yapýlan ilk müdahalenin ardýndan iki ayrý ambulans ile Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yapýlan ilk müdahalenin ardýndan iki ayrý ambulans ile Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi."

Transkript

1 ÝKÝ ASKER BÝRBÝRÝNÝ VURDU OSMANCIK ilçesinde askerlik þubesinde vatani görevini yapan iki asker birbirini vurdu. Askerlerden birisi hayatýný kaybetti, diðer asker ise yaralandý. Edinilen bilgiye göre olay, dün saat sýralarýnda meydana geldi. Osmancýk Askerlik þubesinde Nöbetçi Çavuþ H.I. (21) ile er F.Ö. (20) arasýnda bilinmeyen bir nedenle tartýþma çýktý. Tartýþmanýn büyümesi ile öfkelerini kontrol edemeyen iki asker birbirlerine ateþ etti. Yaralanan iki asker olay yerine gelen ambulanslarla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Burada göðüs altýna ve kalbinin üstüne isabet eden iki kurþunla aðýr yaralanan H.I. ile kalça bölgesine isabet eden kurþunla yaralanan F.Ö. yapýlan ilk müdahalenin ardýndan iki ayrý ambulans ile Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. 3 te Yardýmlar yerine ulaþtý ÇORUM 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ SÝYASÝ BAÐIMSIZ GAZETE ÜLKEMÝZDEKÝ Suriye sýðýnmacý konusunda Kriz Koordinasyon Valisi Veysel Dalmaz tarafýndan, Vali Sabri Baþköy'den Suriye halkýnýn acil un ihtiyacýný karþýlamak amacýyla talep edilen 55 ton un ve 3 ton makarna yardýmý yerine ulaþtý. 6 da FÝYATI: 40 krþ. Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu: Baþörtüsü yasaðý kadýna uygulanan en önemli þiddettir Türkiye bu ayýptan kurtarýlmalý' MEMUR-SEN Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, baþörtüsünün hala engellerle karþýlaþtýðýnýn ve kadýnýn ne giyeceðine karar verme yetkisinin bulunmadýðýný belirterek, "Bu kadýn Baþbakaný seçiyor. Bakaný seçiyor. Milletvekillerini seçiyor. Belediye Baþkaný seçiyor. Muhtarýný seçiyor, ama ne giyeceðini seçemiyor. Karþýsýnda kim var; devlet var. Ayný devlet karýsýný döven erkek üzerinden yüzde 99, yüzde 1'de kocasýný döven kadýn üzerinden þiddete karþý. Hepimiz þiddete karþýyýz. Baþörtüsü yasaðý kadýna uygulanan en önemli þiddettir. Bu þiddet hala devlet eliyle sürdürülmektedir" dedi. Leblebiciler'de yeni yönetim! ÇORUM Leblebi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, 1. olaðan genel kurulunu yaptý. Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Salonu'nda yapýlan genel kurulda kooperatif yeni yönetimi belirlendi. Tek listenin katýldýðý seçimlerde yönetim Mustafa Gülþen, Birol Hýþýroðlu, Fikret Hýþýroðlu, Selim Yýldýrým ve Murat Çubukçu'dan oluþtu. 4 te BÝZ DE SENÝ GÖRÜNCE DOMUZ GÖRMÜÞ GÝBÝ OLUYORUZ Gündoðdu, "Bir sanatçý müsveddesi çýkmýþ "baþörtülüleri görüne öcü görmüþ gibi oluyorum" diyor. Biz bu zavallý için 'seni görünce domuz görmüþ gibi oluyor' demeyeceðiz. Domuzu da Allah yarattý. 'Vardýr bir hikmeti' deyip yolumuza devam edeceðiz" diye konuþtu. ÜN CAMÝLERÝ AHIR YAPAN ZÝHNÝYET BUGÜN SÝLÝVRÝ'DE MAHKEME BASIYOR' D SPORDA 3 dakikada daha dayanamadý 15 te Gazetesi yöneticilerinin ziyareti sýrasýnda konuþan Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkaný Cafer Eker ile Baþkan, Yardýmcýsý Zeki Dilmen sim ke zý toplumun ba lerinin ve özellikle de siyasilerin ve milletvekillerinin kendilerine yönelik duyarsýzlýklarýndan dert yandýlar. Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði yöneticileri, þehit içi otobüslerine binmek konusunda sýkýntýlar yaþadýklarýný dile getirdiler. 3 te CHP Gençlik Kollarý yeniden yapýlandýrýldý CUMHURÝYET Halk Partisi (CHP) Çorum Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, parti bünyesinde Ýl Gençlik Kollarýnýn kurulduðunu açýkladý. Cengiz Atlas, parti binasýnda gazetecilere ve partililere yaptýðý açýklamada, gençlik kollarýnýn kendilerine güç katacaðýný belirterek, gençlik kollarýnýn tüm siyasi partilerde olduðu gibi partilerinde de gençleri bir araya getirmek ve gençlere partinin farkýný hissettirmek için kurulduðunu söyledi. 7 de 'in tarafsýz yayýn ilkesini takdirle karþýlýyoruz' KENT Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Birkan Demirci, Milliyetçi Harek et Partisi Ýl Baþkaný Ercan Daþdan'ý ziyaret etti. Gazetemiz köþe yazarla rýndan Mustafa Külcü ile birlikte geçtiðimiz Cumarte si günü Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Ercan Daþdan'ý ziyaret eden Demirci, Gazetesi'nde yaþanan yönetim deðiþikliði nedeniyle gerçekleþtird iði ziyarette gazetenin yayýn ilkeleri ve çalýþmalarý ha kkýnda bilgiler sundu. 3 te BÝZE ULAÞIN Tel&Fax: l.co m UMUTSUZ VAKA KENT Haber mai "Kainatýn ilk ýrkçýsý þeytandýr. Yeryüzünde de þeytanýn en önemli temsilcisi Amerika'dýr. Yardýmcýsý da terörist devlet Ýsrail'dir" diyen Gündoðdu, Türkiye'nin batý medeniyetlerinden uzak durmasý gerektiðini ifade ederek, "Batý medeniyetleri savaþmadan ayakta duramaz. Bizim dinimiz saygý ve hoþgörü dinidir" dedi. 5 te th a ber e-ma gaz il: etes ABD ÞEYTAN, ÝSRAÝL YARDIMCISI Þehit Aileleri, otobüslere binememekten þikayetçi ken Gündoðdu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ergenekon davasý sürecinde takýndýðý tavrý eleþtirerek, "Dün camileri ahýr yapan CHP zihniyeti, 'sipariþimizi karþýlamayan hukuk, hukuk deðildir" anlayýþýyla Silivri'de mahkemeyi basýyor" þeklinde konuþtu.

2 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ Sayfa 2 NÖBETÇÝ ECZANELER 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ BÝLGE Bahabey Cd.34/A GÜNEÞ Gazi Cd.77/D ÇEKVA 825 öðrenciye burs verecek Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý (ÇEKVA) tarafýndan bu yýl 825 üniversite öðrencisine burs verileceði bildirildi. ÇEKVA'dan yapýlan yazýlý açýklamada, burs kazanan 825 kiþilik listesinin açýklandýðý, burs baþvurusunda bulunanlarýn ÇEKVA'nýn internet sitesindeki listeyi kontrol etmeleri gerektiði ifade edildi. Vakfa burs desteði saðlayan hayýrseverlere de teþekkür edilen açýklamada, "Anýlan burslarýn, Vakfýmýza alenen maddi destek vererek örnek davranýþ sergileyen ve manen destekleyen hayýrseverlerimize, öðrencilerimize, ailelerine, eðitim camiasýna ve Çorum'a hayýrlý olmasýný dileriz. Gösterilen teveccühün artarak devam edeceðine ve vakfýmýzýn giderek daha büyük kitlelere ulaþacaðýna güvenimiz tamdýr" ifadelerine yer verildi. ÖNEMLÝ TELEFONLAR YANGIN Yangýn Orman Yangýn POLÝS Polis Ýmdat Trafik Emniyet Müdürlüðü Alo Zabýta JANDARMA Jandarma SIHHÝ ÝMDAT Acil Servis Saðlýk Danýþmaný Cenaze Hizmetleri ARIZA Telefon Arýza Asansör Arýza Teleks Arýza Data Arýza Su Arýza Elektrik Arýza Doðalgaz Arýza PTT ÖZEL SERVÝSLER Bilinmeyen Numaralar Posta Kodu Danýþma Çaðrý Alan Kodu Danýþma HASTANELER Devlet Hastanesi SSK Hastanesi Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Doðum ve Çocuk Bakýmevi Verem Savaþ Dispanseri SSK Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Özel Özden Ortopedi KURUMLAR Valilik Belediye Kültür ve Turizm Müdürlüðü Saðlýk Müdürlüðü Defterdarlýk Müze Meteoroloji Uygulama Otel PTT Müdürlüðü D.S.Ý. Müdürlüðü YEDAÞ Müdürlüðü Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumu SEYAHAT ACENTE Çavuþoðlu Turizm (THY) Aniþ Turizm (IATA) Merzifon Havaalaný Ýntegral Turizm NAMAZ VAKÝTLERÝ 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý ARALIK 2012 SALI Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Yað hayatýmýzda çok önemli bir besin kaynaðýdýr. Yað olmadan yemeklerimizin tadý bile olmaz. Tereyaðý, Ayçiçek yaðý, mýsýrözü yaðý, zeytinyaðý vs. gibi... Bir de hayatýmýzdaki yaðcýlar vardýr. Bunlar da sadece güzel laf üretirler. Bu yaðcýlar çok önemli kiþilerdir. Bunlara yaðcýlýk doðuþtan yetenek olarak verilmiþtir. Çünkü bu yaðcýlýk kolay bir iþ deðildir. Ýnsanýn karakteri ve onuru ile ters orantýlýdýr. Biri yükselirken, diðeri azalýr. Hatta yaðcýlýk öyle bir boyuta ulaþýr ki onur kelimesinin ve insanlýðýn bir mana ifade etmediðini açýk açýk görürsünüz. Milletvekili, Belediye Baþkaný, Ýl Baþkaný, Müdür, Amir yada Þef misiniz, fark etmez biraz rütbeniz olsun çevrenizde görmek mümkündür böyle insanlarý. Güç kuvvet kimdeyse patronlarý onlardýr. Sözü geçen partinin Ýl baþkanýna, milletvekiline yaðcýlýðý iyi yaparsan kendine yada çevresine iþ bulma garantin var demektir. "Þahýs yakýnýmdýr" yazýsýný eline aldýn mý yürü be kim tutar seni. Hafif te yað kullanýrsan sözgeliþi iþin Almanya'dan iyi demektir. Bunun sayesinde Müdür, Amir, Þef olursun, iþe de girersin, atama da yaptýrýrsýn. Bunlarý yaptýrman için Ayný partili olman, partide çok çalýþman da önemli deðildir. Herkesin bir sülalesi ve yaðcýlarý var. Bu kýsmý okuyunca þimdi kendilerini savunmaya bile geçtiler, bende diyorum ki tuzaða koyduðun yem kýrýntýlarý seni cömert yapmaz anladýnýz mý? Bilmem. Moralinizi mi bozduk bu kadar laftan sonra çaðýrýn bakýn nasýl þahbazanlýk yaparlar, moralinizi düzeltmek Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný M. Fatih Gök, saðlýk çalýþanlarýn sorunlarýnýn TBMM'de dile getirildiðini belirterek, "Haksýzlýklarý ve adaletsizlikleri ile saðlýk çalýþanlarýnýn kâbusu olan performansa dayalý döner sermaye sisteminde artýk bir düzenleme yapýlmasý þart olmuþtur" dedi. DOLAR Alýþ (TL) Alýþ (TL) Alýþ (TL) EURO Satýþ (TL) Satýþ (TL) GRAM ALTIN Satýþ (TL) Gök, yaptýðý yazýlý açýklamada; "Saðlýk çalýþanlarýnýn ek ödemelerinde uðradýklarý bir diðer haksýzlýkta gelir vergisi alýnmasýdýr. Kamuda hiç kimsenin ek ödemesinden gelir vergisi alýnmazken saðlýk çalýþanlarýnýn ek ödemelerinden gelir vergisi alýnmaktadýr. Bu haksýzlýðýn mutlaka ortadan kaldýrýlmasý gereklidir" YAÐDANLIK BUNLAR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU PAZARTESÝ SALI ÇARÞAMBA PERÞEMBE CUMA Kar Yaðýþlý en yüksek 4 en düþük -3 DERECE Yaðýþlý Yaðýþlý Yaðýþlý en yüksek 7 en düþük 0 DERECE en yüksek 8 en düþük 0 DERECE KALEMÝNDEN Mustafa KÜLCÜ en yüksek 6 en düþük -1 DERECE Karla Karýþýk Yaðmur en yüksek 4 en düþük -3 DERECE þeklinde görüþ bildirdi:. Gök'ün konuyla ilgili açýklamasý þöyle: "Bütçe görüþmelerinde Saðlýk Bakanlýðý ve baðlý kurumlarýn bütçesi görüþülüyor. Saðlýk hizmetlerinin önümüzdeki 1 yýlýný belirleyecek bu önemli süreçte Türk Saðlýk-Sen olarak saðlýk çalýþanlarýnýn en önemli sorununu, döner sermayeleri gündeme taþýyoruz. Haksýzlýklarý ve adaletsizlikleri ile saðlýk çalýþanlarýnýn kâbusu olan performansa dayalý döner sermaye sisteminde artýk bir düzenleme yapýlmasý þart olmuþtur. Hekimler ile diðer saðlýk çalýþanlarý arasýnda bir uçurum açan, ayný iþi yapan, ayný kadroda bulunan çalýþanlar arasýnda bile ayrýmcýlýk yaparak çalýþma barýþýný bozan, iþyerinde huzur býrakmayan ve herkesin birbirinin aldýðý döner sermaye miktarýný konuþmasýna neden olan bu sistem mutlaka yeniden elden geçirilmelidir. Saðlýk çalýþanlarýnýn ek ödemelerinde uðradýklarý bir diðer haksýzlýkta gelir vergisi alýnmasýdýr. Kamuda hiç kimsenin ek ödemesinden gelir vergisi alýnmazken saðlýk çalýþanlarýnýn ek ödemelerinden gelir vergisi alýnmaktadýr. Bu haksýzlýðýn mutlaka ortadan kaldýrýlmasý gereklidir. Ayrýca 4/C'lilere döner sermaye verilmemesi gibi bir durumda kabul edilemezdir. Zaten düþük ücretle çalýþan bu kamu çalýþanlarýnýn da döner sermaye hakkýdýr; mutlaka ödenmelidir. Saðlýk çalýþanlarý, çalýþma hayatlarý boyunca gelirlerinde belli bir artýþa neden olan döner sermayelerin, emekliliðe yansýtýlmamasý nedeniyle emeklilikte maðdur edilmektedirler. Çalýþanlar adeta yoksullukla karþý karþýya býrakýlmaktadýr. Türk Saðlýk-Sen olarak gerçekleþtirdiðimiz bir ankete saðlýk çalýþanlarýnýn sadece yüzde 1'nin emekli maaþlarý ile ihtiyaçlarýnýn tamamýný karþýlayabileceðini düþünmesi olayýn vahametini anlatmaya yeterlidir. Saðlýk çalýþanlarý geçinememe korkusuyla emekli olamamakta ya da emekli olup rahat bir yaþam sürmek yerine ne yazýk ki evine ekmek götürmek için yeni bir iþte çalýþmaya mecbur kalmaktadýr. Emeklilikte bizleri sefalete götüren bu durum mutlaka düzeltilmelidir. Makul bir düzeyde döner sermaye ek ödemeleri emekliliðe yansýtýlmalýdýr. Bu konudaki teklifimizde sabit ek ödeme miktarlarýnýn tamamý emekliliðe yansýtýlmasýdýr. Böylelikle emeklilikte TARÝHTE BUGÜN Yükseköðrenim Kurulu, YÖK öðretim üyeleri ve öðrenciler hakkýnda "bilgi fiþi" tutulmasýný istedi. (17 ARALIK 1984) için. Ayrýca yanýnýzda sevmediðiniz insanlar hakkýnda eleþtiri yaparlar, çamur atarlar sizi keyiflendirmek için. Ýþyerinizde bile çalýþýrlar bedelsiz. Ayrýca evinizde temizlik mi yapýlacak en iyi temizlikçidir onlar. Evde onarýlacak bir yer mi var en iyi ustadýr onlar, alýþveriþlerirniz evinize mi býrakýlacak en iyi servistir onlar Arabanýz sanayiye mi götürülecek, ayakkabýnýz mý boyanacak daha sayamadýðýmýz pek çok hizmet sunarlar. Resmi dairede mi çalýþýyorsunuz; bu tür insanlarý Müdürün, Amirin, Þefin yanýnda ve çevresinde görmeniz mümkündür. Size yalakalýk için diðer çalýþanlardan aldýklarý laflarý size taþýrlar. Yaptýklarý iþleri size yetiþtirirler. Bürokraside bir yere gelmek için becerikli, tahsilli, kariyer sahibi olmak önemli deðildir. Bunlara kimse bakmaz. Önce yaðcý olacaksýn, üstlerine yað çekerek, el etek öperek yükselmenin yollarýný arayacaksýn. Sakýn isteklerini geri çevirmeyin ha. Baþlarlar dedikodunuzu yapmaya, sövüp saymaya, arkanýzý döndüðünüz an böyle insanlardan yersin hemen darbeyi, çünkü bugün sana yarýn ona demeye yakýn insanlardýr bunlar. Bu insanlar uyanýktýr, aptal sanmayýn sakýn. Dünyanýn en akýllý insanlarý sayarlar kendilerini. Ýþ yaptýrana kadar deveye hendek atlatmayý bilen insanlardýr bunlar. Yada ayýya dayý demeyi Yaðcýlýðýn bir üst mertebesine de dalkavukluk derler. Montesguieu'nun meþhur bir sözü vardýr: "Dalkavukluðun saðladýðý çýkar, dürüstlüðün kazandýrdýðý faydadan daha fazla olursa o ülke batar." Acaba toplum veya Ülke olarak batýyor muyuz? Onu bilemem, ama ben gerçekleri yazmaya devam edeceðim. "Nice insanlar gördük üzerinde elbise yok, nice elbiseler gördük içlerinde insan yok:" Yaðcýlýkla geçinenler, insan ayrýmý yapanlar þunu iyi bilin ki; keser döner sap döner, gün gelir hesap döner. Yaðlar erimeye baþlar, yaðcýlýktan elde edilen mevkiler ve mal mülk yok olur, gider. HOÞÇA KALIN DOSTÇA KALIN Döner Sermaye sisteminde artýk bir düzenleme yapýlmalý' Ýsmail Kakaç'tan tanýtým gezisi Ýsmail Kakaç Ýlköðretim Okulu öðretmenlerinin ve öðrencilerinin katýldýðý okul tanýtým gezisinin ilki yapýldý. Okullarý tanýmak-tanýtmak ve sýnav motivasyonu etkinliði çerçevesinde düzenlenen geziye ve 8. sýnýflardan toplam 35 öðrenci ile birlikte Okul Müdür Yardýmcýsý Erkan Çelik, Türkçe öðretmeni Tuncay Akat, Beden Eðitimi öðretmeni Alpay Ardýk ve Rehber Öðretmen Metin Ardýç katýldý. Sýrasýyla Çorum Fen Lisesi, Anadolu Öðretmen Lisesi ve Saðlýk Meslek Lisesi'ne ziyaret gerçekleþtirildi. Öðretim yýlý içerisinde, diðer okullara da bu tür geziler okullarý tanýma ve sýnav motivasyonu etkinliði çerçevesinde devam edecek. saðlýk çalýþanlarý için bir çile olmaktan çýkmýþ olacaktýr. Döner sermaye ek ödemeleri konusundaki taleplerimizin gerçekleþmesi için Türk Saðlýk-Sen Genel Merkezi, Adalet ve Kalkýnma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Baþkanvekilleri ile görüþmeler gerçekleþtirilmiþtir. Bu konuda sendikamýzýn hazýrladýðý rapor kendilerine sunulmuþtur. Ayrýca görüþmelerde kamu hastane birliklerine geçiþle çalýþanlarýn yaþadýklarý maðduriyetlerde ve uðradýðý haksýzlýklarda dile getirilmiþtir. Siyasiler bu konudaki taleplerimizin haklý olduðu konusunda fikir beyan etmiþler ve çalýþma yapacaklarýný kaydetmiþlerdir. Saðlýk Bakaný Prof. Dr. Recep Akdað'da 10 yýllýk bakanlýk süresince emeklilik ile ilgili düzenlemeyi yapamadýðýný belirtmiþtir. Yani döner sermaye ek ödemeleri konusunda yaþanýlan maðduriyetler konusunda böylesine bir fikir birliði varken yapýlmasý gereken iþ bu sorunlarý çözmektir. TBMM'ye bu hafta içerisinde Saðlýk Bakanlýðý ile ilgili yeni bir yasa gönderilmiþtir. Söz konusu yasaya 400 bin saðlýk çalýþanýnýn bu taleplerine çözüm getirecek yasal düzenlemelerde eklenebilir. Siyasi iradeden bu yönde bir adým bekliyoruz. Bu konuda sendika olarak giriþimlerimizi sürdüreceðiz. Türk Saðlýk-Sen olarak mücadeleye devam edeceðiz. Döner sermaye ek ödemelerindeki sorunlarý mutlaka çözeceðiz." SÝYASÝ BAÐIMSIZ GAZETE 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ YIL 11 SAYI: 3607 Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Birkan DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Mehmet GÜLEY Yazý Ýþleri Müdürü Salim ÜZEL Haber Müdürü Ebru ÇALIK Spor Müdürü Ali ATAN Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý Murat ÖZTEN Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr Yönetim Yeri: Karakeçili Mh. Mazlumoðlu Sk. Gurbetçi Þahin Ýþ Mrk. No:1/ ÇORUM Tel&Fax: web: e-posta: Baský: Gümüþ Basýn Yayýn Matbaacýlýk Adres: Çöplü Mh. Osmancýk Cd. No:27/22 ÇORUM Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun) Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý Kongre Ýlanlarý Tüzük Ýlanlarý(maktu) Tam sayfa Ýlan Birinci sayfa (maktu) Ýlan (4 st.x7cm) ABONE ÞARTLARI 6 Aylýk : 55 TL Yýllýk: 100 TL Yurt Ýçi Yýllýk: 300 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 160 TL Yurt DýþýYýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 100 EURO TL 50 TL 15 TL 50 TL 250 TL 500 TL 125 TL

3 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ Sayfa 3 1. SINIF OTOLARI KÝRALIYORUZ... ini Tartýþma sonucu öfkeler r ke kontrol edemeyen iki as birbirlerine ateþ etti. ÝKÝ ASKER BÝRBÝRÝNÝ VURDU Osmancýk ilçesinde askerlik þubesinde vatani görevini yapan iki asker birbirini vurdu. Askerlerden birisi hayatýný kaybetti, diðer asker ise yaralandý. Edinilen bilgiye göre olay, dün saat sýralarýnda meydana geldi. Osmancýk Askerlik þubesinde Nöbetçi Çavuþ H.I. (21) ile er F.Ö. (20) arasýnda bilinmeyen bir nedenle tartýþma çýktý. Tartýþmanýn büyümesi ile öfkelerini kontrol edemeyen iki asker birbirlerine ateþ etti. Yaralanan iki asker olay yerine gelen ambulanslarla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Burada göðüs altýna ve kalbinin üstüne isabet eden iki kurþunla aðýr yaralanan H.I. ile kalça bölgesine isabet eden kurþunla yaralanan F.Ö. yapýlan ilk müdahalenin ardýndan iki ayrý ambulans ile Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Askerlerden durumu aðýr olan H.I. (21) yolda hayatýný kaybederken, F.Ö. ise Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. F.Ö.'nün saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi. Öte yandan, yaralý asker F.Ö.'nün Osmancýk Devlet Hastanesi'nde alýnan ifadesinde "Ýkimizde ayný kýzý seviyorduk, o yüzden kavga ettik. Ben yanýndan ayrýlýrken arkamdan ateþ etti. Ben de geri döndüm iki el ateþ ettim" dediði iddia edildi. Olayda hayatýný kaybeden H.I.'nýn Afyonkarahisar, F.Ö.'nün ise Kocaeli nüfusuna kayýtlý olduðu bildirildi. (ÝHA) Þehit Aileleri, otobüslere binememekten þikayetçi Külcü, örnek yurttaþ Cezaevi'nde uyum eðitimi semineri Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu'nda hükümlülerin sosyal ve kültürel faaliyetlerini geliþtirme, kurum hayatýný normal hayata yakýnlaþtýrma ve hükümlülerin salýverilmelerinden sonra topluma uyum saðlamalarýný kolaylaþtýrmak amacý ile hükümlü uyum eðitimi semineri gerçekleþtirildi. Seminer Ýzleme Kurulu Baþkaný Münibe Ýlbasmýþ ve üyeleri, Kurum Müdürü Þükrü Öztürk, Kurum 2. Müdürleri, Kurum Psikologlarý ve Sosyal Çalýþmacýlar, Kurum Öðretmenleri ve hükümlülerin katýldý. Kurum 2. Müdürü Nurettin Abbasoðullarý'nýn sunumu ile gerçekleþtirilen seminerde, Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn mukayeseli olarak tanýtýmý, hükümlü yaþam planlarý, açýk ceza infaz kurumlarýndaki infaz süreci açýsýndan avantajlarý, hükümlülerin uymasý gereken Çorum Ticaret Meslek Lisesi Demokrasi, Ýnsan Haklarý ve Yurttaþlýk Kulübü, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü örnek yurttaþ seçti. Demokrasi, Ýnsan Haklarý ve Yurttaþlýk Kulübü'nün bu yýl ilkini düzenlediði "Yurttaþlýk Projesi" kapsamýnda öðrenciler tarafýndan 2012 yýlýnýn örnek yurttaþý seçilen Baþkan Külcü'ye ödülü bugün verilecek. Ticaret Meslek Lisesi Salonu'nda düzenlenecek olan törende Belediye Baþkaný Külcü ödülünü aldýktan sonra, bir de öðrencilere yönelik olarak konferans verecek. Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði yöneticileri, þehit içi otobüslerine binmek konusunda sýkýntýlar yaþadýklarýný dile getirdiler. Gazetesi yöneticilerinin ziyareti sýrasýnda konuþan Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkaný Cafer Eker ile Baþkan Yardýmcýsý Zeki Dilmen, toplumun bazý kesimlerinin ve özellikle de siyasilerin ve milletvekillerinin kendilerine yönelik duyarsýzlýklarýndan dert yandýlar. Çorum Milletvekillerinin hiçbirinin kendilerini en azýndan bir ziyaret etme nezaketinde bile bulunmadýðýný söyleyen Eker ve Dilmen, "Milletvekillerimizin aklýna þehit ve gaziler sadece bir þehit olduðu zaman geliyor. O da sadece o gün için. Oysa Meclis'te bizimle ilgili bir düzenleme görüþüleceði zaman arayýp fikirlerimizi alsalar, kendilerine istek ve þikayetlerimizi iletsek daha verimli olmaz mý? Daha bizim derneðimizin yerini bile bilmiyorlar" dediler. Yapýlan yasal düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan Türkiye'nin her yerinde geçerli olmak üzere "Þehit Ailesi ve Gazi Ücretsiz Seyahat Kartý" verildiðini söyleyen Baþkan Eker ve Baþkan Yardýmcýsý Dilmen, "Türkiye'nin 80 ilinde bu kartlarla ilgili bir sýkýntý yaþanmýyor, ama Çorum'da maalesef üzülerek söylüyoruz þehir içi otobüslerde sorun yaþýyoruz. Belediye yetkililerinin talimatýna raðmen otobüs þoförleri ve Ulaþ A.Þ. Kooperatifi yöneticilerince bize zorluk çýkarýlýyor. Otobüse her bindiðimizde þoförlerin bize hitap tarzlarý, bakýþlarý, homurdanmalarý bizi derinden üzüyorum. Ýnanýr mýsýnýz bizi görünce 'kuþlar bindi' diye sesleniyorlar. Biz isteyerek mi þehit yakýný, gazi olduk. Bu þerefli unvan verildiyse bununla da gurur duyuyoruz. Verilen hakký da kullanmamýzda sýkýntý yaþamak istemiyoruz" þeklinde dert yandýlar. Eczacýlar Odasý ile Þehitler ve Gaziler Derneði'ne ziyaret yasal yükümlülükler, idari kurallar, iþ kollarýna ait talimatlar, hükümlülerin haklarý, görev ve sorumluluklarý, iþ kollarýna daðýtým esaslarý, Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýna iade þartlarý, iyi hal kavramý, cezanýn Denetimli Serbestlik Tedbiri altýnda tamamlanmasý, Denetimli Serbestlik Kanunlarýnýn Açýklanmasý, firar ve firara teþebbüs, izinden geç dönme, izinden dönmeme suçlarýnýn adli ve idari sonuçlarý, firar suçu ve cezalarýnýn bireysel ailesel ve toplumsal olumsuz sonuçlarý hakkýnda bilgilendirme yapýldý. Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Birkan Demirci, Çorum Eczacýlar Odasý ile Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði'ni ziyaret etti. Beraberinde Gazetemiz Köþe Yazarý Mustafa Külcü olduðu halde Çorum Eczacýlar Odasý'ný ziyaret eden Birkan Demirci, Oda Baþkaný Þefkat Güler ile bir süre görüþtü. Gazetesi'nde yaþanan yönetim deðiþikliði nedeniyle tanýþmak amacýyla ziyaretler düzenlediklerini anlatan Birkan Demirci, Gazetesi'nin 12 yýllýk bir gazete olduðu ve bundan öncesinde olduðu gibi bundan sonra da kentin yararýna ilkeli, tarafsýz yayýncýlýk anlayýþý ile yoluna devam edeceðini vurguladý. Þefkat Güler de, kurulduðu günden itibaren ilkeli yayýncýlýktan ödün vermeyen Gazetesi'ni beðenerek okuduklarýný ifade ederek, baþarýlar diledi. Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði'ni de ziyaret eden Birkan Demirci ve Mustafa Külcü, dernek yöneticileri ile görüþtüler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin var olmasý ve insanlarýn rahat bir þekilde yaþamlarýnýn sürdürmelerinin þehit ve gaziler sayesinde olduðunu belirten Birkan Demirci, þehit ve gazilere her zaman büyük saygý duyduklarýný ifade etti. Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði yöneticileri de ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, dernek üyelerinin karþýlaþtýðý bir takým sýkýntýlardan ve özellikle de siyasilerin kendilerine duyarsýzlýðýndan bahsettiler.

4 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ Sayfa 4 Leblebiciler'de yeni yönetim! Çorum Leblebi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, 1. olaðan genel kurulunu yaptý. Cumartesi günü Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Toplantý Salonu'nda yapýlan genel kurula, kooperatifin 21 ortaðýnýn tamamý katýldý. Genel kurul, hükümet komiserlerinin gözetiminde; Fikret Hýþýroðlu'nun divan baþkanlýðýnda, Hüseyin Karukuþ'un katip üyeliðinde gerçekleþtirildi. Kooperatif Kurucu Baþkaný Mustafa Gülþen'in açýlýþ konuþmasý yaptýðý genel kurulda, gündem maddelerinin görüþülüp karara baðlanmasýnýn ardýndan yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi yapýldý. Genel kurulda bir konuþma yapan Mustafa Gülþen, artýk leblebilerin bir kooperatifinin olduðunu belirterek, düne göre bugün bir adým daha önde olduklarýný söyledi. Gülþen, amaçlarýnýn Çorum leblebisi üretimini daha ileri noktaya taþýmak olduðunu belirterek, "Neden üretime baþlamadýðýmýz veya tesis kuramadýðýmýz söylenebilir. Acele etmeden ortak aklý ön plana çýkararak çalýþmalýyýz. Yapacaðýmýz çalýþmalarda Avrupa Birliði hibeleri ve tarýmsal desteklerden faydalanmayý istiyoruz" dedi. Toplantýda; denetim ve yönetim kurulu faaliyet raporlarý görüþülerek aklandý. Sonra ise yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarý belirlendi. Kooperatifin yeni yönetim kuruluna asil üye olarak; Mustafa Gülþen, Birol Hýþýroðlu, Selim Yýldýrým, Murat Çýbýkçý ve Fikret Hýþýroðlu seçilirken, denetleme kurulunda ise Aytekin Kul ile Ýsmail Silku görev aldý. 'in tarafsýz yayýn ilkesini takdirle karþýlýyoruz' Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Birkan Demirci, Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Ercan Daþdan'ý ziyaret etti. Gazetemiz köþe yazarlarýndan Mustafa Külcü ile birlikte geçtiðimiz Cumartesi günü Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Ercan Daþdan'ý ziyaret eden Demirci, Gazetesi'nde yaþanan yönetim deðiþikliði nedeniyle gerçekleþtirdiði ziyarette gazetenin yayýn ilkeleri ve çalýþmalarý hakkýnda bilgiler sundu. Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþgýn ve gazetemiz köþe yazarý Mustafa Külcü'nün de hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirirken, hayýrlý olsun dileklerinde bulundu. 'in tarafsýz yayýn ilkesini takdirle karþýladýklarýný ifade eden Daþdan, " Gazetesi'nin tarafsýz yayýn ilkesini takdirle karþýlýyoruz. Parti olarak Çorum'da yayýn yapan tüm gazetelere ayný mesafedeyiz. Çorum basýnýn diðer illerde olmayan habercilik anlayýþýnýn örnek teþkil ettiðini biliyoruz. Ýlimizden her kesimden insan yerel gazetelerde çýkan haberleri büyük bir takdirle takip ediyor. Doðru ve tarafsýz yayýn ilkesiyle en sýcak haberleri en hýzlý ve tarafsýz bir þekilde okuyucularýna sunan Çorum basýnýnýn çalýþmalarýný takdirle takip etmeye devam edeceðiz" diye konuþtu. Daþdan, ziyaret sonrasýnda içerisinde parti çalýþmalarýný anlatan çeþitli dergi ve kitaplarý Birkan Demirci ve Külcü'ye hediye etti. MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Gazetesi'ni beðenerek okuduklarýný ve yayýn ilkesini takdir ettiklerini söyledi. Ziyaret sýrasýnda Ýl Baþkaný Daþdan, parti çalýþmalarýný anlatan çeþitli dergi ve kitaplarý Birkan Demirci ve Mustafa Külcü'ye hediye etti. Ýhracat 10 yýlda % 241 arttý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum'un ihracat rakamlarýnýn son 10 yýlda yüzde 241 oranýnda arttýðýný söyledi. TBMM'de devam eden bütçe görüþmeleri ile ilgili olarak bilgiler veren AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, 2002 yýlýnda yapýlan ihracatýn 13 milyon 913 bin 878 dolar olduðunu, bu rakamýn 2011 yýlýnda yüzde 241 artýþ saðlayarak, 47 milyon 446 bin 202 dolara yükseldiðini açýkladý. Mahir ODABAÞI DIÞ KAZALAR-1 Hepimizin bildiði gibi, namazýn dýþýndan ve içinden olan þartlarý vardýr. Dýþýndan olan þartlar tam olarak yerine getirilmedikçe, içinden olan þartlarý ifa etmek bir anlam ifade etmez. Teþbihte hata olmasýn, kazalarda bir yönüyle buna benziyor. Kapalý alanlarda güvende veya en az zararla kalabilmemiz için, öncelikle açýk alanlardan sapa saðlam evlerimize, ofislerimize ulaþmamýz lazýmdýr. Bu baðlamda, kazalarý öncelikle dýþ (çevre) ve iç (ev-ofis) kazalarý olarak iki þekilde deðerlendirebiliriz. Bende içeride afiyette kalabilmemiz için, öncelikle dýþarýda bizleri tehdit eden tehlikelerden bahsetmek istiyorum. ''Tecrübelerimizden biliyoruz ki, kimse tecrübelerden ders almýyor''(b.shaw) sözüne inat, okuyucularýmýz istifade eder, öncelikle kendileri dikkat etmeye çalýþýr ve akabinde çevresindeki insanlara gönüllü olarak anlatýr. Bu sayede bir kiþide olsa fayda saðlayabilirsek, mutluluk duyarýz. Emeðimiz zayi olmaz. Yeni yazýlarýmýzý ayrý bir heyecanla kaleme almaya çalýþýrýz. Kaza: Beklenmeyen, ani geliþen ve zarar veren bir dýþ kuvvetin karþýsýnda bireyin dikkat azlýðý, stresi veya ihmaliyle oluþur. Ýstatistiksel bilgi: " Çocukluk çaðý kazalarýnýn % 70-75'i ev ve evin yakýn çevrelerinde ortaya çýkar. " Beþ yaþ altý çocuklarda ciddi yaralanmalarýn çoðu evde olmaktadýr. " Saðlýk Bakanlýðý kayýtlarýna göre; her yýl da ortalama 2500 çocuk ev kazalarýndan ya hayatýný kaybetmekte yada aðýr þekilde yaralanmaktadýr. " Depremlerde insanlarýn hayatýný kaybetme riski yýlda % 60 iken, bu oran trafik kazalarýnda günde % 45 'dir. Bu da demek oluyor ki, trafik kazalarý veya diðer kazalar depremlerden daha çok tehdit ediyor. " Evde kaza sonucu ölen çocuklarýn % 70'i 4 yaþ ve altýndadýr. " Her yýl lösemi ve menenjit gibi hastalýklardan olan ölümlerden daha fazla sayýda çocuk ev kazalarýnda ölmektedir. " Ölen çocuklarýn aileleri hayatlarýnýn kalan kýsmýnda bir ömür boyu acý çekmekte olup, hele birde bu kazlarda kendi ihmalleri söz konusuysa sürekli suçluluk hissetmektedirler. Baþka bir ifade ile tabiri caizse 'Evlat acýsý bu ki yüreðine iþledi, koþup katil arabanýn tekerleðini diþledi' hesabý kendilerini yerden yere vurmaktadýr. ÜSTTEN GELEBÝLECEK TEHLÝKELER: 1. Fýrtýnalý havalarda, aðaçlarýn ve minarelerin devrilmesi 2. Harabe binalar, yetersiz uyarýlar veya vatandaþlarýn uyarýlarý önemsememesi.(bazen çevremizde görürüz, yýkýlamayan eski binalarýn önüne tedbir amaçlý büyük beton kalýplarý konmuþtur ama vatandaþ hiç yer yokmuþ gibi gelip onun üzerine oturur çay içer veya aracý dibine park eder) 3. Fýrtýnalý havalarda, çatý, (Bursa'da 4 öðrenci hayatýný kaybetmiþti) baca, saç veya açýk býrakýlan çatý kapaklarýnýn uçmasý 4. Eðlence merkezlerindeki veya geçici fuar alanlarýndaki periyodik bakýmý düzenli yapýlmayan salýncaklar veya diðer oyun makinelerinden gelebilecek zararlar (Buralarda meydana gelen kazalardan her yýl birçok çocuk, genç hayatýný kaybetmektedir) 5. Çatýda baca kenarlarýnda duran fazla kiremitlerin, saçaklardaki buz sarkýntýlarýnýn düþmesi (bu baðlamda Çorum milli eðitim müdürlüðüne baðlý okul ve kuruluþlarýn binalarýna öðrenci ve velilerin dikkatini çekmesi için 'SAÇAK ALTINDA DURMAYINIZ' uyarý levhasý astýrýlmýþtýr. Üzülerek ifade edeyim ki, burasý sanki Erzurum, iþgüzarlýk yapýlýyor deyip eleþtirenler çýkmaktadýr.) 6. Balkonlarda güvenlik tedbiri almadan bulundurulan eþyalarýn aþaðý düþmesi (piknik tüpü, LPG tüpü, çiçek saksýlarý, halýlarý düþmesin diye tutturulan sandalyeler, semaver vs.) 7. Periyodik bakýmý düzenli yapýlmayan anten, çanak anten, klima, reklam tabelalarýn fýrtýna nedeniyle düþmesi (Bu þekilde her yýl birçok vatandaþ zarar görmektedir) 8. Ýnþaat aþamasýndaki eksiklik veya sonradan periyodik kontrollerinin düzenli yapýlmamasý nedeniyle üst geçitlerden meydana gelebilecek zararlar 9. Meyve aðaçlarý ve özellikle ceviz dökerken meydana gelebilecek aðaçtan düþmeler 10. Bayrak direklerinin, kale direklerinin, basket potalarýnýn devrilmesi 11. Ýnþaat dýþ cepheleri çalýþmalarýnda kurulan iskelelerden kalas, demir düþmesi 12. Ýnþaatlarda aþaðýdan yukarýya makara ile çekilen malzeme kovasýnýn düþmesi 13. Pazar yerlerinde, fuar alanlarýnda rüzgârlý havalarda esnafýn þemsiyelerin uçmasý 14. Balkonda veya açýk olan pencereden çocuklarýn elinde olan bilgisayar CD'lerinin düþmesi(abd'de açýk bulunan bir ofisin camýndan rüzgârýn etkisiyle bir CD düþer ve yolda yürüyen bir vatandaþýn boynunu kesmesi nedeniyle ölümüne sebebiyet verir. Açýlan davada CD üzerinde uyarýcý yazý olmadýðý için, firma yüklü bir tazminat öder) 15. Özellikle kýrsal kesimlerde ahþap evlerde yapýlan düðünlerde, mevlitlerde koridorlara veya çardaklara (balkon) çok yük binmesi nedeniyle göçme meydana gelmesi. * Sevmediðim sözler: BU KADAR YAZIYORSUNDA, KÝM OKUYOR?'' Verdiðim cevap: '' YAZDIÐIMI BEN TEKRAR OKUYORUM YA, YETMEZ MÝ?''

5 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ Sayfa 5 Baþörtüsü yasaðý kadýna uygulanan en önemli þiddet' Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu: Türkiye bu ayýptan kurtarýlmalý Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, baþörtüsü yasaðýnýn kaldýrýlmasý gerektiðini söyledi. Yasaðýn, kadýnerkek eþitliðine aykýrýlýðýn yaný sýra kadýnkadýn eþitliðine de aykýrý olduðunu ifade eden Gündoðdu, yasaðýn resmen bir cinsiyet ayrýmcýlýðý olduðunu, Türkiye'nin en kýsa zamanda bu ayýptan kurtulmasý gerektiðini kaydetti. Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, Eðitim-Bir Sen Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen Geniþletilmiþ Ýl Divan Toplantýsý'na katýldý. Toplantýda bir konuþma yapan Gündoðdu, gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu. yor istemeyen takmýyor ama Ticaret Lisesine gidince baþörtüsünü kýzlarýmýz takamýyor. Kur'an ve siyer derslerinde baþörtüsü takýlýyor ama Matematik dersine girerken kýzlarýmýz çýkartmak zorunda kalýyor. Bu yasak kaldýrýlarak bu ayýptan Türkiye kurtulmalýdýr" diye konuþtu. Gündoðdu, "Baþýný örtmek isteyen kýzlarýmýz okula girerken üniversiteye girerken baþýný açmak zorunda kalýyor. Devletin turnikelerinden geçmek zorunda kalýyor. Devletin ucube yasalarýna uymak zorunda kalýyor. Doðuþtan gelen haklar gereði baþörtüsü serbest olamalýdýr" dedi. MEDENÝYET DEDÝÐÝN BAÞÖRTÜSÜ YASAÐI KADINA UYGULANAN E TEK DÝÞÝ KALMIÞ CANAVAR N ÖNEMLÝ ÞÝDDETTÝR Türkiye'nin 1930 yýlýnda kadýnlara seçme hakkýný, 1934'te yýlýnda ise seçilme hakkýný verdiðini belirterek, yýl 2012 olmasýna raðmen kadýna kendisinin ne giyeceði hakkýný devletin vermediðini söyledi. Baþörtüsünün hala engellerle karþýlaþtýðýnýn ve kadýnýn ne giyeceðine karar verme yetkisinin bulunmadýðýný dile getiren Gündoðdu, "Bu kadýn Baþbakaný seçiyor. Bakaný seçiyor. Milletvekillerini seçiyor. Belediye Baþkaný seçiyor. Muhtarýný seçiyor, ama ne giyeceðini seçemiyor. Karþýsýnda kim var; devlet var. Ayný devlet karýsýný döven erkek üzerinden yüzde 99, yüzde 1'de kocasýný döven kadýn üzerinden þiddete karþý. Hepimiz þiddete karþýyýz. Baþörtüsü yasaðý kadýna uygulanan en önemli þiddettir. Bu þiddet hala devlet eliyle sürdürülmektedir" dedi. Milli eðitimdeki kýlýk kýyafet yönetmeliðindeki deðiþikliði 'bardaðýn yarýsýnýn doldu' olarak deðerlendirdiklerini dile getiren Gündoðdu, ancak bardaðýn diðer yarýsýnýn boþ olduðunu belirtti. Devlet dairesinde erkek öðretmenin kravat mecburiyeti baþta olmak üzere serbestliðe geçilmesi gerektiðini dile getiren Gündoðdu, kadýn öðretmenin baþörtülü derse gelememesini cinsiyet ayrýmcýlýðý olarak niteleyerek, bu ayrýmcýlýða son verilmesi çaðrýsýnda bulundu. Gündoðdu, baþörtüsünün inanç ve demokrasi özgürlüðü gereði serbest olmasý, doðuþtan gelen haklar gereði de asla yasaklanmamasý gerektiðini belirtti. Baþörtülülerle ilgili sarf ettiði sözler nedeniyle tiyatrocu Serra Yýlmaz'ý da isim vermeden eleþtiren BÝZ DE SENÝ GÖRÜNCE DOMUZ GÖRMÜÞ GÝBÝ OLUYORUZ Gündoðdu, "Bir sanatçý müsveddesi çýkmýþ "baþörtülüleri görüne öcü görmüþ gibi oluyorum" diyor. Biz bu zavallý için 'seni görünce domuz görmüþ gibi oluyor' demeyeceðiz. Domuzu da Allah yarattý. 'Vardýr bir hikmeti' deyip yolumuza devam edeceðiz. Millete tepeden bakanlarýn artýk karþýlýðýnýn olmadýðýný bilmeleri lazým" ifadelerini kullandý. ABD ÞEYTAN, ÝSRAÝL YARDIMCISI Suriye'de yaþanan olaylarla ilgili de görüþlerini dile getiren Gündoðdu, Esed'in baþ avukatý Rusyaný'nýn dahi Esed'in gideceðini dillendirdiðine iþaret ederek, Türkiye'de hükümetin, devletin, sivil toplum kuruluþlarý, siyasi partilerin tamamýnýn Suriyelilerin demokrasiye geçiþine bir an önce katkýda bulunmasý ve oradaki çocuklarýn geleceðinin karartýlmamasý için önlemler almasýný istedi. Dünyadaki geliþmeleri görmezden gelerek sendikacýlýk yapamayacaklarýný anlatan Gündoðdu, "Bugün dünyada hala süper güç olarak Amerika var. ABD son 1.5 ay içerisinde geliþen 3 olay var. Birincisi Peygamber Efendimize hakaret içeren olay. Senaristi, oyuncularý, hazýrlayanlarý sponsorlarý ya kendilerini Hýristiyan olarak yada Yahudi olarak tanýmlýyor. Ama içeriði peygamberimize hakaret. Hz. Ýsa ve Hz. Musa bu yüce insanlar hayatta olsaydý asla Hz. Muhammed'e dil uzatýlmasýna müsaade etmezlerdi. Obmaný'nýn baþkan seçilmesi. Türkiye bile sempati ile bakýyor. Rakibine bakýyorlar rakibinin Ýsrail dostluðuna bakýyorlar. Ehvel-i þerde olsa bir kýsmý da babasýnýn Hüseyin oluþuna bakýyor.bizde derin devlet hangi kirli iþleri yapmýþsa Amerika'nýn derin devleti de Ýsrail dostu olmayan büyük þeytanýn temsilciliðini yapmayacak birisini asla ABD devlet baþkanlýðýna seçmez. Bir haftaya kadar Ýsrail düþmandý Obama'ya, ancak Ýsrail'in bombalarý Gazzeli çocuklar üzerine yaðarken yine onlarýn dostu Obama olmuþtur. Kainatýn ilk ýrkçýsý þeytandýr. Yeryüzünde de þeytanýn en önemli temsilcisi Amerika'dýr. Yardýmcýsý da terörist devlet Ýsrail'dir." Memur-Sen olarak Arakan'a yardým kuruluþlarý olarak yardým yapmaktan vazgeçtiklerini açýklayan Gündoðdu, "Arakan'a yardým kuruluþlarý ile yardým yapmaktan vazgeçtik. Arakan'a olursa Arakan'a, Arakan olmazsa Bangladeþ'e Mehmet Akif Ýnan Memur-Sen yetimhanesi yapma kararý aldýk. Kurban bayramýnda iki genel baþkan yardýmcýsý 10 gün oradaydý. 6 bin 500 ve 7 bin 500 metrekarelik arsa üzerinde pazarlýk devam ediyor. 200 yetimlik külliye inþa edeceðiz. Ve bu 200 yetimi de bir iþ ve meslek sahibi yapana kadar koruyucu aile görevi yapacaðýz bin TL'ye mükemmel bir külliye yapýlabiliyor TL'ye ayda bir yetimi kucaklayabiliyoruz. Bir yetimin baþýný okþamaktan daha güzel ne olabilir. Deðerler sendikacýlýðý derken bunu kast ediyoruz" þeklinde konuþtu. REFERANDUM, MÝLLETÝN DEVLETÝNE GEÇÝÞÝN KAPISINI ARALADI Referandumla devletin milletinden milletin devletine geçiþin kapýsýnýn aralandýðýný söyleyen Ahmet Gündoðdu, daha sonra þunlarý söyledi: "Devlet, hep döver, hem sever, dendi. Son zamanlara kadar sevdiðini pek göremedik ancak her on yýlda bir darbeler eliyle milletini döven devleti gördük. Milletini döven derin devletti, jakoben devletti. Ancak referandum, sivil anayasaya geçiþin ve milletin devletine geçiþin kapýsýný araladý. Bunun için 'toplu sözleþmeye de, toplumsal sözleþmeye de evet' dedik." YETKÝSÝNÝ PAYLAÞMAK ÝSTEMEYENLER OLDU Sendikacýlýðý deðerler sendikacýlýðý olarak gördüklerini ve bu ilkeler doðrultusunda sendikacýlýk yaptýklarýný ifade eden Gündoðdu, bu kapsamda dünyadaki bütün mazlumlarýn kendi alanlarýna girdiðini belirtti. Demokrasi mücadelesi, dünyadaki mazlumlarýn sözcüsü olma ve kamu çalýþanlarýnýn hak ve özgürlüklerini gözeten bir sendikacýlýk yaptýklarýný söyleyen Ahmet Gündoðdu, "4688 Sayýlý Kanun faaliyet alanýmýzý ülke sýnýrlarýndan ibaret saysa da gönül yasamýz bütün insanlýða ulaþacak büyüklükte. Bunun için hem ülkemizde hem de dünyadaki mazlumlarýn sözcüsü de olduk, onlara yardým elini de uzattýk." þeklinde konuþtu. Kýyafetine bakýlarak insanlarýn deðerlendirilmesini istemediklerini söyleyen Gündoðdu, baþörtüsüne özgürlük konusunda seferberlik baþlattýklarýný belirtti. TBMM önünde Memur-Sen olarak bir eylem gerçekleþtirdiklerini dile getiren Gündoðdu, bütün illerde bu eylemlerin devam ettiðini söyledi. Türkiye'nin batý medeniyetlerinden uzak durmasý gerektiðini ifade eden Gündoðdu, "Batý medeniyetleri savaþmadan ayakta duramaz. Bizim dinimiz saygý ve hoþgörü dinidir. Mehmet Akif Kurtuluþ Savaþý sonrasý kaleme aldýðý Ýstiklal Marþý'nda batý medeniyetini, "Medeniyet Dediðin Tek Diþi Kalmýþ Canavar" diye özetlemiþtir. Batý medeniyetleri sömürmeden duramazlar. 60 darbesi 70 muhtýrasý 80 darbesi gibi darbelerle milletin özgürlükleri engellenmiþtir yýllarýnda devlet, millet iradesiyle olur sözü, 60 darbesi ve 61 anayasasý ile Millet, devlet iradesiyle olur olmuþtur. 61 yasasý ile bu doðrultuda, YÖK, Anayasa Kurulu, gibi çeþitli kurumlar kuruldu. Hukukun üstünlüðü deðil, üstünlüðün hukuku oldu. Tanýmsýz laiklik ile baþörtüsünü yasakladýlar. 414 milletvekilinin baþörtüsü serbest olsun yasa tasarýsý 7 yargýç reddetti" þeklinde konuþtu. HERKES DÝN EÐÝTÝMÝ ALSIN Gündoðdu, "%4+4+4 Eðitim sistemi ile yeni bir eðitim formatýna geçildi. Türkiye'nin buna ihtiyacý vardý. Ama formatlarýnda hala hatalar var. Biz yinede bunu bardaðýn dolu tarafýndan görerek yarýsý dolu diye düþünüyoruz. Formatta olan hatalarda en kýsa zamanda düzeltilerek bardak en kýsa zamanda dolar. %99'u Müslüman olan bir ülkede din eðitimleri zorunlu deðil. Anne ve Babanýn dünya görüþü, siyasi görüþü ne olursa olsun Müslüman çocuklarýmýz din eðitimi alsýn. Onlara mecburi din dersleri koymalýyýz. Anne ve Babanýn isteði ile olmaz bu. Mecburi din dersleri olmalý" dedi. TAVRIMIZ VE YERÝMÝZ BELLÝ Memur-Sen'in millet merkezli ve millet odaklý kurulduðunun altýný çizen Gündoðdu, "bize sizin yeriniz ne diye soruyorlar. Buna cevabýmýz Hz. Ýbrahim'in hikayesinde saklý. Hz. Ýbrahim'i ateþe attýklarýnda karga gagasý ile odun taþýyormuþ herkes de bunu yadýrgamýyormuþ. Kargaya bunu yakýþtýrýyorlarmýþ. Ama bir de serçe o küçük gagasý ile su taþýyormuþ. Sormuþlar niye su taþýyorsun diye? Oda yerimiz belli olsun tarafýmýz belli olsun diye taþýyorum demiþ. Bide millet merkezli kuruldu. Milletimize hizmet edeceðiz" açýklamalarýnda bulundu. Eþkil: Milleti bu ayýptan kurtarýn ve tarihe geçin Eðitim Bir-Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a seslenerek, anlamsýz baþörtüsü yasaðýnýn bitmesini istedi ve "Ülkeyi ve milleti bu ayýptan kurtarýn ve tarihe geçin" dedi. Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu'nun da katýldýðý Ýl Divan Toplantýsýnýn açýlýþýnda konuþan Eðitim Bir-Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, sendika olarak, haklýnýn yanýnda haksýzýn karþýsýnda, hak, hukuk ve adaletin yanýnda, zulmün karþýsýnda, hukukun üstünlüðü için üstünlerin hukuku karþýsýnda millet ve inançlarý, deðerleri yanýnda zorbalarýn karþýsýnda yer aldýklarýný ve almaya da devam edeceklerini ifade etti. Bu duruþun, 27 Mayýs'ta, 12 Eylül'de 28 Þubat'ta, 27 Nisan'da öyle olduðunu, öyle kalmaya devam edeceðini kaydeden Tahir Eþkil, özgürlük, adalet, eþitlik mücadelesi ve insanca yaþama kavgasýnýn son nefese kadar süreceðini vurguladý. Bu Düþünce ve anlayýþ ile "10 Aralýkta baþörtüsüne özgürlük için" bütün yurtta alanlarda olduklarýný ve bu sorun çözülünceye kadar da alanlarý terk etmeyeceklerini belirten Eþkil, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Buradan Ýktidar sahiplerine sesleniyoruz; Anayasada teminat altýna alýnan Din ve vicdan özgürlüðü, Ýnançlarý yaþama ve yayma hürriyeti, Darbe dönemlerinden kalma çað dýþý bir kafanýn ürünü olan yönetmelikle yasaðýn uygulanmasýna müsaade etmek kabul edilebilir bir durum deðildir. Baþbakanýn her fýrsatta Milet iradesine vurgu yapmasý, millet iradesi üstünde bir güç tanýmayacaðýný ifade etmesinin anlamlý olmasý için bu anlamsýz yasaðýn bitmesine baðlýdýr. Sayýn Baþbakan ülkeyi ve milleti bu ayýptan kurtarýn ve tarihe geçin. Bu ayýptan kurtulmadýkça bu sorun canýmýzý, canýnýzý sýkmaya devam edecektir. Yeni anayasa çalýþmalarý aðýr aksak devam ediyor. Bu Millet size Yeni anayasa yapma vadiyle yüzde 50 oy verdi. Deli gömleði gibi milleti sýkan ülkenin önünü týkayan darbecilerin anayasasýný tarihteki çöp sepetine atma zamaný geldi geçiyor bile. Bizler Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi olarak 2500 üyeyle yetkili sendikayýz yýlýnda da 3500 üye ile bu yetkiyi devam ettirmeyi hedefliyoruz. Bu hedef için var gücümüzle çalýþmaya devam ediyoruz. Eðitim çalýþanlarýnýn, üyelerimizin mali ve sosyal haklarýný iyileþtirme geliþtirme adýna, hukuki ve teknik destek vermeye devam ediyoruz." YASAKÇILAR, MEMUR-SEN SAYESÝNDE ÖZGÜRLÜKÇÜ OLDU Türk Eðitim-Sen ve Kamu-Sen'in 28 Þubat sürecinde kayýp olduðunu, baþörtüsüne özgürlük isteyenlerin gerçekleþtirdiði eylemlerin hiçbirine katýlmadýðýný söyleyen Gündoðdu, "770 öðretmen baþörtüsü yüzünden okullarýndan uzaklaþtýrýldý. Destek istemek için kendilerine giden bu öðretmenlere, 'devlet yasaklýyorsa vardýr bir hikmeti' dendi. Hatta, baþýný açmayýp okula gitmedikleri için de, öðrencileri koministlere býrakmakla suçlamýþlardý. Peki, kimdi o koministler; þimdi kanka olduklarý sendika ve konfederasyonlar. Ama, biz sýkýþtýrdýkça onlar da baþörtüsüne özgürlüðü dile getirmeye baþladýlar. Taklit edilmekten rahatsýz deðiliz. Yeter ki, milletimizin bir kazancý olsun" þeklinde konuþtu. KILIK KIYAFET ÖZGÜRLÜÐÜ TAM UYGULANMIYOR Meclis tarafýndan yeni geçen Okullarda Serbest Kýyafet yasasý ile de ilgili konuþan Ahmet Gündoðdu, ""Ýmam Hatip Liselerinde baþörtüsü isteyen taký- Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, CHP'yi eleþtirdi Dün camileri ahýr yapan zihniyet bugün Silivri'de mahkeme basýyor' Memur Sendikalarý Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ergenekon davasý sürecinde takýndýðý tavrý eleþtirerek, "Dün camileri ahýr yapan CHP zihniyeti, 'sipariþimizi karþýlamayan hukuk, hukuk deðildir" anlayýþýyla Silivri'de mahkemeyi basýyor" dedi. Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, Eðitim-Bir Sen Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen Geniþletilmiþ Ýl Divan Toplantýsý'na katýldý. Toplantýda bir konuþma yapan Gündoðdu, gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu. Batý medeniyeti, emperyalizm ve Siyonizmin düþmansýz ayakta duramayacaðýna dikkat çeken Gündoðdu, "Ya düþman edeceði ülkeler olacak, yada sömüreceði.osmanlýnýn son yýllarý ve Cumhuriyetin ilk yýllarýnda ülkemizde Batý hayranlarý türemiþti. Sonra dinin içini boþlatma iþlemleri baþladý. Ezanlarýn Türkçe okutulduðu dönemden camilerin ahýr yapýldýðý süreçlere. Dün camileri ahýr yapan CHP zihniyeti bugün Silivri'de mahkemeyi basýyor; 'sipariþimizi karþýla- mayan hukuk hukuk deðildir' anlayýþýyla. Ergenekon davasý 'niye uzun sürüyor' diye soranlara, bizde hak veriyorduk. Uzun sürmesin, kim haklý kim haksýz ortaya çýksýn. Ama þimdi 'dava bitmesin, dava devam etsin ama sonuçlanmasýn' anlamýna gelecek yargýçlarý baský altýna alan kirli hukuk özlemini Silivri'de sahneye süren yine eski CHP yandaþlarýyla ulusalcý kanadýyla birlikte iþbaþýnda. Harika sahaya sürme iþleyiþ olarak yanlýþlarla dolu ama bugün gelindiði nokta bile OECD ülkelerinin 167 saat gerisinde. Dünya görüþü ne olursa olsun Müslüman çocuklarýnýn tamamýnýn koruyucu din eðitimi almasý lazým. Ýsteyen anne babada dönüþtürücü din eðitimine tabi tutabilirler" dedi.

6 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ Sayfa 6 Esnafýn SGK yönetiminde temsil edilecek olmasýndan memnunuz' Zazaoðlu Petrol'de Yakýtmatik' devri Uzun yýllardýr Çorum-Ankara Karayolu üzerinde faaliyet gösteren Zazaoðlu Petrol'de "yakýtmatik" devri baþladý. Total Petrol Ürünlerini bir süre önce devralan Erdal Zazaoðlu, Total Petrol istasyonunda bir takým yenilikler yaparak hizmete devam ettiklerini ifade etti. Çorum- Ankara Karayolu 6. kilometrede faaliyet gösteren Total Petrol Ürünleri'nin yeni sahibi Erdal Zazaoðlu, Yakýtmatik sisteminin dizel ve benzinli araçlarda kullanýldýðýný ifade ederek, "Dürüst- çalýþkan ve iyi insan olma bilinciyle, kaliteli hizmeti ve müþteri memnuniyetini hedef alarak, her geçen gün müþteri sayýsýný arttýrmaktadýr" dedi. Yakýtmatik hakkýnda da bilgiler veren Zazaoðlu, "Yakýtmatik ayný zamanda taþýtlarýn kilometre takibini basit ve güvenli olarak yakýt alým anýndaki zamana göre takip eder. Her 10 günde bir gönderilen raporlarla hangi taþýtýn, hangi istasyondan, ne zaman, ne kadar, hangi km'de, ne cins yakýt aldýðýný bildirir. Taþýtlarýn lt/km deðerlerini her ay raporlar. Total Yakýtmatik, taþýt filosuna sahip þirketlerin yararlanabileceði bilgisayar kontrollü bir akaryakýt kontrol ve filo sistemidir. Ayrýca istasyonumuzda oto yýkama ve yaðlamamýz olduðunu dinlenme yerimiz ve yemek yiyecekleri lokantamýzýn olduðunu belirtmek istiyorum" þeklinde konuþtu. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu'ndaki deðiþiklikler ile esnaf ve sanatkara yeni fýrsatlar verildiðini belirterek, "Esnaf ve sanatkarlarýmýz artýk Sosyal Güvenlik Kurumu yönetiminde temsil edilecek olmasýndan son derece memnunuz. Esnafýmýzýn sorunlarýný artýk daha yakýndan takip edebileceðiz" dedi. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan ve TBMM Genel Kurulu'na gelen Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu'ndaki deðiþiklikleri deðerlendiren Yalçýn Kýlýç, anne veya babasý üzerinden saðlýk hizmetinden yararlanan çocuklarýn liseyi bitirdikten sonra 20 yaþýný aþmamak kaydýyla 120 gün daha saðlýk hizmetinden yararlanacaklarýný söyledi. Kýlýç, "Böylelikle gençlerimizin Genel Saðlýk Sigortasý primi ödemesi ortadan kaldýrýlmýþ oluyor. Emeklilik veya yaþlýlýk aylýðý kesilenlerinde sigortalýlýklarýnýn sona erdiði tarih, yazýlý istek tarihi kabul edilerek aylýklarý yeniden baðlanacak. Bunlardan yazýlý istek þartý aranmayarak kolaylýk getiriliyor" diye konuþtu. BASAMAK FARKINDAN PRÝM BORCU ARTIK ÖDENMEYECEK 1 Ekim 2008 tarihinden önceki sigortalýlýk süresine ait deðiþiklikten dolayý tahakkuk eden prim borcu, usulüne uygun olarak ödenen af, tecil, taksitlendirme ve yapýlandýrma uygulamalarýný etkilemeyecek hale getirildiðini ve basamaklarýn yükselme tarihlerinin deðiþtirilmeyeceðini de kaydeden Yalçýn Kýlýç, "Bu sigortalýlardan, tescil tarihi daha eski bir tarihe alýnanlarýn eski tescil tarihi ile yeni tescil tarihi arasýndaki sigortalýlýk sürelerine iliþkin yükseltilen gelir basamaðýna göre daha sonra basamak farký çýkarýlýp, borcu gözüküyordu. Þimdi, ilk defa tescil edildiði tarih itibarýyla seçtiði veya intibak ettirildiði basamak olarak kabul edilecek. Bu durumdakiler hizmet süresi kazansalar bile basamaklarý sabit kalacaðýndan basamak farkýndan herhangi bir prim borcu ödemek zorunda kalmayacak" diye konuþtu. BAÞKASININ SAÐLIK HÝZMETLERÝNDEN YARARLANANLARA AF Kendi sigortalýlýðý bulunduðu halde, baþkasý üzerinden saðlýk hizmetlerinden yararlananlara Ocak 2012 tarihine kadar çýkarýlan veya çýkarýlacak saðlýk harcamalarýna iliþkin borçlarýn affedileceðini belirten Kýlýç, açýklamasýnda þunlarý kaydetti: "Genel saðlýk sigortalýsý ya da bakmakla yükümlü olunan kiþi kapsamýnda olanlardan, 60 gün ve daha fazla prim borcu bulunmasý nedeniyle saðlýk hizmetlerinden yararlanamayan BaðKur'lular, bir yakýnýn üzerinden saðlýk hizmetlerinden yararlanýyordu. Tasarý bu þekliyle uygulamaya girerse, prim borcu olduðu için anne, babasýnýn veya çocuklarýnýn üzerinden saðlýk hizmeti alan Bað-Kur'lular Ocak 2012'den önce SGK tarafýndan kendilerine çýkarýlacak borçlarý ödemeyecek olmasý pek çok esnafýmýzý rahatlatacaktýr. Öte yandan Ýþçi, memur ve esnaf emeklilerinden ticari faaliyeti bulunanlarýn ödemesi gereken Sosyal Güvenlik Destek Primleri (SGDP) Kanunun yürürlük tarihi takip eden aybaþýndan itibaren 4 ay içerinde baþvurmalarý halinde yeniden yapýlandýrýlacak." Türk Eðitim-Sen kurslarýna yoðun ilgi Türk Eðitim-Sen tarafýndan Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi'nin desteði ile düzenlenen Ýngilizce, Gitar ve Saz kurslarý baþladý. Önceki gün Fatih Sultan Mehmet Ýlköðretim Okulu Salonunda baþlayan kursa Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný ve Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Mahmut Alparslan ve sendika yöneticileri ile kursiyerler katýldý. Kursla ilgili bir açýklama yapan Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný ve Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Mahmut Alparslan, "bugün Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eðitim-Sen olarak sosyal faaliyetlerimizin üçüncü aþamasýný baþlatmýþ bulunuyoruz" dedi. Sendikacýlýðýn yalnýzca ücret takibi olmaktan öte, üyelerin sosyal hayatlarýný dizayn edilmesine desteklemek, onlarýn yakýnlarýnýn da sosyal hayatlarýný ve yakýnlarýnýn da sosyal faaliyetlerin içerisine katmak olduðunu dile getiren Alparslan, "Bizde bu yüzden Türk Eðitim Sen olarak son 2 yýldýr Halk Eðitim Merkezi ile iþ birliði içerisinde üyelerimize ve üye yakýnlarýmýza yönelik hem sosyal kurslar açmak, hem de onlarýn sosyal yönlerini geliþtirmek için bir proje baþlatmýþ oluyoruz. Türkiye Kamu-Sen olarak baþlattýðýmýz üyelerimizin en önemli en özel projemiz yüksek lisans çalýþmasýydý" diye konuþtu. Mahmut Alparslan daha sonra sözlerini þöyle sürdürdü: "Bu yüksel lisans sürecinin neredeyse son noktasýna gelmiþ bulunuyoruz Ýnþallah önümüzdeki Mart ayý itibari ile yaklaþýk 80 arkadaþýmýz Çorum'da Türkiye Kamu-Sen aracýlýðýyla Yüksek Lisans yaparak yüksek lisans diplomalarýný almýþ olacaklar. Bu tür projeler söylem deðil ciddi bir alt yapý ve çalýþma gerektiriyor. Ben bu yüzden yüksek lisansýn açýlýþýnda katýlanlara teþekkür ediyorum. Çünkü bunun Çorum için þöyle bir özelliði var, Okan Üniversitesi ile anlaþýlarak iþletme ana bilim dalý altýnda eðitim yönetimi ve iþletme alanýnda yapýlan bu lisans havaalaný olmayan Türkiye'de yapýlan tek il Çorum'dur ve havaalanýn eksikliði de ayrý bir sorundur. Geçen yýl yaklaþýk 30 arkadaþýmýz ile baðlama kursu açmýþtýk. Yaklaþýk 6 ay bu süreç devam etti ancak bu süreçten sonra ikinci aþamaya geçme fýrsatý yaz tatili olduðu için bulamadýk. Bizde bu yoðun talip ve katýlýmlarý dikkate alarak bundan sonra her yýl düzenli olarak bu faaliyetlerin devamýný arz ediyoruz farklý kurslarla farklý alanlarda. Fatih Sultan Mehmet Ýlköðretim Okulu yönetimine hem de Halk Eðitim Merkezine ayrý ayrý teþekkür ediyorum. Saz, Gitar ve Ýngilizce Kurslarýmýz açýlmýþ olup, Resim kursumuz da devam ediyor. Bir baþka kursumuz olan güzel yazma kursu devam edecek. Bu kurslarýn sizlere güzel bir etkinlik olarak hayýrlara vesile olmasýný temenni ediyor hepinize teþekkür ediyorum. Kursumuza 51 Ýngilizce, 30 saz, 15 gitar ve 13 yazý olmak üzere toplam 120 ila 135 civarýnda kursiyer sayýmýz olacak. Ondaki süreçte Resim, Halk Oyunlarý ve diksiyon kursu olmak üzere 200 civarýnda sosyal alanda kurs verilecek." Yardýmlar yerine ulaþtý Ülkemizdeki Suriye sýðýnmacý konusunda Kriz Koordinasyon Valisi Veysel Dalmaz tarafýndan, Vali Sabri Baþköy'den Suriye halkýnýn acil un ihtiyacýný karþýlamak amacýyla talep edilen 55 ton un ve 3 ton makarna yardýmý yerine ulaþtý. Suriye'de, baþ gösteren açlýk ve yaþanan kýþ þartlarý nedeniyle Suriye halkýnýn hayatlarýný idame ettirebilmeleri için Valiliðimiz organizasyonunda hayýrlý sever iþ adamlarýmýz tarafýndan gönderilen gýda yardýmý malzemeleri, Öncüpýnar Sýnýr Kapýsý kurulan Suriye Krizi Ýnsaný Yardým Operasyonu, Türk Kýzýlayý Kilis Ekip Baþkanlýðý'na teslim edildi. Türk Kýzýlayý Ekip Baþkanlýðý tarafýndan teslim alýnan gýda yardýmý malzemeleri, araçlarýmýzýn yanýna gelen týrlara yüklenmesinin ardýndan,suriye halkýna daðýtýlmak üzere Suriye Kýzýlayý'na teslim edildi. Duygularýný paylaþan Suriye Kýzýlayý temsilcileri, Çorum halkýna göstermiþ olduðu duyarlýlýk ve yapmýþ olduklarý yardýmlardan dolayý minnettar olduklarýný ifade ettiler.

Kent Haber. www.kenthaberim.com. FÝYATI: 40 krþ. Kent Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Birkan Demirci, AK Parti Ýl Baþkaný Ceylan'ý ziyaret etti

Kent Haber. www.kenthaberim.com. FÝYATI: 40 krþ. Kent Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Birkan Demirci, AK Parti Ýl Baþkaný Ceylan'ý ziyaret etti Hitit Üniversitesi'nin 2013 yýlý bütçesi 58 milyon 871 bin TL TEKNOKENT imza töreni bugün ÇORUM Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (TEKNOKENT) Projesi'nin imza töreni bugün gerçekleþtirilecek. 5 te AK Parti

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

Yumurta üreticisi tedirgin!

Yumurta üreticisi tedirgin! 3 ilçe hastanesine 4 uzman doktor SAÐLIK Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, 48. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülük Kurasý ile Sungurlu, Osmancýk ve Alaca Devlet Hastaneleri'nde görevlendirmek üzere 4 adet uzman

Detaylı

40 KURUÞ. TOKÝ, Çorum'a 3 bin SAYFA 5 TE. Mehmet Sayan güven tazeledi

40 KURUÞ. TOKÝ, Çorum'a 3 bin SAYFA 5 TE. Mehmet Sayan güven tazeledi "Kamuda tek tipçi ve þekli uygulamalardan vazgeçilmeli" Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkaný Tahir Eþkil, kendisinin de katýldýðý Rize'nin Ýkizdere Ýlçesi'nde yapýlan ve üç gün süren... SAYFA 5 TE "Dönemimizde

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

1 milyar dolar mevduatýmýz var "Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar"

1 milyar dolar mevduatýmýz var Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar Kitap ve Kültür Günleri baþlýyor Çorum Belediyesi, Kitap ve Kültür Günleri'nin 3.sünü düzenliyor. 3. Geleneksel Kitap ve Kültür Günleri 15-25 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Saat Kulesi yanýnda gerçekleþtirilecek.

Detaylı

Kent Konseyi toplantýsýnda uyuþturucu ile etkin mücadele talebi

Kent Konseyi toplantýsýnda uyuþturucu ile etkin mücadele talebi Eðitimci-Yazar Çamlýca Çorum'a geliyor Eðitime 3 yýlda 35 milyon lira yatýrým yapýlacak Çorum Belediyesi ve Kent Konseyi'nin ortaklaþa düzenlediði programda Eðitimci-Yazar Sait Çamlýca okurlarýyla buluþacak.

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

sýfýr bina yapýlýyor

sýfýr bina yapýlýyor Çorum'un tek baðýmsýz belediye baþkan adayý Av. Fazlý Ölçek: 'Alternatif arayanlarýn tercihiyim' Aday ve Listeler ile ilgili olarak son müracaat gününde Siyasi partiler listelerini dün saat 17.00 ye kadar

Detaylı

"Bizi asla oyuna getirip sokaða indiremezler"

Bizi asla oyuna getirip sokaða indiremezler "Çorum'u marka kent haline getireceðiz" Bir grup Ovasaraylý CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut'u ziyaret etti. Toplantýda açýklamalarda bulunan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, "Ovasaray köyünden gelerek

Detaylı

"Canlýdan canlýya nakilde. dünya birincisiyiz"

Canlýdan canlýya nakilde. dünya birincisiyiz Meslek Yüksekokullarý Çorum'da toplanýyor "Meslek Yüksekokullarýnda Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konulu Ulusal Konferans, Milli Eðitim Bakanlýðý ve Yükseköðretim Kurulu (YÖK) iþbirliðiyle

Detaylı

Uslu, Polis Meslek Okulu için destek istedi

Uslu, Polis Meslek Okulu için destek istedi AKP Ýl Baþkanlýðý süreci adýna Külcü ve Uslu, Soylu ile görüþtü 25 Ocak tarihinde yapýlacak olan AKP Çorum il Kongresi adýna 6 isimden belirlenecek 3 ya da 4 isimin Baþbakan Ahmet Davutoðlu ile görüþülmesi

Detaylı

40 KURUÞ. Türk Büro Sen Çorum Þubesi, çalýþanlar

40 KURUÞ. Türk Büro Sen Çorum Þubesi, çalýþanlar Para kasasý içinde kaçak sigara nakliyesi 3 TE "Çorum'a 10 yýldýr hikaye anlatýlýyor" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Baþkaný Ercan Daþdan düzenlediði basýn toplantýsýnda gündeme iliþkin deðerlendirmede

Detaylı

Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin. Civciv' Ýzmir'den ödülle döndü. "Dünyayý kan gölüne çevirmek isteyenler var"

Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin. Civciv' Ýzmir'den ödülle döndü. Dünyayý kan gölüne çevirmek isteyenler var www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Üniversite ile Baþsavcýlýk hükümlülerin eðitimi için iþbirliði yapacak Hitit Üniversitesi ile Çorum Cumhuriyet Baþsavcýlýðý arasýnda, "Hükümlülerin Eðitim ve Ýyileþtirmelerine

Detaylı

40 KURUÞ. da açýklama yaptý.

40 KURUÞ. da açýklama yaptý. 2012'de boþanma azaldý Ýl Genel Meclisi'nin dünkü toplantýsýnda Aile ve Engelliler Komisyonu tarafýndan hazýrlanan rapor meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Komisyon Baþkaný Süleyman Ateþ, 2012 yýlý içerisinde

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek

YGS'ye 14 bin 085 aday girecek "ÝHL ile her zaman iþbirliðine hazýrýz" Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesinde öðrenim gören yabancý uyruklu öðrenciler, Okul Müdürü Hüseyin Kýr ve meslek dersleri öðretmeni Fatih Güney ile birlikte Rektör

Detaylı

Hristiyan Batý Medeniyeti'nin sömürgeci, Müslüman Doðu Medeniyeti yapýcýdýr

Hristiyan Batý Medeniyeti'nin sömürgeci, Müslüman Doðu Medeniyeti yapýcýdýr Esnafa borçlarýný yapýlandýrma çaðrýsý! Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, esnaf ve sanatkarlarýn, Torba Yasa'yla getirilen fýrsatlardan yararlanmalarýný istedi. Torba

Detaylı

Gerçek ihtiyaç sahibi arýyorsanýz biz buradayýz

Gerçek ihtiyaç sahibi arýyorsanýz biz buradayýz "CHP korku ve yasaklar partisidir" eleþtirisine Yýldýrým'dan cevap CHP Çorum Milletvekili aday adayý Ulaþ Yýldýrým, Türkiye'de asýl korku ve yasaklar partisinin AK Parti olduðunu söyledi. CHP'nin en genç

Detaylı

KSS'nin imajý yenileniyor

KSS'nin imajý yenileniyor "28 Þubat maðdurlarýnýn haklarý eksiksiz iade edilmeli" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Memur-Sen'e baðlý þube baþkanlarý ve il temsilcilerinin de katýldýðý basýn

Detaylı

"10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk"

10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR SGK yeni hizmet binasý açýldý 7 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "12 Eylül darbesi demokrasi tarihinin kara lekesidir" "10 senede Türkiye'de çok þey

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

AKP li Belediye Meclis Üyesinden Skandal Yazý

AKP li Belediye Meclis Üyesinden Skandal Yazý HÝTÝTSEM birinci yýlýný kutladý Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÝTÝTSEM), Bahabey Caddesi'ndeki yeni hizmet binasýnda faaliyete baþlamasýnýn birinci yýl dönümünü kutluyor.

Detaylı

Kar Tatili adýna Milli Eðitim sýnýfta kaldý!

Kar Tatili adýna Milli Eðitim sýnýfta kaldý! AKP Çorum da yeni il baþkanýný arýyor Merkez Ýlçeye Yaþar Anaç'ýn atanmasýnýn ardýndan Milletvekilliliði adaylýðýna soyunan Ahmet Ceylan'ýn yerine gözler yeni Ýl baþkaný kim olacak sorusunun cevabýna çevrilmiþti.25

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

Alo Kar Hattý hizmette

Alo Kar Hattý hizmette AK Partiden "10 Ocak" ziyareti AK Parti Çorum Tanýtým ve Medya Baþkaný Cemalettin Polattaþ ve yardýmcýlarý Yurdanur Özzehinli, Mehmet Döngel, Eþref Yýlmaz gazetemizi ziyaret ederek "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler

Detaylı

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý

SAYFA. 7 DE Prof. Dr. Vahit Doðan. Prof. Dr. Vahit Doðan. Süt üreticilerine 21 milyon lira hibe. Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Fatih Özcan seçim çalýþmalarýna araçla devam edecek DE EKÝM PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 4 KURUÞ "Davutoðlu, bize koalisyon MHP Milletvekili adayý Prof. Dr. Vahit Doðan "Öðrenciye evinizi açýn" ÇESOB

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Hayýrseverlerden 10 yýlda

Hayýrseverlerden 10 yýlda Ýstanbulda yaþayan Hemþerimiz Sanatçý Cemalettin Kurtoðlu: Taksim Gezi Protestolarý maksatýný aþmýþtýr KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Çorum'a özel bir program için gelen Sanatçý hemþerimiz Cemalettin

Detaylı