Kaya parçasý üzerindeki yazýtýn okunmasý için üç boyutlu tarama sistemi kullanýlýyor. * HABERÝ 5 DE. Hattuþa daha hýzlý yer üstüne çýkmalý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kaya parçasý üzerindeki yazýtýn okunmasý için üç boyutlu tarama sistemi kullanýlýyor. * HABERÝ 5 DE. Hattuþa daha hýzlý yer üstüne çýkmalý"

Transkript

1 Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Kontrolsüz diyabette uzuv kaybýna dikkat! * HABERÝ 4 DE Gazetecilere stresle baþa çýkmayý anlattý Harzadýn: Saðlýklý iletiþim, zihni rahatlatýr Çorum Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan organize edilen Gazetecilikte Stres ve Baþa Çýkma Yollarý konulu söyleþi dün gerçekleþti. Dil ve Edebiyat Derneði Salonu nda düzenlenen söyleþiye Psikoterapist ve Aile Danýþmaný hemþehrimiz Uzm. Dr. Timur Harzadýn konuþmacý olarak katýldý. * HABERÝ 10 DA Gazetecilikte Stres ve Baþa Çýkma Yollarý konulu söyleþi dün gerçekleþti. ÇORUM 30 EYLÜL 2014 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ ÝÞKUR da istihdam heyecaný ÝÞKUR'un çeþitli kamu kurum ve kuruluþlarýyla iþbirliði yaparak uyguladýðý Toplum Yararýna Çalýþma Programý (TYÇP) kapsamýnda istihdam edilecek personelin kuralarý çekiliyor. * HABERÝ 3 DE Dün görevine baþlayan Vali Ahmet Kara dan ilk mesaj; Eksik yapabiliriz, ihmal asla Çorum'da görev yapacak olmaktan mutluluk duyduðunu ifade eden Vali Ahmet Kara, iþ disiplinine önem verdiðini bildirdiði ilk açýklamasýnda, "Eksiðimiz ve yanlýþlarýmýz olabilir, ancak asla ihmalimizin olmayacaðý yönünde söz veriyorum." dedi. * HABERÝ 2 DE Vali Ahmet Kara Þirketler e-deftere geçiyor Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý üyelerini yeni uygulamaya hazýrlamak amacýyla "E- Defter, E- Fatura ve E-Arþiv Tutma Yasal Zorunluluðu Eðitimi" konulu bir eðitim programý organize etti. * HABERÝ 6 DA Esnaf borçlarý yapýlanacak Yalçýn Kýlýç Torba Yasa'nýn oda aidatý, sosyal güvenlik ve vergi borçlarý için uygun yapýlandýrmalar içerdiðini belirten Yalçýn Kýlýç, esnaf ve sanatkarlarýn bu fýrsattan yararlanmalarýný istedi. * HABERÝ 6 DA Emektar müdürler izin haklarýný istiyor * HABERÝ 11 DE Kaya parçasý üzerindeki yazýtýn okunmasý için üç boyutlu tarama sistemi kullanýlýyor. Yeni yazýt 3 boyutlu tarama sistemiyle çözümlenecek Hitit medeniyetinin baþkenti Hattuþa'da gerçekleþtirilen kazý çalýþmalarý kapsamýnda bir kaya parçasý üzerinde bulunan yýpranmýþ haldeki yazýt, üç boyutlu tarama sistemiyle çözümlenecek. * HABERÝ 5 DE Hattuþa daha hýzlý yer üstüne çýkmalý Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, Tarihi Kentler Birliði Kayseri Buluþmasý na Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, Hattuþa nýn yer üstüne çýkarýlmasý için hedeflenen 400 yýlýn oldukça uzun bir süreç olduðunu belirterek, Þimdi devletimizin yapmasý gereken uluslararasý anlaþmalarý ele alarak bu süreci kýsaltmaktýr. dedi. * HABERÝ 5 DE Çorumlu çiftçi Abdullah Öztekin, kendi köyüne koyun besi çiftliði kurdu. Çorumlu çiftçiden örnek besi çiftliði * HABERÝ 11 DE AFAD ve Jandarma yaþlý adamý evine getirdi. AFAD bulup eve getirdi * HABERÝ 7 DE Çorum'un Sungurlu ilçesine baðlý Tatlý köyünde meydana gelen sel felaketinde 40 büyükbaþ hayvan telef 40 hayvan telef oldu * HABERÝ 7 DE Yaðýþ nedeniyle bazý bölgelerde zaman zaman çökmeler meydana geldi. Uðurludað yolunu sel bastý * HABERÝ 7 DE

2 2 SALI 30 EYLÜL 2014 Vali Ahmet Kara görevine baþladý Çorum Valisi olarak atanan Vali Ahmet Kara dün Çorum a geldi. Vali Kara, protokol üyeleri tarafýndan karþýlandý. EROL TAÞKAN orum Valisi olarak Çatanan Vali Ahmet Kara dün görevine baþladý. Valilik önünde düzenlenen karþýlama töreni ile karþýlanan Vali Kara, protokol üyeleri ile tek tek tanýþtýktan sonra, makamýnda basýn mensuplarýna açýklamalarda bulundu. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve tüm protokol üyeleri tarafýndan Valilik önünde çiçeklerle karþýlanan Vali Ahmet Kara, karþýlama töreninin ardýndan makamýna geçerek, kýsa bir deðerlendirme yaptý. Çorum a görev yapmaktan mutluluk duyduðunu ifade eden Vali Kara, tüm kurum ve kuruluþlarla ortaklaþa yapýlacak çalýþmalarla Çorum da görev yapacaðýný kaydetti. Vali Yardýmcýlarý ve Kaymakamlar Kararnamesi ile Uþak Vali Yardýmcýlýðý'na atanan Sait Topoðlu dün sabah Çorum'dan ayrýldý. Vali Yardýmcýsý Topoðlu Uþak'a uðurlandý EMRE KUT ali Yardýmcýlarý ve Kaymakamlar VKararnamesi ile Uþak Vali Yardýmcýlýðý'na atanan Sait Topoðlu dün sabah Çorum'dan ayrýldý. Valilik'te düzenlenen uðurlama törenine, Vali Yardýmcýlarý Fikret Zaman ve Ali Deniz Sürmen, birim müdürleri, bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý. Kendisini uðurlamaya gelenler ile tek tek vedalaþan Sait Topoðlu ve eþi duygulu anlar yaþarken, uðurlama sýrasýnda Valilik personeli tarafýndan çiçek verildi. 4 yýlý aþkýn süredir Çorum'da görev yaptýðýný ve giderken üzüntü içinde olduðunu belirten Sait Topoðlu, "Bilerek veya bilmeyerek üzdüðüm, kýrdýðým dostlarým varsa hepsinden özür diliyorum. Haklarýný helal etsinler. Uþak'ta kapým herkese açýk." diye konuþtu. Vali Kara, protokol üyeleri ile tek tek tanýþtýktan sonra, makamýnda basýn mensuplarýna açýklamalarda bulundu. Eksik mümkün, ihmal asla BAKLAVALAR * HAS BAKLAVA * GÜL BURMA * SIKMA * DÝLBER DUDAÐI * SUCUK * KÖFTE (Ç.HAK:2726) Vali Ahmet Kara * TAVUK * SOSÝS BAYRAMA ÖZEL SÝPARÝÞLERÝNÝZ ALINIR SU BÖREÐÝ * KIYMALI * PEYNÝRLÝ EKMEK ARASI VE SANDVÝÇ ARASI * CÝGER ALO PAKET : orum'da görev yapa- olmaktan mutlu- Çcak luk duyduðunu ifade eden Vali Ahmet Kara, iþ disiplinine önem verdiðini bildirdiði ilk açýklamasýnda, "Eksiðimiz ve yanlýþlarýmýz olabilir, ancak asla ihmalimizin olmayacaðý yönünde söz veriyorum." dedi. Basýn mensuplarýný mesai arkadaþý olarak nitelendiren ve basýn mensuplarýnýn da kamu görevi yaptýðýný söyleyen Vali Kara, kiþi kahramanlýðýnýn devrinin bittiðini, ekip çalýþmasýnýn önemli olduðuna vurgu yaparak, tüm kamu kurum ve kuruluþlarý ile birlikte ekip çalýþmasý içerisinde hareket edeceðini belirtti. Çorum'u kýsmen tanýdýðýný söyleyen Vali Ahmet Kara, 1980 yýlýnda bir aylýðýna Sungurlu'da teftiþ stajý yaptýðýný hatýrlatarak, Çorum'u kýsmen tanýdýðýný, kýsa sürede daha iyi tanýyýp, daha güzel hizmetler vermek için çalýþacaðýný ifade etti. Bir soru üzerine demiryolu konusunu önemsediðini, Bakan ve DDY Genel Müdürü'nün hemþehrisi olduðunu da hatýrlatarak, yakýn iliþki içerisinde Çorum'un demiryolu talebini takip edeceðini belirtti. Ýlk görev þehit ailesine taziye Vali Ahmet Kara, Çorum'da icra edeceði ilk görevinin Ýskilip'te topraða verilen Þehit Polis Memuru Fatih Saðýr'ýn ailesini ziyaret etmek ve baþsaðlýðý dilemek olduðunu söyledi.

3 SALI 30 EYLÜL 2014 Kafkasevler 8. Sokak ta logar þikâyeti M. ALÝ CEYLAN H Kafkasevler 8. Sokak ta yaðýþ sonrasý bazý evleri sel sularý bastý. Mahalle sakinleri Çorum Belediyesi nin alt yapý problemini çözüme kavuþturmasýný bekliyor. ÝÞKUR da afta sonu aralýklarla meydana gelen saðanak yaðýþ bazý cadde ve sokaklarda alt yapý sorunlarýný gündeme getirdi. Kafkasevler 8. Sokak ta yaðýþ sonrasý bazý evleri sel sularý bastý. Kafkasevler 8. Sokak sakinleri, sokak üzerinde bulunan logarýn yetersizliði nedeniyle yaðýþlý havalarda sorun yaþadýklarýný ifade etti. Çorum Belediyesi nin alt yapý problemini çözüme kavuþturmasýný bekleyen sakinler, her yaðýþta elimiz yüreðimizde. Sel sularý baskýnlara neden oluyor. Kalýcý bir çözüm bulunmasýnrý istiyoruz. diye NO TYÇP kurasý HURÞÝT BOZKURT Ý ÞKUR'un çeþitli kamu kurum ve kuruluþlarýyla iþbirliði yaparak uyguladýðý Toplum Yararýna Çalýþma Programý (TYÇP) kapsamýnda istihdam edilecek personelin kuralarý çekiliyor. ÝÞKUR Müdürlüðü'nde düzenlenen kura çekiliþi TYÇP Þefi Mahmut Çam'ýn gözetiminde noter huzurunda gerçekleþtirildi. ÝÞKUR vasýtasýyla özel idare, belediye, orman iþletme müdürlüðü kamu kurumlarýna çalýþtýrýlmak üzere personel alýmý yapýlýyor.. Kura çekiliþinde il merkezinde istihdam edilecek 410 personelin isimleri belirlendi. Ýlçelerde istihdam edilecek 290 personel ise yarýn gerçekleþtirilecek kura ile belirlenecek. 2 Ekim'de baþlayacak olan hizmet alýmý kapsamýnda 700 kiþi toplam 8.5 ay çalýþacak. Program süresince katýlýmcýlara ÝÞKUR tarafýndan asgari ücret ödenecek ve SGK primleri yatýrýlacak. Kura çekiliþi ÝÞKUR Müdürlüðü'nde düzenlendi. TYÇP Þefi Mahmut Çam'ýn gözetiminde noter huzurunda gerçekleþtirildi. ADAKLIK - KURBANLIK - DAMIZLIK Çiftliðimizde Kurban kesimi yapýlmaktadýr... (Ç.HAK:2751) (Ç.HAK:2747) Alaaddin Öztekin GÜVEÇLÝ (MAZA) KÖYÜ ÇORUM MODEL 2006 FORD RANGER 4X PEUGEOT 508 ACTÝVE KANGO MULTIX 1.5 DCÝ.AUTH VOLKSWAGEN POLO 1.2 TDI.TREND 2012 CLÝO GRANTOUR AUT.EDÝ LÝNEA LÝNEA AC.PLUS 1.3MULTJET 2013 PEUGEOT 301 AC.1.6 HDI FORD FÝESTA TREND 1.4 TDCI CITROEN C3 ATTRACTION 1.4 HDI SYMBOL EXPR.1.5 DCÝ PEUGEOT 301 ALLURE 1.6 VTI 2012 FORD FÝESTA TREND 1.4 TDCI SYMBOL AUTH.1.5 DCÝ FIAT LÝNEA AC.PLUS 1.3 MULTÝJET 2012 FIAT LÝNEA AC.PLUS 1.3 MULTÝJET 2012 FIAT LÝNEA POP 1.3 MULTÝJET 2012 SYMBOL AUTH.1.5 DCÝ.EDÝ 2011 MEGANE HB.EXP.1.5 DCÝ CLÝO IV 1.2 JOY 2011 FLUENCE 1.5 DCÝ.DYN FIAT LÝNEA 1.3 MJET AC.PLUS 2011 FIAT FIORINO COMBÝ 1.3 AC LATÝTUDE EXPR.1.5 DCÝ DACIA DUSTER 1.5 DCÝ FLUENCE BUSINESS 1.5 DCÝ FLUENCE BUSÝNESS 1.5 DCÝ DACIA LOGAN 1.5 DCÝ 2000 CLÝO PARTNER 2013 CLÝO HB. 1.2 JOY 2011 LATÝTUDE 2012 FIAT GRANDE PUNTO ACTUAL SYMBOL JOY 1.5 DCÝ CLÝO SPORT TOURER JOY 1.5 DCÝ CLÝO HB.AUTH EDÝ.1.5 DCÝ CLÝO SPORT TOURER JOY 1.5 DCÝ FLUENCE BUSINESS 1.5 DCÝ FLUENCE BUSINESS 1.5 DCÝ FLUENCE TOUCH 1.5 DCÝ FLUENCE TOUCH 1.5 DCÝ LAGUNA III PRÝV.1.5 DCÝ TOYOTA COROLLA 1.6 ELEGANT 2011 SYMBOL 1.5 DCÝ MEGANE II EXTR V 2000 OCTAVÝA YENÝ MEGANE HB.JOY V 2012 SYMBOL AUTH.EDÝT V 2012 SYMBOL FORD TRANSÝT 310 S JOURNEY 2013 CLÝO 1.2 JOY 2010 DACIA DUSTER 1.5 DCÝ.LAUREATE 2013 CLÝO SPORT TOURER JOY FIAT DOBLO DYN. 1.3 M.JET 2012 NÝSSAN MÝCRA CHEVROLET CRUZE V RENK SÝYAH KIRMIZI MAVÝ SÝYAH SÝYAH KIRMIZI ANKARA YOLU 4. KM.NO:168 ÇORUM TLF: ( ) 3

4 4 SALI 30 EYLÜL 2014 Kontrolsüz diyabette uzuv kaybýna dikkat! lçme, Seçme ve Yerleþtirme ÖMerkezi Baþkanlýðý nca yapýlan 2014-Kamu Personeli Seçme Sýnavý (2014 KPSS- Ortaöðretim/Önlisans), Eylül 2014 tarihlerinde 81 il merkezi ve Lefkoþa ile birlikte Çorum da gerçekleþtirildi. Ýki oturum halinde düzenlenen sýnava yaklaþýk 16 bin 500 aday katýldý. Katýlým sayýsý en fazla olan sýnav oldu. KPSS (Ortaöðretim/ÖnLisans) Sýnavý; 2014-KPSS (Ortaöðretim/ÖnLisans), kamu görevlerine ilk defa atanacaklar Ýçin yapýlmakta olan Ortaöðretim ve Önlisans düzeyinde bir sýnavdýr. Kamu Görevlerine Ýlk Defa Atanacaklar Ýçin Yapýlacak itit Üniversitesi Týp HFakültesi Bilim Etkinlikleri kapsamýnda 2. Diyabetik Ayak Sempozyumu düzenlendi. T.C. Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonu nda gerçekleþtirilen etkinliðe Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý, Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani ve Hastane Yöneticisi Uzm. Dr. Fahri Þahin ile çok sayýda saðlýk çalýþaný katýldý. Sempozyum açýþ konuþmasýný yapan Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý, baþarýyla tamamlanan ilk sempozyumdan edinilen kazanýmlarý özetledi ve ikinci toplantýnýn öðrenim hedeflerini belirtti. Prof. Dr. Dolapçý, Týp Fakültesine verdiði önem ve destek için Rektör Prof. Dr. Alkan vekamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Dr. Happani ye tüm saðlýk çalýþanlarý adýna teþekkür ederek ilk oturuma baþkanlýk etti. Rektör Prof. Dr. Alkan, Týp Fakültesi nin düzenlediði etkinlikler ile güncel bilimsel yaklaþýmlarýn paylaþýlmasý için fýrsat yaratýldýðýný söyledi. Alkan, deðiþen sosyal ve teknolojik þartlara paralel yaþam tarzýmýzýn deðiþtiðini, buna baðlý olarak da yeme alýþkanlýklarý deðiþimi ve aktivite azlýðýna baðlý olarak obezite ve diyabetin tüm dünyada olduðu gibi Türkiye de de arttýðýna dikkat çekti. Önleyici tedbirlerin önemini Alkan, mevcut hastalarýn uygun tedavisinin ayný öneme sahip olduðunu ifade etti. Türkiye de örnek bir afiliasyon yaptýklarýna inandýðýný belirten Rektör,üniversite ile ile ilgili genel bilgi paylaþýmýnda bulunarak sempozyumun baþarýlý geçmesini temenni etti. Týp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalý öðretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Çýnar Yastý, Türkiye de diyabet hastalýðýnýn boyutlarýný rakamlarla ifade ettiði konuþmasýnda, gerekli önleme ve tedavi yaklaþýmlarýnýn doðrulukla ve ivedilikle hayata geçirilmemesi halinde önümüzdeki on yýl içinde uzuv kayýplarýnýn artabileceðini iþaret etti. Konularýnda uzman bilim insanlarýnýn davet edildiði tbilimsel etkinliðe, Amerika Birleþik Devletleri Kaliforniya Üniversitesi nden katýlan Ortopedi ve Cerrahi Kürsüleri Baþkaný Prof. Dr. Gerit Mulder, konunun global önemi yanýnda baþta ABD olmak üzere çeþitli ülkelerde karþýlaþýlan problemleri ve uygun olabilecek çözüm yollarýný anlattý. Her ülkenin kendisine ait modeller geliþtirmesi gerektiðini belirten Prof. Mulder, Týp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalý öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Musa Zorlu nun yaptýðý Çorum Diyabetik Ayak Modeli adlý sunudan ve burada alýnan baþarýlý sonuçlardan etkilendiðini not etti. Prof. Mulder, halihazýrda Kaliforniya Üniversitesi öðretim üyeliðinin yanýnda Meksika ve Suudi Arabistan Saðlýk Bakanlýklarýnýn diyabetik ayak yarasý ile mücadele programlarýnýn proje danýþmanlýðýný yürütüyor. Pek çok ülkede eðitim programlarý düzenleyen veya katký saðlayan Prof. Mulder in, uluslararasý alanda 200 den fazla makalesi bulunuyor. Enfeksiyon Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Nurcan Baykam ise, diyabetik ayak ülserli hastalarda doðru ve uygun antibiyotik kullanýmýnýn önemini özetledi. Düzce Üniversitesi Endokrinoloji Ana Bilim Dalý öðretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Aydýn da, kontrolsüz diyabet hastalýðýnda þeker düzeyinin sinir sistemi üzerine etkilerini belirterek, bu hastalarda ayakta his kaybý mekanizmasýný açýklamasýný takiben Ýstanbul Üniversitesi Týp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalý öðretim üyesi Prof. Dr. Selçuk Baktýroðlu, kontrolsüz diyabetin nasýl uzuv kaybýna yol açacak bir hastalýk haline geldiðini kendi hastalarýndan örnekler vererek açýkladý. Doç. Dr. Ali Öznur, uygun topikal ve sistemik tedaviye yanýtsýz hastalarda kaçýnýlmaz olan cerrahi müdahalede uzuv kaybýnýn asgariye indirilebilmesi için uygulanmasý gereken güncel cerrahi yaklaþýmlara deðindi. Diyabet hastalarýnda güncel kan þekeri düzenlemesini aktaran Týp FakülteÝç Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Baþkaný Yrd. Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonu nda gerçekleþtirildi. Doç. Dr. Kerim Küçükler, diyabet hastalarýnda düzenli kontrolün önemine deðindi. Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi Endokrinoloji Ana Bilim Dalý öðretim üyesi Prof. Dr. Tuncay Delibaþý nýn oturum baþkaný olarak yönettiði oturumda, Uzm. Diyetisyen Çiler Aslanalp, diyabetik hastalarýn almasý gereken diyet ve buna uyum gösterilmesi için gereken psikolojik ve sosyal desteðin altýný çizdi. Sýnavlar Hakkýnda Genel Yönetmelik gereði kamu görevlerine ilk defa atama yapýlacak kadrolar AGrubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrýlmýþtýr. a) AGrubu Kadrolar; Baþbakanlýk, Bakanlýklar, bunlarýn müsteþarlýk, baþkanlýk ve baðýmsýz genel müdürlük düzeyindeki baðlý ve ilgili kuruluþlarý ile baðlý ortaklýklarýndaki, özel yarýþma sýnavýna tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetiþme programý sonrasý yeterlik sýnavýna tabi tutulan mesleklere iliþkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiþ kurullarýna, b) B Grubu Kadrolar; kadrolarý 190 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname nin eki Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Sema Kocaþlý ve Yrd. Doç. Nigar Ünlüsoy Dinçer de, diyabetik hastalara önleyici tedbirlerin aktarýlmasýnda ve oluþmuþ ülserlerin erken tanýnmasýnda diyabet ve evde bakým hemþiresinin önem ve görevlerini aktardýklarý konuþmalarýnda hizmet içi ve mezuniyet sonrasý eðitimin önemini vurguladýlar. Týp Fakültesi öðretim üyelerinden Prof. Dr. Serdar Güler ve Prof. Dr. Ahmet Çýnar Yastý nýn düzenlendiði 2. Diyabetik Ayak Sempozyumu na Edirne den Ýskenderun a, Denizli den Þanlýurfa ya kadar pek çok üniversite ve devlet hastanesinden toplam 125 hekim ve 60 hemþire katýldý. Çeþitli görüþ ve katkýlarýn yanýnda soru ve cevaplarýn tartýþýldýðý oturumlar ile gerçekleþtirilen sempozyum yoðun ilgi gördü. Toplantý sonrasýnda açýklama yapan Prof. Dr. Yastý ve Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Dolapçý, böylesi ilgili bir katýlýmýn ve bu sempozyumlarýn sürekliliðinin saðlanmasý anlamýnda çok deðerli bir motivasyon saðladýðýný kaydettiler. Haber Merkezi KPSS ye 16 bin 500 aday katýldý listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara baðlý döner sermayeli kuruluþlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandýklarý, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurduklarý birlikler ile bunlara baðlý döner sermayeli kuruluþlar ve diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnda yukarýda (a) bendinde belirtilmiþ olan meslekler dýþýnda, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapýlacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir. Sýnav sonuçlarý sýnav tarihinden itibaren iki yýl geçerlidir. Konu hakkýnda detaylý bilgiler ÖSYM nin web sitesinde yer almaktadýr. Haber Merkezi lusal ve Uuluslararasý çerçevede tanýtým etkinliklerine önem veren Hitit Üniversitesi nin, Kazakistan ýn baþkenti Astana ve Almatý þehirlerinde düzenlenen Uluslararasý Eðitim Fuarý nda öðrencilerle buluþtu.ðu bildirildi. Fuara Rektör Danýþmaný Mühendislik Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nihan Kaya, Basýn ve Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Ýsmail Eker ile Halkla Ýliþkiler Birimi personeli Erdoðan Atmaca katýldý. Uluslararasý arenada, eðitim ve araþtýrma alanlarýnda karþýlýklý iþ birliðini arttýrmak adýna üniversite adýna imzalanan protokoller kapsamýnda, bir önceki eðitim döneminde Hitit Üniversitesi nde öðrenim gören yabancý uyruklu Kazak öðrenciler de üniversite standýnda görev alarak tanýtýma katký saðladýlar. Dünyanýn farklý itit Üniversitesi Höðrencilerine yönelik Pedagojik Formasyon ön kayýt baþvurularý baþladý. Hitit ten yapýlan açýklamada formasyonla ilgili þu bilgiler verildi; Öðretim Yýlý Güz Döneminden itibaren baþlatýlacak pedagojik formasyon eðitimi programlarý için üniversitelerin kontenjan talepleri ve kapasiteleri göz önünde bulundurularak Yükseköðretim Kurulu'nun 25 Eylül 2014 tarihli toplantýsýnda deðerlendirilerek onaylanmýþ olup program açýlan her üniversite, kendi imkanlarýna göre bu programlarý en az iki dönem halinde, Temmuz 2015 sonunda tamamlanacak þekilde planlayýp uygulayacaktýr. ÖSYM tarafýndan geçtiðimiz dönemlerde ilgili lisans programlarýnýn mezunlarý için yapýlan iki ayrý merkezi yerleþtirme sonunda, yeniden bir yerleþtirme yapýlmayacak olup programlara katýlmak için bekleyen fazla mezun aday olmadýðý için bundan böyle mezunlar da bulunduklarý ilde ya da baþka bir ilde program açýlan üniversitelere baþvurabileceklerdir. Üniversitelere verilen toplam kontenjanýn en az %25'i, daha önce de olduðu gibi söz konusu mezunlara ayrýlacaktýr. Verilen toplam kontenjan, ilgili lisans alanlarýna ve baþvurabilecek öðrenci potansiyeline baðlý olarak hakkaniyete uygun þekilde daðýtýlacaktýr. Kontenjandan fazla baþvuru olmasý durumunda daha önceki programlarda da olduðu gibi üniversite senatolarýnca belirlenen Hitit Üniversitesi Uluslararasý Eðitim Fuarý na katýldý. Kazakistan da üniversite tanýtýmý ülkelerinden gelen üniversiteleri yaný sýra Türkiye ve Kazakistan dan da üniversitelerin katýldýðý fuarda, Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý ve Baþbakanlýk Yurtdýþý Türkler ve Akraba Topluluklar Baþkanlýðýnýn temsilcileri yer aldý. Hitit Üniversitesi nden konuya iliþkin yapýlan açýklamada, Üniversitenin tercih edilirliðinin daha da artmasý için Marka Þehir, Dünya Kazak öðrenciler standa yoðun ilgi gösterdi. Üniversitesi sloganýyla eðitimde uluslararasýlaþmaya büyük önem veren üniversitemiz, yerli ve yabancý birçok üniversitenin katýlýmý ile gerçekleþtirilen Uluslararasý Eðitim Fuarý nda öðrencilerden yoðun ilgi gördü.. Dünya standartlarýnda eðitim kalitesine, branþlarýna ait teknik donanýma ve çaðýn gereksinimlerini karþýlayacak bilgi birikimine sahip öðrencilerin kriterlere göre sýralama yapýlacak; lisans öðrencileri için ayrýlan kontenjanlarda öncelik, son sýnýflardan baþlayarak üst sýnýflarda olan öðrencilere verilecektir. Pedagojik formasyon eðitimi sertifika programlarýyla ilgili güncellenen yeni Usul ve Esaslar da Öðretim Yýlý Güz Döneminden itibaren uygulanacaktýr. Bu kapsamda Amasya Üniversitesi ile Üniversitemiz arasýndaki iþbirliði protokolüne istinaden; Üniversitemize tanýnan kontenjanlara kesin kayýt yapýlabilmesi için ön kayýt formunun tarihi saat 16:00'a kadar doldurulmasý gerekmektedir. Kesin kayýtlar daha sonra yapýlacaktýr. Pedagojik Formasyon Sertifika Programýnda verilecek dersler YÖK USULve ESASLARI kapsamýnda açýlmaktadýr. Buna göre Amasya Üniversitesinde verilecek derslerin dönemlere göre daðýlýmlarý aþaðýdaki gibidir. Birinci Dönem: Eðitim Bilimine Giriþ (Uzaktan Eðitim) Öðretim Ýlke ve Yöntemleri (Uzaktan Eðitim) Eðitimde Ölçme ve Deðerlendirme (Uzaktan Eðitim) Seçmeli I Dersi (Uzaktan Eðitim) Öðretim Teknolojileri ve Materyal Tasarýmý (Yüz Yüze Eðitimle, Amasya, Çorum ve Sinop illerinde 3 hafta sonu) Ýkinci Dönem: Eðitim Psikolojisi yetiþtirildiði öðrenci odaklý bir kurum olan üniversite; dil, tarih, kültür vb. açýsýndan pek çok ortak yönümüz olan Kazak öðrencilerle bir araya gelerek Üniversitemizin akademik, sosyal olanaklarý ve uluslararasý deðiþim programlarý beraberinde Hitit Üniversitesi nde öðrenci olmak anlatýldý. ifadelerine yer verildi.haber Merkezi Pedagojik Formasyon ön kayýtlarý baþladý (Uzaktan Eðitim 14 hafta) Sýnýf Yönetimi (Uzaktan Eðitim 14 hafta) Seçmeli Ders II (Uzaktan Eðitim 14 hafta) Özel Öðretim Yöntemleri (Yüz Yüze Eðitimle, Amasya, Çorum ve Sinop illerinde 3 hafta sonu) Öðretmenlik Uygulamasý (Amasya, Çorum, Sinop illerindeki liselerde 14 hafta) Planlanan akademik takvim en geç Kasým-Temmuz aylarý arasýnda tamamlanacak þekildedir. Ayrýntýlý akademik takvim daha sonra duyurulacaktýr. Öðrencilerimizin kayýt durumunda göre oluþturulacak ders programlarý daha sonra ilan edilecektir. YÖK tarafýndan belirlenen teorik dersler Uzaktan Eðitim Yoluyla verilecektir. Bununla birlikte uygulamasý olan Öðretim Teknolojileri ve Materyal Geliþtirme, Özel Öðretim Yöntemleri ile Öðretmenlik Uygulamasý yüz yüze eðitimle sunulacaktýr. Yüz yüze verilecek dersler dönem içerisinde ilan edilecek günlerde yoðunlaþtýrýlmýþ olarak verilecektir. Öðretmenlik uygulamasý dersini alan öðrencilerimiz ise Mart Ayý ile birlikte bölümlere göre uygun olmasý halinde Amasya, Çorum ve Sinop ilinde bulunan okullarda bu derslerin uygulamalarýný gerçekleþtireceklerdir. Gerekli detaylar kesin kayýtlarla birlikte ilan edilecektir. Haber Merkezi

5 SALI 30 EYLÜL Yeni yazýt 3 boyutlu tarama sistemiyle çözümlenecek H itit medeniyetinin baþkenti Hattuþa'da gerçekleþtirilen kazý çalýþmalarý kapsamýnda bir kaya parçasý üzerinde bulunan yýpranmýþ haldeki yazýt, üç boyutlu tarama sistemiyle çözümlenecek. Hattuþa Kazý Baþkaný Doç. Dr. Andreas Schachner, yaptýðý açýklamada, Hitit döneminden kaldýðý belirlenen ve 3 bin 500 yýllýk bir tarihe sahip olduðu tespit edilen bir kaya parçasý üzerindeki yazýtýn okunmasý için üç boyutlu tarama sisteminden oluþan bir çalýþma baþlattýklarýný söyledi. MERAK UYANDIRDI bir yazýtýn daha bulunduðuna dikkati çeken Schachner, "Oradaki harf þekilleriyle karþýlaþtýrarak üç boyutlu ortamda bu yazýtý çözmeye çalýþýyoruz. Bu þekilde belki tümünü çözemesek de bazý satýrlarýný çözebiliriz. Bütün bilim camiasý tarafýndan ne yazýldýðý merak edilen konular çözülebilir" dedi. SENEYE AÇIKLANACAK Çalýþmalarýn titizlikle devam ettiðine iþaret eden Schachner, þunlarý kaydetti: "Kaya üzerinde belli noktalar tespit ediliyor. Onlar taranýp, ölçülerek alýnan fotoðraflar birleþtirilecek. 10 Kaya üzerindeki yazýtýn yýllardýr ne anlatmaya çagün bu þekilde çalýþmalar sürecek. Arazideki çalýþmalar lýþtýðý, üzerindeki yazýnýn ne anlama geldiðinin bilim dünyasýnda büyük bir merak uyandýrdýðýný belirten tamamlandýktan sonra iþin zor kýsmý baþlayacak. BuraSchachner, uygun koþullarda muhafaza edilemediði için daki 10 günlük kýsmýn sonunda bilgisayar laboratuvarlayýpranan kayanýn, üzerindeki yazýlarýn da silinme noktarýnda okuma ve birleþtirme iþlemleri gerçekleþtirilecek. sýnda olduðunu vurguladý. Burada bazý kiþilerin master tezi olarak da faydalanabischachner, bundan sonraki süreçte yazýtýn okunleceði çalýþmalar yapýlacak. Bunun sonuçlarý ancak birmasý noktasýnda teknolojiden faydalanacaklarýný dile gekaç ay sonra çýkar. Seneye de Kültür Ve Turizm Bakantirerek, "Burada yaklaþýk 3 bin 500 seneden beri olumlýðý'nýn organize ettiði kazýlar sempozyumunda sonuçlasuz hava þartlarýna maruz kalmýþ yazýt bulunuyor. Hititrý açýklayabiliriz." (AA) ler iki farklý yazý sistemi kullanmýþlar. Birincisi bildiðiniz kil tabletlerdeki çivi yazýsý, ikincisi ise hiyeroglifli yazý. Hiyeroglifli yazý ise daha çok kayalara yazýlmýþ olarak karþýmýza çýkýyor" diye konuþtu. Buradaki yazýtýn, hava þartlarýna maruz kaldýðý için çok aþýndýðýný vurgulayan Schachner, "Ýlk gezginler bile burada bir þeyler yapamadýklarýný aktardýlar. Ýki sene önce tanýþtýðým Napoli Üniversitesi'nden Hititolog Prof. Marazi ile bir ortak çalýþma yapmayý kararlaþtýrdýk Kaya parçasý üzerindeki yazýtýn okunmasý için üç boyutlu tarama sistemi kullanýlýyor. ve böylece þu anda bu yazýt bütün çevresi ile birlikte üç boyutlu taranýp, dijital ortama aktarýlýyor" ifadesini kullandý. HASSAS YÖNTEM Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, Tarihi Kentler Birliði Kayseri Buluþmasý na katýldý. Hattuþa nýn bir an önce yerüstüne çýkmasý gerekiyor B oðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, Hattuþa nýn yer üstüne çýkarýlmasý için hedeflenen 400 yýlýn oldukça uzun bir süreç olduðunu belirterek, Þimdi devletimizin yapmasý gereken uluslararasý anlaþmalarý ele alarak bu süreci kýsaltmaktýr. dedi. Kültür Öncelikli Kalkýnmada Kayseri Modeli temasýyla yapýlan Tarihi Kentler Birliði Kayseri Buluþmasý na katýlan Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, Hattuþa nýn tanýtýmý, Boðazkale nin bir turizm üssü haline gelmesi için Tarihi Kentler Birliði Danýþma Kurulu Baþkaný ve ÇEKÜL Vakfý Baþkaný Metin Sözen ile de görüþme yaptý. Dünya kültürel mirasýnýn en önemli ayaklarýndan biri olan Hattuþa nýn dünyada yeterince bilinmediðini ifade eden Baþkan Tangazoðlu, Hitit uygarlýðý en az Mýsýr Uygarlýðý kadar eski ve zengin bir uygarlýktýr. Hititler ile Mýsýrlýlar arasýnda imzalanan dünyanýn ilk barýþ antlaþmasý olan Kadeþ Barýþ Antlaþmasý, Hattuþa da imzalandý. Hattuþa Anadolu nun kalbinde, UNESCO tarafýndan Dünya Kültür Mirasý Listesine alýnmýþ, ülkemizdeki 9 deðerden biridir. Bu olay bile baþlý baþýna bir insanlýk tarihidir. Mýsýr ý milyonlarca kiþi ziyaret ederken, Hattuþa yý ziyaret edenlerin sayýsý 60 binlerde kalmaktadýr dedi. BÝR ÖNCELÝKLÝ HEDEFÝMÝZ 200 BÝN TURÝST Turizmde güç birliði Schachner, bu tarama yönteminin oldukça hassas olduðunu anlatarak, sistemin, söz konusu kayanýn en ufak yükseltisini, girintisini ve çýkýntýsýný algýlayabilen bir yapýda olduðuna kaydetti. Bölgede iyi korunmuþ Hattuþa Kazý Baþkaný Doç. Dr. Andreas Schachner, kazý çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. K aradeniz Turistik Ýþletmeciler Derneði Otelciler Federasyonu TÜROFED bölge (KATÝD) Baþkaný Murat Toktaþ ve Ge- derneði olarak OKA nýn çalýþmalarýna gönel sekreter Onur Býyýklý, turizm sektöründe nüllü destek olmak istiyoruz" dedi. daha etkin olmak, sektörün paydaþlarý ile OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen de, ortak projeler üretmek ve ortak hareket etme Projelerimizin daha hýzlý hedefe ulaþmasý kapsamýnda Orta Karadeniz Kalkýnma için STK larýn desteklerine ihtiyacýmýz var. Ajansý (OKA) Genel Sekreteri Mevlüt Sizler gibi profesyonel STK larýn kendi koözen i ziyaret etti. Görüþmede PPKB Baþ- nularýnda yapýlan çalýþmalarda aktif rol alkaný Ýbrahim Ethem Þahin de hazýr bulundu. masýný önemsiyoruz. Bu kapsamda turizm Ziyarette OKA nýn turizm ile ilgili ça- konulu çalýþmalarda KATÝD in bizlere katký lýþmalarýna profesyonellerden oluþan bir saðlayacaðýný düþünüyorum. Amacýmýz güstk olan KATÝD in nasýl destek verebile- zel bir iþbirliði ile projelerin verimi arttýrceði konusu görüþüldü ve OKA nýn faaliyet- mak. diye konuþtu. leri hakkýnda bilgi alýndý. KATÝD Baþkaný Murat Toktaþ, OKA birçok sektöre olduðu gibi bölgemizin turizm konusunda kalkýnmasýný ve bölgeler arasý dengeyi saðlamak için Sayýn Genel Sekreter Mevlüt Özen önderliðinde ciddi çalýþmalar Karadeniz Turistik Ýþletmeciler Derneði yöneticileri yaptý. Biz de yeni OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen i ziyaret etti. faaliyete baþlayan Alaca ya vidanjör, Laçin e çöp aracý Ç Konuya iliþkin açýklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, ilçe belediyelerine imkanlar ölçüsünden destek vermeye devam edeceklerini belirterek, "Çevre kirliliðinin giderilmesi, çevrenin korunmasý, iyileþtirilmesi ve temizlenmesi amacýyla Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýmýzýn yerel yönetimlerimize destekleri devam etmektedir. Bu kapsamda ihtiyacý olan belediyelerimizin talepleri ile ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için bakanlýðýmýz nezdinde yaptýðýmýz çalýþmalara olumlu sonuçlar alýyoruz. Geçtiðimiz Aðustos ayýnda Ortaköy ve Uðurludað Belediyelerimize çok amaçlý Yol Süpürme aracý temin etmiþtik. Þimdi ise Laçin Belediyesine Çöp Toplama Aracý, Alaca BelediAlaca Belediyesi'ne Vidanjör Kamyonu, Laçin Belediyesi'ne de çöp süpürme aracý verilecek. yesine de Vidanjör Kamyonu onayýný Sayýn Bakanýmýz Ýdris Güllüce'den aldýk. Bakanýmýza ve ilgililere teþekkür ediyoruz. Ýktidar belediyeleri olsun, muhalefet belediyeleri olsun hizmete talip olan, hizmet için çalýþan ve talepte bulunan tüm belediyelerimize elimizden geldiði ölçüde destek ve katký vermeye çalýþýyoruz. Bu doðrultuda da çalýþmalarýmýz devam edecektir. Ýlçelerimize hayýrlý uðurlu olsun." dedi. YENÝ ADRESÝMÝZ VE YENÝ SHOWROOM UMUZLA TÜM ÇORUM HALKININ HÝZMETÝNDEYÝZ (Ç.HAK:2705) (Ç.HAK:2754) evre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn yerel yönetimlere Çevre Destekleri kapsamýnda Alaca Belediyesi'ne Vidanjör Kamyonu, Laçin Belediyesi'ne de çöp süpürme aracý verilecek. Salim Uslu Hattuþa da yapýlan her kazý sonrasýnda insanlýk tarihine ýþýk tutacak eserlerin ortayý çýktýðýný sözlerine ekleyen Tangazoðlu, 100 yýllýk yapýlan kazýlarda Hattuþa þehrinin sadece yüzde 27 si ortaya çýkmýþtýr. 400 yýllýk bir kazý çalýþma programý hedefleniyor. Bu süre çok uzun bir süredir. Þimdi devletimizin yapmasý gereken uluslararasý anlaþmalarý ele alarak bu süreci kýsaltmaktýr. Çünkü Hattuþa nýn bir an önce yerüstüne çýkmasý gerekiyor. Hattuþa nýn yer üstüne çýkmasý, insanlýk tarihine ýþýk tutacaðý gibi Türkiye nin tanýtýmýna da önemli katkýlar saðlayacaktýr. Biz Boðazkale Belediyesi olarak elimizden gelen tüm imkânlarý seferber ederek, insanlarý Hattuþa ya çekmeye çalýþacaðýz. 60 bin olan turist sayýsýný ilk etapta 200 bine çýkarmaya gayret edeceðiz þeklinde konuþtu. Tangazoðlu açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Döneminde hem ticaret hem de dini merkez olarak pek çok uygarlýðý aðýrlamýþ antik Hattuþa kentinde kazýlar sürüyor. Ancak görünen o ki Hattuþa yý ayaða kaldýrmak için daha uzun yýllara ihtiyaç var. Ayrýca, her katmanýnda ayrý bir uygarlýðýnýn izine rastlanan bu geniþ alanda, tarihi topraðýn altýndan çýkarmak, yeniden inþa etmek, ortaya çýkan eserleri korumak için zaman kadar büyük bir bütçe de gerekiyor. Hattuþa nýn yurt içinde ve dýþýnda tanýtýmý gerekiyor. Gelen her turist kentin gelirinin artýrýlmasý anlamýna da geliyor. Çevre yolu Bulvarý üzeri No: 83 Çorum Tel:

6 6 SALI 30 EYLÜL 2014 Þirketler e-deftere geçiyor orum Ticaret ve Sanayi Odasý üyeleri- yeni uygulamaya hazýrlamak ama- tarihli asgari 25 Milyon TL brüt satýþ hasýmelerden mal alan mükellefler (31/12/2011 Çni cýyla "E-Defter, E-Fatura ve E-Arþiv Tutma latýna sahip olanlar, 06/06/2002 tarih ve Yasal Zorunluluðu Eðitimi" konulu bir eðitim programý organize etti. kapsamýndaki listede yer alan iþletmelerin 4760 sayýlý Özel Tüketim Vergisi Kanunu 1 Ekim 2014 Çarþamba günü Oda mallarýný imal, inþa veya ithal edenler, 2011 Meclis Salonu'nda gerçekleþtirilecek olan takvim yýlýnda bu iþletmelerden mal alan eðitim programýna konuþmacý olarak mükellefler (31/12/2011 tarih itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satýþ hasýlatýna sa- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eðitim Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Eðitmeni Ahmet Arslan katýlacak. Ýþletmelerin geleceði dýðý belirtilmektedir. hip olanlar) zorunluluk kapsamýnda yer al- açýsýndan büyük önem taþýyan yeni uygulama ile ilgili eðitim programýna bütün üyeler davet edildi. e-fatura ve e-arþiv uygulamasý, þirketlerin süreçlerini Vergi denetimini de kolaylaþtýracak olan e-defter, Ticaret ve Sanayi Odasý, þirketlere 1 Ocak'tan itibaren e-defter tutma zorunluluðunun getirildiðini hara ve e-arþiv uygulamasý ile birlikte noter tasdiki, daha hýzlý yönetmesini saðlayacaktýr. e-defter, e-fatutýrlatarak, yeni uygulamadan aylýk 8 bin lira tasarruf kâðýt ve baský maliyetleri, depolama maliyeti, basým saðlanmasýnýn beklendiðini bildirdi. ve denetim sýrasýnda gereken iþ gücü gibi çok ciddi maliyet avantajlarý saðlamasý hedeflenmektedir." TSO'dan yapýlan açýklamada, þu bilgiler verildi; "Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði ile þirketlere 1 Ocak 2015 tarihinden itiba- Öte yandan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý üye- ÜYELERE EÐÝTÝM VERÝLECEK ren elektronik defter tutma zorunluluðu getirilecektir. lerini yeni uygulamaya hazýrlamak amacýyla "E-Defter, E-Fatura ve E-Arþiv Tutma Yasal Zorunluluðu Türkiye genelinde yaklaþýk 20 bin þirketi kapsayacak olan bu uygulama ile ekonomiye 500 milyon lira katký yapýlmasý hedeflenmektedir. Ýlimizde bulunan bü- 1 Ekim 2014 Çarþamba günü Oda Meclis Salo- Eðitimi" konulu bir eðitim programý organize etti. yük ölçekli þirketlerin ise e-defter, e-fatura ve e-arþiv nu'nda gerçekleþtirilecek olan eðitim programýna konuþmacý olarak TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniver- uygulamasý ile birlikte aylýk 8 bin TL tasarruf saðlamasý beklenmektedir. sitesi Sürekli Eðitim Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Eðitmeni Ahmet Arslan katýlacak. Ýþletmelerin ge- Elektronik defter ve fatura tutma zorunluluðu olan mükellefler; 04/12/2003 tarih ve 5015 sayýlý Petrol Piyasasý Kanunu kapsamýnda madeni yað lisansý- ile ilgili eðitim programýna bütün üyeler davet edildi. leceði açýsýndan büyük önem taþýyan yeni uygulama na sahip olan iþletmeler, 2011 takvim yýlýnda bu iþlet- Borç yapýlandýrma çaðrýsý orba Yasa'nýn oda Taidatý, sosyal güvenlik ve vergi borçlarý için uygun yapýlandýrmalar içerdiðini belirten Yalçýn Kýlýç, esnaf ve sanatkarlarýn bu fýrsattan yararlanmalarýný istedi. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkaný Yalçýn Kýlýç, esnaf ve sanatkarlarýn, Torba Yasa'yla getirilen fýrsatlardan yararlanmalarýný istedi. Torba Yasa'nýn vergi borçlarý, sosyal güvenlik borçlarý ve oda aidatlarý gibi birçok alanda yeni düzenlemeler getirdiðine dikkat çeken Kýlýç, oda aidatý borcu bulunan esnaf sanatkarlarýn Kasým ayý sonuna kadar müracaat etmeleri halinde, 11 Eylül 2014 tarihine kadar ödenmemiþ aidat borcu faizlerinin silineceðini ve yurt içi üretici fiyat endeksi esas alýnarak borçlarýn yeniden yapýlandýrýlacaðýný kaydetti. Baþkan Kýlýç, "Bu þekilde hesaplanan Esnafa faiz affý geldi orum Esnaf ve ÇSanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Vedat Canbek, kooperatiften kredi kullanýp borcunu ödeyemeyen esnafa faiz affý müjdesi verdi. Kredi borcu olanlarýn yapýlandýrma imkanýndan yararlanmalarýný isteyen Canbek, 24 Eylül 2014 tarihi itibariyle Merkez Birliði'nce uygulamaya konan bu düzenlemeye göre getirilen yapýlandýrmadan faydalanmak isteyenlerin 31 Ekim 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar müracaat etmeleri gerektiðini kaydetti. Vedat Canbek, borçlarýný ödeyemeyen ve ödeme güçlüðü çeken esnaf ve faiz tutarý, daha önce hesaplanan ve silinen faizin tutarýndan daha düþük olacak" dedi. Yapýlandýrma sonrasý ilk taksitin 31 Aralýk 2014 tarihine kadar ödenmesi gerektiðini aktaran Yalçýn Kýlýç, "Borcun geri kalan kýsmý ise 3'er aylýk dönemler halinde 8 eþit taksit olarak toplamda 24 ayda ödenecektir. Ayrýca, ödemelerini peþin olarak yapmak isteyen üyelerimize % 10 oranýnda indirim de saðlanacaktýr. Bu durumda üyemizin 11 Eylül tarihine kadar ödemediði aidat borcunun mevcut faizi silinecek, yurt içi üretici fiyat endeksi esas alýnarak hesaplanan meblað üzerinden yüzde 10 oranýnda indirim de yapýlacaktýr. Borcunu peþin olarak ödemek isteyen üyelerimizin, yýl sonuna kadar ödemelerini yapmalarý gerekmektedir" diye konuþtu. Aidat borcunun hesaplamasý için örnek de veren Kýlýç, "Örneðin üyemizin 11 sanatkarlara kolaylýk saðlanmasý amacýyla kredi faizlerinin yapýlandýrýlmasý ile ilgili karara varýlan yapýlandýrmadan, kredi borcu 30 Nisan 2014 tarihinden (bu tarih dahil) önce kooperatif takibine intikal eden icra takibi baþlatýlmýþ olsun veya olmasýn esnaf ve sanatkarlarýn Eylül tarihine kadar bin 500 lira aidat borcu olduðunu varsayalým. Bu borcun bin lirasý ana para, 500 lirasý faizden oluþtuðunu düþünelim. Öncelikle bu üyenin 500 lira faiz borcu silinecek, borç bin liraya düþecektir. Yani yeni hesaplama bin lira anapara üzerinden yapýlacaktýr. Daha sonra bin liranýn yurt içi üretici fiyat endeksi esas alýnarak yeni faizi belirlenecektir. Önceki faize göre daha düþük olacak bu meblaðýn 100 lira 31 Ekim 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar kooperatife baþvurmalarý halinde bu haktan yararlanabileceklerini ifade etti. Borcun peþin ödenmesi durumunda temerrüt faizinin tamamýnýn silineceðini aktaran Canbek, 6 ay taksit talep edenlere Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Baþkaný Vedat Canbek Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkaný Yalçýn Kýlýç olduðunu varsayalým. Böylece üyenin toplam borcu lira yerine lira olacaktýr. Üye bu borcu peþin öderse, liranýn yüzde 10'u kadar (110 lira) borçtan indirim yapýlacaktýr. Yani üye peþin olarak yýl sonuna kadar peþin olarak parasýný yatýrýrsa, lira yerine 990 lira ödemiþ olacaktýr. Eðer taksitlendirme yapmayý düþünürse, lirayý 3'er aylýk dönemler halinde 8 eþit taksit olarak toplamda 24 ayda ödeyebilecektir" ifadelerine yer verdi. yüzde 6, 12 aya kadar yüzde 12, 18 aya kadar da yüzde 18 faiz oraný üzerinden taksitlendirme yapýlacaðýný söyledi. Yapýlandýrma ile ilgili daha geniþ bilgi almak ve borcunu ödemek isteyen esnaf ve sanatkarlarýn son günü beklemeden biran önce kooperatiflerine uðramalarýný isteyen Vedat Canbek, kredi borcu olanlarýn yapýlandýrma fýrsatýný kaçýrmamalarý çaðrýsýný yineledi. Canbek ayrýca yaklaþan Kurban Bayramý dolayýsýyla tüm esnaf ve sanatkarlarýn bayramýný kutlayarak, hayýrlý iþler ve bol kazanç diledi. Asým Balcý, Büyükþehir Genel Sekreterler Toplantýsý na katýldý A nkara Büyükþehir belediyesi Genel sekreteri hemþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý, Türkiye Belediyeler birliði tarafýndan düzenlenen Büyük Þehir Genel Sekreterleri Toplantýsý na katýldý. Antalya Büyükþehir Belediyesi nin ev sahipliðinde gerçekleþtirilen toplantýda sunum yapan hemþehrimiz Doç. Dr. Asým Balcý, Büyükþehirlerde Ýmar ve Planlama Uygulama Sorunlarý ve Öneriler baþlýðýnda sunum yaptý. KOBÝ Haftasý baþladý K üçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme Bu çerçevede Avrupa Kone birinci sýraya yerleþmiþtir. Ýdaresi Baþkanlýðý (KOS- GEB) Çorum Ýl Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada, VI. Avrupa KOBÝ Haftasýnýn 29 Eylül-4 Ekim 2014 tarihleri arasýnda tüm Avrupa ve Türkiye'de etkinliklerle kutlanacaðý bildirildi. Konu hakkýnda bilgi veren KOSGEB Ýl Müdürü Ahmet Dursunoðlu, KOS- GEB'in Ulusal Koordinatörü olduðu Avrupa KOBÝ Haftasý nda Türkiye 2009 yýlýndan itibaren diðer 37 katýlýmcý ülke ile birlikte yer almaktadýr. Bu çerçevede, ülkemizin Ahmet Dursunoðlu misyonu ilk defa ilgili web sitesinde Türkçe yayýn yapmaya baþlamýþtýr. dedi. KOSGEB olarak KOBÝ Haftasý kapsamýnda Çorum'da çeþitli etkinlikler düzenleyeceklerini dile getiren Dursunoðlu, KOBÝ'lere saðlanan destekler konusunda ve KOBÝ'leri ilgilendiren diðer önemli konularda seminerler düzenleyeceðiz. Ayrýca Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile yapýlan iþbirliði çerçevesinde baþarýlý giriþimcilerimizi ve iþ insanlarýmýzý, 2 ayrý Meslek Lisemizin öðrencileriyle aktif olarak katýlým saðladýðý ilk yýl olan 2010 yýlýnda etkinlik sayýsý açýsýndan ülkemiz üçüncü sýrada yer alýrken, 2011 ve 2012 yýllarýnda açýklanan istatistiklere göre ise 37 ülke arasýnda ilk sýraya yükselmiþtir yýlýnda da benzer bir durum gerçekleþmiþ, ülkemiz yapýlan etkinlik sayýsý açýsýndan yiversitemizin buluþturacaðýz. Ýlave olarak Hitit Üni- iþbirliði ve katkýlarýyla Mühendislik Fakültesi öðrencilerimiz için Organize Sanayi Bölgemize teknik gezi düzenleyeceðiz. Tüm KOBÝ'lerimizin ve giriþimcilerimizin KOBÝ Haftasý kutlu olsun. diye konuþtu.

7 SALI 30 EYLÜL AFAD bulup eve getirdi Ç orum un Ýskilip Ýlçesi ne baðlý Sorgun köyünde yaþanan olayda, Mehmet Uður (82) adlý yaþlý adam akþam evine dönmeyince jandarma ve AFAD ekipleri arama çalýþmasý baþlattý. Sorgun köyünde yaþanan olayda, sabah saatlerinde komþusunun hayvanlarýna bakmak için evden ayrýlarak köy yakýnlarýnda araziye giden Mehmet Uður un akþam olduðunda evine dönmedi. Yaþlý adamýn baþýna kötü bir þey gelmesinden endiþelenen yakýnlarý, Jandarma yý arayarak yardým talep etti. Köpekli timlerle arama çalýþmasý baþlatan jandarma ekipleri de Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü nden arama çalýþmalarý için destek istediler. Jandarma ve AFAD ekiplerinin sabaha kadar süren arama çalýþmalarýndan sonuç alýnamadý. Ertesi gün arama çalýþmalarýný sürdüren AFAD ekipleri yaþlý adamý Sorgun köyüne baðlý Karayanýk mahallesinde buldular. Yaþlý adamýn arkadaþýnýn hayvanlarý ile ilgilendikten sonra Karaçakurt köyünde bulunan bir arkadaþýna ziyaret için gitti ve geceyi o köyde geçirdiði belirlendi. AFAD ekipleri tarafýndan bulunan ve saðlýk durumu iyi olan yaþlý adam daha sonra yakýnlarýna teslim edildi.(ýha) AFAD ve Jandarma yaþlý adamý evine getirdi. Kaleden kaya parçalarý düþtü Ç orum'un Osmancýk ilçesi'ndeki tarihi kale üzerinden kaya parçalarý yaklaþýk 100 metre aþaðýdaki evlerin ve iþyerlerinin üzerine düþtü. Þans eseri olayda ölen ve yaralanan olmadý. Olay dün sabah saatlerinde Çorum'un Osmancýk Ýlçesi Güney Mahallesi 1 Nolu Okul Sokak'ta meydana geldi. Osmancýk'ta gece ve sabah Yaðan yaðmur sonrasý tarihi Osmancýk Kalesi'nde yerinden oynayan kaya parçalarý, yaklaþýk 100 metre yükseklikten evle- rin ve iþyerlerinin üzerine düþtü. 3 çocuk babasý 48 yaþýndaki Yaþar Keleþ'in oturduðu eve hasar verdi. Þans eseri ölen ve yaralanýn olmadýðý bölgede geniþ güvenlik önlemi alýndý. Olayýn ardýndan bölgede Osmancýk Belediyesi ekipleri incelemelerde bulundu.(dha) Þans eseri olayda ölen ve yaralanan olmadý. Tiner zehirledi Baþýný kötü çarptý KSS de yanlýþlýkla tiner içen kiþi zehirlendi. Edinilen bilgiye göre S.K. isimli kiþi yanlýþlýkla tiner içti. Zehirlendi anlaþýlan S.K. hastaneye kaldýrýldý. Gülabibey Mahallesi Kapaklý 12. Sokak ta ise 19 yaþýndaki genç zehirlendi. Durumu aðýr olan O.Þ. hastanede tedavi altýna alýndý. Bisikletli sürücüyü çarptý Osmancýk ta aracýn çarptýðý bisikletli sürücü yaralandý. E.A. bisikletle giderken arkadan gelen Metin.A. isimli sürücü Erdal.A. ya çarptý. Bisiklet sürücüsü hastaneye kaldýrýldý. Kaza sonrasý kaza yerinden kaçan jeep aranýyor. Osmancýk baþýný dolaba çarpan 1 yaþýndaki çocuk hastanelik oldu. Yaþar Okuyan Caddesi nde meydana gelen olayda Ali Ömer N. isimli çocuk annesiyle yürürken baþýný dolaba çarptý. Ýlk tedavisi ilçede yapýlan çocuk, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi. Motosiklet kazasý Osmancýk ta meydana gelen motosiklet kazasýnda iki kiþi yaralandý. Hüseyin G. motosikletle Dodurga Caddesi nde giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada kendisi ile birlikte motosiklette bulunan Mustafa G. yaralandý. Durumu aðýr olan yaralýlar Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ne sevk edildi.haber Merkezi Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) 40 hayvan telef oldu Çorum'un Sungurlu ilçesine baðlý Tatlý köyünde meydana gelen sel felaketinde 40 büyükbaþ hayvan telef oldu. Ç orum'un Sungurlu ilçesine baðlý Tatlý köyünde meydana gelen sel felaketinde 40 büyükbaþ hayvan telef oldu. Edinilen bilgilere göre, Pazar günü yaðan þiddetli yaðmur nedeniyle ilçeye baðlý Tatlý köyünde sel felaketi yaþandý. Köy Muhtarý ve köy halký Ýlçe Özel Ýdare Müdürlüðü'nden ve Sungurlu Belediyesi'nden yardým istedi. Olay yerine gelen Sungurlu Ýlçe Özel Ýdare ekipleri ve Sungurlu Belediyesi ekipleri sele kapýlan hayvanlarý kurtarma çalýþmasý yaparken, sele kapýlan 40 büyükbaþ hayvan telef olduðu öðrenildi. Yaþanan sel felaketi sonucunda Ýlçe Özel Ýdare Müdürü Erol Erkoç ve Ýl Genel Meclisi Üyesi Ramazan Kelepircioðlu olay yerine giderek incelemelerde bulundu.(ýha) Uðurludað yolunu sel bastý Ç orum un Uðurludað ilçesinde etkili olan saðanak yaðýþ hayatý olumsuz etkiledi. Dün akþamdan itibaren belirli aralýklarla yaðan yaðmur yaðýþý nedeniyle sel baskýnlarýný da neden oldu. sel sularýnýn getirdiði mil nedeniyle UðurludaðÇorum karayolu balçýkla kaplandý. Yaðýþ nedeniyle bazý bölgelerde zaman zaman çökmeler meydana gelirken, bazý köprülüklerdeki korkuluklar ve yön levhalarý da yerinden söküldü. Sel nedeniyle ilçeye geliþ gidiþ yapan sürücülerde zor anlar yaþadý. Karayoluna düþen kaya parçalarý nedeniyle bazý bölgelerde ulaþým kontrollü olarak saðlandý.(ýha) Yaðýþ nedeniyle bazý bölgelerde zaman zaman çökmeler meydana geldi. Sel nedeniyle ilçeye geliþ gidiþ yapan sürücülerde zor anlar yaþadý.

8 8 SALI 30 EYLÜL 2014 Necatibey den yeni konsept Necatibey, Limon Company ve Abbate ile yoluna devam ediyor 1970 yýlýndan beri Necatibey markasýyla gömlek sektöründe Çorum adýný gururla temsil eden Necatibey Gömlek, yeni konsept maðazasýyla Çorumlular'a hizmet vermeye devam ediyor. Necatibey markasýnýn yanýsýra, Limon Company ve Abbate satýþ maðazasý ile Çorumlu müþterilerini yeni marka ve ürünlerle buluþturan Necatibey, 44 yýllýk birikimini yeni maðazacýlýk konseptiyle bütünleþtirdi. Necatibey markasý en iyilerle buluþtu ecatibey Gömlek'in ikinci Nkuþak yöneticisi Mücahit Keskinel, 44 yýl emek verdikleri Necatibey markasýný, sektörün en iyileri ile buluþturduklarýný, Limon Company ve Abbate ürünleriyle Çorumlu müþterilerine hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi. Ismarlama gömlekte Necatibey'le, Çorum'un gurur duyulan markasý olmayý baþaran Mücahit Keskinel, babasý ve ustasý Necati Keskinel'den devraldýðý mesleðini Çorum sýnýrlarýndan çok uzaklara kadar taþýdý. Spor ve klasik gömlek, pantolon, triko, mont, yelek ve gömlek aksesuarlarý ile müþterilerine hizmet vermeye devam ettiklerini aktaran Mücahit Keskinel, ýsmarlama gömlek imalatýnýn da maðaza konsepti bünyesinde devam ettiðini ifade etti. Yeni tasarýmýyla büyük beðeni toplayan Necatibey, modern ve sade çizgilerin izlerini yansýtan konsepti ile müþterilerine daha sýcak ve samimi bir maðaza ortamý sunuyor. 44 yýllýk büyük birikim EROL TAÞKAN aklaþýk yarým asra Yyakýn bir tecrübenin sahibi olan Necatibey markasý, sektörde attýðý yeni adýmlarla dikkat çekiyor. Limon Company ve Abbate ile yollarýný birleþtiren Necatibey Gömlek, yeni maðaza konseptinin son hazýrlýklarýný da tamamladý Maðaza Müdürü Murat Adýyek, Necatibey kalitesinin gördüðü kabul ve teveccühün, yeni markalarla bütünleþtiðini ve zengin ürün çeþidi ile Çorumlular'ýn hizmetinde olduklarýný kaydetti. Necatibey Gömlek'in genç kuþak patronu ve ustasý Mücahit Keskinel de, babasýndan devraldýðý bu deðerli mirasý, toplumun hizmetine sunmaya devam etmekten onur duyduðunu anlatarak, "Bize bu kutlu mesleði ve mirasý teslim eden babamýn tavsiyeleri ve yol göstermesi her zaman bizim yolumuzu aydýnlatmýþtýr. Ondan devraldýðýmýz markamýzý, kalitesiyle tüketicinin kabulünü görmüþ Limon Company ve Abbate ile birleþtirerek, yeni bir maðaza modeli oluþturduk. Yýllardýr markamýzý destekleyip bize güvenen tüm müþterilerimizi, yeni konseptimizle ve yeni ürünlerimizle buluþmaya davet ediyorum." diye konuþtu. Yeni bir heyecanýn ve gururun eþiðinde olduklarýnýn da altýný çizen Mücahit Keskinel, Necatibey markasýnýn en büyük özelliðinin sürekli kendisini yenilemeye ve geliþtirmeye açýk bir algýya sahip olmasý olduðunun altýný çizerek, geliþmek ve yenilenmek konusunda arayýþlarýnýn hiç bir zaman son bulmayacaðýný, en iyiye layýk olduklarýna inandýklarý müþterilerine daha iyiyi sunmanýn sorumluluðu ile çalýþtýklarýný sözlerine ekledi. Sel Sokak 36/A adresindeki maðazalarýnda yaptýklarý yeni düzenleme ve tasarýmlarla, rahat ve samimi bir ortam oluþturmaya çalýþtýklarýný da ifade eden Keskinel, tüm çalýþanlarýyla birlikte Necatibey'in büyük bir aile olduðunu, özel sipariþ gömlek imalatýnýn da devam ettiðini hatýrlattý. Giyimin bir yaþam biçimi olduðunu söyleyen Keskinel, yeni yatýrým ve adýmlarla, insanlara daha kaliteli ürünler sunmanýn heyecanýný yaþadýklarýný dile getirdi.

9 SALI 30 EYLÜL Bayram trafiðine sýký tedbir çiþleri Bakaný Efkan Ala, Kurban Bayramý tatili boyunca alýnacak trafik Ýtedbirlerine iliþkin genelge yayýmladýbayram tatillerinde trafik yoðunluðunun arttýðý, buna baðlý olarak da üzücü trafik kazalarýnýn meydana geldiði belirtilen genelgede, vatandaþlarýn bayramý huzur ve güven içinde geçirmelerini saðlamak amacýyla trafikte alýnacak ilave tedbirlere yer verildi. Son zamanlarda þehirlerarasý yolcu taþýmacýlýðý yapan otobüslerin karýþtýðý kazalarýn arttýðý belirtilen genelgede, yolcu otobüslerinin denetimine aðýrlýk verilmesi istendi. Genelgeye göre, trafik hizmetlerinde görevli tüm personelin izni iptal edilecek, ihtiyaç duyulmasý halinde genel hizmet personelinden de trafik hizmetlerinde yararlanýlacak. Trafik þubelerinde büro hizmetlerinde görevli personel, trafiðin denetimiyle görevli ekiplere takviye olarak görevlendirilecek, ekip sayýsý arttýrýlarak önemli kavþak, geçit ve güzergahlarda sabit ekipler konuþlandýrýlacak. Görevliler, kýlýk ve kýyafetleri ile ekip araçlarýnýn temiz ve bakýmlý olmasýna özen gösterecek, sürücülere hitap edilirken saygýlý olunacak. TÜM POLÝSLER CEZA YAZABÝLECEK Trafik polislerinin yaný sýra genel hizmet polisleri, trafikte kural ihlallerine karþý bayram tatili süresince daha hassas olacaklar, tespit ettikleri ihlallere iliþkin düzenledikleri tutanaklarý trafik ekiplerine teslim edecekler. Özellikle tatilin baþlangýç ve bitiþ günlerindeki yoðunluðun etkisiyle týkanýklýk yaþanan karayollarýnda gerekli tedbirler alýnacak, buralarda ilave ekipler görevlendirilerek gerekiyorsa ýþýklara müdahale edilip trafiðin akýþý saðlanacak. Ana yollardaki Bölge Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü veya istasyon amirliklerinde, trafik kazasý sonucu kapanan yolun en kýsa sürede açýlabilmesi amacýyla çekici ve kurtarýcý hazýr bekletilecek. AÞIRI HIZ VE HATALI SOLLAMA Bayram tatillerinde meydana gelen kazalarýn önemli bölümünün hýz ihlali, hatalý sollama, yakýn takip, yorgunluk, çalýþma ve dinlenme süresinin ihlali gibi nedenlerden kaynaklandýðý belirtilen genelgede, ilgililerden bu ihlallerin önlenmesine yönelik denetimlere aðýrlýk vermeleri istendi. Genelgeye göre, radarlý hýz tespit ekipleri, baþta otoyollar ve bölünmüþ karayollarý olmak üzere hýz ihlalleri ve kazalarýn yoðunlaþtýðý yer ve yol kesimleri ile saat dilimlerinde seyir halinde denetimlerini sürdürecek. Araç durdurmanýn mümkün olmadýðý veya risk oluþturduðu durumlarda denetimler çevirme ekibi bulundurmaksýzýn ihlalde bulunan araçlarýn tescil plakasýna göre ceza uygulanacak. Denetimlerde yorgunluðu, uykusuzluðu veya süre ihlali tespit edilen sürücülere, trafik kuruluþlarýnda dinlenebilecekleri söylenecek. Çalýþma ve dinlenme sürelerini ihlal eden ticari araç sürücülerinin taþýt kullanmalarýna müsaade edilmeyecek. Denetim amacýyla durdurulan araçlarýn basit teknik muayeneleri de yapýlacak, sürücü ve yolcularýn emniyet kemeri takýp takmadýklarý kontrol edilecek. Araçlarýn ýþýk donanýmlarýna yönelik denetimlere aðýrlýk verilecek. SÝVÝL ÝHBARLI DENETÝMLER Trafik yoðunluðunun arttýðý yollarda gerek görülmesi halinde aðýr tonajlý araçlar, trafik normale dönünceye kadar uygun yerlerde kýsa süreli bekletilecekler. Trafik denetim hizmetlerinde görevli ekip ve personelin bir kýsmý "sivil ihbarlý denetimlerde" görevlendirilecek. Bu ekipler hatalý sollama, yakýn takip, ýþýk ihlali, emniyet kemeri ihlali ile araç kullanýrken cep telefonu kullanan sürücüleri tespit edip ceza uygulanmasýný saðlayacak. Ekipler sorumluluk bölgelerinden kesinlikle ayrýlmayacak, sürücülerin kolaylýkla görebileceði konumda yola 90 derece açýyla bulunacak, gece tepe lambalarý açýk olacak. Kent Güvenliði Yönetim Sistemi (MOBESE) ile Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) kurulu bulunan illerde, bu sistemler bayram tatili süresince aktif olarak kullanýlacak ve bu birimlerde yeteri kadar personel bulundurulacak. Arife ve bayram günlerinde vatandaþlarýn yoðun olarak ziyaret ettiði þehitlik, mezarlýk ve alýþveriþ merkezleri çevresinde trafiði düzenlemeye yönelik tedbirler alýnacak. Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, toplu taþýma araçlarýnda 10 numara yað gibi standart dýþý yakýt kullanýlýp kullanýlmadýðý konusunda denetim ve operasyonlar yapacak. Standart dýþý yakýt kullananlar hakkýnda nereden temin ettiði de araþtýrýlarak adli iþlemler yapýlacak. Kayýt sistemi için çiftçiye uyarý Kýþ aylarý kilo aylarý bin kiþi üzerinde yapýlan araþtýrmaya göre soðuk havalar kilo alýnmasýna se- oluyor. 2bep Diyet ürünleri satan bir firmanýn, 2 bin kiþi üzerinde yaptýðý araþtýrmaya göre soðuk havalar kilo alýnmasýna sebep oluyor. Araþtýrmanýn sonuçlarý diyet yapan kiþilerin sonbahar ve kýþ aylarýnda kilo aldýðýný, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde ise alýnan kilolarýn verildiðini ortaya çýkardý. Ýngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, sonbahar ve kýþ mevsimlerinde diyet yapmak oldukça kötü dönemler, zira kýsa günler ve soðuk havalar insanlarýn akþamlarda evde oturmasýna ve televizyon karþýsýnda atýþtýrmasýna sebep oluyor. Diyet yapan kiþiler için en acýlý mevsim olan sonbahar, ortalama 3 kilo alýnmasýna neden oluyor. Kýþ mevsiminde ise yaklaþýk 2 kilo alýnmasýnýn sebebi olarak büyük yýlbaþý yemeklerinden sonra Ocak ayýnda sýký bir rejime girilmesi olarak belirtildi. Yýlýn en çok kilo aldýran dönemi Aralýk ayý olarak açýklandý. En çok kilo aldýran aylar sýralamasýnda Aralýk'ý Eylül takip ediyor.(posta) iftçiler maðduriyet yaþamamalarý Çiçin 2014 ÇKS baþvurularýný 1 Ekim tarihine kadar yaptýrmasý gerekiyor. Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Çiftçi Kayýt Sisteminde (ÇKS) bu yýl hem 2014, hem de 2015 yýlý kayýtlarýnýn yapýlacaðýný bildirdi. Bayraktar, yaptýðý yazýlý açýklamada, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnýn, 29 Aðustos 2014 tarihinde sona eren ÇKS baþvurularýyla ilgili süreyi 1 Ekim Çarþamba tarihine kadar uzattýðýný hatýrlattý. Yoðunluk yaþanma ihtimali göz önünde bulundurularak çiftçilerin bir an önce ÇKS kayýtlarýný yaptýrmalarý gerektiðinin altýný çizen Bayraktar, üreticilerin bu yýla mahsus iki ÇKS baþvurusu yapacaðý konusunda da uyarýda bulundu. HEM 2014 HEM DE 2015 Bayraktar, yeni ÇKS yönetmeliðine göre, üreticilerin bu yýl hem 2014, hem de 2015 yýlý ÇKS baþvurularýný yaptýracaklarýný belirterek, þunlarý kaydetti: "Daha önce, ÇKS için çiftçi müracaatlarýnýn yýl sonuna kadar sürmesi nedeniyle ortaya çýkan alýþkanlýklarýndan dolayý bazý çiftçilerin süre uzatýmlarýna raðmen halen 2014 üretim yýlý ÇKS müracaatlarýný baþvuru süresi içinde yapamadýklarýný görüyoruz ÇKS kaydýnda son gün 1 Ekim Çarþamba. Çiftçilerimizin maðduriyet yaþamamalarý için 2014 ÇKS baþvurularýný 1 Ekim Çarþamba günü mesai saati bitimine kadar yaptýrmalarý gerekiyor. Üreticilerimiz olasý sýkýþýklýklarý düþünerek, son gününü beklemeden Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýmýzýn il ve ilçe müdürlüklerine müracaat edip bir an önce 2014 yýlý ÇKS baþvurusunu yaptýrmalarýnda fayda var." Tarýmsal desteklerden yararlanabilmek için ÇKS baþvurularýnýn yapýlmasýnýn zorunlu olduðuna iþaret eden Bayraktar, bu nedenle ÇKS kayýtlarýnýn ihmal edilmemesinin büyük önem taþýdýðýný kaydetti.(aa) TERMÝNALLERDE ÖNLEM ALINACAK Terminallerde tüm otobüslerin takograflarý, þoförün alkol durumu, taþýmacýlýk yetki belgeleri, zorunlu mali mesuliyet ve zorunlu ferdi kaza koltuk sigortalarý, þoförlerin sürücü belgeleri ile aracýn fenni muayene durumu titizlikle kontrol edilecek. Terminal ya da izin verilen yerler dýþýnda þehirlerarasý yolcu otobüsü kalkýþlarýna müsaade edilmeyecek. Karayolu trafiðini kontrol etmek, hatalý davranýþlarý görülen araç ve sürücülerini trafik denetim ekiplerine bildirmek ve gerektiðinde karayollarý üzerinde ek tedbirler aldýrmak üzere Ankara, Adana, Antalya, Diyarbakýr, Ýstanbul ve Ýzmir'de havadan helikopter ile izleme ve denetleme yapýlacak. Trafik personeli bayram boyunca maç, konser ve toplantý gibi diðer programlarda görevlendirilemeyecek, ekiplerde akaryakýt kýsýtlamasýna gidilmeyecek. Yol kullanýcýlarýnýn yoðun olarak mola verdikleri karayollarý üzerindeki dinlenme tesislerinde trafik güvenliðine yönelik sesli ve görsel yayýnlar yapýlmasý saðlanacak. Trafik güvenliðini etkileyen hava, yol ve trafik durumu hakkýnda kamuoyuna bilgi verilecek ve vatandaþlarýn tedbirli olmalarý saðlanacak.(aa) TBMM 1 Meclis te açýlýyor eni yasama yýlý 1 Ekim'de baþlayacak. Cumhur- Erdoðan, ilk kez yasama yýlý açýlýþ konuþ- Ybaþkaný masýný yapacak. Meclis ilk iþ olarak Irak ve Suriye tezkerelerini görüþecek. Genel Kurul, Erdoðan'ýn konuþmasýnýn ardýndan baþka konuyu ele almayacak. Meclis, yeni yasama yýlýna Irak ve Suriye tezkereleri ile baþlayacak. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, 1 Ekim'de baþlayacak yeni yasama yýlý öncesinde yarýn basýn toplantýsý düzenleyecek. Çiçek, geçen yasama yýlýný deðerlendirecek, gündeme iliþkin sorularý yanýtlayacak. TBMM, 24. Dönem 5. Yasama Yýlý'na 1 Ekim Çarþamba günü baþlayacak. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Baþkanlýk Divaný üyeleri ve milletvekillerinin katýlacaðý ilk tören, TBMM kampüsü içindeki Atatürk Anýtý'nda gerçekleþtirilecek. Çiçek ve beraberindekiler, Atatürk Anýtý'na çelenk koyacak, saygý duruþunda bulunacak ve Ýstiklal Marþý okuyacak. TBMM Genel Kurulu, saat 15.00'te toplanacak. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, birleþimi açtýktan sonra sunuþ konuþmasý yapacak. Çiçek'in, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ý Genel Kurul'a takdiminin ardýndan Ýstiklal Marþý okunacak. Ardýndan Cumhurbaþkaný Erdoðan, ilk kez yasama yýlý açýlýþ konuþmasýný yapacak. Genel Kurul, Erdoðan'ýn konuþmasýnýn ardýndan baþka konuyu ele almayacak. TBMM Baþkaný Çiçek ve eþi, yasama yýlýnýn baþlamasý nedeniyle akþam da Meclis'te resepsiyon verecek. ONUR ÖDÜLÜ SAHÝPLERÝNE VERÝLECEK TBMM 2014 Onur Ödülü, 1 Ekim'de sabah saatlerinde Meclis'te yapýlacak törenle sahiplerine verilecek. Onur Ödülü bu yýl Ankara Üniversitesi Týp Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer ve Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'a verilecek. ÝLK ÝÞ TEZKERELER Meclis'in yeni yasama yýlýndaki ilk iþi, süresi dolacak olan Irak ve Suriye tezkereleri olacak. Tezkerelerin nasýl görüþüleceði konusu, AK Parti grup baþkanvekillerinin yarýn önce kendi aralarýnda yapacaðý, ardýndan diðer partilerin grup baþkanvekilleriyle bir araya gelecekleri toplantýda ele alýnacak. TBMM Genel Kurulu, 2 Ekim Perþembe günü tezkereler için mesai yapacak. Genel Kurul, Irak ve Suriye tezkerelerini görüþtükten sonra Kurban Bayramý nedeniyle çalýþmalarýna 14 Ekim Salý gününe kadar ara verecek.(aa)

10 10 SALI 30 EYLÜL 2014 Gazetecilere stresle baþa çýkma yollarýný anlatan Timur Harzadýn: Saðlýklý iletiþim zihni rahatlatýr ðin dikkat çeken yönleri. Gazetecilerin iþ hayatý yanýnda bir de ev hayatý var. Ýþ dünyasýnda yaþanan sorunlar, sosyal hayatýn yaný sýra evdeki huzuru da bozabiliyor. Kiþiler, iletiþimle beynindeki aþýrý yükü azaltabiliyor. Yani saðlýklý iletiþim, zihni rahatlatýyor. Günlük hayatta yaþananlar zihinde dosyalanýr. Bazý dosyalar kapanýrken bazý meseleler ise beynin gündeminden RECEP MEBET hiç düþmez. Bu tür durumçorum Gazeteciler Celar beyinde yük oluþturur. miyeti tarafýndan organize Zihnini yükten kurtaranlar Psikoterapist Uzm. Dr. Timur Harzadýn edilen Gazetecilikte Stres hayata daha huzurlu bakarve Baþa Çýkma Yollarý kolar, baþaramayanlar ise sýkýntýlar yaþarlar. nulu söyleþi dün gerçekleþti. Ýþ hayatýnda tamamladýðýnýz iþlere sevinin ama Psikoterapist ve Aile Danýþmaný hemþehrimiz yetiþtiremediðiniz iþlere gereðinden fazla üzülmeyin. Uzm. Dr. Timur Harzadýn ýn konuþmacý olarak yer alakýllý insan, gücünün neye yettiðini neye yetmediðini dýðý program Dil ve Edebiyat Derneði Salonu nda dübilen insandýr. Bunu yapamayan insanlar, karþýlaþtýklazenlendi. rý zorluklar karþýsýnda tahammüzsüz olurlar. Mutsuzluða tahammül edip mutluluða çevirebildiðiniz müddetçe Söyleþiye Gazeteciler Cemiyeti Baþkan Yardýmcýhuzurlusunuzdur. sý Bülent Özkaleli nin yaný sýra yerel basýn çalýþanlarý katýldý. HAYATTAKÝ FARKLILIKLARI KEÞFEDÝN Gazetecilik mesleðinin genel yapýsýndan bahsedemonotonluk beyni yorar. O nedenle alýþkanlýklarýrek konuþmasýna baþlayan Uzm. Dr. Timur Harzadýn, mýzý gözden geçirmeliyiz. Monoton yaþayan insanlarda basýn mensuplarýnýn çalýþma ve sosyal hayatta karþýlaþalzheimer hastalýðýna yakalanma riski daha yüksek. týðý problemlere deðindi. Çünkü bu tür kimselerin beyni ayný hücreleri kullandýðý için zamanla unutkanlýk gibi belirtiler ortaya çýkmagazetecýlere PSÝKODRAMA ya baþlar. Bu nedenle tekdüze yaþamamak, hayattaki Gazetecilerle psikodrama çalýþmasý da yapan Tifarklýlýklarý keþfetmek gerek. mur Harzadýn, problemlerin çözümüne iliþkin tavsiyebir sorunu düzeltmek için de önce farketmek gelerde bulundu. rekir. Farkýna varmayý ilk adým olarak sayarsak ikinci Hayattaki kýrýlmalarýn, insan zihnindeki etkilerine aþama ise beyni adeta bilgisayar yazýlýmý gibi yeniden dikkat çeken Harzadýn, düþünce ve davranýþlarýn arka kodlamaktýr. Zira tekrar edilen davranýþlar beyne yazýplanýný anlattý. lýr. Bisiklet sürmeyi öðrenme sürecini hatýrlarsanýz bu Katýlýmcýlarýn sorularýný da cevaplayan Harzadýn, hususu daha iyi anlarsýnýz. Beyin alýþkanlýklarý otomaþöyle konuþtu: tik olarak yapar, yani ilk baþta dengede durmakta güç Stres insan hayatýný olumsuz etkileyen faktörlerlük çektiðiniz bisikleti daha sonra böylesi bir çaba geden biri. Bazý mesleklerde stres yükü aðýrken bazý mesrektirmeden kolayca hareket ettirirsiniz. lekler ise çalýþma koþullarý bakýmýndan daha huzurluanne-baba, çocuðun gözünde bütün dünyadýr. O dur. Gazetecilik de stres yükü fazla olan bir meslek. nedenle çocuklar davranýþlarýný ebeveynlerine göre þepek çok gazeteci mesleðini severek yaptýðý için bu yükkillendirirler. Çocuklukta beyinde depolanan bilgiler, le baþaçýkabiliyor. Kiþinin, iþini severek yapmasý ruh hayatýn ilerleyen dönemlerinde açýða çýkarlar. ve beden saðlýðýný olumlu etkiler. Unutulmamasý gereken bir diðer husus, diyalogda SAÐLIKLI ÝLETÝÞÝM ZÝHNÝ RAHATLATI- önemli olan kiþiyle iletiþim süresi deðil, kalitesidir. ÝleYOR tiþim problemlerinin çözümünde önemli olan ise kiþilestres kalbi yoruyor. Bu yüzden gazeteciler kalple rin birbirlerini dinlemeleri gerektiðidir. Bunun için ara ilgili rahatsýzlýklara yatkýn. Gelir durumu, mesai saatlesýra farklý düþünmeyi becermeli, hayata baþka pencererindeki düzensizlik gibi çalýþma koþullarý da gazetecililerden de bakabilmeliyiz. SÝGARAYI BIRAKMANIN YOLU Psikoterapist Uzm. Dr. Timur Harzadýn, yapýlan anketlere göre sigarayý en fazla kullanan meslek mensuplarýnýn gazeteciler olduðunu söyledi. Sigarayý býrakmak isteyenler için uyguladýðý bir yöntemi anlatan Timur Harzadýn, Sigarayý býrakmak için gelenlere ilk planda kullanmaya devam etmelerini söylüyorum. Daha sonra onlarý dinliyor ve hangi gerekçelerle ve duygularla sigara kullandýklarýný soruyorum. Bu konudaki duygu ve düþüncelerini paylaþan kimselerde farkýndalýk oluþuyor ve zamanla sigarayla baðlarýný çözmeye baþlýyorlar. Ve nihayetinde kullaným sýklýðý düþtüðü için sigarayý daha kolay býrakýyorlar. dedi. Baðýmlýlýk yapan uyuþturucu maddelerin beyin hücrelerini öldürdüðünü belirten Harzadýn, Ýnsan vücudunda yenilenmeyen tek hücre, beyin hücresidir bilgisini verdi. Bülent Özkaleli, Timur Harzadýn a çiçek verdi. Kýzýlay Giyim Evi, ihtiyaç sahibi çocuklar için bayramlýk kýyafet kampanyasý baþlattý. Kýzýlay Giyim Evi nden bayramlýk kampanyasý RECEP MEBET bereketi yýl boyu sürsün sloganýyla Türkiye Kýzýlay baþlatýlan baðýþ Derneði Çorum kampanyasý hakkýnda Giyim Evi, ihtiyaç bilgi veren Sedat sahibi çocuklar için Canbolat, 2014 yýlý bayramlýk kýyafet vekaletle kurban kampanyasý baþlattý. kesim kampanyasý Arefe gününe bedelinin yurt içi 650 kadar devam edecek TL, yurt dýþý 350 TL kampanya hakkýnda olarak belirlendiðini açýklama yapan söyledi. Kýzýlay Giyim Evi ve Türk Kadýnlar Komisyonu Kýzýlayý nýn, 2007 Baþkaný Fatma yýlýndan beri hiçbir Paþaoðlu, Fatma Paþaoðlu, hayýrseverlere seslendi. eksik ve suistimale Hayýrseverlerin meydan vermeden desteði ile muhtaç ailelerin çocuklarýný kurban kesim kampanyasýna devam ettiðini sevindireceðiz dedi. belirten Canbolat, Kurban vekâletinizi Kýzýlay a Yaklaþan Kurban Bayramý nedeniyle tüm verin, gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaþýn dedi. Çorumlu hayýrseverleri kampanyalarýna destek Canbolat, Vekalet verecek baðýþçýlarýmýz, vermeye davet eden Fatma Paþaoðlu, ayni ve Kýzýlay web sitesinden ve tüm bankalardaki nakdi yardýmda bulunmak isteyenlerin Emniyet Kýzýlay hesaplarýndan ödeme yapabilecekleri gibi Müdürlüðü arkasý Hýdýrlýk Caddesi üzeri Aþevi Þube Baþkanlýðýmýza da telefon yanýnda faaliyet gösteren Kýzýlay Giyim Evi ne numarasý ile ulaþarak makbuz karþýlýðýnda baþvuruda bulunabileceklerini söyledi. baðýþlarýný yapabilirler. diye konuþtu. Paþaoðlu, Yardým faaliyetlerimize katkýda bulunmak isteyen tüm hayýrseverlerden destek bekliyoruz diye konuþtu. Kýzýlay Derneði Çorum Giyim Evi ne baðýþta bulunmak isteyenlerin, numaralý iletiþim hattýndan detaylý bilgi alabilecekleri kaydedildi. KURBAN BAÐIÞI ÇAÐRISI Kýzýlay Derneði Çorum Þube Baþkaný Sedat Canbolat, hayýrseverlere seslenerek kurban baðýþý çaðrýsýnda bulundu. Kurban Gazetecilikte Stres ve Baþa Çýkma Yollarý konulu söyleþi dün gerçekleþti. Hayýrseverlerin, baðýþlarý ile ihtiyaç sahibi çocuklarý sevindirebilecekleri hatýrlatýldý.

11 SALI 30 EYLÜL Asutay Koyun Besi Çiftliði, kapasite ve üretim sahasý bakýmýndan Türkiye nin önde gelen tesisleri arasýnda yerini aldý. Çorumlu çiftçiden koyun besi çiftliði LÖSEV den kurban çaðrýsý Alaaddin Özkan RECEP MEBET Çorumlu çiftçi Abdullah Öztekin, kendi köyüne koyun besi çiftliði kurdu. Örnek tesiste, Ýle de France cinsi damýzlýk koyun yetiþtiriliyor kapasiteye ulaþmasý hedeflenen tesiste organik yem kullanýlýyor. Çiftlikte kurbanlýk için yerli ýrk koyunlar satýþa sunuluyor. Çorum merkeze baðlý Güveçli (Maza) Köyü nde kurulan Asutay Koyun Besi Çiftliði, kapasite ve üretim sahasý bakýmýndan Türkiye nin önde gelen tesisleri arasýna girdi. Çorumlu çiftçi Abdullah Öztekin, kendi köyünde kurduðu örnek tesiste, Ýle de France cinsi damýzlýk koyun yetiþtirmeye baþladý yýlý baþýnda faaliyete geçen çiftliði tanýtan Tesis Yetkilisi Alaaddin Öztekin, Koyun yetiþtiriciliði alanýnda Türkiye nin sayýlý tesislerinden birini Çorum da hayata geçirdik dedi. 6 bin metrekare alan üzerine kurulu çiftliðin 200 bin metrekarelik yemlik araziye sahip olduðunu anlatan Alaaddin Öztekin, organik yem kullandýklarý tesisle Çorum ve bölgesinin etlik kuzu ihtiyacýna cevap vermeyi amaçladýklarýný söyledi. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu katkýlarýyla kurulan tesiste, kýsa sürede 1000 hayvan kapasitesine ulaþmayý hedeflediklerini belirten Öztekin, yaklaþan Kurban Bayramý nedeniyle kurbanlýk satýþýna da baþladýklarýný kaydetti. Kurbanlýk için Akkaraman ve Merinos cinsi yerli kuzu ve koç satýþý yaptýklarýný dile getiren Öztekin, bayram günlerinde ücretsiz kesim hizmeti de verdiklerinin altýný çizdi. Öztekin, Çalýþmalarýmýz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi, Kubbeli Caddesi numara 23/D (Özkan Giyim) adresindeki irtibat ofisimize bekliyoruz diye konuþtu. Emektar okul müdürleri izin haklarýný istiyor RECEP MEBET Milli Eðitim Bakanlýðý nca getirilen puanlama kýstasý nedeniyle öðretmenliðe dönmek zorunda kalan emektar okul müdürleri, izin haklarýný arýyor. Farklý okullara öðretmen olarak atamalarý yapýlan okul müdürleri, yýl sonunda otomatik olarak düþmesi gündeme gelen kazanýlmýþ izin haklarýnýn korunmasýný istiyor. Taleplerini Milli Eðitim Müdürlüðü ne ileten emektar eðitimciler, Konya, Samsun, Ankara ve Adana gibi illerdeki uygulamalarý örnek gösteriyor ve 2014 yýllarýnda kullanamadýklarý izin haklarýnýn heder olmamasýný ve yeni konumlarýnda da bu haklardan yararlanmayý arzu eden eski idareciler, yetkililerden acilen çözüm bekliyor. RECEP MEBET Lösemili Çocuklar Vakfý (LÖSEV), yaklaþan Kurban Bayramý öncesinde baðýþ kampanyasý baþlattý. Her kurban, lösemili çocuklara can! sloganýyla düzenlenen kampanya hakkýnda bilgi veren LÖSEV Çorum Aile Komite Baþkaný Sevim Ozünel, Kurban Bayramý nda LÖSEV e vekalet vererek hem kurbanlarýnýzý dini usullerle kestirebilir hem de bu Sevim Ozünel, Ýbrahim Keleþ le birlikte gazetemizi ziyaret etti. baðýþlarýnýzla lösemili ve kanserli çocuklarýmýza hayat verebilirsiniz dedi. Aile Komite Baþkan Yardýmcýsý Ýbrahim Keleþ le birlikte gazetemizi ziyaret eden Sevim Ozünel, LÖSEV 2014 yýlý kurban hisse bedelinin 570 TL olduðunu söyledi. Çorumlu hayýrseverlere seslenen Ozünel, Hem kurban vecibesini yerine getirmek hem de lösemili çocuklarýn tedavisine destek vermek isteyen herkesi LÖSEV in kampanyasýna destek vermeye davet ediyoruz diye konuþtu. ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk. Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz. "En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs. KATILIM ÞARTLARI: ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ: 1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir. 2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr. 3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek ) 4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr. 5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr. DÝÐER HUSUSLAR: 1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir. YARIÞMA TAKVÝMÝ: ÖDÜLER TL TL TL Þevket ERZEN Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný YARIÞMA ÞARTLARI: 1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr. 2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr. 3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez. 4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir. 5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr. 6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr. 7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr. Son Katýlým : Seçici Kurul Deðerlendirmesi : Sonuçlarýn Açýklanmasý : KATKILARIYLA yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen, dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir. Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum. Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum. Mansiyon Ödülleri 1.Mansiyon 500 TL 2.Mansiyon 500 TL 3.Mansiyon 500 TL ÝLETÝÞÝM : Yarýþma KoordinatörüBülent ÖZKALELÝ Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM Tel : Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir. 3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir. 4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir. 5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr. 6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir. SEÇÝCÝ KURUL: Þükrü AÐBAL : Fotoðraf Sanatçýsý Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni. Þener BAYKAN : Fotoðrafçý Emre BOSTANCIOÐLU : Fotoðraf Sanatçýsý. : Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler Ýsmail EKER Koordinatörü Mustafa ERCAN : Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Hasan KAHRAMAN : Fotoðraf Sanatçýsý Latif KAVUKÇU : Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý Rýza ÖZEL : Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk. Bülent ÖZKALELÝ : ÝHA Bölge Müdürü (Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr) ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF YARIÞMASI KATILIM FORMU EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI Rumuz:... Sýra No Fotoðrafýn Adý Çekildiði Yer Adý Soyadý E-Posta :... : Cep Telefonu :... Posta Adresi :... Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :... Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum. Tarih Ýmza Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile çoðaltabilirsiniz.

12 12 SALI 30 EYLÜL 2014 YÖK Baþkaný bile istedi ÖK Baþkaný Prof. Dr. Çetinsaya, yükseköðretimin yeniden kurumuna ihtiyacý var. Yeni Türkiye'yi kuracak olan, nitelikli insan Yyapýlandýrýlmasýnýn YÖK'ün laðvedilmesinden geçtiði tespitinde gücü ve yetkin bilimsel araþtýrmalardýr. Ve bunun merkezi de bulundu. üniversitelerdir" dedi. Yüksek Öðretim Kurulu (YÖK) Baþkaný Prof. Dr. Gökhan "YÖK BUGÜNÜN YÜKÜNÜ ÇEKEMÝYOR" Çetinsaya, "Türkiye Yükseköðretimi Ýçin Bir Yol Haritasý" baþlýklý Prof. Çetinsaya, YÖK dönüþtürülürken yapýlmasý gereken ev raporunda, yükseköðretimi yeniden yapýlandýrmanýn bir yolunun da ödevlerini ve yapýlmasý gerekenleri de de þöyle sýraladý: "30 yýl önce YÖK'ü laðvedip kötü hatýralarýyla tarihin derinliklerine göndermek askeri rejim döneminde 27 üniversite için dizayn edilmiþ YÖK olduðunu kaydetti. bugünkü yükseköðretimin yükünü çekemiyor. 5.5 milyon yüksek "YENÝ TÜRKÝYE ÜNÝVERSÝTELERDEN GEÇER" öðretim öðrencimizin yüzde 47'si açýk öðretimde okuyor yaþ Bunun sadece bir vesayet aracý þekilde kullanýlmýþ YÖK'ü grubuna yüz yüze eðitim vermek zorundayýz. 12 yýllýk zorunlu ortadan kaldýrmak anlamýna gelmediðini, bürokratik olarak iþlemez eðitimle birlikte her yýl 1milyon 250 bin öðrenciye üniversite eðitimi hale gelen kurumu dönüþtürmek olduðunu belirten Çetinsaya, "Yeni vermek zorundayýz. Küreselleþmenin gereði olarak her yaþ grubuna Türkiye'nin yeni yükseköðretim yol haritasýný hazýrlayabilmek için en üniversiteleri açmak zorundayýz. En kritik mesele üniversite, sýnýf, nitelikli beyinleri akademiye gelmeye ikna etmeliyiz. Hükümetimiz 1 laboratuvar, öðrenci var ama öðretimiz üyemiz yok. Öðretim üyesi Ekim'den itibaren öðretim üyelerinin özlük haklarýný gündemine baþýna düþen öðrenci sayýsý 48, OECD ülkelerinde bini alacaðýnýn sözünü verdi. Yeni Türkiye'nin yeni bir koordinasyon doktoralý, 145 bin öðretim üyemiz var. 20 bin doktoralý 45 bin öðretim elemanýna ihtiyaç bulunuyor."(sabah) Polis Akademisi ne baþvurular baþladý olis Akademisi kayýt Pbaþvurularý baþladý. Polis Akademisi kayýtlarý'nda aranan þartlar, kayýt tarihleri Polis Akademisi sitesinde açýklandý olis Akademisi kayýtlarý için baþvurular baþladý. Polis Akademisi Baþkanlýðý Fakülte ve Yüksek Okullarý, emniyet teþkilatýnýn alt birim ihtiyaçlarýný karþýlamak için 2 bin 500 öðrenci alacak Emniyet genel müdürlüðünün yaptýðý açýklamaya göre 3 büyük ilimiz Ýzmir, Ankara ve Ýstanbul'da öðrenciler Polis Akademisi kayýtlarý için baþvuruda bulanabilecek. Bu baþvurular için Ýstanbul'da ve Ankara'da 1000, Ýzmir ilinde ise 500 kiþilik Polis Akademisi kontenjaný bulunuyor. Polis Akademisi kayýt baþvurularý 25 Eylül'de baþladý ve 10 Ekim'de son erecek. Polis Akademisi fiziki yeterlilik sýnavý ise 15 Ekim - 25 Ekim tarihleri arasýnda yapýlacak.(haber7) Þehit yakýný ve gazilerin atamasý 2 Ekim de aziler ile gazi ve þehit yakýnlarýnýn Gistihdamýna yönelik atamalar, TBMM'de 1 Ekim'de düzenlenecek yeni yasama yýlý açýlýþ programý dolayýsýyla 2 Ekim Perþembe günü yapýlacak. Gaziler ile gazi ve þehit yakýnlarýnýn istihdamýna yönelik atamalar, TBMM'de 1 Ekim'de düzenlenecek yeni yasama yýlý açýlýþ programý dolayýsýyla, 2 Ekim Perþembe yapýlacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnca yapýlacak 2 bin 500 gazi ile gazi ve þehit yakýnýnýn atamasýnýn, 1 Ekim Çarþamba gerçekleþtirileceði duyurulmuþtu. Alýnan bilgiye göre, yeni yasama yýlýnýn 1 Ekim Çarþamba baþlamasý dolayýsýyla TBMM'de düzenlenecek program dolayýsýyla atama töreninin, 2 Ekim Perþembe yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Terörle Mücadele Kanunu kapsamýnda 3 bin 500 gazi ile gazi ve þehit yakýnýnýn kamuda istihdamýna yönelik ilk grup atamalarýn geçen temmuz ayýnda yapýlmasýnýn ardýndan, ikinci grup atamalarla 2 bin 500 kiþiye daha kamuda iþ imkaný saðlanacak. Ýstihdam hakký sahiplerinin ilk il tercihleri dikkate alýnarak gerçekleþtirilecek atamalarla, 2 bin 500 kiþi kamu kurum ve kuruluþlarýndaki uygun memur, iþçi veya hizmetli kadrolarýna yerleþtirilecek. Ýkinci grup atamalar dolayýsýyla 2 Ekim Perþembe düzenlenecek törene, Baþbakan Ahmet Davutoðlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Ayþenur Ýslam'ýn da katýlmasý planlanýyor. Atama sonuçlarý, Devlet Personel Baþkanlýðýnýn internet sitesinden duyurulacak.(aa) Öðretmenlere ekstra gelir ershanelerin kapanmasýyla birlikte açýlan Dtakviye kurslarýnda ders verecek öðretmenler, 700 TL'ye kadar ek gelir elde edebilecek. Dershanelerin özel okula dönüþtürülmesiyle birlikte okullarda ve halk eðitim merkezlerinde açýlacak olan takviye kurslarý öðretmenlere yarayacak. Öðretmenler, okulda girdiði dersler dâhil toplam 40 saate kadar ders verebilecek. Böylece okulda haftada 21 saat derse giren bir öðretmen, 19 saat de takviye kursunda ders verebilecek. Bu sayede takviye kurslarýnda ders veren öðretmenler, maaþlarýna ek olarak ayda ortalama 700 liraya kadar ek gelir elde edebilecekler. Görevlendirmelerde bazý kriterler dikkate alýnacak. Bilgi ve tecrübesi ile branþýnda deneyimli, çevresi ile iyi iliþkiler kurabilen, öðretme tekniklerine hâkim, teknolojik araçgereçleri eðitim ortamýnda kullanabilenler, veli ve öðrencilerin istediði, alanýnda yüksek lisans yapanlar, öðretim teknikleri, sýnýf yönetimi gibi alanlarda hizmetiçi programlarý tamamlayanlar ve öðrencileri baþarýlý olan öðretmenler öncelikle tercih edilecek.(türkýye) Tapuda internet kolaylýðý -Devlet þifresini alan vatandaþlar, Etapu müdürlüklerine gitmeden taþýnmazlarýnýn durumlarýyla ilgili internetten sorgulama yapabilecek. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýndan yapýlan yazýlý açýklamada, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü tarafýndan üretilen verilere elektronik ortamda güvenilir biçimde ulaþýlabildiði ve e- devlet þifresi alan vatandaþlarýn tapu müdürlüklerine gitmeden taþýnmazlarýna iliþkin sorgulamalarýný internet üzerinden yapabilecekleri bildirildi. Tapu-kadastro verilerinin elektronik ortamda güvenli bir þekilde paylaþýldýðý belirtilen açýklamada, yapýlan protokollerle de 52 adet kamu kurumu ve 15 adet banka, 21 tanesi büyükþehir olmak üzere toplam 878 belediyenin bu uygulamadan faydalandýðý ifade edildi. Tapu-kadastro verilerinin hýzlý ve güvenilir bir þekilde elektronik olarak sunulmasýnýn yatýrýmlarýn gecikmeden gerçekleþmesine katký saðladýðý kaydedilen açýklamada, "Ýçinde yaþadýðýmýz biliþim çaðýnda bilgiye, hýzlý, etkin, ekonomik ve güvenilir olarak eriþilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çýkmaktadýr. Buna baðlý olarak Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü tarafýndan baþlatýlan çalýþma kapsamýnda üretilen verilere elektronik ortamda toplam 878 adet kamu kurumu ve birçok vatandaþ e- Devlet üzerinden güvenli bir biçimde eriþilebiliyor. Zaman içerisinde bu rakamlarýn artýrýlmasý hedefleniyor" denildi.tapuda yeni dönem baþlýyor.(haber7) Dünya kalpten rahatsýz aðlýk Bakanlýðý,Türkiye'de 2013 Syýlýnda hayatýný kaybeden her 5 kiþiden ikisinin kalp-damar hastalýðýna baðlý nedenlerden öldüðünü açýkladý Bakanlýktan, Dünya Kalp Günü dolayýsýyla yapýlan yazýlý açýklamada, kalp ve damar hastalýklarýnýn küresel olarak tüm dünyada bir numaralý ölüm nedeni olduðu belirtildi. Dünyada her 3 kiþiden 2'sinin bulaþýcý olmayan hastalýklar nedeniyle hayatýný kaybettiði vurgulanan açýklamada, bulaþýcý olmayan hastalýklar içerisinde ise her 3 kiþiden birinin kalp ve damar hastalýklara baðlý yaþamýný yitirdiði ifade edildi. Bu ölümlerin 7,3 milyonunun kalp krizinden kaynaklandýðý vurgulanan açýklamada, þunlar kaydedildi: "Kalp ve damar hastalýklarýna baðlý ölümlerin artarak, 2030 yýlýnda 23,3 milyona ulaþacaðý tahmin edilmektedir. Ülkemizde 2013 yýlýnda hayatýný kaybeden her 5 kiþiden ikisinin kalp-damar hastalýðýna baðlý nedenlerden öldüðü görülmüþtür."hastalýða yakalanma riskini artýran yanlýþ davranýþ ve alýþkanlýklarýn, koroner kalp hastalýðýnýn yüzde 80'inden sorumlu olduðuna dikkat çekilen açýklamada, kalp damar hastalýklarýn çoðunun bu yanlýþ davranýþ ve alýþkanlýklarla mücadele edilerek engellenebileceði vurgulandý. Açýklamada, þu bilgilere yer verildi:"bu davranýþlar içerisinde, saðlýksýz beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün ve alkol kullanýmý yer almaktadýr. Saðlýksýz beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite etkisiyle bireylerde kan basýncýnda yükselme, kan þekeri yüksekliði, fazla kilo ve obezite görülür. Tütün kullanýmýnýn býrakýlmasý, diyette tuz kýsýtlamasý, sebze-meyve tüketilmesi, düzenli fiziksel aktivite, alkolün zararlý kullanýmýndan kaçýnýlmasýnýn kalp damar hastalýðý riskini azaltmaktadýr."(aa)

13 SALI 30 EYLÜL :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:6 ZÝL-HÝCCE: 1435 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:17 Eylül 1430 Hýzýr: EYLÜL Kanûnî Sultan Süleyman Hânýn taht'a çýkmasý (1520) - Azerbaycan'ýn baðýmsýzlýðý (1991) - Turnageçimi Fýrtýnasý ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Sözü ve hareketleri ile sana Allahü teâlâyý ve âhýreti hatýrlatmayan kimse ile arkadaþ olma! Ýbni Atâullah "Rahmetullahi aleyh" ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA NÖBETÇÝ ECZANELER SULAR GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD. NO:26-ATA SAÐLIK OCAÐI YANI VOLKAN HÜRRÝYET MEYDANI NO:6 ( SAAT KULESÝ YANI ) VEFAT EDENLER 1-Çukurören Köyü' nden gelme, Veysal DUMANLI' nýn kayýnpederi, Naile DUMANLI' nýn babasý; Ali GÜDER. 2-Merhum Nurettin ERASLAN' ýn eþi, Saime, Nihat ve Nevzat SAYDAM' ýn ablasý; Sabahat ERASLAN. 3-Yaydiðin Köyü' nden gelme, Bakkal Esnafýndan Merhum Mustafa Yaþar TUNCAY' ýn eþi, Yaþar TUNCAY' ýn annesi, Mehmet TUNCAY' ýn kýz kardeþi, Mustafa TUN- CAY' ýn halasý; Ýhsaniye TUNCAY Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Baba Sözler 16 Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný * Ey oðul; Hayat acýmasýzdýr. Bazen madalya takýlmasý gereken insana menfaat çakýþmasýnda halk tabiri ile kulp takarýz. Sonra da oturup oh diyerek bir güzel seyrine bakarýz. * Ey oðul; Bir yere yolculuk yapacaðýn zaman biletini en az üç gün önceden almaya veya ayýrttýrmaya çalýþ. Son ana býrakýrsan yer bulamayabilirsin. Ama önceden tedbirini alýrsan hiç olmazsa istediðin koltukta yolculuk yaparsýn. * Ey oðul; Bir yere müracaat edeceðin zaman istenilen belgeleri tek tek kontrol edip dosyana koy. En basiti diplomayý götürüp te fotokopisini yanýnda bulundurmazsan, istendiði zaman resmi kurumda çektireceðim diye oda oda dolaþýrsýn. Memurlar da seni dýþarýya yönlendirirlerse çektirip gelmek için hem zaman kaybýn olur hem de uzun sýra varsa sýraný kaybedersin.(öðretmen atama tercihlerinde görüldüðü gibi) * Ey oðul; Tanýmadýðýn bir kurumda basit iþleri aracý koymadan yaptýrmak istiyorsan, birazcýk toplumun içine gir. Tatlý dilli ol. Edebi konuþ. Þöyle ki; kimlik fotokopisi çektirebilmek için koridorlarda saða sola bakýnarak yürükken, oradan bir amir çýkýp, ''Nereyi arýyorsunuz'' diye? sorunca, 'Yardýmcý olabilecek birini arýyorum ama siz de de o simayý görüyorum'' derseniz nefsini okþar ve muhtemelen fotokopinizi bizzat o amir çektirir. Çünkü tecrübeyle sabittir. Ýstersen dene. * Ey oðul; Ýnsanlarýn sana karþý samimi olup olmadýðýný öðrenmek istiyorsan, sana teklif edilen iþlerini yapamadýðýnda uzaktan takip et. Sana karþý tutumlarýnda bir deðiþiklik olmamýþsa samimi demektir. Onlar için elinden geleni yapmaya çalýþ. Yok eðer bir çýrpýda silinmiþsen, sana olan sevgileri menfaattarý kadar demektir. * Ey oðul; Önceden kýzlarýmýzý, oðlanlarýmýzý evlendireceðimiz zaman baþta ebeleri- dedeleri olmak üzere aile büyüklerinin fikri alýnýrdý. Þimdi artýk komþulardan bile sonra duyuyorlar. Sen yine de usulen de olsa fikirlerini almaya çalýþ oðul. Olur ya onlarýn da belki bir cümle ile katkýsý olur. * Ey oðul; Eskiden kumaþ fabrikalarý daha çok kumaþ satýyordu. Çünkü annelerimiz, ablalarýmýz, kýzlarýmýz bedeninin her tarafýný örtmeye çalýþtýðýndan kumaþ daha çok kullanýlýrdý. Ama þimdi gün geçtikçe satýþlar her halde düþer. Neden dersen, çünkü annelerimiz, ablalarýmýz, kýzlarýmýz daha az kumaþ kullanmayý tercih etmeye baþladýlar. Dolaysýyla ben görmem ama sen sene sonra fabrikalar iflas ederse þaþýrma. * Ey oðul; Eskiden özel de veya devlette iþe baþlayýnca ilk maaþla yatýrým olsun, ne olur ne olmaz diye hemen kuyumcuya gidilir, bir çeyrek veya bir cumhuriyet altýný alýnýr muhafazasý annemize teslim edilirdi. Þimdi ki nesil ise ise daha maaþýný almadan kredi kartýyla hemen cep telefonu deðiþtiriliyor. Tasarruf eden nesillerden - israf eden nesillere doðru hýzla ilerliyoruz. Sen yine ifrattan ve tefritten kaçýnmaya devam et oðul. * Ey oðul; 'Ýnsanlarla öyle geçininiz ki ölümünüzden sonra düþmanlarýnýz bile aðlasýn' demiþ Hz Ali. ölümünde dostlarýn nasýl olsa aðlar, sen düþmanlarýný aðlatabilecek þekilde insanlarla geçinmeye çalýþ. * ÖÐRETMENÝME VEFA-25: Osmancýk ÝHL (1980) emekli öðretmenlerinden Nafiz BAÞARAN hocamýzý saygýyla yâd ediyorum. (yazara öneri - eleþtiri: ) Kurban eti tüketirken dikkat! yt. Sevil Ürer, Kurban Bayramý nda saðlýklý beslen- önerilerinde bulundu: Kurban Bayramý nda tek Dme tip beslenmeyin! Kurban Bayramý nda birbirinden lezzetli yemeklerle hazýrlanan aile sofralarý ve ikramlar et tüketimini artýrmaktadýr. Kontrolsüz ve düzensiz beslenilerek geçirilen bu keyifli günler; kolesterol, kalp-damar hastalýklarý, karaciðer yaðlanmasý gibi rahatsýzlýklara neden olabileceði gibi var olan saðlýk problemlerinin ilerlemesine neden olabilir. Bunun için özellikle kronik hastalýklarý olan kiþiler porsiyon kontrolü, yiyecek seçimi ve piþirme yöntemlerinde daha dikkatli davranmalýdýr. Memorial Suadiye Týp Merkezi Beslenme ve Diyet Bölümü nden Dyt. Sevil Ürer, Kurban Bayramý nda saðlýklý beslenme önerilerinde bulundu. TEK TÝP BESLENMEYÝN Demir emilimi ve besin çeþitliliðinin saðlanmasý açýsýndan ana öðünlerde tabaðýn yarýsý sebze ve salatayla doldurulmalýdýr. Yine ara öðünlerde baðýrsak hareketlerini düzenlemek adýna meyve tüketimine özen gösterilmelidir. Etleri piþirirken doðru piþirme yöntemleri tercih edilmelidir. Etler, kýzartma ve kavurma yerine, haþlama, ýzgara veya fýrýnda piþirme yöntemleri ile hazýrlanmalýdýr. Etlerin çok yaðlý olan kýsýmlarý da tüketilmemelidir. Et ile yapýlan yemeklere yað eklenmemelidir. Özellikle kalp damar ve kolesterol hastalýðý bulunan kiþiler sakatat tüketiminden kaçýnmalýdýr. KAHVALTIDA ET YANLIÞI Kurban Bayramý nda görülen yanlýþ alýþkanlýklarýn baþýnda kurban etlerinin kesildikten hemen sonra kahvaltýda tüketilmesidir. Etler sindirimi zor besinlerdir ve yeni kesilmiþ hayvanlarýn etlerindeki sertlik, hem piþirmede, hem de sindirimde zorluða sebep olur. Özellikle mide-baðýrsak hastalýðý olan kiþiler kurban etlerini buzdolabýnda birkaç gün beklettikten sonra kavurma veya kýzartma yerine haþlama, ýzgara veya fýrýnda piþirerek tüketmelidir. ÇEÞÝTLÝ SEBZE YEMEKLERÝ Saðlýklý bir bayram geçirmek için yüksek tansiyon, obezite, kalp-damar, mide-baðýrsak ve þeker hastalýðý olan kiþilerin doðru beslenmesi çok önemlidir. Kýrmýzý et, iyi kalitede hayvansal proteinin yaný sýra; demir, çinko, fosfor, magnezyum mineralleri ile B ve Avitaminleri içermektedir. Fakat C ve E vitamini içermemektedir. Bu nedenle etlerin tek baþýna deðil C vitamininden zengin sebzelerle beraber piþirilmesi veya tüketilmesi besin çeþitliliðinin saðlanmasý açýsýndan saðlýklý bir yöntemdir. Ayný zamanda sebzelerde bulunan C vitamini, demir emilimini de artýracaktýr. NELERE DÝKKAT EDÝLECEK? Güne hafif bir kahvaltýyla baþlanmalý ve kahvaltý her besin ögesini içerir nitelikte olmalýdýr. Etlerin yanýnda kan þekerini hýzlý yükselten beyaz ekmek, pilav, makarna yerine tam buðday ekmeði ve bulgur pilavý tercih edilmelidir. Aðýr hamurlu tatlýlar ve çikolatalar yerine, sütlü tatlýlarý veya meyve tatlýlarý tercih edilmelidir. Günde 1 porsiyondan fazla tatlý tüketmemeye özen gösterilmelidir. Bayram süresince günde bardak su içilmelidir. Meyve sularý, asitli/gazlý içecekler yerine açýk çay, bitki çaylarý veya ayran tüketilmelidir. Fazla çay ve kahve tüketimi yerine bitki çaylarý tercih edilmelidir. Gaz, hazýmsýzlýk ve þiþkinlik þikayetleri için rezene, anason, kimyon, tarçýn, papatya ve melisa bitkilerinden yardým alýnabilir. Fiziksel aktivitelere bayram boyunca da dikkat edilmeli, günlük tempolu yürüyüþlere devam edilmelidir. Tuz tüketimi sýnýrlandýrýlmalýdýr.(haber7) Kadir Yüktaþýr com Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: EYLÜL 2014 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : 1, 50 Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro Baský Dumanlý Havalar 2 Meþrep ve bazý halleri Böylece zaman su gibi akýp gidiyordu Her zaman ve her dönemde yaþanan cemaati farklý görüþ ve farklýlýklar yavaþtan baþlayarak su yüzüne çýkmaða baþlýyordu.. Bu haller daha sonra öðrencilere kadar iniyordu.. Yapýlan istiþarelere karþý çýkan, Meþveret üyeleri beðenmeyen, Hatta onlarý alaya alan, Risalelerdeki hakikatleri inciten, Gazetedeki mesaj ve makaleleri tenkit eden, Yazarlara aðýz dolusu sözler söyleyenler Bunlar bir arada yaþadýðý dava arkadaþlarýndan gelmesi havayý iyice puslu hale getiriyordu.. Halbuki devir iktidarýn devri idi Böyle bir iktidar desteklenmez de hangi iktidar desteklenirdi? Bir çok bakanýn eþleri baþ örtülü.. Baþbakanýn ve Cumhurbaþkanýnýn dahi baþý örtülü, namazlý-niyazlý insanlar idi Zahire bakýldýðý zaman, bir çok dumanlý haller vardý Mehmet ve dumanlý olaylarýn farkýnda idi Ama, okuyordu Risalelerdeki tabloya mevcut iktidarýn tutumlarý uymuyordu Kemalizm hakkýnda aðzýný açmayan iktidar, Kur'an dersi kitabýnýn ilk sahifelerine bile resmini koydurtmaktan çekinmiyordu Halkýn yüzde sekseni zaten meseleyi tahkiki manada ele almýyordu (Sürecek) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) METEOROLOJÝ 88, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. KOÇTÜRK MATBAACILIK Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Merkezi No:1/c, Çorum Tel: Faks: Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 SALI 30 EYLÜL 2014 Talepler Baþbakan a iletildi aðlýk-sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýleti- Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, Sþim taleplerin Baþbakan Ahmet Davutoðlu'na ilettiklerini bildirdi. Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, Saðlýk-Sen Genel Merkezi tarafýndan Baþbakan'a sunulan talepleri þöyle aktardý; "Saðlýk Çalýþanlarýnýn Yýpranma Payý (Fiili Hizmet Zammý) Kapsamýna Alýnmasý; Konfederasyonumuza baðlý ve Saðlýk ve Sosyal Hizmet Kolu'nun yetkili sendikasý Saðlýk-Sen'in 13 Mayýs 2014 tarihinde gerçekleþtirdiði "Saðlýk Çalýþanlarý Türkiye Buluþmasý" programýnda, saðlýk çalýþanlarýnýn fiili hizmet zammýndan yararlananlar kapsamýna alýnmasý talep edilmiþtir. O tarihte 61. Hükümetin Baþbakaný olarak programa teþrif eden Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip ERDOÐAN, saðlýk çalýþanlarýnýn fiili hizmet zammý (yýpranma payý) talebini olumlu karþýlamýþ ve yeni yasama yýlýna yetiþecek þekilde saðlýk çalýþanlarýna her 5 yýl için 1 yýl fiili hizmet zammý verilmesi konusunda hazýrlýk yapýlmasý için Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Sn. Faruk Çelik'i talimatlandýrmýþtýr. Yasama yýlýnýn 1 Ekim 2014 tarihinde baþlayacak olmasý durumu da dikkate alýnarak, saðlýk çalýþanlarýnýn fiili hizmet zammýndan yararlanmasý konusunda bizzat Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan verilen sözün kazanýma dönüþmesi için gerekli yasal düzenlemenin hazýrlanmasý ve konuyla ilgili olarak Saðlýk- Sen'in görüþlerinin alýnmasý uygun olacaktýr. Kamu Görevlilerine Yönelik Lisans Tamamlama Programlarý Açýlmasý; Kamu personel sistemimiz içerisinde azýmsanmayacak sayýda ön lisans mezunu kamu görevlisi bulunmaktadýr. Geçmiþten günümüze birçok bakanlýk, kamu kurum ve kuruluþu, kendi personeline yönelik lisans tamamlama programý düzenlenmesi yönünde faaliyet gerçekleþtirmiþ ve olumlu sonuçlar almýþtýr. Üniversite sayýsýnýn artmýþ olmasý ve her ilimizde üniversite bulunmasý gibi durumlar dikkate alýnarak merkezi nitelikte bir koordinasyon çerçevesinde, kamu görevlilerinin bakanlýk/kurum/kuruluþ ayýrýmý olmaksýzýn bir bütünlük içerisinde lisans tamamlama programlarý aracýlýðýyla, yükseköðretim hizmetlerinin olaðan iþleyiþine etki etmeksizin lisans mezunu olma fýrsatý sunulabilir. Bu çerçevede, ilgili kamu kurum ve kuruluþlarý ile yetkili sendikalarýn görüþ ve önerilerini de almak suretiyle Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, YÖK ve Devlet Personel Baþkanlýðý'nýn ortak yürüteceði çalýþma ile lisans tamamlama programlarý düzenlenmesine yönelik ivedi bir süreç iþletilmesi, kamu hizmetlerine yönelik etkinlik ve verimlilik unsurlarý ile kamu görevlilerinin liyakatine olumlu katký saðlayacaktýr. Saðlýk-Sen'in 'Saðlýk Çalýþanlarý Türkiye Buluþmasý' programýnda o dönem 61. Hükümetin Baþbakaný olan- Cumhurbaþkanýmýz tarafýndan saðlýk çalýþanlarýna yönelik lisans tamamlama programý açýlmasý talimatý verildiði de göz önüne alýnmak suretiyle; ön lisans mezunu kamu görevlilerine, mezun olduklarý ön lisans programlarý ile yürüttükleri görev ve kadro unvanlarý birlikte deðerlendirilmek suretiyle lisans düzeyinde yükseköðretim programý mezunu olma fýrsatý sunacak lisans tamamlama programý açýlmasý uygun olacaktýr. Mahmut Tökel le devam ðitim Bir-Sen Osman- Ýlçe Temsilciliði, Ecýk yeni yönetim ve il delegelerini belirlemek için sandýk baþýna gitti. Geçtiðimiz Cumartesi günü iki adayýn yarýþtýðý kongrede seçimi Mahmut Tökel baþkanlýðýndaki yönetim kurulu geçerli oyun 95'ini alarak seçimde zaferini ilan etti. Mahmut Tökel in yönetimi þu isimlerden oluþtu: Mahmut Tökel Baþkan, Kazým Sekili Baþkan Vekili, Yaþar Pehlivan Mali Ýþler Baþkan Yardýmcýsý, Mustafa Tangu Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý, Bayram Çýplak Teþkilatlanma Baþkan Yardýmcýsý, Mehmet Ali Hýzarbaþ Mevzuat ve Toplu Sözleþme Baþkan Yardýmcýsý, Hüseyin Aksungur Eðitim ve Sosyal Ýþler Baþkan Yardýmcýsý. Sendika Merkezi'nde yapýlan seçimde 190 üyeden 170 üye sandýða giderek oy kullandý. 3 oyun geçersiz sayýldýðý seçimlerde 95 oyu alan Mahmut Tökel yeniden Eðitim- Bir-Sen Osmancýk Ýlçe Temsilcisi olurken, diðer aday Medet Sezgen ise 72 oy aldý. Seçim galibiyetinden sonra üyelere teþekkür eden Mahmut Tökel, Sendikamýz demokrasi sýnavýndan baþarý ile geçti. Medet hoca ve ekibi bu seçimde kendimizin eksikliklerini görmemiz açýsýndan kendimizi sorgulamamýza ve sendikamýzýn güçlenmesine çok büyük katkýda bulunmuþtur. Kendilerine teþekkür ediyorum. Kardeþçe bir seçim oldu. Bize göre bu seçimin galibi Eðitim-Bir- Sen oldu. dedi. Seçimi kaybeden Medet Sezgen ise, Seçimi dostluk kazanmýþtýr. Bizler bundan sonra da sendikamýza hizmet etmeye devam edeceðiz. Mahmut Baþkaný ve yönetimini tebrik ediyor ve hayýrlý olsun diyorum" diye konuþtu. Sungurlu Özgücük le devam E ðitim-bir-sen Sungurlu Ýlçe Temsilciliði üyelerinin katýlýmýyla yapýlan kongrede Celal Özgücük le devam kararý alýndý. Sungurlu Memur Sen Ýlçe Temsilciliði binasýnda yoðun katýlýmla yapýlan Sungurlu Ýlçe Temsilciliði ve Ýl Delegeliði seçimi sükûnetle tamamlandý. Ýlçe Yönetimi tek liste halinde Celal Özgücük baþkanlýðýnda, Selçuk Cankaloðlu, Mehmet Yýlmaz, Ýhsan Sepetci, Ahmet Çivici, Erdal Ekin, Mustafa Üstün, Oðuzhan Koç tan oluþtu. Seçim sonrasý açýklama yapan Ýlçe Baþkaný Hacý Nuri Lafcý Saðlýk kurumlarýnda kreþ açýlmasýnýn zorunlu olmasý; 24 saat saðlýk hizmeti sunan saðlýk çalýþanlarý, çocuklarýnýn bakýmý konusunda ciddi sorunlar yaþamaktadýr. Özellikle büyük þehirlerde, eþi de saðlýk çalýþaný olan ve çocuklarýna bakacak bir yakýný bulunmayanlar için, her saðlýk kuruluþunda kreþ açýlmasýnýn zorunlu hale getirilmesi, 24 saat esasýyla hizmet veren kuruluþlarda ise kreþlerin de 24 saat açýk olmasý gerekmektedir. Bu yöndeki talebimizin Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Erdoðan'ýn kabul edilmesinin ardýndan, Saðlýk Bakanlýðý, geçtiðimiz haftalarda kreþ açýlmasýna yönelik bir genelge yayýnlamýþtýr. Ancak, sürecin hýzlandýrýlmasý, süre konulmamasý ve mevcut kreþlerin 24 saat açýk kalmasý konusunda gerekli çalýþmalarýn yapýlmasý gerekmektedir. Ek ödemenin emekliliðe yansýtýlmasý; Saðlýk çalýþanlarýnýn maaþlarý, diðer meslek gruplarýna göre az olmasýna karþýn, ek ödeme (döner sermaye) ile maaþlarýn artýrýlmasý yoluna gidilmektedir. Ancak, ek ödemelerin emekliliðe yansýtýlmamasý, saðlýk çalýþanlarýnýn maðduriyetine yol açmaktadýr. Saðlýk çalýþanlarý emekli olduklarýnda, aldýklarý toplam maaþ yerine, ek ödemesiz maaþlarý üzerinden emekli maaþý alacaklar ve büyük bir kayýp yaþayacaktýr. Bu maðduriyetin giderilmesi için, ek ödemelerin emekliliðe yansýtýlmasý gerekmektedir. Görevde yükselme ve unvan deðiþiklið sýnavý açýlmasý; Saðlýk Bakanlýðý, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile üniversite hastanelerinde görevde yükselme ve unvan deðiþikliði sýnavý uzun bir süredir yapýlmamaktadýr. Bu boþalan kadrolara yeni atamalarýn yapýlamamasý ve yeterli hizmetin sunulamamasý sonuçlarýný ortaya çýkarmaktadýr. Ayrýca alýnan kariyer eðitimi sonucu oluþan birikim, sýnavlarýn yapýlmamasý sebebiyle hizmete yansýmamaktadýr. Bunun yaný sýra, Saðlýk Bakanlýðý'nda görevde yükselme ve unvan deðiþikliðini kazanmasýna karþýn VHKÝ kadrosuna atamasý yapýlmayan 2351 kiþinin atamasýnýn yapýlmasý, yaþanan maðduriyeti giderecektir. Vekil ebe hemþirelerle, kamu görevlisi olmayan aile saðlýðý merkezi çalýþanlarýna kadro verilmesi; Sözleþmeli personelin kadroya geçirilmesi sürecinde vekil ebe hemþirelerden süre sýnýrlamasýna takýlanlarýn yaþadýðý kadro sorununun çözülmesi, sayýlarý çok fazla olmayan bu arkadaþlarýmýzýn maðduriyetlerini giderecektir. Ayrýca, kamu görevlisi olmamasýna karþýn, Aile Saðlýðý Merkezleri'nde görev yapan saðlýk çalýþanlarýnýn kadro beklentisinin karþýlanmasý da çalýþma barýþýna katký sunacak, hizmet kalitesinin artmasýný saðlayacaktýr. Performans sistemi yeniden düzenlenmeli; Saðlýk çalýþanlarýna verilen ek ödemeyi belirlemede kullanýlan performans sistemi, uygulamada adaletsizlikleri beraberinde getirmektedir. Önceliðin sunulacak saðlýk hizmeti olmasýna karþýn, performansýn ön plana çýkmasý gibi durumlarýn ortaya çýkmamasý için, adaletli ve bütün saðlýk çalýþanlarýna hitap eden yeni bir performans sistemi hayata geçirilmelidir. Yüzde 70 sabit, yüzde 30'u performansa dayalý sistemin daha adaletli olacaðýný düþünüyoruz." Eðitim Bir-Sen Osmancýk Ýlçe Temsilciliði, yeni yönetim ve il delegelerini belirlemek için sandýk baþýna gitti. Celal Özgücük, Seçimin Sungurlumuza hayýrlý olmasýný diler, yeni bir baþlangýç ve deðiþen yönetim kurulu üyelerimiz Kongrede Celal Özgücük le devam kararý alýndý. adýna bize teveccüh gösteren üyelerimize teþekkür ederim. dedi. Eðitim-Bir-Sen'in ülke genelinde yaptýðý il, ilçe ve genel merkez kongreleri 27 Eylül 2014 tarihi itibariyle ilçelerden baþladý. Kadir Þimþek güven tazeledi ðitim-bir-sen'in ülke genelinde yaptýðý il, ilçe Eve genel merkez kongreleri 27 Eylül 2014 tarihi itibariyle ilçelerden baþladý. Alaca Eðitim Bir Sen de yapýlan kongrede, Kadir Þimþek baþkanlýðýndaki tek liste seçime katýldý ve üyelerin büyük çoðunluðunun teveccühünü kazandý. Kongre, Ýstiklal Marþý nýn okunmasý ve Divan heyetinin oluþmasý ile baþladý. Divan baþkanlýðýna Halit Güneþ, Divan üyeliklerine Rifat Aksoy ve Dursun Demirel seçildi. Alaca Eðitim-Bir-Sen Yönetimi þu isimlerden oluþtu: Ýlçe Baþkaný Kadir Þimþek, Ýlçe Sekreteri Hasan Þahin, Mali Sekreter Cengiz Urunca, Teþkilat Sekreteri Bedrettin Müezzinoðlu, Basýn Yayýn Sekreteri Emrah Ýþcen, Eðitim Sekreteri Recep Gün, Sosyal Ýþler Sekreteri Mesut Þirin. HAKKIN VE HAKLININ YANINDA TARAFIZ Kongrenin açýþ konuþmasýný yapan Baþkan Kadir Þimþek, sendikanýn anlam ve önemi ile sendikal kazanýmlardan bahsetti. Sendikal mücadelenin önemine de deðinen Þimþek, sendikal mücadeleye önem veren ve kongreye katýlan tüm üyelere teþekkür etti. Elde ettikleri kazanýmlarý sýralayan Þimþek, þunlarý kaydetti; Sendikamýz tarafýndan Sivil itaatsizlik eylemi baþlatýlarak imza toplandý ve tüm kurumlarda Baþörtüsü yasaðý kaldýrýldý. Katsayý adaletsizliði kaldýrýldý. Kesintisiz 8 yýllýk eðitim kaldýrýldý, olarak 12 yýllýk Kademeli zorunlu eðitim getirildi. Ýmam Hatip Ortaokullarý tekrar açýldý. Bütün ortaokul ve liselere seçmeli Kur'an-ý Kerim, Temel Dini Bilgiler ve Hz. Muhammed'in Hayatý dersleri konuldu. Liselerdeki Milli Güvenlik Dersleri kaldýrýldý. Disiplin affý getirildi. Ýl disiplin kurullarýnda sendika temsilcisi bulundurulma zorunluluðu getirildi. Anayasa referandumunda "EVET" diyerek Anayasal hak ve özgürlüklerin önünün açýlmasý saðlandý. Baþörtüsü taktýðý için meslekten atýlanlarýn tekrar göreve dönmeleri saðlandý. Sigorta primleri de devlet tarafýndan ödendi. Toplu Sözleþme hakký elde edildi. Toplu Sözleþme Primi 3 ayda 60 TL'ye çýkarýldý. Bursluluk sýnavýný kazanan öðrencilerin aile yardýmlarýnýn kesilmemesi saðlandý. Bankalarla yapýlan Maaþ promosyonlarýnýn tamamýnýn çalýþanlarý verilmesi saðlandý. Bayan memurlara doðum öncesi ve doðum sonrasý toplam 16 hafta maaþlý izinli olmasý saðlandý. Erkek memurlara da 10 gün babalýk doðum izni verildi. Bayan memurlara ilk 6 ay 3 saat, ikinci 6 ay 1,5 saat annenin istediði saatte Süt izni verilmesi saðlandý. Doðum yapan bayan memurlarýn 12 ay izin alma haklarý 24 aya çýkarýldý. Memurlarýn il sýnýrlarý dýþýna çýkýþlarýnda amirlerinden izin alma zorunluluðu kaldýrýldý yýlýnda Öðretmenevi aidatý kaldýrýldý. Tüm eðitim çalýþanlarýnýn aidat ödemeden kullanýmýna açýldý. Sözleþmeli Öðretmenliðin kaldýrýlmasý için " Sözleþmeli öðretmenden imza kampanyasý" düzenlendi. Sözleþmeli Öðretmenlerin tamamý kadroya alýndý ve sözleþmeli öðretmenlik uygulamasý kaldýrýldý. Öðretmenlere "Ek ödemeyi" alacaðýz dedik aldýk. Okul müdürü, müdür baþyardýmcýsýnýn maaþ karþýlýðý derse girme zorunluluðu 6 saatten 2 saate indirildi. Ýkili eðitim yapan okullarýn idarecilerine haftada 2 saat daha fazla ek ders ücreti ödenmesi saðlandý. Çocuk yardýmý ödemesinde çocuk sayýsý sýnýrlamasý kaldýrýldý. Daha önce yaz aylarýnda sadece 1 defa yapýlan özür tayinlerinin Ocak-Þubat aylarýnda da yapýlmasý saðlandý. Eþit iþe eþit ücret kapsamýnda bütün hizmetli, memur, þef ve þube müdürü gibi kadrolarda çalýþanlarýn maaþlarý eþitlendi. Hizmetliler giyim yardýmý alabilmeleri için 18 adet evrak hazýrlatarak ihale sonucunda kýyafetini alabilirken, giyim yardýmýnýn nakit olarak ödenmesi saðlandý. 4/C"li personelin çalýþma süresi 11 ay 28 güne çýkarýldý ve bu Toplu Sözleþmede %50'ye yakýn zam almalarý saðlandý. Hizmet sendikacýlýðý anlayýþý ile her üyemizi ücretsiz olarak TLdeðerinde Ferdi Kaza Sigortasý ile sigortalýyor, yine ücretsiz olarak BO- NUS kart veriyor ve Ferdi Kaza Sigortasýný TL'ye yükseltiyoruz. Þayet anlaþmalý olan Dask, Kasko veya Trafik sigortasýndan faydalanýlýrsa Ferdi Kaza Sigortasý TL'ye çýkarýlmaktadýr. Müdürlerin sicil notu verme uygulamasý kaldýrýldý. Uyarý ve kýnama cezalarýna yargý yolunun açýlmasý saðlandý. Ailevi nedenlerle alýnan refakat izinlerinde 6 aya kadar refakat izni verilmesi saðlandý. Zorunlu Ýlksan üyeliðinin kaldýrýlmasý ve gönüllülük esasýnýn getirilmesi saðlandý. Ýdareci ve öðretmenlerin kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerden dolayý fiilen yerine getirilemeyen dersler nedeniyle ek ders ücretlerinin kesilmemesi saðlandý. Ders dýþý eðitim çalýþmalarý sýnýrýnýn %20 arttýrýlmasý saðlandý. 30 yýl aradan sonra ilk defa bu yýlki toplu sözleþmede taban alýða 175 TL zam yapýldý. Ýsrail'in Filistin ve Gazze'de, Suriye'nin kendi halkýna yaptýðý katliamlarý tüm Türkiye'de ve Alaca'da kitlesel basýn açýklamalarý ile protesto ettik. Pakistan, Afganistan, Arakan"da yetimler için yetimhaneler açtýk Darbelerin her türlüsüne karþýyýz. 27 Mayýs 1960, 12 Mart 1970, 12 Eylül 1980, 28 Þubat 1997, 27 Nisan 2007 Muhtýrasý ve 17 Þubat 2013 Darbelerine ve Darbe giriþimlerine karþý durduk. Ortaya çýkan darbe planlarý ve 27 Nisan 2007 muhtýrasýndan sonra Büyük þehirlerde "Darbelere Dur De" mitingleri yaptýk. Darbecilerin isimlerinin verildiði kurumlarýn isimleri deðiþtirilerek darbecilerin izleri silindi. 12 Eylül 2010 Anayasa Referandumunda EVET diyerek bu millete darbe yapan insanlarýn yargýlanmasý saðlanmýþtýr. Milli iradenin üzerinde Allahtan baþka hiçbir güç tanýmýyoruz. Mýsýrda halkýn seçtiði hükümeti silah zoruyla devirerek 6000 kiþiyi öldüren darbecileri tüm yurtta protesto ettik ve namlusunu halka çeviren tanka selam durmayýz diyerek tepkimizi gösterdik. Öðretmenlerin acý-tatlý hatýralarýna deðer verdik ve hatýra yarýþmalarý düzenleyerek il ve ülke birincilerinin eserlerini kitaplaþtýrdýk. Bir kötülük gördüðünüz zaman onu elinizle düzeltin, buna gücünüz yetmezse dilinizle düzeltin, buna da gücünüz yetmezse kalbinizle buðzedin. Bu ise imanýn en zayýf halidir diyen bir inancýn mensuplarý olarak biz de bir kötülük veya yanlýþlýk gördüðümüz zaman onu dilimizle ve kalemimizle düzeltme konumundayýz ve biz bunu yapmaya çalýþýyoruz. Bizler de bu ülkenin sorunlarýnýn çözümleri noktasýnda duyarsýz kalamayýz. Bizler hakkýn ve haklýnýn yanýnda tarafýz. Pakistan'ýn baðýmsýzlýk þairi Muhammed Ýkbal "Harekette birlik olmazsa fikirdeki birlik faydasýzdýr" der. Ayný duygu ve düþünceleri paylaþanlarýn fiili olarak da ayný yerde buluþabilmelidirler. Kalbimiz sizinle demekle iþler hallolmuyor. Demokrasilerde kalpleri deðil kalýplarý sayýyorlar diyor ve kongremizin ilçemize ve ülkemize hayýrlara vesile olmasýný diliyor ve katýlýmcýlara teþekkür ediyorum.

15 SALI 30 EYLÜL ECE Banyo üst yönetimine yeni atamalar Y apý sektörünün lider kurullarýndan ECE Holding e baðlý ECE Banyo üst yönetiminde yeni atamalar gerçekleþtirildi. Levent Karacabay, Ahmet Çenesiz ve Ömer Türker Genel Müdür yardýmcýsý olarak atandýlar. Ideal Standard ýn Türkiye operasyonlarýný ve Isvea yý bünyesinde bulunduran ECE Holding in; pazar payý açýsýndan Türkiye nin ilk üç markasýndan biri olan amiral gemisi ECE Banyo üst yönetiminde 3 yeni atama birden gerçekleþtirildi. Levent Karacabay ECE Banyo Genel Müdür Yardýmcýlýðý na atanýrken; Ýþletme Müdürlüðü, Lojistik Müdürlüðü, Personel ve Ýdari Ýþler Þefliði ile Üretim Planlama Departmaný Karacabay a baðlandý. ECE Holding bünyesinde uzun yýllar farklý görevlerde bulunan Ömer Türker ise; Mali Ýþler, Satýnalma, Ýnsan Kaynaklarý ve Ýhracat bölümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevine getirildi. Ece Holding in teknoloji firmasý Genitec in Genel Müdür Yardýmcýsý Ahmet Çenesiz ise ayný zamanda Teknoloji ve Enerjiden Sorumlu ECE Banyo Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevini de yürütecek. LEVENT KARACABAY Orta Doðu Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliði mezunu olan Levent Karacabay, seramik sektörünün önde gelen firmalarýnda çeþitli pozisyonlarda görev alýrken; yurt dýþýnda da birçok ülkede tesis projelendir- Ahmet Çenesiz me çalýþmalarýnda bulundu yýlarý arasýnda Ýþletme Müdürü olarak görev yaptýðý ECE Banyo nun yeniden yapýlanmasý çerçevesinde oluþan organizasyonda Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevini yürütecek. ÖMER TÜRKER Profesyonel iþ hayatýna ECE ile baþlayan Ömer Türker, Ege Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme bölümünden mezun oldu. Ayný zamanda Fransa da Lille Devlet Üniversitesinde de 1 yýl boyunca iþletme ve ekonomi eðitimi aldý. Ömer Türker; Mali Ýþler, Satýnalma, Ýnsan Kaynaklarý ve Ýhracat bölümlerinden sorumlu Genel Müdür Yardýmcýsý olarak çalýþmalarýna devam edecek. AHMET ÇENESÝZ Sabancý Üniversitesinde Endüstri Mühendisliði eðitimini tamamlayan Ahmet Çenesiz; Planlama Mühendisi olarak baþladýðý ECE de Üretim, Ar-Ge ve Kalite gibi farklý departmanlarda Üst Yönetim Temsilcisi ve Ýcra Kurulu Üyesi sýfatýyla görevler aldý. Ahmet Çenesiz; ECE Holding in banyo gereçleri kadar iddialý olduðu ve vitrifiye üretiminin saðladýðý bilgi birikimi ile kurduðu anahtar teslim vitrifiye seramik fabrikalarý üreten teknoloji ve makine firmasý Genitec in ve eþ zamanlý olarak ECE Banyo nun Genel Müdür Yardýmcýlýðý görevlerini üstlenecek. Ömer Türker Levent Karacabay Çorum un iþgücü piyasasýnýn fotoðrafý çekildi Ç alýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü, 2014 yýlý 12 Mayýs-27 Haziran tarihleri arasýnda Çorum Ýþgücü Piyasasý Talep Araþtýrmasý yaptý. Bu araþtýrma ile Çorum daki iþgücünün yapýsý, sektörler bazýnda çalýþanlarýn mesleklere ve cinsiyete göre daðýlýmlarý, ihtiyaç duyulan iþgücü için talep edilen eðitim ve beceri durumlarý, temininde güçlük çekilen meslekler ve teminde güçlük çekme nedenleri ile 2015 yýlý ortasýnda iþgücü piyasasýnda mesleki deðiþim beklentilerine iliþkin bilgilerin derlendiðini belirten ÝÞKUR Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, Bu çalýþma ile birlikte Çorum'un iþgücü piyasasýnýn fotoðrafý çekilerek Çorum'daki sektörlerin iþgücü ihtiyacý tespit edilmiþtir. Çalýþma sonucunda Çorum düzeyinde sektörel olarak istatistiksel ve anlamlý tahminler üretilmiþtir. dedi. ARAÞTIRMA BÝLÝMSEL VE ANLAMLI SONUÇLARA SAHÝPTÝR Araþtýrmalarýn tamamen bilimsel ve anlamlý sonuçlara sahip olduðunu belirten Eyvaz, araþtýrma sonuçlarýyla ilgili þunlarý söyledi: Alan çalýþmasý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile birlikte tespit edilen Çorum'daki özel sektörde faal olan 10+ istihdamlý iþyerlerinde gerçekleþtirilmiþtir. Uluslararasý sektörel ve mesleki sýnýflandýrmalar kullanýlarak yapýlan araþtýrmada Çorum'da tam sayým yöntemi ile çalýþýlmýþtýr. Yani Çorum ilindeki 10+ istihdamlý özel sektör iþyerlerinin tamamý ziyaret edilmiþtir. Toplamda 1043 iþyeri bizzat ziyaret edilmiþ, bu iþyerlerinin 934 tanesine ise iþyeri bilgi formu uygulanmýþtýr. ÇORUM UN AÇIK ÝÞ ORANI % 2,1 Çalýþma kapsamýnda Çorum ilinde 548 kiþilik açýk iþ bulunmaktadýr. Buna ek olarak, Çorum'un "açýk iþ oraný" % 2,1 olarak hesaplanmýþtýr. Baþka bir deyiþle, Çorum'da her 100 kiþilik kadronun 97,9'si dolu 2,1'i ise boþ olup doldurulmaya hazýrdýr. Saha çalýþmasýnda ziyaret edilen iþyerlerinin % 16,3'ü, açýk iþi olduðunu belirtmiþtir. Baþka bir deyiþle, yaklaþýk 6 iþyerinden 1'inin açýk iþi bulunmaktadýr. Açýk iþler için yaklaþýk olarak yüzde 50 oranýnda asgari bir eðitim düzeyi talep edilmektedir. Açýk iþler için yüzde 0,4 oranýnda çýraklýk eðitimi, yüzde 23,9 oranýnda lise altý eðitimliler, yüzde 13,8 lise ve dengi eðitimler ve yüzde 11,9 lise üstü eðitimliler talep edilmektedir. Açýk iþler için talep edilen ek beceriler incelendiðinde; açýk iþlerin yüzde 3'ü için yabancý dil yeterliliði, yüzde 7,1'i için seyahat edebilme esnekliði, yüzde 8,8'i için satýþ ve pazarlama, yüzde 14,5'i için proje tabanlý çalýþma, yüzde 17,8'i için bilgisayar kullanabilme, yüzde 34,3'ü için etkin hesap yapabilme, yüzde 40,6'sý sorun çözme ve baðýmsýz karar verme becerileri, yüzde 42,3'ü için iletiþim ve ifade etme, yüzde 55,6'sý için takým çalýþmasý becerileri, yüzde 63,7'si için fazla mesaiye kalabilmesi, yüzde 64,7'si yeterli mesleki / teknik bilgi ve tecrübe, yüzde 74'ü için fiziksel yeterlilik ve %83,9'u iþ ahlakýna sahip olma becerileri talep edildiði tespit edilmiþtir. Sektörlere göre en yüksek açýk iþ oraný yüzde 6,5 ile Madencilik ve Taþ ocakçýlýðý sektöründe tespit edilmiþtir. Madencilik ve Taþ ocakçýlýðý sektörünü yüzde 5,8 açýk iþ oraný ile Konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyetleri sektörü, yüzde 2,8'lik açýk iþ oraný ile Bilgi iletiþim sektörü ve 2,3'açýk iþ oraný ile imalat sektörü izlemektedir. Çorum'da açýk iþlerin en fazla olduðu mesleklerin; Gaz Altý Kaynakçýsý, Beden Ýþçisi (Genel), Makineci (Dikiþ), Garson (Servis Elemaný), Ayakkabý Ýmalatçýsý (Sayacý), Dikiþ Makinesi Operatörü-Kumaþ, Kaynakçý (Oksijen ve Elektrik), Ütücü, Ön Muhasebeci, Hemþire olduðu tespit edilmiþtir. ÝÞVEREN ELEMAN TEMÝNÝNDE ZORLUK ÇEKÝYOR Çorum Ýþgücü Piyasasý Talep Araþtýrmasýna göre, iþverenlerin Çorum'da ilk 6 ayda 1122 kiþinin temininde güçlük çektikleri sonucuna ulaþýlmýþtýr. Çalýþma kapsamýnda ziyaret edilen iþyerlerinin % 32,3'ü eleman temininde güçlük çektiðini belirtmiþtir. Baþka bir deyiþle, yaklaþýk her 3 iþverenden 1'i iþgücü piyasasýnda aradýðý elemaný bulurken zorlanmýþtýr. Araþtýrma kapsamýnda iþyeri ziyaretleri sýrasýnda görüþülen iþverenlere hangi mesleklerde eleman temininde güçlük çektikleri sorulmuþtur. Eleman temininde en fazla güçlük çekilen meslekler; Ayakkabý Ýmalatçýsý (Montaj), Gaz Altý Kaynakçýsý, Tuðla ve Kiremit Presçisi (Elle), Fýrýn Ýþçisi (Tuðla,Kiremit ve Benzeri Ýnþaat Elemanlarý), Garson (Servis Elemaný), Tuðla Ýmal Ýþçisi, Taký Ýmalatçýsý, Beden Ýþçisi (Genel), Kaynakçý (Oksijen ve Elektrik), Makineci (dikiþ) mesleðidir. Çorum Ýþgücü Piyasasý Talep Araþtýrmasý sonuçlarý 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle istihdamda 1 bin 633 kiþilik net artýþýn beklendiðini bize göstermektedir. Baþka bir deyiþle, iþverenler bugüne kýyasla, 30 Haziran 2015 tarihinde istihdamýn net olarak % 6,4 artmasýný beklemektedir. 30 Haziran 2015 tarihinde sektörler itibariyle net istihdam deðiþimine oransal olarak bakýlacak olursa, en yüksek net istihdam artýþý beklenen üç sektörün; yüzde 45,8 ile Ýmalat, yüzde 38,5 ile Toptan ve perakende ticaret ve yüzde 7,1 ile inþaat sektörleri olduðu görülecektir. Taký Ýmalatçýsý, Ayakkabý Ýmalatçýsý (Sayacý), Ayakkabý Ýmalatçýsý (Montaj), Kesimci (Ayakkabý), Makineci (Dikiþ), Gaz Altý Kaynakçýsý, Kaynakçý (Oksijen Ve Elektrik), Kalemkar, Pazarlamacý, Servis Þoförü (Okul), meslekleri 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle en fazla net istihdam artýþý beklenen mesleklerdir. Buna karþýlýk; Matematik Öðretmeni-Ortaöðretim, Türkçe Öðretmeni, Tarih Öðretmeni-Ortaöðretim, Fýrýn Ýþçisi (Tuðla, Kiremit Ve Benzeri Ýnþaat Elemanlarý), Tuðla Ýmal Ýþçisi, Ahþap Boyamacý, Ýnþaat Kalýpçýsý (Ahþap), Biyoloji Öðretmeni-Ortaöðretim, Fizik Öðretmeni-Ortaöðretim, Kimya Öðretmeni-Ortaöðretim, meslekleri ise 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle en fazla net istihdam azalýþ beklentisinin olduðu mesleklerdir. ÇORUM ÝÞGÜCÜ PÝYASASI ANALÝZÝ RAPORLAÞTIRILIYOR Çalýþmanýn sonuç raporunda Çorum'nýn iþgücü piyasasý arz ve talep yönüyle ele alýnarak Çorum'un iþgücü piyasa yapýsý ve iþgücü piyasasýnýn ihtiyaçlarý ortaya konulacaktýr. Aktif Ýstihdam Politikalarýnýn; özellikle de iþgücü yetiþtirme kurslarýnýn tespit edilen ihtiyaçlara göre açýlmasý planlanmaktadýr. Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü Çorum Ýþgücü Piyasasý Talep Araþtýrmasý ile bilimsel temelden yoksun bir konu durumunda olan yerel iþgücü piyasa yapýlarýnýn ve iþgücü piyasasý ihtiyaçlarýnýn daha iyi anlaþýlmasýný hedeflemektedir. Ayrýca Çorum ilinde geliþtirilecek istihdam politikalarý; araþtýrmanýn sonuçlarý dikkate alýnarak oluþturulacaktýr. Ýþgücü yetiþtirme kurslarý, tespit edilen ihtiyaçlara göre açýlacaktýr. Önümüzdeki dönemde de, Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü tarafýndan her yýl en az bir defa bu yönde ve bu kapsamda araþtýrmalar yapýlmasý hedeflenmektedir. Bu verilerin daha kapsamlý ve ayrýntýlý sonuçlarýnýn da kapsandýðý Çorum Ýþgücü Piyasasý Analizi Raporu 2014 yýlý Kasým ayý içerisinde yayýnlanacaktýr. Bu Rapor kapsamýnda Çorum iþgücü arzý ve talebine iliþkin temel veriler derlenecektir. Araþtýrmanýn; ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýna, çalýþma hayatýnýn tüm aktörlerine, sivil toplum örgütlerine, üniversitelere, araþtýrmacýlara ve tüm kamuoyuna faydalý olmasý beklenmektedir. Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü, 'Saðlýklý Yaþam ve Hareket Yýlý' nedeniyle etkinlik düzenledi. Uçurtmam Elimde, Saðlýðým Yerinde Ç orum Halk Saðlýðý Müdürlüðü, 'Saðlýklý Yaþam ve Hareket Yýlý' etkinlikleri kapsamýnda anne, baba ve çocuklarla balon&uçurtma etkinliði düzenledi. Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü / Obezite Birimi tarafýndan yürütülen organizasyon geçtiðimiz Pazar günü Kültür Park'ta gerçekleþti. Etkinliðe; Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Saðlýk Müdürü Dr. Ýsmail Yücel, Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet Barýþ, Halk Saðlýðý Müdür Yardýmcýsý Uzm. Dr. Özlem Terzi, þube müdürleri, saðlýk personeli ve aileleri katýldý. Programa destek veren Sevgi Evleri Çocuk Yuvasý Müdürü Zeliha Uzun, çocuklar, bakýcý anneleri, Fatih Sultan Mehmet Ýlkokulu Anne ve balalar çocuklarý ile birlikte uçurtma uçurdu. öðretmeni Veyis Yurtel ile sýnýf öðrencileri ve halkýn katýlýmýyla gerçekleþen etkinlik yoðun ilgi gördü. Uçurtmam Elimde, Saðlýðým Yerinde' etkinliði yürüyüþle baþladý. Yürüyüþün ardýndan etkinliðe özel hazýrlanan sloganlý uçurtmalar, çocuklara daðý- týldý. Keyifle hazýrlanan uçurtmalar, çocuklarýn ellerinde gökyüzüyle buluþtu. Uçurtma sonrasý çocuklara ara öðün olarak, ev yapýmý hazýrlanan meyveli kek, süt ve su temsili Nasrettin Hoca tarafýndan ikram edildi. Çocuklarýn ve büyüklerin ilgi odaðý haline gelen Nasrettin Hoca, etkinliðe renk kattý. Programa katýlan çocuklara þiþme balonda eðlenme fýrsatý verildi. Hareketli yaþamýn önemi eðlenceli bir þekilde anlatýldý. Zabýta personeli kan verdi Ç orum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ve Zabýta Müdürlüðü'nde görevli memurlar Kýzýlay Kan Merkezi'nde kan baðýþýnda bulundu. Üç ayda bir düzenli bir þekilde kan veren Zabýta personeli yine örnek bir davranýþa imza attý. Gazi Caddesi'nde bulunan Kýzýlay Kan Merkezi'nde gerekli testleri yaptýrdýktan sonra kan veren Zabýta personeli, böylece kan baðýþý kampanyasýna hem destek oldular hem de bu kampanyaya dikkat çektiler. Personeliyle birlikte kan baðýþýnda bulunan Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Tur- Zabýta Müdürlüðü personeli kan verdi. han Candan da kan vermenin toplumsal bir sorumluluk olduðunu söyledi. Kan vermenin vücut saðlýðý açýsýndan da önemli olduðuna dikkat çeken Candan, "Kan vermek acil bir yardým deðil, aslýnda bir alýþkanlýða dönüþmeli." dedi. Bu anlayýþý personeline kazandýrmak için belirli periyotlarla kan verdiklerini ifade eden Candan, kan verebilecek durumda olan tüm Çorumlular ý kan vererek hayat kurtarmaya davet etti. HEM koro çalýþmalarý baþlýyor Ç orum Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü bünyesinde dört yýldýr faaliyet gösteren Anadolu Türk Halk Müziði Korosu çalýþmalarýna baþlýyor. Müzik Öðretmeni Þef Özgür Yaþar yönetimindeki koro, Atatürk Anadolu Lisesi'nde Pazartesi ve Perþembe akþamlarý yapacaklarý çalýþmalarla Çorumlu müzikseverlere verecekleri konserler için çalýþmalarýný yürütecek. Koro Baþkaný Aydýn Kalender, Bu sene çalýþmalarýmýza Ekim ayýnýn ilk haftasýnda baþlýyoruz. Hemþehrilerimize anýlarda kalacak türkü dolu konserler vereceðiz. dedi. Anadolu Türk Halk Müziði Korosu çalýþmalarýna baþlýyor. Koro Baþkaný Aydýn Kalender, çalýþmalarla ilgili bilgi verdi.

16 16 SALI 30 EYLÜL 2014 Hayvan Pazarý bayram sonuna kadar açýk orum'da Pazartesi günü Çkurulan Canlý Hayvan Pazarý'nýn bu Pazartesi'den itibaren Kurban Bayramý sonuna kadar açýk olacaðý bildirildi. Ýskilip yolu üzerine kurulan pazarýn bayram sonuna kadar açýk kalacaðýný belirten Çorum Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür, canlý hayvan pazarýnýn ürk Hava Kurumu T(THY) Çorum Þube Baþkaný Recep Öztuna, vatandaþlarýn kurban derilerini THY ye baðýþlamalarýný istedi. Yaklaþan Kurban Bayramý münasebetiyle basýn açýklamasý yapan Öztuna, devlet bütçesinden herhangi bir yardým almadan halkýn verdiði kurban derisi, fitre, zekat, baðýþ ve diðer ticari gelirleri yine halkýn kullanýmýna sunan tek kuruluþ olma özelliðini taþýyan Türk Hava Kurumu'nun, 5 aðustos 1925 tarihli Bakanlar Kurulu kararý ile "Kamuya yararlý dernek" statüsüne alýnmýþ ve izin almadan Yardým toplama statüsünde bulunan derneklerden sayýldýðýný Ö U dönüþü yasaklarý daha fazla kaza riski doðuruyor YÜKSEL BASAR Ç orum-samsun Karayolu güzergahýnda iki ayrý noktada bulunan U dönüþü yasaðýnýn kaldýrýlarak trafik tedbir alýnmasý gerektiði belirtildi. Konuya iliþkin önerilerini dile getiren vatandaþlar, Çorum dan samsun istikametine seyreden araçlarýn yol boyu tesislere gidiþdönüþlerinde bilhassa baraj yolu olarak bilinen noktada U dönüþü yasak olmasýna raðmen dönüþ yapmak durumunda kaldýðýný, daha ileriye gidenlerin Bölge Trafik Müdürlügü karþýsýndan yine yasak olmasýna Recep Öztuna belirterek, bu kapsamda Türk Hava Kurumu nun yardým toplama faaliyetlerini yasalarýn verdiði yetki doðrultusunda önceki yýllarda olduðu gibi bu yýl da gönüllülük esasýna göre devam ettireceðini kaydetti. sadece Pazartesi günleri günleri kurulduðunu hatýrlattý. Yaklaþan Kurban Bayramý dolayýsýyla Canlý Hayvan Pazarý'nýn bayram sonuna kadar hizmet vereceðini söyleyen Gür, pazara giren hayvanlarýn Tarým Ýl Müdürlüðü veterinerleri ve zabýtalar tarafýndan denetlendiðini, Öztuna, açýklamasýnda; Türk Hava Kurumu, elde edilen gelirlerin tamamýný kendi faaliyetleri olan yangýn söndürme uçaklarý ile orman yangýnlarýna havadan müdahale, hava ambulans uçaklarý ile yaralý ve organ naklinde, gençlerimize ücretsiz havacýlýk kurslarý açmada, hava yolu þirketlerine pilot yetiþtirmede, Türk Hava Kurumu Üniversitesi ile hava yolu þirketlerine kalifiye eleman yetiþtirmeye ve gençlerimize iþ imkaný saðlamaya, Hava Harp okulu öðrencilerinin ilk planör eðitimlerini vermeye, okullara kýrtasiye malzemesi yardýmý yapmaktadýr. Türk Hava Kurumu Havacýlýk ve Uzay Üniversitesi nde ülkemiz için uçak yapýmýna baþlanmýþtýr. Bu üniversitemizde þehit ve gazi yakýnlarý ücretsiz, baþarýlý öðrenciler tam burslu veya kademeli burslu olarak eðitim almaktadýrlar. diye konuþtu. Bayramda, gezici ekiplerin kurban derisi toplamaya devam edeceðini de vurgulayan Öztuna, kurban derileri alýnmayan vatandaþlarýn Yunus Emre Ýþ Merkezi nde faaliyet gösteren THK þubesine býrakmalarýný veya nolu telefonu aramalarýný istedi. Öztuna, Duyarlý halkýmýzýn katkýlarýyla hizmetlerimizin daha da geniþleyeceði inancýyla Kurban Bayramýnýzý kutlar, saðlýk ve esenlikler Ders kitaplarýnýn içeriðine eleþtiri raðmen dönüþ yaptýklarýný hatýrlattýlar. Çorumlular ýn sýklýkla kullandýðý her iki noktada U dönüþü yasaðýnýn kaldýrýlarak yerine tedbir alýnmasýný öneren vatandaþlar, yasak olmasýna raðmen sürücülerin Kaymakçý ya kadar giderek kurallý özellikle menþei belgesi olmayan hayvanlarýn pazara sokulmayacaðýný kaydetti. Kurban kesecek vatandaþlarýn elini çabuk tutmalarýný isteyen Recep Gür, ayrýca alýcý ve satýcýlarýn sahte paraya da dikkat etmeleri uyarýsýnda bulundu. THY kurban derilerini bekliyor zgür Eðitim Sen Baþkan Yardýmcýsý Barbaros Hýz, hükümeti eðitim öðretim yýlýndan itibaren okullarda ücretsiz ders kitabý daðýtmaya baþladýðýný, kulaða hoþ gelen bu uygulamayla birlikte sorunlar yumaðýnýn da çýð gibi büyümeye baþladýðýný bildirdi. Daðýtýmý yapýlan ücretsiz ders kitaplarýnýn amacýna ne derece hizmet ettiði sorusunun maalesef eðitimciler dýþýnda kimsenin gündeminde olmadýðýný belirten Hýz, branþ ve sýnýflar bazýnda farklýlýklar arz etse de daðýtýlan ücretsiz ders kitaplarýnýn, amaçlanan kazanýmlarý saðlayacak içerik ve etkinliklere hizmet etmediðini savundu. Hýz, yaptýðý açýklamada þöyle dedi; "TEOG sýnavlarýyla farklý tür liselere yerleþen ve doðal olarak farklý düzeyde olan tüm ülkedeki öðrencilerin ayný kitabý okumasý ne derece verimli olacaktýr?. Eðitim uygulayýcýlarý olan biz öðretmenlerin malumudur ki gönderilen kitaplar düzey olarak üniversiteye giriþ sýnavlarýnda sorulan sorular düzeyinin çok altýndadýr. (Sýfýr çeken lise birincilerini hala hatýrlamaktayýz.) Bunun sebebi birazda daðýtýlan/okutulan kitaplar deðil midir? Ortaya çýkan bu tablo sonucu öðretmenler istemeyerek yardýmcý kitaplar aldýrmaya yönlendirilmektedir. Hemen hemen her okulda öðretmenler daðýtýlan ücretsiz kitaplarýn yetersiz olduðunu bilmekte ve öðrencilerine yardýmcý ders kitaplarý fasiküller aldýrmaktadýr. Buda öðrenciyi sýnavlara hazýrlamak için duyulan kaygýnýn ürünüdür. Yakýn bir tarihte rehberlik ve denetim baþkanlýðý bir genelge yayýnlayarak yardýmcý ders kitaplarýnýn aldýrýlmamasý gerektiðini bildirmiþtir.( Biz öðretmenlerde yardýmcý kitap aldýrmaya can atmýyoruz lakin durum ortada.) Öðretmenine güvenmeyip kitap seçimini merkezde yapan bakanlýk yine öðretmenini zor durumda býrakmaktadýr. Þimdi soruyorum bu öðrenciler üniversite sýnavlarýna nasýl hazýrlanacaklar. Ders kitaplarý yeterli olacak mý? Bu soruya evet demek için herhalde hiç derse girmemiþ üniversite sýnavý görmemiþ olmak gerek. Bir de kitaplarýn maliyet konusu vardýr. Öyle ki bazý kitaplar. Ýþlevsel olmadýðýndan öðrenci tarafýndan alýndýðý gün çöpe gitmektedir. Bu israfý nasýl önleyeceðiz. Akýllý tahtalara geçtiðimiz þu günlerde tahtayla entegre eðitim materyalleri hazýrlamýþ olan özel sektör bu iþte çok baþarýlýdýr. Devlet ise çok hantal kalmýþtýr. Bizim tavsiyemiz okullara kitap göndermek yerine kitap bedeli kadar kitap çeki gönderilmesidir. Okulda zümre öðretmenlerince seçilecek kitaplar bu çekle alýnsýn. Velilerde öðretmenlerde yardýmcý kitap, set, fasikül derdinden kurtulsun ve gerçekten kitaplarýný bedava alsýnlar. Eleþtirel bakýþ açýsý geliþtirmeye çalýþtýðýmýz yeni nesiller maalesef bu yaklaþýmla yetiþmeyecektir.tüm bireylerin yapacaðý etkinlerin ve hatta metinler (konular) iþlenirken bireylere sorulacak sorularýn bile önceden belirlenip eðitim ortamýnýn düzenlenmeye çalýþýldýðý bu düzende okullar sadece torna tezgahý iþlevi görecektir, tek tip ve tek renk. Tabi tüm bu önerilerimizin ve dile getirdiðimiz sýkýntýlarýn duyulabilmesi için Biz yaptýk oldu çok da güzel oldu (!) mantýðýndan vazgeçilmesi gerekmektedir. Açlýk sýnýrý belli oldu ürkiye'de dört kiþilik ailenin açlýk sýnýrý, Eylül ayýnda Taylýk bazda yüzde 1.31 ve yýllýk bazda da yüzde yükseldi Türkiye Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu'nun (Türk- Ýþ) Ankara'daki fiyatlarý baz alarak yaptýðý hesaplamaya göre gýda enflasyonu, Eylül ayýnda açlýk sýnýrý öngörülerin üzerinde yükselerek 1,190 liraya týrmandý. Türk-Ýþ verilerine göre ayný dönemde yoksulluk sýnýrý da ayný oranlarda artýþlarla 3,876 liraya týrmandý. Geçen yýl Eylül ayýnda açlýk sýnýrý 1,032 lira, yoksulluk sýnýrý 3,362 lira seviyesindeydi. Dört kiþilik ailenin açlýk ve yoksulluk sýnýrlarýndaki dokuz aylýk artýþ da yüzde oldu. Türk-Ýþ raporunda, sebze fiyatýnýn artýp meyve fiyatýnýn gerilediði ve geçen ay 3.03 lira olan yaþ sebze meyve ortalama kilogram fiyatýnýn bu ay toplamda 1 kuruþ gerilediði ve Ekim ayý baþýndaki Kurban Bayramý öncesi et grubu fiyatlarýnda artýþýn dikkat çektiði belirtildi. Raporda, sebze-meyve grubundaki gerilemeye raðmen, toplam mutfak enflasyonunda mevsimsel düþüþün yaþanmadýðýna dikkat çekilerek, "Geçen yýlýn ilk aylarýndan itibaren gýda fiyatlarý endeks tüketici fiyatlarý endeksinin üstünde seyretmektedir" denildi. Türk-Ýþ'in dört kiþilik ailenin açlýk ve yoksulluk sýnýrýna iliþkin verilerdeki geliþmeler TÜÝK enflasyon verileri için öncü göstergelerden biri sayýlýyor. TÜÝK, Eylül ayý enflasyon verilerini 3 Ekim Cuma günü açýklanacak.(haber7) kavþaktan dönüþ yapmayý tercih etmediðini, yasak olan bölgelerden karþý þeride geçtiklerini ifade ettiler. Vatandaþlar, U dönüþü yasaðýnýn kaldýrýlarak tedbir alýnmasý halinde kaza riskinin önceki uygulamaya göre daha fazla azaltacaðýný savundular. Recep Gür dilerim. Ýnþaatçý Arif Þan, inþaatta bulduðu yaralý kuþu sahiplendi. Yaralý kuþa sahip çýktýlar MURAT ÇETÝN nþaatçý Arif Þan, Ýinþaatta bulduðu yaralý kuþu sahiplendi. Yaralý kuþu sürekli oturduðu Baðcýlar Çayevi ne götüren Þan, arkadaþlarý ile birlikte, sulak alanlarda yaþadýðý bilinen yaralý kuþa sahip çýktý. Arif Þan, ayaðýndan yaralanmýþ olarak bulduklarý kuþun karnýný doyurduktan sonra, belediye hayvan barýnaðýna teslim etti. Arif Þanarkadaþlarý ile birlikte, sulak alanlarda yaþadýðý bilinen yaralý kuþu barýnaða teslim etti. 2 ADET PREFABRÝK BÝNA ELEKTRÝK ÜRETÝM A.Þ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ(EÜAÞ) ALTINKAYA HES ÝÞL.MÜD. 2 ADET PREFABRÝK BÝNA alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/ Ýdarenin a) Adresi : YENI KIZILIRMAK MAHALESI EÜAS ALTINKAYA KÜME EVLERI KOLAY BAFRA/SAMSUN b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 2 ADET PREFABRÝK BÝNA Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : ALTINKAYAHES (BAFRA-SAMSUN) ve OBRUK HES (DODURGA ÇORUM) c) Teslim tarihi : Yüklenici firma, iþe baþlama tarihinden itibaren, 30 (Otuz) takvim günü içerisinde malzeme imalatý ve montajýna tamamlayacaktýr. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : EÜAÞ Altýnkaya HES Ýþletme Müdürlüðü Kolay-Bafra/SAMSUN b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý EÜAÞ altýnkaya HES Ýþletme Müdürlüðü -Ticaret Servisi adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dahil yurtiçi için 120 TRY (Türk Lirasý), yurtdýþý için 150 TRY (Türk Lirasý) doküman bedelini TR iban nolu hesaba yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAÞ Altýnkaya HES Ýþletme Müdürlüðü Muhaberat Servisi -Kolay- Bafra/SAMSUN adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: 963)

17 ESDER yönetiminden MÜSÝAD a ziyaret ESDER yöneticileri Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði ni ziyaret etti. Hedef yeþil bir Sungurlu 1 EKÝM Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý 126 adet yabancý basýlý yayýn (kitap) alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi 11 DN 840 plakalý, 2005 model Ford marka, TRANSÝT 300 SF Tipli beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediye Otoparký Saat: 14:00-14:05 2 EKÝM Hitit Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Baþkanlýðý 161 adet Türkçe basýlý yayýn (kitap) alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum merkez Ulukavak Mahallesi Karaman Çavuþ Cad. No: 30 adresinde bulunan tek katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: EKÝM Atýl Uzelgün Huzurevi Müdürlüðü Bakým hizmeti alýmý iþi. Yer: Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü / Çorum Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 3442 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevki de bulunan taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Maerkezi Müdürlüðü Temizlik ve kalorifer yakma ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de hizmet alýmý iþi. Yer: Engelsiz Yaþam Bakým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Maerkezi Müdürlüðü / Çorum Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesi, ada 3309, parsel 6, cilt 88, sayfa 8615, 2. kat 4 nolu baðýmsýz bölümde kayýtlý olan 63/350 arsa paylý, ana gayrimenkulü arsa vasfýnda olan kömürlük eklentili mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum il merkez ilçe, 1683 ada no, 5 parsel, 19 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Su malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: EKÝM Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü Çorum Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü silahsýz 01/01/2015 ile31/12/2017 tarihleri arasý (3 yýl) 36 ay süreli 11 kiþi özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: Gülabibey Mah. Cengiz Topel Cad. No: 120 Çorum Saat: EKÝM Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Temizlik ve Teknisyen Yardýmcýsý hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü baðlý kuruluþu (Konukevi) Valilik ek binasý 8. kat Saat: Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü Çorum Sevgi Evleri Yetiþtirme Yurdu Müdürlüðü bakým hizmet alýmý iþi. S ungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, yeþil bir Sungurlu oluþturmak için kollarý sývadý. Sungurlu'ya yeþil imajýný yeniden kazandýrmak istediðini söyleyen Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, ilçede bulunan ana arterler üzerindeki orta refüjler dahil tüm ilçede yeþillendirme çalýþmalarýna büyük bir önem verdiklerini dile getirdi. Ankara-Samsun karayolu Ocaklý Kavþaðý'dan, Sungurlu Giyim Sanayi (SGS)'ye kadar orta refüjde yeþillendirme çalýþmalarýnýn devam ettiðini söyleyen Baþkan Þahiner, buralarda yeþillendirme çalýþmalarý, toprak tesviye, çim ekme, budama, biçme ve sulama iþlerinin yapýldýðýný belirtti. Sungurlu'ya gelen misafirlerimiz Sungurlu'daki deðiþimi giriþ yolundan hissedecek diyen baþkan Þahiner, "Halkýmýzýn yýllardýr özlemini duyduðu yeþil bir Sungurlu için yeþillendirme çalýþmalarýna büyük önem veriyoruz. Vatandaþlara, en iyi hizmeti verebilmek için ça- Yer: Mimar Sinan Mah. 8. Cadde Çorum Saat: EKÝM Çorum Belediye Baþkanlýðý Arýtma Tesislerine personel hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü ICP-MS laboratuvar cihazý alýmý iþi. Yer: Çorum Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü (Hýdýrlýk Caddesi No: 171) Saat: EKÝM Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü mutfaðýnda yemek piþirme yoluyla mamul yemek alýmý, daðýtýmý ve servis hizmetleri alýmý iþi. Yer: Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Bilgi Ýþlem personeli hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: EKÝM Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Silahsýz özel güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampüsü Mühendislik Fak. yaný Rektörlük Binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 19 TD 212 plakalý, 2012 model Volkswagen marka Jetta 1.2 TSÝ 105PS CMFRT MAN tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi E Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, yeþil bir Sungurlu oluþturmak için kollarý sývadý. snaf ve Sanatkarlar Derneði (ESDER) Çorum Þubesi yönetim kurulu üyeleri, Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði ni ziyaret etti. Ziyarette ESDER Baþkaný Mustafa Bulut, derneðin çalýþmalarý ve faaliyet alanlarý hakkýnda MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu na bilgi verdi. Esnaf ve sanatkarlarýn toplumun temel taþý olduðunu dile getiren MÜSÝAD Baþkaný Bekiroðlu, ESDER yöneticilerine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.(ýha) lýþmalarýmýz devam ediyor. Belediye olarak yapacaðýmýz çalýþmalarla Sungurlumuzun yeþil bir kent olma özlemini gidermiþ olacaðýz" dedi.(ýha) Müzayede Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Çepni Mahallesi nde bulunan 3 ayrý taþýnmazýn muhtelif fiyatlarla satýþý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Ýhale Salonu Saat: KASIM T.C Ýskilip Ýcra Dairesi 1. Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü, Çayýr mevkii, 130 ada no, 22 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,12 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü, Çayýr mevkii, 130 ada no, 20 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,96 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü þoförlü araç kiralama iþi. Yer: Çorum Kamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Saat: KASIM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mah Ada No, l Parsel No, 714,99 m2, arsa niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliye Sarayý Müzayede Salonu Saat: Tatbikatta UMKE ekipleri, her an her türlü þartlara hazýr olduklarýný gösterdi. astamonu nun aralarýnda bulunduðu yedi ilin katýlý- Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Kmýyla Kastamonu da tatbikat düzenledi. Gerçeðini aratmayan tatbikatta, UMKE ekipleri, her an her türlü þartlara hazýr olduklarýný bir kez daha göstermiþ oldu. Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri, Kastamonu nun Araç ilçesinde bin 500 rakýmlý Fýndýklý Yaylasýnda kamp kurup yaptýklarý kaza ve doðal afet tatbikatlarýyla nefesleri kesti. Ankara baþta olmak üzere Kastamonu, Çorum, Yozgat, Çankýrý, Kýrþehir ve Kýrýkkale'de görev yapan toplam 110 UMKE personeli, Araç ilçesine baðlý bin 500 rakýmlý Fýndýklý Yaylasýnda tatbikatta buluþtu. Bölgeye çadýr kamp kuran ekipler, 3 gün boyunca trafik kazasý, deprem enkazýndan yaralý kurtarma, yýldýrým düþmesi sonucu yapýlacak müdahale, yüksekten düþme yaralanmalarý ve bebek ileri yaþam konularýnda uygulamalý eðitimler gördü. Ardýndan ekipler, aldýklarý eðitimleri uygulamalý bir þekilde senaryo gereði tatbikatta gösterdi. Senaryo gereði, UMKE ekipleri, düþen uçak ihbarý alýp olay yerine hýzlý bir þekilde intikal etti. Ýl Afet ve Acil Yardým Müdürlüðü (AFAD) ekiplerinin destek verdiði tatbikatta, çok sayýda ekibin yaný sýra ambulans olay yerine sevk edildi. Ýlk etapta, enkazýn düþtüðü alanda saha incelemesi yapan ekipler, bulduklarý yaralýlara öncelik sýrasýna ve hayati durumlarýna göre kýrmýzý, sarý ve yeþil renkten oluþan kurdele baðladý. Arkadan gelen saðlýk ekipleri de, yaralýlara baðlanan bu renklerden yola çýkarak yaralýlara müdahale etmeye baþladý. Senaryo gereði yaralýlarýn bulunduðu yerleri ve yaralý sayýsýný bilmeden canlandýrma yapan UMKE ekipleri, ayný zamanda normal þartlar altýnda karþýlaþabilecekleri olaylara karþý mücadele ettiler. Hasta yakýnlarý veya meraklý vatandaþlarla da mücadele eden ekipler, yaralýlara olasý bir yanlýþ müdahalede yapýlmamasý için bu kiþileri uzaklaþtýrmaya çalýþtý. Tam bir karmaþanýn yaþandýðý tatbikatta, aniden ikinci bir patlama sonrasý saðlýk ekipleri hýzlý bir þekilde olay yerini tahliye etti. Güvenli ortamýn saðlanmasý sonrasý tekrar yaralýlara müdahale etmeye baþlayan saðlýk ekipleri, ilk müdahalenin ardýndan yaralýlarý sedyeye baðlayarak ambulansa kadar taþýdýlar. Çok sayýda kiþinin izlediði tatbikatta, temsili yaralýlarýn yardým çýðlýklarý tüyleri ürpertti. Yaralýlarý kurtarmak için canla baþla mücadele eden ekipler, ayný zamanda arama kurtarma sýrasýnda dikkat edilecek hususlar, eðitmenler tarafýndan UMKE görevlilerine gösterildi. Olay yerine hýzlý bir þekilde intikal ederek her türlü þartlara hazýr olduklarýný bir kez daha gösteren UM- KE ekipleri, tatbikatýn ardýndan izleyenler tarafýndan alkýþlandý. Ankara UMKE Sorumlusu Dr. Cemil Mercan, Ankara ya baðlý bölge ekipleri olarak Fýndýklý Yaylasýnda 3 gün kamp yaptýklarýný belirterek, Ankara baþta olmak üzere 7 ilin UMKE ekipleri, kampa katýldý. Bir uçak düþme senaryosu üzerinde yoðunlaþtýk. Normalde bir uçaðýn düþmesi sonrasý ilk baþta 14 yaralý, arkasýndan tekrar bir patlama oluyor. Bu patlama ile birlikte 19 yaralý sayýsýna ulaþýlýyor. Bu yaralýlara müdahale edilmesi, arkasýndan hastaneye sevk edilmesi yapýldý. Buradaki amaçlarýmýzdan bir tanesi, ekiplerin SALI 30 EYLÜL Çorum UMKE tatbikata katýldý soðuk kanlý olmasý, olay yerinde ikinci patlama olmasý sonrasý ekiplerin hýzlý tahliye edilmesi, sonuçta bütün yaralýlara düzgün bir þekilde müdahale edilmesi amaçlarýmýz içindeydi. Tüm bu amaçlarýmýza da baþarýlý bir þekilde ulaþtýk. Baþarýlý bir tatbikat geçirdiðimizi düþünüyoruz dedi. Tatbikatý hazýrlarken, öncelikle ekiplerin normal þartlarda karþýlaþabilecekleri bütün olaylarý gerçekte yaþamasýný istediklerini ifade eden Dr. Mercan, þunlarý söyledi: Bu yüzden ekiplerin hastalarýn sayýsýndan ve yaralýlarýn bulunduklarý yerden haberleri yoktu. Ayrýca normal þartlarda olacaðý gibi hasta yakýný rolünde ya da felaketin bulunduðu yerdeki vatandaþlarýn o an oraya gelmesi ve bu sýrada saðlýk ekiplerimizin müdahalesine gecikmeler yol açabileceðini, onlara karþý ekiplerin hangi þekilde ve nasýl sakinleþtirebilecekleri konusunda eðitim almalarý için bunlarý tümüyle ekiplerden habersiz bir þekilde biz, senaryoya ekledik. Sonuçta gerçekten ekipler, hasta sayýsýný bilmeden, yaralýlarýn nerede olduklarýný bilmeden aradý. Bu sýrada hasta yakýný veya vatandaþ rolündeki arkadaþlarýmýzýn engellemelerine raðmen görevlerini baþarýlý bir þekilde gerçekleþtirdiler. Mercan, tatbikata Ankara, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Çankýrý, Kýrþehir ve Kýrýkkale den yaklaþýk 110 UMKE ekibinin katýldýðýný kaydetti. Araç Kaymakamý Halil Ýbrahim Çelik de, UMKE ekiplerinin kamp ve tatbikat için Araç ilçesini tercih ettiklerini belirterek, Üç gün burada kamp yaptýlar. Kampýn ardýndan baþarýlý bir tatbikat gerçekleþtirdiler. Kendilerini tebrik ediyorum. Ýnþallah zaman içerisinde bu tür olaylara karþý daha fazla deneyim kazanarak sadece ülkemizde deðil, bölge ülkelerinde de arama kurtarmada müdahale ekibi olarak görev alýrlar. Bu sayede ülkemizin de bir nevi prestiji olurlar ve baþarýlý çalýþmalar yaparlar þeklinde konuþtu. UMKE nin Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan 2004 yýlýnda kurulduðunu ve 81 vilayete yaygýnlaþtýrýldýðýný ifade eden Kastamonu Ýl Saðlýk Müdürü Dr. Metin Öztürk de, þunlarý söyledi: Kastamonu da 23 aktif personelden oluþuyor. UMKE nin amacý, afet durumlarýnda medikal kurtarma yapmak üzere gönüllü saðlýk personelinden oluþan bir topluluktur. Tarih boyunca afetler, insanýn önemli bir problemi olmuþtur. Bu afetlere hýzlý ve doðru bir þekilde mücadele etmek önem arz etmektedir. Çünkü ölümlerin çoðu ilk dakikalarda olmaktadýr. Üç gün boyunca ilimizde devam eden bu tatbikatýn amacý, UMKE personeline vakalara, olaylara doðru ve hýzlý bir þekilde müdahale edebilme pratiðini kazandýrabilmektir. Baþarýlý bir tatbikat oldu. Ýlimiz adýna son derece verimli oldu. Tatbikata katýlan ve ilimize gelen tüm ekiplerimize baþarýlar diliyorum. Tatbikatýn ardýndan kampa katýlan UMKE personeline sertifikalarý daðýtýldý.(ýha) Bin 500 rakýmlý Fýndýklý Yaylasýnda kamp kuruldu.

18 18 SALI 30 EYLÜL 2014 Ulukavak erken kýrmýzý kartla daðýldý: 3-1 STAT : 19 Eylül Stadý HAKEMLER : Hakan Köse, Mehmet Öcal, Erdem Deðirmenci GÜZEL ORDUSPOR : Serkan, Emre, Mehmet, Oktay (64. dak. Yakut), Ferhat, Aykut, Serdar, Deniz, Vural, Cemal (54. dak. Ugur), Alp. ULUKAVAKSPOR: Mahmut, Arif Anýl, Ümit, Fethi, Fatih Çanakçý (60. dak. O. Cengiz), S. Serhat, Emre, Mehmet Ali, Yusuf Demir, Yusuf Cihan (37. Doðrusu HARUN AKKAYA orum Belediyespor un Tirespor ile Çoynadýðý maçta bir çirkin birde güzel hareket vardý. Oyun olarak deðil iki takým arkadaþý arasýndaki çirkinlik ve güzellik. Ýlk yarýnýn son dakikalarýnda Çaðlar ile girdiði net pozisyonda tecrübeli futbolcu iki kez net pozisyonu bulmasýna raðmen vurmak yerine çalýmý tercih etmiþti. Kaçan golün ardýndan gerek tribündeki taraftarlar gerekse sahadaki herkes dak. Oðuzhan), Ahmet (82. dak. Ýbrahim). SARI KARTLAR: Vural (Güzel Orduspor), Fatih Çanakçý, Fethi (Ulukavakspor. KIRMIZI KARTLAR: 5. dak. Emre (Ulukavakspor), 87. dak. Aykut (Güzel Orduspor). GOLLER: 6. dak Aykut, 70. dak. Ferhat, 77. dak. Deniz (Güzel Orduspor), dak. Ýbrahim (Ulukavakspor). saçýný baþýný yoldu. Ancak futbolun içinde olan bu gol kaçýrmanýn ardýndan yaþananlar daha kötüydü. Turgay gol kaçýran Çaðlar ile tartýþmaya girince ortaya çok çirkin görüntüler çýktý. Ýki tecrübeli isim tartýþmanýn ardýndan saha içinde bir araya gelerek sorunu çözdüler. Ancak ikinci yarý sahaya çýkýldýðýnda taraftarlar iki futbolcuyu elele tribüne çaðýrarak bir anlamda çirkinliðin ardýndan güzelliði yaþattýlar. Ýki futbolcu elele tribünleri selamlayarak ilk yarýda olan çirkin görüntüyü unutturdular. Ulukavakspor dün Güzel Orduspor deplasmanýnda 5. dakikada Emre nin bariz gol þansýndan dolayý kýrmýzý kartla oyun dýþý kaldýðý maçta rakibine 3-1 yenilmekten kurtulamadý Erken gol ve kýrmýzý kartýn ardýndan son yirmi dakikaya kadar iyi direnen Ulukavakspor zaman zaman beraberlik için etkili oldu. Final paslarýnda baþarýlý olamayan temsilcimiz son dakikalarda fiziksel olarak oyundan düþünce savunmasýndaki boþluklardan peþ peþe iki gol yedi. Uzatma dakikalarýnda Ýbrahim in golü temsilcimize teselli oldu. HALÝL ÖZTÜRK ölgesel Amatör Lig B5. gruptaki temsilcimiz Ulukavakspor, Güzel Orduspor deplasmanýnda 5. dakikada gördüðü kýrmýzý kart ve ardýndan bu frikik atýþýndan yediði golle erken oyundan koptu ve rakibine 3-1 maðlup olarak haftayý puansýz kapattý. Ligdeki ilk iki maçýndan beraberlikle ayrýlan temsilcimiz Ulukavakspor hafta içinde yönetimde yaþanan deðiþimin ardýndan dün Ordu 19 Eylül Stadý nda grubun güçlü takýmlarýndan Güzel Orduspor ile karþýlaþtý. Maça kontrollü baþlayan temsilcimiz henüz 5. dakikada ani geliþen Güzel Orduspor ataðýnda Emre Boz rakibini ceza sahasý üzerinde düþürünce maçýn hakemi bariz gol þansý deðerlendirmesi yaptý ve direk kýrmýzý kartla oyun dýþýnda býraktý. Maçýn 5. dakikasýnda sahada on kiþi kalan temsilcimiz kazanýlan bu faul atýþýnda ceza yayý üzerinde kazanýlan frikik atýþýný Aykut kullandý ve köþeden Ulukavakspor aðlarýna göndererek takýmýný 1-0 öne geçirdi. Erken on kiþi kalan Ulukavakspor rakibi önünde orta alanda kalabalýk tutarak boþ alan býrakmamaya çalýþtý. Zaman zaman geliþtirdiði ataklarla etkili olmaya çalýþan siyah beyazlý temsilcimizin bu çabasý sonuç vermedi ve devreyi ev sahibi takým 1-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýda Ulukavakspor eksik olmasýna raðmen ilk bölümde topa daha çok sahip olmaya baþladý. Özellikle kanatlardan etkili ataklar geliþtiren temsilcimiz final maçlarýnda baþarýlý olamayýnca pozisyon üretemedi. Beraberlik için rakip kaleye yüklendiði anlarda savunmasýnda boþluklar veren Ulukavakspor 70. dakikada kalesinde ikinci golü gördü. Bu dakikada sað kanattan geliþen atakta savunma arkasýna atýlan topla Vural hareketlendi altý pas içindeki boþ durumda bulunan Ferhat a çýkardý bu futbolcuda topu boþ kaleye göndererek skoru 2-0 yaptý. 77. dakikada yine savunma arkasýna atýlan uzun topla Deniz hareketlendi kaleci Mahmut açýldý rakibin ayaðýndan topu almak istedi ancak sahip olamayýnca Deniz topu boþ kaleye göndererek skoru 3-0 yapan golü attý. Maçýn 87. dakikasýnda orta alanda bir ikili mücadelede Fatih Çanakçý ile girdiði ikili mücadelede Aykut Þafak ýn yaptýðý harekete maçýn hakemi direk kýrmýzý kart göstererek oyun dýþýnda býraktý. Ýki dakikalýk uzatma süresinin son dakikasýnda sað kanattan geliþen atakta ceza sahasý içinde topla buluþan Ýbrahim sert bir vuruþla maçýn skorunu belirleyen golü attý: 3-1 Devre arasý çizgi çalýþmasý YÜKSEL BASAR orum Belediyespor Çile Tirespor maçýnýn devre arasýnda görevliler çizgi yenileme çalýþmasý yaptýlar. Yoðun yaðmur yaðýþý nedeniyle kapalý tribün önündeki taç çizgisinin kaybolmasý üzerine devre arasýnda maçýn hakemleri ve temsilcilerin isteði üzerine görevliler tarafýndan çizgiler yeniden çizildi ve ikinci yarýya hazýr hale getirildri Maçýn devre arasýnda görevliler kapalý tribün önündeki taç çizgisini hakemlerin isteði üzerine yeniledi Fatih Özdemir HALÝL ÖZTÜRK orum Belediyespor Çile Tirespor maçý öncesi bir çok eski dost bir araya gelerek hasret giderdi. Maç öncesinde Tirespor formasýný giyen çok sayýda futbolcu serenominin ardýndan Hasret giderdiler yedek kulübesine gelerek birlikte görev yaptýklarý Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ile görüþerek baþarý dileklerinde bulundular. Bir dönem Çorumspor da da forma giymiþ Fatih Özdemir de Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ve o dönemde masör olarak görev yapan Ali Köseer ile görüþtü ve baþarý dileklerinin ardýndan maça geçti. Fatih Özdemir, Çorum Belediyespor maçýnda kaptan olarak sahaya çýktý. Celal Bayraklý seminere katýldý HURÞÝT BOZKURT limiz Ulusal Hakemi ÝCelal Bayraklý bugün Kavacýk Limak Otel'de yapýlacak Ulusal Hakemler Seminerine katýldý. Merkez Hakem Kurulu Eðitim Departmaný Sorumlusu Oðuz Sarvan ve Hakem Ýþleri Müdürü Burçin Keskin'in hakemlere yönelik eðitimlerinin yaný sýra Merkez Hakem Kurulu Atletik Testler Sorumlusu Ali Kizilet gözetiminde de koþu testleri yapýlan seminer dün baþladý ve bugün sona erecek. Eðitim Seminerine 2. ve 3. Liglerde düdük çalan hakemler katýlýyor ve eðitim iki gün sürecek. Buðra oyuna girmek için soyunma ancak golden sonra Mehmet Akif oyuna girdi Buðra hazýrlandý Mehmet Akif girdi ÖZGÜR ARZOÐLU irespor maçýnýn son Tdakikalarýnda Buðra oyuna girmek için hazýrlýk yaptý ancak Mehmet Akif oyuna girdi. Maçýn 75. dakikalarýnda son oyuncu deðiþikliði için Fatih kafa ile attý yvalýkgücüspor da forma giyen Çorumlu baþarýlý fut- Fatih Bolat gollerine bu sezonda devam ediyor. Abolcu Genç futbolcu geçen hafta sonu takýmýnýn Ezin Belediyespor u 3-0 yendiði maçta 29. dakikada ikinci golü kafa ile atan isim oldu. Geçtiðimiz sezonu 14 golle tamamlayan ve Ayvalýkgücüspor un baþarýsýnda büyük pay sahibi olan Fatin Bolat bu sezondu ligin dördüncü haftasýnda üç gole ulaþtý. Türkiye Kupasý nda bir gol ligde ise iki gol atan Fatih Bolat takýmýnýn üst sýralarda yer almasýnda büyük pay sahibi konumda. Ayvalýkgücüspor 3. lig 3. grupta dördüncü hafta maçlarý sonunda topladýðý 7 puanla dördüncü sýrada bulunuyor. Teknik Heyet kale arkasýnda ýsýnan üç isimden Ali Kireþ i kulübeye çaðýrdý. Bu dakikalarda tribünlerden gelen Buðra tezahüratlarý üzerine Teknik Heyet i oyuna sokmak için hazýrlandýðý gözlendi. Buðra kulübede ýsýnýrken Belediyespor kaptan Nedim ile beraberlik golünü buldu. Beraberlik golünün ardýndan Teknik Direktör Yavuz Ýncedal doðru bir hamle yaparak Buðra nýn yerine Mehmet Akif i oyuna aldý. Bu dakikalarda orta alaný rakibine kaptýran Belediyespor da Oðuzhan ýn yerine Mehmet Akif girdi ve kýrmýzý siyahlý takým olasý bir maðlubiyetten kurtuldu.

19 SALI 30 EYLÜL ELEMANLAR ARIYOR MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere (Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK eðitimi verilerek, çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak yetiþtirilecektir. Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica olunur.(kýsa özgeçmiþ ile) ADRES: Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A ÇORUM TEL: CEP: * KAYNAKÇI * BOYACI * TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr. (Ç.HAK:2749) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Kýna Kaftanlarý ve (Ç.HAK:1589) MERKEZÝ YERDE KÝRALIK ÝÞYERÝ BÝNASI (ÞU AN BANKA ÞUBESÝ KÝRACI) 30 KASIM 2014 DE BOÞALACAKTIR BÜTÜN BANKALARIN TOPLANDIÐI ÝNÖNÜ CAD. ÜZERÝNDE 131 M2 TABANDA 4 KATLI BÝNANIN TAMAMI KÝRAYA VERÝLECEKTÝR ÝLGÝLENENLERÝN ÖNCELÝK ALMAK ÝÇÝN( ) TELEFONA MÜRACATLARI. aksesuar çeþitlerinde % 50 indirim Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D Anne adaylarý kendinizi fazla yormayýn Hamilelere "bayram temizliði" uyarýsý Bayram temizliði ve stresi, gebeler için çok ciddi yorgunluk sebebi olabiliyor" Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Týp Fakültesi Yenidoðan Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Rahmi Örs, bayram temizliðinin ülkemizde çok yoðun çaba gerektiren fiziksel strese yol açtýðýný, gebeler için çok ciddi yorgunluk sebebi olan bu durumun erken doðuma yol açabileceðini belirtti. Örs yaptýðý açýklamada, prematüre bebeðin özel bakým ve olanaklar gerektiren bir bebek grubu olduðunu söyledi. Bebek ne kadar erken doðarsa yoðun bakým ihtiyacýnýn da o kadar artacaðýna deðinen Örs, organlarý geliþmemiþ bebeðin yoðun bakým sürecinin bebek, aile, doktor ve hemþire için de zorlu bir dönem olduðunu ifade etti. Prematüre doðum oranýnýn ülkemizde tüm canlý doðumlarýn yüzde 10'un üzerinde olduðu aktaran Örs, "Prematüreliðe baðlý sorunlarýn önlenmesinin en önemli yolu prematüreliðin önlenmesidir" dedi. ANNE ADAYLARI KENDÝLERÝNÝ AÞIRI YORMAMALI Örs, prematüre doðumun anne ve bebekle ilgili pek çok sebebi olduðunu vurgulayarak, þöyle devam etti: "Prematüre doðumun nedenlerinden birisi de annenin aþýrý fizik aktivitesidir. Annenin iþ yorgunluðu, aktivitesi yoðun mesleklerde çalýþýyor olmasý, ciddi bir risk faktörü. Gebelikte özellikle düþük tehdidi olan annelerin kendilerini yormamalarý ve aþýrý fizik aktiviteden kaçýnmalarý gerekiyor. Ev hanýmlarýnýn günlük temizliði de önemli efor gerektiriyor ve aþýrý yorgunluða neden oluyor. Bayram temizliði ülkemizde çok yoðun çaba gerektiren bir fiziksel strese yol açýyor. Gebeler için çok ciddi yorgunluk sebebi olabiliyor. Bu nedenle anne adaylarýnýn kendilerini aþýrý aktivitelerden korumalarýnda yarar var. Gebelikte yürüme ve egzersiz anne ile bebeðe yararlý ancak aþýrý fiziksel ve ruhsal stres yoðunluðu erken doðuma neden olabilir. Özellikle daha önce prematüre doðum yapmýþ anne adaylarý daha da dikkatli olmalýlar."(trt Haber) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ufuk KURTOÐLU Ahmet oðlu 1985 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:2759) (Ç.HAK:2311) KAYNAKÇILAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere kaynakçýlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Gazel Makina San. Tic. Ltd. Þti. Organize San. Bölgesi (Ç.HAK:2712) SAHÝBÝNDEN SATILIK * 1200 m2 tam inþaat alanlý * 4 kata ruhsatlý * Saat Kulesine 400 m * Belediye Kültür Evi (Velipaþa Konaðýna) 50 m * Milönü Caddesine 29 m * Arka yola 18 m cepheli * 259 ada 5 parseldeki mülk 1500 m2 alýnabilecek eski ev yerleri TARLA * Yaydiðin 153 ada 11 ve 12 parsel toplam 47 dönüm * Yol cephesi 61 m * Küçük Sanayi Sitesi sýnýrýnda ve imar sýnýrýnda * Ankara Yoluna 1700 m * Cemilbey Caddesine 1800 m * Saat Kulesine 5 km. mesafede TARLA * Yaydiðin 161 ada 3 parselde * 40 dönüm * 245 metre yol cepheli * Cemilbey Caddesine 500 metre * Ankara Yoluna 5 km (Ç.HAK:2700) * Saat Kulesine 5 km mesafede Ýrtibat Tel: Çalýþma Arkadaþlarý Arýyoruz Çorum Teknik Çelik Döküm de çalýþtýrýlmak üzere, * Tornacý, Borvekci, CNS Operatörü, Beden Ýþçisi elemanlarý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 30 ÇORUM Mür. Tel: (Ç.HAK:2589) SATILIK DÜKKAN ve ARSA * Küçük Sanayi Sitesinde 246 m2 ve 461 m2 iki ayrý dükkan sahibinden satýlýktýr. * Ankara Yolu anayol cephesi bulunan 2460 m2 arsa satýlýktýr. Mür. Tel: BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebe tercihen bilgisayar kullanabilen bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:2711) (Ç.HAK:2752) 8. Cad. No: 4 Tel: Anadolu Apart Ýnönü Cad. (Teknosa üzeri) No: 24 Çorum ELEMAN ARANIYOR Çorum þantiyemizde görevlendirilmek üzere Elektrikci Usta, Kalfa ve Vasýfsýz eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM (Ç.HAK:2607) (Ç.HAK:2721) (Ç.HAK:2745) MARKET ELEMANI ARANIYOR Akaryakýt istasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere Bay-Bayan eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. MUTLU PETROL-TÜRKÝYE PETROLLERÝ (Ç.HAK:2683) (Ç.HAK:2744) ELEMANLAR ALINACAKTIR * CNC operatörleri, * EML Mezunu teknik elemanlar, * Kaynakçýlar. Gerekli þartlar; * Askerliðini yapmýþ olmak * Sigara kullanmamak, * En fazla 35 yaþýnda olmak. Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen müracaat etmeleri rica olunur. ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ. Adres: Ankara yolu 5. Km. ÇORUM ELEMANLAR ARANIYOR Hacý Baba Dinlenme Tesisleri nde çalýþtýrýlmak üzere Aþçý, Garson ve Bulaþýkçý aranmaktadýr. Yemek+kalacak yer mevcuttur. (Ç.HAK:2746) Yoðun Bakým Hemþiresi alýnacaktýr Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Yurtben Yem fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli Pazarlama Þefi-Müdürü ve Veteriner Hekim-Zooteknist alýnacaktýr. Müracaatlar þahsen yapýlacaktýr. (Ç.HAK:2756) Adres: (Yurt Yapý) Hýdýrlýk Cad. No: 30 ÇORUM Tel: Adres: Hacýhamza Tel: Ankara Asfaltý 1.Km (Cýtroen Karþýsý) Çorum ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakçý, Boyacý Ustasý, Kalfa ve Çýraklar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Ölçerler Tarým Makinalarý Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Avukatlýk Bürosunda çalýþtýrýlmak üzere diksiyonu düzgün, bilgisayar kullanabilen, lise mezunu bay-bayan elemanlar alýnacaktýr. Adres: Ulukavak Mah. Çatalhavuz (Ç.HAK:2748) (Ç.HAK:2702) 1. Sok. Adalet Ýþ Merkezi No: 4-6 Tel: SATILIK LÜKS DAÝRELER 3. Stad Sokak ta 120 m2 yeni 2 adet daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:2734) (Ç.HAK:2655) (Ç.HAK:2489) SATILIK ÝÞYERÝ Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m mesafeli 4000 m m2 kapalý alaný, trafosu ve idare binasý olan iþyeri satýlýktýr. Mür. Tel: Bayan Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere bilgisayar kullanmasýný bilen ön muhasebe deneyimi olan bayan eleman alýnacaktýr. Hançerliler Bakýr San. Tic. Ltd. Þti. Cengiz Topel Cad. No: 125 (Bakýrcýlar Sitesi) GARSON ARANIYOR Vadi Et Lokantasýnda çalýþtýrýlmak üzere Garson alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:2732) Devren Satýlýk Lokanta Saðlýk sorunlarý sebebiyle halen faal durumda bulunan lokanta satýlýktýr model Kia Minibüs satýlýktýr (Ç.HAK:2738) (Ç.HAK:2757) SATIÞ TEMSÝLCÝSÝ ARIYORUZ Yeni açýlan MAVÝ OUTLET maðazamýzda Satýþ Temsilcisi pozisyonunda çalýþacak Bay-Bayan takým arkadaþlarý arýyoruz. Ýlgilenenlerin þahsen müracaat etmesini rica ederiz. Mavi OUTLET MAÐAZALARI Mimar Sinan Mah. Fevzi Çakmak Caddesi No: 23 ÇORUM Tel: (Ç.HAK:2758) KÝRALIK OTO YIKAMA Müþteri potansiyeline sahip Yunus Emre Çok Katlý Otopark ta Kiralýk Oto Yýkama Samsun Yolu 2. Km

20 HARUN AKKAYA irespor karþýsýnda iki devreli bir Toyun oynadýklarýný ilk yarýda kötü ikinci yarýda ise çok iyi bir futbol ortaya koyduklarýný belirten Teknik Direktör Yavuz Ýncedal Ýkinci yarýdaki futbolumuz ile galibiyeti hakettik ancak girdiðimiz pozisyonlarý deðerlendiremeyince çok istediðimiz üç puaný alamadýk. Bu iþ sabýr iþi üç maçla þampiyonda olunmaz kümede düþülmez dedi. Pazar günü sahalarýnda oynadýklarý grup lideritirespor un grubun iddialý takýmlarýndan birisi olduðunu belirten Teknik Direktör Yavuz Ýncedal Hafta içinde 120 dakikalýk çok zorlu bir kupa maçý oynadýk. Bu maçýn YÜKSEL BASAR orum Belediyespor cuma günü Kýrýk- ile deplasmanda oynayacaðý ma- Çhanspor çýn hazýrlýklarýný dün baþladý. Pazar günü Tirespor ile 1-1 berabere kalan kýrmýzý siyahlý takým maçýn cuma günü oynanacak olmasý nedeniyle izin yapmadý. Kýrmýzý Siyahlýlar dün saat de Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yönetiminde Nazmi Avluca sahasýnda haftanýn ilk antrenmanýný yaptýlar. Ýzinli olan Turgay dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Kaleci Osman Kaç ýn takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptýðý antrenmanda Tirespor maçýnda forma giyen futbolcular hafif bir ter idmaný yaptýlar. Kýrýkhan hazýrlýðý baþladý eçtiðimiz hafta deplasmanda Zon- Kömürspor'la 0-0 berabere Gguldak kalan Çorum Belediyespor, hafta içinde de birinci lig ekiplerinden Manisaspor'la evinde kupa maçýnda penaltý atýþlarý sonucu 6-5 elenen Çorum Belediyespor, gurubun namaðlup takýmý, üstelik lider olarak Çorum'a gelen Tirespor'la, aðýr saha þartlarý altýnda geriye düþmesine raðmen, 1-1'lik skorla haftayý bir puanla kapattý. Karþýlaþmaya gelince, ilk yarýda lider karþýsýnda üç tane net gollük pozisyondan yararlanamayan Belediyespor, ikinci yarýya kalesinde defans hatasýnýn zaafýndan faydalanan Tirespor 49. Dakikada attýðý Hakan Çakýr'ýn gölüyle, 1-0 geride baþladý. Öyle bir pozisyon vardý ki Çaðlar'ýn defansý çalýmlayýp, kaleciyi de geçmeye çalýþmasý devamýnda da golü kaçýrmasý Turgay'ý isyan ettirdi ve sahada ufak gerginlikler yaþandý. Yine Çaðlar'ýn kaleciyle karþý karþýya kaldýðýnda þutu yan direðe vurarak auta çýktý. Bence ýslak zemin, her iki takýmýn futbol oynamasýný engelledi diye düþünüyorum. Bir gerçek var ki, Belediyespor final paslarýnda beceriksiz. Kanat organizasyonlarýný daha çok yapmasý gerekiyor. Oyunu rakip yarý alana yýkmalý. Topu yerden oyuna sokmalý. Þiþirme toplarla her zaman gol aranmaz. Organize ataklarla rakip yýpratýlmalý. Futbolun gerektirdiði varyasyonlar sýkça yapýldýðý takdirde, takýmýn baþarýlý.:: YORUM ::. Hiç yoktan iyidir Ýkinci yarýdaki gibi oynayalým kaybedelim Diðer futbolular ise ýsýnma hareketleri dar alanda pas çalýþmasýnýn ardýndan yarý sahada taktik çift kale maç yaptýlar. Kýrmýzý Siyahlýlar Kýrýkhanspor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaklara çalýþma ile sürdürecek. Maç saat a alýndý Öte yandan Futbol Federasyonu daha önce da baþlayacaðýný açýkladýðý Kýrýkhanspor ile Çorum Belediyespor arasýndaki maçýn saatini a aldý. 3 Ekim cumartesi günü Kýrýkhan Ýlçe sahasýnda oynanacak Kýrýkhanspor - Çorum Belediyespor maçý saat da baþlayacak. Kýrmýzý Siyahlý takým bu karþýlaþma için 2 Ekim perþembe sabahý yola çýkmasý bekleniyor. olacaðýna inanýyorum. Daha sezonun baþý. Tüm takýmlar bizim konumumuzda, þimdiden favori göstermek doðru olmaz. Eðer bu eksiklikler ivedilikle giderilirse, Belediyespor ümit vaat eder. Tirespor'a gelince klasik 3. Lig takýmý. Keza üst üste almýþ olduðu galibiyetler, Çorum'a lider geliþi ister istemez, Belediyespor'lu sporcular üzerinde baský oluþturdu. Onlar da 1-0'ýn üstüne yatmaya kalktýlar. Beraberlik golünü yiyince, 10 dakika tabiri caizse kalemizi ablukaya aldýlar. Tirespor'un milyonlar harcayan Batmanspor'u deplasmanda 6-2 yenmesi, gurubumuzdaki tüm takýmlara gözdaðý verdi. Ancak diri ve tecrübeli bir takým, Tirespor'u rahat yener diye düþünüyorum. Karþýlaþmadan sonra, teknik heyetle bazý taraftarlar tartýþtý. Bence bunlar doðru þeyler deðil. Belediyespor þampiyonluða oynuyor, buna top yekun maddi manevi destek olmalýyýz. Bu tür olumsuzluklar takýma ve camiaya zarar verir. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, Tirespor karþýsýnda ilk yarýdaki futbolu kesinlikle kabul etmediðini ancak ikinci yarýdaki futbolu oynayýp kaybetmelerini kabul edeceðini söyledi. Manisa maçýnda 120 dakikalýk mücadele birde çok aðýr saha zemini nedeniyle zorlandýklarýný belirten Ýncedal Üç maçla þampiyon olunmaz kümede düþülmüz. Biz uzun soluklu bir maratona çýktýk. Futbolcularýmý ikinci yarýdaki futbolu ve mücadelesinden dolayý kutluyorum dedi. Osman Kaç antrenmanda MURAT KARASU Ç orum Belediyespor da kaleci Osman Kaç 40 gün sonra antrenmana baþladý. Ýki sezondur bileðindeki sakatlýktan dolayý tedavi ile müsabakalara çýkan Osman Kaç, sezon baþý kampýnda sakatlýðýnýn artmasý üzerine bileðinden ameliyat olmuþtu. Yaklaþýk 40 günlük bir tedavi sürecinin ardýndan Osman Kaç dünden itibaren takýmdan ayrý olarak düz koþulara baþladý. Masör Ali Köseer, Osman Kaç ýn fiziksel olarak güçlendirme çalýþmalarýný yapacaðýný daha sonrada takým ve kaleci Kadir Þimþek çalýþmalarýna katýbileceðini söyledi. açanlara üzülmeye devam ediyoruz. Salý Kgünü Türkiye Kupasý nda kaçun turun ardýndan bu kezde grup lideri Tirespor karþýsýnda kaçan gollere ve tabiki iki puana yanýyoruz. Maçýn ilk yarýsý sonunda beraberliðe razýydým. Çünki gerçekten konuk Tirespor fizik üstünlüðünün yanýnda topa sahip olma noktasýnda son derece baþarýlý bir görüntü çizdi. Ýlk yarým saatlik bölümde rakip kale önünde görünemeyen Çorum Belediyespor iþin garibi kalesinde de net pozisyon vermedi. Ýlk yarýnýn son bölümünde ise iki kez Çaðlar ile net pozisyonlardan yararlanamadý. Birinde þanssýzlýk direðe takýldý ancak ikincisinde kelimenin tam anlamýyla topun sibobunu aradý. Onun gibi bir tecrübeli golcüye yakýþmadý. Bu pozisyondan sonra Turgay ýn arkadaþýna tepkisi ve görüntü çirkindi. Allahtan çirkinin ardýndan hemen güzeli birlikte yaptýlar ve tatlýya baðladýlar. Ýkinci yarýda ise Belediyespor daha derli toplu ve topa sahip olarak oyuna baþladý ancak þanssýz bir gol yedi. Golden sonra rakibinde kapanmasýyla daha kalabalýk rakip üzerine giden Belediyespor net pozisyonlar buldu ancak bunlardan birinde golü buldu. Uzatma dakikalarýnda ise galibiyeti kaçýran taraf temsilcimizdi. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ý bundan önce hep yaptýðý ve yapmadýðý oyuncu deðiþikleri konusunda eleþtirdim. Tire maçýnda bana göre ilk kez hoca doðru hamleler yaptý. Özellikle golden sonra Buðra yerine Mehmet Akif i alarak bir anlamda maðlubiyetinde önüne geçti. Belediyespor un bu sezonki en büyük sýkýntýsý orta sahada yaþanýyor. En fazla alternatifin olduðu orta sahada sorun çoðalamamak. Ön olumsuz etkilerini Tirespor karþýsýnda yaþadýk. Birde buna olumsuz hava þartlarý eklenince sahada mücadele etmek iyice zorlaþtý. Maça kötü baþladýk ve ilk yarýda istediklerimizi sahaya yansýtamadýk. Buna raðmen ilk yarýnýn son bölümünde girdiðimiz gol pozisyonlarýný deðerlendirebilsek devreyi önde bile t a - mamlayabilirdik. Devre arasýnda gerekli uyarýlara yaptýk ve ikinci yarýya iyide baþladýk. Ancak bu kezde þanssýz bir pozisyonda yediðimiz golle maðlup duruma düþtük. Maðlup duruma düþmemize raðmen oyundan kopmadýk ve gol için yüklendik. Bu bölümde girdiðimiz bir çok net pozisyon var. Bunlardan yararlanamadýk. Son bölümde bulduðumuz beraberlik golünden sonrada kazanmak isteyen bunun için mücadele eden taraf biz olduk. Ýkinci yarýda rakibi sahasýna hapsettik ancak baþarýlý kalecileri gole izin vermedi. Ben ikinci yarýdaki futboldan ve mücadeleden son derece mennunum. Ýkinci yarýdaki gibi oynayalým kaybedelim üzülmem. Sonuçta futbolun içinde olan þeyler bunlar. Futbolcularýmý özellikle ikinci Ýncedal a moral HALÝL ÖZTÜRK irespor maçýnýn bitiþ düdüðünden sonra bir Tiki taraftarýn Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ile girdiði diyalogla morali bozulan tecrübeli teknik adam ve futbolcularý diðer bölümde bulunan taraftarlar alkýþlarla moral verdiler. Maçýn bitiþ düdüðünün ardýndan yaþanan ufak çaplý gerilimin ardýndan soyunma odasýna yönelen Teknik Direktör Yavuz Ýncedal diðer tribünden gelen davet üzerine kendisi gitti ve futbolcularýda taraftarlara doðru yönlendirdi. Taraftarlarýn alkýþýna alkýþla karþýlýk veren Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ýn hayli üzgün olduðu gözlendi. Tecrübeli teknik adam hakemin bitiþ düdüðünün ardýndan yaþadýðý gerginlik nedeniyle bozulan morali diðer tribünlerden gelen destek üzerine biraz olsun düzeldi,.:: GÖZLEM ::. Kaçana üzülmek Halil ÖZTÜRK yarýdaki futbollarýndan dolayý kutluyorum. Kesinlikle ne ben ne yönetim nede tribündeki taraftarlarýmýz ilk yarýdaki futbolu kesinlikle kabul etmiyoruz. Sonuçta lig uzun bir maraton ve ne üç maçla þampiyon olunur nede kümü düþülür. Bu yüzden uzun soluklu düþünüyoruz ve henüz yarýþýn baþýndayýz. Bu maçtan gerekli dersleri çýkartacaðýz ve cuma günü oynayacaðýmýz Kýrýkhanspor maçýnda alacaðýmýz puanlarla iç sahadaki bu kaybý telafi SALI 30 EYLÜL 2014 liberoda görev yapan Nedimsavunma arasýna girince kanatlarda görev yapanlar top almaya gelmeyince, Turgay da daha çok hücum yönünde bulununca yük Oðuzhan a kalýyor. Fiziksel olarak iyi olduðu sürece bu açýðý kapatmaya çalýþan Oðuzhan düymeye baþladýðý anda sorun ortaya çýkýyor. Diðer en önemli sorun ise yine kanatlar beklenen katkýyý yapamýyorlar. Sol kanatta Murathan yine geçen sezonun ilk yarýsýndaki performansýndan uzak. Sol kanatta bir türlü vazgeçilemeyen isim Ender yine bal yapmaz arý. Bu kadar erimsizkanatlarla Belediyespor un maç kazanmasý gerçekten zor. Yavuz hocam kesinlikle bu bölgeler için alternatif isimlere þans vermeli. Bu halleriyle fazla katký vermeleri mümkün görünmüyor. Biraz olsun hýrslanmalý formayý kapmak için mücadele etmeliler. Benim gözümde Belediyespor da hedefe ulaþmak için en önemli olan takým kimliðini kazanma noktasýnda büyük sýkýntýlar var. Sebat maçýnda atýlan golden sonra tribündeki bir fotodaki Belediyespor futbolcusunun görüntüsü, Tire maçýndaki golden sonra saha içindeki baþka bir futbolcunun görüntüsü ayný. Hep birlikte sevinmeyen üzülmeyen bir ekibin takým olmasý ve baþarýlý olmasý mümkün deðil. Gol kaçacak, gol yiyecek hata yapýlacak bunlar futbolun içinde olan þeyler. Hiç bir futbolcunun diðerine tepki göstermeye hakký yok. Bu noktada kaptanýn devreye girmesi gerekiyor. Geçen yýlda bu sorunlar yaþandý. Saha içinde iki takým arkadaþýnýn birbirine yanlýþ yapýyorsa bu noktada kaptan devreye girecek. Ayný þeyi yönetim içinde söylemek gerek. Maçýn sonunda bir iki taraftar ile Teknik Heyet arasýnda sorun yaþanýyor. Bu maç sonunda stad önünde devam ediyor. Tartýþma anýnda ayný ortamda bulunan Belediyespor yöneticileri sessizce izliyorlar. Kusura bakmayýnda yöneticilik yapýlacak yer iþte tam burasý. Þeref tribününde endam etmekle yönetici herkes olur. Önemli olan sorunun bulunduðu yerde onu çözmek. Taraftar ve yönetim arasýndaki tartýþmaya engel olmak. Saha içine baktýðým zaman sezon sonu için umutlumuyum derseniz kesinlikle evet. Ancak saha dýþýna baktýðým ve fotoðraflarý okuduðum zaman ise umutlarým azalýyor. Bunun içinde Teknik Heyet ve Yönetimin ortak bir çalýþma yapmasý gerekiyor. Takým olmak için bir çok unsurun bir araya gelmesi lazým. Bunun içinde yönetimin devreye girmesi gerekiyor. Ta.biki Teknik heyetinde takým ruhu taþýyana forma vermesi bu çalýþmada çok önemli. Saha dýþýnýn saha içi gibi umut vereceði günleri görmek dileðiyle.

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011

6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 6111 Sayýlý Yasa Kapsamýnda Kdv Arttýrýmýnda Bulunmak Ýsteyen Mükellefleri Bekleyen Süpriz Salý, 01 Mart 2011 Rafet KALKAN Yeminli Mali Müþavir Hilmi KÝRDAY Yeminli Mali Müþavir I. GÝRÝÞ Meclisin uzun

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI

2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI AMAÇ? 2012 DERÝ ÜRÜNLERÝ TASARIM YARIÞMASI Ýstanbul Deri ve Deri Mamulleri Ýhracatçýlarý Birliði (ÝDMÝB), Türk deri sektörünün yaratýcý gücünün yükselmesi, özgün tasarýmlarýný yaratma ve satma isteklerinin

Detaylı

Demiryolu. önceliðim olacak

Demiryolu. önceliðim olacak "Kontrolsüz diyabet uzuv kaybýna yol açar" Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi bilim etkinlikleri kapsamýnda Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonu'nda 2.

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý 2011-20 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý Sirküler2011/20 Ýstanbul, 05.01.2011 Motorlu Taþýtlar Vergisi Tutarlarý(2011 Yýlý) Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu (MTVK)'nun 10 uncu maddesi uyarýnca, her takvim

Detaylı

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝTFAÝYE DAÝRE BAÞKANLIÐI GÖREV TANIMI Ýl düzeyinde yapýlan planlara uygun olarak,doðal afetlerle ilgili planlamalarý ve diðer hazýrlýklarý Büyükþehir ölçeðinde yapmak;gerektiðinde

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı