Montaj ve bakým kýlavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Montaj ve bakým kýlavuzu"

Transkript

1 /00 TR(TR) Teknik kullaným için Montaj ve bakým kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5H/V Montaj ve bakýmdan önce lütfen dikkatle okuyunuz

2 Cihaz ilgili normlarýn ve mevzuatlarýn temel þartlarýna uygundur. Konformitesi ispat edilmiþtir. Ýlgili belgeler ve konformite beyaný imalatçýda muhafaza edilmektedir. Teknik deðiþiklik hakký saklýdýr! Sürekli geliþmeler sonucunda þekillerde, fonksiyonlarda ve teknik verilerde küçük ölçüde deðiþiklikler olabilir. Güncelleþtirme ve dokümentasyon Eðer düzeltmeler önermek istiyorsanýz veya düzensizlikler tesbit ettiyseniz bizimle irtibat kurun. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5 için montaj ve bakým kýlavuzu 0/00

3 Ýçindekiler Tehlike ve emniyet uyarýlarý Boyutlar ve baðlantýlar Montaj Teslimatýn içeriði Kazan dairesi için gerekli koþullar Yoðuþmalý kazan Boru baðlantýlarý Isýtma devresi baðlantýsý Gaz baðlantýsý Sýcak su baðlantýsý Yakma havasý-baca gazý baðlantýsý Kondens suyu tahliyesi Elektrik baðlantýlarý Elektrik baðlantýsý Harici bir boylerin üç yollu vanasýnýn baðlanmasý Panelsiz devreye Servis aracý Ýþletmeye hazýr bekleme Tesisatýn doldurulmasý Otomatik pürjörü çalýþmaya hazýr duruma getirme Sýcak su deposunun doldurulmasý Sifona su doldurma Sýzdýrmazlýk kontrolü Gaz besleme borusunun havasýný atma Devreye alma çalýþmalarý Yakma havasý-baca gazý baðlantýsýnýn kontrolü Cihaz donanýmýnýn gözden geçirilmesi Gerekli ayarlarýn yapýlmasý Gaz baðlantý basýncýnýn (akýþ basýncý) ölçülmesi Gaz/hava oranýnýn kontrolü ve ayarlanmasý Ýþletme durumunda sýzdýrmazlýk kontrolü Karbonmonoksit miktarýnýn ölçülmesi Fonksiyon kontrolleri Kazan sacýnýn takýlmasý Devreye almanýn onayý Denetim Genel tavsiyeler Kazanýn denetime hazýrlanýlmasý Ýç sýzdýrmazlýk denetimi Bakým Bakým çalýþmalarý Eþanjörün, brülörün ve sifonun temizlenmesi Genel korozyon belirtileri ile ilgili görsel kontrol Ayarýn baþka bir gaz türüne deðiþtirilmesi Ek Ýþletme mesajlarý Hata mesajlarý Servis aracý Teknik bilgiler Yoðuþmalý kazanda net basma yüksekliði Protokoller Devreye alma protokolü Denetim ve bakým protokolleri Alfabetik endeks Konformite beyaný Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar Cihaz yalnýzca tespit edilmiþ olan amaca uygun ve montaj ve bakým kýlavuzundaki kayýtlara uyarak kullanýlmalýdýr. Bakým ve tamirat yalnýzca yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Cihaz yalnýzca montaj ve bakým kýlavuzunda belirtilmiþ olan kombinasyonlar içinde ve orada belirtilmiþ olan aksesuarlarý ve yedek parçalarý kullanarak çalýþtýrýlmalýdýr. Baþka kombinasyonlar, baþka aksesuar ve aþýnma parçalarý ancak bunlar söz konusu kullaným amacýna yönelik olarak imal edilmiþlerse ve güç karakteristiði ve emniyet gereksinimlerini etkilemiyorlarsa kullanýlmalýdýr. Bu teknik dokumanýn Almanca baskýsýný istek üzerine aþaðýdaki adresten temin edebilirsiniz: ISISAN Bestekar Þevki Bey sok. No: Balmumcu ÍSTANBUL için montaj ve bakým kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5 0/00 3

4 Yönetmelik ve þartnameler Bu montaj ve bakým kýlavuzunun geçerlilik alaný: Buderus Yoðuþmalý kazaný Logamax plus GB/4/9/43/60/4T5/9T5 Yapý týpý: B 3, B 33, C 3, C 33, C 43, C 53, C 63 Kategori TR II H3B/P 0; 50 mbar (doðalgaz H ve LPG B/P) Elektrik akýmý: 30 VAC, 50 Hz, koruma biçimi IP44. Yoðuþmalý kazan aþaðýdaki ecomatic paneller ile donatýlabilir: Aç/Kapa Sýcaklýk termostatý 4 V; Logamatic RC, ERC, irt-regulasyon cihazlarý; Logamatic 4, 4; Logamatic kaskat kontrol. Buderus üretimi yoðuþmalý kazan Logamax plus GB, yapýsý ve iþletme davranýþý bakýmýndan "Gaz yakýtlý cihazlar yönetmeliði AET/90/396 temel taleplerine" uygundur ve EN 65, EN 483, EN 677 ile "verim yönetmeliði AET/9/4" de göz önünde bulundurulur. Montaj ve iþletme için özellikle aþaðýdaki norm ve þartnamelerin dikkate alýnmasý gereklidir: EN 437 Test gazlarý, test basýnçlarý, cihaz kategorileri EN 483 Gaz halinde yakýtlar için kazan Nominal ýsý yükü 70 kw veya daha az olan C yapý tipi kazan EN 677 Gaz halindeki yakýtlar için kazan, 70 kw a eþit veya daha düþük nominal kapasiteli yoðuþmalý kazanlar için özel þartlar Yerel gaz daðýtým firmasýnýn talimatnameleri ve varsa özel talimatnameleri. 4 Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5 için montaj ve bakým kýlavuzu 0/00

5 Tehlike ve emniyet uyarýlarý Tehlike ve emniyet uyarýlarý DÝKKAT! Tesisatýn imalatý ve kullanýmýnda gerek tekniðin gerekse imalat denetimi ve yasalarýn hükümlerine uyulmalýdýr. Montaj, gaz ve baca gazý baðlantýlarý, ilk devreye alma, elektrik baðlantýsý ile bakým çalýþmalarý sadece yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr. Gaz hattýndaki çalýþmalar yetkili bir firma tarafýndan yapýlmalýdýr. Temizlik ve bakým yýlda bir kere yapýlmalýdýr. Bunu yaparken tesisatýn tümüyle kusursuz olarak iþlemesinin denetlenmesi gerekir. Aksaklýklar derhal giderilmelidir. Isýtma suyu ile ilgili uyarýlar Tesisat doldurulmadan önce iyice yýkanmalýdýr! Kalorifer tesisatý için doldurma ve ekleme suyu olarak yalnýzca genel su þebekesinin herhangi bir iþleme tabi tutulmamýþ suyu kullanýlmalýdýr! Katyon deðiþtiriciye yumuþatma uygulanmamalýdýr! Ýnhibitörler, antifriz maddeleri ya da baþka ilave maddeler kullanýlmamalýdýr! Genleþme kabýnýn boyutlarý yeterli büyüklükte olmalýdýr! Örneðin yerden ýsýtmalarda olduðu gibi oksijen geçirgen borularýn kullanýmýnda, sistemlerin eþanjör aracýlýðý ile ayrýlmasý saðlanmalýdýr. Elveriþli olmayan tesisat sularý, çamur ve korozyon oluþumunu artýrýr. Bu ise iþlevsel arýzalara ve eþanjörün hasara uðramasýna yol açar. TAVSÝYE! Bir yoðuþmalý kazanýn devreye sokulmasý için, bunun yetkili gaz iþletmesine bildirilmesi ve onun müsaadesinin alýnmasý gerekir. Yoðuþmalý kazanlar yalnýzca bu kazan tipi için hazýrlanmýþ ve kullanýmýna izin verilmiþ yanma havasý baca gazý sistemleri ile çalýþtýrýlmalýdýr. Bacagazý tesisatý ve kamu atýk su þebekesine kondens suyu baðlantýsý için müsaade alýnmasý yerel koþullara baðlý olarak gereklidir. Montaj çalýþmalarýna baþlamadan önce baca temizleme ile ilgili yetkili kuruluþ ve su iþleri idaresine haber verilmesi gerekir. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5 için montaj ve bakým kýlavuzu 0/00 5

6 Boyutlar ve baðlantýlar Boyutlar ve baðlantýlar Logamax plus GB-4T5 Logamax plus GB-9T5V Logamax plus GB-9T5H x GAS AB VK RK AKO EK Logamax plus GB-4 / GB-9 Logamax plus GB-43 / GB GAS AKO VK RK EK AB AB = Sýcak su çýkýþý Ø 5 mm EK = Soðuk su giriþi Ø 5 mm GAS = Gaz baðlantýsý R / (GB-4/9/43) Gaz baðlantýsý R 3 / 4 (GB-60) RK = Kazan dönüþü Ø 8 mm VK = Kazan gidiþi Ø 8 mm AKO = Kondens suyu drenajý Ø 3 mm GAS AKO RK VK GAS AKO RK VK Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5 için montaj ve bakým kýlavuzu 0/00

7 Montaj 3 3 Montaj 3. Teslimatýn içeriði Ambalajýn içeriðinin eksiksiz olmasý kontrol edilmelidir. 3.. Kazan dairesi için gerekli koþullar TAVSÝYE! Kazan dairesi için inþaat hukuku hükümlerine uyulmalýdýr! 3 4 DÝKKAT! Yoðuþmalý kazanýn yakýnlarýnda yanýcý malzeme ve sývýlar depo edilmemeli ve kullanýlmamalýdýr. Kazan dairesi donma tehlikesine karþý emniyetli olmalýdýr. 3. Yoðuþmalý kazan Ambalajý çýkarýn ve geri dönüþüm için toplama yerine verin. Baðlantý aðýzlarýný koruyan stropor zemini çýkarmayýn! Montaj sýrasýnda yoðuþmalý kazan ile yanma havasý-baca gazý baðlantýsý kirlenmeye karþý korunmalýdýr. Þekil Teslimatýn içeriði þekil in açýklamasý: Poz. : Yoðuþmalý kazan Poz. : Duvar baðlantýsý Poz. 3: Teknik dokümanlar Poz. 4: Montaj þablonu Poz. 5: Baðlantý rakorlarý (ýsýtma) Poz. 6: Doldurma - boþaltma musluðu 5 6 TAVSÝYE! Konsantrik yanma havasý-baca gazý sisteminin montajý için mesafeyi (bakýnýz bölüm 3.4 "Yakma havasý-baca gazý baðlantýsý"), ayrýca baca gazý sistemiyle ilgili montaj talimatýný dikkate alýn. Yanlardan en az 00 mm mesafe býrakýn! Aþaðýda duran bir boylerin montajý halinde duvar tespit elemanýnýn tabanýn üst kenarýndan en az þu yükseklikte olmasý gereklidir: S0: mm HT75: min. 540 mm. Duvar baðlantýsýný monte edin Kazan sacýnýn çýkarýlmasý Kullanma alanýnýn kapaðýný açýn (þekil, poz. ). Vidayý sökün (þekil, poz. ). Kapak kilitlerini açmak için anahtarla ¼ tur çevirin (þekil, poz. 3). Þekil Kazan sacýnýn çýkarýlmasý Yaylý baðlantýlarý açýn (þekil, poz. 4). Kazan sacýný öne doðru çekin ve çýkarýn (þekil, poz. 5). Sacý yaylý baðlantýlardan tutarak taþýmayýn! Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5 için montaj ve bakým kýlavuzu 0/00 7

8 0 0 3 Montaj Logamax plus GB-4T5/9T5V kombi cihazýnda: Boylerin dýþ saçýný öne çekerek üstteki tutuculardan yukarý kaldýrýn. Bunun yapýlabilmesi için üst saçýn çýkarýlmýþ olmasý gererekir. Yoðuþmalý kazaný duvar baðlantýsýna asýn (þekil 3). 3.3 Boru baðlantýlarý 3.3. Isýtma devresi baðlantýsý Kalorifer tesisatý için doldurma ve ekleme suyu olarak yalnýzca þebeke suyu kullanýn! DÝKKAT! Suyun sertliðini düþürmek için katyon deðiþtirici kullanmayýn! Ýnhibitörler, antifriz maddesi veya diðer katký maddeleri kullanmayýn! Þekil 3 Montaj GB-60 için dönüþ hattýna otomatik hava pürjörü monte edilmelidir TAVSÝYE! Tüm tesisatýn korunmasý amacýyla dönüþ hattýna bir pislik tutucu takýlmasýný tavsiye ederiz. Yoðuþmalý kazan uzun zamandan beri kullanýlan mevcut bir tesisata baðlandýðýnda ise filtre takýlmasý þarttýr. Pislik tutucunun doðrudan doðruya önünde ve arkasýnda filtre temizliði için birer vana bulunmalýdýr. Kondensasyon kazanýnýn için gidiþ ve dönüþ hatlarýna birer adet bakým vanasý monte edilmelidir. Kalorifer tesisatýnýn optimal iþletilmesini saðlayabilmek için kazanýn minimum debisine uyulmasý zorunludur. Tek devreli tesislerde minimum debi mesela bir taþma ventili ile saðlanabilir. Eðer bir hidrolik makas takýlacak olursa taþma ventiline gerek kalmaz. Boru hatlarýnýn ve radyatörlerin içini bol suyla yýkayýn! Boru baðlantýsýnýn ölçüleri montaj þablonunda verilmiþtir. Genleþme tankýný özel montaj kýlavuzuna göre monte edin, veya Genleþme tankýný kazan dönüþüne monte edin. Baðlantý rakorlarýný monte edin (þekil 4 veya þekil 5). Borularý gerilmesiz olarak baðlayýn. Þekil 4 Isýtma devresi baðlantýsý (HKA Aksesuar) Logamax plus GB-4T5V / 9T5V ta Þekil 5 Isýtma devresi baðlantýsý (HKA Aksesuar) Logamax plus GB-4T5H / 9T5H ta 8 Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5 için montaj ve bakým kýlavuzu 0/00

9 Montaj Gaz baðlantýsý DÝKKAT! Ýçinden gaz geçen parçalardaký çalýþmalar yetkili bir firma tarafýndan yapýlmalýdýr. Boru baðlantýsýnýn ölçüleri montaj þablonunda verilmiþtir. Gaz baðlantýsý yerel talimatlara uygun olarak yapýlmalýdýr. Gaz besleme borusuna rakorlu bir gaz vanasý (aksesuar) monte edilmelidir. Borularý gerilmesiz olarak baðlayýn (þekil 6). GB-60 en az R¾ büyüklüðünde (aksesuar) bir gaz vanasý monte edin. Gaz borusuna bir gaz filtresi takýlmasýný öneririz Sýcak su baðlantýsý GB-4/9/43/60 ta: Harici boyleri; boyler ve baðlantý setinin montaj talimatnamesine uygun olarak baðlayýnýz. GB-4T5/9T5 ta: DÝKKAT! Çinko kaplý borular ve teçhizatlar kullanýlmamalýdýr! Sýcak su eþanjörü bakýr olduðu için elektrolitik korozyon tehlikesi vardýr. Þekil 6 Gaz baðlantýsý Plastik borular kullanýlmasý durumunda plastik borularýn imalatçýsýnýn iþaret ettiði hususlarýn dikkate alýnmasý icap eder; özellikle imalatçýnýn tavsiye ettiði baðlama tekniði kullanýlmalýdýr. Soðuk su giriþinin önüne kapatýlmaz bir membran emniyet ventili (en fazla 8 bar) takýlmalýdýr. Boru baðlantýsýnýn ölçüleri montaj þablonunda verilmiþtir. Borular sýkma rakorlarla monte edilmelidir. Borularý gerilmesiz olarak baðlayýn (þekil 7 veya þekil 8). Þekil 7 Sýcak su baðlantýsý Logamax plus GB-4T5V / 9T5V Þekil 8 Sýcak su baðlantýsý Logamax plus GB-4T5H / 9T5H Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5 için montaj ve bakým kýlavuzu 0/00 9

10 3 Montaj 3.4 Yakma havasý-baca gazý baðlantýsý Yapý tipi B 3, B 33, C 3, C 33, C 43, C 53 ve C 63 olan baca gazý sistemleri Gaz yakýtlý cihazlar yönetmeliði 90/396/EEC ye uygun olarak ve pr EN 483 göz önünde bulunduralak yoðuþmalý kazan ile birlikte ruhsat almýþlardýr (sistem sertifikasý). Bu durum kazanýn tip etiketinde bulunan ürün ID numarasýnda belirtilmiþtir. C 63 yapý tipinde DIBT-ruhsatý olan ve Buderus tarafýndan onaylanmýþ baca gazý sistemleri baðlanmalýdýr. Bütün yapý tiplerinin hava giriþ sisteminde bir ventilatör bulunmaktadýr (yapý tipi x3 ). B Yapý tipi B Yapý tipi cihazlarýn baca sistemlerinde yanma havasý yoðuþmalý kazanýn monte edilmiþ olduðu kazan dairesinden alýnmaktadýr. Baca gazlarý baca sistemi üzerinden dýþarýya aktarýlýr. Yoðuþmalý kazanýn insanlarýn sürekli bulunduðu mekanlarda kurulmasý yasaktýr. Kazanýn kurulduðu kazan dairesinin hava alabilmesi için bir veya iki tane serbest açýklýðý x 75 cm olan veya bir tane 50 cm serbest açýklýðý olan hava giriþ ve çýkýþ menfezi yapýlmalýdýr. 50 kw aþýldýðýnda her ilave kw için havalandýrma menfezinin açýklýðýna cm eklenmelidir. Toplam kapasitesi 35 kw tan küçük olan kazanlarýn yanma gazý beslemesi TRGI ye uygun bir yanma gazý baðlantýsý üzerinden saðlanmýþsa havalandýrma menfezleri gerekmez. Bu durumda yoðuþmalý kazanýn insanlarýn bulunduðu mekanlarda da iþletilmesi mümkündür. C Yapý tipi Toplam kapasitesi 50 kw tan düþük olan yoðuþmalý kazanlar ek kayýtlar olmadan insanlarýn sürekli bulunduðu mekanlarda iþletilebilir. C Yapý tipi baca sistemlerinde yanma havasý yoðuþmalý cihaza binanýn dýþýndan temin edilir. Baca gazý dýþarýya verilir. B 3 Yapý tipi Yoðuþmalý kazanýn akýþ emniyeti yoktur. B 33 Yapý tipi Yoðuþmalý kazan yanma havasýný kurulduðu kazan dairesinden alýr. Baca gazlarý merkezi bir baca sistemi ile dýþarý atýlýr. Hava beslemesi merkezi baca baðlantýsýna kadar konsentrik olarak yapýlýr. Yoðuþmalý kazan bir akýþ emniyetinin takýlmasý için gerekli donanýma sahiptir. C 3 Yapý tipi Yoðuþmalý kazan yatay bir baca sistemine baðlanýr ve hava beslemesi ve baca gazý akýþý ile ayný basýnç seviyesinde bulunur. C 33 Yapý tipi Yoðuþmalý kazan dikey bir baca sistemine baðlanýr. Hava beslemesi ve baca gazý çýkýþý çatýda ve yoðuþmalý kazan ile ayný basýnç seviyesinde bulunur. C 43 Yapý tipi Yoðuþmalý kazan merkezi bir hava besleme ve baca gazý atma sistemine baðlanýr. C 53 Yapý tipi Yoðuþmalý kazan bir baca sistemine baðlanýr. Bu baca sisteminin hava beslemesi ve baca gazý çýkýþý ayrý bir basýnç düzeyindedir. C 63 Yapý tipi Yoðuþmalý kazan bir baca sistemi olmaksýzýn satýlýr ve harici bir hava beslemesi ve baca gazý çýkýþýna baðlanabilir. Baca gazý limit termostatý (aksesuar) Eðer iç havaya baðlý iþletmede TRGI tarafýndan belirtilen yanýcý kumaþ ve mobilyalara olan 50 mm lik mesafeye uyulmuyorsa, baca gazý ýsýsýnýn kontrolü için (en fazla 80 C) bir baca gazý limit termostatýnýn takýlmasý zorunludur. Montajýn uzman bir firma tarafýndan yapýlmasý gerekir. 0 Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5 için montaj ve bakým kýlavuzu 0/00

11 Montaj Kondens suyu tahliyesi TAVSÝYE! Yoðuþmalý kazanda ve baca gazý hattýnda oluþan kondens suyu talimatlara uygun olarak tahliye edilmelidir (þekil 0). Ek olarak bölgesel mevzuata uyulmasý gerekir. Þekil 9 Kondens suyu by-pass hattý üzerindeki sýzdýrmazlýk kapaðý çýkarýlýr (yalnýzca plastik kazan baðlantýsý elemanlarýnda) Plastikten veya paslanmaz çelikten baca sistemlerinde DÝKKAT! Kazan baðlantý parçasý plastikten ise sýzmazlýk kapaðýnýn (þekil 9, poz. ) çýkarýlmasý gerekir. Siyah lastik manþonu ise (þekil 9, poz. ) çýkartmayýn. Plastikten baca gazý hattýnýn kazan baðlantý parçasýnda entegre edilmiþ bir kondens suyu drenajý vardýr. Baca gazý hattýndan gelen kondens suyu by-pass üzerinden doðrudan yoðuþmalý kazanýn koku önleme kapaðýna (sifon) akar (þekil 0). Þekil 0 Plastik ya da paslanmaz çelikten baca sistemlerinde kondens suyu tahliye hattý Daha kýsa aluminyum baca sistemlerinde DÝKKAT! Aluminyumdan kazan baðlantýsý elemanlarýnda (þekil 9, poz. ) sýzdýrmazlýk kapaðý çýkarýlmamalýdýr. Aluminyum baca baðlantýsýnýn kazan baðlantýsý elemanýnda entegre bir kondens suyu drenajý yoktur. Baca baðlantýsýndan gelen kondens suyu yoðuþmalý kazan üzerinden yoðuþmalý kazanýn sifonuna akar (þekil ). Þekil Daha kýsa aluminyum baca sistemlerinde kondens suyu tahliye hattý Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5 için montaj ve bakým kýlavuzu 0/00

12 3 Montaj Daha uzun aluminyum baca sistemleri DÝKKAT! Aluminyumdan kazan baðlantýsý elemanlarýnda (þekil 9, poz. ) sýzdýrmazlýk kapaðý çýkarýlmamalýdýr. Aluminyum baca baðlantýsýnýn kazan baðlantýsý elemanýnda entegre bir kondens suyu drenajý yoktur. Baca baðlantýsýndan gelen kondens suyu dýþardaki Sifonlu kondens suyu drenajý üzerinden akar (þekil ). Bu ilave yapý elemaný gereklidir: 0 m ve daha fazla açýlmýþ yapý uzunluðunda baca baðlantýsý ile 4 kw'lýk kazan büyüklüðüne kadar Logamax plus GB ya da; 5 m ve daha fazla açýlmýþ yapý uzunluðunda baca baðlantýsý ile Logamax plus GB-9 ve GB -43; 3 m ve daha fazla açýlmýþ yapý uzunluðunda baca baðlantýsý ile Logamax plus GB-60; Yanma havasý baca gazý hattý, baca sistemi montaj talimatý'nda gösterildiði þekilde monte edilir. Þekil Daha uzun aluminyum baca sistemlerinde kondens suyu tahliye hattý 3.5 Elektrik baðlantýlarý 3.5. Elektrik baðlantýsý DÝKKAT! Elektrik fiþi tesisata su doldurulmadan takýlmamalýdýr Elektrik baðlantýsý, entegre elektrik kablosu üzerinden ( m), koruyucu kontaklý bir prize takýlan bir fiþle kurulur (þekil 3). max. m Þekil 3 Elektrik baðlantýsý 3.5. Harici bir boylerin üç yollu vanasýnýn baðlanmasý Fiþli üç yollu vanalarda: Fiþli baðlantýyý harici boylerin fiþine baðlayýn (þekil 4, poz. ). Fiþþiz üç yollu vanalarda: Üç yollu vanayý klemens kizaðýndaki 9 ve numaralý klemenslere baðlayýn (þekil 5, poz. 5). Þekil 4 Harici bir boylerin üç yollu vanasýnýn baðlantýsý Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5 için montaj ve bakým kýlavuzu 0/00

13 Montaj Panelsiz devreye Köprüyü çýkarýn ve ecomatic panelin þalt þemasýna göre klemens kýzaðýna baðlayýn (þekil 5). Kazan geçici olarak ecomatic panel devreye alýnacak ise, klemens - de buluran iletken olmayan köprü iletken bir köprü ile deðiþtirilmeli gidiþ sýcaklýðý ile gerekli ýsýtma gücü UBA da (Üniversel Brülör Otomatý) ayarlanmalýdýr Bu iþletme türü sadece geçici olarak devreye alma için uygundur Þekil 5 Ecomatic panelin baðlantýsý þekil 5 in açýklamasý: Poz. : Poz. : Poz. 3: Poz. 4: Poz. 5: Aç/Kapa sýcaklýk termostatý (Ýzole köprü) Oda sýcaklýk termostatý Logamatic irt30 I/O-Port / iletiþim baðlantýsý Dýþ hava sýcaklýðýna göre kumanda Gerilim beslemesi 4 VAC/max. 6 VA Kumanda gerilimi, 3 yollu vana (9+) 3.6 Servis aracý Servis aracý ile kazanýn durumu ve iþletme süreci öðrenilebilir, bileþim elemanlarý kontrol edilebilir ve eðer varsa arýza nedenleri süratle bulunabilir. Kazanýn ön yanýndaki kapak açýlýr ve servis aracýnýn iki yanlý fiþi baðlantý yataklarýna (þekil 6, poz. ) takýlýr Þekil 6 Servis aracýnýn baðlantýsý Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5 için montaj ve bakým kýlavuzu 0/00 3

14 3 Montaj 3.7 Devreye alma 3.7. Ýþletmeye hazýr bekleme TAVSÝYE! Yoðuþmalý kazan çok aþýn derecede tozlanma durumunda, öm. kazan dairesinde yapýlan inþaat çalýþmalarý nedeniyle, devreye alýnmamalýdýr Tesisatýn doldurulmasý DÝKKAT! Yoðuþmalý kazan henüz çalýþtýrýlmamalýdýr. Kalorifer tesisatý için doldurma ve ekleme suyu olarak yalnýzca þebeke suyu kullanýn! DÝKKAT! Suyun sertliðini düþürmek için katyon deðiþtirici kullanmayýn! Ýnhibitörler, antifriz maddesi veya diðer katký maddeleri kullanmayýn! Þekil 7 Mekanik üç yollu vana þalteri Genleþme kabýnýn yeterli büyüklükte olmasý icap eder! Örneðin yerden ýsýtma gibi oksijen için geçirgen olan hatlar kullanýldýðý zaman bir eþanjör vasýtasýyla sistemin ayrýlmasý icap eder. Kalorifer tesisatýnýn genleþme kabýnýn ön basýncý kontrol edilir ve gerekli olduðu hallerde ayar edilir. Bu sýrada cihazýn ýsý dolaþým hattý yanýndan boþ olmasý icap eder. Genleþme kabýndaki ön basýnç en az statik basýnç düzeyinde (tesisat yüksekliði genleþme kabýnýn ortasýna kadar) olmalý, ama 0,5 barýn altýna da inmemelidir. 3 Yalnýz üç yollu vanasý olan cihazlar için: Üç yollu vananýn mekanik þalterini orta konuma geterin (þekil 7). Þekil 8 Tesisatýn doldurulmasý Kapama kapaðýný (þekil 8, poz. ) sökün ve yerine hortum aðýzlýðýný (þekil 8, poz. ) baðlayýn. Su ile doldurulmuþ hortumu doldurma ve boþaltma vanasýna geçerin ve kapama kapaðýnýn arkasýnda bulunan dört köþe ile vanayý açýn. Doldurma ve boþaltma vanasýný (þekil 8, poz. 3) açýn. Ýsýtma gidiþinde ve dönüþünde bulunan bakým vanalarýný açýn. 4 Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5 için montaj ve bakým kýlavuzu 0/00

15 Montaj 3 Su musluðunu yavaþça açýn ve tesisata,0, bar (þekil 9) arasý basýnca kadar su doldurun. En az basýnç,0 bardýr. Su musluðunu ve doldurma/boþaltma vanasýný kapatýn. Hortumu çýkarýn, hortum aðýzlýðýný sökün ve saklayýn, kapama kapaðýný takýn. Radyatörlerdeki ventilleri üzerinden tesisatýn havasýný atýn. Yalnýz üç yollu vanasý olan cihazlar için: Üç yollu vananýn mekanik þalterini eski konumuna geterin. Þekil 9 Basýnç göstergesi Otomatik pürjörü çalýþmaya hazýr duruma getirme Otomatik pürjörün koruyuca kapaðýný bir tur çevirin (þekil 0). Hava atýldýðýnda basýnç düþerse su ilave edin Sýcak su deposunun doldurulmasý Soðuk su giriþindeki bakým vanasýný açýn. Sýcak su musluðunu iyice açýn. Þekil 0 Otomatik pürjör Sifona su doldurma Kondens plakasýndaki hortumu çýkarýn (þekil, poz.). Sifon su ile doldurulmalýdýr. Kondens plakasýnýn hortumunu yerine takýn Sýzdýrmazlýk kontrolü VAC - max 6 VA VAC DÝKKAT! Bu basýnç kontrolü esnasýnda bir sýzýntý tespit edilirse, köpüren bir madde kullanarak tüm baðlantýlarda sýzýntý olup olmadýðýný ayarýn. Kullanýlacak bu madde gaz sýzdýrmazlýk kontrolü için ruhsat almýþ olmalýdýr. Bu madde elektrik baðlantý kablolarý ile temas etmemelidir. Tesisatýn elektriði kesilmelidir. Þekil Sifona su doldurulmasý Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5 için montaj ve bakým kýlavuzu 0/00 5

16 Montaj Ýlk devreye almadan önce yeni takýlan borudan gaz yakýtlý brülörün armatürüne kadar sýzdýrmazlýk kontrolü yapýn. Bunu yaparken, gaz yakýtlý brülörü armatürünün giriþindeki test basýncý 50 mbar olmalýdýr Gaz besleme borusunun havasýný atma Gaz baðlantý basýncý ve hava alma test nipelinin kapama kapaðýný, Honeywell armatürde (þekil ), iki tur çevirerek gevþetin, SIT armatürde (þekil 3) tamamen çýkarýn ve yerine bir hortum takýn. Gaz vanasýný yavaþ yavaþ açýn. Çýkan gazýn bir su kabý üzerinde alev alýp yanmasý saðlanýr. Hava sýzmasý sona erdiþinde hortumu çýkarýn ve kapama kapaðýný yerine takýp iyice sýkýn. 4 VAC - max 6 VA 0 4 VAC Gaz vanasýný kapatýn. Þekil Gaz besleme borusunun havasýný atma (Honeywell armatür) 4 VAC - max 6 VA 0 4 VAC Þekil 3 Gaz besleme borusunun havasýný atma (SIT rmatür) 6 Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5 için montaj ve bakým kýlavuzu 0/00

17 Montaj Devreye alma çalýþmalarý 3.8. Yakma havasý-baca gazý baðlantýsýnýn kontrolü Talimatlara uygun bir yakma havasý-baca gazý sistemi kullanýldý mý? (bakýnýz bölüm 3.4 "Yakma havasý-baca gazý baðlantýsý"). Ýlgili baca gazý sisteminin montaj kýlavuzlarýnda belirtilen uygulama talimatlarý yerine getirildi mi? Baca gazý borusunun minimum kesidi yoðuþmalý kazanýn baðlantý aðzýnýn çapýna uymalýdýr. Baca gazý hattý mümkün olduðu kadar kýsa olarak seçilmelidir. Gaz türü Doðalgaz H LPG B/P Gaz brülörünün fabrika ayarý Teslimatta iþletmeye hazýr olarak ayarlanmýþ olan Wobbe endeksi 4, kwh/m 3 (5 C, 03 mbar koþullarýna göre),,3 ile 5, kwh/m 3 arasýndaki Wobbe endeksi deðerlerinde iþletilebilir. Gaz türü ile ilgili etiketteki yazý: Ayarlanan kategori: G 0 H Önceki veriler: 5,0 kwh/m 3 endeksi üzerine ayar edilmiþ olup (0 C, 03 mbar koþullarýna göre),,0 ile 5,7 kwh/m 3 arasýndaki Wobbe endeksi deðerlerinde iþletilebilir. Ayar deðiþikliði yapýldýktan sonra (bakýnýz bölüm 6 "Ayarýn baþka bir gaz türüne deðiþtirilmesi") bütan, propan ve karýþýmlarý ile iþletmeye uygundur. Gaz türü ile ilgili etiketteki yazý: Ayarlanan kategori: G 30 3B/P Tab. Gaz brülörünün fabrika ayarlarý 3.8. Cihaz donanýmýnýn gözden geçirilmesi TAVSÝYE! Brülör sadece doðru meme (tab. ) takýlý ise devreye alýnmalýdýr. Gerekli olduðu hallerde baþka bir gaz cinsine geçilir (bakýnýz bölüm 6 "Ayarýn baþka bir gaz türüne deðiþtirilmesi"). Cihaz tipi GB-4/ 4T5 GB-9/ 9T5 GB-43 GB-60 Gaz türü Gaz memesi Ø [mm] Hava memesi Ø [mm] Doðalgaz H (G0) 4,65,55 LPG B/P (G3) 3,35 0,0 Doðalgaz H (G0) 5,00 3,30 LPG B/P (G3) 3,80 3,00 Doðalgaz H (G0) 6,40 9,30 LPG B/P (G3) 4,60 7,40 Doðalgaz H (G0) 8,00 36,40 LPG B/P (G3) 5,70 35,00 Tab. Gaz ve hava memelerinin çaplarý Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5 için montaj ve bakým kýlavuzu 0/00 7

18 3 Montaj Gerekli ayarlarýn yapýlmasý 3 4 kw Þekil 4 Kullanma seviyesi þekil 4 için açýklama Poz. : Gidiþ suyu sýcaklýðý regülatörü Poz. : Sýcak su potansý Poz. 3: Jumper /50 kw güç sýnýrlayýcý Poz. 4: Pompa ek çalýþma süresi anahtarý Poz. 5: Isýtma gücü regülatörü Poz. 6:. Kullanma seviyesi Gidiþ suyu sýcaklýðýnýn ayarlanmasý Döner düðmeyi (þekil 4, poz. ) sistem uygulamasýna ve tab. 3 e göre istenen maksimum gidiþ suyu sýcaklýðýna çevirin. Ayar konumu Gidiþ suyu sýcaklýðý C Tab. 3 Gidiþ suyu sýcaklýðý 8 Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5 için montaj ve bakým kýlavuzu 0/00

19 Montaj 3 Harici boylerde: Boyler sýcaklýðýnýn ayarlanmasý Ýstenen boyler sýcaklýðýný potans (þekil 4, poz. ) ile tab. 4 e göre ayarlayýn. TAVSÝYE! Yanma havasý baca gazý hattý için bir dýþ duvar baðlantýsýnýn kullanýlmasý halinde Isýtma gücünün kw ile sýnýrlanmasý icap eder. Eðer cihaz sývý gaz (tüp gaz) ile iþletmeye çevrilecek olursa, önce gaz ve hava oranýnýn kontrol edilmesi gerekir. Jumper çýkarýlýr (þekil 4, poz. 3) ve saklanýr. Ayar konumu Harici boylerdeki su sýcaklýðý C Tab. 4 Boyler sýcaklýðý Ýsýtma gücünün ayarlanmasý. Kullanma seviyesinin kapaðýný (þekil 4, poz. 6). Ayar konumunda (þekil 4, poz. 5) ýsý gereksinimine uygun ýsýtma gücünü (tab. 5) ayarlayýn. Bu ayan yaparken baca kaybýný dikkate alýn (tab. 6). Ayar konumu GB- 4 Ýsýtma gücü kw (±5 %) GB- 9 GB- 43 GB- 60 6,7 8,5,4,5 8,4 0,8 5,6 6,4 3 0, 3,0 8,8 30,3 4,9 5,,0 34, 5 3,6 7,5 5, 38,0 6 5,3 9,7 8,4 4,9 7 7,0,9 3,6 45,8 8 8,7 4, 34,8 49,7 9 0,4 6,3 38,0 53,3 0, 8,6 4, 57,5 Tab. 5 Ýsýtma gücü Pompanýn ilave çalýþma süresinin ayarlanmasý Anahtarý (þekil 4, poz. 4) " konumuna getirin. Pompa 4 dakika Ýlave olarak çalýþýr. Tesisat oda sýcaklýðýna baðlý olarak kontrol ediliyorsa ve oda sýcaklýk termostatýn tespit alaný dýþýndaki kýsýmlarýnda, öm. garajdaki radyatörde, donma tehlikesi mevcut ise, anahtarý "" konumuna getirin. Bu konumda pompanýn sonradan çalýþma süresi: 4 saat. Baca gazý sistemindeki basýnç kaybý Pa Kullanabilen maksimum güç oraný % 0 98, , 60 95, , 00 9,6 0 9, ,5 Tab. 6 Güç kayýplarý Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5 için montaj ve bakým kýlavuzu 0/00 9

20 3 Montaj Nominal ýsýtma kapasitesi 49,9 kw ile sýnýrlanmalýdýr (yalnýz Logamax plus GB-60 için) Jumper çýkarýlýr (þekil 4, poz. 3) ve saklanýr. "50 kw etiketi " kw yazýsýnýn üzerine getirilir. Boyler duyar elemanýnýn baðlanmasý Köprüyü çýkarýn (þekil 5, poz. ). Kablolarýn rengi: siyah/beyaz ve mor. Boyler duyar elemanýnýn uzatma kablosunu, 3 m uzunluðunda (þekil 5, poz. ), fiþe takýn ve duyar elemaný boylere monte edin. Þekil 5 Harici boyler için duyar eleman FB Yalnýz GB-4T5/9T5 için: Sýcak su debisinin ayarlanmasý Debi sýnýrlayýcý (þekil 6) üzerinde arzu edilen ayarlama yapýlýr, örneðin 60 C için eðer GB-4T5 kullanýlýyorsa 6 l/min. ve eðer GB-9T5 kullanýlýyorsa 8 l/min. Saða çevirin = Debi azalýr Sola çevirin = Debi artar Þekil 6 Debi sýnýrlayýcýsý Gaz baðlantý basýncýnýn (akýþ basýncý) ölçülmesi En az bir radyatördeki termostatik vanayý açýn. Yoðuþmalý kazan çalýþýyor olmamalýdýr. Bacacý anahtarýný (þekil 7) " konumuna getirin. Logamax plus GB-60 için tam kapasiteye ancak yaklaþýk bir dakika kadar sonra eriþilir. Bu nedenle ölçümler ancak bir dakika geçtikten sonra yapýlmalýdýr! 0 Gaz baðlantý basýncý ve hava alma test nipelinin kapama kapaðýný, Honeywell armatürde (þekil 8, poz. ) iki tur çevirerek gevþetin, SIT armatürde (þekil 9, poz. ) tamamen çýkarýn. I KW 0 0 Basýnç ölçer cihazý "0" üzerine kalibre edilir ve tüm ölçüm çalýþmalarý bitene kadar bir daha deðiþtirilmez. Basýnç ölçme aletinin hortumunu test nipeline geçirin (þekil 8, poz. veya þekil 9, poz. ). Þekil 7 Bacacý anahtarý 0 Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5 için montaj ve bakým kýlavuzu 0/00

21 Montaj 3 Gaz kapama vanasý yavaþça açýlmalýdýr. Èlektrik fiþini takýn ve elektrik anahtarýný "I" konumuna getirin. Yaklaþýk 30 saniye bekleme süresi sonunda brülör ateþlenir. Gaz baðlantý basýncýný ölçün ve protokole kaydedin. Gaz baðlantý basýncý Doðalgazda min. 7 mbar, max. 5 mbar, anma baðlantý basýncýný 0 mbar, LPG de min. 4,5 mbar, max. 57,5 mbar, anma baðlantý basýncýný 50 mbar olmalýdýr. Ölçme hortumunu tekrar çýkarýn ve kapama kapaðýný yerine vidalayýn. Þekil 8 Gaz baðlantý basýncýnýn ölçülmesi (Honeywell armatür) TAVSÝYE! Ölçülen basýnç yeterli deðilse ilgili gaz daðýtým þirketine danýþýlmalýdýr! Baðlantý basýncý çok yüksek ise, gaz armatürünün önüne bir gaz basýnç regülatörü monte edilmelidir. Þekil 9 Gaz baðlantý basýncýnýn ölçülmesi (SIT armatür) Gaz/hava oranýnýn kontrolü ve ayarlanmasý Gaz/hava oraný iki farklý metotla kontrol edilip ayarlanabilir: basýnç ölçme aleti ile; CO miktarýna göre. TAVSÝYE! LPG ile iþletmede dikkat: Yeni tesisatlarda ilk dolumdan önce LPG tankýnýn havasý alýnmaz ise, CO deðerleri ilk baþta düþük olabilir. Þekil 30 Servis tuþu, sýcak su potansý Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5 için montaj ve bakým kýlavuzu 0/00

22 3 Montaj Basýnç ölçer cihazý ile ayarlama Elektrik ve bacacý anahtarlarýný "0" konumuna getirin. Basýnç ölçer cihazý "0" üzerine kalibre edilir (tolerans Pa ya da 0,0 mbar). Gaz/hava memesindeki alt hortumu çýkarýn ve araya T-parçalý hortumu takýn (þekil 3 veya þekil 3). T-parçasýný basýnç ölçme aletinin (-) kutbuna baðlayýn. 3 Logamax plus GB-4/9/43/4T5/9T5 ta: Brülör basýncý ölçme nipelindeki vidayý Honeywell armatürde (þekil 3, poz. ) iki tur çevirerek gevþetin, SIT armatürde (þekil 3, poz. ) tamamen çýkarýn. Þekil 3 Gaz/hava oranýnýn kontrolü ve ayarlanmasý (Honeywell armatür) Logamax plus GB-60 ta: Brülör basýncý ölçme nipelindeki vidayý (þekil 3, poz. ) iki tur çevirerek gevþetin, SIT armatürde (þekil 3, poz. ) tamamen çýkarýn. Basýnç ölçme aletinin (+) kutbuna bir hortumla brülör basýncý ölçme nipeline baðlayýn (þekil 3, poz. veya þekil 3, poz. ). Elektrik anahtarýný "I" ve bacacý anahtarýný "" konumuna getirin. Brülör yakl. 30 saniye sonra devreye girdiðinde ekrana "Y" gelene kadar servis tuþuna basýn (þekil 30, poz. ). Sýcak su potansý (þekil 30, poz. ) "" üzerine getirilir. Fark basýncý okuyun. Fark basýncýnýn (p gaz - p hava ) -5 Pa (±5 Pa) ya da -0,5 mbar (±0,05 mbar) olmasý gerekir (Ölçüm aralýðý: -0 ile 0 Pa arasýnda). Gaz/hava oranýnda sapma var ise, ayar vidasi ile (þekil 3, poz. 3 veya þekil 3, poz. ) yeniden ayarlayýn. Elektrik ve bacacý anahtarlarýný "0" konumuna getirin. Ölçme aletini ve hortumlarýný çýkarýn, brülör basýncý ölçme nipelinin vidasýný sýkýn, gaz/hava memesinin hortumunu tekrar yerine takýn. Sýcak su potansý (þekil 30, poz. ) yeniden en baþtaki deðeri üzerine getirilir. Elektrik anahtarýný "I" konumuna getirin. CO miktarýna göre ayar etme (doðal gaz): Elektrik anahtarý "I" ve bacacý anahtarý "" konumunda bulunmalýdýr. Ekranda "Y" görünene kadar servis tuþuna (þekil 30, poz. ). Þekil 3 Gaz/hava oranýnýn kontrolü ve ayarlanmasý (SIT armatür) Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5 için montaj ve bakým kýlavuzu 0/00

23 Montaj 3 Tam yük Sýcak su konforu döner düðmesini "0" konumuna getirin. Baca gazý ölçüm yerindeki (þekil 33) CO oranýný ölçün ve not edin. Kýsmi yük Sýcak su konforu döner düðmesini "" konumuna getirin. CO oranýný ölçün ve not edin. Kýsmi yükte bulunana CO oraný tam yüktekinden % 0,7 daha az olmalýdýr. Eðer ölçüm deðeri fazla yüksek ya da fazla düþük ise kýsmî yük altýnda gaz ve hava oraný gaz brülör armatürünün ayar vidasý (þekil 3, poz. 3 veya þekil 3, poz. ) vasýtasýyla ayar edilir. Sýcak su potansý yeniden en baþtaki deðeri üzerine getirilir. Bacacý anahtarýný "0" konumuna getirin. Þekil 33 Baca gazý ölçüm yeri Ýþletme durumunda sýzdýrmazlýk kontrolü Brülörün tüm gaz hattýndaki sýzdýrmazlýk yerlerini brülör çalýþýrken köpüren bir madde ile kontrol edin. Kullanýlacak bu madde gaz sýzdýrmazlýk kontrolü için ruhsat almýþ olmalýdýr. Bu madde elektrik baðlantý kablolarý ile temas etmemelidir Karbonmonoksit miktarýnýn ölçülmesi Ölçüm yeri þekil 33. Havasýz durumdaki ölçüm deðerleri 400 ppm nin altýnda veya hacimsel oraný % 0,04 den daha az olmalýdýr. 400 ppm civarýnda veya daha yüksek olan deðerler brülörün ayarýnýn doðru olmadýðýný, gaz yakýtlý brülörde kirlenme veya arýza olduðunu gösterir. Nedeni derhal tespit edilip giderilmelidir. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5 için montaj ve bakým kýlavuzu 0/00 3

24 3 Montaj Fonksiyon kontrolleri Devreye almada ve yýllýk bakýmda tüm kontrol, kumanda ve emniyet tertibatlarýnýn fonksiyonlarý ve ayarlarý kontrol edilmelidir Ýyonizasyon akýmýnýn ölçülmesi Elektrik anahtarýný "0" konumuna getirin. Denetleme kablosunun fiþli baðlantýsýný çözün ve ölçme aletini seri olarak baðlayýn (þekil 34). Ölçme aletinde µa-doðru akým alanýný seçin. Ölçme aletinin skalasýnda minimum µa okunabilmelidir. Elektrik anahtarýný "I" ve bacacý anahtarýný "" konumuna getirin. Brülörün ateþlenmesinden sonra servis tuþuna (þekil 30) ekranda "Y görünene dek basýlýr. Sýcak su potansý " pozisyonu üzerine ayarlanýr. Kýsmî yük altýnda iyonizasyon akýmýnýn µa düz akýmdan yüksek olmasý icap eder. Ölçüm deðerini protokole kaydedin. Elektrik anahtarýný "0" konumuna getirin. Ölçme aletini çýkarýn ve fiþli baðlantýyý tekrar birbirine baðlayýn. Bacacý anahtarýný "0" konumuna getirin.. kullaným seviyesi yeniden kapatýlýr. Sýcaklýk, sýcak su potansý vasýtasýyla arzu edilen deðer üzerine ayar edilir. Elektrik anahtarýný "I" konumuna getirin. Ekranda "7 göstergesi varsa servis tuþuna basýldýðýnda ekrana "c göstergesi gelir. Reset tuþuna basýn. Ekrana "r göstergesi gelir. Kapaðý takýn Kazan sacýnýn takýlmasý Kazan sacýný yerleþtirin ve yaylý baðlantýlarý kapatýn (þekil 35). Sacý yaylý baðlantýlardan tutarak taþýmayýn! Vidayý sýkýn. Þekil 34 Ýyonizasyon akýmýnýn ölçülmesi Devreye almanýn onayý Bu kýlavuzun son sayfasýndaki formu doldurun. Tesisatýn kurallara uygun olarak kurulduðu, ilk devreye alýndýðý ve teslim edildiði böylece onaylanmýþ olur. Þekil 35 Kazan sacýnýn takýlmasý 4 Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5 için montaj ve bakým kýlavuzu 0/00

25 Denetim 4 4 Denetim 4. Genel tavsiyeler Müþterinize yýllýk denetim ve ihtiyaca yönelik bakým için bir sözleþme teklif etmelisiniz. Böyle bir yýllýk denetim ve ihtiyaca yönelik bakým sözleþmesinin neleri içermesi gerektiðini sayfa 38 de, 8.: "Denetim ve bakým protokolleri" bölümünde okuyabilirsiniz. 4. Kazanýn denetime hazýrlanýlmasý Tesisatý devreden çýkarýnýz. ÖLÜM TEHLÝKESÝ Açýk tesisatta elektrik akýmý nedeni ile ölüm tehlikesi vardýr! Tesisatý açmadan önce: Kalorifer tesisatý acil þalteri vasýtasýyla tesisatýn akýmýný kesiniz ya da ilgili bina sigortalarý yardýmýyla tesisatý elektrik þebekesinden ayýrýnýz. Kalorifer tesisatýnýn istenmeden yeniden devreye sokulmasý tehlikesini önleyecek emniyet tedbirlerini alýnýz. Brülör dýþ sacý ya da brülör çerçevesini kazandan ayýrýn ("Kazan sacýnýn çýkarýlmasý" sayfa 7 de). TAVSÝYE! Gaz hatlarýnýn gaz brülöründen ayrýlmasý söz konusu ise brülör kapaðý yalnýzca yetkili servis tarafýndan açýlmalýdýr. 4.3 Ýç sýzdýrmazlýk denetimi Tesisatýn elektriðini kesin. Gaz brülör armatürünün iç sýzdýrmazlýðý giriþ tarafýndan en az 00 mbar ve en çok 50 mbarlýk bir test basýncý tatbik edilmek suretiyle kontrol edilir. Bir dakika sonra Basýnç düþümü en fazla 0 mbar olmalýdýr. Daha fazla Basýnç düþümü söz konusu ise, armatürden önceki tüm sýzdýrmazlýk noktalarýnda köpüklü bir madde ile sýzýntý yerinin tespiti aramasý yapýlýr. Sýzýntý yeri bulunamazsa basýnç testi bir kere daha tekrar edilir. Basýnç düþümü yine dakikada 0 mbar'dan fazlaysa armatür deðiþtirilir. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5 için montaj ve bakým kýlavuzu 0/00 5

26 0 0 KW Bakým 5 Bakým 5. Bakým çalýþmalarý Hazýrlýk çalýþmalarý Tesisatýn elektriðini kesin. Gaz vanasýný kapatýn. Kazan sacýný çýkarýn. 5.. Eþanjörün, brülörün ve sifonun temizlenmesi Eþanjörü bir fýrça ve basýnçlý hava ile ya da TAB temizlik malzemesi ile (BUDERUS üzerinden sipariþ verilebilir) temizlemek mümkündür. Gaz memesindeki (þekil 36, poz. ) ve emniyet ventilindeki (þekil 36, poz. ) rakorlarý sökün. Fan ve brülör arasýndaki hortum çekilip çýkartýlýr (þekil 36, poz. 3). Fark basýnç ölçme yerindeki hortumlarý çýkarýn (þekil 36, poz. 4). Brülör termostatýndaki fiþi çýkarýn (þekil 36, poz. 5). Fandaki fiþi çýkarýn (þekil 37, poz. ). Fandaki baðlama emniyetini döndürün ve çýkarýn (þekil 37, poz. ). Þekil Baðlantýlarýn çýkarýlmasý Þekil 37 Baðlama emniyeti çýkarýlmasý Faný yukarýya kaydýrýn (þekil 38, poz. ). Faný alttan dýþarý doðru çekerek (þekil 38, poz. ) öne ve aþaðýya doðru iterek (þekil 38, poz. 3) çýkarýn. 3 Þekil 38 Fanýn çýkarýlmasý 6 Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5 için montaj ve bakým kýlavuzu 0/00

27 Bakým 5 Brülör kapaðý üzerinde bulunan her iki tutucu kýskaç da (þekil 39, poz. ) çözülür ve brülör kapaðý ve brülör (þekil 39, poz. 3) çýkarýlýr. 3 Fýrça ve basýnçlý hava ile yapýlan temizlik Kondens plakasýndaki sifonu çýkarýn (þekil 39, poz. ). 4 Kondens suyu by-pass hattýna giden baðlantý çözülür (þekil 39, poz. 6). Kondens plakasýndaki baðlantý kancalarýný (þekil 39, poz. 4) çözün ve kondens plakasýný (þekil 39, poz. 5) çýkarýn VAC - max 6 VA VAC Þekil 39 Kapaðýn ve kondens plakasýnýn çýkarýlmasý Ara plaka çekilip çýkarýlýr (þekil 40). Þekil 40 Ara plaka Brülörü yumuþak bir fýrça ve basýnçlý hava ile temizleyen (þekil 4). TAVSÝYE! Delikli saç (þekil 4, poz. ) yalnýzca Logamax plus GB-4'ün ve GB-4T5'in içinde bulunur. Þekil 4 Brülörün temizlenmesi Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5 için montaj ve bakým kýlavuzu 0/00 7

28 Bakým DÝKKAT! Akkor elektrod ya da iyonizasyon elektrodunun demonte etme sýrasýnda bir zarar görmemesi için dikkat edilmelidir (þekil 4, poz.). Eþanjörü lamelli tarak ve basýnçli hava ile temizleyin. Bütün sökülen parçalarý söküm sýrasýnýn tersine tekrar monte edin. Þekil 4 Eþanjörün temizlenmesi TAB temizlik malzemesi ile yapýlan temizlik: DÝKKAT! Temizlik malzemesi akkor elektrod ile temas etmemelidir. Tespit somunlarý çýkarýlýr (þekil 43, poz. ). Toprak hattý kablosu çekilip çýkarýlýr (þekil 43, poz. 3). Tutucu saç çýkarýlýr. Akkor elektrod (þekil 43, poz. ) ve iyonizasyon elektrodu (þekil 43, poz. 4) brülörden dýþarý çekilir. Eþanjör üzerine TAB temizlik malzemesi püskürtülür. Bütün sökülen parçalarý söküm sýrasýnýn tersine tekrar monte edin. Bacacý tuþu " üzerine getirilir ve yoðuþmalý kazan yaklaþýk 0 dakika kadar yanar halde býrakýlýr. Faný, sifon ve yoðuþma tavasý demonte edilir. Bundan sonra biriktirici saç dýþarý çekilir (þekil 40) ve eðer varsa birikmiþ olan kir parçacýklarý temizlenir. Sifonu çýkarýn ve temizleyin (þekil 44). Sifon üzerindeki örtücü kapaðýn hatasýz þekilde vidalanmýþ olmasýna dikkat edilmelidir. Tekrar yerine takmadan önce su doldurun. Bütün sökülen parçalarý söküm sýrasýnýn tersine tekrar monte edin. Kazan baðlantýsý elemaný plastikten olduðu zaman: Kondens suyu by-pass hattýnýn iþlevsel kontrolü Su (örneðin bir püskürteç vasýtasýyla) baca gazý için sol ölçüm noktasýna (þekil 44) sýkýlýr ve kondens suyu by-pass hattýnýn geçirgenliði kontrol edilir. Þekil Ýyonizasyon elektrodu ve akkor elektrod demonte edilir VAC - max 6 VA VAC Þekil 44 Kondens suyu baypas hattýnýn iþlevsel kontrolü 8 Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5 için montaj ve bakým kýlavuzu 0/00

29 KW Bakým 5 Kazan baðlantýsý elemaný aluminyum olduðu zaman: Kondens suyu by-pass hattý üzerindeki sýzdýrmazlýk kapaðýnýn kontrol edilmesi Kondens suyu by-pass hattý üzerinde beyaz sýzdýrmazlýk kapaðýnýn olup olmadýðýnýn görsel olarak kontrol edilmesi (þekil 45). 0 Þekil 45 Kondens suyu by-pass hattý üzerindeki sýzdýrmazlýk kapaðý 5.. Genel korozyon belirtileri ile ilgili görsel kontrol Gaz ve su ileten tüm borular korozyan belirtileri açýsýndan kontrol edilir (þekil 46). Varsa, korozyona uðramýþ hatlar deðiþtirilir. Þekil 46 Korozyon belirtileri ile ilgili görsel kontrol Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5 için montaj ve bakým kýlavuzu 0/00 9

30 6 Ayarýn baþka bir gaz türüne deðiþtirilmesi 6 Ayarýn baþka bir gaz türüne deðiþtirilmesi DÝKKAT! Gaz taþýyan elemanlar üzerindeki tüm çalýþmalar ancak lisans sahibi bir uzman firma tarafýndan gerçekletirilebilir. Isýtma gücünü kw ile sýnýrlamaya, jumperin yeniden takýlmasýyla (bakýnýz bölüm 3.8 "Devreye alma çalýþmalarý") son verilir. Baþka bir gaz cinsine geçiþle ilgili tüm çalýþmalar tamamlandýktan sora jumper yeniden çýkarýlýr. Kazanýn iþletme dýþýna alýnmasý Gaz kapama vanasý kapatýlýr. Elektrik anahtarýný "0" konumuna getirin. Þekil 47 Gaz memesinin deðiþtirilmesi Dýþ saç çýkarýlýr. Gaz memesinin deðiþtirilmesi Gaz memesi üzerindeki vida gevþetilir (þekil 47, poz. ) ve gaz memesi (þekil 47, poz. ) çýkarýlýr. Yeni gaz cinsine uygun olan gaz memesi takýlýr (tab. 7). Conta yenilenir ve vida yeniden sýkýþtýrýlýr. Cihaz tipi GB-4/ 4T5 GB-9/ 9T5 Gaz türü Gaz memesi Ø [mm] Hava memesi Ø [mm] Doðalgaz H (G0) 4,65,55 LPG B/P (G3) 3,35 0,0 Doðalgaz H (G0) 5,00 3,30 LPG B/P (G3) 3,80 3,00 Hava memesinin deðiþtirilmesi Yalnýzca LPG kullanýmýna ya da LPG kullanýmýndan baþka bir kullanýma geçiþ için. Fana giden hortum çekilip çýkarýlýr (þekil 48, poz. ) ve hava memesi (þekil 48, poz. ) demonte edilir. Yeni gaz cinsine uygun olan hava memesi (tab. 7) tekrar monte edilir ve fana giden hortum yine takýlýr. Doðalgaz H (G0) 6,40 9,30 GB-43 LPG B/P (G3) 4,60 7,40 Doðalgaz H (G0) 8,00 36,40 GB-60 LPG B/P (G3) 5,70 35,00 Tab. 7 Gaz ve hava memelerinin çaplarý Devreye alýnma Devreye alma bölümünde belirtilen bütün devreye alma iþlemlerini yapýn ve protokolü yeniden doldurun. Ayrýca montajda dokunulan bütün sýzdýrmazlýk noktalarýný çalýþma sýrasýnda sýzdýrmazlýk kontrolünden geçirin. Ayarlanmýþ kategori etiketinin üzerine yeni etiketi yapýþtýrýn. Dýþ saçý tekrar takýn. Þekil 48 Hava memesinin deðiþtirilmesi 30 Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5 için montaj ve bakým kýlavuzu 0/00

31 Ek 7 7 Ek 7. Ýþletme mesajlarý Gösterge Harf kodu Anlamý 0 GB iþletmeye hazýr A C H L Aralýklý brülör çalýþmasý, brülör çalýþmaya baþladýktan 0 dakika sonra Üç yollu vananýn veya pompanýn çalýþmasýný bekleme Ýþletmeye hazýr bekleme Ýlk emniyet süresi P; U Emniyet süresi Y Gidiþ suyu sýcaklýðý ayar deðerinde (þalt farký + K) -. GB ýsýtma iþletmesinde çalýþýyor A H Y Bacacý iþletmesi Normal ýsýtma iþletmesi Servis iþletmesi =. GB boyler iþletmesinde çalýþýyor H Normal boyler iþletmesi r Reset (UBA "Üniversel Brülör Otomatý", reset tuþuna 5 s basýldýktan sonra, tekrar çalýþtýrma durumuna döner) Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5 için montaj ve bakým kýlavuzu 0/00 3

32 7 Ek 7. Hata mesajlarý D: Ekranda görünen veri S: Servis tuþuna bastýktan sonra görünen veri 7.. Servis aracý Brülör, universel brülör otomatý (UBA) tarafýndan idare edilmektedir. Servis aracý doðrudan UBA nýn kumandasýna müdahale etmektedir. Böylece kazanýn statüsü ve iþletme gidiþatýný okumak, komponentlerini okumak ve ortaya çýkabilecek bir arýzanýn sebeplerini süratle gidermek mümkündür. D S Anlamý D S Anlamý Baca gazý 6 Alev iletiþim C Baca gazý limit termostatý (STB) (aksesuar) attý A Ateþleme sonrasý iyonizasyon bildirimi var Su akýmý C Alev olmamasýna raðmen iyonizasyon bildirimi var C Emniyet sensörü 95 C nin üzerinde, 30 s kilitlenme L Ýsýtma safhasýnda alev söndü F Emniyet sensörü ile gidiþ suyu sensörü arasýndaki sýcaklýk farký çok fazla, 30 s kilitlenme 7 Þebeke gerilimi P Emniyet sensörüdeki sýcaklýk artýþý çok fazla, 30 s kilitlenme A UBA daki gerilim düþük veya yüksek U Dönüþ suyu sensörü ile gidiþ suyu sensörü arasýndaki sýcaklýk farký çok fazla, 30 s kilitlenme C Þebeke gerilimi bir hata mesajý nedeniyle hatasý 4 Sýcaklýklar F F3 sigorta hatalý veya UBA da sistem hatasý A Gidiþ suyu sensörü 00 C nin üzerinde, kilitlenme H UBA da maksimum gerilimler C F sigorta hatalý veya brülör termostatý attý L UBA da zaman hatasý F Emniyet sensörü 00 C nin üzerinde, kilitlenme 8 Harici kumanda kontaðý L Emniyet sensöründe kýsa devre, kilitlenme Y Harici kumanda kontaðý, örn. yerden ýsýtma için limit arýzalý P Emniyet sensör baðlantýsý gevþek ya da arýzalý 9 Sistem hatasý U Emniyet sensörünün kontaklarý gevþek veya arýzalý, kilitlenme C; U KIM (Kazan Tanýma Modülü) veya KIM kablosu arýzalý Y Gidiþ suyu sensörünün kontaklarý gevþek veya arýzalý, kilitlenme L Gaz yakýtlý brülör armatürünün kablo baðlantýsý yanlýþ veya UBA da sistem hatasý 5 Harici iletiþim E Sistem hatasý A Kazan kilitlenmiþ, "reset" gerekli Daha detaylý uyarýlar ve hata giderme olanaklarý için servis kýlavuzuna bakýnýz. 3 Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5 için montaj ve bakým kýlavuzu 0/00

33 Ek Teknik bilgiler Deðer EN 437 ye uygun gaz türü katagorisi Türkçe Birim Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB- 4 4T5 9 9T TR II H3B/P 0 mbar; 50 mbar (Doðalgaz H + LPG B/P) Anma ýsý yükü G0 / G3 [kw] 6,6,0 6,6,0 8,4 8,0 8,4 8,0, 40,,0 56,5 Anma ýsý gücü Ýsýtma eðrisi 75/60 C Ýsýtma eðrisi 40/30 C [kw] [kw] 6,4,4 7,0 3,4 6,4,4 7,0 3,4 8, 7,3 8,8 9,9 8, 7,3 8,8 9,9,8 39,3,9 4,9,4 55, 3,7 60,0 Kazanýn verimi maks. güç Ýsýtma eðrisi 75/60 C [%] 97,3 97,3 97,5 97,5 97,8 98,0 Ýsýtma eðrisi 40/30 C [%] 06,4 06,4 06,8 06,8 06,7 06,5 Norm kullanma ýsýl verimi Ýsýtma eðrisi 75/60 C [%] Ýsýtma eðrisi 40/30 C [%] Beklemedeki ýsý kaybý [%] 0,60 0,60 0,50 0,50 0,40 0,34 Ýsýtma suyu devresi Minimum debi [ l / h ] Ýsýtma suyu sýcaklýðý [ C] mbar net basma yüksekliðindeki T [K] yakl. 5 yakl. 7 yakl. 8 yakl. 0 yakl. yakl. 0 Kazanýn max. iþletme basýncý [bar] Eþanjör hacmi (ýsýtma devresi) [l],5,5 3,0 3,0 3,6 4,7 Pompanýn sonradan çalýþma suresi (ýsýtma devresi) Konum [dak] Konum [h] Boyler devresi Boyler hacmi [l] Boylerin max. iþletme basýncý [bar] Pompanýn sonradan çalýþma suresi (boyler iþletmesinden sonra) [dak] Çekilen sýcak su miktarý (60 C de) [ l / dak ] - 6,0-8, - - Bekleme kaybý BW temp = 60 C de 4 saat boyler iþletmesinde [kwh] - yakl.,6 - yakl.,9 - - Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5 için montaj ve bakým kýlavuzu 0/00 33

34 7 Ek Teknik bilgiker Deðer Boru baðlantýlarý Birim Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB- 4 4T5 9 9T Gaz [Ýnç] R / R / R / R / R / R 3 / 4 Ýsýtma suyu [mm] Ø8 Ø8 Ø8 Ø8 Ø8 Ø8 Sýcak su [mm] Ø5 Ø5 Ø5 Ø5 Ø5 Ø5 Kondens suyu tahliyesi [mm] Ø3 Ø3 Ø3 Ø3 Ø3 Ø3 Baca gazý deðerleri Kondens suyu miktarý Doðalgaz E de, 40/30 C [ l / h ],6,6 3,3 3,3 4,7 7, Kondens suyunun ph deðeri yakl. 4, yakl. 4, yakl. 4, yakl. 4, yakl. 4, yakl. 4, Baca gazýnýn kütlesel debisi (tam yükte) [ g / s ] 0,03 0,03,64,64 8,33 5,90 Baca gazý sýcaklýðý Ýsýtma eðrisi 40/30 C Ýsýtma eðrisi 75/60 C [ C] [ C] CO (tam yükte), Doðalgaz G0 CO (tam yükte), LPG G30, Bütan [%] 9, 9, 9, 9, 9, 9,3 [%],6,6,6,6,6,9 CO (tam yükte), LPG G3, Propan [%] 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8,3 CO için norm emisyon faktörü [ mg / kwh ] <5 <5 <5 <5 <5 <5 NO x için norm emisyon faktörü [ mg / kwh ] <0 <0 <0 <0 <0 <0 Fanýn serbest sevk basýncý [Pa] 40 a kadar 40 a kadar 40 a kadar 40 a kadar 40 a kadar 40 a kadar Baca gazý baðlantýsý Baca gazý baðlantýsýnýn türü (yapý türü) B 3, B 33, C 3, C 33, C 43, C 53, C 63 Bacalý ve hermetik (Ýç havadan baðýmsýz iþletmede daha yüksek sýzmazlýk þartýna uygunluk) Baca gazý bacalý hermetik [mm] [mm] 80 80/5 eþ eksenli 80 80/5 eþ eksenli 80 80/5 eþ eksenli 80 80/5 eþ eksenli 80 80/5 eþ eksenli 00 00/50 eþ eksenli 00/00 parallel Elektrik donanýmý Þebeke baðlantý gerilimi [V] Koruma türü IP 40 (B xx ) IP 44 (C xx ) IP 40 (B xx ) IP 44 (C xx ) IP 40 (B xx ) IP 44 (C xx ) IP 40 (B xx ) IP 44 (C xx ) IP 40 (B xx ) IP 44 (C xx ) IP 40 (B xx ) IP 44 (C xx ) Çekilen güç Tam yük Kýsmý yük [W] [W] Cihazýn boyutlarý ve aðýrlýðý H V H V Yükseklik Geniþlik Derinlik [mm] [mm] [mm] Aðýrlýk [kg] Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5 için montaj ve bakým kýlavuzu 0/00

Montaj Ve Bakým Talimatý

Montaj Ve Bakým Talimatý 7205 700 06/2005 TR(TR) Bu Konuda Uzmanlar Ýçin Montaj Ve Bakým Talimatý Kombi cihazý Logamax U22-20/24/24K/28K Lütfen Montaj ve Bakýmdan önce dikkatlice okuyun Cihaz, ilgili normlarla talimatlarýn temel

Detaylı

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu 7203 9300 09/2002 TR(TR) Teknik kullaným için Montaj- ve Bakým Kýlavuzu Gaz Yakýtlý Kombi Logamax U004-24 / U004-24 K Logamax U104-20K Logamax U104-24 / U104-24 K Lütfen montaj ve bakýmdan önce dikkatle

Detaylı

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu

Montaj- ve Bakým Kýlavuzu 7203 9200 09/2002 TR(TR) Teknik kullaným için Montaj- ve Bakým Kýlavuu Ga Yakýtlý Kombi Logamax U002-24 / U002-24 K Logamax U102-24 / U102-24 K Lütfen montaj ve bakýmdan önce dikkatle okuyunu Ýçindekiler

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

7201 2600 10/2003 TR(TR)

7201 2600 10/2003 TR(TR) 7201 2600 10/2003 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) 50 AUMA VARIOMATIC MC. Çalýþma Talimatý. Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 DIN ISO 9001/ EN 29001

Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) 50 AUMA VARIOMATIC MC. Çalýþma Talimatý. Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 DIN ISO 9001/ EN 29001 Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) 50 Çalýþma Talimatý DIN ISO 9001/ EN 29001 Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 4269 Kýsmi Dönüþlü Aktüatörler AS(R) 6 - AS(R) 50 Çalýþma Talimatý Bu talimatýn geçerli

Detaylı

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER Minea Kombi Kullaným Kýlavuzu 05 06 07 08 10 12 12 12 13 14 15 16 17

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

7214 1500 01/2005 TR(TR)

7214 1500 01/2005 TR(TR) 7214 1500 01/2005 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB022-24/24K Lütfen cihazý kullanmaya baþlamadan önce dikkatle okuyunuz Kullanmada dikkate alýnmasý gereken önemli

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1612 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3370 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series

INSTALLATION MANUAL. R410A Split Series. Models 4MXS68F3V1B 3MXS68G2V1B 3MXS68G3V1B. Installation manual R410A Split series INSTALLATION MANUAL R410A Split Series Installation manual R410A Split series English Installationsanleitung Split-Baureihe R410A Deutsch Manuel d installation Série split R410A Français Montagehandleiding

Detaylı

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Bacalý ve Hermetik tip kombiler

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Bacalý ve Hermetik tip kombiler TR BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU Bacalý ve Hermetik tip kombiler microgenus PLUS MI microgenus PLUS 8 MI microgenus PLUS MFFI microgenus PLUS 8 MFFI microgenus PLUS MFFI E I Sevgili Dostumuz, En isabetli

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 37006ML-WN http://tr.yourpdfguides.com/dref/814005

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX 37006ML-WN http://tr.yourpdfguides.com/dref/814005 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C

Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 7744 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 1912. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 1912 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı