Akciğer Kanserini Hangi Evrede Yakalıyor ve Nasıl Tedavi Ediyoruz?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akciğer Kanserini Hangi Evrede Yakalıyor ve Nasıl Tedavi Ediyoruz?"

Transkript

1 Akciğer Kanserini Hangi Evrede Yakalıyor ve Nasıl Tedavi Ediyoruz? Funda ÖZTUNA*, Tevfik ÖZLÜ*, Yılmaz BÜLBÜL* * Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, TRABZON ÖZET Akciğer kanserli hastaların hangi evrede hekime başvurduklarını tespit etmek, başvuru sırasındaki performans durumunu ve seçilen tedavi şeklini gözden geçirmek üzere; Ocak 1992-Aralık 1999 tarihleri arasında akciğer kanseri tanısı alan 226 olgunun dosyaları, retrospektif olarak değerlendirildi. Olguların ortalama yaşı 61.3 ± 10.3 (ortalama ± standart sapma) yıl olup; 217 (%96) si erkek, 9 (%4) u kadındı. Yüzdoksaniki küçük hücreli dışı akciğer kanseri olgusunun %22.9 u evre 4; %40.6 sı evre 3b; %22.4 ü evre 3a; %4.2 si evre 2 ve %9.9 u evre 1 olarak değerlendirilmiştir. Küçük hücreli akciğer kanserli 34 (%15.1) olgunun %26.5 i yaygın hastalık evresinde, kalan %73.5 i ise sınırlı evrede bulunmuştur. Olguların %88.4 ünün performans durumunun [European Cooperative Oncology Group (ECOG)] 0-2 arasında olduğu, %11.6 sının ise 3-4 olduğu saptanmıştır. Evre yükseldikçe, performansın da anlamlı olarak kötüleştiği görülmüştür (p= ). Performansı kötü hastalarda radyoterapinin (RT), iyi hastalarda ise cerrahinin tercih edildiği saptanmıştır (p= ). RT %27; kemoterapi (KT) %20.4; cerrahi %11.5; kombine tedavi (RT + KT) %1.3; adjuvan RT %1.8; semptomatik tedavi ise %14.6 olguya uygulanmıştır. Olguların %23.4 ünü, sevk edilen veya akıbetleri bilinmeyenler oluşturmaktadır. Sonuç olarak, olgularımızın yarıdan fazlasına olasılıkla geç başvuru nedeniyle ileri evrelerde tanı konulmuş ve az bir kısmında cerrahi uygulanabilmiştir. Cerrahi uygulanan olguların performansının, RT alanlara göre daha iyi olduğu saptanmıştır. Diğer yandan, kombinasyon tedavisi oldukça az bir hasta grubunda uygulanmıştır. Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, evreleme, performans durumu, tedavi. SUMMARY In Which Stage We Diagnose and How We Treat Lung Cancer To determine the stage of the disease, performance status of the patients on admission and treatment modalities, records of 226 patients with lung cancer diagnosed between January 1992 and December 1999 were evaluated retrospectively. The mean age of the patients were 61.3 ± 10.3 years (mean ± standard daviation) and 217 (96%) were men and 9 (4%) were women. Of the 192 cases with non-small cell lung cancer 22.9% were stage 4, 40.6% were stage 3b, 22.4% were stage 3a, 4.2% were stage 2, 9.9% were stage 1. Of the 34 (15.1%) patients with small cell lung cancer, 26.5% were extensive and 73.5% were in limited stages. The performance status according to European Cooperative Oncology Group (ECOG) was between 0-2 in 88.4% and 3-4 in 11.6% of the cases. A positive correlation between the performance status and the stage of the disease was observed (p= ). It was detected that the performance status of the patients who underwent surgery was Yazışma Adresi (Address for Correspondence): Dr. Funda ÖZTUNA, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, 61080, TRABZON - TÜRKİYE

2 Öztuna F, Özlü T, Bülbül Y. better than the patients who treated with radiotherapy (p= ). Radiotherapy (RT), chemotherapy (CT), surgery, combined therapy (RT + CT), adjuvant RT and palliative therapy were performed in 27%, 20.4%, 11.5%, 1.3%, 1.8% and 14.6% of the cases respectively. No information about treatment protocol was able to obtained in 23.4% of the patients, probably due to referrals, early deaths etc. In conclusion, more than half of our cases with lung cancer were diagnosed in advanced stages as a possible result of late admission to physician and surgery were performed in only a small part of the cases. It was detected that performance status of the patients operated was better than the patients treated with radiotherapy. On the other hand, combination therapy was applied in few cases. Key Words: Lung cancer, staging, performance status, treatment. Oldukça ölümcül bir hastalık olmasına rağmen, erken evrelerde tanı konulduğunda akciğer kanserlerinde yaşam süreleri anlamlı olarak uzamaktadır. Bilindiği üzere, akciğer kanserinin tedavisinde cerrahi, kemoterapi (KT), radyoterapi (RT) ve destek tedaviler tek veya kombine olarak uygulanmaktadır. Seçilecek tedavi şekli yaş, performans durumu, cinsiyet, kilo kaybı gibi hastaya ait faktörler yanında; kanserin histopatolojik tipi, evresi gibi değişik parametrelerden etkilenmektedir. Akciğer kanserinde evre, hastanın performans durumu, kilo kaybı, yaş gibi değişik prognostik faktörler tedavi başarısını etkiler. Bu çalışma, akciğer kanserli olgularımızın hangi evrede hekime başvurduklarını tespit etmek, başvuru sırasındaki performans durumlarını ve seçilen tedavi şekillerini gözden geçirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. MATERYAL ve METOD Ocak 1992-Aralık 1999 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Radyasyon Onkolojisi bölümleri ile Trabzon Göğüs Hastalıkları Hastanesi ne başvurmuş ve akciğer kanseri tanısı almış 400 olgu retrospektif olarak incelenmiş; çalışma kapsamındaki bilgileri (hastalığın evresi, hastanın performans durumu, verilen tedaviyi) içeren 226 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Kanser evrelemesinde American Joint Committee on Cancer (AJCC) tarafından önerilen TNM evreleme sistemi kullanılmıştır. Performans değerlendirmeleri European Cooperative Oncology Group (ECOG) a göre yapılmıştır. İstatistiksel analizler için Ki-kare testi kullanılmıştır. BULGULAR Olguların 217 (%96) si erkek, 9 (%4) u kadındı ve ortalama yaş 61.3 ± 10.3 (ortalama ± SD) yıl idi. Erkeklerde yaş ortalaması 61.1 ± 10.4, kadınlarda yaş ortalaması 65.1 ± 7.6 idi. Histopatolojik tipler; %67.0 olguda epidermoid, %15.1 olguda küçük hücreli %10.1 olguda adenokanser ve %7.8 olguda ise diğer türlerden idi. Tedavi öncesi yapılan klinik evrelemede, küçük hücreli dışı akciğer kanserli (KHDAK) olguların %63.5 i evre 3b ve evre 4, kalan %36.5 i ise evre 1-3a arasında bulunmuştur. Küçük hücreli akciğer kanserleri (KHAK) nin ise %26.5 i yaygın hastalık evresinde, kalan %73.5 i ise sınırlı evrede bulunmuştur (Tablo 1). Olguların performans durumu, ECOG a göre değerlendirildiğinde %88.4 ünün 0-2, %11.6 sının ise 3-4 arasında olduğu saptandı. Tedavi uygulanan 140 hastanın ise (palyatif tedavi hariç) %89.3 ünün performans durumu 0-2 arasında bulunmuştur. Diğer yandan %10.7 olguda performans durumu 3-4 olmasına rağmen KT ve/veya RT uygulanmıştır. Evre yükseldikçe performansın da anlamlı olarak kötüleştiği görülmüştür Tablo 1. Tedavi öncesi hastalık evreleri. n % KHDAK [n= 192 (%84.9)] Evre Evre Evre 3a Evre 3b Evre Toplam KHAK [n= 34 (%15.1)] Yaygın hastalık Sınırlı hastalık Toplam n: Hasta sayısı, KHDAK: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, KHAK: Küçük hücreli akciğer kanseri. 153

3 Akciğer Kanserini Hangi Evrede Yakalıyor ve Nasıl Tedavi Ediyoruz? (p= ). RT uygulanan olguların performans durumunun, cerrahi uygulanan olgulardan anlamlı olarak daha kötü olduğu saptanmıştır (p= ). Cerrahi uygulanan olguların tamamının KHDAK olgusu olduğu gözlenmiştir. Cerrahi tedavi oranları evre 1 olgularda %84.2 (19 olguda 16 hasta), evre 2 ve evre 3a olgularda ise sırası ile %100 (8 olgunun hepsi) ve %16.3 (43 hastanın yedisi) olarak saptanmıştır. RT %27, KT %20.4, cerrahi %11.5, kombine tedavi (RT + KT) %1.3, adjuvan RT %1.8, semptomatik tedavi %14.6 olguya uygulanmıştır. Olguların %23.4 ünü ise sevk edilen, ölen veya akıbetleri bilinmeyenler (53 olgunun; ikisi ölüm, 29 u başka kuruma sevk, 22 sinde ise tedavi ile ilgili bilgi yok) oluşturmaktadır (Tablo 2). TARTIŞMA Diğer organ kanserleri ile karşılaştırıldığında, kür sağlanan bir kanser türü olmamakla birlikte, erken evrelerde tanı konulduğunda akciğer kanserlerinde yaşam süresi anlamlı olarak uzamaktadır (1,2). Akciğer kanserli olguların yarıdan fazlasının ileri evrelerde (evre 3b ve 4) hekime başvurdukları bildirilmektedir (3-5). Çalışmamızda da benzer olarak KHDAK olgularının yarıdan fazlası (%40.6 sı evre 3b ve %22.9 u evre 4) rezeksiyona uygun bulunmamıştır. Literatürde KHAK ın ise, yaklaşık 1/3 ü sınırlı evrelerde başvurmaktadır (4,6). Olgularımızın ise çoğu (%73.4) sınırlı evrede bulunmuştur. Bu, çalışmanın retrospektif olması ve incelemeye alınan 400 olgunun dosyalarındaki eksiklikler nedeniyle yarıya yakın kısmının çalışma dışında bırakılmasıyla ilgili olabilir. Hastalığın evresi ve histolojik tipini belirledikten sonra, hastanın yaşı ve performans durumu da göz önünde tutularak tedavisi planlanmalıdır. Performans durumu iyi olan (0-2 arasında) hastaların daha iyi prognoza sahip olduğu bilinmektedir (3). Çalışmamızda olguların büyük çoğunluğunun performans durumlarının 0-2 arasında olduğu gözlenmiştir. Evre yükseldikçe, hastaların performans durumlarının anlamlı olarak kötüleştiği saptanmıştır (p= ). Akciğer kanserinde en iyi sonuçlar cerrahi ile alınmaktadır, bu nedenle olgular mutlaka bu tedavinin uygulanabilirliği bakımından dikkatli ve titiz bir şekilde değerlendirilmelidir. Bilindiği üzere evre 1, 2 ve bazı evre 3a KHDAK olgularda standart tedavi cerrahidir. Cerrahi sonrası beş yıllık sağkalım oranları; evre 1 de %55-80, evre 2 de %30-50, evre 3a da %10-20 ve evre 4 te seçilmiş olgularda (rezektabl akciğer karsinomu ve soliter beyin metastazlı olgular) %5 ten azdır (7-11). Çalışmamızda opere edilen olgu sayısı, rezektabl olgu sayısından daha düşüktür. Evre 1 ve evre 2 KHDAK olguların büyük bir kısmı opere edilmişken, evre 3a da rezeksiyon oranının %16.3 e düştüğü görülmüştür. Bu durum muhtemelen cerrahiye engel diğer durumların varlığına veya hastanın cerrahiyi kabul etmemesine ya da tanı sonrası hastaların başka merkezlere gitmesine bağlıdır. Tablo 2. Akciğer kanserli hastalarımızda tedavi şekilleri. KHDAK KHAK Toplam Tedavi şekli n % n % n % Kemoterapi (KT) Radyoterapi (RT) Cerrahi Adjuvan RT Kombine tedavi (KT + RT) Palyatif tedavi Diğer (sevk, ölüm, bilinmeyen vb.) Toplam n: Hasta sayısı, KHDAK: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, KHAK: Küçük hücreli akciğer kanseri. 154

4 Öztuna F, Özlü T, Bülbül Y. KHDAK da rezeksiyon sonrasında adjuvan RT ve/veya KT konusu tartışmalıdır. Çalışmalar, rezeksiyon sonrasında uygulanan RT nin lokal nüksü azalttığını ancak herhangi bir survi artışı sağlamadığını göstermektedir (12,13). Ancak özellikle lenf nodu pozitif olgularda (N1 ve N2 olgular) lokal nüksü önlemek açısından cerrahi sonrasında RT önerilmektedir. Lenf nodu metastazı olan olgularda hastalığın sistemik hastalık gibi davranma olasılığı nedeniyle KT uygulaması gündeme gelmekle birlikte, KT survi avantajı sağlamamaktadır (13,14). Bu grup hastalarda postoperatif dönemde her iki yöntemin (RT ve KT) birlikte uygulandığı çalışmalar varsa da bunların tek adjuvan tedaviye avantajını ölçen yayın yoktur (15,16). Lokal ileri evrede rezeksiyona uygun olmayan KHDAK lı olgularda tek başına RT uygulaması alışılagelen bir yöntem olmakla birlikte, RT ve KT kombinasyonunun (özellikle sisplatin içeren rejimlerle) tek başına RT ye üstün olduğu belirtilmektedir (17,18). Performansı uygun evre 4 olgular için ise yaşam kalitesi ve palyasyon sağlaması nedeniyle KT önerilmektedir. Çalışmamızda beklenildiği üzere KHDAK tedavisinde ağırlıklı olarak RT (olguların %29.7 sinde), daha az bir kısmında da KT (%13) uygulanmıştır. Ancak KHDAK olgularının yarıya yakın kısmı lokal ileri evrede olmasına rağmen, hemen hiçbirisinde KT ile RT kombine edilmemiştir. Bu, bölgemizde radyasyon onkolojisi ünitesinin son yıllarda hizmete girmesi ile açıklanabilir. KHAK, diğer tiplerden farklı olarak KT ye oldukça duyarlıdır. RT ve cerrahi tedavi, sınırlı hastalığı olan seçilmiş olgularda uygulansa da; temel tedavi şekli KT dir (6,19). Çalışmamızda, KHAK olgularımızın çoğunda KT uygulanmıştır. KT ve RT kombinasyonu, sınırlı hastalığı olan olgularda survi artışı sağlaması nedeniyle önerilmektedir (6,19). Çalışmamızda ise, KHAK olguların çoğunun sınırlı evre olarak sınıflandırılmasına rağmen; çok az bir kısmında (%8.8) kombine tedavi uygulandığı saptanmıştır. Olguların %23.4 ünün değişik nedenlerle tedavi yöntemi bilinmemektedir. Bu, olasılıkla takip ve tanı aşamasında başka merkezlere başvuran, sevk edilen, ölen veya tedavi almak istemeyen olgularla ilgilidir. Sonuç olarak, olgularımızın yarıdan fazlasına, hekime geç başvuru nedeniyle ileri evrelerde tanı konulmuş ve düşük oranda cerrahi uygulanabilmiştir. Cerrahi uygulanan olguların performans durumunun, RT alanlara göre daha iyi olduğu saptanmıştır. Ayrıca, olasılıkla yeni bir yaklaşım olması nedeniyle kombinasyon tedavisi çok az olguda uygulanmıştır. KAYNAKLAR 1. Flehinger BJ, Melamed MR, Zaman MB, et al. Early lung cancer detection: Results of the initial (prevalance) radiologic and cytologic screening in the Memorial Sloan- Kettering study. Am Rev Respir Dis 1984; 130: Flehinger BJ, Melamed MR. Current status of screening for lung cancer. Chest Surg Clin North Am 1994; 4: Çıkrıkçıoğlu S, Kıyık M, Altın S ve ark. Prognostik faktörler ve tedavi öncesi değerlendirme. Akkoçlu A, Öztürk C (editörler). Akciğer Kanseri Multidisipliner Yaklaşım. Toraks Kitapları Sayı 1, 1999: Dikmen E, Çakmak H, Tunçözgür B ve ark. Bronşial karsinoma: 627 olgunun analizi. Solunum 1996; 20: Mulshine JM. Reducing lung cancer risk (early detection). Chest 1999; 116: Sandler AB. Current management of small cell lung cancer. Semin Oncol 1997; 24: Mountain CF. Revisions in the international system for staging lung cancer. Chest 1997; 111: Williams DE, Pairolero PC, Davis CS, et al. Survival of patients surgically treated for stage I lung cancer. J Thorac Cardiovasc Surg 1981; 82: Naruke T, Tsuchiya R, Kondo H, et al. Implications of staging in lung cancer. Chest 1997; 112: Nesbitt JC, Putnam JB, Walsh GL, et al. Survival in earlystage non-small cell lung cancer. Ann Thorac Surg 1995; 60: Schirren J, Krysa S, Trainer S, et al. Surgical treatment and results. Carcinoma of the lung. Eur Respir Monograph 1995; 1: Logan DM, Lochrin CA, Darling G, et al. Adjuvant radiotherapy and chemotherapy for stage II or IIIA non-smallcell lung cancer after complete resection. Provincial Lung Cancer Disease Site Group. Cancer Prev Control 1997; 1: Wagner H. Postoperative adjuvant therapy for patients with resected non-small cell lung cancer: Still controversial after all these years. Chest 2000; 117: Dautzenberg B, Chastang C, Arriagada R, et al. Adjuvant radiotherapy versus combined sequential chemotherapy followed by radiotherapy in the treatment of re- 155

5 Akciğer Kanserini Hangi Evrede Yakalıyor ve Nasıl Tedavi Ediyoruz? sected nonsmall cell lung carcinoma a randomized trial of 267 patients. Cancer 1995; 76: Ratto GB, Cafferata MA, Scolaro T, et al. Pase II study of combined immunotherapy, chemotherapy and radiotherapy in the postoperative treatment of advanced nonsmall cell lung cancer. J Immunother 2000; 23: Dillman RO, Herndon J, Seagren SL, et al. Improved survival in stage III non-small-cell lung cancer: Seven-year follow-up of cancer and leukemia group B (CALGB) 8433 trial. J Natl Cancer Inst 1996; 88: Johnson DH. Management of small cell lung cancer: Current state of the art. Chest 1999; 116: Sagawa M, Sato M, Fujimura S, et al. A randomised trial of postoperative CDDP-based chemotherapy/chemoradiotherapy vs short-term immunochemotherapy in lung cancer. J Cardiovasc Surg (Torino) 2000; 41: Sause W, Kolesar P, Taylor S, et al. Final results of phase III trial in regionally advanced unresectable non-small cell lung cancer: Radiation Therapy Oncology Group, Eastern Cooperative Oncology Group, and Southwest Oncology Group. Chest 2000; 117:

Beyin metastazı bulunan primer akciğer kanserli hastalarda prognozu etkileyen faktörler

Beyin metastazı bulunan primer akciğer kanserli hastalarda prognozu etkileyen faktörler Beyin metastazı bulunan primer akciğer kanserli hastalarda prognozu etkileyen faktörler Ahmet Selim YURDAKUL 1, Hüseyin HALİLÇOLAR 2, Can ÖZTÜRK 1, Dursun TATAR 2, Jale KARAKAYA 3 1 Gazi Üniversitesi Tıp

Detaylı

Gazi Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı nda tedavi gören küçük hücreli akciğer kanseri tanılı hastaların retrospektif analizi

Gazi Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı nda tedavi gören küçük hücreli akciğer kanseri tanılı hastaların retrospektif analizi Gazi Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı nda tedavi gören küçük hücreli akciğer kanseri tanılı hastaların retrospektif analizi Ö. Petek ERPOLAT 1, Fatih GÖKSEL 1, Hüseyin BORA 1, Müge AKMANSU

Detaylı

İLERİ EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA BEYİN METASTAZLARI İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ

İLERİ EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA BEYİN METASTAZLARI İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal İLERİ EVRE KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA BEYİN METASTAZLARI İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ RISK FACTORS FOR BRAIN METASTASES IN PATIENTS WITH ADVANCED

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Tümör Çapının, Lokalizasyonunun ve Hücre Tipinin Mediastinal Lenf Nodları Metastazı İle İlişkisi

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Tümör Çapının, Lokalizasyonunun ve Hücre Tipinin Mediastinal Lenf Nodları Metastazı İle İlişkisi Klinik Çalışma Van Tıp Dergisi: 22(2): 73-79, 2015 Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Metastazı Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Tümör Çapının, Lokalizasyonunun ve Hücre Tipinin Mediastinal

Detaylı

Akciğer Kanserinde Radyoterapi (Adjuvan, Neoadjuvan)

Akciğer Kanserinde Radyoterapi (Adjuvan, Neoadjuvan) Şükran Ülger Giriş Akciğer kanserinde radyoterapi(rt) kür amacı ile definitif ya da semptom kontrolüne yönelik olmak üzere palyatif olarak uygulanabilmektedir. Definitif RT, cerrahi olmaksızın primer olarak,

Detaylı

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan olgularda prognostik faktörler ve PET/BT deki SUV max değerinin prognostik önemi

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan olgularda prognostik faktörler ve PET/BT deki SUV max değerinin prognostik önemi KLİNİK ÇALIŞMA/RESEARCH ARTICLE Tuberk Toraks 2012; 60(3): 207-217 Geliş Tarihi/Received: 22/11/2011 - Kabul Ediliş Tarihi/Accepted: 16/07/2012 Küçük hücreli dışı akciğer kanseri olan olgularda prognostik

Detaylı

İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Paklitaksel Sisplatin Kombine Kemoterapisi #

İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Paklitaksel Sisplatin Kombine Kemoterapisi # İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Paklitaksel Sisplatin Kombine Kemoterapisi # Ülkü YILMAZ TURAY*, Çiğdem BİBER*, Pınar ERGÜN*, Ayşe AYAZ*, İhsan Atila KEYF*, Yurdanur ERDOĞAN*, Atalay ÇAĞLAR**

Detaylı

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarımızın Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri

Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarımızın Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hastalarımızın Epidemiyolojik ve Klinik Özellikleri Şevket ÖZKAYA, Serhat FINDIK, Oğuz UZUN, Atilla Güven ATICI, Levent ERKAN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

Akciğer Kanserinde Radyoterapi

Akciğer Kanserinde Radyoterapi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri TÜRKİYEDE SIK KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR II Sindirim Sistemi Hastalıkları Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım Sempozyum Dizisi No:58 Kasım 2007;

Detaylı

Yetmiş Yaş Üstü Mide Kanserli Hastalarda Gastrektomi Sonrası Adjuvan Tedavi Etkinliği

Yetmiş Yaş Üstü Mide Kanserli Hastalarda Gastrektomi Sonrası Adjuvan Tedavi Etkinliği Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt, Sayı, 3 Yetmiş Yaş Üstü Mide Kanserli Hastalarda Gastrektomi Sonrası Adjuvan Tedavi Etkinliği Cemil BĐLĐR, Hüseyin ENGĐN, Özlem U. SÖNMEZ, Sevil UYGUN ĐLĐKHAN 3,

Detaylı

Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastaların klinik özellikleri Atilla G. ATICI 1, Levent ERKAN 1, Serhat FINDIK 1, Oğuz UZUN 1, Bedri KANDEMİR 2 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Beyin Metastazı Yapmış Akciğer Kanserli Hastalarda İki Farklı Radyoterapi Şemasının Karşılaştırılması

Beyin Metastazı Yapmış Akciğer Kanserli Hastalarda İki Farklı Radyoterapi Şemasının Karşılaştırılması Dicle Tıp Dergisi, 2006 Cilt:33, Sayı:3, (134-138) Beyin Metastazı Yapmış Akciğer Kanserli Hastalarda İki Farklı Radyoterapi Şemasının Karşılaştırılması Ahmet Dirier*, Bilgehan Karadayı* ÖZET Palyatif

Detaylı

229 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2006; 54(3): 229-234

229 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2006; 54(3): 229-234 Küçük hücreli dışı akciğer kanseri beyin metastazı tanısında bilgisayarlı beyin tomografisi ve manyetik rezonans görüntüleme yönteminin karşılaştırılması Mehmet Akif ÖZGÜL 1, Mehmet Atilla UYSAL 1, Figen

Detaylı

Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi

Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Torasik Çıkış Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Ekber ŞAHİN*, Adem GÜNGÖR*, Akın KAYA** * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, ** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Detaylı

İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Paclitaxel-Carboplatin Kemoterapisinin Etkinlik ve Toksisitesinin Değerlendirilmesi

İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Paclitaxel-Carboplatin Kemoterapisinin Etkinlik ve Toksisitesinin Değerlendirilmesi İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Kemoterapisinin Etkinlik ve Toksisitesinin Değerlendirilmesi Öner BALBAY, Ali Nihat ANNAKKAYA, Cahit BİLGİN, Peri ARBAK Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi,

Detaylı

İnoperabl Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Sisplatin/Vinorelbin Kemoterapisinin Etkinliği

İnoperabl Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Sisplatin/Vinorelbin Kemoterapisinin Etkinliği İnoperabl Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Sisplatin/Vinorelbin Kemoterapisinin Etkinliği Can ÖZTÜRK, Nurdan KÖKTÜRK, Melike ŞENER, Ender LEVENT, Gül GÜRSEL Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs

Detaylı

İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri İçin Sisplatin ve Vinorelbin

İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri İçin Sisplatin ve Vinorelbin İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri İçin Sisplatin ve Vinorelbin Ufuk YILMAZ*, Gülay UTKANER*, Enver YALNIZ*, Sibel KARA*, Gülru ERBAY*, Muharrem YÜKSEL* * İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi

Detaylı

Küratif rezeksiyon yapılan rektum kanseri olgularında ameliyat sonrası sağkalıma etki eden prognostik faktörlerin analizi

Küratif rezeksiyon yapılan rektum kanseri olgularında ameliyat sonrası sağkalıma etki eden prognostik faktörlerin analizi Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/SEMB2013470307 Küratif rezeksiyon yapılan rektum kanseri olgularında ameliyat sonrası sağkalıma etki eden prognostik faktörlerin analizi Medeni Şermet 1, Fevzi Celayir

Detaylı

AKCİĞER KANSERİNDE TORAKS BT İLE BELİRLENEN KLİNİK EVRELEMENİN PATOLOJIK EVRELEME İLE KARŞILAŞTIRILMASI

AKCİĞER KANSERİNDE TORAKS BT İLE BELİRLENEN KLİNİK EVRELEMENİN PATOLOJIK EVRELEME İLE KARŞILAŞTIRILMASI Bidder Tıp Bilimleri Dergisi 010 Cilt: Sayı: 4-10 AKCİĞER KANSERİNDE TORAKS BT İLE BELİRLENEN KLİNİK EVRELEMENİN PATOLOJIK EVRELEME İLE KARŞILAŞTIRILMASI THE COMPARISON OF PATHOLOGICAL STAGE WITH CLINICAL

Detaylı

MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMALI OLGULARDA TEDAVİ SONUÇLARIMIZ: TEK MERKEZ DENEYİMİ

MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMALI OLGULARDA TEDAVİ SONUÇLARIMIZ: TEK MERKEZ DENEYİMİ MALİGN PLEVRAL MEZOTELYOMALI OLGULARDA TEDAVİ SONUÇLARIMIZ: Dr. Celalettin Ero lu, 1 Dr. Okan Orhan, 1 Dr. Neslihan Kurtul, 1 Dr. Halit Karaca, 2 Dr. O uz Galip Yıldız, 1 Dr. Metin Özkan, 2 Dr. Serdar

Detaylı

Akciğer kanserinde hematolojik parametreler

Akciğer kanserinde hematolojik parametreler Türk Onkoloji Dergisi 2010;25(3):87-92 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Akciğer kanserinde hematolojik parametreler Hematological parameters in lung cancer Murat SERİLMEZ, 1 Hilal OĞUZ SOYDİNÇ,

Detaylı

Mide karsinomlarında postoperatif kemoradyoterapi tedavi sonuçları: Cerrahpaşa deneyimi

Mide karsinomlarında postoperatif kemoradyoterapi tedavi sonuçları: Cerrahpaşa deneyimi Türk Onkoloji Dergisi 2010;25(1):1-10 Klinik Çalışma - Araştırma / Original Article Mide karsinomlarında postoperatif kemoradyoterapi tedavi sonuçları: Cerrahpaşa deneyimi The treatment results of postoperative

Detaylı

ARAŞTIRMALAR (Research Reports)

ARAŞTIRMALAR (Research Reports) ARAŞTIRMALAR (Research Reports) LOKAL İLERİ EVRE MİDE KANSERİNDE PALYATİF KEMOTERAPİ Palliative chemotherapy in patients with locally advanced gastric cancer H Şenol COŞKUN 1, Özlem ER 1, Fatih TANRIVERDİ

Detaylı

Yassı Epitel Hücreli Özefagus Kanserli Hastalarda Küratif Kemoradyoterapi Sonuçları

Yassı Epitel Hücreli Özefagus Kanserli Hastalarda Küratif Kemoradyoterapi Sonuçları Klinik Çalışma Van Tıp Dergisi: (): -6, 0 Özefagus Kanserli Hastalarda Kemoradyoterapi Sonuçları Yassı Epitel Hücreli Özefagus Kanserli Hastalarda Küratif Kemoradyoterapi Sonuçları Maruf Nart, Mustafa

Detaylı

Glioblastoma Multiforme li Olgularda Postoperatif Radyoterapi ile Efl Zamanl Temozolomide Adjuvan Temozolomid lavesinin Tedavi Sonuçlar na Katk s

Glioblastoma Multiforme li Olgularda Postoperatif Radyoterapi ile Efl Zamanl Temozolomide Adjuvan Temozolomid lavesinin Tedavi Sonuçlar na Katk s ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Glioblastoma Multiforme li Olgularda Postoperatif Radyoterapi ile Efl Zamanl Temozolomide Adjuvan

Detaylı

EVRE III VE IV KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE CERRAHİ DIŞI TEDAVİ MODELLERİNİN SAĞKALIMA ETKİSİ

EVRE III VE IV KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE CERRAHİ DIŞI TEDAVİ MODELLERİNİN SAĞKALIMA ETKİSİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI EVRE III VE IV KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE CERRAHİ DIŞI TEDAVİ MODELLERİNİN SAĞKALIMA ETKİSİ Dr.Aslıhan ÇETELER UZMANLIK

Detaylı

Kolorektal Kanserlerde Lenf Nodu Oranının Prognostik Önemi

Kolorektal Kanserlerde Lenf Nodu Oranının Prognostik Önemi 86 Original Article Balkan Med J DOI: 10.5174/tutfd.2009.03164.1 Trakya University Faculty of Medicine Kolorektal Kanserlerde Lenf Nodu Oranının Prognostik Önemi Prognostic Value of Lymph Node Ratio for

Detaylı

Küçük hücreli dışı akciğer karsinom olgularının retrospektif olarak değerlendirilmesi

Küçük hücreli dışı akciğer karsinom olgularının retrospektif olarak değerlendirilmesi 552 Dicle Tıp Dergisi / A. İnal ve ark. Akciğer karsinomu olgularının analizi 2012; 39 (4): 552-556 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2012.04.0199 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Küçük

Detaylı

Kerim Çayır 1, Mehmet Bilici 1, Salim Başol Tekin 1, Habip Emre 2, Yusuf Bilen 2

Kerim Çayır 1, Mehmet Bilici 1, Salim Başol Tekin 1, Habip Emre 2, Yusuf Bilen 2 Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical K. Çayir Journal ve ark. Kolon kanserli hastalarda adjuvan tedavi Cilt / Vol 37, No 2, 145-150 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Evre II-III kolon kanserli hastalarda

Detaylı

Kolorektal kanserler: Tek merkez 12 yıllık sonuçları

Kolorektal kanserler: Tek merkez 12 yıllık sonuçları 208 JCEI / Küçüköner ve ark. Kolorektal kanserler 2013; 4 (2): 208-212 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.02.0267 RESEARCH ARTICLE Kolorektal kanserler: Tek

Detaylı