Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU

2 ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihazýn Monte Edilecek Yerinin Belirlenmesi Duvara asýlmasý BAÐLANTILAR Atýk Gaz Baca Baðlantýsý Gaz ve Su Borusu Baðlantýlarý Elektrik Baðlantýsý ÝLK ÇALIÞTIRMA VE KULLANIM Ýlk Çalýþtýrma Öncesi Yapýlmasý Gereken Son Kontroller ve Ýþlemler Kumanda Paneli Çalýþma Fonksiyonlarý Programlama Saatinin (Timer) Kullanýlmasý GAZ DÖNÜÞÜMÜ Gaz Basýnç Ayarlarý Enjektör Memelerinin Deðiþimi Jumper Ayarý HATA & ARIZALARIN TESPÝTÝ VE GÝDERÝLMESÝ BAKIM STANDARTLAR / TALÝMATLAR EKLER 2

3 GÝRÝÞ E.C.A. Calora Digital 24 kw bacalý ve 24/28 kw hermetik kombiler; verimli, emniyetli ve konforlu bir merkezi ýsýtma ve sýcak kullaným suyu ihtiyacýna yönelik olarak tasarlanmýþtýr. 24/28 kw bacalý ve hermetik kombiler istenilen yakýt tercihine göre doðalgaz veya LPG ile çalýþtýrýlabilme imkanýna sahiptir. Bu kýlavuzda istenilen yakýt tercihine göre doðal gaz veya LPG ile çalýþabilen E.C.A. Calora Digital bacalý ve hermetik kombilerin montaj ve kullaným bilgilerini bulacaksýnýz. Cihazýnýzýn teknik özellikleri, monte edilecek yerinin seçimi, baðlantýlarýnýn (su, gaz, baca ve elektrik) yapýlmasý, gaz dönüþümü, bakým bilgileri ve muhtemel arýzalarýn tespit edilerek giderilmesi konularýnda kýlavuzunuzda ayrýntýlý açýklamalara yer verilmiþtir. Cihazýnýzýn tüm özelliklerinden yararlanmak ve uzun süreli olarak sorunsuz bir þekilde kullanmak için lütfen kýlavuzunuzu dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzla birlikte verilen tüm dokümanlarý gerektiðinde baþvurmak üzere saklayýnýz. GARANTÝ VE SERVÝS Tüm tamirat ve senelik bakýmlar E.C.A. yetkili servislerince yapýlmalýdýr. Montaj ve kullaným kýlavuzunda belirtilen talimat ve uyarýlara uyulmasý kaydýyla cihazýnýz malzeme ve iþçiliklerden doðabilecek her tür arýzaya karþý 3 yýl süreyle E.C.A. servis garantisine sahiptir. Garantinin geçerli olabilmesi için kýlavuzla birlikte verilen garanti belgesini cihazý aldýðýnýz yere alýþ tarihini mutlaka iþleterek onaylatmanýz gerekir. Bu E.C.A. mamulu normal kullaným þartlarýnda tamir gerektirmez. Ancak, herhangi bir hususta yardýma ihtiyacýnýz olduðu takdirde yurt sathýna yayýlmýþ E.C.A. satýþ sonrasý müþteri hizmetleri teþkilatý EMAR her an emrinizdedir. Yetkili servislerimizin adreslerini içeren liste ayrýca verilmiþtir. Kombi cihazlarý için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý nca tespit ve ilan edilen kullaným ömrü 15 yýldýr. SEMBOLLER Aþaðýdaki semboller cihazýn kullanýmý ve montajýyla ilgili önemli noktalara dikkat çekmek amacýyla metin içersinde gerekli noktalara yerleþtirilmiþtir. Sembollerin ne anlama geldiði aþaðýda ifade edilmiþtir. - DÝKKAT Maddi zarar ya da hafif ferdi zarar meydana gelebileceðini ifade eder. - TEHLÝKE Aðýr ferdi zarar meydana gelebileceðini ifade eder. Information - Kullanýcýnýn göz önünde bulundurmasý gereken bilgileri ihtiva eden açýklamalardýr. - Kullanýcýnýn müdahale etmemesi gereken ve yetkili servisin sorumluluðunda olan durumlarý gösterir. 3

4 EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR Emniyet Kurallarý Gaz kokusu hissedilmesi durumunda; - Cihazýn gaz vanasýný ve gaz ile çalýþan diðer tüm cihazlarýn vanalarýný kapatýn, - Ocak, fýrýn vb. cihazlarý kapatarak alevlerini söndürün, - Kibrit, çakmak vb. yakmayýn, sigarýnýzý söndürün, - Kapý ve pencerelerinizi açarak bulunduðunuz ortamý havalandýrýn, - Elektrikli cihazlarýnýzýn düðmelerine ve fiþlerine kesinlikle dokunmayýn, - Daire ve bina giriþindeki gaz vanalarýný kapatýn, - Gaz kokusu olan ortamlardaki telefonlarý kullanmayýn, - Zaman kaybetmeden 187 nolu telefondan gaz þirketine haber verin ve durumu en yakýn yetkili servise bildirin. Yanýcý ve patlayýcý özelliði bulunan maddeleri cihazýnýzýn yakýnýnda bulundurmayýnýz ve kullanmayýnýz. Temizlik, gaz kaçak testi vb. iþlemler sýrasýnda su, köpük gibi maddeleri elektriksel baðlantýlardan uzak tutunuz. Cihazýnýzda yakýt olarak LPG (tüpgaz) kullanýyorsanýz cihazla gaz tüpü arasýndaki baðlantýlarýn zarar görerek ciddi tehlikeler yaratmamasý için gaz tüpünü kesinlikle sallamayýnýz veya yatýrmayýnýz. Cihazýnýzýn bulunduðu ortamda atmosfere açýlan havalandýrma menfezlerinin önünü kesinlikle kapatmayýnýz. Tesisat Cihazýnýzýn montajý yapýlmadan önce doðalgaz, kalorifer (merkezi ýsýtma) ve sýcak kullaným suyu tesisatlarýnýn hazýr olmasý gerekir. Doðalgaz tesisatý, yetkili bir mühendislik bürosu tarafýndan projelendirilmiþ, onaylatýlmýþ ve yaptýrýlmýþ olmalýdýr. Tüm bu iþlemlerin giderleri kullanýcýya aittir. Gaz Dönüþümü Cihazýnýzýn, kullanacaðý yakýt türüne göre (LPG veya Doðalgaz) satýn alýnmýþ olmasý gerekir. Kullanýcý cihazý satýn aldýktan sonra gaz dönüþümü talebinde bulunursa, bu iþlem ücrete tabidir. Gaz dönüþüm iþlemi kesinlikle yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Dönüþüm iþlemi sonrasýnda mutlaka gaz kaçak testi yapýlmalýdýr. Montaj Cihazýn montajý yetkili tesisatçý bayi tarafýndan, montaj kýlavuzunda yer alan TSE ve yetkili gaz kuruluþlarýnca belirtilen talimatlara (yer seçimi, baca baðlantýsý vb.) uygun olarak yapýlmalýdýr. Cihaz su buharý, deterjan buharý vb. etkilere direk maruz kalacak biçimde monte edilmemelidir. Baca baðlantýlarýnda yetkili servise danýþýlmadan herhangi bir deðiþiklik yapýlmamalýdýr. Ýþletmeye Alma Cihazýn ilk çalýþtýrmasý kesinlikle yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Cihazýn iþletmeye alýnabilmesi için yetkili gaz þirketi tarafýndan gazýn açýlmýþ olmasý gerekir. Bilgi plakasýnda yer alan, cihazýn gaz tipi (doðalgaz/lpg), gaz besleme basýncý (mbar), kullanabildiði maksimum su basýncý (bar) ve elektrik beslemesi anma gerilimi (V) bilgilerinin yerel besleme þartlarý ile uyum kontrolleri eksiksiz olarak yapýlmalýdýr. Cihazýn tesisinin ardýndan ilk çalýþtýrýlmasý sonunda, yetkili servisten cihazýn çalýþtýrýlmasý ve güvenlik tertibatlarý hakkýnda bilgi isteyiniz. Kullaným ve Bakým Montaj ve kullaným kýlavuzundaki uyarýlarý dikkate alýnýz. Böylelikle yanlýþ kullaným ve bunun doðuracaðý tehlikeler önlenmiþ olacaktýr. Cihazýnýzýn her yýl mevsim baþýnda genel bakýmý yapýlmalýdýr. Bakým iþlemlerini mutlaka ECA yetkili servislerine yaptýrýnýz. Cihazýn dýþ yüzeylerinin temizliði deterjan veya herhangi bir kimyasal madde kullanmadan sadece nemli bir bezle yapýlmalýdýr. Deterjan vb. kimyasal kullanýmý cihazýnýzda paslanmalara ve çizilmelere sebep olabilir. 4

5 ÜRÜN Genel Özellikler E.C.A. Calora Digital 24 kw bacalý ve 24 / 28 kw hermetik kombiler, merkezi ýsýtma ve sýcak kullaným suyu kullanýmýna yöneliktir. Tüm 24/28 kw bacalý ve hermetik kombiler doðalgaz veya LPG ile çalýþabilir. Servis ve bakým kolaylýðý saðlayan tasarýmý ve 750x454x340 mm boyutlarý ile kullaným yerlerinde mekan tasarrufu saðlar. Yuvarlak hatlarý ve tasarýmý ile zarif bir görünümü vardýr. Kumanda paneli, ergonomik bir yapýda tasarlanmýþtýr. Þeffaf plastik kapaðý sayesinde, kapaðýn açýlmasýna gerek olmadan, kalorifer ve kullaným suyu sýcaklýk ayar düðmelerinin konumu ve manometreden çalýþma basýncý deðeri görülebilir. Ayrýca, çalýþma fonksiyonlarý, kalorifer devresi ve kullaným suyu sýcaklýklarý, olasý arýzalarda arýza durumlarý, ayar deðerleri ve güncel deðerler hem 2 dijitli ekran üzerinde görünür hem de LED ler çeþitli þekillerde yanarak ikaz verirler. Cihazýn çalýþma fonksiyonlarý ve güvenliði tek bir merkez, ana kart üzerinden saðlanýr. Ana kart; gaz valfi, fan, sirkülasyon pompasý ve 3 yollu vanayý (monotermik modellerde) kumanda eder. Ana kart plastik bir muhafaza ile kaplanmýþtýr ve bu karta uyumlu gaz valfine direk olarak monte edilmiþtir. Brülör de alev olup olmadýðý sürekli olarak kontrol edilir. Ön panelde bulunan gözetleme camý alev modülasyonunu izleme imkaný sunar. - DÝKKAT Alev modülasyonunun izlenmesi sýrasýnda gözetleme camý çevresine doðrudan temas edilmesi yanma tehlikesine karþý sakýncalýdýr. Brülör, sýcaklýk ve ýsýl gerilmelere dayanýklý paslanmaz çelik malzemeden yapýlmýþtýr. Özel tasarýmý ile sessiz çalýþýr, gazýn homojen daðýlmasý sonucu verimli ve temiz bir yanma saðlar. Brülöre uygun olarak ideal boyutlarda, asgari ýsý kaybýyla yüksek verim ve düþük gaz emisyonu saðlayan mükemmel izolasyonlu bir yanma odasý tasarlanmýþtýr. Brülör ve yanma odasýnýn bu özellikleri sayesinde yakýt tasarrufu saðlanýr, ayrýca minimum gürültü seviyesi elde edilir. Sirkülasyon pompasý, otomatik purjörlü, üç devirli ve her tesisata uygundur. Cihazýn, tesisattaki ýsýl yýðýlmalarý engelleyen pump over-run özelliði vardýr. Merkezi ýsýtma ve/veya sýcak kullaným suyu ihtiyacý sona erdikten sonra bu özellik ile sirkülasyon pompasý belli bir süre daha çalýþmaya devam eder. Isýl þok engelleyici biçimde tasarlanmýþ, uzun ömürlü, kireç tutmayan bakýr eþanjör ile yüksek verim elde edilir. Çift eþanjörlü modellerde (monotermik modellerde) plaka eþanjör ile verimli sýcak su saðlanýr. Cihazýnýzda bulunan emniyet sistemleri ile hem sizin hem de cihazýnýzýn tam emniyeti saðlanmýþtýr. Bu emniyet sistemleri; Baca Emniyeti Alev Sönme Emniyeti Aþýrý Sýcaklýk Emniyeti (105 0 C) Kullanma Suyu Aþýrý Isýnma Emniyeti (75 0 C) Kalorifer Devresi Suyu Aþýrý Isýnma Emniyeti (95 0 C) Yüksek Su Basýnç Emniyeti (3 bar) Düþük Su Basýncý Emniyeti (0,8 bar) Düþük Voltaj Emniyeti (185 VAC) Sýcak Su Yýðýlma Emniyeti (By-pass devresi ve pompa ek çalýþma) Donma Emniyeti (Donma emniyetinin çalýþabilmesi için cihazýn ON konumunda (Stand-by) olmasý gerekir.) Pompa Sýkýþma Emniyeti 3 Yollu Valf Sýkýþma Emniyeti (Monotermik modellerde) Otomatik Hava Purjörü 5 Genleþme Tanký

6 Ürün Notasyonu Tablo 1 Notasyon Açýklama CA 24 BB CA 24 HB CA 24 HM CA 28 HM ECA Calora 24 kw Bacalý Kombi (bitermik model) ECA Calora 24 kw Hermetik Kombi (bitermik model) ECA Calora 24 kw Hermetik Kombi (monotermik model) ECA Calora 28 kw Hermetik Kombi (monotermik model) Teknik Özellikler ECA Calora Digital 24 kw bacalý kombiler, B Tipi cihazlar sýnýfýna girer (TS EN 297). B tipi cihazlar, açýk yanma odalý cihazlardýr. Yanma için gerekli taze hava, cihazýn monte edildiði ortamdan alýnýr, oluþan atýk gaz uygun bir baca baðlantýsý ve uygun bir baca vasýtasý ile dýþ ortama verilir. ECA Calora Digital 24 / 28 kw hermetik kombiler, C Tipi cihazlar sýnýfýna girer (TS EN 483). C tipi cihazlar, kapalý yanma odalý cihazlardýr. Yanma için gerekli taze hava, özel baca baðlantýsý ile cihazýn monte edildiði ortamdan baðýmsýz olarak dýþ ortamdan alýnýr ve yine ayný özel baca baðlantýsý ile oluþan atýk gaz dýþ ortama verilir. 24 kw bacalý ve 24 / 28 kw hermetik kombiler için teknik özellikler Tablo 2. de verilmiþtir. Tablo 2 CA 24 BB CA 24 HB CA 24 HM CA 28 HM Birim Kategori Tip Gaz Tipi Güç P min, Min. Isýt. Gücü (Isýl Güç) P maks, Maks Isýt. Gücü (Isýl Güç) Q min, Isýl Yük (min.) Q maks, Isýl Yük (maks.) II 2H 3 B/P B 11 BS G 20 (D.gaz) G (LPG) 8,4 24 9,3 26,6 II 2H 3 B/P C 12X,C 32 G 20 (D.gaz) G (LPG) 8,4 24 9,2 26,2 II 2H 3 B/P C 12X,C 32 G 20 (D.gaz) G (LPG) 8,4 24 9,2 26,2 II 2H 3 B/P C 12X,C 32 G 20 (D.gaz) G (LPG) 9, ,7 30,6 kw kw kw kw Gaz Tüketimi Doðalgaz (tam güçte) Doðalgaz (min. güçte) LPG Gaz Giriþ Basýncý Doðalgaz LPG Sýcak Kullaným Suyu Min. Debi Maks. Debi Min. Su Basýncý Maks. Su Basýncý Sýcak Su Aralýðý 2,77 0,97 2, ( t=34) 0, ,73 0,96 2, ( t=34) 0, ,73 0,96 2, ( t=34) 0, ,19 1,12 2, ( t=33) 0, m 3 /h m 3 /h kg/h mbar mbar I/dak. I/dak. bar bar 0 C Merkezi Isýtma Min. Su Basýncý Maks. Su Basýncý Sýcak Su Aralýðý Genel Elektrik Beslemesi Elektrik Tüketimi Genleþme Tanký Boyutlar (yxgxd) Aðýrlýk (ambalajsýz) NO X Sýnýfý 0, V AC - 50Hz x454x340 33,7 3 0, V AC - 50Hz x454x340 39,8 3 0, V AC - 50Hz x454x340 40,8 3 0, V AC - 50Hz x454x340 41,3 3 bar bar 0 C VAC - Hz watt litre mm kg Gaz tüketimi hesabýnda; Doðalgaz için; Hu=9,59 kwh/m 3 LPG için; Hu=12,793 kwh/kg 6

7 Elektrik Devre Þemalarý CA 24 HB Þekil 1a 7

8 8 Þekil 1b CA 24 BB

9 CA 24 HM - CA 28 HM Þekil 1c 9

10 AMBALAJ - DÝKKAT Cihazýn nakliye ve depolanmasý sýrasýnda karton ambalaj üzerindeki uyarýlara dikkat edilmelidir. - Cihaz, 867x522x422 (YxGxD) mm boyutlarýnda üst ve alttan straforlarla desteklenmiþ þekilde bir karton kutu içersinde teslim edilir (Þekil 2a.). a) b) Þekil 2 Cihazýn montajý için gerekli parçalar (Duvar aský braketi, su ve gaz baðlantýlarý için 5 adet conta, 3 er adet dübel ve tespit vidasý) üst strafora konulmuþtur. Þekil 2b de montaj kiti görülmektedir. Bu kitin içinde aþaðýdaki parçalar yer almaktadýr. a) Montaj braketi b) Kalorifer suyu borusu grubu (3/4, 2 adet) c) Kullanma suyu borusu grubu (1/2, 2 adet) d) Gaz giriþi borusu (3/4, 1 adet) e) Nipeller (1/2, 2 adet 3/4, 3 adet) f) 6 adet 3/4 conta, 4 adet 1/2 conta (su ve gaz baðlantýlarý için) 10

11 Hermetik kombilerde, cihazdan ayrý bir karton kutu içersinde bir hermetik baca seti teslim edilir. Hermetik baca seti içeriði aþaðýdaki parçalardan oluþur; a) 90 0 lik hermetik dirsek b) EPDM Conta c) Baðlantý kelepçesi d) Tespit vidasý (6 adet) e) Sýzdýrmazlýk elemaný f ) Ýç ve dýþ duvar baðlantý flanþlarý g) Baca çýkýþ terminali a) b) c) d) e) f) g) Þekil 3. 11

12 MONTAJ Cihazýn Monte Edilecek Yerinin Belirlenmesi Cihazýn monte edilebileceði yerler için TSE ve yetkili gaz kuruluþlarýnca verilen bir takým sýnýrlamalarýn yanýnda, servis, bakým ve kullaným açýsýndan cihazýn etrafýnda kalmasý gereken mesafeler Þekil 4. de görüldüðü gibi olmalýdýr. Þekil 4. Cihazýn üstten ve yan cephelerden kalmasý gereken minimum mesafeleri gösterir. (Boyutlar mm. olarak verilmiþtir.) Þekil 4. - Kombinizi direkt güneþ ýþýnlarýna maruz kalacak yerlere monte etmeyiniz. Güneþ ýþýnlarý, zaman içinde cihazýnýzýn dýþ yüzeyinde renk deðiþikliðine sebep olabilir. - Maksimum ýsýtma gücünde, cihazýnýzýn dýþ yüzey sýcaklýðý 85 o C den yukarý çýkmadýðýndan, yanabilen yapý malzeme ve elemanlarýna karþý özel koruyucu tedbir gerekli deðildir. 12

13 - TEHLÝKE Bacalý cihazýnýzýn monte edilecek yeri ve atýk gaz baca baðlantýsý TSE ve yetkili gaz kuruluþlarýnca belirtilen talimatlara uymalýdýr. Bacalý Ýþletme Bacalý cihazýnýzýn monte edilebileceði yerler için bir takým sýnýrlamalar getirilmiþtir; - binalarýn merdiven boþluklarýna, - binalarýn genel kullanýma açýk koridorlarýna, - baca duvarlarý üzerine, - apartman aydýnlýklarýna, - hacim ve büyüklüðü ne olursa olsun; açýk balkon, yatak odasý, banyo ve WC lere, - net hacmi 8 m 3 den küçük mahallere, - içinde kolay yanabilen madde bulunan ve yanmasý halinde özel bir tehlike oluþturabilen oda veya bina bölümlerine, - içinde patlayýcý maddeler bulunan mahallere, - yüksek miktarda toz, nem içeren mahallere, B tipi cihazlarýn montajý yapýlmamalýdýr. B tipi cihazlarýn monte edilecekleri yerler için genel kurallar; - Cihazýn monte edileceði oda hacminin yeterli olup olmadýðý, cihazýn toplam anma ýsýl gücüne göre karar verilir. Her 1 kw ýsýl güç için 1m 3 hacim olmalýdýr. Buna göre, 24 kw bacalý kombi için oda hacmi 24 m 3 olmalýdýr (Þekil. 5a). - Cihazlarýn bulunduðu mahallerde atmosfere açýlan havalandýrma menfezi bulunmalýdýr. Menfez, döþemeden en az 1.80 m yükseklikte ve serbest enkesit alaný 150 cm 2 olmalýdýr. Menfez baðlantýsý için hava sirkülasyonu saðlanan bina aydýnlýklarý da kullanýlabilir. - Eðer oda hacmi yeterli deðil ise yanma havasý, cihazýn monte edileceði odaya bitiþik bir veya birden fazla odadan her biri en az 150 cm 2 serbest enkesit alanlý iki menfez ile temin edilebilir. Bu þekilde birbirine bitiþik odalarýn toplam hacmi yine 1 kw anma ýsýl gücü baþýna en az 1m 3 olmalýdýr. Ýki menfez de ayný duvara açýlmalý, üst menfez tabandan en az 1.80 m yüksekliðe, alttaki menfez döþemeden en fazla 45 cm yüksekliðe açýlmalýdýr (Þekil. 5b). - Yatak odasý, banyo ve WC, yanma havasý için montaj odasý ile irtibatlandýrýlan komþu mahal, olmamalýdýr. - TEHLÝKE Havalandýrma menfezlerinin önünü kesinlikle kapatmayýnýz. Atýk gaz baca baðlantýsý; - Cihaz mümkün olduðunca baca çýkýþ deliði yakýnýna monte edilmelidir. Cihaz ile baca çýkýþ deliði arasýndaki yatay baðlantý mesafesi kýsa tutulmalýdýr, bu yatay mesafesinin açýnlandýrýlmýþ uzunluðu en fazla 2,5 m olmalýdýr (TS 11384). - Atýk gaz çýkýþ borusu boyu 0,5 m den fazla ise cihaz baca davlumbazýndan sonra dik olarak yükselen ve minimum uzunluðu 40 cm olan baca hýzlandýrma parçasý kullanýlmalýdýr. Hýzlandýrma parçasýndan sonra dirsek konulmalýdýr. 13

14 Bacalý Ýþletme (a) oda hacmi 1m 3 / kw (b) 1 nolu oda hacmi 1m 3 / kw 1 ve 2 nolu odalarýn toplam hacmi 1m 3 / kw Þekil 5. - Atýk gaz çýkýþ borusu, baca enkesitini daraltmayacak þekilde ve en az 3 0 lik bacaya doðru yükselen bir eðim ile monte edilmelidir. - Atýk gaz çýkýþ borularýnda 90 0 lik dirseklerden kaçýnýlmalý, lik dirsek veya esnek tip (çelik) atýk gaz borularý kullanýlmalýdýr lik her bir dirsek açýlandýrýlmýþ uzunluðu 60 cm, lik her bir dirseðin açýlandýrýlmýþ uzunluðu ise 30 cm olarak alýnmalýdýr. Þekil 6 - Atýk gaz boru malzemesi; TS 2535 de belirtildiði üzere paslanmaz çelik ve emaye edilmiþ çelik sac olabilir (Emaye edilmiþ çelik sac olmasý durumunda sac kalýnlýðý en az 0,6 mm olmalýdýr). Galvaniz sac, plastik ve asbest malzemelerden imal edilmiþ atýk gaz borular kullanýlmamalýdýr. - Atýk gaz borularý ek yerlerinden sýzdýrmazlýk yapmayacak þekilde birbirlerine monte edilmelidir. Eðer sýzdýrmazlýk malzemesi kullanýlacak ise bu malzemeler sýcaða dayanýklý olmalýdýr. 14

15 Bacalý Ýþletme - Atýk gaz borularý, merdiven, merdiven sahanlýðý, bina giriþleriden, havalandýrma boþluklarýndan, çatý arasýndan, yatak odalarý, banyo ve WC lerden geçirilmemeli, geçtiði mahallerde yanýcý ve patlayýcý maddeler bulunmamalýdýr. - Atýk gaz borusunun aydýnlýktan geçen bacaya baðlanmasý durumunda ýsý kaybýna karþý yalýtýlmalýdýr. - Atýk gaz borularý kapý, pencere gibi yapý elemanlarý civarýndan geçerken en az 20 cm uzaklýk olacak þekilde bir mesafe olmalýdýr (TS 7363). TS 3541 e göre ýsý yalýtýmý yapýlmasý durumunda bu mesafeler %25 oranýnda azaltýlabilir. Cihazlarýn baðlandýklarý bacalar ile ilgili genel hususlar - Konut ve binalarýn atýk gaz bacalarý, adi bacalar, ortak (þönt) bacalar ve müstakil (ferdi) bacalar olmak üzere 3 ana gruba ayrýlýrlar (Þekil. 7). B tipi bacalý cihazlar, müstakil bacalara ve þönt bacalara (þönt bacalar için yetkili gaz kuruluþunca bir kýsýtlama yok ise) baðlanabilirler. Adi bacalarda ortak kullaným söz konusu olduðundan B tipi bacalý cihazlar baðlanamazlar. Müstakil bacalar ise tek kolon halinde kullanýcýdan çatýya kadar uzanan ve sadece o kullanýcýya ait olacak þekilde tasarlanmýþ bacalardýr. - Bacalar TS 12514, TS 2165, TS 11383, TS ve TS da belirtilen þartlara uygun olmalý, sýcaklýktan, yoðuþmadan ve yanma ürünlerinden etkilenmeyecek malzemeden uygun kalite ve boyutlarda yapýlmalýdýr. - Bacalarýn duman kanallarý düþey olmalýdýr. Düþey doðrultuda, ancak bir kez 30 0 yi geçmeyen sapma olabilir. - Cihazlarýn baðlandýðý bacalara mutfak aspiratörü baðlanmamalýdýr. - Minimum etkili baca yüksekliði 4 m olup montajda bu husus dikkate alýnmalýdýr. Þekil 7 15

16 Hermetik Ýþletme - TEHLÝKE Hermetik cihazýnýzýn monte edilecek yeri ve hermetik baca çýkýþ yeri TSE ve yetkili gaz kuruluþlarýnca belirtilen talimatlara uymalýdýr. TSE ve yetkili gaz kuruluþlarýnca hermetik cihazýnýzýn monte edilebileceði yerler için aþaðýdaki sýnýrlamalar getirilmiþtir; - binalarýn merdiven boþluklarýna, - binalarýn genel kullanýma açýk koridorlarýna, - baca duvarlarý üzerine, - bina aydýnlýklarýna, C tipi cihazlarýn montajý yapýlmamalýdýr. Cihaz bir kabin içine monte edilmiþ ise bakým ve onarým için gerekli mesafeler en az Þekil 8. deki gibi olmalýdýr. - Kabinin altýna ve üstüne 2 adet havalandýrma menfezi yapýlmalýdýr. Tablo 3. e uygun kesitlerde yapýlan menfezler kabinin havalandýrmasýný saðlayarak cihazýn ýsýnmasýný önler. 16 Þekil 8.

17 Hermetik Ýþletme Tablo 3. Cihazýn Cihazýn Isýl Isýl Gücü Gücü Menfez Menfez Yeri Yeri Kabin Menfezleri Doðrudan dýþ hava ile irtibatlý Bina içi ile irtibatlý 24 kw 28 kw Üst 110 (cm 2 ) 220 (cm 2 ) Alt Üst Alt 130 (cm 2 ) 260 (cm 2 ) Cihazýn monte edilecek yerin belirlenmesinde baca çýkýþýnýn yeri de dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan bir tanesidir. Baca çýkýþlarý mutlaka direkt dýþ ortama ve hava sirkülasyonu olan yerlere baðlanmalýdýr.baca çýkýþlarý, - geçit ve koridorlara, - dar saçak aralýklarýna, - binalarýn havalandýrma ve aydýnlýk boþluklarýna, - balkonlara (açýk veya kapalý) - asansör boþluklarý ve atýk gaz çýkýþýný engelleyen çýkýntýlý yapý kýsýmlarýnýn altlarýna, - baþka birimlere temiz hava saðlayan açýklýklara, - binalar arasý avlulara, - doðrudan rüzgar direncine maruz kalabilecek yerlere baðlanmamalýdýr. - Dýþarýya taþan çatý veya ahþap kaplamanýn, üstten bacaya uzaklýðý en az 1.5 m. olmalýdýr (Þekil 9a.). - Baca çýkýþýna darbe olmasý muhtemel yerlerde, baca çýkýþlarý paslanmaz veya galvaniz çelik tel örgü kafeslerle korunmalýdýr. Araç trafiðinin olduðu yerlerde bu durum göz önünde bulundurulmalýdýr (Þekil 9b.). - Ýnsanlarýn geçtiði yerlerde, örneðin kaldýrýmlarda baca çýkýþ yüksekliði en az 2m. yükseklikte olmalýdýr. Kaldýrýmlara cepheli yarý bodrum binalar için, gerekli emniyet tedbirleri alýnmak þartýyla bu yükseklik en az 1m. olabilir (Þekil 9c.). - Açýk alanlarda baca çýkýþý yerden en az 0.3 m yükseklikte olmalýdýr (Þekil 9d.). - Binalarýn en üst katlarýndaki dairelere ait, hermetik cihazlarýn baca çýkýþlarýnýn bina aydýnlýðýna verilebilmesi koþullarý; üretici firmaya ait orjinal parçalarla düþey istikamette yükselme yapýlmalý ve aydýnlýk bitim noktasýna ulaþýlmalýdýr. (Burada toplam baca uzunluðu müsaade edilen sýnýrlarda kalmalýdýr.) Ayrýca, çýkýþ yapýlan nokta ile çatý mahyasý arasýndaki mesafe, aydýnlýktan kaç adet dairenin yararlandýðý ve pencerelerin durumu deðerlendirilmelidir. 17

18 Hermetik Ýþletme Þekil 9 - C tipi cihazlarda yatay çýkýþ aðýzlarý, cihaza yaðmur suyu vb. girmemesi için dýþ tarafta aþaðýya doðru %1-2 eðimle monte edilmelidir (Þekil 10a.). - Atýk gaz çýkýþ aðzýnýn karþý bina ile olan mesafesi, atýk gaz atýþ doðrultusunda en az 3 m. olmalýdýr (Þekil 10b ). - C tipi cihazlarýn baca çýkýþ aðýzlarý arasýnda yukarý doðru en az 2.5 m mesafe olmalýdýr. Ayrýca bu cihazlarýn atýk gaz çýkýþ aðzý, pencere alt kenarýnýn 30cm. altýnda olmalýdýr (Þekil 10c.). - Zemin seviyesinin altýndaki (bodrum katlarýnda) C tipi cihazlar, yalnýz her cihazýn yanma havasý ve atýk gaz boru hatlarý kendine ait kanallara (Kuranglez) açýlýyorsa, tesis edilebilir. Kanallarýn kesit alanlarý en az 0.75 m 2 ve kanalýn küçük kenar boyutu en az 0.5m olmalýdýr. Bu kanallara açýlan havalandýrma menfezi veya pencere olmamalýdýr. - C tipi cihazlarda yanma havasý ve atýk gaz boru çýkýþ aðýzlarý yakýt pompalarý ve yakýt depolarýndan en az 5 m yatay uzaklýkta olmalýdýr. 18

19 Hermetik Ýþletme a) c) b) Þekil 10 Cihazýn çatý katlarýna veya çatý/teras altýndaki odalara monte edilmesi durumunda, - Baca çýkýþý çatý üzerinden en az 40 cm yükseklikte olmalýdýr (Þekil 11. ). - Tavanýn ateþe dayanýklý olmasý gerekir. Cihazýn temiz yanma havasý temini ve atýk gaz çýkýþýný saðlayan hermetik baca grubu çatý arasýnda ateþe dayanýklý malzeme ile izole edilmelidir. - Tavan ateþe dayanýklý malzemeden deðil ise hermetik baca grubu tavan geçiþinden itibaren yanmayan malzeme ile izole edilmeli veya ayrý bir koruma borusu içine alýnmalýdýr. - Borularda yoðuþmayý önlemesi bakýmýndan hermetik baca grubunun çatý arasýnda kalan kýsmý mutlaka izole edilmelidir. min 40 cm. min 40 cm. Þekil 11 19

20 min 40 cm. min 40 cm. Þekil 11 Duvara asýlmasý Kombinin asýlacaðý yer belirlendikten sonra, - Cihazýn ambalaj kutusu içinden çýkan montaj þablonu kullanýlarak, duvar aský braketinin ve montaj braketinin tespit vidalarýnýn yerleri iþaretlenir. - Ýþaretlenen yerler delindikten sonra cihazýn ambalajý içinden çýkan dübel ve tespit vidalarýyla duvar aský braketi ve montaj braketi duvara iyice sabitlenir. - Kombi yeterince yükseðe kaldýrýldýktan sonra kombinin arka yüzeyinde bulunan aský braketi, duvar aský braketinin üstündeki kancalarýn üzerine oturtularak kombi duvara asýlýr. 20 Þekil 12

21 BAÐLANTILAR Atýk Gaz Baca Baðlantýsý Bacalý Ýþletme - Atýk gaz borusunu davlumbaz baca çýkýþýnýn içine sokunuz. Davlumbaz içinde bulunan 2 adet boru tahditi ile atýk gaz borusunun inebileceði maksimum derinlik sýnýrlandýrýlmýþtýr.) Þekil 13 21

22 Hermetik Ýþletme Hermetik cihazýnýzda atýk gaz tahliyesi 2 farklý þekilde yapýlabilmektedir. a) Yatay olarak monte edilmiþ eþ eksenli tek bir ortak baca gazý/taze hava terminali. b) Düþey olarak monte edilmiþ eþ eksenli tek bir ortak baca gazý/taze hava terminali. c) Atýk gazýn tahliyesi ve taze hava temini için 2 ayrý borunun kullanýldýðý ikiz baðlantý. Cihazýnýzla verilen hermetik baca seti yatay olarak Information kurulabilecek baca baðlantýsýna elveriþlidir. Ýki terminalli ve dikey baðlantý için ihtiyaca göre yetkili bir E.C.A. bayiinden hermetik baca elemanlarý sipariþ edilmelidir. a Yatay Baðlantý Hermetik baca seti elemanlarýndan 90 lik dirseðin kombiye monte ediliþi (Þekil 14) Hermetik kombilerin baca sistemi, iç içe iki borudan oluþur ve birleþim yerindeki sýzdýrmazlýklar son derece önemlidir. DÝKKAT Kesinlikle E.C.A. bayileri tarafýndan önerilen baca elemanlarýný kullanýn. Information Yatay çýkýþ aðýzlarý, cihaza yaðmur suyu vb. girmemesi için dýþ tarafta aþaðýya doðru %1-2 eðimle monte edilmelidir. Þekil 14 (Þekil 15a) 90 lik flanþlý dirseðe, EPDM dirsek contasýnýn kalýn cidarlý kýsmý gelecek þekilde yerleþtirin. Dýþ baca terminalini, 90 lik flanþlý dirseðe monte etmeden önce, iç ve dýþ Duvar Flaþlarýný ayarlayýn. Daha sonra Dýþ Baca Terminalini EPDM Contaya sýký sýkýya geçecek þekilde birleþtirin. Bu birleþme sýrasýnda, iç ve dýþ borularýn birbirlerinin içine tam oturmasýna dikkat edilmelidir. 22 Þekil 15a

23 Hermetik Ýþletme Þekil 15b (Þekil 15b) baca çýkýþ terminalini, EPDM conta üzerinden kelepçe yardýmýyla sabitleyin. Son olarak, Baca grubunu sýzdýrmazlýk elamaný kullanaraktan Kombinizin baca çýkýþ aðzýna vidalayarak sabitleyin. Ürün ambalajý içinden çýkan hermetik baca setinin yetersiz uzunlukta kalmasý durumunda ihtiyaca göre yetkili bir E.C.A. bayiinden hermetik baca elemanlarý sipariþ edilmelidir, kesinlikle baþka hermetik baca elemanlarý kullanýlmamalýdýr. - Yatay baðlantý için hermetik baca seti aksesuarlarý; (þekil 16) a) L=500 mm uzatma borusu, EPDM conta, kelepçe ve montaj vidasý L=1000 mm, uzatma borusu, EPDM conta, kelepçe ve montaj vidasý b) 90 0 lik dirsek, EPDM conta, kelepçe ve montaj vidasý c) 45 0 lik dirsek a) b) c) Þekil 16 23

24 Hermetik Ýþletme Hermetik baca setinin toplam uzunluðu 3 m yi geçmemelidir. Ayrýca, bu toplam uzunluk her 90 0 lik dirsek veya iki adet 45 0 lik dirsek kullanýmýnda 1 m azalýr (Þekil 17.). En fazla 3 tane 90 0 lik dirsek kullanýlabilir. a) Tek 90 0 dirsekli örnek baca tesisatý L1+L2 < 2 m b) Ýki 90 o dirsekli örnek baca tesisatý L1+L2+L3 < 2 m c) Tek 90 o ve iki 45 o dirsekli örnek baca tesisatý 24 Þekil 17

25 Kýsma pulu montajý Hermetik Ýþletme Verimli bir yanma ve buna baðlý olarak uygun atýk gaz deðerlerinin oluþabilmesi için atýk gaz / taze hava terminalinin uzunluðuna göre fan çýkýþýna bir kýsma pulu monte edilmelidir. Tablo 4. Ürün Notasyon CA 24 HB CA 24 HM CA 28 HM Dirsek L (m) Lmax (m) 1x90 0 1x90 0 1x90 0 2x90 0 2x90 0 3x90 0 1x90 0 1x90 0 1x90 0 2x90 0 2x90 0 3x90 0 < 1 1 < <2 2 < <3 <1 1 < <2 <1 <1 1 < <2 2 < <3 <1 1 < <2 < Kýsma Pulu (mm) Þekil 18 25

26 Hermetik Ýþletme b Dikey Baðlantý Dikey biçimde baðlantý kurulan 60/100 hermetik mm veya baca 80/125 setinin mm toplam çaplý uzunluðu hermetik baca 3 m. yi setleri geçmemelidir. ile kurulabilmektedir. Ayrýca, bu 60/100 toplam mm uzunluk çaplý her hermetik 90 0 lik dirsek baca setinin veya iki toplam adet 45 uzunluðu 0 lik dirsek 3 m. yi, kullanýmýnda 80/1251 mm m azalýr çaplý hermetik (Þekil baca 20). setinin toplam uzunluðu 8 m. yi geçmemelidir. Ayrýca, bu toplam uzunluk her 90 0 lik dirsek veya iki adet 45 0 lik dirsek kullanýmýnda 1 m. azalýr. (Þekil 20). Dikey baðlantý için hermetik baca ( 60/100) seti aksesuarlarý; a) Dikey baðlantý birimi 60/100 b) 90 0 lik dirsek 60/100 c) L=500 - L=1000 uzatma borusu 60/100 d) Çatý çýkýþ ara birimi 60/100 e) Dikey baþlýk 60/100 f) 45 0 lik dirsek 60/100 a) b) c) Þekil 19 d) e) f) 26 Tablo5. Ürün Notasyon CA 24 HB CA 24 HM CA 28 HM 60/100 Hermetik Baca Kýsma Pulu Çaplarý 2 Dirsek L (m) Lmax (m) x x x x x x Kýsma Pulu (mm) /125 hermetik baca kullanýmýnda 2m ye kadar olan uzunluklarda 60/100 hermetik bacalar ile ayný kýsma pullarý kullanýlýr (Tablo 5). 2m ile 8m arasý uzunluklarda kýsma pulu kullanýlmaz

27 Hermetik Ýþletme Lmax = L1 + L2 + L3 = 7 m 80/125 L max=8 m 80/125 L2 L3 (a) (b) Lmax = L1 + L2 = 6 m 80/125 L2 L1 (c) Örnek dikey baðlantýlar Þekil 20 ( 80/100) 27

28 Hermetik Ýþletme c Ýkiz Baðlantý Atýk gaz ve taze hava borularýnýn max. uzunluklarý Tablo 6 da verilen deðerleri geçmemelidir. Ýkiz baca sistemi sadece taze hava emiþ borusunun ve atýk gaz borusunun birbirine paralel olmasý þeklinde kullanýlabilir (Þekil 22). - Ýkiz baca seti ve aksesuarlarý (Þekil 21) a) a) Ýkiz baca seti b) L=500 - L=1000 mm uzatma, 80 mm c) 90 0 lik dirsek, 80 mm d) 45 0 lik dirsek, 80 mm b) c) d) Þekil Þekil 22

29 Tablo 6. Ürün Dirsek Lmax(m) (yalýtýlmýþ borular ile) Lmax(m) (yoðuþma delikli adaptörü ile) Lmax(m) (yalýtýmsýz borular ile) Kýsma pulu (mm) CA 24 HB CA 24 HM CA 28 HM 1x90 0 2x90 0 1x90 0 2x Gaz ve Su Borusu Baðlantýlarý - Duvara sabitlenmiþ montaj braketi ile kombi arasýndaki su ve gaz baðlantýlarý, boru grubu ve nipeller ile þekilde görüldüðü gibi monte edilir (Þekil 23). Þekil 23 a) Kalorifer borusu 3/4 gidiþ hattý (sýcak) b) Kullaným suyu borusu 1/2 çýkýþ hattý (sýcak) c) Gaz giriþ borusu hattý 3/4 d) Kullaným suyu borusu 1/2 giriþ hattý (soðuk) e) Kalorifer borusu 3/4 dönüþ hattý (soðuk) - Su ve gaz boru hatlarýna kendi çaplarýna uygun birer vana yerleþtirilmelidir.ayrýca, kullaným suyu borusu (1/2 ) giriþ ve kalorifer borusu (3/4 ) dönüþ hatlarýna pislik tutucu konmalýdýr. - 3 bar emniyet ventilinden çýkan hortum pis su gider hattýna baðlanmalýdýr. - Cihaz ile bina içi gaz hattý arasýndaki baðlantý, esnek bir baðlantý elemaný (flexible boru) ile yapýlmalýdýr. 29

30 Elektrik Baðlantýsý TEHLÝKE Cihazýn elektrik baðlantýsý yapýlýrken elektrik hattýnda gerilim olmamasýna kesinlikle dikkat edilmelidir. Cihazýn elektrik baðlantý kablosu mutlaka cihaz için yeterli gerilimi (230 V AC, 50 Hz) saðlayabilecek bir topraklý priz hattýndan beslenmelidir. Voltaj dalgalanmalarý nedeniyle oluþan kart arýzalanmalarý garanti kapsamý dýþýndadýr. TEHLÝKE Beslenme kablosu zedelenirse ya üretici firma ya da yetkili servisi veya eþit derecede kalifiye bir kiþi tarafýndan deðiþtirilmelidir. 1 Oda Termostatý (Opsiyonel) Cihazýnýzla beraber kullanabileceðiniz Honeywell marka standart oda termostatlarý iki deðiþik tiptedir - Oda Termostatý (T6360A Þekil 24a). Basit oda termostatýdýr. Üzerinde +10 o C C arasý ayarlanabilir skalasý vardýr. - Programlanabilir Dijital Oda termostatý (modülasyonsuz T6651E Þekil 24b) haftanýn her günü için program yapabilme olanaðý saðlar. Donmaya karþý koruma programý mevcuttur. - Modülasyonlu oda termostatý (Þekil 24c) 30 Þekil 24a Information Þekil 24b Þekil 24c Cihazýnýzda Honeywell marka oda termostatlarýndan biri kullanýlmalýdýr. Deðiþik marka termostat kullanýmýnýn doðuracaðý sakýncalardan sorumluluk kabul edilmeyecektir - Oda termostatý baðlantýsý elektrik devre þemalarýnda görülmektedir no lu klemensin (þekil 1a-1b-1c), 3 ve 4 no lu terminalleri arasýndaki köprü baðlantýsý sökülerek oda termostatýnýn kablolarý ayný terminallere baðlanýr. 2 Modülasyonlu Open-Therm Oda Termostatý (Opsiyonel) Cihazýnýzýn ana kartý Open Therm Ýletiþim Protokolu nu destekler ve bir modülasyonlu opentherm oda termostat (Honeywell CR04 serisi, T87M Þekil 24c) aþaðýda tarif edildiði üzere cihazýnýza baðlanabilir. - Open-therm termostat (50 no lu) baðlantýsý elektrik devre þemalarýnda görülmektedir (Þekil 1a-1b-1c). - Open-therm termostatýn baðlantýlarý, ekran kartýnýn ana konnektörünün 11 ve 12 numaralý terminalerine baðlanýr. 3 Dýþ Hava Sýcaklýk Sensörü (Opsiyonel) Eðer cihazýnýza bir dýþ hava sýcaklýk sensörü baðlanýrsa, cihazýnýz dýþ hava koþullarýna göre çalýþabilir. Bunun için - Dýþ hava sýcaklýk sensörü (51 no lu) baðlantýsý elektrik devre þemalarýnda görülmektedir (Þekil 1a-1b-1c). - Dýþ hava sensörü baðlantýlarý, ekran kartýnýn ana konnektörünün 13 ve 14 numaralý terminalerine baðlanýr.

31 ÝLK ÇALIÞTIRMA VE KULLANIM Ýlk Çalýþtýrma Öncesi Yapýlmasý Gereken Son Kontroller ve Ýþlemler Information - Kombinin TSE ve yetkili gaz þirketi standartlarýna uygun olarak montaj yerinin belirlenip duvara asýlmasý; baca, elektrik, su ve gaz borularý baðlantýlarýnýn tamamlanarak montaj iþleminin bitirilmesi neticesinde aþaðýdaki kontroller ve iþlemler yetkili tesisatçý bayi tarafýndan yapýlmalýdýr. 1 Kombiye ve kalorifer tesisatýna su doldurulmasý - Öncelikle tüm radyatör vanalarý açýlýr. - Kombinin kalorifer gidiþ dönüþ hatlarýnýn vanalarý açýk olmalýdýr. Kontrol ediniz. - Eþanjör üzerindeki manuel purjör açýlýr (Bunun için ön panel, yanma gövdesi kapaðý (hermetik kombilerde) ve sað yan panel sökülmelidir). - Bu iþlemlerden sonra doldurma vanasý yavaþça açýlarak su doldurma iþlemi baþlatýlýr. Eþanjör üzerindeki purjörden su çýkmaya baþlayýnca rakor sýkýlýr. Termomanometreden 1,5 2 bar su basýnç deðeri okunana kadar doldurma iþlemine devam edilir ve sonra doldurma vanasý kapatýlýr. DÝKKAT Su doldurma vanasýný mutlaka kapatýnýz, tesisat suyu akarak ortama zarar verebilir. - Kalorifer tesisatýnýn havasýnýn alýnabilmesi için radyatör purjörleri gevþetilerek su gelene kadar havanýn dýþarý çýkmasýna izin verilir. Bu iþlem tüm radyatörler için yapýlýr. - Termomanometreden basýnç tekrar kontrol edilir. Basýnç doldurma vanasý açýlarak tekrar 1,5-2 bar seviyesine çýkartýlýr. - Kalorifer tesisatýnda tekrar hava olup olmadýðý radyatör purjörlerinden bakýlýr. Tam verimli ýsýnma için tüm hava tesisattan tahliye edilmelidir. - Son olarak radyatör ve tesisat borularýnda herhangi bir sýzýntý olup olmadýðýný kontrol ediniz DÝKKAT Eþanjörün kireçlenmesini önlemek amacýyla þebeke suyundan hariç olarak kuyu suyu, doðal kaynak suyu vs. kullanmamanýz tavsiye edilir. 2 Sýcak su musluðunu açarak kullaným suyu tesisatýný kontrol ediniz. Tesisat borularýnda herhangi bir sýzýntý olup olmadýðýna bakýnýz. 3 Atýk gaz baca grubu talimatlara uygun olarak orijinal parçalardan kurulmuþ olmalýdýr. Ayrýca, Cihazýn elektrik baðlantýsý cihaz için yeterli gerilimi (230 V AC, 50 Hz) saðlayabilecek bir topraklý priz hattýna baðlanmýþ olmalýdýr. Gaz hattý, yetkili gaz kuruluþu tarafýndan kontrol edilmiþ ve açýk olmalýdýr. Tüm bu iþlemlerim tamamlanmasýndan sonra cihazýn iþletmeye alýnmasý için yetkili servis çaðrýlmalýdýr. Cihazýn ilk çalýþtýrmasý kesinlikle yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Information Cihazýn tesisinin ardýndan ilk çalýþtýrýlmasý sonunda, yetkili servisten cihazýn çalýþtýrýlmasý ve güvenlik tertibatlarý hakkýnda bilgi isteyiniz. 31

32 Kumanda Paneli Cihazýnýzýn kumanda paneli Þekil 25. de görüldüðü gibidir ve aþaðýdaki elemanlardan oluþur; Þekil ON/OFF Açma Kapama Düðmesi Cihazýnýzýn açýlýp / kapanmasý bu düðme kullanýlarak yapýlýr. 2 Gösterge Paneli 2 Dijitli Ekran ve L1, L2, L3, L7, L8, L9 LED leri (Ýkaz Lambalarý) Cihazýnýzýn çalýþma fonksiyonlarý, kalorifer devresi ve kullaným suyu sýcaklýklarý, olasý arýzalarda, arýza durumlarý, ayar deðerleri ve güncel deðerler hem 2 dijitli ekran üzerinde görünür hem de LED ler çeþitli þekillerde yanarak ikaz verirler. L1 L2 L3 L7 L8 L9 2 Dijitli Ekran 88 a) 2 Dijitli Ekran - 2 dijitli ekran üzerinde otomatik olarak kalorifer gidiþ su sýcaklýðý (sürekli yanma) görünür, kullaným suyu alýnýyorken ise ekran, kullaným suyu sýcaklýðýný yanýp sönerek (hýzlý yanýp sönme) gösterir. - Kalorifer veya kullaným suyu sýcaklýk ayar düðmesi ile su sýcaklýðý ayarlanýrken, ayar deðeri (istenilen deðer) ekran üzerinde 3 saniye süreyle görünür. - PB2 kullanýcý butonuna her bir basýþta sýrayla, kalorifer gidiþ su sýcaklýðý ayar deðeri, kalorifer dönüþ su sýcaklýðý güncel deðeri (mevcut ise), sýcak kullaným suyu ayar deðeri, dýþ hava sýcaklýðý güncel deðeri, ýsýtma eðrisi baþlangýç noktasý (paralel kaydýrma) ayar deðeri, ýsýtma eðrisi eðimi ayar deðeri ve elektrik þebekesi güncel voltaj deðeri 2 dijitli ekran üzerinde okunabilir bkz. syf Olasý arýzalarda, arýza durumlarýný tanýmlayan arýza kodlarý otomatik olarak ekran üzerinde görünürler bkz. syf

33 3 Deðerlerin gösterimi - 00 ile 99 arasý deðerler, noktalama iþareti olmadan gösterilir. Ekran 2 dijitli olduðundan, 2 rakam ile gösterilemeyen deðerler aþaðýdaki gibi ifade edilir - Negatif deðerler, son rakamýn arkasýna nokta koyularak ifade edilir, ile 199 arasý deðerler, iki rakamýn arasýna nokta koyularak ifade edilir ile 299 arasý deðerler, her rakamýn arkasýna nokta koyularak ifade edilir, b) LED ler L1, L2, L3, L7, L8, L9 LED ler 4 farklý þekilde ikaz verirler Açýk (Yanýyor) Kapalý (Yanmýyor) Hýzlý yanýp sönme 0.10 sn açýk-0.40 sn kapalý Yavaþ yanýp sönme 0.75 s açýk-0.75 sn kapalý 10. = = = = = = = 299 Gösterge panelinde normal fonksiyonlarýn görünümleri Tablo 7 deki gibidir. Bu fonksiyonlar, otomatik olarak gösterge paneli üzerinde görünürler. Tablo 7 Stand-by (Bekleme) Kalorifer devresi çevrim dýþý zaman Kalorifer devresi çalýþýyor* Sýcak kullaným suyu alýnýyor** Sýcak kullaným suyu comforlu bölge (35 ile 45 o C arasý) L1 L2 L3 Yanýyor Yanmýyor Hýzlý yanýp Yanmýyor sönme Yanýyor Yanýyor Yanmýyor Yanmýyor Yanmýyor Yanmýyor Yanýyor Yanýyor 2 dijitli ekran L7 L8 L Yanmýyor Yanmýyor Yanmýyor Yanmýyor Yanmýyor Yanmýyor Yanmýyor Yanmýyor Yanmýyor Yanmýyor Yanmýyor Yanmýyor Yanýyor Yanmýyor Yanýyor Yanmýyor Yanýyor Yanmýyor * Kalorifer devresi çalýþýyorken, 2 dijitli ekran üzerinde kalorifer gidiþ su sýcaklýðý görünür (sürekli yanma). ** Kullaným suyu alýnýyorken, 2 dijitli ekran üzerinde kullaným suyu sýcaklýðý yanýp sönerek görünür. - Merkezi ýsýtma devresinin sýk sýk devreye girip çýkmamasý için iki merkezi ýsýtma arasýnda belirlenmiþ olan devre dýþý zamanýn tamamlanmýþ olmasý gerekir. Bu süre 3 dak. dýr (3 dak. fabrika ayarýdýr ve 0-15 dak. arasýnda servis tarafýndan ayarlanabilir) ve bu süre içersindeyken L1 hýzlý yanýp söner. Kalorifer (Merkezi ýsýtma) Suyu Sýcaklýk Ayar Düðmesi (P1) Bu düðmenin (Þekil 26) 3 farklý kullaným amacý vardýr; a) P1 ayar düðmesi ile, merkezi ýsýtma suyu sýcaklýðý ayarlanýr. Kýþ konumu baþlangýcý Yaz konumu Þekil 26 33

34 Information Merkezi ýsýtma su sýcaklýk ayarý cihaza baðlanmýþ bir oda termostatý vasýtasýyla da yapýlabilir. Bu durumda, oda termostatý aktif iken merkezi ýsýtma suyu sýcaklýk kontrolü P1 ayar düðmesi yerine oda termostatý ile yapýlýr (P1 ayar düðmesi maksimum konuma alýnmalýdýr). b) Kýþ/yaz iþletim konum seçimi de bu düðme ile yapýlýr C sýcaklýk aralýðý kýþ konumudur. P1 ayar düðmesinin yaz konumuna getirilmesiyle kýþ konumu devreden çýkarak yaz konumu aktif hale gelir. c) Eðer cihazýnýza baðlý bir dýþ hava sýcaklýk sensörü (opsiyonel) var ise, ýsýtma eðrisinin eðimini belirlemek için P1 ayar düðmesi kullanýlýr. Information Cihazýnýza baðlý bir dýþ hava sýcaklýk sensörü olmasý durumunda P1 ayar düðmesinin merkezi ýsýtma suyu üzerinde artýk tek baþýna bir etkisi yoktur. P1 ayar düðmesi, ýsýtma eðrisinin eðimini tanýmlar bkz. syf Kullaným Suyu Sýcaklýk Ayar Düðmesi (P2) P2 ayar düðmesi ile kullaným suyu sýcaklýðý ( C) ayarlanýr (Þekil 27). Þekil 27 5 Reset (PB1), Kullanýcý (PB2), Servis (PB3) ve Bacacý (PB4) Butonlarý R 34 Þekil 28 - PB1 Reset butonu, sistemi kilitleyen (ana kart) arýzalarýn resetlenmesi için kullanýlýr. - PB2 kullanýcý butonu ile kullanýcý için belirlenmiþ olan bilgilere ulaþýlýr bkz. syf PB3 Servis butonu, servis ayar parametrelerinde bir deðiþiklik yapýlmak istendiðinde yetkili servis tarafýndan kullanýlýr. - PB4 Bacacý butonu, bacacý fonksiyonunun çalýþtýrýlmasý istendiðinde yetkili servis tarafýndan kullanýlýr.

35 PB3 ve PB4 butonlarý yetkili servis tarafýndan kullanýlmalýdýr 6 Manometre Manometre üzerinden kalorifer devresi su basýncý okunabilir. 7 Program saati (opsiyonel) Program saati ile cihazýnýzýn çalýþma satlerini istediðiniz gün ve saate ayarlayarak programlayabilirsiniz. 8 baþlangýç ve 8 bitiþ zamaný bildirerek toplam 8 program giriþi yapýlabilir. 8 Kumanda paneli kapaðý Kumanda paneli kapaðý þeffaf plastiktir, kapaðýn açýlmasýna gerek olmadan, kalorifer ve kullaným suyu sýcaklýk ayar düðmelerinin konumu ve manometreden çalýþma basýncý deðeri görülebilir. Çalýþma Fonksiyonlarý 1 Cihazýn Çalýþtýrýlmasý ve Kapatýlmasý - Açma/kapama düðmesini ON konumuna getiriniz. Bu konumda, L1 ikaz lambasý sürekli yanarken, L7 ikaz lambasý ile 2 dijitli ekran beraber belli bir süre yanýp sönecektir, bu arada cihaz içsel fonksiyonlarýnýn testini yapacaktýr. Bu test tamamlanýp olumlu sonuç alýndýðý takdirde L7 ikaz lambasý sönecek, L1 ikaz lambasý ve ekran devamlý yanarak cihazýnýzýn çalýþmaya hazýr olduðunu size bildirecektir (Þekil 29a). Bu durumda, cihazýnýz kýþ konumunda (Þekil 30a) ise ateþleme ünitesi devreye girerek brülörün yanmasýný saðlayýp cihazýn merkezi ýsýtma ve ihtiyaç halinde sýcak su temini görevini baþlatacaktýr. Cihazýnýz yaz konumunda (Þekil 30b) ise sýcak su temini için sýcak su kullanma musluðunun açýlmasýný bekleyecektir. L1 L2 L3 Yanýyor Yanmýyor Yanmýyor Cihaz stand-by konumunda 2 dijitli ekran L7 L8 L9 88 Þekil 29a Yanmýyor Yanmýyor Yanmýyor - Otomatik ateþleme olumsuzluklara karþý belli aralýklarla 5 defa ateþleme imkanýna sahiptir, sonuçta brülörün yanmasý gerçekleþmez ise cihaz arýza konumuna geçecektir. L2 arýza ikaz lambasý sürekli yanarak ve E1 arýza kodu ekranda görünerek sizi ikaz edecektir. Bu durumda reset düðmesine basarak ateþlemenin tekrarýný saðlayýnýz. Hala sonuç alýnamýyorsa bkz. Hata & Arýzalarýn Tespiti ve Giderilmesi. - Açma/kapama düðmesi (Þekil 29b) OFF konumuna getiriniz. Bu konumda cihaz kapanýr ve bütün ikaz lambalarý söner. 35

36 Cihaz kapalý L1 L2 L3 Yanmýyor Yanmýyor Yanmýyor 2 dijitli ekran L7 L8 L9 88 Þekil 29 b Yanmýyor Yanmýyor Yanmýyor 2 Kalorifer Devresinin (Merkezi Isýtma) Çalýþtýrýlmasý Kalorifer suyu sýcaklýk ayar düðmesi (P1) ile yaz / kýþ konumunu ayarlayabilirsiniz. a) Yaz konumu - Kalorifer suyu sýcaklýk ayar düðmesini konumuna getiriniz, yaz konumunda cihazýnýz sadece sýcak su kullanýmý için çalýþýr. b) Kýþ konumu - Kalorifer suyu sýcaklýk ayar düðmesini konumuna getiriniz, kýþ konumunda cihazýnýz merkezi ýsýtmayý saðladýðý gibi sýcak su musluðu açýldýðýnda sýcak su kullanma imkanýda saðlar. (Þekil 30a). - Cihazýnýzýn kalorifer suyu sýcaklýk ayar düðmesini 35 o C ile 80 o C arasýnda istediðiniz bir sýcaklýk deðerine getiriniz. Ekranda ayarladýðýnýz kalorifer suyu sýcaklýk deðerini görebilirsiniz, 3 saniye sonra ekranda ayar deðeri yerine güncel sýcaklýk deðeri görünecektir. Kalorifer devresi su sýcaklýðý ayarladýðýnýz sýcaklýða gelecek ve bu sýcaklýkta sabit kalacaktýr (Þekil 30a). Musluk açýlýp sýcak su kullanýmý baþladýðýnda ise ekran kullaným suyu sýcaklýðýný gösterir ve yanýp sönerek cihazýn merkezi ýsýtmayý iptal edip sýcak su kullanýmýna baþladýðýný bildirir (Þekil 31a). L1 L2 L3 Yanýyor Yanmýyor Kalorifer devresi çalýþýyor Yanýyor Þekil 30 a 2 dijitli ekran L7 L8 L9 88 Yanmýyor Yanmýyor Yanmýyor - P1 ayar düðmesini yaz konumuna getiriniz, yaz konumu aktif hale gelir. Merkezi ýsýtma sistemi devreden çýkar ve tekrar stand-by konuma dönülür (Þekil 30 b). L1 L2 L3 Yanýyor Yanmýyor Yanmýyor Cihaz stand-by konumunda Þekil 30 b 2 dijitli ekran L7 L8 L9 88 Yanmýyor Yanmýyor Yanmýyor 36

37 3 Sýcak Kullaným Suyu Alýnmasý - Cihaz, a) Stand-by konumda iken (Þekil 29a) veya b) Merkezi ýsýtma sistemi çalýþýyorken (Þekil 30a) sýcak kullaným suyu alýnabilir. (Cihaz sýcak kullaným suyu önceliklidir bu yüzden merkezi ýsýtma sistemi çalýþýyorken de sýcak kullaným suyu alýnabilir eðer kullaným suyu önceliði iptal edilmemiþ ise bkz. syf Kullaným suyu musluktan akmaya baþladýðý zaman sýcak kullaným suyu iþletimi devreye girer (Þekil 31a). - Cihazýnýzýn kullaným suyu sýcaklýk ayar düðmesini 35 o C ile 60 o C arasýnda istediðiniz bir sýcaklýk deðerine getiriniz. Ekranda ayarladýðýnýz kullaným suyu sýcaklýk deðerini görebilirsiniz, 3 saniye sonra ekranda ayar deðeri yerine güncel sýcaklýk deðeri görünecektir. Kullaným suyu sýcaklýðý ayarladýðýnýz sýcaklýða gelecek ve bu sýcaklýkta sabit kalacaktýr (Þekil 31a). Sýcak kullaným suyu alýnýyor ve su sýcaklýðý ekranda yanýp söner L1 L2 L3 Yanýyor Yanmýyor Yanýyor Þekil 31a 2 dijitli ekran L7 L8 L9 88 Yanmýyor Yanmýyor Yanmýyor - Kullaným suyu ihtiyacý sona erdiðinde (sýcak su musluðu kapatýldýðýnda) cihaz bir önceki iþletim durumuna geri döner (Þekil 31b Þekil 31c). L1 L2 L3 Cihaz stand-by konumunda Yanýyor Yanmýyor Yanmýyor Yanmýyor Yanmýyor Yanmýyor Þekil 31b 2 dijitli ekran L7 L8 L9 88 L1 L2 L3 Kalorifer devresi çalýþýyor Yanýyor Yanmýyor Yanýyor Yanmýyor Yanmýyor Yanmýyor Þekil 31c 2 dijitli ekran L7 L8 L Information Kullaným Suyu Önceliðinin Ýptal Edilmesi Tesisattaki suyun hýzýnda oluþabilecek ani deðiþmeler, cihazýnýzýn istem dýþý devreye girip çýkmasýna sebeb olabilecek su çekiþ etkisi yaratabilecektir. Cihazýnýz, bu istenmeyen durum karþýsýnda, devreye girip çýkmasýný önleyecek bir sistemle donatýlmýþtýr. Bu sebeple özellikle su debisi yüksek olan bölgelerde, sýcak kullaným suyu ihtiyacýnda musluðun yavaþca açýlmasý gerekmektedir. Aksi taktirde cihaz bunu su çekiþ etkisi olarak hissedecek ve devreye girmeyecektir. Sýcak kullaným suyu alýnmasý merkezi ýsýtmaya göre önceliklidir fakat monotermik (CA 24 HM ve CA 28 HM) modellerde bir kullaným suyu önceliði iptal bölgesi vardýr. Bu bölge, kullanma suyu ayar düðmesinde 30 o C ile 35 o C aralýðý olarak tanýmlanmýþtýr (þekil 30). Ayar düðmesi bu bölgede iken sýcak su musluðu açýk olsa bile sýcak su alýnamaz. 37

38 Þekil 32 5 Kullanýcý Bilgilerine Ulaþýlmasý PB2 kullanýcý butonuna her bir basýþta, sýrayla kullanýcý için belirlenmiþ olan bilgilere ulaþýlýr ve bu sýrada L 7 ikaz lambasý yanýp söner (yavaþ yanýp sönme). Tablo 8 1. Kalorifer gidiþ su sýcaklýðý ayar deðeri 2. Kalorifer dönüþ su sýcaklýðý güncel deðeri (mevcut ise) 3. Sýcak kullaným suyu ayar deðeri 4. Dýþ hava sýcaklýðý güncel deðeri 5. Isýtma eðrisi baþlangýç noktasý ayar deðeri 6. Isýtma eðrisi eðimi ayar deðeri 7. Elektrik þebekesi güncel voltaj deðeri 2 dijitli ekran PB2 butonuna 8. basýþý takiben ekran bir önceki görünümüne geri döner Sýcak Kullaným Suyu Emniyet Korumasý Eðer aralýksýz 60 dak. dan fazla bir süre cihazdan sýcak su alýnýrsa, sýcak kullaným suyu iþletimi otomatik olarak duracaktýr (Bu emniyet korumasý bitermik modellerde merkezi ýsýtma çalýþýyorken devre dýþýdýr) ve sonra cihazýnýz aþaðýda belirtildiði üzere sistem konfigürasyonuna göre çalýþýr - Eðer cihazýnýz yaz konumunda ise [bitermik (CA 24 BB- CA 24 HB) ve monotermik (CA 24 HM- CA 28 HM) modellerde], brülör sönecektir. Tekrar sýcak su almak için sýcak su musluðunu kapatýp tekrar açmanýz gerekir. - Eðer cihazýnýz kýþ konumunda ise [sadece monotermik (CA 24 HM- CA 28 HM) modellerde] merkezi ýsýtma devreye girecektir ve sýcak su musluðu kapatýlýp tekar açýlana kadar merkezi ýsýtma devrede kalýr. 7 Donma Korumasý Cihaz, su tesisatlarýný donmaya karþý korumak için sensörlerden algýlanan su sýcaklýk deðerlerine göre kendiliðinden devreye girer ve çýkar. Donma korumasý, hem merkezi ýsýtma (kalorifer tesisatý) hem de sýcak kullaným suyu tesisatýný korur. Donma korumasý iki düzeyde gerçekleþir. a) 1. Düzey donma korumasý Cihaz stand-by konumda iken merkezi ýsýtma suyu sensörü 8 o C den düþük bir sýcaklýk algýlandýðýnda pompa kendiliðinden devreye girerek su sýcaklýðý 10 o C ye çýkana kadar çalýþmaya devam eder. 38

39 b) 2. Düzey donma korumasý - Cihaz stand-by konumda iken merkezi ýsýtma suyu sensörü 6 o C den düþük bir sýcaklýk algýladýðýnda (merkezi ýsýtma isteði varmýþ gibi) kombi çalýþmaya baþlar (brülör yanar). Donmaya karþý koruma þartlarý devam ettiði sürece yani; su sýcaklýðý 15 o C nin üzerine çýkana kadar brülör minimum kapasitede çalýþýr. Su sýcaklýðý 15 o C nin üzerine çýktýðýnda brülör söner ve merkezi ýsýtma sistemi devreden çýkar. - Ayný durum, sýcak kullaným suyu sensörü 6 0 C den düþük bir sýcaklýk algýladýðýnda meydana gelir, kombi çalýþmaya baþlar ve su sýcaklýðý 15 0 C nin üzerine çýktýðýnda kombi stand-by konuma geçer Information CÝHAZINIZIN DONMA KORUMASI YAPABILMESI ÝÇÝN ON/OFF AÇMA/KAPAMA DÜÐMESI ON KONUMDA (STAND-BY KONUMDA) OLMASI GEREKMEKTEDIR Cihazýn süreklü oturulmayan evlere montajý halinde, kalorifer tesisat suyuna %30 oranýnda antifiriz maddesi (Antifrogen N) karýþtýrýlmalýdýr. 8 Pompa Blokaj Korumasý Pompanýn uzun süreli çalýþmama durumlarýnda muhtemel bloke olma tehlikesine karþý pompa blokaj korumasý, pompanýn en son çalýþma zamanýndan 24 saat sonra devreye girerek pompayý merkezi ýsýtma konumunda 5 sn. çalýþtýrýr. Monotermik modellerde (CA 24 HM- CA 28 HM), pompa blokaj korumasýyla beraber 3 yollu valf blokaj korumasý da aktif hale gelerek bloke olmaya karþý pozisyonunu deðiþtirir. Program Saati (Opsiyonel) Cihazýnýzý haftanýn 7, günün 24 saatinde ve tercih ettiðiniz zaman dilimlerinde çalýþmasýný saðlayan ve opsiyonel olarak temin edebileceðiniz program saatiyle kullanabilirsiniz. Cihazýnýz, Þekil 33(a) ve 33(b) de görülen iki farklý program saatinden biri ile çalýþabilecek þekilde tasarlanmýþtýr ÞEKÝL 33(a) DAKÝ PROGRAMLAMA SAATÝNÝN (TIMER) KULLANILMASI (OPSÝYONEL) Aþaðýda Þekil 33(a) daki program saati, 8 baþlangýç ve 8 bitiþ zamaný bildirerek toplam 8 program giriþi yapabilir. Program saatiniz elektrik kesilmelerine karþý 3 seneye kadar program deðerlerini saklý tutar. Saatin ayarlanmasý - Sað kayar anahtarýný konumuna getirin tuþuna basarak günü belirleyin. (Üst taraftaki okun gösterdiði rakam sýrasýyla 1Pazartesi, 2Salý,... 7Pazar gününü temsil etmektedir.) - h tuþuna basarak saat kýsmýnýn ayarýný yapýn. - m tuþuna basarak dakika kýsmýnýn ayarýný yapýn. - Sað kayar anahtarýný RUN konumuna getirin. Þekil 33(a) 39

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER Minea Kombi Kullaným Kýlavuzu 05 06 07 08 10 12 12 12 13 14 15 16 17

Detaylı

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu 7203 9300 09/2002 TR(TR) Teknik kullaným için Montaj- ve Bakým Kýlavuzu Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24 / U004-24 K Logamax U104-20K Logamax U104-24 / U104-24 K Lütfen montaj ve bakýmdan önce dikkatle

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 37006ML-WN http://tr.yourpdfguides.com/dref/814005

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 37006ML-WN http://tr.yourpdfguides.com/dref/814005 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Montaj Ve Bakým Talimatý

Montaj Ve Bakým Talimatý 7205 700 06/2005 TR(TR) Bu Konuda Uzmanlar Ýçin Montaj Ve Bakým Talimatý Kombi cihazý Logamax U22-20/24/24K/28K Lütfen Montaj ve Bakýmdan önce dikkatlice okuyun Cihaz, ilgili normlarla talimatlarýn temel

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 237

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 237 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 237 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan

ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan ATAG Q Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . ALARKO ATAG Q - Serisi Yoðuþmalý Kombi/Kazan Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.12 Kitap Baský Tarihi:210906 Revizyon No: 210906 Ýçindekiler Giriþ

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

FIRIN AFB-902VT - AFX-902VT AFW-902VT

FIRIN AFB-902VT - AFX-902VT AFW-902VT FIRIN AFB-902VT - AFX-902VT AFW-902VT Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

AOX-6009 AOB-6009 AOW-6009 AOX-6010 AOX-6011 AOX-6012 AOX-6013 AOX-6005 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU

AOX-6009 AOB-6009 AOW-6009 AOX-6010 AOX-6011 AOX-6012 AOX-6013 AOX-6005 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU AOX-6009 AOB-6009 AOW-6009 AOX-6010 AOX-6011 AOX-6012 AOX-6013 AOX-6005 ANKASTRE OCAK KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle

Detaylı

Turbo Fýrýn. Yerleþtirme ve Kullaným Kýlavuzu K6M4S (W)/ T K6G4 (W)/T K6G4 S (W)/T

Turbo Fýrýn. Yerleþtirme ve Kullaným Kýlavuzu K6M4S (W)/ T K6G4 (W)/T K6G4 S (W)/T Turbo Fýrýn Yerleþtirme ve Kullaným Kýlavuzu K6M4S (W)/ T K6G4 (W)/T K6G4 S (W)/T Önemli Cihazýnýzýn verimli çalýþmasý ve emniyeti için sizlere her zaman: Ýhtiyaç duyduðunuzda sadece Ýndesit Yetkili Servisini

Detaylı

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu . Kitap Revizyon Tarihi:050705 Kitap Baský Tarihi: 050705 Kitap Revizyon No: 1 CARRIER Duvar Tipi Klima SilenTECH- 53HQV Kullaným

Detaylı

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Bacalý ve Hermetik tip kombiler

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Bacalý ve Hermetik tip kombiler TR BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU Bacalý ve Hermetik tip kombiler microgenus PLUS MI microgenus PLUS 8 MI microgenus PLUS MFFI microgenus PLUS 8 MFFI microgenus PLUS MFFI E I Sevgili Dostumuz, En isabetli

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

FIRIN AFW-501 AFB-501 AFX-501

FIRIN AFW-501 AFB-501 AFX-501 FIRIN AFW-501 AFB-501 AFX-501 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU

SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU SGT 2391 D AFB-903D ANKASTRE OCAK FIRIN KULLANIM KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208

Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208 Kod No: D.3.1.7 Kitap Baský Tarihi: 270208 Revizyon No: 270208 ALD ve ALDF 400-600 Serisi ALD ALDF 400-600 Serisi HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 15 15 17 18 19 20

Detaylı

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu 7203 9200 09/2002 TR(TR) Teknik kullaným için Montaj- ve Bakým Kýlavuu Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24 / U002-24 K Logamax U102-24 / U102-24 K Lütfen montaj ve bakýmdan önce dikkatle okuyunu Ýçindekiler

Detaylı