COLD STORE. About us. Steel & Polyurethane. Installation R&D. FireSafe Facts. Performance Features. Tecnical Data. Cold Store

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "COLD STORE. About us. Steel & Polyurethane. Installation R&D. FireSafe Facts. Performance Features. Tecnical Data. Cold Store"

Transkript

1

2

3 COLD STORE Yang na Karfl Güvenli Uluslararas sigorta firmalar nca onayl Insurer Approved System Ar-ge Çal flmalar Yap lm fl Kompozit anel Off-site factory pre-engineered, single component & single fix site installation About us Hakk m zda Steel & olyurethane Sac ve oliüretan Installation Kolay ve H zl Montaj R&D Ar-Ge FireSafe Facts FireSafe Sistemleri erformance Features erformans Özellikleri Tecnical Data Teknik Özellikler Cold Store So uk Hava Depolar rocessed Fruits and Vegetable Sebze ve Meyve flleme Tesisleri Ice - Cream and Dairy lants Dondurma ve Süt flleme Tesisleri Slaughter Houses and Meat rocesing Mezbahalar ve Et flleme Tesisleri oultry lants Kümes Hayvanlar flleme Tesisleri Seafood Facilities Su Ürünleri flleme Tesisleri CA Rooms Atmosfer Kontrollü Odalar Various Food Facilities Muhtelif G da Tesisleri System & Installation Details Sistem ve Montaj Detaylar Accessories Aksesuarlar Handling Instructions Aktarma Tafl ma ve Saklama Talimatlar

4 1983 y l ndan bu yana daima genç, dinamik ve deneyimli bir kadroyla, de iflen ça a ayak uydurarak, teknoloji ve sanayinin Dünya y ve çevreyi y pratan koflullar na çözümler arayarak ilerledik. Sandviç panel sektöründe dünya lideri olan ve dünya çap nda 35 üretim tesisine sahip rlandal Kingspan Group ile güçlerimizi, bilgimizi, deneyimlerimizi ortak ettik. Bolu ve Adana da bulunan fabrikalar m zda günde m 2 panel üretiyoruz; endüstriyel çat ve cephe kaplamalar ndan g da endüstrisi so uk depo ve iflleme odalar na dek birçok farkl alanda panel üretmenin yan s ra bilimsel verilerin fl nda Ar-Ge çal flmalar m za büyük özen ve emek harcay p ürün gam m z ve kalitemizi durmaks z n ço alt p ilerletiyoruz. Çevre ve insan sa l n daima ilk planda tutarak; çevre dostu, ak ll, hijyenik, enerji tasarruflu ve güven verici ürünlerimizi, müflterilerimizin gerçekte ne tip bir sisteme ihtiyaç duyduklar n yerinde tespit ediyor, günümüz koflullar n n vazgeçilmezi olan zaman ve maliyet kavramlar n en iyi flekilde de erlendirmeye çal fl yoruz. Her ayr nt n n bilgisayar ortam nda incelenerek tasarland, neden ve niçin sorular n n teknolojik alt yap ile en do ru sonuçla cevapland Kingspan zopoli ürünlerinde kalite tart fl lmaz bir kriterdir. Çat - cephe panellerinden, So uk depo panellerine, trapez saclardan, so uk depo kap lar na kadar birçok ürünün Avrupa standartlar nda hayata geçirildi i Bolu ve Adana fabrikalar m z; yurt içinde ve d fl nda tüm müflterilerimizin ihtiyaçlar n en k sa sürede tamamlay p Anahtar teslim projelere de imza at yor. Müflterilerimizin ihtiyaçlar n esas alarak dünyada bir ilke imza at p kontinü hat üzerinde kilitli panel üretmifl, sanayi profesyonellerince tan nm fl ve kalitesini 20 yi aflk n ülkede sürekli artan referanslar yla kan tlayabilmifl bir firma olarak gururlu ve mutluyuz. Kinsgpan- zopoli Ailesi Ever since 1983, we have marched forward looking for solutions regarding the conditions of technologies and industries polluting the environment, with our young, dynamic and experienced crew, adapting to the circumstances of the changing era. We have associated our powers, knowledge and experiences with the Irish firm Kingspan Group, which owns 35 production facilites worldwide and is a global leader in sandwich panel sector. In our factories located in Bolu and Adana, we are producing square meters of panels in many different areas varying from industrial roofing and facing tile to food industries cool storages and processing rooms. Besides, we continuously invest in R&D, So as to broadenour product range and enhance quality. Having the environmental protection and human health as the first priority, we offer our environmentally friendly, smart, hygienic and energy-efficient products to our customers by determining the type of system they need on place, and we are working on making the most of the indispensible factors of our contemporary conditions such as time and cost. Quality is an incontestable criteria by Kingspan Izopoli products, of which every single detail is analysed and conceived in computer environment and the most correct answers to causal questions are answered with technologic infrastructure. Our Bolu and Adana factories, which produce roofing and facing tiles, cool storage panels, trapezium plates and cool storage doors at european standards, accomplishes the needs of our customers in fastest time both in domestic and export markets as well as realization of the turnkey projects We are honored and proud as a firm having been able to blaze a trail worldwide by producing locked panels on continous line by focusing on the needs of our customers, and thus being recognized by industry professionals and proving itself by expanding its evergrowing references in more than 20 countries. Kinsgpan-Izopoli Family

5 About Us / Hakk m zda Adana Factory Bolu Factory 3

6 Steel / Sac Coating ang Facing rotective Layer Top Coating S, VDF, lastisol (VC) rimer Zinc Coating Steel Substrate Zinc Coating Epoxy Backcoat ç ve d fl uygulamalar için standart olarak panellerin her iki yüzey sac nda g da iflleme tesislerinde kullan ma elveriflli Ral 9002 olyester boya kullan l r. Opsiyonel cepheler: The standard facing of our panels is steel plate coated with Ral olyester paint suitable food processing purposes, both for interior and exterior applications. The Optional facing are: VDF : aslanma riskinin yüksek oldu u iç ve d fl cepheler için kullan l r. VDF : For inside and outside use where there is a high risk of corrosion lastisol : aslanma önleyici özelli i çok iyidir. Özellikle iç yüzeylerde kullan m için elverifllidir. Niro : EN standard nda yüksek korozyona maruz kalan cepheler için önerilir. (paslanmaz çelik) Kingspan zopoli so uk depo panelleri; kullan m alan genifl dayan kl ve bak m kolayd r. Düflük maliyetli hijyen sa lar. lastisol : High elasticity and very good corrosionprevention properties; suitable especially for internal use. Niro : Rust - resistance according to EN , for heavy duty use.(stainless steel) Kingspan Izopoli cold store panels, facings are long lasting, easy to care, largely maintenance - free and hygienic Corona rocess

7 olyurethane / oliüretan olyurethane Technical Data Suggested Application Temperature UR IN Unit ºC Thermal Conductivity 0,020-0,022 0,020-0,021 W / mk Compressive Strength (10% to expand) 0,09 0,14 N / mm 2 Shear Strength 0, mm mm 100 mm 0,14 0,12 0,06 N / mm 2 Water Absorption (%Volume) %2 %2 % Volume Vapour diffusion Strength Fire Class Closed Cell Content B2 s2 d0 % FM Class 1 B s1 d0 % 95 Adana Factory Bolu Factory 5

8 Kingspan zopoli panelleri, prefabrik betonarme ya da çelik yap konstrüksiyonuna içeriden ya da d flar dan giydirilerek monte edilir. anellerin oldukça hafif olmas ndan dolay, küçük boyutlu projelerde, yaln zca iskele kullanarak bile montaj yapmak mümkündür. Daha büyük projelerde ise forklift, hidrolik vinç ya da motorlu iskele kullanarak, kolayca ve son derece h zl bir biçimde montaj iflleri bitirilmektedir. Kingspan zopoli panelleri, oldukça mukavemetli oldu undan, minimum konstrüksiyon maliyeti ile genifl aç kl ktaki yürünebilir tavanlar ve yekpare yüksek duvarlar yapmak mümkündür. Kingspan Izopoli panels can be mounted either at the outside or at the inside of the supporting constructions whether steel or prefabricated concrete. Kingspan Izopoli panels can be transported and mounted without any problems by cranes and elevators for the purpose of quick installation. Due to their light weight even mounting by had is possible for smaller building projects. Kingspan Izopoli panels are very strong and rigid. This means long spans and minimal deflection in construction. Ceilings made of Kingspan Izopoli panels can be installed to cover long spans and provide perfect insulation. Walk-on ceiling for service and inspections can also be constructed.

9 Installation / Kolay ve H zl Montaj 7

10 Yang n dayan m deneyleri / Fire resistance tests Kingspan zopoli, mevcut tesislerinde sürekli olarak gelifltirme ve iyilefltirme çal flmas gerçeklefltirmektedir. Çal flmalar AR-GE laboratuvar nda yürütülmekte, belli bir noktaya getirilen çal flmalar üretim baz nda denemeler yap larak sonuçland r lmaktad r. Üniversiteler ve çeflitli sivil toplum kurulufllar n n katk lar yla düzenlenen paneller ile toplumu bilinçlendirerek yerinde ve ilk a zdan sorun, öneri ve elefltiriler dinlenmektedir. Bu çal flmalar büyük bir titizlik içinde ve tamamen bilimsel yöntemlerle gerçeklefltirilmektedir. Kingspan Izopoli develops its products by combining its technical expertise and experience from the market. Development works are done in our R&D laboratory and tested in the real production line with trial orders. Kingspan - Izopoli organizes seminars and workshops in cooperation with universities and associations, informs end users and receives valuable feedback. That, in return, is integrated into R&D studies. oliüretan köpü ün termal iletkenlik katsay s ölçüm düzene i Setup for measuring thermal conductivity coefficient of polyurethane foam Üretim hatt ndan al nan numunelere fiziksel dayan m testleri uygulan r. hysical strength tests are conducted on samples taken out of production line.

11

12 Kingspan - Izopoli s unique Isophenic (IN) Firesafe formulation offers optimum solution for properties and businesses. FireSafe sistemi, uluslararas sigorta firmalar nca onayl d r. FireSafe system is approved by international insurance companies. Kingspan - zopoli, endüstriyel yap larda yang n emniyetini sa layan Alev Yaymaz anel Sistemleriyle bir devrim yaratt. Yüksek yang n dayan ml ürün Alevi yaymaz, kendili inden söner Minimum duman / toksik gaz ç kar r Gerçek ölçekli testlerle yük tafl ma, bütünlük ve yal tkanl k performans kan tlanm fl Dizayn alternatifleri FM onayl Sigorta pirimlerinde avantaj Genifl ürün yelpazesi Hafiflik, kolay manipülasyon ve minimum iflçilik Zamanla azalmayan yal t m performans Fiyat avantaj ile ekonomik çözümler Highly fire resistance product anels will not promote the spread of flame anels are described as selfextinguishing anels will not create a problem for fire fighters in a real fire situation Real fire case studies prove excellent performance anels give off minimal smoke in a real fire situation. Every Firesafe building is clearly marked and registered for easy specification identification by fire officers, insurers and clients Full range of products to suit all building types Insurance approvals Insurance certification available ( FM Global ) ossibility of reduced insurance premiums remiums may be higher if non insurer approved panels are used eace of mind!

13 FireSafe Facts / FireSafe Sistemleri Kingspan - zopoli, endüstriyel yap larda yang n emniyetini sa layan Alev Yaymaz anel Sistemleriyle bir devrim yaratt. Kingspan Izopoli FireSafe system offers the best solution in ensuring fire safety. FM 50ft Oda Köfle Testi FM 50ft Room Corner Test UR UR Dolgulu aneller yang n karfl s nda panel özelli ini kaybeder ve tafl y c sistemden ayr l r. UR UR filled panels lose their panel feature and detach from the bearing system when exposed to fire. FireSafe IN IN Dolgulu anellerin yang n sonras bütünlü ünü kaybetmez. FireSafe IN IN filled panels do not lose their integrity after fire. 11

14

15 erformance Features / erformans Özellikleri FM Approved sertifikal duvar ve tavan sistemleri G da ve Hijyen Emniyeti / Tamamlay c Yap / Is Bariyeri / Buhar ve Hava S zd rmazl k Bariyeri / Duvar ve tavan sistemleri, yap n n ömrü boyunca ondan beklenen performans ve fonksiyonlar yerine getirmelidir. G da ve hijyen emniyeti Yang n korumas Is korumas Buhar ve hava s zd rmazl Nem kontrolü Y kan p temizlenebilme özelli i Yürünebilir tavan Hafif konstrüksiyon Düflük enerji sarfiyat The wall and ceiling system must effectively perform the following functions over the lifecycle of the building. Food and hygiene safe FireSafe property protection rovides a thermal barrier rovides a vapour and airtight barrier Resists moisture ingress Suitable for wash and clean down Walk-on ceilings Light weight contruction Low energy operating costs 13

16 Fharmacold KS110FCTF t ± ± 2 2 mm Megacold KS110MTF t ± ± 2 2 mm

17 erformance Features / erformans Özellikleri Izocold KS110FTF 25 t ± ± 2 2 mm Birleflim Detay ki birleflim yüzeyi aras nda mevcut bantlar ve erkek / difli birleflim detay sayesinde, uygulama sonras mükemmel s köprüsüz s zd rmaz birleflim. Sabit Boyutlar ve Uzun Süreli Termal erformans Dimensional Stability and long Term Thermal erformance zolasyon maddeleri : Rijid poliüretan (UR) ve izofenik (IN) köpük, pentan gaz. CFC - ve HCFC - içermez, Yo unlu u : 40 ± 2 kg/m 3 Yang n : EN Euroclass B Sınıfı Ürün Uzunlu u : anel kal nl na ba l olarak, 19 m ye kadar üretilebilir. Ürün Tolerans : TS EN Kalite Kontrol : EN14509 Standardı Akustik zolasyon : Tüm panel kal nl klar nda, yaklafl k 25dB. Önerilen Kal nl k : -40 C için 200 mm -18 C için 150 mm -0,+ C için 100 mm Insulating core : Rigid expanded IN / U, pentane blowing. CFC- and HCFC-free, Density : kg/m 3 Fire : B class acc. to EN Euroclass roduction lengths : Up to 19 m depending on panel thickness. roduction tolarances : TS EN Quality monitoring : EN14509 Standard Acoustic insulation : Approx. 25dB in all panel thicknesses Suggested thicknesses are : 200 mm for -40 C 150 mm for -18 C 100 mm for 0,+ C 15

18 A ırlıklar 0,50 / 0,50 mm saclara göre hesaplanmıfltır. The figures are for 0.50 / 0.50 mm metal thickness

19 Technical Data / Teknik özellikler So uk depo uygulamalar - s aral 0 C den -40 C ye Hijyen uygulamalar - s aral 0 C den +12 C ye Cold store applications-temperature from 0 C to 40 C Hygiene applications - temperature from 0 C + 12 C Is Transferi (W/m 2 )- Termal Karakteristikler (UR köpük için s iletim katsayısı = 0,022 W/mk) So uk depolarda, minumum 10 W/m 2 s kazanc sa layacak izolasyon de eri tavsiye edilir. The recommended minimum insulation value for cold stores is 10 W/m 2 heat gain 17

20 wc / Mersin Enerji maliyeti, bu tür so uk depolarda toplam maliyet bedelinin büyük bir k sm n teflkil etmektedir. Kingspan zopoli So uk depo panelleri, yüksek izolasyon performans ile enerji tasarrufu sa layarak maliyet üzerinde önemli bir etki yapmaktad r. Energy costs incurring in the operation of deep freeze storage rooms have a significant portion in the total overhead costs. Kingspan Izopoli deep freeze panels, with high insulation performance and energy efficiency, reduce the energy consumption dramatically and give you a competitive anvantage. wc / Mersin

21 Refrigerated Store / So uk Hava Depolar wc / Riyadh Özgörkey / Torbal Mabanee / Kuwait Reysafl / Adana 19

22 Canned Foods And Converse Sebze ve meyve marketleri, çok yüksek kaliteli imalat talep ederler. Bu marketlerde elma, çilek, muz, üzüm, fleftali, armut, kiraz, hazır gıda, çiçek gibi ürünler ve bunlar n aromalar muhafaza edilmektedir. Kingspan zopoli So uk depo panelleri, ile bu ürünlerin talep etti i s ve nem oranlar kolayca temin edilebilmektedir. The market for fruits and vegetables require extremely high demands on standarts. Humidity and temperature control requirements are easily obtained at the storages built by energy efficient Kingspan Izopoli cold store panels. Ever Fresh / Antalya

23 rocessed Fruits and Vegetable / Sebze ve Meyve flleme Tesisleri Er-Buz So uk Hava Deposu / Konya Hakan G da / Mersin Durdafllar / Mersin 21

24 Calmio / Ni de Süt ürünleri depolarında kullanılan metal yüzeyli duvar ve tavan panelleri, muhafaza edilen ürünün hijyeni, tazeli i ve kalitesi üzerinde çok önemli etkiler b rakmaktad r. Kingspan zopoli So uk depo panelleri, mevcut yap lar ile bu özellikleri karfl lama kabiliyetleri yan nda süt ve süt ürünlerinin asitik etkilerine karfl da baflar ile kullan lmaktad r. For dairy plants, great importance should be given to the selection of metal facings of the walls and ceilings.this is vitally essential to ensure product quality and hygienic safety. Kingspan Izopoli cold store panels, with stainless steel sheet facings are recommended as the best choice of material to resist aggressive effects of milk acid. Algida

25 Ice - Cream and Dairy lants / Dondurma ve Süt flleme Tesisleri nar Süt / Eskiflehir Golf Dondurma / Karacabey Arpac / Konya Eker Süt / Kemalpafla 23

26 Alt n Et / Antalya Et iflleme tesisleri, çok zorlu flartlar n hakim oldu u tesislerdir. Kingspan zopoli So uk depo panelleri, paslanmaz çelik, lastisol ve VDF boyal yüzeyleri ile bu zorlu flartlar uzun süreli ve yüksek kalite standartlar ile karfl lama kapasitesine sahiptir. Slaughter houses are places where aggressive conditions dominate. Owing to its special coating surface ( Stainless Stell, lastisol, VDF ) compatible with such conditions, Kingspan Izopoli cold store panels are ideal for the construction of slaughter houses with long lasting high quality standards. Erflan Et / Bilecik

27 Slaughter Houses and Meat rocesing / Mezbahalar ve Et flleme Tesisleri Kon-Et / Konya Erflan Et / Bilecik Makro Market / Ankara 25

28 Abal o lu / zmir Türkiye de tüm kümes hayvanlar kesimhane ve iflleme tesislerinde sandviç panel kullan lmaktad r. Kingspan zopoli So uk depo panelleri, bu tür tesislerde tamamen hijyenik ve mükemmel sonuçlar veren çözümler sunabilmektedir. Currently, all modern poultry and turkey slaughter house facilities are constructed of sandwich panels. Kingspan Izopoli cold store panels, offer perfect solutions to fulfill the hygienic requirements of such facilities. Aytaç / Çerkefl

29 oultry lants / Kümes Hayvanlar flleme Tesisleri Beypi / Bolu Banvit / Band rma Agro Nutrisco / Romanya C iliç / Bilecik 27

30 Liman Alabal k / Bozüyük Bal k ve deniz mahsulleri tesisleri, genellikle yerleflim yerlerinden uzak ve k rsal alanlarda kurulmaktad r. Kingspan zopoli So uk depo panelleri, hafif konstrüksiyonlar n n yan s ra, h zl ve kolay uygulanabilir olduklarından, bu sektör yat r mc lar n n istedi i zor flartlarda dahi, hijyenik ortama ekonomik yoldan ulafl m sa lamaktad rlar. Fishery and sea food processing facilities are usually constructed, in rural areas. Thanks to its speedy and easy installation, Kingspan Izopoli cold store panels, provide modern hygienic facilities and Lean Construction for investors even under aggressive conditions.

31 Seafood Facilities / Su Ürünleri flleme Tesisleri Alfarm / zmit Sinop Su Ürünleri / Sinop Alarko Leroy Sinop Su Ürünleri / Sinop 29

32 Kepez Meyve / Kepez CA odalar de iflik gaz konsantrasyonlar, ayarlanm fl s cakl k ve nem oranlar gibi atmosferik flartland rmalara imkan tan yan ve bunlar n sonucu olarak ortaya ç kan bas nca dayanabilen odalard r. Bu odalar n oluflturulmas nda gaz s zd rmayan tam yal t m ön flartt r. Kingspan zopoli So uk depo panelleri, yap s nda kullan lan IN yal t m köpü ü, sahip oldu u kapal hücre yap s, saca do al olarak tutunabilme ve rijit yap s ile yüksek yal t m de eri sa lar. Uygun birleflim geometrisi, özel reçine yal t m dolgular ile birleflince atmosfer kontrollü depo inflas nda optimum çözüm haline gelmektedir. CA chambers enable atmospheric conditions such as various gas concentrations, adjusted temperature and moisture rates and resist against pressure resulting as from these conditions. The precondition is the gas-tight complete isolation in the building of these chambers. Kingspan Izopoli cold store panels, storage board becomes the optimum solution in the atmosphere-controlled storage construction thanks to its IN isolation foam employed in its structure, its enclosed cell structure and high isolation value enabled with its natural bond on metal sheet and its rigid structure in combination with convenient integration geometry and special resin isolation fills.

33 CA Rooms / Atmosfer Kontrollü Odalar (CA) Vekofin / Adapazar Renezo lu / Antalya 31

34 Limak Limkon (Meyve Konsantresi) / Adana anel üreticileri, g da sektöründeki geliflme ve talepleri izleyerek, bu taleplere uygun baflar l sonuçlar verecek uygulamalar teorik ve pratik olarak takip etmek zorundad rlar. Kingspan zopoli, bu alanda sektör çal flanlar ile yak n iliflkiler içinde olup, talep ve ihtiyaçlar baflar ile karfl lama kabiliyetine sahiptir. It is crucial for panel manufacturers to follow the development in food technologies and changes in demand in the food market, in order to make successful research and product development studies. Kingspan Izopoli is an important company in the production sector, which works in close relation with the construction and food processing sectors. Coca Cola / Elaz

35 Various Food Facilities / Muhtelif G da Tesisleri An Bisküvi / Karaman Ecologic Foods Mushroom Canned Foods and Conserve 33

36 Beton Yap anel Uygulamas Implementation anel Concrete Structures Roof anel urlin Concrete Beam Ceiling Concrete Column Wall anel Reinforced Concrete Floor Heat Insulation Floor Water Insulation Lean Concrete

37 System Details / Sistem Detaylar Çelik Konstrüksiyon Yap anel Uygulamas Implementation anel Steel Construction urlin Hanger Tiege Ceiling Wall anel Wall anel Steel Column Wall anel Reinforced Concrete Floor Heat Insulation Floor Water Insulation Lean Concrete 35

38 Asma Tavan Askı Detayları Suspended Ceiling Details Steel urlin 114 S 119 S anel

39 Installation Details / Montaj Detaylar Asma Tavan Askı Detayları Suspended Ceiling Details Steel urlin 114 S 120 S 113 S UR Injection

40 Duvar aneli Zemin Birleşim Detayı Unification of the Floor Wall anel Details 116 S S Wall anel Floor Heat Insulation S 14

41 Installation Details / Montaj Detaylar Duvar aneli Zemin Birleşim Detayı Unification of the Floor Wall anel Details 101 S Wall anel 118 S Floor Heat Insulation S 14 39

42 08 Duvar Birleşim Detayı Wall Joints Details t i < 0 C 102 S t Wall anel UR Injection 14 t/2 t/2 101 S Wall anel

43 t Installation Details / Montaj Detaylar Duvar Tavan Birleşim Detayı Details of the Ceiling Wall Junction 102 S Ceiling anel S Wall anel UR Injection t 41

44 Duvar Birleşim Detayı Wall Joint Details UR Injection Wall anel S S Wall anel Duvar Tavan Birleşim Detayı Details of the Ceiling Wall Junction 123 S UR Injection S t1 Ceiling anel Ceiling anel t2 101 S Wall anel 101 S 14 08

45 Installation Details / Montaj Detaylar Duvar Tavan Birleşim Detayı Details of the Ceiling Wall Junction UR Injection Ceiling anel 08 Wall anel 14 Duvar Tavan Birleşim Detayı Details of the Ceiling Wall Junction 101 S UR Injection Ceiling anel S S Wall anel 122 S 08 43

46 Aşık Duvar Bağlantısı urlin Wall Connection lan Kesit 119 S 119 S

47 Installation Details / Montaj Detaylar 45

48 S101 Ref Boyut rofile Tüm ölçüler milimetre All dimensions in milimetres, = Boyal yüzey Colorcoated side Not ç Köfle rofili Inner Corner rofile Max L = 4000 mm 15 S D fl Köfle rofili Outer Corner rofile 60 Max L = 4000 mm S D fl Köfle rofili Outer Corner rofile 80 Max L = 4000 mm S104 D fl Köfle rofili Outer Corner rofile 100 Max L = 4000 mm S D fl Köfle rofili Outer Corner rofile 150 Max L = 4000 mm S D fl Köfle rofili Outer Corner rofile 200 Max L = 4000 mm S107 Zemin U rofili 40 Floor U rofile 40 Max L = 2400 mm

49 Accessories / Aksesuarlar Ref Boyut rofile Tüm ölçüler milimetre All dimensions in milimetres, = Boyal yüzey Colorcoated side Not S108 Zemin U rofili 60 Floor U rofile 60 Max L = 2400 mm S109 Zemin U rofili 80 Floor U rofile 80 Max L = 2400 mm S110 Zemin U rofili 100 Floor U rofile 100 Max L = 2400 mm S111 Zemin L rofili Floor L rofile Max L = 2400 mm S Ask rofili Cover rofile Max L = 2400 mm C Alt Ask Kapama rofili Cover rofile Max L = 4000 mm S114 Ask Tiji Hanger Tieger Ø 10 47

50 S120 Ref Boyut rofile Tüm ölçüler milimetre All dimensions in milimetres, = Boyal yüzey Colorcoated side Not Üst Ask Kapama rofili Cover rofile Max L = 4000mm S Kapama rofili Cover rofile Max L = 4000mm S L rofil L rofile Max L = 2400 mm 40 S Kapama rofili Cover rofile Max L = 4000mm 15 S VC Somun + ul VC Nut+ Washer Ø 10 S VC ç Köfle rofili VC nner Corner rofile S115 Aluminyum Ask rofili Ceiling Suspansion rofile

51 88 88 Accessories / Aksesuarlar Ref Boyut rofile Not Tüm ölçüler milimetre All dimensions in milimetres, = Boyalı yüzey Colorcoated side S VC Köfle rofili VC Corner rofile S VC rofil D fl Köfle VC Outer Corner rofile S116-3 VC rofil ç Köfle Kapama VC Inner Corner Cover Side R S118 VC Süpürgelik rofili VC lint rofile 80 S118-2 VC Süpürgelik rofili D fl Köfle VC lint Outter Corner S118-5 VC Süpürgelik rofili ç Köfle ve Kapa 87 VC Inner Corner Cover Upper S118-6 VC Süpürgelik rofili Yan Kapak VC Inner Corner Cover Side ,5 49

52 During loading and unloading by forklift, panels should not be damaged by fork impacts and also there should be enough span between fork supports in order to avoid unacceptable deflection of panels. anel balyalar n n forklift ile tafl nmas esnas nda, panellerin zarar görmemeleri ve dengeli tafl nmalar için forkliftin b çaklar n n aras en uygun flekilde ayarlanmal d r. The pallets should be unloaded on site by a suitable crane, using strapping, not cables. A load distribution apparatus ( as shown ) should be used for long panels and care should be taken for lifters not to crash the sides of panels. Touching edges need to be protected anellerin indirilmesinde bez sapanlar kullan lmal, sapanlar çelik bir aparat vas tas ile vinç kancas na as lmal d r. The panels must be carried edge-wise to avoid bending and the female part of the male-female joint should not be used as a hand-grip. aneller bükülmeyi önlemek için dik konumda tafl nmal d r. Sadece tek kat sac olan difli birleflim kenar ndan tutulmamal d r.

53 Handling Instructions / Aktarma Tafl ma ve Saklama Talimatlar anels should be cut to size by using a suitable compass saw or circular hand saw.the sawing blade should cut the metarial cold, so that the panel surface is not damaged. anellerin kesilmesi gerekti inde kesme tafl kullan lmay p, dekupaj veya özel kesme aletleri tercih edilmelidir. The protective film put on the panels at the factory should be removed immediately after installation and certainly not later than two weeks. Warning: Long term storage of the panels with protective film may damage the coating. anellerin üretim esnas nda kaplanan koruyucu film tabakas en geç iki hafta sonunda sökülmelidir.daha geç söküm esnas nda boya tabakas zarar görebilir. Max.150 cm anels should be kept sloppy if there is no closed storage so that the rainwater should not accumulate. Stacked storage for long periods ( more than 4 weeks ) must be avoided. Warning: It is customer s responsibility to protect the panels against fire risks both during storage at site and installation stage. Montaj öncesi bekleyen balyalar n alt na, azami 150 cm aral kla yast klar konulmal d r. Yast klar üzerinde balyalar e imli duracak flekilde istiflenmelidir.anelerin istifte 4 haftadan fazla kalmas sak ncal d r. Uyar : Gerek stok halinde, gerekse montaj aflamas ve sonras paneller için yang n emniyeti sa lanmas müflteri sorumlulu undad r. 51

54 Handling Instructions / Aktarma Tafl ma ve Saklama Talimatlar The bottom support span should not be wider than 150 cm when packs are to be stacked on top of each other. A maximum of two packs are recommended in a pile. The panel s surface should be kept clear of dust and direct sunlight. They should be stored on flat, clean and hard surface and preferably in covered places, at job site. Condensation should be avoided with sufficent aeration, leaving the cover open a little at the top but ensuring that the wind cannot blow it off. Water must not be allowed to condense or enter between the panels, since it can cause corrosion. Balyalar n alt ndaki destek takozlar en fazla 150 cm aral klarla yerlefltirilmelidir.en fazla 2 balya konulabilir. anellerin kapal alanda bekletilmeleri tercih edilir. aneller günefl fl nlar, kar ve ya murun direkt tesirlerinden korunmal d r. aneller flantiye sahas nda düzgün, sert ve temiz bir zemin üzerinde üzeri örtülü olarak muhafaza edilmelidir. Terlemeye karfl örtünün alt do al havaland rmaya müsait olmal d r. Su ve nemin panel aralar na girip korozyona sebep olmas na engel olunmal d r. So uk hava deposu panellerinin yük tafl ma kapasiteleri ile ilgili hesaplar sadece kendi a rl klar ve montaj esnas ndaki geçici yükler düflünülerek yap lm flt r. klimlendirme cihazlar veya benzeri cihazlar panellere dogrudan yük bindirecek flekilde monte edilmemelidir.ayr ca panellerin üzerinde yürünmemeli ve malzeme tafl nmamal d r. The calculation regarding the loading capacity of cold store panels are made by taking its own weight and temporary service load during the assembly, into consideration. Air conditioning equipment or such devices should not be installed in Wall and Roof anels. In addittion, personnel shouldn t be allowed to walk on panels and materials shouldn t be moved by using panels.z Warning: Do not forget to use ressure Compensation Valve in your cold stores. Uyar : So uk odalarda bas nç ventili kullanmay unutmay n z.

55

56

Soğuk Depo Panelleri Cold Store Panels

Soğuk Depo Panelleri Cold Store Panels Soğuk Depo Panelleri Cold Store Panels Dr. Suat KIRO LU Kurucu-Yönetim Kurulu Üyesi Ticari Koordinator Founder / Vice - Chairman Commercial Director 1983 y l ndan bu yana daima genç, dinamik ve deneyimli

Detaylı

About us. Steel & Polyurethane. Installation R&D. FireSafe Facts. Architectural Wall & Facade System. Roof System. Membrane Roof System.

About us. Steel & Polyurethane. Installation R&D. FireSafe Facts. Architectural Wall & Facade System. Roof System. Membrane Roof System. About us Hakk m zda 2 Steel & olyurethane Sac ve oliüretan 4 Installation Montaj 6 R&D Ar-Ge 8 FireSafe Facts Firesafe Sistemleri 10 Architectural Wall & Facade System Mimari Çat Sistemi 12 Roof System

Detaylı

ROOF & WALL PANELS. Çatı & Cephe Panelleri

ROOF & WALL PANELS. Çatı & Cephe Panelleri ROOF & WALL PANELS Çatı & Cephe Panelleri ROOF & WALL Hakkımızda About Us Sertifikalandırılmış Kalite Certified Quality Malzeme Özellikleri Material Specifications Ar-Ge R&D Endüstriyel Tesislerde Yangın

Detaylı

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD.

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. www.tek-galvaniz.com.tr Ürün Katalo u / Product Catalogue Ürün Katalo u Product Catalogue TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. fit Atatürk Cad. No: 158 Yaz bafl - Torbal / ZM R Tel: +90 232 853

Detaylı

Do not limit your dreams, we make it happen. Hayallerinizde sınır tanımayın, biz gerçeklestiririz.

Do not limit your dreams, we make it happen. Hayallerinizde sınır tanımayın, biz gerçeklestiririz. Do not limit your dreams, we make it happen. Hayallerinizde sınır tanımayın, biz gerçeklestiririz. Making your dreams true We re here Since the year 2000 till today, Fiberton Prekast has become a solution

Detaylı

Ürün Katalo u Product Catalog

Ürün Katalo u Product Catalog Ürün Katalo u Product Catalog Kurum Profili Company Profile KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., KLEMSAN ELECTRIC ELECTRONICS INC. was established in 1974. KLEMSAN has a wide product portfolio,

Detaylı

Kal p Sistemleri. Formwork Systems. zmir - Türkiye www.teknik-el.com

Kal p Sistemleri. Formwork Systems. zmir - Türkiye www.teknik-el.com Kal p Sistemleri Formwork Systems zmir - Türkiye www.teknik-el.com çindekiler / Contents çindekiler/contents Hangi inflaat yapacaksan z Type of construction to be made Altyap inflaatlar / Infrastructure

Detaylı

içindekiler - index www.panelsan.com CEPHEPAN - Wall Panels EPS - PANPOR ÇATIPAN - Roof Panels

içindekiler - index www.panelsan.com CEPHEPAN - Wall Panels EPS - PANPOR ÇATIPAN - Roof Panels içindekiler - index Geçmişten Bugüne Panelsan...2-3 Panelsan From the Past Until Today Sandviç Panel Hammaddeler...4-5 Sandwich Panel Raw Materials Sandviç Panel Yalıtım Malzemeleri...6-7 Sandwich Panel

Detaylı

Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report

Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report Sevgili çevre dostlar, 2010 y l, çevre aç s ndan da önemli baflar lara imza att m z bir y l oldu. Hofldere otobüs üretim tesisimizde,

Detaylı

Kütahya Seramik sizin için, sizinle yaflayacak mekanlar yarat r

Kütahya Seramik sizin için, sizinle yaflayacak mekanlar yarat r Kütahya Seramik sizin için, sizinle yaflayacak mekanlar yarat r Kütahya Seramik creates spaces to live with you, for you Kütahya Seramik, founded in 1989, has got its name from the ceramic capital (seramorium)

Detaylı

Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System

Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 2009 Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 2 Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 3 ndeks Index Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System Sayfa/Page

Detaylı

www.duvarmatik.com Hazır Panel Duvar Ready Wall Panel

www.duvarmatik.com Hazır Panel Duvar Ready Wall Panel 3 Hazır Panel Duvar Ready Wall Panel EKONOMİK HIZLI SAĞLAM HAFİF SES ve ISI YALITIMLI 2 ECONOMIC FAST STRONG LIGHT SOUND & HEAT ISOLATED Hakkımızda Taç İzolasyon Ltd.Şti. nin Ar-Ge çalışmaları sonucunda

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

Bonuspan thermal insulation panels Matchless insulation, multiple savings. Bonuspan ısı yalıtım levhaları benzersiz yalıtım çok yönlü tasarruf

Bonuspan thermal insulation panels Matchless insulation, multiple savings. Bonuspan ısı yalıtım levhaları benzersiz yalıtım çok yönlü tasarruf Bonuspan thermal insulation panels Matchless insulation, multiple savings Eryap, the leading manufacturer of exterior surface and insulation products now presents their Bonuspan thermal insulation panels

Detaylı

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR Newsletter BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR. THIS FAIR IS HELD UPON THE AUTHORIZATION OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES

Detaylı

MOBİL BETON SANTRALLARI MOBILE CONCRETE BATCHING PLANTS

MOBİL BETON SANTRALLARI MOBILE CONCRETE BATCHING PLANTS İŞ MAKİNALARI SAN. ve TİC. A.Ş. CONSTRUCTION MACHINERY INDUSTRY AND TRADE CORP. MobilmiX0 MobilmiX60 MobilmiX90 MobilmiX120 Ankara Büro / Ankara Office Cinnah Caddesi No:49/1 Çankaya Ankara Türkiye Tel:

Detaylı

Newsletter. www.future-fish.com

Newsletter. www.future-fish.com Newsletter BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GERE NCE TOBB (TÜRK YE ODALAR VE BORSALAR B RL ) ZN LE DÜZENLENMEKTED R. THIS FAIR IS HELD UPON THE AUTHORIZATION OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF

Detaylı

PERMAK Metal Temizleme Sistemleri

PERMAK Metal Temizleme Sistemleri PERMAK Metal Temizleme Sistemleri Yüzey Temizleme Sistemleri Müflteri Destek Hizmetleri Özel malat Temizleme Sistemleri Solvent Temizleme Teknolojileri Temizleme Solventleri ve Bak m Kimyasallar PERMAK

Detaylı

OPERATING INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS co_laser73.qxd 02-11-2006 10:46 Pagina 1 Laser 73 4 TR OPERATING INSTRUCTIONS KULLANIM KILAVUZU 3 26 man_laser73_uk.qxd 02-11-2006 10:44 Pagina 3 4 OPERATING INSTRUCTIONS Dear Sir, Madam, Congratulations

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı

SANDV Ç PANELLER INSULATED PANELS

SANDV Ç PANELLER INSULATED PANELS teknopanel Teknopanel Çat ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.fi., Mersin e 24 Ocak 5 tarihine kurulmufltur. Üretim Tesisi ve Genel Müürlü ü Tarsus-Mersin Organize Sanayi Bölgesi ne, 33.0 m 2 lik

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 144 HAZ RAN / JUNE 2008 GÜNDEM NEWS Pamuklular n Mükemmel Üretimi ve Paketlenmesi Falu Makinelerinde ELYAF İPLİK FIBRE YARN MPS CoolFlex-Kontrollü Bir

Detaylı

New Generation Modular Building Systems YAPISAL İZOLELİ PANEL SİSTEMLERİ

New Generation Modular Building Systems YAPISAL İZOLELİ PANEL SİSTEMLERİ Yeni Nesil Modüler Yapı Sistemleri New Generation Modular Building Systems YAPISAL İZOLELİ PANEL SİSTEMLERİ www.yipyapi.com.tr size özgü tasarım ile klasik yapı anlayışına son with your specific design

Detaylı

Perla Palas. Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com. www.elitperlapalas.com

Perla Palas. Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com. www.elitperlapalas.com Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com www.elitperlapalas.com Yap m zda mutluluk var... Our buildings are filled with happiness... 1 Yar nlar yeniden

Detaylı

Ürün Katalo u Product Catalog

Ürün Katalo u Product Catalog Ürün Katalo u Product Catalog Kurum Profili KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., 1974 yılında İzmir'de kurulmuştur. Ülkemizde alanının öncü kuruluşu olan Klemsan, kurulduğundan bugüne gerçekleştirdiği

Detaylı

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI www.tspmakina.com PLAST K ENJEKS YON MAK NASI Plastic Injection Molding Machine TSP V-PS SER S / TSP V-PS SERIES Hidrolik - Elektrik Servo Serisi / Hydraulic - Electric Servo Series GÜCÜMÜZ, TECRÜBEM

Detaylı

Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality

Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality 1976 senesinde bir flah s flirketi olarak açt zücaciye ma azas ile ticaret hayat na bafllayan Süleyman

Detaylı

Plastik nflaat Kal p Sistemleri

Plastik nflaat Kal p Sistemleri Plastik nflaat Kal p Sistemleri Plastic Contruction Formwork Systems GOST-R LAM PLAST K PATENTL N o : 2 0 1 0 / 0 7 2 4 6 Plastik Kaset ve Kanal (Asmolen) Kal plar Polypropylene Waffle & Trough Moulds

Detaylı

Makro Teknik. fi RKET N ÜNVANI Makro Teknik Endüstri Ürünleri ve Makine malat Sanayi Tic. Ltd. fiti

Makro Teknik. fi RKET N ÜNVANI Makro Teknik Endüstri Ürünleri ve Makine malat Sanayi Tic. Ltd. fiti Makro Teknik Makro Teknik, 1998 y l nda, 18 y ll k uygulamac gelene inin ve birikiminin, üzerine infla edilmifl, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müflteri odakl kurum

Detaylı

fi k bir yaflam... A stylish lifestyle... www.panocamlama.com

fi k bir yaflam... A stylish lifestyle... www.panocamlama.com fi k bir yaflam... A stylish lifestyle... www.panocamlama.com 11 Kalitemizin Belgeleri Documentation of our Quality Merhaba / Hello Panocam' kurmak için bir araya geldi imizde y l 1997 idi; Yönetim kurulundan,

Detaylı