yapýlan ilk müdahalenin ardýndan iki ayrý ambulans ile Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yapýlan ilk müdahalenin ardýndan iki ayrý ambulans ile Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi."

Transkript

1 ÝKÝ ASKER BÝRBÝRÝNÝ VURDU OSMANCIK ilçesinde askerlik þubesinde vatani görevini yapan iki asker birbirini vurdu. Askerlerden birisi hayatýný kaybetti, diðer asker ise yaralandý. Edinilen bilgiye göre olay, dün saat sýralarýnda meydana geldi. Osmancýk Askerlik þubesinde Nöbetçi Çavuþ H.I. (21) ile er F.Ö. (20) arasýnda bilinmeyen bir nedenle tartýþma çýktý. Tartýþmanýn büyümesi ile öfkelerini kontrol edemeyen iki asker birbirlerine ateþ etti. Yaralanan iki asker olay yerine gelen ambulanslarla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Burada göðüs altýna ve kalbinin üstüne isabet eden iki kurþunla aðýr yaralanan H.I. ile kalça bölgesine isabet eden kurþunla yaralanan F.Ö. yapýlan ilk müdahalenin ardýndan iki ayrý ambulans ile Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. 3 te Yardýmlar yerine ulaþtý ÇORUM 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ SÝYASÝ BAÐIMSIZ GAZETE ÜLKEMÝZDEKÝ Suriye sýðýnmacý konusunda Kriz Koordinasyon Valisi Veysel Dalmaz tarafýndan, Vali Sabri Baþköy'den Suriye halkýnýn acil un ihtiyacýný karþýlamak amacýyla talep edilen 55 ton un ve 3 ton makarna yardýmý yerine ulaþtý. 6 da FÝYATI: 40 krþ. Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu: Baþörtüsü yasaðý kadýna uygulanan en önemli þiddettir Türkiye bu ayýptan kurtarýlmalý' MEMUR-SEN Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, baþörtüsünün hala engellerle karþýlaþtýðýnýn ve kadýnýn ne giyeceðine karar verme yetkisinin bulunmadýðýný belirterek, "Bu kadýn Baþbakaný seçiyor. Bakaný seçiyor. Milletvekillerini seçiyor. Belediye Baþkaný seçiyor. Muhtarýný seçiyor, ama ne giyeceðini seçemiyor. Karþýsýnda kim var; devlet var. Ayný devlet karýsýný döven erkek üzerinden yüzde 99, yüzde 1'de kocasýný döven kadýn üzerinden þiddete karþý. Hepimiz þiddete karþýyýz. Baþörtüsü yasaðý kadýna uygulanan en önemli þiddettir. Bu þiddet hala devlet eliyle sürdürülmektedir" dedi. Leblebiciler'de yeni yönetim! ÇORUM Leblebi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, 1. olaðan genel kurulunu yaptý. Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Salonu'nda yapýlan genel kurulda kooperatif yeni yönetimi belirlendi. Tek listenin katýldýðý seçimlerde yönetim Mustafa Gülþen, Birol Hýþýroðlu, Fikret Hýþýroðlu, Selim Yýldýrým ve Murat Çubukçu'dan oluþtu. 4 te BÝZ DE SENÝ GÖRÜNCE DOMUZ GÖRMÜÞ GÝBÝ OLUYORUZ Gündoðdu, "Bir sanatçý müsveddesi çýkmýþ "baþörtülüleri görüne öcü görmüþ gibi oluyorum" diyor. Biz bu zavallý için 'seni görünce domuz görmüþ gibi oluyor' demeyeceðiz. Domuzu da Allah yarattý. 'Vardýr bir hikmeti' deyip yolumuza devam edeceðiz" diye konuþtu. ÜN CAMÝLERÝ AHIR YAPAN ZÝHNÝYET BUGÜN SÝLÝVRÝ'DE MAHKEME BASIYOR' D SPORDA 3 dakikada daha dayanamadý 15 te Gazetesi yöneticilerinin ziyareti sýrasýnda konuþan Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkaný Cafer Eker ile Baþkan, Yardýmcýsý Zeki Dilmen sim ke zý toplumun ba lerinin ve özellikle de siyasilerin ve milletvekillerinin kendilerine yönelik duyarsýzlýklarýndan dert yandýlar. Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði yöneticileri, þehit içi otobüslerine binmek konusunda sýkýntýlar yaþadýklarýný dile getirdiler. 3 te CHP Gençlik Kollarý yeniden yapýlandýrýldý CUMHURÝYET Halk Partisi (CHP) Çorum Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, parti bünyesinde Ýl Gençlik Kollarýnýn kurulduðunu açýkladý. Cengiz Atlas, parti binasýnda gazetecilere ve partililere yaptýðý açýklamada, gençlik kollarýnýn kendilerine güç katacaðýný belirterek, gençlik kollarýnýn tüm siyasi partilerde olduðu gibi partilerinde de gençleri bir araya getirmek ve gençlere partinin farkýný hissettirmek için kurulduðunu söyledi. 7 de 'in tarafsýz yayýn ilkesini takdirle karþýlýyoruz' KENT Haber Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Birkan Demirci, Milliyetçi Harek et Partisi Ýl Baþkaný Ercan Daþdan'ý ziyaret etti. Gazetemiz köþe yazarla rýndan Mustafa Külcü ile birlikte geçtiðimiz Cumarte si günü Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Ercan Daþdan'ý ziyaret eden Demirci, Gazetesi'nde yaþanan yönetim deðiþikliði nedeniyle gerçekleþtird iði ziyarette gazetenin yayýn ilkeleri ve çalýþmalarý ha kkýnda bilgiler sundu. 3 te BÝZE ULAÞIN Tel&Fax: l.co m UMUTSUZ VAKA KENT Haber mai "Kainatýn ilk ýrkçýsý þeytandýr. Yeryüzünde de þeytanýn en önemli temsilcisi Amerika'dýr. Yardýmcýsý da terörist devlet Ýsrail'dir" diyen Gündoðdu, Türkiye'nin batý medeniyetlerinden uzak durmasý gerektiðini ifade ederek, "Batý medeniyetleri savaþmadan ayakta duramaz. Bizim dinimiz saygý ve hoþgörü dinidir" dedi. 5 te th a ber e-ma gaz il: etes ABD ÞEYTAN, ÝSRAÝL YARDIMCISI Þehit Aileleri, otobüslere binememekten þikayetçi ken Gündoðdu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ergenekon davasý sürecinde takýndýðý tavrý eleþtirerek, "Dün camileri ahýr yapan CHP zihniyeti, 'sipariþimizi karþýlamayan hukuk, hukuk deðildir" anlayýþýyla Silivri'de mahkemeyi basýyor" þeklinde konuþtu.

2 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ Sayfa 2 NÖBETÇÝ ECZANELER 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ BÝLGE Bahabey Cd.34/A GÜNEÞ Gazi Cd.77/D ÇEKVA 825 öðrenciye burs verecek Çorum Eðitim ve Kültür Vakfý (ÇEKVA) tarafýndan bu yýl 825 üniversite öðrencisine burs verileceði bildirildi. ÇEKVA'dan yapýlan yazýlý açýklamada, burs kazanan 825 kiþilik listesinin açýklandýðý, burs baþvurusunda bulunanlarýn ÇEKVA'nýn internet sitesindeki listeyi kontrol etmeleri gerektiði ifade edildi. Vakfa burs desteði saðlayan hayýrseverlere de teþekkür edilen açýklamada, "Anýlan burslarýn, Vakfýmýza alenen maddi destek vererek örnek davranýþ sergileyen ve manen destekleyen hayýrseverlerimize, öðrencilerimize, ailelerine, eðitim camiasýna ve Çorum'a hayýrlý olmasýný dileriz. Gösterilen teveccühün artarak devam edeceðine ve vakfýmýzýn giderek daha büyük kitlelere ulaþacaðýna güvenimiz tamdýr" ifadelerine yer verildi. ÖNEMLÝ TELEFONLAR YANGIN Yangýn Orman Yangýn POLÝS Polis Ýmdat Trafik Emniyet Müdürlüðü Alo Zabýta JANDARMA Jandarma SIHHÝ ÝMDAT Acil Servis Saðlýk Danýþmaný Cenaze Hizmetleri ARIZA Telefon Arýza Asansör Arýza Teleks Arýza Data Arýza Su Arýza Elektrik Arýza Doðalgaz Arýza PTT ÖZEL SERVÝSLER Bilinmeyen Numaralar Posta Kodu Danýþma Çaðrý Alan Kodu Danýþma HASTANELER Devlet Hastanesi SSK Hastanesi Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Doðum ve Çocuk Bakýmevi Verem Savaþ Dispanseri SSK Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Özel Özden Ortopedi KURUMLAR Valilik Belediye Kültür ve Turizm Müdürlüðü Saðlýk Müdürlüðü Defterdarlýk Müze Meteoroloji Uygulama Otel PTT Müdürlüðü D.S.Ý. Müdürlüðü YEDAÞ Müdürlüðü Ýþ ve Ýþçi Bulma Kurumu SEYAHAT ACENTE Çavuþoðlu Turizm (THY) Aniþ Turizm (IATA) Merzifon Havaalaný Ýntegral Turizm NAMAZ VAKÝTLERÝ 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý ARALIK 2012 SALI Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Yað hayatýmýzda çok önemli bir besin kaynaðýdýr. Yað olmadan yemeklerimizin tadý bile olmaz. Tereyaðý, Ayçiçek yaðý, mýsýrözü yaðý, zeytinyaðý vs. gibi... Bir de hayatýmýzdaki yaðcýlar vardýr. Bunlar da sadece güzel laf üretirler. Bu yaðcýlar çok önemli kiþilerdir. Bunlara yaðcýlýk doðuþtan yetenek olarak verilmiþtir. Çünkü bu yaðcýlýk kolay bir iþ deðildir. Ýnsanýn karakteri ve onuru ile ters orantýlýdýr. Biri yükselirken, diðeri azalýr. Hatta yaðcýlýk öyle bir boyuta ulaþýr ki onur kelimesinin ve insanlýðýn bir mana ifade etmediðini açýk açýk görürsünüz. Milletvekili, Belediye Baþkaný, Ýl Baþkaný, Müdür, Amir yada Þef misiniz, fark etmez biraz rütbeniz olsun çevrenizde görmek mümkündür böyle insanlarý. Güç kuvvet kimdeyse patronlarý onlardýr. Sözü geçen partinin Ýl baþkanýna, milletvekiline yaðcýlýðý iyi yaparsan kendine yada çevresine iþ bulma garantin var demektir. "Þahýs yakýnýmdýr" yazýsýný eline aldýn mý yürü be kim tutar seni. Hafif te yað kullanýrsan sözgeliþi iþin Almanya'dan iyi demektir. Bunun sayesinde Müdür, Amir, Þef olursun, iþe de girersin, atama da yaptýrýrsýn. Bunlarý yaptýrman için Ayný partili olman, partide çok çalýþman da önemli deðildir. Herkesin bir sülalesi ve yaðcýlarý var. Bu kýsmý okuyunca þimdi kendilerini savunmaya bile geçtiler, bende diyorum ki tuzaða koyduðun yem kýrýntýlarý seni cömert yapmaz anladýnýz mý? Bilmem. Moralinizi mi bozduk bu kadar laftan sonra çaðýrýn bakýn nasýl þahbazanlýk yaparlar, moralinizi düzeltmek Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný M. Fatih Gök, saðlýk çalýþanlarýn sorunlarýnýn TBMM'de dile getirildiðini belirterek, "Haksýzlýklarý ve adaletsizlikleri ile saðlýk çalýþanlarýnýn kâbusu olan performansa dayalý döner sermaye sisteminde artýk bir düzenleme yapýlmasý þart olmuþtur" dedi. DOLAR Alýþ (TL) Alýþ (TL) Alýþ (TL) EURO Satýþ (TL) Satýþ (TL) GRAM ALTIN Satýþ (TL) Gök, yaptýðý yazýlý açýklamada; "Saðlýk çalýþanlarýnýn ek ödemelerinde uðradýklarý bir diðer haksýzlýkta gelir vergisi alýnmasýdýr. Kamuda hiç kimsenin ek ödemesinden gelir vergisi alýnmazken saðlýk çalýþanlarýnýn ek ödemelerinden gelir vergisi alýnmaktadýr. Bu haksýzlýðýn mutlaka ortadan kaldýrýlmasý gereklidir" YAÐDANLIK BUNLAR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU PAZARTESÝ SALI ÇARÞAMBA PERÞEMBE CUMA Kar Yaðýþlý en yüksek 4 en düþük -3 DERECE Yaðýþlý Yaðýþlý Yaðýþlý en yüksek 7 en düþük 0 DERECE en yüksek 8 en düþük 0 DERECE KALEMÝNDEN Mustafa KÜLCÜ en yüksek 6 en düþük -1 DERECE Karla Karýþýk Yaðmur en yüksek 4 en düþük -3 DERECE þeklinde görüþ bildirdi:. Gök'ün konuyla ilgili açýklamasý þöyle: "Bütçe görüþmelerinde Saðlýk Bakanlýðý ve baðlý kurumlarýn bütçesi görüþülüyor. Saðlýk hizmetlerinin önümüzdeki 1 yýlýný belirleyecek bu önemli süreçte Türk Saðlýk-Sen olarak saðlýk çalýþanlarýnýn en önemli sorununu, döner sermayeleri gündeme taþýyoruz. Haksýzlýklarý ve adaletsizlikleri ile saðlýk çalýþanlarýnýn kâbusu olan performansa dayalý döner sermaye sisteminde artýk bir düzenleme yapýlmasý þart olmuþtur. Hekimler ile diðer saðlýk çalýþanlarý arasýnda bir uçurum açan, ayný iþi yapan, ayný kadroda bulunan çalýþanlar arasýnda bile ayrýmcýlýk yaparak çalýþma barýþýný bozan, iþyerinde huzur býrakmayan ve herkesin birbirinin aldýðý döner sermaye miktarýný konuþmasýna neden olan bu sistem mutlaka yeniden elden geçirilmelidir. Saðlýk çalýþanlarýnýn ek ödemelerinde uðradýklarý bir diðer haksýzlýkta gelir vergisi alýnmasýdýr. Kamuda hiç kimsenin ek ödemesinden gelir vergisi alýnmazken saðlýk çalýþanlarýnýn ek ödemelerinden gelir vergisi alýnmaktadýr. Bu haksýzlýðýn mutlaka ortadan kaldýrýlmasý gereklidir. Ayrýca 4/C'lilere döner sermaye verilmemesi gibi bir durumda kabul edilemezdir. Zaten düþük ücretle çalýþan bu kamu çalýþanlarýnýn da döner sermaye hakkýdýr; mutlaka ödenmelidir. Saðlýk çalýþanlarý, çalýþma hayatlarý boyunca gelirlerinde belli bir artýþa neden olan döner sermayelerin, emekliliðe yansýtýlmamasý nedeniyle emeklilikte maðdur edilmektedirler. Çalýþanlar adeta yoksullukla karþý karþýya býrakýlmaktadýr. Türk Saðlýk-Sen olarak gerçekleþtirdiðimiz bir ankete saðlýk çalýþanlarýnýn sadece yüzde 1'nin emekli maaþlarý ile ihtiyaçlarýnýn tamamýný karþýlayabileceðini düþünmesi olayýn vahametini anlatmaya yeterlidir. Saðlýk çalýþanlarý geçinememe korkusuyla emekli olamamakta ya da emekli olup rahat bir yaþam sürmek yerine ne yazýk ki evine ekmek götürmek için yeni bir iþte çalýþmaya mecbur kalmaktadýr. Emeklilikte bizleri sefalete götüren bu durum mutlaka düzeltilmelidir. Makul bir düzeyde döner sermaye ek ödemeleri emekliliðe yansýtýlmalýdýr. Bu konudaki teklifimizde sabit ek ödeme miktarlarýnýn tamamý emekliliðe yansýtýlmasýdýr. Böylelikle emeklilikte TARÝHTE BUGÜN Yükseköðrenim Kurulu, YÖK öðretim üyeleri ve öðrenciler hakkýnda "bilgi fiþi" tutulmasýný istedi. (17 ARALIK 1984) için. Ayrýca yanýnýzda sevmediðiniz insanlar hakkýnda eleþtiri yaparlar, çamur atarlar sizi keyiflendirmek için. Ýþyerinizde bile çalýþýrlar bedelsiz. Ayrýca evinizde temizlik mi yapýlacak en iyi temizlikçidir onlar. Evde onarýlacak bir yer mi var en iyi ustadýr onlar, alýþveriþlerirniz evinize mi býrakýlacak en iyi servistir onlar Arabanýz sanayiye mi götürülecek, ayakkabýnýz mý boyanacak daha sayamadýðýmýz pek çok hizmet sunarlar. Resmi dairede mi çalýþýyorsunuz; bu tür insanlarý Müdürün, Amirin, Þefin yanýnda ve çevresinde görmeniz mümkündür. Size yalakalýk için diðer çalýþanlardan aldýklarý laflarý size taþýrlar. Yaptýklarý iþleri size yetiþtirirler. Bürokraside bir yere gelmek için becerikli, tahsilli, kariyer sahibi olmak önemli deðildir. Bunlara kimse bakmaz. Önce yaðcý olacaksýn, üstlerine yað çekerek, el etek öperek yükselmenin yollarýný arayacaksýn. Sakýn isteklerini geri çevirmeyin ha. Baþlarlar dedikodunuzu yapmaya, sövüp saymaya, arkanýzý döndüðünüz an böyle insanlardan yersin hemen darbeyi, çünkü bugün sana yarýn ona demeye yakýn insanlardýr bunlar. Bu insanlar uyanýktýr, aptal sanmayýn sakýn. Dünyanýn en akýllý insanlarý sayarlar kendilerini. Ýþ yaptýrana kadar deveye hendek atlatmayý bilen insanlardýr bunlar. Yada ayýya dayý demeyi Yaðcýlýðýn bir üst mertebesine de dalkavukluk derler. Montesguieu'nun meþhur bir sözü vardýr: "Dalkavukluðun saðladýðý çýkar, dürüstlüðün kazandýrdýðý faydadan daha fazla olursa o ülke batar." Acaba toplum veya Ülke olarak batýyor muyuz? Onu bilemem, ama ben gerçekleri yazmaya devam edeceðim. "Nice insanlar gördük üzerinde elbise yok, nice elbiseler gördük içlerinde insan yok:" Yaðcýlýkla geçinenler, insan ayrýmý yapanlar þunu iyi bilin ki; keser döner sap döner, gün gelir hesap döner. Yaðlar erimeye baþlar, yaðcýlýktan elde edilen mevkiler ve mal mülk yok olur, gider. HOÞÇA KALIN DOSTÇA KALIN Döner Sermaye sisteminde artýk bir düzenleme yapýlmalý' Ýsmail Kakaç'tan tanýtým gezisi Ýsmail Kakaç Ýlköðretim Okulu öðretmenlerinin ve öðrencilerinin katýldýðý okul tanýtým gezisinin ilki yapýldý. Okullarý tanýmak-tanýtmak ve sýnav motivasyonu etkinliði çerçevesinde düzenlenen geziye ve 8. sýnýflardan toplam 35 öðrenci ile birlikte Okul Müdür Yardýmcýsý Erkan Çelik, Türkçe öðretmeni Tuncay Akat, Beden Eðitimi öðretmeni Alpay Ardýk ve Rehber Öðretmen Metin Ardýç katýldý. Sýrasýyla Çorum Fen Lisesi, Anadolu Öðretmen Lisesi ve Saðlýk Meslek Lisesi'ne ziyaret gerçekleþtirildi. Öðretim yýlý içerisinde, diðer okullara da bu tür geziler okullarý tanýma ve sýnav motivasyonu etkinliði çerçevesinde devam edecek. saðlýk çalýþanlarý için bir çile olmaktan çýkmýþ olacaktýr. Döner sermaye ek ödemeleri konusundaki taleplerimizin gerçekleþmesi için Türk Saðlýk-Sen Genel Merkezi, Adalet ve Kalkýnma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Baþkanvekilleri ile görüþmeler gerçekleþtirilmiþtir. Bu konuda sendikamýzýn hazýrladýðý rapor kendilerine sunulmuþtur. Ayrýca görüþmelerde kamu hastane birliklerine geçiþle çalýþanlarýn yaþadýklarý maðduriyetlerde ve uðradýðý haksýzlýklarda dile getirilmiþtir. Siyasiler bu konudaki taleplerimizin haklý olduðu konusunda fikir beyan etmiþler ve çalýþma yapacaklarýný kaydetmiþlerdir. Saðlýk Bakaný Prof. Dr. Recep Akdað'da 10 yýllýk bakanlýk süresince emeklilik ile ilgili düzenlemeyi yapamadýðýný belirtmiþtir. Yani döner sermaye ek ödemeleri konusunda yaþanýlan maðduriyetler konusunda böylesine bir fikir birliði varken yapýlmasý gereken iþ bu sorunlarý çözmektir. TBMM'ye bu hafta içerisinde Saðlýk Bakanlýðý ile ilgili yeni bir yasa gönderilmiþtir. Söz konusu yasaya 400 bin saðlýk çalýþanýnýn bu taleplerine çözüm getirecek yasal düzenlemelerde eklenebilir. Siyasi iradeden bu yönde bir adým bekliyoruz. Bu konuda sendika olarak giriþimlerimizi sürdüreceðiz. Türk Saðlýk-Sen olarak mücadeleye devam edeceðiz. Döner sermaye ek ödemelerindeki sorunlarý mutlaka çözeceðiz." SÝYASÝ BAÐIMSIZ GAZETE 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ YIL 11 SAYI: 3607 Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Birkan DEMÝRCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Mehmet GÜLEY Yazý Ýþleri Müdürü Salim ÜZEL Haber Müdürü Ebru ÇALIK Spor Müdürü Ali ATAN Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý Murat ÖZTEN Yayýn Türü: Yerel süreli yayýndýr Yönetim Yeri: Karakeçili Mh. Mazlumoðlu Sk. Gurbetçi Þahin Ýþ Mrk. No:1/ ÇORUM Tel&Fax: web: e-posta: Baský: Gümüþ Basýn Yayýn Matbaacýlýk Adres: Çöplü Mh. Osmancýk Cd. No:27/22 ÇORUM Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun) Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm) Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý Kongre Ýlanlarý Tüzük Ýlanlarý(maktu) Tam sayfa Ýlan Birinci sayfa (maktu) Ýlan (4 st.x7cm) ABONE ÞARTLARI 6 Aylýk : 55 TL Yýllýk: 100 TL Yurt Ýçi Yýllýk: 300 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 160 TL Yurt DýþýYýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 100 EURO TL 50 TL 15 TL 50 TL 250 TL 500 TL 125 TL

