ÖZGEÇMĠġ. Adres : Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, ġanliurfa EĞĠTĠM VE PROFESYONEL BĠLGĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMĠġ. Adres : Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, ġanliurfa EĞĠTĠM VE PROFESYONEL BĠLGĠ"

Transkript

1 ÖZGEÇMĠġ Ad-Soyad Doğum Yeri Uyruğu Medeni Durumu Dil : Ġbrahim TOBĠ : / KONYA, TÜRKĠYE : T.C : Evli : Türkçe (ana dil) Ġngilizce (ÜDS 65.00) Adres : Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü, ġanliurfa Telefon Numarası : EĞĠTĠM VE PROFESYONEL BĠLGĠ Lisans Yüksek Lisans Doktora :2000, Çukurova, Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Böl, ġ.urfa : 2006, Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları, (AraĢtırma Görevlisi) ġanliurfa : 2012, Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Makinaları, (AraĢtırma Görevlisi) ġanliurfa Doktora Tez Konusu: ġanlıurfa Ġlinde Buğdayda Yer Aletleri Ġle Süne Mücadelesinde Uygulama Parametrelerinin Belirlenmesi ve Kalıntı Yeterlilik Değerlerinin Saptanması

2 A-Uluslararasi sci kapsamında yayımlanan makaleler A-1- SAĞLAM, C., TOBĠ, Ġ., KÜP, F., AND ÇEVĠK, M. Y., An Ġnput-Output Energy Analysis in Pistachio Nut Production: A Case Study For Southeastern Anotolia Region of Turkey. African Journal of Biotechnology Vol. 11(8), pp A-2- TOBĠ, Ġ., SAGLAM, R., KUP, F., SAHĠN, H., BOZDOGAN, A. M., PĠSKĠN, B. and SAGLAM, C., Determination of Accuracy Level of Agricultural Spraying Application in Sanliurfa/ Turkey. African Journal of Agricultural Research Vol. 6(28), pp A-3- SAGLAM, C. and TOBĠ, Ġ., Distribution of Tractor Available Workdays Over the Southeastern Anatolia Project (GAP) Area. African Journal of Agricultural Research Vol. 6(30), pp A-4- KUP, F., SAGLAM, R., TOBĠ, Ġ., SAHĠN, H., and SAĞLAM, C., Calibration of Time Domain Reflectometry (TDR) on the Basis of Torf Sand and Its Optimisation for Irrigation Automations. African Journal of Agricultural Research Vol. 6(10), pp B-Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : B-1- Tobi, Ġ., Sağlam, R., 2013, Determination Of The Conditions Related To Ages Of Field Sprayers Used In Sunnpest Spraying In ġanlıurfa, Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 16 (4), 37-44, 2012.(doktora tezinden) B-2- Tobi, Ġ., Sağlam, R., 2013, ġanlıurfa Ġlinde Süne Ġlaçlamasında Kullanılan Tarla Pülverizatörlerinin Muhafaza ġeklinin Pülverizatör ve Uygulama Açısından Değerlendirilmesi,Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Dergisi-sayı 360, s:46-51, 2013.(doktora tezinden) B-3- SAĞLAM, R., ġen, Ç. ve TOBĠ, Ġ., ġanlıurfa Bozova Yaylak Pompaj Sulama Alanında Sulama Öncesi ve Sonrası Çiftçi Düzeyınde Tarım Makinalarında Ortak Makine Kullanım Eğilimlerinin AraĢtırılması. HR. Ü. Z. F. Dergisi, 2011, 15(3): B-4- SAĞLAM, R., KILIÇ, S. T. ve TOBĠ, Ġ., Tarım Uçaklarıyla Yapılan Süne Mücadelesinde Ġlaç Damla Dağılımının Ve Uygulama Etkinliğinin Saptanması Üzerine Bir AraĢtırma. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14 (3), B-5- ÇIKMAN, A., SAĞLAM, R., VURARAK, Y., MONĠS, T., NACAR, A.S., TOBĠ, Ġ., Comparison of Different Strip Soil Tillage Methods in Second Crop Maize in Terms of Input Usage in Harran Plain Conditions. Makinaları Bilimi Dergisi (Journal of Agricultural Machinery Science), 5 (1), B-6- ÇIKMAN, A., SAĞLAM, R., VURARAK, Y., MONĠS, T., TOBĠ, Ġ., NACAR, A.S., Harran Ovası KoĢullarında II. Ürün Mısırda Bant Toprak ĠĢleme Yöntemlerinin Mısır Verimi Üzerine Etkisi. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12 (4) 1-8. B-7- ÇIKMAN, A., SAĞLAM, R., VURARAK, Y., NACAR, A.S., TOBĠ, Ġ., HELALOĞLU, C. ve MONĠS, T., ġanlıurfa Harran Ovasında Ġkinci Ürün Susam Tarımında

3 Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Girdi Kullanımı Yönünden KarĢılaĢtırılması. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi, 2 (2), C-Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : C-1- TOBĠ, Ġ., SAĞLAM, R., TURGUT, M.M., Equipment and Application Techniques Reduced Agricultural Pesticide Drift. 10 th. Ġnternational Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, October, Pp: , Antalya- TURKEY. D-Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler : D-1- TOBĠ, Ġ., SAĞLAM, R., Süne Ġlaçlamaları Ġçin ĠĢletme KoĢullarında Damla Sayısı Ve Yeterlilik Değerlerinin Belirlenmesi. GAP VII. Tarım Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs, s: , ġanlıurfa.(doktora tezinden) D-2- D-3- D-4- TOBĠ, Ġ., SAĞLAM, R., Süne Ġlaçlamaları Ġçin ĠĢletme KoĢullarında Ġlaç Kalıntı Miktarı ve Dağılım Düzgünlüğü Değerlerinin Saptanması. GAP VII. Tarım Kongresi, 28 Nisan-1 Mayıs, s: 155(özet), ġanlıurfa.(doktora tezinden) Küp, F., Sağlam, R., Yetkin, C., Tobi, Ġ., ve Uludağ, A., Organik tarım uygulamalarının aģamaları ve pratikte karģılaģılan sorunlar. 28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, 4-6 Eylül, s: Konya. TOBĠ, Ġ., SAĞLAM, R., KUP, F. ve ÇEVĠK, M. Y., Gap Bölgesinde Mekanizasyonun GeliĢimi ve Sorunları. 27. Tarımsal Mek. Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül, s: 55-63, Samsun. D-5- KUP, F., SAĞLAM, R., TOBĠ, Ġ., Tarımsal Üretimde Alternatif Mücadele Yöntemleri ve Uygulamaları. 27. Tarımsal Mek. Ulusal Kongresi, 5-7 Eylük, s: , D-6- D-7- D-8- D-9- TOBĠ, Ġ., SAĞLAM, R., KUP, F. ve ÇEVĠK, M. Y., Gap Bölgesinde Mekanizasyonun GeliĢimi ve Sorunları. 27. Tarımsal Mek. Ulusal Kongresi, 5-7 Eylül, Samsun. TOBĠ, Ġ., Zahit MALASLI, Z., SAĞLAM, R., ATAY, Ü., Organik Tarımda Yabancı Ot Kontrolü ve Mekanizasyonu, 1.GAP ORGANĠK TARIM KONGRESĠ Kasım, s: , ġanlıurfa. M. Murat Turgut, Ġbrahim Tobi, Fatih Barutçu, Havadan ilaçlama uygulamalarına Bir Genel BakıĢ, Tarımsal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi, s: , KahramanmaraĢ Sağlam, R., Çıkman, A., Vurarak. Y., Tobi, Ġ Ġkinci Ürün Susamda Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisinin Saptanması, Tarımsal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi, s: , KahramanmaraĢ

4 D-10- D-11- D-12- POLAT, R.,ATAY, Ü., TOBĠ, Ġ., ġanlıurfa Ġlindeki Tarım Makinaları Ġmalatçılarının Durumu ve Sorunları. GAP IV. Tarım Kongresi, Eylül, Cilt 2: , ġanlıurfa. (Poster Bildiri) TOBĠ, Ġ., SAĞLAM, R., BOZDOĞAN, A.M., 2005.Türkiye de Tarımda Pestisit Uygulamaları. GAP IV. Tarım Kongresi, Eylül, Cilt 2: , ġanlıurfa. (Poster Bildiri) ÇIKMAN, A., SAĞLAM, R., VURARAK, Y., NACAR, A.S., HELALOĞLU, C.,TOBĠ, Ġ., ġanlıurfa Harran Ovası nda Ġkinci Ürün Susamda Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Verime Olan Etkilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir AraĢtırma. GAP IV. Tarım Kongresi, Eylül, Cilt 1: , ġanlıurfa. (Sunulu Bildiri). E-Diğer yayınlar: E-1- Harran Üniversitesince Güneydoğu Anodulu Projesi (GAP) Alanında Yapılan AraĢtırmalar Ve Yayınları Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2003-ġanlıurfa (Yardımcı Kitap Editörlüğü 431 s.) E-2- Uluslar Arası Yayınlar Katoloğu Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi ġanlıurfa (Yardımcı Kitap Editörlüğü 186 s.) F-GÖREV ALDIĞI ARAġTIRMA PROJELERĠ F-1- Çıkman, A., Sağlam, R., Vurarak, Y., Nacar, A.S., Helaloğlu, C.,Tobi, Ġ., ġanlıurfa Ġli Harran Ovası nda YetiĢtirilen Ġkinci Ürün Susamın Anıza Ekim Mekanizasyonunun Teknik Ve Ekonomik Yönden KarĢılaĢtırılması. ġanlıurfa Köyhiz. AraĢtırma Enstitüsü Projesi F-2- Ramazan SAĞLAM, Ġbrahim TOBĠ Traktör Kuyruk Milinden Hareketli Tarla Pülverizatörünün Yardımcı Hava Akımlı Pülverizatöre DönüĢtürülmesi Üzerine Bir AraĢtırma, Harran Üniversitesi, Harran Üni. Bilimsel AraĢtırmalar Kurumu (Hübak) P. Proje No: 547, F-3- Sağlam, C., Tobi, Ġ., Şanlıurfa İli Harran Ovası Sulu Tarım İşletmelerinde Farklı Ürün Deseni ve Traktör Gücüne Göre Optimum İşletme Organizasyonunun Belirlenmesi Harran Üni. Bilimsel AraĢtırmalar Kurumu (Hübak) F-4- Ramazan Sağlam, Ahmet Çıkman, Yasemin Vurarak, A. Suat Nacar, Ġbrahim Tobi, Harran Ovasında II. Ürün Mısırın Bant Toprak ĠĢleme Yöntemleriyle YetiĢtirilmesinin Verime ve Toprağa Etkisinin Teknik ve Ekonomik Yönden Ġncelenmesi. Köy Hizmetleri AraĢtırma Enstitüsü Projesi F-5- Ramazan Sağlam, Ahmet Çıkman, Yasemin Vurarak, A. Suat Nacar, Ġbrahim Tobi, GAP Bölgesi Harran Ovasında KıĢlık Kanola Tarımında Farklı Ekim Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Yönden KarĢılaĢtırılması Toprak- Su AraĢtırma Enstitüsü Projesi, F-6- Ramazan SAĞLAM, Ġbrahim TOBĠ, ġanlıurfa Ġlinde Buğdayda Yer Aletleri Ġle Süne Mücadelesinde Uygulama Parametrelerinin Belirlenmesi ve Kalıntı Yeterlilik Değerlerinin Saptanması. Harran Üniversitesi, Harran Üni. Bilimsel AraĢtırmalar Kurumu (Hübak) P. Proje No: 1020,

5 F-7- Ramazan SAĞLAM, Ertan Yanık, Ġbrahim TOBĠ, ġanlıurfa Ġlinde Buğdayda Tarla Pülverizatörleri ile Yapılan Süne Mücadelesinde Uygulama Parametrelerin Belirlenmesi ve Kalıntı Yeterlilik Değerlerinin Saptanması. Tübitak P. No: 110O480, F-8- Ramazan SAĞLAM, Ġbrahim TOBĠ, Nigar Yarpuz-Bozdoğan, Hasan ġahin, Buğdayda Ġnsektisit Uygulamalarında Döner Diskli ve Hidrolik Memelerin Ġlaç Dağılım Düzgünlüğüne, Ġlaç Penetrasyonuna ve Sürüklenme Düzeyine Etkilerinin AraĢtırılması, Hübak F-9- Cem Bilim, Kamil SARPKAYA, Uz. Serpil KARADAĞ, Ajlan YILMAZ, Yasemin Bengü YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim TOBĠ, Prof. Dr. Ramazan SAĞLAM, Antepfıstığı Ġlaçlamasında Yardımcı Hava Akımlı Bahçe Pülverizatörlerinde Kullanılan Hidrolik Memelerin Ġlaç Dağılımına, Ġlaç Sürüklenmesine ve Antepfıstığı psillidi, (Agonoscena pistaciae Burck. and Laut. (Hom.: Psyllidae)) Mücadelesinde Biyolojik BaĢarı Düzeyine Etkisi: Yürütülen Yüksek Lisans Tez Projeleri Öğrencinin Adı Soyadı/ DanıĢmanının Adı Soyadı 1- Mehmet Ali EMEN 2- Muhammed Ali ADEMOĞLU 3- Tuba BOZOĞLU TEZ KONUSU ÖNERĠSĠ ġanlıurfa Ġli Ġklim KoĢullarına Uygun Sera Modellerinin OluĢturulması ve Isıtma-Soğutma Yükünün Belirlenmesi ġanlıurfa Ġli Hilvan Ġlçesi Tarımsal Mekanizasyon Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri Tarla Pülverizatörlerinde Farklı Rüzgar Hızlarında Meydana Gelen Ġlaç Dağılım Düzgünlüğünün ve Ġlaç Sürüklenmesinin Saptanması ALDIĞI BURSLAR TUBITAK 110O480, , ġanlıurfa Ġlinde Buğdayda Tarla Pülverizatörleri ile Yapılan Süne Mücadelesinde Uygulama Parametrelerin Belirlenmesi ve Kalıntı Yeterlilik Değerlerinin Saptanması

KİŞİSEL BİLGİLER. 15.07.1970-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ

KİŞİSEL BİLGİLER. 15.07.1970-Ankara EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Yasemin VURARAK Unvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 0322 3340055/113 E-mail yvurarak@hotmail.com Doğum Tarihi-Yeri 15.07.1970-Ankara Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ. Biyosistem Mühendisliği-Devam ediyor. Tarım Makinaları -1989

KİŞİSEL BİLGİLER EĞİTİM BİLGİLERİ. Biyosistem Mühendisliği-Devam ediyor. Tarım Makinaları -1989 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı M. Emin BİLGİLİ Unvan Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 0322 3340055/123 E-mail eminbilgili@gmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1965-Diyadin Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

Düzenleme Tarihi. Adı Soyadı, Unvanı. Doğum Tarihi ve yeri. Medeni Durum. Askerlik. Telefon 0 370 433 2021 / 1040. E-Mail.

Düzenleme Tarihi. Adı Soyadı, Unvanı. Doğum Tarihi ve yeri. Medeni Durum. Askerlik. Telefon 0 370 433 2021 / 1040. E-Mail. Prof. Dr. Refik POLAT 1969 yılında Konya da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Konya da tamamladı. Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makineleri Bölümünden 1992 yılında mezun oldu. Yüksek lisans

Detaylı

Doç. Dr. Erdal SAKİN

Doç. Dr. Erdal SAKİN Doç. Dr. Erdal SAKİN İletişim Bilgileri: Tel: +904143183683 Faks: +904143183682 e-mail: esakin@harran.edu.tr; sakinerdal@gmail.com Posta Adresi: Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki

Detaylı

Doç. Dr. Aysel YAZICI

Doç. Dr. Aysel YAZICI Doç. Dr. Aysel YAZICI ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları Bölümü 98-987 Y. Lisans Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı Doğum Yeri : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT : ParwanAfganistan Doğum Tarihi : 29.01.1971 Telefon : (456) 511 86 69/126

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Sema KARAKAŞ DİKİLİTAŞ

Arş. Gör. Dr. Sema KARAKAŞ DİKİLİTAŞ Arş. Gör. Dr. Sema KARAKAŞ DİKİLİTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0414 318 3679 e-mail: skarakas@harran.edu.tr Posta Adresi: Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Osmanbey

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sadettin PAKSOY Doğum Yeri: Andırın Doğum Tarihi: 15/09/1964 Unvanı: Doç. Dr. Adres: Kilis 7 Aralık Üni. İİBF, Kilis eposta: spaksoy@kilis.edu.tr İş Tel.: 0348 813 93 34 / 1503 Faks: 0348 813

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Prof.Dr. Hasan YUMAK

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Prof.Dr. Hasan YUMAK ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Prof.Dr. Hasan YUMAK Kimlik Bilgileri Adı Soyadı: Hasan YUMAK Unvanı: Prof.Dr. Doğum Yeri: İskilip Doğum Tarihi: 1959 Yabancı Dili: İngilizce Uzmanlık ve İlgi Alanları: Makina

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sadettin PAKSOY Unvanı: Doç. Dr. Doğum Yeri: Andırın Doğum Tarihi: 15/09/1964 Adres: Kilis 7 Aralık Üni. İİBF, Kilis eposta: spaksoy@kilis.edu.tr İş Tel.: 0348 813 93 34 / 1503 Faks: 0348 813

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN FOTOĞRAF KİŞİSEL BİLGİLERİ KİMLİK BİLGİLERİ. AKADEMİK ÜNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi )

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN FOTOĞRAF KİŞİSEL BİLGİLERİ KİMLİK BİLGİLERİ. AKADEMİK ÜNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi ) PROF.DR. KEMAL ESENGÜN FOTOĞRAF KİŞİSEL BİLGİLERİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili İngilizce Uzmanlık Alanı

Detaylı

Prof.Dr.Mehmet Ertuğrul GÜLDÜR

Prof.Dr.Mehmet Ertuğrul GÜLDÜR Prof.Dr.Mehmet Ertuğrul GÜLDÜR Doğum Yeri ve Tarihi: Avluk, 13.07.1962 İletişim Bilgileri: Tel: 0 414 318 37 37 Faks: 0 414 318 36 82 e-mail: mguldur@harran.edu.tr mertugrulguldur@yahoo.com Posta Adresi:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Makinaları Bölümü Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Yahya ULUSOY 2. Doğum Tarihi : 10 Kasım 1964 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarımsal Mekanizasyon Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans

Detaylı

Prof. Dr. Salih AYDEMİR

Prof. Dr. Salih AYDEMİR Prof. Dr. Salih AYDEMİR Doğum Yeri ve Tarihi: Burdur, 1968 İletişim Bilgileri: Tel: 0414 318 3472 / 3183674 Faks: 0414 3183682 e-mail: salihaydemir@harran.edu.tr, aydemirsalih15@gmail.com Posta Adresi:

Detaylı

PROF.DR. İSMET BOZ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

PROF.DR. İSMET BOZ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ PROF.DR. İSMET BOZ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarım Ekonomisi Atatürk Üniversitesi 1988 Y. Lisans Tarım Ekonomisi Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarım Makinaları Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarım Makinaları Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2001 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ömer EREN Kimlik No: 21632450148 Doğum Yeri ve Tarihi: Çatalağzı/ZONGULDAK - 31.05.1977 Öğrenim Durumu: Doktora Çalışma Konuları: Tarımda Enerji Kullanımı, Enerji ve Çevre, Yaşam Döngüsü

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce 58.75 Diğer. GÖREV YERLERİ (Tarih / Unvan /Kurum)

KİŞİSEL BİLGİLER. YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi KPDS ÜDS TOEFL IELTS İngilizce 58.75 Diğer. GÖREV YERLERİ (Tarih / Unvan /Kurum) Adı Soyadı Dr. Nejat ÖZDEN KİŞİSEL BİLGİLER Ünvan Müdür Yrd. V. Telefon (232) 8311052-353 E-mail Doğum Tarihi - Yeri nejat.ozden@gthb.gov.tr 1976 İzmir EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Yüksek Lisans Lisans Ege

Detaylı

Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, 1990 1994

Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı, 1990 1994 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvan Demet UYGAN Ziraat Yüksek Mühendisi Telefon 0222 3240300 253 E mail Doğum Tarihi Yeri demetuygan@gktaem.gov.tr 1971 Altıntaş EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite Adı Yüksek

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Yaşar AKÇAY Doğum Yeri TOKAT Doğum Tarihi 24.03.1961 Yabancı Dili İngilizce Medeni Durumu Evli (İki çocuk sahibi) AKADEMİK ÜNVANLARI Akademik Ünvan Yeri

Detaylı

İkinci Ürün Susamda Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisinin Saptanması

İkinci Ürün Susamda Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisinin Saptanması 172 İkinci Ürün Susamda Farklı Anıza Ekim Yöntemlerinin Toprağın Fiziksel Özelliklerine Etkisinin Saptanması Ramazan SAĞLAM 1, Ahmet ÇIKMAN 2, Yasemin VURARAK 2, İbrahim TOBİ 1 (1) Harran Üniversitesi

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. serdar.eymirli@gthb.gov.tr seymirli@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ. Bitki Koruma Yabancı Ot 2011

KİŞİSEL BİLGİLER. serdar.eymirli@gthb.gov.tr seymirli@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ. Bitki Koruma Yabancı Ot 2011 Adı Soyadı Ünvan KİŞİSEL BİLGİLER Dr. Serdar EYMİRLİ Ziraat Mühendisi Telefon (322) 344 17 84 E-mail serdar.eymirli@gthb.gov.tr seymirli@yahoo.com Doğum Tarihi - Yeri 1973-Merzifon Doktora Üniversite Adı

Detaylı

ÖZGEÇMİ. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Meslek Yüksekokulu

ÖZGEÇMİ. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Meslek Yüksekokulu 1. Adı Soyadı: Yaşar AKÇAY 2. Doğum Tarihi: 24.03.1961 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarım Ekonomisi Cumhuriyet Üniversitesi 1986 Y. Lisans Tarım İşletmeciliği

Detaylı

KĐŞĐSEL BĐLGĐLER KĐMLĐK BĐLGĐLERĐ. Doğum Tarihi 24.03.1961 AKADEMĐK ÜNVANLARI

KĐŞĐSEL BĐLGĐLER KĐMLĐK BĐLGĐLERĐ. Doğum Tarihi 24.03.1961 AKADEMĐK ÜNVANLARI KĐŞĐSEL BĐLGĐLER KĐMLĐK BĐLGĐLERĐ Adı ve Soyadı Yaşar AKÇAY Doğum Yeri TOKAT Doğum Tarihi 24.03.1961 Yabancı Dili Đngilizce Uzmanlık Alanı Tarım Ekonomisi-Üretim Ekonomisi Medeni Durumu Evli (Đki çocuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıl: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Araştırma Görevlisi (2005-2010)

ÖZGEÇMİŞ. Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıl: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Araştırma Görevlisi (2005-2010) ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Dr. Tuğrul YAKUPOĞLU Doğum Yeri: Trabzon Doğum Tarihi: 16/10/1977 Medeni Hali: Evli Bildiği Yabancı Diller: İngilizce Eğitim Durumu (Kurum ve Yıl) Lise: Görele Lisesi-1994 Lisans:

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. s_oztemiz@hotmail.com. Ziraat Fakültesi- Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı -2011

KİŞİSEL BİLGİLER. s_oztemiz@hotmail.com. Ziraat Fakültesi- Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı -2011 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Doç. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ Ünvan Mühendis-Doçent Telefon (322) 344 17 84 E-mail s_oztemiz@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1971 -Adana EĞİTİM BİLGİLERİ Doçent Üniversite Adı Akademik

Detaylı

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ PROF.DR. KEMAL ESENGÜN ÜN ÖZGEÇMİŞİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı Kemal ESENGÜN TC Kimlik Numarası 16757014696 Doğum Yeri SİVAS Doğum Tarihi 23.04.1959 Yabancı Dili Uzmanlık Alanı Medeni Durumu İngilizce

Detaylı

Doç.Dr. Ali Volkan BĠLGĠLĠ

Doç.Dr. Ali Volkan BĠLGĠLĠ Doç.Dr. Ali Volkan BĠLGĠLĠ Doğum Yeri ve Tarihi: Malatya-DoğanĢehir, 1979 İletişim Bilgileri: Tel: 0414 318 3000-1091 Faks: 0414 318 3082 e-mail: vbilgili@harran.edu.tr, alivolkan52@yahoo.com Posta Adresi:

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM MAKİNALARI ve TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILLIK RAPOR 2014 SELÇUKLU/KONYA

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM MAKİNALARI ve TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILLIK RAPOR 2014 SELÇUKLU/KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM MAKİNALARI ve TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILLIK RAPOR 2014 SELÇUKLU/KONYA 1 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ TARIM MAKİNALARI ve TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HALİL ÖZDEMİR Doğum Tarihi:17.03.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. Selçuk GÖÇMEZ

ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. Selçuk GÖÇMEZ ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. Selçuk GÖÇMEZ 1.GENEL DÜZENLEME TARİHİ : 26.07.2012 SOYADI,ADI : GÖÇMEZ, Selçuk DOĞUM TARİHİ: 07.01.1972 YAZIŞMA ADRESİ : Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi

Detaylı