EJC / EJC 212z-220z

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EJC 214-220 / EJC 212z-220z"

Transkript

1 EJC / EJC 212z-220z letme K lavuzu T EJC 212z EJC 214z EJC 216z EJC 220z EJC 214 EJC 216 EJC 220

2 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim y l EJC 212z EJC 214z EJC 216z EJC 220z EJC 214 EJC 216 EJC 220 Ek Bilgiler Vekaleten Tarih T Avrupa Toplulu u- uygunluk beyan mza sahipleri bu yaz ile, belirtilen kuvvet tahrikli istif arac n n Avrupa Yönetmeliklerine 2006/42/EG (Makine Yönetmeli i) ve 2004/108/AT (Elektromanyetik uyumluluk-emu), bunun getirdi i de i ikliklere ve de yasal yönetmeliklerin ulusal yasaya göre de i mesi için yasal genelgeye uygun oldu unu onaylamaktad rlar. Her bir imza sahibi teknik belgeleri olu turma konusunda yetkilidir. 3

3 4

4 Önsöz Kullan m k lavuzu için notlar stif arac n n güvenirli bir ekilde kullan labilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler k sa ve düzenli bir ekilde sunulmaktad r. Bölümler alfebatik s rayla düzenlenmi tir ve sayfalar numaraland r lm t r. Bu kullanim k lavuzunda çe itli istif arac tipleri aç klanmaktad r. Kullan rken ve bak m çal malar yaparken mevcut istif arac tipi için geçerli olan aç klamalar n kullan lmas na dikkat edilmelidir. Cihazlar m z sürekli geli tirilmektedir. Yap sal, donan m ve teknik de i iklik hakk m z sakl tutmam z anlay la kar layaca n z umuyoruz. Bu kullan m k lavuzunun içeri inde belirtilen nedenden ötürü cihaz n özelliklerine yönelik her hangi bir hak talebi sunulamayacakt r. Güvenlik uyar lar ve i aretler Güvenlik uyar lar ve önemli aç klamalar için a a daki semboller kullan lm t r: TEHL KE! Çok önemli bir tehlikeli durum oldu unu gösterir. Bu uyar n n dikkate al nmamas halinde, görünmez kazalar olu abilir ve ölüm tehlikesi mevcuttur. UYARI! Çok önemli bir tehlikeli durum oldu unu gösterir. Bu uyar n n dikkate al nmamas halinde, a r veya ölümcül yaralanmalar olu abilir. D KKAT! Tehlikeli bir durumu gösterir. Bu uyar n n dikkate al nmamas halinde, hafif veya orta ölçekli yaralanmalar olu abilir. DUYURU Maddi hasarlar gösterir Bu uyar n n dikkate al nmamas halinde, maddi hasarlar meydana gelebilir. Uyar ve aç klamalar n önünde bulunur. t Seri donan m gösterir o Ek donan m gösterir Telif hakk Bu Kullan m K lavuzunun telif hakk JUNGHEINRICH AG'ye aittir. 5

5 Jungheinrich Anonim irketi Adresi: Stadtrand Hamburg - Almanya Telefon: +49 (0) 40/

6 çindekiler A Kurallara uygun kullan m Genel Amac na uygun kullan m zin verilen kullan m ko ullar D veya so uk bölge kullan m kombinasyonlu iç mekanda kullan m (t) So utucu donan m ile so uk hava deposunda iç mekanda kullan m (o) 13 4 leticinin yükümlülükleri Montaj cihazlar n n veya ilave donan mlar n montaj B Arac n tan m Kullan m tan m Araç tipleri ve nominal ta ma kapasitesi Sürü yönünün tan m Yap parçalar ve i levlerinin tan m Genel bak - yap grubu Fonksiyon aç klamas Teknik Bilgiler Güç verileri Ölçüler A rl klar Lastik EN standartlar Kullan m ko ullar Elektriksel talepler aretleme yerleri ve tip etiketleri Tan mlama alanlar Tip etiketi stif arac n n ta ma kapasitesi levhas Rüzgar yükleri stifleme ve nakliye i letimi ta ma kabiliyeti levhas stifleme, nakliye ve çift kat i letimi ta ma kabiliyeti levhas C Ta ma ve ilk çal t rma Vince yükleme Ta ma lk çal t rma

7 D Akü - Bak m, arj, De i tirme Asitli akülerle çal ma ile ilgili güvenlik yönetmelikleri Akü Tipleri Akü bölmesinin aç lmas Akünün arj edilmesi Aküyü sabit arj cihaz yla arj etmek Aküyü entegre arj cihaz yla arj etmek (o) Akünün sökülmesi ve tak lmas Yukar do ru akü de i imi Akünün yana do ru ç kar lmas E Kullan m stif arac n n çal t r lmas ile ilgili güvenlik yönergeleri Gösterge ve kumanda elemanlar aç klamas Akü de arj denetleyicisi Akü de arj göstergesi stif arac çal t rmaya haz rlama Günlük çal ma öncesi yap lmas gereken kontroller ve çal malar Arac n çal maya haz r duruma getirilmesi Çal maya haz rlama a amas nda yap lan kontroller ve i lemler stif arac n emniyetli bir ekilde park edin stif arac ile çal ma Arac n sürülmesi ile ilgili güvenlik kurallar AC L_KAPATMA orunlu frenleme Sürü Yava sürü Direksiyon manevras Frenler Yükleme donan m n n kald r lmas veya indirilmesi Yüklerin al nmas, ta nmas ve indirilmesi Kald rma sehpas olarak kullan m Ar za yard m stif arac gitmiyor Yük kald r lam yor stif arac kendi kendine tahrik etme olmadan hareketi Tahrik frenini çözün ve etkinle tirin Yük tespitleme tertibat acil alçaltmas EJC 214/216/ EJC 212z/214z/216z/220z ste e ba l donan m Servis anahtar ile acil durum modu GF Kumanda klavyesi CanCode (o) Parametre Akü parametrelerini CanCode ile ayarlama ELH 2415 / 2425 / 2435 arj cihaz arj e risinin, CanCode ile ayarlanmas Gösterge cihaz CanDis (o) ISM giri modülü (o)

8 F stif Arac n n Bak m letme Güvenli i ve Çevre Korunmas Bak m çin Güvenlik Kurallar Elektrik sistemi çal malar letim maddeleri ve eski parçalar Tekerlekler Hidrolik sistem Kald rma zincirleri Çal ma malzemesi ve ya lama plan letme s v lar n n güvenli kullan m Ya lama plan Çal ma malzemesi Bak m ve onar m çal malar stif arac n bak m ve onar m çal malar na haz rlama Motor kaputunun sökülmesi stif arac n n güvenli ekilde kald r lmas ve sehpaya al nmas Temizlik çal malar Hidrolik ya seviyesini kontrol edin Tekerleklerin sabitlemesini ve a nmas n kontrol edin Elektrik Sigortalar n n Kontrolü Bak m ve onar m çal malar ndan sonra istif arac n n yeniden çal t r lmas stif arac n n durdurulmas Depoya Alma Öncesi Önlemler Durgun konumdayken al nacak gerekli önlemler stif arac n n çal t r lmamas ndan sonra yeniden çal t r lmas Belirli Aral klarla ve Ola anüstü Durumlardan Sonraki Güvenlik Kontrolü Nihai hurdaya ç karma, at lmas Mekanik Hareketlerin Ölçümü Bak m ve Kontrol Bak m kontrol listesi EJC 214 / 216 / letmeci Mü teri hizmetleri Bak m kontrol listesi EJC 212z / 214z / 216z / 220z letmeci Mü teri hizmetleri

9 10

10 Ek JH-çeki li akü kullan m k lavuzu Bu kullan m k lavuzu Jungheinrich markas na sahip akü tipleri için geçerlidir. Ba ka markalar kullan l rsa, üreticinin kullan m k lavuzu dikkate al nmal d r TR 1

11 TR

12 A Kurallara uygun kullan m 1 Genel stif arac bu kullan m k lavuzunda belirtilen verilere göre monte edilmeli, kullan lmal ve bak m yap lmal d r. Ba ka bir kullan m ekli kurallara uygun olmaz ve ki ilerde yaralanmalara, istif arac nda hasarlara veya maddi zararlara neden olabilir. 2 Amac na uygun kullan m DUYURU Maksimum kald r labilen yük ve maksimum izin verilen yük mesafesi ta ma kabiliyeti levhas n n üzerinde belirtilmi tir ve a lmamal d r. Yük, yük tespit eleman n n üzerinde bulunmal d r veya üretici taraf ndan izin verilen bir montaj cihaz ile al nmal d r. Yük tam olarak al nmal d r, bkz. "Yüklerin al nmas, ta nmas ve indirilmesi" sayfa 97. Yüklerin kald r lmas ve indirilmesi. Yüklerin depolanmas, depodan ç kar lmas. ndirilmi yüklerin ta nmas. Yük kald r lm durumdayken sürü yapmak (>500 mm) yasakt r. Çift kat i letiminde yük tespit eleman 1800 mm yükseklikten fazla kald r lamaz. Bu esnada alt yük, üst yükten daha a r olmal d r. nsanlar n ta nmas ve kald r lmas yasakt r. Yüklerin sürülmesi veya çekilmesi yasakt r. 11

13 3 zin verilen kullan m ko ullar Endüstriyel ve ticari alanda kullan m. Sadece sa lam, ta ma kapasitesi olan ve düz zeminde kullan lmal d r. Sürü yollar n n izin verilen yüzeysel ve nokta yüklemeleri a lmamal d r. Sadece iyi görülebilir ve i letmeci taraf ndan onaylanan yollarda kullan labilir. Maksimum 16 % e imli rampalarda sürülmelidir. Rampalardan çapraz veya yanlamas na sürü yap lmas yasakt r. Yük rampaya do ru ta nmal d r. K smi aç k trafikte kullan lmal d r. UYARI! A r ko ullar alt nda kullan m Yer istif arac n n a r ko ullar alt nda kullan lmas çal ma ar zalar na ve kazalara neden olabilir. Özellikle a r tozlu veya paslanmaya neden olacak ortamda zorlu ko ullar alt nda kullan m için istif arac na yönelik özel donan mlar ve kullan m ruhsat gereklidir. Patlama riski bulunan alanlar nda kullan lmas yasakt r. Kötü hava ko ullar nda (F rt na, im ek) istif arac aç k alanda veya risk te kül edecek alanlarda çal t r lmamal d r. 12

14 3.1 D veya so uk bölge kullan m kombinasyonlu iç mekanda kullan m (t) stif arac ek olarak endüstriyel ve ticari çevrede izin verilen kullan m artlar na ek olarak ayr ca aç k havada ve so uk hava deposunda veya taze tutma alan nda kullan labilir. Emniyetli park etmeye sadece iç mekanda veya so uk bölge alan nda izin verilir. zin verilen s cakl k alan -10 C ile +40 Caras nda. Emniyetli park etme sadece +5 C durumunda +40 C kadar izin verilir. Azami nem %95 yo u mas z. Kullan m alanlar de i tirilebilir fakat buz çözülmesi ve muhtemel paslanma nedeniyle genel olarak en aza dü ürülmelidir. Buz çözme sadece e er istif arac ard ndan tam olarak kurutulabiliyorsa mümkündür. +5 C'den dü ük s cakl klarda akünün arj edilmesine izin verilmez. 3.2 So utucu donan m ile so uk hava deposunda iç mekanda kullan m (o) stif arac endüstriyel ve ticari ortamda izin verilen kullan m artlar na ek olarak ço unlukla so uk hava deposunda kal r. stif arac so uk hava deposundan sadece k sa süreli ine yük aktar m için ç kar labilir. zin verilen s cakl k alan -28 C ile +25 Caras nda. Azami nem %95 yo u mas z. Buz çözme sadece e er istif arac ard ndan tam olarak kurutulabiliyorsa mümkündür. stif arac -10 C derecenin alt nda derin dondurma aral nda sürekli olarak kullan lmal d r ve en fazla 15 dakika emniyetli olarak park edilebilir. +5 C'den dü ük s cakl klarda akünün arj edilmesine izin verilmez. DUYURU Akünün hasar görmesi arj seviyesi dü ük oldu unda dü ük s cakl k artt kça akü hasar görebilir. Dü ük arj seviyesinde -28 C ile -5 C aras nda bir aral kta kullan m mutlaka önlenmelidir. Dü ük arj seviyesinde -5 C ile +5 C aras nda bir aral kta kullan m mümkünse önlenmelidir. Aküyü arj edin, bkz. "Akünün arj edilmesi" sayfa

15 4 leticinin yükümlülükleri Bu kullan m k lavuzu ba lam nda i letmeci, istif arac n kendisi kullanan veya onun ad nda kullan lmas n sa layan her özel veya tüzel ki idir. Özel durumlarda (ör n. Leasing, kiralama) i letmeci, istif arac n n sahibi ile kullan c s aras nda mevcut sözle meye dayal kararlara göre ad geçen yükümlülükleri dikkate almas gereken ki idir. letmeci, istif arac n n sadece usulüne uygun olarak kullan laca n ve kullan c n n veya üçüncü ah slar n ya am ve sa l k gibi tüm tehlikelerin önlenmesini sa lamal d r. Bunlar n yan nda kaza önleyici tedbirlere, di er teknik güvenlik kurallar na ve ayr ca i letme, bak m ve onar m talimatlar na dikkat edilmelidir. letmeci, bütün kullan c lar n bu kullan m k lavuzunu okumalar n ve anlamalar n sa lamal d r. DUYURU Bu kullan m k lavuzuna uyulmamas halinde garanti hakk geçersiz olur. Ayn durum, mü teri ve/veya üçüncü ki iler taraf ndan, üretici firmadan izin almadan araçta yap lacak usulüne uygun olmayan çal malar için de geçerlidir. 5 Montaj cihazlar n n veya ilave donan mlar n montaj stif arac n n fonksiyonlar na müdahale edilmesine veya bu fonksiyonlar n tamamlanmas na neden olan ek düzeneklerin ilave edilmesi veya tak lmas na sadece üreticinin yaz l onay ile izin verilir. Gerekirse yerel kurulu lar n izni al nmal d r. Fakat kurulu tan al nan izin, üreticiden al nan iznin yerine geçmez. 14

16 B Arac n tan m 1 Kullan m tan m EJC / EJC 212z-220z, mafsall tahrik tekerle i olan dört tekerlek tipindeki bir elektronik set kald rma arac d r. Mallar n düz zeminlerde ta nmas ve kald r lmas na yönelik olarak tasarlanm t r. Plakalar, aç k taban veya tekerlekli araba ile al nabilir. Nominal ta ma kapasitesi tip etiketinde belirtilmi tir. Kald rma yüksekli ine ve yük a rl k noktas mesafesine ili kin ta ma kapasitesi, ta ma kapasitesi levhas nda gösterilir. 1.1 Araç tipleri ve nominal ta ma kapasitesi Nominal ta ma kapasitesi tipe ba l d r. Tip tan m etiketinden nominal ta ma kapasitesi belirlenebilir. EJC 214/216/220 / EJC 212z/214z/216z/220z EJC 214/216/220 EJC 212z/214z/216z/ Tip tan m 220z 2 Model serisi 14 Nominal ta ma kapasitesi x 100kg z Ba lang ç stroku Nominal ta ma kapasitesi genelde izin verilen ta ma kapasitesine denk de ildir. zin verilen ta ma kapasitesi istif arac nda bulunan yük ta ma kapasitesi levhas ndan edinilebilir. 15

17 2 Sürü yönünün tan m Sürü yönlerinin bilgisi için a a daki tespitler yap l r: Poz. Sürü yönü 1 Sola 2 Tahrik yönü 3 Yük yönü 4 Sa a 16

18 3 YapÕ parçalarõ ve iúlevlerinin tanõmõ 3.1 Genel bakõú- yapõ grubu

19 Poz. Tan mlama Poz. Tan mlama 5 t Sürü alteri 14 t arj seviye göstergesi 6 t Yukar hareket emniyet tu u o CanDis 7 t Asansör 15 t Kontak kilidi 8 t Koruyucu cam o CanCode Koruyucu kafes o ISM giri modülü o (so uk hava deposu kullan m için) 16 o Entegre edilmi arj cihaz 9 t AC L KAPAMA alteri 17 o A fi i (Tak l arj cihaz ) 10 t Akü kapa 18 Evrak çantas 11 t Yük tespit eleman t (Kullan m k lavuzunun saklanmas ) Asansör gerginlikleri (sadece o EJC 212z/214z/216z/220z'de) 19 t Tahrik tekerle i 12 t Yava sürü butonu 20 t Ön kaput 13 t Kumanda kolu 21 t Denge tekerle i t = Standart tip o = Opsiyon 18

20 3.2 Fonksiyon aç klamas Güvenlik düzenekleri Yuvarlanm kenarl kapal, düz bir istif arac çevresi, istif arac n n güvenli bir ekilde kullan m n sa lamaktad r. Tekerlekler sabit bir tamponla korunmu tur. Uzun kumanda kolu, istif arac na mümkün olan en büyük güvenlik mesafesini sa lar. B rak ld nda veya tehlike durumunda bir gaz bas nc yay, kumanda kolunu yukar ya ve böylece fren konumuna bast r r. Kumanda kolu ba ndaki yukar hareket emniyet tu u, vücut temas na reaksiyon gösterir, sürü yönü de i tirilir, istif arac kullan c dan uzakla r. Tehlike durumlar nda acil kapatma alteri kullan larak tüm elektrik fonksiyonlar devre d b rak l r. Koruyucu cam veya koruyucu kafes (o) kullan c y, asansörün hareketli parçalar ndan ve kayan yüklerden korur. Acil durdurma güvenlik konsepti Acil durdurma yürütme elektroni i taraf ndan tetiklenir. stif arac n n her çal t r lmas ndan sonra sistem bir kendi kendine diyagnoz i lemi uygular. Elektrikli direksiyon (o): Direksiyon elektroni i, yürütme elektroni i taraf ndan denetlenen bir sistem durumu sinyali iletir. Sinyal iletilmedi inde veya bir ar za tan nd nda otomatik olarak istif arac durana kadar frenlenir. CanDis (o) gösterge panelindeki kontrol göstergeleri, acil durdurmay gösterir. D KKAT! stif arac otomatik olarak frenliyor Sistem, gerekli sinyallerin gelmedi ini veya bir hata alg lad nda, bir acil durdurma i lemini devreye sokar ve istif arac n tam olarak durana veya geçerli bir sinyal konumuna kadar frenler. stif arac na ilgili kullan m mesafesi b rak lmal d r. 19

21 Hidrolik sistem Kald rma ve indirme fonksiyonlar, kald rma ve indirme tu lar na bas larak gerçekle tirilir. Kald rma tu una bas lmas durumunda, pompa ünitesi çal r ve ya deposundan kald rma silindirine hidrolik ya nakleder. ki kat çift kald rmal asansörlü () (o) veya üç kat teleskoplayan mastl (D) (o) donan mda, yük tespit eleman n n ilk kald rmas (serbest kald rma), k sa, ortada s ralanm olan bir serbest kald rma silindiri nedeniyle kurulum yüksekli i de i tirilmeden gerçekle ir. Sürü tahriki Sabit duran bir trifaze motor, bir helezon di li tak m üzerinden tahrik tekerle ini çal t r r. Elektronik sürü kumandas, sürü motorunun kademesiz devir say s ayar n ve böylece e it düzeyde, ani çeki siz kalk n, güçlü ivmelenmesini ve elektronik olarak ayarlanan enerji geri kazan ml frenlenmesini sa lar. Yük ve çevreye ba l olarak 3 sürü program aras nda seçim yap labilir: yüksek performanstan enerji tasarrufuna kadar. Kumanda kolu Direksiyon, ergonomik bir kumanda kolu üzerinden kontrol edilir. Bütün sürü ve kald rma fonksiyonlar herhangi bir geçi olmadan hassas bir ekilde kumanda edilebilir. Kumanda kolu, 180 'lik bir direksiyon aç s na sahiptir. Elektrikli direksiyon (o) Elektrikli direksiyon sistemi, kendi kendini denetleyen bir sistem olu turur. Bu esnada direksiyon elektroni i sürekli olarak tüm direksiyon sistemini kontrol eder. Bir hata alg land nda yürütme elektroni i sürü moduna ara verir ve durana kadar rejeneratif olarak frenler. Ard ndan m knat sl fren devreye sokulur. Elektrik sistemi stif arac n n elektronik bir sürü kumandas bulunmaktad r. stif arac n n elektrik sisteminde 24 Volt'luk bir i letim gerilimi bulunmaktad r. Kumanda ve gösterge elemanlar Ergonomik kumanda elemanlar sayesinde, sürü ve hidrolik hareketlerin hassas bir ekilde, yorulmadan kullan lmas sa lanm t r. Akü de arj göstergesi için mevcut olan akü kapasitesi gösterilir. CanDis (o) gösterge cihaz, çal ma saati, akü kapasitesi, olay mesajlar gibi kullan c için önemli bilgiler gösterir. 20

22 Asansör Yüksek mukavemetli çelik profiller incedir, bu da özellikle üç kademeli asansörlerde yük tespit eleman na olan görü ün iyi olmas yla dikkat çeker. Kald rma raylar ve ayr ca çatal ta y c lar kal c olarak ya lanm ve böylece bak m gerektirmeyen e imli makaralar üzerinde hareket ederler. Yük koruyucu kafes (o) Koruyucu cam n veya koruyucu kafesin (o) üst k sm ndaki alçak veya küçük parçal yüklerin hareket ettirilmesi için ilave koruma tertibat olarak bir yük koruyucu kafesi önerilir. Yük koruyucu kafesi, yük tespit eleman na monte edilir ve kullan c y ve istif arac n dü en yüklerden korur. Aç k mast yüksekli i (h4), yük tespit eleman na monte edilmi olan yük koruyucu kafesine göre yükselir. UYARI! Dü en yükler nedeniyle yaralanma tehlikesi Koruyucu cam veya koruyucu kafesin (o) üst k sm nda hareket ettirilen, koruyucu kafesi a an alçak veya küçük parçal yükler, dü me durumunda kullan c ya ve istif arac na zarar verir. Koruyucu kafesi a an alçak veya küçük parçal yükleri, folyoya sarma gibi önlemlerle emniyete al nmal d r Çal ma saati sayac stif arac n n çal maya haz r olmas n sa lay n, bkz. "Arac n çal maya haz r duruma getirilmesi" sayfa 80 veya bkz. "Kumanda klavyesi CanCode (o)" sayfa 116. stif arac çal maya haz r durumda oldu unda ve a a daki kumanda elemanlar ndan birine bas ld nda i letim saatleri say lmaya ba lan r: Kumanda kolu "F" sürü alan nda, bkz. "Sürü " sayfa 88. "Yava sürü " butonu, bak n z sayfa 91. "Kald rma" butonu, bak n z sayfa 95. " ndirme" butonu, bak n z sayfa

23 4 Teknik Bilgiler Teknik veriler, " stif araçlar için tip sayfalar " Alman yönetmeliklerine uygundur. Teknik verilerde de i iklik yapma hakk sakl d r. 4.1 Güç verileri Tan mlama EJC 214 (M) EJC 214 (L) Q Nominal ta ma kapasitesi kg D Yükün a rl k merkezi mesafesi mm Yüklü / yüksüz sürü h z km/ 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 sa Yüklü / yüksüz kald rma h z (T-HG) 0,16 / 0,25 0,15 / 0,25 m/s Nominal yüklü / yüksüz indirme h z (T-HG) 0,37 / 0,34 0,37 / 0,34 m/s yüklü / yüksüz maks. t rmanma kabiliyeti 8 / 16 7 / 16 % Sürü motoru gücü S2 60 dak. 1,6 1,6 kw Kald rma motoru gücü S3 %11 3,0 3,0 kw Tan mlama EJC 216 (M) EJC 216 (L) EJC 220 Q Nominal ta ma kapasitesi kg D Yükün a rl k merkezi mesafesi mm Yüklü / yüksüz sürü h z km/ 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 5,3 / 5,4 sa Yüklü / yüksüz kald rma h z (T-HG) 0,16 / 0,25 0,15 / 0,25 0,10 / 0,18 m/s Nominal yüklü / yüksüz indirme h z (T-HG) 0,37 / 0,34 0,37 / 0,34 0,37 / 0,34 m/s yüklü / yüksüz maks. t rmanma kabiliyeti 8 / 16 7 / 16 5 / 16 % Sürü motoru gücü S2 60 dak. 1,6 1,6 1,6 kw Kald rma motoru gücü S3 %11 3,0 3,0 3,0 kw 22

24 Tan mlama EJC 212z EJC 214z Q Nominal ta ma kapasitesi kg Mast kald r ma durumunda ta ma kapasitesi kg Tekerlek kolu kald rmas nda ta ma kapasitesi kg D Yükün a rl k merkezi mesafesi mm Sürü h z 2 km/ 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 sa Kald rma h z 2 Ba lang ç stroku 0,04/0,05 0,04/0,05 m/s ndirme h z 2 Ba lang ç stroku 0,08/0,06 0,08/0,06 m/s Kald rma h z 2 Mast kald r T mast 0,13/0,22 0,16/0,25 m/s ndirme h z 2 Mast kald r T mast 0,43/0,37 0,37/0,34 m/s maks. t rmanma kapasitesi (5 dak.) 2 8 / 16 8 / 16 % Sürü motoru gücü S2 60 dak. 1,6 1,6 kw Kald rma motoru gücü S3 %11 2,2 (6%) 3 kw 1. kald rma yüksekli ine ba l d r. 2. Nominal yüklü/yüksüz Tan mlama EJC 216z EJC 220z Q Nominal ta ma kapasitesi kg Mast kald r ma durumunda ta ma kapasitesi kg Tekerlek kolu kald rmas nda ta ma kapasitesi kg D Yükün a rl k merkezi mesafesi mm Sürü h z 2 6,0 / 6,0 5,0 / 5,0 km/ sa Kald rma h z 2 Ba lang ç stroku 0,04/0,05 0,03/0,04 m/s ndirme h z 2 Ba lang ç stroku 0,08/0,06 0,09/0,06 m/s Kald rma h z 2 Mast kald r T mast 0,15/0,25 0,12/0,22 m/s ndirme h z 2 Mast kald r T mast 0,37/0,34 0,40/0,35 m/s maks. t rmanma kapasitesi (5 dak.) 2 7 / 16 7 / 16 % 23

25 Tan mlama EJC 216z EJC 220z Sürü motoru gücü S2 60 dak. 1,6 1,6 kw Kald rma motoru gücü S3 % kw 1. kald rma yüksekli ine ba l d r. 2. Nominal yüklü/yüksüz 24

26 4.2 Ölçüler EJC 214 / 216 / 220 h4 h1 D Q h3 h14 max. h14 min. 900 x l 35 s h2 170 l2 y l1 m2 h1 3 Wa Ast l6 a 2 b1 b10 e R b1 1 b5 b1 2 a 2 (Ast) a 2 25

27 EJC 212z / 214z / 216z / 220z D 26

28 Tan mlama EJC 214 (M) EJC 214 (L) h1 Yap yüksekli i mm h2 Serbest kald raç mm y3 Kald raç mm D ar sürülmü direk h mm yüksekli i y13 Yük çatal indirilmi tir mm Sürü konumunda kumanda y14 kolu yüksekli i 2) 850 / / 1305 mm x Yük mesafesi 3) mm y Tekerlek mesafesi mm l1 stif arac uzunlu u 3) mm l2 Ön yap uzunlu u 3) mm b1 stif arac geni li i mm b5 Çatal d mesafesi mm b10 Rot geni li i, ön mm b11 Rot geni li i, arka mm m2 Yerden yükseklik mm s/e/ l Kald rma çatal kolu ölçüsü 56/185/ /185/1150 mm Koridor geni li i 4)5) Ast 800 x 1200 boyuna (VDI )7) )7) mm normuna göre) Ast Koridor geni li i 4)6) 1000 x 1200 enine (VDI )8) )8) mm normuna göre) 4) Dönü yar çap Wa Tekerlek kollar kald r ld mm 1) Standart kald rma düzene i için de erler 290 T 2) min. / maks. 3) D: x - 42 mm; l mm; l mm 4) Dik konumda kumanda kolu (Yava sürü ) 5) l6 = 1200; b12 = 800 6) l6 = 1150; b12 = 1200 (Çatallar üzerinde yer al yor) 7) VDI normuna göre +138 mm çapraz 8) VDI normuna göre +215 mm çapraz 27

29 Tan mlama EJC 216 EJC 216 EJC 220 (M) (L) h1 Yap yüksekli i mm h2 Serbest kald raç mm y3 Kald raç mm D ar sürülmü direk 3465 h mm yüksekli i y13 Yük çatal indirilmi tir mm Sürü konumunda kumanda 850 / 1305 y14 kolu yüksekli i 2) 850 / / 1305 mm x Yük mesafesi 3) mm y Tekerlek mesafesi mm l1 stif arac uzunlu u 3) mm l2 Ön yap uzunlu u 3) mm b1 stif arac geni li i mm b5 Çatal d mesafesi mm b10 Rot geni li i, ön mm b11 Rot geni li i, arka mm m2 Yerden yükseklik mm s/e/ l Kald rma çatal kolu ölçüsü 56/185/ /185/ /195/1150 mm Koridor geni li i 4)5) Ast 800 x 1200 boyuna (VDI )7) )7) )7) mm normuna göre) Ast Koridor geni li i 4)6) 1000 x 1200 enine (VDI )8) )8) )8) mm normuna göre) 4) Dönü yar çap Wa Tekerlek kollar kald r ld mm 1) Standart kald rma düzene i için de erler 280 T 2) min. / maks. 3) D: x - 42 mm; l mm; l mm 4) Dik konumda kumanda kolu (Yava sürü ) 5) l6 = 1200; b12 = 800 6) l6 = 1150; b12 = 1200 (Çatallar üzerinde yer al yor) 7) VDI normuna göre +138 mm çapraz 8) VDI normuna göre +215 mm çapraz 28

30 Tan mlama EJC 212z EJC 214z h1 Yap yüksekli i mm h2 Serbest kald raç mm y3 Kald raç mm h4 D ar sürülmü direk yüksekli i mm h5 lk kald rma mm y13 Yük çatal indirilmi tir mm Sürü konumunda kumanda y14 kolu yüksekli i 2) 850 / / 1305 mm x Yük mesafesi kald r ld 910 3)9) 910 3)9) mm y Tekerlek mesafesi kald r ld ) ) mm l1 stif arac uzunlu u 3) mm l2 Ön yap uzunlu u 3) mm b1 stif arac geni li i mm b5 Çatal d mesafesi mm b10 Rot geni li i, ön mm b11 Rot geni li i, arka mm m2 Yerden yükseklik mm s/e/ l Kald rma çatal kolu ölçüsü 56/185/ /185/1150 mm Koridor geni li i 4)5) Ast 800 x 1200 boyuna (VDI )3) )3) mm normuna göre) Ast Koridor geni li i 4)6) 1000 x 1200 enine (VDI )3) )3) mm normuna göre) 4) Dönü yar çap Wa Tekerlek kollar kald r ld ) ) mm 1) Standart kald rma düzene i için de erler 290 T 2) min. / maks. 3) D: x - 42 mm; l mm; l mm 4) Dik konumda kumanda kolu (Yava sürü ) 5) l6 = 1200; b12 = 800 6) l6 = 1150; b12 = 1200 (Çatallar üzerinde yer al yor) 7) VDI normuna göre +368 mm çapraz 8) VDI normuna göre +204 mm çapraz 9) +54 mm indirilmi 29

31 Tan mlama EJC 216z EJC 220z h1 Yap yüksekli i mm h2 Serbest kald raç mm y3 Kald raç mm h4 D ar sürülmü direk yüksekli i mm h5 lk kald rma mm y13 Yük çatal indirilmi tir mm Sürü konumunda kumanda y14 kolu yüksekli i 2) 850 / / 1305 mm x Yük mesafesi kald r ld 910 3)9) 910 3)9) mm y Tekerlek mesafesi kald r ld ) ) mm l1 stif arac uzunlu u 3) mm l2 Ön yap uzunlu u 3) mm b1 stif arac geni li i mm b5 Çatal d mesafesi mm b10 Rot geni li i, ön mm b11 Rot geni li i, arka mm m2 Yerden yükseklik mm s/e/ l Kald rma çatal kolu ölçüsü 56/185/ /185/1150 mm Koridor geni li i 4)5) Ast 800 x 1200 boyuna (VDI )3) )3) mm normuna göre) Ast Koridor geni li i 4)6) 1000 x 1200 enine (VDI )3) )3) mm normuna göre) 4) Dönü yar çap Wa Tekerlek kollar kald r ld ) ) mm 1) Standart kald rma düzene i için de erler 280 T 2) min. / maks. 3) D: x - 42 mm; l mm; l mm 4) Dik konumda kumanda kolu (Yava sürü ) 5) l6 = 1200; b12 = 800 6) l6 = 1150; b12 = 1200 (Çatallar üzerinde yer al yor) 7) VDI normuna göre +368 mm çapraz 8) VDI normuna göre +204 mm çapraz 9) +54 mm indirilmi 30

32 4.3 A rl klar EJC 214 (M) EJC 214 (L) Aküler dahil kendi a rl kg Aküler dahil ön/arka yüklü aks yükü 794/ / 1670 kg Aküler dahil ön/arka yüksüz aks yükü 721 / / 358 kg Akü a rl kg EJC 216 (M) EJC 216 (L) EJC 220 Aküler dahil kendi a rl kg Aküler dahil ön/arka yüklü aks yükü 814 / / / 2329 kg Aküler dahil ön/arka yüksüz aks yükü 724 / / / 402 kg Akü a rl kg EJC 212z EJC 214z Aküler dahil kendi a rl kg Aküler dahil ön/arka yüklü aks kg 1105 / / 1460 yükü Aküler dahil ön/arka yüksüz aks kg 840 / / 360 yükü Akü a rl kg EJC 216z EJC 220z Aküler dahil kendi a rl kg Aküler dahil ön/arka yüklü aks 1250 / / 2100 kg yükü Aküler dahil ön/arka yüksüz aks kg 900 / / 410 yükü Akü a rl kg 31

33 4.4 Lastik EJC 214 (M) / 214 (L) / EJC (M) / 216 (L) Tahrik lastik ebatlar 230 x x 70 mm Yük parças tekerlek büyüklü ü (Tekli / Tandem) Ø 85 x 110 / Ø 85 x 85 - / Ø 85 x 85 mm Destek di lisi 140 x x 54 mm Tekerlekler, ön / arka say (x = tahrikli) 1 x + 1/2 1 x + 1/2 EJC 212z / 214z / 216z / 220z Tahrik lastik ebatlar 230 x 70 mm Yük parças tekerlek büyüklü ü (Tekli / mm Ø 85 x 95 / Ø 85 x 75 Tandem) Destek tekerle i 140 x 54 mm Tekerlekler, ön / arka say (x = tahrikli) 1 x + 1/2 32

34 4.5 EN standartlar Daimi ses bas nç seviyesi EJC / EJC 212z-220z: 63 db(a) EN göre ISO 4871 ile örtü erek. Daimi ses iddeti seviyesi standart verilere göre hesaplanm olan ve sürü, kald rma ve rölantide çal rken olu an ses iddeti seviyesinin ortalamas d r. Ses iddeti seviyesi operatörün kula nda ölçülür. Elektromanyetik uyumluluk (EMC) Üretici, elektromanyetik parazitlere dayan rl l k veen 12895'e ve orada belirtilen at flara göre statik elektrik bo almas kontrolü yap ld n onaylamaktad r. Elektrikli ve elektronik parçalarda ve yerle im yelerlerinde de i iklik yap lmas için üretici firmadan yaz l izin al nmal d r. UYARI! yonla t r c olmayan radyasyon nedeniyle medikal cihazlarda ar za stif arac n n iyonla t r c olmayan radyasyon salan elektriksel donan mlar (örn. kablosuz veri aktar m ), kullan c n n medikal cihazlar n n (kalp pili, i itme cihaz vs.) fonksiyonunu etkileyebilir ve düzgün çal mamalar na neden olabilir. Doktora veya medikal cihaz n üreticisine, bu cihaz n istif araçlar n n yak nlar nda kullan l p kullan lamayaca na dair dan lmal d r. 4.6 Kullan m ko ullar Ortam s cakl so utucu donan m olmadan: -10 C ile +40 C aras i letim esnas nda, bkz. "D veya so uk bölge kullan m kombinasyonlu iç mekanda kullan m (t)" sayfa 13 so utucu donan m ile: -28 C ile +25 C aras i letim esnas nda, bkz. "So utucu donan m ile so uk hava deposunda iç mekanda kullan m (o)" sayfa 13 Sürekli a r s cakl k veya nem oran de i ikliklerinde, istif araçlar nda ek donan m bulunmas ve bu ortam artlar nda çal mak için uygunluk belgesi al nmas gereklidir. 4.7 Elektriksel talepler Üretici, istif arac n n EN 1175 " stif araçlar n n emniyeti - elektriksel talepler uyar nca usulüne uygun kullan m nda elektrikli donan m n yerle tirilmesi ve üretimi için taleplerin yerine getirilmi oldu unu onaylar. 33

35 5 øúaretleme yerleri ve tip etiketleri 5.1 TaúÕma kapasitesi plakalarõ, dayanma noktalarõ ve tip plakalarõ gibi uyarõ ve ikaz úiltleri her zaman okunabilir olmalõ, gerekti inde yenilenmelidir. TanÕmlama alanlarõ Poz TanÕmlama Vinç yükü için durdurma noktasõ ( asansörde ortada) "Yükleme ünitesinin altõna girmeyin" yasaklama levhasõ "Asansörün arasõna elinizi sokmayõn" yasaklama levhasõ østif aracõ taúõma kabiliyeti levhasõ Seri numarasõ Tip etiketi, istif aracõ østifleme ve nakliye iúletimi ve/veya istifleme, nakliye ve çift kat iúletimi taúõma kabiliyeti levhasõ (o) 32

36 5.2 Tip etiketi Poz. Tan mlama 29 "Yolcu yasakt r" yasaklama levhas 30 Kontrol plakas 31 So uk hava deposu modeli levhas (o) 32 stif arac n n tan mlamas 33 Tip etiketi, akü ekil, AT'na üye olan ülkelerdeki standart modeli gösterir. Di er ülkelerde tip etiketinin modeli farkl olabilir Poz. Tan mlama Poz. Tan mlama 34 Tip 40 Üretim y l 35 Seri numaras 41 Yükün a rl k merkezi mm olarak 36 Esas ta ma kapasitesi (kg) 42 Tahrik gücü 37 Akü gerilimi (V) 43 Akü a rl min/maks kg olarak 38 Aküsüz bo a rl k kg olarak 44 Üretici 39 Opsiyon 45 Üretici logosu stif arac ve/veya yedek parça ile ilgili sorularda seri numaras (35) belirtilmelidir. 35

37 5.3 stif arac n n ta ma kapasitesi levhas imdiye kadar olan ta ma kabiliyeti levhas 25 Serial-Nr. HH3 HH2 HH1 HH1 H [mm] Q1 D1 Q [kg] D [mm] Güncel ta ma kabiliyeti levhas 25 SERIAL NO. HH3 HH2 HH1 mm Q1 D1 kg mm Ta ma kabiliyeti levhas (25) istif arac n n yüklenmesi s ras nda, belirli bir D yük a rl k merkezi mesafesinde (mm olarak) ve ilgili kald rma yüksekli ine (mm olarak) ba l olarak Q maksimum ta ma kapasitesini (kg baz nda) gösterir. Maksimum ta ma kapasitesinin hesaplanmas için bir örnek: D1 yük a rl k merkezi içerisinde G yük a rl k merkezinde ve HH1 kald rma yüksekli ine kadar bir kald rma yüksekli inde, azami yük ta ma kapasitesi Q1'dir. 36

38 Yük a rl k merkezi mesafesi G G D d1 d 2 d 2 D Yük tespit eleman n n yük a rl k merkezi mesafesi D, yatay olarak s rt ön kenar ndan ve dikey olarak yük tespit eleman n n üst kenar ndan belirtilir. Ta ma kabiliyeti levhas standart model yük tespit elemanlar için 500 mm, 600 mm ve700 mm'lik geçerli yük a rl k merkezi mesafeleri belirtir. Devrilme tehlikesini önlemek için resimde gösterilen yük tespit eleman ve yükün gerçek a rl k merkezi G aras ndaki her iki mesafe d 1 ve d 2, yük a r l k merkezi mesafesi D'den daha küçük veya buna e it olmal d r (d 1 D ve d 2 D), bkz. "Yüklerin al nmas, ta nmas ve indirilmesi" sayfa 97. Kald rma yüksekli i s n r D D mastta (46) ve iç mastta (47) bulunan ok eklindeki i aretler kullan c ya, yük ta ma kapasitesi levhas nda belirtilmi olan kald rma yüksekli i s n rlar na ne zaman ula ld n gösterir HH1 HH1 37

39 5.3.1 Ta ma kabiliyeti levhas na dair uygulama örnekleri (575 mm) 1150 mm SERIAL NO. 800 mm (400 mm) mm Örnek yük (paletli): ayn büyüklükte ve ayn a rl kta birden fazla karton Yükün yüksekli i: 800 mm Yükün uzunlu u: 1150 mm Yük a rl k merkezi ve yük tespit eleman aras ndaki mesafeler: 400 mm dikey, 575 mm yatay A rl klar e it da t lm olan yüklerde yük a rl k merkezi geometrik hacim merkezinde bulunur. Tüm hacim boyunca a rl klar e it da t lm dikdörtgen yüklerde, yük a rl k merkezi ortada yükün yar uzunlu unda, yar yüksekli inde ve yar geni li inde bulunmaktad r. Yük tespit eleman n n yük a rl k merkezi mesafesi: Ta ma kabiliyeti levhas, yük tespit eleman için 500 mm, 600 mm ve 700 mm'lik geçerli yük a rl k merkezi mesafeleri belirtir. kinci belirtilen yük a rl k merkezi mesafesi, örnek yüke uyar: Bu, 600 mm ile yük a rl k merkezi ve yük tespit eleman aras ndaki 400 mm ve 575 mm'lik mesafelerden daha büyüktür. Ta ma kabiliyeti levhas uyar nca ta ma kapasiteleri, 600 mm'lik bir yük a rl k merkezi mesafesinde kald rma yüksekliklerine ba l olarak: 2900 mm'lik bir kald rma yüksekli ine kadar azami ta ma kapasitesi 1200 kg'd r mm'lik bir kald rma yüksekli ine kadar azami ta ma kapasitesi 1050 kg'd r mm'lik bir kald rma yüksekli ine kadar azami ta ma kapasitesi 850 kg'd r. 700 kg mm 38

40 5.4 Rüzgar yükleri Büyük yüklerin kald r lmas,indirilmesi ve ta nmas nda rüzgar gücü istif arac n n güvenli ini etkiler. Hafif yükler rüzgara maruz kal yorsa,yüklerin özellikle güvenceye al nmas gerekir. Böylece yükün kaymas veya dü mesi önlenmi olur. Her iki durumda gerekirse çal may durdurun. 5.5 stifleme ve nakliye i letimi ta ma kabiliyeti levhas Sadece EJC 212z/214z/216z/220z'de Çift kat seçene inde de il stifleme ve nakliye i letimi (28) ta ma kabiliyeti levhas, istif arac n n istifleme ve nakliye i letiminde Q (kg olarak) ta ma kapasitesini belirtir: 28 A B A= stifleme i letimi (yüklerin depolanmas, depodan ç kar lmas ): Yüksek kald rmada (Mast kald rmas ) ta ma kapasitesi, kald rma yüksekli ine ba l olarak dikkate al nmal d r, bkz. " stif arac n n ta ma kapasitesi levhas " sayfa 36. B= Nakliye i letimi: Yüksek kald rma olmadan kald r lm tekerlek kollar nda yatay nakliye esnas nda maks kg ta ma kapasitesi (Mast kald rmas ). stifleme i letiminde yükler, kald r lm alçak kald rma (tekerlek kolu kald rmas ) ile 1800 mm kald rma yüksekli ine kadar depolanabilir ve depodan al nabilir mm üzerinde kald rma yüksekliklerinde alçak kald rma (tekerlek kolu kald rmas ) indirilmelidir. Yük kald r lm durumdayken (>500 mm) nakliye sürü leri yapmak yasakt r. 39

41 5.6 stifleme, nakliye ve çift kat i letimi ta ma kabiliyeti levhas Sadece EJC 212z/214z/216z/220z'de Sadece çift yükleme opsiyonunda D KKAT! Duru emniyetinin tehlikeye dü mesi Duru emniyetini tehlikeye atmamak için iki paletin nakliyesi esnas nda istif arac n n devrilmemesi için a rl a dikkat edilmelidir. Duru emniyetini sa lamak için en a r palet a a da olacak ekilde ta nmal d r. imdiye kadar olan ta ma kabiliyeti levhas Çift kat i letimi (28) ta ma kabiliyeti levhas, istif arac n n sürü modunda Q kg ta ma kapasitesini belirtir: 28 A B C A= Yük kald r lm durumdayken nakliye sürü ü yap lmas yasakt r. B= Mast kald rmas olmadan kald r lm tekerlek kollar nda yatay nakliye esnas nda maks. XXX kg ta ma kapasitesi. C= Çift kat i letimi: Azami kald rma yüksekli i 1800 mm. Yüksek kald rmada azami ta ma kapasitesi uyar nca. Yüksek kald rma ve alçak kald rmada azami ta ma kapasitesi birlikte maks. XXX kg'd r. 40

42 Güncel ta ma kabiliyeti levhas stifleme, nakliye ve çift kat i letimi (28) ta ma kabiliyeti levhas, istif arac n n istifleme, nakliye ve çift kat i letiminde Q (kg olarak) ta ma kapasitesini belirtir: 28 A B C A= stifleme i letimi (yüklerin depolanmas, depodan ç kar lmas ): Yüksek kald rmada (Mast kald rmas ) ta ma kapasitesi, kald rma yüksekli ine ba l olarak dikkate al nmal d r, bkz. " stif arac n n ta ma kapasitesi levhas " sayfa 36. B= Nakliye i letimi: Yüksek kald rma olmadan kald r lm tekerlek kollar nda yatay nakliye esnas nda maks kg ta ma kapasitesi (Mast kald rmas ). C= Çift kat i letimi: Yüksek kald rmada (Mast kald rmas ) azami ta ma kapasitesi kg'd r. Yüksek kald rma (Mast kald rmas ) ve alçak kald rmada (Tekerlek kolu kald rmas ) azami ta ma kapasitesi birlikte maks kg'd r. stifleme i letiminde yükler, kald r lm alçak kald rma (tekerlek kolu kald rmas ) ile 1800 mm kald rma yüksekli ine kadar depolanabilir ve depodan al nabilir mm üzerinde kald rma yüksekliklerinde alçak kald rma (tekerlek kolu kald rmas ) indirilmelidir. Yük kald r lm durumdayken (>500 mm) nakliye sürü leri yapmak yasakt r. Çift kat i letiminde azami kald rma yüksekli i 1800 mm'd r. 41

43 42

44 C Ta ma ve ilk çal t rma 1 Vince yükleme UYARI! Vincin yüklenmesi s ras nda bilgilendirilmemi personel nedeniyle tehlike E itimsiz personel taraf nda kurallara uygun yap lmayan vinç yüklemesi istif arac n n devrilmesine neden olabilir. Bu nedenle personel için yaralanma ve ayr ca istif arac n n zarar görme tehlikesi mevcuttur. Yükleme bunun için e itim görmü uzman personel taraf ndan uygulanmal d r. Uzman personel, karayolu ta tlar n n emniyetli bir ekilde yüklenmesi ve yükleme emniyeti için yard mc maddelerin kullan m hakk nda bilgilendirilmi olmal d r. Yükleme emniyet önlemlerinin de erlendirilmesi ve gerçekle tirilmesi her özel durum için ayr ca tespit edilmelidir. UYARI! Kurallara uygun olmayan ekilde vince yüklenmesi halinde kaza riski Uygun olmayan kald rma cihazlar ve yetkisiz kullanma, istif arac n n vince yüklenmesi s ras nda devrilmesine neden olabilir. stif arac n n kald r lmas s ras nda etrafa çarpmamas na ve kontrol d hareketlere maruz kalmamas na dikkat edin. Gerekti inde istif arac n, k lavuz halatlar yard m yla tutun. Sadece durdurma arac ve kald rma cihazlar ile ilgili e itim alm personel, istif arac n yüklemelidir. Vince yüklemede ki isel koruma donan m (ör n. güvenlik ayakkab s, koruyucu kask, uyar yele i, koruyucu eldiven, vs.) ta y n. Sallanan yükün alt nda bulunulmamal d r. Tehlike alanlar nda ve tehlikeli bölgede bulunmak yasakt r. Sadece yeterli düzeyde yük ta ma kapasitesine sahip kald rma cihazlar kullan n (istif arac n n a rl k için tip levhas na bak n). Vinç donan m sadece öngörülen durdurma noktalar nda durdurulmal ve kaymalara kar emniyete al nmal d r. Durdurma arac n sadece öngörülen yükleme yönünde kullan n. Vinç donan m n n durdurma arac, kald rma esnas nda hiçbir montaj parças na temas etmeyecek ekilde tak lmal d r. 43

45 Forklifte vinç ile yükleme yap lmas 22 Ko ullar stif arac n emniyetli bir ekilde park edin, bkz. " stif arac n emniyetli bir ekilde park edin" sayfa 82. Kullan lanaletvemalzeme Kald rma aleti Vinç halat Prosedür Vinç aksamlar n dayanma noktalar na (22) dayay n. Forklift, imdi bir vinç ile yüklenebilir. 44

46 2 Ta ma UYARI! Nakliye s ras nda kontrolsüz hareketler stif arac n n ve kald rma düzene inin kurallara uygun olmayacak ekilde emniyete al nmas halinde nakliye s ras nda kötü sonuçlar do urabilecek kazalar meydana gelebilir. Yükleme sadece bunun için e itim görmü uzman personel taraf ndan uygulanmal d r. Uzman personel, karayolu ta tlar n n emniyetli bir ekilde yüklenmesi ve yükleme emniyeti için yard mc maddelerin kullan m hakk nda bilgilendirilmi olmal d r. Yükleme emniyet önlemlerinin do ru ölçülmesi ve gerçekle tirilmesi her durum için ayr ca tespit edilmelidir. Bir kamyon veya römork ile ta nan istif araçlar kurallara uygun bir ekilde ba lanmal d r. Kamyon veya römorkta ba lamak için halkalar bulunmal d r. stem d hareketlere kar istif arac n takozlarla emniyete al n. Sadece yeterli s kma kuvvetine sahip ba lama kemerleri kullan n. Yükleme yard mc maddelerin emniyeti için kaymay önleyen malzemeler (palet, takoz,...) kullan lmal d r, ör n. kayma önleyici minder. 45

47 48 48 stif arac n n nakliye için emniyete al nmas Ko ullar stif arac yüklendi. stif arac emniyetli bir ekilde park edildi, bkz. " stif arac n emniyetli bir ekilde park edin" sayfa 82. Kullan lanaletvemalzeme Ba lama kemerleri Prosedür Ba lama kemerleri (48) istif arac na ve nakliye arac na tak lmal ve yeterli derecede gerdirilmelidir. stif arac imdi nakledilebilir. 46

48 3 lk çal t rma UYARI! Uygun olmayan enerji kaynaklar n n kullan lmas nedeniyle tehlike Empedansl alternatif ak m elektronik yap parçalar nda (kumandalar, sensörler, motorlar vs) hasara neden olur. Uygun olmayan kablo ba lant lar (kendisi uzun, hat kesiti küçük) s nabilir ve bundan dolay istif arac n ve aküyü yakabilir. stif arac sadece akü ak m ile sürülmelidir. Aküye giden kablo ba lant lar n n (çekme kablosu) 6 m k sa olmal d r ve en az 50 mm²kablo çapraz kesitine sahip olmas gerekir. Prosedür Donan m n eksiksiz olup olmad n kontrol edin. Gerekti inde aküyü monte edin, bkz. "Akünün sökülmesi ve tak lmas " sayfa 64. Aküyü arj edin, bkz. "Akünün arj edilmesi" sayfa 54. stif arac imdi çal t r labilir, bkz. " stif arac çal t rmaya haz rlama" sayfa 79. DUYURU stif arac bir takviye kablosu üzerinden harici bir aküyle çal t r ld nda yüklerin kald r lmas yasakt r. DUYURU So utma donan m na sahip istif araçlar So utma deposu için öngörülen istif araçlar, so utma deposuna uygun hidrolik ya ve asansörde koruma cam yerine koruyucu zgara ile donat lm t r. Bir istif arac n n so utma deposunun d nda so utma deposu ya ile i letilmesi durumunda yüksek dereceli indirme h zlar olu abilir. D KKAT! Koruma folyosu nedeniyle görü bozuklu u Koruyucu cam n koruyucu folyosu kullan c n n görü ünü etkileyebilir. Koruyucu folyoyu (nakliye emniyeti) her iki taraftan koruyucu camdan ç kar n. Tekerleklerin düzle mesi stif arac uzun süre durduktan sonra tekerleklerin çal ma yüzeylerinde düzle meler meydana gelebilir. Düzle meler istif arac n n güvenli ini veya sabit durmas n negatif olarak etkilemez. stif arac belirli bir yol katettikten sonra, düzle meler yok olur. 47

49 48

50 D Akü - Bak m, arj, De i tirme 1 Asitli akülerle çal ma ile ilgili güvenlik yönetmelikleri Bak m personeli Akülerin arj edilme, bak m ve de i tirilme i lemleri sadece bunun için e itim görmü personel taraf ndan gerçekle tirilmelidir. Bu kullan m k lavuzu ve akü ve akü arj istasyonu üreticisinin talimatlar uygulama esnas nda dikkate al nmal d r. Yang na kar korunma önlemleri Akü üzerinde çal ma yaparken sigara içilmesi ve aç k ate yak lmas yasakt r. arj etmek için park edilen istif araca minimum 2 m mesafede tutu abilen maddeler veya k v lc m kaynaklar bulunmamal d r. Arac n bulundu u mekan iyi havaland r lm olmal d r. Yang n koruma malzemeleri haz r bulundurulmal d r. D KKAT! Uygun olmayan yang n koruma maddelerinin kullan lmas nedeniyle yanma tehlikesi Yang n durumunda suyla söndürmede aküdeki asitle bir tepkime meydana gelebilir. Bu da asit kaynakl yanmalara neden olabilir. Toz söndürme maddesi kullan n. Yanan aküleri asla suyla söndürmeyin. Akünün bak m Akünün hücre kapaklar kuru ve temiz tutulmal d r. Terminaller ve kablo pabuçlar temiz, kutup ya ile ya lanm ve s k ca vidalanm olmal d r. UYARI! K sa devre nedeniyle yang n tehlikesi Hasarl kablolar bir k sa devreye neden olabilir ve bundan dolay istif arac n ve aküyü yakabilir. Akü kapa n kapatmadan önce, akü kablolar n n hasar görmeyece inden emin olunmal d r. Akünün imha edilmesi Akülerin imha edilmesine sadece ulusal çevre koruma yönetmeliklerinin veya imha yasalar n n dikkate al nmas ve yerine getirilmesi art yla izin verilir. Bunun için mutlaka imha etmeye dair üretici verileri dikkate al nmal d r. 49

51 UYARI! Akü ile i lem yaparken kaza ve yaralanma tehlikesi Akülerde zehirli ve yak c çözülmü asitler mevcuttur. Akü asidiyle temas mutlaka önleyin. Eski akü s v lar n usulüne uygun ekilde imha ediniz. Aküde çal ma yap ld nda mutlaka koruyucu k yafet ve gözlük kullan lmal d r. Akü s v s n n, deri, k yafet veya göz ile temas etmesinden kaç n n, gerekti inde akü s v s n bol suyla temizleyin. Ki iler yaraland nda (örn. akü s v s n n cilt veya gözle temas halinde) hemen bir doktora dan n. Dökülen akü asiti derhal bol suyla giderilmelidir. Sadece kapal kafesli aküler kullan lmal d r. Yasal uyar lar dikkate al n. UYARI! Jungheinrich istif arac için izin verilmemi, uygun olmayan akü kullan m nda tehlike Akülerin a rl klar n n, konstrüksiyonlar n n ve boyutlar n n istif arac n n i letim güvenli ine etkisi oldukça fazlad r, özellikle de bunun araç güvenli i ve ta ma kapasitesine. Uygun olmayan, Jungheinrich taraf ndan istif arac için onaylanmam akülerin kullan lmas, enerji geri kazan m nda istif arac n n fren özelliklerinin kötüle mesine neden olabilir, elektrikli kumanda da ciddi hasarlara sebep olabilir ve ki ilerin güvenli i ve sa l için ciddi tehlikelere yol açabilir! Yaln z Jungheinrich taraf ndan istif arac için izin verilen aküler kullan lmal d r. Akü donan m n n de i tirilmesi sadece Jungheinrich'in izni ile mümkündür. Akünün de i iminde veya montaj nda istif arac n n akü bölmesine iyice oturmas na dikkat edilmelidir. Üretici taraf ndan uygun görülmeyen akülerin kullan m kesinlikle yasakt r. Akü üzerinde çal ma yapmadan önce istif arac emniyete al n p park edilmelidir (bkz. " stif arac n emniyetli bir ekilde park edin" sayfa 82). 50

52 2 Akü Tipleri stif arac nda uygulamaya ba l olarak farkl akü tipleri kullan lmaktad r. A a daki tabloda, kapasite de erleri ve standart olarak hangi akü kombinasyonlar n n kullan ld verilmektedir: EJC 214/216 Akü tipi Kapasite (Ah) min. a rl k maks. ölçüler (mm) (kg) 24 V - akü 3 PzB X207X V - akü 3 PzB X207X V - akü 3 PzV-BS 255 wf X207X V - akü 3 PzS X284X V - akü 3 PzS wf X284X V - akü 3 PzS X284X V - akü 3 PzV wf X284X V - akü 3 PzS 375 Lib. Silver X284X V - akü 3 PzM X284X V - akü 3 PzMB X207X V - akü 3 PzM X284X V - akü 3 PVB X207X V - akü 3 PV X284X V - akü 3 PV X284X V - akü 3 ECSM X284X V - akü XFC X207X V - akü XFC X284X628 EJC 220 Akü tipi Kapasite (Ah) min. a rl k maks. ölçüler (mm) (kg) 24 V - akü 3 PzS X284X V - akü 3 PzV wf X284X V - akü 3 PzS 375 Lib. Silver X284X V - akü 3 PV X284X V - akü XFC X284X628 51

53 EJC 212z/214z/216z/220z Akü tipi Kapasite (Ah) min. a rl k maks. ölçüler (mm) (kg) 24 V - akü 2 PzS X212X V - akü 3 PzV wf X212X V - akü 3 PzS X212X V - akü 3 PzV X212X V - akü 3 PzS 375 Lib. Silver X212X V - akü 3 PzM X212X V - akü XFC X212X635 Akünün a rl akünün tip levhas ndan al nmal d r. Kutup ba lar yal t lmam olan aküler, kaymayan bir yal t m iltesi ile örtülmelidir. 52

54 3 Akü bölmesinin aç lmas UYARI! stif arac n n emniyete al nmamas nedeniyle kaza tehlikesi stif arac n n, yoku ta veya yükleme donan m kald r lm ken b rak lmas tehlikelidir ve genel olarak yasakt r. stif arac n düz zeminde durdurun. Özel durumlarda istif arac n ör n. takozlarla emniyet alt na al n. Yükleme donan m n tamamen indirin. ndirilen yükleme donan mlar nedeniyle kimsenin yaralanmayaca bir indirme yeri seçin. Frenler çal mad nda istif arac, tekerleklerin alt na takozlar konularak kaymaya kar emniyet alt na al nmal d r. D KKAT! Kapanan akü kapa nedeniyle s k ma tehlikesi Akü kapa tam olarak aç lmazsa, akü kapa aniden kapanabilir ve s k malara neden olabilir. Akü kapa, 90 'den fazla aç l rsa, do ru aç lm demektir. Bu esnada yer çekimi ile tutulur. Akü kapa n dayanak noktas na kadar aç n. Ko ullar stif arac n düz bir zemine park edin. stif arac n emniyetli bir ekilde park edin, bkz. " stif arac n emniyetli bir ekilde park edin" sayfa Prosedür Akü kapa n (10) aç n. Gerekti inde, akü üzerindeki yal t m iltesini al n. Akü ç kar lm t r. 53

55 4 Akünün arj edilmesi UYARI! Yükleme s ras nda olu an gazlar nedeniyle patlama tehlikesi Akü, yükleme s ras nda oksijen ve hidrojen (patlay c gaz) kar m salar. Gaz kar m kimyasal bir süreçtir. Bu gaz kar m patlay c d r ve ate lenmemelidir. Akü arj istasyonu arj kablosunun akü soketi ile ba lanmas ve ayr lmas sadece arj istasyonu ve istif arac kapal yken gerçekle ebilir. arj cihaz gerilim, arj kapasitesi ve akü tipi bak m ndan aküye uyarlanmal d r. arj i lemine ba lamadan önce tüm kablolarda ve soket ba lant lar nda hasar kontrolü yap lmal d r. stif arac n n arj edildi i odan n yeterince havaland r lmas gerekir. Yeterli havaland rmay sa lamak için akü hücrelerinin üst yüzeylerinin arj süreci içerisinde bo bulunmas ve akü kapa n n aç k olmas gerekir. Akü üzerinde çal ma yaparken sigara içilmesi ve aç k ate yak lmas yasakt r. arj etmek için park edilen istif arac na minimum 2 m mesafede tutu abilen maddeler veya k v lc m kaynaklar bulunmamal d r. Yang n koruma malzemeleri haz r bulundurulmal d r. Akünün üzerine metal cisimler koymay n. Akü ve arj terminali üreticisinin güvenlik yönergelerine kesinlikle uyulmal d r. DUYURU Akülerin hasar Akü, arj cihaz ( arj tan e risi) ve akü parametresi birbirine uygun olmal d r, aksi halde hasarlar meydana gelebilir. 54

56 4.1 Aküyü sabit arj cihaz yla arj etmek Akünün arj edilmesi Ko ullar Akü bölmesini aç n, bkz. "Akü bölmesinin aç lmas " sayfa 53. Prosedür Akü soketini (49) araç soketinden ay r n. Akü soketini (49) atölye arj cihaz n n arj kablosu ile (50) ba lay n. arj cihaz n n letme Talimat na uygun olarak arj i lemini ba lat n. Akü arj edilir. Akü arj n bitirin, çal maya haz r durumu tekrar olu turun DUYURU arj i lemine ara verildi inde akünün tam kapasitesi kullan lamaz. Ko ullar Akü tam olarak arj oldu. Prosedür arj cihaz n n kullan m k lavuzuna uygun olarak arj i lemini bitirin. Akü soketini (49) atölye arj cihaz n n arj kablosundan (50) ay r n. Akü soketini (49) istif arac na ba lay n. stif arac tekrar i letime haz rd r. 55

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

EJE 220/225/230/235/220r/225r

EJE 220/225/230/235/220r/225r EJE 220/225/230/235/220r/225r 05.07 - letme K lavuzu 51040465 05.15 T EJE 220 EJE 225 EJE 230 EJE 235 EJE 220r EJE 225r Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir

Detaylı

ESE 220/320 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320

ESE 220/320 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320 ESE 220/320 03.10 - letme K lavuzu 51317831 11.14 ESE 220 ESE 320 T Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya bölgede yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim y

Detaylı

EFX 410 / 413 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - letme K lavuzu 51296718 11.14 EFX 410 EFX 413 T Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - letme Kılavuzu 51247137 04.13 T EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaylı

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.09 - 11.11. EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 EFG 425-430 10.09 - letme Kılavuzu 51151531 11.11 T EFG 425k EFG 425 EFG 425ks EFG 425s EFG 430 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

EMC 110 / EMC B10. letme Kılavuzu 04.09 - 02.11 EMC 110 EMC B10

EMC 110 / EMC B10. letme Kılavuzu 04.09 - 02.11 EMC 110 EMC B10 EMC 110 / EMC B10 04.09 - letme Kılavuzu 51040515 02.11 T EMC 110 EMC B10 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri

Detaylı

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - letme Kılavuzu 50434904 03.11 T ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte

Detaylı

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 09.14 - 11.14

DFG/TFG 316-435 DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 09.14 - 11.14 DFG/TFG 316-435 09.14 - leme K lavuzu 51287772 11.14 T DFG 316 DFG 320 DFG 425 DFG 430 DFG 435 TFG 316 TFG 320 TFG 425 TFG 430 TFG 435 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047 Hamburg Üreici

Detaylı

EFG 213-320. Kullanım kılavuzu 06.08- 51100020 07.11

EFG 213-320. Kullanım kılavuzu 06.08- 51100020 07.11 EFG 213-320 06.08- Kullanım kılavuzu T 51100020 07.11 Önsöz stif aracının güvenirli bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli

Detaylı

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Kullanım kılavuzu 05.07 - T 51058533 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Uygunluk açıklaması Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaylı

EJE 110 / 116 / 118 / 120

EJE 110 / 116 / 118 / 120 EJE 110 / 116 / 118 / 120 04.07 - İşletme Kılavuzu 51040427 11.14 EJE 110 EJE 116 EJE 118 EJE 120 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan

Detaylı

ERD 220. İşletme Kılavuzu 11.03 - 09.10

ERD 220. İşletme Kılavuzu 11.03 - 09.10 ERD 220 11.03 - İşletme Kılavuzu T 50462559 09.10 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim yılı ERD 220

Detaylı

DFG/TFG 316s-320s. Kullanım Kılavuzu 04.08 - 51105444 07.08

DFG/TFG 316s-320s. Kullanım Kılavuzu 04.08 - 51105444 07.08 DG/TG 316s-320s 04.08 - Kullanım Kılavuzu T 51105444 07.08 Önsöz stif aracının güvenirli bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUZUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler kısa

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

DFG/TFG 316/320. Kullanım kılavuzu 04.06- 51011156 02.07

DFG/TFG 316/320. Kullanım kılavuzu 04.06- 51011156 02.07 DG/TG 316/320 04.06- Kullanım kılavuzu T 51011156 02.07 Önsöz stif aracının güvenirli bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUZUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler kısa ve

Detaylı

EFG 213-320. letme Kılavuzu 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320

EFG 213-320. letme Kılavuzu 09.09 - 03.13. EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 EFG 213-320 09.09 - leme Kılavuzu 51151943 03.13 T EFG 213 EFG 215 EFG 216k EFG 216 EFG 218k EFG 218 EFG 220 EFG 316k EFG 316 EFG 318k EFG 318 EFG 320 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Sadrand 35, D-22047

Detaylı

ETVC 16/20. letme Kılavuzu 05.99- 50102534 12.07

ETVC 16/20. letme Kılavuzu 05.99- 50102534 12.07 ETVC 16/20 05.99- letme Kılavuzu T 50102534 12.07 tme direkli istifleyicilerde kaldırma çerçevesinin transportu ve montajı için önemli bilgiler Transport Transport, kaldırma çerçevesinin yüksekli ine ve

Detaylı

DFG/TFG 540-550. letme Kılavuzu 07.08 - 51105350 09.08

DFG/TFG 540-550. letme Kılavuzu 07.08 - 51105350 09.08 DG/TG 540-550 07.08 - letme Kılavuzu T 51105350 09.08 Önsöz stif aracının güvenirli bir ekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUZUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli

Detaylı

EKX 410. Kullanım kılavuzu 01.10 - 51166899 03.10

EKX 410. Kullanım kılavuzu 01.10 - 51166899 03.10 EKX 410 01.10 - Kullanım kılavuzu T 51166899 03.10 Uygunluk açıklaması Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya Ortak Temsilci Tip Seçenek Seri Nr. Yapım Yılı EKX 410 Ek Bilgi Sipariş

Detaylı

EFX 410/413. Kullanım kılavuzu 10.04- 52027331 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Kullanım kılavuzu 10.04- 52027331 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Kullanım kılavuzu T 52027331 03.10 EX 410 EX 413 Uygunluk açıklaması Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya Ortak Temsilci Tip Seçenek Seri Nr. Yapım Yılı EX 410

Detaylı

ETV 110-116. Kullanım kılavuzu 12.05 - 50468501 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116

ETV 110-116. Kullanım kılavuzu 12.05 - 50468501 07.12 ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 ETV 110-116 12.05 - Kullanım kılavuzu 50468501 07.12 T ETV 110 ETV 112 ETV 114 ETV 116 Uygunluk açıklaması Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya Ortak Temsilci Tip Seçenek Seri

Detaylı

ETV C16/C20. Kullanım kılavuzu 06.08 - 51069910 07.12 ETV C16 ETV C20

ETV C16/C20. Kullanım kılavuzu 06.08 - 51069910 07.12 ETV C16 ETV C20 ETV C16/C20 06.08 - Kullanım kılavuzu 51069910 07.12 T ETV C16 ETV C20 Uygunluk açıklaması Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya Ortak Temsilci Tip Seçenek Seri Nr. Yapım Yılı

Detaylı

BAKIM VE KULLANIM K TABI

BAKIM VE KULLANIM K TABI BAKIM VE KULLANIM K TABI - 1 - SAYGIDE ER YETK L Öncelikle firmam z ve ürünümüzü tercih etti iniz için te ekkür ederiz. Super Star Jeneratör, ISO 9001:2000 kalite sistemi ile CE normlar nda, güvenli ve

Detaylı

EJC M10. İşletme Kılavuzu 05.09 - 51145341 05.09

EJC M10. İşletme Kılavuzu 05.09 - 51145341 05.09 EJC M10 05.09 - İşletme Kılavuzu T 51145341 05.09 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli

Detaylı

ESE 530. İşletme Kılavuzu 01.05- 50460704 07.08

ESE 530. İşletme Kılavuzu 01.05- 50460704 07.08 ESE 530 01.05- İşletme Kılavuzu T 50460704 07.08 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli

Detaylı

ETX 513/515 inkl. KH. Kullanım kılavuzu 10.04 52029842 07.08

ETX 513/515 inkl. KH. Kullanım kılavuzu 10.04 52029842 07.08 ETX 513/515 inkl. KH 10.04 Kullanım kılavuzu T 52029842 07.08 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler

Detaylı

DFG/TFG 316-550. İşletme Kılavuzu 03.01 - 52027259 11.06

DFG/TFG 316-550. İşletme Kılavuzu 03.01 - 52027259 11.06 DFG/TFG 316-550 03.01 - İşletme Kılavuzu T 52027259 11.06 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı