ELYNZA 20 mg FİLM TABLET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELYNZA 20 mg FİLM TABLET"

Transkript

1 ELYNZA 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 20 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], kırmızı demir oksit [E172], FDC Blue No.2 HT içerir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikleri: Olanzapin aşağıdaki reseptörlere yüksek bağlanma afinitesi olan seçici bir monoaminerjik antagonisttir: 5HT 2A/2C (sırasıyla K i = 4 ve 11 nm), dopamin D 1-4 (K i = nm), muskarinik M 1-5 (K i = 1,9-25 nm), histamin H 1 (K i = 7 nm) ve adrenerjik (alfa) 1 reseptörleri(k i = 19 nm). Olanzapin GABA A, BZD ve (beta) adrenerjik reseptörlere (K i > 10µM) zayıf bir şekilde bağlanır. Şizofrenide etkili diğer ilaçlarda olduğu gibi olanzapinin de etki mekanizması bilinmemektedir. Bununla beraber, ilacın şizofrenideki etkinliğinin dopamin ve serotonin tip 2 (5HT 2 ) antagonizmasının bir sonucu olduğu ileri sürülmüştür. Olanzapinin bipolar bozukluğundaki akut manik atakların tedavisindeki etki mekanizması bilinmemektedir. Benzer reseptör afiniteleriyle dopamin ve 5HT 2 reseptörleri dışındaki reseptörler üzerindeki antagonist etkisi olanzapinin bazı diğer terapötik etkilerini ve yan etkilerini açıklayabilir. Olanzapinin muskarinik M 1-5 reseptörleri üzerindeki antagonist etkisi antikolinerjik etkisini açıklayabilir. Histamin H 1 reseptörlerindeki antagonist etkisi ise bu ilaçla gözlenen somnolansın kaynağı olabilir. Olanzapinin adrenerjik (alfa) 1 reseptörlerindeki antagonist etkisi ilacın neden olduğu ortostatik hipotansiyonu açıklayabilir. Farmakokinetik Özellikleri: Oral uygulamadan sonra olanzapin iyi emilir ve yaklaşık 6 saat içinde tepe konsantrasyonlarına ulaşır. Büyük oranda ilk geçiş metabolizmasına maruz kalır ve sistemik dolaşıma girmeden önce dozun yaklaşık %40 ı metabolize edilir. Besinler olanzapin emilim hızı veya miktarını etkilemez. Olanzapin klinik doz aralığında lineer bir farmakokinetik sergiler. Yarı ömrü saat arasında değişir (5-95 persentil; ortalama 30 saat) ve net plazma klerensi L/saat arasındadır (5-95 persentil; ortalama 25 L/sa). Günde tek doz olanzapin uygulaması yaklaşık bir hafta içinde tek doz uygulamadan sonra elde edilenin yaklaşık iki katı olan kararlı kan konsantrasyonlarına ulaşılmasını sağlar. Olanzapinin plazma konsantrasyonları, yarı-ömrü ve klerensi sigara kullanım durumu, yaş ve cinsiyete bağlı olarak kişiler arasında değişiklik gösterebilir.

2 Olanzapin tüm vücuda yaygın bir şekilde dağılır, dağılım hacmi yaklaşık 1000 L dir ng/ml lik konsantrasyon aralığında, başta albumin ve (alfa) 1 -asid glikoprotein olmak üzere, plazma proteinlerine %93 oranında bağlanır. Metabolizma ve eliminasyon: 14 C ile işaretlenmiş tek doz olanzapin uygulamasının ardından, uygulanan dozun %7 si değişmemiş ilaç olarak idrarda bulunmuştur ki bu ilacın büyük oranda metabolize olduğunu gösterir. Dozun yaklaşık %57 si ve %30 u sırasıyla idrar ve feçesde bulunmuştur. Total radyoaktivite için eğri altında kalan alanın yalnızca %12 si plazmada tespit edilmiştir. Tekrarlayan doz uygulamalardan sonra, dolaşımda tespit edilen en önemli metabolitleri kararlı kan düzeyinde plazma olanzapin konsantrasyonunun %44 ünü oluşturan 10-N-glukuronid ve %31 ini oluşturan 4 -N-desmetil olanzapindir. İncelenen konsantrasyonlarda her iki metabolit de farmakolojik etki göstermez. Olanzapinin primer metabolik yolakları direkt glukuronidasyon ve sitokrom P450 (CYP) ile yürütülen oksidasyondur. İn vitro çalışmalar CYPs IA2, 2D6 ve flavin içeren monooksijenaz sistemlerinin olanzapin oksidasyonunda rol oynadığını göstermiştir. Olanzapin klerensi CYP2D6 enzim eksikliği olan deneklerde azalmadığından, bu enzimle yürütülen oksidasyon in vivo olarak minör bir metabolik yolak olarak görünmektedir. Özel hasta grupları: Böbrek fonksiyon bozukluğu Olanzapin atılımından önce yüksek oranda metabolize edildiğinden ve yalnızca %7 si değişmeden atıldığından, tek başına böbrek fonksiyon bozukluğunun olanzapinin farmakokinetiğinde önemli bir etki göstermesi beklenmez. Olanzapinin farmakokinetik özellikleri şiddetli böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalar ile normal deneklerde aynıdır. Bu nedenle böbrek yetmezlik derecesine göre doz ayarlaması yapmak gerekli değildir. Ek olarak, olanzapin diyalizle uzaklaştırılamaz. Böbrek fonksiyon bozukluğunun metabolit atılımına etkileri incelenmemiştir. Karaciğer fonksiyon bozukluğu Karaciğer fonksiyon bozukluğu varlığının olanzapinin klerensini düşürmesi beklenebilmekle birlikte, klinik olarak belirgin sirozu olan (Childs Pugh Sınıflandırması A ve B) deneklerde (n=6) karaciğer fonksiyon bozukluğunun etkilerinin incelendiği bir çalışmada, olanzapinin farmakokinetiğine bir etkisi saptanmamıştır. Yaş 24 sağlıklı gönüllünün dahil edildiği bir çalışmada, olanzapinin ortalama eliminasyon yarı ömrü yaşlılarda (>65) yaşlı olmayanlara ( 65) göre yaklaşık 1,5 kat daha büyük bulunmuştur. Özellikle ilacın metabolizmasını ve/veya farmakodinamik duyarlılığını ek olarak etkileyebilecek diğer faktörler mevcutsa, yaşlı hastalarda kullanım sırasında dikkatli olmak gereklidir. Cinsiyet Olanzapin klerensi kadınlarda erkeklerde olduğundan %30 daha düşüktür. Bununla beraber etkinlik ve yan etkiler açısından iki cins arasında bir fark görülmemiştir. Cinsiyete göre doz ayarlaması gerekmemektedir. Sigara kullanımı Rutin olarak doz ayarlaması önerilmemesine rağmen, olanzapin klerensi sigara kullananlarda kullanmayanlara göre %40 daha yüksektir. Kombine etkileri Yaş, sigara kullanımı ve cinsiyetin kombine etkileri popülasyonda önemli farmakolojik farklılıklara yol açabilir. Örneğin sigara içen genç erkeklerde klerens, sigara içmeyen yaşlı kadınlardakine kıyasla üç kat fazla olabilir. Olanzapinin metabolizmasının yavaşlamasına neden olabilecek faktörlerin bir arada bulunduğu hastalarda doz ayarlamasının yapılması gerekebilir.

3 ENDİKASYONLARI: Elynza şizofreni tedavisinde ve Bipolar Bozukluğu nda görülen akut manik atakların kısa dönem tedavisinde endikedir. Gerektiğinde lityum, valproatla ya da karbamazepin gibi duygu durumu düzenleyici ilaçlarla kombine olarak akut manik ataklarında kullanılabilir. KONTRENDİKASYONLARI: Olanzapin ürüne aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır. Dar açılı glokom riski olanlarda kontrendikedir. UYARILAR/ÖNLEMLER: Diğer yeni nesil (atipik) antipsikotik ilaçlarda olduğu gibi bu ilaç da demansı olan yaşlı hastaların psikozlarında kullanıldığında serebrovasküler olaylar, enfeksiyon, kalp yetmezliği ile ani ölüm vb. nedenlerle ölüm riskinin artışı neden olma olasılığı taşımaktadır. Olanzapin de dahil olmak üzere, atipik antipsikotiklerle tedavi edilen bazı hastalarda derin ve ketoasidoz veya hiperozmolar koma veya ölümle ilişkili olabilen hiperglisemi bildirilmiştir. Diyabet tanısı almış olan ve atipik antipsikotik tedavisine başlanan hastalarda kan şekeri kontrolünün aksamaması için düzenli monitorizasyon yapılmalıdır. Diyabet için risk faktörleri (örneğin; obesite, ailede diyabet hikayesi) bulunan ve atipik antipsikotik tedavisine başlayan hastalarda, tedavinin başlangıcında ve tedavi sırasında periyodik olarak açlık kan şekeri değerlendirilmelidir. Atipik antipsikotik tedavisi gören her hasta polidipsi, poliüri, polifaji ve halsizlik gibi hiperglisemi semptomları yönünden izlenmelidir. Tedavi sırasında hiperglisemi semptomları geliştiren hastalarda açlık kan şekeri ölçülmelidir. Demansa bağlı psikozu olan yaşlı hastalarda yapılan olanzapin çalışmalarında ölümler de dahil olmak üzere kardiyovasküler yan etkiler (örneğin; felç, transient iskemik atak) bildirilmiştir. Olanzapin de dahil olmak üzere antipsikotik ilaçların kullanımıyla, bazen Nöroleptik Maling Sendrom (NMS) olarak bilinen potansiyel olarak fatal bir semptom kompleksi bildirilmiştir. Antipsikotik ilaç tedavisi uygulanan hastalarda istemsiz diskinetik hareketlerden oluşan potansiyel olarak geri dönüşümsüz bir sendrom olan tardif diskinezi görülebilir. Olanzapin olasılıkla (alfa) 1 -adrenerjik antagonist özelliği nedeniyle, özellikle başlangıçtaki doz titrasyonu döneminde baş dönmesi, taşikardi ve bazı hastalarda senkopla ortaya çıkan ortostatik hipotansiyona neden olabilir. Olanzapin kullanımı sırasında nöbetler görülebilir. Olanzapin nöbet hikayesi olan veya nöbet eşiğini potansiyel olarak düşüren Alzheimer demansı gibi bir hastalığı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Nöbet eşiğini düşüren durumlar yaşı 65 ve üzerinde olan popülasyonda daha sık görülebilir. Dopamin D 2 reseptörlerini antagonize eden diğer ilaçlarda olduğu gibi, olanzapin prolaktin seviyesini yükseltir ve kronik uygulama süresince orta düzeyli bir yükselme devam eder. Eğer

4 bu tip ilaçlar bu tip meme kanseri hikayesi olan bir hastaya reçete edilirse, bu faktör potansiyel olarak önemli olabilir. Karaciğer fonksiyon bozukluğu bulgu ve belirtileri, sınırlı karaciğer fonksiyonel rezerve neden olan durumları olan ve potansiyel olarak hepatotoksik ilaçlarla tedavi edilen hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Belirgin karaciğer hastalığı olan hastalarda transaminazların periyodik olarak değerlendirilmesi önerilmektedir. Somnolans olanzapin tedavisi alan hastalarda sık bildirilen bir yan etkidir. Dikkat gerektirecek makine veya otomobil kullanan hastalar bu konuda uyarılmalıdır. Antipsikotik ilaçlarla vücudun öz ısısını düşürme yeteneğinin bozulabildiği bilinmektedir. Vücut ısısını yükseltebilecek olan yoğun egzersiz, aşırı sıcağa maruz kalma, antikolinerjik aktivite gösteren ilaçların birlikte kullanımı veya dehidratasyona maruz kalmak gibi durumlar yaşayabilecek olan hastalarda olanzapin reçetelenirken uygun öneriler sunulmalıdır. Antipsikotik ilaç kullanımıyla özofageal dismotilite ve aspirasyon bildirilmiştir. Olanzapin ve diğer antipsikotik ilaçlar aspirasyon pnömonisi riski taşıyan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Şizofreni hastalarında ve bipolar bozukluğu olan hastalarda intihar girişimi olasılığı mevcuttur ve yüksek riskli hastaların, ilaç tedavisine ek olarak, bu açıdan yakından izlenmesi gerekmektedir. Olanzapin aşırı doz alımı riskini düşürmek için en az sayıda tablet içerecek şekilde reçetelenmelidir. Pediatrik kullanım Pediatrik hastalarda etkinlik ve güvenilirliği kanıtlanmamıştır. Geriatrik kullanım Santral sinir sistemi (SSS) üzerine etki gösteren diğer ilaçlarla olduğu gibi, olanzapin de demansı ve/veya Parkinson hastalığı olan yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Ayrıca, farmakokinetik klerensi azaltan veya olanzapine farmakodinamik yanıtı artıran faktörlerin varlığı, geriatrik hastalarda düşük doz kullanımını düşündürmelidir. Hamilelik ve emzirme döneminde kullanım: Gebelik kategorisi: C Hamile kadınlarda olanzapinle ilgili yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. Bu ilaç yalnızca annenin potansiyel yararı fetüsün potansiyel riskinden yüksekse kullanılmalıdır. Olanzapinle tedavi edilen sıçanlarda laktasyon sırasında ilacın sütle atıldığı tespit edilmiştir. İnsan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Olanzapin kullanan annelerin emzirmesi önerilmemektedir. Araç ve Makine Kullanımına Etkisi: Olanzapin karar verme, düşünme ve motor yetenekleri bozma potansiyeline sahip olduğundan, hastalar olanzapin tedavisinin kendilerini olumsuz etkilemediğinden emin olana kadar, otomobil de dahil olmak üzere tehlikeli makine kullanırken dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.

5 İçeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler: Her bir tablet mg laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız (rahatsızlık verici hassasiyet) olduğu söylenmiş ise bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuz ile temasa geçiniz. YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER: İnsidansı %10 dan fazla olan yan etkiler: Baş ağrısı, somnolans, ajitasyon, sinirlilik, düşmanlık ve baş dönmesi. İnsidansı %1 ila %10 arasında olan yan etkiler: Postürel hipotansiyon, taşikardi, hipotansiyon, periferik ödem, distonik reaksiyonlar, parkinson benzeri reaksiyonlar, amnezi, öfori, kekemelik, akatisia, anksiyete, kişilik değişikliği, ateş, deri döküntüsü, kserostomi, konstipasyon, karın ağrısı, kilo alma, iştahta artma, premenstruel sendrom, artralji, ense sertliği, seğirme, hipertoni tremor, ambliopi, rinit, öksürük ve farenjit. İnsidansı %1 den düşük olan yan etkiler: Diabetes mellitus, hiperglisemi, nöroleptik maling sendrom, priapizm, nöbetler, tardif diskinezi. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. İLAÇ ETKİLEŞMELERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER: İlaç etkileşimleri Olanzapinin diğer ilaçlarla bir arada kullanımından doğacak riskler sistematik bir çalışma ile henüz etraflıca değerlendirilmemiştir. Primer SSS etkileri göz önüne alınarak, olanzapin SSS üzerine etkili diğer ilaçlar ve alkolle birlikte kullanılmamalıdır. Hipotansiyona neden olma potansiyeli nedeniyle, olanzapin bazı antihipertansif ilaçların etkilerini artırabilir. Olanzapin, levodopa ve dopamin agonistlerinin etkilerini antagonize edebilir. Diğer ilaçların olanzapine etkileri Omeprazol ve rifampin gibi CYP1A2 veya glukuronil transferaz enzimlerini indükleyen ajanlar olanzapinin klerensini artırabilir. CYP1A2 inhibitörleri potansiyel olarak olanzapin klerensini inhibe edebilir. Olanzapin multipl enzim sistemleri tarafından metabolize edilmesine rağmen, tek bir enzimin indüksiyonu ya da inhibisyonu olanzapini etkileyebilir. Bu nedenle, bazı ilaçlarla birlikte dozun artırılması (indüksiyon için) veya azaltılması (inhibisyon için) gerekebilir. Karbon Aktif kömür (1 g) uygulaması olanzapinin Cmax ve AUC sini yaklaşık %60 azaltmıştır. Pik olanzapin seviyeleri tipik olarak uygulamadan sonra yaklaşık 6 saat süreyle elde edilmediğinden, karbon olanzapin doz aşımının tedavisinde kullanılabilir.

6 Simetidin ve antasidler Tek doz simetidin (800 mg) veya alüminyum ve magnezyum içeren antasidler olanzapinin biyoyararlanımını etkilemez. Karbamazepin Karbamazepin tedavisi (200 mg bid) olanzapin klerensinde yaklaşık %50 oranında bir artmaya neden olur. Bu artış olasılıkla karbamazepinin CYP1A2 aktivitesinin güçlü bir inhibitörü olmasından kaynaklanmaktadır. Daha yüksek doz karbamazepin uygulaması, olanzapin klerensinde daha fazla artmaya neden olabilir. Etanol Etanol (45 mg / 70 kg tek doz) olanzapinin farmakokinetiğini etkilememiştir. Fluoksetin Fluoksetin (60 mg tek doz ya da 8 gün süreyle günde 60 mg) maksimum olanzapin konsantrasyonunda küçük (ortalama %16) bir artma ve olanzapin klerensinde küçük (ortalama %16) bir azalmaya neden olur. Bu faktörün etkisi bireyler arasındaki genel değişkenliğe kıyasla küçüktür ve bu nedenle rutin olarak doz ayarlaması önerilmez. Fluvoksamin Bir CYP1A2 inhibitörü olan fluvoksamin olanzapin klerensini azaltır. Fluvoksaminden sonra olanzapinin maksimum konsantrasyonundaki ortalama artış sigara kullanmayan kadınlarda %54 ve sigara kullanmayan erkeklerde %77 dir. Olanzapinin eğri altında kalan alanında ortalama artış sırasıyla %52 ve %108 dir. Fluvoksamin ile konkomitan tedavi alan hastalarda olanzapinin daha düşük dozlarda kullanılması düşünülmelidir. Varfarin Varfarin (20 mg tek doz) olanzapinin farmakokinetiğini etkilememiştir. Olanzapinin diğer ilaçlar üzerindeki etkisi İnsan karaciğeri mikrozomları kullanan in vitro çalışmalar olanzapinin CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 ve CYP3A yı engellemek için çok az potansiyeli olduğunu göstermektedir. Yani, olanzapinin bu enzimlerin vasıta olduğu klinik olarak önemli ilaç etkileşimlerine neden olmasının çok olası olmadığı ortadadır. Lityum Tekrarlayan dozda olanzapin kullanımı (8 gün süreyle 10 mg) lityumun kinetiğini etkilememiştir. Bu nedenle bu iki ilacın birlikte kullanımı lityum için doz ayarlaması yapılmasını gerektirmez. Valproat İnsan karaciğer mikrozomlarının kullanıldığı in vitro çalışmalarda olanzapinin valproatın majör metabolik yolağı olan glukuronidasyonu düşük oranda inhibe etme potansiyeli olduğu gösterilmiştir. Ek olarak valproat in vitro olanzapin metabolizmasına az miktarda etkilidir. Olanzapinin in vivo uygulaması (2 hafta süreyle günde 10 mg) valproatın kararlı kan düzeylerini değiştirmemiştir. Bu nedenle bu iki ilacın birlikte kullanımı valproat için doz ayarlaması yapılmasını gerektirmez. Tek doz olanzapin, imipramin veya aktif metaboliti desipramin ve varfarinin farmakokinetiğini etkilemez. Multipl doz olanzapin diazepam ve aktif metaboliti N-desmetil diazepam, lityum, etanol ve biperodonun kinetiğini etkilemez. Bununla beraber, olanzapinle birlikte diazepam veya etanol uygulanması olanzapinle ortaya çıkan ortostatik hipotansiyonu artırmışlardır. Multipl doz olanzapin teofilin veya aktif metabolitinin farmakokinetiğini etkilemez.

7 Lorazepam Enjeksiyonluk intramüsküler olanzapinden (5 mg) 1 saat sonra intramüsküler lorazepamın (2 mg) uygulanması olanzapin, eşlenmemiş lorazepam veya toplam lorazepam farmakokinetiğini önemli derecede etkilememiştir. Ancak, intramüsküler lorazepam ile enjeksiyonluk intramüsküler olanzapinin birlikte uygulanması her iki ilacın tek başlarına uygulamalarında gözlenen somnolansı artırmıştır. KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU: Şizofreni Genel doz Elynza besinlerden bağımsız olarak günde tek doz uygulanır. Genellikle başlangıç dozu 5-10 mg/gün dür. Günlük maksimum doz 20 mg dır. Şizofreni tedavisi sırasında günlük doz kişisel duruma göre günde tek doz olarak 5-20 mg/gün olarak ayarlanabilir. Olanzapinin kararlı kan düzeyi tipik olarak yaklaşık 1 haftada elde edildiğinden, doz ayarlaması gerekirse bu en az bir haftalık aralıklar ile yapılmalıdır. Doz ayarlaması gerektiğinde, günde 5 mg lık artırma veya azaltmanın yapılması önerilir. Özel hasta gruplarında doz Hareket kısıtlılığı olan, hipotansif reaksiyona eğilimi olan, olanzapinin metabolizmasının yavaşlamasına neden olabilecek bir durumu olan (örneğin; sigara kullanmayan 65 yaş ve üzerindeki kadın hastalar) veya olanzapine farmakodinamik olarak daha duyarlı hastaların tedavisinde önerilen başlangıç dozu 5 mg/gün dür. Eğer dozun yükseltilmesi gerekirse, bu hastalarda dikkatli olunmalıdır. İdame Tedavisi Şizofreni hastalarının idame tedavisinde mg/gün olanzapin dozunun etkililiği plasebo kontrollü çalışmalarda gösterilmiştir. Hastalar periyodik olarak değerlendirilerek idame tedavisinde klinik duruma göre uygun doz ayarlaması yapılmalıdır. Bipolar mani Genel monoterapi dozu Elynza nın önerilen başlangıç dozu besinlerden bağımsız olarak günde tek doz mg dır. Günlük maksimum doz 20 mg dır. Klinik çalışmalarda, 5-20 mg/gün dozlarında uygulamalarda olanzapinin kısa dönem antimanik etkisi gösterilmiştir. Gerektiği durumlarda günlük doz kişisel duruma göre 5-20 mg/gün olarak ayarlanabilir. Doz ayarlaması, eğer gerekirse, plasebo kontrollü çalışmalardaki prosedürlere uygun şekilde, 24 saatten daha kısa aralıklarla yapılmamalıdır. Doz ayarlaması gerektiğinde, günde 5 mg lık artırma veya azaltmanın yapılması önerilir. İdame monoterapi tedavisi: Manide akut tedavi yanıtının sonrasında yanıtın devam ettirilmesi ve yeni manik epizodların önlenmesi amacıyla tedaviye devam edilir. Günlük doz 5-20 mg olarak kişisel kullanıma göre ayarlanabilir. Devam eden süreçte hastalar periyodik olarak değerlendirilmelidir.

8 Lityum veya valproatla kombinasyonunda genel doz Lityum veya valproatla kombine kullanımında, olanzapin için önerilen başlangıç dozu aç veya tok karna verilen günde tek doz 10 mg dır. Gerektiği durumlarda günlük doz kişisel duruma göre 5-20 mg/gün olarak ayarlanabilir. Pediatrik hastalarda kullanım: Olanzapin, 18 yaşın altındaki vakalarda araştırılmamıştır. Yaşlı hastalarda kullanım: Rutin olarak daha düşük bir başlangıç dozu (5 mg/gün) endike değildir, ancak 65 yaş ve üstündekilerde ve klinik faktörler izin verdiği sürece düşünülmelidir. Böbrek ve/veya karaciğer yetmezliği olan hastalar: Bu hastalar için daha düşük bir başlangıç dozu (5 mg) uygulanmalıdır. Orta derecede karaciğer yetmezliği (siroz, Child-Pugh, A veya B sınıfı) olan hastalarda başlangıç dozu 5 mg olmalıdır ve doz dikkatle artırılmalıdır. Erkek hastalarla kadın hastaların karşılaştırılması: Erkek hastalara kıyasla kadın hastalarda, başlangıç dozu ve doz aralığının rutin olarak değiştirilmesi gerekmemektedir. Sigara içen hastalarla içmeyen hastaların karşılaştırılması: Sigara içen hastalarla içmeyenler kıyaslandığında, başlangıç dozu ve doz aralığının rutin olarak değiştirilmesi gerekmemektedir. Metabolizmayı yavaşlatan (kadın cinsiyeti, yaşlılık, sigara içmeme durumu) birden fazla etkenin varlığı durumunda, başlangıç dozunun azaltılması düşünülmelidir. Böyle hastalarda dozun artırılması gerektiğinde ılımlı davranılmalıdır. DOZ AŞIMI: Doz aşımı durumunda hastanın birden fazla ilaç almış olma olasılığı göz önünde bulundurulmalıdır. Akut doz aşımı durumunda, entübasyon da dahil olmak üzere, hastanın hava yolu açık tutulmalı, yeterli oksijenasyon ve ventilasyonun sağlandığından emin olunmalıdır. Gastrik lavaj (entübasyondan sonra, hastanın bilinci yerindeyse) ve laksatiflerle birlikte aktif karbon uygulaması düşünülmelidir. Aşırı doz alımını takiben ortaya çıkabilecek nöbetler veya baş ve boynun distonik hareketleri kusmanın indüklenmesiyle birlikte aspirasyon riski yaratabilir. Kardiyovasküler monitorizasyon hemen başlatılmalı ve olası aritmilerin tespiti için elektrokardiyografik monitorizasyon da buna dahil edilmelidir. Olanzapinin spesifik antidotu bulunmamaktadır. Bu nedenle uygun destek tedavisine başlanmalıdır. Hipotansiyon ve dolaşım kollapsı intravenöz sıvılar ve/veya sempatomimetik ajanlar gibi uygun yöntemlerle tedavi edilmelidir (Olanzapinin neden olduğu alfa-blokajında beta stimülasyonu hipotansiyonu şiddetlendirebileceğinden, beta-agonist etki gösteren epinefrin, dopamin veya diğer sempatomimetikler kullanılmamalıdır). Hasta iyileşene kadar yakından izlenmelidir.

9 SAKLAMA KOŞULLARI: 25 0 C nin altında, oda sıcaklığında saklayınız. Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI: Elynza 20 mg Film Kaplı Tablet; 28 ve 56 tablet içeren blister ambalajda. PİYASADA MEVCUT DİĞER FARMASÖTİK DOZAJ ŞEKİLLERİ: Elynza 5 mg Film Tablet Elynza 10 mg Film Tablet Elynza 15 mg Film Tablet Doktora danışmadan kullanılmamalıdır. REÇETE İLE SATILIR. Ruhsat Tarihi ve No: /15 Ruhsat Sahibi: BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş Maslak İSTANBUL İmal Yeri: BİLİM İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş. GOSB Gebze-Kocaeli Prospektüs Onay Tarihi :

ELYNZA 15 mg FĠLM TABLET

ELYNZA 15 mg FĠLM TABLET ELYNZA 15 mg FĠLM TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 15 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], FDC Blue No.2 HT, Ponceau 4R Aluminyum Lake, Kinolin Sarısı Aluminyum Lake içerir).

Detaylı

Oferta 7.5 mg Film Tablet

Oferta 7.5 mg Film Tablet Oferta 7.5 mg Film Tablet FORMÜLÜ Her film tablet, 7.5 mg olanzapin içerir. Boyar madde: Titanyum dioksit, laktoz monohidrat. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler Olanzapin, çeşitli reseptör

Detaylı

ZYZAPİN 10 mg FİLM TABLET

ZYZAPİN 10 mg FİLM TABLET ZYZAPİN 10 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ : Her film tablet ; 10 mg Olanzapin içerir. Boyar madde olarak ; Titanyum dioksit, kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri : Olanzapin bir

Detaylı

FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 5 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], sarı demir oksit [E172], sarı no 6 [E110]) içerir.

FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 5 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], sarı demir oksit [E172], sarı no 6 [E110]) içerir. ELYNZA 5 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 5 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], sarı demir oksit [E172], sarı no 6 [E110]) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ALZAMED 5 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Donepezil hidroklorür 5 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ALZAMED hafif ve orta şiddette Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisinde

Detaylı

DEMAX 10 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS. DEMAX 10 mg FİLM TABLET

DEMAX 10 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS. DEMAX 10 mg FİLM TABLET PROSPEKTÜS DEMAX 10 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ : Her film tablet etken madde olarak 8.31 mg Memantin e eşdeğer 10 mg Memantin HCl ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik

Detaylı

ABILIFY 15 mg TABLET. FORMÜLÜ Her bir tablet 15 mg aripiprazol ve boyar madde olarak sarı demir oksit içerir.

ABILIFY 15 mg TABLET. FORMÜLÜ Her bir tablet 15 mg aripiprazol ve boyar madde olarak sarı demir oksit içerir. ABILIFY 15 mg TABLET FORMÜLÜ Her bir tablet 15 mg aripiprazol ve boyar madde olarak sarı demir oksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri ABILIFY ın etken maddesi olan aripiprazol,

Detaylı

REQUIPPTM 5mg film tablet

REQUIPPTM 5mg film tablet REQUIPPTM 5mg film tablet Formülü: Beher film tablet : 5 mg ropinirol serbest baza eşdeğer ropinirol hidroklorür içerir. Boyar madde olarak: Titanyum dioksit ve indigokarmin. Farmakolojik Özellikleri :

Detaylı

Rilutek 50 mg Filmtablet

Rilutek 50 mg Filmtablet Rilutek 50 mg Filmtablet FORMÜLÜ Her film tablet 50 mg riluzol ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Amiyotrofik lateral sklerozun patogenezi

Detaylı

Allerset 10 mg Film Tablet

Allerset 10 mg Film Tablet Allerset 10 mg Film Tablet FORMÜLÜ Her bir film tablette, 10 mg setirizin dihidroklorür; ayrıca boyar madde titan dioksit bulunur. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Allerset Tablet in

Detaylı

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır.

Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile yutulmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEBRİDAT tablet 100 mg 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 100 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet

VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet VĠVAFEKS 120 mg Film Tablet FORMÜLÜ Her bir film tablet; 120 mg feksofenadin hidroklorür ve boyar madde olarak ; titanyum dioksit, kırmızı demir oksit ve sarı demir oksit içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ

Detaylı

Propiverin HCL Etki Mekanizması. Bedreddin Seçkin

Propiverin HCL Etki Mekanizması. Bedreddin Seçkin Propiverin HCL Etki Mekanizması Bedreddin Seçkin 24.10.2015 Propiverin Çift Yönlü Etki Mekanizmasına Sahiptir Propiverin nervus pelvicus un eferent nörotransmisyonunu baskılayarak antikolinerjik etki gösterir.

Detaylı

APRAZOL 30 mg Mikropellet Kapsül

APRAZOL 30 mg Mikropellet Kapsül APRAZOL 30 mg Mikropellet Kapsül FORMÜLÜ: Her kapsülde mide asidine dayanıklı enterik kaplı mikropelletler halinde; Lansoprazol 30 mg Boyar madde olarak: Kinolin sarısı (E 104), İndigokarmin (E 132), Titandioksit

Detaylı

ZYPREXA 10 mg Film Kaplı Tablet

ZYPREXA 10 mg Film Kaplı Tablet ZYPREXA 10 mg Film Kaplı Tablet FORMÜLÜ Bir film kaplı tablet 10 mg olanzapin içerir. Diğer maddeler: Laktoz monohidrat, titanyum dioksit (E 171), indigo karmin (E 132) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

CONTRAMAL RETARD 100 mg TABLET PROSPEKTÜS

CONTRAMAL RETARD 100 mg TABLET PROSPEKTÜS PROSPEKTÜS FORMÜLÜ : Contramal Retard 100 mg Tablet; 100 mg tramadol hidroklorür ve boyar madde olarak titanyum dioksit (E 171) içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri : Contramal

Detaylı

Desyrel Tablet 100 mg

Desyrel Tablet 100 mg FORMÜLÜ Bir tablet, 100 mg trazodon HCl içerir. Desyrel Tablet 100 mg FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Trazodon, anksiyete ve uyku bozukluklarının eşlik ettiği depresyon gibi depresif

Detaylı

ULCOREKS 40 mg Enterik Kaplı Tablet

ULCOREKS 40 mg Enterik Kaplı Tablet ULCOREKS 40 mg Enterik Kaplı Tablet FORMÜLÜ: Her enterik kaplı tablet: 40 mg pantoprazole eşdeğer 45.1 mg pantoprazol sodyum seskihidrat ve boyar madde olarak; titanyum dioksit (E171) ve kinolin sarısı

Detaylı

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant)

Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 1 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) 2 Prospektüs 3 Zoladex LA 10.8 mg Depot (Subkütan Implant) Steril,apirojen Formülü Beher Zoladex LA Subkütan implant, enjektör içinde, uygulamaya hazır, beyaz

Detaylı

Formülü: Her bir kapsül 0.5 mg dutasterid içerir. Boyar madde olarak; titanyum dioksit ve sarı demir oksit içerir.

Formülü: Her bir kapsül 0.5 mg dutasterid içerir. Boyar madde olarak; titanyum dioksit ve sarı demir oksit içerir. Formülü: Her bir kapsül 0.5 mg dutasterid içerir. Boyar madde olarak; titanyum dioksit ve sarı demir oksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik özellikleri: BPH (Bening Prostat Hiperplazisi),

Detaylı

KETYA 200 MG FİLM TABLET PROSPEKTÜS

KETYA 200 MG FİLM TABLET PROSPEKTÜS FORMÜLÜ KETYA 200 MG FİLM TABLET PROSPEKTÜS Her bir film tablet etkin madde olarak 200 mg ketiapin baza eşdeğer 230.265 mg ketiapin fumarat ve yardımcı maddeler olarak laktoz monohidrat ve titanyum dioksit

Detaylı

RİCUS 4 mg FİLM TABLET

RİCUS 4 mg FİLM TABLET RİCUS 4 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ : Her film kaplı tablet 4 mg Risperidon içerir. Boyar madde olarak ; Titanyum dioksit, Kinolin Sarısı Al.lak, FD&C Mavi #2 / İndigo Karmin Al. lak. kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Kas-iskelet sistemi ile ilişkili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4.1. Terapötik endikasyonlar Kas-iskelet sistemi ile ilişkili akut ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MAXTHİO 4 mg/2 ml İM Enjeksiyon İçin Çözelti İçeren Ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tiyokolşikosid 4 mg Yardımcı maddeler: Sodyum klorür

Detaylı

SEREX 300 mg Film Tablet

SEREX 300 mg Film Tablet 1 FORMÜLÜ SEREX 300 mg Film Tablet Her bir tablet, 300 mg ketiapin baza eşdeğer 345.4 mg ketiapin fumarat ve yardımcı madde olarak laktoz monohidrat ve titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ROBİSİD 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir.

KULLANMA TALİMATI. ROBİSİD 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir. KULLANMA TALİMATI ROBİSİD 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir. Yardımcı maddeler: DL-alfa tokoferol, mikrokristalin selüloz, laktoz monohidrat,

Detaylı

FİNARİD 5 mg FİLM TABLET

FİNARİD 5 mg FİLM TABLET FİNARİD 5 mg FİLM TABLET FORMÜL Bir Finarid Film Tablet 5 mg finasterid ve boyar madde olarak sarı demir oksit, titanyum dioksit, sunset sarısı, indigo karmin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Finasterid,

Detaylı

OLFREX 5 mg FĠLM TABLET

OLFREX 5 mg FĠLM TABLET OLFREX 5 mg FĠLM TABLET FORMÜL: Her Olfrex 5 mg Film Tablet, etken madde olarak 5 mg olanzapin; ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLER: Farmakodinamik özellikleri: Olanzapin,

Detaylı

KISA ÜRÜN BĠLGĠSĠ. 1- Tıbbi Farmasötik Ürün Adı: Elynza 10 mg Film Tablet

KISA ÜRÜN BĠLGĠSĠ. 1- Tıbbi Farmasötik Ürün Adı: Elynza 10 mg Film Tablet KISA ÜRÜN BĠLGĠSĠ 1- Tıbbi Farmasötik Ürün Adı: Elynza 10 mg Film Tablet 2- Kalitatif ve Kantitatif Terkibi: Her film tablet 10 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], sarı demir

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, yuvarlak, bir yüzünde E20 baskısı bulunan film tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, yuvarlak, bir yüzünde E20 baskısı bulunan film tablet. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KESTINE 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Herbir film tablet 20 mg mikronize ebastin içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

PARKYN 0.250 mg TABLET PROSPEKTÜS. PARKYN 0.250 mg TABLET

PARKYN 0.250 mg TABLET PROSPEKTÜS. PARKYN 0.250 mg TABLET PROSPEKTÜS PARKYN 0.250 mg TABLET FORMÜLÜ: Her bir tablet, 0.18 mg pramipeksol baza eşdeğer 0.250 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER: Farmakodinamik Özellikler: Bir

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEBRİDAT FORT tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 200 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz 175 mg Yardımcı

Detaylı

Prospektüs. Seroquel 100 mg Film Tablet

Prospektüs. Seroquel 100 mg Film Tablet 1 Prospektüs Seroquel 100 mg Film Tablet Seroquel 100 mg film Tablet Formülü: Her bir tablet etken madde olarak 100 mg ketiapin baza eşdeğer 115.13 mg ketiapin fumarat ve yardımcı maddeler, laktoz monohidrat,

Detaylı

MĐNELZA 30 MG FĐLM KAPLI TABLET

MĐNELZA 30 MG FĐLM KAPLI TABLET MĐNELZA 30 MG FĐLM KAPLI TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı çentikli tablet 30 mg mirtazapin içerir. Ayrıca titanyum dioksit (E171), sarı demir oksit (E172) ve kırmızı demir oksit (E172)içerir. FARMAKOLOJĐK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Doxazosin base a eşdeğer Doxazosin mesylate içermektedir.

KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Doxazosin base a eşdeğer Doxazosin mesylate içermektedir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KARDOZİN 2 MG TABLET KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Her bir tablet 2 mg Doxazosin base a eşdeğer Doxazosin mesylate içermektedir. Yardımcı maddeler için,

Detaylı

TRIVASTAL 50 RETARD KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. sürekli salım sağlayan kaplı tablet / 50 mg

TRIVASTAL 50 RETARD KISA ÜRÜN BİLGİLERİ. sürekli salım sağlayan kaplı tablet / 50 mg TRIVASTAL 50 RETARD KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. TIBBI FARMASÖTIK ÜRÜNÜN ADI: TRIVASTAL 50 RETARD 2. KALITATIF VE KANTITATIF TERKIBI Piribedil sürekli salım sağlayan kaplı tablet / 50 mg 3. FARMASÖTIK ŞEKLI

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. NEROX-B12, 30 ve 60 tabletlik blister ambalajlarda sunulan B vitamini kompleksidir.

KULLANMA TALİMATI. NEROX-B12, 30 ve 60 tabletlik blister ambalajlarda sunulan B vitamini kompleksidir. KULLANMA TALİMATI NEROX-B12 film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film tablet 250 mg B 1 vitamini, 250 mg B 6 vitamini ve 1 mg B 12 vitamini içerir. Yardımcı maddeler: Sitrik asit monohidrat,

Detaylı

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg

1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VERTİN 16 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Betahistin dihidroklorür... 16 mg Yardımcı maddeler: Mannitol... 50 mg Yardımcı maddeler

Detaylı

CABASER 1 mg Tablet FORMÜLÜ: CABASER 1 mg Tablet: Bir tablet 1 mg kabergolin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikler

CABASER 1 mg Tablet FORMÜLÜ: CABASER 1 mg Tablet: Bir tablet 1 mg kabergolin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikler CABASER 1 mg Tablet FORMÜLÜ: CABASER 1 mg Tablet: Bir tablet 1 mg kabergolin içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikler CABASER Tabletin etken maddesi olan kabergolin, güçlü ve uzun süreli

Detaylı

RECBUTİN hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir.

RECBUTİN hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI RECBUTİN rektal krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1 g kremde; Etkin madde: Trimebutin baz Ruskogenin 58.00 mg 5.00 mg Yardımcı maddeler: Setostearil alkol

Detaylı

PROSPEKTÜS BECOVİTAL YUMUŞAK KAPSÜL

PROSPEKTÜS BECOVİTAL YUMUŞAK KAPSÜL PROSPEKTÜS BECOVİTAL YUMUŞAK KAPSÜL FORMÜLÜ : Bir Yumuşak Kapsül ; B 1 vitamini 15 mg B 2 vitamini 15 mg B 6 vitamini 10 mg B 12 vitamini 10 mcg Nikotinamid 50 mg Kalsiyum Pantotenat 25 mg D-Biotin 0.15

Detaylı

ZYPREXA 10 mg i.m. Enjeksiyonluk Solüsyon İçin Toz

ZYPREXA 10 mg i.m. Enjeksiyonluk Solüsyon İçin Toz ZYPREXA 10 mg i.m. Enjeksiyonluk Solüsyon İçin Toz FORMÜLÜ Bir flakon 10 mg olanzapin içerir. Tavsiye edildiği gibi hazırlandığında 1 ml de 5 mg olanzapin içeren solüsyon elde edilir. Diğer maddeler: 50

Detaylı

Ercefuryl Oral Süspansiyon

Ercefuryl Oral Süspansiyon Ercefuryl Oral Süspansiyon FORMÜLÜ Bir ölçekte (5 ml): Nifuroksazid 200 mg (Nipajin M, şeker, alkol ve portakal aroması içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Bir nitrofuran türevi

Detaylı

DEVA. FORMÜLÜ: Her film tablet 10 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram hidrobromür içerir. Boyar madde: Titanyum dioksit ihtiva eder.

DEVA. FORMÜLÜ: Her film tablet 10 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram hidrobromür içerir. Boyar madde: Titanyum dioksit ihtiva eder. DEVA CİTREX 10 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film tablet 10 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram hidrobromür içerir. Boyar madde: Titanyum dioksit ihtiva eder. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER: Farmakodinamik Özellikler:

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, kokusuz, yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü ortadan çentikli tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Beyaz, kokusuz, yuvarlak, hafif bombeli, bir yüzü ortadan çentikli tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1- BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİFİLİN SİMPLE TABLET 400 mg 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir tablet; 400 mg Dihidroksipropilteofilin içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz.

Detaylı

RELAXOL 40 mg FİLM TABLET

RELAXOL 40 mg FİLM TABLET RELAXOL 40 mg FİLM TABLET Her film tablet; 40 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram hidrobromür içerir. Boyar madde olarak; Titanyum dioksit kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik Özellikleri

Detaylı

SEROTOP FİLM TABLET 100 mg

SEROTOP FİLM TABLET 100 mg SEROTOP FİLM TABLET 100 mg FORMÜLÜ Her bir tablette; 100 mg sertraline eşdeğer 111,90 mg sertralin HCl Boyar madde: Titanyum dioksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikler Sertralin güçlü ve

Detaylı

kanallarındaki selektivitesinin 300 katından daha fazla olduğunu göstermiştir.

kanallarındaki selektivitesinin 300 katından daha fazla olduğunu göstermiştir. FORMÜLÜ Bir film kaplı tablet 120 mg nateglinid içerir. Yardımcı maddeler: Demir oksit sarı, titan dioksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Nateglinid, kimyasal ve farmakolojik bakımdan

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI VİTA B 250/250/1 mg enterik kaplı tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir enterik kaplı tablet 250 mg B 1 vitamini, 250 mg B 6 vitamini ve 1 mg B 12 vitamini içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

Xatral XL 10 mg Denetimli Salım Tableti

Xatral XL 10 mg Denetimli Salım Tableti Xatral XL 10 mg Denetimli Salım Tableti FORMÜLÜ Bir denetimli salım tabletinde: Alfuzosin hidroklorür 10 mg (Boyar madde olarak sarı demir oksit içerir.) FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri

Detaylı

PROCTOLOG hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir.

PROCTOLOG hemoroid krizleri sırasında ağrılı ve kaşıntılı anal semptomların ve fissürlerin semptomatik tedavisinde endikedir. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROCTOLOG rektal krem 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 100 g. kremde, Etkin madde: Ruskogenin Trimebutin Yardımcı maddeler: Setostearil alkol Propilen glikol

Detaylı

Kısa Ürün Bilgisi. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET

Kısa Ürün Bilgisi. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET Kısa Ürün Bilgisi 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NİMELİD 100 mg TABLET 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 100 mg Nimesulide (mikronize) içermektedir. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile, yutulmalıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Tabletler çiğnenmeden yeterli miktarda sıvı, örneğin bir bardak su ile, yutulmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TİREBRANT FORT 200 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 200 mg Trimebutin Maleat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. VENORUTON FORTE 500 mg tablet Ağız yoluyla alınır.

KULLANMA TALİMATI. VENORUTON FORTE 500 mg tablet Ağız yoluyla alınır. KULLANMA TALİMATI VENORUTON FORTE 500 mg tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Her bir tablet 500 mg okserutin içerir. Yardımcı maddeler: Makrogol, magnezyum stearat Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. FENİSTİL Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. FENİSTİL Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FENİSTİL Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 g jel, 1 mg dimetinden maleat içerir. Yardımcı maddeler: Propilen glikol, benzalkonyum klorür

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 4. KLİNİK ÖZELLİKLER 4.1 Terapötik endikasyonlar NIZORAL Ovül, akut ve kronik vulvovajinal kandidozun lokal tedavisinde kullanılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NIZORAL 400 mg Ovül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir ovül etkin madde olarak 400 mg ketokonazol içerir. Yardımcı maddeler: Bütil hidroksianizol

Detaylı

Tenoksikam, antienflamatuvar, analjezik ve antipiretik etkiye sahip bir ajandır. Tenoksikam

Tenoksikam, antienflamatuvar, analjezik ve antipiretik etkiye sahip bir ajandır. Tenoksikam TENOKSAN 20 MG KAPSÜL FORMÜLÜ Beher kapsül, 20 mg tenoksikam içerir.tenoksan kapsüldeki tenoksikam oksikamgrubundan bir tienotiazin türevidir. Kapsül boyar maddeleri: Sarı demir oksit, titanyum dioksit,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet 1 mg klemastine (hidrojen fumarat halinde) içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet 1 mg klemastine (hidrojen fumarat halinde) içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TAVEGYL Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 1 mg klemastine (hidrojen fumarat halinde) içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. RASALAS 0.5 mg tablet, 30, 60 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda karton kutu içinde hasta kullanımına sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. RASALAS 0.5 mg tablet, 30, 60 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda karton kutu içinde hasta kullanımına sunulmaktadır. KULLANMA TALİMATI RASALAS 0.5 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: 0.5 mg rasajilin (mesilat olarak). Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, prejelatinize nişasta, mısır nişastası, talk, kolloidal silikon

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI FUSİNAT 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Bir film kaplı tablet 500 mg sodyum fusidat içerir. Yardımcı maddeler: Mikrokristal selüloz PH 200, krospovidon, laktoz anhidrat,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. KETİLEPT 25 mg Film Kaplı Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. KETİLEPT 25 mg Film Kaplı Tablet 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KETİLEPT 25 mg Film Kaplı Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her film kaplı tablet 25 mg ketiapin e eşdeğer 28,78 mg ketiapin hemifumarata

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSAMOL 7.5 mg / 5 ml şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Butamirat sitrat

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSAMOL 7.5 mg / 5 ml şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: Butamirat sitrat KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSAMOL 7.5 mg / 5 ml şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Butamirat sitrat 7.5 mg Yardımcı maddeler: Sorbitol Gliserin Sodyum Sakarin 2.5

Detaylı

Sağlıklı gönüllülerde plazma konsantrasyonu grafiğinden hesaplanmış nispi dağılım hacmi 0.32 L/kg dır ( i.v. dozu, 0.4 mg/ kg vücut ağırlığı).

Sağlıklı gönüllülerde plazma konsantrasyonu grafiğinden hesaplanmış nispi dağılım hacmi 0.32 L/kg dır ( i.v. dozu, 0.4 mg/ kg vücut ağırlığı). Glucobay 100 Tablet Akarboz Formülü : 1 tablet Glucobay 100, 100 mg akarboz içerir. Farmakolojik Özellikleri Farmakodinamik özellikler: Glucobay ın aktif maddesi olan akarboz bir alfa - glukozidaz inhibitörüdür.

Detaylı

COPSAM 20 mg FİLM TABLET

COPSAM 20 mg FİLM TABLET COPSAM 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ : Her film tablet ; 20 mg Sitalopram a eşdeğer Sitalopram Hidrobromür içerir. Boyar madde olarak Titanyum dioksit kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ : Farmakodinamik

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. SINECOD depo tablet 50 mg Ağız yoluyla alınır.

KULLANMA TALİMATI. SINECOD depo tablet 50 mg Ağız yoluyla alınır. KULLANMA TALİMATI SINECOD depo tablet 50 mg Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Her bir depo tablet 50 mg butamirat sitrat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz, tartarik asit, povidon K30, hidroksipropil metil

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VASOFİX 20 mg film tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Trimetazidin dihidroklorür

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VASOFİX 20 mg film tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Trimetazidin dihidroklorür KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VASOFİX 20 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Trimetazidin dihidroklorür 20.00 mg Yardımcı maddeler: Mannitol (E421) 17.00 mg Ponceau

Detaylı

Uygulama şekli : Sadece ağızdan kullanım içindir. Yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte ölçek vasıtasıyla kullanılabilir.

Uygulama şekli : Sadece ağızdan kullanım içindir. Yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte ölçek vasıtasıyla kullanılabilir. KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NOTUSS FORT şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : Butamirat sitrat Yardımcı maddeler : Sodyum sitrat dihidrat Sodyum benzoat Sorbitol % 70

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. RUPAFİN 10 mg tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. RUPAFİN 10 mg tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI RUPAFİN 10 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: 10 mg rupatadin (fumarat şeklinde). Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, prejelatinize nişasta, mikrokristalin selüloz, kırmızı demir

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. DEBRİDAT 24 mg/ 5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. DEBRİDAT 24 mg/ 5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ DEBRİDAT 24 mg/ 5 ml oral süspansiyon hazırlamak için granül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sulandırılmadan önce; her 100 gram granül, 787

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Az miktarda su ile seyreltilerek ya da seyreltilmeden yutulmaksızın gargara yapılır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Uygulama şekli: Az miktarda su ile seyreltilerek ya da seyreltilmeden yutulmaksızın gargara yapılır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI: DİCLORAL gargara 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml 0,74 mg diklofenak (serbest asit şeklinde) içerir. Yardımcı madde(ler): Yardımcı

Detaylı

Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD

Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD Yaşlılarda Psikofarm akoloji Uygulam a Prensipleri Yrd. Doç.Dr. Mehmet AK GATA Psikiyatri AD ABD > 65 yaş, nüfusun %13 ancak reçete edilen tüm ilaçların % 35 > 70 yaş, hastaneye yatış 1/6 ilaç yan etkisi

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. HEDNAVİR, somon renkte, bikonveks, bir yüzünde E olan film kaplı tabletler halindedir. Her kutuda 30 tablet vardır.

KULLANMA TALİMATI. HEDNAVİR, somon renkte, bikonveks, bir yüzünde E olan film kaplı tabletler halindedir. Her kutuda 30 tablet vardır. KULLANMA TALİMATI HEDNAVİR 0,5 mg film kaplı tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 0,5 mg entekavir içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz, krospovidon,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir. KULLANMA TALİMATI BİTERAL 250 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Ornidazol Her film kaplı tablet 250 mg ornidazol içermektedir. Yardımcı Maddeler: Diğer yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ RİSTART 6 mg KAPSÜL Her kapsül 6 mg Rivastigmin e eşdeğer Rivastigmin hidrojen tartarat içerir. Kapsül boyar maddesi olarak ; Titanyum dioksit, Sarı demir oksit ve Kırmızı demir oksit kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK

Detaylı

FAVERİN FİLM TABLET 50 mg

FAVERİN FİLM TABLET 50 mg FAVERİN FİLM TABLET 50 mg FORMÜLÜ Her bölünebilir film tablet 50 mg fluvoksamin maleat içerir. Boyar madde olarak titanyum dioksit ve sarı demir oksit kullanılmıştır. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

CARDURA 4 mg, mesilat şeklinde aktif madde olan doksazosinin 4 mg'a eşdeğer miktarlarını ihtiva eden beyaz tabletler halindedir.

CARDURA 4 mg, mesilat şeklinde aktif madde olan doksazosinin 4 mg'a eşdeğer miktarlarını ihtiva eden beyaz tabletler halindedir. CARDURA 4 mg Tablet FORMÜLÜ CARDURA 4 mg, mesilat şeklinde aktif madde olan doksazosinin 4 mg'a eşdeğer miktarlarını ihtiva eden beyaz tabletler halindedir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ FARMAKODİNAMİK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

SERALĠN 50 mg Çentikli Film Tablet

SERALĠN 50 mg Çentikli Film Tablet SERALĠN 50 mg Çentikli Film Tablet FORMÜLÜ Her çentikli film tablette, 50 mg sertraline eşdeğer miktarda sertralin HCI bulunur. Boyar madde: Titanyum dioksit (E 171). FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir.

ÜRÜN BİLGİSİ. ETACİD, erişkinler, 12 yaş ve üzerindeki adolesanlarda mevsimsel alerjik rinitin profilaksisinde endikedir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI ETACİD % 0,05 Nazal Sprey 2. BİLEŞİM Etkin madde: Mometazon furoat 50 mikrogram/püskürtme 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR ETACİD erişkinler, adolesanlar ve 6-11 yaş arasındaki çocuklarda

Detaylı

PENFİXTEVA 400 mg UZATILMIŞ SALIM TABLETİ

PENFİXTEVA 400 mg UZATILMIŞ SALIM TABLETİ PENFİXTEVA 400 mg UZATILMIŞ SALIM TABLETİ FORMÜLÜ Her uzatılmış salım tableti etkin madde olarak 400 mg pentoksifilin ve boyar madde olarak titanyum dioksit (E171), karmin, FD&C Mavi No:2 Alüminyum lak

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. CASODEX film tablet 28 tablet içeren ambalajda sunulmaktadır.

KULLANMA TALİMATI. CASODEX film tablet 28 tablet içeren ambalajda sunulmaktadır. KULLANMA TALİMATI CASODEX 50 mg film tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde : 50 mg bikalutamid Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, magnezyum stearat, polividon, sodyum nişasta glikolat, metil hidroksi

Detaylı

Seroquel 200 mg Film Tablet

Seroquel 200 mg Film Tablet 1 Prospektüs 2 Seroquel 200 mg Film Tablet 3 Seroquel 200 mg film Tablet Formülü: Her bir tablet etken madde olarak 200 mg ketiapin baza eşdeğer 230.26 mg ketiapin fumarat ve yardımcı maddeler, laktoz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film Tablet Açık sarı renkli, her iki yüzü düz, oblong, bikonveks film kaplı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film Tablet Açık sarı renkli, her iki yüzü düz, oblong, bikonveks film kaplı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI OSTEOFLEX Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Maddeler: Glukozamin Sülfat Bunda: Serbest Glukozamin (kabuklu deniz hayvanından elde edilen)

Detaylı

Pazoloji ve Kullanım Şekli Çocuklar ve erişkinlerde kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştir;

Pazoloji ve Kullanım Şekli Çocuklar ve erişkinlerde kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiştir; KISA ÜRÜN BİLGİLERİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NAC 200 mg efervesan tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Asetilsistein 200 mg Yardımcı madde(ler): Aspartam (E 951) Sodyum hidrojen karbonat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. PROCTO-GLYVENOL Supozituvar

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. PROCTO-GLYVENOL Supozituvar 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROCTO-GLYVENOL Supozituvar KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir supozituvar (2 g), 400 mg tribenosid ve 40 mg lidokain içerir. Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Harpagophytum procumbens D.C. (Devil s Claw) kökünün kuru ekstresi 600 mg (en az % 1.2 harpagozit glikozitleri)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Harpagophytum procumbens D.C. (Devil s Claw) kökünün kuru ekstresi 600 mg (en az % 1.2 harpagozit glikozitleri) KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HARPAGO 600 mg Film Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Harpagophytum procumbens D.C. (Devil s Claw) kökünün kuru ekstresi 600 mg (en az

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür KULLANMA TALİMATI XYZAL 5 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film tablette 5 mg Levosetirizin dihidroklorür Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selülöz, laktoz monohidrat, kolloidal anhidrus

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BETASERC 24 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür, 24 mg

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. BETASERC 24 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ. Etkin madde: Betahistin dihidroklorür, 24 mg 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI BETASERC 24 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: Betahistin dihidroklorür, 24 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

ZOPHIX 10 mg FİLM TABLET

ZOPHIX 10 mg FİLM TABLET ZOPHIX 10 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ Her bir film tablet 10 mg olanzapin ve boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikleri Olanzapin, bir grup reseptör üzerinde

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. DELODAY 5 mg film kaplı tablet Ağız yolu ile alınır.

KULLANMA TALİMATI. DELODAY 5 mg film kaplı tablet Ağız yolu ile alınır. KULLANMA TALİMATI DELODAY 5 mg film kaplı tablet Ağız yolu ile alınır. Etkin madde: Her bir film kaplı tablet, 5 mg Desloratadin içerir. Yardımcı maddeler: Kalsiyum hidrojenfosfat dihidrat Mikrokristalin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet; 300 mg ketiapine eşdeğer 345.39 mg ketiapin hemifumarat içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet; 300 mg ketiapine eşdeğer 345.39 mg ketiapin hemifumarat içerir. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KETİDOSE 300 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet; 300 mg ketiapine eşdeğer 345.39 mg ketiapin hemifumarat içerir. Yardımcı

Detaylı

İNNOHEP 10 000 IU / ml KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR 0.45 ml PROSPEKTÜS

İNNOHEP 10 000 IU / ml KULLANIMA HAZIR ENJEKTÖR 0.45 ml PROSPEKTÜS PROSPEKTÜS FORMÜLÜ : 0.45 ml lik enjektör içinde; Tinzaparin sodyum 4 500 IU Anti-Xa Sodyum asetat, 3H2O 2.25 mg Enjeksiyonluk su k.m. 0.45 ml FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Farmakodinamik Özellikler: Tinzaparin

Detaylı

12007864-02 CEFT 081201P7 Sayfa 2

12007864-02 CEFT 081201P7 Sayfa 2 CEFTĐNEX 300 mg FĐLM KAPLI TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 300 mg sefdinir, ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit içerir. FARMAKOLOJĐK ÖZELLĐKLER: Farmakodinamik özellikleri: Ceftinex Tablet,

Detaylı

Naltrekson un plazma yarı ömrü yaklaşık 4 saattir. Ortalama kan düzeyi 8.55 ng/ml.dir.

Naltrekson un plazma yarı ömrü yaklaşık 4 saattir. Ortalama kan düzeyi 8.55 ng/ml.dir. Ethylex 50 mg Film Tablet FORMÜL 1film tablet, 50 mg Naltrekson hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, mikrokristal selüloz, krospovidon, kolloidal silisyum dioksit, magnezyum stearat,

Detaylı

Exelon 1.5 mg kapsül Prospektüs

Exelon 1.5 mg kapsül Prospektüs Exelon 1.5 mg Kapsül Exelon 1.5 mg kapsül Formülü: Bir kapsül 1.5 mg rivastigmin (hidrojen tartarat şeklinde) içerir. Yardımcı maddeler: Sarı demir oksit, kırmızı demir oksit, titan dioksit Farmakolojik

Detaylı

1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. SPAZMOL Ampul, 1 ml 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ. Her bir ampul; 20 mg Skopolamin N-Butil Bromür içermektedir.

1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. SPAZMOL Ampul, 1 ml 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ. Her bir ampul; 20 mg Skopolamin N-Butil Bromür içermektedir. 1- TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SPAZMOL Ampul, 1 ml 2- KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Her bir ampul; 20 mg Skopolamin N-Butil Bromür içermektedir. Yardımcı maddeler için, Bkz. 6.1 3 FARMASÖTİK FORMU 1 ml lik ampul

Detaylı

ALZANT 10 mg/g ORAL DAMLA

ALZANT 10 mg/g ORAL DAMLA ALZANT 10 mg/g ORAL DAMLA FORMÜLÜ: Her 1 g ında; 8,31 mg memantine eşdeğer 10 mg memantin hidroklorür, koruyucu olarak potasyum sorbat ve tatlandırıcı olarak sorbitol içermektedir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir tablet 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.380 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir tablet 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.380 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir. KULLANMA TALİMATI ZADİTEN 1 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet 1 mg ketotifene eşdeğer bazda 1.380 mg ketotifen hidrojen fumarat içerir. Yardımcı maddeler: Magnezyum stearat, mısır nişastası,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CALUX 50 mg film tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CALUX 50 mg film tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CALUX 50 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bikalutamid 50 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 36.0 mg Titanyum dioksit 1.56

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI GYNO-TROSYD 100 mg vaginal tablet Vajina içine uygulanır. Etkin madde: Her bir tablet 100 mg tiokonazol içerir. Yardımcı madde(ler): Laktoz, mısır nişastası, saf su, magnezyum stearat,

Detaylı

Uygulama şekli : Sadece ağızdan kullanım içindir. Yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte ölçek vasıtasıyla kullanılabilir.

Uygulama şekli : Sadece ağızdan kullanım içindir. Yemeklerden önce ya da sonra veya yemeklerle birlikte ölçek vasıtasıyla kullanılabilir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI TUSİBRON 7.5 mg / 5 ml Şurup 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde : Butamirat sitrat Yardımcı maddeler : Sorbitol % 70 non-kristalin Gliserin Sodyum

Detaylı

15 Mart 2006 ve 17 Temmuz 2006 tarihli Bakanlık talepleri/ Haziran 2005 tarihli PDR / 16 Kasım 2005 tarihli CD referans alınmıştır.

15 Mart 2006 ve 17 Temmuz 2006 tarihli Bakanlık talepleri/ Haziran 2005 tarihli PDR / 16 Kasım 2005 tarihli CD referans alınmıştır. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI GYNO-TROSYD 100 mg vajinal tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Tiokonazol 100 mg Yardımcı maddeler: Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı