TEBLİĞ GÜMRÜK MUAFĠYETĠ TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEBLİĞ GÜMRÜK MUAFĠYETĠ TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 1)"

Transkript

1 6 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : BaĢbakanlık (Gümrük MüsteĢarlığı) tan: TEBLİĞ GÜMRÜK MUAFĠYETĠ TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 1) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, gerçek kiģiler tarafından serbest dolaģıma sokulacak Ģahsi eģya, genel amaçlarla serbest dolaģıma sokulan diğer eģya, iģyeri nakli suretiyle serbest dolaģıma sokulan sermaye malları ve diğer malzemeler, malul ve sakatların kullanımına mahsus eģya ile kriz hallerinde zarar görenlere gönderilen eģyanın serbest dolaģıma giriģi esnasında muafiyet tanınacak haller ile bu muafiyetin kullanılmasına iliģkin usul ve esasları düzenlemektedir. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 7/7/2010 tarihli 2010/659 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiģik 29/9/2009 tarihli 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yürürlüğe giren 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar ın 46 ila 54, 56 ila 58, 68, 80 ila 83, 104, 105, 107, 110, 111 ve 134 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıģtır. ĠKĠNCĠ BÖLÜM KullanılmıĢ Motorlu veya Motorsuz Özel Nakil Vasıtalarının Serbest DolaĢıma Sokulması KiĢiler MADDE 3- (1) AĢağıda belirtilen kiģilerin kullanılmıģ motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarını gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaģıma sokmalarına izin verilir: a) Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında en az yirmidört ay ikamet ettikten sonra, yerleģim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kiģiler. b) Yurt dıģındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri. c) Türk vatandaģlığına geçmek suretiyle yerleģim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kiģiler. ç) Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında yerleģik kiģilerin ölümü halinde, Türkiye de ikamet eden gerçek kiģi mirasçıları. Muafiyet koģulları MADDE 4- (1) Bu kiģilerin muafiyetten yararlanabilmeleri için aģağıda belirtilen Ģartların yerine getirilmesi gerekir: a) Motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kiģilerin ikamet nakil belgesindeki tarihten sonraki ilk giriģ tarihinden, (b) bendindeki kiģilerin atama kararının yayımlandığı tarihten sonraki ilk giriģ tarihinden, (ç) bendinde belirtilen kiģilerin ise ölüm tarihinden en az altı ay öncesinde, yurt dıģında yerleģik bulundukları ülkede adlarına kayıtlı olması. Söz konusu kiģilerin yerleģim yerini Türkiye ye nakletmeden önce iki ayrı ülkede bulunması ve aracın çeģitli nedenlerle kiģinin adına ilk bulunulan ülkede kayıtlı olarak kalması halinde, kiģi adına yurtdıģında kayıtlı olma süresi en az altı ay olmak koģuluyla, kiģinin ikametini naklettiği ülkede adına kayıtlı olması Ģartı aranmaz. b) Motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının, kiģilerin adlarına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması. (2) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kiģiler tarafından gerçekleģtirilecek motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının ithalinde aile ünitesi esas alınır. (3) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kiģilerin ve (ç) bendinde belirtilen ölen kiģinin yurtta geriye doğru bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamıģ olmaları gerekir. Türkiye Gümrük Bölgesinde bir takvim yılında kırkbeģ güne kadar kalıģlar yurt dıģındaki ikamet süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında son on yıl içinde en az beģ yıl ikamet eden gerçek kiģiler için yerleģim yerine iliģkin bu süre Ģartı aranmaz. (4) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vasıtaların kayıt ve model yılının tespitinde, vasıtanın ilk iktisabında kayıt ve model yılının farklı olması durumunda, sonraki tarih esas alınır. Model yılının tespit edilemediği durumlarda üretim yılı esas alınır. (5) Bu maddede yer alan diğer koģulların sağlanması Ģartıyla, motorlu ve motorsuz nakil vasıtalarının her

2 birinden birer adet getirilmesi mümkündür. Muafiyetin istisnası MADDE 5 (1) Yirmidört ayı aģmayan süreyle Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında geçici olarak görevlendirilen kamu görevlileri için bu Bölüm hükümleri uygulanmaz. (2) Evlilik suretiyle Türk vatandaģlığına geçenler bu Bölümde yer alan muafiyetten yararlandırılmaz. (3) Motorlu ticari araçlar ve diğer ticari nakil vasıtalarının bu Bölüm kapsamında muafen serbest dolaģıma giriģine izin verilmez. (4) Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken, yine sürekli görevle baģka bir yabancı ülkeye atanması nedeniyle yerleģim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakledemeyen kamu görevlileri için bu Bölüm hükümleri uygulanmaz. (5) Bu Bölüm kapsamında belirtilen Ģartlar sağlanmıģ ve yabancı bir ülkede yeniden ikamet tesis edilmiģ olsa dahi, muafen ithal edilen vasıtanın serbest dolaģıma giriģ tarihinden itibaren beģ yıl geçmedikçe, aynı kiģilerin motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının muafen serbest dolaģıma giriģine iliģkin talepleri kabul edilmez. Müracaat süreleri MADDE 6- (1) 3 üncü maddede yer alan kiģilerin kendisi veya eģi tarafından, mücbir sebep veya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, aģağıda belirtilen süreler içerisinde gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekmektedir: a) Yurt dıģında yirmidört ay ikamet eden Türk vatandaģları; ikamet nakil belgesindeki tarihten sonraki ilk giriģ tarihinden itibaren altı ay. b) Kamu görevlileri; atama kararının yayımlandığı tarihten sonraki ilk giriģ tarihinden itibaren altı ay. c) Türk vatandaģlığına geçenler; vatandaģlık kararından sonra adlarına nüfus kağıdının düzenlendiği tarihten itibaren altı ay. ç) Miras yoluyla serbest dolaģıma giriģ iģlemlerinde muafiyetten yararlanacak olan varis; ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici resmi belgelerle ispatı Ģartıyla, veraset ilamı tarihinden itibaren yirmidört ay. Belgeler MADDE 7- (1) 3 üncü maddede belirtilen kiģilerin kendisi veya eģi tarafından aģağıdaki belgelerle birlikte, 37 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yetkili gümrük idaresine müracaat edilir. Gümrük idareleri tarafından söz konusu kiģilerce geriye doğru beģ yıl içerisinde serbest dolaģıma giriģ iģlemlerinin yapılıp yapılmadığının Bedelsiz Ġthalat Programı aracılığıyla sorgulanmasını müteakip, bu Bölüm kapsamı nakil vasıtalarının iģlemleri sonuçlandırılır. a) Türk vatandaģlığına geçiģ hali hariç olmak üzere, pasaport veya NATO Seyahat Emri, Lasse-Passe vb. pasaport yerine geçen belgeler. b) Teslim-Tesellüm Belgesi. c) Aile ünitesi uygulanan hallerde vukuatlı nüfus kayıt örneği. ç)yerleģim yeri olan ülkede, iģverenden iliģiklerinin kesildiğine dair belge ile ĠĢ ve ĠĢçi Bulma Kurumundan iģsizlik parası veya yardımı almadıklarını, keza ilgili makamlardan mevcut ikamet kaydını sildirdiklerini belgelemeleri; ayrıca ihtiyarlık sigorta primi kesintilerini durdurduklarına dair belge ve öğrenci iseler okulla iliģiklerinin kesildiğini gösteren belgeyi dıģ temsilciliklerimize ibraz etmeleri üzerine, yerleģim yerlerinin nakledildiğine dair ilgili temsilciliklerce düzenlenecek ikamet nakil belgesi. d) Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında son on yıl içinde en az beģ yıl ikamet etme süresinin tespitine yönelik kiģinin yurda giriģ-çıkıģ kayıtları. e) Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgeleri aslı; yurtdıģında bulunduğu ülke makamlarınca aslının alıkonulması sonucu ibraz edilemediğine iliģkin belgenin dıģ temsilciliklerimizce onaylı örneği. f) Ġthal talebinde bulunmayan eģin beģ yıl geçmedikçe yeniden ithal izni verilmesi için müracaat etmeyeceğine dair taahhütname (Ek-1). g) Kamu görevlilerince yapılacak serbest dolaģıma giriģ iģlemlerinde atama kararı ve görevin sona erdiğini gösteren bağlı bulundukları kamu kurum veya kuruluģu tarafından verilecek belge. ğ) Türk vatandaģlığına geçiģi gösteren belge. h) Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaģıma giriģ iģlemlerinde veraset ilamı. ı) Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaģıma giriģ iģlemlerinde, miras bırakacak kiģinin Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında yerleģik olduğunun ispatı için yurda giriģ-çıkıģ kayıtları, i) Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaģıma giriģ iģlemlerinde muafiyetten yararlanacak kiģinin Türkiye de yerleģik olduğunun tevsiki için vukuatlı nüfus kayıt örneği. j) Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaģıma giriģ iģlemlerinde, birden fazla varis bulunması halinde, Türkiye de bulunan diğer mirasçılar için noter tasdikli feragat mukavelesi. (2) Birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen trafik ve mülkiyet belgesinin herhangi bir nedenle yenilenmesi halinde, aracın önceden de aynı kiģi/kiģilerden biri adına kayıtlı olduğunun belgelendirilmesi Ģartıyla önceki trafik ve

3 mülkiyet belgelerindeki tarih esas alınır. (3) Serbest dolaģıma giriģ iģlemleri tamamlanan ve aģağıda belirtilen vasıtalar için Tebliğin 36 ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yetkili gümrük idareleri tarafından düzenlenecek belgeye/yazıya Ek-2 de yer alan Ģerh konularak ilgili idareye gönderilir: a) Özel kara nakil vasıtaları için düzenlenecek trafik Ģahadetnamesinin ilgili trafik tescil idaresine. b) Özel hava nakil vasıtaları için yazılacak yazının UlaĢtırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne. c) Özel deniz nakil vasıtası için yazılacak yazının vasıtanın kayıtlı olduğu Liman BaĢkanlığına. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KullanılmıĢ Ev EĢyasının Serbest DolaĢıma Sokulması KiĢiler MADDE 8 - (1) AĢağıda belirtilen kiģilerin kullanılmıģ ev eģyasını gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaģıma sokmalarına izin verilir: a) Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında en az yirmidört ay ikamet ettikten sonra yerleģim yerini kesin olarak Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kiģiler. b) Yurt dıģındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri. c) Türk vatandaģlığına geçmek suretiyle yerleģim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kiģiler. ç) Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında yerleģik kiģilerin ölümü ile Türkiye de yerleģik gerçek kiģi mirasçıları. Muafiyet koģulları MADDE 9 - (1) Bu kiģilerin muafiyetten yararlanabilmeleri için aģağıdaki Ģartların yerine getirilmesi gerekir: a) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kiģiler tarafından gerçekleģtirilecek kullanılmıģ ev eģyası ithalinde aile ünitesi esas alınır. EĢlerin farklı ülkelerde bulunmaları halinde de aile ünitesi esası uygulanır. b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan kiģilerin ve (ç) bendinde belirtilen ölen kiģinin yurtta bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamıģ olmaları gerekir. Türkiye de bir takvim yılında kırkbeģ güne kadar kalıģlar yurt dıģındaki ikamet süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında son on yıl içinde en az beģ yıl ikamet eden gerçek kiģiler için yerleģim yerlerine iliģkin bu süre Ģartı aranmaz. (2) Bu bölüm kapsamında kullanılmıģ ev eģyası muafiyetinden faydalanmıģ olan 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan kiģilerin tekrar aynı muafiyetten yararlanabilmeleri için yurt dıģında en az yirmidört ay yeniden ikamet tesis etmiģ olmaları gerekir. Muafiyetin Ġstisnası MADDE 10 (1) Yirmidört ayı aģmayan süreyle Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında geçici olarak görevlendirilen kamu görevlileri için bu Bölüm hükümleri uygulanmaz. EĢyanın getirilme süresi MADDE 11- (1) KullanılmıĢ ev eģyasının serbest dolaģıma giriģ hakkı, mücbir sebep veya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, aģağıda belirtilen süreler içerisinde kullanılır: a) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kiģiler tarafından geliģlerinden önce veya beraberlerinde ya da geliģlerinden sonraki altı ay içerisinde. b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan kiģiler, ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici resmi belgelerle ispatı Ģartıyla, veraset ilamı tarihinden itibaren yirmidört ay içerisinde. Belgeler MADDE 12- (1) 8 inci maddede belirtilen kiģilerin kendisi veya eģi tarafından aģağıdaki belgelerle birlikte gümrük idaresine müracaat edilir. a) Türk vatandaģlığına geçiģ hali hariç olmak üzere, pasaport veya NATO seyahat emri, Lasse-Passe gibi pasaport yerine geçen belgeler. b) Pasaportunda daha önce naklihane yaptığına iliģkin kayıt bulunan kiģilerin, yurtdıģında tekrar ikamet tesis ettiğine ve en az yirmidört ay kaldıktan sonra tekrar yurda kesin döndüğüne dair dıģ temsilciliklerimizden alınan belge. c) YerleĢim yerinin nakledildiğine iliģkin dıģ temsilciliklerimizden alınacak ikamet nakil belgesi. ç) Aile ünitesi uygulanan hallerde vukuatlı nüfus kayıt örneği. d) Kamu görevlilerince yapılacak serbest dolaģıma giriģ iģlemlerinde, görevin sona erdiğini gösteren bağlı bulundukları kamu kurum veya kuruluģu tarafından verilecek belge. e) Türk vatandaģlığına geçiģi gösteren belge. f) Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaģıma giriģ iģlemlerinde veraset ilamı. g)veraset yoluyla yapılacak serbest dolaģıma giriģ iģlemlerinde miras bırakan kiģinin Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında yerleģik olduğunun ispatı için yurda giriģ-çıkıģ kayıtları. ğ)veraset yoluyla yapılacak serbest dolaģıma giriģ iģlemlerinde, muafiyetten yararlanacak kiģinin Türkiye de yerleģik olduğunun ispatı için vukuatlı nüfus kayıt örneği.

4 h) Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaģıma giriģ iģlemlerinde, birden fazla varis bulunması halinde, Türkiye de bulunan diğer mirasçılar tarafından verilecek noter tasdikli feragat mukavelesi. ı) Sözlü beyan formuna eklenecek eģya listesi. Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken sürekli görevle baģka bir ülkeye atanan kamu görevlilerinin kullanılmıģ ev eģyasına iliģkin gümrük iģlemleri MADDE 13 - (1) Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken, sürekli görevle baģka bir yabancı ülkeye atanan kamu görevlilerinin yeni tayin edildikleri ülkenin özelliği veya uzaklığı sebebiyle beraberlerinde götürmeleri külfetli ve masraflı olan ev eģyası için bu Bölüm hükümleri uygulanır. (2) Birinci fıkrada belirtilen kamu görevlilerine ait kullanılmıģ ev eģyasına iliģkin gümrük iģlemleri aģağıda belirtildiği Ģekilde gerçekleģtirilir: a) Söz konusu kiģiler serbest dolaģıma sokmak istedikleri eģyanın cins ve miktarını ayrıntılı olarak gösteren, dört nüsha eģya listesi ekli ve eģyanın serbest dolaģıma giriģ iģleminin yapılacağı gümrük idaresinin de belirtildiği bir dilekçe ile durumlarını bağlı bulundukları kamu kurum veya kuruluģuna bildirirler. b) Atamayı yapan kamu kurum veya kuruluģunca durum uygun görülürse, eģya listesinin üç nüshasının eklenmesi suretiyle talep, eģyanın serbest dolaģıma giriģ iģleminin yapılacağı gümrük idaresine bildirilir. c) Gümrük idaresince eģyanın naklihane eģyası niteliğinde olup olmadığı ve bu eģyanın yurda getirilmesi veya gönderilmesinin zorunlu olup olmadığı hususları incelenir ve uygun görülmesi halinde iģlemler tamamlanır. Ayrıca, ilgili kamu kurum veya kuruluģuna da bilgi verilir. ç) Gümrük idaresi, serbest dolaģıma giren eģyanın cins ve miktarını gösteren listeyi onaylayarak bir örneğini ilgili kiģiye verir. Hakkın mükerrer kullanımının kontrolü MADDE 14- (1) Üçüncü Bölüm kapsamı kullanılmıģ ev eģyasına iliģkin gümrük iģlemlerinde, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yirmidört ay boyunca, bu hakkın 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen koģul sağlanmadan mükerrer olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti aģağıdaki Ģekilde yapılır: a) Pasaport veya pasaport yerine geçen NATO Seyahat Emri, Lasse Passe gibi belgelerin kontrolü, b) Zayiinden alınmıģ ve verilmiģ tarihi iki yılı doldurmamıģ yeni pasaportlarda yurtdıģında yirmidört aydan fazla ikamet edildiğine dair dıģ temsilciliklerimizden alınan belgenin kontrolü. (2) 11 nci maddede belirtilen süreler içerisinde eģyanın partiler halinde getirilmesi hakkın mükerrer kullanımı olarak değerlendirilmez. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM YerleĢim Yeri Türkiye Gümrük Bölgesi DıĢında Bulunan Gerçek KiĢiler Tarafından KullanılmıĢ Ev EĢyasının Serbest DolaĢıma Sokulması KiĢiler MADDE 15- (1) Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında yerleģik bulunan gerçek kiģiler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesinde edindikleri konutlarda kullanılmak üzere getirdikleri, kullanılmıģ ev eģyasını bir defaya mahsus olmak üzere gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaģıma sokmalarına izin verilir. (2) Bu Bölüm hükümlerinin uygulanmasında, kiģilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında yerleģik olmaları esas olup kiģilerin uyruğu dikkate alınmaz. Muafiyet koģulları MADDE 16- (1) 15 inci maddede belirtilen kiģilerin muafiyetten yararlanabilmeleri için aģağıdaki Ģartların yerine getirilmesi gerekir: a) Bu kiģilerin, Türkiye ye son giriģ tarihinden geriye doğru en az yirmidört ay süre ile sürekli olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında yerleģik olmaları gerekir. Türkiye ye son giriģ tarihinden geriye doğru bir yılda yüzseksenbeģ güne kadar yurtta bulunmak süreklilik halini bozmaz. Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında son on yıl içinde en az beģ yıl ikamet eden gerçek kiģiler için yerleģim yerlerine iliģkin bu süre Ģartı aranmaz. b) Bu kiģiler tarafından gerçekleģtirilecek kullanılmıģ ev eģyası ithalinde aile ünitesi esas alınır. c) Konutun satın alınması veya en az iki yıl süre için kiralanması gerekir. Bu koģulun karģılanmadığı durumlarda, ev eģyasının tam muafiyet suretiyle geçici ithaline izin verilir. ç) Muafiyet bir konutta kullanılmak üzere getirilecek eģya ile sınırlıdır. d) Bu bölüm kapsamı eģyanın, kiģiler tarafından geliģlerinden önce veya beraberlerinde ya da altı ay sonraki süreler içerisinde serbest dolaģıma sokulması gerekmektedir. Geçici ithalat rejimine tabi tutulan ev eģyasının serbest dolaģıma giriģi MADDE 17 (1) EĢyanın geçici ithalat rejimi altında kaldığı süre de dahil olmak üzere konutun en az iki yıl süreyle kiralanması veya satın alınması halinde, 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan süre Ģartı aranmaksızın, eģyanın gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaģıma giriģine izin verilir. Belgeler MADDE 18 - (1) 15 inci maddede belirtilen kiģilerin kendisi veya eģi tarafından aģağıdaki belgelerle birlikte yetkili gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekmektedir.

5 a) Pasaport veya NATO Seyahat Emri, Lasse-Passe vb. pasaport yerine geçen belgeler. b) YurtdıĢında en az yirmidört ay yerleģik olunduğuna dair dıģ temsilciliklerimizden ya da Türkiye de bulunan yabancı ülke temsilciliklerinden alınan belge. c) DıĢ temsilciliklerimizden ya da Türkiye de bulunan yabancı ülke temsilciliklerinden alınan aile bireylerinin nüfus bilgilerini içeren belge. ç) Edinilen konut; 1) Satın alınmıģ ise, kiģinin veya eģinin adına düzenlenmiģ olan tapu veya satıģ vaadi ile kooperatiflerden satın alınan ancak kooperatiflerde kat irtifakının geç yapılması nedeniyle tapunun ibraz edilemediği konutlarda kat irtifaklı arsa tapusu. 2) KiralanmıĢ ise, kiģi veya eģinin adına düzenlenmiģ noter tasdikli en az iki yıllık kira sözleģmesi. d) Sözlü beyan formuna eklenecek eģya listesi. BEġĠNCĠ BÖLÜM Genel Amaçlarla Serbest DolaĢıma Sokulan Diğer EĢya Tanımlar MADDE 19 - (1) Bu Bölümün uygulanmasında; a) Hayır veya insani yardım kurumu: Münhasıran hayır veya insani yardım amacıyla kurulan ve kar amacı gütmeyen tüzel kiģiliği, b) Kurtarma araçları: ĠĢ makineleri hariç olmak üzere sadece kriz halinde kullanılabilecek nitelikteki araçlar ile itfaiye araçları ve ambulansları ifade eder. Belgeler MADDE 20 - (1) Bu Bölüm kapsamında bağıģ yoluyla gelen araçlar için kamu kurum ve kuruluģları, hayır kurumları veya insani yardım kurumları tarafından aģağıda belirtilen belgeler ile yetkili gümrük idaresine baģvurulur. a) Kurtarma araçlarının bağıģlayana ait olduğunu gösteren ve araca ait model yılı, Ģasi ve motor numarası, araç sahibinin adı-soyadı gibi bilgileri içeren mülkiyet belgesi; mülkiyet belgesi üzerinde bağıģlayanın adının kayıtlı olmaması halinde dıģ temsilciliklerimizce tasdik edilmiģ fatura veya satıģ sözleģmesinin aslı ile bunların noter tasdikli Türkçe tercümesi. b) DıĢ temsilciliklerimizce veya noterlerce onaylanmıģ bağıģ belgesinin aslı. c) Ambulansın Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenen özellikleri taģıdığına iliģkin olarak Ankara Ġl Sağlık Müdürlüğünden alınacak ve serbest dolaģıma giriģi öncesinde ibraz edilecek olan uygunluk yazısı. ç) EĢyanın gümrük denetimine alındığını gösteren ambar makbuzu. (2) Kurtarma araçları dıģında kalan ve bağıģ yoluyla gelen eģya için aģağıda belirtilen belgeler ile eģyanın teslim edildiği gümrük idaresine baģvuruda bulunulur; a) DıĢ temsilciliklerimizce tasdik edilmiģ fatura veya satıģ sözleģmesinin aslı ile bunların noter tasdikli Türkçe tercümesi. b) DıĢ temsilciliklerimizce veya noterlerce onaylanmıģ bağıģ belgesinin aslı. c) EĢyanın gümrük denetimine alındığını gösteren ambar makbuzu. (3) Ġkinci fıkrada belirtilen ve Kararın 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki kullanılmıģ eģya için gümrük idaresine yapılacak baģvurularda fatura ibraz edilememesi halinde, bu maddede belirtilen diğer belgeler dikkate alınarak iģlemler tekemmül ettirilir. Serbest dolaģıma giriģ iģlemleri MADDE 21 (1) Kurtarma araçlarının serbest dolaģıma giriģinde yetkili gümrük idaresince düzenlenecek olan trafik Ģahadetnamesine Ek-3'de yer alan Ģerh konularak gümrük iģlemleri tamamlanır. (2) Kurtarma araçları dıģındaki eģyaya iliģkin talep, teslim edildiği gümrük idaresince gümrük müdürü veya yetkili kılacağı gümrük müdür yardımcısı baģkanlığında iki muayene memurundan oluģan komisyon tarafından oybirliği ile karara bağlanır. Komisyon kararlarının olumlu olması halinde, eģya muayene edilerek belgelerine uygunluğu anlaģıldıktan sonra serbest dolaģıma giriģ iģlemleri tamamlanır. (3) Bu bölüm kapsamındaki kurtarma araçları sadece kamu kurum ve kuruluģları tarafından getirilebilir. ALTINCI BÖLÜM ĠĢyeri Nakli ĠĢyeri nakli MADDE 22 - (1) Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında sürdürülen ekonomik bir faaliyetin kesin olarak sona erdirilerek, Türkiye Gümrük Bölgesine nakli dolayısıyla serbest dolaģıma sokulan sermaye malı ve diğer malzemeye muafiyet tanınır. (2) Muafiyet; a) Mücbir sebep veya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, Türkiye Gümrük Bölgesine nakletmek üzere yabancı ülkedeki faaliyetini sona erdirmeden önce en az oniki ay süreyle iģletme tarafından fiilen kullanılmakta olan, b) Nakilden sonra da aynı amaçla kullanılacak olan,

6 c) Söz konusu iģletmenin niteliği ile büyüklüğüne uygun bulunan, eģya ve malzeme ile sınırlıdır. (3) Muafiyet hakkı sadece, Türkiye Gümrük Bölgesinde de benzer bir faaliyeti yürütmek amacıyla, ayrıldıkları ülkedeki faaliyetlerini kesin olarak sona erdiren iģ yeri sahibine tanınır. Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleģik bulunan bir iģletme ile herhangi bir bağlantı kurma amacına yönelik iģletmeler için muafiyet uygulanmaz. (4) Muafiyet hakkı sadece ayrıldıkları ülkede en az üç yıl süre ile aynı iģte çalıģan kiģilere tanınır. (5) Kazanç sağlama amacına yönelik olmayan faaliyetlerle uğraģan ve bu faaliyetini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden tüzel kiģiler ile mesleklerini Türkiye Gümrük Bölgesinde yürüteceklerini ispat etmeleri halinde bir serbest meslek veya benzer bir faaliyetle uğraģan gerçek kiģilere de birinci fıkrada belirtilen muafiyet tanınır. EĢyanın getirilme süresi MADDE 23 - (1) Mücbir sebep veya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, eģya ve malzemenin iģletmenin nakledildiği ülkedeki faaliyetlerini sona erdirildiği tarihten itibaren oniki ay içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesi zorunludur. Belgeler MADDE 24- (1) 22 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kiģi tarafından, iģyeri faaliyetleri devam ederken veya sona erdirildikten sonra aģağıda belirtilen belgeler ile birlikte gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekmektedir. a) YurtdıĢından temin edilerek dıģ temsilciliklerimizce tercümeleri onaylanmıģ belgeler: 1) Ekonomik faaliyetin sona erdirildiğine dair ilgili ülke resmi makamlarından alınacak belge. 2) ĠĢletmenin son üç yıllık kazancı ve ödenen vergilere iliģkin belgeler. 3) Serbest dolaģıma giriģi istenilen makina ve sair eģyanın varsa faturaları ve iģyeri demirbaģ kayıtlarına iliģkin belgeler. 4) YerleĢim yerinin nakledildiğine iliģkin dıģ temsilciliklerimizden alınacak ikamet nakil belgesi. 5) Serbest dolaģıma giriģi istenilen malların marka, model, seri numarası ve kullanım amaçlarına iliģkin ayrıntılı olarak düzenlenmiģ liste. b) Türkiye den temin edilecek belgeler: 1) ĠĢyeri açma izin belgesi. 2) Mahalli esnaf, sanatkâr, ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi. Muafiyetin Ġstisnası MADDE 25- (1) AĢağıda sayılan eģya muafiyet kapsamı dıģındadır: a) Üretim veya hizmet endüstrisi makinesi olmayan, taģınabilir laboratuvar veya dıģ yayın yapma birimleri gibi ulaģım araçları. b) Canlı hayvan, hayvan yemleri ile tohum ve fidanlar. c) Ham, yarı mamul veya mamul madde stokları ile akaryakıtlar. YEDĠNCĠ BÖLÜM Malul ve Sakatların Kullanımına Mahsus EĢya Tanımlar MADDE 26 - (1) Bu Bölümün uygulanmasında; ortopedik özür ibaresi doğuģtan veya sonradan herhangi bir nedenle, iskelet, kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu bedensel yeteneklerini çeģitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle alt ve üst ekstremite sakatlıklarını ifade eder. Muafiyet koģulları MADDE 27 - (1) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında muafen özel tertibatlı sakat aracını serbest dolaģıma sokacak kiģinin ortopedik özürden kaynaklanan malul ve sakatlığının bulunması gerekir. (2) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında muafiyetten yararlanacak kiģide el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiģ olması Ģartı aranır. (3) Malul ve sakat kiģi Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında ikamet ediyor ise, yerleģim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakletmesi gerekir. (4) Malul ve sakat kiģi Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleģik ise, aracın Türkiye Gümrük Bölgesi dıģındaki gerçek veya tüzel kiģiler tarafından bağıģ yoluyla gönderilmesi veya bedel karģılığı alınmıģ olması gerekir. Belgeler MADDE 28 - (1) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamı kiģiler için; Fizik ve Rehabilitasyon Merkezlerince onaylı, 16/12/2010 tarihli ve sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve adı geçen Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kurumlarından alınmıģ heyet raporunun aslı, a) Söz konusu raporda; ilgilinin sakatlığı ile bunun derecesinin ve durumuna göre kullanabileceği taģıt özelliğinin belirtilmiģ olması gerekir. b) Ġlgili kiģi tarafından yurt dıģında ikamet edildiği sırada resmi bir hastaneden alınan rapor ibraz ediliyorsa,

7 raporun dıģ temsilciliklerimizce onaylanmıģ olması gerekir. (2) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamı kiģiler için; H sınıfı sürücü belgesi, (3) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamı kiģiler için; a) Yurt dıģında ikamet eden malul ve sakatlar için; ikametin nakledildiğine iliģkin dıģ temsilciliklerimizden alınacak ikamet nakil belgesi ile yerleģim yeri naklinden önce satın alınan taģıtın mülkiyetinin kendisine ait olduğunu gösteren mülkiyet belgesi, b) YerleĢim yeri Türkiye de bulunan malul ve sakata yurt dıģından bağıģ yapılması halinde; aracın bağıģlayana ait olduğunu gösteren mülkiyet belgesi ile noter veya dıģ temsilciliklerimizce düzenlenmiģ bağıģ belgesi, c) Aracın bir bedel karģılığında gerçek kiģiden satın alınması halinde taraflar arasında düzenlenen satıģ sözleģmesi; tüzel kiģiden satın alınması halinde fatura aslı ve her iki belgenin noter tasdikli tercümesi, (4) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamı kiģiler için; özel tertibata iliģkin fatura, (5) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ikinci fıkrası kapsamı kiģiler için; nüfus cüzdanı örneği, (6) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında serbest dolaģıma sokulacak araçların ithal talebinde hukuki tasarruf ehliyetini haiz olmayanlar için vasilik belgesi, (7) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ikinci fıkrası kapsamı kiģilerin yerleģim yerinin Türkiye de bulunması halinde vukuatlı nüfus kayıt örneği, (8) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ikinci fıkrası kapsamı kiģiler için; yerleģim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden kiģinin Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında yerleģik olduğunun ispatı için yurt dıģı giriģ-çıkıģ kayıtları; (9) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılan ithalatlarda, dıģ temsilciliklerimizce veya noterlerce onaylanmıģ bağıģ belgesinin aslı. (10) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamı aracın bağıģ yoluyla gelmesi halinde; aracın bağıģlayana ait olduğunu gösteren mülkiyet belgesi ile noter veya dıģ temsilciliklerimizce düzenlenmiģ bağıģ belgesi, (11) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamı aracın bir bedel karģılığında gerçek kiģiden satın alınması halinde taraflar arasında düzenlenen satıģ sözleģmesi; tüzel kiģiden satın alınması halinde fatura aslı ve her iki belgenin noter tasdikli tercümesi, (12) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamı aracın Sağlık Bakanlığınca yetki verilenler tarafından getirilmesi halinde yetkiye iliģkin yazı. Müracaat Ģekli MADDE 29 - (1) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamı motorlu kara nakil vasıtaları için aracı getiren kurum veya kuruluģ tarafından 28 inci maddenin on, onbir ve onikinci fıkralarında, (2) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki özel tertibatlı sakat aracı için, araç Türkiye ye getirilmeden önce malul ve sakat kiģi, vasisi veya kanuni temsilcisi tarafından 28 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen belgelerin biri asıl olmak üzere iki nüshası ile birlikte Ankara Naklihane ve Bedelsiz Ġthalat Gümrük Müdürlüğüne müracaat edilir. Malul ve sakat kiģiye iliģkin yapılacak tespitler MADDE 30 - (1) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamı aracın serbest dolaģıma giriģi talebi Ankara Gümrük ve Muhafaza BaĢmüdürü veya yetki vereceği BaĢmüdür Yardımcısı baģkanlığında, Ankara Naklihane ve Bedelsiz Ġthalat Gümrük Müdürü ile ĠçiĢleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Özürlüler Ġdaresi BaĢkanlığı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu temsilcilerinden oluģan bir komisyon tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. (2) Ankara Naklihane ve Bedelsiz Ġthalat Gümrük Müdürlüğünde toplanan komisyon tarafından, sakat ve malul kiģinin serbest dolaģıma sokmak istediği araçta ibraz edilen sağlık raporu ve kiģinin durumu dikkate alınarak, malul ve sakatlığın gerektirdiği özel tertibat belirlenir. (3) Komisyonun toplanacağı gün, ilgili malul ve sakat kiģi de anılan gümrükte hazır bulunur. (4) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamı aracın serbest dolaģıma giriģine iliģkin olumlu kararın Komisyon tarafından oybirliği ile verilmesi gerekir. (5) Komisyon kararı, Ankara Naklihane ve Bedelsiz Ġthalat Gümrük Müdürlüğünce düzenlenen Komisyon Karar Belgesi nde (Ek-4) belirtilir. Kararın olumlu olması halinde, karar belgesinin geçerlilik süresi altı aydır. Araca iliģkin Ģartlar MADDE 31 (1) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamı aracın serbest dolaģıma giriģ iģlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması gerekmektedir. (2) Kararın 104 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sadece otomatik vitesli olan aracın, Kararın 104 üncü maddesi kapsamında serbest dolaģıma sokulması mümkün değildir. (3) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen araçların kayıt ve model yılının tespitinde, aracın

8 gümrüğe sunulduğu tarihteki kayıt ve model yılının farklı olması durumunda, sonraki tarih esas alınır. Model yılının tespit edilemediği durumlarda üretim yılı esas alınır. Serbest dolaģıma giriģ iģlemleri MADDE 32 - (1) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamı araç tertibatlandırılmıģ olarak giriģ gümrük idaresine sunulur ve söz konusu gümrük idaresinde aracın 1 no.lu TaĢıt Takip Programının özürlü araç seçeneğine kaydettirilmesi gerekir. (2) Muafiyet kapsamı araç, komisyon karar belgesinin geçerlilik süresi içerisinde 28 inci maddede belirtilen belgelerle birlikte Ankara Naklihane ve Bedelsiz Ġthalat Gümrük Müdürlüğüne teslim edilir. (3) Gümrük Müdürü veya yetkili kılacağı Gümrük Müdür Yardımcısı baģkanlığında iki muayene memurundan oluģan bir heyet tarafından aracın söz konusu Komisyon Karar Belgesine uygunluğunun tespit iģlemleri yapılarak uygun bulunması halinde serbest dolaģıma giriģine izin verilir. (4) Adı geçen gümrük idaresince, serbest dolaģıma giriģ iģlemi tamamlanan Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki özel tertibatlı araç için düzenlenecek trafik Ģahadetnamesine Ek-3 de yer alan; ikinci fıkrasının (a) bendindeki özel tertibatlı araç için Ek-5 te yer alan; ikinci fıkrasının (b) bendindeki bizzat sakat kiģi tarafından kullanılmayan araç için düzenlenecek trafik Ģahadetnamesine Ek-6 te yer alan Ģerh konularak ilgili trafik tescil idaresine gönderilir. (5) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan eģya, Kararın 9 no.lu ekindeki Yolcu Beraberi KiĢisel EĢya Listesi kapsamında yolcu beraberinde ya da yolcunun geliģinden bir ay önce veya bir ay sonra getirilebilir. SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM Kriz Hallerinde Zarar Görenlere Gönderilen EĢya KiĢiler MADDE 33 - (1) Yurt dıģında bulunan gerçek ve tüzel kiģiler ile resmi kuruluģlar tarafından bağıģlanan Kararın 105 inci maddesinde belirtilen eģya, yalnızca kamu kurum ve kuruluģları ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalıģan dernekler tarafından serbest dolaģıma sokulabilir. EĢyaya iliģkin gümrük iģlemleri MADDE 34 - (1) Kriz hali nedeniyle yurt dıģından gelen eģyaya iliģkin gümrük iģlemleri aģağıdaki Ģekilde yapılır. a) Kriz halinden etkilenen bölgeye yurt dıģından insani amaçla gönderilen temel ihtiyaç maddeleri için gümrük mevzuatının öngördüğü Ģekilde konģimento veya taģıma belgesi ibrazı aranır. Gümrük idaresince temel ihtiyaç maddesini kabul eden kuruluģ tarafından düzenlenecek olan Ek-7 deki eģya listesi alınarak, buna göre gümrük iģlemleri tamamlanır. b) Temel ihtiyaç maddeleri haricindeki eģyanın gümrük iģlemleri, hibeye iliģkin belgelerin tamamının ibraz edilmiģ olması halinde, eģyanın geldiği gümrük idaresince öncelikle yapılır. Ancak, eksik belge bulunması ve eģyanın hemen tesliminde zorunluluk bulunması halinde teminat alınmak suretiyle iģlemler tamamlanır. Bu durumda bir ay içinde eksik belgelerin ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur. (2) Kamu kurum ve kuruluģlarına teslim edilen yardım malzemeleri için teminat aranmaksızın mevcut belgelere istinaden iģlemler tamamlanır. Gıda maddeleri ve sağlık malzemelerinin denetimi MADDE 35 - (1) Kriz bölgesine yardım amacıyla serbest dolaģıma sokulacak gıda maddeleri ile ilaç, ilk yardım malzemesi vb. sağlık malzemelerinin gönderildiği ülkeden alınan insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı yönünden güvenli olduğunu gösteren belge gümrük idaresine sunulur. DOKUZUNCU BÖLÜM Ortak Hükümler Yetkili gümrük idareleri MADDE 36- (1) Ġkinci Bölüm kapsamı nakil vasıtalarının serbest dolaģıma giriģ iģlemlerinde, Ġstanbul YeĢilköy Otomotiv Ġhtisas Gümrük Müdürlüğü, Gebze Gümrük Müdürlüğü, Ġzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ve Ankara Naklihane ve Bedelsiz Ġthalat Gümrük Müdürlüğü yetkilidir. (2) BeĢinci Bölüm kapsamı kurtarma araçları ile Yedinci Bölüm kapsamı özel tertibatlı araçların serbest dolaģıma giriģ iģlemlerinde Ankara Naklihane ve Bedelsiz Ġthalat Gümrük Müdürlüğü yetkilidir. (3) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Tebliğ kapsamı eģyanın serbest dolaģıma giriģ iģlemleri yetkili gümrük idarelerinin herhangi birinden yapılabilir. (4) Gümrük Kanununun 167 nci maddesi kapsamı nakil vasıtalarının muafiyetten faydalanmayan kiģilere devri veya satıģı halinde serbest dolaģıma giriģ iģlemleri birinci fıkrada geçen gümrük idarelerinden yapılır. (5) 6375 Sayılı Kanun ile onaylanan ''Kuzey Atlantik AnlaĢmasına Taraf Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne Dair SözleĢme'' (NATO/SOFA) ile 6427 sayılı Kanunla onaylanan, Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika BirleĢik Devletleri arasında Kuzey Atlantik AnlaĢmasına Taraf Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne Dair SözleĢmenin Tatbikine Müteallik AnlaĢma kapsamında ABD personeli adına gelen nakil vasıtalarının serbest

9 dolaģıma giriģ iģlemlerinde Ġncirlik Gümrük Müdürlüğü yetkilidir. Sözlü beyana tabi gümrük iģlemleri MADDE 37 (1) Gümrük Yönetmeliğinin 172 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki Sözlü beyana iliģkin form yükümlünün verdiği bilgilere göre gümrük personeli tarafından sisteme girilir ya da doldurulur. hükmü gereğince ev eģyası ve araca iliģkin verilerin zaman geçirmeksizin sisteme giriģ yapılmasının temininden ilgili idare amirleri sorumludur. Yetki ve süre uzatımı MADDE 38 - (1) Bu Tebliğde ve Kararda belirtilen diğer sürelerin aģılması halinde, Kararın 111 inci maddesinde sayılan mücbir sebep ve beklenmeyen haller olup olmadığını değerlendirmeye ve bu durumun gerektiğinde belgelendirilmesi halinde, bir defayla sınırlı olmak üzere söz konusu sürelerin yarısına kadar; Kararın 58 ve 62 inci maddeleri ile tespit edilen yolcu iģlemlerine iliģkin sürelerin en fazla üç aya kadar süre uzatımına karar vermeye ilgili Gümrük ve Muhafaza BaĢmüdürlükleri yetkilidir. (2) Bu Tebliğ kapsamındaki özel ve zaruri durumları değerlendirerek sonuçlandırmaya ilgili Gümrük ve Muhafaza BaĢmüdürlükleri yetkilidir. Yasaklama, kısıtlama ve yaptırımlar MADDE 39 - (1) Bu Tebliğ kapsamı eģyanın karģılıklı veya karģılıksız olarak ödünç verilmesi, teminat olarak gösterilmesi, kiralanması, devri, satıģı veya muafiyet amacının dıģında kullanılması yasaktır. Söz konusu yasak, a) Ġki, üç, dört ve altıncı bölüm kapsamı eģya için bir yıl, b) Yedinci bölüm kapsamı özel tertibatlı araçlar için üç yıl Olarak uygulanır. (2) BeĢinci bölüm kapsamı kurtarma araçlarının beyannamenin tescil tarihinden itibaren beģ yıl geçmedikçe muafiyetten faydalanmayan kurum ve kuruluģlara gümrük vergileri tahsil edilmeden satıģı, hibesi ve devri yapılamaz. On yıl sonrasında, söz konusu araçların satıģı veya devrinde gümrük vergileri aranmaz. (3) Yedinci bölüm kapsamı özel tertibatlı aracın devredilmesi veya satılması halinde aģağıda yer alan hususlar dikkate alınır: a) Yedinci bölüm kapsamı gerçek kiģilerin tekrar aynı muafiyetten faydalanmak suretiyle bir özel tertibatlı aracı serbest dolaģıma sokmak istemeleri halinde; halen adlarına kayıtlı olan özel tertibatlı aracın serbest dolaģıma girdiği tarihten itibaren en az üç yıl geçmiģ olması ve satıģı veya devrinin yapılmıģ olması gerekir. b) Kararın 107 nci maddesinin beģinci fıkrası kapsamında baģka bir malul ve sakat kiģiye devri veya satıģı durumunda, aracı devralacak kiģinin sakatlığının farklı olması halinde araç Ankara Naklihane ve Bedelsiz Ġthalat Gümrük Müdürlüğü ne teslim edilir ve devralacak kiģinin sakatlığına uygun tertibat değiģikliği anılan gümrük idaresinin gözetiminde yapılır. c) Kararın 107 nci maddesinin beģinci fıkrası kapsamında aracın gümrük idaresinden izin alınmak suretiyle baģka bir malul ve sakat kiģiye devri veya satıģı halinde, Kararın 107 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan süre, aracı devralan kiģi açısından aracın devralındığı tarihten itibaren yeniden baģlar. 10 yıllık sürenin uygulanmasında ise aracın serbest dolaģıma girdiği tarih esas alınır. ç) Özel tertibatlı aracın Kararın 107 nci maddesinin beģinci fıkrasına istinaden üç yıllık süreyi doldurup, beģ yıllık süreyi doldurmadan satılması halinde, araca iliģkin özel tüketim vergisi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu gereğince tahsil edilir. d) Malul ve sakat kiģinin vefatı halinde; i) araç muafiyetten yararlanan baģka bir malul ve sakat kiģiye devredilebilir, ii) varis tarafından kullanılmak istenmesi halinde vergileri tahsil edilir. (4) Bu maddenin üçüncü fıkrasının (d) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Tebliğ kapsamı eģyanın ölüm, cebr-i icra veya hacze konu olması durumunda, eģyaya ait gümrük vergileri eģyayı devralan kiģiden tahsil edilir. (5) Ġzin alınmaksızın muafiyetten faydalanamayan kiģi, kurum ve kuruluģlara bedelli veya bedelsiz olarak ödünç verilen, teminat olarak gösterilen, kiralanan, devredilen, satılan veya muafiyet amacı dıģında kullanılan eģyanın gümrük vergileri Gümrük Kanununun 181 ila 194 üncü maddelerindeki esaslara göre tahsil olunur ve gerekmesi halinde 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve varsa diğer kanun hükümlerine göre iģlem yapılır. (6) Bu Tebliğ hükümlerine göre yapılacak serbest dolaģıma giriģ iģlemlerinde ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilen belgelerde tereddüde düģülmesi halinde; idari soruģturmayı gerektiren durumlar hariç, ilgililer hakkında cezai takibatta bulunulmasını teminen ilgili gümrük müdürlükleri tarafından en yakın yetkili Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Yetki MADDE 40- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya Gümrük MüsteĢarlığı yetkilidir. Yürürlükten kaldırılan mevzuat

10 MADDE 41- (1) 20/2/2000 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı ġahsi Mahiyette EĢyanın Bedelsiz Ġthaline ĠliĢkin Tebliğ (Bedelsiz Ġthalat Seri No:1), 18/2/2000 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler Seri No:1), 18/2/2000 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler Seri No:2), 18/2/2000 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler Seri No:3) ve 20/2/2000 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler Seri No:4), 2/3/2000 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Yolcu ĠĢlemlerine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Seri No: 1) ile bunların ek ve tadilleri yürürlükten kaldırılmıģtır. Yürürlük MADDE 42 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 43 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. EK -1 TAAHHÜTNAME Gümrük MüsteĢarlığınca eģim...adına verilen bedelsiz ithal izninin tanzimi tarihinden itibaren 5 (beģ) yıl geçmedikçe bedelsiz ithal talebinde bulunmayacağımı beyan ve taahhüt ederim..../.../20.. Adı ve Soyadı Ġmza EK -2 SERBEST DOLAġIMA GĠRĠġ ĠġLEMĠ TAMAMLANAN MOTORLU VEYA MOTORSUZ ÖZEL NAKĠL VASITALARI ĠÇĠN GÜMRÜK ĠDARESĠNCE KONULACAK ġerh Bu nakil vasıtasının bir yıl boyunca bedelli veya bedelsiz olarak; ödünç verilmesi, teminat olarak gösterilmesi, kiralanması, devri, satıģı veya muafiyet amacı dıģında kullanılması yasaktır. EK -3 ÖZEL TERTĠBATLI ARACIN/KURTARMA ARACININ TRAFĠK ġahadetnamesġne KONULACAK ġerh Bu özel tertibatlı aracın/kurtarma aracının serbest dolaģıma sokan kurum, kuruluģ, vakıf, dernek tarafından kullanılması zorunlu olup bir baģkasının kullanımına ve istifadesine bırakılamaz. Özel tertibatlı aracın/kurtarma aracının Ankara Naklihane ve Bedelsiz Ġthalat Gümrük Müdürlüğünden izin alınmadan muafiyetten faydalanmayan kiģi, kurum ve kuruluģlara karģılıklı veya karģılıksız olarak ödünç verilmesi, teminat olarak gösterilmesi, kiralanması, devredilmesi, satılması veya muafiyet amacı dıģında kullanılması yasaktır. T.C. Belge aslını elden aldım / /.. BAġBAKANLIK Gümrük MüsteĢarlığı Ankara Gümrük ve Muhafaza BaĢmüdürlüğü Naklihane ve Bedelsiz Ġthalat Gümrük Müdürlüğü EK -4 MALUL VE SAKAT ARAÇLARINA ĠLĠġKĠN KOMĠSYON KARAR BELGESĠ KOMĠSYONA KATILMA TALEBĠNDE BULUNAN TOPLANTI DURUMU

11 KĠġĠNĠN DURUMU ADI VE SOYADI : GÖRÜġME SIRA NO : ADRESĠ : GÖRÜġME TARĠHĠ : / / SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN 167/12-A MADDESĠ GEREĞĠNCE VE GÜMRÜK MUAFĠYETĠ TEBLĠĞĠNDE ÖNGÖRÜLEN BELGELERĠN ĠNCELENMESĠ SONUCU MUAFĠYET UYGULANMASINA DAĠR KOMĠSYON KARARIDIR. BU BELGE 6 (ALTI) AY GEÇERLĠDĠR TARĠHLĠ, 2009/15481 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ 104. MADDESĠ GEREĞĠNCE GÜMRÜK ĠDARESĠNE SUNULDUĞU TARĠH ĠTĠBARĠYLE KAYIT VE MODEL YILI DAHĠL ÜÇ YILDAN ESKĠ, MOTOR HACMĠ 1600/2500 CC DEN BÜYÜK ARAÇ ĠTHALĠ YAPILAMAZ. SÖZ KONUSU BELGEYE ĠSTĠNADEN MUAFEN ĠTHAL EDĠLECEK ÖZEL TERTĠBATLI SAKAT ARACININ ÖZÜRLÜ ARACI OLARAK GETĠRĠLDĠĞĠNĠN GĠRĠġ GÜMRÜK ĠDARESĠNDE MUAYENE MEMURU KAġESĠ VURULMAK SURETĠYLE MUTLAK SURETTE BELGELENDĠRĠLMESĠ GEREKMEKTEDĠR. ANKARA GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAġMÜDÜR/BAġMÜDÜR YRD. KOMĠTE ÜYELERĠNĠN ADI SOYADI: BaĢmüdür/BaĢmüdür Yrd ĠMZA KARAR SONUCU GÜMRÜK MÜDÜRÜ Gümrük Müdürü ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI KOMĠTE ÜYELERĠ TARAFINDAN OYBĠRLĠĞĠ ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZÜRLÜLER ĠDARESĠ BAġKANLIĞI BaĢmüdür/BaĢmüdür Yardımcısı BAġKAN TÜRKĠYE SAKATLAR FEDERASYONU EK -5 SAKAT KĠġĠ TARAFINDAN KULLANILMAK ÜZERE SERBEST DOLAġIMA SOKULAN OTOMOBĠLE ĠLĠġKĠN TRAFĠK ġahadetnamesġne KONULACAK ġerh Bu özel tertibatlı aracın, araç sahibi malul ve sakat kiģi tarafından kullanılması zorunlu olup, Ankara Naklihane ve Bedelsiz Ġthalat Gümrük Müdürlüğünden izin alınmaksızın muafiyetten faydalanamayan kiģi, kurum ve kuruluģlara karģılıklı veya karģılıksız olarak; ödünç verilmesi, teminat olarak gösterilmesi, kiralanması, devredilmesi, satılması veya muafiyet amacı dıģında kullanılması yasaktır. EK-6

12 BĠZZAT SAKAT KĠġĠ TARAFINDAN KULLANILAMAYAN ARACA ĠLĠġKĠN TRAFĠK ġahadetnamesġne KONULACAK ġerh Bizzat sakat kiģi tarafından kullanılmayan söz konusu özel tertibatlı aracın, araç sahibi malul ve sakat kiģinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya sakat kiģi tarafından iģ akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunludur. Bu araç sadece özürlü. adlı kiģinin taģınması amacına yönelik olup baģka amaçlarla kullanılması, aracın Ankara Naklihane ve Bedelsiz Ġthalat Gümrük Müdürlüğünün izni olmaksızın muafiyetten faydalanamayan kiģi, kurum ve kuruluģlara karģılıklı veya karģılıksız olarak; ödünç verilmesi, teminat olarak gösterilmesi, kiralanması, devredilmesi, satılması veya muafiyet amacı dıģında kullanılması yasaktır. EġYA LĠSTESĠ EK -7 VASITA ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER Kamyon ise Ülkesi, Plakası; Gemi ise Adı ve Acentesi; Uçak ise Sefer Sayısı GELEN YÜK ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER EġYANIN Cins ve nevi Adedi Ağırlığı

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No:1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No:1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No:1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulacak şahsi eşya, genel amaçlarla serbest

Detaylı

Ev Eşyası - İşyeri Nakli Muafiyeti I- GÜMRÜK VERGİLERİNDEN MUAF OLARAK KULLANILMIŞ EV EŞYASI İTHALİ

Ev Eşyası - İşyeri Nakli Muafiyeti I- GÜMRÜK VERGİLERİNDEN MUAF OLARAK KULLANILMIŞ EV EŞYASI İTHALİ Ev Eşyası - İşyeri Nakli Muafiyeti I- GÜMRÜK VERGİLERİNDEN MUAF OLARAK KULLANILMIŞ EV EŞYASI İTHALİ Gümrük vergilerinden muaf olarak kullanılmış ev eşyası ithali iki yolla yapılabilir: 1- Yerleşim yerini

Detaylı

GÜMRÜK MUAFİYETİ TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)

GÜMRÜK MUAFİYETİ TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) GÜMRÜK MUAFİYETİ TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: 06.07.2011 tarihli ve 27986 sayılı R.G. Kullanılmış Motorlu veya Motorsuz Özel Nakil Vasıtalarının Serbest Dolaşıma Sokulması

Detaylı

TEBLİĞ GÜMRÜK MUAFİYETİ TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TEBLİĞ GÜMRÜK MUAFİYETİ TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 6 Haziran 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 30088 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ GÜMRÜK MUAFİYETİ TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.07.2011 Sayı: 2011/156 Ref: 4/156

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.07.2011 Sayı: 2011/156 Ref: 4/156 SĐRKÜLER Đstanbul, 13.07.2011 Sayı: 2011/156 Ref: 4/156 Konu: GÜMRÜK MUAFĐYETĐ TEBLĐĞĐ YAYINLANMIŞTIR 06.07.2011 tarih ve 27986 sayılı Resmi Gazete de Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No:1) yayınlanmıştır.

Detaylı

BEDELSİZ İTHALAT NEDİR?

BEDELSİZ İTHALAT NEDİR? BEDELSİZ İTHALAT NEDİR? Bedelsiz ithalat; bedeli için döviz transferi yapılmadan yurt dışında elde edilen ve yurda getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan bazı şahsi ve ticari

Detaylı

GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI. HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ

GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI. HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ 1 REJĠMĠN TANIMI Serbest dolaģımdaki eģyanın daha ileri safhada iģlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve

Detaylı

Değişiklik Yapılan / Eklenen Madde. Gümrük Kanunu 4. Madde'ye 3. fıkranın eklenmesi

Değişiklik Yapılan / Eklenen Madde. Gümrük Kanunu 4. Madde'ye 3. fıkranın eklenmesi Değişiklik Yapılan / Eklenen Madde Gümrük Kanunu 4. Madde'ye 3. fıkranın eklenmesi 39.maddede değişiklik 41. Maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinin (2) ve (4) numaralı alt bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Detaylı

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ.

ERTÜRK YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE BAĞIMSIZ DENETĠM A.ġ. 05.05.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/72 KONU: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında. Giriş : 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KİMYASALLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/24 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/24 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2010/24 TARİH: 04.05.2010 KONU Malul ve Engellilerin Araç Alımında ÖTV İstisnası Uygulamasının Şartları ile İstisnadan Yararlanılan Araçların Satışında Vergi Uygulanması Hakkında 12

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/5) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı

Detaylı

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1).

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1). GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/12/2014 Sayı: 2014/122 Ref : 6/122 Konu: 1 SERİ NUMARALI (YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ) GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı.

SİRKÜLER. KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. SAYI : 2014 / 49 SİRKÜLER İstanbul,16.10.2014 KONU : KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( Seri No 1) Yayımlandı. 16 Ekim 2014 tarihli ve 29147 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR

Resmî Gazete TEBLİĞ ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ORMAN YETİŞTİRME MATERYALLERİNİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2013/8. Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2013/8. Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları,

TEBLİĞ. ç) Hazinenin özel mülkiyetindeki taģınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taģınmazları, 7 Şubat 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28906 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 362) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Genel Tebliğin amacı;

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük

Detaylı

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5)

5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: 5746 SAYILI ARAġTIRMA, GELĠġTĠRME VE TASARIM FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 5) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Yasal Düzenleme

Detaylı

MALUL VE ENGELLİLERİN ARAÇ ALIMINDA ÖTV İSTİSNASI UYGULANMASI İLE İLGİLİ SİRKÜLER ÇIKARILDI

MALUL VE ENGELLİLERİN ARAÇ ALIMINDA ÖTV İSTİSNASI UYGULANMASI İLE İLGİLİ SİRKÜLER ÇIKARILDI Sirküler Rapor 03.05.2010 / 57-1 MALUL VE ENGELLİLERİN ARAÇ ALIMINDA ÖTV İSTİSNASI UYGULANMASI İLE İLGİLİ SİRKÜLER ÇIKARILDI ÖZET : Özel Tüketim Vergisi Kanunu nun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendinde

Detaylı

/ TL nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı,

/ TL nin altında olan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, 28.12.2017/160-1 MALUL VE ENGELLİLERE MOTOR SİLİNDİR HACMİNE BAKILMAKSIZIN, HESAPLANMASI GEREKEN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE DİĞER HER TÜRLÜ VERGİLER DÂHİL BEDELİ 200.000 TL NİN ALTINDA OLAN TAŞITLARDA ÖTV

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/7)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/7) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5)

Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/5) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

Dünya Gazetesinde Çıkan ve Haber olarak yayınladığımız Muafiyet Sınırı 150 EURO Değil 75 EURO dur..

Dünya Gazetesinde Çıkan ve Haber olarak yayınladığımız Muafiyet Sınırı 150 EURO Değil 75 EURO dur.. 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karara, 2013/5371 sayılı Karar ile yapılan değişikliklerin madde bazında karşılaştırma TABLOSU. Dünya Gazetesinde Çıkan ve Haber olarak

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2013/5 )

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2013/5 ) T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: 77939137-010.06.02 Konu: Antrepoya eģya alınması ve aynı gümrük idaresi denetiminde eģya sevki GENELGE (2013/5 ) Özet beyan ve transit rejimi

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Serbest DolaĢıma GiriĢ Rejimine tabi tutulan Ek-1 sayılı listede yer alan katıyakıtların ithalat iģlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Serbest DolaĢıma GiriĢ Rejimine tabi tutulan Ek-1 sayılı listede yer alan katıyakıtların ithalat iģlemlerini kapsar. 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENĠN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN KATI YAKITLARIN ĠTHALAT DENETĠMĠ TEBLĠĞĠ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60)

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) 19 Ocak 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26761 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik ĠĢlemleri Daire BaĢkanlığı Tarih: 16/05/2008 Sayı : B.13.2.BKG.0.11.00.02/364114 Konu : 2022 sayılı Kanunun

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR.

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR. TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR. A) BAZI TANIMLAR VE GENEL AÇIKLAMALAR. B) İTHALATTAKİ İŞ AKIŞINA İLİŞKİN İŞLEMLER 1) TaĢıtların Türkiye Gümrük Bölgesine GiriĢi

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL HAKKINDA NAKLEN TAYİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde 1- (1) Karabük Üniversitesi nde görev yapan idari personelin naklen tayin taleplerinin değerlendirmesinde uygulanacak

Detaylı

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU Kanun Numarası : 210 Kabul Tarihi : 21/2/1963 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1963 Sayı : 11343 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 828 Değerli kağıtlar: Madde

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 447 Konu : Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/4) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

Sayfa 1 / 5 29 Ocak 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28543 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BUTİL AKRİLAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği İstanbul, 04.04.2008 Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği DUYURU NO:2008/35 Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan yurt

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 5) TARİH //2016 SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU 5746 Sayılı

Detaylı

31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ

31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: AKARYAKIT ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2009/18)

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

Sayı: 2014/13 Ref: 6 / 13. Konu: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Sayı: 2014/13 Ref: 6 / 13. Konu: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul,21/05/2014 Sayı: 2014/13 Ref: 6 / 13 Konu: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. 21/05/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır.

Sarfiyat Tablosu ve İhraç edilen mamulün üretimi ile ilgili Kapasite Raporu) taahhüt kapatma müracaatında sunmasına gerek bulunmamaktadır. İHRACAT 2005/9 SAYILI DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ÇERÇEVESİNDEKİ TAAHHÜT KAPATMA VE KISMİ TEMİNAT İADESİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18)

TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ BAZI TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/18) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21

T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.00.33.961/24 Konu : T.C. BAġBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE 2000/21 04.11.1999 tarih ve 23866 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanunu

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/3) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

TEBLİĞ İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 29/12/2014 tarihli

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi.

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Uygulanmakta Olan Damga Vergisi ve Harç Ġstisnası Uygulaması GeniĢletildi. Nesrin Yardımcı SARIÇAY Raporumuzda; konuya iliģkin yeni düzenlemeler, eski (1 Numaralı) ve yeni

Detaylı

TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. TOHUMLUK ĠHRACATI UYGULAMA GENELGESĠ (2011/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar 25 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29156 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hususlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE

31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE

Detaylı

VATANDAŞLARIMIZIN YARARLANABİLECEĞİ VERGİSEL DÜZENLEMELER

VATANDAŞLARIMIZIN YARARLANABİLECEĞİ VERGİSEL DÜZENLEMELER 2012 YILINDA ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN YARARLANABİLECEĞİ VERGİSEL DÜZENLEMELER Şibli GÜNEŞ * 1.GİRİŞ Türkiye İstatistik Kurumunun 2002 yılı verilerine göre, ülkemiz nüfusunun %12,29 unu özürlü kişiler

Detaylı

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk.

Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Ankara, 30 Aralık 2016, Cuma Sirküler 2016 / 448 Konu : Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/20) hk. Sayın Üyemiz; 30 Aralık 2016 Tarihli

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 19 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28533 KANUN SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/129 Ref : 6/129 Konu: AKRİLONİTRİL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10)

TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ OYUNCAKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/10) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ

SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ SĐRKÜLER : 2010-30 01.07.2010 KONU : Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hk. Tebliğ 01.07.2010 tarih ve 27628 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Đsteğe Bağlı Sigorta Đşlemleri Hakkında Tebliğ aşağıda sunulmuştur.

Detaylı

T.C BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü

T.C BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü T.C BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.00.28.1355-5 08.10.2001 Konu : Bedelsiz İthalat Tebliği nin Uygulaması G E N E L G E 2001/25 Bilindiği üzere, 4458 sayılı

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2017/104 27 /Temmuz/2017 İçindekiler: * Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde değişiklik yapıldı. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA

Detaylı

BÖLÜM XI İTHALATTA YAPILAN İŞLEMLER

BÖLÜM XI İTHALATTA YAPILAN İŞLEMLER BÖLÜM XI İTHALATTA YAPILAN İŞLEMLER 66. Nas l İthalatç Olunur? Vergi numaras na sahip her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden

Detaylı

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/132 Ref : 6/132 Konu: DOĞAL REÇİNE VE DOĞAL REÇİNELERDEN ELDE EDİLEN REÇİNE ASİTLERI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Detaylı

TEBLİĞ. MOTORLU TAġITLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 40)

TEBLİĞ. MOTORLU TAġITLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 40) 30 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28249 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAġITLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 40) 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 1 4 üncü maddesinin (c) bendinde,

Detaylı

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER

ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU. BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER ORTACA MAL MÜDÜRLÜĞÜ MUHAKEMAT HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)* 1 2 Kesinleşmiş karar gereği vekiline ödenmesi gereken vekalet

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.03.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27879 İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI KAPSAMINDA DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONUNDAN YAPILAN ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009

Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Sirküler no: 106 İstanbul, 10 Aralık 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, Katma Değer Vergisi Kanunu nda 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 5 Aralık 2009 tarihli Resmi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Sıra No: 1 Ġhâle Edilecek Yerin Adı, Ġhâlenin Tarihi ve Saati, Ġhâlenin Yapılacağı Yer: Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz

Detaylı

Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 30/12/2014 Sayı: 2014/135 Ref : 6/135 Konu: VİNİL ASETAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/11/2014 tarihli ve 29181 sayılı

Detaylı

BAĞIġ ve YARDIM TOPLAMA USUL VE ESASLARI

BAĞIġ ve YARDIM TOPLAMA USUL VE ESASLARI BAĞIġ ve YARDIM TOPLAMA USUL VE ESASLARI ĠÇĠNDEKĠLER BağıĢ nedir? BağıĢ toplama mevzuatı BağıĢlar için düzenlenmesi gereken evraklar Yardım nedir? Yardım toplama mevzuatı Yardımlar için düzenlenmesi gereken

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 29/12/2014 Sayı: 2014/134 Ref : 6/134 Konu: TİTANYUM OKSİT VE TUNGSTEN TRİOKSIT İÇEREN KATALİZÖR İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel

Detaylı

YÖNETMELİK C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd.

YÖNETMELİK C. ÇĠÇEK B. ARINÇ A. BABACAN M. AYDIN. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. Devlet Bak. ve BaĢb. Yrd. 1 Temmuz 2011 CUMA Sayı : 27981 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2011/1985 Ekli Tıpta ve DiĢ Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Sağlık

Detaylı

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26941 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Gümrük Müsteşarlığından: Tebliğ Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu tebliğ, işlenmiş tarım ürünlerinin tahlili ve vergilendirilmesi ile bu ürünlerin

Detaylı

ALTINCI KISIM

ALTINCI KISIM ALTINCI KISIM 8.11.2016 osenses@ktu.edu.tr 1 ALTINCI KISIM BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ AYIRIM 8.11.2016 osenses@ktu.edu.tr 2 ALTINCI KISIM Özellik Gösteren Faaliyetler BİRİNCİ BÖLÜM Gümrük Vergilerinden Muafiyet

Detaylı

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 1 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu (Ek-2/A) 2 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu (Ek-2/B) 3 Eşyanın bedelsiz gönderilme

Detaylı

17 Şubat 2015 SALI. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

17 Şubat 2015 SALI. Resmî Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN 17 Şubat 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29270 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) NDE

Detaylı