STRATEJĐK ATIK YÖNETĐM PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STRATEJĐK ATIK YÖNETĐM PLANI"

Transkript

1 STRATEJĐK ATIK YÖNETĐM PLANI TASLAK DOSYASI Ekim

2 ĐÇĐNDEKĐLER 1. Katı Atık Yönetimine Đlişkin Yasal Düzenlemeler Ulusal Düzenlemeler Bölgesel Düzenlemeler Yerel Düzenlemeler Atık Yönetiminde Güncel Durum Ulusal Durum Bölgesel Durum Kompost ve Geri Kazanım: Depo Gazından Enerji Üretimi (LFG): Katı Atık Sızıntı Suyunun Arıtılması: Endüstriyel Atıklar: Ambalaj Atıkları: Atık Pil ve Akümülatörler: Tıbbi Atıklar: Diğer Atıklar: Yerel Durum Evsel Katı Atıklar: Ambalaj Atıkları: Atık Pil ve Akümülatörler: Tıbbi Atıklar: Bahçe Atıkları ve Hayvansal Atıklar: Diğer Atıklar: Politik ve Teknik Vizyon Mevcut Uzun Vadeli Vizyon ve Hedefler Yeni Uzun Vadeli Vizyon ve Hedefler Mevcut Bölgesel Kısa Dönem Vizyon ve Hedefler Yeni bölgesel kısa dönem vizyon ve hedefler Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Hedeflere Ulaşma Yöntemleri Hedeflerin Takibi ve Değerlendirilmesi Kullanılacak Yöntemler Zaman Çizelgesi Mevcut durum analizi: Đhtiyaçların tespiti: Eğitim ile ilgili çalışmalar: Pilot bölge çalışmaları: Lisans süreci: Ambalaj atığı yönetim planı çalışmaları: Planının yaygınlaştırılması: bütçesinin hazırlığı: Atıklardan enerji elde edilmesi: Ekstra faaliyet: Geribildirim çalışmaları: Stratejik Atık Yönetim Planı nın revizyonu için kullanılacak zaman çizelgesi Birinci geribildirim çalışması: Đkinci geribildirim çalışması: Üçüncü geribildirim çalışması: Yararlanılabilecek Yayınlar Ayrıntılı bilgi

3 6.2 Kanun, Yönetmelik ve Tebliğ Özetleri Kanunlar: Yönetmelikler:...21 TABLOLAR Tablo 1 Atık yönetimini düzenleyen kanunlar...4 Tablo 2 Atık yönetimini düzenleyen yönetmelik ve tebliğler....5 Tablo 3 Hedef takibi ve değerlendirmesi zaman tablosu Tablo 4 Atık yönetim planı revizyonu için zaman çizelgesi ŞEKĐLLER Şekil 2 Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için hedef atık akışı...15 Şekil 3 Hedef takibi ve değerlendirme süreç şeması...16 Şekil 4 Adalar Belediyesi atık yönetimi organizasyon şeması

4 1. Katı Atık Yönetimine Đlişkin Yasal Düzenlemeler 1.1 Ulusal Düzenlemeler Sağlıklı ve sürdürülebilir bir atık yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi amacıyla ulusal düzeyde belirlenmiş ilkeler, amaç ve hedefler, uygulamaya dönük politikalar ve uygulama araçlarının bileşiminden oluşan atık yönetim stratejisinin temel kaynaklarını Anayasa, yasalar, yönetmelik ve diğer düzenlemeler ile uluslararası anlaşmalar, ulusal plan, program vb. belgeler oluşturmaktadır. Başta Anayasamız olmak üzere, birçok yasada çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik çok sayıda düzenleme yer almakta ve bu düzenlemelerin sayısı, çevrenin artan önemine paralel olarak gün geçtikçe artmaktadır. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı "Bütün canlıların ortak varlığı olan çevrenin sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir kalkınma Đlkerleri doğrultusunda korunmasını sağlamak amacıyla evsel atıkların, tehlikeli atıkların ve özel atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlayan programların hayata geçirilmesi esastır." vizyonu ile çalışmaktadır yılında yürürlüğe giren 1580 sayılı Belediye Kanunu ile 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, atıkların toplanması, depolanması, halk sağlığının korunması için gerekli önlemlerin alınması vb. hususlara ilişkin düzenlemeler içermektedir. Bu tarihten itibaren gerçekleştirilen diğer yasal düzenlemelerde de atık yönetimine ilişkin doğrudan ya da çevre ve insan sağlığının korunması bağlamında dolaylı hükümler yer almıştır Anayasası çevre korumaya yönelik hedefler koymuş; 56. maddesinde, Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir hükmüne yer verilmiştir. Bir çerçeve yasa niteliğindeki tarih ve 2872 sayılı Çevre Kanunu çevrenin korunması konusunda ilke ve kurallar getirmekte, yetkili ve sorumlu kurum ve kuruluşları tanımlamakta, uygulamaya dönük prosesleri belirlemekte ve kirleten öder prensibi çerçevesinde ilgililerin yükümlülüklerini ve aykırı davranışlara uygulanacak cezaları belirlemektedir tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, çevre kirliliğine yol açan atık uygulamaları için çeşitli cezai müeyyideler getirmektedir. (Atık yönetimini düzenleyen kanun, yönetmelik ve tebliğler Tablo 1 ve 2 de özetlenmiş, Bölüm de detaylandırılarak verilmiştir.). Yıl Kanun sayılı Belediye Gelirleri Kanunu [15] (2006) 2872 sayılı Çevre Kanunu [5] sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Kuruluş Kanunu sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu [13] sayılı Türk Ceza Kanunu sayılı Belediye Kanunu [14] Tablo 1 Atık yönetimini düzenleyen kanunlar. Đkincil mevzuat düzeyinde ise, 1991 tarihli Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile atık yönetiminin genel çerçevesi ortaya konulmuştur. Yönetmelik, atık üretiminin mümkün olduğunca azaltılmasını, geri kazanılabilir atıkların kaynağında ayrıştırılmasını ve değerli atıkların tekrar ekonomiye kazandırılmasını, geri kazanımı olmayan atıkların da çevreye duyarlı yöntemlerle bertarafını öngörmektedir. Çevre Kanunu ve Basel Sözleşmesi temelinde tehlikeli atık yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla hazırlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 1995 yılında yürürlüğe girmiş, 4

5 bu yönetmelik 2005 te AB Müktesebatı ile uyumlulaştırılarak yeniden düzenlenmiştir. Ambalaj ve ambalaj atıkları, atık yağlar, tıbbi atıklar, inşaat ve hafriyat atıkları, kullanılmış pil ve akümülatörler ile ömrünü tamamlamış lastikler için de ayrı kontrol yönetmelikleri hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur. Çevre Kanunu nda 2006 da yapılan değişiklikle, atık hizmetlerinin finansmanına ilişkin somut düzenlemeler getirilmiş, çevre kirliliğine yol açan atık uygulamalarına yönelik cezaların kapsamı genişletilerek, miktarları önemli ölçüde artırılmıştır. Özellikle yükümlülüklerini yerine getirmeyen belediyeler için ağır yaptırımlar öngörülmüştür. Yıl 1991 Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği [3] 1993-(2005) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği [7] 1.2 Bölgesel Düzenlemeler Yönetmelik ve Tebliğler 1995-(2005) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği [9], [17] 2004 Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği [6] 2004 Hafriyat Toprağı, Đnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 2004-(2007) Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği [4] 2004-(2008) Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği [11] 2005 Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği [12] 2006 Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği 2007 Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik 2008 EEE de Tehlikeli Maddelerin Azaltımı Yönetmeliği 2008 Atık Yönetimi Genel Esaslarına Đlişkin Yönetmelik 2005 Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanılmasında Uyulacak Genel Kurallar Hakkında Tebliğ Pil ve Akümülatörlerin Đthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2008/15) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların Đthalatına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (2008/3) Tablo 2 Atık yönetimini düzenleyen yönetmelik ve tebliğler. Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nin vizyonu Türkiye'nin görünen yüzü ve dünyaya açılan penceresi olan Đstanbul'u; eşsiz mirasına sahip çıkarak yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir bir dünya şehri yapan öncü ve önder belediye olmak. tır. Đstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu nun ilgili maddeleri gereğince, Büyükşehir katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek; bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, isletmek veya işlettirmek le yükümlüdür. Bu amaçla, Đstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı na bağlı Atık Yönetimi Müdürlüğü 1995 yılında etkin hale getirilmiştir. Atık Yönetimi Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği; 5272 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin g fıkrası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyeleri Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve tabi olduğu sair mevzuat ile bu mevzuatın uygulanmasına ilişkin 5

6 olarak yayımlanan Tüzükler, Belediye Başkanlığı Genelge, Talimat ve Bildirilerine istinaden hazırlanmıştır. Müdürlüğün görevleri; Đstanbul un Asya yakasında; Ümraniye (Hekimbaşı), Tuzla (Aydınlı), Kadıköy (Küçükbakkalköy); Avrupa yakasında ise Şişli (Baruthane), Bahçelievler (Yenibosna), Küçükçekmece (Halkalı) ve Silivri ilçelerindeki Katı Atık Transfer Đstasyonları nın işletilmesi, Đlçe Belediyeleri tarafından getirilen katı atıkların katı atık transfer istasyonlarına kabulü; bu istasyonlardan Kemerburgaz-Odayeri ve Sile-Kömürcüoda Düzenli Depolama Alanlarına taşınması, Katı atık düzenli depolama tesislerinin yapımı, bakımı, onarımı ve işletilmesi, Tıbbi atıkların toplanması ve tıbbi atık yakma tesisinin işletilmesi, Depo gazından elektrik enerjisi üretim santralinin işletilmesi, Katı atık kompostlaştırma ve geri kazanım tesisinin işletilmesi, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği ne göre atık pillerin katı atık düzenli depolama alanlarımızda bulunan atık pil geçici depolama hücrelerinde depolanması, Gümrüklerden ve özel firmalardan gelen talepler doğrultusunda defolu, bozuk, tarihi geçmiş malzemelerin Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve imha prosedürlerine göre imha işlemlerinin yapılması, Đstanbul genelindeki ana arter ve meydanların süpürülmesi, yıkanması ve her türlü görüntü kirliliğinin giderilmesi ile ilgili hizmetleri yürütmektir. 1.3 Yerel Düzenlemeler Adalar Belediyesi, atık yönetimi için, Ortalıkta çöp görünmeyen, kendi çöpünü ayrıştıran ve minimum düzeye indirgeyebilen, çöpünü yok ederken enerji elde eden temiz bir belde olmak. vizyonunu benimsemiştir. Yasal düzenlemeler bazında Avrupa Birliği düzenlemeleri örnek alındığı gibi, uygulamaya yönelik olarak gelişmiş ülkelerin örneklerinden yararlanılacaktır. Çağdaş ülkelerce uygulanan halkı bilinçlendirme kampanyalarından, uygulamanın etkinliğini artırmaya yönelik olarak kullanılan araçlara kadar birçok alandaki deneyimlerden yararlanma yöntemi ve uluslararası kıyaslama metodu en iyi yönetim modelinin oluşturulmasında etkin bir araç olarak kullanılacaktır. Çağdaş ve etkin bir atık yönetim sisteminin geliştirilmesi, sadece kamu kurum ve kuruluşlarının ya da endüstriyel ve ticari kuruluşların çabaları ile gerçekleştirilemez. Bu alanda toplumun tüm kesimlerine önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere, meslek örgütleri, eğitim kurumları, akademik kuruluşlar, medya vb. kurum ve kuruluşların destek ve katkılarını maksimum düzeye çıkaracak katılımcı politikalar geliştirilecektir. 2. Atık Yönetiminde Güncel Durum 2.1 Ulusal Durum 2008 yılı Mayıs ayında Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından Atık Yönetimi Eylem Planı yayımlanmıştır. Bu eylem planında, Ulusal Mevzuatımız, AB Mevzuatına uyum çalışmaları, mevcut uygulamalar ile yaşanılan sıkıntılar ele alınmış olup belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için uygulanması gerekenler planda yer almıştır. Bakanlığın temel hedefleri; 6

7 Bölgesel ve ulusal atık planı oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak, Atık envanterinin oluşturulması amacıyla elektronik veri tabanı sistemini kurmak ve sürekliliğini sağlamak, Üretim aşamasında, atık oluşumunu minimize eden teknolojilerin kullanılmasını teşvik etmek, Atıkların uluslararası ticaretinde AB kriterleriyle uyumlaştırmak ve uygulanmasını sağlamak, Taraf olunan uluslararası çevre sözleşmelerinin uygulanmasını sağlamak, Atık üreticilerinin ve kamunun; atıkların azaltılması, atıkların mevzuata uygun geri kazanımı, bertarafı gibi konularda eğitimler ve seminerler ile bilinçlendirilmesini sağlamak, Kurumsal yapıyı güçlendirmek, personeli eğitmektir. Türkiye de katı atık yönetiminin mevcut durumunun belirlenmesi 2005 yılında uluslararası bir konsorsiyum tarafından hazırlanmış olan Türkiye için Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımlarının Planlaması (YMÇYP) AB Projesi nde ele alınmıştır. Bu proje kapsamında Türkiye nin katı atık sektörü alanında mevcut durumu belirlenmiş ve AB Düzenli Depolama Direktifi ile Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi ne uyum için finansman ihtiyacı analizi yapılmıştır. YMÇYP Projesi ne göre Türkiye de yaygın olarak kullanılan atık toplama metodu, kaldırım kenarına bırakılan plastik torbalar ve çok katlı binalarda yaşayan nüfusa hizmet veren büyük atık konteynırlarından oluşmaktadır. Türkiye genelinde toplama araçlarının hacmi genellikle 7 ile 13 metreküp arasında değişmektedir. Nüfusu 2000 kişinin altındaki yerleşimlerde yaşayan kırsal nüfus haricinde, belediyenin hizmet alanında yer alan nüfusun yaklaşık olarak tümü düzenli atık toplama hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Türkiye de atıklar genellikle kontrolsüz bir şekilde düzensiz depolama alanlarına dökülmekle beraber hızla düzenli depolama alanları inşa edilmekte ve işletmeye alınmaktadır. Halen toplam 2000 küçük ölçekli ve 50 büyük ölçekli düzensiz depolama sahası bulunmaktadır. Ülkemizde bir yılda oluşan atıkların yaklaşık olarak tonu düzenli depolama sahalarında depolanmakta, ton ise kompost tesislerinde işlenmektedir yılı verilerine göre evsel katı atıkların yüzde 45 i ilgili mevzuata göre düzenli depolama ve kompostlaştırma gibi yöntemlerle bertaraf edilmektedir yılı itibarı ile düzenli depolama tesislerinden faydalanan nüfusun hizmet alan nüfusa oranı % 43 e ulaşmıştır. 2.2 Bölgesel Durum Evsel katı atıkların toplanarak aktarma istasyonlarına taşınması sorumluluğu ilçe belediyelerine, bertaraf sahalarına taşınması ve bertaraf edilmesi sorumluluğu Büyükşehir belediyelerine, geri dönüşüm sorumluluğu üreticilere ve ilçe belediyelerine, halkın ve öğrencilerin bilinçlendirilmesi sorumluluğu üretici ve ilçe belediyelerine, ilçelerin bu konuda teşvik edilmesi sorumluluğu ise Büyükşehir Belediyelerine aittir. Đstanbul da Đstanbul Büyükşehir Belediyesi ne ait yedi adet katı atık transfer istasyonu hizmet vermektedir. Bu istasyonların dört tanesi (Baruthane, Halkalı, Yenibosna ve Silivri) Avrupa Yakasında; diğer üçü (Hekimbaşı, Küçükbakkalköy ve Aydınlı) ise Asya Yakasında bulunmaktadır. Đlçe Belediyeleri topladıkları evsel katı atıkları bu istasyonlara getirmektedirler. Bu aktarma merkezlerinde hacmi ortalama % 30 azaltılan katı atıklar; kapalı, su sızdırmayan ve kokuyu dışarıya vermeyen 32,5 m³ lük araçlarla (silo) bertaraf sahalarına taşınmaktadır. Atıkların bu istasyonlardan düzenli depolama sahalarına kadar taşınması görevi Đstanbul Büyükşehir Belediyesi ne aittir yılı Ocak ayında Atık Yönetimi Müdürlüğü tarafından sisteme sokulan yeni tip semi treylerle taşıma sayesinde 72 m³ katı atık tek seferde 7

8 düzenli depolama alanına taşınmaktadır yılının ilk 9 ayında yaklaşık ton/gün atık ortalama 600 seferde düzenli depolama alanlarına taşınmıştır. Avrupa yakasında Odayeri/Göktürk mevkiinde 75 hektarlık alan üzerine kurulu olan düzenli depolama alanına, 9000 ton/gün katı atık 400 seferde taşınmaktadır. Toplam mevcut kapasitesi 25 milyon m3 olup sahanın 15 yıllık bir süre için hizmet vermesi planlanmıştır. Kullanılan lotun alanı 4 hektar olup Lot kapasitesi m3 tür. Bu tesise evsel katı atık, tehlikeli olmayan endüstriyel atıklar, moloz (hafriyat hariç) ve atık piller kabul edilmektedir (5 adet atık pil deposu bulunmaktadır). 22 adet ilk kademe belediyesi ile 21 adet ilçe belediyesinin atıkları bu tesiste depolanmaktadır. Hizmet verdiği nüfus , atik miktarı ise ton/yıl dır. Anadolu yakasında ise Kömürcüoda da bulunan 107 hektarlık alana sahip tesise 6000 ton/gün katı atık 200 seferde taşınarak depolanmaktadır. Depolama kapasitesi 48 milyon m3 olup sahanın 15 lot üzerinden 20 yıllık sürede hizmet vermesi planlanmıştır. Kullanılan lotun alanı m2 olup Lot kapasitesi 6 milyon m3 tür. Bu tesise evsel katı atık, tehlikeli olmayan endüstriyel atıklar, moloz (hafriyat hariç), atık piller (2 adet atık pil deposu bulunmaktadır) ile evsel nitelikli arıtma çamuru (ĐSKĐ Paşaköy/Tuzla) kabul edilmektedir. 13 adet ilk kademe belediyesi ile 9 adet ilçe belediyesinin atıkları bu tesiste depolanmaktadır. Hizmet verdiği nüfus , atık miktarı ise ton/yıl dır Kompost ve Geri Kazanım: Kompost ve geri kazanım tesisinde çevreye ve insan sağlığına zarar verebilecek organik nitelikli atıklar, fiziksel ve biyolojik işlemlerden geçirilerek ekonomik değere dönüştürülmektedir. Bu atıklardan yüksek kalitede kompost (gübre) elde edilmekte ve bu ürün tarımda, bahçelerde ve spor alanlarında, parklarda zemin iyileştirilmesinde kullanılmaktadır. Mart 2001 tarihi itibari ile devreye alınan 1000 ton/gün kapasiteli kompost tesisi ile çoğunlukla hal, pazaryeri, park bahçeler ve mutfaklardan çıkan organik atıklar, kompostlaştırılarak geri kazanılmaktadır. Aynı zamanda kompost tesisinde ekonomik açıdan değerli olan plastik ve metal türevli malzemelerin de geri kazanımı sağlanmaktadır. Tesise giren atık miktarı ton/ay; geri kazanım miktarı ise 515 ton/ay dır Depo Gazından Enerji Üretimi (LFG): Vahşi Depolama Sisteminde katı atıklardan oluşan metan gazı, patlama riskinin yanı sıra, karbondioksitin yaklaşık 20 katı ısıtma yani Sera etkisi ile atmosfere de zarar vermektedir. Vahşi depolama sahalarında oluşan gazlar aktif toplama sistemiyle yerleştirilen özel borular yardımıyla toplanmakta, böylece kontrol dışı oluşan gazların çevreye zarar vermeden bertarafı sağlanmakta ve patlama riski azaltılmaktadır. Kemerburgaz depolama sahası 1995 yılında rehabilite edilerek depo gazından (%35 metan) elektrik enerjisi üretimi projesine başlanmıştır. Vahşi depolama alanında 5,7 milyon m³ katı atıktan kontrol dışı oluşan gazlar, kurulan bu tesiste, 20 silindirli özel gaz motorlarında yakıt olarak kullanılıp motorlarda ısı enerjisine, bu ısıdan da jeneratörlerde elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Fiili olarak 2002 yılında sürekli üretime geçmiş olan bu tesisten 2005 yılı sonu itibariyle 20 milyon kwh elektrik enerjisi üretilmiştir. Üretilen enerji; Đ.B.B. Bünyesindeki Asya ve Avrupa da bulunan düzenli depolama alanlarının, aktarma istasyonlarının, kompost tesisinin ve Merter merkez binasının elektrik ihtiyacını karşılamaktadır Katı Atık Sızıntı Suyunun Arıtılması: Düzenli depolama sahalarında oluşan sızıntı sularının yeraltı sularına karışıp çevre ve insan sağlığına olan olumsuz etkisini gidermek amacıyla Odayeri ve Kömürcüoda da olmak üzere 2 8

9 adet ön arıtma tesisi 2005 yılında inşa edilmiştir. Bu tesislerde sızıntı suyu uygun proseslere tabi tutularak hem arıtılmakta hem de anaerobik reaksiyonlar sonucunda metan gazı elde edilmektedir. Oluşan metan gazından yakılarak enerji eldesi alternatifi düşünülmektedir. Atık Yönetim Müdürlüğü ne ait tesislerde tüm Đstanbul genelinde atıklardan meydana gelen sızıntı suyu miktarı ortalama 3000 m³/gün dür. Kemerburgaz-Odayeri Depolama Sahası nda yaklaşık 2000 m³/gün, Şile-Kömürcüoda Depolama Sahası nda ise yaklaşık 1000 m³/gün sızıntı suyu oluşmaktadır. Kompost tesisinde oluşan sızıntı suları, Odayeri Düzenli Depolama Sahası nda toplanan sızıntı sularıyla birlikte ĐSKĐ nın kanala deşarj standartlarına uygun olarak arıtılmakta ve arıtılan sızıntı suyu ĐSKĐ isale hattı ile Avrupa yakasında Baltalimanı Ön Arıtma Tesislerine, Anadolu yakasında ise Tuzla Đleri Arıtma Tesislerine iletilmektedir. Mevcut sızıntı suyu arıtma tesisleri kimyasal ve anaerobik arıtma ünitelerinden meydana gelmektedir. Daha yüksek arıtma verim eldesi amacıyla her iki tesise ek olarak geomembran filtre ünitesi inşa aşamasındadır Endüstriyel Atıklar: Evsel nitelikli endüstriyel atıklar ve tehlikeli endüstriyel atıklar olmak üzere iki bölümde incelenebilir. Evsel nitelikli endüstriyel atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı sorumlulukları evsel katı atıklarda olduğu gibidir. Tehlikeli endüstriyel atıkların üretildiği noktadan bertaraf edildiği alana kadar tüm işlemler üretici sorumluluğu altında gerçekleştirilmektedir. Mevcut durumda Đstanbul da tehlikeli atık bertarafının gerçekleştirilebileceği bir tesis bulunmamakla birlikte, gelen talepler bu konuda hizmet veren lisanslı tesislere yönlendirilmektedir Ambalaj Atıkları: 1983 yılında çıkartılan 2872 sayılı Çevre Kanunu nda, 2006 yılında yapılan değişiklik ile ambalaj atıklarının kaynakta ayrı toplanmasının zorunluluğu getirilmiştir. Ambalaj atıklarının toplanması konusundaki sorumluluklar ise 2004 yılında çıkartılan 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile 2005 yılında çıkartılan 5393 sayılı Belediye Kanunu nda paylaştırılmıştır. Buna göre; belediyeler atıkların toplanmasından ve bertarafından sorumlu olan kurumlardır. Ancak, yapılan mevzuat çerçevesinde büyükşehir belediyelerinde atıkların toplanması konusunda ilçe ve ilk kademe belediyeleri sorumlu iken, bertarafı büyükşehir belediyelerinin sorumluluğuna bırakılmıştır Atık Pil ve Akümülatörler: Đstanbul Büyükşehir Belediyesi, 31 Ağustos 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği ile birlikte, atık pillerin evsel atıklarla toplanmaması ve üreticilerin şehrin muhtelif yerlerinde yapacakları atık pil toplama işlemlerinde yardımcı olunması, işbirliği yapılması ve depolama sahasında ayrı bir yer tahsis edilmesi ile yükümlü kılınmıştır. Pil, batarya, akü ve ağır metal içeren maddeler; üzerlerinde gerekli uyarı işareti ve bilgileri bulunan özel kutu, konteynerler ve araçlar ile toplanmakta, toplanan maddeler düzenli depolama alanlarında inşa edilen sızdırmazlık özelliğine sahip beton havuzlara gömülerek bertaraf edilmektedir Tıbbi Atıklar: Büyükşehir Belediyeleri; tıbbi atıkların geçici atık depolarından veya konteynerlerinden alınarak toplanması, taşınması, sterilizasyon işlemine tabi tutulması ve bertarafı ile ilgili detayları içeren Tıbbi Atık Yönetim Planı nı hazırlamak, uygulamak ve halkın bilgilenmesini sağlamak, tıbbi atık bertaraf/sterilizasyon tesislerini kurmak/kurdurmak, işletmek/işlettirmek ve kuracakları tıbbi atık bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesisleri için ön lisans/lisans almakla 9

10 yükümlüdürler yılından itibaren Đstanbul daki 20 yatak ve üzeri 211 sağlık kurulusunun tıbbi atıkları ayrı olarak toplanmakta ve Odayeri/Göktürk teki Düzenli Depolama Alanı yanında kurulmuş Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi ne getirilmektedir. Günlük ortalama 20 ton tıbbi atık, konusunda eğitim almış, sertifikalı, özel araçlarla donatılmış ekipler tarafından toplanıp taşınmaktadır yılında işletmeye alınan 24 ton/gün kapasiteli tıbbi atık yakma tesisinde tıbbi atıklar 1000 C ile 1200 C arasında yakılmakta ve yanma sonucunda hacimsel olarak % 95, kütlesel olarak % 75 azaltılarak bertaraf edilmektedir. Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi nde yakılan atıkların külleri ise düzenli depolama sahasında diğer atıklardan ayrı olarak depolanmaktadır. Yakma tesisinde tıbbi atık bertarafı yapılırken aynı zamanda elektrik enerjisi de üretilmektedir. Yaklaşık 0,5 MW kapasiteli türbin jeneratör yardımıyla üretilen enerji hem tesis bünyesinde hem de çevredeki idari binalarda kullanılmaktadır. Tıbbi atık yakma tesisi bacasından çıkan kirletici gaz emisyonlarının azaltılması için halen torbalı ve ıslak arıtma sistemi mevcut olup, asit nötralizasyonu yapılarak ortama bırakılmaktadır. Tesiste AB standartlarının sağlanması için karbon filtre sistemi uygulamasına geçilmiş olup, bu sistemle dioksin ve furanlar arıtılmaktadır Diğer Atıklar: Ülkemizde belediyelerin çalışma alanı içinde bulunan geri dönüşümü gerçekleştirilebilen atıklar; ambalaj atıkları, atık aküler (ÖTL, bitkisel atık yağlar, hafriyat atığı, park-bahçe atıkları) dir. 2.3 Yerel Durum Adalar Belediyesinde vahşi depolama alanları 2000 li yılların başında kapatılmıştır ancak bu tarihten itibaren, ambalaj atıkları toplanan atıklardan ayrıştırılmaksızın, Büyükşehir Belediyesi ne teslim edilmektedir. Belediye'nin herhangi bir atık yönetim planı bulunmamaktadır. Atık toplama işlemi ihale sonucunda bir yüklenici firmaya verilmiştir. Yüklenici firma, Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan ambalaj atıkları toplama-ayırma tesisi geçici çalışma belgesi/lisansı almak üzere birçok defa başvurmasına rağmen tesisteki yetersizlikler nedeniyle bu izini alamamıştır. Dolayısıyla Adalar Đlçesi nde ambalaj atıkları evsel atıklarla karışık halde toplanabilmektedir. Belediyede halihazır atık toplama süreci Şekil 1'de gösterilmektedir. Kınalıada, Burgazada ve Heybeliada içerisinde yüklenici firmanın kamyonları tarafından konteyner sistemi ile toplanan katı atıklar, Belediye'ye ait deniz aracıyla Büyükada'ya getirilmekte ve oradan yine deniz aracıyla Maltepe Đskelesine aktarılmaktadır. Atıklar bu noktadan yüklenici firmanın araçları ile Büyükşehir Belediyesi nce işletilen Küçükbakkalköy Katı Atık Aktarma Đstasyonu na teslim etmektedir. Şekil 1 Adalar atık toplama akış şeması 10

11 2.3.1 Evsel Katı Atıklar: Evsel katı atıkların toplanarak aktarma istasyonlarına taşınması, geri dönüşümü ile halkın ve öğrencilerin bilinçlendirilmesi sorumluluğu ilçe belediyelerine aittir. Evsel katı atıkların toplanması 24 saat ilkesiyle kışın 10, yazın 15 adet sıkıştırmalı araç; ayrıca her adada birer adet olmak üzere açık kasa acil müdahale aracı; Büyükada merkez bölgesinde ki sirkülasyon yoğunluğu nedeniyle bu bölgeye mahsus olarak bir akülü atık toplama aracı ile gerçekleştirilmektedir. Toplanan evsel atıklar Đstanbul Büyükşehir Belediyesi nce işletilen Küçükbakkalköy aktarma istasyonuna taşınmaktadır. Günlük toplanan karışık atık miktarı yaz mevsiminde ortalama 57 ton; kış mevsiminde ise 21 tondur Ambalaj Atıkları: 2005 yılında Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe göre ilçe belediyeleri evsel katı atıkların toplanmasında olduğu gibi ambalaj atıklarının toplanmasından da sorumlu hale gelmiştir. Đlgili yönetmeliğe göre ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar ile birlikte Ambalaj Atıkları Yönetim Planı nı hazırlamak ve/veya hazırlatmak; bu amaçla oluşturulacak planların onaylanması; ambalaj atıklarının ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar ile birlikte kaynağında ayrı toplatılması veya toplattırılması; ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması konusunda ekonomik işletmeler veya yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yapılacak çalışmaların desteklenmesi; kaynağında ayrı toplanan ambalaj atıklarının ayrılmasını sağlayacak tesislerin kurulması, kurdurulması veya bu amaçla kurulmuş tesislerden yararlanılması; ambalaj atıklarının evsel atık toplama araçlarına alınmamasına yönelik tedbirlerin alınması; ayrı toplama çalışmaları ile ilgili bilgilerin her altı ayda bir Bakanlığa sunulması ve Bakanlıktan geçici çalışma izni veya lisans almış geri kazanım tesisleri ile ilgili gerekli tedbirlerin alınması ilçe belediyelerinin sorumluluğundadır. Adalar Belediyesi, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması uygulamalarının başarılı ve sürdürülebilir bir şekilde yürütülebilmesi için yapılacak faaliyetlerin ne zaman, nerede, ne şekilde yapılacağının ayrıntılı olarak belirtildiği Ambalaj Atıkları Yönetim Planı nı hazırlamaktadır. Bu hazırlıklar çerçevesinde atık toplama konusunda Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluş olan ÇEVKO ile protokol çalışmaları sürmektedir Atık Pil ve Akümülatörler: Đlçe Belediyelerinin sorumluluğu; okullar, halk eğitim merkezleri, mahalle muhtarlıkları, eğlence yerleri ve halka açık merkezlerde pilleri ayrı toplama ile ilgili üreticilerin sorumluluğu ve programı dahilinde gerektiğinde üretici ile işbirliği yaparak pilleri ücretsiz olarak ayrı toplamak, halkı bilgilendirmek ve eğitim programları düzenlemektir. Yönetmelik çerçevesinde Belediyemiz ile Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olan Taşınabilir Pil Üreticileri ve Đthalatçıları Derneği (TAP) arasında mevcut olan protokol kapsamında ilçemizde uygulanmakta olan atık pillerin ayrı toplanması çalışmaları 2008 yılında başlatılmıştır. Protokol kapsamında, TAP tarafından temin edilen plastik ve karton pil kutuları ilçe muhtarlıkları, okullar, oteller, diğer kamu kurum ve kuruluşları, camiler ve alışveriş merkezleri olmak üzere 52 adet toplama noktasına teslim tutanağı karşılığında dağıtılmıştır. Buralardan toplanan atık piller teslim tutanağı karşılığında alınarak TAP a teslim edilmektedir. 11

12 2.3.4 Tıbbi Atıklar: Đlçe Belediyeleri; tıbbi atıkları geçici atık depolarından alarak bertaraf sahasına taşımak/taşıttırmakla; tıbbi atık taşıma araçları için taşıma lisansı almakla; tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelini periyodik olarak eğitmekle/eğitimini sağlamakla; tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelin özel giysilerini sağlamakla; sağlık kuruluşlarından toplanan, taşınan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarlarını kayıt altına almakla; bu bilgileri yıl sonu itibari ile valiliğe göndermek ve talep edilmesi halinde Bakanlığın incelemesine açık tutmakla yükümlüdürler. Adalar Belediyesi sınırları içinde tıbbi atık üreten kuruluşlarla protokoller imzalanmıştır. Tıbbi atıklar özel olarak tasarlanmış araçlarla haftada bir alınarak yakma tesisine götürülmektedir. Yıllık üretilen tıbbi atık miktarı ortalama 1,5 tondur. Đlçemiz sınırları dahilinde evde periton diyalizi uygulanan hastalarımızın tıbbi atıkları ücretsiz olarak toplanmaktadır Bahçe Atıkları ve Hayvansal Atıklar: Đlçemiz sınırları dahilinde açığa çıkan bahçe atıkları depo edildikleri alanda bulunan parçalama makinesi ile törf haline getirilerek toprakla örtülmekte, anaerobik çürümeye bırakılan materyalin bir süre sonra toprak ile karıştırılması ile organik gübre elde edilmektedir. Sedef Adası nda Sedef Adalılar Derneği gönüllülerinin iştirakı ile pilot uygulama şeklinde başlatılan proje henüz geliştirilme aşamasındadır. Adalarda ulaşım amacıyla kullanılan atların oluşturduğu dışkılar bir süre öncesine kadar belediye tarafından ayrı toplanmakta ve özel bir araç ile Büyükşehir Belediyesi düzenli depolama alanındaki kompost tesisine ulaştırılmak üzere Tuzla-Aydınlı aktarma istasyonuna götürülmekteydi. Bu atıkların da yukarıda belirtilen bahçe atıklarıyla birlikte organik gübre eldesinde kullanılması ile ilgili geliştirme çalışmalarına yer verilecektir Diğer Atıklar: Belediyemizde ambalaj atıkları, atık piller, tıbbi atıklar, bahçe atıkları ve fayton kökenli hayvan dışkıları için çalışmalar yapılacaktır. 3. Politik ve Teknik Vizyon Adalar Belediyesi nin atık yönetimi ile ilgili temel vizyonu Ortalıkta çöp görünmeyen, kendi çöpünü ayrıştıran ve minimum düzeye indirgeyebilen, çöpünü yok ederken enerji elde eden temiz bir belde olmak tır. Temel hedefimiz ise Adalar'da AB formatına uygun olarak kaynağında ayrılmış, yeniden kullanıma hazır, geri dönüşümü mümkün, enerji üretimine (biogaz) uygun ve gittikçe azalan miktarlarda atık üretmeye yönelik yöntemler kullanılarak katı atıkların değerlendirilmesidir. Adalar Belediyesi için hedeflenen atık yönetiminin genel ilkeleri şöyledir: 1. Atık üretiminin azaltılması ve atığın zararlılığının önlenmesi, 2. Atığın geri kazanılması ve/veya enerji kaynağı olarak kullanılması, 3. Geri dönüşümde çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek işlemlerin kullanılması, 4. Atıkların kaynağında ayrıştırılması, 5. Atıkların yetkisiz kişi, kurum/kuruluşlar tarafından toplanmaması, 6. Atıkların uygun olan en yakın tesiste bertaraf edilmesi, 7. Atıklardan kaynaklanan zararlardan dolayı müteselsil sorumlulukların belirlenmesidir. 12

13 Stratejik Atık Yönetim Planı'nın hayata geçirilmesini takiben beş yıllık süreç sonunda ulaşılması hedeflenen ölçülebilir bir performans kriteri oluşturulması gerekmektedir. Bu kriter, beş yıl sonrasında atığın en az yüzde sekseninin kaynağında ayrıştırılmış olarak toplanmasıdır. 3.1 Mevcut Uzun Vadeli Vizyon ve Hedefler Mevcut uzun vadeli hedeflerimiz şöyledir: 1. Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması: En önemli çevre kirliliği etkeni olan ambalaj atıklarının (cam, pet şişe, kağıt, karton kutu vb.) kaynağında ayrı toplanması (evler, okullar, oteller, mesire yerleri, kamu kurumları, mağaza ve süper marketler vb.) çalışmalarının hayata geçirilmesi, 2. Toplanan atıklardan enerji elde edilmesi: Adalar arasında ve Adalar dan anakaraya ulaşımı sağlayan deniz taşıtlarında ve Adalar'da çalışan çöp kamyonlarında kullanılmak üzere, özellikle ayrıştırılmış evsel atıklar ve at dışkısından biyogaz elde etmek, 3. Stratejik Atık Yönetim Planı nın kurumsallaşması: Hazırlanmakta olan Stratejik Atık Yönetim Planı doğrultusunda ilgili icra birimleri (executive units) tarafından Đş Planları hazırlanması, bu planların uygulamaya geçirilmesi, geribildirimler doğrultusunda revizyonunun yapılması, 4. Uluslar arası işbirliklerinin sürdürülmesi: Halen TUSENET kapsamında yapılan işbirliğinin geliştirilmesidir. 3.2 Yeni Uzun Vadeli Vizyon ve Hedefler Raporun hazırlanması sırasında oluşan yeni uzun vadeli hedeflerimiz şöyledir: 1. Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi: Đlçemizde atık yönetimine ilişkin sorunların çözümü için kurumsal kapasitenin geliştirilmesi gerekmektedir. Etkin bir planlama, izleme, denetim ve raporlama altyapısının geliştirilmesi; ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonun artırılması; araştırma, eğitim ve yönlendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesi hedeflenmektedir. 2. Kurumiçi planların entegrasyonu: Stratejik Atık Yönetim Planı, hazırlıkları mevcut durum analizi aşamasında olan beş yıllık Adalar Belediyesi Stratejik Planı ile ve; Fen Đşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanmakta olan Ambalaj Atıkları Yönetim Planı nı ise SAYP ile eşgüdümlü hale getirilecektir. 3.3 Mevcut Bölgesel Kısa Dönem Vizyon ve Hedefler Mevcut uzun vadeli hedefleri ile uyumlu kısa vadeli hedeflerimiz şöyledir: 1. Atık toplama tesisi lisansı alınması: Adalar Belediyesi lisanslı bir firma ile çalışmak yerine kendi adına lisans alacak, atık toplama tesisi inşa edecektir. 2. Yasal sınırlamalara uygun çözümler üretilmesi: Halen Adalar Belediyesinin lisans alım sürecinde, yasal düzenlemelerden kaynaklanan iki önemli engel bulunmaktadır. Bunlar ilgili T.C. yasalarının, a) Adaların sit alanı olması sebebiyle, inşa edilecek olan 1000m2lik atık toplama tesisinin cephe duvar yüksekliği ile ilgili; ve b) bu tesiste atık miktarının ölçülmesi için kullanılacak olan kantar ile ilgili getirdiği sınırlamalardır. Bu sınırlamaların aşılmasına dair yöntemler geliştirilecektir. 3. Eğitim ve farkındalığın artırılması: Adalı halkın atık yönetimi konusunda bilgilenmesi ve farkındalık kazanması hedeflenmektedir. 4. Pilot çalışma başlatılması: 5000 civarında nüfusu olan Büyükada da ayrıştırılmış atık toplama pilot çalışması başlatılacaktır. 13

14 3.4 Yeni bölgesel kısa dönem vizyon ve hedefler Raporun hazırlanması sırasında oluşan yeni uzun vadeli hedeflerimiz şöyledir: 1. Đhtiyaç tespiti: Stratejik Atık Yönetim Planı'nın uygulanması safhasında ihtiyaç duyulacak personel; teknik malzeme (konteyner, kamyon vb.), bilgi altyapısı belirlenecektir. 2. Web sitesi tasarımı: Adalı halkın farkındalığının ve eğitim seviyesinin arttırılmasında büyük destek olacağı öngörülen websitesi tasarımı yapılacak ve gelişmelerin halka iletilmesi için sürekli güncel tutulacaktır. 4. Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Hedeflere Ulaşma Yöntemleri Yukarıda bahsedilen uzun vadeli hedeflere ulaşma yöntemleri: 1. Atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik olarak, ilgili bütün paydaşların bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve farkındalık seviyelerinin yükseltilmesi, 2. Yerel yönetimin atık yönetim faaliyetleri için ayıracağı bütçenin, atık toplama karşılığında vergilendirme yoluyla finanse edilmesini engelleyen mevzuatın yeniden düzenlenmesi, 3. Atıklardan enerji elde edilmesi hedefi kapsamında uluslar arası işbirliklerinden yararlanarak, fizibilite çalışmalarının başlatılması, 4. SAYP'nın kurumsallaşmasına yönelik olarak, kurumiçi eğitimler yoluyla öncelikle kurum personelinin eğitilmesi, 5. SAYP doğrultusunda hazırlanacak olan Đş Planı'nda tanımlanacak olan görev, yetki ve sorumlulukların, kurum personeli ile doğrudan bağlantılandırılması, 6. Đş planının uygulanması sırasında elde edilen geribildirimler doğrultusunda SAYP'nın revize edilmesi, olarak özetlenmiştir. Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması hedefi için düşünülen atık akışı Şekil 2 de gösterilmektedir. Atıklar, verilecek olan eğitimler ve yapılacak yeni yasal düzenlemeler sayesinde, kaynağında ayrı toplanır hale gelecek, toplanan ambalaj atıkları Büyükada'da bulunan Toplama-Ayırma Tesisi'ne (TAT) getirilerek burada kendi içlerinde ayrıca bir ayrıştırmaya tabi tutulacak (cam, plastik, kağıt, metal, vs. olmak üzere), ve preslenen atık balyaları, satışa aracı olarak yetkilendirilmiş kuruluşa (ÇEVKO) teslim edecektir. Yukarıda bahsedilen kısa vadeli hedeflere ulaşmak için kullanılacak yöntemler ise: 1. Halen yüklenici firmaya tamamen devredilmiş olan atık toplama faaliyetlerinin, kısa süre içerisinde belediye tarafından üstlenilmesi, bu sayede sürecin yakından izlenebilmesi, 2. Atık toplama tesisi ile ilgili yasal sınırlamaların aşılmasına yönelik olarak; a) tesis duvarlarının beton yerine taşınabilir metal malzemeyle inşa edilmesi, ve b) atık ağırlığının ölçümünde kullanılacak olan kantarın atık toplama tesisi yerine Maltepe iskelesinde konuşlandırılması, 3. ÇEVKO ile yıllık periyodik atık ayrıştırma ve toplama eğitimleri düzenlenmesi, yapılan çalışmaların görsellerinin Adalar vapur ve motor iskelelerinde sergilenmesi, el broşürleri, konu ile ilgili kurulacak standlar ve websitesi yolu ile halkın bilgilendirilmesi, 4. Yerinde atık ayrıştırma ve toplama yöntemlerinin uygulanabilirliğinin anlaşılması amacıyla ÇEVKO ile işbirliği içerisinde pilot çalışma yapılması, 5. Websitesi tasarımının bilgi işlem ve ilgili diğer birimlerin personeli tarafından ele alınması, 14

15 Şekil 2 Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması için hedef atık akışı 6. Çöp konteyner'ı konulacak olan noktaların tespiti için atık yoğunluğu çalışmasının yapılarak, yoğunluk haritasının çıkarılması, 7. Ambalaj atığı konteynerlerinin konulacağı bölgelerin ve konulacak olan konteyner hacminin belirlenmesi amacıyla, pilot bölgelerde atık kompozisyon çalışmasının yapılması, olarak özetlenmiştir. 5. Hedeflerin Takibi ve Değerlendirilmesi Hedeflerin takibinin ve değerlendirilmesinin yapılması için bazı teknik yöntemler ve konuya ilişkin detaylı ve genel zaman çizelgeleri hazırlanmıştır. Zaman çizelgesinin takibinin ve kullanılacak diğer teknik yöntemlerin yürütülmesi için her yıl periyodik geribildirim toplantıları düzenlenecek, görevli kişiler belirlenecektir. Hedeflerin takip ve değerlendirme süreci Şekil 3'te gösterilmektedir. 5.1 Kullanılacak Yöntemler Planın değerlendirilmesi ve takibi sürecinde öncelikle atılması gerektiği düşünülen adımlar kısaca şöyle özetlenmiştir. 1. SAYP'nın takibi ve değerlendirilmesi için bir kişi görevlendirilecek, bu görevlendirmenin yetki ve sorumlulukları belirlenecek, 2. Đş Planı yönetim ve uygulaması için bir kişi görevlendirilecek, bu görevlendirmenin yetki ve sorumlulukları belirlenecek, 3. SAYP'nın değerlendirme ve takibi kapsamında: a) ilgili istatistiki veriler toplanacak, b) atık yönetimi ile ilgili Türkiye ve Dünya'da yapılan yayınlar izlenecek, c) toplanan verilerin değerlendirildiği periyodik toplantılar düzenlenecektir. 15

16 Şekil 3 Hedef takibi ve değerlendirme süreç şeması Şekil 4 Adalar Belediyesi atık yönetimi organizasyon şeması 16

17 Adalar Belediyesi'nin organizasyonunda katı atık yönetimi ile ilgili birimler Şekil 4'de gösterilmektedir. Bu şemanın yönetim tarafından değerlendirilerek, yukarıda bahsedilen iki görevlendirmenin bu yapı içerisinde konumlandırılması gerekmektedir Zaman Çizelgesi Hedeflerin takibi ve değerlendirilmesinde kullanılacak zaman tablosu Tablo 3 de görülmektedir. Ekim 2009 dan 2014 yılına kadar olan zamanı kapsayan bu çizelgede planlanan ve halihazırda yapılmakta olan faaliyetler uygulanacakları zamanlara göre renkli ve sayılı kutularla sınıflandırılmıştır. Çizelgenin altında bulunan aynı renkte ve aynı numaralarla işaretlenmiş kutuların yanlarında da faaliyetlerin açıklamalarına yer verilmiştir Mevcut durum analizi: Yasal sınırların incelenmesi, mevcut personel sayısının tespiti, üretilen atık miktarının yaz/kış/günübirlik nüfusa göre belirlenmesi, mevcut konteyner, kamyon, vb. teknik malzeme durumunun analizi, mevcut katı atık toplama istasyonlarının yerleri ve kapasitelerinin tespiti ve Adalar a olan uzaklıklarının belirlenmesi, mevcut katı atık toplama ve nakliye bütçesinin incelenmesi, paydaşların belirlenmesi ve kurumların görüşlerinin alınması Đhtiyaçların tespiti: Đhtiyaç duyulan personel sayısının belirlenmesi, ihtiyaç duyulan konteyner, kamyon, vb. teknik malzeme durumunun belirlenmesi, ihtiyaçların temin yerinin saptanması, kantarın kiralanacağı yerin belirlenmesi, katı atık depolama tesisinin inşa edileceği yerin tespiti, katı atık depolama tesisi inşaatının hangi kuruluşla yürütüleceğinin belirlenmesi, inşa sürecinin belirlenmesi (Belediye öz kaynaklarıyla ihale edilerek sponsorluk yoluyla) Eğitim ile ilgili çalışmalar: Eğitim verecek uzmanlarla anlaşılması, eğitim için gerekli materyallerin tespiti ve temini, eğitim takviminin beş yıl içinde periyodik dönemler şeklinde belirlenmesi, eğitim alacak grupların belirlenmesi, ÇEVKO ile yapılacak eğitim çalışmalarının tüm adalarda yürütülmesi Pilot bölge çalışmaları: Pilot bölge uygulamasının başlaması Lisans süreci: Belediye adına geçici çalışma izni veya lisans alınması, ÇEVKO ve Belediye arasında ki protokollerin yapılması, yönetim planının hazırlanması Ambalaj atığı yönetim planı çalışmaları: Adalar da ambalaj atığı yönetim planının hazırlanması Planının yaygınlaştırılması: 3. ve 4. maddeleri kapsayan A planının bütün adalarda uygulanması bütçesinin hazırlığı: 1 Ekim Eylül 2010 arasında yapılan uygulamaların geribildiriminin yapılması, yapılan geribildirimin değerlendirilmesi, geribildirim sonucuna göre 2011 atık yönetim bütçesinin oluşturulması. 17

18 Tablo 3 Hedef takibi ve değerlendirmesi zaman tablosu 18

19 5.2.9 Atıklardan enerji elde edilmesi: Atıkların ayrıştırılarak enerjiye dönüştürülmesi, at dışkılarının ayrıştırılarak biyogaz elde edilmesinde kullanılması, elde edilecek biyogazdan Adalar arası ve Adalar anakara arası ulaşımında kullanılan deniz taşıtlarına yakıt olarak faydalanılması Ekstra faaliyet: ĐBB, ĐDO, ilgili belediyeler ve ÇEVKO işbirliğiyle eğitimlerin görsellerinin Kartal, Maltepe, Kadıköy, Bostancı, Kabataş vapur ve motor hatlarında paylaşılması Geribildirim çalışmaları: Bütçe, zaman ve verimliliğin değerlendirilmesi için geribildirim çalışmalarının birincisinin düzenlenmesi. 5.3 Stratejik Atık Yönetim Planı nın revizyonu için kullanılacak zaman çizelgesi Stratejik Atık Yönetim Planı nın revizyonunda kullanılacak zaman çizelgesi aşağıda görülmektedir. Ekim 2009 dan 2014 yılına kadar olan zamanı kapsayan bu çizelgede planlanan ve halihazırda yapılmakta olan faaliyetler uygulanacakları zamanlara göre renkli ve sayılı kutularla sınıflandırılmıştır. Çizelgenin altında bulunan aynı renkte ve aynı numaralarla işaretlenmiş kutuların yanlarında da faaliyetlerin açıklamalarına yer verilmiştir Birinci geribildirim çalışması: Bütçe, zaman ve verimliliğin değerlendirilmesi için geribildirim çalışmalarının birincisinin düzenlenmesi, geribildirimler doğrultusunda detaylı zaman çizelgesinin revize edilmesi Đkinci geribildirim çalışması: Bütçe, zaman ve verimliliğin değerlendirilmesi için geribildirim çalışmalarının ikincisinin düzenlenmesi, geribildirimler doğrultusunda detaylı zaman çizelgesinin revize edilmesi Üçüncü geribildirim çalışması: Bütçe, zaman ve verimliliğin değerlendirilmesi için geribildirim çalışmalarının üçüncüsünün düzenlenmesi, yapılan geribildirim çalışmasının ışığında 2011 atık yönetim bütçesinin oluşturulması ve detaylı zaman çizelgesinin revizyonunun yapılması Stratejik Atık Yönetim Planı oluştururken başta hedefler ve vizyonlar belirlenmelidir. Belirlenen hedef ve vizyonlar prosedürlere ve performans kriterlerine uygun bir yde plana yerleştirilmelidir. Plan onaylandıktan sonra uygulamaya başlanmalı ve zaman içinde değerlendirilmesi yapılmalıdır. Değerlendirmeler sonucunda planın revizyonu yapılmalıdır. Bu sistemin şematik anlatımı aşağıda sunulmaktadır (Tablo 4). Tablo 4 Atık yönetim planı revizyonu için zaman çizelgesi 19

20 6. Yararlanılabilecek Yayınlar 6.1 Ayrıntılı bilgi 1. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2008, Atık Yönetimi Eylem Planı ( ) 2. Đstanbul Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Müdürlüğü, 2006, Atık Yönetimi Faaliyet Raporu, 3. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, , Resmi Gazete, Sayı: Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, , Resmi Gazete, Sayı: Çevre Kanunu - Kanun No:2872, , Resmi Gazete, Sayı: Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği ( ) 7. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, , Resmi Gazete, Sayı: Çevre Kanununca Alınması Gereken Đzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik, 29 Nisan 2009, Resmi Gazete, Sayı: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, , Resmi Gazete, Sayı: T.C. Sayıştay Başkanlığı, 2007, Türkiye'de Atık Yönetimi Ulusal Düzenlemeler ve Uygulama Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Denetimi Raporu 11. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ( ) 12. Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ( ) sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu sayılı Belediye Kanunu sayılı Belediye Gelirleri Kanunu (ÇTV) 16. Atık Yönetimi Genel Esaslarına Đlişkin Yönetmelik ( ) 17. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ( ) 6.2 Kanun, Yönetmelik ve Tebliğ Özetleri Kanunlar: 2872 sayılı Çevre Kanunu 8. Madde - Her türlü atık ve artığı doğrudan ve dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak ve benzeri faaliyetlerde bulunmak yasaktır sayılı Çevre Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 11. Maddede Değişiklik - Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7. Madde -...katı atık yönetim planını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek bu amaçla tesisler kurmak kurdurmak sayılı Belediye Kanunu 14.ve 15 Maddeleri -...katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı,ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak, yaptırmak... 20

21 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu (ÇTV) 97. Madde - Kirleten öder prensibiyle atık üreticilerinin atık yönetimi hizmetlerine katılımı sağlanmaktadır sayılı Türk Ceza Kanunu 181. ve 182. maddelerle, çevrenin kasten ve taksirle kirlenmesine ilişkin cezalar düzenlenmiş olup, sorumlulara hapis cezasına varacak şekilde cezai yaptırım öngörülmüştür Yönetmelikler: Atık Yönetimi Genel Esaslarına Đlişkin Yönetmelik ( ) Bu yönetmelikle atıkların oluşumundan bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik genel esasların belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda kirletme ve ithalat yasağı, atık yönetim planların oluşturulması, lisans alma yükümlülüğü, mali sorumluluk sigortası yaptırılması, bertaraf maliyetlerinin karşılanması maddeleri yönetmeliğin belli başlı hükümlerini oluşturmakta olup, yönetmelik ekinde tehlikeli ve tehlikesiz atıkları belirleyen ve Avrupa Birliliği ile uyumlu atık listesi yer maktadır. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ( ) Meskun bölgelerde evlerden atılan evsel katı atıkların, park, bahçe ve yeşil alanlardan atılan bitki atıklarının, iri katı atıkların, zararlı atık olmamakla birlikte evsel katı atık özelliklerine sahip sanayi ve ticarethane atıklarının, evsel atık su arıtma tesislerinden elde edilen (atılan) arıtma çamurlarının ve zararlı atık sınıfına girmeyen sanayi arıtma tesisi çamurlarının, toplanması, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi, bertaraf edilmesi ve zararsız hale getirilmesine ilişkin esasları kapsamaktadır. Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ( ) Tehlikeli atıkların üretiminden nihai bertarafına kadar çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanması amaçlanmaktadır. Tehlikeli atıkların toplanması, tesis içinde geçici depolanması, ara depolanması, taşınması, geri kazanılması, nihai bertarafı ile ithalat ve ihracatına ilişkin yasak sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri yapılacak denetimleri, tabi olunacak hukuki teknik sorumlulukları kapsamaktadır. Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ( ) Sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sonucu oluşan tıbbi atıklar ile bu atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesine ilişkin esasları kapsamaktadır. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ( ) Evsel, endüstriyel, ticari ve işyeri olmasına bakılmaksızın yurt içinde piyasaya sürülen plastik, metal, cam, kağıt-karton, kompozit ve benzeri malzemelerden yapılmış bütün ambalajları ve bu ambalajların atıklarını kapsamaktadır. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ( ) Atık yağların üretiminden nihai bertarafına kadar çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasıdır. Bu Yönetmelik, EK-1 de belirtilen I., II. ve III. kategori atık yağların üretimi, geçici depolanması, toplanması, taşınması, işlenmesi, bertarafı, ithalat ve ihracatı ile transit geçişine ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri kapsar. Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği ( ) Pil ve akümülatör ürünlerinin etiketlenmesi ve işaretlenmesi, üretilmesinde zararlı madde miktarının azaltılması, kullanıldıktan sonra atıklarının evsel ve diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, 21

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ STRATEJİK ATIK YÖNETİMİ PLANI

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ STRATEJİK ATIK YÖNETİMİ PLANI BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYESİ STRATEJİK ATIK YÖNETİMİ PLANI Bölüm 1 Atık Yönetimi Üzerinde Etkileri Olan Kanuni Düzenlemeler Bölüm 1.1 Ulusal Düzenlemeler Atık Yönetimi üzerinde etkileri olan kanun ve düzenlemeler

Detaylı

Tablo 9. Tesisin Adı Baruthane Yenibosna Halkalı Hekimbaşı Küçükbakkalköy Aydınlı Silivri. Tablo 10

Tablo 9. Tesisin Adı Baruthane Yenibosna Halkalı Hekimbaşı Küçükbakkalköy Aydınlı Silivri. Tablo 10 158 Aydınlı (Tuzla), Hekimbaşı (Ümraniye), Küçükbakkalköy (Kadıköy) deki katı atık transfer istasyonlarından, katı atık düzenli depolama alanlarına semitreylerle taşınması ile çevre kirliliğinin önüne

Detaylı

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları

AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI. Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları AB KATILIM SÜRECİNDE YEREL YÖNETİMLER İÇİN ATIK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI Atık Yönetimi ile İlgili AB Direktifleri ve Türk Mevzuatına Aktarımları Betül DOĞRU Çevre ve Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Daire Başkanlığı

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YEREL YÖNETİMLERDE ÜRETİLEN ÇEVRE-ATIK HİZMETLERİNİN FİYATLANDIRILMASI İLE TAKİP VE TAHSİLİNDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Doç.Dr. İbrahim Demir İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü idemir@itu.edu.tr,

Detaylı

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi

Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar. Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Yönetimi Mevzuatı ve Yeni Uygulamalar Oğuzhan AKINÇ Kimya Yüksek Mühendisi Atık Nedir Atık: Üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye atılan veya bırakılan

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri. 1.Katı Atık Yönetimi

Faaliyet ve Proje Bilgileri. 1.Katı Atık Yönetimi Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.Katı Atık Yönetimi Kent Genelinde Katı Atıkların Bertarafının Sağlanması ve Katı Atık Depolama Alanlarının İnşa Edilmesi. Kentimizde yerleşim alanları ile işletmelerden oluşan

Detaylı

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita

Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita Adana Büyükşehir Belediyesi Sorumluluk Alanını gösteren harita 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu nun 7 nci maddesi; evsel katı atıkların toplanarak bertaraf tesisine/aktarma istasyonlarına taşınması

Detaylı

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Recep ŞAHİN Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ekim 2015, Ankara Belediyeler ve Atıklar Belediyelerin sorumlu olduğu

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

STRATEJİK KATI ATIK YÖNETİM PLANI

STRATEJİK KATI ATIK YÖNETİM PLANI STRATEJİK KATI ATIK YÖNETİM PLANI (TASLAK) TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2009 Zeytinburnu Belediyesi-Temizlik İşleri Müdürlüğü 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 Katı Atık Yönetimi Üzerinde Etkileri Olan Kanuni

Detaylı

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atıklar Şube Müdürlüğü ATIK PİLLER 2011 ATIK PİLLER Bu sunum; Atık Piller Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamı

Detaylı

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ DÜZCE NİN ÇEVRE SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR Düzce Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Konuralp/DÜZCE 04.12.2012 1 KATI ATIK (ÇÖP) Toplumun

Detaylı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı

İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İZMİR DE KATI ATIK YÖNETİMİ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı İL NÜFUSU: 4.061.074 KİŞİ 2009-2014: 21 İlçe (3,35 milyon kişi) Nisan 2014 itibariyle 30 İlçe ATIK YÖNETİMİNDE YASAL

Detaylı

MEVCUT EVSEL KATI ATIK MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ:

MEVCUT EVSEL KATI ATIK MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ: ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA TEMATİK PANELİ Cezmi Neyim ÇEVKO Vakfı TÜRKİYE DE EVSEL NİTELİKLİ KATI ATIKLAR GİRİŞ : Son Yıllarda Katı Atıklardan kaynaklanan problemler ülkemizin en önemli çevre sorunlarındandır.

Detaylı

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine Đlişkin

Detaylı

KAPSAMINDA BELEDİYELER

KAPSAMINDA BELEDİYELER APAK YÖNETMEL Y NETMELİĞİ KAPSAMINDA BELEDİYELER YELERİN N YÜKÜML Y MLÜLÜKLER KLERİ VE İSTANBUL BÜYÜKŞEH B EHİR R BELEDİYES YESİNİN ÇALI ALIŞMALARI 2007 İstanbul Topkapı Eresin Barcelo Otel 1 Atık k Pil

Detaylı

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2].

Kaynağında ayrıştırılmış katı atıkların; Geri Dönüşümü, Tekrar Kullanımı ve Geri Kazanılması çok önemlidir [2]. KATI ATIK YÖNETİMİ: ERZURUM ÖRNEĞİ Katı Atık Nedir? Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken her türlü katı malzemeye katı atık denir. Katı atıklar evde, okulda, hastanede,

Detaylı

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan

LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan LIFE Programme 2006 LIFE06 TCY/TR/000292 HaWaMan Betül DOĞRU Tehlikeli Atıklar Şube Müdürü Çevre Mühendisi Ġçerik - Katı Atık Mevzuatı - Hedeflenen Politika - Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği -

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ

AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ HAKKINDA Çevre Hizmetleri Birliği 09.12.2005 tarih ve 26018 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak kurulmuştur. Afyonkarahisar Merkez Belediyesi

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Tehlikeli Atıkların Yönetimi. Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atıkların Yönetimi Betül DOĞRU Şube Müdürü Tehlikeli Atık Nedir Genel tanımı: İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen ve enfeksiyon yapıcı gibi özelliklerle, tahriş edici, zararlı,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Katı Atıklar Dünya nüfusu gün geçtikçe ve hızlı bir şekilde artmaktadır.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

kanlığı Çevre Koruma MüdürlM Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanl KULLANILMIŞ KIZARTMALIK YAĞLARLA BELEDİYELER DEMİR, Ali OKTAR

kanlığı Çevre Koruma MüdürlM Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanl KULLANILMIŞ KIZARTMALIK YAĞLARLA BELEDİYELER DEMİR, Ali OKTAR KULLANILMIŞ KIZARTMALIK YAĞLARLA İLGİLİ BELEDİYELER YELERİN N YÜKÜMLY MLÜLÜKLERİ Doç.Dr.Dr. İbrahim DEMİR, Ali OKTAR Neşe SOYER, Bahattin KOÇ,, Mustafa YAVUZ 1 İstanbul a a Genel Bakış İstanbul da çok

Detaylı

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ

ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ ENFEKSİYON KONTROLÜNDE TIBBİ ATIK YÖNETİMİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Atık Her atık çöp değildir. Geri dönüşüm kavramı Kağıt Karton

Detaylı

Automechanika Fuarı -Đstanbul 07 Nisan Atık Akümülatör Yönetimi ve Çevre Mevzuatı

Automechanika Fuarı -Đstanbul 07 Nisan Atık Akümülatör Yönetimi ve Çevre Mevzuatı Automechanika Fuarı -Đstanbul 07 Nisan 2017 Sunum Koordinatör Çevre Görevlisi Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı A Sınıfı Đş Güvenliği Uzmanı Akülerin Hayatımızdaki Yeri 3 Akülerin Hayatımızdaki Yeri 4

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK Atık Nedir? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK

AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK AMBALAJ ATIKLARININ kontrolü yönetmeliği DR. FÜSUN ZEYBEK Mevzuat KANUN/YÖNETMEL NETMELİK 2872 sayılı Çevre Kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu 5393 sayılı Belediye Kanunu 14.03.1991 Katı Atıklar

Detaylı

BURSA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM PLANININ DEĞERLENDİRMESİ

BURSA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM PLANININ DEĞERLENDİRMESİ 11. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 15-17 Ekim 2015-Bursa BURSA ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM PLANININ DEĞERLENDİRMESİ A.Nalan FİDAN Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yeşim

Detaylı

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ

İÇ TETKİK SORU LİSTESİ 1- AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 1.1. Ambalaj Üretimi yapılıyor mu? 1.2. Üretimi yapılan ambalajların cinsleri nelerdir? (cam, karton, metal) 1.3. Üretimi yapılan ambalajlar geri kazanılabilir

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK

ATIK YÖNETİM PLANI. Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK YÖNETİM PLANI Hazırlayan: Büşra SAĞLIK ATIK NEDİR? 2015 yılında yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık; üreticisi veya fiilen elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişi tarafından çevreye

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ATIK PİL P L VE AKÜMÜLAT LATÖRLERİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik Yayımlanma tarihi :31.08.2004 Yürürlük tarihi :01.01.2005 Değişiklik tarihi

Detaylı

Sonrası. Tıbbi atıklarla ilgili çalışmalar sonunda sağlık kuruluşlarının yönetmeliğe uygun depolar/konteynerler kullanması sağlanmıştır.

Sonrası. Tıbbi atıklarla ilgili çalışmalar sonunda sağlık kuruluşlarının yönetmeliğe uygun depolar/konteynerler kullanması sağlanmıştır. 1 Öncesi Tıbbi atık çalışmalarının başladığı ilk dönemlerde atıklar uygun depo/konteyner yerine sağlık kuruluşunun muhtelif yerlerine gelişigüzel bırakılıyordu (1995-1996 yılları). 2 Sonrası Tıbbi atıklarla

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

ÇEVRE HUKUKUMUZDA ATIK YÖNETİMİ VE ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI

ÇEVRE HUKUKUMUZDA ATIK YÖNETİMİ VE ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI ÇEVRE HUKUKUMUZDA ATIK YÖNETİMİ VE ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI M.Savaş DURGUN Araştırmacı - Yazar 1.1. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir atık yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi

Detaylı

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği,

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve Uygulamaları Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 30 Temmuz 2004 tarih 25538 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe giren Ambalaj

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi

ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi ÇEV 455 Tehlikeli Atık Yönetimi Yrd. Doç. Dr. Özgür ZEYDAN Kanunlar 1983: 2872 sayılı Çevre Kanunu 2006: 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapan Kanun Uluslararası Sözleşmeler 1994: Tehlikeli Atıkların

Detaylı

ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIK YÖNETİMİ GENEL ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmi Gazete Tarihi : 05/07/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26927 BİRİNCİ BÖLÜM:

Detaylı

AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları. Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi

AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları. Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB Uyum Sürecinde İstanbul da Atık Yönetimi Uygulamaları Doç. Dr. Cevat YAMAN Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi TÜRKTAY, Ankara Ekim, 2013 Avrupa Birliği Atık Yönetim

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEMET ERDOĞAN Çevre ve Şehircilik Uzmanı Kapsam

Detaylı

Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları. Betül DOĞRU Şube Müdürü

Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları. Betül DOĞRU Şube Müdürü Atık Yönetiminde Ulusal Mevzuat ve Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları Betül DOĞRU Şube Müdürü Açılış Kriterleri AB Uyum Sürecinin Aşamaları Türkiye nin Komisyona kapsamlı bir strateji sunması. Türkiye nin

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

6.200 5.800 5.600 5.400 5.200 5.000 4.800. Semitrey Sayısı (Adet) Kaynak. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2014. Çöp Sızıntı Suyu Arıtma

6.200 5.800 5.600 5.400 5.200 5.000 4.800. Semitrey Sayısı (Adet) Kaynak. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, 2014. Çöp Sızıntı Suyu Arıtma ÇEVRE YÖNETİMİ Atık Yönetimi Tablo 13. Düzenli Alanları Bilgileri Stratejik Hedef 5. 2. Atık Yönetimini Etkinleştirmek. Odayeri Toplam alan 266 ha 233 ha Serili alan 168 ha 14 ha Atıkların Denetlenmesi,

Detaylı

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ)

YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) YIKIM ATIK YÖNETİM PLANI (TEHLİKELİ TEHLİKESİZ) 1. ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ Firma İsmi : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası/Vergi Dairesi : İşletme Sahibi(Yetkili Kişi) : Tel: 0534

Detaylı

AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ

AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ AMBALAJ ATIK YÖNETİMİ Hülya ÇAKIR Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ambalaj Yönetimi Şube Müdürlüğü 1 Sunumun içeriği Amaç, kapsam ve genel ilkeler Veri Kayıt Sistemi Görev, Yetki ve Yükümlülükler Belgelendirme

Detaylı

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi Pınar ELMAS

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi Pınar ELMAS Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi Pınar ELMAS Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, 31 Ağustos 2004 tarihli resmi

Detaylı

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KASTAMONU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Kastamonu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü HAFRİYAT ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BELEDİYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Hukuki Dayanak 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KADIKÖY BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Ambalaj Atıklarının ve Katı Atıkların Yönetimi Bilgilendirme Sunumu ŞUBAT - 2008 1. Ambalaj Atıkların Kaynağında Ayrı Toplanması Çalışma Ortakları TAT

Detaylı

TÜRKİYE'DE DÖNGÜSEL EKONOMİ KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ

TÜRKİYE'DE DÖNGÜSEL EKONOMİ KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ TÜRKİYE'DE DÖNGÜSEL EKONOMİ KAPSAMINDA ATIK YÖNETİMİ VE GERİ DÖNÜŞÜME GENEL BAKIŞ 7. TÜRKTAY Türkiye de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli 19-20 Ekim 2016, ANKARA 4. Oturum Türkiye de Döngüsel Ekonomi

Detaylı

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz

Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Türkiye de Ulusal Politikalar ve Endüstriyel Simbiyoz Ferda Ulutaş Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı KALKINMA AJANSLARI VE BÖLGE PLANLARI İÇİN ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ ÇALIŞTAYI 31 Ocak 1 Şubat 2013 CK Farabi

Detaylı

2009 Planlanan CKVK_F_43.2.1 Atıkları kaynakta ayırma değerlendirme yönetimi etüd projesi CEK Müd. - 100.000 300.000 - -

2009 Planlanan CKVK_F_43.2.1 Atıkları kaynakta ayırma değerlendirme yönetimi etüd projesi CEK Müd. - 100.000 300.000 - - TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 358.011.900 397.791.000 484.010.000 532.411.000 585.652.100 STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI 119.719.322 144.175.982 299.561.993 460.362.950 452.833.396 TOPLAM

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ KONTROL VE DENETĠM ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

Detaylı

Katı Atık Transfer İstasyonları Fizibilite Çalışması

Katı Atık Transfer İstasyonları Fizibilite Çalışması T.C. OSMANİYE KATI ATIK BERTARAF VE ALTYAPI HİZMETLERİ MAHALLİ İDARELER BİRLİĞİ T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI Katı Atık Transfer İstasyonları Fizibilite Çalışması

Detaylı

Atık Yönetimi Sempozyumu

Atık Yönetimi Sempozyumu Atık Yönetimi Sempozyumu Belediyelerde Ambalaj Atık Yönetimi 17-21.Nisan 2011 Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Ambalaj Atıkları Şube Müdürlüğü Sunumun İçeriği Belediyelerin Yükümlülükleri Ambalaj Atığı Yönetim

Detaylı

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI Hasan SEÇGİN Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 29 Nisan 2009 tarihli

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

İlgi a) tarih ve 9589 sayılı Makam Olur u b) 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi

İlgi a) tarih ve 9589 sayılı Makam Olur u b) 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi İlgi a) 09.08.2006 tarih ve 9589 sayılı Makam Olur u b) 2007/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi Sağlık kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması,

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar

Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar Çevreyi Tehdit Eden Tehlike: Atıklar Hande UZUNOĞLU Ortaya çıkan bu atıklar; Dünyada ve ülkemizde özellikle nüfus ve sanayinin yoğun olduğu büyük yerleşim yerleri önemli çevre sorunları ile karşı karşıya

Detaylı

KATI ATIK KARAKTERİZASYONU

KATI ATIK KARAKTERİZASYONU KATI ATIK KARAKTERİZASYONU MEVZUAT KANUN Büyükşehir Belediyesi Kanunu (5216) YÖNETMELİK Atık Yönetimi Yönetmeliği GENELGE 15/10/2007 Tarih ve 2007/10 Sayılı (Katı Atık Karakterizasyonu Analiz Metodu Kitapçığı)

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO: TİM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması Atık Toplama Protokolü Genel İş Akış Şeması Belediyenin Atık Toplama Protokolü Süreci Protokol Çalışmasının Yapılması Mevcut Firmalarla Devam Edilecek mi? E Protokolün Yenilenmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığından

Detaylı

B O L U B E L E D İ Y E S İ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

B O L U B E L E D İ Y E S İ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ DAHA TEMİZ BİR BOLU İÇİN EL ELE SİZ OLMADAN BAŞARAMAYIZ GELİN, BİRLİKTE ÇEVREMİZİ KORUYALIM Evsel Atıklar Ambalaj Atıkları Tıbbi Atıklar Bitkisel Atık Yağlar Atık Piller Kullanılmış

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Pil ve Akümülatör Nedir? Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren, kompleks elektro kimyasal cihazlardır. Piller ve Aküler Şarj Edilemez (Primer) Şarj Edilebilir

Detaylı

ÇORLU ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK... www.ekolojikenerji.com.tr

ÇORLU ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK... www.ekolojikenerji.com.tr ÇOCUKLARIMIZ İÇİN DAHA GÜVENLİ BİR GELECEK... www.ekolojikenerji.com.tr DÜZCE TUZLA KEMERBURGAZ ALMANYA KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ DEĞERLERİMİZİ GERİ KAZANDIRIYORUZ TEMİZ ÇEVRE, TEMİZ GELECEK www.ekolojikenerji.com.tr

Detaylı

www.saydamcevre.com.tr 2 www.saydamcevre.com.tr Hakkımızda Saydam Çevre olarak; 2014 yılında çevre sektöründe farklı mühendislik gruplarından deneyimli çevre, maden ve kimya mühendisleri ile çevre danışmanlık

Detaylı

15 Aralık 2016 ANTALYA. Atık Akümülatörlerin Yönetimi Antalya 1

15 Aralık 2016 ANTALYA. Atık Akümülatörlerin Yönetimi Antalya 1 15 Aralık 2016 ANTALYA Atık Akümülatörlerin Yönetimi -15.12.2016 - Antalya 1 Sunum Abdurrahman ACAR AKÜDER Yön. Kur. Başkanı Atık Akümülatörlerin Yönetimi -15.12.2016 - Antalya 2 Çevrenin ve Doğal Kaynakların

Detaylı

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir?

Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye Çöp Gazı (LFG) nedir? Belediye çöp gazı (LFG) belediye katı atıklarının (MSW) çözünmesinin yan ürünüdür. LFG: ~ 50% metan gazı (CH 4 ) ~ 50% karbondioksit (CO 2 )

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ Pil ve Akümülatör Nedir? Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren, kompleks elektro kimyasal cihazlardır. Piller ve Aküler Şarj Edilemez (Primer) Şarj Edilebilir

Detaylı

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri

Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri i Ekolojik Yerleşimlerde Atık Yönetiminin Temel İlkeleri Ekoljik yerleşimler kaynakların kullanımında tutumludur. Atık Yönetimi ve geri dönüşüm bu yerleşimlerde kaynak yönetiminin ayrılmaz bir bileşenidir.

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 Sunumun İçeriği Su Durumu ve Sektörlere Dağılımı Bakanlığımızın Görev Çerçevesi Çevre kanununda

Detaylı

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ, ÇEVRE FASLI MÜZAKERELERİNDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRE OLAN ETKİLERİ. Banu GÖZET Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Uzmanı

TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ, ÇEVRE FASLI MÜZAKERELERİNDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRE OLAN ETKİLERİ. Banu GÖZET Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Uzmanı TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ, ÇEVRE FASLI MÜZAKERELERİNDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRE OLAN ETKİLERİ Banu GÖZET Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Uzmanı İçerik Türkiye- AB ilişkileri Çevre Faslına İlişkin Müzakere

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. -2002- Bu Yönetmelik Gölyaka Belediye Meclisinin 05.07.2002 tarih ve 2002/5 Sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa No : Amaç 2 Kapsam 2 İKİNCİ BÖLÜM Katı Atıkların Depolanması,

Detaylı

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisine olan ihtiyaç, sanayileşme, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ TORBALI SONUÇ RAPORU Tarih: 16 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 25 Katılımcı listesindeki Sayı: 20 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

ONBEŞİNCİ BÖLÜM TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

ONBEŞİNCİ BÖLÜM TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ONBEŞİNCİ BÖLÜM TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ONBEŞİNCİ BÖLÜM Temizlik İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve

Detaylı

ATIK PİLLERİN TOPLANMASI NEDEN GEREKLİDİR?

ATIK PİLLERİN TOPLANMASI NEDEN GEREKLİDİR? ATIK PİLLERİN TOPLANMASI NEDEN GEREKLİDİR? Nurel KILIÇ Pil, kullanılan en önemli araçlardan biri ve herkesin yoğun olarak kullandığı bir üründür ve hiçbir zaman da kullanımından vazgeçilebilecek bir ürün

Detaylı

Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü

Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü Tıbbi Atıkların Sterilizasyonu Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Müdürlüğü İstanbul Aralık, 2016 Atık Yönetiminde Temel İlke Tıbbi, tehlikeli ve evsel atıkların; kaynağında oluşum

Detaylı

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) ile ilgili. hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) ile ilgili. hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu : 1/2012 Tarih: 25 Eylül 2012 BİLGİ NOTU Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu KONU / SUBJECT: İLGİ / REFERENCE: KOMİSYON/ COMMISSION: ÇALIŞMA

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Mart 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27537 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 14/3/2005 tarihli ve 25755

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkartılan yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır.

Halkımıza daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek çöp toplamada kullanılmak üzere 238 adet hurda sac bidon alınarak gerekli yerlere dağıtılmıştır. TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ----------------------------------------------------- Temizlik İşleri Personeli, 1 Temizlik İşleri Müdür Vekili, 1 Çevre Mühendisi, 1 Temizlik Çavuşu, 4 Kadrolu Memur, 16 Daimi

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU Bu rapor, 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi Gazete de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri

Detaylı

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ [203] 203 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

ATIK İLAÇLARIN İMHASI

ATIK İLAÇLARIN İMHASI ATIK İLAÇLARIN İMHASI T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürlüğü Klinik Proloterapi 4. Basamak İntegratif Tıp Derneği Proloterapi Çalışma Kolu AKILCI İLAÇ

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı