Avrupa Birliği nde Katma Değer Vergisinin Oran Yapısı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Birliği nde Katma Değer Vergisinin Oran Yapısı"

Transkript

1 Avrupa Birliği nde Katma Değer Vergisinin Oran Yapısı * Avrupa Birliği nde, temelini 17 Mayıs 1977 tarih ve 77/388/EEC sayılı Konsey Direktifinin (Altıncı Direktif) oluşturduğu ortak bir katma değer vergisi (KDV) sistemi mevcuttur. Bu sistemde oran yapısına ilişkin hükümler ilk olarak, 19 Ekim 1992 tarih ve 92/77/EEC sayılı Direktif ile tespit edilerek Altıncı Direktife eklenmiştir. Bu çalışmada Avrupa Birliği nde KDV nin oran yapısı başlıca üç başlık altında incelenecektir. Bu çerçevede, öncelikle üye ülkelerdeki KDV oranlarının uyumlaştırılmak istenmesindeki nedenlere değinilecek, ardından Altıncı Direktif hükümlerine ve tüm üye ülkelerde yürürlükte olan KDV oranlarına yer verilecektir. Oran uyumlaştırmasının nedenleri 1987 de yürürlüğe giren Tek Avrupa Senedi, Avrupa Topluluğunu kuran anlaşmaya bir Ortak Pazar hedefi eklemiştir. Tek Avrupa Senedinin 13 üncü maddesi eklenen hükümde, Ortak Pazar, malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbestçe dolaşımının sağlandığı ve sınırların kalktığı bir alan olarak tanımlanmıştır 1. Bununla beraber, tüketicilerin serbestçe sınır-ötesi ticaret yaptıkları bir alanda, ulusal dolaylı vergi oranları önemli biçimde farklılıklar gösteriyorsa, ticaret sapmalarından ve vergi rekabetinden kaçınmak olanaksızdır 2. Ortak Pazarda, sağlıklı rekabet koşullarını sağlamak için, üye : 1977 Antalya doğumlu olup Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezundur. Halen Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı nda AB Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nde doktora eğitimini sürdürmektedir. 1 Tek Pazar veya İç Pazar olarak da ifade edilen Ortak Pazarın tamamlanma tarihi olarak öngörülmüştür. 2 Sorensen Peter Birch, Tax Coordination in the European Union, What are the Issues?, University of Copenhagen, August 2001, s.14 46

2 ülkelerde uygulanan farklı KDV oranlarının uyumlaştırılması gerekli görülmüştür. Bu bakımdan, KDV oranlarının uyumlaştırılması, tek bir ülkede uygulandığı şekliyle Avrupa Birliği nin genelinde uygulanan bir KDV sistemi tasarlama amacının parçasıdır. Bu sistemin en önemli hedeflerinden biri, ilk kez Nisan 1967 tarihli Birinci ve İkinci KDV Direktiflerinde yer alan, ithalatın vergilendirilmeyip ihracatın vergilendirildiği çıkış ülkesinde vergilendirme ilkesinin tesisidir. Çıkış ülkesinde vergilendirme esasına dayalı Ortak Pazarı oluşturmak üzere, 1987 yılından sonra Komisyonca teklif edilen önerilerin başlıca unsurları şunlar olmuştur: (1) İki oranlı bir KDV yapısı; (2) Üye ülkelerce uygulanan oranların belirlenmiş bir aralıkta uyumlaştırılması, (3) KDV gelirlerinin ülkeler arasında yeniden dağıtımı için takas (kliring) sistemi oluşturulması. Ancak bu önerilerin, Ortak Pazarın başlama tarihi olarak belirlenen 1Ocak 1993 itibari ile benimsenmesinin mümkün olmayacağının 1989 yılına kadar anlaşılması üzerine ECOFIN Konseyi 3, Topluluk içi sınırlarda kontrollerin kaldırılmasına imkan tanıyan, ancak yine KDV nin varış ülkesinde tahsiline dayanan geçici KDV rejimi ni tesis etmeye karar vermiştir. 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren uygulaması başlanan yeni rejimin, 1 Ocak 1997 tarihine kadar 5 sene sürmesi öngörülmüş, bu yıldan sonra ise malların çıkış ülkesinde vergilendirileceği kesin KDV rejimi ne (definitive system) geçilmesi düşünülmüştür. Dolayısıyla Komisyon, varış ülkesinde vergilendirme uygulamasına son verildiği ortak bir KDV sistemi kurma yönündeki yasal ve politik taahhüdünü yinelemiştir 4. Bununla beraber, kesin sistem, halen Topluluğun uzun vadeli bir hedefi olarak varlığını sürdürmektedir 5. Avrupa Birliği Komisyonu, kesin rejimin uygulanmasını taahhüt etmiş olsa da bu sistem, ancak vergi oranları dahil olmak üzere KDV lerin, ülkeler arasında daha fazla uyumlaştırılması ile başarılabilecektir 6. Oran uyumlaştırması, gelecekte Topluluk içinde oluşturulması düşünülen çıkış ülkesinde vergilendirme esasına dayalı kesin sistemin temel yapı taşlarından biridir. Vergi sınırları mevcut olduğu sürece uygulanacak oranlar hakkında 3 Avrupa Birliği ne Üye Ülkelerin Ekonomi ve Maliye Bakanlarının oluşturduğu Ekonomik ve Mali İşler Konseyidir. 4 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, A Strategy to improve the operation of the VAT system within the context of the internal market, COM(2000) 348 Final, Brussels, s.3 5 Proposal for a Council Directive on the Common System of Value Added Tax, Brussels, , COM(2004) 246 final, 2004/0079 (CNS), s.3 6 Joumard, Isabelle, Tax Systems in European Union Countries, OECD Economics Department Working Paper, No.301, (29 June 2001), s.22 47

3 detaylı bir düzenlemeye gerek olmadığı söylenebilir. Çünkü vergi sınırlarının varlığı varış ülkesinde vergilendirme anlamına gelir ve ithal edilerek sınırdan giren malların ulusal pazarda satılan benzer mallarla aynı vergi oranına tabi olması yeterli kabul edilir 7. Ancak, üye ülkelerce uygulanan vergi oranları arasında farklılıkların olması çıkış ülkesinde vergilendirme ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Çünkü çıkış ülkesinde vergilendirme ilkesi benimsendiği takdirde, çeşitli mal ve hizmet kategorilerine çok farklı oranlar uygulanması, üye ülkeler arasında vergi rekabetine yol açabilecektir. Dolayısıyla, haksız rekabetten kaçınmak amacıyla, yeni KDV sistemine yönelik olarak oran düzeylerini yeniden gözden geçirmek ve indirimli oranların kapsamına ilişkin tutarlı bir yapı oluşturmak gerekli olacaktır 8. Bununla beraber, 2000 yılına gelindiğinde Komisyon, Ortak Pazarın daha iyi işlemesi açısından uzun vadeli hedef olarak kesin rejimi belirlemekle beraber, KDV oran ve yasalarında daha ileri düzeyde bir uyumlaştırma için elverişli şartların mevcut olmadığı ve gelirin ülkeler arasında yeniden dağıtımını sağlayacak bir takas sistemi başlatmanın güç olduğu bir ortamda, yakın gelecekte bunu başarmanın mümkün olamayacağını kabul etmiştir. Komisyon, 7 Haziran 2000 tarihinde kabul ettiği yeni bir strateji programı ile, ihracatın vergilendirilip ithalatın vergilendirilmediği kesin rejime geçiş yerine, Ortak Pazarın işleyişini iyileştirmek için alınacak kısa vadeli önlemlere odaklanmıştır 9. Altıncı Direktif Hükümleri Avrupa Birliği ortak KDV sisteminin temelini oluşturan ve günümüze kadar birçok Direktif ile değişikliğe uğrayan 17 Mayıs 1977 tarihli Altıncı Konsey Direktifinin 10 ilk halinde, üye ülkelerde uygulanmak üzere herhangi bir oran tespiti yapılmamış ve vergiye tabi işlemlere uygulanacak oranın vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği anda yürürlükte bulunan oran olacağı ifade edilmiştir. Ortak KDV sisteminde oran yapısına ilişkin hükümler, kapsamlı biçimde ilk olarak 19 Ekim 1992 tarihli Direktif ile tespit edilmiş ve günümüze kadar yürürlüğe giren 7 Soydan, Billur Yaltı, Avrupa Birliği Üyeliği ne Doğru Katma Değer Vergisinde Uyum: Katılım Ortaklığı Belgesi, Ulusal Program ve Mevzuat, Vergi Sorunları Dergisi, No.154, (Temmuz 2001), s.71 8 Report from the Commission to the Council and to the European Parliament in accordance with Article 12(4) of the Sixth Council Directive of 17 May 1977 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turn-over taxes - Common system of value-added tax: uniform basis of assessment, COM(97) 559 final, (http://europa.eu.int/eur-lex/) 9 Com (2000) 348 Final, s.4. Bu strateji kısaca, mevcut kuralların basitleştirilmesi, modernleştirilmesi, uyumlaştırılması ve daha yakın bir idari işbirliğinin uygulanması olarak tanımlanabilecek dört ana amaca dayanmaktadır. 10 Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Common system of value added tax: uniform basis of assessment, OJ L 145, s.14 48

4 birçok Direktif ile güncellenmiştir 11. Avrupa Birliği nde mevcut KDV oran yapısını kısaca aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür: Üye ülkeler, %15 ten az olmamak kaydıyla tespit edecekleri bir standart oran uygulayacaklardır. Üye ülkeler, sadece Altıncı Konsey Direktifinin sonuna ekli H Listesinde belirtilen mal ve hizmet kategorilerine ilişkin olarak, %5 ten az olmamak üzere bir ya da iki indirilmiş oran uygulayabileceklerdir. Bazı üye ülkelerin, genel hükümlerden saparak, sıfır oran, en düşük oran ve geçici oran uygulamalarına imkan tanınmıştır. Ortak KDV sisteminde, mal ve hizmetlere uygulanacak sabit bir KDV oranı belirlenmemiştir. Standart ve indirilmiş oranlar için sadece asgari oranlar tespit edilmiş ve üye ülkelere belli ölçüde oranları belirleme özgürlüğü tanınmıştır. Esasen, Komisyonun KDV oranlarına ilişkin 1987 tarihli ilk önerisi asgari ve azami sınırları tespit edilmiş bir aralık içinde uyumlaştırmaydı. Bu oran sistemi, standart ve indirilmiş oranlar için sırasıyla asgari %14 ve %5 ve azami %20 ve %9 oranlarını öngörmekteydi 12. Ancak, 92/77EEC sayılı Direktifte azami sınır önerisi kabul görmemiştir yılında, Komisyon bir kez daha standart vergi oranının %15-%25 bandında hareketini önermiştir 13. Ancak, gerçekte hiçbir üye ülke azami %25 oranını aşmamasına rağmen, Konsey ve Parlamento, bu öneride asgari oran sınırını kabul ederken azami sınır önerisini reddetmiştir 14. İlk olarak, 92/77/EEC sayılı Direktifle tespit edilen standart asgari %15 oranı, en son 2001/4/EC sayılı Direktif ile tarihleri arasında uygulanmak üzere korunmuştur 15. Bu durumda üye ülkeler tarihine kadar standart oran için tespit edilen %15 asgari oranının altına 11 Council Directive 92/77/EEC of 19 October 1992 supplementing the common system of value added tax and amending Directive 77/388/EEC (approximation of VAT rates) OJ L 316, (http://europa.eu.int/celex/) 12 Proposal for a Council Directive supplementing the common system of value added tax and amending Directive 77/388/EEC, approximation of VAT rates, COM(87) 321 final, , s Proposal for a Council Directive amending Directive 77/388/EEC on the common system of value added tax (level of the standard rate), COM(95)731 final, , C116/68 14 Council Directive 96/95/EC of 20 December 1996 amending, with regard to the level of the standard rate of value-added tax, Directive 77/388/EEC on the common system of value added tax, OJ L 338, , s Council Directive 2001/4/EC of 19 January 2001 amending the sixth Directive (77/388/EEC) on the common system of value added tax, with regard to the length of time during which the minimum standard rate is to be applied, OJ L 022, , s.17 49

5 inemeyeceklerdir. Konseyin, bu tarihten sonra uygulanacak standart oran düzeyi hakkında, Ekonomik ve Sosyal Komite ve Avrupa Parlamentosuna danıştıktan sonra Komisyonun önerisi üzerine, oybirliği ile karar vereceği de belirtilmiştir. Ortak KDV sistemi uyarınca: matrahın yüzdesi olarak tespit edilecek standart KDV oranı, mal teslimi ve hizmet ifası için aynı olmalıdır; mal ve hizmetlerin dahilde teslimine uygulanan standart veya indirilmiş oranlar, söz konusu malların ithalinde uygulanacak oran ile aynı olmalıdır; indirimli oranlar KDV sisteminin esası olan indirim mekanizmasının işlevini aksatmayacak şekilde belirlenmelidir. İndirilmiş oranlar, yüklenilen KDV nin tamamının normal olarak indirilmesine olanak sağlayacak büyüklükte olmalıdır. Bu ifadeden, sıfır oran uygulamasının, ilke olarak, KDV sistemi ile uyumsuz olduğu sonucu da çıkmaktadır. Çünkü, sıfır oranlı mal ve hizmetlerin alımlarında ödenen KDV nin indirimine izin verilmesi büyük miktarda KDV iadelerine sebep olacaktır. Oysa Topluluğun kendi kaynaklarının bundan etkilenmemesi gerekir 16. İndirimli oran uygulanabilecek mal ve hizmet kategorileri H Listesinde aşağıdaki gibi sıralanmıştır: İnsan ve hayvanların tüketimine ilişkin gıdalar (alkollü içkiler dışındaki içecekler), canlı hayvanlar, tohumlar, bitkiler, gıda maddelerinin hazırlanmasında kullanılan karışımlar, gıda maddelerinin yerine geçen ürünler; Su dağıtımı; Tıp ve veterinerlik amaçlarına yönelik olarak hastalıktan korunma, bakım ve tedavide kullanılan ilaçlar, gebeliği önleme ve kadın sağlığını korumaya yönelik ürünler; Tıbbi ekipmanlar, engellilerin özel kullanımına mahsus araçlar, bunların tamirleri ve arabalardaki bebek koltukları; Yolcu ve beraberindeki bagajların taşınması; Reklam amaçlı olanlar hariç kütüphanelerce ödünç verilenler dahil olmak üzere kitaplar (broşürler, kitapçıklar, benzeri basılı materyaller, resimli ve boyalı kitaplar, haritalar ve benzerleri dahil) gazeteler ve süreli yayınlar; 16 Fantorini S., Üzeltürk H., (2001). s.25, Avrupa Birliği nin Vergilendirme Politikası ve Türkiye nin Uyumu, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, İstanbul, Temmuz Avrupa Birliği nde KDV de sıfır oran uygulaması bulunan ülkeler şunlardır: Belçika, Danimarka, İrlanda, İtalya, Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Kıbrıs, Malta, Polonya. 50

6 Gösteriler, tiyatrolar, sirkler, fuarlar, lunaparklar, konserler, müzeler, hayvanat bahçeleri, sinemalar, sergiler ve benzeri kültürel faaliyetlerden alınan giriş ücretleri, sesli ve görüntülü yayın hizmetleri; Yazarlar ve besteciler tarafından sunulan hizmetler ile bunlara ödenen telif ücretleri; Sosyal politika kapsamında sunulan konutların teslimi, inşası, yenilenmesi ve tadili; Makina ve binalar gibi sermaye malları hariç zirai üretimde kullanılmak üzere yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları; Kamp alanları ve karavan parklarının kiralanması dahil olmak üzere otel ve benzerlerince sunulan konaklama hizmetleri; Spor müsabakalarına giriş bedelleri, spor tesislerinin kullanımı; Üye ülkelerce tanınan, refah ve sosyal güvenlik amaçlı kurumların istisna hükümleri dışında kalan teslim ve ifaları; Cenaze törenlerinde ifa edilen hizmetler ve buna ilişkin mal teslimleri; Doktorlar ve diş hekimlerince ve kaplıca tedavisi kapsamında sunulan, istisna hükümleri dışında kalan hizmetler; Cadde temizliği, çöp toplanması ve atık işleme kapsamında sunulan hizmetler. H Listesindeki mal teslimi ve hizmet ifalarına indirilmiş oran uygulamak, üye ülkelerin isteğine bırakılmıştır. Üye ülkeler isterlerse listedeki mal ve hizmetlerin tamamına veya bir kısmına standart KDV oranı uygulayabileceklerdir. H Listesi dışındaki mallara indirilmiş oran uygulanması Komisyonun iznine bağlıdır. KDV oranlarının mevcut yapısı ve özellikle indirilmiş oranların kapsamı, Ortak Pazarın düzgün işlemesine engel olabilen ve haksız rekabet yaratabilen iki unsuru ortaya çıkarmaktadır. Bunlar indirilmiş oranların ihtiyari veya seçimlik uygulama doğası ile H Listesinde yer alan kategorilere yönelik ortak tanımların yetersiz olmasıdır. Bu çerçevede, indirilmiş oran uygulayıp uygulamama, bir veya iki adet indirilmiş oran uygulama, H Listesinin bir veya daha fazla kategorisine indirilmiş oran uygulama gibi kararların üye ülkelere bırakılması KDV nin tarafsızlık ilkesini tehdit edecek ve haksız rekabetle sonuçlanabilecek durumlara yol açabilmektedir 17. Ayrıca, ortak KDV sistemindeki geçiş hükümleri ve özel hükümler, Toplulukta daha da parçalanmış ve dağınık bir oran yapısına sebep olmaktadır. 17 Report from the Commission on reduced VAT rates drawn up in accordance with Article 12(4) of the Sixth Council Directive of 17 May 1977 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes, COM(2001)599 final, , s.10 51

7 Üye ülkelerin bir kısmında yürürlükte olan en düşük oranlar, Altıncı Direktifte yer alan geçiş hükümlerinden kaynaklanmaktadır. Buna göre, üye ülkelerin, 1 Ocak 1991 tarihi itibari ile bazı mal ve hizmetlere (H ekinde yer alsın veya almasın) indirilmiş oran için getirilen asgari oranın altında bir oran uyguluyor olmaları halinde, bu ülkelere söz konusu mal ve hizmetlere ilişkin olarak (sıfır oran uygulaması dahil), uygulanan en düşük oranı geçiş dönemi boyunca muhafaza etme hakkı tanınmıştır. Ayrıca, 1 Ocak 1991 tarihi itibari ile H ekinde belirtilmeyen mal teslim ve hizmet ifalarına indirilmiş oran uygulayan üye ülkeler, söz konusu teslimlere %12 den düşük olmamak şartıyla indirilmiş oran uygulayabileceklerdir Aşağıdaki tabloda görülen en düşük oran ve geçici oran sütunları bu hükümlerden kaynaklanmaktadır. Altıncı Direktifte, bazı mal teslimi ve hizmet ifalarının vergilendirilmesine ilişkin olarak özel hükümlere de yer verilmiştir. Buna göre, haksız rekabete yol açıp açmayacağı hakkında karar vermesi için Komisyonun önceden bilgilendirilmesi şartıyla üye ülkeler, elektrik ve doğalgaz teslimlerine indirilmiş oranlar uygulayabileceklerdir. Komisyon üç ay içinde karar vermemişse, uygulamanın haksız rekabete yol açmayacağı varsayılır. Üye ülkeler, sanat eserlerinin, koleksiyon parçalarının ve antikaların ithalatına da indirimli oran uygulayabileceklerdir ve bu oran ülke içinde benzer mal teslimlerine uygulanan oran olacaktır. Ayrıca Konsey, Komisyondan gelecek öneri üzerine ve oybirliği ile, 1 Ocak 2000 ile 31 Aralık 2005 tarihleri arasında uygulanmak üzere K Listesinde belirtilen hizmet kategorilerinden en fazla ikisi, istisnai durumlarda üç tanesine ilişkin olarak üye ülkelere indirilmiş oran uygulama yetkisi verebilmektedir. Adı geçen hizmetlerin taşıması gereken koşullar da belirtilmiştir. Buna göre, hizmetler emek yoğun olmalı, doğrudan nihai tüketiciye sunulmalı, esas olarak yerel nitelikte olmalı ve haksız rekabet yaratmamalıdır 18. Üye Ülkelerde KDV Oranları Avrupa Birliği ülkelerinde, en düşük oran, indirilmiş oran, standart oran ve geçici oran kategorilerinin en az biri kapsamında uygulanan farklı sayılarda KDV oranlarının mevcut olduğu gözlenmektedir. Aşağıdaki tabloda 1 Eylül 2004 tarihi itibariyle üye ülkelerin KDV oranları toplu olarak yer almaktadır K Listesi 99/85 nolu ve 22 Ekim 1999 tarihli Direktif ile Altıncı Direktife eklenmiştir. 2004/15/EC sayılı ve 10 Şubat 2004 tarihli Direktif ile son uygulama tarihi e kadar uzatılmıştır. K Listesinde yer alan emek yoğun hizmetler şunlardır: 1-Bisiklet, ayakkabı, deri mamul ve giysilere ilişkin küçük çaplı tamirler, 2-Özel konutların tamir ve yenilenmesi, 3-Cam temizliği ve özel meskenlerde yapılan temizlikler, 4- Bakım hizmetleri (çocuk, yaşlı, hasta ve engellilere evde sunulan bakım ve yardım hizmetleri), 5- Saç kesimi. 19 Kaynak: VAT Rates Applied in the Member States of the European Community, European Commission, DOC/2008/2004-EN, situation at 1st September 2004, s.3. Önceki aşamalarda ödenen KDV nin iadesini öngören istisnalar (0 oran uygulaması) tabloda gösterilmemiştir. 52

8 En Düşük Oran İndirilmiş Oran Standart Oran B e l ç i k a D a n i m a r k a A l m a n y a Y u n a n i s t a n İ s p a n y a F r a n s a İ r l a n d a ,5 İ t a l y a L ü k s e m b u r g H o l l a n d a A v u s t u r y a P o r t e k i z - 5/ F i n l a n d i y a - 8/ İ s v e ç - 6/ B i r l e ş i k K r a l l ı k Mayıs 2004 tarihinde Avrupa Birliği ne üye olan ülkeler Ç e k C u m h u r i y e t i M a c a r i s t a n - 5/ P o l o n y a L i t v a n y a - 5/ L e t o n y a E s t o n y a S l o v e n y a S l o v a k y a M a l t a K ı b r ı s Geçici Oran Üye ülkeler arasında en düşük indirilmiş oran Birleşik Krallık, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Kıbrıs ve Malta da (%5), en yüksek indirilmiş oran Finlandiya da (%17), en düşük standart oran Lüksemburg ve Kıbrıs ta (%15) ve en yüksek standart oran İsveç, Danimarka ve Macaristan da (%25) uygulanmaktadır. 53

9 Sonuç Ortak Pazarın düzgün işlemesi, KDV ye tabi mal ve hizmetlerin serbest ve bozulmamış dolaşımının sağlandığı sağlıklı rekabet koşullarını gerektirmektedir. KDV oranlarında uyumlaştırma çabaları da bu gereksinimin bir parçasıdır ve serbestçe sınır ötesi ticaret yapılan bir alanda ticaret sapmalarından ve haksız rekabetten kaçınma amacından doğmaktadır. Avrupa Birliği ortak KDV sisteminde, oran yapısına ilişkin olarak üye ülkelerin Direktifler çerçevesinde belirlenen kıstaslara uyum sağladıkları ve oran uyumlaştırması konusunda belli ölçüde mesafe kaydettikleri görülmektedir. Mevcut durumda ortak KDV sistemi standart ve indirilmiş oranlar için asgari sınırı belirlenmiş ancak azami sınırı olmayan bir yapıya sahiptir. Üye ülkeler arasındaki oran farklılıkları temelde, standart ve indirilmiş oranların tespitinde üye ülkelere geniş bir hareket alanı bırakılmasından kaynaklanmaktadır. Yürürlükte olan geçiş hükümleri ve özel hükümler üye ülkeler arasında mevcut oran farklılıklarını daha da artırmaktadır. Bununla beraber, Avrupa Birliği nin hedeflediği çıkış ülkesinde vergilendirme ilkesi, bugüne kadar başarılandan daha ileri düzeyde bir oran uyumlaştırmasını gerektirmektedir. Üye ülkeler ise vergilendirme yetkilerinden vazgeçmek istememektedirler. 29 Ekim 2004 tarihinde imzalanan Avrupa Birliği Anayasasında vergilendirme, geçmişte olduğu gibi üye ülkelerin ulusal veto haklarını koruduğu alanlardan biri olarak sayılmıştır. Avrupa Birliği nde vergi uyumlaştırması ile ilgili kararlar Konsey tarafından oybirliği esasına göre alınmakta ve Direktifler, tüm üye ülkelerce üzerinde mutabık kalınabilecek ölçüde bir takım düzenlemeler öngörmektedirler. Dolayısıyla, Direktiflere uyum sağlansa da, vergi sistemleri ve KDV oran düzeyleri üye ülkeler arasında halen farklılıklar göstermektedir. 54

10 KAYNAKLAR Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, A Strategy to improve the operation of the VAT system within the context of the internal market,com (2000) 348 Final, Brussels, Council Directive 2001/4/EC of 19 January 2001 amending the sixth Directive (77/388/EEC) on the common system of value added tax, with regard to the length of time during which the minimum standard rate is to be applied, OJ L 022, Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Common system of value added tax: uniform basis of assessment, OJ L 145 Council Directive 92/77/EEC of 19 October 1992 supplementing the common system of value added tax and amending Directive 77/388/EEC (approximation of VAT rates) OJ L 316, Council Directive 96/95/EC of 20 December 1996 amending, with regard to the level of the standard rate of value-added tax, Directive 77/388/EEC on the common system of value added tax, OJ L 338, Fantorini S., Üzeltürk H., Avrupa Birliği nin Vergilendirme Politikası ve Türkiye nin Uyumu, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, İstanbul, Temmuz Joumard, Isabelle, Tax Systems in European Union Countries, OECD Economics Department Working Paper, No.301, (29 June 2001) Proposal for a Council Directive amending Directive 77/388/EEC on the common system of value added tax (level of the standard rate), COM(95)731 final, Proposal for a Council Directive supplementing the common system of value added tax and amending Directive 77/388/EEC, approximation of VAT rates, COM(87) 321 final, Proposal for a Council Directive on the Common System of Value Added Tax, Brussels, , COM(2004) 246 final, 2004/0079 (CNS) Report from the Commission on reduced VAT rates drawn up in accordance with Article 12(4) of the Sixth Council Directive of 17 May 1977 on the 55

11 harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes, COM(2001)599 final, Report from the Commission to the Council and to the European Parliament in accordance with Article 12(4) of the Sixth Council Directive of 17 May 1977 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turn-over taxes - Common system of value-added tax: uniform basis of assessment, COM(97) 559 final, Sorensen, Peter Birch, Tax Coordination in the European Union, What are the Issues?, University of Copenhagen, August Soydan, Billur Yaltı, Avrupa Birliği Üyeliği ne Doğru Katma Değer Vergisinde Uyum: Katılım Ortaklığı Belgesi, Ulusal Program ve Mevzuat, Vergi Sorunları Dergisi, No.154, (Temmuz 2001) VAT Rates Applied in the Member States of the European Community, European Commission, DOC/2008/2004-EN, situation at 1st September Konsey Direktifleri için İnternet kaynakları: 56

VERGİLENDİRMEYE İLİŞKİN AB MÜKTESEBAT REHBERİ MESS CPS

VERGİLENDİRMEYE İLİŞKİN AB MÜKTESEBAT REHBERİ MESS CPS VERGİLENDİRMEYE İLİŞKİN AB MÜKTESEBAT REHBERİ MESS için CPS tarafından hazırlanmıştır. Eylül 2011, İstanbul & Brüksel All rights reserved. Corporate and Public Strategy 2011 İÇERİK Önsöz Kısaltmalar I.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK KATMA DEĞER VERGİSİ SİSTEMİNDE ELEKTRONİK TİCARET

AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK KATMA DEĞER VERGİSİ SİSTEMİNDE ELEKTRONİK TİCARET AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK KATMA DEĞER VERGİSİ SİSTEMİNDE ELEKTRONİK TİCARET Emrah FERHATOĞLU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü ÖZET Avrupa Birliği nde 1990 lı yılların sonlarında online

Detaylı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı

10. Yılında Avrupa Tek Pazarı 10. Yılında Avrupa Tek Pazarı Nihal SAMSUN * I. GİRİŞ Avrupa Tek Pazarı 1 nın kurulması, Avrupa ekonomik birliği yolunda atılmış ilk ve en önemli adımlardan biridir. 1957 tarihinde imzalanan ve Avrupa

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK VERGİ SİSTEMLERİNDE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK VERGİ SİSTEMLERİNDE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRK VERGİ SİSTEMLERİNDE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ Ayşe Elif YILDIRIM * ÖZET Avrupa Birliği bünyesinde, üye devletlerin vergi sistemlerinin uyumlaştırılması iç pazarın işleyişi açısından önemli

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDEKİ VERGİ UYUM ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE

AVRUPA BİRLİĞİ NDEKİ VERGİ UYUM ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE makaleler Hasan ORAL AVRUPA BİRLİĞİ NDEKİ VERGİ UYUM ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE Av. Hasan ORAL * ÖNSÖZ Avrupa Birliği nin kuruluşundan bu yana temel hedefi, kişilerin, malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest

Detaylı

VERGİLENDİRME T A X A T I O N BÜLTENİ 2012/3. Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİLENDİRME T A X A T I O N BÜLTENİ 2012/3. Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİLENDİRME T A X A T I O N Gelir İdaresi Başkanlığı BÜLTENİ 2012/3 SUNUŞ Ocak ve Mart aylarında ilk iki sayısını çıkardığımız Vergilendirme / Taxation Bülteni nin üçüncü sayısında, Avrupa Birliği ve

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE AVRUPA BİRLİĞİ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İLE UYUMLAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ BAYRAM ALİ

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDEKİ VERGİ UYUM ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE

AVRUPA BİRLİĞİ NDEKİ VERGİ UYUM ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE makaleler Hasan ORAL AVRUPA BİRLİĞİ NDEKİ VERGİ UYUM ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE * ÖNSÖZ Avrupa Birliği nin kuruluşundan bu yana temel hedefi, kişilerin, malların, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımını

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ.

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLEBİLECEK MÜZAKERE POZİSYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzmanlık Tezi Şule Özge UZUNÇAKMAK TEK PAZAR VE REKABET DAİRESİ Mayıs 2004

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNDE SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI KONUSUNDAKİ MEVZUAT VE TÜRKİYE NİN UYUMU. Uzmanlık Tezi.

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNDE SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI KONUSUNDAKİ MEVZUAT VE TÜRKİYE NİN UYUMU. Uzmanlık Tezi. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNDE SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI KONUSUNDAKİ MEVZUAT VE TÜRKİYE NİN UYUMU Uzmanlık Tezi Bülent ÖZCAN EKONOMİK VE MALİ KONULAR DAİRESİ Mayıs 2004 ANKARA ÖZET

Detaylı

Value Added Tax (VAT) Applications on Lodging and Restaurant Services Supplied by Tourism Companies: Comparison of European Union and Turkish Cases

Value Added Tax (VAT) Applications on Lodging and Restaurant Services Supplied by Tourism Companies: Comparison of European Union and Turkish Cases Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 22, Sayı 2, Güz: 167-182, 2011. Copyright 2011 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2011) Türkiye ve Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Konaklama

Detaylı

Avrupa Birliği ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye Ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Devlet Yardımları

Avrupa Birliği ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye Ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Devlet Yardımları Avrupa Birliği ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye Ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Devlet Yardımları State Aids In Turkey And The European Union Countries In The Process of Full Membership To The European Union

Detaylı

ISBN 975 19 3924-0. (basılı nüsha) 975 19. -. (elektronik nüsha)

ISBN 975 19 3924-0. (basılı nüsha) 975 19. -. (elektronik nüsha) ISBN 975 19 3924-0. (basılı nüsha) 975 19. -. (elektronik nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına aittir. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet

Detaylı

Sosyo Ekonomi. OECD Üyesi Ülkelerde Katma Değer Vergisinin Yapısal Gelişimi ve Son Uyumlaştırma Çabalarının Değerlendirilmesi

Sosyo Ekonomi. OECD Üyesi Ülkelerde Katma Değer Vergisinin Yapısal Gelişimi ve Son Uyumlaştırma Çabalarının Değerlendirilmesi ESosyoekonomi / 2011-1 / 110105. Ali ÇELİKKAYA Sosyo Ekonomi Ocak-Haziran 2011-1 OECD Üyesi Ülkelerde Katma Değer Vergisinin Yapısal Gelişimi ve Son Uyumlaştırma Çabalarının Değerlendirilmesi Ali ÇELİKKAYA

Detaylı

Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, sınır-ötesi işbirliği, bölgesel kalkınma, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve kırsal kalkınma olmak

Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, sınır-ötesi işbirliği, bölgesel kalkınma, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve kırsal kalkınma olmak T.C. MALİYE BAKANLIĞI AB VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI AĞUSTOS 2008 SAYI 18 BU SAYIDA: AVRUPA BİRLİĞİ NDE VERGİLENDİRME TRENDLERİ RAPORU (2008) FRANSA NIN AB DÖNEM BAŞKANLIĞI ÖNCELİKLERİ AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

ÇEVRE STANDARTLARINI KARŞILAMAK VERGİ ÖDEMEK VE GÜMRÜK BİRLİĞİNDEN İSTİFADE ETMEK

ÇEVRE STANDARTLARINI KARŞILAMAK VERGİ ÖDEMEK VE GÜMRÜK BİRLİĞİNDEN İSTİFADE ETMEK AB-Türkiye Odalar Forumu (ETCF) projesi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir Türk İş Dünyası İçİn AB Mevzuatı 1 2 3 4 5 6 Ortak Pazarda TicareT ETKİN REKABET ETMEK ÇEVRE STANDARTLARINI KARŞILAMAK

Detaylı

Avrupa Birliği Ülkelerinde Vergi Sistemleri*

Avrupa Birliği Ülkelerinde Vergi Sistemleri* ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT Avrupa Birliği Ülkelerinde Vergi Sistemleri* Çeviren: Hakan KARABACAK (*) Isabelle JOUMARD 1 ÖZET Genellikle, kamu sektörü taahhütlerinin refah şartına

Detaylı

Avrupa Birliği ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye Ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Devlet Yardımları

Avrupa Birliği ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye Ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Devlet Yardımları Avrupa Birliği ne Tam Üyelik Sürecinde Türkiye Ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Devlet Yardımları State Aids In Turkey And The European Union Countries In The Process of Full Membership To The European Union

Detaylı

Prof. Dr. Ersan ÖZ - Arş. Gör. Baki YEĞEN PAU İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mali Hukuk A.B.D. Vergi Raporu Dergisi Sayı 179-2014

Prof. Dr. Ersan ÖZ - Arş. Gör. Baki YEĞEN PAU İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mali Hukuk A.B.D. Vergi Raporu Dergisi Sayı 179-2014 AB UYUM SÜRECİNDE VERGİSEL DÜZENLEMELER: İLERLEME RAPORLARI ANALİZLERİ EŞLİĞİNDE İSTENENLER VE GERÇEKLEŞTİRİLENLER Prof. Dr. Ersan ÖZ - Arş. Gör. Baki YEĞEN PAU İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mali Hukuk A.B.D.

Detaylı

AB VERGİ UYUMLAŞTIRMASI AÇISI DA BAZI ÜYE ÜLKELERDEKİ VERGİLER

AB VERGİ UYUMLAŞTIRMASI AÇISI DA BAZI ÜYE ÜLKELERDEKİ VERGİLER AB VERGİ UYUMLAŞTIRMASI AÇISI DA BAZI ÜYE ÜLKELERDEKİ VERGİLER Yrd. Doç. Dr. Tufan ÇAKIR ÖZET Son yıllarda, vergi politikasının birlik amaçlarına olan katkısının ortak pazarın geliştirilmesi, Avrupa Para

Detaylı

TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİ: VAR MI YOK MU İŞTE BÜTÜN MESELE BU 1

TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİ: VAR MI YOK MU İŞTE BÜTÜN MESELE BU 1 TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİ: VAR MI YOK MU İŞTE BÜTÜN MESELE BU 1 Soner YAKAR* İsmail Orçun GÜNDÜZ** ÖZET Belediyelerin öz gelirleri olan vergi, harç ve benzeri mali yükümlülükler, 2464

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR GA / 01-6 - 11 Fulya BAYRAKTAR Kıdemli Uzman İÇİNDEKİLER Sayfa No GİRİŞ... 1 1. GÜMRÜK BİRLİĞİ SÜRECİNE KADAR TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ... 3 2.

Detaylı

Ülkemizde ve dünyada gıda kontrol hizmetleri; gıda güvenliğinin denetimi ve kontrollerine

Ülkemizde ve dünyada gıda kontrol hizmetleri; gıda güvenliğinin denetimi ve kontrollerine TÜRKİYE ve DÜNYADA GIDA DENETİMİ ve LABORATUVARLAR Ülkemizde ve dünyada gıda kontrol hizmetleri; gıda güvenliğinin denetimi ve kontrollerine ilişkin yasalar ve bu yasalar ile yetkili kılınan muhtelif kamu

Detaylı

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü Temmuz 2008 İSTANBUL Bu kitapçığa elektronik ortamda www.ivdb.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı

Detaylı

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273

SERİ NO: 15. İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SERİ NO: 15 1965 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA AB POLİTİKALARI VE TÜRKİYE SERİSİ Seri No:15 GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI 19 65 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI YAYINLARI Yayın No: 273 SORULARLA

Detaylı

Avrupa Birliği Bütçesi: 2014-2020 Yıllarına ĠliĢkin Çok Yıllı Mali Çerçeve

Avrupa Birliği Bütçesi: 2014-2020 Yıllarına ĠliĢkin Çok Yıllı Mali Çerçeve M.H. GÜVENÇ Avrupa Birliği Bütçesi: 2014-2020 Yıllarına ĠliĢkin Çok Yıllı Mali Çerçeve Müge Hayriye GÜVENÇ Özet Avrupa Birliği nin 2014-2020 Çok Yıllı Mali Çerçevesi 14.11.2013 tarihinde kabul edilmiştir.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNDEKİ MEVZUAT UYUMUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BEŞİNCİ GENİŞLEME

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE SAĞLIK BAKANLIĞI UYUM ÇALIŞMALARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE SAĞLIK BAKANLIĞI UYUM ÇALIŞMALARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİ VE SAĞLIK BAKANLIĞI UYUM ÇALIŞMALARI Ankara, 2010 Bu çalışma, Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği Uzmanlarının çeşitli makale,

Detaylı

AB NİN GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ VE MENŞE KURALLARINA TÜRKİYE NİN UYUMU

AB NİN GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ VE MENŞE KURALLARINA TÜRKİYE NİN UYUMU T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ AB NİN GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ VE MENŞE KURALLARINA TÜRKİYE NİN UYUMU UZMANLIK TEZİ

Detaylı

VERGİLENDİRME T A X A T I O N BÜLTENİ. YIL: 2012/ Sayı: 4. Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİLENDİRME T A X A T I O N BÜLTENİ. YIL: 2012/ Sayı: 4. Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİLENDİRME T A X A T I O N BÜLTENİ YIL: 2012/ Sayı: 4 SUNUŞ Vergilendirme / Taxation Bülteni nin dördüncü sayısında, ilk üç sayıda olduğu gibi başta Avrupa Birliği ve OECD üyesi

Detaylı