yapýlan ilk müdahalenin ardýndan iki ayrý ambulans ile Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yapýlan ilk müdahalenin ardýndan iki ayrý ambulans ile Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi."

Transkript

1 ÝKÝ ASKER BÝRBÝRÝNÝ VURDU OSMANCIK ilçesinde askerlik þubesinde vatani görevini yapan iki asker birbirini vurdu. Askerlerden birisi hayatýný kaybetti, diðer asker ise yaralandý. Edinilen bilgiye göre olay, dün saat sýralarýnda meydana geldi. Osmancýk Askerlik þubesinde Nöbetçi Çavuþ H.I. (21) ile er F.Ö. (20) arasýnda bilinmeyen bir nedenle tartýþma çýktý. Tartýþmanýn büyümesi ile öfkelerini kontrol edemeyen iki asker birbirlerine ateþ etti. Yaralanan iki asker olay yerine gelen ambulanslarla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Burada göðüs altýna ve kalbinin üstüne isabet eden iki kurþunla aðýr yaralanan H.I. ile kalça bölgesine isabet eden kurþunla yaralanan F.Ö. yapýlan ilk müdahalenin ardýndan iki ayrý ambulans ile Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. 3 te Yardýmlar yerine ulaþtý ÇORUM 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ SÝYASÝ BAÐIMSIZ GAZETE ÜLKEMÝZDEKÝ Suriye sýðýnmacý konusunda Kriz Koordinasyon Valisi Veysel Dalmaz tarafýndan, Vali Sabri Baþköy'den Suriye halkýnýn acil un ihtiyacýný karþýlamak amacýyla talep edilen 55 ton un ve 3 ton makarna yardýmý yerine ulaþtý. 6 da FÝYATI: 40 krþ. Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu: Baþörtüsü yasaðý kadýna uygulanan en önemli þiddettir Türkiye bu ayýptan kurtarýlmalý' MEMUR-SEN Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, baþörtüsünün hala engellerle karþýlaþtýðýnýn ve kadýnýn ne giyeceðine karar verme yetkisinin bulunmadýðýný belirterek, "Bu kadýn Baþbakaný seçiyor. Bakaný seçiyor. Milletvekillerini seçiyor. Belediye Baþkaný seçiyor. Muhtarýný seçiyor, ama ne giyeceðini seçemiyor. Karþýsýnda kim var; devlet var. Ayný devlet karýsýný döven erkek üzerinden yüzde 99, yüzde 1'de kocasýný döven kadýn üzerinden þiddete karþý. Hepimiz þiddete karþýyýz. Baþörtüsü yasaðý kadýna uygulanan en önemli þiddettir. Bu þiddet hala devlet eliyle sürdürülmektedir" dedi. Leblebiciler'de yeni yönetim! ÇORUM Leblebi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, 1. olaðan genel kurulunu yaptý. Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Salonu'nda yapýlan genel kurulda kooperatif yeni yönetimi belirlendi. Tek listenin katýldýðý seçimlerde yönetim Mustafa Gülþen, Birol Hýþýroðlu, Fikret Hýþýroðlu, Selim Yýldýrým ve Murat Çubukçu'dan oluþtu. 4 te BÝZ DE SENÝ GÖRÜNCE DOMUZ GÖRMÜÞ GÝBÝ OLUYORUZ Gündoðdu, "Bir sanatçý müsveddesi çýkmýþ "baþörtülüleri görüne öcü görmüþ gibi oluyorum" diyor. Biz bu zavallý için 'seni görünce domuz görmüþ gibi oluyor' demeyeceðiz. Domuzu da Allah yarattý. 'Vardýr bir hikmeti' deyip yolumuza devam edeceðiz" diye konuþtu. ÜN CAMÝLERÝ AHIR YAPAN ZÝHNÝYET BUGÜN SÝLÝVRÝ'DE MAHKEME BASIYOR' D SPORDA 3 dakikada daha dayanamadý 15 te Gazetesi yöneticilerinin ziyareti sýrasýnda konuþan Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkaný Cafer Eker ile Baþkan, Yardýmcýsý Zeki Dilmen sim ke zý toplumun ba lerinin ve özellikle de siyasilerin ve milletvekillerinin kendilerine yönelik duyarsýzlýklarýndan dert yandýlar. Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði yöneticileri, þehit içi otobüslerine binmek konusunda sýkýntýlar yaþadýklarýný dile getirdiler. 3 te CHP Gençlik Kollarý yeniden yapýlandýrýldý CUMHURÝYET Halk Partisi (CHP) Çorum Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, parti bünyesinde Ýl Gençlik Kollarýnýn kurulduðunu açýkladý. Cengiz Atlas, parti binasýnda gazetecilere ve partililere yaptýðý açýklamada, gençlik kollarýnýn kendilerine güç katacaðýný belirterek, gençlik kollarýnýn tüm siyasi partilerde olduðu gibi partilerinde de gençleri bir araya getirmek ve gençlere partinin farkýný hissettirmek için kurulduðunu söyledi. 7 de 'in tarafsýz yayýn ilkesini takdirle karþýlýyoruz' KENT Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Birkan Demirci, Milliyetçi Harek et Partisi Ýl Baþkaný Ercan Daþdan'ý ziyaret etti. Gazetemiz köþe yazarla rýndan Mustafa Külcü ile birlikte geçtiðimiz Cumarte si günü Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Ercan Daþdan'ý ziyaret eden Demirci, Gazetesi'nde yaþanan yönetim deðiþikliði nedeniyle gerçekleþtird iði ziyarette gazetenin yayýn ilkeleri ve çalýþmalarý ha kkýnda bilgiler sundu. 3 te BÝZE ULAÞIN Tel&Fax: l.co m UMUTSUZ VAKA KENT Haber mai "Kainatýn ilk ýrkçýsý þeytandýr. Yeryüzünde de þeytanýn en önemli temsilcisi Amerika'dýr. Yardýmcýsý da terörist devlet Ýsrail'dir" diyen Gündoðdu, Türkiye'nin batý medeniyetlerinden uzak durmasý gerektiðini ifade ederek, "Batý medeniyetleri savaþmadan ayakta duramaz. Bizim dinimiz saygý ve hoþgörü dinidir" dedi. 5 te th a ber e-ma gaz il: etes ABD ÞEYTAN, ÝSRAÝL YARDIMCISI Þehit Aileleri, otobüslere binememekten þikayetçi ken Gündoðdu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ergenekon davasý sürecinde takýndýðý tavrý eleþtirerek, "Dün camileri ahýr yapan CHP zihniyeti, 'sipariþimizi karþýlamayan hukuk, hukuk deðildir" anlayýþýyla Silivri'de mahkemeyi basýyor" þeklinde konuþtu.

2 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ Sayfa 2 NÖBETÇÝ ECZANELER 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ BÝLGE Bahabey Cd.34/A GÜNEÞ Gazi Cd.77/D ÇEKVA 825 öðrenciye burs verecek Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý (ÇEKVA) tarafýndan bu yýl 825 üniversite öðrencisine burs verileceði bildirildi. ÇEKVA'dan yapýlan yazýlý açýklamada, burs kazanan 825 kiþilik listesinin açýklandýðý, burs baþvurusunda bulunanlarýn ÇEKVA'nýn internet sitesindeki listeyi kontrol etmeleri gerektiði ifade edildi. Vakfa burs desteði saðlayan hayýrseverlere de teþekkür edilen açýklamada, "Anýlan burslarýn, Vakfýmýza alenen maddi destek vererek örnek davranýþ sergileyen ve manen destekleyen hayýrseverlerimize, öðrencilerimize, ailelerine, eðitim camiasýna ve Çorum'a hayýrlý olmasýný dileriz. Gösterilen teveccühün artarak devam edeceðine ve vakfýmýzýn giderek daha büyük kitlelere ulaþacaðýna güvenimiz tamdýr" ifadelerine yer verildi. ÖNEMLÝ TELEFONLAR YANGIN Yangýn Orman Yangýn POLÝS Polis Ýmdat Trafik Emniyet Müdürlüðü Alo Zabýta JANDARMA Jandarma SIHHÝ ÝMDAT Acil Servis Saðlýk Danýþmaný Cenaze Hizmetleri ARIZA Telefon Arýza Asansör Arýza Teleks Arýza Data Arýza Su Arýza Elektrik Arýza Doðalgaz Arýza PTT ÖZEL SERVÝSLER Bilinmeyen Numaralar Posta Kodu Danýþma Çaðrý Alan Kodu Danýþma HASTANELER Devlet Hastanesi SSK Hastanesi Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Doðum ve Çocuk Bakýmevi Verem Savaþ Dispanseri SSK Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Özel Özden Ortopedi KURUMLAR Valilik Belediye Kültür ve Turizm Müdürlüðü Saðlýk Müdürlüðü Defterdarlýk Müze Meteoroloji Uygulama Otel PTT Müdürlüðü D.S.Ý. Müdürlüðü YEDAÞ Müdürlüðü Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumu SEYAHAT ACENTE Çavuþoðlu Turizm (THY) Aniþ Turizm (IATA) Merzifon Havaalaný Ýntegral Turizm NAMAZ VAKÝTLERÝ 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý ARALIK 2012 SALI Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Yað hayatýmýzda çok önemli bir besin kaynaðýdýr. Yað olmadan yemeklerimizin tadý bile olmaz. Tereyaðý, Ayçiçek yaðý, mýsýrözü yaðý, zeytinyaðý vs. gibi... Bir de hayatýmýzdaki yaðcýlar vardýr. Bunlar da sadece güzel laf üretirler. Bu yaðcýlar çok önemli kiþilerdir. Bunlara yaðcýlýk doðuþtan yetenek olarak verilmiþtir. Çünkü bu yaðcýlýk kolay bir iþ deðildir. Ýnsanýn karakteri ve onuru ile ters orantýlýdýr. Biri yükselirken, diðeri azalýr. Hatta yaðcýlýk öyle bir boyuta ulaþýr ki onur kelimesinin ve insanlýðýn bir mana ifade etmediðini açýk açýk görürsünüz. Milletvekili, Belediye Baþkaný, Ýl Baþkaný, Müdür, Amir yada Þef misiniz, fark etmez biraz rütbeniz olsun çevrenizde görmek mümkündür böyle insanlarý. Güç kuvvet kimdeyse patronlarý onlardýr. Sözü geçen partinin Ýl baþkanýna, milletvekiline yaðcýlýðý iyi yaparsan kendine yada çevresine iþ bulma garantin var demektir. "Þahýs yakýnýmdýr" yazýsýný eline aldýn mý yürü be kim tutar seni. Hafif te yað kullanýrsan sözgeliþi iþin Almanya'dan iyi demektir. Bunun sayesinde Müdür, Amir, Þef olursun, iþe de girersin, atama da yaptýrýrsýn. Bunlarý yaptýrman için Ayný partili olman, partide çok çalýþman da önemli deðildir. Herkesin bir sülalesi ve yaðcýlarý var. Bu kýsmý okuyunca þimdi kendilerini savunmaya bile geçtiler, bende diyorum ki tuzaða koyduðun yem kýrýntýlarý seni cömert yapmaz anladýnýz mý? Bilmem. Moralinizi mi bozduk bu kadar laftan sonra çaðýrýn bakýn nasýl þahbazanlýk yaparlar, moralinizi düzeltmek Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný M. Fatih Gök, saðlýk çalýþanlarýn sorunlarýnýn TBMM'de dile getirildiðini belirterek, "Haksýzlýklarý ve adaletsizlikleri ile saðlýk çalýþanlarýnýn kâbusu olan performansa dayalý döner sermaye sisteminde artýk bir düzenleme yapýlmasý þart olmuþtur" dedi. DOLAR Alýþ (TL) Alýþ (TL) Alýþ (TL) EURO Satýþ (TL) Satýþ (TL) GRAM ALTIN Satýþ (TL) Gök, yaptýðý yazýlý açýklamada; "Saðlýk çalýþanlarýnýn ek ödemelerinde uðradýklarý bir diðer haksýzlýkta gelir vergisi alýnmasýdýr. Kamuda hiç kimsenin ek ödemesinden gelir vergisi alýnmazken saðlýk çalýþanlarýnýn ek ödemelerinden gelir vergisi alýnmaktadýr. Bu haksýzlýðýn mutlaka ortadan kaldýrýlmasý gereklidir" YAÐDANLIK BUNLAR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU PAZARTESÝ SALI ÇARÞAMBA PERÞEMBE CUMA Kar Yaðýþlý en yüksek 4 en düþük -3 DERECE Yaðýþlý Yaðýþlý Yaðýþlý en yüksek 7 en düþük 0 DERECE en yüksek 8 en düþük 0 DERECE KALEMÝNDEN Mustafa KÜLCÜ en yüksek 6 en düþük -1 DERECE Karla Karýþýk Yaðmur en yüksek 4 en düþük -3 DERECE þeklinde görüþ bildirdi:. Gök'ün konuyla ilgili açýklamasý þöyle: "Bütçe görüþmelerinde Saðlýk Bakanlýðý ve baðlý kurumlarýn bütçesi görüþülüyor. Saðlýk hizmetlerinin önümüzdeki 1 yýlýný belirleyecek bu önemli süreçte Türk Saðlýk-Sen olarak saðlýk çalýþanlarýnýn en önemli sorununu, döner sermayeleri gündeme taþýyoruz. Haksýzlýklarý ve adaletsizlikleri ile saðlýk çalýþanlarýnýn kâbusu olan performansa dayalý döner sermaye sisteminde artýk bir düzenleme yapýlmasý þart olmuþtur. Hekimler ile diðer saðlýk çalýþanlarý arasýnda bir uçurum açan, ayný iþi yapan, ayný kadroda bulunan çalýþanlar arasýnda bile ayrýmcýlýk yaparak çalýþma barýþýný bozan, iþyerinde huzur býrakmayan ve herkesin birbirinin aldýðý döner sermaye miktarýný konuþmasýna neden olan bu sistem mutlaka yeniden elden geçirilmelidir. Saðlýk çalýþanlarýnýn ek ödemelerinde uðradýklarý bir diðer haksýzlýkta gelir vergisi alýnmasýdýr. Kamuda hiç kimsenin ek ödemesinden gelir vergisi alýnmazken saðlýk çalýþanlarýnýn ek ödemelerinden gelir vergisi alýnmaktadýr. Bu haksýzlýðýn mutlaka ortadan kaldýrýlmasý gereklidir. Ayrýca 4/C'lilere döner sermaye verilmemesi gibi bir durumda kabul edilemezdir. Zaten düþük ücretle çalýþan bu kamu çalýþanlarýnýn da döner sermaye hakkýdýr; mutlaka ödenmelidir. Saðlýk çalýþanlarý, çalýþma hayatlarý boyunca gelirlerinde belli bir artýþa neden olan döner sermayelerin, emekliliðe yansýtýlmamasý nedeniyle emeklilikte maðdur edilmektedirler. Çalýþanlar adeta yoksullukla karþý karþýya býrakýlmaktadýr. Türk Saðlýk-Sen olarak gerçekleþtirdiðimiz bir ankete saðlýk çalýþanlarýnýn sadece yüzde 1'nin emekli maaþlarý ile ihtiyaçlarýnýn tamamýný karþýlayabileceðini düþünmesi olayýn vahametini anlatmaya yeterlidir. Saðlýk çalýþanlarý geçinememe korkusuyla emekli olamamakta ya da emekli olup rahat bir yaþam sürmek yerine ne yazýk ki evine ekmek götürmek için yeni bir iþte çalýþmaya mecbur kalmaktadýr. Emeklilikte bizleri sefalete götüren bu durum mutlaka düzeltilmelidir. Makul bir düzeyde döner sermaye ek ödemeleri emekliliðe yansýtýlmalýdýr. Bu konudaki teklifimizde sabit ek ödeme miktarlarýnýn tamamý emekliliðe yansýtýlmasýdýr. Böylelikle emeklilikte TARÝHTE BUGÜN Yükseköðrenim Kurulu, YÖK öðretim üyeleri ve öðrenciler hakkýnda "bilgi fiþi" tutulmasýný istedi. (17 ARALIK 1984) için. Ayrýca yanýnýzda sevmediðiniz insanlar hakkýnda eleþtiri yaparlar, çamur atarlar sizi keyiflendirmek için. Ýþyerinizde bile çalýþýrlar bedelsiz. Ayrýca evinizde temizlik mi yapýlacak en iyi temizlikçidir onlar. Evde onarýlacak bir yer mi var en iyi ustadýr onlar, alýþveriþlerirniz evinize mi býrakýlacak en iyi servistir onlar Arabanýz sanayiye mi götürülecek, ayakkabýnýz mý boyanacak daha sayamadýðýmýz pek çok hizmet sunarlar. Resmi dairede mi çalýþýyorsunuz; bu tür insanlarý Müdürün, Amirin, Þefin yanýnda ve çevresinde görmeniz mümkündür. Size yalakalýk için diðer çalýþanlardan aldýklarý laflarý size taþýrlar. Yaptýklarý iþleri size yetiþtirirler. Bürokraside bir yere gelmek için becerikli, tahsilli, kariyer sahibi olmak önemli deðildir. Bunlara kimse bakmaz. Önce yaðcý olacaksýn, üstlerine yað çekerek, el etek öperek yükselmenin yollarýný arayacaksýn. Sakýn isteklerini geri çevirmeyin ha. Baþlarlar dedikodunuzu yapmaya, sövüp saymaya, arkanýzý döndüðünüz an böyle insanlardan yersin hemen darbeyi, çünkü bugün sana yarýn ona demeye yakýn insanlardýr bunlar. Bu insanlar uyanýktýr, aptal sanmayýn sakýn. Dünyanýn en akýllý insanlarý sayarlar kendilerini. Ýþ yaptýrana kadar deveye hendek atlatmayý bilen insanlardýr bunlar. Yada ayýya dayý demeyi Yaðcýlýðýn bir üst mertebesine de dalkavukluk derler. Montesguieu'nun meþhur bir sözü vardýr: "Dalkavukluðun saðladýðý çýkar, dürüstlüðün kazandýrdýðý faydadan daha fazla olursa o ülke batar." Acaba toplum veya Ülke olarak batýyor muyuz? Onu bilemem, ama ben gerçekleri yazmaya devam edeceðim. "Nice insanlar gördük üzerinde elbise yok, nice elbiseler gördük içlerinde insan yok:" Yaðcýlýkla geçinenler, insan ayrýmý yapanlar þunu iyi bilin ki; keser döner sap döner, gün gelir hesap döner. Yaðlar erimeye baþlar, yaðcýlýktan elde edilen mevkiler ve mal mülk yok olur, gider. HOÞÇA KALIN DOSTÇA KALIN Döner Sermaye sisteminde artýk bir düzenleme yapýlmalý' Ýsmail Kakaç'tan tanýtým gezisi Ýsmail Kakaç Ýlköðretim Okulu öðretmenlerinin ve öðrencilerinin katýldýðý okul tanýtým gezisinin ilki yapýldý. Okullarý tanýmak-tanýtmak ve sýnav motivasyonu etkinliði çerçevesinde düzenlenen geziye ve 8. sýnýflardan toplam 35 öðrenci ile birlikte Okul Müdür Yardýmcýsý Erkan Çelik, Türkçe öðretmeni Tuncay Akat, Beden Eðitimi öðretmeni Alpay Ardýk ve Rehber Öðretmen Metin Ardýç katýldý. Sýrasýyla Çorum Fen Lisesi, Anadolu Öðretmen Lisesi ve Saðlýk Meslek Lisesi'ne ziyaret gerçekleþtirildi. Öðretim yýlý içerisinde, diðer okullara da bu tür geziler okullarý tanýma ve sýnav motivasyonu etkinliði çerçevesinde devam edecek. saðlýk çalýþanlarý için bir çile olmaktan çýkmýþ olacaktýr. Döner sermaye ek ödemeleri konusundaki taleplerimizin gerçekleþmesi için Türk Saðlýk-Sen Genel Merkezi, Adalet ve Kalkýnma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Baþkanvekilleri ile görüþmeler gerçekleþtirilmiþtir. Bu konuda sendikamýzýn hazýrladýðý rapor kendilerine sunulmuþtur. Ayrýca görüþmelerde kamu hastane birliklerine geçiþle çalýþanlarýn yaþadýklarý maðduriyetlerde ve uðradýðý haksýzlýklarda dile getirilmiþtir. Siyasiler bu konudaki taleplerimizin haklý olduðu konusunda fikir beyan etmiþler ve çalýþma yapacaklarýný kaydetmiþlerdir. Saðlýk Bakaný Prof. Dr. Recep Akdað'da 10 yýllýk bakanlýk süresince emeklilik ile ilgili düzenlemeyi yapamadýðýný belirtmiþtir. Yani döner sermaye ek ödemeleri konusunda yaþanýlan maðduriyetler konusunda böylesine bir fikir birliði varken yapýlmasý gereken iþ bu sorunlarý çözmektir. TBMM'ye bu hafta içerisinde Saðlýk Bakanlýðý ile ilgili yeni bir yasa gönderilmiþtir. Söz konusu yasaya 400 bin saðlýk çalýþanýnýn bu taleplerine çözüm getirecek yasal düzenlemelerde eklenebilir. Siyasi iradeden bu yönde bir adým bekliyoruz. Bu konuda sendika olarak giriþimlerimizi sürdüreceðiz. Türk Saðlýk-Sen olarak mücadeleye devam edeceðiz. Döner sermaye ek ödemelerindeki sorunlarý mutlaka çözeceðiz." SÝYASÝ BAÐIMSIZ GAZETE 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ YIL 11 SAYI: 3607 Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Birkan DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Mehmet GÜLEY Yazý Ýþleri Müdürü Salim ÜZEL Haber Müdürü Ebru ÇALIK Spor Müdürü Ali ATAN Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý Murat ÖZTEN Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr Yönetim Yeri: Karakeçili Mh. Mazlumoðlu Sk. Gurbetçi Þahin Ýþ Mrk. No:1/ ÇORUM Tel&Fax: web: e-posta: Baský: Gümüþ Basýn Yayýn Matbaacýlýk Adres: Çöplü Mh. Osmancýk Cd. No:27/22 ÇORUM Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun) Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý Kongre Ýlanlarý Tüzük Ýlanlarý(maktu) Tam sayfa Ýlan Birinci sayfa (maktu) Ýlan (4 st.x7cm) ABONE ÞARTLARI 6 Aylýk : 55 TL Yýllýk: 100 TL Yurt Ýçi Yýllýk: 300 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 160 TL Yurt DýþýYýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 100 EURO TL 50 TL 15 TL 50 TL 250 TL 500 TL 125 TL

3 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ Sayfa 3 1. SINIF OTOLARI KÝRALIYORUZ... ini Tartýþma sonucu öfkeler r ke kontrol edemeyen iki as birbirlerine ateþ etti. ÝKÝ ASKER BÝRBÝRÝNÝ VURDU Osmancýk ilçesinde askerlik þubesinde vatani görevini yapan iki asker birbirini vurdu. Askerlerden birisi hayatýný kaybetti, diðer asker ise yaralandý. Edinilen bilgiye göre olay, dün saat sýralarýnda meydana geldi. Osmancýk Askerlik þubesinde Nöbetçi Çavuþ H.I. (21) ile er F.Ö. (20) arasýnda bilinmeyen bir nedenle tartýþma çýktý. Tartýþmanýn büyümesi ile öfkelerini kontrol edemeyen iki asker birbirlerine ateþ etti. Yaralanan iki asker olay yerine gelen ambulanslarla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Burada göðüs altýna ve kalbinin üstüne isabet eden iki kurþunla aðýr yaralanan H.I. ile kalça bölgesine isabet eden kurþunla yaralanan F.Ö. yapýlan ilk müdahalenin ardýndan iki ayrý ambulans ile Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Askerlerden durumu aðýr olan H.I. (21) yolda hayatýný kaybederken, F.Ö. ise Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. F.Ö.'nün saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi. Öte yandan, yaralý asker F.Ö.'nün Osmancýk Devlet Hastanesi'nde alýnan ifadesinde "Ýkimizde ayný kýzý seviyorduk, o yüzden kavga ettik. Ben yanýndan ayrýlýrken arkamdan ateþ etti. Ben de geri döndüm iki el ateþ ettim" dediði iddia edildi. Olayda hayatýný kaybeden H.I.'nýn Afyonkarahisar, F.Ö.'nün ise Kocaeli nüfusuna kayýtlý olduðu bildirildi. (ÝHA) Þehit Aileleri, otobüslere binememekten þikayetçi Külcü, örnek yurttaþ Cezaevi'nde uyum eðitimi semineri Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu'nda hükümlülerin sosyal ve kültürel faaliyetlerini geliþtirme, kurum hayatýný normal hayata yakýnlaþtýrma ve hükümlülerin salýverilmelerinden sonra topluma uyum saðlamalarýný kolaylaþtýrmak amacý ile hükümlü uyum eðitimi semineri gerçekleþtirildi. Seminer Ýzleme Kurulu Baþkaný Münibe Ýlbasmýþ ve üyeleri, Kurum Müdürü Þükrü Öztürk, Kurum 2. Müdürleri, Kurum Psikologlarý ve Sosyal Çalýþmacýlar, Kurum Öðretmenleri ve hükümlülerin katýldý. Kurum 2. Müdürü Nurettin Abbasoðullarý'nýn sunumu ile gerçekleþtirilen seminerde, Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn mukayeseli olarak tanýtýmý, hükümlü yaþam planlarý, açýk ceza infaz kurumlarýndaki infaz süreci açýsýndan avantajlarý, hükümlülerin uymasý gereken Çorum Ticaret Meslek Lisesi Demokrasi, Ýnsan Haklarý ve Yurttaþlýk Kulübü, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü örnek yurttaþ seçti. Demokrasi, Ýnsan Haklarý ve Yurttaþlýk Kulübü'nün bu yýl ilkini düzenlediði "Yurttaþlýk Projesi" kapsamýnda öðrenciler tarafýndan 2012 yýlýnýn örnek yurttaþý seçilen Baþkan Külcü'ye ödülü bugün verilecek. Ticaret Meslek Lisesi Salonu'nda düzenlenecek olan törende Belediye Baþkaný Külcü ödülünü aldýktan sonra, bir de öðrencilere yönelik olarak konferans verecek. Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði yöneticileri, þehit içi otobüslerine binmek konusunda sýkýntýlar yaþadýklarýný dile getirdiler. Gazetesi yöneticilerinin ziyareti sýrasýnda konuþan Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkaný Cafer Eker ile Baþkan Yardýmcýsý Zeki Dilmen, toplumun bazý kesimlerinin ve özellikle de siyasilerin ve milletvekillerinin kendilerine yönelik duyarsýzlýklarýndan dert yandýlar. Çorum Milletvekillerinin hiçbirinin kendilerini en azýndan bir ziyaret etme nezaketinde bile bulunmadýðýný söyleyen Eker ve Dilmen, "Milletvekillerimizin aklýna þehit ve gaziler sadece bir þehit olduðu zaman geliyor. O da sadece o gün için. Oysa Meclis'te bizimle ilgili bir düzenleme görüþüleceði zaman arayýp fikirlerimizi alsalar, kendilerine istek ve þikayetlerimizi iletsek daha verimli olmaz mý? Daha bizim derneðimizin yerini bile bilmiyorlar" dediler. Yapýlan yasal düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan Türkiye'nin her yerinde geçerli olmak üzere "Þehit Ailesi ve Gazi Ücretsiz Seyahat Kartý" verildiðini söyleyen Baþkan Eker ve Baþkan Yardýmcýsý Dilmen, "Türkiye'nin 80 ilinde bu kartlarla ilgili bir sýkýntý yaþanmýyor, ama Çorum'da maalesef üzülerek söylüyoruz þehir içi otobüslerde sorun yaþýyoruz. Belediye yetkililerinin talimatýna raðmen otobüs þoförleri ve Ulaþ A.Þ. Kooperatifi yöneticilerince bize zorluk çýkarýlýyor. Otobüse her bindiðimizde þoförlerin bize hitap tarzlarý, bakýþlarý, homurdanmalarý bizi derinden üzüyorum. Ýnanýr mýsýnýz bizi görünce 'kuþlar bindi' diye sesleniyorlar. Biz isteyerek mi þehit yakýný, gazi olduk. Bu þerefli unvan verildiyse bununla da gurur duyuyoruz. Verilen hakký da kullanmamýzda sýkýntý yaþamak istemiyoruz" þeklinde dert yandýlar. Eczacýlar Odasý ile Þehitler ve Gaziler Derneði'ne ziyaret yasal yükümlülükler, idari kurallar, iþ kollarýna ait talimatlar, hükümlülerin haklarý, görev ve sorumluluklarý, iþ kollarýna daðýtým esaslarý, Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýna iade þartlarý, iyi hal kavramý, cezanýn Denetimli Serbestlik Tedbiri altýnda tamamlanmasý, Denetimli Serbestlik Kanunlarýnýn Açýklanmasý, firar ve firara teþebbüs, izinden geç dönme, izinden dönmeme suçlarýnýn adli ve idari sonuçlarý, firar suçu ve cezalarýnýn bireysel ailesel ve toplumsal olumsuz sonuçlarý hakkýnda bilgilendirme yapýldý. Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Birkan Demirci, Çorum Eczacýlar Odasý ile Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði'ni ziyaret etti. Beraberinde Gazetemiz Köþe Yazarý Mustafa Külcü olduðu halde Çorum Eczacýlar Odasý'ný ziyaret eden Birkan Demirci, Oda Baþkaný Þefkat Güler ile bir süre görüþtü. Gazetesi'nde yaþanan yönetim deðiþikliði nedeniyle tanýþmak amacýyla ziyaretler düzenlediklerini anlatan Birkan Demirci, Gazetesi'nin 12 yýllýk bir gazete olduðu ve bundan öncesinde olduðu gibi bundan sonra da kentin yararýna ilkeli, tarafsýz yayýncýlýk anlayýþý ile yoluna devam edeceðini vurguladý. Þefkat Güler de, kurulduðu günden itibaren ilkeli yayýncýlýktan ödün vermeyen Gazetesi'ni beðenerek okuduklarýný ifade ederek, baþarýlar diledi. Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði'ni de ziyaret eden Birkan Demirci ve Mustafa Külcü, dernek yöneticileri ile görüþtüler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin var olmasý ve insanlarýn rahat bir þekilde yaþamlarýnýn sürdürmelerinin þehit ve gaziler sayesinde olduðunu belirten Birkan Demirci, þehit ve gazilere her zaman büyük saygý duyduklarýný ifade etti. Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði yöneticileri de ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, dernek üyelerinin karþýlaþtýðý bir takým sýkýntýlardan ve özellikle de siyasilerin kendilerine duyarsýzlýðýndan bahsettiler.

4 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ Sayfa 4 Leblebiciler'de yeni yönetim! Çorum Leblebi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, 1. olaðan genel kurulunu yaptý. Cumartesi günü Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Toplantý Salonu'nda yapýlan genel kurula, kooperatifin 21 ortaðýnýn tamamý katýldý. Genel kurul, hükümet komiserlerinin gözetiminde; Fikret Hýþýroðlu'nun divan baþkanlýðýnda, Hüseyin Karukuþ'un katip üyeliðinde gerçekleþtirildi. Kooperatif Kurucu Baþkaný Mustafa Gülþen'in açýlýþ konuþmasý yaptýðý genel kurulda, gündem maddelerinin görüþülüp karara baðlanmasýnýn ardýndan yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi yapýldý. Genel kurulda bir konuþma yapan Mustafa Gülþen, artýk leblebilerin bir kooperatifinin olduðunu belirterek, düne göre bugün bir adým daha önde olduklarýný söyledi. Gülþen, amaçlarýnýn Çorum leblebisi üretimini daha ileri noktaya taþýmak olduðunu belirterek, "Neden üretime baþlamadýðýmýz veya tesis kuramadýðýmýz söylenebilir. Acele etmeden ortak aklý ön plana çýkararak çalýþmalýyýz. Yapacaðýmýz çalýþmalarda Avrupa Birliði hibeleri ve tarýmsal desteklerden faydalanmayý istiyoruz" dedi. Toplantýda; denetim ve yönetim kurulu faaliyet raporlarý görüþülerek aklandý. Sonra ise yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarý belirlendi. Kooperatifin yeni yönetim kuruluna asil üye olarak; Mustafa Gülþen, Birol Hýþýroðlu, Selim Yýldýrým, Murat Çýbýkçý ve Fikret Hýþýroðlu seçilirken, denetleme kurulunda ise Aytekin Kul ile Ýsmail Silku görev aldý. 'in tarafsýz yayýn ilkesini takdirle karþýlýyoruz' Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Birkan Demirci, Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Ercan Daþdan'ý ziyaret etti. Gazetemiz köþe yazarlarýndan Mustafa Külcü ile birlikte geçtiðimiz Cumartesi günü Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Ercan Daþdan'ý ziyaret eden Demirci, Gazetesi'nde yaþanan yönetim deðiþikliði nedeniyle gerçekleþtirdiði ziyarette gazetenin yayýn ilkeleri ve çalýþmalarý hakkýnda bilgiler sundu. Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþgýn ve gazetemiz köþe yazarý Mustafa Külcü'nün de hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirirken, hayýrlý olsun dileklerinde bulundu. 'in tarafsýz yayýn ilkesini takdirle karþýladýklarýný ifade eden Daþdan, " Gazetesi'nin tarafsýz yayýn ilkesini takdirle karþýlýyoruz. Parti olarak Çorum'da yayýn yapan tüm gazetelere ayný mesafedeyiz. Çorum basýnýn diðer illerde olmayan habercilik anlayýþýnýn örnek teþkil ettiðini biliyoruz. Ýlimizden her kesimden insan yerel gazetelerde çýkan haberleri büyük bir takdirle takip ediyor. Doðru ve tarafsýz yayýn ilkesiyle en sýcak haberleri en hýzlý ve tarafsýz bir þekilde okuyucularýna sunan Çorum basýnýnýn çalýþmalarýný takdirle takip etmeye devam edeceðiz" diye konuþtu. Daþdan, ziyaret sonrasýnda içerisinde parti çalýþmalarýný anlatan çeþitli dergi ve kitaplarý Birkan Demirci ve Külcü'ye hediye etti. MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Gazetesi'ni beðenerek okuduklarýný ve yayýn ilkesini takdir ettiklerini söyledi. Ziyaret sýrasýnda Ýl Baþkaný Daþdan, parti çalýþmalarýný anlatan çeþitli dergi ve kitaplarý Birkan Demirci ve Mustafa Külcü'ye hediye etti. Ýhracat 10 yýlda % 241 arttý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum'un ihracat rakamlarýnýn son 10 yýlda yüzde 241 oranýnda arttýðýný söyledi. TBMM'de devam eden bütçe görüþmeleri ile ilgili olarak bilgiler veren AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, 2002 yýlýnda yapýlan ihracatýn 13 milyon 913 bin 878 dolar olduðunu, bu rakamýn 2011 yýlýnda yüzde 241 artýþ saðlayarak, 47 milyon 446 bin 202 dolara yükseldiðini açýkladý. Mahir ODABAÞI DIÞ KAZALAR-1 Hepimizin bildiði gibi, namazýn dýþýndan ve içinden olan þartlarý vardýr. Dýþýndan olan þartlar tam olarak yerine getirilmedikçe, içinden olan þartlarý ifa etmek bir anlam ifade etmez. Teþbihte hata olmasýn, kazalarda bir yönüyle buna benziyor. Kapalý alanlarda güvende veya en az zararla kalabilmemiz için, öncelikle açýk alanlardan sapa saðlam evlerimize, ofislerimize ulaþmamýz lazýmdýr. Bu baðlamda, kazalarý öncelikle dýþ (çevre) ve iç (ev-ofis) kazalarý olarak iki þekilde deðerlendirebiliriz. Bende içeride afiyette kalabilmemiz için, öncelikle dýþarýda bizleri tehdit eden tehlikelerden bahsetmek istiyorum. ''Tecrübelerimizden biliyoruz ki, kimse tecrübelerden ders almýyor''(b.shaw) sözüne inat, okuyucularýmýz istifade eder, öncelikle kendileri dikkat etmeye çalýþýr ve akabinde çevresindeki insanlara gönüllü olarak anlatýr. Bu sayede bir kiþide olsa fayda saðlayabilirsek, mutluluk duyarýz. Emeðimiz zayi olmaz. Yeni yazýlarýmýzý ayrý bir heyecanla kaleme almaya çalýþýrýz. Kaza: Beklenmeyen, ani geliþen ve zarar veren bir dýþ kuvvetin karþýsýnda bireyin dikkat azlýðý, stresi veya ihmaliyle oluþur. Ýstatistiksel bilgi: " Çocukluk çaðý kazalarýnýn % 70-75'i ev ve evin yakýn çevrelerinde ortaya çýkar. " Beþ yaþ altý çocuklarda ciddi yaralanmalarýn çoðu evde olmaktadýr. " Saðlýk Bakanlýðý kayýtlarýna göre; her yýl da ortalama 2500 çocuk ev kazalarýndan ya hayatýný kaybetmekte yada aðýr þekilde yaralanmaktadýr. " Depremlerde insanlarýn hayatýný kaybetme riski yýlda % 60 iken, bu oran trafik kazalarýnda günde % 45 'dir. Bu da demek oluyor ki, trafik kazalarý veya diðer kazalar depremlerden daha çok tehdit ediyor. " Evde kaza sonucu ölen çocuklarýn % 70'i 4 yaþ ve altýndadýr. " Her yýl lösemi ve menenjit gibi hastalýklardan olan ölümlerden daha fazla sayýda çocuk ev kazalarýnda ölmektedir. " Ölen çocuklarýn aileleri hayatlarýnýn kalan kýsmýnda bir ömür boyu acý çekmekte olup, hele birde bu kazlarda kendi ihmalleri söz konusuysa sürekli suçluluk hissetmektedirler. Baþka bir ifade ile tabiri caizse 'Evlat acýsý bu ki yüreðine iþledi, koþup katil arabanýn tekerleðini diþledi' hesabý kendilerini yerden yere vurmaktadýr. ÜSTTEN GELEBÝLECEK TEHLÝKELER: 1. Fýrtýnalý havalarda, aðaçlarýn ve minarelerin devrilmesi 2. Harabe binalar, yetersiz uyarýlar veya vatandaþlarýn uyarýlarý önemsememesi.(bazen çevremizde görürüz, yýkýlamayan eski binalarýn önüne tedbir amaçlý büyük beton kalýplarý konmuþtur ama vatandaþ hiç yer yokmuþ gibi gelip onun üzerine oturur çay içer veya aracý dibine park eder) 3. Fýrtýnalý havalarda, çatý, (Bursa'da 4 öðrenci hayatýný kaybetmiþti) baca, saç veya açýk býrakýlan çatý kapaklarýnýn uçmasý 4. Eðlence merkezlerindeki veya geçici fuar alanlarýndaki periyodik bakýmý düzenli yapýlmayan salýncaklar veya diðer oyun makinelerinden gelebilecek zararlar (Buralarda meydana gelen kazalardan her yýl birçok çocuk, genç hayatýný kaybetmektedir) 5. Çatýda baca kenarlarýnda duran fazla kiremitlerin, saçaklardaki buz sarkýntýlarýnýn düþmesi (bu baðlamda Çorum milli eðitim müdürlüðüne baðlý okul ve kuruluþlarýn binalarýna öðrenci ve velilerin dikkatini çekmesi için 'SAÇAK ALTINDA DURMAYINIZ' uyarý levhasý astýrýlmýþtýr. Üzülerek ifade edeyim ki, burasý sanki Erzurum, iþgüzarlýk yapýlýyor deyip eleþtirenler çýkmaktadýr.) 6. Balkonlarda güvenlik tedbiri almadan bulundurulan eþyalarýn aþaðý düþmesi (piknik tüpü, LPG tüpü, çiçek saksýlarý, halýlarý düþmesin diye tutturulan sandalyeler, semaver vs.) 7. Periyodik bakýmý düzenli yapýlmayan anten, çanak anten, klima, reklam tabelalarýn fýrtýna nedeniyle düþmesi (Bu þekilde her yýl birçok vatandaþ zarar görmektedir) 8. Ýnþaat aþamasýndaki eksiklik veya sonradan periyodik kontrollerinin düzenli yapýlmamasý nedeniyle üst geçitlerden meydana gelebilecek zararlar 9. Meyve aðaçlarý ve özellikle ceviz dökerken meydana gelebilecek aðaçtan düþmeler 10. Bayrak direklerinin, kale direklerinin, basket potalarýnýn devrilmesi 11. Ýnþaat dýþ cepheleri çalýþmalarýnda kurulan iskelelerden kalas, demir düþmesi 12. Ýnþaatlarda aþaðýdan yukarýya makara ile çekilen malzeme kovasýnýn düþmesi 13. Pazar yerlerinde, fuar alanlarýnda rüzgârlý havalarda esnafýn þemsiyelerin uçmasý 14. Balkonda veya açýk olan pencereden çocuklarýn elinde olan bilgisayar CD'lerinin düþmesi(abd'de açýk bulunan bir ofisin camýndan rüzgârýn etkisiyle bir CD düþer ve yolda yürüyen bir vatandaþýn boynunu kesmesi nedeniyle ölümüne sebebiyet verir. Açýlan davada CD üzerinde uyarýcý yazý olmadýðý için, firma yüklü bir tazminat öder) 15. Özellikle kýrsal kesimlerde ahþap evlerde yapýlan düðünlerde, mevlitlerde koridorlara veya çardaklara (balkon) çok yük binmesi nedeniyle göçme meydana gelmesi. * Sevmediðim sözler: BU KADAR YAZIYORSUNDA, KÝM OKUYOR?'' Verdiðim cevap: '' YAZDIÐIMI BEN TEKRAR OKUYORUM YA, YETMEZ MÝ?''

5 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ Sayfa 5 Baþörtüsü yasaðý kadýna uygulanan en önemli þiddet' Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu: Türkiye bu ayýptan kurtarýlmalý Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, baþörtüsü yasaðýnýn kaldýrýlmasý gerektiðini söyledi. Yasaðýn, kadýnerkek eþitliðine aykýrýlýðýn yaný sýra kadýnkadýn eþitliðine de aykýrý olduðunu ifade eden Gündoðdu, yasaðýn resmen bir cinsiyet ayrýmcýlýðý olduðunu, Türkiye'nin en kýsa zamanda bu ayýptan kurtulmasý gerektiðini kaydetti. Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, Eðitim-Bir Sen Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen Geniþletilmiþ Ýl Divan Toplantýsý'na katýldý. Toplantýda bir konuþma yapan Gündoðdu, gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu. yor istemeyen takmýyor ama Ticaret Lisesine gidince baþörtüsünü kýzlarýmýz takamýyor. Kur'an ve siyer derslerinde baþörtüsü takýlýyor ama Matematik dersine girerken kýzlarýmýz çýkartmak zorunda kalýyor. Bu yasak kaldýrýlarak bu ayýptan Türkiye kurtulmalýdýr" diye konuþtu. Gündoðdu, "Baþýný örtmek isteyen kýzlarýmýz okula girerken üniversiteye girerken baþýný açmak zorunda kalýyor. Devletin turnikelerinden geçmek zorunda kalýyor. Devletin ucube yasalarýna uymak zorunda kalýyor. Doðuþtan gelen haklar gereði baþörtüsü serbest olamalýdýr" dedi. MEDENÝYET DEDÝÐÝN BAÞÖRTÜSÜ YASAÐI KADINA UYGULANAN E TEK DÝÞÝ KALMIÞ CANAVAR N ÖNEMLÝ ÞÝDDETTÝR Türkiye'nin 1930 yýlýnda kadýnlara seçme hakkýný, 1934'te yýlýnda ise seçilme hakkýný verdiðini belirterek, yýl 2012 olmasýna raðmen kadýna kendisinin ne giyeceði hakkýný devletin vermediðini söyledi. Baþörtüsünün hala engellerle karþýlaþtýðýnýn ve kadýnýn ne giyeceðine karar verme yetkisinin bulunmadýðýný dile getiren Gündoðdu, "Bu kadýn Baþbakaný seçiyor. Bakaný seçiyor. Milletvekillerini seçiyor. Belediye Baþkaný seçiyor. Muhtarýný seçiyor, ama ne giyeceðini seçemiyor. Karþýsýnda kim var; devlet var. Ayný devlet karýsýný döven erkek üzerinden yüzde 99, yüzde 1'de kocasýný döven kadýn üzerinden þiddete karþý. Hepimiz þiddete karþýyýz. Baþörtüsü yasaðý kadýna uygulanan en önemli þiddettir. Bu þiddet hala devlet eliyle sürdürülmektedir" dedi. Milli eðitimdeki kýlýk kýyafet yönetmeliðindeki deðiþikliði 'bardaðýn yarýsýnýn doldu' olarak deðerlendirdiklerini dile getiren Gündoðdu, ancak bardaðýn diðer yarýsýnýn boþ olduðunu belirtti. Devlet dairesinde erkek öðretmenin kravat mecburiyeti baþta olmak üzere serbestliðe geçilmesi gerektiðini dile getiren Gündoðdu, kadýn öðretmenin baþörtülü derse gelememesini cinsiyet ayrýmcýlýðý olarak niteleyerek, bu ayrýmcýlýða son verilmesi çaðrýsýnda bulundu. Gündoðdu, baþörtüsünün inanç ve demokrasi özgürlüðü gereði serbest olmasý, doðuþtan gelen haklar gereði de asla yasaklanmamasý gerektiðini belirtti. Baþörtülülerle ilgili sarf ettiði sözler nedeniyle tiyatrocu Serra Yýlmaz'ý da isim vermeden eleþtiren BÝZ DE SENÝ GÖRÜNCE DOMUZ GÖRMÜÞ GÝBÝ OLUYORUZ Gündoðdu, "Bir sanatçý müsveddesi çýkmýþ "baþörtülüleri görüne öcü görmüþ gibi oluyorum" diyor. Biz bu zavallý için 'seni görünce domuz görmüþ gibi oluyor' demeyeceðiz. Domuzu da Allah yarattý. 'Vardýr bir hikmeti' deyip yolumuza devam edeceðiz. Millete tepeden bakanlarýn artýk karþýlýðýnýn olmadýðýný bilmeleri lazým" ifadelerini kullandý. ABD ÞEYTAN, ÝSRAÝL YARDIMCISI Suriye'de yaþanan olaylarla ilgili de görüþlerini dile getiren Gündoðdu, Esed'in baþ avukatý Rusyaný'nýn dahi Esed'in gideceðini dillendirdiðine iþaret ederek, Türkiye'de hükümetin, devletin, sivil toplum kuruluþlarý, siyasi partilerin tamamýnýn Suriyelilerin demokrasiye geçiþine bir an önce katkýda bulunmasý ve oradaki çocuklarýn geleceðinin karartýlmamasý için önlemler almasýný istedi. Dünyadaki geliþmeleri görmezden gelerek sendikacýlýk yapamayacaklarýný anlatan Gündoðdu, "Bugün dünyada hala süper güç olarak Amerika var. ABD son 1.5 ay içerisinde geliþen 3 olay var. Birincisi Peygamber Efendimize hakaret içeren olay. Senaristi, oyuncularý, hazýrlayanlarý sponsorlarý ya kendilerini Hýristiyan olarak yada Yahudi olarak tanýmlýyor. Ama içeriði peygamberimize hakaret. Hz. Ýsa ve Hz. Musa bu yüce insanlar hayatta olsaydý asla Hz. Muhammed'e dil uzatýlmasýna müsaade etmezlerdi. Obmaný'nýn baþkan seçilmesi. Türkiye bile sempati ile bakýyor. Rakibine bakýyorlar rakibinin Ýsrail dostluðuna bakýyorlar. Ehvel-i þerde olsa bir kýsmý da babasýnýn Hüseyin oluþuna bakýyor.bizde derin devlet hangi kirli iþleri yapmýþsa Amerika'nýn derin devleti de Ýsrail dostu olmayan büyük þeytanýn temsilciliðini yapmayacak birisini asla ABD devlet baþkanlýðýna seçmez. Bir haftaya kadar Ýsrail düþmandý Obama'ya, ancak Ýsrail'in bombalarý Gazzeli çocuklar üzerine yaðarken yine onlarýn dostu Obama olmuþtur. Kainatýn ilk ýrkçýsý þeytandýr. Yeryüzünde de þeytanýn en önemli temsilcisi Amerika'dýr. Yardýmcýsý da terörist devlet Ýsrail'dir." Memur-Sen olarak Arakan'a yardým kuruluþlarý olarak yardým yapmaktan vazgeçtiklerini açýklayan Gündoðdu, "Arakan'a yardým kuruluþlarý ile yardým yapmaktan vazgeçtik. Arakan'a olursa Arakan'a, Arakan olmazsa Bangladeþ'e Mehmet Akif Ýnan Memur-Sen yetimhanesi yapma kararý aldýk. Kurban bayramýnda iki genel baþkan yardýmcýsý 10 gün oradaydý. 6 bin 500 ve 7 bin 500 metrekarelik arsa üzerinde pazarlýk devam ediyor. 200 yetimlik külliye inþa edeceðiz. Ve bu 200 yetimi de bir iþ ve meslek sahibi yapana kadar koruyucu aile görevi yapacaðýz bin TL'ye mükemmel bir külliye yapýlabiliyor TL'ye ayda bir yetimi kucaklayabiliyoruz. Bir yetimin baþýný okþamaktan daha güzel ne olabilir. Deðerler sendikacýlýðý derken bunu kast ediyoruz" þeklinde konuþtu. REFERANDUM, MÝLLETÝN DEVLETÝNE GEÇÝÞÝN KAPISINI ARALADI Referandumla devletin milletinden milletin devletine geçiþin kapýsýnýn aralandýðýný söyleyen Ahmet Gündoðdu, daha sonra þunlarý söyledi: "Devlet, hep döver, hem sever, dendi. Son zamanlara kadar sevdiðini pek göremedik ancak her on yýlda bir darbeler eliyle milletini döven devleti gördük. Milletini döven derin devletti, jakoben devletti. Ancak referandum, sivil anayasaya geçiþin ve milletin devletine geçiþin kapýsýný araladý. Bunun için 'toplu sözleþmeye de, toplumsal sözleþmeye de evet' dedik." YETKÝSÝNÝ PAYLAÞMAK ÝSTEMEYENLER OLDU Sendikacýlýðý deðerler sendikacýlýðý olarak gördüklerini ve bu ilkeler doðrultusunda sendikacýlýk yaptýklarýný ifade eden Gündoðdu, bu kapsamda dünyadaki bütün mazlumlarýn kendi alanlarýna girdiðini belirtti. Demokrasi mücadelesi, dünyadaki mazlumlarýn sözcüsü olma ve kamu çalýþanlarýnýn hak ve özgürlüklerini gözeten bir sendikacýlýk yaptýklarýný söyleyen Ahmet Gündoðdu, "4688 Sayýlý Kanun faaliyet alanýmýzý ülke sýnýrlarýndan ibaret saysa da gönül yasamýz bütün insanlýða ulaþacak büyüklükte. Bunun için hem ülkemizde hem de dünyadaki mazlumlarýn sözcüsü de olduk, onlara yardým elini de uzattýk." þeklinde konuþtu. Kýyafetine bakýlarak insanlarýn deðerlendirilmesini istemediklerini söyleyen Gündoðdu, baþörtüsüne özgürlük konusunda seferberlik baþlattýklarýný belirtti. TBMM önünde Memur-Sen olarak bir eylem gerçekleþtirdiklerini dile getiren Gündoðdu, bütün illerde bu eylemlerin devam ettiðini söyledi. Türkiye'nin batý medeniyetlerinden uzak durmasý gerektiðini ifade eden Gündoðdu, "Batý medeniyetleri savaþmadan ayakta duramaz. Bizim dinimiz saygý ve hoþgörü dinidir. Mehmet Akif Kurtuluþ Savaþý sonrasý kaleme aldýðý Ýstiklal Marþý'nda batý medeniyetini, "Medeniyet Dediðin Tek Diþi Kalmýþ Canavar" diye özetlemiþtir. Batý medeniyetleri sömürmeden duramazlar. 60 darbesi 70 muhtýrasý 80 darbesi gibi darbelerle milletin özgürlükleri engellenmiþtir yýllarýnda devlet, millet iradesiyle olur sözü, 60 darbesi ve 61 anayasasý ile Millet, devlet iradesiyle olur olmuþtur. 61 yasasý ile bu doðrultuda, YÖK, Anayasa Kurulu, gibi çeþitli kurumlar kuruldu. Hukukun üstünlüðü deðil, üstünlüðün hukuku oldu. Tanýmsýz laiklik ile baþörtüsünü yasakladýlar. 414 milletvekilinin baþörtüsü serbest olsun yasa tasarýsý 7 yargýç reddetti" þeklinde konuþtu. HERKES DÝN EÐÝTÝMÝ ALSIN Gündoðdu, "%4+4+4 Eðitim sistemi ile yeni bir eðitim formatýna geçildi. Türkiye'nin buna ihtiyacý vardý. Ama formatlarýnda hala hatalar var. Biz yinede bunu bardaðýn dolu tarafýndan görerek yarýsý dolu diye düþünüyoruz. Formatta olan hatalarda en kýsa zamanda düzeltilerek bardak en kýsa zamanda dolar. %99'u Müslüman olan bir ülkede din eðitimleri zorunlu deðil. Anne ve Babanýn dünya görüþü, siyasi görüþü ne olursa olsun Müslüman çocuklarýmýz din eðitimi alsýn. Onlara mecburi din dersleri koymalýyýz. Anne ve Babanýn isteði ile olmaz bu. Mecburi din dersleri olmalý" dedi. TAVRIMIZ VE YERÝMÝZ BELLÝ Memur-Sen'in millet merkezli ve millet odaklý kurulduðunun altýný çizen Gündoðdu, "bize sizin yeriniz ne diye soruyorlar. Buna cevabýmýz Hz. Ýbrahim'in hikayesinde saklý. Hz. Ýbrahim'i ateþe attýklarýnda karga gagasý ile odun taþýyormuþ herkes de bunu yadýrgamýyormuþ. Kargaya bunu yakýþtýrýyorlarmýþ. Ama bir de serçe o küçük gagasý ile su taþýyormuþ. Sormuþlar niye su taþýyorsun diye? Oda yerimiz belli olsun tarafýmýz belli olsun diye taþýyorum demiþ. Bide millet merkezli kuruldu. Milletimize hizmet edeceðiz" açýklamalarýnda bulundu. Eþkil: Milleti bu ayýptan kurtarýn ve tarihe geçin Eðitim Bir-Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a seslenerek, anlamsýz baþörtüsü yasaðýnýn bitmesini istedi ve "Ülkeyi ve milleti bu ayýptan kurtarýn ve tarihe geçin" dedi. Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu'nun da katýldýðý Ýl Divan Toplantýsýnýn açýlýþýnda konuþan Eðitim Bir-Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, sendika olarak, haklýnýn yanýnda haksýzýn karþýsýnda, hak, hukuk ve adaletin yanýnda, zulmün karþýsýnda, hukukun üstünlüðü için üstünlerin hukuku karþýsýnda millet ve inançlarý, deðerleri yanýnda zorbalarýn karþýsýnda yer aldýklarýný ve almaya da devam edeceklerini ifade etti. Bu duruþun, 27 Mayýs'ta, 12 Eylül'de 28 Þubat'ta, 27 Nisan'da öyle olduðunu, öyle kalmaya devam edeceðini kaydeden Tahir Eþkil, özgürlük, adalet, eþitlik mücadelesi ve insanca yaþama kavgasýnýn son nefese kadar süreceðini vurguladý. Bu Düþünce ve anlayýþ ile "10 Aralýkta baþörtüsüne özgürlük için" bütün yurtta alanlarda olduklarýný ve bu sorun çözülünceye kadar da alanlarý terk etmeyeceklerini belirten Eþkil, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Buradan Ýktidar sahiplerine sesleniyoruz; Anayasada teminat altýna alýnan Din ve vicdan özgürlüðü, Ýnançlarý yaþama ve yayma hürriyeti, Darbe dönemlerinden kalma çað dýþý bir kafanýn ürünü olan yönetmelikle yasaðýn uygulanmasýna müsaade etmek kabul edilebilir bir durum deðildir. Baþbakanýn her fýrsatta Milet iradesine vurgu yapmasý, millet iradesi üstünde bir güç tanýmayacaðýný ifade etmesinin anlamlý olmasý için bu anlamsýz yasaðýn bitmesine baðlýdýr. Sayýn Baþbakan ülkeyi ve milleti bu ayýptan kurtarýn ve tarihe geçin. Bu ayýptan kurtulmadýkça bu sorun canýmýzý, canýnýzý sýkmaya devam edecektir. Yeni anayasa çalýþmalarý aðýr aksak devam ediyor. Bu Millet size Yeni anayasa yapma vadiyle yüzde 50 oy verdi. Deli gömleði gibi milleti sýkan ülkenin önünü týkayan darbecilerin anayasasýný tarihteki çöp sepetine atma zamaný geldi geçiyor bile. Bizler Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi olarak 2500 üyeyle yetkili sendikayýz yýlýnda da 3500 üye ile bu yetkiyi devam ettirmeyi hedefliyoruz. Bu hedef için var gücümüzle çalýþmaya devam ediyoruz. Eðitim çalýþanlarýnýn, üyelerimizin mali ve sosyal haklarýný iyileþtirme geliþtirme adýna, hukuki ve teknik destek vermeye devam ediyoruz." YASAKÇILAR, MEMUR-SEN SAYESÝNDE ÖZGÜRLÜKÇÜ OLDU Türk Eðitim-Sen ve Kamu-Sen'in 28 Þubat sürecinde kayýp olduðunu, baþörtüsüne özgürlük isteyenlerin gerçekleþtirdiði eylemlerin hiçbirine katýlmadýðýný söyleyen Gündoðdu, "770 öðretmen baþörtüsü yüzünden okullarýndan uzaklaþtýrýldý. Destek istemek için kendilerine giden bu öðretmenlere, 'devlet yasaklýyorsa vardýr bir hikmeti' dendi. Hatta, baþýný açmayýp okula gitmedikleri için de, öðrencileri koministlere býrakmakla suçlamýþlardý. Peki, kimdi o koministler; þimdi kanka olduklarý sendika ve konfederasyonlar. Ama, biz sýkýþtýrdýkça onlar da baþörtüsüne özgürlüðü dile getirmeye baþladýlar. Taklit edilmekten rahatsýz deðiliz. Yeter ki, milletimizin bir kazancý olsun" þeklinde konuþtu. KILIK KIYAFET ÖZGÜRLÜÐÜ TAM UYGULANMIYOR Meclis tarafýndan yeni geçen Okullarda Serbest Kýyafet yasasý ile de ilgili konuþan Ahmet Gündoðdu, ""Ýmam Hatip Liselerinde baþörtüsü isteyen taký- Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, CHP'yi eleþtirdi Dün camileri ahýr yapan zihniyet bugün Silivri'de mahkeme basýyor' Memur Sendikalarý Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ergenekon davasý sürecinde takýndýðý tavrý eleþtirerek, "Dün camileri ahýr yapan CHP zihniyeti, 'sipariþimizi karþýlamayan hukuk, hukuk deðildir" anlayýþýyla Silivri'de mahkemeyi basýyor" dedi. Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, Eðitim-Bir Sen Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen Geniþletilmiþ Ýl Divan Toplantýsý'na katýldý. Toplantýda bir konuþma yapan Gündoðdu, gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu. Batý medeniyeti, emperyalizm ve Siyonizmin düþmansýz ayakta duramayacaðýna dikkat çeken Gündoðdu, "Ya düþman edeceði ülkeler olacak, yada sömüreceði.osmanlýnýn son yýllarý ve Cumhuriyetin ilk yýllarýnda ülkemizde Batý hayranlarý türemiþti. Sonra dinin içini boþlatma iþlemleri baþladý. Ezanlarýn Türkçe okutulduðu dönemden camilerin ahýr yapýldýðý süreçlere. Dün camileri ahýr yapan CHP zihniyeti bugün Silivri'de mahkemeyi basýyor; 'sipariþimizi karþýla- mayan hukuk hukuk deðildir' anlayýþýyla. Ergenekon davasý 'niye uzun sürüyor' diye soranlara, bizde hak veriyorduk. Uzun sürmesin, kim haklý kim haksýz ortaya çýksýn. Ama þimdi 'dava bitmesin, dava devam etsin ama sonuçlanmasýn' anlamýna gelecek yargýçlarý baský altýna alan kirli hukuk özlemini Silivri'de sahneye süren yine eski CHP yandaþlarýyla ulusalcý kanadýyla birlikte iþbaþýnda. Harika sahaya sürme iþleyiþ olarak yanlýþlarla dolu ama bugün gelindiði nokta bile OECD ülkelerinin 167 saat gerisinde. Dünya görüþü ne olursa olsun Müslüman çocuklarýnýn tamamýnýn koruyucu din eðitimi almasý lazým. Ýsteyen anne babada dönüþtürücü din eðitimine tabi tutabilirler" dedi.

6 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ Sayfa 6 Esnafýn SGK yönetiminde temsil edilecek olmasýndan memnunuz' Zazaoðlu Petrol'de Yakýtmatik' devri Uzun yýllardýr Çorum-Ankara Karayolu üzerinde faaliyet gösteren Zazaoðlu Petrol'de "yakýtmatik" devri baþladý. Total Petrol Ürünlerini bir süre önce devralan Erdal Zazaoðlu, Total Petrol istasyonunda bir takým yenilikler yaparak hizmete devam ettiklerini ifade etti. Çorum- Ankara Karayolu 6. kilometrede faaliyet gösteren Total Petrol Ürünleri'nin yeni sahibi Erdal Zazaoðlu, Yakýtmatik sisteminin dizel ve benzinli araçlarda kullanýldýðýný ifade ederek, "Dürüst- çalýþkan ve iyi insan olma bilinciyle, kaliteli hizmeti ve müþteri memnuniyetini hedef alarak, her geçen gün müþteri sayýsýný arttýrmaktadýr" dedi. Yakýtmatik hakkýnda da bilgiler veren Zazaoðlu, "Yakýtmatik ayný zamanda taþýtlarýn kilometre takibini basit ve güvenli olarak yakýt alým anýndaki zamana göre takip eder. Her 10 günde bir gönderilen raporlarla hangi taþýtýn, hangi istasyondan, ne zaman, ne kadar, hangi km'de, ne cins yakýt aldýðýný bildirir. Taþýtlarýn lt/km deðerlerini her ay raporlar. Total Yakýtmatik, taþýt filosuna sahip þirketlerin yararlanabileceði bilgisayar kontrollü bir akaryakýt kontrol ve filo sistemidir. Ayrýca istasyonumuzda oto yýkama ve yaðlamamýz olduðunu dinlenme yerimiz ve yemek yiyecekleri lokantamýzýn olduðunu belirtmek istiyorum" þeklinde konuþtu. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu'ndaki deðiþiklikler ile esnaf ve sanatkara yeni fýrsatlar verildiðini belirterek, "Esnaf ve sanatkarlarýmýz artýk Sosyal Güvenlik Kurumu yönetiminde temsil edilecek olmasýndan son derece memnunuz. Esnafýmýzýn sorunlarýný artýk daha yakýndan takip edebileceðiz" dedi. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan ve TBMM Genel Kurulu'na gelen Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu'ndaki deðiþiklikleri deðerlendiren Yalçýn Kýlýç, anne veya babasý üzerinden saðlýk hizmetinden yararlanan çocuklarýn liseyi bitirdikten sonra 20 yaþýný aþmamak kaydýyla 120 gün daha saðlýk hizmetinden yararlanacaklarýný söyledi. Kýlýç, "Böylelikle gençlerimizin Genel Saðlýk Sigortasý primi ödemesi ortadan kaldýrýlmýþ oluyor. Emeklilik veya yaþlýlýk aylýðý kesilenlerinde sigortalýlýklarýnýn sona erdiði tarih, yazýlý istek tarihi kabul edilerek aylýklarý yeniden baðlanacak. Bunlardan yazýlý istek þartý aranmayarak kolaylýk getiriliyor" diye konuþtu. BASAMAK FARKINDAN PRÝM BORCU ARTIK ÖDENMEYECEK 1 Ekim 2008 tarihinden önceki sigortalýlýk süresine ait deðiþiklikten dolayý tahakkuk eden prim borcu, usulüne uygun olarak ödenen af, tecil, taksitlendirme ve yapýlandýrma uygulamalarýný etkilemeyecek hale getirildiðini ve basamaklarýn yükselme tarihlerinin deðiþtirilmeyeceðini de kaydeden Yalçýn Kýlýç, "Bu sigortalýlardan, tescil tarihi daha eski bir tarihe alýnanlarýn eski tescil tarihi ile yeni tescil tarihi arasýndaki sigortalýlýk sürelerine iliþkin yükseltilen gelir basamaðýna göre daha sonra basamak farký çýkarýlýp, borcu gözüküyordu. Þimdi, ilk defa tescil edildiði tarih itibarýyla seçtiði veya intibak ettirildiði basamak olarak kabul edilecek. Bu durumdakiler hizmet süresi kazansalar bile basamaklarý sabit kalacaðýndan basamak farkýndan herhangi bir prim borcu ödemek zorunda kalmayacak" diye konuþtu. BAÞKASININ SAÐLIK HÝZMETLERÝNDEN YARARLANANLARA AF Kendi sigortalýlýðý bulunduðu halde, baþkasý üzerinden saðlýk hizmetlerinden yararlananlara Ocak 2012 tarihine kadar çýkarýlan veya çýkarýlacak saðlýk harcamalarýna iliþkin borçlarýn affedileceðini belirten Kýlýç, açýklamasýnda þunlarý kaydetti: "Genel saðlýk sigortalýsý ya da bakmakla yükümlü olunan kiþi kapsamýnda olanlardan, 60 gün ve daha fazla prim borcu bulunmasý nedeniyle saðlýk hizmetlerinden yararlanamayan BaðKur'lular, bir yakýnýn üzerinden saðlýk hizmetlerinden yararlanýyordu. Tasarý bu þekliyle uygulamaya girerse, prim borcu olduðu için anne, babasýnýn veya çocuklarýnýn üzerinden saðlýk hizmeti alan Bað-Kur'lular Ocak 2012'den önce SGK tarafýndan kendilerine çýkarýlacak borçlarý ödemeyecek olmasý pek çok esnafýmýzý rahatlatacaktýr. Öte yandan Ýþçi, memur ve esnaf emeklilerinden ticari faaliyeti bulunanlarýn ödemesi gereken Sosyal Güvenlik Destek Primleri (SGDP) Kanunun yürürlük tarihi takip eden aybaþýndan itibaren 4 ay içerinde baþvurmalarý halinde yeniden yapýlandýrýlacak." Türk Eðitim-Sen kurslarýna yoðun ilgi Türk Eðitim-Sen tarafýndan Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi'nin desteði ile düzenlenen Ýngilizce, Gitar ve Saz kurslarý baþladý. Önceki gün Fatih Sultan Mehmet Ýlköðretim Okulu Salonunda baþlayan kursa Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný ve Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Mahmut Alparslan ve sendika yöneticileri ile kursiyerler katýldý. Kursla ilgili bir açýklama yapan Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný ve Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Mahmut Alparslan, "bugün Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eðitim-Sen olarak sosyal faaliyetlerimizin üçüncü aþamasýný baþlatmýþ bulunuyoruz" dedi. Sendikacýlýðýn yalnýzca ücret takibi olmaktan öte, üyelerin sosyal hayatlarýný dizayn edilmesine desteklemek, onlarýn yakýnlarýnýn da sosyal hayatlarýný ve yakýnlarýnýn da sosyal faaliyetlerin içerisine katmak olduðunu dile getiren Alparslan, "Bizde bu yüzden Türk Eðitim Sen olarak son 2 yýldýr Halk Eðitim Merkezi ile iþ birliði içerisinde üyelerimize ve üye yakýnlarýmýza yönelik hem sosyal kurslar açmak, hem de onlarýn sosyal yönlerini geliþtirmek için bir proje baþlatmýþ oluyoruz. Türkiye Kamu-Sen olarak baþlattýðýmýz üyelerimizin en önemli en özel projemiz yüksek lisans çalýþmasýydý" diye konuþtu. Mahmut Alparslan daha sonra sözlerini þöyle sürdürdü: "Bu yüksel lisans sürecinin neredeyse son noktasýna gelmiþ bulunuyoruz Ýnþallah önümüzdeki Mart ayý itibari ile yaklaþýk 80 arkadaþýmýz Çorum'da Türkiye Kamu-Sen aracýlýðýyla Yüksek Lisans yaparak yüksek lisans diplomalarýný almýþ olacaklar. Bu tür projeler söylem deðil ciddi bir alt yapý ve çalýþma gerektiriyor. Ben bu yüzden yüksek lisansýn açýlýþýnda katýlanlara teþekkür ediyorum. Çünkü bunun Çorum için þöyle bir özelliði var, Okan Üniversitesi ile anlaþýlarak iþletme ana bilim dalý altýnda eðitim yönetimi ve iþletme alanýnda yapýlan bu lisans havaalaný olmayan Türkiye'de yapýlan tek il Çorum'dur ve havaalanýn eksikliði de ayrý bir sorundur. Geçen yýl yaklaþýk 30 arkadaþýmýz ile baðlama kursu açmýþtýk. Yaklaþýk 6 ay bu süreç devam etti ancak bu süreçten sonra ikinci aþamaya geçme fýrsatý yaz tatili olduðu için bulamadýk. Bizde bu yoðun talip ve katýlýmlarý dikkate alarak bundan sonra her yýl düzenli olarak bu faaliyetlerin devamýný arz ediyoruz farklý kurslarla farklý alanlarda. Fatih Sultan Mehmet Ýlköðretim Okulu yönetimine hem de Halk Eðitim Merkezine ayrý ayrý teþekkür ediyorum. Saz, Gitar ve Ýngilizce Kurslarýmýz açýlmýþ olup, Resim kursumuz da devam ediyor. Bir baþka kursumuz olan güzel yazma kursu devam edecek. Bu kurslarýn sizlere güzel bir etkinlik olarak hayýrlara vesile olmasýný temenni ediyor hepinize teþekkür ediyorum. Kursumuza 51 Ýngilizce, 30 saz, 15 gitar ve 13 yazý olmak üzere toplam 120 ila 135 civarýnda kursiyer sayýmýz olacak. Ondaki süreçte Resim, Halk Oyunlarý ve diksiyon kursu olmak üzere 200 civarýnda sosyal alanda kurs verilecek." Yardýmlar yerine ulaþtý Ülkemizdeki Suriye sýðýnmacý konusunda Kriz Koordinasyon Valisi Veysel Dalmaz tarafýndan, Vali Sabri Baþköy'den Suriye halkýnýn acil un ihtiyacýný karþýlamak amacýyla talep edilen 55 ton un ve 3 ton makarna yardýmý yerine ulaþtý. Suriye'de, baþ gösteren açlýk ve yaþanan kýþ þartlarý nedeniyle Suriye halkýnýn hayatlarýný idame ettirebilmeleri için Valiliðimiz organizasyonunda hayýrlý sever iþ adamlarýmýz tarafýndan gönderilen gýda yardýmý malzemeleri, Öncüpýnar Sýnýr Kapýsý kurulan Suriye Krizi Ýnsaný Yardým Operasyonu, Türk Kýzýlayý Kilis Ekip Baþkanlýðý'na teslim edildi. Türk Kýzýlayý Ekip Baþkanlýðý tarafýndan teslim alýnan gýda yardýmý malzemeleri, araçlarýmýzýn yanýna gelen týrlara yüklenmesinin ardýndan,suriye halkýna daðýtýlmak üzere Suriye Kýzýlayý'na teslim edildi. Duygularýný paylaþan Suriye Kýzýlayý temsilcileri, Çorum halkýna göstermiþ olduðu duyarlýlýk ve yapmýþ olduklarý yardýmlardan dolayý minnettar olduklarýný ifade ettiler.

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

Yumurta üreticisi tedirgin!

Yumurta üreticisi tedirgin! 3 ilçe hastanesine 4 uzman doktor SAÐLIK Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, 48. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülük Kurasý ile Sungurlu, Osmancýk ve Alaca Devlet Hastaneleri'nde görevlendirmek üzere 4 adet uzman

Detaylı

Çorum Dubai'de tanýtýldý

Çorum Dubai'de tanýtýldý Borsa'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret Borsasý Yönetimi, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret etti.ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile

Detaylı

HER YILIN MODASI... ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN UNVANI/TITLE MERKEZ ADRESÝ / ADDRESS TELEFON / PHONE MÜÞTERÝ HÝZMETLERÝ TELEFAKS / FAX FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN ÝMZA - KAÞESÝ / SIGNATURE & SEAL KARACA

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük Kara: Esnaf toplumun en problemsiz kesimidir Çorum'un Yollarýna Bakan Desteði Ç orum Valisi Kara, ÇESOB ziyaretinde bulundu ve Oda Baþkanlarýnýn sorunlarýný dinledi. Vali Ahmet Kara, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar

Detaylı

Tuðla-kiremit sektöründen. gazbeton tepkisi!

Tuðla-kiremit sektöründen. gazbeton tepkisi! Kültür Merkezi için somut adým ÞUBAT 201 SALI www.yildizhaber.com 0 KURUÞ 5 TE 300 yýl önceki ismine tekrar kavuþacak Dünyanýn en büyük uygarlýklarý arasýnda yer alan Hitit medeniyetine Çorum'un Boðazkale'nin

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Kent Haber. www.kenthaberim.com. FÝYATI: 40 krþ. Kent Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Birkan Demirci, AK Parti Ýl Baþkaný Ceylan'ý ziyaret etti

Kent Haber. www.kenthaberim.com. FÝYATI: 40 krþ. Kent Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Birkan Demirci, AK Parti Ýl Baþkaný Ceylan'ý ziyaret etti Hitit Üniversitesi'nin 2013 yýlý bütçesi 58 milyon 871 bin TL TEKNOKENT imza töreni bugün ÇORUM Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (TEKNOKENT) Projesi'nin imza töreni bugün gerçekleþtirilecek. 5 te AK Parti

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti.

Ne oldu bize böyle. Bölge illeri arasýnda en çok doktor Tokat'ta bulunuyor. Çorum 6 yüz 39 doktor sayýsýyla bölgenin üçüncü kenti. Ne oldu bize böyle Ü zerimize ölü topraðý serpilmiþ gibi, insanlarýn yüzü gülmüyor suratlar asýk nerdeyse birine bir þey sormaya korkar olduk. Bu baþarýsýzlýk halleri bizi asabi yapýyor. Daha fazla çekilmez

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası 11-15 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinlik ve ziyaretlerle kutlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Başkanı Yadigar

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı