilirsiniz. Numara tuşlarõnõza bastõğõnõzda, telefon uygulamasõ otomatik başlatõlõr. Arayacağõnõz numarayõ girin ve Ara'yõ seçin. Not: Kapak açõkken, Telefon uygulamasõnõn sanal klavyesini açmak için klavyedeki boşluk tuşunu basõlõ tutun. Numarayõ girin ve Tamam'õ seçin. Numarayõ girme özellikleri Numarayõ girerken kullanabileceğiniz özelliklerden bazõlarõ şunlardõr: Karakterleri silme karakterleri silmek için tuşuna basõn. Uluslararasõ arama öneki uluslararasõ arama öneki için tuşunu basõlõ tutun. Kimliği gizleme/gösterme Telefon menüsünde Ara ve kimliği gizle/ara ve kimliği göster seçeneklerini kullanarak aradõğõnõz kişinin numaranõzõ görememesini veya görmesini sağlayõn. Bu seçenekleri numarayõ girdikten sonra, ama çağrõyõ başlatmadan önce seçebilirsiniz. Hõzlõ arama Hõzlõ arama yapmak için hõzlõ kaydõnõzõn karşõlõğõ numara tuşuna basõn ve Ara'yõ seçin. P990i Telefon 35

36 DTMF tonlarõ gönderme örneğin bankanõzõ ararken, tuş takõmõndaki tuşlara basõn. Bkz. Ses bazlõ servisleri denetleme, sayfa 39. Çağrõ yapmanõn diğer yollarõ Diğer uygulamalardan çağrõ yapma Diğer uygulamalardan da telefon çağrõsõ yapabilirsiniz. Uygulamalarda karşõnõza çõkan link formatõndaki telefon numaralarõna dokunduğunuzda, telefonda çağrõ seçenekleri belirir. Sesle kontrolü kullanarak çağrõ yapma Sesle kontrol özelliğini etkinleştirdiyseniz ve gerekli ayarlarõ yaptõysanõz, kaydõn adõnõ söyleyerek çağrõ yapabilirsiniz. Bkz. Sesle kontrol, sayfa 39. Acil durum çağrõsõ yapma Acil durum çağrõsõ yapmak için: Acil durum numarasõnõ tuş takõmõndan girin. Jog Dial'a basõn veya Ara'yõ seçin. Telefon menüsünde önceden tanõmlõ Acil yardõm numarasõnõ seçin. Jog Dial'a basõn veya Ara'yõ seçin. Genelde acil durum çağrõlarõ için SIM kart veya PIN kodu gerekmez, ancak bunu tam olarak operatörünüzden öğrenebilirsiniz. Çağrõ alma Gelen çağrõ işlemleri Bir çağrõ geldiğinde, önünüzde birkaç seçenek bulunur: Yanõtlama Evet'i seçin veya sesle kontrolü kullanarak yanõtlayõn. Bkz. Sesle kontrol, sayfa 39. Meşgul sinyali gönderme tuşuna basarak veya sesle kontrolü kullanarak çağrõyõ reddedin. SMS ile reddetme arayana SMS mesajõ göndererek çağrõyõ reddedin. Telefon menüsü > SMS gönder'i seçin. Bkz. SMS ile reddet, sayfa 119. Reddetme ve bir uyarõcõ oluşturma çağrõyõ reddetmek için Hayõr'õ seçin ve daha sonra takip çağrõsõ yapmak üzere bir uyarõcõ oluşturmak isteyip istemediğinizi seçin. Bkz. Takip çağrõsõ, sayfa 118. Çağrõ sõrasõndaki veya sonrasõndaki seçenekler Aşağõdaki seçenekleri Telefon ve Diğer menülerinde veya seçim tuşlarõnda bulabilirsiniz: Mikrofon kapalõ çağrõyõ yanõtladõktan sonra mikrofonu kapatõn. Hoparlörü aç çağrõ sõrasõnda sesi hoparlöre aktarõn. Bkz. Hoparlör, sayfa Telefon P990i

37 Kaydõ göster çağrõ sõrasõnda arayanõn Rehber'deki kaydõnõ görüntüleyin veya Rehber'de kayõtlõ DTMF ton dizisine erişin. Çağrõ ekle/çağrõyõ beklet/çağrõyõ al devam eden bir çağrõ sõrasõnda yeni çağrõ ekleyin, devam eden çağrõyõ beklemeye alõn veya bekletilen çağrõya geçin. Ses transferi çağrõyõ Bluetooth veya normal kulaklõğa ya da hoparlöre aktarõn. Bkz. Handsfree ayarlarõ, sayfa 119. Tonlarõ aç/kapat DTMF tonlarõnõ açõn veya kapatõn. Görev oluştur Görevler uygulamasõnda bir görev oluşturun. Not yaz Notlar uygulamasõnda bir not yazõn. (Çağrõ verileri otomatik girilir). Sesli postayõ ara sesli posta kutunuzdaki mesajlarõ dinleyin. Bkz. Sesli posta, sayfa 120. İki ve daha fazla çağrõ işlemleri Aynõ anda birden fazla çağrõyõ aşağõdaki gibi idare edebilirsiniz: Devam eden çağrõyõ beklemeye alõn ve yeni bir çağrõ yapõn veya gelen çağrõyõ yanõtlayõn. Devam eden bir çağrõ sõrasõnda konferans çağrõsõ başlatõn (operatöre bağlõdõr). Özel konuşmak için taraflardan birini konferans çağrõsõndan çõkarõn ve konferans çağrõsõnõ beklemeye alõn. Diğer hattõnõzdan çağrõ yapõn (ALS abonesiyseniz). Bekleyen çağrõyõ alõn veya kapatõn. Konferans çağrõlarõ Biri etkin, diğeri beklemede, devam eden iki çağrõnõz varken bir konferans çağrõsõ başlatabilirsiniz. Çağrõyõ başlatmak için Telefon menüsünde 3 Konferans başlat'õ seçin. Konferans çağrõsõ sõrasõnda 17:18 gelen bir çağrõya yanõt Beklet verirseniz, konferans çağrõsõ beklemeye alõnõr. Konferans çağrõlarõna en fazla beş kişi katõlabilir. Not: Konferans çağrõlarõ ancak operatörünüz tarafõndan destekleniyorsa yapõlabilir. Telefon Konferans 1 2 Bitir 10,12 P990i Telefon 37

38 Diğer hattõnõzdan çağrõ yapma SIM kartõnõzõn ALS'ye (İkili Hat Servisi) açõksa, aboneliğinizde iki hattõnõz ve iki telefon numaranõz vardõr. Yapacağõnõz çağrõlar için hangi hattõ kullanacağõnõzõ seçebilirsiniz. Bkz. ALS ayarlarõ, sayfa 120. Hatlardan biri veri ve sesli çağrõlarõ için, diğeriyse, yalnõzca sesli çağrõlar için kullanõlabilir. Aynõ anda iki hat da, gelen çağrõlara açõk olabilir. Kullanõlan hat, durum çubuğundaki ASL simgeleri veya ile gösterilir. Diğer hatta geçmek için simgeye dokunun. Çağrõ dökümü Tüm çağrõlarõnõz Çağrõ dökümü uygulamasõna kaydedilir. Burada, çağrõlarõn türü, saati, tarihi, telefon numaralarõ ve çağrõlarõn süreleri gibi çağrõ bilgilerini bulabilirsiniz. Dökümü tutulan bilgilere erişmek için dört sekmeden istediğinizi seçebilirsiniz: Tüm çağrõlar Yalnõzca yanõtlanan çağrõlar Yalnõzca yapõlan çağrõlar Yalnõzca cevapsõz çağrõlar Ayrõca, dökümdeki numaralarõ doğrudan uygulamanõn içinden arayabilirsiniz. Diğer özellikler Hoparlör Çağrõ sõrasõnda hoparlörü etkinleştirmenin iki yolu vardõr: Ses transferi diyaloğunu açmak için Jog Dial'õ döndürün. Sesi hoparlöre transfer etmeyi seçin. (Burada ses düzeyini de ayarlayabilirsiniz). Telefon veya Diğer menüsünde Hoparlörü aç/ kapat'õ seçin. Not: Telefon sessiz modundayken hoparlör çalõşmaz. UYARI! Ses düzeyi yüksekken, telefonu kulağõnõza yaklaştõrdõğõnõzda, ses kulağõnõzõ rahatsõz edebilir ve işitme bozukluğuna neden olabilir. Hõzlõ arama numaralarõnõ ayarlama Hõzlõ arama numaralarõ, - numara tuşlarõna atanmõş numaralardõr. Bunlarõ kullanarak dokuz Hõzlõ kaydõnõza tuş takõmõndan erişebilirsiniz. Hõzlõ kayõtlarõnõzõ ayarlamak için bkz. Hõzlõ kayõtlar oluşturma, sayfa Telefon P990i

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON P990 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285808

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON P990 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285808 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SONY ERICSSON P990 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SONY ERICSSON P990 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. İçindekiler Başlarken...................... 4 Telefonu kurma, SIM kart, pil, çağrõ yapma. Telefonunuzu tanõyalõm............ 9 Telefona genel bakõş, menüleri kullanma, harfleri girme, aktivite menüsü,

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K610i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K610i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, açma, yardõm, Flight mode, çağrõlar, aktivite menüsü, PC Suite, kamera, blog. Telefonu tanõyalõm... 12 Tuşlar, menüler, dolaşõm, simgeler, kõsayollar,

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama...

İçindekiler. Sony Ericsson K810i. Başlarken... 4. Bağlantõ... 69. Telefonu tanõyalõm... 8. Diğer özellikler... 81. Sorun Giderme... 89. Arama... İçindekiler Başlarken... 4 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 8 Telefona genel bakõş, menüler, dolaşõm, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K550i. Bağlantõ... 69. Başlarken... 5. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 81. Arama... 23. Sorun Giderme...

İçindekiler. Sony Ericsson K550i. Bağlantõ... 69. Başlarken... 5. Telefonu tanõyalõm... 12. Diğer özellikler... 81. Arama... 23. Sorun Giderme... İçindekiler Başlarken... 5 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, Uçuş modu, çağrõlar, aktivite menüsü, PC Suite, kamera, blog. Telefonu tanõyalõm... 12 Tuşlar, menüler, dolaşõm, simgeler, kõsayollar,

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson K850i ürününü satõn aldõğõnõz için tebrik ederiz. Artõk önemli anlarõnõzõ çekebilecek ve dilediğiniz gibi paylaşabileceksiniz. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresini

Detaylı

Sony Ericsson W880i. İçindekiler. Başlarken... 5. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 10. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama...

Sony Ericsson W880i. İçindekiler. Başlarken... 5. Bağlantõ... 68. Telefonu tanõyalõm... 10. Diğer özellikler... 80. Sorun Giderme... 88. Arama... İçindekiler Başlarken... 5 Montaj, SIM kart, pil, telefonu açma, yardõm, çağrõlar. Telefonu tanõyalõm... 10 Telefona genel bakõş, harfleri grime, aktivite menüsü, dosya yöneticisi, Memory Stick Micro (M2

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Motorola D1110 serisi

Motorola D1110 serisi Motorola D1110 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... yeni Motorola D1111 Dijital Kablosuz

Detaylı

Motorola D1010 serisi

Motorola D1010 serisi Motorola D1010 serisi Telesekreterli Dijital Kablosuz Telefon Uyarõ Sadece şarj edilebilir pil kullanõn. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1011 Dijital Kablosuz

Detaylı

Connection Manager Kullanım Kılavuzu

Connection Manager Kullanım Kılavuzu Connection Manager Kullanım Kılavuzu Baskı 1.0 2 İçindekiler Bağlantı yöneticisi uygulaması hakkında 3 Başlarken 3 Bağlantı yöneticisi uygulamasını açma 3 Geçerli bağlantı durumunu görüntüleme 3 Uygulama

Detaylı

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 MODEM OPTIONS for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Yİ YÜKLEME... 1 3. TELEFONUNUZU

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson W800i

İçindekiler. Sony Ericsson W800i İçindekiler Başlarken... 4 Telefonunuzu tanõyalõm... 14 Arama... 23 Mesajlaşma... 26 Görüntüleme... 29 Eğlence... 31 Bağlantõ... 34 Önemli bilgiler... 35 Dizin... 44 İlave kullanõcõ bilgileri Telefonunuz

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 430221-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Belge Parça Numarası: 419463-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici ortam kartlarõnõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 Dijital Ortam Yuvası kartları Dijital ortam

Detaylı

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com

X73 Scan/Print/Copy. Mart 2001. www.lexmark.com X73 Scan/Print/Copy Başlangõç Mart 2001 www.lexmark.com Basõm: Mart 2001 Aşağõdaki paragraf bu tür şartlarõn yasalara aykõrõ olduğu ülkeler için geçersizdir. LEXMARK INTERNATIONAL, INC. BU YAYINI TİCARİ

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211345, 1. Baskı TR Tuşlar ve parçalar 9 İkincil kamera 10 Ses seviyesi/yakınlaştırma tuşu 11 Medya tuşu 12 Ekran ve tuş kilidi anahtarı

Detaylı

5.0 KULLANIM KILAVUZU HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU. Alcatel Shine Lite 5080X - Cep Telefonu. Flaş Ön kamera. LED göstergesi. Güç tuşu

5.0 KULLANIM KILAVUZU HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU. Alcatel Shine Lite 5080X - Cep Telefonu. Flaş Ön kamera. LED göstergesi. Güç tuşu HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU LED göstergesi Alcatel Shine Lite 5080X - Cep Telefonu KULLANIM KILAVUZU Flaş Ön kamera 1 Pilin şarj edilmesi. 5.0 Güç tuşu Ses açma/ kısma 2 SIM kartın takılması ya da çıkarılması.

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson P1i cep telefonunu satın aldığınız için sizi tebrik ederiz. Kullanışlı e-mail araçlarının, 3,2 megapiksel kameranın ve yüksek hızlı Internet'in keyfini her yerde çıkarın. Telefonunuza önceden

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr.

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 419585-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceğiaçõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-XXXXXA Turkish. 01/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-XXXXXA Turkish. 01/2008. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu 9205371 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

P-touch Transfer Manager Kullanmı

P-touch Transfer Manager Kullanmı P-touch Transfer Manager Kullanmı Sürüm 0 TUR Giriş Önemli Not Bu belgenin içindekiler ve bu ürünün özellikleri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir. Brother, burada bulunan teknik özellikler ve

Detaylı

Motorola D4. Dijital Kablosuz Telefon. D401, D402, D403 ve D404 için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Motorola D4. Dijital Kablosuz Telefon. D401, D402, D403 ve D404 için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Motorola D4 Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D401, D402, D403 ve D404 için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D4 Dijital Kablosuz Telefon!

Detaylı

Sony Ericsson G900 telefonunu satın aldığınız için teşekkür ederiz. Daha fazla ürün içeriği için www.sonyericsson.com/fun adresine gidin.

Sony Ericsson G900 telefonunu satın aldığınız için teşekkür ederiz. Daha fazla ürün içeriği için www.sonyericsson.com/fun adresine gidin. Sony Ericsson G900 telefonunu satın aldığınız için teşekkür ederiz. Daha fazla ürün içeriği için www.sonyericsson.com/fun adresine gidin. Ücretsiz online veri deposu ve özel fırsatlardan yararlanmak için

Detaylı

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir.

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler anlatılmaktadır. Bazı özellikler bilgisayarınızda olmayabilir. Buradan Başlayın Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Bu belgede yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007 Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 430223-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

inmarsat.com/isatphone

inmarsat.com/isatphone inmarsat.com/isatphone Programlanabilir yardım düğmesi Kulaklık Ortam ışığı sensörü LED izleme göstergesi LED durum göstergesi Eller serbest rahatlık İzleme düğmesi Ses yükseltme tuşu Ses azaltma tuşu

Detaylı

Android telefonunuzda Office 365'i kullanma

Android telefonunuzda Office 365'i kullanma Android telefonunuzda Office 365'i kullanma Hızlı Başlangıç Kılavuzu E-postayı denetleme Office 365 hesabınızdan e-posta göndermek ve almak için Android telefonunuzu ayarlayın. Takviminizi nerede olursanız

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007

Bellek Modülleri. Belge Parça Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Ocak 2007 Bellek Modülleri Belge Parça Numarası: 430355-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ

APC SUM48RMXLBP2U. APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe APC SUM48RMXLBP2U Uzatõlmõş Ömür (XL) Akü Paketi APC Smart-UPS Modüler ile Kullanõm İçin Kesintisiz Güç Kaynağõ 990-1736 01/2004 Giriş SUM48RMXLBP2U, APC Smart-UPS Modeler Kesintisiz

Detaylı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Microsoft Access 2013 önceki sürümlerden farklı görünmektedir, dolayısıyla öğrenme eğrisini en aza indirmenize yardımcı olmak üzere bu kılavuzu hazırladık. Ekran boyutunu değiştirme

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Splitter Kullanıcı

Detaylı

Motorola Phone Tools. Hızlı Başlangıç

Motorola Phone Tools. Hızlı Başlangıç Motorola Phone Tools Hızlı Başlangıç İçerik Minimum Gereksinimler... 2 Motorola Phone Tools Yüklemeden Önce... 3 Yükleme Motorola Phone Tools... 4 Cep Telefonu Cihazını Yükleme ve Yapılandırma... 5 Çevrimiçi

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetlerine ilişkin garantiler, bu ürünler ve hizmetlerle

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K550 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285566

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K550 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285566 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006

Bellek Modülleri. Belge Bölüm Numarası: Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve. Nisan 2006 Bellek Modülleri Belge Bölüm Numarası: 406852-141 Nisan 2006 Bu kõlavuzda, bilgisayardaki belleğin nasõl değiştirileceği ve yükseltileceği açõklanmaktadõr. İçindekiler 1 Bellek modülleri ekleme veya değiştirme

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Stereo Mikrofon STM10

Kullanım kılavuzu. Stereo Mikrofon STM10 Kullanım kılavuzu Stereo Mikrofon STM10 İçindekiler Temel Bilgiler...3 Fonksiyona genel bakış...3 Donanıma genel bakış...3 Montaj...4 Mikrofonunuzun kullanımı...5 Ses kaydetme...5 Videolar için ses kaydetme...8

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

Sony Ericsson W910i. İçindekiler. Başlarken... 5. Mesajlaşma... 30. Arama... 17. Görüntüleme... 38

Sony Ericsson W910i. İçindekiler. Başlarken... 5. Mesajlaşma... 30. Arama... 17. Görüntüleme... 38 İçindekiler Başlarken... 5 Montaj... 5 Telefonu açma... 5 Telefonunuzda yardım... 6 Pili şarj etme... 7 Telefona genel bakış... 8 Menüye genel bakış... 10 Dolaşım... 12 Dosya yöneticisi... 14 Telefon dili...

Detaylı

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual DICENTIS Wireless Conference System tr User manual DICENTIS İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Güvenlik 4 2 Bu kılavuz hakkında 5 2.1 Hedef kitle 5 2.2 Telif hakkı ve feragatname 5 2.3 Belge geçmişi 5 3 Sisteme

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON W700I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820574

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON W700I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Sony Ericsson W380i ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nereye giderseniz gidin müziğin keyfini çıkarın.

Sony Ericsson W380i ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nereye giderseniz gidin müziğin keyfini çıkarın. Sony Ericsson W380i ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nereye giderseniz gidin müziğin keyfini çıkarın. İlave telefon içerikleri için, www.sonyericsson.com/fun adresini ziyaret edin. Çeşitli

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K510I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820527

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K510I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820527 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin.

Motorola D1O. Dijital Kablosuz Telefon. D101O, D102O, D103O ve D104O için. El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Motorola D1O Türkçe Kullanõm Kõlavuzu Dijital Kablosuz Telefon D101O, D102O, D103O ve D104O için Uyarõ El cihazõnõ kullanmadan önce 24 saat şarj edin. Hoşgeldiniz... Yeni Motorola D1O Dijital Kablosuz

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888

Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 Hızlı başlangıç kılavuzu SE888 İçindekiler Baz ünitesi Not * Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur. ** Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285725

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4285725 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356738 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-19 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu 9356658 Baský 2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TFE-4R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual DICENTIS Wireless Conference System tr User manual DICENTIS İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Güvenlik 4 2 Bu kılavuz hakkında 5 2.1 Hedef kitle 5 2.2 Telif hakkı ve feragatname 5 2.3 Belge geçmişi 5 3 Sisteme

Detaylı

Tablet Bilgisayar SGPT13 Serisi. Hızlı Kurulum Kılavuzu

Tablet Bilgisayar SGPT13 Serisi. Hızlı Kurulum Kılavuzu Tablet Bilgisayar SGPT13 Serisi Hızlı Kurulum Kılavuzu Hoş Geldiniz Xperia Tablet S satın aldığınız için tebrik ederiz. Bu Hızlı Kurulum Kılavuzu, tablet bilgisayarınızın kullanılması için gereken başlangıç

Detaylı

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu

Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Genel Yazıcı Sürücüsü Kılavuzu Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Sürüm B TUR 1 Toplu bakış 1 Brother Universal

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Bilgi Teknolojileri (IT) Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosyaların Yönetimi, Bilgi ve İletişim HAFTA 1 1. Genel Kavramlar(Bilgisayarın tanımı,bilgi

Detaylı

Vivaz Genişletilmiş Kullanım kılavuzu

Vivaz Genişletilmiş Kullanım kılavuzu Vivaz Genişletilmiş Kullanım kılavuzu İçindekiler Ek Yardım...5 Başlarken...6 Montaj...6 Telefonda yardım...8 Telefona genel bakış...9 Menüye genel bakış*...10 Dolaşım...11 Diğer şebekelerin kullanımı...15

Detaylı

Kablosuz Skype Telefon

Kablosuz Skype Telefon R46.1823.00 rev 2.4 04/07 İçindekiler Çevre ve Güvenlik........................................................................ 7 Önemli Güvenlik Talimatlarõ... 7 Giriş..................................................................................

Detaylı

DICENTIS Konferans Sistemi

DICENTIS Konferans Sistemi DICENTIS Konferans Sistemi tr Kullanım Kılavuzu DICENTIS İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Güvenlik 4 2 Bu kılavuz hakkında 5 2.1 Hedef kitle 5 2.2 Telif hakkı ve feragatname 5 2.3 Belge geçmişi 5 3 Genel

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (çalýþma modu) Model numarasý: Nokia N95-1. Bundan sonra Nokia N95 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine

Detaylı

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış

Türkçe. Giriş. Özelliklere Genel Bakış Özelliklere Genel Bakış Giriş 7-inç TFT LCD Görüntü çözünürlüğü: 480(En) x 234(Boy) Görüntü modu: 4:3 ve 16:9 Desteklenen dosya biçimleri: JPEG & Hareketli-JPEG (320x240 QVGA 15 fps; 640x480 VGA 6 fps.)

Detaylı

Ürün desteği için www.sonyericsson.com/support adresini ziyaret edin.

Ürün desteği için www.sonyericsson.com/support adresini ziyaret edin. Sony Ericsson W890i ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Nereye giderseniz gidin müzikten keyif almanız için ihtiyacınız olan her şeyi bir arada barındıran ince ve şık bir telefon. İlave telefon

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR Kullaným kýlavuzu 9355152 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NPM-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

PC Suite Kurulum Kýlavuzu

PC Suite Kurulum Kýlavuzu PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

Detaylı

Arama...13 Çağrı yapma ve alma...13 Kayıtlar...14 Hızlı arama...17 Diğer arama özellikleri...17

Arama...13 Çağrı yapma ve alma...13 Kayıtlar...14 Hızlı arama...17 Diğer arama özellikleri...17 İçindekiler Başlarken...3 Montaj...3 Telefonu açma...4 Yardım...4 Pili şarj etme...5 Telefona genel bakış...6 Ekran simgeleri...7 Menüye bakış...8 Dolaşım...9 Bellek...10 Telefon dili...11 Metin girme...11

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson K530i. Başlarken... 4. Bağlantı... 68. Arama... 20. Diğer özellikler... 80. Mesajlar... 37. Sorun Giderme...

İçindekiler. Sony Ericsson K530i. Başlarken... 4. Bağlantı... 68. Arama... 20. Diğer özellikler... 80. Mesajlar... 37. Sorun Giderme... İçindekiler Başlarken... 4 Telefonu açma, çağrılar, dolaşım, telefon dili, harfleri girme, tuşlar, menüler. Arama... 20 Çağrılar, video çağrıları, kayıtlar, çağrı listesi, hızlı arama, sesle kontrol, gruplar,

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU Üniversitemiz Webmail servisi yenilenmiş olup Roundcube webmail üzerinden servis vermeye başlamıştır. Daha önce kullanılan SquirrelMail servisi https://oldwebmail.cankaya.edu.tr/

Detaylı

JABRA STEALTH UC. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/stealthuc

JABRA STEALTH UC. Kullanım Kılavuzu. jabra.com/stealthuc Kullanım Kılavuzu jabra.com/stealthuc 2015 GN Netcom A/S. Tüm hakları saklıdır. Jabra, GN Netcom A/S'nin tescilli ticari markasıdır. Bu belgede anılan tüm diğer ticari markalar, kendi sahiplerinin mülkiyetindedir.

Detaylı

NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU.

NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU. NAVİGASYON KULLANIM KILAVUZU www.fiatnavigation.com www.daiichi.com.tr Başlarken Araç navigasyon yazılımını ilk kez kullanırken, bir başlangıç ayarı süreci otomatik olarak başlar. Aşağıdaki adımları takip

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

Harici Ortam Kartları

Harici Ortam Kartları Harici Ortam Kartları Belge Bölüm Numarası: 430244-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici ortam kartlarõnõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 Dijital Ortam Yuvası kartları (yalnızca

Detaylı

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1

nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 1 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Kullaným Kýlavuzu 9351848 Issue 1 nse6trx.fm Page 2 Tuesday, July 21, 1998 8:11 AM Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland. 1998.

Detaylı

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin

Hoşgeldiniz. Hızlı başlangıç kılavuzu. Bağlantı. Kurulum. Eğlenin Hoşgeldiniz TR Hızlı başlangıç kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Eğlenin Kutuda neler var? Telefon Baz istasyonu Baz istasyon için güç kaynağı Telefon kablosu 2 adet AAA şarj edilebilir pil Pil kapağı Kullanıcı

Detaylı

Çağrılar...14 Çağrı yapma ve alma...14 Diğer çağrı özellikleri...16. Metin girme...18 El yazısı...18 Klavyelerin kullanımı...19

Çağrılar...14 Çağrı yapma ve alma...14 Diğer çağrı özellikleri...16. Metin girme...18 El yazısı...18 Klavyelerin kullanımı...19 İçindekiler Ek Yardım...4 Başlarken...5 Montaj...5 Yardım...6 Telefona genel bakış...7 Menüye genel bakış...8 Dolaşım...9 Pili şarj etme...12 Bellek...12 Diğer şebekelerin kullanımı...12 Durum simgeleri...13

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K220I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820522

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON K220I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820522 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ]

1. Kurulum. Tam ekranda iken MENU tuşuna. Başlat sekmesine gelin ve sonra [ / ] basın ve menüye girin. [ / ] 1. Kurulum Tam ekranda iken MENU tuşuna basın ve menüye girin. [ / ] tuşlarına basarak Kurulum, Kanal Düzenleme, Sistem Ayarları ve Medya Merkezi menülerine geçiş yapabilirsiniz. Kurulum menüsü altından

Detaylı

Office 365'i Windows Phone'unuzda kullanma

Office 365'i Windows Phone'unuzda kullanma Office 365'i Windows Phone'unuzda kullanma Hızlı Başlangıç Kılavuzu E-postayı denetleme Office 365 hesabınızdan e-posta göndermek ve almak için Windows Phone'unuzu ayarlayın. Takviminizi nerede olursanız

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON P910I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820543

Kullanım kılavuzunuz SONY ERICSSON P910I http://tr.yourpdfguides.com/dref/820543 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SONY ERICSSON P910I için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SONY ERICSSON P910I tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir

SURT192XLBP Harici Akü Grubu. Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir Kullanõcõ Elkitabõ Türkçe SURT192XLBP Harici Akü Grubu Smart-UPS RT 3000/5000/7500/10000 VA Kesintisiz Güç Kaynağõ İle Kullanõlmak İçindir 990-1387A 09/2003 Giriş SURT192XLBP akü grubu, APC Smart-UPS

Detaylı

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8)

Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Ağınız üzerinde tarama yapmak için Web Hizmetleri'ni kullanma (Windows Vista SP2 veya üzeri, Windows 7 ve Windows 8) Web Hizmetleri protokolü, Windows Vista (SP2 veya üstü), Windows 7 ve Windows 8 kullanıcılarının,

Detaylı

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır.

Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint; Microsoft ofis programları içinde bulunan bir sunum hazırlama programıdır. Powerpoint ile toplantılar da veya herhangi bir konu üzerinde açıklama getirmek için sunu hazırlarız. Powerpoint2003

Detaylı

Capture Pro Yazılımı. Başvuru Kılavuzu. A-61640_tr

Capture Pro Yazılımı. Başvuru Kılavuzu. A-61640_tr Capture Pro Yazılımı Başvuru Kılavuzu A-61640_tr Kodak Capture Pro Yazılımı'na Başlarken Bu kılavuz, kısa sürede başlamak için, Kodak Capture Pro Yazılımı'nın yüklenmesi ve başlatılmasına yönelik basit

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson K770i ürününü satın aldığınız için tebrik ederiz. Yaşamınızı resimlerde, arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresini ziyaret edin.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353937

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu Adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz www.philips.com/welcome SE650 SE655 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Tadını çıkarın Kutunun içindekiler Baz istasyonu VEYA El

Detaylı

2000 de Programlarla Çalışmalar

2000 de Programlarla Çalışmalar Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar 24 3 Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar Programları Başlatmak Programları başlat menüsünü kullanarak, başlatmak istediğiniz programın simgesini çift tıklayarak

Detaylı

İçindekiler. Akıllı Tahta Uygulaması (ATU) Kullanma Kılavuzu. İçindekiler. Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2

İçindekiler. Akıllı Tahta Uygulaması (ATU) Kullanma Kılavuzu. İçindekiler. Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2 İçindekiler 1 İçindekiler Bölüm 1: Uygulama Hakkında Genel bilgi 2 Bölüm 2: Akıllı Tahta Uygulamasının Yüklenmesi Akıllı Tahta Uygulaması nı yükleme 3 Akıllı Tahta Uygulaması nı kaldırma 3 Akıllı Tahta

Detaylı

Kullanþm Talimatlarþ. Uygulama Sitesi

Kullanþm Talimatlarþ. Uygulama Sitesi Kullanþm Talimatlarþ Uygulama Sitesi İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 2 Kılavuzlarda Kullanılan Semboller... 2 Feragatname...3 Notlar... 3 Uygulama Sitesinde Ne Yapabilirsiniz?... 4 Uygulama Sitesine

Detaylı

YENİ NISSAN GROUP EPC NİZ BAŞLANGIÇ KILAVUZU

YENİ NISSAN GROUP EPC NİZ BAŞLANGIÇ KILAVUZU YENİ NISSAN GROUP EPC NİZ BAŞLANGIÇ KILAVUZU ARACI TANIMLA Microcat Live tarafından desteklenen Nissan EPC en üst düzey parça satış sistemi sunar. Başlamak için, ana ekranlara göz atın. Araç Arama Araç

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Kullanma kılavuzu W205 Teşekkür ederiz, bir Sony Ericsson W205 Walkman satın aldınız. İlave telefon içeriği için www.sonyericsson.com/fun adresini ziyaret edin. Çeşitli araçlar, ücretsiz online saklama

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson V640i Vodafone. Başlarken... 5. Mesajlaşma... 23. Görüntüleme... 29. Arama... 15. Eğlence... 32

İçindekiler. Sony Ericsson V640i Vodafone. Başlarken... 5. Mesajlaşma... 23. Görüntüleme... 29. Arama... 15. Eğlence... 32 İçindekiler Sony Ericsson V640i Vodafone Başlarken... 5 Montaj... 5 Telefonu açma... 6 Telefonunuzda yardım... 7 Pili şarj etme... 7 Telefona genel bakış... 8 Menüye genel bakış... 10 Dolaşım... 12 Araç

Detaylı

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar

Dersin Konusu ve Amaçları: Ders P lanı: Bölüm 1: Bilgi Teknolojilerinde Temel Kavramlar Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş Dersin Konusu ve Amaçları: Bu dersin amacı daha önce bilgisayar ve bilgi teknolojileri alanında herhangi bir bilgi ve/veya deneyime sahip olmayan öğrenciye bilgi

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

Hızlı Başlangıç: Ses ve Görüntüyü kullanma

Hızlı Başlangıç: Ses ve Görüntüyü kullanma Hızlı Başlangıç: Ses ve Görüntüyü kullanma Uygun bir mikrofon ve hoparlörlere sahipseniz, Microsoft Lync 2010 iletişim yazılımını sesli aramalar için kullanabilirsiniz. Kurumunuzda kullanımı önerilen,

Detaylı

Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz.

Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz. Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz. Ölçü Çizgilerini Birleştirmek Ölçü Noktasõ Eklemek veya Kaldõrmak Kot Markasõ Kaynak İşareti Ölçülendirme Şeçenekleri

Detaylı

Tablet Bilgisayar SGPT12 Serisi. Hızlı Kurulum Kılavuzu

Tablet Bilgisayar SGPT12 Serisi. Hızlı Kurulum Kılavuzu Tablet Bilgisayar SGPT12 Serisi Hızlı Kurulum Kılavuzu Hoş Geldiniz Xperia Tablet S satın aldığınız için tebrik ederiz. Bu Hızlı Kurulum Kılavuzu, tablet bilgisayarınızın kullanılması için gereken başlangıç

Detaylı

Navigasyon menüsü. Bul menüsü. Ülkeyi değiştirmek (isteğe bağlı) Ülkeyi veya eyaleti değiştirmek (isteğe bağlı)

Navigasyon menüsü. Bul menüsü. Ülkeyi değiştirmek (isteğe bağlı) Ülkeyi veya eyaleti değiştirmek (isteğe bağlı) Navigasyon menüsü Bu başlangıç ekranıdır, burada Navigasyon Menüsü'nü görürsünüz. Buradan uygulamanın tüm bölümlerine ulaşabilirsiniz. Bul üzerine dokunun. Bul menüsü Bu, hedefinizi bulmanıza yardım eden

Detaylı

Donanım ve Yazılım Kılavuzu

Donanım ve Yazılım Kılavuzu Donanım ve Yazılım Kılavuzu HP Compaq Tablet PC Serisi Belge Parça Numarası: 367426-141 Mart 2005 Bu kõlavuzda, harici aygõt konektörler de içinde olmak üzere, tablet PC donanõm özelliklerini kullanma

Detaylı

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU Prestigio GeoVision 150 Kontrollerin yerleşimi 1. Açma/kapama düğmesi 2. SD Kart Yuvası 3. Dokunma Paneli 4. Menü Butonu 5. Işıklı Gösterge (Şarj olurken kırmızı

Detaylı

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. Sony Ericsson Z750i ürününü satın aldığınız için tebrik ederiz. Artık önemli anlarınızı çekebilecek ve dilediğiniz gibi paylaşabileceksiniz. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresini

Detaylı

İçindekiler. Sony Ericsson G502. Başlarken... 6. Mesajlaşma... 31. Arama... 18. Görüntüleme... 39

İçindekiler. Sony Ericsson G502. Başlarken... 6. Mesajlaşma... 31. Arama... 18. Görüntüleme... 39 İçindekiler Başlarken... 6 Montaj... 6 Telefonu açma... 7 Telefonunuzda yardım... 8 Pili şarj etme... 8 Telefona genel bakış... 9 Menüye genel bakış... 11 Dolaşım... 13 Dosya yöneticisi... 14 Telefon dili...

Detaylı