COLD STORE. About us. Steel & Polyurethane. Installation R&D. FireSafe Facts. Performance Features. Tecnical Data. Cold Store

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "COLD STORE. About us. Steel & Polyurethane. Installation R&D. FireSafe Facts. Performance Features. Tecnical Data. Cold Store"

Transkript

1

2

3 COLD STORE Yang na Karfl Güvenli Uluslararas sigorta firmalar nca onayl Insurer Approved System Ar-ge Çal flmalar Yap lm fl Kompozit anel Off-site factory pre-engineered, single component & single fix site installation About us Hakk m zda Steel & olyurethane Sac ve oliüretan Installation Kolay ve H zl Montaj R&D Ar-Ge FireSafe Facts FireSafe Sistemleri erformance Features erformans Özellikleri Tecnical Data Teknik Özellikler Cold Store So uk Hava Depolar rocessed Fruits and Vegetable Sebze ve Meyve flleme Tesisleri Ice - Cream and Dairy lants Dondurma ve Süt flleme Tesisleri Slaughter Houses and Meat rocesing Mezbahalar ve Et flleme Tesisleri oultry lants Kümes Hayvanlar flleme Tesisleri Seafood Facilities Su Ürünleri flleme Tesisleri CA Rooms Atmosfer Kontrollü Odalar Various Food Facilities Muhtelif G da Tesisleri System & Installation Details Sistem ve Montaj Detaylar Accessories Aksesuarlar Handling Instructions Aktarma Tafl ma ve Saklama Talimatlar

4 1983 y l ndan bu yana daima genç, dinamik ve deneyimli bir kadroyla, de iflen ça a ayak uydurarak, teknoloji ve sanayinin Dünya y ve çevreyi y pratan koflullar na çözümler arayarak ilerledik. Sandviç panel sektöründe dünya lideri olan ve dünya çap nda 35 üretim tesisine sahip rlandal Kingspan Group ile güçlerimizi, bilgimizi, deneyimlerimizi ortak ettik. Bolu ve Adana da bulunan fabrikalar m zda günde m 2 panel üretiyoruz; endüstriyel çat ve cephe kaplamalar ndan g da endüstrisi so uk depo ve iflleme odalar na dek birçok farkl alanda panel üretmenin yan s ra bilimsel verilerin fl nda Ar-Ge çal flmalar m za büyük özen ve emek harcay p ürün gam m z ve kalitemizi durmaks z n ço alt p ilerletiyoruz. Çevre ve insan sa l n daima ilk planda tutarak; çevre dostu, ak ll, hijyenik, enerji tasarruflu ve güven verici ürünlerimizi, müflterilerimizin gerçekte ne tip bir sisteme ihtiyaç duyduklar n yerinde tespit ediyor, günümüz koflullar n n vazgeçilmezi olan zaman ve maliyet kavramlar n en iyi flekilde de erlendirmeye çal fl yoruz. Her ayr nt n n bilgisayar ortam nda incelenerek tasarland, neden ve niçin sorular n n teknolojik alt yap ile en do ru sonuçla cevapland Kingspan zopoli ürünlerinde kalite tart fl lmaz bir kriterdir. Çat - cephe panellerinden, So uk depo panellerine, trapez saclardan, so uk depo kap lar na kadar birçok ürünün Avrupa standartlar nda hayata geçirildi i Bolu ve Adana fabrikalar m z; yurt içinde ve d fl nda tüm müflterilerimizin ihtiyaçlar n en k sa sürede tamamlay p Anahtar teslim projelere de imza at yor. Müflterilerimizin ihtiyaçlar n esas alarak dünyada bir ilke imza at p kontinü hat üzerinde kilitli panel üretmifl, sanayi profesyonellerince tan nm fl ve kalitesini 20 yi aflk n ülkede sürekli artan referanslar yla kan tlayabilmifl bir firma olarak gururlu ve mutluyuz. Kinsgpan- zopoli Ailesi Ever since 1983, we have marched forward looking for solutions regarding the conditions of technologies and industries polluting the environment, with our young, dynamic and experienced crew, adapting to the circumstances of the changing era. We have associated our powers, knowledge and experiences with the Irish firm Kingspan Group, which owns 35 production facilites worldwide and is a global leader in sandwich panel sector. In our factories located in Bolu and Adana, we are producing square meters of panels in many different areas varying from industrial roofing and facing tile to food industries cool storages and processing rooms. Besides, we continuously invest in R&D, So as to broadenour product range and enhance quality. Having the environmental protection and human health as the first priority, we offer our environmentally friendly, smart, hygienic and energy-efficient products to our customers by determining the type of system they need on place, and we are working on making the most of the indispensible factors of our contemporary conditions such as time and cost. Quality is an incontestable criteria by Kingspan Izopoli products, of which every single detail is analysed and conceived in computer environment and the most correct answers to causal questions are answered with technologic infrastructure. Our Bolu and Adana factories, which produce roofing and facing tiles, cool storage panels, trapezium plates and cool storage doors at european standards, accomplishes the needs of our customers in fastest time both in domestic and export markets as well as realization of the turnkey projects We are honored and proud as a firm having been able to blaze a trail worldwide by producing locked panels on continous line by focusing on the needs of our customers, and thus being recognized by industry professionals and proving itself by expanding its evergrowing references in more than 20 countries. Kinsgpan-Izopoli Family

5 About Us / Hakk m zda Adana Factory Bolu Factory 3

6 Steel / Sac Coating ang Facing rotective Layer Top Coating S, VDF, lastisol (VC) rimer Zinc Coating Steel Substrate Zinc Coating Epoxy Backcoat ç ve d fl uygulamalar için standart olarak panellerin her iki yüzey sac nda g da iflleme tesislerinde kullan ma elveriflli Ral 9002 olyester boya kullan l r. Opsiyonel cepheler: The standard facing of our panels is steel plate coated with Ral olyester paint suitable food processing purposes, both for interior and exterior applications. The Optional facing are: VDF : aslanma riskinin yüksek oldu u iç ve d fl cepheler için kullan l r. VDF : For inside and outside use where there is a high risk of corrosion lastisol : aslanma önleyici özelli i çok iyidir. Özellikle iç yüzeylerde kullan m için elverifllidir. Niro : EN standard nda yüksek korozyona maruz kalan cepheler için önerilir. (paslanmaz çelik) Kingspan zopoli so uk depo panelleri; kullan m alan genifl dayan kl ve bak m kolayd r. Düflük maliyetli hijyen sa lar. lastisol : High elasticity and very good corrosionprevention properties; suitable especially for internal use. Niro : Rust - resistance according to EN , for heavy duty use.(stainless steel) Kingspan Izopoli cold store panels, facings are long lasting, easy to care, largely maintenance - free and hygienic Corona rocess

7 olyurethane / oliüretan olyurethane Technical Data Suggested Application Temperature UR IN Unit ºC Thermal Conductivity 0,020-0,022 0,020-0,021 W / mk Compressive Strength (10% to expand) 0,09 0,14 N / mm 2 Shear Strength 0, mm mm 100 mm 0,14 0,12 0,06 N / mm 2 Water Absorption (%Volume) %2 %2 % Volume Vapour diffusion Strength Fire Class Closed Cell Content B2 s2 d0 % FM Class 1 B s1 d0 % 95 Adana Factory Bolu Factory 5

8 Kingspan zopoli panelleri, prefabrik betonarme ya da çelik yap konstrüksiyonuna içeriden ya da d flar dan giydirilerek monte edilir. anellerin oldukça hafif olmas ndan dolay, küçük boyutlu projelerde, yaln zca iskele kullanarak bile montaj yapmak mümkündür. Daha büyük projelerde ise forklift, hidrolik vinç ya da motorlu iskele kullanarak, kolayca ve son derece h zl bir biçimde montaj iflleri bitirilmektedir. Kingspan zopoli panelleri, oldukça mukavemetli oldu undan, minimum konstrüksiyon maliyeti ile genifl aç kl ktaki yürünebilir tavanlar ve yekpare yüksek duvarlar yapmak mümkündür. Kingspan Izopoli panels can be mounted either at the outside or at the inside of the supporting constructions whether steel or prefabricated concrete. Kingspan Izopoli panels can be transported and mounted without any problems by cranes and elevators for the purpose of quick installation. Due to their light weight even mounting by had is possible for smaller building projects. Kingspan Izopoli panels are very strong and rigid. This means long spans and minimal deflection in construction. Ceilings made of Kingspan Izopoli panels can be installed to cover long spans and provide perfect insulation. Walk-on ceiling for service and inspections can also be constructed.

9 Installation / Kolay ve H zl Montaj 7

10 Yang n dayan m deneyleri / Fire resistance tests Kingspan zopoli, mevcut tesislerinde sürekli olarak gelifltirme ve iyilefltirme çal flmas gerçeklefltirmektedir. Çal flmalar AR-GE laboratuvar nda yürütülmekte, belli bir noktaya getirilen çal flmalar üretim baz nda denemeler yap larak sonuçland r lmaktad r. Üniversiteler ve çeflitli sivil toplum kurulufllar n n katk lar yla düzenlenen paneller ile toplumu bilinçlendirerek yerinde ve ilk a zdan sorun, öneri ve elefltiriler dinlenmektedir. Bu çal flmalar büyük bir titizlik içinde ve tamamen bilimsel yöntemlerle gerçeklefltirilmektedir. Kingspan Izopoli develops its products by combining its technical expertise and experience from the market. Development works are done in our R&D laboratory and tested in the real production line with trial orders. Kingspan - Izopoli organizes seminars and workshops in cooperation with universities and associations, informs end users and receives valuable feedback. That, in return, is integrated into R&D studies. oliüretan köpü ün termal iletkenlik katsay s ölçüm düzene i Setup for measuring thermal conductivity coefficient of polyurethane foam Üretim hatt ndan al nan numunelere fiziksel dayan m testleri uygulan r. hysical strength tests are conducted on samples taken out of production line.

11

12 Kingspan - Izopoli s unique Isophenic (IN) Firesafe formulation offers optimum solution for properties and businesses. FireSafe sistemi, uluslararas sigorta firmalar nca onayl d r. FireSafe system is approved by international insurance companies. Kingspan - zopoli, endüstriyel yap larda yang n emniyetini sa layan Alev Yaymaz anel Sistemleriyle bir devrim yaratt. Yüksek yang n dayan ml ürün Alevi yaymaz, kendili inden söner Minimum duman / toksik gaz ç kar r Gerçek ölçekli testlerle yük tafl ma, bütünlük ve yal tkanl k performans kan tlanm fl Dizayn alternatifleri FM onayl Sigorta pirimlerinde avantaj Genifl ürün yelpazesi Hafiflik, kolay manipülasyon ve minimum iflçilik Zamanla azalmayan yal t m performans Fiyat avantaj ile ekonomik çözümler Highly fire resistance product anels will not promote the spread of flame anels are described as selfextinguishing anels will not create a problem for fire fighters in a real fire situation Real fire case studies prove excellent performance anels give off minimal smoke in a real fire situation. Every Firesafe building is clearly marked and registered for easy specification identification by fire officers, insurers and clients Full range of products to suit all building types Insurance approvals Insurance certification available ( FM Global ) ossibility of reduced insurance premiums remiums may be higher if non insurer approved panels are used eace of mind!

13 FireSafe Facts / FireSafe Sistemleri Kingspan - zopoli, endüstriyel yap larda yang n emniyetini sa layan Alev Yaymaz anel Sistemleriyle bir devrim yaratt. Kingspan Izopoli FireSafe system offers the best solution in ensuring fire safety. FM 50ft Oda Köfle Testi FM 50ft Room Corner Test UR UR Dolgulu aneller yang n karfl s nda panel özelli ini kaybeder ve tafl y c sistemden ayr l r. UR UR filled panels lose their panel feature and detach from the bearing system when exposed to fire. FireSafe IN IN Dolgulu anellerin yang n sonras bütünlü ünü kaybetmez. FireSafe IN IN filled panels do not lose their integrity after fire. 11

14

15 erformance Features / erformans Özellikleri FM Approved sertifikal duvar ve tavan sistemleri G da ve Hijyen Emniyeti / Tamamlay c Yap / Is Bariyeri / Buhar ve Hava S zd rmazl k Bariyeri / Duvar ve tavan sistemleri, yap n n ömrü boyunca ondan beklenen performans ve fonksiyonlar yerine getirmelidir. G da ve hijyen emniyeti Yang n korumas Is korumas Buhar ve hava s zd rmazl Nem kontrolü Y kan p temizlenebilme özelli i Yürünebilir tavan Hafif konstrüksiyon Düflük enerji sarfiyat The wall and ceiling system must effectively perform the following functions over the lifecycle of the building. Food and hygiene safe FireSafe property protection rovides a thermal barrier rovides a vapour and airtight barrier Resists moisture ingress Suitable for wash and clean down Walk-on ceilings Light weight contruction Low energy operating costs 13

16 Fharmacold KS110FCTF t ± ± 2 2 mm Megacold KS110MTF t ± ± 2 2 mm

17 erformance Features / erformans Özellikleri Izocold KS110FTF 25 t ± ± 2 2 mm Birleflim Detay ki birleflim yüzeyi aras nda mevcut bantlar ve erkek / difli birleflim detay sayesinde, uygulama sonras mükemmel s köprüsüz s zd rmaz birleflim. Sabit Boyutlar ve Uzun Süreli Termal erformans Dimensional Stability and long Term Thermal erformance zolasyon maddeleri : Rijid poliüretan (UR) ve izofenik (IN) köpük, pentan gaz. CFC - ve HCFC - içermez, Yo unlu u : 40 ± 2 kg/m 3 Yang n : EN Euroclass B Sınıfı Ürün Uzunlu u : anel kal nl na ba l olarak, 19 m ye kadar üretilebilir. Ürün Tolerans : TS EN Kalite Kontrol : EN14509 Standardı Akustik zolasyon : Tüm panel kal nl klar nda, yaklafl k 25dB. Önerilen Kal nl k : -40 C için 200 mm -18 C için 150 mm -0,+ C için 100 mm Insulating core : Rigid expanded IN / U, pentane blowing. CFC- and HCFC-free, Density : kg/m 3 Fire : B class acc. to EN Euroclass roduction lengths : Up to 19 m depending on panel thickness. roduction tolarances : TS EN Quality monitoring : EN14509 Standard Acoustic insulation : Approx. 25dB in all panel thicknesses Suggested thicknesses are : 200 mm for -40 C 150 mm for -18 C 100 mm for 0,+ C 15

18 A ırlıklar 0,50 / 0,50 mm saclara göre hesaplanmıfltır. The figures are for 0.50 / 0.50 mm metal thickness

19 Technical Data / Teknik özellikler So uk depo uygulamalar - s aral 0 C den -40 C ye Hijyen uygulamalar - s aral 0 C den +12 C ye Cold store applications-temperature from 0 C to 40 C Hygiene applications - temperature from 0 C + 12 C Is Transferi (W/m 2 )- Termal Karakteristikler (UR köpük için s iletim katsayısı = 0,022 W/mk) So uk depolarda, minumum 10 W/m 2 s kazanc sa layacak izolasyon de eri tavsiye edilir. The recommended minimum insulation value for cold stores is 10 W/m 2 heat gain 17

20 wc / Mersin Enerji maliyeti, bu tür so uk depolarda toplam maliyet bedelinin büyük bir k sm n teflkil etmektedir. Kingspan zopoli So uk depo panelleri, yüksek izolasyon performans ile enerji tasarrufu sa layarak maliyet üzerinde önemli bir etki yapmaktad r. Energy costs incurring in the operation of deep freeze storage rooms have a significant portion in the total overhead costs. Kingspan Izopoli deep freeze panels, with high insulation performance and energy efficiency, reduce the energy consumption dramatically and give you a competitive anvantage. wc / Mersin

21 Refrigerated Store / So uk Hava Depolar wc / Riyadh Özgörkey / Torbal Mabanee / Kuwait Reysafl / Adana 19

22 Canned Foods And Converse Sebze ve meyve marketleri, çok yüksek kaliteli imalat talep ederler. Bu marketlerde elma, çilek, muz, üzüm, fleftali, armut, kiraz, hazır gıda, çiçek gibi ürünler ve bunlar n aromalar muhafaza edilmektedir. Kingspan zopoli So uk depo panelleri, ile bu ürünlerin talep etti i s ve nem oranlar kolayca temin edilebilmektedir. The market for fruits and vegetables require extremely high demands on standarts. Humidity and temperature control requirements are easily obtained at the storages built by energy efficient Kingspan Izopoli cold store panels. Ever Fresh / Antalya

23 rocessed Fruits and Vegetable / Sebze ve Meyve flleme Tesisleri Er-Buz So uk Hava Deposu / Konya Hakan G da / Mersin Durdafllar / Mersin 21

24 Calmio / Ni de Süt ürünleri depolarında kullanılan metal yüzeyli duvar ve tavan panelleri, muhafaza edilen ürünün hijyeni, tazeli i ve kalitesi üzerinde çok önemli etkiler b rakmaktad r. Kingspan zopoli So uk depo panelleri, mevcut yap lar ile bu özellikleri karfl lama kabiliyetleri yan nda süt ve süt ürünlerinin asitik etkilerine karfl da baflar ile kullan lmaktad r. For dairy plants, great importance should be given to the selection of metal facings of the walls and ceilings.this is vitally essential to ensure product quality and hygienic safety. Kingspan Izopoli cold store panels, with stainless steel sheet facings are recommended as the best choice of material to resist aggressive effects of milk acid. Algida

25 Ice - Cream and Dairy lants / Dondurma ve Süt flleme Tesisleri nar Süt / Eskiflehir Golf Dondurma / Karacabey Arpac / Konya Eker Süt / Kemalpafla 23

26 Alt n Et / Antalya Et iflleme tesisleri, çok zorlu flartlar n hakim oldu u tesislerdir. Kingspan zopoli So uk depo panelleri, paslanmaz çelik, lastisol ve VDF boyal yüzeyleri ile bu zorlu flartlar uzun süreli ve yüksek kalite standartlar ile karfl lama kapasitesine sahiptir. Slaughter houses are places where aggressive conditions dominate. Owing to its special coating surface ( Stainless Stell, lastisol, VDF ) compatible with such conditions, Kingspan Izopoli cold store panels are ideal for the construction of slaughter houses with long lasting high quality standards. Erflan Et / Bilecik

27 Slaughter Houses and Meat rocesing / Mezbahalar ve Et flleme Tesisleri Kon-Et / Konya Erflan Et / Bilecik Makro Market / Ankara 25

28 Abal o lu / zmir Türkiye de tüm kümes hayvanlar kesimhane ve iflleme tesislerinde sandviç panel kullan lmaktad r. Kingspan zopoli So uk depo panelleri, bu tür tesislerde tamamen hijyenik ve mükemmel sonuçlar veren çözümler sunabilmektedir. Currently, all modern poultry and turkey slaughter house facilities are constructed of sandwich panels. Kingspan Izopoli cold store panels, offer perfect solutions to fulfill the hygienic requirements of such facilities. Aytaç / Çerkefl

29 oultry lants / Kümes Hayvanlar flleme Tesisleri Beypi / Bolu Banvit / Band rma Agro Nutrisco / Romanya C iliç / Bilecik 27

30 Liman Alabal k / Bozüyük Bal k ve deniz mahsulleri tesisleri, genellikle yerleflim yerlerinden uzak ve k rsal alanlarda kurulmaktad r. Kingspan zopoli So uk depo panelleri, hafif konstrüksiyonlar n n yan s ra, h zl ve kolay uygulanabilir olduklarından, bu sektör yat r mc lar n n istedi i zor flartlarda dahi, hijyenik ortama ekonomik yoldan ulafl m sa lamaktad rlar. Fishery and sea food processing facilities are usually constructed, in rural areas. Thanks to its speedy and easy installation, Kingspan Izopoli cold store panels, provide modern hygienic facilities and Lean Construction for investors even under aggressive conditions.

31 Seafood Facilities / Su Ürünleri flleme Tesisleri Alfarm / zmit Sinop Su Ürünleri / Sinop Alarko Leroy Sinop Su Ürünleri / Sinop 29

32 Kepez Meyve / Kepez CA odalar de iflik gaz konsantrasyonlar, ayarlanm fl s cakl k ve nem oranlar gibi atmosferik flartland rmalara imkan tan yan ve bunlar n sonucu olarak ortaya ç kan bas nca dayanabilen odalard r. Bu odalar n oluflturulmas nda gaz s zd rmayan tam yal t m ön flartt r. Kingspan zopoli So uk depo panelleri, yap s nda kullan lan IN yal t m köpü ü, sahip oldu u kapal hücre yap s, saca do al olarak tutunabilme ve rijit yap s ile yüksek yal t m de eri sa lar. Uygun birleflim geometrisi, özel reçine yal t m dolgular ile birleflince atmosfer kontrollü depo inflas nda optimum çözüm haline gelmektedir. CA chambers enable atmospheric conditions such as various gas concentrations, adjusted temperature and moisture rates and resist against pressure resulting as from these conditions. The precondition is the gas-tight complete isolation in the building of these chambers. Kingspan Izopoli cold store panels, storage board becomes the optimum solution in the atmosphere-controlled storage construction thanks to its IN isolation foam employed in its structure, its enclosed cell structure and high isolation value enabled with its natural bond on metal sheet and its rigid structure in combination with convenient integration geometry and special resin isolation fills.

33 CA Rooms / Atmosfer Kontrollü Odalar (CA) Vekofin / Adapazar Renezo lu / Antalya 31

34 Limak Limkon (Meyve Konsantresi) / Adana anel üreticileri, g da sektöründeki geliflme ve talepleri izleyerek, bu taleplere uygun baflar l sonuçlar verecek uygulamalar teorik ve pratik olarak takip etmek zorundad rlar. Kingspan zopoli, bu alanda sektör çal flanlar ile yak n iliflkiler içinde olup, talep ve ihtiyaçlar baflar ile karfl lama kabiliyetine sahiptir. It is crucial for panel manufacturers to follow the development in food technologies and changes in demand in the food market, in order to make successful research and product development studies. Kingspan Izopoli is an important company in the production sector, which works in close relation with the construction and food processing sectors. Coca Cola / Elaz

35 Various Food Facilities / Muhtelif G da Tesisleri An Bisküvi / Karaman Ecologic Foods Mushroom Canned Foods and Conserve 33

36 Beton Yap anel Uygulamas Implementation anel Concrete Structures Roof anel urlin Concrete Beam Ceiling Concrete Column Wall anel Reinforced Concrete Floor Heat Insulation Floor Water Insulation Lean Concrete

37 System Details / Sistem Detaylar Çelik Konstrüksiyon Yap anel Uygulamas Implementation anel Steel Construction urlin Hanger Tiege Ceiling Wall anel Wall anel Steel Column Wall anel Reinforced Concrete Floor Heat Insulation Floor Water Insulation Lean Concrete 35

38 Asma Tavan Askı Detayları Suspended Ceiling Details Steel urlin 114 S 119 S anel

39 Installation Details / Montaj Detaylar Asma Tavan Askı Detayları Suspended Ceiling Details Steel urlin 114 S 120 S 113 S UR Injection

40 Duvar aneli Zemin Birleşim Detayı Unification of the Floor Wall anel Details 116 S S Wall anel Floor Heat Insulation S 14

41 Installation Details / Montaj Detaylar Duvar aneli Zemin Birleşim Detayı Unification of the Floor Wall anel Details 101 S Wall anel 118 S Floor Heat Insulation S 14 39

42 08 Duvar Birleşim Detayı Wall Joints Details t i < 0 C 102 S t Wall anel UR Injection 14 t/2 t/2 101 S Wall anel

43 t Installation Details / Montaj Detaylar Duvar Tavan Birleşim Detayı Details of the Ceiling Wall Junction 102 S Ceiling anel S Wall anel UR Injection t 41

44 Duvar Birleşim Detayı Wall Joint Details UR Injection Wall anel S S Wall anel Duvar Tavan Birleşim Detayı Details of the Ceiling Wall Junction 123 S UR Injection S t1 Ceiling anel Ceiling anel t2 101 S Wall anel 101 S 14 08

45 Installation Details / Montaj Detaylar Duvar Tavan Birleşim Detayı Details of the Ceiling Wall Junction UR Injection Ceiling anel 08 Wall anel 14 Duvar Tavan Birleşim Detayı Details of the Ceiling Wall Junction 101 S UR Injection Ceiling anel S S Wall anel 122 S 08 43

46 Aşık Duvar Bağlantısı urlin Wall Connection lan Kesit 119 S 119 S

47 Installation Details / Montaj Detaylar 45

48 S101 Ref Boyut rofile Tüm ölçüler milimetre All dimensions in milimetres, = Boyal yüzey Colorcoated side Not ç Köfle rofili Inner Corner rofile Max L = 4000 mm 15 S D fl Köfle rofili Outer Corner rofile 60 Max L = 4000 mm S D fl Köfle rofili Outer Corner rofile 80 Max L = 4000 mm S104 D fl Köfle rofili Outer Corner rofile 100 Max L = 4000 mm S D fl Köfle rofili Outer Corner rofile 150 Max L = 4000 mm S D fl Köfle rofili Outer Corner rofile 200 Max L = 4000 mm S107 Zemin U rofili 40 Floor U rofile 40 Max L = 2400 mm

49 Accessories / Aksesuarlar Ref Boyut rofile Tüm ölçüler milimetre All dimensions in milimetres, = Boyal yüzey Colorcoated side Not S108 Zemin U rofili 60 Floor U rofile 60 Max L = 2400 mm S109 Zemin U rofili 80 Floor U rofile 80 Max L = 2400 mm S110 Zemin U rofili 100 Floor U rofile 100 Max L = 2400 mm S111 Zemin L rofili Floor L rofile Max L = 2400 mm S Ask rofili Cover rofile Max L = 2400 mm C Alt Ask Kapama rofili Cover rofile Max L = 4000 mm S114 Ask Tiji Hanger Tieger Ø 10 47

50 S120 Ref Boyut rofile Tüm ölçüler milimetre All dimensions in milimetres, = Boyal yüzey Colorcoated side Not Üst Ask Kapama rofili Cover rofile Max L = 4000mm S Kapama rofili Cover rofile Max L = 4000mm S L rofil L rofile Max L = 2400 mm 40 S Kapama rofili Cover rofile Max L = 4000mm 15 S VC Somun + ul VC Nut+ Washer Ø 10 S VC ç Köfle rofili VC nner Corner rofile S115 Aluminyum Ask rofili Ceiling Suspansion rofile

51 88 88 Accessories / Aksesuarlar Ref Boyut rofile Not Tüm ölçüler milimetre All dimensions in milimetres, = Boyalı yüzey Colorcoated side S VC Köfle rofili VC Corner rofile S VC rofil D fl Köfle VC Outer Corner rofile S116-3 VC rofil ç Köfle Kapama VC Inner Corner Cover Side R S118 VC Süpürgelik rofili VC lint rofile 80 S118-2 VC Süpürgelik rofili D fl Köfle VC lint Outter Corner S118-5 VC Süpürgelik rofili ç Köfle ve Kapa 87 VC Inner Corner Cover Upper S118-6 VC Süpürgelik rofili Yan Kapak VC Inner Corner Cover Side ,5 49

52 During loading and unloading by forklift, panels should not be damaged by fork impacts and also there should be enough span between fork supports in order to avoid unacceptable deflection of panels. anel balyalar n n forklift ile tafl nmas esnas nda, panellerin zarar görmemeleri ve dengeli tafl nmalar için forkliftin b çaklar n n aras en uygun flekilde ayarlanmal d r. The pallets should be unloaded on site by a suitable crane, using strapping, not cables. A load distribution apparatus ( as shown ) should be used for long panels and care should be taken for lifters not to crash the sides of panels. Touching edges need to be protected anellerin indirilmesinde bez sapanlar kullan lmal, sapanlar çelik bir aparat vas tas ile vinç kancas na as lmal d r. The panels must be carried edge-wise to avoid bending and the female part of the male-female joint should not be used as a hand-grip. aneller bükülmeyi önlemek için dik konumda tafl nmal d r. Sadece tek kat sac olan difli birleflim kenar ndan tutulmamal d r.

53 Handling Instructions / Aktarma Tafl ma ve Saklama Talimatlar anels should be cut to size by using a suitable compass saw or circular hand saw.the sawing blade should cut the metarial cold, so that the panel surface is not damaged. anellerin kesilmesi gerekti inde kesme tafl kullan lmay p, dekupaj veya özel kesme aletleri tercih edilmelidir. The protective film put on the panels at the factory should be removed immediately after installation and certainly not later than two weeks. Warning: Long term storage of the panels with protective film may damage the coating. anellerin üretim esnas nda kaplanan koruyucu film tabakas en geç iki hafta sonunda sökülmelidir.daha geç söküm esnas nda boya tabakas zarar görebilir. Max.150 cm anels should be kept sloppy if there is no closed storage so that the rainwater should not accumulate. Stacked storage for long periods ( more than 4 weeks ) must be avoided. Warning: It is customer s responsibility to protect the panels against fire risks both during storage at site and installation stage. Montaj öncesi bekleyen balyalar n alt na, azami 150 cm aral kla yast klar konulmal d r. Yast klar üzerinde balyalar e imli duracak flekilde istiflenmelidir.anelerin istifte 4 haftadan fazla kalmas sak ncal d r. Uyar : Gerek stok halinde, gerekse montaj aflamas ve sonras paneller için yang n emniyeti sa lanmas müflteri sorumlulu undad r. 51

54 Handling Instructions / Aktarma Tafl ma ve Saklama Talimatlar The bottom support span should not be wider than 150 cm when packs are to be stacked on top of each other. A maximum of two packs are recommended in a pile. The panel s surface should be kept clear of dust and direct sunlight. They should be stored on flat, clean and hard surface and preferably in covered places, at job site. Condensation should be avoided with sufficent aeration, leaving the cover open a little at the top but ensuring that the wind cannot blow it off. Water must not be allowed to condense or enter between the panels, since it can cause corrosion. Balyalar n alt ndaki destek takozlar en fazla 150 cm aral klarla yerlefltirilmelidir.en fazla 2 balya konulabilir. anellerin kapal alanda bekletilmeleri tercih edilir. aneller günefl fl nlar, kar ve ya murun direkt tesirlerinden korunmal d r. aneller flantiye sahas nda düzgün, sert ve temiz bir zemin üzerinde üzeri örtülü olarak muhafaza edilmelidir. Terlemeye karfl örtünün alt do al havaland rmaya müsait olmal d r. Su ve nemin panel aralar na girip korozyona sebep olmas na engel olunmal d r. So uk hava deposu panellerinin yük tafl ma kapasiteleri ile ilgili hesaplar sadece kendi a rl klar ve montaj esnas ndaki geçici yükler düflünülerek yap lm flt r. klimlendirme cihazlar veya benzeri cihazlar panellere dogrudan yük bindirecek flekilde monte edilmemelidir.ayr ca panellerin üzerinde yürünmemeli ve malzeme tafl nmamal d r. The calculation regarding the loading capacity of cold store panels are made by taking its own weight and temporary service load during the assembly, into consideration. Air conditioning equipment or such devices should not be installed in Wall and Roof anels. In addittion, personnel shouldn t be allowed to walk on panels and materials shouldn t be moved by using panels.z Warning: Do not forget to use ressure Compensation Valve in your cold stores. Uyar : So uk odalarda bas nç ventili kullanmay unutmay n z.

55

56

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

About us. Steel & Polyurethane. Installation R&D. FireSafe Facts. Architectural Wall & Facade System. Roof System. Membrane Roof System.

About us. Steel & Polyurethane. Installation R&D. FireSafe Facts. Architectural Wall & Facade System. Roof System. Membrane Roof System. About us Hakk m zda 2 Steel & olyurethane Sac ve oliüretan 4 Installation Montaj 6 R&D Ar-Ge 8 FireSafe Facts Firesafe Sistemleri 10 Architectural Wall & Facade System Mimari Çat Sistemi 12 Roof System

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE İnterflex ALPHA INSULATED & NON-INSULATED ALUMINUM NEGATIVE PRESSURE COMPETENT FLEXIBLE AIR DUCTS Insulated & non-insulated aluminum negative pressure competent flexible

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

Soğuk Depo Panelleri Cold Store Panels

Soğuk Depo Panelleri Cold Store Panels Soğuk Depo Panelleri Cold Store Panels Dr. Suat KIRO LU Kurucu-Yönetim Kurulu Üyesi Ticari Koordinator Founder / Vice - Chairman Commercial Director 1983 y l ndan bu yana daima genç, dinamik ve deneyimli

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr SAC KÖŞKLER SAC KÖŞKLER METAL KIOSKS (CABINETS) Sac köşkler müşteri taleplerine göre üretilmekte, yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sevk edilmektedir.

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

Mitsubishi Electric Corporation. Number of Items

Mitsubishi Electric Corporation. Number of Items Mitsubishi K65HM-CE / KP65HM-CE High Density Thermal Paper Monochrome High Density Thermal Sensitive Paper A6 type media 110mm x 21m Bluish tone 4 rolls per box For use in CP-700DSU, CP-700U, CP-700UM,

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES 2 AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES Günümüzde ahşap işleme ve talaş temizleme işlemleri için çok çeşitli makinalar üretilmekte, ahşaba talep artmakta ve makinalar

Detaylı

GMC PB-082 PRODUCT SPECIFICATIONS:

GMC PB-082 PRODUCT SPECIFICATIONS: 1 GMC PB-082 PRODUCT SPECIFICATIONS: Standard Material: Galvanized Steel Sheet. Suitable for suspended roof applications. Assembling with main air duct is done via flexible air ducts, so placing grilles

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Kasa Refrigerated Bodyworks Frigorifik Kasa Refrigerated Bodyworks İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ INTERIOR & EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı yüksek,

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

Destek Sistemleri. Destek Sistemleri. Support Systems

Destek Sistemleri. Destek Sistemleri. Support Systems Destek Sistemleri Destek Sistemleri Support Systems DESTEK SİSTEMERİ Contents İçindekiler page/sayfa SUPPORTS, HEAD PATES, FIXING MATERIAS AND BRACKETS DESTEKER, TAVAN BAŞIKARI, MONTAJ MAZEMEERİ VE KONSOAR

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ PANEL INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System Zamandan Tasarruf Kaliteli Malzeme Üst Düzey Güvenlik Müşteri Memnuniyeti 01 02 06 07 03 04 08 09 05 01-70cm H Dikme / 70cm H Frame 02 - Yürüme Platformu / Walking Platform 03-90cm H Dikme / 90cm H Frame

Detaylı

3PAN PANEL İMALATI İZOLASYON VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

3PAN PANEL İMALATI İZOLASYON VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 3PAN PANEL İMALATI İZOLASYON VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 3PAN, sektörel deneyime sahip idari / teknik personelleri, sıfır hata felsefesi ve geniş ürün yelpazesi ile soğutma ve soğuk depolama

Detaylı

RUBBER PRODUCTION LINE

RUBBER PRODUCTION LINE RUBBER PRODUCTION LINE İnterflex Tube Elastomeric Rubber Foam Insulation Tubes Optimal solution in heating, cooling, ventilating systems, and all industrial and constructional application processes. Tel:

Detaylı

Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( (

Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( ( Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( ( Niçin Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi? Bir depremde betonarmeden ayrõlõp devrilmemeleri için duvarlarõn betonarmeye bağlanmalarõ

Detaylı

Performans Tabloları Yalınkat Camlar

Performans Tabloları Yalınkat Camlar Performans Tabloları Yalınkat Camlar Kaplamalı Yüzey Gün Işığı Soğurma Güneş Enerjisi Direkt Toplam Gölgeleme Isı (U Değeri) W/m 2 K Gümüş #1 38 33 27 30 43 50 0,57 5,7 #2 38 27 20 38 43 52 0,59 5,7 Yeşil

Detaylı

GGD GGD ISO 9001-14001-18001

GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD GGD A 500-100 0 A GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD 160-1000A IP55 GGD *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * letkenler Kalay

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

Lineer Difüzör Linear Diffuser

Lineer Difüzör Linear Diffuser Malzeme Fonksiyon Yüzey Kaplama Montaj Aksesuarlar : Özel olarak haddelenmi 606 aluminyum profil. : Havaland rma sisteminde alçak tavanlarda üfleme difüzörü olarak kullan lmaktad r. Ayr ca emi eleman olarak

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

Krom / Chrome System

Krom / Chrome System Krom / Chrome System 24 lü Vakum Tüplü Sistem / 24 Vaccum Tube System 145 LT (double) Sistemimizde 24 adet vakum tüp kullanılmıştır. Cam tüp uzunlukları 47*1800 mm dir. Sistem kapasitesi 180 Lt, 240 Lt

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

Lineer Menfezler Linear Grilles

Lineer Menfezler Linear Grilles Malzeme Fonksiyon Yüzey Kaplama Montaj Aksesuarlar : Özel olarak haddelenmi 606 aluminyum profil. : avaland rma sistemlerinde üfleme ve emi menfezi olarak kullan r. Fan-coil ve radyatör dolaplar n üstünde,

Detaylı

ELEKTR K TES SAT BORULARI

ELEKTR K TES SAT BORULARI GALVAN ZL ÇEL K BORULAR GALVANIZED STEEL CONDUITS KOLAY ve TAM BÜKÜM Panasonic borular, yüksek kaliteli çelikten üretilmifltir. Çelik levha yüksek frekansl endüksiyon kayna sayesinde birlefltirme dikifli

Detaylı

Reçineli Düz Kablo Ekleri ve Kablo Başlıkları Resin Based Cable Joints and Cable Terminations

Reçineli Düz Kablo Ekleri ve Kablo Başlıkları Resin Based Cable Joints and Cable Terminations Reçineli Düz Kablo Ekleri ve Kablo Başlıkları Resin Based Cable Joints and Cable Terminations 1 kv Kablo Aksesuarları Low Voltage Cable Accessories 1 kv Reçineli Düz Kablo Eki Resin Based Cable Joints

Detaylı

Smart Cascade 120 Kw

Smart Cascade 120 Kw Smart ascade 120 Kw Smart ascade Smart ascade 120 Kw Bu cihazda 2 adet ana eşanjör kullanılmış r; ana eşanjör alüminyumdan oluşmuştur, oldukça güvenilir malzemeler kullanılmış r bu sebeple 35 yılı

Detaylı

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck LALE TULIP LALE TULIP Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck Lale serisi zarif hatlarıyla mağazalarında şıklık ve kullanım kolaylığını ön plana çıkarmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Ambalajlı

Detaylı

ROOF & WALL PANELS. Çatı & Cephe Panelleri

ROOF & WALL PANELS. Çatı & Cephe Panelleri ROOF & WALL PANELS Çatı & Cephe Panelleri ROOF & WALL Hakkımızda About Us Sertifikalandırılmış Kalite Certified Quality Malzeme Özellikleri Material Specifications Ar-Ge R&D Endüstriyel Tesislerde Yangın

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir.

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. 1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. Modern tesisleri ile çağdaş teknolojiyi yakalayıp, Alman DIN normuna göre üretim yapılmaktadır.

Detaylı

BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE

BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE KALIPLARIN ÖTESİNDE BETON KALIPLARI ÜRETİYORUZ WE MANUFACTURE CONCRETE MOLDS BEYOND THE STEREOTYPED IDEAS BETON BLOK ÜRÜNLERİ KALIP KATALOĞU CONCRETE BLOCK PRODUCTS MOLD CATALOGUE İhtiyaçlarınıza Göre

Detaylı

COMBI & GLOBAL MODULAR FORM

COMBI & GLOBAL MODULAR FORM COMBINATION OF THE STRENGTH OF STEEL AND THE FAIR FACING OF PLYWOOD COMBI is a hand set panel formwork having the plywood facing embedded in steel frame. Panels are lightweight for manual handling, but

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

Kayalar Endüstriyel Mutfak

Kayalar Endüstriyel Mutfak Kayalar Endüstriyel Mutfak KM Collection Banquet Trolley As fresh as if it came directly from the kitchen! As fresh as if it came directly from the kitchen! Kayalar banquet trolley hot/cold/neutral helps

Detaylı

25-40A 40-160A 160-400A 500-1000A 500-6000A ISO 9001-14001-18001

25-40A 40-160A 160-400A 500-1000A 500-6000A ISO 9001-14001-18001 GL 25-40A GL 40-160A GGD 160-400A GGD 500-1000A GS-SUPER COMPACT 500-6000A ISO 9001-14001-18001 Busbar Trunking System GL, GL, GGD, GS- 400V/1000V; 25A / 6000A ; 50/60 Hz; Class F; IP 43/55/65/67/68 Safety

Detaylı

Simit Sarayı / İstanbul

Simit Sarayı / İstanbul 366 Simit Sayı / İstanbul STRAIGHT STRAIGHT ailesi, değişebilen uzunlukları, farklı profil genişlikleri ve istenen yoğunlukta ışık verebilecek modülleri ile lineer aydınlatma ihtiyacına çözüm olacak şekilde

Detaylı

MULTISILVER MULTISILVER. Multisilver Serisi, dayanıklılığı ve. işlevselliği ile ön. kullanılabilmesi

MULTISILVER MULTISILVER. Multisilver Serisi, dayanıklılığı ve. işlevselliği ile ön. kullanılabilmesi We About US MULTISILVER Alüminyum / Aluminum Multisilver SM - 01 15 cm Ayak / 15 cm Foot SM - 01 Multisilver SM - 05 U Bağlantı / U Link SM - 05 Multisilver SM - 02 10 cm Ayak / 10 cm Foot SM - 02 Multisilver

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

www.tpelectric.com.tr MINIBOX MINIBOX

www.tpelectric.com.tr MINIBOX MINIBOX MINIBOX MINIBOX Minibox Kulplu Minibox with Handle Minibox with Hanger - Fuse Module Minibox Askılı - Sigorta Modüllü 27 MINIBOX 215x215 ölçüsüne sahip MINIBOX serisi ürünler özellikle fabrika, tekstil,

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİ MONTAJ SİSTEMLERİ

GÜNEŞ ENERJİ MONTAJ SİSTEMLERİ GÜNEŞ ENERJİ MONTAJ SİSTEMLERİ MOUNTING SYSTEMS FOR SOLAR ENERGY PLANTS Kalite Zahit Alimünyum San. ve Tic. A.Ş., toplam kalite yönetim sistemini benimseyerek uluslararası kalite standartlarında üretim

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

İÇERİK INDEX FİRMA PROFİLİ COMPANY PROFILE ÜRETİM SİSTEMLERİ SYSTEMS SİSTEM ÖZELLİKLERİ SYSTEM SPECS SPIL MODEL SPIL FLAT MODEL ABANT MODEL WADI MODEL

İÇERİK INDEX FİRMA PROFİLİ COMPANY PROFILE ÜRETİM SİSTEMLERİ SYSTEMS SİSTEM ÖZELLİKLERİ SYSTEM SPECS SPIL MODEL SPIL FLAT MODEL ABANT MODEL WADI MODEL İÇERİK INDEX FİRMA PROFİLİ COMPANY PROFILE ÜRETİM SİSTEMLERİ SYSTEMS SİSTEM ÖZELLİKLERİ SYSTEM SPECS SPIL MODEL SPIL FLAT MODEL ABANT MODEL WADI MODEL FALCON MODEL FALCON RESORT MODEL EGE MODEL ALPINE

Detaylı

KARDAN MAFSALLI & LİMİT ROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ

KARDAN MAFSALLI & LİMİT ROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ KARDAN MAFSALLI & LİMİT ROTLU DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ 2 KARDAN MAFSALLI DİLATASYON KOMPANSATÖRLERİ GIMBAL TYPE DILATATION EXPANSION JOINTS TEKNİK BİLGİLER TECHNICAL INFORMATIONS Açısal kompansatörler;

Detaylı

Modüler Kalıp Sistemleri Modular Formwork Systems

Modüler Kalıp Sistemleri Modular Formwork Systems Panolar 40 kn/m2 beton basınç dayanımına sahiptir. Panoları insan gücüyle taşınabilir. Aynı zamanda bloklar halinde vinçle de taşınabilir. Tek bir bağlantı elemanı ile panolar birbirlerine tek bir çekiç

Detaylı

COMPOSITES. 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon.

COMPOSITES. 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon. COMPOSITES 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon.com HAKKIMIZDA ABOUT US Kompozit teknolojileri günümüzün

Detaylı

Duvar Geçit zolatörleri

Duvar Geçit zolatörleri Duvar Geçit zolatörleri Orta gerilimde hariçten - dahile veya dahilden - dahile duvar geçit izolatörleri bir iletkenin bina içine giriflinde kullan lan ve iletkeni duvara karfl izole eden bir izolatördür.

Detaylı

systems kapı sistemleri Bartadoor, following the dynamics of modern Bartadoor yaşam alanlarında sıradanın dışına çıkma

systems kapı sistemleri Bartadoor, following the dynamics of modern Bartadoor yaşam alanlarında sıradanın dışına çıkma o r Bartadoor, following the dynamics of modern Bartadoor, modern ve estetik çizgileriyle çağın area gives the opportunity to go beyond the dinamiklerine uyumlu farklı sistemler ile ofis ve ordinary in

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 İÇİNDEKİLER (INDEX) 1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type Welded Panelboards) Dikili Tip Modüler Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type

Detaylı

ABOUT US WHY BAŞAT? Because;

ABOUT US WHY BAŞAT? Because; ABOUT US Our company has been providing service under the name DAMLA LAMİNASYON in textile sector for long years. Having adopted providing high quality service as a principle our company has carried out

Detaylı

MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS

MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS MAKARNA TON BALIĞI TAHİN & SUSAM KURUTULMUŞ MEYVE & ÇEREZ BİSKÜVİ PEYNİR AYÇİÇEK YAĞI PASTA TUNA FISH TAHINI & SESAME SEEDS DRIED FRUIT & NUTS BISCUIT CHEESE SUNFLOWER OIL Makarna Özenle seçilmiş, mükemmel

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ:

GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ: 1 GMC FCU-097 ÜRÜNLERİ ÖZELLİKLERİ: Plastik (ABS) panjurları ile havayı yönlendirme özelliği. Elektrostatik toz boyalı dekoratif görünümlü dış gövde. Üç devirli direkt akuple çift emişli santrifüj fan

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

APLİKLER / WALL LUMINAIRES

APLİKLER / WALL LUMINAIRES APİKER / WA UMINAIRES Hemara Hotel / Antalya 358 APİKER / WA UMINAIRES Adidas / İstanbul Genel ortam aydınlatmasını tamamlamak için kullanılan amp 83 aplikleri, şık olmaları ve teknik üstünlüklerinin yanında

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

MIMARLIK VE DURLUM ARCHITECTURE AND DURLUM

MIMARLIK VE DURLUM ARCHITECTURE AND DURLUM durlum 2010 DURLUM TÜRKIYE En iyi akustik özellik, doðru aydýnlatma veya klima gibi iþlevler bugün iyi ve modern mimarinin doðal bir parçasýdýr. Uygulama ve kullaným kolaylýðýndan ödün vermeden mimarideki

Detaylı

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI ( ) ROUND CEILING DIFFUSER Yuvarlak Tavan Anemostadý Teknik Detaylarý Round Ceiling Diffuser Technical Details : Malzeme: Kullaným:

Detaylı

BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65

BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 264 BAR Dış aydınlatma aygıtları / Outdoor luminaires BAR 65 12 18 30 40 42-2 22 36 41 41-7 Elektrostatik toz boyalı Alüminyum profil gövde Alüminyum

Detaylı

APLİKLER / WALL LUMINAIRES

APLİKLER / WALL LUMINAIRES APİKER / WA UMINAIRES Hemara Hotel / Antalya 446 APİKER / WA UMINAIRES Adidas / İstanbul Genel ortam aydınlatmasını tamamlamak için kullanılan AMP 83 aplikleri, şık olmaları ve teknik üstünlüklerinin yanında

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

METSAN METSAN. TEL : +90 (322) FAX : +90 (322)

METSAN METSAN. TEL : +90 (322) FAX : +90 (322) METSAN M E K A N İ K & M Ü H E N D İ S L İ K METSAN M E K A N İ K & M Ü H E N D İ S L İ K info@metsanmekanik.com TEL : +90 (322) 458 78 78 FAX : +90 (322) 453 00 29 Belediye Evleri Mah. T.Başı Blvr 84127

Detaylı

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide.

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide. Teknik Detaylar / Installation Guide Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware Sürgü Sistemler Kapı Donanımları Dekoratif Menfezler Ürün Bilgilendirme Product Information M03 SRG 100 60 KG

Detaylı

17 dıştan motorlu yatay servis reyonu remote multi-deck horizontal serve-over counter Technical Drawings -2/+4 c FIRAT F FIRAT B 150 235 240 240 900 370 590 590 875 875 1225 900 370 1225 800 1150 800 1150

Detaylı

Natural Stone Collection

Natural Stone Collection Natural Stone Collection The Place Where Your Projects Come True... MYM Natural Stone is a manufacturer and exporter company in marble industry with its experienced staff since 2006. Located in Afyonkarahisar

Detaylı

TAVAN KONUSUNA AYDINLIK GETİRİYORUZ! BRIGHTEN YOUR PROJECTS WITH LUMUNER! LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ / LED LIGHTING SOLUTIONS. 2 I

TAVAN KONUSUNA AYDINLIK GETİRİYORUZ! BRIGHTEN YOUR PROJECTS WITH LUMUNER! LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ / LED LIGHTING SOLUTIONS. 2 I TAVAN KONUSUNA AYDINLIK GETİRİYORUZ! Lumuner LED Aydınlatma Sistemleri, 60x60 cm standart asma tavan sistemleri başta olmak üzere tüm metal, alçıpan, ahşap ve taşyünü asma tavan uygulamalarına akılcı çözümler

Detaylı

BEGONYA BEGONIA. Dikey Reyon / Vertical Multideck

BEGONYA BEGONIA. Dikey Reyon / Vertical Multideck BEGONYA BEGONIA BEGONYA BEGONIA Dikey Reyon / Vertical Multideck Begonya modeli çerçevesiz tek cam kapağı sayesinde hem enerji tüketiminde verimlilik sağlar hem de içinde teşhir edilen ürünleri kolayca

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİ MONTAJ SİSTEMLERİ

GÜNEŞ ENERJİ MONTAJ SİSTEMLERİ GÜNEŞ ENERJİ MONTAJ SİSTEMLERİ MOUNTING SYSTEMS FOR SOLAR ENERGY PLANTS Kalite Zahit Alüminyum San. ve Tic. A.Ş., toplam kalite yönetim sistemini benimseyerek uluslararası kalite standartlarında üretim

Detaylı

PowerBalance gen2 sustainable performance

PowerBalance gen2 sustainable performance Lighting sustainable performance When it comes to lighting an office space with LED luminaires, people are usually willing to invest in sustainability provided the investment pays back. At the same time,

Detaylı

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products.

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Page 1 We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Alüminyum Hakkındaki Bilgi ve Tecrübemizi Kaliteli Ürünlere Dönüştürüyoruz Highest security with SSL Page 2 Aluminum

Detaylı

2013 Collection Polikarbonat kýrýlmaz bardaklar Unbreakable polycarbonate drinkware Metplas Ltd. Þti. 1990 yýlýnda, mühendislik plastikleri iþleme konusunda faaliyetlerine baþlamýþ olup, ilk yýllarýnda

Detaylı

NİLÜFER LOTUS. Dikey Reyon / Vertical Multideck NİLÜFER FL LOTUS FL

NİLÜFER LOTUS. Dikey Reyon / Vertical Multideck NİLÜFER FL LOTUS FL NİLÜFER LOTUS NİLÜFER LOTUS Dikey Reyon / Vertical Multideck NİLÜFER FL LOTUS FL Nilüfer, estetik tasarımıyla mağazalarında şıklığı ön plana çıkarmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Ambalajlı et,

Detaylı

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC

SKF. Teknik Bilgiler. Çal flma S cakl : maks. C +85 Koruma Sınıfı : SKF IP68 SKF1A IP68 Anma flletme Gerilimi Ue : 250 V AC SKF Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Basit montaj ve kullan m özellikleri stenilen çal flma mesafesini a rl k parças ile ayarlayabilme imkan Özgün tasar m ile suya karfl tamamen izole edilmifl Mikro siviçli

Detaylı

YARI MEKANİK İN GETİRDİĞİ YENİLİKLER THE INNOVATIONS INCLUDED IN YARI MEKANIK ARE

YARI MEKANİK İN GETİRDİĞİ YENİLİKLER THE INNOVATIONS INCLUDED IN YARI MEKANIK ARE HAKKIMIZDA 30 yıllık tecrübe ve bilgi birikimiyle kurulan Hastem Mermer; cephe kaplamalarındaki zayiata, uygulama güçlüğüne, zaman ve dolayısıyla maliyetin yükselmesine sebep olan mevcut mekanik sistemin

Detaylı

HAND I WALL FORM HAND I WALL FORMWORK

HAND I WALL FORM HAND I WALL FORMWORK WALL FORM WALL FORMWORK System Formwork is developed for foundations, beams and walls on lower parts of construction. The steel frame profiles are made with the latest high technology. Easy and simple

Detaylı

Single core conductor BETAtherm 145

Single core conductor BETAtherm 145 Tel: +90 216 4159797 İnternet: www.synflex.com.tr Single core conductor BETAtherm 145 Açıklama BETAtherm 145 is a flexible low-voltage cable with UL recognition consisting of a tinned copper stranded wire

Detaylı

GES Projelerinizde Çözüm Ortağınız ELC Solar

GES Projelerinizde Çözüm Ortağınız ELC Solar www.elcalu.com.tr 1 GES Projelerinizde Çözüm Ortağınız ELC Solar Your Solution Partner in Your PV s, ELC Solar SOLAR ELC ALÜMİNYUM HAKKINDA ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 2016 yılında 40 yıllık metal üretim

Detaylı

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi About Company Re - Sizing A success story of PAK Tarım Ürünleri LTD. ŞTİ. starting in the year 1986 in Malatya where the best quality apricots grown region in Turkey in order to process, pack and export

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı