TEBLİĞ GÜMRÜK MUAFĠYETĠ TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 1)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEBLİĞ GÜMRÜK MUAFĠYETĠ TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 1)"

Transkript

1 6 Temmuz 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : BaĢbakanlık (Gümrük MüsteĢarlığı) tan: TEBLİĞ GÜMRÜK MUAFĠYETĠ TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 1) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, gerçek kiģiler tarafından serbest dolaģıma sokulacak Ģahsi eģya, genel amaçlarla serbest dolaģıma sokulan diğer eģya, iģyeri nakli suretiyle serbest dolaģıma sokulan sermaye malları ve diğer malzemeler, malul ve sakatların kullanımına mahsus eģya ile kriz hallerinde zarar görenlere gönderilen eģyanın serbest dolaģıma giriģi esnasında muafiyet tanınacak haller ile bu muafiyetin kullanılmasına iliģkin usul ve esasları düzenlemektedir. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 7/7/2010 tarihli 2010/659 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiģik 29/9/2009 tarihli 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yürürlüğe giren 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar ın 46 ila 54, 56 ila 58, 68, 80 ila 83, 104, 105, 107, 110, 111 ve 134 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıģtır. ĠKĠNCĠ BÖLÜM KullanılmıĢ Motorlu veya Motorsuz Özel Nakil Vasıtalarının Serbest DolaĢıma Sokulması KiĢiler MADDE 3- (1) AĢağıda belirtilen kiģilerin kullanılmıģ motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarını gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaģıma sokmalarına izin verilir: a) Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında en az yirmidört ay ikamet ettikten sonra, yerleģim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kiģiler. b) Yurt dıģındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri. c) Türk vatandaģlığına geçmek suretiyle yerleģim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kiģiler. ç) Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında yerleģik kiģilerin ölümü halinde, Türkiye de ikamet eden gerçek kiģi mirasçıları. Muafiyet koģulları MADDE 4- (1) Bu kiģilerin muafiyetten yararlanabilmeleri için aģağıda belirtilen Ģartların yerine getirilmesi gerekir: a) Motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kiģilerin ikamet nakil belgesindeki tarihten sonraki ilk giriģ tarihinden, (b) bendindeki kiģilerin atama kararının yayımlandığı tarihten sonraki ilk giriģ tarihinden, (ç) bendinde belirtilen kiģilerin ise ölüm tarihinden en az altı ay öncesinde, yurt dıģında yerleģik bulundukları ülkede adlarına kayıtlı olması. Söz konusu kiģilerin yerleģim yerini Türkiye ye nakletmeden önce iki ayrı ülkede bulunması ve aracın çeģitli nedenlerle kiģinin adına ilk bulunulan ülkede kayıtlı olarak kalması halinde, kiģi adına yurtdıģında kayıtlı olma süresi en az altı ay olmak koģuluyla, kiģinin ikametini naklettiği ülkede adına kayıtlı olması Ģartı aranmaz. b) Motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının, kiģilerin adlarına kaydının yapıldığı yıl itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması. (2) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kiģiler tarafından gerçekleģtirilecek motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının ithalinde aile ünitesi esas alınır. (3) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kiģilerin ve (ç) bendinde belirtilen ölen kiģinin yurtta geriye doğru bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamıģ olmaları gerekir. Türkiye Gümrük Bölgesinde bir takvim yılında kırkbeģ güne kadar kalıģlar yurt dıģındaki ikamet süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında son on yıl içinde en az beģ yıl ikamet eden gerçek kiģiler için yerleģim yerine iliģkin bu süre Ģartı aranmaz. (4) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vasıtaların kayıt ve model yılının tespitinde, vasıtanın ilk iktisabında kayıt ve model yılının farklı olması durumunda, sonraki tarih esas alınır. Model yılının tespit edilemediği durumlarda üretim yılı esas alınır. (5) Bu maddede yer alan diğer koģulların sağlanması Ģartıyla, motorlu ve motorsuz nakil vasıtalarının her

2 birinden birer adet getirilmesi mümkündür. Muafiyetin istisnası MADDE 5 (1) Yirmidört ayı aģmayan süreyle Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında geçici olarak görevlendirilen kamu görevlileri için bu Bölüm hükümleri uygulanmaz. (2) Evlilik suretiyle Türk vatandaģlığına geçenler bu Bölümde yer alan muafiyetten yararlandırılmaz. (3) Motorlu ticari araçlar ve diğer ticari nakil vasıtalarının bu Bölüm kapsamında muafen serbest dolaģıma giriģine izin verilmez. (4) Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken, yine sürekli görevle baģka bir yabancı ülkeye atanması nedeniyle yerleģim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakledemeyen kamu görevlileri için bu Bölüm hükümleri uygulanmaz. (5) Bu Bölüm kapsamında belirtilen Ģartlar sağlanmıģ ve yabancı bir ülkede yeniden ikamet tesis edilmiģ olsa dahi, muafen ithal edilen vasıtanın serbest dolaģıma giriģ tarihinden itibaren beģ yıl geçmedikçe, aynı kiģilerin motorlu veya motorsuz özel nakil vasıtalarının muafen serbest dolaģıma giriģine iliģkin talepleri kabul edilmez. Müracaat süreleri MADDE 6- (1) 3 üncü maddede yer alan kiģilerin kendisi veya eģi tarafından, mücbir sebep veya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, aģağıda belirtilen süreler içerisinde gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekmektedir: a) Yurt dıģında yirmidört ay ikamet eden Türk vatandaģları; ikamet nakil belgesindeki tarihten sonraki ilk giriģ tarihinden itibaren altı ay. b) Kamu görevlileri; atama kararının yayımlandığı tarihten sonraki ilk giriģ tarihinden itibaren altı ay. c) Türk vatandaģlığına geçenler; vatandaģlık kararından sonra adlarına nüfus kağıdının düzenlendiği tarihten itibaren altı ay. ç) Miras yoluyla serbest dolaģıma giriģ iģlemlerinde muafiyetten yararlanacak olan varis; ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici resmi belgelerle ispatı Ģartıyla, veraset ilamı tarihinden itibaren yirmidört ay. Belgeler MADDE 7- (1) 3 üncü maddede belirtilen kiģilerin kendisi veya eģi tarafından aģağıdaki belgelerle birlikte, 37 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yetkili gümrük idaresine müracaat edilir. Gümrük idareleri tarafından söz konusu kiģilerce geriye doğru beģ yıl içerisinde serbest dolaģıma giriģ iģlemlerinin yapılıp yapılmadığının Bedelsiz Ġthalat Programı aracılığıyla sorgulanmasını müteakip, bu Bölüm kapsamı nakil vasıtalarının iģlemleri sonuçlandırılır. a) Türk vatandaģlığına geçiģ hali hariç olmak üzere, pasaport veya NATO Seyahat Emri, Lasse-Passe vb. pasaport yerine geçen belgeler. b) Teslim-Tesellüm Belgesi. c) Aile ünitesi uygulanan hallerde vukuatlı nüfus kayıt örneği. ç)yerleģim yeri olan ülkede, iģverenden iliģiklerinin kesildiğine dair belge ile ĠĢ ve ĠĢçi Bulma Kurumundan iģsizlik parası veya yardımı almadıklarını, keza ilgili makamlardan mevcut ikamet kaydını sildirdiklerini belgelemeleri; ayrıca ihtiyarlık sigorta primi kesintilerini durdurduklarına dair belge ve öğrenci iseler okulla iliģiklerinin kesildiğini gösteren belgeyi dıģ temsilciliklerimize ibraz etmeleri üzerine, yerleģim yerlerinin nakledildiğine dair ilgili temsilciliklerce düzenlenecek ikamet nakil belgesi. d) Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında son on yıl içinde en az beģ yıl ikamet etme süresinin tespitine yönelik kiģinin yurda giriģ-çıkıģ kayıtları. e) Motorlu nakil vasıtaları için hak sahipleri adına kayıtlı mülkiyet veya trafik belgeleri aslı; yurtdıģında bulunduğu ülke makamlarınca aslının alıkonulması sonucu ibraz edilemediğine iliģkin belgenin dıģ temsilciliklerimizce onaylı örneği. f) Ġthal talebinde bulunmayan eģin beģ yıl geçmedikçe yeniden ithal izni verilmesi için müracaat etmeyeceğine dair taahhütname (Ek-1). g) Kamu görevlilerince yapılacak serbest dolaģıma giriģ iģlemlerinde atama kararı ve görevin sona erdiğini gösteren bağlı bulundukları kamu kurum veya kuruluģu tarafından verilecek belge. ğ) Türk vatandaģlığına geçiģi gösteren belge. h) Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaģıma giriģ iģlemlerinde veraset ilamı. ı) Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaģıma giriģ iģlemlerinde, miras bırakacak kiģinin Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında yerleģik olduğunun ispatı için yurda giriģ-çıkıģ kayıtları, i) Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaģıma giriģ iģlemlerinde muafiyetten yararlanacak kiģinin Türkiye de yerleģik olduğunun tevsiki için vukuatlı nüfus kayıt örneği. j) Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaģıma giriģ iģlemlerinde, birden fazla varis bulunması halinde, Türkiye de bulunan diğer mirasçılar için noter tasdikli feragat mukavelesi. (2) Birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen trafik ve mülkiyet belgesinin herhangi bir nedenle yenilenmesi halinde, aracın önceden de aynı kiģi/kiģilerden biri adına kayıtlı olduğunun belgelendirilmesi Ģartıyla önceki trafik ve

3 mülkiyet belgelerindeki tarih esas alınır. (3) Serbest dolaģıma giriģ iģlemleri tamamlanan ve aģağıda belirtilen vasıtalar için Tebliğin 36 ıncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yetkili gümrük idareleri tarafından düzenlenecek belgeye/yazıya Ek-2 de yer alan Ģerh konularak ilgili idareye gönderilir: a) Özel kara nakil vasıtaları için düzenlenecek trafik Ģahadetnamesinin ilgili trafik tescil idaresine. b) Özel hava nakil vasıtaları için yazılacak yazının UlaĢtırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne. c) Özel deniz nakil vasıtası için yazılacak yazının vasıtanın kayıtlı olduğu Liman BaĢkanlığına. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KullanılmıĢ Ev EĢyasının Serbest DolaĢıma Sokulması KiĢiler MADDE 8 - (1) AĢağıda belirtilen kiģilerin kullanılmıģ ev eģyasını gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaģıma sokmalarına izin verilir: a) Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında en az yirmidört ay ikamet ettikten sonra yerleģim yerini kesin olarak Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden gerçek kiģiler. b) Yurt dıģındaki milli veya milletlerarası kadrolara sürekli görevli olarak atanıp da bu görevlerinden dönen kamu görevlileri. c) Türk vatandaģlığına geçmek suretiyle yerleģim yerini yabancı bir ülkeden Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden gerçek kiģiler. ç) Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında yerleģik kiģilerin ölümü ile Türkiye de yerleģik gerçek kiģi mirasçıları. Muafiyet koģulları MADDE 9 - (1) Bu kiģilerin muafiyetten yararlanabilmeleri için aģağıdaki Ģartların yerine getirilmesi gerekir: a) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kiģiler tarafından gerçekleģtirilecek kullanılmıģ ev eģyası ithalinde aile ünitesi esas alınır. EĢlerin farklı ülkelerde bulunmaları halinde de aile ünitesi esası uygulanır. b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan kiģilerin ve (ç) bendinde belirtilen ölen kiģinin yurtta bir takvim yılında altı aydan fazla kalmamıģ olmaları gerekir. Türkiye de bir takvim yılında kırkbeģ güne kadar kalıģlar yurt dıģındaki ikamet süresinden sayılır. Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında son on yıl içinde en az beģ yıl ikamet eden gerçek kiģiler için yerleģim yerlerine iliģkin bu süre Ģartı aranmaz. (2) Bu bölüm kapsamında kullanılmıģ ev eģyası muafiyetinden faydalanmıģ olan 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan kiģilerin tekrar aynı muafiyetten yararlanabilmeleri için yurt dıģında en az yirmidört ay yeniden ikamet tesis etmiģ olmaları gerekir. Muafiyetin Ġstisnası MADDE 10 (1) Yirmidört ayı aģmayan süreyle Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında geçici olarak görevlendirilen kamu görevlileri için bu Bölüm hükümleri uygulanmaz. EĢyanın getirilme süresi MADDE 11- (1) KullanılmıĢ ev eģyasının serbest dolaģıma giriģ hakkı, mücbir sebep veya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, aģağıda belirtilen süreler içerisinde kullanılır: a) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kiģiler tarafından geliģlerinden önce veya beraberlerinde ya da geliģlerinden sonraki altı ay içerisinde. b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan kiģiler, ölene aidiyetinin ve namlarına gelenlere intikalinin kanaat verici resmi belgelerle ispatı Ģartıyla, veraset ilamı tarihinden itibaren yirmidört ay içerisinde. Belgeler MADDE 12- (1) 8 inci maddede belirtilen kiģilerin kendisi veya eģi tarafından aģağıdaki belgelerle birlikte gümrük idaresine müracaat edilir. a) Türk vatandaģlığına geçiģ hali hariç olmak üzere, pasaport veya NATO seyahat emri, Lasse-Passe gibi pasaport yerine geçen belgeler. b) Pasaportunda daha önce naklihane yaptığına iliģkin kayıt bulunan kiģilerin, yurtdıģında tekrar ikamet tesis ettiğine ve en az yirmidört ay kaldıktan sonra tekrar yurda kesin döndüğüne dair dıģ temsilciliklerimizden alınan belge. c) YerleĢim yerinin nakledildiğine iliģkin dıģ temsilciliklerimizden alınacak ikamet nakil belgesi. ç) Aile ünitesi uygulanan hallerde vukuatlı nüfus kayıt örneği. d) Kamu görevlilerince yapılacak serbest dolaģıma giriģ iģlemlerinde, görevin sona erdiğini gösteren bağlı bulundukları kamu kurum veya kuruluģu tarafından verilecek belge. e) Türk vatandaģlığına geçiģi gösteren belge. f) Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaģıma giriģ iģlemlerinde veraset ilamı. g)veraset yoluyla yapılacak serbest dolaģıma giriģ iģlemlerinde miras bırakan kiģinin Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında yerleģik olduğunun ispatı için yurda giriģ-çıkıģ kayıtları. ğ)veraset yoluyla yapılacak serbest dolaģıma giriģ iģlemlerinde, muafiyetten yararlanacak kiģinin Türkiye de yerleģik olduğunun ispatı için vukuatlı nüfus kayıt örneği.

4 h) Veraset yoluyla yapılacak serbest dolaģıma giriģ iģlemlerinde, birden fazla varis bulunması halinde, Türkiye de bulunan diğer mirasçılar tarafından verilecek noter tasdikli feragat mukavelesi. ı) Sözlü beyan formuna eklenecek eģya listesi. Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken sürekli görevle baģka bir ülkeye atanan kamu görevlilerinin kullanılmıģ ev eģyasına iliģkin gümrük iģlemleri MADDE 13 - (1) Sürekli görevle yabancı bir ülkede bulunmakta iken, sürekli görevle baģka bir yabancı ülkeye atanan kamu görevlilerinin yeni tayin edildikleri ülkenin özelliği veya uzaklığı sebebiyle beraberlerinde götürmeleri külfetli ve masraflı olan ev eģyası için bu Bölüm hükümleri uygulanır. (2) Birinci fıkrada belirtilen kamu görevlilerine ait kullanılmıģ ev eģyasına iliģkin gümrük iģlemleri aģağıda belirtildiği Ģekilde gerçekleģtirilir: a) Söz konusu kiģiler serbest dolaģıma sokmak istedikleri eģyanın cins ve miktarını ayrıntılı olarak gösteren, dört nüsha eģya listesi ekli ve eģyanın serbest dolaģıma giriģ iģleminin yapılacağı gümrük idaresinin de belirtildiği bir dilekçe ile durumlarını bağlı bulundukları kamu kurum veya kuruluģuna bildirirler. b) Atamayı yapan kamu kurum veya kuruluģunca durum uygun görülürse, eģya listesinin üç nüshasının eklenmesi suretiyle talep, eģyanın serbest dolaģıma giriģ iģleminin yapılacağı gümrük idaresine bildirilir. c) Gümrük idaresince eģyanın naklihane eģyası niteliğinde olup olmadığı ve bu eģyanın yurda getirilmesi veya gönderilmesinin zorunlu olup olmadığı hususları incelenir ve uygun görülmesi halinde iģlemler tamamlanır. Ayrıca, ilgili kamu kurum veya kuruluģuna da bilgi verilir. ç) Gümrük idaresi, serbest dolaģıma giren eģyanın cins ve miktarını gösteren listeyi onaylayarak bir örneğini ilgili kiģiye verir. Hakkın mükerrer kullanımının kontrolü MADDE 14- (1) Üçüncü Bölüm kapsamı kullanılmıģ ev eģyasına iliģkin gümrük iģlemlerinde, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yirmidört ay boyunca, bu hakkın 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen koģul sağlanmadan mükerrer olarak kullanılıp kullanılmadığının tespiti aģağıdaki Ģekilde yapılır: a) Pasaport veya pasaport yerine geçen NATO Seyahat Emri, Lasse Passe gibi belgelerin kontrolü, b) Zayiinden alınmıģ ve verilmiģ tarihi iki yılı doldurmamıģ yeni pasaportlarda yurtdıģında yirmidört aydan fazla ikamet edildiğine dair dıģ temsilciliklerimizden alınan belgenin kontrolü. (2) 11 nci maddede belirtilen süreler içerisinde eģyanın partiler halinde getirilmesi hakkın mükerrer kullanımı olarak değerlendirilmez. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM YerleĢim Yeri Türkiye Gümrük Bölgesi DıĢında Bulunan Gerçek KiĢiler Tarafından KullanılmıĢ Ev EĢyasının Serbest DolaĢıma Sokulması KiĢiler MADDE 15- (1) Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında yerleģik bulunan gerçek kiģiler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesinde edindikleri konutlarda kullanılmak üzere getirdikleri, kullanılmıģ ev eģyasını bir defaya mahsus olmak üzere gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaģıma sokmalarına izin verilir. (2) Bu Bölüm hükümlerinin uygulanmasında, kiģilerin Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında yerleģik olmaları esas olup kiģilerin uyruğu dikkate alınmaz. Muafiyet koģulları MADDE 16- (1) 15 inci maddede belirtilen kiģilerin muafiyetten yararlanabilmeleri için aģağıdaki Ģartların yerine getirilmesi gerekir: a) Bu kiģilerin, Türkiye ye son giriģ tarihinden geriye doğru en az yirmidört ay süre ile sürekli olarak Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında yerleģik olmaları gerekir. Türkiye ye son giriģ tarihinden geriye doğru bir yılda yüzseksenbeģ güne kadar yurtta bulunmak süreklilik halini bozmaz. Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında son on yıl içinde en az beģ yıl ikamet eden gerçek kiģiler için yerleģim yerlerine iliģkin bu süre Ģartı aranmaz. b) Bu kiģiler tarafından gerçekleģtirilecek kullanılmıģ ev eģyası ithalinde aile ünitesi esas alınır. c) Konutun satın alınması veya en az iki yıl süre için kiralanması gerekir. Bu koģulun karģılanmadığı durumlarda, ev eģyasının tam muafiyet suretiyle geçici ithaline izin verilir. ç) Muafiyet bir konutta kullanılmak üzere getirilecek eģya ile sınırlıdır. d) Bu bölüm kapsamı eģyanın, kiģiler tarafından geliģlerinden önce veya beraberlerinde ya da altı ay sonraki süreler içerisinde serbest dolaģıma sokulması gerekmektedir. Geçici ithalat rejimine tabi tutulan ev eģyasının serbest dolaģıma giriģi MADDE 17 (1) EĢyanın geçici ithalat rejimi altında kaldığı süre de dahil olmak üzere konutun en az iki yıl süreyle kiralanması veya satın alınması halinde, 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan süre Ģartı aranmaksızın, eģyanın gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaģıma giriģine izin verilir. Belgeler MADDE 18 - (1) 15 inci maddede belirtilen kiģilerin kendisi veya eģi tarafından aģağıdaki belgelerle birlikte yetkili gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekmektedir.

5 a) Pasaport veya NATO Seyahat Emri, Lasse-Passe vb. pasaport yerine geçen belgeler. b) YurtdıĢında en az yirmidört ay yerleģik olunduğuna dair dıģ temsilciliklerimizden ya da Türkiye de bulunan yabancı ülke temsilciliklerinden alınan belge. c) DıĢ temsilciliklerimizden ya da Türkiye de bulunan yabancı ülke temsilciliklerinden alınan aile bireylerinin nüfus bilgilerini içeren belge. ç) Edinilen konut; 1) Satın alınmıģ ise, kiģinin veya eģinin adına düzenlenmiģ olan tapu veya satıģ vaadi ile kooperatiflerden satın alınan ancak kooperatiflerde kat irtifakının geç yapılması nedeniyle tapunun ibraz edilemediği konutlarda kat irtifaklı arsa tapusu. 2) KiralanmıĢ ise, kiģi veya eģinin adına düzenlenmiģ noter tasdikli en az iki yıllık kira sözleģmesi. d) Sözlü beyan formuna eklenecek eģya listesi. BEġĠNCĠ BÖLÜM Genel Amaçlarla Serbest DolaĢıma Sokulan Diğer EĢya Tanımlar MADDE 19 - (1) Bu Bölümün uygulanmasında; a) Hayır veya insani yardım kurumu: Münhasıran hayır veya insani yardım amacıyla kurulan ve kar amacı gütmeyen tüzel kiģiliği, b) Kurtarma araçları: ĠĢ makineleri hariç olmak üzere sadece kriz halinde kullanılabilecek nitelikteki araçlar ile itfaiye araçları ve ambulansları ifade eder. Belgeler MADDE 20 - (1) Bu Bölüm kapsamında bağıģ yoluyla gelen araçlar için kamu kurum ve kuruluģları, hayır kurumları veya insani yardım kurumları tarafından aģağıda belirtilen belgeler ile yetkili gümrük idaresine baģvurulur. a) Kurtarma araçlarının bağıģlayana ait olduğunu gösteren ve araca ait model yılı, Ģasi ve motor numarası, araç sahibinin adı-soyadı gibi bilgileri içeren mülkiyet belgesi; mülkiyet belgesi üzerinde bağıģlayanın adının kayıtlı olmaması halinde dıģ temsilciliklerimizce tasdik edilmiģ fatura veya satıģ sözleģmesinin aslı ile bunların noter tasdikli Türkçe tercümesi. b) DıĢ temsilciliklerimizce veya noterlerce onaylanmıģ bağıģ belgesinin aslı. c) Ambulansın Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenen özellikleri taģıdığına iliģkin olarak Ankara Ġl Sağlık Müdürlüğünden alınacak ve serbest dolaģıma giriģi öncesinde ibraz edilecek olan uygunluk yazısı. ç) EĢyanın gümrük denetimine alındığını gösteren ambar makbuzu. (2) Kurtarma araçları dıģında kalan ve bağıģ yoluyla gelen eģya için aģağıda belirtilen belgeler ile eģyanın teslim edildiği gümrük idaresine baģvuruda bulunulur; a) DıĢ temsilciliklerimizce tasdik edilmiģ fatura veya satıģ sözleģmesinin aslı ile bunların noter tasdikli Türkçe tercümesi. b) DıĢ temsilciliklerimizce veya noterlerce onaylanmıģ bağıģ belgesinin aslı. c) EĢyanın gümrük denetimine alındığını gösteren ambar makbuzu. (3) Ġkinci fıkrada belirtilen ve Kararın 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki kullanılmıģ eģya için gümrük idaresine yapılacak baģvurularda fatura ibraz edilememesi halinde, bu maddede belirtilen diğer belgeler dikkate alınarak iģlemler tekemmül ettirilir. Serbest dolaģıma giriģ iģlemleri MADDE 21 (1) Kurtarma araçlarının serbest dolaģıma giriģinde yetkili gümrük idaresince düzenlenecek olan trafik Ģahadetnamesine Ek-3'de yer alan Ģerh konularak gümrük iģlemleri tamamlanır. (2) Kurtarma araçları dıģındaki eģyaya iliģkin talep, teslim edildiği gümrük idaresince gümrük müdürü veya yetkili kılacağı gümrük müdür yardımcısı baģkanlığında iki muayene memurundan oluģan komisyon tarafından oybirliği ile karara bağlanır. Komisyon kararlarının olumlu olması halinde, eģya muayene edilerek belgelerine uygunluğu anlaģıldıktan sonra serbest dolaģıma giriģ iģlemleri tamamlanır. (3) Bu bölüm kapsamındaki kurtarma araçları sadece kamu kurum ve kuruluģları tarafından getirilebilir. ALTINCI BÖLÜM ĠĢyeri Nakli ĠĢyeri nakli MADDE 22 - (1) Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında sürdürülen ekonomik bir faaliyetin kesin olarak sona erdirilerek, Türkiye Gümrük Bölgesine nakli dolayısıyla serbest dolaģıma sokulan sermaye malı ve diğer malzemeye muafiyet tanınır. (2) Muafiyet; a) Mücbir sebep veya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, Türkiye Gümrük Bölgesine nakletmek üzere yabancı ülkedeki faaliyetini sona erdirmeden önce en az oniki ay süreyle iģletme tarafından fiilen kullanılmakta olan, b) Nakilden sonra da aynı amaçla kullanılacak olan,

6 c) Söz konusu iģletmenin niteliği ile büyüklüğüne uygun bulunan, eģya ve malzeme ile sınırlıdır. (3) Muafiyet hakkı sadece, Türkiye Gümrük Bölgesinde de benzer bir faaliyeti yürütmek amacıyla, ayrıldıkları ülkedeki faaliyetlerini kesin olarak sona erdiren iģ yeri sahibine tanınır. Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleģik bulunan bir iģletme ile herhangi bir bağlantı kurma amacına yönelik iģletmeler için muafiyet uygulanmaz. (4) Muafiyet hakkı sadece ayrıldıkları ülkede en az üç yıl süre ile aynı iģte çalıģan kiģilere tanınır. (5) Kazanç sağlama amacına yönelik olmayan faaliyetlerle uğraģan ve bu faaliyetini Türkiye Gümrük Bölgesine nakleden tüzel kiģiler ile mesleklerini Türkiye Gümrük Bölgesinde yürüteceklerini ispat etmeleri halinde bir serbest meslek veya benzer bir faaliyetle uğraģan gerçek kiģilere de birinci fıkrada belirtilen muafiyet tanınır. EĢyanın getirilme süresi MADDE 23 - (1) Mücbir sebep veya beklenmeyen haller saklı kalmak kaydıyla, eģya ve malzemenin iģletmenin nakledildiği ülkedeki faaliyetlerini sona erdirildiği tarihten itibaren oniki ay içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmesi zorunludur. Belgeler MADDE 24- (1) 22 nci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen kiģi tarafından, iģyeri faaliyetleri devam ederken veya sona erdirildikten sonra aģağıda belirtilen belgeler ile birlikte gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekmektedir. a) YurtdıĢından temin edilerek dıģ temsilciliklerimizce tercümeleri onaylanmıģ belgeler: 1) Ekonomik faaliyetin sona erdirildiğine dair ilgili ülke resmi makamlarından alınacak belge. 2) ĠĢletmenin son üç yıllık kazancı ve ödenen vergilere iliģkin belgeler. 3) Serbest dolaģıma giriģi istenilen makina ve sair eģyanın varsa faturaları ve iģyeri demirbaģ kayıtlarına iliģkin belgeler. 4) YerleĢim yerinin nakledildiğine iliģkin dıģ temsilciliklerimizden alınacak ikamet nakil belgesi. 5) Serbest dolaģıma giriģi istenilen malların marka, model, seri numarası ve kullanım amaçlarına iliģkin ayrıntılı olarak düzenlenmiģ liste. b) Türkiye den temin edilecek belgeler: 1) ĠĢyeri açma izin belgesi. 2) Mahalli esnaf, sanatkâr, ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi. Muafiyetin Ġstisnası MADDE 25- (1) AĢağıda sayılan eģya muafiyet kapsamı dıģındadır: a) Üretim veya hizmet endüstrisi makinesi olmayan, taģınabilir laboratuvar veya dıģ yayın yapma birimleri gibi ulaģım araçları. b) Canlı hayvan, hayvan yemleri ile tohum ve fidanlar. c) Ham, yarı mamul veya mamul madde stokları ile akaryakıtlar. YEDĠNCĠ BÖLÜM Malul ve Sakatların Kullanımına Mahsus EĢya Tanımlar MADDE 26 - (1) Bu Bölümün uygulanmasında; ortopedik özür ibaresi doğuģtan veya sonradan herhangi bir nedenle, iskelet, kas ve sinir sistemindeki bozukluklar sonucu bedensel yeteneklerini çeģitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle alt ve üst ekstremite sakatlıklarını ifade eder. Muafiyet koģulları MADDE 27 - (1) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında muafen özel tertibatlı sakat aracını serbest dolaģıma sokacak kiģinin ortopedik özürden kaynaklanan malul ve sakatlığının bulunması gerekir. (2) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında muafiyetten yararlanacak kiģide el ve ayak fonksiyonlarını tamamen yitirmiģ olması Ģartı aranır. (3) Malul ve sakat kiģi Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında ikamet ediyor ise, yerleģim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakletmesi gerekir. (4) Malul ve sakat kiģi Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleģik ise, aracın Türkiye Gümrük Bölgesi dıģındaki gerçek veya tüzel kiģiler tarafından bağıģ yoluyla gönderilmesi veya bedel karģılığı alınmıģ olması gerekir. Belgeler MADDE 28 - (1) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamı kiģiler için; Fizik ve Rehabilitasyon Merkezlerince onaylı, 16/12/2010 tarihli ve sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" uyarınca Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ve adı geçen Bakanlığın internet sitesinde yayınlanan sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kurumlarından alınmıģ heyet raporunun aslı, a) Söz konusu raporda; ilgilinin sakatlığı ile bunun derecesinin ve durumuna göre kullanabileceği taģıt özelliğinin belirtilmiģ olması gerekir. b) Ġlgili kiģi tarafından yurt dıģında ikamet edildiği sırada resmi bir hastaneden alınan rapor ibraz ediliyorsa,

7 raporun dıģ temsilciliklerimizce onaylanmıģ olması gerekir. (2) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi kapsamı kiģiler için; H sınıfı sürücü belgesi, (3) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamı kiģiler için; a) Yurt dıģında ikamet eden malul ve sakatlar için; ikametin nakledildiğine iliģkin dıģ temsilciliklerimizden alınacak ikamet nakil belgesi ile yerleģim yeri naklinden önce satın alınan taģıtın mülkiyetinin kendisine ait olduğunu gösteren mülkiyet belgesi, b) YerleĢim yeri Türkiye de bulunan malul ve sakata yurt dıģından bağıģ yapılması halinde; aracın bağıģlayana ait olduğunu gösteren mülkiyet belgesi ile noter veya dıģ temsilciliklerimizce düzenlenmiģ bağıģ belgesi, c) Aracın bir bedel karģılığında gerçek kiģiden satın alınması halinde taraflar arasında düzenlenen satıģ sözleģmesi; tüzel kiģiden satın alınması halinde fatura aslı ve her iki belgenin noter tasdikli tercümesi, (4) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamı kiģiler için; özel tertibata iliģkin fatura, (5) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ikinci fıkrası kapsamı kiģiler için; nüfus cüzdanı örneği, (6) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında serbest dolaģıma sokulacak araçların ithal talebinde hukuki tasarruf ehliyetini haiz olmayanlar için vasilik belgesi, (7) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ikinci fıkrası kapsamı kiģilerin yerleģim yerinin Türkiye de bulunması halinde vukuatlı nüfus kayıt örneği, (8) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ikinci fıkrası kapsamı kiģiler için; yerleģim yerini Türkiye Gümrük Bölgesine kesin olarak nakleden kiģinin Türkiye Gümrük Bölgesi dıģında yerleģik olduğunun ispatı için yurt dıģı giriģ-çıkıģ kayıtları; (9) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yapılan ithalatlarda, dıģ temsilciliklerimizce veya noterlerce onaylanmıģ bağıģ belgesinin aslı. (10) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamı aracın bağıģ yoluyla gelmesi halinde; aracın bağıģlayana ait olduğunu gösteren mülkiyet belgesi ile noter veya dıģ temsilciliklerimizce düzenlenmiģ bağıģ belgesi, (11) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamı aracın bir bedel karģılığında gerçek kiģiden satın alınması halinde taraflar arasında düzenlenen satıģ sözleģmesi; tüzel kiģiden satın alınması halinde fatura aslı ve her iki belgenin noter tasdikli tercümesi, (12) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamı aracın Sağlık Bakanlığınca yetki verilenler tarafından getirilmesi halinde yetkiye iliģkin yazı. Müracaat Ģekli MADDE 29 - (1) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamı motorlu kara nakil vasıtaları için aracı getiren kurum veya kuruluģ tarafından 28 inci maddenin on, onbir ve onikinci fıkralarında, (2) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki özel tertibatlı sakat aracı için, araç Türkiye ye getirilmeden önce malul ve sakat kiģi, vasisi veya kanuni temsilcisi tarafından 28 inci maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen belgelerin biri asıl olmak üzere iki nüshası ile birlikte Ankara Naklihane ve Bedelsiz Ġthalat Gümrük Müdürlüğüne müracaat edilir. Malul ve sakat kiģiye iliģkin yapılacak tespitler MADDE 30 - (1) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamı aracın serbest dolaģıma giriģi talebi Ankara Gümrük ve Muhafaza BaĢmüdürü veya yetki vereceği BaĢmüdür Yardımcısı baģkanlığında, Ankara Naklihane ve Bedelsiz Ġthalat Gümrük Müdürü ile ĠçiĢleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Özürlüler Ġdaresi BaĢkanlığı ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu temsilcilerinden oluģan bir komisyon tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. (2) Ankara Naklihane ve Bedelsiz Ġthalat Gümrük Müdürlüğünde toplanan komisyon tarafından, sakat ve malul kiģinin serbest dolaģıma sokmak istediği araçta ibraz edilen sağlık raporu ve kiģinin durumu dikkate alınarak, malul ve sakatlığın gerektirdiği özel tertibat belirlenir. (3) Komisyonun toplanacağı gün, ilgili malul ve sakat kiģi de anılan gümrükte hazır bulunur. (4) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamı aracın serbest dolaģıma giriģine iliģkin olumlu kararın Komisyon tarafından oybirliği ile verilmesi gerekir. (5) Komisyon kararı, Ankara Naklihane ve Bedelsiz Ġthalat Gümrük Müdürlüğünce düzenlenen Komisyon Karar Belgesi nde (Ek-4) belirtilir. Kararın olumlu olması halinde, karar belgesinin geçerlilik süresi altı aydır. Araca iliģkin Ģartlar MADDE 31 (1) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamı aracın serbest dolaģıma giriģ iģlemlerinin yapılacağı gümrük idaresine sunulduğu tarih itibarıyla, kayıt ve model yılı dahil, üç yıldan eski olmaması gerekmektedir. (2) Kararın 104 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sadece otomatik vitesli olan aracın, Kararın 104 üncü maddesi kapsamında serbest dolaģıma sokulması mümkün değildir. (3) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen araçların kayıt ve model yılının tespitinde, aracın

8 gümrüğe sunulduğu tarihteki kayıt ve model yılının farklı olması durumunda, sonraki tarih esas alınır. Model yılının tespit edilemediği durumlarda üretim yılı esas alınır. Serbest dolaģıma giriģ iģlemleri MADDE 32 - (1) Kararın 104 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamı araç tertibatlandırılmıģ olarak giriģ gümrük idaresine sunulur ve söz konusu gümrük idaresinde aracın 1 no.lu TaĢıt Takip Programının özürlü araç seçeneğine kaydettirilmesi gerekir. (2) Muafiyet kapsamı araç, komisyon karar belgesinin geçerlilik süresi içerisinde 28 inci maddede belirtilen belgelerle birlikte Ankara Naklihane ve Bedelsiz Ġthalat Gümrük Müdürlüğüne teslim edilir. (3) Gümrük Müdürü veya yetkili kılacağı Gümrük Müdür Yardımcısı baģkanlığında iki muayene memurundan oluģan bir heyet tarafından aracın söz konusu Komisyon Karar Belgesine uygunluğunun tespit iģlemleri yapılarak uygun bulunması halinde serbest dolaģıma giriģine izin verilir. (4) Adı geçen gümrük idaresince, serbest dolaģıma giriģ iģlemi tamamlanan Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki özel tertibatlı araç için düzenlenecek trafik Ģahadetnamesine Ek-3 de yer alan; ikinci fıkrasının (a) bendindeki özel tertibatlı araç için Ek-5 te yer alan; ikinci fıkrasının (b) bendindeki bizzat sakat kiģi tarafından kullanılmayan araç için düzenlenecek trafik Ģahadetnamesine Ek-6 te yer alan Ģerh konularak ilgili trafik tescil idaresine gönderilir. (5) Kararın 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan eģya, Kararın 9 no.lu ekindeki Yolcu Beraberi KiĢisel EĢya Listesi kapsamında yolcu beraberinde ya da yolcunun geliģinden bir ay önce veya bir ay sonra getirilebilir. SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM Kriz Hallerinde Zarar Görenlere Gönderilen EĢya KiĢiler MADDE 33 - (1) Yurt dıģında bulunan gerçek ve tüzel kiģiler ile resmi kuruluģlar tarafından bağıģlanan Kararın 105 inci maddesinde belirtilen eģya, yalnızca kamu kurum ve kuruluģları ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalıģan dernekler tarafından serbest dolaģıma sokulabilir. EĢyaya iliģkin gümrük iģlemleri MADDE 34 - (1) Kriz hali nedeniyle yurt dıģından gelen eģyaya iliģkin gümrük iģlemleri aģağıdaki Ģekilde yapılır. a) Kriz halinden etkilenen bölgeye yurt dıģından insani amaçla gönderilen temel ihtiyaç maddeleri için gümrük mevzuatının öngördüğü Ģekilde konģimento veya taģıma belgesi ibrazı aranır. Gümrük idaresince temel ihtiyaç maddesini kabul eden kuruluģ tarafından düzenlenecek olan Ek-7 deki eģya listesi alınarak, buna göre gümrük iģlemleri tamamlanır. b) Temel ihtiyaç maddeleri haricindeki eģyanın gümrük iģlemleri, hibeye iliģkin belgelerin tamamının ibraz edilmiģ olması halinde, eģyanın geldiği gümrük idaresince öncelikle yapılır. Ancak, eksik belge bulunması ve eģyanın hemen tesliminde zorunluluk bulunması halinde teminat alınmak suretiyle iģlemler tamamlanır. Bu durumda bir ay içinde eksik belgelerin ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur. (2) Kamu kurum ve kuruluģlarına teslim edilen yardım malzemeleri için teminat aranmaksızın mevcut belgelere istinaden iģlemler tamamlanır. Gıda maddeleri ve sağlık malzemelerinin denetimi MADDE 35 - (1) Kriz bölgesine yardım amacıyla serbest dolaģıma sokulacak gıda maddeleri ile ilaç, ilk yardım malzemesi vb. sağlık malzemelerinin gönderildiği ülkeden alınan insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı yönünden güvenli olduğunu gösteren belge gümrük idaresine sunulur. DOKUZUNCU BÖLÜM Ortak Hükümler Yetkili gümrük idareleri MADDE 36- (1) Ġkinci Bölüm kapsamı nakil vasıtalarının serbest dolaģıma giriģ iģlemlerinde, Ġstanbul YeĢilköy Otomotiv Ġhtisas Gümrük Müdürlüğü, Gebze Gümrük Müdürlüğü, Ġzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ve Ankara Naklihane ve Bedelsiz Ġthalat Gümrük Müdürlüğü yetkilidir. (2) BeĢinci Bölüm kapsamı kurtarma araçları ile Yedinci Bölüm kapsamı özel tertibatlı araçların serbest dolaģıma giriģ iģlemlerinde Ankara Naklihane ve Bedelsiz Ġthalat Gümrük Müdürlüğü yetkilidir. (3) Birinci ve ikinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Tebliğ kapsamı eģyanın serbest dolaģıma giriģ iģlemleri yetkili gümrük idarelerinin herhangi birinden yapılabilir. (4) Gümrük Kanununun 167 nci maddesi kapsamı nakil vasıtalarının muafiyetten faydalanmayan kiģilere devri veya satıģı halinde serbest dolaģıma giriģ iģlemleri birinci fıkrada geçen gümrük idarelerinden yapılır. (5) 6375 Sayılı Kanun ile onaylanan ''Kuzey Atlantik AnlaĢmasına Taraf Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne Dair SözleĢme'' (NATO/SOFA) ile 6427 sayılı Kanunla onaylanan, Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika BirleĢik Devletleri arasında Kuzey Atlantik AnlaĢmasına Taraf Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne Dair SözleĢmenin Tatbikine Müteallik AnlaĢma kapsamında ABD personeli adına gelen nakil vasıtalarının serbest

9 dolaģıma giriģ iģlemlerinde Ġncirlik Gümrük Müdürlüğü yetkilidir. Sözlü beyana tabi gümrük iģlemleri MADDE 37 (1) Gümrük Yönetmeliğinin 172 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki Sözlü beyana iliģkin form yükümlünün verdiği bilgilere göre gümrük personeli tarafından sisteme girilir ya da doldurulur. hükmü gereğince ev eģyası ve araca iliģkin verilerin zaman geçirmeksizin sisteme giriģ yapılmasının temininden ilgili idare amirleri sorumludur. Yetki ve süre uzatımı MADDE 38 - (1) Bu Tebliğde ve Kararda belirtilen diğer sürelerin aģılması halinde, Kararın 111 inci maddesinde sayılan mücbir sebep ve beklenmeyen haller olup olmadığını değerlendirmeye ve bu durumun gerektiğinde belgelendirilmesi halinde, bir defayla sınırlı olmak üzere söz konusu sürelerin yarısına kadar; Kararın 58 ve 62 inci maddeleri ile tespit edilen yolcu iģlemlerine iliģkin sürelerin en fazla üç aya kadar süre uzatımına karar vermeye ilgili Gümrük ve Muhafaza BaĢmüdürlükleri yetkilidir. (2) Bu Tebliğ kapsamındaki özel ve zaruri durumları değerlendirerek sonuçlandırmaya ilgili Gümrük ve Muhafaza BaĢmüdürlükleri yetkilidir. Yasaklama, kısıtlama ve yaptırımlar MADDE 39 - (1) Bu Tebliğ kapsamı eģyanın karģılıklı veya karģılıksız olarak ödünç verilmesi, teminat olarak gösterilmesi, kiralanması, devri, satıģı veya muafiyet amacının dıģında kullanılması yasaktır. Söz konusu yasak, a) Ġki, üç, dört ve altıncı bölüm kapsamı eģya için bir yıl, b) Yedinci bölüm kapsamı özel tertibatlı araçlar için üç yıl Olarak uygulanır. (2) BeĢinci bölüm kapsamı kurtarma araçlarının beyannamenin tescil tarihinden itibaren beģ yıl geçmedikçe muafiyetten faydalanmayan kurum ve kuruluģlara gümrük vergileri tahsil edilmeden satıģı, hibesi ve devri yapılamaz. On yıl sonrasında, söz konusu araçların satıģı veya devrinde gümrük vergileri aranmaz. (3) Yedinci bölüm kapsamı özel tertibatlı aracın devredilmesi veya satılması halinde aģağıda yer alan hususlar dikkate alınır: a) Yedinci bölüm kapsamı gerçek kiģilerin tekrar aynı muafiyetten faydalanmak suretiyle bir özel tertibatlı aracı serbest dolaģıma sokmak istemeleri halinde; halen adlarına kayıtlı olan özel tertibatlı aracın serbest dolaģıma girdiği tarihten itibaren en az üç yıl geçmiģ olması ve satıģı veya devrinin yapılmıģ olması gerekir. b) Kararın 107 nci maddesinin beģinci fıkrası kapsamında baģka bir malul ve sakat kiģiye devri veya satıģı durumunda, aracı devralacak kiģinin sakatlığının farklı olması halinde araç Ankara Naklihane ve Bedelsiz Ġthalat Gümrük Müdürlüğü ne teslim edilir ve devralacak kiģinin sakatlığına uygun tertibat değiģikliği anılan gümrük idaresinin gözetiminde yapılır. c) Kararın 107 nci maddesinin beģinci fıkrası kapsamında aracın gümrük idaresinden izin alınmak suretiyle baģka bir malul ve sakat kiģiye devri veya satıģı halinde, Kararın 107 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan süre, aracı devralan kiģi açısından aracın devralındığı tarihten itibaren yeniden baģlar. 10 yıllık sürenin uygulanmasında ise aracın serbest dolaģıma girdiği tarih esas alınır. ç) Özel tertibatlı aracın Kararın 107 nci maddesinin beģinci fıkrasına istinaden üç yıllık süreyi doldurup, beģ yıllık süreyi doldurmadan satılması halinde, araca iliģkin özel tüketim vergisi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu gereğince tahsil edilir. d) Malul ve sakat kiģinin vefatı halinde; i) araç muafiyetten yararlanan baģka bir malul ve sakat kiģiye devredilebilir, ii) varis tarafından kullanılmak istenmesi halinde vergileri tahsil edilir. (4) Bu maddenin üçüncü fıkrasının (d) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu Tebliğ kapsamı eģyanın ölüm, cebr-i icra veya hacze konu olması durumunda, eģyaya ait gümrük vergileri eģyayı devralan kiģiden tahsil edilir. (5) Ġzin alınmaksızın muafiyetten faydalanamayan kiģi, kurum ve kuruluģlara bedelli veya bedelsiz olarak ödünç verilen, teminat olarak gösterilen, kiralanan, devredilen, satılan veya muafiyet amacı dıģında kullanılan eģyanın gümrük vergileri Gümrük Kanununun 181 ila 194 üncü maddelerindeki esaslara göre tahsil olunur ve gerekmesi halinde 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve varsa diğer kanun hükümlerine göre iģlem yapılır. (6) Bu Tebliğ hükümlerine göre yapılacak serbest dolaģıma giriģ iģlemlerinde ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilen belgelerde tereddüde düģülmesi halinde; idari soruģturmayı gerektiren durumlar hariç, ilgililer hakkında cezai takibatta bulunulmasını teminen ilgili gümrük müdürlükleri tarafından en yakın yetkili Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Yetki MADDE 40- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususları inceleyip sonuçlandırmaya Gümrük MüsteĢarlığı yetkilidir. Yürürlükten kaldırılan mevzuat

10 MADDE 41- (1) 20/2/2000 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı ġahsi Mahiyette EĢyanın Bedelsiz Ġthaline ĠliĢkin Tebliğ (Bedelsiz Ġthalat Seri No:1), 18/2/2000 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler Seri No:1), 18/2/2000 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler Seri No:2), 18/2/2000 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler Seri No:3) ve 20/2/2000 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Muafiyetler Seri No:4), 2/3/2000 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Yolcu ĠĢlemlerine ĠliĢkin Usul ve Esaslar Seri No: 1) ile bunların ek ve tadilleri yürürlükten kaldırılmıģtır. Yürürlük MADDE 42 - (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden 15 gün sonra yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 43 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. EK -1 TAAHHÜTNAME Gümrük MüsteĢarlığınca eģim...adına verilen bedelsiz ithal izninin tanzimi tarihinden itibaren 5 (beģ) yıl geçmedikçe bedelsiz ithal talebinde bulunmayacağımı beyan ve taahhüt ederim..../.../20.. Adı ve Soyadı Ġmza EK -2 SERBEST DOLAġIMA GĠRĠġ ĠġLEMĠ TAMAMLANAN MOTORLU VEYA MOTORSUZ ÖZEL NAKĠL VASITALARI ĠÇĠN GÜMRÜK ĠDARESĠNCE KONULACAK ġerh Bu nakil vasıtasının bir yıl boyunca bedelli veya bedelsiz olarak; ödünç verilmesi, teminat olarak gösterilmesi, kiralanması, devri, satıģı veya muafiyet amacı dıģında kullanılması yasaktır. EK -3 ÖZEL TERTĠBATLI ARACIN/KURTARMA ARACININ TRAFĠK ġahadetnamesġne KONULACAK ġerh Bu özel tertibatlı aracın/kurtarma aracının serbest dolaģıma sokan kurum, kuruluģ, vakıf, dernek tarafından kullanılması zorunlu olup bir baģkasının kullanımına ve istifadesine bırakılamaz. Özel tertibatlı aracın/kurtarma aracının Ankara Naklihane ve Bedelsiz Ġthalat Gümrük Müdürlüğünden izin alınmadan muafiyetten faydalanmayan kiģi, kurum ve kuruluģlara karģılıklı veya karģılıksız olarak ödünç verilmesi, teminat olarak gösterilmesi, kiralanması, devredilmesi, satılması veya muafiyet amacı dıģında kullanılması yasaktır. T.C. Belge aslını elden aldım / /.. BAġBAKANLIK Gümrük MüsteĢarlığı Ankara Gümrük ve Muhafaza BaĢmüdürlüğü Naklihane ve Bedelsiz Ġthalat Gümrük Müdürlüğü EK -4 MALUL VE SAKAT ARAÇLARINA ĠLĠġKĠN KOMĠSYON KARAR BELGESĠ KOMĠSYONA KATILMA TALEBĠNDE BULUNAN TOPLANTI DURUMU

11 KĠġĠNĠN DURUMU ADI VE SOYADI : GÖRÜġME SIRA NO : ADRESĠ : GÖRÜġME TARĠHĠ : / / SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN 167/12-A MADDESĠ GEREĞĠNCE VE GÜMRÜK MUAFĠYETĠ TEBLĠĞĠNDE ÖNGÖRÜLEN BELGELERĠN ĠNCELENMESĠ SONUCU MUAFĠYET UYGULANMASINA DAĠR KOMĠSYON KARARIDIR. BU BELGE 6 (ALTI) AY GEÇERLĠDĠR TARĠHLĠ, 2009/15481 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ 104. MADDESĠ GEREĞĠNCE GÜMRÜK ĠDARESĠNE SUNULDUĞU TARĠH ĠTĠBARĠYLE KAYIT VE MODEL YILI DAHĠL ÜÇ YILDAN ESKĠ, MOTOR HACMĠ 1600/2500 CC DEN BÜYÜK ARAÇ ĠTHALĠ YAPILAMAZ. SÖZ KONUSU BELGEYE ĠSTĠNADEN MUAFEN ĠTHAL EDĠLECEK ÖZEL TERTĠBATLI SAKAT ARACININ ÖZÜRLÜ ARACI OLARAK GETĠRĠLDĠĞĠNĠN GĠRĠġ GÜMRÜK ĠDARESĠNDE MUAYENE MEMURU KAġESĠ VURULMAK SURETĠYLE MUTLAK SURETTE BELGELENDĠRĠLMESĠ GEREKMEKTEDĠR. ANKARA GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAġMÜDÜR/BAġMÜDÜR YRD. KOMĠTE ÜYELERĠNĠN ADI SOYADI: BaĢmüdür/BaĢmüdür Yrd ĠMZA KARAR SONUCU GÜMRÜK MÜDÜRÜ Gümrük Müdürü ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI KOMĠTE ÜYELERĠ TARAFINDAN OYBĠRLĠĞĠ ĠLE KABUL EDĠLMĠġTĠR SAĞLIK BAKANLIĞI ÖZÜRLÜLER ĠDARESĠ BAġKANLIĞI BaĢmüdür/BaĢmüdür Yardımcısı BAġKAN TÜRKĠYE SAKATLAR FEDERASYONU EK -5 SAKAT KĠġĠ TARAFINDAN KULLANILMAK ÜZERE SERBEST DOLAġIMA SOKULAN OTOMOBĠLE ĠLĠġKĠN TRAFĠK ġahadetnamesġne KONULACAK ġerh Bu özel tertibatlı aracın, araç sahibi malul ve sakat kiģi tarafından kullanılması zorunlu olup, Ankara Naklihane ve Bedelsiz Ġthalat Gümrük Müdürlüğünden izin alınmaksızın muafiyetten faydalanamayan kiģi, kurum ve kuruluģlara karģılıklı veya karģılıksız olarak; ödünç verilmesi, teminat olarak gösterilmesi, kiralanması, devredilmesi, satılması veya muafiyet amacı dıģında kullanılması yasaktır. EK-6

12 BĠZZAT SAKAT KĠġĠ TARAFINDAN KULLANILAMAYAN ARACA ĠLĠġKĠN TRAFĠK ġahadetnamesġne KONULACAK ġerh Bizzat sakat kiģi tarafından kullanılmayan söz konusu özel tertibatlı aracın, araç sahibi malul ve sakat kiģinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarından bir sürücü veya sakat kiģi tarafından iģ akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunludur. Bu araç sadece özürlü. adlı kiģinin taģınması amacına yönelik olup baģka amaçlarla kullanılması, aracın Ankara Naklihane ve Bedelsiz Ġthalat Gümrük Müdürlüğünün izni olmaksızın muafiyetten faydalanamayan kiģi, kurum ve kuruluģlara karģılıklı veya karģılıksız olarak; ödünç verilmesi, teminat olarak gösterilmesi, kiralanması, devredilmesi, satılması veya muafiyet amacı dıģında kullanılması yasaktır. EġYA LĠSTESĠ EK -7 VASITA ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER Kamyon ise Ülkesi, Plakası; Gemi ise Adı ve Acentesi; Uçak ise Sefer Sayısı GELEN YÜK ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLGĠLER EġYANIN Cins ve nevi Adedi Ağırlığı

GÜMRÜK MUAFİYETİ TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

GÜMRÜK MUAFİYETİ TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: 06.07.2011-27986 Resmi Gazete GÜMRÜK MUAFİYETİ TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, gerçek kişiler tarafından

Detaylı

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No:1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No:1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No:1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulacak şahsi eşya, genel amaçlarla serbest

Detaylı

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ

Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Altıncı Bölüm İTHALAT İŞLEMLERİ Sanayi toplumunun yakıtı paraydı. Ancak bilgi toplumunun yakıtı da, gücü de bilgidir. John Kenneth Galbraith 6. İTHALAT İŞLEMLERİ Ġthalat politikası Türkiye nin uluslararası

Detaylı

II- ĠSTĠSNALAR VE VERGĠ ĠNDĠRĠMĠ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasında, Maliye Bakanlığının, bu Kanunda yer alan

II- ĠSTĠSNALAR VE VERGĠ ĠNDĠRĠMĠ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasında, Maliye Bakanlığının, bu Kanunda yer alan II- ĠSTĠSNALAR VE VERGĠ ĠNDĠRĠMĠ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasında, Maliye Bakanlığının, bu Kanunda yer alan istisna ve muafiyetlerin uygulanması ile verginin tecilinde

Detaylı

ÖNSÖZ. İş bu rehberin vatandaşlık bilinci içinde ilgililere faydalı olmasını temenni ederim. BURSA, 21.01.2011

ÖNSÖZ. İş bu rehberin vatandaşlık bilinci içinde ilgililere faydalı olmasını temenni ederim. BURSA, 21.01.2011 ÖNSÖZ Yolcuların (yurt dışından gelen vatandaşlarımız veya turist olarak gelen diğer ülke vatandaşları) yanlarında getirdikleri veya gümrüksüz satış mağazalarından satın alarak getirmek istedikleri eşyadan

Detaylı

C- DĠĞER ĠSTĠSNALAR 1. Malul veya Engellilerin Taşıt Alımlarında Ġstisna Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2)

C- DĠĞER ĠSTĠSNALAR 1. Malul veya Engellilerin Taşıt Alımlarında Ġstisna Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) C- DĠĞER ĠSTĠSNALAR 1. Malul veya Engellilerin Taşıt Alımlarında Ġstisna Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde düzenlenen, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki

Detaylı

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 2009/15481 Karar Tarihi : 29/9/2009 Resmî Gazete Tarihi : 07/10/2009 Resmî Gazete Sayısı : 27369 1 BİRİNCİ KISIM

Detaylı

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmî Gazete Tarihi: 07 Ekim 2009 Resmî Gazete Sayısı: 27369 Karar Sayısı : 2009/15481 Ekli "4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının

Detaylı

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 2009/15481 Bakanlar Kurulu Kararı; 07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı R.G. Amaç ve kapsam BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam,

Detaylı

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR Karar Sayısı : 2009/15481 Bakanlar Kurulu Kararı; 07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı R.G. Ekli 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı

Detaylı

H. YAZICI F. N. ÖZAK M. Z. ÇAĞLAYAN F. ÇELİK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı

H. YAZICI F. N. ÖZAK M. Z. ÇAĞLAYAN F. ÇELİK Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2009/15481 Ekli 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 15/9/2009 tarihli ve 20299 sayılı

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 06-12 Ekim 2009 Yayımlandığı Tarih 13 Ekim 2009 Sayı 426 İÇİNDEKİLER - Adalet

Detaylı

yerli ve yabancı yolcular için GÜMRÜK REHBERİ

yerli ve yabancı yolcular için GÜMRÜK REHBERİ yerli ve yabancı yolcular için GÜMRÜK REHBERİ İÇİNDEKİLER ı- YOLCU İŞLEMLERİ Ll. Yolcunun Tanımı 1.2. Yolcu Beraberinde Bulundurulabilecek Türk Urası, SAYFA NO, ı ı DöViz, Ziynet Eşyası.. 1 1.3. Yolcular

Detaylı

23955 sayılı 5 Şubat 2000 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2000/53 sayılı 13 Ocak 2000 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı Ekidir.

23955 sayılı 5 Şubat 2000 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2000/53 sayılı 13 Ocak 2000 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı Ekidir. 23955 sayılı 5 Şubat 2000 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2000/53 sayılı 13 Ocak 2000 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı Ekidir. GÜMRÜK VERGİLERİNDEN MUAFİYET VE İSTİSNA TANINACAK HALLER HAKKINDA KARAR

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/146 Ref: 4/146

SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/146 Ref: 4/146 SĐRKÜLER Đstanbul, 13.10.2009 Sayı: 2009/146 Ref: 4/146 Konu: 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU NUN BAZI MADDELERĐNĐN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR ĐLE YENĐ GÜMRÜK YÖNETMELĐĞĐ YAYINLANMIŞTIR 4458 Sayılı Gümrük Kanunu

Detaylı

I- MÜKELLEFĠYET... 6 A- VERGĠNĠN KONUSU...

I- MÜKELLEFĠYET... 6 A- VERGĠNĠN KONUSU... I- MÜKELLEFĠYET... 6 A- VERGĠNĠN KONUSU... 6 1. (II) Sayılı Liste Kapsamındaki Mallarda Verginin Konusu... 6 2. (II) Sayılı Listenin Kapsamı... 6 3. Gümrük Tarife Ġstatistik Pozisyon (G.T.Ġ.P.) Numarasının

Detaylı

YABANCILARIN ÇALIġMA ĠZĠNLERĠ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 29.08.2003/25214

YABANCILARIN ÇALIġMA ĠZĠNLERĠ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 29.08.2003/25214 YABANCILARIN ÇALIġMA ĠZĠNLERĠ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 29.08.2003/25214 BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

TEBLİĞ GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Temel Tanımlar

TEBLİĞ GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Temel Tanımlar 22 Nisan 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27913 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: TEBLİĞ GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ENGELLİLER İÇİN VERGİ REHBERİ

ENGELLİLER İÇİN VERGİ REHBERİ ENGELLİLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2013 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

VERG REHBER. www.gib.gov.tr

VERG REHBER. www.gib.gov.tr Ücretsizdir ENGELL LER Ç N VERG REHBER www.gib.gov.tr 2 ENGELLİLER İÇİN VERGİ REHBERİ Ücretsizdir Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için

Detaylı

ENGELLİLER İÇİN VERGİ REHBERİ

ENGELLİLER İÇİN VERGİ REHBERİ ENGELLİLER İÇİN VERGİ REHBERİ 2013 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

Engellilere Taşıt Alımında Gösterilen Kolaylıklar

Engellilere Taşıt Alımında Gösterilen Kolaylıklar Engellilere Taşıt Alımında Gösterilen Kolaylıklar Sayıları tam olarak bilinmemekle birlikte görme, işitme, konuşma, zihinsel, ortopedik ve diğerleri olarak sınıflandırılabilecek yaklaşık 9 Milyon engelli

Detaylı

MÜKELLEF HAKLARI BİLDİRGESİ

MÜKELLEF HAKLARI BİLDİRGESİ MÜKELLEF HAKLARI BİLDİRGESİ Bu bildirge, Türk Gelir İdaresinin mükellef odaklı, kaliteli hizmet sunma anlayışı içerisinde, saygılı ve dürüst olma temel ilkesiyle çalışmaya, vergi ödemenin sadece bir yükümlülük

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/01/20100123-3.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/01/20100123-3.htm Page 1 of 20 23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27471 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: KİŞİSEL VE TİCARİ KULLANIMA MAHSUS KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

GÜMRÜK ve DIŞ TİCARET MEVZUATINDA NUMUNE, TİCARİ NUMUNE ve MODEL EŞYANIN İTHALAT ve İHRACATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

GÜMRÜK ve DIŞ TİCARET MEVZUATINDA NUMUNE, TİCARİ NUMUNE ve MODEL EŞYANIN İTHALAT ve İHRACATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER ASİST GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞT. GÜMRÜK ve DIŞ TİCARET MEVZUATINDA NUMUNE, TİCARİ NUMUNE ve MODEL EŞYANIN İTHALAT ve İHRACATINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER GENEL OLARAK NUMUNE ve MODEL EŞYA sf. 02 GÜMRÜK KANUNU

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

BaĢbakanlık Mevzuatı GeliĢtirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Ocak 2004 CUMA

BaĢbakanlık Mevzuatı GeliĢtirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Ocak 2004 CUMA BaĢbakanlık Mevzuatı GeliĢtirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KuruluĢ : 7 Ekim 1920 23 Ocak 2004 CUMA Sayı : 25355 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun 5070 Elektronik Ġmza Kanunu TBMM Kararları 794 Tasarruf Mevduatı

Detaylı

İstanbul,12.09.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 43 KONU : 6552 sayılı Kanun, 11 Eylül 2014 tarihli Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

İstanbul,12.09.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 43 KONU : 6552 sayılı Kanun, 11 Eylül 2014 tarihli Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır. İstanbul,12.09.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 43 KONU : 6552 sayılı Kanun, 11 Eylül 2014 tarihli Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı