Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüþvet operasyonlarý ile sarsýldýðýný, þu ana kadar üç bakanýn istifasýna...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüþvet operasyonlarý ile sarsýldýðýný, þu ana kadar üç bakanýn istifasýna..."

Transkript

1 8 Adli Kolluk Yönetmeliði nin deðiþtirilmesi ile Yüksek Hýzlý Tren soruþturma dosyasýnýn deþifre olmasýnýn ardýndan dikkatlerin çevrildiði TCDD de skandallar bitmiyor. Sayýþtay raporlarýna da giren unsurlar Yüksek Hýzlý Tren (YHT) projesinin her aþamasýnda usulsüzlük yapýldýðýný ortaya koyuyor. Sayýþtay raporlarýnda, YHT Eskiþehir-Ýnönü bölümü için Aðustos 2013 te TCDD Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý nca baþlatýlan incelemenin bir an önce sonuçlandýrýlarak, gerekli iþlemlerin yürütülmesi önerilir deniyor. Ankara-Ýstanbul YHT projesinin Eskiþehir-Ýnönü arasý altyapý iþleri 2005 yýlýnda 19,9 milyon TL karþýlýðýnda, o dönem 6 yýllýk bir þirket olan Sigma Ýnþaat Turizm Ýþletmeleri Ticaret A.Þ, 2,44 TL birim fiyat teklifi karþýlýðýnda verildi. Ancak 12 Nisan 2007 de Sigma Ýnþaat A.Þ, dolguda kullanýlan malzemenin kazýlarak temin edilmesi iþi karþýlýðýnda sözleþmede bir bedel bulunmadýðýný ifade ederek, kazýlara karþýlýk ek ödeme yapýlmasýný talep etti. Her ayýn 28. Günü bu katliamý gündeme taþýmak üzere buluþmaya devam edeceðiz. Vicdaný körelmemiþ, adalet arayýþýndan vazgeçmemiþ herkesi davet ediyoruz diyen Roboski Ýçin Adalet Giriþimi, 28 Aralýk günü yine sokaklardaydý. Üstelik Aralýk ayýnýn 28 i Roboski katliamýnýn yýldönümüne tekabül ediyordu. Saat: 19:00 da Kýzýlay da Ýnsan Haklarý Anýtý önünde, KATÝLLER BULUNSUN, ROBOSKÝ BÝR DAHA ASLA! yazýlý pankart açarak basýn açýklamasý yapan Roboski Ýçin Adalet Giriþimi, katliamýn gerçekleþtiði saat olan 21:17 de Güvenpark da anma düzenledi. Basýn açýklamasý metnini okuyan Deniz KIRIMSOY þunlarý söyledi; KATÝLLER BULUNSUN, ROBOSKÝ BÝR DAHA ASLA! Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi tarafýndan TOKÝ iþbirliði ile akademik ve idari personel için yapýmý tamamlanan lojmanlarýn hak sahiplerine tahsisi yapýlan törenle gerçekleþtirildi. Tafana Tesisleri Kubbe Altýnda gerçekleþtirilen lojman tahsis törenine; Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Çetin Pekacar, akademik ve idari personel katýldý. Törenin açýlýþýnda konuþan Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç, "Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi olarak, bugün yine heyecan ve mutluluk verici bir faaliyeti gerçekleþtirmek adýna buradayýz. Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüþvet operasyonlarý ile sarsýldýðýný, þu ana kadar üç bakanýn istifasýna... Bir sabah 12 Eylül çanlarý çaldýðýnda sokak artýk eski sokak deðildi týpký þarkýlar gibi... Öyle kara bir gündü ki; darbe olmuþ, sokaklar susturulmuþ, þarkýlar susturulmuþtu. Bütün bu yaþananlardan nasibini alacak Yeni bir Türkü vardý:

2 Daha önce de yazdýk. Þu an ortaya çýkanlar bu sistem açýsýnda günlük iþlemlerdir. Bu günlük iþlemlerin açýða çýkmasýnýn sebebi çok açýk ki hükümet ile cemaat arasýnda, süren iktidar mücadelesidir. Yolsuzluk ve rüþvet meselesinin odaðýnda ise hükümetin krizi idare etmek için kullandýðý araçlar vardýr. hükümet bu güne dek inþaat sektörünü krizi ertelemekte elveriþli bir araç olarak kullanageldi. Belli ki inþaat sektörü odaklý birikim modelinin týkanmamasý için elinden geleni yapmýþ durumda. Öyle ki,-bu, sistemin iþleyiþi açýsýndan o kadar vahim bir durum ki-aþaðý katlarýn elinden bir þey gelmiyorsa bu sorun en tepelere kadar taþýnarak oradan çözülmüþ. RTE nin bizzat dahil olarak çözdüðü vakalardan bahsedilmesi, hem de bizzat bu alanda çalýþan bakanýn istifasý münasebetiyle bahsedilmesi, iþte bu yüzden, tesadüf deðil. Hükümet krizi savcý ve polis arasýndaki çekiþme -yürütme ile yargý diye de okuyabilirsiniz- ile bir devlet krizine doðru evirildi. Devletin kendi kurumlarý arasýnda, güçler ayrýlýðý etrafýnda örgütlenmiþ bir sistem içerisindeki bu çekiþme sistem açýsýnda tahammül edilemez. Bu yüzden de kendini bugüne kadar hiç olmadýðý kadar tehdit altýnda hisseden RTE bakanlarda bir revizyona gitti. Bu bir savaþ kabinesi. Devlet içerisinde örgütlü bulunan ve bu güne kadar bizzat RTE nin ne istedilerse verdik dediði paralel yapýlarý imha harekatýna giriþecek bir savaþ kabinesi. Cemaate olan düþmanlýklarý ile bilinen, Cemaat ile RTE arasýnda bir ikircik taþýmayan isimler. Böylelikle devlet krizi ortadan kaldýrýlacak. Ve bu muharebe sýrasýnda RTE nin içeriden alabileceði bir darbeyi, býrakýn darbeyi itirazý kaldýrma olasýlýðý yok. Bu yüzden bu kabinede artýk liyakat aranmýyor. Bu kabinede aranan sonsuz ve sorgusuz biat. Ve toplumsal muhalefetin yükseldiði oranda bu savaþ aygýtýnýn yeni çok daha kýyýcý stratejiler de geliþtirerek, geçmiþ tecrübeleri doðrultusunda, toplumsal muhalefete yöneleceði aþikardýr. Halat çekme yarýþýndan iki çýkýþ ihtimali görünüyor. Birincisi RTE nin sertleþme, çatýþma yöntemleri ile, etkisi altýndaki kitleleri daha da konsolide ederek çýkmasý. Bu ihtimalde bir yanda RTE diðer yanda neredeyse herkes var. Cemaatten diðer siyasi partilerden uluslararasý güçlere kadar. RTE açýsýndan kendi siyasi var oluþundan kaynaklý bundan baþka bir seçenek olmadýðý görülüyor. Ve bunun açýk delili savaþ kabinesinin kalbinde yer alan bu stratejinin mimarý ve gezi parkýndaki uygulayýcýsý Efkan Ala tercihi. Diðer seçenekler RTE siz bir AKP veyahut saða açýlmýþ ve kimi yerlerde dillendirildiði þekli ile ABD-Cemaat desteðindeki bir CHP nin bir iktidar alternatifi olarak öne itilmesi. Doðrusu burada daha önceki tartýþmalarda her þeye hakim ve her þeyi belirleyici olarak ele alýnan emperyalizm bahsine geri dönmeye dair bir istek duymamak imkansýz. Ancak bunu baþka bir yazýya býrakýyoruz. Tüm bunlar içinde biz kara kafalý ölümlüler neredeyiz? Çok açýk ki sokakta olmalýyýz. Þu ana kadar tüm bu iktidar didiþme ve çekiþmesi içinde henüz bir faktör olarak hesaba alýnacak istikrarlý bir karþý güce ulaþmýþ deðiliz. Henüz. Mesele, bugün dünkünden çok daha önemli ve geliþme eðiliminde olan gücümüzü doðru politik hatta tutmamýz. Mesele, hükümeti istifaya çaðýran muhalefetimizin hükümete karþý durabildiði oranda, onu manipüle etmek isteyen iktidar bloku içerisindeki birine yahut öbürüne karþý da savunulmasý. Esra KOÇAK/ ANKARA Adli Kolluk Yönetmeliði nin deðiþtirilmesi ile Yüksek Hýzlý Tren soruþturma dosyasýnýn deþifre olmasýnýn ardýndan dikkatlerin çevrildiði TCDD de skandallar bitmiyor. Sayýþtay raporlarýna da giren unsurlar Yüksek Hýzlý Tren (YHT) projesinin her aþamasýnda usulsüzlük yapýldýðýný ortaya koyuyor. Sayýþtay raporlarýnda, YHT Eskiþehir- Ýnönü bölümü için Aðustos 2013 te TCDD Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý nca baþlatýlan incelemenin bir an önce sonuçlandýrýlarak, gerekli iþlemlerin yürütülmesi önerilir deniyor. Ankara-Ýstanbul YHT projesinin Eskiþehir-Ýnönü arasý altyapý iþleri 2005 yýlýnda 19,9 milyon TL karþýlýðýnda, o dönem 6 yýllýk bir þirket olan Sigma Ýnþaat Turizm Ýþletmeleri Ticaret A.Þ, 2,44 TL birim fiyat teklifi karþýlýðýnda verildi. Ancak 12 Nisan 2007 de Sigma Ýnþaat A.Þ, dolguda kullanýlan malzemenin kazýlarak temin edilmesi iþi karþýlýðýnda sözleþmede bir bedel bulunmadýðýný ifade ederek, kazýlara karþýlýk ek ödeme yapýlmasýný talep etti. Firmanýn bu talebine, TCDD Müþaviri Mescioðlu Mühendislik Taahhüt ve Ticaret Ltd. Þti olumlu yanýt verirken, kontrol heyetinde görevli elemanlar arasýnda, malzeme bedelinin ödenip ödenmeyeceði konusunda görüþ birliði saðlanamadý. Konu 11 Haziran 2007 tarihinde TCDD Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý na havale edildi Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu`nun `Roboski Katliamý Yüreklerde Kanamaya Devam Ediyor!` baþlýklý açýklama metnini aynen yayýnlýyoruz. 28 Aralýk 2011 tarihinde gerçekleþtirilen Roboski katliamý, Türkiye tarihinin en karanlýk, en acý verici günlerinden birisi olarak tarihe geçmiþtir. 28 Aralýk gecesi Roboski`de sessizliði bozan savaþ uçaklarýndan atýlan bombalar 34 insanýn canýný alýrken sadece 34 eve deðil, kendisine insaným diyen herkesin ve inceleme aradan geçen 6 buçuk yýla raðmen halen sonlandýrýlamadý. Firma ile TCDD arasýnda imzalanan satýþ sözleþmesinde yer alan, Dolgu malzemesi mümkün olduðunca kazýdan saðlanacak, kazý malzemesinin uygun ve yeterli olmamasý durumunda yüklenici tarafýndan, Yapý Denetim Görevlisi tarafýndan onaylanan ariyet sahasýndan getirilecektir. Ariyet sahalarýnýn saptanmasý, malzemenin alýnmasý, taþýnmasý ve yerleþtirilmesi her türlü iþlem ve masrafý ile birlikte yükleniciye aittir biçimindeki taahhüde karþýn, TCDD Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý firmanýn talebini kabul etti. KENDÝ BÝRÝM FÝYATINA ÝTÝRAZ Sigma Ýnþaat A.Þ. ikinci itirazýný 19 Aðustos 2007 tarihinde yaptý ve 2,44 TL lik kazý birim fiyatýný yetersiz buldu. TCDD Yol Dairesi Baþkaný ve Genel Müdür Yardýmcýsý tarafýndan onaylanan raporla birim fiyat 3,85 TL ye çýkartýlýrken, çýkartýlan dolgu malzemesinin nakliyatý için birim baþýna 2,92 TL lik fiyat belirlendi. Böylece, kazý bedeli olarak TCDD Teftiþ Kurulu raporu doðrultusunda 2,44 TL olmasý gereken fiyat 3,85 TL ye çýkarýlýrken, sözleþmede yer almayan 2,92 TL lik nakliye birim bedelinin de Sigma Ýnþaat A.Þ. ye ödenmesine karar verildi. Öncelikle güzergah kazýsýndan çýkan malzemenin dolguda kullanýlmasý öngörülmekte iken, Sigma Ýnþaat sanki güzergah kazýlarýndan Nevþehir Toprak Koruma Kurulu Vali Mehmet Ceylan baþkanlýðýnda toplandý. Valilik toplantý salonunda gerçekleþtirilen toplantýya Vali Ceylan ýn yaný sýra Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Okan Yýlmaz, Ýl Defterdarý Hatice Ýþcen Ercoþman, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Veleddin Birsöz, TEMA Temsilcisi Orhan Çalýk ve Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Ekiz katýldý. yüreðine ateþ düþürmüþtür. Roboski katliamýnýn üzerinden 2 yýl geçmiþ olmasýna raðmen týpký daha önceki katliamlarda yaþadýðýmýz gibi, katliamý yapan sorumlular ve arkasýndaki güçler ortaya çýkarýlmamýþtýr. Ýki yýldýr, bütün diðer katliamlar gibi Roboski katliamýnýn da üzeri örtülmek istenmektedir. Siyasi iktidar üzerinden iki yýl geçmiþ olmasýna raðmen katliamý yapanlarý deðil; katliama tepki gösteren, sessiz kalmayanlarý hedef haline getirmiþ, Roboski katliamýný protesto etmek ve katliamlarý kýnamak resmen suç haline getirilmiþtir. Bugün birileri ayakkabý kutularýnda para saklayýp, para sayma makineleri ile yolsuzluk ve rüþvet bataklýðýnýn içinde çýrpýnýrken, Roboski`de üzerlerine bomba yaðdýrýlanlarýn tek derdinin bir çift ayakkabý almak olduðu unutulmamalýdýr. Yolsuzluk ve rüþvet operasyonunda "masumiyet karinesi"ni ileri sürenlerin, Roboski`de baþlarýna bomba yaðanlarýn masumiyeti karþýsýnda tek kelime etmemesi dikkat çekicidir. Bugünlerde yolsuzluk ve rüþvet operasyonlarý ile sýkýntýlý günler geçiren Baþbakan, katliam sonrasýnda özür çýkan malzemenin yetersiz olduðu izlenimi yaratarak baþka bir kazý alaný olan ariyet ocaðý kazý alanýndan dolgu malzemesi getirerek fazladan para ödenmesine sebep olmuþtur. ÖNGÖRÜLMEYEN PARA Ankara-Ýstanbul YHT Projesi kapsamýnda yapýlan Eskiþehir-Ýnönü altyapý iþinde, dolgularda kullanýlan ariyet ocaðý malzemesinin kazýlmasý için 2 milyon 83 bin 555 TL, bu malzemenin nakliyesi içinse 4 milyon 314 bin 881 TL ek ödeme yapýldý. Yani, ihalede öngörülmeyen 6 milyon 398 bin 436 TL tutarýndaki bedel, TCDD tarafýndan Sigma Ýnþaat A.Þ. ye ödendi. Sayýþtay raporunda konuya iliþkin incelemenin halen TCDD Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý nca devam etmekte olduðu belirtilirken, incelemenin bir an önce sonlandýrýlmasý gerektiðine iliþkin ibare de yer alýyor. Kaynak:BirGün 29/12/2013 Toplantýda, Hacýbektaþ ilçesinde Hacýbektaþ Belediyesi tarafýndan sulama þebekesinde kullanýlmak üzere ilçedeki Zir Mahallesi Yeniyapan mevkiinde kurulmasý planlanan güneþ enerjisi sistemi görüþüldü. Tarým arazisi üzerine kurulmasý planlanan sistem ile ilgili olarak kurul gerekli onayý verdi. Kaynak:Nevþehir Gazete dilemek yerine ölenlerin ailelerine tazminat ödeneceðini açýklamýþ, ailelerin katillerin bulunmasý taleplerini duymazdan gelmiþtir. Hangi para genç yaþta topraða verilen 34 insanýn canýný geri getirebilir? Hangi tazminat evlatlarýný kaybeden annelerin, babalarýn, kardeþlerin acýlarýný azaltabilir, gözyaþlarýný dindirebilir? Tek baþýna bu durum bile, son günlerde yaþanan yolsuzluk tartýþmalarý ile düþünüldüðünde, siyasi iktidarýn paraya, insan yaþamýndan çok daha fazla deðer verdiðini ve yitip giden canlar için "kan parasý" ödeyerek katliamýn sorumlularýný kurtarmak istediklerini göstermektedir. Siyasi iktidarýn iki yýldýr katliamýn sorumlularýný bulmak ve adalet önüne çýkarmak yerine, Roboski`de yaþananlarýn üzerini örtmek istemesi, yaþanan katliama ortak olmak demektir. Aradan yýllar geçse de katillerin ve arkalarýndaki güçlerin iþlediði bu insanlýk suçu asla unutulmayacaktýr. Eðitim Sen olarak, Roboski`de katledilenleri bir kez daha saygýyla anýyor, katliamý gerçekleþtirenlerin ve arkasýndaki güçlerin ortaya çýkarýlarak hesap sorulmasýný talep ediyoruz.

3 Daha önce de yazdým; AKP iktidarýnda devletin maaþ (ve sigorta primleri vb.) olarak yaptýðý harcamalarý çýkardýðýnýzda, mal ve hizmet alýmý, yatýrým ve transfer harcamalarý biçimindeki harcamalarýnýn yýllýk ortalama tutarý 162 milyar dolarý buluyor. Bu harcamalar yapýlýrken, birilerine bazý milyar dolarlarý aktarmak mümkün. Mal ve hizmet satýn alýrken, adaylar arasýnda birisini daha çok kayýrýr, karþýlýðýný rüþvet olarak alýrsýnýz. Duble yol yaptýrýrken bazý müteahhitleri kayýrýr, ona tahsis edilen kamu kaynaðýnýn bir kýsmý rüþvet olarak size geri döner. Transfer harcamalarý yaparken birilerini daha çok kollar, hatta yapýlmýþ gösterdiðiniz transferi bir biçimde çanaða atabilirsiniz. ÝMARDAN RÜÞVET Bitmiyor; bu 162 milyar dolar ile ilgili olmayan ama parasal ifadesi de kolay olmayan imar avantalarý var. Dünkü yazýmda sözünü ettiðim Bakýrköy 46 projesini alalým. Aðaoðlu na 30 dönüm yerine 50 dönüm inþaat izni tanýnmasý, yükseklik olarak 63 metre yerine 70 metreye özel proje kýlýfýna sokularak ve RTE nin talimatýyla saðlanan olanak, kamu hazinesinden çýkmýyor ama kamu dan çýkýyor. Nasýl? Kentin daha çok betonlaþmasý, yeþil alan, park hakkýnýn gasbý ve kent silüetinin bozulmasý, kentliden çalýnan, RTE eliyle Aðaoðlu na bahþedilendir? Parasal karþýlýðý mý? Toplamý 3 milyar TL olarak hesaplanan projenin üçte biri bu ihsan dan gelse, en az 1 milyar TL dir. Her yýlýn arsa-bina deðerlenmesiyle bu ihsan daha da katlanacaktýr. Peki yýllardýr bu türden imar ihlallerine göz yumarak ne kadar bir rant aktarýlmýþtýr? Bunun için çok özel heyetler kurup hesaplamalar yapýlmalýdýr ama bu net, kemiksiz bir avantadýr. Bu avantalar, Aðaoðlu gibilerin kara kaþý kara gözü için saðlanmaz. Ortaya çýkan rantýn bir kýsmý, ihsaný baðýþlayana rüþvet-baðýþ olarak geri döner. Avanta türleri, ülkenin þartlarýna, yaþanan konjonktüre göre çeþitlenebilir. Örneðin, Ýran ýn sattýðý doðalgazýn karþýlýðýný dolar olarak transfer edememesi sonucu ortaya çýkan sorun, bir avanta imkaný yaratmýþtýr durduk yerde. Alacaðýn, altýn külçesi biçiminde ihracat görüntüsünde yapýlmasý formülü, ortaya, bu para transferini kolaylaþtýrma sorunu ve bu kolaylýðý saðlamanýn karþýlýðý milyonlarca dolarlýk rüþvet imkaný çýkarmýþtýr. Buradan kurulan tezgah, zamanla baþkalarýna da kara parayý aklama hizmetinde kapasite büyütme imkaný yaratýnca, avantalar iyice katlanmýþtýr. Kapitalizmde her kýsýt, her, darlýk, engel, ortaya rüþvet potansiyelleri çýkarýr. Bu da zamana ve mekana baðlý olarak deðerlendirilir. MERKEZ ÞART Peki, ister merkezden, ister yerelden olsun yapýlan bu harcamalar sýrasýnda, harcama dýþý imar ihlalleri ya da altýn odaklý kara para operasyonlarý ile ortaya çýkan rüþvet- baðýþ imkanlarýný, herkes kendi baþýna kullanabilir mi? Ýlgili bakan, ilgili belediye baþkaný, ilgili kamu bankasý genel müdürü, kimseye çaktýrmadan önüne gelen pasý gole çevirip kendi hanesine gol yazabilir mi? Olmaz!... Hele ki AKP gibi RTE patronajýndaki bir iktidarda, rejimde hiç kolay deðil; yedirmezler!.. Sürdürülen soruþturmalardan ne çýkar bilinmez, ama bugüne kadar ortaya çýkan ve artýk çuvala sýðdýrýlmasý kolay olmayan mýzraklara bakarsak, bu çarkýn merkezden yönetilen ve çoðu RTE nin bilgisi, inisiyatifi dahilinde olan iþler olduðu, dosyalara geçmeye baþlamýþtýr. HABERSÝZ OLMAZ Ýran ýn alacaðý meselesini ele alalým. Ýran, Türkiye ye yýllýk tutarý ortalama 10 milyar dolarý bulan doðalgaz satýyor. Bu kadar alacaðý olan bir ülke, bu parayý ABD ambargosu karþýsýnda ne yolla transfer edeceðini, ülkenin baþbakaný ile konuþup, mutabakat saðlamadan yapabilir mi? Paranýz Halkbank taki hesabýnýzda, ne haliniz varsa görün, nasýl çýkaracaksanýz çýkarýn, demiþ olabilir mi RTE? Halkbank tan sorumlu Ali Babacan, altýn dahil ihracattan sorumlu Zafer Çaðlayan, birden milyarlarca dolara ulaþan külçe altýn ithalini ve ihracatýný kimin yaptýðýný, ne için yaptýðýný bilmezler mi? Bunu Baþbakan a bildirmezler mi? Bu iþe aracý yapýlan Ýranlý Rýza Sarraf ýn rolünden Baþbakan habersiz olabilir mi? Özet olarak, Halkbank Genel Müdürü nün ayakkabý kutusundan çýkan 4,5 milyon dolarýn, Güler in oðlunun evindeki 6 para kasasý ve para sayma makinalarýnýn, Egemen Baðýþ a Ortaköy ofisinde teslim edilen milyon dolarlarýn hiçbiri, bal tutanýn parmaðýndaki bal deðildir; merkezden adý konmuþ, önce kime, nerede teslim edileceði, sonra nerelere harcanacaðý, merkezden yönetilen bir para trafiðidir söz konusu olan. OLAÐAN ÝÞLER Bu iþler bir tek bizde böyle deðildir; Çoðu ülkede, siyasi partiler, yetkili kurullara beyan ettikleri gelir-giderlerin dýþýnda bir bütçeye sahiptirler. Partiye, yasal sýnýrlarýn dýþýndan gelen baðýþ, rüþvet vb gelirler bu bütçede toplanýr ve bu bütçeden harcama yapýlýr. Hele ki iktidar partisinin bu paralel bütçesi resmi bütçesini kat be kat aþar. Burada, merkezden ve yerelden her tür rüþvet, baðýþ avanta toplanýr ve parti lideri hiçbir sýzýntý olmamasýna özen gösterir, harcamalar da onun bilgisi olmadan kolay kolay yapýlamaz. Harcamalar, ülkeden ülkeye ve havuzda birikenlere göre deðiþir. Bizde bu kadar yandaþ medyanýn kendi patronlarýnýn harcadýklarýyla döndüðüne inanana, pek safsýn, derim sadece. Yandaþ medya bu havuz kaynaklarýyla oluþturulup iþletiliyor, bu bilinsin. Havuzdan bazý kaçaklar, özel tasarruflar olmaz mý? olur elbette. Çizik yemeyi göze alan, þansýný dener, küçük kaçamaklar yapýp birkaç yüzbin dolarý cebe atmalar bazen görmezlikten de gelinir. Ama genel para akýþý tamamen büyük patron un kontrolünde olur. Büyük avantalarla ilgili kararlar, iki dudaðýnýn arasýndan çýkarken iþin fiyatý da ödeyiciye fýsýldanýr ve tahsilat çeþitli kiþi ve kurumlar üstünden yapýlýr. Bazen kestaneleri ateþin üstünden alýrken el yakmasýn diye maþalar, paravan isimler de kullanýlýr.çok hassas durumlarda aile efradý da hizmete koþulur. BÝZDE? FG Cemaatinin, koalisyon ortaðý RTE ve çevresinin defterini dürmek üzere giriþtiði yolsuzluk ve rüþvet operasyonlarý nasýl geliþir, bilinmez Ortaya dökülenler azbuz þeyler deðil ama resmin tamamý da deðil, henüz ucundan bir yerleri. Önce yargýyürütme, þimdi yargý-yargý arasýnda baþlayan önleme,engelleme çabalarý, sonunda baðýmsýz yargýlamaya imkan verirse- ABD ve AB bu konuda yardýmlarýný esirgemezlerse- bizde de merkezden yönetilen bir rüþvet havuzu resmi çýkmasý çok muhtemeldir. Çünkü, bunun henüz kanýtlarý ortaya dökülmese de, merkezden yönetilen, gelir ve harcama kararlarý büyük patronca verilen bir havuz olduðuna dair çok belirti vardýr ve baþka türlüsü de pek mümkün deðildir. Bekleyelim, görelim Kaynak:Yurt Çankaya Belediyesi tarafýndan yapýmý devam eden Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi yakýnda açýlýyor. 4 bin 282 metrekare arsa alaný, 4 bin 800 metrekare inþaat alaný ile Türkiye nin en büyük cemevlerinden biri olacak yapý bölge halký tarafýndan sabýrsýzlýkla bekleniyor. Görsel yapýsýndan kullanýlan malzemeye, iç düzeninden planlamasýna her þeyin Alevi inancýna uygun tasarlandýðý Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi nin dýþ cephe kaplamasý için Hacýbektaþ tan özel bir malzeme olan Nevþehir taþý getirildi. Çankaya Belediyesi tarafýndan Turan Güneþ Bulvarý ile Ürdün Caddesi arasýnda kalan bölümde yapýlan Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi nde sona yaklaþýldý. Geniþliði ile Türkiye nin en büyük cemevlerinden biri olarak tarihe geçecek yapýnýn dýþ cephe malzemesi Nevþehir taþý, Hacýbektaþ tan getirildi. Geniþliði ile Türkiye nin en büyük cemevlerinden biri olarak tarihe geçecek yapýnýn dýþ cephe malzemesi Nevþehir taþý Hacýbektaþ tan getirildi. Çankaya Belediye Baþkaný Bülent Tanýk, Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi inþaatýný ziyaret ederek çalýþmalarý yerinde denetledi. Hacýbektaþ tan getirilen taþlarýn montajýný yapan taþ ustalarýyla sohbet eden Tanýk, önemli bir yapýyý elleriyle dokuyan ustalara teþekkür etti. ÇANKAYA BELEDÝYESÝ NDEN GÖRKEMLÝ ÝBADETHANE Çankaya Belediyesi tarafýndan yapýmý devam eden Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi yakýnda açýlýyor. 4 bin 282 metrekare arsa alaný, 4 bin 800 metrekare inþaat alaný ile Türkiye nin en büyük cemevlerinden biri olacak yapý bölge halký tarafýndan sabýrsýzlýkla bekleniyor. Görsel yapýsýndan kullanýlan malzemeye, iç düzeninden planlamasýna her þeyin Alevi inancýna uygun tasarlandýðý Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi nin dýþ cephe kaplamasý için Hacýbektaþ tan özel bir malzeme olan Nevþehir taþý getirildi. Projede sayýsal simgeler olan üç, yedi, kýrk rakamlarý üzerine oturtuldu. Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi, 4 bin 282 m² arsa alanýnda 3 kat üzerinde 4 bin 800 m² kullaným alanýndan oluþuyor. Giriþ katta, kurban kesim, cenaze, taziye ve toplantý amaçlý iþlevler bulunurken, otopark, kazan dairesi, sýðýnak, çok amaçlý toplantý salonu, yemekhane, yönetim ve depolama alanlarý, mutfaklar, gasilhane-morg, soyunma odalarý, sergi ve konferans salonu bölümleri yer alýyor. Üst katta kýrklar meydaný, fuaye alaný, atölyeler, bebek bakým odasý, dede odasý, sistem odasý ve yine soyunma odalarý ile engelli tuvaletleri yer alýyor. Kaynak:Nevþehir Gazete

4 Uludere den sonraki iki yýl, adalet talepleriyle geçti. Ne var ki ne Meclis komisyonlarýnda, ne adli süreçte tatmin edici bir yere varýlabildi. Roboski hakkýda konuþmak ilk geceden itibaren zordu. Geçen iki yýl, zorluðu hiç azaltmadý, artýrdý bile belki. Roboski unutulur mu? Elbette imkansýz, ama nasýl hatýrlanacaðý daha önemli. Hükümet geçen iki yýla ve sonradan gelen barýþ sürecine raðmen kaza diye hatýrlamaya kararlý, örneðin. Meclis de adalet teþkilatý da. Hükümet böyle davranýnca, muhalefet de onu sýkýþtýrmak babýndan, Açýkla, hesabýný ver yollu salvolara tutuyor, ringin köþesine sýkýþtýrdýðý ya da öyle sandýðý zamanlarda. Süreç var diye Roboski denilemez, denilse de az denilir, hatta Uludere bile denilemez, denilse de az denilir sananlar yanýlýyor. Roboski adaletinin sürece feda edildiðini, edileceðini ya da edilebileceðini sananlar da yanýlýyor. Süreç Roboski için yoksa, aslýnda yoktur. Elbette, gideni geri getirmez hiçbir þey, ama gidenin býraktýðý boþluk ve açýk ettiði sýnýrlar kalanlar arasýnda neler olacaðýný da gösterir. Roboski sadece sýnýrda olmuþ bir vaka deðil, o aþýlmasý gereken sýnýrlarý ve doldurulmasý gereken boþluklarý da gösterir. Çünkü Roboski nin kendisi artýk böyle bir sýnýr ve böyle bir boþluktur. Roboski bir sýnýrdýr Sadece devletin parsellerini belirleyen sýnýr çizgisinde gerçekleþtiði için deðil. O çizgiyi kutsal diye yutturup, kendi topraklarýnda hareket etmeyi öldürülebilir suç diye yazmýþ aklýn gidebileceði sýnýrlarýný gösterdiði için. Öldürmeyi suç olmaktan çýkaran aklýn sýnýrlarýný da. Kaçakçýlýk suçtur diyenler bu sýnýrlý bakýþtan türedi. Hepsi PKK diyenler de, Kaza bu caným diyenler de. Aralarýndaki farklara raðmen, kaçakçý-suçlu-terörist diyenlerle kaza diyenler, bu sýnýr durumda ayný partidendir. Roboski sýnýrdýr. Katliamý halka duyurmak için 12 saat bekleyenler ve ancak Genelkurmay ýn açýklamasýndan sonra haber yapmaya cesaret edenlerin de sýnýrýný gösterir. Elbette baský vardý, malum barýþ süreci nden önceydi ve iktidar kendinden evvellerini aratmayacak bir milliyetçi hamasetle iþ görüyordu; ama mesele baskýdan çok, o sýnýrda olan bitenlere bakýþtaki sýnýrlardaydý. Güney Kürdistan a Kuzey Irak demekten mutlu olan, Batý Kürdistan ý Kuzey Suriye ye çeviren ve Baþbakan Kürdistan demiþken akþam haberlerde bunu Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi diye vermeyi seçen akýldaki sýnýrlar. Devlet tedrisatýnýn milliyetçi, asimilasyonist ve güvenlikçi müfredatýný pompaladýðý toplumun, o pompayla dolan hassasiyetleri ni yaptýðýna bahane eden iþ görme tarzýný sýnýrlarý. Hükümet bunun hesabýný versin diye baðýrýp çaðýrýp, Roboski acýmýzdýr yollu aðýt gösterilerine girip, Kürt çocuklarýna topraklarýnýn kalbinde ateþ salma yetkisini hükümete, oradan da askere veren teskereyi caný gönülden imzalayan muhalefet in de sýnýrlarýný gösterir Roboski. MHP nin tutumu malûm ve açýk, fakat CHP nin sýnýrlarý da hiç mi hiç meçhul deðil: Roboski ye yol açan tezkereye onay vermiþti. Bir sonraki yýl da ayný tezkereye onay verdi. Bu yýl, Suriye tezekeresine onay vermedi ama Kuzey Irak tezkeresine yine onay verdi. Bu onayýn, bu ortaklýðýn varacaðý sýnýrý gösterir Roboski iþte. Savaþýn gideceði yeri. Barýþ sürecinin niye önemli olduðunu. Hakaret üstüne hakaret! Ümit Kývanç ýn çektiði Üzülme Anne Güzel Yerdeyim isimli belgeselde konuþan Roboski (Ortasu) ve Bujeh (Gülyazý) köylüleri, yani 34 caný yitiren acýlý insanlar, sýk sýk Hakaret sözünü kullanýyorlar. Ellerini açýp dua ediyor ve hem olayýn kendisini, hem sonrasýndaki hükümet, devlet yetkililerinin sözlerini, tutumlarýný, hepsini Hakaret diye tanýmlýyorlar. El açýp dua etmeleri sadece inançlý insanlar oluþlarýndan deðil, kucaklarýndaki boþluðun yakýcýlýðýndan da olmalý. Sarýlacaklarý kiþiler olmadýðý için Allah a açýyorlar kucaklarýný. Ýþte Roboski bu boþluktur. Kucaktaki boþluk. Bombalarýn toprakta açtýðý boþluk olduðu gibi. Bombalarla aramýzdan alýnanlarýn bizde, yaþamýmýzda, kucaðýmýzda, evimizde, aklýmýzda, ruhumuzda oluþturduðu boþluk. Dolmayan boþluk. Hakaret bu boþluðun öylece býrakýlmasýdýr. Ödetme ya da telafi etme deðil (bunlar ufak iþler!) o boþluðu anlama çabasý Kucaðý, evi, uzayý boþ kalanýn duymayý umabileceði söz: Bizim de elimiz, kucaðýmýz, uzayýmýz boþ kaldý. Ödetme ve telafi, ceza ve tazminat, ancak boþluðun görülmesinden, boþluðun anlaþýlmasýndan sonra iþe yarayacak birer basit hukuksal iþlem; birer gösterge en fazla. O yüzden Kürdistan ýn o yoksul köyleri için çok büyük sayýlacak tazminat miktarlarý reddedildi, reddi býrakýn, duyulduðu anda hakaret üstüne gelen hakaret olarak tanýmlandý. Hakikat ortada! Adalet burada, olan biteni ortaya çýkarmayla ilgili deðil tek baþna, hiç deðil: Hakikat gün gibi ortada zaten: Uçaklarýnýzý yolladýnýz ve ateþ yaðdýrdýnýz; adalet burada hakikatle baþ etme çabasýna giriþmek. Yoksa, iþin aslýný biliyoruz: Meclis yetki verdi, hükümet yetkiyi askerine devretti ve asker de vurdu. Asker, vurur. Hele sen Vur dedikten sonra. Hükümeti sýkýþtýracaðýný sanan muhalefet de, tüm empati çabasýna raðmen niye hiç yüz bulamayacaðýný anlamaz bir türlü; tezkereye verdiði oyun hakarete uðramýþ insanlar için anlamýný bilemez. Adalet, olan bitenin in ortaya çýkarýlmasýyla ilgili deðil demek, sorumlularýn, suçlularýn olmadýðýný söylemek deðildir. Maksat þu: Siyasal sorumluluk, savaþ konseptini yürüten hükümettedir. Muhalefet de desteði kadar sorumluluðu taþýr. Ne olduðu, nasýl olduðu, kimin emriyle ve kimin eliyle neyin etkisiyle o bombalarýn yaðdýrýldýðýnýn ortaya çýkmasý önemlidir yine de, bir kabulün baþlamasýdýr çünkü. Kürtlere, varlýklarý, tarihleri, topraklarýyla bakýþtaki temel sakatlýðýn ifþasýnýn baþlamasý: Bir ulusun, bir ulus devlet tarafýndan dize getirilmesi projesinin adýnýn ilerleme, çaðdaþlaþma, modernleþme, ulusal bütünlüðü koruma, milli birlik ve beraberliði garantiye alma olamayacaðýnýn. Sýnýrlarý göremezseniz, boþluklarý göremezseniz, sýnýrlarý gizleyen, boþluklarý gizleyen sistemi ve sistemdeki payýnýzý göremezsiniz. Bir sistemin cinayetidir Roboski. Ýktidarý ve muhalefetiyle sistemin tamamý mesuldür: Ankara dan bakýnca o bombalama, sistemin devamý için gerekli iþlemlerin bir mecburi sonucundan ibaret görünür ve hükümetin dediðinden baþka savunma yoktur: Kaza. Bu kaza sözü, akçeli iþlerdeki kâr sözüne benziyor az: Kendisi yolsuz olan, iþleyiþi yolsuzluða ayarlý sistemden kazançlý çýkanlar, elindekilere kâr diyor. Onun hesabýnýn sorulmasýnýn iftira olduðunu öne sürüyor. Can iþlerinde elinden çýkan cinayete de kaza diyor; Uludere ye de ayný kalýp, iþ cinayetlerine de ayný kalýp. Barýþ þartý mý? Roboski, barýþ þartý deðildir. Roboski savaþýn ne olduðu, sonuçlarýnýn ne olduðunu gösteren felakettir. Roboski de adalet talebi, savaþa devam arzusunu deðil, barýþý garantiye alma arzusunun dillenmesidir. Kendi sýnýrlarýný aþanlarý öldürüp, benim sýnýrlarýmý görmeyen gözün açýlmasý talebidir. Roboski, unutulamaz. Barýþ süreci bu yüzden önemli. Adalet bu yüzden önemli. O gece neler olduðunu bilmek bu yüzden önemli. Unutulmayacak, ama adalet ve yüzleþme, nasýl hatýrlanacaðýný ve hatýrlayanlarýn bir arada olup olmayacaðýný ya da nasýl olacaðýný belirleyecek. MÝNÝ KRONOLOJÝ 28 Aralýk 2011: Saat ile arasýnda Türk savaþ uçaklarý sýnýr boyundaki bir grubu bombaladý. Ýlk bilgilere göre can kaybý 35 idi. Sonradan 34 kiþinin yaþamýný yitirdiði anlaþýldý. 29 Aralýk 2011: Ana akým medyanýn TV kanallarý ve gazeteleri olayýn üzerinden 12 saat geçtikten sonra ve elbette TSK dan yapýlan açýklamanýn ardýndan haberi verebildi. TSK açýklamasý þöyleydi: Bölgenin teröristler tarafýndan sýkça kullanýlan bir yer olmasý ve geceleyin hududumuza doðru bir hareketin tespit edilmesi üzerine hava kuvvetleri uçaklarý ile ateþ altýna alýnmasý gerektiði deðerlendirilmiþ ve saat arasýnda hedef ateþ altýna alýnmýþtýr. Ayný gün AK Parti yetkilisi Hüseyin Çelik, Uludere bir operasyon kazasýdýr dedi. Çelik in bir soruya gülerek yanýt vermesi tepki toplamýþtý. Baþbakan Erdoðan ise þu açýklamayý yaptý: Bir grubun olmasý daha önce Gediktepe ve Hantepe baskýnlarýnda silahlar katýrlarla taþýnmasýný hatýrlatýyor. O zaman da niye bunlara müdahale edilmemiþti denilmiþti. 9 Ocak 2012: Gülyazý Sýnýr Alay Komutan Vekili Jandarma Albay Hüseyin Onur Güney görevinden alýndý. 17 muvazzaf askere de soruþturma açýldý. Bu tasarruflarýn nedeni sýnýr kaçakçýlýðýna göz yumma larý, yani görevi ihmaldi. 11 Ocak: TBMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu bünyesinde Uludere Alt Komisyonu kuruldu. 16 Ocak: Bombardýmandan kurtulan üç kiþi, Gülyazý Alay Komutanlýðý nda pasaport yasasýna muhalefet, sýnýrý yasadýþý yollarla ihlal ve ülkeye sýnýrdan kaçak mal sokma suçlarýndan ifade verdi. 4-6 Þubat: Komisyon üyeleri Roboski de incelemeler yaptý. 16 Þubat: Komisyon üyeleri, katliam öncesinde çekilen Heron görüntülerini izledi. Yorumlarý: Görüntüler çok net. Göz göre göre ölmüþler. 1 Mart: Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Uludere de kasýt yok dedi. Zamanla bunu söylemeyen AK Partili kalmadý. 5 Nisan 2012: Genelkurmay komisyona 7 sayfalýk döküman gönderdi. Buna göre her þey kurallara göre olup bitmiþti. Zaten, Meclis e de bilgi veremezlerdi. Malum, devletimizin sýrlarý çoktur. Adaletsizlik hariç. 16 Mayýs: Wall Street Journal (WSJ) Roboski katliamýndaki hava bombardýmaný öncesinde ABD nin insansýz hava aracý Predatör den görüntü alýndýðýný yazdý. 18 Mayýs: Genelkurmay, WSJ haberini yalanladý, Olayda grubun ilk görüntü tespiti Türk Silahlý Kuvvetlerine ait Ýnsansýz Hava Aracý tarafýndan yapýlmýþtýr dedi. Gazete, Erdoðan ýn yalanlamasý üzerine haberinin doðru olduðunu vurgulardý. Kaynaðýmýz, ABD Savunma Bakanlýðý bilgisini verdi. 22 Mayýs: CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Baþbakan Erdoðan ve Genelkurmay Baþkaný Necdet Özel hakkýnda Ankara da suç duyurusunda bulundu. 23 Mayýs: Dönemin Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin, bombardýmanýn emrini, Ankara da Hava Kuvvetleri nde görüntüleri analiz eden komutanlarýn verdiðini söyledi. 26 Mayýs: AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Ben sezaryenle doðuma karþý olan bir Baþbakaným ve bunlarýn özellikle planlý yapýldýðýný biliyorum. Bunun, bu ülke nüfusunun artmamasý için atýlan adýmlar olduðunu biliyorum. Kürtajý bir cinayet olarak görüyorum ve bu ifademe karþý çýkan bazý çevrelere, medya mensuplarýna da sesleniyorum; yatýyorsunuz, kalkýyorsunuz Uludere diyorsunuz. Her kürtaj bir Uludere dir diyorum dedi. 5 Aðustos: Diyarbakýr Cumhuriyet Savcýlýðý, Wall Street Journal ýn haberini doðruladý, Predatör lerin de olaydan önce görüntü aldýðýný ve görüntülerde köylülerin seçildiðini açýkladý. Yani terörist yoktu zaten! 26 Aralýk 2012: Meclis Uludere Alt Komisyon Baþkaný AKP Ordu Milletvekili Ýhsan Þener, 34 kiþinin ölümüyle sonuçlanan olayda Genelkurmay ýn talimat vermiþ olabileceðini açýkladý. Þener, olayda kasýt bulunmadýðýný ancak zincirleme hata olduðunu dile getirdi. Þener, soruþturma sýrasýnda Genelkurmay ýn olayla ilgili tüm belgeleri komisyonla paylaþmadýðýný belirtti. 28 Mart 2013:TBMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu, Bu iþte kasýt bulunamadýðý þeklindeki alt komisyon raporunu kabul etti. 12 Haziran: Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, 1.5 yýllýk süreden sonra Roboski katliamýyla ilgili soruþturma dosyasýnda kendisini yetkili ve görevli saymadýðýný ilan etti. Dosyayý da Genelkurmay Askeri Savcýlýðý na yolladý. Savcýlýðýn yorumu, ilk gün hükümet yetkililerinden gelen açýklamayla aynýydý: Bu bir kaza. 27 Haziran: Savcýlýk, ailelerin avukatlarýnýn itirazlarýný reddetti. Özetle, Yetkisizlik ve görevsizlik kararlarýna itiraz hakkýnýz yok dedi. 10 Ekim: BDP nin Uludere Araþtýrma Komisyonu kurulmasý talebi TBMM Genel Kurulu unda oylandý; yeter sayýya ulaþýlamadýðý, yani 139 milletvekili olmadýðý için komisyon kurulamadý. Kaynak:(Radikal)

5 Bir sabah 12 Eylül çanlarý çaldýðýnda sokak artýk eski sokak deðildi týpký þarkýlar gibi... Öyle kara bir gündü ki; darbe olmuþ, sokaklar susturulmuþ, þarkýlar susturulmuþtu. Bütün bu yaþananlardan nasibini alacak Yeni bir Türkü vardý: Buðday ýn Türküsü. Tehlikeli ydi, sokaða çaðýrýyordu... Yeni Türkü nün 1979 da çýkardýðý ilk albümdü Buðdayýn Türküsü. Albüm 12 Eylül 1980 darbesinin postallarý altýnda kaldý. 34 yýl aradan sonra dönemin tanýðý olarak yaþananlarý anlamak ve anlatmak için yeniden türküsünü söylemeye baþladý. Peki o yýllarda Yeni Türkü Buðdayýn Türküsü yle neler yaþamýþtý neler olmuþtu soralým dedik; Derya Köroðlu ve Selim Atakan ýn kapýsýný çaldýk.»yaklaþýk 34 yýl sonra Buðdayýn Türküsü dinleyiciyle yeniden buluþtu. Bu bir kutlama mý? Nedir hikâyesi? Derya Köroðlu.: 1977 de çalýþmaya baþladýðýmýz albüm 1979 da çýktý de 12 Eylül le birlikte ortadan kayboldu. Bizim kuþaðýn çektiklerini ve evet belki de zaferini bugünlere ileten bir albüm Buðdayýn Türküsü. O yüzden yeniden dinleyicilerimize sunulmasý gerekiyordu. Selim Atakan: Þarkýlar, müzikler çok farklý olduðu için diðer albümlerimize katmadýk. Belki de o döneme ait bir þeyi kirletmek istemedik.»34 yýl neredeyse yolun yarýsý. Yaþanmýþlýklara baktýðýmýzda, deðiþen çaðla birlikte Türkiye nin nasýl bir türküsü var? D.K.: Her dönemin kendi türküsü baþka. Bizim yaptýðýmýz o dönemin tanýðý olan bir albümdü. Hakikaten tam bir tanýklýktý. Þimdi de yine sosyal olaylara karþý duyarlý olan, özellikle gençlerin, baþka türlü baþkaldýrýþlarý var. S.A.: Müzik; þarký sözü ve þiirle çok baðlantýlý, bire bir giden bir þey. Þimdiye bakarsak o zamanki gibi politik anlamda þiir yazan þair var mý?»o dönem Nâzým Hikmet, Kemal Burkay, Can Yücel okumak suç sayýlýyordu. Bugün insanlarý suçlu yapan ne? S.A.: Yine haksýz nedenlerle suçlanýyorlar. Yakýn geçmiþte yaþadýðýmýz Gezi direniþinde, gözdaðý verilerek insanlar tek tek içeri alýndýlar. Hâlâ içerde olanlar var ve bunlar mahkemeye çýkacaklar. Mahkemeye çýkýnca ne olacaðý da belli deðil. 12 Eylül e gidersek birçok arkadaþýmýz hapishanelere atýldý kimilerinin davalarý yýllarca sürdü. Yani dönemler deðiþti ama haksýzlýk haksýzlýk olarak kaldý. Þunu da söylemek lazým; gençlere haksýzlýk yapmak çok büyük sonuçlara/tepkilere yol açar.»albüm de 11 beste var. Ama hepimizin hayatýndan Mamak Türküsü geçti. Diðer þarkýlarýnýzý neden konserlerinizde fazla söylemediniz? S.A.: Ben de, Derya da çok dikkat ederiz. Bu þarkýlarýn istemediðimiz ortamlarda kullanýlmasýndan mutlu olmayýz. Çünkü bize çok kiþi hapiste iken þarkýlarýmýzla avunduklarýný, umut içinde beklediklerini söylediler. O yüzden de bu albümdeki þarkýlardan hiçbirinin örneðin bir reklam filminde kullanýlmasýný istemedik. D.K.: Özellikle Mamak Hapishanesi nde yaþanan o dehþet, insanlarýn hayatýnda çok derin izler býraktý. Birçok insan da o hapishaneden geçti o yüzden de akýllarda daha fazla yer etti.»bugün insanlar sosyal medyada kendilerini, düþüncelerini anlatarak gönüllü bir fiþlenme yaþýyorlar. O zamanlar insanlarý neye göre fiþliyorlardý? S.A.: Kýyafet, býyýk, sakal çok önemliydi. Okuduðunuz gazeteler, kitaplar, dinlediðiniz müzikler, kullandýðýnýz kelimler önemliydi. Düzen den, yaþamdan bahsediliyorsa yani Öztürkçe kullanýlýyorsa diret olarak sol tarafa ait oluyordunuz. Müziklerde mesela o zaman Rusya sayýldýðý için Azeri müzik bile çok belirleyiciydi. Sol sayýlýyordu. O zaman sadece devlet radyosu ve televizyonu vardý, ne istiyorlarsa onu söylüyorlardý. Genel olarak kitleler çok þeyden habersizdi. O zaman sosyal medya olsaydý ne olurdu bilemiyorum... D.K.: 12 Eylül tarafýndan susturulana kadar bir muhalif basýn vardý. Þimdi herhangi bir muhalif basýna tahammül edilmiyor.»ýktidarlar türkülerden neden korkuyor. Sanatý bu kadar tehlikeli yapan þey ne? S.A.: Çünkü þarký, müzik denilen þey çok kitlesel olduðu için insanlarý bir anda, bir duyguya kanalize edebiliyor onlar için bu da tehlikeli. Evet müzikten çok korkulmuþ. Leonard Cohen Vietnam Savaþý zamanýnda son derece katý konuþmalar þarkýlar yapmýþ. O kadar meþhurmuþ ki Cohen, Amerika hiçbir þey yapamamýþ ve engelleyememiþ. Ondan önce epeyce engelledikleri müzisyenler varmýþ. Mesela radyo programlarýna çýkacak olan müzisyenleri son anda yayýna almayýp arkasýndan da soruþturmalar açabiliyorlarmýþ. Tiyatro da tehlikeli o bakýmdan. D.K.: Her þeye raðmen tiyatro, müzik 12 Eylül e direndi. Mesela müzik Afrika da insanlarýn kendilerini, ezilmiþliklerini ifade ettikleri birbirlerini anlamak adýna kullanýlan önemli bir yoldu. Bizde de o vardý. Seksenlerde bizim yaptýðýmýz müzikle ilgili insanlarýn hayata daha sýký baðlanmayý öðrendik þeklinde yorumlarý vardý. O kadar zor günler yaþandý ki bu müzikler insanlara yaþama umudu, yasama þevki verdi.»mfö, Yeni Türkü, Bülent Ortaçgil, Fikret Kýzýlok gibi birçok müzisyen Türkiye nin müzikal mirasý. Popüler müziðin piyasayý ele geçirdiði çaðda müzikseverlerin müzikal anlamda çok da gidecek yeri yok... S.A.: Genel bir karýþýklýk var. Aslýnda dünya böyle biraz. Türkiye de de dinleyici ne dinlemesi gerektiðini, neyi seçmesi gerektiðini bilemiyor. Bilmediði için de ona ne verilirse, ne dinletilirse dinliyor. Türkiye de Ben þu tarz müzik dinlerim diyebilecek insan kalmadý. Kendi tarzýný seçip onu dinleyen çok az kiþi var. Bu da müziðin ticarileþmesinden kaynaklanýyor. D.K.: Müzik türleri arasýnda fark azaldý. Yani eskileri dinliyoruz hep. Yenilerde de öyle müzik üretimi yok. Türkiye de de genç rock gruplarý arabesk ile flört halinde.»paylaþýldýkça çoðalan bir duygu müzik. Týpký soba baþýnda çaydanlýktan taþan su sesi eþliðinde, muhabbetler gibi. Albümünüzdeki fotoðraflarda bunu görüyoruz. S.A.: Grup çalýþmasý farklý bir çalýþma. Paylaþmak, sohbet gerektiriyor. D.K.: Evet, çayýmýzý içer, evlerde buluþur müziðimizi öyle yapardýk. Hakikaten bir arkadaþlýk ruhu hâkimdi. Þimdi öyle bir þey paylaþmak çok güç, böyle bir çalýþma yapmak için irade lazým.»albüm Kavaklýdere-Ankara da 1979 da basýlmýþ. Bu adres öyle tanýdýk ki sanki hepimizin gönderilmiþ bir mektubu var oraya. Sizin için nasýl bir anlamý var bu adresin? D.K.: TRT orada çünkü. Biz orada yaþadýðýmýz için direkt Kavaklýdere yi gözlerimin önüne getiriyorum. Kuðulu Park civarý... Adres olarak düþündüðümde biraz da Barýþ Manço aklýma geliyor mesela. S.A.: Ankara nýn çok fazla gece hayatý yok, o yüzden de misafirlikleri ve gece sohbetleri çok önemli. Ýstanbul iþlerimi bugün yapmayayým, yarýn yapayým þehri. Politik düþünce ve faaliyetler de son derece farklý. Ankara da her þey çok fazla ciddiye alýnýr. Ýstanbul da bir mahallede kan gövdeyi götürürken, yan mahallede hiçbir þey olmamýþ gibi hayatýna devam ediyorsun.»albüm baþlý baþýna bir belge. Yanýnda bir de Can Dündar imzalý belgesel var... Bu belgeselin sizin için nasýl bir önemi var! S.A.: Uzun süredir Derya ile bu parçalarý yeniden mi seslendirsek, yeni teknolojiyi de kullanarak deðiþik bir albüm mü yapsak diye düþünüyorduk. Albümü olduðu gibi çýkarmaya karar verdik. Buðdayýn Türküsü, kapak tasarýmýyla olsun birçok özelliðiyle bütünlüklü bir albüm. Bunun yanýnda o dönemi hatýrlayabileceðimiz ve hatýrlatabileceðimiz katma deðeri olan bir þey olsun istedik ve o günleri anlatalým dedik. Bu bizim için de psikanaliz oldu. Diðer yandan Ýnsan inançla, þevkle birlikte bir þey yapmaya baþlarsa, ortaya güzel þeyler çýkar mesajý oldu.»belgeselde Sevgi dolu, barýþ dolu bir dünyanýn sesiydi müzik diyorsunuz. Müzik hâlâ bu misyonu taþýyor mu? S.A.: Bazý þarkýlarýn sözlerine baktýðýmýzda çok anlamsýz. Ýspanya da yapýlan bir araþtýrmada 50 bin þarký bilgisayara birtakým parametreler belirlenerek yüklenmiþ lerden bu güne birçok þarký bu parametreler ýþýðýnda incelenmiþ. Þarkýlarda kelime sayýlarýnýn azaldýðý, armonik yapý ve melodilerin çok basitleþtiði görülüyor.»can Dündar belgesel için yazdýðý metinde grupla 30 yýldýr koparýlmayan bir baðý olduðunu belirtiyor ve Ortak mazimiz bizim; yenilgimiz, husranýmýz, zaferimiz þeklinde tanýmlýyor. Katýlýr mýsýnýz? D.K.: Albümdeki materyallerin içinde de var. Can o zaman bizim çalýþtýðýmýz evde yani Selim in evinde bizimle röportaj yapmýþtý. Öyle bir anýsý var öncelikle. S.A.: Ýlk gazeteciliði. D.K.: Ortak mazimizin olduðu kesin. Herhangi bir aþk þarkýsý çaðýnýn tanýðý olmayan bir þeydir ve her dönem yaþanabilecek bir aþktan bahsediyordur. Dönemin þairleri tarafýndan yazýlmýþ dizelerle, o dönemin müziklerini yapýyorsanýz bunlar hakikaten herkesin mazisini hatýrlamasýný saðlýyor. Dolayýsýyla ortak yaþanmýþlýklardýr ve Can Dündar ýn bu yorumu doðrudur. Mesela Nâzým ýn þiirinden bestelediðimiz Beyazýt Meydaný ndaki Ölü larýn 1 Mayýs öncesine referans bir þarkýdýr. O yaþananlarý hâlâ insanlar unutmadý. Onlarýn çocuklarý da unutmadý, bir sonraki kuþak da...»buðdayýn hâlâ bir türküsü var mý? S.A.: Türkiye yavaþ yavaþ endüstriyel bir toplum haline geldi. Gerçi bu Buðdayýn Türküsü nü kaybettirmiyor. Çünkü orada bahsedilen halklar sadece kýrsal bölgede çalýþanlar deðil! Ýþçiler de var. Endüstri devrimi zamanýnda iþçi ve patronlarýn çatýþmalarý ölümlerle ve felaketlerle sonuçlanýrdý þimdi çaktýrmadan iþsizlikle sonuçlanýyor. Son THY deki gibi hiçbirimizin takip edemediði çok sessiz geçen grevler oluyor. Bir þekilde iþ kanunlarýyla oldu bittiye getiriliyor insanlar. Ýhale ile iþçi alýnýyor 11 ay sonra kalýcý bir hak sahibi olmasýn diye mecburi olarak izine çýkarýlýyor. Bu þekilde iþverenlerin de kendi çýkarlarýna uydurduklarý þeyler var. Ýnsanlarýn küçük küçük þeylerle gazlarý alýnýyor ve böylece iþçi sýnýfý toplu direniþ yapamýyor. Demokrat olmak için çok saðlam duran ilkelerimizin olmasý gerekiyor. Demokrasinin geliþmesi kolay olmuyor, hele 1980 den sonra hiç kolay olmuyor. Çünkü hepimizi bilinçli olarak baþka bir yöne doðru yönlendirdiler ve her þey tamamen unutuldu. Buðdayýn Türküsü de bu þekilde unutuldu ve doðal olarak bizim yaptýðýmýz müzik de unutuldu. *** Öfkemizi bastýrmaya çalýþýyoruz»1979 a döndüðünüzde öfkeleniyor musunuz, ne hissediyorsunuz o yýllara dair? Selim Atakan: Öfkeleniyorum ama öfkelenmek hiç iyi gelmiyor. Bu nedenle de bu duygularýmý bastýrmaya çalýþýyorum. Derya Köroðlu: 1979 da toplumsal olarak baþka bir durum var. 12 Eylül darbesine kadar olan durum iç açýcý deðildi ama üstüne 12 Eylül darbesiyle kendini meþru gösterme þansý kazanan kesimler ortaya çýktý. Tabii 12 Eylül darbesi ve yaþananlar insaný öfkelendirecek þeyler. Kaynak:BirGün

6 Nevþehir de Jandarma Tarafýndan 2013 yýlý içerisinde izinsiz avlandýklarý tespit edilen 8 Kiþiye 2 Bin 176 TL para cezasý uygulandý. Konuyla ilgili Nevþehir Ýl Jandarma Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Ekiz, üreticinin fiyatýn daha da artmasý ümidiyle depolarýndaki patatesi satmadýðýný belirterek, "Daha fazlasýný beklemek yanlýþ. Ambarýn anahtarýný kaybedenler hüsrana uðrayabilir" dedi. Niðde ile birlikte Türkiye nin en önemli patates üretim merkezlerinden biri olan ve geçen yýllarda patates ekim alanlarýnda ortaya çýkan patates siðili hastalýðý nedeniyle ekim alanlarý daralmasýna karþýn 60 bin dekar alanda 240 bin ton patates üretimi gerçekleþen Nevþehir de, patatesin tarladaki satýþ fiyatý 1.40 TL ye ulaþtý. Geçen yýl patatesi kilosu 20 kuruþtan satmakta zorlanan üreticilerin artan fiyat ile birlikte yüzü gülerken, Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Ekiz, fiyatlarýn daha da artmasýný bekleyen üreticileri uyardý. Bölgedeki birçok üreticinin patates fiyatlarýnýn 2 TL ye ulaþacaðý umuduyla depolarýndaki patatesi satmamakta direndiklerini ve bu durumun da fiyatlarý yükselttiðini kaydeden Ekiz, bu durumun endiþeye yol açtýðýný söyledi. Ekiz, "Patates fiyatlarýný etkileyen unsurlardan bir tanesi de iklim þartlarý. Bu sene yaðýþlar hem az hem de kuru ayaz yapýyor. Bu aþamada da bu yýlki patates rekoltesinin azlýðý, ekim alanlarýndaki daralma, küçük çiftçilerin ekim yapamama sebeplerinden dolayý fiyatlarda ciddi bir yükselme oldu. Þu anda bölgemizde patatesin kilosu 1.20 TL ile 1.40 TL arasýnda satýlýyor. Daha kaliteli patatesin kilosu ise 1.60 TL ye kadar Komutanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Nevþehir Ýl Jandarma Komutanlýðý'na baðlý Asayiþ Þube Müdürlüðü bünyesinde bulunan Jandarma Koruma Timi Komutanlýðý'na, su ürünleri kanunundaki kabahatler ile ilgili satýlýyor. Fiyatýn sürekli artmasýnýn baþlýca sebebi; patatesin kilo fiyatý 1 TL nin üzerine çýkmaya baþlayýnca üretici deposundaki patatesi satmamaya baþladý. Üreticiler þu anda patatesin kilo fiyatýnýn 2 TL yi geçeceði düþüncesinde ve bu yüzden ellerindeki patatesleri satmýyor. Ben bu durumda gelecek açýsýndan endiþeliyim. Bundan önceki yýllarda iki defa patatesin kilogram fiyatý 1 dolar seviyesini görmüþtü. Þu anda da 1 dolar seviyesini kaliteli patates gördü. Daha fazlasýný beklemek yanlýþ. Ambarýn anahtarýný kaybedenler hüsrana uðrayabilirler. Özellikle elinde patates bulunduran üreticilerimizin þu günlerde fazla tamahkar olmadan mevcut fiyatlara patateslerini satmalarýný istiyorum" diye konuþtu. Patates üretimi yapýlan Avrupa ülkelerinde 1 ton patatesin fiyatýnýn 280 euro olmasýna karþýn bu rakamýn Türkiye de 448 euroya ulaþtýðýna dikkat çeken Ekiz, yurt dýþýndan patates ithalatýna izin verilmesi durumunda Türkiye de patates fiyatýnýn ciddi oranda düþeceðini kaydetti. Patates üreticilerinin maðdur olmamalarý için ellerindeki patatesi bir an önce piyasaya sürmesi tavsiyesinde bulunan Ekiz, sözlerini þöyle sürdürdü: "Tarým Bakanlýðýna ve Ticaret Müsteþarlýðýna patates ihracatý yapmak için aþýrý derecede müracaat edenler olduðunu öðrenmiþ bulunuyoruz. Avrupa da 1 ton patatesin fiyatý þu anda euro civarýnda. Nevþehir de ise þu anda 1 ton patates 448 euro. Avrupa mutlaka Türkiye ye gelecek olan patatesi vergilendirecek ama vergi muafiyeti getirirse Avrupa dan Türkiye ye girecek olan patatesin fiyatý bizim sattýðýmýz patatesin fiyatýnýn çok altýnda olacak. O zaman da ithalat yapýlýrsa hem bu yýlý etkileyecek hem de ithalat izni çýktýktan sonra Türkiye de önümüzdeki yýl yapýlacak ekimi de etkileyecektir diye düþünüyorum." Kaynak:Nevþehir Gazete denetim, kontrol ve idari para cezasý kesme yetkisinin 2013 yýlý içinde Nevþehir Valiliði oluru ile verildiði kaydedildi. Kendilerine verilen yetki çerçevesinde 2013 yýlý içerisinde vatandaþlarýn su ürünleri avcýlýðý konusunda bilinçlendirildiði ve bu þekilde usulsüz avlanmalarýn önlendiði belirtilen açýklamada yasaklara uymayan 8 kiþiye yýl içerisinde toplam 2 Bin 176 TL idari para cezasý uygulandýðý kaydedildi. Kaynak:Nevþehir Gazete Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi tarafýndan TOKÝ iþbirliði ile akademik ve idari personel için yapýmý tamamlanan lojmanlarýn hak sahiplerine tahsisi yapýlan törenle gerçekleþtirildi. Tafana Tesisleri Kubbe Altýnda gerçekleþtirilen lojman tahsis törenine; Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Çetin Pekacar, akademik ve idari personel katýldý. Törenin açýlýþýnda konuþan Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç, "Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi olarak, bugün yine heyecan ve mutluluk verici bir faaliyeti gerçekleþtirmek adýna buradayýz. Havanýn soðuk olmasýna raðmen sizler kadar bende çok heyecanlýyým. 16 Þubat 2009 yýlýnda Sayýn Baþbakanýmýzýn üniversitemizi ziyaretlerinde kendilerine çok yeni bir üniversite olduðumuzu, bizim akademisyenlerimiz ile idari personelimize saðlayacaðýmýz olanaklarýn baþýnda da lojmanlarýn geldiðini ve bunun da büyük bir ihtiyaç olduðunu uygun bir dille anlattým. Kendileri de bunun üzerine bizleri kýrmayarak bunun sözünü verdi ve lojman talebimizi yine bizzat Baþbakanýmýz kendisi imzaladý. Ekip arkadaþlarýmýzla birlikte yoðun bir süreç sonunda bu iþi biran önce gerçekleþtirmek için büyük emek harcadýk un Þubat ýnda baþlayan bu meþakkatli serüven, bugün siz deðerli katýlýmcýlarýn huzurunda lojmanlarýn hak sahiplerine teslimi ile mutluluða dönüþecek. Lojmanlarýn üniversitemiz ve hepiniz için hayýrlara vesile olmasýný dilerken, þahsýnýzda Sayýn Baþbakanýmýza ve emeði geçen bütün arkadaþlarýmýza teþekkür ediyorum. Bu sýcak yuvalarýnýzda mutlu, saðlýklý ve huzur içerisinde oturmanýzý temenni ediyorum" dedi. Lojmanlarýn tahsisi hakkýnda katýlýmcýlara bilgi veren Üniversite Rektör Yardýmcýsý ve Lojman Tahsis Komisyonu Baþkaný Prof. Dr. Çetin Pekacar ise, "Baþbakanýmýzýn 2009 da Üniversitemizi ziyaretleri esnasýnda Sayýn Rektörümüzün büyük gayret ve ýsrarlarý sonucu Baþbakanýmýzdan ve Milli Eðitim Bakanýmýzdan lojman sözünü aldýk. Lojmanlarýmýzýn yapýmý uzun ve meþakkatli bir süreçten sonra tamamlandý. Bize tesliminden hemen sonra da gerekli çalýþmalarý tamamlayarak bugüne geldik. Tahsis iþlemlerini, puanlama ve sýralama iþlemlerini yürürlükteki yasa ve mevzuata göre yaptýk" dedi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan, konut tahsis komisyonu tarafýndan belirlenen ve lojman baþvurusu uygun görülen akademik ve idari personelin konut tercih iþlemlerinin gerçekleþtirilmesi ile tören son buldu.

7 Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMAK Aralýk 1978 Maraþ ve 19 Aralýk 2000 Cezaevi Katliamý yakýn tarihimizde yaþanan iki vahþi katliamdýr. Her yýl bu günlerde bu katliamlarý lanetleyen ve katliamda yitirdiðimiz canlarý anmak amacýyla birçok etkinlik düzenlenmektedir. Maraþ Katliamý ile ilgili anma etkinliðinin bizzat Maraþ ta yapýlmasý her yýl engellenmekte ve anmaya gidenler þehre sokulmamaktadýr. Maraþ Valisi bu yýl da anmaya müsade etmedi ve yazýlý olarak da ilgili kurum ve kiþilere ret cevabýný içeren bir yazý gönderdi. Valinin yazýsýndaki gerekçesi de hayli düþündürücüydü, Sayýn Vali Maraþ ta yaþayan Alevi vatandaþlara yönelik oluþacak tepkileri engellemek yani bizzat Maraþ ta yaþayan Alevileri korumak kollamak için anma etkinliklerine izin vermediðini söylemektedir. Sivas Madýmak katliamýný lanetlemek ve canlarýmýzý anmak istediðimiz zamanda ilk yýllarda ayný cevaplar veriliyor ve orada yaþayan kimi Alevilere demeçler verdiriliyor onlara Sivas a gelmeyin dedirttiriliyordu. O dönemin Cem Vakfý Sivas Þube Baþkaný yerel ve ulusal medya kuruluþlarýna bizzat demeçler vererek anmaya giden Alevileri marjinal ve ortalýðý karýþtýrmak isteyen kiþiler olarak niteliyordu. Orada bulunan demokratik kurum ve kuruluþlar, sosyalist siyasi partiler ve de Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfýnýn Sivas ta bulunan Þubesi sayesinde bu söylemler bertaraf edilmiþ ve yýllardýr Maraþ ta yaþattýklarýný Sivas ta yaþatamamýþlardýr. Sivas Madýmak katliamý yýllardýr giderek artan kitlesel katýlýmlarla lanetlenmekte ve canlarýmýz anýlmaktadýr. Bu sayede Alevilerin katillerin peþlerini býrakmadýðý, katledilen canlarýnýn da sahipsiz olmadýðý ortaya konabilmiþtir. Amaç yalnýzlaþtýrmaktýr, Sivas ta da bu hedeflenmiþtir. Sivas ta yaþayan Aleviler bu yolla baský altýnda tutulmaya ve býrakýn canlarýný anmayý, katillerin peþine düþmeyi, katliamla ilgili tek kelime konuþmamaya sevk edilmiþlerdir. Ýlk yýllarda Alevi kurumlarý Sivas ta anma yürüyüþleri düzenlediðinde Sivas halký kapýlarýný pencerelerini kapatýp evlerine çekilmeyi tercih etmiþlerdi, az sayýda sokaða çýkanlar ise siz yarýn gideceksiniz ama biz burada yine bunlarla baþ baþa kalacaðýz diyerek yaþadýklarý vehameti ve üzerinde hissettikleri tehditleri ortaya koymaktaydýlar. Þimdi Sivaslý Alevilerin sesleri daha gür çýkýyor, þimdi Cem Vakfý Þubesi bile yürüyüþlere katýlýyor. Maraþ ýn da böyle olmasýný istemeyenler güya Alevileri düþündüðünü söyleyerek bizleri Maraþ a sokmamaya çalýþýyor. Çünkü Maraþ ta yaþayan Alevilerin o katliamýn korkusunu üzerlerinden atmasýný istemiyorlar, onlarýn sinik, baskýlanmýþ þekilde ancak ve ancak kendilerinin müsade ettiði ölçüde Alevi olabilmelerini hedefliyorlar. Kendilerini kurtarmak içinde Maraþ Katliamý ný dýþ güçlerin iþiydi diyerek topyekûn temize çýkmaya çalýþýyorlar. Maraþ Katliamýnda dýþ güçlerin suçu ne kadarsa o kadarda T.C. devletinin ve bir o kadar da Maraþlýlarýn suçu vardýr. Öyle olmasaydý bugün bile o suçluluk psikolojisiyle davranmaz ve Alevilerle birlikte bu katliamý lanetleyip, katledilenler için yapýlan anmalara katýlýrlardý. Maraþ Katliamý sonuçlarý itibarýyla sürmektedir. Maraþ ta katledilenlerin çoðunun mezarlarý kayýptýr, göçe zorlananlarýn maðduriyetleri giderilmemiþtir, Maraþ Katliamý nýn gerçek failleri yargýlanmamýþtýr. Maraþ dosyasý Ecevit in çekmecesinden çýkan bilgiler ýþýðýnda yeniden açýlmalýdýr. Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüþvet operasyonlarý ile sarsýldýðýný, þu ana kadar üç bakanýn istifasýna yol açan 17 Aralýk operasyonunda ileri sürülen iddialarýn baþta emekçi sýnýflar olmak üzere AKP nin 11 yýllýk iktidarýnýn iç yüzünü bilen kendileri ve Türkiye halký için þaþýrtýcý olmadýðýný belirten Türkiye Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK), Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliði (TTB) ve Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (TMMOB) 11 Ocak ta Ankara da gerçekleþtirecekleri ortak mitingde tepki ve taleplerini yükseltecek. Bozuk düzende saðlam çark olmaz diyen Emek ve Meslek örgütleri, 26 Aralýk günü biraraya gelerek yaptýklarý açýklamada; yolsuzluk, yoksulluk ve zulüm düzeninden hesap sormak için 11 Ocak ta Ankara da buluþacaklarýný açýkladýlar. KESK, DÝSK, TMMOB ve TTB yöneticileri KESK Genel Merkezinde düzenledikleri basýn toplantýsýnda herkesi; Özgürlük, Demokrasi, Emek, Adalet ve Barýþ Ýçin Mücadele çaðýrdýlar. Saat: 13:30 da gerçekleþen basýn açýklamasýný; KESK Genel Baþkaný Lami ÖZGEN, DÝSK Genel Baþkaný Kani BEKO, TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet SOÐANCI ve TTB Ýkinci Baþkaný Gülriz ERÝÞGEN yaptý. Kararlaþtýrýlan mitinge iliþkin ortak konuþmayý KESK Genel Baþkaný Lami ÖZGEN yaptý. ÖZGEN þunlarý söyledi; BOZUK DÜZENDE SAÐLAM ÇARK OLMAZ! Yolsuzluk, Yoksulluk, Zulüm Düzeninden Hesap Sormak Ýçin ÖZGÜRLÜK, BARIÞ, DEMOKRASÝ, ADALET VE EMEK MÝTÝNGÝNE ÇAÐRI On bir yýldýr iktidarda bulunan AKP ve gizli ortaðý Gülen Cemaati arasýndaki ittifak çatýrdadý; etrafa rüþvet, yolsuzluk, ihtilas (aþýrma), irtikâp (yiyicilik) yayýldý. Aðýzlarýný her açtýklarýnda Allah, Peygamber, din, iman sözleri dökülenlerin nasýl da dünya malýna tamah ettikleri, nasýl da lüks ve þaþaa düþkünü olduklarý, nasýl da paraya taptýklarý bir bir ortaya dökülüyor. Her iki tarafýn birbiriyle ilgili iddialarýný birer itiraf olarak kabul ediyoruz. Çünkü ikisinin de masum olmadýðýný, suç ortaðý olduklarýný biliyoruz. Yolsuzluk, yoksulluk, zulüm düzeninin sorumlusu olduklarýný biliyoruz. Ýktidarda on birinci yýlýný tamamlayan AKP, gizli ortaðýnýn da yardýmýyla, örneklerine ancak tek parti diktatörlüklerinde rastlanan, eskisinden bile daha baskýcý, daha otoriter, daha totaliter bir rejim kurdu. AKP nin Yeni Rejimi nde emek yok, barýþ yok, demokrasi yok, adalet yok, özgürlük hiç yok! AKP, bir yandan bütün toplumu kendi gerici muhafazakâr zihniyeti doðrultusunda yukarýdan aþaðýya yeniden þekillendiriyor, bir yandan da pervasýzca uyguladýðý neoliberal politikalarla emekçilerin haklarýna saldýrýyor. Emekçiler için en kötü koþullarda aþýrý çalýþtýrma, her türlü angarya, güvencesizlik demek olan taþeronlaþtýrma, gerek kamuda gerekse özel sektörde alabildiðine yaygýnlaþtý; Türkiye Cumhuriyeti, Taþeron Cumhuriyeti ne dönüþtü. Hükümet, Türkiye iþçi sýnýfýnýn en önemli kazanýmlarýndan olan kýdem tazminatýný yok etmek için pusuya yatmýþ, fýrsat bekliyor. Hâlâ grev hakký tanýnmayan kamu emekçileri, yandaþ sendika yla toplu sözleþme adý altýnda yapýlan toplu satýþ la yoksulluk sýnýrlarýnýn altýnda ücretlere mahkûm ediliyor. Çoðunluðu çocuk otuz dört yoksul Kürt köylüsünün savaþ uçaklarýyla taammüden bombalanýp öldürüldüðü Roboski Katliamýnýn üzerinden iki yýl geçti. Normalde, çoktan derdest edilip yargýlanmasý, cezalandýrýlmasý gereken katiller, Vur! emrini veren askeri, siyasi sorumlular hâlâ aramýzda dolaþýyor. Kürt Sorunu nu çözecekmiþ, çözüyormuþ gibi yapan siyasi iktidar Lice de, Yüksekova da gördük- barýþçýl gösterilere bile tahammül edemiyor; halkýn üzerine hedef gözeterek ateþ eden Hükümet Güçleri, insanlarýmýzý katlediyor, savaþta bile dokunulmaz olan saðlýk kurumlarýný basýp korku, terör estiriyor. AKP nin dinci gerici muhafazakâr dünya görüþü Alevi yurttaþlarýmýz için büyük bir tehdit oluþturuyor. Ýktidar sözcüleri Cem evlerini terör yuvasý, Gezi Direniþi ni Alevi ayaklanmasý ilan ediyor; her geçen gün bir baþka yerleþim biriminde þahit olduðumuz Alevi evlerinin iþaretlenmesi vakalarýnýn failleri nedense bir türlü yakalanmýyor. AKP nin Yeni Rejim inde, Yeni Türkiye sinde yaþam tarzlarýna müdahale sistematik bir hale dönüþtü. Kendisi gibi yaþamayan herkesi günahkâr, kâfir ilan eden gerici zihniyet kýzlý, erkekli bir arada olmayý yasaklýyor, karma eðitimi bile kaldýrmayý planlýyor. Kadýn-erkek eþitliðini kategorik olarak reddeden AKP nin muhafazakâr zihniyeti sürekli olarak kadýnlarý hedef alýyor. AKP iktidarý döneminde kadýn cinayetleri çýð gibi artarken Her kürtaj bir Uludere dir. demagojisiyle kürtaj hakký yasaklanýyor, kadýnlarýn kaç çocuk doðuracaðýna bile Baþbakan karar veriyor. AKP nin baský politikalarýndan sendikalar, meslek örgütleri de payýný alýyor; yöneticilerimiz, üyelerimiz tutuklanýyor, TMMOB nin yetkileri yok ediliyor, TTB nin Gezi Direniþi süresince yürüttüðü hekimlik faaliyetleri bile soruþturma konusu yapýlýyor, yasaklanmaya çalýþýlýyor. Gözü kârdan, ranttan, paradan baþka bir þey görmeyen, piyasaya tapýnan dinci liberal zihniyet ormanlarýmýzý, daðlarýmýzý, nehirlerimizi, kentlerimizi yaðmalýyor, yaþam alanlarýmýzý yok ediyor. AKP nin on bir yýllýk iktidarýna, neoliberal ekonomi politikalarýna, muhafazakâr toplum mühendisliði dayatmalarýna karþý halkýmýz Artýk Yeter! dedi! Geçtiðimiz Haziran ayýnda Ýstanbul da aðacýna, parkýna, yaþam tarzýna sahip çýkan milyonlarca yurttaþýmýzýn katýldýðý Gezi Parký nda baþlayan direniþ hýzla bütün ülkeye yayýldý ve isyana dönüþtü. AKP nin Kürt sorununun çözümü için adým atmama ýsrarýna Kürt halkýnýn cevabý süresiz direnmek, süresiz serhýldan oldu. Ýþçiler kýdem tazminatýna sahip çýkmak için þalterleri indirmek dahil sonuna kadar direneceklerini þehir þehir gerçekleþtirdikleri eylemlerle, direniþlerle kanýtladýlar. Kamu emekçileri satýþ sözleþmesini kabul etmediler, onurlarý ve geleceklerine sahip çýkarak greve gittiler. Ýþte bu nedenledir ki, iktidar bloðu içinde yönetememe krizi ve iktidar kavgasý baþladý. Düne kadar rantý birlikte paylaþanlar þimdi birbirlerine darbe yapýyor, saray kavgasýna tutuþuyorlar. Yolsuzluk ve kirlenmiþliði artýk gizleyemiyorlar. Her yerden pislik kokularý yükseliyor. Artýk hiçbir þey eskisi gibi olmaz, olmayacak. Aylardýr Bu daha baþlangýç diyoruz. Önümüzdeki dönem AKP nin hesap verme dönemi olacak. Gün, hesap sorma günüdür! Gün, eþit, özgür ve demokratik bir geleceðe dair umudu daha da büyütme günüdür! Gün, isyaný hep bir aðýzdan haykýrma günüdür! Gün, mücadeleyi büyütme günüdür! KESK, DÝSK, TMMOB, TTB olarak; Eþitlik, özgürlük, demokrasi ve emekten yana bütün örgütleri, bütün kurumlarý; bütün inisiyatif, bütün dayanýþma, bütün forumlarý; tek bir istisna bile býrakmadan bütün yurttaþlarýmýzý yan yana gelip, omuz omuza vermeye; 11 Ocak 2014 te Ankara da yapacaðýmýz ÖZGÜRLÜK, BARIÞ, DEMOKRASÝ, ADALET VE EMEK MÝTÝNGÝ ni ülkenin her bir tarafýnda hep birlikte örgütlemeye, çoðaltmaya, büyütmeye, katýlmaya çaðýrýyoruz! ARTIK YETER! Bu pisliði halk temizleyecek!

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

»Ankaralýsýnýz. Aileyle bolca tiyatro izlemiþ ama liseye kadar tiyatroyla ilgilenmemiþsiniz. O dönemde neler oldu? Ýlk Yardýmlar Köy Okullarýna

»Ankaralýsýnýz. Aileyle bolca tiyatro izlemiþ ama liseye kadar tiyatroyla ilgilenmemiþsiniz. O dönemde neler oldu? Ýlk Yardýmlar Köy Okullarýna 9 Gazeteci-yazar Hrant Dink in öldürülmesinden bu yana 7 yýl geçti. Dink in katledilmesine iliþkin görülen dava, Türkiye de hukukun iflas ettiðinin en açýk göstergelerinden biri oldu. Ailenin avukatlarýnýn

Detaylı

Hayata Dönüþ Operasyonunu Unutmadýk Unutturmayacaðýz!

Hayata Dönüþ Operasyonunu Unutmadýk Unutturmayacaðýz! 8 Hayata Dönüþ Operasyonunu Unutmadýk Unutturmayacaðýz! Kadýköy Meydaný nda gerçekleþen, kenti savunmak ve yolsuzluklara karþý ses çýkarmak için düzenlenen Ýstanbul Kent Mitingi ne katýlan gruplar Söðütleþme,

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı

YILDIRIM'IN BACANAÐI DA LÝSTEDE

YILDIRIM'IN BACANAÐI DA LÝSTEDE 9 Türkiye'yi sarsan 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonunun ardýndan dün sabah da Ýzmir merkezli olmak üzere 5 ilde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn talimatýyla Ýzmir

Detaylı

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR Sulucakarahöyük/VAN Van'daki depremlerin ardýnda kent merkezinde kurulan 9 çadýrkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliði koordinasyonunda çeþitli kurumlar tarafýndan depremzede çocuklar için Yýlbaþý etkinlikleri

Detaylı

Nevþehir Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, kýþ temizliði çerçevesinde kent sokaklarýndaki temizlik çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýlar.

Nevþehir Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, kýþ temizliði çerçevesinde kent sokaklarýndaki temizlik çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdýlar. Bugün 10 Ocak Çalýþan Gazeteciler Günü. 10 Ocak, 60 lý yýllarda Çalýþan Gazeteciler Bayramý olarak kutlanýrdý, ancak çok uzun zamandýr basýn emekçileri için ifade özgürlüðüne yönelik baskýlara ve kötü

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

6 ay önce 6 kentte KCK operasyonlarýyla gözaltýna alýnarak tutuklanan týp öðrencilerinin bugün Ankara da ilk duruþmalarý gerçekleþti

6 ay önce 6 kentte KCK operasyonlarýyla gözaltýna alýnarak tutuklanan týp öðrencilerinin bugün Ankara da ilk duruþmalarý gerçekleþti Almanya nýn Patriotlarla birlikte ihtiyacýn çok üzerinde askeri Türkiye ye gönderme kararý almasý, NATO nun Suriye ye karþý hava saldýrýsý hazýrlýðý içinde olduðu mesajýný içeriyor. NATO yöneticilerinin

Detaylı

Söyleþi 4 DE. Köþe yazýsý 7 DE

Söyleþi 4 DE. Köþe yazýsý 7 DE Polisin Bostancý daki operasyonunda skandal üstüne skandal yaþandý. Güvenlik çemberi içinde biri polis üç kiþi öldü, gazeteciler yaralandý, 6 saat dehþet yaþandý Sadece 1 kiþi çýktý Ýstanbul polisin Devrimci

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

17 KÝÞÝ SANDALYELERE ZOR SIÐDI

17 KÝÞÝ SANDALYELERE ZOR SIÐDI 9 Yargý-Sen Genel Baþkaný Ömer Faruk Eminaðaoðlu elindeki BirGün gazetesini gösterince Meclis Adalet Komisyonu nda AKP milletvekilleri Eminaðaoðlu na saldýrdý. Meclis te görüþülen HSYK teklifi için önceki

Detaylı

Nevþehir in son kalan tarihi yapýlarý yýkýlýyor, Antik dönemden kalma çeþmeler ve Osmanlý dönemine ait kitabeler satýlýyor.

Nevþehir in son kalan tarihi yapýlarý yýkýlýyor, Antik dönemden kalma çeþmeler ve Osmanlý dönemine ait kitabeler satýlýyor. 9 Yeni internet yasasýný protesto etmek için Ýstanbul Taksim de eylem yapmak isteyen binlerce kiþi, polisin saldýrýsýna uðradý. Aralarýnda 6 aylýk bir bebeðin de olduðu çok sayýda kiþi yaralandý. Gözaltýlar

Detaylı

Söyleþi 4 DE. Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, 6 Þubat 2011 tarihinde... 7 DE

Söyleþi 4 DE. Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, 6 Þubat 2011 tarihinde... 7 DE II. Abdülhamit in 1900 lerin baþýnda muhalefet üzerinde estirdiði baský ve tahakkümü örnek alan AKP, demokrasinin vazgeçilmez gücü medya ve gazetecilere karþý terör estiriyor Gazetecilerin durumundan endiþeliyiz»cpj

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül...

baþka koltukta yolculuðu sürdürmüþtüm. Doðrusu, o ana kadar bir gün önce Magazin Gazeteciler Derneði'nin ödül... 8 Baþbakan Tayyip Erdoðan ýn Siyasi Baþdanýþmaný Yalçýn Akdoðan dün yazdýðý bir yazýyla ANAR þirketinin anketini yayýnladý. Ankete göre Türkiye de çok az bir kesim ayrýmcýlýða uðradýðýný düþünüyor. ANAR

Detaylı

YUVARLANMIÞ ASGARÝ ÜCRET

YUVARLANMIÞ ASGARÝ ÜCRET 9 17 Aralýk günü TBMM de Maliye Bakanlýðý bütçesi üzerine konuþmam vardý. Ýki yýldýr TBMM kürsüsünden belgeleriyle yolsuzluklarý anlatýyordum. Bence önemli konularý anlatmama raðmen basýn ve AKP Grubu

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN

Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN 9 AKP-Cemaat savaþýyla birlikte daðýlan ittifaklardan çatlak sesler yükselmeye devam ediyor. Bu kez de AKP hükümetinin hukuk alanýnda desteklediði avukat gruplarýndan; Adalet Hukuk Derneði, Ak Avukatlar

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna

Detaylı

JANDARMADAN GAZLI SALDIRI

JANDARMADAN GAZLI SALDIRI Alevi Bektaþi Federasyonu tarafýndan, Maraþ Katliamý nýn yýldönümünü protesto etmek için binlerce kiþi Narlý Ýlçesi Cemevi önünde bir araya geldi. Protesto eylemi için birçok ilden Narlý ilçesine gelenler,

Detaylı

*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek

*** Tedavi etmek zorundalar. *** Ethem in ailesinden destek 8 Polisin attýðý biber gazý fiþeðinin baþýna isabet etmesi nedeniyle 69 gündür Okmeydaný Hastanesi nde yaþam mücadelesi veren B.E. doktorlar onay vermediði halde eve gönderilmek istendi. Yoðun tepkilerin

Detaylı

18/02/2009 tarihli ve 5838 sayýlý "Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun" ve 6009 sayýlý "Gelir Vergisi...

18/02/2009 tarihli ve 5838 sayýlý Bazý Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasý Hakkýnda Kanun ve 6009 sayýlý Gelir Vergisi... 8 Ankara, Ýzmir, Antalya, Kocaeli, Çanakkale ve Eskiþehir de binlerce insan, polis saldýrýlarý ve gözaltýlara tepki göstermek için yürüdü, forumlarda buluþtu, Tüm saldýrýlarý bize de yapýlmýþ kabul ediyoruz

Detaylı

olarak sýralabiliriz... Birçok þapkayý bir arada taþýyan Ercan Kesal ile Türkiye sinemasýnýn bugününü beraberce deðerlendirelim istedik...

olarak sýralabiliriz... Birçok þapkayý bir arada taþýyan Ercan Kesal ile Türkiye sinemasýnýn bugününü beraberce deðerlendirelim istedik... 8 Esra KOÇAK- ANKARA 2012-2013 eðitim ve öðretim yýlýnýn ilk dönemi dün sona erdi. Eðitim Sen'in yeni sisteme verdiði karneyse kýrýklarla dolu. Eðitim Sen Genel Baþkaný Ünsal Yýldýz Ne dediysek çýktý diye

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

Þehir plancýlarýndan öneriler

Þehir plancýlarýndan öneriler Hitit Üniversitesi Uluslararasý Öðrenciler Festivali ile kültür köprüsünü pekiþtiriyor Kýrgýz öðrenciler kültürlerini tanýttý Hitit Üniversitesi tarafýndan hazýrlanan Uluslararasý Öðrenciler Festivali

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

deðerli isimlere denk geldim, elbette þanslýyým.

deðerli isimlere denk geldim, elbette þanslýyým. Ankara KESK Ankara Þubeler Platformu nun yaklaþýk 500 kiþi saat 12.30 da Ýnsan Haklarý Anýtý nda bir araya gelerek operasyonlarý protesto etti. KESK Genel Baþkaný Lami Özgen tarafýndan okunan basýn açýklamasýnda

Detaylı