PORTAL HİPERTANSİYON Yrd.Doç.Dr.Murat KAPAN Dicle Üniversitesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PORTAL HİPERTANSİYON Yrd.Doç.Dr.Murat KAPAN Dicle Üniversitesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı"

Transkript

1 PORTAL HİPERTANSİYON Yrd.Doç.Dr.Murat KAPAN Dicle Üniversitesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı İki kapiller ağ arasında kalan dolaşım bölümüne PORTAL SİSTEM denilmektedir. Karaciğer portal sistemi sindirim sistemi ve dalağın venöz kapiller ağı ile başlar, splenik ve mezenterik venlerin birleşerek oluşturduğu Vena Porta ile devam eder, sinüzoid adı verilen karaciğer içi kapiller sistemde sonlanır. Normal koşullarda, sinüzoidlerin tümü açık değildir. Sinüzoidlere gelen kan miktarı oranı ile, açılan sinüzoid sayısı artar. Portal kan sinüzoidlerden sonra santral venlere, oradan ise V. Hepatikalar yolu ile V. Cava İnferiora gider. Fizyopatoloji Portal hipertansiyon ; portal venöz sistemin tümünde ya da belirli bir kesiminde basıncın sürekli olarak normal değerlerin üzerinde olmasıdır. Portal venöz sistemin içindeki basınç, portal kan akımı ve bu akıma karşı direnç tarafından belirlenir. P=V (volüm) x R (direnç) 1

2 Akım ve direnç değişkendir. Portal kan akımı istirahatte 800 ml/dk iken sindirim esnasında ise 1600 ml/dk ya çıkar. Kollabe olan sinüzoidler açılarak portal kan akımı önündeki direnç azaltılarak basıncın artması engellenir. Sınır değer 14 cm/h20 Portal Hipertansiyon Nedenleri: Direnç artımına bağlı nedenler Presinüzoidal ekstra-hepatik obstrüksiyon V.Porta trombozu Doğumsal V.porta atrezisi Neonatal omfalit Pileflebit Travma, hematom Splenik ven trombozu Tümör basıları Portal Hipertansiyon Nedenleri: Direnç artımına bağlı nedenler Presinüzoidal intra-hepatik obstrüksiyon Konjenital hepatik fibrozis Hepatoportal skleroz Sarkoidoz Arsenik zehirlenmesi Primer bilier siroz Schistosomiasis Portal Hipertansiyon Nedenleri: Direnç artımına bağlı nedenler Sinüzoidal obstrüksiyon Siroz Toksik hepatit Karaciğer yağlanması Wilson hastalığı Portal Hipertansiyon Nedenleri: Direnç artımına bağlı nedenler Postsinüzoidal intra-ekstra hepatik obstrüksiyon Budd Chiari sendromu Konstrüktif perikardit Kronik konjestif kalp yetmezliği Pulmoner kapak hastalığı Portal Hipertansiyon Nedenleri: Akım Artımı (Volum artışı) Arterio-venöz fistüller Banti sendromu???? Masif splenomegali 2

3 Porto-kaval anastomozlar (Hepatofugal Akım) Portal sistem içinde basınç arttığında belirginleşirler ve portal kanı kaval sisteme taşımaya çalışırlar. Normal şartlar altında aktif olarak çalışmayan bu şantların açılması ve kanla dolması klinik bulguların ve komplikasyonların ortaya çıkmasına neden olur. Dört anastomoz bölgesi önem taşır Özofagus çevresindeki anastomozlar: Mide fundusundan ve V. gastrika sinistradan gelen portal kan bu anastomozlar yolu ile V. Azigos, V. Hemiazigos ve V. Cava Superiora taşınır. Dalak çevresi anastomozları: Dalağın venöz kanını; kısa gastrik venler, mide fundus venleri, özofagus çevresi venleri ve diyafragmatik venler yolu ile VCS a taşır. Buna ek olarak, spleno-renal anastomozlar yolu ile VCİ a kan taşınır. Hemoroidal anastomozlar: V.Mezenterika inferior ile V.iliaca interna arasındaki bağlantıyı sağlarlar. Karın duvarı anastomozları Umblikal ve periumblikal venler aracılığı ile portal kan, superior ve inferior vena cava sistemine akar. Periumblikal venlerin genişlemesi, karında meduza başı (Caput Medusa) görümüne yol açar. Umblikal venin açıklığına bağlı olarak kollateraller üzerinde üfürüm duyulabilir buna Cruveilhier Baumgarten sendromu denir. 3

4 Porto-Portal anastomozlar (Hepatopedal Akım) V.Portanın dallarındaki ya da kökündeki bir yerel tıkanıklık bu anastomozlar ile aşılarak, karaciğer yönündeki kan akımı korunmaya çalışılır. Porto-Portal anastomozlar Dalak veninin arka gastrik ve sol gastrik ven yolu ile V. Porta bağlantısı Gastroepiploik ven yolu ile superior mezenterik anastomoz (Barkow arkı) Pankreas venleri yolu ile inferior mezenterik anastomozlar Porto-Portal anastomozlar Dalak veninin arka gastrik ve sol gastrik ven yolu ile V. Porta bağlantısı Gastroepiploik ven yolu ile superior mezenterik anastomoz (Barkow arkı) Pankreas venleri yolu ile inferior mezenterik anastomozlar Portal hipertansiyonda tanı Klinik bulgu ve belirtiler Endoskopi Ultrasonografi Sensitivite; %90 Spesitivite; %93 Koroner ven : 6mm, Hepatik venlerde akım ters, yavaş veya yok Arterio-portografi Direkt portal ven basıncı ölçümü Dalak pulpası (Splenoportografi) Umblikal ven Endoskopik Perkütan transhepatik 4

5 Portal HT nin varlığı ve sınıflandırılması için basınç ölçümleri yararlıdır. Portal basınç farkı, portal ven ve VCİ arasındaki basınç farkıdır. Portal basınç; 7-10 mmhg Portal basınç farkı 5 mmhg Patolojik portal basınç farkı >6 mmhg Portal hipertansiyonun en sık nedeni SİROZ Ülkemizde Posthepatik Siroz USA Alkolik Siroz Dünya Schistosomiasis??? Prognoz Sirozlu hastaların prognozu farklıdır. Presünizoidal ekstrahepatik Prognoz ÖVK ya bağlıdır. Her kanama %5-10 mortalite riskini artırır Postsunizoidal Ağır KC konjesyonu Hepatoselüler yetmezlik Asid Ex 5

6 Siroza bağlı PHT -KC hastalık düzeyine bağlı -ÖVK + Siroz 2/3 enfeksiyon, hepatoma ve diğer nedenlere bağlı ex -Sirozlu hastaların %50 sinde varis %23 kanama Portal HT Cerrahi Tedavi Porto-kaval şantlar - Selektif - Nonselektif Transeksiyon veya Devaskülarizasyon Karaciğer transplantasyonu İdeal Şant ÖVK yı durdurmalı, Rekürren kanamayı engellemeli, Ensefalopati riski az olmalı, Mortalitesi düşük olmalı Selektif Şantlar Koronaro-kaval şant (İnokuchi şantı): Koroner ven ile VCİ arasında çoğunlukla greft kullanılarak anastomozudur Distal Spleno-renal (Warren) Şantı Rekürren kanama % 10 Ensefalopati oranı düşük Üç yıllık sağkalım % 75 Selektif Şantlar Avantajları Portal basıncı etkili Hepatik kan akımı bozulmaz Transplantasyona engel değildir Ensefalopati riski az Dezavantajları İleri derecede asitte uygulanamaması Damarsal anatominin uygun olmaması Nonselektif Şantlar Uç yana portokaval şant 6

7 Yan yana şantlar Portokaval Mezokaval İnterpozisyon Portokaval (H şantı, Sarfeh şantı) Proximal Splenorenal Uç yan porto-kaval şant Portal kanın tamamını karaciğerden çalar. Bu nedenle acil şantlarda en etkili olandır. Portal venin KC tarafı kapatılmış olduğundan sinüzoidal basınç düşmez, asitli hastalarda tercih edilmez. Ensefalopati riski yüksektir. Yan-yana porto-kaval şant Tekrar kanama riski yüksektir. KC sinüzoidlerindeki basıncı düşürdüklerinden asitli hastalarda kullanılabilirler. 7

8 Non selektif şantlarda, hiler disseksiyon uygulandığından sonrasında KC transplantasyonu uygulanması teknik olarak zorlaşır. Şant dışı girişimler Transözofageal varis bağlanması (Crile yöntemi) Özofagusu uzun ekseni boyunca açarak, varisleri tümüyle dikme yöntemidir. Kanamanın rekürrensi %28-83 Mortalite %15-86 En önemli komplikasyonu özofageal fistüldür. Günümüzde popülaritesini kaybetmiştir. Transseksiyon Sol gastrik ven yoluyla gelen kan akımını kesmek temel amaçtır. Distal özofagusun 5-6 cm lik segmentindeki damarlar bağlanır. Stapler ile özofagus anastomozu yapılır. Acil kanamalı hastalarda etkili bir kontrol sağlamasına rağmen tekrar kanama oranı oldukça yüksektir. Devaskülarizasyon Sugiura ameliyatı: Proksimal mide ve özofagusun devaskülarizasyonu, özofagus transseksiyonu ve reanastomozu, splenektomi, vagotomive piloroplasti yapılır. Modifiye Sugiura ameliyatında ise torakotomi uygulanmaz. Sugiura ameliyatından sonra tekrar kanama oranı %5-50 ve operatif mortalite %10-30 arasında değişir. 8

9 Portal HT un sebeplerinden biri olan splenik ven trombozunda tedavi yanlızca splenektomidir. Transjuguler intrahepatik portosistemik şant (TİPS) Portal venöz sistemi dekomprese etmek için perkütan olarak uygulanan bir yöntemdir. Juguler venden girilerek hepatik ven ile karaciğer portal ven arasında gerçekleştirilir. Cerrahi olarak oluşturulan şantlardan daha az mortalite ve morbiditesi vardır. Stent (Metal, PTFE) çapı 8-12 mm Başarı oranı % Portal basıncı %50 oranında düşürür. TİPS Endikasyonları Medikal tedaviyle kontrol altına alınamayan akut varis kanamaları, Tedavi protokollerine dirençli ve tolere edemeyen hastalarda rekürren kanamaları, Transplantasyon adayı hastalardaki kanamalarda kullanılır. TİPS Kontrendikasyonları Santral venöz basıncın belirgin olarak yükseldiği sağ kalp yetmezliği Polikistik karaciğer hastalığı Şiddetli Karaciğer yetmezliği Rölatif kontrendikasyonlar: - İntrahepatik veya sistemik infeksiyon - Şiddetli hepatik ensefalopati - Karaciğer tümörlerinin varlığı - Portal ven trombozu 9

10 TİPS Komplikasyonları Karaciğer rüptürü Extrahepatik portal ven yaralanması Safra kanalları rüptürü Hepatik arter yaralanması Stentin yer değiştirmesi İnfeksiyon Şanta ait komplikasyolar: Ensefalopati (%20-40) Karaciğer atrofisi Pulmoner hipertansiyon Özofagus Varis Kanaması Portal HT un en ciddi komplikasyonudur (mortalite %30-40). Karaciğer hastalığı ile kanama arasında paralellik vardır. Child C ye doğru ilerlendikçe kanama oranı %20 den %60 lara kadar yükselir. Özofagus Varis Kanaması 1. Teori: Erozyon Mide asit sıvısının irritasyonu (geçerli değil) 2. Teori: Patlama Varis içindeki artmış basınç Laplace kuralı T=TP x r / w T: varis duvarındaki basınç TP: basınç farkı R: yarı çap W: duvar kalınlığı Özofagus Varisi Portal HT da, ozefagusun submukozal pleksusundaki damarlar genişler. Submukoza kaybolur. Fundus ve fundus altındaki submukozal venler variköz bir hal alır. Kollateral mmhg Rüptür 12 mmhg Her varisli hastada kanama olması beklenmez. Varis kanamasına etkili faktörler Kollaterallerin anatomik özelliği, varislerin büyüklüğü Portal basınç ve varis içi basıncın yüksekliği Varis duvar gerilimi Varis yüzeyinin özellikleri Karaciğer hastalığının ağırlığı 10

11 Klinik Belirgin varisleri olan sirozlu hastaların %30 unda kanama olur. Varis tanısı ile kanama arasında 1-87 hafta geçer. Genellikle kanama ilk iki yıl içinde görülür. Siroza sekonder olan ve tekrarlayan özofagus varislerinde mortalite riski yüksektir. İlk kanamadan sonraki bir yıl içinde bu hastaların %70 i ölür. Kanamayan varislilerde proflaktik şant ameliyatları gereksizdir. Kanama Erişkinlerde masif üst GİS kanamalarının %25-30 u varise bağlıdır. Sirozlu hastalarda kanama kaynağı %50 olguda varis, %30 olguda erosiv gastritis, %9 olguda duodenal ülserlerdir. FM de siroz lehine bulgular elde edilebilir. Kanama Karaciğer fonksiyon testleri her zaman yardımcı değildir. Baryumlu özofagus grafilerinde yalancı negatif sonuç alınabilir. Splenoportografi yardımcı olur. Özofagusun Blakemore tüpü ile tamponadı da tanıda yardımcı olur. Özofagoskopi güvenilir tekniktir. I. Kanama %30-80 mortalite %94 olguda kanama durur II. Kanama %25 i 2 ay içinde, %31 i 6 ay içinde oluşur %41 i mortal 5 yıl yaşama şansı %0-35 ÖVK da tedavi Genel önlemler Hızlı transfüzyon Taze kan Na+ oranı az sıvı Ensefalopatinin önlenmesi Kolon temizliği Monitorizasyon Medikal - İlaç tedavisi - Balon tamponadı - Endoskopik TIPS Cerrahi 11

12 İlaçlar Vasopressin: Splanik arteriollerde vazokonstrüksiyon yapar dakikada 200 ml (20 Ü) Portal HT %17-29 Akım %33-54 Nüks %62 Kardiovasküler yan etkileri mevcut Terlipresin: Triglisine-Lysine-Vazopresin 6 saatte 2 mg Yan etkisi daha az Nitrogliserin Vasopresinle birlikte verilir Somatostatin Vasopresinle aynı etkileri mevcut Sistemik yan etkisi çok az Başarı oranı %70 Balon Tamponadı 1956, Sengstaken ve Blakemore Başarı oranı %94 İlk tedbirlerle durmayan şiddetli kanamalarda, asıl tedavi planlanırken kanamayı geçiçi durdurmak için kullanılır. Rekürren kanama %50 Sengstaken - Blakemore 12

13 Balon Tamponadı Komplikasyon %6-20 En sık Aspirasyon pnömonisi Solunum asfiksisi, Özofagus rüptürü, Özofagus strüktürü, Özofagogastrik bileşkede yırtıklar diğer görülen komplikasyonlardır. Endoskopik Tedavi Skleroterapi Akut kanamayı durdurma etkisinin yüksekliği ve rekürren kanama oranının düşüklüğü nedeniyle yaygın olarak kullanılır. Başarı oranı %93 Sklerozan madde: varis içine, varis yanına ve kombine olarak verilir. %5 ethanolamin oleat, %3 Na Tetradecyl sülfat, %5 Na Morbuat, %1 Polidanocol vb. 7. gün 2. skleroterapi uygulaması Tüm varisler skleroze edilene kadar haftada bir terapiye devam edilmelidir. Komplikasyon %10-20 Mortalite %2-5 Stenoz, ülser, perforasyon ve sepsis Endoskopik Tedavi Bant Ligasyonu Başarı oranı %80-94 Komplikasyon oranı çok düşük Rekürren kanama oranı % 10 13

14 TİPS Medikal tedaviyle kontrol altına alınamayan akut varis kanamalarında kullanılır Cerrahi Acil şant girişimi %20-55 Transözofagial venlerin bağlanması(crile) Özofagus Transeksiyonu Özofageal transseksiyonu ve daha sonra stapler ile reanastomoz Sugiura ameliyatı - Porto sistemik şantlar porto kaval şant Side to side End to side - Spleno renal şant proksimal spleno renal şant distal spleno renal şant( warren operasyonu) - Mezenteriko kaval şant Asit Asidi olan sirozluların %75 i 5 yıl içinde kaybedilir. Aside bağlı ölüm böbrek yetmezliği, karın duvarı fıtıkların rüptürü ve peritonitten olur. side to side portokaval şantlar önerilmiştir. Ancak ensefalopati ve karaciğer yetmezliği şansı artar. Yapay slikon peritoneo-venöz şantlar (Le veen ve Denner şantları) kullanılabilir. Ancak kalp ve böbrek yetmezliği bu uygulama için kontre endikasyon yaratır. Hepatik Ensefalopati ve Tedavisi Bilinç, davranış ve nörofizyolojik değişiklikleri içeren klinik bir sendromdur. Karaciğer patolojsinin dekompanse hale gelmesi, ya da portosistemik şant girişimlerinin komplikasyonu olarak meydana gelir. Kaynağı: 1) Alınan gıdalarda var olan ya da gastrointestinal sistem içindeki kanamadan kaynaklanan azotlu maddeler, 2) Amonyum iyonunun amonyağa dönüşmesine yardım eden hipokalemik alkoloz, 3)Beynin amonyak ya da diğer azotlu maddeler karşı duyarlılığını arttıran infeksiyonlar, 4) SSS de depresyon yapan ilaçların kullanımı ensefalopatinin ortaya çıkmasını kolaylaştırır. 3 safha vardır: delirium, stupor koma Ensefalopati akut-reversibl olabileceği gibi kronik irreversibl de olabilir. Child tasnifine göre B ve C grubunda olanlar ağır risk altındadır. Ensefalopati meydana geldiğinde diyetle protein kısıtlanır, lavmanla barsak temizliği yapılır. Ağızdan neomisin ve kanamisin gibi barsaktan çok az absorbe olan antibiyotikler verilerek, kolonda azotlu protein yıkım ürünlerinin oluşumasına neden olan bakteri sayısı azaltılır. Ağızdan laktuloz verilerek barsaklardan amonyak diffüzyonu önlenir. Pansitopeni 14

15 Hiperplastik kemik iliği Splenomegali Splenektomiden sonra sitopeninin düzelmesi En sık sebebi, portal hipertansiyona bağlı konjestif splenomegalidir. Dalak ven trombozunda diğer nedenlere bağlı portal hipertansiyonlarda da konjestif splenomegali ve hipersplenizm gelişir. Tek başına splenektomi dalak veni trombozlarında ve lienal arteriovenöz fistüllerde yeterlidir ve yararlıdır. Karaciğer patolojilerine bağlı hipersplenizm varsa tek splenektomi yerine splenektomi + proximal spleno- renal şant daha yararlıdır. 15

Lütfen cep telefonlarınızı kapatınız

Lütfen cep telefonlarınızı kapatınız Lütfen cep telefonlarınızı kapatınız PORTAL HİPERTANSİYON PROF.DR.ENVER DOLAR GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI ANATOMİ Portal sistem sindirim kanalının abdominal kısmı, dalak pankreas ve safra kesesinin kanını

Detaylı

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ 1 AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ Prof. Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Erkan Çağlar Tedavide kaydedilen belirgin ilerlemelere rağmen üst gastrointestinal sistem kanamaları günümüzde

Detaylı

BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI

BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Barsakların vasküler anatomisi İnce barsağın tüm kanı çölyak trunkus (TÇ) ve superior mezenterik arter (SMA) den gelir. Vasküler anatomi insanlar

Detaylı

ASİT ve ASİTLİ HASTAYA YAKLAŞIM

ASİT ve ASİTLİ HASTAYA YAKLAŞIM ASİT ve ASİTLİ HASTAYA YAKLAŞIM 1 Prof.Dr.Enver Dolar Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı GİRİŞ VE TANIM Peritoneal boşluk içinde patolojik sıvı toplanmasına asit denir. Asitli

Detaylı

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Treiz ligamanının altından kaynaklanan kanamalardır. Sıklık; yılda 20/100.000 dir ve yaşla artar. Alt GİS kanamalarının % 85 i kolondan, % 10 u Üst GİS den, % 5 i ince

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

Akut Gastrointestinal Kanamalı Hastalarda Başlangıç Değerlendirmesi ve Tedavisi

Akut Gastrointestinal Kanamalı Hastalarda Başlangıç Değerlendirmesi ve Tedavisi AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI Her yıl 170/100.000 erişkin Gastrointestinal sistem (GİS) kanama tanısı alıp yoğun bakıma kabul edilmektedir. GİS kanamalı hastaların yaklaşık yarısı 60 yaş üzerindedir.

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Genel Cerrahi/1 Genel Cerrahi/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Genel Cerrahi/3

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI SAĞ LOB KARACİĞER NAKLİ YAPILAN HASTALARDA DONÖRÜN SAFRA YOLLARINDAKİ ANATOMİK VARYASYONLARININ ALICIDA GÖRÜLEN SAFRA YOLLARI KOMPLİKASYONLARI

Detaylı

Karaciğer Sirozunda Hasta Takibi ve Klinik Sorunlar

Karaciğer Sirozunda Hasta Takibi ve Klinik Sorunlar İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri TÜRKİYEDE SIK KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR II Sindirim Sistemi Hastalıkları Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım Sempozyum Dizisi No:58 Kasım 2007;

Detaylı

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ

İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ İNTESTİNAL İSKEMİK HASTALIKLARIN TEŞHİS VE TEDAVİSİ Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Akut ve kronik karın ağrısı çok farklı patofizyolojik mekanizmalar ve olaylar sonucunda oluşabilir. Klinisyenin birçok sebep

Detaylı

Üst G S kanamaları, özofagusun üst kısmı ile

Üst G S kanamaları, özofagusun üst kısmı ile Güncel Gastroenteroloji Akut Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalar Emine UYSAL Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Endoskopi Ünitesi, Ankara Üst G S kanamaları, özofagusun üst kısmı ile Treitz ligamanı

Detaylı

VĠSSERAL ARTER ANEVRĠZMALARI VE ARTERĠOVENÖZ FĠSTÜLLERDE ENDOVASKÜLER TEDAVĠ ETKĠNLĠĞĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

VĠSSERAL ARTER ANEVRĠZMALARI VE ARTERĠOVENÖZ FĠSTÜLLERDE ENDOVASKÜLER TEDAVĠ ETKĠNLĠĞĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ T.C. ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ RADYOLOJĠ ANABĠLĠM DALI VĠSSERAL ARTER ANEVRĠZMALARI VE ARTERĠOVENÖZ FĠSTÜLLERDE ENDOVASKÜLER TEDAVĠ ETKĠNLĠĞĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Dr. Deniz ÇOLAK UZMANLIK TEZĠ

Detaylı

BİLİYER SİSTEMİN ANATOMİK VARYASYONLARINDA MANYETİK REZONANS KOLANJİYOPANKREATOGRAFİ BULGULARI

BİLİYER SİSTEMİN ANATOMİK VARYASYONLARINDA MANYETİK REZONANS KOLANJİYOPANKREATOGRAFİ BULGULARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği Şef: Dr. Bülent Saydam BİLİYER SİSTEMİN ANATOMİK VARYASYONLARINDA MANYETİK REZONANS KOLANJİYOPANKREATOGRAFİ BULGULARI

Detaylı

AKUT MEZENTERİK İSKEMİ VAKALARININ RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT MEZENTERİK İSKEMİ VAKALARININ RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. İrfan COŞKUN AKUT MEZENTERİK İSKEMİ VAKALARININ RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ (Uzmanlık Tezi) Dr. Rıdvan

Detaylı

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit HEPATİK KOMA Giriş Hepatik koma, ciddi karaciğer disfonksiyonu (fulminan karaciğer yetmezliği ve kronik parankimal karaciğer hasarının alevlenmesi) sonucu ortaya çıkan, kompleks ve mortalitesi çok yüksek

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ RADYOLOJİ ANABİLİM DALI CANLI VERİCİLİ KARACİĞER NAKİLLERİNDE DONÖRLERDE PRETRANSPLANT DÖNEMDE ÇOK DEDEKTÖRLÜ BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (ÇDBT) İLE HESAPLANAN

Detaylı

DALAĞIN CERRAHİ HASTALIKLARI Op.Dr.Oğuzhan Karatepe DALAĞIN EMBRİYOLOJİSİ

DALAĞIN CERRAHİ HASTALIKLARI Op.Dr.Oğuzhan Karatepe DALAĞIN EMBRİYOLOJİSİ DALAĞIN CERRAHİ HASTALIKLARI Op.Dr.Oğuzhan Karatepe Dalağın Embriyolojisi Dalağın Anatomisi Dalağın Histolojisi Dalağın Fonksiyonları Splenektomi Sonrası Dönem ve Splenektomi Komplikasyonları. Açık Splenektomi

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S1G3K2AS_13_03_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Çocuk Cerrahisi/1 Çocuk Cerrahisi/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Çocuk

Detaylı

(Uzmanlık Tezi) Dr. Ali GÜNER

(Uzmanlık Tezi) Dr. Ali GÜNER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4.CERRAHİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: Doç. Dr. M. Rafet YİĞİTBAŞI SIÇANLARDA DENEYSEL ERCP MODELİNDE PANKREATİK KANAL KANÜLASYONU, PANKREATİK

Detaylı

AKUT KARIN NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN PROGNOZUNA MANNHEİM PERİTONİT İNDEKSİ VE KARIN İÇİ BASINÇ DEĞERLERİNİN ETKİSİ

AKUT KARIN NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN PROGNOZUNA MANNHEİM PERİTONİT İNDEKSİ VE KARIN İÇİ BASINÇ DEĞERLERİNİN ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. A. Cem İBİŞ AKUT KARIN NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN PROGNOZUNA MANNHEİM PERİTONİT İNDEKSİ VE KARIN

Detaylı

DİYALİZ HEMŞİRELİĞİ REHBERİ 2011

DİYALİZ HEMŞİRELİĞİ REHBERİ 2011 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DİYALİZ HEMŞİRELİĞİ REHBERİ 2011 Derleyen: Düzenleyen: Hem. Nilüfer DOĞAN Hem. Mehmet KIRCALI Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Dilek TURAN Hem.

Detaylı

KALP VE BÜYÜK DAMAR YARALANMALARI

KALP VE BÜYÜK DAMAR YARALANMALARI KALP VE BÜYÜK DAMAR YARALANMALARI Giriş ve tarihçe Kalp Yaralanmaları Kalp yaralanmaları orta çağdan beri bilinmekte olup ilk kalp yaralanması vakası 1676 yılında Oluff Borch tarafından tanımlanmıştır.

Detaylı

Akut Mezenterik İskemi. Dr. Oğuz Urgan MÜTF Acil Tıp Anabilimdalı Ocak 2013

Akut Mezenterik İskemi. Dr. Oğuz Urgan MÜTF Acil Tıp Anabilimdalı Ocak 2013 Akut Mezenterik İskemi Dr. Oğuz Urgan MÜTF Acil Tıp Anabilimdalı Ocak 2013 GİRİŞ; Mezenter iskemiye sıklıkla oklüzyon, vazospazm ve / veya mezenterik damarların hipoperfüzyonundan kaynaklanan bağırsak

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Gastroenteroloji/1 Gastroenteroloji/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Gastroenteroloji/3

Detaylı

KOLESTAZLI OLGULARDA CA 19-9 DÜZEYĐNĐN ANLAMLILIĞI NEDĐR?

KOLESTAZLI OLGULARDA CA 19-9 DÜZEYĐNĐN ANLAMLILIĞI NEDĐR? T.C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ KOLESTAZLI OLGULARDA CA 19-9 DÜZEYĐNĐN ANLAMLILIĞI NEDĐR? UZMANLIK TEZĐ DR. ERDEM TOYLAK ĐÇ HASTALIKLARI ANABĐLĐMDALI TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. MURAT ALADAĞ MALATYA -

Detaylı

sağlıkta yaşam kalitesi sonuçları, klinik çalışmalar için önemli son noktaları temsil etmelidir (6). Geliştirilmiş yaşam kalite ölçekleri ile yapılan

sağlıkta yaşam kalitesi sonuçları, klinik çalışmalar için önemli son noktaları temsil etmelidir (6). Geliştirilmiş yaşam kalite ölçekleri ile yapılan 1 1. GİRİŞ VE AMAÇ Dünya Sağlık Örgütü 1947 yılında, sağlığın tanımını genişleterek, sağlığı yalnızca hastalıkların olmaması hali olarak değil, fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan tam bir iyilik hali olarak

Detaylı

KARACİĞER TRANSPLANTASYON DENEYİMLERİMİZ VE ÜLKEMİZDE KARACİĞER TRANSPLANTASYONUNUN SORUNLARI

KARACİĞER TRANSPLANTASYON DENEYİMLERİMİZ VE ÜLKEMİZDE KARACİĞER TRANSPLANTASYONUNUN SORUNLARI KARACİĞER TRANSPLANTASYON DENEYİMLERİMİZ VE ÜLKEMİZDE KARACİĞER TRANSPLANTASYONUNUN SORUNLARI Doç. Dr. Murat Aladağ İçerik 1. Karaciğer transplantasyonunun tarihçesi 2. Karaciğer transplantasyon endikasyonları

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİN CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen: Düzenleyenler: Bilimsel Danışman: Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Nurten

Detaylı