GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre"

Transkript

1 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ürün adı Ticari ismi : Maddenin veya karışımın tanımlanan ilgili kullanma biçimleri ve kullanılması önerilmeyen durumlar Kullanımı : Poliüretan üretimi için di-/poliizosiyanat içerikleri Güvenlik veri sayfasını sağlayan tedarikçi detayları: Bayer MaterialScience AG BMS-IO-S&T-PSRA-PSI Product Safety Leverkusen, Germany Tel.: Fax: Acil durum telefon numarası: (Emergency Bayer) Address in Turkey: BAYER TURK KIMYA SAN. LTD.STI Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: Umraniye ISTANBUL Tel : +90(216) Fax : +90(216) TEHLİKE TANIMLAMA Maddenin veya karışımın sınıflandırması Sınıflandırma (1272/2008/EC): Akut toksisite, İnhalasyon yoluyla, Kategori 4 (H332) Deri tahrişi, Kategori 2 (H315) Göz tahrişi, Kategori 2 (H319) Solunum yollarının sensitizasyonu, Kategori 1 (H334) Cilt sensitizasyonu, Kategori 1 (H317) Kansere neden olabilirlik, Kategori 2 (H351) Spesifik hedef organ toksisitesi (tek sefer maruz kalma), Kategori 3 (H335) Spesifik hedef organ toksisitesi (tekrarlı maruz kalma), Kategori 2 (H373) Sınıflandırması (2006/121/EEC, 1999/45/EC): Solunması halinde zararlıdır. Solunduğunda ve cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir. Kanserojenik etki için sınırlı delil. Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. Etiket öğeleri Tehlikeli bileşenler etiket üzerinde belirtilmelidir Tanımlama numarası: /14 BMS_SDS_TR / TR

2 Etiketleme (1272/2008/EG): Tehlike Tehlike Açıklamaları: H315 Deri tahrişine neden olur. H317 Allerjik deri reaksiyonuna neden olabilir. H319 Ciddi derecede göz tahrişine neden olur. H332 Solunması zararlıdır. H334 Solunması, allerji veya astım semptomları veya solunum zorluğuna neden olabilir. H335 Solunum tahrişine neden olabilir. H351 Kansere neden olmasından şüphelenilmektedir. H373 Organlarda, uzun süre veya tekrarlanan şekilde maruz kalınarak hasara neden olabilir. Önlem Açıklamaları: P260 Toz/ is/ gaz/ duman/ buhar/ spreyini solumayınız. P280 Koruma eldiveni/ göz koruması/ yüz koruması kullanınız. P302 + P352 DERİYE BULAMIŞSA: Bol su ve sabunla yıkayınız. P304 + P340 SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi açık havaya çıkarıp nefes alması kolay bir pozisyonda dinlendiriniz. P305 + P351 + P338 GÖZE KAÇMIŞSA: Birkaç dakika iyice suyla durulayınız. Eğer mevcut ve kolaysa kontak lensleri çıkarınız. Durulamaya devam ediniz. P308 + P313 Maruz kalmış veya ilgili ise: Tıbbi yardım alınız. Etiketleme (2006/121/EEC, 1999/45/EC): 67/548/EEC No'lu Direktifi, Ek 1'e ve ilgili değişiklik ve uyarlamalarına göre etiketlendirme: Xn Zararlı R -cümlesi/ R-cümleleri R20 Solunması halinde zararlıdır. R36/37/38 Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir. R42/43 Solunduğunda ve cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. R40 Kanserojenik etki için sınırlı delil. R48/20 Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. S kodlu cümle(ler) S23 Buhar solumayın. S24 Cilt ile temasından sakının. S26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. S37 Uygun eldiven giyin. S45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvurun (mümkünse etiketi gösterin). S60 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin. Diğer tehlikeler Solunum borusunda aşırı hassasiyeti olan kişiler (örn. Astımlı ve kronik bronşiti olanlar) bu 2/14 BMS_SDS_TR / TR

3 maddeyle çalışmaktan kaçınmalıdırlar. Solunum borusunu etkileyen semptomlar aşırı maruz kalmadan saatler sonra da ortaya çıkabilir. Toz, buhar ve aerosoller solunum borusu için ana risklerdir. 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER Ürün tipi: Maddesi difenilmetan diizosiyanat, isomerler ve homolog maddeler Zararlı bileşenler Konsantrasyon [ağr.-%]: <= 100 CAS-No.: Sınıflandırma (1272/2008/EC): Acute Tox. 4 Inhalative H332 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Sens. Resp 1 H334 Skin Sens. 1 H317 Carc. 2 H351 STOT SE 3 H335 STOT RE 2 Inhalative H373 Sınıflandırması (EEC/67/548): Carc.Cat.3 R40 Xn R20 R42/43 R48/20 Xi R36/37/38 Spesifik eşik konsantrasyonu Xn R42 0,1 - < 1 % Xn R40, R42/ < 5 % Xn R36/37/38, R40, R42/ < 10 % Xn R36/37/38, R40, R42/43, R48/ < 25 % Xn R20, R36/37/38, R40, R42/43, R48/20 >= 25 % 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ İlk yardım önlemlerinin açıklaması Genel öneri: Kirli ve ıslak kıyafet ve ayakkabılar derhal çıkartılmalı, dekontamine edilmeli ve atılmalıdır. Solunması halinde: Kazazedeyi açık havaya çıkarıp, sıcak tutunuz, dinlendiriniz; solunum güçlüğü çekiyorsa, doktora götürülmelidir. Deriyle teması halinde: Deriyle teması halinde, tercihen polietilen glikol bazlı bir deterjanla veya bol ılık su ve sabunla yıkayınız. Deri reaksiyonu olması halinde doktora başvurunuz. Gözle teması halinde: Gözleri açık tutup tercihen ılık suyla yeteri kadar uzun süre (en az 10 dk) yıkayınız. Göz doktoruna başvurunuz. Yutulması halinde: Kazazedeyi kusturmayınız, doktora götürülmelidir. Hem akut, hem de gecikmeli en önemli semptomlar ve etkileri 3/14 BMS_SDS_TR / TR

4 Doktor icin uyarılar: Madde solunum borusunu tahriş eder ve deri ve solunum borusunda hassasiyete yol açabilir. Akut tahriş veya bronş tıkanması öncelikle semptomatiktir. Maruz kalma derecesi ve semptomların ciddiyetine göre daha geniş tıbbi tedavi gerekebilir. 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ Uygun yangın söndürme aracı: Karbon dioksit (CO2), Köpük, Kuru toz, Büyük yangınlar durumunda, su spreyi kullanılmalıdır. Uygun olamayan söndürme maddeleri: Yüksek hacimli su jeti Maddeden veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler: Yanma karbon monoksit, karbon dioksit, azot oksitler, izosiyanat buharları ve iz miktarda hidrojen siyanür açığa çıkarır. Yangın/patlama durumunda ortamdaki dumanları solumayınız. Yakınında yangın olması basınç oluşmasına devamında da patlama riskine neden olur. Yangında risk taşıyan kaplar suyla soğutulmalı, mümkünse tehlikeli bölgeden uzaklaştırılmalıdır. İtfaiyeciler için öneri: Yangın söndürme sırasında bağımsız hava veren solunum aleti ve hava geçirmez kıyaferler gereklidir. Kontamine olmuş yangın söndürme sularının toprağa, yeraltı ve yer üstü sularına karışmasını önleyiniz. 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri: Koruma kıyafetleri giyiniz (8.bölüme bakınız). Uygun bir havalandırma sağlayınız/dışarı atımlı havalandırma. İzni olmayan kişileri uzak tutunuz. Çevreyle ilgili önlemler: Su yolları, atık su veya toprağa karışmasını önleyiniz. Bulundurma ve temizleme yöntemleri ve malzemeleri: Mekanik olarak toplayınız; kalanları emici ve ıslak bir malzemeyle kapatınız (örn. talaş, kalsiyum silikat hidrür bazlı kimyasal bağlayıcı, kum). Yaklaşık bir saat sonra, atık konteynerine aktarın ve mühürlemeyin (CO2 gelişimi!). Birkaç gün boyunca iyi şekilde havalandırılan bir yerde ıslak şekilde muhafaza edin. Diğer bölüm referansları: Atma önlemleri hakkında daha fazla bilgi için 13.bölüme bakınız. 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA Güvenli kullanım için önlemler: Çalışma ortamında yeterli hava değişimi ve/veya egsozu olmalıdır. 4/14 BMS_SDS_TR / TR

5 Tesisin yüksek izosiyanat aerosol ve/veya buhar konsantrasyonu oluşabilecek tüm çalışma alanlarında veya bölümlerinde (örn. basınç serbest bırakma, kalıp havalandırma veya karıştırma kafalarını hava üfleme ile temizlerken) mesleki maruz kalma limitlerinin aşılmasını önleyecek şekilde yerleştirilmiş egzoz havalandırmaları sağlanmalıdır. Havanın ürünle çalışanlardan uzak bir yere taşınması gerekmektedir Egzoz ekipmanlarının etkenliği düzenli olarak kontrol edilmelidir. 8. Bölümde belirtilen eşik değerleri kontrol edilmelidir. 8. Bölümde belirtilen kişisel koruma önlemlerine uyulmalıdır. Her durumda, deri ve gözlerle teması ve toz/buharını solunmasından kaçınılmalıdır. Yiyecek, içecek ve tütün ürünlerinden uzak tutunuz. Mola ve iş çıkışından önce ellerinizi yıkayınız ve cildi koruma merhemi kullanınız. Çalışma giysilerinizi ayrı bir yerde tutunuz. Kirlenmiş olan giysilerinizi hemen çıkarınız. Islanmış koruma kıyafetlerini dekontamine ve imha ediniz ve atınız (bkz Bölüm 13) Olası uyumsuzlukları da kapsayan güvenli saklama koşulları: Kabı iyice kapalı halde, kuru olarak muhafaza edin. Kalitenin korunması için uygun saklama koşullarıyla ilgili daha fazla bilgi ürün bilgileri formumuzda bulunabilir. Personal güvenliği açısından saklama sıcaklığı: azami 50 C. VCI depolama sınıfı (VCI = Alman Kimya Endüstrisi Birliği): MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA Kontrol parametreleri Ürün fenilizosiyanat izleri içerebilir. Maruziyet kontrolü Solunumun korunması: Yeteri kadar havalandırması olmayan yerlerde ve püskürtme sırasında solunum aleti gereklidir. Hava veren maske, veya kısa çalışma süreleri boyunca, kömür ve parçaçık filtreli kombinezon önerilir. Ellerin korunması: Koruyucu eldivenlerle kullanıma uygun malzemeler; EN 374-3: Polikloropren - CR: Kalınlık >=0,5mm; Geçiş direnci >=480 dak. Nitril kauçuk - NBR: Kalınlık >=0,35mm; Geçiş direnci >=480 dak. Bütil kauçuk - IRR, Kalınlık >=0,5mm; Geçiş direnci >=480 dak. Florlu kauçuk - FKM : Kalınlık >=0,4mm; Geçiş direnci >=480dak. Öneri: kontamine olmuş eldivenler atılmalıdır. Gözlerin korunması: Koruyucu gözlük / maske kullanın. Deri ve vücudun korunması: Uygun koruyucu giysi giyin. Yeni kalıplanmış poliüretan kısımlarını kullanım hakkındaki güvenlik önlemleri: bkz. bölüm 16 5/14 BMS_SDS_TR / TR

6 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi Görünüm: sıvı Renk: kahverengi Koku: toprak gibi, küflü Koku Eşiği: ph: uygulanamaz Boşaltım noktası: < 0 C ISO 3016 Kaynama noktası/kaynama > 300 C nin hpa DIN ölçeği (aralığı): Parlama noktası: > 200 C Buharlaşma oranı: Tutuşabilirlik (katı, gaz): uygulanamaz Yanma sayısı: uygulanamaz Buhar basıncı: 1 hpa nin 20 C EG A4 12 hpa nin 50 C EG A4 17 hpa nin 55 C EG A4 Difenil-metan-diizosiyanat (MDI) < 0,00001hPa Buhar yoğunluğu: Yoğunluk: 1,23 g/cm³ nin 20 C DIN Su ile karıştırılabilirlik: karışabilir (faz ayrımı olmadan) nin 15 C Yüzey gerilimi: Partitisyon katsayısı (n octanol/su): Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: uygulanamaz Tutuşma sıcaklığı: > 500 C DIN Bozunma sıcaklığı: Viskozite, dinamik: >= 200 mpa.s nin 20 C DIN Patlayıcılık özellikleri: Toz patlama sınıfı: uygulanamaz Oksidasyon özellikleri: Diğer bilgi: Belirtilen değerler her zaman ürünün özelliklerine uymayabilir. Özel bilgiler için lütfen teknik bilgi formuna başvurunuz. 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK Kimyasal stabilite: CO2 açığa çıkararak 200 C civarında polimerleşir. Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı: Amin ve alkollerle ekzotermik reaksiyona girer; suyla reaksiyona girerek CO2 oluşturur; kapalı kaplarda basınç artışına bağlı olarak patlama riski vardır. 6/14 BMS_SDS_TR / TR

7 Tehlikeli ayrışma ürünleri: Düzgünce kullanılır ve saklanırsa tehlikeli bozunma ürünleri oluşmaz. 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER Toksikolojik etkiler hakkında bilgi Akut oral toksisite: LD50 sıçan, erkek: > mg/kg Metod: OECD Test Klavuzu 401 Akut dermal toksisite: LD50 tavşan, erkek/dişi: > mg/kg Metod: OECD Test Klavuzu 402 Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi: LC50 sıçan, erkek/dişi: 310 mg/m³, 4 h Test atmosferi: toz/buğu Metod: OECD Test Klavuzu 403 Maddenin test edildiği form (örn. Spesifik partikül boyutu dağılımı) maddenin piyasaya sunulduğu ve makul şekilde kullanılabilmesinin beklendiği formlardan farklıdır. Bu yüzden, modifiye edilmiş akut inhalasyon sınıflandırması doğrudur. Primer cilt iritasyonu: tavşan Sonuç: hafif derecede tahriş edici Metod: OECD Test Klavuzu 404 Primer mukoza iritasyonu: tavşan Sonuç: tahriş edici değil Metod: OECD Test Klavuzu 405 Karşılaştırılabilir bir üründe toksikoloji çalışmaları yürütülmüştür. Solunum borusuna etkisi: Solunum sistemini tahriş eder. Duyarlayıcılık: Magnusson/Kligmann a göre cilt hassasiyeti (maksimuma çıkma testi): kobay Sonuç: negatif Metod: OECD Test Klavuzu 406 7/14 BMS_SDS_TR / TR

8 Cilt hassasiyeti (lokal lenf düğümü testi (LLNA)): fare Sonuç: pozitif Metod: OECD Test Klavuzu 429 Karşılaştırılabilir bir üründe toksikoloji çalışmaları yürütülmüştür. Solunum sensitizasyonu sıçan Sonuç: Solunması halinde hassasiyet oluşturabilir. Sübakut, sübkronik, ve uzun süreli zehirlilik: Uygulama Şekli: İnhalasyon yoluyla Cinsi: sıçan, erkek/dişi Doz sevyesi: 0-0, mg/m3 Maruz kalma süresi: 2 a Uygulama frekansı: günde 6 saat, haftada 5 gün NOAEL: 0,2 mg/m3 LOAEL: 1 mg/m3 Hedef Organlar: Akciğerler Test maddesi: aerosol olarak Metod: OECD Test Klavuzu 453 Bulgular: Burun boşluğunda ve akciğerde rahatsızlığa neden olur. Karşılaştırılabilir bir ürünle ilgili olarak yapılan çalışmalar. Kansere neden olabilirlik: Cinsi: sıçan, erkek/dişi Uygulama Şekli: İnhalasyon yoluyla Doz sevyesi: 0-0, mg/m3 Maruz kalma süresi: 2 a Uygulama frekansı: 6 saat/gün 5 gün/hafta Test maddesi: aerosol olarak Metod: OECD Test Klavuzu 453 En yüksek doz gruplarında tümörlerin oluşumu. Üreme toksisitesi/doğurganlık: Mevcut veri yok. Üreme sistemi için zehirli/teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik): NOAEL (teratojenisite): 12 mg/m3 NOAEL (maternal): 4 mg/m3 Cinsi: sıçan, dişi Uygulama Şekli: İnhalasyon yoluyla Doz sevyesi: mg/m3 Uygulama frekansı: 6 saat/gün (Maruz kalma süresi: 10 gün (çiftleştirme sonrasında 6-15 gün.)) Test periyodu: 20 d Test maddesi: aerosol olarak Metod: OECD Test Klavuzu 414 NOAEL (gelişimsel toksisite): 4 mg/m3 Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde teratojenik etkiler göstermedi. 8/14 BMS_SDS_TR / TR

9 İn vitro genotoksisite: Test tipi: Salmonella/Mikrozom Testi (Ames Testi) Test sitemi: Salmonella typhimurium Metabolik aktivasyon: var/yok Sonuç: negatif Metod: OECD Test Klavuzu 471 İn vivo genotoksisite: Test tipi: Mikronükleus testi Cinsi: sıçan, erkek Uygulama Şekli: Inhalativ (Expositionsdauer: 3x1h/Tag über 3 Wochen) Sonuç: negatif Metod: OECD Test Klavuzu 474 Karşılaştırılabilir bir üründe toksikoloji çalışmaları yürütülmüştür. STOT değerlendirmesi tek seferlik maruz kalma: Maruz kalma yolu: Solunum Hedef Organlar: Solunum Borusu Solunum tahrişine neden olabilir. STOT değerlendirmesi tekrarlı maruz kalma: Maruz kalma yolu: Solunum Hedef Organlar: Solunum Borusu Organlarda, uzun süre veya tekrarlanan şekilde maruz kalınarak hasara neden olabilir. Teneffüs yoluyla zehirlilik: Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor. CMR Değerlendirmesi: Kansere neden olabilirlik: Solunması halinde kansere neden olabilir. Bu veriler ışığında kanserojen olarak sınıflandırma bu yüzden gereklidir. Mutagenlik: In vitro ve in vivo testlerinde mutajenik etkiler görülmemiştir. Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik): Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde teratojenik etkiler göstermedi. Üreme toksisitesi/doğurganlık: Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor. Toksikoloji Değerlendirmesi: Akut etkiler: Solunması zararlıdır. Ürün, gözleri, deriyi ve mukus zarını tahriş eder. Hassasiyet: Solunduğunda ve cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. 9/14 BMS_SDS_TR / TR

10 İlave bilgi: Özel özellikler/etkiler: Aşırı maruz kalmak konsantrasyona bağlı göz, burun, boğaz ve solunum yolu tahrişine neden olur. Rahatsızlıklar ve aşırı hassasiyet sonradan gelişebilir (solunum güçlüğü, öksürük, astım). Aşırı hassassiyeti olan kişiler düşük konsantrasyonlardaki izosiyanatla bile bu etkilerden şikayetçi olabilir, UK İşyeri Maruz Kalma Limiti (WEL) altındaki konsatrasyonlar da dahil. Deriyle uzun süreli teması deri renginin koyulaşmasına ve tahrişe neden olabilir. 12. EKOLOJİK BİLGİLER Su yolları, atık su veya toprağa karışmasını önleyiniz. Zehirlilik Akut Balık toksisitesi: LC50 > mg/l Test tipi: statik test Cinsi: Danio rerio (zebra balığı) Maruz kalma süresi: 96 h Metod: OECD Test Klavuzu 203 Küçük su canlıları için akut toksisite: EC50 > mg/l Test tipi: statik test Cinsi: Daphnia magna (Defne) Maruz kalma süresi: 24 h Metod: OECD Test Klavuzu 202 Küçük su canlılarına karşı kronik toksisite: NOEC (Üreme) > 10 mg/l Cinsi: Daphnia magna (Defne) Maruz kalma süresi: 21 d Metod: OECD Test Klavuzu 202 Yosun için akut toksisite: EC50 > mg/l Test edilmiştir: scenedesmus subspicatus Testin süresi: 72 h Metod: OECD Test Klavuzu 201 Akut bakteriyel toksisite: EC50 > 100 mg/l Test edilmiştir: aktif çamur Testin süresi: 3 h Metod: OECD Test Klavuzu 209 Toprak içinde yaşayan organizmalara zehirliliği: 10/14 BMS_SDS_TR / TR

11 NOEC (mortalite) > mg/kg Cinsi: Eisenia fetida (toprak kurdu) Maruz kalma süresi: 14 d Metod: OECD Test Klavuzu 207 Toprak bitkilerine karşı toksisite: NOEC (fide oluşumu) > mg/kg Cinsi: Avena sativa (yulaf) Maruz kalma süresi: 14 d Metod: OECD Test Klavuzu 208 NOEC (Büyüme hızı) > mg/kg Cinsi: Avena sativa (yulaf) Maruz kalma süresi: 14 d Metod: OECD Test Klavuzu 208 NOEC (fide oluşumu) > mg/kg Cinsi: Lactuca sativa (marul) Maruz kalma süresi: 14 d Metod: OECD Test Klavuzu 208 NOEC (Büyüme hızı) > mg/kg Cinsi: Lactuca sativa (marul) Maruz kalma süresi: 14 d Metod: OECD Test Klavuzu 208 Ekotoksikoloji Değerlendirmesi: Akut su zehirliliği: Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor. Kronik su toksisitesi kanıtı yoktur. Madde toprakta yaşayan organizmalar için kritik değil şeklinde derecelendirilir. Düşük bakteriyel zehirliliği itibariyle, biyolojik atık su artıma tesislerini ters etkileme riski yoktur. Kalıcılık ve nitelik kaybı Biyodegrabilite: Test tipi: oksijenli ( aerobik ) İnokülüm: aktif çamur Biyolojik bozunma: 0 %, 28 d, Doğal olarak bozunmaz. Metod: OECD Test Klavuzu 302 C Çözünürlük testlerine göre, bu ürün kolaylıkla çözünebilir olarak kabul edilmez. Sudaki kararlılığı: Test tipi: Hidroliz Yarı ömür: 20 h nin 25 C Madde, suda hızlı biçimde hidrolize olur.karşılaştırılabilir bir ürünle ilgili olarak yapılan çalışmalar. Işınsal bozunma: 11/14 BMS_SDS_TR / TR

12 Test tipi: Havadaki foto transformasyon Sıcaklık: 25 C Hassaslaştırıcı: OH-radikalleri konsantrasyonu Hassaslaştırıcı: /cm3 Dolaylı fotoliz gerileme öçt.: 0,92 d Metod: SRC - AOP (hesaplama) Buharlaşma veya havaya maruz kalma sonrasında ürün foto kimyasal proces ile kısmen parçalanacaktır. Karşılaştırılabilir bir ürünle ilgili olarak yapılan çalışmalar. Biyolojik birikim potansiyeli Biyoakümülasyon: Konsantrasyon: 0,2 mg/l Cinsi: Cyprinus carpio (Sazan) Maruz kalma süresi: 42 d Biyokonsantrasyon faktörü (BCF): < 14 Metod: OECD Test Klavuzu 305 C Organizmalarda kaydadeğer şekilde birikim yapmaz. Madde, suda hızlı biçimde hidrolize olur. Hidroliz ürünleri çalışmaları. Çevresel dağılım: uygun veri yoktur Ekotoksikoloji ile ilgili diğer notlar: CO2 ve yüksek erime sıcaklığına sahip çözünmez bir katı (poliüre) açığa çıkararak, ürün suyla ara yüzeyde reaksiyona girer. Reaksiyon yüzey etken maddeler (örn. Deterjanlar) veya suda çözünen maddelerle hız kazanır. Daha önceki deneyler poliürenin inert ve bozunmaz olduğunu gösterir. 13. ATIK TEDBİRLERİ Uygulanabilir uluslararası, ulusal ve yerel kanun, düzenleme ve tüzüklerine uygun şekilde atınız. AB içinde atmak için, Avrupa Atık Kataloğundaki (EWC) uygun kod kullanılmalıdır. Atık uygulama yöntemleri Son ürün alındıktan sonra, tüm kalıntılar kaplardan temizlenmelidir (damlatmayan, tozdan veya macundan arınmış). Kap duvarlarına yapışmış ürün kalıntıları zararsız hale getirildiğinde, ürün ve tehlike işaretleri iptal edilebilir. Bu konteynerler kimya sanayi geri alım şemasına uygun çerçevede kurulmuş uygun bir merkeze geri dönüşüm amaçlı götürülebilir. Konteynerler ulusal kanun ve çevresel düzenlemelere uygun olarak geri dönüştürülmelidir. Atık su ile atılmamalıdır. 12/14 BMS_SDS_TR / TR

13 14. TAŞIMA BİLGİLERİ ADR/RID ADN ADNR (yalnızca tanker) IATA IMDG Tehlikeli mal değildir Tehlikeli mal değildir Tehlikeli mal değildir Tehlikeli mal değildir Tehlikeli mal değildir Kullanıcı için özel tedbirler : Tehlikeli değildir kargo. 0 C'nin altındaki sıcaklıklardan kaçınınız. +50 C'nin üstündeki sıcaklıklardan kaçınınız. Kuru tutunuz. Yiyeceklerden asitlerden ve alkalilerden uzak tutunuz. 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ Madde veya karışım için güvenlik, sağlık ve çevre yönetmelikleri/yasal düzenlemeler Su kirliliğine sebep olan sınıf (Almanya): 1 az miktarda su kirlenmesine neden olan (Su için Zararlı Maddelerin hakkındaki Direktifinin 4.Ekine göre) İzosiyanatların kullanımı hakkındaki mevcut tüm ulusal düzenlemelere uyulmalıdır. 16. DİĞER BİLGİLER CLP sınıflandırmasının 2. ve 3. bölümlerinde bahsedilen tehlike (H) uyarılarının tam metni. H315 Deri tahrişine neden olur. H317 Allerjik deri reaksiyonuna neden olabilir. H319 Ciddi derecede göz tahrişine neden olur. H332 Solunması zararlıdır. H334 Solunması, allerji veya astım semptomları veya solunum zorluğuna neden olabilir. H335 Solunum tahrişine neden olabilir. H351 Kansere neden olmasından şüphelenilmektedir. H373 Organlarda, uzun süre veya tekrarlanan şekilde solunması sonucu hasara neden olabilir. AB sınıflandırmasının 2. ve 3. bölümlerinde bahsedilen R fazlarının tam metni. R20 Solunması halinde zararlıdır. R36/37/38 Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir. R40 Kanserojenik etki için sınırlı delil. R42/43 Solunduğunda ve cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. R48/20 Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. ABD içindeki teslimatlar için: altında, Ek A,DOT (Nakliyat Bölümü) şunlar istenmiştir: 13/14 BMS_SDS_TR / TR

14 MDI Rapora kaydedilebilir Miktar (RQ):5000lbs (2270kg). TDI ve MDI'nin güvenli yükleme/boşaltma, taşıma ve saklanması için ISOPA Kılavuzu. ISOPA Sipariş No.: PSC-0005-GUIDL Yeni kalıplanmış poliüretan kısımlarını kullanım hakkındaki güvenlik önlemleri: Üretim değişkenlerine göre, bu hammaddeyi kullanırken oluşan kaplanmamış her poliüretan kalıbı bazı maddelerin (örn. Başlangıç maddesi ve reaksiyon ürünü, katalizör, ve kalıp yağları) izlerini içerebilir Bu maddenin izleriyle deri temasından kaçınınız. Kalıptan çıkarma sırasında veya yeni kalıplanmış poliüretan kısımları kullanırken en azından bez eldivenler giyilmelidir. Avuçiçi ve parmak kısımları dışarıdan tercihen nitril kauçuk, PVC veya poliüretanla kaplı olmalıdır. Koruma eldivenleri her gün değiştirilmelidir. Yeni kalıplanmış poliüretan kısımları kullanırken normalde karşılaşılan şartlara uygun koruma kıyafetleri giyilmesi önerilir. Ek bilgi Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler, yayınladığı tarih itibariyle sahip olduğumuz en geçerli bilgilerdir. Verilen bilgiler sadece güvenli taşıma, kullanma, işleme, depolama, nakliyat, imha ve tahliye için yardımcı olması amacıyla tasarlanmıştır ve garanti veya kalite spesifikasyonu sayılamaz. Bu bilgiler, sadece belirlenmiş madde için geçerlidir ve bu maddenin diğer maddelerle karıştırılması durumunda veya herhangi diğer bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir dokümanda belirtilmemişse. 14/14 BMS_SDS_TR / TR

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre 112000011280 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ürün adı Ticari ismi : Maddenin veya karışımın tanımlanan ilgili kullanma biçimleri ve kullanılması önerilmeyen durumlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU W 443 BEYAZ

GÜVENLİK BİLGİ FORMU W 443 BEYAZ Versiyon : 1.1 Revizyon Tarihi : 01.11.2016 BÖLÜM 1 : Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Ürün Tanıtımı Ürün Adı Sayfa : 1/5 1.2. Maddenin veya Karışımın Tanımlanan Kullanma Biçimleri

Detaylı

EC Direktifleri 2006/121/EC veya 1999/45/EC ye göre bir sınıflandırması yoktur.

EC Direktifleri 2006/121/EC veya 1999/45/EC ye göre bir sınıflandırması yoktur. 112000011542 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ürün adı Ticari ismi : Maddenin veya karışımın tanımlanan ilgili kullanma biçimleri ve kullanılması önerilmeyen durumlar

Detaylı

EC Direktifleri 2006/121/EC veya 1999/45/EC ye göre bir sınıflandırması yoktur.

EC Direktifleri 2006/121/EC veya 1999/45/EC ye göre bir sınıflandırması yoktur. 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ürün adı Ticari ismi : Maddenin veya karışımın tanımlanan ilgili kullanma biçimleri ve kullanılması önerilmeyen durumlar Kullanımı : Kalıplanmış

Detaylı

BAYTHERM P-31-A-150/365

BAYTHERM P-31-A-150/365 112000047740 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ürün adı Ticari ismi : Maddenin veya karışımın tanımlanan ilgili kullanma biçimleri ve kullanılması önerilmeyen durumlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Magnasoft* TLC textile softener

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Magnasoft* TLC textile softener 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ticari ismi : Kullanım : Yalnızca endüstriyel kullanım içindir. Şirket : Momentive Performance Materials GmbH Chempark Leverkusen Gebaeude

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7440-44-0 231-153-3 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması : EC No.: 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Magnasoft SRS

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Magnasoft SRS 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ticari ismi : Kullanım : Tekstil kaplaması Şirket : Momentive Amer Ind. 260 Hudson River Road US - 12188 WATERFORD Acil durum telefonu

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/5 Ticari İsmi Kullanım Alanı : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz Mah. 109. Sokak No: 8-12 Esenyurt

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 05.10.2009 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: SEWER LINE Biyolojik Atık Su Arıtma Sistemleri İçin Ön Arıtma ve Koku Giderme Ürünün uygulama alanı:

Detaylı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU. 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU. 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Form No: MSDS0855 Sayfa No: 1 / 7 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: CLAX SPOTLESS BOYA VE YAĞ ÇÖZÜCÜ Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 90 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Willstätterstr.

Detaylı

: NF 62 PLASTISOL FLOK TUTKALI

: NF 62 PLASTISOL FLOK TUTKALI 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/5 Ticari İsmi Kullanım Alanı : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz Mah. 109. Sokak No: 8-12 Esenyurt

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 7 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Sülfür 80 WP Suda ıslanabilir toz Formülasyon Tarkim Bitki

Detaylı

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/6 Ticari İsmi Kullanım Alanı REACH Kayıt No : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları : Mevcut değil Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Kaçıncı Düzenleme Olduğu 1.0 Yeni düzenleme tarihi Basım Tarihi

Kaçıncı Düzenleme Olduğu 1.0 Yeni düzenleme tarihi Basım Tarihi BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı BAYTHERM P-30-C-155/245 1.2 Maddenin veya karışımın tanımlanan ilgili kullanma biçimleri ve kullanılması önerilmeyen durumlar Kullanımı:

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 16.03.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CHEF DIP L 10 - Leke Çıkarıcı Toz Ön Daldırma Ürünü Ürünün uygulama alanı: Mutfak hijyen sistemleri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: SUMA TOZ Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 3 Form No: MSDS0770 Sayfa No: 1 / 6

Madde/Müstahzar Adı: SUMA TOZ Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 3 Form No: MSDS0770 Sayfa No: 1 / 6 Form No: MSDS0770 Sayfa No: 1 / 6 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: SUMA TOZ Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Basım tarihi: 21.12.2012 Ürün kodu: 2352449 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 01.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CAPTA ASSISTANT TEAD Katkıl, Aktif Oksijen Bazlı Toz Ağartma Ürünü Ürünün uygulama alanı: Çamaşır Hijyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: WINE COLOR Beyazlar için Boya ve Leke Sökücü Ürünün uygulama alanı: Çamaşır hijyeni ürünü Üretici/Tedarikçi:UKM

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 15.05.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: FLOOR B 22 Ahşap ve Mobilya Temizleme Ürünü Ürünün uygulama alanı: Genel temizlik/bakım/hijyen ürünü

Detaylı

: LONGLIFE HOSPITAL 10L D/PL/F/I/TR

: LONGLIFE HOSPITAL 10L D/PL/F/I/TR 1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri 1.1 Ürün adı Ticari ismi : Tanımlama numarası : 61589 1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi:01.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CAPTA - Az Köpüren Ağartıcısız Toz Deterjan Ürünün uygulama alanı: Çamaşırhane Hijyen Sistemleri Tedarikçi

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: SUMA LIGHT D1.2 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 5 Form No: MSDS3436 Sayfa No: 1 / 7

Madde/Müstahzar Adı: SUMA LIGHT D1.2 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 5 Form No: MSDS3436 Sayfa No: 1 / 7 Form No: MSDS3436 Sayfa No: 1 / 7 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: SUMA LIGHT D1.2 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7790-28-5 232-197-6 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır.

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır. BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Öncesinde dezenfekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler ve bakımevleri gibi

Detaylı

Bilinen özel tehlikeleri yoktur. Tehlike uyarı sembol yada tanımlarını gerektirmez. Bileşen CAS-No. EINECS-No. Konsantrasyon Sınıflandırma

Bilinen özel tehlikeleri yoktur. Tehlike uyarı sembol yada tanımlarını gerektirmez. Bileşen CAS-No. EINECS-No. Konsantrasyon Sınıflandırma Revizyon tarihi 08.01.2016 Baskı tarihi 11.01.2016 No6/1 Esenyurt, İstanbul, Turkey Tel +90 212 451 57 91 (pbx) Fax +90 212 451 57 96 Sayfa 1/5 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Ticari İsmi Kullanım Alanı Endüstriyel

Detaylı

Eskişehir Karayolu 5. km Bozüyük 11300 BİLECİK Telefon: 0228 314 63 00 Fax: 0228 314 63 05

Eskişehir Karayolu 5. km Bozüyük 11300 BİLECİK Telefon: 0228 314 63 00 Fax: 0228 314 63 05 1 Ürün ve şirket tanımlaması Ürün bilgisi: Epoksi Bazlı Derz Dolgusu Ürün ticari ismi: Şirket ünvanı: VitraFix Epoxy Koramic Yapı Kimyasalları Eskişehir Karayolu 5. km Bozüyük 11300 BİLECİK Telefon: 0228

Detaylı

: TOPMATIC. Kod: Revizyon: 3 Yayın Tarihi: 21 Ekim Kimyasal Bileşimi / Bileşimdeki Tehlikeli ve Sağlığa Zararlı Maddeler Hakkında Bilgi

: TOPMATIC. Kod: Revizyon: 3 Yayın Tarihi: 21 Ekim Kimyasal Bileşimi / Bileşimdeki Tehlikeli ve Sağlığa Zararlı Maddeler Hakkında Bilgi 1. Ürünün ve Firmanın Tanımı Ürünün ticari ismi Firmanın tanımı : Endüstriyel Bulaşık Makineleri için Sıvı Deterjan Sadece profesyonel kullanım içindir. : Ecolab Temizleme Sistemleri Ltd. Şti. Altayçeşme

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

FİBRO GEL YayınTarihi: 01.08.2009

FİBRO GEL YayınTarihi: 01.08.2009 1. ÜRÜN ve ŞİRKET TANITIMI Ürün Adı : Kullanım Amacı : İnsektisit Kimyasal Grubu : phenylpyrazole Üretici ve Ruhsat Sahibi: Koru -San Çevre Koruma Kimyasalları San.ve Tic.Ltd.Şti Adres: : 104.Cadde No:138

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 8 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Efdal Kimarsol Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Fungusit Islanabilir Toz Formülasyon Tarkim Bitki

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 05.10.2009 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: MAGIC STAR Yağ Tutucu ve Drenaj Hattı için Biyolojik Yağ Giderme Ürünü Ürünün uygulama alanı: Bıo Chem

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 9 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Fenos Nematosit Emülsiyon Konsantre Tarkim Bitki Koruma

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 8 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Exzum 450 EC Fungusit Emülsiyon Konsantre Tarkim Bitki Koruma

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 7 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Kimtoks Mollussisit, Kepek şeklinde toz Tarkim Bitki Koruma

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Tarih: 11.11.2010 L/C No: 941AA00085 Ürün Adı: METADEX PELLET Aktif maddenin kimyasal adı (IUPAC): r-2,c-4, c-6, c-8-tetramethyl-1,3,5,7-tetroxocane

Detaylı

: CREAM CLEANER NO 6 LEMON WEST

: CREAM CLEANER NO 6 LEMON WEST 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı Ticari ismi : Tanımlama numarası : 61151 1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: ROOM CARE R5 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 4 Form No: MSDS4768 Sayfa No: 1 / 6

Madde/Müstahzar Adı: ROOM CARE R5 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 4 Form No: MSDS4768 Sayfa No: 1 / 6 Form No: MSDS4768 Sayfa No: 1 / 6 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: ROOM CARE R5 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: 7727-21-1 Endeks No.: 016-061-00-1 EC No.: 231-781-8 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: ICE BLUE Cam Temizleme Ürünü Ürünün uygulama alanı: Genel temizlik/bakımhijyeni ürünü Üretici/Tedarikçi:UKM

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : NATURA TRANSFER Tarihi : 12.09..2005 ASTARI Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : NATURA TRANSFER Tarihi : 12.09..2005 ASTARI Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-592 Sayfa No : 1/ 7 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : NATURA TRANSFER ASTARI 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Su bazlı, akrilik dönüşüm

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1202 Ürün Adı FIXCRETE (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ, ÇİMENTO

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS BÖLÜM 1 KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI ÜRÜN KİMLİĞİ Gram s Lugol Çözeltisi ÜRÜN KODU CB6075 02 ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuvar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: SUMA INOX D7 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 5 Form No: MSDS1979 Sayfa No: 1 / 7

Madde/Müstahzar Adı: SUMA INOX D7 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 5 Form No: MSDS1979 Sayfa No: 1 / 7 Form No: MSDS1979 Sayfa No: 1 / 7 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: SUMA INOX D7 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 25.08.2015 25.08.2015 Versiyon

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 24.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CHEF SOL A 7 Sıvı Elle Yıkama Bulaşık Deterjanı Ürünün uygulama alanı: Çamaşır Hijyen Sistemleri Tedarikçi

Detaylı

: NATURAL CLEANER VINEGAR 1L WEST

: NATURAL CLEANER VINEGAR 1L WEST 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı Ticari ismi : Tanımlama numarası : 61043 1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. Gluadin R Benz. 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi. Ürün tanımlayıcı

Güvenlik Bilgi Formu. Gluadin R Benz. 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi. Ürün tanımlayıcı Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/7 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi Ürün tanımlayıcı Gluadin R Benz Madde ve karışımın belirlenmiş ilgili kullanımı veya tavsiye edilen kullanımları Belirlenmiş ilgili kullanımlar:

Detaylı

GÜVENLİK VERİLERİ SAYFASI

GÜVENLİK VERİLERİ SAYFASI Sayfa: 1 Derleme tarihi: 02/11/2011 Bölüm 1: Madde/karışım ve şirket/işletmenin tanımlanması 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürün adı: 1.2. Madde veya karışımın ilgili belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilen

Detaylı

Versiyon 1.0 Revize Edildiği Tarih 04.09.2012 Basım Tarihi 05.09.2012

Versiyon 1.0 Revize Edildiği Tarih 04.09.2012 Basım Tarihi 05.09.2012 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı Ticari ismi : Tanımlama numarası : 64565 1.2 Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu (91/155 EEC)

Güvenlik Bilgi Formu (91/155 EEC) Sayfa 1/6 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: DESOMED EURO Kimya San. Ve Ticaret A.Ş. Yazıbaşı Beldesi Balkan Cad. No:33 Torbalı / ĐZMĐR Tel: 0.232.853 97

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı : NATURA A1 AKRİLİK Hazırlama Tarihi : 09.08..2005 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00

Madde/Müstahzar Adı : NATURA A1 AKRİLİK Hazırlama Tarihi : 09.08..2005 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu : 00 Form No : B-350 Sayfa No : 1/ 6 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : NATURA A1 AKRİLİK Su bazlı akrilik dış cephe boyası 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 8 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Düedd Fungusit Sıvı Konsantre Tarkim Bitki Koruma Sanayi

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıcı Bilgiler Ürün Kodu 1103 Ürün Adı HYFIX FLEXIL (A Bileşeni) İKİ BİLEŞENLİ, LİF TAKVİYELİ, ÇİMENTO BAZLI KİMYASAL VE FİZİKSEL Tanımlama/ Kullanım SU YALITIM MALZEMESİ

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1503 Ürün Adı INTERFLEX PRIMER (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ,

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU 91/155/ /EEC, 93/112/EC, 2001/58/EC ye göre Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: KRISTALIC Kristalize Yer Cilası Ürünün uygulama alanı: :Genel

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası BÖLÜM 1: Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı YELLOW HAND CLEANSER Ambalajsız 1.2. Madde ya da karışımın ilgili tanımlanmış ve önerilmeyen kullanım şekilleri Temizleme - Aksesuarlar

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ürün Güvenlik Bilgi Formu 91/155/EEC- ISO 11014-1 ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usül ve Esasları Tebliğine uygun olarak hazırlanmıştır. 1. Ürünün ve Firmanın Tanımı Sayfa 1 of 5 MSDS No.268595-268596-268597-606039

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Taşlama malzemesi Sadece endüstriyel

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

TARKİM BİTKİ KORUMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Sayfa 1 / 7 1.MADDE/ MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ürün İsmi Maddenin / karışımın kullanımı Şirket Adres Efdal Bluegip 20 SL Bitki gelişim düzenleyicisi, SL (Çözünen Konsantre)

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7631-95-0 231-551-7 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

Madde/Müstahzar Adı: SUMA DIS D4 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 2 Form No: MSDS3352 Sayfa No: 1 / 6

Madde/Müstahzar Adı: SUMA DIS D4 Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 2 Form No: MSDS3352 Sayfa No: 1 / 6 Form No: MSDS3352 Sayfa No: 1 / 6 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: SUMA DIS D4 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 5 Form No: MSDS1977 Sayfa No: 1 / 7

Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 5 Form No: MSDS1977 Sayfa No: 1 / 7 Form No: MSDS1977 Sayfa No: 1 / 7 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: SUMA CRYSTAL A8 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 07.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: FLOOR PREPP Sert Polimer Cila Ürünün uygulama alanı:genel Temizlik/Bakım/Hijyen Ürünü Tedarikçi Firma

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ŞİRKET VE ÜRÜN TANIMI 23.03.2012 ÜRÜN İSMİ : MASSFOSET AKTİF MADDE : FOSETİL ALÜMİNYUM ÜRÜN KODU : ERTKİM 016 (Revize) ÜRÜN TİPİ : FUNGUSİT ŞİRKET ADI : ERTAR KİMYA TARIM URUNLERİ LTD. ADRES : HACI

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 24.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CHEF RINSE Endüstriyel Bulaşık Makinesi Durulama Ürünü Ürünün uygulama alanı: Mutfak Hijyen Sistemleri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Electrolyte O2 low level

GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Electrolyte O2 low level GÜVENLİK BİLGİ FORMU 453/2010 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Electrolyte O2 low level 1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri 1.1. Ürün adı Ürün kodu 52201005, 52206111, 30298424,

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: 7727-54-0 Endeks No.: 016-060-00-6 EC No.: 231-786-5 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre GÜVENLİK BİLGİ FORMU Revize Edildiği Tarih 22.06.2010 1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün hakkında bilgi Kimyasal maddenin/preparatın kullanımı Kozmetik ham madde Şirket:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı. BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi

BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı. BÖLÜM 2: Tehlikelerin Tanıtımı. BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler Hakkında Bilgi BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi. özel kullanım için. 1.3. Şirket/İş

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 11.04.2016 11.04.2016 Versiyon

Detaylı

1.3. Firmanın Tanıtımı: HEKTAŞ TİC. T.A.Ş G.O. S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sok. 41480 Gebze / KOCAELİ

1.3. Firmanın Tanıtımı: HEKTAŞ TİC. T.A.Ş G.O. S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sok. 41480 Gebze / KOCAELİ FORM NO : FUNG.014 Sayfa 1 /5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde / Müstahzarın Tanıtılması: PESTİSİT 1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı: FUNGUSİT(MANTAR İLACI ) 1.3. Firmanın

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU 91/155/ /EEC, 93/112/EC, 2001/58/EC ye göre Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: INK STRIP Boya ve Yağ Lekesi Çözücü Ürünün uygulama alanı:

Detaylı

TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 801023

TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 801023 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 1 - Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 Artikel Numarası: Firma adı : Trilub Kimya İmalat San. ve Tic. Ltd.

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1402 Ürün Adı FIXPROOF POLYUREA (A Bileşeni) İKİ BİLEŞENLİ, SPRAY İLE UYGULANABİLİR, HOT-CURE POLİÜREA Tanımlama/ Kullanım ESASLI SU YALITIM

Detaylı

TK.201772. Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı.

TK.201772. Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 29.06.2015 29.06.2015 Versiyon

Detaylı