TURKKIZİLAYI ' TÜRK KIZILAYI V GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI. 3- İhalcııin; : Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURKKIZİLAYI .. 1868 ' TÜRK KIZILAYI V GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI. 3- İhalcııin; : Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu"

Transkript

1 TURKKIZİLAYI ' TÜRK KIZILAYI V GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI 1- Antalya ili, Alanya ilçesi, Ttiıkler ahallesinde kain tapunun 167 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı 31 Blok Kargir Bina ve Arsası vasıflı ,06 2 yüzölçülü taşınazda yer alan 60/10680 arsa paylı, ö.blok, 1 nolu dubleks esken vasıflı taşınazın ,00 TL bedel ve taşınazın bulunduğu sitenin sosyal tesisi olan Antalya ili, Alanya ilçesi, Türkler ahallesinde kain tapunun 153 ada, 5 nolu parselinde kayıtlı 1.948,982 yüzölçülü Bahçeli Betonare Bina vasıflı taşınazdaki 2/700 hissenin 2.500,00 TL bedel olakla birlikte topla ,00 TL uhaen bedel (Geçici Teinat Bedeli : 3.375,00 TL) 2- Aydın İli Didi İlçesi, Didi Mahallesi, Kızılyer Mevkiinde tapunun 1628 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı 221,732 yüzölçülü arsa vasıflı taşınazın taaının ,00TL uhaen bedel olak üzere (Geçici Teinat Bedeli: 6.000,00TL) açık arttıra yöntei ile satılacaktır; 3- İhalcııin; Yapılacağı Yer : Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu Yapılacağı Adres : Ataç 1 Sok. No:32 Yeni şehir/ankara Zarf Tesli Tarihi : Saat: 10:00 Açık Arttıra Tarih ve Saati : Saat:14:30 İhale Usulü : Kapalı zarfla teklif ala ve açık artıra usulü ile İhaleye ilişkin bilgi içiıı irtibat nuaraları; / İsteklilerin ihaleye katılabileleri için ihale şartnaesinde belirtilen belgeleri günü saat: 10:00 a kadar yukarıdaki adreste bulunan Evrak Biriine sunaları ve açık arttıra için belirtilen gün ve saatte belirtilen adreste hazır bulunaları gerekektedir. 5- İlıaîeye ilişkin tü bilgileri içeren şartnaeye İlanları internet adresinden ulaşılabilir. İhaleye ait şartnae Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA 5adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Lojistik Direktörlüğünden ücretsiz tein edilebilir. 6- İstekliler şartnaede belirtilen geçici teinatı nakit teinat (Genel Müdürlüğüüz T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kau Girişici Şubesi TR IBAN nuaralı TL hesabına, döviz cinsi nakit teinatlar için TR IBAN nuaralı USD hesabına, TR nuaralı EURO hesabına) veya banka teinat ektubu olarak verecektir. 7- Ku u uz Kau İhale Kanunlarına tabi değildir. Türk Kızılayı ihaleyi yapıp yapaakta taaen serbesttir.

2 Mülkiyeti Kuruuuza ait, 1- Antalya ili, Alanya ilçesi, Türkler ahallesinde kain tapunun 167 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı 31 Blok Kargir Bina ve Arsası vasıflı ,06 2 yüzölçülü taşınazda yer alan 60/10680 arsa paylı, 6.Blok, 1 nolu dubleks esken vasıflı taşınazın ,00 TL bedel ve taşınazın bulunduğu sitenin sosyal tesisi olan Antalya ili, Alanya ilçesi, Türkler ahallesinde kain tapunun 153 ada, 5 nolu parselinde kayıtlı I,948,982 yüzölçülü Bahçeli Betonare Bina vasıflı taşınazdaki 2/700 hissenin 2.500,00 TL bedel olakla birlikte topla ,00 TL uhaen bedel ile (Geçici Teinat Bedeli: 3.375,00 TL) 2- Aydın İli Didi İlçesi, Didi Mahallesi, Kızılyer Mevkiinde tapunun 1628 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı 221,732 yüzölçülü arsa vasıflı taşınazın taaının ,00TL uhaen bedel ile (Geçici Teinat Bedeli: 6.000,00TL) açık arttıra yöntei ile satılacaktır; MADDE 2- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI İhaleye katılak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır. 2.1) ŞAHISLAR İÇİN; A. Türkiye deki tebligat adresi (telefon, ikaetgah belgesi, istekli adına kayıtlı elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturası (İhale tarihinden 3 ay öncesine kadar) B. Kilik fotokopisi, C. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kiselerin vekaletnaeleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli iza sirküleri/beyannaesi veresi (İhale talihinden en geç 3 ay öncesine kadar) D. Bu Şartnaenin 4. addesinde belirtilen esaslara göre ve iktarda geçici teinat, E. Her sayfası istekli tarafından ad, soyadı ile birlikte izalanış Satış Şartnaesi, 2.2) GERÇEK (ŞAHIS FİRMALARI) VE TÜZEL KİŞİLİKLER İÇİN; A. Türkiye deki tebligat adresi (telefon, faks, ikaetgah belgesi, istekli ada kayıtlı elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturası (İhale tarihinden 3 ay öncesine kadar) B. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya Ticaret ve Sanayi odasından veya idari erkezinin bulunduğu yer ahkeesinden veya benzeri bir akadan 2014 yılı içinde alınış tescil belgesi) C. Noter tasdikli iza sirküleri D. İstekliler ada vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kiselerin vekaletnaeleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli iza sirküleri/beyannaesi veresi E. Ticaret Sicil Gazetesi (Firanın tesciline, faaliyet alanına ilişkin ve son duruunu gösterir) F. Her sayfası istekli tarafından ad soyadı ile birlikte kaşeleniş ve izalanış Satış Şartnaesi G. Bıı Şartnaenin 4. addesinde belirtilen esaslara göre ve iktarda geçici teinat, H. Vergi Levhası Fotokopisi 1

3 TÜRKKIZILAYI TURK KIZILAY! ^ GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMEŞİ İ. Firanın Kau İhalelerinden yasaklı oladığı içeren ekte yer alân taalihütnae^^iffita^etkılisi 1 tarafından kaşelenerek izalanış olarak) MADDE 3- İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR Aşağıda a, b, c ve d addesinde sayılan gerçek veya tüzel kişiler, pay oranına bakılaksızın tüzel kişilerin ortaklan, kendi adına, vekaleten veya tesilen başkaları adına ve bu kişilerin pay oranına bakılaksızın ortağı olduğu şirketler Kuruluşun ihalelerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, yasaklılık süresi sonuna kadar katılaazlar, (Son duruu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ibrazından istekli soruludur) a) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri, b) Türk Kızılayı çalışanları ve bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri, c) İşbu şartnaenin 10. ve 11. addelerinde söz edilenlerden, GMYK tarafından karara bağlanarak Türk Kızılayı ihalelerine katılıı yasaklananlar, d) İşbu şartnaenin 10. ve 11. addelerinde belirtilen hususlardan dolayı; Türk Kızılayı veya Türk Kızılayı ensuplan ve çalışanları ile hukuki ihtilafı olanlar (hukuki ihtilafın neticelenesini bekleeye gerek göriileksizin) bir yıl süre ile ihalelere katılaazlar. Türk Kızılayı ile ticai'i ilişkiye gireezler. e) Kau ihalelerinden yasaklı olanlar yasaklılık süresince Türk Kızılayı ihalelerine katılaazlar. 1) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve bunların bakakla yükülü oldukları kiseler, Türk Kızılayı nın gayrienkullerinden kiracı olarak yararlanaaz, bunları satın alaaz. g) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve bunların bakakla yükülü oldukları kiseler, Kuruluşun İktisadi İşleteleri ile hiçbir şekilde ticari ilişkide bulunaazlar. Bu yasaklara rağen ihaleye katılan isteklilerin teinatları gelir kaydedilir ve bunlardan biri üzerine ihale yapılışsa iptal edilerek geçici teinatı gelir kaydedilir; sözleşe yapılışsa aynca protesto çekeye ve hükü alaya gerek kalaksızın kesin teinatı gelir kaydedilir ve hesabı genel hükülere göre tasfiye edilir. MADDE 4- TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR A. Geçici teinat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösteriliştir. a) Tedavüldeki Türk parası b) Yürürlükteki evzuata göre düzenleniş ve Türkiye de kurulan evduat bankalar veya katılı bankalarının geçici teinat ektupları en az 120 takvi günü süreli olacaktır. ^E eim İT E M tn ^ T j (Yurtdışı bankalardan alınış teinat ektuplarında Türk Bankalarının garantisi aranır.) c) Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları d) Koııvertibie yabancı paralar (Aerikan Dolan, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı) B. Teinatların Tesli Yeri: Bankalarca verilen teinat ektupları ve dövizler dışındaki nakit teinatlar Genel Müdürlüğüüz T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kau Girişici Şubesi TR IBAN nuaralı TL hesabına, döviz cinsi nakit teinatlar ise T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kau Girişici Şubesi TR IBAN nuaralı Euro hesabına veya TR IBAN nuaralı Aerikan 2

4 TURKKIZILAYI 1B68 TURKKIZILAYI ^v;vv k;an:ı G A Y R İ M E N K U L. S A Î ^ ^ v ; : Dolaii hesabına ^yatırllır, (Diğer 'para birileri için Mali İşİer:Büİüiıhün: 03 İ 2; 43023Ö0/>1509 dâhili -telefon nuarasından hesap nuaralan tein edilir.) C. Geçici Teinat: Teklif sahipleri teklifleri ile birlikte uhaen bedelin en az %5 i nispetindeki teinatı da vereceklerdir. Teinatlar, banka teinat ektubu ise, Türk Kızı layı Kau İhale Kanunlarına tabi oladığından EKTE YER ALAN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİNE GÖRE verilecektir. Teinatların % 5 den az olası duruunda teklif geçersiz sayılır. D» İstekliler teinat iktarları yeterli olduğu takdirde şartnaeye konu taşınazların açık artırıına katılabilirler. Yapılan açık arttırada en uygun teklifi veren istekliye ait teinat tutulacaktır. Bakiye teinat iktarı yeterli ise diğer taşınaza ait açık arttıraya da katılabilirler. EN UYGUN TEKLİFİ VEREN İSTEKLİNİN DIŞINDAKİ DİĞER İSTEKLİLERİN GEÇİCİ TEMİNATLARI İADE EDİLİR. MADDE 5- SATIS İHALESİNİN YAPILACAĞI YER VE TARİH İhalenin Yapılacağı Yer : Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu ( Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA) - İhale Tarih ve Saati l :3 0 İhale Usulü : Açık Arttıra Yöntei İhaleye ilişkin bilgi için irtibat nuaraları: / MADDE 6- SATIŞ ŞARTLARI Madde l de belirtilen taşınazlar aşağıdaki şartlar dahilinde ve açık arttıra usulü ile satışa konuluştur. a) İhaleye girecek isteklilerin Madde T de belirtilen belgeleri ihale tarihi ve saatinde İhale Kuluna tesli eteleri ve açık arttıra için ihale salonunda hazır bulunaları gerekektedir. b) İşbu şartnaede belirtilen ihale saati gelince Kurul Başka isteklilerin şartnaede belirtilen belgeleri ve geçici teinatı yatırıp yatıradıklarını inceleyerek kilerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılaayacak isteklilerin belge ve teinatları ihale sonrasında iade edilir. c) Açık arttıra sonucu en yüksek teklif veren istekliye son teklif tutanağı izalattırılır. d) İhale Kurulu dilediği takdirde açık arttırayı sonlandırarak isteklilerden son tekliflerini yazılı olarak bildirelerini isteyebilir. Daha önce ihaleden çekiliş olanlar bu duruda yazılı teklif vereezler. e) İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunaazlar. MADDE 7- İHALEYİ KAZANANA TEBLİGAT İhale kararının istekliye veya vekiline, izası alınak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü ektupla tebliğinden itibaren 20 takvi günü içinde satış bedeli peşin olarak Kurua ait T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kau Girişici Şubesi TR nolu hesaba yatırılarak tapu intikal işleleri başlatılır. İsteklinin yatırış olduğu geçici teinat, Türk Lirası olarak nakit yatırılış ise, satış bedelinden ahsup edilir, bunun dışındaki geçici teinatlar ise satış işleinin taalanasına üteakip istekliye iade edilir. Belirtilen süre içinde satış bedelini yatırayan isteklinin geçici teinatı hiçbir ihtara lüzu bulunaksızın Kuru lehine irat kaydedilir. İsteklinin gösterdiği adrese yapılacak her türlü tebligat uteber addedilecektir. 3

5 TüRKKIZILAYI TÜRK KIZILAYI V GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ MADDE 8^- SATIŞA İLİŞKİN DİĞER IltJSlJSLAR f - i 1868 a) b) c) d) e) 0 Gayrienkul hali hazır duruu ile tesli edilecektir. Ayıplı olası, işgal altında veya kiracı bulunası, üzerinde satışa engel olayan şerh bulunası yine üzerinde ayni hak evcudiyeti veya sair sebeplerle bir hak dereyan edileyecektir, Şartnaede yazılı iktarın (2) çıkaası duruunda alıcı hak iddia edeez. Ferağın foralite yüzünden gecikesi satışın feshi veya tazinat hakkı verez. Ferağ işlelerinin takibi, tapu senetleri, intikal harçları v.s. asrafları alıcıya aittir. İhale kararının kesinleşesine kadar geçen süreçte ihale üzerinde kalanın ölüü halinde geçici teinat varis/varislere verilir. Ancak varisler taşınaz alıında istekli olursa Ölü tarihinden itibaren 45 gün içerisinde taşınaz satış bedelini Kurua ödeek suretiyle taşınazın varis/varisler adına intikalini talep edebilirler. İhale kararının kesinleşesine kadar geçen süreçte istekli iflas ederse geçici teinat ayrıca protesto çekeye ve hükü alaya gerek kalaksızın irat kaydedilir. Anılan taşınazı satın alan, taşınaz üzerinde varsa rekla veren kiracı şirkete 1 ay süre ile rekla bulundura hususunda uvafakat etiş olup, bu sürede herhangi bir hak talebi ile buna yönelik ihtarda bulunaayı kabul ve taahhüt eder. Kuruun üştereken veya iştirak halinde aliki bulunduğu taşınaz allardaki payların satışında paydaşlara öncelik verilebilir veya paydaşlara pazarlık usulüyle satılabilir. MADDE 9- TÜRK KIZILAYTNIN YETKİSİ Türk Kızılayı Kau İhale Kanunlarına tabi olayıp, ihaleyi kısen veya taaen yapıp yapaakta ve dilediğine yapakta, iptal etekte, arttıralarda uygun bedeli saptaakta taaen serbesttir. MADDE 10- İHALEDEN MEN EDİLME DURUMLARI a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullana, çıkar.sağlaa, anlaşa, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlelere fesat karıştırak veya teşebbüs etek, b) İsteklileri tereddüte düşürek, katılıı engelleek, anlaşa teklifinde bulunak, anlaşarak teklif verek veya teşvik etek, c) Rekabeti ve ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunak, d) Sahte belge veya sahte teinat düzenleek, kullanak veya bunlara teşebbüs etek, e) Alternatif teklif verebile halleri dışında, bir istekli tarafından ihale idari ve teknik şartnaelerinde belirtilen şartlar dışında, şart ileri sürecek şekilde bir veya birden fazla teklif verilesi halinde, İhale Kurulunun söz konusu şartı veya tekliflerden birden fazlasını geri çeke önerisini kabul eteek, f) Alternatif teklif verebile halleri dışında, ihalelerde bir gerçek veya tüzel kişiliği tesil eden yetkilinin, başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten bir başka gerçek veya tüzel kişiliği tesil etesi ve bu anlada birden fazla teklif veresi, g) İşbu şartnaenin 3. addesinde ihaleye katılaayacağı belirtiliş olasına rağen ihaleye katılak, h) Kuruluşun tüzel kişiliğine, her kadee yönetici ve çalışanlarının anevi şahsiyetine hakarette bulunak, i) İsteklilerin pazarlık süreci taalandıktan soa, sözlü veya yazılı olarak daha düşük fiyat vereceğini iddia ederek ihalenin sürecini sekteye uğrataya çalışak, İhaleye fesat karıştırdığı değerlendirilen istekli veya teklif verenler veya iştirak edenler hakkında Yetkili Cuhuriyet Savcılığına 353 Sayılı Kanunun 235. Maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur. 4

6 D TÜRKKIZILAYI 1868 ' TÜRKKIZILAYI..«. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ MADDE 11: İHALELERDEN YASAKLANMA DURUMLARI İ y. h a) Taahhüdünü yerine getirirken Kuruluşa zarar verek, bilgi ve deneyiini Kuruluşun zararına kullanak, b) Mücbir sebepler dışında, ihale doküanı ve sözleşe hükülerine uygun olarak taahhüdünü yerine getireek, c) Üzerine ihale yapıldığı halde ücbir sebep halleri dışında sözleşe yapaak, d) Kuluşun ihalelerine ilişkin olarak, kuru ve kuruluşlara veya edya yoluyla kauoyuna haksız ve esnetsiz olarak yanıltıcı bilgi verek, e) Türk Kızılay ının tüzel kişiliğine, her kadee yönetici ve çalışanlarının anevi şahsiyetine hakarette bulunak, f) Sözleşe konusu işin yapılası veya teslii sırasında hileli alzee, araç veya usuller kullanak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu ialat yapak, g) Sözleşe sürecinde; hile, vaat, tehdit, nüfuz kullana,-çıkar sağlaa, anlaşa, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla işlelere fesat karıştırak veya teşebbüs etek, fiillerini yapanların sözleşeleri feshedilir, teinatları irat kaydedilir, 1 (bir) yıl süre ile ihalelere katılıları yasaklanır. Ediin ifasına fesat karıştırdığı tespit edilenler hakkında yetkili Cuhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. MADDE 12- İHTİLAFLARIN HALLİ İşbu pazarlık neticesinde taraflar arasında akdedilecek sözleşenin tatbikatından doğacak her türlü ihtilaflar öncelikle sulhen anlaşa yoluna gidilecek, ihtilafın çözüleesi halinde hal erci Ankara Mahkeeleri ve İcra Daireleridir. MADDE 13- MÜTEFERRİK HÜKÜMLER a) Türk Kızılayı nca gerek görüldüğünde ihale tarihinden en geç 4 iş günü öncesine kadar ulusal gazetede bir kez ilan etek kaydıyla şartnae esaslarında değişiklik yapılabilir. b) İsteklinin gösterdiği adrese yapılacak her türlü tebligat uteber addedilecektir, e) Gayrienkul Satış Şartnaesine uygun olayan teklif verileeyecektir. d) İhaleye katılan tü isteklilerce verilen teklifler, ihale sürecinin hiçbir aşaasında geri çekileez. Bu duruda, geçici teinat hiçbir ihtara lüzu kalaksızın Kuruluş lehine irat kaydedilecektir. e) İstekliler, varsa ihaleye ait Gayrienkul Satış Şartnaesindeki değişildik taleplerini en geç ilıale tarihinden 7 İS GÜNÜ öncesine kadar yazılı olarak Türk Kızılayı na bildirecek olup, bu tarihten sonra yapılacak olan başvurular dikkate alınayacaktır, f) Verilen en yüksek ve/veya en uygun teklif Türk Kızılayı Yetkili Kurullarının onayına sunulur ve onaylanasını üteakiben ihale kesinlik kazanır. Bu süre zarfında tekliften rücu caiz değildir. Rücu halinde teklif sahibinin geçici teinatı kuru lehine irat kaydedilir. g) Geçici teinat yatırılıp, ihaleye girilesi ve uhaen bedelin altında teklif verilesi halinde geçici teinat irat kaydedilir. h) TÜRK KIZILA YPNCA, İHALE VE SATIŞ SÜRESİNCE İHALEYE KATILAN İSTEKLİLERDEN VEYA YÜKLENİ ÇİLERDEN AYNİ VEYA NAKDİ BAĞIŞ TALEP EDİLMEYECEKTİR. i) İhaleden sonra yapılan teklifler dikkate alınayacaktır. 5

7 TÜRKKIZ1LAYI 1868 TÜRK KIZILAYI >.vs 'igayrimenkul SATIŞ ŞARTNAMESİ ( ;% *; ı - GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU TÜRK KI ZİL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mektup No: Tarih: Kunıunuzca ihaleye çıkarılan... (ihale konusu) işine istekli sıfatıyla katılacak olan... (istekli adı) nın ihale hükülerini yerine getirek üzere verek zorunda olduğu geçici teinat tutarı olan...(yalnız/... ) nı...(banka adı) garanti ettiğinden, ihale hüküleri çerçevesinde; geçici teinatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkası halinde, protesto çekeye, hükü ve adı geçenin iznini alaya gerek kalaksızın ve adı geçen ile Kuruunuz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçlan dikkate alınaksızın yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikeksizin Kuruunuza veya elinize nakden ve taaen ve talep tarihinden ödee tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğiizi... (Banka adı) nın iza ataya yetkili tesilcisi ve sorulusu sıfatıyla v e......(banka adı) ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu teinat ektubu...tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar eliize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazin talebinde bulunuladığı takdirde hüküsüz olacaktır. Banka Adı/Şubesi Yetkili İsi/iza NOT: 1) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşların kontrgarantilerine dayanılarak, verilecek ektuplarda, kontrgaıantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun isi ve teinatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birii Türk parası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teinat ektupları Türk parası üzerinden düzenlenecektir. 2) İdari şartnaede yabancı para birii veya yabancı para birileri cinsinden teklife izin verilesi duruunda; istekliler, teinat ektuplarını tekliflerine esas para birii üzerinden düzenleyecektir. 3) Teinat ektubunun Türk parası dışında bir para birii üzerinden düzenlenesi halinde, teinat ektubunun sonuna İşbu teinat ektubunun tazini halinde; ektup tutarı tazin tarihindeki T.C.M.B. Döviz Satış Ku üzerinden hesaplanarak tarafınıza ödenecektir. paragrafına yer verilecektir 6

8 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KURULU BAŞKANLIĞPNA 26.11,2014 Türk Kızılayı tarafından yapılacak olan ANTALYA İL İ ALANYA İLÇESİ TÜRELER MAHALLESİNDEKİ TAŞINMAZ İLE AYDIN İLİ PİPİM İLÇESİ PİPİM MAHALLESİNDEKİ TAŞINMAZIN satış ihalesi tarihi olan 26.1L2014 tarihi öncesi itibariyle Kau ihalelerinden yasaklı oladığıızı beyan eder, kau ihalelerinden yasaklı olduğuuz anlaşılası duruunda firaız tarafından verilen teinat bedelinin Kuruunuz adına irat kaydedilesini kabul ve taahhüt ederiz. FİRMA Ad SOYAD / Unvan (Kaşe) İza 7

9 i 4 0 '\YHiN 'k W \. i# MgS ş i s i# t İlçesi Mahallesi Köyü Sokağı Mevkii ) İ I ) İ M Dİ Dİ M KIZILYKR Satış Bedeli oj. Niteliği AR.SA Pafta Ada No, IMS Parsel,'vi-.' Fotoğraf a. i- i i.- t ; t,^v.-.,.yy?qiçüü ba Î2 1.7.Î i d2 î & \ 0 > ## 0 %,W & I I i % P İ i# Ç0M-? İ P ö P l p Sının Edine Sebebi Sahibi P hııı ıiadır A ıııiııs ille N o ; laptı.scriv tjf ijic iıufcıt. 01/02/20) 1 4 v f i l Pf* t# f K M8 Pİ â lif Pf l i f ŞâM P p ş W W& t f CiH No, o o Sahife.Sıra Tarih dişi Yeviye Cİlt Sahi f e Stra I I 52?. Î24!t? 3(1/07/2009 KOT: * IJ&.ife'în f^jri ttür-lafr. 1TotiQiî Kf^Lrvj cvv Ttpu i MÂ-fec«V >, ' ^ W ^ ci-i Tarihi Gitti s( CİSt Sahife S ifa Tarih s M $H Ç K 50. YIL f \ ö?5îi> f\ csî5.' JDynçr Scjtnsye-1$îçt «i israfından baifınlıtuşt r r S tok No Îİ9 1

10 Z ZXî JS İ^ Ö S jîs S il îfc ^ ^ ÎÖ JZ İİE S.îS î'.v -S S S to E - İŞ S S Îfl-iiZ -p S ' S ; :: T/îr.Î i;n. ' ' ; t 'i i 1* İiçesi Mahallesi - VL. -1^ A - Köyü Sokağı HFÖRKLE-R- Mevkii ÎS5C Pafta Ada Parsel Niteliği ha Yüzölçüü 2 d2 S w k p H Uf s 027CI2D3D Sınırı Edine Sebebi Sahibi KAT MÜLKİYETİ Geldisi 167 Piandadır Satış Bedeli 0.00 L ^ j 31 BLOK KARGİR BİNA VE ARSASI KAT İRTİFAKI Niteliği DUBLEKS MESKUN O Arsa Payı 60/ ,06 ffi2 Zein Siste No : DEVRE MÜLK Blok Kat intifa Hakkının Terkini işleinden. TERKİN EDİLEN: A M:İNTİFAI ÖLÜNCEYE KADAR ZEHRA ARSLAN A AİTTİR LEHTAR: ZEHRA ARSLAN : MEHMET Kızı ALEYHTAR :TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ TESİS YEVMİYE -.13/04/ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ. Yeviye Cilt No, Sahife Sıra Ta Tarihi Gittisi Bağısız B!. SSB i s _ M w M P ğ İ p f e W ğ W İ M Cilt /12/2009 Cilt Ö 8 Sahife Sıra ^7 8i c 11j rt ef Û y gtfn^u r.,$ f / Alanya Taptı Sicil Müdür V. \%# 4 '»rt, - o * " " * ' A w1 ÇV ir N OT: * MOıVîyetîn g 5 ^ â / n ^ h ^ ^ İ re ^ ^ q d ^ ^ ı > ^ u t ^ r : a n - L Ö f a c 5 3 t e d n n 'iç î id İ r. * Tebligat K^ün^ofe îen b e l^ i^ ç a d iç ^ ^ î î ^ i iîgüi Tapu Sicil Müdörfıijjüne Sahife Sıra D öner Ser aye İşlet esi tarafından bastırıl ıştır. S to k N o

11 İlçesi A N T A L Y A A L A N Y A î % Î «r f i l! Î p Mahallesi Köyü Sokağı Mevkii TÜRKLER KARGİÇİFTLİĞİ T A P U S E N E D İ Satış BedeÜ 0.00 Pafta 027-C-I2-D-3-D Ada 153 Parsel ha Yüzölçüü 5 İ.948,98 n 2 d2 M i Niteliği Sının BAHÇELİ BETONARME BİNA Plantndadır?.ein Siste No : Tapu Senedi işleinden. O l/l 2/2 Ol W Edine Sebebi Sahibi TÜRKİYE K1ZÜ.AY DERNEtfl 2/ 700 Gei(M Yeviye Cilt Sahife Sıra Tarihi GittiSİ Cilt. No: i /02/1994 ' i' - - Cilt Sahife A1 Siciline Uygundur. Oşan'E.RÖGLU Sahife Sıra SiraN o. Tarih' KOT: * Mülkiyetin esyrl ayntj^war Ilısçfe.r.lçVî^pü İtOtufiOfjs niedü tlliir. * T e lla l Kânunu Hûii^p tri çeieğtpce d ifeş'iiew ijh 'g 5^ faptı'sîcil Mûdjrlûgöne bm riiîcevtir. ;v ' V, 4 - Tarih.' atili AŞ. 2(M D öner Ser aye İşlet esi tarafından basi l ıştır. Slok N o

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I)

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I) ZEYİLNAME 15 Mayıs 2014 Perşembe günü saat:14:30 da yapılacağı duyurulan, Mülkiyeti Kurumumuza ait, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Ahmediye Mahallesi, Halk Caddesi adresinde bulunan, 413 ada, 8 nolu parselde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLIK YÖNTEMİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ. : Mülkiyeti Kurumumuza ait,

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLIK YÖNTEMİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ. : Mülkiyeti Kurumumuza ait, TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLIK YÖNTEMİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ MADDE 1- İHALENİN KONUSU Tapu Kaydı : Mülkiyeti Kurumumuza ait, 1- Antalya ili, Alanya ilçesi, Türkler mahallesinde kain

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ MADDE 1- İHALENİN KONUSU Mülkiyeti Kurumumuza ait, TÜRK KIZILAYI 1- Antalya ili, Alanya ilçesi, Türkler mahallesinde kain tapunun 167 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı 31 Blok Kargir Bina ve Arsası vasıflı

Detaylı

İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR

İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR İHALENİN KONUSU TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLIK YÖNTEMİ İLE GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ Madde 1-) Mülkiyeti Kurumumuza ait Kırkkonaklar Mahallesi, 314. cadde Ankarama Konutları No:15 Çankaya /Ankara

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI. - GAYRİM F^KUL SATIŞ ŞARTNAMESİ:

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI. - GAYRİM F^KUL SATIŞ ŞARTNAMESİ: MADDE 1- İHALENİN KONUSU Mülkiyeti Kurumlunuza ait, TÜRKKIZILAYI 1868. - GAYRİM F^KUL SATIŞ ŞARTNAMESİ: Antalya ili, Alanya ilçesi, Türkler mahallesinde kain tapunun 167 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ. Mülkiyeti Türk Kızılayı na, kullanma hakkı Türk Kızılayı Malkara Şube Başkanlığına ait;

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ. Mülkiyeti Türk Kızılayı na, kullanma hakkı Türk Kızılayı Malkara Şube Başkanlığına ait; MADDE 1- İHALENİN KONUSU TÜRK KIZILAYI Mülkiyeti Türk Kızılayı na, kullanma hakkı Türk Kızılayı Malkara Şube Başkanlığına ait; Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, Camiatik Mah. Tapunun 294 ada, 22 nolu parselde

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI 1- Sivas İli, Merkez İlçesi, Eskikale Mahallesinde bulunan taşınmazın kapalı zarfla teklif alma, açık artırma usulü ihale ile kiraya verilecektir.

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU Madde 1-) Mülkiyeti Kurumumuza ait Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kızılay, Konur Sokak No:29/9 (zemin kat) adresindeki taşınmaz yasal haliyle kapalı zarf ve açık artırma ihale suretiyle kiraya

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

İHALE TARİHİ:..26../..01../2016

İHALE TARİHİ:..26../..01../2016 SIRA NO MAHALLESİ ADA NO PARSEL NO ALAN (2) MALİK HİSSE İMAR DURUMU İŞGAL DURUMU MUHAMMEN BEDEL (TL) %3 GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE SAATİ 1- İdareye İlişkin Bilgiler: 1.1. İdarenin: İHALE İLANI ANTALYA BELEDİYE

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU Madde 1-) Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kültür mahallesinde kain tapunun 2504 ada 5 parselinde kayıtlı 377 m2 yüzölçümlü 7 katlı ( Bodrum+Zemin+ 5 normal kat) beton apartman ve arsası vasıflı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU Madde 1-) Mülkiyeti Kurumumuza ait, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Vişnezade Mahallesi, Abacılatif sok. No:7 adresinde bulunan, 689 ada, 14 nolu parselde kayıtlı, 155,08 m2 yüzölçümlü,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi ve bağlı Kan Bağış Merkezleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, 113 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Türk Kızılayı Karabük Afet Deposunun Çevre Düzenlemesi işlerinin

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Samsun İli, İlkadım İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi F36B22B4B Pafta,7798 Ada, 11 Parselde kayıtlı 173,00m² yüzölçümlü

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME AÇIK ARTIRMANIN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Cad. No:1 Etimesgut/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesi ve Darıyeri Yörükler Köyü TEM Otoyol Gişeler Yanı Kaynaşlı/DÜZCE adresindeki

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Uluönder Mahallesi, 14382 Ada, 1 Nolu Parselinde Kayıtlı (Eski 9400 Ada, 1 Nolu Parsel) Taşınmaz Üzerine Eskişehir Bölge Kan Merkezi Binası

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l YAP-İŞLET-DEVRET modeli çerçevesinde; İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Camii kebir Mah. 1089 ada, 10 parsel sayısında kayıtlı 210 m2 arsa yüzölçümlü taşınmazda bulunan mevcut

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Muğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski No:21) adresindeki 353 ada, 4 no lu parselde kayıtlı 86,98 m2

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l İstanbul ili, Üsküdar İlçesi Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvapçı Sok. No:8 adresinde bulunan Türk Kızılayına ait taşınmazın

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Cad. No:1 adresinde bulunan Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesi içerisinde bulunan Afom Binası ıslak hacimler ve misafirhane

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/388 Tasarruf Mevduatı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Mülkiyeti Türk Kızılayı na ait, İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Cumhuriyet mahallesi, Dragos mevkiinde kain tapunun 19/1 pafta, 1546 ada 7 nolu parselinde kayıtlı,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü müzün ihtiyacı olan,aşağıda miktarları belirtilen malzemeler

Detaylı

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Đdareye Đlişkin Bilgiler 11- Đdarenin; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

T.C. EVREN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM BİRİMİNE EVREN

T.C. EVREN BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM BİRİMİNE EVREN Sayı : 06/ Konu : Arsa satışa çıkarılması. T.C. VRN BLDİYSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞL BİRİİN VRN..03.2015 6360 Sayılı Yasa ile Köy Tüzel kişiliğine ait Çatalpınar ahallesi, Demirayak ahallesi, Solakuşağı ahallesi,

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi,

Detaylı

MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ MADDE 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ MADDE 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS KAN BAĞIŞ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 20 KVA DİZEL JENERATÖR İHTİYACI İDARİ ŞARTNAMESİ MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Vakfa İlişkin Bilgiler 11- Vakfın; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

34 FU 2033 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 216.012 34 FU 2034 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 237.821 34 YN 8964 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 269.116

34 FU 2033 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 216.012 34 FU 2034 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 237.821 34 YN 8964 2009 FİAT DOBLO M.J.1,9 269.116 KULLANILMIŞ ARAÇ SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1- Kooperatifimizin (S.S.İstanbul Eczacılar Üretim Temin Dağıtım Kooperatifi) demirbaşlarında kayıtlı ihtiyaç fazlası aşağıda markası ve modeli yazılı araçlar 23.09.2014

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ 1) SATIŞA KONU GAYRİMENKUL Akdeniz İhracatçı Birliklerine ait Mersin İli, Akdeniz İlçesinde bulunan (Çakmak Caddesi Kadribey İşhanı No:25 Kat:1

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 Türk Kızılayı Güney Doğu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (Van) Sayfa 1 TÜRK I OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA EK-5k BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU / /... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan Ajansın bulunduğu şehir] Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu : Açık tebligat adresi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı için aşağıdaki tabloda belirtilen malzeme teknik

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğünce Mardin İli Yenişehir İlçesi, 13 Mart

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için Ankara ilinde 30 Haziran-12 Temmuz 2014 tarihleri arasında

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2016 MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, Aydın Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2017 MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, Aydın Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü

Detaylı

TÜRKKIZILAYI. !.,.0. Y TÜRK K I ILAYLGENEL MÜDÜRLÜĞÜ ' 1:1: s'r/i^ lın İ^ M tş A R T N A M E ' ;

TÜRKKIZILAYI. !.,.0. Y TÜRK K I ILAYLGENEL MÜDÜRLÜĞÜ ' 1:1: s'r/i^ lın İ^ M tş A R T N A M E ' ; TÜRKKIZILAYI!.,.0. Y TÜRK K I ILAYLGENEL MÜDÜRLÜĞÜ ' 1:1: s'r/i^ lın İ^ M tş A R T N A M E ' ; 1868 A Ç IK ARTIRMANIN KONUSU VE ŞEKLİ M adde 1 - Türk Kızılayı Cad. No:l Etimesgut/ANKARA adresindeki Türk

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

4- İHALE TARİHİ VE SAATİ: İhale, Çarşamba günü saat 14:00 'de yapılacaktır.

4- İHALE TARİHİ VE SAATİ: İhale, Çarşamba günü saat 14:00 'de yapılacaktır. MARMARİS BELEDİYESİ SARIANA MAHALLESİ 17 PAFTA, 131 ADA, 18 PARSELDE BULUNAN 1.220,61 M2 ARSA VASIFLI TAŞINMAZIN (TAŞINMAZ ÜZERİNDE 744,74 M2 ALANLI İMAR PLANINA UYGUN YAPI RUHSATLI İŞYERİ MEVCUTTUR.)

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve bağlı kan hizmet birimlerinin 3 (üç) yıllık ihtiyacı olan aşağıdaki

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve bağlı kan hizmet birimlerinin 3 (üç) yıllık ihtiyacı olan aşağıdaki

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Orta Anadolu (Ankara) Bölge Kan Merkezi nin ihtiyacı olan Kan

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/3 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Detaylı

RCT VARLIK YÖNETİM A.Ş. Mevlüt Pehlivan Sk. No:26/1 Gayrettepe 34349 İSTANBUL Tel : 0212 347 07 77 Faks : 0 212 347 42 25. Tarih:../..

RCT VARLIK YÖNETİM A.Ş. Mevlüt Pehlivan Sk. No:26/1 Gayrettepe 34349 İSTANBUL Tel : 0212 347 07 77 Faks : 0 212 347 42 25. Tarih:../.. RCT VARLIK YÖNETİM A.Ş. Mevlüt Pehlivan Sk. No:26/1 Gayrettepe 34349 İSTANBUL Tel : 0212 347 07 77 Faks : 0 212 347 42 25 Tarih:../../ TEKLİF ve TAAHHÜTNAME FORMU TAŞINMAZIN TAPU BİLGİLERİ 1-GAYRİMENKULÜN

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR EK-1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU /./.. AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı] Açık tebligat adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI 1- Mülkiyeti Kurumumuza ait Kastamonu ili, Çatalzeytin ilçesi, Merkez mahallesinde tapunun 9 ada, 9 parselinde kayıtlı, 216,73 m2 yüzölçümlü

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı na ait 349 adet aracın 1 yıl süreyle ek donanımları ve üst yapıları ile birlikte kasko sigortası ve 324 adet

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nca aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen plastik, metal, karton ve cam atıklarının toplanması ve geri

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA / / [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

DOĞU KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME

DOĞU KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI DOĞU KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 KIZILAY TÜRK KIZILAYI DOĞU KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : :

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : : BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI 1- Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Büyükkanştıran mahallesinde bulunan taşınmazın kapalı zarfla teklif alma, açık artırma usulü ihale ile kiraya

Detaylı

T.C. AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN METNİ

T.C. AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN METNİ T.C. AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN METNİ 1- Belediyemize ait yaklaşık 30.000,00 Kg. Hurda demir malzeme 2886 sayılı Yasa nın 45. maddesine göre 26.05.2017 Cuma günü saat 14;00 da başlamak üzere

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı için aşağıdaki tabloda belirtilen malzeme teknik

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğünün 2014 yılında piyasaya sürdüğü aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen ambalaj atıklarının

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı na bağlı Batı Karadeniz BKM, Düzce, Sakarya ve Kocaeli Kan Bağışı Merkezleri 2016

Detaylı

MĠLLĠ EĞĠTĠM VAKFI GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ

MĠLLĠ EĞĠTĠM VAKFI GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ MĠLLĠ EĞĠTĠM VAKFI GAYRĠMENKUL SATIġ ġartnamesġ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Vakfa ĠliĢkin Bilgiler 11- Vakfın; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı nın ihtiyacı olan temizlik hizmetinin (malzemesiz), şoförlük, promotörlük, veri giriş hizmeti, tıbbi sekreterlik, sekreter/danışma,

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası) 50 TL (Elli Türk Lirası)

20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası) 50 TL (Elli Türk Lirası) TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş DEN YATIRIMCILARA DAVET Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (İdare) ye ait; a) İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, Uzay Sokak, Usta Sitesi 170 pafta, 3117

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Kurumumuz Ankara Genel Merkez ve Etimesgut Yerleşkesin de hizmet aracı olarak kullanılan 7 Adet Toyota Marka aracın 1 yıl süre

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen

Detaylı

HALK GYO A.Ş. ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI

HALK GYO A.Ş. ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI HALK GYO A.Ş. ARSA SATIŞI KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İŞİ İHALE İLANI HALK Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından, aşağıda tapu kaydı bilgileri bulunan gayrimenkul üzerinde, Arsa Satışı Karşılığı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünün ihtiyacı olan 3 adet binek

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi ve Etimesgut Yerleşkesinde görev yapan personel çocukları için

Detaylı

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ VE BAĞLI KAN BAĞIŞI MERKEZLERİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ VE BAĞLI KAN BAĞIŞI MERKEZLERİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ VE BAĞLI KAN BAĞIŞI MERKEZLERİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ 2015 TANIMLAR VE KISALTMALAR: İDARE : TÜRK KIZILAYI BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı tasarrufunda bulunan taşınmazlara ait 1) DASK kapsamında olan binalı taşınmazlar için mesken olarak inşa edilmiş

Detaylı

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM

ÇUBUK İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER HİSSE DÜŞEN M2 TOPLAM ÇUBUK BELEDİYESİ ARSA SATIŞ İLANI Mülkiyeti Belediyemize ait Çubuk ilçesinde bulunan aşağıda ada ve parsel numaraları çıkarılmış olan gayrimenkuller 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Açık teklif usulü

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL AVRUPA YAKASI YAKLAŞIK 15 ÇOCUK İÇİN EMZİRME ODASI, ÇOCUK BAKIM YURTLARI VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMET ALIM İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL AVRUPA YAKASI YAKLAŞIK 15 ÇOCUK İÇİN EMZİRME ODASI, ÇOCUK BAKIM YURTLARI VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMET ALIM İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI YAKLAŞIK15 ÇOCUK İÇİN EMZİRME ODASI, ÇOCUK BAKIM YURTLARI VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI İSTANBUL AVRUPA

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Bilişim Güvenliği Ürünleri alımı işine istekli sıfatıyla katılacak olan

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için aşağıda miktarı belirtilen hazır kek kapalı zarfla teklif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2004/77 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( Fon ) tarafından

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı Akışkan Yataklı Kurutucu ve Donanımları Temini ve Montajı Teklif sahibinin adı ve soyadı/

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için Türk Kızılayı Bölge Kan Merkezi ve Kan Bağışı Merkezlerinde

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN DOSYA NO: 2003/8 Fon Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2015/21 sayılı kararıyla; 25.12.2014 tarih ve

Detaylı

TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve 1.Madde de tanımlanan MENKULLER, aşağıda belirtilen ilke ve koşullarla

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/8 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon tarafından

Detaylı

TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Avrupa (İstanbul) Bölge Kan Merkezi personeline 1 (bir)

Detaylı

7 Segmentli Hortum Kapama Cihazı (7 Segmentli Tüp Sealer)

7 Segmentli Hortum Kapama Cihazı (7 Segmentli Tüp Sealer) TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cinsi ve miktarı belirtilen 7 Segmentli Hortum Kapama Cihazı (7 Segmentli

Detaylı