TURKKIZİLAYI ' TÜRK KIZILAYI V GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI. 3- İhalcııin; : Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURKKIZİLAYI .. 1868 ' TÜRK KIZILAYI V GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI. 3- İhalcııin; : Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu"

Transkript

1 TURKKIZİLAYI ' TÜRK KIZILAYI V GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI 1- Antalya ili, Alanya ilçesi, Ttiıkler ahallesinde kain tapunun 167 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı 31 Blok Kargir Bina ve Arsası vasıflı ,06 2 yüzölçülü taşınazda yer alan 60/10680 arsa paylı, ö.blok, 1 nolu dubleks esken vasıflı taşınazın ,00 TL bedel ve taşınazın bulunduğu sitenin sosyal tesisi olan Antalya ili, Alanya ilçesi, Türkler ahallesinde kain tapunun 153 ada, 5 nolu parselinde kayıtlı 1.948,982 yüzölçülü Bahçeli Betonare Bina vasıflı taşınazdaki 2/700 hissenin 2.500,00 TL bedel olakla birlikte topla ,00 TL uhaen bedel (Geçici Teinat Bedeli : 3.375,00 TL) 2- Aydın İli Didi İlçesi, Didi Mahallesi, Kızılyer Mevkiinde tapunun 1628 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı 221,732 yüzölçülü arsa vasıflı taşınazın taaının ,00TL uhaen bedel olak üzere (Geçici Teinat Bedeli: 6.000,00TL) açık arttıra yöntei ile satılacaktır; 3- İhalcııin; Yapılacağı Yer : Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu Yapılacağı Adres : Ataç 1 Sok. No:32 Yeni şehir/ankara Zarf Tesli Tarihi : Saat: 10:00 Açık Arttıra Tarih ve Saati : Saat:14:30 İhale Usulü : Kapalı zarfla teklif ala ve açık artıra usulü ile İhaleye ilişkin bilgi içiıı irtibat nuaraları; / İsteklilerin ihaleye katılabileleri için ihale şartnaesinde belirtilen belgeleri günü saat: 10:00 a kadar yukarıdaki adreste bulunan Evrak Biriine sunaları ve açık arttıra için belirtilen gün ve saatte belirtilen adreste hazır bulunaları gerekektedir. 5- İlıaîeye ilişkin tü bilgileri içeren şartnaeye İlanları internet adresinden ulaşılabilir. İhaleye ait şartnae Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA 5adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Lojistik Direktörlüğünden ücretsiz tein edilebilir. 6- İstekliler şartnaede belirtilen geçici teinatı nakit teinat (Genel Müdürlüğüüz T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar Ankara Kau Girişici Şubesi TR IBAN nuaralı TL hesabına, döviz cinsi nakit teinatlar için TR IBAN nuaralı USD hesabına, TR nuaralı EURO hesabına) veya banka teinat ektubu olarak verecektir. 7- Ku u uz Kau İhale Kanunlarına tabi değildir. Türk Kızılayı ihaleyi yapıp yapaakta taaen serbesttir.

2 Mülkiyeti Kuruuuza ait, 1- Antalya ili, Alanya ilçesi, Türkler ahallesinde kain tapunun 167 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı 31 Blok Kargir Bina ve Arsası vasıflı ,06 2 yüzölçülü taşınazda yer alan 60/10680 arsa paylı, 6.Blok, 1 nolu dubleks esken vasıflı taşınazın ,00 TL bedel ve taşınazın bulunduğu sitenin sosyal tesisi olan Antalya ili, Alanya ilçesi, Türkler ahallesinde kain tapunun 153 ada, 5 nolu parselinde kayıtlı I,948,982 yüzölçülü Bahçeli Betonare Bina vasıflı taşınazdaki 2/700 hissenin 2.500,00 TL bedel olakla birlikte topla ,00 TL uhaen bedel ile (Geçici Teinat Bedeli: 3.375,00 TL) 2- Aydın İli Didi İlçesi, Didi Mahallesi, Kızılyer Mevkiinde tapunun 1628 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı 221,732 yüzölçülü arsa vasıflı taşınazın taaının ,00TL uhaen bedel ile (Geçici Teinat Bedeli: 6.000,00TL) açık arttıra yöntei ile satılacaktır; MADDE 2- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI İhaleye katılak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır. 2.1) ŞAHISLAR İÇİN; A. Türkiye deki tebligat adresi (telefon, ikaetgah belgesi, istekli adına kayıtlı elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturası (İhale tarihinden 3 ay öncesine kadar) B. Kilik fotokopisi, C. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kiselerin vekaletnaeleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli iza sirküleri/beyannaesi veresi (İhale talihinden en geç 3 ay öncesine kadar) D. Bu Şartnaenin 4. addesinde belirtilen esaslara göre ve iktarda geçici teinat, E. Her sayfası istekli tarafından ad, soyadı ile birlikte izalanış Satış Şartnaesi, 2.2) GERÇEK (ŞAHIS FİRMALARI) VE TÜZEL KİŞİLİKLER İÇİN; A. Türkiye deki tebligat adresi (telefon, faks, ikaetgah belgesi, istekli ada kayıtlı elektrik, su, doğalgaz veya telefon faturası (İhale tarihinden 3 ay öncesine kadar) B. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya Ticaret ve Sanayi odasından veya idari erkezinin bulunduğu yer ahkeesinden veya benzeri bir akadan 2014 yılı içinde alınış tescil belgesi) C. Noter tasdikli iza sirküleri D. İstekliler ada vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kiselerin vekaletnaeleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli iza sirküleri/beyannaesi veresi E. Ticaret Sicil Gazetesi (Firanın tesciline, faaliyet alanına ilişkin ve son duruunu gösterir) F. Her sayfası istekli tarafından ad soyadı ile birlikte kaşeleniş ve izalanış Satış Şartnaesi G. Bıı Şartnaenin 4. addesinde belirtilen esaslara göre ve iktarda geçici teinat, H. Vergi Levhası Fotokopisi 1

3 TÜRKKIZILAYI TURK KIZILAY! ^ GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMEŞİ İ. Firanın Kau İhalelerinden yasaklı oladığı içeren ekte yer alân taalihütnae^^iffita^etkılisi 1 tarafından kaşelenerek izalanış olarak) MADDE 3- İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR Aşağıda a, b, c ve d addesinde sayılan gerçek veya tüzel kişiler, pay oranına bakılaksızın tüzel kişilerin ortaklan, kendi adına, vekaleten veya tesilen başkaları adına ve bu kişilerin pay oranına bakılaksızın ortağı olduğu şirketler Kuruluşun ihalelerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, yasaklılık süresi sonuna kadar katılaazlar, (Son duruu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ibrazından istekli soruludur) a) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri, b) Türk Kızılayı çalışanları ve bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri, c) İşbu şartnaenin 10. ve 11. addelerinde söz edilenlerden, GMYK tarafından karara bağlanarak Türk Kızılayı ihalelerine katılıı yasaklananlar, d) İşbu şartnaenin 10. ve 11. addelerinde belirtilen hususlardan dolayı; Türk Kızılayı veya Türk Kızılayı ensuplan ve çalışanları ile hukuki ihtilafı olanlar (hukuki ihtilafın neticelenesini bekleeye gerek göriileksizin) bir yıl süre ile ihalelere katılaazlar. Türk Kızılayı ile ticai'i ilişkiye gireezler. e) Kau ihalelerinden yasaklı olanlar yasaklılık süresince Türk Kızılayı ihalelerine katılaazlar. 1) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve bunların bakakla yükülü oldukları kiseler, Türk Kızılayı nın gayrienkullerinden kiracı olarak yararlanaaz, bunları satın alaaz. g) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve bunların bakakla yükülü oldukları kiseler, Kuruluşun İktisadi İşleteleri ile hiçbir şekilde ticari ilişkide bulunaazlar. Bu yasaklara rağen ihaleye katılan isteklilerin teinatları gelir kaydedilir ve bunlardan biri üzerine ihale yapılışsa iptal edilerek geçici teinatı gelir kaydedilir; sözleşe yapılışsa aynca protesto çekeye ve hükü alaya gerek kalaksızın kesin teinatı gelir kaydedilir ve hesabı genel hükülere göre tasfiye edilir. MADDE 4- TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR A. Geçici teinat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösteriliştir. a) Tedavüldeki Türk parası b) Yürürlükteki evzuata göre düzenleniş ve Türkiye de kurulan evduat bankalar veya katılı bankalarının geçici teinat ektupları en az 120 takvi günü süreli olacaktır. ^E eim İT E M tn ^ T j (Yurtdışı bankalardan alınış teinat ektuplarında Türk Bankalarının garantisi aranır.) c) Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları d) Koııvertibie yabancı paralar (Aerikan Dolan, Euro, İngiliz Sterlini, İsviçre Frangı) B. Teinatların Tesli Yeri: Bankalarca verilen teinat ektupları ve dövizler dışındaki nakit teinatlar Genel Müdürlüğüüz T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kau Girişici Şubesi TR IBAN nuaralı TL hesabına, döviz cinsi nakit teinatlar ise T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kau Girişici Şubesi TR IBAN nuaralı Euro hesabına veya TR IBAN nuaralı Aerikan 2

4 TURKKIZILAYI 1B68 TURKKIZILAYI ^v;vv k;an:ı G A Y R İ M E N K U L. S A Î ^ ^ v ; : Dolaii hesabına ^yatırllır, (Diğer 'para birileri için Mali İşİer:Büİüiıhün: 03 İ 2; 43023Ö0/>1509 dâhili -telefon nuarasından hesap nuaralan tein edilir.) C. Geçici Teinat: Teklif sahipleri teklifleri ile birlikte uhaen bedelin en az %5 i nispetindeki teinatı da vereceklerdir. Teinatlar, banka teinat ektubu ise, Türk Kızı layı Kau İhale Kanunlarına tabi oladığından EKTE YER ALAN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİNE GÖRE verilecektir. Teinatların % 5 den az olası duruunda teklif geçersiz sayılır. D» İstekliler teinat iktarları yeterli olduğu takdirde şartnaeye konu taşınazların açık artırıına katılabilirler. Yapılan açık arttırada en uygun teklifi veren istekliye ait teinat tutulacaktır. Bakiye teinat iktarı yeterli ise diğer taşınaza ait açık arttıraya da katılabilirler. EN UYGUN TEKLİFİ VEREN İSTEKLİNİN DIŞINDAKİ DİĞER İSTEKLİLERİN GEÇİCİ TEMİNATLARI İADE EDİLİR. MADDE 5- SATIS İHALESİNİN YAPILACAĞI YER VE TARİH İhalenin Yapılacağı Yer : Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu ( Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA) - İhale Tarih ve Saati l :3 0 İhale Usulü : Açık Arttıra Yöntei İhaleye ilişkin bilgi için irtibat nuaraları: / MADDE 6- SATIŞ ŞARTLARI Madde l de belirtilen taşınazlar aşağıdaki şartlar dahilinde ve açık arttıra usulü ile satışa konuluştur. a) İhaleye girecek isteklilerin Madde T de belirtilen belgeleri ihale tarihi ve saatinde İhale Kuluna tesli eteleri ve açık arttıra için ihale salonunda hazır bulunaları gerekektedir. b) İşbu şartnaede belirtilen ihale saati gelince Kurul Başka isteklilerin şartnaede belirtilen belgeleri ve geçici teinatı yatırıp yatıradıklarını inceleyerek kilerin ihaleye katılabileceğini bildirir. Katılaayacak isteklilerin belge ve teinatları ihale sonrasında iade edilir. c) Açık arttıra sonucu en yüksek teklif veren istekliye son teklif tutanağı izalattırılır. d) İhale Kurulu dilediği takdirde açık arttırayı sonlandırarak isteklilerden son tekliflerini yazılı olarak bildirelerini isteyebilir. Daha önce ihaleden çekiliş olanlar bu duruda yazılı teklif vereezler. e) İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunaazlar. MADDE 7- İHALEYİ KAZANANA TEBLİGAT İhale kararının istekliye veya vekiline, izası alınak suretiyle elden veya iadeli taahhütlü ektupla tebliğinden itibaren 20 takvi günü içinde satış bedeli peşin olarak Kurua ait T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kau Girişici Şubesi TR nolu hesaba yatırılarak tapu intikal işleleri başlatılır. İsteklinin yatırış olduğu geçici teinat, Türk Lirası olarak nakit yatırılış ise, satış bedelinden ahsup edilir, bunun dışındaki geçici teinatlar ise satış işleinin taalanasına üteakip istekliye iade edilir. Belirtilen süre içinde satış bedelini yatırayan isteklinin geçici teinatı hiçbir ihtara lüzu bulunaksızın Kuru lehine irat kaydedilir. İsteklinin gösterdiği adrese yapılacak her türlü tebligat uteber addedilecektir. 3

