T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ PERFORMANS PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ PERFORMANS PROGRAMI"

Transkript

1 T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ PERFORMANS PROGRAMI Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Müşavirliği 2009 Mali Yılı Performans Programı Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 1 / 24

2 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 B. TEŞKİLAT YAPISI ORGANİZASYON ŞEMASI TEŞKİLAT YAPISI DEĞERLENDİRME... 7 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR TAŞINMAZ MAL İCMALİ TAŞINIR MAL İCMALİ... 8 a) BÜRO MOBİLYALARI... 8 b) BİLGİSAYAR VE EKİPMANLARI... 8 c) BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİLİMLERİ... 8 d) HABERLEŞME CİHAZLARI... 8 e) TEKSİR VE ÇOĞALTMA MAKİNELERİ... 9 f) SEYAHAT, MUHAFAZA VE TAŞINIR AMAÇLI... 9 g) TEMSİL VE TÖRE DEMİRBAŞLARI... 9 h) BASILI YAYINLAR... 9 i) TAŞITLAR LİSTESİ... 9 j) TEKNOLAJİK ALTYAPI... 9 D. İNSAN KAYNAKLARI İNSAN KAYNAKLARI TABLOLARI E. DİĞER HUSUSLAR II. PERFORMANS BİLGİLERİ A. AMAÇ VE HEDEFLER B. BİRİM PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU C. FAALİYET- PROJE VE HİZMETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER D. PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİRLİĞİ PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU III. MALİ BİLGİLER A. BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU IV. EKLER A. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİMİZİN DAVA, İCRA TAKİBİ VE GELEN GİDEN EVRAK İSTATİSTİKLERİ Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 2 / 24

3 HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Müşavirliği; Üniversite tüzel kişiliğinin, bağlı yükseköğretim kurumları ile birlikte 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130. maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nda yazılı ilke, esas ve hedefler doğrultusunda, yüklendiği kamu hizmetlerini yerine getirirken, tesis ettiği idari işlem ve eylemleriyle hukukun ve mevzuatın öngördüğü sınırlar içerisinde kalması yönünden danışma birimi olarak, Üniversitenin hak ve menfaatlerinin savunulmasında ve elde edilmesinde icra birimi olarak faaliyet göstermektedir. Hukuk Müşavirliğinin tayin edilmiş misyonuna uygun olarak, idari hiyerarşinin hukuka üstünlüğü yerine Hukukun Üstünlüğü ve idari üst makamların hukuk sınırları içinde üstünlüğünün temin edilmesine yönelik faaliyetine devam etmektedir. Hukuk Müşavirliğinin pozisyonu idarenin işleyişinde edilgen; hukuksal değerlendirmeler hususunda idarenin mutlak buyruğunda değil, işlemlerin hukuka uygunluğu konusunda etken; hukuksal değerlendirmeler konusunda mevzuatın ve hukukun genel ilkelerinin buyruğundadır. Hukuk Müşavirliğimizin mali faaliyeti; personel giderleri, ihmal edilebilecek seviyede mal ve hizmet alımı, Üniversitenin hak ve menfaatlerinin dava, icra takibi ve idari yollardan takibinde mevzuat gereği yapılan masraflar ile ilama bağlı olarak yapılan ödemelerden oluşmaktadır. Mal ve hizmet alımında ciddi gider yapılmaması, sair ödemelerin de mevzuatla belirlenmiş açık sebeplere dayalı olması karşısında mali faaliyet yönünden ön planda bir birim niteliği bulunmamaktadır. Bununla birlikte yurttaşların haklarını aramak konusunda internetin sağladığı olanaklardan g iderek daha fazla yararlanmaları, Avrupa Birliği sürecinin mevzuatta, kamuoyunda, yargı organlarında yarattığı hak ve özgürlükler yönündeki olumlu ortam, mahkemelerin idare karşısında kişiler lehine değerlendirme yapmaya yatkın olması, bürokratik yapının bu sürece çok fazla dahil edilememesi, yapısal değişime karşın idarenin hizmet içi eğitime yeterli önem vermemesi, personelin genel olarak bilgi ve inisiyatif sahibi olmaması, idari işlem ve eylemlerde mevzuatın çizdiği sınırlara kusursuz riayet edilmesi hu susunda hassasiyet gelişmemesi gibi nedenlerle gelecekte idarenin Anayasanın 125. maddesinin son fıkrasında yazılı; İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. hükmünün işlerliğinin artacağı, bunun da mali yük doğuracağı öngörülmektedir. Bu doğrultuda Hukuk Müşavirliğimizin ana fonksiyonu idarenin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması olarak mütalaa edilmektedir. Faaliyetlerimiz ve performans hedeflerimiz de bu temel amaç doğrultusunda şekillendirilmiştir. Performans hedeflerimiz ek mali kaynak gerektirmemekte ise de orta vadede belirlenen amaçlara ulaşılması yönünde Hukuk Müşavirliği biriminin personel sayısının arttırılması planlanmakta olduğundan personel giderlerinin artması beklenebilir. Saygılarımla. Av. Murat Fehmi PINAR Hukuk Müşaviri V. Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 3 / 24

4 I. GENEL BİLGİLER Hukuk Müşavirliğimizin misyonu; 1- Abant İzzet Baysal Üniversitesi tüzel kişiliğinin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması görevi; a-) Üniversitenin genel düzenleyici idari işlemlerinin üst mevzuata, hukuka ve konunun gereklerine uygun olarak tesis edilmesini sağlamak, b-) Üniversitenin taraf olduğu sorunlu konulardan kendisine gönderilenlerin çözümüne hukuki görüş bildirmek suretiyle katkıda bulunmak, c-) Üniversitenin eylem ve işlemleri nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda talep halinde yasal sınırlar içinde çözüm önerileri sunmak, 2- Abant İzzet Baysal Üniversitesi tüzel kişiliğinin son tahlilde kamunun hak ve menfaatlerini savunmak görevi, a-) Üniversitenin eylem ve işlemleri nedeniyle üniversite aleyhine açılan dava ve icra takiplerinde Üniversiteyi yargı ve icra organları önünde müdafaa etmek, b-) Üniversitenin hak ve menfaatlerini idari, adli mercilerde aramak ve elde etmek, Hukuk Müşavirliğimizin vizyonu; Üniversitenin tüm birimlerinde tesis edilen her türlü eylem ve işlemin mevzuatın çizdiği sınırlar içinde, hukukun genel ilkelerine, eşitliğe ve adalete uygun olarak tesis edilmesini, güçlü hukuki denetim mekanizmaları teşkil ederek, sağlamaktır. A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. maddesine göre, Üniversite İdari Teşkilatı Hukuk Müşavirliğinin de aralarında bulunduğu bir takım yönetim birimlerinden oluşur. Hukuk Müşavirliğinin görevleri; Üniversitenin öğrencileri, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak, Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak, verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda uygulamada göre, yetki ve sorumluluk durumu şu şekilde tebarüz etmektedir; Hukuk Müşavirliği; 1. Rektörlük, Genel sekreterlik ve diğer birimler ile taşra teşkilatından intikal ettirilen ve hukuki, mali, idari ve cezai sonuç hasıl edilebilecek tüm konular hakkında hukuki görüş bildirmek, 2. Hukuki ihtilaflara meydan vermemek için, Üniversite menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıklara çözüm getirici hukuki tedbirleri zamanında almak, 3. Üniversite adına akdedilecek sözleşme ve anlaşmaların, hukuki ihtilaf doğurmayacak şekilde ve Üniversite menfaatleri doğrultusunda yapılmasında yardımcı olmak, Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 4 / 24

5 4. Üniversite personeli hakkında veya diğer konularda düzenlenen ve Rektör ve Genel sekreter tarafından havale edilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek meri mevzuatın gerektirdiği takibat ve işlemleri ifa etmek, 5. Rektörlükçe görüş alınmak üzere gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında hukuki görüş bildirmek, 6. Üniversite leh ve aleyhindeki her türlü dava ve icra takiplerini merkezden veya gerektiğinde mahallinde takip etmek, 7. Üniversite adına ihtarname, ihbarname düzenlemek, adli ve idari yargı mercileri ile icra daireleri ve noterden Üniversiteye yapılacak tebliğlere cevap vermek, 8. Adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Rektörlük makamını temsil etmek, 9. Rektörlük Makamınca verilen ve mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak. Hukuk Müşaviri; 1. Üniversite hizmetlerinin yapılmasında gerekli görülen her hukuki konuda Rektöre müşavirlik yapmak, Üniversite birimlerinden intikal ettirilen konularda hukuki yardım yapmak veya yaptırmak, 2. Hukuk Müşavirliğinin çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek, 3. Kendisine verilen konularda gerekli görüşleri saptamak ve ilgililere bildirmek, Müşavirlik personelinin verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak, görevlerin tam olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek, 4. Avukatların çalışmalarını denetlemek. 5. Kendisine havale olunan kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimat gibi düzenlemeler ile ilgili çalışmalara katılmak. 6. Hukuk Müşaviri kendisine verilen görev ve yetkileri zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmak ve yaptırmaktan Rektör ve Genel Sekretere karşı sorumludur. Avukatlar; 1. Üniversite leh ve aleyhindeki her çeşit davalar ile icra takiplerine, hak ve imtiyazlara, resim ve harçlara müteallik bütün hukuki işlemleri merkezden, bulundukları ilden veya yerinden yürütmek, 2. Şartnameler, anlaşmalar, vekaletnameler, ihbarnameler, kefaletnameler, sözleşmeler düzenlemek veya ilgili daire ve şubelerince düzenlenenler hakkında hukuki mütalaaları hazırlamak, 3. Adli ve idari yargı mercilerinden, icra dairelerinden ve noterden Üniversiteye yapılacak tebliğlere cevap hazırlamak veya hukuki gereklerini yapmak, 4. Kanun, tüzük, yönetmelik ve sair mevzuatı incelemek ve değişiklikleri takip etmek, 5. Hukuk Müşaviri tarafından kendilerine tevdi olunan dava, icra takibi ile sair t akip ve işlerle ilgili hukuki işlem ve idari muameleleri yapmak, Hukuk Müşavirliğinden görüş istenilen hususlarda mütalaa hazırlamak, 6. Kendilerine verilen dava ve takiplere ait evrakın düzenli bir şekilde dosyalanmasını sağlatmak, 7. Hukuk Müşavirliğinden bir temsilcinin de hazır bulunması istenilen toplantılara müşavirlik adına katılmak ve hukuki görüş bildirmek, Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 5 / 24

6 8. Üniversite personeli hakkında düzenlenen ve Rektörlükçe ve Genel sekreterlikçe havale olunan soruşturma dosya ve raporları incelemek ve kanuni kovuşturmalara ait işlemleri yapmak. 9. Hukuk Müşavirinin bulunmadığı yer ve zamanlarda, Hukuk Müşavirine vekalet etmek. 10. Avukatlar herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılırken kendilerine verilmiş bulunan dava ve icra işleriyle diğer konulardaki dosya ve işleri, o günkü durumunu açıkça belirten bir yazı ile Hukuk Müşavirine teslim ederler. 11. Avukatlar bu Yönerge ile kendilerine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Hukuk Müşaviri ile Genel Sekretere karşı sorumludur. Yazı İşleri Bürosu; 1. Büro işlerinin zamanında ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 2. Her türlü tebligatı almak ve alınmasını sağlamak, 3. Hukuk Müşavirleri ve avukatlarca adli ve idari mercilerde yerine getirilmesi istenilen işlerin yapılmasını sağlamak ve sonucundan bilgi vermek, 4. Evraklarla ilgili muhafaza, devir ve tevdi işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 5. İhtiyaç duyulan demirbaş eşya, kırtasiye ve malzemeleri tespit etmek, alınmasını sağlamak, 6. Üniversite leh ve aleyhine açılan dava ve icra takiplerinin esas defterine, fihrist defterine, bilgisayara ve takip föylerine işlemek ve arşivlenmesini sağlamak, defter ve föylerin düzgün ve günü güne tutulmasını temin etmek, 7. İşlemi biten dava ve icra dosyalarını esas defterine, fihrist defterine, takip föylerine işlenmesini sağlamak, 8. Hukuk Müşaviri ve Avukatlar tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak. 9. Hukuk Müşavirliğine gelen her türlü evrakı teslim almak, kaydını yapmak, varsa evveliyatını tespit ederek Hukuk Müşavirine iletmek, havale edilenleri zimmet mukabili ilgiliye ve rmek, 10. Giden evrakın kaydını yapmak, gelen defterindeki kaydını kapatarak gönderilmesini sağlamak, 11. Gelen ve giden yazışmalar için dosya planına göre dosya tutmak, 12. Her ayın ilk haftasında, gelen evrak defterinde kaydı kapatılmayan evrakın listesini hazırlamak. 13. Hukuk Müşaviri ve Avukatların talimatı ile dava ve icra dosyalarını kontrol etmek, sonucunu Avukata bildirmek. 14. Hukuk Müşaviri ve Avukatların talimatı üzerine ara kararları gereğini ve icra işlemlerini yapmak, gerekli masrafları makbuz karşılığında yatırmak ve sonucundan bilgi vermek, 15. Gerektiğinde kayıt, yazı ve sevk işlerine yardım etmek. 16. Yazıları genelge ve talimatlar dahilinde doğru ve düzgün olarak yazmak ve bekletmeden ilgililere dağılımını sağlamak, 17. Yazı İşleri Bürosu çalışanları kendisine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Avukatlara ve Hukuk Müşavirine karşı sorumludur. Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 6 / 24

7 B. TEŞKİLAT YAPISI 1. ORGANİZASYON ŞEMASI REKTÖR Prof. Dr. Atilla KILIÇ GENEL SEKRETERLİK Turabi ŞAHİN HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HUKUK MÜŞAVİRİ Av. Murat Fehmi PINAR AVUKATLIK BÜROSU Av. Murat Fehmi PINAR Av. Elif EREN KASIM DİSİPLİN VE CEZA İŞLERİ BÜROSU YAZI İŞLERİ BÜROSU Yazı İşleri Şefi Özlem BAŞARAN Av. Murat Fehmi PINAR Av. Elif EREN KASIM Ali Osman KAVUN Özlem BAŞARAN Coşkun SAYIN Dava Takip Memuru Ali Osman KAVUN Coşkun SAYIN 2. TEŞKİLAT YAPISI DEĞERLENDİRME Hiyerarşik olarak Rektörlük ve Genel Sekreterliğe bağlı olarak, teknik olarak hukuka bağlı olarak görevini sürdüren Hukuk Müşavirliği birimi Hukuk Müşavirliği başkanlığında yeteri kadar 1 avukat, 3 memur ile faaliyet yürütmektedir. Yürütülen hizmetlerin nicelik ve niteliği karşısında personel sayısı yeterli değildir. Hukuk Müşavirliği biriminin müstakil hizmet binası bulunmamaktadır. Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 7 / 24

8 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR 1. TAŞINMAZ MAL İCMALİ Hukuk Müşavirliğimiz adına kayıtlı taşınmaz mal bulunmamaktadır. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Müşavirliği Gölköy Yerleşkesi / BOLU adresinde Rektörlük binasının 2. katında; 203,204,205,207,208 no'lu odalarda faaliyet göstermektedir. Odaların fiziksel yapısı yeterlidir. 2. TAŞINIR MAL İCMALİ a) BÜRO MOBİLYALARI b) BİLGİSAYAR VE EKİPMANLARI c) BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİLİMLERİ d) HABERLEŞME CİHAZLARI Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 8 / 24

9 e) TEKSİR VE ÇOĞALTMA MAKİNELERİ f) SEYAHAT, MUHAFAZA VE TAŞINIR AMAÇLI g) TEMSİL VE TÖRE DEMİRBAŞLARI h) BASILI YAYINLAR i) TAŞITLAR LİSTESİ Hukuk Müşavirliğimiz adına kayıtlı taşıt bulunmamaktadır. j) TEKNOLAJİK ALTYAPI Hukuk Müşavirliğimiz görevini yürütürken mevzuata, yargı kararlarına ve hukuki makalelere internet üzerinden ulaşmakta, ayrıca kitaplığında bulunan hukuk kaynaklarından istifade etmektedir. İcra takip dosyalarının takibi için internet destekli İcra Takip Programı ve Mevzuat ve İçtihat Programı kullanılmaktadır. Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 9 / 24

10 D. İNSAN KAYNAKLARI İNSAN KAYNAKLARI TABLOLARI ÖZGEÇMİŞİ 1975 yılında Paris te doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Yozgat ın Sarıkaya İlçesinde tamamladı. Hukuk Müşaviri V. Avukat Av. Murat Fehmi PINAR 1996 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, 2008 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra askerliğini 1999 yılında Tirebolu Askerlik Şubesi Başkanı olarak yaptı. Merkezi sınavda başarılı olarak 2000 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesine Avukat olarak atandı. Halen avukatlık yanında 2006 yılından beri Hukuk Müşaviri görevini de yürütmektedir. Evlidir. Nehir İlke isminde bir kızı vardır. ÖZGEÇMİŞİ 1982 yılında Ankara da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Ankara nın Elmadağ İlçesinde tamamladı. Avukat Av. Elif EREN KASIM 2004 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Merkezi sınavda başarılı olarak 2006 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesine Avukat olarak atandı. Halen bu görevi sürdürmektedir. Evlidir. Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 10 / 24

11 ÖZGEÇMİŞİ 1972 yılında Bolu da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Bolu'da tamamladı. Şef Özlem BAŞARAN 1992 yılında Selçuk Üniversitesi Ereğli Meslek Yüksekokulu Tekstil Bölümünden, 2003 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde göreve başladı, 1995 yılından beri Hukuk Müşavirliğinde görev yapmaktadır. Evlidir. Devrim isminde bir oğlu vardır. ÖZGEÇMİŞİ 1983 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Bilgisayar İşletmeni Ali Osman KAVUN 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun oldu yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde göreve başladı, halen Hukuk Müşavirliğinde görev yapmaktadır. Bekardır. ÖZGEÇMİŞİ 1977 yılında Eskişehir de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Eskişehir de tamamladı. oldu yılında Osmangazi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun Memur Coşkun SAYIN Bir dönem özel sektörde çalıştıktan sonra merkezi sınavla atanarak 2009 Yılı Şubat ayında Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde göreve başladı. Hukuk Müşavirliğinde görev yapmaktadır. Evlidir. Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 11 / 24

12 E. DİĞER HUSUSLAR İdareler bünyesindeki hukuk birimlerinin idarelerin hukuka uygunluğunun sağlanmasında ve bu şekilde Hukuk Devleti ilkesinin gerçekleştirilmesinde etkinliklerinin arttırılabilmesi için bünyesinde faaliyet gösterdikleri kurum dışında özerk bir kuruma bağlı olarak teşkilatlanmalarının kamu yararı ve kamu hizmeti gereklerine uygun düşeceği, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ilkesi ile de uyumlu olacağı mütalaa edilmektedir. Hukuk Müşavirliğimizin de aralarında bulunduğu idareler içindeki hukuk birimlerinin bünyesinde faaliyet gösterdikleri idarelerden örgüt yapısı olarak ayrılarak, Merkezi idare bünyesinde kurulacak özerk bir kurum/kurula bağlı olarak faaliyet göstermelerinin sağlanması, görev, yetki ve sorumlulukların genişletilmesi ve idari işlem ve eylemlerin yargı öncesi iç denetiminin sağlanmasında etkin rol verilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Amaç ve hedeflere ulaşılmasında iç imkan ve gayretlerin yanında dış destek sağlanması da her durumda zorunluluktur. Yasal düzeyde Hukuk Müşavirliklerinin yapısında değişiklik yaratılması için kamuoyu oluşturulması, kurum avukatlarının halihazırda alt düzeyde korunan maddi ve manevi yararlarının olması gereken düzeye çıkarılması kısa vadeli hedeflerimizle bağlantılı uzun vadeli ve paralel hedeflerimizdir. II. PERFORMANS BİLGİLERİ A. AMAÇ VE HEDEFLER STRATEJİK AMAÇ 9. Çalışan memnuniyetini artırmak. STRATEJİK HEDEF 9.1. Akademik ve idari personelin eğitimi ve gelişimi için kurumun verdiği desteği artırmak PERFORMANS HEDEFİ İdari personelin yapmakta olduğu işin gerektirdiği yetkinliklere sahip olması, teknolojik gelişmelere ve iş ortamındaki değişikliklere uyum sağlamasına yönelik olarak hizmet-içi eğitim programlarının düzenli olarak yapılmasının sağlaması ve sonuçlarının izlenmesi FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Akademik ve idari personelin yükseköğretim mevzuatı ile belirlenen görev, yetki ve sorumluluklarına, hak ve ödevlerine ilişkin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim verilmesi. STRATEJİK HEDEF 9.4.Üniversitede uygulanan kurallar, kararlar ve sonuçlar hakkında bilgiye erişimi kolaylaştırmak. PERFORMANS HEDEFİ Üniversite yönetmelik ve yönergelerinin, yetkili kurul kararlarının, terfi/atama ve kaynak tahsisatının, performans veri ve istatistiklerinin, vb. bilgilerin web ortamında iç paydaşların erişimine açık olarak güncel biçimde sunulması için hazırlık yapılması Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 12 / 24

13 FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Hukuk Müşavirliği web sitesinde (www.hm.ibu.edu.tr) 2006 yılından beri paylaşıma açık olan e-mevzuat ve e-karar sistemine ek olarak Üniversitemizde personelin ve öğrencilerin açtıkları davalarda verilen yargı kararlarının, Hukuk Müşavirliğimizin mütalaalarının da kişiye özel kısımları ayıklandıktan sonra internet üzerinden paylaşıma açılması. STRATEJİK AMAÇ 10. Akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen, katılımcılığı özendiren, şeffaf bir yönetim anlayışını benimsemek. STRATEJİK HEDEF Kurumsal yapılanma amacıyla yapılan çalışmalar bağlamında Değerlendirme ve Kalite Sistemi ne yönelik çalışmalar geliştirmek PERFORMANS HEDEFİ İdari birimlerin örgüt ve yönetim açısından yeterliliklerinin geliştirilmesi. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Üniversitenin taraf olduğu davalarda Üniversite tüzel kişiliğini temsil suretiyle Üniversite hak ve menfaatlerini savunulması. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Bir danışma ve denetim birimi olarak Hukuk Müşavirliğinin doğrudan bağlı olduğu Rektörlük Makamına makamın isteğine bağlı olarak veyahut kendiliğinden hukuksal mütalaalar verilmesi. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Üniversite adına akdedilecek sözleşme ve anlaşmaların, hukuki ihtilaf doğurmayacak şekilde ve Üniversite menfaatleri doğrultusunda yapılmasında yardımcı olunması. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Üniversite personeli hakkında veya diğer konularda düzenlenen ve Rektör ve Genel sekreter tarafından havale edilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek meri mevzuatın gerektirdiği takibat ve işlemleri ifa edilmesi. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Rektörlükçe görüş alınmak üzere gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında hukuki görüş bildirilmesi. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Üniversite adına ihtarname, ihbarname düzenlemek, adli ve idari yargı mercileri ile icra daireleri ve noterden Üniversiteye yapılacak tebliğlere cevap verilmesi. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Rektörlük makamının temsil edilmesi. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Üniversitemize bağlı tüm yükseköğretim kurumlarının ve idari birimlerinin yöneticilerine yürüttükleri hizmetin gerekleri ve temel mevzuat bilgisi üzerine hizmet içi eğitim verilmesi. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Rektörlük Makamınca verilen ve mevzuatta öngörülen benzeri görevlerin yapılması. STRATEJİK AMAÇ 11. Paydaşlar ile iletişim ve işbirliği alt yapısına sahip olmak. Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 13 / 24

14 STRATEJİK HEDEF Kamu ve özel sektör ile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik her kademedeki faaliyetleri arttırmak PERFORMANS HEDEFİ Bu kurumlarla karşılıklı olarak, sektörlerin sorunları üzerine seminerlerin düzenlenmesi; bu seminerlerin akademik ağa bağlı tüm üniversite birimleri içerisinde izlenebilmesine olanak sağlayacak altyapının sağlanması. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Türkiye deki üniversitelerin hukuk müşavirlikleri ile resmi kanaldan bağlantıya geçilerek genel içtihadi nitelikli yargı kararlarının ve hukuksal mütalaalarının internet üzerinden paylaşımı ile ilgili girişimde bulunulması. B. BİRİM PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI 1. BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı Stratejik Amaç Stratejik Hedef Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Müşavirliği 9. Çalışan memnuniyetini artırmak Akademik ve idari personelin eğitimi ve gelişimi için kurumun verdiği desteği artırmak. Performans Hedefi İdari personelin yapmakta olduğu işin gerektirdiği yetkinliklere sahip olması, teknolojik gelişmelere ve iş ortamındaki değişikliklere uyum sağlamasına yönelik olarak hizmet-içi eğitim programlarının düzenli olarak yapılmasının sağlaması ve sonuçlarının izlenmesi. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef Birim Performans Hedefi Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Akademik ve idari personelin yükseköğretim mevzuatı ile belirlenen görev, yetki ve sorumluluklarına, hak ve ödevlerine ilişkin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim verilmesi. Performans Göstergeleri Eğitim Sayısı Açıklama Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün talebi üzerine Üniversitemiz Hastanesinde görevli hemşirelere 3 saat Türk Ceza Kanunu semineri, Görevde Yükselme Eğitimi programı kapsamında yükseköğretim mevzuatı ile ilgili olarak Hukuk Müşavirimiz Av. Murat Fehmi Pınar 34 saat, Av. Elif EREN KASIM 17 saat ders vermiştir. Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 14 / 24

15 Faaliyet-Projeler Kaynak İhtiyacı Hukk.F Dolaylı Maliyetler Genel Toplam İdare Adı Harcama Birimi Adı Stratejik Amaç Stratejik Hedef Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Müşavirliği 9. Çalışan memnuniyetini artırmak. 9.4.Üniversitede uygulanan kurallar, kararlar ve sonuçlar hakkında bilgiye erişimi kolaylaştırmak. Performans Hedefi Üniversite yönetmelik ve yönergelerinin, yetkili kurul kararlarının, terfi/atama ve kaynak tahsisatının, performans veri ve istatistiklerinin, vb. bilgilerin web ortamında iç paydaşların erişimine açık olarak güncel biçimde sunulması için hazırlık yapılması. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef Birim Performans Hedefi Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Hukuk Müşavirliği web sitesinde (www.hm.ibu.edu.tr) 2006 yılından beri paylaşıma açık olan e-mevzuat ve e-karar sistemine ek olarak Üniversitemizde personelin ve öğrencilerin açtıkları davalarda verilen yargı kararlarının, Hukuk Müşavirliğimizin mütalaalarının da kişiye özel kısımları ayıklandıktan sonra internet üzerinden paylaşıma açılması. Performans Göstergeleri %90 %90 %100 %100 %100 Çıktı % Faaliyet-Projeler Kaynak İhtiyacı Hukk.F Dolaylı Maliyetler Genel Toplam Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 15 / 24

16 İdare Adı Harcama Birimi Adı Stratejik Amaç Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Müşavirliği 10. Akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen, katılımcılığı özendiren, şeffaf bir yönetim anlayışını benimsemek. Stratejik Hedef Kurumsal yapılanma amacıyla yapılan çalışmalar bağlamında Değerlendirme ve Kalite Sistemi ne yönelik çalışmalar geliştirmek. Performans Hedefi İdari birimlerin örgüt ve yönetim açısından yeterliliklerinin geliştirilmesi. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef Birim Performans Hedefi FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Üniversitenin taraf olduğu davalarda Üniversite tüzel kişiliğini temsil suretiyle Üniversite hak ve menfaatlerini savunulması. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Bir danışma ve denetim birimi olarak Hukuk Müşavirliğinin doğrudan bağlı olduğu Rektörlük Makamına makamın isteğine bağlı olarak veyahut kendiliğinden hukuksal mütalaalar verilmesi. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Üniversite adına akdedilecek sözleşme ve anlaşmaların, hukuki ihtilaf doğurmayacak şekilde ve Üniversite menfaatleri doğrultusunda yapılmasında yardımcı olunması. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Üniversite personeli hakkında veya diğer konularda düzenlenen ve Rektör ve Genel sekreter tarafından havale edilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek meri mevzuatın gerektirdiği takibat ve işlemleri ifa edilmesi. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Rektörlükçe görüş alınmak üzere gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında hukuki görüş bildirilmesi. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Üniversite adına ihtarname, ihbarname düzenlemek, adli ve idari yargı mercileri ile icra daireleri ve noterden Üniversiteye yapılacak tebliğlere cevap verilmesi. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Rektörlük makamını n temsil edilmesi. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Üniversitemize bağlı tüm yükseköğretim kurumlarının ve idari birimlerinin yöneticilerine yürüttükleri hizmetin Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 16 / 24

17 gerekleri ve temel mevzuat bilgisi üzerine hizmet içi eğitim verilmesi. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Rektörlük Makamınca verilen ve mevzuatta öngörülen benzeri görevlerin yapılması. Performans Göstergeleri Hukk.F %100 %100 %100 %100 %100 Açıklama Çıktı % 2- Hukk.F %100 %100 %100 %100 %100 Açıklama Çıktı % 3- Hukk.F %100 %100 %100 %100 %100 Açıklama Çıktı % 4- Hukk.F %100 %100 %100 %100 %100 Açıklama Çıktı % 5- Hukk.F %100 %100 %100 %100 %100 Açıklama Çıktı % 6- Hukk.F %100 %100 %100 %100 %100 Açıklama Çıktı % 7- Hukk.F %100 %100 %100 %100 %100 Açıklama Çıktı % 8- Hukk.F %100 %100 %100 %100 %100 Açıklama Çıktı % 9- Hukk.F %100 %100 %100 %100 %100 Açıklama Çıktı % Faaliyet-Projeler Kaynak İhtiyacı Hukk.F , , , , ,00 2 Hukk.F Hukk.F Hukk.F Hukk.F Hukk.F Hukk.F Hukk.F Hukk.F Dolaylı Maliyetler Genel Toplam , , , , ,00 Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 17 / 24

18 İdare Adı Harcama Birimi Adı Stratejik Amaç Stratejik Hedef Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Müşavirliği 11. Paydaşlar ile iletişim ve işbirliği alt yapısına sahip olmak Kamu ve özel sektör ile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik her kademedeki faaliyetleri arttırmak. Performans Hedefi Bu kurumlarla karşılıklı olarak, sektörlerin sorunları üzerine seminerlerin düzenlenmesi; bu seminerlerin akademik ağa bağlı tüm üniversite birimleri içerisinde izlenebilmesine olanak sağlayacak altyapının sağlanması. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef Birim Performans Hedefi Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Türkiye deki üniversitelerin hukuk müşavirlikleri ile resmi kanaldan bağlantıya geçilerek genel içtihadi nitelikli yargı kararlarının ve hukuksal mütalaalarının internet üzerinden paylaşımı ile ilgili girişimde bulunulması. Performans Göstergeleri % 0 % 50 % 50 %100 %100 Açıklama Çıktı % Faaliyet-Projeler Kaynak İhtiyacı Hukk.F Dolaylı Maliyetler Genel Toplam Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 18 / 24

19 C. FAALİYET- PROJE VE HİZMETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Bu başlık altında, program döneminde Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülecek faaliyetprojelere ilişkin bilgilere yer verilmektedir. Proje ve faaliyetlerin maliyeti personel giderleri ve görev giderlerinden ibarettir. Yürütülen proje ve faaliyetlerin niteliği gereği öz el bir maliyet söz konusu değildir. FAALİYET/PROJE Hukk.F Akademik ve idari personelin yükseköğretim mevzuatı ile belirlenen görev, yetki ve sorumluluklarına, hak ve ödevlerine ilişkin hizmet öncesi ve hizmet içi ve eğitim verilmesi. Hukk.F Hukuk Müşavirliği web sitesinde (www.hm.ibu.edu.tr) 2006 yılından beri paylaşıma açık olan e-mevzuat ve e-karar sistemine ek olarak Üniversitemizde personelin ve öğrencilerin açtıkları davalarda verilen yargı kararlarının, Hukuk Müşavirliğimizin mütalaalarının da kişiye özel kısımları ayıklandıktan sonra internet üzerinden paylaşıma açılması. Hukk.F Üniversitenin taraf olduğu davalarda Üniversite tüzel kişiliğini temsil suretiyle Üniversite hak ve menfaatlerinin savunulması. AÇIKLAMA Personele hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim verilmesi 124 sayılı K.H.K. uyarınca Personel Daire Başkanlığı görevleri arasında sayılmıştır. Personel Daire Başkanlığının organize ettiği ve birimlerden elen isteklere göre personele hizmet içi eğitim verilmesi planlamaktadır. Hukuk Müşavirliğimizin web sitesi üzerinden herhangi bir bedel alınmaksızın Üniversitemizin yönetmelikleri de dahil olmak üzere tüm yükseköğretim mevzuatı hizmete sunulmuştur. Ayrıca Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve sair kararlara site üzerinden ulaşım da mümkündür. Buna mukabil Üniversitemize açılmış davalarla ilgili yargı kararları ve Hukuk Müşavirimizin verdiği mütalaalar sadece ilgili birimlere gönderilmektedir. Gerek açıklık ve şeffaflık ilkeleri gerekse de hukuka uygun idari işlem tesis edilmesi yönünde ilgili birimleri bilgilendirmesi açısından mütalaa ve kararların site üzerinden hizmete açılması kamu hizmeti gereklerine ve kamu yararına uygun olacaktır. Hukuk Müşavirliğimizin yasal anlamda temel fonksiyonu Üniversite tüzel kişiliğinin hak ve menfaatlerinin savunulmasıdır. Bu faaliyet açılan davaları takip etmek, gerek Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 19 / 24

20 Hukk.F Bir danışma ve denetim birimi olarak Hukuk müşavirliğinin doğrudan bağlı olduğu Rektörlük Makamına makamın isteğine bağlı olarak veyahut kendiliğinden hukuksal mütalaalar verilmesi. Hukk.F Üniversite adına akdedilecek sözleşme ve anlaşmaların, hukuki ihtilaf doğurmayacak şekilde ve Üniversite menfaatleri doğrultusunda yapılmasında yardımcı olunması. Hukk.F Üniversite personeli hakkında veya diğer konularda düzenlenen ve Rektör ve Genel sekreter tarafından havale edilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek meri mevzuatın gerektirdiği takibat ve işlemleri ifa edilmesi. Hukk.F Rektörlükçe görüş alınmak üzere gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında hukuki görüş bildirilmesi. görüldüğünde belli konularda dava açılmasını teklif etmek, icra takiplerini devam ettirmek şeklinde çeşitlenmektedir. Hukuk Müşavirliği idarenin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanmasında verdiği hukuksal mütalaalar ile aktif bir rol üstlenmektedir. Mütalaaların umuma açılması Hukk.F no lu faaliyet ile hedeflenmektedir. Üniversitenin tesis ettiği sözleşme,protokol ve sair her tür belgenin tetkiki, hazırlanması uzun vadede ortaya çıkacak hukuksal problemlerin daha ortaya çıkmadan önlenmesi için önemlidir yılında Hukuk Müşavirliğimiz bünyesinde kurulan Disiplin ve Ceza İşleri Bürosu eliyle tüm disiplin işlerinin tek bir yerden yürütülmesi ve koordine edilmesine çalışılmaktadır. Eleman sayısının yetersizliği nedeniyle, istenilen düzeyde olmasa bile büronun teşekkülünden sonra disiplin ve ceza işlerindeki dağınıklık büyük oranda ortadan kaldırılmıştır. Anılan büronun eleman sayısının arttırılması ve tüm Üniversitede açılan disiplin ve ceza soruşturmaları ile ilgili bilgi sistemi oluşturulması planlar arasındadır. Üniversitede yönetmelik hazırlama yetkisi Senatoya aittir. Bununla birlikte Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları ile ilgili yönetmelik uyarınca hukuk birimi dışında hazırlanan tüm mevzuat taslaklarının hukuk biriminden görüş alınmadan çıkarılması yasaklanmıştır. Bu bağlamda tüm mevzuat taslakları hukuk müşavirince incelenip, görüş bildirilmektedir. Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 20 / 24

21 Hukk.F Üniversite adına ihtarname, ihbarname düzenlemek, adli ve idari yargı mercileri ile icra daireleri ve noterden Üniversiteye yapılacak tebliğlere cevap verilmesi. Hukk.F Adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Rektörlük makamını temsil edilmesi. Hukk.F Üniversitemize bağlı tüm yükseköğretim kurumlarının ve idari birimlerinin yöneticilerine yürüttükleri hizmetin gerekleri ve temel mevzuat bilgisi üzerine hizmet içi eğitim verilmesi. Hukk.F Rektörlük Makamınca verilen ve mevzuatta öngörülen benzeri görevlerin yapılması. Hukk.F Türkiye deki üniversitelerin hukuk (Hukuk müşavirlikleri ile resmi kanaldan bağlantıya Müşavirliği) geçilerek genel içtihadi nitelikli yargı kararlarının ve hukuksal mütalaalarının internet üzerinden paylaşımı ile ilgili girişimde bulunulması. Üniversiteye çekilen ihbar ve ihtarların yaratacağı hukuksal sonuçlar dikkate alındığında verilecek cevapların hukuk müşavirliğince ve ilgili birimce hazırlanması her durumda hukuk müşavirliğinin koordinasyonunun sağlanması önem taşımaktadır. Hukuk müşaviri ve avukatlar üniversite tüzel kişiliğini rektör adına rektörden aldıkları genel vekâletname uyarınca temsil ederler. Üst ve orta kademe yöneticilerin mevzuat ve hukuk yönünden hizmet içi eğitime tabi tutulması gerek kamu hizmetinin aksatılmadan yürütülmesi gerekse de ilgili yöneticilerin yaptıkları hatalı işlemler nedeniyle kişisel sorumluluklarının doğmaması açısından önem taşımaktadır. Hukuk Müşavirliği genel görevlerinin yanında alanıyla ilgili olarak verilecek görevler de yürütmektedir. Örneğin hukukla ilgili konularda diğer kurum ve kuruluşlarda ders / kurs / seminer / konferas verilmesi gibi Türkiye geneline yaygın ve benzer sorunlarla mücadele eden Üniversitelerin arasında bilgi paylaşımının canlılığı önemlidir. Bu bağlamda Üniversitelerin Hukuk Müşavirlikleri arasında kurulacak bir paylaşım ortamı kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesinde, hizmetlerde bir standart sağlanmasında ve ortak sorunların çözümünde etkili olacaktır. Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 21 / 24

22 D. PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİRLİĞİ 1. PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Performans Hedefi/Göstergesi Davalardaki Başarı Durumu Mütalaa Sayısı Gelen/Giden Evrak sayısı Seminer/Kurs/Konferans/ders sayısı Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli Hukuk Müşavirliği Dava Bilgi Sistemi Hukuk Müşavirliği Evrak Bilgi sistemi Hukuk Müşavirliği Evrak Bilgi sistemi Hukuk Müşavirliği ve Personel Dairesi Evrak Bilgi sistemi Elde Edilme Güvenilir Olmasının Dayanağı Maliyeti Verilerin resmi kayıt niteliğinde olması, düzenli olarak ve gerçek durumu yansıtır şekilde veri girişi 0 yapılması, verilerin ana kaynağının arşivlenmiş somut dava dosyaları olması. 0 Verilerin resmi kayıt niteliğinde olması, düzenli olarak ve gerçek durumu yansıtır şekilde veri girişi yapılması, verilerin ana kaynağının arşivlenmiş somut mütalaa yazıları olması. 0 Verilerin resmi kayıt niteliğinde olması, düzenli olarak ve gerçek durumu yansıtır şekilde veri girişi yapılması, verilerin ana kaynağının arşivlenmiş somut resmi yazılar olması. 0 Seminer/Kurs/Konferans/derlerin resmi kayıt altında olması. Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 22 / 24

23 III. MALİ BİLGİLER A. BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU İdare Adı ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Harcama HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Birimi Adı Ekonomik Kod (1.Düzey) Gerçekleşme Tahmin Personel , , , , , ,00 Giderleri SGK Devlet 8.598, , , , , ,00 02 Primi Giderleri Mal ve , , , , , ,00 03 Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferler 08 Borç Verme Bütçe Ödeneği , , , , , ,00 Toplamı Transfer Edilecek Ödenekler Genel Toplam , , , , , ,00 Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 23 / 24

24 IV. EKLER... A. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİMİZİN DAVA, İCRA TAKİBİ VE GELEN GİDEN EVRAK İSTATİSTİKLERİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ DAVA DOSYALARI AÇILAN DAVA Öğrenci Konulu Akademik Personel İdari Personel Diğer Konulu DEVAM EDEN Öğrenci Konulu Akademik Personel İdari Personel Diğer Konulu SONA EREN Lehe Sona Eren Aleyhe Sona Eren Devren Sona Eren YILLARA GÖRE GELEN-GİDEN EVRAK DURUMU Gelen Evrak Giden Evrak TOPLAM * Disiplin ve ceza soruşturmaları dosyaları gizlilik nedeniyle faaliyet raporunda yer almamaktadır. ** Düzce Üniversitesine devredilen dosya sayısı. İCRA DOSYALARININ TOPLU DURUMU Toplam Kayıtlı İcra Dosyası 561 Toplam Sona Eren İcra Dosyası 57 Toplam Devredilen İcra Dosyası** 457 ** Toplam Devam Eden İcra Dosyası 47 Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 24 / 24

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu Bolu, Ocak 2015 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİİ GRAFİK, ŞEKİL VE TABLO LİSTESİ... İV SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 A. MİSYON VE VİZYON 3 B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

Cehri HUT Hukuk Müşaviri V.

Cehri HUT Hukuk Müşaviri V. 1 SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Müşavirliği; Üniversite tüzel kişiliğinin tesis ettiği idari işlem ve eylemlerin hukuka uygunluğunun sağlanması hususunda danışma birimi, Üniversitenin hak

Detaylı

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ STRATEJİK PLANI

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ STRATEJİK PLANI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Teşkilat Yapısı... 2- Yetki

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 -

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE Ġġ KURUMU HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ 27.10.2003 tarih ve 25272 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı

Detaylı

BİRİMLERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKLER (Haziran 2015)

BİRİMLERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKLER (Haziran 2015) BİRİMLERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKLER (Haziran 2015) 0.1. I. Hukuk Müşavirliği 0.2. Özel Kalem Müdürlüğü 0.3. Genel Sekreterlik 0.4. Ar-Ge Şube Müdürlüğü 1.1. İnsan Kaynakları

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı Makina ve Kimya Endüstrisi

Detaylı

2014 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) BİRİM FAALİYET RAPORU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 23/01/2015 E-POSTA ADRESİ

2014 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) BİRİM FAALİYET RAPORU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 23/01/2015 E-POSTA ADRESİ 2014 YILI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) BİRİM FAALİYET RAPORU BİRİMİ: HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HAZIRLAYAN: Mustafa AKILLIOĞLU RAPOR TARİHİ 23/01/2015 ONAYLAYAN: Av. R. Nedret KUNT Hukuk Müşaviri TELEFON

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ STRATEJİK PLANI (2013 / 2017) Revize 1 Ankara 2013 SUNUŞ Müşavirliğimizin 2013 2017 Yıllarını kapsayacak olan 2.Stratejik Planımızda; hizmet kalitemizi yükseltmek

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2010 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2010 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU T.C. ADALET BAKANLIĞI 2010 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU Adliye siyasetimizde izlenecek amaç, evvelâ halkı yormaksızın hızla, isabetle, güvenle adaleti dağıtmaktır. M. Kemal ATATÜRK II İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...III

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A) Vizyon-Misyon... 1 B) Görev ve Yetkiler... 1 C) Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı... 2 i.

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A) Vizyon-Misyon... 1 B) Görev ve Yetkiler... 1 C) Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı... 2 i. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A) Vizyon-Misyon... 1 B) Görev ve Yetkiler... 1 C) Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı... 2 i. Araç Temini... 3 2. Teşkilat Yapısı... 3 a. Kalkınma Kurulu...

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A) Vizyon-Misyon... 1 B) Görev ve Yetkiler... 1 C) Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı... 2 i.

İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A) Vizyon-Misyon... 1 B) Görev ve Yetkiler... 1 C) Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı... 2 i. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 1 A) Vizyon-Misyon... 1 B) Görev ve Yetkiler... 1 C) Ajansa İlişkin Bilgiler... 2 1. Fiziksel Yapı... 2 i. Araç Temini... 3 2. Teşkilat Yapısı... 3 a. Kalkınma Kurulu...

Detaylı

2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU

2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU BAKKA TR81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI (ZONGULDAK KARABÜK BARTIN) 2012 YILI ALTI AYLIK FAALİYET RAPORU BAKKA TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZONGULDAK KARABÜK

Detaylı

2014-2018 STRATEJİK PLAN

2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014-2018 STRATEJİK PLAN 2014 2015 2016 2017 2018 20 016 2015 2017 2014 2018 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2014-2018 STRATEJİK PLANI 2013 ANKARA 2014-2018 STRATEJİK PLANI 1 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Strateji

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2009 YILI FAALİYET RAPORU www.oka.org.tr Ekonomisi zayıf bir ulus, yoksulluktan ve düşkünlükten kurtulamaz; güçlü bir uygarlığa, kalkınma ve mutluluğa kavuşamaz; toplumsal

Detaylı

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ T.C. İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 ANKARA, OCAK 2012 2011 YILI 01.01.2011 31.12.2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER...3 A- Misyon ve Vizyon...3 B- YETKİ,

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU i I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 1 B- Teşkilat Yapısı 22 C- Fiziksel Kaynaklar 27 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2011 YILI BAKANLIK FAALĐYET RAPORU

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2011 YILI BAKANLIK FAALĐYET RAPORU T.C. ADALET BAKANLIĞI 2011 YILI BAKANLIK FAALĐYET RAPORU Adliye siyasetimizde izlenecek amaç, evvelâ halkı yormaksızın hızla, isabetle, güvenle adaleti dağıtmaktır. M. Kemal ATATÜRK 1 ĐÇĐNDEKĐLER İÇİNDEKİLER...2

Detaylı

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU

İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU 1 İZMİR KALKINMA AJANSI 2009 YILI AJANS ARA FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2009 2 Ekonomik kalkınma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. 3 YÖNETİM

Detaylı

Sevgili Muğlalılar; Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yapılanma sürecimizi, yeni Büyükşehir olan diğer illere göre daha hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra özellikle Su ve Kanalizasyon ile ilgili çalışmalarımıza

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Mart 2010 İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa SUNUŞ 3 I- GENEL BİLGİLER 4 A- Misyon ve Vizyon 4 B- Yetki, Görev

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 ANKARA, OCAK 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 2010 YILI 01/01/2010 31/12/2010 I- GENEL BİLGİLER... 3 A- Misyon ve Vizyon...3 B-

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 İçindekiler SUNUŞ... 5 BÖLÜM I... 7 GENEL BİLGİLER... 7 A. MİSYON VE VİZYON... 7 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan ordusuyla kaimdir. Mustafa

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

Sevgili Muğlalılar; En içten saygı ve sevgilerimle sizleri selamlıyorum. Dr. Osman GÜRÜN Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı

Sevgili Muğlalılar; En içten saygı ve sevgilerimle sizleri selamlıyorum. Dr. Osman GÜRÜN Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sevgili Muğlalılar; Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak yapılanma sürecimizi, yeni Büyükşehir olan diğer illere göre daha hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra özellikle Su ve Kanalizasyon ile ilgili çalışmalarımıza

Detaylı

YÖNETİM KURULU BAŞKANININ SUNUŞU

YÖNETİM KURULU BAŞKANININ SUNUŞU 6 AYLIK FAALİYET RAPORU (OCAK-HAZİRAN 2010) YÖNETİM KURULU BAŞKANININ SUNUŞU Günümüzde bölgesel kalkınmada başarılı olmanın temel anahtarlarından biri de yerel potansiyellerin harekete geçirilerek, ulusal

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan ordusuyla kaimdir. Mustafa

Detaylı