Avrupa Birliği nde Katma Değer Vergisinin Oran Yapısı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Birliği nde Katma Değer Vergisinin Oran Yapısı"

Transkript

1 Avrupa Birliği nde Katma Değer Vergisinin Oran Yapısı * Avrupa Birliği nde, temelini 17 Mayıs 1977 tarih ve 77/388/EEC sayılı Konsey Direktifinin (Altıncı Direktif) oluşturduğu ortak bir katma değer vergisi (KDV) sistemi mevcuttur. Bu sistemde oran yapısına ilişkin hükümler ilk olarak, 19 Ekim 1992 tarih ve 92/77/EEC sayılı Direktif ile tespit edilerek Altıncı Direktife eklenmiştir. Bu çalışmada Avrupa Birliği nde KDV nin oran yapısı başlıca üç başlık altında incelenecektir. Bu çerçevede, öncelikle üye ülkelerdeki KDV oranlarının uyumlaştırılmak istenmesindeki nedenlere değinilecek, ardından Altıncı Direktif hükümlerine ve tüm üye ülkelerde yürürlükte olan KDV oranlarına yer verilecektir. Oran uyumlaştırmasının nedenleri 1987 de yürürlüğe giren Tek Avrupa Senedi, Avrupa Topluluğunu kuran anlaşmaya bir Ortak Pazar hedefi eklemiştir. Tek Avrupa Senedinin 13 üncü maddesi eklenen hükümde, Ortak Pazar, malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbestçe dolaşımının sağlandığı ve sınırların kalktığı bir alan olarak tanımlanmıştır 1. Bununla beraber, tüketicilerin serbestçe sınır-ötesi ticaret yaptıkları bir alanda, ulusal dolaylı vergi oranları önemli biçimde farklılıklar gösteriyorsa, ticaret sapmalarından ve vergi rekabetinden kaçınmak olanaksızdır 2. Ortak Pazarda, sağlıklı rekabet koşullarını sağlamak için, üye : 1977 Antalya doğumlu olup Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezundur. Halen Maliye Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı nda AB Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi nde doktora eğitimini sürdürmektedir. 1 Tek Pazar veya İç Pazar olarak da ifade edilen Ortak Pazarın tamamlanma tarihi olarak öngörülmüştür. 2 Sorensen Peter Birch, Tax Coordination in the European Union, What are the Issues?, University of Copenhagen, August 2001, s.14 46

2 ülkelerde uygulanan farklı KDV oranlarının uyumlaştırılması gerekli görülmüştür. Bu bakımdan, KDV oranlarının uyumlaştırılması, tek bir ülkede uygulandığı şekliyle Avrupa Birliği nin genelinde uygulanan bir KDV sistemi tasarlama amacının parçasıdır. Bu sistemin en önemli hedeflerinden biri, ilk kez Nisan 1967 tarihli Birinci ve İkinci KDV Direktiflerinde yer alan, ithalatın vergilendirilmeyip ihracatın vergilendirildiği çıkış ülkesinde vergilendirme ilkesinin tesisidir. Çıkış ülkesinde vergilendirme esasına dayalı Ortak Pazarı oluşturmak üzere, 1987 yılından sonra Komisyonca teklif edilen önerilerin başlıca unsurları şunlar olmuştur: (1) İki oranlı bir KDV yapısı; (2) Üye ülkelerce uygulanan oranların belirlenmiş bir aralıkta uyumlaştırılması, (3) KDV gelirlerinin ülkeler arasında yeniden dağıtımı için takas (kliring) sistemi oluşturulması. Ancak bu önerilerin, Ortak Pazarın başlama tarihi olarak belirlenen 1Ocak 1993 itibari ile benimsenmesinin mümkün olmayacağının 1989 yılına kadar anlaşılması üzerine ECOFIN Konseyi 3, Topluluk içi sınırlarda kontrollerin kaldırılmasına imkan tanıyan, ancak yine KDV nin varış ülkesinde tahsiline dayanan geçici KDV rejimi ni tesis etmeye karar vermiştir. 1 Ocak 1993 tarihinden itibaren uygulaması başlanan yeni rejimin, 1 Ocak 1997 tarihine kadar 5 sene sürmesi öngörülmüş, bu yıldan sonra ise malların çıkış ülkesinde vergilendirileceği kesin KDV rejimi ne (definitive system) geçilmesi düşünülmüştür. Dolayısıyla Komisyon, varış ülkesinde vergilendirme uygulamasına son verildiği ortak bir KDV sistemi kurma yönündeki yasal ve politik taahhüdünü yinelemiştir 4. Bununla beraber, kesin sistem, halen Topluluğun uzun vadeli bir hedefi olarak varlığını sürdürmektedir 5. Avrupa Birliği Komisyonu, kesin rejimin uygulanmasını taahhüt etmiş olsa da bu sistem, ancak vergi oranları dahil olmak üzere KDV lerin, ülkeler arasında daha fazla uyumlaştırılması ile başarılabilecektir 6. Oran uyumlaştırması, gelecekte Topluluk içinde oluşturulması düşünülen çıkış ülkesinde vergilendirme esasına dayalı kesin sistemin temel yapı taşlarından biridir. Vergi sınırları mevcut olduğu sürece uygulanacak oranlar hakkında 3 Avrupa Birliği ne Üye Ülkelerin Ekonomi ve Maliye Bakanlarının oluşturduğu Ekonomik ve Mali İşler Konseyidir. 4 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, A Strategy to improve the operation of the VAT system within the context of the internal market, COM(2000) 348 Final, Brussels, s.3 5 Proposal for a Council Directive on the Common System of Value Added Tax, Brussels, , COM(2004) 246 final, 2004/0079 (CNS), s.3 6 Joumard, Isabelle, Tax Systems in European Union Countries, OECD Economics Department Working Paper, No.301, (29 June 2001), s.22 47

3 detaylı bir düzenlemeye gerek olmadığı söylenebilir. Çünkü vergi sınırlarının varlığı varış ülkesinde vergilendirme anlamına gelir ve ithal edilerek sınırdan giren malların ulusal pazarda satılan benzer mallarla aynı vergi oranına tabi olması yeterli kabul edilir 7. Ancak, üye ülkelerce uygulanan vergi oranları arasında farklılıkların olması çıkış ülkesinde vergilendirme ilkesi ile bağdaşmamaktadır. Çünkü çıkış ülkesinde vergilendirme ilkesi benimsendiği takdirde, çeşitli mal ve hizmet kategorilerine çok farklı oranlar uygulanması, üye ülkeler arasında vergi rekabetine yol açabilecektir. Dolayısıyla, haksız rekabetten kaçınmak amacıyla, yeni KDV sistemine yönelik olarak oran düzeylerini yeniden gözden geçirmek ve indirimli oranların kapsamına ilişkin tutarlı bir yapı oluşturmak gerekli olacaktır 8. Bununla beraber, 2000 yılına gelindiğinde Komisyon, Ortak Pazarın daha iyi işlemesi açısından uzun vadeli hedef olarak kesin rejimi belirlemekle beraber, KDV oran ve yasalarında daha ileri düzeyde bir uyumlaştırma için elverişli şartların mevcut olmadığı ve gelirin ülkeler arasında yeniden dağıtımını sağlayacak bir takas sistemi başlatmanın güç olduğu bir ortamda, yakın gelecekte bunu başarmanın mümkün olamayacağını kabul etmiştir. Komisyon, 7 Haziran 2000 tarihinde kabul ettiği yeni bir strateji programı ile, ihracatın vergilendirilip ithalatın vergilendirilmediği kesin rejime geçiş yerine, Ortak Pazarın işleyişini iyileştirmek için alınacak kısa vadeli önlemlere odaklanmıştır 9. Altıncı Direktif Hükümleri Avrupa Birliği ortak KDV sisteminin temelini oluşturan ve günümüze kadar birçok Direktif ile değişikliğe uğrayan 17 Mayıs 1977 tarihli Altıncı Konsey Direktifinin 10 ilk halinde, üye ülkelerde uygulanmak üzere herhangi bir oran tespiti yapılmamış ve vergiye tabi işlemlere uygulanacak oranın vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği anda yürürlükte bulunan oran olacağı ifade edilmiştir. Ortak KDV sisteminde oran yapısına ilişkin hükümler, kapsamlı biçimde ilk olarak 19 Ekim 1992 tarihli Direktif ile tespit edilmiş ve günümüze kadar yürürlüğe giren 7 Soydan, Billur Yaltı, Avrupa Birliği Üyeliği ne Doğru Katma Değer Vergisinde Uyum: Katılım Ortaklığı Belgesi, Ulusal Program ve Mevzuat, Vergi Sorunları Dergisi, No.154, (Temmuz 2001), s.71 8 Report from the Commission to the Council and to the European Parliament in accordance with Article 12(4) of the Sixth Council Directive of 17 May 1977 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turn-over taxes - Common system of value-added tax: uniform basis of assessment, COM(97) 559 final, (http://europa.eu.int/eur-lex/) 9 Com (2000) 348 Final, s.4. Bu strateji kısaca, mevcut kuralların basitleştirilmesi, modernleştirilmesi, uyumlaştırılması ve daha yakın bir idari işbirliğinin uygulanması olarak tanımlanabilecek dört ana amaca dayanmaktadır. 10 Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Common system of value added tax: uniform basis of assessment, OJ L 145, s.14 48

4 birçok Direktif ile güncellenmiştir 11. Avrupa Birliği nde mevcut KDV oran yapısını kısaca aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür: Üye ülkeler, %15 ten az olmamak kaydıyla tespit edecekleri bir standart oran uygulayacaklardır. Üye ülkeler, sadece Altıncı Konsey Direktifinin sonuna ekli H Listesinde belirtilen mal ve hizmet kategorilerine ilişkin olarak, %5 ten az olmamak üzere bir ya da iki indirilmiş oran uygulayabileceklerdir. Bazı üye ülkelerin, genel hükümlerden saparak, sıfır oran, en düşük oran ve geçici oran uygulamalarına imkan tanınmıştır. Ortak KDV sisteminde, mal ve hizmetlere uygulanacak sabit bir KDV oranı belirlenmemiştir. Standart ve indirilmiş oranlar için sadece asgari oranlar tespit edilmiş ve üye ülkelere belli ölçüde oranları belirleme özgürlüğü tanınmıştır. Esasen, Komisyonun KDV oranlarına ilişkin 1987 tarihli ilk önerisi asgari ve azami sınırları tespit edilmiş bir aralık içinde uyumlaştırmaydı. Bu oran sistemi, standart ve indirilmiş oranlar için sırasıyla asgari %14 ve %5 ve azami %20 ve %9 oranlarını öngörmekteydi 12. Ancak, 92/77EEC sayılı Direktifte azami sınır önerisi kabul görmemiştir yılında, Komisyon bir kez daha standart vergi oranının %15-%25 bandında hareketini önermiştir 13. Ancak, gerçekte hiçbir üye ülke azami %25 oranını aşmamasına rağmen, Konsey ve Parlamento, bu öneride asgari oran sınırını kabul ederken azami sınır önerisini reddetmiştir 14. İlk olarak, 92/77/EEC sayılı Direktifle tespit edilen standart asgari %15 oranı, en son 2001/4/EC sayılı Direktif ile tarihleri arasında uygulanmak üzere korunmuştur 15. Bu durumda üye ülkeler tarihine kadar standart oran için tespit edilen %15 asgari oranının altına 11 Council Directive 92/77/EEC of 19 October 1992 supplementing the common system of value added tax and amending Directive 77/388/EEC (approximation of VAT rates) OJ L 316, (http://europa.eu.int/celex/) 12 Proposal for a Council Directive supplementing the common system of value added tax and amending Directive 77/388/EEC, approximation of VAT rates, COM(87) 321 final, , s Proposal for a Council Directive amending Directive 77/388/EEC on the common system of value added tax (level of the standard rate), COM(95)731 final, , C116/68 14 Council Directive 96/95/EC of 20 December 1996 amending, with regard to the level of the standard rate of value-added tax, Directive 77/388/EEC on the common system of value added tax, OJ L 338, , s Council Directive 2001/4/EC of 19 January 2001 amending the sixth Directive (77/388/EEC) on the common system of value added tax, with regard to the length of time during which the minimum standard rate is to be applied, OJ L 022, , s.17 49

5 inemeyeceklerdir. Konseyin, bu tarihten sonra uygulanacak standart oran düzeyi hakkında, Ekonomik ve Sosyal Komite ve Avrupa Parlamentosuna danıştıktan sonra Komisyonun önerisi üzerine, oybirliği ile karar vereceği de belirtilmiştir. Ortak KDV sistemi uyarınca: matrahın yüzdesi olarak tespit edilecek standart KDV oranı, mal teslimi ve hizmet ifası için aynı olmalıdır; mal ve hizmetlerin dahilde teslimine uygulanan standart veya indirilmiş oranlar, söz konusu malların ithalinde uygulanacak oran ile aynı olmalıdır; indirimli oranlar KDV sisteminin esası olan indirim mekanizmasının işlevini aksatmayacak şekilde belirlenmelidir. İndirilmiş oranlar, yüklenilen KDV nin tamamının normal olarak indirilmesine olanak sağlayacak büyüklükte olmalıdır. Bu ifadeden, sıfır oran uygulamasının, ilke olarak, KDV sistemi ile uyumsuz olduğu sonucu da çıkmaktadır. Çünkü, sıfır oranlı mal ve hizmetlerin alımlarında ödenen KDV nin indirimine izin verilmesi büyük miktarda KDV iadelerine sebep olacaktır. Oysa Topluluğun kendi kaynaklarının bundan etkilenmemesi gerekir 16. İndirimli oran uygulanabilecek mal ve hizmet kategorileri H Listesinde aşağıdaki gibi sıralanmıştır: İnsan ve hayvanların tüketimine ilişkin gıdalar (alkollü içkiler dışındaki içecekler), canlı hayvanlar, tohumlar, bitkiler, gıda maddelerinin hazırlanmasında kullanılan karışımlar, gıda maddelerinin yerine geçen ürünler; Su dağıtımı; Tıp ve veterinerlik amaçlarına yönelik olarak hastalıktan korunma, bakım ve tedavide kullanılan ilaçlar, gebeliği önleme ve kadın sağlığını korumaya yönelik ürünler; Tıbbi ekipmanlar, engellilerin özel kullanımına mahsus araçlar, bunların tamirleri ve arabalardaki bebek koltukları; Yolcu ve beraberindeki bagajların taşınması; Reklam amaçlı olanlar hariç kütüphanelerce ödünç verilenler dahil olmak üzere kitaplar (broşürler, kitapçıklar, benzeri basılı materyaller, resimli ve boyalı kitaplar, haritalar ve benzerleri dahil) gazeteler ve süreli yayınlar; 16 Fantorini S., Üzeltürk H., (2001). s.25, Avrupa Birliği nin Vergilendirme Politikası ve Türkiye nin Uyumu, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, İstanbul, Temmuz Avrupa Birliği nde KDV de sıfır oran uygulaması bulunan ülkeler şunlardır: Belçika, Danimarka, İrlanda, İtalya, Finlandiya, İsveç, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Kıbrıs, Malta, Polonya. 50

6 Gösteriler, tiyatrolar, sirkler, fuarlar, lunaparklar, konserler, müzeler, hayvanat bahçeleri, sinemalar, sergiler ve benzeri kültürel faaliyetlerden alınan giriş ücretleri, sesli ve görüntülü yayın hizmetleri; Yazarlar ve besteciler tarafından sunulan hizmetler ile bunlara ödenen telif ücretleri; Sosyal politika kapsamında sunulan konutların teslimi, inşası, yenilenmesi ve tadili; Makina ve binalar gibi sermaye malları hariç zirai üretimde kullanılmak üzere yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları; Kamp alanları ve karavan parklarının kiralanması dahil olmak üzere otel ve benzerlerince sunulan konaklama hizmetleri; Spor müsabakalarına giriş bedelleri, spor tesislerinin kullanımı; Üye ülkelerce tanınan, refah ve sosyal güvenlik amaçlı kurumların istisna hükümleri dışında kalan teslim ve ifaları; Cenaze törenlerinde ifa edilen hizmetler ve buna ilişkin mal teslimleri; Doktorlar ve diş hekimlerince ve kaplıca tedavisi kapsamında sunulan, istisna hükümleri dışında kalan hizmetler; Cadde temizliği, çöp toplanması ve atık işleme kapsamında sunulan hizmetler. H Listesindeki mal teslimi ve hizmet ifalarına indirilmiş oran uygulamak, üye ülkelerin isteğine bırakılmıştır. Üye ülkeler isterlerse listedeki mal ve hizmetlerin tamamına veya bir kısmına standart KDV oranı uygulayabileceklerdir. H Listesi dışındaki mallara indirilmiş oran uygulanması Komisyonun iznine bağlıdır. KDV oranlarının mevcut yapısı ve özellikle indirilmiş oranların kapsamı, Ortak Pazarın düzgün işlemesine engel olabilen ve haksız rekabet yaratabilen iki unsuru ortaya çıkarmaktadır. Bunlar indirilmiş oranların ihtiyari veya seçimlik uygulama doğası ile H Listesinde yer alan kategorilere yönelik ortak tanımların yetersiz olmasıdır. Bu çerçevede, indirilmiş oran uygulayıp uygulamama, bir veya iki adet indirilmiş oran uygulama, H Listesinin bir veya daha fazla kategorisine indirilmiş oran uygulama gibi kararların üye ülkelere bırakılması KDV nin tarafsızlık ilkesini tehdit edecek ve haksız rekabetle sonuçlanabilecek durumlara yol açabilmektedir 17. Ayrıca, ortak KDV sistemindeki geçiş hükümleri ve özel hükümler, Toplulukta daha da parçalanmış ve dağınık bir oran yapısına sebep olmaktadır. 17 Report from the Commission on reduced VAT rates drawn up in accordance with Article 12(4) of the Sixth Council Directive of 17 May 1977 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes, COM(2001)599 final, , s.10 51

7 Üye ülkelerin bir kısmında yürürlükte olan en düşük oranlar, Altıncı Direktifte yer alan geçiş hükümlerinden kaynaklanmaktadır. Buna göre, üye ülkelerin, 1 Ocak 1991 tarihi itibari ile bazı mal ve hizmetlere (H ekinde yer alsın veya almasın) indirilmiş oran için getirilen asgari oranın altında bir oran uyguluyor olmaları halinde, bu ülkelere söz konusu mal ve hizmetlere ilişkin olarak (sıfır oran uygulaması dahil), uygulanan en düşük oranı geçiş dönemi boyunca muhafaza etme hakkı tanınmıştır. Ayrıca, 1 Ocak 1991 tarihi itibari ile H ekinde belirtilmeyen mal teslim ve hizmet ifalarına indirilmiş oran uygulayan üye ülkeler, söz konusu teslimlere %12 den düşük olmamak şartıyla indirilmiş oran uygulayabileceklerdir Aşağıdaki tabloda görülen en düşük oran ve geçici oran sütunları bu hükümlerden kaynaklanmaktadır. Altıncı Direktifte, bazı mal teslimi ve hizmet ifalarının vergilendirilmesine ilişkin olarak özel hükümlere de yer verilmiştir. Buna göre, haksız rekabete yol açıp açmayacağı hakkında karar vermesi için Komisyonun önceden bilgilendirilmesi şartıyla üye ülkeler, elektrik ve doğalgaz teslimlerine indirilmiş oranlar uygulayabileceklerdir. Komisyon üç ay içinde karar vermemişse, uygulamanın haksız rekabete yol açmayacağı varsayılır. Üye ülkeler, sanat eserlerinin, koleksiyon parçalarının ve antikaların ithalatına da indirimli oran uygulayabileceklerdir ve bu oran ülke içinde benzer mal teslimlerine uygulanan oran olacaktır. Ayrıca Konsey, Komisyondan gelecek öneri üzerine ve oybirliği ile, 1 Ocak 2000 ile 31 Aralık 2005 tarihleri arasında uygulanmak üzere K Listesinde belirtilen hizmet kategorilerinden en fazla ikisi, istisnai durumlarda üç tanesine ilişkin olarak üye ülkelere indirilmiş oran uygulama yetkisi verebilmektedir. Adı geçen hizmetlerin taşıması gereken koşullar da belirtilmiştir. Buna göre, hizmetler emek yoğun olmalı, doğrudan nihai tüketiciye sunulmalı, esas olarak yerel nitelikte olmalı ve haksız rekabet yaratmamalıdır 18. Üye Ülkelerde KDV Oranları Avrupa Birliği ülkelerinde, en düşük oran, indirilmiş oran, standart oran ve geçici oran kategorilerinin en az biri kapsamında uygulanan farklı sayılarda KDV oranlarının mevcut olduğu gözlenmektedir. Aşağıdaki tabloda 1 Eylül 2004 tarihi itibariyle üye ülkelerin KDV oranları toplu olarak yer almaktadır K Listesi 99/85 nolu ve 22 Ekim 1999 tarihli Direktif ile Altıncı Direktife eklenmiştir. 2004/15/EC sayılı ve 10 Şubat 2004 tarihli Direktif ile son uygulama tarihi e kadar uzatılmıştır. K Listesinde yer alan emek yoğun hizmetler şunlardır: 1-Bisiklet, ayakkabı, deri mamul ve giysilere ilişkin küçük çaplı tamirler, 2-Özel konutların tamir ve yenilenmesi, 3-Cam temizliği ve özel meskenlerde yapılan temizlikler, 4- Bakım hizmetleri (çocuk, yaşlı, hasta ve engellilere evde sunulan bakım ve yardım hizmetleri), 5- Saç kesimi. 19 Kaynak: VAT Rates Applied in the Member States of the European Community, European Commission, DOC/2008/2004-EN, situation at 1st September 2004, s.3. Önceki aşamalarda ödenen KDV nin iadesini öngören istisnalar (0 oran uygulaması) tabloda gösterilmemiştir. 52

8 En Düşük Oran İndirilmiş Oran Standart Oran B e l ç i k a D a n i m a r k a A l m a n y a Y u n a n i s t a n İ s p a n y a F r a n s a İ r l a n d a ,5 İ t a l y a L ü k s e m b u r g H o l l a n d a A v u s t u r y a P o r t e k i z - 5/ F i n l a n d i y a - 8/ İ s v e ç - 6/ B i r l e ş i k K r a l l ı k Mayıs 2004 tarihinde Avrupa Birliği ne üye olan ülkeler Ç e k C u m h u r i y e t i M a c a r i s t a n - 5/ P o l o n y a L i t v a n y a - 5/ L e t o n y a E s t o n y a S l o v e n y a S l o v a k y a M a l t a K ı b r ı s Geçici Oran Üye ülkeler arasında en düşük indirilmiş oran Birleşik Krallık, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Kıbrıs ve Malta da (%5), en yüksek indirilmiş oran Finlandiya da (%17), en düşük standart oran Lüksemburg ve Kıbrıs ta (%15) ve en yüksek standart oran İsveç, Danimarka ve Macaristan da (%25) uygulanmaktadır. 53

9 Sonuç Ortak Pazarın düzgün işlemesi, KDV ye tabi mal ve hizmetlerin serbest ve bozulmamış dolaşımının sağlandığı sağlıklı rekabet koşullarını gerektirmektedir. KDV oranlarında uyumlaştırma çabaları da bu gereksinimin bir parçasıdır ve serbestçe sınır ötesi ticaret yapılan bir alanda ticaret sapmalarından ve haksız rekabetten kaçınma amacından doğmaktadır. Avrupa Birliği ortak KDV sisteminde, oran yapısına ilişkin olarak üye ülkelerin Direktifler çerçevesinde belirlenen kıstaslara uyum sağladıkları ve oran uyumlaştırması konusunda belli ölçüde mesafe kaydettikleri görülmektedir. Mevcut durumda ortak KDV sistemi standart ve indirilmiş oranlar için asgari sınırı belirlenmiş ancak azami sınırı olmayan bir yapıya sahiptir. Üye ülkeler arasındaki oran farklılıkları temelde, standart ve indirilmiş oranların tespitinde üye ülkelere geniş bir hareket alanı bırakılmasından kaynaklanmaktadır. Yürürlükte olan geçiş hükümleri ve özel hükümler üye ülkeler arasında mevcut oran farklılıklarını daha da artırmaktadır. Bununla beraber, Avrupa Birliği nin hedeflediği çıkış ülkesinde vergilendirme ilkesi, bugüne kadar başarılandan daha ileri düzeyde bir oran uyumlaştırmasını gerektirmektedir. Üye ülkeler ise vergilendirme yetkilerinden vazgeçmek istememektedirler. 29 Ekim 2004 tarihinde imzalanan Avrupa Birliği Anayasasında vergilendirme, geçmişte olduğu gibi üye ülkelerin ulusal veto haklarını koruduğu alanlardan biri olarak sayılmıştır. Avrupa Birliği nde vergi uyumlaştırması ile ilgili kararlar Konsey tarafından oybirliği esasına göre alınmakta ve Direktifler, tüm üye ülkelerce üzerinde mutabık kalınabilecek ölçüde bir takım düzenlemeler öngörmektedirler. Dolayısıyla, Direktiflere uyum sağlansa da, vergi sistemleri ve KDV oran düzeyleri üye ülkeler arasında halen farklılıklar göstermektedir. 54

10 KAYNAKLAR Communication from the Commission to the Council and the European Parliament, A Strategy to improve the operation of the VAT system within the context of the internal market,com (2000) 348 Final, Brussels, Council Directive 2001/4/EC of 19 January 2001 amending the sixth Directive (77/388/EEC) on the common system of value added tax, with regard to the length of time during which the minimum standard rate is to be applied, OJ L 022, Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turnover taxes - Common system of value added tax: uniform basis of assessment, OJ L 145 Council Directive 92/77/EEC of 19 October 1992 supplementing the common system of value added tax and amending Directive 77/388/EEC (approximation of VAT rates) OJ L 316, Council Directive 96/95/EC of 20 December 1996 amending, with regard to the level of the standard rate of value-added tax, Directive 77/388/EEC on the common system of value added tax, OJ L 338, Fantorini S., Üzeltürk H., Avrupa Birliği nin Vergilendirme Politikası ve Türkiye nin Uyumu, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, İstanbul, Temmuz Joumard, Isabelle, Tax Systems in European Union Countries, OECD Economics Department Working Paper, No.301, (29 June 2001) Proposal for a Council Directive amending Directive 77/388/EEC on the common system of value added tax (level of the standard rate), COM(95)731 final, Proposal for a Council Directive supplementing the common system of value added tax and amending Directive 77/388/EEC, approximation of VAT rates, COM(87) 321 final, Proposal for a Council Directive on the Common System of Value Added Tax, Brussels, , COM(2004) 246 final, 2004/0079 (CNS) Report from the Commission on reduced VAT rates drawn up in accordance with Article 12(4) of the Sixth Council Directive of 17 May 1977 on the 55

11 harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes, COM(2001)599 final, Report from the Commission to the Council and to the European Parliament in accordance with Article 12(4) of the Sixth Council Directive of 17 May 1977 on the harmonization of the laws of the Member States relating to turn-over taxes - Common system of value-added tax: uniform basis of assessment, COM(97) 559 final, Sorensen, Peter Birch, Tax Coordination in the European Union, What are the Issues?, University of Copenhagen, August Soydan, Billur Yaltı, Avrupa Birliği Üyeliği ne Doğru Katma Değer Vergisinde Uyum: Katılım Ortaklığı Belgesi, Ulusal Program ve Mevzuat, Vergi Sorunları Dergisi, No.154, (Temmuz 2001) VAT Rates Applied in the Member States of the European Community, European Commission, DOC/2008/2004-EN, situation at 1st September Konsey Direktifleri için İnternet kaynakları: 56

Avrupa Birliği İç Pazar Hukuku Syllabus

Avrupa Birliği İç Pazar Hukuku Syllabus Avrupa Birliği İç Pazar Hukuku Syllabus Avrupa Birliği ( AB ) iç pazarı, kurucu antlaşmaca içinde malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest dolaşımının sağlandığı, iç sınırların olmadığı bir

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2014 Ankara 2014 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar

Detaylı

Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu. Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya,

Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu. Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya, Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya, 18.4.2011 Tüketicinin Korunması Tüketicinin Korunması hakkında BM Yönergesi -1985 Değişiklik Ocak

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ARALIK 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ARALIK 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ARALIK 2014 Ankara 2014 1. Aralık Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2014 Ankara 2014 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar Ülkemizin

Detaylı

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU

KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU KDV UYGULAMASINDA İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMDE BULUNAN VE BEYAN EDEN MÜKELLEFLERİN SÖZ KONUSU İŞLEMLERİ TEVSİK ZORUNLULUĞU 1. KONU: Bilindiği üzere, daha önce yayımlanmış bütün KDV Genel Tebliğlerini yürürlükten

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK KATMA DEĞER VERGİSİ SİSTEMİNDE ELEKTRONİK TİCARET

AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK KATMA DEĞER VERGİSİ SİSTEMİNDE ELEKTRONİK TİCARET AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK KATMA DEĞER VERGİSİ SİSTEMİNDE ELEKTRONİK TİCARET Emrah FERHATOĞLU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü ÖZET Avrupa Birliği nde 1990 lı yılların sonlarında online

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2014 Ankara 2014 1. Ekim Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar Ülkemizin

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2015 Temmuz 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2015 Ağustos 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Ağustos Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2015 Eylül 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Eylül Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

Konu: 2003 tarihli Katılım Antlaşması nın 10. no lu Protokolü nün 2. maddesinin öngördüğü usule dair Konsey Tüzüğü

Konu: 2003 tarihli Katılım Antlaşması nın 10. no lu Protokolü nün 2. maddesinin öngördüğü usule dair Konsey Tüzüğü AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ Brüksel, 29 Nisan 2004 8208/04 YASAL MEVZUAT VE DİĞER BELGELER Konu: 2003 tarihli Katılım Antlaşması nın 10. no lu Protokolü nün 2. maddesinin öngördüğü usule dair Konsey Tüzüğü

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI ifade eder. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2005/2) 1- Bu Genelge de geçen kısaltmalardan; TELAFİ EDİCİ VERGİ UYGULAMASI - AKÇT: Avrupa Kömür Çelik Topluluğu nu, - AT: Avrupa Topluluğu nu, - DİİB:

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2015 Mayıs 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ NİSAN 2016 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 2 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ... 2 I. AB BÜTÇESİNİN GELİRLERİ... 2 II. AB BÜTÇESİNİN HARCAMALARI... 4 1. Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme... 4 2. Sürdürülebilir

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ŞUBAT 2015 Şubat 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MART 2015 Mart 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Mart Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2016 Ekim 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Ekim Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

KONU : :AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI GETİREN KANUN, TBMM DE KABUL EDİLDİ.

KONU : :AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI GETİREN KANUN, TBMM DE KABUL EDİLDİ. KONU : :AR-GE FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN BULUŞLARA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI GETİREN KANUN, TBMM DE KABUL EDİLDİ. TBMM Genel Kurulunda 6 Şubat 2014 tarihinde kabul edilen 6518 sayılı

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU KASIM 2016 Kasım 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Kasım Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2016 Eylül 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Eylül Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Aralık 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Aralık Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Ocak 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Ocak Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2016 Ağustos 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Ağustos Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Mart 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Mart Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Şubat 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Nisan 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Nisan Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Mayıs 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

Sirküler No : 2015 / 32 Konu : Eşantiyon, Numune ve Promosyon Mallarda KDV Uygulaması

Sirküler No : 2015 / 32 Konu : Eşantiyon, Numune ve Promosyon Mallarda KDV Uygulaması Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. No: 17 D 12/13/15 İkbal Ticaret Merkezi 34365 Teşvikiye-İstanbul Telefon + 90 (212) 310 14 00 Telefax + 90 (212) 327 32 14 E-Mail : info@roedl.com.tr

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Temmuz 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Haziran 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Haziran Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU TEMMUZ 2016 Temmuz 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Temmuz Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Ağustos 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Ağustos Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU Eylül 2017 A. PETROL PİYASASI 1. Eylül Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU AĞUSTOS 2014 Ankara 2014 1. Ağustos Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar

Detaylı

Sirküler No: 2017 /12 Tarih:

Sirküler No: 2017 /12 Tarih: Sirküler No: 2017 /12 Tarih: 08.02.2017 Konu: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 10) 2 3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete de 10 Seri

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU KASIM 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU KASIM 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU KASIM 2014 Ankara 2014 1. Kasım Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar Ülkemizin

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU NİSAN 2016 Nisan 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Nisan Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI SAKARYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) ÇOK İVEDİ Sayı : 41931384-125[3-2014-16]-7 18/02/2016 Konu : Kore mukimi firmadan DMU Motorsuz Araç Alım

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2014

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2014 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EYLÜL 2014 Ankara 2014 1. Eylül Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası Piyasalar Ülkemizin

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Komşular SUNAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Asgari Ücretin Tanımı Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU HAZİRAN 2015 Haziran 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Haziran Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

AVRUPA ORTAK ENERJĠ POLĠTĠKASINDA ELEKTRĠK ENTERKONEKSĠYONLARININ ÖNEMĠ VE TÜRKĠYE NĠN KONUMU

AVRUPA ORTAK ENERJĠ POLĠTĠKASINDA ELEKTRĠK ENTERKONEKSĠYONLARININ ÖNEMĠ VE TÜRKĠYE NĠN KONUMU AVRUPA ORTAK ENERJĠ POLĠTĠKASINDA ELEKTRĠK ENTERKONEKSĠYONLARININ ÖNEMĠ VE TÜRKĠYE NĠN KONUMU Nazif Hülâgü SOHTAOĞLU Duygu PAPUR İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü 1951

Detaylı

6728 Sayılı Kanun un Transfer Fiyatlandırması ile İlgili Getirdiği Değişiklikler / /Transfer Fiyatlandırması

6728 Sayılı Kanun un Transfer Fiyatlandırması ile İlgili Getirdiği Değişiklikler / /Transfer Fiyatlandırması 6728 Sayılı Kanun un Transfer Fiyatlandırması ile İlgili Getirdiği Değişiklikler 19.09.2016 /2016-68 /Transfer Fiyatlandırması 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 34/2012 İstanbul, 25.06.2012 KONU: İndirimli Orana Tabi İşlemler Kapsamında Yapılacak İadelere İlişkin 119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayınlandı

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU EKİM 2015 Ekim 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Ekim Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

KONUT TESLİMLERİNDE KDV ORANLARINA VE KDV İADESİNE VE VERGİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YAPILAN SON DÜZENLEMELER. Ali ÇAKMAKCI. Yeminli Mali Müşavir

KONUT TESLİMLERİNDE KDV ORANLARINA VE KDV İADESİNE VE VERGİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YAPILAN SON DÜZENLEMELER. Ali ÇAKMAKCI. Yeminli Mali Müşavir KONUT TESLİMLERİNDE KDV ORANLARINA VE KDV İADESİNE VE VERGİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YAPILAN SON DÜZENLEMELER Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir Bağımsız Denetçi Email: cakmakciali@taxauditingymm.com Konut

Detaylı

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri...

Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... Yeni Yatırım Teşvik Paketinin Bursa ya Getirdikleri... 1. Yeni Teşvik Sisteminin Genel Görünümü Yeni teşvik sistemi, aşağıdaki dört bileşenden oluşmaktadır. - Genel teşvik uygulamaları - Bölgesel teşvik

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 113 Şubat 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜM AB VATANDAŞLARI İÇİN VİZESİZ TÜRKİYE Deniz SERVANTIE İKV Uzman Yardımcısı Deniz SERVANTIE 27 Ekim 2014 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr TÜM AB VATANDAŞLARI

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ARALIK 2015 Aralık 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Aralık Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

Yetişkinlerde %1-2, çocuklarda % 5-8 olduğu bilinmektedir. Geri çağırma nedenleri içerisinde önemli bir orana sahiptir.

Yetişkinlerde %1-2, çocuklarda % 5-8 olduğu bilinmektedir. Geri çağırma nedenleri içerisinde önemli bir orana sahiptir. Alerjen ALLERJEN NEDİR? Belirli gıdaların alerjik bünyelerde bağışıklık sistemini ters yönde etkilemesi ve semptomlara neden olan kimyasalların açığa çıkması İşleme ile gıdalardan kaybolmazlar İZLENMELELİ

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU NİSAN 2015 Nisan 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Nisan Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MART 2016 Mart 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Mart Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA)

(THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) H OECD VERİLERİ IŞIĞINDA DÜNYADA KATMA DEĞER VERGİSİNİN DURUMU * (THE SITUATION OF VALUE ADDED TAX IN THE WORLD IN THE LIGHT OF OECD DATA) Yusuf ARTAR (Vergi Müfettişi/Tax Inspector) ÖZ Dünyada ilk olarak

Detaylı

1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 1 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete No 29147 Resmi Gazete Tarihi 16/10/2014 Kapsam KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır.

vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar, kendisine istisna kapsamında teslim veya hizmet yapılan alıcıdan aranacak satıcı sorumlu olmayacaktır. DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ İMALATI İLE TAMİR BAKIM HİZMETİ VERİLMESİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE KATMA DEĞER VERGİSİ İADESİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: 64597866-125[30-2013]-31 20/02/2013 Konu: Yurtdışından alınacak bilgisayar yazılımları

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/17 TARİH: 10.02.2009. GVK 94 de Yer Alan Kazanç ve İratlardan Yapılacak Tevkifat Oranları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/17 TARİH: 10.02.2009. GVK 94 de Yer Alan Kazanç ve İratlardan Yapılacak Tevkifat Oranları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/17 TARİH: 10.02.2009 KONU GVK 94 de Yer Alan Kazanç ve İratlardan Yapılacak Tevkifat Oranları 2009-14592 Sayılı akanlar Kurulu Kararı, 03.02.2009 tarih, 27130 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı 8.2.2017 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 9/206 Çankaya Konak İzmir T (0232) 4836222 F (0232) 4831618

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU OCAK 2016 Ocak 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Ocak Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1. Uluslararası

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MAYIS 2016 Mayıs 2016 A. PETROL PİYASASI 1. Mayıs Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/29. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2017/29. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Yaklaşım Dergisinin 252 Sayısında Yayınlanmıştır.

Yaklaşım Dergisinin 252 Sayısında Yayınlanmıştır. Yaklaşım Dergisinin 252 Sayısında Yayınlanmıştır. Zihni KARTAL 1 İTHALATTA ÖDENEN EK MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN KAYDI I. GENEL BİLGİ İthalat aşamasında Gümrük Vergisi haricinde; KKDF, Toplu Konut Fonu, Antidamping

Detaylı

SİRKÜLER 2017/08. : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No:10) Yayımlandı.

SİRKÜLER 2017/08. : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No:10) Yayımlandı. SİRKÜLER 2017/08 08.02.2017 KONU : Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No:10) Yayımlandı. 3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete de 10 Seri

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE TRANSFER İYATLANDIRMASI YORUM VE UYGULAMALAR

AVRUPA BİRLİĞİ NDE TRANSFER İYATLANDIRMASI YORUM VE UYGULAMALAR AVRUPA BİRLİĞİ NDE TRANSFER İYATLANDIRMASI YORUM VE UYGULAMALAR Doç. Dr. Semih ÖZ Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 22 Kasım 2012 ANTALYA 1 Interpration and Application of Transfer Pricing

Detaylı

10- VERGİLENDİRME Dolaylı Vergiler

10- VERGİLENDİRME Dolaylı Vergiler 10- VERGİLENDİRME 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin vergilendirme alanındaki mevzuatına uyum çerçevesinde yayımlanan kanunlar aşağıda verilmektedir.

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 28.08.2012 Sayı: 2012/194 Ref: 4/194

SİRKÜLER İstanbul, 28.08.2012 Sayı: 2012/194 Ref: 4/194 SİRKÜLER İstanbul, 28.08.2012 Sayı: 2012/194 Ref: 4/194 Konu: OTEL, MOTEL, PANSİYON, TATİL KÖYÜ VE BENZERİ KONAKLAMA TESİSLERİNDE SUNULAN İNDİRİMLİ ORANA TABİ GECELEME VE KONAKLAMA HİZMETLERİNDEN KAYNAKLANAN

Detaylı

VERGİ POLİTİKASI ANALİZ ARACI OLARAK KATMA DEĞER VERGİSİ GELİR RASYOSU

VERGİ POLİTİKASI ANALİZ ARACI OLARAK KATMA DEĞER VERGİSİ GELİR RASYOSU VERGİ POLİTİKASI ANALİZ ARACI OLARAK KATMA DEĞER VERGİSİ GELİR RASYOSU Dr. Hasan AYKIN I. GİRİŞ Katma Değer Vergisi (KDV), 1980 lerin ortalarından itibaren pek çok ülkede temel vergi kalemi niteliği kazanmıştır.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

Mali Bülten No: 2014/106

Mali Bülten No: 2014/106 ` Mali Bülten No: 2014/106 Vergi/ 20 Ekim 2014 KDV Genel Uygulama Tebliği nde Değişiklik kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 16 Ekim 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Katma Değer Vergisi Uygulama Genel

Detaylı

Tüketicilere sunulan ürünlerin fiyatlarının belirtilmesine ilişkin olarak tüketicinin korunması hakkında. 16 Şubat 1998 tarihli ve

Tüketicilere sunulan ürünlerin fiyatlarının belirtilmesine ilişkin olarak tüketicinin korunması hakkında. 16 Şubat 1998 tarihli ve Tüketicilere sunulan ürünlerin fiyatlarının belirtilmesine ilişkin olarak tüketicinin korunması hakkında 16 Şubat 1998 tarihli ve 98/6/AT sayılı AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEY DİREKTİFİ AVRUPA PARLAMENTOSU

Detaylı

TEBLİĞ. 2. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C ) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TEBLİĞ. 2. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C ) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Genelge : 2014/33 16.10.2014 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde 26/4/2014 tarihli ve 28983

Detaylı

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEM DOLAYISIYLA YÜKLENİLEN KDV NİN KAPSAMI VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR

İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEM DOLAYISIYLA YÜKLENİLEN KDV NİN KAPSAMI VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEM DOLAYISIYLA YÜKLENİLEN KDV NİN KAPSAMI VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR KEMAL AKMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ I- GİRİŞ İndirimli orana tabi işlemlerden kaynaklanan ve

Detaylı

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ

NAKLİYE SİGORTALARI DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HARİÇTE İŞLEME REJİMİ Öğr. Gör. Fırat GÜLTEKİN İhraç veya ithal edilen eşyanın taşınması esnasında meydana gelebilecek risklerin sigortalanmasına ilişkin esasları içerir. Teslim şekilleri çerçevesinde hangi tarafın sigorta

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / Konusu : İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması Tarihi : /01/2015 Sayısı : KVK - / 2015-1 / İndirimli Kurumlar

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU KASIM 2015 Kasım 2015 A. PETROL PİYASASI 1. Kasım Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞ İLE GETİRİLEN KDV İADELERİNE İLİŞKİN ALT LİMİTLER

KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞ İLE GETİRİLEN KDV İADELERİNE İLİŞKİN ALT LİMİTLER Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müşavir İSTANBUL YMMO 08/05/2014 KDV UYGULAMA GENEL TEBLİĞ İLE GETİRİLEN KDV İADELERİNE İLİŞKİN ALT LİMİTLER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEM MAHSUBEN İADE NAKDEN İADE (Dikkat: Her

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-125[32A-2013/331]-269 17/02/2015 Konu : İndirimli kurumlar vergisi uygulaması.

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI 18 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi nde 33 No lu Mali ve Bütçesel Hükümler Faslının

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014

SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 SİRKÜLER NO: POZ-2014 / 72 İST, 20.10.2014 ÖZET: Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ (Seri No: 1) yayımlandı. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE

Detaylı

Dış Ticaret Mevzuatı 2 İthalat Şekil ve Esasları

Dış Ticaret Mevzuatı 2 İthalat Şekil ve Esasları Dış Ticaret Mevzuatı 2 İthalat Şekil ve Esasları Dr. Dilek Seymen dilek.seymen seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen İthalat Mevzuatı İthalat Rejimi Kararı (-31 Aralık 1995 tarih ve 22510 Mükerrer Sayılı

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME

MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME MENKUL KIYMETYATIRIM ORTAKLIKLARI VE VERGİLEME Yatırım ortaklıkları,sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslar arası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli

Detaylı

EKONOMİ BAKANLIĞI Gümrük Birliği Kapsamında Kimyasalların Ticaretine Etki Eden Teknik Düzenlemeler Duygu YAYGIR Dış Ticaret Uzmanı

EKONOMİ BAKANLIĞI Gümrük Birliği Kapsamında Kimyasalların Ticaretine Etki Eden Teknik Düzenlemeler Duygu YAYGIR Dış Ticaret Uzmanı EKONOMİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Tek Pazar, Rekabet ve Teknik Mevzuat Uyum Dairesi 23 Kasım 2016 Gümrük Birliği Kapsamında Kimyasalların Ticaretine Etki Eden Teknik Düzenlemeler Duygu YAYGIR

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER ARALIK 2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER İLKER GİRİT Ders Avrupa Birliği nin Genişleme

Detaylı

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI

2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 2- KİŞİLERİN SERBEST DOLAŞIMI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından günümüze kadar Avrupa Birliğinin Kişilerin Serbest Dolaşımı ile ilgili mevzuatına doğrudan uyum amacıyla

Detaylı