Çöp Sýzýntý Sularýndaki Muhtelif Bazý Kirleticilerin Toprak ile Etkileþimi: Sinop Örneði

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çöp Sýzýntý Sularýndaki Muhtelif Bazý Kirleticilerin Toprak ile Etkileþimi: Sinop Örneði"

Transkript

1 Ekoloji 19, 75, (2010) doi: /ekoloji Çöp Sýzýntý Sularýndaki Muhtelif Bazý Kirleticilerin Toprak ile Etkileþimi: Sinop Örneði Emre Burcu ÖZKARAOVA GÜNGÖR Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, Kurupelit, Samsun-TÜRKÝYE *Corresponding author: Özet Sinop Yarým Adasýnýn katý atýðýnýn çoðunluðunun bertarafý için kullanýlmýþ olan çöp dökme alanýnda oluþan sorun neticesinde durumu deðerlendirmek ve bazý kirleticilerin toprak ile etkileþimleri sonrasýnda toprak ve yeraltý suyuna yönelik kirlilik oluþturma potansiyellerini incelemek üzere bir araþtýrma yapýlmýþtýr. Deðerlendirme sonucunda sahadan alýnan toprak numunelerinin ince kum aðýrlýklý olduðu ve aðýr metal içeriklerinin Toprak Kirliliðinin Kontrolü Yönetmeliði sýnýr deðerlerini aþmadýðý saptanmýþtýr. Yapýlan toprak-sýzýntý suyu etkileþim çalýþmalarý sonucunda sýzýntý suyunda bulunan kirleticilerin zamana baðlý olarak birbirinden farklý davrandýðý gözlemlenmiþtir. Zamanýn ilerlemesiyle, çinkonun sürekli olarak sýzýntý suyundan giderildiði, bakýrýn ise toprak bünyesinden de çözünerek çöp sýzýntý suyuna salýndýðý anlaþýlmýþtýr. KOI parametresinde tutunma ve salýnma hareketlerine baðlý deðiþimler gözlenmiþtir. Toprak kütlesinin kirletici giderimleri üzerindeki etkisi incelendiðinde kütledeki artýþlarla birlikte çinko ve krom giderimlerinde azalan oranlarda devam eden artýþlar, KOI parametresinde sabitlenen bir giderim elde edilmiþtir. Sýzýntý suyundaki bakýrýn genel olarak kütle artýþýna raðmen çözeltide kalmaya meyilli olduðu izlenmiþtir. Toprak ile etkileþimi sonucunda sýzýntý suyundan en yüksek giderimler sýrasýyla çinko (< %95), krom (< %82), nikel (< %31), KOI (< %27) ve bakýr (< %11) olarak gerçekleþmiþtir. Ýstatistiksel deðerlendirmeler, giderimlerin çöp sýzýntý suyundaki kirletici düzeylerinden baðýmsýz ve daha çok topraðýn kirleticilere olan ilgisiyle baðlantýlý gerçekleþtiðini göstermiþtir. Topraklar kendi aralarýnda kýyaslandýðýnda; ince kum içeriði yüksek olan toprak (D-20) için daha yüksek sonuçlar gözlenmiþtir. Çalýþma, kirleticilerin toprak ve yeraltý suyuna yönelik kirlilik oluþturma yönünden farklý potansiyelleri bulunduðuna iþaret etmiþtir. Anahtar Kelimeler: Çöp sýzýntý suyu, etkileþim, giderim, kirletici davranýþý, toprak. The Interaction of Several Pollutants in Leachate With Soil: Sinop Example Abstract For the investigation of current situation and the contamination potential of pollutants after interaction with soil, a research has been carried out at a dumping site used for the disposal of most solid waste generated at the Sinop Peninsula. Research results revealed that the soil samples were mainly composed of fine sand and that their heavy metal contents were not exceeding the limit values of the Soil Pollution Control Regulation. Leachate soil interaction studies showed that the behaviour of the pollutants in the leachate were different from each other with respect to time. Zinc was continuously removed from solution, whereas copper present in the soil matrix was additionally released into the leachate. Changes in the COD parameter were observed with respect to sorption-desorption behaviour. Evaluating the effect of soil quantity on the contaminant removal represented a continuous increase with decreasing trend for zinc and chromium and a steady removal for the COD parameter. Copper present in the leachate was inclined to stay in solution despite the increasing soil quantity. Removal of pollutants from the leachate after interaction with soil were in the order of zinc (< %95), chromium (< %82), nickel (< %31), COD (< %27) and copper (< %11). Statistical evaluations represented that removals were dependent on the affinity of soils to pollutants rather than the concentrations of pollutants in leachate. Comparison among soils reflected higher results for the soil with higher fine sand content (D-20). The study indicated to the different potential of pollutants to contaminate the soil and groundwater. Keywords: Contaminant behaviour, interaction, leachate, removal, soil. Özkaraova Güngör EB (2010) Çöp Sýzýntý Sularýndaki Muhtelif Bazý Kirleticilerin Toprak ile Etkileþimi: Sinop Örneði. Ekoloji 19, 75, GÝRÝÞ Hâlihazýrda ülkemizde de depolama yöntemi ile katý atýk bertarafý en ucuz yöntem olarak görülmektedir. Ancak, zaman içerisinde deðiþik özelliklerde oluþan çöp sýzýntý suyu, özellikle kontrolsüz þartlarda insan ve çevre saðlýðý üzerine tehdit oluþturmaktadýr. Sýzýntý suyu, arazinin topografyasý ve toprak yapýsýna baðlý olarak yüzeysel akýþ veya yeraltýna sýzma yoluyla yüzeysel ve yeraltý suyu kirliliðine sebep olabilmektedir (Abu-Rukah Geliþ: / Kabul: No: 75,

2 Ekoloji ve Al-Kofahi 2001, Jorstad ve ark. 2004, Baker 2005). Yapýlan karakterizasyon çalýþmalarýyla, bertaraf edilen katý atýklara baðlý olarak, çöp sýzýntý suyunda çeþitli inorganik ve organik bileþiklerin bulunduðu, bunlarýn bazýlarýn tehlikeli olabileceði (PAH, BTEX, pestisit vs.) ve önemli düzeylere ulaþabileceði anlaþýlmýþtýr (Baun ve ark. 2004). Özellikle taban geçirimsizlik tabakasý yapýlmayan veya zarar gören katý atýk depolama alanlarýnda sýzýntý suyundan dolayý toprak ve yeraltý suyu kirliliðinin oluþmasý muhtemeldir. Sýzýntý suyu toprak içerisinden süzülürken içerisindeki birçok kirletici toprak bileþenleri ile etkileþime girer. Etkileþim sýrasýnda tutunma, iyon deðiþimi, çökelek oluþumu, biyolojik parçalanma, kompleksleþme gibi birçok fizikokimyasal ve biyolojik süreçler meydana gelir. Toprak ve kirletici özelliklerine baðlý olarak gerçekleþen bu etkileþim sonrasýnda kirleticilerin bazýlarý toprak içerisinde deðiþik biçimlerde alýkonulurken bazýlarý hiç veya çok az deðiþerek yeraltý suyuna karýþmaya meyilli olur (Smith ve ark. 1999). Çöp sýzýntý suyunda bulunan kirleticilerin toprak ve yeraltý suyundaki davranýþlarýný inceleyen çalýþmalar yapýlmýþtýr. Abu-Rukah ve Al-Kofahi (2001), sýzýntý suyunun yeraltý suyu kalitesi üzerindeki etkisini araþtýrmak üzere, birçok fiziksel ve kimyasal parametredeki deðiþimleri incelemiþtir. Benzer þekilde, Lee ve arkadaþlarý (2006) yeraltý suyundaki birçok parametrenin periyodik ölçümünü yaparak kirleticilerin toprak ve yeraltý suyundaki seviyelerini ve davranýþlarýný araþtýrmýþtýr. Laboratuarda sürekli akýmlý kolon deneyleri yapan Ýslam ve Singhal (2004) metal çökelimi, biyomas artýþý gibi etmenlerin kum gözeneklerindeki týkanmalara etkisini belirlemeye çalýþmýþtýr. Smith ve arkadaþlarý (1999) ise topraðý sentetik sýzýntý suyu ile etkileþime sokarak fenolün bakýr ve çinkonun topraktaki hareketliliðini artýrdýðýný tespit etmiþtir. Calace ve arkadaþlarý (2001a) çöp sýzýntý suyunu, bileþenlerinin moleküler aðýrlýklarýna göre, fraksiyonlara ayýrýp her bir fraksiyonun topraktaki tutunmalarýný ve bunlarýn metal tutunmasý üzerindeki etkilerini incelemiþtir. Bu anlamda, deneysel çalýþmalarla toprak ile kirletici etkileþiminin araþtýrýlmasý ve böylece kirleticilerin yeraltý suyunu kirletme potansiyellerinin tahmin edilmeye çalýþýlmasý önlemlerin ön kestirimi açýsýndan faydalý olabilmektedir (Wang ve Qin 2007). Özkaraova Güngör Bu çalýþma Sinop Merkez Abalý Köyü Kurtkuyusu mevkiinde 42º03'45" kuzey enlemi 34º57' 50" doðu boylamý coðrafi koordinatlarý üzerinde bulunan çöp dökme alanýnda beton sýzýntý suyu havuzunun yýkýlmasý üzerine sýzýntý suyunun kontrolsüz olarak civar alana yayýlmasýnýn bir incelemesini kapsamaktadýr. Yapýlan araþtýrma döneminde söz konusu çöp dökme alanýnýn, Ada Mahallesi Çukurbað mevkiinde bulunan eski þehir çöplüðünün 2002 yýlýnda kapatýlmasý üzerine geçici amaçla Sinop (Merkez) - Gerze - Erfelek Belediyeleri ortak katý atýk tesisinin yapýmý tamamlanýncaya kadar yarým adanýn katý atýðýnýn bertarafý için yaklaþýk üç yýldýr kullanýldýðý öðrenilmiþtir. Alanýn konumuna iliþkin görüntüler Þekil 1'de görülmektedir. Aðýr metal kirliliðinin ve muhtemel etkilerinin araþtýrýlmasý yönünde gelen talep doðrultusunda, alandan sýzýntý suyu ve birçok toprak numunesi alýnmýþ, incelemelerde bulunulmuþtur. Bu çalýþmanýn amacý, sahada meydana gelen kirliliðin düzeyini tespit etmek ve toprak-sýzýntý suyu etkileþimini araþtýrarak sýzýntý suyunda bulunan bazý kirleticilerin toprak ve yeraltý suyuna iliþkin kirlilik oluþturma potansiyellerini irdele-mektir. MATERYAL VE METOT Toprak Örnekleri Toprak örnekleri Sinop Merkez Abalý Köyü Kurtkuyusu mevkiinde bulunan çöp dökme alaný civarýndan, deðiþik mesafede mansap (11 adet) ve memba tarafýnda (2 adet) yer alan noktalardan yüzey tabakasýndan (0-25 cm) ve bazý noktalarda farklý derinliklerden (0-25 cm, cm ve cm) alýnmýþtýr (Tablo 1). Suya doygun durumda olmayan topraklar havada kurutulduktan sonra dane boyutu analizleri makro ve mikro elek kullanarak yapýlmýþtýr. Topraklarýn toplam aðýr metal tayinlerinde Tessier ve ark. (1979) tarafýndan ayrýntýlý olarak verilen, HF ve HClO 4 ile yapýlan sindirim yöntemi kullanýlmýþtýr. Buna göre 1 g toprak 2 ml konsantre HClO 4 ve 10 ml konsantre HF ile kaynatýlmýþ, kuruma sonrasýnda tekrar 1 ml HClO 4 ve 10 ml HF eklenmiþ iþlem tekrar edilmiþtir. Son kademede sadece 1 ml HClO 4 eklenerek kaynatmaya devam edilmiþtir. Kalýntýlar konsantre HCl ile çözüldükten sonra AAS ölçümü için hazýrlanmýþtýr. Aðýr metal ölçümleri Boðaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü'nde bulunan Perkin Elmer AAnalyst 300 AAS'de gerçekleþtirilmiþtir. 50 No: 75, 2010

3 Çöp Sýzýntý Sularýndaki Muhtelif Bazý Kirleticilerin... Ekoloji Þekil 1. Sinop Merkez Abalý Köyü Kurtkuyusu mevkiinde çöp dökme yerinin görüntüsü. Tablo 1. Toprak örnekleme yerleri ve derinlikleri. Çöp Sýzýntý Suyu Çöp sýzýntý suyu örneði, depolama alanýnda sýzýntý suyunun toplanmasý için yapýlan beton havuzun yýkýlmasý nedeniyle ancak havuzun aþaðý (mansap) tarafýnda bulunan birikintilerden alýnmýþ ve analizleri yapýlmak üzere 4ºC'de saklanmýþtýr. Sýzýntý suyunda analiz edilen parametrelerden kimyasal oksijen ihtiyacý (KOI) ve ph tayinleri Anonymous (1998) de belirtildiði þekilde yapýlmýþ, bakýr, kurþun, nikel, krom ve çinko gibi aðýr metaller Boðaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü'nde bulunan Perkin Elmer AAnalyst 300 AAS ile ölçülmüþtür. Toprak Sýzýntý Suyu Etkileþimi Çalýþmalarý D-20 ve D-41 numaralý toprak örnekleri kullanýlarak sýzýntý suyundan zamana baðlý kirletici giderimleri 1/25 süspansiyon oraný kullanýlarak 23 ± 2 C'de incelenmiþtir. Deneyler kapaklý erlenlerin içerisine konulan belirli miktardaki topraðýn üzerine süspansiyon oranýný saðlayacak miktardaki sýzýntý suyunun (50 ml) ilave edilmesi ve çalkalayýcýda etkileþime sokulmasýyla gerçekleþtirilmiþtir. Toprak kütlesinin giderim verimi üzerindeki etkisinin tespit edilebilmesi için ise 1/100-64/100 arasýnda deðiþen süspansiyon oranlarý kullanýlarak deneyler tekrar edilmiþtir. Deneylerde sýzýntý suyu miktarý sabit tutulmuþ, süspansiyon oranýný saðlayacak þekilde toprak miktarý deðiþtirilmiþtir. Etkileþimlerin baþlangýcýnda ve sonrasýnda ph ölçümleri, santrifüjleme ile katýsýndan ayrýlan solüsyonlarda KOI ve No: 75,

4 Ekoloji Özkaraova Güngör aðýr metal tayinleri yapýlmýþtýr. Ýstatistiksel Deðerlendirme Çöp sýzýntý suyu ve topraktaki kirletici seviyelerinin giderim verimleri üzerinde bir etkisinin bulunup bulunmadýðý SPSS 13,0 paket programý kullanýlarak araþtýrýlmýþtýr. BULGULAR Toprak Analizleri Sinop Merkez Abalý Köyü Kurtkuyusu mevkiinde bulunan çöp dökme alaný civarýndan alýnan toprak örneklerin dane boyutu analizleri Þekil 2'de görülmektedir. Buna göre numunelerin dane boyutu daðýlýmlarý incelendiðinde topraklarýn genel olarak kum aðýrlýklý olduðu, ince fraksiyonlarýnýn (< 50 μ) % 3'ün altýnda kaldýðý belirlenmiþtir. Dere I, Dere II, Çeþme, D-15, D-20 numaralý topraklarýn ince kum fraksiyonu ( μ) yaklaþýk olarak topraklarýn % 69-74'ünü oluþturarak nispetten daha ince daneli bir bünye sergilediði anlaþýlmýþtýr. Çöp depolama alanýna en yakýn noktadan alýnan D-5 örneði en düþük ince kum fraksiyonunu (% 35) ve en yüksek kaba kum fraksiyonunu (% 41 > 500 μ) içerdiði tespit edilmiþtir. Alana en uzak noktadan alýnan D-41 örneðinin benzer bir bünyeye sahip olduðu görülmüþtür. Toprak numunelerin toplam aðýr metal içerikleri deðerlendirildiðinde en yüksek deðerler krom ve çinko için belirlenmiþtir (Tablo 2). Genel olarak, topraklarýn krom içerikleri mg/kg, çinko içerikleri mg/kg, nikel içerikleri 5-29 mg/kg, kurþun içerikleri yaklaþýk olarak 1-19 mg/kg ve bakýr içerikleri 4-18 mg/kg arasýnda deðiþerek Toprak Kirliliðinin Kontrolü Yönetmeliðinde (2005, R. G. No 25831) verilen sýnýr deðerleri aþmadýðý saptanmýþtýr. Çöp Sýzýntý Suyu Sinop çöp dökme alanýndan alýnan sýzýntý suyu örneðinin KOI, ph ve aðýr metal düzeyleri tespit edilmiþtir. ph'sý 8,5 olarak belirlenen sýzýntý suyunun KOI deðeri 3375 mg/l olarak bulunmuþtur. Aðýr metal konsantrasyonlarý ise krom, nikel, çinko, bakýr ve kurþun için sýrasýyla 925 μg/l, 330 μg/l, 290 μg/l, 149 μg/l ve 30 μg/l olarak saptanmýþtýr. Toprak Sýzýntý Suyu Etkileþimi Çalýþmalarý Toprak sýzýntý suyu etkileþimin en uygun þartlarda gerçekleþtirilebilmesi için optimum reaksiyon süresinin belirlenmesi gerekmiþtir. Bu amaçla sýzýntý suyundan saðlanan kirletici giderim verimlerindeki deðiþimler zamana baðlý olarak 52 Þekil 2. Topraklarýn dane daðýlým eðrileri. Tablo 2. Toprak numunelerin aðýr metal içerikleri (mg/kg). izlenmiþtir. Þekil 3'den de görüldüðü gibi kirletici giderimleri kirleticiye göre deðiþim göstermiþtir. Oksitlenebilir organik kirleticilerin genel bir temsilcisi olarak kullanýlan KOI parametresindeki deðiþime bakýldýðýnda 120 dakikalýk etkileþim süresince tutunmaya dayalý % 46'ya yakýn bir kirletici giderimin söz konusu olduðu anlaþýlmýþtýr dakikadan sonra etkileþimin devam etmesiyle topraða baðlanan kirleticilerin tekrar çözeltiye geri salýndýðý tespit edilmiþ, ancak 480. dakikadan sonra tekrar çözelti konsantrasyonunda azalma gözlemlenmiþtir. Aðýr metallerin etkileþim esnasýndaki davranýþý irdelendiðinde, her üç metal için ilk 5 dakika içerisinde hýzlý bir tutunmanýn gerçekleþmesiyle sýzýntý suyundan % 40'a yakýn bir giderimin olduðu saptanmýþtýr. 5. dakikadan sonra her üç metal tutunma-salýnma faaliyetleri ile davranýþta dengeye ulaþma hareketi göstermiþ ancak daha sonra her aðýr metal farklý bir davranýþ sergilemiþtir. Etkileþimin devam etmesiyle nikel konsantrasyonunda gözlemlenen deðiþim KOI parametresindeki deðiþimle benzerlik göstermiþtir. % 44'lük nikel No: 75, 2010

5 Çöp Sýzýntý Sularýndaki Muhtelif Bazý Kirleticilerin... Ekoloji Þekil 3. Toprak-sýzýntý suyu etkileþiminde zamanýn kirletici davranýþýna etkisi. gideriminden sonra 120. dakikadan itibaren salýným, 480. dakikadan sonra ise tekrar giderim izlenmiþtir. Çinko etkileþiminde, artan zaman ile tutunma sonucu giderimde de sürekli bir artýþ görülmüþtür dakikanýn sonunda sýzýntý suyundan gerçekleþen çinko giderimi % 61'e ulaþmýþtýr. Etkileþim esnasýnda bakýr, çinkoya göre çok farklý bir davranýþta bulunmuþtur. Bakýr 60. dakikadan sonra salýnýma geçmiþ ve böylece topraða tutunan fraksiyon tekrar etkileþim sýrasýnda çözeltiye geri salýnmýþtýr. Toprak sýzýntý suyu etkileþiminin özellikle bakýr ve çinko metalleri için dakikadan sonra denge konumuna yaklaþmaya baþladýðý saptanmýþtýr. Kirletici giderimlerindeki deðiþimlerin önemli olmadýðýný ve laboratuar þartlarýný göz önünde bulundurarak diðer çalýþmalarda uygulamak üzere 1440 dakika uygun reaksiyon süresi olarak belirlenmiþtir. Toprak kütlesinin giderim verimi üzerindeki etkisine bakýldýðýnda kirleticiler arasýnda farklýlýklarýn bulunduðu görülmüþtür. Her iki toprak için toprak kütlesinin artmasýyla giderimin azalan oranlarda arttýðý, bazý kirleticiler için dengeye yaklaþtýðý, bazýlarýnýn ise daha sonra düþüþe yönlendiði saptanmýþtýr. Genel olarak bakýldýðýnda, en yüksek giderimler sýrasýyla çinko ve krom için bulunmuþtur. Topraklar ayrý ayrý incelendiðinde, D-20 numunesinde çinkonun giderim veriminin azalan oranlarda artmaya devam ederek % 95'e, kromun ise yaklaþýk olarak % 82'ye ulaþtýðý tespit edilmiþtir (Þekil 4). KOI parametresi için giderim veriminin toprak kütlesindeki az bir artýþ ile yaklaþýk olarak % 27'ye çýktýðý ancak daha sonra artýþýn devam etmediði anlaþýlmýþtýr. D-20 için nikel gideriminin düþük oranlarda da olsa sürekli olarak devam ettiði Þekil 4. Toprak kütlesinin (D-20) kirletici giderimlerine etkisi. ve çalýþýlan kütleler için en fazla % 31'e ulaþtýðý, buna karþýlýk bakýr giderimin tutunma-salýnma faaliyetlerine raðmen gerçekleþmediði gözlemlenmiþtir. D-41 numunesindeki etkileþim sonuçlarýna bakýldýðýnda, çinko, krom ve nikel giderimlerinin daha düþük düzeylerde gerçekleþtiði, sýrasýyla en fazla % 90, % 71 ve % 19'a ulaþabildiði, buna karþýlýk KOI parametresi için D-20'e göre bir deðiþimin söz konusu olmadýðý saptanmýþtýr (Þekil 5). Bakýr için etkileþim esnasýnda farklý bir davranýþ izlenmiþtir. D-20 topraðýnda gerçekleþen etkileþim sonucunda bakýrýn belirgin olarak sýzýntý suyundan giderilemediði gözlemlenmiþken D-41 topraðýnda tutunma sonucu, düþük oranlardaki artýþlarla en fazla % 11'e ulaþan giderimler tespit edilmiþtir. TARTIÞMA Toprak Analizleri Toprak örneklerin dane boyutu analizleri deðerlendirildiðinde, çöp dökme alaný civarýndan alýnan topraklarýn kum aðýrlýklý olduðu ancak ayný bölgeden gelmelerine raðmen topraðýn heterojen yapýsýndan dolayý özellikle ince kum fraksiyonlarýnda farklýlýklarýn bulunduðu görülmüþtür. Toprak kirletici etkileþiminde toprak bileþenlerinin yüzey alanlarýnýn oldukça önemli bir etkisi bulunmaktadýr. Dane boyutunun küçülmesine baðlý olarak artan toplam yüzey alaný özellikle tutunma sonucu çözeltiden kirleticinin ayrýlmasýný desteklemektedir (Yong, 2001). Bu açýdan, toprak sýzýntý suyu etkileþimi çalýþmalarýnda alana en uzak noktalardan alýnan ve birbirinden farklý bünyeler sergileyen D-20 (% 8,5 kaba kum + % 15,6 orta kum + % 73,2 ince kum + % 2,6 silt + % 0,1 kil) ve D-41 (% 30,6 kaba kum + % 17 orta kum + % 51,9 ince kum + % 0,5 silt + % 0 kil) örneklerinin kullanýlmasýna karar kýlýnmýþtýr. No: 75,

6 Ekoloji Özkaraova Güngör Þekil 5. Toprak-kütlesinin (D-41) kirletici giderimlerine etkisi. Toprak numunelerin aðýr metal içerikleri deðerlendirildiðinde, sonuçlarýn örnekleme noktalarýnýn çöp dökme alanýna olan mesafe ile iliþkili olmadýðý, farklý etmenlerin daha önemli olduðu anlaþýlmýþtýr. Özellikle D-20 ve D-41 örneklerinin aðýr metal içeriklerinin, çöp dökme alanýna en uzak mesafelerden (Tablo 1) alýnmýþ olmalarýna raðmen, yüksek olduðu görülmüþtür. Bu durum arazi koþullarý (topografya) ve ormanlýk arazi olmasý nedeniyle, çöp toplama araçlarýn yol güzergahýna yakýn olmalarý ile açýklanmýþtýr. Bununla birlikte I ve II örnekleme noktalarýnýn aðýr metal verileri incelendiðinde, deðerlerin derinlikle deðiþtiði ve çoðu kere arttýðý anlaþýlmaktadýr. Abu- Rukah ve El-Aloosy (1997), El-Akader depolama sahasýndaki aðýr metal taþýnýmýna iliþkin çalýþmalarýnda, derinlikle birlikte deðerlerinin aðýr metal cinsine baðlý olarak deðiþtiðini göstermiþlerdir. Abu- Rukah ve Abu-Aljarayesh (2002) ise çinko, kurþun ve bakýrýn 90 cm derinliðe kadar taþýnabildiðini tespit etmiþlerdir. Çöp Sýzýntý Suyu Genel olarak, bölgenin mevsimsel deðiþimine (yaðýþ miktarlarý), bertaraf edilen atýðýn dönemsel deðiþimine ve/veya depolama sahasýnýn yaþýna baðlý olarak çöp sýzýntý suyu özellikleri farklýlýk gösterebilmektedir (Statom ve ark. 2004, Calace ve ark. 2001b). Bu açýdan bir deðerlendirme yapýldýðýnda KOI için bulunan 3375 mg/l deðeri literatürde farklý genç depolama alanlarý için verilmiþ 3000 ile mg/l arasýnda deðiþen deðerler ile uyum göstermekte, ancak düþük seviyede kaldýðý anlaþýlmaktadýr (Tchobanoglous ve ark. 1993, Çeçen ve Gürsoy 2000). Benzer þekilde, aðýr metal konsantrasyonlarý deðerlendirildiðinde krom, nikel, çinko, bakýr ve kurþun için sýrasýyla 54 bulunan 925 μg/l, 330 μg/l, 290 μg/l, 149 μg/l ve 30 μg/l deðerlerinin literatür deðerleri ile benzer seviyelerde seyrettiði görülmüþtür. Abduli ve Safari (2003) nikel, çinko, bakýr ve kurþun için sýrasýyla μg/l, μg/l, μg/l ve μg/l arasýnda deðiþen deðerler bulmuþtur. Statom ve ark. (2004) yaptýklarý çalýþma neticesinde tespit ettikleri en yüksek aðýr metal deðerlerini krom, nikel, çinko, bakýr ve kurþun için sýrasýyla 60 μg/l, 228 μg/l, 488 μg/l, 80 μg/l ve 110 μg/l olarak rapor etmiþtir. Toprak Sýzýntý Suyu Etkileþimi Çalýþmalarý Toprak sýzýntý suyu etkileþimi sonucunda zamana baðlý elde edilen kirletici giderim verimlerinin kirleticiye göre deðiþim gösterdiði belirlenmiþtir (Þekil 3). KOI, nikel ve bakýr gibi bazý kirleticiler etkileþim süresinin artmasýyla tutunma sonrasý tekrar sýzýntý suyuna geri salýnma davranýþý sergilemiþtir. Calace ve arkadaþlarýnýn (2001a) yürüttüðü bir çalýþmada, çöp sýzýntý suyunda bulunan merkaptan gibi bazý organik bileþiklerin topraða tutunduðu bazýlarýn ise çözeltiye salýndýðý belirlenmiþtir. Sýzýntý suyunda farklý özelliklerde birçok organik kirleticinin bulunduðu göz önüne alýnýrsa (Schwarzbauer ve ark. 2002), bileþimindeki bazý organik kirleticilerin toprak ile etkileþime girdiði ve/veya etkileþim sýrasýnda yüzeyde bulunan baþka bir bileþik ile yer deðiþtirdiði ve buna baðlý çözeltide KOI seviyelerinin deðiþtiði düþünülebilir (Kaiser ve ark. 2001). Söz konusu deðiþim etkileþim esnasýnda kurulan baðlarýn etkinliðine, dolaysýyla toprak bileþenleri ile organik bileþiklerin özelliklerine baðlýdýr. Bazý çalýþmalar sýzýntý suyunda bulunan organik kirleticilerin toprak ile etkileþimlerinde organik bileþiðin molekül aðýrlýðýnýn, aromatik yapýsýnýn belirleyici olduðunu göstermiþtir (Calace ve ark. 2001a, Persson ve ark. 2006). Kocaer ve Baþkaya (2004) toprakta organik maddenin kalite ve kantitesinde meydana gelen deðiþiklikleri ekstinksiyon oranlarý ile ortaya koymuþtur. Aðýr metaller arasýnda bakýr tamamen farklý bir davranýþ sergilemiþtir. Etkileþim sonrasý topraða tutunan bakýrýn çözeltiye geri salýnmasý dýþýnda, zamana baðlý olarak topraðýn kendi bünyesinde (mevcut) bulunan bakýr da çözünmüþtür. Böylece 2880 dakikanýn sonunda çözeltide bulunan bakýr % 117'ye ulaþmýþtýr. ph'sý yedinin üzerinde olan çöp sýzýntý suyunun bileþimindeki bazý organik bileþiklerin buna sebep olduðu düþünülmektedir. Ward ve arkadaþlarýnýn (2005) yaptýðý çalýþmada No: 75, 2010

7 Çöp Sýzýntý Sularýndaki Muhtelif Bazý Kirleticilerin... Ekoloji çeþitli çöp sýzýntý sularýnýn aðýr metal baðlama kapasiteleri incelenmiþ ve en yüksek baðlama kapasitesi bakýr için tespit edilmiþtir. Bu durum bakýrýn çözünmüþ organik bileþiklerle kompleks oluþturmaya yönelik olan yüksek ilgisi ile açýklanmýþtýr (Yin ve ark. 2002). Çinko ve krom, toprak sýzýntý suyu etkileþimi sonucunda zamana ve/veya toprak kütlesine baðlý olarak sürekli sýzýntý suyundan giderilmiþtir. Çinko ve kromun belirli ortam þartlarýnda, yüksek ph'da (>8), hidroksi-kompleksleri oluþturarak çözeltiden ayrýldýðý bilinmektedir (Abu-Rukah ve Abu- Aljarayesh 2002, Scott ve ark. 2005). Ayrýca çinkonun çözünmüþ organik bileþiklerle çok düþük seviyelerde kompleks oluþturduðu bazý çalýþmalarda tespit edilmiþtir (Jensen ve ark. 1999). Çalýþmada toprak sýzýntý suyu etkileþiminin gerçekleþtiði ph seviyeleri de göz önüne alýndýðýnda (Þekil 6), çöp sýzýntý suyundan gerçekleþen yüksek düzeydeki çinko ve krom giderimlerinin toprak bileþenlerin yüzeylerinde tutunma ve çökelek oluþumu sonucu olduðunu düþündürmektedir. Toprak kütlesindeki artýþ, çinko ve krom gibi bazý kirleticilerin giderim verimlerinin sürekli artmasýna sebep olurken, nikel gibi kirleticilerin giderim verimlerinde azalan oranlarda artýþ ve dengeye ulaþma çabasý þeklinde etkisini göstermiþtir. Buna karþýlýk, toprak miktarýnýn devamlý olarak artýrýlmasý, her iki toprak için de, KOI gideriminde deðiþime yol açmamýþ, denge konumuna kesinlikle ulaþýldýðý anlaþýlmýþtýr. KOI parametresinden farklý olarak aðýr metallerin sýzýntý suyundan gideriminde topraklar arasýnda farklýlýklar gözlemlenmiþtir. Genel olarak topraklar kendi aralarýnda kýyaslandýðýnda, D-20 için daha yüksek deðerler tespit edilmiþtir. Yapýlan katyon deðiþim kapasitesi (KDK) analizleri de D-20 topraðýnýn D-41 topraðýna göre nispeten daha yüksek tutma kapasitesinin bulunduðunu ortaya koymuþtur. Aðýrlýklý olarak kumdan oluþan D-20 ve D-41 topraklarýnýn KDK deðerleri sýrasýyla 5,1 meq/100 g ve 3,1 meq/100 g olarak tespit edilmiþtir. D-20 toprak numunesinin ince kum (% 73,2), kil ve silt fraksiyonunun (% 2,6) ve organik madde içeriðinin (% 1,6) D-41'e göre (sýrasýyla % 51,9, % 0,5 ve % 1,1) daha yüksek olmasý özellikle çinko, krom ve nikel gibi kirleticilerin sýzýntý suyundan daha kolay giderilmesini saðlamýþtýr. Ancak bakýr, etkileþim esnasýnda diðer aðýr metallerden farklý bir davranýþ sergilemiþtir. Gerçekleþen toprak-sýzýntý suyu etkile-þimlerin baþlangýcýnda toprakta mevcut bulunan bakýrýn önce sýzýntý suyu tarafýndan çözündüðü, daha sonra ise tekrar geri alýndýðý tespit edilmiþtir. D-20 topraðýnda gerçekleþen bu bakýr salýnýmýnýn D-41 topraðýnda gözlemlenenden çok daha fazla olduðu, buna karþýlýk bakýrýn göreceli olarak sýzýntý suyundan daha az giderildiði anlaþýlmýþtýr. Bu durum, bakýrýn düþük ve yüksek molekül aðýrlýklý organik maddeye olan ilgisine dayandýrýlarak ancak D-41 topraðýnýn düþük bakýr içeriði ve yüksek organik madde - bakýr etkileþimi ile açýklanabil-miþtir (Calace ve ark. 2001b). Toprak kirletici etkileþimlerinde çözeltide bulunan kirletici seviyelerinin ortak iyon etkisi gibi birçok açýdan etkisi bulunmaktadýr (vanloon ve Duffy 2000). Bu nedenle, kirletici giderim verimlerindeki farklýlýklarýn çöp sýzýntý suyundaki kirletici düzeyleri ile ilgili olup olmadýðý araþtýrýlmýþ ancak istatistiksel olarak anlamlý bir iliþki belirlenememiþtir (p>0,01). Toprakta bulunan kirletici seviyeleri ile giderim verimleri arasýnda bir iliþki bulunup bulunmadýðý incelendiðinde (Þekil 7), her iki toprak için istatiksel olarak son derece Þekil 6. Toprak-sýzýntý suyu etkileþimi sonunda ph. Þekil 7. Topraklarýn aðýr metal içerikleri ile sýzýntý suyundan giderimleri arasýndaki iliþki. No: 75,

8 Ekoloji Özkaraova Güngör önemli doðrusal bir iliþki tespit edilmiþtir (r 2 > 0,99; p < 0,005). Bu durum, çöp sýzýntý suyundan kirletici gideriminin sýzýntý suyundaki kirletici düzeylerinden baðýmsýz olarak ve daha çok topraðýn kirleticilere olan ilgisiyle baðlantýlý olarak gerçekleþtiðini göstermektedir. Böylece, topraðýn ilgisinin yüksek olduðu çinko ve krom gibi kirleticiler daha çok giderilirken, ilgisinin daha az olduðu ve/veya bakýr gibi çözünmüþ organik bileþiklerle kompleksleþmeye yatkýnlýðý bilinen kirleticilerin daha düþük seviyede veya hiç giderilemediði anlaþýlmaktadýr. Benzer þekilde, çözeltideki serbest bakýr, nikel ve çinko seviyelerinin, topraðýn toplam metal konsantrasyonuyla baðlantýlý olduðu baþka araþtýrmacýlar tarafýndan da belirtilmiþtir (Yin ve ark. 2002, Bang ve Hesterberg 2004). SONUÇ Yapýlan çalýþma ile Sinop çöp dökme alaný civarýndan alýnan kum (ince kum) aðýrlýklý toprak örneklerinde genel olarak aðýr metal kirliliðinin bulunmadýðý sonucuna varýlmýþtýr. Sýzýntý suyunun toprak ile etkileþimi incelendiðinde, çinko ve krom gibi bazý kirleticilerin tutunma, kompleksleþme, çökelme gibi reaksiyonlara girmeleri nedeniyle yüksek oranlarda çözeltiden giderildiði, bakýr gibi bazý kirleticilerin ise sýzýntý suyunda farklý kompleksleþmelere yönelmesine dayalý olarak çok düþük düzeylerde veya hiç çözeltiden ayrýlmadýðý anlaþýlmýþtýr. Bununla birlikte etkileþimin uzun süreli devam etmesi durumunda ise, sýzýntý suyu özelliklerine ve miktarýna baðlý olarak topraktaki bazý mevcut bileþenlerin ve/veya kirleticilerin çözünerek çözeltiye salýnmasýnýn mümkün olabileceði saptanmýþtýr. Çöp dökme alanlarýnda oluþan sýzýntý suyu toprak içerisinde süzülürken bakýr gibi kirleticilerin, çalýþmada tespit edildiði gibi, toprak ile etkileþime girmemesi veya çözeltiye geri salýnmasý zaman içerisinde onlarýn taþýnarak yeraltý suyuna ulaþabilmesine imkan saðlayacaktýr. Alanlarýnýn uzun süreli kullanýmlarýnda, sýzýntý suyunun sürekli oluþumu durumlarýnda tehlike çok daha önemli düzeyde olacaktýr. Bununla birlikte etkileþimin doygunluk seviyelerine ulaþmasý durumlarýnda, çinko ve krom gibi toprak içerinde tutunan bazý kirleticilerin davranýþýnda farklýlýklar meydana gelerek bunlarýn da yeraltý suyuna yönelik kirletme potansiyelleri oluþacaktýr. Söz konusu riskler, alanýn tabanýna yönelik bir önlem alýnmamýþ ve/veya derinlerde yer alan toprak tabakalarýn tutunma kapasitelerinin düþük seviyelerde olmasý durumlarýnda Sinop için de geçerli olacaktýr. Durumun daha iyi anlaþýlabilmesi, yeraltý suyuna yönelik kirlenme potansiyelinin daha hassas saptanabilmesi için alana yönelik daha detaylý ve ileri araþtýrmalarýn yapýlmasý gerekmektedir. TEÞEKKÜR Yapýlan çalýþmadaki destek ve anlayýþlarýndan ötürü Boðaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü'ne ve özellikle Prof. Dr. Miray Bekbölet, Prof. Dr. Orhan Yenigün, Gülhan Özkösemen ve Ayþe Tomruk'a teþekkürlerimi sunmayý bir borç bilirim. KAYNAKLAR Abduli MA, Safari E (2003) Preliminary Analysis of Heavy Metals in the Kahrizak Landfill Leachate: A Conceptual Approach. International Journal of Environmental Studies 60, 5, Abu-Rukah YH, El-Aloosy AS (1997) Various variables migration in landfill site using statistical explanation: A case study El Akader landfill site, North Jordan. Journal of Institute of Mathematics and Computer Science 10, 2, Abu-Rukah Y, Al-Kofahi O (2001) The assessment of the effect of landfill leachate on ground-water quality-a case study. El-Akader landfill site-north Jordan. Journal of Arid Environment 49, Abu-Rukah Y, Abu-Aljarayesh I (2002) Thermodynamic assessment in heavy metal migration at El- Akader landfill site, North Jordan. Waste Management 22, Anonymous (1998) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. American Public Health Association, Washington DC. Baker A (2005) Fluorescence Tracing of Diffuse Landfill Leachate Contamination in Rivers. Water, Air and Soil Pollution 163, Bang J, Hesterberg D (2004) Dissolution of Trace Element Contamination from Two Coastal Plain Soils as Affected by ph. Journal of Environmental Quality 33, No: 75, 2010

9 Çöp Sýzýntý Sularýndaki Muhtelif Bazý Kirleticilerin... Ekoloji Baun A, Ledin A, Reitzel LA, Bjerk PL, Christensen TH (2004) Xenebiotic organic compounds in leachates from ten Dutch MSW landfills-chemical analysis and toxicity tests. Water Research 38, Calace N, Massimiani A, Petronio BM, Pietroletti M (2001a) Municipal landfill leachate-soil interactions: a kinetic approach. Chemosphere 44, Calace N, Liberatori A, Petronio BM, Pietroletti M (2001b) Characteristics of different molecular fractions of organic matter in landfill leachate and their role in soil sorption of heavy metals. Environmental Pollution 113, Çeçen F, Gürsoy G (2000) Characterization of landfill leachates and studies on heavy metal removal. Journal of Environmental Monitoring 2, Islam J, Singhal N (2004) A laboratory study of landfill-leachate transport in soil. Water Research 38, Jensen DL, Ledin A, Christensen TH (1999) Speciation of heavy metals in landfill leachate polluted groundwater. Water Resources 33, 11, Jorstad LB, Jankowski J, Acworth RI (2004) Analysis of the distribution of inorganic constituents in a landfill leachate-contaminated aquifer Astrolabe Park, Sydney, Australia. Environmental Geology 46, Kaiser K, Guggenberger G, Zech W (2001) Isotopic fractionation of dissolved organic carbon in shallow forest soils as affected by sorption. European Journal of Soil Science 52, Kocaer FO, Baþkaya HS (2004) Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri. Ekoloji 13, 51, Lee J, Cheon J, Kwon H, Yoon H, Lee S, Kim J, Park J, Kim C (2006) Attenuation of landfill leachate at two uncontrolled landfills. Environmental Geology 51, Persson L, Alsberg T, Ledin A, Odham G (2006) Transformations of dissolved organic matter in a landfill leachate-a size exclusion chromatography/mass spectrometric approach. Chemosphere 64, Schwarzbauer J, Heim S, Brinker S, Littke R (2002) Occurrence and alteration of organic contaminants in seepage and leakage water from a waste deposit landfill. Water Resources 36, Scott J, Beydoun D, Amal R, Low G, Cattle J (2005) Landfill Management, Leachate Generation, and Leach Testing of Solid Wastes in Australia and Overseas. Critical Reviews in Environmental Science and Technology 35, Smith DC, Sacks J, Senior E (1999) Irrigation of soil with synthetic landfill leachate-speciation and distribution of selected pollutants. Environmental Pollution 106, Statom RA, Thyne GD, McCray JE (2004) Temporal changes in leachate chemistry of a municipal solid waste landfill cell in Florida, USA. Environmental Geology 45, Tchobanoglous G, Theisen H, Vigil SA (1993) Integrated Solid Waste Management. McGraw-Hill Inc., New York. Tessier A, Campbell PGC, Bisson M (1979) Sequential Extraction Procedure fort he Speciation of Particulate Trace Metals. Analytical Chemistry 51, 7, VanLoon DW, Duffy SJ (2000) Environmental Chemistry of Colloides and Surfaces. Environmental Chemistry. Oxford University Pres Inc., New York. Wang XS, Qin Y (2007) Leaching Characteristics of Heavy Metals and As from Two Urban Roadside Soils. Environmental Monitoring and Assessment 132, Ward ML, Bitton G, Townsend T (2005) Heavy metal binding capacity (HMBC) of municipal solid waste landfill leachates. Chemosphere 60, Yin Y, Impellitteri CA, You S, Allen HE (2002) The importance of organic matter distribution and extract soil:solution ratio on the desorption of heavy metals from soils, The Science of the Total Environment 287, Yong RN (2001) Interactions and Partitioning of Pollutants, Geoenvironmental Engineering Contaminated Soils. Pollutant Fate and Mitigation. CRC Press, Boca Raton. No: 75,

Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri

Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri 13, 51, 33-38 2004 Bursa Ýlinde Nilüfer-Ayvalý Deresiyle Sulanan ve Sulanmayan Tarým Topraklarýnýn Bazý Kimyasal Özellikleri Fatma Olcay KOCAER, Hüseyin Savaþ BAÞKAYA Uludað Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk

Detaylı

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ekoloji 17, 68, 54-58 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Mersin Ýlinde Tarýmsal Alanlarda Kullanýlan Kimyasallarýn Su Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY*, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

DEMİR ELEKTROTLU REAKTÖRDE KOİ, FOSFAT, RENK VE BULANIKLIK GİDERİMİ Tuba ÖZTÜRK a, Sevil VELİ b, Anatoli DİMOĞLO c, M.

DEMİR ELEKTROTLU REAKTÖRDE KOİ, FOSFAT, RENK VE BULANIKLIK GİDERİMİ Tuba ÖZTÜRK a, Sevil VELİ b, Anatoli DİMOĞLO c, M. DEMİR ELEKTROTLU REAKTÖRDE KOİ, FOSFAT, RENK VE BULANIKLIK GİDERİMİ Tuba ÖZTÜRK a, Sevil VELİ b, Anatoli DİMOĞLO c, M. Adalet YILDIZ d,* a Namık Kemal Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çorlu/Tekirdağ,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi

Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma. Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi 14, 54, 7-12 25 Ýzmit Endüstriyel Ve Evsel Atýksu Arýtma Tesisi Atýklarýnýn Konvansiyonel Karakterizasyonu Ve Deðerlendirilmesi Ayla ARSLAN, Savaþ AYBERK Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý

Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA NOTU Ekoloji 16, 64, 43-48 2007 Arýtma Tesisi Çamurlarýndan Piroliz ile Elde Edilen Adsorbentlerin Tekstil Atýk Sularýndan KOI ve Renk Giderimi için Kullanýmýnýn Araþtýrýlmasý Serdar AYDIN, Sinan

Detaylı

Fosfat Kayasý, Fosforik Asit Ve Fosforlu Gübrelerdeki Toksik Aðýr Metal (Cd, Pb, Ni, As) Konsantrasyonu

Fosfat Kayasý, Fosforik Asit Ve Fosforlu Gübrelerdeki Toksik Aðýr Metal (Cd, Pb, Ni, As) Konsantrasyonu 14, 55, 1-5 2005 Fosfat Kayasý, Fosforik Asit Ve Fosforlu Gübrelerdeki Toksik Aðýr Metal (Cd, Pb, Ni, As) Konsantrasyonu Nurcan KÖLELÝ, Çetin KANTAR Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði

Detaylı

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ

Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Cilt: 11 Sayý: 42 (2002), 40-44 Aksaray Ýline Ýçme Suyu Saðlayan Bazý Kaynaklarda Su Kalite Paremetrelerinin Ýncelenmesi Ali ALAÞ Niðde Üniversitesi, Aksaray Eðitim Fakültesi, AKSARAY Oðuz Han Þamil ÇÝL

Detaylı

Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi

Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi Ekoloji 20, 78, 48-52 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.788 ARAÞTIRMA NOTU Gediz Nehri Aþaðý Gediz Havzasý'ndan Alýnan Su ve Sediment Örneklerinde Bazý Kirlilik Parametrelerinin Ýncelenmesi Özge ÖNER *,

Detaylı

Kesikli Reaktör Sisteminde, Eþit S o /X o Oranýnda Kalýcý Ürün Oluþumunun Araþtýrýlmasý

Kesikli Reaktör Sisteminde, Eþit S o /X o Oranýnda Kalýcý Ürün Oluþumunun Araþtýrýlmasý Kesikli Reaktör Sisteminde, Eþit S o /X o Oranýnda Kalýcý Ürün Oluþumunun Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 31-36, 2003 Gökhan Ekrem ÜSTÜN, Seval Kutlu AKAL SOLMAZ Uludað Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlýk

Detaylı

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ADAPAZARI KENTSEL ATIKSU ARITMA TESĐSĐ ATIKSUYUNUN KARAKTERĐZASYONUNUN ĐNCELENMESĐ VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 1 Beytullah EREN, 1 Büşra SUROĞLU, 1 Asude ATEŞ, 1 Recep ĐLERĐ, 2 Rüstem Keleş ÖZET: Bu çalışmada,

Detaylı

Ham Kompost ve Ekstraksiyon Ýþlemine Tabi Tutulmuþ Kompost Numunelerinin Karakterizasyonlarý ve Bitkiye Yarayýþlýlýklarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Ham Kompost ve Ekstraksiyon Ýþlemine Tabi Tutulmuþ Kompost Numunelerinin Karakterizasyonlarý ve Bitkiye Yarayýþlýlýklarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý Ekoloji 20, 79, 45-56 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.796 Ham Kompost ve Ekstraksiyon Ýþlemine Tabi Tutulmuþ Kompost Numunelerinin Karakterizasyonlarý ve Bitkiye Yarayýþlýlýklarý Açýsýndan Karþýlaþtýrýlmasý

Detaylı

Kaðýt Endüstrisi Atýk Sulardan Lignin ve Fenol'ün Perlit Minerali ile Giderimi

Kaðýt Endüstrisi Atýk Sulardan Lignin ve Fenol'ün Perlit Minerali ile Giderimi Kaðýt Endüstrisi Atýk Sulardan Lignin ve Fenol'ün Perlit Minerali ile Giderimi Cilt:12 Sayý:47 (2003), 11-16 Mehmet UÐURLU Muðla Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, MUÐLA ÖZET Bu çalýþmada,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ

MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Cilt: 9 Sayý: 35 (2000), 26-30 MENEMEN (ÝZMÝR) OVASI SU VE TOPRAKLARINDA RADYOAKTÝVÝTE ARAÞTIRMASI VE AÐIR METAL KÝRLÝLÝÐÝ Mustafa BAKAÇ Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eðitim Fakültesi, Fizik Bölümü, ÝZMÝR

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR

Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR Elçin GÜNEŞ, Ezgi AYDOĞAR AMAÇ Çorlu katı atık depolama sahası sızıntı sularının ön arıtma alternatifi olarak koagülasyon-flokülasyon yöntemi ile arıtılabilirliğinin değerlendirilmesi Arıtma alternatifleri

Detaylı

Týbbi Atýk Yakma Küllerinde Aðýr Metal Giderimi

Týbbi Atýk Yakma Küllerinde Aðýr Metal Giderimi Ekoloji 19, 77, 51-58 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.778 Týbbi Atýk Yakma Küllerinde Aðýr Metal Giderimi Sami GÖREN *, Mustafa ESEN Fatih Üniversitesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, Hadýmköy Kampüsü, Büyükçekmece,

Detaylı

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi

Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ekoloji 19, 77, 59-64 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.779 Farklý Sulama Yöntemlerinin Topraktan Karbondioksit (CO 2 ) Çýkýþý Üzerine Etkisi Ulaþ ÞENYÝÐÝT 1*, Davut AKBOLAT 2 1Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri

Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri 14, 53, 39-43 2004 Tavuk Gübresindeki Katý Maddenin Sudaki Çözünürlüðüne Asidik Öniþlemlerin Etkileri Ýlker ARDIÇ, Fadime TANER Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði Bölümü, 33343

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

Ýnsan Saçýnda Bulunan (Manisa Ýlinin Üç Farklý Yerleþim Bölgesinde) Bazý Aðýr Metallerin ICP-OES Yöntemi ile Tayini

Ýnsan Saçýnda Bulunan (Manisa Ýlinin Üç Farklý Yerleþim Bölgesinde) Bazý Aðýr Metallerin ICP-OES Yöntemi ile Tayini Ekoloji 19, 73, 71-75 (2009) ARAÞTIRMA NOTU Ýnsan Saçýnda Bulunan (Manisa Ýlinin Üç Farklý Yerleþim Bölgesinde) Bazý Aðýr Metallerin ICP-OES Yöntemi ile Tayini Ali ÇELÝK 1, Yüksel ABALI 1, Gökhan EDGÜNLÜ

Detaylı

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri

Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Ekoloji 19, 73, 29-38 (2009) Bitlis Ýli Ýçme Sularýnýn Bazý Mikrobiyolojik ve Fizikokimyasal Özellikleri Süleyman ALEMDAR 1*, Tahir KAHRAMAN 2, Sema AÐAOÐLU 1, Mustafa ALÝÞARLI 1 1Yüzüncü Yýl Üniversitesi

Detaylı

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi

Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi October26-28, 216, Malatya Murat Nehri (Elazığ) nin Bazı Fizikokimyasal Parametreler Açısından Su Kalitesinin Belirlenmesi ÖZET Murat Topal DSİ Genel Müdürlüğü, DSİ 9. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, murattopal@dsi.gov.tr

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Amasya Üzümü Beslenme Problemlerinin Tespiti Üzerine Bir Araþtýrma

Amasya Üzümü Beslenme Problemlerinin Tespiti Üzerine Bir Araþtýrma Doç. Dr. N. Mücellâ MÜFTÜOÐLU - Yrd. Doç. Dr. Tuncay DEMÝRER ARAÞTIRMA MAKALESÝ Amasya Üzümü Beslenme Problemlerinin Tespiti Üzerine Bir Araþtýrma Cilt: 10 Sayý: 39 (2001), 7-12 Arþ. Gör. Fadime ATEÞ -

Detaylı

Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý

Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý Atatürk Baraj Gölünde Alabalýk Üretiminin Oluþturduðu Kirlilik Yükünün Araþtýrýlmasý 14, 53, 9-17 2004 Ayþe Dilek SINANMIÞ ATASOY, Suat ÞENEÞ Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliði

Detaylı

Jeokimya Analizleri. Geochemical Analysis

Jeokimya Analizleri. Geochemical Analysis Jeokimya Analizleri Geochemical Analysis Jeokimya; minerallerin oluşumu esnasında ve sonrasında çevre kayaçlar ile yüzeysel ortamlarda gerçekleşen kimyasal değişikliklerin belirlenmesi temeline dayanır.

Detaylı

Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan Bazý Tarým Bitkilerinde Kurþun (Pb) Miktarlarýnýn Belirlenmesi

Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan Bazý Tarým Bitkilerinde Kurþun (Pb) Miktarlarýnýn Belirlenmesi Ekoloji 19, 75, 41-48 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.756 Gaziantep Ýlinde Organize Sanayi Bölgesi Atýk Sularý Ýle Sulanan Bazý Tarým Bitkilerinde Kurþun (Pb) Miktarlarýnýn Belirlenmesi Feyza Nur KAFADAR

Detaylı

Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi

Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi Ekoloji 18, 70, 38-46 (2009) Reyhanlý Yeniþehir Gölü (Hatay) Su Kalitesinin Belirlenmesi Yalçýn TEPE* Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 28049 Giresun-TÜRKÝYE *Corresponding

Detaylı

Ýstanbul'daki Çocuk Oyun Parklarýnda Partikül Madde (PM 2,5 ve PM 10 ) Kirliliðinin Ýncelenmesi

Ýstanbul'daki Çocuk Oyun Parklarýnda Partikül Madde (PM 2,5 ve PM 10 ) Kirliliðinin Ýncelenmesi Ekoloji 20, 77, 72-79 (2010) doi: 10.5053/ekoloji.2010.7711 Ýstanbul'daki Çocuk Oyun Parklarýnda Partikül Madde (PM 2,5 ve PM 10 ) Kirliliðinin Ýncelenmesi Hüseyin ÖZDEMÝR, Gülsüm BORUCU, Göksel DEMÝR

Detaylı

PROF.DR. OSMAN NURİ ERGUN, BSc,MSc,DIC,PhD

PROF.DR. OSMAN NURİ ERGUN, BSc,MSc,DIC,PhD PROF.DR. OSMAN NURİ ERGUN, BSc,MSc,DIC,PhD BİLİMSEL ÇALIŞMALAR A-Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Beyazıt, N., Ergun, O.N., Peker, İ., (2003) Cu(II) Removal From, Aqueous Solution

Detaylı

Anaerobik Stabilizasyon Havuzlarýnda Aðýr Metal Giderimi: Bursa Örneði

Anaerobik Stabilizasyon Havuzlarýnda Aðýr Metal Giderimi: Bursa Örneði Cilt:12 Sayý:46 (2003), 1-7 Anaerobik Stabilizasyon Havuzlarýnda Aðýr Metal Giderimi: Bursa Örneði Aysýn GÝRAY KAYNAK BUSKÝ Arýtma Tesisleri Daire Baþkanlýðý, Batý Atýksu Arýtma Tesisi, Özlüce, BURSA Yücel

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

GAZİANTEP KİLLERİNİN DİSPERSİBİLİTE ÖZELLİĞİNİN BELİRLENMESİ

GAZİANTEP KİLLERİNİN DİSPERSİBİLİTE ÖZELLİĞİNİN BELİRLENMESİ 5. Geoteknik Sempozyumu 5-7 Aralık 2013, Çukurova Üniversitesi, Adana GAZİANTEP KİLLERİNİN DİSPERSİBİLİTE ÖZELLİĞİNİN BELİRLENMESİ DISPERSIBILITY TESTS ON GAZİANTEP CLAYS Mateusz WISZNIEWSKI 1 Ali Fırat

Detaylı

KATI ATIK DEPOLAMA SAHASI GENÇ SIZINTI SULARININ ÖN ARITIMI. Selami APAYDIN, Tuba ERTUĞRUL, Ali BERKTAY

KATI ATIK DEPOLAMA SAHASI GENÇ SIZINTI SULARININ ÖN ARITIMI. Selami APAYDIN, Tuba ERTUĞRUL, Ali BERKTAY KATI ATIK DEPOLAMA SAHASI GENÇ SIZINTI SULARININ ÖN ARITIMI ÖZET Selami APAYDIN, Tuba ERTUĞRUL, Ali BERKTAY Bu çalışmada katı atık düzenli depolama sahasında oluşan sızıntı sularının farklı kimyasal maddelerle

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ET TAVUÐU VE BÜYÜKBAÞ HAYVAN GÜBRESÝNÝN ANAEROBÝK ARITILABÝLÝRLÝÐÝ

ET TAVUÐU VE BÜYÜKBAÞ HAYVAN GÜBRESÝNÝN ANAEROBÝK ARITILABÝLÝRLÝÐÝ TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDÝSLÝÐÝ KONGRESÝ ET TAVUÐU VE BÜYÜKBAÞ HAYVAN GÜBRESÝNÝN ANAEROBÝK ARITILABÝLÝRLÝÐÝ Gamze Güngör (1), Göksel N. Demirer (2) (1) Araþtýrma Görevlisi,

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý

Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Mersin Ýlinde Hassas Bölgelerde Gürültü Düzeylerinin 1998-2002 Yýllarý Arasýndaki Deðiþiminin Araþtýrýlmasý Ekoloji Cilt: 13 Sayý: 49 25-30, 2003 Halil KUMBUR, Havva Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER Mersin Üniversitesi

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991. Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1997

Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991. Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1997 1. Adı Soyadı: Turan YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Çukurova Üniversitesi 1991 Yüksek Lisans Çevre Mühendisliği Çukurova

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Sinop İl Merkezi Katı Atıklarının İncelenmesi (Danışman: Prof. Dr. Osman Nuri ERGUN)

Sinop İl Merkezi Katı Atıklarının İncelenmesi (Danışman: Prof. Dr. Osman Nuri ERGUN) BİLİMSEL ÇALIŞMALAR Yüksek Lisans Tezi Sinop İl Merkezi Katı Atıklarının İncelenmesi (Danışman: Prof. Dr. Osman Nuri ERGUN) Doktora Tezi Samsun Kentsel Katı Atıklarının Kompostlaştırılmasında Genleştirilmiş

Detaylı

Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanýmýnýn Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri

Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanýmýnýn Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri Ekoloji 19, 73, 1-9 (2009) Organik Domates Yetiþtiriciliðinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanýmýnýn Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri Hüsnü ÜNLÜ 1*, Hüseyin PADEM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Mehmet S. Okaygün 2. Doğum Tarihi : 27 Ağustos 1963 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği University of

Detaylı

Yemekhane Atýklarýndan Fermantasyonla Laktik Asit Üretimi

Yemekhane Atýklarýndan Fermantasyonla Laktik Asit Üretimi Ekoloji 20, 80, 42-50 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.806 Yemekhane Atýklarýndan Fermantasyonla Laktik Asit Üretimi Didem OMAY 1*, Yüksel GÜVENÝLÝR 2 1Yalova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya

Detaylı

Sızıntı Suyunun Elektrooksidasyon Prosesi İle Arıtılması

Sızıntı Suyunun Elektrooksidasyon Prosesi İle Arıtılması Sızıntı Suyunun Elektrooksidasyon Prosesi İle Arıtılması 1* Ceyhun Akarsu, 1 Fadime Taner and 2 Azize Ayol 1 Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü MersinUniversitesi, Türkiye 2 Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (4): 15-19 www.yunus.gov.tr ISSN 1303-4456 Eriphia verrucosa (Forsskal, 1775) Yengecinin Üreme Dönemi Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Araþtýrma Makalesi Research Article

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði

Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ekoloji 18, 69, 66-74 (2008) ARAÞTIRMA NOTU Kentlerde Yapýsal ve Yeþil Alanlardaki Hava ve Yüzey Sýcaklýklarýnýn Ýrdelenmesi: Ankara Örneði Ülkü DUMAN YÜKSEL* Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlýk Fakültesi

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ

TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ TEKSTĐL ENDÜSTRĐSĐ ATIKSUYUNUN ARDIŞIK KESĐKLĐ BĐYOREAKTÖR (AKR) ĐLE ARITILMASINDA OPTĐMUM ŞARTLARININ BELĐRLENMESĐ Yasemin DAMAR, Burcu KIZILTAŞ, Recep ĐLERĐ ÖZET Yapılan çalışmanın amacı; bir sentetik

Detaylı

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði

Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði Yunus Araþtýrma Bülteni 2013 (1): 20-26 www.sumae.gov.tr/yunus ISSN 1303-4456 Bafra Balýk Gölleri'nden Ulugöl'de Tatlýsu Istakozu (Astacus leptodactylus Eschscholtz, 1823)'nun Yumurta Verimliliði * Gülþen

Detaylı

Ýstanbul Balýk Halinden Alýnan Akdeniz Midyelerinde (Mytilus galloprovincialis) Arsenik Düzeyleri

Ýstanbul Balýk Halinden Alýnan Akdeniz Midyelerinde (Mytilus galloprovincialis) Arsenik Düzeyleri Ýstanbul Balýk Halinden Alýnan Akdeniz Midyelerinde (Mytilus galloprovincialis) Arsenik Düzeyleri 15, 61, 1-5 2006 Figen Esin KAYHAN Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Göztepe-ÝSTANBUL

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU

İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU İLERİ ARITIM YÖNTEMLERİNDEN FENTON REAKTİFİ PROSESİ İLE ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN ISLAK HAVA OKSİDASYONU Gülin AYTİMUR, Süheyda ATALAY Ege Üniversitesi Müh. Fak. Kimya Müh. Bölümü 351-Bornova İzmir ÖZET

Detaylı

Trabzon Þehri Katý Atýk Toplama Ýþleminin Coðrafi Bilgi Sistemi (CBS) Destekli Optimizasyonu Ýçin Bir Uygulama

Trabzon Þehri Katý Atýk Toplama Ýþleminin Coðrafi Bilgi Sistemi (CBS) Destekli Optimizasyonu Ýçin Bir Uygulama 14, 54, 1-6 2005 Trabzon Þehri Katý Atýk Toplama Ýþleminin Coðrafi Bilgi Sistemi (CBS) Destekli Optimizasyonu Ýçin Bir Uygulama Ömer APAYDIN Yýldýz Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliði Bölümü 34349,

Detaylı

18. Amonyum (NH 4 ÖRNEK

18. Amonyum (NH 4 ÖRNEK 18. Amonyum (NH 4 + ) ve nitrat (NO3 ) iyonlarýndaki azot atomlarýnýn yükseltgenme basamaklarý sýrasýyla aþaðýdakilerin hangisinde doðru olarak verilmiþtir? ( 1 H, 7 N, 8 O) A) +3, 5 B) 3, +5 C) 3, 5 D)

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL I. YIL I II FİZ-101 Z FİZİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 Z KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 Z MATEMATİK I MATHEMATICS I (3+0)-3 4 CM-101 Z ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

Katı Atık Depolama Sahalarında Sızıntı Sularının Oluşumu, Özellikleri ve Yeraltı Sularına Etkilerin Araştırılması

Katı Atık Depolama Sahalarında Sızıntı Sularının Oluşumu, Özellikleri ve Yeraltı Sularına Etkilerin Araştırılması Kastamonu University Journal of Engineering and Sciences 1(2):53-59, 2015 Formation of Leachates in the Landfills, Their Charecteristics and Investigation of Effects on the Groundwaters Yalçın Kemal BAYHAN

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet

Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Halkla Ýliþkiler ve Cinsiyet Damla YILDIRIM, Selin METÝN Ýzmir Ekonomi Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Literatürde öðrenciler üzerinde yapýlan çalýþmalar cinsiyete göre ileriye dönük mesleki algýlarý

Detaylı

ŞEHİR ATMOSFERİNDE ESER METALLERİN KURU ÇÖKELMESİ

ŞEHİR ATMOSFERİNDE ESER METALLERİN KURU ÇÖKELMESİ 269 ŞEHİR ATMOSFERİNDE ESER METALLERİN KURU ÇÖKELMESİ Gülay ÖNAL, Semra G. TUNCEL ( ) ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Ankara ÖZET Ankara şehir atmosferindeki eser element çökelmesi, alıcı ortam

Detaylı

Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri

Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri Dik Eðimli Arazide Orman Yol Ýnþaatýnýn Çevresel Etkileri 13, 52, 33-37 2004 Metin TUNAY, Kenan MELEMEZ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Bartýn Orman Fakültesi Orman Mühendisliði Bölümü, BARTIN Özet Dik

Detaylı

Antalya Yöresindeki Seralarda Kimyasal ve Organik Gübre Kullaným Düzeyleri ve Olasý Çevre Etkileri

Antalya Yöresindeki Seralarda Kimyasal ve Organik Gübre Kullaným Düzeyleri ve Olasý Çevre Etkileri Antalya Yöresindeki Seralarda Kimyasal ve Organik Gübre Kullaným Düzeyleri ve Olasý Çevre Etkileri 15, 62, 37-47 2007 Atýlgan ATILGAN Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tarýmsal Yapýlar ve

Detaylı

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI

SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 2, Yýl: 8, Aralýk 2008 SINIF ÖÐRETMENLÝÐÝ ÖÐRETMEN ADAYLARININ BÝLGÝ OKUR-YAZARLIÐI BECERÝLERÝ ÜZERÝNE BÝR DURUM ÇALIÞMASI Türkan

Detaylı

Nikel(II) Ýyonunun Sulu Ortamdan Granül Aktif Karbon (GAK) ile Giderilmesi

Nikel(II) Ýyonunun Sulu Ortamdan Granül Aktif Karbon (GAK) ile Giderilmesi Cilt:12 Sayý:46 (23), 38-42 Nikel(II) Ýyonunun Sulu Ortamdan Granül Aktif Karbon (GAK) ile Giderilmesi Hulusi ÇOKADAR Pamukkale Üniversitesi, Eðitim Fak., Fen Bilgisi Eðitimi A.B.D., Ýncilipýnar, DENÝZLÝ

Detaylı

Tekstil Endüstrisi Atýksularý Üzerinde Ýleri Oksidasyon ve Kimyasal Arýtma Prosesleri Kullanýlarak KOI ve Renk Gideriminin Araþtýrýlmasý

Tekstil Endüstrisi Atýksularý Üzerinde Ýleri Oksidasyon ve Kimyasal Arýtma Prosesleri Kullanýlarak KOI ve Renk Gideriminin Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA NOTU 15, 62, 72-80 2007 Tekstil Endüstrisi Atýksularý Üzerinde Ýleri Oksidasyon ve Kimyasal Arýtma Prosesleri Kullanýlarak KOI ve Renk Gideriminin Araþtýrýlmasý Aþkýn BÝRGÜL, Seval Kutlu AKAL

Detaylı

Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý

Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Ankara da Bir Ýlköðretim Okulunda El Yýkama Konusunda Bir Müdahele Çalýþmasý An Intervention Study on Handwashing Among Secondary School Students in Ankara Mehmet Kaya M.D.

Detaylı

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 S a y f a CİHAZLAR Cihazın ismi Sayfa Beton Basınç Dayanımı ve Kiriş

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Büyükçekmece Havza Atmosferindeki PM 2.5 ve PM 10 Partikül Gruplarýndaki Metallerin Ýstatistik Daðýlým Özelliklerinin Ýncelenmesi

Büyükçekmece Havza Atmosferindeki PM 2.5 ve PM 10 Partikül Gruplarýndaki Metallerin Ýstatistik Daðýlým Özelliklerinin Ýncelenmesi Ekoloji 17, 68, 33-42 (2008) Büyükçekmece Havza Atmosferindeki PM 2.5 ve PM 10 Partikül Gruplarýndaki Metallerin Ýstatistik Daðýlým Özelliklerinin Ýncelenmesi Ferhat KARACA* Çevre Mühendisliði Bölümü,

Detaylı

TOPRAKTAKİ HÜMİK ASİT MİKTARINA BAĞLI OLARAK ZEYTİN TOPRAĞI, ZEYTİN YAPRAĞI VE ZEYTİNİN MEYVESİNDE ÇİNKO MİKTARININ DEĞİŞİMİ

TOPRAKTAKİ HÜMİK ASİT MİKTARINA BAĞLI OLARAK ZEYTİN TOPRAĞI, ZEYTİN YAPRAĞI VE ZEYTİNİN MEYVESİNDE ÇİNKO MİKTARININ DEĞİŞİMİ TOPRAKTAKİ HÜMİK ASİT MİKTARINA BAĞLI OLARAK ZEYTİN TOPRAĞI, ZEYTİN YAPRAĞI VE ZEYTİNİN MEYVESİNDE ÇİNKO MİKTARININ DEĞİŞİMİ Feyzullah Tokay 1, Sema Bağdat Yaşar 2 1 Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER

YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER YENÝ YAYINLARDAN ÖZETLER Major Depresyon, Davraným Bozukluðu ve Madde Kullaným Bozukluðu olan Ergenlerde Fluoksetin ve Biliþsel Davranýþcý Terapinin Karþýlaþtýrýldýðý Randomize Kontrollü Çalýþma Riggs

Detaylı

Zeytinyaðý Endüstrisi Atýksularýnýn Kimyasal Arýtma Sonrasý Evsel Atýksularla Birlikte Arýtýlabilirliðinin Respirometrik Yöntemle Araþtýrýlmasý

Zeytinyaðý Endüstrisi Atýksularýnýn Kimyasal Arýtma Sonrasý Evsel Atýksularla Birlikte Arýtýlabilirliðinin Respirometrik Yöntemle Araþtýrýlmasý 17, 66, 39-46 2008 Zeytinyaðý Endüstrisi Atýksularýnýn Kimyasal Arýtma Sonrasý Evsel Atýksularla Birlikte Arýtýlabilirliðinin Respirometrik Yöntemle Araþtýrýlmasý Berna KIRIL MERT, Kadir KESTÝOÐLU, Melike

Detaylı

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YIL I. YIL I II (ECTS) Fİ-101 FİİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 MATEMATİK I MATHEMATICS II (3+0)-3 4 CM-101 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

Karada Kurulu Alabalýk Ýþletmeleri (Fethiye, Muðla) Çýkýþ Sularý Özelliklerinin Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Deðerlendirilmesi

Karada Kurulu Alabalýk Ýþletmeleri (Fethiye, Muðla) Çýkýþ Sularý Özelliklerinin Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Deðerlendirilmesi Ekoloji 20, 81, 48-54 (2011) doi: 10.5053/ekoloji.2011.817 Karada Kurulu Alabalýk Ýþletmeleri (Fethiye, Muðla) Çýkýþ Sularý Özelliklerinin Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Deðerlendirilmesi Hatice BILGIN

Detaylı

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi : 15 Şubat 1979 İletişim Bilgileri: İş Adresi : Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 68100 AKSARAY Cep Telefonu

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis

Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis Bu analiz grupları yüksek tenörlü cevher analizleri için uygun metottur. This analysis groups is an appropriate method for high grade ore analyses. AT-11

Detaylı

Batý Karadeniz Bölgesindeki 1998 Yýlý Sel Felaketinin Orman Yollarý ve Ürün Transportu Üzerindeki Etkileri

Batý Karadeniz Bölgesindeki 1998 Yýlý Sel Felaketinin Orman Yollarý ve Ürün Transportu Üzerindeki Etkileri Cilt: 10 Sayý: 43 (2002), 5-10 ARAÞTIRMA AÞTIRMA MAKALESÝ ALESÝ Batý Karadeniz Bölgesindeki 1998 Yýlý Sel Felaketinin Orman Yollarý ve Ürün Transportu Üzerindeki Etkileri Doç. Dr. Hafýz Hulusi ACAR Karadeniz

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article

Araştırma Makalesi / Research Article BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 3(1), 53-64, 2014 3(1), 53-64, 2014 Araştırma Makalesi / Research Article Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Kehli Deresi Su Kalitesi Üzerine

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu

Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu Ekoloji 18, 72, 45-53 (2009) Atýk Bor, Atýk Kâðýt ve Perlit Katkýlý Sýva Malzemesinin Üretimi ve Karakterizasyonu Turan BATAR 1*, N. Sinan KÖKSAL 2, Þ. Erkan YERSEL 1 1Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı