Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2 ÝÇÝNDEKÝLER HÝDROLÝK SÝSTEMLERDE DEKOMPRESYON EVLERDE ENERJÝ ÜRETÝMÝ AMB FUARI HAKKINDA 08 DIÞ TÝCARET DESTEKLERÝ 10 TATÝL YAZISI 12

3 Yakup KOZA/ Makine Mühendisi Dekompresyon þoku, silindirin geri döndürülmesi esnasýnda dönüþ valflerinin hýzlý açýlmasýndan kaynaklanmaktadýr. HÝDROLÝK SÝSTEMLERDE DEKOMPRESYON Bir hidrolik devre yüksek basýnca sahipse, devrede kullanýlan silindirler büyük çaplý ve uzun strokluysa ve baðlantý borularý geniþ ve uzunsa bu sistemin þok altýnda kalmasý kaçýnýlmaz bir durumdur. Böyle bir sistemde silindir içinde hapsolmuþ akýþkanýn ani deþarjý (dekompresyon), silindirlerin, valflerin ve diðer bileþenlerle genel olarak makinanýn zarar görmesine neden olur. Dekompresyon sýrasýnda darbeler artar ve silindir keçeleri parçalanabilir. Zararýn azaltýlmasýnýn yolu þoku azaltmaktýr. Ancak bu da iþlem zamanýnýn uzamasýna sebep olacaktýr. Dekompresyon nedeniyle oluþacak zararlarý önceden hesaplama yöntemiyle tesbit etmek mümkündür ve bunu önlemek için tasarým düzeltilebilir. Dekompresyon þoku, silindirin geri döndürülmesi esnasýnda dönüþ valflerinin hýzlý açýlmasýndan kaynaklanmaktadýr. Akýþkanýn sýkýþtýrýlabilirlik kaabiliyeti, silindir borusunun genleþmesi veya baðlý aksamlarýn uzamalarý enerjinin yüksek seviyede depolanmasýný saðlayan hallerdir. Bu yüksek enerji depolanmasý, boþalma durumunda olumsuz olarak karþýmýza çýkmaktadýr fakat basit bir açma devresi ile sistemin güvenilirliði ve ömrü uzatýlabilir. Ayrýca baðlantý borularýnýn kýsa ve rijit olmasý da þokun azaltýlmasýnda etkendir.bunun dýþýnda silindirlerin hemen çýkýþ deliklerine yakýn pozisyonda kullanýlacak özel valfler ile de þoklar azaltýlabilir. Baþka tür bir þok nedeni de, yüksek hýzla akan akýþkanýn ani durdurulmasýdýr. Bu bir silindirin strok sonuna gelmesi veya bir valfin ani kapanmasý halinde oluþur.

4 Nedeni ne olursa olsun, bu etki; yüksek hýzda hareket eden katý bir kütleyi durdurmaya çalýþýrken de aynýdýr. Bir akümülatör veya yavaþlama valfi tarafýndan ani akýþý durdurmak kullanýlabilecek yöntemlerden biridir. Yukarýda bahsettiðimiz gibi; kontrollu bir açma devresi kullanmak, döngü süresininin daha uzun olmasýna sebeptir ama buda bakým sorunlarýný azaltacaktýr. DEKOMPRESYON OLMAYAN DEVRENÝN DURUMU Þekil 01'de; orta büyüklükte bir silindire sahip tipik çevrim görmektesiniz. 125 mm çaplý veya daha büyük çaplý bir silindir için her zaman bir dekompresyon devresi gerekebilir. Daha küçük çaplý silindirlerde (hesaplamalarda görüleceði gibi) dekompresyon kontrolü gerekmez. Hacim ve depolanan akýþkan basýncý ana ölçütlerdir. Yukarýdaki çevrimde açýk merkezli bir yön valfi kullanýlmaktadýr. Pompa yüksüz olarak tanka geri dönmekte ve silindir bir karþý denge valfi ile düþmeden tutulmaktadýr. Þekil 02'de silindir 210 bar çalýþma basýncý ile aþaðýya doðru sýkýþtýrýlmýþtýr. Silindir çapý 250 mm, strok 1000 mm'dir. Sýkýþtýrýlan yað hacmi yaklaþýk cm³ 'tür. Silindir ile valf arasýnda kalan borularda cm³ yað kaldýðýný varsayalým. Silindir içindeki ve borulardaki akýþkanýn yaklaþýk her 70 barda % 0,4 sýkýþtýðýný kabul ediyoruz. Bu durumda fazladan sýkýþtýrýlarak depolanmýþ akýþkanýn miktarý: ( ) x % 0,4 = 216 cm³ 'tür. Hacim sýkýþmasý 160 cm³ 'ü aþtýktan sonra dekompresyonun kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle dekompresyon kontrolü olmayan bu çevrimde þoklar kaçýnýlmazdýr. Basýnç birkaç milisaniyede büyük bir vuruntuya sebep olacaktýr. Bu ses olarak ve borularda titreþim olarak hissedilir.

5 Þekil 04'ün farký; Þekil 01, 02 ve 03'e göre dekompresyon kontrolü yapýlmasýdýr. Þekil 03'te görüldüðü gibi depolanmýþ enerji hýzlý bir biçimde boþaltýlýrken, þekil 04'te ana yön valfi boýþaltma emrini almadan önce dekompresyon valfinin sinyallenmesi gerekmektedir. Bunun için sisteme ilave edilen basýnç anahtarý, istenen basýnca ulaþýlýp silindirin geri çaðrýlmasý için gerekli sinyali üretir. Basýnç anahtarýnýn ürettiði sinyal direkt olarak dekompresyon valfini tetikler. Dekompresyon valfinin çýkýþýndaki orifis, depolanmýþ akýþkan enerjisinin yavaþ ve kontrollü biçimde boþalmasýný saðlar. Bu süreç basýnç anahtarýnýn izin verilen alt sýnýr basýncýný algýlamasýna kadar devam eder. Alt sýnýr basýncý algýlandýðýnda ana yön valfi açýlýr ve silindirin yukarý hareketi basýnçsýz olarak temin edilir. Orifisin çapý ve dekompresyon süresi ayrýca hesaplanýr. Bunun için gerekli olan dekompresyon süresini önceden belirlemek daha uygun bir yoldur. Mesela yukarýdaki örneðimizde sýkýþmýþ olan toplam 216 cm³ hacmin 2 saniyede sýfýr basýnca inmesini öngörelim. 0,216 litre/2 saniye = 6,48 litre/dakika olur. Q = 0,4212 d²(mm)??p(bar) (burada?p 210 bar yerine ortalama bir deðerle 100 bar alýnabilir. Çünkü dekompresyon anýnda basýnç sabit kalmayýp hýzla sýfýra doðru düþecektir.) 6,48 = 0,4212 x d²?100 = 4,212 x d²? d= 1,5 mm orifis çapý bulunur. Tabii ki bu hesaplamalarda çýkan sonuçlar, karýþýk akýþkan hareketleri nedeniyle sapmalar gösterse de uyulabilir bir deðerdir.

6 Serdar ÝSKENDER/ TÜTEV Enerji Danýþmaný Enerjiyi üretmek kadar, üretilen enerjiden verimli þekilde yararlanmak da, enerji politikalarýnýn önemli konularýndan biri haline gelmiþtir. EVLERDE ENERJÝ ÜRETÝMÝ Ekonomik ve sosyal kalkýnmanýn en önemli girdilerinden biri enerjidir. Petrol, doðal gaz, kömür gibi fosil enerji kaynaklarýnýn hýzla tükenmekte oluþu, sanayileþme, refah seviyesinin ve nüfus yoðunluðunun artýþýyla, bu kaynaklara yönelik talep, dünyayý içinden çýkýlmaz bir enerji krizine doðru sürüklüyor. Petrol, doðal gaz ve kömürün tükenir kaynaklar olmasýnýn yanýnda, bu kaynaklarýn yol açtýðý ozon tabakasýnýn incelmesi, sera gazý emisyonlarý, iklim deðiþiklikleri, küresel ýsýnma gibi çevresel sorunlar, enerji problemleri yaþayan geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerin yeni arayýþlara girmelerine vesile olmuþtur. Enerji alanýndaki bu geliþmeler enerji verimliliðini gündeme getirmiþtir. Sanayi ve teknoloji alanýnda yaþanan geliþmeler, enerjinin kullanýmýný ve maliyetlerini de arttýrmaya baþlamýþtýr. Enerjiyi üretmek kadar, üretilen enerjiden verimli þekilde yararlanmak da, enerji politikalarýnýn önemli konularýndan biri haline gelmiþtir. Enerji girdisinin üretim içindeki payýnýn azaltýlmasý, ayný üretimin daha az enerji tüketerek gerçekleþtirilmesi enerji verimliliðinin temelini oluþturmaktadýr. Ülkemizde enerji ihtiyacý, nüfus artýþýna ve sanayideki geliþmelere paralel olarak her geçen gün artmaktadýr. Fosil kaynaklar açýsýndan fakir olan ülkemizde, ihtiyaç duyulan enerji, mevcut enerji üretim portföyümüzle karþýlanamamaktadýr. Ortaya çýkan enerji açýðý, ithalatla karþýlanmaya çalýþýlmaktadýr. Ülkemiz ihtiyaç duyduðu enerjinin yüzde 70 ten fazlasýný ithal eder duruma gelmiþtir.

7 Enerjide dýþa baðýmlý olan ülkemizde, bu durumun sürdürülebilir büyüme ve sanayileþmeye engel olmamasý için enerjinin verimli kullanýlmasý, enerji üretimi kadar önemli olmuþtur. Ülkemizde enerjinin etkin kullanýlmasý, israfýn önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi, çevrenin korunmasý için enerjinin verimli kullanýmýna gerekir. Yapýlan çalýþmalara göre, enerji verimliliðiyle, yýllýk enerji tüketiminin yüzde 30 u kadar tasarruf saðlanabileceði hesaplanmaktadýr. Ülkemizde konutlarda kullanýlan enerji, toplam enerji tüketiminin yüzde 30 una, kullanýlan elektrik ise toplam elektrik tüketiminin yüzde 40 ýna denk gelmektedir. Konut ve iþyerlerinde kullanýlan enerjinin büyük bir bölümü aydýnlatma, ýsýtma ve soðutma için kullanýlmaktadýr. Bir binada çatý, cam, duvar ve döþemeden kaynaklanan ýsý kayýplarýnýn, binanýn toplam ýsý kaybýnýn yaklaþýk yüzde 70 ine karþýlýk geldiði kabul edilmektedir. AB ülkelerinde çift cam kullanýmý yüzde 50 iken, ülkemizde bu oran yüzde 20 seviyesindedir. Çift camlý pencerelerde ýsý kaybý, tek cama göre yüzde 70 daha düþüktür. Binalardaki ýsý kaybýnýn en yoðun olduðu bölge olan çatýlarda, AB de çatý yalýtýmý yüzde 40 ken, ülkemizde bu oran yüzde 10 dur. Bu örnekler ülkemizde konutlarda enerji verimliliðine gereken önemin verilmediðini göstermektedir. Konutlarda uygulanacak ýsý yalýtýmý çalýþmalarý için devlet eliyle teþviklerin yapýlmasý büyük bir ihtiyaçtýr. Proje aþamasýnda, binanýn konumu ve dýþ cephesinin fiziksel özellikleri, binanýn maksimum enerji performansýný saðlayacak þekilde belirlenmelidir. Enerji verimliliðine uygun olarak tasarlanmýþ ve inþaatý yapýlmýþ binalarýn satýþýnda, vergi ve KDV indirimi gibi mali teþvikler saðlanmalýdýr. Bina dýþ kabuðundan oluþan ýsý kayýplarýnýn azaltýlmasý, ýsýtma, havalandýrma ve iklimlendirme tesisatýnýn iyileþtirilmesi, kiþisel enerji verimliliði bilincinin yükseltilmesiyle ülkemizde 2 milyar dolara yakýn tasarruf saðlanabileceði tahmin edilmektedir. Enerji verimliliðinin artýrýlmasýna yönelik yapýlacak her çalýþma, enerjide yurt dýþýna baðýmlýlýðýmýzý da düþürecektir. Ýhtiyaç duyduðumuz enerjiyi üretmek için göstermiþ olduðumuz gayreti, hassasiyeti, enerjinin tüketimi konusunda da enerji verimliliðine dikkat ederek göstermemiz gerekmektedir. Binalarda enerjiyi verimli kullanabilirsek, enerji arz güvenliðine de katký saðlamýþ olacaðýz. Enerjiyi verimli kullanarak, bütün binalarýmýzý, enerji üretim santrallerine dönüþtürebiliriz. En ucuz enerjinin, verimli kullanýlan enerji olduðunun bilincine varýlmasý, ekonomik büyümenin iyileþtirilmesine ve çevrenin korunmasýna da önemli katkýlarý olacaktýr. Binalarda enerji verimliliði için tedbirler, proje aþamasýnda alýnmaya baþlanmalýdýr. Binalarda, enerji verimliliðinin saðlanabilmesi, doðru tasarlanmýþ proje ve inþaata baðlýdýr.

8 Her yýl daha çok katýlýmcý ve ziyaretçi çeken bu fuar Yüksek katýlýmcý ve ziyaretçi oraný hedeflemektedir. FUAR ÝÞ GEZÝSÝ HAKKINDA; Landes Messe Stuttgart GmBH tarafýndan her 2 yýlda bir Almanya'nýn Stuttgart þehrinde düzenlenmektedir. En son ki amb fuarý 2010 yýlýnda düzenlemiþtir. Her yýl daha çok katýlýmcý ve ziyaretçi çeken fuar bu Yüksek katýlýmcý ve ziyaretçi oraný hedeflemektedir. Sektörel anlamda (Endüstri 57) ve (Endüstri 19) Kollarýný kapsamaktadýr. Metal iþleme, Kaynak, C-Technologies, Fabrika Otomasyon, Enstrümantasyon, Kontrol ve Kontrol teknolojisi konularýnda içerik vermektedir. Ana Ürün gruplarý olarak Hassas aletler, Makine tezgahlarý, malzeme, yazýlým, Metroloji, robotik, hizmetler, aksesuarlar, takým tezgahlarý ürün gruplarýný genel olarak sunmaktadýr. AMB Ziyaretçi Profili (Yabancý Ziyaretçiler) 36%Mühendislik 19%Metal iþleme Endüstrisi 16%Otomotiv/Araç 12%Takým ve Kalýp 9%Metal Atölyeleri

9 %50 KOSGEB DESTEKLÝ FUAR ÜCRETE DAHÝL OLAN HÝZMETLER Düzenlediðimiz iþ gezisi; KOSGEB veri tabanýna kayýtlý firmalar için %50 teþvik içermektedir. KOSGEB Veri tabanýna kayýtlý deðilseniz, kayýt yönlendirmesi yardýmý hakkýnda bizimle iletiþime geçebilirsiniz. Fuar fiyatý 890 Euro dur. KOSGEB DESTEKLÝ OLARAK 445 Euro dur. Seyahat Programý Hotel Garni Astra Detaylarý(4 Gece 5 Gün) 3 Yýldýzlý 18 EYLÜL 2012 Ankara Esenboða Havalimanýnda buluþma Check-in iþlemleri ardýndan Ankara-Stuttgart uçuþu için saat 09:20 de kalkýþ ve 10:15 te Sabiha Gökçen'e varýþ. Aktarma iþlemlerinin ardýndan Sabiha Gökçen-Stuttgart uçuþu için saat 11:10 da kalkýþ ve 13:05 de Stuttgart'a varýþ.varýþ sonrasý özel transfer aracýyla rehber eþliðinde otele hareket,otele yerleþmenin ardýndan rehber eþliðinde özel Stuttgart panoramik þehir turu.tur ardýndan otele varýþ ve serbest zaman. 19 EYLÜL 2012 Otelde sabah kahvaltýsý ardýndan, özel transfer aracý ve rehber eþliðinde, fuar alanýna varýþ. Günlük fuar gezisi ve görüþmeler ardýndan saat 15:00 civarý Türk Ýþ Adamlarý Derneði ile görüþmeler. Görüþmeler sonrasý özel transfer aracýyla otele transfer. Serbest Zaman. 20 EYLÜL 2012 Otelde sabah kahvaltýsý ardýndan, özel transfer aracý ve rehber eþliðinde, fuar alanýna varýþ. Günlük fuar gezisi, münferit ve ya toplu iþ görüþmeleri ardýndan akþam saatlerinde özel transfer aracýyla otele varýþ. Serbest zaman. 21 EYLÜL 2012 Otelde sabah kahvaltýsý ardýndan, özel transfer aracý ve rehber eþliðinde, fuar alanýna varýþ. Günlük fuar gezisi, stand ziyaretleri ve görüþmeler ardýndan akþam saatlerinde özel transfer aracýyla otele varýþ. Serbest zaman. 22 EYLÜL 2012 Sabah kahvaltýsý sonrasý, check-out iþlemleri ve özel transfer aracýyla Ankara yolculuðu için Stuttgart havalimanýna hareket. Saat 13:45 te Stuttgart - Sabiha Gökçen uçuþu ve 17:30' da Sabiha Gökçen'e varýþ. Aktarma iþlemleri ardýndan Sabiha Gökçen - Ankara uçuþu için 18:55'te hareket ve 19:55 te Ankara Havalimanýna varýþ. Bir daha ki fuar için görüþmek ümidiyle veda ve havalimanýndan ayrýlýþ. * Ankara/Ýstanbul/Stuttgart gidiþ, Stuttgart/Ýstanbul/Ankara dönüþ güzergahýnda ekonomi sýnýfý uçak bileti(pegasus, LUFTHANSA, THY vb.) ve havalimaný vergileri * Stuttgart' da 4 gece dbl. ya da sngl. Oda/kahvaltý konaklama. (sabah kahvaltý) * Tur boyunca özel otobüsle tüm transferler (her sabah otel-fuar, her akþam fuar-otel) * Stuttgart panoramik þehir turu * Fuar alanýnda Alman ve Uluslararasý firmalarý ile görüþmeler * Yerel rehberlik hizmetleri ( saatleri arasý), Uluslararasý seyahat sigortasý *Otel odalarýnda; Banyo, Tuvalet, Çift kiþilik odalar için baðýmsýz 2 adet yatak bulunacaktýr. * 10 Yüklü Türkiye için iletiþim sim kartý ÜCRETE DAHÝL OLMAYAN HÝZMETLER. Öðle ve akþam yemekleri, Kiþilerin isteðine baðý özel eðlence ya da turlar. Fuar giriþ ve davetiye ücretleri ( müze ve ören yeri giriþleri). Vize ücreti dahil deðildir. Vize hizmeti talep edilebilir.. Gece yada mesai saatleri dýþýndaki grup liderliði & özel rehberlik, transferler (otobüs, taksi vs.).yurtdýþý çýkýþ harcý

10 Mete Baðdat/ Makine Yüksek Mühendisi Hem üreticiyi desteklemek hem de yapýlan ihracatýn katma deðerini yükseltmek amacýyla pek çok destek saðlanmaktadýr. DIÞ TÝCARET DESTEKLERÝ Sektörel ve bölgesel baðýmlýlýktan kurtulmak, küreselleþmenin olumsuz etkilerinden korunmak ve ülkemizin uluslar arasý arenada daha rekabetçi bir yapýya kavuþmasý amacýyla hem üreticiyi desteklemek hem de yapýlan ihracatýn katma deðerini yükseltmek amacýyla pek çok destek saðlanmaktadýr. Bu bazda kuruluþlarýn dýþ piyasalarda rekabet gücünü arttýrabilmek amacýyla kuruluþlarýn ihracat ve ihracatla ilintili alt yapýsýný desteklemek ve bu amaca paralel bir diðer amacý da bir yandan ilgili kuruluþlarýn kalite ve verimliliklerini de artýrmaktýr. Ýlgili kuruluþlar bu desteklerden yararlanmalarý için firmalara aþaðýdaki konularda destek saðlamaktadýr. Kuruluþlarý söz konusu desteklerden ve bu desteklerle ilgili olarak mevzuatta yapýlacak deðiþiklikler hakkýnda bilgilendirmek; Kuruluþlarýn yukarýda bahsedilen desteklerden yararlanmalarýný en hýzlý ve en üst düzeyde saðlamak için gerekli plan, programlarý yapýp ilintili faaliyetleri yerinde ve zamanýnda gerçekleþtirmek; Ýhracatýn ve rekabetin artmasý amacýyla konuyla baðlantýlý eðitim/danýþmanlýk hizmetlerini (uluslar arasý pazarlar, uluslar arasý rakipler, piyasalara girerken yapýlacak risk planlarý gibi), konusunda uzman eðitimci/danýþmanlarla saðlamak veya saðlanmasý için gerekli çözüm önerilerini iletmek;

11 DTM TARAFINDAN VERÝLEN DIÞ TÝCARET DESTEKLERÝ YARDIMIN, DESTEÐÝN ADI AÇILIMI YARARLANABÝLECEKLER DESTEK KALEMLERÝ ÜST LÝMÝT Pazar Araþtýrmasý Projeleri Desteði Tüm Türk Firmalarý ve SDÞ ler Ulaþým, Konaklama Giderleri USD Pazar Araþtýrmasý ve Pazara Giriþ Desteði Pazar Araþtýrmasý Raporlarý ve Ýstatistik Satýn Alýnmasý Tüm Türk Firmalarý ve SDÞ ler Pazar Araþtýrmasý Raporlarý ve Ýstatistikleri Bedelleri, Üyelik Ücretleri USD e-ticaret Sitelerine Üyelik Tüm Türk Firmalarý ve SDÞ ler Üyelik Ücretleri USD Eðitim ve Danýþmanlýk Eðitim Desteði Tüm Türk Firmalarý ve SDÞ ler Eðitim ve Danýþmanlýk Hizmet Bedelleri USD Çevre Maliyetleri Çevre Maliyetleri Tüm Türk Firmalarý ve SDÞ ler Kalite, Çevre, Gýda Güvenliði Belgelendirme Bedelleri USD Ýstihdam Ýstihdam SDÞ ler Ýstihdam Gideri - Yurtiçi Fuar Katýlým Desteði Uluslararasý nitelikte Yurtiçi Ýhtisas Fuarý Tüm Türk Organizatör Firmalar Fuar öncesi yapýlan yurtdýþý Tanýtým giderleri, Ulaþým giderleri, Fuar süresince düzenlenecek Faaliyet Giderleri USD (*1) Yurtiçi Fuar Katýlým Yurtdýþý Fuarlar Tüm Türk Organizatör firmalar ve Katýlýmcý Kurum/ Kuruluþlar Organizasyon, Katýlým, Tanýtým Giderleri Gerçekleþen giderlerin belirlenen % leri Teknik Müþavirlik Firma Yurtdýþý Faaliyetler Teknik Müþavirlik Firmalarý Yurtdýþý ofis, Pazar araþtýrmasý, Tanýtýcý Faaliyetlere Katýlým, Fizibilite Etüdü Hazýrlanmasý Giderleri (* 5) Tasarým Tasarým Tasarým Þirketleri, Dernekleri ve Birlikleri Yurtdýþýna yönelik Tanýtým, Pazarlama ve Reklam Giderleri (* 5)

12 Nuh GÖNÜLTAÞ/ Bugün Gazetesi Her varlýk kendi fýtratýna uygun biçimde, yaratýlýþ maksadýna uygun biçimde ölene kadar çalýþýr. TATÝL YAZISI... Tatil yapan tek yaratýk insandýr dersem, umarým bana aðustos böceðinden bahsetmezsiniz. Hayatý tatil edebilirmisiniz? Edemezsiniz. Hayat, özellikle insan hayatý bir bütündür! Dolayýsýyla, öyle bir bölümü tatil, bir bölümü çalýþmak, bir bölümü uyumak ya da bir bölümü eðitim vb. deðildir. Hayatýmýzý sürerken zamanýmýzý sadece çalýþmak ya da sadece uyumak veya sadece öylesine otururken bakmak gibi bölümlere ayýrabiliyor muyuz? Hayatta hiçbir þey kesintiye uðramaz. Kalbimiz ana rahmine düþtükten belli bir müddet sonra, 40 günlükken olabilir, çalýþmaya baþlar. Ölene kadar, bazen hýzlanýr, bazen yavaþlar, bazen zorlanýr, ama mutlaka çalýþýr, hiç durmaz. Midemiz, karaciðerimiz, böbreklerimiz bunun gibi... O halde yaz gelince insanlýðýn tatil havasýna sokulmasýna ne demeliyiz? Ekonomi çarkýnýn iþlemesi için gerekli bir motivasyon... Kapitalist bir angajman...

13 Neyse ne! Tatil denilen þey mevcut haliyle insanýn zamanýný, parasýný israf ettirmekten, kiþiyi de uyuþturmaktan ve iþinden gücünden alýkoymaktan baþka bir iþe yaramýyor. Herkes tatilden baþka maksatlar murat edebilir! Ama gördüðüm kadarýyla tatili dinlenmek, kendine yönelmek ve þehir hayatýndan uzaklaþýp sükûnete ermek anlamýnda gören ve uygulayanlarý saymaya kalksanýz sayabilirsiniz ve bu sizin fazla zamanýnýzý almaz. Baktýðýn yere göre deðiþir Bakmayýn siz karýnca ile aðustos böceðinin bize çalýþmanýn önemini kavratmak için anlatýlan hikâyesine. Kazýn ayaðý öyle deðil! Hiçbir þey göründüðü gibi deðildir. Karýnca çalýþýyormuþ da aðustos böceði çalýþmayýp keyif yapýyormuþ. Ýnsandan baþka hiçbir varlýkta ehl-i keyf bir tavra rastlamazsýnýz. Tatili hak etmeyen herkesin yýlýn büyük bölümünde sürekli tatilde olduðunu, çok çalýþtýðý için tatil yapmasý gerekenlerin hiç tatil yapamadýðýný görürsünüz. Çünkü tatil için para ve zaman gerekli bu da daha çok zenginlerde ve patronlarda var! Geçen bir gazetede baþlýk Bu kadýn niye sürekli tatil yapýyor diyordu. Meðer kadýnýn parasý çokmuþ! Ýsmi lazým deðil, kadýnýn sadece aylýk faiz geliri 833 bin dolarmýþ! Bu kadýnýn sýrtý yere gelmez diye de yorum attýrmýþ magazinci çocuklar. Yahu, kadýnýn sýrtý sürekli yerde zaten, o plaj senin bu plaj benim güneþ altýnda gününü, ayýný, yýlýný hâsýlý hayatýný israf ediyor. Asýl sýrtýn yere gelmesi bu deðil de nedir? Neyse, bu sürekli tatil formatýnda yaþanan hayatlar bizler için rolmodel olamaz! Üç dönümbostan, yan gel yat Osman anlayýþý bize uymaz. Her varlýk kendi fýtratýna uygun biçimde, yaratýlýþ maksadýna uygun biçimde ölene kadar çalýþýr. Aðustos böceðinin yazýn tatil yapýp kýþýn karýncaya muhtaç olduðu külliyen yalandýr! Gördüðün þey baktýðýn yere göre deðiþir. Çok çalýþmakla tatili hak etmek diye bir þey söz konusu deðil. Eðer öyle olsa mevcut durum bunun tam tersi olurdu.

14 Ýnsan fýtratýna uygun deðil Biz kendimize bakalým. Bir Müslüman ýn hayatýnda hiç tatil kavramý yoktur. Beþ vakit namazýn herhangi bir vaktinin kontrol dýþý olmadýkça, mecbur kalmadýkça tatili mümkün deðil mesela. Bugün tatil yapayým, sabah namazýna kalkmayayým deme hakkýmýz yok! Sabah ezanýnda diðer vakit ezanlarýnda olduðundan farklý bir cümle var: Haydi namaza, çünkü namaz uykudan hayýrlýdýr. Ayet nettir: Ýnsana çalýþtýðýndan baþkasý yoktur. Bir baþka ayette Bir iþi bitirince hemen baþka bir iþe koyul denir. Arada tatil yap, þöyle deniz kýyýsýna git orada güneþ ve kumlara uzan, kendinden geç, her þeyi unut demez! Hayatýmýzda adýna bugünkü anlamda tatil diyebileceðimiz bir boþluk býrakmak o zamanýn israfý demektir. O halde çalýþýrken dinlenmenin yollarýný keþfedebiliriz. Kapitalist çalýþma düzeni de tatil düzeni de insan fýtratýna uygun deðil. 20 yýl oku, 20 yýl çalýþ, sonra emekli ol. Ölene kadar tatildesin. Bence hayat bunun için yaþamaya deðmez. Hayatýn; araba, ev, tatil ve emeklilikten baþka amaçlarý olmalý...

15 YÜKÜMÜZ AÐIR... Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði Melih Gökçek Bulv.1368 Cad. Eminel Ýþ Merkezi No: Ývedik O.S.B Yenimahalle/ ANKARA- TÜRKÝYE Tel: Faks: TÜTEVSÝAD E-BÜLTEN EYLÜL 2012 Her hakký TÜTEVSÝAD a aittir.

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

DÜNYANIN GELECEÐÝ ÝÇÝN ÇEVREYE VE ÇOCUKLARA SAHÝP ÇIKALIM ÇEVRE TEÞVÝK ÖDÜLÜ 2007 Hakkýmýzda Þafak Makina Yedek Parça San. & Tic. A.Þ. 1955 yýlýnda Sayýn Fethi ÇATALAY tarafýndan Ýstanbul da kurulmuþtur.

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

www.yakacikvalf.com.tr MANAGEMENT SERVICE W 0 / TRD 100 YANGIN HÝDRANTI YYH T E info@yakacikvalf.com.tr Tel: 0216 309 72 50 Fax: 0216 377 98 01

www.yakacikvalf.com.tr MANAGEMENT SERVICE W 0 / TRD 100 YANGIN HÝDRANTI YYH T E info@yakacikvalf.com.tr Tel: 0216 309 72 50 Fax: 0216 377 98 01 www.yakacikvalf.com.tr MANAGEMENT SERVICE 0036 W 0 / TRD 100 YANGIN HÝDRANTI YYH S T E www.yakacikvalf.com.tr Kullanýldýðý Yerler Fabrikalar, depolar, binalar ve endüstriyel tesislerin su ile söndürme

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý

Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý 2009-29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý Ýstanbul, 6 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/29 Konut Teslimlerindeki KDV Oranýnda Ýndirim Yapýldý.. Genel Açýklamalar: 2009/4802

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 16 19 21 23 24 25 26 27 28 30 32 33 37 41 42 44 46 47 48 50 52 54 56 Kurum Kimliði Logo Logo Þube Logolarý Logonun Renkli Kullanýmý Logonun Siyah-Beyaz Kullanýmý Logonun Diþi

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

CTA Silindirik Difüzör

CTA Silindirik Difüzör TA TA Taným TA tipi nozullar duvar, tavan uygulamalarý için tasarlanmýþ olan silindirik tipte nozullardýr. Daðýtýcý sistemlerde kullanýlýrlar. Görüntü bütünlüðü açýsýndan toplayýcý olarak da kullanýlabilirler.

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

ÖDEME YÖNETÝMÝ SFS FÝNANSAL SÝSTEM ÇÖZÜMLERÝ Tahsilat Sorununa Kesin Çözüm S Ý G O R T A Þ Ý R K E T Ý B A N K A A C E N T E SÝGORTA ÜRÜNLERÝ TAHSÝLATINDA EN ÝLERÝ TEKNOLOJÝ Poliçe / Tahakkuk - Ýptal Zeylname

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

AIRFEL HERMETIK KOMBI ECOFEL DIGIFEL DIGIFEL DUO 2009 www.airfel.com 0216 444 999 0 AIRFEL Quality Management DIN Genel bilgi Airfel, s tma ve so utma sektöründeki çal þmalar na 1999 y l nda baþlad. K

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Zeus Superior kw 4 kw - 8 kw - 3 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Zeus Superior kw Duvar tipi kombi sektörünün lider ve öncü kuruluþu olan Ýmmergas,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR

Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Metapan Metal Panel CLIP-IN TAVANLAR Clip-In (gizli) tip taþýyýcý sistemlerde taþýyýcý sistem görünür deðildir. Sistem, ana taþýyýcýlar, bunlara dik açýyla kenetlenen clip-in profilleri ile tüm kenarlardan

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ

MÝSYONUMUZ VÝZYONUMUZ Çözüm ortaðýnýz BÝZ... 2008 yýlýnda Ýstanbul'da kurulan ANALÝTÝK MÜHENDÝSLÝK, Enerji sektöründe Mühendislik, Müþavirlik, Kontrolörlük, Süpervizörlük, Sistem Kurulumu, Endüstriyel doðalgaz mekanik tesisat

Detaylı

FAST FASHION ON TIME DockArt Tekstil ve Hazýr Giyim Üretim Yönetimi için tasarlanmýþ bir iþ çözümü yazýlýmýdýr. DockArt iþinizi tasarýmdan, geliþtirmeye, üretimden, sevkiyata kadar bütün aþamalarýnda yönetmek

Detaylı

Yapýlara estetik, kente kimlik. Y apý estetiði ve izolasyonunda Strotaþ ürünleri çeþitliliði ve üretim kalitesi ile modern mimariye estetik kazandýrýrken, kentsel dönüþüm, restorasyon ve renovasyon uygulamalarýnda

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı