Hocaefendi'nin Edebiyata Dair Fikirlerini Anlama Yolculuğu - 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hocaefendi'nin Edebiyata Dair Fikirlerini Anlama Yolculuğu - 7"

Transkript

1 Hocaefendi'nin Edebiyata Dair Fikirlerini Anlama Yolculuğu - 7 Ali Osman DÖNMEZ Hocaefendi her şeyde olduğu gibi edebiyat ve san atta da kendimiz olma yı vazgeçilmez olarak görür. O, kendimiz olma tabirinden kültürümüz ve medeniyet mirasımızla örgülenen iç kimliğimizin öne çıkarılmasını ve yörüngeleşmesini kasteder. San at eseri; ruh ve düşüncenin tercümanı olmalıdır Hocaefendi, ortaya konan eserlerin, yapılan faaliyetlerin, ruhun bir buudu, düşüncenin bir yansıması olmasını oldukça önemser. Öz ve mânâsından kopartılarak alışkanlık hâline getirilen faaliyetlerin belirli bir zaman sonra, şuur yitmesine, aşk sönmesine, yenilenme istidadının körelmesine, tekamül yollarının tıkanmasına sebep olduğunu vurgulayan Hocaefendi, böyle bir duruma düşmüş milletlerin hayat damarlarının kurumayla karşı karşıya olduğunu belirtir1 ve meseleyi Âkif in bir mısraıyla müşahhaslaştırır: Bu hissizlikle cemiyet yaşar derlerse pek yanlış Bir ümmet göster ölmüş mâneviyatıyla sağ kalmış Milletimizin var oluş kavgasının her zaman İslâmî ruh ve mânâya sığınılarak gerçekleştirilmiş olduğunu nazarlara sunan Hocaefendi, Millet olarak düşünce ve san at hayatımızın temel dinamiği hükmünde olan ruhî hayata dikkatleri çeker ve onu dinî düşüncelerden ayırmamızın mümkün olmadığını belirtir.2 Son asırların keşmekeşi içinde yitirilen ruhu, hakikat aşkını, ilim ve san at telâkkisini, düşünce derinliğini tekrar kazanma adına yapılması gerekenleri şu sözlerle özetler: "Şimdi bizim, şuna-buna değil, şu felsefe bu felsefeye de değil, bize kaybettiğimiz kendi ruhumuzu kazandıracak; bizi belirsizliğin anaforlarından kurtarıp kendi ahlâk, kendi anlayış ve kendi törelerimiz çerçevesinde yeni bir hakikat aşkına, ilim telâkkisine ve düşünce derinliğine ulaştıracak sihirli bir reçeteye ihtiyacımız var. Bu reçete, yüzlerce senelik millî hayatımızdan süzülüp gelen kendi metafizik mülâhazalarımız, kendi ukba buudlu hayat felsefemiz ve Allah-kâinat-insan gerçeğiyle alâkalı nübüvvet eksenli kendi sesimiz, kendi soluklarımızdır. Öyle zannediyorum ki, yitirdiğimiz değerleri elde edeceğimiz güne kadar da kendi üslubumuzu bulabilmemiz, kendi konumumuzu belirleyebilmemiz ve düşünce kaymalarından kurtulmamız mümkün olmayacaktır."3 San atta kendimiz olma Hocaefendi her şeyde olduğu gibi edebiyat ve san atta da "kendimiz olma"yı vazgeçilmez olarak görür. O, kendimiz olma tabirinden kültürümüz ve medeniyet mirasımızla örgülenen iç kimliğimizin öne çıkarılmasını ve yörüngeleşmesini kasteder. Ona göre, çağıyla hesaplaşmaya karar veren bir millet, içtimâi, iktisadî ve siyasî sahalarda ortaya konan faaliyetlerde mânâ köklerini ihmal etmemelidir. Bu noktada, dinî ve ahlâkî değerlerin gölgesinde yetişip serpilen kültür mirasını san at telâkkisinin temelindeki en büyük güç olarak tarif eder. Çerçevesi iyi çizilememiş, referanslarından kopuk, toplumun tamamını kuşatamamış bir kültürden neşet edecek edebiyat ve san atta yaşanabilecek muhtemel ayrışma ve bölünmelere de temas eden Hocaefendi, böyle durumlarda ahlâkta ve edebiyat/san at alanlarında zıtlaşmaların doğacağını, bunun da toplumda tamiri imkânsız yaralar açacağını belirtir. Hayat üslûbumuzun; ahlâkın, ilmin ve bediiyatın birleşme noktasında saklı olduğuna vurgu yapan Hocaefendi, burada ahlâk, iman ve san at telâkkisinin nasıl anlaşılacağının

2 önemli olduğunu söyler. Ona göre; "Ahlâkı, bir kısım katı kuralların uygulanmasından ibaret görmek; imanı, aklı, müşâhedeyi, hissi ve vicdanı hesaba katmadan körü körüne bir inanma şeklinde anlamak; estetiği, eşyanın bir anlık görüntüsünü alıp üryan resimler, donuk heykellerle yorumlamak; san atı, şiir, müzik, tiyatro gibi kaba bir çerçeveye yerleştirmek, güzeli de, güzellik kültürünü de daraltma, sığlaştırma ve belli bir kesimin fantezisi hâline getirme demektir."4 Hocaefendi, edebiyat ve san atı besleyen en önemli damar olan kültür sahasında tekrar kendimiz olarak dirilmenin, imanla şahlanmış gönül erleri, düşünce ufkuyla yarınlarda dolaşan fikir mimarları, dehasıyla varlık ve hâdiseleri kucaklayan san atkârlar sayesinde mümkün olacağını belirtir.5 İslâm san atının temel kaynağı Hocaefendi, insanın içinde doğup, şekillenip, gelişen ve müsait ortam bulduğunda da inkişaf eden san at için Müslüman ın kendi öz değerlerinin dışında bilhassa bütün düşüncelerini İslâm düşmanlığı üzerine bina etmiş kişi ve kurumların eserlerinde- kaynak aramasına hoş bakmaz. O, İslâm inancıyla irtibatlı san atın öz kaynağını şu sözlerle özetler: "Kalblerin fethinde anahtar kelime Lâ ilâhe illallah, Muhammedün Rasulullah cümlesidir. Öyle ki, İslâm a göre inanmaya ait bütün husûsiyetler, bir hakikatin gaye vasıta iki ayrı yüzünden ibaret sayılan bu iki cümlecik üzerine temellendirilir; iman şecere-i tûbâ sı bu çekirdekten neş et eder ve marifet meyveleriyle insanın his, şuur, idrak ufkunu sarar ve sonunda bütün bilmeler, marifetler bir iç hamle, iç duyuş ve sezişle aşka, iştiyaka, tutkuya dönüşerek o insanı dört bir yandan kuşatır ve onda vicdan eksenli yeni bir oluşum meydana getirir ki bu, o âşık ve müştak insanın her tavrında kendini hissettirir. Onun ibadet ü taatı bu alâka ve irtibattan, bu aşk ve iştiyaktan çizgiler taşır; beşerî münasebetleri bu ledünniliğin akisleri hâline gelir, topyekün içtimaî, iktisadî, siyasî, idarî hamleleri bu "ilel-merkez" güç etrafında döner durur.. San at faaliyetleri ve kültürel aktiviteleri bu iç dinamikle şekillenir, inkişaf eder ve tamamen kalbin rengiyle, şîvesiyle ortaya çıkar. Şayet ortaya çıkan bu san at ürünü, bir kitap, bir resim, bir şiir ya da bir beste ise, bütün bunlar, o iç enmûzec ve özle beslenmiş olarak kalbin duyuşlarını, sezişlerini seslendirirler; seslendirir ve eser sahibinin gönül varidatından kaynaklanan heyecan veya hafakanlarını, aşk ve vuslat veya hicranlarını ifade ederler. Tıpkı bunun gibi, iman, marifet, muhabbet ve ruhanî zevklerle dopdolu bir ruh da, ister san at ve kültür, ister diğer aktiviteler adına kendi iç resmini ortaya koyar; rûhunun derinliklerinde birer öz, birer usare hâline gelmiş insan kâinat Allah telâkkîlerini seslendirir ve hep derunundaki mânâları meşk etmeye çalışır."6 Tarihî süreç içinde, İslâm inancının, itikadî meselelerden, san at edebiyat ve kültür faaliyetlerine kadar hayatın hemen her yerinde önemli bir dinamik olduğuna vurgu yapan Hocaefendi, Müslüman san atkârın imanı ve tecrid eksenli san at mülâhazası sayesinde san atı ötelere açılmanın bir rampası hâline getirdiğini belirtir: "İman, estetiğe açık ruhlarda öyle derin bir san at rûhu hasıl eder ki, san atkâr bir mü min, hiç zorlanmadan birkaç fırça darbesiyle tuvalinin üzerinde meydana getirdiği bir kısım çizgi ve motiflerle, varlığın sonsuzluk menşûrundaki mahiyet-i mücerredesine ulaşır ve san atına öyle bir ebediyet rengi işler ki, insan böyle bir san at eserini her temaşaya alışında, bütün varlığın küçük bir minyatürü ile karşı karşıya bulunduğunu sanır; sanır ve san at diliyle tevhit ve tecrit mülâhazalarının resimlendirilmesi içinde, çizgilerin büyülü dünyasında sınırlı objelerde sınırsızı, damlada deryayı, zerrede kâinatları temaşa etme neşvesine erer."7 O, san atı, sadece objektife, subjektife başkaldırma veya bir maharet teşhiri şeklinde anlamaz; ondan ne anladığını şu sözlerle özetler: "Varlık ve hâdiseler arasında görülüp duyulan, sezilip anlaşılan veya sezilip anlaşılması gereken ruh, mânâ ve muhtevayı, kalb, şuur ve his lisanıyla sentezleyip, her zaman anlaşılması gerekli

3 olan gerçeğin, her bakışta yeni bir buuduyla duyulabilecek esneklikte, fakat kıblenümâsı hep aynı istikamette ve değişik kombinezon imalarıyla sürekli o Mevcûd-u Meçhûl e göndermelerde bulunan bir çerçeve içinde ve çerçeveleri aşkın bir kısım sihirli çizgilerin kesrette vahdeti, vahdette de kesreti göstermesinden ibaret görüyoruz."8 İnancımız resmedilemedi Eyüp Can ın kendisiyle yaptığı mülâkatta Hocaefendi, İslâm tarihinin belirli bir döneminde Asya da, Endülüs te ve Selçuklu ile Osmanlı tarihinin belli bir bölümünde- İslâm san atının zirveye çıktığını; fakat Osmanlı da belirli bir dönemden sonra bizim ruhumuzun zayi edildiğini ve buna karşılık Batı taklitçiliğinin baş gösterdiğini belirterek, gelinen nokta itibariyle inancımızın bütün fakültelerinin, duygu ve düşüncedeki sonsuzluğun resmedilemediğini söyler. Ona göre bunun temel sebebi; bir dönem pozitif bilimlere de kapalı kalan medreselerin san at ve estetik gibi konulara çeşitli açılardan imkânlar sağlayan tasavvufa da tamamen kapılarını kapatmasıdır. Bütün bunlar, beraberinde ufuk daralması ve dünya küçülmesini getirmiştir. Hocaefendi ye göre bu küçük dünya, büyük düşünce ve san at meyveleri vermekten oldukça uzak bir duruma düşmüştür. Her şey saksıların içindeki yeşillikler gibi olmuş, tabanın büyüme adına, bize verdiği kadarıyla büyüyebilmiş. Belli bir noktaya geldikten sonra da, tepeden kurumaya başlamıştır. Medrese bu mevzuda katılığıyla, bizde san at ruhunu öldürmüştür.9 San at, medrese, tasavvuf ve sünni İslâm Hocaefendi, "San at ve estetiğe çeşitli açılardan imkânlar sağlayan tasavvuf reddedilerek veya görmezden gelinerek sağlam bir İslâmî telakkiye ulaşılabilinir mi?" şeklindeki bir soruya, bunun mümkün olmayacağı tarzında bir cevap verir. Sünni İslâm ın; san atın, özgür düşüncenin ayağına kement vurduğu, dolayısıyla onun önünü tıkadığı yönündeki iddialara ise, Hocaefendi, İslâm da san atın önünü tıkayacak bir düşünce sisteminin fıkıhla irtibatlı olması gerektiğini, hâlbuki fıkhın en ileri seviyede tedvin edildiği dönemin, estetik ve hür düşünce adına en yoğun, en ileri dönem olduğunu belirterek karşı çıkar ve Endülüs ü bu hususta harikalar ülkesi olarak değerlendirir. Ona göre, Seyyid Hüseyin Nasır dan, Garaudy ye birçok insanın hayranlık duyarak ifade ettikleri; estetiğin, hür düşüncenin ve inancın bağrında yoğrulan, hoşgörü, barış ve muhabbetin temsil edildiği sözkonusu büyük medeniyetin mayası İslâm dır.10 İslâm sanatının mükemmelliğe ulaşması ile, güçlü, entelektüel, manevî akımların güçlenmesi; çökmesi ile de Müslümanların mânevî hayatının çökmesi arasında münasebetler kuran Hüseyin Nasır a göre, günümüz dünyasında İslâm sanatı, dinamiklerini oluşturan mânevî hayatın ve zihnî kabiliyetin ihmal edilmesi nispetinde duraklamış ve çöküşe geçmiştir.11 Benzer şekilde Hocaefendi de, medresenin müspet bilimler ile Islâm ın ruhî hayatı konumunda olan tasavvufu kapısından kovmasının eşya ve hâdiselerin dar bir kâinat perspektifi içinde değerlendirilmesine yol açtığını; bu durumun san at telâkkisinde neticeleri itibariyle ciddi bir sığlaşmaya sebep olduğunu belirtir. Dar kavrayışların her şeyi darlaştırdığını ifade eden Hocaefendi, her şeyi müşahhasa kilitleyen Batı dünyasının, resim ve heykelle objektife, sübjektife başkaldırmalarını ifade ettiklerini, buna karşılık bizde sağlam bir kâinat telakkisi olmadığından, bunun bile başarılamadığını söyler. Ona göre, medrese ve mektep varidatının tekrar birleşmesi; tasavvufu da, İslâm ın ruhî hayatını da beraber getirecektir. Mektep-medrese izdivacına, İslâm ın ruhî hayatı da dâhil edildiğinde ufuklar açılacak, bu da şiirden nesre, nesirden değişik san at dallarına kadar bizde kâinatı yeniden keşfetme düşüncesini doğuracaktır. Bu ufuk genişlemesine paralel olarak, farklı telâkkiler ortaya çıkacak; bu, sinemaya da, tiyatroya da edebî

4 eserlere de, duygularımızı her türlü ifadeye de aksedecektir. 12 İslâm estetiğinin günümüzde aşmak durumunda olduğu problemler Bir dönem büyük eserlerin ortaya konmasına vesile olmuş İslâm estetiği nin tekrar neşv u nema bulabilmesinin önündeki zorluklara da dikkat çeken Hocaefendi, aradan uzunca bir zaman geçtiğini, çeşitli sebeplerle insanların bugün o estetiği ortaya koyan insanların duygu ve düşünce dünyasından uzakta bulunduklarını, o yüksek seviyenin tekrar yakalanabilmesi için insanların o estetiği ortaya çıkaranların inanç ve anlayış ufkuna ulaşmalarının lâzım geldiğini belirtir. Ona göre bunlar da yeterli değildir: "Mevcudun, aynı zamanda zevk yanımızı ve bizi kucaklar hâle gelmesi çok önemli. Elinize güzel bir atlas, bir ibrişim, bir ipek geçmiştir, münasebetsiz bir şekilde onu omzunuza almanız başkadır, güzel bir elbise diktirip, aynı zamanda estetik bir görünüme ulaşmanız daha başkadır. Sonsuzluk mülâhazasının, insanlığın ruhunda, kalbinde yeniden mayalanması gerekir. Mütenahinamütenahi, ne kadar iç içedir? Bunun çok iyi kavranması gerekir."13 Bugün için san atın hâl-i pürmelâli Hocaefendi, millet olarak son birkaç asırdan bu yana, birçok sahada yenilik teşebbüsleri yapmış olmamıza rağmen Yaratıcı, kâinat ve insan münasebetleri açısından kendi iç dünyamızı aksettirecek bir san at telakkisi ortaya koyamadığımızı, buna karşılık tarih boyu bizi besleyen kaynakları kendi ellerimizle kurutup, ruhumuzu yaralayan garip bir san at anlayışıyla bütün bir milletin hafızasını allak bullak ettiğimizi, birkaç bin yıldan beri gönlümüzü ve ruhumuzu aydınlatan meşaleleri söndürerek, âdeta yarasalar gibi karanlığa teslim olduğumuzu belirtir.14 Hocaefendi bu hususa bağlı olarak Kasım 1993 tarihli Sızıntı dergisinde yayımlanan "Geçmişin Hülyalı Dünyası" başlıklı makalesinde, duygu, düşünce ve hayat felsefemizle birlikte yitirilen bediî zevkimize bağlı san at ve edebiyatımıza da temas eder. Bu makalede; değişen duygu, düşünce ve zevklerin, fikir hayatını nasıl perişan hâle düşürdüğünü, edebiyatı nasıl ruhsuz bir düşüncenin eline emanet ettiğini, san atın nasıl kendi değerlerinden kaçanlara ve ruhunu şeytana peyleyenlere emanet edildiğini, özellikle mimarîyi nasıl kunduzları dahi güldürecek kadar estetikten mahrum bir hâle getirdiğini oldukça çarpıcı tespit ve tahlillerle ortaya koyar. Hocaefendi ye göre; cemiyetimizin huzurlu, ülkemizin mamur olduğu dönemlerde zevklerimiz, bedîiyyât telakkimiz, san at anlayışımız ruhumuzun bir buudu ve düşünce dünyamızın da bir derinliğiydi 15 ancak ideolojilerin gel-gitlerine terk edilmiş durumda olan san at bugün itibariyle ideolojilere kavaslık yapar durumdadır.16 Dolayısıyla san at düşüncemiz ve geçmişimiz arasında, mânâ köklerimizin erozyonuna, maziyi inşa eden değerlerle ruhî rabıtalarımızın kopmasına bağlı olarak aşılması çok zor uçurumlar oluşmuştur.17 Fakat Hocaefendi bu noktada ümitsizliğe kapılmaz ve tam aksine geleceğin "Ba sü ba de l-mevt" kahramanlarına zor olduğunu da bizzat ifade ederek- Mîmar Hayreddin, Mimar Sinan, Itrî ve Dede Efendi gibi san at dahilerini örnek göstererek geleceğin Rönesans ını aşılar. San atta Rönesans Edebiyattan san ata, felsefeden ahlâka, idareden siyasete, hukuktan mantığa, matematikten tasavvufa, dinî bilimlerden fen bilimlerine kadar hayatın bütün ünitelerini içine alan Rönesans ın san ata bakan yönüyle dinamiklerini Hocaefendi, kitlelere mâl olmuş estetik; her yere ruh ve mânâyı nakşeden ve her nakşında sonsuzu arayan, tecrid buudlu, vahiy ruhlu, mantık eksenli, san at ve san atkâr; uhrevîleşen, incelikli, derinlikli, ötelerle bütünleşen, gerçek bedîiyât zevki olarak sıralar.18 Bu yeniden doğuşun milletimizin duygu ve düşüncesine, san at ve estetik telâkkisine derinlikler kazandıracağına işaret eden Hocaefendi, bu sayede bediî zevklerimizi bulacağımızı, romantizmimizi

5 keşfedeceğimizi ifade eder.19 Hocaefendi sözkonusu Rönesans ın hayâlî bir şey olmadığına, İslâm ın ilk Fatihlerinin iman, aşk, san at ruhu, inşâ düşüncesi ve nizam heyecanıyla bunu geçmişte gerçekleştirdiğine ve bu yönüyle Batı yı bile asırlardır içine gömülü bulunduğu karanlıktan kurtardığına vurgu yapar.20 Hocaefendi Yeryüzü Mirasçıları na her sahada olduğu gibi edebiyat ve san at sahasında da önemli hedefler göstermektedir. Tarihten bîhaber kişiler için bütün bunlar uzak bir ütopya gibi gelebilir. Ancak hedef olarak gösterilenler, referansları itibariyle mazide yaşanmış şeylerdir. Hocaefendi bu tarihî realiteyi şu ifadelerle ortaya koyar: "Onlar (Müslümanlar) edebiyattan diğer san at dallarına, ziraattan bahçeciliğe, sulama kanallarından meyve aşılamaya kadar o günün dünyasınca bilinmeyen pek çok konunun da öncüleri ve rehberleri olmuşlardır. Dünyanın, Yunan mitolojileriyle avunup durduğu bir dönemde Doğu, o zenginlerden zengin ve ince üslûbuyla Batı yı âdeta büyülemiştir. Batı san atta gayenin yükselticiliğini, tecridin sihirli atmosferini Müslümanlarla tanıyabilmiştir."21 Hocaefendi ye göre, yeryüzünde bu kadar müessir olan ilklerin ortaya koyduğu edebiyat ve san at; İslâm inancının renk ve desenleri durumundaydı. Rönesans ve "fantezi" Hocaefendi, kaynağını milletimizin öz değerlerinden ve tarihî dinamiklerinden alan Rönesans ile bir dönem yeni kelimesinin büyüsüne takılıp birtakım fantezilerin peşinden koşanların hedeflediklerinin aynı şeyler olmadığına dikkatleri çeker. O bizim Rönesans ımızın yaslandığı değerlerle, yeni dünya, yeni düşünce tarzı, yeni sistem gibi kalıplaşmış ifadelerin arkasına sığınarak, tarihî dinamiklere, maziye ve dine saldıran roman, şiir yazanların, tiyatro sahneye koyanların, san at görüntüsü altında mukaddesata saldıranların yaslandığı unsurların taban tabana zıt olduğunu vurgular.22 Bu çerçevede Hocaefendi, iki taraf arasında kültür, eğitim, san at gibi alanlarda yıllardan beri süregelen bir soğuk savaşı nazarlara sunar ve böyle bir durumda mü minin şahsî kemalât düşüncesiyle bile olsa, bir kenara çekilemeyeceğine vurgu yapar.23 San at ve mazi Hocaefendi de mazi şuuru oldukça kuvvetlidir. O edebiyat ve san at gibi konularda özellikle geçmiş ile gelecek arasındaki devamlılık zincirine büyük ehemmiyet verir. Bu zincirin tabiî akışı içinde ilerlemesinin önemine yazı ve konuşmalarında sık sık vurgu yapar. Nilüfer Göle; modern zamanların hastalıklı mazi algısının, Hocaefendi de nasıl geleceği besleyen/kuran aslî bir kaynak hâline geldiğini, şu sözlerle ifade eder: "Geleceğe açılacak ümit kapısı, geçmişe hayatiyet kazandırarak mümkün olacaktır. ( ) Geçmiş, durağan bir tarih, etnoğrafik bir müze olmaktan çıkarılıp, bugüne ve yarına uzanan, bir esin kaynağı olarak yeniden canlandırılmaktadır."24 Geleceğin güven üzerine inşa edilmesinin ancak mazinin iyi bilinip, güzel taraflarının sürekli ruhlarda korunmasına bağlı25 olduğunu söyleyen Hocaefendi, her şeyin durmadan değişip durmasına karşılık, Kutup Yıldızı gibi hep yerinde duran güçlü bir referans olarak tarif ettiği mazinin geleceğin san atının temelini oluşturacak unsurları da bünyesinde barındırdığını söyler. Ona göre mazi, " izâfîliğin gerçeğe en yakın bir yanını temsil eder. Öyle ki o, her zaman merkezî bir nakış gibi yöresindeki bütün atkılara açık bulunur; uzak-yakın bütün tâlî nakışçıklar ise belli münasebetlerle onunla irtibatlanır ve onun ruh ve mânâsına göre şekillenirler. Bu açıdan mâzi, temel esprisi itibarıyla zaman üstü bir muhtevâya sahip bir öz ve bir aslî cevher gibidir. Bu öze ve bu cevhere sahip çıkabilen milletler, onu yerinde kullanabilen kimyâger uzmanlara ve cevherfürûşân sarraflara benzerler ki; asırlar ve asırlar boyu, din, ahlâk, kültür, san at ve millî seciye gibi hayâtî unsurlar hazinesinden, bugünleri ve yarınları adına akla-hayâle gelmedik en nâdide eserler meydana getirir ve başkalarına göre yok sayılan bir zeminde hep varlık cilvesi gösterirler."26 Bu minvalde o, geçmişi bize en iyi duyuranların başında gelen san at ürünlerimizi ve

6 edebiyatımızı nazara verir. Ona göre mazinin en güzel tarafları âdeta bir tohum gibi bizim edebiyat ve san at eserlerimizde barınmakta ve tekrar neşvü nema edeceği günü beklemektedir. Hocaefendi, san at eserlerinde saklı duran mazinin renk ve desenlerini şu sözlerle ifade eder: "Ne zaman mescidler, ezanlar, ilâhîler, mehterler kurcalansa, özlerinde geçmişin buğusu ve şanlı milletimizin kokusu duyulmaya başlar. Bunlar, bizlerle, cedlerimizin gönüllerinin ortak duygu ve düşüncelerinin mahsûlü; müşterek hislerinin birer ifâdesi, geçmişe âit aşkların, şevklerin kaynağı ve hâtıralarımızda yaşayan, kan ve damarlarımızla bütünleşen birer ruh gibiydi. Kendi derinliklerimize dalarak sînelerimizdeki cennetleri görmek, mahrem duygularımızı coşturarak ebedî vuslata hazırlanmak için bunlar âdeta birer sihir, birer füsundu."27 Bugünü yarına en iyi san at eserleri taşır Muhtelif devirlerin hususiyetlerini aksettiren san at eserlerinin o devirlerin miraslarını koruyan en kuvvetli hazineler olduğunu belirten Hocaefendi, şimdiki zamanı da en iyi san at eserlerinin geleceğe taşıyacağına işaret eder. Ona göre, "San atın takdirkâr kolları arasında yükselme şansını elde edememiş bütün güzellikler, hârikalar, kahramanlıklar hâfızalardan silinip gitmeye mahkûmdur."28 Büyük üstatların kaleme aldıkları eserlerin milletimizin hafızası hükmünde olduğunu belirten Hocaefendi, bu hafızaya kaydedilen değerlerin gelecek nesiller için bir âb-ı hayat kaynağı, onların kendilerine çekidüzen vermeleri adına bir endam aynası olma vazifesi gördüğünü ifade eder. Atalarımız tarih sayfalarında, nazımlara, nesirlere, destanlara malzeme üretmiş; fakat onları gelecek nesillere endam aynası olacak şekilde kaleme almadan çekip gitmiştir. Bu vazifenin bugünün nesillerine düştüğüne söyleyen Hocaefendi ye göre, bu miras san at eserleriyle kayıt altına alınmadığı takdirde unutulup gidecektir. O, bu çerçevede milletimizin çeşitli sebeplerle unutulan/unutturulan nice dâsitanî ve hârika yanlarına mukabil, İranlı Firdevsî nin milletinin tarih sayfalarındaki başarılarını san atın ihtişamı içinde nisyanın elinden nasıl kurtardığını şu sözlerle ifade eder: "Firdevsî, milletinin mağlubiyet sahneleri arasından, kendince bulup çıkardığı tabloları, ifâde üstadlığının bütün gücünü kullanarak altmış bin beyitlik Şehnâme siyle destanlaştırdı. Eğer Firdevsî, dillere destan o şâirlik otağını, soylu milletimin dolaştığı zirvelere kurabilseydi, kimbilir nasıl fevvâreler gibi fışkıracak, girdaplar gibi derinleşecek ve yanardağlar gibi ateş olup dört bir yana savrulacaktı..!"29 Hocaefendi toplumumuzda potansiyel olarak var olan san at istidadına karşılık, potansiyel dinamikleri harekete geçirecek hakikat âşığı kahramanlar bulunmaması sebebiyle varlık içinde yokluk yaşandığını belirtir.30 Anarşist üslûplar ve yanlış sanat telâkkileri Hocaefendi bazı yazılarında, bediiyatımızı ve san at telakkimizi yerden yere vurarak veya hafife alarak onun zayıflamasına dolayısıyla yok olup gitmesine zemin hazırlayan anarşist üslûplardan, karanlık ruhlu kişilerden ve onların inanç, düşünce, san at anlayışı ve iç âhengi bozan davranışlarından bahseder.31 Bu kişiler millî ve mânevî değerleri baltalamak adına her zaman kargaşanın yanında yer almışlar; fikirleriyle yeni nesilleri zehirlemişlerdir. "Müslüman dan sanatkâr olmaz." anlayışının zehirlediği beyinler ne yazıktır ki, Müslüman camiada bile, bir kompleksin belirtisi veya gaflet göstergesi olarak, idare bazında sanat ve kültür faaliyetlerini başkalarına devredebilmekte; basın ve yayın organlarında başkalarının sesini sonuna kadar açarken, inançlı insanları yok sayabilmektedir. Bu kişileri tanımak için, günümüz san at dünyasına dikkatle bakmak, Tanzimat tan sonraki edebiyat ve san at tarihimizde kısa bir yolculuk yapmak yeterli olacaktır. Hocaefendi, son birkaç asırdır irfansız ve mefkûresiz yetişen nesillerin, san at telâkkisini şehvetin rengine boyadığını, şiir ve musikiyi yırtıklığın ağız suyu hâline getirdiğini belirterek,32 toplumu

7 oluşturan fertlerin hayat projelerini şahsî menfaat ve cismanî hazlara göre şekillendirmesinin o toplumdan ahlâk ve fazilet telâkkisine bağlı san at düşüncesini ortadan kaldırdığına işaret eder. Nitekim şimdilerde ülkemiz de dâhil dünyanın her tarafında böyle bir durumun gözlemlendiğini ifade eder.33 Bu çerçevede o, İbrahim Canan ın, İslâm âleminin ana meselelerine Bediüzzaman dan çözümler sunduğu eserine34 yazdığı takrizde, Bediüzzaman ın Doğu milletlerinin maarif ve fenle birlikte san at açısından da uyarılması gerektiği hususuna dikkatleri çeker. Millî ve mânevî değerlerin altüst olduğu bir devirden sonra, kökü mazide olan ati lerden beklenen; içteki zararlı akımları nötr hâle getirerek, hakikate, san at ve kültür mirasımıza, atalarımızdan tevarüs eden millî ve mânevî değerlere saygılı olmak; onları çağın şartları içinde tekrar fonksiyonel kılarak, millî bünyenin yaşayan bir parçası hâline getirmektir.35 Hocaefendi, modernize sözkonusu olduğunda, millî ruhun katiyen feda edilmemesi gerektiğine temas ederek, onun hassasiyetle korunması lazım geldiğini söyler. Ona göre, bu sahada ortaya konan teorik çalışmalar önemli olmakla beraber, aslolan san at telâkkisinin temsili yani fiilî anlatımıdır. Bu çerçevede milletimizin ihtişamlı devirleri heyecanlandırıcı üslûpla anlatılmalı, edebiyatımız millî ruh ve düşünceyi işlemelidir.36 Sonuç Hocaefendi nin Yeryüzü Mirasçıları nın sekizinci vasfı olarak altını çizdiği, ancak "Bir kısım çevreler bizim kriterlerimiz içinde henüz böyle bir yolculuğa hazır değiller."37 mülâhazasıyla kaleme almaktan vazgeçtiği "sanat düşüncesi"nden mahrum olarak, parça parça bazı tespit ve değerlendirmelerde bulunmaya gayret ettik. İleride yazılacak sözkonusu "sanat düşüncesi"ni ele alan müstakil bir eser elbette ufuklarımızı genişletecektir. Hocaefendi nin eserlerinde edebiyattan, şiire, musikiden mimariye kadar hemen bütün sanat dallarına dâir fikir ve tespitlere ulaşmak mümkündür. Bunlardan edebiyat dışındaki güzel san atlar konumuz dışında kaldığından, edebiyata dâir başlıkları da ileride ele alacağımızdan, burada onlara temas etmedik. Burada genel sanat düşüncesine dâir fikirlerini ortaya koymaya gayret ettik. Kitlelere mâl olmuş estetiği; her yere ruh ve mânâyı nakşeden, her nakşında sonsuzu arayan, tecrid buudlu, vahiy ruhlu, mantık eksenli, san at ve san atkârı; uhrevîleşen, incelikli, derinlikli, ötelerle bütünleşen, bedîiyât zevkini sanattaki Rönesans ın temel dinamikleri olarak nazarlara sunan Hocaefendi nin musiki üzerine düşüncelerini ortaya koyarken altını çizdiği hassasiyetler, genel olarak san at eserlerinde aradığı hususlara dair ipuçları da barındırır. Bunları özetleyecek olursak; sanat eserinde kendi düşünce çizgimiz içinde, millî-dinî değerlerimize karşı alâkaları kanatlandıracak şekilde muhtevanın güçlü olması; bu sayede onunla karşılaşanların derunî şeyler hissetmesi; icra edilen sanatın unsurları arasında bütünlük sağlanması, sebep-sonuç münasebetinin tamamlık arz etmesi; san at eserinin gıybete, müstehcenliğe, bâtılı-fuhşu tasvire, şehvanî hisleri tahrike, ye s ve ümitsizlik duygularını kabartmaya kapalı kalması Hocaefendi, gizli hazineleri keşfedip açan sihirli bir anahtara benzettiği san atı daha çok insanın müspet yöne kanalize edilmesinde gördüğü fonksiyonlar açısından ele alır ve değerlendirir. Ona bu açıdan anlamlar yükler. San atın bu fonksiyonunu hakkınca yerine getirebilmesinin yolunun, san at eserini ortaya koyan fertlerin mükemmelliğinden geçtiğini vurgular. Bu yönüyle sanatkâra da bazı misyonlar yükler. İnanç ile san at arasındaki bağı nazarlara sunan Hocaefendi, sanatkârın kendi samimi duygu ve düşüncelerini eserine yansıtması gerektiğini belirtir. İhtiyaca karşılık gelme hususunun bizim sanatımızı nasıl şekillendirdiğine dair fikirler serdeder. İnancımızın henüz resmedilemediğini ifade eden Hocaefendi, bugün itibariyle tarihî köklerimizden çok uzakta, "fantezi" olarak da nitelenebilecek bir sanat hayatının olduğunu belirterek, maziyle bağların kurulması gerektiğine, sanat açısından yeni Rönesans ın referanslarından birinin de tarih olduğuna vurgu yapar.

8 Hocaefendi, Sünni İslâm ın san ata kelepçe vurmadığını aksine ona yeni imkânlar sunduğunu belirtir; ancak medresenin son dönemlerde tasavvufu kapısından kovmasıyla sanatta bir gerilemenin yaşandığına dikkatleri çeker. Sanatta "tecrid"i önemseyen Hocaefendi, bu yönüyle günümüz Müslüman san atkârına önemli ufuklar gösterir. Dipnotlar 1. M. Fethullah Gülen, "Gönüller Sevgi Arıyor", Sızıntı, Mayıs "Aksiyon ve Düşünce", Yeni Ümit, Temmuz "Düşünce Kaymaları", Sızıntı, Temmuz "Kültür Problemimiz Ya da Kendimiz Olma", Yeni Ümit, Temmuz, "Kültür Problemimiz Ya da Kendimiz Olma", Yeni Ümit, Temmuz, "İslâm Düşüncesinin Ana Karakteristiği", Yeni Ümit, Nisan "İslâm Düşüncesinin Ana Karakteristiği", Yeni Ümit, Nisan "İslâm Düşüncesinin Ana Karakteristiği", Yeni Ümit, Nisan Eyüp Can, Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ufuk Turu, "İnancımız Henüz Resmedilemedi" Zaman, Can, agy. 11. Seyyid Hüseyin Nasr, İslâm Sanatı ve Mâneviyâtı, Çev: Ahmet Demirhan, s , İnsan yay., İst., Can, agy "Mekteple Medresenin İzdivacı", Zaman, Can, agy "İnancımız Henüz Remedilemedi", Zaman, M. Fethullah Gülen, "Düşünce Kaymaları", Sızıntı, Temmuz "Geçmişin Hülyalı Dünyası", Sızıntı, Kasım "İnanan Sarsılsa da Devrilmez", Sızıntı, Mayıs, 2001; "Kaosun Ötesindeki Dünya", Sızıntı, Nisan "Kargaşadan Nizama 1", Yeni Ümit, Ekim "Kendi Dünyamıza Doğru", Yeni Ümit, Ekim "Yarınki Dünyaya Doğru", Yeni Ümit, Temmuz "Dirilmek Bizim de Hakkımız", Sızıntı, Aralık "İlim ve Araştırma Aşkı", Sızıntı, Haziran "Yenilenme Fantezisi", Sızıntı, Ocak Kur ân dan İdrake Yansıyanlar, s. 142, Nil Yay., İst., Nilüfer Göle, "Muhafazakârlığın Manalandırdığı Modernlik" Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ufuk Turu Mülâkatı Çerçevesinde Yapılan Yorumlar, Zaman, M. Fethullah Gülen, "Bizim Milletimiz 2", Sızıntı, Nisan "Geçmiş ve Gelecek", Sızıntı, Aralık "Bizim Milletimiz 2", Sızıntı, Nisan "Tarihi Dinamikler", Sızıntı, Ağustos "Tarihî Dinamikler", Sızıntı, Ağustos "Gönüller Sevgi Arıyor", Sızıntı, Mayıs "Huysuz Ruhlar", Sızıntı, Mart 1995; "Kaos ve İnancın Sihirli Dünyası", Sızıntı, Kasım 1998; "Fesada Açık Ruhlar", Sızıntı, Ağustos "Kendimize Yönelirken", Yeni Ümit, Ekim "Kalblerin Sultanlığına Doğru", Sızıntı, 1 Ağustos İbrahim Canan, İslâm Âleminin Ana Meselelerine Bediüzzaman dan Çözümler, Yeni Asya Yayınları,

9 İst., M. Fethullah Gülen, "Buhranlarımız", Sızıntı, Nisan "Milletimizin İhyası", Kırık Testi-1, s.132, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Yay., İst., "Ruhumuzun Heykelini İkame Ederken", Yeni Ümit, Ocak 1994.

FIRÇADAKİ ÇİÇEKLER İSMEK TEZHİP ÖĞRETMENLERİ KARMA SERGİSİ

FIRÇADAKİ ÇİÇEKLER İSMEK TEZHİP ÖĞRETMENLERİ KARMA SERGİSİ FIRÇADAKİ ÇİÇEKLER İSMEK TEZHİP ÖĞRETMENLERİ KARMA SERGİSİ FIRÇADAKİ ÇİÇEKLER İSMEK TEZHİP ÖĞRETMENLERİ KARMA SERGİSİ 5-11 HAZİRAN 2013 / İSTANBUL TİCARET ODASI YENİ CAMİİ HÜNKÂR KASRI SERGİ SALONU Başkan

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

ÖN SÖZ fel- sefe tarihi süreklilikte süreci fel- sefe geleneği işidir

ÖN SÖZ fel- sefe tarihi süreklilikte süreci fel- sefe geleneği işidir ÖN SÖZ Hepimiz biliyoruz ki, felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir. Bu, felsefede ortaya konulan görüşlerden çok, onların nasıl oluşturulduklarına dikkat çekmek bakımından son derece önemlidir. Felsefeyi

Detaylı

İSTANBUL UN PENÇ HALLERİ. TA NER A L A KU Ş ve Ö Ğ R E NC İ L E R İ Mİ N YATÜR S E RG İ Sİ

İSTANBUL UN PENÇ HALLERİ. TA NER A L A KU Ş ve Ö Ğ R E NC İ L E R İ Mİ N YATÜR S E RG İ Sİ İSTANBUL UN PENÇ HALLERİ TA NER A L A KU Ş ve Ö Ğ R E NC İ L E R İ Mİ N YATÜR S E RG İ Sİ İSTANBUL UN PENÇ HALLERİ TANER ALAKUŞ ve ÖĞRENCİLERİ MİNYATÜR SERGİSİ 18-29 HAZİRAN 2013 / DOLMABAHÇE SARAYI CAMLIKÖŞK

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI BEYLERBEYİ ÖZEL ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 35.VELİ BÜLTENİ 1 Değerli Velimiz, Geçtiğimiz hafta sonunda 2-6.sınıflardaki öğrencilerimizin

Detaylı

Fethullah Gülen Hocaefendi nin Edebiyata Dair Fikirlerini Anlama Yolculuğu - 9

Fethullah Gülen Hocaefendi nin Edebiyata Dair Fikirlerini Anlama Yolculuğu - 9 Fethullah Gülen Hocaefendi nin Edebiyata Dair Fikirlerini Anlama Yolculuğu - 9 Ali Osman DÖNMEZ Ülkemizde Estetiğe Dair Çalışmaların Genel Durumu Tanzimat sonrası Türk edebiyatında Şinasi, Ziya Paşa, Namık

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

prop & tasarım prop & tasarım İrem Ergene restoratör & iç mimar rem dizayn www.remdizayn.com

prop & tasarım prop & tasarım İrem Ergene restoratör & iç mimar rem dizayn www.remdizayn.com İrem Ergene restoratör & iç mimar rem dizayn rem dizayn Hayal Edebileceğiniz Herşey Gerçektir... HAKKIMDA PROJELER REFERANSLAR İLETİŞİM Değerli Olan iyi Yaptığın Değil, Yapmaya Değer Olandır... İrem ERGENE

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Kader ve

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Güzel Bir Kitap: 'İslam Estetiği'

Güzel Bir Kitap: 'İslam Estetiği' On5yirmi5.com Güzel Bir Kitap: 'İslam Estetiği' Sanat ve edebiyat çevresinin yakından tanıdığı Turan Koç, 'İslam Estetiği' adlı kitabını çıkardı. Kitap, meraklılarına yön gösteriyor... Yayın Tarihi : 8

Detaylı

HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ

HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ 17-26 MAYIS 2013 / CEMAL REŞİT REY SERGİ SALONU Başkan dan Yazı,

Detaylı

İSLAM FELSEFESİ: Tarih ve Problemler Editör: M. Cüneyt Kaya. ISBN sayfa, 45 TL.

İSLAM FELSEFESİ: Tarih ve Problemler Editör: M. Cüneyt Kaya. ISBN sayfa, 45 TL. İSLAM FELSEFESİ: Tarih ve Problemler Editör: M. Cüneyt Kaya ISBN 978-605-4829-05-7 869 sayfa, 45 TL. VII. yüzyılın başlarında kadim medeniyet havzalarında canlılığını neredeyse kaybetmiş olan felsefe,

Detaylı

Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır

Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır Çocuklara sahip çıkmak geleceğe sahip çıkmaktır Nisan 23, 2012-10:12:04 Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ülkesinin çocuklarına, gençlerine gerekli yatırımı yapmayan, gereken sorumluluğu ve özeni yerine

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Kazanımlar Osmanlı

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

LEVENT KUM VE KURSİYERLERİ ÇİNİ SERGİSİ

LEVENT KUM VE KURSİYERLERİ ÇİNİ SERGİSİ Y Ü Z LE ŞM E LEVENT KUM VE KURSİYERLERİ ÇİNİ SERGİSİ LEVENT KUM VE KURSİYERLERİ ÇİNİ SERGİSİ 17 26 MAYIS 2013 / CEMAL REŞİT REY SERGİ SALONU Başkan dan tanbul daki tarihi güzelliklerin değerine değer

Detaylı

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN

IÇERIK ÖNSÖZ. Giriş. Birinci Bölüm ALLAH A İMAN IÇERIK ÖNSÖZ 13 Giriş DİN VE AKAİT Günümüzde Din Algısı Sosyal Bilimcilere Göre Din İslam Açısından Din Dinin Anlam Çerçevesi İslam Dini İslam ın İnanç Boyutu Akait İman İman-İslam Farkı İman Bakımından

Detaylı

Kaleme Gelen SÖZE BAŞLARKEN

Kaleme Gelen SÖZE BAŞLARKEN Kaleme Gelen SÖZE BAŞLARKEN Galiba, işin içine gönlünü de koymaya çalışan bir felsefe adamının duyabileceği en yüksek hazlardan biri de, şimdi artık yetkin birer bilim ve düşünce insanı olmuş öğrencileri

Detaylı

www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort +90 444 1 352 /elaresort

www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort +90 444 1 352 /elaresort +90 444 1 352 www.elaresort.com www.elavillas.com /elaresort /elaresort Zarafet ve kaliteyle zenginleşen kusursuz bir dünya... L U X U R I S M Luxurism, sadece bir kelime değil; mükemmelliğin heyecan

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

A: Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder.

A: Algılama gücü ve mantık yürütme kabiliyeti yüksek kişiliği temsil eder. Karşınızdaki kişinin ismine bakarak onun hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Bunun için söz konusu isimdeki fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal enerji sembollerinin açıklamalarına bakmak gerek. İsimdeki

Detaylı

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK)

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) 10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) Estetik, "güzel in ne olduğunu soran, sorguluyan felsefe dalıdır. Sanatta ve doğa varolan tüm güzellikleri konu edinir. Hem doğa hem de sanatta. Sanat, sanatçının

Detaylı

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 11 30027 1 / 31 Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. 2 12 30027 Kelimelerin

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

PT/Mo SA/Tu ÇA/We PE/Th CU/Fr CT/Sa PA/Su

PT/Mo SA/Tu ÇA/We PE/Th CU/Fr CT/Sa PA/Su (Ey Muhammed!) İman eden kullarıma söyle: Namazlarını dosdoğru kılsınlar, alışveriş ve dostluğun olmayacağı günün gelmesinden önce, kendilerine verdiğimiz rızıklardan (Allah için) gizli-açık harcasınlar.

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 12. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 2 EDEBİ BİLGİLER (ŞİİR BİLGİSİ) 1. İncelediği şiirden hareketle metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti 2. Şiirin yapısını çözümler. 3. Şiirin

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

- Kurslara, seminerler katılın, farklı mekanlar keşfedin. Kendiniz için bir şeyler yapın. Böylelikle eşinize anlatacağınız farklı şeyler olacaktır.

- Kurslara, seminerler katılın, farklı mekanlar keşfedin. Kendiniz için bir şeyler yapın. Böylelikle eşinize anlatacağınız farklı şeyler olacaktır. Lilay Koradan www.gencgelisim.com - Bir ara sinemaya ya da tiyatroya gidelim mi? demek yerine, iki kişilik bilet alın. Ona Sürpriz, yarın akşam sinemaya gidiyoruz dediğiniz zaman sizinle gelecektir. -

Detaylı

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM,

BAYRAM DALKILIÇ, HÜSAMETTİN ERDEM, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MANTIK Ders No : 0070040047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİN VE TRAFİK SEMPOZYUM

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİN VE TRAFİK SEMPOZYUM T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİN VE TRAFİK SEMPOZYUM BİRİNCİ DUYURU Çağımızda trafik, fert ve toplum hayatının bir parçası haline gelmiştir. Bu zorunluluktan hareketle nakil ve

Detaylı

Selçuklu yıldızı ilham alınarak tasarlanan logomuz, renkleri ve içinde barındırdığı anlamlar ile eğitimi, köklü tarihi ve medeniyeti simgelemektedir.

Selçuklu yıldızı ilham alınarak tasarlanan logomuz, renkleri ve içinde barındırdığı anlamlar ile eğitimi, köklü tarihi ve medeniyeti simgelemektedir. 1 Selçuklu yıldızı ilham alınarak tasarlanan logomuz, renkleri ve içinde barındırdığı anlamlar ile eğitimi, köklü tarihi ve medeniyeti simgelemektedir. Aynı zamanda Murad Hüdavendigar ın dünyaya örnek

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : MEHMET ERKAN Eğitsel Performans Olay Çevresinde Oluşan

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.)

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) Ben seni sevdiğim için eğer bahâ derler ise İki cihân mülkün verem dahı bahâsı yetmeye (Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) İki cihân

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

Mehmet Akif Ersoy ve Çağdaş Bilim Mısraları Videosu Pazartesi, 29 Haziran :54 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :12

Mehmet Akif Ersoy ve Çağdaş Bilim Mısraları Videosu Pazartesi, 29 Haziran :54 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :12 TÜRK EDEBİYATINDAN ŞİİRLER Mehmet Akif Ersoy ve Çağdaş Bilim Mısraları Videosu Mehmet Akif Ersoy ve Çağdaş Bilim Mısraları MEHMET AKİF VE ÇAĞDAŞ BİLİM Bilim, hayat ve kainatın uyduğu kanunları araştırıp

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti

Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Başbakan Yıldırım, 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ne gelen çocukları kabul etti Nisan 20, 2017-11:17:00 Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, 26 ülkeden, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan

Detaylı

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ,

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Ders No : 0070040072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ 7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ Estetik ve Sanat Felsefesi Estetiğin Temel Soruları Felsefe Açısından Sanat Sanat Eseri Estetiğin Temel Kavramları Estetiğin Temel Sorunlarına Yaklaşımlar Ortak Estetik

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

UFA. islam. Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR. ÜNiVERSiTESi TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ

UFA. islam. Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR. ÜNiVERSiTESi TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ UFA islam ÜNiVERSiTESi Rusya Federasyonu Başkırdistan Cumhuriyeti nde UFA İSLAM ÜNİVERSİTESİ YAPILIYOR TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ TÜRKİYE DİYANET VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ İSLÂM IN ANLATILMADIĞI

Detaylı

Slısan T O K G Ö 2 TÜRK BÜYÜKLERİ BİLGE ERCİLASUN T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI

Slısan T O K G Ö 2 TÜRK BÜYÜKLERİ BİLGE ERCİLASUN T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI Slısan T O K G Ö 2 BİLGE ERCİLASUN T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI TÜRK BÜYÜKLERİ AHMET İHSAN TOKGÖZ ^ T.C. KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI/1700 Yayımlar Dairesi Başkanlığı CvV Türk Büyükleri Dizisi / 61 AHMET İHSAN

Detaylı

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER Prof.Dr. Ufuk TANERİ, IOM, HE 2003-03-14 Eğitim-Öğrenim Doğuş anı ndan başlayıp Ömür Boyu süren bir Süreç, yüzyılımız ve gelecek nesiller beklentilerinin

Detaylı

KÜLTÜR VE SANATIN VERGİLENDİRİLMESİ*

KÜLTÜR VE SANATIN VERGİLENDİRİLMESİ* 39 KÜLTÜR VE SANATIN VERGİLENDİRİLMESİ* Osman Selim KOCAHANOĞLU Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü Her düşünce ürünü, insanın hayat mücadelesinde ve toplum içinde elde ettiği yetenek, tecrübe, sanat

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı. REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı) T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı Sayı : 34394187-399- 24/04/2015 Konu : Lisans Öğretim Programı Değişiklik Önerisi REKTÖRLÜK MAKAMINA (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

İçindekiler. İndeks. İKTİSADÎ DÜŞÜNCE TARİHİ 1. Giriş 1-19

İçindekiler. İndeks. İKTİSADÎ DÜŞÜNCE TARİHİ 1. Giriş 1-19 İçindekiler Önsöz. İndeks Sahif e: III XI İKTİSADÎ DÜŞÜNCE TARİHİ 1. Giriş 1-19 1) İktisadî düşünce tarihine düşen vazife 1 2) İktisadî ilimler zümresinin muhtelif disiplinleri arasında bir mukayese 3

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

25/12/2014 Bilgilendirme: Nur 24/35 Allah, semaların/boyutların ve arzın nuru/ışığı/enerjisidir. Onun nurunun misali, içinde çerağ bulunan bir kandile benzemesidir. Kandil, bir sırça içerisindedir. Sırça,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GÜNÜMÜZ İSLAM DÜNYASINDA DİNİ AKIMLAR (SEÇMELİ) Ders No : 000040194 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP:

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP: SORU : Yediemin deposu açmak için karar aldım. Lakin bu işin içinde olan birilerinden bu hususta fikir almak isterim. Bana bu konuda vereceğiniz değerli bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle

Detaylı

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ

TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ -------------- TÜRK DÜNYASI -------------- KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SUNUŞ Dünya Türk Forumu; TASAM öncülüğünde Türk Devletleri nin temsilcileri ile Dünya nın dört bir yanında yaşayan Türk Diasporaları nın düşünce

Detaylı

A NEW LIFE STYLE IN THE WORLD NEW S 15

A NEW LIFE STYLE IN THE WORLD NEW S 15 A NEW LIFE STYLE IN THE WORLD NEW S 15 index Mira Avangarde Trend Combo Angel 4-7 8-13 14-19 20-27 28-35 Nazar Eslem Ottoman 36-41 42-47 48-53 Chester Dilara Lady 54-61 62-67 68-73 4 5 Hayal kurmak önemlidir.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

KORKU İçinden geçirdiği, sergilediği ve olmak istediği protipi farklı olan insan korkuları nedeniyle kendine biçtiği rolü oynamaya çalışır.bu nedenledir ki kötü oyuncudur çoğu zaman. Çoculuk ve geçmiş

Detaylı

İstanbul'da mart ayında hangi etkinlikler var?

İstanbul'da mart ayında hangi etkinlikler var? On5yirmi5.com İstanbul'da mart ayında hangi etkinlikler var? Mart ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek kütür sanat etkinliklerini sizler için derledik. Yayın Tarihi : 5 Mart 2016 Cumartesi (oluşturma

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS (SEÇMELİ) Ders No : 0070040192 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları

2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları 2. Gün: Stratejik Planlamanın Temel Kavramları Virpi Einola-Pekkinen 11.1.2011 1 Strateji Nedir? bir kağıt bir belge bir çalışma planı bir yol bir süreç bir ortak yorumlama ufku? 2 Stratejik Düşünme Nedir?

Detaylı

SELİM GÜNDÜZALP ALLAH AŞK

SELİM GÜNDÜZALP ALLAH AŞK SELİM GÜNDÜZALP ALLAH AŞK ve YAYIN NO: 266 genel yay n yönetmeni: Ergün Ür yay nevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yay nlar tashih: Suat Ünsal bask, cilt: Vesta Ofset tel: 0 212 445 72 52 Mahmutbey

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAB DİLİ VE BELAGATİ Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, İslâm dininin temel kaynaklarını doğrudan anlayabilmek, temel İslâm bilimleri ve kültür tarihi alanlarında yazılmış olan

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SOSYALLEŞME VE İLETİŞİM (SEÇMELİ) Ders No : 0070040181 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

semih yalman hayal et ki ol çünkü hayalin kadarsın ve hayalin olacaksın dreamstalk hayal peşinde

semih yalman hayal et ki ol çünkü hayalin kadarsın ve hayalin olacaksın dreamstalk hayal peşinde semih yalman hayal et ki ol çünkü hayalin kadarsın ve hayalin olacaksın dreamstalk hayal peşinde Hayal ne? Hayalin ne? Hayalin yok mu? Hayalin var ama mı? Hayal varoluş sebebini bulmak demek. Ruhunun sesini

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

SAĞLAM BİR GEÇMİŞİN MUTLU BİR ÜZERİNDE YÜKSELİR...

SAĞLAM BİR GEÇMİŞİN MUTLU BİR ÜZERİNDE YÜKSELİR... YAŞAM MUTLU BİR SAĞLAM BİR GEÇMİŞİN ÜZERİNDE YÜKSELİR... İnşaat dünyası yeni bir vizyonla tanışıyor. Bu bir yaşam ve gelecek vizyonu. Bu vizyonun geçmişinde güç, temelinde güven var. İş dünyasının ve Türkiye

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

SOSYOLOJİSİ (İLH2008)

SOSYOLOJİSİ (İLH2008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. DİN SOSYOLOJİSİ (İLH2008) KISA ÖZET-2013

Detaylı

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e:

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e: SINIF DEFTERİ Gurup Muallim/e: Yaz Okulu 2014 Devam Çizelgesi 18 Haziran 2014 Çarşamba 19 Haziran 2014 Perşembe 20 Haziran 2014 Cuma 23 Haziran 2014 Pazartesi S. No Öğrenci İsim Soyisim 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ

------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ ------------- İSLAM DÜNYASI ------------- İSTANBUL ÖDÜLLERİ SUNUŞ İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (İSTTP); TASAM öncülüğünde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın

Detaylı

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR

TV LERDEKİ PROGRAMLARA ÇIKANLAR KURAN OKUMASINI BİLMİYOR Site İsmi : Zaman 53 Tarih: 10.05.2012 Site Adresi : www.zaman53.com Haber Linki : http://www.zaman53.com/haber/14544/camilerin-ayaga-kalkmasi-lazim.html ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

2015 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU. Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku

2015 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU. Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku 2015 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku DÜZENLEYEN Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü SEMPOZYUMUN AMACI VE GEREKÇESİ Etnik, dini ve siyasi

Detaylı

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI

MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI MARUF VAKFI İSLAM EKONOMİSİ ENSTİTÜSÜ AÇILDI Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Maruf Vakfı Genel Merkezinin Açılışına Katıldı. Maruf Vakfı Genel Merkez açılışı, Vakfımızın Zeytinburnu ndaki merkezinde

Detaylı

ESTETİK (SANAT FELSEFESİ)

ESTETİK (SANAT FELSEFESİ) ESTETİK (SANAT FELSEFESİ) Estetik sözcüğü yunanca aisthesis kelimesinden gelir ve duyum, duyularla algılanabilen, duyu bilimi gibi anlamlar içerir. Duyguya indirgenebilen bağımsız bilgi dalına estetik

Detaylı

TÜRKLERDE BİLGİ-BELGE VE ARŞİV TARİHİ

TÜRKLERDE BİLGİ-BELGE VE ARŞİV TARİHİ TÜRKLERDE BİLGİ-BELGE VE ARŞİV TARİHİ Türk arşivciliğinin tarihi çok eskilere dayanır. Uygur Türklerinin şehirlerinde zengin kütüphaneler ve arşivlerin olduğu tespit edilmiştir. Selçuklularda da resmi

Detaylı

Altın Ayarlı İslâmi Finans

Altın Ayarlı İslâmi Finans Altın Ayarlı İslâmi Finans 09 Ağustos 2011 Salı Uluslararası platformlarda paranın İslâmileştirilmesi konusu epeydir gündemde. Paranın İslâmileştirilmesinden kasıt para ile ilgili ne varsa, ekonomik faaliyetlerden

Detaylı

SAN Kİ ÖNCELEYİN GÜL AŞIK OLMUŞTU. kadının yeniden yaratılmasına sebebiyet vermiştir, onlara olan eşsiz aşkıyla. Bir yandan bu

SAN Kİ ÖNCELEYİN GÜL AŞIK OLMUŞTU. kadının yeniden yaratılmasına sebebiyet vermiştir, onlara olan eşsiz aşkıyla. Bir yandan bu Bilgin 1 Latife Sena Bilgin 21301075 TURK 102-021 Serbest1 Gönenç Tuzcu 26.09.2014 Tanrı Bin birinci gece şairi yarattı, Bin ikinci gece cemal'i, Bin üçüncü gece şiir okudu tanrı, Başa döndü sonra, Kadını

Detaylı

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES (1899-1986) ARJANTİNLİ ŞAİR, DENEME VE KISA ÖYKÜ YAZARIDIR. 20. YÜZYILIN EN ETKİLİ

Detaylı

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT

FOCUS ON LANGUAGE and MULTI MEDIA LANGUAGE ASSISTANT June21,2011 ADEEPAPPROACH TOTURKISH SUGGESTIONCARDFORSELF DIRECTEDLEARNING CARDNUMBER:7 THEME:DİNVEFELSEFE RELIGIONANDPHILOSOPHY (Sufilik,İslâmiyeteGiriş,FârâbiveÇokkültürlülük) (Sufism,IntroductiontoIslam,Farabiand

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ KISA ÖZET

Detaylı

TEOG sınavında başarılı olmak için gerekli 7 önemli altın anahtarı rehberlik psikolojik uzmanı Mahmut Sarıgül yazdı.

TEOG sınavında başarılı olmak için gerekli 7 önemli altın anahtarı rehberlik psikolojik uzmanı Mahmut Sarıgül yazdı. TEOG sınavında başarılı olmak için gerekli 7 önemli altın anahtarı rehberlik psikolojik uzmanı Mahmut Sarıgül yazdı. TEOG'TA BAŞARI KAPILARINI AÇACAK 7 ALTIN ANAHTAR Ortaokulların 8 inci sınıflara Temel

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

ARİF NİHAT ASYA'NIN NESİRLERİ

ARİF NİHAT ASYA'NIN NESİRLERİ ARİF NİHAT ASYA'NIN NESİRLERİ %> KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINLARI / 1252 Kültür Eserleri Dizisi! 160 ARİF NİHAT ASYA'NIN NESİRLERİ Saadettin YILDIZ (c) Kültür Bakanlığı / Ankara 1991 ISBN 975-17-0785-4 Kapak

Detaylı

Yılmaz Özakpınar İNSAN. İnanan BIr Varlık

Yılmaz Özakpınar İNSAN. İnanan BIr Varlık Yılmaz Özakpınar İNSAN İnanan BIr Varlık Yılmaz Özakpınar; 1934 te Boyabat ta doğdu. 1957 de İs tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü n den, 1960 ta Cambridge Üniversitesi Biyoloji Fakültesi

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ağrı Valiliği ALPASLAN ORTAOKULU Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : ALİ İHSAN ASLAN Eğitsel Performans Bismillâhirrahmanirrahim

Detaylı

İSMEK İN USTALARI DURUŞ İSMEK USTA ÖĞRETİCİLERİ EBRU, MİNYATÜR VE TEZHİP SERGİSİ

İSMEK İN USTALARI DURUŞ İSMEK USTA ÖĞRETİCİLERİ EBRU, MİNYATÜR VE TEZHİP SERGİSİ İSMEK İN USTALARI İSMEK USTA ÖĞRETİCİLERİ EBRU, MİNYATÜR VE TEZHİP SERGİSİ İSMEK USTA ÖĞRETİCİLERİ EBRU, MİNYATÜR VE TEZHİP SERGİSİ 3-10 Haziran 2014 / CRR Konser Salonu Fuayesi Başkan dan ni tarihe yazdırmış

Detaylı