Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüþvet operasyonlarý ile sarsýldýðýný, þu ana kadar üç bakanýn istifasýna...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüþvet operasyonlarý ile sarsýldýðýný, þu ana kadar üç bakanýn istifasýna..."

Transkript

1 8 Adli Kolluk Yönetmeliði nin deðiþtirilmesi ile Yüksek Hýzlý Tren soruþturma dosyasýnýn deþifre olmasýnýn ardýndan dikkatlerin çevrildiði TCDD de skandallar bitmiyor. Sayýþtay raporlarýna da giren unsurlar Yüksek Hýzlý Tren (YHT) projesinin her aþamasýnda usulsüzlük yapýldýðýný ortaya koyuyor. Sayýþtay raporlarýnda, YHT Eskiþehir-Ýnönü bölümü için Aðustos 2013 te TCDD Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý nca baþlatýlan incelemenin bir an önce sonuçlandýrýlarak, gerekli iþlemlerin yürütülmesi önerilir deniyor. Ankara-Ýstanbul YHT projesinin Eskiþehir-Ýnönü arasý altyapý iþleri 2005 yýlýnda 19,9 milyon TL karþýlýðýnda, o dönem 6 yýllýk bir þirket olan Sigma Ýnþaat Turizm Ýþletmeleri Ticaret A.Þ, 2,44 TL birim fiyat teklifi karþýlýðýnda verildi. Ancak 12 Nisan 2007 de Sigma Ýnþaat A.Þ, dolguda kullanýlan malzemenin kazýlarak temin edilmesi iþi karþýlýðýnda sözleþmede bir bedel bulunmadýðýný ifade ederek, kazýlara karþýlýk ek ödeme yapýlmasýný talep etti. Her ayýn 28. Günü bu katliamý gündeme taþýmak üzere buluþmaya devam edeceðiz. Vicdaný körelmemiþ, adalet arayýþýndan vazgeçmemiþ herkesi davet ediyoruz diyen Roboski Ýçin Adalet Giriþimi, 28 Aralýk günü yine sokaklardaydý. Üstelik Aralýk ayýnýn 28 i Roboski katliamýnýn yýldönümüne tekabül ediyordu. Saat: 19:00 da Kýzýlay da Ýnsan Haklarý Anýtý önünde, KATÝLLER BULUNSUN, ROBOSKÝ BÝR DAHA ASLA! yazýlý pankart açarak basýn açýklamasý yapan Roboski Ýçin Adalet Giriþimi, katliamýn gerçekleþtiði saat olan 21:17 de Güvenpark da anma düzenledi. Basýn açýklamasý metnini okuyan Deniz KIRIMSOY þunlarý söyledi; KATÝLLER BULUNSUN, ROBOSKÝ BÝR DAHA ASLA! Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi tarafýndan TOKÝ iþbirliði ile akademik ve idari personel için yapýmý tamamlanan lojmanlarýn hak sahiplerine tahsisi yapýlan törenle gerçekleþtirildi. Tafana Tesisleri Kubbe Altýnda gerçekleþtirilen lojman tahsis törenine; Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Çetin Pekacar, akademik ve idari personel katýldý. Törenin açýlýþýnda konuþan Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç, "Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi olarak, bugün yine heyecan ve mutluluk verici bir faaliyeti gerçekleþtirmek adýna buradayýz. Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüþvet operasyonlarý ile sarsýldýðýný, þu ana kadar üç bakanýn istifasýna... Bir sabah 12 Eylül çanlarý çaldýðýnda sokak artýk eski sokak deðildi týpký þarkýlar gibi... Öyle kara bir gündü ki; darbe olmuþ, sokaklar susturulmuþ, þarkýlar susturulmuþtu. Bütün bu yaþananlardan nasibini alacak Yeni bir Türkü vardý:

2 Daha önce de yazdýk. Þu an ortaya çýkanlar bu sistem açýsýnda günlük iþlemlerdir. Bu günlük iþlemlerin açýða çýkmasýnýn sebebi çok açýk ki hükümet ile cemaat arasýnda, süren iktidar mücadelesidir. Yolsuzluk ve rüþvet meselesinin odaðýnda ise hükümetin krizi idare etmek için kullandýðý araçlar vardýr. hükümet bu güne dek inþaat sektörünü krizi ertelemekte elveriþli bir araç olarak kullanageldi. Belli ki inþaat sektörü odaklý birikim modelinin týkanmamasý için elinden geleni yapmýþ durumda. Öyle ki,-bu, sistemin iþleyiþi açýsýndan o kadar vahim bir durum ki-aþaðý katlarýn elinden bir þey gelmiyorsa bu sorun en tepelere kadar taþýnarak oradan çözülmüþ. RTE nin bizzat dahil olarak çözdüðü vakalardan bahsedilmesi, hem de bizzat bu alanda çalýþan bakanýn istifasý münasebetiyle bahsedilmesi, iþte bu yüzden, tesadüf deðil. Hükümet krizi savcý ve polis arasýndaki çekiþme -yürütme ile yargý diye de okuyabilirsiniz- ile bir devlet krizine doðru evirildi. Devletin kendi kurumlarý arasýnda, güçler ayrýlýðý etrafýnda örgütlenmiþ bir sistem içerisindeki bu çekiþme sistem açýsýnda tahammül edilemez. Bu yüzden de kendini bugüne kadar hiç olmadýðý kadar tehdit altýnda hisseden RTE bakanlarda bir revizyona gitti. Bu bir savaþ kabinesi. Devlet içerisinde örgütlü bulunan ve bu güne kadar bizzat RTE nin ne istedilerse verdik dediði paralel yapýlarý imha harekatýna giriþecek bir savaþ kabinesi. Cemaate olan düþmanlýklarý ile bilinen, Cemaat ile RTE arasýnda bir ikircik taþýmayan isimler. Böylelikle devlet krizi ortadan kaldýrýlacak. Ve bu muharebe sýrasýnda RTE nin içeriden alabileceði bir darbeyi, býrakýn darbeyi itirazý kaldýrma olasýlýðý yok. Bu yüzden bu kabinede artýk liyakat aranmýyor. Bu kabinede aranan sonsuz ve sorgusuz biat. Ve toplumsal muhalefetin yükseldiði oranda bu savaþ aygýtýnýn yeni çok daha kýyýcý stratejiler de geliþtirerek, geçmiþ tecrübeleri doðrultusunda, toplumsal muhalefete yöneleceði aþikardýr. Halat çekme yarýþýndan iki çýkýþ ihtimali görünüyor. Birincisi RTE nin sertleþme, çatýþma yöntemleri ile, etkisi altýndaki kitleleri daha da konsolide ederek çýkmasý. Bu ihtimalde bir yanda RTE diðer yanda neredeyse herkes var. Cemaatten diðer siyasi partilerden uluslararasý güçlere kadar. RTE açýsýndan kendi siyasi var oluþundan kaynaklý bundan baþka bir seçenek olmadýðý görülüyor. Ve bunun açýk delili savaþ kabinesinin kalbinde yer alan bu stratejinin mimarý ve gezi parkýndaki uygulayýcýsý Efkan Ala tercihi. Diðer seçenekler RTE siz bir AKP veyahut saða açýlmýþ ve kimi yerlerde dillendirildiði þekli ile ABD-Cemaat desteðindeki bir CHP nin bir iktidar alternatifi olarak öne itilmesi. Doðrusu burada daha önceki tartýþmalarda her þeye hakim ve her þeyi belirleyici olarak ele alýnan emperyalizm bahsine geri dönmeye dair bir istek duymamak imkansýz. Ancak bunu baþka bir yazýya býrakýyoruz. Tüm bunlar içinde biz kara kafalý ölümlüler neredeyiz? Çok açýk ki sokakta olmalýyýz. Þu ana kadar tüm bu iktidar didiþme ve çekiþmesi içinde henüz bir faktör olarak hesaba alýnacak istikrarlý bir karþý güce ulaþmýþ deðiliz. Henüz. Mesele, bugün dünkünden çok daha önemli ve geliþme eðiliminde olan gücümüzü doðru politik hatta tutmamýz. Mesele, hükümeti istifaya çaðýran muhalefetimizin hükümete karþý durabildiði oranda, onu manipüle etmek isteyen iktidar bloku içerisindeki birine yahut öbürüne karþý da savunulmasý. Esra KOÇAK/ ANKARA Adli Kolluk Yönetmeliði nin deðiþtirilmesi ile Yüksek Hýzlý Tren soruþturma dosyasýnýn deþifre olmasýnýn ardýndan dikkatlerin çevrildiði TCDD de skandallar bitmiyor. Sayýþtay raporlarýna da giren unsurlar Yüksek Hýzlý Tren (YHT) projesinin her aþamasýnda usulsüzlük yapýldýðýný ortaya koyuyor. Sayýþtay raporlarýnda, YHT Eskiþehir- Ýnönü bölümü için Aðustos 2013 te TCDD Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý nca baþlatýlan incelemenin bir an önce sonuçlandýrýlarak, gerekli iþlemlerin yürütülmesi önerilir deniyor. Ankara-Ýstanbul YHT projesinin Eskiþehir-Ýnönü arasý altyapý iþleri 2005 yýlýnda 19,9 milyon TL karþýlýðýnda, o dönem 6 yýllýk bir þirket olan Sigma Ýnþaat Turizm Ýþletmeleri Ticaret A.Þ, 2,44 TL birim fiyat teklifi karþýlýðýnda verildi. Ancak 12 Nisan 2007 de Sigma Ýnþaat A.Þ, dolguda kullanýlan malzemenin kazýlarak temin edilmesi iþi karþýlýðýnda sözleþmede bir bedel bulunmadýðýný ifade ederek, kazýlara karþýlýk ek ödeme yapýlmasýný talep etti. Firmanýn bu talebine, TCDD Müþaviri Mescioðlu Mühendislik Taahhüt ve Ticaret Ltd. Þti olumlu yanýt verirken, kontrol heyetinde görevli elemanlar arasýnda, malzeme bedelinin ödenip ödenmeyeceði konusunda görüþ birliði saðlanamadý. Konu 11 Haziran 2007 tarihinde TCDD Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý na havale edildi Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu`nun `Roboski Katliamý Yüreklerde Kanamaya Devam Ediyor!` baþlýklý açýklama metnini aynen yayýnlýyoruz. 28 Aralýk 2011 tarihinde gerçekleþtirilen Roboski katliamý, Türkiye tarihinin en karanlýk, en acý verici günlerinden birisi olarak tarihe geçmiþtir. 28 Aralýk gecesi Roboski`de sessizliði bozan savaþ uçaklarýndan atýlan bombalar 34 insanýn canýný alýrken sadece 34 eve deðil, kendisine insaným diyen herkesin ve inceleme aradan geçen 6 buçuk yýla raðmen halen sonlandýrýlamadý. Firma ile TCDD arasýnda imzalanan satýþ sözleþmesinde yer alan, Dolgu malzemesi mümkün olduðunca kazýdan saðlanacak, kazý malzemesinin uygun ve yeterli olmamasý durumunda yüklenici tarafýndan, Yapý Denetim Görevlisi tarafýndan onaylanan ariyet sahasýndan getirilecektir. Ariyet sahalarýnýn saptanmasý, malzemenin alýnmasý, taþýnmasý ve yerleþtirilmesi her türlü iþlem ve masrafý ile birlikte yükleniciye aittir biçimindeki taahhüde karþýn, TCDD Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý firmanýn talebini kabul etti. KENDÝ BÝRÝM FÝYATINA ÝTÝRAZ Sigma Ýnþaat A.Þ. ikinci itirazýný 19 Aðustos 2007 tarihinde yaptý ve 2,44 TL lik kazý birim fiyatýný yetersiz buldu. TCDD Yol Dairesi Baþkaný ve Genel Müdür Yardýmcýsý tarafýndan onaylanan raporla birim fiyat 3,85 TL ye çýkartýlýrken, çýkartýlan dolgu malzemesinin nakliyatý için birim baþýna 2,92 TL lik fiyat belirlendi. Böylece, kazý bedeli olarak TCDD Teftiþ Kurulu raporu doðrultusunda 2,44 TL olmasý gereken fiyat 3,85 TL ye çýkarýlýrken, sözleþmede yer almayan 2,92 TL lik nakliye birim bedelinin de Sigma Ýnþaat A.Þ. ye ödenmesine karar verildi. Öncelikle güzergah kazýsýndan çýkan malzemenin dolguda kullanýlmasý öngörülmekte iken, Sigma Ýnþaat sanki güzergah kazýlarýndan Nevþehir Toprak Koruma Kurulu Vali Mehmet Ceylan baþkanlýðýnda toplandý. Valilik toplantý salonunda gerçekleþtirilen toplantýya Vali Ceylan ýn yaný sýra Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Okan Yýlmaz, Ýl Defterdarý Hatice Ýþcen Ercoþman, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Veleddin Birsöz, TEMA Temsilcisi Orhan Çalýk ve Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Ekiz katýldý. yüreðine ateþ düþürmüþtür. Roboski katliamýnýn üzerinden 2 yýl geçmiþ olmasýna raðmen týpký daha önceki katliamlarda yaþadýðýmýz gibi, katliamý yapan sorumlular ve arkasýndaki güçler ortaya çýkarýlmamýþtýr. Ýki yýldýr, bütün diðer katliamlar gibi Roboski katliamýnýn da üzeri örtülmek istenmektedir. Siyasi iktidar üzerinden iki yýl geçmiþ olmasýna raðmen katliamý yapanlarý deðil; katliama tepki gösteren, sessiz kalmayanlarý hedef haline getirmiþ, Roboski katliamýný protesto etmek ve katliamlarý kýnamak resmen suç haline getirilmiþtir. Bugün birileri ayakkabý kutularýnda para saklayýp, para sayma makineleri ile yolsuzluk ve rüþvet bataklýðýnýn içinde çýrpýnýrken, Roboski`de üzerlerine bomba yaðdýrýlanlarýn tek derdinin bir çift ayakkabý almak olduðu unutulmamalýdýr. Yolsuzluk ve rüþvet operasyonunda "masumiyet karinesi"ni ileri sürenlerin, Roboski`de baþlarýna bomba yaðanlarýn masumiyeti karþýsýnda tek kelime etmemesi dikkat çekicidir. Bugünlerde yolsuzluk ve rüþvet operasyonlarý ile sýkýntýlý günler geçiren Baþbakan, katliam sonrasýnda özür çýkan malzemenin yetersiz olduðu izlenimi yaratarak baþka bir kazý alaný olan ariyet ocaðý kazý alanýndan dolgu malzemesi getirerek fazladan para ödenmesine sebep olmuþtur. ÖNGÖRÜLMEYEN PARA Ankara-Ýstanbul YHT Projesi kapsamýnda yapýlan Eskiþehir-Ýnönü altyapý iþinde, dolgularda kullanýlan ariyet ocaðý malzemesinin kazýlmasý için 2 milyon 83 bin 555 TL, bu malzemenin nakliyesi içinse 4 milyon 314 bin 881 TL ek ödeme yapýldý. Yani, ihalede öngörülmeyen 6 milyon 398 bin 436 TL tutarýndaki bedel, TCDD tarafýndan Sigma Ýnþaat A.Þ. ye ödendi. Sayýþtay raporunda konuya iliþkin incelemenin halen TCDD Teftiþ Kurulu Baþkanlýðý nca devam etmekte olduðu belirtilirken, incelemenin bir an önce sonlandýrýlmasý gerektiðine iliþkin ibare de yer alýyor. Kaynak:BirGün 29/12/2013 Toplantýda, Hacýbektaþ ilçesinde Hacýbektaþ Belediyesi tarafýndan sulama þebekesinde kullanýlmak üzere ilçedeki Zir Mahallesi Yeniyapan mevkiinde kurulmasý planlanan güneþ enerjisi sistemi görüþüldü. Tarým arazisi üzerine kurulmasý planlanan sistem ile ilgili olarak kurul gerekli onayý verdi. Kaynak:Nevþehir Gazete dilemek yerine ölenlerin ailelerine tazminat ödeneceðini açýklamýþ, ailelerin katillerin bulunmasý taleplerini duymazdan gelmiþtir. Hangi para genç yaþta topraða verilen 34 insanýn canýný geri getirebilir? Hangi tazminat evlatlarýný kaybeden annelerin, babalarýn, kardeþlerin acýlarýný azaltabilir, gözyaþlarýný dindirebilir? Tek baþýna bu durum bile, son günlerde yaþanan yolsuzluk tartýþmalarý ile düþünüldüðünde, siyasi iktidarýn paraya, insan yaþamýndan çok daha fazla deðer verdiðini ve yitip giden canlar için "kan parasý" ödeyerek katliamýn sorumlularýný kurtarmak istediklerini göstermektedir. Siyasi iktidarýn iki yýldýr katliamýn sorumlularýný bulmak ve adalet önüne çýkarmak yerine, Roboski`de yaþananlarýn üzerini örtmek istemesi, yaþanan katliama ortak olmak demektir. Aradan yýllar geçse de katillerin ve arkalarýndaki güçlerin iþlediði bu insanlýk suçu asla unutulmayacaktýr. Eðitim Sen olarak, Roboski`de katledilenleri bir kez daha saygýyla anýyor, katliamý gerçekleþtirenlerin ve arkasýndaki güçlerin ortaya çýkarýlarak hesap sorulmasýný talep ediyoruz.

3 Daha önce de yazdým; AKP iktidarýnda devletin maaþ (ve sigorta primleri vb.) olarak yaptýðý harcamalarý çýkardýðýnýzda, mal ve hizmet alýmý, yatýrým ve transfer harcamalarý biçimindeki harcamalarýnýn yýllýk ortalama tutarý 162 milyar dolarý buluyor. Bu harcamalar yapýlýrken, birilerine bazý milyar dolarlarý aktarmak mümkün. Mal ve hizmet satýn alýrken, adaylar arasýnda birisini daha çok kayýrýr, karþýlýðýný rüþvet olarak alýrsýnýz. Duble yol yaptýrýrken bazý müteahhitleri kayýrýr, ona tahsis edilen kamu kaynaðýnýn bir kýsmý rüþvet olarak size geri döner. Transfer harcamalarý yaparken birilerini daha çok kollar, hatta yapýlmýþ gösterdiðiniz transferi bir biçimde çanaða atabilirsiniz. ÝMARDAN RÜÞVET Bitmiyor; bu 162 milyar dolar ile ilgili olmayan ama parasal ifadesi de kolay olmayan imar avantalarý var. Dünkü yazýmda sözünü ettiðim Bakýrköy 46 projesini alalým. Aðaoðlu na 30 dönüm yerine 50 dönüm inþaat izni tanýnmasý, yükseklik olarak 63 metre yerine 70 metreye özel proje kýlýfýna sokularak ve RTE nin talimatýyla saðlanan olanak, kamu hazinesinden çýkmýyor ama kamu dan çýkýyor. Nasýl? Kentin daha çok betonlaþmasý, yeþil alan, park hakkýnýn gasbý ve kent silüetinin bozulmasý, kentliden çalýnan, RTE eliyle Aðaoðlu na bahþedilendir? Parasal karþýlýðý mý? Toplamý 3 milyar TL olarak hesaplanan projenin üçte biri bu ihsan dan gelse, en az 1 milyar TL dir. Her yýlýn arsa-bina deðerlenmesiyle bu ihsan daha da katlanacaktýr. Peki yýllardýr bu türden imar ihlallerine göz yumarak ne kadar bir rant aktarýlmýþtýr? Bunun için çok özel heyetler kurup hesaplamalar yapýlmalýdýr ama bu net, kemiksiz bir avantadýr. Bu avantalar, Aðaoðlu gibilerin kara kaþý kara gözü için saðlanmaz. Ortaya çýkan rantýn bir kýsmý, ihsaný baðýþlayana rüþvet-baðýþ olarak geri döner. Avanta türleri, ülkenin þartlarýna, yaþanan konjonktüre göre çeþitlenebilir. Örneðin, Ýran ýn sattýðý doðalgazýn karþýlýðýný dolar olarak transfer edememesi sonucu ortaya çýkan sorun, bir avanta imkaný yaratmýþtýr durduk yerde. Alacaðýn, altýn külçesi biçiminde ihracat görüntüsünde yapýlmasý formülü, ortaya, bu para transferini kolaylaþtýrma sorunu ve bu kolaylýðý saðlamanýn karþýlýðý milyonlarca dolarlýk rüþvet imkaný çýkarmýþtýr. Buradan kurulan tezgah, zamanla baþkalarýna da kara parayý aklama hizmetinde kapasite büyütme imkaný yaratýnca, avantalar iyice katlanmýþtýr. Kapitalizmde her kýsýt, her, darlýk, engel, ortaya rüþvet potansiyelleri çýkarýr. Bu da zamana ve mekana baðlý olarak deðerlendirilir. MERKEZ ÞART Peki, ister merkezden, ister yerelden olsun yapýlan bu harcamalar sýrasýnda, harcama dýþý imar ihlalleri ya da altýn odaklý kara para operasyonlarý ile ortaya çýkan rüþvet- baðýþ imkanlarýný, herkes kendi baþýna kullanabilir mi? Ýlgili bakan, ilgili belediye baþkaný, ilgili kamu bankasý genel müdürü, kimseye çaktýrmadan önüne gelen pasý gole çevirip kendi hanesine gol yazabilir mi? Olmaz!... Hele ki AKP gibi RTE patronajýndaki bir iktidarda, rejimde hiç kolay deðil; yedirmezler!.. Sürdürülen soruþturmalardan ne çýkar bilinmez, ama bugüne kadar ortaya çýkan ve artýk çuvala sýðdýrýlmasý kolay olmayan mýzraklara bakarsak, bu çarkýn merkezden yönetilen ve çoðu RTE nin bilgisi, inisiyatifi dahilinde olan iþler olduðu, dosyalara geçmeye baþlamýþtýr. HABERSÝZ OLMAZ Ýran ýn alacaðý meselesini ele alalým. Ýran, Türkiye ye yýllýk tutarý ortalama 10 milyar dolarý bulan doðalgaz satýyor. Bu kadar alacaðý olan bir ülke, bu parayý ABD ambargosu karþýsýnda ne yolla transfer edeceðini, ülkenin baþbakaný ile konuþup, mutabakat saðlamadan yapabilir mi? Paranýz Halkbank taki hesabýnýzda, ne haliniz varsa görün, nasýl çýkaracaksanýz çýkarýn, demiþ olabilir mi RTE? Halkbank tan sorumlu Ali Babacan, altýn dahil ihracattan sorumlu Zafer Çaðlayan, birden milyarlarca dolara ulaþan külçe altýn ithalini ve ihracatýný kimin yaptýðýný, ne için yaptýðýný bilmezler mi? Bunu Baþbakan a bildirmezler mi? Bu iþe aracý yapýlan Ýranlý Rýza Sarraf ýn rolünden Baþbakan habersiz olabilir mi? Özet olarak, Halkbank Genel Müdürü nün ayakkabý kutusundan çýkan 4,5 milyon dolarýn, Güler in oðlunun evindeki 6 para kasasý ve para sayma makinalarýnýn, Egemen Baðýþ a Ortaköy ofisinde teslim edilen milyon dolarlarýn hiçbiri, bal tutanýn parmaðýndaki bal deðildir; merkezden adý konmuþ, önce kime, nerede teslim edileceði, sonra nerelere harcanacaðý, merkezden yönetilen bir para trafiðidir söz konusu olan. OLAÐAN ÝÞLER Bu iþler bir tek bizde böyle deðildir; Çoðu ülkede, siyasi partiler, yetkili kurullara beyan ettikleri gelir-giderlerin dýþýnda bir bütçeye sahiptirler. Partiye, yasal sýnýrlarýn dýþýndan gelen baðýþ, rüþvet vb gelirler bu bütçede toplanýr ve bu bütçeden harcama yapýlýr. Hele ki iktidar partisinin bu paralel bütçesi resmi bütçesini kat be kat aþar. Burada, merkezden ve yerelden her tür rüþvet, baðýþ avanta toplanýr ve parti lideri hiçbir sýzýntý olmamasýna özen gösterir, harcamalar da onun bilgisi olmadan kolay kolay yapýlamaz. Harcamalar, ülkeden ülkeye ve havuzda birikenlere göre deðiþir. Bizde bu kadar yandaþ medyanýn kendi patronlarýnýn harcadýklarýyla döndüðüne inanana, pek safsýn, derim sadece. Yandaþ medya bu havuz kaynaklarýyla oluþturulup iþletiliyor, bu bilinsin. Havuzdan bazý kaçaklar, özel tasarruflar olmaz mý? olur elbette. Çizik yemeyi göze alan, þansýný dener, küçük kaçamaklar yapýp birkaç yüzbin dolarý cebe atmalar bazen görmezlikten de gelinir. Ama genel para akýþý tamamen büyük patron un kontrolünde olur. Büyük avantalarla ilgili kararlar, iki dudaðýnýn arasýndan çýkarken iþin fiyatý da ödeyiciye fýsýldanýr ve tahsilat çeþitli kiþi ve kurumlar üstünden yapýlýr. Bazen kestaneleri ateþin üstünden alýrken el yakmasýn diye maþalar, paravan isimler de kullanýlýr.çok hassas durumlarda aile efradý da hizmete koþulur. BÝZDE? FG Cemaatinin, koalisyon ortaðý RTE ve çevresinin defterini dürmek üzere giriþtiði yolsuzluk ve rüþvet operasyonlarý nasýl geliþir, bilinmez Ortaya dökülenler azbuz þeyler deðil ama resmin tamamý da deðil, henüz ucundan bir yerleri. Önce yargýyürütme, þimdi yargý-yargý arasýnda baþlayan önleme,engelleme çabalarý, sonunda baðýmsýz yargýlamaya imkan verirse- ABD ve AB bu konuda yardýmlarýný esirgemezlerse- bizde de merkezden yönetilen bir rüþvet havuzu resmi çýkmasý çok muhtemeldir. Çünkü, bunun henüz kanýtlarý ortaya dökülmese de, merkezden yönetilen, gelir ve harcama kararlarý büyük patronca verilen bir havuz olduðuna dair çok belirti vardýr ve baþka türlüsü de pek mümkün deðildir. Bekleyelim, görelim Kaynak:Yurt Çankaya Belediyesi tarafýndan yapýmý devam eden Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi yakýnda açýlýyor. 4 bin 282 metrekare arsa alaný, 4 bin 800 metrekare inþaat alaný ile Türkiye nin en büyük cemevlerinden biri olacak yapý bölge halký tarafýndan sabýrsýzlýkla bekleniyor. Görsel yapýsýndan kullanýlan malzemeye, iç düzeninden planlamasýna her þeyin Alevi inancýna uygun tasarlandýðý Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi nin dýþ cephe kaplamasý için Hacýbektaþ tan özel bir malzeme olan Nevþehir taþý getirildi. Çankaya Belediyesi tarafýndan Turan Güneþ Bulvarý ile Ürdün Caddesi arasýnda kalan bölümde yapýlan Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi nde sona yaklaþýldý. Geniþliði ile Türkiye nin en büyük cemevlerinden biri olarak tarihe geçecek yapýnýn dýþ cephe malzemesi Nevþehir taþý, Hacýbektaþ tan getirildi. Geniþliði ile Türkiye nin en büyük cemevlerinden biri olarak tarihe geçecek yapýnýn dýþ cephe malzemesi Nevþehir taþý Hacýbektaþ tan getirildi. Çankaya Belediye Baþkaný Bülent Tanýk, Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi inþaatýný ziyaret ederek çalýþmalarý yerinde denetledi. Hacýbektaþ tan getirilen taþlarýn montajýný yapan taþ ustalarýyla sohbet eden Tanýk, önemli bir yapýyý elleriyle dokuyan ustalara teþekkür etti. ÇANKAYA BELEDÝYESÝ NDEN GÖRKEMLÝ ÝBADETHANE Çankaya Belediyesi tarafýndan yapýmý devam eden Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi yakýnda açýlýyor. 4 bin 282 metrekare arsa alaný, 4 bin 800 metrekare inþaat alaný ile Türkiye nin en büyük cemevlerinden biri olacak yapý bölge halký tarafýndan sabýrsýzlýkla bekleniyor. Görsel yapýsýndan kullanýlan malzemeye, iç düzeninden planlamasýna her þeyin Alevi inancýna uygun tasarlandýðý Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi nin dýþ cephe kaplamasý için Hacýbektaþ tan özel bir malzeme olan Nevþehir taþý getirildi. Projede sayýsal simgeler olan üç, yedi, kýrk rakamlarý üzerine oturtuldu. Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi, 4 bin 282 m² arsa alanýnda 3 kat üzerinde 4 bin 800 m² kullaným alanýndan oluþuyor. Giriþ katta, kurban kesim, cenaze, taziye ve toplantý amaçlý iþlevler bulunurken, otopark, kazan dairesi, sýðýnak, çok amaçlý toplantý salonu, yemekhane, yönetim ve depolama alanlarý, mutfaklar, gasilhane-morg, soyunma odalarý, sergi ve konferans salonu bölümleri yer alýyor. Üst katta kýrklar meydaný, fuaye alaný, atölyeler, bebek bakým odasý, dede odasý, sistem odasý ve yine soyunma odalarý ile engelli tuvaletleri yer alýyor. Kaynak:Nevþehir Gazete

4 Uludere den sonraki iki yýl, adalet talepleriyle geçti. Ne var ki ne Meclis komisyonlarýnda, ne adli süreçte tatmin edici bir yere varýlabildi. Roboski hakkýda konuþmak ilk geceden itibaren zordu. Geçen iki yýl, zorluðu hiç azaltmadý, artýrdý bile belki. Roboski unutulur mu? Elbette imkansýz, ama nasýl hatýrlanacaðý daha önemli. Hükümet geçen iki yýla ve sonradan gelen barýþ sürecine raðmen kaza diye hatýrlamaya kararlý, örneðin. Meclis de adalet teþkilatý da. Hükümet böyle davranýnca, muhalefet de onu sýkýþtýrmak babýndan, Açýkla, hesabýný ver yollu salvolara tutuyor, ringin köþesine sýkýþtýrdýðý ya da öyle sandýðý zamanlarda. Süreç var diye Roboski denilemez, denilse de az denilir, hatta Uludere bile denilemez, denilse de az denilir sananlar yanýlýyor. Roboski adaletinin sürece feda edildiðini, edileceðini ya da edilebileceðini sananlar da yanýlýyor. Süreç Roboski için yoksa, aslýnda yoktur. Elbette, gideni geri getirmez hiçbir þey, ama gidenin býraktýðý boþluk ve açýk ettiði sýnýrlar kalanlar arasýnda neler olacaðýný da gösterir. Roboski sadece sýnýrda olmuþ bir vaka deðil, o aþýlmasý gereken sýnýrlarý ve doldurulmasý gereken boþluklarý da gösterir. Çünkü Roboski nin kendisi artýk böyle bir sýnýr ve böyle bir boþluktur. Roboski bir sýnýrdýr Sadece devletin parsellerini belirleyen sýnýr çizgisinde gerçekleþtiði için deðil. O çizgiyi kutsal diye yutturup, kendi topraklarýnda hareket etmeyi öldürülebilir suç diye yazmýþ aklýn gidebileceði sýnýrlarýný gösterdiði için. Öldürmeyi suç olmaktan çýkaran aklýn sýnýrlarýný da. Kaçakçýlýk suçtur diyenler bu sýnýrlý bakýþtan türedi. Hepsi PKK diyenler de, Kaza bu caným diyenler de. Aralarýndaki farklara raðmen, kaçakçý-suçlu-terörist diyenlerle kaza diyenler, bu sýnýr durumda ayný partidendir. Roboski sýnýrdýr. Katliamý halka duyurmak için 12 saat bekleyenler ve ancak Genelkurmay ýn açýklamasýndan sonra haber yapmaya cesaret edenlerin de sýnýrýný gösterir. Elbette baský vardý, malum barýþ süreci nden önceydi ve iktidar kendinden evvellerini aratmayacak bir milliyetçi hamasetle iþ görüyordu; ama mesele baskýdan çok, o sýnýrda olan bitenlere bakýþtaki sýnýrlardaydý. Güney Kürdistan a Kuzey Irak demekten mutlu olan, Batý Kürdistan ý Kuzey Suriye ye çeviren ve Baþbakan Kürdistan demiþken akþam haberlerde bunu Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi diye vermeyi seçen akýldaki sýnýrlar. Devlet tedrisatýnýn milliyetçi, asimilasyonist ve güvenlikçi müfredatýný pompaladýðý toplumun, o pompayla dolan hassasiyetleri ni yaptýðýna bahane eden iþ görme tarzýný sýnýrlarý. Hükümet bunun hesabýný versin diye baðýrýp çaðýrýp, Roboski acýmýzdýr yollu aðýt gösterilerine girip, Kürt çocuklarýna topraklarýnýn kalbinde ateþ salma yetkisini hükümete, oradan da askere veren teskereyi caný gönülden imzalayan muhalefet in de sýnýrlarýný gösterir Roboski. MHP nin tutumu malûm ve açýk, fakat CHP nin sýnýrlarý da hiç mi hiç meçhul deðil: Roboski ye yol açan tezkereye onay vermiþti. Bir sonraki yýl da ayný tezkereye onay verdi. Bu yýl, Suriye tezekeresine onay vermedi ama Kuzey Irak tezkeresine yine onay verdi. Bu onayýn, bu ortaklýðýn varacaðý sýnýrý gösterir Roboski iþte. Savaþýn gideceði yeri. Barýþ sürecinin niye önemli olduðunu. Hakaret üstüne hakaret! Ümit Kývanç ýn çektiði Üzülme Anne Güzel Yerdeyim isimli belgeselde konuþan Roboski (Ortasu) ve Bujeh (Gülyazý) köylüleri, yani 34 caný yitiren acýlý insanlar, sýk sýk Hakaret sözünü kullanýyorlar. Ellerini açýp dua ediyor ve hem olayýn kendisini, hem sonrasýndaki hükümet, devlet yetkililerinin sözlerini, tutumlarýný, hepsini Hakaret diye tanýmlýyorlar. El açýp dua etmeleri sadece inançlý insanlar oluþlarýndan deðil, kucaklarýndaki boþluðun yakýcýlýðýndan da olmalý. Sarýlacaklarý kiþiler olmadýðý için Allah a açýyorlar kucaklarýný. Ýþte Roboski bu boþluktur. Kucaktaki boþluk. Bombalarýn toprakta açtýðý boþluk olduðu gibi. Bombalarla aramýzdan alýnanlarýn bizde, yaþamýmýzda, kucaðýmýzda, evimizde, aklýmýzda, ruhumuzda oluþturduðu boþluk. Dolmayan boþluk. Hakaret bu boþluðun öylece býrakýlmasýdýr. Ödetme ya da telafi etme deðil (bunlar ufak iþler!) o boþluðu anlama çabasý Kucaðý, evi, uzayý boþ kalanýn duymayý umabileceði söz: Bizim de elimiz, kucaðýmýz, uzayýmýz boþ kaldý. Ödetme ve telafi, ceza ve tazminat, ancak boþluðun görülmesinden, boþluðun anlaþýlmasýndan sonra iþe yarayacak birer basit hukuksal iþlem; birer gösterge en fazla. O yüzden Kürdistan ýn o yoksul köyleri için çok büyük sayýlacak tazminat miktarlarý reddedildi, reddi býrakýn, duyulduðu anda hakaret üstüne gelen hakaret olarak tanýmlandý. Hakikat ortada! Adalet burada, olan biteni ortaya çýkarmayla ilgili deðil tek baþna, hiç deðil: Hakikat gün gibi ortada zaten: Uçaklarýnýzý yolladýnýz ve ateþ yaðdýrdýnýz; adalet burada hakikatle baþ etme çabasýna giriþmek. Yoksa, iþin aslýný biliyoruz: Meclis yetki verdi, hükümet yetkiyi askerine devretti ve asker de vurdu. Asker, vurur. Hele sen Vur dedikten sonra. Hükümeti sýkýþtýracaðýný sanan muhalefet de, tüm empati çabasýna raðmen niye hiç yüz bulamayacaðýný anlamaz bir türlü; tezkereye verdiði oyun hakarete uðramýþ insanlar için anlamýný bilemez. Adalet, olan bitenin in ortaya çýkarýlmasýyla ilgili deðil demek, sorumlularýn, suçlularýn olmadýðýný söylemek deðildir. Maksat þu: Siyasal sorumluluk, savaþ konseptini yürüten hükümettedir. Muhalefet de desteði kadar sorumluluðu taþýr. Ne olduðu, nasýl olduðu, kimin emriyle ve kimin eliyle neyin etkisiyle o bombalarýn yaðdýrýldýðýnýn ortaya çýkmasý önemlidir yine de, bir kabulün baþlamasýdýr çünkü. Kürtlere, varlýklarý, tarihleri, topraklarýyla bakýþtaki temel sakatlýðýn ifþasýnýn baþlamasý: Bir ulusun, bir ulus devlet tarafýndan dize getirilmesi projesinin adýnýn ilerleme, çaðdaþlaþma, modernleþme, ulusal bütünlüðü koruma, milli birlik ve beraberliði garantiye alma olamayacaðýnýn. Sýnýrlarý göremezseniz, boþluklarý göremezseniz, sýnýrlarý gizleyen, boþluklarý gizleyen sistemi ve sistemdeki payýnýzý göremezsiniz. Bir sistemin cinayetidir Roboski. Ýktidarý ve muhalefetiyle sistemin tamamý mesuldür: Ankara dan bakýnca o bombalama, sistemin devamý için gerekli iþlemlerin bir mecburi sonucundan ibaret görünür ve hükümetin dediðinden baþka savunma yoktur: Kaza. Bu kaza sözü, akçeli iþlerdeki kâr sözüne benziyor az: Kendisi yolsuz olan, iþleyiþi yolsuzluða ayarlý sistemden kazançlý çýkanlar, elindekilere kâr diyor. Onun hesabýnýn sorulmasýnýn iftira olduðunu öne sürüyor. Can iþlerinde elinden çýkan cinayete de kaza diyor; Uludere ye de ayný kalýp, iþ cinayetlerine de ayný kalýp. Barýþ þartý mý? Roboski, barýþ þartý deðildir. Roboski savaþýn ne olduðu, sonuçlarýnýn ne olduðunu gösteren felakettir. Roboski de adalet talebi, savaþa devam arzusunu deðil, barýþý garantiye alma arzusunun dillenmesidir. Kendi sýnýrlarýný aþanlarý öldürüp, benim sýnýrlarýmý görmeyen gözün açýlmasý talebidir. Roboski, unutulamaz. Barýþ süreci bu yüzden önemli. Adalet bu yüzden önemli. O gece neler olduðunu bilmek bu yüzden önemli. Unutulmayacak, ama adalet ve yüzleþme, nasýl hatýrlanacaðýný ve hatýrlayanlarýn bir arada olup olmayacaðýný ya da nasýl olacaðýný belirleyecek. MÝNÝ KRONOLOJÝ 28 Aralýk 2011: Saat ile arasýnda Türk savaþ uçaklarý sýnýr boyundaki bir grubu bombaladý. Ýlk bilgilere göre can kaybý 35 idi. Sonradan 34 kiþinin yaþamýný yitirdiði anlaþýldý. 29 Aralýk 2011: Ana akým medyanýn TV kanallarý ve gazeteleri olayýn üzerinden 12 saat geçtikten sonra ve elbette TSK dan yapýlan açýklamanýn ardýndan haberi verebildi. TSK açýklamasý þöyleydi: Bölgenin teröristler tarafýndan sýkça kullanýlan bir yer olmasý ve geceleyin hududumuza doðru bir hareketin tespit edilmesi üzerine hava kuvvetleri uçaklarý ile ateþ altýna alýnmasý gerektiði deðerlendirilmiþ ve saat arasýnda hedef ateþ altýna alýnmýþtýr. Ayný gün AK Parti yetkilisi Hüseyin Çelik, Uludere bir operasyon kazasýdýr dedi. Çelik in bir soruya gülerek yanýt vermesi tepki toplamýþtý. Baþbakan Erdoðan ise þu açýklamayý yaptý: Bir grubun olmasý daha önce Gediktepe ve Hantepe baskýnlarýnda silahlar katýrlarla taþýnmasýný hatýrlatýyor. O zaman da niye bunlara müdahale edilmemiþti denilmiþti. 9 Ocak 2012: Gülyazý Sýnýr Alay Komutan Vekili Jandarma Albay Hüseyin Onur Güney görevinden alýndý. 17 muvazzaf askere de soruþturma açýldý. Bu tasarruflarýn nedeni sýnýr kaçakçýlýðýna göz yumma larý, yani görevi ihmaldi. 11 Ocak: TBMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu bünyesinde Uludere Alt Komisyonu kuruldu. 16 Ocak: Bombardýmandan kurtulan üç kiþi, Gülyazý Alay Komutanlýðý nda pasaport yasasýna muhalefet, sýnýrý yasadýþý yollarla ihlal ve ülkeye sýnýrdan kaçak mal sokma suçlarýndan ifade verdi. 4-6 Þubat: Komisyon üyeleri Roboski de incelemeler yaptý. 16 Þubat: Komisyon üyeleri, katliam öncesinde çekilen Heron görüntülerini izledi. Yorumlarý: Görüntüler çok net. Göz göre göre ölmüþler. 1 Mart: Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Uludere de kasýt yok dedi. Zamanla bunu söylemeyen AK Partili kalmadý. 5 Nisan 2012: Genelkurmay komisyona 7 sayfalýk döküman gönderdi. Buna göre her þey kurallara göre olup bitmiþti. Zaten, Meclis e de bilgi veremezlerdi. Malum, devletimizin sýrlarý çoktur. Adaletsizlik hariç. 16 Mayýs: Wall Street Journal (WSJ) Roboski katliamýndaki hava bombardýmaný öncesinde ABD nin insansýz hava aracý Predatör den görüntü alýndýðýný yazdý. 18 Mayýs: Genelkurmay, WSJ haberini yalanladý, Olayda grubun ilk görüntü tespiti Türk Silahlý Kuvvetlerine ait Ýnsansýz Hava Aracý tarafýndan yapýlmýþtýr dedi. Gazete, Erdoðan ýn yalanlamasý üzerine haberinin doðru olduðunu vurgulardý. Kaynaðýmýz, ABD Savunma Bakanlýðý bilgisini verdi. 22 Mayýs: CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Baþbakan Erdoðan ve Genelkurmay Baþkaný Necdet Özel hakkýnda Ankara da suç duyurusunda bulundu. 23 Mayýs: Dönemin Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin, bombardýmanýn emrini, Ankara da Hava Kuvvetleri nde görüntüleri analiz eden komutanlarýn verdiðini söyledi. 26 Mayýs: AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Ben sezaryenle doðuma karþý olan bir Baþbakaným ve bunlarýn özellikle planlý yapýldýðýný biliyorum. Bunun, bu ülke nüfusunun artmamasý için atýlan adýmlar olduðunu biliyorum. Kürtajý bir cinayet olarak görüyorum ve bu ifademe karþý çýkan bazý çevrelere, medya mensuplarýna da sesleniyorum; yatýyorsunuz, kalkýyorsunuz Uludere diyorsunuz. Her kürtaj bir Uludere dir diyorum dedi. 5 Aðustos: Diyarbakýr Cumhuriyet Savcýlýðý, Wall Street Journal ýn haberini doðruladý, Predatör lerin de olaydan önce görüntü aldýðýný ve görüntülerde köylülerin seçildiðini açýkladý. Yani terörist yoktu zaten! 26 Aralýk 2012: Meclis Uludere Alt Komisyon Baþkaný AKP Ordu Milletvekili Ýhsan Þener, 34 kiþinin ölümüyle sonuçlanan olayda Genelkurmay ýn talimat vermiþ olabileceðini açýkladý. Þener, olayda kasýt bulunmadýðýný ancak zincirleme hata olduðunu dile getirdi. Þener, soruþturma sýrasýnda Genelkurmay ýn olayla ilgili tüm belgeleri komisyonla paylaþmadýðýný belirtti. 28 Mart 2013:TBMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu, Bu iþte kasýt bulunamadýðý þeklindeki alt komisyon raporunu kabul etti. 12 Haziran: Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, 1.5 yýllýk süreden sonra Roboski katliamýyla ilgili soruþturma dosyasýnda kendisini yetkili ve görevli saymadýðýný ilan etti. Dosyayý da Genelkurmay Askeri Savcýlýðý na yolladý. Savcýlýðýn yorumu, ilk gün hükümet yetkililerinden gelen açýklamayla aynýydý: Bu bir kaza. 27 Haziran: Savcýlýk, ailelerin avukatlarýnýn itirazlarýný reddetti. Özetle, Yetkisizlik ve görevsizlik kararlarýna itiraz hakkýnýz yok dedi. 10 Ekim: BDP nin Uludere Araþtýrma Komisyonu kurulmasý talebi TBMM Genel Kurulu unda oylandý; yeter sayýya ulaþýlamadýðý, yani 139 milletvekili olmadýðý için komisyon kurulamadý. Kaynak:(Radikal)

5 Bir sabah 12 Eylül çanlarý çaldýðýnda sokak artýk eski sokak deðildi týpký þarkýlar gibi... Öyle kara bir gündü ki; darbe olmuþ, sokaklar susturulmuþ, þarkýlar susturulmuþtu. Bütün bu yaþananlardan nasibini alacak Yeni bir Türkü vardý: Buðday ýn Türküsü. Tehlikeli ydi, sokaða çaðýrýyordu... Yeni Türkü nün 1979 da çýkardýðý ilk albümdü Buðdayýn Türküsü. Albüm 12 Eylül 1980 darbesinin postallarý altýnda kaldý. 34 yýl aradan sonra dönemin tanýðý olarak yaþananlarý anlamak ve anlatmak için yeniden türküsünü söylemeye baþladý. Peki o yýllarda Yeni Türkü Buðdayýn Türküsü yle neler yaþamýþtý neler olmuþtu soralým dedik; Derya Köroðlu ve Selim Atakan ýn kapýsýný çaldýk.»yaklaþýk 34 yýl sonra Buðdayýn Türküsü dinleyiciyle yeniden buluþtu. Bu bir kutlama mý? Nedir hikâyesi? Derya Köroðlu.: 1977 de çalýþmaya baþladýðýmýz albüm 1979 da çýktý de 12 Eylül le birlikte ortadan kayboldu. Bizim kuþaðýn çektiklerini ve evet belki de zaferini bugünlere ileten bir albüm Buðdayýn Türküsü. O yüzden yeniden dinleyicilerimize sunulmasý gerekiyordu. Selim Atakan: Þarkýlar, müzikler çok farklý olduðu için diðer albümlerimize katmadýk. Belki de o döneme ait bir þeyi kirletmek istemedik.»34 yýl neredeyse yolun yarýsý. Yaþanmýþlýklara baktýðýmýzda, deðiþen çaðla birlikte Türkiye nin nasýl bir türküsü var? D.K.: Her dönemin kendi türküsü baþka. Bizim yaptýðýmýz o dönemin tanýðý olan bir albümdü. Hakikaten tam bir tanýklýktý. Þimdi de yine sosyal olaylara karþý duyarlý olan, özellikle gençlerin, baþka türlü baþkaldýrýþlarý var. S.A.: Müzik; þarký sözü ve þiirle çok baðlantýlý, bire bir giden bir þey. Þimdiye bakarsak o zamanki gibi politik anlamda þiir yazan þair var mý?»o dönem Nâzým Hikmet, Kemal Burkay, Can Yücel okumak suç sayýlýyordu. Bugün insanlarý suçlu yapan ne? S.A.: Yine haksýz nedenlerle suçlanýyorlar. Yakýn geçmiþte yaþadýðýmýz Gezi direniþinde, gözdaðý verilerek insanlar tek tek içeri alýndýlar. Hâlâ içerde olanlar var ve bunlar mahkemeye çýkacaklar. Mahkemeye çýkýnca ne olacaðý da belli deðil. 12 Eylül e gidersek birçok arkadaþýmýz hapishanelere atýldý kimilerinin davalarý yýllarca sürdü. Yani dönemler deðiþti ama haksýzlýk haksýzlýk olarak kaldý. Þunu da söylemek lazým; gençlere haksýzlýk yapmak çok büyük sonuçlara/tepkilere yol açar.»albüm de 11 beste var. Ama hepimizin hayatýndan Mamak Türküsü geçti. Diðer þarkýlarýnýzý neden konserlerinizde fazla söylemediniz? S.A.: Ben de, Derya da çok dikkat ederiz. Bu þarkýlarýn istemediðimiz ortamlarda kullanýlmasýndan mutlu olmayýz. Çünkü bize çok kiþi hapiste iken þarkýlarýmýzla avunduklarýný, umut içinde beklediklerini söylediler. O yüzden de bu albümdeki þarkýlardan hiçbirinin örneðin bir reklam filminde kullanýlmasýný istemedik. D.K.: Özellikle Mamak Hapishanesi nde yaþanan o dehþet, insanlarýn hayatýnda çok derin izler býraktý. Birçok insan da o hapishaneden geçti o yüzden de akýllarda daha fazla yer etti.»bugün insanlar sosyal medyada kendilerini, düþüncelerini anlatarak gönüllü bir fiþlenme yaþýyorlar. O zamanlar insanlarý neye göre fiþliyorlardý? S.A.: Kýyafet, býyýk, sakal çok önemliydi. Okuduðunuz gazeteler, kitaplar, dinlediðiniz müzikler, kullandýðýnýz kelimler önemliydi. Düzen den, yaþamdan bahsediliyorsa yani Öztürkçe kullanýlýyorsa diret olarak sol tarafa ait oluyordunuz. Müziklerde mesela o zaman Rusya sayýldýðý için Azeri müzik bile çok belirleyiciydi. Sol sayýlýyordu. O zaman sadece devlet radyosu ve televizyonu vardý, ne istiyorlarsa onu söylüyorlardý. Genel olarak kitleler çok þeyden habersizdi. O zaman sosyal medya olsaydý ne olurdu bilemiyorum... D.K.: 12 Eylül tarafýndan susturulana kadar bir muhalif basýn vardý. Þimdi herhangi bir muhalif basýna tahammül edilmiyor.»ýktidarlar türkülerden neden korkuyor. Sanatý bu kadar tehlikeli yapan þey ne? S.A.: Çünkü þarký, müzik denilen þey çok kitlesel olduðu için insanlarý bir anda, bir duyguya kanalize edebiliyor onlar için bu da tehlikeli. Evet müzikten çok korkulmuþ. Leonard Cohen Vietnam Savaþý zamanýnda son derece katý konuþmalar þarkýlar yapmýþ. O kadar meþhurmuþ ki Cohen, Amerika hiçbir þey yapamamýþ ve engelleyememiþ. Ondan önce epeyce engelledikleri müzisyenler varmýþ. Mesela radyo programlarýna çýkacak olan müzisyenleri son anda yayýna almayýp arkasýndan da soruþturmalar açabiliyorlarmýþ. Tiyatro da tehlikeli o bakýmdan. D.K.: Her þeye raðmen tiyatro, müzik 12 Eylül e direndi. Mesela müzik Afrika da insanlarýn kendilerini, ezilmiþliklerini ifade ettikleri birbirlerini anlamak adýna kullanýlan önemli bir yoldu. Bizde de o vardý. Seksenlerde bizim yaptýðýmýz müzikle ilgili insanlarýn hayata daha sýký baðlanmayý öðrendik þeklinde yorumlarý vardý. O kadar zor günler yaþandý ki bu müzikler insanlara yaþama umudu, yasama þevki verdi.»mfö, Yeni Türkü, Bülent Ortaçgil, Fikret Kýzýlok gibi birçok müzisyen Türkiye nin müzikal mirasý. Popüler müziðin piyasayý ele geçirdiði çaðda müzikseverlerin müzikal anlamda çok da gidecek yeri yok... S.A.: Genel bir karýþýklýk var. Aslýnda dünya böyle biraz. Türkiye de de dinleyici ne dinlemesi gerektiðini, neyi seçmesi gerektiðini bilemiyor. Bilmediði için de ona ne verilirse, ne dinletilirse dinliyor. Türkiye de Ben þu tarz müzik dinlerim diyebilecek insan kalmadý. Kendi tarzýný seçip onu dinleyen çok az kiþi var. Bu da müziðin ticarileþmesinden kaynaklanýyor. D.K.: Müzik türleri arasýnda fark azaldý. Yani eskileri dinliyoruz hep. Yenilerde de öyle müzik üretimi yok. Türkiye de de genç rock gruplarý arabesk ile flört halinde.»paylaþýldýkça çoðalan bir duygu müzik. Týpký soba baþýnda çaydanlýktan taþan su sesi eþliðinde, muhabbetler gibi. Albümünüzdeki fotoðraflarda bunu görüyoruz. S.A.: Grup çalýþmasý farklý bir çalýþma. Paylaþmak, sohbet gerektiriyor. D.K.: Evet, çayýmýzý içer, evlerde buluþur müziðimizi öyle yapardýk. Hakikaten bir arkadaþlýk ruhu hâkimdi. Þimdi öyle bir þey paylaþmak çok güç, böyle bir çalýþma yapmak için irade lazým.»albüm Kavaklýdere-Ankara da 1979 da basýlmýþ. Bu adres öyle tanýdýk ki sanki hepimizin gönderilmiþ bir mektubu var oraya. Sizin için nasýl bir anlamý var bu adresin? D.K.: TRT orada çünkü. Biz orada yaþadýðýmýz için direkt Kavaklýdere yi gözlerimin önüne getiriyorum. Kuðulu Park civarý... Adres olarak düþündüðümde biraz da Barýþ Manço aklýma geliyor mesela. S.A.: Ankara nýn çok fazla gece hayatý yok, o yüzden de misafirlikleri ve gece sohbetleri çok önemli. Ýstanbul iþlerimi bugün yapmayayým, yarýn yapayým þehri. Politik düþünce ve faaliyetler de son derece farklý. Ankara da her þey çok fazla ciddiye alýnýr. Ýstanbul da bir mahallede kan gövdeyi götürürken, yan mahallede hiçbir þey olmamýþ gibi hayatýna devam ediyorsun.»albüm baþlý baþýna bir belge. Yanýnda bir de Can Dündar imzalý belgesel var... Bu belgeselin sizin için nasýl bir önemi var! S.A.: Uzun süredir Derya ile bu parçalarý yeniden mi seslendirsek, yeni teknolojiyi de kullanarak deðiþik bir albüm mü yapsak diye düþünüyorduk. Albümü olduðu gibi çýkarmaya karar verdik. Buðdayýn Türküsü, kapak tasarýmýyla olsun birçok özelliðiyle bütünlüklü bir albüm. Bunun yanýnda o dönemi hatýrlayabileceðimiz ve hatýrlatabileceðimiz katma deðeri olan bir þey olsun istedik ve o günleri anlatalým dedik. Bu bizim için de psikanaliz oldu. Diðer yandan Ýnsan inançla, þevkle birlikte bir þey yapmaya baþlarsa, ortaya güzel þeyler çýkar mesajý oldu.»belgeselde Sevgi dolu, barýþ dolu bir dünyanýn sesiydi müzik diyorsunuz. Müzik hâlâ bu misyonu taþýyor mu? S.A.: Bazý þarkýlarýn sözlerine baktýðýmýzda çok anlamsýz. Ýspanya da yapýlan bir araþtýrmada 50 bin þarký bilgisayara birtakým parametreler belirlenerek yüklenmiþ lerden bu güne birçok þarký bu parametreler ýþýðýnda incelenmiþ. Þarkýlarda kelime sayýlarýnýn azaldýðý, armonik yapý ve melodilerin çok basitleþtiði görülüyor.»can Dündar belgesel için yazdýðý metinde grupla 30 yýldýr koparýlmayan bir baðý olduðunu belirtiyor ve Ortak mazimiz bizim; yenilgimiz, husranýmýz, zaferimiz þeklinde tanýmlýyor. Katýlýr mýsýnýz? D.K.: Albümdeki materyallerin içinde de var. Can o zaman bizim çalýþtýðýmýz evde yani Selim in evinde bizimle röportaj yapmýþtý. Öyle bir anýsý var öncelikle. S.A.: Ýlk gazeteciliði. D.K.: Ortak mazimizin olduðu kesin. Herhangi bir aþk þarkýsý çaðýnýn tanýðý olmayan bir þeydir ve her dönem yaþanabilecek bir aþktan bahsediyordur. Dönemin þairleri tarafýndan yazýlmýþ dizelerle, o dönemin müziklerini yapýyorsanýz bunlar hakikaten herkesin mazisini hatýrlamasýný saðlýyor. Dolayýsýyla ortak yaþanmýþlýklardýr ve Can Dündar ýn bu yorumu doðrudur. Mesela Nâzým ýn þiirinden bestelediðimiz Beyazýt Meydaný ndaki Ölü larýn 1 Mayýs öncesine referans bir þarkýdýr. O yaþananlarý hâlâ insanlar unutmadý. Onlarýn çocuklarý da unutmadý, bir sonraki kuþak da...»buðdayýn hâlâ bir türküsü var mý? S.A.: Türkiye yavaþ yavaþ endüstriyel bir toplum haline geldi. Gerçi bu Buðdayýn Türküsü nü kaybettirmiyor. Çünkü orada bahsedilen halklar sadece kýrsal bölgede çalýþanlar deðil! Ýþçiler de var. Endüstri devrimi zamanýnda iþçi ve patronlarýn çatýþmalarý ölümlerle ve felaketlerle sonuçlanýrdý þimdi çaktýrmadan iþsizlikle sonuçlanýyor. Son THY deki gibi hiçbirimizin takip edemediði çok sessiz geçen grevler oluyor. Bir þekilde iþ kanunlarýyla oldu bittiye getiriliyor insanlar. Ýhale ile iþçi alýnýyor 11 ay sonra kalýcý bir hak sahibi olmasýn diye mecburi olarak izine çýkarýlýyor. Bu þekilde iþverenlerin de kendi çýkarlarýna uydurduklarý þeyler var. Ýnsanlarýn küçük küçük þeylerle gazlarý alýnýyor ve böylece iþçi sýnýfý toplu direniþ yapamýyor. Demokrat olmak için çok saðlam duran ilkelerimizin olmasý gerekiyor. Demokrasinin geliþmesi kolay olmuyor, hele 1980 den sonra hiç kolay olmuyor. Çünkü hepimizi bilinçli olarak baþka bir yöne doðru yönlendirdiler ve her þey tamamen unutuldu. Buðdayýn Türküsü de bu þekilde unutuldu ve doðal olarak bizim yaptýðýmýz müzik de unutuldu. *** Öfkemizi bastýrmaya çalýþýyoruz»1979 a döndüðünüzde öfkeleniyor musunuz, ne hissediyorsunuz o yýllara dair? Selim Atakan: Öfkeleniyorum ama öfkelenmek hiç iyi gelmiyor. Bu nedenle de bu duygularýmý bastýrmaya çalýþýyorum. Derya Köroðlu: 1979 da toplumsal olarak baþka bir durum var. 12 Eylül darbesine kadar olan durum iç açýcý deðildi ama üstüne 12 Eylül darbesiyle kendini meþru gösterme þansý kazanan kesimler ortaya çýktý. Tabii 12 Eylül darbesi ve yaþananlar insaný öfkelendirecek þeyler. Kaynak:BirGün

6 Nevþehir de Jandarma Tarafýndan 2013 yýlý içerisinde izinsiz avlandýklarý tespit edilen 8 Kiþiye 2 Bin 176 TL para cezasý uygulandý. Konuyla ilgili Nevþehir Ýl Jandarma Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Ekiz, üreticinin fiyatýn daha da artmasý ümidiyle depolarýndaki patatesi satmadýðýný belirterek, "Daha fazlasýný beklemek yanlýþ. Ambarýn anahtarýný kaybedenler hüsrana uðrayabilir" dedi. Niðde ile birlikte Türkiye nin en önemli patates üretim merkezlerinden biri olan ve geçen yýllarda patates ekim alanlarýnda ortaya çýkan patates siðili hastalýðý nedeniyle ekim alanlarý daralmasýna karþýn 60 bin dekar alanda 240 bin ton patates üretimi gerçekleþen Nevþehir de, patatesin tarladaki satýþ fiyatý 1.40 TL ye ulaþtý. Geçen yýl patatesi kilosu 20 kuruþtan satmakta zorlanan üreticilerin artan fiyat ile birlikte yüzü gülerken, Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Ekiz, fiyatlarýn daha da artmasýný bekleyen üreticileri uyardý. Bölgedeki birçok üreticinin patates fiyatlarýnýn 2 TL ye ulaþacaðý umuduyla depolarýndaki patatesi satmamakta direndiklerini ve bu durumun da fiyatlarý yükselttiðini kaydeden Ekiz, bu durumun endiþeye yol açtýðýný söyledi. Ekiz, "Patates fiyatlarýný etkileyen unsurlardan bir tanesi de iklim þartlarý. Bu sene yaðýþlar hem az hem de kuru ayaz yapýyor. Bu aþamada da bu yýlki patates rekoltesinin azlýðý, ekim alanlarýndaki daralma, küçük çiftçilerin ekim yapamama sebeplerinden dolayý fiyatlarda ciddi bir yükselme oldu. Þu anda bölgemizde patatesin kilosu 1.20 TL ile 1.40 TL arasýnda satýlýyor. Daha kaliteli patatesin kilosu ise 1.60 TL ye kadar Komutanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Nevþehir Ýl Jandarma Komutanlýðý'na baðlý Asayiþ Þube Müdürlüðü bünyesinde bulunan Jandarma Koruma Timi Komutanlýðý'na, su ürünleri kanunundaki kabahatler ile ilgili satýlýyor. Fiyatýn sürekli artmasýnýn baþlýca sebebi; patatesin kilo fiyatý 1 TL nin üzerine çýkmaya baþlayýnca üretici deposundaki patatesi satmamaya baþladý. Üreticiler þu anda patatesin kilo fiyatýnýn 2 TL yi geçeceði düþüncesinde ve bu yüzden ellerindeki patatesleri satmýyor. Ben bu durumda gelecek açýsýndan endiþeliyim. Bundan önceki yýllarda iki defa patatesin kilogram fiyatý 1 dolar seviyesini görmüþtü. Þu anda da 1 dolar seviyesini kaliteli patates gördü. Daha fazlasýný beklemek yanlýþ. Ambarýn anahtarýný kaybedenler hüsrana uðrayabilirler. Özellikle elinde patates bulunduran üreticilerimizin þu günlerde fazla tamahkar olmadan mevcut fiyatlara patateslerini satmalarýný istiyorum" diye konuþtu. Patates üretimi yapýlan Avrupa ülkelerinde 1 ton patatesin fiyatýnýn 280 euro olmasýna karþýn bu rakamýn Türkiye de 448 euroya ulaþtýðýna dikkat çeken Ekiz, yurt dýþýndan patates ithalatýna izin verilmesi durumunda Türkiye de patates fiyatýnýn ciddi oranda düþeceðini kaydetti. Patates üreticilerinin maðdur olmamalarý için ellerindeki patatesi bir an önce piyasaya sürmesi tavsiyesinde bulunan Ekiz, sözlerini þöyle sürdürdü: "Tarým Bakanlýðýna ve Ticaret Müsteþarlýðýna patates ihracatý yapmak için aþýrý derecede müracaat edenler olduðunu öðrenmiþ bulunuyoruz. Avrupa da 1 ton patatesin fiyatý þu anda euro civarýnda. Nevþehir de ise þu anda 1 ton patates 448 euro. Avrupa mutlaka Türkiye ye gelecek olan patatesi vergilendirecek ama vergi muafiyeti getirirse Avrupa dan Türkiye ye girecek olan patatesin fiyatý bizim sattýðýmýz patatesin fiyatýnýn çok altýnda olacak. O zaman da ithalat yapýlýrsa hem bu yýlý etkileyecek hem de ithalat izni çýktýktan sonra Türkiye de önümüzdeki yýl yapýlacak ekimi de etkileyecektir diye düþünüyorum." Kaynak:Nevþehir Gazete denetim, kontrol ve idari para cezasý kesme yetkisinin 2013 yýlý içinde Nevþehir Valiliði oluru ile verildiði kaydedildi. Kendilerine verilen yetki çerçevesinde 2013 yýlý içerisinde vatandaþlarýn su ürünleri avcýlýðý konusunda bilinçlendirildiði ve bu þekilde usulsüz avlanmalarýn önlendiði belirtilen açýklamada yasaklara uymayan 8 kiþiye yýl içerisinde toplam 2 Bin 176 TL idari para cezasý uygulandýðý kaydedildi. Kaynak:Nevþehir Gazete Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi tarafýndan TOKÝ iþbirliði ile akademik ve idari personel için yapýmý tamamlanan lojmanlarýn hak sahiplerine tahsisi yapýlan törenle gerçekleþtirildi. Tafana Tesisleri Kubbe Altýnda gerçekleþtirilen lojman tahsis törenine; Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç, Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Çetin Pekacar, akademik ve idari personel katýldý. Törenin açýlýþýnda konuþan Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç, "Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi olarak, bugün yine heyecan ve mutluluk verici bir faaliyeti gerçekleþtirmek adýna buradayýz. Havanýn soðuk olmasýna raðmen sizler kadar bende çok heyecanlýyým. 16 Þubat 2009 yýlýnda Sayýn Baþbakanýmýzýn üniversitemizi ziyaretlerinde kendilerine çok yeni bir üniversite olduðumuzu, bizim akademisyenlerimiz ile idari personelimize saðlayacaðýmýz olanaklarýn baþýnda da lojmanlarýn geldiðini ve bunun da büyük bir ihtiyaç olduðunu uygun bir dille anlattým. Kendileri de bunun üzerine bizleri kýrmayarak bunun sözünü verdi ve lojman talebimizi yine bizzat Baþbakanýmýz kendisi imzaladý. Ekip arkadaþlarýmýzla birlikte yoðun bir süreç sonunda bu iþi biran önce gerçekleþtirmek için büyük emek harcadýk un Þubat ýnda baþlayan bu meþakkatli serüven, bugün siz deðerli katýlýmcýlarýn huzurunda lojmanlarýn hak sahiplerine teslimi ile mutluluða dönüþecek. Lojmanlarýn üniversitemiz ve hepiniz için hayýrlara vesile olmasýný dilerken, þahsýnýzda Sayýn Baþbakanýmýza ve emeði geçen bütün arkadaþlarýmýza teþekkür ediyorum. Bu sýcak yuvalarýnýzda mutlu, saðlýklý ve huzur içerisinde oturmanýzý temenni ediyorum" dedi. Lojmanlarýn tahsisi hakkýnda katýlýmcýlara bilgi veren Üniversite Rektör Yardýmcýsý ve Lojman Tahsis Komisyonu Baþkaný Prof. Dr. Çetin Pekacar ise, "Baþbakanýmýzýn 2009 da Üniversitemizi ziyaretleri esnasýnda Sayýn Rektörümüzün büyük gayret ve ýsrarlarý sonucu Baþbakanýmýzdan ve Milli Eðitim Bakanýmýzdan lojman sözünü aldýk. Lojmanlarýmýzýn yapýmý uzun ve meþakkatli bir süreçten sonra tamamlandý. Bize tesliminden hemen sonra da gerekli çalýþmalarý tamamlayarak bugüne geldik. Tahsis iþlemlerini, puanlama ve sýralama iþlemlerini yürürlükteki yasa ve mevzuata göre yaptýk" dedi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan, konut tahsis komisyonu tarafýndan belirlenen ve lojman baþvurusu uygun görülen akademik ve idari personelin konut tercih iþlemlerinin gerçekleþtirilmesi ile tören son buldu.

7 Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMAK Aralýk 1978 Maraþ ve 19 Aralýk 2000 Cezaevi Katliamý yakýn tarihimizde yaþanan iki vahþi katliamdýr. Her yýl bu günlerde bu katliamlarý lanetleyen ve katliamda yitirdiðimiz canlarý anmak amacýyla birçok etkinlik düzenlenmektedir. Maraþ Katliamý ile ilgili anma etkinliðinin bizzat Maraþ ta yapýlmasý her yýl engellenmekte ve anmaya gidenler þehre sokulmamaktadýr. Maraþ Valisi bu yýl da anmaya müsade etmedi ve yazýlý olarak da ilgili kurum ve kiþilere ret cevabýný içeren bir yazý gönderdi. Valinin yazýsýndaki gerekçesi de hayli düþündürücüydü, Sayýn Vali Maraþ ta yaþayan Alevi vatandaþlara yönelik oluþacak tepkileri engellemek yani bizzat Maraþ ta yaþayan Alevileri korumak kollamak için anma etkinliklerine izin vermediðini söylemektedir. Sivas Madýmak katliamýný lanetlemek ve canlarýmýzý anmak istediðimiz zamanda ilk yýllarda ayný cevaplar veriliyor ve orada yaþayan kimi Alevilere demeçler verdiriliyor onlara Sivas a gelmeyin dedirttiriliyordu. O dönemin Cem Vakfý Sivas Þube Baþkaný yerel ve ulusal medya kuruluþlarýna bizzat demeçler vererek anmaya giden Alevileri marjinal ve ortalýðý karýþtýrmak isteyen kiþiler olarak niteliyordu. Orada bulunan demokratik kurum ve kuruluþlar, sosyalist siyasi partiler ve de Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfýnýn Sivas ta bulunan Þubesi sayesinde bu söylemler bertaraf edilmiþ ve yýllardýr Maraþ ta yaþattýklarýný Sivas ta yaþatamamýþlardýr. Sivas Madýmak katliamý yýllardýr giderek artan kitlesel katýlýmlarla lanetlenmekte ve canlarýmýz anýlmaktadýr. Bu sayede Alevilerin katillerin peþlerini býrakmadýðý, katledilen canlarýnýn da sahipsiz olmadýðý ortaya konabilmiþtir. Amaç yalnýzlaþtýrmaktýr, Sivas ta da bu hedeflenmiþtir. Sivas ta yaþayan Aleviler bu yolla baský altýnda tutulmaya ve býrakýn canlarýný anmayý, katillerin peþine düþmeyi, katliamla ilgili tek kelime konuþmamaya sevk edilmiþlerdir. Ýlk yýllarda Alevi kurumlarý Sivas ta anma yürüyüþleri düzenlediðinde Sivas halký kapýlarýný pencerelerini kapatýp evlerine çekilmeyi tercih etmiþlerdi, az sayýda sokaða çýkanlar ise siz yarýn gideceksiniz ama biz burada yine bunlarla baþ baþa kalacaðýz diyerek yaþadýklarý vehameti ve üzerinde hissettikleri tehditleri ortaya koymaktaydýlar. Þimdi Sivaslý Alevilerin sesleri daha gür çýkýyor, þimdi Cem Vakfý Þubesi bile yürüyüþlere katýlýyor. Maraþ ýn da böyle olmasýný istemeyenler güya Alevileri düþündüðünü söyleyerek bizleri Maraþ a sokmamaya çalýþýyor. Çünkü Maraþ ta yaþayan Alevilerin o katliamýn korkusunu üzerlerinden atmasýný istemiyorlar, onlarýn sinik, baskýlanmýþ þekilde ancak ve ancak kendilerinin müsade ettiði ölçüde Alevi olabilmelerini hedefliyorlar. Kendilerini kurtarmak içinde Maraþ Katliamý ný dýþ güçlerin iþiydi diyerek topyekûn temize çýkmaya çalýþýyorlar. Maraþ Katliamýnda dýþ güçlerin suçu ne kadarsa o kadarda T.C. devletinin ve bir o kadar da Maraþlýlarýn suçu vardýr. Öyle olmasaydý bugün bile o suçluluk psikolojisiyle davranmaz ve Alevilerle birlikte bu katliamý lanetleyip, katledilenler için yapýlan anmalara katýlýrlardý. Maraþ Katliamý sonuçlarý itibarýyla sürmektedir. Maraþ ta katledilenlerin çoðunun mezarlarý kayýptýr, göçe zorlananlarýn maðduriyetleri giderilmemiþtir, Maraþ Katliamý nýn gerçek failleri yargýlanmamýþtýr. Maraþ dosyasý Ecevit in çekmecesinden çýkan bilgiler ýþýðýnda yeniden açýlmalýdýr. Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüþvet operasyonlarý ile sarsýldýðýný, þu ana kadar üç bakanýn istifasýna yol açan 17 Aralýk operasyonunda ileri sürülen iddialarýn baþta emekçi sýnýflar olmak üzere AKP nin 11 yýllýk iktidarýnýn iç yüzünü bilen kendileri ve Türkiye halký için þaþýrtýcý olmadýðýný belirten Türkiye Devrimci Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu (DÝSK), Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliði (TTB) ve Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (TMMOB) 11 Ocak ta Ankara da gerçekleþtirecekleri ortak mitingde tepki ve taleplerini yükseltecek. Bozuk düzende saðlam çark olmaz diyen Emek ve Meslek örgütleri, 26 Aralýk günü biraraya gelerek yaptýklarý açýklamada; yolsuzluk, yoksulluk ve zulüm düzeninden hesap sormak için 11 Ocak ta Ankara da buluþacaklarýný açýkladýlar. KESK, DÝSK, TMMOB ve TTB yöneticileri KESK Genel Merkezinde düzenledikleri basýn toplantýsýnda herkesi; Özgürlük, Demokrasi, Emek, Adalet ve Barýþ Ýçin Mücadele çaðýrdýlar. Saat: 13:30 da gerçekleþen basýn açýklamasýný; KESK Genel Baþkaný Lami ÖZGEN, DÝSK Genel Baþkaný Kani BEKO, TMMOB Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet SOÐANCI ve TTB Ýkinci Baþkaný Gülriz ERÝÞGEN yaptý. Kararlaþtýrýlan mitinge iliþkin ortak konuþmayý KESK Genel Baþkaný Lami ÖZGEN yaptý. ÖZGEN þunlarý söyledi; BOZUK DÜZENDE SAÐLAM ÇARK OLMAZ! Yolsuzluk, Yoksulluk, Zulüm Düzeninden Hesap Sormak Ýçin ÖZGÜRLÜK, BARIÞ, DEMOKRASÝ, ADALET VE EMEK MÝTÝNGÝNE ÇAÐRI On bir yýldýr iktidarda bulunan AKP ve gizli ortaðý Gülen Cemaati arasýndaki ittifak çatýrdadý; etrafa rüþvet, yolsuzluk, ihtilas (aþýrma), irtikâp (yiyicilik) yayýldý. Aðýzlarýný her açtýklarýnda Allah, Peygamber, din, iman sözleri dökülenlerin nasýl da dünya malýna tamah ettikleri, nasýl da lüks ve þaþaa düþkünü olduklarý, nasýl da paraya taptýklarý bir bir ortaya dökülüyor. Her iki tarafýn birbiriyle ilgili iddialarýný birer itiraf olarak kabul ediyoruz. Çünkü ikisinin de masum olmadýðýný, suç ortaðý olduklarýný biliyoruz. Yolsuzluk, yoksulluk, zulüm düzeninin sorumlusu olduklarýný biliyoruz. Ýktidarda on birinci yýlýný tamamlayan AKP, gizli ortaðýnýn da yardýmýyla, örneklerine ancak tek parti diktatörlüklerinde rastlanan, eskisinden bile daha baskýcý, daha otoriter, daha totaliter bir rejim kurdu. AKP nin Yeni Rejimi nde emek yok, barýþ yok, demokrasi yok, adalet yok, özgürlük hiç yok! AKP, bir yandan bütün toplumu kendi gerici muhafazakâr zihniyeti doðrultusunda yukarýdan aþaðýya yeniden þekillendiriyor, bir yandan da pervasýzca uyguladýðý neoliberal politikalarla emekçilerin haklarýna saldýrýyor. Emekçiler için en kötü koþullarda aþýrý çalýþtýrma, her türlü angarya, güvencesizlik demek olan taþeronlaþtýrma, gerek kamuda gerekse özel sektörde alabildiðine yaygýnlaþtý; Türkiye Cumhuriyeti, Taþeron Cumhuriyeti ne dönüþtü. Hükümet, Türkiye iþçi sýnýfýnýn en önemli kazanýmlarýndan olan kýdem tazminatýný yok etmek için pusuya yatmýþ, fýrsat bekliyor. Hâlâ grev hakký tanýnmayan kamu emekçileri, yandaþ sendika yla toplu sözleþme adý altýnda yapýlan toplu satýþ la yoksulluk sýnýrlarýnýn altýnda ücretlere mahkûm ediliyor. Çoðunluðu çocuk otuz dört yoksul Kürt köylüsünün savaþ uçaklarýyla taammüden bombalanýp öldürüldüðü Roboski Katliamýnýn üzerinden iki yýl geçti. Normalde, çoktan derdest edilip yargýlanmasý, cezalandýrýlmasý gereken katiller, Vur! emrini veren askeri, siyasi sorumlular hâlâ aramýzda dolaþýyor. Kürt Sorunu nu çözecekmiþ, çözüyormuþ gibi yapan siyasi iktidar Lice de, Yüksekova da gördük- barýþçýl gösterilere bile tahammül edemiyor; halkýn üzerine hedef gözeterek ateþ eden Hükümet Güçleri, insanlarýmýzý katlediyor, savaþta bile dokunulmaz olan saðlýk kurumlarýný basýp korku, terör estiriyor. AKP nin dinci gerici muhafazakâr dünya görüþü Alevi yurttaþlarýmýz için büyük bir tehdit oluþturuyor. Ýktidar sözcüleri Cem evlerini terör yuvasý, Gezi Direniþi ni Alevi ayaklanmasý ilan ediyor; her geçen gün bir baþka yerleþim biriminde þahit olduðumuz Alevi evlerinin iþaretlenmesi vakalarýnýn failleri nedense bir türlü yakalanmýyor. AKP nin Yeni Rejim inde, Yeni Türkiye sinde yaþam tarzlarýna müdahale sistematik bir hale dönüþtü. Kendisi gibi yaþamayan herkesi günahkâr, kâfir ilan eden gerici zihniyet kýzlý, erkekli bir arada olmayý yasaklýyor, karma eðitimi bile kaldýrmayý planlýyor. Kadýn-erkek eþitliðini kategorik olarak reddeden AKP nin muhafazakâr zihniyeti sürekli olarak kadýnlarý hedef alýyor. AKP iktidarý döneminde kadýn cinayetleri çýð gibi artarken Her kürtaj bir Uludere dir. demagojisiyle kürtaj hakký yasaklanýyor, kadýnlarýn kaç çocuk doðuracaðýna bile Baþbakan karar veriyor. AKP nin baský politikalarýndan sendikalar, meslek örgütleri de payýný alýyor; yöneticilerimiz, üyelerimiz tutuklanýyor, TMMOB nin yetkileri yok ediliyor, TTB nin Gezi Direniþi süresince yürüttüðü hekimlik faaliyetleri bile soruþturma konusu yapýlýyor, yasaklanmaya çalýþýlýyor. Gözü kârdan, ranttan, paradan baþka bir þey görmeyen, piyasaya tapýnan dinci liberal zihniyet ormanlarýmýzý, daðlarýmýzý, nehirlerimizi, kentlerimizi yaðmalýyor, yaþam alanlarýmýzý yok ediyor. AKP nin on bir yýllýk iktidarýna, neoliberal ekonomi politikalarýna, muhafazakâr toplum mühendisliði dayatmalarýna karþý halkýmýz Artýk Yeter! dedi! Geçtiðimiz Haziran ayýnda Ýstanbul da aðacýna, parkýna, yaþam tarzýna sahip çýkan milyonlarca yurttaþýmýzýn katýldýðý Gezi Parký nda baþlayan direniþ hýzla bütün ülkeye yayýldý ve isyana dönüþtü. AKP nin Kürt sorununun çözümü için adým atmama ýsrarýna Kürt halkýnýn cevabý süresiz direnmek, süresiz serhýldan oldu. Ýþçiler kýdem tazminatýna sahip çýkmak için þalterleri indirmek dahil sonuna kadar direneceklerini þehir þehir gerçekleþtirdikleri eylemlerle, direniþlerle kanýtladýlar. Kamu emekçileri satýþ sözleþmesini kabul etmediler, onurlarý ve geleceklerine sahip çýkarak greve gittiler. Ýþte bu nedenledir ki, iktidar bloðu içinde yönetememe krizi ve iktidar kavgasý baþladý. Düne kadar rantý birlikte paylaþanlar þimdi birbirlerine darbe yapýyor, saray kavgasýna tutuþuyorlar. Yolsuzluk ve kirlenmiþliði artýk gizleyemiyorlar. Her yerden pislik kokularý yükseliyor. Artýk hiçbir þey eskisi gibi olmaz, olmayacak. Aylardýr Bu daha baþlangýç diyoruz. Önümüzdeki dönem AKP nin hesap verme dönemi olacak. Gün, hesap sorma günüdür! Gün, eþit, özgür ve demokratik bir geleceðe dair umudu daha da büyütme günüdür! Gün, isyaný hep bir aðýzdan haykýrma günüdür! Gün, mücadeleyi büyütme günüdür! KESK, DÝSK, TMMOB, TTB olarak; Eþitlik, özgürlük, demokrasi ve emekten yana bütün örgütleri, bütün kurumlarý; bütün inisiyatif, bütün dayanýþma, bütün forumlarý; tek bir istisna bile býrakmadan bütün yurttaþlarýmýzý yan yana gelip, omuz omuza vermeye; 11 Ocak 2014 te Ankara da yapacaðýmýz ÖZGÜRLÜK, BARIÞ, DEMOKRASÝ, ADALET VE EMEK MÝTÝNGÝ ni ülkenin her bir tarafýnda hep birlikte örgütlemeye, çoðaltmaya, büyütmeye, katýlmaya çaðýrýyoruz! ARTIK YETER! Bu pisliði halk temizleyecek!

8 Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMAK Her ayýn 28. Günü bu katliamý gündeme taþýmak üzere buluþmaya devam edeceðiz. Vicdaný körelmemiþ, adalet arayýþýndan vazgeçmemiþ herkesi davet ediyoruz diyen Roboski Ýçin Adalet Giriþimi, 28 Aralýk günü yine sokaklardaydý. Üstelik Aralýk ayýnýn 28 i Roboski katliamýnýn yýldönümüne tekabül ediyordu. Saat: 19:00 da Kýzýlay da Ýnsan Haklarý Anýtý önünde, KATÝLLER BULUNSUN, ROBOSKÝ BÝR DAHA ASLA! yazýlý pankart açarak basýn açýklamasý yapan Roboski Ýçin Adalet Giriþimi, katliamýn gerçekleþtiði saat olan 21:17 de Güvenpark da anma düzenledi. Basýn açýklamasý metnini okuyan Deniz KIRIMSOY þunlarý söyledi; KATÝLLER BULUNSUN, ROBOSKÝ BÝR DAHA ASLA! Roboski de 34 insanýmýzýn katlediliþinin bugün 732. günü. Katliamýn üzerinden 2 yýl, yani 24 ay geçmiþ durumda. Dava, katliamýn sanýðý olan genelkurmayýn askeri yargýsýnda Hukuk, meclis, muhalefet, suskun Bombalama emrini kimin verdiðini biliyoruz ancak hiç kimse hakkýnda dava açýlmadý. Ailelerin ADALET talebi ve haykýrýþý hala sürüyor. Roboski katliamý ve adalet arayýþý, Ankara nýn karanlýk denizlerinde kaybedildi. Bir milletvekili bile, Roboski katliamýný protesto ederek istifa etmedi. Devlet ise, katliamý yapanlarý koruma/kollama ve katliamý unutturma görevini sürdürürken, kendi iþlediði suçlarda cezasýzlýðý ve insan haklarýný yok saymayý gelenekleþtirmeye doðru gidiyor. 28 Aralýk 2011 akþamý, Türk Genelkurmay askerlerinin 34 yurttaþýmýzýn önlerini kesmesi ve Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaþ uçaklarýnýn hava saldýrýsý ile Þýrnak ýn Uludere/Qilaban Ýlçesi Roboski Köyü nde 19 u çocuk yaþta, 34 köylü insanýmýz katledildi. Katliamýn üzerinden 24 ay geçmesine raðmen, sorumlularla ilgili gerçekçi hiçbir soruþturma ve iþlem henüz yapýlmýþ deðil. Söyleyecek bir sözleri de kalmamýþ durumda. Ucu devlete ve kendilerine dokunan bir yolsuzluk dosyasý olunca yargýya derhal müdahale eden, Kürdistan sýnýrlarý içinde yapýlan ticarete kaçakçýlýk derken, sýfýrlarý sayýlamayan kaçakçýlýk ve yolsuzluklara bulaþan hükümet, bakanlar, baþbakan, geldikleri durumda beklediðimiz adaleti saðlamaktan artýk çok uzaktýrlar. Katliamýn failleri Hükümet ve Türkiye yi yöneten insanlardýr. 2 yýl geçmiþken ve ailelere baský sürerken, atýlacak hiçbir adým, ailelerin acýsýný bitirmeyecek ve kaybettiklerimizi geri getirmeyecektir. Hukukun ayaklar altýna alýnmasý ve katliamýn üstünün örtülmeye çalýþýlmasý devletin tutumunu ve suç ortaklýðýný gözler önüne sermektedir. Roboski Katliamý nýn sorumlularý bulunup cezalandýrýlýncaya, demokratik haklar güvence altýna alýnýncaya kadar da barýþa, Anadolu halklarýnýn özgürleþmesine ulaþýlamayacaðýný, bu uðurda mücadele veren tüm dostlarýmýza ve kamuoyuna bir kez daha hatýrlatýyoruz. 34 insanýn katili kim, hesabýný bekliyoruz. Roboski de 34 insanýmýzýn hayatýný kaybetmesine, yaþam haklarýndan sorumlu devlet tarafýndan yaþam haklarýnýn ellerinden alýnmasýna neden olan bu katliamýn bir arada ve barýþ içinde yaþama irademize bir saldýrý olduðunu söylüyor ve barýþa giden önemli yollardan birinin de Roboski ye adaletten geçtiðini biliyoruz. Roboski de yaþanan vahþetin 24. ayýnda, ülkeyi yönetenlere sorumluluklarýný daha sertçe haykýrýyor ve katliamýn 2. yýlýna geldiðimiz bu günde, tüm toplum kesimleri ve kamuoyunu duyarlý olmaya çaðýrýyoruz. Barýþ içinde, bir arada, özgürce ve eþit yaþam hakkýmýzýn yolunun Roboski ye Adaletten geçtiðini tüm kamuoyu bilmelidir. Devlet halkýný katletmez. Her ayýn 28. günü Roboski Katliamý ný gündeme taþýmak üzere buluþmaya ve haykýrmaya devam edeceðiz. Roboski, devletin ve iktidarýn sýnavýdýr. Barýþ ve adaletin yolu mutlaka Roboski den geçecektir. Roboski Müzesi Bilgilendirmesi: Platon dan beri bilgisel olarak ve insanlýk tarihi boyunca olan bitenden biliyoruz ki, adalet adaletsizliðin olduðu yerden yükselir. Roboskili ailelerin isteði ve talepleri sonrasýnda, içinde bizim de olduðumuz bir grup bir araya geldi ve adaletsizliðin yaþandýðý yerde, Roboski de adalet talebimizin simgesini, ocaðýný bir yapýyla yükseltmek için çalýþmalara baþladý. Amaçlanan; bu ülkenin mimarlarýnýn, sanatçýlarýnýn tasarýmlarýyla, yurttaþlarýnýn küçük katkýlarýyla ve gençlerinin alýn terleri ve emekleriyle Roboski lilerin adalet talebine sahip çýkacaðý bir kampanya örgütlemek. Bu kampanyanýn somut ürünü de 2014 ün sonbaharýnda tamamlayacaðýmýz ve ismini Roboski de ailelerle hep birlikte koyacaðýmýz, þimdilik Roboski Müzesi olarak adlandýrdýðýmýz yapý olacak. (müze süreciyle ilgili bilgilere, bu hafta itibariyle roboskimuzesi.org adresinden ulaþabilirsiniz.) Katiller bulunsun, Roboski bir daha asla diyoruz! Basýn açýklamasýnýn tamamlanmasýndan sonra saat: 20.30'da Güvenpark a doðru yürüyüþe geçildi. Güvenpark a varýldýðýnda öldürülen 34 kiþinin tek tek öyküsü anlatýldý. Onlarýn yere fotoðraflarý býrakýldý, mumlar yakýlýp yanýna karanfiller serpiþtirildi. Ayrýca bir basýn açýklamasý da orada yapýldý. ÝHD Genel Baþkaný Öztürk TÜRKDOÐAN da kýsa bir konuþma yaptý. Saatler 21:17'yi gösterirken gökyüzüne dilek feneri uçuruldu. Katledilenler için saygý duruþunda bulunuldu ve Mahmut KONUK þair Ahmed ARÝF in 33 Kurþun þiirini okuyarak anmayý bitirdi.

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

Sayý:14 Temmuz 2003 Çaðdaþ Sosyal Demokrasi ve Türkiye Gümrük Birliði nin Zararý 70 Milyar Dolar mý? Dünyadaki Ekonomik Dengesizlik Ceza Adaletinin Anatomisi Çanakkale Savaþlarýnýn Önemi ve Sonuçlarý Ýktisat

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2000/14614 Karar No : 2000/12355 Karar Tarihi : 25.09.2000 HUKUK HUKUK : YETKÝLÝ MAHKEMENÝN TESPÝTÝ Davalý Ýstanbul Ýþ Mahkemesinde yetki itirazýnda bulunurken yetkili mahkeme olarak Bakýrköy

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı