Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 ÝÇÝNDEKÝLER HÝDROLÝK SÝSTEMLERDE DEKOMPRESYON EVLERDE ENERJÝ ÜRETÝMÝ AMB FUARI HAKKINDA 08 DIÞ TÝCARET DESTEKLERÝ 10 TATÝL YAZISI 12

3 Yakup KOZA/ Makine Mühendisi Dekompresyon þoku, silindirin geri döndürülmesi esnasýnda dönüþ valflerinin hýzlý açýlmasýndan kaynaklanmaktadýr. HÝDROLÝK SÝSTEMLERDE DEKOMPRESYON Bir hidrolik devre yüksek basýnca sahipse, devrede kullanýlan silindirler büyük çaplý ve uzun strokluysa ve baðlantý borularý geniþ ve uzunsa bu sistemin þok altýnda kalmasý kaçýnýlmaz bir durumdur. Böyle bir sistemde silindir içinde hapsolmuþ akýþkanýn ani deþarjý (dekompresyon), silindirlerin, valflerin ve diðer bileþenlerle genel olarak makinanýn zarar görmesine neden olur. Dekompresyon sýrasýnda darbeler artar ve silindir keçeleri parçalanabilir. Zararýn azaltýlmasýnýn yolu þoku azaltmaktýr. Ancak bu da iþlem zamanýnýn uzamasýna sebep olacaktýr. Dekompresyon nedeniyle oluþacak zararlarý önceden hesaplama yöntemiyle tesbit etmek mümkündür ve bunu önlemek için tasarým düzeltilebilir. Dekompresyon þoku, silindirin geri döndürülmesi esnasýnda dönüþ valflerinin hýzlý açýlmasýndan kaynaklanmaktadýr. Akýþkanýn sýkýþtýrýlabilirlik kaabiliyeti, silindir borusunun genleþmesi veya baðlý aksamlarýn uzamalarý enerjinin yüksek seviyede depolanmasýný saðlayan hallerdir. Bu yüksek enerji depolanmasý, boþalma durumunda olumsuz olarak karþýmýza çýkmaktadýr fakat basit bir açma devresi ile sistemin güvenilirliði ve ömrü uzatýlabilir. Ayrýca baðlantý borularýnýn kýsa ve rijit olmasý da þokun azaltýlmasýnda etkendir.bunun dýþýnda silindirlerin hemen çýkýþ deliklerine yakýn pozisyonda kullanýlacak özel valfler ile de þoklar azaltýlabilir. Baþka tür bir þok nedeni de, yüksek hýzla akan akýþkanýn ani durdurulmasýdýr. Bu bir silindirin strok sonuna gelmesi veya bir valfin ani kapanmasý halinde oluþur.

4 Nedeni ne olursa olsun, bu etki; yüksek hýzda hareket eden katý bir kütleyi durdurmaya çalýþýrken de aynýdýr. Bir akümülatör veya yavaþlama valfi tarafýndan ani akýþý durdurmak kullanýlabilecek yöntemlerden biridir. Yukarýda bahsettiðimiz gibi; kontrollu bir açma devresi kullanmak, döngü süresininin daha uzun olmasýna sebeptir ama buda bakým sorunlarýný azaltacaktýr. DEKOMPRESYON OLMAYAN DEVRENÝN DURUMU Þekil 01'de; orta büyüklükte bir silindire sahip tipik çevrim görmektesiniz. 125 mm çaplý veya daha büyük çaplý bir silindir için her zaman bir dekompresyon devresi gerekebilir. Daha küçük çaplý silindirlerde (hesaplamalarda görüleceði gibi) dekompresyon kontrolü gerekmez. Hacim ve depolanan akýþkan basýncý ana ölçütlerdir. Yukarýdaki çevrimde açýk merkezli bir yön valfi kullanýlmaktadýr. Pompa yüksüz olarak tanka geri dönmekte ve silindir bir karþý denge valfi ile düþmeden tutulmaktadýr. Þekil 02'de silindir 210 bar çalýþma basýncý ile aþaðýya doðru sýkýþtýrýlmýþtýr. Silindir çapý 250 mm, strok 1000 mm'dir. Sýkýþtýrýlan yað hacmi yaklaþýk cm³ 'tür. Silindir ile valf arasýnda kalan borularda cm³ yað kaldýðýný varsayalým. Silindir içindeki ve borulardaki akýþkanýn yaklaþýk her 70 barda % 0,4 sýkýþtýðýný kabul ediyoruz. Bu durumda fazladan sýkýþtýrýlarak depolanmýþ akýþkanýn miktarý: ( ) x % 0,4 = 216 cm³ 'tür. Hacim sýkýþmasý 160 cm³ 'ü aþtýktan sonra dekompresyonun kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle dekompresyon kontrolü olmayan bu çevrimde þoklar kaçýnýlmazdýr. Basýnç birkaç milisaniyede büyük bir vuruntuya sebep olacaktýr. Bu ses olarak ve borularda titreþim olarak hissedilir.

5 Þekil 04'ün farký; Þekil 01, 02 ve 03'e göre dekompresyon kontrolü yapýlmasýdýr. Þekil 03'te görüldüðü gibi depolanmýþ enerji hýzlý bir biçimde boþaltýlýrken, þekil 04'te ana yön valfi boýþaltma emrini almadan önce dekompresyon valfinin sinyallenmesi gerekmektedir. Bunun için sisteme ilave edilen basýnç anahtarý, istenen basýnca ulaþýlýp silindirin geri çaðrýlmasý için gerekli sinyali üretir. Basýnç anahtarýnýn ürettiði sinyal direkt olarak dekompresyon valfini tetikler. Dekompresyon valfinin çýkýþýndaki orifis, depolanmýþ akýþkan enerjisinin yavaþ ve kontrollü biçimde boþalmasýný saðlar. Bu süreç basýnç anahtarýnýn izin verilen alt sýnýr basýncýný algýlamasýna kadar devam eder. Alt sýnýr basýncý algýlandýðýnda ana yön valfi açýlýr ve silindirin yukarý hareketi basýnçsýz olarak temin edilir. Orifisin çapý ve dekompresyon süresi ayrýca hesaplanýr. Bunun için gerekli olan dekompresyon süresini önceden belirlemek daha uygun bir yoldur. Mesela yukarýdaki örneðimizde sýkýþmýþ olan toplam 216 cm³ hacmin 2 saniyede sýfýr basýnca inmesini öngörelim. 0,216 litre/2 saniye = 6,48 litre/dakika olur. Q = 0,4212 d²(mm)??p(bar) (burada?p 210 bar yerine ortalama bir deðerle 100 bar alýnabilir. Çünkü dekompresyon anýnda basýnç sabit kalmayýp hýzla sýfýra doðru düþecektir.) 6,48 = 0,4212 x d²?100 = 4,212 x d²? d= 1,5 mm orifis çapý bulunur. Tabii ki bu hesaplamalarda çýkan sonuçlar, karýþýk akýþkan hareketleri nedeniyle sapmalar gösterse de uyulabilir bir deðerdir.

6 Serdar ÝSKENDER/ TÜTEV Enerji Danýþmaný Enerjiyi üretmek kadar, üretilen enerjiden verimli þekilde yararlanmak da, enerji politikalarýnýn önemli konularýndan biri haline gelmiþtir. EVLERDE ENERJÝ ÜRETÝMÝ Ekonomik ve sosyal kalkýnmanýn en önemli girdilerinden biri enerjidir. Petrol, doðal gaz, kömür gibi fosil enerji kaynaklarýnýn hýzla tükenmekte oluþu, sanayileþme, refah seviyesinin ve nüfus yoðunluðunun artýþýyla, bu kaynaklara yönelik talep, dünyayý içinden çýkýlmaz bir enerji krizine doðru sürüklüyor. Petrol, doðal gaz ve kömürün tükenir kaynaklar olmasýnýn yanýnda, bu kaynaklarýn yol açtýðý ozon tabakasýnýn incelmesi, sera gazý emisyonlarý, iklim deðiþiklikleri, küresel ýsýnma gibi çevresel sorunlar, enerji problemleri yaþayan geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerin yeni arayýþlara girmelerine vesile olmuþtur. Enerji alanýndaki bu geliþmeler enerji verimliliðini gündeme getirmiþtir. Sanayi ve teknoloji alanýnda yaþanan geliþmeler, enerjinin kullanýmýný ve maliyetlerini de arttýrmaya baþlamýþtýr. Enerjiyi üretmek kadar, üretilen enerjiden verimli þekilde yararlanmak da, enerji politikalarýnýn önemli konularýndan biri haline gelmiþtir. Enerji girdisinin üretim içindeki payýnýn azaltýlmasý, ayný üretimin daha az enerji tüketerek gerçekleþtirilmesi enerji verimliliðinin temelini oluþturmaktadýr. Ülkemizde enerji ihtiyacý, nüfus artýþýna ve sanayideki geliþmelere paralel olarak her geçen gün artmaktadýr. Fosil kaynaklar açýsýndan fakir olan ülkemizde, ihtiyaç duyulan enerji, mevcut enerji üretim portföyümüzle karþýlanamamaktadýr. Ortaya çýkan enerji açýðý, ithalatla karþýlanmaya çalýþýlmaktadýr. Ülkemiz ihtiyaç duyduðu enerjinin yüzde 70 ten fazlasýný ithal eder duruma gelmiþtir.

7 Enerjide dýþa baðýmlý olan ülkemizde, bu durumun sürdürülebilir büyüme ve sanayileþmeye engel olmamasý için enerjinin verimli kullanýlmasý, enerji üretimi kadar önemli olmuþtur. Ülkemizde enerjinin etkin kullanýlmasý, israfýn önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi, çevrenin korunmasý için enerjinin verimli kullanýmýna gerekir. Yapýlan çalýþmalara göre, enerji verimliliðiyle, yýllýk enerji tüketiminin yüzde 30 u kadar tasarruf saðlanabileceði hesaplanmaktadýr. Ülkemizde konutlarda kullanýlan enerji, toplam enerji tüketiminin yüzde 30 una, kullanýlan elektrik ise toplam elektrik tüketiminin yüzde 40 ýna denk gelmektedir. Konut ve iþyerlerinde kullanýlan enerjinin büyük bir bölümü aydýnlatma, ýsýtma ve soðutma için kullanýlmaktadýr. Bir binada çatý, cam, duvar ve döþemeden kaynaklanan ýsý kayýplarýnýn, binanýn toplam ýsý kaybýnýn yaklaþýk yüzde 70 ine karþýlýk geldiði kabul edilmektedir. AB ülkelerinde çift cam kullanýmý yüzde 50 iken, ülkemizde bu oran yüzde 20 seviyesindedir. Çift camlý pencerelerde ýsý kaybý, tek cama göre yüzde 70 daha düþüktür. Binalardaki ýsý kaybýnýn en yoðun olduðu bölge olan çatýlarda, AB de çatý yalýtýmý yüzde 40 ken, ülkemizde bu oran yüzde 10 dur. Bu örnekler ülkemizde konutlarda enerji verimliliðine gereken önemin verilmediðini göstermektedir. Konutlarda uygulanacak ýsý yalýtýmý çalýþmalarý için devlet eliyle teþviklerin yapýlmasý büyük bir ihtiyaçtýr. Proje aþamasýnda, binanýn konumu ve dýþ cephesinin fiziksel özellikleri, binanýn maksimum enerji performansýný saðlayacak þekilde belirlenmelidir. Enerji verimliliðine uygun olarak tasarlanmýþ ve inþaatý yapýlmýþ binalarýn satýþýnda, vergi ve KDV indirimi gibi mali teþvikler saðlanmalýdýr. Bina dýþ kabuðundan oluþan ýsý kayýplarýnýn azaltýlmasý, ýsýtma, havalandýrma ve iklimlendirme tesisatýnýn iyileþtirilmesi, kiþisel enerji verimliliði bilincinin yükseltilmesiyle ülkemizde 2 milyar dolara yakýn tasarruf saðlanabileceði tahmin edilmektedir. Enerji verimliliðinin artýrýlmasýna yönelik yapýlacak her çalýþma, enerjide yurt dýþýna baðýmlýlýðýmýzý da düþürecektir. Ýhtiyaç duyduðumuz enerjiyi üretmek için göstermiþ olduðumuz gayreti, hassasiyeti, enerjinin tüketimi konusunda da enerji verimliliðine dikkat ederek göstermemiz gerekmektedir. Binalarda enerjiyi verimli kullanabilirsek, enerji arz güvenliðine de katký saðlamýþ olacaðýz. Enerjiyi verimli kullanarak, bütün binalarýmýzý, enerji üretim santrallerine dönüþtürebiliriz. En ucuz enerjinin, verimli kullanýlan enerji olduðunun bilincine varýlmasý, ekonomik büyümenin iyileþtirilmesine ve çevrenin korunmasýna da önemli katkýlarý olacaktýr. Binalarda enerji verimliliði için tedbirler, proje aþamasýnda alýnmaya baþlanmalýdýr. Binalarda, enerji verimliliðinin saðlanabilmesi, doðru tasarlanmýþ proje ve inþaata baðlýdýr.

8 Her yýl daha çok katýlýmcý ve ziyaretçi çeken bu fuar Yüksek katýlýmcý ve ziyaretçi oraný hedeflemektedir. FUAR ÝÞ GEZÝSÝ HAKKINDA; Landes Messe Stuttgart GmBH tarafýndan her 2 yýlda bir Almanya'nýn Stuttgart þehrinde düzenlenmektedir. En son ki amb fuarý 2010 yýlýnda düzenlemiþtir. Her yýl daha çok katýlýmcý ve ziyaretçi çeken fuar bu Yüksek katýlýmcý ve ziyaretçi oraný hedeflemektedir. Sektörel anlamda (Endüstri 57) ve (Endüstri 19) Kollarýný kapsamaktadýr. Metal iþleme, Kaynak, C-Technologies, Fabrika Otomasyon, Enstrümantasyon, Kontrol ve Kontrol teknolojisi konularýnda içerik vermektedir. Ana Ürün gruplarý olarak Hassas aletler, Makine tezgahlarý, malzeme, yazýlým, Metroloji, robotik, hizmetler, aksesuarlar, takým tezgahlarý ürün gruplarýný genel olarak sunmaktadýr. AMB Ziyaretçi Profili (Yabancý Ziyaretçiler) 36%Mühendislik 19%Metal iþleme Endüstrisi 16%Otomotiv/Araç 12%Takým ve Kalýp 9%Metal Atölyeleri

9 %50 KOSGEB DESTEKLÝ FUAR ÜCRETE DAHÝL OLAN HÝZMETLER Düzenlediðimiz iþ gezisi; KOSGEB veri tabanýna kayýtlý firmalar için %50 teþvik içermektedir. KOSGEB Veri tabanýna kayýtlý deðilseniz, kayýt yönlendirmesi yardýmý hakkýnda bizimle iletiþime geçebilirsiniz. Fuar fiyatý 890 Euro dur. KOSGEB DESTEKLÝ OLARAK 445 Euro dur. Seyahat Programý Hotel Garni Astra Detaylarý(4 Gece 5 Gün) 3 Yýldýzlý 18 EYLÜL 2012 Ankara Esenboða Havalimanýnda buluþma Check-in iþlemleri ardýndan Ankara-Stuttgart uçuþu için saat 09:20 de kalkýþ ve 10:15 te Sabiha Gökçen'e varýþ. Aktarma iþlemlerinin ardýndan Sabiha Gökçen-Stuttgart uçuþu için saat 11:10 da kalkýþ ve 13:05 de Stuttgart'a varýþ.varýþ sonrasý özel transfer aracýyla rehber eþliðinde otele hareket,otele yerleþmenin ardýndan rehber eþliðinde özel Stuttgart panoramik þehir turu.tur ardýndan otele varýþ ve serbest zaman. 19 EYLÜL 2012 Otelde sabah kahvaltýsý ardýndan, özel transfer aracý ve rehber eþliðinde, fuar alanýna varýþ. Günlük fuar gezisi ve görüþmeler ardýndan saat 15:00 civarý Türk Ýþ Adamlarý Derneði ile görüþmeler. Görüþmeler sonrasý özel transfer aracýyla otele transfer. Serbest Zaman. 20 EYLÜL 2012 Otelde sabah kahvaltýsý ardýndan, özel transfer aracý ve rehber eþliðinde, fuar alanýna varýþ. Günlük fuar gezisi, münferit ve ya toplu iþ görüþmeleri ardýndan akþam saatlerinde özel transfer aracýyla otele varýþ. Serbest zaman. 21 EYLÜL 2012 Otelde sabah kahvaltýsý ardýndan, özel transfer aracý ve rehber eþliðinde, fuar alanýna varýþ. Günlük fuar gezisi, stand ziyaretleri ve görüþmeler ardýndan akþam saatlerinde özel transfer aracýyla otele varýþ. Serbest zaman. 22 EYLÜL 2012 Sabah kahvaltýsý sonrasý, check-out iþlemleri ve özel transfer aracýyla Ankara yolculuðu için Stuttgart havalimanýna hareket. Saat 13:45 te Stuttgart - Sabiha Gökçen uçuþu ve 17:30' da Sabiha Gökçen'e varýþ. Aktarma iþlemleri ardýndan Sabiha Gökçen - Ankara uçuþu için 18:55'te hareket ve 19:55 te Ankara Havalimanýna varýþ. Bir daha ki fuar için görüþmek ümidiyle veda ve havalimanýndan ayrýlýþ. * Ankara/Ýstanbul/Stuttgart gidiþ, Stuttgart/Ýstanbul/Ankara dönüþ güzergahýnda ekonomi sýnýfý uçak bileti(pegasus, LUFTHANSA, THY vb.) ve havalimaný vergileri * Stuttgart' da 4 gece dbl. ya da sngl. Oda/kahvaltý konaklama. (sabah kahvaltý) * Tur boyunca özel otobüsle tüm transferler (her sabah otel-fuar, her akþam fuar-otel) * Stuttgart panoramik þehir turu * Fuar alanýnda Alman ve Uluslararasý firmalarý ile görüþmeler * Yerel rehberlik hizmetleri ( saatleri arasý), Uluslararasý seyahat sigortasý *Otel odalarýnda; Banyo, Tuvalet, Çift kiþilik odalar için baðýmsýz 2 adet yatak bulunacaktýr. * 10 Yüklü Türkiye için iletiþim sim kartý ÜCRETE DAHÝL OLMAYAN HÝZMETLER. Öðle ve akþam yemekleri, Kiþilerin isteðine baðý özel eðlence ya da turlar. Fuar giriþ ve davetiye ücretleri ( müze ve ören yeri giriþleri). Vize ücreti dahil deðildir. Vize hizmeti talep edilebilir.. Gece yada mesai saatleri dýþýndaki grup liderliði & özel rehberlik, transferler (otobüs, taksi vs.).yurtdýþý çýkýþ harcý

10 Mete Baðdat/ Makine Yüksek Mühendisi Hem üreticiyi desteklemek hem de yapýlan ihracatýn katma deðerini yükseltmek amacýyla pek çok destek saðlanmaktadýr. DIÞ TÝCARET DESTEKLERÝ Sektörel ve bölgesel baðýmlýlýktan kurtulmak, küreselleþmenin olumsuz etkilerinden korunmak ve ülkemizin uluslar arasý arenada daha rekabetçi bir yapýya kavuþmasý amacýyla hem üreticiyi desteklemek hem de yapýlan ihracatýn katma deðerini yükseltmek amacýyla pek çok destek saðlanmaktadýr. Bu bazda kuruluþlarýn dýþ piyasalarda rekabet gücünü arttýrabilmek amacýyla kuruluþlarýn ihracat ve ihracatla ilintili alt yapýsýný desteklemek ve bu amaca paralel bir diðer amacý da bir yandan ilgili kuruluþlarýn kalite ve verimliliklerini de artýrmaktýr. Ýlgili kuruluþlar bu desteklerden yararlanmalarý için firmalara aþaðýdaki konularda destek saðlamaktadýr. Kuruluþlarý söz konusu desteklerden ve bu desteklerle ilgili olarak mevzuatta yapýlacak deðiþiklikler hakkýnda bilgilendirmek; Kuruluþlarýn yukarýda bahsedilen desteklerden yararlanmalarýný en hýzlý ve en üst düzeyde saðlamak için gerekli plan, programlarý yapýp ilintili faaliyetleri yerinde ve zamanýnda gerçekleþtirmek; Ýhracatýn ve rekabetin artmasý amacýyla konuyla baðlantýlý eðitim/danýþmanlýk hizmetlerini (uluslar arasý pazarlar, uluslar arasý rakipler, piyasalara girerken yapýlacak risk planlarý gibi), konusunda uzman eðitimci/danýþmanlarla saðlamak veya saðlanmasý için gerekli çözüm önerilerini iletmek;

11 DTM TARAFINDAN VERÝLEN DIÞ TÝCARET DESTEKLERÝ YARDIMIN, DESTEÐÝN ADI AÇILIMI YARARLANABÝLECEKLER DESTEK KALEMLERÝ ÜST LÝMÝT Pazar Araþtýrmasý Projeleri Desteði Tüm Türk Firmalarý ve SDÞ ler Ulaþým, Konaklama Giderleri USD Pazar Araþtýrmasý ve Pazara Giriþ Desteði Pazar Araþtýrmasý Raporlarý ve Ýstatistik Satýn Alýnmasý Tüm Türk Firmalarý ve SDÞ ler Pazar Araþtýrmasý Raporlarý ve Ýstatistikleri Bedelleri, Üyelik Ücretleri USD e-ticaret Sitelerine Üyelik Tüm Türk Firmalarý ve SDÞ ler Üyelik Ücretleri USD Eðitim ve Danýþmanlýk Eðitim Desteði Tüm Türk Firmalarý ve SDÞ ler Eðitim ve Danýþmanlýk Hizmet Bedelleri USD Çevre Maliyetleri Çevre Maliyetleri Tüm Türk Firmalarý ve SDÞ ler Kalite, Çevre, Gýda Güvenliði Belgelendirme Bedelleri USD Ýstihdam Ýstihdam SDÞ ler Ýstihdam Gideri - Yurtiçi Fuar Katýlým Desteði Uluslararasý nitelikte Yurtiçi Ýhtisas Fuarý Tüm Türk Organizatör Firmalar Fuar öncesi yapýlan yurtdýþý Tanýtým giderleri, Ulaþým giderleri, Fuar süresince düzenlenecek Faaliyet Giderleri USD (*1) Yurtiçi Fuar Katýlým Yurtdýþý Fuarlar Tüm Türk Organizatör firmalar ve Katýlýmcý Kurum/ Kuruluþlar Organizasyon, Katýlým, Tanýtým Giderleri Gerçekleþen giderlerin belirlenen % leri Teknik Müþavirlik Firma Yurtdýþý Faaliyetler Teknik Müþavirlik Firmalarý Yurtdýþý ofis, Pazar araþtýrmasý, Tanýtýcý Faaliyetlere Katýlým, Fizibilite Etüdü Hazýrlanmasý Giderleri (* 5) Tasarým Tasarým Tasarým Þirketleri, Dernekleri ve Birlikleri Yurtdýþýna yönelik Tanýtým, Pazarlama ve Reklam Giderleri (* 5)

12 Nuh GÖNÜLTAÞ/ Bugün Gazetesi Her varlýk kendi fýtratýna uygun biçimde, yaratýlýþ maksadýna uygun biçimde ölene kadar çalýþýr. TATÝL YAZISI... Tatil yapan tek yaratýk insandýr dersem, umarým bana aðustos böceðinden bahsetmezsiniz. Hayatý tatil edebilirmisiniz? Edemezsiniz. Hayat, özellikle insan hayatý bir bütündür! Dolayýsýyla, öyle bir bölümü tatil, bir bölümü çalýþmak, bir bölümü uyumak ya da bir bölümü eðitim vb. deðildir. Hayatýmýzý sürerken zamanýmýzý sadece çalýþmak ya da sadece uyumak veya sadece öylesine otururken bakmak gibi bölümlere ayýrabiliyor muyuz? Hayatta hiçbir þey kesintiye uðramaz. Kalbimiz ana rahmine düþtükten belli bir müddet sonra, 40 günlükken olabilir, çalýþmaya baþlar. Ölene kadar, bazen hýzlanýr, bazen yavaþlar, bazen zorlanýr, ama mutlaka çalýþýr, hiç durmaz. Midemiz, karaciðerimiz, böbreklerimiz bunun gibi... O halde yaz gelince insanlýðýn tatil havasýna sokulmasýna ne demeliyiz? Ekonomi çarkýnýn iþlemesi için gerekli bir motivasyon... Kapitalist bir angajman...

13 Neyse ne! Tatil denilen þey mevcut haliyle insanýn zamanýný, parasýný israf ettirmekten, kiþiyi de uyuþturmaktan ve iþinden gücünden alýkoymaktan baþka bir iþe yaramýyor. Herkes tatilden baþka maksatlar murat edebilir! Ama gördüðüm kadarýyla tatili dinlenmek, kendine yönelmek ve þehir hayatýndan uzaklaþýp sükûnete ermek anlamýnda gören ve uygulayanlarý saymaya kalksanýz sayabilirsiniz ve bu sizin fazla zamanýnýzý almaz. Baktýðýn yere göre deðiþir Bakmayýn siz karýnca ile aðustos böceðinin bize çalýþmanýn önemini kavratmak için anlatýlan hikâyesine. Kazýn ayaðý öyle deðil! Hiçbir þey göründüðü gibi deðildir. Karýnca çalýþýyormuþ da aðustos böceði çalýþmayýp keyif yapýyormuþ. Ýnsandan baþka hiçbir varlýkta ehl-i keyf bir tavra rastlamazsýnýz. Tatili hak etmeyen herkesin yýlýn büyük bölümünde sürekli tatilde olduðunu, çok çalýþtýðý için tatil yapmasý gerekenlerin hiç tatil yapamadýðýný görürsünüz. Çünkü tatil için para ve zaman gerekli bu da daha çok zenginlerde ve patronlarda var! Geçen bir gazetede baþlýk Bu kadýn niye sürekli tatil yapýyor diyordu. Meðer kadýnýn parasý çokmuþ! Ýsmi lazým deðil, kadýnýn sadece aylýk faiz geliri 833 bin dolarmýþ! Bu kadýnýn sýrtý yere gelmez diye de yorum attýrmýþ magazinci çocuklar. Yahu, kadýnýn sýrtý sürekli yerde zaten, o plaj senin bu plaj benim güneþ altýnda gününü, ayýný, yýlýný hâsýlý hayatýný israf ediyor. Asýl sýrtýn yere gelmesi bu deðil de nedir? Neyse, bu sürekli tatil formatýnda yaþanan hayatlar bizler için rolmodel olamaz! Üç dönümbostan, yan gel yat Osman anlayýþý bize uymaz. Her varlýk kendi fýtratýna uygun biçimde, yaratýlýþ maksadýna uygun biçimde ölene kadar çalýþýr. Aðustos böceðinin yazýn tatil yapýp kýþýn karýncaya muhtaç olduðu külliyen yalandýr! Gördüðün þey baktýðýn yere göre deðiþir. Çok çalýþmakla tatili hak etmek diye bir þey söz konusu deðil. Eðer öyle olsa mevcut durum bunun tam tersi olurdu.

14 Ýnsan fýtratýna uygun deðil Biz kendimize bakalým. Bir Müslüman ýn hayatýnda hiç tatil kavramý yoktur. Beþ vakit namazýn herhangi bir vaktinin kontrol dýþý olmadýkça, mecbur kalmadýkça tatili mümkün deðil mesela. Bugün tatil yapayým, sabah namazýna kalkmayayým deme hakkýmýz yok! Sabah ezanýnda diðer vakit ezanlarýnda olduðundan farklý bir cümle var: Haydi namaza, çünkü namaz uykudan hayýrlýdýr. Ayet nettir: Ýnsana çalýþtýðýndan baþkasý yoktur. Bir baþka ayette Bir iþi bitirince hemen baþka bir iþe koyul denir. Arada tatil yap, þöyle deniz kýyýsýna git orada güneþ ve kumlara uzan, kendinden geç, her þeyi unut demez! Hayatýmýzda adýna bugünkü anlamda tatil diyebileceðimiz bir boþluk býrakmak o zamanýn israfý demektir. O halde çalýþýrken dinlenmenin yollarýný keþfedebiliriz. Kapitalist çalýþma düzeni de tatil düzeni de insan fýtratýna uygun deðil. 20 yýl oku, 20 yýl çalýþ, sonra emekli ol. Ölene kadar tatildesin. Bence hayat bunun için yaþamaya deðmez. Hayatýn; araba, ev, tatil ve emeklilikten baþka amaçlarý olmalý...

15 YÜKÜMÜZ AÐIR... Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði Melih Gökçek Bulv.1368 Cad. Eminel Ýþ Merkezi No: Ývedik O.S.B Yenimahalle/ ANKARA- TÜRKÝYE Tel: Faks: TÜTEVSÝAD E-BÜLTEN EYLÜL 2012 Her hakký TÜTEVSÝAD a aittir.

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý 2010 2010 Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý? 2010 ÝÇÝNDEKÝLER 1 Nolu Madencilik ve Ýmalat Sanayi - KOSGEB tarafýndan verilen desteklere pek çok iþletmenin ulaþamamasý

Detaylı

13 2015 FATÝH Fatih Projesinin "Fatih"i Federal Termik ve Manyetik Ayarlý F31 Tip Þalterler Bayi Raflarýnda Yerini Alýyor 25 yýldýr yanýmýzda olan çalýþanlarýmýza, tedarikçilerimize ve müþterilerimize

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir Yýl: 2015 Sayý: 2 Kalýpçýlar Yeni Dönem Hedeflerini Belirlediler 6 ULUSAL KALIP ÜRETÝCÝLERÝ BÝRLÝÐÝ SAHÝBÝ Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði adýna Yönetim Kurulu

Detaylı

ÖRGÜTLENDÝK VE BUNLARI ÝLKE EDÝNDÝK

ÖRGÜTLENDÝK VE BUNLARI ÝLKE EDÝNDÝK Bilim, Kültür ve Sanat Dergisi (Aylýk Süreli Yayýndýr) YIL:1 SAYI: 1 (Haziran - Temmuz 2011) Geri Dönüþüm ÖRGÜTLENDÝK VE BUNLARI ÝLKE EDÝNDÝK MÝLLÝ GELÝRE DESTEK ÝTHALATIN FRENÝ SAÐLIKTA GÜVEN DOÐA DOSTLUÐU

Detaylı

MESLEK KOMÝTELERÝ MÜÞTEREK TOPLANTISI 15.09.2008

MESLEK KOMÝTELERÝ MÜÞTEREK TOPLANTISI 15.09.2008 MESLEK KOMÝTELERÝ MÜÞTEREK TOPLANTISI 15.09.2008 1 NOLU MESLEK KOMÝTESÝ (SEBZE - HUBUBAT) SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ 1 NOLU MESLEK KOMÝTESÝ (SEBZE - HUBUBAT) SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Sorun 1: Fethiye

Detaylı

SORUNLARI ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

SORUNLARI ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ FETHÝYE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ? - Madencilik ve Ýmalat Sanayi Grubu ÝÇÝNDEKÝLER 1-4 - Otomobiller Ve Hafif Motorlu Taþýtlarýn Satýþý, Motorlu Taþýtlarýn Parça Ve Aksesuarlari ile Akaryakýt Satýþý

Detaylı

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013

Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Koruyarak geliþen, üreterek büyüyen, yenilikçi ÝZMÝR ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 ÝZMÝR BÖLGE PLANI 2010-2013 Ýzmir Bölge Planý 2010-2013 Baský Tarihi Ekim 2010 Baský Yeri ÝZMÝR Grafik Tasarým ve Uygulama

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBÝLÝR TURÝZM Eylül 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-09/531 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212) 249 13 50 www.tusiad.org 2012, TÜSÝAD Tüm

Detaylı

KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU

KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU Yayýmlayan Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Ýletiþim Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüðü 70100 Yunus Emre Yerleþkesi Karaman

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

KENT ESNAF VE ZANAATKARLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ

KENT ESNAF VE ZANAATKARLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ KENT ESNAF VE ZANAATKARLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ KENT ESNAF VE ZANAATKARLARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERÝLERÝ Yayýna Hazýrlýk: KENT ARAÞTIRMALARI MERKEZÝ Kordonboyu, Ankara Cad. Akasya Sitesi

Detaylı

GÖNKAR POSTASI ERDEMÝR SHK MOSCOW 2005. Temiz Oda Uygulamalarýnda Kullanýlan Donaným. Klima Santralinde Hijyen ve Uygulama Kurallarý

GÖNKAR POSTASI ERDEMÝR SHK MOSCOW 2005. Temiz Oda Uygulamalarýnda Kullanýlan Donaným. Klima Santralinde Hijyen ve Uygulama Kurallarý GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... Temiz Oda Uygulamalarýnda Kullanýlan Donaným ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA 14 Temmuz 2005 SAYI 14 YIL

Detaylı

1 Ýçindekiler 80 8 34 KUTSO Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Ekim - Aralýk 2012 Yýl :13 Sayý : 179 38 5 20 Baþkandan Kapak Konusu Konuk Araþtýrma Öne Çýkanlar Güncel Fuar 2 2013 Umut Treninde Yerlerimizi

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

TÜRKÝYE'DE DIÞ TÝCARET LOJÝSTÝK SÜREÇLERÝ: MALÝYET VE REKABET UNSURLARI Mart 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-03/526 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0

Detaylı

GÖNKAR POSTASI DARALAN PAZARDA PAZARLAMA ISK-SODEX 2008 FUARINA YENÝLÝKLERLE KATILIYORUZ ISK-SODEX 2008 FUARINDA SÝZLERLE BERABERÝZ

GÖNKAR POSTASI DARALAN PAZARDA PAZARLAMA ISK-SODEX 2008 FUARINA YENÝLÝKLERLE KATILIYORUZ ISK-SODEX 2008 FUARINDA SÝZLERLE BERABERÝZ GÖNKA Klima A.Þ. h t t p : / / w w w. g o n k a. c o m. t r GÖNKAR POSTASI BU SAYIMIZDA... ISITMA - SOÐUTMA - KLÝMA-HAVALANDIRMA DARALAN PAZARDA PAZARLAMA ISK-SODEX 2008 FUARINA YENÝLÝKLERLE KATILIYORUZ

Detaylı

þube baþkanýmýzdan Mesleki etkinliklerin yanýnda sosyal faaliyetlerede gereken önemi vermeye gayret göstermekte yiz MART - NÝSAN 2009

þube baþkanýmýzdan Mesleki etkinliklerin yanýnda sosyal faaliyetlerede gereken önemi vermeye gayret göstermekte yiz MART - NÝSAN 2009 þube baþkanýmýzdan Meslek odalarýnýn asli görevleri, üyelerinin mesleksel ve bilimsel çalýþmalarýna katký saðlamak, üyelerin bilgi birikimlerini arttýrýcý eðitimler ve etkinlikler düzenlemek, sosyal ve

Detaylı

8sayý Ocak 2010 Federal Elektrik Seminerlerine Ara Vermiyor Kaçak Akým Koruma Þalterlerinde Ýstenmeyen Açmalar Kaçak Akým Koruma Þalterlerine Farklý Bir Bakýþ Opsiyonel Yandan Çýkýþ Özelliði BA KANDAN

Detaylı

www.tgdf.org.tr sürdürülebilir çevre Teþekkürler... Çevre ve Orman Bakanlýðý, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý, Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý, ABGS-Avrupa Birliði Genel Sekreterliði

Detaylı

Yýl : 2011 Sayý 175 YENÝ TÜRK TÝCARET KANUNU 1 Ýçindekiler Baþkandan 4 Merhaba 2012 OSB 50 Kütahya OSB Haberler 69 Alayunt Lojistik Merkezi Kamuoyuna Tanýtýldý Kapak Konusu 6 Yeni Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2014 Sayý: 1 Birlik Faaliyetleri * Yalova Valisi Esengül CÝVELEK Yalova Kalýp Ýmalatý Ýhtisas OSB nin 2016 da Faaliyete Geçmesi En Büyük

Detaylı

Sayýn Üyemiz, yeni yýlýnýzý en içten iyi dileklerimizle kutlar, saðlýk, baþarý, mutluluklar dileriz. Denebilir ki, hiçbir þeye muhtaç deðiliz, yalnýz bir tek þeye ihtiyacýmýz var: Çalýþkan olmak! Servet

Detaylı

ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK

ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK Bu yayýn LEDU GÝRÝÞÝMCÝLÝK Yayýn Dizisi kapsamýnda üretilmiþtir. Bu dizi, giriþimciye iþ yönetimi konusunda kendi yeteneklerini deðerlendirmede yardýmcý olmak ve cesaretlendirmek

Detaylı

kurumsal sosyal sorumluluk raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu 2007 ÝÇÝNDEKÝLER Rapor Hakkýnda Yönetim Kurulu Baþkanýmýzýn Mesajý Genel Müdürümüzün Mesajý GÝRÝÞ 07-12 Kurumsal Profilimiz Rafineri

Detaylı

Farba Yayýn Organý FARBA 3 ayda bir yayýmlanýr. ARALIK 2008 I Sayý: 5 2008 TOYOTA GLOBAL SUPPLIERS CONVENTION 2008 Yýlýndan Görüntüler 2008 Yýlýndan Görüntüler ÝÇÝNDEKÝLER Yayýnýn Adý Farba Haber Yayýn

Detaylı

Grant Thornton. Haber Bülteni

Grant Thornton. Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý : 3 Ocak - Þubat - Mart 2012 2012 yi karþýladýðýmýz bugünlerde, dünyada ekonomik çalkantýlar hýz kesmeden devam ediyor. Türkiye nin üçüncü çeyrek sonunda da yüz güldüren

Detaylı

10 sayý Mart 2012 Federal Yurtdýþý Fuarlara Bayileri Ýle Birlikte Katýlýyor. Dikey Sigortalý Ayýrýcý Ýle AG Kesicilerinin Teknik ve Ekonomik Olarak Kýyaslanmasý FEDERAL ELEKTRÝK 2011 YILI BAYÝ TOPLANTILARINI

Detaylı

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý

DELTA. Kýlavuzu SBA. Life. Sustainable Business Associates. TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý DELTA KOBÝ ler Ýçin Ýþletme Verimliliðinin Arttýrýlmasýna Yönelik Çevre Yönetimi editörler SBA Sustainable Business Associates TMMOB Çevre Mühendisleri Odasý gtz Kýlavuzu Life Katkýlarýyla delta.p65 1

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2015 Sayý: 1 2 Baþyazý Þamil ÖZOÐUL UKUB 7. Dönem Yönetim Kurulu Baþkaný Amaca uygun eðitimleri almýþ nitelikli insanlarýmýz olmadýðý müddetçe

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý12 Temmuz 2009 VOB DA PÝYASA YAPICILIÐI DÖVÝZDE FÝZÝKÝ TESLÝMAT DURMUÞ YILMAZ ÝLE RÖPORTAJ GARANTÝ FONU DÜNYA BORSALARINDA POZÝSYON LÝMÝTÝ UYGULAMALARI

Detaylı