Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları"

Transkript

1 Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları Journal of Clinical and Analytical Medicine Acil Tıp El Kitabı Muammer Kara, Yusuf Emrah Eyi Gastrointestinal sistem (GİS) kanamaları üst GİS ve alt GİS kanamaları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kanamalar aşikâr veya gizli (occult) kanama şeklinde olabilir, bazen de aşikâr olsa da kanamanın yeri tespit edilemeyebilir (obscure). Üst GİS kanaması, sindirim sisteminde ağızdan treitz ligamanına (duodenojejunal bileşke) kadar olan bölgeden kaynaklanan kanamalardır ve acil serviste sık gözlenen bir sorundur. Alt GİS kanamalarına göre yaklaşık beş kat fazladır; yaşlı ve erkek hastalarda daha sık görülür (1). Dikkat edilmez ve enerjik bir yaklaşım sergilenmezse hayatı tehdit edebilir. Tedavi yaklaşımında ki önemli gelişmelere rağmen hala ciddi bir morbidite ve mortalite nedenidir. Üst GİS kanamaları, aciliyeti, tedavi yaklaşımındaki farklılıklar ve sonuçları açısından değerlendirildiğinde de varis dışı kanamalar ve varis kanamaları-portal hipertansiyona bağlı kanamalar olmak üzere iki ana başlık altında incelenebilir. Bu bölümde aşikâr üst GİS kanamaları anlatılacaktır. Epidemiyoloji ve Prognoz Üst GIS kanamaları acil pratiğinde sık görülen durumlardan biridir. Görülme sıklığı / arasında değişmektedir. Endoskopik ve destekleyici tedavilerdeki önemli gelişmelere rağmen mortalite hala %7-%14 civarındadır. Altmış yaşından küçük ve ek hastalığı olmayan genç nüfusta mortalite %0.6 dır (2-6). İleri yaş, aspirin ve/veya steroid olmayan anti inflamatuar ilaç (NSAİİ) kullanımı ve komorbid hastalıkların varlığında mortalite %30 lara kadar çıkabilmektedir. Üst GİS kanaması ile hastaneye yatırılarak izlenen hastaların üçte birinde başka komorbid hastalıklar bulunur ve bu vakaların dörtte biri 70 yaşın üzerindedir. Hastaların önemli sayılabilecek bir kısmı başka nedenlerle hastaneye kabul edilmiş hastalardır ve bu hasta grubunda kanama sonrasındaki klinik seyir ve prognoz daha kötüdür. Prognozu etkileyen faktörler tablo-1 de verilmiştir (6-8). Etiyoloji Üst GİS kanamalarının en sık görülen nedenleri tablo-2 de verilmiştir. Son yıllarda proton pompası inhibitörlerinin (PPI) ve helikobakter pylori eradikasyon tedavilerinin yaygın olarak kullanılması nedeniyle peptik ülser kaynaklı kanamaların sıklığında azalma görülmesine rağmen hala mide ve duodenum ülserleri ve erezyonları en sık görülen üst GİS kanaması nedenleridir. Varis kanaması, özofajit maligniteler ve Mallory-Weis diğer sık 1101

2 gözlenen üst GİS kanama nedenleridir. Vakaların 2%-8% inden Dieulafoy lezyonu, hemobilia, anjiyodisplazi, vasoenteric fistül ve gastrik antral vasküler ektazi gibi daha nadir nedenler sorumludur (9-11). Klinik Değerlendirme Hasta acil servise ilk müracaatında yaşı, belirti ve bulguları, antikoagülan ve/veya antiagregan ilaç kullanımı, kronik böbrek, karaciğer, akciğer ve kalp gibi komorbid hastalıkların varlığı yönünden değerlendirilmelidir. Hastadan ve/veya hasta yakınlarından alınacak özenli bir anamnez etiyolojinin belirlenmesinde önemli ipuçları verebilir. Antiagregan veya NSAİİ kullanımı, kronik hastalıkların varlığı, alkol kullanım öyküsü ve geçirilmiş cerrahi girişimler sorgulanmalı; önceki gastrointestinal sisteme ait yakınmalar ve varsa kanamalar araştırılmalıdır. İlk başvuruda hasta değerlendirilirken geniş bir kanülle damar yolu açılmalıdır. Kan sayımı, kan gurubu tayini ve diğer biokimyasal incelemeler için kan örneği alınmalıdır. Belirti ve Bulgular İlk başvuruda yapılacak hemodinamik değerlendirme çok önemlidir. Kan basıncı, nabız sayısı, ortostatik hipotansiyon varlığı ve idrar miktarı bu konuda yardımcıdır. İntravasküler volümün %10 undan az olan kanamalar kan basıncı ve nabızda bir değişikliğe neden olmaz. %10 ile 20 arasındaki kanamalarda ise ortostatik hipotansiyon ve taşikardi vardır. İntravasküler volümün %20-25 inin kaybedildiği masif kanamalarda ise hasta hipovolemik şoktadır. Ancak bu kriterler yaşlı hastalarda sağlıklı sonuç vermeyebilir. İdrar miktarında azalma ciddi kanamanın bir göstergesidir (Tablo 3). Ancak preşok veya şoktaki hastalar dışında idrar çıkışının takibine gerek yoktur. Takip edilmesi gereken hastalarda çoğu zaman prezervatif sonda kullanımı yeterli olabilmektedir. Bir litre veya üzerindeki kanamalarda serum üre seviyesi artar, bu bulgu yaşlı hastalarda daha belirgindir. Genel durumu kötü olan hastalarda kan gazı ile değerlendirilmelidir. Bu hastalarda metabolik asidoz varlığı kötü prognoz göstergesidir (6). Üst GIS kanamasının en sık görülen bulguları hematemez ve/ veya melanadır. Hematemez, kanlı kusma olarak tanımlanır ve kanamanın üst GİS ten, hemen daima Treitz ligamanının proksimalinden olduğunu gösterir. Parlak kırmızı renkli taze kanama 111 2

3 veya mide asidi ile temas etmişse kahve telvesi şeklinde olabilir. Melena ise siyah, katran renginde, kötü kokulu dışkılamadır. Siyah renk; kanın bakteriler tarafından hematin veya diğer hemokromlara parçalanması sonucu oluşur. Melena için 100 ml kadar kanamanın olması yeterlidir. Oral demir preparatı kullanımında da dışkı rengi sindirilmiş demire bağlı olarak yeşilimtırak, siyah renkli olabilir. Ayrıca bizmutlu preparat kullanımında da dışkı rengi siyah olabilir, ancak kötü kokulu değildir. Hematokezya rektal yoldan gaita ile karışık veya tek başına olan taze kırmızı ve/veya vişneçürüğü tarzında kan gelmesidir. Nadiren üst GIS kanamalarında, abondan kanamaya veya artmış barsak motilitesine bağlı olarak gözlenebilir. Üst GİS kanaması olan hastalarda, özellikle yaşlılarda, nadir olarak bu bulgular g özlenmeyebilir. Hastalar sadece halsizlik veya genel durum bozukluğu ile gelebilir. Bu nedenle genel durum bozukluğu ile gelen hastalarda olası bir GİS kanamasını saptamak amacı ile mide lavajı veya rektal muayene yapılmalıdır. Hematemez üst GİS kanamalarının önemli bir bulgusu olsada hastaların sadece %30 unda görülür. Hematemez yerine taze kırmızı renkte kanın kusulması kanamanın şiddetli olduğunu düşündürür. Dışkı rengi kanama odağının saptanmasında çok güvenilir bir bulgu değildir. Üst GİS kanamalarında genellikle dışkı melena tarzında olsada şiddetli kanamalarda Hematokezya tarzında da olabilir ve alt GİS kanaması ile karıştırılabilir. Özellikle kronik kabızlığı olan hastalarda, ince barsak veya kolon proksimalinden olan kanamalarda kanın kolonda uzun süre beklemesi nedeniyle hasta melena şeklinde dışkılama ile karşımıza gelebilir. Ancak bu durumda dışkı hemen her zaman sert kıvamdadır. Hafif üst GİS kanamalarında dışkı siyah renkte ancak genellikle şekillidir. Üst GİS kanaması olan hastada barsak içindeki kanın katartik etkisine bağlı olarak barsak seslerinin arttığı saptanır. Bazı hastalarda ise kanama olmasına rağmen henüz melena şeklinde dışkılama olmayabilir (6). Bu hastalar rektal tuşe ile dışkı örneği alınarak kontrol edilmelidir. Kronik karaciğer hastalığının periferik bulgularının (Dupuytren kontraktürü, palmar eritem, spider anjiom vb.) varlığı ve portal hipertansiyon bulgularının (splenomegali asit, kollateral vb.) saptanması özofagus varis kanamasını akla getirmelidir. Özellikle kanama hematemez şeklinde ve bol miktarda ise varis kanaması olma ihtimali daha fazladır. Varis kanamasının mortalitesi (%30) ve tekrar kanama riski (%50-70) yüksektir. Bu nedenle üst GİS kanamalı hastada varis kanamasını dü

4 şündüren bulgular varsa hasta aksi ispat edilene kadar vaka varis kanaması olarak kabul edilmeli ve tedavisi buna göre düzenlenmelidir (12). Laboratuvar Bulguları Kanamalı hastada ilk yapılması gereken tetkik kan sayımıdır. Ancak kanamanın başlangıcından hemen sonra yapılan kan sayımı hem kan elemanları hem de plazma kaybı nedeni ile gerçek değeri yansıtmayabilir. İntravasküler yatağın dışardan verilen sıvılarla doldurulması sonrasında gerçek hematokrit değeri tespit edilebilir. Bu süreç saat içinde meydana gelir. Akut kanamalarda anemi normokrom normositerdir. Az miktarda uzun süredir kanaması olan hastalarda ise demir eksikliği anemisi meydana gelir, hematokrit düşük olmasına rağmen hemodinamik bozukluk meydana gelmez ve MCV düşük bulunur. Lökopeni ve trombositopeni hipersplenizm bulgusu olabilir ve portal hipertansiyonu akla getirmelidir. Uzamış protrombin zamanı akut veya kronik karaciğer hastalığına bağlı kanamayı düşündürmelidir. Kandaki proteinlerin barsak bakterileri tarafından üreye dönüştürülmesi ve emiliminin artması sonucu GİS kanamalı hastalarda kan üre nitrojeni (BUN) düzeyinde de hafif bir artış meydana gelir. Bu artış kreatinin artışı ile paralellik göstermez (13). Şayet kreatinin yüksekliği üre yüksekliğine eşlik ediyorsa, tabloya böbrek yetmezliği eklenmiştir. Tanısal Amaçlı Testler Üst GİS kanamaların tanı ve tedavisinde kullanılan yöntemler içinde ilk basamak endoskopik incelemedir ve tüm hastalara yapılmalıdır. Endoskopide kanama yerinin görülmesi yanında aktif kanamanın durdurulması da mümkündür. Bu nedenle yöntem hem tanı hem de tedavi amacıyla kullanılabilir. Abondan kanaması olan hastalarda mide içinde aşırı kan bulunması nedeniyle endoskopik inceleme mümkün olamayabilir. Bu hastalarda nazogastrik tüp ile lavaj ve konservatif tedavi sonrası endoskopi yapılabilir. Zamanlama hastanın genel durumuna ve kanamanın seyrine göre belirlenmelidir. Endoskopi kanamanın durdurulmasının mümkün olmadığı hastalarda cerrahi endikasyon konulabilmesi açısından da değerlidir. Aktif kanamanın endoskopik yöntemler dışında kontrol altına alınabildiği hastalarda ise endoskopik girişim elektif koşullarda yapılabilir. Endoskopik tedaviler varis kanamasında ve özellikle varis dışı üst GİS kanama

5 larının prognozunda belirgin iyileşme sağlamıştır. Ayrıca hastaların hastanede kalış süresini ve tedavi maliyetini azaltmıştır (14,15). Hastanın şuuru kapalıysa, kardiyopulmoner arrest riski veya perforasyon şüphesi varsa, endoskopi kontrendikedir. Endoskopide kanama yeri saptanamayan veya kanaması durdurulamayan vakalarda selektif anjiografi, kanama yerinin saptanması ve kanamanın durdurulması amacıyla kullanılabilecek diğer bir yöntemdir. Kanama hızı 0,5 ml/dk dan daha fazla olduğunda anjiografide kanayan bölgenin saptanma olasılığı artmaktadır. Tedavi Üst GİS kanamalarında vakaların büyük bir çoğunluğunda (%75-80) kanama herhangi bir müdahaleye gerek kalmadan durmaktadır. Hastaların daha az bir kısmında tıbbi veya cerrahi müdahale gerekmektedir. Kanamalı hastada hekimin ilk yapması gereken hastayı genel tedbirlerle hayatta tutmaya çalışmaktır (Tablo 4). Öncelikle acil stabilizasyon amacı ile hava yolu, solunum ve dolaşımın sürekliliği sağlanmalıdır. Oksijen desteği sağlanmalı, geniş çaplı kateter ile damar yolu açılmalı ve monitörize edilmelidir. Sonraki aşamada izotonik kristalloidlerle (izotinik veya ringer laktat) volüm replasmanı, riskli veya semptomatik (hipotansiyon, taşikardi vb.) hastalarda kan transfüzyonu yapılmalıdır. Varsa koagülasyon bozukluklarının düzeltilmesi genellikle iyi sonuç alınmasını sağlar. Ciddi kanaması olan hastalarda nazogastrik tüp takılabilir. İntravenöz yoldan uygulanan proton pompası inhibitörleri tekrar kanamayı ve cerrahi ihtiyacını azaltmaktadır. Bu amaçla pantaprazol 80 mg intravenöz bolus uygulanır. Sonra 2X40 mg ile yine damar yolundan tedaviye devam edilir (16,17). Kanama kontrol altına alınamıyorsa veya varis kanaması düşünülüyorsa Somatostatin analogları veya terlipressin kullanılabilir. Okterotid µg intravenöz bolus, sonra µg/saat infüzyon şeklinde uygulanır. Terlipressin ise 2 mg intravenöz bolustan sonra 1 mg 4-6 satte bir yine intravenöz yolla verilir Yüksek komplikasyon oranlarına rağmen durdurulamayan özofagus varis kanamalarında Sengtaken Blakemore tüpü kullanılabilir (Şekil 1) (18). Üst GİS kanaması olan hastaların çoğunun hastaneye yatışı ve erken dönemde endoskopiste yönlendirilmesi gerekir. Medikal ve endoskopik tedavi ile kontrol edilemeyen kanamalarda acil cerrahi gerekebilir

6 Tablo1. Akut üst GİS kanamalarında prognostik faktörler İleri yaş Komorbid durumların fazla olması Kanamanın sebebi (varis kanaması > diğerleri) Kusma veya dışkı ile kırmızı renkli kan gelmesi Kan transfüzyonu gereksiniminin fazla olması Şok veya hipotansiyon ile başvuru Endoskopik işlem sırasında aktif kanama Büyük ülserden (> 2 cm lik) kanama Şekil 1. Sengtaken Blakemore tüpü Kanamanın hastanede başlaması Acil cerrahi girişim gerektirmesi Tablo 2. Üst GİS kanamalarının nedenleri Eiyoloji % Peptik ülser Eroziv hastalık 7-31 Varisial kanama 4-20 Özofajit 3-12 Mallory-Weis 4-8 Neoplazm 2-8 Diğerleri 2-8 Sebebi bulunamayan 3-19 Tablo 4. Üst GİS kanamasında alınacak genel tedbirler. Yatak istirahati Sıcak tutma Kalın iğne ile damar yolu açılması Kan basıncı ve nabız takibi Laboratuvar tetkikleri ve cros-mach için kan alınması Riskli hastada elektrkardiyografi Gerektiğinde nazogastrik sonda takılması Riskli hastada santral venöz basınç kateteri uygulanması Parenteral sıvı replasmanı ve gerekli ise transfüzyon Diürez takibi Tablo 3. Üst GİS kanaması olan hastada hemorajik sınıflama Hemorajik sınıflama 1 2 3* 4 Kan kaybı <%15 veya <750 cc % % >%40 >2000 Kalp hızı < >140 Solunum sayısı >40 Kan basıncı (mmhg) Normal <60 Kapiller dolum zamanı Normal Artmış Artmış Artmış İdrar miktarı (ml/dk) > Nöroloojik bulgular Hafif huzursuz Belirgin huzursuz Konfüzyon Laterji veya koma *1500cc üzerindeki kan kayıplarında hasta hemorajik şoka girebilir

7 Kaynaklar 1. Longstreth GF. Epidemiology of hospitalization for acute upper gastrointestinal hemorrhage: A population-based study. Am J Gastroenterol 1995; 90: Barkun AN, Bardou M, Kuipers EJ ve ark. International consensus recommendations on the management of patients with nonvariceal upper gastrointestinal bleeding. Ann Intern Med 2010; 152: Albeldawi M, Qadeer MA, Vargo JJ. Managing acute uppermanaging acute upper GI bleeding, preventing recurrences. Cleve Clin J Med 2010; 77: Lewis JD, Bilker WB, Brensinger C ve ark. Hos-Hospitalization and mortality rates from peptic ulcer disease and GI bleeding in the 1990s: relationship to sales of nonsteroidal anti-inflammatory drugs and acid suppression medications. Am J Gastroenterol 2002; 97: Viviane A, Alan BN. Estimates of costs of hospital stay for variceal and nonvariceal upper gastrointestinal bleeding in the United States. Value Health 2008; 11: Pınarbaşı B, Kaymakoğlu S. Gastrointestinal Sistem Kanamalarına Yaklaşım. Dahili Tıp Bilimleri Dergisi 2005; 12: Vreeburg EM, Snel P, de Bruijne JW e akr. Acute upper gastrointestinal bleeding in the Amsterdam area: incidence, diagnosis, and clinical outcome. Am J Gastroenterol 1997; 92: Kucukardali Y, Yazgan Y, Danaci M. Is there a difference between upper gastrointestinal tract bleeding induced by nonsteroidal anti-inflammatory drugs and other causes in elderly patients? Endoscopy 2003; 35: Holster IL, Kuipers EJ. Management of acute nonvariceal upper gastrointestinal bleeding: current policies and future perspectives. World J Gastroenterol 2012; 18: Sarı O, Tanoğlu A, İnal V ve ark. GATA Acil Dahiliye Kliniğinde üst gastrointestinal sistem kanaması nedeniyle yılları arasında takip edilen hastaların sosyodemografik özelliklerinin İncelenmesi. Gülhane Tıp Dergisi 2007; 49: Gürel S, İmadoğlu O. Varis ve Malignite Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Değerlendirilmesi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 30: Sarin SK, Kumar A, Angus WP ve ark. Diagnosis and management of acute variceal bleeding: Asian Pacific Association for Study of the Liver recommendations. Hepatol Int 2011; 5: Chalasani N, Clark WS, Wilcox CM. Blood urea nitrogen to creatinine concentration in gastrointestinal bleeding. A reappraisal. Am J Gastroenterol 1996; 92: Cook DJ, Guyatt GH, Salena BJ ve ark. Endoscopic therapy for acute nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage: A meta-analysis. Gastroenterology 1992; 102: Lee JG, Turnipseed S, Romano PS ve ark. Endoscopybased triage significantly reduces hospitalization rates and costs of treating upper gastrointestinal bleeding: A randomized controlled trial. Gastrointest Endosc 1999; 50: Leontiadis GI, Sharma VK, Howden CW. Proton pump inhibitor therapy for peptic ulcer bleeding: cochrane collabration meta-analysis of randomised controlled trials. Mayo Clin Proc 2007; 82: Yüksel İ, Ataseven H, Köklü S, ve ark. Intermittent versus continuous pantoprazole infusion in peptic ulcer bleeding: a prospective randomized study. Digestion 2008; 78: Reverter E, Garsi-Pegan JC. Management of an acute variceal bleeding episode. Clinical Liver Disease 2012; 1:

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ 1 AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA TANI VE TEDAVİ Prof. Dr.Ahmet Dobrucalı, Uz.Dr.Erkan Çağlar Tedavide kaydedilen belirgin ilerlemelere rağmen üst gastrointestinal sistem kanamaları günümüzde

Detaylı

GİS Kanamalı Hastaya Yaklaşım. İnt.Dr. Salih Polat Şubat 2011

GİS Kanamalı Hastaya Yaklaşım. İnt.Dr. Salih Polat Şubat 2011 GİS Kanamalı Hastaya Yaklaşım İnt.Dr. Salih Polat Şubat 2011 Gastrointestinal sistem (GİS) kanamaları hastanelerin acil servislerine en sık başvurulan hastalık grubunu oluşturmaktadır. Gastrointestinal

Detaylı

ERİŞKİNLERDE AKUT ÜST GİS KANAMASINA YAKLAŞIM. Dr.Servan KARA

ERİŞKİNLERDE AKUT ÜST GİS KANAMASINA YAKLAŞIM. Dr.Servan KARA ERİŞKİNLERDE AKUT ÜST GİS KANAMASINA YAKLAŞIM Dr.Servan KARA GİRİŞ Akut üst gastrointestinal (GI) kanaması olan hastalar hematemez (kan veya kahve telvesi gibi kusma) ve / veya melena ile (siyah, katran

Detaylı

Gastrointestinal Kanamalar

Gastrointestinal Kanamalar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri ç Hastal klar nda Aciller Sempozyum Dizisi No: 29 Mart 2002; s. 181-190 Gastrointestinal Kanamalar Prof. Dr. Hülya Uzunismail Gastrointestinal

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE RİSK SKORLAMA SİSTEMLERİNİN ÖNEMİ T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Klinik Şefi: Prof. Dr. Erşan AYGÜN ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARINDA MORTALİTE VE TEKRAR KANAMAYA

Detaylı

Akut Gastrointestinal Kanamalı Hastalarda Başlangıç Değerlendirmesi ve Tedavisi

Akut Gastrointestinal Kanamalı Hastalarda Başlangıç Değerlendirmesi ve Tedavisi AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI Her yıl 170/100.000 erişkin Gastrointestinal sistem (GİS) kanama tanısı alıp yoğun bakıma kabul edilmektedir. GİS kanamalı hastaların yaklaşık yarısı 60 yaş üzerindedir.

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

Üst ve Alt Gastrointestinal Sistem Kanamaları. dr.bülent Güzel

Üst ve Alt Gastrointestinal Sistem Kanamaları. dr.bülent Güzel Üst ve Alt Gastrointestinal Sistem Kanamaları dr.bülent Güzel Üst Gastrointestinal Sistem Kanamaları Üst GIS kanamaları Treitz ligamentinin proksimalinden kaynaklanan kanamalar olarak tanımlanır öykü,

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Kanamaları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Gastrointestinal Sistem Kanamaları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Gastrointestinal Sistem Kanamaları Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Etyoloji Klinik Üst GIS kanamaları Alt GIS kanamaları Tanı Tedavi Tanım Treitz

Detaylı

Varis dışı akut üst gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda lökositoz ile kanama ciddiyeti arasındaki ilişki

Varis dışı akut üst gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda lökositoz ile kanama ciddiyeti arasındaki ilişki ÖZGÜN ARAŞTIRMA Varis dışı akut üst gastrointestinal sistem kanamalı hastalarda lökositoz ile kanama ciddiyeti arasındaki ilişki The correlation between leukocytosis and the severity of bleeding in patients

Detaylı

Yaşlıda Sık Görülen Gastrointestinal Problemler

Yaşlıda Sık Görülen Gastrointestinal Problemler Yaşlıda Sık Görülen Gastrointestinal Problemler Murat VARLI Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Yaşlanma ile birlikte gastrointestinal sistemde (GİS) oluşan

Detaylı

GASTRO NTEST NAL KANAMALI HASTAYA YAKLAfiIM

GASTRO NTEST NAL KANAMALI HASTAYA YAKLAfiIM GASTRO NTEST NAL KANAMALI HASTAYA YAKLAfiIM Özge ONUR* G R fi Gastrointestinal (GIS) kanama, acil servis baflvurular aras nda önemli bir yer tutmakta olup, hayat tehdit edici bir patolojidir. Her yaflta

Detaylı

Sebebi belli olmayan gastrointestinal kanamalı hastaya yaklaşım

Sebebi belli olmayan gastrointestinal kanamalı hastaya yaklaşım 1 SEBEBĐ BELLĐ OLMAYAN GASTROĐNTESTĐNAL KANAMA Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Klinik olarak gözlemlenen bir gastrointestinal sistem (GĐS) kanamasında özofagogastroduodenoskopi ve kolonoskopi gibi bilinen klasik

Detaylı

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları

Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Notlar 1 (1-7) 1 Alt GİS Kanamaları Treiz ligamanının altından kaynaklanan kanamalardır. Sıklık; yılda 20/100.000 dir ve yaşla artar. Alt GİS kanamalarının % 85 i kolondan, % 10 u Üst GİS den, % 5 i ince

Detaylı

Üst G S kanamaları, özofagusun üst kısmı ile

Üst G S kanamaları, özofagusun üst kısmı ile Güncel Gastroenteroloji Akut Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalar Emine UYSAL Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Endoskopi Ünitesi, Ankara Üst G S kanamaları, özofagusun üst kısmı ile Treitz ligamanı

Detaylı

Varis ve Malignite Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Değerlendirilmesi

Varis ve Malignite Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Değerlendirilmesi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 30 (2) 87-91, 2004 ORİJİNAL YAZI Varis ve Malignite Dışı Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Değerlendirilmesi Selim GÜREL *, Oya İMADOĞLU ** * ** Uludağ

Detaylı

Gastrointestinal Kanamanın Cerrahi Yönetimi

Gastrointestinal Kanamanın Cerrahi Yönetimi Gastrointestinal Kanamanın Cerrahi Yönetimi M. Bülent TIRNAKSIZ*, Kaya YORGANCI* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA The Management of Gastrointestinal Bleeding

Detaylı

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum.

Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Genel Cerrahi/1 Genel Cerrahi/2 Bu kitabı tıp eğitimine katkıda bulunmak amacıyla bütün meslektaşlarıma armağan ediyorum. Dualarınızda bulunmak dileğiyle Ceren ime sevgilerimle Dr. Enes Başak Genel Cerrahi/3

Detaylı

BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI

BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI BARSAKLARIN VASKÜLER HASTALIKLARI Prof.Dr.Ahmet Dobrucalı Barsakların vasküler anatomisi İnce barsağın tüm kanı çölyak trunkus (TÇ) ve superior mezenterik arter (SMA) den gelir. Vasküler anatomi insanlar

Detaylı

GEBELİKTE AKUT BATIN Genel Bilgi: Klinik Bulgular: A. Anamnez B. Fizik Muayene Ayırıcı Tanı:

GEBELİKTE AKUT BATIN Genel Bilgi: Klinik Bulgular: A. Anamnez B. Fizik Muayene Ayırıcı Tanı: GEBELİKTE AKUT BATIN Genel Bilgi: Akut karin terimi, ağrı, hassasiyet, rijidite ile ani olarak ortaya çıkan ve acil cerrahi girişimin zorunlu olabileceği karın içi olayları tanımlamak için kullanılır.

Detaylı

Çocuklarda Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarına Tanısal ve Tedavi Edici Endoskopik Yaklaşımlar

Çocuklarda Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarına Tanısal ve Tedavi Edici Endoskopik Yaklaşımlar Öz gün Arafl t r ma/ori gi nal Ar tic le Çocuklarda Üst Gastrointestinal Sistem Kanamalarına Tanısal ve Tedavi Edici Endoskopik Yaklaşımlar Diagnostic and Therapeutic Endoscopic Approaches to Upper Gastrointestinal

Detaylı

Multipl Travmalı Hastaya Yaklaşım

Multipl Travmalı Hastaya Yaklaşım Multipl Travmalı Hastaya Yaklaşım Cemalettin ERTEKİN* * İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İSTANBUL Avrupa da trafik kazalarında birinciliği elinde tutan, şiddet

Detaylı

Afşin Kundak, Dilek Dilli, Selim Gökçe, Nihan Hilal Sorguç, Sara Erol, Nurullah Okumuş, Ayşegül Zenciroğlu

Afşin Kundak, Dilek Dilli, Selim Gökçe, Nihan Hilal Sorguç, Sara Erol, Nurullah Okumuş, Ayşegül Zenciroğlu Olgu Sunumları / Case Reports DOI: 10.5350/BTDMJB201410408 Yenidoğan Döneminde Somatostatin Analogu (Ocreotide) ile Tedavi Edilen Üst Gastrointestinal Kanama: Bir Olgu Bildirisi Afşin Kundak, Dilek Dilli,

Detaylı

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit HEPATİK KOMA Giriş Hepatik koma, ciddi karaciğer disfonksiyonu (fulminan karaciğer yetmezliği ve kronik parankimal karaciğer hasarının alevlenmesi) sonucu ortaya çıkan, kompleks ve mortalitesi çok yüksek

Detaylı

III. BÖLÜM İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011

III. BÖLÜM İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011 ULUSAL TEDAVİ REHBERİ 2011 İMMUN TROMBOSİTOPENİ III. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ERİŞKİNDE İMMUN TROMBOSİTOPENİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU Özet A) TERMİNOLOJİ:

Detaylı

Karaciğer Sirozunda Hasta Takibi ve Klinik Sorunlar

Karaciğer Sirozunda Hasta Takibi ve Klinik Sorunlar İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri TÜRKİYEDE SIK KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR II Sindirim Sistemi Hastalıkları Akciğer Kanserine Güncel Yaklaşım Sempozyum Dizisi No:58 Kasım 2007;

Detaylı

VENÖZ TROMBOEMBOLİZM. Numan Ekim TANIM

VENÖZ TROMBOEMBOLİZM. Numan Ekim TANIM VENÖZ TROMBOEMBOLİZM Numan Ekim TANIM Pulmoner embolizmin % 90 dan fazlası alt ekstremitelerin proksimal derin venlerinden kaynaklanır. O nedenle akciğer damar tıkanması ayrı bir hastalık olmayıp derin

Detaylı

AMELİYAT SONRASI BAKIM VE ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLARI

AMELİYAT SONRASI BAKIM VE ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLARI 21 AMELİYAT SONRASI BAKIM VE ERKEN DÖNEM KOMPLİKASYONLARI Dr. Mustafa ÖNCEL Sağlık Bakanlığı nın 2008 verilerine göre ülkemizde kolorektal tümörler, kadınlarda ve erkeklerde sırasıyla en sık görülen 2.

Detaylı

Çağdaş Tıp Dergisi 2014;4(2): 106-113. Hepatorenal Sendrom (HRS) Hepatorenal Syndrome

Çağdaş Tıp Dergisi 2014;4(2): 106-113. Hepatorenal Sendrom (HRS) Hepatorenal Syndrome Çağdaş Tıp Dergisi 2014;4(2): 106-113 Yılmaz ve ark. Review / Derleme Hepatorenal Sendrom (HRS) Hepatorenal Syndrome Ebru Yılmaz 1, Nida Dinçel 2, İpek Kaplan Bulut 3, Sevgi Mir 3 1 Dr. Behçet Uz Çocuk

Detaylı