5 TüRKKIZILAYI TÜRK KIZILAYI V GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ MADDE 8^- SATIŞA İLİŞKİN DİĞER IltJSlJSLAR f - i 1868 a) b) c) d) e) 0 Gayrienkul hali hazır duruu ile tesli edilecektir. Ayıplı olası, işgal altında veya kiracı bulunası, üzerinde satışa engel olayan şerh bulunası yine üzerinde ayni hak evcudiyeti veya sair sebeplerle bir hak dereyan edileyecektir, Şartnaede yazılı iktarın (2) çıkaası duruunda alıcı hak iddia edeez. Ferağın foralite yüzünden gecikesi satışın feshi veya tazinat hakkı verez. Ferağ işlelerinin takibi, tapu senetleri, intikal harçları v.s. asrafları alıcıya aittir. İhale kararının kesinleşesine kadar geçen süreçte ihale üzerinde kalanın ölüü halinde geçici teinat varis/varislere verilir. Ancak varisler taşınaz alıında istekli olursa Ölü tarihinden itibaren 45 gün içerisinde taşınaz satış bedelini Kurua ödeek suretiyle taşınazın varis/varisler adına intikalini talep edebilirler. İhale kararının kesinleşesine kadar geçen süreçte istekli iflas ederse geçici teinat ayrıca protesto çekeye ve hükü alaya gerek kalaksızın irat kaydedilir. Anılan taşınazı satın alan, taşınaz üzerinde varsa rekla veren kiracı şirkete 1 ay süre ile rekla bulundura hususunda uvafakat etiş olup, bu sürede herhangi bir hak talebi ile buna yönelik ihtarda bulunaayı kabul ve taahhüt eder. Kuruun üştereken veya iştirak halinde aliki bulunduğu taşınaz allardaki payların satışında paydaşlara öncelik verilebilir veya paydaşlara pazarlık usulüyle satılabilir. MADDE 9- TÜRK KIZILAYTNIN YETKİSİ Türk Kızılayı Kau İhale Kanunlarına tabi olayıp, ihaleyi kısen veya taaen yapıp yapaakta ve dilediğine yapakta, iptal etekte, arttıralarda uygun bedeli saptaakta taaen serbesttir. MADDE 10- İHALEDEN MEN EDİLME DURUMLARI a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullana, çıkar.sağlaa, anlaşa, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlelere fesat karıştırak veya teşebbüs etek, b) İsteklileri tereddüte düşürek, katılıı engelleek, anlaşa teklifinde bulunak, anlaşarak teklif verek veya teşvik etek, c) Rekabeti ve ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunak, d) Sahte belge veya sahte teinat düzenleek, kullanak veya bunlara teşebbüs etek, e) Alternatif teklif verebile halleri dışında, bir istekli tarafından ihale idari ve teknik şartnaelerinde belirtilen şartlar dışında, şart ileri sürecek şekilde bir veya birden fazla teklif verilesi halinde, İhale Kurulunun söz konusu şartı veya tekliflerden birden fazlasını geri çeke önerisini kabul eteek, f) Alternatif teklif verebile halleri dışında, ihalelerde bir gerçek veya tüzel kişiliği tesil eden yetkilinin, başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten bir başka gerçek veya tüzel kişiliği tesil etesi ve bu anlada birden fazla teklif veresi, g) İşbu şartnaenin 3. addesinde ihaleye katılaayacağı belirtiliş olasına rağen ihaleye katılak, h) Kuruluşun tüzel kişiliğine, her kadee yönetici ve çalışanlarının anevi şahsiyetine hakarette bulunak, i) İsteklilerin pazarlık süreci taalandıktan soa, sözlü veya yazılı olarak daha düşük fiyat vereceğini iddia ederek ihalenin sürecini sekteye uğrataya çalışak, İhaleye fesat karıştırdığı değerlendirilen istekli veya teklif verenler veya iştirak edenler hakkında Yetkili Cuhuriyet Savcılığına 353 Sayılı Kanunun 235. Maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur. 4

6 D TÜRKKIZILAYI 1868 ' TÜRKKIZILAYI..«. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ MADDE 11: İHALELERDEN YASAKLANMA DURUMLARI İ y. h a) Taahhüdünü yerine getirirken Kuruluşa zarar verek, bilgi ve deneyiini Kuruluşun zararına kullanak, b) Mücbir sebepler dışında, ihale doküanı ve sözleşe hükülerine uygun olarak taahhüdünü yerine getireek, c) Üzerine ihale yapıldığı halde ücbir sebep halleri dışında sözleşe yapaak, d) Kuluşun ihalelerine ilişkin olarak, kuru ve kuruluşlara veya edya yoluyla kauoyuna haksız ve esnetsiz olarak yanıltıcı bilgi verek, e) Türk Kızılay ının tüzel kişiliğine, her kadee yönetici ve çalışanlarının anevi şahsiyetine hakarette bulunak, f) Sözleşe konusu işin yapılası veya teslii sırasında hileli alzee, araç veya usuller kullanak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu ialat yapak, g) Sözleşe sürecinde; hile, vaat, tehdit, nüfuz kullana,-çıkar sağlaa, anlaşa, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla işlelere fesat karıştırak veya teşebbüs etek, fiillerini yapanların sözleşeleri feshedilir, teinatları irat kaydedilir, 1 (bir) yıl süre ile ihalelere katılıları yasaklanır. Ediin ifasına fesat karıştırdığı tespit edilenler hakkında yetkili Cuhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. MADDE 12- İHTİLAFLARIN HALLİ İşbu pazarlık neticesinde taraflar arasında akdedilecek sözleşenin tatbikatından doğacak her türlü ihtilaflar öncelikle sulhen anlaşa yoluna gidilecek, ihtilafın çözüleesi halinde hal erci Ankara Mahkeeleri ve İcra Daireleridir. MADDE 13- MÜTEFERRİK HÜKÜMLER a) Türk Kızılayı nca gerek görüldüğünde ihale tarihinden en geç 4 iş günü öncesine kadar ulusal gazetede bir kez ilan etek kaydıyla şartnae esaslarında değişiklik yapılabilir. b) İsteklinin gösterdiği adrese yapılacak her türlü tebligat uteber addedilecektir, e) Gayrienkul Satış Şartnaesine uygun olayan teklif verileeyecektir. d) İhaleye katılan tü isteklilerce verilen teklifler, ihale sürecinin hiçbir aşaasında geri çekileez. Bu duruda, geçici teinat hiçbir ihtara lüzu kalaksızın Kuruluş lehine irat kaydedilecektir. e) İstekliler, varsa ihaleye ait Gayrienkul Satış Şartnaesindeki değişildik taleplerini en geç ilıale tarihinden 7 İS GÜNÜ öncesine kadar yazılı olarak Türk Kızılayı na bildirecek olup, bu tarihten sonra yapılacak olan başvurular dikkate alınayacaktır, f) Verilen en yüksek ve/veya en uygun teklif Türk Kızılayı Yetkili Kurullarının onayına sunulur ve onaylanasını üteakiben ihale kesinlik kazanır. Bu süre zarfında tekliften rücu caiz değildir. Rücu halinde teklif sahibinin geçici teinatı kuru lehine irat kaydedilir. g) Geçici teinat yatırılıp, ihaleye girilesi ve uhaen bedelin altında teklif verilesi halinde geçici teinat irat kaydedilir. h) TÜRK KIZILA YPNCA, İHALE VE SATIŞ SÜRESİNCE İHALEYE KATILAN İSTEKLİLERDEN VEYA YÜKLENİ ÇİLERDEN AYNİ VEYA NAKDİ BAĞIŞ TALEP EDİLMEYECEKTİR. i) İhaleden sonra yapılan teklifler dikkate alınayacaktır. 5

7 TÜRKKIZ1LAYI 1868 TÜRK KIZILAYI >.vs 'igayrimenkul SATIŞ ŞARTNAMESİ ( ;% *; ı - GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU TÜRK KI ZİL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mektup No: Tarih: Kunıunuzca ihaleye çıkarılan... (ihale konusu) işine istekli sıfatıyla katılacak olan... (istekli adı) nın ihale hükülerini yerine getirek üzere verek zorunda olduğu geçici teinat tutarı olan...(yalnız/... ) nı...(banka adı) garanti ettiğinden, ihale hüküleri çerçevesinde; geçici teinatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkası halinde, protesto çekeye, hükü ve adı geçenin iznini alaya gerek kalaksızın ve adı geçen ile Kuruunuz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçlan dikkate alınaksızın yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikeksizin Kuruunuza veya elinize nakden ve taaen ve talep tarihinden ödee tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğiizi... (Banka adı) nın iza ataya yetkili tesilcisi ve sorulusu sıfatıyla v e......(banka adı) ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu teinat ektubu...tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar eliize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazin talebinde bulunuladığı takdirde hüküsüz olacaktır. Banka Adı/Şubesi Yetkili İsi/iza NOT: 1) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşların kontrgarantilerine dayanılarak, verilecek ektuplarda, kontrgaıantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun isi ve teinatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birii Türk parası ise kontrgarantilere dayanılarak verilecek teinat ektupları Türk parası üzerinden düzenlenecektir. 2) İdari şartnaede yabancı para birii veya yabancı para birileri cinsinden teklife izin verilesi duruunda; istekliler, teinat ektuplarını tekliflerine esas para birii üzerinden düzenleyecektir. 3) Teinat ektubunun Türk parası dışında bir para birii üzerinden düzenlenesi halinde, teinat ektubunun sonuna İşbu teinat ektubunun tazini halinde; ektup tutarı tazin tarihindeki T.C.M.B. Döviz Satış Ku üzerinden hesaplanarak tarafınıza ödenecektir. paragrafına yer verilecektir 6

8 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KURULU BAŞKANLIĞPNA 26.11,2014 Türk Kızılayı tarafından yapılacak olan ANTALYA İL İ ALANYA İLÇESİ TÜRELER MAHALLESİNDEKİ TAŞINMAZ İLE AYDIN İLİ PİPİM İLÇESİ PİPİM MAHALLESİNDEKİ TAŞINMAZIN satış ihalesi tarihi olan 26.1L2014 tarihi öncesi itibariyle Kau ihalelerinden yasaklı oladığıızı beyan eder, kau ihalelerinden yasaklı olduğuuz anlaşılası duruunda firaız tarafından verilen teinat bedelinin Kuruunuz adına irat kaydedilesini kabul ve taahhüt ederiz. FİRMA Ad SOYAD / Unvan (Kaşe) İza 7

9 i 4 0 '\YHiN 'k W \. i# MgS ş i s i# t İlçesi Mahallesi Köyü Sokağı Mevkii ) İ I ) İ M Dİ Dİ M KIZILYKR Satış Bedeli oj. Niteliği AR.SA Pafta Ada No, IMS Parsel,'vi-.' Fotoğraf a. i- i i.- t ; t,^v.-.,.yy?qiçüü ba Î2 1.7.Î i d2 î & \ 0 > ## 0 %,W & I I i % P İ i# Ç0M-? İ P ö P l p Sının Edine Sebebi Sahibi P hııı ıiadır A ıııiııs ille N o ; laptı.scriv tjf ijic iıufcıt. 01/02/20) 1 4 v f i l Pf* t# f K M8 Pİ â lif Pf l i f ŞâM P p ş W W& t f CiH No, o o Sahife.Sıra Tarih dişi Yeviye Cİlt Sahi f e Stra I I 52?. Î24!t? 3(1/07/2009 KOT: * IJ&.ife'în f^jri ttür-lafr. 1TotiQiî Kf^Lrvj cvv Ttpu i MÂ-fec«V >, ' ^ W ^ ci-i Tarihi Gitti s( CİSt Sahife S ifa Tarih s M $H Ç K 50. YIL f \ ö?5îi> f\ csî5.' JDynçr Scjtnsye-1$îçt «i israfından baifınlıtuşt r r S tok No Îİ9 1

10 Z ZXî JS İ^ Ö S jîs S il îfc ^ ^ ÎÖ JZ İİE S.îS î'.v -S S S to E - İŞ S S Îfl-iiZ -p S ' S ; :: T/îr.Î i;n. ' ' ; t 'i i 1* İiçesi Mahallesi - VL. -1^ A - Köyü Sokağı HFÖRKLE-R- Mevkii ÎS5C Pafta Ada Parsel Niteliği ha Yüzölçüü 2 d2 S w k p H Uf s 027CI2D3D Sınırı Edine Sebebi Sahibi KAT MÜLKİYETİ Geldisi 167 Piandadır Satış Bedeli 0.00 L ^ j 31 BLOK KARGİR BİNA VE ARSASI KAT İRTİFAKI Niteliği DUBLEKS MESKUN O Arsa Payı 60/ ,06 ffi2 Zein Siste No : DEVRE MÜLK Blok Kat intifa Hakkının Terkini işleinden. TERKİN EDİLEN: A M:İNTİFAI ÖLÜNCEYE KADAR ZEHRA ARSLAN A AİTTİR LEHTAR: ZEHRA ARSLAN : MEHMET Kızı ALEYHTAR :TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ TESİS YEVMİYE -.13/04/ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ. Yeviye Cilt No, Sahife Sıra Ta Tarihi Gittisi Bağısız B!. SSB i s _ M w M P ğ İ p f e W ğ W İ M Cilt /12/2009 Cilt Ö 8 Sahife Sıra ^7 8i c 11j rt ef Û y gtfn^u r.,$ f / Alanya Taptı Sicil Müdür V. \%# 4 '»rt, - o * " " * ' A w1 ÇV ir N OT: * MOıVîyetîn g 5 ^ â / n ^ h ^ ^ İ re ^ ^ q d ^ ^ ı > ^ u t ^ r : a n - L Ö f a c 5 3 t e d n n 'iç î id İ r. * Tebligat K^ün^ofe îen b e l^ i^ ç a d iç ^ ^ î î ^ i iîgüi Tapu Sicil Müdörfıijjüne Sahife Sıra D öner Ser aye İşlet esi tarafından bastırıl ıştır. S to k N o

11 İlçesi A N T A L Y A A L A N Y A î % Î «r f i l! Î p Mahallesi Köyü Sokağı Mevkii TÜRKLER KARGİÇİFTLİĞİ T A P U S E N E D İ Satış BedeÜ 0.00 Pafta 027-C-I2-D-3-D Ada 153 Parsel ha Yüzölçüü 5 İ.948,98 n 2 d2 M i Niteliği Sının BAHÇELİ BETONARME BİNA Plantndadır?.ein Siste No : Tapu Senedi işleinden. O l/l 2/2 Ol W Edine Sebebi Sahibi TÜRKİYE K1ZÜ.AY DERNEtfl 2/ 700 Gei(M Yeviye Cilt Sahife Sıra Tarihi GittiSİ Cilt. No: i /02/1994 ' i' - - Cilt Sahife A1 Siciline Uygundur. Oşan'E.RÖGLU Sahife Sıra SiraN o. Tarih' KOT: * Mülkiyetin esyrl ayntj^war Ilısçfe.r.lçVî^pü İtOtufiOfjs niedü tlliir. * T e lla l Kânunu Hûii^p tri çeieğtpce d ifeş'iiew ijh 'g 5^ faptı'sîcil Mûdjrlûgöne bm riiîcevtir. ;v ' V, 4 - Tarih.' atili AŞ. 2(M D öner Ser aye İşlet esi tarafından basi l ıştır. Slok N o

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU Madde 1-) Mülkiyeti Kurumumuza ait Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kızılay, Konur Sokak No:29/9 (zemin kat) adresindeki taşınmaz yasal haliyle kapalı zarf ve açık artırma ihale suretiyle kiraya

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU Madde 1-) Mülkiyeti Kurumumuza ait Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kızılay, Konur Sokak No:29/9 (zemin kat) adresindeki taşınmaz yasal haliyle kapalı zarf ve açık artırma ihale suretiyle kiraya

Detaylı

TÜRKKIZILAYI TÜRK KIZILAYI NA AİT TAŞINMAZLAR İÇİN GAYRİMENKUL SİGORTASI YAPTIRILACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI TÜRK KIZILAYI NA AİT TAŞINMAZLAR İÇİN GAYRİMENKUL SİGORTASI YAPTIRILACAKTIR. o TÜRKKIZILAYI TÜRK KIZILAYI NA AİT TAŞINMAZLAR İÇİN GAYRİMENKUL SİGORTASI YAPTIRILACAKTIR. 1. Türk Kızılay ı na ait taşınazlar için 1 yıl süre ile Gayrienkul Sigortasının yaptırılası hizeti kapalı zarfla

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU Madde 1-) Mülkiyeti Kurumumuza ait, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Vişnezade Mahallesi, Abacılatif sok. No:7 adresinde bulunan, 689 ada, 14 nolu parselde kayıtlı, 155,08 m2 yüzölçümlü,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, 113 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Türk Kızılayı Karabük Afet Deposunun Çevre Düzenlemesi işlerinin

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Muğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski No:21) adresindeki 353 ada, 4 no lu parselde kayıtlı 86,98 m2

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı na ait 349 adet aracın 1 yıl süreyle ek donanımları ve üst yapıları ile birlikte kasko sigortası ve 324 adet

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nca aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen plastik, metal, karton ve cam atıklarının toplanması ve geri

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı için aşağıdaki tabloda belirtilen malzeme teknik

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğünün 2014 yılında piyasaya sürdüğü aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen ambalaj atıklarının

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve bağlı kan hizmet birimlerinin 3 (üç) yıllık ihtiyacı olan aşağıdaki

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve bağlı kan hizmet birimlerinin 3 (üç) yıllık ihtiyacı olan aşağıdaki

Detaylı

SİGORTASI YAPTIRILACAK GAYRİMENKULLERİN LİSTESİ VE TEKNİK ŞARTNAME İŞ BU İDARİ ŞARTNAMENİN AYRILMAZ CÜZÜNÜ TEŞKİL EDER.

SİGORTASI YAPTIRILACAK GAYRİMENKULLERİN LİSTESİ VE TEKNİK ŞARTNAME İŞ BU İDARİ ŞARTNAMENİN AYRILMAZ CÜZÜNÜ TEŞKİL EDER. MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı tasarrufunda bulunan taşınmazlara ait 1) DASK kapsamında olan binalı taşınmazlar için mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan, ticarethane,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için Türk Kızılayı Bölge Kan Merkezi ve Kan Bağışı Merkezlerinde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi ve Etimesgut Yerleşkesinde görev yapan personel çocukları için

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne bağlı, Kuzey Marmara (İstanbul) Bölge Kan Merkezi nin 2 (iki)

Detaylı

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ÇEKMEKÖY KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT İŞLERİ İDARİ ŞARTNAME

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ÇEKMEKÖY KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT İŞLERİ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL ANADOLU YAKASI ÇEKMEKÖY KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT İŞLERİ İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI İSTANBUL ANADOLU YAKASI ÇEKMEKÖY KAN BAĞIŞ MERKEZİ TADİLAT

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen 14 kalem malzeme aşağıdaki tabloda belirtildiği

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı nın 1 yıllık ihtiyacı olan yurtiçi ve yurtdışı uçak biletleri, ekli uçak biletleri alım şartnamesinde belirtilen

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GERİ DÖNÜŞÜM HİZM ETİ SATIN ALINACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN GERİ DÖNÜŞÜM HİZM ETİ SATIN ALINACAKTIR. 3 TURKKIZILAYI NDEN GERİ DÖNÜŞÜM HİZM ETİ SATIN ALINACAKTIR. 1- Türk Kızılayı Afyonkaralıisar Mineraİli Su İşletmeler Müdürlüğü ihtiyacı olan Geri Dönüşüm Hizmeti idari ve teknik şartname hükümlerine göre

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK K1ZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AKÇAKOCA KONUKEVİ TADİLAT YE ONARIMI YAPTIRILACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK K1ZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AKÇAKOCA KONUKEVİ TADİLAT YE ONARIMI YAPTIRILACAKTIR. D TURKKIZILAYI 1868 TÜRK K1ZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN AKÇAKOCA KONUKEVİ TADİLAT YE ONARIMI YAPTIRILACAKTIR. 1- Düzce İli, Akçakoca İlçesi, Osmaniye Malı., 59 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine bulunan

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürülüğü nün ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (MUŞ) OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (MUŞ) OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (MUŞ) OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 Türk Kızılayı Güney Doğu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (Van) Sayfa 1 TÜRK I OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE

Detaylı

TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME KIZILAY

TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME KIZILAY TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME KIZILAY 1 TÜRK KIZILAYI OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı; Davet Usulü Kapalı Zarfla

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için aşağıda miktarı belirtilen hazır kek kapalı zarfla teklif

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi ve bağlı Kan Bağış Merkezi personeline yapılacak olan ayni yemek yardımının

Detaylı

TÜRKKIZILAYI TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN UÇAK BİLETİ SATIN ALINACAKTIR.

TÜRKKIZILAYI TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN UÇAK BİLETİ SATIN ALINACAKTIR. D TÜRKKIZILAYI TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN UÇAK BİLETİ SATIN ALINACAKTIR. 1- Kurumumuzun ihtiyacı olan, yurtiçi ve yurtdışı uçak biletleri idari ve teknik şartname hükümlerine göre ilanen ihale edilerek

Detaylı

TÜRKKIZILAY! 1866 TÜRK K IZ IL A Y I G E N E L M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü N D E N U Ç A K BİLETİ SATIN A LIN A C A K T IR.

TÜRKKIZILAY! 1866 TÜRK K IZ IL A Y I G E N E L M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü N D E N U Ç A K BİLETİ SATIN A LIN A C A K T IR. TÜRKKIZILAY! 1866 TÜRK K IZ IL A Y I G E N E L M Ü D Ü RLÜ Ğ Ü N D E N U Ç A K BİLETİ SATIN A LIN A C A K T IR. 1- Kurumumuzun 3 yıllık ihtiyacı için, yurtiçi ve yurtdışı uçak biletleri idari ve teknik

Detaylı