3 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ Sayfa 3 1. SINIF OTOLARI KÝRALIYORUZ... ini Tartýþma sonucu öfkeler r ke kontrol edemeyen iki as birbirlerine ateþ etti. ÝKÝ ASKER BÝRBÝRÝNÝ VURDU Osmancýk ilçesinde askerlik þubesinde vatani görevini yapan iki asker birbirini vurdu. Askerlerden birisi hayatýný kaybetti, diðer asker ise yaralandý. Edinilen bilgiye göre olay, dün saat sýralarýnda meydana geldi. Osmancýk Askerlik þubesinde Nöbetçi Çavuþ H.I. (21) ile er F.Ö. (20) arasýnda bilinmeyen bir nedenle tartýþma çýktý. Tartýþmanýn büyümesi ile öfkelerini kontrol edemeyen iki asker birbirlerine ateþ etti. Yaralanan iki asker olay yerine gelen ambulanslarla Osmancýk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Burada göðüs altýna ve kalbinin üstüne isabet eden iki kurþunla aðýr yaralanan H.I. ile kalça bölgesine isabet eden kurþunla yaralanan F.Ö. yapýlan ilk müdahalenin ardýndan iki ayrý ambulans ile Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Askerlerden durumu aðýr olan H.I. (21) yolda hayatýný kaybederken, F.Ö. ise Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. F.Ö.'nün saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenildi. Öte yandan, yaralý asker F.Ö.'nün Osmancýk Devlet Hastanesi'nde alýnan ifadesinde "Ýkimizde ayný kýzý seviyorduk, o yüzden kavga ettik. Ben yanýndan ayrýlýrken arkamdan ateþ etti. Ben de geri döndüm iki el ateþ ettim" dediði iddia edildi. Olayda hayatýný kaybeden H.I.'nýn Afyonkarahisar, F.Ö.'nün ise Kocaeli nüfusuna kayýtlý olduðu bildirildi. (ÝHA) Þehit Aileleri, otobüslere binememekten þikayetçi Külcü, örnek yurttaþ Cezaevi'nde uyum eðitimi semineri Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu'nda hükümlülerin sosyal ve kültürel faaliyetlerini geliþtirme, kurum hayatýný normal hayata yakýnlaþtýrma ve hükümlülerin salýverilmelerinden sonra topluma uyum saðlamalarýný kolaylaþtýrmak amacý ile hükümlü uyum eðitimi semineri gerçekleþtirildi. Seminer Ýzleme Kurulu Baþkaný Münibe Ýlbasmýþ ve üyeleri, Kurum Müdürü Þükrü Öztürk, Kurum 2. Müdürleri, Kurum Psikologlarý ve Sosyal Çalýþmacýlar, Kurum Öðretmenleri ve hükümlülerin katýldý. Kurum 2. Müdürü Nurettin Abbasoðullarý'nýn sunumu ile gerçekleþtirilen seminerde, Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumlarýnýn mukayeseli olarak tanýtýmý, hükümlü yaþam planlarý, açýk ceza infaz kurumlarýndaki infaz süreci açýsýndan avantajlarý, hükümlülerin uymasý gereken Çorum Ticaret Meslek Lisesi Demokrasi, Ýnsan Haklarý ve Yurttaþlýk Kulübü, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü örnek yurttaþ seçti. Demokrasi, Ýnsan Haklarý ve Yurttaþlýk Kulübü'nün bu yýl ilkini düzenlediði "Yurttaþlýk Projesi" kapsamýnda öðrenciler tarafýndan 2012 yýlýnýn örnek yurttaþý seçilen Baþkan Külcü'ye ödülü bugün verilecek. Ticaret Meslek Lisesi Salonu'nda düzenlenecek olan törende Belediye Baþkaný Külcü ödülünü aldýktan sonra, bir de öðrencilere yönelik olarak konferans verecek. Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði yöneticileri, þehit içi otobüslerine binmek konusunda sýkýntýlar yaþadýklarýný dile getirdiler. Gazetesi yöneticilerinin ziyareti sýrasýnda konuþan Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði Baþkaný Cafer Eker ile Baþkan Yardýmcýsý Zeki Dilmen, toplumun bazý kesimlerinin ve özellikle de siyasilerin ve milletvekillerinin kendilerine yönelik duyarsýzlýklarýndan dert yandýlar. Çorum Milletvekillerinin hiçbirinin kendilerini en azýndan bir ziyaret etme nezaketinde bile bulunmadýðýný söyleyen Eker ve Dilmen, "Milletvekillerimizin aklýna þehit ve gaziler sadece bir þehit olduðu zaman geliyor. O da sadece o gün için. Oysa Meclis'te bizimle ilgili bir düzenleme görüþüleceði zaman arayýp fikirlerimizi alsalar, kendilerine istek ve þikayetlerimizi iletsek daha verimli olmaz mý? Daha bizim derneðimizin yerini bile bilmiyorlar" dediler. Yapýlan yasal düzenleme ile Sosyal Güvenlik Kurumu tarafýndan Türkiye'nin her yerinde geçerli olmak üzere "Þehit Ailesi ve Gazi Ücretsiz Seyahat Kartý" verildiðini söyleyen Baþkan Eker ve Baþkan Yardýmcýsý Dilmen, "Türkiye'nin 80 ilinde bu kartlarla ilgili bir sýkýntý yaþanmýyor, ama Çorum'da maalesef üzülerek söylüyoruz þehir içi otobüslerde sorun yaþýyoruz. Belediye yetkililerinin talimatýna raðmen otobüs þoförleri ve Ulaþ A.Þ. Kooperatifi yöneticilerince bize zorluk çýkarýlýyor. Otobüse her bindiðimizde þoförlerin bize hitap tarzlarý, bakýþlarý, homurdanmalarý bizi derinden üzüyorum. Ýnanýr mýsýnýz bizi görünce 'kuþlar bindi' diye sesleniyorlar. Biz isteyerek mi þehit yakýný, gazi olduk. Bu þerefli unvan verildiyse bununla da gurur duyuyoruz. Verilen hakký da kullanmamýzda sýkýntý yaþamak istemiyoruz" þeklinde dert yandýlar. Eczacýlar Odasý ile Þehitler ve Gaziler Derneði'ne ziyaret yasal yükümlülükler, idari kurallar, iþ kollarýna ait talimatlar, hükümlülerin haklarý, görev ve sorumluluklarý, iþ kollarýna daðýtým esaslarý, Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumlarýna iade þartlarý, iyi hal kavramý, cezanýn Denetimli Serbestlik Tedbiri altýnda tamamlanmasý, Denetimli Serbestlik Kanunlarýnýn Açýklanmasý, firar ve firara teþebbüs, izinden geç dönme, izinden dönmeme suçlarýnýn adli ve idari sonuçlarý, firar suçu ve cezalarýnýn bireysel ailesel ve toplumsal olumsuz sonuçlarý hakkýnda bilgilendirme yapýldý. Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Birkan Demirci, Çorum Eczacýlar Odasý ile Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði'ni ziyaret etti. Beraberinde Gazetemiz Köþe Yazarý Mustafa Külcü olduðu halde Çorum Eczacýlar Odasý'ný ziyaret eden Birkan Demirci, Oda Baþkaný Þefkat Güler ile bir süre görüþtü. Gazetesi'nde yaþanan yönetim deðiþikliði nedeniyle tanýþmak amacýyla ziyaretler düzenlediklerini anlatan Birkan Demirci, Gazetesi'nin 12 yýllýk bir gazete olduðu ve bundan öncesinde olduðu gibi bundan sonra da kentin yararýna ilkeli, tarafsýz yayýncýlýk anlayýþý ile yoluna devam edeceðini vurguladý. Þefkat Güler de, kurulduðu günden itibaren ilkeli yayýncýlýktan ödün vermeyen Gazetesi'ni beðenerek okuduklarýný ifade ederek, baþarýlar diledi. Çorum Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði'ni de ziyaret eden Birkan Demirci ve Mustafa Külcü, dernek yöneticileri ile görüþtüler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin var olmasý ve insanlarýn rahat bir þekilde yaþamlarýnýn sürdürmelerinin þehit ve gaziler sayesinde olduðunu belirten Birkan Demirci, þehit ve gazilere her zaman büyük saygý duyduklarýný ifade etti. Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði yöneticileri de ziyaretten duyduklarý memnuniyeti dile getirerek, dernek üyelerinin karþýlaþtýðý bir takým sýkýntýlardan ve özellikle de siyasilerin kendilerine duyarsýzlýðýndan bahsettiler.

4 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ Sayfa 4 Leblebiciler'de yeni yönetim! Çorum Leblebi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, 1. olaðan genel kurulunu yaptý. Cumartesi günü Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Toplantý Salonu'nda yapýlan genel kurula, kooperatifin 21 ortaðýnýn tamamý katýldý. Genel kurul, hükümet komiserlerinin gözetiminde; Fikret Hýþýroðlu'nun divan baþkanlýðýnda, Hüseyin Karukuþ'un katip üyeliðinde gerçekleþtirildi. Kooperatif Kurucu Baþkaný Mustafa Gülþen'in açýlýþ konuþmasý yaptýðý genel kurulda, gündem maddelerinin görüþülüp karara baðlanmasýnýn ardýndan yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi yapýldý. Genel kurulda bir konuþma yapan Mustafa Gülþen, artýk leblebilerin bir kooperatifinin olduðunu belirterek, düne göre bugün bir adým daha önde olduklarýný söyledi. Gülþen, amaçlarýnýn Çorum leblebisi üretimini daha ileri noktaya taþýmak olduðunu belirterek, "Neden üretime baþlamadýðýmýz veya tesis kuramadýðýmýz söylenebilir. Acele etmeden ortak aklý ön plana çýkararak çalýþmalýyýz. Yapacaðýmýz çalýþmalarda Avrupa Birliði hibeleri ve tarýmsal desteklerden faydalanmayý istiyoruz" dedi. Toplantýda; denetim ve yönetim kurulu faaliyet raporlarý görüþülerek aklandý. Sonra ise yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarý belirlendi. Kooperatifin yeni yönetim kuruluna asil üye olarak; Mustafa Gülþen, Birol Hýþýroðlu, Selim Yýldýrým, Murat Çýbýkçý ve Fikret Hýþýroðlu seçilirken, denetleme kurulunda ise Aytekin Kul ile Ýsmail Silku görev aldý. 'in tarafsýz yayýn ilkesini takdirle karþýlýyoruz' Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi Birkan Demirci, Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Ercan Daþdan'ý ziyaret etti. Gazetemiz köþe yazarlarýndan Mustafa Külcü ile birlikte geçtiðimiz Cumartesi günü Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Ercan Daþdan'ý ziyaret eden Demirci, Gazetesi'nde yaþanan yönetim deðiþikliði nedeniyle gerçekleþtirdiði ziyarette gazetenin yayýn ilkeleri ve çalýþmalarý hakkýnda bilgiler sundu. Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþgýn ve gazetemiz köþe yazarý Mustafa Külcü'nün de hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirirken, hayýrlý olsun dileklerinde bulundu. 'in tarafsýz yayýn ilkesini takdirle karþýladýklarýný ifade eden Daþdan, " Gazetesi'nin tarafsýz yayýn ilkesini takdirle karþýlýyoruz. Parti olarak Çorum'da yayýn yapan tüm gazetelere ayný mesafedeyiz. Çorum basýnýn diðer illerde olmayan habercilik anlayýþýnýn örnek teþkil ettiðini biliyoruz. Ýlimizden her kesimden insan yerel gazetelerde çýkan haberleri büyük bir takdirle takip ediyor. Doðru ve tarafsýz yayýn ilkesiyle en sýcak haberleri en hýzlý ve tarafsýz bir þekilde okuyucularýna sunan Çorum basýnýnýn çalýþmalarýný takdirle takip etmeye devam edeceðiz" diye konuþtu. Daþdan, ziyaret sonrasýnda içerisinde parti çalýþmalarýný anlatan çeþitli dergi ve kitaplarý Birkan Demirci ve Külcü'ye hediye etti. MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþdan, Gazetesi'ni beðenerek okuduklarýný ve yayýn ilkesini takdir ettiklerini söyledi. Ziyaret sýrasýnda Ýl Baþkaný Daþdan, parti çalýþmalarýný anlatan çeþitli dergi ve kitaplarý Birkan Demirci ve Mustafa Külcü'ye hediye etti. Ýhracat 10 yýlda % 241 arttý AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum'un ihracat rakamlarýnýn son 10 yýlda yüzde 241 oranýnda arttýðýný söyledi. TBMM'de devam eden bütçe görüþmeleri ile ilgili olarak bilgiler veren AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, 2002 yýlýnda yapýlan ihracatýn 13 milyon 913 bin 878 dolar olduðunu, bu rakamýn 2011 yýlýnda yüzde 241 artýþ saðlayarak, 47 milyon 446 bin 202 dolara yükseldiðini açýkladý. Mahir ODABAÞI DIÞ KAZALAR-1 Hepimizin bildiði gibi, namazýn dýþýndan ve içinden olan þartlarý vardýr. Dýþýndan olan þartlar tam olarak yerine getirilmedikçe, içinden olan þartlarý ifa etmek bir anlam ifade etmez. Teþbihte hata olmasýn, kazalarda bir yönüyle buna benziyor. Kapalý alanlarda güvende veya en az zararla kalabilmemiz için, öncelikle açýk alanlardan sapa saðlam evlerimize, ofislerimize ulaþmamýz lazýmdýr. Bu baðlamda, kazalarý öncelikle dýþ (çevre) ve iç (ev-ofis) kazalarý olarak iki þekilde deðerlendirebiliriz. Bende içeride afiyette kalabilmemiz için, öncelikle dýþarýda bizleri tehdit eden tehlikelerden bahsetmek istiyorum. ''Tecrübelerimizden biliyoruz ki, kimse tecrübelerden ders almýyor''(b.shaw) sözüne inat, okuyucularýmýz istifade eder, öncelikle kendileri dikkat etmeye çalýþýr ve akabinde çevresindeki insanlara gönüllü olarak anlatýr. Bu sayede bir kiþide olsa fayda saðlayabilirsek, mutluluk duyarýz. Emeðimiz zayi olmaz. Yeni yazýlarýmýzý ayrý bir heyecanla kaleme almaya çalýþýrýz. Kaza: Beklenmeyen, ani geliþen ve zarar veren bir dýþ kuvvetin karþýsýnda bireyin dikkat azlýðý, stresi veya ihmaliyle oluþur. Ýstatistiksel bilgi: " Çocukluk çaðý kazalarýnýn % 70-75'i ev ve evin yakýn çevrelerinde ortaya çýkar. " Beþ yaþ altý çocuklarda ciddi yaralanmalarýn çoðu evde olmaktadýr. " Saðlýk Bakanlýðý kayýtlarýna göre; her yýl da ortalama 2500 çocuk ev kazalarýndan ya hayatýný kaybetmekte yada aðýr þekilde yaralanmaktadýr. " Depremlerde insanlarýn hayatýný kaybetme riski yýlda % 60 iken, bu oran trafik kazalarýnda günde % 45 'dir. Bu da demek oluyor ki, trafik kazalarý veya diðer kazalar depremlerden daha çok tehdit ediyor. " Evde kaza sonucu ölen çocuklarýn % 70'i 4 yaþ ve altýndadýr. " Her yýl lösemi ve menenjit gibi hastalýklardan olan ölümlerden daha fazla sayýda çocuk ev kazalarýnda ölmektedir. " Ölen çocuklarýn aileleri hayatlarýnýn kalan kýsmýnda bir ömür boyu acý çekmekte olup, hele birde bu kazlarda kendi ihmalleri söz konusuysa sürekli suçluluk hissetmektedirler. Baþka bir ifade ile tabiri caizse 'Evlat acýsý bu ki yüreðine iþledi, koþup katil arabanýn tekerleðini diþledi' hesabý kendilerini yerden yere vurmaktadýr. ÜSTTEN GELEBÝLECEK TEHLÝKELER: 1. Fýrtýnalý havalarda, aðaçlarýn ve minarelerin devrilmesi 2. Harabe binalar, yetersiz uyarýlar veya vatandaþlarýn uyarýlarý önemsememesi.(bazen çevremizde görürüz, yýkýlamayan eski binalarýn önüne tedbir amaçlý büyük beton kalýplarý konmuþtur ama vatandaþ hiç yer yokmuþ gibi gelip onun üzerine oturur çay içer veya aracý dibine park eder) 3. Fýrtýnalý havalarda, çatý, (Bursa'da 4 öðrenci hayatýný kaybetmiþti) baca, saç veya açýk býrakýlan çatý kapaklarýnýn uçmasý 4. Eðlence merkezlerindeki veya geçici fuar alanlarýndaki periyodik bakýmý düzenli yapýlmayan salýncaklar veya diðer oyun makinelerinden gelebilecek zararlar (Buralarda meydana gelen kazalardan her yýl birçok çocuk, genç hayatýný kaybetmektedir) 5. Çatýda baca kenarlarýnda duran fazla kiremitlerin, saçaklardaki buz sarkýntýlarýnýn düþmesi (bu baðlamda Çorum milli eðitim müdürlüðüne baðlý okul ve kuruluþlarýn binalarýna öðrenci ve velilerin dikkatini çekmesi için 'SAÇAK ALTINDA DURMAYINIZ' uyarý levhasý astýrýlmýþtýr. Üzülerek ifade edeyim ki, burasý sanki Erzurum, iþgüzarlýk yapýlýyor deyip eleþtirenler çýkmaktadýr.) 6. Balkonlarda güvenlik tedbiri almadan bulundurulan eþyalarýn aþaðý düþmesi (piknik tüpü, LPG tüpü, çiçek saksýlarý, halýlarý düþmesin diye tutturulan sandalyeler, semaver vs.) 7. Periyodik bakýmý düzenli yapýlmayan anten, çanak anten, klima, reklam tabelalarýn fýrtýna nedeniyle düþmesi (Bu þekilde her yýl birçok vatandaþ zarar görmektedir) 8. Ýnþaat aþamasýndaki eksiklik veya sonradan periyodik kontrollerinin düzenli yapýlmamasý nedeniyle üst geçitlerden meydana gelebilecek zararlar 9. Meyve aðaçlarý ve özellikle ceviz dökerken meydana gelebilecek aðaçtan düþmeler 10. Bayrak direklerinin, kale direklerinin, basket potalarýnýn devrilmesi 11. Ýnþaat dýþ cepheleri çalýþmalarýnda kurulan iskelelerden kalas, demir düþmesi 12. Ýnþaatlarda aþaðýdan yukarýya makara ile çekilen malzeme kovasýnýn düþmesi 13. Pazar yerlerinde, fuar alanlarýnda rüzgârlý havalarda esnafýn þemsiyelerin uçmasý 14. Balkonda veya açýk olan pencereden çocuklarýn elinde olan bilgisayar CD'lerinin düþmesi(abd'de açýk bulunan bir ofisin camýndan rüzgârýn etkisiyle bir CD düþer ve yolda yürüyen bir vatandaþýn boynunu kesmesi nedeniyle ölümüne sebebiyet verir. Açýlan davada CD üzerinde uyarýcý yazý olmadýðý için, firma yüklü bir tazminat öder) 15. Özellikle kýrsal kesimlerde ahþap evlerde yapýlan düðünlerde, mevlitlerde koridorlara veya çardaklara (balkon) çok yük binmesi nedeniyle göçme meydana gelmesi. * Sevmediðim sözler: BU KADAR YAZIYORSUNDA, KÝM OKUYOR?'' Verdiðim cevap: '' YAZDIÐIMI BEN TEKRAR OKUYORUM YA, YETMEZ MÝ?''

5 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ Sayfa 5 Baþörtüsü yasaðý kadýna uygulanan en önemli þiddet' Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu: Türkiye bu ayýptan kurtarýlmalý Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, baþörtüsü yasaðýnýn kaldýrýlmasý gerektiðini söyledi. Yasaðýn, kadýnerkek eþitliðine aykýrýlýðýn yaný sýra kadýnkadýn eþitliðine de aykýrý olduðunu ifade eden Gündoðdu, yasaðýn resmen bir cinsiyet ayrýmcýlýðý olduðunu, Türkiye'nin en kýsa zamanda bu ayýptan kurtulmasý gerektiðini kaydetti. Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, Eðitim-Bir Sen Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen Geniþletilmiþ Ýl Divan Toplantýsý'na katýldý. Toplantýda bir konuþma yapan Gündoðdu, gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu. yor istemeyen takmýyor ama Ticaret Lisesine gidince baþörtüsünü kýzlarýmýz takamýyor. Kur'an ve siyer derslerinde baþörtüsü takýlýyor ama Matematik dersine girerken kýzlarýmýz çýkartmak zorunda kalýyor. Bu yasak kaldýrýlarak bu ayýptan Türkiye kurtulmalýdýr" diye konuþtu. Gündoðdu, "Baþýný örtmek isteyen kýzlarýmýz okula girerken üniversiteye girerken baþýný açmak zorunda kalýyor. Devletin turnikelerinden geçmek zorunda kalýyor. Devletin ucube yasalarýna uymak zorunda kalýyor. Doðuþtan gelen haklar gereði baþörtüsü serbest olamalýdýr" dedi. MEDENÝYET DEDÝÐÝN BAÞÖRTÜSÜ YASAÐI KADINA UYGULANAN E TEK DÝÞÝ KALMIÞ CANAVAR N ÖNEMLÝ ÞÝDDETTÝR Türkiye'nin 1930 yýlýnda kadýnlara seçme hakkýný, 1934'te yýlýnda ise seçilme hakkýný verdiðini belirterek, yýl 2012 olmasýna raðmen kadýna kendisinin ne giyeceði hakkýný devletin vermediðini söyledi. Baþörtüsünün hala engellerle karþýlaþtýðýnýn ve kadýnýn ne giyeceðine karar verme yetkisinin bulunmadýðýný dile getiren Gündoðdu, "Bu kadýn Baþbakaný seçiyor. Bakaný seçiyor. Milletvekillerini seçiyor. Belediye Baþkaný seçiyor. Muhtarýný seçiyor, ama ne giyeceðini seçemiyor. Karþýsýnda kim var; devlet var. Ayný devlet karýsýný döven erkek üzerinden yüzde 99, yüzde 1'de kocasýný döven kadýn üzerinden þiddete karþý. Hepimiz þiddete karþýyýz. Baþörtüsü yasaðý kadýna uygulanan en önemli þiddettir. Bu þiddet hala devlet eliyle sürdürülmektedir" dedi. Milli eðitimdeki kýlýk kýyafet yönetmeliðindeki deðiþikliði 'bardaðýn yarýsýnýn doldu' olarak deðerlendirdiklerini dile getiren Gündoðdu, ancak bardaðýn diðer yarýsýnýn boþ olduðunu belirtti. Devlet dairesinde erkek öðretmenin kravat mecburiyeti baþta olmak üzere serbestliðe geçilmesi gerektiðini dile getiren Gündoðdu, kadýn öðretmenin baþörtülü derse gelememesini cinsiyet ayrýmcýlýðý olarak niteleyerek, bu ayrýmcýlýða son verilmesi çaðrýsýnda bulundu. Gündoðdu, baþörtüsünün inanç ve demokrasi özgürlüðü gereði serbest olmasý, doðuþtan gelen haklar gereði de asla yasaklanmamasý gerektiðini belirtti. Baþörtülülerle ilgili sarf ettiði sözler nedeniyle tiyatrocu Serra Yýlmaz'ý da isim vermeden eleþtiren BÝZ DE SENÝ GÖRÜNCE DOMUZ GÖRMÜÞ GÝBÝ OLUYORUZ Gündoðdu, "Bir sanatçý müsveddesi çýkmýþ "baþörtülüleri görüne öcü görmüþ gibi oluyorum" diyor. Biz bu zavallý için 'seni görünce domuz görmüþ gibi oluyor' demeyeceðiz. Domuzu da Allah yarattý. 'Vardýr bir hikmeti' deyip yolumuza devam edeceðiz. Millete tepeden bakanlarýn artýk karþýlýðýnýn olmadýðýný bilmeleri lazým" ifadelerini kullandý. ABD ÞEYTAN, ÝSRAÝL YARDIMCISI Suriye'de yaþanan olaylarla ilgili de görüþlerini dile getiren Gündoðdu, Esed'in baþ avukatý Rusyaný'nýn dahi Esed'in gideceðini dillendirdiðine iþaret ederek, Türkiye'de hükümetin, devletin, sivil toplum kuruluþlarý, siyasi partilerin tamamýnýn Suriyelilerin demokrasiye geçiþine bir an önce katkýda bulunmasý ve oradaki çocuklarýn geleceðinin karartýlmamasý için önlemler almasýný istedi. Dünyadaki geliþmeleri görmezden gelerek sendikacýlýk yapamayacaklarýný anlatan Gündoðdu, "Bugün dünyada hala süper güç olarak Amerika var. ABD son 1.5 ay içerisinde geliþen 3 olay var. Birincisi Peygamber Efendimize hakaret içeren olay. Senaristi, oyuncularý, hazýrlayanlarý sponsorlarý ya kendilerini Hýristiyan olarak yada Yahudi olarak tanýmlýyor. Ama içeriði peygamberimize hakaret. Hz. Ýsa ve Hz. Musa bu yüce insanlar hayatta olsaydý asla Hz. Muhammed'e dil uzatýlmasýna müsaade etmezlerdi. Obmaný'nýn baþkan seçilmesi. Türkiye bile sempati ile bakýyor. Rakibine bakýyorlar rakibinin Ýsrail dostluðuna bakýyorlar. Ehvel-i þerde olsa bir kýsmý da babasýnýn Hüseyin oluþuna bakýyor.bizde derin devlet hangi kirli iþleri yapmýþsa Amerika'nýn derin devleti de Ýsrail dostu olmayan büyük þeytanýn temsilciliðini yapmayacak birisini asla ABD devlet baþkanlýðýna seçmez. Bir haftaya kadar Ýsrail düþmandý Obama'ya, ancak Ýsrail'in bombalarý Gazzeli çocuklar üzerine yaðarken yine onlarýn dostu Obama olmuþtur. Kainatýn ilk ýrkçýsý þeytandýr. Yeryüzünde de þeytanýn en önemli temsilcisi Amerika'dýr. Yardýmcýsý da terörist devlet Ýsrail'dir." Memur-Sen olarak Arakan'a yardým kuruluþlarý olarak yardým yapmaktan vazgeçtiklerini açýklayan Gündoðdu, "Arakan'a yardým kuruluþlarý ile yardým yapmaktan vazgeçtik. Arakan'a olursa Arakan'a, Arakan olmazsa Bangladeþ'e Mehmet Akif Ýnan Memur-Sen yetimhanesi yapma kararý aldýk. Kurban bayramýnda iki genel baþkan yardýmcýsý 10 gün oradaydý. 6 bin 500 ve 7 bin 500 metrekarelik arsa üzerinde pazarlýk devam ediyor. 200 yetimlik külliye inþa edeceðiz. Ve bu 200 yetimi de bir iþ ve meslek sahibi yapana kadar koruyucu aile görevi yapacaðýz bin TL'ye mükemmel bir külliye yapýlabiliyor TL'ye ayda bir yetimi kucaklayabiliyoruz. Bir yetimin baþýný okþamaktan daha güzel ne olabilir. Deðerler sendikacýlýðý derken bunu kast ediyoruz" þeklinde konuþtu. REFERANDUM, MÝLLETÝN DEVLETÝNE GEÇÝÞÝN KAPISINI ARALADI Referandumla devletin milletinden milletin devletine geçiþin kapýsýnýn aralandýðýný söyleyen Ahmet Gündoðdu, daha sonra þunlarý söyledi: "Devlet, hep döver, hem sever, dendi. Son zamanlara kadar sevdiðini pek göremedik ancak her on yýlda bir darbeler eliyle milletini döven devleti gördük. Milletini döven derin devletti, jakoben devletti. Ancak referandum, sivil anayasaya geçiþin ve milletin devletine geçiþin kapýsýný araladý. Bunun için 'toplu sözleþmeye de, toplumsal sözleþmeye de evet' dedik." YETKÝSÝNÝ PAYLAÞMAK ÝSTEMEYENLER OLDU Sendikacýlýðý deðerler sendikacýlýðý olarak gördüklerini ve bu ilkeler doðrultusunda sendikacýlýk yaptýklarýný ifade eden Gündoðdu, bu kapsamda dünyadaki bütün mazlumlarýn kendi alanlarýna girdiðini belirtti. Demokrasi mücadelesi, dünyadaki mazlumlarýn sözcüsü olma ve kamu çalýþanlarýnýn hak ve özgürlüklerini gözeten bir sendikacýlýk yaptýklarýný söyleyen Ahmet Gündoðdu, "4688 Sayýlý Kanun faaliyet alanýmýzý ülke sýnýrlarýndan ibaret saysa da gönül yasamýz bütün insanlýða ulaþacak büyüklükte. Bunun için hem ülkemizde hem de dünyadaki mazlumlarýn sözcüsü de olduk, onlara yardým elini de uzattýk." þeklinde konuþtu. Kýyafetine bakýlarak insanlarýn deðerlendirilmesini istemediklerini söyleyen Gündoðdu, baþörtüsüne özgürlük konusunda seferberlik baþlattýklarýný belirtti. TBMM önünde Memur-Sen olarak bir eylem gerçekleþtirdiklerini dile getiren Gündoðdu, bütün illerde bu eylemlerin devam ettiðini söyledi. Türkiye'nin batý medeniyetlerinden uzak durmasý gerektiðini ifade eden Gündoðdu, "Batý medeniyetleri savaþmadan ayakta duramaz. Bizim dinimiz saygý ve hoþgörü dinidir. Mehmet Akif Kurtuluþ Savaþý sonrasý kaleme aldýðý Ýstiklal Marþý'nda batý medeniyetini, "Medeniyet Dediðin Tek Diþi Kalmýþ Canavar" diye özetlemiþtir. Batý medeniyetleri sömürmeden duramazlar. 60 darbesi 70 muhtýrasý 80 darbesi gibi darbelerle milletin özgürlükleri engellenmiþtir yýllarýnda devlet, millet iradesiyle olur sözü, 60 darbesi ve 61 anayasasý ile Millet, devlet iradesiyle olur olmuþtur. 61 yasasý ile bu doðrultuda, YÖK, Anayasa Kurulu, gibi çeþitli kurumlar kuruldu. Hukukun üstünlüðü deðil, üstünlüðün hukuku oldu. Tanýmsýz laiklik ile baþörtüsünü yasakladýlar. 414 milletvekilinin baþörtüsü serbest olsun yasa tasarýsý 7 yargýç reddetti" þeklinde konuþtu. HERKES DÝN EÐÝTÝMÝ ALSIN Gündoðdu, "%4+4+4 Eðitim sistemi ile yeni bir eðitim formatýna geçildi. Türkiye'nin buna ihtiyacý vardý. Ama formatlarýnda hala hatalar var. Biz yinede bunu bardaðýn dolu tarafýndan görerek yarýsý dolu diye düþünüyoruz. Formatta olan hatalarda en kýsa zamanda düzeltilerek bardak en kýsa zamanda dolar. %99'u Müslüman olan bir ülkede din eðitimleri zorunlu deðil. Anne ve Babanýn dünya görüþü, siyasi görüþü ne olursa olsun Müslüman çocuklarýmýz din eðitimi alsýn. Onlara mecburi din dersleri koymalýyýz. Anne ve Babanýn isteði ile olmaz bu. Mecburi din dersleri olmalý" dedi. TAVRIMIZ VE YERÝMÝZ BELLÝ Memur-Sen'in millet merkezli ve millet odaklý kurulduðunun altýný çizen Gündoðdu, "bize sizin yeriniz ne diye soruyorlar. Buna cevabýmýz Hz. Ýbrahim'in hikayesinde saklý. Hz. Ýbrahim'i ateþe attýklarýnda karga gagasý ile odun taþýyormuþ herkes de bunu yadýrgamýyormuþ. Kargaya bunu yakýþtýrýyorlarmýþ. Ama bir de serçe o küçük gagasý ile su taþýyormuþ. Sormuþlar niye su taþýyorsun diye? Oda yerimiz belli olsun tarafýmýz belli olsun diye taþýyorum demiþ. Bide millet merkezli kuruldu. Milletimize hizmet edeceðiz" açýklamalarýnda bulundu. Eþkil: Milleti bu ayýptan kurtarýn ve tarihe geçin Eðitim Bir-Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a seslenerek, anlamsýz baþörtüsü yasaðýnýn bitmesini istedi ve "Ülkeyi ve milleti bu ayýptan kurtarýn ve tarihe geçin" dedi. Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu'nun da katýldýðý Ýl Divan Toplantýsýnýn açýlýþýnda konuþan Eðitim Bir-Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, sendika olarak, haklýnýn yanýnda haksýzýn karþýsýnda, hak, hukuk ve adaletin yanýnda, zulmün karþýsýnda, hukukun üstünlüðü için üstünlerin hukuku karþýsýnda millet ve inançlarý, deðerleri yanýnda zorbalarýn karþýsýnda yer aldýklarýný ve almaya da devam edeceklerini ifade etti. Bu duruþun, 27 Mayýs'ta, 12 Eylül'de 28 Þubat'ta, 27 Nisan'da öyle olduðunu, öyle kalmaya devam edeceðini kaydeden Tahir Eþkil, özgürlük, adalet, eþitlik mücadelesi ve insanca yaþama kavgasýnýn son nefese kadar süreceðini vurguladý. Bu Düþünce ve anlayýþ ile "10 Aralýkta baþörtüsüne özgürlük için" bütün yurtta alanlarda olduklarýný ve bu sorun çözülünceye kadar da alanlarý terk etmeyeceklerini belirten Eþkil, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Buradan Ýktidar sahiplerine sesleniyoruz; Anayasada teminat altýna alýnan Din ve vicdan özgürlüðü, Ýnançlarý yaþama ve yayma hürriyeti, Darbe dönemlerinden kalma çað dýþý bir kafanýn ürünü olan yönetmelikle yasaðýn uygulanmasýna müsaade etmek kabul edilebilir bir durum deðildir. Baþbakanýn her fýrsatta Milet iradesine vurgu yapmasý, millet iradesi üstünde bir güç tanýmayacaðýný ifade etmesinin anlamlý olmasý için bu anlamsýz yasaðýn bitmesine baðlýdýr. Sayýn Baþbakan ülkeyi ve milleti bu ayýptan kurtarýn ve tarihe geçin. Bu ayýptan kurtulmadýkça bu sorun canýmýzý, canýnýzý sýkmaya devam edecektir. Yeni anayasa çalýþmalarý aðýr aksak devam ediyor. Bu Millet size Yeni anayasa yapma vadiyle yüzde 50 oy verdi. Deli gömleði gibi milleti sýkan ülkenin önünü týkayan darbecilerin anayasasýný tarihteki çöp sepetine atma zamaný geldi geçiyor bile. Bizler Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi olarak 2500 üyeyle yetkili sendikayýz yýlýnda da 3500 üye ile bu yetkiyi devam ettirmeyi hedefliyoruz. Bu hedef için var gücümüzle çalýþmaya devam ediyoruz. Eðitim çalýþanlarýnýn, üyelerimizin mali ve sosyal haklarýný iyileþtirme geliþtirme adýna, hukuki ve teknik destek vermeye devam ediyoruz." YASAKÇILAR, MEMUR-SEN SAYESÝNDE ÖZGÜRLÜKÇÜ OLDU Türk Eðitim-Sen ve Kamu-Sen'in 28 Þubat sürecinde kayýp olduðunu, baþörtüsüne özgürlük isteyenlerin gerçekleþtirdiði eylemlerin hiçbirine katýlmadýðýný söyleyen Gündoðdu, "770 öðretmen baþörtüsü yüzünden okullarýndan uzaklaþtýrýldý. Destek istemek için kendilerine giden bu öðretmenlere, 'devlet yasaklýyorsa vardýr bir hikmeti' dendi. Hatta, baþýný açmayýp okula gitmedikleri için de, öðrencileri koministlere býrakmakla suçlamýþlardý. Peki, kimdi o koministler; þimdi kanka olduklarý sendika ve konfederasyonlar. Ama, biz sýkýþtýrdýkça onlar da baþörtüsüne özgürlüðü dile getirmeye baþladýlar. Taklit edilmekten rahatsýz deðiliz. Yeter ki, milletimizin bir kazancý olsun" þeklinde konuþtu. KILIK KIYAFET ÖZGÜRLÜÐÜ TAM UYGULANMIYOR Meclis tarafýndan yeni geçen Okullarda Serbest Kýyafet yasasý ile de ilgili konuþan Ahmet Gündoðdu, ""Ýmam Hatip Liselerinde baþörtüsü isteyen taký- Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, CHP'yi eleþtirdi Dün camileri ahýr yapan zihniyet bugün Silivri'de mahkeme basýyor' Memur Sendikalarý Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ergenekon davasý sürecinde takýndýðý tavrý eleþtirerek, "Dün camileri ahýr yapan CHP zihniyeti, 'sipariþimizi karþýlamayan hukuk, hukuk deðildir" anlayýþýyla Silivri'de mahkemeyi basýyor" dedi. Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, Eðitim-Bir Sen Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen Geniþletilmiþ Ýl Divan Toplantýsý'na katýldý. Toplantýda bir konuþma yapan Gündoðdu, gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu. Batý medeniyeti, emperyalizm ve Siyonizmin düþmansýz ayakta duramayacaðýna dikkat çeken Gündoðdu, "Ya düþman edeceði ülkeler olacak, yada sömüreceði.osmanlýnýn son yýllarý ve Cumhuriyetin ilk yýllarýnda ülkemizde Batý hayranlarý türemiþti. Sonra dinin içini boþlatma iþlemleri baþladý. Ezanlarýn Türkçe okutulduðu dönemden camilerin ahýr yapýldýðý süreçlere. Dün camileri ahýr yapan CHP zihniyeti bugün Silivri'de mahkemeyi basýyor; 'sipariþimizi karþýla- mayan hukuk hukuk deðildir' anlayýþýyla. Ergenekon davasý 'niye uzun sürüyor' diye soranlara, bizde hak veriyorduk. Uzun sürmesin, kim haklý kim haksýz ortaya çýksýn. Ama þimdi 'dava bitmesin, dava devam etsin ama sonuçlanmasýn' anlamýna gelecek yargýçlarý baský altýna alan kirli hukuk özlemini Silivri'de sahneye süren yine eski CHP yandaþlarýyla ulusalcý kanadýyla birlikte iþbaþýnda. Harika sahaya sürme iþleyiþ olarak yanlýþlarla dolu ama bugün gelindiði nokta bile OECD ülkelerinin 167 saat gerisinde. Dünya görüþü ne olursa olsun Müslüman çocuklarýnýn tamamýnýn koruyucu din eðitimi almasý lazým. Ýsteyen anne babada dönüþtürücü din eðitimine tabi tutabilirler" dedi.

6 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ Sayfa 6 Esnafýn SGK yönetiminde temsil edilecek olmasýndan memnunuz' Zazaoðlu Petrol'de Yakýtmatik' devri Uzun yýllardýr Çorum-Ankara Karayolu üzerinde faaliyet gösteren Zazaoðlu Petrol'de "yakýtmatik" devri baþladý. Total Petrol Ürünlerini bir süre önce devralan Erdal Zazaoðlu, Total Petrol istasyonunda bir takým yenilikler yaparak hizmete devam ettiklerini ifade etti. Çorum- Ankara Karayolu 6. kilometrede faaliyet gösteren Total Petrol Ürünleri'nin yeni sahibi Erdal Zazaoðlu, Yakýtmatik sisteminin dizel ve benzinli araçlarda kullanýldýðýný ifade ederek, "Dürüst- çalýþkan ve iyi insan olma bilinciyle, kaliteli hizmeti ve müþteri memnuniyetini hedef alarak, her geçen gün müþteri sayýsýný arttýrmaktadýr" dedi. Yakýtmatik hakkýnda da bilgiler veren Zazaoðlu, "Yakýtmatik ayný zamanda taþýtlarýn kilometre takibini basit ve güvenli olarak yakýt alým anýndaki zamana göre takip eder. Her 10 günde bir gönderilen raporlarla hangi taþýtýn, hangi istasyondan, ne zaman, ne kadar, hangi km'de, ne cins yakýt aldýðýný bildirir. Taþýtlarýn lt/km deðerlerini her ay raporlar. Total Yakýtmatik, taþýt filosuna sahip þirketlerin yararlanabileceði bilgisayar kontrollü bir akaryakýt kontrol ve filo sistemidir. Ayrýca istasyonumuzda oto yýkama ve yaðlamamýz olduðunu dinlenme yerimiz ve yemek yiyecekleri lokantamýzýn olduðunu belirtmek istiyorum" þeklinde konuþtu. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu'ndaki deðiþiklikler ile esnaf ve sanatkara yeni fýrsatlar verildiðini belirterek, "Esnaf ve sanatkarlarýmýz artýk Sosyal Güvenlik Kurumu yönetiminde temsil edilecek olmasýndan son derece memnunuz. Esnafýmýzýn sorunlarýný artýk daha yakýndan takip edebileceðiz" dedi. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan ve TBMM Genel Kurulu'na gelen Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk Sigortasý Kanunu'ndaki deðiþiklikleri deðerlendiren Yalçýn Kýlýç, anne veya babasý üzerinden saðlýk hizmetinden yararlanan çocuklarýn liseyi bitirdikten sonra 20 yaþýný aþmamak kaydýyla 120 gün daha saðlýk hizmetinden yararlanacaklarýný söyledi. Kýlýç, "Böylelikle gençlerimizin Genel Saðlýk Sigortasý primi ödemesi ortadan kaldýrýlmýþ oluyor. Emeklilik veya yaþlýlýk aylýðý kesilenlerinde sigortalýlýklarýnýn sona erdiði tarih, yazýlý istek tarihi kabul edilerek aylýklarý yeniden baðlanacak. Bunlardan yazýlý istek þartý aranmayarak kolaylýk getiriliyor" diye konuþtu. BASAMAK FARKINDAN PRÝM BORCU ARTIK ÖDENMEYECEK 1 Ekim 2008 tarihinden önceki sigortalýlýk süresine ait deðiþiklikten dolayý tahakkuk eden prim borcu, usulüne uygun olarak ödenen af, tecil, taksitlendirme ve yapýlandýrma uygulamalarýný etkilemeyecek hale getirildiðini ve basamaklarýn yükselme tarihlerinin deðiþtirilmeyeceðini de kaydeden Yalçýn Kýlýç, "Bu sigortalýlardan, tescil tarihi daha eski bir tarihe alýnanlarýn eski tescil tarihi ile yeni tescil tarihi arasýndaki sigortalýlýk sürelerine iliþkin yükseltilen gelir basamaðýna göre daha sonra basamak farký çýkarýlýp, borcu gözüküyordu. Þimdi, ilk defa tescil edildiði tarih itibarýyla seçtiði veya intibak ettirildiði basamak olarak kabul edilecek. Bu durumdakiler hizmet süresi kazansalar bile basamaklarý sabit kalacaðýndan basamak farkýndan herhangi bir prim borcu ödemek zorunda kalmayacak" diye konuþtu. BAÞKASININ SAÐLIK HÝZMETLERÝNDEN YARARLANANLARA AF Kendi sigortalýlýðý bulunduðu halde, baþkasý üzerinden saðlýk hizmetlerinden yararlananlara Ocak 2012 tarihine kadar çýkarýlan veya çýkarýlacak saðlýk harcamalarýna iliþkin borçlarýn affedileceðini belirten Kýlýç, açýklamasýnda þunlarý kaydetti: "Genel saðlýk sigortalýsý ya da bakmakla yükümlü olunan kiþi kapsamýnda olanlardan, 60 gün ve daha fazla prim borcu bulunmasý nedeniyle saðlýk hizmetlerinden yararlanamayan BaðKur'lular, bir yakýnýn üzerinden saðlýk hizmetlerinden yararlanýyordu. Tasarý bu þekliyle uygulamaya girerse, prim borcu olduðu için anne, babasýnýn veya çocuklarýnýn üzerinden saðlýk hizmeti alan Bað-Kur'lular Ocak 2012'den önce SGK tarafýndan kendilerine çýkarýlacak borçlarý ödemeyecek olmasý pek çok esnafýmýzý rahatlatacaktýr. Öte yandan Ýþçi, memur ve esnaf emeklilerinden ticari faaliyeti bulunanlarýn ödemesi gereken Sosyal Güvenlik Destek Primleri (SGDP) Kanunun yürürlük tarihi takip eden aybaþýndan itibaren 4 ay içerinde baþvurmalarý halinde yeniden yapýlandýrýlacak." Türk Eðitim-Sen kurslarýna yoðun ilgi Türk Eðitim-Sen tarafýndan Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi'nin desteði ile düzenlenen Ýngilizce, Gitar ve Saz kurslarý baþladý. Önceki gün Fatih Sultan Mehmet Ýlköðretim Okulu Salonunda baþlayan kursa Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný ve Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Mahmut Alparslan ve sendika yöneticileri ile kursiyerler katýldý. Kursla ilgili bir açýklama yapan Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný ve Kamu-Sen Ýl Temsilcisi Mahmut Alparslan, "bugün Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eðitim-Sen olarak sosyal faaliyetlerimizin üçüncü aþamasýný baþlatmýþ bulunuyoruz" dedi. Sendikacýlýðýn yalnýzca ücret takibi olmaktan öte, üyelerin sosyal hayatlarýný dizayn edilmesine desteklemek, onlarýn yakýnlarýnýn da sosyal hayatlarýný ve yakýnlarýnýn da sosyal faaliyetlerin içerisine katmak olduðunu dile getiren Alparslan, "Bizde bu yüzden Türk Eðitim Sen olarak son 2 yýldýr Halk Eðitim Merkezi ile iþ birliði içerisinde üyelerimize ve üye yakýnlarýmýza yönelik hem sosyal kurslar açmak, hem de onlarýn sosyal yönlerini geliþtirmek için bir proje baþlatmýþ oluyoruz. Türkiye Kamu-Sen olarak baþlattýðýmýz üyelerimizin en önemli en özel projemiz yüksek lisans çalýþmasýydý" diye konuþtu. Mahmut Alparslan daha sonra sözlerini þöyle sürdürdü: "Bu yüksel lisans sürecinin neredeyse son noktasýna gelmiþ bulunuyoruz Ýnþallah önümüzdeki Mart ayý itibari ile yaklaþýk 80 arkadaþýmýz Çorum'da Türkiye Kamu-Sen aracýlýðýyla Yüksek Lisans yaparak yüksek lisans diplomalarýný almýþ olacaklar. Bu tür projeler söylem deðil ciddi bir alt yapý ve çalýþma gerektiriyor. Ben bu yüzden yüksek lisansýn açýlýþýnda katýlanlara teþekkür ediyorum. Çünkü bunun Çorum için þöyle bir özelliði var, Okan Üniversitesi ile anlaþýlarak iþletme ana bilim dalý altýnda eðitim yönetimi ve iþletme alanýnda yapýlan bu lisans havaalaný olmayan Türkiye'de yapýlan tek il Çorum'dur ve havaalanýn eksikliði de ayrý bir sorundur. Geçen yýl yaklaþýk 30 arkadaþýmýz ile baðlama kursu açmýþtýk. Yaklaþýk 6 ay bu süreç devam etti ancak bu süreçten sonra ikinci aþamaya geçme fýrsatý yaz tatili olduðu için bulamadýk. Bizde bu yoðun talip ve katýlýmlarý dikkate alarak bundan sonra her yýl düzenli olarak bu faaliyetlerin devamýný arz ediyoruz farklý kurslarla farklý alanlarda. Fatih Sultan Mehmet Ýlköðretim Okulu yönetimine hem de Halk Eðitim Merkezine ayrý ayrý teþekkür ediyorum. Saz, Gitar ve Ýngilizce Kurslarýmýz açýlmýþ olup, Resim kursumuz da devam ediyor. Bir baþka kursumuz olan güzel yazma kursu devam edecek. Bu kurslarýn sizlere güzel bir etkinlik olarak hayýrlara vesile olmasýný temenni ediyor hepinize teþekkür ediyorum. Kursumuza 51 Ýngilizce, 30 saz, 15 gitar ve 13 yazý olmak üzere toplam 120 ila 135 civarýnda kursiyer sayýmýz olacak. Ondaki süreçte Resim, Halk Oyunlarý ve diksiyon kursu olmak üzere 200 civarýnda sosyal alanda kurs verilecek." Yardýmlar yerine ulaþtý Ülkemizdeki Suriye sýðýnmacý konusunda Kriz Koordinasyon Valisi Veysel Dalmaz tarafýndan, Vali Sabri Baþköy'den Suriye halkýnýn acil un ihtiyacýný karþýlamak amacýyla talep edilen 55 ton un ve 3 ton makarna yardýmý yerine ulaþtý. Suriye'de, baþ gösteren açlýk ve yaþanan kýþ þartlarý nedeniyle Suriye halkýnýn hayatlarýný idame ettirebilmeleri için Valiliðimiz organizasyonunda hayýrlý sever iþ adamlarýmýz tarafýndan gönderilen gýda yardýmý malzemeleri, Öncüpýnar Sýnýr Kapýsý kurulan Suriye Krizi Ýnsaný Yardým Operasyonu, Türk Kýzýlayý Kilis Ekip Baþkanlýðý'na teslim edildi. Türk Kýzýlayý Ekip Baþkanlýðý tarafýndan teslim alýnan gýda yardýmý malzemeleri, araçlarýmýzýn yanýna gelen týrlara yüklenmesinin ardýndan,suriye halkýna daðýtýlmak üzere Suriye Kýzýlayý'na teslim edildi. Duygularýný paylaþan Suriye Kýzýlayý temsilcileri, Çorum halkýna göstermiþ olduðu duyarlýlýk ve yapmýþ olduklarý yardýmlardan dolayý minnettar olduklarýný ifade ettiler.

7 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ Sayfa 7 CHP'nin yeni Gençlik Kollarý Baþkaný Ecevit: Vatan hainlerinden hesap soracaðýz' CHP Gençlik Kollarý yeniden yapýlandýrýldý Ülkeyi halkýmýzýn desteðiyle bu iktidardan kurtaracaðýz' Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, ülkeyi halkýn desteðiyle bu iktidardan kurtaracaklarýný söyledi. Ýl Baþkanlýðý binasýnda düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan Ýl Baþkaný Atlas, mevcut hükümet olan AKP iktidarýný eleþtirdi. Atlas, " yýllarý arasýnda uzunca bir süredir iktidarda olan AKP zihniyeti son 3-4 yýldýr iyice ülkeyi satmaya baþladý. 3-4 yýldýr güzelim Türkiye'mizde bir yönetim boþluðu var. Kendini hükümet zanneden, kendini iktidar olarak tanýmlayan beceriksiz, baþarýsýz bir parti ve kendini baþbakan zanneden biri var" dedi. YURTSEVERLER ZÝNDANDA Ak Parti iktidarýnýn Cumhuriyet'in kazanýmlarý ve deðerleri ile hunharca ve kalleþçe adeta rövanþ alma çabasý içinde olduðunu ifade eden Atlas, "bu ülkede bir þeyler ters gidiyor. AKP zihniyeti ülkemizden Atatürk ilke ve inkýlaplarýný, Cumhuriyet kazanýmlarýný silerek Ýslam devleti kurmak istiyorlar. Daðdan inen teröristler ülkemizde gizli tanýk olurken o teröristlerle ülkemiz için kanýyla canýyla savaþanlar Silivri'de yatýyorlar. Yazýlmamýþ kitaplar engelleniyor. Ülkesini sevenleri zindanlara atýyorlar. AKP zihniyeti Cumhuriyet yanlýlarýný, Atatürkçüleri hapislere atarak, bizleri yýldýracaklarýný zannediyorlar ama biz yýlmayacaðýmýzý, ülkemizi bunlara teslim etmeyeceðimizi 19 Mayýs'ta, 30 Aðustos'ta, 29 Eylül'de meydanlara inerek gösterdik. Özel ve ulusal bayramlarýmýz bizi biz yapan deðerlerimizdir. Bunlarý bizi bir sýnýfa bir salona hapis ederek kimse engelleyemez. AKP zihniyeti artýk bunu görsün. Bizler var oldukça Cumhuriyet'te var olacaktýr. Sonuna kadar çaðdaþ, tam baðýmsýz Türkiye için çalýþacaðýz ve Cumhuriyeti de sonsuza kadar yaþatacaðýz" diye konuþtu. RÜÞVETE SESSÝZ KALIYORLAR Cengiz Atlas, konuþmasýnda Çorum Aðýr Ceza Mahkemesi'nde 46 yýl ile yargýlanan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü de unutmayarak sert bir dille eleþtirdi. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde ki son duruþmaya katýldýðýný belirten Atlas, ses kayýtlarýnýn Ankara kriminal laboratuarlarýnda incelenerek kiþilerin gerçek ses kayýtlarý olduðunu dolayýsýyla yapýlan rüþvet pazarlýðýnýn da doðru olduðunu ifade etti. "AKP tarafýndan güzel Türkiye'mizde korku imparatorluðu kuruldu" diyen Atlas, "Kendinden olmayan belediyelere þafak baskýnlarý yapanlar, kendilerinden olmadýklarý için insanlarý cezaevlerine atanlar rüþvet alan belediye baþkaný hakkýnda hiçbir iþlem yapmýyorlar. Biz buradan defalarca Ýçiþleri Bakanlýðýný ve Baþbakan'ý göreve çaðýrdýk gereðinin yapýlmasý için ama hiç biri bu çaðrýmýza yanýt vermedi. Onlar yanýt vermeyince de bir çaðrý da Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye yaptýk. Dava bitene kadar temiz olduðunu kanýtlanana kadar görevi býrak diye ama oda bu çaðrýmýza cevap vermeyerek ne kadar erdemli olduðunu bize gösterdi" dedi. KORKU ÝMRAPATORLUÐU YARATTILAR Çorum Aðýr Ceza Mahkemesinde görülen davada dinleyici olarak notlar aldýðýný ifade eden Atlas, AKP'nin kurduðu korku imparatorluðu yüzünden insanlarýn onlarý mahkemeye vermeye bile cesaret edemediklerini ifade etti. Atlas, "Aðýr Ceza Mahkemesinde görülen davaya izleyici olarak katýldým. Davayý açan kiþi, 80 bin lira rüþvet istendiðini sonra 20 bin liraya anlaþýldýðýný doðruluyor. Ama davayý açan kiþi "ben müteahhitim iþlerimin çoðu kamu kurum ve kuruluþu ile bundan dolayý artýk iþ yapamýyorum. Bu dava devam ederse ben biterim. AKP beni bitiriyor" diyor. Buradan siz anlayýn artýk insanlarý nasýl bitirdiklerini. Ýnsanlarýn üstünde nasýl bir baský kurduklarýný" þeklinde konuþtu. Katýldýðý toplantýda Oto Galericiler sitesi ile ilgilide bir rüþvet pazarlýðý olduðunu öðrendiðini ifade eden Atlas, "Oto Galericileri Toplu Ýþyeri Kooperatif eski Baþkaný Abdulkadir Þimþek, Oto Galericiler Sitesi'nin yapýmýnda Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün 270 bin TL rüþvet istediðini, sonra bunun 125 Bin TL'ye düþtüðünü, bu paranýn da 2 eþit parça þeklinde 2 tane Çorumspor yöneticisine verdiðini söylüyor. Daha sonra ise Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, kendilerinden 330 Bin TL daha para istiyor. Onlar da vermeyeceklerini söylediklerinde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de Oto Galericiler Sitesi'nin ruhsatýný vermiyor" dedi. Mahkemedeki ses kayýtlarýnýn Ankara Kriminal Laboratuarlarýn da incelendiðini ve ses kayýtlarýnda isimleri geçen kiþilerin bu görüþmeleri yaptýðýnýn kanýtlandýðýný aktaran Atlas, "Ses kayýtlarýnda ki isimlerin bu görüþmeleri yaptýðý artýk bir gerçek. Ama o kadar piþkinler ki hala biz yapmadýk diyorlar. Artýk bu belediye baþkanýnýn görevden alýnmasý lazým" diye konuþtu. BU OYUNU BOZACAÐIZ Atlas, "bu ne olduðu belirsiz olan iktidar her þeyimizi elimizden alarak bizleri yoksullaþtýrýyor sonra 2 ton kömür 10 kilo buðday ile kendine baðlý hale getiriyor. Bizleri kendisine muhtaç hale getirmek istiyor. Ama biz bu oyunu, onlarýn bu sistemini bozacaðýz" dedi. AKP'nin 10 yýldýr sürdürdüðü yanlýþ politikalar sonucunda ülkenin uçurumun kenarýna getirildiðini savunan Cengiz Atlas, "Artýk ya bu uçurumdan düþeceðiz ya da hep beraber bunlarý sandýklara gömüp ülkemizi uçurumun kenarýndan kurtaracaðýz" dedi. Konuþmasýnda AKP'nin tarým politikalarýna deðinerek eleþtiren Atlas, "AKP 10 yýldýr politikalarý ile çiftçiyi, köylüyü yavaþ yavaþ bitirdi. Artýk köylüler bir þey üretemiyor. Üretecek güçleri kalmadý. Üretimin olmadýðý yerde hiç bir þey olmaz. Köyleri boþaltmak için çalýþýyorlar. Amaçlarý bizler köylerimizi býrakýp þehirlere gideceðiz buralarda onlarýn otellerinde komi, restoranlarýnda garson, apartmanlarýnda kapýcý olacaðýz bu iktidar bunu istiyor" ifadesini kullandý. AKP Ýktidarýnýn Cumhuriyet'ten, Ulu Önder Atatürk'ten ve Atatürk ilke ve Ýnkýlaplarý'ndan rövanþ almaya çalýþtýðýný özellikle dile getiren CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, "Milli Ulusal Bayramlarý yok etmeye çalýþýyorlar. 29 Ekim'i Van depremi, 23 Nisan'ý çocuklar dýþarýda hasta olur, 19 Mayýs'ý tüm dünya artýk böyle bayram kutlamýyor diye iptal eden bir zihniyetten baþka ne beklenebilir ki? Bu ucube iktidar ülkemize bitirmek istiyor" þeklinde konuþtu. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Bu gençlik, tinerci mi olsun? Ýsyankar bir nesil mi olsun? Dindar nesil yetiþtiriyoruz" sözlerine de deðinen CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, "ileri demokrasiden söz ediyor ama yaptýklarý demokrasinin uzaðýndan yanýndan geçmiyor. Ýnsanlarýn dini duygularýný kullanarak bunun üzerinden prim yapýyorlar, insanlarýn dini duygularý ile oynayýp oy topluyor bunun neresi demokrasi? Ben Müslüman bir ülkenin Müslüman bir Baþbakanýyým diyor ama Libya'da, Mýsýr'da, Irak'ta, Suriye'de çocuklar kurþuna dizilirken Müslüman kadýnlar tecavüze uðrarken, bizim Müslüman Baþbakanýmýz avucunu ovuþturuyordu. Amerikan askerleri Irak'ý iþgal ettiðinde "Kahraman Amerikan Askerlerinin sað salim evlerine dönmesi için dua ediyorum" diyordu. Hiç mi utanmadýn bunlarý söylerken, yaparken hiç mi yüzün kýzarmadý? Irak'ta askerlerimizin baþýna Amerikan askerleri tarafýnda çuval geçirilerek katledildi ama baþbakanýmýz Amerikan askerlerinin sað salim evlerine dönmesi için dua ediyorum dedi. Olup biten her þeye göz yumdu. 29 Ocak 2009'da Davos'ta "one minute" diyerek þov yaptý. Bu olaydan sonra Ýsrail Cumhurbaþkaný Þimon Peres'in, Erdoðan'ý arayarak özür dilediði iddia edildi. Peres, özür dilemediðini sadece podyumda yaþananlardan dolayý üzgün olduðunu ifade ettiðini söyledi. Zaten Peres'in açýklamasýndan önce bizim Müslüman Baþbakanýmýz Tayyip Erdoðan geri adým attý ve paneldeki tepkisinin, oturumu yöneten moderatöre olduðunu belirtti. Gitti Yahudi cesaret ödülünü aldý. Bu ödülü Müslüman'ým diyip nasýl alýrsýn ne ye dayanarak aldýn bu ödülü? Anamýzý aðlattýnýz diyen çiftçimize "Ananý da al git" dedi. Amerikan askerlerinin askerlerimizin baþýna çuval geçirip katletmesinden sonra nota verecek misiniz diye soran gazeteci arkadaþlarýmýza "Ne notasý müzik notasý mý?" diye soran bir baþbakandan ne beklenebilir ki? 2006'da Taksim Meydanýnda normal bir Türk vatandaþý koca Taksim Meydaný'nda büyük harflerle "Baþbakanýmýzýn kafasý çalýþmýyor" diye yazý yazmýþ. Bunun üzerine adama 10 sene hapis cezasý vermiþler. 1 senesi devlet malýna zarar vermekten 9 senesi devlet sýrrýný açýklamaktan! Bu ülke için þehit olmuþ askerlerimiz için Balýkesir'de bir açýk hava toplantýsý esnasýnda þehit cenazelerinin çok geldiði günler olmasý sebebiyle bir vatandaþýmýzýn "devamlý þehit cenazeleri geliyor buna bir çözüm bulun" sözü sonrasý Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn askerlik yan gelip yatma yeri deðildir? dedi. Hatta daha ileri giderek Baþbakan Erdoðan, bir konuþmasýnýn da "Sayýn Öcalan düþüncelerinin deðil, þu anda, almýþ olduðu kellelerin hesabýný veriyor. Bense düþüncemden dolayý 4 ay hapis yattým, aramýzdaki fark çok büyük" diyor diyerek kendisinin ve düþüncesinin amacýnýn ne yapmak istediðini açýkça belirtiyor. Biz bu ülkeyi halkýmýzýn destekleriyle bu iktidardan kurtaracaðýz" diyerek sözlerini tamamladý. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, parti bünyesinde Ýl Gençlik Kollarýnýn kurulduðunu açýkladý. Cengiz Atlas, parti binasýnda gazetecilere ve partililere yaptýðý açýklamada, gençlik kollarýnýn kendilerine güç katacaðýný belirterek, gençlik kollarýnýn tüm siyasi partilerde olduðu gibi partilerinde de gençleri bir araya getirmek ve gençlere partinin farkýný hissettirmek için kurulduðunu söyledi. Ýl Gençlik Kollarý Baþkanlýðýna Eren Ecevit'in atandýðýný bildiren Atlas, Ýl Gençlik Kollarý Baþkaný Eren Ecevit'i ve yönetimini kutlayarak yeni görevlerinde baþarýlar diledi. Gençleri partide görmekten büyük keyif aldýklarýnýn altýný çizen Atlas, "Gençlerimiz sayesinde Türkiye'ye yakýþan en güzel yönetim þekli olan Cumhuriyet, asla silinmeyecek. Cumhuriyetten rövanþ almak isteyenlere gençlerimiz engel olacak" diye konuþtu. Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Ýl Baþkanlýðýna atanan Eren Ecevit, partide düzenlen bir basýn toplantýsý ile yeni yönetimini partililere ve basýna tanýttý. Parti binasýnda düzenlenen toplantýda konuþan Gençlik Kollarý Baþkaný Ecevit, "Cumhuriyet Halk Partili Gençler olarak bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü acý gerçeðinin farkýndayýz. Mevcut hükümet Cumhuriyet rejiminde yöneticilik yapmayý beceremiyor: Çünkü onlarýn aldýðý onlarýn hakim olduðu konu þeriat hükümlerinin olduðu þeriat düzenidir. Önlük faþist bir uygulamadýr diyen baþbakana sesleniyorum "önlük eþitliktir." Önlük sýnýf farkýný ortadan kaldýran bir objedir; ki Milli Eðitim Bakaný konuya çok hakim olsa gerek zengin ile fakir ayný okula gitmiyor ki diyebilecek kadar ülke gerçeðine sahip" dedi. Mevcut iktidar partisi ve Baþbakaný da eleþtiren Ecevit, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Mevcut hükümetin baþbakanýna soruyorum 100 'ün üzerindeki gazeteciyi tutuklayan birisi faþist deðil midir? Basýlmamýþ kitaba ve yazana el koyduran birisi faþist deðil midir? Bildiri daðýtanlarý nezarette toplamak, ülkesini çok sevenlerin bayramlarýný kutlamalarýna engel olmak için meydanlarý halka kapatmak faþist bir uygulama deðil midir? Soruyorum baþbakana Umre'de giyilen tek tip beyaz kýyafet faþist bir uygulama mýdýr? Bugün AKP'liler düþünmeli bence, bir sürü vaatle geldik hiçbirini yapmadýk aksine ülkeyi daha da vahim bir hale soktuk, yarýn mahþer günü divan kurulur, hesap sorulur demeleri lazým fakat onlarýn vicdan muhasebesi yapacak kadar Müslüman olduklarýný düþünmüyorum. Bunu açýk yüreklilikle söyleyebilirim. Aksi olsaydý bugün; Ýzmir Limaný Hong Konglunun, Araç muayene iþi - Demirdöküm Alman'ýn PETKÝM Ermeni'nin Eczacýbaþý Çek'in deðil bizim olurdu. Eðitim, saðlýk gibi en doðal yaþama haklarý ücretsiz olurdu. Bugün 1,43 TL.'den yabancýya satabildiðimiz petrol neden Türkiye halkýna 4,68 TL.'lik fiyatlarda... Sokakta çocuklar neden mendil satar durumda, ATM'ler neden yatak odasý konumunda. Sokak ortasýnda adam vurmalar, tecavüzler, hýrsýzlar, gaspçýlar arttý bunlarýn döneminde. Cumhuriyet Halk Partisi dünyaya kadýnýn bir birey olduðunu öðreten ve seçme seçilme hakkýný kazandýran partidir. Cumhuriyet Halk Partisi Halk Evlerini açan, Köy Enstitülerini kuran partidir. Cumhuriyet Halk Partisi bir gençte ben büyüyünce ne olacaðým, üniversite bitince iþ bulabilecek miyim korkusunu yýkacak partidir. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'de terörü bitirecek partidir. Cumhuriyet Halk Partisi üniversite harçlarýný tamamen kaldýracak, sorularýn çalýnmadýðý birilerinin yakýný diye sýfýr bilgi birikimle makam-mevkii sahibi olma dönemini bitirecek partidir. Dünyanýn en zengin coðrafyasýna sahip topraklarda bu sefilliði bitirecek parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Mevcut iktidar kul hakký yemektedir. O kadar çok imkan varken dünyanýn en pahalý elektriðini, doðalgazýný, petrolünü kullanmaktayýz. Maaþ dýþýnda her þeye yapýlan zamlar; babalarýn, çocuklarýnýn geleceklerinden çalmasýna sebep olmuþtur. Her zaman her yerde söylediðim gibi bugün 19 Mayýs 1919'dan daha geri bir durumdayýz. Dedelerimizin, anneannelerimizin týrnaklarýyla çapalayýp alýn terleriyle, kanlarýyla suladýklarý bu topraklarda bu ülkeyi sevmeyen, bu ülkenin bölünmez bütünlüðünü tehdit eden herkes vatan hainidir. BOP projesini savunan herkes vatan hainidir. Petrolü yabancýya 1,43'den, kendi vatandaþýna 4.68 küsur fiyatlarda satan vatan hainidir. Çiftçisine sahip çýkmayan vatan hainidir. Ordusunu dünya kamuoyunda aþaðýlatan, askerinin kafasýna çuval geçirildiðinde bile hala susan herkes vatan hainidir. Ülkesinde bölücülük yapanlara göz yuman ve bölücülere destek veren herkes vatan hainidir."

8 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ Sayfa 8 CHP Ýstanbul Milletvekili Hemþerimiz Ýhsan Özkes, 'Diyanet, siyaset üstü olursa saygýnlýðýný korur' dedi. Özkes: Diyanet, Ruhban Okulu na destek Cemevleri'ne köstek oluyor CHP'nin Müftü kökenli Ýstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Hemþerimiz Ýhsan Özkes, Diyanet'i kuran parti olarak Diyanete ve görevlilerine saygýlý olduklarýný belirterek, 'ancak Diyanetin siyaset üstü olmasýyla saygýnlýðýný koruyacaðýna inanýyoruz" dedi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn 2013 yýlý bütçesinin görüldüðü TBMM Genel Kurulunda CHP Grubu adýna söz alan Ýhsan Özkes, Diyanetin mutlaka siyaset üstü kalmasý gerektiðini belirterek, "çünkü yüce dinimiz Ýslam ilahi bir dindir. Evrenseldir ve tüm insanlýða gelmiþtir. Partiler üstüdür ve hiç bir partinin tek elinde olamaz. Ancak Atatürk'ün kurduðu diyanet TRT'de okuttuðu mevlitlerde Atatürk'e bir fatihayý çok görüyor" dedi. Ruhban okuluna destek veren Diyanet Ýþleri Baþkanýnýn Cemevleri'ne köstek olduðunu özellikle vurgulayan Özkes, "Cemevleri'nde kýlýnan cenaze namazlarýna devlet erkanýnýn katýlmamasý, Cemevleri'nde kýlýnan þehit cenazelerine devlet erkanýnýn katýlmamasý birlik ve beraberliðimize zarar veriyor. Alevilerinde vergilerinin içinde bulunduðu Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bütçesinde Alevilerin haklarý görmemezlikten geliniyor. Alevilerin 'haram olsun' dedikleri Diyanet bütçesi lüks otellerde düzenlenen etkinliklerle týka basa yeniliyor. Genellikle Hanefi mezhebini esas alan Diyanet Baþkaný, unutmasýn ki Emevi iktidarýnca Ehl-i Beyt'e yapýlan zulümlere karþý koymasý ve o dönemde ilk defa kurulan özel yetkili mahkemelerde yargýçlýðý kabul etmemesi nedeniyle Ebu Hanife þehit edilmiþ ve Ýmam-ý Azam yani en büyük imam unvanýný almýþtýr" þeklinde konuþtu. Neþet Ertaþ'ýn cenazesinde adeta Ertaþ'ýn Müslümanlýðýnýn sorgulandýðýný, Baþbakan'ýn konuþmasýyla dini cenaze merasiminin miting havasýna dönüþtüðünü savunan Ýhsan Özkes, "sipariþ üzerine iktidara uygun kürtaj fetvasý veren Diyanet Baþkaný Baþbakan'ýn gözlerine deðil Kur'an'a bakarak fetva vermelidir. AKP'ye deðil Allah'a yakýn olmaya çalýþmalýdýr" ifadesini kullandý. CHP Ýstanbul Milletvekili Ýhsan Özkes, Diyanetin 2013 yýlý bütçesiyle ilgili olarak TBMM'de yaptýðý konuþmada þöyle dedi: "Diyanet, Türkiye'nin diyaneti olma vasfýný yitirmiþ iktidarýn güdümüne girmiþtir. Kanunun verdiði halký dini konularda aydýnlatma görevini unutmuþtur. Sayýn Görmez'in baþkanlýðýnda Diyanet siyaset ve ticaretle uðraþýrken ülkede cinciler üfürükçüler, medyumlar ve urafeler kol gezer olmuþtur. Sayýn Milletvekilleri altý ticarethane üstü camiler diðer deyiþle camili iþyerleri çýð gibi çoðalýyor. Bedensel engelliler, hastalar, yaþlýlar ve çocuklar bu camilere gitmekte güçlük çekiyor. AKP'nin kaç milletvekili ve belediye baþkanýnýn camili iþyerleri var soru önergeme hale cevap alamadým. Kur'an-ý Kerim 'mescitler Allah'ýndýr' diye buyururken, zamanýmýzýn camili marketler çoðunlukla AKP'lilerindir. Birleþtiren bir araya getiren anlamýnda olan camilerin yerleri Ýslam tarihi boyunca tartýþma konusu olmamýþtýr. Çünkü itilaf edilen ve tartýþýlan bir cami içerdiði mana ve vasýflarla baðdaþmaz. Bu nedenle camiler günlük sýcak siyasetin üzerinde yer almalýdýr. Dram mescidi gibi riya inat ve israf mescitleri olmamalýdýrlar. Zira temelinde ihlas ve tavazu bulunmayan bir caminin yüksekliði ve büyüklüðü ancak banisinin vebalini yükseltir ve büyütür. Milletvekilleri, din görevlileri AKP'nin isteðine göre tayin edilmemelidir. Temmuz'da planlandýðý halde þu kýþ günlerinde uygulanan rotasyon durdurulmalýdýr. Hac, umre ve yurt dýþý görevlendirmelerinde ki adaletsizlik giderilmelidir. Vakýflara ait lojmanlarla ilgili davalarla din görevlilerine yapýlan zulüme sona ermelidir. Diðer devlet memurlarý haftada 2 gün izin kullandýklarý halde, 1 gün izin yapan din görevlilerinin her ay kullanamadýklarý 4 günün ücreti maaþlarýna yansýtýlmalýdýr. Dünyanýn en pahalý haclarýný yapan hacýlarýn parasýndan, Diyanet Ýþleri baþkanýnýn lojman tamiratýna, 400 bin TL harcanmasý kabul edilemez. Hac'ta 14 milyon Suudi riyalý yolsuzluk iddiasý ile ilgili soru önergeme 9 aydýr cevap verilmemesi düþündürücüdür. Diyanet Ýþleri Baþkanýný eleþtirenleri karalayan tetikçi internet siteleri organizenin ne kadar büyük olduðunu göstermektedir. Diyanet kutsiyet perdesi ile örtülen haram ve israf bataðýnda haksýzlýk ve yolsuzluk çukurunda bir kurum asla olmamalýdýr. Diyanet vakfý ve diyanetin harcamalarý þeffaf olmalýdýr. Sayýn Cumhurbaþkanýna Devlet Denetleme Kurumunu harekete geçirerek inceleme yaptýrmasý çaðrýmý tekrarlýyorum. Hiçbir makam dokunulmaz deðildir. Yaptýðýndan sorgulanamayan ve dokunulmaz olan sadece yüce Allah'týr. Diyanetten sorumlu bakanýn memleketinde karýsý kýzý düðünde oynayan deyyustur diyen müftü yardýmcýsýnýn hale görevde olmasýyla bu cürreti kimden aldýðý açýk deðil midir?" CHP'den imamlara fazla mesai teklifi CHP Ýstanbul milletvekili hemþehrimiz Ýhsan Özkes, imamlara ek ödeme yapýlmasý için kanun teklifi verdi. Ýmamlarýn, diðer memurlardan farklý olarak haftada altý gün çalýþtýðýna dikkat çeken CHP Ýstanbul milletvekili Ýhsan Özkes, ek ödeme yapýlmasý için kanun teklifi verdi. CHP Ýstanbul milletvekili Ýhsan Özkes ve Parti Meclisi Üyesi Ýhsan Özkes, diðer memurlardan farklý olarak, ibadet yerlerinde görev yapan imam-vaizler ile müezzinkayyýmlarýn haftada altý gün çalýþtýðýna dikkat çekerek, ek ödeme yapýlmasýný teklif etti. Özkes Meclis Baþkanlýðý'na verdiði teklifte, din adamlarýna da 170 lira ile 240 lira arasýnda ek ödeme yapýlmasýný istedi. Özkes, hükümetin "Eþit Ýþe Eþit Ücret" iddiasýyla Ocak 2012'de yürürlüðe soktuðu, 666 Sayýlý Kanun Hükmünde Kararname'nin, çalýþanlarýn fazla çalýþmadan doðan haklarýný gasp ettiðini belirtti. CHP'li Özkes, imam-hatiplerle müezzinkayyýmlarýn haftada altý gün çalýþmalarýnýn, sosyal hayatlarýný sýnýrlandýran koþullar olduðunu söyledi.

9 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ Sayfa 9 Tuz seramiði ile tanýþtýlar Medine Müdafaasý Çöl Kaplaný Fahrettin Paþa' oyunu bugün Çorum'da sahnelenecek. Çorum Belediyesi, Çöl Kaplaný Fahrettin Paþa tiyatro oyununu Çorumlularla buluþturulacak. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, "Fahrettin Paþa, þanlý müdafaasýyla Osmanlý tarihine adýný yazdýrmýþ kahraman bir askerdir. Kutsal þehir Medine'yi düþmana vermemek için verdiði mücadeleyi anlatan bu tiyatro oyununu vatandaþýmýzla buluþturmak istedik. Tüm halkýmýzý bu þanlý kahramaný anlatan tiyatroyu izlemeye davet ediyorum" dedi. Medine kumandaný Fahrettin Paþa'nýn, 1916 yýlýnda yaptýðý Hicaz savunmasýnýn anlatýldýðý oyun, sugün saat 19.00'da Devlet Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek. Aksiyon-gerilim-dram türünde olan 2 perdelik oyunu, Çorumlu tiyatro severler ücretsiz olarak izleyebilecekler. Osmancýk Akþemseddin Ýlkokulu Minik Kalpler Anasýnýfý öðrencileri, tuz seramiði ile tanýþtý. Aile katýlýmý etkinlikleri çerçevesinde sýnýf arkadaþlarý Volkan Mýzýkçý'nýn annesi Özlem Mýzýkçý'yý sýnýflarýnda konuk eden minikler, tuz seramiði hamuru yoðurdular. Tuz seramiði hamurundan harika sonuçlar elde eden minikler, el izlerinin olduðu duvar süsleri yaptýlar. Süslere aský yapmayý da ihmal etmeyen minikler, daha sonra sýnýflarýnda öðretmenleri Selma Karakaþ ile birlikte mantarlar ve minik tavþan rotlarýný oynadýlar. Anasýnýfý öðretmeni Selma Karakaþ, çocuklarýn anasýnýfý döneminde yeteneklerini keþfetmesi açýsýndan tuz seramiði uygulamasýnýn çok önemli olduðunu ifade etti. Karakaþ, sýnýfta kurumaya býrakýlan tuz seramiði uygulamalarýnýn daha sonra yapýlacak bir etkinlikte çocuklarýn kendi istekleri ve yetenekleri doðrultusunda boyanacaðýný ifade etti. Medine Müdafaasý Çöl Kaplaný Fahrettin Paþa' bugün sahnelenecek Ensar Vakfý'ndan Dinçer ve Kavuncu'ya ziyaret Ensar Vakfý Çorum Þubesi Ýl Yönetimi, Kredi ve Yurtlar Kurumu Ýl Müdürlüðüne atanan Erol Kavuncu ile Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü görevine atanan Ali Dinçer'e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn ve yönetim kurulu üyeleri ilk olarak Kredi ve Yurtlar Kurumu Ýl Müdürlüðü görevine atanan Erol Kavuncu'yu ziyaret etti. Erol Kavuncu'ya yeni görevinde baþarýlar dileyen Halil Ýbrahim Aþgýn, "Erol Kavuncu aðabeyimiz sendikacýlýk yaptýðý dönemlerde baþarýlý çalýþmalara imza atmýþtý. Baþarýlý çalýþmalarýna inþallah yeni görevinde de devam eder. Kredi ve Yurtlar Kurumu Ýl Müdürlüðü görevinin hayýrlý olmasýný diliyorum" dedi. Erol Kavuncu ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Ensar Vakfý yöneticilerine teþekkür etti. Vakýf yönetimi daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü görevine atanan Ali Dinçer'i ziyaret etti. Aþgýn, Ali Dinçer'e yeni görevinde baþarýlar diledi. Dinçer ise ziyaretten dolayý Ensar Vakfý yönetimine teþekkür etti. Ziyarete Ensar Vakfý Ýl Yönetim Kurulu Üyeleri; Doç Dr. Halil Ýbrahim Þimþek, Veysel Uysal, Adem Demir, Abdulkadir Tural, Sabri Benli ve Enver Sonkaya'da katýldý. Samsun Tabip Odasý'ndan Doktorun býçaklanmasýna tepki Samsun Tabip Odasý Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Mithat Günaydýn, Çorum'un Osmancýk ilçesinde Saðlýk Grup Baþkaný Dr. Alperen Kýsa'nýn makamýnda býçaklý saldýrýya uðramasýna tepki gösterdi. Samsun Tabip Odasý olarak saldýrýyý kýnadýklarýný ifade eden Baþkan Günaydýn, "Arkadaþýmýza acil þifalar diliyoruz. Hastalarýna þifa daðýtmaya çalýþan hekimlere bu düþmanlýk niye? Her fýrsatta hekime hakaret, saldýrý, darp ve öldürmeye çalýþmak hangi mantýða sýðýyor? Bu saldýrýyý yapanlar kimden, nereden cesaret alýyor? Bu memlekette hekim kolay yetiþmiyor. Bu memleketin en güzide gençleri hekim oluyor. Sonra hayal kýrýklýðý ve mesleðe küskünlük. Ne maddi ne de manevi doyum söz konusu. Hasta haklarý birimleri ve SABÝM, hekimlere hakaret, darp ve öldürme hakkýna dönüþtü. Hastalarý için gece-gündüz, cumartesi-pazar fedakarca çalýþan hekimlerin bu fedakarlýðý mecburiyet olarak gösterildi. Memur muamelesi yapýlýp, memur deðilmiþ gibi hizmet beklendi" dedi. Baþkan Mithat Günaydýn açýklamasýna þöyle devam etti: "Hekimler, sarf edilen sözler, kamuoyunda hekimleri küçük düþüren politikalarla mesleklerinden soðutuldu. Sonuç olarak, hekimler öldürülür hale geldi. Daha yakýn zamanda iþ yükünün stressini taþýyamayan gencecik bir hekim arkadaþýmýz bardaðý taþýran son damlayla, kendi canýna kýydý. Hekimlerin hakkýný teslim etmeden, hekimlere sahip çýkacak politikalar gerçekleþtirmeden bu gidiþe dur demenin mümkün olmadýðýnýn görülmesinin zamaný çoktan geçmiþtir." (ÝHA)

10 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ Sayfa 10 Çalyayla Köyü Derneði'nde Necmettin Uzun' dönemi Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'nin 2012 yýlý Olaðan Genel Kurul toplantýsý yapýldý. Dernek binasýnda dün gerçekleþtirilen Genel Kurula üyelerin yoðun ilgi gösterdiði gözlendi. Genel Kurul'da Oto Tamirciler Odasý Yönetim Kurulu üyesi Aþaðý Sanayi esnaflarýndan Necmettin Uzun dernek baþkanlýðýna seçildi. Genel Kurulun Divan Baþkanlýðýný Erçetin Subay, katip üyeliklerini ise Seyit Ali Þeker ve Satýlmýþ Özaðaç yaptý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan Genel Kurul'da derneðin eski Baþkaný Hasan Kýzýltepe teþekkür konuþmasý yaparak, üyelerden helallik istedi. Faaliyet raporu ve gelir-gider bilançolarýnýn okunup ibrasýnýn ardýndan seçimlere geçildi. Tek liste halinde gerçekleþtirilen seçimde Necmettin Uzun Baþkanlýðý'ndaki Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'nin Yönetim Kurulu Ziya Çember, Hikmet Aydýn, Kamil Altunkaya ve Mehmet Usta'dan oluþurken, Denetim Kurulu ise Çetin Subay, Hüseyin Taþ ve Memduh Kartal'dan oluþtu. Genel Kurul sonrasý kýsa bir teþekkür konuþmasý yapan Dernek Baþkaný Necmettin Uzun, birlik ve beraberliðin önemine dikkat çekerek, derneðe herkesin sahip çýkmasýný istedi. Dernek eski Baþkaný Hasan Kýzýltepe'ye verdiði hizmetlerden dolayý teþekkür eden Uzun, "Hizmet bayraðýný teslim aldýk ve bu hizmet yarýþýnda elimizi taþýn altýna koymaya geldik. Köyümüzün daha yaþanabilir hale gelmesi için elbirliði ile çalýþacaðýz" dedi. Konuþmanýn ardýndan derneðe katkýsý ve emeði geçenlere plaket verildi. Genel Kurula Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'nin Ankara Temsilcisi Seyit Ali Þeker ile Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað da katýldý. A.A. Ýskilip'te restorasyon uygulamalarýný görüntüledi Anadolu Ajansý Ýskilip'te tamamlanan ve devam eden Restorasyon uygulamalarýný görüntüledi. Ýskilip Belediyesi Restorasyon Atölyesinde detaylý çekimler gerçekleþtiren A.A ekibi yapýmý tamamlanan Ayakkabýcýlar Arastasýný, Restorasyonuna baþlanacak olan Semerciler Arastasýný, yakýnda açýlýþý planlanan Etnografya Müzesinin iç mekanýn da devam eden çalýþmalarý, Çataklara Kültür ve Sanat Evini, Yazmalý Konaðý görüntüledi. Buradan Ýskilipli Atýf Hoca Anýt Mezar ve Külliyesini çeken Ajans Temsilcileri Anýt Mezarý ve Restorasyon Atölyemizin Anýt Mezarda uyguladýðý Ahþap iþçiliðinin detaylý görüntülerini aldý. Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer'le uzun süre sohbet eden AA Çorum Temsilcisi Ýsmail Çimen Ýskilip Belediyesinin tarihi dokuyu korumak adýna çok önemli çalýþmalar gerçekleþtirdiðine vurgu yaparak çalýþmalarla ilgili ileriki günlerde tekrar Ýskilip'e geleceklerini beyan etti. Emek Gençliði, Eren için yürüdü 48 yýl sonra ayný yerde ayný pozu verdiler Sungurlu ilçesinde bir dükkanýn önünde 1964 yýlýnda bir poz veren 2 arkadaþ 48 yýl sonra ayný dükkanýn önünde ayný pozu tekrar verdi. 27 Mart 1964 tarihinde o zamanlar Mavi Köþe Kýrk Ambar olan Hüseyin Berber'e ait iþyerinin önünde iki arkadaþ olan Hüseyin Berber ile Osman Nazlýmoðlu bir fotoðraf çektirmiþ, kendileri tarafýndan bu fotoðraf arþivlenmiþti. Arkadaþlýklarý devam eden Berber ile Nazlýmoðlu 14 Aralýk 2012 tarihinde tablonun aynýsý oluþturmak istemiþ. Þimdilerde Mavi Köþe Çiçekçi dükkaný olan iþyerinin önünde Berber ile Nazlýmoðlu, 48 yýl sonra ayný duruþ biçimleri ile ayný fotoðrafý çektirdiler. (ÝHA) 13 Aralýk 1980 tarihinde idam edilen Yurtsever Devrimci Gençlik Derneði (YDGD) üyesi Erdal Eren için Çorum'da bir basýn açýklamasý düzenlendi. Çorum Emek Gençliði'nin çaðrýsý ile Kültür Sitesi önünde toplanan partililer, slogan atarak basýn açýklamasýnýn yapýlacaðý PTT Merkez Þubesi önüne kadar yürüdüler. Erdal Eren'in fotoðraflarýnýn taþýndýðý yürüyüþ boyunca sýk sýk, "Faþizme ölüm, halka hürriyet", "Deniz'lerden Erdal'a gençlik emeðin saflarýnda", "Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm", "Yaþasýn iþ, barýþ, özgürlük mücadelemiz" gibi sloganlar atýldý. EMEP Ýl Baþkaný Hikmet Aydýn ve parti üyeleri ile HDK Yürütme Kurulu üyelerinin de destek verdiði basýn açýklamasýnda konuþan Ýmran Aydýn Aygün, 12 Eylül'ün Türkiye'nin üzerine bir kâbus gibi çöktüðünü belirterek "Halkýn, devrimcilerin, gençlerin zulüm altýnda inim, inim inletildiði bu dönemde 17 yaþýnda bir genç için mahkemeler kalem kýrdý. Burjuva mahkemeler kendi yasalarýný dahi hiçe sayarak Erdal Eren'e idam cezasýný onayladýlar. Bu utanç 32 yýldýr, darbecilerin ve darbe düzenini sürdürenlerin alnýnda kara bir leke olarak yazýlý durmaktadýr. Türkiye'de darbeciler yargýlanmadan ve darbecilerin efendisi olan sömürü düzeni ortadan kalkmadan bu kara leke silinmeyecek, halk bunun hesabýný unutmayacaktýr, bu böyle bilinmelidir" dedi. 12 Eylül'ün sadece darbecilerin, kanla beslenenlerin ve iþkencecilerin tarihi olmadýðýný, ayný zamanda en zorlu koþullarda zulme karþý direniþin de tarihi olduðunu belirten Aygün, "Küçücük gözleri, incecik elleriyle her türlü iþkence tezgâhlarýndan geçen Erdal, kocaman yüreði ile darbecilerin korkulu rüyasý olmuþ ve sloganlarla idam sehpasýna yürümüþtür. Denizlerin mücadele bayraðýný devralan bu genç komünist, idam sehpasýnda da iþçi sýnýfýna, halkýna ve partisine olan baðlýlýðýný haykýrmýþtýr. Bugün burada, yoldaþlarý, devrimci-demokrat gençler, iþçiler ve aydýnlar olarak onun anýsý önünde bir kez daha eðiliyoruz" diye konuþtu. Aygün, açýklamasýnýn devamýnda þunlarý dile getirdi: "Kenan Evren ve ekibi, bu memleketin gençlerini, devrimcilerini daraðaçlarýna gönderirken "barýþý, huzuru saðladýklarýný" söylemiþti. Oysaki darbe ile birlikte, emperyalist ekonomi-politikalarýnýn; yani 24 Ocak Kararlarýnýn önünü açýlmýþtýr. Üniversitelerin baþýna YÖK belasý getirilmiþ, RTÜK, MGK gibi antidemokratik ve baskýcý kurumlar kurulmuþtur. 82 Anayasasý ile iþçi ve emekçilerin kazanýlmýþ birçok hakký budanmýþ, örgütlenme ve mücadele etme haklarýnýn önüne engeller konmuþtur. Dönemin sermayedarlarý, "gülme sýrasý iþçilerden bize geçti" derken, cemaat çevreleri darbe yapanlara methiyeler düzmüþtür. O dönem Milli Türk Talebe Birliði içinde "komünizm ile mücadele" adý altýnda faþist saldýrýlar düzenleyenler ise yeni dönemin aktörleri olmuþlardýr. Abdullah Gül, Recep Tayip Erdoðan, Mehmet Ali Þahin, Bülent Arýnç, Beþir Atalay, Abdülkadir Aksu, Hüseyin Çelik gibi AKP'nin kurmay isimleri, bu derneðin birer üyesi olmuþlardýr. On yýllýk iktidarý boyunca, söyledikleriyle yaptýklarý birbirini tutmayan, istismarcýlýðý ise adet haline getiren AKP iktidarý, hiçbir zaman "ak" olmamýþtýr. Baþbakan, 12 Eylül Referandumu öncesinde, Erdal Eren ve Necdet Adalý'nýn isimlerini idam edilen ülkücülerle birlikte anmýþ ve timsah gözyaþlarý dökmüþtür. Devrimcilerin isimlerini anarken, anti-komünizm mücadelesi yaptýðý dönemleri anlatmamýþtýr. Halk için "daha fazla özgürlük derken", iþçi sýnýfýnýn kazanýlmýþ haklarýný daha da budamýþtýr. Gençlerin toplumdaki öneminden bahsederken, Türk ve Kürt gençlerinin ölümüne seyirci kalmýþtýr." Postane önünde düzenlenen basýn açýklamasýnýn ar-dýndan EMEP il binasýnda da bir anma programý gerçekleþtirildi. Yerli malý coþkusu! Osmancýk Akþemseddin Ýlkokulu'nda yerli malý coþkusu yaþandý. Okulun 3/A sýnýfý öðrencileri öðretmenleri Satýlmýþ Bilgen ile birlikte okulun diðer öðretmenlerine sürpriz yaptýlar. Öðrenciler, sýnýflarýnda yerli mallarýndan oluþan menünün yer aldýðý bir açýk büfe oluþturarak okulun öðretmenlerini kendilerine "dersimizle ilgili size bir sorumuz var" diyerek davet ettiler. Öðretmenlerin 3/A sýnýfýna girmesi ile birlikte yerli malý þarkýlarý ve þiirler okunmaya baþlandý. Öðrencilerin yerli mallarýndan oluþan menülerinde neler yoktu ki. Osmancýk pirincinden yapýlmýþ pilavlar, Oðuzlar cevizi, bademler, yerli ayvalar, pasta, çörek ve börekler ve daha neler neler... Sýnýf öðretmeni Satýlmýþ Bilgen ise mesai arkadaþlarýna katýldýklarý için teþekkür etti. Öðrencilere yönelik yerli malýnýn önemi konusunda açýklamalar yaptý. Böyle bir programda israftan kaçýndýklarý için öðrencilerine teþekkür eden Bilgen, ayrýca, "yerli malý yurdun malý ve herkes yerli malý kullanmaya özen göstermeli" diyerek mal tüketiminde bilinçli davranarak milli içecek ve yiyeceklerimize yönelmek gerektiðini belirtti.

11 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ Sayfa 11 Kafkas Derneði'nden hastaneye ziyaret TEMAD üyeleri yemekte buluþtu Türkiye Emekli Astsubaylýlar Derneði Çorum Þubesi (TEMAD) önceki gün akþam Alis Düðün ve Eðlence Salonu'nda dayanýþma yemeðinde bir araya geldiler. Yemeðe, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþgýn, TEMAD Çorum Þubesi Baþkaný Ertan Karabýyýk ile yönetim kurulu üyeleri aileleri ve misafirleri katýldý. Dayanýþma ve kaynaþma yemeðine kýsa bir konuþma yapan Türkiye Emekli Astsubaylýlar Derneði Çorum Þubesi Baþkaný Ertan Karabýyýk, böyle bir gecede birlik ve beraberliði ön planda tutarak 100' e yakýn TEMAD üyesi ve ailelerin bulunduðunu söyledi. Karabýyýk, dayanýþma ve kaynaþma yemeðinde bir arada olmanýn kendileri çok mutlu ettiðini dile getirerek katýlanlara teþekkür etti. Karabýyak, ayrýca yaklaþan 2013 yýlýný da kutladý ve yeni yýlýn mutluluklar getirmesini temenni etti. Yapýlan konuþmanýn ardýndan yemek müzik eþliðinde devam etti. Ailem benimle' seminerleri sürüyor Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nce yürütülen "Ailem Benimle" projesi veli seminerleri devam ediyor. Koyunbaba Ýlkokulu'nda gerçekleþtirilen seminere veliler yoðun ilgi gösterdiler. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok'un da katýldýðý semineri Koyunbaba Ýlkokulu Rehber Öðretmeni Merve Yüksel gerçekleþtirdi. "Anne-Baba, Çocuk, Ergen Ýletiþimi", "Yaygýn Ana Baba Tutumlarý Ve Bunlara Karþý Çözümler", "Çocuklarýn Ergenlerin Geliþim Dönem Özellikleri" konularýnýn iþlendiði seminerde velilere hitap eden Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fatih Üçok; "Okulda verilen eðitim kadar ailede verilen eðitim de çok önemlidir. Eðitim tek taraflý düþünülemeyecek kadar kapsamlý bir faaliyettir. Akademik baþarýnýn artmasýnda okulun etkisi kadar, velilerin çocuklarýyla iyi iletiþim kurmalarý da önemlidir. Çocuk- larýmýzý daha saðlýklý bireyler olarak yetiþtirmek hepimizin görevidir. Ben de bir baba olarak zaman zaman çocuðumla iletiþim kurmakta zorlanýyorum ve bu eðitimlerin önemine, gerekliliðine yürekten inanýyorum. Ýþte bütün bunlarý düþünerek Osmancýk Milli Eðitim Müdürlüðümüzce baþlatýlan, daha önceki yýllarda deðiþik faaliyetleri geçekleþtirilen, bu yýlda faaliyetlerine devam edilen ve gelecekte de devam edecek olan bu proje ile bütün velilerimize ulaþmayý hedeflemekteyiz. Bu seminerler ilçemizdeki tüm okullarda, rehber öðretmenlerimizce hazýrlanan program çerçevesinde devam etmektedir. Tüm velilerimize faydalý olmasý dileðiyle katýlýmýzdan dolayý teþekkür ederim." dedi. Seminer sonunda katýlan velilere Ýlçe Mili Eðitim Müdürü Fatih Üçok ve Okul Müdürü Necati Yýlmaz tarafýndan katýlým sertifikasý verildi. Sungurlu ilçesi Kafkas Derneði, Sungurlu Devlet Hastanesi'ne yeni atanan Baþhekim Uzm. Dr. Metin Yavuz'u ve yeni yönetimi ziyaret etti. Ziyarete Kafkas Derneði Baþkaný Ahmet Özsaray'ýn yaný sýra Yönetim Kurulu Üyeleri Necati Nikbay, Hacý Ahmet Tosundereoðlu, Necati Piþmaf ve Özer Özsaray katýldý. Kafkas Derneði Baþkaný Özsaray, ziyarette yaptýðý konuþmada hastanenin yeni yönetimine görevinde baþarýlar dileyerek "Hastanemizin yeni Baþhekimi Uzm. Dr. Metin Yavuz'a ve yönetimine yeni görevlerinin hayýrlý uðurlu olmasýný temenni ediyoruz. Dernek olarak toplumun menfaati olacak her konuda üzerimize düþen ne varsa yapmaya hazýrýz" dedi. Sungurlu Devlet Hastanesi Baþhekimi Yavuz ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Kafkas Derneði'nin gerçekleþtirdiði nezaket ziyaretinden dolayý çok memnun oldum. Kafkas Derneði'ne teþekkür ederim." dedi. (ÝHA) Çorum'da 7 yetiþkine bir otomobil düþüyor Çorum'da her 7 yetiþkine bir otomobil düþtüðü belirlendi. Türkiye'de otomobile en düþkün olan illeri belirlemek amacýyla yapýlan araþtýrma ilginç sonuçlarý ortaya çýkardý. Araþtýrma sonuçlarýna göre Çorum, her alanda olduðu gibi kiþi baþýna düþen otomobil sayýsýyla da orta sýralarda yer aldý. Araþtýrma sonuçlarýna göre, Çorum'da trafiðe kayýtlý 52 bin 312 otomobil bulunuyor. Yetiþkin nüfusun 367 bin 810 olduðu Çorum'da 7 yetiþkine 1 otomobil düþüyor. Yapýlan araþtýrma sonuçlarýna göre Türkiye'de otomobile en düþkün il baþkent Ankara oldu. Yetiþkin kiþi baþýna 4 otomobilin bulunduðu Ankara'da 3 milyon 347 bin 657 yetiþkin ve 934 bin 121 adet otomobil bulunuyor. Baþkent Ankara'yý yetiþkin kiþi baþýna düþen 5 otomobille Antalya ve Muðla izliyor. Antalya'da 1 milyon 356 bin 341 yetiþkin ve 294 bin 686 adet otomobil bulunurken, Muðla'da 592 bin 230 yetiþkin ve 123 bin 354 otomobil bulunuyor. Araþtýrma sonuçlarýna göre Türkiye'de yetiþkin kiþi baþýna en az otomobil düþen il, yetiþkin kiþi baþýna düþen 53 otomobil ile Þýrnak oldu. Þýrnak'ý 44 kiþiyle Hakkari, 32 kiþiyle de Bingöl izledi. Þýrnak'ta 186 bin 700 yetiþkin kiþiye karþý 3 bin 535, Hakkari'de 122 bin 014 yetiþkine karþý 2 bin 778 ve Bingöl'de ise 148 bin 511 yetiþkine karþý 4 bin 671 otomobil bulunduðu kaydedildi. Medine Müdafaasý Çöl Kaplaný Fahreddin Paþa' Sungurlu'da da sahnelenecek Sungurlu Belediyesi 'Medine Müdafaasý Çöl Kaplaný Fahreddin Paþa' adlý tiyatro oyununu Sungurlu'ya getiriyor. Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, "Fahreddin Paþa, þanlý müdafaasýyla Osmanlý tarihine adýný yazdýrmýþ kahraman bir askerdir. Kutsal Þehir Medine'yi düþmana vermemek için verdiði mücadeleyi anlatan bir tiyatro oyununu vatandaþlarýmýzla buluþturmak istedik. Tüm halkýmýzý bu þanlý kahramaný anlatan tiyatro oyununu izlemeye davet ediyorum" dedi. Medine Kumandaný Fahreddin Paþa'nýn, 1916 yýlýnda yaptýðý Hicaz savunmasýnýn anlatýldýðý oyun, 18 Aralýk Salý Günü saat: 18.30'da Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda sahnelenecek. Aksiyon-gerilim-dram türünde olan 2 perdelik oyunu, Sungurlulu tiyatro severler ücretsiz olarak izleyebilecekler. Ýskilip'te öðrenciler teorik bilgilerini sahada pekiþtirdi Ders konusu olarak Osmanlý Tarihini iþleyen Atatürk Ýlköðretim Okulu 7.sýnýf öðrencileri Belediyemizce özgün mimarisine uygun devam ettirilen Restorasyon çalýþmalarýný yerinde inceleyerek teorik bilgilerini sahada gezerek pekiþtirdiler. Ýskilip Atatürk Ýlköðretim Okulu 7. Sýnýf öðrencileri bu kapsamda Restorasyonu tamamlanan Ayakkabýcýlar Arastasý, Çatalkara Kültür ve Sanat Evi, Yazmalý Konak, Ýskilip Etnografya Müzesi, Ýskilipli Atýf Hoca Anýt Mezarý ve Külliyesini gezerek yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler edindiler. Öðretmen ve öðrenciler gezi sonrasý kendilerine rehberlik hizmeti veren Ýskilip Belediyesine teþekkür ettiler.

12 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ Sayfa 12 Selim Aydýn'dan Memur Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu'ya yanýt: Býrakýn artýk din tacirliði yapmayý' Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Selim Aydýn, Eðitim BirSen Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen Geniþletilmiþ Ýl Divan Toplantýsýna katýlmak üzere Çorum'a gelen Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu'nun Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eðitim-Sen'e yönelik yaptýðý eleþtirilere yanýt vererek, "Sayýn Gündoðdu, toplantýda çevresindekilerin gazýna gelmiþ olmalý ki, haddini aþarak Türkiye Kamu-Sen'i, Türk Eðitim-Sen'i yasakçýlýkla suçlamýþ. 'Biz sýkýþtýrdýkça onlar da baþörtüsüne özgürlüðü dile getirdiler' diye lafu güzaf etmiþ. Adama sorarlar Gündoðdu, 11 yýldýr uyuyan Memur Sen'i kim, sýkýþtýrdý? Türkiye Kamu-Sen'i sýkýþtýrmak kimsenin haddine deðil. Unutmayýn ki gerçek sendikacýlar laf ebeliði yapanlar deðil, yaptýklarý faaliyetlerle göz dolduranlar ve iz býrakanlardýr" dedi. Gündoðdu'nun konuþmasýnda Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eðitim-Sen'in 28 Þubat döneminde baþörtüsüne özgürlük eylemlerinde olmadýðýný ileri sürerek eleþtirdiðini vurgulayan Selim Aydýn, "Sayýn Gündoðdu, Türk Eðitim-Sen'i yasakçý zihniyetle suçlamak senin boyunu aþar. 'Çok defa korku, yalan söylemesini öðretir' derler. Býrakýn artýk bu aðýzlarý, býrakýn artýk din tacirliði yapmayý Sayýn Gündoðdu. Unutmayýn ki insan bazen baþkalarýna sürmek istediði çamura bulanýr. Sizin, sendikamýz hakkýnda milli ve manevi deðerlerimizle ilgili duruþunu deðerlendirebilmeniz ve bunu kavrayabilmeniz için daha çok mürekkep yalamanýz gerekir. Siz giderken biz dönüyorduk, Sayýn Gündoðdu" þeklinde konuþtu. Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Selim Aydýn, açýklamasýnda þöyle dedi: "Kamu çalýþanlarý sizleri ve konfederasyonunuzu çok iyi tanýyor, bahsettiðiniz ve din üzerinden rant elde edemeyeceðiniz dönemlerde sahne arkalarýnda saf tuttuðunuzu çok iyi biliyor. Hatta daha da önceki yýllarda gözünü kýrpmadan her türlü zorluða göðüs geren ve çileyi tercih eden dava adamlarý vatan, millet ve iman yolunda seferber olmuþken bunlar ve bunun gibiler yine sahne arkasýndaydý. Âyinesi iþtir kiþinin lafa bakýlmaz gerçi ama Hayýr! Gündoðdu sizler korkularýnýzdan sahne arkalarýnda saf tutarken Türkiye Doðrularý çekinmeden savunarak yolumuza devam edebilmesini hep bildik. Unutmayýnýz ki yalandan, iftiradan, zulümden beslenenlerin sonu elbette hüsran olacaktýr. Bundan kimsenin þüphesi olmamalýdýr. Tarih þahittir ki, þýmaranlar, azanlar, zulmedenler, haksýzlýk yapanlar bedelini, her zaman, en acý þekilde ödemiþtir. 11 YIL UYUYANLAR VE BAÞÖRTÜSÜ' Kamu-Sen'e mensup gönül adamlarý tek baþýna alanlarda, (15 Haziran 1997'de ) "Baþörtüme dokunma" "Kesintisiz demokrasi istiyoruz" diyerek darbenin ve vesayetin her türlüsüne karþý olduðunu haykýrýyordu. Sizler haksýzlýða ses çýkar(a)mayarak sus pus olmuþtunuz. Bizler ise "Kahramanlýk: Ýçerek acý ölüm tasýndan / Ýleriye atýlmak ve sonra dönmemektir" anlayýþýyla hep ilerde olmuþ ve mücadeleyi tercih edenlerden olmuþuzdur. Biz inanýyoruz ki mücadele ettikçe cesaretleneceðiz, doðrularý söyledikçe hayata daha çok tutunacaðýz. Ya siz? Bahsettiðiniz dönemdeki Þubat soðuðuna maruz kalan iþçi ve memur sivil toplum kuruluþlarýnýn çaresizliðini, sizler kafanýzý kuma gömüp sessizliði tercih ederken, vesayetin ve gerçek yasakçý zihniyetin karþýsýnda dimdik duran ve bu sessizliði bozan Türkiye KamuSen'di. Bizim için soðuk, sýcak fark etmez. Biz hiçbir zaman hak bildiðimiz yoldan dönmedik, biz hiçbir zaman döneme göre þekil almadýk, kahramanca ve dik duruþumuzla çektiðimiz acýlara ve sýkýntýlara raðmen hiçbir dönemde söyleyeceklerimizden ve yapacaklarýmýzdan geri adým atmadýk. Bu inançla gücümüzün kamu çalýþanlarýndan geldiðini asla unutmadýk, unutmayacaðýz. Sizler gibi, Aðababalarýn gücünden þýmararak deðil, kendi öz gücümüzle, mücadele ettik. Memur Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, geçtiðimiz günlerde Eðitim BirSen Çorum Geniþletilmiþ Ýl Divan toplantýsýnda; "Baþbakanýný, milletvekilini seçen seçebilen kadýnlar günlük ne giyebileceklerini seçmede özgür deðiller" demiþ. Karþýmýzda 11 yýldýr bu ülkeyi tek baþýna yöneten bir iktidar var, ki vatandaþlarýmýzýn çoðu da baþörtüsü zulmü bitecek diye oy vermiþtir. Bu arada illerde baþörtüsü için eylemler yaptýklarýný söyleyen Gündoðdu' ya sormak istiyorum. 11 yýldýr neredeydiniz? Her Cuma eylem kararý alan fakat ortada görünmeyen konfederasyonunuz þimdi birden ne oldu da baþörtüsü meselesine giriþti. Yoksa siz 11 yýldýr bu ülkede baþörtüsü meselesinin çözüldüðünü mü zannediyordunuz? Biz ne olduðunu çok iyi biliyoruz; bir kaç gün önce Ahmet Gündoðdu "Ben öncelikle adýmýn siyasetten deðil baþörtülüler ve özgürlükçülerin atmasýndan yanayým. Yani hak verilmez alýnýr. Ben bu konuyla ilgili bir çalýþma baþlatýldýðýný biliyorum. Var olan yansýmalarýnda buna paralel olduðunu biliyorum" demiþti. Þimdi Gündoðdu'ya sormak istiyorum: milletin talebi belli iken neden ilk adým bu ülkeyi idare edenlerden gelmeyecekmiþ? Yoksa öyle bir talimat mý aldýnýz? Eylemci! sendikacýlýðýnýzla hak verilmez, alýnýr mesajý mý vermek istiyorsunuz? Yapýlan ifadelerden þu çýkarýmlarda bulunmak pek de zor olmasa gerek, Baþörtüsü ile ilgili bir takým çalýþmalar olduðunu bilen veya kendilerine talimat verilen, bu sözde sendikacýlar, her zaman olduðu gibi bundan nemalanma yolunu tercih etmiþlerdir. Hem madem baþörtüsü ile ilgili bir çalýþma var, neden toplumu geriyorsunuz? "Biz istediðimiz zaman Baþbakanla görüþürüz" diyen bu arkadaþlar 11 yýldýr neden susuyordunuz? Yoksa siz yine ucuz kahramanlýðýn mý peþindesiniz? "Bakýn bizim eylemlerimizle! Bu yasaklar kalktý" diyebilmek için mi uðraþ veriyorsunuz." Gazi Paþa Orta Okulu'nda kaynaþma etkinliði düzenlendi Gazi Paþa Orta Okulu, Okul Aile Birliði ve Okul Müdürlüðü ile beraber yapýlan dayanýþma günü etkinlikleri gerçekleþtirildi. Alis Eðlence Merkezinde düzenlenen dayanýþma günü etkinliklerine Okul Müdürü Musa Ediz, Okul Aile Birliði Baþkaný Seda Güler, Toplum Destekli Polis ekipleri, veliler ve öðrenciler katýldý. Bol bol eðlenilen Dayanýþma günü etkinliklerinde öðrencilerin ve velilerin kaynaþmasý amaçlandý. Program hakkýnda bilgiler veren Okul Aile Birliði Baþkaný Seda Güler, Öðrenci dayanýþmasýnýn öðrenilmesi ve velilerin birbirleri ile tanýþarak kaynaþmasýný hedeflediklerini için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti. Program da Toplum Destekli Polis Ekipleri de okullun bulunduðu mahalle hakkýnda velilere bilgiler vererek, velilerin bilgilenmesini saðladýlar. Program sýrasýnda Okul Müdürü Musa Ediz ve Okul Aile Birliði Baþkaný Seda Güler birer konuþma yaptýlar. Konuþmalarýn ardýndan konuklara yiyecek ve içecek ikram edilerek hediye çekiliþi yapýldý. Alperenlerden Bilici'nin Danýþtay üyeliðine tepki Hitit Üniversitesi nde bir ilk daha gerçekleþtirildi Hitit Üniversitesi Eðitim-Öðretim alanýnda pek çok ilklere imza atmayý sürdürüyor. Bu baðlamda en son uygulama olarak, Ýlahiyat Fakültesi Arapça Hazýrlýk sýnýflarýnda WEB tabanlý sýnav uygulamasý gerçekleþtirildi. Ankara ve Ýstanbul gibi Türkiye'deki pek çok büyük üniversitede dahi uygulanamayan WEB tabanlý sistemi, Ýlahiyat Fakültesi Arapça Hazýrlýk sýnýflarýnda yapýlarak bu alanda bir ilk gerçekleþtirildi. Yaklaþýk 130 öðrencinin ayný anda baþladýðý ve bir buçuk saat süren web tabanlý sýnav, ilk olmasý ve zaman zaman internet altyapýsýnýn yetersizliðine raðmen, sorunsuz tamamlandý. Elli sorunun sorulduðu sýnavda, her öðrenci kendi þifresiyle sisteme giriyor ve sorularý cevaplýyor. Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ýþbirliði sonunda Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Arapça Hazýrlýk sýnýflarýnda kullanýlan Web tabanlý sistemde, Sýnavdan çýktýktan kýsa bir süre sonra, öðrenciler sonuçlarý öðrenebilmekte, kaðýtlarýný inceleyerek, yanlýþlarýný görebilmektedir. Sistemin koordinatörü Arapça Öðr. Gör. Abdullah Hacýbekiroðlu bu sýnav sitemi hakkýnda þunlarý ifade etti. "Kaðýt israfý, zaman kaybý, sonuçlarýn gecikmesi, haksýzlarý önlemesi gibi pek çok açýdan olumlu katkýlar sunan ve bir anlamda üniversite eðitim ve öðretiminde devrim yapabilecek bir uygulamadýr. Ýlk olmasý itibariyle ufaktefek bazý aksamalar olmakla birlikte, çok önemli sonuçlar elde ettik. Web Tabanlý Sýnav (WTS) projesini önümüzdeki süreçte daha aktif ve vazgeçilmez bir hale getirecektir. Ýnternet altyapýsý güçlendirme çalýþmalarý bittikten sonra hiç bir sorun yaþanmayacak ve öðrenciler sýnavlarýný internetten yapacak ve ayný yöntemle verilen proje ödevleriyle dil öðrenimlerini üst seviyelere taþýyacaklardýr." Öðrencilerin, bilgisayarlarýyla birlikte yoðun biçimde katýlýmýnýn saðlandýðýný ve bu yeni sisteme gösterdikleri ilgi ve alakalarýn yüksek düzeyde olduðunu belirten, Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Arapça Öðr. Gör. Abdullah Hacýbekiroðlu, Ýlahiyat fakültesinde yapýlan Web Tabanlý Sýnav Sisteminin Ýlahiyat Fakültesinin diðer anabilim dallarý ve Üniversitedeki diðer fakültelere örnek olacaðýný, bunun kolaylýkla uygulanabileceðini belirtti. Çorum Alperen Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý, Mevlüt Bilici'nin Danýþtay Üyeliðine seçilmesine tepki göstererek, Bilici'nin Danýþtay Üyesi olmasýný kýnadý. Çorum Alperen Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý tarafýndan yapýlan açýklamada, "25 Mart 2009 tarihinde Þehit Liderimizin helikopterinin düþmesinin ardýndan "Muhsin Yazýcýoðlu kurtuldu yaþýyor, kaval kemiði ve birkaç kaburgasý kýrýk, hastaneye getiriliyor" þeklinde açýklama yapýp, arama kurtarma çalýþmalarýnýn saatlerce durmasýna neden olan eski Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'nin Cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan Danýþtay üyesi olarak atanmasýný Alperen Ocaklarý olarak kýnýyoruz" denildi. Açýklamaya þöyle devam edildi: "Vicdanlarda, yaptýðý açýklamayla saatlerce arama kurtarma faaliyetlerinin durmasýna neden olmasýndan dolayý aklanmayan bir þahsý, en üst seviyedeki Yargý organý üyesi olarak atayanlarý, Liderimizin Þehâdetinden sonra hakkýnda yaptýklarý müspet açýklamalarý, gerçekleþtirdikleri bu atamayla tekzip ettiklerinin de altýný çizmek isteriz. Mevlut Bilici, kaza sürecinde yapmýþ olduðu bu açýklamayla alakalý gerek adli mercilere gerekse Meclis araþtýrma komisyonuna detaylý bilgi vermemiþ olup, Liderimizin Þehâdetiyle alakalý önemli hususlarýn karanlýkta kalmasýna neden olmuþtur. Bizzat Cumhurbaþkaný tarafýndan görevlendirilen Devlet Denetleme Kurumu tarafýndan hazýrlanan raporda da Mevlüt Bilici'nin yapmýþ olduðu bu açýklamanýn öneminin ve detaylý cevap vermediðinin altý çizilmiþtir. Herkesin olduðu gibi bu rapor DDK'yý bizzat görevlendiren Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün de malumudur. Liderimizin Þehadet süreciyle alakalý þaibeli olan bu þahsýn, Danýþtay üyeliðine atanýp adeta ödüllendirilmesi, Muhsin Yazýcýoðlu'nu seven herkesin vicdanýný sýzlatmýþtýr. Bilinmelidir ki; Alperenler ve tüm sevenleri için Liderimizin Þehadeti hain bir suikastla gerçekleþmiþtir. Dün olduðu gibi bugünde, Liderimizin þahadet sürecinin aydýnlatýlmasý, faillerinin ortaya çýkarýlmasý üzerinde kararlýlýkla duracaðýmýz birinci gündem maddemiz olacaktýr." Çamlýcalý bayanlara çocuk eðitiminde ailenin rolü semineri Laçin Çamlýca Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi'nde Çamlýcalý ev hanýmlarýna Çocuk Eðitiminde Ailenin Rolü konulu seminer düzenlendi. Semineri veren çocuk geliþimi öðretmeni H. Asuman Ateþ tarafýndan her biri 90 dakika ve dört hafta süren seminerde, anne ve anne adaylarýna, çocuk eðitiminde anne ve babalara düþen görevler, çocuðun öðrenme süreci ve öðrenme modelleri, anne ve anne adaylarýnýn doðum öncesi, doðum ve doðum sonrasýnda dikkat etmesi gereken noktalar, beden ve ruh saðlýðý yerinde çocuk yetiþtirmenin önemi konularýnda bilgi verildi. Slaytlar ve karþýlýklý sohbet þeklinde gerçekleþen seminer sonunda, anne ve anne adaylarýndan olumlu geri bildirim alýndýðýný belirterek seminerin verimli geçtiðini ifade etti. Dört hafta süren seminer sonunda katýlýmcýlara belgelerinin verildiði törende konuþma yapan okul müdürü Ahmet Gökhan Eriþ, okul-çevre bütünleþmesinin önemine deðinerek kurs öðretmenine, katýlýmcýlara ve servis imkaný sunan Çamlýca Belediyesi' ne teþekkür etti.

13 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ Sayfa 13 CHP üyeleri habersiz AKP'ye üye yapýlmýþ' Ýskilip CHP Ýlçe Baþkaný Ahmet Söbe bir basýn toplantýsý düzenleyerek, AKP'ye çok aðýr ithamlarda bulundu. Basýn toplantýsýna CHP Ýskilip eski Ýlçe Baþkaný Yusuf Var ve habersiz AKP'ye üye olduklarýný iddia eden Muhittin Halaç, Muhteþem Gültekin, Hidayet Doðan, Mehmet Aygün ve Hüseyin Özel katýldý. CHP Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ahmet Söbe basýn toplantýsýnda þunlarý söyledi: "AKP'nin kurulduðu günden bugüne kadar çeþitli usulsüzlük ve yolsuzluklar bulaþtýðýný hepimiz biliyoruz. Kuruluþundan kýsa bir süre sonra iktidar olan bu parti iktidarda bulunduðu on yýl boyunca usulsüz ihaleler yaptý. Yandaþlarýný kolladý, kayýrdý. Devleti borç bataðýna batýrýrken kendilerine yakýn olan herkesi zengin etti. Özelleþtirmede usulsüzlükler yaptý. Vatandaþlarýn yatak odalarýna kadar elini uzattý. Onlarý dinledi gözetledi. Ýnsanlarýn telefonlarýný dinledi. Kendisine muhalif olanlarý düzmece delillerle hapse attý. Bir iktidar partisi olarak, görevi yasalarý, nizam ve intizamý, düzeni, dürüstlüðü kollamak yerleþtirmek olmasý gerekirken gayri meþru uygulamalarý hep AKP yaptý. AKP'nin bu gayri meþru uygulamalarýndan birisini bugün sizlere anlatmak için burada toplandýk. AKP Türkiye genelinde 60 bin dolayýnda üyemizi bilgisi ve haberi olmadan üye yaparak yukarýda saydýðýmýz gayri meþru iþlemlerine þimdide üye hýrsýzlýðýný eklemiþtir. Üyelerimizin haberi olmadan, fotoðrafý olmadan, imzasý olmadan bilgisi ve rýzasý olmadan üye yapmak tam bir adam çalma hýrsýzlýðýdýr. Bunu yapmak AKP'ye çok yakýþmýþtýr. Yani AKP kendine çok yakýþaný yapmýþtýr." Altýnbaþlýlar dayanýþma gecesinde biraraya geldiler Çorum merkeze baðlý Altýnbaþ Köyü Turizm ve Geliþtirme Derneði öncülünde düzenlenen dayanýþma gecesi, Alis Düðün Salonu'nda gerçekleþtirildi. Geceye EMEP Ýl Baþkaný Hikmet Aydýn ve Yönetim Kurulu üyeleri, Belediye-Ýþ Þube Baþkaný Mehmet Þen, Büyük Palabýyýk Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Ali Özgür Ispanak, Mühendislik Fakültesi eski Dekaný Prof. Dr. Satýlmýþ Basan ile çok sayýda Altýnbaþ köylüsü katýldý. Gecenin açýlýþýnda konuþan Dernek Baþkaný Ahmet Basan, "Yaþam þartlarýnýn gittikçe zorlaþtýðý, dostlarý ve sevdiklerimizi görebilme imkânýmýzýn gittikçe azaldýðý bugünlerde dernek olarak, bir fýrsat yaratmaya çalýþtýk. Bunun için sizlerin de gayretiyle elimizden geleni yapmak için uðraþtýk" dedi. Özlemleri gidermek, köy ve köylüler için iyi bir þeyler yapmak ve dernek ismi altýnda dostluðu pekiþtirmek için bir arada olduklarýný Tüm Bel-Sen, Tokat Kýnýk Belediyesi ile sözleþme imzaladý Tüm Bel-Sen Çorum Þubesi'ne baðlý Tokat Kýnýk Belediyesi ile toplu sözleþme imzalandý. Kýnýk Belediyesi'nde düzenlenen imza törenine Belediye Baþkaný Kemteri Murat Kýlýç, Þube Baþkaný Nevzat Veldet, Mali Sekreter Kenan Þahin, Tokat Ýl Temsilcisi Cemal Bað ve çalýþan memurlar katýldý. Törende konuþma yapan Tüm Bel-Sen Çorum Þube Baþkaný Nevzat Veldet, "Kýnýk belediye baþkanýmýzýn memur çalýþanlarýna yönelik maaþlarýnda iyileþtirme yapmak için ciddi adým atmasý birçok belediyemize de örnek olmasý açýsýndan, önemsiyoruz. Deðerli baþkanýmýz imkanlarý dahilinde emekçilerimizin emeðinin hakkýný verdi. Yapýlan sözleþmede bize içtenlikle yaklaþan ve çalýþanlarýna karþý hiçbir fedakârlýktan kaçýnmayan Kýnýk belediye baþkaný Kemteri Murat Kýlýç'a örgütümüz ve tüm çalýþan arkadaþlarým adýna teþekkür ediyorum" dedi. Belediye Baþkaný Kemteri Murat Kýlýç da Tüm Bel Sen ile yapýlan sözleþmenin olumlu sonuçlanmasýnýn çalýþma barýþýna ve emeðe olan saygýlarýný gösterdiðini ifade etti. Baþkan Kýlýç, "Belediyemizin mali imkanlarý içerisinde en iyisini emekçilerimize yansýtmaya çalýþtýk. Sosyal haklarýn yaný sýra bayram ikramiyesi, doðum, ölüm, evlenme, yakacak ve giyecek yardýmlarý gibi kalemlerde de haklarýný alacaklar" diye konuþtu. belirten Basan, "Sevdiklerimizle, dostlarýmýzla, deðer verdiklerimizle ayný çatý altýnda toplanmýþ olmaktan sonsuz mutluluk duyuyoruz" þeklinde konuþtu. Ahmet Basan'ýn konuþmasýnýn ardýndan etkinlik, Grup Anadolu Kervaný'nýn konseri ile devam etti. Hitit Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (HÝTÝTSÝAD), Çorumlu Ýþadamlarýndaki ortaklýk kültürünün temel alýndýðý dergi çalýþmalarýna baþladý HÝTÝTSÝAD sektörel dergi çalýþmalarýna baþladý AÇILIÞA ÖZEL FÝYATLAR FÝÞEKLER KÝÞÝ BAÞI 5 KUTU ÝLE SINIRLIDIR... BORAVÝNG (5 YIL GARANTÝLÝ) MOZZBERK (5 YIL GARANTÝLÝ) ÇORUM SÝLAH DÜNYASI Tabanca, Tüfek Satýþý ve Tamiri Hitit Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (HÝTÝTSÝAD), Çorumlu Ýþadamlarýndaki ortaklýk kültürünün temel alýndýðý dergi çalýþmalarýna baþladý. Çorum'la beraber Türkiye'nin birçok bölgesinde daðýtýmý gerçekleþtirilecek dergi Çorum ekonomisinin nabzýný tutarken ve Çorum'a yapýlan yeni yatýrýmlar hakkýnda da bilgi verecek. HÝTÝTSÝAD derginin ana temasýný þekillendirmek için Çorum'un önde gelen iþadamlarýyla özel haber çalýþmalarýna ve özel fotoðraf çekimlerine geçtiðimiz hafta itibariyle baþlamýþ bulunuyor. Çorum'un ekonomik nabzýný tutacak dergi, iþadamlarýný sektörel konularda aydýnlatacak ve çaðýn getirdiði zorunluluklarý da okuyucularýyla paylaþacak. Þirketlere medya iletiþimi, sosyal medya yönetimi gibi konularda bilgiler aktararak Çorum'u her alanda yeniliklerden haberdar ederek, þirketleri her zaman bir adým önde tutan bilgileri, konularýnda uzman kiþiler aracýlýðýyla dergi okurlarýna aktaracak. HÝTÝTSÝAD dergisinin yapýmýný üstlenen Yön Medya Reklam&Tanýtým Yetkilileri, "Çorum da bugüne kadar yapýlmamýþ bir çalýþmayý üstlenmiþ bulunmaktayýz. Sýradan bir dergiden ziyade Çorum'a yakýþýr ve Çorum'un ekonomisinde yeri olacak bir çalýþma içerisine girdik. Bu dergi için çok hassas davranýyoruz. Bunun içinde özel ekibimizle beraber derginin içerik stratejisini belirleyerek özel görüþmelerimizi sürdürüyoruz." dediler. Yaðmaksan Yöneticilerinden Fatih Yaðlý, Meþhur Çorum Leblebisi Fabrikasý Kurucularý ve HÝTÝTSÝAD Genç Komisyon Baþkaný ile yapýlan özel haber çalýþmalarý ve özel fotoðraf çekimleriyle startý verilen dergi 2013 yýlýnýn ilk aylarýnda takipçileri ve okurlarýyla buluþacak. Derginin editörlüðünü yapan Yön Medya ekibinden Sefa Köylü derginin Türkiye'nin önde gelen sektör dergileriyle eþ deðerde olacak þekilde hazýrlandýðýný belirterek, "Dergi Çorum'un ortaklýk kültürünü Türkiye'ye model olarak sunacaðýz. Çalýþmalarýmýzý bu yönde yaparken, üstlendiðimiz iþin sorumluluðunu bilerek dergi içeriðini ince eleyip sýk dokuyoruz. Öncü ve takip edilen bir dergi olmasý için ekibimizi de bu yönde kurduk. Çorum'un Türkiye'ye açýlan penceresi olmaya yönelik hazýrlýklarýmýz sürüyor" açýklamasýnda bulundu. Meram ltd.þti. Mehmet ÖZÇELÝK Cep: Merkez 1 Gülabibey Mah. Baðcýlar Cad Milönü Þube 1 Cengiz Topel Cad. Yüzüncü Yýl Çarþýsý Yazýçarþý Þube 2 Üçdutlar Mh.Fatih Cd. Emek Lokantasý Yaný ALO SU Sabah Akþam arasý hizmetinizdeyiz... SÝPARÝÞ HATTI

14 BÝZE ULAÞIN Tel&Fax: spor Gazetemizin ilan ve abone iþlemlerini VÝSA ile yapabilirsiniz. Çorumspor, dün kendi sahasýnda oynadýðý maçta Gölcükspor'a da 2-1 maðlup oldu UMUTSUZ VAKA Toplu Sonuçlar Çorumspor-Gölcükspor: 1-2 Belediye Vanspor-Siirtspor: 3-0 Beþikdüzüspor-Bergama Belediye: 1-1 Pazarspor-Kastamonuspor: 3-3 Diyarbakýr B.Þ.-Kýrýkhanspor: 2-0 Sandýklýspor-Kayseri Þekerspor: 1-1 Ankara Demirspor-Orhangazispor: 1-0 Anadolu Üsküdar-Tekirova Belediye: 2-0 Ýstanbulspor-Fatih Karagümrük: 0-2 Spor Toto 3.Lig 1. Grup Puan Cetveli TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Diyarbakýr Fatih Kara Ýstanbul Ank. Demir Orhangazi Pazarspor Kay. Þeker Gölcükspor Tekirova B Kýrýkhan A.Üsküdar B.Vanspor Sandýklýspor Kastamonu Bergama B Beþikdüzü Siirtspor Çorumspor Haftanýn Maçlarý Siirtspor-Çorumspor Kýrýkhanspor-Ýstanbulspor Orhangazispor-Belediye Vanspor Fatih Karagümrük-Pazarspor Bergama Belediye-Diyarbakýr B.Þ. Kayseri Þekerspor-Beþikdüzüspor Gölcükspor-Sandýklýspor Tekirova Belediye-Ankara Demirspor Kastamonuspor-Anadolu Üsküdar 1-2 Koçak ve Sur cezalý Çorumspor'da Ali Koçak ve Samet Sur, Gölcük maçýnda gördükleri sarý kartlar nedeniyle cezalý duruma düþtüler. Ali Koçak ve Samet Sur, Gölcükspor karþýlaþmasýnda gördükleri sarý kartlar nedeniyle ilk yarýnýn son deplasman maçý olan Siirtspor maçýnda forma giyemeyecek. Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Çorumspor, dün kendi sahasýnda oynadýðý maçta Gölcükspor'a 2-1 maðlup olarak, ligde kalma umutlarýný iyice zora soktu. Ligin baþýndan bu yana ligde oynadýðý maçlardan 3 puanla ayrýlamayan ve Gölcükspor karþýsýna bu hasretine son vermek adýna sahaya çýkan Kýrmýzý- Siyahlýlar, özellikle ilk yarýda rakibine oranla çok daha iyi bir futbol sergilemesine raðmen 40. dakikada Ahmet'in attýðý gole engel olamayýnca ilk yarýyý 1-0 maðlup kapattý. Az sayýda taraftarýn izlediði maça hýzlý baþlayan konuk ekip 52. dakikada Sadettin'in attýðý golle aradaki farký ikiye çýkardý. Bu golün ardýndan kontrataklarla rakibinin üzerine giden Çorumspor, 83. dakikada Ali Koçak'ýn golüyle aradaki farký ikiye indirdi. Gölcükspor'dan Ýbrahim'in Kýrmýzý Kartla oyun dýþý kaldýðý maçýn geri kalan dakikalarýnda baþka gol olmayýnca Çorumspor sahadan 2-1'lik skorla maðlup ayrýlmak zorunda kaldý. MAÇTAN DAKÝKALAR: DK. 12:Gölcükspor ataðýnda topu önünde bulan Mesut, uzaktan sert vurdu, top az farkla üstten auta çýktý. DK. 21:Çorumspor organize geldi, geliþen atakta Samet topu Yasin Tüzün'ün önüne býraktý, bu futbolcu ceza yayý üzerinden etkisiz vurunca topu kaleci kolay kontrol etti. DK. 24: Çorumspor gole çok yaklaþtý. Ceza yayý üzerinde son olarak topla buluþan Ali Koçak çok sert vurdu, kaleci son anda parmaklarýnýn ucuyla topu kornere çeldi. DK. 25 Sað kanattan geliþen Gölcükspor ataðýnda Sezgin sert vurdu, Muhammet topu yatarak zor SAHA: Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu HAKEMLER: Osman Ender Bulut**, Kamil Turan**, Murat Taþçýkar** ÇORUMSPOR: Muhammed **, Metehan **, Samet **, Yasin Tüzün ***, Yasin Özkarslý ***, Ali ***, Fatih **, Onur **, Tuncay ** (Dk. 84 Ubeydullah *), Avne ** (Dk. 55 Gökhan **), Samet Sur *** GÖLCÜKSPOR: Serkan **, Ýbrahim ***, Ensar ***, Murat ***, Mert ***, Yaðýz *** (Dk. 74 Erkan **), Burak ***, Sezgin ***, Sadettin ** (Dk. 70 Ýbrahim **), Mesut *** (Dk. 85 Bahri *), Ahmet*** SARI KARTLAR: Ali Koçak, Onur, Samet Sur (Çorumspor), Murat, Burak, Bahri (Gölcük) KIRMIZI KART: Dk. 90 Ýbrahim (Gölcük) GOLLER: Dk. 40 Ahmet, Dk. 52 Sadettin (Gölcükspor), Dk. 83 Ali Koçak da olsa kontrol etmeyi baþardý. DK. 40: (GOL). Bu dakikada sað kanattan geliþen atakta Burak ceza alaný içerisine ortasýný yaptý. Arka direkte bomboþ kalan Ahmet kafa vuruþunu yaparak topu Çorumspor aðlarýna gönderdi. DK. 45: Sað kanattan kullanýlan köþe vuruþunda Mert Ege ceza alaný içerisinde vuruþunu yaptý. Top az farkla auta çýktý. DK. 52: (GOL) Sað kanattan kullanýlan serbest vuruþta ön direðe gönderilen topu Mesut çok iyi takip etti. Topa ayak koydu ve topu Çorumspor aðlarýna gönderdi. DK. 56: Sol kanatta topla buluþan Burak, son çizgiye kadar inmeyi baþardý. Altýpas üzerine çýkarmak istediði top kaleci Muhammet'te kaldý. DK. 57: Gölcükspor ataðýnda yine Burak topla buluþtu, ceza alaný içerisine kadar girdi, kaleciyi de geçen Burak, açýsýný kaybedince geri dönmek zorunda kaldý. Arkadan gelen arkadaþý Sezgin'e aktardýðý pasta bu futbolcu topun geliþine sert vurdu, kaleci Muhammet güçlükle topu uzaklaþtýrabildi. DK. 62: Orta sahada topu alan Burak, çalýmlarla ceza alanýna kadar girdi, müsait arkadaþlarý yerine topu kaleye göndermek isteyince top kaleci Muhammet'te kaldý. DK. 64: Çorumspor ataðýnda topu önüne alan Ali Koçak, yerden sert vurdu, kaleciden seken topu savunma son anda uzaklaþtýrdý. DK. 64: Gölcükspor'un etkili isimlerinden Burak, bir anda kaleci ile karþý karþýya kaldý, vuruþunda Muhammet'in ellerinden seken top kornere çýktý. DK. 83: (GOL)Sol çaprazda topla buluþan Ali Koçak, kalecinin öne açýldýðýný gördü, akýl dolu bir vuruþla topu Gölcükspor aðlarýna gönderdi. DK. 87: Burak sol kanattan son çizgiye kadar indi. Altýpas üzerine çýkarmak istediði topu savunma kornere gönderdi. DK. 89: Sol kanattan geliþen Gölcükspor ataðýnda Bahri topla buluþtu, altýpas sol çaprazýna kadar gelen Bahri pas vermek yerine þut atýnca, top yan aðlarda kaldý. DK. 90: Gölcükspor 10 kiþi kaldý. Oyuna Sadettin'in yerine dahil olan Ýbrahim Çorumspor yarý alanýnda yerde kaldý. Karþýlaþmanýn hakemi faul atýþýný iþaret etti. Ýbrahim tribünlere harekette bulununca karþýlaþmanýn 4. hakemi Serkan Keleþ, hakem Osman Ender Bulut'u yanýna çaðýrarak Ýbrahim'in kýrmýzý kart görmesini saðladý.

15 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ Sayfa 15 Çorum Belediyespor, dün deplasmanda oynadýðý maçta Oyak Renaultspor'a 1-0 maðlup oldu 3 dakikada daha dayanamadý STAT: Bursa Merinos HAKEMLER: Osman Yiðit, Sedat Etik, Arda Ergene, Ýsa Yýldýz OYAK RENAULTSPOR: Ýbrahim**, Semih***, Caner ***, Nazým, (DK.83 Mustafa*), Fatih***, Ýrfan***, Uður (90 Dk. Tuðberk*), Mesut***, Selahattin ***, Mesut***, Cengizhan*** (DK Alihan) ÇORUM BELEDÝYESPOR: Emrah ***, Mehmet Keleþ **( DK 58 Buðraçhan**), Halil Ýbrahim***, Murathan (DK 41 Kaan**), Ýsmail **, Yiðitcan ***, Ýbrahim Ethem ***,Serdar, (DK. 69 Ýbrahim Selen **), Eray **, Oðuzhan **, Okan** SARI KART: Selahattin (Oyak Reneult) Okan, Kaan, Yiðitcan, (Çorum Belediyespor) GOL: DK. 87 Mesut 1-0 Toplu Sonuçlar Oyak Renault-Çorum Belediye: 1-0 K.Maraþ Belediye-Elazýð Belediye: 1-0 Darýca G.B.-Erzurum B.Þ.: 2-1 Altýnorduspor-Maltepespor: 3-0 Sancaktepe Bld.-Arsinspor: 0-0 Beylerbeyispor-Diyarbakýrspor: 4-2 Y.Yozgatspor-Mardinspor: 7-0 Keçiörengücü-Kocaelispor: 3-0 Emrespor-Gümüþhanespor: 0-1 Spor Toto 3.Lig 3. Grup Puan Cetveli TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Altýnordu Darýca G.B K.Maraþ B Gümüþhane Keçiören Sancaktepe Erzurum B Maltepespor Çorum Bld Beylerbeyi Emrespor Oyak Rena Y.Yozgat Arsinspor Kocaelispor Elazýð Bld Diyarbakýr Mardinspor Haftanýn Maçlarý Çorum Belediye-Emrespor Diyarbakýrspor-Sancaktepe Bld. Gümüþhanespor-Altýnorduspor Arsinspor-Keçiörengücü Erzurum B.Þ.-Y.Yozgatspor Elazýð Belediye-Beylerbeyi Maltepespor-Darýca G.B. Mardinspor-K.Maraþ Bld. Kocaelispor-Oyak Renault Amatör Küme de Toplu Sonuçlar: Büyükler Ligi: Çimentospor:0 Ulukavakspor:1 Osmancýk Belediyespor:2 Hitit Gençlikspor:1 Osmancýk Gücüspor:7 Alaca Belediye Gençlikspor:0 Bayat Belediye Gençlikspor:5 Sungurluspor:2 Mecitözüspor:4 Eti Lisesi Gençlikspor:5 Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Çorum Belediyespor, dün deplasmanda oynadýðý maçta Oyak Renaultspor'a 1-0 maðlup oldu. Ligde istediði sonuçlarý bir türlü alamayan Mavi-Beyazlýlar, mutlak galibiyet parolasýyla çýktýðý deplasman maçýnda ilk yarýyý golsüz eþitlikle tamamladý. Az sayýda Çorumlu taraftarýn da izlediði maçýn ikinci yarýsýnda zaman zaman rakip kalede tehlikeli ataklar gerçekleþtiren Çorum Belediyespor, 87. dakikada Mesut'un attýðý gole engel olamadý. Bu dakikadan itibaren her iki takýmýn geliþtirdiði ataklar skoru deðiþtirmeye yetmeyince son 2 haftadýr 3 puana hasret kalan Mavi-Beyazlýlar, sahadan yine eli boþ ayrýlan taraf oldu. MAÇTAN DAKÝKALAR DK. 7: Orta sahadan uzun pas alan Fatih topu iyi kontrol etti. Ceza sahasýna girdiðinde vuruþu üstten auta çýktý. DK. 11: Nazým'ýn ortaladýðý Topa Mesut kafayý vurdu. Kaleci Emrah topu kornere çýkardý. DK. 20: Hail Ýbrahim topu Oðuzhan'a verdi. Oðuzhan ceza sahasýnda sert vurdu kalecinin kucaðýnda kaldý. DK. 43: Mesut sað taraftan aldýðý topu Nazým'a verdi. Nazým sert vurdu, Kaleci Emrah topu yumrukladý. Mesut önünde kalan topa sert vurdu. Emrah ikinci kez yumrukladý DK. 49: Uður'un ortasýnda topu önünde bulan Cengizhan'ýn sert vuruþunda top auta çýktý.. DK. 57: Ýbrahim Ethem'in ortasýnda Oðuzhan'ýn vuruþunda top yandan auta çýktý. DK. 87: (Gol) Nazým topu sað kanattan Oyak Reneultspor'lu Mesut'a verdi. Ceza sahasý içerisinde topla buluþan Mesut vurdu ve kalecinin solundan top aðlarla buluþtu. U19 Ligi: Gençlerbirliði:0 Çorum Belediyespor:4 Çimentospor:1 Alaca Belediye Gençlikspor:0 Osmancýk Gücüspor:1 Eti Lisesi Gençlikspor:3 U14 Ligi: Mimar Sinan Gençlikspor:7 Gençlik Çepni:2 Alaca Belediye Gençlikspor:15 Osmancýk Belediyespor: Gençlikspor:2 Çorumspor:3 PTT Gençlikspor:14 Bayat Belediyespor:0 HE Kültürspor:5 Osmancýk Fener Gençlikspor:0 Sultanlarýn Bartýn Polisi'ne gücü yetmedi:3-0 Voleybol Bayanlar 3. Lig C Grubu'nda mücadele eden Hitit Üniversitesi, dün sahasýnda grubun lideri Bartýn Polisgücü'nü aðýrladý. Atatürk Spor Salonu'nda dün oynanan maçta Bartýn Polisgücü ilk seti 5 sayý farkla önde bitiren konuk takýmý Hitit Üniversitesi ikinci sette zorlasa da Bartýn Polisgücü bu seti de almayý baþardý. Üçüncü sete rahat bir þekilde giren Bartýn ekibi üçüncü seti de aldý. Rahat bir müsabaka çýkaran Bartýn Polisgücü 3-0'lýk net bir galibiyet alýrken, Hitit Üniversitesi aldýðý yenilgiyle beraber düþüþünü sürdürdü.

16 17 ARALIK 2012 PAZARTESÝ Sayfa KUTLAMA BAÞBAKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYÝP ERDOÐAN'ýn oluruyla SAYIN PROF.DR.NUMAN KURTULMUÞ BEY'in yardýmcýsý olarak AK PARTÝ GENEL MERKEZ EKONOMÝ ÝÞLERÝ BAÞKAN YARDIMCILIÐI görevine atanan DOSTUM Faruk ÖZKADER 'i can-ý gönülden tebrik eder, yeni görevinin Çorum ve ülkemizde hayýrlara vesile olmasýný temenni ederim. Ýbrahim GÜLEÇ 16

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Çorum Dubai'de tanýtýldý

Çorum Dubai'de tanýtýldý Borsa'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret Borsasý Yönetimi, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret etti.ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Yumurta üreticisi tedirgin!

Yumurta üreticisi tedirgin! 3 ilçe hastanesine 4 uzman doktor SAÐLIK Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, 48. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülük Kurasý ile Sungurlu, Osmancýk ve Alaca Devlet Hastaneleri'nde görevlendirmek üzere 4 adet uzman

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

"Down Şefler Türkiye Projesi"

Down Şefler Türkiye Projesi "Down Şefler Türkiye Projesi" Proje kapsamında 11 ilde 27 down sendromlu genç aşçılık eğitimi alacak - Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş: - "Biz doğuştan gelen ya da sonradan olan hiçbir farklılaşmayı

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı