11 KASIM 2011 CUMA SOHBETĐ NĐSA SURESĐ MA RUF ALLAH TIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11 KASIM 2011 CUMA SOHBETĐ NĐSA SURESĐ 172 176 MA RUF ALLAH TIR"

Transkript

1 11 KASIM 2011 CUMA SOHBETĐ NĐSA SURESĐ MA RUF ALLAH TIR Yine hafta içerisinde bayramın akabinde bir araya geldik. Allah bayramımızı da kabul buyursun. Bayram olarak bayramın içinde kendisine sunduğumuz ibadetlerimizi, tilavetlerimizi, zikirlerimizi, kurbiyetine erişmek için sunduğumuz kurbanları kabule karin eylesin. Allah ın aziz Kitabını okuduk. Bizlere imkânlar sundukça O nun ayetlerini okumaya devam edeceğimizi belirtiyoruz. Onu doymak bilmeyen bir arzu ve hırsla istiyoruz. Ona açız. Ve Yüce Allah bizi bu anlamda bitip tükenmeyen bir yönde kandırmasın. Hala açlığımız devam etsin ki acın arzusu ve isteği nasıl derinden olursa, gerçek olursa bizim de isteğimiz, arzumuz bu açlıktan kaynaklanan gerçekliğe sahip olsun. Yüce Allah ın müminleri kemale erdirmek için ne kadar istekli olduğunu ne kadar iradesinin bu yönde tecelli ettiğini Kitaplarından, peygamberinin buyruğundan anlamaktayız. Yüce Allah kuluna vermekten bıkmıyor. Biz de bunları almaktan bıkmayacağız. Hala daha var mı diyerek istemeye devam edeceğiz. Kul Yüce Allah ın in amına, ihsanına karşı şükrünü devam ettirdikçe, O ndan gelen bela ve musibete karşı sabır yönüyle kulluğunu devam ettirip O ndan istemekten bıkmadıkça Yüce Allah vermekten asla bıkmaz buyurmuş Peygamber-i Zişan. Nebiler hep ihtiyaçlarını arz ettiler. Asla istiğna göstermediler. Allah ın yüce rahmetine karşı müstağnilik küfürdür. Bunu böyle bildiler. la tehgıranne minel marufu şey en (Müslim, Birr 144) Yüce Allah ın bildiği, kabullendiği bir şey ki ona maruf denir, O nun rızasından geçmiştir, O bunu onaylamıştır. küllü ma rufin sadakatün (Buhari, Edeb 33) Maruf = Meşhur. Marufa dair zırnık dahi olsa hiçbir şeyi sakın ha sakın hakir görmeyin ve onu bir kenara itip atmayın. Onu Allah biliyor, seviyor, sayıyor. Verdiğin zaman malumumdur, katımda meşhurdur der ve huzuruna alır. Allah u Teala nın ilminin taalluk ettiği, rızasına nail ettiği bir şey maruf-u Rabbanidir, meşrudur. Maruf olmayan bir şey meşhur olamaz. Şeriat meşrudur. Allah ın emirleri meşrudur. Onun zıddına olan davranışlar gayr-ı meşrudur. Çünkü maruf değildir. Allah-u Teala nın rızasından geçmemiştir. Đlahi takdirin menüsünde yoksa kabule şayan değildir. Marufun zıddı bid i olandır, bid attır. Bid i olan, sünnetullahta yeri olmayandır. Allah ın yasasında yer almayan bir şey meşru olamaz, bid idir. Allah a zıt olarak ortaya çıkan, alternatif olarak ortaya çıkan birisi tarafından ortaya atılmıştır, şeriklik iddia eden meçhul varlık tarafından ortaya atılmıştır. Ravi meçhul ise rivayeti de meçhuldür hadis ilminde ve hiçbir değeri yoktur. Zayıf hadisler gurubunda yer alır. Bid at ortaya koyan, meçhuldür. Yani onun ilahi divanda bir yeri yoktur, i rabta mahalli yoktur. O, rıza dışında kalmıştır. O ezdaddandır. men ahdese fi emrina haza ma leyse minhu fehüve raddün Kim bizim bu emrimizde(dinimizde) 1 ki o emir, Allah ın dinidir. Dinin bir adı da el-emru dür. Peygamber âmirdir, emreder; nâhidir, nehyeder. Ashab-ı Kiram memurdur. ي ا م ر ه م ب ال م ع ر وف و ي ن ه اه م ع ن ال م نك ر (A raf/157) Peygamber ne yaparmış? O, onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Münker, gayr-ı malum, gayr-ı maruf; maruf olmayan şey demektir. (Yusuf/58) و ج اء إ خ و ة ي وس ف ف د خ ل وا ع ل ي ه ف ع ر ف ه م و ه م ل ه م نك ر ون 1 Kim bizim bu emrimizde(dinimizde) ondan olmayan bir şey ortaya çıkarırsa o şey kabul edilmez. (Buhari, Sulh 5) 1

2 Đnkârın bir şer i anlamı var, bir sözlük anlamı var. Sözlük anlamı tanımamak demektir. Allah birdir, şeriki yoktur dediğinde ben O nu tanımıyorum derse birisi, o kâfirdir. Tasdik ediyorum dedi mi mümindir. Đnkâr ediyorum dedi mi kâfir olur. Maruf geldi size Allah ın kulları! Marufu alınız, kapınız ki ârif olasınız. Heriflikten kurtulup ârif olasınız. Arif, marifet konusunda cehd ü gayret göstermiş, ondan sonra arif olmuş, maruf ile ilişki içerisine girmiş, maruftan irfan almış ve böylece bir cümle oluşturmuş. arafe arifün el-marufe olmuş. Üç ana unsuru kendisinde tekmil etmiş olan, bu sahada Allah ın makbulü olmuş. arafe ; cehd ü gayret gösteriyor adam. و ا لذ ين ج اه د وا ف ين ا ل ن ه د ي ن ه م س ب ل ن ا و إ ن ال له ل م ع ال م ح س ن ين ) 69 / Ankebut ( ayetindeki cehdi ifade ediyor. Müminler, gayretkeştir. Çünkü onun sahibi, Rabbi ( Hud/107 ) ف dir. Her anda bir şandadır O. O na bağlı olan, uyuz, tembel olur عال لم ا ي ر يد mu? Hiçbir anını boş geçirmiyor. Eğer sen, O na yöneliyorsan, senin talebin O nun rızası ise O nun hoşnutluğunu diliyorsan O nun gibi olmalısın. innel muhibbe limen yuhibbu mutıun Seven sevdiğine sevdiğinin doğrultusunda hareket ederek muti olur. Đtaat, uyum sağlamaktır. Yüce Allah her anda bir şanda olarak, her an bir iş gören zat Đş değil, işler görür, sonsuz işleri vardır Allah ın. Allah sessiz, sedasız duran değildir. Birçok sapık dinler Allah ı böyle tanıtıyor. Allah her an kulları ile beraberdir. Kulunun damarında akan kan, göğsünde atan kalp hep O nun iradesi ile atar. Sana şah damarından daha yakındır. Sana senden daha yakındır. Seni senden önce algılar. Senin gördüğünü senden önce görür. Senin duyduğunu senden önce duyar. Sen asla O nun önüne geçemezsin. O görmene izin verirse baktığını görürsün. Đlla bakarsın ve göremezsin. و ت ر اه م ي نظ ر ون إ ل ي ك و ه م لا ي ب ص ر و ن (A raf/198) Sen onların sana baktıklarını görürsün, hâlbuki onlar görmezler. Neden? Basar sıfatı onun gözüne medet vermemiştir. Gösteren O dur, duyuran O dur, doyuran O dur. Sende ne varsa O nundur. Sen sana eğreti olarak sahipsin. Bugün var, yarın yok. Biz zaten O nun kudretinin ağuşundayız. inne kulübe beni adem Bütün insanların kalpleri Allah ın iki parmağının arasındadır. Celal ve Cemal tecellisi iki parmak. Onların hepsini tek bir tanesini evirir, çevirir gibi aynı anda evirir ve çevirir. Allah ın okumaya ihtiyacı yok. Bu bizim Kitabımızdır. Kitabın ne deyince, Kitabım Kur an diyorsun. Maruf Ne kadar maruf? Marufla ne kadar ilgilisiniz. Marufa ne kadar marifetiniz var? Bütün uluların işleri, güçleri marifet olmuş. Adam araya araya, ariflerin izini takip ede ede arafe arifün el-maruf dedik ya Bu, arif, muradına erdi demektir. Ârif = racülün arifün demektir. Maruf şeyi, arif adam kavradı yani maksadına erdi. Hani diyorduk ya أ ل ي س م نك م ر ج ل رش يد (Hud/78) Adam dolu da(çok da) Racülün mutlaka bir sıfatı olmalıdır. Racüliyet organla tesbit edilecek olursa bizim herif, merkebin gerisinde kalır. Đnsanın derecesi, haysiyeti fizik yapısında değildir. Elinde ayağında, etinde kemiğinde değildir. Đşte marifetsiz kalanlar eti ile kemiğiyle kalanlardır. Kan fıçısı gibidir o. Mümin marifet yolunda adım attıkça, savaştıkça و ا لذ ين ج اه د وا ف ين ا ل ن ه د ي نه م eder. her anda bir fetih sahibi olur. Fettah ismi ona fetih ihsan içindir. deki hidayet tecelli eder. Ama bu cehdü gayret gösterenler س ب ل ن ا أ و ل ي ك ع ل ى ه د ى =ع ل ى ص ر اط مس ت ق يم Sırat-ı müstakimin bir adı, hüda dır. Allah a giden yolun adıdır, hüda. Bu Kur an, sırat-ı müstekımın kitap şeklinde tecellisidir. Peygamber ise, sırat-ı müstekımın beşer şeklinde tecellisidir. Bu Kur an, hüdadır. Müttakilerin hidayetidir bu Kur an. 2

3 ( Bakara/1-2 ) الم Buna uydun mu Rabbini bulursun. Bilirsin ذ ل ك ال ك ت اب لا ر ي ب ف يه ه د ى لل م تق ين ve bulursun. Đnsanlar bu hüda ile adam olmuşlardır. Yani hak adamı olmuşlardır. Bizim maksadımız, ricalüllahtır, ricalü ş-şeytan değildir. Adam olmuş, kimin adamı? Sünnet-i seniyye, adam olma projesidir dedik. Kimin adamı olursun o zaman? Peygamberin adamı. Ashabı Kiram kimdir? Ricaldir. (Tevbe/108) Kimin hakkında bu? Ashab-ı Kiramın ف يه ر ج ال ي ح بون أ ن ي ت ط هر وا لم س ج د أ سس ع ل ى mescit. hakkında. Kuba var ya. Daha ilk günden takva üzere temeli atılan (Tevbe/108) O bir milat. Medine nin miladı, medeni olmanın miladı o. Đlk Cuma ال تق و ى namazı, Kuba da. Marifetin miladı o. م ن أ ول ي و م (Tevbe/108) Günleri saymaya o günden itibaren başlamış Allah. Müminlerin yüzünün güldüğü gün. Mekke yi saymıyor. Muhammed(as) ın kadrini kıymetini bilemediler. Ellerinden devlet kuşunu kaçırdılar ve böylece azaba giriftar oldular. Ta ki Muhammed(as) Kabe-i Muazzama ya sarılana kadar. Ondan sonra Mekke yi akladı Allah. Karanlıklar sarmıştı, zulmet kaplamıştı. Hicret, farz oldu. Ne zaman durduruldu bu farziyet. Mekke nin fethinde. Fetihten sonra farz hicret yoktur buyurdular. Bura da, Muhammedü l-eminin emniyet diyarına dahil oldu. Böylece yeniden huzur geldi. Đşimiz marifet. (Zariyat/56) Ben cinleri ve و م ا خ ل ق ت ال ج ن و ال ا نس إ لا ل ي ع ب د ون insanları ancak bana perestiş etsinler diye yarattım. Perestiş; kulluk, ibadet. Büyük müfessir, Peygamberi Zişan ın duasını almış Đbn Abbas Hazretleri bu ayeti ل ي ع ب د ون ey liya rifun diye tefsir etmiş. Beni tanımaları için Đbadetten maksat da marifettir. Herhangi bir hareket ki marifet odaklı değildir onda hiçbir marifet yoktur. Onu yapmana gerek yoktur. Maruf, Yüce Allah ın tanıdığı şeydir. Peki, bunun faili kim? Birinci mutlak fail, Allah tır. Allah bir şeyi biliyorsa, sevgisi, bağı, rızası varsa o şeye maruf denir. Din seni tanımadı mı gavur olursun. Peygamber seni tanımadı mı gavur olursun. Allah ın tanımadığı bir şey Peygamber in tanımadığı şey demektir. Nereye gidersen git la ilahe illallah diyeceksin. Onu bilmeyen yoktur. Onu diyen cennete girdi. la ilahe illallah eri isen, polatı(çelik) bile eritirsin vallahi. Eğer la ilahe illallah seni eritti ise, özleştin ise mâsivadan arındın ise şeytanın akımını sağlayan şeyi parçaladın ise işte sen necat buldun. Bende Tanrı dan başka güç, bilgi kalmadı, her şey gitti sadece Allah kaldı. Ben sadece O nu tanırım. Kâinat, marifet dokusudur. Yıldızlar, marifet dokusudur. Nizam-ı âlem, marifetle kaimdir. Marifetten maksadımız marifetullahtır. Đnsanın yaratılış sebebi, li ya rifunî dir. Şuunat, nefse göredir. Esma kalbe göre. Sıfat, ruha göredir. Sıfatın ötesi sırra göredir. Marifetullahın sırrına erişmiş ulu bilgelerimiz, kalp sol memenin, ruh sağ memenin altındadır. Sır, ikisinin ortasındadır demişlerdir. Bu âlemde tanınmak için adres vereceksin. Adresi olmayan âlem Hızır diyarıdır. Orada adres sorulmaz. Adres, tenzil noktasıdır. Orası, menzildir. Bu âlem, menziller âlemidir. Marifetullah, insanın yegâne amacıdır. Marifetullah için Aziz Kitap, Peygamber geldi. Marifetullah için bu âlem tanzim edildi. Bu âlem bizim okulumuzdur. Ne tahsil ederiz buradan? Allah bilgisini. Ve biz Allah bilgisini artırmak için م ن ب ع د م ا ج اءه م ال ع ل م gelir. (Taha/114) diyoruz. Đlim, ر ب ز د ن ي ع ل م ا için memuruz. Bunun (Al-i Đmran/19) El-ilmü, o Alîm olan Allah tan gelendir. Bu ilim vahiyle gelir. Vahiysiz ilim gelmez. Yüce Allah tan gelen bu ilim evvela Peygamber e gelmiştir. Peygamber dolaylı olarak, alîm sıfatına mazhar olur. Peygamber âlim midir? Evet. El-ulemau veresetül enbiya Ne konusunda? El-ilmü. Eğer ulema arasına girdi ise, Peygambere gelen ilmi tahsil etti ise, bu adam varis-i nebidir. Âlimler, Peygamberlerin varisleridir demek, akrabalarıdır demektir. Đlim, peygamberlerin en tipik sıfatıdır. Peygamberler bilge kişilerdir. Hiçbir Peygambere cahil denmez. Ee bir ümmi lafı var, ona ne dersiniz? Ümmi, dünya medresesinde dünyalık yazı yazmamış, dünyevi bir kitaptan, şahıstan ilim öğrenmemiş demektir. Tamamen 3

4 Allah tan aldı ise, ona ümmi denir. Ümmi şeyhim şöyle buyurur der Abdülvehhab Şa rani Hz.leri üstadı Aliyyü l Havas için. Biz yazmakla, okumakla emrolunduk. Çünkü herkese vahiy gelmez. Marifet dokusu. Yer gök marifet üretimi için insana sunulmuştur. Đnsanın yüzünde marifet dokusu vardır. س يم اه م ف ي و ج وه ه م من أ ث ر ال سج ود (Fetih/29) Secde, marifet tahsil edilen üst noktalardan biridir. اس ج د و اق ت ر ب (Alak/19) Marifet, kurbiyete vesiledir. Secde, kurbiyete, kurbiyet, marifete vesiledir. Marifetullah sahibi kişi Allah a yakın kişi demektir. Secde, marifet izi taşır. Secde et demek, marifet sahibi ol ve yaklaş demektir. Bizler Allah ı tanıtan her şeye ayet diyoruz. Marifete götüren işarettir ayet. Onun için her ayeti çözmeye çalışacağız. Niçin? Marifet tahsili için. Kişi marifete eriştiği zaman arif olur. Arifliği hak tarafından tasdik görürse maruf olur. Bilmek için cehdü gayret ettik arif olduk Hak canibinden tasdik gördük maruf olduk Maruf musun, değil misin? Kimler biliyor seni? Yüce Allah, marifet sırrına eriştirdiği bir kulunu ki ona veli denir. Her veli, marifetullah sahibidir. Velinin en temel özelliği Allah ı çok iyi bilmesidir. Yoksa Allah ın dostu nasıl olur? Allah, velayetini, marifetini onaylamadığı sürece sen bir hiçsin. Kul Allah için cehdü gayret gösterir. و ا لذ ين ج اه د وا ف ين ا ل ن ه د ي نه م س ب ل ن ا (Ankebut/69) da ki, o biz in içinde melekler, peygamberler, evliya, sıfatlar, esma, şuunat-ı rabbani ف ين ا var. ف ين ا fi sebilina dedin mi, nahiv dilinde işi halletmiş olursun. Biri var ki cehdü gayret içinde ömrünü geçiriyor. Ağlıyor, sızlıyor. Bunun bir süresi vardır tabi. Đyi yönde de olsa, kötü yönde de olsa her şeyin bir sonu vardır. Bir gün gelir yalvarış biter. Ondan sonra ي ا أ يت ه ا ال نف س ال م ط م ي نة (Fecr/27) diye davet edilir. Ben bir kulumu sevdim mi? 2 ki o, Hakkın yakını. Bunlar velayet erbabı. Allah ın sevgisi bir kuluna temas etti mi, o veliyyullah olur. Allah ın gazabı birine çakıldı mı o Allah ın düşmanı olur. Meleklerine çağırır. Ben filan kulumu seviyorum der, onlara onu tanıtır. Sema ehline ilan eder. Ey sema ehli, Allah filan kulunu seviyor. Siz de sevin. Onlar, o zaman meftun olurlar, kontak kurarlar. Peygambere yakınlığın en büyük alamet-i farikası ilim sahibi olmaktır. Varis lafı o kadar önemli değil. Varis lafının ifade ettiği anlam önemli. O halde marifet, kurbiyete sebeptir. Secde, marifet noktasıdır dedik. Secde et ki, yakınlardan olasın. Daha sonra yeryüzüne iner. Yeryüzündekilere mesajı iletir. Tabi yukarıdan gelecek mesajları algılayacak seviyede ise. Senin semavi devren kapalı ise, mesajları açamazsın. Duymak için beyana uymak lazım. Kuran ile ilişkini tam yapmalısın. Đntibak tam olmalı. Siz, Kur an a gönlünüzü arzederek abadığınız zaman o yapılacak işlemi yapar. Kuran a merbut oldun mu, ma ruf olursun vallahi. Aziz Kuran ın beyanından öte ma ruf olmaz. Bu Kur an baştanbaşa marifetullahın dellalıdır. Ariflerin bildiği şey, Kur an dan öte midir? Hâşâ. Onların marifetleri bu beyanların sırrına vakıf olmaktır. Onun için Seyyid Kutub tefsirine fi zilalil Kur an demiş. Âlemler, bu kitabın canlı şeklidir. Bu kainat Kur an dan ayrı bir şey değildir. Kur an da, Allah, melekler, arş, kürsü vs. bahseder Allah. Varolan, bu kitaptadır. 2 Şüphesiz Allah bir kulu sevdiğinde, Cebrâili çağırır ve ona, şüphesiz ben filanı seviyorum, sen de sev, der. Cebrail de onu sever. Sonra Cebrâil semâ ehline seslenir: "Ey semâ ehli, Allah filan kulunu seviyor, ben de seviyorum, der. Semâ ehli de onu severler. Sonra onun için yeryüzünde sevgi ve kabul vaz' edilir, sevgi yaygınlaştırılır. (Buhari, sahih 13/86) 4

5 (En am/59) Biz bu Aziz Kitabı olanı biteni و لا ر ط ب و لا ي اب س إ لا ف ي آ ت اب مب ين anlamak için okuyoruz. Đçimizden geçenler iyi midir, kötü müdür bunları anlatıyor. Allah hiçbir şeyden gafil değildir. Bu Aziz Kitabın bize verdiği bilgiler doğrultusunda yerleri gökleri anlamaya çalışıyoruz. Ve bütün bunlar, marifet sağlıyor. Ve insan neticede arif oluyor. Arif, maruf hakkında bilgi toplamış kişi demektir. Marufsuz, arif olmaz. Maruf, Allah ın Kitabı, dini, Peygamber(as), hepsinden öte maruf, Allah tır. Arif olan arifim demez. Arif olan Đmam-ı Azam da bunu itiraf ediyor Rabbine. Sübhaneke mâ arafnâke hakka ma rifetike yâ ma rûf! bunu son haccında söylemiş. 60 küsür haccettiği söyleniyor. Hemen bir cevap geliyor kendisine. arafteni ya imam sonra Sübhaneke mâ abednâke hakka ibâdetike yâ ma bûd! Sana layık-ı vechile ibadet edemedik ey mabud-u mutlak diye yalvarmış. Ve yine aynı ses, Sen bize layık-ı vechile ibadet ettin ya imam. diye seslenmiş. Şükür secdelerine kapana kapana geri geri huzurdan ayrılmış. Đşte ariflerin ibadeti böyledir. O nu buldun mu her şeyi buldun, O nu kaybettin mi her şeyi kaybettin demektir. Yok olanları şimdiden bırakmalısın. Yarın yok olacak şeylere sımsıkı sarılıp da kendini ona adapte etme. Allah kimin hakkında neyi dileyeceğini ancak kendisi bilir. Nasıl ki Allah yatağına her yatanı kaldırmak zorunda değildir. Allah kabirden de kaldırmayabilir. Yok etmeye kadir değil mi? Dilerse yok der. Allah, her şeye kadir. Allahınızı böyle bilin. Allah ın üzerine hiçbir şey vacip değildir. Cehenneme girsem bile yine Allah ile temas halinde olurum. Tabi bu, ma ruf sırrını anlamış ariflerin sözüdür. O nunla kontak kuruyorum, varlığı hissediyorum demektir, bu. Varlık her zaman yokluktan üstündür, cehennem de bile olsa. Şey olmak bambaşka bir şey. Cehenneme varan sadece ölmek isteyecektir. Ölüm, cehenneme göre daha tatlıdır. Ölümde de bir tat vardır. Ölüm geriye dönüştür. Yok oluşu istemiyor. Yok olmaya kimsenin gönlü razı olmaz. Cehennem de bir marifet evidir. Arifin ateşle de ilişkisi vardır. Allah ın arifleri bu alemde türlü türlü ateşlere giriftar olurlar. Vücudun bir ateşi vardır. Meyvelerin, gülün her şeyin bir ateşi vardır. Bir de sevda ateşi vardır. Ariflerin son ibtilası aşktır. O geçitten geçmeden tamam olmaz. En acı ateştir bu. Bu güneş meyveyi yakıyor diye onu güneşten alırsan ham kalır. Yanmak pişmek demektir. Yanmak, pişirir insanı. Hamdım, yandım, piştim Bu minvalde muhabbet ateşini istiyoruz yüce Mevlamızdan. Allah, marifet yönünde, yolunda bizleri daim eylesin. ر بن ا لا ت و اخ ذ ن ا إ ن نس ين ا أ و أ خ ط ا ن ا Mehmet UZUN Dilek UZUN 5

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım.

Peki, bu bayramın bizlere nasıl hediye edildiğini biliyor musunuz? Dilerseniz bu kıssayı hep birlikte hatırlayalım. Bayramınız Mübarek Olsun Görülür sevgi seli, kokar bahçenin gülü, Bayram günü gelince öpülür büyüklerin eli. Sevgili arkadaşlar kurban bayramı yaklaştı hepimizi tatlı bir heyecan sardı. Şimdiden bayramlıklarımız

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ استواء االله عرشه ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman el-berrâk Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 استواء االله عرشه» باللغة ال ية «عبد الر ن ال اك

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim.

Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel minna inneke entessemiul alim. DUA Eudhu Billahi Minessaytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabil-alemin Wessalatu wesselamu ala Rasuluna Muhammedin we ala alihi we sahbihi ecmain. Allahumme Rabbena ya Rabbena takabbel

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR 4O HADIS HER YIL 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ

KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ 76 KADINA ARKADAN YANAŞMANIN HÜKMÜ Kadına dübüründen yanaşmak haramdır. Dolayısıyla erkeğin kadına dübüründen yanaşması haram olup bazı imamlar bunu zina olarak değerlendirmişlerdir. Her ne kadar livata

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları

Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları Fatiha Suresi'nin Tefsiri ve Faydaları Şeyh'ul İslam Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah), Mecmu a et-tevhid, 19-20 www.at-tawhid.org 1 Allah şöyle buyurmaktadır: {ال ح م د ل ل ه ر ب ال ع ال م ين

Detaylı

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok

Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok Question Kur an Kerim ayetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok kez karşılaşmaktayız, bu iki kavramdan maksat nedir? Answer: Kuran müfessirleri ayet ve rivayetlere

Detaylı

Şeyh den meded istemek caizmidir?

Şeyh den meded istemek caizmidir? Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Şeyh den meded istemek caizmidir? Şeyh Eşref Efendi Esselamaleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hazihis Salatu tazimen bi hakkike ya Seyyiduna

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir?

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Question Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Answer: Bazı özellikler değişik ve birçok şey ve bireylerde

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

Hamd ve Şükür. Einfache Übersetzung Hamd = tanriya övgü sunma, tanriya övgü olsun Şükür = tanriya övgü Övgü = Lob Övmek = loben, preisen

Hamd ve Şükür. Einfache Übersetzung Hamd = tanriya övgü sunma, tanriya övgü olsun Şükür = tanriya övgü Övgü = Lob Övmek = loben, preisen Hamd ve Şükür Einfache Übersetzung Hamd = tanriya övgü sunma, tanriya övgü olsun Şükür = tanriya övgü Övgü = Lob Övmek = loben, preisen İçindekiler Hamd ve şükür genel anlamında Hamd Fatiha suresinin ilk

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî

Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته. Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Orucun hükmü ve hikmeti nedir? ما حكم الصيام وحكمته ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman b. Nâsır es-sa'dî Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 2010-1431 1 ما حكم الصيام وحكمته» باللغة ال ية «عبد

Detaylı

1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI. 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım.

1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI. 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım. SÛRELERİMİZİ tefekkürle ÖĞRENİYORUZ 1. EÛZÜ ÖĞRENELİM ANLAMI 1. Kovulmuş Şeytan dan Allah a sığınırım. Benim adım Eûzü. İsmimin anlamı Sığınırım, yardım isterim. Bir tehlike ile karşılaştığınızda güvenilir

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Güzel Ahlâkı Kazanmak

Güzel Ahlâkı Kazanmak Ramazan, Allah a yakınlaşma vesilesidir. Oruç tutan insan Allah ın beğendiği davranışlar sergilemeye, nefsinin tutkularından sakınmaya çalışır. Şeytana karşı dikkatli ve şuurludur, vicdanının doğruyu fısıldayan

Detaylı

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

İslamiyet in dirilmesi bizden fidye ister. Cenab-ı Hak:

İslamiyet in dirilmesi bizden fidye ister. Cenab-ı Hak: Cenab-ı Hak: En iyi işleri yaparak kendini büsbütün Allah a teslim eden ve daima doğru yoldan giden İbrahim in dinine uyan kimseden, din bakımından daha iyi kim olabilir? Allah, İbrahim i kendine dost

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir?

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Kısacası

Detaylı

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR?

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? Asiye Türkan NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? İNSAN NEDEN EVLENİR? İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsen Bu nice okumaktır.

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, "Dur biraz!

Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, Dur biraz! Sunabihi (Rah Aly.) anlatıyor: Ölüm döşeğinde yatmakta olan Ubade b. Samit'i (R.A.) ziyarete gittim. Onu gürünce ağladım. Ubade, "Dur biraz! Neden ağlıyorsun? Yeminle söylüyorum ki, biri hariç Resulullah'tan

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

başlıklı bir dersine dayanarak vermeye çalışacağız.

başlıklı bir dersine dayanarak vermeye çalışacağız. Sual: Kur'an harflerini yazmanın maddi sırları var mıdır? Bazı rivayetlerde, Kur'an harfi ile yazılmış olan dua, ayet gibi kıymetli şeyleri yazmak, üzerinde taşımak veya okumaktan bahs ediliyor Bunları

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti)

KURAN YOLU- DERS 3. (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) KURAN YOLU- DERS 3 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 3 no lu dersinin ilk 50 dakikasının özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) Mübin : Açık ve Açıklayan. Kur an ın sıfatlarındandır. Kur an sadece

Detaylı

Siz, Kimi Seviyorsunuz? Perşembe, 07 Ekim 2010 07:38

Siz, Kimi Seviyorsunuz? Perşembe, 07 Ekim 2010 07:38 Bütün mesele tam bir sevgi meselesidir. Sevgi kalpte başlar kalpte biter. Sevgi gönlün, kalbin eylemidir. Allah ın bir ismi de Vedud dur. Allah yarattıklarını sever ve bu dünya sevgi ile ayakta durur.

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.)

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) Ben seni sevdiğim için eğer bahâ derler ise İki cihân mülkün verem dahı bahâsı yetmeye (Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) İki cihân

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

25/12/2014 Bilgilendirme: Nur 24/35 Allah, semaların/boyutların ve arzın nuru/ışığı/enerjisidir. Onun nurunun misali, içinde çerağ bulunan bir kandile benzemesidir. Kandil, bir sırça içerisindedir. Sırça,

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur.

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur. 33 Ders 4 Günah Bir dostunuzun size, içi güzel şeylerle dolu ve bütün bu güzelliklerin tadını çıkarmanız için bir saray verdiğini düşünelim. Buradaki her şey sizindir. Dostunuzun sizden istediği tek şey,

Detaylı

RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ

RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ 1436 RAMAZAN ORUCUNU DEVAMLI OLARAK 30 GÜN TUTAN KİMSENİN HÜKMÜ حكم من يصوم رمضان 03 يوم ا باستمرار باللغة الرتكية Abdulaziz b. Abdullah b. Baz اسم املؤلف عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز Çeviren Muhammed

Detaylı

Herkes bir arayış içinde

Herkes bir arayış içinde Euzubillahimineşşeytananirracim Bismillahirrahmanirrahim Herkes bir arayış içinde Ayberk Efendi Berlin 2oo8 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim. Meded ya Sultanul Evliya, meded ya Şeyh Nazım

Detaylı

6. SINIF. Oturan, duran, kovsuz, gıybetsiz Hakk Muhammed Ali deyip evine vara, tüm canların Yüce Allah dildeki dileğini, gönüldeki muradını vere!

6. SINIF. Oturan, duran, kovsuz, gıybetsiz Hakk Muhammed Ali deyip evine vara, tüm canların Yüce Allah dildeki dileğini, gönüldeki muradını vere! 6. SINIF Cem İbadeti Cem, Alevilikte temel ibadet biçimlerinden biridir. Cem ibadeti cemevinde topluca yapılır. Cem, Alevi inancına göre, Kur an-ı Kerim deki Salât buyruğunun uygulanma biçimidir. Cem ibadeti

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31 Dünya bilimde altın çağını yaşarken insanlıkta yerlerde sürünüyor. Hayâ kalmamış, saygı kalmamış, sevgi kalmamış, büyüğe hürmet kalmamış. Hayatımızda ne eksik biliyor musunuz? Edeb. Edebe hiç önem vermiyoruz.

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.

Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Yuhanna 1:1 Yaşam O ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Yuhanna 1:4 1 İsa şöyle dedi: Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla

Detaylı

ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi

ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi ORUCA BAŞLAMADA ASTRONOMİK HESABA MI GÜVENİLMELİ YOKSA HİLALİ GÖRMEK Mİ GEREKİR? ] ريك Turkish [ Türkçe İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 20-432

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez.

BYK & ŞYK DERSLERİ. Yaptıklarına karşılık olmak üzere kendilerine nice sevindirici ve göz aydınlatıcı nimetler saklandığını hiç kimse bilemez. Ders : 8 Konu : SALiH AMEL Amel kelimesi, sevap veya günahla karşılık bulan her türlü iş, çalışma ve fiil demektir. Kur ân-ı Kerim ve hadisi Şeriflerde daha çok emir, yasak ve tavsiyeler anlamında olup,

Detaylı

1. BÖLÜM SAHİH FİİLLER MAZİ FİİL Fiili Mazi iki kısımdır: a) Mazi Malum b) Mazi Meçhul MAZİ MALUM: Mazi malum üç şekil üzere bulunur: gibi. آ ت ب gelir. kalıbında ف ع ل 1) gibi. ع ل م gelir. kalıbında

Detaylı

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI. 8. Sınıf TEOG. Sınavına. Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz...

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI. 8. Sınıf TEOG. Sınavına. Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz... ORTAOKUL 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI ORTAOKUL 8. Sınıf TEOG Sınavına H A ZI R LI K Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz... R Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi I. TEOG Deneme Sınavı 8.

Detaylı

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B

Sıra no Sûre Adı. Âyet sayısı O.B.E.B Kimi sayılar aralarında asal dır. Hangi sayıların aralarında asal olduğunu belirlemek için ortak bölenlerin en büyüğünü (O.B.E.B.) bulmak gerekir. Örnek: O.B.E.B. kavramını açıklamak için 12 ve 18 sayılarını

Detaylı

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI 1 KORUMANIN 4 RUHSAL Çoğu insan nasıl dua edeceğini bilemez. Bu yüzden size yardımcı olabilecek örnek bir dua metni hazırladım. Bu duayı sesli olarak okuyabilir ya da içinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz.

Detaylı

Samimiyet ve Sıdk İlişkisi

Samimiyet ve Sıdk İlişkisi Samimiyet ve Sıdk İlişkisi Prof. Dr. Ali ERBAŞ DİB Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü İslamiyetin esası, sıdktır. İmanın hâssası sıdktır. Bütün kemâlata îsal edici sıdktır. Ahlak-ı âliye nin hayatı sıdktır.

Detaylı

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL

AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL AİLEYE MUTLULUK YAKIŞIR! HAYAT SEVİNCE VE SEVİLİNCE GÜZEL Ey İnsanlık! Sizi bir tek canlı varlıktan yaratan, ondan da eşini var eden ve her ikisinden de bir çok erkek ve kadın üreten Rabbınıza karşı sorumluluğunuzun

Detaylı

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ)

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) ب ت خ ح ج ث Dil ucu ile üst uçlarından ا ذ ر ز Boğazın ağza en yakın olan kısmından Dil ucu ile üst diplerinden Peltektir. Boğazın orta kısmından Dudaklar

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

KURAN YOLU- DERS 1-2. DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) ikra : İlk inen vahiy. Oku! anlamına gelir. Kıraat (okumak) kelimesi de aynı kökten gelir.

KURAN YOLU- DERS 1-2. DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) ikra : İlk inen vahiy. Oku! anlamına gelir. Kıraat (okumak) kelimesi de aynı kökten gelir. KURAN YOLU- DERS 1-2 (Prof.Dr. Mehmet OKUYAN ın Envarul Kuran isimli 2 no lu dersinin özeti) DERSTE GEÇEN KAVRAMLAR 1) ikra : İlk inen vahiy. Oku! anlamına Kıraat (okumak) kelimesi de aynı kökten 2) Tilavet,

Detaylı

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği

İstanbul İmam Hatip Liseliler Derneği BİRİ MATEMATİK Mİ DEDİ? BİZ KİMİZ? Yüce Rabbimiz dünya hayatını insanoğluna imtihan yeri kılmış, sırat-ı müstakim olarak göndermiş olduğu dinin yaşanabilmesi ve birbirlerine ulaştırılabilmesi için Müslümanları

Detaylı

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali Marifet nefsi silmek değil, bilmektir. Hacı Bektaş-ı Veli Nefsin, azgın bir binek atından daha çok şiddetle gemlenmeye muhtaçtır. Hasan Basri Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa,

Detaylı

Dua, kulluğun şuuruna varmak, kusurunun farkında olmak...acizliğinin, çaresizliğinin bilinciyle dergahı ilahiye durmaktır.

Dua, kulluğun şuuruna varmak, kusurunun farkında olmak...acizliğinin, çaresizliğinin bilinciyle dergahı ilahiye durmaktır. Acemiliğimize bağışlandığını ve hoş karşılandığını umduğumuz; dizgi, baskı ve renk ortamı gibi kusurlarımıza rağmen, dergimizin 1. ve 2. sayıları beklentilerimizin de ötesinde bir rağbet gördü ve yüzlerce

Detaylı

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn.

Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. ŞERHUL EMSİLE Bismillahirrahmanirrahiym Elhamdü lillahi Rabbil Alemiyn, Vessalatü vesselamu ala Rasülina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeiyn. Kaynaklarda, Hz.İmam Aliyyül Mürteza (kv) efendimizin

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Kur ân da Dua Ayetleri

Kur ân da Dua Ayetleri Kur ân da Dua Ayetleri (1) Bizi doğru yola ilet; Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna, Gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil. (Fatiha Suresi 6-7) (2) (Musa) Cahillerden olmaktan Allah a sığınırım

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

8. KÂFİRÛN SÛRESİ ÖĞRENELİM

8. KÂFİRÛN SÛRESİ ÖĞRENELİM SÛRELERİMİZİ tefekkürle ÖĞRENİYORUZ 8. KÂFİRÛN SÛRESİ ا ل ا ع ب د ما ت ع ب دو ن 1 ق ل ي ا ا ي ها ال كا ف رو ن و ا ل ا ن ا ع ا ب د 3 و ا ل ا نت م ع ا ب دو ن ما ا ع ب د 2 5 و ا ل ا نت م ع ا ب دو ن ما ا ع

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

Ali imran 139. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin! Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz.

Ali imran 139. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin! Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz. Ali imran 139. Gevşemeyin, hüzünlenmeyin! Eğer (gerçekten) iman etmiş kimseler iseniz, üstün olan sizlersiniz. 122.EY İSRAİLOĞULLARI! Size lütfettiğim o nimetleri hatırlayın (bir zamanlar) sizin diğer

Detaylı

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN

Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN Prof. Dr. Mahmud Es'ad COŞAN Enes RA'den Hulvânî rivâyet etmiş ki, Peygamber SAS şöyle buyuruyor: RE. 503/2 (Ye'tî alen-nâsi zemânün yed'fîhil-mü'minü lil-{mmeti feyeklull{h: Üd'u lih{ssati nefsike estecib

Detaylı

Şeytan Der ki Ey İnsan!..

Şeytan Der ki Ey İnsan!.. Şeytan Der ki Ey İnsan!.. Dengenin engelidir, şeytanların çengeli, Eûzu besmeledir, çengellerin engeli. KUR ÂN DİYOR Kİ! (Hesapları görülüp) iş bitirilince, şeytan diyecek ki: Şüphesiz Allah size gerçek

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

Ramazan, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini içinde saklayan mübarek bir aydır. 3

Ramazan, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini içinde saklayan mübarek bir aydır. 3 RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ Ramazan ayı; ay takvimine göre dokuzuncu ayın adıdır. İslam dini Ramazan ayına büyük bir önem vermiştir. Ramazan ayına on bir ayın sultanı denilmiştir. Ramazan sözcük olarak

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar

Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar Muhammed Aleyhisselam ın Dilinden Dualar yusufisik1@hotmail.de K ur ân-ı Kerim deki dua ayetleri gibi Peygamberimizin duaları da Arapça aslından okunursa daha iyidir. Ancak, tercümeleri de dua olarak okunabilir.

Detaylı

[ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ

[ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ [ Arapça Gramer Özeti, Sözlük, İ rab (Kelime Analizi) ve Meal ] Sözlük İlaveli İ RABLI KUR AN ve MEALİ KUR AN UFKU ( Fâtiha- Nas Suresi Arası ) Dr. Necla YASDIMAN Demirdöven İZMİR 2013 سورة ا خص (112)

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı