11 KASIM 2011 CUMA SOHBETĐ NĐSA SURESĐ MA RUF ALLAH TIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11 KASIM 2011 CUMA SOHBETĐ NĐSA SURESĐ 172 176 MA RUF ALLAH TIR"

Transkript

1 11 KASIM 2011 CUMA SOHBETĐ NĐSA SURESĐ MA RUF ALLAH TIR Yine hafta içerisinde bayramın akabinde bir araya geldik. Allah bayramımızı da kabul buyursun. Bayram olarak bayramın içinde kendisine sunduğumuz ibadetlerimizi, tilavetlerimizi, zikirlerimizi, kurbiyetine erişmek için sunduğumuz kurbanları kabule karin eylesin. Allah ın aziz Kitabını okuduk. Bizlere imkânlar sundukça O nun ayetlerini okumaya devam edeceğimizi belirtiyoruz. Onu doymak bilmeyen bir arzu ve hırsla istiyoruz. Ona açız. Ve Yüce Allah bizi bu anlamda bitip tükenmeyen bir yönde kandırmasın. Hala açlığımız devam etsin ki acın arzusu ve isteği nasıl derinden olursa, gerçek olursa bizim de isteğimiz, arzumuz bu açlıktan kaynaklanan gerçekliğe sahip olsun. Yüce Allah ın müminleri kemale erdirmek için ne kadar istekli olduğunu ne kadar iradesinin bu yönde tecelli ettiğini Kitaplarından, peygamberinin buyruğundan anlamaktayız. Yüce Allah kuluna vermekten bıkmıyor. Biz de bunları almaktan bıkmayacağız. Hala daha var mı diyerek istemeye devam edeceğiz. Kul Yüce Allah ın in amına, ihsanına karşı şükrünü devam ettirdikçe, O ndan gelen bela ve musibete karşı sabır yönüyle kulluğunu devam ettirip O ndan istemekten bıkmadıkça Yüce Allah vermekten asla bıkmaz buyurmuş Peygamber-i Zişan. Nebiler hep ihtiyaçlarını arz ettiler. Asla istiğna göstermediler. Allah ın yüce rahmetine karşı müstağnilik küfürdür. Bunu böyle bildiler. la tehgıranne minel marufu şey en (Müslim, Birr 144) Yüce Allah ın bildiği, kabullendiği bir şey ki ona maruf denir, O nun rızasından geçmiştir, O bunu onaylamıştır. küllü ma rufin sadakatün (Buhari, Edeb 33) Maruf = Meşhur. Marufa dair zırnık dahi olsa hiçbir şeyi sakın ha sakın hakir görmeyin ve onu bir kenara itip atmayın. Onu Allah biliyor, seviyor, sayıyor. Verdiğin zaman malumumdur, katımda meşhurdur der ve huzuruna alır. Allah u Teala nın ilminin taalluk ettiği, rızasına nail ettiği bir şey maruf-u Rabbanidir, meşrudur. Maruf olmayan bir şey meşhur olamaz. Şeriat meşrudur. Allah ın emirleri meşrudur. Onun zıddına olan davranışlar gayr-ı meşrudur. Çünkü maruf değildir. Allah-u Teala nın rızasından geçmemiştir. Đlahi takdirin menüsünde yoksa kabule şayan değildir. Marufun zıddı bid i olandır, bid attır. Bid i olan, sünnetullahta yeri olmayandır. Allah ın yasasında yer almayan bir şey meşru olamaz, bid idir. Allah a zıt olarak ortaya çıkan, alternatif olarak ortaya çıkan birisi tarafından ortaya atılmıştır, şeriklik iddia eden meçhul varlık tarafından ortaya atılmıştır. Ravi meçhul ise rivayeti de meçhuldür hadis ilminde ve hiçbir değeri yoktur. Zayıf hadisler gurubunda yer alır. Bid at ortaya koyan, meçhuldür. Yani onun ilahi divanda bir yeri yoktur, i rabta mahalli yoktur. O, rıza dışında kalmıştır. O ezdaddandır. men ahdese fi emrina haza ma leyse minhu fehüve raddün Kim bizim bu emrimizde(dinimizde) 1 ki o emir, Allah ın dinidir. Dinin bir adı da el-emru dür. Peygamber âmirdir, emreder; nâhidir, nehyeder. Ashab-ı Kiram memurdur. ي ا م ر ه م ب ال م ع ر وف و ي ن ه اه م ع ن ال م نك ر (A raf/157) Peygamber ne yaparmış? O, onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Münker, gayr-ı malum, gayr-ı maruf; maruf olmayan şey demektir. (Yusuf/58) و ج اء إ خ و ة ي وس ف ف د خ ل وا ع ل ي ه ف ع ر ف ه م و ه م ل ه م نك ر ون 1 Kim bizim bu emrimizde(dinimizde) ondan olmayan bir şey ortaya çıkarırsa o şey kabul edilmez. (Buhari, Sulh 5) 1

2 Đnkârın bir şer i anlamı var, bir sözlük anlamı var. Sözlük anlamı tanımamak demektir. Allah birdir, şeriki yoktur dediğinde ben O nu tanımıyorum derse birisi, o kâfirdir. Tasdik ediyorum dedi mi mümindir. Đnkâr ediyorum dedi mi kâfir olur. Maruf geldi size Allah ın kulları! Marufu alınız, kapınız ki ârif olasınız. Heriflikten kurtulup ârif olasınız. Arif, marifet konusunda cehd ü gayret göstermiş, ondan sonra arif olmuş, maruf ile ilişki içerisine girmiş, maruftan irfan almış ve böylece bir cümle oluşturmuş. arafe arifün el-marufe olmuş. Üç ana unsuru kendisinde tekmil etmiş olan, bu sahada Allah ın makbulü olmuş. arafe ; cehd ü gayret gösteriyor adam. و ا لذ ين ج اه د وا ف ين ا ل ن ه د ي ن ه م س ب ل ن ا و إ ن ال له ل م ع ال م ح س ن ين ) 69 / Ankebut ( ayetindeki cehdi ifade ediyor. Müminler, gayretkeştir. Çünkü onun sahibi, Rabbi ( Hud/107 ) ف dir. Her anda bir şandadır O. O na bağlı olan, uyuz, tembel olur عال لم ا ي ر يد mu? Hiçbir anını boş geçirmiyor. Eğer sen, O na yöneliyorsan, senin talebin O nun rızası ise O nun hoşnutluğunu diliyorsan O nun gibi olmalısın. innel muhibbe limen yuhibbu mutıun Seven sevdiğine sevdiğinin doğrultusunda hareket ederek muti olur. Đtaat, uyum sağlamaktır. Yüce Allah her anda bir şanda olarak, her an bir iş gören zat Đş değil, işler görür, sonsuz işleri vardır Allah ın. Allah sessiz, sedasız duran değildir. Birçok sapık dinler Allah ı böyle tanıtıyor. Allah her an kulları ile beraberdir. Kulunun damarında akan kan, göğsünde atan kalp hep O nun iradesi ile atar. Sana şah damarından daha yakındır. Sana senden daha yakındır. Seni senden önce algılar. Senin gördüğünü senden önce görür. Senin duyduğunu senden önce duyar. Sen asla O nun önüne geçemezsin. O görmene izin verirse baktığını görürsün. Đlla bakarsın ve göremezsin. و ت ر اه م ي نظ ر ون إ ل ي ك و ه م لا ي ب ص ر و ن (A raf/198) Sen onların sana baktıklarını görürsün, hâlbuki onlar görmezler. Neden? Basar sıfatı onun gözüne medet vermemiştir. Gösteren O dur, duyuran O dur, doyuran O dur. Sende ne varsa O nundur. Sen sana eğreti olarak sahipsin. Bugün var, yarın yok. Biz zaten O nun kudretinin ağuşundayız. inne kulübe beni adem Bütün insanların kalpleri Allah ın iki parmağının arasındadır. Celal ve Cemal tecellisi iki parmak. Onların hepsini tek bir tanesini evirir, çevirir gibi aynı anda evirir ve çevirir. Allah ın okumaya ihtiyacı yok. Bu bizim Kitabımızdır. Kitabın ne deyince, Kitabım Kur an diyorsun. Maruf Ne kadar maruf? Marufla ne kadar ilgilisiniz. Marufa ne kadar marifetiniz var? Bütün uluların işleri, güçleri marifet olmuş. Adam araya araya, ariflerin izini takip ede ede arafe arifün el-maruf dedik ya Bu, arif, muradına erdi demektir. Ârif = racülün arifün demektir. Maruf şeyi, arif adam kavradı yani maksadına erdi. Hani diyorduk ya أ ل ي س م نك م ر ج ل رش يد (Hud/78) Adam dolu da(çok da) Racülün mutlaka bir sıfatı olmalıdır. Racüliyet organla tesbit edilecek olursa bizim herif, merkebin gerisinde kalır. Đnsanın derecesi, haysiyeti fizik yapısında değildir. Elinde ayağında, etinde kemiğinde değildir. Đşte marifetsiz kalanlar eti ile kemiğiyle kalanlardır. Kan fıçısı gibidir o. Mümin marifet yolunda adım attıkça, savaştıkça و ا لذ ين ج اه د وا ف ين ا ل ن ه د ي نه م eder. her anda bir fetih sahibi olur. Fettah ismi ona fetih ihsan içindir. deki hidayet tecelli eder. Ama bu cehdü gayret gösterenler س ب ل ن ا أ و ل ي ك ع ل ى ه د ى =ع ل ى ص ر اط مس ت ق يم Sırat-ı müstakimin bir adı, hüda dır. Allah a giden yolun adıdır, hüda. Bu Kur an, sırat-ı müstekımın kitap şeklinde tecellisidir. Peygamber ise, sırat-ı müstekımın beşer şeklinde tecellisidir. Bu Kur an, hüdadır. Müttakilerin hidayetidir bu Kur an. 2

3 ( Bakara/1-2 ) الم Buna uydun mu Rabbini bulursun. Bilirsin ذ ل ك ال ك ت اب لا ر ي ب ف يه ه د ى لل م تق ين ve bulursun. Đnsanlar bu hüda ile adam olmuşlardır. Yani hak adamı olmuşlardır. Bizim maksadımız, ricalüllahtır, ricalü ş-şeytan değildir. Adam olmuş, kimin adamı? Sünnet-i seniyye, adam olma projesidir dedik. Kimin adamı olursun o zaman? Peygamberin adamı. Ashabı Kiram kimdir? Ricaldir. (Tevbe/108) Kimin hakkında bu? Ashab-ı Kiramın ف يه ر ج ال ي ح بون أ ن ي ت ط هر وا لم س ج د أ سس ع ل ى mescit. hakkında. Kuba var ya. Daha ilk günden takva üzere temeli atılan (Tevbe/108) O bir milat. Medine nin miladı, medeni olmanın miladı o. Đlk Cuma ال تق و ى namazı, Kuba da. Marifetin miladı o. م ن أ ول ي و م (Tevbe/108) Günleri saymaya o günden itibaren başlamış Allah. Müminlerin yüzünün güldüğü gün. Mekke yi saymıyor. Muhammed(as) ın kadrini kıymetini bilemediler. Ellerinden devlet kuşunu kaçırdılar ve böylece azaba giriftar oldular. Ta ki Muhammed(as) Kabe-i Muazzama ya sarılana kadar. Ondan sonra Mekke yi akladı Allah. Karanlıklar sarmıştı, zulmet kaplamıştı. Hicret, farz oldu. Ne zaman durduruldu bu farziyet. Mekke nin fethinde. Fetihten sonra farz hicret yoktur buyurdular. Bura da, Muhammedü l-eminin emniyet diyarına dahil oldu. Böylece yeniden huzur geldi. Đşimiz marifet. (Zariyat/56) Ben cinleri ve و م ا خ ل ق ت ال ج ن و ال ا نس إ لا ل ي ع ب د ون insanları ancak bana perestiş etsinler diye yarattım. Perestiş; kulluk, ibadet. Büyük müfessir, Peygamberi Zişan ın duasını almış Đbn Abbas Hazretleri bu ayeti ل ي ع ب د ون ey liya rifun diye tefsir etmiş. Beni tanımaları için Đbadetten maksat da marifettir. Herhangi bir hareket ki marifet odaklı değildir onda hiçbir marifet yoktur. Onu yapmana gerek yoktur. Maruf, Yüce Allah ın tanıdığı şeydir. Peki, bunun faili kim? Birinci mutlak fail, Allah tır. Allah bir şeyi biliyorsa, sevgisi, bağı, rızası varsa o şeye maruf denir. Din seni tanımadı mı gavur olursun. Peygamber seni tanımadı mı gavur olursun. Allah ın tanımadığı bir şey Peygamber in tanımadığı şey demektir. Nereye gidersen git la ilahe illallah diyeceksin. Onu bilmeyen yoktur. Onu diyen cennete girdi. la ilahe illallah eri isen, polatı(çelik) bile eritirsin vallahi. Eğer la ilahe illallah seni eritti ise, özleştin ise mâsivadan arındın ise şeytanın akımını sağlayan şeyi parçaladın ise işte sen necat buldun. Bende Tanrı dan başka güç, bilgi kalmadı, her şey gitti sadece Allah kaldı. Ben sadece O nu tanırım. Kâinat, marifet dokusudur. Yıldızlar, marifet dokusudur. Nizam-ı âlem, marifetle kaimdir. Marifetten maksadımız marifetullahtır. Đnsanın yaratılış sebebi, li ya rifunî dir. Şuunat, nefse göredir. Esma kalbe göre. Sıfat, ruha göredir. Sıfatın ötesi sırra göredir. Marifetullahın sırrına erişmiş ulu bilgelerimiz, kalp sol memenin, ruh sağ memenin altındadır. Sır, ikisinin ortasındadır demişlerdir. Bu âlemde tanınmak için adres vereceksin. Adresi olmayan âlem Hızır diyarıdır. Orada adres sorulmaz. Adres, tenzil noktasıdır. Orası, menzildir. Bu âlem, menziller âlemidir. Marifetullah, insanın yegâne amacıdır. Marifetullah için Aziz Kitap, Peygamber geldi. Marifetullah için bu âlem tanzim edildi. Bu âlem bizim okulumuzdur. Ne tahsil ederiz buradan? Allah bilgisini. Ve biz Allah bilgisini artırmak için م ن ب ع د م ا ج اءه م ال ع ل م gelir. (Taha/114) diyoruz. Đlim, ر ب ز د ن ي ع ل م ا için memuruz. Bunun (Al-i Đmran/19) El-ilmü, o Alîm olan Allah tan gelendir. Bu ilim vahiyle gelir. Vahiysiz ilim gelmez. Yüce Allah tan gelen bu ilim evvela Peygamber e gelmiştir. Peygamber dolaylı olarak, alîm sıfatına mazhar olur. Peygamber âlim midir? Evet. El-ulemau veresetül enbiya Ne konusunda? El-ilmü. Eğer ulema arasına girdi ise, Peygambere gelen ilmi tahsil etti ise, bu adam varis-i nebidir. Âlimler, Peygamberlerin varisleridir demek, akrabalarıdır demektir. Đlim, peygamberlerin en tipik sıfatıdır. Peygamberler bilge kişilerdir. Hiçbir Peygambere cahil denmez. Ee bir ümmi lafı var, ona ne dersiniz? Ümmi, dünya medresesinde dünyalık yazı yazmamış, dünyevi bir kitaptan, şahıstan ilim öğrenmemiş demektir. Tamamen 3

4 Allah tan aldı ise, ona ümmi denir. Ümmi şeyhim şöyle buyurur der Abdülvehhab Şa rani Hz.leri üstadı Aliyyü l Havas için. Biz yazmakla, okumakla emrolunduk. Çünkü herkese vahiy gelmez. Marifet dokusu. Yer gök marifet üretimi için insana sunulmuştur. Đnsanın yüzünde marifet dokusu vardır. س يم اه م ف ي و ج وه ه م من أ ث ر ال سج ود (Fetih/29) Secde, marifet tahsil edilen üst noktalardan biridir. اس ج د و اق ت ر ب (Alak/19) Marifet, kurbiyete vesiledir. Secde, kurbiyete, kurbiyet, marifete vesiledir. Marifetullah sahibi kişi Allah a yakın kişi demektir. Secde, marifet izi taşır. Secde et demek, marifet sahibi ol ve yaklaş demektir. Bizler Allah ı tanıtan her şeye ayet diyoruz. Marifete götüren işarettir ayet. Onun için her ayeti çözmeye çalışacağız. Niçin? Marifet tahsili için. Kişi marifete eriştiği zaman arif olur. Arifliği hak tarafından tasdik görürse maruf olur. Bilmek için cehdü gayret ettik arif olduk Hak canibinden tasdik gördük maruf olduk Maruf musun, değil misin? Kimler biliyor seni? Yüce Allah, marifet sırrına eriştirdiği bir kulunu ki ona veli denir. Her veli, marifetullah sahibidir. Velinin en temel özelliği Allah ı çok iyi bilmesidir. Yoksa Allah ın dostu nasıl olur? Allah, velayetini, marifetini onaylamadığı sürece sen bir hiçsin. Kul Allah için cehdü gayret gösterir. و ا لذ ين ج اه د وا ف ين ا ل ن ه د ي نه م س ب ل ن ا (Ankebut/69) da ki, o biz in içinde melekler, peygamberler, evliya, sıfatlar, esma, şuunat-ı rabbani ف ين ا var. ف ين ا fi sebilina dedin mi, nahiv dilinde işi halletmiş olursun. Biri var ki cehdü gayret içinde ömrünü geçiriyor. Ağlıyor, sızlıyor. Bunun bir süresi vardır tabi. Đyi yönde de olsa, kötü yönde de olsa her şeyin bir sonu vardır. Bir gün gelir yalvarış biter. Ondan sonra ي ا أ يت ه ا ال نف س ال م ط م ي نة (Fecr/27) diye davet edilir. Ben bir kulumu sevdim mi? 2 ki o, Hakkın yakını. Bunlar velayet erbabı. Allah ın sevgisi bir kuluna temas etti mi, o veliyyullah olur. Allah ın gazabı birine çakıldı mı o Allah ın düşmanı olur. Meleklerine çağırır. Ben filan kulumu seviyorum der, onlara onu tanıtır. Sema ehline ilan eder. Ey sema ehli, Allah filan kulunu seviyor. Siz de sevin. Onlar, o zaman meftun olurlar, kontak kurarlar. Peygambere yakınlığın en büyük alamet-i farikası ilim sahibi olmaktır. Varis lafı o kadar önemli değil. Varis lafının ifade ettiği anlam önemli. O halde marifet, kurbiyete sebeptir. Secde, marifet noktasıdır dedik. Secde et ki, yakınlardan olasın. Daha sonra yeryüzüne iner. Yeryüzündekilere mesajı iletir. Tabi yukarıdan gelecek mesajları algılayacak seviyede ise. Senin semavi devren kapalı ise, mesajları açamazsın. Duymak için beyana uymak lazım. Kuran ile ilişkini tam yapmalısın. Đntibak tam olmalı. Siz, Kur an a gönlünüzü arzederek abadığınız zaman o yapılacak işlemi yapar. Kuran a merbut oldun mu, ma ruf olursun vallahi. Aziz Kuran ın beyanından öte ma ruf olmaz. Bu Kur an baştanbaşa marifetullahın dellalıdır. Ariflerin bildiği şey, Kur an dan öte midir? Hâşâ. Onların marifetleri bu beyanların sırrına vakıf olmaktır. Onun için Seyyid Kutub tefsirine fi zilalil Kur an demiş. Âlemler, bu kitabın canlı şeklidir. Bu kainat Kur an dan ayrı bir şey değildir. Kur an da, Allah, melekler, arş, kürsü vs. bahseder Allah. Varolan, bu kitaptadır. 2 Şüphesiz Allah bir kulu sevdiğinde, Cebrâili çağırır ve ona, şüphesiz ben filanı seviyorum, sen de sev, der. Cebrail de onu sever. Sonra Cebrâil semâ ehline seslenir: "Ey semâ ehli, Allah filan kulunu seviyor, ben de seviyorum, der. Semâ ehli de onu severler. Sonra onun için yeryüzünde sevgi ve kabul vaz' edilir, sevgi yaygınlaştırılır. (Buhari, sahih 13/86) 4

5 (En am/59) Biz bu Aziz Kitabı olanı biteni و لا ر ط ب و لا ي اب س إ لا ف ي آ ت اب مب ين anlamak için okuyoruz. Đçimizden geçenler iyi midir, kötü müdür bunları anlatıyor. Allah hiçbir şeyden gafil değildir. Bu Aziz Kitabın bize verdiği bilgiler doğrultusunda yerleri gökleri anlamaya çalışıyoruz. Ve bütün bunlar, marifet sağlıyor. Ve insan neticede arif oluyor. Arif, maruf hakkında bilgi toplamış kişi demektir. Marufsuz, arif olmaz. Maruf, Allah ın Kitabı, dini, Peygamber(as), hepsinden öte maruf, Allah tır. Arif olan arifim demez. Arif olan Đmam-ı Azam da bunu itiraf ediyor Rabbine. Sübhaneke mâ arafnâke hakka ma rifetike yâ ma rûf! bunu son haccında söylemiş. 60 küsür haccettiği söyleniyor. Hemen bir cevap geliyor kendisine. arafteni ya imam sonra Sübhaneke mâ abednâke hakka ibâdetike yâ ma bûd! Sana layık-ı vechile ibadet edemedik ey mabud-u mutlak diye yalvarmış. Ve yine aynı ses, Sen bize layık-ı vechile ibadet ettin ya imam. diye seslenmiş. Şükür secdelerine kapana kapana geri geri huzurdan ayrılmış. Đşte ariflerin ibadeti böyledir. O nu buldun mu her şeyi buldun, O nu kaybettin mi her şeyi kaybettin demektir. Yok olanları şimdiden bırakmalısın. Yarın yok olacak şeylere sımsıkı sarılıp da kendini ona adapte etme. Allah kimin hakkında neyi dileyeceğini ancak kendisi bilir. Nasıl ki Allah yatağına her yatanı kaldırmak zorunda değildir. Allah kabirden de kaldırmayabilir. Yok etmeye kadir değil mi? Dilerse yok der. Allah, her şeye kadir. Allahınızı böyle bilin. Allah ın üzerine hiçbir şey vacip değildir. Cehenneme girsem bile yine Allah ile temas halinde olurum. Tabi bu, ma ruf sırrını anlamış ariflerin sözüdür. O nunla kontak kuruyorum, varlığı hissediyorum demektir, bu. Varlık her zaman yokluktan üstündür, cehennem de bile olsa. Şey olmak bambaşka bir şey. Cehenneme varan sadece ölmek isteyecektir. Ölüm, cehenneme göre daha tatlıdır. Ölümde de bir tat vardır. Ölüm geriye dönüştür. Yok oluşu istemiyor. Yok olmaya kimsenin gönlü razı olmaz. Cehennem de bir marifet evidir. Arifin ateşle de ilişkisi vardır. Allah ın arifleri bu alemde türlü türlü ateşlere giriftar olurlar. Vücudun bir ateşi vardır. Meyvelerin, gülün her şeyin bir ateşi vardır. Bir de sevda ateşi vardır. Ariflerin son ibtilası aşktır. O geçitten geçmeden tamam olmaz. En acı ateştir bu. Bu güneş meyveyi yakıyor diye onu güneşten alırsan ham kalır. Yanmak pişmek demektir. Yanmak, pişirir insanı. Hamdım, yandım, piştim Bu minvalde muhabbet ateşini istiyoruz yüce Mevlamızdan. Allah, marifet yönünde, yolunda bizleri daim eylesin. ر بن ا لا ت و اخ ذ ن ا إ ن نس ين ا أ و أ خ ط ا ن ا Mehmet UZUN Dilek UZUN 5

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR

ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK 153 ALLAH I SEVMEK VE ALLAH İÇİN SEVMEK SEVGİLERİN EN YÜCESİDİR Bugünkü sohbetimizde Allah sevgisinden söz etmek istiyorum. Her iyiliğin başı Allah ı sevmektir. Dünyada mutlu

Detaylı

MÂRİFET İ İLÂHİYYE TARÎKAT I ALİYYE

MÂRİFET İ İLÂHİYYE TARÎKAT I ALİYYE MÂRİFET İ İLÂHİYYE TARÎKAT I ALİYYE ERENKÖYLÜ MUHAMMED HİKMET EFENDİ ا لل ه م ا ن ى ا س ي ل ك م ا ت س ا ل م ن ى Allah ım ne istiyorsan benden onu istiyorum senden İÇİNDEKİLER TAKDİM... 9 GİRİŞ: KUR AN,

Detaylı

KIYAMET SÛRESĐ 1.ÂYETLER

KIYAMET SÛRESĐ 1.ÂYETLER KUR ÂN DAN OKUNAN BÖLÜM: KIYAMET SÛRESĐ 1.ÂYETLER TEFSĐRDEN OKUNAN BÖLÜM: VARLIK IŞIKTIR IKTIR 1.Kur an dan Okunan Bölüm 2.Tefsirden Okunan Bölüm 3.Âyetler Birbirine Muttasıldır 4.Yaşayış Şekline Göre

Detaylı

52.ÂYET ÂYETLER KUR AN DAN OKUNAN BÖLÜM: TEFSİRDEN OKUNAN BÖLÜM:

52.ÂYET ÂYETLER KUR AN DAN OKUNAN BÖLÜM: TEFSİRDEN OKUNAN BÖLÜM: MÜDDESSĐR SÛRESĐ 48-52 52.ÂYET ÂYETLER KUR AN DAN OKUNAN BÖLÜM: TEFSİRDEN OKUNAN BÖLÜM: ARSLAN VE YABAN E Ş ŞE Ğ İ 1.Kur an dan Okunan Bölüm 2.Tefsirden Okunan Bölüm 3.Kat-ı Sıla Kat-ı Đstikbal 4.Hurdahanedeki

Detaylı

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR KUR ÂNÎ MAARIFET SIRLARI NIN BEYANI IÇIN, DÜŞÜNCELERE DÜŞEN IŞIKLAR KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR (YUSUF SURESİ) Prof. Mecdî Dawoud 3 Yusuf Suresi Ve Kur an Mülahazaları Cilt 1 - Bölüm 1 Şeyh Mecdî

Detaylı

SÛRESĐ MÜDDESSĐR 5-6.ÂYETLER KUR ÂN DAN OKUNAN BÖLÜM: TEFSİRDEN OKUNAN BÖLÜM: ESMA NIN BOSTANI ĐÇĐNDEKĐLER

SÛRESĐ MÜDDESSĐR 5-6.ÂYETLER KUR ÂN DAN OKUNAN BÖLÜM: TEFSİRDEN OKUNAN BÖLÜM: ESMA NIN BOSTANI ĐÇĐNDEKĐLER MÜDDESSĐR SÛRESĐ 5-6.ÂYETLER أ ع وذ ب االله م ن ال شي ط ان ال رج يم بسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين و ال صلا ة و ال سلا م ع ل ى ر س ول نا م ح مد و ع ل ي ا ل ه و ص ح ب ه أ ج م ع ي ن ر ب اش

Detaylı

MÜDDESSĐR SÛRESĐ 7-10 ÂYET

MÜDDESSĐR SÛRESĐ 7-10 ÂYET MÜDDESSĐR SÛRESĐ 7-10 ÂYET أ ع وذ ب االله م ن ال شي ط ان ال رج يم بسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين و ال صلا ة و ال سلا م ع ل ى ر س ول نا م ح مد و ع ل ي ا ل ه و ص ح ب ه أ ج م ع ي ن ر ب اش

Detaylı

KIYAMET SÛRESĐ 2-5ÂYET KUR ÂN DAN OKUNAN BÖLÜM: TEFSĐRDEN OKUNAN BÖLÜM:

KIYAMET SÛRESĐ 2-5ÂYET KUR ÂN DAN OKUNAN BÖLÜM: TEFSĐRDEN OKUNAN BÖLÜM: KIYAMET SÛRESĐ 2-5ÂYET KUR ÂN DAN OKUNAN BÖLÜM: TEFSĐRDEN OKUNAN BÖLÜM: LA ŞERĐ ĐKE LEH ĐN ĐMZASI 1.Kur an dan Okunan Bölüm 2.Tefsirden Okunan Bölüm 3.Kâinatın Sonu Kıyamet 4.Âhirzamanda Kat Kat Ecir 5.Allah

Detaylı

İSLÂM DA KADIN ERENKÖYLÜ MUHAMMED HİKMET EFENDİ İÇİNDEKİLER

İSLÂM DA KADIN ERENKÖYLÜ MUHAMMED HİKMET EFENDİ İÇİNDEKİLER İSLÂM DA KADIN ERENKÖYLÜ MUHAMMED HİKMET EFENDİ İÇİNDEKİLER HAZRETİ ÂDEM VE HAZRETİ HAVVA...9 LÜGATTE ERKEK VE KADIN...19 CAHİLİYEDE KADININ YERİ...19 İSLÂM DA KADININ YERİ VE DEĞERİ...21 YÂ RASÛLALLAH...28

Detaylı

TEVHİD RİSALESİ VE İLAHİLER

TEVHİD RİSALESİ VE İLAHİLER TEVHİD RİSALESİ VE İLAHİLER Ahmet ARSLAN SALİHLİ 2009 İnternet adresi www.tevhidderyasi.com Msn adresi: ahmet_efd@hotmail.com Kitap isteme adresi Ahmet ARSLAN Tel: 0236 714 79 44 Ö N S Ö Z Rahman ve rahim

Detaylı

Efendimiz den. -sallâllâhu aleyhi ve sellem- HAYAT ÖLÇÜLERĐ. -250 Hadis Tercüme ve Şerhi- Dr. Murat KAYA

Efendimiz den. -sallâllâhu aleyhi ve sellem- HAYAT ÖLÇÜLERĐ. -250 Hadis Tercüme ve Şerhi- Dr. Murat KAYA Efendimiz den -sallâllâhu aleyhi ve sellem- HAYAT ÖLÇÜLERĐ -250 Hadis Tercüme ve Şerhi- Dr. Murat KAYA Đstanbul 2007 1 FĐHRĐST A. ĐSLÂM OL FELÂH BUL 1 B. ĐMAN IN HALÂVETĐ 8 C. NĐYET ve ĐHLÂS 15 1. Niyet

Detaylı

AŞK I ÜVEYSÎ Muharrem Karabay

AŞK I ÜVEYSÎ Muharrem Karabay AŞK I ÜVEYSÎ Muharrem Karabay Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın tamamı ya da bir kısmı 5846 sayılı yasanın hükümlerine göre, kitabın yazarının izni olmaksızın elektronik, mekânik, fotokopi ya da herhangi

Detaylı

BEYLER! NEREYE GİDİYORSUNUZ?

BEYLER! NEREYE GİDİYORSUNUZ? UCUZ KAHRAMANLAR Bir Arap atasözü vardır:,,vadi boş olduğu zaman tilki valiliğini ilân eder! Şu anda öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, ilim meydanı boştur ve boş kalmıştır. İlmiyle, irfanıyla, amel ve takvasıyla

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133. Tashih Hac Duran Naml. Kapak Tasar m Emre Y ld z. Grafik Mücella Tekin Ankara 2013 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanl ğ Yay nlar : 511 Halk Kitaplar : 133 Tashih Hac Duran Naml Kapak Tasar m Emre Y ld z Grafik Mücella Tekin Bask Mattek Matb. Bas. Yay. Tan.

Detaylı

İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com

İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com Kadın Ve Islamın Kadına Verdigi Önem İdris YAVUZYİĞİT idrisyavuzyigit@hotmail.com YARATAN VE YARATILAN Allah ın yeryüzüne insan olarak gönderdiği her varlık, varoluş itibarı ile onurlu ve mükemmel yaratılmıştır.

Detaylı

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri

Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Dinde Üç Temel Esas ve Delilleri Yazar: Şeyh Muhammed bin Abdulvahhab (Ey Müslüman!) Allah sana rahmeti ile muamele etsin. Bilmen gereken dört önemli mesele vardır. Bunlar: Birincisi: İlim (Öğrenilmesi

Detaylı

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve esirgeyendir. Al-i İmran s.31 İçindekiler Editörden Resulullah ın Nurunda

Detaylı

ev den kainat evine kadar KUR ÂN DAKİ AYDINLATILMIŞ EVLER Prof. Mecdî Dawoud 2. Eser

ev den kainat evine kadar KUR ÂN DAKİ AYDINLATILMIŞ EVLER Prof. Mecdî Dawoud 2. Eser ev den kainat evine kadar KUR ÂN DAKİ AYDINLATILMIŞ EVLER a Prof. Mecdî Dawoud 2. Eser KUR ÂN Î BEYANIN SIRLI BI LGI LERI NE DAI R AYDINLATILMIŞ DÜŞÜNCELER ev den kainat evine kadar KUR ÂN DAKİ AYDINLATILMIŞ

Detaylı

ÖN NASiHAT Bu kitaptaki tavsiyeler en çok kimlere? - Hayat pahalılığı, geçim darlığı, lüks bir yaşamın pençesine düşmüş bir türlü kurtulamayanlara,

ÖN NASiHAT Bu kitaptaki tavsiyeler en çok kimlere? - Hayat pahalılığı, geçim darlığı, lüks bir yaşamın pençesine düşmüş bir türlü kurtulamayanlara, 1 ÖN NASiHAT Bu kitaptaki tavsiyeler en çok kimlere? - Hayat pahalılığı, geçim darlığı, lüks bir yaşamın pençesine düşmüş bir türlü kurtulamayanlara, hayat boyu mutlu bir yuvanın hasretini çeken, ne yaptıysa

Detaylı

ÂYETLER ve HADİSLER IŞIĞINDA HAYATIMIZ

ÂYETLER ve HADİSLER IŞIĞINDA HAYATIMIZ ÂYETLER ve HADİSLER IŞIĞINDA HAYATIMIZ (1) Doç.Dr.MUHİTTİN AKGÜL İstanbul 2002 2 ÂYETLER ve HADİSLER IŞIĞINDA HAYATIMIZ (1) YAZARIN ÖZGEÇMİŞİ Muhittin Akgül 1963 yılında Erzurum un Çat ilçesinde doğdu.

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları: 511 Halk Kitapları: 133. Tashih Hacı Duran Namlı. Grafik-Tasarım Mücella Tekin

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları: 511 Halk Kitapları: 133. Tashih Hacı Duran Namlı. Grafik-Tasarım Mücella Tekin Ankara 2010 A 2 ÖRNEK VAAZLAR LÜTFİ ŞENTÜRK Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları: 511 Halk Kitapları: 133 Tashih Hacı Duran Namlı Grafik-Tasarım Mücella Tekin Baskı Korza Yay. Bas. San. ve Tic. Ltd.Şt.

Detaylı

Tasavvuf Sohbetleri 4. Gülden. Bülbüllere. Tasavvuf Sohbetleri 4. Derleyen Mehmet Ali Demirci

Tasavvuf Sohbetleri 4. Gülden. Bülbüllere. Tasavvuf Sohbetleri 4. Derleyen Mehmet Ali Demirci Tasavvuf Sohbetleri 4 I Gülden Bülbüllere Tasavvuf Sohbetleri 4 Derleyen Mehmet Ali Demirci II Gülden Bülbüllere Dizgi-Kapak : AR Tasarım Baskı Yılı ve Yeri : 2008, Ankara ISBN 978-9944-0746-0-5 Tasavvuf

Detaylı

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh

es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh es-selâmü aleyküm ve rahmetullâh Tasavvufî hususların takaddüm ettiği yeni sayısıyla ZUHÛR; rivayetin, aklın, yorumun ve tecrübenin mecmuu olan; Akla ziya, sadra şifa satırlarıyla okuruna bir nebze olsun

Detaylı

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) - 1 - -Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla- H i l â f e t D e v l e t i Y a y ı n ı d ı r C. Sani 1421 (Eylül 2000) -Tüm hakları mahfuzdur- Internet adresimiz: www.ilimdiyari.com - 2 - - 3 - IÇINDEKILER

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER EDİTÖR Ömer ÖZDİLEK DİL UZMANI Ahmet POLAT GÖRSEL TASARIM Emre ANDER ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UZMANI Mehmet Akif KARAKUŞ PROGRAM GELİŞTİRME

Detaylı

İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR

İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR 436 İSLÂM ESASLARI İLE İLGİLİ SORULARA ÖNEMLİ CEVAPLAR حتفة اإلخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأراكن اإلسالم باللغة الرتكية Yazan Abdulaziz b. Abdullah b. Baz Çeviren Muhammed Şahin İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 2 AKİDE

Detaylı

Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır.

Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır. Dünya hayatının en şerefli ve en değerli işi, gönülleri Hakk'a uyarıp (irşad ederek), duygu ve düşünceleri Allah ile buluşturmaktır. Çünkü şuur sahibi bütün varlıkların yaradılış gayesi Allah'ı tanımak

Detaylı

[Risâletü'l-ledünniyye] Tercüme: Serkan Özburun - Yûsuf Özkan Özburun

[Risâletü'l-ledünniyye] Tercüme: Serkan Özburun - Yûsuf Özkan Özburun [Risâletü'l-ledünniyye] Tercüme: Serkan Özburun - Yûsuf Özkan Özburun Semerkand Yayıncılık İÇİNDEKİLER İmam Gazâlî Önsöz Niyetine Birkaç Söz Mukaddime İlmin üstünlüğü Nefis ve İnsan Ruhu İlmin Kısımları

Detaylı

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra

da eûzü ve besmele çekerek iki rekat namaz kıldıktan sonra DUANIN USUL VE ADABI Dua basit bir iş değil, yüce Allah a ibadet etme, O nu anma ve O na iman etmenin gereğidir. Bu sebeple duanın makbul olabilmesi için, bir kısım usul, âdâp ve kurallara riayet edilmesi

Detaylı

İsmail Ankaravî Dede

İsmail Ankaravî Dede İsmail Ankaravî Dede Minhacü'l Fukara adlı eserden Merâtib-i sülûk (Sülûkun mertebeleri) ve Yüz Mertebe Bu kısım on bâb üzere meydana getirilmiştir. Ve her bâb onar dereceye şâmildir. 1. DERECE: YAKAZA

Detaylı