Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga"

Transkript

1 Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga Formülü: 1 ml deki miktarlar: Aktif madde: Metotreksat 10 mg (10 mg Metotreksat a eşdeğer 10,96 mg Metotreksat disodyum) Yardımcı maddeler: Sodyum klorür 7.70 mg Enjeksiyonluk su mg Nitrojen - FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Farmakodinamik özellikler Metotreksat, antimetabolitler olarak bilinen sitotoksik ajanlar sınıfına ait bir folik asit antagonistidir. Dihidrofolat reduktaz enziminin inhibisyonu ile hareket eder ve böylece DNA sentezini inhibe eder. Metotreksatın psoriyazis, psoriyatik artrit ve kronik poliartritin tedavisinde, inflamasyon bölgesinde metotreksata bağlı ekstraselüler adenozin konsantrasyonunda artış sağlayan antiinflamatuar yada immünosüpresif bir etkisi olup olmadığı tam olarak bilinmemektedir. Farmakokinetik özellikler Metotreksatın yaklaşık %50 si serum proteinlerine bağlanır. Vücut dokularına dağıldığından dolayı, karaciğerde, böbreklerde ve özellikle dalakta haftalar yada aylar süresince tutulabilen yüksek konsantrasyonlarda poliglutamit formu bulunmuştur. Küçük dozlarda uygulandığında, metotreksat vücut sıvısına az miktarda geçer. Terminal yarı-ömür ortalama 6-7 saattir ve önemli ölçüde değişim gösterir (3-17 saat). Yarı ömür, üçüncü bir dağılım aralığına sahip olan hastalarda (plevral efüzyon, ascite) normal sürenin 4 katına kadar uzayabilir. Uygulanan metotreksatın yaklaşık %10 u intrahepatik olarak metabolize olur. Başlıca metabolit 7-hidroksimetotreksattır. Atılım, öncelikle glomerular filtrasyon yoluyla ve proksimal tubuluste aktif sekresyon ile renal olarak çoğunlukla değişmeden olur. Safra ile yaklaşık % 5-20; metotreksat ve % 1-5; 7-hidroksimetotreksat elimine edilir. Güçlü enterohepatik kan akışı gözlenir. Renal yetmezlik durumunda, eliminasyon belirgin bir şekilde gecikmiştir. Hepatik yetmezliğe bağlı eliminasyon zayıflığı ise bilinmemektedir. Endikasyonları - Yetişkinlerde şiddetli, aktif romatoid artrit - Non-steroidal antienflamatuar ilaçlara (NSAID) verilen cevabın yetersiz olduğu durumlarda şiddetli, aktif juvenil idiopatik artritin poliartritik formları - Konvansiyonel tedaviye cevap vermeyen yetişkin hastalarda psoriyatik artrit ve özellikle plak-tipi.olmak üzere şiddetli ve yaygın psoriyazis vulgaris te endikedir.

2 Kontrendikasyonlar - Metotreksat veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık - Karaciğer yetersizliği (Bkz. Kullanım şekli ve dozu.) - Aşırı alkol kullanımı - Renal yetersizlik (kreatin klerensi 20 ml/dak dan az, Kullanım şekli ve dozu bkz.) - Kemik iliğinde hipoplazi, lökopeni, trombositopeni veya belirgin anemi gibi önceden mevcut kan diskrazisi - Tüberküloz ve HIV gibi ciddi, akut veya kronik enfeksiyonlar, ağız boşluğu ülserleri ve bilinen aktif gastrointestinal ülser hastalığı - Gebelik, laktasyon (Gebelik ve laktasyonda kullanımı bkz) - Canlı aşılarla eş zamanlı olarak kullanımında kontrendikedir. Gebelik ve laktasyonda kullanımı Gebelik kategorisi: X Metoject gebelik sırasında kontrendikedir (bkz. kontrendikasyonlar). Hayvanlarla gerçekleştirilen çalışmalarda, metotreksat özellikle ilk üç aylık zaman dilimi süresince toksisite üretmektedir (bkz. Preklinik emniyet verileri). Metotreksatın insanda teratojenik olduğu görülmüştür; fetal ölüm ve/veya konjenital anomalilere sebep olduğu bildirilmiştir. Sınırlı sayıda hamile kadında malformasyonların (kranial, kardiyovasküler ve ekstremitel) insidans artışı ile sonuçlanmıştır. Eğer metotreksat kullanımına hamile kalınmadan önce son verilmişse, gebeliklerin normal olduğu bildirilmiştir. Metotreksat tedavisi sırasında kadınlar gebe kalmamalıdır. Tedavi sırasında hamile kalınırsa, tıbbi kurul metotreksat tedavisi ile ilgili çocuk üzerinde görülebilecek advers reaksiyon riskleri hakkında araştırma yapmalıdır. Bu yüzden, seksüel olarak olgun hastalar (bay veya bayan) Metoject tedavisi süresince etkili bir doğum kontrolü uygulamalıdır ve bu uygulamaya en az 6 ay boyunca devam etmelidir (Bkz. Özel uyarılar ve kullanım tedbirleri). Laktasyon: Metotreksat ın yenidoğan için bir risk olabilecek konsantrasyonlarda anne sütüne geçtiği bilinmektedir ve bu sebeple laktasyon uygulama öncesi ve uygulama süresince kesilmelidir. Uyarılar / Önlemler Hastalar, tedavinin her gün değil haftada bir kez uygulanması gerektiği konusunda bilgilendirilmelidir. Tedavi altındaki hastalar, olası toksik etki işaretleri veya advers reaksiyonların ortaya çıkarılması ve minimum gecikmeyle değerlendirilmesi bakımından uygun bir denetime tabi tutulmalıdır. Bu yüzden Metotreksat sadece antimetabolit tedavisi konusunda bilgi ve tecrübesi olan doktorların denetimi altında uygulanmalıdır. Şiddetli ve hatta ölümcül toksik reaksiyon olasılığı dolayısıyla, hasta doktor tarafından riskler hakkında ve tavsiye edilen emniyet ölçümleri hakkında tam olarak bilgilendirilmelidir. Yan Etkiler/ Advers Etkiler En yaygın istenmeyen etkiler hematopoietik sistem süpresyonu ve gastrointestinal hasardır. Aşağıdaki başlıklar istenmeyen etkilerin sıklığına göre gruplandırmak için kullanılmıştır: Çok sık ( 1/10), sık ( 1/100; <1/20), seyrek ( 1/1,000; < 1/100), nadir ( 1/10,000; < 1/1,000) ve çok nadir (< 1/10,000).

3 Gastrointestinal rahatsızlıklar Çok sık: Stomatit, dispepsi, mide bulantısı, tat kaybı Sık: Oral ülserler, diyare Seyrek: Farenjit, barsak iltihabı, kusma Nadir: Gastrointestinal ülserler Çok nadir: Hematemesis(kan kusma), aşırı kanama Cilt rahatsızlıkları Sık: Ekzantem, eritem, kaşıntı Seyrek: Işığa karşı hassasiyet, saç kaybı, romatik nodüllerin artışı, herpes zoster, vaskülit, derinin herpetiform döküntüleri, ürtiker Nadir: Pigmentasyon artışı Çok nadir: Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz (Lyell s sendromu), tırnaklarda artan pigmentasyon değişiklikleri, akut paronişya Genel rahatsızlıklar Nadir: Alerjik reaksiyonlar, anafilaktik şok; alerjik vaskülit, ateş, konjunktivit, enfeksiyon, sepsis, yara iyileşme yavaşlığı, plevral efüzyon, perikardiyal efüzyon, perikardiyal tamponad, hipogammaglobinemi Sinir sistemi rahatsızlıkları Sık: Başağrısı, yorgunluk, uyku hali Seyrek: Baş dönmesi, konfüzyon, depresyon Çok nadir: Görsel zayıflama, ağrı, ekstremitelerde müsküler asteni veya parestezi, tat değişiklikleri (metalik tat), konvülsiyonlar, menenjit, paraliz Hepatobiliar rahatsızlıklar Çok sık: Transaminazların yükselmesi Seyrek: Siroz, fibroz ve karaciğer yağlanması Solunum rahatsızlıkları Sık: İnterstitial alveolit/akciğer iltihabı. Ciddi akciğer hasarının potansiyel semptomları (interstitial akciğer iltihabı): kuru öksürük, nefes darlığı ve ateş Nadir: Pulmoner fibroz, pnömokistik carinii pnömoni, nefes darlığı ve bronşial astım Kan hastalıkları Sık: Lökopeni, anemi, trombopeni Seyrek: Pansitopeni Çok nadir: Agronülositoz, ciddi kemik iliği depresyonu Renal, üriner ve üreme rahatsızlıkları Seyrek: Vajina veya mesanenin inflamasyon ve ülserasyonu, renal zayıflık, idrar kaçırma Nadir: Renal zayıflık, oligoüri, anüri, elektrolit bozukluğu Çok nadir: Libido kaybı, impotens, oligospermi, mensturasyon bozukluğu, vajinal akıntı Musculosceletal ve kemik rahatsızlıkları Seyrek: Artralji, miyalji, osteoporoz

4 Neoplazmlar Çok nadir: Metotreksat tedavisi kesildiğinde yavaş yavaş azalan lenfoma vakaları bildirilmiştir. Son zamanlarda gerçekleştirilen bir çalışmada, metotreksat tedavisinin lenfoma insidansını arttırdığı kanıtlanamamıştır. İstenmeyen etkilerin ciddiyet derecesi ve ortaya çıkışı dozaj seviyesine ve uygulama sıklığına bağlıdır. Yine de, ciddi istenmeyen etkilerin düşük dozlarda da ortaya çıkabilmesinden dolayı, hastaların kısa aralarla doktor tarafından düzenli olarak izlenmesi zorunludur. Metotreksat intramüsküler yolla verildiğinde, enjeksiyon bölgesinde lokal istenmeyen etkiler (yanma hissi) veya hasar (steril apse oluşumu, yağ dokusunda yıkım) ortaya çıkabilir. BEKLE MEYE BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜ DE DOKTORU UZA BAŞVURU UZ. İlaç Etkileşimleri Alkol, hepatotoksik tıbbi ürünler, hematotoksik tıbbi ürünler Düzenli alkol tüketimi ve diğer hepatotoksik tıbbi ürünlerle aynı zamanda kullanıldığında metotreksatın hepatotoksik bir etki sergileme olasılığı artar (bkz. Özel uyarılar ve kullanım tedbirleri). Başka hepatotoksik tıbbi ürünleri birlikte alan hastalar (örn: leflunomide) özel dikkatle izlenmelidir. Aynı önlemler eş zamanlı olarak hematotoksik tıbbi ürünlerin kullanıldığında da alınmalıdır. (örn: leflunomide). Leflunomide, metotreksat ile kombine uygulandığında pansitopeni ve hepatotoksisite insidansı artabilir. Oral antibiyotikler Tetrasiklinler, kloramfenikol ve emilemeyen geniş spektrumlu antibiyotikler gibi oral antibiyotikler, intestinal flora veya bakteriyel metabolizmanın süpresyonu vasıtasıyla enterohepatik sirkülasyonla etkileşime girebilir. Antibiyotikler Bazı vakalarda, penisilinler, glikopeptidler, sülfanomidler, siprofloksasin ve sefalotin metotreksatın renal klerensini azaltabilir, böylece yükselen metotreksat serum konsantrasyonlarıyla eşzamanlı hematolojik ve gastro intestinal toksisite oluşabilir. Probenesid, zayıf organik asitler, pirazoller ve non-steroidal anti inflamatuar ajanlar Probenesid, loop diüretikler gibi zayıf organik asitler ve pirazoller (fenilbütazon) metotreksatın eliminasyonunu azaltabilir ve yüksek serum konsantrasyonlarının daha yüksek hematolojik toksisiteye yol açtığı farz edilebilir. Ayrıca düşük doz metotreksat ve nonsteroidal anti inflamatuar tıbbi ürünler veya salisilatların kombinasyonunda toksisite artışı olasılığı vardır. Kemik iliği üzerinde advers reaksiyonları olan tıbbi ürünler Kemik iliği üzerinde advers reaksiyonları olan tıbbi ürünlerle medikasyon durumunda, (örn:sülfanomidler, trimetroprim- sulfametoksazol, kloramfenikol, pirimetamin) güçlü şekilde kan oluşum zayıflığına dikkat edilmelidir.

5 Folat eksikliğine yol açan tıbbi ürünler Folat eksikliğine yol açan tıbbi ürünlerin (örn: sülfanomidler, trimetroprim- sulfametoksazol) birlikte uygulanması da metotreksat toksisitesinin yükselmesine yol açabilir. Folik asit yetersizliği durumunda özel önem gösterilmesi tavsiye edilir. Diğer antiromatik tıbbi ürünler Metoject diğer antiromatik tıbbi ürünlerle (örn: altın bileşikleri, penisilamin, hidroksiklorokuin, sülfasalazin, azatioprin, siklosporin) beraber uygulandığında genellikle metotreksatın toksik etkilerinde bir artış beklenmez. Sülfasalazin Metotreksat ve sülfasalazin kombinasyonu, metotreksatın etkisinde bir artışa sebep olabilmesine rağmen, sonuç olarak sülfasalazin vasıtasıyla folik asit sentezi inhibisyonuna bağlı olarak, sadece çeşitli çalışmalarda bazı nadir vakalarda gözlenmiş istenmeyen etkiler gibi daha fazla istenmeyen etkiye yol açabilir. Proton-pompası inhibitörü Omeprazol veya pantoprazol gibi proton pompası inhibitörlerinin birlikte uygulanması etkileşimlere yol açabilir: Metotreksat ve omeprazolün birlikte uygulaması metotreksatın renal eliminasyonunun gecikmesine yol açar. Pantoprazol ile kombinasyon, miyalji ile 7- hidroksimetotreksat metabolitinin renal eliminasyonunu inhibe eder, bir vakada titreme bildirilmiştir. Araç ve Makine Kullanımına Etkisi Tedavi boyunca yorgunluk ve baş dönmesi gibi merkezi sinir sistemi semptomları oluşabilir. Metoject in araç ve makine kullanımı üzerinde minör veya orta dereceli etkisi vardır. KULLA IM ŞEKLİ VE DOZU Metoject sadece, çeşitli tıbbi ürünlerin özellikleri ve hareket mekanizmaları konusunda tecrübeli doktorlar tarafından reçetelendirilebilir. Metoject haftada bir enjekte edilir. Romatoid artritli yetişkin hastalarda: Tavsiye edilen başlangıç dozu, haftada bir kez subkutan, intramüsküler veya intravenöz olarak uygulanan 7.5 mg metotreksat tır. Hastalığın kişideki aktivitesine ve hastanın toleransına bağlı olarak başlangıç dozu dereceli olarak haftada 2.5 mg arttırılabilir. Haftalık doz 25 mg ı geçmemelidir. Yaklaşık 4-8 hafta sonra, tedaviye cevap beklenebilir. Terapötik olarak istenilen sonucun elde dilmesi üzerine doz dereceli olarak en düşük etkin bakım dozuna azaltılmalıdır. Psoriyazis vulgaris ve psoriyatik artrit hastalarında dozaj: Tedaviden bir hafta önce aşırı duyarlılıkla ilgili advers reaksiyonları ortaya çıkaracak, 5-10 mg lık bir test dozunun parenteral olarak uygulanması tavsiye edilmektedir. Tavsiye edilen başlangıç dozu, haftada bir kez subkutan, intramüsküler veya intravenöz olarak uygulanan 7.5 mg metotreksat tır. Doz dereceli olarak arttırılabilir fakat genellikle haftalık doz 25 mg ı geçmemelidir. Yaklaşık 2-6 hafta sonra, tedaviye cevap beklenebilir. Terapötik olarak istenilen sonucun elde edilmesi üzerine doz dereceli olarak en düşük etkin bakım dozuna azaltılmalıdır.

6 Renal zayıflığı olan hastalarda: Metoject zayıf renal fonksiyonlu hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Doz aşağıdaki gibi ayarlanmalıdır: Kreatin klirensi (ml/dak) >50 % %50 <20 Metoject kullanılmamalıdır Hepatik zayıflığı olan hastalarda: Metoject, önceden,özellikle alkole bağlı karaciğer hastalığı geçirmiş veya geçirmekte olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Eğer bilirubin > 5 mg/dl (85.5 µmol/l) ise, metotreksat kontrendikedir. Yaşlı hastalarda kullanımı: Yaşla beraber folat rezervlerinin azalmasıyla olduğu kadar azalan karaciğer ve böbrek fonksiyonlarına bağlı olarak yaşlı hastalarda doz azaltılmasına gidilebilir. Juvenil idiyopatik artritin poliartritik formlarının görüldüğü 16 yaşından küçük çocuklarda dozaj: Tavsiye edilen doz mg/m 2 vücut yüzey alanı (BSA)/hafta. Yetersiz etkinlik durumunda haftalık dozaj 20 mg/m 2 e (BSA)/hafta arttırılabilir. Subkutan ve intravenöz kullanıma ilişkin kısıtlı veriye bağlı olarak, juvenil idiopatik artritte kullanımı intramüsküler enjeksiyonla sınırlandırılmıştır. Uygulama metodu ve süresi Metoject enjeksiyon intramüsküler, intravenöz veya subkutan yolla verilebilir. Kullanıma hazır şırıngalarda mevcut olanlardan farklı dozlar elde etmek üzere uygun bir hacim çekin veya bir Metoject şırıngadan hacmi aseptik olarak steril bir kaba aktarın ve gereken hacmi ayırın. Toplam tedavi süresine doktor tarafından karar verilmelidir. Not: Eğer oral uygulamayı parenteral uygulamayla değiştiriyorsanız, oral uygulamadan sonra metotreksatın değişken biyoyararlanıma bağlı olarak bir doz azaltılması gerekebilir. Folik asit eklenmesi ise mevcut tedavi koşullarına göre düşünülür. Doz aşımı a) Doz aşımı semptomları Metotreksat toksisitesi başlıca hematopoietik sistemi etkiler. b) Doz aşımı durumunda tedavi şekilleri Kalsiyum folinat, metotreksatın toksik istenmeyen etkilerini nötralize etmek için spesifik bir antidottur. Yanlışlıkla alınması gerekenden fazla doz alındığında, bir saat içinde intravenöz veya intramüsküler olarak alınan metotreksat dozuna eşit miktarda veya daha fazla miktarda kalsiyum folinat dozu uygulanmalıdır ve bu işlem metotreksat serum seviyeleri 10-7 nin altına düşene kadar devam edilmelidir.

7 Çok büyük doz aşımı vakalarında, renal tübüllerde metotreksat ve metabolitleri çökelmesinin izlenmesi için hidrasyon ve üriner alkalizasyon gerekebilir. Ne hemodiyalizin ne de peritoneal diyalizin metotreksat eliminasyonunu arttırdığı görülmemektedir. Yüksek bir flux diyalizör kullanılarak gerçekleştirilen akut, intemitan hemodiyaliz ile etkili bir metotreksat klerensi bildirilmiştir. SAKLAMA KOŞULLARI 25 C nin altında oda sıcaklığında saklayınız. Karton kutusunda ambalajında saklayınız. TİCARİ ŞEKLİ Matbu kutu içinde Metoject 10mg/ml enjeksiyonluk solüsyon (20 mg/2 ml) içeren kullanıma hazır şırınga, yanında enjeksiyon için iğne. DİĞER TİCARİ TAKDİM ŞEKİLLERİ Metoject 10mg/ml enjeksiyonluk solüsyon (15 mg/1,5 ml) Metoject 10mg/ml enjeksiyonluk solüsyon (10 mg/1 ml) Metoject 10mg/ml enjeksiyonluk solüsyon (25 mg/2,5 ml) RUHSAT SAHİBİ İ İSİM VE ADRESİ O KO ECZA SA. VE TİC. LTD. ŞTİ. Koşuyolu Cad. No:34, Kadıköy İstanbul Tel: , Faks: ÜRETİM YERİ Medac GmbH Hamburg/Almanya adına Medac GmbH, Theaterstrasse 6, D Wedel / Almanya Ruhsat Tarihi: Ruhsat o: ÇOCUKLARI ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJI DA SAKLA MALIDIR. Reçete ile satılır. Prospektüs Onay Tarihi:

Plavix 75 mg Film Tablet

Plavix 75 mg Film Tablet Plavix 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablette : Klopidogrel hidrojen sülfat...97.875 mg (75 mg Klopidogrel baza eşdeğer) Boyar maddeler:titan dioksit, kırmızı demir oksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Formoterol fumarat dihidrat Budesonid Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet içinde etkin madde olarak 100 mg modafinil bulunur. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL

HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL HIBOR 2.500 IU/0.2 ml Kullanıma Hazır Enjektör Steril - Apirojen FORMÜL Her 1 ml kullanıma hazır solüsyonda: Bemiparin sodyum (anti Faktör Xa*): 12.500 IU Enjeksiyonluk su.y.m. 1 ml *Potens WHO nun 1.

Detaylı

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir.

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir. KIS A ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PACTO 1 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat

Detaylı

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ Bir tablet 10 mg metilfenidat hidroklorür içerir. Yardımcı madde: laktoz. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri Ritalin bir merkezi sinir sistemi uyarıcısı olup

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI DELİX protect 10 mg çentikli tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Ramipril 10 mg Yardımcı maddeler: Hidroksipropil metilselüloz, prejelatinize mısır nişastası, mikrokristalize selüloz,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI DUOCID 0.25 g IM enjektabl toz içeren flakon Kas içine uygulanır. Steril- Apirojen Etkin madde: Her flakon 250 mg ampisilin (ampisilin sodyum olarak) ve 125 mg sulbaktam (sulbaktam sodyum

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ZEMPLAR 5 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul, 2 ml. Damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. ZEMPLAR 5 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul, 2 ml. Damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI ZEMPLAR 5 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampul, 2 ml Damar içine uygulanır. Etkin madde: Parikalsitol. Her 2 ml ZEMPLAR enjeksiyonluk çözelti 10 mikrogram parikalsitol içerir (Her

Detaylı

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. 1 g jel, 12.5 mg deksketoprofene eşdeğer 18.5 mg deksketoprofen trometamol içerir.

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. 1 g jel, 12.5 mg deksketoprofene eşdeğer 18.5 mg deksketoprofen trometamol içerir. KIS A ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DEKSALGİN 12.5mg/1 g jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 g jel, 12.5 mg deksketoprofene eşdeğer 18.5 mg deksketoprofen trometamol içerir.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ACTILYSE 10 mg flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. AZARGA (10 mg/ml brinzolamid+ 5 mg/ml timolol) steril süspansiyon Göze damlatılarak uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. AZARGA (10 mg/ml brinzolamid+ 5 mg/ml timolol) steril süspansiyon Göze damlatılarak uygulanır. KULLANMA TALİMATI AZARGA (10 mg/ml brinzolamid+ 5 mg/ml timolol) steril süspansiyon Göze damlatılarak uygulanır. Etkin madde(ler) : 10 mg/ml brinzolamid ve 5 mg/ml timolol (6.8 mg timolol maleat olarak)

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI EVASĐF 245 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir tablet 245 mg tenofovir disoproksile eşdeğer 300 mg tenofovir disoproksil fumarat içerir. Yardımcı maddeler: Prejelatinize

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. CEFNOR 250 mg efervesan tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. CEFNOR 250 mg efervesan tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI CEFNOR 250 mg efervesan tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir efervesan tablet 250 mg sefprozil içerir. Yardımcı maddeler: Sitrik Asit Anhidr, sodyum hidrojen karbonat, Peg 6000,

Detaylı

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM

BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM BEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM Modern anlamda transfüzyon; Tam kan yerine, kanın sadece hastaya gerekli bileşenlerinin belirlenip uygulanmasıdır. Transfüzyon

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MOTILIUM 10 mg film tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. MOTILIUM 10 mg film tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI MOTILIUM 10 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film tablet, 10 miligram domperidon içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz, mısır nişastası, mikrokristalize selüloz, prejelatinize

Detaylı

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım?

Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Cerrahi İşlem Öncesi Koagülasyon Testleri Bozuk Olan Hastada Ne Yapmalıyım? Dr. Mehmet ŞENCAN Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Giriş Cerrahi işlemler sırasında hemostatik sistem

Detaylı

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI

GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI GENTAMİSİNLE NEFROTOKSİSİTE OLUŞTURULAN SIÇANLARDA L-ARGİNİNİN KORUYUCU ETKİSİ ÜZERİNE KATYONİK KOMPETİSYONUN OLASI KATKISI Dr. Perihan

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ARICEPT 10 mg film kaplı tablet. Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. ARICEPT 10 mg film kaplı tablet. Ağızdan alınır. ARICEPT 10 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 9.12 mg donepezil baza eşdeğer 10 mg donepezil hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz, mısır nişastası, mikrokristalin

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI 69 KONU 9 HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hastalarda birçok rahatsızlığa yol açar. Diyaliz teknolojisindeki

Detaylı

CİVA ZEHİRLENMESİ. Farm.. Dr. Didem İkincioğulları Ulusal Zehir Danışma Merkezi

CİVA ZEHİRLENMESİ. Farm.. Dr. Didem İkincioğulları Ulusal Zehir Danışma Merkezi CİVA ZEHİRLENMESİ Farm.. Dr. Didem İkincioğulları Ulusal Zehir Danışma Merkezi Gelişimi normal sınırlarda giden 20 aylık kız çocuğu ve 12 yaşındaki ablası 1 aydır ortaya çıkan; Halsizlik Anoreksiya Papüler

Detaylı

A dan Z ye İlaç Rehberi

A dan Z ye İlaç Rehberi A dan Z ye İlaç Rehberi Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri ne Yönelik Ahmet Emre AZAKLI www.aeazakli.com 2013 Başlarken Değerli meslektaşım ; Şüphesiz ki uygulamalarımızın büyük bölümü farmakolojik bilgi

Detaylı

KULLANMA TALİMATI COVERAM

KULLANMA TALİMATI COVERAM KULLANMA TALİMATI COVERAM 10 mg / 10 mg tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Her bir tablet 10 mg Perindopril Arjinin tuzu ve 10 mg Amlodipin içermektedir. Yardımcı maddeler: Magnezyum stearat, Kolloidal

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. TOBRADEX Steril Oftalmik Süspansiyon (%0.3 tobramisin ve %0.1 deksametazon) Göze uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. TOBRADEX Steril Oftalmik Süspansiyon (%0.3 tobramisin ve %0.1 deksametazon) Göze uygulanır. TOBRADEX (%0.3 tobramisin ve %0.1 deksametazon) Göze uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin maddeler: Tobramisin Deksametazon Süspansiyonun 1 ml si 3 mg tobramisin ve 1 mg deksametazon içerir (Her 5 ml şişe

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ

SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ SIVI ELEKTROLİT DENGESİ/DENGESİZLİĞİ VE SIVI TAKİBİ TC BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN: HİE. HEM. GÜLŞAH YAPICI 2 SIVI ELEKTROLİT

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. COMBİSAR 10 mg/160 mg film kaplı tablet Ağız yolu ile alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her film kaplı tablette 10 mg amlodipin baza eşdeğer 13.88 mg amlodipin besilat ve 160 mg valsartan. Yardımcı

Detaylı