GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006/EC numaralı EC yönergesine göre"

Transkript

1 1. KİMYASAL MADDENİN/PREPARATIN VE ŞİRKETİN/ÜSTLENENİN KİMLİKLERİ Ürün adı Ticari ismi : Maddenin veya karışımın tanımlanan ilgili kullanma biçimleri ve kullanılması önerilmeyen durumlar Kullanımı : Poliüretan üretimi için di-/poliizosiyanat içerikleri Güvenlik veri sayfasını sağlayan tedarikçi detayları: Bayer MaterialScience AG BMS-IO-S&T-PSRA-PSI Product Safety Leverkusen, Germany Tel.: Fax: Acil durum telefon numarası: (Emergency Bayer) Address in Turkey: BAYER TURK KIMYA SAN. LTD.STI Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: Umraniye ISTANBUL Tel : +90(216) Fax : +90(216) TEHLİKE TANIMLAMA Maddenin veya karışımın sınıflandırması Sınıflandırma (1272/2008/EC): Akut toksisite, İnhalasyon yoluyla, Kategori 4 (H332) Deri tahrişi, Kategori 2 (H315) Göz tahrişi, Kategori 2 (H319) Solunum yollarının sensitizasyonu, Kategori 1 (H334) Cilt sensitizasyonu, Kategori 1 (H317) Kansere neden olabilirlik, Kategori 2 (H351) Spesifik hedef organ toksisitesi (tek sefer maruz kalma), Kategori 3 (H335) Spesifik hedef organ toksisitesi (tekrarlı maruz kalma), Kategori 2 (H373) Sınıflandırması (2006/121/EEC, 1999/45/EC): Solunması halinde zararlıdır. Solunduğunda ve cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir. Kanserojenik etki için sınırlı delil. Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. Etiket öğeleri Tehlikeli bileşenler etiket üzerinde belirtilmelidir Tanımlama numarası: /14 BMS_SDS_TR / TR

2 Etiketleme (1272/2008/EG): Tehlike Tehlike Açıklamaları: H315 Deri tahrişine neden olur. H317 Allerjik deri reaksiyonuna neden olabilir. H319 Ciddi derecede göz tahrişine neden olur. H332 Solunması zararlıdır. H334 Solunması, allerji veya astım semptomları veya solunum zorluğuna neden olabilir. H335 Solunum tahrişine neden olabilir. H351 Kansere neden olmasından şüphelenilmektedir. H373 Organlarda, uzun süre veya tekrarlanan şekilde maruz kalınarak hasara neden olabilir. Önlem Açıklamaları: P260 Toz/ is/ gaz/ duman/ buhar/ spreyini solumayınız. P280 Koruma eldiveni/ göz koruması/ yüz koruması kullanınız. P302 + P352 DERİYE BULAMIŞSA: Bol su ve sabunla yıkayınız. P304 + P340 SOLUNMASI HALİNDE: Kazazedeyi açık havaya çıkarıp nefes alması kolay bir pozisyonda dinlendiriniz. P305 + P351 + P338 GÖZE KAÇMIŞSA: Birkaç dakika iyice suyla durulayınız. Eğer mevcut ve kolaysa kontak lensleri çıkarınız. Durulamaya devam ediniz. P308 + P313 Maruz kalmış veya ilgili ise: Tıbbi yardım alınız. Etiketleme (2006/121/EEC, 1999/45/EC): 67/548/EEC No'lu Direktifi, Ek 1'e ve ilgili değişiklik ve uyarlamalarına göre etiketlendirme: Xn Zararlı R -cümlesi/ R-cümleleri R20 Solunması halinde zararlıdır. R36/37/38 Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir. R42/43 Solunduğunda ve cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. R40 Kanserojenik etki için sınırlı delil. R48/20 Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. S kodlu cümle(ler) S23 Buhar solumayın. S24 Cilt ile temasından sakının. S26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. S37 Uygun eldiven giyin. S45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvurun (mümkünse etiketi gösterin). S60 Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin. Diğer tehlikeler Solunum borusunda aşırı hassasiyeti olan kişiler (örn. Astımlı ve kronik bronşiti olanlar) bu 2/14 BMS_SDS_TR / TR

3 maddeyle çalışmaktan kaçınmalıdırlar. Solunum borusunu etkileyen semptomlar aşırı maruz kalmadan saatler sonra da ortaya çıkabilir. Toz, buhar ve aerosoller solunum borusu için ana risklerdir. 3. İÇERİĞE İLİŞKİN YAPI/BİLGİLER Ürün tipi: Maddesi difenilmetan diizosiyanat, isomerler ve homolog maddeler Zararlı bileşenler Konsantrasyon [ağr.-%]: <= 100 CAS-No.: Sınıflandırma (1272/2008/EC): Acute Tox. 4 Inhalative H332 Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319 Sens. Resp 1 H334 Skin Sens. 1 H317 Carc. 2 H351 STOT SE 3 H335 STOT RE 2 Inhalative H373 Sınıflandırması (EEC/67/548): Carc.Cat.3 R40 Xn R20 R42/43 R48/20 Xi R36/37/38 Spesifik eşik konsantrasyonu Xn R42 0,1 - < 1 % Xn R40, R42/ < 5 % Xn R36/37/38, R40, R42/ < 10 % Xn R36/37/38, R40, R42/43, R48/ < 25 % Xn R20, R36/37/38, R40, R42/43, R48/20 >= 25 % 4. İLK YARDIM TEDBİRLERİ İlk yardım önlemlerinin açıklaması Genel öneri: Kirli ve ıslak kıyafet ve ayakkabılar derhal çıkartılmalı, dekontamine edilmeli ve atılmalıdır. Solunması halinde: Kazazedeyi açık havaya çıkarıp, sıcak tutunuz, dinlendiriniz; solunum güçlüğü çekiyorsa, doktora götürülmelidir. Deriyle teması halinde: Deriyle teması halinde, tercihen polietilen glikol bazlı bir deterjanla veya bol ılık su ve sabunla yıkayınız. Deri reaksiyonu olması halinde doktora başvurunuz. Gözle teması halinde: Gözleri açık tutup tercihen ılık suyla yeteri kadar uzun süre (en az 10 dk) yıkayınız. Göz doktoruna başvurunuz. Yutulması halinde: Kazazedeyi kusturmayınız, doktora götürülmelidir. Hem akut, hem de gecikmeli en önemli semptomlar ve etkileri 3/14 BMS_SDS_TR / TR

4 Doktor icin uyarılar: Madde solunum borusunu tahriş eder ve deri ve solunum borusunda hassasiyete yol açabilir. Akut tahriş veya bronş tıkanması öncelikle semptomatiktir. Maruz kalma derecesi ve semptomların ciddiyetine göre daha geniş tıbbi tedavi gerekebilir. 5. YANGIN SÖNDÜRME TEDBİRLERİ Uygun yangın söndürme aracı: Karbon dioksit (CO2), Köpük, Kuru toz, Büyük yangınlar durumunda, su spreyi kullanılmalıdır. Uygun olamayan söndürme maddeleri: Yüksek hacimli su jeti Maddeden veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler: Yanma karbon monoksit, karbon dioksit, azot oksitler, izosiyanat buharları ve iz miktarda hidrojen siyanür açığa çıkarır. Yangın/patlama durumunda ortamdaki dumanları solumayınız. Yakınında yangın olması basınç oluşmasına devamında da patlama riskine neden olur. Yangında risk taşıyan kaplar suyla soğutulmalı, mümkünse tehlikeli bölgeden uzaklaştırılmalıdır. İtfaiyeciler için öneri: Yangın söndürme sırasında bağımsız hava veren solunum aleti ve hava geçirmez kıyaferler gereklidir. Kontamine olmuş yangın söndürme sularının toprağa, yeraltı ve yer üstü sularına karışmasını önleyiniz. 6. KAZA SONUCU SALINIMLARA YÖNELİK TEDBİRLER Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri: Koruma kıyafetleri giyiniz (8.bölüme bakınız). Uygun bir havalandırma sağlayınız/dışarı atımlı havalandırma. İzni olmayan kişileri uzak tutunuz. Çevreyle ilgili önlemler: Su yolları, atık su veya toprağa karışmasını önleyiniz. Bulundurma ve temizleme yöntemleri ve malzemeleri: Mekanik olarak toplayınız; kalanları emici ve ıslak bir malzemeyle kapatınız (örn. talaş, kalsiyum silikat hidrür bazlı kimyasal bağlayıcı, kum). Yaklaşık bir saat sonra, atık konteynerine aktarın ve mühürlemeyin (CO2 gelişimi!). Birkaç gün boyunca iyi şekilde havalandırılan bir yerde ıslak şekilde muhafaza edin. Diğer bölüm referansları: Atma önlemleri hakkında daha fazla bilgi için 13.bölüme bakınız. 7. TAŞIMA VE DEPOLAMA Güvenli kullanım için önlemler: Çalışma ortamında yeterli hava değişimi ve/veya egsozu olmalıdır. 4/14 BMS_SDS_TR / TR

5 Tesisin yüksek izosiyanat aerosol ve/veya buhar konsantrasyonu oluşabilecek tüm çalışma alanlarında veya bölümlerinde (örn. basınç serbest bırakma, kalıp havalandırma veya karıştırma kafalarını hava üfleme ile temizlerken) mesleki maruz kalma limitlerinin aşılmasını önleyecek şekilde yerleştirilmiş egzoz havalandırmaları sağlanmalıdır. Havanın ürünle çalışanlardan uzak bir yere taşınması gerekmektedir Egzoz ekipmanlarının etkenliği düzenli olarak kontrol edilmelidir. 8. Bölümde belirtilen eşik değerleri kontrol edilmelidir. 8. Bölümde belirtilen kişisel koruma önlemlerine uyulmalıdır. Her durumda, deri ve gözlerle teması ve toz/buharını solunmasından kaçınılmalıdır. Yiyecek, içecek ve tütün ürünlerinden uzak tutunuz. Mola ve iş çıkışından önce ellerinizi yıkayınız ve cildi koruma merhemi kullanınız. Çalışma giysilerinizi ayrı bir yerde tutunuz. Kirlenmiş olan giysilerinizi hemen çıkarınız. Islanmış koruma kıyafetlerini dekontamine ve imha ediniz ve atınız (bkz Bölüm 13) Olası uyumsuzlukları da kapsayan güvenli saklama koşulları: Kabı iyice kapalı halde, kuru olarak muhafaza edin. Kalitenin korunması için uygun saklama koşullarıyla ilgili daha fazla bilgi ürün bilgileri formumuzda bulunabilir. Personal güvenliği açısından saklama sıcaklığı: azami 50 C. VCI depolama sınıfı (VCI = Alman Kimya Endüstrisi Birliği): MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA Kontrol parametreleri Ürün fenilizosiyanat izleri içerebilir. Maruziyet kontrolü Solunumun korunması: Yeteri kadar havalandırması olmayan yerlerde ve püskürtme sırasında solunum aleti gereklidir. Hava veren maske, veya kısa çalışma süreleri boyunca, kömür ve parçaçık filtreli kombinezon önerilir. Ellerin korunması: Koruyucu eldivenlerle kullanıma uygun malzemeler; EN 374-3: Polikloropren - CR: Kalınlık >=0,5mm; Geçiş direnci >=480 dak. Nitril kauçuk - NBR: Kalınlık >=0,35mm; Geçiş direnci >=480 dak. Bütil kauçuk - IRR, Kalınlık >=0,5mm; Geçiş direnci >=480 dak. Florlu kauçuk - FKM : Kalınlık >=0,4mm; Geçiş direnci >=480dak. Öneri: kontamine olmuş eldivenler atılmalıdır. Gözlerin korunması: Koruyucu gözlük / maske kullanın. Deri ve vücudun korunması: Uygun koruyucu giysi giyin. Yeni kalıplanmış poliüretan kısımlarını kullanım hakkındaki güvenlik önlemleri: bkz. bölüm 16 5/14 BMS_SDS_TR / TR

6 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi Görünüm: sıvı Renk: kahverengi Koku: toprak gibi, küflü Koku Eşiği: ph: uygulanamaz Boşaltım noktası: < 0 C ISO 3016 Kaynama noktası/kaynama > 300 C nin hpa DIN ölçeği (aralığı): Parlama noktası: > 200 C Buharlaşma oranı: Tutuşabilirlik (katı, gaz): uygulanamaz Yanma sayısı: uygulanamaz Buhar basıncı: 1 hpa nin 20 C EG A4 12 hpa nin 50 C EG A4 17 hpa nin 55 C EG A4 Difenil-metan-diizosiyanat (MDI) < 0,00001hPa Buhar yoğunluğu: Yoğunluk: 1,23 g/cm³ nin 20 C DIN Su ile karıştırılabilirlik: karışabilir (faz ayrımı olmadan) nin 15 C Yüzey gerilimi: Partitisyon katsayısı (n octanol/su): Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: uygulanamaz Tutuşma sıcaklığı: > 500 C DIN Bozunma sıcaklığı: Viskozite, dinamik: >= 200 mpa.s nin 20 C DIN Patlayıcılık özellikleri: Toz patlama sınıfı: uygulanamaz Oksidasyon özellikleri: Diğer bilgi: Belirtilen değerler her zaman ürünün özelliklerine uymayabilir. Özel bilgiler için lütfen teknik bilgi formuna başvurunuz. 10. KARARLILIK VE TEPKENLİK Kimyasal stabilite: CO2 açığa çıkararak 200 C civarında polimerleşir. Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı: Amin ve alkollerle ekzotermik reaksiyona girer; suyla reaksiyona girerek CO2 oluşturur; kapalı kaplarda basınç artışına bağlı olarak patlama riski vardır. 6/14 BMS_SDS_TR / TR

7 Tehlikeli ayrışma ürünleri: Düzgünce kullanılır ve saklanırsa tehlikeli bozunma ürünleri oluşmaz. 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER Toksikolojik etkiler hakkında bilgi Akut oral toksisite: LD50 sıçan, erkek: > mg/kg Metod: OECD Test Klavuzu 401 Akut dermal toksisite: LD50 tavşan, erkek/dişi: > mg/kg Metod: OECD Test Klavuzu 402 Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi: LC50 sıçan, erkek/dişi: 310 mg/m³, 4 h Test atmosferi: toz/buğu Metod: OECD Test Klavuzu 403 Maddenin test edildiği form (örn. Spesifik partikül boyutu dağılımı) maddenin piyasaya sunulduğu ve makul şekilde kullanılabilmesinin beklendiği formlardan farklıdır. Bu yüzden, modifiye edilmiş akut inhalasyon sınıflandırması doğrudur. Primer cilt iritasyonu: tavşan Sonuç: hafif derecede tahriş edici Metod: OECD Test Klavuzu 404 Primer mukoza iritasyonu: tavşan Sonuç: tahriş edici değil Metod: OECD Test Klavuzu 405 Karşılaştırılabilir bir üründe toksikoloji çalışmaları yürütülmüştür. Solunum borusuna etkisi: Solunum sistemini tahriş eder. Duyarlayıcılık: Magnusson/Kligmann a göre cilt hassasiyeti (maksimuma çıkma testi): kobay Sonuç: negatif Metod: OECD Test Klavuzu 406 7/14 BMS_SDS_TR / TR

8 Cilt hassasiyeti (lokal lenf düğümü testi (LLNA)): fare Sonuç: pozitif Metod: OECD Test Klavuzu 429 Karşılaştırılabilir bir üründe toksikoloji çalışmaları yürütülmüştür. Solunum sensitizasyonu sıçan Sonuç: Solunması halinde hassasiyet oluşturabilir. Sübakut, sübkronik, ve uzun süreli zehirlilik: Uygulama Şekli: İnhalasyon yoluyla Cinsi: sıçan, erkek/dişi Doz sevyesi: 0-0, mg/m3 Maruz kalma süresi: 2 a Uygulama frekansı: günde 6 saat, haftada 5 gün NOAEL: 0,2 mg/m3 LOAEL: 1 mg/m3 Hedef Organlar: Akciğerler Test maddesi: aerosol olarak Metod: OECD Test Klavuzu 453 Bulgular: Burun boşluğunda ve akciğerde rahatsızlığa neden olur. Karşılaştırılabilir bir ürünle ilgili olarak yapılan çalışmalar. Kansere neden olabilirlik: Cinsi: sıçan, erkek/dişi Uygulama Şekli: İnhalasyon yoluyla Doz sevyesi: 0-0, mg/m3 Maruz kalma süresi: 2 a Uygulama frekansı: 6 saat/gün 5 gün/hafta Test maddesi: aerosol olarak Metod: OECD Test Klavuzu 453 En yüksek doz gruplarında tümörlerin oluşumu. Üreme toksisitesi/doğurganlık: Mevcut veri yok. Üreme sistemi için zehirli/teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik): NOAEL (teratojenisite): 12 mg/m3 NOAEL (maternal): 4 mg/m3 Cinsi: sıçan, dişi Uygulama Şekli: İnhalasyon yoluyla Doz sevyesi: mg/m3 Uygulama frekansı: 6 saat/gün (Maruz kalma süresi: 10 gün (çiftleştirme sonrasında 6-15 gün.)) Test periyodu: 20 d Test maddesi: aerosol olarak Metod: OECD Test Klavuzu 414 NOAEL (gelişimsel toksisite): 4 mg/m3 Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde teratojenik etkiler göstermedi. 8/14 BMS_SDS_TR / TR

9 İn vitro genotoksisite: Test tipi: Salmonella/Mikrozom Testi (Ames Testi) Test sitemi: Salmonella typhimurium Metabolik aktivasyon: var/yok Sonuç: negatif Metod: OECD Test Klavuzu 471 İn vivo genotoksisite: Test tipi: Mikronükleus testi Cinsi: sıçan, erkek Uygulama Şekli: Inhalativ (Expositionsdauer: 3x1h/Tag über 3 Wochen) Sonuç: negatif Metod: OECD Test Klavuzu 474 Karşılaştırılabilir bir üründe toksikoloji çalışmaları yürütülmüştür. STOT değerlendirmesi tek seferlik maruz kalma: Maruz kalma yolu: Solunum Hedef Organlar: Solunum Borusu Solunum tahrişine neden olabilir. STOT değerlendirmesi tekrarlı maruz kalma: Maruz kalma yolu: Solunum Hedef Organlar: Solunum Borusu Organlarda, uzun süre veya tekrarlanan şekilde maruz kalınarak hasara neden olabilir. Teneffüs yoluyla zehirlilik: Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor. CMR Değerlendirmesi: Kansere neden olabilirlik: Solunması halinde kansere neden olabilir. Bu veriler ışığında kanserojen olarak sınıflandırma bu yüzden gereklidir. Mutagenlik: In vitro ve in vivo testlerinde mutajenik etkiler görülmemiştir. Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik): Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde teratojenik etkiler göstermedi. Üreme toksisitesi/doğurganlık: Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor. Toksikoloji Değerlendirmesi: Akut etkiler: Solunması zararlıdır. Ürün, gözleri, deriyi ve mukus zarını tahriş eder. Hassasiyet: Solunduğunda ve cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. 9/14 BMS_SDS_TR / TR

10 İlave bilgi: Özel özellikler/etkiler: Aşırı maruz kalmak konsantrasyona bağlı göz, burun, boğaz ve solunum yolu tahrişine neden olur. Rahatsızlıklar ve aşırı hassasiyet sonradan gelişebilir (solunum güçlüğü, öksürük, astım). Aşırı hassassiyeti olan kişiler düşük konsantrasyonlardaki izosiyanatla bile bu etkilerden şikayetçi olabilir, UK İşyeri Maruz Kalma Limiti (WEL) altındaki konsatrasyonlar da dahil. Deriyle uzun süreli teması deri renginin koyulaşmasına ve tahrişe neden olabilir. 12. EKOLOJİK BİLGİLER Su yolları, atık su veya toprağa karışmasını önleyiniz. Zehirlilik Akut Balık toksisitesi: LC50 > mg/l Test tipi: statik test Cinsi: Danio rerio (zebra balığı) Maruz kalma süresi: 96 h Metod: OECD Test Klavuzu 203 Küçük su canlıları için akut toksisite: EC50 > mg/l Test tipi: statik test Cinsi: Daphnia magna (Defne) Maruz kalma süresi: 24 h Metod: OECD Test Klavuzu 202 Küçük su canlılarına karşı kronik toksisite: NOEC (Üreme) > 10 mg/l Cinsi: Daphnia magna (Defne) Maruz kalma süresi: 21 d Metod: OECD Test Klavuzu 202 Yosun için akut toksisite: EC50 > mg/l Test edilmiştir: scenedesmus subspicatus Testin süresi: 72 h Metod: OECD Test Klavuzu 201 Akut bakteriyel toksisite: EC50 > 100 mg/l Test edilmiştir: aktif çamur Testin süresi: 3 h Metod: OECD Test Klavuzu 209 Toprak içinde yaşayan organizmalara zehirliliği: 10/14 BMS_SDS_TR / TR

11 NOEC (mortalite) > mg/kg Cinsi: Eisenia fetida (toprak kurdu) Maruz kalma süresi: 14 d Metod: OECD Test Klavuzu 207 Toprak bitkilerine karşı toksisite: NOEC (fide oluşumu) > mg/kg Cinsi: Avena sativa (yulaf) Maruz kalma süresi: 14 d Metod: OECD Test Klavuzu 208 NOEC (Büyüme hızı) > mg/kg Cinsi: Avena sativa (yulaf) Maruz kalma süresi: 14 d Metod: OECD Test Klavuzu 208 NOEC (fide oluşumu) > mg/kg Cinsi: Lactuca sativa (marul) Maruz kalma süresi: 14 d Metod: OECD Test Klavuzu 208 NOEC (Büyüme hızı) > mg/kg Cinsi: Lactuca sativa (marul) Maruz kalma süresi: 14 d Metod: OECD Test Klavuzu 208 Ekotoksikoloji Değerlendirmesi: Akut su zehirliliği: Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmıyor. Kronik su toksisitesi kanıtı yoktur. Madde toprakta yaşayan organizmalar için kritik değil şeklinde derecelendirilir. Düşük bakteriyel zehirliliği itibariyle, biyolojik atık su artıma tesislerini ters etkileme riski yoktur. Kalıcılık ve nitelik kaybı Biyodegrabilite: Test tipi: oksijenli ( aerobik ) İnokülüm: aktif çamur Biyolojik bozunma: 0 %, 28 d, Doğal olarak bozunmaz. Metod: OECD Test Klavuzu 302 C Çözünürlük testlerine göre, bu ürün kolaylıkla çözünebilir olarak kabul edilmez. Sudaki kararlılığı: Test tipi: Hidroliz Yarı ömür: 20 h nin 25 C Madde, suda hızlı biçimde hidrolize olur.karşılaştırılabilir bir ürünle ilgili olarak yapılan çalışmalar. Işınsal bozunma: 11/14 BMS_SDS_TR / TR

12 Test tipi: Havadaki foto transformasyon Sıcaklık: 25 C Hassaslaştırıcı: OH-radikalleri konsantrasyonu Hassaslaştırıcı: /cm3 Dolaylı fotoliz gerileme öçt.: 0,92 d Metod: SRC - AOP (hesaplama) Buharlaşma veya havaya maruz kalma sonrasında ürün foto kimyasal proces ile kısmen parçalanacaktır. Karşılaştırılabilir bir ürünle ilgili olarak yapılan çalışmalar. Biyolojik birikim potansiyeli Biyoakümülasyon: Konsantrasyon: 0,2 mg/l Cinsi: Cyprinus carpio (Sazan) Maruz kalma süresi: 42 d Biyokonsantrasyon faktörü (BCF): < 14 Metod: OECD Test Klavuzu 305 C Organizmalarda kaydadeğer şekilde birikim yapmaz. Madde, suda hızlı biçimde hidrolize olur. Hidroliz ürünleri çalışmaları. Çevresel dağılım: uygun veri yoktur Ekotoksikoloji ile ilgili diğer notlar: CO2 ve yüksek erime sıcaklığına sahip çözünmez bir katı (poliüre) açığa çıkararak, ürün suyla ara yüzeyde reaksiyona girer. Reaksiyon yüzey etken maddeler (örn. Deterjanlar) veya suda çözünen maddelerle hız kazanır. Daha önceki deneyler poliürenin inert ve bozunmaz olduğunu gösterir. 13. ATIK TEDBİRLERİ Uygulanabilir uluslararası, ulusal ve yerel kanun, düzenleme ve tüzüklerine uygun şekilde atınız. AB içinde atmak için, Avrupa Atık Kataloğundaki (EWC) uygun kod kullanılmalıdır. Atık uygulama yöntemleri Son ürün alındıktan sonra, tüm kalıntılar kaplardan temizlenmelidir (damlatmayan, tozdan veya macundan arınmış). Kap duvarlarına yapışmış ürün kalıntıları zararsız hale getirildiğinde, ürün ve tehlike işaretleri iptal edilebilir. Bu konteynerler kimya sanayi geri alım şemasına uygun çerçevede kurulmuş uygun bir merkeze geri dönüşüm amaçlı götürülebilir. Konteynerler ulusal kanun ve çevresel düzenlemelere uygun olarak geri dönüştürülmelidir. Atık su ile atılmamalıdır. 12/14 BMS_SDS_TR / TR

13 14. TAŞIMA BİLGİLERİ ADR/RID ADN ADNR (yalnızca tanker) IATA IMDG Tehlikeli mal değildir Tehlikeli mal değildir Tehlikeli mal değildir Tehlikeli mal değildir Tehlikeli mal değildir Kullanıcı için özel tedbirler : Tehlikeli değildir kargo. 0 C'nin altındaki sıcaklıklardan kaçınınız. +50 C'nin üstündeki sıcaklıklardan kaçınınız. Kuru tutunuz. Yiyeceklerden asitlerden ve alkalilerden uzak tutunuz. 15. DÜZENLEME BİLGİLERİ Madde veya karışım için güvenlik, sağlık ve çevre yönetmelikleri/yasal düzenlemeler Su kirliliğine sebep olan sınıf (Almanya): 1 az miktarda su kirlenmesine neden olan (Su için Zararlı Maddelerin hakkındaki Direktifinin 4.Ekine göre) İzosiyanatların kullanımı hakkındaki mevcut tüm ulusal düzenlemelere uyulmalıdır. 16. DİĞER BİLGİLER CLP sınıflandırmasının 2. ve 3. bölümlerinde bahsedilen tehlike (H) uyarılarının tam metni. H315 Deri tahrişine neden olur. H317 Allerjik deri reaksiyonuna neden olabilir. H319 Ciddi derecede göz tahrişine neden olur. H332 Solunması zararlıdır. H334 Solunması, allerji veya astım semptomları veya solunum zorluğuna neden olabilir. H335 Solunum tahrişine neden olabilir. H351 Kansere neden olmasından şüphelenilmektedir. H373 Organlarda, uzun süre veya tekrarlanan şekilde solunması sonucu hasara neden olabilir. AB sınıflandırmasının 2. ve 3. bölümlerinde bahsedilen R fazlarının tam metni. R20 Solunması halinde zararlıdır. R36/37/38 Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir. R40 Kanserojenik etki için sınırlı delil. R42/43 Solunduğunda ve cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. R48/20 Zararlı: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. ABD içindeki teslimatlar için: altında, Ek A,DOT (Nakliyat Bölümü) şunlar istenmiştir: 13/14 BMS_SDS_TR / TR

14 MDI Rapora kaydedilebilir Miktar (RQ):5000lbs (2270kg). TDI ve MDI'nin güvenli yükleme/boşaltma, taşıma ve saklanması için ISOPA Kılavuzu. ISOPA Sipariş No.: PSC-0005-GUIDL Yeni kalıplanmış poliüretan kısımlarını kullanım hakkındaki güvenlik önlemleri: Üretim değişkenlerine göre, bu hammaddeyi kullanırken oluşan kaplanmamış her poliüretan kalıbı bazı maddelerin (örn. Başlangıç maddesi ve reaksiyon ürünü, katalizör, ve kalıp yağları) izlerini içerebilir Bu maddenin izleriyle deri temasından kaçınınız. Kalıptan çıkarma sırasında veya yeni kalıplanmış poliüretan kısımları kullanırken en azından bez eldivenler giyilmelidir. Avuçiçi ve parmak kısımları dışarıdan tercihen nitril kauçuk, PVC veya poliüretanla kaplı olmalıdır. Koruma eldivenleri her gün değiştirilmelidir. Yeni kalıplanmış poliüretan kısımları kullanırken normalde karşılaşılan şartlara uygun koruma kıyafetleri giyilmesi önerilir. Ek bilgi Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler, yayınladığı tarih itibariyle sahip olduğumuz en geçerli bilgilerdir. Verilen bilgiler sadece güvenli taşıma, kullanma, işleme, depolama, nakliyat, imha ve tahliye için yardımcı olması amacıyla tasarlanmıştır ve garanti veya kalite spesifikasyonu sayılamaz. Bu bilgiler, sadece belirlenmiş madde için geçerlidir ve bu maddenin diğer maddelerle karıştırılması durumunda veya herhangi diğer bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir dokümanda belirtilmemişse. 14/14 BMS_SDS_TR / TR

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Phenol : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenol Madde no. : 203-632-7 1.2 Madde

Detaylı

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010 DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU Ürün Kodu (UVP) 05923883, 06424104 Kullanım amacı Yabani

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı CAS No 14808-60-7 EINECS No 238-878-4 EINECS Adı Kuvars Moleküler Formülü O2Si Eş Anlamlılar SiO2, "crystalline silica",

Detaylı

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi Sayfa: 1/8 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Daha başka önemli bilgi

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları:

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları: FORM NO : HERB.042 Sayfa 1 /5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde / Müstahzarın Tanıtılması: PESTİSİT 1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı: HERBİSİT (YABANCI OT İLACI ) 1.3.

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Sayfa: 1/7 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı: Ticari adı: Firmanın tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK Sok. No: 4 16369

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HEMEL SU BAZLI SPOR SALONU PARKE CILASI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU HEMEL SU BAZLI SPOR SALONU PARKE CILASI GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI KULLANIM TEDARİKÇİ BAŞVURULACAK KİŞİ ACIL DURUM TELEFONU SU BAZLI PARKE CILASI Hemel Emprenye San. ve Tic.A.Ş. İstanbul Deri

Detaylı

MSDS Güvenlik Bilgi Formu LPS THERMAPLEX ( HI-LOAD) Bearing Grease (Ağır Yük Gresi)

MSDS Güvenlik Bilgi Formu LPS THERMAPLEX ( HI-LOAD) Bearing Grease (Ağır Yük Gresi) Bölüm 1 Ürünün ve Firmanın Tanıtımı Ürün Adı: ( Ağır Yük Gresi) Kimyasal Grubu: Petrol Hidrokarbon Ürün Kod No.ları: Üretici Firma: LPS Laboratories Adres: 4647 Hugh Howell Road Tucker, GA 30085-5052 ABD

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 02.09.2003

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 02.09.2003 Güvenlik Bilgi Formu Basım tarihi: 02.09.2003 1. Madde/preparat ve şirket/tedarikçi bilgileri Ürün bilgileri Şirket/tedarikçi bilgileri Şirket: Merck Schuchardt OHG * 85662 Hohenbrunn * Almanya * Tel.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: ENGINE WATER TREATMENT 9111 AL Ürün Parça Numarası: 777704(25Ltr plastic) Bilgi Formu Numarası:

Detaylı

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARĠKÇĠ TANIMLAMA Ürün Adı : İzocam Camyünü Şilte, Levha ve Prefabrik Borular Üretici : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. Altayçeşme Mah. Öz Sok. No:19 Kat:6, 34843

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: AQUATUFF Ürün Parça Numarası: 607826 (25 liter), 607827 (210 liter) 1.2 Madde veya karışımın

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

Ürün Kodu (UVP): 05718819. 16, rue Jean-Marie Leclair 69009 Lyon FRANSA Tel: +33(0)4 72 85 27 99 Fax: +33(0)1 45 42 59 59

Ürün Kodu (UVP): 05718819. 16, rue Jean-Marie Leclair 69009 Lyon FRANSA Tel: +33(0)4 72 85 27 99 Fax: +33(0)1 45 42 59 59 Yayın Tarihi: 11.08.2006 Sayfa 1/6 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı : Kullanım amacı : İnsektisit Ürün Kodu (UVP): 05718819 Üretici Firma: Bayer Environmental Science 16, rue Jean-Marie

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı

Kişisel Koruyucu Donanımların Doğru Seçimi, Doğru Kullanılması ve Kişisel Koruyucu Malzememelerin Taşıması Gereken Özellikleri

Kişisel Koruyucu Donanımların Doğru Seçimi, Doğru Kullanılması ve Kişisel Koruyucu Malzememelerin Taşıması Gereken Özellikleri İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Özel Kişisel Koruyucu Donanımların Doğru Seçimi, Doğru Kullanılması ve Kişisel Koruyucu Malzememelerin Taşıması Gereken Özellikleri Sadettin Sezginer 1 Kişisel Koruyucu Donanımların

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: VAPTREAT Ürün Parça Numarası: 571364 (25 liter) 1.2 Madde veya karışımın ilgili tanımlanan

Detaylı

91/155/EEC ye uygun olarak ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

91/155/EEC ye uygun olarak ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EEC ye uygun olarak ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Ürün Güvenli k Bilgi Formu 8/3/2002 versiyon 0.0 1.ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI Ticari adı : MICROSET SUPER Ticari kodu : 17430 Firma : SYNTHRON 6, rue

Detaylı

KONSANTRE SÜLFÜRİK ASİT MALZEMESİ EMNİYET BİLGİ FORMLARI

KONSANTRE SÜLFÜRİK ASİT MALZEMESİ EMNİYET BİLGİ FORMLARI KONSANTRE SÜLFÜRİK ASİT MALZEMESİ EMNİYET BİLGİ FORMLARI 1.FİRMANIN VE MALZEMENİN TANITIM BİLGİLERİ 1.1. ÜRÜNÜN TANIMI ÜRÜNÜN ADI : SÜLFÜRİK ASİT % 97-98 MOLEKÜLER FORMÜLÜ : H2SO4 1.2 FİRMA TANITIM BİLGİLERİ

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sayfa: 1 BÖLÜM I... 4 GİRİŞ... 4 Kaynak nedir... 4 BÖLÜM II... 4 KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ... 5 1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM... 5 2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ...

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 1006326; 1024977 Ürün grubu: 1.2.

Detaylı

ve 8 saatlik ortalama değer (eğri altında kalan alan) TWA yı geçmediği için normal sınırlarda kabul edilir.

ve 8 saatlik ortalama değer (eğri altında kalan alan) TWA yı geçmediği için normal sınırlarda kabul edilir. Klasik endüstride olduğu gibi, patolojide de hasta ile ilgili kalite kontrolü kadar çalışma koşulları da optimize edilmelidir. Yapılan işin kaliteli olmasını beklediğimiz ortamın çalışma şartlarını düşünmek

Detaylı

3M Speedglas Kaynak Güvenliği. 2010 Ürün Kataloğu. Güvenilir Kaynak için. Konforlu Koruma

3M Speedglas Kaynak Güvenliği. 2010 Ürün Kataloğu. Güvenilir Kaynak için. Konforlu Koruma 3M Speedglas Kaynak Güvenliği 2010 Ürün Kataloğu Güvenilir Kaynak için Konforlu Koruma Sürekli Kaynakçılardan ilham aldık Neredeyse otuz yıldır ürünlerimizin performansını ve sağladıkları rahatlığı sürekli

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı