EJC / EJC 212z-220z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EJC 214-220 / EJC 212z-220z"

Transkript

1 EJC / EJC 212z-220z letme K lavuzu T EJC 212z EJC 214z EJC 216z EJC 220z EJC 214 EJC 216 EJC 220

2 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim y l EJC 212z EJC 214z EJC 216z EJC 220z EJC 214 EJC 216 EJC 220 Ek Bilgiler Vekaleten Tarih T Avrupa Toplulu u- uygunluk beyan mza sahipleri bu yaz ile, belirtilen kuvvet tahrikli istif arac n n Avrupa Yönetmeliklerine 2006/42/EG (Makine Yönetmeli i) ve 2004/108/AT (Elektromanyetik uyumluluk-emu), bunun getirdi i de i ikliklere ve de yasal yönetmeliklerin ulusal yasaya göre de i mesi için yasal genelgeye uygun oldu unu onaylamaktad rlar. Her bir imza sahibi teknik belgeleri olu turma konusunda yetkilidir. 3

3 4

4 Önsöz Kullan m k lavuzu için notlar stif arac n n güvenirli bir ekilde kullan labilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUUNDAN ö renilebilir. Bu bilgiler k sa ve düzenli bir ekilde sunulmaktad r. Bölümler alfebatik s rayla düzenlenmi tir ve sayfalar numaraland r lm t r. Bu kullanim k lavuzunda çe itli istif arac tipleri aç klanmaktad r. Kullan rken ve bak m çal malar yaparken mevcut istif arac tipi için geçerli olan aç klamalar n kullan lmas na dikkat edilmelidir. Cihazlar m z sürekli geli tirilmektedir. Yap sal, donan m ve teknik de i iklik hakk m z sakl tutmam z anlay la kar layaca n z umuyoruz. Bu kullan m k lavuzunun içeri inde belirtilen nedenden ötürü cihaz n özelliklerine yönelik her hangi bir hak talebi sunulamayacakt r. Güvenlik uyar lar ve i aretler Güvenlik uyar lar ve önemli aç klamalar için a a daki semboller kullan lm t r: TEHL KE! Çok önemli bir tehlikeli durum oldu unu gösterir. Bu uyar n n dikkate al nmamas halinde, görünmez kazalar olu abilir ve ölüm tehlikesi mevcuttur. UYARI! Çok önemli bir tehlikeli durum oldu unu gösterir. Bu uyar n n dikkate al nmamas halinde, a r veya ölümcül yaralanmalar olu abilir. D KKAT! Tehlikeli bir durumu gösterir. Bu uyar n n dikkate al nmamas halinde, hafif veya orta ölçekli yaralanmalar olu abilir. DUYURU Maddi hasarlar gösterir Bu uyar n n dikkate al nmamas halinde, maddi hasarlar meydana gelebilir. Uyar ve aç klamalar n önünde bulunur. t Seri donan m gösterir o Ek donan m gösterir Telif hakk Bu Kullan m K lavuzunun telif hakk JUNGHEINRICH AG'ye aittir. 5

5 Jungheinrich Anonim irketi Adresi: Stadtrand Hamburg - Almanya Telefon: +49 (0) 40/

6 çindekiler A Kurallara uygun kullan m Genel Amac na uygun kullan m zin verilen kullan m ko ullar D veya so uk bölge kullan m kombinasyonlu iç mekanda kullan m (t) So utucu donan m ile so uk hava deposunda iç mekanda kullan m (o) 13 4 leticinin yükümlülükleri Montaj cihazlar n n veya ilave donan mlar n montaj B Arac n tan m Kullan m tan m Araç tipleri ve nominal ta ma kapasitesi Sürü yönünün tan m Yap parçalar ve i levlerinin tan m Genel bak - yap grubu Fonksiyon aç klamas Teknik Bilgiler Güç verileri Ölçüler A rl klar Lastik EN standartlar Kullan m ko ullar Elektriksel talepler aretleme yerleri ve tip etiketleri Tan mlama alanlar Tip etiketi stif arac n n ta ma kapasitesi levhas Rüzgar yükleri stifleme ve nakliye i letimi ta ma kabiliyeti levhas stifleme, nakliye ve çift kat i letimi ta ma kabiliyeti levhas C Ta ma ve ilk çal t rma Vince yükleme Ta ma lk çal t rma

7 D Akü - Bak m, arj, De i tirme Asitli akülerle çal ma ile ilgili güvenlik yönetmelikleri Akü Tipleri Akü bölmesinin aç lmas Akünün arj edilmesi Aküyü sabit arj cihaz yla arj etmek Aküyü entegre arj cihaz yla arj etmek (o) Akünün sökülmesi ve tak lmas Yukar do ru akü de i imi Akünün yana do ru ç kar lmas E Kullan m stif arac n n çal t r lmas ile ilgili güvenlik yönergeleri Gösterge ve kumanda elemanlar aç klamas Akü de arj denetleyicisi Akü de arj göstergesi stif arac çal t rmaya haz rlama Günlük çal ma öncesi yap lmas gereken kontroller ve çal malar Arac n çal maya haz r duruma getirilmesi Çal maya haz rlama a amas nda yap lan kontroller ve i lemler stif arac n emniyetli bir ekilde park edin stif arac ile çal ma Arac n sürülmesi ile ilgili güvenlik kurallar AC L_KAPATMA orunlu frenleme Sürü Yava sürü Direksiyon manevras Frenler Yükleme donan m n n kald r lmas veya indirilmesi Yüklerin al nmas, ta nmas ve indirilmesi Kald rma sehpas olarak kullan m Ar za yard m stif arac gitmiyor Yük kald r lam yor stif arac kendi kendine tahrik etme olmadan hareketi Tahrik frenini çözün ve etkinle tirin Yük tespitleme tertibat acil alçaltmas EJC 214/216/ EJC 212z/214z/216z/220z ste e ba l donan m Servis anahtar ile acil durum modu GF Kumanda klavyesi CanCode (o) Parametre Akü parametrelerini CanCode ile ayarlama ELH 2415 / 2425 / 2435 arj cihaz arj e risinin, CanCode ile ayarlanmas Gösterge cihaz CanDis (o) ISM giri modülü (o)

8 F stif Arac n n Bak m letme Güvenli i ve Çevre Korunmas Bak m çin Güvenlik Kurallar Elektrik sistemi çal malar letim maddeleri ve eski parçalar Tekerlekler Hidrolik sistem Kald rma zincirleri Çal ma malzemesi ve ya lama plan letme s v lar n n güvenli kullan m Ya lama plan Çal ma malzemesi Bak m ve onar m çal malar stif arac n bak m ve onar m çal malar na haz rlama Motor kaputunun sökülmesi stif arac n n güvenli ekilde kald r lmas ve sehpaya al nmas Temizlik çal malar Hidrolik ya seviyesini kontrol edin Tekerleklerin sabitlemesini ve a nmas n kontrol edin Elektrik Sigortalar n n Kontrolü Bak m ve onar m çal malar ndan sonra istif arac n n yeniden çal t r lmas stif arac n n durdurulmas Depoya Alma Öncesi Önlemler Durgun konumdayken al nacak gerekli önlemler stif arac n n çal t r lmamas ndan sonra yeniden çal t r lmas Belirli Aral klarla ve Ola anüstü Durumlardan Sonraki Güvenlik Kontrolü Nihai hurdaya ç karma, at lmas Mekanik Hareketlerin Ölçümü Bak m ve Kontrol Bak m kontrol listesi EJC 214 / 216 / letmeci Mü teri hizmetleri Bak m kontrol listesi EJC 212z / 214z / 216z / 220z letmeci Mü teri hizmetleri

9 10

10 Ek JH-çeki li akü kullan m k lavuzu Bu kullan m k lavuzu Jungheinrich markas na sahip akü tipleri için geçerlidir. Ba ka markalar kullan l rsa, üreticinin kullan m k lavuzu dikkate al nmal d r TR 1

11 TR

12 A Kurallara uygun kullan m 1 Genel stif arac bu kullan m k lavuzunda belirtilen verilere göre monte edilmeli, kullan lmal ve bak m yap lmal d r. Ba ka bir kullan m ekli kurallara uygun olmaz ve ki ilerde yaralanmalara, istif arac nda hasarlara veya maddi zararlara neden olabilir. 2 Amac na uygun kullan m DUYURU Maksimum kald r labilen yük ve maksimum izin verilen yük mesafesi ta ma kabiliyeti levhas n n üzerinde belirtilmi tir ve a lmamal d r. Yük, yük tespit eleman n n üzerinde bulunmal d r veya üretici taraf ndan izin verilen bir montaj cihaz ile al nmal d r. Yük tam olarak al nmal d r, bkz. "Yüklerin al nmas, ta nmas ve indirilmesi" sayfa 97. Yüklerin kald r lmas ve indirilmesi. Yüklerin depolanmas, depodan ç kar lmas. ndirilmi yüklerin ta nmas. Yük kald r lm durumdayken sürü yapmak (>500 mm) yasakt r. Çift kat i letiminde yük tespit eleman 1800 mm yükseklikten fazla kald r lamaz. Bu esnada alt yük, üst yükten daha a r olmal d r. nsanlar n ta nmas ve kald r lmas yasakt r. Yüklerin sürülmesi veya çekilmesi yasakt r. 11

13 3 zin verilen kullan m ko ullar Endüstriyel ve ticari alanda kullan m. Sadece sa lam, ta ma kapasitesi olan ve düz zeminde kullan lmal d r. Sürü yollar n n izin verilen yüzeysel ve nokta yüklemeleri a lmamal d r. Sadece iyi görülebilir ve i letmeci taraf ndan onaylanan yollarda kullan labilir. Maksimum 16 % e imli rampalarda sürülmelidir. Rampalardan çapraz veya yanlamas na sürü yap lmas yasakt r. Yük rampaya do ru ta nmal d r. K smi aç k trafikte kullan lmal d r. UYARI! A r ko ullar alt nda kullan m Yer istif arac n n a r ko ullar alt nda kullan lmas çal ma ar zalar na ve kazalara neden olabilir. Özellikle a r tozlu veya paslanmaya neden olacak ortamda zorlu ko ullar alt nda kullan m için istif arac na yönelik özel donan mlar ve kullan m ruhsat gereklidir. Patlama riski bulunan alanlar nda kullan lmas yasakt r. Kötü hava ko ullar nda (F rt na, im ek) istif arac aç k alanda veya risk te kül edecek alanlarda çal t r lmamal d r. 12

14 3.1 D veya so uk bölge kullan m kombinasyonlu iç mekanda kullan m (t) stif arac ek olarak endüstriyel ve ticari çevrede izin verilen kullan m artlar na ek olarak ayr ca aç k havada ve so uk hava deposunda veya taze tutma alan nda kullan labilir. Emniyetli park etmeye sadece iç mekanda veya so uk bölge alan nda izin verilir. zin verilen s cakl k alan -10 C ile +40 Caras nda. Emniyetli park etme sadece +5 C durumunda +40 C kadar izin verilir. Azami nem %95 yo u mas z. Kullan m alanlar de i tirilebilir fakat buz çözülmesi ve muhtemel paslanma nedeniyle genel olarak en aza dü ürülmelidir. Buz çözme sadece e er istif arac ard ndan tam olarak kurutulabiliyorsa mümkündür. +5 C'den dü ük s cakl klarda akünün arj edilmesine izin verilmez. 3.2 So utucu donan m ile so uk hava deposunda iç mekanda kullan m (o) stif arac endüstriyel ve ticari ortamda izin verilen kullan m artlar na ek olarak ço unlukla so uk hava deposunda kal r. stif arac so uk hava deposundan sadece k sa süreli ine yük aktar m için ç kar labilir. zin verilen s cakl k alan -28 C ile +25 Caras nda. Azami nem %95 yo u mas z. Buz çözme sadece e er istif arac ard ndan tam olarak kurutulabiliyorsa mümkündür. stif arac -10 C derecenin alt nda derin dondurma aral nda sürekli olarak kullan lmal d r ve en fazla 15 dakika emniyetli olarak park edilebilir. +5 C'den dü ük s cakl klarda akünün arj edilmesine izin verilmez. DUYURU Akünün hasar görmesi arj seviyesi dü ük oldu unda dü ük s cakl k artt kça akü hasar görebilir. Dü ük arj seviyesinde -28 C ile -5 C aras nda bir aral kta kullan m mutlaka önlenmelidir. Dü ük arj seviyesinde -5 C ile +5 C aras nda bir aral kta kullan m mümkünse önlenmelidir. Aküyü arj edin, bkz. "Akünün arj edilmesi" sayfa

15 4 leticinin yükümlülükleri Bu kullan m k lavuzu ba lam nda i letmeci, istif arac n kendisi kullanan veya onun ad nda kullan lmas n sa layan her özel veya tüzel ki idir. Özel durumlarda (ör n. Leasing, kiralama) i letmeci, istif arac n n sahibi ile kullan c s aras nda mevcut sözle meye dayal kararlara göre ad geçen yükümlülükleri dikkate almas gereken ki idir. letmeci, istif arac n n sadece usulüne uygun olarak kullan laca n ve kullan c n n veya üçüncü ah slar n ya am ve sa l k gibi tüm tehlikelerin önlenmesini sa lamal d r. Bunlar n yan nda kaza önleyici tedbirlere, di er teknik güvenlik kurallar na ve ayr ca i letme, bak m ve onar m talimatlar na dikkat edilmelidir. letmeci, bütün kullan c lar n bu kullan m k lavuzunu okumalar n ve anlamalar n sa lamal d r. DUYURU Bu kullan m k lavuzuna uyulmamas halinde garanti hakk geçersiz olur. Ayn durum, mü teri ve/veya üçüncü ki iler taraf ndan, üretici firmadan izin almadan araçta yap lacak usulüne uygun olmayan çal malar için de geçerlidir. 5 Montaj cihazlar n n veya ilave donan mlar n montaj stif arac n n fonksiyonlar na müdahale edilmesine veya bu fonksiyonlar n tamamlanmas na neden olan ek düzeneklerin ilave edilmesi veya tak lmas na sadece üreticinin yaz l onay ile izin verilir. Gerekirse yerel kurulu lar n izni al nmal d r. Fakat kurulu tan al nan izin, üreticiden al nan iznin yerine geçmez. 14

16 B Arac n tan m 1 Kullan m tan m EJC / EJC 212z-220z, mafsall tahrik tekerle i olan dört tekerlek tipindeki bir elektronik set kald rma arac d r. Mallar n düz zeminlerde ta nmas ve kald r lmas na yönelik olarak tasarlanm t r. Plakalar, aç k taban veya tekerlekli araba ile al nabilir. Nominal ta ma kapasitesi tip etiketinde belirtilmi tir. Kald rma yüksekli ine ve yük a rl k noktas mesafesine ili kin ta ma kapasitesi, ta ma kapasitesi levhas nda gösterilir. 1.1 Araç tipleri ve nominal ta ma kapasitesi Nominal ta ma kapasitesi tipe ba l d r. Tip tan m etiketinden nominal ta ma kapasitesi belirlenebilir. EJC 214/216/220 / EJC 212z/214z/216z/220z EJC 214/216/220 EJC 212z/214z/216z/ Tip tan m 220z 2 Model serisi 14 Nominal ta ma kapasitesi x 100kg z Ba lang ç stroku Nominal ta ma kapasitesi genelde izin verilen ta ma kapasitesine denk de ildir. zin verilen ta ma kapasitesi istif arac nda bulunan yük ta ma kapasitesi levhas ndan edinilebilir. 15

17 2 Sürü yönünün tan m Sürü yönlerinin bilgisi için a a daki tespitler yap l r: Poz. Sürü yönü 1 Sola 2 Tahrik yönü 3 Yük yönü 4 Sa a 16

18 3 YapÕ parçalarõ ve iúlevlerinin tanõmõ 3.1 Genel bakõú- yapõ grubu

19 Poz. Tan mlama Poz. Tan mlama 5 t Sürü alteri 14 t arj seviye göstergesi 6 t Yukar hareket emniyet tu u o CanDis 7 t Asansör 15 t Kontak kilidi 8 t Koruyucu cam o CanCode Koruyucu kafes o ISM giri modülü o (so uk hava deposu kullan m için) 16 o Entegre edilmi arj cihaz 9 t AC L KAPAMA alteri 17 o A fi i (Tak l arj cihaz ) 10 t Akü kapa 18 Evrak çantas 11 t Yük tespit eleman t (Kullan m k lavuzunun saklanmas ) Asansör gerginlikleri (sadece o EJC 212z/214z/216z/220z'de) 19 t Tahrik tekerle i 12 t Yava sürü butonu 20 t Ön kaput 13 t Kumanda kolu 21 t Denge tekerle i t = Standart tip o = Opsiyon 18

20 3.2 Fonksiyon aç klamas Güvenlik düzenekleri Yuvarlanm kenarl kapal, düz bir istif arac çevresi, istif arac n n güvenli bir ekilde kullan m n sa lamaktad r. Tekerlekler sabit bir tamponla korunmu tur. Uzun kumanda kolu, istif arac na mümkün olan en büyük güvenlik mesafesini sa lar. B rak ld nda veya tehlike durumunda bir gaz bas nc yay, kumanda kolunu yukar ya ve böylece fren konumuna bast r r. Kumanda kolu ba ndaki yukar hareket emniyet tu u, vücut temas na reaksiyon gösterir, sürü yönü de i tirilir, istif arac kullan c dan uzakla r. Tehlike durumlar nda acil kapatma alteri kullan larak tüm elektrik fonksiyonlar devre d b rak l r. Koruyucu cam veya koruyucu kafes (o) kullan c y, asansörün hareketli parçalar ndan ve kayan yüklerden korur. Acil durdurma güvenlik konsepti Acil durdurma yürütme elektroni i taraf ndan tetiklenir. stif arac n n her çal t r lmas ndan sonra sistem bir kendi kendine diyagnoz i lemi uygular. Elektrikli direksiyon (o): Direksiyon elektroni i, yürütme elektroni i taraf ndan denetlenen bir sistem durumu sinyali iletir. Sinyal iletilmedi inde veya bir ar za tan nd nda otomatik olarak istif arac durana kadar frenlenir. CanDis (o) gösterge panelindeki kontrol göstergeleri, acil durdurmay gösterir. D KKAT! stif arac otomatik olarak frenliyor Sistem, gerekli sinyallerin gelmedi ini veya bir hata alg lad nda, bir acil durdurma i lemini devreye sokar ve istif arac n tam olarak durana veya geçerli bir sinyal konumuna kadar frenler. stif arac na ilgili kullan m mesafesi b rak lmal d r. 19

21 Hidrolik sistem Kald rma ve indirme fonksiyonlar, kald rma ve indirme tu lar na bas larak gerçekle tirilir. Kald rma tu una bas lmas durumunda, pompa ünitesi çal r ve ya deposundan kald rma silindirine hidrolik ya nakleder. ki kat çift kald rmal asansörlü () (o) veya üç kat teleskoplayan mastl (D) (o) donan mda, yük tespit eleman n n ilk kald rmas (serbest kald rma), k sa, ortada s ralanm olan bir serbest kald rma silindiri nedeniyle kurulum yüksekli i de i tirilmeden gerçekle ir. Sürü tahriki Sabit duran bir trifaze motor, bir helezon di li tak m üzerinden tahrik tekerle ini çal t r r. Elektronik sürü kumandas, sürü motorunun kademesiz devir say s ayar n ve böylece e it düzeyde, ani çeki siz kalk n, güçlü ivmelenmesini ve elektronik olarak ayarlanan enerji geri kazan ml frenlenmesini sa lar. Yük ve çevreye ba l olarak 3 sürü program aras nda seçim yap labilir: yüksek performanstan enerji tasarrufuna kadar. Kumanda kolu Direksiyon, ergonomik bir kumanda kolu üzerinden kontrol edilir. Bütün sürü ve kald rma fonksiyonlar herhangi bir geçi olmadan hassas bir ekilde kumanda edilebilir. Kumanda kolu, 180 'lik bir direksiyon aç s na sahiptir. Elektrikli direksiyon (o) Elektrikli direksiyon sistemi, kendi kendini denetleyen bir sistem olu turur. Bu esnada direksiyon elektroni i sürekli olarak tüm direksiyon sistemini kontrol eder. Bir hata alg land nda yürütme elektroni i sürü moduna ara verir ve durana kadar rejeneratif olarak frenler. Ard ndan m knat sl fren devreye sokulur. Elektrik sistemi stif arac n n elektronik bir sürü kumandas bulunmaktad r. stif arac n n elektrik sisteminde 24 Volt'luk bir i letim gerilimi bulunmaktad r. Kumanda ve gösterge elemanlar Ergonomik kumanda elemanlar sayesinde, sürü ve hidrolik hareketlerin hassas bir ekilde, yorulmadan kullan lmas sa lanm t r. Akü de arj göstergesi için mevcut olan akü kapasitesi gösterilir. CanDis (o) gösterge cihaz, çal ma saati, akü kapasitesi, olay mesajlar gibi kullan c için önemli bilgiler gösterir. 20

22 Asansör Yüksek mukavemetli çelik profiller incedir, bu da özellikle üç kademeli asansörlerde yük tespit eleman na olan görü ün iyi olmas yla dikkat çeker. Kald rma raylar ve ayr ca çatal ta y c lar kal c olarak ya lanm ve böylece bak m gerektirmeyen e imli makaralar üzerinde hareket ederler. Yük koruyucu kafes (o) Koruyucu cam n veya koruyucu kafesin (o) üst k sm ndaki alçak veya küçük parçal yüklerin hareket ettirilmesi için ilave koruma tertibat olarak bir yük koruyucu kafesi önerilir. Yük koruyucu kafesi, yük tespit eleman na monte edilir ve kullan c y ve istif arac n dü en yüklerden korur. Aç k mast yüksekli i (h4), yük tespit eleman na monte edilmi olan yük koruyucu kafesine göre yükselir. UYARI! Dü en yükler nedeniyle yaralanma tehlikesi Koruyucu cam veya koruyucu kafesin (o) üst k sm nda hareket ettirilen, koruyucu kafesi a an alçak veya küçük parçal yükler, dü me durumunda kullan c ya ve istif arac na zarar verir. Koruyucu kafesi a an alçak veya küçük parçal yükleri, folyoya sarma gibi önlemlerle emniyete al nmal d r Çal ma saati sayac stif arac n n çal maya haz r olmas n sa lay n, bkz. "Arac n çal maya haz r duruma getirilmesi" sayfa 80 veya bkz. "Kumanda klavyesi CanCode (o)" sayfa 116. stif arac çal maya haz r durumda oldu unda ve a a daki kumanda elemanlar ndan birine bas ld nda i letim saatleri say lmaya ba lan r: Kumanda kolu "F" sürü alan nda, bkz. "Sürü " sayfa 88. "Yava sürü " butonu, bak n z sayfa 91. "Kald rma" butonu, bak n z sayfa 95. " ndirme" butonu, bak n z sayfa

23 4 Teknik Bilgiler Teknik veriler, " stif araçlar için tip sayfalar " Alman yönetmeliklerine uygundur. Teknik verilerde de i iklik yapma hakk sakl d r. 4.1 Güç verileri Tan mlama EJC 214 (M) EJC 214 (L) Q Nominal ta ma kapasitesi kg D Yükün a rl k merkezi mesafesi mm Yüklü / yüksüz sürü h z km/ 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 sa Yüklü / yüksüz kald rma h z (T-HG) 0,16 / 0,25 0,15 / 0,25 m/s Nominal yüklü / yüksüz indirme h z (T-HG) 0,37 / 0,34 0,37 / 0,34 m/s yüklü / yüksüz maks. t rmanma kabiliyeti 8 / 16 7 / 16 % Sürü motoru gücü S2 60 dak. 1,6 1,6 kw Kald rma motoru gücü S3 %11 3,0 3,0 kw Tan mlama EJC 216 (M) EJC 216 (L) EJC 220 Q Nominal ta ma kapasitesi kg D Yükün a rl k merkezi mesafesi mm Yüklü / yüksüz sürü h z km/ 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 5,3 / 5,4 sa Yüklü / yüksüz kald rma h z (T-HG) 0,16 / 0,25 0,15 / 0,25 0,10 / 0,18 m/s Nominal yüklü / yüksüz indirme h z (T-HG) 0,37 / 0,34 0,37 / 0,34 0,37 / 0,34 m/s yüklü / yüksüz maks. t rmanma kabiliyeti 8 / 16 7 / 16 5 / 16 % Sürü motoru gücü S2 60 dak. 1,6 1,6 1,6 kw Kald rma motoru gücü S3 %11 3,0 3,0 3,0 kw 22

24 Tan mlama EJC 212z EJC 214z Q Nominal ta ma kapasitesi kg Mast kald r ma durumunda ta ma kapasitesi kg Tekerlek kolu kald rmas nda ta ma kapasitesi kg D Yükün a rl k merkezi mesafesi mm Sürü h z 2 km/ 6,0 / 6,0 6,0 / 6,0 sa Kald rma h z 2 Ba lang ç stroku 0,04/0,05 0,04/0,05 m/s ndirme h z 2 Ba lang ç stroku 0,08/0,06 0,08/0,06 m/s Kald rma h z 2 Mast kald r T mast 0,13/0,22 0,16/0,25 m/s ndirme h z 2 Mast kald r T mast 0,43/0,37 0,37/0,34 m/s maks. t rmanma kapasitesi (5 dak.) 2 8 / 16 8 / 16 % Sürü motoru gücü S2 60 dak. 1,6 1,6 kw Kald rma motoru gücü S3 %11 2,2 (6%) 3 kw 1. kald rma yüksekli ine ba l d r. 2. Nominal yüklü/yüksüz Tan mlama EJC 216z EJC 220z Q Nominal ta ma kapasitesi kg Mast kald r ma durumunda ta ma kapasitesi kg Tekerlek kolu kald rmas nda ta ma kapasitesi kg D Yükün a rl k merkezi mesafesi mm Sürü h z 2 6,0 / 6,0 5,0 / 5,0 km/ sa Kald rma h z 2 Ba lang ç stroku 0,04/0,05 0,03/0,04 m/s ndirme h z 2 Ba lang ç stroku 0,08/0,06 0,09/0,06 m/s Kald rma h z 2 Mast kald r T mast 0,15/0,25 0,12/0,22 m/s ndirme h z 2 Mast kald r T mast 0,37/0,34 0,40/0,35 m/s maks. t rmanma kapasitesi (5 dak.) 2 7 / 16 7 / 16 % 23

25 Tan mlama EJC 216z EJC 220z Sürü motoru gücü S2 60 dak. 1,6 1,6 kw Kald rma motoru gücü S3 % kw 1. kald rma yüksekli ine ba l d r. 2. Nominal yüklü/yüksüz 24

26 4.2 Ölçüler EJC 214 / 216 / 220 h4 h1 D Q h3 h14 max. h14 min. 900 x l 35 s h2 170 l2 y l1 m2 h1 3 Wa Ast l6 a 2 b1 b10 e R b1 1 b5 b1 2 a 2 (Ast) a 2 25

27 EJC 212z / 214z / 216z / 220z D 26

28 Tan mlama EJC 214 (M) EJC 214 (L) h1 Yap yüksekli i mm h2 Serbest kald raç mm y3 Kald raç mm D ar sürülmü direk h mm yüksekli i y13 Yük çatal indirilmi tir mm Sürü konumunda kumanda y14 kolu yüksekli i 2) 850 / / 1305 mm x Yük mesafesi 3) mm y Tekerlek mesafesi mm l1 stif arac uzunlu u 3) mm l2 Ön yap uzunlu u 3) mm b1 stif arac geni li i mm b5 Çatal d mesafesi mm b10 Rot geni li i, ön mm b11 Rot geni li i, arka mm m2 Yerden yükseklik mm s/e/ l Kald rma çatal kolu ölçüsü 56/185/ /185/1150 mm Koridor geni li i 4)5) Ast 800 x 1200 boyuna (VDI )7) )7) mm normuna göre) Ast Koridor geni li i 4)6) 1000 x 1200 enine (VDI )8) )8) mm normuna göre) 4) Dönü yar çap Wa Tekerlek kollar kald r ld mm 1) Standart kald rma düzene i için de erler 290 T 2) min. / maks. 3) D: x - 42 mm; l mm; l mm 4) Dik konumda kumanda kolu (Yava sürü ) 5) l6 = 1200; b12 = 800 6) l6 = 1150; b12 = 1200 (Çatallar üzerinde yer al yor) 7) VDI normuna göre +138 mm çapraz 8) VDI normuna göre +215 mm çapraz 27

29 Tan mlama EJC 216 EJC 216 EJC 220 (M) (L) h1 Yap yüksekli i mm h2 Serbest kald raç mm y3 Kald raç mm D ar sürülmü direk 3465 h mm yüksekli i y13 Yük çatal indirilmi tir mm Sürü konumunda kumanda 850 / 1305 y14 kolu yüksekli i 2) 850 / / 1305 mm x Yük mesafesi 3) mm y Tekerlek mesafesi mm l1 stif arac uzunlu u 3) mm l2 Ön yap uzunlu u 3) mm b1 stif arac geni li i mm b5 Çatal d mesafesi mm b10 Rot geni li i, ön mm b11 Rot geni li i, arka mm m2 Yerden yükseklik mm s/e/ l Kald rma çatal kolu ölçüsü 56/185/ /185/ /195/1150 mm Koridor geni li i 4)5) Ast 800 x 1200 boyuna (VDI )7) )7) )7) mm normuna göre) Ast Koridor geni li i 4)6) 1000 x 1200 enine (VDI )8) )8) )8) mm normuna göre) 4) Dönü yar çap Wa Tekerlek kollar kald r ld mm 1) Standart kald rma düzene i için de erler 280 T 2) min. / maks. 3) D: x - 42 mm; l mm; l mm 4) Dik konumda kumanda kolu (Yava sürü ) 5) l6 = 1200; b12 = 800 6) l6 = 1150; b12 = 1200 (Çatallar üzerinde yer al yor) 7) VDI normuna göre +138 mm çapraz 8) VDI normuna göre +215 mm çapraz 28

30 Tan mlama EJC 212z EJC 214z h1 Yap yüksekli i mm h2 Serbest kald raç mm y3 Kald raç mm h4 D ar sürülmü direk yüksekli i mm h5 lk kald rma mm y13 Yük çatal indirilmi tir mm Sürü konumunda kumanda y14 kolu yüksekli i 2) 850 / / 1305 mm x Yük mesafesi kald r ld 910 3)9) 910 3)9) mm y Tekerlek mesafesi kald r ld ) ) mm l1 stif arac uzunlu u 3) mm l2 Ön yap uzunlu u 3) mm b1 stif arac geni li i mm b5 Çatal d mesafesi mm b10 Rot geni li i, ön mm b11 Rot geni li i, arka mm m2 Yerden yükseklik mm s/e/ l Kald rma çatal kolu ölçüsü 56/185/ /185/1150 mm Koridor geni li i 4)5) Ast 800 x 1200 boyuna (VDI )3) )3) mm normuna göre) Ast Koridor geni li i 4)6) 1000 x 1200 enine (VDI )3) )3) mm normuna göre) 4) Dönü yar çap Wa Tekerlek kollar kald r ld ) ) mm 1) Standart kald rma düzene i için de erler 290 T 2) min. / maks. 3) D: x - 42 mm; l mm; l mm 4) Dik konumda kumanda kolu (Yava sürü ) 5) l6 = 1200; b12 = 800 6) l6 = 1150; b12 = 1200 (Çatallar üzerinde yer al yor) 7) VDI normuna göre +368 mm çapraz 8) VDI normuna göre +204 mm çapraz 9) +54 mm indirilmi 29

31 Tan mlama EJC 216z EJC 220z h1 Yap yüksekli i mm h2 Serbest kald raç mm y3 Kald raç mm h4 D ar sürülmü direk yüksekli i mm h5 lk kald rma mm y13 Yük çatal indirilmi tir mm Sürü konumunda kumanda y14 kolu yüksekli i 2) 850 / / 1305 mm x Yük mesafesi kald r ld 910 3)9) 910 3)9) mm y Tekerlek mesafesi kald r ld ) ) mm l1 stif arac uzunlu u 3) mm l2 Ön yap uzunlu u 3) mm b1 stif arac geni li i mm b5 Çatal d mesafesi mm b10 Rot geni li i, ön mm b11 Rot geni li i, arka mm m2 Yerden yükseklik mm s/e/ l Kald rma çatal kolu ölçüsü 56/185/ /185/1150 mm Koridor geni li i 4)5) Ast 800 x 1200 boyuna (VDI )3) )3) mm normuna göre) Ast Koridor geni li i 4)6) 1000 x 1200 enine (VDI )3) )3) mm normuna göre) 4) Dönü yar çap Wa Tekerlek kollar kald r ld ) ) mm 1) Standart kald rma düzene i için de erler 280 T 2) min. / maks. 3) D: x - 42 mm; l mm; l mm 4) Dik konumda kumanda kolu (Yava sürü ) 5) l6 = 1200; b12 = 800 6) l6 = 1150; b12 = 1200 (Çatallar üzerinde yer al yor) 7) VDI normuna göre +368 mm çapraz 8) VDI normuna göre +204 mm çapraz 9) +54 mm indirilmi 30

32 4.3 A rl klar EJC 214 (M) EJC 214 (L) Aküler dahil kendi a rl kg Aküler dahil ön/arka yüklü aks yükü 794/ / 1670 kg Aküler dahil ön/arka yüksüz aks yükü 721 / / 358 kg Akü a rl kg EJC 216 (M) EJC 216 (L) EJC 220 Aküler dahil kendi a rl kg Aküler dahil ön/arka yüklü aks yükü 814 / / / 2329 kg Aküler dahil ön/arka yüksüz aks yükü 724 / / / 402 kg Akü a rl kg EJC 212z EJC 214z Aküler dahil kendi a rl kg Aküler dahil ön/arka yüklü aks kg 1105 / / 1460 yükü Aküler dahil ön/arka yüksüz aks kg 840 / / 360 yükü Akü a rl kg EJC 216z EJC 220z Aküler dahil kendi a rl kg Aküler dahil ön/arka yüklü aks 1250 / / 2100 kg yükü Aküler dahil ön/arka yüksüz aks kg 900 / / 410 yükü Akü a rl kg 31

33 4.4 Lastik EJC 214 (M) / 214 (L) / EJC (M) / 216 (L) Tahrik lastik ebatlar 230 x x 70 mm Yük parças tekerlek büyüklü ü (Tekli / Tandem) Ø 85 x 110 / Ø 85 x 85 - / Ø 85 x 85 mm Destek di lisi 140 x x 54 mm Tekerlekler, ön / arka say (x = tahrikli) 1 x + 1/2 1 x + 1/2 EJC 212z / 214z / 216z / 220z Tahrik lastik ebatlar 230 x 70 mm Yük parças tekerlek büyüklü ü (Tekli / mm Ø 85 x 95 / Ø 85 x 75 Tandem) Destek tekerle i 140 x 54 mm Tekerlekler, ön / arka say (x = tahrikli) 1 x + 1/2 32

34 4.5 EN standartlar Daimi ses bas nç seviyesi EJC / EJC 212z-220z: 63 db(a) EN göre ISO 4871 ile örtü erek. Daimi ses iddeti seviyesi standart verilere göre hesaplanm olan ve sürü, kald rma ve rölantide çal rken olu an ses iddeti seviyesinin ortalamas d r. Ses iddeti seviyesi operatörün kula nda ölçülür. Elektromanyetik uyumluluk (EMC) Üretici, elektromanyetik parazitlere dayan rl l k veen 12895'e ve orada belirtilen at flara göre statik elektrik bo almas kontrolü yap ld n onaylamaktad r. Elektrikli ve elektronik parçalarda ve yerle im yelerlerinde de i iklik yap lmas için üretici firmadan yaz l izin al nmal d r. UYARI! yonla t r c olmayan radyasyon nedeniyle medikal cihazlarda ar za stif arac n n iyonla t r c olmayan radyasyon salan elektriksel donan mlar (örn. kablosuz veri aktar m ), kullan c n n medikal cihazlar n n (kalp pili, i itme cihaz vs.) fonksiyonunu etkileyebilir ve düzgün çal mamalar na neden olabilir. Doktora veya medikal cihaz n üreticisine, bu cihaz n istif araçlar n n yak nlar nda kullan l p kullan lamayaca na dair dan lmal d r. 4.6 Kullan m ko ullar Ortam s cakl so utucu donan m olmadan: -10 C ile +40 C aras i letim esnas nda, bkz. "D veya so uk bölge kullan m kombinasyonlu iç mekanda kullan m (t)" sayfa 13 so utucu donan m ile: -28 C ile +25 C aras i letim esnas nda, bkz. "So utucu donan m ile so uk hava deposunda iç mekanda kullan m (o)" sayfa 13 Sürekli a r s cakl k veya nem oran de i ikliklerinde, istif araçlar nda ek donan m bulunmas ve bu ortam artlar nda çal mak için uygunluk belgesi al nmas gereklidir. 4.7 Elektriksel talepler Üretici, istif arac n n EN 1175 " stif araçlar n n emniyeti - elektriksel talepler uyar nca usulüne uygun kullan m nda elektrikli donan m n yerle tirilmesi ve üretimi için taleplerin yerine getirilmi oldu unu onaylar. 33

35 5 øúaretleme yerleri ve tip etiketleri 5.1 TaúÕma kapasitesi plakalarõ, dayanma noktalarõ ve tip plakalarõ gibi uyarõ ve ikaz úiltleri her zaman okunabilir olmalõ, gerekti inde yenilenmelidir. TanÕmlama alanlarõ Poz TanÕmlama Vinç yükü için durdurma noktasõ ( asansörde ortada) "Yükleme ünitesinin altõna girmeyin" yasaklama levhasõ "Asansörün arasõna elinizi sokmayõn" yasaklama levhasõ østif aracõ taúõma kabiliyeti levhasõ Seri numarasõ Tip etiketi, istif aracõ østifleme ve nakliye iúletimi ve/veya istifleme, nakliye ve çift kat iúletimi taúõma kabiliyeti levhasõ (o) 32

36 5.2 Tip etiketi Poz. Tan mlama 29 "Yolcu yasakt r" yasaklama levhas 30 Kontrol plakas 31 So uk hava deposu modeli levhas (o) 32 stif arac n n tan mlamas 33 Tip etiketi, akü ekil, AT'na üye olan ülkelerdeki standart modeli gösterir. Di er ülkelerde tip etiketinin modeli farkl olabilir Poz. Tan mlama Poz. Tan mlama 34 Tip 40 Üretim y l 35 Seri numaras 41 Yükün a rl k merkezi mm olarak 36 Esas ta ma kapasitesi (kg) 42 Tahrik gücü 37 Akü gerilimi (V) 43 Akü a rl min/maks kg olarak 38 Aküsüz bo a rl k kg olarak 44 Üretici 39 Opsiyon 45 Üretici logosu stif arac ve/veya yedek parça ile ilgili sorularda seri numaras (35) belirtilmelidir. 35

37 5.3 stif arac n n ta ma kapasitesi levhas imdiye kadar olan ta ma kabiliyeti levhas 25 Serial-Nr. HH3 HH2 HH1 HH1 H [mm] Q1 D1 Q [kg] D [mm] Güncel ta ma kabiliyeti levhas 25 SERIAL NO. HH3 HH2 HH1 mm Q1 D1 kg mm Ta ma kabiliyeti levhas (25) istif arac n n yüklenmesi s ras nda, belirli bir D yük a rl k merkezi mesafesinde (mm olarak) ve ilgili kald rma yüksekli ine (mm olarak) ba l olarak Q maksimum ta ma kapasitesini (kg baz nda) gösterir. Maksimum ta ma kapasitesinin hesaplanmas için bir örnek: D1 yük a rl k merkezi içerisinde G yük a rl k merkezinde ve HH1 kald rma yüksekli ine kadar bir kald rma yüksekli inde, azami yük ta ma kapasitesi Q1'dir. 36

38 Yük a rl k merkezi mesafesi G G D d1 d 2 d 2 D Yük tespit eleman n n yük a rl k merkezi mesafesi D, yatay olarak s rt ön kenar ndan ve dikey olarak yük tespit eleman n n üst kenar ndan belirtilir. Ta ma kabiliyeti levhas standart model yük tespit elemanlar için 500 mm, 600 mm ve700 mm'lik geçerli yük a rl k merkezi mesafeleri belirtir. Devrilme tehlikesini önlemek için resimde gösterilen yük tespit eleman ve yükün gerçek a rl k merkezi G aras ndaki her iki mesafe d 1 ve d 2, yük a r l k merkezi mesafesi D'den daha küçük veya buna e it olmal d r (d 1 D ve d 2 D), bkz. "Yüklerin al nmas, ta nmas ve indirilmesi" sayfa 97. Kald rma yüksekli i s n r D D mastta (46) ve iç mastta (47) bulunan ok eklindeki i aretler kullan c ya, yük ta ma kapasitesi levhas nda belirtilmi olan kald rma yüksekli i s n rlar na ne zaman ula ld n gösterir HH1 HH1 37

39 5.3.1 Ta ma kabiliyeti levhas na dair uygulama örnekleri (575 mm) 1150 mm SERIAL NO. 800 mm (400 mm) mm Örnek yük (paletli): ayn büyüklükte ve ayn a rl kta birden fazla karton Yükün yüksekli i: 800 mm Yükün uzunlu u: 1150 mm Yük a rl k merkezi ve yük tespit eleman aras ndaki mesafeler: 400 mm dikey, 575 mm yatay A rl klar e it da t lm olan yüklerde yük a rl k merkezi geometrik hacim merkezinde bulunur. Tüm hacim boyunca a rl klar e it da t lm dikdörtgen yüklerde, yük a rl k merkezi ortada yükün yar uzunlu unda, yar yüksekli inde ve yar geni li inde bulunmaktad r. Yük tespit eleman n n yük a rl k merkezi mesafesi: Ta ma kabiliyeti levhas, yük tespit eleman için 500 mm, 600 mm ve 700 mm'lik geçerli yük a rl k merkezi mesafeleri belirtir. kinci belirtilen yük a rl k merkezi mesafesi, örnek yüke uyar: Bu, 600 mm ile yük a rl k merkezi ve yük tespit eleman aras ndaki 400 mm ve 575 mm'lik mesafelerden daha büyüktür. Ta ma kabiliyeti levhas uyar nca ta ma kapasiteleri, 600 mm'lik bir yük a rl k merkezi mesafesinde kald rma yüksekliklerine ba l olarak: 2900 mm'lik bir kald rma yüksekli ine kadar azami ta ma kapasitesi 1200 kg'd r mm'lik bir kald rma yüksekli ine kadar azami ta ma kapasitesi 1050 kg'd r mm'lik bir kald rma yüksekli ine kadar azami ta ma kapasitesi 850 kg'd r. 700 kg mm 38

40 5.4 Rüzgar yükleri Büyük yüklerin kald r lmas,indirilmesi ve ta nmas nda rüzgar gücü istif arac n n güvenli ini etkiler. Hafif yükler rüzgara maruz kal yorsa,yüklerin özellikle güvenceye al nmas gerekir. Böylece yükün kaymas veya dü mesi önlenmi olur. Her iki durumda gerekirse çal may durdurun. 5.5 stifleme ve nakliye i letimi ta ma kabiliyeti levhas Sadece EJC 212z/214z/216z/220z'de Çift kat seçene inde de il stifleme ve nakliye i letimi (28) ta ma kabiliyeti levhas, istif arac n n istifleme ve nakliye i letiminde Q (kg olarak) ta ma kapasitesini belirtir: 28 A B A= stifleme i letimi (yüklerin depolanmas, depodan ç kar lmas ): Yüksek kald rmada (Mast kald rmas ) ta ma kapasitesi, kald rma yüksekli ine ba l olarak dikkate al nmal d r, bkz. " stif arac n n ta ma kapasitesi levhas " sayfa 36. B= Nakliye i letimi: Yüksek kald rma olmadan kald r lm tekerlek kollar nda yatay nakliye esnas nda maks kg ta ma kapasitesi (Mast kald rmas ). stifleme i letiminde yükler, kald r lm alçak kald rma (tekerlek kolu kald rmas ) ile 1800 mm kald rma yüksekli ine kadar depolanabilir ve depodan al nabilir mm üzerinde kald rma yüksekliklerinde alçak kald rma (tekerlek kolu kald rmas ) indirilmelidir. Yük kald r lm durumdayken (>500 mm) nakliye sürü leri yapmak yasakt r. 39

41 5.6 stifleme, nakliye ve çift kat i letimi ta ma kabiliyeti levhas Sadece EJC 212z/214z/216z/220z'de Sadece çift yükleme opsiyonunda D KKAT! Duru emniyetinin tehlikeye dü mesi Duru emniyetini tehlikeye atmamak için iki paletin nakliyesi esnas nda istif arac n n devrilmemesi için a rl a dikkat edilmelidir. Duru emniyetini sa lamak için en a r palet a a da olacak ekilde ta nmal d r. imdiye kadar olan ta ma kabiliyeti levhas Çift kat i letimi (28) ta ma kabiliyeti levhas, istif arac n n sürü modunda Q kg ta ma kapasitesini belirtir: 28 A B C A= Yük kald r lm durumdayken nakliye sürü ü yap lmas yasakt r. B= Mast kald rmas olmadan kald r lm tekerlek kollar nda yatay nakliye esnas nda maks. XXX kg ta ma kapasitesi. C= Çift kat i letimi: Azami kald rma yüksekli i 1800 mm. Yüksek kald rmada azami ta ma kapasitesi uyar nca. Yüksek kald rma ve alçak kald rmada azami ta ma kapasitesi birlikte maks. XXX kg'd r. 40

42 Güncel ta ma kabiliyeti levhas stifleme, nakliye ve çift kat i letimi (28) ta ma kabiliyeti levhas, istif arac n n istifleme, nakliye ve çift kat i letiminde Q (kg olarak) ta ma kapasitesini belirtir: 28 A B C A= stifleme i letimi (yüklerin depolanmas, depodan ç kar lmas ): Yüksek kald rmada (Mast kald rmas ) ta ma kapasitesi, kald rma yüksekli ine ba l olarak dikkate al nmal d r, bkz. " stif arac n n ta ma kapasitesi levhas " sayfa 36. B= Nakliye i letimi: Yüksek kald rma olmadan kald r lm tekerlek kollar nda yatay nakliye esnas nda maks kg ta ma kapasitesi (Mast kald rmas ). C= Çift kat i letimi: Yüksek kald rmada (Mast kald rmas ) azami ta ma kapasitesi kg'd r. Yüksek kald rma (Mast kald rmas ) ve alçak kald rmada (Tekerlek kolu kald rmas ) azami ta ma kapasitesi birlikte maks kg'd r. stifleme i letiminde yükler, kald r lm alçak kald rma (tekerlek kolu kald rmas ) ile 1800 mm kald rma yüksekli ine kadar depolanabilir ve depodan al nabilir mm üzerinde kald rma yüksekliklerinde alçak kald rma (tekerlek kolu kald rmas ) indirilmelidir. Yük kald r lm durumdayken (>500 mm) nakliye sürü leri yapmak yasakt r. Çift kat i letiminde azami kald rma yüksekli i 1800 mm'd r. 41

43 42

44 C Ta ma ve ilk çal t rma 1 Vince yükleme UYARI! Vincin yüklenmesi s ras nda bilgilendirilmemi personel nedeniyle tehlike E itimsiz personel taraf nda kurallara uygun yap lmayan vinç yüklemesi istif arac n n devrilmesine neden olabilir. Bu nedenle personel için yaralanma ve ayr ca istif arac n n zarar görme tehlikesi mevcuttur. Yükleme bunun için e itim görmü uzman personel taraf ndan uygulanmal d r. Uzman personel, karayolu ta tlar n n emniyetli bir ekilde yüklenmesi ve yükleme emniyeti için yard mc maddelerin kullan m hakk nda bilgilendirilmi olmal d r. Yükleme emniyet önlemlerinin de erlendirilmesi ve gerçekle tirilmesi her özel durum için ayr ca tespit edilmelidir. UYARI! Kurallara uygun olmayan ekilde vince yüklenmesi halinde kaza riski Uygun olmayan kald rma cihazlar ve yetkisiz kullanma, istif arac n n vince yüklenmesi s ras nda devrilmesine neden olabilir. stif arac n n kald r lmas s ras nda etrafa çarpmamas na ve kontrol d hareketlere maruz kalmamas na dikkat edin. Gerekti inde istif arac n, k lavuz halatlar yard m yla tutun. Sadece durdurma arac ve kald rma cihazlar ile ilgili e itim alm personel, istif arac n yüklemelidir. Vince yüklemede ki isel koruma donan m (ör n. güvenlik ayakkab s, koruyucu kask, uyar yele i, koruyucu eldiven, vs.) ta y n. Sallanan yükün alt nda bulunulmamal d r. Tehlike alanlar nda ve tehlikeli bölgede bulunmak yasakt r. Sadece yeterli düzeyde yük ta ma kapasitesine sahip kald rma cihazlar kullan n (istif arac n n a rl k için tip levhas na bak n). Vinç donan m sadece öngörülen durdurma noktalar nda durdurulmal ve kaymalara kar emniyete al nmal d r. Durdurma arac n sadece öngörülen yükleme yönünde kullan n. Vinç donan m n n durdurma arac, kald rma esnas nda hiçbir montaj parças na temas etmeyecek ekilde tak lmal d r. 43

45 Forklifte vinç ile yükleme yap lmas 22 Ko ullar stif arac n emniyetli bir ekilde park edin, bkz. " stif arac n emniyetli bir ekilde park edin" sayfa 82. Kullan lanaletvemalzeme Kald rma aleti Vinç halat Prosedür Vinç aksamlar n dayanma noktalar na (22) dayay n. Forklift, imdi bir vinç ile yüklenebilir. 44

46 2 Ta ma UYARI! Nakliye s ras nda kontrolsüz hareketler stif arac n n ve kald rma düzene inin kurallara uygun olmayacak ekilde emniyete al nmas halinde nakliye s ras nda kötü sonuçlar do urabilecek kazalar meydana gelebilir. Yükleme sadece bunun için e itim görmü uzman personel taraf ndan uygulanmal d r. Uzman personel, karayolu ta tlar n n emniyetli bir ekilde yüklenmesi ve yükleme emniyeti için yard mc maddelerin kullan m hakk nda bilgilendirilmi olmal d r. Yükleme emniyet önlemlerinin do ru ölçülmesi ve gerçekle tirilmesi her durum için ayr ca tespit edilmelidir. Bir kamyon veya römork ile ta nan istif araçlar kurallara uygun bir ekilde ba lanmal d r. Kamyon veya römorkta ba lamak için halkalar bulunmal d r. stem d hareketlere kar istif arac n takozlarla emniyete al n. Sadece yeterli s kma kuvvetine sahip ba lama kemerleri kullan n. Yükleme yard mc maddelerin emniyeti için kaymay önleyen malzemeler (palet, takoz,...) kullan lmal d r, ör n. kayma önleyici minder. 45

47 48 48 stif arac n n nakliye için emniyete al nmas Ko ullar stif arac yüklendi. stif arac emniyetli bir ekilde park edildi, bkz. " stif arac n emniyetli bir ekilde park edin" sayfa 82. Kullan lanaletvemalzeme Ba lama kemerleri Prosedür Ba lama kemerleri (48) istif arac na ve nakliye arac na tak lmal ve yeterli derecede gerdirilmelidir. stif arac imdi nakledilebilir. 46

48 3 lk çal t rma UYARI! Uygun olmayan enerji kaynaklar n n kullan lmas nedeniyle tehlike Empedansl alternatif ak m elektronik yap parçalar nda (kumandalar, sensörler, motorlar vs) hasara neden olur. Uygun olmayan kablo ba lant lar (kendisi uzun, hat kesiti küçük) s nabilir ve bundan dolay istif arac n ve aküyü yakabilir. stif arac sadece akü ak m ile sürülmelidir. Aküye giden kablo ba lant lar n n (çekme kablosu) 6 m k sa olmal d r ve en az 50 mm²kablo çapraz kesitine sahip olmas gerekir. Prosedür Donan m n eksiksiz olup olmad n kontrol edin. Gerekti inde aküyü monte edin, bkz. "Akünün sökülmesi ve tak lmas " sayfa 64. Aküyü arj edin, bkz. "Akünün arj edilmesi" sayfa 54. stif arac imdi çal t r labilir, bkz. " stif arac çal t rmaya haz rlama" sayfa 79. DUYURU stif arac bir takviye kablosu üzerinden harici bir aküyle çal t r ld nda yüklerin kald r lmas yasakt r. DUYURU So utma donan m na sahip istif araçlar So utma deposu için öngörülen istif araçlar, so utma deposuna uygun hidrolik ya ve asansörde koruma cam yerine koruyucu zgara ile donat lm t r. Bir istif arac n n so utma deposunun d nda so utma deposu ya ile i letilmesi durumunda yüksek dereceli indirme h zlar olu abilir. D KKAT! Koruma folyosu nedeniyle görü bozuklu u Koruyucu cam n koruyucu folyosu kullan c n n görü ünü etkileyebilir. Koruyucu folyoyu (nakliye emniyeti) her iki taraftan koruyucu camdan ç kar n. Tekerleklerin düzle mesi stif arac uzun süre durduktan sonra tekerleklerin çal ma yüzeylerinde düzle meler meydana gelebilir. Düzle meler istif arac n n güvenli ini veya sabit durmas n negatif olarak etkilemez. stif arac belirli bir yol katettikten sonra, düzle meler yok olur. 47

49 48

50 D Akü - Bak m, arj, De i tirme 1 Asitli akülerle çal ma ile ilgili güvenlik yönetmelikleri Bak m personeli Akülerin arj edilme, bak m ve de i tirilme i lemleri sadece bunun için e itim görmü personel taraf ndan gerçekle tirilmelidir. Bu kullan m k lavuzu ve akü ve akü arj istasyonu üreticisinin talimatlar uygulama esnas nda dikkate al nmal d r. Yang na kar korunma önlemleri Akü üzerinde çal ma yaparken sigara içilmesi ve aç k ate yak lmas yasakt r. arj etmek için park edilen istif araca minimum 2 m mesafede tutu abilen maddeler veya k v lc m kaynaklar bulunmamal d r. Arac n bulundu u mekan iyi havaland r lm olmal d r. Yang n koruma malzemeleri haz r bulundurulmal d r. D KKAT! Uygun olmayan yang n koruma maddelerinin kullan lmas nedeniyle yanma tehlikesi Yang n durumunda suyla söndürmede aküdeki asitle bir tepkime meydana gelebilir. Bu da asit kaynakl yanmalara neden olabilir. Toz söndürme maddesi kullan n. Yanan aküleri asla suyla söndürmeyin. Akünün bak m Akünün hücre kapaklar kuru ve temiz tutulmal d r. Terminaller ve kablo pabuçlar temiz, kutup ya ile ya lanm ve s k ca vidalanm olmal d r. UYARI! K sa devre nedeniyle yang n tehlikesi Hasarl kablolar bir k sa devreye neden olabilir ve bundan dolay istif arac n ve aküyü yakabilir. Akü kapa n kapatmadan önce, akü kablolar n n hasar görmeyece inden emin olunmal d r. Akünün imha edilmesi Akülerin imha edilmesine sadece ulusal çevre koruma yönetmeliklerinin veya imha yasalar n n dikkate al nmas ve yerine getirilmesi art yla izin verilir. Bunun için mutlaka imha etmeye dair üretici verileri dikkate al nmal d r. 49

51 UYARI! Akü ile i lem yaparken kaza ve yaralanma tehlikesi Akülerde zehirli ve yak c çözülmü asitler mevcuttur. Akü asidiyle temas mutlaka önleyin. Eski akü s v lar n usulüne uygun ekilde imha ediniz. Aküde çal ma yap ld nda mutlaka koruyucu k yafet ve gözlük kullan lmal d r. Akü s v s n n, deri, k yafet veya göz ile temas etmesinden kaç n n, gerekti inde akü s v s n bol suyla temizleyin. Ki iler yaraland nda (örn. akü s v s n n cilt veya gözle temas halinde) hemen bir doktora dan n. Dökülen akü asiti derhal bol suyla giderilmelidir. Sadece kapal kafesli aküler kullan lmal d r. Yasal uyar lar dikkate al n. UYARI! Jungheinrich istif arac için izin verilmemi, uygun olmayan akü kullan m nda tehlike Akülerin a rl klar n n, konstrüksiyonlar n n ve boyutlar n n istif arac n n i letim güvenli ine etkisi oldukça fazlad r, özellikle de bunun araç güvenli i ve ta ma kapasitesine. Uygun olmayan, Jungheinrich taraf ndan istif arac için onaylanmam akülerin kullan lmas, enerji geri kazan m nda istif arac n n fren özelliklerinin kötüle mesine neden olabilir, elektrikli kumanda da ciddi hasarlara sebep olabilir ve ki ilerin güvenli i ve sa l için ciddi tehlikelere yol açabilir! Yaln z Jungheinrich taraf ndan istif arac için izin verilen aküler kullan lmal d r. Akü donan m n n de i tirilmesi sadece Jungheinrich'in izni ile mümkündür. Akünün de i iminde veya montaj nda istif arac n n akü bölmesine iyice oturmas na dikkat edilmelidir. Üretici taraf ndan uygun görülmeyen akülerin kullan m kesinlikle yasakt r. Akü üzerinde çal ma yapmadan önce istif arac emniyete al n p park edilmelidir (bkz. " stif arac n emniyetli bir ekilde park edin" sayfa 82). 50

52 2 Akü Tipleri stif arac nda uygulamaya ba l olarak farkl akü tipleri kullan lmaktad r. A a daki tabloda, kapasite de erleri ve standart olarak hangi akü kombinasyonlar n n kullan ld verilmektedir: EJC 214/216 Akü tipi Kapasite (Ah) min. a rl k maks. ölçüler (mm) (kg) 24 V - akü 3 PzB X207X V - akü 3 PzB X207X V - akü 3 PzV-BS 255 wf X207X V - akü 3 PzS X284X V - akü 3 PzS wf X284X V - akü 3 PzS X284X V - akü 3 PzV wf X284X V - akü 3 PzS 375 Lib. Silver X284X V - akü 3 PzM X284X V - akü 3 PzMB X207X V - akü 3 PzM X284X V - akü 3 PVB X207X V - akü 3 PV X284X V - akü 3 PV X284X V - akü 3 ECSM X284X V - akü XFC X207X V - akü XFC X284X628 EJC 220 Akü tipi Kapasite (Ah) min. a rl k maks. ölçüler (mm) (kg) 24 V - akü 3 PzS X284X V - akü 3 PzV wf X284X V - akü 3 PzS 375 Lib. Silver X284X V - akü 3 PV X284X V - akü XFC X284X628 51

53 EJC 212z/214z/216z/220z Akü tipi Kapasite (Ah) min. a rl k maks. ölçüler (mm) (kg) 24 V - akü 2 PzS X212X V - akü 3 PzV wf X212X V - akü 3 PzS X212X V - akü 3 PzV X212X V - akü 3 PzS 375 Lib. Silver X212X V - akü 3 PzM X212X V - akü XFC X212X635 Akünün a rl akünün tip levhas ndan al nmal d r. Kutup ba lar yal t lmam olan aküler, kaymayan bir yal t m iltesi ile örtülmelidir. 52

54 3 Akü bölmesinin aç lmas UYARI! stif arac n n emniyete al nmamas nedeniyle kaza tehlikesi stif arac n n, yoku ta veya yükleme donan m kald r lm ken b rak lmas tehlikelidir ve genel olarak yasakt r. stif arac n düz zeminde durdurun. Özel durumlarda istif arac n ör n. takozlarla emniyet alt na al n. Yükleme donan m n tamamen indirin. ndirilen yükleme donan mlar nedeniyle kimsenin yaralanmayaca bir indirme yeri seçin. Frenler çal mad nda istif arac, tekerleklerin alt na takozlar konularak kaymaya kar emniyet alt na al nmal d r. D KKAT! Kapanan akü kapa nedeniyle s k ma tehlikesi Akü kapa tam olarak aç lmazsa, akü kapa aniden kapanabilir ve s k malara neden olabilir. Akü kapa, 90 'den fazla aç l rsa, do ru aç lm demektir. Bu esnada yer çekimi ile tutulur. Akü kapa n dayanak noktas na kadar aç n. Ko ullar stif arac n düz bir zemine park edin. stif arac n emniyetli bir ekilde park edin, bkz. " stif arac n emniyetli bir ekilde park edin" sayfa Prosedür Akü kapa n (10) aç n. Gerekti inde, akü üzerindeki yal t m iltesini al n. Akü ç kar lm t r. 53

55 4 Akünün arj edilmesi UYARI! Yükleme s ras nda olu an gazlar nedeniyle patlama tehlikesi Akü, yükleme s ras nda oksijen ve hidrojen (patlay c gaz) kar m salar. Gaz kar m kimyasal bir süreçtir. Bu gaz kar m patlay c d r ve ate lenmemelidir. Akü arj istasyonu arj kablosunun akü soketi ile ba lanmas ve ayr lmas sadece arj istasyonu ve istif arac kapal yken gerçekle ebilir. arj cihaz gerilim, arj kapasitesi ve akü tipi bak m ndan aküye uyarlanmal d r. arj i lemine ba lamadan önce tüm kablolarda ve soket ba lant lar nda hasar kontrolü yap lmal d r. stif arac n n arj edildi i odan n yeterince havaland r lmas gerekir. Yeterli havaland rmay sa lamak için akü hücrelerinin üst yüzeylerinin arj süreci içerisinde bo bulunmas ve akü kapa n n aç k olmas gerekir. Akü üzerinde çal ma yaparken sigara içilmesi ve aç k ate yak lmas yasakt r. arj etmek için park edilen istif arac na minimum 2 m mesafede tutu abilen maddeler veya k v lc m kaynaklar bulunmamal d r. Yang n koruma malzemeleri haz r bulundurulmal d r. Akünün üzerine metal cisimler koymay n. Akü ve arj terminali üreticisinin güvenlik yönergelerine kesinlikle uyulmal d r. DUYURU Akülerin hasar Akü, arj cihaz ( arj tan e risi) ve akü parametresi birbirine uygun olmal d r, aksi halde hasarlar meydana gelebilir. 54

56 4.1 Aküyü sabit arj cihaz yla arj etmek Akünün arj edilmesi Ko ullar Akü bölmesini aç n, bkz. "Akü bölmesinin aç lmas " sayfa 53. Prosedür Akü soketini (49) araç soketinden ay r n. Akü soketini (49) atölye arj cihaz n n arj kablosu ile (50) ba lay n. arj cihaz n n letme Talimat na uygun olarak arj i lemini ba lat n. Akü arj edilir. Akü arj n bitirin, çal maya haz r durumu tekrar olu turun DUYURU arj i lemine ara verildi inde akünün tam kapasitesi kullan lamaz. Ko ullar Akü tam olarak arj oldu. Prosedür arj cihaz n n kullan m k lavuzuna uygun olarak arj i lemini bitirin. Akü soketini (49) atölye arj cihaz n n arj kablosundan (50) ay r n. Akü soketini (49) istif arac na ba lay n. stif arac tekrar i letime haz rd r. 55

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 07.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

EJC 110/112/212 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212

EJC 110/112/212 6.12 - 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 EJC 110/112/212 6.12 - letme K lavuzu 51222943 06.15 EJC 110 EJC 112 EJC 212 T Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon

Detaylı

ERD 220 06.10 - 08.15 ERD 220

ERD 220 06.10 - 08.15 ERD 220 ERD 220 06.10 - letme K lavuzu 51133436 08.15 T ERD 220 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim y l ERD

Detaylı

EJE 220/225/230/235/220r/225r

EJE 220/225/230/235/220r/225r EJE 220/225/230/235/220r/225r 05.07 - letme K lavuzu 51040465 05.15 T EJE 220 EJE 225 EJE 230 EJE 235 EJE 220r EJE 225r Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı

ERE ERE 120 ERE C20

ERE ERE 120 ERE C20 ERE 120 07.12 - letme K lavuzu 51222216 02.15 ERE 120 ERE C20 T T 4 Önsöz Kullan m k lavuzu için notlar stif arac n n güvenirli bir ekilde kullan labilmesi için gerekli bilgiler OR J NAL KULLANIM KILAVUUNDAN

Detaylı

ETM/V 214-325 09.11-08.15

ETM/V 214-325 09.11-08.15 ETM/V 214-325 09.11 - letme K lavuzu T 51198795 08.15 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim y l ETM 214

Detaylı

ESE 220/320 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320

ESE 220/320 03.10 - 11.14 ESE 220 ESE 320 ESE 220/320 03.10 - letme K lavuzu 51317831 11.14 ESE 220 ESE 320 T Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya bölgede yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim y

Detaylı

ETV Q20/Q25 04.13-06.15

ETV Q20/Q25 04.13-06.15 ETV Q20/Q25 04.13 - letme K lavuzu T 51171597 06.15 Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim y l ETV Q20

Detaylı

Orijinal kullanim talimatlari. CX T çekici katarı. CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 51048070069 TR - 02/2012

Orijinal kullanim talimatlari. CX T çekici katarı. CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 51048070069 TR - 02/2012 Orijinal kullanim talimatlari CX T çekici katarı CX T çekici serisinin kullanım talimatlarına ek 1050 51048070069 TR - 02/2012 İçindekiler g 1 Önsöz Dokümantasyon bilgileri... 2 Güvenli kullanım için

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr

İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10. www.biglift.gen.tr İSTİFLEME VE KALDIRMA EKİPMANLARI YENİ ÜRÜNLER RM-ECL1029 I RM-PS1550 I RM-EPT15 I RM-ESE20 I RM-TE10 I RM-T10 www.biglift.gen.tr 1 RM-ECL1029 EKONOMİK TAM AKÜLÜ İSTİF MAKİNASI Kompak ve hafif tasarımı

Detaylı

EFX 410 / 413 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413

EFX 410 / 413 03.13 - 11.14 EFX 410 EFX 413 EFX 410 / 413 03.13 - letme K lavuzu 51296718 11.14 EFX 410 EFX 413 T Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu yerine GEÇMEZ! Bu sadece güvenlik uyarıları, montaj,

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu

Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Dell PowerVault MD3400/3420/3800i/3820i/3800f/3820f Depolama Dizileri Başlangıç Kılavuzu Resmi Model: E03J and E04J Series Resmi Tip: E03J001 and E04J001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT:

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

BRUNO BOCK Chemische Fabrik GmbH & Co. KG

BRUNO BOCK Chemische Fabrik GmbH & Co. KG Chemische Fabrik GmbH & Co. KG Kargo trafiğinde yüklemeye ilişkin önemli bilgiler Sayın Partnerimiz, Kısmen uzun yıllardır ürünlerimizi taşıyorsunuz. Bu ürünler farklı sınıflarda olmak üzere sadece tehlikeli

Detaylı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı

5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı 5/8 Bağlantı Noktalı Gigabit Ethernet Anahtarı Kullanım Kılavuzu Onay FCC Beyanı Bu test edilmiş ve FCC Kuralları Kısım 15 de belirtilen teknik özelliklere göre B Sınıfı aygıtların sınırları ile uyumlu

Detaylı

EJC 212 / 214 / 216 / 220

EJC 212 / 214 / 216 / 220 EJC 212 / 214 / 216 / 220 05.08 - letme Kılavuzu 51102259 02.11 EJC 212 EJC 214 EJC 216 EJC 220 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

EFG 535-550. letme Kılavuzu 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550

EFG 535-550. letme Kılavuzu 10.09 - 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 EFG 535-550 10.09 - letme Kılavuzu 51151579 04.13 EFG 535 EFG 540 EFG 545 EFG 550 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz.

BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu. Ürünü kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma kılavuzunu dikkatle okuyunuz. Tanıtım Oto güvenlik koltuğu vücut anatomisine uygun tasarımı ve fonksiyonları ile çocuğunuz içindeyken maksimum güvenlik ve konfor sağlar. BS02-E2 Armor Oto Güvenlik Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto güvenlik

Detaylı

SWINGBO-2 SUPRA. Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi. -7 ile +45 derece arası oturak açısı. Alman malı. by HOGGI

SWINGBO-2 SUPRA. Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi. -7 ile +45 derece arası oturak açısı. Alman malı. by HOGGI . de www. Alman malı SWINGBO-2 by HOGGI SWINGBO-2 SUPRA Yeni Sisteme sahip Tekerlekli Çocuk Sandalyesi Çocukların taşınmasında partneriniz -7 ile +45 derece arası oturak açısı İtme kolu, çıkarılabilir

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamındaki araçları ve bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsar.

TEBLİĞ. (2) Bu Tebliğ, 661/2009/AT Yönetmeliği kapsamındaki araçları ve bunlar için tasarlanan aksam, sistem ve ayrı teknik üniteleri kapsar. 10 Eylül 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29115 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU ARAÇLARIN VE BUNLAR İÇİN TASARLANAN RÖMORKLAR, SİSTEMLER, AKSAMLAR VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİN GENEL

Detaylı

EJC B14 / B16. letme Kılavuzu 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16

EJC B14 / B16. letme Kılavuzu 09.05 - 03.11 EJC B14 EJC B16 EJC B14 / B16 09.05 - letme Kılavuzu 50470449 03.11 EJC B14 EJC B16 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması

Euro 5 motorlu araçlardaki indirgeyici deposunun taşınması İndirgeyici deposunun taşınması hakkında genel bilgi SCR (Selective Catalytic Reduction) emisyon kontrol sistemli araçlarda, örn. vinçli kamyonlardaki destek ayakları gibi üstyapı parçalarına yer açmak

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435

Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Teknik föy Modülasyonlu kontrol aktüatörü AME 435 Açıklama salınım önleme fonksiyonunu iyileştiren enerji tasarrufu, maliyet düşürme ve enerji verimliliği. gelişmiş tasarımda, aktüatör ve vanaların aşırı

Detaylı

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması 5.6.4 Yapıştırılmamış Aşınma Tabakası (Yüzen Şap) Döşeme ile aşınma tabakası arasında aderans yoktur, aksine aderansı önlemek için

Detaylı

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ

ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ ASANSÖR VE ASANSÖR GÜVENLĐK AKSAMLARINDA CE ĐŞARETLEMESĐ Erhan Bayrak *, Đ. Menderes Büyüklü ** Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü Ankara, Tel:03122860365-2526, Faks:03122853144, * erhanba@sanayi.gov.tr

Detaylı

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti

* Güvenilir Dişli Grubu. * Islak Disk Fren. Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans. Daha küçük direksiyon. *Yüksek Manevra Kabiliyeti Yüksek Verimlilik ve Güçlü Performans Hidrolik pompa motoru Düşük hıza ayarlanabilen Motorlu hidrolik pompa çıkış gücü, yüksek performans ve uzun kullanım ömrü sağlar. Forkliftin operatör tarafından değiştirilebilen

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

EMC 110 / EMC B10. letme Kılavuzu 04.09 - 02.11 EMC 110 EMC B10

EMC 110 / EMC B10. letme Kılavuzu 04.09 - 02.11 EMC 110 EMC B10 EMC 110 / EMC B10 04.09 - letme Kılavuzu 51040515 02.11 T EMC 110 EMC B10 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA TOZ TOPAKLAYICI Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1. BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEKATRONİK LABORATUVARI 1 BASINÇ, AKIŞ ve SEVİYE KONTROL DENEYLERİ DENEY SORUMLUSU Arş.Gör. Şaban ULUS Haziran 2012 KAYSERİ

Detaylı

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için

TA-COMPACT-DP. Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için TA-COMPACT-DP Kombine Δp kontrol cihazı, balanslama ve kontrol vanaları Küçük basınçtan bağımsız devreler için IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP TA-COMPACT-DP küçük devrelerdeki

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

ETV Q20/25. Kullanım kılavuzu 04.02- ETV Q20 02.10 ETV Q25

ETV Q20/25. Kullanım kılavuzu 04.02- ETV Q20 02.10 ETV Q25 ETV Q20/25 04.02- Kullanım kılavuzu T 50147532 ETV Q20 02.10 ETV Q25 Uygunluk açıklaması Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya Ortak Temsilci Tip Seçenek Seri Nr. Yapım Yılı ETV

Detaylı

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI

M6410C/L M7410C KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI Honeywell M6410/L M7410 KÜÇÜK LİNEER VANA MOTORLARI UYGULAMA ÜRÜN SPESİFİKASYONU M6410/L, M7410 Küçük lineer vana motorları; fancoil kontrülü, ikincil ısıtma soğutma üniteleri ve zon kontrolü uygulamalarında,

Detaylı

2500 Kg 800 mm 540 mm Poliüretan

2500 Kg 800 mm 540 mm Poliüretan FR AC 25 Taşıma Kapasitesi Çatal Uzunluğu Çatal Genişliği Teker 2500 Kg 1150 mm 540 mm Nylon/PU FR DF KISA Taşıma Kapasitesi Çatal Uzunluğu Çatal Genişliği Teker 2500 Kg 800 mm 540 mm Poliüretan FR WF

Detaylı

ECE 220 / 220 XL / 225 / 225 XL

ECE 220 / 220 XL / 225 / 225 XL ECE 220 / 220 XL / 225 / 225 XL 01.09 - letme Kılavuzu 51093275 11.14 T ECE 220 ECE 220 XL ECE 225 ECE 225 XL Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu

En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu En İyi Uygulamalar ve Kullanım Kılavuzu Bu kılavuz, GBT En İyi Uygulamaları ve Kullanım Kılavuzu na bir tamamlayıcı kılavuz oluşturmak için tasarlanmıştır. Green Break Patlamasız Güvenlik Güç Kartuşlarının

Detaylı

Memnuniyetiniz Önceliğimizdir!

Memnuniyetiniz Önceliğimizdir! Boyutlar Teknik Özellikler Tanım 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 8 1. 9 Üretici Model Yürüyüş türü: elektrik, dizel, benzin, gaz, manuel Operasyon tipi: el, yaya, ayakta, oturarak, sipariş toplama Yük

Detaylı

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - letme Kılavuzu 51247137 04.13 T EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı 8400-11086 kg Beko Kazı Derinliği Uzatmalı Stik (SAE) 4281-5274 mm 432F2 Çalışma ağırlığı ve diğer özellikler makina konfigürasyonuna göre

Detaylı

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan 787-1400 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOCROSSAL 300 Tip CR3B Gaz yakıtlı yoğuşmalı kazan Doğalgaz ve LPG

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

EMC 110 Rampa konforu

EMC 110 Rampa konforu EMC 110 Rampa konforu 03.10 - letme Kılavuzu 51304500 03.10 T EMC 110 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici veya bölgede ikamet eden temsilci Tip Opsiyon Seri No. Üretim

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

GÜÇ MODU F (Hassas Mod) E (Ekonomik Mod) P (Güç modu) HP (Yüksek Güç Modu) Hassas haraket gerektiren hafif çalıșmalar içindir Düșük yakıt tüketimi istenen çalıșmalar içindir Genel kazı ve yükleme çalıșmaları

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir.

Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. Mekanik Kalorimetre (M-BUS) GMK-05-MB Genel Özellikler Bu kılavuz GENERAL Life GMK-05-MB kalorimetresinin çalışmasını, özelliklerini ve montajın nasıl yapıldığı bilgisini içerir. GENERAL Life kalorimetre,

Detaylı

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC Düz kompunt motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 60 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi: UKM Uğur Kimya Makina

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz.

LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. LB321 Oto /Taşıma Koltuğu Kullanım Kılavuzu Oto Güvenlik Koltuğunu kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzdaki talimatları mutlaka okuyunuz. İleride referans olabilmesi için kullanma talimatını saklı tutunuz.

Detaylı

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI

AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI 1 AMELİYATHANELERDE HİJYENİK KLİMA TESİSATI K.Oktay GÜVEN ÖZET Hastanelerde klinik tedavinin yanında hijyenik Ģartların sağlanması da önemlidir. Hastanelerde hijyenik ortamın yaratılabilmesi için hastane

Detaylı

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 2. Kurulum 2.1. Bağlantı Şeması 2.2. Gidon Elemanlarının Montajı 2.3. Magicpie4 Arka Teker Montajı 2.4. Smartpie4 Ön Teker Montajı 2.5.

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü nün BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 29.12.2015 Karar No : 2015/DK-PGM/553 Gündem Konusu : PGM Ücretleri KARAR hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. : Piyasa Gözetim Laboratuvarı

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

1/29. Birimi. Asansör 900-1000

1/29. Birimi. Asansör 900-1000 Fasikül Poz Tanım NORMAL ASANSÖR TESİSATI (TS EN 81-20 ve TS EN 81-50'ye uygun) Genel ve Emniyet kuralları için TS EN 81-20 ve TS EN 81-50 standartlarına Birimi Asansör 900-1000 (yürülükten kaldırılma

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı