Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok. Kardeþlerimizin çilesine ortak oldular * HABERÝ 5 DE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok. Kardeþlerimizin çilesine ortak oldular * HABERÝ 5 DE"

Transkript

1 Çorumlu esnaftan örnek uygulama Ýhtiyacý olana hediye pide Sadýk Ercan ýn sahibi olduðu Ercan Pide Salonu, Ramazan Ayý nda örnek bir uygulamaya imza atýyor. Hayýrseverlerin katkýlarýyla gerçekleþtirdiði uygulama hakkýnda bilgi veren Sadýk Ercan, ihtiyacý olan herkese ücretsiz Ramazan pidesi hediye ettiklerini Hayýrsever esnaf tarafýndan gerçekleþtirilen örnek uygulamanýn takdir topladýðý belirtildi. söyledi. * HABERÝ 9 DA Kardeþlerimizin çilesine ortak oldular * HABERÝ 5 DE ÇORUM 7 TEMMUZ 2015 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Murat Asar, Son günlerde kamuoyunda sýkça yer alan çöl sýcaklarý vb açýklamalar abartýlý yorumlardýr. dedi. * HABERÝ 13 DE Köylere 3 milyon hibe AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce'yi ziyaret ederek, Ýller Bankasý Köy Kalkýnma payýndan ödenek talebinde bulundu. * HABERÝ 7 DE Ýdris Güllüce HDP bölünebilir iddiasý AK Parti Grup Baþkan Vekili hemþehrimiz Naci Bostancý, HDP'nin yakýn zamanda bölünebileceðini söyledi. * HABERÝ 3 DE Salim Uslu Ortaköy tesise kavuþuyor AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ile AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ortaköy Belediyesi'nin düzenlenen 'Birlik ve Kardeþlik Sofrasý' adý altýnda düzenlediði iftar programýna katýldý. * HABERÝ 7 DE AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Naci Bostancý Türkiye Ýstatistik Kurumu doðum yeri ve yaþanan illerle ilgili verileri açýkladý. Çorumlu memleketinde yaþýyor Türkiye deki TC vatandaþlarýnýn % 65,5 inin doðduðu ilde, %31,3 ünün ise baþka bir ilde yaþadýðý belirtildi. * HABERÝ 3 DE Meclis te Ramazan tarifesi Belediye Meclisi, Ramazan ayý nedeniyle üç gündem maddesi ile toplandý. 3 maddelik gündem 13 dakikada tamamlandý. * HABERÝ 10 DA Belediye Meclisi dün toplandý. Murat Koçak ýn davetine icabet eden ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, Boðazkale ziyaretinden sonra Ulusoy Dað Tesislerinde yemek yedi. ABD Büyükelçisi davete icabet etti ABD Ankara Büyükelçisi John Bass ve eþi, Boðazkale yi ziyaret etti. * HABERÝ 4 DE TSK da komuta kademesi deðiþiyor Çorumlu Paþa emekli oluyor Yüksek Askeri Þura (YAÞ) toplantýsýyla birlikte Türk Silahlý Kuvvetleri (TSK) nin komuta kademesi deðiþecek. 3-5 Aðustos 2015 tarihlerinde toplanacak YAÞ kararlarý Abdullah Atay doðrultusunda Jandarma Genel Komutaný hemþehrimiz Orgeneral Abdullah Atay ýn da emekliye ayrýlacaðý bildirildi. * HABERÝ 9 DA Ramazan gelenekleri Katipler Konaðý nda yaþatýlýyor. Katipler Konaðý nda Ramazan geleneði Çorum un ilk konak restoraný olan Katipler Konaðý, Ramazan Ayý geleneklerini günümüze taþýyor. Geleneksel Çorum mutfaðýndan oluþan zengin menüsüyle dikkat çeken Katipler Konaðý Restoran, misafirlerine fasýl dinletisi eþliðinde iftar keyfi sunuyor. * HABERÝ 9 DA

2 2 SALI 7 TEMMUZ Lisansüstü programlarýnýn mevcut durumlarýný deðerlendirmek amacýyla bir toplantý düzenlendi. Üniversitede Lisans eðitimi ivme kazanýyor Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdürü ve Dünya Kamu Ýstihdam Kurumlarý Birliði (WAPES) Baþkaný Dr. Nusret Yazýcý, üniversite öðrencilerinin bulunduklarý illerde iþbaþý eðitim programýna katýlarak iþ deneyimi kazanabileceklerini ve bunun karþýlýðýnda da aylýk TL gelir elde edebileceklerini açýkladý. En az 2 sigortalý çalýþaný bulunan iþyerlerinde uygulanan ve iþverene hiçbir maliyeti olmayan programa katýlacak 15 yaþýný tamamlamýþ iþsizler ve üniversite öðrencileri, hem bir meslek ile ilgili deneyim kazanýrken hem de günlük 38,48 TL olmak üzere aylýk net asgari ücret düzeyinde TL gelir elde edebilmektedir. ÝÞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yazýcý yaptýðý Toplantý Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan baþkanlýðýnda yapýldý. Hitit Üniversitesi nin Enstitüleri bünyesinde yer alan lisansüstü programlarýnýn mevcut durumlarýný deðerlendirmek amacýyla bir toplantý düzenlendi. Rektörlük Konferans Salonu nda gerçekleþtirilen toplantýya Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan baþkanlýðýnda, Rektör Yardýmcýsý Prof.Dr. Mustafa Býyýk, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Mehmet Evkuran, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Ali Kýlýçarslan, Saðlýk Bilimleri Enstitüsü Müdürü Y. Doç. Dr. Taner Sarak, Öðrenci Ýþleri Daire Baþkaný Ömer Çýrak, Enstitü Müdür yardýmcýlarý ile Anabilim Dalý Baþkan ve yardýmcýlarý katýldý. Toplantýda karþýlaþýlan sorunlar ve çözüm önerileri ile birlikte Hitit Üniversitesi nin ileriye dönük lisansüstü eðitim projeksiyonlarý ele alýndý. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan yaptýðý açýlýþ konuþmasýnda, Ülkelerin stratejik olarak da önemli konularýndan birisi olan lisansüstü eðitim ile günümüzün en önemli unsuru olan nitelikli insan gücünün yetiþtirilmesinde önemli yol kat edilecek olup, yapýlacak bilimsel ve teknolojik çalýþmalarla da tüm insanoðlunun yararýna ürünler ortaya çýkarýlacaktýr. Ayrýca lisansüstü eðitim ile tüm üniversitelerimizde devam eden nitelikli öðretim elemaný eksiðinin giderilmesi de mümkün olabilecektir. Bu bakýþ açýsýyla Üniversitemiz bünyesinde yer alan Enstitülerimizde açýlan yeni programlarla ve diðer üniversitelerle yapýlan ortak lisansüstü programlar aracýlýðýyla enstitülerimizde her geçen gün artan sayýda öðrencimize lisansüstü eðitimi verilmektedir. Enstitülerimizde 2010 yýlýnda 9 lisansüstü programda 150 öðrenci ile baþladýðýmýz lisansüstü eðitimimize, þu anda 18 i yüksek lisans ve 7 si doktora programý olmak üzere toplam 25 lisansüstü programla 1,147 öðrenciye yüksek lisans ve doktora eðitimi vermekteyiz. Her geçen yýl daha da yoðun baþvurularýn yapýldýðý lisansüstü programlarýmýzda, öðrencilerimize gerek kendi alanlarýnda uzmanlaþma, gerekse farklý disiplinlerde çalýþmalar yapma fýrsatý da verilmektedir. dedi. Kýsa bir süre sonra ilan edilecek yüksek lisans ve doktora programlarýna öðrenci kontenjanlarýna deðinen Alkan, 2015 yýlý için 102 si yabancý uyruklu olmak üzere toplam 381 öðrencinin daha mevcut lisansüstü öðrencilere katýlacaðýný belirterek, gelinen bu noktada emeði geçen herkese teþekkür etti. Toplantýda Yükseöðretim Kurulu nun 21 Ocak 2015 tarihinde yayýnladýðý güncellenmiþ Lisansüstü Eðitim-Öðretim Programý Açýlmasý ve Yürütülmesine Dair Ýlkeler tüm ayrýntýlarýyla ele alýndý ve bu kriterler çerçevesinde lisansüstü programlarýmýzýn mevcut durumu ilkeler kapsamýnda deðerlendirildi. Kadrosu mevcut Anabilim Dallarý bünyesinde yer almayan öðretim üyelerinin lisanüstü ders ve tez danýþmanlýklarý konusu görüþülerek önemli çözüm modelleri ortaya konuldu. Üniversitenin Akademik hayatýnýn en önemli sorunlarýndan birisi olan etik ihlaller konusunda yapýlacak çalýþmalarýn deðerlendirildiði toplantýda, üniversitenin farklý birimlerinin iþbirliði ile ortak lisansüstü programlarýnýn açýlmasý deðerlendirildi. Bu kapsamda baþlangýç olarak ÝÝBF Ýþletme Anabilim Dalý öncülüðünde MBA (Master of Business Administration); ÝÝBF Ýþletme ile Bankacýlýk ve Finans Bölümü ortaklýðýnda Finans; ÝÝBF Uluslararasý Ýliþkiler ve Politika alanýnda uluslararasý lisansüstü programlarýnýn açýlmasý çalýþmalarýnýn baþlatýlmasý kararý alýndý. Bu tür programlarýn farklý bölümlerdeki öðretim üyeleri arasýnda da büyük bir sinerji oluþmasýna da katkýda bulunacaðý ve bunun sadece Türkiye den deðil; dünyanýn her tarafýndan uluslararasý öðrencilerin Hitit Üniversitesi ne daha yoðun olarak lisansüstü eðitimi için gelmelerini saðlayacaðý ifade edildi. Üniversite Senatosunun daha önce almýþ olduðu Türk Dünyasý ile ilgili üniversitede yapýlacak lisansüstü tez çalýþmalarýný destekleme kararýnýn gündeme geldiði toplantýda, Rektör Alkan Türk Dünyasýnýn ve Coðrafyasýnýn anlam ve önemi belirtilerek destek kararlýlýðý yinelendi. ÝÞKUR dan gençlere yeni fýrsatlar açýklamada Öðrenciler Türkiye nin her yerinde ya kendileri çalýþacaklarý iþyerlerini bulabilirler ya da kendilerine en yakýn ÝÞKUR birimlerine gelerek bizden yardým alabilirler. Gençlerimiz hem para kazanacaklar hem de bir meslekte deneyim kazanarak mezuniyet sonrasýnda daha kolay iþ bulabileceklerdir. Zira artýk neredeyse bütün iþletmeler iþe alýmlarýnda öðrencilik süresince iþ deneyimi kazanýp kazanmadýðýna bakýyorlar. Programýn süresini iþveren ve katýlýmcý kendisi belirliyor. Ýster 3 ay ister 15 gün. Yeter ki gencimiz o iþin nasýl yapýldýðýný bu süre içinde öðrenebilsin. Program sonunda kendilerine iþbaþý eðitim programýna katýlým sertifikasý veriyoruz. Bu þekilde mezun olduklarýnda bu iþ tecrübesini de kanýtlamýþ olacaklardýr. dedi. KPSS ye 7 bin 900 aday katýldý En yenilikçi üniversiteler TÜBÝTAK ýn üniversiteleri giriþimcilik ve yenilikçilik performanslarýna göre sýraladýðý Giriþimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk tarafýndan açýklandý. TÜBÝTAK ýn ilk kez 2012 de hazýrladýðý Giriþimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ile her yýl Türkiye nin en giriþimci ve yenilikçi 50 üniversitesi belirleniyor yýlý endeksi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk tarafýndan açýklandý. Buna göre ilk üç sýrada Orta Doðu Teknik Üniversitesi, Sabancý Üniversitesi ve Boðaziçi Üniversitesi yer aldý. Giriþimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi, üniversiteleri giriþimcilik ve yenilikçilik performanslarýna göre sýralayarak, üniversiteler arasý giriþimcilik ve yenilikçilik odaklý rekabetin artmasýna böylelikle giriþimcilik ekosisteminin geliþmesine katký saðlýyor. Giriþimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ile üniversiteler, bilimsel ve teknolojik araþtýrma yetkinliði, fikri mülkiyet havuzu, iþbirliði ve etkileþim, giriþimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katký ve ticarileþme boyutlarý altýnda 23 göstergeye göre sýralandý. 23 göstergeden oluþan endeks kapsamýnda yaklaþýk 900 bin hücrelik veri seti 6 aylýk yoðun bir çalýþma sonunda toplandý ve çeþitli (Ç.HAK:2502) Çorum da KPSS hafta sonu dört oturumda gerçekleþtirildi. Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý nca düzenlenen 2015-Kamu Personeli Seçme Sýnavý (2015 KPSS-AGrubu ve Öðretmenlik), hafta sonu 81 il merkezi ve Lefkoþa ile birlikte Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Koordinatörlüðünde Çorum da dört oturum halinde gerçekleþtirildi. Türkiye genelinde aday ve Çorum da yaklaþýk adayýn katýlýmý ile düzenlenen sýnavda, 28 binada yaklaþýk personel görev yaptý. KPSS (A-Grubu ve Öðretmenlik) Sýnavý Nedir? 2015 Kamu Personel Seçme Sýnavý A-Grubu ve Öðretmenlik, sadece A-Grubu Kadrolar ve Öðretmen Kadrolarý için yapýlmakta olan lisans düzeyinde bir sýnavdýr. Kamu Görevlerine Ýlk Defa Atanacaklar Ýçin Yapýlacak Sýnavlar Hakkýnda Genel Yönetmelik gereði kamu görevlerine ilk defa atama yapýlacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrýlmýþtýr. A Grubu Kadrolar; Baþbakanlýk, Bakanlýklar, bunlarýn müsteþarlýk, baþkanlýk ve baðýmsýz genel müdürlük düzeyindeki baðlý ve ilgili kuruluþlarý ile baðlý ortaklýklarýndaki, özel yarýþma sýnavýna tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetiþme programý sonrasý yeterlik sýnavýna tabi tutulan mesleklere iliþkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiþ kurullarýna ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar içindir. Bu sýnavýn sonuçlarý, Millî Eðitim Bakanlýðý tarafýndan öðretmen kadrolarýna yapýlacak atamalarda da kullanýlacaktýr. Öðretmen kadrolarý için bu sýnava baþvuran adaylar, sýnavýn Cumartesi sabah ve Cumartesi öðleden sonraki oturumlarýna ve alanlarýna baðlý olarak 12 Temmuz 2015 tarihinde yapýlacak Öðretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katýlmalarý gerekmektedir. Sýnav sonuçlarý sýnav tarihinden itibaren iki yýl geçerlidir. Ancak, öðretmen adaylarý için KPSS'de elde edilecek puanýn geçerlilik süresi bir yýldýr. Bu süreler içinde yeni bir sýnavýn yapýlamamasý durumunda, sýnav sonuçlarý, bir sonraki sýnava kadar geçerli olmaya devam eder. KPSS Sonuçlarý; Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar 2015 KPSS- Lisans (A Grubu ve Öðretmenlik) sonuçlarýný, T.C. Kimlik Numaralarý ve þifreleri ile ÖSYM nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öðrenebileceklerdir. Sýnava iliþkin detaylý bilgiler ÖSYM Baþkanlýðýný internet sayfasýnda yer almaktadýr. Ýlimizde bu sýnavýn kurallara uygun olarak huzur ve güvenlik içerisinde uygulanmasýna katký saðlayan tüm kamu kurum ve kuruluþlarýna, sýnavýn her aþamasýnda görev alan tüm personele, adaylara ve emeði geçen herkese teþekkür ederiz. kontrollere tabi tutularak deðerlendirmeye alýndý. Bu sene üçüncüsü açýklanan endeks çalýþmalarýna, YÖK ve TÜÝK in yaný sýra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, TPE, Kalkýnma Bakanlýðý, TÜBA, TTGV, KOSGEB ve üniversiteler katký saðladý. (Ç.HAK:1753) ET ETCÝ den ALINIR Ziraat Bankasý yaný Kadifeler Elektrik karþýsý ÇORUM Tel: DANA TRANÇ : DANA ANTRÝKOT : DANA GULAÞ : DANA KABURGA SARMA : DANA YEMEKLÝK KIYMA : DANA KÖFTELÝK KIYMA : ÖZEL ÝNDÝRÝM DANA LOP KUZU BUT : KUZU KOL : KUZU GERDAN : KUZU KABURGA : KUZU TARAKLI PÝRZOLA : KUZU KALEM PÝRZOLA : KUZU KEMÝKSÝZ : PÝLÝÇ BÜTÜN : 5.90 PÝLÝÇ BUT : 6.50 PÝLÝÇ BAGET : 8.50 PÝLÝÇ TALEKS : 9.90 PÝLÝÇ PÝRZOLA : PÝLÝÇ BONFÝLE : PÝLÝÇ KANAT : PÝLÝÇ YEMEKLÝK : 1.90 Taze Hindi parçalarý satýþý baþlamýþtýr. Ailenizin Kasabý Etci Þube: Albayrak Cad. 13/A (Albayrak Ý.Ö.O Karþýsý) Tel:

3 HDP bölünebilir iddiasý AK Parti Grup Baþkan Vekili hemþehrimiz Naci Bostancý, HDP'nin yakýn zamanda bölünebileceðini söyledi. Cumhurbaþkanlýðý seçiminde Türkiyelileþmek istediði mesajýný veren HDP'nin Kobani cephesinden gençlerin cenazelerinin gelmesiyle etnik kimliðin siyasal hareketine dönüþtüðünü belirten AK Parti Grup Baþkan Vekili Bostancý, "Daha solda bir siyasal hareketle, etnik kimliðin bayraktarlýðýný yaptýðý bir hareketin ayrýþabileceðini söylemek mümkün" dedi Siyaset, geride býraktýðýmýz 7 Haziran seçiminin ardýndan Ankara yapýlacak Meclis Baþkanlýðý seçimine kilitlenmiþti. Geçtiðimiz hafta gerçekleþen seçimle birlikte AK Parti'nin adayý Meclis Baþkanlýðý görevine geldi. Kulislerde çeþitli koalisyon seçeneklerinin ve erken seçimin konuþulduðu bir dönemde Yeni Þafak muhabiri Nil Gülsüm, AK Parti Grup Baþkan Vekili Prof. Dr. Naci Bostancý'ya kritik sorular yöneltti. 7 Haziran seçimiyle ilgili çeþitli deðerlendirmeler yapýlýyor. Siz sandýktan çýkan neticeyi nasýl deðerlendirisiniz, halkýn tercihi ne yönde oldu? Ortaya çýkan tabloya baktýðýmýzda oy kullanan seçmenin yüz- AK Parti Grup Baþkan Vekili hemþehrimiz Naci Bostancý de 85 oranýnda yerli yerinde durduðu görülmekte. Yer deðiþtirenlerin civarý yüzde civarýnda. Seçmenin büyük çoðunluðunun partilerinin siyasetinden memnun olduðu anlaþýlýyor. Diðer yer deðiþtiren seçmeninde tabloda oluþturduðu bir deðiþiklik oldu. Bu deðiþim MHP ve HDP oylarýnýn artmasý neticesini doðurdu, AK Parti ve CHP'de ise bir miktar oy kaybýna sebep oldu. Bu deðiþimin temel etkeni neydi? BOSTANCI YA GÖRE SANDIÐI ÇÖ- ZÜM SÜRECÝ ETKÝ- LEDÝ Bu noktada Çözüm Süreci karþýmýza çýkýyor. MHP, kategorik olarak karþý olduðunu baþýndan beri ifade ediyordu. HDP ise Çözüm Süreci'yle ilgili kafa karýþýklýðý yaþayan bir parti. Kendi kitlelerini mobilize etmek için heyecan verici bir tarzda etnik kimliði öne çýkardýðýnýzda ve bunu yerleþtirmeye çalýþtýðýnýz insan haklarý evrensel normlarý baðlamý zayýf kaldýðýnda siz ateþli milliyetçi bir parti olursunuz. Son seçimde özellikle Suriye'de yaþanan olaylar ve Doðu'dan Kobani cephesine giden gençlerin cenazelerinin dönüþü HDP'yi daha aþkýn bir biçimde etnik kimliðin bir siyasal hareketine dönüþtürdü. HDP'nin nasýl bir kafa karýþýklýðý vardý? BEN DE ME- RAK EDÝYORUM HDP, Cumhurbaþkanlýðý seçiminden bu yana Türkiyelileþmek istediði mesajýný veriyor. Öte yandan özellikle marjinal gruplarý kendi çatýsý altýna toplamak istiyor. Bunu yaparken diðer yandan da Syriza'ya benzer popüler bir reddiye cephesi olarak solda da esaslý bir duruþ sahibi olmak istiyor. Bütün bu farklýlýklarý bir siyasal yapýnýn çatýsý altýnda nasýl toparlayacak ben de merakla bekliyorum doðrusu. Bunun mümkün olamayacaðý imasýnda bulunuyorsunuz. Neden HDP bu unsurlarý bünyesinde barýndýramaz? HDP, SOL VE ETKÝN KÝMLÝK KA- NADI OLARAK ÝKÝ- YE BÖLÜNEBÝLÝR Çünkü bunlar ayný zamanda içinde uzlaþmaz çeliþkiler barýndýran unsurlar. Belki güçlü bir siyasi yapýya muhalefet ederken iþe yarayabilir ama iþ yapýp etmeye geldiðinde çatlamalarýn olacaðý bir toparlama gibi görülüyor. Geleceðe doðru baktýðýmda HDP'nin içinde daha solda bir siyasal hareketle, etnik kimliðin bayraktarlýðýný yaptýðý bir hareketin ayrýþabileceðini söylemek mümkün. Erken bir kehanet gibi görülebilir ama þartlar bunu hazýrlýyor gibi görünüyor. HDP'nin kendi lehine iþlettiði bir süreci MHP nasýl kendi lehine iþletti? MHP ise bu süreçten ne olur ne olmaz diye endiþelenen bir kesimin oylarý ile büyüdü. Özellikle HDP için barajý aþtý aþýyor ifadelerinin kullanýlmasý MHP için kanatlandýrýcý bir etki yaptý. Ayný tema üzerinde ama çeliþkili bir tarzda yükselen siyasi hareketler birbirlerinden etkilenirler ve paralel bir geliþme gösterirler.(týmetürk) Türkiye Ýstatistik Kurumu doðum yeri ve yaþanan illerle ilgili verileri açýkladý. SALI 7 TEMMUZ Çorumlu nun yüzde 86 sý memleketinde yaþýyor Türkiye deki TC vatandaþlarýnýn % 65,5 inin doðduðu ilde, %31,3 ünün ise baþka bir ilde yaþadýðý belirtildi. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) 2014 yýlý doðum yeri istatistiklerini açýkladý. Ýstatistiklere göre, ülkemizde ikamet eden TC vatandaþlarýnýn % 65,5 i doðduðu ilde, %31,3 ü ise baþka bir ilde ikamet ederken, Çorum da ikamet eden TC vatandaþlarýnýn %86,9 u doðduðu ilde, %12 si ise baþka bir ilde ikamet ediyor. TÜÝK ten konuyla ilgili yapýlan açýklamada þu bilgilere yer verildi; 10 KÝÞÝDEN 3 Ü DOÐDUÐU ÝLDE YAÞA- MIYOR Türkiye de yaþayan T.C. vatandaþlarýnýn %96,8 i Türkiye doðumlu, %1,3 ü ise yurt dýþý doðumludur. ADNKS 2014 yýlý sonuçlarýna göre ülkemizde ikamet eden T.C. vatandaþlarýnýn, %65,5 i doðduðu ilde, %31,3 ü ise baþka bir ilde ikamet etmektedir. DOÐDUÐU ÝLDE ÝKAMET EDENLERÝN EN YÜKSEK OLDUÐU ÝL MARAÞ Doðduðu ilde ikamet eden nüfus oraný en yüksek olan ilimiz %90,4 ile Kahramanmaraþ oldu. Bunu %89,7 ile Þanlýurfa ve %89,6 ile Adýyaman izledi. Ýkamet ettikleri ilde doðan kiþilerin oranýnýn en düþük olduðu il %30,4 ile Yalova oldu. Bu ilimizi sýrasýyla Kocaeli (%42,9) ve Tekirdað (%43,7) takip etti. ANKARA DA EN ÇOK ÇORUMLU YAÞI- YOR En yüksek nüfusa sahip ilimiz olan Ýstanbul da yaþayan ancak doðum yeri farklý bir il olanlar arasýnda Sivas doðumlular birinci sýrada yer alýrken, Ordu ikinci ve Tokat doðumlular da üçüncü sýrada yer aldý. Ýkinci büyük nüfusa sahip ilimiz Ankara da ise, farklý bir ilde doðup Ankara da yaþayanlar arasýnda ilk sýrada doðum yeri Çorum olanlar gelirken, ikinci sýrada Yozgat ve üçüncü sýrada Çankýrý doðumlular yer aldý. En yüksek nüfusa sahip üçüncü ilimiz Ýzmir de ise en çok Manisa doðumlular ikamet ederken, Manisa yý sýrasýyla yurt dýþý ve Erzurum doðumlular takip etti. Doðum yeri yurt dýþý olup Ýzmir de yaþayanlar arasýnda Bulgaristan doðumlular (%48,7) ilk sýrada yer aldý. HER 10 KÝÞÝDEN 1 Ý ÝSTANBUL DOÐUM- LU Türkiye de ikamet eden T.C. vatandaþlarýnýn doðum yerleri incelendiðinde %9,5 inin doðum yerinin Ýstanbul olduðu görülmektedir. Ankara %4,3 ile ikinci sýrada yer alýrken, onu sýrasýyla %3,3 ile Ýzmir, %2,8 ile Konya ve Þanlýurfa illeri izledi. (Ç.HAK:1749)

4 4 SALI 7 TEMMUZ Bir hükümet ortaya çýkarýlmalý Murat Koçak ýn davetine icabet eden ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, Boðazkale ziyaretinden sonra Ulusoy Dað Tesislerinde yemek yedi. ABD Ankara Büyükelçisi ni aðýrladý ABD Ankara Büyükelçisi John Bass ve eþi, Boðazkale yi ziyaret etti. Geçtiðimiz günlerde Ankara da gerçekleþtirilen ABD nin kuruluþ yýldönümü kutlamalarýna katýlan Çorumlu iþadamý Murat Koçak, ABD Ankara Büyükelçisi John Bass ý Çorum a davet etmiþti. Koçak ýn davetine icabet eden Bass, Boðazkale ziyaretinden sonra Ulusoy Dað Tesislerinde yemek yedi. Koçak, Büyükelçi John Bass ve eþine Çorum un kültürü ve tarihi hakkýnda bilgi verip, Atatürk imzalarýnýn olduðu çerçeve ve Çorum leblebisi hediye etti. John Bass, tesis personeliyle hatýra fotoðrafý çektirmeyi de ihmal etmedi. Zihinsel engelliler için mesleki kurs Engellilerin mesleki eðitimi çerçevesinde ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü, Çorum Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü ve Çorum Özel Eðitime Muhtaç Spastik, Zihinsel Engelli Çocuklarý Koruma Derneði iþbirliðinde Anitta Otel de Servis Komisi mesleðinde Zihinsel Engellilere yönelik 1 grup halinde toplam 10 kiþilik iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. Eðitimler 20 Temmuz-9 Eylül 2015 tarihleri arasýnda haftada 5 gün Anitta Otel de gerçekleþecek. Kursa katýlým þartlarý: ÝÞKUR'a kayýtlý Zihinsel Engelli iþsiz olmak, yaþ arasýnda bay-bayan olmak, Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezi mezunu olmak, Açýk öðretim ve ikinci öðretim hariç öðrenci olmamak, ÝÞKUR'un Kurs, TYP, Ýþbaþý Eðitimi ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak. Söz konusu kursa katýlmak isteyen ve durumu þartlara uyan müracaatçýlarýn, ÝÞKUR Ýl Müdürlüðündeki Ýþ ve Meslek Danýþmanlarý ile, 13 Temmuz Pazartesi günü saat de Anadolu Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezi nde yapýlacak mülakat tarihinden önce görüþmeleri gerekecek. TÜÝK rakamlarý ciddiyetten uzak Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, istikrarsýzlýða meydan vermeyecek, uyumlu, dirayetli ve yeni Türkiye idealini yaþatacak bir hükümetin kurulmasýný istediklerini bildirdi. Memur-Sen ailesi olarak temel temennilerinin ülkede tek partili bir hükümetten yana olduðunu vurulduðunu Saatcý, þöyle dedi: "54. Hükümet istisna olmak üzere Türkiye hep koalisyon dönemlerinde kaybetmiþtir. Sýkýntý yaþadýðýmýz, istikrarsýzlýk dehlizlerinde dýþ etkilere açýk, ekonomik çöküntü yaþadýðýmýz bütün dönemler, koalisyon hükümetleri dönemi olmuþtur. Koalisyon dönemlerinde Türkiye, sadece ekonomik anlamda irtifa kaybetmemiþtir, Türkiye'deki paramiliter yapýlarýn, bazý derin odaklarýn, bazý gizli yapýlarýn yuvalandýðý, yapýlandýðý ve filizlendiði dönemler olmuþtur. Çünkü güçlü iktidarýn olmadýðý, iktidarý oluþturan siyasilerin kendi arasýnda uyum yerine rekabeti tercih ettiði yerde üretim zayýflamýþ toplumsal geliþme fazla mesafe alamamýþ Türkiye irtifa kaybetmiþtir. Bir an önce, halkýn iradesi doðrultusunda bir hükümet ortaya çýkarýlmasý gerekiyor. Eðer erken seçim kararý alýnacaksa, bu anlamda bir yol haritasýnýn toplumla paylaþýlarak planlama yapýlarak, bir güven boþluðu oluþturulmamasý gerekiyor. Makedonya, Arnavutluk, Kosova ve balkan halký Türkiye'ye çok önem vermekte ve Türkiye'ye yükledikleri misyonu yakýndan takip etmektedirler. Onun için daha fazla zaman yitirilmeden hükümetin kurularak göreve baþlamasýnýn hem halkýn hem de medeniyet havzamýzdaki kardeþlerimizin en büyük beklentisi olduðu unutulmamalýdýr. Türkiye ne zaman seçim dönemine girse, medeniyet coðrafyamýzdaki ülkelerdeki mühendislik olaylarý bir anda hýzlanýyor. Bir bakýyorsunuz Arakan'daki insanlar Tayland açýklarýnda denizde ölüme terk edilmiþ olarak dünya gündemine düþüyor. Doðu Türkistan'da, insan onurunun hiçe sayýldýðý; seyahatin izne, doðumun plana baðlý olduðu, gündelik hayatýn zindana çevrildiði, kültürün talan edildiði, topraðýn iþgal altýnda olduðu o coðrafyada, her Ramazan ayný fotoðraflarý, periyodik tutuklamalarý, ayný sistematik iþkenceleri ve öldürmeleri görüyoruz. Bunun için de Memur-Sen ailesi olarak Türkiye genelinde, 81 ilde eþ zamanlý olarak eylem yaparak toplum vicdanýný dile getirdik. Memur-Sen için yeni hükümet kurulma süreci çok önemli. Kamu Ýþveren Heyeti þekillendiðinde, ilk bizimle muhatap olacak, bu yüzden yeni kurulan hükümetin ilk muhatabý biziz. Çünkü Aðustos'ta bütün kamu görevlilerini ve emeklileri ilgilendiren üçüncü dönem toplu sözleþme baþlayacak. Biz de Konfederasyon olarak mutfak çalýþmamýzý tamamlamak üzereyiz. Toplu sözleþme dönemi, siyasilerin alanda kurduklarý cümlelerin masaya bizim tarafýmýzdan taþýnacaðý, dolayýsýyla alanda cümle kuranlarýn masada test edileceði bir süreç olacaktýr. Seçim öncesi verilen vaatlerin siyaseten mi hakikaten mi olduðunu hep birlikte göreceðiz. Bu anlamda topluma vaat edilen rakamlarla masaya gelindiði takdirde çok rahatlýkla uzlaþabileceðimizi düþünüyorum. Geçen dönem bir çok sorunu çözüme kavuþturmuþ olmamýza raðmen hâlâ acil çözüm bekleyen sorunlar var. Memur için pazardan mezara kadar katkýsý olan taban aylýða zam, yüzdelik zam, enflasyon farký, ek ödemelerin emekli keseneðine yansýtýlmasý, baþta 4/C'liler olmak üzere kadro sorunu yaþayan tüm emekçilerin kadro almasý, sýnav görev ücretlerinin eþitlenmesi, ek ders birim ücretinin artýrýlmasý, nöbet görevine ücret ödenmesi baþta olmak üzere, her kademede görev yapan tüm kamu görevlilerinin sorunlarýný toplu sözleþme masasýna taþýyacaklarýný ve gerekli mücadeleyi sonuna dek vereceðimizin bilinmesini istiyoruz." Enflasyon oranlarý inandýrýcý deðil Türk Tarým Orman Sen Ýl Baþkaný Necati Gül, Haziran ayýna ait enflasyon verilerinin açýklanmasýyla birlikte memur ve emekli maaþlarýnýn yýlýn ilk yarýsýnda eridiði de resmen tescillenmiþ oldu. dedi. Kamu-Sen olarak önümüzdeki aybaþýnda baþlamasý gereken toplu sözleþmelere ciddiyetle, memur ve emeklilerin hassasiyetleri doðrultusunda hazýrlandýklarýný ve bütün kayýplarý hesaba kattýklarýný belirten Gül, konuyla ilgili þu açýklamalarda bulundu; Memur ve emeklilere 2015'in Ocak ayýnda altý aylýk dönem için %3 zam yapýlmýþken, bu dönemde enflasyon %4,76 olarak gerçekleþti. Ramazan ayý olmasýna ve özellikle gýda ürünlerine fahiþ zamlar yapýlmasýna raðmen memur ve emeklilere ödenecek enflasyon farkýnýn belirleneceði Haziran enflasyonunun -%0,51 olarak açýklanmasý ise kamuoyunda þüpheyle karþýlandý. Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi olarak Haziran ayý içerisinde gerçekleþtirdiðimiz araþtýrmada Ramazan enflasyonunun %14,7 olduðunu ortaya koymuþ olmamýza raðmen 2015 Haziran ayýnda enflasyonun eksi olarak açýklanmasý çok da inandýrýcý bulunmuyoruz. Haziran enflasyonunun eksi çýkmasýyla dönem içinde %2,3'e kadar yükselen maaþlardaki erime, Haziran sonu itibarý ile %1,76 olarak belirlendi. Buna göre memur ve emekli maaþlarýna %1,76 enflasyon ödemesi yapýldýktan sonra yýlýn ikinci yarýsý için öngörülen %3'lük maaþ zammý artýþý yapýlacak. Hatýrlanacaðý gibi geçtiðimiz yýl toplam enflasyon %8,2 olarak gerçekleþirken memurlara ortalama %5,2 zam yapýlmýþ ve maaþlar ortalama %3 dolayýnda erimiþ olmasýna raðmen 2013 yýlýnda gerçekleþtirilen toplu sözleþme görüþmelerinde alýnan karar gereði memur ve emeklilere enflasyon farký verilmemiþ ve reel ücretlerde düþüþler yaþanmýþtý. Enflasyon farký uygulamasýnýn memurlar ve emekliler için hayati derecede önemli olduðu 2014 yýlýnda yaþanan kayýplarla ortaya çýkmýþtý. Memurlar bu yýl yeniden ödenecek enflasyon farký dolayýsýyla zararlarýnýn karþýlanacaðý konusunda umutlanmýþlardý. Ama tam da enflasyon farký ödemesinin belirleneceði ayda gýda ve temizlik ürünleri ile petrol baþta olmak üzere tüm harcama kalemlerine zam gelmiþken enflasyonun eksi çýkmasýnýn anlaþýlýr gibi deðil. Zaten 2014 yýlýnda memur ve emekliler büyük zararlar yaþadýlar. Bu yýl da Mayýs ayýna kadar %2,3 olan enflasyon farký Haziran ayýnda %1,76'ya düþürüldü. Enflasyon farký, çalýþanlarýmýzýn alým gücünün korunmasý açýsýndan hiç olmazsa bir can simidi olarak görülüyor ama o da hesap oyunlarýyla iç ediliyor. Sokaða, çarþýya, pazara çýkýldýðýnda her þeye zam geldiðini görüyoruz. Kazancýmýz harcamalarýmýza yetmiyor. Millet, borçlanarak yaþýyor. Enflasyonun eksi olduðunu iddia edenler, hiç sokaða çýkmýyor, hiç oruç açmýyor mu? Ýftar çadýrlarý dolup taþýyor; sokaklar dilenciden, evsizden geçilmiyor.yoksa bu iftar çadýrlarý göstermelik mi? Bu alanlarda yemek yiyen insanlar zengin mi? Peki öyle deðilse bunlar enflasyondan kaynaklanmýyor mu? Gelirlerdeki düþüþten kaynaklanmýyor mu? Memurlarýn ve emeklilerin alacaðý üç kuruþa göz dikenler, her türlü hesap oyununu yapýyorlar. Sonuçta açýklanan resmi rakama itiraz etmek ve deðiþtirilmesini saðlamak gibi bir þansýmýz yok. Biz Türkiye Kamu-Sen olarak önümüzdeki aybaþýnda baþlamasý gereken toplu sözleþmelere tüm ciddiyetimizle, memur ve emeklilerimizin hassasiyetleri doðrultusunda hazýrlanýyor ve bütün bu kayýplarý hesaba katýyoruz. Toplu sözleþme görüþmelerinde memurun ve emeklinin haklarýný budamaya cüret edenlerin ipliðini pazara çýkaracaðýz. Milyonlarca memurun, emeklinin hakkýný kim yiyorsa onlarý bu mübarek günlerde Allah'a havale ediyorum. Peygamberimiz bir hadisinde "Üzerinde kul hakký olan, ölmeden önce ödeyip helalleþsin! Çünkü ahirette altýnýn, malýn deðeri olmaz. O gün, hak ödeninceye kadar, kendi sevaplarýndan alýnýr, sevaplarý olmazsa, hak sâhibinin günahlarý buna yüklenir." (Buhârî) demektedir." Baðýmsýz Kamu Görevlileri Sendikalarý Konfederasyonu (BASK) Çorum Ýl Temsilcisi Hayati Çam, ; memur ve emeklilerinin merak ve heyecanla beklediði Haziran ayý enflasyon oranýnýn yüzde 0,51 düþüþle açýklanmasýnýn TÜÝK'in bir mucizesi olduðunu belirterek, kurumun bu üstün baþarýsýnýn ödüllendirilmesi gerektiðini söyledi. Çam, TÜÝK'in vatandaþý vejeteryan sandýðýný belirterek, þöyle dedi: "TÜÝK tarafýndan açýklanan rakamlara göre Haziran ayý enflasyon oraný (TÜFE) % 0.51 düþerek, 2015 yýlýnýn ilk 6 aylýk enflasyon oraný % 4,76 olarak gerçekleþmiþtir. Bu durumda memur ve emeklilerinin aylýklarýna Temmuz ayýnda yapýlacak artýþ 4,76'dýr. 'TÜÝK RAKAMLARI CÝDDÝYETTEN UZAK' TÜÝK tarafýndan açýklanan rakamlar analiz edildiðinde ortaya ilginç sonuçlar çýkmaktadýr. Birincisi, Ramazan ayýnda tüketici enflasyonunun düþmüþ olmasýdýr. Enflasyon oraný hangi yýlýn Ramazan ayýnda düþtü ki bu yýl da düþmüþ olsun. Ramazan ayý, baþta et ve et ürünleri olmak üzere gýda maddelerinin fiyatlarýnýn yükseldiði bir aydýr. Ramazan ayýnýn yaz mevsimine denk gelmesi nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarýndaki mevsimler düþüþlerin genelleþtirilmesindeki mantýðý çözebilmek mümkün deðildir. Bunun yanýsýra. lokanta ve oteller harcama gurubunda 1,09 artýþ, gýdada ise 2,79 düþüþün izahý da mümkün deðildir. Etin, pirincin, bulgurun, makarnanýn, çayýn, yaðýn ve benzeri özellikle dar gelirli ailelerin temel mutfak kalemlerin fiyatlarý geçen aya göre yüzde 2,79 oranýnda nerede düþmüþtür? Mevsimsel olarak sebze ve meyve fiyatlarý düþtüðüne göre, anlaþýlan TÜÝK 78 milyon Türk vatandaþýnýn vejeteryan olduðunu zannetmektedir. Ýkincisi, TÜÝK'e göre alkollü içecekler ile tütünde düþüþ gösterilmesidir. Düzenli aralýklarla fiyatlarý Hükümet tarafýndan belirlenen alkollü içecekler ile tütün fiyatlarýnda düþüþ olduðunu açýklamak açýkça Hükümeti tekzip etmektir. Anlaþýlan alkollü içecekler ile tütün fiyatlarýndaki düþüþ Haziran ayý enflasyonunu sarhoþ etmiþtir. Üçüncüsü, enflasyon oranýnýn eksi yöndeki düþüþünün açýklanmasýnýn, tam da memurlar ile Hükümet arasýnda 1 Aðustosta baþlayacak toplu sözleþme görüþmeleri öncesine denk getirilmesidir yýlýnda enflasyon farklarý ödenmeyen ve yýllardýr büyümeden refah payý alamayan memur ve emeklilerine, toplu sözleþme görüþmeleri öncesinde TÜÝK üzerinden mesaj vermek kimsenin haddi deðildir. TÜÝK'in enflasyon oranlarý ile oynayarak, haklý talepleri hafifletmek gibi bir görevi yoktur ve olamaz. Kamu iþçisine 2015 yýlýnda iyileþtirme ve 7. ikramiye ile birlikte verilen yüzde 11,3 oranýndaki artýþ; hakkaniyet, adalet ve eþitlik gereði memurlara ve emeklilerine de verilmek zorundadýr. Bu nedenle 2015 yýlýnýn geri kalan kýsmý için kesinlikle revize bir toplu sözleþme imzalanmalýdýr. Memur-Sen ile imzalanan toplu peþkeþ sözleþmesi gerekçe gösterilerek ve enflasyon rakamlarý bahane edilerek memur ve emeklilerinin en haklý taleplerini göz ardý etmeye kimse yeltenmemelidir. Buradan masaya oturacak sendika ve konfederasyonlarý da uyarýyorum: Aðustosta baþlayacak toplu sözleþme görüþmelerine, ciddiyetten uzak enflasyon ve bütçe öngörüleri ve kapsam dýþý konularla deðil, hükümetin memur ve emeklisinden kaçýrarak diðer kesimlere aktardýðý ve açýkça haksýz zenginleþme olan kaynaklar ortaya konularak baþlanmalýdýr. 'TÜÝK VATANDAÞLARA ALIÞVERÝÞ EDE- CEKLERÝ ADRESLERÝ GÖSTERSÝN' TÜÝK yetkilileri hükümet kurma çalýþmalarý öncesinde ekonomik göstergelerle oynayarak, yeni hükümet döneminde koltuklarýnda kalmak için göz boyamaya devam ettiklerini düþünmek istemiyoruz. Memur ve memur emeklileri baþta olmak üzere tüm vatandaþlarýmýzý TÜÝK'e baþvurarak; enflasyon oranýndaki düþüþü belirledikleri büfeler dahil dükkan, manav, maðaza, AVM ve benzeri ne kadar alýþveriþ mekaný varsa, o mekanlarýn adres bilgilerinin açýklanmasýný istemeye çaðýrýyorum. Ve buradan kendileri de memur olan TÜÝK yöneticilerine; milyonlarca insanýn vebalini taþýdýklarýný, bilerek ve isteyerek geçekleþtirecekleri ekonomik operasyonlar nedeniyle kendilerine hakkýmýzý helal etmeyeceðimizi de ifade etmek istiyorum." Elvan YILMAZ Patlatýlmasý gereken irin On bin yýllýk medeniyet tarihinde Dünyada bütün insanlarýn ayný þeye, ayný þekilde inandýðý ve yaþadýðý bir tane toplum görülmemiþtir Temmuz aylarýnda yaþanan Çorum olaylarý Madýmak olaylarý Ve Baþbaðlar'ýn yýl dönümleri Yaþanan bu olaylar bizim utancýmýz ve acýmýzdýr Öfkenin radara yakalanmasýdýr Bu kahredici günler hepimizin içini acýtmýyorsa Biz ayný ülkenin ayný dinin insaný olamayýz Býrakýnýz kötülükler þeytanda kalsýn Rüyanýn baþlangýcýný hiç hatýrlamazsýnýz Olup bitenin ortasýnda bulursunuz kendinizi Gerçekler ise hep ayný gerçek, deðiþen sadece duyan, gören, bilen, öðrenip araþtýran, idrak edenlerin bakýþ açýlarý ve düzeyleridir Hepimiz birbirimize biyolojik olarak, Dünya'ya kimyasal olarak, evrene atomik olarak baðlýyýz Gerçekler rüya deðildir 'Saf aklýn eksikliði'nin modernize ettiði toplumlar yok olmaya, birbirleriyle didiþmeye mahkûmdur Birbirimizi sevmemiz için birbirimize benzememiz gerekmez Aksini düþünenlerin Din algýlarý eksantrik(!), yurt sevdalarý sahtedir Masum insanlarý öldürmenin utancýný kapatacak hiçbir din yoktur Hz. Ömer'in dediði gibi; "Dininizi doðru öðreniniz yoksa yaþadýðýnýzý din zannedersiniz " Bilmeyenlere söylenecek baþka söz yoktur Aslýnda hayatýn bize öðrettiði bir þey yoktur, kendin öðrenirsin Bu ülkede beni aðlatan þey seni güldürüyorsa biz kardeþ olmayýz, sorunda buradadýr Çoðunlukçuyuz diyenler maalesef; çoðulculuktan nefret ediyor Lakin bu ülkenin tarihini bilmiyorlar Ýsmet Özel'in güzel bir sözü var;"yolumuz birbirimizi anlamaktan geçmiyorsa, hiçbir yere varamayacaðýz demektir " Boþuna gelmedi Ýlk emir"oku" Dininizin kýymetini bilin Dünyanýn en tehlikeli insaný din'i olup da beyni olmayanlardýr Okuyun Çünkü Ali Þeraiti'nin dediði gibi "mürekkebin akmadýðý yerde kan akýyor!" En çok ölümler en az okuyan coðrafyalarda olur Not: Herkes "tecrübe iyidir" der Ben ayný kanaatte deðilim TECRÜBE "" Hayatýn, sana KEL kaldýktan sonra TARAK vermesidir " Ýstihdam garantili kurs Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu (ÝÞKUR) Ýl Müdürlüðü ile Babatay Tekstil iþbirliðinde Dokuma Konfeksiyon Makinacý mesleðinde 130 kiþilik iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. %50 istihdam garantili kurs, 20 Temmuz-20 Ekim 2015 tarihleri arasýnda haftada 5 gün Organize San. Bölgesinde faaliyet gösteren Babatay Tekstil de verilecek. Kursa katýlým þartlarý: ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, yaþ arasý bay-bayan olmak, en az ilkokul mezunu olmak, öðrenci olmamak (Açýk öðretim ve ikinci öðretim öðrencilerinin baþvurusunda engel yoktur), ÝÞ- KUR'un Kurs, Toplum Yararýna Programý (TYP), Ýþbaþý Eðitim Programý (ÝEP) ve Giriþimcilik programlarýndan son 6 ay içerisinde faydalanmamýþ olmak, emekli veya aktif sigortalý olmamak, kurs baþlama tarihi itibariyle son bir yýl içerisinde Babatay Tekstil Adi Ortaklýðý nýn çalýþaný olmamak. Son baþvuru tarihi 15 Temmuz Pazartesi olan kurs için kursiyer seçimleri 15 Temmuz 2015 tarihinde saat da Babatay Tekstil de yapýlacak. Kursa katýlmak isteyenlerin son baþvuru tarihine kadar ÝÞKUR Ýl Müdürlüðümüze baþvurmalarý gerekecek.

5 Doðu Türkistan için kýyama kalkan Ülkücüler, çileye ortak olmak için acýyý paylaþma sofrasýnda oruç açtýlar Çekilen çile hatýrýna su ve hurma ile oruç açtýlar EROL TAÞKAN Ülkü Ocaklarý Çorum Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen Doðu Türkistan'a destek yürüyüþü, yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirilirken, kardeþlerinin çektiði çile hatýrýna oruçlarýný sýcak sofralarda açmak yerine Çorumlular büyükelçilikte eylemde Çin in 5 Temmuz 2009 yýlýnda Müslüman Uygur Türklerine yönelik katliamlarý protesto edildi. Urumçi de yaþanan olaylarýn 6. yýl dönümünde Çin Büyükelçiliði önünde gerçekleþtirilen tepki eylemine Çorum dan katýlým oldu. Sosyal medya üzerinden organize olan grup, ellerinde Türkiye ve Doðu Türkistan Bayraðý taþýdý. Çin Büyükelçiliði önünde Urumçi Katliamýný Unutmadýk dövizi açan grup, Kýzýl Çin Türkistan dan Defol, Türkistan Davamýz Zafere Dek Sürecek, Türkiye Uyuma Kardeþine Sahip Çýk, Uygur Türkleri Yalnýz Deðildir sloganlarý attý. Doðu Türkistan Kültür ve Dayanýþma Derneði Genel Sekreteri Hekim Selçuk, yaptýðý yokluk sofrasýnda açmayý tercih etti. Su, simit ve hurma ile Saat Kulesi önünde oruçlarýný açan Ülkücüler, duaya el açýp Doðu Türkistan için Allah'tan kurtuluþ dilediler. MHP MKYK Üyesi Aybüke Topçu- Ülkü Ocaklarý önceki gün akþam saatlerinde yürüyüþ yaptý. konuþmada, Çin Devleti 6 Temmuz 2009 yýlýnda Urumçi sokaklarýný kana bulamýþtýr. Soydaþlarýmýz dünyanýn gözü önünde yeni bir katliamla baþ baþa kalmýþtýr. 6 yýl önce dünyanýn gözü önünde yaþanan bu katliamýn sorumlusu olmasý gereken Çin devleti, mazlum ve masum soydaþlarýmýzdan binlerce insaný tutuklamýþ, oluþturduðu sözde mahkemelerle yüzlerce insanýmýzýn ya idamýna ya da ömür boyu hapsine baþý, MHP il Baþkaný Bekir Çetin, Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Özcan, Ülkü Ocaðý Ýl Baþkaný Ahmet Hattab Ýmal ve çok sayýda vatandaþýn katýldýðý eylem, Valilik önünden PTT önüne kadar slogan ve tekbirler eþliðinde devam etti. Ülkücüler Su, simit ve hurma ile Saat Kulesi önünde oruçlarýný açan Ülkücüler, duaya el açýp Doðu Türkistan için Allah'tan kurtuluþ dilediler. hüküm vermiþtir. Çin devleti elinde bulundurduðu dokunulmazlýk zýrhýný yeniden üstüne geçirmiþ, Doðu Türkistan da masum milletimize uyguladýðý vahþetin, katliamýn, dökülen kanlarýn hesabýný vermek þöyle dursun yine Uygurlarý suçlu göstermenin telaþýna düþmüþtür. dedi. Uygurca zulmü anlattý Protesto eyleminde Uygur Türk ü bir genç Ellerindeki bayraklarýyla iftar saatini bekleyen Ülkücüler, ezanla birlikte kendilerine daðýtýlan su, hurma ve simitle oruçlarýný açtý. Ýftar sonrasý kýsa bir selamlama konuþmasý ile katýlýmcýlara sýcak sofralarýný býrakarak, acýyý paylaþtýklarý için teþekkür eden Ahmet Hattab Ýmal, "Allah'tan bizlere namaz kýldýðý için þehit edilen, oruç tuttuðu için zulüm gören, tevhit getirdiði için dilleri kesilen kardeþlerimizin intikamýný almayý nasip etsin." dedi. Ýmal ayrýca Ýnsani Deðerler Platformu tarafýndan düzenlenen Çin Zulmünü Protesto Eylemi'ni eleþtirerek, "Birileri çýkýp platform adý altýnda açýklamalar yaptý. Bu zihniyet 300 Uygur Türkü'nü sýnýrda bekletip, olmayan zihniyettir. Doðu Türkistan davasý sahipsiz deðildir." diye konuþtu. Selamlama konuþmasýndan sonra Türk Diyanet Vakýf Sen Çorum Þube Baþkaný Mustafa Ünlü'nün okuduðu dua için eller açýlarak, amin nidalarý ile duaya iþtirak edildi. Baþkan zulmü kýnadý Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Doðu Türkistan da yaþanan katliamlarý kýnayarak, bunlarýn soykýrým olduðunu söyledi. Baþkan Þahiner konuya iliþkin olarak yaptýðý açýklamada, Doðu Türkistan da, oruç tutan Müslüman kardeþlerimize yönelik yapýlan baský ve engellemeler had safhaya ulaþmýþtýr. Bölgedeki Müslümanlar dini vecibelerini yerine getirememekte, oruçlarýný tutamamakta, namazlarýný kýlamamaktadýr. Müslüman erkekler sakal býrakamamakta, kadýnlarýn baþörtüsü takmasý yasaklanmaktadýr. Çin Devleti nin en büyük asimilasyon politikalarýndan birine maruz kalan Doðu Türkistan da yaþayan Müslüman Türkler her türlü iþkenceye maruz kalmakta ve katledilmektedirler" dedi Baþkan Þahiner, "On bir ayýn sultaný Ramazan Ayý nýn maddi manevi huzurla dolu günlerini yaþamaya çalýyoruz. Ancak Ata Yurdumuz Doðu Türkistan da Soydaþlarýmýz katledilmektedir. Yýllardýr Uygur Türkleri acýmasýzca bir Çin zulmüne maruz kalmaktadýr. Türk olmanýn potansiyel suçlu þeklinde nitelendirildiði bölgede, her gün yeni bir insani dram yaþanmaktadýr. Daha yedi yaþýný doldurmamýþ çocuklarýn sokak ortasýnda tekmelenmesi, sopalarla dövülmesi, vücutlarýnda sigara söndürülmesi nasýl görmezden gelinebilir? Üniversite öðrencilerinin Çinli kolluk kuvvetleri veya onlarýn destekçileri tarafýndan akýl almaz iþkencelerden geçirildikten sonra kafalarýnýn taþla ezilerek katledilmesine Dünya nasýl seyirci kalabilmektedir? Türk olduðunu ifade eden hamile kadýnlarýn karýnlarý deþilerek yavrularýnýn çýkarýlmasýna Ýnsan Haklarý savunucularý neden ses çýkarmamaktadýr? Zindanlardaki Müslüman Türk kadýnlarýna önce aklýn almayacaðý çirkeflikleri yapan sonra da tecavüz eden insan azmanlarýna kadýn haklarý dernekleri neden isyan etmemektedir. Mübarek Ramazan Ayýnýn hürmetine kardeþlerimize dua edelim. Her platformda gücümüz yettiðince savunalým ve hatýrlatalým. Unutmayalým ki bu saldýrýlar, sýnýrlarýmýzdaki kargaþaya sebep olanlar haçlý zihniyetinin bir sonucudur. Hilalin ýþýðýnýn haçlý gölgesinde kalmamasý ve daima parlamasý için elimizden gelen her þeyi yapmaya hazýrýz. Müslüman Türk ün ahýnýn yerde kalmamasýný Yüce Allah tan niyaz ederim. ifadelerini kullandý.(ýha) kýz tarafýndan Çin in Doðu Türkistan da yaþattýðý zulüm Uygurca dile getirildi. Doðu Türkistan Kültür ve Dayanýþma Derneði ile Türkiye'de yaþayan Uygurlarýn da katýldýðý tepki eyleminde, göstericilerin büyükelçiliðin bulunduðu sokaða girmesine izin verilmedi. Bir süre Çin Devleti aleyhinde slogan atan grup, daha sonra sessizce daðýldý. Çin Büyükelçiliði önünde protesto eylemi yapýldý. Eyleme Çorumlular da destek verdi. Zulme karþý sessiz kalmayap grup, Türk ve Gök Bayraklarla yürüyüþ yaptý. SALI 7 TEMMUZ Zulme karþý tek yürek oldular Doðu Türkistan için önemli öneriler Eylemciler Çorumpark önünde basýn açýklamasý yaparak, Piri Baba Çamlýðý'na kadar yürüdü. TOPTAN FÝYATINA PERAKENDE SATIÞ EROL TAÞKAN Türkiye genelinde sosyal medya üzerinden yönlendirilen Çin zulmünü protesto eylemi, pazar günü Çorum'da da gerçekleþtirildi. Zulme karþý sessiz kalmayýp, Türk Bayraðý ve Gök Bayraklarý'yla protesto eylemine katýlan Çorumlular, Çorumpark önünde basýn açýklamasý yaparak, Piri Baba Çamlýðý'na kadar yürüdü. Topluluk adýna açýklama yapan, Fatih Þanöz, Doðu Türkistan'ýn kan aðladýðýný, kedi ve köpeklerin kesilmesine karþý çýkanlarýn, dini görevlerini yerine getiren Müslüman Türk'e yapýlan saldýrý ve zulme sessiz kaldýðýný söyledi. Çok sayýda Çorumlu'nun aileleriyle birlikte destek verdiði eylemde konuþan Fatih Þanöz, þunlarý söyledi; "Bugün içinde bulunduðumuz mübarek günlerde öz yurdumuz doðma vatanýmýz kan aðlýyor, köpeklerin kedilerin kesilmesine karþý duran þahsiyetsiz þahsiyetler, dini görevlerini yerine getirmeye çalýþan ýrkdaþlarýmýza, din kardeþlerimize acýmasýzca katliamlar düzenliyorlar, maalesef ülkemizde de ahlaksýzlýklarýný ayyuka çýkaranlar, Müslüman Türk'ü yok saymaya çalýþýyorlar, müptezel aydýnlar, vicdanýný ve kalemini satmýþ gazeteci müsveddeleri, akýný ve fikrini milletine ve dinine düþman olarak yetiþmiþ bir grup satýlmýþ dünya da yaþanan bu acýya sessiz kalmaktadýr. Bugün bu meydandan Osman Batur'un, Ýsa Yusuf Alptekin'in evlatlarýna sesleniyoruz. Biz düþmeden yok olmadan yalnýz kalmayacaksýnýz. Anadolu'dan Ay yýldýzlý bayraðýn dalgalandýðý güzel þehrimin þerefli insanlarýndan Gök bayraða Doðu Türkistan'a sizlere teker teker selamlar ediyoruz, dualarýmýz sizinle aklýmýz fikrimiz sizinle siz olmadan sizler gülmeden ne ibadetlerimizin tadý ve iklimi var ne yapacaðýmýz bayramlarýn. Çorum'dan Altay'a, Beþ Balýk'a, Turfan'a, Kaþgar'a selam olsun. Dünyanýn baþýna bela cine lanet olsun. Dünya'da zulüm gören Tüm mazlumlarýn Yüce Rabbim yardýmcýlarý olsun, bugün 21. yüzyýlda hala Türk yurtlarý azatlýklarýný beklemektedirler, Ermeni'ye, Yahudi'ye kardeþlik naralarý atanlar Che'ye kardeþlik þiiri yazanlar, Osman Batur'un evlatlarýna gelince susmaktadýrlar. Ama bilsinler ki Türk halký Anadolu hala düþmemiþtir. Umut bizdedir ve biz buradayýz. Gazze'de sokaklardayýz. Mýsýr'da Mursi'yle zindanlarda, Myanmar'da cellatlarýn elinde. Hocalý'da, Sreblenisa'da toplu mezarlarda soykýrýmlarda Kuzey Irak'da, Suriye'de Türkmeniz, zalimleri varsa bu dünyanýn, biz de mazlumlarýn hepsinin yanýndayýz. Madden manen de olmaya acýlarýný paylaþmaya devam edeceðiz. Ýnþallah bir gün Baðýmsýz Doðu Türkistan'ý Filistin'i, Myanmarý, Karabað'ý, Kerkük'ü, Halep'i Hocalý'yý, Þuþa'yý göreceðiz. Çorum'dan tüm kardeþlerimize selam ediyoruz." ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý Genel Baþkaný Bülent Yýldýrým, son günlerde yoðun þekilde tartýþýlan Doðu Türkistan kriziyle ilgili kritik bir açýklama yaptý. Yýldýrým, "Bugün Doðu Türkistan'dan gelen fotoðraflarýn gerçek olup olmadýðýný ya da birilerinin bu sorunu kendi çýkarlarý için kullanýp kullanmadýðýný tartýþmak anlamsýz. Hepimiz biliyoruz ki Doðu Türkistan'da yýllardýr devam eden bir zulüm var" dedi. 'BÜTÜN PARTÝLER HAREKETE GEÇMELÝ' Doðu Türkistan için tüm partilerin harekete geçerek bölgeye inceleme heyeti gönderilmesini öneren Yýldýrým, "Doðu Türkistan'da yýllardýr süren Çin'in baský ve zulüm politikalarýyla ilgili son dönemde yaþanan tartýþmalar anlamsýz bir noktaya geldi. Maalesef insanlar gelen fotoðraflarýn veya haberlerin doðruluðunu tartýþmaktan konunun aslýyla ilgili gerçekleri göz ardý etmeye baþladýlar. Burada asýl mesele fotoðraflar ya da haberlerin kimler tarafýndan yapýldýðý, bu konunun gündeme gelmesinin kimleri ilgilendirdiði deðil. Doðu Türkistan'daki zulme odaklanmak ve acilen yýllardýr devam eden bu zulmü durdurmak için harekete geçmek durumundayýz. Bu mesele bir partinin ya da bir toplumsal kesimin meselesi deðildir. Bütün siyasi partiler Doðu Türkistan'a yönelik Çin'in baský politikalarýna karþý ortak hareket etmek zorundadýr. Doðu Türkistan konusunda bir takým siyasi saiklerle kenarda duran herkes bu sürecin kaybedeni olacaktýr. Hiç beklemeksizin bütün siyasi partiler ortak bir Doðu Türkistan tavrý etrafýnda bir araya gelmelidir. Meclis'te temsil edilen ve temsil edilmeyen bütün partilere düþen, Doðu Türkistan'ý kimliðinden koparmaya dönük politikalarla ilgili tepkiyi hiç beklemeden ortak bir tavýrla göstermektir" 'HERKES HASSAS OLMALI' Bütün toplumsal kesimlerin Doðu Türkistan'la ilgili hassas olmasý gerektiðini vurgulayan Yýldýrým "Çin'in Doðu Türkistan'da yürüttüðü politika belli bir amaca yönelik Müslüman Türkleri kimliksizleþtirmek ve eðer Çin'in onlar için öngördüðü sýnýrlar içerisinde kalmazlarsa da hicrete zorlamak üzerine kurulu bu politikaya karþý açýk bir tavýr geliþtirmeye mecburuz. Bütün sivil toplum kuruluþlarý ve siyasi partiler tarafýndan Doðu Türkistan'da yaþananlarý yerinde görmek üzere bir inceleme heyeti oluþturulmalýdýr. Oluþturulacak olan bu heyet hýzlý bir þekilde Doðu Türkistan'a intikal ederek yaþananlarý yerinde görmeli ve Doðu Türkistanlý Müslümanlarýn dertlerini dinleyerek bir rapor hazýrlamalýdýr. Eðer vicdanlarý kanatan bu zulme karþý acil bir eylem planý ortaya konulamazsa bu meseledeki suskunluk hepimizi sorumlu kýlar" diyen Bülent Yýldýrým, "Türkiye bu meselede Ýslam ülkelerine öncü olmalý" ifadelerini kullandý. ÝSLAM ÜLKELERÝNE TOPLANTI ÇAÐRISI Ýslmam ülkelerine inisiyatif alma çaðrýsý yapan Yýldýrým, þöyle dedi: "Doðu Türkistan'daki Müslümanlarla ilgili yýllardýr ayný haberleri duyuyoruz ancak Ýslam ülkeleri bu noktada üzerine düþeni yapmýyor. Türkiye Doðu Türkistan meselesinde öncü olmalýdýr. Arap Birliði ülkelerinin, Türki Cumhuriyetlerin, Asya'daki diðer Müslüman ülkelerin de dahil olacaðý bir Doðu Türkistan Konferansý'ný toplama vazifesi Türkiye'ye düþüyor. Bütün siyasi partilerin ortak iradesi ile Türkiye bir an evvel Doðu Türkistan için uluslararasý mahiyette bir giriþim baþlatarak bu konferansý toplamalý. Konferansa katýlan ülkeler artýk Doðu Türkistan Müslümanlarýnýn en doðal haklarýný elde edebilmesi için bir ortak tavýr geliþtirmeli ve Ýslam ülkelerinin Çin ile ticari iliþkileri de burada masaya yatýrýlmalý. Çünkü Doðu Türkistan Müslümanlarý, dünyanýn en mazlum Müslüman milletlerinden birisi ve yýllardýr her türlü baskýya karþýn inançlarýndan da kimliklerinden de taviz vermiyorlar. Artýk herkes tavýr göstermeli ve Çin'in Doðu Türkistan'ý 'Sincan' yapma politikasýna dur denilmelidir. Unutulmamalýdýr ki Çin'in buradaki amacý Doðu Türkistan'da demografiyi deðiþtirerek bölgedeki Müslüman kimliðini uzun vadede silikleþtirmektir. Doðu Türkistanlý Müslümanlara yönelik zulümle ilgili Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý da acilen inisiyatif almalýdýr. ÇORUM ANA BAYÝÝ

6 6 SALI 7 TEMMUZ R 'Bu ise indirdiðimiz tam, çok mübarek bir kitaptýr. Bundan böyle buna uyun ve korunun ki, rahmetimize eresiniz.' (En'âm/155) RAMAZAN amazan Elveda Ya Þehr-i Ýmsak Ýftar Kur an-ý Kerim in Gönderiliþ Amacý 14 Veysel Uysal Bir önceki yazýnýn devamý olarak dua ile ilgili ayetler: (Hz. Ýbrahim) Hamd, Allah'a mahsustur ki O, bana ihtiyarlýða raðmen Ýsmail'i ve Ýshak'ý armaðan etti. Þüphesiz Rabbim, gerçekten duayý iþitendir. Ey Rabbim, beni ve soyumdan gelecekleri namazý devamlý kýlanlardan eyle. Rabbimiz, duamý kabul buyur. Ey Rabbimiz! (Amellerin) hesap olunacaðý gün beni, ana babamý ve müminleri baðýþla!(ýbrahim 39-41) Ýnsan hayra dua ettiði gibi, þerre de dua etmektedir. Ýnsan, pek acelecidir.(ýsra11) Sabah akþam Rablerine, O'nun rýzasýný dileyerek dua edenlerle birlikte candan sebat et. Dünya hayatýnýn süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme. Kalbini bizi anmaktan gafil kýldýðýmýz, kötü arzularýna uymuþ ve iþi gücü aþýrýlýk olan kimseye boyun eðme. (Kehf 28) Zekeriya gizlice niyazda bulunarak Rabbim! Dedi vücudumdaki kemiklerim zayýfladý, saçým baþým aðardý. Rabbim, ben sana ettiðim dualardan hiç mutsuz olmadým." (Meryem3-4) Ýbrahim: (babasý Azere) Selam sana dedi. Rabbimden senin için maðfiret dileyeceðim çünkü O bana karþý lütufkârdýr. Sizden ve putlarýnýzdan uzaklaþýyor ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki(senin için) Rabbime dua etmekle bedbaht (emeði boþa gitmiþ) olmam." (Meryem47-48) Onun (Eyyüb' ün) duasýný kabul ettik. Kendisinden o derdi giderdik; ona katýmýzdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir hâtýra olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir katýný daha verdik. (Enbiya 84) Onun (balýðýn karnýndaki Yunus'un ) duasýný kabul ettik ve üzüntüden kurtardýk. Ýþte biz, müminleri böyle kurtarýrýz. Zekeriyya'yý da an. Hani o Rabbine þöyle dua etmiþti: Rabbim! Beni yalnýz býrakma sen varislerin en hayýrlýsýsýn. Onun duasýna icabet ettik, kendisine Yahya'yý armaðan ettik, eþini de doðurmaya elveriþli kýldýk. Gerçekten onlar (bütün peygamberler) hayýrlarda yarýþýrlardý, umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Bize derin saygý gösterirlerdi. (Enbiya88-90) Göklerde ve yerde bulunanlarla dizi dizi kuþlarýn, Allah'ý tesbih ettiklerini görmez misin? Her biri, kendi duasýný ve tesbihini (öðrenmiþ) bilmiþtir. Allah, onlarýn yapmakta olduklarýný hakkýyla bilir. (Nur 41) (Resulüm) De ki: "Sizin dua ve ibadetleriniz olmasaydý Rabbim size deðer verir miydi? Fakat siz gerçekten yalanladýnýz; onun için azap yakanýzý býrakmayacaktýr." (furkan77) Ýnsanlarýn baþýna bir sýkýntý gelince, Rablerine yönelerek O na yalvarýrlar. Sonra Allah, katýndan onlara bir rahmet(nimet ve bolluk)tattýrýnca, bakarsýnýz ki onlardan bir gurup Rablerine þirk koþarlar! Kendilerine verdiklerimize nankörlük etsinler bakalým! Haydi, sefa sürün; ama yakýnda bileceksiniz (Rum 33-34) Onlar ki(muttakiler) korkuyla ve ümitle Rablerine yalvarmak üzere (ibadet ettikleri için) vücutlarý yataklarýndan uzak kalýr ve kendilerine verdiðimiz rýzýktan Allah yolunda harcarlar. Yaptýklarýna karþýlýk olarak, onlar için ne sürprizler saklandýðýný hiç kimse bilemez. (Secde16-17) Sizi karanlýklardan aydýnlýða çýkarmak için üzerinize rahmetini gönderen O'dur. Melekleri de (size dua etmektedir). Allah, müminlere karþý çok merhametlidir. Kendisine kavuþtuklarý gün, Allah'ýn onlara iltifatý "selam"dýr. Allah onlara çok deðerli mükâfatlar hazýrlamýþtýr. Ey peygamber! Biz seni hakikaten bir þahit, bir müjdeleyici, bir uyarýcý, bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. (Ahzap 43-46) Ýnsanýn baþýna bir sýkýntý gelince, Rabbine yönelerek ona dua eder. Sonra Allah o kimsenin kendisinden sýkýntýsýný giderince, önceden yalvarmýþ olduðunu unutarak Allah'ýn yolundan saptýrmak için ona þirk koþar. (Ey Muhammed) de ki: inkârýnla (dünya zevklerinden) biraz eylene dur. Çünkü sen muhakkak cehennem ehlindensin. (Zümer 8) Ýnsana bir zarar dokunduðu zaman, bize dua eder; sonra tarafýmýzdan ona bir nimet ihsan ettiðimizde: "Bu, bana ancak iþini bilen biri olmamdan dolayý verilmiþtir"der. Hayýr; bu bir imtihandýr, fakat çoklarý bunu bilmezler.(zümer 49) Öyleyse, dini yalnýzca O'na halis kýlanlar olarak Allah'a dua (kulluk) edin; inkârcýlar hoþ görmese de.(mümin 14) Ateþin içinde olanlar, cehennem görevlilerine: "Rabbinize dua edin; bizden bir gün olsun azabý hafifletsin! Diyecekler." (onlarda) "Size kendi peygamberiniz açýk belgelerle gelmediler mi?" Onlar da: "Evet" dediler "Þu halde siz dua edin" Bilirler ki inkârcýlarýn duasý boþunadýr. (Mümin49-50) Rabbiniz dedi ki: "Bana dua edin, kabul edeyim. Doðrusu Bana ibadeti býrakýp büyüklük taslayanlar aþaðýlanarak cehenneme gireceklerdir. (Mümin 60) O, Hayy (diri) olandýr. O'ndan baþka ilah yoktur; öyleyse dini yalnýzca, Allaha has kýlarak O'na dua edin. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allaha mahsustur. (Mümin 65 ) Ýnsana nimet verdiðimiz zaman, bizden yüz çevirir ve yan çizer; ona bir þer dokunduðu zamanda yalvarýp durur. (Fussilat 51) Bunun üzerine Musa: Bunlar suç iþleyen bir toplumdur, diye Rabbine arzetti. Allah, O halde inananlarý geceleyin yola çýkar. Çünkü korunacaksýnýz." (diye duasýnýn kabul edildiði bildirildi). (Duhan22-23) Allah'ýn kulu (Muhammed,) O'na dua (ibadet ve kulluk) için kalktýðýnda, onlar (müþrikler,) neredeyse onun çevresinde keçe gibi birbirlerine gireceklerdi. (Resulüm) De ki: "Ben ancak Rabbime dua ediyorum ve O'na hiç kimseyi ortak koþmuyorum." (Cin19-20) De ki: "Sizler, açýktan ve gizlice ona 'Eðer bizi bundan kurtarýrsa elbette þükredenlerden olacaðýz' diye dua ederken, sizi karanýn ve denizin karanlýklarýndan (tehlikelerinden) kim kurtarýr?" (En'âm 63) Allah, iman edip salih ameller iþleyenlerin dualarýna karþýlýk verir; lütfundan onlara fazlasýný da verir. Ýnkârcýlar için ise çetin bir azap vardýr. (Þûrâ 26) (Deyin ki) Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediði iþleri yükleme! Bizi affet! Bizi baðýþla! Bize acý! Sen bizim Mevla'mýzsýn. Ýnkârcýlar topluluðuna karþý bize yardým et. (Bakara 286) De ki: Þüphesiz Rabbim beni doðru yola, dosdoðru dine, Allah'ý birleyen Ýbrahim'in dinine iletti. O, þirk koþanlardan deðildi. De ki: Þüphesiz benim namazým, ibadetlerim, hayatým ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi olan Allah içindir. (Enam ) 'Rabbimiz! Gerçekten biz, 'Rabbinize inanýn!' diye imana çaðýran bir davetçiyi (Peygamber'i) iþittik ve hemen iman ettik. Artýk bizim günahlarýmýzý baðýþla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al, Rabbimiz! (Âl-i Ýmrân/93) Bir Soru Bir Cevap 2 Kýymetli okuyucularým! Bugün de deðiþik konularla alakalý soru ve cevaplarý paylaþmayý uygun 15- Ayný Ramazan'da veya deðiþik Ramazan aylarýnda birkaç defa keffâreti gerektirecek þekilde orucunu bozan kimseye ne gerekir. Meselâ, Bu senenin Ramazan ayýnda bilerek beþ defa orucunu bozmuþ olsun. Geçen senelerden de orucunu bilerek bozduðu birkaç tane borcu olsun. Bunlarýn hepsi için bir keffâret orucu yeterli olur. 16- Orucunu tutmayan bir zengin her gün için bir fitre verse olur mu? Olmaz. Saðlýklý olan, oruç tutabilen bir kimse orucunu bizzat kaza etmelidir. Varlýklý diye fitre vermesi orucun yerine geçmez. Ama iyileþme ümidi hiç olmayan bir hasta fitre verebilir. 17- Ýtikâf nedir? Ýtikâf, niyet ederek bir camide durmak demektir. Ramazan'ýn son on gününde itikâf, kifâye olarak sünnet-i müekkede'dir. Cemaatten biri itikâfa girince bu görev diðerlerinden düþmüþ olur. 18- Ýtikâfýn þartlarý nelerdir? Niyet etmek, oruçlu olmak, itikâfý beþ vakit cemaatle kýlýnan camide yapmak ve kadýnýn ayhali ve lohusa halinde olmamasýdýr. Kadýn, camide deðil, evinde namaz kýldýðý odada itikâf yapar. (bk. Diyanet Ýslâm Ýlmihali, S ) 19- Fitre (Fýtýr Sadakasý) nedir ve miktarý ne kadardýr? Borcundan aslî ihtiyaçlarýndan baþka nisap miktarý malý veya onun deðerinde parasý olan müslümanýn fýtýr sadakasý vermesi vaciptir. Buna "fitre" denir. Fitre, Ramazan ayýnda fakirlere verilen bir sadakadýr. Zekât kimlere verilirse, fitre de onlara verilir. (bk. Tevbe, 9/60) Fitrenin en azý 11.5 tl'dir. Durumu iyi olanlar daha üst miktardan verebilirler. 20- Siyer ödülü dünya birincisi kitap hangisidir? Salih SURUÇ'un Nesil yayýnlarýndan çýkan, iki cilt olan (Mekke Devri 1 ve Medine Devri 2) "Kâinatýn Efendisi PEY- GAMBERÝMÝZÝN HAYATI" adlý mükemmel eserdir. 21- Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn "Sorunlarýmýz-Sorumluluklarýmýz Serisi" hangi kitaplardan oluþmaktadýr? 1- Ýnsan Haklarý. 2- Þiddet ve Çocuklarýmýz. 3- Toplum Yetimleri: Sokak Çocuklarý. 4- Deðiþen Dünyada Kadýn. 5- Aile Huzuru. 6- Gençlik Sorunlarý ve Ýntihar. 7- Yaþlýlara Saygý. 8- Toplumsal Emanet: Engelliler. 9- Din, Anarþi ve Terör. 10- Çevre Bilinci Yüzyýl Türkiye'sinde Hurafeler. 12- Tüketim Ahlâký ve Ýsraf. 13- Ýþ ve Ticaret Ahlâký. 14- Sahtecilik. 15- Oynarken Tükenmek: Kumar. 16- Madde Baðýmlýlýðý. 22- Aile ve önemi nedir? Aile, toplumun en küçük çekirdeði olup anne, baba ve çocuklardan oluþur. Nisâ Sûresinin 24. âyetinde þöyle buyurulmaktadýr. "Evli kadýnlarla evlenmeniz de haram kýlýndý." Bu âyetteki "muhsanât" kelimesinin kökü "kale" demek olan "hýsn"dan gelir. Evli olan bir kadýn ve erkek birbirlerine birçok açýdan sýðýnaktýr ve kaledir. "Aile, kötülüklerin barýnmadýðý en muhteþem ve saðlam kaledir." (Andrew Wilson) 23- Zekât camilere, çeþmelere köprülere vb. verilir mi? Zekât; cami, yol ve köprü, çeþme gibi yerlere verilmez. Çünkü zekâtta temlik þarttýr. Yani fakirin eline verilerek mülkiyetine geçirilmesi gerekir. Cami ve benzeri þeylerde ise böyle bir durum (temlik) yoktur. Ölünün kefeni ve borçlarý da zekât ile karþýlanmaz. Çünkü burada da temlik yoktur. (bk. Diyanet Ýslâm Ýlmihali, S. 277) 24- Fakir zannedilerek zekât verilen kimsenin sonradan zengin olduðu anlaþýlsa zekât geri alýnýr mý? Alýnmaz. Bir kimse, araþtýrma yaparak fakir olduðu kanaatine vardýðý bir kimseye zekâtýný verdikten sonra, zekât verdiði kiþinin zengin olduðu anlaþýlýrsa, zekâtýný tekrar vermesi gerekmez. Eðer araþtýrma yapmadan zekâtý verir de sonra bu kiþinin zengin olduðu anlaþýlýrsa zekâtýn yeniden verilmesi gerekir. 25- Bir kimse baþkasýndaki alacaðýný, elindeki malýn zekâtýna saymak üzere bir fakire verse ve o kiþiden bunu almasýný istese, fakirin aldýðý bu para o kimsenin zekâtý yerine geçer mi? Evet, zekât yerine geçer. 26- Bir fakirin borcunu, fakirin isteði üzerine bir baþkasý zekâtýna mahsuben ödese zekât yerine geçer mi? Evet, zekât yerine geçer. 27- Zekâta tabi olma açýsýndan altýndaki ayar farký önemli midir? Önemli deðildir. (bk. Diyanet Ýslâm Ýlmihali, S ) 28- Kýyamet gününde kulun ilk hesaba çekileceði þey nedir? Farz namazdýr. (Tirmizî, "Salât", 188) Yüce Mevlâ bizlere rýzasýna muvafýk ameller yapmayý nasip eylesin. Murat AKÇAY (Dodurga Ýlçe Müftüsü)

7 Ortaköy tesise kavuþuyor AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ile AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Ortaköy Belediyesi'nin düzenlenen 'Birlik ve Kardeþlik Sofrasý' adý altýnda düzenlediði iftar programýna katýldý. Dodurga ve Boðazkale Belediye Baþkanlarý ile teþkilat mensuplarýnýn da hazýr bulunduðu iftarda konuþan Milletvekili Baðcý, Ortaköy'ün þantiyeye döndüðünü belirterek, ilçeye sosyal tesis müjdesi verdi. Türkiye'nin mazlumlarýn sesi olmaya devam edeceði mesajýný veren Baðcý, koalisyon görüþmelerinde týkanma olmasý halinde düðümü milletin çözeceðini kaydetti. Baðcý, konuþmasýnda þöyle dedi: "Sözlerimin hemen baþýnda Ortaköylüleri ayný sofrada buluþturan Belediye Baþkanýmýz Taner Ýsbir ve emeði geçenlere teþekkür ederim. Ayrýca bu güzel iftar davetince icabet ettiðiniz için sizlere de ayrý ayrý teþekkür ederim. Evlerinizden huzur ve saðlýk eksik olmasýn. Ülkemizin huzuru içinde sizlerden dua bekliyoruz. 'MAZLUMLARIN SESÝ OLMAYA DEVA EDE- CEÐÝZ' Dünyanýn pek çok ülkesinde ve kendi ülkelerinde Müslümanlar, ramazaný acý, zulüm, kan ve gözyaþý içinde geçiriyor. Kendi ülkelerinde Müslümanlar etnik ve mezhep çatýþmalarýyla birbirine kýrdýrýlýyor. Doðu Türkistan, Myanmar, Arakan gibi kimi ülkelerde Müslümanlarýn inançlarýný yaþamalarý ve ibadetlerini yapmalarý engelleniyor. Zulüm ve iþkence görüyorlar. Tüm bu AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Ortaköy de incelemelerde bulundu. haksýzlýklara baþkaldýran, isyan eden, sesini yükselten tek bir ülke var o da Recep Tayyip Erdoðan'ýn liderliðindeki Türkiye'dir. Herkes sessiz kalsa da, göz yumsa da, mazlumlarýn sesi olmayý dünyanýn her platformunda sürdüreceðiz. 'DÜÐÜMÜ MÝLLET ÇÖZECEKTÝR' 7 Haziran seçimleri sonrasý Türkiye'de bir belirsizlik görüntüsü vererek Türkiye'nin de karýþmasýný, istikrarsýzlaþmasýný, huzurunun bozulmasýný, ekonomisinin ve ticaretinin gerilemesini isteyenler var. Allah'ýn izni ve milletimizin de desteði ile Genel Baþkanýmýz ve Baþbakanýmýz bu belirsizliðin uzun sürmesine müsaade etmeyecek ve Hükümeti kurma yetkisini alýr almaz açýk yüreklilik ve ilkeli, tutarlý, saðduyulu bir tavýr sergileyecek ve Bayrama kadar Hükümeti kuracaktýr. Ama Muhalefet ayak direr, iþi yokuþa sürer ve olmazlarý oynarsa; tekrar milletin hakemliðine baþvurulur. Düðümü Milletimiz çözecektir. ORTAKÖY'E SOSYAL TESÝS MÜJDESÝ Ortaköy'ümüz bir yýldýr þantiye gibi. Bir taraftan yeni yollar açýlýyor, bir taraftan çocuk parklarý yapýlýyor, diðer taraftan altyapý çalýþmalarýyla içme suyu, kanalizasyon, yaðmur suyu hatlarý yenileniyor. Ayný zamanda da çim sahanýn yerinde dozerler çalýþýyor. Sýkýntýlý toz toprak içinde çamurlu günler geçirdiniz. Sabrýnýz için teþekkür ederiz. Taner Baþkanýmýzý tebrik ederim sürekli iþleri baþýnda takip ediyor. Allah'ýn izniyle kýþa kadar bütün çalýþmalar tamamlanacak, sokaklar kilit taþý ve sýcak asfaltla kaplanacaktýr. Yarým kalan bir iþimiz olmayacaktýr. Parklar ve stat bitecektir. Karahacip yolu ise bu hafta asfaltlanacaktýr. Son olarak sizlere bir haberi müjdelemek istiyorum. Eski saðlýk ocaðý için 150 bin TL bütçe ayýrdýðýmýzý biliyorsunuz. Oranýn sosyal tesis ve misafirhane olmasý için ihale süreci baþlatýldý. Onu da bu yýl tamamlayarak hizmete açacaðýz. Þimdiden hayýrlý olmasýný dilerim. Ýlçelerin kalkýnmasý için çalýþma sözü Yeniden Milletvekili seçilen Cahit Baðcý ya tebrik ziyaretleri devam ediyor. Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, Ýlçe Baþkaný Sadýk Aþýk, Ýl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Meteoðlu ve Belediye Meclisi Üyesi Gürbüz Özel ile Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun, Ýlçe Baþkaný Yakup Torun ve Ýl Genel Meclisi Üyesi Ýsmail Vural, Milletvekili Genel Seçimlerinin ardýndan tekrar Milletvekili seçilen AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, Çorum Milletvekili Cahit Baðcý'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Geçen dönemlerde olduðu gibi ilçe projeleri için Baðcý'dan destek isteyen Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, ziyarette yaptýðý konuþmada, Hemþerilerimizin hükümetin bir an önce kurularak belirsizliðin giderilmesi yönünde beklentileri var. Bu belirsizlik ancak AK Parti iktidarý ile giderilebilir. Hükümeti AK Parti'nin kuracaðýna inanýyoruz. dedi. Misafirlerini TBMM'deki makamýnda aðýrlayan Baðcý, ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, geçen dönemlerde de olduðu gibi ilçeleri geliþtirecek ve kalkýnmasýna katký sunacak her türlü projeye destek olacaðýný ve yatýrýmlarýn takipçisi olacaðýný belirtti. Hükümet kurulma süreci ile ilgili olarak Baðcý, Allah'ýn izni ve milletimizin desteði ile Genel Baþkanýmýz ve Baþbakanýmýz bu belirsizliði çözecek, hükümeti kuracaktýr. Hemþerilerimizin bundan þüphesi olmasýn. Müsterih olun. dedi. Sungurlu öðrenci yurdu Eylül de tamam Sungurlu Meslek Yüksek Okulu Kmpüs alanýna yapýlmasý planlanan 300 öðrenci kapasiteli yükseköðrenim öðrenci yurdu proje çalýþmasý sürüyor. Yapýlmasý planlanan yurdun Proje ihalesinin 14 Mayýs'ta yapýldýðýný ve süreci yakýndan takip ettiklerini belirten AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, "Sungurlu ilçemize günümüz þartlarýna uygun dizayn edilmiþ m2 yüzölçümlü araziye bir Kampüs yapýyoruz. Yeni binalarýmýzýn hýzla yükselmesi ve günden güne artan öðrenci sayýmýz barýnma sorununun da hýzlý bir þekilde çözülmesini gerektiriyordu. Rektörlüðümüzün hazýrladýðý master planda yer alan 2 Blokluk yurt alaný için ayrýlan ,48 m2'lik arsa, Üniversite Yönetiminin tarihli kararý ile T.C.Yükseköðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na tahsisi uygun görülmüþtü. Arsanýn Sungurlu Belediyesine ait ,86 m2'lik kýsmý ifraz edilerek Sungurlu Belediye Meclisinin tarih ve 19 sayýlý kararý ile tahsis edilmiþtir. AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ya tebrik ziyaretleri devam ediyor. 300 öðrenci kapasiteli yükseköðrenim öðrenci yurdu proje çalýþmasý sürüyor. PROJE ÝHALESÝ SÖZLEÞMESÝ 30 HAZÝ- RAN DA ÝMZALANDI Tahsisin gerçekleþmesi sonrasýnda takibimizle YURTKUR Proje yapýmý için gereken ihaleyi yaparak tarihinde TL Bedel ile sözleþmeye baðladý. Proje yapým süreci yükleniciyle yapýlan sözleþmeye göre Eylül ayý sonunda tamamlanýyor. Proje sürecinin tamamlanmasýyla yýlsonundan önce yapým ihalesini gerçekleþtirmeyi planlýyoruz. Yurt inþaatýnýn devam eden Meslek Yüksek Okulu 1.Etap inþaatýyla birlikte hýzlý bir þekilde tamamlamak istiyoruz" dedi. SALI 7 TEMMUZ Köylere 3 milyon AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, Çevre ve Þehircilik Bakaný Ýdris Güllüce'yi ziyaret ederek Çorum'a destek ve katkýlarý için teþekkür etti. Ýller Bankasý Köy Kalkýnma payýndan ödenek talebinde bulunan Uslu, Çorum olarak Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýmýzýn saðladýðý hibe çevre yardýmlarýndan faydalanmaya devam ediyoruz. Yerel yönetimlerimizin Çöp Toplama Aracý, Yol Süpürme Aracý, Vidanjör ve Arazöz taleplerinde bizlere desteðiniz artarak devam ediyor. Geçtiðimiz günlerde 4 belediyemiz daha yeni araçlarýný teslim aldý. Çorum adýna destek ve katkýlarýnýz için teþekkür ederiz" dedi. Ýller Bankasý Köy Kalkýnma payý kapsamýnda hibe ödenek talebinde bulunan Uslu, "ÝLBANK Köy Kalkýnma Payý kapsamýnda yapýlan programlar ile köylerimizin ekonomik kalkýnmasýna katký saðlanmýþ, köy alt yapýlarý iyileþtirilerek halkýmýzýn yaþam kalitesinin artýrýlmasýný saðlayan birçok proje uygulamaktadýr. Bu kapsamda Çorum Ýl Özel Ýdaremizin Köy Kalkýnma Pay Programýnda deðerlendirilmek üzere sunduðu projelere desteðinizi bekliyoruz" dedi. Bakan Güllüce ise Uslu'nun talebini olumlu karþýlayarak köylerimize Ýller Bankasý'ndan ilave 3 Milyon TL'lik hibe sözünü verdi. Uslu, Bakan Güllüce'ye verdiði desteklerden dolayý teþekkür ederek, "2015 yýlýnda birçok köyümüzde yol, asfalt, menfez, köprü, içme suyu, kanalizasyon, istinat duvarý, tarýmsal sulama çalýþmalarýný yapýyoruz. Þimdiye kadar görülmemiþ büyüklükte bir hizmeti sunmuþ olacaðýz. Ýlave 3 Milyon TL'lik destek ile de bir çok köyümüzde vatandaþlarýmýza hizmet götüreceðiz. Ýlimize hayýrlý olsun" dedi. Bayat ta iftara yoðun katýlým Bayat Belediyesi Ramazan ayý nedeniyle iftar yemeði verdi. Çorum un Bayat Belediyesi Ramazan ayý nedeniyle iftar yemeði verdi. Bu yýl 5. gerçekleþtirilen geleneksel iftar yemeðine AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt, Bayat Kaymakamý Ýdris Akça, Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç, il genel ve belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri ve vatandaþlar katýldý. Her zaman halkla beraber olmayý kendilerine þiar edindiklerini dile getiren Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Çünkü insaný yaþat ki devlet yaþasýn diyen zihniyetin mensubu olarak buradayýz. Bizler kimsesizler kimi olmak için buradayýz. Halkýmýzla birlikte yol yürümeye devam edeceðiz. Ne olursa olsun bir ve beraber olmaya devam edeceðiz. Hep birlikte güçlü olduk, güçlü olmaya devam edeceðiz dedi. Bayat Belediyesi olarak alt yapý ve üst yapý yatýrýmlarýnýn yaný sýra sosyal belediyeciliðe de önem verdiklerinin altýný çizen Ünlü, halkla iftar yaparken diðer taraftan kimsesiz insanlarý da unutmadýklarýnýn altýný çizdi. Ýlçede yaþayan 350 aileye her gün iftarda ve sahurda sýcak yemek verdiklerini hatýrlatan Baþkan Ünlü, Bayatlý esnaflarla kimsesizlere sahip çýktýklarýný ve bundan dolayý mutlu olduklarýný dile getirdi. GÜZEL GÜNLERÝN DEVAMI ÝÇÝN ÝSTÝK- RAR ÞART AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise, istikrar vurgusu yaptý. Güzel günlerin devamýnýn istikrara baðlý olduðunu dile getiren Uslu, ekonomik ve siyasi istikrarýn önemine dikkat çekti. Ülkede ekonomik istikrar olmadýðý takdirde Yunanistan örneðini vererek Türkiye nin namerde muhtaç olacaðýný kaydeden Uslu, Siyasi istikrar olmazsa o zamanda beþ asýr boyunca aleme nizam vermiþ ve beþ asýr boyunca adeta bir barýþ medeniyeti kurmuþ ülkemiz son yüzyýlda aleme nizam vermek isteyen küresel güçlerin etkisiyle mecalsiz býrakýlýrýz. Türkiye nin mecalsiz kalmasý demek hem yaþadýðýmýz coðrafya da hem dünyada zulmün devam etmesi anlamýna gelir. Suriye de Türkmenlere yapýlan zulüm devam ediyor. Doðu Türkistan da zulüm devam ediyor. Filistin de zulüm devam ediyor. Bir olmak,iri olmak, diri olmak, sadece siyaseten söylenmiþ söz deðildir. Türkiye güçlü olursa Türkiye nin güçlenmesini istemeyenler Türkiye nin güçlü olmasýndan korkuyorlar. Onlarýn getirdikleri düzen yýkýlacak. Bütün dünya mazlumlarý huzur içerisinde olur. Bütün dünya mazlumlarý zulümden kurtulmuþ olur. Hizmetlerimiz devam ediyor. 16 Temmuzda 10 kilometre uzunluðundaki ilçe giriþ yolunun ihalesi yapýlýyor. Bayat adliyesi için 250 bin TL ödenek çýkartýldý. Askerlik Þubesi adliyeye çevrilecek diye konuþtu. AK Parti Çorum milletvekili Lütfiye ilksen Ceritoðlu Kurt ise, Allah ibadetlerimizi kabul etsin. Çok özel günler yaþýyoruz. Allah inþallah bu güzel ayý en güzel þekilde deðerlendirmeyi nasip eder. En güzel þekliyle saðlýklý sýhhatli bir þekilde mutlu ve mesut sevdiklerimizle Ramazan ayýmýzý geçirmemizi nasip eder. Bu mübarek ayýn insanlýk adýna hayýrlara vesile olmasýný temenni ederim ifadelerini kullandý.(ýha) Birlik ve kardeþlik iftarý Ortaköy Belediyesi, Ramazan ayý nedeniyle iftar yemeði verdi. maya çalýþtýðýný ve zalimin karþýsýnda dimdik durdu- Tayyip Erdoðan ýn mazlum milletlere yardýmcý ol- Geleneksel iftar yemeðine AK Parti Çorum ðunu ifade etti. Milletvekili Cahit Baðcý, Ortaköy Belediye Baþkaný Müslümanlarýn birbirinin kardeþi olduðunu Taner Ýsbir, Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoð- Müslüman birbirlerine zulüm etmez, bilakis yar- ifade eden AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu da, lu, Düvenci Belediye Baþkaný Necmettin Yalçýn, AK dým eder. Müslüman Müslüman ýn bir sýkýntýsýný gidererek yardýmda bulunur. Cenab-ý Hakta yardýmda Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, il genel meclis üyeleri, AK Parti il ve ilçe yönetim kurulu bulunana yardýmda bulunur bir sýkýntýsýný giderir. üyeleri ve vatandaþlar katýldý. Bu mübarek ayýn hürmetine dünyada akan kan ve Dünyadaki Müslümanlarýn sýkýntý içerisinde gözyaþýnýn dinmesini yüce Allah tan niyaz ediyoruz dedi. olduðu için Ramazan ayýný buruk bir þekilde geçirdiklerini dile getiren Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Suriye de, Doðu Türkistan da Filistin de, lara yaptýklarý çalýþmalarýndan dolayý teþekkür eden 7 Haziranda yapýlan genel seçimlerde teþkilat- Çeçenistan da olduðu gibi dünyadaki bütün Müslüman ülkelerin sýkýntý ve eziyet içerisinde olduðunu olarak çýkmalarýna raðmen tek baþýna bir hükümet Bekiroðlu, AK Parti olarak seçimlerde birinci parti söyledi. kuramadýklarý için bir buruk olduklarýný sözlerine Müslümanlarýn baþýnda bir bela ekledi.(ýha) varsa bunun Müslümanlarýn suçu olduðunu dile getiren Ýsbir, bunun Müslümanlarýn Kur an-ý Kerimi, Peygamber Efendimizi, Ýslam ý tam olarak anlamamasý ve yaþamamasýndan kaynaklandýðýný vurguladý. Ýsbir, dünya ülkelerinin yaþanan zulümlere sessiz kalýrken, Cumhurbaþkaný Recep Ortaköy Belediyesi, Ramazan ayý nedeniyle iftar yemeði verdi.

8 8 KARDER Çorumlular ý iftarda buluþturdu SALI 7 TEMMUZ 2015 Kýsa adý KARDER olan Çorum Kargý Ýlçesi ve Çevre Köyleri Derneði yönetimi tarafýndan iftar yemeði düzenlendi. Ýstanbul Baðcýlar da gerçekleþtirilen ve yaklaþýk bin kiþinin katýldýðý iftar yemeðinde dernek üyeleri ve Çorumlular buluþtu. Ýftar yemeðine; KARDER Baþkaný Mustafa Özsoy, Ýstanbul Sultangazi Kaymakamý Ali Uslanmaz, Kartal Hakimi Nuh Hüseyin Köse, Bakýrköy Cumhuriyet Savcýsý Talip Kalkan, ÇESÝAD Baþkaný Ahmet Lapacý, KARDER eski Baþ- kanlarý Hakký Aydýn, Selim Aydýn ve Hüseyin Ýnal, Kargý Güreþ Aðasý Osman Daðlý, iþ adamý Uður Özsoy, Ýskilip Dernek Baþkaný Þaban Gündüz, Osmancýk eski Dernek Baþkaný Av. Murat Baþer, Arifegazili Dernek Baþkaný Sururi Onan, Maksutlu Köyü Derneði Baþkaný Yüksel Kabalak, Yeþilköy Derneði Baþkaný Þaban Canýtes, Pelitcik Köyü Derneði Baþkaný Bayram Dura, Baðözü Köyü Derneði Baþkaný Hüseyin Kartal, Yaðçýlar Köyü Derneði Baþkaný Mahir Ünal, Akkise Köyü Derneði Baþkaný Abdullah Toprak, Pelitözü Köyü Derneði Baþkaný Osman Kutlu, Osmanlý Arþiv Uzmanlarý Þakir Duran, Hacý Haldun Þahin, AK Parti Avcýlar Belediye Meclis Üyesi Yaþar Karaaslan ve çok sayýda davetli katýldý. Yemekte kýsa bir konuþma yapan KARDER Baþkaný Mustafa Özsoy, katýlýmcýlara teþekkür ederek, Ýslam dininin zengin ile fakiri eþit gördüðü, Müslümanlar ýn iyilik damarlarýnýn açýldýðý, paylaþýçorum Kargý Ýlçesi ve Çevre Köyleri Derneði yönetimi mýn yoðun olduðu Ramazan ayýnda KARtarafýndan iftar yemeði düzenlendi. DER olarak hemþehrilerin birlik ve beraberliðini pekiþtirmek, kaynaþtýrmak için hizmet ettiklerini ifade etti. Baþkan Özsoy, 19 Temmuz'da yapýlacak Çorum Kargý Eðinönü Yayla Þenlikleri ne de tüm hemþerilerini davet etti. Ýftar yemeðinden sonra Baðcýlar meydanda bulunan Çorum standýnda misafirlere çay ve sýcak Çorum leblebisi Ýftara çok sayýda hemþehri katýldý. ikram edildi. Kardeþçe Paylaþalým Vakit Ramazan ÝHH, Ramazan 2015 çalýþmalarýna 'Kardeþçe Paylaþalým Vakit Ramazan' sloganýyla devam ediyor. 20 yýlý aþkýn bir süredir her Ramazan ayýnda iftar sofralarý kuran, kumanya ve gýda daðýtýmlarý yapan ÝHH, bu yýl yine yetimlerin yüzünü güldürerek ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmeyi hedefliyor. Ramazan'da beþ kýtaya uzun yolculuklar yapacak olan ÝHH ekipleri, ulaþtýklarý bölgelerde yardýma muhtaç insanlarýn, muhacirlerin, yetim ailelerinin kapýlarýný çalacak, Ramazan bereketini uzak iklimlere taþýyacak. Bu yýl 'Kardeþçe Paylaþalým Vakit Ramazan' sloganý ile çalýþmalarýný yürüten ÝHH, baðýþçýlarýn zekât, sadaka, fitre ve baðýþlarýný; savaþ, iþgal ve doðal afet bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine uzak yakýn demeden birebir elden ulaþtýracak. Her yýl olduðu gibi bu yýl da Türkiye'de ve dünyada yetimlere ve ailelerine destek olunacak, yetim iftarlarý düzenlenecek, yetimlere eðitim ve kýrtasiye yardýmlarý yapýlacak, bayramlýk giysiler hediye edilecek, kumanyalar daðýtýlacak, iftar sofralarý kurulacak, ihtiyaç tespit edilen durumlarda yetimler için nakdi yardýmlarda bulunulacak. DÜNYADA 96 ÜLKE VE BÖLGEDE Abhazya, Acara, Adýgey, Afganistan, Ahýska, Arakan, Arnavutluk, Azat Keþmir, Azerbaycan, Bangladeþ, Bolivya, Bosna- Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Burkina Faso, Cibuti, Çad, Çeçenistan, Daðýstan, Doðu Türkistan, Ekvador, Endonezya, Etiyopya, Fildiþi Sahilleri, Filipinler/Moro, Filistin (Gazze), Gambiya, Gana, Gine, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Gürcistan, Haiti, Hindistan (Assam ve Kerala), Irak, Ýnguþetya, Jammu Keþmir, Japonya, Kuzey Irak, Kabardey Balkar, Kamboçya, Kamerun, Karaçay Çerkes, Karadað, Kazakistan, Kenya, Kýrgýzistan, Kýrým, Komor, Kongo Cumhuriyeti, Kosova, Küba, Libya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Malavi, Malezya, Mali, Mýsýr, Moritanya, Mozambik, Myanmar, Nepal, Nijer, Nijerya, Osetya, Özbekistan, Pakistan, Peru, Romanya, Ruanda, San- 'Kardeþçe Paylaþalým Vakit Ramazan' sloganýyla devam ediyor. cak, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sri Lanka, Sudan (Darfur, Hartum, Kesele), Suriye (Yermük), Tacikistan, Tanzanya, Tayland (Patani, Chang Mai), Tunus, Uganda, Ürdün, Venezuela, Vietnam, Yemen, Zambiya, Zimbabve. TÜRKÝYE DE 79 ÝL VE ÝLÇEDE Adana, Adýyaman, Afyonkarahisar, Aðrý, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydýn, Balýkesir, Bartýn, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis-Tatvan, Bolu, Burdur, Bursa, Bursa-Ýnegöl, Çanakkale, Çankýrý, Çorum, Denizli, Diyarbakýr, Düzce, Edirne, Elazýð, Erzincan, Erzurum, Eskiþehir, Gaziantep, Gümüþhane, Iðdýr, Isparta, Hatay- Ýskenderun, Ýstanbul, Ýzmir, Kahramanmaraþ, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kýrýkkale, Kýrklareli, Kýrþehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muðla, Muþ, Nevþehir, Niðde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Þanlýurfa, Þýrnak, Tekirdað, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uþak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak. Çorum Belediyesi tarafýndan organize edilen Ramazan Çadýrý'nda iftarý Hayat Kaðýt verdi. Ýftarý Hayat Kaðýt verdi Çorum Belediyesi tarafýndan organize edilen Ramazan Çadýrý'nda iftarý Hayat Kaðýt verdi. Ramazan çadýrýnda iftar programlarý devam ediyor. Çorum Park arkasýndaki otoparka kurulan Ramazan çadýrý, bu yýl da ihtiyaç sahiplerine, öðrencilere, yolda kalmýþlara, mültecilere kapýlarýný açýyor. Hayýrsever vatandaþlarýn katkýlarý ile kurulan Ramazan çadýrýnda her akþam bin kiþiye iftar yemeði veriliyor. Ýftar sofrasý zengin mönüden oluþuyor. Kardeþ Sofralarý Ankara da Ýftar sofrasý zengin mönüden oluþuyor. Yirminci Ramazanýnda dünyanýn 20 ülkesinde on binlerce yardýma muhtaç insaný 'Kardeþ Sofralarý'nda buluþturan Deniz Feneri, Ankara'da 250 kiþiye iftar verdi. Deniz Feneri Ankara Þubesi her yýl olduðu gibi bu Ramazan'da da yardýma muhtaç aileleri yalnýz býrakmadý. Dayanýþma duygusunun geliþtirilmesinin amaçlandýðý iftar sofrasýnda ihtiyaç sahipleriyle bir araya gelindi. Deniz Feneri Derneði Anka- ra Þubesi tarafýndan organize edilen iftar programý, Birleþik Arap Emirlikleri Khalifa Bin Zayed Al Nahyan Vakfý'nýn destekleriyle her yýl yüzlerce ihtiyaç sahibi aileyi ayný sofrada buluþturmaya devam ediyor. Süleyman Demirel için mevlit okutuldu Çorum da geçtiðimiz günlerde hayatýný kaybeden 9. cumhurbaþkaný Süleyman Demirel için mevlit okutuldu. Bugün ikindi namazý öncesi Huzur Camii ndeki mevlit programýna cami cemaati katýldý. Camiye gelen vatandaþlara üzerinde merhum cumhurbaþkaný Süleyman Demirel in fotoðraflarýnýn bulunduðu kutular içerisinde þeker ikram edildi. Mevlidin ardýndan Süleyman Demirel için dualar edildi.(ýha) 9. cumhurbaþkaný Süleyman Demirel için mevlit okutuldu. Mevlidi þerif Huzur Camii nde düzenlendi.

9 TSK da komuta kademesi deðiþiyor Çorumlu Paþa emekli oluyor RECEP MEBET Yüksek Askeri Þura (YAÞ) toplantýsýyla birlikte Türk Silahlý Kuvvetleri (TSK) nin komuta kademesi deðiþecek. 3-5 Aðustos 2015 tarihlerinde toplanacak YAÞ kararlarý doðrultusunda Jandarma Genel Komutaný hemþehrimiz Orgeneral Abdullah Atay ýn da emekliye ayrýlacaðý bildirildi. Yaþ haddinden emekli olacaðý öðrenilen Abdullah Atay ýn yerine ise Ege Ordu Komutaný Orgeneral Galip Mendi'nin getirilmesi bekleniyor. Orgeneral Abdullah Atay emekli oluyor. TSK DA KOMUTA KADEMESÝ DEÐÝÞÝYOR Yeni Þafak Gazetesi nin haberine göre, 3-5 Aðustos tarihleri arasýnda toplanacak Yüksek Askeri Þura'da (YAÞ) Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TSK) tepe yönetiminde önemli deðiþiklikler olacak. TSK bir yandan Suriye'deki geliþmeler için hazýrlýklarýný sürdürürken, diðer yandan da YAÞ'a hazýrlanýyor. Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel ile Hava Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Akýn Öztürk, Deniz Kuvvetleri Komutaný Oramiral Bülent Bostanoðlu ile Jandarma Genel Komutaný Orgeneral Abdullah Atay, 2015 Aðustos sonunda emekliye ayrýlacaklar. Özel'den boþalacak Genelkurmay Baþkanlýðý görevine Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Hulusi Akar'ýn atanmasý bekleniyor. YAÞTAN EMEKLÝ OLACAK Jandarma Genel Komutaný hemþehrimiz Orgeneral Abdullah Atay, yaþ haddinden emekli olacak. 65 yaþýný doldurarak emekli olacak 1949 doðumlu Atay'ýn ayrýlmasýyla birlikte Jandarma Genel Komutanlýðý görevine Ege Ordu Komutaný Orgeneral Galip Mendi'nin getirilmesi bekleniyor. Atay'ýn yerine gelecek 1951 doðumlu Mendi, 65 yaþ sýnýrý nedeniyle bu görevde en fazla 1 yýl kalabilecek. Mendi'den boþalacak göreve ise Genelkurmay 2. Baþkaný Orgeneral Yaþar Güler'in atanacaðý söyleniyor. Çorumlu esnaftan örnek uygulama Ýhtiyacý olana pide hediye RECEP MEBET Sadýk Ercan ýn sahibi olduðu Ercan Pide Salonu, Ramazan Ayý nda örnek bir uygulamaya imza atýyor. Hayýrseverlerin katkýlarýyla gerçekleþtirdiði uygulama hakkýnda bilgi veren Sadýk Ercan, ihtiyacý olan herkese ücretsiz Ramazan pidesi hediye ettiklerini söyledi. Geleneksel hale getirmeyi hedefledikleri uygulamayý geçen yýl baþlattýklarýný anlatan Ercan, Yardýmlaþma ve dayanýþma ayý Ramazan da, imkanlarýmýz ölçüsünde ihtiyaç sahiplerine yardým eli uzatmanýn mutluluðunu yaþýyoruz dedi. Ýþyerinin camýna astýðý yazýda, Ýhtiyacýnýz olduðunda iftar pidelerinizi Ramazan boyunca ücretsiz alabilirsiniz ifadelerine yer veren hayýrsever esnaf, tek beklentisinin dua kazanmak olduðunu söyledi. Örnek uygulamasýyla takdir toplayan Ercan, ücretsiz pide imkanýndan yararlanmak isteyen herkesi Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak numara 91/A da faaliyet gösteren iþyerlerine davet etti. LYS de 8 puan türünde Çorum birincisi Sýnav dan RECEP MEBET Sýnav Dergisi Dersanesi kurucularýndan Selami Tüysüz, 2015 Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý (LYS) sonuçlarýna göre 8 ayrý puan türünde Çorum birincisi çýkardýklarýný açýkladý. Konuyla ilgili açýklama yapan Selami Tüysüz, Öðrencilerimizden Emre Duran, TM-1, TM-2, TM-3, TS-1, TS-2, Dil-1, Dil-2 ve Dil- 3 puan türlerinde Çorum 1. si oldu dedi. Sýnav sonuçlarýna göre LYS de büyük bir baþarýya daha imza attýk diyen Tüysüz, yaptýðý yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verdi: 8 puan türünde Çorum birincisi olan Emre Duran isimli öðrencimiz, hem ham puan hem de yerleþtirme puanlarýna göre büyük bir baþarý elde etti. Sýnava giren diðer öðrencilerimiz de aldýklarý puanlarla Türkiye genelinde önemli dereceler elde ederek hem bizi hem de ailelerini sevindirdiler. Ercan, ihtiyacý olan herkese ücretsiz Ramazan pidesi hediye ettiklerini söyledi. Hayýrsever esnaf tarafýndan gerçekleþtirilen örnek uygulamanýn takdir topladýðý belirtildi. Selami Tüysüz, þampiyon öðrencisi Emre Duran ý kutladý. LYS' de baþarýlý olan tüm öðrencilerimizi kutlarken, bu baþarýlarýnýn ömür boyu devam etmesini temenni ediyorum. Baþarýda emeði geçen baþta anne ve babalar olmak üzere okullardaki öðretmenleri ve dershanemiz öðretmenlerine çok teþekkür ediyorum. Bireysel derecelerimizin yanýnda yüzlerce öðrencimiz de LYS' de baþarý elde ederek çok güzel bölümlere yerleþmeye hak kazandý. Dereceye giren tüm öðrencilerimize tercih döneminden sonra çeþitli hediyeler vererek ödüllendirmeyi planlýyoruz. Boðaziçi Üniversitesi Ýþletme Bölümü nde yükseköðrenim görmeyi hedeflediðini belirten Emre Duran ise, Hayal ettiðim baþarýyý yakalamamda büyük pay sahibi olan Türk Dili ve Edebiyatý, ayný zamanda Rehber Öðretmenim Selami Tüysüz baþta olmak üzere Sýnav Dergisi Dersanesi idareci ve öðretmenlerine teþekkür ediyorum diye konuþtu. RECEP MEBET Çorum un ilk konak restoraný olan Katipler Konaðý, Ramazan Ayý geleneklerini günümüze taþýyor. Geleneksel Çorum mutfaðýndan oluþan zengin menüsüyle dikkat çeken Katipler Konaðý Restoran, misafirlerine fasýl dinletisi eþliðinde iftar keyfi sunuyor. Ramazan Ayý na özel lezzetleri, Türk Tasavvuf ve Sanat Musýkisi eserleri eþliðinde müþterilerine sunduklarýný anlatan iþletme sahibi Fevziye Duran, geleneksel yemekler ile günümüz mutfaðýný Katipler Konaðý nda buluþturduklarýný söyledi. Hizmette 20 yýlý geride býraktýklarýný hatýrlatan Fevziye Duran, kalite ve lezzetten asla ödün vermediklerini vurguladý. Çorum a gelen yerli ve yabancý konuklarýn aðýrlandýðý baþlýca mekanlar arasýnda yer aldýklarýný belirten Duran, yaklaþýk üç yýl önce tarihi konaðýn selamlýk bölümünü de restorasyon çalýþmasýnýn ardýndan hizmete sunduklarýný kaydetti. Yaklaþan Ramazan Bayramý nedeniyle Katipler Konaðý þubelerindeki unlu mamüller ve tatlý satýþlarýnýn devam ettiðini dile getiren Duran, meyve turþusu çeþitlerini de müþterilerinin beðenisine sunmaya baþladýklarýný ifade etti. Grup yemekleri için rezervasyon yaptýrýlmasýný öneren Duran, geleneksel lezzetlerle fasýl SALI 7 TEMMUZ Çorum un ilk konak restoraný olan Katipler Konaðý, Ramazan Ayý geleneklerini günümüze taþýyor. Katipler Konaðý nda Ramazan geleneði Fasýl eþliðinde iftar keyfi Katipler Konaðý, misafirlerine fasýl dinletisi eþliðinde iftar keyfi sunuyor. Geleneksel yemekler ile günümüz mutfaðý Katipler Konaðý nda buluþtu. Tarihi konaðýn bahçesi, iftar yemeklerinin gözdesi. eþliðinde iftar etmek isteyen herkesi Alaybey Sokak ta hizmet veren Katipler Konaðý na davet etti. Hizmette 20 yýlý geride býrakan Katipler Konaðý nýn, kalite ve lezzetten asla ödün vermediði vurgulandý.

10 10 SALI Meclis te Ramazan tarifesi 7 TEMMUZ 2015 EROL TAÞKAN Belediye Meclisi dün toplandý. Meclis üyeleri 3 maddelikg ündemi görüþtü. Belediye Meclisi 13 dakikada sona erdi. Belediye Meclisi, Ramazan ayý nedeniyle üç gündem maddesi ile toplandý. 13 dakikada tamamlanan mecliste görüþülen üç gündem maddesinin ilkinde, Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yönetmeliði'nde yapýlan deðiþiklikle, yemekhane Destek Hizmetleri Müdürlüðü'ne baðlanmasýna karar verildi. Ýkinci gündem maddesinde, bazý cadde ve sokaklarýn isimlerinin deðiþtirilmesi talebi görüþüldü. Terminal, sebze hali, kamyon garajý gibi yenilenen hizmet alanlarýnýn çevresinde kalan sokaklarýn, buralarýn ismiyle anýlmasýnýn gereði kalmadýðý bildirilen teklifte, sokaklarýn önünde bulunan terminal, kamyon garajý, sebze hali gibi ön adlar kaldýrýldý. Son gündem maddesinde de Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Mülkiyeti belediyeye ait Ilýca, Çepni, Çöplü, Gülabibey Mahalleleri'nde yer alan gayri menkuller için yetki alan Baþkan Külcü, alýnan yetkinin gayrimenkullerin hemen satýlacaðý anlamýna gelmediðini söyledi. Baþkan Külcü, arsa stoku yapmak yerine, yatýrýmlar için kaynak oluþturup gereði gibi hareket etmenin daha esas olduðunu dile getirdi. ÇFK, Karadeniz i fotoðraflayacak Çorum Fotoðraf Kulübü (ÇFK) tarafýndan fotoðraf tutkunlarý ve doðaseverler için 1-2 Aðustos 2015 tarihlerinde Karadeniz gezisi düzenlenecek. ÇFK Basýn Sözcüsü Fatoþ Aykaç, kýsa bir süre önce yeniden faaliyetlerine baþlayan ÇFK'nýn, Çorum'da fotoðraf sanatýnýn yaygýnlaþtýrýlmasý ve geliþtirilmesi adýna güzel çalýþmalara imza attýðýný söyledi. Yaptýklarý çalýþmalarla kentin sosyal hayatýna da katký saðladýklarýný ifade eden Aykaç, kulübün faaliyetlerine gösterilen ilginin her geçen gün arttýðýný vurguladý. Halk Eðitim Merkezi iþbirliðiyle açtýklarý "Temel Fotoðrafçýlýk Eðitimi"nin devam ettiðini belirten Aykaç, kursta yaklaþýk 50 kiþinin eðitim aldýðýný dile getirdi. Düzenlenen gezilerle kursiyerlerin pratik yapmasýný da saðladýklarýný anlatan Aykaç, 1-2 Aðustos tarihlerinde Karadeniz Gezisi düzenleyeceklerini söyledi. Kursiyerlerin yaný sýra Karadeniz'in eþsiz güzelliklerini görmek isteyen, fotoðraf, doða ve seyahat tutkunu kiþilerin de geziye katýlabileceklerini ifade eden Aykaç, YGT Medya Travel'in güvencesi ile organize edilen programla ilgili þu bilgileri verdi: 1 Aðustos Cumartesi baþlayacak gezi kapsamýnda Ordu, Trabzon ve Rize'yi kapsayan bir tur düzenliyoruz. Gezi kapsamýnda Uzungöl ve Ayder Yaylalarý, Ayasofya Müzesi, Sümela Manastýrý, Atatürk Evi gibi birçok tarihi ve doðal güzelliði gezeceðiz. 2 Aðustos Pazar günü de tekrar Çorum'a döneceðiz. Karadeniz'in eþsiz güzelliklerini görmek, doða, seyahat ve fotoðraf tutkunuzu gidermek ve yeni arka- daþlar edinmek isteyenleri aramýzda görmek isteriz" Gezinin katýlým bedelinin 299 TL olduðunu belirten Aykaç, gezi boyunca kahvaltý, öðle ve akþam yemekleri, ulaþým, konaklama, rehber hizmeti ve müze giriþ ücretlerinin fiyata dahil olduðunu söyledi. Aykaç, geziye katýlmak ya da bilgi almak isteyenlerin adresinden, ÇFK'nýn facebook sayfasýndan ve (Atakan Akman), (Ahmet Yazýcý) ile (YGT Medya Travel) numaralý telefonlarý arayabileceklerini kaydetti. Eðitim Sen Çorum Þube yönetimi tarafýndan yapýlan açýklamada, Manisa'da hayatýný kaybeden tarým iþçilerini trafik kazasýnýn deðil, ihmallerin öldürdüðü iddia edildi. Manisa'nýn Gölmarmara ilçesinde kasasýnda tarým iþçilerini taþýyan kamyonetin bir tanker ile çarpýþmasý sonucu 13'ü kadýn olmak üzere 15 tarým iþçisi hayatýný kaybetti, iki kiþi de yaralandý. Konuya iliþkin Eðitim Sen Çorum Þubesi nden yapýlan açýklamada, Eðitim Sen Manisa Þube Baþkaný eþliðinde bir heyetin hemen kaza yerine hareket ettiði belirtilerek, þunlarý kaydedildi; Son yýllarda madenlerde, inþaatlarda en temel iþ güvenliði tedbirlerinin bile alýnmamasý nedeniyle ölen ya da Manisa`da olduðu gibi tarlaya çalýþmaya giderken yaþanan trafik kazalarý nedeniyle hayatýný kaybeden iþçi sayýsýnýn giderek artmýþ olmasý dikkat çekicidir. Bu tür kazalar yýllardýr olmasýna raðmen, tarým iþçilerin ulaþýmý ve çalýþma koþullarýna yönelik hiçbir tedbir alýnmamasý, iþçilerin iþ kazasýna deðil, doðrudan cinayete kurban gittiðini göstermektedir. Türkiye`de iþçilerin ancak toplu olarak öldüklerinde, iþ cinayetlerine kurban gittiklerinde haber olabilmesi, ülkemizin sudan ucuz hayatlar ülkesi olduðunun kanýtýdýr. Ýþçilerle ilgili iþçi saðlýðý iþ güvenliðini almayanlar, iþçiler haklarý için direniþe geçince patronlarý korumak için bütün devlet imkanlarýný korumak için adeta seferber olanlar, iþçilerin çalýþma koþullarý bir yana can güvenliðinin saðlanmasý gereken durumlarda bile "üç maymun"u oynayarak, iþ cinayetlerine davetiye çýkarmaktadýr. Türkiye`de yýllardýr tarým iþçileri üstü açýk kamyonetlerde taþýnmakta, meydana gelen kazalarda çok sayýda tarým iþçisi hayatýný kaybetmektedir. Tarým iþçilerinin her türlü güvenceden yoksun ve kayýt dýþý olarak istihdam edilmesi, düþük ücretler ve uzun çalýþma saatleri ile adeta köle gibi çalýþtýrýlmasý gibi çok sayýda sorun bulunmaktadýr. Yaþamlarýný sürdürmek için çok zor koþullarda çalýþmak zorunda býrakýlan tarým iþçilerinin trafik kazalarýnda hayatýný kaybetmesinin önüne geçilmesi için derhal gerekli adýmlar atýlmalýdýr. Gezi 1-2 Aðustos 2015 tarihlerinde Karadeniz gezisi düzenlenecek. Tarým iþçilerini ihmal öldürdü Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Sefa Mermer Sahibi Muharrem Þenol, evinin bahçesinde Gergedan Böceði bulduðunu belirtti. Gergedan Böceði buldu BURAK YALÇIN Çorum'da bin esnaf Gergedan Böceði bulduðunu iddia etti. Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Sefa Mermer Sahibi Muharrem Þenol, Mimar Sinan Mahallesi 29. Sokak'ta oturuyorum. Ender rastlanan Gergedan Böceði ni evimin bahçesinde buldum.'' dedi. GERGEDAN BÖCEÐÝNÝN ÖZELLÝKLERÝ Gergedan Böceði, Antartika hariç her kýta bulunabilen bir canlý olarak biliniyor. Dünyanýn en güçlü böcekleri arasýnda yer alýyor. Yaprak, çöp, bitkiler al- týna sýðýnarak yaþamýný sürdürüyor. Kabuðunda bulunan keratin maddesi kimya sanayii, kozmetik sanayii ve ilaç sanayisinde kullanýlýyor. Mali deðeri böceðin büyüklüðüne göre deðiþiyor. Aðýrlýðýnýn 850 katýna kadar taþýma kapasitesi olduðundan koleksiyoncular tarafýndan raðbet görüyor. Böceðin toplanýp satýlmasý ve alýnmasý yasaklandý. Bilindiði üzere yaygýn medyada Gergedan Böceði nin paha biçilmez bir deðere sahip olduðuna yönelik söylentiler haber olarak yer almýþtý. Zehir e nezaket ziyareti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir'i makamýnda ziyaret etti. TSO dan yapýlan açýklamaya göre Baþaranhýncal ziyarette, hastanenin gerek fiziki þartlarýndaki geliþmeleri, gerek akademik ve uzman kadrosundaki geliþmeleri, cerrahi operasyonlarýn çeþitliliðindeki artýþý basýn aracýlýðýyla takip ettiðini söyledi. Son dönemlerde açýlan yeni birimlerle birlikte Çorum halkýnýn çok daha fazla saðlýk imkânlarýndan yerelde faydalanma fýrsatý bulduðunu ifade eden TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir'i ziyaret etti. Baþaranhýncal, Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir'in gayretinin bu baþarýlarda payýnýn büyük olduðunu belirterek, çalýþmalarýndan dolayý teþekkür etti. Baþaranhýncal, TSO olarak her zaman Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ve Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir'in yanýnda olduklarýný söyledi. Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir de, halkýn en rahat ve hýzlý þekilde saðlýk hizmetlerini alabilmesi için imkânlar dahilinde ellerinden geleni yaptýklarýný söyledi. Zehir, ziyaretinden dolayý TSO Baþkaný Baþaranhýncal'a teþekkür etti. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Sungurlu Ajans Amirliði bugün itibariyle hububat alýmýna baþladý. Çiftçilerin tmo.gov.tr adresinden ve Sungurlu TMO ya baþvurarak randevu ile ürünlerini satabilecekleri kaydeden ajans yetkilileri, çiftçilerin öncelikli olarak Çiftçi Kayýt Sistemine (ÇKS) kayýtlarýný yaptýrmalarý gerektiði ifade etti. TMO ürün kartý olan çiftçilere 15 gün içinde ödeme yapýla- caðýný söyleyen yetkililer, çiftçinin çiftçi kayýt sisteminde kayýtlý olan miktar kadar ürün satabileceði, ayrýca üreticilerin ürün tesliminde sosyal güvencesi olduðuna dair belgeyi de yanýnda getirmeleri gerektiðini belirttiler.(ýha) Sungurlu Atatürk Ýlk-Ortaokulu öðrencisi Hasan Kocabaþ, 1. ve 2. TEOG sýnavlarýnda bütün sorularý doðru cevaplayarak puanla Sungurlu birincisi; Fatih Ortaokulu öðrencisi Aleyna Düzgün puanla ilçe ikincisi ve Emine Selen Sarýyüce puanla ilçe üçüncüsü oldu. Sýnavda derece yapan öðrenciler ödüllendirildi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu nun makamýnda gerçekleþen ödül törenine Þube Müdürleri Yýlmaz Karaalp, Þaban Atlý, Okul Müdürleri Mehmet Karacif, Yusuf Erduðan, öðrenciler ve öðrenci velileri katýldý. Ödül töreninde bir konuþma yapan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Atcýoðlu, TEOG sýnavýnda, hem birinci hem de ikinci dönemde çýkan bütün sorularý doðru cevaplayarak baþarý elde eden öðrencilerimizi tebrik ediyorum. Ayrýca öðrencilerimizin ailelerini, öðretmenlerini ve okul Sungurlu da hububat alýmý baþladý Sungurlu nun TEOG karnesi TMO Sungurlu Ajans Amirliði bugün itibariyle hububat alýmýna baþladý. müdürleri ile eðitime katkýsý olan herkese teþekkür ediyorum. Umarým hayatlarýnýn bundan sonraki basamaklarýnda da hep bu baþarýlarý yenileyeceklerdir. Öðrencilerimizin bu baþarýsý kesinlikle tüm öðrencilerimizi mutlu etmiþtir. Ýnanýyorum ki bundan sonraki suretçe o çocuk- larýmýz da bu zirveye çýkmak için çaba sarf edecekler. Diðer öðrencilerimizi teþvik etmek açýsýnda öðrencilerimizi çeþitli hediyelerle ödüllendirerek rekabet ortamýný eðitime de taþýma açýsýndan örnek olacaklarýna inanýyorum. dedi. Sýnavda derece yapan öðrenciler ödüllendirildi.

11 :: Ýlimizde namaz vakitleri ::. ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý Ramezân 1436 Hicri Þemsi:1393 Rûmi:24 Haziran 1431 Hýzýr: TEMMUZ Ýþlediðiniz günahlarý gizlediðiniz gibi, yaptýðýnýz iyilikleri de gizleyin! Râbia-i Adviyye Rahmetullahi Aleyh ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Londra'da terör "4 patlamada 52 kiþi öldü" (2005) - Þeyhülislâm Hayri Efendinin vefâtý (1921) Beklenen Þahýs 1 Asýrlar onu beklemiþti. Dehþetli bir zamanda geleceði belli idi. Bunun muhtelif tevilleri ve Tefekkür hatta redleri dahi oluyordu. Dünyamýz Fakat burasý dünyadýr. Her þey açýk ve net olamaz. Böyle þeyler perdeli ve sýrrý teklife uygun olmalýdýr. Özellikle Kastamonu havalisinde, birisine nurlar tanýtýlmasý gerektiði zaman,ona önce beþinci þua okunurdu. Raþit Yücel Bu açýdan þapka inkilabýnda Kastamonu'nun seçilmesi hiçte corumhakimiyet. net tesadüfi deðildir. Yüzlerce alimin ve ehli imanýn Kastamonu deresinin kenarýnda dar aðaçlarýnda günlerce cesetleri bekletilmiþtir. Ýþte bu atmosfer içinde Ýnebolu da yaþanan bu olaylar ve dehþetli cinayetler neticesinde beþaltý kiþilik bir esnaf heyeti "mehdi ya geldi veya gelecek, onun için at besleyelim ve kýlýçlarýmýzý bileyleyelim, mehdi geldiði zaman hazýrlýksýz olmayalým" diyerek her gün Ýnebolu'nun yüksek bir yerine çýkarlar toplu halde kýlýçlarýný bileyler, atlarýný da büyük bir itina ile beslerler ve týmar ederlermiþ. Tam bu atmosfer için de iken, duymuþlar ki Kastamonuya derin bir hoca gelmiþ, devlet mecburi ikamete tabi tutmuþ. Ziyaret etmeye karar verirler. Atlarýna bindikleri gibi sabahýn erken saatlerinde yola çýkarlar, önce Küre beldesinde mola verirler ve ihtiyaçlarýný giderirler, namazlarýný kýldýktan sonra yola devam ederler. Ýnebolu yolu zor bir yoldur, yokuþu iniþi boldur. Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra varýrlar Kastamonu ya Bu derin hocayý nasýl bulacaklar? Kime soracaklar? Zaman naziktir ve kýritiktir. Sabri Bey gözüne kestidirði birine yaklaþýr ve kulaðýna eðilerek sorar: "Buraya mecburi ikamete tabi tutulan bir derin alim gönderilmiþ, acaba kaldýðý evi bilebiliyormusun? Bu sözü ve suali duyan telaþa kapýlmýþ ve: "Bak kardeþim bunu ne sen bana söylemiþ ol ne de ben duymuþ olayým. Sen Nasrullah Camii nin bahçesinde, doðudan sürgün olarak gelen aðalardan Çaycý Emin var ona gidin. size gerekeni yapar." "Tamam hemþerim çok sað ol." Sabri Efendi bu iþin zorluðunu o zaman anladý. "Öyle atlar ile þehrin merkezine girmek dikkat çeker, atlarý bir hana baðlayalým, ben yalnýz gidip bir tahkik edeyim diyerek arkadaþlarýna bir yerde beklemelerini tavsiye eder. Nasrullah Camii nin avlusuna gider çaycý Emin Efendi yi aramaya baþlar. Doðu giyimli ve doðu þiveli bu mübarek zatý bulur sonun da. "Esselamün aleyküm aðam" "Aleykümselam kurban" "Gel otur, kimsin, yabancýya benziyorsun, hayýrdýr?" "Evet, çok yabancý sayýlmam Ýnebolulu yum" "Dur, yoldan gelmiþsin önce karnýný doyurayým" "Sen Emin Efendi býrak þimdi bunlarý, buraya derin bir alim gelmiþ onu ziyaret için arkadaþlar ile geldik, onun ile görüþmek istiyoruz bize yardýmcý olmanýzý rica ediyorum" "Tamam anladým, ama bu biraz zor bir iþ, hem de tehlikeli." "Sen zor ve tehlikesini düþünme, bize bir yol göster." "Dur önce en azýndan bir çayýmý iç" "Tamam zahmet olacak? "Ne zahmeti kurban, siz uzun yoldan gelmiþsiniz, bunun zahmeti mi olur." Çaylar içilir muhabbet koyulaþýr, sonra iþ ziyaret planýna gelir. (Sürecek) Sahabeden Ubade b. Samit (R.A)'dan rivayet edilen bir Hadisi Þerifte Peygamber Efendimiz (S.A.V) þöyle buyurmuþtur: Þu altý hususta kendinize kefil olun ki bende sizin için cennete kefil olayým: -Konuþtuðunuzda doðru konuþun(yalan söylemeyin) -Söz verince yerine getirin. -Size bir þey emanet edilince emaneti gözetin (ihanet etmeyin) -Irzýnýzý (Namusunuzu) koruyun. -Gözlerinizi harama bakmaktan koruyun. -Ellerinize hakim olun (kötülüklerden çekin)." (Ahmed b. Hanbel, Müsned ) Doðru söz; içinde yalan, yanlýþ, küfür, riya, sapýklýk, malayani vb. hiçbir çirkinliðin bulunmadýðý; bilakis bütün niteliði ile hak ve hakikati, güzeli ifade eden sözdür. Doðruluk Allah Raslünün, ve bütün peygamberlerin özelliklerindendir. Nitekim kendisine ilk vahiy geldiðinde Hz. Hatice annemiz peygamberimizi þöyle teselli etmiþtir. " Allaha yemin ederim ki Allah seni hiçbir zaman utandýrmaz. Çünkü sen akrabaný ziyaret edersin, sözü doðru söylersin, hiç yalanýn yoktur. Ýþini görmekten aciz olanýn yükünü yüklenirsin. Fakiri gözetirsin, misafiri aðýrlarsýn, hak yolunda ortaya çýkan hadiselerde halka yardým edersin". AllahuTeâlâ; yalnýz kendisine kulluk etmek için yarattýðý mü'min kullarýnýn kendisine karþý gelmekten sakýnmalarýný ve sözü doðru söylemelerini istemektedir. " Ey iman edenler! Allahtan korkun ve doðru söz söyleyin. O da iþlerinizi düzeltsin ve günahlarýnýzý baðýþlasýn. Kim Allah ve Rasulüne itaat ederse; gerçekten büyük bir kurtuluþla kurtulmuþ olur."(ahzab, 70-71) Doðru sözün izzet ve deðerini peygamberimiz þu sözüyle müjdelemektedir. "Hiç þüphe yok ki doðruluk iyiliðe götürür, iyilik ise cennete götürür. Kiþi doðru söyleye söyleye Allah katýnda sýddýyk(doðru sözlü) diye yazýlýr. Yalancýlýk kötülüðe götürür, kötülükte cehenneme götürür. Kiþi yalan söyleye söyleye Allah katýnda kezzab(yalancý) diye yazýlýr."(buhari, Edeb) "Söz verince yerine getirin." Söz verme kiþinin yaptýðý anlaþmaya sadýk kalmasý, sadakat göstermesi, ahde vefa göstermesidir. Rabbimiz Teâla: "Verdiðiniz sözü ve yaptýðýnýz antlaþmayý yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir."(ýsra,34) Peygamberimiz "Dört þey kimde bulunursa o kiþi tam münafýk olur. Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:25 Sayý: TEMMUZ 2015 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Recep MEBET M. Burak YALÇIN Düzeltmen Enise AÐBAL Salih Ameller NÖBETÇÝ ECZANELER BOSTANCI ECZANESÝ S.AHMET BOSTANCI (TEL: ) GÜLABÝBEY MAH. ATA CAD.NO:30/A - METROPOL ALTI Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : SALI 7 TEMMUZ Bir kimsede bunlardan biri bulunursa o huydan vazgeçinceye kadar onda münafýklýk özelliklerinden biri var demektir. Konuþtuðunda yalan söyler, bir þey emanet edilirse hýyanet eder, söz verince sözünde durmaz, tartýþýnca aþýrý gider."(buhari, Ýman) " Size bir þey emanet edilirse emaneti gözetin." Þu kesinlikle bilinmelidir ki; toplumlarý ayakta tutan en önemli özellik birbirlerine güven duygusudur. Güven duygusu yitirildiðinde herkes birbirini düþman gibi görecektir. Rabbimiz: "O mü'minler ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler."(mü'minun,8) Kim emanete ihanet ederse, kýyamet günü, hainlik ettiði þeyin günahý boynuna asýlý olarak gelir.(ali Ýmran,161) buyurmaktadýr. "ýrzýnýzý / namusunuzu koruyun". "gözlerinizi harama bakmaktan koruyun". Namus kelimesi; ýrz, iffet, haya, edep, güvenirlilik, ahlaki ölçülere baðlýlýk, fazilet ve yüksek deðeri ifade eder. Ýnsanlýk tarihi boyunca namusun korunmasý ve toplumlarýn böylesi yüce bir deðerle yaþamasý erkek ve kadýnlarýn namus mefhumuna gereken deðer ve önem vermeleriyle mümkündür. Pak rasul (a.s) müjdeliyor: "Ey gençler! Namusunuzu koruyun, zina etmeyin! Ýyi bilin ki namusunu koruyana cennet vardýr".(hakim) Yüce Rabbimiz; "Mü'min erkeklere söyle: gözlerini haramdan sakýnsýnlar ve ýrzlarýný korusunlar. Mü'min kadýnlara da söyle: gözlerini haramdan sakýnsýnlar ve ýrzlarýný korusunlar". (Nur, 30,31) Ýffetlerini koruyan erkek ve kadýnlar var ya; iþte Allah bunlar için maðfiret ve büyük mükafat hazýrlamýþtýr.(ahzab,35) "Ellerinize hakim olun". Ýnsanýn eli her türlü iyiliðin olduðu gibi kötülüðünde uygulayýcýsýdýr. Ýnsan eline sahip olmazsa katil de olur, hýrsýzda olur. Hâlbuki Rabbimiz bütün organlarýmýzda olduðu gibi elimizi de yalnýzca hayýr(güzel) iþlerde kullanmamýzý istemektedir. Allah Rasulü; Müslüman; insanlarýn elinden ve dilinden emin olduðu kimsedir. (Tirmizi, Ýman) Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig adlý eserinde; Harama el uzatma, kendini gözet, iyi bil ki haram gönülleri karartýr. Hiçbir þeyin gizli kalmayacaðý mahþer günün de tüm azalarýmýz kendileriyle iþlediðimiz amellere þahitlik edecektir. Kul iþlediði amellerin esiridir. Allah Azze ve Celle bunu bize þöyle açýklýyýor: "o gün dilleri, elleri ve ayaklarý yapmýþ olduklarýndan dolayý aleyhlerine þahitlik edecek."(nur,24) Ýbrahim DEMÝREL Osmancýk Müftülüðü Murakýbý "Göze çay pansumaný þekersiz çay ile yapýlmalý" Þekerli çayla yapýlan pansumanlarýn çeþitli enfeksiyonlara ve buna baðlý görme kaybýna neden olma riski var. Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Týp Fakültesi Göz Hastalýklarý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ýlker Toker, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, çay pansumanýnýn kirpik kenarýndaki yaðlanma ve kepeklenme durumlarýnda vatandaþlar arasýnda sýklýkla kullanýlan bir uygulama olduðunu anlattý. Göz pansumanýnda çayýn yeni demlenmiþ ve ýlýk olmasýný tavsiye eden Toker, "Pansuman yaparken uyguladýðýmýz pamuðun ve gazlý bezin temiz olmasý gerekiyor. Bu þekilde uygulanmasýný öneriyoruz. Farklý þekilde farklý gýdalarýn üzerine dökülerek uygulanmasý gözün enfeksiyon almasýna sebebiyet verebilir, bu yüzden biz bunlarý önermiyoruz" dedi. "Þekerli çayý kesinlikle önermiyoruz" Kolon kanserinde "kürecik" mucizesi Kolon kanserinde karaciðer metastazý olan son evredeki hastalarda kullanýlan "seçici iç radyasyon tedavisinin" bilimselliðinin kanýtlanmasýyla, ilk evre hastalar için de umut doðdu Karaciðere yayýlan kolon kanserinde, saðlam dokulara zarar vermeden ýþýn yayan "kürecikler" ile tümörün yok edildiði tedavi, hem hastanýn yaþam süresini uzatýyor hem de kemoterapi uygulanamayan hastalarda bile fayda saðlýyor. Kolon kanserinde karaciðer metastazý olan son evredeki hastalarda kullanýlan "seçici iç radyasyon tedavisinin (SIRT)" bilimselliðinin kanýtlanmasýyla, ilk evre hastalar için de umut doðdu. Dünyada 10 Türkiye'de ise 7 yýldýr, cerrahi müdahale veya kemoterapi sonrasý uygulanan ve 530 hasta üzerinde denenen yöntem, "SIRFLOX" adý verilen çalýþmayla Chicago'daki Amerikan Ulusal Kanser Kongresi'nde (ASCO) açýklandý. Araþtýrma sonuçlarýnda, kemoterapiye göre çok daha az yan etkisi olan yöntemin, tümör hedefli olduðu için karaciðerin saðlýklý dokusuna zarar vermediði ortaya çýktý. Böylece, daha önce bilimselliði tam kanýtlanmadýðý için sadece hastalýðýn son evresinde baþvurulan SIRT tedavisi, hastalara baþlangýç tedavisi kapsamýnda da uygulanabilecek. ESER ECZANESÝ ESER HIÞIR (TEL: ) OSMANCIK CAD. NO : 44/C - ULU CAMÝ VE YAZI ÇARÞI ARASI VEFAT EDENLER 1-Dodurga' dan gelme, Saadet Partisi Eski Ýlçe Baþkaný Erol ÖZDEMÝR ve Þeker Fabrikasý' ndan emekli Birol ÖZDEMÝR' in babasý; Mustafa ÖZDEMÝR. 2-Sanayi Esnafýndan Metin DOKUR, Kütüphane çalýþaný Gültekin DOKUR ve Mustafa DOKUR' un babasý, Terminal Esnafýndan; Mehmet DOKUR. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yurtiçi : 100 : 300 Yurt Dýþý: 200 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 : 160 : 100 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ Baský Gram KOÇTÜRK MATBAACILIK Toker, pansuman yapýlacak çayýn þekersiz olmasýnýn çok önemli olduðunu dile getirerek, "Göz pansumaný þekersiz çayla yapýlmalý. Þekerli çay kullanýldýðý zaman içerisinde bakteri üreme ihtimali artar ve faydasý olmaz. Göz iltihabý, kapak dokularýnda iltihaplanma ortaya çýkar. Çeþitli enfeksiyonlar ve bunlara baðlý olarak görme kaybý ortaya çýkabilir. Bu nedenle þekerli çayý kesinlikle önermiyoruz" diye konuþtu. "Pansuman 'batma' þikayetlerini azaltýyor" Pansumanýn faydalarý hakkýnda bilgi veren Toker, "Çayýn içerisindeki bir kýsým maddeler, kirpik diplerindeki yaðý çözerek o bölgedeki bezlerin açýlmasýna ve içlerindeki salgýnýn boþalmasýna yardýmcý oluyor. Böylelikle de oradaki enflamasyon (yangý-iltihap) da azalmýþ ve hastanýn gözünde yanma, batma gibi þikayetlerin azalmasý saðlanmýþ oluyor. Gözyaþý stabilizesi bozulduðu durumlarda fayda edebiliyor" ifadelerini kullandý. (AA) METEOROLOJÝ ALIÞ 100, SATIÞ 100,82 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Çepni Mah. Aynalý Sok. No:7 ÇORUM Tel: Faks:

12 12 SALI 7 TEMMUZ dönüm ekili arazi kül oldu Sungurlu Küçükincesu köyünde çýkan yangýnda 20 dönüm arpa yüklü tarla kül oldu. LÜTFEN BÝRAZ DAHA DÝKKAT Bir günde 9 kaza 12 yaralý Çorum merkez ve ilçelerinde bir günde yaþanan 9 ayrý trafik kazasýnda 12 kiþi yaralandý. Sürücülerin daha dikkatli olmasý yönünde uyarýlarda bulunan emniyet yetkilileri, yaþanan kazalarýn dikkatsizlik ve aþýrý hýza baðlý olduðuna vurgu yaparken, yaþanan kazalarýn dördü bisiklet kazasý olarak kayýtlara geçti. 9 ayrý kazada yaralanan yaralýlarýn hastanelerde tedavi altýna alýndýðýný bildiren emniyet yetkilileri, hastalarýn hayati tehlikelerinin olmadýðýný ifade etti. (Haber Merkezi) Görünmez kaza Býçak bilerken parçalanan bileme çarký, F.Ö. (39)'yü kolundan yaraladý. Gülabibey Mahallesi'nde meydana gelen kazada, evinde bulunan býçaklarý bilemek için hazýrlanan F.Ö., makinaya çark taþýný takarak býçak bilemeye baþladý. Sebebi belirlenemez bir þekilde bir anda paramparça olan taþýn parçalarý vatandaþý kolundan yaraladý. Kazanýn hayati tehlike meydana getirmeksizin hafif yaralanmalarla sonuçlanmasý, talihsiz kazanýn teselli kaynaðý oldu. (Haber Merkezi) Kaza yapýp kaçan alkollü sürücü yakalandý Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde önceki akþam saat 21,00'de yaþanan trafik kazasýnda, sürücü aracýný býrakarak olay yerinden kaçtý. Sürücü K.E. (52)'ye telefonla ulaþan trafik ekipleri, K.E.'yi arkadaþýnýn evinde yakaladý. Aracý tespit eden polis, aracýn hasýrlý olduðunu da rapor ettikten sonra, K.E.'nin alkol muayenesinde 325 promil alkollü olduðu belirlendi. (Haber Merkezi) Gözünü Allah korudu Ankara Yolu nda hizmet veren bir lastikcide yaþanan kazada patlayan spiral taþý, personelin kaþýný yardý. N.A. (51) spiral taþý ile demir parçasý keserken, elindeki spiral taþý bir anda patlayýp parçalandý, Kurþun gibi daðýlan parçalardan bir tanesi, N.A. nýn kaþýna isabet ederken, demir parçanýn gözüne isabet etmemesinin, kaçýnýlmaz bir körlüðün önüne geçmiþ olmasý, kazanýn teselli noktasý oldu. Çivi sökerken parmaðýný kýrdý Mecitözü'nde evinin çatýsýný onaran bir kiþe, tahtalardan levye ile çivi sökerken parmaðýný kýrdý. Parmaðýný levye ile aðaç arasýna kýstýran N.B (40), ilk baþta parmaðýnýn durumunu önemsemezken, parmaðýn morarmasý ve aðrýlarýn artmasý üzerine hastaneye müracaat etti. Moraran ve þiþen parmaðýn kýrýlmýþ olduðunu tespit eden doktorlar, iþ kazasý maðduru N.B.'nin tedavisini tamamlayarak evine taburcu etti. (Haber Merkezi) Çorum un Sungurlu ilçesine baðlý Küçükincesu köyünde henüz belirlenemeyen nedenden dolayý çýkan yangýnda 20 dönüm arpa yüklü tarla kül oldu. Küçükincesu köyü muhtarý Ýdris Çermeoðlu na ait arpa ekili arazi henüz bilinmeyen bir nedenden dolayý yangýn çýktý. Tarla sahibi ve köylüler durumu Sungurlu Belediyesi Ýtfaiye ekiplerine bildirdi. Kýsa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri söndürme çalýþmalarýna baþlarken, çýkan yangýnda 20 dönümlük arazi yanarak kullanýlmaz hale geldi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.(ýha) Sungurlu da hafif þiddetli deprem Sungurlu da 3.6 þiddetinde deprem meydana geldi. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü Ulusal Deprem Ýzleme Merkezinden edinilen bilgiye göre, merkez üssü Sungurlu ya baðlý Üçoluk köyünde önceki gün sabah saat 05.24'de 3.6 þiddetinde deprem meydana geldi. Hafif þiddetteki deprem, civar ilçe ve köylerde hissedilirken, kýsa süreli paniðe neden oldu. Sungurlu da kaza, 2 yaralý Çorum un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre kaza, Akçay Mahallesi Þehit Ertuðrul Kocaer Caddesi nde meydana geldi. Feyyaz Kakýz (26) yönetimindeki 19 SE 809 plakalý otomobil ile Ýsmail Þahin (41) yönetimindeki 19 SN 694 plakalý otomobil çarpýþtý. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Habibe Kakýz (24) ve Aleyna Kakýz (1) yaralandý. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, hasta ziyareti yaptý. Þahiner den anlamlý yardým Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, 2 yýldýr Hastalýðýna derman arayan ve kendisine alzheimer ve demans hastalýðý teþhisi konulan Ebuzer Gerçekcioðlu'nu ziyaret etti. Bahçelievler Mahallesinde oturan Gerçekcioðlu nun yakýnlarý yardýmý olmadan ayaða kalkamayan Ebuzer Gerçekcioðlu için Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner den tekerlekli sandalye talebinde bulundular. Bu isteði geri çevirmeyen Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner tekerlekli sandalyeyi ayný gün aldýrtýp Gerçekcioðlu'nun evine götürdü. Baþkan Þahiner i karþýlarýnda tekerlekli sandalye ve çeþitli hediyelerle gören ailenin mutluluklarý gözlerden kaçmadý. Hasta ve hasta yakýnlarýyla bir süre sohbet eden Baþkan Þahiner, ziyaretteki amaçlarýnýn, rahatsýzlýklarý nedeniyle gününü evde geçiren hastalarý ve hasta yakýnlarýný ziyaret ederek onlara yalnýz olmadýklarýný hissettirmek olduðunu söyledi. Baþkan Þahiner, "Saðlýk insanýn sahip olduðu en büyük hazinedir. Bazen beklenmedik hastalýklar ve kazalar insan hayatýný önemli ölçüde etkiliyor. Ama hayata küsmeden, en olumsuz þartlarda bile hep yapýlabilecek güzel þeylerin olduðunu düþünerek hareket etmek gerekir dedi. Hastalarý ziyaret etmenin önemine deðinen Baþkan Þahiner, Biz annemizden babamýzdan hasta olaný, yaþlýlarý ziyaret etmeyi gördük. Hastalara ve yaþlýlara yaptýðýmýz ziyaretler bizim kültürümüzün en güzel göreneklerinden biri. Bizi bir yapýyor, birbirimize yaklaþtýrýyor dedi. Allah ým Ebuzer Gerçekcioðlu kardeþimize en kýsa zamanda acil þifalar versin diyen Þahiner, "Hemþerilerimin iyi gününde ve kötü gününde yanýnda olmaya devam edeceðim. Hizmet gönül iþidir. Belediyecilik dua almaktýr" diye konuþtu. Evlerine gelerek yardýmda bulunan, ziyaret eden Baþkan Þahiner e nazik davranýþý için memnuniyetini dile getiren Gerçekcioðlu ailesi, baþkan Þahiner'e teþekkür ederek çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.(ýha) Tasavvuf konseri ziyafeti Osmancýk Belediyesi Ramazan Etkinlikleri kapsamýnda ünlü tasavvuf müziði sanatçýsý Mesut Þimþek konser verdi. Kýzýlýrmak Sahil Parkta düzenlenen Ramazan etkinlikleri yoðun ilgi gördü. Hacivat ve Karagöz oyunun da yer aldýðý etkinliklerde çocuklara pamuk þeker, vatandaþlara da Osmancýklý Þerbeti daðýtýldý. Etkinlikte sahne alan tasavvuf müziði sanatçýsý Mesut Þimþek, en güzel tasavvuf musikisi eserlerini Osmancýklýlar için seslendirdi. Beðeni ile izlenen konserde ilahilere vatandaþlar da eþlik etti. Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, vatandaþlarýn Ramazan ayýnýn maneviyatýný en iyi þekilde yaþamasýný saðlamak amacýyla etkinlikleri geleneksel hale getirdiklerini söyledi. Osmancýk ta Ramazan ayýnýn yardýmlaþma ve dayanýþma duygusu içerisinde geçtiðini kaydeden Karataþ Mübarek Ramazan ayý manevi duygularýmýzýn en yoðun olduðu, paylaþma, yardýmlaþma ve dayanýþma kültürümüzün geliþtiði bir ay. Mübarek Ramazan ayýnýn manevi atmosferinde Ýskilip te Ramazan etkinlikleri sona erdi Ýskilip belediye tarafýndan düzenlenen Ramazan etkinlikleri büyük ilgi gördü. Feshaneyi aratmayan gösterilerde orta oyunu ve gölge oyunu gibi bir çok Osmanlý Sanatý da yer aldý. Etkinliklerin birinci gününde kurulan platformda sýrasýyla çeþitli yarýþmalar, Karagöz-Hacivat, kuklalar, ateþ gösterileri, ilahý gurubu, semazenler gösterileri yer aldý. Ayný zamanda mahallelerde dolaþan ekipler palyaçolar eþliðinde çocuklara balonlar daðýttý. Etkinliklerin ikinci günüde dolu dolu geçerken Karagöz Hacivat, yarýþmalar, orta oyunu, kuklalar, çizgi film kahramanlarý, illüzyon ve ateþbaz gösterileri, tahta bacak, palyaço gibi eðlenceli etkinlikler yer aldý. Ýlahi grubu, semazenler ve Grup Suhte te seslendirdikleri ilahiler ve gösterileri ile izleyicilerin büyük beðenisini kazandý. Çocuklar, Ýbiþ- Memiþ, illüzyon Show un birbirinden ilginç ve eðlenceli gösterileriyle keyiflerince eðlendi. Programa Ýbiþ ve Memiþ in güldürücü mizahlarý ve çocuklarýn geçirdiði eðlenceli saatler damga vurdu. Belediye Baþkaný Recep Çatma, düzenle- Osmancýk Belediyesi Ramazan Etkinlikleri sürüyor. Ýlçe halkýna Osmancýklý Þerbeti ikram edildi. Ýskilip te Ramazan etkinlikleri büyük ilgi gördü. Ramazan etkinlikleri sona erdi. Çocuklar Ramazan etkinliklerinden oldukça memnun. vatandaþlarýmýzla bir rine etkinliklerimizi geleneksel hale getirdik. araya gelmek, dostluk baðlarýmýzýn güçlendiði güzel bir ortamda sine teþekkür ediyoruz. Vatandaþlarýmýzýn ilgi- güzel bir vakit geçirmek için Ramazan etmadýk. Bu manevi or- Çocuklarýmýzý da unutkinlikleri düzenliyoruz. tamlardan çocuklarýmýzýn istifadede etmesi Vatandaþlarýmýzýn yoðun ilgisi ve isteði üze- için onlara özel programlar düzenliyoruz. Bu güzel geceye tasavvuf musikisinin en sevilen eserleri ile katký saðlayan sanatçýmýz Mesut Þimþek e de ayrýca teþekkür ediyorum. dedi.(ýha) dikleri kültürel ve sosyal etkinliklerle eski ramazanlarý bir nebze de olsa yaþattýklarýný söyledi. Ramazan ayýnýn toplumsal dayanýþma, paylaþma, birlik ve beraberliðin en yoðun yaþandýðý ay olduðunu belirten Çatma, etkinliklerin her yýl düzenli þekilde devam edeceðini kaydederek Ramazan etkiliklerinin Ýskilip te yaþatýlmasýný saðlayan Serdar Serbest e teþekkür etti. Konuþmasýnýn sonunda en büyük hassasiyetlerinin çocuklar olduðunu söyleyen baþkan Çatma, yerel yönetimler olarak çocuklar için üzerlerine düþeni yaptýklarýný ve yapmaya devam edeceklerini kaydetti. Baþkan Çatma, Serdar Sebest e etkinliðe olan katkýlarýndan dolayý Ýskilip Kapýsý minyatürü hediye etti.(ýha)

13 Alaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürlüðü, eðitim öðretim yýlýný deðerlendirdi. Verimli bir eðitim sezonu geçirdik Alaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürlüðü, eðitim öðretim yýlýný deðerlendirdi. Okul Müdürü Kadir Þimþek, Alaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi nin öðretim yýlýnda çok verimli bir eðitim sezonu geçirdiðini ifade ederek, 3 Aralýk 2014 tarihinde Alaca Anadolu Ýmam Hatip Lisesi nde göreve baþladýktan sonra öðretmenlerle, öðrencilerle, velilerle ve Okul Aile Birliði ile Vali izne ayrýldý Vali Ahmet Kara 5 gün izne ayrýldý. Vali Kara'nýn 6-10 Temmuz 2015 tarihleri arasýnda izinli olduðu dönemde göreve Vali Yardýmcýsý Adem Saçan vekalet edecek. T.C. KARGI ÝCRA DAÝRESÝ /402 ESAS yaptýðýmýz toplantýlar sonrasýnda okulumuzun sorunlarýný ve çözüm yollarýný bularak çalýþmaya ve projeler üretmeye baþladýk. Okulumuzda her hafta bir etkinlik, yarýþma, mesleki etkinlikler, baþarýlarýn ödüllendirilmesi, her ay deneme sýnavlarý, her ay bir konferans, okul gezisi, sosyal proje olarak Yetim Kardeþ Projesi gibi birçok faaliyete imza attýk. Artýk Ýmam Hatip Liseleri sosyal, kültürel, sportif ve akademik her alanda kendini gösterecektir. Gelecek yýl bu çalýþmalarýmýzýn temposunu artýrarak devam ettireceðiz öðretim yýlý için okulumuzu tercih edecek öðrencilerimizin daha baþarýlý öðrencilerden oluþmasý için, en yüksek puanla okulumuzu kazanan ilk 25 öðrenciye bilgisayar, akýllý telefon, yarým altýn, çeyrek altýn, bisiklet, tablet gibi hediyeler vereceðiz. Baþarýlý öðrencilerimizi okulumuza bekliyoruz. Ýmam Hatip Ortaokulu nun da bünyemizde olmasýndan dolayý okulumuzun fiziki kapasitesi yetersiz kaldýðýndan önümüzdeki yýl yeni bir Ýmam Hatip Lisesi inþaatý baþlatýlacaktýr. Bugün için okulumuzun eðitim kalitesinin artmasý ve daha hijyenik koþullarda hizmet verilebilmesi için pansiyonun taþýnmasý gerekmektedir. Bunun dýþýnda okulumuzda önemli bir sorun bulunmamaktadýr. Okulumuzda son 6 ay içinde yaklaþýk olarak 46 faaliyet yapýlmýþtýr. Ben bu vesileyle çalýþmalarýmýzda emeði geçen bütün öðretmenlerimize, öðrencilerimize, idarecilerimize ve her zaman yanýmýzda olan Okul Aile Birliðimize teþekkür ediyorum. TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 30/06/ Ýhale Tarihi : 21/07/2015 günü, saat 09:00-09:10 arasý. 2.Ýhale Tarihi : 25/08/2015 günü, saat 09:00-09:10 arasý. 2. Ýhale Yeri : Kargý TEAÞ yaný, benzinlik arkasý, Kargý Otoparký Kargý/Çorum No Takdir Edilen Deðeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) ,00 1 %1 19RE256 Plakalý, 2005 Model. ZÝRAÝ TRAKTÖR Marka, TT 55 DT Tipli, HFT Þasi No'lu, Yakýt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel, Rengi Mavi, Mavi Renk New Holland TT55 DT marka, 2005 model, dizel yakýtlý, HFT þase nolu, kabinli, muhtelif yerlerinde çizikler mevcut, lastik durumu yaklaþýk%50 yýpranmýþ, muammen bedeli olarak ,00 TL olarak belirlenen 19 RE 256 plakalý Traktör. ÝÝK m.114/1,114/3) : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar: de (Basýn: ) 7 TEMMUZ Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Þoförlü araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü- Valilik ek binasý kat 8 Çorum Saat: Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Mesire yeri ve Kýr Gazinosu yapým iþi. Yer: Çorum Orman Ýþletme Müdürlüðü Saat: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Çoru Ýl Jandarma Komutanlýðý Merkez Þehit J. Komd Er Hacý Topdal ve Þahit J. Er Habil Atak Jandarma Lojman binalarýnýn iç kapýlarýnýn deðiþimi yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Salonu Saat: Çorum Þeker Fabrikasý Müdürlüðü Çorum Þeker Fabrikasý 1 adet basýnçlý hava kompresörü vida grubu alýmý iþi. Yer: Çorum Þeker Fabrikasý Ankara Yolu 9 km. Çorum Saat: TEMMUZ Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Özel hizmet alýmý (Temizlik, danýþma ve yönlendirme ile teknisyen yardýmcýsý) iþi hizmet alýmý. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü / Valilik ek bina kat 8 Çorum Saat: Çorum Özel Ýdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüðü Çorum merkez ve ilçe köylerine çocuk oyun grubu alýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: TEMMUZ Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Giyim kuþam eþyalarý alýmý iþi. Yer: Çorum Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Saat: TEMMUZ Bölge Müdürlüðü-7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü (Çankýrý-Ýskilip) Ayr- Bayat Ýl Yolu Km: arasý yol yapým iþleri yapým iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Müdürlüðü Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No: 380 Atakum/Samsun Saat: TEMMUZ T.C. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Genel Sekreterlik Suudi Arabistan çalýþma ziyareti hizmet alýmý iþi. Yer: Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Hizmet Binasý Saat: Samsun PTT Baþmüdürlüðü Yapý ve Teknik Ýþler Müdürlüðü Çorum PTT Merkez Müdürlüðü binasýnýn güçlendirilmesi ve tadilatý yapým iþi. Yer: PTT Baþmüdürlüðü Liman Mah, Bafra Cad. No:1 Ýlkadým/Samsun Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi 1. 1 adet Xeroks 510 proje makinesinin satýþý iþi Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: adet OCE 9600 marka dijital plan kopya makinesinin satýþý iþi Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: adet Canon ÝPF 9000 marka d,j,tal baský makinesinin satýþý iþi Yer: Yeniyol Mah. Gazi 8. Sok. No: 9 Çorum Saat: TEMMUZ Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Daniþment Gazi Ýmam Hatip Ortaokulu onarým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü 5 adet Aile Saðlýðý Merkezi onarým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Kent Park yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale Odasý Saat: Kamu Hastane Birliði Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu yýlý sývý bazlý sitoloji kiti alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýþaretleme, levhalama ve sinyalizasyon malzemeleri alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi/Destek Hizmetleri Müdürlüðü 5. kat Ýhale Odasý Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 1292 Ada no, 15 Parsel no, Tepecik Mahallesi 1. kat 5 nolu baðýmsýz bölümdeki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Kargý Ýcra Dairesi Çorum il, Kargý ilçe, 262 ada no, 7 parsel no, Mihrihatun Mahallesinde arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: T.C. Kargý 1. Ýcra Dairesi Çorum ili Kargý ilçesi Yeni Mah. 323 ada, 20 nolu parselde kayýtlý ev ve arsa vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi ,75 Yer: Kargý Orman Ýþletme Müdürlüðü Satýþ Salonu Saat: TEMMUZ T.C. 2. Ýcra Dairesi 19 EZ 409 plakalý, 2011 model Scania marka aracýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. icra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 2389 Ada no, 74 Parsel no, Gülabibey Mahallesi 13 Nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 05AU 256 plakalý, 1999 model Mazda marka, E 2200 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. SALI 7 TEMMUZ Hava ýsýnýyor, ama çöl sýcaklarý yok Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Murat Asar, Son günlerde kamuoyunda sýkça yer alan çöl sýcaklarý vb açýklamalar abartýlý yorumlardýr. Meteorolojik açýdan olaðanüstü bir durum beklenememekte, 3-4 gün mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredecek ve sonra tekrar normale dönecek bir sýcaklýk seyri olacaðý tahmin edilmektedir dedi. Bölge Tahmin ve Uyarý Merkezi nin (BTUM) son tahminleri hakkýnda açýklama yapan Bölge Müdürü Murat Asar, Bölgemizin Kuzey Afrika üzerinden gelen yüksek basýnç ve sýcak hava dalgasýnýn etkisi altýna girmesi bekleniyor. Bölge Tahmin ve Uyarý Merkezimiz tarafýndan yapýlan kuvvetli sýcak hava dalgasý uyarýsýnda da belirtildiði gibi bölgemizde sýcaklýklar geçtiðimiz günlerde, mevsim normallerinin yer yer altýnda ve mevsim normallerine yakýn deðerlerde seyretmiþtir. Bugün (13.00 TSÝ itibarý ile) ölçülen en yüksek sýcaklýlar; Samsun 26.2, Ordu 24.6, Sinop 26, Çorum 25.4, Kastamonu 21, Amasya 27.6 ve Tokat derecedir. Bölgemiz genelinin iç kesimlerinde (Çorum, Kastamonu ve Amasya ve Tokat) beklenen kýsa süreli ve hafif saðanak ve gök gürültülü saðanak geçiþlerinin; yarýn (Salý) Kastamonu nun iç kesimleri ile, Çorum, Amasya, Tokat ve Ordu il genelinde, Çarþamba günü ise Amasya nýn doðusu, Samsun, Ordu ve Tokat genelinde, Perþembe ve Cuma günleri, iç kesimlerde, Cumartesi günü ise kýyý kesimlerde görülmesi bekleniyor. Bölge genelinde mevsim normallerinde ve yer yer altýnda seyreden sýcaklýklarýn önümüzdeki günlerde mevsim normallerinde ve yer yer üzerinde seyretmesi, kýyý kesimlerde Samsun, Sinop ve Ordu da 1-3 derece civarýnda artmasý, iç kesimlerde ise 3-5 derece artýþ olmasý bekleniyor. Cuma günü en yüksek sýcaklýklar Ordu 29, Samsun ve Sinop ta 28 derece, Çorum 31, Tokat ve Kastamonu 32, Amasya da 33 derecelere ulaþtýktan sonra, Cumartesi günü tekrar, 2-4 derece düþüþ bekleniyor. Son günlerde kamuoyunda sýkça yer alan çöl sýcaklarý vb açýklamalar abartýlý yorumlardýr. Sýcak hava dalgasýnýn etkisine girmemizle birlikte meteorolojik açýdan olaðanüstü bir durum beklenememekte, 3-4 gün mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredecek ve sonra tekrar normale dönecek bir sýcaklýk seyri olacaðý tahmin edilmektedir diye konuþtu. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi 34 BY7266 plakalý, 2007 model Volkswagen marka gümüþ gri renkli aracýn satýþý iþi Yer: Kültür Yediemin Otoparký Çorum Saat: AÐUSTOS Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, Gülabibey Mah, 2692 Ada No, 7 Parsel No, 4 Baðýmsýz Bölümde hali hazýrda mesken olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 SN 249 plakalý, 1997 model BMC marka, SH tipli, sarý renkli aracýn satýþý iþi Yer: Can Yedieminli Otoparký / Çepni Mah. Fen Lisesi Cad. No:33 Çorum Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi Çorum ili, merkez ilçesi, Yeniyol Mah. 426 ada, 78 parsel de kayýtlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. 2. Ýcra Dairesi Bahçelievler Mahallesi Ýpeklievler 35. Sokak numara B6/3 adresinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: EKÝM T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum merkez Ulukavak Mahallesinde bulunan 48 Ada, 16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2 alanlý arsa niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat:

14 14 SALI 7 TEMMUZ Son imza Zafer den Çorum Belediyespor un geçtiðimiz hafta içinde anlaþtýðý ancak kulübü ile olan sorunu nedeniyle açýklamasýný ertelediði Zafer Kargoðlu dün kamuouya bildirildi. Kahramanmaraþ Belediyespor formasýný giyen Kargoðlu ile iki yýllýk sözleþme imzalandý. Ç o r u m Belediyespor dýþ transferde kadrosuna kattýðý son isim Zafer Kargoðlu oldu. Geçtiðimiz hafta içinde anlaþma saðlanan ancak kulübüyle olan sorunu yüzünden ismi açýklanmayan Zafer Kargoðlu dün kamuoyu Zonguldakspor, sað beke takviye yaptý. Burak Et in Çanakkale Dardanespor ile anlaþmasýnýn andýndan arayýþa giden teknik ekip Adliyespor un sað beki Fatih Uyar ile anlaþtý. Cumartesi günü kulüp binasýnda transfer komitesi ile bir görüþme yapan Uyar, anlaþmaya vardý. Genel Kaptan Hakan Hürfikir nezaretinde imza atan 1983 doðumlu tecrübeli futbolcu Fatih Uyar, resmen Zonguldakspor lu oldu. Fatih Uyar Kimdir..? 17 Mart 1983 Ankara doðumlu olan Fatih Uyar, 1998 yýlýnda Adliyespor da baþladýðý kariyerinde Osmanlý Futbol Kulübü, D.Ç Divriðispor, Kahramanmaraþ spor, Kýzýlcahamamspor, Ýskenderunspor, 72 Batmanspor, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye, Elazýð, Kýrýkahanspor, Þekerspor, Bozüyükspor, Körfez Ýskenderunspor ve Adliyespor da forma giydi. Sezon öncesi iþini sýký tutan Bursa Nilüferspor, teknik direktör Ferda Cevizci yönetiminde sabah ve akþam olmak üzera günde çift idman yapýyor. Teknik patron Cevizci, "Gereksiz transferlerden uzak durup nokta transferlerimizi yaparak bu dönemi noktalamayý hedefliyoruz. Bu sezonki hedefimiz 2. lige çýkmak. Bu hedefimizi gerçekleþtirmek için sezon öncesi ve sezon içinde çok çalýþmalýyýz. Disiplinden kopmadan ayný yoðunlukta devam etmeliyiz. 2. lige çýkmak için sevgili Bursa halkýnýn da desteðini yanýmýza alarak hedefimize ulaþmak istiyoruz. ile paylaþýldý.1989 Ünye doðumlu olan Kargoðlu futbola Ünyespor amatör takýmýnda baþladý yýlýnda Gaziantepspor da Adliye den Fatih Uyar Zonguldakspor da Ofspor transferde hýzlý Ç o r u m Belediyespor un muhtemel rakiplerinden Ofspor transferde bombalarý ardý ardýna patlatmaya baþladý. Geçtiðimiz günlerde birçok futbolcuyla el sýkýþan Bordo-Mavililer son olarak Ýstanbulspor - dan sað kanat oyuncusu Furkan Çakýrca, Çaykur Rizespor U21 den stoper Fatih Kaan Arýman, Manisaspor A2 takýmdan sol bek Ýsmail Çetin ile anlaþmaya vardý. Amatör kümeden de kadrosuna takviyeler yapan Ofspor, Ýstanbul amatör lig ekiplerinden Sergen ilhan, Trabzon amatör küme takýmlarýndan Furkan Akyazý, Kerem Aydýn, Eyüp Enis Seyis, Niyazi Çolak ve Ümit Çakýroðlu nu transfer etti. Bordo-Mavililer in transfer çalýþmalarýnýn sürdüðü ifade edildi. Sungurluspor Kulübü Baþkaný Mustafa Özdemir, Sungurluspor Kulübü olarak, Türkiye 3. Voleybol Ligine yükselmenin sevincini yaþýyoruz dedi. Ýlçemizi ve ilimizi Türkiye nin her tarafýndan temsil edeceðimiz için çok mutluyuz diyen Baþkan Özdemir, Bu baþarýmýzda bize destek olan baþta Sungurlu Belediye baþkanýmýz Abdulkadir Þahiner e, Nilüfer hedef büyüttü Bursa Nilüferspor Teknik Direktörü Ferda Cevizci yeni sezonda hedeflerinin 2. lige çýkmak olduðunu söyledi. ilk profesyonel imzayý atan Zafer Kargoðlu daha sonra sýrasýyla Ýskenderun DÇ, TKÝ Tavþanlý Linyitspor, Þanlý Urfaspor, Bandýrmaspor, Derincespor ve son olarakta geçen sezon Kahramanmaraþ Belediyespor formalarýný giydi. U 16 ve U 18 milli takýmlarýnda 22 kiz milli formayý giyen Zafer Kargoðlu 2. ligde 103 maçta 3. ligde ise 52 maçta 13 er gole imza attý. Geçen sezon 31 maçta forma giyerek büyük bir baþarýya imza atan Kargoðlu geçen sezon sekiz gole imza attý ve dört sarý kart gördü. Sað açýk olarak forma giyen Zafer Kargoðlu ile iki yýllýk anlaþma imzalandý. Ýmza törenine Ýdari As Baþkan Mustafa Özbayram, Tesisler ve Kulüp meclis üyelerimize ve Sungurlu halkýna teþekkür ediyoruz þeklinde konuþtu. Özdemir, Sungurluspor kulübü voleybol takýmý daha önceki yýllarda 2. Lige yükselmiþ ancak maddi imkansýzlýklar yüzünden bölgesel lige kadar düþmüþtü. Tekrar toparlanan Sungurluspor kulübü voleybol takýmý belediyemizin de desteðiyle önce Bölgesel ligde 3. Oldu. Daha sonra da Çorum da yapýlan turnuva da baþarýlý olarak birçok kupa ve madalya aldý. Bizim bu baþarýlarýmýz, Sungurlu genç voleybolcularýmýzýn bir üst liglere adým atmasýnýn zamanýnýn geldiðini gösterir dedi. 2. ligden düþtükten sonra yýlmadýk, pes etmedik, karamsarlýða kapýlmadýk diyen Baþkan Özdemir, Yeni gençler yetiþtirdik, yeni bir jenerasyon hazýrladýk, gençlerimize çalýþma imkanlarý sunduk. Ýlçemizin gençlerine imkan verildiði zaman çok baþarýlý olduklarýný biliyorduk. Çalýþtýk, çok çalýþtýk ve yine adýmýzý, Sungurlu nun ismini Kýzýlcabölükspor d a transfer hareketliliði devam ediyor. Sarý Kýrmýzý takýmda Hüseyin Çelik ile yollar ayrýlýrken Mustafa Altun yeniden Kýzýlcabölükspor formasýný giyecek. Sungurluspor 3. ligde! Ýlk antrenman böyle baþladý Çorum Belediyespor sezonun ilk antrenmanýna sarýlarak baþladý. Yeni Teknik Direktör Fahrettin Sayhan yönetiminde sezonun ilk antrenmanýna çýkan kýrmýzý siyahlýlar çalýþma öncesinde kýsa bir toplantýnýn ardýndan birbirlerine sarýlarak ilk antrenmana çýktýlar. Fahrettin Sayhan, kampa kadar fiziksel olarak en üst seviyeye gelmeleri için yoðun bir çalýþma geçireceklerini belirterek futbolculara uyarýlarda bulundu. Kýsa süren bu toplantýnýn ardýndan tüm futbolcular teknik heyet ve çalýþanlar birbirlerine sarýlarak yeni sezon için baþarýlar dilediler. Taraftar temsilcileri ilk antrenman sonunda teknik heyete baþarýlar diledilerþ Mekik de Çelik gitti Altun geldi Sungurluspor erkek voleybol takýmý yeni sezonda 3. ligde mücadele edecek. Kulüp Baþkaný Mustafa Özdemir kulüp olarak 3. lige baþvurularýnýn kabul edildiðini ve önümüzdeki sezon yeniden 3. ligde mücadele edeceklerini belirterek katkýda bulunan herkese teþekkür etti. Tüm futbolcular teknik heyet ve çalýþanlar sezonun ilk antrenmaný öncesinde birbirlerine sarýlarak baþardýlar dilediler D a r ý c a Gençlerbirliði yönetimi, ilk turda 90 ila 100 Bin TL arasýnda rakamlar teklif ettiði 4 oyuncu ile yarýn son kez bir araya gelecek. Teklif edilen rakamlarý düþük bulan Ersin, Yusuf, Uður ve Ahmet Kutluer rakamlarýn iyileþtirilmesini istedi. D a r ý c a Gençlerbirliði transfer komitesi, kalmasý istenilen 4 oyuncu ile yarýn ikinci tur görüþmelerini yapacak. Buna göre kaptan Yusuf Atay, kaleci Ersin, Uður Daþdemir ve Ahmet Kutluer ile anlaþma zemini aranacak. Ýlk görüþmede oyunculara 90 ila 100 Bin TL arasýnda rakamlar teklif eden yönetim, bu rakamlar Ýki sezon önce kýrmýzýla geldi. B e r g a m a 1993 Antalya Belediyespor dan doðumlu genç orta saha Kýzýlcabölükspor a transfer oyuncusu geçtiðimiz olan forvet Hüseyin s e z o n Çelik ile karþýlýklý Kýzýlcabölükspor umuzd anlaþýlarak yolllar ayrýldý. Yönetim Çelik e verdiði a 14 karþýlaþmada forma giyerek 1 gol kaydetmiþti. hizmetlerden dolayý teþekkür etti. Mekik de bu Kýzýlcabölükspor d a kaldýðý için çok mutlu ayrýlýðýn olduðu gün olduðunu söyleyen Mustafa Altun yeniden kiralýk olarak sarý kýrmýzýlý takýma döndü. Mustafa Altun, Yeniden burada oynayacaðým için çok mutluyum. Burada Geçen sezon devre tam bir aile ortamý var. arasýnda Antalyaspor dan Yeni sezonda da elimden kiralýk olarak gelenin en iyisini yaparak Kýzýlcabölükspor a transfer olan Altun yeni sezon takýma katký saðlamak istiyorum. diye konuþtu. içinde kiralýk olarak sarý Türkiye Voleybol 3. Erzincan gibi 12 ilin Ligine yazdýrdýk. Emeði takýmlarý olacak. geçen herkese teþekkür ederim diye konuþtu. Bundan sonraki hedeflerinin 3. Ligde iyi bir kadro oluþturarak Deplasmanlý olacak bu ligde bu ilin takýmlarý Sungurlumuza gelecek. Bizde bu illere gideceðiz. Ýlçemizi ve ilimizi en playoff oynamak güzel þekilde temsil olduðunu söyleyen etmeyi hedef edindik. Bu Özdemir, Rakiplerimiz hedefimize ulaþmak arasýnda Erzurum, içinde tüm Sungurlu Artvin, Ordu, Rize, halkýný kulübümüze Giresun, Samsun, Sinop, destek olmaya bekliy- Hüseyin Çelik Mustafa Altun Darýca da transfer hareketliliði dahilinde oyuncularla kalýn diyecek. Bu oyuncular ise yönetimin teklif ettiði rakamlarý düþük buldu ve iyileþtirme istedi. Bu arada yönetim diðer oyuncularla anlaþtý. Yapýlan açýklamaya göre, Baþaran Saraçoðlu, Kemal Canlý, Tuncay Fýndýkçý, Aykut Sevim, Burak Sürmeli, Ferhat Çoban, Gökhan Öztürk, Harun Bardakçý, Sadi Karaduman, Zeyyat Can, Ömer Demircan, Hayrullah Bilazer ve Miraç Küçükosman yeni sezon kadrosunda yer alacaklar. Muhammet Hastürk ve Emre Aktaþ ile de yollar ayrýldý.

15 BAY ELEMAN Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; askerliðini yapmýþ, 35 yaþýný aþmamýþ, VASIFSIZ BAY elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum (Ç.HAK:1702) PERSONEL ALINACAKTIR * Tercihen otomotiv sektöründe tecrübeli, * En az Lise mezunu, * Prezantabl, diksiyonu düzgün, * Müþteri memnuniyeti odaklý ve iletiþimi kuvvetli, * Ekip çalýþmasýný ve ekip baþarýsýný önemseyen, * Ms Office uygulamalarýna hakim, * Sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanabilen, * Showroom Bay & Bayan Satýþ Danýþmaný alýnacaktýr. (Ç.HAK:1729) Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Fazlý KEPÇELÝOÐLU Þahin oðlu 1976 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1760) YÝTÝK Çorum TSO dan almýþ olduðum TAKEUCHI-2013 A seri nolu Mini Eskavatör Kepçe ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür. Esalettin CÝNDORUK Arslan oðlu 5/7/1978 Çorum Osmancýk Avlaðý Köyü Doðumlu (Ç.HAK:1759) YÝTÝK Çorum TSO dan almýþ olduðum TAKEUCHI-2013 A seri nolu Mini Eskavatör Kepçe ruhsatýný kaybettim. Hükümsüzdür. Esalettin CÝNDORUK Arslan oðlu 5/7/1978 Çorum Osmancýk Avlaðý Köyü Doðumlu (Ç.HAK:1759) YÝTÝK Çorum Vergi Dairesinde vergi mükellefiyim arasý 5 cilt faturamý kaybettim. Hükümsüzdür. Uður ÖZKÝREMÝTÇÝ Kamil oðlu 1960 Çorum Doðumlu T.C.No: (Ç.HAK:1759) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Sevda BABAOÐLU Arif kýzý Çorum Babaoðlu Köyü Doðumlu (Ç.HAK:1762) YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hilal ÞAHÝN Kadir kýzý 1995 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1760) YÝTÝK Çorum ili sicil nolu 4. grup maden sahasýna ait Maden Ýþleri Genel Müdürlüðünden alýnmýþ A 14 serisi nolu kullanýlmamýþ 30 cilt sevk irsaliyesi kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Eti Bakýr A.Þ. Narlý Köyü Laçin ÇORUM Kastamonu Vergi Dairesi V.No: (Ç.HAK:1758) KAYNAKÇILAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli Kaynakçýlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Gazel Deðirmen Makinalarý San. Tic. Ltd. Þti. Organize San. Bölgesi 8. (Ç.HAK:1733) SATIÞ VE PAZARLAMA görevi üstlenecek, Pazarlama Bölümü Mezunu iyi derecede yabancý dil bilen (Ýngilizce +2'inci Dil),seyahat özgürlüðü olan deneyimli eleman alýnacaktýr. Ýlgilenenlerin CV leri ile birlikte þahsen baþvurmalarý rica olunur. Piramit Kazan Ýmalat Sanayii Mimarsinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 37. Sokak No:3/A-5 ÇORUM Telefon : Cep Telefonu : (Ç.HAK:1734) (Ç.HAK:175) Yorgan, Stor Perde Temizliði KONFEKSÝYONA MAKÝNACILAR Tekstil fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere taban TL-1400 TL ücretle çalýþacak tecrübeli makinacýlar alýnacaktýr. Yol+SSK+Yemek YILTEX Teknik Tekstil (Ç.HAK:1703) Organize San. Böl. 8. Cad. No: 20 Tel: Devren Satýlýk Oto ve Halý Yýkama Halen faal durumda olan müþteri potansiyeli yüksek, memuriyet tayin sebebiyle devren satýlýktýr. Not: Halý ekipmanlarý ve sevkiyat minibüsü ile birlikte verilecektir. (Ç.HAK:1724) Cad. No: 4 ÇORUM Tel: Dýþ Ticaret Alanýnda Faaliyet Gösteren Þirketimize; MAKÝNA MÜHENDÝSÝ ALINACAKTIR Ýstenilen Þartlar: - Ýngilizce bilen ( özellikle okuma ve yazma ) - Yurt dýþý seyahat sorunu olmayan Ýletiþim: YTM Makine Enerji Ýn. San. Tic. Ltd. Þti. (Ç.HAK:1766) (Ç.HAK:1748) (Ç.HAK:1738) Uður Mumcu Cad. No:143/7 Tel: Devren Satýlýk Ýþyeri Ýþ deðiþikliði nedeniyle halen faal durumda olan 2 katlý teraslý 100 kiþi kapasiteli, Dürüm-Izgara Salonu Devren Satýlýktýr. Adres: Bahabey Cad. (Ýþ Bankasý Yaný) Tel: Eleman Aranýyor Ýstasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere pompacý ve market elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. CEMÝL KOLOÐLU PETROL Adres: Müze karþýsý (Mavi Otel altý) Tel: (Ç.HAK:3157) SAHÝBÝNDEN SATILIK * Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan Ýlköðretim Okulu karþýsýnda sahibinden satýlýk daire * Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna (Ç.HAK:602) YENÝLENDÝK Yenilenen yüzümüzle iftara bekleriz. Cepheli sahibinden satýlýk arsa Tel: ÖZEL HASTANE HÝSSESÝ (Ç.HAK:784) (Ç.HAK:1660) SALI 7 TEMMUZ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Tel: ELEMAN ARANIYOR * Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebe bilgisi olan bay-bayan elemanlar, bay eleman için tercihen askerliðini yapmýþ. * Ayrýca vasýflý-vasýfsýz (Ç.HAK:1742) (Ç.HAK:1754) Elemanlar Aranýyor Fabrikamýzda üretim bölümünde çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz BAY-BAYAN elemanlar alýnacaktýr. Ayrýca Ýngilizce bilen BAYAN sekreter alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Organize San. Böl. 6. Cad. No: 10 (Ç.HAK:1704) Mutlukal Gýda A.Þ. Ýrt. Tel: Satýlýk Öðrenci Yurdu (Ç.HAK:1728) bay eleman alýnacaktýr Bay-Bayan Gayrimenkul Danýþmanlarý aranmaktadýr Müracaatlarýn þahsen yada adresine yapýlmasý rica olunur. Tel: Gsm: BAY ve BAYAN ELEMANLAR ALINACAKTIR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere STOR ve ZEBRA imalatýnda el becerisi olan sürekli çalýþacak elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. OKAN PERDE SÝSTEMLERÝ (Ç.HAK:1747) Adres: Küçük Sanayi Sitesi 5. Cad. 3. Sk. No: 2 Tel: Malzemeleri Mür. Tel: ELEKTRÝKÇÝ Turþu Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere; Endüstri meslek lisesi Elektrik Bölümünden mezun veya Milli Eðitim onaylý ilgili mesleki eðitimi almýþ, Elektrik tesisat ve makine elektriði iþlerini yürütebilecek; Alanýnda deneyimli, 35 yaþýný aþmamýþ, Askerliðini tamamlamýþ, en az B sýnýfý ehliyeti olan ELEMAN ALINACAKTIR Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý rica olunur. - YAKAMOZ TURÞU FABRÝKASI - (Ç.HAK:1672) KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. ve TÝC. A.Þ. Adres : Ankara yolu 16.km Çorum PERSONEL ALINACAKTIR * Tercihen mobilya sektöründe tecrübeli * En az lise ve yüksek okul mezunu * Prezantabl, diksiyonu düzgün, * Müþteri memnuniyeti odaklý ve iletiþimi kuvvetli, * Ekip çalýþmasýný ve ekip baþarýsýný önemseyen, * Ms Office uygulamalarýna hakim, * Bay&bayan satýþ danýþmanlarý alýnacaktýr. Müracaatlar gizli tutulacaktýr. (Ç.HAK:1763) Eleman Aranýyor Ýkram Akaryakýt Oto San. Tic. A.Þ. de çalýþtýrýlmak üzere deneyimli BAY POMPA elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Baþvuracak adaylarýn yanlarýnda fotoðraf getirmeleri önemle rica olunur. Adres: Ankara Yolu Burunçiftlik mevkii Oto (Ç.HAK:1725) SATILIK TARLA Elmalý Köyü önünde m2 eski Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum a 10 km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60 m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe projelerine (Ç.HAK:1710) HANSEL MOBÝLYA (BELLONA) ÇEVRE YOLU BULVARI NO:89 ÇORUM TEL: Galericiler Sitesi Karþýsý Tel: müsait tarla sahibinden satýlýktýr Elemanlar Alýnacaktýr Þirketimizde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli bayan muhasebe elemaný ve inþaat malzemelerinden anlayan deneyimli bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. KARAALEMDAR ÝNÞ. MALZ. TÝC. VE SAN. A.Þ. GÜLABÝBEY MAH. 2. HARMANLAR SOK. NO: 3 (ESKÝ ÝTFAÝYE CÝVARI) TEL:

16 Belediyespor start verdi Rakipler bugün Çorum Belediyespor un bu sezonki rakipleri bugün belli oluyor. Bugün saat de Ýstanbul Riva da yapýlacak ve 2. ve 3. Lig gruplarý kura çekimi ile kýrmýzý siyahlý takýmýn rakipleri belli olacak. Bugün gruplarýn belirlenmesinin ardýndan önümzdeki günlerde de fikstür çekimi için toplantý yapýlacak. Çorum Belediyespor sezonunun ilk antrenmanýný dün yaptý. Kýrmýzý Siyahlýlarýn Nazmi Avluca sahasýnda yaptýðý antrenmana Yönetim Kurulu üyelerinden hiç birisi gelmezken Teknik Direktör Fahrettin Sayhan sezonun ilk antrenmanýnda futbolcularýn gözünü korkuttu. Komando eðitimini andýran çalýþmasý ile dikkat çeken Sayhan temponun her geçen gün artacaðýný söyledi. SALI 7 TEMMUZ 2015 Murathan antrenmanda! Boluspor ile anlaþtýðý için Belediyespor dan ayrýlan Murathan kulübün bu transferden vazgeçmesi üzerine dün Çorum a geldi ve antrenmana çýktý. Belediyespor Transfer Komitesi Murathan a kulüp bulmasýný isteyeceði açýklandý. Çorum Belediyespor un dün yaptýðý sezonun ilk antrenmanýnda Murathan sürprizi yaþandý. Üç sezondur Çorum Belediyespor formasý giyen Murathan geçtiðimiz hafta yönetimle görüþerek Boluspor ile anlaþtýðýný belirtmiþ ve 60 bin lira getirir gider maddesi doðrultusunda anlaþma saðlanmýþtý. Murathan ýn Boluspor ile olan anlaþmasý kulübün son anda vazgeçmesi üzerine tecrübeli futbolcu ortada kaldý. Bu geliþme üzerine Murathan dün Çorum a gelerek Belediyespor antrenmanýna çýktý. Bu geliþme üzerine bilgi aldýðýmýz Transfer Komitesi üyeleri Murathan ýn ayrýlmasý nedeniyle bu bölgeye transfer yaptýklarýný belirterek kendisine kulüp bulmasýný isteyeceklerini söyledi. Kulüple sözleþmesi devam eden Murathan ýn ayrýlýk isteðinin kendinden geldiðini belirten Transfer Komitesi üyeleri bu aþamada yapacaklarý bir þeyin olmadýðýný belirttiler. Sezonun ilk antrenmaný Çorum Belediyespor yeni sezonun ilk antrenmanýný dün yaptý. Kýrmýzý Siyahlý takým yeni sezon için dün ilk antrenmaný saat de Nazmi Avluca sahasýnda yaptý. Yeni Teknik Direktör Fahrettin Sayhan yönetimindeki sezonun ilk antrenmanýna izinli kaleci Fatih ile yeni transferlerden Eþref Korkmazoðlu dýþýnda eski ve yeni tüm isimler katýldýlar. Isýnma hareketlerinin ardýndan sezonun ilk antrenmaný toplu olarak yapýlan koþu ile devam etti. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan 3x12 çapraz koþu, 4x75 ip atlama, karýn kasý hareketleri ve kültür fizik hareketleri ile devam eden antrenman stratejing ile son buldu. Çorum Belediyespor yeni sezon hazýrlýklarýný bugün sabah saat 10 ve akþam saat de yapacaðý antren- Yeniler görücüye çýktý Çorum Belediyespor un dünki sezonun ilk çalýþmasýnda gözler yeni transferlerin üzerinde oldu. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn dünki ilk çalýþmasýna yeni transferlerden yedisi katýldý. Derince Belediyespor dan Eþref Koçak, Kahramanmaraþ Belediyespor dan Hakan Votorantin e teþekkür ziyareti Yaðmurkaya, Sivas 4 Eylül Belediyespor dan Uður Bulut, Eyüpspor dan Gökhan Kýlýç, Tarsus Ýdman Yurdu ndan Serkan Güney, Manisaspor dan Kudret Karaoðlu ve son transfer Kahramanmaraþ Belediyespor dan Zafer Kargoðlu katýldý. Ýstalbul Baþakþehir kulübünden kiralýk olarak anlaþma saðlanan Eþref Korkmazoðlu ise kulübünden evraklarýný almak için izinli olarak dünki çalýþmaya katýl- Çorum Belediyespor Yönetimi nin Votorantim Çimento Fabrikasý ný ziyaretinde konuþan Baþkan Zeki Gül, Votorantim reklamýný formalarýnda görmelerinden dolayý mutlu olduklarýný belirterek yeni sezonda da hem bu anlaþmanýn devam etmesi hemde ücreti artýrdýðý için firma yetkililerine teþekkür etti. Ç o r u m Belediyespor Yönetimi dün Votorantin Çimento Fabrikasý ný ziyarekt ederek formayý verdikleri reklamdan dolayý teþekkür ettiler. Ç o r u m Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ve beraberinde ki yöneticiler, Fatih Özcan, Mustafa Özbayram, Mustafa Ercan, Fahri Yandýk, Mustafa Altunkaya, Disiplin Kurulu Üyesi Erol Sancur ve Genel Kaptan Hamit Iþýk, Votorantim Çimento Fabrikasý Genel Müdürü Murat Çaðlayan ý makamýnda ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda gündem kurumun Çorum Belediyespor a verdiði destek ve sponsorluk üzerine oldu. Ziyaretti ilk olarak konuþan Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, geçen Baþkan Zeki Gül ve Votarantin Çimento Fabrikasý Müdürü Murat Çaðlayan sene kendilerine sponsor olan ve destek veren firmalara teþekkür ziyaretinde bulunduklarýný Votorantin Çimento Fabrikasý nýn da bunlardan birisi olduðunu söyledi. Gül, geçtiðimiz hafta içinde yapacaklarý Uður Barlýk ziyaretinin acil bir iþ çýkmasý nedeniyle iptal edildiðini önümüzdeki günlerde bu ziyaretin gerçekleþeceðini söyledi. Çimento Fabrikasý reklamýný taþýmaktan gurur duyduklarýný belirten Baþkan Gül Geçen yýl olduðu gibi sýrt reklamý veren ve fiyatýda geçen seneye göre artýran fabrika yetkililerine çok teþekkür ediyorum. Futbolda kesin konuþmak yanlýþ ancak biz þampiyon olmak Çorum Belediyespor Yönetimi nin dün Çimento Fabrikasý nýziyaretine katýlan üyeleri bir arada görülüyor istiyoruz. Bunun içinde tüm Çorum un desteðini bekliyoruz. Çorum 3. lige yakýþmýyor ve bizde daha üst liglere taþýmak için elimizden gelen çabayý gösteriyoruz dedi. Çimento Fabrikasý Vo t o r a n t i m G e n e l Müdürü Murat Çaðlayan ise ziyaret sýrasýnda yaptýðý konuþmada, þirketin Avrupa ile eþ zamanlý olarak Türkiye ye girdiðini ve Dünya da 40 bin kiþiye istihdam saðladýðýný belirterek Bizde bu kurum içinde ilimize ve ülkemize faydalý olmaya çalýþýyoruz. Ç o r u m Belediyespor un sponsorluk teklifini biz uygun gördük ve üst yönetimide ilettik onlarda kabul ettiler. Bizim için þehrin birlik ve beraberliði çok önemli. Bazý maçlarýný izlediðim Çorum Belediyespor un formalarýnda Votarantim reklamlarýný görmek hoþuma gitti. Ben Belediyespor a yeni sezonda baþarýlar diliyorum. Duruþuyla temsiliyle hedefe ulaþacaklarýna inanýyorum. Benim için asýl önemli olan önce beyefendilikte birinci olmalýyýz diye düþünüyorum dedi. Yeni Teknik Heyet görev baþýnda Çorum Belediyespor un yeni transferleri dünki antrenman öncesinde toplu halde Çorum Belediyespor da yeni Teknik Heyet göreve baþladý. Teknik Direktör Fahrettin Sayhan ile anlaþan kýrmýzý siyahlý takýmýn dün yaptýðý sezonun ilk antrenmanýnda yeni teknik heyette ilk kez görev yaptý. Fahrettin Sayhan ýn yardýmcýlýklarýný antrenörler Alptuð Urgancý ve Haydar Özdemir, kaleci antrenörü olarakta Mehmet Bahtiyar görev yapacak. Belediyespor da yeni teknik heyet dün ilk kez yeni takýmlarýnýn baþýnda görev yaptýlar. Fahrettin Sayhan ve teknik ekip dünki ilk antrenmanýn ardýndan toplu halde görülüyor

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU

ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU T.C. SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ... MESLEK YÜKSEKOKULU ÖÐRENCÝNÝN ÖZGEÇMÝÞ FORMU Adý Soyadý : Öðrencinin No : Doðum Yeri ve i : Öðr.Kaldýðý Yerin Ýkametgah Adr. : Öðr. Kaldýðý Yerin Tel. : Öðrenci GSM Telefonu

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR

YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝLE ÝLGÝLÝ AÇIKLAMALAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

VIII MALÝ PÝYASALAR 125

VIII MALÝ PÝYASALAR 125 VIII MALÝ PÝYASALAR 125 126 MALÝ PÝYASALAR Para ve sermaye piyasalarýndan oluþan mali piyasalara iliþkin geliþmeler aþaðýdadýr. I. PARA PÝYASALARI Kýsa vadeli fonlarýn arz ve talebinin karþýlaþtýðý piyasalarýn

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR

B. TABLO ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ KURALLAR C. TABLODA KULLANILAN BAÞLICA KISALTMALAR D.TABLO-1 ÝLE ÝLGÝLÝ KOÞULLAR A. TABLONUN DÜZENÝ VE KAPSADIÐI BÝLGÝLER Tablo-1, dört sütundan meydana gelmiþtir. Birinci sütunda yükseköðretim programlarýnýn kodlarý, ikinci sütunda bu programlarýn adlarý, üçüncü sütunda bu programlara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Kardeþe dua, katile lanet

Kardeþe dua, katile lanet Baðcý dan Rektör Alkan a tam destek Köstek deðil, destek olacaðýz AK Parti Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, ziyaret ettiði Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ýn çalýþmalarýndan duyduðu

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar 1 Temmuz 2009 sayý 1 ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bu program, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan desteklenmektedir.

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS

Kariyer Danýþmanlýðý. COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS Kariyer Danýþmanlýðý 24 COUNCIL of INTERNATIONAL SCHOOLS 1 ÜSKÜDAR AMERÝKAN LÝSESÝ KARÝYER DANIÞMANLIÐI, Üsküdar Amerikan Lisesi kariyer danýþmanlýðýný, Öðrencilerimizin; kendi yeteneklerini keþfederek

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Sosyal medya masum deðil

Sosyal medya masum deðil Alperenler kardeþlerini unutmadý Çorum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile arkadaþlarý Kayseri de kardeþlerimizi ziyaret ederek bir kamyon yardým malzemesini teslim etti. Çorum Alperen Ocaklarý mensuplarý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı