T.C. GÜMRÜK VE TİcARET BAKANLIGI Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. VALİLİGİNE İL Müdürlüğü)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GÜMRÜK VE TİcARET BAKANLIGI Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. VALİLİGİNE İL Müdürlüğü)"

Transkript

1 T.C. GÜMRtK VE TIcARET BAKAJ-1.IÖI 'IÜKETİclı-iN KORUl\~lASI VE PIYASA GÖZETİMı GEı-cl MüDüRLüoe. HAKEM HE\cnER1 KOORDINASYON ŞUBE MÜDüRLÜÖÜ : L L L T.C GÜMRÜK VE TİcARET BAKANLIGI Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Sayı : /405-1'-14 5"'":ff /40") Konu : 6502 sayılı Kanunun Yürürlüğü Girmesi II (Ticaret VALİLİGİNE İL Müdürlüğü) İlgi : 28/05/20 i4 tarihli ve / sayılı yazımız sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesi nedeniyle Kanun'un uygulanmasına ilişkin çeşitli hususlar ilgide kayıtlı yazımızla açıklanmış olup, il müdürlüklerimizden ve hakem heyetlerimizden gelen ortak soruların cevaplandırılması ve ortak taleplerin karşılanması amacıyla ilgide kayıtlı yazımızda yapılan açıklamalara ek olarak aşağıdaki hususların belirtilmesinde fayda görülmüştür: sayılı Kanun'un "Başvuru" başlıklı 68 inci maddesinin i inci fıkrasının "Değeri iki bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz." hükmüne ilişkin olarak: 1- Madde metninde geçen lideğeri iki bin Türk Lirasmm altmda" ve liüç bin Türk Lirasmm altmda" ifadelerinin li2000 TL" ve li3000 TL"vi kapsayıp kapsamadığı hususu: İlçe hakem heyetleri 2000 TL 'nin; il hakem heyetleri 3000 TL 'nin altmdaki uyuşmazlıklar için görevlidirler. Diğer bir deyişle ilçe hakem heyetleri görevalanına 2000 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar; il hakem heyetlerinin görevalanma 3000 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar girmemektedir. 2- Mülga 4077 savılı Tüketicinin Korunması Hakkmda Kanun yürürlükte iken hakem heyetlerince verilmiş ve uyuşmazlık konusu TL 'nin üzerinde ve bu nedenle delil niteliğinde olan kararlara ilişkin uyuşmazlıklardan.. değeri TL ile 2000 TL arasmda olanlarmm ilçe hakem heyetlerincej değeri TL ile 3000 TL arasmda olanlarının il hakem heyetlerince tekrar karara bağlanıp bağlanamayacağıhususu sayılı Kanun 28/05/20 i4 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Kanun'un "Yürürlükten kaldırılan hükümler" başlıklı 86 ncı maddesi uyarınca 4077 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer taraftan 6502 sayılı Kanun'un, "Geçiş hükümleri" başlıklı geçici i inci maddesinde, 6502 sayılı Kanun'da öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, yürürlükten kaldırılan 4077 sayılı Kanun'a dayanılarak çıkarılan yönetmelik ve diğer mevzuatın 6502 sayılı Kanun' ab.ııyıklgq ~fftmyal1lfiu~mte(lilı1i\tıruygammyi~~iw:e~~jııdıt1~l!nlenmiştir. Evrakın elektronik imzalı suretine adresinden 151i60df-bcfl c8 l-d87cdf4660ac kodu ile erişebilirsiniz. 1

2 Diğer bir ifade ile yeni yönetmelik yürürlüğe girene kadar, mevcut "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Yönetmeliği"nin 6502 sayılı Kanun'a aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir. Bu kapsamda Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nin "Başvuru" başlıklı 11 inci maddesinde tüketicinin aynı uyuşmazlık konusu ile ilgili olarak birden çok hakem heyetine başvuramayacağı, aksi takdirde diğer taraf lehine derdestlik itirazında bulunma hakkı doğacağı; tüketicinin aynı uyuşmazlık konusu ile ilgili olarak aynı hakem heyetine birden fazla başvuruda bulunması durumunda da karşı taraf lehine derdestlik itirazında bulunma hakkı doğacağı düzenlenmiştir. Bahsi geçen Yönetmelik hükmü uyarınca 4077 sayılı Kanun yürürlükte iken hakem heyetlerince verilmiş ve uyuşmazlık konusu 1.272,19 TL'nin üzerinde ve bu nedenle delil niteliğinde olan kararlara ilişkin uyuşmazlıkların tekrar hakem heyetlerince görüşülüp karara bağlanması mümkün görünmemektedir. Diğer taraftan 6502 sayılı Kanun'la hakem heyetlerinin bağlayıcı karar alma sınırları yükseltilmiş ve hakem heyetlerinin delil niteliğinde karar verme yetkileri kaldırılmıştır. Söz konusu düzenleme usule ilişkin olduğu için Kanun'un yürürlüğe girmesiyle birlikte gerek hakem heyetleri gerekse tüketici mahkemeleri tarafından uygulanmaya başlanmıştır. Mevcut Yönetmelik hükmünün uygulanması durumunda, değeri 1.272, i 9 TL ile 3000 TL arasında olan ve hakkında daha önce delil niteliğinde karar verilen uyuşmazlıklara ilişkin tüketici mahkemesine başvurulması durumunda 6502 sayılı Kanun uyarınca, uyuşmazlık değeri 3000 TL'nin altındaki uyuşmazlıklar için tüketici mahkemesi tarafından görevsizlik kararı verilecek dolayısıyla söz konusu Yönetmelik hükmünün uygulanması tüketici mağduriyetlerine yol açacaktır. Yukanda yapılan açıklamalar çerçevesinde, mülga 4077 sayılı Kanun yürürlükte iken hakem heyetlerince verilmiş ve uyuşmazlık konusu 1.272,19 TL 'nin üzerinde ve bu nedenle delil niteliğinde olan kararlara ilişkin uyuşmazlıklarda,' Değeri 1.272,19 TL ile 2000 TL arasında olanların ilçe hakem heyetlerince; Değeri TL ile 3000 TL arasında olanların il hakem heyet/erince; Büyükşehir statüsüne sahip olmayan illerde merkez ilçeler açısından değeri 3000 TL ye kadar olanların il hakem heyetlerince,' tekrar görüşülüp bağlayıcı karar alınabileceği değerlendirilmektedir. 3- Değeri 2000 TL 'nin altında olup il hakem hevetlerine yapılan ve henüz karara bağlanmayan başvuru/arın görevsizlik karan verilerek ilçe hakem heyetlerilıe gönderilip gönderilmeyeceği hususu: Göreve ilişkin kurallar kamu düzenine ilişkin emredici hukuk kurallarından olduğundan, Büyükşehir statüsüne sahip illerde, il hakem heyetlerine yapılan ve değeri 2000 TL 'nin altında olup, henüz karara bağlanmayan başvuru/arın görevsizlik karan verilerek ilçe hakem heyetlerine gönderilmesi gerektiği, Örneğin Büyükşehir statüsüne sahip Ankara İli'nde, tüketici Çankaya ilçesi'nde ikamet etmekte ise veya tüketici işlemi Çankaya ilçesi'nde yapılmış ise, 2000 TL'nin altındaki uyuşmazlıkların çözümünde Çankaya Tüketici Hakem Heyeti'nin; 2000 TL ile 3000 TL arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde ii Hakem Heyeti'nin görevli ve yetkili olduğu; Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir. Evrakın elektronik imzalı suretine adresinden df-bcf c8 i-d87cdf4660ac kodu ile erişebilirsiniz. 2

3 Büyükşehir statüsüne sahip olmayan illerde il hakem heyetlerine yapılan ve değeri 2000 TL 'nin altlılda olup henüz karara bağlanmayan başvurularıll ilgili ilçe hakem heyetlerine gönderilmesi, merkez ilçe başvurularının ise il hakem heyetlerince karara bağlanması gerektiği; Örneğin, Büyükşehir statüsüne sahip olmayan Çankırı İli'nde, tüketici Merkez İlçe'de ikamet etmekte ise veya tüketici işlemi Merkez İlçe'de yapılmış ise, 3000 TL'ye kadar bütün uyuşmazlıklarda İl Hakem Heyeti'nin görevli ve yetkili olduğu; tüketici Yapraklı İlçesi'nde ikamet etmekte ise veya tüketici işlemi Yapraklı İlçesi'nde yapılmış ise, 2000 TL' nin altındaki uyuşmazlıkların çözümünde Yapraklı Tüketici Hakem Heyeti 'nin; 2000 TL ile 3000 TL arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde İl Hakem Heyeti 'nin görevli ve yetkili olduğu değerlendiri Imektedir. 4- Değeri 2000 TL 'nin üstünde olup ilçe hakem heyet/erine yapılan ve henüz karara bağlanmavan başvurularıll görevsizlik kararı verilerek il hakem hevetlerine gönderilip gönderilmeveceğihususu: 28/05/2014 tarihli ve sayılı yazımızda da belirtilmiş olduğu üzere, 6502 sayılı Kanun'un 68 inci maddesi uyarınca tüketici hakem heyetlerinin bağlayıcı karar alma sınırları belirlenmiş ve bu sınırların üstündeki uyuşmazlıklar için hakem heyetlerine başvurulamayacağı açıkça hüküm altına alınmıştır. Kanun'un bu hükmü ile ilçe hakem heyetlerinin 2000 TL, il hakem heyetlerinin 3000 TL üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında tüketici mahkemelerinde delilolarak ileri sürülebilecek karar verme yetkileri kaldırılmıştır. Bu nedenle, 28/05/2014 tarihinden önce ilçe hakem heyetlerine başvurusu yapılmış, uyuşmazlık konusu 2000 TL ile 3000 TL arasında olan ve karara bağlanmamış uyuşmazlıklara ilişkin dosyaların, bağlayıcı karar alınabilmesi amacıyla, görevsizlik kararı verilerek il tüketici hakem heyetlerine iletilmesi gerektiği, Aynı şekilde 28/05/2014 tarihinden önce il hakem heyetlerine başvurusu yapılmış, uyuşmazlık konusu 3000 TL ve üzerinde olan ve karara bağlanmamış uyuşmazlıklar hakkında da görevsizlik kararı verilmesi, tüketicilerin tüketici mahkemelerine, tüketici mahkemesi olmayan illerde tüketici mahkemesi sıfatıyla görev yapan asliye hukuk mahkemelerine yönlendirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. LL sayılı Kanun'un "Karar ve Karara İtiraz" başlıklı 70 inci maddesinin 2 nci fıkrasının "Tüketici hakem heyeti kararları 11/2/1959 tarihli ve 720 i sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre taraflara tebliğ edilir" hükmüne ilişkin olarak: 5- Kararların tebliğinin, taahhütlü mektupla mı, iadeli taahhütlü mektupla mı, tebligatla mı vapılacağıhususu: TÜBİs sistemi ve PTT ile yapılmış olan protokolde de tebligatların taahhütlü mektup yoluyla yapılması öngörülmüş olup taahhütlü mektupla yapılan tebligatların muhatabına ulaşıp ulaşmadığının internet üzerinden sorgulamasının yapılabilmesi mümkündür. Hakem heyetleri tarafindan uyuşmazlık kapsamlılda yapılacak her türlü tebligatııı taahlıütlü mektupla yapılmasının gerekli ve yeterli olduğu değerlendirilmektedir. Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir. Evrakın elektronik imzalı suretine adresinden i5 i l60df-bcf c8 i-d87cdf4660ac kodu ile erişebilirsiniz. 3

4 6- Tarafları avnı olan birden fazla tüketici işlemi nedenivle mevdana gelen uyuşmazlıkların çözümünün tek bir kararla karara bağlanıp bağlanamayacağı hususu: Örneğin, aynı tüketici tarafından aynı bankadan çekilmiş 5 farklı banka kredisinin dosya masraflarının iadesi talebiyle yapılmış başvurular hakkında tek bir karar verilip verilerneyeceği, Tüketici işlemlerinin farklı olması nedeniyle, tarafları aynı olsa bile birden fazla tüketici işlemi nedeniyle meydana gelen uyuşmazlıkların çözümünün tek bir kararla değil ayrı ayrı karara bağlanması gerektiği değerlendirilmektir. 7- Tarafları aynı olan tek bir tüketici işlemi nedeniyle meydana gelen uyuşmazlıkların çözümünün tek bir kararla karara bağlanıp bağlanamayacağı hususu: Örneğin, bir bankadan çekilmiş tek bir banka kredisi nedeniyle oluşmuş dosya masrafı, ipotek fek ücreti, yeniden yapılandırma gibi üç uyuşmazlık hakkında tek bir karar verilip verilerneyeceği, Taraflan aynı olan bir tüketici işlemi nedeniyle meydana gelen uyuşmazltkıarın tek bir kararla karara bağlanabileceği değerlendirilmektedir. çözümünün III sayılı Kanun'un "Karar ve Karara İtiraz Başlıklı" 70 inci maddesinin 7 nci fıkrasının "Uyuşmazlığın tüketicinin lehine sonuçlanması durumunda ise, tebligat ve bilirkişi ücretleri 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre karşı taraftan tahsilolunarak bütçeye gelir kaydedilir" hükmüne ilişkin olarak: 8- Satıcı veya sağlayıcı tarafindan. tebligat ve bilirkişi ücretlerinin ödenmesine ilişkin ifadeye kararda nasıl yer verilmesi gerektiği hususu: Tüketici lehine sonuçlanan uyuşmazlıklarda, hakem heyeti kararının "Karar" başlığı altında, "Davalı (... j A.Ş. 'nin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 70 nci maddesinin 7 nci fikrası uyarınca (...j TL tebligat ve (...j TL bilirkişi ücretini, bütçeye gelir kaydedilmek Üzere, ilde kayıtlı olduğu defterdarlık muhasebe müdürlüğüne; ilçede ise mal müdürlüğüne ödemesine oy birliği ile karar verildi" şeklinde bir ifadeye yer verilebileceği değerlendirilmektedir. 9- TÜketici lehine olan ancak mülea 4077 savılı Kanun'a göre karara bağlanacak uyuşmazlıklar için de tebligat ve bilirkişi ücretlerinin tahsiline ilişkin karar verilip verilmeyeceği hususu: Başvurunun ne zaman yaptldığına veya uyuşmazlığın hangi kanuna göre karara bağlandığına bakılmaksızın 28/05/2014 tarihinden sonra verilecek bütün hakem heyeti kararlarında bilirkişi ve tebligat ücretlerinin tahsiline ilişkin ifade bulunması gerektiği değerlendirilmektedir. 10- Tebligat ücretlerinin nasıl hesaplanması gerektiği hususu: Örneğin, tebligat ücreti için ortalama bir rakam yazılmasının uygun olup olmayacağı; dosya kapsamında bilirkişilere ve taraflara yapılacak bütün tebligatların kapsam içine girip girmediği, bilgi belge isteme yazıları veya kararların tebligat ücretlerinin sayfa sayısına göre farklılık arz ettiği göz önüne alındığında bu hesaplamaların nasıl yapılması gerektiği, şirketlere tahsilat ve hakem heyetlerine gc!!tielffipafpiffl'i~trıai~ iımmag~~~rlffl~s1el$~~ i'v~~~in neye göre Evrakın gkıi<tronij<.imzalı suretine rcı;:-d;inden ı5ıi60df-bcf2-4!35-9c8 i~(j'87cdf4660ac kodu ile erişeoilirsıniz. tespit eoııecegı. 4

5 Tebligat ve bilirkişi ücretlerinin her bir dosya için ay" ay" hesaplanması gerektiği, ortalama bir rakam yazılmasının konu/lun devlet alacağı olması nedeniyle uygun olmayacağı, bilgi belge isteme yazılarının ve kararların kuralolarak her bir uyuşmazlık için taraflara ay" ayrı tebliğ edilmesi gerektiği; Kanunda geçen, "tebligat ücreti" kavramının dosya kapsamında taraflara ve varsa bilirkişilere yapılacak her türlü tebligatı kapsadığı; Tebligat ve bilirkişi ücretlerinin kaç gün içinde ödenmesi gerektiği hususunun kararda belirtilmesine gerek olmadığı değerlendirilmektedir. ll-kararda ödenmesi gereken bilirkişi ücretinin belirtilmesinde bürüt miktarın mı net miktarın mı esas alınması gerektiği husu.m: Brüt miktarın esas alınması gerektiği değerlendirilmektedir. 12- Tüketici lehine sonuç/anan uvuşmazlıklarda, bilirkişi ve tebligat ücretlerinin, satıcı veya sağlayıcı tarafindan Malive Bakanlığının hangi birimine ödeneceği hususu: Tüketici lehine sonuçlanan uyuşmazlıklarda, bilirkişi ve tebligat ücretlerinin, ilde satıcı /sağlayıcının kayıtlı olduğu defterdarlık muhasebe müdürlüğüne; ilçelerde mal müdürlüğüne ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 13- Bilirkişi ve tebligat ücretlerinin ödenmesinin takibinin nasıl yapılacağı hususu: Uyuşmazlığın tüketici lehine sonuçlandığı durumlarda bilirkişi ve tebligat ücretlerinin tahsil edilmesi için kararın bir örneğinin illerde satıcı veya sağlayıcının bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğüne; ilçelerde ise mal müdürlüğüne bildirilmesinin gerekli ve yeterli olduğu; illerde satıcı veya sağlayıcının bağlı bulunduğu vergi dairesi müdürlüğüne; ilçelerde ise mal müdürlüğüne yazılacak üst yazıda: "6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 'un 70 nci maddesinin 7 nci fıkrası uyarınca, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre (...) A.Ş. 'den tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilmesi gereken (...) TL tebligat ve (...) TL bilirkişi ücretine ilişkin (...) Tüketici Hakem Heyeti'nin (...) tarihli ve (...) sayılı kararı ektedir." şeklinde bir ifadeye yer verilebileceği değerlendirilmektedir savılı Kanun'un 106 ncı maddesi gereğince amme alacağı olup terkin edilecek miktarın 2014 yılı için 20 TL olarak belirlendiği, bu miktarın altındaki tebligat ücretleri için de Malive Bakanlığının ilgili birimine bildirimde bulunulup bulunulmavacağı hususu: Hakem heyetlerince yapılacak bildirim üzerine, terkin hususunun ilgili birimlerinin takdirinde olduğu değerlendirilmektedir. Maliye Bakanlığının VI-6502 sayılı Kanun'un "Geçiş Hükümleri" başlıklı Geçici Madde 1'in 2 inci fıkrasının "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki tüketici işlemlerine, bunların hukuken bağlayıcı olup olmadıklarına ve sonuçlarına bu işlemler hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmiş ise kural olara k o k au. n n hükihpıpelgeu~~mwıf.elji[ffij~f<?za kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir..... Evrakın elektr!xlik,i(nzajısuretine ht pji"e,bel~b.zgvd~ adr~sindeıı ı5ıı60df-b~f2-43ı5-9c8 ı-d87cdf4660ac koquıle.erıi ebılırslntz. a) nu Kanunun yurur ub~ bır ıgı ıarıllten once Kuruıan ve halen geçerlı sozıeşme erın bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlük tarihinden itibaren uygulanmaz. 5

6 b) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlemeye başlamış hak düşürücü süreler ile zamanaşımı süreleri dolmamış ise bu Kanun'da öngörülen sürenin geçmesiyle hak düşürücü süre ve zamanaşımı süresi dolmuş olur" hükmüne ilişkin olarak: 15-28/05/2014 tarihiııdeli öııce yapılmış aııcak haleli devam edeıi veya geçerli olaıı bir tüketici işlemi veya sözleşmesi hakkıııda mülga 4077 sayılı Kaııuıı'a mı yoksa 6502 sayılı Kaııuıı'a göre mi karar verileceği hususu: 28/05/2014 tarihli ve sayılı yazımızda da belirtilmiş olduğu üzere, Kanun'un "Geçiş Hükümleri" başlıklı Geçici Madde 1'in 2 inci fıkrasında düzenlenen ana kural ve istisnaları birlikte değerlendirildiğinde, 6502 sayılı Kaııuıı'uıı yürürlük tarihi olaıı 28/05/2014'telı öııce yapılmış olaıı tüketici işlemleriııe, buıılarııı hukukeli bağlayıcı olup olmadıklarıııa ve soııuçlarıııa kuralolarak mülga 4077 sayılı Kaııuııhükümleriııe göre karar verilecektir. Örneğin 6502 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce yapılmış bir eser sözleşmesi kapsamında üretilen PVC doğrama nedeniyle uyuşmazlık yaşanması ve uyuşmazlığın çözümü amacıyla hakem heyetine başvurulması durumunda, eser sözleşmelerinin mülga 4077 sayılı Kanun kapsamında olmaması nedeniyle hakem heyetleri tarafından görevsizlik kararı verilmesi ve tüketicilerin genel mahkemelere yönlendirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. Diğer taraftaıi 28/05/2014 tarihiııdeli öııce yapılmış olaıı ve haleli geçerli olaıı tüketici sözleşmeleriııiıı 6502 sayılı Kaııuıı'a aykm olaıı hükümleri ise Kaııuıı 'uıı yürürlük tarihiııdeli itibareli uygulaıımayacaktır. Örneğin 6502 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce yapılmış ve halen devam eden bir devre mülk sözleşmesinin veya banka kredisi sözleşmesinin hukuken bağlayıcı olup olmadığına ve sonuçlarına kuralolarak 4077 sayılı Kanun'a göre karar verilecek ancak sözleşmelerin 6502 sayılı Kanuna aykırı hükümleri yürürlük tarihinden itibaren uygulanmayacaktır. Aym şekilde 6502 sayılı Kaııuıı yürürlüğe girmedeli öııce yapılmış ve haleli devam edeıi sözleşmeler içiıı, 6502 sayılı Kaııuıı 'uıı yürürlüğe girdiği tarihteli öııce işlemeye başlamış hak düşürücü süreler ile zamaııaşımı süreleri varsa ve bu süreler dolmamışsa, 6502 sayılı Kaııuıı 'da öııgörüleıı süreleriıı geçmesiyle hak düşürücü süre ve zamaııaşımı süresi dolmuş olacaktır sayılı Kanun'un geçici maddesi gereğince, mülga 4077 sayılı Kanun uyarınca karara bağlanacak uyuşmazlıklarda, hakem heyeti kararının "İnceleme ve Gerekçe" başlığı altında, "6502 sayılı Tüketiciliili Koruııması Hakkıııda Kamili 'ull "Geçiş Hükümleri" başlıklı Geçici Madde 1 hükmüııüıı 2 ııci fıkrası uyarılica, somut uyuşmazlığııı çözümüilde mülga 4077 sayılı Kaııuıı hükümleriııiıı uygulaıımasıııııı gerektiği aıııaşılmaktadır" şeklinde bir ifadeye yer verilebileceği değerlend iri Imekted ir. V-6502 sayılı Kanun'un "Denetim" başlıklı 75 inci maddesi hükmüne ilişkin olarak: 16-Hakem heyetleriııe veya tüketicilere bilgi belge vermeyeıı şirketler hakkıııda İl Müdürlükleriııce idari para cezası uygulamp uygulaııamayacağıhususu: 6502 sayılı Kanunun "Denetim" başlıklı 75 inci maddesinde, "(1) Bu Kanunun uygulanmasında, Bakanlık müfettişieri, gümrük ve ticaret denetmenleri ile Bakanlıkça görevle~ir1'lifc?rit 1Je~Y6Jf~r, Mdl"TteWUfl1i19fe~~'fiP1iflıa'1nm'f ~ae if1~we inceleme ve Evrakın elektronik imzalı surı:.tinclhfjo:tfe-belge.gtb.gov.tr adresinden df-bcf c81-d87cdf4660ac kodu ile erişebilirsiniz. araştırma yapmaya yelklllarr. 6

7 (2) Bu Kanun kapsamma giren hususlarda, yetkili ve görevli kişi veya kuruluşlara her türlü bilgi ve belgenin doğru olarak gösterilmesi veya istenmesi halinde belgelerin asım m veya onaylı kopyalar/nın verilmesi zorunludur. " hükmü düzenlenmiştir sayılı Kanun'un "Denetim" başlıklı 75 inci maddesinin birinci fıkrasında, denetim yapmaya yetkili ve görevli kişiler; ikinci fıkrasında ise denetim kapsamında istenen bilgi ve belgelerin doğru olarak sunulması zorunluluğu açıkça düzenlenmiştir. Madde başlığında da açıkça düzenlenmiş olduğu üzere, söz konusu madde denetime hasrediimiş bir maddedir. Maddenin ikinci fıkrasında öngörülen, istenen bilgi ve belgelerin doğru olarak sunulması zorunluluğu denetim kapsamında istenecek bilgi ve belgeler için geçerlidir. Belirtilen nedenlerle, hakem heyetleri tarafindan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla satıcı veya sağlayıcıdan istenilen bilgi ve belgelerin sunulmaması nedeniyle İl Müdürlükleri tarafindan 6502 sayılı Kanun 'un 75 inci maddesi gerekçe gösterilerek satıcı veya sağlayıcılar hakkında idari para cezası uygulanamayacağı değerlendirilmektedir. VI- Hakem heyetleri tarafından karşı tarafvekalet ücretine hükmedilmesine ilişkin olarak: 17- Hakem heyetleri kararlarının, karşı taraf vekalet ücretine hükmedilmediği gerekçesiyle, bazı Tüketici Mahkemeleri tarafından kısmen bozulmasına karar verilmesi nedeniyle, verilen kararların bahsi geçen gerekçe ile bozulmaması amacıyla, hakem heyetlerince karşı tarafvekalet ücretine karar verilip verilemeyeceği hususu.' 06/03/20 i4 tarihli ve 3248 sayılı dağıtımlı yazımızda, tüketici hakem heyetlerinin yargı mercii olmadığı, vekalet ücretine hükmetme konusunda kanunla verilmiş bir yetki ve görevlerinin de bulunmadığı bu nedenle tüketici hakem heyetleri tarafından vekalet ücretine hükmedilmesinin hukuken mümkün olmadığı belirtilmiştir. Tüketici hakem heyeti kararının, tüketici mahkemesi tarafindan karşı taraf vekalet ücretine hükmedilmemesi gerekçesiyle kısmen bozulmasına karar verilmesi durumunda, verilen mahkeme kararının sadece o somut uyuşmazlık için bağlayıcı olduğu, dolayısıyla sadece o uyuşmazlık için mahkeme kararına uyulmasının yeterli olacağı değerlendirilmektedir. Bilgilerinizi ve yazının ilinizde faaliyet gösteren ilçe tüketici hakem heyetlerine de gönderilmesini rica ederim. Ramazan ERSOY Bakan a. Genel Müdür V. Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir. Evrakın elektronik imzalı suretine adresinden i5 i 160df-bcf c81-d87cdf4660ac kodu ile erişebilirsiniz. 7

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici hakem heyetlerinin kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici hakem heyetlerinin kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 27 Kasım 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29188 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

I - KABAHATLER KANUNU KAPSAMINA GİREN İDARİ PARA CEZALARI

I - KABAHATLER KANUNU KAPSAMINA GİREN İDARİ PARA CEZALARI 442 SERİ NO'LU TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26520 Resmi GazeteTarihi 12/05/2007 Kapsam Bilindiği gibi, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu [1] 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe girmiş ve anılan Kanunun

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü) TARİH: 08.10.2008 SAYI : KDV.MUK.B.07.1.GİB.4.34.17.01.25-13.9019 KONU : Yurtdışından

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2006-09

SİRKÜLER RAPOR 2006-09 ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2006-09

Detaylı

II- HANGİ SÖZLEŞMELER TÜKETİCİ MAHKEMELERİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN GÖREVİNE GİRECEKTİR?

II- HANGİ SÖZLEŞMELER TÜKETİCİ MAHKEMELERİ VE TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN GÖREVİNE GİRECEKTİR? 6502 SAYILI KANUN KAPSAMINDA TÜKETİCİ İŞLEMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE TEMEL İLKELERİ TÜKETİCİ MAHKEMELERİ VE HAKEM HEYETLERİNİN GÖREV ALANI HAKEM HEYETLERİNE İLİŞKİN TÜKETİCİ HUKUKU ve USUL UYGULAMALARI

Detaylı

3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Uygulama Genel Tebliği. AMAÇ ve KAPSAM

3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Uygulama Genel Tebliği. AMAÇ ve KAPSAM Maliye Bakanlığından: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Uygulama Genel Tebliği AMAÇ ve KAPSAM 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KAMU OENdTÇIUG: K U a t J M IJ ŞİKAYET NO : 04.2013.1234 KARAK NO : 2013/108 T A V SİY E KARARI ŞİK Â Y ET ED İLEN İDARE : Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü Adres: Atatürk Bulvarı No: 8 Ulus/ANKARA ŞİK

Detaylı

SDI Audit &Financial

SDI Audit &Financial Sayı &Tarih : S.Ö.B.24.G.6-24.10.2013 Özet Bülten : :Tahsilat Genel Tebliği (Seri A Sıra No 5) İle Tahsilat Genel Tebliği (Seri A Sıra No 1)'de Yapılan Değişiklikler Değerli Müşterimiz; Tahsilat Genel

Detaylı

TAVSİYE KARARI : N.M.Ü

TAVSİYE KARARI : N.M.Ü T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1431 KARAR TARİH : 14/01/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE : N.M.Ü : KARABÜK T.C Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü/ İSTANBUL ŞİKAYETİN

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2007-09

SİRKÜLER RAPOR 2007-09 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr www.dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI. Dikmen/ANKARA

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI. Dikmen/ANKARA T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013/1460 KARAR TARİHİ : 30/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : H.İ İnşaat Limited Şirketi ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü

Detaylı

GÜMRÜK KANUNUNDAN DOĞAN İHTİLAFLARDA ÇÖZÜM SÜRECİ - HAK ARAMA YOLLARI : İDARİ İTİRAZ BAŞVURUSU VE DAVA AÇILMASI -

GÜMRÜK KANUNUNDAN DOĞAN İHTİLAFLARDA ÇÖZÜM SÜRECİ - HAK ARAMA YOLLARI : İDARİ İTİRAZ BAŞVURUSU VE DAVA AÇILMASI - Av.Dilek YUMRUTAŞ GÜMRÜK KANUNUNDAN DOĞAN İHTİLAFLARDA ÇÖZÜM SÜRECİ - HAK ARAMA YOLLARI : İDARİ İTİRAZ BAŞVURUSU VE DAVA AÇILMASI - Ülkemizde Gümrük Mevzuatı ile düzenleme altına alınan Gümrük işlemleri,

Detaylı

CEVAP: 6493 sayılı Kanun 27.06.2013 tarihinde 28690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

CEVAP: 6493 sayılı Kanun 27.06.2013 tarihinde 28690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. *** Bu Çalışmada yer alan soru ve cevaplar 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve alt düzenlemelerine ilişkin Kurumumuza

Detaylı

TEBLİĞ. Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

TEBLİĞ. Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 5) Seri: A Sıra No: 1

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 5)

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 5) TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 5) Resmi Gazete Tarihi: 11.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28762 Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde

Detaylı

VADESİNDE ÖDENMEYEN CEZALAR İLE İLGİLİ OLARAK 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUN ÇERÇEVESİNDE VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ

VADESİNDE ÖDENMEYEN CEZALAR İLE İLGİLİ OLARAK 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUN ÇERÇEVESİNDE VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ VADESİNDE ÖDENMEYEN CEZALAR İLE İLGİLİ OLARAK 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDAKİ KANUN ÇERÇEVESİNDE VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ Ödeme Emri Düzenlenmesi Haciz Mal Varlığı Araştırması Üçüncü

Detaylı

11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ

11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 5) Seri: A Sıra No: 1

Detaylı

SERİ: A SIRA NO: 5 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

SERİ: A SIRA NO: 5 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 5 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28762 Resmi Gazete Tarihi 11/09/2013 Kapsam Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 1) Birinci Kısım

Detaylı

TEBLİĞ BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

TEBLİĞ BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 17 Ağustos 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28738 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5) 6495 sayılı Bazı Kanun ve

Detaylı

SİRKÜLER SAYI: 2013/6 04.12.2013 YENİ TÜKETİCİ KANUNU

SİRKÜLER SAYI: 2013/6 04.12.2013 YENİ TÜKETİCİ KANUNU SİRKÜLER SAYI: 2013/6 04.12.2013 YENİ TÜKETİCİ KANUNU Yeni Tüketici Kanunu Yayınlandı! 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 28.11.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olup, milyonlarca tüketiciyi

Detaylı

4734 SAYILI KANUNDA YAPILANSON DEĞİŞİKLİKLER ve BU DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE KIDEM TAZMİNATLARI

4734 SAYILI KANUNDA YAPILANSON DEĞİŞİKLİKLER ve BU DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE KIDEM TAZMİNATLARI 4734 SAYILI KANUNDA YAPILANSON DEĞİŞİKLİKLER ve BU DEĞİŞİKLİKLER ÜZERİNE KIDEM TAZMİNATLARI 6518 SAYILI KANUN Tahir TEKİN - İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi «Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 07.10.2013 Sayı: 2013/018 Konu: TAHSİLÂT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 5) YAYINLANMIŞTIR 11.09.2013 tarih ve 28762 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

TEBLİĞ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TAHSİLAT İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 2)

TEBLİĞ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TAHSİLAT İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 2) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TAHSİLAT İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

ŞİKAYET NO :04.2013.1370 KARAR TARİHİ : 22/01/2014 TAVSİYE KARARI

ŞİKAYET NO :04.2013.1370 KARAR TARİHİ : 22/01/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYET NO :04.2013.1370 KARAR TARİHİ : 22/01/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYET EDİLEN İDARELER ŞİKAYETİN KONUSU ŞİKAYET BAŞVURU TARİHİ 1- Gelir İdaresi Başkanlığı İlkadım Cad. Dikmen 06650 ANKARA 2- İstanbul

Detaylı

Sayı : 2013 / 138 Konu: Bilgilendirme 17 Eylül 2013. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2013 / 138 Konu: Bilgilendirme 17 Eylül 2013. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2013 / 138 Konu: Bilgilendirme 17 Eylül 2013 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından sirküler ilişikte sunulmuştur. yayınlanan 163 nolu Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2014/ 20

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü G E N E L G E 2014/ 20 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 25029274-1093-11/26 Konu : Adli Vaka ve Trafik Kazası İşlemleri G E N E L G E 2014/ 20 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve

Detaylı

No: 2013/61 Tarih: 15.09.2013

No: 2013/61 Tarih: 15.09.2013 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2013/61

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 799 COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 24/6/1995, No : 555 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 27/6/1995,

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) KISMİ TAVSİYE KISMİ RET KARARI

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) KISMİ TAVSİYE KISMİ RET KARARI T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2014/3360 KARAR TARİHİ: 26/12/2014 KISMİ TAVSİYE KISMİ RET KARARI ŞİKAYETÇİ : A.T. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Yenimahalle Belediye Başkanlığı ŞİKAYETİN

Detaylı