Hocaefendi'nin Edebiyata Dair Fikirlerini Anlama Yolculuğu - 7

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hocaefendi'nin Edebiyata Dair Fikirlerini Anlama Yolculuğu - 7"

Transkript

1 Hocaefendi'nin Edebiyata Dair Fikirlerini Anlama Yolculuğu - 7 Ali Osman DÖNMEZ Hocaefendi her şeyde olduğu gibi edebiyat ve san atta da kendimiz olma yı vazgeçilmez olarak görür. O, kendimiz olma tabirinden kültürümüz ve medeniyet mirasımızla örgülenen iç kimliğimizin öne çıkarılmasını ve yörüngeleşmesini kasteder. San at eseri; ruh ve düşüncenin tercümanı olmalıdır Hocaefendi, ortaya konan eserlerin, yapılan faaliyetlerin, ruhun bir buudu, düşüncenin bir yansıması olmasını oldukça önemser. Öz ve mânâsından kopartılarak alışkanlık hâline getirilen faaliyetlerin belirli bir zaman sonra, şuur yitmesine, aşk sönmesine, yenilenme istidadının körelmesine, tekamül yollarının tıkanmasına sebep olduğunu vurgulayan Hocaefendi, böyle bir duruma düşmüş milletlerin hayat damarlarının kurumayla karşı karşıya olduğunu belirtir1 ve meseleyi Âkif in bir mısraıyla müşahhaslaştırır: Bu hissizlikle cemiyet yaşar derlerse pek yanlış Bir ümmet göster ölmüş mâneviyatıyla sağ kalmış Milletimizin var oluş kavgasının her zaman İslâmî ruh ve mânâya sığınılarak gerçekleştirilmiş olduğunu nazarlara sunan Hocaefendi, Millet olarak düşünce ve san at hayatımızın temel dinamiği hükmünde olan ruhî hayata dikkatleri çeker ve onu dinî düşüncelerden ayırmamızın mümkün olmadığını belirtir.2 Son asırların keşmekeşi içinde yitirilen ruhu, hakikat aşkını, ilim ve san at telâkkisini, düşünce derinliğini tekrar kazanma adına yapılması gerekenleri şu sözlerle özetler: "Şimdi bizim, şuna-buna değil, şu felsefe bu felsefeye de değil, bize kaybettiğimiz kendi ruhumuzu kazandıracak; bizi belirsizliğin anaforlarından kurtarıp kendi ahlâk, kendi anlayış ve kendi törelerimiz çerçevesinde yeni bir hakikat aşkına, ilim telâkkisine ve düşünce derinliğine ulaştıracak sihirli bir reçeteye ihtiyacımız var. Bu reçete, yüzlerce senelik millî hayatımızdan süzülüp gelen kendi metafizik mülâhazalarımız, kendi ukba buudlu hayat felsefemiz ve Allah-kâinat-insan gerçeğiyle alâkalı nübüvvet eksenli kendi sesimiz, kendi soluklarımızdır. Öyle zannediyorum ki, yitirdiğimiz değerleri elde edeceğimiz güne kadar da kendi üslubumuzu bulabilmemiz, kendi konumumuzu belirleyebilmemiz ve düşünce kaymalarından kurtulmamız mümkün olmayacaktır."3 San atta kendimiz olma Hocaefendi her şeyde olduğu gibi edebiyat ve san atta da "kendimiz olma"yı vazgeçilmez olarak görür. O, kendimiz olma tabirinden kültürümüz ve medeniyet mirasımızla örgülenen iç kimliğimizin öne çıkarılmasını ve yörüngeleşmesini kasteder. Ona göre, çağıyla hesaplaşmaya karar veren bir millet, içtimâi, iktisadî ve siyasî sahalarda ortaya konan faaliyetlerde mânâ köklerini ihmal etmemelidir. Bu noktada, dinî ve ahlâkî değerlerin gölgesinde yetişip serpilen kültür mirasını san at telâkkisinin temelindeki en büyük güç olarak tarif eder. Çerçevesi iyi çizilememiş, referanslarından kopuk, toplumun tamamını kuşatamamış bir kültürden neşet edecek edebiyat ve san atta yaşanabilecek muhtemel ayrışma ve bölünmelere de temas eden Hocaefendi, böyle durumlarda ahlâkta ve edebiyat/san at alanlarında zıtlaşmaların doğacağını, bunun da toplumda tamiri imkânsız yaralar açacağını belirtir. Hayat üslûbumuzun; ahlâkın, ilmin ve bediiyatın birleşme noktasında saklı olduğuna vurgu yapan Hocaefendi, burada ahlâk, iman ve san at telâkkisinin nasıl anlaşılacağının

2 önemli olduğunu söyler. Ona göre; "Ahlâkı, bir kısım katı kuralların uygulanmasından ibaret görmek; imanı, aklı, müşâhedeyi, hissi ve vicdanı hesaba katmadan körü körüne bir inanma şeklinde anlamak; estetiği, eşyanın bir anlık görüntüsünü alıp üryan resimler, donuk heykellerle yorumlamak; san atı, şiir, müzik, tiyatro gibi kaba bir çerçeveye yerleştirmek, güzeli de, güzellik kültürünü de daraltma, sığlaştırma ve belli bir kesimin fantezisi hâline getirme demektir."4 Hocaefendi, edebiyat ve san atı besleyen en önemli damar olan kültür sahasında tekrar kendimiz olarak dirilmenin, imanla şahlanmış gönül erleri, düşünce ufkuyla yarınlarda dolaşan fikir mimarları, dehasıyla varlık ve hâdiseleri kucaklayan san atkârlar sayesinde mümkün olacağını belirtir.5 İslâm san atının temel kaynağı Hocaefendi, insanın içinde doğup, şekillenip, gelişen ve müsait ortam bulduğunda da inkişaf eden san at için Müslüman ın kendi öz değerlerinin dışında bilhassa bütün düşüncelerini İslâm düşmanlığı üzerine bina etmiş kişi ve kurumların eserlerinde- kaynak aramasına hoş bakmaz. O, İslâm inancıyla irtibatlı san atın öz kaynağını şu sözlerle özetler: "Kalblerin fethinde anahtar kelime Lâ ilâhe illallah, Muhammedün Rasulullah cümlesidir. Öyle ki, İslâm a göre inanmaya ait bütün husûsiyetler, bir hakikatin gaye vasıta iki ayrı yüzünden ibaret sayılan bu iki cümlecik üzerine temellendirilir; iman şecere-i tûbâ sı bu çekirdekten neş et eder ve marifet meyveleriyle insanın his, şuur, idrak ufkunu sarar ve sonunda bütün bilmeler, marifetler bir iç hamle, iç duyuş ve sezişle aşka, iştiyaka, tutkuya dönüşerek o insanı dört bir yandan kuşatır ve onda vicdan eksenli yeni bir oluşum meydana getirir ki bu, o âşık ve müştak insanın her tavrında kendini hissettirir. Onun ibadet ü taatı bu alâka ve irtibattan, bu aşk ve iştiyaktan çizgiler taşır; beşerî münasebetleri bu ledünniliğin akisleri hâline gelir, topyekün içtimaî, iktisadî, siyasî, idarî hamleleri bu "ilel-merkez" güç etrafında döner durur.. San at faaliyetleri ve kültürel aktiviteleri bu iç dinamikle şekillenir, inkişaf eder ve tamamen kalbin rengiyle, şîvesiyle ortaya çıkar. Şayet ortaya çıkan bu san at ürünü, bir kitap, bir resim, bir şiir ya da bir beste ise, bütün bunlar, o iç enmûzec ve özle beslenmiş olarak kalbin duyuşlarını, sezişlerini seslendirirler; seslendirir ve eser sahibinin gönül varidatından kaynaklanan heyecan veya hafakanlarını, aşk ve vuslat veya hicranlarını ifade ederler. Tıpkı bunun gibi, iman, marifet, muhabbet ve ruhanî zevklerle dopdolu bir ruh da, ister san at ve kültür, ister diğer aktiviteler adına kendi iç resmini ortaya koyar; rûhunun derinliklerinde birer öz, birer usare hâline gelmiş insan kâinat Allah telâkkîlerini seslendirir ve hep derunundaki mânâları meşk etmeye çalışır."6 Tarihî süreç içinde, İslâm inancının, itikadî meselelerden, san at edebiyat ve kültür faaliyetlerine kadar hayatın hemen her yerinde önemli bir dinamik olduğuna vurgu yapan Hocaefendi, Müslüman san atkârın imanı ve tecrid eksenli san at mülâhazası sayesinde san atı ötelere açılmanın bir rampası hâline getirdiğini belirtir: "İman, estetiğe açık ruhlarda öyle derin bir san at rûhu hasıl eder ki, san atkâr bir mü min, hiç zorlanmadan birkaç fırça darbesiyle tuvalinin üzerinde meydana getirdiği bir kısım çizgi ve motiflerle, varlığın sonsuzluk menşûrundaki mahiyet-i mücerredesine ulaşır ve san atına öyle bir ebediyet rengi işler ki, insan böyle bir san at eserini her temaşaya alışında, bütün varlığın küçük bir minyatürü ile karşı karşıya bulunduğunu sanır; sanır ve san at diliyle tevhit ve tecrit mülâhazalarının resimlendirilmesi içinde, çizgilerin büyülü dünyasında sınırlı objelerde sınırsızı, damlada deryayı, zerrede kâinatları temaşa etme neşvesine erer."7 O, san atı, sadece objektife, subjektife başkaldırma veya bir maharet teşhiri şeklinde anlamaz; ondan ne anladığını şu sözlerle özetler: "Varlık ve hâdiseler arasında görülüp duyulan, sezilip anlaşılan veya sezilip anlaşılması gereken ruh, mânâ ve muhtevayı, kalb, şuur ve his lisanıyla sentezleyip, her zaman anlaşılması gerekli

3 olan gerçeğin, her bakışta yeni bir buuduyla duyulabilecek esneklikte, fakat kıblenümâsı hep aynı istikamette ve değişik kombinezon imalarıyla sürekli o Mevcûd-u Meçhûl e göndermelerde bulunan bir çerçeve içinde ve çerçeveleri aşkın bir kısım sihirli çizgilerin kesrette vahdeti, vahdette de kesreti göstermesinden ibaret görüyoruz."8 İnancımız resmedilemedi Eyüp Can ın kendisiyle yaptığı mülâkatta Hocaefendi, İslâm tarihinin belirli bir döneminde Asya da, Endülüs te ve Selçuklu ile Osmanlı tarihinin belli bir bölümünde- İslâm san atının zirveye çıktığını; fakat Osmanlı da belirli bir dönemden sonra bizim ruhumuzun zayi edildiğini ve buna karşılık Batı taklitçiliğinin baş gösterdiğini belirterek, gelinen nokta itibariyle inancımızın bütün fakültelerinin, duygu ve düşüncedeki sonsuzluğun resmedilemediğini söyler. Ona göre bunun temel sebebi; bir dönem pozitif bilimlere de kapalı kalan medreselerin san at ve estetik gibi konulara çeşitli açılardan imkânlar sağlayan tasavvufa da tamamen kapılarını kapatmasıdır. Bütün bunlar, beraberinde ufuk daralması ve dünya küçülmesini getirmiştir. Hocaefendi ye göre bu küçük dünya, büyük düşünce ve san at meyveleri vermekten oldukça uzak bir duruma düşmüştür. Her şey saksıların içindeki yeşillikler gibi olmuş, tabanın büyüme adına, bize verdiği kadarıyla büyüyebilmiş. Belli bir noktaya geldikten sonra da, tepeden kurumaya başlamıştır. Medrese bu mevzuda katılığıyla, bizde san at ruhunu öldürmüştür.9 San at, medrese, tasavvuf ve sünni İslâm Hocaefendi, "San at ve estetiğe çeşitli açılardan imkânlar sağlayan tasavvuf reddedilerek veya görmezden gelinerek sağlam bir İslâmî telakkiye ulaşılabilinir mi?" şeklindeki bir soruya, bunun mümkün olmayacağı tarzında bir cevap verir. Sünni İslâm ın; san atın, özgür düşüncenin ayağına kement vurduğu, dolayısıyla onun önünü tıkadığı yönündeki iddialara ise, Hocaefendi, İslâm da san atın önünü tıkayacak bir düşünce sisteminin fıkıhla irtibatlı olması gerektiğini, hâlbuki fıkhın en ileri seviyede tedvin edildiği dönemin, estetik ve hür düşünce adına en yoğun, en ileri dönem olduğunu belirterek karşı çıkar ve Endülüs ü bu hususta harikalar ülkesi olarak değerlendirir. Ona göre, Seyyid Hüseyin Nasır dan, Garaudy ye birçok insanın hayranlık duyarak ifade ettikleri; estetiğin, hür düşüncenin ve inancın bağrında yoğrulan, hoşgörü, barış ve muhabbetin temsil edildiği sözkonusu büyük medeniyetin mayası İslâm dır.10 İslâm sanatının mükemmelliğe ulaşması ile, güçlü, entelektüel, manevî akımların güçlenmesi; çökmesi ile de Müslümanların mânevî hayatının çökmesi arasında münasebetler kuran Hüseyin Nasır a göre, günümüz dünyasında İslâm sanatı, dinamiklerini oluşturan mânevî hayatın ve zihnî kabiliyetin ihmal edilmesi nispetinde duraklamış ve çöküşe geçmiştir.11 Benzer şekilde Hocaefendi de, medresenin müspet bilimler ile Islâm ın ruhî hayatı konumunda olan tasavvufu kapısından kovmasının eşya ve hâdiselerin dar bir kâinat perspektifi içinde değerlendirilmesine yol açtığını; bu durumun san at telâkkisinde neticeleri itibariyle ciddi bir sığlaşmaya sebep olduğunu belirtir. Dar kavrayışların her şeyi darlaştırdığını ifade eden Hocaefendi, her şeyi müşahhasa kilitleyen Batı dünyasının, resim ve heykelle objektife, sübjektife başkaldırmalarını ifade ettiklerini, buna karşılık bizde sağlam bir kâinat telakkisi olmadığından, bunun bile başarılamadığını söyler. Ona göre, medrese ve mektep varidatının tekrar birleşmesi; tasavvufu da, İslâm ın ruhî hayatını da beraber getirecektir. Mektep-medrese izdivacına, İslâm ın ruhî hayatı da dâhil edildiğinde ufuklar açılacak, bu da şiirden nesre, nesirden değişik san at dallarına kadar bizde kâinatı yeniden keşfetme düşüncesini doğuracaktır. Bu ufuk genişlemesine paralel olarak, farklı telâkkiler ortaya çıkacak; bu, sinemaya da, tiyatroya da edebî

4 eserlere de, duygularımızı her türlü ifadeye de aksedecektir. 12 İslâm estetiğinin günümüzde aşmak durumunda olduğu problemler Bir dönem büyük eserlerin ortaya konmasına vesile olmuş İslâm estetiği nin tekrar neşv u nema bulabilmesinin önündeki zorluklara da dikkat çeken Hocaefendi, aradan uzunca bir zaman geçtiğini, çeşitli sebeplerle insanların bugün o estetiği ortaya koyan insanların duygu ve düşünce dünyasından uzakta bulunduklarını, o yüksek seviyenin tekrar yakalanabilmesi için insanların o estetiği ortaya çıkaranların inanç ve anlayış ufkuna ulaşmalarının lâzım geldiğini belirtir. Ona göre bunlar da yeterli değildir: "Mevcudun, aynı zamanda zevk yanımızı ve bizi kucaklar hâle gelmesi çok önemli. Elinize güzel bir atlas, bir ibrişim, bir ipek geçmiştir, münasebetsiz bir şekilde onu omzunuza almanız başkadır, güzel bir elbise diktirip, aynı zamanda estetik bir görünüme ulaşmanız daha başkadır. Sonsuzluk mülâhazasının, insanlığın ruhunda, kalbinde yeniden mayalanması gerekir. Mütenahinamütenahi, ne kadar iç içedir? Bunun çok iyi kavranması gerekir."13 Bugün için san atın hâl-i pürmelâli Hocaefendi, millet olarak son birkaç asırdan bu yana, birçok sahada yenilik teşebbüsleri yapmış olmamıza rağmen Yaratıcı, kâinat ve insan münasebetleri açısından kendi iç dünyamızı aksettirecek bir san at telakkisi ortaya koyamadığımızı, buna karşılık tarih boyu bizi besleyen kaynakları kendi ellerimizle kurutup, ruhumuzu yaralayan garip bir san at anlayışıyla bütün bir milletin hafızasını allak bullak ettiğimizi, birkaç bin yıldan beri gönlümüzü ve ruhumuzu aydınlatan meşaleleri söndürerek, âdeta yarasalar gibi karanlığa teslim olduğumuzu belirtir.14 Hocaefendi bu hususa bağlı olarak Kasım 1993 tarihli Sızıntı dergisinde yayımlanan "Geçmişin Hülyalı Dünyası" başlıklı makalesinde, duygu, düşünce ve hayat felsefemizle birlikte yitirilen bediî zevkimize bağlı san at ve edebiyatımıza da temas eder. Bu makalede; değişen duygu, düşünce ve zevklerin, fikir hayatını nasıl perişan hâle düşürdüğünü, edebiyatı nasıl ruhsuz bir düşüncenin eline emanet ettiğini, san atın nasıl kendi değerlerinden kaçanlara ve ruhunu şeytana peyleyenlere emanet edildiğini, özellikle mimarîyi nasıl kunduzları dahi güldürecek kadar estetikten mahrum bir hâle getirdiğini oldukça çarpıcı tespit ve tahlillerle ortaya koyar. Hocaefendi ye göre; cemiyetimizin huzurlu, ülkemizin mamur olduğu dönemlerde zevklerimiz, bedîiyyât telakkimiz, san at anlayışımız ruhumuzun bir buudu ve düşünce dünyamızın da bir derinliğiydi 15 ancak ideolojilerin gel-gitlerine terk edilmiş durumda olan san at bugün itibariyle ideolojilere kavaslık yapar durumdadır.16 Dolayısıyla san at düşüncemiz ve geçmişimiz arasında, mânâ köklerimizin erozyonuna, maziyi inşa eden değerlerle ruhî rabıtalarımızın kopmasına bağlı olarak aşılması çok zor uçurumlar oluşmuştur.17 Fakat Hocaefendi bu noktada ümitsizliğe kapılmaz ve tam aksine geleceğin "Ba sü ba de l-mevt" kahramanlarına zor olduğunu da bizzat ifade ederek- Mîmar Hayreddin, Mimar Sinan, Itrî ve Dede Efendi gibi san at dahilerini örnek göstererek geleceğin Rönesans ını aşılar. San atta Rönesans Edebiyattan san ata, felsefeden ahlâka, idareden siyasete, hukuktan mantığa, matematikten tasavvufa, dinî bilimlerden fen bilimlerine kadar hayatın bütün ünitelerini içine alan Rönesans ın san ata bakan yönüyle dinamiklerini Hocaefendi, kitlelere mâl olmuş estetik; her yere ruh ve mânâyı nakşeden ve her nakşında sonsuzu arayan, tecrid buudlu, vahiy ruhlu, mantık eksenli, san at ve san atkâr; uhrevîleşen, incelikli, derinlikli, ötelerle bütünleşen, gerçek bedîiyât zevki olarak sıralar.18 Bu yeniden doğuşun milletimizin duygu ve düşüncesine, san at ve estetik telâkkisine derinlikler kazandıracağına işaret eden Hocaefendi, bu sayede bediî zevklerimizi bulacağımızı, romantizmimizi

5 keşfedeceğimizi ifade eder.19 Hocaefendi sözkonusu Rönesans ın hayâlî bir şey olmadığına, İslâm ın ilk Fatihlerinin iman, aşk, san at ruhu, inşâ düşüncesi ve nizam heyecanıyla bunu geçmişte gerçekleştirdiğine ve bu yönüyle Batı yı bile asırlardır içine gömülü bulunduğu karanlıktan kurtardığına vurgu yapar.20 Hocaefendi Yeryüzü Mirasçıları na her sahada olduğu gibi edebiyat ve san at sahasında da önemli hedefler göstermektedir. Tarihten bîhaber kişiler için bütün bunlar uzak bir ütopya gibi gelebilir. Ancak hedef olarak gösterilenler, referansları itibariyle mazide yaşanmış şeylerdir. Hocaefendi bu tarihî realiteyi şu ifadelerle ortaya koyar: "Onlar (Müslümanlar) edebiyattan diğer san at dallarına, ziraattan bahçeciliğe, sulama kanallarından meyve aşılamaya kadar o günün dünyasınca bilinmeyen pek çok konunun da öncüleri ve rehberleri olmuşlardır. Dünyanın, Yunan mitolojileriyle avunup durduğu bir dönemde Doğu, o zenginlerden zengin ve ince üslûbuyla Batı yı âdeta büyülemiştir. Batı san atta gayenin yükselticiliğini, tecridin sihirli atmosferini Müslümanlarla tanıyabilmiştir."21 Hocaefendi ye göre, yeryüzünde bu kadar müessir olan ilklerin ortaya koyduğu edebiyat ve san at; İslâm inancının renk ve desenleri durumundaydı. Rönesans ve "fantezi" Hocaefendi, kaynağını milletimizin öz değerlerinden ve tarihî dinamiklerinden alan Rönesans ile bir dönem yeni kelimesinin büyüsüne takılıp birtakım fantezilerin peşinden koşanların hedeflediklerinin aynı şeyler olmadığına dikkatleri çeker. O bizim Rönesans ımızın yaslandığı değerlerle, yeni dünya, yeni düşünce tarzı, yeni sistem gibi kalıplaşmış ifadelerin arkasına sığınarak, tarihî dinamiklere, maziye ve dine saldıran roman, şiir yazanların, tiyatro sahneye koyanların, san at görüntüsü altında mukaddesata saldıranların yaslandığı unsurların taban tabana zıt olduğunu vurgular.22 Bu çerçevede Hocaefendi, iki taraf arasında kültür, eğitim, san at gibi alanlarda yıllardan beri süregelen bir soğuk savaşı nazarlara sunar ve böyle bir durumda mü minin şahsî kemalât düşüncesiyle bile olsa, bir kenara çekilemeyeceğine vurgu yapar.23 San at ve mazi Hocaefendi de mazi şuuru oldukça kuvvetlidir. O edebiyat ve san at gibi konularda özellikle geçmiş ile gelecek arasındaki devamlılık zincirine büyük ehemmiyet verir. Bu zincirin tabiî akışı içinde ilerlemesinin önemine yazı ve konuşmalarında sık sık vurgu yapar. Nilüfer Göle; modern zamanların hastalıklı mazi algısının, Hocaefendi de nasıl geleceği besleyen/kuran aslî bir kaynak hâline geldiğini, şu sözlerle ifade eder: "Geleceğe açılacak ümit kapısı, geçmişe hayatiyet kazandırarak mümkün olacaktır. ( ) Geçmiş, durağan bir tarih, etnoğrafik bir müze olmaktan çıkarılıp, bugüne ve yarına uzanan, bir esin kaynağı olarak yeniden canlandırılmaktadır."24 Geleceğin güven üzerine inşa edilmesinin ancak mazinin iyi bilinip, güzel taraflarının sürekli ruhlarda korunmasına bağlı25 olduğunu söyleyen Hocaefendi, her şeyin durmadan değişip durmasına karşılık, Kutup Yıldızı gibi hep yerinde duran güçlü bir referans olarak tarif ettiği mazinin geleceğin san atının temelini oluşturacak unsurları da bünyesinde barındırdığını söyler. Ona göre mazi, " izâfîliğin gerçeğe en yakın bir yanını temsil eder. Öyle ki o, her zaman merkezî bir nakış gibi yöresindeki bütün atkılara açık bulunur; uzak-yakın bütün tâlî nakışçıklar ise belli münasebetlerle onunla irtibatlanır ve onun ruh ve mânâsına göre şekillenirler. Bu açıdan mâzi, temel esprisi itibarıyla zaman üstü bir muhtevâya sahip bir öz ve bir aslî cevher gibidir. Bu öze ve bu cevhere sahip çıkabilen milletler, onu yerinde kullanabilen kimyâger uzmanlara ve cevherfürûşân sarraflara benzerler ki; asırlar ve asırlar boyu, din, ahlâk, kültür, san at ve millî seciye gibi hayâtî unsurlar hazinesinden, bugünleri ve yarınları adına akla-hayâle gelmedik en nâdide eserler meydana getirir ve başkalarına göre yok sayılan bir zeminde hep varlık cilvesi gösterirler."26 Bu minvalde o, geçmişi bize en iyi duyuranların başında gelen san at ürünlerimizi ve

6 edebiyatımızı nazara verir. Ona göre mazinin en güzel tarafları âdeta bir tohum gibi bizim edebiyat ve san at eserlerimizde barınmakta ve tekrar neşvü nema edeceği günü beklemektedir. Hocaefendi, san at eserlerinde saklı duran mazinin renk ve desenlerini şu sözlerle ifade eder: "Ne zaman mescidler, ezanlar, ilâhîler, mehterler kurcalansa, özlerinde geçmişin buğusu ve şanlı milletimizin kokusu duyulmaya başlar. Bunlar, bizlerle, cedlerimizin gönüllerinin ortak duygu ve düşüncelerinin mahsûlü; müşterek hislerinin birer ifâdesi, geçmişe âit aşkların, şevklerin kaynağı ve hâtıralarımızda yaşayan, kan ve damarlarımızla bütünleşen birer ruh gibiydi. Kendi derinliklerimize dalarak sînelerimizdeki cennetleri görmek, mahrem duygularımızı coşturarak ebedî vuslata hazırlanmak için bunlar âdeta birer sihir, birer füsundu."27 Bugünü yarına en iyi san at eserleri taşır Muhtelif devirlerin hususiyetlerini aksettiren san at eserlerinin o devirlerin miraslarını koruyan en kuvvetli hazineler olduğunu belirten Hocaefendi, şimdiki zamanı da en iyi san at eserlerinin geleceğe taşıyacağına işaret eder. Ona göre, "San atın takdirkâr kolları arasında yükselme şansını elde edememiş bütün güzellikler, hârikalar, kahramanlıklar hâfızalardan silinip gitmeye mahkûmdur."28 Büyük üstatların kaleme aldıkları eserlerin milletimizin hafızası hükmünde olduğunu belirten Hocaefendi, bu hafızaya kaydedilen değerlerin gelecek nesiller için bir âb-ı hayat kaynağı, onların kendilerine çekidüzen vermeleri adına bir endam aynası olma vazifesi gördüğünü ifade eder. Atalarımız tarih sayfalarında, nazımlara, nesirlere, destanlara malzeme üretmiş; fakat onları gelecek nesillere endam aynası olacak şekilde kaleme almadan çekip gitmiştir. Bu vazifenin bugünün nesillerine düştüğüne söyleyen Hocaefendi ye göre, bu miras san at eserleriyle kayıt altına alınmadığı takdirde unutulup gidecektir. O, bu çerçevede milletimizin çeşitli sebeplerle unutulan/unutturulan nice dâsitanî ve hârika yanlarına mukabil, İranlı Firdevsî nin milletinin tarih sayfalarındaki başarılarını san atın ihtişamı içinde nisyanın elinden nasıl kurtardığını şu sözlerle ifade eder: "Firdevsî, milletinin mağlubiyet sahneleri arasından, kendince bulup çıkardığı tabloları, ifâde üstadlığının bütün gücünü kullanarak altmış bin beyitlik Şehnâme siyle destanlaştırdı. Eğer Firdevsî, dillere destan o şâirlik otağını, soylu milletimin dolaştığı zirvelere kurabilseydi, kimbilir nasıl fevvâreler gibi fışkıracak, girdaplar gibi derinleşecek ve yanardağlar gibi ateş olup dört bir yana savrulacaktı..!"29 Hocaefendi toplumumuzda potansiyel olarak var olan san at istidadına karşılık, potansiyel dinamikleri harekete geçirecek hakikat âşığı kahramanlar bulunmaması sebebiyle varlık içinde yokluk yaşandığını belirtir.30 Anarşist üslûplar ve yanlış sanat telâkkileri Hocaefendi bazı yazılarında, bediiyatımızı ve san at telakkimizi yerden yere vurarak veya hafife alarak onun zayıflamasına dolayısıyla yok olup gitmesine zemin hazırlayan anarşist üslûplardan, karanlık ruhlu kişilerden ve onların inanç, düşünce, san at anlayışı ve iç âhengi bozan davranışlarından bahseder.31 Bu kişiler millî ve mânevî değerleri baltalamak adına her zaman kargaşanın yanında yer almışlar; fikirleriyle yeni nesilleri zehirlemişlerdir. "Müslüman dan sanatkâr olmaz." anlayışının zehirlediği beyinler ne yazıktır ki, Müslüman camiada bile, bir kompleksin belirtisi veya gaflet göstergesi olarak, idare bazında sanat ve kültür faaliyetlerini başkalarına devredebilmekte; basın ve yayın organlarında başkalarının sesini sonuna kadar açarken, inançlı insanları yok sayabilmektedir. Bu kişileri tanımak için, günümüz san at dünyasına dikkatle bakmak, Tanzimat tan sonraki edebiyat ve san at tarihimizde kısa bir yolculuk yapmak yeterli olacaktır. Hocaefendi, son birkaç asırdır irfansız ve mefkûresiz yetişen nesillerin, san at telâkkisini şehvetin rengine boyadığını, şiir ve musikiyi yırtıklığın ağız suyu hâline getirdiğini belirterek,32 toplumu

7 oluşturan fertlerin hayat projelerini şahsî menfaat ve cismanî hazlara göre şekillendirmesinin o toplumdan ahlâk ve fazilet telâkkisine bağlı san at düşüncesini ortadan kaldırdığına işaret eder. Nitekim şimdilerde ülkemiz de dâhil dünyanın her tarafında böyle bir durumun gözlemlendiğini ifade eder.33 Bu çerçevede o, İbrahim Canan ın, İslâm âleminin ana meselelerine Bediüzzaman dan çözümler sunduğu eserine34 yazdığı takrizde, Bediüzzaman ın Doğu milletlerinin maarif ve fenle birlikte san at açısından da uyarılması gerektiği hususuna dikkatleri çeker. Millî ve mânevî değerlerin altüst olduğu bir devirden sonra, kökü mazide olan ati lerden beklenen; içteki zararlı akımları nötr hâle getirerek, hakikate, san at ve kültür mirasımıza, atalarımızdan tevarüs eden millî ve mânevî değerlere saygılı olmak; onları çağın şartları içinde tekrar fonksiyonel kılarak, millî bünyenin yaşayan bir parçası hâline getirmektir.35 Hocaefendi, modernize sözkonusu olduğunda, millî ruhun katiyen feda edilmemesi gerektiğine temas ederek, onun hassasiyetle korunması lazım geldiğini söyler. Ona göre, bu sahada ortaya konan teorik çalışmalar önemli olmakla beraber, aslolan san at telâkkisinin temsili yani fiilî anlatımıdır. Bu çerçevede milletimizin ihtişamlı devirleri heyecanlandırıcı üslûpla anlatılmalı, edebiyatımız millî ruh ve düşünceyi işlemelidir.36 Sonuç Hocaefendi nin Yeryüzü Mirasçıları nın sekizinci vasfı olarak altını çizdiği, ancak "Bir kısım çevreler bizim kriterlerimiz içinde henüz böyle bir yolculuğa hazır değiller."37 mülâhazasıyla kaleme almaktan vazgeçtiği "sanat düşüncesi"nden mahrum olarak, parça parça bazı tespit ve değerlendirmelerde bulunmaya gayret ettik. İleride yazılacak sözkonusu "sanat düşüncesi"ni ele alan müstakil bir eser elbette ufuklarımızı genişletecektir. Hocaefendi nin eserlerinde edebiyattan, şiire, musikiden mimariye kadar hemen bütün sanat dallarına dâir fikir ve tespitlere ulaşmak mümkündür. Bunlardan edebiyat dışındaki güzel san atlar konumuz dışında kaldığından, edebiyata dâir başlıkları da ileride ele alacağımızdan, burada onlara temas etmedik. Burada genel sanat düşüncesine dâir fikirlerini ortaya koymaya gayret ettik. Kitlelere mâl olmuş estetiği; her yere ruh ve mânâyı nakşeden, her nakşında sonsuzu arayan, tecrid buudlu, vahiy ruhlu, mantık eksenli, san at ve san atkârı; uhrevîleşen, incelikli, derinlikli, ötelerle bütünleşen, bedîiyât zevkini sanattaki Rönesans ın temel dinamikleri olarak nazarlara sunan Hocaefendi nin musiki üzerine düşüncelerini ortaya koyarken altını çizdiği hassasiyetler, genel olarak san at eserlerinde aradığı hususlara dair ipuçları da barındırır. Bunları özetleyecek olursak; sanat eserinde kendi düşünce çizgimiz içinde, millî-dinî değerlerimize karşı alâkaları kanatlandıracak şekilde muhtevanın güçlü olması; bu sayede onunla karşılaşanların derunî şeyler hissetmesi; icra edilen sanatın unsurları arasında bütünlük sağlanması, sebep-sonuç münasebetinin tamamlık arz etmesi; san at eserinin gıybete, müstehcenliğe, bâtılı-fuhşu tasvire, şehvanî hisleri tahrike, ye s ve ümitsizlik duygularını kabartmaya kapalı kalması Hocaefendi, gizli hazineleri keşfedip açan sihirli bir anahtara benzettiği san atı daha çok insanın müspet yöne kanalize edilmesinde gördüğü fonksiyonlar açısından ele alır ve değerlendirir. Ona bu açıdan anlamlar yükler. San atın bu fonksiyonunu hakkınca yerine getirebilmesinin yolunun, san at eserini ortaya koyan fertlerin mükemmelliğinden geçtiğini vurgular. Bu yönüyle sanatkâra da bazı misyonlar yükler. İnanç ile san at arasındaki bağı nazarlara sunan Hocaefendi, sanatkârın kendi samimi duygu ve düşüncelerini eserine yansıtması gerektiğini belirtir. İhtiyaca karşılık gelme hususunun bizim sanatımızı nasıl şekillendirdiğine dair fikirler serdeder. İnancımızın henüz resmedilemediğini ifade eden Hocaefendi, bugün itibariyle tarihî köklerimizden çok uzakta, "fantezi" olarak da nitelenebilecek bir sanat hayatının olduğunu belirterek, maziyle bağların kurulması gerektiğine, sanat açısından yeni Rönesans ın referanslarından birinin de tarih olduğuna vurgu yapar.

8 Hocaefendi, Sünni İslâm ın san ata kelepçe vurmadığını aksine ona yeni imkânlar sunduğunu belirtir; ancak medresenin son dönemlerde tasavvufu kapısından kovmasıyla sanatta bir gerilemenin yaşandığına dikkatleri çeker. Sanatta "tecrid"i önemseyen Hocaefendi, bu yönüyle günümüz Müslüman san atkârına önemli ufuklar gösterir. Dipnotlar 1. M. Fethullah Gülen, "Gönüller Sevgi Arıyor", Sızıntı, Mayıs "Aksiyon ve Düşünce", Yeni Ümit, Temmuz "Düşünce Kaymaları", Sızıntı, Temmuz "Kültür Problemimiz Ya da Kendimiz Olma", Yeni Ümit, Temmuz, "Kültür Problemimiz Ya da Kendimiz Olma", Yeni Ümit, Temmuz, "İslâm Düşüncesinin Ana Karakteristiği", Yeni Ümit, Nisan "İslâm Düşüncesinin Ana Karakteristiği", Yeni Ümit, Nisan "İslâm Düşüncesinin Ana Karakteristiği", Yeni Ümit, Nisan Eyüp Can, Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ufuk Turu, "İnancımız Henüz Resmedilemedi" Zaman, Can, agy. 11. Seyyid Hüseyin Nasr, İslâm Sanatı ve Mâneviyâtı, Çev: Ahmet Demirhan, s , İnsan yay., İst., Can, agy "Mekteple Medresenin İzdivacı", Zaman, Can, agy "İnancımız Henüz Remedilemedi", Zaman, M. Fethullah Gülen, "Düşünce Kaymaları", Sızıntı, Temmuz "Geçmişin Hülyalı Dünyası", Sızıntı, Kasım "İnanan Sarsılsa da Devrilmez", Sızıntı, Mayıs, 2001; "Kaosun Ötesindeki Dünya", Sızıntı, Nisan "Kargaşadan Nizama 1", Yeni Ümit, Ekim "Kendi Dünyamıza Doğru", Yeni Ümit, Ekim "Yarınki Dünyaya Doğru", Yeni Ümit, Temmuz "Dirilmek Bizim de Hakkımız", Sızıntı, Aralık "İlim ve Araştırma Aşkı", Sızıntı, Haziran "Yenilenme Fantezisi", Sızıntı, Ocak Kur ân dan İdrake Yansıyanlar, s. 142, Nil Yay., İst., Nilüfer Göle, "Muhafazakârlığın Manalandırdığı Modernlik" Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ufuk Turu Mülâkatı Çerçevesinde Yapılan Yorumlar, Zaman, M. Fethullah Gülen, "Bizim Milletimiz 2", Sızıntı, Nisan "Geçmiş ve Gelecek", Sızıntı, Aralık "Bizim Milletimiz 2", Sızıntı, Nisan "Tarihi Dinamikler", Sızıntı, Ağustos "Tarihî Dinamikler", Sızıntı, Ağustos "Gönüller Sevgi Arıyor", Sızıntı, Mayıs "Huysuz Ruhlar", Sızıntı, Mart 1995; "Kaos ve İnancın Sihirli Dünyası", Sızıntı, Kasım 1998; "Fesada Açık Ruhlar", Sızıntı, Ağustos "Kendimize Yönelirken", Yeni Ümit, Ekim "Kalblerin Sultanlığına Doğru", Sızıntı, 1 Ağustos İbrahim Canan, İslâm Âleminin Ana Meselelerine Bediüzzaman dan Çözümler, Yeni Asya Yayınları,

9 İst., M. Fethullah Gülen, "Buhranlarımız", Sızıntı, Nisan "Milletimizin İhyası", Kırık Testi-1, s.132, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Yay., İst., "Ruhumuzun Heykelini İkame Ederken", Yeni Ümit, Ocak 1994.

FIRÇADAKİ ÇİÇEKLER İSMEK TEZHİP ÖĞRETMENLERİ KARMA SERGİSİ

FIRÇADAKİ ÇİÇEKLER İSMEK TEZHİP ÖĞRETMENLERİ KARMA SERGİSİ FIRÇADAKİ ÇİÇEKLER İSMEK TEZHİP ÖĞRETMENLERİ KARMA SERGİSİ FIRÇADAKİ ÇİÇEKLER İSMEK TEZHİP ÖĞRETMENLERİ KARMA SERGİSİ 5-11 HAZİRAN 2013 / İSTANBUL TİCARET ODASI YENİ CAMİİ HÜNKÂR KASRI SERGİ SALONU Başkan

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

Fethullah Gülen Hocaefendi nin Edebiyata Dair Fikirlerini Anlama Yolculuğu - 9

Fethullah Gülen Hocaefendi nin Edebiyata Dair Fikirlerini Anlama Yolculuğu - 9 Fethullah Gülen Hocaefendi nin Edebiyata Dair Fikirlerini Anlama Yolculuğu - 9 Ali Osman DÖNMEZ Ülkemizde Estetiğe Dair Çalışmaların Genel Durumu Tanzimat sonrası Türk edebiyatında Şinasi, Ziya Paşa, Namık

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

prop & tasarım prop & tasarım İrem Ergene restoratör & iç mimar rem dizayn www.remdizayn.com

prop & tasarım prop & tasarım İrem Ergene restoratör & iç mimar rem dizayn www.remdizayn.com İrem Ergene restoratör & iç mimar rem dizayn rem dizayn Hayal Edebileceğiniz Herşey Gerçektir... HAKKIMDA PROJELER REFERANSLAR İLETİŞİM Değerli Olan iyi Yaptığın Değil, Yapmaya Değer Olandır... İrem ERGENE

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ 1 Değerli Velimiz, Geçtiğimiz hafta sonunda 2-6.sınıflardaki öğrencilerimizin

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort +90 444 1 352 /elaresort

www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort +90 444 1 352 /elaresort +90 444 1 352 www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort /elaresort Zarafet ve kaliteyle zenginleşen kusursuz bir dünya... L U X U R I S M Luxurism, sadece bir kelime değil; mükemmelliğin heyecan

Detaylı

Güzel Bir Kitap: 'İslam Estetiği'

Güzel Bir Kitap: 'İslam Estetiği' On5yirmi5.com Güzel Bir Kitap: 'İslam Estetiği' Sanat ve edebiyat çevresinin yakından tanıdığı Turan Koç, 'İslam Estetiği' adlı kitabını çıkardı. Kitap, meraklılarına yön gösteriyor... Yayın Tarihi : 8

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

A: Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

A: Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder. Karşınızdaki kişinin ismine bakarak onun hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Bunun için söz konusu isimdeki fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal enerji sembollerinin açıklamalarına bakmak gerek. İsimdeki

Detaylı

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK)

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) 10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) Estetik, "güzel in ne olduğunu soran, sorguluyan felsefe dalıdır. Sanatta ve doğa varolan tüm güzellikleri konu edinir. Hem doğa hem de sanatta. Sanat, sanatçının

Detaylı

LEVENT KUM VE KURSİYERLERİ ÇİNİ SERGİSİ

LEVENT KUM VE KURSİYERLERİ ÇİNİ SERGİSİ Y Ü Z LE ŞM E LEVENT KUM VE KURSİYERLERİ ÇİNİ SERGİSİ LEVENT KUM VE KURSİYERLERİ ÇİNİ SERGİSİ 17 26 MAYIS 2013 / CEMAL REŞİT REY SERGİ SALONU Başkan dan tanbul daki tarihi güzelliklerin değerine değer

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

- Kurslara, seminerler katılın, farklı mekanlar keşfedin. Kendiniz için bir şeyler yapın. Böylelikle eşinize anlatacağınız farklı şeyler olacaktır.

- Kurslara, seminerler katılın, farklı mekanlar keşfedin. Kendiniz için bir şeyler yapın. Böylelikle eşinize anlatacağınız farklı şeyler olacaktır. Lilay Koradan www.gencgelisim.com - Bir ara sinemaya ya da tiyatroya gidelim mi? demek yerine, iki kişilik bilet alın. Ona Sürpriz, yarın akşam sinemaya gidiyoruz dediğiniz zaman sizinle gelecektir. -

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ

HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ 17-26 MAYIS 2013 / CEMAL REŞİT REY SERGİ SALONU Başkan dan Yazı,

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİN VE TRAFİK SEMPOZYUM

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİN VE TRAFİK SEMPOZYUM T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİN VE TRAFİK SEMPOZYUM BİRİNCİ DUYURU Çağımızda trafik, fert ve toplum hayatının bir parçası haline gelmiştir. Bu zorunluluktan hareketle nakil ve

Detaylı

İSMEK İN USTALARI DURUŞ İSMEK USTA ÖĞRETİCİLERİ EBRU, MİNYATÜR VE TEZHİP SERGİSİ

İSMEK İN USTALARI DURUŞ İSMEK USTA ÖĞRETİCİLERİ EBRU, MİNYATÜR VE TEZHİP SERGİSİ İSMEK İN USTALARI İSMEK USTA ÖĞRETİCİLERİ EBRU, MİNYATÜR VE TEZHİP SERGİSİ İSMEK USTA ÖĞRETİCİLERİ EBRU, MİNYATÜR VE TEZHİP SERGİSİ 3-10 Haziran 2014 / CRR Konser Salonu Fuayesi Başkan dan ni tarihe yazdırmış

Detaylı

A NEW LIFE STYLE IN THE WORLD NEW S 15

A NEW LIFE STYLE IN THE WORLD NEW S 15 A NEW LIFE STYLE IN THE WORLD NEW S 15 index Mira Avangarde Trend Combo Angel 4-7 8-13 14-19 20-27 28-35 Nazar Eslem Ottoman 36-41 42-47 48-53 Chester Dilara Lady 54-61 62-67 68-73 4 5 Hayal kurmak önemlidir.

Detaylı

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.)

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) Ben seni sevdiğim için eğer bahâ derler ise İki cihân mülkün verem dahı bahâsı yetmeye (Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) İki cihân

Detaylı

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER Prof.Dr. Ufuk TANERİ, IOM, HE 2003-03-14 Eğitim-Öğrenim Doğuş anı ndan başlayıp Ömür Boyu süren bir Süreç, yüzyılımız ve gelecek nesiller beklentilerinin

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ 7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ Estetik ve Sanat Felsefesi Estetiğin Temel Soruları Felsefe Açısından Sanat Sanat Eseri Estetiğin Temel Kavramları Estetiğin Temel Sorunlarına Yaklaşımlar Ortak Estetik

Detaylı

SAĞLAM BİR GEÇMİŞİN MUTLU BİR ÜZERİNDE YÜKSELİR...

SAĞLAM BİR GEÇMİŞİN MUTLU BİR ÜZERİNDE YÜKSELİR... YAŞAM MUTLU BİR SAĞLAM BİR GEÇMİŞİN ÜZERİNDE YÜKSELİR... İnşaat dünyası yeni bir vizyonla tanışıyor. Bu bir yaşam ve gelecek vizyonu. Bu vizyonun geçmişinde güç, temelinde güven var. İş dünyasının ve Türkiye

Detaylı

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP:

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP: SORU : Yediemin deposu açmak için karar aldım. Lakin bu işin içinde olan birilerinden bu hususta fikir almak isterim. Bana bu konuda vereceğiniz değerli bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle

Detaylı

GÜZEL SANATLAR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (MÜZİK) DERSLER

GÜZEL SANATLAR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (MÜZİK) DERSLER İ ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER D GÜZEL SANATLAR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (MÜZİK) DERSLER 9. 10. 11. 12. DİL ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 TARİH 2 2 - -

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

final in başarı geleneği final temel liseleri ile sürüyor...

final in başarı geleneği final temel liseleri ile sürüyor... Sevgili öğrenciler, değerli veliler... Dershanelerin dönüşüm sürecini kamuoyundan takip ettiniz. Biz de final dergisi dershaneleri olarak artık final liseleri ne dönüşüyoruz. final liseleri Hiçbir başarı

Detaylı

İstanbul'da mart ayında hangi etkinlikler var?

İstanbul'da mart ayında hangi etkinlikler var? On5yirmi5.com İstanbul'da mart ayında hangi etkinlikler var? Mart ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek kütür sanat etkinliklerini sizler için derledik. Yayın Tarihi : 5 Mart 2016 Cumartesi (oluşturma

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT June21,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:7 THEME:DİNVEFELSEFE RELIGIONANDPHILOSOPHY (Sufilik,İslâmiyeteGiriş,FârâbiveÇokkültürlülük) (Sufism,IntroductiontoIslam,Farabiand

Detaylı

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz. 1. Dini hizmetler. 2. Sağlık hizmetleri. 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere Vakıf denir. Bağışlanan mülklerin, eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmişin

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAB DİLİ VE BELAGATİ Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, İslâm dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslâm bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan

Detaylı

2015 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU. Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku

2015 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU. Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku 2015 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku DÜZENLEYEN Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü SEMPOZYUMUN AMACI VE GEREKÇESİ Etnik, dini ve siyasi

Detaylı

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii GİRESUN 2014 İslami İlimler Fakültesi; 08 Eylül 2012 tarih ve 28405 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu nun 25 Temmuz 2012 tarih ve 2012/3527 Sayılı Kararı ile Giresun Üniversitesi

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI

T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEMEL ĠSLAM BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ DERSĠN KODU VE ADI T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI NDA AÇILAN DERSLERĠN LĠSTESĠ (T. C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

beste tarafından yazıldı. Perşembe, 06 Mart 2008 19:31 - Son Güncelleme Cumartesi, 14 Ağustos 2010 13:11

beste tarafından yazıldı. Perşembe, 06 Mart 2008 19:31 - Son Güncelleme Cumartesi, 14 Ağustos 2010 13:11 Yazı İçerik Sanat Nedir Güzel Sanatlar Güzel Sanatlar Nelerdir Güzel Sanatların Sınıflandırılması Sanat Nedir? Sanat, insanlık tarihinin her döneminde var olan bir olgudur. İnsanlığın geçirdiği evrimler

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde!

Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde! Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde! İstanbul, bu yıl ikinci kez Mevlana Celaleddin-i Rumi nin ölüm yıldönümü olan Şeb-i Arus törenlerine ev sahipliği yapıyor.

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1.YAZILI KONULARI 4. Ünite Kur an-ı Kerimin Temel Eğitici Nitelikleri İslam Dininin Temel Kaynağı Kur an

Detaylı

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET PROJE KOORDİNATÖRÜ: Mustafa TOPAL İlçe Müftüsü PROJE SORUMLUSU: Mesut ÖZDEMİR Vaiz PROJE GÖREVLİLERİ:

Detaylı

TEOG sınavında başarılı olmak için gerekli 7 önemli altın anahtarı rehberlik psikolojik uzmanı Mahmut Sarıgül yazdı.

TEOG sınavında başarılı olmak için gerekli 7 önemli altın anahtarı rehberlik psikolojik uzmanı Mahmut Sarıgül yazdı. TEOG sınavında başarılı olmak için gerekli 7 önemli altın anahtarı rehberlik psikolojik uzmanı Mahmut Sarıgül yazdı. TEOG'TA BAŞARI KAPILARINI AÇACAK 7 ALTIN ANAHTAR Ortaokulların 8 inci sınıflara Temel

Detaylı

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e:

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e: SINIF DEFTERİ Gurup Muallim/e: Yaz Okulu 2014 Devam Çizelgesi 18 Haziran 2014 Çarşamba 19 Haziran 2014 Perşembe 20 Haziran 2014 Cuma 23 Haziran 2014 Pazartesi S. No Öğrenci İsim Soyisim 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

HATAY BOZGUNCULUĞA VE AYRIMCILIĞA İZİN VEREMEZ!!!

HATAY BOZGUNCULUĞA VE AYRIMCILIĞA İZİN VEREMEZ!!! HATAY BOZGUNCULUĞA VE AYRIMCILIĞA İZİN VEREMEZ!!! Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Yardımcısı Remzi Güzel,Yaptığı Yazılı Açıklamada: ''Milli Dayanışma ve Birlik Ruhu Hatay da Bitmez.''Dedi.

Detaylı

BİLGİ YOLU Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi Yıl: 5 Sayı:8 Aralık 2005 Sayfa: 59-61 KONYA

BİLGİ YOLU Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi Yıl: 5 Sayı:8 Aralık 2005 Sayfa: 59-61 KONYA BİLGİ YOLU Mesleki Sosyal Kültürel Sanat ve Edebiyat Dergisi Yıl: 5 Sayı:8 Aralık 2005 Sayfa: 59-61 KONYA MEVLANA RESİM YARIŞMASININ SANAT EĞİTİMİNE KATKISI Yrd.Doç. Mehmet BÜYÜKÇANGA 1.GİRİŞ İnsanlık

Detaylı

Yılmaz Özakpınar İNSAN. İnanan BIr Varlık

Yılmaz Özakpınar İNSAN. İnanan BIr Varlık Yılmaz Özakpınar İNSAN İnanan BIr Varlık Yılmaz Özakpınar; 1934 te Boyabat ta doğdu. 1957 de İs tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü n den, 1960 ta Cambridge Üniversitesi Biyoloji Fakültesi

Detaylı

Bir hedef seçtiğiniz zaman o hedefe ulaşmanın getireceği bütün zorluklara katlanmanız gerekir. Her başarım bana ayrı bir heyecan, ayrı bir enerji

Bir hedef seçtiğiniz zaman o hedefe ulaşmanın getireceği bütün zorluklara katlanmanız gerekir. Her başarım bana ayrı bir heyecan, ayrı bir enerji Bir hedef seçtiğiniz zaman o hedefe ulaşmanın getireceği bütün zorluklara katlanmanız gerekir. Her başarım bana ayrı bir heyecan, ayrı bir enerji kaynağı olmuştur. Güzel bir şey ortaya koymanın heyecanı

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Aristo Metafiziği ile Gazali Metafiziğinin Karşılaştırılması- SH. Bolay.Kültür Bak. Yay. 1976 s.40-46

Aristo Metafiziği ile Gazali Metafiziğinin Karşılaştırılması- SH. Bolay.Kültür Bak. Yay. 1976 s.40-46 Madde ve Sûret Anlayışı Aristo, Metafizik'in VIII. kitabında daima sorulmuş olan "varlık nedir?" sorusunun aslında "cevher nedir?" sorusundan ibaret olduğunu söylüyordu." 9 Bu bakımdan cevher aynı zamanda

Detaylı

N OLACAK ŞİMDİ? BEKİR AĞIRDIR. 26 Kasım 2015

N OLACAK ŞİMDİ? BEKİR AĞIRDIR. 26 Kasım 2015 N OLACAK ŞİMDİ? BEKİR AĞIRDIR 26 Kasım 2015 SİYASİ İRADENİN ÖNÜNDE İKİ SENARYO Kapsamlı bir reform ve kalkınma hareketine girmek Toplumsal barış Çözüm süreci Yeni anayasa Başkanlık arayışı ve kutuplaşma

Detaylı

KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER

KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER KANATLI KELİMELER UÇUŞAN HİKAYELER Burçin BAŞLILAR Sınıf Öğretmeni burcinbaslilar@terakki.org.tr SUNUM İÇERİĞİ Yaratıcılık Nedir? Neden Yaratıcı Yazma? Yaratıcılığı Engelleyen Faktörler Yaratıcı Yazmaya

Detaylı

Hocaefendi nin Edebiyata Dâir Fikirlerini Anlama Yolculuğu-6

Hocaefendi nin Edebiyata Dâir Fikirlerini Anlama Yolculuğu-6 Hocaefendi nin Edebiyata Dâir Fikirlerini Anlama Yolculuğu-6 Ali Osman DÖNMEZ Bizim düşmanımız cehalet, zaruret ve ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı, san at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz. [Bediüzzaman,

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Dr. Hüseyin Emin SERT. www.eminsert.org

Dr. Hüseyin Emin SERT. www.eminsert.org Dr. Hüseyin Emin SERT SASAM İstanbul Temsilcisi www.eminsert.org heminsert@gmail.com Strateji Bakış Kültürel kodlarımızı dikkate alan, İnsanımızın ihtiyaç ve beklentisine uygun, disiplinlerarası İnsanî

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

APADOKYA. Güzel atlar ülkesi

APADOKYA. Güzel atlar ülkesi K Güzel atlar ülkesi APADOKYA Aslına bakarsanız anlatacağım hikayenin neresinden başlamalıyım inanın bilemiyorum. İçinde tarih olan, mitolojik çağların mistik kokularını çağrıştıran ilginç ve bir o kadar

Detaylı

KOTAN A Personelinden Uğurlama

KOTAN A Personelinden Uğurlama KOTAN A Personelinden Uğurlama Tekirdağ Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü görevinden Ankara Sosyal Güvelik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişliğine atanan Mahmut KOTAN A, kurum yöneticileri ve

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

YENİ AKİT GAZETESİ İNTERNET SAYFASINDAKİ 16 03 2015 TARİHLİ HABERE İLİŞKİN YORUMUM AŞAĞIDADIR. Erdoğan: Bedeli suç işleyen ödesin

YENİ AKİT GAZETESİ İNTERNET SAYFASINDAKİ 16 03 2015 TARİHLİ HABERE İLİŞKİN YORUMUM AŞAĞIDADIR. Erdoğan: Bedeli suç işleyen ödesin YENİ AKİT GAZETESİ İNTERNET SAYFASINDAKİ 16 03 2015 TARİHLİ HABERE İLİŞKİN YORUMUM AŞAĞIDADIR Erdoğan: Bedeli suç işleyen ödesin Erdoğan, Balıkesir Ekonomi Ödülleri Töreni nde konuştu: Ben diyorum ki,

Detaylı

DAMAR MADENCİLİK A.Ş. Şirketimiz Hakkında

DAMAR MADENCİLİK A.Ş. Şirketimiz Hakkında DAMAR MADENCİLİK A.Ş Şirketimiz Hakkında Hakkımızda Kuruluşundan itibaren şirket odağına "İnsan değerlerini" koyan Damar Madencilik, günümüze kadar iş tecrübesini geliştirerek teknolojiyi yakından takip

Detaylı

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğunu Anlama 4. Söz Varlığını Geliştirme 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Yazma kurallarını uygulama

Detaylı

Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık

Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık Batı Toplumuna İlk Kez Rakip Çıkardık İslam Coğrafyasının en batısı ile en doğusunu bir araya getiren Asya- Afrika- Balkan- Ortadoğu Üniversiteler Konseyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde resmen kuruldu.

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

0-3 Yaş Grubu Çocuklarda Ahlâkî. Gelişmenin Temel Taşları

0-3 Yaş Grubu Çocuklarda Ahlâkî. Gelişmenin Temel Taşları 0-3 Yaş Grubu Çocuklarda Ahlâkî Gelişmenin Temel Taşları Dr. Hasan AYDINLI Güzel ahlâklı çocuklar yetiştirmek, her anne-babanın arzusudur. İnsanın aile ve toplum içindeki saygınlığını belirleyen en önemli

Detaylı

Bırakın doğa evinize gelsin!

Bırakın doğa evinize gelsin! Unica Class Bırakın doğa evinize gelsin! Gerçek malzemeler ile doğal tasarım 444 30 30 www.schneider-electric.com.tr Doğal bir özlem Modern hayat genellikle varlığımızın orijinal, gerçek ve saf yapıtaşlarını

Detaylı

Üniversitenin öğrenci mevcudu yaklaşık 15000 olup üniversitede aşağıdaki fakülte, yüksek okul ve enstitüler bulunmaktadır.

Üniversitenin öğrenci mevcudu yaklaşık 15000 olup üniversitede aşağıdaki fakülte, yüksek okul ve enstitüler bulunmaktadır. 1863 yılında Robert Kolej olarak kurulan Boğaziçi Üniversitesi, misyonunu evrensel boyutta bilgi üretmek, bilim ufkunu genişletmek, çağdaş bilimsel, teknolojik ve kültürel birikimin egemen olmasını sağlayacak

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Coğrafya Her tarihi olay belli bir coğrafi mekanda meydana gelir.tarihi olayların oluşumu esnasında iklim,yeryüzü şekiller,ekonomik faaliyetler konum vb. coğrafi faktörler

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..

~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,.. j ~_.)u J!Yu!J.,,r-{;--~'.::.-9if~ı:ı>'!/,..!r islam MiMARi MiRASINI KORUMA KONFERANSI THE CONFERENCE ON THE PRESERVATı"ON OF AACHITECTURAL HEAITAGE OF ISLAMIC CITIES 22-26/4/1985 ISTANBUL ~"":"'.;.-;.:.

Detaylı

SÂMİHA AYVERDİ KİMDİR? Hazırlayan: E. Seval YARDIM

SÂMİHA AYVERDİ KİMDİR? Hazırlayan: E. Seval YARDIM SÂMİHA AYVERDİ KİMDİR? Hazırlayan: E. Seval YARDIM Handır bu gönlüm, ya misafirhane Derd konuklar, derman konuklar, hayâl konuklar, melâl konuklar; mümkün konuklar, muhal konuklar. Hele hasret, hiç çıkmaz

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

Cenâb-ı Hak geçmiş ümmetleri çeşitli cezalar ile cezalandırmış,ağır imtihanlarla,ince elekten eler gibi elemiştir.

Cenâb-ı Hak geçmiş ümmetleri çeşitli cezalar ile cezalandırmış,ağır imtihanlarla,ince elekten eler gibi elemiştir. KANSER VE SEBEBLERİ Erişkin olan bir insanda takriben 50 trilyon hücre bulunmaktadır. Hayat tek bir hücre ile başlar. Büyüme tamamlanıncaya kadar milyonlarca defa bölünme gerçekleşir. Bölünme,lalettayin

Detaylı

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ KISA ÖZET

Detaylı

"Gerçek tasarımcı elinde firca ile doğar" iç mimar Anna Malyakina'yı tam anlamıyla tanımlayan bir ifade. Anna çizim yapmaya konuşmayı öğrenmeden

Gerçek tasarımcı elinde firca ile doğar iç mimar Anna Malyakina'yı tam anlamıyla tanımlayan bir ifade. Anna çizim yapmaya konuşmayı öğrenmeden O O LY F RT L Kİ Ş E İS PO "Gerçek tasarımcı elinde firca ile doğar" iç mimar Anna Malyakina'yı tam anlamıyla tanımlayan bir ifade. Anna çizim yapmaya konuşmayı öğrenmeden başlamıştır. Çocukluk döneminde,

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı

Atatürk ün Kişisel Özellikleri. Elif Naz Fidancı Atatürk ün Kişisel Özellikleri Atatürk cesur ve iyi bir liderdir Atatürk iyi bir lider olmak için gerekli bütün özelliklere sahiptir. Dürüstlüğü ve davranışları ile her zaman örnek olmuştur. Gerek devlet

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I SANAT METİNLERİ ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA HAFTA 8 Eylül-

Detaylı

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım.

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım. 1. Soru Kitap okumak insanı özgürleştirir. Okuyan insan yeni düşünceler edinir, zihnine yeni pencereler açar. Okumak olaylara bakış açımızı bile etkiler. Kalıplaşmış salt düşünceler, yerini farklı ve özgür

Detaylı

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ

İSMEK İN USTALARI SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ İSMEK İN USTALARI ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR ETEM ÇALIŞKAN ETEM ÇALIŞKAN KALİGRAFİ SERGİSİ 10-17 MART 2014 / Dolmabahçe Sanat Galerisi Başkan dan eserlerin hiçbiri zahmetsiz,

Detaylı

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABD LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Programın öngörülen

Detaylı

Altın Ayarlı İslâmi Finans

Altın Ayarlı İslâmi Finans Altın Ayarlı İslâmi Finans 09 Ağustos 2011 Salı Uluslararası platformlarda paranın İslâmileştirilmesi konusu epeydir gündemde. Paranın İslâmileştirilmesinden kasıt para ile ilgili ne varsa, ekonomik faaliyetlerden

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

www.rehberlikservisi.org

www.rehberlikservisi.org www.rehberlikservisi.org 1 BAŞLARKEN Çocuklarımız bizim için ne kadar önemli? TEOG öncesinde onlar için neler yapıyoruz? Gelecekleri için planlarınız var mı? Çocuklarınızı yeterince anlıyor musunuz? Neden

Detaylı