NÜMİSMATİK MATERYALLERE GÖRE İSLAMLAŞMA SÜRECİNDE ALTIN ORDA HANLARININ KULLANDIĞI İSİM VE UNVANLAR ( ) Ekrem Kalan *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NÜMİSMATİK MATERYALLERE GÖRE İSLAMLAŞMA SÜRECİNDE ALTIN ORDA HANLARININ KULLANDIĞI İSİM VE UNVANLAR (1227 1357) Ekrem Kalan *"

Transkript

1 NÜMİSMATİK MATERYALLERE GÖRE İSLAMLAŞMA SÜRECİNDE ALTIN ORDA HANLARININ KULLANDIĞI İSİM VE UNVANLAR ( ) Ekrem Kalan * Özet Altın Orda Hanlığı, Avrasya nın en önemli geçiş koridorunda yer aldığı için ticaret yolları üzerinde önemli derecede söz sahibi olmuş ve bu sayede de büyük bir ekonomik güç olarak bölgenin kaderi üzerinde önemli bir rol sahibi olmuştur. Dolayısıyla da ekonomik anlamdaki gücünün de bir sembolü olarak çeşitli madenlerden paralar darp edilmiştir. Altın Orda Hanlığı, kuruluşundan kısa bir süre sonra İslamiyet in etkisi altına girmiş ve İslamlaşma süreci ile birlikte, Altın Orda nın Türkleşme sürecinin de hız kazandığı anlaşılmaktadır. Nitekim özellikle Saray, Bulgar, Harezm, Gülistan, Azak, Ükek gibi şehirlerde basılan paralarda Altın Orda Hanları nın, sultan gibi bir unvanın yanı sıra kaan (ka an / kağan) ve bek (bey) gibi Türkçe unvanların da yoğun bir şekilde tercih ettiği nümismatik materyaller incelendiğinde ortaya çıkmaktadır. Anahtar Kelimeler: Altın Orda Hanlığı, Para, Nümismatik, Sikke, İslamlaşma. Abstract The Golden Horde played substantial role on the trade routes and grew as a great economic power since it was on the passageway of the most important Eurasian transition corridor. As a symbol of its economic power, the state minted coins from various mines. The Golden Horde became open to Islamization after a short while of its foundation. The process of Islamization also accelerated Turkification. As a matter of fact, investigating numismatic materials reveal that the Turkişh titles suchs as kagan and beg, in addition to sultan were used especially in the coins minted at Saray, Bulgar, Harezm, Gülistan, Azak, Ükek. Key Words: The Golden Horde, Money, Numismatic, Coins, Islamization. * Dr. Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi ABD, Karadeniz Araştırmaları Bahar 2012 Sayı

2 Ekrem Kalan Para, icat edildiği günden bu yana insanoğlunun sosyo kültürel ve iktisadi yaşamını derinden etkilemiştir. Ancak bu ticari metaa ticaret hayatındaki işlem, spekülatif, ihtiyatlılık ve değer amaçlı önemini devam ettirmekle birlikte, İlkçağ ve Ortaçağda değerli maden olarak değer arz ederken, merkantalizmin ortadan kalkışı ile birlikte devletler açısından madenî değerini artık yitirmiştir. Başka bir deyişle kâğıt, maden in yerini almıştır. Bu yüzden para, biz araştırmacılara geçmişte yaşamış toplumların siyasî, ekonomik ve sosyo kültürel yaşamları hakkında da son derece kıymetli bilgiler aktarmaktadır. Bu açıdan düşünüldüğünde nümismatik materyaller, Altın Orda Hanlığı konusunda yapılacak çalışmalarda da bize bazen hiçbir kaynakta tesadüf edemeyeceğimiz çok önemli verilere ulaşma imkânı vermektedir. Altın Orda Hanlığı, Avrasya nın en önemli geçiş koridorunda yer aldığı için ticaret yolları üzerinde önemli derecede söz sahibi olmuş ve bu sayede de büyük bir ekonomik güç olarak bölgenin kaderi üzerinde önemli bir rol sahibi olmuştur. Dolayısıyla ekonomik anlamdaki gücünün bir sembolü olarak çeşitli madenlerden paralar darp edilmiştir. Bilindiği gibi Altın Orda Hanlığı nda, madenî paraların yanı sıra Çin in etkisiyle kâğıt paraların da kullanılmış olması muhtemeldir. Ancak kâğıt olmaları ve dolayısıyla fiziksel koşullara dayanıksız olması sebebiyle şu ana kadar elimize Altın Orda devrine ait herhangi bir kâğıt para geçmemiştir. Bu sebeple çalışmamızı madenî paralar üzerinde yürüteceğiz. Ancak yeri gelmişken ifade etmek gerekir ki; Altın Orda Hanlığı nda diğer Moğol Uluslarında da olduğu gibi madeni paralar dışında altın ve gümüş külçelerinin de ticarette kullanıldığını devrin kaynaklarından anlıyoruz. Söz konusu külçelerden ilk kez Rubruck meşhur eserinde Yaskot 1 adıyla bahsetmektedir (Von Rubruck 2001: 77, 96). Moğollar ise değerli metallerden yapılmış ödeme aracı olarak kullanılan bu külçelere, kendi dillerinde sukh (balta) adını vermekteydiler. Yine Cüveynî gibi dönemin önemli kaynaklarında bu külçelerin Farsça karşılıklarına da yer verilmiştir (Alaaddin Ata Melik Cüveynî 1999: 85, 116, 117, ). Daha geç dönemde yani XIV. Yüzyılda, bu külçelere Türkçe sum veya som adının verildiğini görmekteyiz. Bugün Kazan Türkçesi nde paranın karşılığı olarak da kullanılan sum aynı zamanda Özbekistan ın ulusal para birimidir. Altın Orda nümismatiği üzerine yaklaşık iki asırdır Altın Orda nın hâkimiyet kurmuş olduğu başta Rusya olmak üzere Kazakistan da ve nihayet Moğolistan da son derece ehemmiyetli çalışmalar yapılmaktadır (Fren 1832; Grigor yev 1850: 1 63; Markov 1896 [Bu çalışma kısmen Monety Cuçidov: Zolotaya Orda, tatarskiye hanstva adıyla Kazan da 2008 yılında yeniden yayınlanmıştır]; Muhamadiyev 1983; Pyrsov 2002; Petrov 2003; Singatullina 2003; Feodorov Davıdov 2006; Samaşev vd. 2006; Nyamaa Bu terimin tam olarak anlamının ne olduğu uzun zaman araştırmacıları meşgul etmişse de P. Pelliot Moğol dönemine ait Turfan metinlerinden hareketle bu terimin aslında Türkçe deki Yastuq (Yastuk) olduğunu ortaya koymuştur. 24

3 Altın Orda Hanlarının Kullandığı İsim ve Unvanlar vd.). Ancak Altın Orda nümismatiğine dair gerek yukarıda zikredilen ülkelerde gerekse de Türkiye de yapılan çalışmalarda paranın üzerinde kullanılan sembol ve yazılardan, incelenen paranın kimyasal analizine kadar pek çok hususa dikkat çekilirken para darp edilmesinin asıl maksadı olan hâkimiyet telakkisinin bir uzantısı olarak paranın üzerinde kullanılan isim ve unvanlar hususunda gereken ilgi gösterilmemiş ve nispeten gözden kaçmıştır. Nitekim Altın Orda paralarının bu yönüyle incelenmesi, Altın Orda Devleti nin hakim olduğu topraklar üzerindeki halkların, kültürün en önemli unsurlarından biri olarak, dinî tercihlerini ve hakimiyet telakkilerini ortaya koyması açısından önemlidir. Altın Orda da para bastırılması diğer pek çok Orta Çağ devletinde olduğu gibi son derece yaygın ve gelişmişti. Nihayetinde ortaçağ devletlerinin ekserisinde yaygın olan anlayış yani her hükümdarın hükümdarlık alameti olarak kendi adına para darp ettirmesi son derece yaygın bir uygulama idi. Doğal olarak paranın en önemli kullanım yeri ticaret olup, para vasıtasıyla ticaret Altın Orda kentlerinde yaygın olsa da özellikle bozkır bölgelerinde konar göçerler arasında ticaret genellikle mübadele yani takas yöntemiyle gerçekleştirilmekteydi. Bunun en güzel örneğini ise XIV. yüzyılın ilk yarısında Altın Orda topraklarında bulunan ünlü Arap Seyyah İbni Battuta vermektedir (Ebu Abdullah Muhammed İbn Battuta Tancî 2005: ). Bu sebeple para aynı zamanda gelişmişliğin ve kentsel dönüşümün de sembolü idi. Nitekim paralar bozkırın orta yerinde değil kent merkezlerinde darp edilmekteydi. Altın Orda Hanlığı nda ekseriyetle gümüş ve bakır paraların kullanıldığı elimizdeki arkeolojik veriler tarafından ortaya konulmuştur. Özellikle Altın Orda başkentlerinde ilk arkeolojik kazıları gerçekleştirmiş olan A. V. Tereşenko nun yılları arasında Saray el Cedid (Yeni Saray) şehrinde yaptığı kazılar esnasında adet para bulunmuştur. Bunun dışında bazı paralar şehrin biraz dış kısımlarında muhtemelen güvenlik gerekçesiyle tüccarlar tarafından saklandıkları yerlerde ortaya çıkarılmıştır. Ancak Moğol İmparatorluğu ve hanlıklarda Müslüman halkın dini tercihlerinden etkilenen kağan ve hanlar her dine eşit mesafede durmaya gayret gösterseler de halkın tercihleri doğrultusunda hareket etmişlerdir. Bunun en güzel örneğini imparatorluğun en kudretli adamı Cengiz Han devrinde bile görmekteyiz. Nitekim Cengiz Han devrine ait paralarda kendisi Müslüman olmadığı halde Müslüman hükümdarlar için kullanılan bazı unvanlar yer almaktadır. Cengiz Han adına Gazne de darp edilen tarihli altın dinarın bir tarafında Kelime i Tevhid yazılırken, diğer tarafında Han/Cengiz Han/ el âdil el azîm/şah Cihangir (Nyamaa 2005: 15) ifadesi yer almaktadır ki, adil ve haşmetli Cihan Hâkimi Cengiz Han şeklinde tercüme edebiliriz. Bu türden bir uygulamanın gerekçelendirilmesi hususunda elimizdeki en güçlü argüman şüphesiz Türk İslam devlet geleneğidir. Nite 25

4 Ekrem Kalan kim hakim zümre ne kadar güçlü olursa olsun hakimiyet kurduğu bölgedeki yerel halkın kültürel altyapısına uygun davranmak zorunluluğunu hissetmektedir. Bilindiği gibi Altın Orda Hanlığı da büyük ölçüde İslamlaşmış bir bölge üzerinde kurulmuş olduğu için bölgedeki İslam geleneği ile İslam Devlet Teşkilatı ndan büyük ölçüde etkilenmiştir. Bunun göstergesi olarak da kısa sürede Cengiz soyundan gelen hanlar da dâhil olmak üzere bölgedeki Moğol asıllı idarecilerin hemen tamamı İslamiyet i kabul etmişlerdir. Onların bu tercihleri aynı zamanda paralarına da yansımıştır. Önceleri, Altın Orda paraları da gerek boy ve ağırlık, gerek biçim ve yazı bakımından çağdaşları veya daha önceki Müslüman Türk hükümdarları paralarının benzerleri idi. Paralar, gümüş ve bakırdan basılıyor, gümüşler, 3, 2, 1, 1/2, 1/3 ve 1/4 dirhem (9,60 6,40 3,20 1,60 1,05 ve 0,80 gr.) ağırlığında kesiliyordu. Altın Ordu'da 4 kırat (0,80 gr. ağırlığında temiz gümüşten kesilen paralara danki (tengi veya tenge) deniliyordu. Bunun dışında Altın Orda hakimiyetindeki Harezm de altın para (dinar) basıldığı da bilinmektedir (Trepavlov 2010: 40). XV. yüzyılda Altın Ordu'da İslâmi tip paralarda değişiklikler yapılmış; tevhid, âyet, dua ve sena gibi dinsel nitelikteki yazılar kaldırılmış, tipler, daha ziyade millî bir nitelik almıştı (Ağat: 1964: 11). A. Z. Singatullina ya göre ilk Altın Orda parası, Batu Han devrinde, yılları arasında 2 Bulgar şehrinde Abbasi Halifesi Nasır ed din adına basılmış olan paradır (Singatullina 2003: 16 26) 3. Aynı paraya Saray ve Saratov gibi pek çok Altın Orda kentinde rastlamaktayız (Pırsov Nedaşkovskiy 2002:6). Burada dikkati çeken husus, kaynaklarda Müslüman olduğuna dair bir bilgi verilmemesine rağmen devrin hükümdarı Batu Han ın ( ) bölgede yaşayan Müslüman halkın eğilim ve sosyo kültürel altyapılarına uygun olarak Türk İslam geleneğini sürdürerek Abbasi Halifesi nin adını kullanmasıdır. Mengü Timur ( ) devrinde darp edilen paralardan 671 H. ( ) tarihli paranın en önemli özelliği Cuçi Ulusu nun yani Altın Orda Hanlığı nın Karakurum daki Merkez Kağanlık tan bağımsızlığını ilan etmesine delâlet etmesidir. Nitekim söz konusu parada artık daha önceden olduğu gibi kağanın adı ve tamgası yer almamakta aksine Batu Han (Sain Han) ailesinin tamgası bulunmaktaydı (Singatullina 2009: 296). Berke Han devrine ait paralarda da benzer özelliklerle karşılaşmaktayız (Pırsov Nedaşkovskiy 2002:6). Mengü Timur adına kesilen paralarda bağımsızlığın 2 Paranın darp ediliş tarihi, paranın üzerinde yer almamaktadır. 3 Burada dikkat çeken başka bir husus ise; aynı dönemde yaşamış olmamalarına rağmen, mevcut Abbasi Halifesi Mustansır ( ) yerine 20 yıl kadar önce hüküm süren Halife Nasıreddin ( ) in adının paralarda kullanılmasıdır. Bunun gerekçesi olarak, Halife Nasıreddin in devrin siyasî konjonktürüne uygun davranarak, Haremzşahlara karşı Moğolları desteklerken Moğol istilasının yıkıcı etkilerini görüp yaklaşan tehlikeyi fark eden Halife Mustansır ın Moğollar a karşı menfî temayülünün etkili olduğu mümkün görünmektedir. 26

5 Altın Orda Hanlarının Kullandığı İsim ve Unvanlar sembollerinin yanı sıra, el azam unvanının kullanımını sıklıkla görmekteyiz (Singatullina 2003: 74, 133; Sagdeyeva 2005). Yine aynı şekilde Mengü Timur paralarında el adil unvanının da O ve halefleri tarafından da sıklıkla kullanıldığını incelenen paralardan anlamaktayız. Paraların arka kısmında ise islamî ifadeler, Kur an ı Kerim den ayetler ve bilhassa Kelime i Tevhid in yazılmasının gelenekselleşmeye başladığı göze çarpmaktadır (Sagdeyeva 2005: 8 11). Bunların dışında dikkat çeken bir başka husus ise H. 678 tarihinde Bulgar şehrinde basılan bir parasında adının Mengü Timur Kaan (Sagdeyeva 2005: 9) başka bir deyişle bağımsızlığını ilan edişinin ardından Merkez Kağanlıktan ayrıldığının göstergesi olarak daha küçük bir dereceyi temsil eden Han 4 yerine Kağan unvanını kullandığı görülmektedir. Tuda Mengü ( /1288) dönemine ait paralarda ise benzer uygulamalar ve unvanlar görülmekle birlikte Tuda Mengü nün diğer Altın Orda Hanları ndan farklı olarak Kırım da basılan paralarında Arapça bir unvan olarak sultan kelimesinin Farsça karşılığı olan padişah unvanının, padişah el azam şeklinde kullanmış olmasıdır (Sagdeyeva 2005: 11). Tula Buka (1287/ ) devrinde bastırılan paralar, belki de kısa süren saltanat yıllarından olsa gerek, son derece sade ve mütevazı bir görünüm ihtiva ederken, diğer Altın Orda Hanları nın ekserisinde olduğunun aksine han unvanı dahi kullanılmamış ve paranın arka kısmında dinî bazı ifadeler ile Kelime i Tehvid yer almıştır (Sagdeyeva 2005: 12). Yukarıda da bahsetmiş olduğumuz ve henüz Cengiz Han devrinde başlayan halkın dini tercihlerine hassasiyet gösterilmesi yönündeki politikanın bir tezahürü türünden bu uygulamayla diğer Cengiz oğullarında olduğu gibi Altın Orda Hanları nın paralarında da karşılaşmaktayız. Söz konusu sıfatlar dışında bazı İslamî (Arapça veya Farsça) unvan veya isimler kullanmış olup, bu uygulamanın daha önceki İslam Devletleri nde de, yaygın olduğu yukarıda da belirtildiği üzere, bilinmektedir. Özellikle XIV. Yüzyılın başlarından itibaren İslamlaşma sürecinin daha da hız kazanması ile birlikte bu uygulamaya daha çok rastlamaktayız. Ancak yine de istisnaî uygulamalar da söz konusudur. Bu istisnai uygulamalara en önemli örnek şüphesiz Tokta Han ın paralarıdır. Kaynaklardaki ortak bilgilere göre Tokta seleflerinin büyük çoğunluğu gibi Müslüman değildi. Ancak buna rağmen paralarında İslamî figürler kullanmasının yanı sıra İslamî unvanlar da almıştır. Tokta Han ın ( ) paralarını Rus arkeolog ve nümismatlar iki grupta incelemektedirler. Bunlardan en geçerli tasnife göre I. grup Tokta Han paraların üzerinde Arap harfleriyle Toktu Bek ( , 238, 239) II. grup paralarda ise Uygur harfleriyle Toktogu ( 233, 234, 236, 4 Klasik Moğolca da Kağan unvanının karşılığı olarak Ha an (Hagan), daha küçük bir siyasî teşekkülün idarecisi olarak yani bir ulusun yöneticisi için ise Han unvanı kullanılmaktadır. 27

6 Ekrem Kalan 240) şeklinde yazılmıştır (Singatullina 2003: 53). Yine 1310 yılına kadar Saray da darp edilen paralarında Tokta bek unvanını kullanırken, sultan unvanının kullanılmadığı göze çarpmaktadır (Singatullina 2003: 53). Ancak aynı dönemde Harezm (Samaşev vd. 2006: 93; Singatullina 2003: 130), Ükek gibi Altın Orda kentlerinde Tokta Han devrinde basılan paralarda bek (Pırsov Nedaşkovskiy 2002: 7) ve el adil unvanlarının kullanımı karşımıza çıkmaktadır. Tokta Han, Altın Orda Hanları arasından birbirinden farklı pek çok unvan kullanmasıyla ayrılır. Nitekim Altın Ordu ekonomisinde yapmış olduğu ilk reformun dışında yaklaşık 22 yıllık saltanatı boyunca, farklı şehirlerde bastırdığı paralarda da farklı unvanlar kullanmıştır. Mesela Macar şehrinde Tokta Han adına kesilen paralarda adı Padişah el adil Toktu şeklinde yazılmıştır. Kırım daki paralarında ise Altın Orda paralarında artık klasikleşen bir unvan olan el adil Han Toktu veya Han el adil Toktu şeklindeki kullanımlar göze çarpmaktadır (Sagdeyeva 2005: 19 20). Ayıca bir başka unvanın yazılı olduğu Saray el Mahrusa da basılan H. 710 tarihli parada Sultan ül azam Tohtogu (Uygur harfleriyle) el adil unvanıyla karşılaşmaktayız (Gumayunov 2002: 67). Tokta Han ın paralarında kullanmış olduğu, gayrî müslim olması hasebiyle, en ilgi çekici isim şüphesiz dinin yayılmasına yardım eden anlamına gelen Arapça Gıyaseddin ismini kullanmasıdır. Nitekim kendi adını paralarında Gıyaseddin Tokta Han şeklinde adı yazdırdığı görülmektedir. Bu şekilde darp edilmiş paralara bilhassa Kırım, Harezm, Saray, Macar (Markov 2008: 16 17), Sarayçık (Samaşev 2006: 93), Ükek (Gumayunov 2002: 69), gibi ekseriyetle ahalisini Müslümanların oluşturduğu kentlerde rastlamaktayız. Tokta Han ın ölümüyle birlikte devrin idari merkezlerinden ve darphanelerinden olan Ükek önemini kaybetmiş ve Özbek Han ile birlikte Mohşi Vadisi ndeki Mohşi kenti büyük bir önem kazanmış ve Bulgar ve Azak şehirleriyle beraber Altın Orda nın en önemli darphaneleri olarak ön plana çıkmışlardır. İslamlaşma sürecinin büyük bir hız kazandığı, İslamiyet in kurumsallaşarak resmî devlet dini haline geldiği Özbek Han ( ) devrinde özellikle Mohşi de darp edilen paralar da, Özbek Han ın adı Sultan el adil Özbek Han, Sultan Gıyaseddin Özbek Han el adil veya Sultan Muhammed Özbek Han şeklinde yazılmıştır (Pırsov Nedaşkovskiy 2002: 9 10; Sagdeyeva 2005: 21 24). Saray el Cedid de basılan paralarda ise Sultan ela zam Muhammed Özbek Han, Sultan Muhammed Özbek Han el adil gibi iki farklı yazılışın çok yaygın olarak kullanıldığını görmekteyiz. Harezm de darp edilen Özbek Han devri paralarında ise Sultan el a zam el adil ve Sultan el adil Özbek gibi unvanların kullanımıyla karşılaşmaktayız. Özbek Han, son derece iyi bir İslami eğitim alarak dindar bir hanedan üyesi olarak yetiştirilmişti. Bundaki en önemli unsur ise şüphesiz çocuklu 28

7 Altın Orda Hanlarının Kullandığı İsim ve Unvanlar ğunun önemli bir kısmını geçirdiği Harezm ve onun sahip olduğu İslami ilimlerdeki güçlü miras idi. Bunun uzantısı olarak Özbek gibi Türkçe bir ismin yanında Muhammed gibi İslam Peygamberi nin adını kullanmasıdır. Ayrıca yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, her iki isimde de dikkati çeken husus dinin yayılmasına yardım eden anlamına gelen Arapça Gıyaseddin adının bir sıfat olarak kullanılmasıdır. Yine diğer Altın Orda paralarında da karşımıza çıkan Kelime i Tevhid ile İslamî ifadelere Özbek Han ın hemen bütün paralarında rastlamaktayız. Özbek Han, 1314 yılında İslamiyet i devletin resmî dini olarak ilan ederek (Trepavlov 2010: 48), Moğol İmparatorluğu nda Cengiz Han dan beri her dine eşit mesafede durma politikası da en azından şimdilik Altın Orda hâkimiyetindeki topraklarda geçerliliğini kaybetmiştir. Buna bağlı olarak da Özbek Han ın Gıyaseddin ve Muhammed gibi iki ismi tercih etmesi, halka şirin görünme kaygısından ziyade İslamiyet in bütün Altın Orda topraklarında yayılmasına yönelik içtenlikle göstermiş olduğu çabaların karşılığı olarak algılanmalıdır. Nitekim İbn Battuta nın ünlü seyahatnamesinde Özbek Han ın kişiliğine ve dindarlığına dair vermiş olduğu bilgiler son derece kıymetlidir (Ebu Abdullah Muhammed İbn Battuta Tancî 2005: ). Özbek Han ın 1341 yılında vefat etmesinin ardından kardeşi Tinibek i ortadan kaldıran Canibek Han ( ) aynı yıl Altın Orda tahtına oturdu 5. Canibek Han ın, Saral el Cedid te darp edilmiş paralarında Sultan Mahmud Canibek Han, Sultan el adil Canibek Han, Hakan el adil Celaleddin Mahmud Sultan / Canibek Han, Celaleddünya ve d din Mahmud Sultan, Sultan el adil / Çambek (Uygur Harfleriyle) Celaleddin Mahmud Sultan, Sultan el a zam / Celaleddin Mahmud/ Canibek Han / Sultan gibi çok çeşitli unvanlar kullanılmıştır (Sagdeyeva 2005: 24 29). Yine Gülistan ve Harezm paralarında daha sade olmakla birlikte benzer unvanların kullanıldığı görmekteyiz (Pırsov Nedaşkovskiy 2002: 16). Ayrıca diğer Altın Orda Hanları nın paralarında karşılaştığımız İslamî unsurların da kullanımı geleneği sürdürüldüğü anlaşılmaktadır. Ancak Tokta Han ın paralarında olduğu gibi bazı paraların ortasında hanın adının yani Canibek adının, Uygur harfleriyle yazıldığı paralara da rastlamaktayız (Sagdeyeva 2005: 25). SONUÇ Altın Orda Hanlığı, kuruluşundan kısa bir süre sonra, yayılmış olduğu geniş coğrafyanın en temel kültürel unsurlarından biri olan İslamiyet in etkisi altına girmiş ve İslamlaşma süreci ile birlikte, her ne kadar etnik açıdan Moğol asıllı Cengiz Han ın torunları tarafından kurulsa da, Altın Orda nın Türkleşme sürecinin de hız kazandığı anlaşılmaktadır. Bu anlamda Altın 5 Rus Knezlikleri arasındaki mücadelelerde İvan Kalita nın çocuklarını Vladimir Knezliği nde ve siyasî rakipleri karşısında desteklemeleri sebebiyle, Canibek Han ın adı, dönemin Rusça kaynaklarında Добрый царь Чанибек (İyi hükümdar Çanibek) şeklinde zikredilmektedir. Ayr. İçin bkz: Trepavlov 2010:

8 Ekrem Kalan Orda paralarında yukarıda da ifade etmiş olduğumuz kullanılan unvanlar, Altın Orda da İslamlaşma ile Türkleşme sürecinin birbirine paralel olarak yaşandığının en önemli delillerden birini teşkil etmektedir. Nitekim sultan gibi bir unvanın yanı sıra kaan (ka an / kağan) ve bek (bey) gibi Türkçe unvanların da yoğun bir şekilde tercih edildiği nümismatik materyaller incelendiğinde ortaya çıkmaktadır. Ayrıca hanlığın ilk dönemlerinde siyasî rakipleri İlhanlılar a karşı İslamiyet in savunuculuğunu yapmaları ile Memluklarla siyasi ve ekonomik işbirliği kurmuş olmaları, İslamiyet in daha ziyade siyasi bir argüman olarak kullandıklarının göstergesi olmasının yanı sıra, bu anlayış, doğal olarak, paralarında daha sade ifadelerle karşılık bulmuştur. Özbek Han ile birlikte İslamiyet in resmi din olarak kabul edilmesi yeni bir sürecin başlangıcı olmuş ve İslamiyet Altın Orda ülkesinde kurumsallaşmıştır. Nitekim gerek Özbek Han ın gerekse de Canibek Han ın paralarındaki bu iddialı unvan ve isimlerin kullanılmasının da tamamen bununla ilintili olduğu aşikârdır. KAYNAKLAR Ana Kaynaklar Alaaddin Ata Melik Cüveynî (1999). Tarih i Cihangüşa, (çev. M. Öztürk), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Ebu Abdullah Muhammed İbn Battuta Tanci (2005). İbn Battuta Seyahatnamesi (çev. A. Sair Aykut), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Wilhelm Von Rubruck (2001). Moğolların Büyük Hanına Seyahat, (çev. Ergin Ayan), İstanbul: Ayışığı Kitapları. Araştırma Eserleri AĞAT N. (1964). Kırım Hanları Paralarının Nitelikleri ve Işık Tuttukları Bazı Tarihi Gerçekler I, Emel, Sayı: 23: FEODOROV DAVIDOV G. A. (2003). Denejnoye delo Zolotoy Ordı, Moskva: İzdatel stvo Paleograf. GRIGOR YEV V. V. (1850). Opisanie klada iz Zolotoordynskih monet, naidennogo bliz razvalin Saraya, Zapiski Sankt Peterburgskogo arheologiçesko numizmatiçeskogo obşestva, T. II, SPb: GUMAYUNOV S. V. (2002). Numizmatiçeskiy material XIII XIV vv. Saratovskaya oblast, Drevnosti Povolj ya i drugih regionov, Sbornik statei, Vıpusk IV, Numizmatiçeskiy sbornik, T. III, İzdatel stvo İnformelektro, Moskva: MARKOV, A. K. (2008). Monety Cuçidov: Zolotaya Orda, tatarskie hanstva, İnstitut istorii AN RT, Kazan. 30

9 Altın Orda Hanlarının Kullandığı İsim ve Unvanlar MUHAMADİYEV A. G. (1983). Bulgaro Tatarskaya monetnaya sistema v XII XV vekah, İzdatel stvo Nauka, Мoskva. NYAMAA B. (2005). The Coins of Mongol Empire and Clan Tamgha of Khans (XIII XIV), Admon, Ulaanbaatar. PETROV P. N. (2003). Oçerki po numizmatike Mongol skih gosudarstv XIII XIV vekah, Nijniy Novgorod. PIRSOV Yu. E. L. F. Nedaşkovskiy (2002). Katalog Cuçidskih Monet Saratovskogo oblastnogo muzeya krayavedeniya, İzdatel stvo KGU, Kazan. SAMAŞEV Z. vd. (2006). Monetı Saraiçika, Almaty. SAGDEYEVA R. Z. (2005). Srebryaniye monetı hanov Zolotoi Ordı, (Yayın yeri yok). TREPAVLOV V. V. (2010). Zolotaya Orda v XIV stoletii, İzdatel stvo Kvadriga, Moskva. SINGATULLINA A. Z. (2003). Cuçidskiye Monetı Povoljskih Gorodov XIII vek, İzdatel stvo Zaman, Kazan. SINGATULLINA A. Z. (2009). Denejnoe obraşçeniye i finansovaya sistema, İstoriya Tatar, T. 3, İnstitut AN RT, Kazan. 31

10 Ekrem Kalan Ekler Şekil 1 Cengiz Han ın Gazne de yılları arasında basılan altın dinarı (B. Nyamaa, The Coins of Mongol Empire and Clan Tamgha of Khans (XIII XIV), s. 15.) Şekil 2 Mengü Timur adına Kırım da basılan gümüş dirhem (R.Z. Sagdeyeva, Srebryaniye monetı hanov Zolotoi Ordı, s. 10.) Şekil 3 Tuda Mengü adına Kırım da bastırılan gümüş dirhem (R.Z. Sagdeyeva, Srebryaniye monetı hanov Zolotoi Ordı, s. 11.) Şekil 4 Tokta Han adına Saray şehrinde bastırılan gümüş dirhem (A. Z. Singatullina, Cuçidskiye monetı Povoljskih gorodov XIII vek, s. 152.) 32

11 Altın Orda Hanlarının Kullandığı İsim ve Unvanlar Şekil 5 Özbek Han adına Bulgar şehrinde bastırılan gümüş dirhem (R.Z. Sagdeyeva, Srebryaniye monetı hanov Zolotoi Ordı, s. 21.) Şekil 6 Özbek Han adına Saray şehrinde bastırılan gümüş dirhem (R.Z. Sagdeyeva, Srebryaniye monetı hanov Zolotoi Ordı, s. 23.) Şekil 7 Özbek Han adına Saray şehrinde bastırılan gümüş dirhem (R.Z. Sagdeyeva, Srebryaniye monetı hanov Zolotoi Ordı, s. 23.) 33

12 Ekrem Kalan Şekil 8 Canibek Han ın Saray el Cedid şehrinde bastırılan parası (R.Z. Sagdeyeva, Srebryaniye monetı hanov Zolotoi Ordı, s. 28.) Şekil 9 Canibek Han ın Gülistan şehrinde bastırılan parası (R.Z. Sagdeyeva, Srebryaniye monetı hanov Zolotoi Ordı, s. 24.) Şekil 10 Canibek Han adına Saray el Cedid şehrinde bastırılan gümüş dirhem (R.Z. Sagdeyeva, Srebryaniye monetı hanov Zolotoi Ordı, s. 25.) 34

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak

Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Kazak Hanlığı nın kuruluşunun 550. yılı dolayısıyla Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümümüzce düzenlenen Kazak Hanlığı ve Kazakistan konulu bu toplantıda Kısaca Kazak

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

1. KATALOG A- Fatih Sultan Mehmet Sikkeleri 1-)

1. KATALOG A- Fatih Sultan Mehmet Sikkeleri 1-) Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 22 Volume: 5 Issue: 22 Yaz 2012 Summer 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KONYA ETNOGRAFYA

Detaylı

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) *

ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME. ТУРКИЙ ТAФСИР (XII-XII acp) * - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p.981-986, TURKEY ORTA ASYA (ANONİM) KURAN TERCÜMESİ ÜZERİNDE ÖZBEKİSTAN DA YAPILMIŞ BİR İNCELEME ТУРКИЙ ТAФСИР

Detaylı

Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu. Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu

Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu. Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Videosu > Tarihteki Türk Devlet Bayrakları Ders Notu Aşağıda tarihteki 23 Türk devleti hakkında bilgiler verilmiştir. Türkler'in bugüne değin kurmuş oldukları devletlerin

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569)

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Ürekli 2. Doğum Tarihi: 03.05.1955 3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyasi Tarih İstanbul Üniversitesi 1977 Y. Lisans ------------

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO

NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO Cilt:3 Sayı:4 Şubat 2013 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com NER TERİMİNDEN HAREKETLE TÜRK MİTOLOJİK DEĞERLERİNİN SÜNNET TÖRENLERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF TURKISH MYTHOLOGICAL VALUES TO THE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

BULGARİSTAN AZİZ KİRİL VE METHODİUS ULUSAL KÜTÜPHANESİ NDE BULUNAN SİNOP İLE İLGİLİ OSMANLI ARŞİV BELGELERİ

BULGARİSTAN AZİZ KİRİL VE METHODİUS ULUSAL KÜTÜPHANESİ NDE BULUNAN SİNOP İLE İLGİLİ OSMANLI ARŞİV BELGELERİ BULGARİSTAN AZİZ KİRİL VE METHODİUS ULUSAL KÜTÜPHANESİ NDE BULUNAN SİNOP İLE İLGİLİ OSMANLI ARŞİV BELGELERİ Mustafa YAYLA 1 Ahmet ALTAY 2 ÖZET Bu çalışmada Bulgaristan Aziz Kiril ve Methodius Ulusal Kütüphanesi

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Alanı Doğum Yeri BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU ABDULHALİK BAKIR PROF. DR. KİŞİSEL BİLGİLER ORTAÇAĞ TARİHİ-İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ-ORTAÇAĞ ENDÜSTRİ TARİHİ KERKÜK Doğum

Detaylı

MOĞOLİSTANDA YENİ BULUNAN DONGOİN ŞİREEN ANITLARI ÜZERİNE MÖNHTULGA RİNCHİNHOROL İLE SÖYLEŞİ *

MOĞOLİSTANDA YENİ BULUNAN DONGOİN ŞİREEN ANITLARI ÜZERİNE MÖNHTULGA RİNCHİNHOROL İLE SÖYLEŞİ * Türkbilig, 2013/26: 165-171. MOĞOLİSTANDA YENİ BULUNAN DONGOİN ŞİREEN ANITLARI ÜZERİNE MÖNHTULGA RİNCHİNHOROL İLE SÖYLEŞİ * Ekrem KALAN ** Ekrem KALAN: Mönhtulga Bey, öncelikle Dongoin Şireen anıtlarının

Detaylı

HAZ.II.Ö/İLK- A. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi D-107 II/3. DERS 17:00 18:00. Yrd.Doç.Dr. Ümit HOROZCU CÜMLE BİLGİSİ-II

HAZ.II.Ö/İLK- A. İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi D-107 II/3. DERS 17:00 18:00. Yrd.Doç.Dr. Ümit HOROZCU CÜMLE BİLGİSİ-II İstanbul Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi D-107 HAZ.II.Ö/İLK- A ARAP DİLİ FONETİĞİ-II CÜMLE BİLGİSİ-II KELİME BİLGİSİ-II ARAP DİLİ FONETİĞİ-II YAZILI ANLATIM-II OKUMA ANLAMA-II CÜMLE BİLGİSİ-II OKUMA

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Coğrafya Her tarihi olay belli bir coğrafi mekanda meydana gelir.tarihi olayların oluşumu esnasında iklim,yeryüzü şekiller,ekonomik faaliyetler konum vb. coğrafi faktörler

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU 1964 yılında Kayseri de dünyaya gelen Ali Ahmetbeyoğlu, 1976 yılında Kayseri Namık Kemal İlkokulu ndaki, 1979 yılında Kayseri 50. Dedeman Ortaokulu ndaki, 1982 yılında ise

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine)

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) Hipokratik-Galenik Tıp ekolunun devamı Cerrahi teknikler bilinmesine rağmen, yüksek enfeksiyon riski nedeniyle zorunlu haller dışında pek uygulanmıyor Tam olarak hangi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Eğitim Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ali GURBETOĞLU İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İslam Öncesi Türklerde Eğitimin Temel Özellikleri 2 Yaşam biçimi eğitimi etkiler mi? Çocuklar ve gençlerin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında

Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Akademik İncelemeler Cilt:3 Sayı:1 Yıl:2008 Karahanlı Eserlerindeki Söz Varlığı Hakkında Emek Üşenmez 1 fahemek@gmail.com ÖZET Karahanlı Türkçesi Türk dilinin önemli devrelerinden birisini oluşturmaktadır.

Detaylı

Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri

Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri Osmanlı danbugüne Zengin İftar Lezzetleri Ramazan Ayında Holiday Inn Ankara Osmanlıdan bu güne seçtikleri Enfes Lezzetlerden Oluşan Zengin İftar Sofralarını sizler için hazırlıyor... ANKARA - KAVAKLIDERE

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

I. BÖLÜM I. DİL. xiii

I. BÖLÜM I. DİL. xiii I. BÖLÜM I. DİL DİL NEDİR?... 1 İNSAN HAYATINDA DİLİN ÖNEMİ... 3 ÇOCUĞUN İNSAN OLMA SÜRECİNDE DİLİN ÖNEMİ... 5 ANA DİLİNİN ÖNEMİ... 6 DİL VE DÜŞÜNCE... 7 DİL, SEMBOL VE İŞARET İLİŞKİSİ... 12 DİL, KÜLTÜREL

Detaylı

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN*

Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* Svl.Me.Alev KESKİN-Svl.Me.Betül SAYIN* * Gnkur.ATASE D.Bşk.lığı Türk kültüründe bayrak, tarih boyunca hükümdarlığın ve hâkimiyetin sembolü olarak kabul edilmiştir. Bayrak dikmek bir yeri mülkiyet sahasına

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ

SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ SİKKELER IŞIĞINDA II. SÜLEYMANŞAH IN GERÇEK TAHTA ÇIKIŞ TARİHİ Kamil ERON Tarihi kaynaklarda II.Süleyman Şah ın tahta çıkış tarihi H. 7 Zilkade 592 olarak yazmaktadır. Fakat bu tarihin doğru olması nümismatik

Detaylı

16 EKİM CUMA. Salon B (Alt Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) Salon A (Üst Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40)

16 EKİM CUMA. Salon B (Alt Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) Salon A (Üst Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) 16 Ekim 2015 BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) Doç. Dr. Osman Karatay 10.50-11.20 Prof. Durmuş ARIK Çuvaşlarda Ata Ruhlarıyla İlgili İnanış ve Uygulamalar 11.20-11.40 Prof. Harun GÜNGÖR Erciyes Üniversitesi

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 01-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI I.SINIF I. YARIYIL Uygulama ve Laboratuvar 1 YDİ101 YDA101 YDF101 GUS101 GUS103 BED101 HYK101 Temel Yabancı Dil İngilizce Temel Yabancı Dil Almanca Temel Yabancı

Detaylı

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu Program AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu TEBLİĞLER 15-17 EKİM 2014 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonları KAPANIŞ OTURUMU 17 Ekim

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ. Hafta 7 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRK DİLİ I Hafta 7 Okutman Engin ÖMEROĞLU Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine uygun olarak hazırlanan bu ders

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

İNANÇOĞLU MURAD ARSLAN BEY İN SİKKELERİ

İNANÇOĞLU MURAD ARSLAN BEY İN SİKKELERİ İNANÇOĞLU MURAD ARSLAN BEY İN SİKKELERİ Kamil Eron 1 Gültekin Teoman 2 Anadolu beylikleri sikkeleri içinde en az bilgiye sahip olduğumuz, hakkında en az yazılı kaynak olan sikkelerden biri de İnanç oğulları

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

Kur'an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım: Ses Temelli Elifbâ Yöntemi

Kur'an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım: Ses Temelli Elifbâ Yöntemi Kur'an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım: Ses Temelli Elifbâ Yöntemi EDAM Birdirbir Kitaplığı: 37 Kur'an-ı Kerim Öğretiminde Yeni Bir Yaklaşım: Ses Temelli Elifbâ Yöntemi Editör Hatice Işılak Durmuş

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere,

AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, COĞRAFİ KEŞİFLER 1)YENİ ÇAĞ AVRUPASI AVRUPA DA MEYDANA GELEN TEKNİK GELİŞMELER : 1)BARUTUN ATEŞLİ SİLAHLARDA KULLANILMASI: Çinliler tarafından icat edilen barut, Çinlilerden Türklere, Türklerden Müslüman

Detaylı

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7. Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği Yayınları Araştırma Eserleri Serisi Nu: 7 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ Dr. Ahmet Emin Dağ İstanbul, 2015 Emeviler den Arap Baharı na HALEP TÜRKMENLERİ

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı

ALES PUAN TÜRÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI. Yüksek Lisans ve Doktora Diploması SÖZ. Eski Türk Dili Bilim Dalı PROGRAMIN ADI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI Eski Türk Dili Bilim Dalı Yeni Türk Dili Bilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yeni Türk Edebiyatı Bilim Dalı Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı TARİH

Detaylı

HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA

HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA HABER YAZISI ALP AKIS VE ARI BARAHYA GECMIŞTEN GUNÜMUZE HABER YAZILARI Halka günlük olayları haber verme geleneğinin şimdilik Atina da başladığı sanılmaktadır. Eski Atina da, halk günün belirli saatinde,

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS Klasik Dönem Osmanlı İktisat Tarihi I TAR 809 1 3+0 6 İçeriği

Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS Klasik Dönem Osmanlı İktisat Tarihi I TAR 809 1 3+0 6 İçeriği Tarih Anabilim Dalı Doktora (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders İçerikleri 1. Yarıyıl Seçmeli Dersler Milli Mücadele Tarihi TAR801 1 3+0 6 Mondros Mütarekesinden Lozan

Detaylı

2015-2016 YILINA AİT ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERS KİTAPLARININ KURUM BAZINDA DAĞITIM LİSTESİ

2015-2016 YILINA AİT ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERS KİTAPLARININ KURUM BAZINDA DAĞITIM LİSTESİ VAN İPEKYOLU 9991168 ÖZEL DOĞA İLKU HAFIZİYE MAH. CAMBAZOĞLU 1. SOKAK NO:3 VAN Kurum Telefon: 43178800 43178800 100010 Pamuk Şekerim 1 Eğitim Aracı 60 10000 Pamuk Şekerim Eğitim Aracı 60 100110 Müzik 1-3

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2002-2003 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1-3837 Sayılı Kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Rize

Detaylı

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

ARAP DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 1. SINIF/ 1. YARIYIL YDI101 YDA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce) ( Basic Foreign Language (English) ) Temel Yabancı Dil (Almanca) ( Basic Foreign Language (German) ) 4 0 4 4 1 1 YDF101 Temel Yabancı Dil

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

Nihat Sami Banar!ı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s. 89-93'ten özetlenmiştir.

Nihat Sami Banar!ı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, s. 89-93'ten özetlenmiştir. Uygur Devleti Ders Anlatım Videosu UYGUR DEVLETİ (744 840 ) Uygurlar, Asya Hun Devleti ne bağlı olarak Orhun ve Selenga nehirleri kıyılarında yaşamışlardır. II. Kök Türk Devleti'nin son zamanlarında Basmiller

Detaylı

PARANIN ÖZELLİKLERİ, PARA ÇEŞİTLERİ VE EMİSYON REJİMLERİ

PARANIN ÖZELLİKLERİ, PARA ÇEŞİTLERİ VE EMİSYON REJİMLERİ PARANIN ÖZELLİKLERİ, PARA ÇEŞİTLERİ VE EMİSYON REJİMLERİ 1 1.PARANIN TANIMI VE FONKSİYONLARI A.Paranın Tanımı Para bir ekonomide mal ve hizmetlerin alım satımında kullanılan herkes tarafından kabul gören

Detaylı

TÜRK DÜNYASININ ORTAK TARİH DERS KİTABININ YAZILMASI PROJESİ HAKKINDA

TÜRK DÜNYASININ ORTAK TARİH DERS KİTABININ YAZILMASI PROJESİ HAKKINDA TÜRK DÜNYASININ ORTAK TARİH DERS KİTABININ YAZILMASI PROJESİ HAKKINDA Prof. Dr. Darhan KIDIRALİ Türk Konseyi Genel Sekreteri Yardımcısı Saygıdeğer bilim adamları! Kıymetli konuklar! Avrasya da Türk dili

Detaylı

Bu durum bize Mütareke sonrası Manda yönetimini savunanlarla bağımsızlık yanlılarını anımsatmaktadır.

Bu durum bize Mütareke sonrası Manda yönetimini savunanlarla bağımsızlık yanlılarını anımsatmaktadır. TARİH DENEME ÇÖZÜMLERİ: 1-Doğru cevap C. Asya Hunları döneminde hükümdarlık yapan Hohanyeh, artık ülkenin zayıfladığını kendisini idare edecek düzeyden uzakta olduğunu düşündüğü için Hun devletinin Çin

Detaylı

TÜRKİYE ve IRAK. I I. TARİHSEL ARKA PLAN: ABD İŞGALİNE KADAR TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ İngiliz Ordusu, 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi'ne rağmen, kuzeye doğru yaptığı son bir hamle ile Musul

Detaylı

ÖZBEKİSTANLI BÜYÜK TÜRK MÜSTEŞRİĞİ ABDUSADIK İRİSOV * (1928-1998)

ÖZBEKİSTANLI BÜYÜK TÜRK MÜSTEŞRİĞİ ABDUSADIK İRİSOV * (1928-1998) ÖZBEKİSTANLI BÜYÜK TÜRK MÜSTEŞRİĞİ ABDUSADIK İRİSOV * (1928-1998) Abdusadıkİrisov 20 Şubat 1928 de Özbekistan ın başkenti Taşkent te dünyaya geldi. Orta mektebi bitirdikten sonra 1946 da o zamanki adıyla

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefi Dersin Amacı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU TR Tercüme Üzerine Bazı Öneriler

Detaylı

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı Serdivan Turizm Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı Kazan-Tataristan / Rusya Tur Programı 8 Eylül 2015 13 Eylül 2015 Gün Program 08.09.2015 Salı Istanbul-Kazan gidiş 09.09.2015 Çarşamba Sviyazhsk

Detaylı

İŞLETME A.B.D. Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı YÜKSEK LİSANS DERSİN KODU DERS KODU DERSİN ADI T P K AKTS DERS ADI T P K AKTS

İŞLETME A.B.D. Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı YÜKSEK LİSANS DERSİN KODU DERS KODU DERSİN ADI T P K AKTS DERS ADI T P K AKTS İŞLETME A.B.D. Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı YÜKSEK LİSANS İN ADI T P K AKTS YÖN7010 Kriz Yönetimi YÖN7020 Örgütlerde Çatışmanın Yönetimi YÖN7030 İş Ahlakı ve Sosyal Sorumluluk YÖN7040 İlişki Yönetimi

Detaylı

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM TAR513 Klasik Dönem Osmanlı Taşra Teşkilatı Klasik dönem Osmanlı taşra teşkilatı; Osmanlı

Detaylı

HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ

HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ HAT SANATINDAN ENSTANTANELER İSMEK HÜSN-İ HAT HOCALARI KARMA SERGİSİ 17-26 MAYIS 2013 / CEMAL REŞİT REY SERGİ SALONU Başkan dan Yazı,

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Alsu KAMALIEVA Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans (Uzmanlık) Tatar Dili ve Edebiyatı Öğretmeni/Filolog KAZAN DEVLET ÜNIVERSITESI Doktora Yeni Türk

Detaylı

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır.

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır. TÜRKİYE'DEKİ GÖÇLER VE GÖÇMENLER Göç güçtür.hem güç ve zor bir iştir hem de güç katan bir iştir. Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri

Detaylı

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34)

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34) Nisa [4] 34 Nuşûz Darabe Boşanmadan Önceki İşler Hz. Muhammed Hiç Kimseyi Dövmemiştir Dövmek Yasaklanmış Eşini Döven Hayırsızdır Ayetin Mantığı Kaynakça Kadınların Dövülmesi (Nisa [4] 34) Konusuna Farklı

Detaylı

Değerlendirme Sınavı 2-5. Sınıf CEVAP ANAHTARI

Değerlendirme Sınavı 2-5. Sınıf CEVAP ANAHTARI Değerlendirme Sınavı 2-5. Sınıf Türkçe C C B B A D B D A C A B A C D Matematik C D B D A D C A A D D C B A B Fen Bilimleri C D A B B C A D B C C D A D B Sosyal Bilgiler D C A C B A C D B B D D A B B İngilizce

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

Bilgiye Erişim Merkezi

Bilgiye Erişim Merkezi Bilgiye Erişim Merkezi 90 BİLGİYE ERİŞİM MERKEZİ Ülkeler ana örgütlenme ve politikaları yanında kurum ve kuruluşlarıyla bir bütündür. Kurum ve kuruluşların hizmet ya da üretim olarak yapıp etmeleri o ülkenin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Fakülte Kodu: 02 Bölüm Kodu: 05 BİRİNCİ YIL I. YARIYIL (Güz dönemi) KODU DERSİN ADI T U K ECTS 101 OSMANLICA I 4 0 4 8 103 ESKİÇAĞ İHİ

Detaylı

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke ب س م الل ه الر ح ن الر ح ي م Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları Üç Hareke ا ل ر ك ات الث الث ة Kesra(Esre) - Damme (Ötre) - ف ت ح ة - (Üstün) Fetha ض م ة ك س ر ة (i) (u) (a) Sükûn(Cezm) Şedde - - س

Detaylı

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI

Tez adı: Neva'i Mecalisü'n-Nefa'is metin-inceleme (2 cilt) (1990) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRK DİLİ ANABİLİM DALI VAHİT TÜRK Adres İstanbul Kültür Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ataköy Yerleşkesi/Bakırköy-İstanbul ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 15.05.2014 Telefon E-posta 2124984370- Doğum Tarihi

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Bizans Döneminde Edirne Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Hadrianopolis ten Edrine ye : Bizans Dönemi.......... 4 0.2 Hadrianopolis Önce Edrine

Detaylı

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA

Ankara da SELÇUKLU MİRASI. Arslanhane Camii. (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Ankara da SELÇUKLU MİRASI Arslanhane Camii (Ahi Şerafeddin) 58 YEDİKITA Çizim: Yük. Mim. Mehmet Emin Yılmaz 11. yüzyıldan başlayarak Anadolu ya yerleşmeye başlayan Türkler, doğuda Ermeni ve Gürcü yapıları,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara)

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Çin in Ming Döneminde Yapılmış olan Türkçe-Uygurca Sözlük: Ġdikut Mahkemesi Sözlüğü (1997 Ankara) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mağfiret Kemal YUNUSOĞLU 2. Doğum yeri ve tarihi: DT, Gulca 3. Çalıştığı kurum: T.C. Beykent Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. Unvanı: Yar.Doç.Dr. 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ SINAV TARİHİ: 19.03.2014 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ 1.YAZILI KONULARI 4. Ünite Kur an-ı Kerimin Temel Eğitici Nitelikleri İslam Dininin Temel Kaynağı Kur an

Detaylı

Türk Hava Yolları Personellerine 2 Günlük Tebriz Turu 99 $

Türk Hava Yolları Personellerine 2 Günlük Tebriz Turu 99 $ Türk Hava Yolları Personellerine 2 Günlük Tebriz Turu 99 $ Azar Gasht Maleki Travel Tur Tarihleri : 13 Nisan 15 Nisan 20 Nisan 22 Nisan 27 Nisan 29 Nisan 04 Mayıs 06 Mayıs 11 Mayıs 13 Mayıs Tur Programı:

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI MISIR UYGARLIĞI İRAN UYGARLIĞI HİNT UYGARLIĞI ÇİN UYGARLIĞI DOĞU AKDENİZ UYGARLIĞI MEZOPOTAMYA UYGARLIKLARI Kelime anlamı İki nehrin arası olan Mezopotamya,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLLERİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Ders Planı - AKTS Kredileri T: Teorik (saat/hafta) U: Uygulama (saat/hafta) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi 1. Yarıyıl

Detaylı