NÜMİSMATİK MATERYALLERE GÖRE İSLAMLAŞMA SÜRECİNDE ALTIN ORDA HANLARININ KULLANDIĞI İSİM VE UNVANLAR ( ) Ekrem Kalan *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NÜMİSMATİK MATERYALLERE GÖRE İSLAMLAŞMA SÜRECİNDE ALTIN ORDA HANLARININ KULLANDIĞI İSİM VE UNVANLAR (1227 1357) Ekrem Kalan *"

Transkript

1 NÜMİSMATİK MATERYALLERE GÖRE İSLAMLAŞMA SÜRECİNDE ALTIN ORDA HANLARININ KULLANDIĞI İSİM VE UNVANLAR ( ) Ekrem Kalan * Özet Altın Orda Hanlığı, Avrasya nın en önemli geçiş koridorunda yer aldığı için ticaret yolları üzerinde önemli derecede söz sahibi olmuş ve bu sayede de büyük bir ekonomik güç olarak bölgenin kaderi üzerinde önemli bir rol sahibi olmuştur. Dolayısıyla da ekonomik anlamdaki gücünün de bir sembolü olarak çeşitli madenlerden paralar darp edilmiştir. Altın Orda Hanlığı, kuruluşundan kısa bir süre sonra İslamiyet in etkisi altına girmiş ve İslamlaşma süreci ile birlikte, Altın Orda nın Türkleşme sürecinin de hız kazandığı anlaşılmaktadır. Nitekim özellikle Saray, Bulgar, Harezm, Gülistan, Azak, Ükek gibi şehirlerde basılan paralarda Altın Orda Hanları nın, sultan gibi bir unvanın yanı sıra kaan (ka an / kağan) ve bek (bey) gibi Türkçe unvanların da yoğun bir şekilde tercih ettiği nümismatik materyaller incelendiğinde ortaya çıkmaktadır. Anahtar Kelimeler: Altın Orda Hanlığı, Para, Nümismatik, Sikke, İslamlaşma. Abstract The Golden Horde played substantial role on the trade routes and grew as a great economic power since it was on the passageway of the most important Eurasian transition corridor. As a symbol of its economic power, the state minted coins from various mines. The Golden Horde became open to Islamization after a short while of its foundation. The process of Islamization also accelerated Turkification. As a matter of fact, investigating numismatic materials reveal that the Turkişh titles suchs as kagan and beg, in addition to sultan were used especially in the coins minted at Saray, Bulgar, Harezm, Gülistan, Azak, Ükek. Key Words: The Golden Horde, Money, Numismatic, Coins, Islamization. * Dr. Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi ABD, Karadeniz Araştırmaları Bahar 2012 Sayı

2 Ekrem Kalan Para, icat edildiği günden bu yana insanoğlunun sosyo kültürel ve iktisadi yaşamını derinden etkilemiştir. Ancak bu ticari metaa ticaret hayatındaki işlem, spekülatif, ihtiyatlılık ve değer amaçlı önemini devam ettirmekle birlikte, İlkçağ ve Ortaçağda değerli maden olarak değer arz ederken, merkantalizmin ortadan kalkışı ile birlikte devletler açısından madenî değerini artık yitirmiştir. Başka bir deyişle kâğıt, maden in yerini almıştır. Bu yüzden para, biz araştırmacılara geçmişte yaşamış toplumların siyasî, ekonomik ve sosyo kültürel yaşamları hakkında da son derece kıymetli bilgiler aktarmaktadır. Bu açıdan düşünüldüğünde nümismatik materyaller, Altın Orda Hanlığı konusunda yapılacak çalışmalarda da bize bazen hiçbir kaynakta tesadüf edemeyeceğimiz çok önemli verilere ulaşma imkânı vermektedir. Altın Orda Hanlığı, Avrasya nın en önemli geçiş koridorunda yer aldığı için ticaret yolları üzerinde önemli derecede söz sahibi olmuş ve bu sayede de büyük bir ekonomik güç olarak bölgenin kaderi üzerinde önemli bir rol sahibi olmuştur. Dolayısıyla ekonomik anlamdaki gücünün bir sembolü olarak çeşitli madenlerden paralar darp edilmiştir. Bilindiği gibi Altın Orda Hanlığı nda, madenî paraların yanı sıra Çin in etkisiyle kâğıt paraların da kullanılmış olması muhtemeldir. Ancak kâğıt olmaları ve dolayısıyla fiziksel koşullara dayanıksız olması sebebiyle şu ana kadar elimize Altın Orda devrine ait herhangi bir kâğıt para geçmemiştir. Bu sebeple çalışmamızı madenî paralar üzerinde yürüteceğiz. Ancak yeri gelmişken ifade etmek gerekir ki; Altın Orda Hanlığı nda diğer Moğol Uluslarında da olduğu gibi madeni paralar dışında altın ve gümüş külçelerinin de ticarette kullanıldığını devrin kaynaklarından anlıyoruz. Söz konusu külçelerden ilk kez Rubruck meşhur eserinde Yaskot 1 adıyla bahsetmektedir (Von Rubruck 2001: 77, 96). Moğollar ise değerli metallerden yapılmış ödeme aracı olarak kullanılan bu külçelere, kendi dillerinde sukh (balta) adını vermekteydiler. Yine Cüveynî gibi dönemin önemli kaynaklarında bu külçelerin Farsça karşılıklarına da yer verilmiştir (Alaaddin Ata Melik Cüveynî 1999: 85, 116, 117, ). Daha geç dönemde yani XIV. Yüzyılda, bu külçelere Türkçe sum veya som adının verildiğini görmekteyiz. Bugün Kazan Türkçesi nde paranın karşılığı olarak da kullanılan sum aynı zamanda Özbekistan ın ulusal para birimidir. Altın Orda nümismatiği üzerine yaklaşık iki asırdır Altın Orda nın hâkimiyet kurmuş olduğu başta Rusya olmak üzere Kazakistan da ve nihayet Moğolistan da son derece ehemmiyetli çalışmalar yapılmaktadır (Fren 1832; Grigor yev 1850: 1 63; Markov 1896 [Bu çalışma kısmen Monety Cuçidov: Zolotaya Orda, tatarskiye hanstva adıyla Kazan da 2008 yılında yeniden yayınlanmıştır]; Muhamadiyev 1983; Pyrsov 2002; Petrov 2003; Singatullina 2003; Feodorov Davıdov 2006; Samaşev vd. 2006; Nyamaa Bu terimin tam olarak anlamının ne olduğu uzun zaman araştırmacıları meşgul etmişse de P. Pelliot Moğol dönemine ait Turfan metinlerinden hareketle bu terimin aslında Türkçe deki Yastuq (Yastuk) olduğunu ortaya koymuştur. 24

3 Altın Orda Hanlarının Kullandığı İsim ve Unvanlar vd.). Ancak Altın Orda nümismatiğine dair gerek yukarıda zikredilen ülkelerde gerekse de Türkiye de yapılan çalışmalarda paranın üzerinde kullanılan sembol ve yazılardan, incelenen paranın kimyasal analizine kadar pek çok hususa dikkat çekilirken para darp edilmesinin asıl maksadı olan hâkimiyet telakkisinin bir uzantısı olarak paranın üzerinde kullanılan isim ve unvanlar hususunda gereken ilgi gösterilmemiş ve nispeten gözden kaçmıştır. Nitekim Altın Orda paralarının bu yönüyle incelenmesi, Altın Orda Devleti nin hakim olduğu topraklar üzerindeki halkların, kültürün en önemli unsurlarından biri olarak, dinî tercihlerini ve hakimiyet telakkilerini ortaya koyması açısından önemlidir. Altın Orda da para bastırılması diğer pek çok Orta Çağ devletinde olduğu gibi son derece yaygın ve gelişmişti. Nihayetinde ortaçağ devletlerinin ekserisinde yaygın olan anlayış yani her hükümdarın hükümdarlık alameti olarak kendi adına para darp ettirmesi son derece yaygın bir uygulama idi. Doğal olarak paranın en önemli kullanım yeri ticaret olup, para vasıtasıyla ticaret Altın Orda kentlerinde yaygın olsa da özellikle bozkır bölgelerinde konar göçerler arasında ticaret genellikle mübadele yani takas yöntemiyle gerçekleştirilmekteydi. Bunun en güzel örneğini ise XIV. yüzyılın ilk yarısında Altın Orda topraklarında bulunan ünlü Arap Seyyah İbni Battuta vermektedir (Ebu Abdullah Muhammed İbn Battuta Tancî 2005: ). Bu sebeple para aynı zamanda gelişmişliğin ve kentsel dönüşümün de sembolü idi. Nitekim paralar bozkırın orta yerinde değil kent merkezlerinde darp edilmekteydi. Altın Orda Hanlığı nda ekseriyetle gümüş ve bakır paraların kullanıldığı elimizdeki arkeolojik veriler tarafından ortaya konulmuştur. Özellikle Altın Orda başkentlerinde ilk arkeolojik kazıları gerçekleştirmiş olan A. V. Tereşenko nun yılları arasında Saray el Cedid (Yeni Saray) şehrinde yaptığı kazılar esnasında adet para bulunmuştur. Bunun dışında bazı paralar şehrin biraz dış kısımlarında muhtemelen güvenlik gerekçesiyle tüccarlar tarafından saklandıkları yerlerde ortaya çıkarılmıştır. Ancak Moğol İmparatorluğu ve hanlıklarda Müslüman halkın dini tercihlerinden etkilenen kağan ve hanlar her dine eşit mesafede durmaya gayret gösterseler de halkın tercihleri doğrultusunda hareket etmişlerdir. Bunun en güzel örneğini imparatorluğun en kudretli adamı Cengiz Han devrinde bile görmekteyiz. Nitekim Cengiz Han devrine ait paralarda kendisi Müslüman olmadığı halde Müslüman hükümdarlar için kullanılan bazı unvanlar yer almaktadır. Cengiz Han adına Gazne de darp edilen tarihli altın dinarın bir tarafında Kelime i Tevhid yazılırken, diğer tarafında Han/Cengiz Han/ el âdil el azîm/şah Cihangir (Nyamaa 2005: 15) ifadesi yer almaktadır ki, adil ve haşmetli Cihan Hâkimi Cengiz Han şeklinde tercüme edebiliriz. Bu türden bir uygulamanın gerekçelendirilmesi hususunda elimizdeki en güçlü argüman şüphesiz Türk İslam devlet geleneğidir. Nite 25

4 Ekrem Kalan kim hakim zümre ne kadar güçlü olursa olsun hakimiyet kurduğu bölgedeki yerel halkın kültürel altyapısına uygun davranmak zorunluluğunu hissetmektedir. Bilindiği gibi Altın Orda Hanlığı da büyük ölçüde İslamlaşmış bir bölge üzerinde kurulmuş olduğu için bölgedeki İslam geleneği ile İslam Devlet Teşkilatı ndan büyük ölçüde etkilenmiştir. Bunun göstergesi olarak da kısa sürede Cengiz soyundan gelen hanlar da dâhil olmak üzere bölgedeki Moğol asıllı idarecilerin hemen tamamı İslamiyet i kabul etmişlerdir. Onların bu tercihleri aynı zamanda paralarına da yansımıştır. Önceleri, Altın Orda paraları da gerek boy ve ağırlık, gerek biçim ve yazı bakımından çağdaşları veya daha önceki Müslüman Türk hükümdarları paralarının benzerleri idi. Paralar, gümüş ve bakırdan basılıyor, gümüşler, 3, 2, 1, 1/2, 1/3 ve 1/4 dirhem (9,60 6,40 3,20 1,60 1,05 ve 0,80 gr.) ağırlığında kesiliyordu. Altın Ordu'da 4 kırat (0,80 gr. ağırlığında temiz gümüşten kesilen paralara danki (tengi veya tenge) deniliyordu. Bunun dışında Altın Orda hakimiyetindeki Harezm de altın para (dinar) basıldığı da bilinmektedir (Trepavlov 2010: 40). XV. yüzyılda Altın Ordu'da İslâmi tip paralarda değişiklikler yapılmış; tevhid, âyet, dua ve sena gibi dinsel nitelikteki yazılar kaldırılmış, tipler, daha ziyade millî bir nitelik almıştı (Ağat: 1964: 11). A. Z. Singatullina ya göre ilk Altın Orda parası, Batu Han devrinde, yılları arasında 2 Bulgar şehrinde Abbasi Halifesi Nasır ed din adına basılmış olan paradır (Singatullina 2003: 16 26) 3. Aynı paraya Saray ve Saratov gibi pek çok Altın Orda kentinde rastlamaktayız (Pırsov Nedaşkovskiy 2002:6). Burada dikkati çeken husus, kaynaklarda Müslüman olduğuna dair bir bilgi verilmemesine rağmen devrin hükümdarı Batu Han ın ( ) bölgede yaşayan Müslüman halkın eğilim ve sosyo kültürel altyapılarına uygun olarak Türk İslam geleneğini sürdürerek Abbasi Halifesi nin adını kullanmasıdır. Mengü Timur ( ) devrinde darp edilen paralardan 671 H. ( ) tarihli paranın en önemli özelliği Cuçi Ulusu nun yani Altın Orda Hanlığı nın Karakurum daki Merkez Kağanlık tan bağımsızlığını ilan etmesine delâlet etmesidir. Nitekim söz konusu parada artık daha önceden olduğu gibi kağanın adı ve tamgası yer almamakta aksine Batu Han (Sain Han) ailesinin tamgası bulunmaktaydı (Singatullina 2009: 296). Berke Han devrine ait paralarda da benzer özelliklerle karşılaşmaktayız (Pırsov Nedaşkovskiy 2002:6). Mengü Timur adına kesilen paralarda bağımsızlığın 2 Paranın darp ediliş tarihi, paranın üzerinde yer almamaktadır. 3 Burada dikkat çeken başka bir husus ise; aynı dönemde yaşamış olmamalarına rağmen, mevcut Abbasi Halifesi Mustansır ( ) yerine 20 yıl kadar önce hüküm süren Halife Nasıreddin ( ) in adının paralarda kullanılmasıdır. Bunun gerekçesi olarak, Halife Nasıreddin in devrin siyasî konjonktürüne uygun davranarak, Haremzşahlara karşı Moğolları desteklerken Moğol istilasının yıkıcı etkilerini görüp yaklaşan tehlikeyi fark eden Halife Mustansır ın Moğollar a karşı menfî temayülünün etkili olduğu mümkün görünmektedir. 26

5 Altın Orda Hanlarının Kullandığı İsim ve Unvanlar sembollerinin yanı sıra, el azam unvanının kullanımını sıklıkla görmekteyiz (Singatullina 2003: 74, 133; Sagdeyeva 2005). Yine aynı şekilde Mengü Timur paralarında el adil unvanının da O ve halefleri tarafından da sıklıkla kullanıldığını incelenen paralardan anlamaktayız. Paraların arka kısmında ise islamî ifadeler, Kur an ı Kerim den ayetler ve bilhassa Kelime i Tevhid in yazılmasının gelenekselleşmeye başladığı göze çarpmaktadır (Sagdeyeva 2005: 8 11). Bunların dışında dikkat çeken bir başka husus ise H. 678 tarihinde Bulgar şehrinde basılan bir parasında adının Mengü Timur Kaan (Sagdeyeva 2005: 9) başka bir deyişle bağımsızlığını ilan edişinin ardından Merkez Kağanlıktan ayrıldığının göstergesi olarak daha küçük bir dereceyi temsil eden Han 4 yerine Kağan unvanını kullandığı görülmektedir. Tuda Mengü ( /1288) dönemine ait paralarda ise benzer uygulamalar ve unvanlar görülmekle birlikte Tuda Mengü nün diğer Altın Orda Hanları ndan farklı olarak Kırım da basılan paralarında Arapça bir unvan olarak sultan kelimesinin Farsça karşılığı olan padişah unvanının, padişah el azam şeklinde kullanmış olmasıdır (Sagdeyeva 2005: 11). Tula Buka (1287/ ) devrinde bastırılan paralar, belki de kısa süren saltanat yıllarından olsa gerek, son derece sade ve mütevazı bir görünüm ihtiva ederken, diğer Altın Orda Hanları nın ekserisinde olduğunun aksine han unvanı dahi kullanılmamış ve paranın arka kısmında dinî bazı ifadeler ile Kelime i Tehvid yer almıştır (Sagdeyeva 2005: 12). Yukarıda da bahsetmiş olduğumuz ve henüz Cengiz Han devrinde başlayan halkın dini tercihlerine hassasiyet gösterilmesi yönündeki politikanın bir tezahürü türünden bu uygulamayla diğer Cengiz oğullarında olduğu gibi Altın Orda Hanları nın paralarında da karşılaşmaktayız. Söz konusu sıfatlar dışında bazı İslamî (Arapça veya Farsça) unvan veya isimler kullanmış olup, bu uygulamanın daha önceki İslam Devletleri nde de, yaygın olduğu yukarıda da belirtildiği üzere, bilinmektedir. Özellikle XIV. Yüzyılın başlarından itibaren İslamlaşma sürecinin daha da hız kazanması ile birlikte bu uygulamaya daha çok rastlamaktayız. Ancak yine de istisnaî uygulamalar da söz konusudur. Bu istisnai uygulamalara en önemli örnek şüphesiz Tokta Han ın paralarıdır. Kaynaklardaki ortak bilgilere göre Tokta seleflerinin büyük çoğunluğu gibi Müslüman değildi. Ancak buna rağmen paralarında İslamî figürler kullanmasının yanı sıra İslamî unvanlar da almıştır. Tokta Han ın ( ) paralarını Rus arkeolog ve nümismatlar iki grupta incelemektedirler. Bunlardan en geçerli tasnife göre I. grup Tokta Han paraların üzerinde Arap harfleriyle Toktu Bek ( , 238, 239) II. grup paralarda ise Uygur harfleriyle Toktogu ( 233, 234, 236, 4 Klasik Moğolca da Kağan unvanının karşılığı olarak Ha an (Hagan), daha küçük bir siyasî teşekkülün idarecisi olarak yani bir ulusun yöneticisi için ise Han unvanı kullanılmaktadır. 27

6 Ekrem Kalan 240) şeklinde yazılmıştır (Singatullina 2003: 53). Yine 1310 yılına kadar Saray da darp edilen paralarında Tokta bek unvanını kullanırken, sultan unvanının kullanılmadığı göze çarpmaktadır (Singatullina 2003: 53). Ancak aynı dönemde Harezm (Samaşev vd. 2006: 93; Singatullina 2003: 130), Ükek gibi Altın Orda kentlerinde Tokta Han devrinde basılan paralarda bek (Pırsov Nedaşkovskiy 2002: 7) ve el adil unvanlarının kullanımı karşımıza çıkmaktadır. Tokta Han, Altın Orda Hanları arasından birbirinden farklı pek çok unvan kullanmasıyla ayrılır. Nitekim Altın Ordu ekonomisinde yapmış olduğu ilk reformun dışında yaklaşık 22 yıllık saltanatı boyunca, farklı şehirlerde bastırdığı paralarda da farklı unvanlar kullanmıştır. Mesela Macar şehrinde Tokta Han adına kesilen paralarda adı Padişah el adil Toktu şeklinde yazılmıştır. Kırım daki paralarında ise Altın Orda paralarında artık klasikleşen bir unvan olan el adil Han Toktu veya Han el adil Toktu şeklindeki kullanımlar göze çarpmaktadır (Sagdeyeva 2005: 19 20). Ayıca bir başka unvanın yazılı olduğu Saray el Mahrusa da basılan H. 710 tarihli parada Sultan ül azam Tohtogu (Uygur harfleriyle) el adil unvanıyla karşılaşmaktayız (Gumayunov 2002: 67). Tokta Han ın paralarında kullanmış olduğu, gayrî müslim olması hasebiyle, en ilgi çekici isim şüphesiz dinin yayılmasına yardım eden anlamına gelen Arapça Gıyaseddin ismini kullanmasıdır. Nitekim kendi adını paralarında Gıyaseddin Tokta Han şeklinde adı yazdırdığı görülmektedir. Bu şekilde darp edilmiş paralara bilhassa Kırım, Harezm, Saray, Macar (Markov 2008: 16 17), Sarayçık (Samaşev 2006: 93), Ükek (Gumayunov 2002: 69), gibi ekseriyetle ahalisini Müslümanların oluşturduğu kentlerde rastlamaktayız. Tokta Han ın ölümüyle birlikte devrin idari merkezlerinden ve darphanelerinden olan Ükek önemini kaybetmiş ve Özbek Han ile birlikte Mohşi Vadisi ndeki Mohşi kenti büyük bir önem kazanmış ve Bulgar ve Azak şehirleriyle beraber Altın Orda nın en önemli darphaneleri olarak ön plana çıkmışlardır. İslamlaşma sürecinin büyük bir hız kazandığı, İslamiyet in kurumsallaşarak resmî devlet dini haline geldiği Özbek Han ( ) devrinde özellikle Mohşi de darp edilen paralar da, Özbek Han ın adı Sultan el adil Özbek Han, Sultan Gıyaseddin Özbek Han el adil veya Sultan Muhammed Özbek Han şeklinde yazılmıştır (Pırsov Nedaşkovskiy 2002: 9 10; Sagdeyeva 2005: 21 24). Saray el Cedid de basılan paralarda ise Sultan ela zam Muhammed Özbek Han, Sultan Muhammed Özbek Han el adil gibi iki farklı yazılışın çok yaygın olarak kullanıldığını görmekteyiz. Harezm de darp edilen Özbek Han devri paralarında ise Sultan el a zam el adil ve Sultan el adil Özbek gibi unvanların kullanımıyla karşılaşmaktayız. Özbek Han, son derece iyi bir İslami eğitim alarak dindar bir hanedan üyesi olarak yetiştirilmişti. Bundaki en önemli unsur ise şüphesiz çocuklu 28

7 Altın Orda Hanlarının Kullandığı İsim ve Unvanlar ğunun önemli bir kısmını geçirdiği Harezm ve onun sahip olduğu İslami ilimlerdeki güçlü miras idi. Bunun uzantısı olarak Özbek gibi Türkçe bir ismin yanında Muhammed gibi İslam Peygamberi nin adını kullanmasıdır. Ayrıca yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, her iki isimde de dikkati çeken husus dinin yayılmasına yardım eden anlamına gelen Arapça Gıyaseddin adının bir sıfat olarak kullanılmasıdır. Yine diğer Altın Orda paralarında da karşımıza çıkan Kelime i Tevhid ile İslamî ifadelere Özbek Han ın hemen bütün paralarında rastlamaktayız. Özbek Han, 1314 yılında İslamiyet i devletin resmî dini olarak ilan ederek (Trepavlov 2010: 48), Moğol İmparatorluğu nda Cengiz Han dan beri her dine eşit mesafede durma politikası da en azından şimdilik Altın Orda hâkimiyetindeki topraklarda geçerliliğini kaybetmiştir. Buna bağlı olarak da Özbek Han ın Gıyaseddin ve Muhammed gibi iki ismi tercih etmesi, halka şirin görünme kaygısından ziyade İslamiyet in bütün Altın Orda topraklarında yayılmasına yönelik içtenlikle göstermiş olduğu çabaların karşılığı olarak algılanmalıdır. Nitekim İbn Battuta nın ünlü seyahatnamesinde Özbek Han ın kişiliğine ve dindarlığına dair vermiş olduğu bilgiler son derece kıymetlidir (Ebu Abdullah Muhammed İbn Battuta Tancî 2005: ). Özbek Han ın 1341 yılında vefat etmesinin ardından kardeşi Tinibek i ortadan kaldıran Canibek Han ( ) aynı yıl Altın Orda tahtına oturdu 5. Canibek Han ın, Saral el Cedid te darp edilmiş paralarında Sultan Mahmud Canibek Han, Sultan el adil Canibek Han, Hakan el adil Celaleddin Mahmud Sultan / Canibek Han, Celaleddünya ve d din Mahmud Sultan, Sultan el adil / Çambek (Uygur Harfleriyle) Celaleddin Mahmud Sultan, Sultan el a zam / Celaleddin Mahmud/ Canibek Han / Sultan gibi çok çeşitli unvanlar kullanılmıştır (Sagdeyeva 2005: 24 29). Yine Gülistan ve Harezm paralarında daha sade olmakla birlikte benzer unvanların kullanıldığı görmekteyiz (Pırsov Nedaşkovskiy 2002: 16). Ayrıca diğer Altın Orda Hanları nın paralarında karşılaştığımız İslamî unsurların da kullanımı geleneği sürdürüldüğü anlaşılmaktadır. Ancak Tokta Han ın paralarında olduğu gibi bazı paraların ortasında hanın adının yani Canibek adının, Uygur harfleriyle yazıldığı paralara da rastlamaktayız (Sagdeyeva 2005: 25). SONUÇ Altın Orda Hanlığı, kuruluşundan kısa bir süre sonra, yayılmış olduğu geniş coğrafyanın en temel kültürel unsurlarından biri olan İslamiyet in etkisi altına girmiş ve İslamlaşma süreci ile birlikte, her ne kadar etnik açıdan Moğol asıllı Cengiz Han ın torunları tarafından kurulsa da, Altın Orda nın Türkleşme sürecinin de hız kazandığı anlaşılmaktadır. Bu anlamda Altın 5 Rus Knezlikleri arasındaki mücadelelerde İvan Kalita nın çocuklarını Vladimir Knezliği nde ve siyasî rakipleri karşısında desteklemeleri sebebiyle, Canibek Han ın adı, dönemin Rusça kaynaklarında Добрый царь Чанибек (İyi hükümdar Çanibek) şeklinde zikredilmektedir. Ayr. İçin bkz: Trepavlov 2010:

8 Ekrem Kalan Orda paralarında yukarıda da ifade etmiş olduğumuz kullanılan unvanlar, Altın Orda da İslamlaşma ile Türkleşme sürecinin birbirine paralel olarak yaşandığının en önemli delillerden birini teşkil etmektedir. Nitekim sultan gibi bir unvanın yanı sıra kaan (ka an / kağan) ve bek (bey) gibi Türkçe unvanların da yoğun bir şekilde tercih edildiği nümismatik materyaller incelendiğinde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca hanlığın ilk dönemlerinde siyasî rakipleri İlhanlılar a karşı İslamiyet in savunuculuğunu yapmaları ile Memluklarla siyasi ve ekonomik işbirliği kurmuş olmaları, İslamiyet in daha ziyade siyasi bir argüman olarak kullandıklarının göstergesi olmasının yanı sıra, bu anlayış, doğal olarak, paralarında daha sade ifadelerle karşılık bulmuştur. Özbek Han ile birlikte İslamiyet in resmi din olarak kabul edilmesi yeni bir sürecin başlangıcı olmuş ve İslamiyet Altın Orda ülkesinde kurumsallaşmıştır. Nitekim gerek Özbek Han ın gerekse de Canibek Han ın paralarındaki bu iddialı unvan ve isimlerin kullanılmasının da tamamen bununla ilintili olduğu aşikârdır. KAYNAKLAR Ana Kaynaklar Alaaddin Ata Melik Cüveynî (1999). Tarih i Cihangüşa, (çev. M. Öztürk), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Ebu Abdullah Muhammed İbn Battuta Tanci (2005). İbn Battuta Seyahatnamesi (çev. A. Sair Aykut), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Wilhelm Von Rubruck (2001). Moğolların Büyük Hanına Seyahat, (çev. Ergin Ayan), İstanbul: Ayışığı Kitapları. Araştırma Eserleri AĞAT N. (1964). Kırım Hanları Paralarının Nitelikleri ve Işık Tuttukları Bazı Tarihi Gerçekler I, Emel, Sayı: 23: FEODOROV DAVIDOV G. A. (2003). Denejnoye delo Zolotoy Ordı, Moskva: İzdatel stvo Paleograf. GRIGOR YEV V. V. (1850). Opisanie klada iz Zolotoordynskih monet, naidennogo bliz razvalin Saraya, Zapiski Sankt Peterburgskogo arheologiçesko numizmatiçeskogo obşestva, T. II, SPb: GUMAYUNOV S. V. (2002). Numizmatiçeskiy material XIII XIV vv. Saratovskaya oblast, Drevnosti Povolj ya i drugih regionov, Sbornik statei, Vıpusk IV, Numizmatiçeskiy sbornik, T. III, İzdatel stvo İnformelektro, Moskva: MARKOV, A. K. (2008). Monety Cuçidov: Zolotaya Orda, tatarskie hanstva, İnstitut istorii AN RT, Kazan. 30

9 Altın Orda Hanlarının Kullandığı İsim ve Unvanlar MUHAMADİYEV A. G. (1983). Bulgaro Tatarskaya monetnaya sistema v XII XV vekah, İzdatel stvo Nauka, Мoskva. NYAMAA B. (2005). The Coins of Mongol Empire and Clan Tamgha of Khans (XIII XIV), Admon, Ulaanbaatar. PETROV P. N. (2003). Oçerki po numizmatike Mongol skih gosudarstv XIII XIV vekah, Nijniy Novgorod. PIRSOV Yu. E. L. F. Nedaşkovskiy (2002). Katalog Cuçidskih Monet Saratovskogo oblastnogo muzeya krayavedeniya, İzdatel stvo KGU, Kazan. SAMAŞEV Z. vd. (2006). Monetı Saraiçika, Almaty. SAGDEYEVA R. Z. (2005). Srebryaniye monetı hanov Zolotoi Ordı, (Yayın yeri yok). TREPAVLOV V. V. (2010). Zolotaya Orda v XIV stoletii, İzdatel stvo Kvadriga, Moskva. SINGATULLINA A. Z. (2003). Cuçidskiye Monetı Povoljskih Gorodov XIII vek, İzdatel stvo Zaman, Kazan. SINGATULLINA A. Z. (2009). Denejnoe obraşçeniye i finansovaya sistema, İstoriya Tatar, T. 3, İnstitut AN RT, Kazan. 31

10 Ekrem Kalan Ekler Şekil 1 Cengiz Han ın Gazne de yılları arasında basılan altın dinarı (B. Nyamaa, The Coins of Mongol Empire and Clan Tamgha of Khans (XIII XIV), s. 15.) Şekil 2 Mengü Timur adına Kırım da basılan gümüş dirhem (R.Z. Sagdeyeva, Srebryaniye monetı hanov Zolotoi Ordı, s. 10.) Şekil 3 Tuda Mengü adına Kırım da bastırılan gümüş dirhem (R.Z. Sagdeyeva, Srebryaniye monetı hanov Zolotoi Ordı, s. 11.) Şekil 4 Tokta Han adına Saray şehrinde bastırılan gümüş dirhem (A. Z. Singatullina, Cuçidskiye monetı Povoljskih gorodov XIII vek, s. 152.) 32

11 Altın Orda Hanlarının Kullandığı İsim ve Unvanlar Şekil 5 Özbek Han adına Bulgar şehrinde bastırılan gümüş dirhem (R.Z. Sagdeyeva, Srebryaniye monetı hanov Zolotoi Ordı, s. 21.) Şekil 6 Özbek Han adına Saray şehrinde bastırılan gümüş dirhem (R.Z. Sagdeyeva, Srebryaniye monetı hanov Zolotoi Ordı, s. 23.) Şekil 7 Özbek Han adına Saray şehrinde bastırılan gümüş dirhem (R.Z. Sagdeyeva, Srebryaniye monetı hanov Zolotoi Ordı, s. 23.) 33

12 Ekrem Kalan Şekil 8 Canibek Han ın Saray el Cedid şehrinde bastırılan parası (R.Z. Sagdeyeva, Srebryaniye monetı hanov Zolotoi Ordı, s. 28.) Şekil 9 Canibek Han ın Gülistan şehrinde bastırılan parası (R.Z. Sagdeyeva, Srebryaniye monetı hanov Zolotoi Ordı, s. 24.) Şekil 10 Canibek Han adına Saray el Cedid şehrinde bastırılan gümüş dirhem (R.Z. Sagdeyeva, Srebryaniye monetı hanov Zolotoi Ordı, s. 25.) 34

TDD/JofEL 2013 Yaz/Summer. Dilek Ergönenç Akbaba Gazi Üniversitesi NOGAY ADI VE NOGAYLARIN KÖKENİ ÜZERİNE ON THE NAME AND ORIGIN OF THE NOGHAY PEOPLE

TDD/JofEL 2013 Yaz/Summer. Dilek Ergönenç Akbaba Gazi Üniversitesi NOGAY ADI VE NOGAYLARIN KÖKENİ ÜZERİNE ON THE NAME AND ORIGIN OF THE NOGHAY PEOPLE TDD/JofEL 2013 Yaz/Summer q Dilek Ergönenç Akbaba Gazi Üniversitesi NOGAY ADI VE NOGAYLARIN KÖKENİ ÜZERİNE ON THE NAME AND ORIGIN OF THE NOGHAY PEOPLE Özet Kuzey Kafkasya da yaşayan Nogay Türkleri Kıpçak

Detaylı

TÜRKLERİN İSLÂMLAŞMA SÜRECİ KAYNAKLARINA GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKLERİN İSLÂMLAŞMA SÜRECİ KAYNAKLARINA GENEL BİR BAKIŞ TÜRKLERİN İSLÂMLAŞMA SÜRECİ KAYNAKLARINA GENEL BİR BAKIŞ Özet Arş. Gör. Cüneyt GÜNEŞ İslâmiyet in doğuşu ve Türklerin İslâmiyet i kabul etmeleri, dünya tarihinin en önemli olaylarından birisidir. Orta

Detaylı

PARALARIN IŞIĞINDA TÜRK VE İRAN KAVİMLERİNDE AY-YILDIZ/GÜNEŞ MOTİFİ VE TÜRK KÜLTÜRÜ İÇİN İRAN ARAŞTIRMALARININ ÖNEMİ

PARALARIN IŞIĞINDA TÜRK VE İRAN KAVİMLERİNDE AY-YILDIZ/GÜNEŞ MOTİFİ VE TÜRK KÜLTÜRÜ İÇİN İRAN ARAŞTIRMALARININ ÖNEMİ 3091 PARALARIN IŞIĞINDA TÜRK VE İRAN KAVİMLERİNDE AY-YILDIZ/GÜNEŞ MOTİFİ VE TÜRK KÜLTÜRÜ İÇİN İRAN ARAŞTIRMALARININ ÖNEMİ TEZCAN, Mehmet * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ABSTRACT Motifs of Moon and Star/Sun Among the

Detaylı

Merdiven Kayıt Yöntemi ve Günümüz Muhasebe Sistemi

Merdiven Kayıt Yöntemi ve Günümüz Muhasebe Sistemi Doç. Dr. Oğuzhan Aydemir Doç. Dr. Mehmet Erkan Merdiven Kayıt Yöntemi ve Günümüz Muhasebe Sistemi Doç. Dr. Oğuzhan Aydemir Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Özet Osmanlı muhasebe sistemi hakkında son zamanlarda

Detaylı

POLITICAL LEGISLATION PROCESS DURING THE FOUNDATION OF GREAT SALDJUKIAN EMPIRE

POLITICAL LEGISLATION PROCESS DURING THE FOUNDATION OF GREAT SALDJUKIAN EMPIRE ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 5 Haziran 2012 BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ NİN TEMELLERİ ATILIRKEN SİYASİ MEŞRUİYET

Detaylı

RUS KAYNAKLARINA GÖRE İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETİ: İTİL BULGAR DEVLETİ

RUS KAYNAKLARINA GÖRE İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETİ: İTİL BULGAR DEVLETİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANA BİLİM DALI DOKTORA TEZİ RUS KAYNAKLARINA GÖRE İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETİ: İTİL BULGAR DEVLETİ Hazırlayan Dinçer KOÇ 2502060052 Tez Danışmanı

Detaylı

ORTAÇAĞ İSLAM SİKKELERİNDE HELLEN, ROMA-BİZANS ETKİSİ ÖZET

ORTAÇAĞ İSLAM SİKKELERİNDE HELLEN, ROMA-BİZANS ETKİSİ ÖZET ORTAÇAĞ İSLAM SİKKELERİNDE HELLEN, ROMA-BİZANS ETKİSİ Ulaş Töre SİVRİOĞLU* ÖZET Bu çalışmada Ortaçağ İslâm dünyasında basılan sikkelerde Hellenistik Roma- Bizans ektikleri incelenmiştir. Arap kent ve toplulukları

Detaylı

Celâleddin Karatay ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri * 1

Celâleddin Karatay ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri * 1 Celâleddin Karatay ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri * 1 PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 575 Dr. Zehra ODABAŞI SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Celâleddin Karatay ın, devşirilmesinden gulâmhanede yetişmesine

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

HUNLARDAN GÜNÜMÜZE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

HUNLARDAN GÜNÜMÜZE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ HUNLARDAN GÜNÜMÜZE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Özet Bu araştırmada yabancılara Türkçe öğretiminin tarihsel süreç içerisindeki gelişimi ele alınmıştır. Konu alanıyla ilgili literatür taraması yapılarak

Detaylı

Bayramali NAZIROĞLU a teşekkür ederim. Türk İslam Eserleri Müzesi Yazmalar Şefi Şule AKSOY a, babası A. Süheyl ÜNVER e ait Medresetü l-hattatin

Bayramali NAZIROĞLU a teşekkür ederim. Türk İslam Eserleri Müzesi Yazmalar Şefi Şule AKSOY a, babası A. Süheyl ÜNVER e ait Medresetü l-hattatin 0. SUNUŞ 00. Önsöz Hat Sanatı Tarihi ve Medresetü l- Hattatin adlı tezimiz iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde Arap yazısının kökeni meselesine değinilmiş, hattın tanımı yapılarak Osmanlı devrine

Detaylı

LATİN ALFABESİNE GEÇİŞ SÜRECİNİN GAZETE REKLAMLARINA OLAN ETKİSİ. Murat ÇELİK Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü

LATİN ALFABESİNE GEÇİŞ SÜRECİNİN GAZETE REKLAMLARINA OLAN ETKİSİ. Murat ÇELİK Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü LATİN ALFABESİNE GEÇİŞ SÜRECİNİN GAZETE REKLAMLARINA OLAN ETKİSİ Murat ÇELİK Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü ÖZET Cumhuriyet in kuruluş yılları, gerçekleştirilen devrimler ile pek

Detaylı

İslam ÖncesI Uygurlarda. Prof. Dr. A. Melek Özyetgin

İslam ÖncesI Uygurlarda. Prof. Dr. A. Melek Özyetgin İslam ÖncesI Uygurlarda Toprak Hukuku Prof. Dr. A. Melek Özyetgin A. Melek ÖzyetgIn; 1970 yılında Ankara da doğdu. 1991 yılında A.Ü. Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden

Detaylı

Yayın Danışmanı: Halil İnalcık Editör: Bülent Arı

Yayın Danışmanı: Halil İnalcık Editör: Bülent Arı Yayın Danışmanı: Halil İnalcık Editör: Bülent Arı 2011 Anadolu da Paranın Tarihi Yayın Danışmanı: Halil İnalcık Editör: Bülent Arı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Bu kitabın tüm hakları saklıdır ve

Detaylı

DİVAN EDEBİYATI AÇISINDAN BİR KÜLTÜR MERKEZİ OLARAK BOSNA 1

DİVAN EDEBİYATI AÇISINDAN BİR KÜLTÜR MERKEZİ OLARAK BOSNA 1 Motif Akademi Halkbilimi Dergisi / 2012-2 (Temmuz-Aralık) (Balkan Özel Sayısı-II), s.6-21 Divan Edebiyatı Açısından Bir Kültür Merkezi Olarak Bosna / H. GÖNEL DİVAN EDEBİYATI AÇISINDAN BİR KÜLTÜR MERKEZİ

Detaylı

EN GÜÇLÜ ÇAĞINDA TÜRK DİLİ: GENEL DEĞERLENDİRME VE BEKLENTİLER. Prof. Dr. Nurettin DEMİR Dr. Nermin YAZICI

EN GÜÇLÜ ÇAĞINDA TÜRK DİLİ: GENEL DEĞERLENDİRME VE BEKLENTİLER. Prof. Dr. Nurettin DEMİR Dr. Nermin YAZICI EN GÜÇLÜ ÇAĞINDA TÜRK DİLİ: GENEL DEĞERLENDİRME VE BEKLENTİLER Prof. Dr. Nurettin DEMİR Dr. Nermin YAZICI . En Güçlü Çağında Türk Dili: Genel Değerlendirme ve Beklentiler Prof. Dr. Nurettin DEMİR* / Dr.

Detaylı

VIII. VE X. ASIRLAR ARASINDA TÜRKİSTAN COĞRAFYASINDA OĞUZLAR

VIII. VE X. ASIRLAR ARASINDA TÜRKİSTAN COĞRAFYASINDA OĞUZLAR I T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ VIII. VE X. ASIRLAR ARASINDA TÜRKİSTAN COĞRAFYASINDA OĞUZLAR ÇETİN KAYA TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. ÖMER SONER HUNKAN

Detaylı

ESKİ ÖN ASYA DA SİYASÎ EVLİLİKLER

ESKİ ÖN ASYA DA SİYASÎ EVLİLİKLER ESKİ ÖN ASYA DA SİYASÎ EVLİLİKLER Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Tarih Anabilim Dalı Eskiçağ Tarihi Bilim Dalı Hanım Hande DUYMUŞ Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yusuf KILIÇ

Detaylı

OSMANLI ŞEHİR TARİHLERİ AÇISINDAN YABANCI SEYAHATNAMELERİN KAYNAK DEĞERİ. Özgür Yılmaz

OSMANLI ŞEHİR TARİHLERİ AÇISINDAN YABANCI SEYAHATNAMELERİN KAYNAK DEĞERİ. Özgür Yılmaz Tarih İncelemeleri Dergisi XXVIII / 2, 2013, 587-614 OSMANLI ŞEHİR TARİHLERİ AÇISINDAN YABANCI SEYAHATNAMELERİN KAYNAK DEĞERİ Özgür Yılmaz Özet Osmanlı şehir tarihi yazımı sırasında başvurulabilecek kaynaklardan

Detaylı

TÜRK AİLE YAPISININ DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜ VE BU DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜME ETKİ EDEN UNSURLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ *

TÜRK AİLE YAPISININ DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜ VE BU DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜME ETKİ EDEN UNSURLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2594 Number: 30, p. 209-224, Winter I 2014 TÜRK AİLE YAPISININ DEĞİŞİM VE

Detaylı

AHİLİK TEŞKİLATININ HALKIN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNDEKİ ROLÜ

AHİLİK TEŞKİLATININ HALKIN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNDEKİ ROLÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ BİLİM DALI AHİLİK TEŞKİLATININ HALKIN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNDEKİ ROLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN YRD.

Detaylı

SSCB İLİMLER AKADEMİSİNDE TÜRK HALKLARI TARİHİ ARAŞTIRMALARINA DAİR

SSCB İLİMLER AKADEMİSİNDE TÜRK HALKLARI TARİHİ ARAŞTIRMALARINA DAİR SSCB İLİMLER AKADEMİSİNDE TÜRK HALKLARI TARİHİ ARAŞTIRMALARINA DAİR S.G. KLYAŞTORNIY V.A. ROMODİN Sibirya, Merkezî Asya ve Orta Asya da yaşayan Türk halklarının tarihini inceleme çalışmalarının temelleri

Detaylı

TÜRK ALP GELENEĞİNİN ORTAÇAĞ ANADOLU TASVİR SANATINA YANSIMALARI

TÜRK ALP GELENEĞİNİN ORTAÇAĞ ANADOLU TASVİR SANATINA YANSIMALARI DOI: 10.7816/sad-01-03-02 TÜRK ALP GELENEĞİNİN ORTAÇAĞ ANADOLU TASVİR SANATINA YANSIMALARI Savaş MARAŞLI 1 ÖZET Antik dönemlerden Ortaçağ tarihine kadar Emperyal imgelerin en önemlilerinden biri de, muhtemelen

Detaylı

Moğol Tarihine İlişkin Latince Kaynaklarda Uygurlar

Moğol Tarihine İlişkin Latince Kaynaklarda Uygurlar TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 147 Moğol Tarihine İlişkin Latince Kaynaklarda Uygurlar Uighurs in The Latin Sources Relating to Mongol History Altay Tayfun ÖZCAN * ÖZET Moğolların Naymanları mağlup etmeleri

Detaylı

Şibanîler ve Astrahanîler Devri Yerli Vakayinameleri Native Chronicles of the Shibanid and Astrahanid Periods

Şibanîler ve Astrahanîler Devri Yerli Vakayinameleri Native Chronicles of the Shibanid and Astrahanid Periods History Studies: International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print), p. 95-119, July 2012 Şibanîler ve Astrahanîler Devri Yerli Vakayinameleri Native Chronicles of the Shibanid

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE SELÇUKLULARINDA XIII. YÜZYILDAKİ TIBBÎ GELİŞMELER Tezi Hazırlayan Erhan Yoska Tez Yöneten Prof. Dr. Ali Aktan Prof. Dr. Özcan Aşçıoğlu Tarih

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. TURKISH AS AN OFFICAL LANGUAGE AND PROTECTION OF CORRECT USE OF THE LANGUAGE BY LAW Tuğba ŞİMŞEK

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. TURKISH AS AN OFFICAL LANGUAGE AND PROTECTION OF CORRECT USE OF THE LANGUAGE BY LAW Tuğba ŞİMŞEK Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRKÇENİN RESMİ DİL OLMASI VE DOĞRU

Detaylı

Current Research in Social Sciences

Current Research in Social Sciences Current Research in Social Sciences Cilt 1, Sayı 1, Ocak 2015 Aizonia Publishing www.aizonia.com Current Research in Social Sciences (Hakemli Ulusal e-dergi / Peer-reviewed national e-journal) Yıl: 1,

Detaylı

AVŞARLI NADİR ŞAH VE DÖNEMİNDE OSMANLI-İRAN MÜCADELELERİ

AVŞARLI NADİR ŞAH VE DÖNEMİNDE OSMANLI-İRAN MÜCADELELERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI (DOKTORA TEZİ) AVŞARLI NADİR ŞAH VE DÖNEMİNDE OSMANLI-İRAN MÜCADELELERİ Danışman Yrd. Doç. Dr. Ahmet HALAÇOĞLU Hazırlayan

Detaylı

AVRASYA DA DEVLETLERİN ŞEKİLLENİŞ, YÜKSELİŞ VE DÜŞÜŞ SÜREÇLERİ: TÜRK VE RUS ÖRNEKLERİ

AVRASYA DA DEVLETLERİN ŞEKİLLENİŞ, YÜKSELİŞ VE DÜŞÜŞ SÜREÇLERİ: TÜRK VE RUS ÖRNEKLERİ OAKA Cilt:3, Sayı: 6, ss. 104-136, 2008 AVRASYA DA DEVLETLERİN ŞEKİLLENİŞ, YÜKSELİŞ VE DÜŞÜŞ SÜREÇLERİ: TÜRK VE RUS ÖRNEKLERİ Ömer Göksel İŞYAR ÖZET Uluslararası ilişkilerin tarihiyle ilgilenenler, genel

Detaylı