T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ PERFORMANS PROGRAMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ PERFORMANS PROGRAMI"

Transkript

1 T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ PERFORMANS PROGRAMI Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Müşavirliği 2009 Mali Yılı Performans Programı Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 1 / 24

2 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 B. TEŞKİLAT YAPISI ORGANİZASYON ŞEMASI TEŞKİLAT YAPISI DEĞERLENDİRME... 7 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR TAŞINMAZ MAL İCMALİ TAŞINIR MAL İCMALİ... 8 a) BÜRO MOBİLYALARI... 8 b) BİLGİSAYAR VE EKİPMANLARI... 8 c) BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİLİMLERİ... 8 d) HABERLEŞME CİHAZLARI... 8 e) TEKSİR VE ÇOĞALTMA MAKİNELERİ... 9 f) SEYAHAT, MUHAFAZA VE TAŞINIR AMAÇLI... 9 g) TEMSİL VE TÖRE DEMİRBAŞLARI... 9 h) BASILI YAYINLAR... 9 i) TAŞITLAR LİSTESİ... 9 j) TEKNOLAJİK ALTYAPI... 9 D. İNSAN KAYNAKLARI İNSAN KAYNAKLARI TABLOLARI E. DİĞER HUSUSLAR II. PERFORMANS BİLGİLERİ A. AMAÇ VE HEDEFLER B. BİRİM PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU C. FAALİYET- PROJE VE HİZMETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER D. PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİRLİĞİ PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU III. MALİ BİLGİLER A. BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU IV. EKLER A. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİMİZİN DAVA, İCRA TAKİBİ VE GELEN GİDEN EVRAK İSTATİSTİKLERİ Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 2 / 24

3 HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Müşavirliği; Üniversite tüzel kişiliğinin, bağlı yükseköğretim kurumları ile birlikte 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 130. maddesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nda yazılı ilke, esas ve hedefler doğrultusunda, yüklendiği kamu hizmetlerini yerine getirirken, tesis ettiği idari işlem ve eylemleriyle hukukun ve mevzuatın öngördüğü sınırlar içerisinde kalması yönünden danışma birimi olarak, Üniversitenin hak ve menfaatlerinin savunulmasında ve elde edilmesinde icra birimi olarak faaliyet göstermektedir. Hukuk Müşavirliğinin tayin edilmiş misyonuna uygun olarak, idari hiyerarşinin hukuka üstünlüğü yerine Hukukun Üstünlüğü ve idari üst makamların hukuk sınırları içinde üstünlüğünün temin edilmesine yönelik faaliyetine devam etmektedir. Hukuk Müşavirliğinin pozisyonu idarenin işleyişinde edilgen; hukuksal değerlendirmeler hususunda idarenin mutlak buyruğunda değil, işlemlerin hukuka uygunluğu konusunda etken; hukuksal değerlendirmeler konusunda mevzuatın ve hukukun genel ilkelerinin buyruğundadır. Hukuk Müşavirliğimizin mali faaliyeti; personel giderleri, ihmal edilebilecek seviyede mal ve hizmet alımı, Üniversitenin hak ve menfaatlerinin dava, icra takibi ve idari yollardan takibinde mevzuat gereği yapılan masraflar ile ilama bağlı olarak yapılan ödemelerden oluşmaktadır. Mal ve hizmet alımında ciddi gider yapılmaması, sair ödemelerin de mevzuatla belirlenmiş açık sebeplere dayalı olması karşısında mali faaliyet yönünden ön planda bir birim niteliği bulunmamaktadır. Bununla birlikte yurttaşların haklarını aramak konusunda internetin sağladığı olanaklardan g iderek daha fazla yararlanmaları, Avrupa Birliği sürecinin mevzuatta, kamuoyunda, yargı organlarında yarattığı hak ve özgürlükler yönündeki olumlu ortam, mahkemelerin idare karşısında kişiler lehine değerlendirme yapmaya yatkın olması, bürokratik yapının bu sürece çok fazla dahil edilememesi, yapısal değişime karşın idarenin hizmet içi eğitime yeterli önem vermemesi, personelin genel olarak bilgi ve inisiyatif sahibi olmaması, idari işlem ve eylemlerde mevzuatın çizdiği sınırlara kusursuz riayet edilmesi hu susunda hassasiyet gelişmemesi gibi nedenlerle gelecekte idarenin Anayasanın 125. maddesinin son fıkrasında yazılı; İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. hükmünün işlerliğinin artacağı, bunun da mali yük doğuracağı öngörülmektedir. Bu doğrultuda Hukuk Müşavirliğimizin ana fonksiyonu idarenin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması olarak mütalaa edilmektedir. Faaliyetlerimiz ve performans hedeflerimiz de bu temel amaç doğrultusunda şekillendirilmiştir. Performans hedeflerimiz ek mali kaynak gerektirmemekte ise de orta vadede belirlenen amaçlara ulaşılması yönünde Hukuk Müşavirliği biriminin personel sayısının arttırılması planlanmakta olduğundan personel giderlerinin artması beklenebilir. Saygılarımla. Av. Murat Fehmi PINAR Hukuk Müşaviri V. Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 3 / 24

4 I. GENEL BİLGİLER Hukuk Müşavirliğimizin misyonu; 1- Abant İzzet Baysal Üniversitesi tüzel kişiliğinin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanması görevi; a-) Üniversitenin genel düzenleyici idari işlemlerinin üst mevzuata, hukuka ve konunun gereklerine uygun olarak tesis edilmesini sağlamak, b-) Üniversitenin taraf olduğu sorunlu konulardan kendisine gönderilenlerin çözümüne hukuki görüş bildirmek suretiyle katkıda bulunmak, c-) Üniversitenin eylem ve işlemleri nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda talep halinde yasal sınırlar içinde çözüm önerileri sunmak, 2- Abant İzzet Baysal Üniversitesi tüzel kişiliğinin son tahlilde kamunun hak ve menfaatlerini savunmak görevi, a-) Üniversitenin eylem ve işlemleri nedeniyle üniversite aleyhine açılan dava ve icra takiplerinde Üniversiteyi yargı ve icra organları önünde müdafaa etmek, b-) Üniversitenin hak ve menfaatlerini idari, adli mercilerde aramak ve elde etmek, Hukuk Müşavirliğimizin vizyonu; Üniversitenin tüm birimlerinde tesis edilen her türlü eylem ve işlemin mevzuatın çizdiği sınırlar içinde, hukukun genel ilkelerine, eşitliğe ve adalete uygun olarak tesis edilmesini, güçlü hukuki denetim mekanizmaları teşkil ederek, sağlamaktır. A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında 124 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. maddesine göre, Üniversite İdari Teşkilatı Hukuk Müşavirliğinin de aralarında bulunduğu bir takım yönetim birimlerinden oluşur. Hukuk Müşavirliğinin görevleri; Üniversitenin öğrencileri, diğer kişi ve kurumlarla olan anlaşmazlık ve uyuşmazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak, Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak, verilecek benzeri diğer görevleri yerine getirmek olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda uygulamada göre, yetki ve sorumluluk durumu şu şekilde tebarüz etmektedir; Hukuk Müşavirliği; 1. Rektörlük, Genel sekreterlik ve diğer birimler ile taşra teşkilatından intikal ettirilen ve hukuki, mali, idari ve cezai sonuç hasıl edilebilecek tüm konular hakkında hukuki görüş bildirmek, 2. Hukuki ihtilaflara meydan vermemek için, Üniversite menfaatlerini koruyucu ve anlaşmazlıklara çözüm getirici hukuki tedbirleri zamanında almak, 3. Üniversite adına akdedilecek sözleşme ve anlaşmaların, hukuki ihtilaf doğurmayacak şekilde ve Üniversite menfaatleri doğrultusunda yapılmasında yardımcı olmak, Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 4 / 24

5 4. Üniversite personeli hakkında veya diğer konularda düzenlenen ve Rektör ve Genel sekreter tarafından havale edilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek meri mevzuatın gerektirdiği takibat ve işlemleri ifa etmek, 5. Rektörlükçe görüş alınmak üzere gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında hukuki görüş bildirmek, 6. Üniversite leh ve aleyhindeki her türlü dava ve icra takiplerini merkezden veya gerektiğinde mahallinde takip etmek, 7. Üniversite adına ihtarname, ihbarname düzenlemek, adli ve idari yargı mercileri ile icra daireleri ve noterden Üniversiteye yapılacak tebliğlere cevap vermek, 8. Adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Rektörlük makamını temsil etmek, 9. Rektörlük Makamınca verilen ve mevzuatta öngörülen benzeri görevleri yapmak. Hukuk Müşaviri; 1. Üniversite hizmetlerinin yapılmasında gerekli görülen her hukuki konuda Rektöre müşavirlik yapmak, Üniversite birimlerinden intikal ettirilen konularda hukuki yardım yapmak veya yaptırmak, 2. Hukuk Müşavirliğinin çalışmalarını düzenlemek, yönetmek ve denetlemek, 3. Kendisine verilen konularda gerekli görüşleri saptamak ve ilgililere bildirmek, Müşavirlik personelinin verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak, görevlerin tam olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek, 4. Avukatların çalışmalarını denetlemek. 5. Kendisine havale olunan kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve talimat gibi düzenlemeler ile ilgili çalışmalara katılmak. 6. Hukuk Müşaviri kendisine verilen görev ve yetkileri zamanında, düzenli ve gereği gibi yapmak ve yaptırmaktan Rektör ve Genel Sekretere karşı sorumludur. Avukatlar; 1. Üniversite leh ve aleyhindeki her çeşit davalar ile icra takiplerine, hak ve imtiyazlara, resim ve harçlara müteallik bütün hukuki işlemleri merkezden, bulundukları ilden veya yerinden yürütmek, 2. Şartnameler, anlaşmalar, vekaletnameler, ihbarnameler, kefaletnameler, sözleşmeler düzenlemek veya ilgili daire ve şubelerince düzenlenenler hakkında hukuki mütalaaları hazırlamak, 3. Adli ve idari yargı mercilerinden, icra dairelerinden ve noterden Üniversiteye yapılacak tebliğlere cevap hazırlamak veya hukuki gereklerini yapmak, 4. Kanun, tüzük, yönetmelik ve sair mevzuatı incelemek ve değişiklikleri takip etmek, 5. Hukuk Müşaviri tarafından kendilerine tevdi olunan dava, icra takibi ile sair t akip ve işlerle ilgili hukuki işlem ve idari muameleleri yapmak, Hukuk Müşavirliğinden görüş istenilen hususlarda mütalaa hazırlamak, 6. Kendilerine verilen dava ve takiplere ait evrakın düzenli bir şekilde dosyalanmasını sağlatmak, 7. Hukuk Müşavirliğinden bir temsilcinin de hazır bulunması istenilen toplantılara müşavirlik adına katılmak ve hukuki görüş bildirmek, Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 5 / 24

6 8. Üniversite personeli hakkında düzenlenen ve Rektörlükçe ve Genel sekreterlikçe havale olunan soruşturma dosya ve raporları incelemek ve kanuni kovuşturmalara ait işlemleri yapmak. 9. Hukuk Müşavirinin bulunmadığı yer ve zamanlarda, Hukuk Müşavirine vekalet etmek. 10. Avukatlar herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılırken kendilerine verilmiş bulunan dava ve icra işleriyle diğer konulardaki dosya ve işleri, o günkü durumunu açıkça belirten bir yazı ile Hukuk Müşavirine teslim ederler. 11. Avukatlar bu Yönerge ile kendilerine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Hukuk Müşaviri ile Genel Sekretere karşı sorumludur. Yazı İşleri Bürosu; 1. Büro işlerinin zamanında ve düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, 2. Her türlü tebligatı almak ve alınmasını sağlamak, 3. Hukuk Müşavirleri ve avukatlarca adli ve idari mercilerde yerine getirilmesi istenilen işlerin yapılmasını sağlamak ve sonucundan bilgi vermek, 4. Evraklarla ilgili muhafaza, devir ve tevdi işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 5. İhtiyaç duyulan demirbaş eşya, kırtasiye ve malzemeleri tespit etmek, alınmasını sağlamak, 6. Üniversite leh ve aleyhine açılan dava ve icra takiplerinin esas defterine, fihrist defterine, bilgisayara ve takip föylerine işlemek ve arşivlenmesini sağlamak, defter ve föylerin düzgün ve günü güne tutulmasını temin etmek, 7. İşlemi biten dava ve icra dosyalarını esas defterine, fihrist defterine, takip föylerine işlenmesini sağlamak, 8. Hukuk Müşaviri ve Avukatlar tarafından verilen benzeri diğer görevleri yapmak. 9. Hukuk Müşavirliğine gelen her türlü evrakı teslim almak, kaydını yapmak, varsa evveliyatını tespit ederek Hukuk Müşavirine iletmek, havale edilenleri zimmet mukabili ilgiliye ve rmek, 10. Giden evrakın kaydını yapmak, gelen defterindeki kaydını kapatarak gönderilmesini sağlamak, 11. Gelen ve giden yazışmalar için dosya planına göre dosya tutmak, 12. Her ayın ilk haftasında, gelen evrak defterinde kaydı kapatılmayan evrakın listesini hazırlamak. 13. Hukuk Müşaviri ve Avukatların talimatı ile dava ve icra dosyalarını kontrol etmek, sonucunu Avukata bildirmek. 14. Hukuk Müşaviri ve Avukatların talimatı üzerine ara kararları gereğini ve icra işlemlerini yapmak, gerekli masrafları makbuz karşılığında yatırmak ve sonucundan bilgi vermek, 15. Gerektiğinde kayıt, yazı ve sevk işlerine yardım etmek. 16. Yazıları genelge ve talimatlar dahilinde doğru ve düzgün olarak yazmak ve bekletmeden ilgililere dağılımını sağlamak, 17. Yazı İşleri Bürosu çalışanları kendisine verilen görevlerin zamanında ve doğru olarak yapılmasından Avukatlara ve Hukuk Müşavirine karşı sorumludur. Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 6 / 24

7 B. TEŞKİLAT YAPISI 1. ORGANİZASYON ŞEMASI REKTÖR Prof. Dr. Atilla KILIÇ GENEL SEKRETERLİK Turabi ŞAHİN HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HUKUK MÜŞAVİRİ Av. Murat Fehmi PINAR AVUKATLIK BÜROSU Av. Murat Fehmi PINAR Av. Elif EREN KASIM DİSİPLİN VE CEZA İŞLERİ BÜROSU YAZI İŞLERİ BÜROSU Yazı İşleri Şefi Özlem BAŞARAN Av. Murat Fehmi PINAR Av. Elif EREN KASIM Ali Osman KAVUN Özlem BAŞARAN Coşkun SAYIN Dava Takip Memuru Ali Osman KAVUN Coşkun SAYIN 2. TEŞKİLAT YAPISI DEĞERLENDİRME Hiyerarşik olarak Rektörlük ve Genel Sekreterliğe bağlı olarak, teknik olarak hukuka bağlı olarak görevini sürdüren Hukuk Müşavirliği birimi Hukuk Müşavirliği başkanlığında yeteri kadar 1 avukat, 3 memur ile faaliyet yürütmektedir. Yürütülen hizmetlerin nicelik ve niteliği karşısında personel sayısı yeterli değildir. Hukuk Müşavirliği biriminin müstakil hizmet binası bulunmamaktadır. Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 7 / 24

8 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR 1. TAŞINMAZ MAL İCMALİ Hukuk Müşavirliğimiz adına kayıtlı taşınmaz mal bulunmamaktadır. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Müşavirliği Gölköy Yerleşkesi / BOLU adresinde Rektörlük binasının 2. katında; 203,204,205,207,208 no'lu odalarda faaliyet göstermektedir. Odaların fiziksel yapısı yeterlidir. 2. TAŞINIR MAL İCMALİ a) BÜRO MOBİLYALARI b) BİLGİSAYAR VE EKİPMANLARI c) BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİLİMLERİ d) HABERLEŞME CİHAZLARI Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 8 / 24

9 e) TEKSİR VE ÇOĞALTMA MAKİNELERİ f) SEYAHAT, MUHAFAZA VE TAŞINIR AMAÇLI g) TEMSİL VE TÖRE DEMİRBAŞLARI h) BASILI YAYINLAR i) TAŞITLAR LİSTESİ Hukuk Müşavirliğimiz adına kayıtlı taşıt bulunmamaktadır. j) TEKNOLAJİK ALTYAPI Hukuk Müşavirliğimiz görevini yürütürken mevzuata, yargı kararlarına ve hukuki makalelere internet üzerinden ulaşmakta, ayrıca kitaplığında bulunan hukuk kaynaklarından istifade etmektedir. İcra takip dosyalarının takibi için internet destekli İcra Takip Programı ve Mevzuat ve İçtihat Programı kullanılmaktadır. Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 9 / 24

10 D. İNSAN KAYNAKLARI İNSAN KAYNAKLARI TABLOLARI ÖZGEÇMİŞİ 1975 yılında Paris te doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Yozgat ın Sarıkaya İlçesinde tamamladı. Hukuk Müşaviri V. Avukat Av. Murat Fehmi PINAR 1996 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, 2008 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Avukatlık stajını tamamladıktan sonra askerliğini 1999 yılında Tirebolu Askerlik Şubesi Başkanı olarak yaptı. Merkezi sınavda başarılı olarak 2000 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesine Avukat olarak atandı. Halen avukatlık yanında 2006 yılından beri Hukuk Müşaviri görevini de yürütmektedir. Evlidir. Nehir İlke isminde bir kızı vardır. ÖZGEÇMİŞİ 1982 yılında Ankara da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Ankara nın Elmadağ İlçesinde tamamladı. Avukat Av. Elif EREN KASIM 2004 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Merkezi sınavda başarılı olarak 2006 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesine Avukat olarak atandı. Halen bu görevi sürdürmektedir. Evlidir. Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 10 / 24

11 ÖZGEÇMİŞİ 1972 yılında Bolu da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Bolu'da tamamladı. Şef Özlem BAŞARAN 1992 yılında Selçuk Üniversitesi Ereğli Meslek Yüksekokulu Tekstil Bölümünden, 2003 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde göreve başladı, 1995 yılından beri Hukuk Müşavirliğinde görev yapmaktadır. Evlidir. Devrim isminde bir oğlu vardır. ÖZGEÇMİŞİ 1983 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Bilgisayar İşletmeni Ali Osman KAVUN 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulundan mezun oldu yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde göreve başladı, halen Hukuk Müşavirliğinde görev yapmaktadır. Bekardır. ÖZGEÇMİŞİ 1977 yılında Eskişehir de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Eskişehir de tamamladı. oldu yılında Osmangazi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun Memur Coşkun SAYIN Bir dönem özel sektörde çalıştıktan sonra merkezi sınavla atanarak 2009 Yılı Şubat ayında Abant İzzet Baysal Üniversitesi nde göreve başladı. Hukuk Müşavirliğinde görev yapmaktadır. Evlidir. Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 11 / 24

12 E. DİĞER HUSUSLAR İdareler bünyesindeki hukuk birimlerinin idarelerin hukuka uygunluğunun sağlanmasında ve bu şekilde Hukuk Devleti ilkesinin gerçekleştirilmesinde etkinliklerinin arttırılabilmesi için bünyesinde faaliyet gösterdikleri kurum dışında özerk bir kuruma bağlı olarak teşkilatlanmalarının kamu yararı ve kamu hizmeti gereklerine uygun düşeceği, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ilkesi ile de uyumlu olacağı mütalaa edilmektedir. Hukuk Müşavirliğimizin de aralarında bulunduğu idareler içindeki hukuk birimlerinin bünyesinde faaliyet gösterdikleri idarelerden örgüt yapısı olarak ayrılarak, Merkezi idare bünyesinde kurulacak özerk bir kurum/kurula bağlı olarak faaliyet göstermelerinin sağlanması, görev, yetki ve sorumlulukların genişletilmesi ve idari işlem ve eylemlerin yargı öncesi iç denetiminin sağlanmasında etkin rol verilmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir. Amaç ve hedeflere ulaşılmasında iç imkan ve gayretlerin yanında dış destek sağlanması da her durumda zorunluluktur. Yasal düzeyde Hukuk Müşavirliklerinin yapısında değişiklik yaratılması için kamuoyu oluşturulması, kurum avukatlarının halihazırda alt düzeyde korunan maddi ve manevi yararlarının olması gereken düzeye çıkarılması kısa vadeli hedeflerimizle bağlantılı uzun vadeli ve paralel hedeflerimizdir. II. PERFORMANS BİLGİLERİ A. AMAÇ VE HEDEFLER STRATEJİK AMAÇ 9. Çalışan memnuniyetini artırmak. STRATEJİK HEDEF 9.1. Akademik ve idari personelin eğitimi ve gelişimi için kurumun verdiği desteği artırmak PERFORMANS HEDEFİ İdari personelin yapmakta olduğu işin gerektirdiği yetkinliklere sahip olması, teknolojik gelişmelere ve iş ortamındaki değişikliklere uyum sağlamasına yönelik olarak hizmet-içi eğitim programlarının düzenli olarak yapılmasının sağlaması ve sonuçlarının izlenmesi FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Akademik ve idari personelin yükseköğretim mevzuatı ile belirlenen görev, yetki ve sorumluluklarına, hak ve ödevlerine ilişkin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim verilmesi. STRATEJİK HEDEF 9.4.Üniversitede uygulanan kurallar, kararlar ve sonuçlar hakkında bilgiye erişimi kolaylaştırmak. PERFORMANS HEDEFİ Üniversite yönetmelik ve yönergelerinin, yetkili kurul kararlarının, terfi/atama ve kaynak tahsisatının, performans veri ve istatistiklerinin, vb. bilgilerin web ortamında iç paydaşların erişimine açık olarak güncel biçimde sunulması için hazırlık yapılması Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 12 / 24

13 FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Hukuk Müşavirliği web sitesinde (www.hm.ibu.edu.tr) 2006 yılından beri paylaşıma açık olan e-mevzuat ve e-karar sistemine ek olarak Üniversitemizde personelin ve öğrencilerin açtıkları davalarda verilen yargı kararlarının, Hukuk Müşavirliğimizin mütalaalarının da kişiye özel kısımları ayıklandıktan sonra internet üzerinden paylaşıma açılması. STRATEJİK AMAÇ 10. Akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen, katılımcılığı özendiren, şeffaf bir yönetim anlayışını benimsemek. STRATEJİK HEDEF Kurumsal yapılanma amacıyla yapılan çalışmalar bağlamında Değerlendirme ve Kalite Sistemi ne yönelik çalışmalar geliştirmek PERFORMANS HEDEFİ İdari birimlerin örgüt ve yönetim açısından yeterliliklerinin geliştirilmesi. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Üniversitenin taraf olduğu davalarda Üniversite tüzel kişiliğini temsil suretiyle Üniversite hak ve menfaatlerini savunulması. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Bir danışma ve denetim birimi olarak Hukuk Müşavirliğinin doğrudan bağlı olduğu Rektörlük Makamına makamın isteğine bağlı olarak veyahut kendiliğinden hukuksal mütalaalar verilmesi. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Üniversite adına akdedilecek sözleşme ve anlaşmaların, hukuki ihtilaf doğurmayacak şekilde ve Üniversite menfaatleri doğrultusunda yapılmasında yardımcı olunması. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Üniversite personeli hakkında veya diğer konularda düzenlenen ve Rektör ve Genel sekreter tarafından havale edilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek meri mevzuatın gerektirdiği takibat ve işlemleri ifa edilmesi. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Rektörlükçe görüş alınmak üzere gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında hukuki görüş bildirilmesi. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Üniversite adına ihtarname, ihbarname düzenlemek, adli ve idari yargı mercileri ile icra daireleri ve noterden Üniversiteye yapılacak tebliğlere cevap verilmesi. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Rektörlük makamının temsil edilmesi. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Üniversitemize bağlı tüm yükseköğretim kurumlarının ve idari birimlerinin yöneticilerine yürüttükleri hizmetin gerekleri ve temel mevzuat bilgisi üzerine hizmet içi eğitim verilmesi. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Rektörlük Makamınca verilen ve mevzuatta öngörülen benzeri görevlerin yapılması. STRATEJİK AMAÇ 11. Paydaşlar ile iletişim ve işbirliği alt yapısına sahip olmak. Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 13 / 24

14 STRATEJİK HEDEF Kamu ve özel sektör ile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik her kademedeki faaliyetleri arttırmak PERFORMANS HEDEFİ Bu kurumlarla karşılıklı olarak, sektörlerin sorunları üzerine seminerlerin düzenlenmesi; bu seminerlerin akademik ağa bağlı tüm üniversite birimleri içerisinde izlenebilmesine olanak sağlayacak altyapının sağlanması. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Türkiye deki üniversitelerin hukuk müşavirlikleri ile resmi kanaldan bağlantıya geçilerek genel içtihadi nitelikli yargı kararlarının ve hukuksal mütalaalarının internet üzerinden paylaşımı ile ilgili girişimde bulunulması. B. BİRİM PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE KAYNAK İHTİYACI 1. BİRİM PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı Stratejik Amaç Stratejik Hedef Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Müşavirliği 9. Çalışan memnuniyetini artırmak Akademik ve idari personelin eğitimi ve gelişimi için kurumun verdiği desteği artırmak. Performans Hedefi İdari personelin yapmakta olduğu işin gerektirdiği yetkinliklere sahip olması, teknolojik gelişmelere ve iş ortamındaki değişikliklere uyum sağlamasına yönelik olarak hizmet-içi eğitim programlarının düzenli olarak yapılmasının sağlaması ve sonuçlarının izlenmesi. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef Birim Performans Hedefi Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Akademik ve idari personelin yükseköğretim mevzuatı ile belirlenen görev, yetki ve sorumluluklarına, hak ve ödevlerine ilişkin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim verilmesi. Performans Göstergeleri Eğitim Sayısı Açıklama Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün talebi üzerine Üniversitemiz Hastanesinde görevli hemşirelere 3 saat Türk Ceza Kanunu semineri, Görevde Yükselme Eğitimi programı kapsamında yükseköğretim mevzuatı ile ilgili olarak Hukuk Müşavirimiz Av. Murat Fehmi Pınar 34 saat, Av. Elif EREN KASIM 17 saat ders vermiştir. Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 14 / 24

15 Faaliyet-Projeler Kaynak İhtiyacı Hukk.F Dolaylı Maliyetler Genel Toplam İdare Adı Harcama Birimi Adı Stratejik Amaç Stratejik Hedef Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Müşavirliği 9. Çalışan memnuniyetini artırmak. 9.4.Üniversitede uygulanan kurallar, kararlar ve sonuçlar hakkında bilgiye erişimi kolaylaştırmak. Performans Hedefi Üniversite yönetmelik ve yönergelerinin, yetkili kurul kararlarının, terfi/atama ve kaynak tahsisatının, performans veri ve istatistiklerinin, vb. bilgilerin web ortamında iç paydaşların erişimine açık olarak güncel biçimde sunulması için hazırlık yapılması. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef Birim Performans Hedefi Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Hukuk Müşavirliği web sitesinde (www.hm.ibu.edu.tr) 2006 yılından beri paylaşıma açık olan e-mevzuat ve e-karar sistemine ek olarak Üniversitemizde personelin ve öğrencilerin açtıkları davalarda verilen yargı kararlarının, Hukuk Müşavirliğimizin mütalaalarının da kişiye özel kısımları ayıklandıktan sonra internet üzerinden paylaşıma açılması. Performans Göstergeleri %90 %90 %100 %100 %100 Çıktı % Faaliyet-Projeler Kaynak İhtiyacı Hukk.F Dolaylı Maliyetler Genel Toplam Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 15 / 24

16 İdare Adı Harcama Birimi Adı Stratejik Amaç Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Müşavirliği 10. Akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen, katılımcılığı özendiren, şeffaf bir yönetim anlayışını benimsemek. Stratejik Hedef Kurumsal yapılanma amacıyla yapılan çalışmalar bağlamında Değerlendirme ve Kalite Sistemi ne yönelik çalışmalar geliştirmek. Performans Hedefi İdari birimlerin örgüt ve yönetim açısından yeterliliklerinin geliştirilmesi. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef Birim Performans Hedefi FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Üniversitenin taraf olduğu davalarda Üniversite tüzel kişiliğini temsil suretiyle Üniversite hak ve menfaatlerini savunulması. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Bir danışma ve denetim birimi olarak Hukuk Müşavirliğinin doğrudan bağlı olduğu Rektörlük Makamına makamın isteğine bağlı olarak veyahut kendiliğinden hukuksal mütalaalar verilmesi. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Üniversite adına akdedilecek sözleşme ve anlaşmaların, hukuki ihtilaf doğurmayacak şekilde ve Üniversite menfaatleri doğrultusunda yapılmasında yardımcı olunması. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Üniversite personeli hakkında veya diğer konularda düzenlenen ve Rektör ve Genel sekreter tarafından havale edilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek meri mevzuatın gerektirdiği takibat ve işlemleri ifa edilmesi. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Rektörlükçe görüş alınmak üzere gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında hukuki görüş bildirilmesi. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Üniversite adına ihtarname, ihbarname düzenlemek, adli ve idari yargı mercileri ile icra daireleri ve noterden Üniversiteye yapılacak tebliğlere cevap verilmesi. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Rektörlük makamını n temsil edilmesi. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Üniversitemize bağlı tüm yükseköğretim kurumlarının ve idari birimlerinin yöneticilerine yürüttükleri hizmetin Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 16 / 24

17 gerekleri ve temel mevzuat bilgisi üzerine hizmet içi eğitim verilmesi. FAALİYET/PROJE Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Rektörlük Makamınca verilen ve mevzuatta öngörülen benzeri görevlerin yapılması. Performans Göstergeleri Hukk.F %100 %100 %100 %100 %100 Açıklama Çıktı % 2- Hukk.F %100 %100 %100 %100 %100 Açıklama Çıktı % 3- Hukk.F %100 %100 %100 %100 %100 Açıklama Çıktı % 4- Hukk.F %100 %100 %100 %100 %100 Açıklama Çıktı % 5- Hukk.F %100 %100 %100 %100 %100 Açıklama Çıktı % 6- Hukk.F %100 %100 %100 %100 %100 Açıklama Çıktı % 7- Hukk.F %100 %100 %100 %100 %100 Açıklama Çıktı % 8- Hukk.F %100 %100 %100 %100 %100 Açıklama Çıktı % 9- Hukk.F %100 %100 %100 %100 %100 Açıklama Çıktı % Faaliyet-Projeler Kaynak İhtiyacı Hukk.F , , , , ,00 2 Hukk.F Hukk.F Hukk.F Hukk.F Hukk.F Hukk.F Hukk.F Hukk.F Dolaylı Maliyetler Genel Toplam , , , , ,00 Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 17 / 24

18 İdare Adı Harcama Birimi Adı Stratejik Amaç Stratejik Hedef Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hukuk Müşavirliği 11. Paydaşlar ile iletişim ve işbirliği alt yapısına sahip olmak Kamu ve özel sektör ile işbirliğinin geliştirilmesine yönelik her kademedeki faaliyetleri arttırmak. Performans Hedefi Bu kurumlarla karşılıklı olarak, sektörlerin sorunları üzerine seminerlerin düzenlenmesi; bu seminerlerin akademik ağa bağlı tüm üniversite birimleri içerisinde izlenebilmesine olanak sağlayacak altyapının sağlanması. Yıllar Gerçekleşme Tahmin Hedef Birim Performans Hedefi Hukk.F (Hukuk Müşavirliği) Türkiye deki üniversitelerin hukuk müşavirlikleri ile resmi kanaldan bağlantıya geçilerek genel içtihadi nitelikli yargı kararlarının ve hukuksal mütalaalarının internet üzerinden paylaşımı ile ilgili girişimde bulunulması. Performans Göstergeleri % 0 % 50 % 50 %100 %100 Açıklama Çıktı % Faaliyet-Projeler Kaynak İhtiyacı Hukk.F Dolaylı Maliyetler Genel Toplam Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 18 / 24

19 C. FAALİYET- PROJE VE HİZMETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Bu başlık altında, program döneminde Hukuk Müşavirliği tarafından yürütülecek faaliyetprojelere ilişkin bilgilere yer verilmektedir. Proje ve faaliyetlerin maliyeti personel giderleri ve görev giderlerinden ibarettir. Yürütülen proje ve faaliyetlerin niteliği gereği öz el bir maliyet söz konusu değildir. FAALİYET/PROJE Hukk.F Akademik ve idari personelin yükseköğretim mevzuatı ile belirlenen görev, yetki ve sorumluluklarına, hak ve ödevlerine ilişkin hizmet öncesi ve hizmet içi ve eğitim verilmesi. Hukk.F Hukuk Müşavirliği web sitesinde (www.hm.ibu.edu.tr) 2006 yılından beri paylaşıma açık olan e-mevzuat ve e-karar sistemine ek olarak Üniversitemizde personelin ve öğrencilerin açtıkları davalarda verilen yargı kararlarının, Hukuk Müşavirliğimizin mütalaalarının da kişiye özel kısımları ayıklandıktan sonra internet üzerinden paylaşıma açılması. Hukk.F Üniversitenin taraf olduğu davalarda Üniversite tüzel kişiliğini temsil suretiyle Üniversite hak ve menfaatlerinin savunulması. AÇIKLAMA Personele hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim verilmesi 124 sayılı K.H.K. uyarınca Personel Daire Başkanlığı görevleri arasında sayılmıştır. Personel Daire Başkanlığının organize ettiği ve birimlerden elen isteklere göre personele hizmet içi eğitim verilmesi planlamaktadır. Hukuk Müşavirliğimizin web sitesi üzerinden herhangi bir bedel alınmaksızın Üniversitemizin yönetmelikleri de dahil olmak üzere tüm yükseköğretim mevzuatı hizmete sunulmuştur. Ayrıca Anayasa Mahkemesi, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay ve sair kararlara site üzerinden ulaşım da mümkündür. Buna mukabil Üniversitemize açılmış davalarla ilgili yargı kararları ve Hukuk Müşavirimizin verdiği mütalaalar sadece ilgili birimlere gönderilmektedir. Gerek açıklık ve şeffaflık ilkeleri gerekse de hukuka uygun idari işlem tesis edilmesi yönünde ilgili birimleri bilgilendirmesi açısından mütalaa ve kararların site üzerinden hizmete açılması kamu hizmeti gereklerine ve kamu yararına uygun olacaktır. Hukuk Müşavirliğimizin yasal anlamda temel fonksiyonu Üniversite tüzel kişiliğinin hak ve menfaatlerinin savunulmasıdır. Bu faaliyet açılan davaları takip etmek, gerek Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 19 / 24

20 Hukk.F Bir danışma ve denetim birimi olarak Hukuk müşavirliğinin doğrudan bağlı olduğu Rektörlük Makamına makamın isteğine bağlı olarak veyahut kendiliğinden hukuksal mütalaalar verilmesi. Hukk.F Üniversite adına akdedilecek sözleşme ve anlaşmaların, hukuki ihtilaf doğurmayacak şekilde ve Üniversite menfaatleri doğrultusunda yapılmasında yardımcı olunması. Hukk.F Üniversite personeli hakkında veya diğer konularda düzenlenen ve Rektör ve Genel sekreter tarafından havale edilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek meri mevzuatın gerektirdiği takibat ve işlemleri ifa edilmesi. Hukk.F Rektörlükçe görüş alınmak üzere gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik taslakları hakkında hukuki görüş bildirilmesi. görüldüğünde belli konularda dava açılmasını teklif etmek, icra takiplerini devam ettirmek şeklinde çeşitlenmektedir. Hukuk Müşavirliği idarenin eylem ve işlemlerinin hukuka uygunluğunun sağlanmasında verdiği hukuksal mütalaalar ile aktif bir rol üstlenmektedir. Mütalaaların umuma açılması Hukk.F no lu faaliyet ile hedeflenmektedir. Üniversitenin tesis ettiği sözleşme,protokol ve sair her tür belgenin tetkiki, hazırlanması uzun vadede ortaya çıkacak hukuksal problemlerin daha ortaya çıkmadan önlenmesi için önemlidir yılında Hukuk Müşavirliğimiz bünyesinde kurulan Disiplin ve Ceza İşleri Bürosu eliyle tüm disiplin işlerinin tek bir yerden yürütülmesi ve koordine edilmesine çalışılmaktadır. Eleman sayısının yetersizliği nedeniyle, istenilen düzeyde olmasa bile büronun teşekkülünden sonra disiplin ve ceza işlerindeki dağınıklık büyük oranda ortadan kaldırılmıştır. Anılan büronun eleman sayısının arttırılması ve tüm Üniversitede açılan disiplin ve ceza soruşturmaları ile ilgili bilgi sistemi oluşturulması planlar arasındadır. Üniversitede yönetmelik hazırlama yetkisi Senatoya aittir. Bununla birlikte Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları ile ilgili yönetmelik uyarınca hukuk birimi dışında hazırlanan tüm mevzuat taslaklarının hukuk biriminden görüş alınmadan çıkarılması yasaklanmıştır. Bu bağlamda tüm mevzuat taslakları hukuk müşavirince incelenip, görüş bildirilmektedir. Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 20 / 24

21 Hukk.F Üniversite adına ihtarname, ihbarname düzenlemek, adli ve idari yargı mercileri ile icra daireleri ve noterden Üniversiteye yapılacak tebliğlere cevap verilmesi. Hukk.F Adli ve idari yargı mercileri, icra müdürlükleri ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde Rektörlük makamını temsil edilmesi. Hukk.F Üniversitemize bağlı tüm yükseköğretim kurumlarının ve idari birimlerinin yöneticilerine yürüttükleri hizmetin gerekleri ve temel mevzuat bilgisi üzerine hizmet içi eğitim verilmesi. Hukk.F Rektörlük Makamınca verilen ve mevzuatta öngörülen benzeri görevlerin yapılması. Hukk.F Türkiye deki üniversitelerin hukuk (Hukuk müşavirlikleri ile resmi kanaldan bağlantıya Müşavirliği) geçilerek genel içtihadi nitelikli yargı kararlarının ve hukuksal mütalaalarının internet üzerinden paylaşımı ile ilgili girişimde bulunulması. Üniversiteye çekilen ihbar ve ihtarların yaratacağı hukuksal sonuçlar dikkate alındığında verilecek cevapların hukuk müşavirliğince ve ilgili birimce hazırlanması her durumda hukuk müşavirliğinin koordinasyonunun sağlanması önem taşımaktadır. Hukuk müşaviri ve avukatlar üniversite tüzel kişiliğini rektör adına rektörden aldıkları genel vekâletname uyarınca temsil ederler. Üst ve orta kademe yöneticilerin mevzuat ve hukuk yönünden hizmet içi eğitime tabi tutulması gerek kamu hizmetinin aksatılmadan yürütülmesi gerekse de ilgili yöneticilerin yaptıkları hatalı işlemler nedeniyle kişisel sorumluluklarının doğmaması açısından önem taşımaktadır. Hukuk Müşavirliği genel görevlerinin yanında alanıyla ilgili olarak verilecek görevler de yürütmektedir. Örneğin hukukla ilgili konularda diğer kurum ve kuruluşlarda ders / kurs / seminer / konferas verilmesi gibi Türkiye geneline yaygın ve benzer sorunlarla mücadele eden Üniversitelerin arasında bilgi paylaşımının canlılığı önemlidir. Bu bağlamda Üniversitelerin Hukuk Müşavirlikleri arasında kurulacak bir paylaşım ortamı kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesinde, hizmetlerde bir standart sağlanmasında ve ortak sorunların çözümünde etkili olacaktır. Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 21 / 24

22 D. PERFORMANS VERİLERİNİN KAYNAKLARI VE GÜVENİRLİĞİ 1. PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Performans Hedefi/Göstergesi Davalardaki Başarı Durumu Mütalaa Sayısı Gelen/Giden Evrak sayısı Seminer/Kurs/Konferans/ders sayısı Verilerin Kaynağı ve Elde Edilme Şekli Hukuk Müşavirliği Dava Bilgi Sistemi Hukuk Müşavirliği Evrak Bilgi sistemi Hukuk Müşavirliği Evrak Bilgi sistemi Hukuk Müşavirliği ve Personel Dairesi Evrak Bilgi sistemi Elde Edilme Güvenilir Olmasının Dayanağı Maliyeti Verilerin resmi kayıt niteliğinde olması, düzenli olarak ve gerçek durumu yansıtır şekilde veri girişi 0 yapılması, verilerin ana kaynağının arşivlenmiş somut dava dosyaları olması. 0 Verilerin resmi kayıt niteliğinde olması, düzenli olarak ve gerçek durumu yansıtır şekilde veri girişi yapılması, verilerin ana kaynağının arşivlenmiş somut mütalaa yazıları olması. 0 Verilerin resmi kayıt niteliğinde olması, düzenli olarak ve gerçek durumu yansıtır şekilde veri girişi yapılması, verilerin ana kaynağının arşivlenmiş somut resmi yazılar olması. 0 Seminer/Kurs/Konferans/derlerin resmi kayıt altında olması. Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 22 / 24

23 III. MALİ BİLGİLER A. BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU İdare Adı ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Harcama HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ Birimi Adı Ekonomik Kod (1.Düzey) Gerçekleşme Tahmin Personel , , , , , ,00 Giderleri SGK Devlet 8.598, , , , , ,00 02 Primi Giderleri Mal ve , , , , , ,00 03 Hizmet Alım Giderleri 04 Faiz Giderleri 05 Cari Transferler 06 Sermaye Giderleri 07 Sermaye Transferler 08 Borç Verme Bütçe Ödeneği , , , , , ,00 Toplamı Transfer Edilecek Ödenekler Genel Toplam , , , , , ,00 Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 23 / 24

24 IV. EKLER... A. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİMİZİN DAVA, İCRA TAKİBİ VE GELEN GİDEN EVRAK İSTATİSTİKLERİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ DAVA DOSYALARI AÇILAN DAVA Öğrenci Konulu Akademik Personel İdari Personel Diğer Konulu DEVAM EDEN Öğrenci Konulu Akademik Personel İdari Personel Diğer Konulu SONA EREN Lehe Sona Eren Aleyhe Sona Eren Devren Sona Eren YILLARA GÖRE GELEN-GİDEN EVRAK DURUMU Gelen Evrak Giden Evrak TOPLAM * Disiplin ve ceza soruşturmaları dosyaları gizlilik nedeniyle faaliyet raporunda yer almamaktadır. ** Düzce Üniversitesine devredilen dosya sayısı. İCRA DOSYALARININ TOPLU DURUMU Toplam Kayıtlı İcra Dosyası 561 Toplam Sona Eren İcra Dosyası 57 Toplam Devredilen İcra Dosyası** 457 ** Toplam Devam Eden İcra Dosyası 47 Hukuk Müşavirliği Mayıs 2009 Sayfa 24 / 24

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 I- GENEL BİLGİLER.....2 A- Misyon ve Vizyon...2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...2 C- İdareye

Detaylı

2016 YILI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYET RAPORU

2016 YILI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2016 YILI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYET RAPORU Mart, 2017 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ... 3 2. MİSYON VE VİZYON... 4 3. TEŞKİLAT ŞEMASI... 4 4. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 4.1.Hukuk Müşavirliği... 5 4.2.Hukuk

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK 2015 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...1 I- GENEL BİLGİLER.....2 A- Misyon ve Vizyon...2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...2 C-

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE Ġġ KURUMU HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ 27.10.2003 tarih ve 25272 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ, GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ, GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Dayanak ve Tanımlar İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ, GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İzmir Büyükşehir Belediye

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

Cehri HUT Hukuk Müşaviri V.

Cehri HUT Hukuk Müşaviri V. 1 SUNUŞ Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Hukuk Müşavirliği; Üniversite tüzel kişiliğinin tesis ettiği idari işlem ve eylemlerin hukuka uygunluğunun sağlanması hususunda danışma birimi, Üniversitenin hak

Detaylı

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu A.İ.B.Ü. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Sayfa i Bolu, Mart 2013 A.İ.B.Ü. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Sayfa ii İÇİNDEKİLER

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 -

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2011 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

2010 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

2010 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 2010 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU Bolu, Mart 2011 BOLU Mart 2011 ii ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... ĠĠĠ TABLOLAR LĠSTESĠ... ĠV SUNUġ... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 2 A- MĠSYON VE VĠZYON... 2 B- YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ STRATEJİK PLANI

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ STRATEJİK PLANI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ STRATEJİK PLANI (2014-2018) İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Teşkilat Yapısı... 2- Yetki

Detaylı

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu Bolu, Ocak 2015 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİİ GRAFİK, ŞEKİL VE TABLO LİSTESİ... İV SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 A. MİSYON VE VİZYON 3 B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa 1/6 T.C. GÖREV TANIMLARI AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

Hukuk Müşavirliğimiz 93,38 m2 alanda hizmet görmektedir

Hukuk Müşavirliğimiz 93,38 m2 alanda hizmet görmektedir 1- GENEL BİLGİLER HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İDARİ FAALİYET RAPORU 2013 YILI A-Yetki Görev ve Sorumluluklar Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

(01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

(01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ (01/09/2004 TARİHLİ MERHABA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar T.C. TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı Türkiye Yazma

Detaylı

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu Bolu, Mart 2013 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİİ GRAFİK, ŞEKİL VE TABLO LİSTESİ... İV SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 A. MİSYON VE VİZYON... 2 B. YETKİ,

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı Makina ve Kimya Endüstrisi

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İDARİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2017 YILI

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İDARİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2017 YILI I- GENEL BİLGİLER HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İDARİ BİRİM FAALİYET RAPORU 2017 YILI A-MİSYON VE VİZYON Misyonumuz; Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve Estetik

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi, Hukuk İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İDARİ BİRİM FAALYET RAPORU 2014 YILI

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İDARİ BİRİM FAALYET RAPORU 2014 YILI I- GENEL BİLGİLER HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İDARİ BİRİM FAALYET RAPORU 2014 YILI A-MİSYON VE VİZYON Misyonumuz; Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve Estetik

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Birim/Altbirim Üst Yöneticiler Astları Görev Devri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Daire Başkanı-Genel Sekreter Şef ve ilgili memurlar İzinli veya görevli olduğu durumlarda yerine Şube Müdürü

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYET RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYET RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2016 0 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. MISYON VE VIZYON... 3 1. Misyon (Özgörev)... 3 2. Vizyon (Uzgörü)... 3 B. YETKI, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Hukuk Müşavirliği Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Hukuk Müşavirliği Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi:12/02/2010 Kabul Sayısı: 62 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 04/03/2010 Tarihli Memleket Gazetesi

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Hukuk Müşavirliği Sayı11985113/641.03.01 05.02.2015 Konu : Adli Dava ve İcra Takipleri 05.02.2015 DAĞITIM 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin Bilgiler...

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

Hukuk Müşaviri görevlerini, avukatlar dava ve icra takiplerini Vali adına yaparlar.

Hukuk Müşaviri görevlerini, avukatlar dava ve icra takiplerini Vali adına yaparlar. NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Niğde İl Özel idaresi Hukuk Müşavirliğinin görev ve yetkileri

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A-YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREVLERİ: Müdürlüğümüz, Giresun

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2018 2017 2 HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Etimesgut Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.05.2017 tarih ve 3422 sayılı yazısı doğrultusunda,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI EL KİTABI İçindekiler I BİRİMİN FAALİYET ALANI... 1 II BİRİMDE YAPILAN İŞLERİN ÖZET TANIMI... 1 III ORGANİZASYON ŞEMASI... 2 IV GÖREV TANIMLARI... 3 Daire Başkanı... 3 Daire

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YENİLİKÇİ GIDA TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YENİLİKÇİ GIDA TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME UYGULAMA VE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı olarak

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü

Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü Ankara Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsü Enstitü Müdürlüğü 1. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ T.C. ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ AD SOYAD KADRO UNVANI GÖREVLERİ * GÖREV DEVRİ ** Belgin AKYÜZ Daire Başkanı V. Strateji Geliştirme Daire

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRÜ

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYET RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYET RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2015 0 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. MISYON VE VIZYON... 3 1. Misyon (Özgörev)... 3 2. Vizyon (Uzgörü)... 3 B. YETKI, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Hukuk İşleri Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü 206 Faaliyet Raporu 8 Hukuk İşleri Müdürlüğü 206 Faaliyet Raporu I - GENEL BİLGİLER A - MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Müdürlüğümüzün Görevleri: Hukuk İşleri Müdürlüğü

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. YALOVA İL ÖZEL İDARESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Amaç, Dayanak ve Tanımlar

T.C. YALOVA İL ÖZEL İDARESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Amaç, Dayanak ve Tanımlar T.C. YALOVA İL ÖZEL İDARESİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İl Özel İdaresi Hukuk Müşavirliğinin çalışma

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü görev ve sorumluluğu altında bulunan hizmetlerde,

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 1.HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 1.HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ 1.HUKUK MÜġAVĠRLĠĞĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Belediye 1. Hukuk Müşavirliğinin görev, yetki ve sorumluluklarına

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

ÜNİVERSİTENİN AÇTIĞI İDARİ DAVALAR

ÜNİVERSİTENİN AÇTIĞI İDARİ DAVALAR ÜNİVERSİTENİN AÇTIĞI İDARİ DAVALAR Davanın açılması Karşı tarafın cevabına cevap verilmesi Yürütmeyi Durdurma Kararı verildi mi? Karar uygulanmak üzere ilgili birime gönderilir Karara itiraz edilir. Mahkeme

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. a) Merkez (ODÜZEM): Ordu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29020 Ordu Üniversitesinden: YÖNETMELİK ORDU ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) İÇİNDEKİLER HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU (2010) MÜDÜR SUNUŞU 5747 sayılı yasa ile Alemdağ-Taşdelen-Ömerli Belediyelerinin Tüzel Kişiliği kaldırılarak Çekmeköy Belediyesine katılmış, Çekmeköy Belediyesi de

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

ÜNİVERSİTENİN AÇTIĞI İDARİ DAVALAR

ÜNİVERSİTENİN AÇTIĞI İDARİ DAVALAR ÜNİVERSİTENİN AÇTIĞI İDARİ DAVALAR Davanın açılması Karşı tarafın cevabına cevap verilmesi Yürütmeyi Durdurma Kararı verildi mi? Karar uygulanmak üzere ilgili birime gönderilir Karara itiraz edilir. Mahkeme

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL KURALLAR KAPSAM : MADDE 1 : Bu yönetmelik Kastamonu Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı