Hocaefendi'nin Edebiyata Dair Fikirlerini Anlama Yolculuğu - 7

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hocaefendi'nin Edebiyata Dair Fikirlerini Anlama Yolculuğu - 7"

Transkript

1 Hocaefendi'nin Edebiyata Dair Fikirlerini Anlama Yolculuğu - 7 Ali Osman DÖNMEZ Hocaefendi her şeyde olduğu gibi edebiyat ve san atta da kendimiz olma yı vazgeçilmez olarak görür. O, kendimiz olma tabirinden kültürümüz ve medeniyet mirasımızla örgülenen iç kimliğimizin öne çıkarılmasını ve yörüngeleşmesini kasteder. San at eseri; ruh ve düşüncenin tercümanı olmalıdır Hocaefendi, ortaya konan eserlerin, yapılan faaliyetlerin, ruhun bir buudu, düşüncenin bir yansıması olmasını oldukça önemser. Öz ve mânâsından kopartılarak alışkanlık hâline getirilen faaliyetlerin belirli bir zaman sonra, şuur yitmesine, aşk sönmesine, yenilenme istidadının körelmesine, tekamül yollarının tıkanmasına sebep olduğunu vurgulayan Hocaefendi, böyle bir duruma düşmüş milletlerin hayat damarlarının kurumayla karşı karşıya olduğunu belirtir1 ve meseleyi Âkif in bir mısraıyla müşahhaslaştırır: Bu hissizlikle cemiyet yaşar derlerse pek yanlış Bir ümmet göster ölmüş mâneviyatıyla sağ kalmış Milletimizin var oluş kavgasının her zaman İslâmî ruh ve mânâya sığınılarak gerçekleştirilmiş olduğunu nazarlara sunan Hocaefendi, Millet olarak düşünce ve san at hayatımızın temel dinamiği hükmünde olan ruhî hayata dikkatleri çeker ve onu dinî düşüncelerden ayırmamızın mümkün olmadığını belirtir.2 Son asırların keşmekeşi içinde yitirilen ruhu, hakikat aşkını, ilim ve san at telâkkisini, düşünce derinliğini tekrar kazanma adına yapılması gerekenleri şu sözlerle özetler: "Şimdi bizim, şuna-buna değil, şu felsefe bu felsefeye de değil, bize kaybettiğimiz kendi ruhumuzu kazandıracak; bizi belirsizliğin anaforlarından kurtarıp kendi ahlâk, kendi anlayış ve kendi törelerimiz çerçevesinde yeni bir hakikat aşkına, ilim telâkkisine ve düşünce derinliğine ulaştıracak sihirli bir reçeteye ihtiyacımız var. Bu reçete, yüzlerce senelik millî hayatımızdan süzülüp gelen kendi metafizik mülâhazalarımız, kendi ukba buudlu hayat felsefemiz ve Allah-kâinat-insan gerçeğiyle alâkalı nübüvvet eksenli kendi sesimiz, kendi soluklarımızdır. Öyle zannediyorum ki, yitirdiğimiz değerleri elde edeceğimiz güne kadar da kendi üslubumuzu bulabilmemiz, kendi konumumuzu belirleyebilmemiz ve düşünce kaymalarından kurtulmamız mümkün olmayacaktır."3 San atta kendimiz olma Hocaefendi her şeyde olduğu gibi edebiyat ve san atta da "kendimiz olma"yı vazgeçilmez olarak görür. O, kendimiz olma tabirinden kültürümüz ve medeniyet mirasımızla örgülenen iç kimliğimizin öne çıkarılmasını ve yörüngeleşmesini kasteder. Ona göre, çağıyla hesaplaşmaya karar veren bir millet, içtimâi, iktisadî ve siyasî sahalarda ortaya konan faaliyetlerde mânâ köklerini ihmal etmemelidir. Bu noktada, dinî ve ahlâkî değerlerin gölgesinde yetişip serpilen kültür mirasını san at telâkkisinin temelindeki en büyük güç olarak tarif eder. Çerçevesi iyi çizilememiş, referanslarından kopuk, toplumun tamamını kuşatamamış bir kültürden neşet edecek edebiyat ve san atta yaşanabilecek muhtemel ayrışma ve bölünmelere de temas eden Hocaefendi, böyle durumlarda ahlâkta ve edebiyat/san at alanlarında zıtlaşmaların doğacağını, bunun da toplumda tamiri imkânsız yaralar açacağını belirtir. Hayat üslûbumuzun; ahlâkın, ilmin ve bediiyatın birleşme noktasında saklı olduğuna vurgu yapan Hocaefendi, burada ahlâk, iman ve san at telâkkisinin nasıl anlaşılacağının

2 önemli olduğunu söyler. Ona göre; "Ahlâkı, bir kısım katı kuralların uygulanmasından ibaret görmek; imanı, aklı, müşâhedeyi, hissi ve vicdanı hesaba katmadan körü körüne bir inanma şeklinde anlamak; estetiği, eşyanın bir anlık görüntüsünü alıp üryan resimler, donuk heykellerle yorumlamak; san atı, şiir, müzik, tiyatro gibi kaba bir çerçeveye yerleştirmek, güzeli de, güzellik kültürünü de daraltma, sığlaştırma ve belli bir kesimin fantezisi hâline getirme demektir."4 Hocaefendi, edebiyat ve san atı besleyen en önemli damar olan kültür sahasında tekrar kendimiz olarak dirilmenin, imanla şahlanmış gönül erleri, düşünce ufkuyla yarınlarda dolaşan fikir mimarları, dehasıyla varlık ve hâdiseleri kucaklayan san atkârlar sayesinde mümkün olacağını belirtir.5 İslâm san atının temel kaynağı Hocaefendi, insanın içinde doğup, şekillenip, gelişen ve müsait ortam bulduğunda da inkişaf eden san at için Müslüman ın kendi öz değerlerinin dışında bilhassa bütün düşüncelerini İslâm düşmanlığı üzerine bina etmiş kişi ve kurumların eserlerinde- kaynak aramasına hoş bakmaz. O, İslâm inancıyla irtibatlı san atın öz kaynağını şu sözlerle özetler: "Kalblerin fethinde anahtar kelime Lâ ilâhe illallah, Muhammedün Rasulullah cümlesidir. Öyle ki, İslâm a göre inanmaya ait bütün husûsiyetler, bir hakikatin gaye vasıta iki ayrı yüzünden ibaret sayılan bu iki cümlecik üzerine temellendirilir; iman şecere-i tûbâ sı bu çekirdekten neş et eder ve marifet meyveleriyle insanın his, şuur, idrak ufkunu sarar ve sonunda bütün bilmeler, marifetler bir iç hamle, iç duyuş ve sezişle aşka, iştiyaka, tutkuya dönüşerek o insanı dört bir yandan kuşatır ve onda vicdan eksenli yeni bir oluşum meydana getirir ki bu, o âşık ve müştak insanın her tavrında kendini hissettirir. Onun ibadet ü taatı bu alâka ve irtibattan, bu aşk ve iştiyaktan çizgiler taşır; beşerî münasebetleri bu ledünniliğin akisleri hâline gelir, topyekün içtimaî, iktisadî, siyasî, idarî hamleleri bu "ilel-merkez" güç etrafında döner durur.. San at faaliyetleri ve kültürel aktiviteleri bu iç dinamikle şekillenir, inkişaf eder ve tamamen kalbin rengiyle, şîvesiyle ortaya çıkar. Şayet ortaya çıkan bu san at ürünü, bir kitap, bir resim, bir şiir ya da bir beste ise, bütün bunlar, o iç enmûzec ve özle beslenmiş olarak kalbin duyuşlarını, sezişlerini seslendirirler; seslendirir ve eser sahibinin gönül varidatından kaynaklanan heyecan veya hafakanlarını, aşk ve vuslat veya hicranlarını ifade ederler. Tıpkı bunun gibi, iman, marifet, muhabbet ve ruhanî zevklerle dopdolu bir ruh da, ister san at ve kültür, ister diğer aktiviteler adına kendi iç resmini ortaya koyar; rûhunun derinliklerinde birer öz, birer usare hâline gelmiş insan kâinat Allah telâkkîlerini seslendirir ve hep derunundaki mânâları meşk etmeye çalışır."6 Tarihî süreç içinde, İslâm inancının, itikadî meselelerden, san at edebiyat ve kültür faaliyetlerine kadar hayatın hemen her yerinde önemli bir dinamik olduğuna vurgu yapan Hocaefendi, Müslüman san atkârın imanı ve tecrid eksenli san at mülâhazası sayesinde san atı ötelere açılmanın bir rampası hâline getirdiğini belirtir: "İman, estetiğe açık ruhlarda öyle derin bir san at rûhu hasıl eder ki, san atkâr bir mü min, hiç zorlanmadan birkaç fırça darbesiyle tuvalinin üzerinde meydana getirdiği bir kısım çizgi ve motiflerle, varlığın sonsuzluk menşûrundaki mahiyet-i mücerredesine ulaşır ve san atına öyle bir ebediyet rengi işler ki, insan böyle bir san at eserini her temaşaya alışında, bütün varlığın küçük bir minyatürü ile karşı karşıya bulunduğunu sanır; sanır ve san at diliyle tevhit ve tecrit mülâhazalarının resimlendirilmesi içinde, çizgilerin büyülü dünyasında sınırlı objelerde sınırsızı, damlada deryayı, zerrede kâinatları temaşa etme neşvesine erer."7 O, san atı, sadece objektife, subjektife başkaldırma veya bir maharet teşhiri şeklinde anlamaz; ondan ne anladığını şu sözlerle özetler: "Varlık ve hâdiseler arasında görülüp duyulan, sezilip anlaşılan veya sezilip anlaşılması gereken ruh, mânâ ve muhtevayı, kalb, şuur ve his lisanıyla sentezleyip, her zaman anlaşılması gerekli

3 olan gerçeğin, her bakışta yeni bir buuduyla duyulabilecek esneklikte, fakat kıblenümâsı hep aynı istikamette ve değişik kombinezon imalarıyla sürekli o Mevcûd-u Meçhûl e göndermelerde bulunan bir çerçeve içinde ve çerçeveleri aşkın bir kısım sihirli çizgilerin kesrette vahdeti, vahdette de kesreti göstermesinden ibaret görüyoruz."8 İnancımız resmedilemedi Eyüp Can ın kendisiyle yaptığı mülâkatta Hocaefendi, İslâm tarihinin belirli bir döneminde Asya da, Endülüs te ve Selçuklu ile Osmanlı tarihinin belli bir bölümünde- İslâm san atının zirveye çıktığını; fakat Osmanlı da belirli bir dönemden sonra bizim ruhumuzun zayi edildiğini ve buna karşılık Batı taklitçiliğinin baş gösterdiğini belirterek, gelinen nokta itibariyle inancımızın bütün fakültelerinin, duygu ve düşüncedeki sonsuzluğun resmedilemediğini söyler. Ona göre bunun temel sebebi; bir dönem pozitif bilimlere de kapalı kalan medreselerin san at ve estetik gibi konulara çeşitli açılardan imkânlar sağlayan tasavvufa da tamamen kapılarını kapatmasıdır. Bütün bunlar, beraberinde ufuk daralması ve dünya küçülmesini getirmiştir. Hocaefendi ye göre bu küçük dünya, büyük düşünce ve san at meyveleri vermekten oldukça uzak bir duruma düşmüştür. Her şey saksıların içindeki yeşillikler gibi olmuş, tabanın büyüme adına, bize verdiği kadarıyla büyüyebilmiş. Belli bir noktaya geldikten sonra da, tepeden kurumaya başlamıştır. Medrese bu mevzuda katılığıyla, bizde san at ruhunu öldürmüştür.9 San at, medrese, tasavvuf ve sünni İslâm Hocaefendi, "San at ve estetiğe çeşitli açılardan imkânlar sağlayan tasavvuf reddedilerek veya görmezden gelinerek sağlam bir İslâmî telakkiye ulaşılabilinir mi?" şeklindeki bir soruya, bunun mümkün olmayacağı tarzında bir cevap verir. Sünni İslâm ın; san atın, özgür düşüncenin ayağına kement vurduğu, dolayısıyla onun önünü tıkadığı yönündeki iddialara ise, Hocaefendi, İslâm da san atın önünü tıkayacak bir düşünce sisteminin fıkıhla irtibatlı olması gerektiğini, hâlbuki fıkhın en ileri seviyede tedvin edildiği dönemin, estetik ve hür düşünce adına en yoğun, en ileri dönem olduğunu belirterek karşı çıkar ve Endülüs ü bu hususta harikalar ülkesi olarak değerlendirir. Ona göre, Seyyid Hüseyin Nasır dan, Garaudy ye birçok insanın hayranlık duyarak ifade ettikleri; estetiğin, hür düşüncenin ve inancın bağrında yoğrulan, hoşgörü, barış ve muhabbetin temsil edildiği sözkonusu büyük medeniyetin mayası İslâm dır.10 İslâm sanatının mükemmelliğe ulaşması ile, güçlü, entelektüel, manevî akımların güçlenmesi; çökmesi ile de Müslümanların mânevî hayatının çökmesi arasında münasebetler kuran Hüseyin Nasır a göre, günümüz dünyasında İslâm sanatı, dinamiklerini oluşturan mânevî hayatın ve zihnî kabiliyetin ihmal edilmesi nispetinde duraklamış ve çöküşe geçmiştir.11 Benzer şekilde Hocaefendi de, medresenin müspet bilimler ile Islâm ın ruhî hayatı konumunda olan tasavvufu kapısından kovmasının eşya ve hâdiselerin dar bir kâinat perspektifi içinde değerlendirilmesine yol açtığını; bu durumun san at telâkkisinde neticeleri itibariyle ciddi bir sığlaşmaya sebep olduğunu belirtir. Dar kavrayışların her şeyi darlaştırdığını ifade eden Hocaefendi, her şeyi müşahhasa kilitleyen Batı dünyasının, resim ve heykelle objektife, sübjektife başkaldırmalarını ifade ettiklerini, buna karşılık bizde sağlam bir kâinat telakkisi olmadığından, bunun bile başarılamadığını söyler. Ona göre, medrese ve mektep varidatının tekrar birleşmesi; tasavvufu da, İslâm ın ruhî hayatını da beraber getirecektir. Mektep-medrese izdivacına, İslâm ın ruhî hayatı da dâhil edildiğinde ufuklar açılacak, bu da şiirden nesre, nesirden değişik san at dallarına kadar bizde kâinatı yeniden keşfetme düşüncesini doğuracaktır. Bu ufuk genişlemesine paralel olarak, farklı telâkkiler ortaya çıkacak; bu, sinemaya da, tiyatroya da edebî

4 eserlere de, duygularımızı her türlü ifadeye de aksedecektir. 12 İslâm estetiğinin günümüzde aşmak durumunda olduğu problemler Bir dönem büyük eserlerin ortaya konmasına vesile olmuş İslâm estetiği nin tekrar neşv u nema bulabilmesinin önündeki zorluklara da dikkat çeken Hocaefendi, aradan uzunca bir zaman geçtiğini, çeşitli sebeplerle insanların bugün o estetiği ortaya koyan insanların duygu ve düşünce dünyasından uzakta bulunduklarını, o yüksek seviyenin tekrar yakalanabilmesi için insanların o estetiği ortaya çıkaranların inanç ve anlayış ufkuna ulaşmalarının lâzım geldiğini belirtir. Ona göre bunlar da yeterli değildir: "Mevcudun, aynı zamanda zevk yanımızı ve bizi kucaklar hâle gelmesi çok önemli. Elinize güzel bir atlas, bir ibrişim, bir ipek geçmiştir, münasebetsiz bir şekilde onu omzunuza almanız başkadır, güzel bir elbise diktirip, aynı zamanda estetik bir görünüme ulaşmanız daha başkadır. Sonsuzluk mülâhazasının, insanlığın ruhunda, kalbinde yeniden mayalanması gerekir. Mütenahinamütenahi, ne kadar iç içedir? Bunun çok iyi kavranması gerekir."13 Bugün için san atın hâl-i pürmelâli Hocaefendi, millet olarak son birkaç asırdan bu yana, birçok sahada yenilik teşebbüsleri yapmış olmamıza rağmen Yaratıcı, kâinat ve insan münasebetleri açısından kendi iç dünyamızı aksettirecek bir san at telakkisi ortaya koyamadığımızı, buna karşılık tarih boyu bizi besleyen kaynakları kendi ellerimizle kurutup, ruhumuzu yaralayan garip bir san at anlayışıyla bütün bir milletin hafızasını allak bullak ettiğimizi, birkaç bin yıldan beri gönlümüzü ve ruhumuzu aydınlatan meşaleleri söndürerek, âdeta yarasalar gibi karanlığa teslim olduğumuzu belirtir.14 Hocaefendi bu hususa bağlı olarak Kasım 1993 tarihli Sızıntı dergisinde yayımlanan "Geçmişin Hülyalı Dünyası" başlıklı makalesinde, duygu, düşünce ve hayat felsefemizle birlikte yitirilen bediî zevkimize bağlı san at ve edebiyatımıza da temas eder. Bu makalede; değişen duygu, düşünce ve zevklerin, fikir hayatını nasıl perişan hâle düşürdüğünü, edebiyatı nasıl ruhsuz bir düşüncenin eline emanet ettiğini, san atın nasıl kendi değerlerinden kaçanlara ve ruhunu şeytana peyleyenlere emanet edildiğini, özellikle mimarîyi nasıl kunduzları dahi güldürecek kadar estetikten mahrum bir hâle getirdiğini oldukça çarpıcı tespit ve tahlillerle ortaya koyar. Hocaefendi ye göre; cemiyetimizin huzurlu, ülkemizin mamur olduğu dönemlerde zevklerimiz, bedîiyyât telakkimiz, san at anlayışımız ruhumuzun bir buudu ve düşünce dünyamızın da bir derinliğiydi 15 ancak ideolojilerin gel-gitlerine terk edilmiş durumda olan san at bugün itibariyle ideolojilere kavaslık yapar durumdadır.16 Dolayısıyla san at düşüncemiz ve geçmişimiz arasında, mânâ köklerimizin erozyonuna, maziyi inşa eden değerlerle ruhî rabıtalarımızın kopmasına bağlı olarak aşılması çok zor uçurumlar oluşmuştur.17 Fakat Hocaefendi bu noktada ümitsizliğe kapılmaz ve tam aksine geleceğin "Ba sü ba de l-mevt" kahramanlarına zor olduğunu da bizzat ifade ederek- Mîmar Hayreddin, Mimar Sinan, Itrî ve Dede Efendi gibi san at dahilerini örnek göstererek geleceğin Rönesans ını aşılar. San atta Rönesans Edebiyattan san ata, felsefeden ahlâka, idareden siyasete, hukuktan mantığa, matematikten tasavvufa, dinî bilimlerden fen bilimlerine kadar hayatın bütün ünitelerini içine alan Rönesans ın san ata bakan yönüyle dinamiklerini Hocaefendi, kitlelere mâl olmuş estetik; her yere ruh ve mânâyı nakşeden ve her nakşında sonsuzu arayan, tecrid buudlu, vahiy ruhlu, mantık eksenli, san at ve san atkâr; uhrevîleşen, incelikli, derinlikli, ötelerle bütünleşen, gerçek bedîiyât zevki olarak sıralar.18 Bu yeniden doğuşun milletimizin duygu ve düşüncesine, san at ve estetik telâkkisine derinlikler kazandıracağına işaret eden Hocaefendi, bu sayede bediî zevklerimizi bulacağımızı, romantizmimizi

5 keşfedeceğimizi ifade eder.19 Hocaefendi sözkonusu Rönesans ın hayâlî bir şey olmadığına, İslâm ın ilk Fatihlerinin iman, aşk, san at ruhu, inşâ düşüncesi ve nizam heyecanıyla bunu geçmişte gerçekleştirdiğine ve bu yönüyle Batı yı bile asırlardır içine gömülü bulunduğu karanlıktan kurtardığına vurgu yapar.20 Hocaefendi Yeryüzü Mirasçıları na her sahada olduğu gibi edebiyat ve san at sahasında da önemli hedefler göstermektedir. Tarihten bîhaber kişiler için bütün bunlar uzak bir ütopya gibi gelebilir. Ancak hedef olarak gösterilenler, referansları itibariyle mazide yaşanmış şeylerdir. Hocaefendi bu tarihî realiteyi şu ifadelerle ortaya koyar: "Onlar (Müslümanlar) edebiyattan diğer san at dallarına, ziraattan bahçeciliğe, sulama kanallarından meyve aşılamaya kadar o günün dünyasınca bilinmeyen pek çok konunun da öncüleri ve rehberleri olmuşlardır. Dünyanın, Yunan mitolojileriyle avunup durduğu bir dönemde Doğu, o zenginlerden zengin ve ince üslûbuyla Batı yı âdeta büyülemiştir. Batı san atta gayenin yükselticiliğini, tecridin sihirli atmosferini Müslümanlarla tanıyabilmiştir."21 Hocaefendi ye göre, yeryüzünde bu kadar müessir olan ilklerin ortaya koyduğu edebiyat ve san at; İslâm inancının renk ve desenleri durumundaydı. Rönesans ve "fantezi" Hocaefendi, kaynağını milletimizin öz değerlerinden ve tarihî dinamiklerinden alan Rönesans ile bir dönem yeni kelimesinin büyüsüne takılıp birtakım fantezilerin peşinden koşanların hedeflediklerinin aynı şeyler olmadığına dikkatleri çeker. O bizim Rönesans ımızın yaslandığı değerlerle, yeni dünya, yeni düşünce tarzı, yeni sistem gibi kalıplaşmış ifadelerin arkasına sığınarak, tarihî dinamiklere, maziye ve dine saldıran roman, şiir yazanların, tiyatro sahneye koyanların, san at görüntüsü altında mukaddesata saldıranların yaslandığı unsurların taban tabana zıt olduğunu vurgular.22 Bu çerçevede Hocaefendi, iki taraf arasında kültür, eğitim, san at gibi alanlarda yıllardan beri süregelen bir soğuk savaşı nazarlara sunar ve böyle bir durumda mü minin şahsî kemalât düşüncesiyle bile olsa, bir kenara çekilemeyeceğine vurgu yapar.23 San at ve mazi Hocaefendi de mazi şuuru oldukça kuvvetlidir. O edebiyat ve san at gibi konularda özellikle geçmiş ile gelecek arasındaki devamlılık zincirine büyük ehemmiyet verir. Bu zincirin tabiî akışı içinde ilerlemesinin önemine yazı ve konuşmalarında sık sık vurgu yapar. Nilüfer Göle; modern zamanların hastalıklı mazi algısının, Hocaefendi de nasıl geleceği besleyen/kuran aslî bir kaynak hâline geldiğini, şu sözlerle ifade eder: "Geleceğe açılacak ümit kapısı, geçmişe hayatiyet kazandırarak mümkün olacaktır. ( ) Geçmiş, durağan bir tarih, etnoğrafik bir müze olmaktan çıkarılıp, bugüne ve yarına uzanan, bir esin kaynağı olarak yeniden canlandırılmaktadır."24 Geleceğin güven üzerine inşa edilmesinin ancak mazinin iyi bilinip, güzel taraflarının sürekli ruhlarda korunmasına bağlı25 olduğunu söyleyen Hocaefendi, her şeyin durmadan değişip durmasına karşılık, Kutup Yıldızı gibi hep yerinde duran güçlü bir referans olarak tarif ettiği mazinin geleceğin san atının temelini oluşturacak unsurları da bünyesinde barındırdığını söyler. Ona göre mazi, " izâfîliğin gerçeğe en yakın bir yanını temsil eder. Öyle ki o, her zaman merkezî bir nakış gibi yöresindeki bütün atkılara açık bulunur; uzak-yakın bütün tâlî nakışçıklar ise belli münasebetlerle onunla irtibatlanır ve onun ruh ve mânâsına göre şekillenirler. Bu açıdan mâzi, temel esprisi itibarıyla zaman üstü bir muhtevâya sahip bir öz ve bir aslî cevher gibidir. Bu öze ve bu cevhere sahip çıkabilen milletler, onu yerinde kullanabilen kimyâger uzmanlara ve cevherfürûşân sarraflara benzerler ki; asırlar ve asırlar boyu, din, ahlâk, kültür, san at ve millî seciye gibi hayâtî unsurlar hazinesinden, bugünleri ve yarınları adına akla-hayâle gelmedik en nâdide eserler meydana getirir ve başkalarına göre yok sayılan bir zeminde hep varlık cilvesi gösterirler."26 Bu minvalde o, geçmişi bize en iyi duyuranların başında gelen san at ürünlerimizi ve

6 edebiyatımızı nazara verir. Ona göre mazinin en güzel tarafları âdeta bir tohum gibi bizim edebiyat ve san at eserlerimizde barınmakta ve tekrar neşvü nema edeceği günü beklemektedir. Hocaefendi, san at eserlerinde saklı duran mazinin renk ve desenlerini şu sözlerle ifade eder: "Ne zaman mescidler, ezanlar, ilâhîler, mehterler kurcalansa, özlerinde geçmişin buğusu ve şanlı milletimizin kokusu duyulmaya başlar. Bunlar, bizlerle, cedlerimizin gönüllerinin ortak duygu ve düşüncelerinin mahsûlü; müşterek hislerinin birer ifâdesi, geçmişe âit aşkların, şevklerin kaynağı ve hâtıralarımızda yaşayan, kan ve damarlarımızla bütünleşen birer ruh gibiydi. Kendi derinliklerimize dalarak sînelerimizdeki cennetleri görmek, mahrem duygularımızı coşturarak ebedî vuslata hazırlanmak için bunlar âdeta birer sihir, birer füsundu."27 Bugünü yarına en iyi san at eserleri taşır Muhtelif devirlerin hususiyetlerini aksettiren san at eserlerinin o devirlerin miraslarını koruyan en kuvvetli hazineler olduğunu belirten Hocaefendi, şimdiki zamanı da en iyi san at eserlerinin geleceğe taşıyacağına işaret eder. Ona göre, "San atın takdirkâr kolları arasında yükselme şansını elde edememiş bütün güzellikler, hârikalar, kahramanlıklar hâfızalardan silinip gitmeye mahkûmdur."28 Büyük üstatların kaleme aldıkları eserlerin milletimizin hafızası hükmünde olduğunu belirten Hocaefendi, bu hafızaya kaydedilen değerlerin gelecek nesiller için bir âb-ı hayat kaynağı, onların kendilerine çekidüzen vermeleri adına bir endam aynası olma vazifesi gördüğünü ifade eder. Atalarımız tarih sayfalarında, nazımlara, nesirlere, destanlara malzeme üretmiş; fakat onları gelecek nesillere endam aynası olacak şekilde kaleme almadan çekip gitmiştir. Bu vazifenin bugünün nesillerine düştüğüne söyleyen Hocaefendi ye göre, bu miras san at eserleriyle kayıt altına alınmadığı takdirde unutulup gidecektir. O, bu çerçevede milletimizin çeşitli sebeplerle unutulan/unutturulan nice dâsitanî ve hârika yanlarına mukabil, İranlı Firdevsî nin milletinin tarih sayfalarındaki başarılarını san atın ihtişamı içinde nisyanın elinden nasıl kurtardığını şu sözlerle ifade eder: "Firdevsî, milletinin mağlubiyet sahneleri arasından, kendince bulup çıkardığı tabloları, ifâde üstadlığının bütün gücünü kullanarak altmış bin beyitlik Şehnâme siyle destanlaştırdı. Eğer Firdevsî, dillere destan o şâirlik otağını, soylu milletimin dolaştığı zirvelere kurabilseydi, kimbilir nasıl fevvâreler gibi fışkıracak, girdaplar gibi derinleşecek ve yanardağlar gibi ateş olup dört bir yana savrulacaktı..!"29 Hocaefendi toplumumuzda potansiyel olarak var olan san at istidadına karşılık, potansiyel dinamikleri harekete geçirecek hakikat âşığı kahramanlar bulunmaması sebebiyle varlık içinde yokluk yaşandığını belirtir.30 Anarşist üslûplar ve yanlış sanat telâkkileri Hocaefendi bazı yazılarında, bediiyatımızı ve san at telakkimizi yerden yere vurarak veya hafife alarak onun zayıflamasına dolayısıyla yok olup gitmesine zemin hazırlayan anarşist üslûplardan, karanlık ruhlu kişilerden ve onların inanç, düşünce, san at anlayışı ve iç âhengi bozan davranışlarından bahseder.31 Bu kişiler millî ve mânevî değerleri baltalamak adına her zaman kargaşanın yanında yer almışlar; fikirleriyle yeni nesilleri zehirlemişlerdir. "Müslüman dan sanatkâr olmaz." anlayışının zehirlediği beyinler ne yazıktır ki, Müslüman camiada bile, bir kompleksin belirtisi veya gaflet göstergesi olarak, idare bazında sanat ve kültür faaliyetlerini başkalarına devredebilmekte; basın ve yayın organlarında başkalarının sesini sonuna kadar açarken, inançlı insanları yok sayabilmektedir. Bu kişileri tanımak için, günümüz san at dünyasına dikkatle bakmak, Tanzimat tan sonraki edebiyat ve san at tarihimizde kısa bir yolculuk yapmak yeterli olacaktır. Hocaefendi, son birkaç asırdır irfansız ve mefkûresiz yetişen nesillerin, san at telâkkisini şehvetin rengine boyadığını, şiir ve musikiyi yırtıklığın ağız suyu hâline getirdiğini belirterek,32 toplumu

7 oluşturan fertlerin hayat projelerini şahsî menfaat ve cismanî hazlara göre şekillendirmesinin o toplumdan ahlâk ve fazilet telâkkisine bağlı san at düşüncesini ortadan kaldırdığına işaret eder. Nitekim şimdilerde ülkemiz de dâhil dünyanın her tarafında böyle bir durumun gözlemlendiğini ifade eder.33 Bu çerçevede o, İbrahim Canan ın, İslâm âleminin ana meselelerine Bediüzzaman dan çözümler sunduğu eserine34 yazdığı takrizde, Bediüzzaman ın Doğu milletlerinin maarif ve fenle birlikte san at açısından da uyarılması gerektiği hususuna dikkatleri çeker. Millî ve mânevî değerlerin altüst olduğu bir devirden sonra, kökü mazide olan ati lerden beklenen; içteki zararlı akımları nötr hâle getirerek, hakikate, san at ve kültür mirasımıza, atalarımızdan tevarüs eden millî ve mânevî değerlere saygılı olmak; onları çağın şartları içinde tekrar fonksiyonel kılarak, millî bünyenin yaşayan bir parçası hâline getirmektir.35 Hocaefendi, modernize sözkonusu olduğunda, millî ruhun katiyen feda edilmemesi gerektiğine temas ederek, onun hassasiyetle korunması lazım geldiğini söyler. Ona göre, bu sahada ortaya konan teorik çalışmalar önemli olmakla beraber, aslolan san at telâkkisinin temsili yani fiilî anlatımıdır. Bu çerçevede milletimizin ihtişamlı devirleri heyecanlandırıcı üslûpla anlatılmalı, edebiyatımız millî ruh ve düşünceyi işlemelidir.36 Sonuç Hocaefendi nin Yeryüzü Mirasçıları nın sekizinci vasfı olarak altını çizdiği, ancak "Bir kısım çevreler bizim kriterlerimiz içinde henüz böyle bir yolculuğa hazır değiller."37 mülâhazasıyla kaleme almaktan vazgeçtiği "sanat düşüncesi"nden mahrum olarak, parça parça bazı tespit ve değerlendirmelerde bulunmaya gayret ettik. İleride yazılacak sözkonusu "sanat düşüncesi"ni ele alan müstakil bir eser elbette ufuklarımızı genişletecektir. Hocaefendi nin eserlerinde edebiyattan, şiire, musikiden mimariye kadar hemen bütün sanat dallarına dâir fikir ve tespitlere ulaşmak mümkündür. Bunlardan edebiyat dışındaki güzel san atlar konumuz dışında kaldığından, edebiyata dâir başlıkları da ileride ele alacağımızdan, burada onlara temas etmedik. Burada genel sanat düşüncesine dâir fikirlerini ortaya koymaya gayret ettik. Kitlelere mâl olmuş estetiği; her yere ruh ve mânâyı nakşeden, her nakşında sonsuzu arayan, tecrid buudlu, vahiy ruhlu, mantık eksenli, san at ve san atkârı; uhrevîleşen, incelikli, derinlikli, ötelerle bütünleşen, bedîiyât zevkini sanattaki Rönesans ın temel dinamikleri olarak nazarlara sunan Hocaefendi nin musiki üzerine düşüncelerini ortaya koyarken altını çizdiği hassasiyetler, genel olarak san at eserlerinde aradığı hususlara dair ipuçları da barındırır. Bunları özetleyecek olursak; sanat eserinde kendi düşünce çizgimiz içinde, millî-dinî değerlerimize karşı alâkaları kanatlandıracak şekilde muhtevanın güçlü olması; bu sayede onunla karşılaşanların derunî şeyler hissetmesi; icra edilen sanatın unsurları arasında bütünlük sağlanması, sebep-sonuç münasebetinin tamamlık arz etmesi; san at eserinin gıybete, müstehcenliğe, bâtılı-fuhşu tasvire, şehvanî hisleri tahrike, ye s ve ümitsizlik duygularını kabartmaya kapalı kalması Hocaefendi, gizli hazineleri keşfedip açan sihirli bir anahtara benzettiği san atı daha çok insanın müspet yöne kanalize edilmesinde gördüğü fonksiyonlar açısından ele alır ve değerlendirir. Ona bu açıdan anlamlar yükler. San atın bu fonksiyonunu hakkınca yerine getirebilmesinin yolunun, san at eserini ortaya koyan fertlerin mükemmelliğinden geçtiğini vurgular. Bu yönüyle sanatkâra da bazı misyonlar yükler. İnanç ile san at arasındaki bağı nazarlara sunan Hocaefendi, sanatkârın kendi samimi duygu ve düşüncelerini eserine yansıtması gerektiğini belirtir. İhtiyaca karşılık gelme hususunun bizim sanatımızı nasıl şekillendirdiğine dair fikirler serdeder. İnancımızın henüz resmedilemediğini ifade eden Hocaefendi, bugün itibariyle tarihî köklerimizden çok uzakta, "fantezi" olarak da nitelenebilecek bir sanat hayatının olduğunu belirterek, maziyle bağların kurulması gerektiğine, sanat açısından yeni Rönesans ın referanslarından birinin de tarih olduğuna vurgu yapar.

8 Hocaefendi, Sünni İslâm ın san ata kelepçe vurmadığını aksine ona yeni imkânlar sunduğunu belirtir; ancak medresenin son dönemlerde tasavvufu kapısından kovmasıyla sanatta bir gerilemenin yaşandığına dikkatleri çeker. Sanatta "tecrid"i önemseyen Hocaefendi, bu yönüyle günümüz Müslüman san atkârına önemli ufuklar gösterir. Dipnotlar 1. M. Fethullah Gülen, "Gönüller Sevgi Arıyor", Sızıntı, Mayıs "Aksiyon ve Düşünce", Yeni Ümit, Temmuz "Düşünce Kaymaları", Sızıntı, Temmuz "Kültür Problemimiz Ya da Kendimiz Olma", Yeni Ümit, Temmuz, "Kültür Problemimiz Ya da Kendimiz Olma", Yeni Ümit, Temmuz, "İslâm Düşüncesinin Ana Karakteristiği", Yeni Ümit, Nisan "İslâm Düşüncesinin Ana Karakteristiği", Yeni Ümit, Nisan "İslâm Düşüncesinin Ana Karakteristiği", Yeni Ümit, Nisan Eyüp Can, Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ufuk Turu, "İnancımız Henüz Resmedilemedi" Zaman, Can, agy. 11. Seyyid Hüseyin Nasr, İslâm Sanatı ve Mâneviyâtı, Çev: Ahmet Demirhan, s , İnsan yay., İst., Can, agy "Mekteple Medresenin İzdivacı", Zaman, Can, agy "İnancımız Henüz Remedilemedi", Zaman, M. Fethullah Gülen, "Düşünce Kaymaları", Sızıntı, Temmuz "Geçmişin Hülyalı Dünyası", Sızıntı, Kasım "İnanan Sarsılsa da Devrilmez", Sızıntı, Mayıs, 2001; "Kaosun Ötesindeki Dünya", Sızıntı, Nisan "Kargaşadan Nizama 1", Yeni Ümit, Ekim "Kendi Dünyamıza Doğru", Yeni Ümit, Ekim "Yarınki Dünyaya Doğru", Yeni Ümit, Temmuz "Dirilmek Bizim de Hakkımız", Sızıntı, Aralık "İlim ve Araştırma Aşkı", Sızıntı, Haziran "Yenilenme Fantezisi", Sızıntı, Ocak Kur ân dan İdrake Yansıyanlar, s. 142, Nil Yay., İst., Nilüfer Göle, "Muhafazakârlığın Manalandırdığı Modernlik" Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ufuk Turu Mülâkatı Çerçevesinde Yapılan Yorumlar, Zaman, M. Fethullah Gülen, "Bizim Milletimiz 2", Sızıntı, Nisan "Geçmiş ve Gelecek", Sızıntı, Aralık "Bizim Milletimiz 2", Sızıntı, Nisan "Tarihi Dinamikler", Sızıntı, Ağustos "Tarihî Dinamikler", Sızıntı, Ağustos "Gönüller Sevgi Arıyor", Sızıntı, Mayıs "Huysuz Ruhlar", Sızıntı, Mart 1995; "Kaos ve İnancın Sihirli Dünyası", Sızıntı, Kasım 1998; "Fesada Açık Ruhlar", Sızıntı, Ağustos "Kendimize Yönelirken", Yeni Ümit, Ekim "Kalblerin Sultanlığına Doğru", Sızıntı, 1 Ağustos İbrahim Canan, İslâm Âleminin Ana Meselelerine Bediüzzaman dan Çözümler, Yeni Asya Yayınları,

9 İst., M. Fethullah Gülen, "Buhranlarımız", Sızıntı, Nisan "Milletimizin İhyası", Kırık Testi-1, s.132, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Yay., İst., "Ruhumuzun Heykelini İkame Ederken", Yeni Ümit, Ocak 1994.

Fethullah Gülen Hocaefendi nin Edebiyata Dair Fikirlerini Anlama Yolculuğu - 9

Fethullah Gülen Hocaefendi nin Edebiyata Dair Fikirlerini Anlama Yolculuğu - 9 Fethullah Gülen Hocaefendi nin Edebiyata Dair Fikirlerini Anlama Yolculuğu - 9 Ali Osman DÖNMEZ Ülkemizde Estetiğe Dair Çalışmaların Genel Durumu Tanzimat sonrası Türk edebiyatında Şinasi, Ziya Paşa, Namık

Detaylı

Dinî Ýlimler ve Kültür Dergisi YIL: 22 SAYI: 87 OCAK - ŞUBAT - MART 2010 www.yeniumit.com.tr 106702-2010/1

Dinî Ýlimler ve Kültür Dergisi YIL: 22 SAYI: 87 OCAK - ŞUBAT - MART 2010 www.yeniumit.com.tr 106702-2010/1 Dinî Ýlimler ve Kültür Dergisi YIL: 22 SAYI: 87 OCAK - ŞUBAT - MART 2010 www.yeniumit.com.tr 106702-2010/1 FİYATI: 5.00 TL Otağın bütün cihan, gönüllerimiz tahtın, Bir sultanlık kurdun ki Süleyman dan

Detaylı

YLIK. Halide Nusret ZO&LUTUNA Emine Işınsu ÖKSÜZ. Yaşar EŞMEKAYA

YLIK. Halide Nusret ZO&LUTUNA Emine Işınsu ÖKSÜZ. Yaşar EŞMEKAYA YLIK KURUCULARI: Halide Nusret ZO&LUTUNA Emine Işınsu ÖKSÜZ Sahibi Yaşar EŞMEKAYA Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Peyâmi ÇELİKCAN Töre, T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca Tebliğler Dergisi»nin 8 Kasım 1976 tarih

Detaylı

Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik

Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik Özet M. Cengiz YILDIZ * Yusuf Akçura nın Üç Tarz ı Siyaseti ne (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük) benzer bir tarzda, Osmanlı

Detaylı

Dergâh Yayınlan : 22 Çağdaş Türk düşüncesi dizisi : 3

Dergâh Yayınlan : 22 Çağdaş Türk düşüncesi dizisi : 3 Dergâh Yayınlan : 22 Çağdaş Türk düşüncesi dizisi : 3 Yaşadığım Gibinin yayın hakları Dergâh yayınlarına aittir. Ahmet Hamdi Tanpınar Hazırlayan: Prof Dr. Biro Emil YAŞADIĞIM GİBİ DERGÂH YAYINLARI Peykhane

Detaylı

el-fettâh (c.c.) EKİM 2011 Tezhip: Hatice Algün, K. K. Öğreticisi, Üsküdar Müftülüğü, Hat: Davut Bektaş

el-fettâh (c.c.) EKİM 2011 Tezhip: Hatice Algün, K. K. Öğreticisi, Üsküdar Müftülüğü, Hat: Davut Bektaş el-fettâh (c.c.) Tezhip: Hatice Algün, K. K. Öğreticisi, Üsküdar Müftülüğü, Hat: Davut Bektaş 1 TDV - İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ DERGİSİ SAYI: 14 YIL: 2011 TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ ADINA İMTİYAZ SAHİBİ

Detaylı

Fethullah Gülen ve Türkçe Emre Eren

Fethullah Gülen ve Türkçe Emre Eren Dil, Medeniyetin Kristalize Olmuş Şeklidir Yağmur,Sayı: 36 Temmuz Ağustos Eylül 2007 Fethullah Gülen ve Türkçe Emre Eren Türkçe, yüzyıllardır birçok sözlü ve yazılı sanat eseriyle varlık kazanmış, varlığını

Detaylı

Dinî Ýlimler ve Kültür Dergisi YIL: 23 SAYI: 91 OCAK - ŞUBAT - MART 2011 / 106702-2011/1 www.yeniumit.com.tr FİYATI: 6.00 TL

Dinî Ýlimler ve Kültür Dergisi YIL: 23 SAYI: 91 OCAK - ŞUBAT - MART 2011 / 106702-2011/1 www.yeniumit.com.tr FİYATI: 6.00 TL Dinî Ýlimler ve Kültür Dergisi YIL: 23 SAYI: 91 OCAK - ŞUBAT - MART 2011 / 106702-2011/1 www.yeniumit.com.tr FİYATI: 6.00 TL Kalb huzuru arayanlara biricik sığnak, İnanan gönüller için âsude bir konak;

Detaylı

Mahmut TÜRKMEN Yüksek Lisans Tezi

Mahmut TÜRKMEN Yüksek Lisans Tezi ABDULLAH ZİYA KOZANOĞLU NUN 1933 TEN SONRAKİ TARİHÎ ROMANLARININ İNCELENMESİ Mahmut TÜRKMEN Yüksek Lisans Tezi Danışman: Yard. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL Afyonkarahisar 2008 ABDULLAH ZİYA KOZANOĞLU NUN 1933

Detaylı

ÖNSÖZ. Asrımızın tarihini yazmaya cüret edecek insan, hem yazdıkları hem de yazmadıkları için iki türlü töhmet altına girecektir.

ÖNSÖZ. Asrımızın tarihini yazmaya cüret edecek insan, hem yazdıkları hem de yazmadıkları için iki türlü töhmet altına girecektir. i ÖNSÖZ Asrımızın tarihini yazmaya cüret edecek insan, hem yazdıkları hem de yazmadıkları için iki türlü töhmet altına girecektir. Voltaire Tarih ve edebiyatın iç içe geçtiği tarihî roman, gerek Türk edebiyatında

Detaylı

1867-71 yılları arası Paris, Londra ve Cenevre de bulunan Ziya Paşa bir şiirinde;

1867-71 yılları arası Paris, Londra ve Cenevre de bulunan Ziya Paşa bir şiirinde; Türk ve İslam Dünyası nın KÜLTÜR VE MEDENİYET VİZYONU NE OLMALIDIR? Muharrem Hilmi Şenalp Y. Mimar (İTÜ) 28.12.2012 1867-71 yılları arası Paris, Londra ve Cenevre de bulunan Ziya Paşa bir şiirinde; "İsnâd-ı

Detaylı

TÜRK-İSLÂM SANAT FELSEFESİ

TÜRK-İSLÂM SANAT FELSEFESİ TÜRK-İSLÂM SANAT FELSEFESİ Yrd. Doç. Dr. Bekir TATLI Müslüman Türk milleti, asırlar boyu yeryüzünde adaleti tesis etme ve Allah adını yüceltme (i'lâ-i kelimetillah) ideali uğrunda kıtalararası uzun seferlere

Detaylı

Din-i Mübin-i İslam ın, eşyaya ve

Din-i Mübin-i İslam ın, eşyaya ve başyazı Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla. Prof. Dr. Mehmet Görmez Diyanet İşleri Başkanı İslam, Sanat ve Estetik Din-i Mübin-i İslam ın, eşyaya ve varlık âlemine bakışını Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.)

Detaylı

FİYATI: 5.00 YTL. Dinî Ýlimler ve Kültür Dergisi YIL: 21 SAYI: 81 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2008 www.yeniumit.com.tr 106702-2008/3

FİYATI: 5.00 YTL. Dinî Ýlimler ve Kültür Dergisi YIL: 21 SAYI: 81 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2008 www.yeniumit.com.tr 106702-2008/3 Dinî Ýlimler ve Kültür Dergisi YIL: 21 SAYI: 81 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2008 www.yeniumit.com.tr 106702-2008/3 FİYATI: 5.00 YTL Merdiven köhne olsa da Hak ışığı ayân, Gel, gel diyor herkese tüllenen her

Detaylı

Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla,

Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla, Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla, Hamdolsun, yarattığı her şeyi güzel yaratan Rabbimize, Salat olsun, Allah ın güzel olduğunu ve güzeli sevdiğini bize bildiren Rasulüne, Selam olsun, ehl-i beytine,

Detaylı

DİYANET AYLIK DERGİ NİN ÜCRETSİZ EKİDİR. haberbülteni EYLÜL 2015 SAYI 297 GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DİYANET AYLIK DERGİ NİN ÜCRETSİZ EKİDİR. haberbülteni EYLÜL 2015 SAYI 297 GERÇEKLEŞTİRİLDİ DİYANET AYLIK DERGİ NİN ÜCRETSİZ EKİDİR. EYLÜL 2015 SAYI 297 haberbülteni SAYFA 04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 İl Müftüsünü kabul etti SAYFA 06 31. İl Müftülerİ İstİşare Toplantısı Ankara da yapıldı SAYFA

Detaylı

MEHMET AKİF İN ŞİİRLERİNDE İKİ ANAHTAR KELİME: CEHÂLET ve KAVMİYET TWO KEY WORDS IN MEHMET AKİF S POETRY: IGNORENCE-NATIONALISM Kemal EROL

MEHMET AKİF İN ŞİİRLERİNDE İKİ ANAHTAR KELİME: CEHÂLET ve KAVMİYET TWO KEY WORDS IN MEHMET AKİF S POETRY: IGNORENCE-NATIONALISM Kemal EROL - 95 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 32 Volume: 7 Issue: 32 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MEHMET AKİF İN ŞİİRLERİNDE İKİ

Detaylı

EKİM 2011. Yeni İnsan. Karından Doğum Olur mu? Reklâmlar Ne Kadar Masum? Masaj Fakat Nasıl? Osmanlı da Örnek Bir Hukuk Mücadelesi

EKİM 2011. Yeni İnsan. Karından Doğum Olur mu? Reklâmlar Ne Kadar Masum? Masaj Fakat Nasıl? Osmanlı da Örnek Bir Hukuk Mücadelesi EKİM 2011 YIL 33 SAYI 393 ISSN 1300-1566 Aç ellerini içini ona dök her zaman, Kes ağyara dil dökmeyi O ndan dile aman; Eremez emana gafletle gülen oynayan, Fe l-yebkû kesiren le bunu istiyor Kur ân Yeni

Detaylı

ARALIK 2007 YIL 29 SAYI 347 ISSN 1300-1566. Hac Kan Şekerinde Denge Mevlânâ da İnsan Sevgisi Doğru Kelime Doğru İfade İnsanın Mikroekolojisi

ARALIK 2007 YIL 29 SAYI 347 ISSN 1300-1566. Hac Kan Şekerinde Denge Mevlânâ da İnsan Sevgisi Doğru Kelime Doğru İfade İnsanın Mikroekolojisi ARALIK 2007 YIL 29 SAYI 347 ISSN 1300-1566 Hac Kan Şekerinde Denge Mevlânâ da İnsan Sevgisi Doğru Kelime Doğru İfade İnsanın Mikroekolojisi Hac, kasdetme ve yönelme mânâlarına gelir. Ancak onu, mutlak

Detaylı

Yazı dilinin Kalıcı olması özelliği toplumun kültürel birikimlerini kuşaktan kuşağa taşımasına yol açmıştır.

Yazı dilinin Kalıcı olması özelliği toplumun kültürel birikimlerini kuşaktan kuşağa taşımasına yol açmıştır. 4.Sınıf Türk Dili Ders Notlari TÜRK DİLİ Atatürk'ün Türkçenin yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarılmasını istemesinin en önemli nedeni Dilin, bir toplumda düşünce birliğini yarattığını ve o toplumun

Detaylı

ALİYA VE ARKADAŞLARI (ADINA KALEME ALAN ÖMER BEHMEN)

ALİYA VE ARKADAŞLARI (ADINA KALEME ALAN ÖMER BEHMEN) İSLÂM BEYANNÂMESİ ALİYA VE ARKADAŞLARI (ADINA KALEME ALAN ÖMER BEHMEN) Tercüme Ahmet SUHAN Kaynak metin: Izetbegović, Alija, Islamska deklaracija, Mala muslimanska biblioteka, Sarajevo: Bosna, 1990. İÇİNDEKİLER

Detaylı

alternatif politika Cilt 4, Sayı 3, Kasım 2012

alternatif politika Cilt 4, Sayı 3, Kasım 2012 alternatif politika Cilt 4, Sayı 3, Kasım 2012 Fethullah Gülen de Batı Algısı: Bir İyi, Kötü Ve Çirkin Hikâyesi Yavuz ÇOBANOĞLU Feminist Kuramların Kimlik Krizine Karşı Jean- Jacques Rousseau nun Eşitlikçi

Detaylı

HİZMET ŞUURU. Numan Koçak

HİZMET ŞUURU. Numan Koçak HİZMET ŞUURU HİZMET ŞUURU Numan Koçak HİZMET ŞUURU Copyright Işık Yayınları, 2015 Bu eserin tüm yayın hakları Işık Yayıncılık Tic. A.Ş. ye aittir. Eserde yer alan metin ve resimlerin Işık Yayıncılık Tic.

Detaylı

FİYATI: 5.00 YTL. Dinî Ýlimler ve Kültür Dergisi YIL: 19 SAYI:80 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2008 www.yeniumit.com.tr 106702-2008/2

FİYATI: 5.00 YTL. Dinî Ýlimler ve Kültür Dergisi YIL: 19 SAYI:80 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2008 www.yeniumit.com.tr 106702-2008/2 Dinî Ýlimler ve Kültür Dergisi YIL: 19 SAYI:80 NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2008 www.yeniumit.com.tr 106702-2008/2 FİYATI: 5.00 YTL Burada her gün bülbüller öter, güller açar, Gonca gamzeler çakar, gamze yürekler

Detaylı

AĞUSTOS 2011. Gufranla Tüllenen Ay

AĞUSTOS 2011. Gufranla Tüllenen Ay AĞUSTOS 2011 YIL 33 SAYI 391 ISSN 1300-1566 Mesajı Kur ân O, ufku irfan O, beyanı burhan O ve iki cihanın vesile-i saadeti de O dur. Hakk ın harika bin nişanla taltif ettiği zât O, nâmı, Kur ân ın referansına

Detaylı

DİRİLİŞ DÜŞÜNCESİ VE RUH İKLİMİMİZİN MİMARLARI

DİRİLİŞ DÜŞÜNCESİ VE RUH İKLİMİMİZİN MİMARLARI Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması M. Necip YILMAZ * YILMAZ, M.Necip (2014). Diriliş Düşüncesi ve Ruh İklimimizin Mimarları. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması.

Detaylı

YAHYA KEMAL İN ŞİİRLERİNDE DİNÎ, MİSTİK VE METAFİZİK ÖGELER RELIGIOUS, MYSTICAL, AND METAPHYSICAL ELEMENTS IN YAHYA KEMAL S POETRY

YAHYA KEMAL İN ŞİİRLERİNDE DİNÎ, MİSTİK VE METAFİZİK ÖGELER RELIGIOUS, MYSTICAL, AND METAPHYSICAL ELEMENTS IN YAHYA KEMAL S POETRY YAHYA KEMAL İN ŞİİRLERİNDE DİNÎ, MİSTİK VE METAFİZİK ÖGELER Özet Mehmet SOĞUKÖMEROĞULLARI Din, mistisizm ve metafizik Tanrı veya Allah konusu etrafında şekillendiklerinden birbiriyle ilişkili kavramlardır.

Detaylı

Ata Govşudov un Ferman Romanında Millî Kimliğin Yeniden İnşası Sürecinde Millî Kültür Unsurları

Ata Govşudov un Ferman Romanında Millî Kimliğin Yeniden İnşası Sürecinde Millî Kültür Unsurları 147-168 Ata Govşudov un Ferman Romanında Millî Kimliğin Yeniden İnşası Sürecinde Millî Kültür Unsurları Salim Çonoğlu Öz Türkmenlerin Rus hâkimiyetine boyun eğmek zorunda kaldıkları Göktepe Savaşları;

Detaylı

AĞUSTOS 2014. Mefkûre İnsanı. Karıncalar Neden Süper Organizmalardır? İnternet Çağında Okul Çimlenmede Sırlı İşleyiş Her Evlât Bir Emanet

AĞUSTOS 2014. Mefkûre İnsanı. Karıncalar Neden Süper Organizmalardır? İnternet Çağında Okul Çimlenmede Sırlı İşleyiş Her Evlât Bir Emanet YIL 36 SAYI 427 ISSN 1300-1566 Yürü arkana bakmadan ruhunun ufkuna! Buldukların, bulacağına referans sana; O yolda yürüyenler asla yolda kalmadı, Güven, gönül verdiğin o rahmet-i Rahman a! Mefkûre İnsanı

Detaylı

haberbülteni SAYFA V. DİN ŞÛRASI ANKARA DA YAPILDI SAYFA SAYFA BAŞKAN GÖRMEZ, RUSYA DA ULUSLARARASI İSLAMİ EĞİTİM VE BiLİM KONFERANSI VERDİ

haberbülteni SAYFA V. DİN ŞÛRASI ANKARA DA YAPILDI SAYFA SAYFA BAŞKAN GÖRMEZ, RUSYA DA ULUSLARARASI İSLAMİ EĞİTİM VE BiLİM KONFERANSI VERDİ DİYANET AYLIK DERGİ NİN ÜCRETSİZ EKİDİR. OCAK 2015 SAYI 289 haberbülteni SAYFA 06 V. DİN ŞÛRASI ANKARA DA YAPILDI SAYFA 18 BAŞKAN GÖRMEZ, RUSYA DA ULUSLARARASI İSLAMİ EĞİTİM VE BiLİM KONFERANSI VERDİ SAYFA

Detaylı