2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl?"

Transkript

1 17-ULUSLARARASI EĞİTİMİ DEĞERLENDİRME KURULUŞLARININ KRİTERLERİNİN VE ÖLÇÜMLERİNİN MODERN TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMİNE ETKİSİ GELİŞİM TARİHİ VE SORUNLARI Bilginin çeşitlendiği, çoğaldığı, bilgiye ulaşımın hızlandığı ve kolaylaştığı aynı oranda bilgiye duyulan ihtiyacın giderek arttığı günümüzde, öğrencilerin çağın gerektirdiği nitelikte yetiştirilmesi ülkelerin en önemli hedeflerinden biri hâline gelmiştir. Ülkeler son yıllarda geleceklerini planlarlarken, genç bilim adamı yetiştirecek projelere özel bir önem vermeye başladılar. Bu projelerden biri olan ve OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı) tarafından 2000 yılından itibaren başlatılan dünyanın en kapsamlı eğitim araştırması niteliğindeki PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) uygulamasına ülkemiz, 2003 yılından itibaren düzenli olarak katılmaktadır. Her bir periyodu matematik, fen ve okuma beceri alanlarından biri olan ve üç yılda bir periyodik olarak tekrar eden çalışma, 2012 yılında matematik alanında gerçekleştirilmiştir. 34 ü OECD ülkesi olmak üzere yaklaşık 70 ülkenin (Dünya ekonomisinin yaklaşık %90 ı) yer aldığı PISA çalışmasında, 15 yaş grubu öğrencilerin örgün eğitimde matematik, fen ve okuma becerileri alanlarında kazanmış oldukları bilgileri günlük yaşantılarında ne kadar kullandıkları ölçüldüğü gibi, onların eğitim hakkındaki kişisel görüşleri ile kendileri ve aileleri hakkındaki bilgileri de değerlendirilmektedir. PISA en az 7 yıl öğrenim görmüş olması koşuluyla 15 yaş öğrencilerine uygulanır ve bu yaştaki öğrenciler, birçok ülkede geçerli olan zorunlu öğrenim süresini doldurmak üzeredir. 15 yaş, PISA tarafından öğrenciliğin ardından yetişkin bir vatandaşlığın başlayabileceği en küçük yaş olarak kabul edilmektedir. PISA 2012 uygulamasına 65 ülkeden 15 yaşında yaklaşık 28 milyon öğrenciyi temsilen 510 bin civarında öğrenci katılırken, Türkiye den 4848 öğrenci katılmıştır. Ülkemizden PISA 2012 çalışmasına katılan öğrencilerin sınıf seviyesi 7. sınıftan 12. sınıfa kadar değişmektedir. Bu sınıf seviyelerindeki öğrenci yüzde oranları sırasıyla %0,5 %2,2 %27,6 %65,4 %4,0 ve %0,3 tür. Görüldüğü gibi PISA 2012 çalışmasına katılan öğrencilerimizin yaklaşık %65 i 10. Sınıf öğrencisidir. Ülkemizde PISA uygulamasının tüm süreçleri Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Politika belirleyiciler kendi ülkelerindeki öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerini, projeye katılan diğer ülkelerdeki öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyleriyle karşılaştırmak, ülkelerinin eğitim düzeyinin yükseltilmesi amacıyla standartlar oluşturmak ve eğitim sisteminin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için PISA sonuçlarını kullanmaktadırlar. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü nün (OECD) bir projesi olan PISA nın temel hedefi eğitim sistemlerinin, ülkelerin iktisadi açıdan gelişmek için ihtiyaç duyduğu insan sermayesini yetiştirmedeki başarısını tespit etmektir. Yani PISA nın açılımında öğrenci değerlendirme programı geçmesine rağmen, aslında değerlendirilen ülkelerin eğitim sistemleridir. Bu temel amaç, PISA testleriyle nelerin ölçüldüğünden testlerin kimlere uygulandığına kadar birçok faktörü de belirlemektedir.

2 PISA 2012 sonuçlarının ilgili tüm kurum-kuruluşlar, üniversiteler ve araştırmacılar tarafından derinlemesine ele alınması ve böylece ülkemizin yüksek performans gösteren ülkelerin seviyesine çıkması için eğitim politikalarına katkı sağlayacak mahiyette çalışmaların ortaya konulması oldukça önem taşımaktadır yılı sonuçlarına bakıldığında ülkemiz ortalamalarının her üç alanda da OECD ortalamalarının altında kaldığı görülmektedir. Ancak her üç alanda da yıllara bağlı olarak artışın sürdüğü ve OECD ülkeleri ile aramızdaki puan farkının azaldığı gözlemlenmektedir. OECD açıklamalarında belirtildiği üzere Türkiye, PISA uygulamalarına ilk katıldığı günden itibaren sürekli aşama kaydeden birkaç ülkeden biridir. Bu nedenle, bir durum tespit çalışması niteliğinde olan programın sonuçları, bir başarı sıralaması olarak görülmemelidir. Rapordan anlaşılacağı üzere ülkemizin son dört dönemde elde ettiği başarı artışının, eğitimdeki iyileşmenin yanı sıra sosyo-ekonomik gelişmenin de bir sonucu olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son yıllarda hazırlanıp yürütülmekte olan önemli projelerle birlikte eğitimde yapılması gereken ciddi yenilik ve iyileştirmelerle ülkemizin gelecekteki PISA uygulamalarında daha iyi sonuçlar elde etmesi mümkün olabilir. Türkiye; matematik, fen ve okuma alanlarında, geçmiş uygulamalara kıyasla kayda değer bir gelişme göstermekle birlikte OECD ortalamasının altında yer almış ve OECD tarafından belirtilen asgari performans düzeyinin altında kalan öğrenci oranı azalmıştır. Ancak bu oran hâlâ OECD ortalaması kadar düşük değildir. Türkiye de PISA 2012 matematik puanlarındaki farklılığın %62 sinin okul türleri arasındaki farklılıktan kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır. Son dönemlerde okul türlerinin azaltılması ve liselerin dönüştürülmesi gibi çalışmaların bu olumsuzluğu azaltmaya yönelik önemli sonuçlar ortaya koyacağı düşünülmektedir yılları arasında Türkiye nin matematikte düzey 1 ve altındaki öğrenci oranı %27,7 den %15,5 e düşmüştür. Ancak bu oran hâlâ OECD ortalamasındaki düzey 1 ve altındaki öğrenci oranının yaklaşık 1,5 katıdır. Buna karşılık, son 10 yılda matematik alanında düzey 6 da bulunan öğrenci oranı ise %2,4 ten %1,2 ye gerilemiştir. Bu oran ise OECD ortalamasının yaklaşık 2 puan gerisindedir. Bu durum oldukça dikkat çekicidir. Türkiye, üst performans düzeyine ulaşmış öğrenci oranı bakımından OECD ortalamasının altında kalmaktadır. Ancak 15 yaş civarındaki öğrenci nüfusu diğer ülkelere kıyasla oldukça yüksek olduğu için, üst performans düzeyine ulaşmış öğrenci sayısı bakımından ön sıralara çıkmaktadır. Türkiye nin bu avantajını kullanabilmesi için öğrencilerinin geneline kaliteli bir öğrenim imkânı sunması gerektiği görülmektedir. Buna rağmen Türkiye de bölgeler arasında ve özellikle okul türleri arasında önemli başarı farklılıklarının hâlen devam ettiği görülmektedir. Özetle geçmiş yıllara kıyasla önemli gelişmeler görülmekle birlikte alınması gereken daha çok yol olduğu da dikkat çekmektedir. Türkiye de sosyo-ekonomik açıdan düşük çevrelerden gelen öğrencilerin oranının %69 civarında olduğu bilinmektedir. Öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarıyla PISA testlerinde gösterdikleri performans arasında pozitif yönde ve önemli bir ilişki olduğu bulgusundan hareket edildiğinde, başarını artması, sadece öğrencilere sunulan öğretimin kalitesinin değil,

3 aynı zamanda ülkenin toplumsal kalkınmışlık düzeyinin de gelişmesine bağlı olduğu görülmektedir. Nitekim yapılan analizlerde, Türkiye de öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarının OECD ortalaması civarında olduğu varsayımı altında, Türkiye nin matematik, fen ve okuma alanlarındaki performansının OECD ortalamasına ulaşabileceği yorumu yapılabilir. Türkiye nin geçmiş yıllara kıyasla PISA test performansındaki iyileşme, öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeyleri dikkate alınarak incelendiğinde, alt sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilerin performanslarındaki artışın üst sosyoekonomik düzeydeki öğrencilerden daha fazla olduğu görülmektedir. Benzer şekilde, Türkiye alt sosyo-ekonomik düzeyde olmasına rağmen, matematik başarısı bakımından OECD genelinde ilk %25 e giren öğrenci oranının da yılları arasında kayda değer şekilde arttığı görülmektedir; kız öğrenciler özelinde bu oran %2 den %8 civarına ulaşmıştır. Bu durum aynı zamanda düşük sosyo-ekonomik düzeydeki öğrencilere sunulan öğrenim imkânlarının arttığının bir göstergesidir. Türkiye nin her üç alandaki ortalama başarısı giderek artmaktadır. Bunun sebepleri arasında, 2002 ve 2013 yılları arasında eğitime ayrılan bütçenin 7,460 milyar TL den 47,496 milyar TL ye ulaşmış olmasının etkili olduğu düşünülebilir. Türkiye de öğrencilerin okulları hakkındaki görüşlerinin ve öğretmenleriyle ilişkilerinin oldukça olumlu olduğu, ayrıca geçmiş yıllara kıyasla öğrenci öğretmen ilişkisinin daha da iyileştiği görülmektedir. Öğrencilerin okula karşı aidiyet hisleri de arasında en fazla Türkiye de artmıştır. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu okulda mutlu olduklarını belirtmişlerdir. Ancak, derse geç kalma ve devamsızlık oranlarının OECD ortalamasının oldukça üzerinde olduğu görülmektedir. Okulların alanlarında nitelikli öğretmen ihtiyaçlarının hâlâ devam ettiği dikkat çekmektedir. Geçmiş yıllara kıyasla okulların fizikî koşulları ve eğitim kaynakları açısından durumlarının iyileştiği PISA sonuçlarında ilk bakışta dikkat çeken diğer bulgular arasındadır. Ülkemiz, öğrenci başarısını belirlemek/değerlendirmek için PISA nın yanı sıra örneğin TIMSS, PIRLS gibi uluslararası çalışmalara da katılmaktadır. PISA nın içerik ve toplanan veri açısından bu çalışmalardan iki önemli farklılığı vardır: 1-Diğer çalışmalar çoğunlukla öğretim programı ve sınıfta neler öğrenildiğine odaklanırken PISA okur-yazarlık adını verdiği bir yapıyı ölçer. Bu yapının fen ve matematik derslerinin öğretimindeki başarı ile okuma becerisini geliştirme alanlarında nasıl tanımlandığı, ilgili alanlara ayrılan bölümlerde verilmiştir. 2-PISA; ölçme araçlarının sonuçları ile çoğunlukla, öğrencilerin demografik yapısı, okulun işleyiş şekli vb. konularda eğitim politikaları belirlemede dikkate alınabilecek bilgiler üretmek için gerekli verileri toplamak üzere geliştirilmiştir. Ancak 2012 uygulamasında ilk kez, öğrencilere sunulan öğrenim imkanları da matematiğe ayrılan bölümde yer almıştır.

4 Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) IEA nın projeleri olan TIMSS ve PIRLS, ülkemizin de aralarında bulunduğu birçok ülkenin eğitim düzeyini okuma becerileri ile fen ve matematik öğretimi konularında karşılaştırmalı olarak ölçüp değerlendirmektedir. TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimlerini Araştırma Projesi, öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik Dünyadaki en büyük ve en kapsamlı uluslararası öğrenci başarılarını tarama, araştırma ve değerlendirme çalışmasıdır. Birçok ülkede 4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilere 4 yılda bir uygulanmaktadır. TIMSS, öğrenci başarılarındaki eğilimleri izlerken, ulusal eğitim sistemleri arasındaki farklılıkları da belirlemektedir. ABD Eğitim Bakanlığı, İngiltere Eğitim Araştırma Kuruluşu, Boston College ve katılımcı ülkeler tarafından finansal olarak desteklenmektedir. Dünya çapında matematik ve fen eğitim-öğretiminin gelişmesine yardımcı olmayı amaç edinen TIMSS, katılımcı ülkelerin aşağıdaki soruların cevaplarını bulmasına yardımcı olur: 1-Öğrencilerimizin matematik ve fen öğrenimindeki başarı durumu nedir? 2-Süreçte zamanla mevcut durum iyileşiyor mu? 3-Mevcut durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? 4-Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl? 5-Diğer ülkeler başarılarını arttırmak için ne yapıyorlar? TIMSS, hazırlık sürecinde bir yandan ölçme aracının test maddelerini geliştirirken, bir yandan da taslak maddelerinin NRC ler (National Research Coordinator-Ulusal Araştırma Koordinatörü) tarafından gözden geçirilmesi ve ölçme araçlarının uygulanacak dile çevrilmesi gerçekleştirilir. Daha sonra uygun bir ortamda pilot uygulama yapılırken, maddelerin analizleri yapılır ve ölçme araçlarına son şekli verilir. Son şekli verilmiş ölçme araçlarının çevirileri ve uyarlamaları yapılarak, nihai uygulamaya geçilir. Uygulamalar yapıldıktan sonra ISC (TIMSS & PIRLS International Study Center- Uluslararası Çalışma Merkezi) tarafından uluslararası rapor ve NRC tarafında da ülkelerin raporları yayınlanır. Uluslararası Eğitim Başarılarını Belirleme Kuruluşu (IEA) tarafından 2001 yılında Türkiye nin de aralarında olduğu 35 ülkede, Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi (PIRLS) uygulanmıştır. İlköğretim 4. sınıf (9 yaş) öğrencilerine uygulanan bu proje, katılımcıların okuma becerilerinin düzeyini ve zaman içerisindeki gelişimini incelemektedir. Kavrama süreçleri, okuma amaçları ve okuma alışkanlıkları ile okumaya yönelik tutumları inceleyen PIRLS projesinin temelini okuma amaçları ve kavrama süreçleri oluşturmaktadır: 1-Okuma Amaçları: Okuma amaçları incelenirken iki alanda odaklanılır; okuma deneyimi kazanmak için okuma ile bilgiyi elde etme ve kullanabilme için okuma. Sonuçların değerlendirilmesinde de iki alana eşit ağırlık verilmiştir; okuma deneyimi kazanmak için okuma ile okurun kendisini metnin içerisinde görebilmesi, dil ve anlatımdan zevk alması ve kişisel deneyimlerin metinle sentezinin yapılması. Bilgiyi elde etmek ve kullanabilmek için

5 okumak ise bilgi veren metin yoluyla gerçek hayatla ilgili tahminler yapmak üzerine kuruludur. 2-Kavrama Süreçleri: a) Açık bir şekilde ifade edilmiş bilgi ve fikirlerin üzerinde durmak ve çıkarımlar yapmak. Yorumlama gerektirmeyen bu süreçte, istenilen bilgi ile ilgili bilgiyi ayırt edebilmesi okurdan beklenmektedir. Cümle düzeyinde odaklanmak yeterlidir. b)doğrudan çıkarımlar yapmak. Okurdan, açıkça ifade edilmemiş bilgi veya fikirlerden çıkarımlar yapması, iki ya da daha fazla bilgiyi birleştirebilmesi ve metinde oluşan anlam boşluklarını doldurması istenmektedir. c) Fikir ve bilgileri birleştirmek ve yorumlama yapmak. Okur, kendi bakış açışını da katarak genellemeler yapar ve kişisel deneyimlerini metinle birleştirerek metni daha iyi anlamaya çalışır. d) Metnin ögelerini, içeriğini ve dilini incelemek ve değerlendirmek. Metni anlamaya çalışmaktan çok metne kritik bir bakış açısıyla yaklaşmaya çalışmaktır. Böylece okur, metnin içeriğiyle ilgili yorumlar yapar, metindeki anlamın sunuluşunu inceler. TIMSS projesi ülkemizde 2001 yılının Mayıs ayında 62 ilden seçilen 154 ilköğretim okulunda toplam 5390 öğrenciye uygulanmıştır. Okuma Testi ve Öğrenci anketinin yanı sıra ailelere, sınıf öğretmenlerine ve müdürlere de anketler uygulanmıştır. PIRLS sonuçlarına göre Türkiye de dördüncü sınıf öğrencileri 35 ülke arasında 28. olmuştur. Türkiye nin puanı uluslararası ortalamadan daha düşüktür. En yüksek puana sahip ülke İsveç tir. Türkiye den daha kötü durumda olan ülkeler arasında Makedonya, Kolombiya, Arjantin, İran ve Fas vardır. Ortalamanın altında bir başarı gösteren Türkiye, bilgiyi elde etme ve kullanma sorularında okuma deneyimi sorularına göre daha başarılıdır. Okuma becerileri alt, orta, üst ve üst %10 olarak dört dilime ayrılmıştır. PIRLS 2001 de değişik dilimlere ait verilen 24 örnek sorunun hepsinde de Türkiye, Uluslararası Ortalamanın Belirgin Derecede Aşağısında Ülkeler listesinde yer almaktadır. Tüm ülkelerde kızların okuma başarısı erkeklerden yüksektir. Genel olarak dördüncü sınıf kız öğrencileri erkeklere göre daha yüksek okuma başarısına sahiptirler. Türkiye de kız öğrencilerin başarı puanları erkek öğrencilerden daha yüksektir. Okuma becerileri, okuma deneyimi ve bilgiyi elde etme olarak incelendiğinde de kız öğrenciler erkeklerden daha iyi performans göstermişlerdir. Türkiye de okul öncesi okuma etkinlikleri, evdeki eğitim kaynakları ve ebeveynlerin okumaya karşı tutumları düşük kalmakta ve okuma başarısını olumsuz etkilemektedir. PIRLS projesi çerçevesinde ailelerle yapılan anketlerde, okul öncesi okuma etkinliklerine veli katılımının en az olduğu üç ülke Türkiye, İran ve Hong Kong dur. Ailelerin ilkokuldan önce çocuklarıyla okuma etkinliklerine (kitap okuma, hikaye anlatma, şarkı söyleme, alfabe oyuncaklarıyla kelime oyunları oynama, gördüklerini sesli okuma) katılma

6 sıklığı çocukların okuma becerilerini geliştiriyor. Türkiye de çocukların okuma faaliyetlerine sık sık katılmaları uluslararası ortalamaların yarısı kadardır. PIRLS 2001 araştırmasına göre okuma becerilerinin kazanılmasında çok önemli rol oynayan Evde Bulunan Eğitim Kaynakları ülkemizde diğer ülkelere göre daha azdır. Evdeki kitap ve çocuk kitapları, eğitim araçları (bilgisayar, çocuğun kendi kullanımı için masa, kendi kitapları ve günlük gazeteye erişim) ve ebeveynin eğitimini içeren endekse göre ülkemiz sıralamada en aşağıda yer almaktadır. Ülkemizde ailelerin okumaya karşı tutumları da düşük. Ebeveynin kitap okumaları ve okuduklarını paylaşmaları konusunda veli anketlerinde toplanan verilerle hesaplanan Ebeveynlerin Okumaya Karşı Tutumları endeksine göre, ülkemizin 4. sınıf öğrencilerinin ancak %29 unun ailesi yüksek dilime girebiliyorlar. Okuma becerilerinin kazanılmasında ev ortamı ve okul ortamı okumaya büyük destek ve zengin fırsatlar sağlamaktadır. Okul ile aile arasındaki iletişim okuma becerilerinde önemli rol oynamaktadır. Okul ile aile arasındaki diyalog, karşılıklı iletişim ve dayanışma sayesinde öğrencilerin başarıları da artmaktadır. Ülkemizde Okul-Aile Birliklerinin çalışmalarının yeterli derecede etkili olmaması ve erken çocukluk eğitimine fazla önem verilmemesi çocukların okuma becerilerinin gelişmesini olumsuz etkilemektedir. PIRLS sonuçlarına göre gelişmiş ülkelerin nerdeyse tamamında, öğrencilere en az bir yıllık okul öncesi eğitim verilirken, ülkemizde okul öncesi eğitim almayan öğrenci sayısı çok fazladır. Ülkemizde ilköğretime başlayan öğrencilerin yaklaşık dörtte biri harflerin bazılarını tanıma ve yazma, bazı kelimeleri okuma ve yazma, cümle okuma gibi erken okuma becerilerine sahiptir. Ülkemizde okul öncesi eğitim çağındaki çocukların yalnız yüzde 2 sinin iki seneden fazla Erken Çocukluk Eğitimi almış olması, ilk dört sene içerisindeki gelişim sorunlarını açıklayabilecek önemli bir veridir. PIRLS çalışmasının öğretmenlerle olan anketlerinde ülkemiz ve uluslararası ortalama civarında olan ülkelerdeki öğretmenlerin tek başına tüm sorumlulukları üzerine aldığı, öğretme sorumluluklarını diğer öğretmenlerle çok az paylaştığı ve resim, müzik, atletizm gibi özel etkinliklerin faklı öğretmenler tarafından çok az oranda yapıldığı ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin okuma becerilerini kazanmalarında öğretmenlerin ve verdikleri okuma ödevlerinin rolü çok önemlidir. Ülkemizde öğrencilerin haftada en az bir-iki defa 30 dakikadan fazla bir süre ödevlerine zaman ayırmaları istenmektedir. Bu süre okuma becerilerinin kazanılmasında uluslararası ortalamanın üzerindedir. Oysa okuma becerilerinin elde edilmesinin yanında, öğrencinin okuma gelişimini değerlendirmek de bir o kadar önemlidir. Ülkemizde öğrencilerin okuma gelişimini gözlemek için yapılan testlerden sınıfta uygulanan testler ve sözlü değerlendirmeler daha çok kullanılmaktadır. Türkiye de okullarda çoğunlukla okuma dizileri ve çocuk kitapları kullanılırken, öğrencilerin program dışı gazete ve dergi okumalarına ve öğrenciye yönelik farklı etkinliklere çok az yer verilmektedir.

7 Okuma becerilerinin kazanılmasında okul kütüphaneleri ve sınıf kütüphanelerinin önemi bilinmesine rağmen ülkemizdeki okulların ancak yaklaşık %70 inde kütüphane vardır. Ülkemiz bu sorunu sınıf kütüphaneleri ile aşmaya çalışmış ve genel olarak tüm okullarımızda sınıfların kütüphaneleri bulunmaktadır. Sınıfta kütüphane bulunmayan sınıf oranı Türkiye için yüzde 7 iken uluslararası ortalama ise yüzde 12 dir. 500 den fazla kitabı olan okul kütüphanesi oranı ülkemizde % 31 civarındadır ve uluslararası ortalamanın yarısı kadardır. PIRLS çalışmasından elde edilen bilgiler ışığında ülkemizin durumu kısaca özetlenmiştir: 1-Okuma becerileri açısından öğrencilerimizin düzeyi uluslararası ölçülerden düşüktür. 2-Öğrenciler aile ortamında okuma etkinliklerine yeterince zaman ayırmamaktadır. 3-Evde bulunan kitap sayısı uluslararası ortalamaya göre oldukça düşük düzeydedir. 4-Okuma çalışmaları daha çok ders kitaplarında bulunan metinlere dayalı olarak yürütülmektedir. 5-Sınıfta çocuk kitaplarına, gazetelere ve dergilere dayalı etkinlikler fazla yapılmamaktadır. 6-Okuma etkinliklerinin değerlendirilmesinde daha çok testlerden yararlanılmaktadır. 7-Sınıfların mevcudu genel olarak kalabalıktır. 8-Öğrencilerin televizyon izleme süresi yüksektir ve uluslararası ortalamaya yakındır. 9-Öğrencilerin okuma sıklığı düşüktür ve uluslararası ortalamadan daha farklı değildir. 10-Okulöncesi eğitim almamış öğrenci sayısı yüksektir. PIRLS raporlarına göre öğrencilerimiz okuma becerileri yönünden düşük düzeydedir ve bu sonuçlar EARGED (Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi ) Başkanlığı tarafından yapılan ulusal çalışma sonuçları ile de oldukça paralel görünmektedir. Okuma becerilerinin okul başarısı ve günlük yaşam için temel beceriler olduğu göz önüne alınarak bu konuda acil önlemler alınması gerekmektedir. Uluslararası Eğitim Başarılarını Belirleme Kuruluşları, ülkelerin Matematik ve Fen öğretiminin başarı düzeyi ile okuma becerilerindeki gelişimi zaman zaman ölçerken, ülkeler arasında karşılaştırmalar da yapmaktadırlar. Ülkemiz maalesef bu konularda ortalamaların altında kalırken, ülkeler sıralamasında da sonlarda yer almaktadır. Bir ülkede okuma becerilerinin gelişimi, matematik ve fen bilgisi derslerindeki başarı oranlarının yüksekliği, o ülkenin kalkınmışlık düzeyini belirleyen önemli bir etken olarak görülmektedir.

8 Öğrencilerin ülke genelinde ve uluslararası boyuttaki ölçme değerlendirmelerde beklenen seviyede başarı gösterememeleri, PISA, TIMMS, PIRLS vb. uluslararası sınavlarda kötü sonuçlar almaları, okullarımızda uygulanan müfredat ve pedagojinin yetersizliği ve başarısızlığını göstermektedir. Yetkililerce küresel bir dünyada sürdürülebilir bir kalkınma ve rekabet gücü oluşturmak için öğretim programlarının yeniden tasarlanmasının zorunluluk oluşturduğu ifade edilmiştir. Devamlı bir değişim halindeki dünyayı takip edebilmek, tüm dünyada üretilen bilgi ve birikime ulaşıp kullanabilmek, üretim becerilerine sahip olabilmek ve bu becerilerin kazanılıp yaşam boyunca sürdürülebilmesi için, ezbere değil bilgi üretimine ve üst düzey düşünme becerileri kazandırmaya dayanan çağdaş bir sisteme ihtiyaç olduğu vurgulanmıştır. Eğitimde niteliği artırmak, bilimsel ve teknik gelişmeleri eğitime uyarlamak, eşitlik ve demokrasiye uygunluk, öğrencide merak ve isteği uyandırmak, çocukların yaş ve gelişim seviyesine uygun olmak, bireylerin yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme, işbirliği yapma, kendini ifade edebilme, iletişim kurabilme, girişken olma vb. becerilerini artırmak ve geliştirmek amacıyla öğretim yılından itibaren ülkemizin tüm ilköğretim okullarında, öğretimin nasıl yapılacağından çok öğrenmenin nasıl gerçekleştiği üzerinde duran, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımının ve bilgiyi yapılandırmasının temel alındığı yapılandırmacı yaklaşıma geçildi. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programlarının uygulayıp sonuçlarını yayınladığı Ülkelerarası Karşılaştırmalı Öğrenci Başarısını Değerlendirme anket sonuçlarındaki düşük seviyemiz eğitim sistemimize güveni de sarsmaktadır. OECD ülkelerinin her bakımından gerisinde kalan başarımız, ortalamalardan da epey düşük düzeydedir. Ülkemizde 6-18 yaş çocuklarına eğitimin zorunlu olduğu göz önüne alınırsa, 66. ayına girmiş 6 yaşındaki çocukların temel eğitim alan ilkokulun 1. sınıfına başlama zorunluluğu (Hatta aylık çocukların da isteğe bağlı olarak 1. Sınıfa kayıtları alınabiliyor), PISA nın yaptığı değerlendirmelerin düşük çıkmasına neden olmaktadır. Bugün PISA, TIMMS, PRİLSS değerlendirmelerinde çok yüksek sonuçlar aldığı görülen bazı ülkelerde, çocuklar zorunlu temel eğitim olan ilkokula 7 yaşında başlamaktadırlar. PİSA, TIMMS, PRİLSS uygulamalarının sonuçlarının ayrıntılı bir değerlendirme yapılmadan ilan edilmesi, ülkemizdeki eğitimin niteliğinin çok düşük bir seviyede bulunduğu algısına da yol açmaktadır. Ülkelerinin sonuçlarına göre sonucu beğenmeyen bazı gelişmiş ülkeler bile, sonuçları analiz etmeden önce, çocuklarının zihin kapasitesi ve öğrenme seviyesi konularında telaşa ve endişeye düşmekteler. Oysa gelişmiş ülkelerde de, bizim ülkemizde de sorun öğrencilerin ahmaklığı, aptallığı, yetersizliği, yeteneksizliği değil, eğitim sisteminin yanlışlarından kaynaklanmaktadır. Müfredatın sınıfta yeterince uygulanmaması, sınıf ve kademe geçme standartlarındaki yanlışlar, öğrencilerin temel bilgi ve becerilerden yoksun olmaları vb. sistem sorunlarından kaynaklanmaktadır.

9 Bilgi çağı, bilgi toplumu gibi çok yüceltilen kavramların toplumları bilgi ve bilim anlayışı konusunda yüzeysel gelişmeye yönlendirdiği, bilgilerin derinlik ve yüksekliğinin, bilgiyi hayata aktarmanın pek önemsenmediği günümüzde, PISA, TIMMS, PRİLSS ın öğrenilen bilgilerin hayata aktarılmasını ölçmesi aslında sevinilecek bir durum. Asıl endişe etmemiz gereken husus; bizim gibi geleneğindeki bilgi ve bilim anlayışıı yüzeysel değil, derinlikle ve yükseklikle özdeşleşen, hayata aktarılamayan bilgiyi ve bilimi önemsiz, hatta gereksiz sayan bir ülkenin, uyguladığı müfredat ve eksik eğitim anlayışı sebebiyle öğrencilerinin başarı düzeyinin, PİSA, TIMMS, PRİLSS ın ölçümlerinde çok geride kalmasıdır. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 1-PISA, TIMMS, PRİLSS gibi uluslararası öğretim seviyelerini ve niteliklerini ölçen organizasyonlar, daha çok eğitimin bilgiye ulaşım ve bilgiyi yaşamda kullanım oranını ölçmektedirler. Müfredat ve ders saati yoğunluğumuz bu ölçümlerde sıralamanın en sonunda yer almamıza neden oluyor olabilir. Bilgiyi kullanmanın; sentez, analiz yapabilme, aklını kullanabilme becerisi ve bilinciyle ilgisini gözden kaçırıyor olabiliriz. Yoğun bilgi yükleme çabası, bilgiyi kullanma, yaşama aktarma konusundaki gevşekliğimiz ve geriliğimizin nedeni de olabilir. Bu konu ve buna benzer konuları yeniden düşünmemizin, konuşmamızın, tartışmamızın yararlı olacağı kanaatindeyiz. 2-PİSA, TIMMS, PRİLSS ın sonuçları, okullarımızda öğrenciye sunduğumuz ve ölçtüğümüz müfredatı değerlendirmemektedir. Ya biz PİSA, TIMMS, PRİLSS ın ölçtüğü konuları müfredatımıza koyacağız ya da şu andaki müfredat ile eğitim alan çocukların seviyesini bu uluslararası projelerin kriterlerime ve sonuçlarına göre değerlendirmeyeceğiz. Bu ölçüm ve değerlendirme doğru ve adil olamayacağı için, müfredatımızın hangi tarafının sorunlu olduğunu da buna göre tespit etmemiz mümkün olamaycaktır. 3-PISA, TIMMS, PRİLSS değerlendirmelerinde ülkemizin başarı düzeyini yükseltmek amacıyla öğretim yılından itibaren tüm ilköğretim okullarında geçilen yapılandırmacı yaklaşımla düzgün bir eğitim ve öğretimin yürütülebilmesi için, öncelikle öğretmenlerin bu yaklaşımı bilmeleri ve bunun başarılı olacağına inanmaları gerekir. Bunu sağlamak için öğretmenlerin bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının yeterince yapılması gerekir. Bu konuda gerekli çalışmalar yeterince yapılmamıştır. 4-Ülkemizin uluslararası ölçümlerdeki geriliği, başarısızlığı, üniversitelere ve liselere giriş sınavlarının sonuçlarında da görülmektedir. BU sonuçlar hem okuma becerilerinde hem de matematik ve fen bilgisi alanlarında yetersiz olan çok sayıda öğrencimizin olduğunu göstermektedir. Sıfır puan alan, hatta sıfırın alında puan alanların sayısı da çok fazladır. Her bir dersin sorularını doğru cevaplayanların sayısının ortalaması da maalesef çok düşüktür. Tüm ölçümlerde ülkemizin öğrencilerinin temel akademik bilgi ve becerilerden yoksun olduğu söylenebilir. Bunun birçok nedeni vardır ve bu sonuçlar ilgililerce mutlaka akademik düzeyde araştırılıp değerlendirilmelidir.

10 5-PISA, TIMMS, PRİLSS raporlarında öğrencilerimizin okuma beceri düzeylerinin düşük çıkmasının önüne geçmek için alınması gereken önlemlerin en önemlisi, okullarda bu konuda özel projeler hazırlamak ve uygulamaktır. Öğrenciye okuma sevgisi aşılamak, düzenli okuma alışkanlığı kazandırmak ve okuduğunu anlama seviyesini yükseltmek için öğretmen ve velilerin özel çaba göstermesinin yanında, devletin de bu konuda özel teşvik yolları geliştirmesi gerekiyor. 6-Öğrencilerin okulda veya okul dışında hayatını yaşarken ihtiyaç duyduğunda edindiği bilgileri kullanabilmesi, bilginin kalıcılığını sağlayan etkinlikler yapmasıyla mümkündür. Yaşama aktarılmayan bilgi insan için yüktür. Önemli olan öğrenilenlerin, edinilenlerin içselleştirilmesi ve kendiliğinden davranışa yansımasıdır. Düşünceler ancak böylece gelişme gösterir, daha kolay öğrenilir. Bunun için öğrencileri deney etkinlikleri içine çekmek ve onlara yeteneklerine göre çalışabilme fırsatı vermek gerekir. 7-Okullar öğrencilere bilginin kaynağını tanıtırken, bilgiyi nasıl elde edeceklerini, edindikleri bilgileri nasıl değerlendireceklerini ve problem, sorun çözmek için bunları nasıl kullanacaklarını öğretmek zorundadırlar. Öğretmenlerin, öğrencilerin ilgisini çeken yeni yaklaşımlar geliştirmeleri, meraklarını uyandırmaları, dikkatlerini çekmeleri, öğrencilerini akıllarını kullanmaya zorlamaları gerekmektedir. Öğretmenlerin uygulayacakları metot, teknik ve stratejiler de öğrenciyi merkeze almalıdır. Öğrencilerin derslerde ve günlük yaşamlarında aktif olmaları sağlandıkça, öğrenmeyi başarmaları ve öğrenme yollarını geliştirmeleri, edindikleri bilgilerin kalıcı olması, içselleştirmesi ve sahiplenmesi de kolaylaşacaktır. 8-Proje tabanlı ve probleme dayalı öğrenmede öğrenciler aktif olarak akıllarını kullanmaya zorlanmalarının yanında, çözüm üreticilik erdemine sahip olmanın zevkini tadacaklardır. Şiddet, çatışma, zorbalık gibi erdemsizliklere başvurmadıkları gibi uzlaşma ve uyumlu olma yolunu arayarak doğru çözüme ulaşacaklardır. 9- Her yönüyle büyüyen, gelişen ve güçlenen, 2023 yılında Dünya da en gelişmiş 10 büyük ülke arasına girmek hedefi olan Türkiye nin, 90 yıldır pek değişmeyen resmi ideolojinin gölgesinde oluşan ve yürütülmeye çalışılan Türk Eğitim Sistemi ile hedeflerine ulaşması pek mümkün görünmemektedir. Düzgün işleyen (Adil) Yönetim Sistemi; entelektüel gelişme, kalkınma ve ekonomik büyüme, nitelikli eğitim almış, iyi yetişmiş insan gücü ile gelişmiş toplum yapısı ve iş piyasası arasındaki uyumla doğru orantılı olarak gerçekleşebilir. Gelişmiş ülkeler, uluslararası rekabette başarılı olmak için eğitime yatırım yaparlarken, bizim gibi gelişmekte olan ülkeler ise geri kalmışlıklarının nedeni olarak Eğitim Sistemlerinin yetersizliğini dile getirip, ancak bu yetersizliği gidermek için çaba gösterebilmektedirler.

11 10-Eğitimle ilgili sorunlar ve çözüm arayışları bütünüyle son bulmaz. Ancak Eğitim Sistemimizle ilgili temel sorunların şu ana kadar bitmiş olması veya birkaç küçük sorunun çözümünü tartışır olmamız gerekirdi. Düzgün işleyen bir sistem bilimsel ve teknolojik konulardaki yeniliklerden ve gelişmelerden kaynaklanan olası yeni sorunları yapısal ve işlevsel küçük düzenlemelerle çözebilir. Ama ülkemizin eğitim sisteminde en baştan beri giderilmesi gereken yapısal ve işlevsel sorunlar zamanında çözülemediği için günden güne büyümekte ve daha da çözülemez hale gelmektedir. Cumhuriyetin 100. yılına yaklaştığımız bu dönemde PISA, TIMMS, PRİLSS v.b uluslararası projelerin sonuçlarını da dikkate almak suretiyle köklü ve radikal bazı kararlar alarak Eğitim Sistemimizi çağa uygun yapılandırmak sağlamak zorundayız. 11-Bilginin çoğaldığı, çeşitlendiği, bilgiye ve bilgi kaynaklarına erişimin hızlandığı, iletişim ve ulaşım araçlarının neredeyse hayatın her alanını kuşattığı günümüzde bireyin dünyaya açılması, dünyanın gelişmelerinden kısa zamanda haberdar olması da kolaylaşmıştır. Eğitim Sistemimiz bu gelişmelere paralel olarak bireyin bilgiye ulaşmasına, yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olacak şekilde yapılanmalıdır. 12-İlköğretimde eğitimin niteliğinin bölgelere göre farklılıklar gösterdiği,, Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı raporlarda da vurgulanmaktadır. Bu sorun genellikle müfredat ile ilişkilendirilmektedir. Oysa müfredat değişikliklerinden sonra da bu sorunun çözülmediği her zaman gözlenmektedir. Verilen eğitimin niteliğinin ölçüldüğü ölçme araçları ile eğitim ve öğretim arasında bir uyum sorunu olduğu göz ardı edilmemelidir. Eğitim sisteminin mükemmel amaçları olsa bile, bu amaçlar ile sınıftaki eğitim-öğretim ve ölçmedeğerlendirme arasında uyum yoksa eğitim-öğretimin etkinliği ve verimliliği konusunda her zaman sorunlar ortaya çıkar. Amaçlar okulda, sınıfta ders öğretimine yansımıyorsa ve ölçmedeğerlendirmede sınıftaki ders esas alınmıyorsa zaten orada sistemli bir eğitim-öğretimden söz edilemez. Neredeyse öğrencilerin tamamının yeterli bilgi ve beceriler kazanmadan bir üst sınıfa geçirildiği sınıf geçme uygulaması, eğitimin niteliğini de düşürmektedir. Öğrenci bu yüzden bir üst sınıfta da -temel bilgileri ve becerileri önceden kazanamadığı içinzorlanmakta, ama yine sınıf geçmeye devam etmektedir. Bu şekilde bir yandan üst sınıflardaki eğitim-öğretimin seviyesi düşerken, bir yandan da okuldan mezun olanların seviyesi düşmekte ve bu durum genel olarak eğitim sisteminin niteliğinin düşüklüğü olarak değerlendirilmektedir. Bu şekilde ilkokuldaki sorunlar ortaokula, ortaokuldaki sorunlar liseye, lisedeki sorunlar da üniversitelere yansımakta, taşınmaktadır. Sınıf geçişlerinde ve kademe geçişlerinde görülen bu sorunlar hayatın her kademesine, çalışma hayatına da yansımaktadır. 13-Türk Eğitim Sistemindeki işlevsel nitelik sorunu genellikle öğrencilerin bildiklerini uygulayamamaları, kullanamamaları olarak algılanır. Aslında sorun bununla birlikte ve bunun da ötesinde, öğrencilerin temel bilgi ve becerileri elde etmeden, edemeden mevcut sınıf geçme uygulamalarına göre bir üst sınıfa veya bir üst okula kolayca geçmelerine izin verilmesidir. PISA, TIMMS, PRİLSS v.b uluslararası değerlendirme kuruluşlarındaki kriterler ders ve üst sınıfa geçme ilgili veriler içermemektedir. Özellikle kitap okuma, matematik ve

12 fen eğitimi konularında niteliği artırıcı tespitler yapmaktadır. Uluslararası kuruluşların bu önerilerini Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri iyi değerlendirip sınıf ve kademe geçiş kriterlerini düzenlerken gereğince yararlanmalıdır.

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye

2003-2006 Pisa Okuma Becerileri Sonuçlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi: En Başarılı Beş Ülke ve Türkiye Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 651-673 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. 2003-2006 Pisa Okuma

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 ÖZEL DERSHANELER: GÖLGE EĞİTİM SİSTEMİYLE YÜZLEŞMEK MURAT ÖZOĞLU

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÜNCELLENMİŞ DURUM ANALİZİ

MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÜNCELLENMİŞ DURUM ANALİZİ MESLEK EĞİTİMİNDE KALİTE İÇİN İŞBİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE GÜNCELLENMİŞ DURUM ANALİZİ YAYINA HAZIRLAYANLAR İREM AKTAŞLI SUNA KAFADAR IŞIK TÜZÜN Yapım Myra Koordinasyon Rauf Kösemen, Engin Doğan

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ

ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ ULUSAL GENÇLİK VE SPOR POLİTİKASI BELGESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 1 YASAL DAYANAK... 1 YÖNTEM... 2 GENÇLİK POLİTİKALARI... 4 1. GİRİŞ... 4 1. 1. Gençlik Tanımı... 4 1. 2. Neden Gençlik Politikası... 5 2.

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN

Analiz. seta TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİMİN GELECEĞİ: HİYERARŞİ Mİ, EŞİTLİK Mİ? seta Analiz. BEKİR S. GÜR, ZAFER ÇELİK, İPEK COŞKUN SETA Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı www.setav.org Ağustos 2013 TÜRKİYE DE

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM

12 YIL ZORUNLU EĞİTİM T. C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 12 YIL ZORUNLU EĞİTİM SORULAR - CEVAPLAR ANKARA - 2012 ÖNSÖZ Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda eğitim, değişimin ve dönüşümün en temel aktörü haline gelmiştir.

Detaylı

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik...

BECERI 10. UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi. Her beceri bir altın bilezik... BECERI 10 Beceri Beceri kazandirma kazandırma ve ve meslek ve iş edindirme seferberligi... seferberliği... UzmanlaşmışMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi UzmanlasmisMeslekEdindirmeMerkezleriProjesi Her beceri

Detaylı

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi?

fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? ERG RAPORLARI fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri fatih projesi eğitimde dönüşüm için bir fırsat olabilir mi? politika analizi ve önerileri Eğitim

Detaylı

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Belgin BAL*, Erdoğan BAŞAR** Günümüz dünyasında hemen hemen tüm ülkelerin

Detaylı

TÜRKİYE DE DEVLETİN EĞİTİME MÜDAHALESİNİN YETERLİ GEREKÇESİ VAR MI? Murat Çokgezen Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu.

TÜRKİYE DE DEVLETİN EĞİTİME MÜDAHALESİNİN YETERLİ GEREKÇESİ VAR MI? Murat Çokgezen Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu. TÜRKİYE DE DEVLETİN EĞİTİME MÜDAHALESİNİN YETERLİ GEREKÇESİ VAR MI? Murat Çokgezen Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü mcokgez@marmara.edu.tr Nuray Terzi Marmara Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (2 DERS SAATİ/ HAFTA) ANKARA 2011 ORTAÖĞRETİM 10. SINIF KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA

Detaylı

ERG RAPORLARI. temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi

ERG RAPORLARI. temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi ERG RAPORLARI temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi temel eğitimin kademelendirilmesi sürecinin izlenmesi 23 Ocak 1995 tarihinde kurulan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), aradan

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Eğitimde Son 10 Yıl - Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Murat Gürkan GÜLCAN Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Değişime ayak uydurmak yetmez. Asıl o değişimi yaratmak gerekir.

Detaylı

İLKÖGRETİMDE TEMEL ÖGRENME İHTİYAÇLARININ KARŞlLANMASI*

İLKÖGRETİMDE TEMEL ÖGRENME İHTİYAÇLARININ KARŞlLANMASI* Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakiiltesi Dergisi, LO(1994) 7-20 İLKÖGRETİMDE TEMEL ÖGRENME İHTİYAÇLARININ KARŞlLANMASI* Nurettin Fidan** Yaşar Baykul*** ABSTRACT: In this research, the learning achivement

Detaylı

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri

Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1. türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri 1 türkiye de eğitime erişimin belirleyicileri 2 Türkiye de E itime Eri imin Belirleyicileri türkiye de e itime eri imin belirleyicileri DR. OZAN BAKIŞ* DOÇ.

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK NL Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞT RME YOLUYLA EĞİTİMİN DURUMU TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI Tohum

Detaylı

Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi

Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi Olma Hali Alanlarının ve Göstergelerinin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi Photo credit: UNICEF/Turkey/2014/Aldemir Türkiye de Çocukların Gözünden Çocuğun İyi

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ

ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR ve EĞİTİMLERİ Prof.Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim 283 284 Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim ÜSTÜN ve ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İsmail ŞAHİN* Tayfun FINDIK**

TÜRKİYE DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İsmail ŞAHİN* Tayfun FINDIK** TÜRKİYE DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM: MEVCUT DURUM, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ İsmail ŞAHİN* Tayfun FINDIK** Özet: Nitelikli iş gücü, verimli bir ekonomi için vazgeçilmez unsurdur. Nitelikli iş gücüne

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı DPT Yayın No: 2826 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2011 Haziran 2011 ISBN: 978-975-19-5171-7 Devlet Planlama

Detaylı

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma

Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Türkçe Dersi Öğretim Programındaki Ara Disiplin Alan Kazanımlarına İlişkin Bir Araştırma Arş. Gör. Hasan Basri Kansızoğlu Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi ABD hbkansizoglu@bartin.edu.tr

Detaylı