BETONARME BİNALARIN PERFORMANS DÜZEYLERİNİN DEPREM GEÇİRMİŞ BİNALARLA İLİŞKİLENDİRİLEREK BELİRLENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BETONARME BİNALARIN PERFORMANS DÜZEYLERİNİN DEPREM GEÇİRMİŞ BİNALARLA İLİŞKİLENDİRİLEREK BELİRLENMESİ"

Transkript

1 Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, October 2007, Istanbul, Turkey BETONARME BİNALARIN PERFORMANS DÜZEYLERİNİN DEPREM GEÇİRMİŞ BİNALARLA İLİŞKİLENDİRİLEREK BELİRLENMESİ PERFORMANCE EVALUATION OF THE REINFORCED CONCRETE STRUCTURES BY COMPARISON WITH OBSERVED EARTHQUAKE PERFORMANCES Mustafa KUTANİS 1, Elif ORAK 2 ve Zeki ÖZCAN 3 ÖZET Sakarya Üniverstesi, Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında yürütülen bu çalışmada, 17 Ağustos 1999 Depremi nde hasarsız ve çeşitli düzeylerde hasar görmüş binalar, performansa dayalı yöntemlerle incelenmektedir. Çalışmada, Deplasmana Dayalı Yöntemler le 17 Ağustos 1999 Depremi nde hasar gören veya göçen yapılar belirlenebilir miydi? sorusunun cevabı aranmaktadır. Deplasmana Dayalı Yöntemler ile ilgili olarak son 10 yılda önemli gelişmeler kaydedildiği halde, konuyla ilgili çalışmalar henüz yeterli değildir. Kuvvetli yer hareketinin şiddeti ve bunun yapı hasarları üzerindeki etkisinin yerel zemin şartlarına bağlı olarak değiştiği bilinmektedir. Bu nedenle, öncelikle,çalışmada, ele alınan yapıların maruz kaldığı tasarım yer hareketi yer tepki analizleri ile elde edilmeye çalışılmıştır. Sonra, bulunan bu tasarım yer hareketi kullanılarak, Türk Deprem Yönetmeliği Yedinci Bölümü ne göre hasar değerlendirilmesi, Seısmostruct v4.0 gibi uyuşumlu (adaptive) yöntemler kullanan yazılımlarla yapılmıştır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlarla, performansa dayalı hesap yöntemlerine katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Performansa Dayalı Değerlendirme, Yer Tepki Analizi, Şartnameler ABSTRACT During the last decade, Performance Based Design has become a newly developed concept in Earthquake Engineering. Currently, with Turkish Earthquake Design Code 2007, it has been initiated to use in seismic evaluation and retrofit of existing buildings. In the near future, when new generation seismic codes are declared, this method will be the only tool for the design of new structures. Currently, performance based design tools suffer from a major drawback in that the seismic behaviour is restricted with a single mode response. Therefore such methods can be reliably applied only to the two-dimensional response of low-rise, regular buildings. One of the prime objectives of this paper is to contribute for some aspects to the Turkish Earthquake Design Code, which is published in March 6th, The Code comprises the performance based evaluation of existing building in Chapter 7. The contribution is supplied by investigating the damageability of structures during the August 17th, 1999 Marmara Earthquake, using the Performance Based Design Methods. One another objectives of this study is to estimate local site effects and to compute the soil amplification as a function of frequency. Because, to verify the performance of structure under a given earthquake, site dependent spectra is required.. Keywords: Performance Based Evaluation, Ground Response Analysis, Codes 1 Y.Doç.Dr., Sakarya Üniversitesi, Adapazarı, 2 Araş. Gör, Sakarya Üniversitesi, Adapazarı, 3 Y.Doç.Dr., Sakarya Üniversitesi, Adapazarı, 281

2 282 Binaların Performans Düzeylerinin Belirlenmesi GİRİŞ Performans, depreme karşı dayanıklı yapıların tasarımında yeni bir kavram değildir. Geleneksel deprem yönetmeliklerinde benimsenen, hafif şiddetteki depremlerde binalardaki yapısal ve yapısal olmayan sistem elemanlarının herhangi bir hasar görmemesi, orta şiddetteki depremlerde yapısal ve yapısal olmayan elemanlarda oluşabilecek hasarın onarılabilir düzeyde kalması, şiddetli depremlerde ise can kaybını önlemek amacı ile binaların kısmen veya tamamen göçmesinin önlenmesi ilkesi de belirli bir performans düzeyini kabul eder. Fakat performansa dayalı tasarımda, yapılar için hedeflenen performans düzeyleri, Hemen Kullanım (HK), Can Güvenliği (CG), Göçmenin Önlenmesi (GÖ) gibi çeşitlilik göstermektedir. Elastik analiz, genel olarak yapının elastik kapasitesi ve ilk akmanın nerede oluşabileceği konusunda yeterli bilgi verebilir. Bu nedenle Hemen Kullanım (HK) performans düzeyi için yeterli sayılabilir. Fakat bu yöntemle, göçme mekanizmasını ve plastik kesitlerin oluşumu sürecinde kuvvetlerin yeniden dağılımını belirlemek imkansızdır. Bu nedenle Can Güvenliği (CG), Göçmenin Önlenmesi (GÖ) performans düzeyleri için elastik ötesi davranışı içeren hesap yöntemlerine ihtiyaç vardır (Kutanis, 2006). 6 Mart 2007 de yürürlüğe giren Türk Deprem Yönetmeliği nin (TDY 2007) ilk 6 Bölümü, elemanların dayanım kapasitelerinin hesaplanmasını amaçlayan kuvvete dayalı hesap yöntemlerini esas almaktadırlar. Bu nedenle, ilk plastik kesitin oluşumunu takip eden süreçte yapıda değişen dinamik karakteristikler göz önüne alınamamaktadır. Günümüzde, deprem etkisindeki yapılarda yapısal hasarın, öngörülen yapı elemanlarının şekildeğiştirme kapasitelerinin aşılması ile gerçekleştiği bilinmektedir. TDY 2007 nin 7. Bölümü nde ise Performansa Dayalı Değerlendirme veya deplasmanların esas olarak alındığı hesap tarzı benimsenmiştir. Performansa dayalı değerlendirmede, mevcut bir binanın öngörülen bir deprem zorlaması sırasında ne yapacağının tahmin edilmesi söz konusu olabilmekte; binanın ne kadar yerdeğiştirme yapacağı ve bu yerdeğiştirmeler altında, hangi yapı elemanlarında ne tür hasarların oluşacağı, hasar dağılımının nasıl olacağı ve yapının muhtemel göçme mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür. Ancak, yöntem hakkında yapılan bilimsel çalışmalar, henüz yeterli olgunluğa erişmemiştir. Bu nedenle, yöntemin bilimsel çevrelerde yeterince tartışılmadan, Şartname olarak sunulması, önemli sorunları da beraberinde getirmiştir. Mevcut yapıların performans düzeylerinin belirlenmesinde tasarım spektrumlarının önemi tartışılmazdır. Türk Deprem Şartnamesi ulusal düzeyde tasarım spektrumunu vermektedir. Genç alüvyon zemin tabakaları üzerinde yer alan Adapazarı şehir merkezi ile kaya zemin üzerinde yer alan Maltepe veya Hızırtepe deki yapılar için kullanılacak tasarım spektrumu önemli farklılıklar göstermelidir. Ayrıca TDY 2007 de 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan tasarım spektrumu, az şiddetli depremler için 0.5 ve çok şiddetli deprem için 1.5 katsayısı ile çarpılması önerilmektedir. Ancak, bu katsayıların hangi bilimsel temele oturduğu tartışmalıdır. Bir bölgenin deprem tehlikesi için deprem tasarım özellikleri tanımlanırken, o bölgenin zemin tabakaları ve zeminlerinin tekrarlı yükler altındaki davranışları (zemin tabakalarının arazi ve laboratuar deneyleriyle hesap parametreleri) belirlenerek, taban kayasından etkitilecek deprem hareketi ile yer tepki analizi yapılmalı; deprem spektumları, yer tepki analizi sonucunda hesaplanmalıdır. 17 Ağustos 1999 da, Adapazarı nı da vuran ve büyüklüğü Mw=7.4 (Ms=7.8) olan Marmara depremi yaşanmıştır. Bu depremden, şehirdeki yapıların %11.9 u ileri derecede hasarlı veya göçmüş, %8.7 si belirgin hasarlı %79.4 ü minimum hasarlı veya hasarsız olarak çıkmıştır. Bu çalışmada, depremde yıkılan (çöken) Serdivan, Bağlar Caddesi, Vişne Sokak taki bir bina incelenerek, acaba depremden önce bina üzerinde performansa dayalı bir değerlendirme yapılabilseydi, deprem hasarı ne ölçüde belirlenebilirdi? sorusuna cevap aranmıştır. Seçilen bina, gerek proje gerekse imalat aşamasında çok iyi mühendislik hizmeti görmüştür. Çalışmanın ilk aşamasında, incelenen binanın bulunduğu alanda, yer tepki analizlerinden faydalanarak ivme spektrumlarının elde edilmesi sağlanmıştır. Böylece gerçek ivme spektrumları ile yönetmek tarafından verilen tasarım ivme spektrumunun karşılaştırılması sağlanmıştır. İkinci aşamada ise ele alınan yapı sistemi 3 boyutlu olarak modellenerek ve doğrusal elastik olmayan (nonlineer) statik analizi yapılmıştır. Yapı sisteminin nonlineer analizi için, Pinho ve Antoniou tarafından geliştirilen SeismoStruct v4.08 (Seismosoft, 2007) yazılımı kullanılmıştır. SeismoStruct ile elde edilen kapasite eğrisi, modal kapasite diyagramına dönüştürerek şartname ile

3 M. Kutanis E. Orak ve Z. Özcan 283 verilen talep spektrumu kullanılarak her iki doğrultuda hedef deplasmanlar hesaplanmıştır. Yapı sistemi hedef deplasmanlara kadar tekrar itilerek, performans düzeyleri hesaplanmıştır. YEREL ZEMİN KOŞULLARININ İNCELENMESİ Yapının bulunduğu alanda yapılan standart penetrasyon deneyi ve açılan sondaj kuyusudan alınmış örselenmiş ve örselenmemiş zemin numunelerinin laboratuvarda incelenmesinden elde edilen sonuçlar, zemin sınıfının TDY 2007 ye göre C3/Z3 olduğunu göstermiştir (Tablo 1). Yapılan incemede temellerin hafif derecede aşırı konsolide killi zeminde oturduğu, sıvılaşma olasılığının ise olmadığı anlaşılmıştır. Tablo 1. İncelenen Yapının bulunduğu Zemin Özellikleri z(m) PI SINIF ρ SPT N 60 Vs * (m/s) N (Ham) Düzeltilmiş CL 18, CL CL 19, NP ML ML *Pitilakis vd 1999 Yer tepki analizi, Tablo 1 de verilen zemin profili kullanılarak SHAKE2000 (Ordónez G.A., 2003) bilgisayar yazılımında gerçekleştirilmiştir. Tablo 1 de verilen kayma dalgası hızlarının hesaplanmasında, Pitilakis vd (1999) un geliştirmiş olduğu amprik bağıntılar kullanılmıştır. Analizlerde kullanılan kuvvetli yer hareketi kayıtları: Chalfant Valley 07/21/86 14:42, Zack Brothers Ranch, 270 (CDMG Station 54428), PGA= 0.447g; Chile Earthquake, Vina Del Mar Record 03/03/85, 290 degrees, PGA= 0.24g; Erzincan 03/13/ , Erzincan North-South Comp, PGA= 0.515g; Düzce 11/12/99, Bolu, 000 (ERD), PGA= 0.728g; Kocaeli 08/17/99, Sakarya, 090 (ERD), PGA= 0.376g; Friuli, Italy 05/06/ , Tolmezzo, 000, PGA= 0.351g dır (Kaynak: Shake2000 Quakes Database). 4.5 Spektral ivme (g) CHALFANT 86 CHILE 85 ERZ 92 BOLU 99 SKR 99 FRIULI 00 AVERAJ TDY Z Periyot (s) Şekil 1. Yer tepki analizi yapılan sahada elde edilen ivme spektrumlarının tasarım spektrumu ile karşılaştırılması Şekil 1 de, benzer kaynak mekanizması ve büyüklükteki altı depreme ait kayıtların kullanıldığı yer tepki analizi ile serbest zemin yüzeyinde elde edilen ivme spektrumları verilmektedir. Elde edilen

4 284 Binaların Performans Düzeylerinin Belirlenmesi bu spektrumların ortalaması (averaj) ile Z3 zemin sınıfı için TDY 2007 de verilen spektrumla larşılaştırılmıştır. Kutanis ve Bal (2006) in çalışmalarında da belirtildiği üzere, zemin hakim periyodunun ve spektral ivme genliğinin, Türk deprem yönetmeliğinde öngörülen sınırların çok ötesine geçtiği görülmektedir. Bu verilerden yola çıkarak, özel zemin koşullarına sahip yerleşim bölgelerindeki yapıların maruz kalacakları deprem etkilerinin farklı olabileceği açıkça görülmektedir. Bunun sonucunda ortaya çıkacak yapısal hasarı sadece üstyapı performansının yetersizliği ile açıklamak doğru olmayacaktır. İNCELENEN YAPI SİSTEMİNİN TANIMLANMASI İncelenen yapının seçilmesınde yapı kalitesinin iyi olması, mühendislik hizmeti görmesi ve yapının projelendirilmesi ve imalatında görev alanların deprem sırasında binada oturmaları önemli rol oynamıştır. Yapı 5 katlı, zemin kat yüksekliği 4.0 m, normal katlar 2.8m kat yüksekliğine sahiptir (Şekil 2). Bina oturma alanı 304m 2 dir. Binanın taşıyıcı sistemi çerçevelerden ve asansör çevresine yerleştirilmiş bir çekirdek perdeden oluşmaktadır. Bina bir doğrultuda simetriktir, eksantrisitesi düşüktür, burulma rijitliği ise yeterlidir (Şekil 3). Kolon boyutları A4, D3, D5, E3 ve E5 kolonları 0.40x0.60 m, diğer kolonlar 0.30x0.60 m boyutlarındadır. Asansör boşluğu perde boyutları 1.50x1.70x0.25 m kalınlığındadır (Şekil 3). Kiriş boyutları 0.25x0.60 m dir. Yapıya ait malzemenin mekanik özellikleri, kabuk beton basınç dayanımı, 16 MPa, maksimum gerilmede kabuk beton birim şekil değiştirmesi, ve çelik akma dayanımı 420 MPa dır. Şekil 2. İncelenen yapıya ait 3 boyutlu bilgisayar modeli

5 M. Kutanis E. Orak ve Z. Özcan 285 Şekil 3. İncelenen yapıya ait kalıp planı SAYISAL ANALİZ SONUÇLARI Analizler, SeismoStruct sonlu eleman programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Program, statik ve dinamik yükler altında yapı sistemlerinin geometrik ve malzeme açısından doğrusal elastik olmayan davranışını dikkate almaktadır. SeismoStruct ile statik ve dinamik çözümlemeler, özdeğer problemleri, nonlineer statik itme analizleri (klasik ve uyuşumlu), zaman tanım alanında nonlineer statik ve dinamik analizler ve Artımsal Dinamik Analiz (IDA) yapılabilmektedir. SeismoStruct ta yapı elemanları, fiber eleman yaklaşımına dayanan kiriş-kolon modelleri kullanılarak ayrıklaştırılmaktadır (Seismosoft, 2007). İncelenen yapının, her bir asal doğrultu için, ayrı ayrı adaptif (uyuşumlu) statitik itme analizi yapılmıştır. Yapıya ait x- doğrultusu serbest titreşim periyodu 0.416s, y- doğrultusu serbest titreşim periyodu ise 0.434s olarak hesaplanmıştır. Efektif modal kütle katılım oranı %84.75 tir. Elde edilen kapasite eğrilerinden yararlanılarak, modal kapasite eğrileri elde edilmiştir (Şekil 4). Elde edilen bu eğrilerden faydalanarak, TDY 2007 ve FEMA 356 da belirtilen yöntemle deprem istemi veya hedef deplasman hesaplanmıştır. Can Güvenliği için x doğrultusunda hesaplanan hedef deplasmanlar 0.05m ile 0.14m zarfında hesaplanmıştır. Sayısal analizde, yapının perdeli bir yapı olması nedeniyle, statik itme analizinde çekirdek perdenin kesit hasar düzeyleri detaylı olarak incelenmiştir. Can Güvenliği için x-doğrultusunda yapılan analizde, 0.108m (Tablo 2, 7 nci adım) yapı tepe noktası yerdeğiştirmesi, y-doğrultusunda yapılan analizde ise m (Tablo 2, 10 üncü adım) yapı tepe noktası yerdeğiştirmesi hesaplanmıştır. Çekirdek perde x-doğrultusunda yapılan analizde, 0.212m (Tablo 2, 33 üncü adım) yapı tepe noktası yerdeğiştirmesi, y-doğrultusunda yapılan analizde ise 0.102m (Tablo 2, 14 üncü adım) yapı tepe noktası yerdeğiştirmesinde, eleman göçme sınırına gelmiştir. Yapının perdeli-çerçeveli olması nedeniyle, kapasite eğrisinin ilk 0.03m lik yerdeğiştirmede spektral ivme değeri 0.8 m/s 2 ye ulaşmıştır (Şekil 4). Bu durum, TDY 2007 de verilen yöntemle deprem isteminin hesaplanmasını oldukça güçleştirmiştir.

6 286 Binaların Performans Düzeylerinin Belirlenmesi Spektral İvme (m/s2) Spektral Deplasman (m) TDY Zemin Sınıfı Z3 X Doğrultusu Modal Kapasite Diyagramı Yer Tepki Analizi Averaj İvme Spektrumu Y Doğrultusu Modal Kapasite Diyagramı Şekil 4. Modal kapasite diyagramları ve deprem talep spektrumları Şekil 4. X- doğrultusu statik itme analizi plastik mafsal oluşumu ve göçme mekanizması

7 M. Kutanis E. Orak ve Z. Özcan 287 Tablo 2. Statik itme analizinde çekirdek perdeye ait kesit hasarlarının oluşum aşamaları Statik İtme Adımı Performans Düzeyi Eleman Adı X DOĞRULTUSU Kesit Hasarı Birim Şekildeğiştirme Miktarı 5 MN C Perde 241 alt ucu Kabuk Beton MN S Perde 241 alt ucu Çelik MN S Perde 241 üst ucu Çelik MN S Perde 241 üst ucu Çelik MN C Perde 241 üst ucu Kabuk Beton MN C Perde 241 üst ucu Kabuk Beton GV C Perde 241 alt ucu Çekirdek Beton GÇ C Perde 241 alt ucu Çekirdek Beton GV S Perde 241 alt ucu Çelik GV S Perde 241 üst ucu Çelik GV S Perde 241 üst ucu Çelik GÇ S Perde 241 üst ucu Çelik GÇ S Perde 241 üst ucu Çelik GÇ S Perde 241 alt ucu Çelik MN C Perde 241 alt ucu Kabuk Beton GV C Perde 241 üst ucu Çekirdek Beton GV C Perde 241 üst ucu Çekirdek Beton GÇ C Perde 241 üst ucu Çekirdek Beton GV C Perde 241 alt ucu Çekirdek Beton MN S Perde 241 alt ucu Çelik GÇ C Perde 241 alt ucu Çekirdek Beton GÇ C Perde 241 üst ucu Çekirdek Beton GV S Perde 241 alt ucu Çelik Y DOĞRULTUSU 6 MN S Perde 241 üst ucu Çelik MN S Perde 241 üst ucu Çelik MN S Perde 241 alt ucu Çelik MN S Perde 241 alt ucu Çelik MN C Perde 241 üst ucu Kabuk Beton MN C Perde 241 üst ucu Kabuk Beton MN C Perde 241 alt ucu Kabuk Beton MN C Perde 241 alt ucu Kabuk Beton GV S Perde 241 üst ucu Çelik GV S Perde 241 üst ucu Çelik GV S Perde 241 alt ucu Çelik GV S Perde 241 alt ucu Çelik GÇ S Perde 241 üst ucu Çelik GÇ S Perde 241 alt ucu Çelik GV C Perde 241 üst ucu Çekirdek Beton GÇ S Perde 241 üst ucu Çelik GÇ S Perde 241 alt ucu Çelik GÇ C Perde 241 üst ucu Çekirdek Beton GV C Perde 241 alt ucu Çekirdek Beton GÇ C Perde 241 alt ucu Çekirdek Beton

8 288 Binaların Performans Düzeylerinin Belirlenmesi SONUÇLAR VE TARTIŞMA Bu çalışmada, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde tamamen göçen bir yapı incelenmiştir. Yapı, bu çalışmaya, mühendislik görmüş kaliteli bir yapı olması nedeniyle konu olmuştur. Çalışmanın ilk bölümünde, yerel zemin şartlarının etkisi araştırılmıştır. TDY 2007 ile verilen tasarım spektrumunun, benzer kaynak mekanizmaları ve büyüklüklerine sahip depremlerin serbest zemin yüzeyinde elde edilen ivme spektrumlarının ortalamasından, oldukça farklı olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, yapıların performanslarının belirlenmesinde yerel olarak elde edilecek tasarım spektrumlarının kullanılmasının önemi vurgulanmıştır. Yapının perdeli olması nedeniyle, deprem atalet kuvvetlerinin önemli bir kısmının perde tarafından karşılanacağı varsayılarak özellikle perde üzerindeki kesit hasarları izlenmiştir (Tablo 2). TDY 2007 ye göre yapının deprem istemi 0.05m ile 0.14m arasında bir zarf olarak hesaplanmıştır. Oysa, deprem yükünün önemli bir kısmını taşıdığını varsaydığımız çekirdek perde de Can Güvenliği kesit hasarı 0.108m de, Göçme kesit hasarı ise 0.212m de gerçekleşmiştir. Bu sonuç, TDY 2007 de verilen yönteme göre deprem isteminin hesaplanmasında esas alınan başlangıç doğrusunun eğiminin iyi sonuç vermediğini veya yöntemin, özellikle perdeli yapıların performans noktasının bulunması için elverişli olmadığını, ortaya koymuştur. KAYNAKLAR Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Esaslar, FEMA-356 (2000) Pre-standard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings Kutanis, M., Statik İtme Analizi Yöntemlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi Yapısal Onarım ve Güçlendirme Sempozyumu, YOGS-2006 Bildiriler Kitabı 7-8 Aralık 2006, PAÜ, Denizli. Kutanis M., Bal, İE (2006) Yerel Zemin Şartlarının Yapı Hasar Dağılımı Üzerinde Etkileri, Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi, 7-8 Eylül 2006, KTÜ, Trabzon Ordónez G.A. (2003). SHAKE2000: A computer Program for the 1-D Analysis of Geotechnical Earthquake Engineering Problem, Pitilakis K, Raptakis D, Lontzetidis K, Tika-Vassilikou Th, Jongmans D (1999) Geotechnical And Geophysical Description Of Euro-Seistest, Using Field, Laboratory Tests And Moderate Strong Motion Recordings, Journal of Earthquake Engineering, Vol. 3, No SeismoSoft (2007) SeismoStruct - A Computer Program for Static and Dynamic Nonlinear Analysis of Framed Structures (online). Available from URL:

YAPI VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE PERFORMANS YAKLAŞIMI -2

YAPI VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE PERFORMANS YAKLAŞIMI -2 YAPI VE DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE PERFORMANS YAKLAŞIMI -2 Y.DOÇ.DR. MUSTAFA KUTANİS Sakarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Anabilim Dalı E-mail: kutanis@sakarya.edu.tr Web: http://web.sakarya.edu.tr/~kutanis

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BETONARME YÜKSEK BĠR BĠNANIN 2007 TÜRK DEPREM YÖNETMELĠĞĠNE GÖRE TASARIMI VE ĠSTANBUL YÜKSEK BĠNALAR DEPREM YÖNETMELĠĞĠNE GÖRE PERFORMANSININ ĠNCELENMESĠ

Detaylı

Betonarme okul binasının TDY 2007 ye göre nonlineer statik analizi

Betonarme okul binasının TDY 2007 ye göre nonlineer statik analizi SAÜ. Fen Bil. Der. 18. Cilt, 1. Sayı, s. 1-9, 1 SAU J. Sci. Vol 18, No 1, p. 1-9, 1 Betonarme okul binasının TDY 7 ye göre nonlineer statik Feyza Dinçer 1, Necati Mert 1* 1 Sakarya Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

DEPREM MÜHENDİSLİĞİ'NDE YENİ UFUKLAR: PERFORMANS YAKLAŞIMI

DEPREM MÜHENDİSLİĞİ'NDE YENİ UFUKLAR: PERFORMANS YAKLAŞIMI DEPREM MÜHENDİSLİĞİ'NDE YENİ UFUKLAR: PERFORMANS YAKLAŞIMI Mustafa KUTANİS Y.Doç.Dr., Sakarya Üniversitesi,İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adapazarı E-mail: kutanis@sakarya.edu.tr Öz: Deprem mühendisliğindeki

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İsmet Semih ATEŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ MEVCUT BİNALARIN DEPREME KARŞI PERFORMANS ANALİZİ İÇİN KULLANILAN ALTERNATİF YÖNTEM VE PAKET PROGRAMLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

Mevcut Prefabrike Bir Binanın Deprem Performansının Artımsal İtme Analizi Yöntemleri İle Belirlenmesi

Mevcut Prefabrike Bir Binanın Deprem Performansının Artımsal İtme Analizi Yöntemleri İle Belirlenmesi Mevcut Prefabrike Bir Binanın Deprem Performansının Artımsal İtme Analizi Yöntemleri İle Belirlenmesi ÖZET Özellikle son yıllarda meydana gelen yıkıcı depremlerden sonra yapıların deprem performansının

Detaylı

TİP BİR KAMU YAPISININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

TİP BİR KAMU YAPISININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ TİP BİR KAMU YAPISININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ PERFORMANCE EVALUATION OF A TYPICAL PUBLIC BUILDING Mehmet İNEL, Hüseyin BİLGİN Pamukkale Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Denizli, Türkiye ÖZ:

Detaylı

ARTIMSAL SPEKTRUM ANALİZİ (ARSA) İLE KÖPRÜLERİN NONLİNEER PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ARTIMSAL SPEKTRUM ANALİZİ (ARSA) İLE KÖPRÜLERİN NONLİNEER PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-2 Ekim 27, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-2 October 27, Istanbul, Turkey ARTIMSAL SPEKTRUM ANALİZİ (ARSA) İLE KÖPRÜLERİN

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEVCUT BİR KARAYOLU KÖPRÜSÜNÜN DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN YÖNTEMLER İLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Okan GÜNGÖR Anabilim Dalı :

Detaylı

Afyonkarahisar Hükümet Konağının DBYBHY 07 e göre Deprem Güvenliğinin İncelenmesi

Afyonkarahisar Hükümet Konağının DBYBHY 07 e göre Deprem Güvenliğinin İncelenmesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Sciences AKÜ FEBİD 12 (2012) 025602 (13-21) AKU J. Sci. 12 (2012) 025602 (13-21) Afyonkarahisar Hükümet Konağının

Detaylı

BİNGÖL YATILI BÖLGE İLKÖĞRETİM OKULUNUN DEPREM GÜVENLİĞİ

BİNGÖL YATILI BÖLGE İLKÖĞRETİM OKULUNUN DEPREM GÜVENLİĞİ BİNGÖL YATILI BÖLGE İLKÖĞRETİM OKULUNUN DEPREM GÜVENLİĞİ SEISMIC SAFETY OF THE REGIONAL SCHOOL BUILDING OF BİNGÖL Zekai Celep İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi İstanbul Özet Bu bildiride,

Detaylı

ÇERÇEVE DÜZLEMİ İÇİNDE EKLENEN PERDELERİN BETONARME BİNALARIN YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

ÇERÇEVE DÜZLEMİ İÇİNDE EKLENEN PERDELERİN BETONARME BİNALARIN YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 3, Sayı 1, 56-68, 2014 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 3, No 1, 56-68, 2014 ÇERÇEVE DÜZLEMİ İÇİNDE EKLENEN PERDELERİN BETONARME BİNALARIN YAPISAL ÖZELLİKLERİNE

Detaylı

DEPREM GÜVENLİĞİ YETERSİZ BETONARME BİR BİNA İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Haluk ŞİK

DEPREM GÜVENLİĞİ YETERSİZ BETONARME BİR BİNA İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Haluk ŞİK T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEPREM GÜVENLİĞİ YETERSİZ BETONARME BİR BİNA İÇİN FARKLI GÜÇLENDİRME ÖNERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Haluk ŞİK YÜKSEK LİSANS TEZİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

PERDELİ BETONARME YAPILAR İÇİN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZ METOTLARI

PERDELİ BETONARME YAPILAR İÇİN DOĞRUSAL OLMAYAN ANALİZ METOTLARI Yedinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 30 Mayıs-3 Haziran, 2011, İstanbul Seventh National Conference on Earthquake Engineering, 30 May-3 June 2011, Istanbul, Turkey PERDELİ BETONARME YAPILAR İÇİN

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Nasır KAVŞUT DEPEMDE HASAR GÖREN YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YENİ DEPREM YÖNETMELİĞİNE (TDY-98) GÖRE DÜZENSİZLİKLERİN İNCELENMESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YENİ DEPREM YÖNETMELİĞİNE (TDY-98) GÖRE DÜZENSİZLİKLERİN İNCELENMESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Emine EVCİL YENİ DEPREM YÖNETMELİĞİNE (TDY-98) GÖRE DÜZENSİZLİKLERİN İNCELENMESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI ADANA, 2005 ÇUKUROVA

Detaylı

BİNALARDA DEPREM YALITIMI VE ÜLKEMİZDEKİ UYGULAMALAR

BİNALARDA DEPREM YALITIMI VE ÜLKEMİZDEKİ UYGULAMALAR Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey BİNALARDA DEPREM YALITIMI VE ÜLKEMİZDEKİ

Detaylı

Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği

Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜŞÜK VE ORTA YÜKSEKLİKTEKİ YUMUŞAK KATLI BİNALARIN DEPLASMAN TALEPLERİNİN DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN ANALİZLE TAHMİNİ YÜKSEK LİSANS Oral Berkay BEŞİKÇİ Anabilim

Detaylı

Fatih ALTUN 1, H. Bekir KARA 1, Tefaruk HAKTANIR 1 D. Mehmet ÖZCAN 2, Okan KARAHAN 1, Zülküf KAYA 1

Fatih ALTUN 1, H. Bekir KARA 1, Tefaruk HAKTANIR 1 D. Mehmet ÖZCAN 2, Okan KARAHAN 1, Zülküf KAYA 1 Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 18 (1-2), 63-76, 2002 DÜŞEY YÜKLER ALTINDA HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPIDA GÜÇLENDİRME PROJESİ ÖRNEĞİ Fatih ALTUN 1, H. Bekir KARA 1, Tefaruk HAKTANIR

Detaylı

ANTAKYA'DAKİ YIĞMA BİNALARIN ÖZELLİKLERİNİN DEPREM PERFORMANSI AÇISINDAN ANALİTİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

ANTAKYA'DAKİ YIĞMA BİNALARIN ÖZELLİKLERİNİN DEPREM PERFORMANSI AÇISINDAN ANALİTİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ANTAKYA'DAKİ YIĞMA BİNALARIN ÖZELLİKLERİNİN DEPREM PERFORMANSI AÇISINDAN ANALİTİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET: İ.O. Demirel 1, V.H. Akansel 1, Ş. Bankir 2, M.C. Geneş 3, M.A. Erberik 4 ve A. Yakut 5

Detaylı

DEPREMDE HASAR GÖREN YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİ * Strengthening of Buildings Damaged at the Earthquake

DEPREMDE HASAR GÖREN YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİ * Strengthening of Buildings Damaged at the Earthquake DEPREMDE HASAR GÖREN YAPILARIN GÜÇLENDİRİLMESİ * Strengthening of Buildings Damaged at the Earthquake Nasır KAVŞUT İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Hüseyin R. YERLİ İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZET

Detaylı

Mevcut Betonarme Binaların Deprem Güvenliğinin İncelenmesi ve Güçlendirilmesi Çalışmaları için Afyonkarahisar dan Bir Hastane Örneği

Mevcut Betonarme Binaların Deprem Güvenliğinin İncelenmesi ve Güçlendirilmesi Çalışmaları için Afyonkarahisar dan Bir Hastane Örneği Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Sciences AKÜ FEBİD 12 (2012) 025601 (1-11) AKU J. Sci. 12 (2012) 025601 (1-11) Mevcut Betonarme Binaların Deprem Güvenliğinin

Detaylı

1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi

1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi 4 1 4 GÜFBED/GUSTIJ (2014) 4 (1): 36-45 Research/Araştırma 1 Mayıs 2003 Bingöl Depreminde Yıkılmış Betonarme Üç Katlı Bir Okul Binasının Statik ve Dinamik Analizi Özet ÖZLEM ÇAVDAR, FEZAYİL SUNCA Gümüşhane

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences DOLGU DUVARLARIN BETONARME ÇERÇEVE DAVRANIŞINA ETKİSİNİN BASİTLEŞTİRİLMİŞ BİR YÖNTEMLE DİKKATE

Detaylı

PREFABRİK BETONARME SANAYİ YAPILARININ DEPREM DAVRANIŞININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

PREFABRİK BETONARME SANAYİ YAPILARININ DEPREM DAVRANIŞININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PREFABRİK BETONARME SANAYİ YAPILARININ DEPREM DAVRANIŞININ DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Nihat ÇETİNKAYA Danışman:

Detaylı

BÖLÜM I 1. DEPREM MÜHE DĐSLĐĞĐ DE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM I 1. DEPREM MÜHE DĐSLĐĞĐ DE TEMEL KAVRAMLAR BÖLÜM I 1. DEPREM MÜHE DĐSLĐĞĐ DE TEMEL KAVRAMLAR 1.1. GĐRĐŞ I.1/2 1.2. DEPREM TEHLĐKESĐ I.1/2 1.3. DEPREM DÜZEYĐ BĐNA PERFORMASI ĐLĐŞKĐSĐ I.1/3 1.3.1. Yeni Binalarda Tasarım Depremi ve Hedeflenen Performans

Detaylı

Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 3 Araştırma Makalesi / Research Article COST ANALYSIS OF A BUILDING WITH SEISMIC BASE ISOLATION SYSTEM

Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 3 Araştırma Makalesi / Research Article COST ANALYSIS OF A BUILDING WITH SEISMIC BASE ISOLATION SYSTEM Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma Vol./Cilt 25 Issue/Sayı 3 Araştırma Makalesi / Research Article COST ANALYSIS OF A BUILDING WITH SEISMIC BASE ISOLATION

Detaylı

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu

Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının Optimizasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-1,(26),99-18 Betonarme Çerçeve Yapılar İçin Güvenilirlik Esaslı Sismik Tasarımda Yük Katsayılarının K. A. KORKMAZ Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

DEPREM RİSK ANALİZİ: BAKIRKÖY İLÇESİ ÖRNEĞİ

DEPREM RİSK ANALİZİ: BAKIRKÖY İLÇESİ ÖRNEĞİ DEPREM RİSK ANALİZİ: BAKIRKÖY İLÇESİ ÖRNEĞİ M.Kubilay KELEŞOĞLU, N.Kemal ÖZTORUN, S.Feyza ÇİNİCİOĞLU, İlknur BOZBEY, Sadık ÖZTOPRAK, Cemil ÖZYAZGAN, Tuncer ÇELİK İstanbul Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği

Detaylı

Orta Katlı Betonarme Yapılar İçin Deplasman İstemi Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Orta Katlı Betonarme Yapılar İçin Deplasman İstemi Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Orta Katlı Betonarme Yapılar İçin Deplasman İstemi Hesaplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması Hayri Baytan ÖZMEN, Mehmet İNEL ve Hüseyin Bilgin Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kınıklı,

Detaylı