perikardit durumunda izlenmeyen fizik muayene bulgusu aşağıdakilerden hangisidir? Kussmaul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "perikardit durumunda izlenmeyen fizik muayene bulgusu aşağıdakilerden hangisidir? Kussmaul"

Transkript

1 1. Konstrüktif perikardit durumunda izlenmeyen fizik muayene bulgusu aşağıdakilerden hangisidir? Kussmaul bulgusu Ödem Boyun venöz dolgunluğu Hepatomegali Akciğer bazalinde krepitanral**

2 2. Konjestif kalp yetmezliği i durumunda devreye giren fizyolojik kompansasyon mekanizmaları arasında aşağıa ğıdakilerden hangisi bulunmamaktadır? Sempatik stimülasyon Su ve tuz tutulumu Deri, splanknik, renovasküler damarlarda vazokonstrüksiyon ksiyon Alt ekstremite venlerinde venokonstrüksiyon ksiyon** Miyokard hipertrofisi

3 3. Diş çekimi planlanan bir hastada aşağıdaki kalp lezyonlarından ndan hangisinin varlığı yüksek infektif endokardit riski taşı şımaktadır? Kalıcı kalp pili İki yıly önce yapılm lmış VSD onarımı Aort koarktasyonu** Koroner by-pass cerrahisi Yetmezlik olmadan mitral kapak prolapsusu

4 4.65 yaşı şındaki erkek hasta yirmi yıldy ldır r sigara kullanıyor. Hasta akut bakteriyel pnömoni tanısıyla on gün antibiyotik tedavisi alıyor. Ateş, öksürük, k, balgam yakınmalar nmaları tamamen geçiyor. Şikayetlerinin başlamas lamasından sekiz hafta sonra çekilen akciğer grafisinde başlang langıçtaki infiltrasyonun devam ettiği gözleniyor. Bu aşamada a amada yapılmas lması gereken aşağıdakilerden hangisidir? On gün n daha antibiyotik tedavisi ve kontrol Akciğer tomografisi ile kontrol** Akciğer tüberkt berkülozu açısından a ileri tetkik Pulmoner ventilasyon/perf perfüzyon sintigrafisi İlaçsız z 4 hafta daha izlenip izlem amacıyla yeni bir akciğer grafisi çekilmesi

5 5. Ön mediastinal kitle tanısı alan hastada en az olasılıkla bulunabilecek lezyon aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Timoma Nörojenik tümör** Retrosternal guatr Lenfoma Teratoma

6 6. 35 yaşı şındaki erkek hasta bir hafta önce kayak yaparken düşerek d bacağı ğını kırıyor. Bir hafta sonra ani başlayan nefes darlığı öksürük k sağ yan ağrısıa şikayetleri ile hastaneye başvuruyor. Değerlendirmede erlendirmede AKG nda PaO2=50mmHg, PaCO2=30 mmhg, ph=7.50, EKG de DI de S, DIII de Q belirleniyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Akut perikardit Akut koroner sendrom Pnömotoraks Akut pulmoner tromboemboli** Tek taraflı akciğer ödemi

7 7. Egzotoksin salgılan lanılarak larak oluşturulmayan hastalık k aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Tetanoz Boğmaca Stafilokok besin zehirlenmesi M. pneumoniae pnömonisi monisi** Kolera

8 8. Tedavisinde ampisiline sulbaktam eklenmesinin ilave yarar sağlamayaca lamayacağı mikroorganizma aşağıa ğıdakilerden hangisidir? S. aureus B. fragilis E. coli S. Pyogenes** M.catarrhalis

9 9. HBsAg ve HBeAg pozitif bir hastadan alınan iğnenin eline battığı bir sağlık çalışanının n daha önce üç doz HBV aşıa şısı yaptırm rmış olduğu u ve bakılan antikor titresinin 5 IU belirleniyor. Bu aşamada a amada yapılmas lması gereken aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Antikor titresi yeterli olduğundan undan hiçbir şeye gerek yoktur Bir doz HBV aşıa şısı yapılmal lmalıdır 0.06 ml/kg HBV globulini yapılmal lmalıdır Bir doz HBV aşıa şısı ve 0.06 ml/kg HBV globulini yapılmal lmalıdır** Üç doz arka arkaya HBV aşıa şısı yapılmal lmalıdır

10 yıldy ldır Tip 1 DM tanısı ile izlenen hastanın kan basınc ncı 135/85 mm/hg Hg,, idrarda protein miktarı 75 mg/gün, BUN 18 mg/dl ve kreatinin düzeyi 0,9 mg/dl ve HbA1C düzeyi d %9.2 olarak bulunmuştur. Sabah ve akşam am kısa k etkili ve orta etkili insülin karışı ışımı kullandığı öğrenilen hasta diyabetik nefropatinin hangi aşamasındadır? Hiperfiltrasyon dönemi Normoalbuminüri ri dönemi Mikroalbuminüri ri dönemi** Aşikar proteinüri ri Son dönem böbrek b brek hastalığı

11 Yukarıda anlatılan lan hastanın n diyabetik nefropatisinin ilerlemesini engellemek içini in yapılabilecekler arasında aşağıa ğıdakilerden hangisi yer almaz? Çoklu insülin enjeksiyonu tedavisi ile daha iyi kan şekeri kontrolü ACE inhibitörü başlanmas lanması Diyetteki protein miktarının n 0.8 gr/kg/gün azaltılmas lması Aspirin kullanımı** Dislipidemi tedavisi

12 yaşı şındaki genç kadın n hastanın sekonder amenore sorunu üzerine alınan prolaktin düzeni 127 ng/ml olarak bulunuyor. Hipofiz MRI da 7 mm lik mikroadenom saptanıyor. En doğru tedavi yaklaşı şımı aşağıdakilerden hangisidir? Bromokriptin** Hipofiz bölgesineb ışın n tedavisi Transkranial cerrahi Transsfenoidal cerrahi Östrojen + progesteron siklik tedavisi

13 13. Kronik karaciğer hastalığı olan bireyde aşağıdakilerden hangisi hepatik ensefalopati riskini arttırmaz? rmaz? Varis kanaması Konstipasyon Sedatif ilaç kullanımı Laktüloz** Aşırı proteinli diyet

14 14. Oniki yıl önce diffüz skleroderma tanısı alan 47 yaşı şındaki hasta şiddetli pirozis, regürjitasyon rjitasyon ve disfaji yakınmalar nmalarıyla başvuruyor. Yapılan endoskopisinde alt özefagusda çepeçevre evre uzanan çok sayıda ülser belirleniyor. Bu duruma neden olması sözkonusu olabilecek sorun aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Visseral duyarlılık k kaybı Mide boşalmas almasının n hızlanmash zlanması Alt özefagus sfinkter basınc ncının n sürekli s olarak 15mm Hg yüksek olması Özefagus kas yapısındaki harabiyete bağlı hipokontraktilite** Alt özefagus sfinkterinin yetersiz olarak gevşemesi emesi

15 15. Warfarin tedavisi alan hasta üst GIS kanaması ile başvuruyor. INR değeri eri 5 olarak bulunuyor. En doğru tedavi yaklaşı şımı aşağıdakilerde hangisidir? IV K vitamini IM K vitamini Tam kan transfüzyonu Trombosit transfüzyonu Taze donmuş plazma transfüzyonu**

16 16. Hem arter hem ven ve her boyuttaki damarı tutan vaskülit olma özelliğini ini taşı şıyan hastalık k aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Kriyoglobulinemik vaskülit Klasik poliarteritis nodosa Romatoid vaskülit Behçet et hastalığı ığı** Kawasaki hastalığı

17 17. Ortalama eritrosit hacmi (MCV) fl olan anemik bir hastada aşağıa ğıdaki hastalıklardan hangisi düşünülmemelidir? d Pernisiyöz anemi Miyelodisplastik sendrom Talasemi** Kronik karaciğer yetmezliği Hipotiroidi

18 Normal renal fonksiyonu olan bir erişkinde glomerüler ler ultrafiltrat en çok aşağıdakilerin hangisinde reabsorbe olur? Proksimal tübül** Henle kulpunun inen kısmk smı Henle kulpunun çıkan kısmk smı Distal tübül Toplayıcı kanallar

19 Aşağıdakilerden hangisi en az hematüri yapar? Amiloidoz** MPGN Analjezik nefropatisi Akut renal ven trombozu Alport sendromu

20 20. AşağıA ğıdakilerden hangisinde böbrekb brek boyutunda büyüme b görünmez? g Polikistik böbrek brek hastalığı Renal ven trombozu Lösemi infiltrasyonu Amiloidoz Hipertansif nefropati**

21 Aşağıdakilerden hangisi özefagusa bası yapar? Pulmoner arter Aorta asendan Sol atrium** Sağ ventrikül Vertebra

22 22. Aşağıdaki tabloda sigara ile akciğer kanseri arasındaki ilişkinin incelendiği i bir araştırma rma ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir Buna göre aşağıa ğıdakilerden hangisi yanlış ıştır? Bu çalışma vaka kontrol tipi bir araştırmad rmadır. r. Sigara içen i kişilerin ilerin akciğer kanserine yakalanma olasılığı ığı %80 dir.** Akciğer kanseri olmayan gruptakilerin %40 ı sigara içmeyeni gruptandır. r. Akciğer kanseri hastalığı grubunda sigara içen i oranı,, akciğer kanseri olmayanların n iki katıdır. Bu tür t r bir araştırmada rmada akciğer kanseri olmayanlar grubu yaş, cinsiyen gibi özelliklerine bakarken akciğer kanseri hastaları grubuyla benzer olacak şekilde seçilmelidir.

23 23. Aşağıdakilerden hangisi bebek ölüm m hızınıh verir? 0-28 gün ölen bebek sayısı / Aynı sürede meydana gelen canlı doğum sayısı x güng ölen bebek sayısı / Aynı sürede meydana gelen canlı doğum sayısı x 1000** 0-77 güng ölen bebek sayısı / Aynı sürede meydana gelen canlı doğum sayısı X gün ölen bebek sayısı / Aynı sürede meydana gelen ölüm m doğum x güng ölen bebek sayısı / Aynı sürede meydana gelen ölü doğum x 1000

24 Aşağıdakilerden hangisi deliryuma neden olmaz? Kardiyak aritmi Elektrolit denge bozukluğu Posttravmatik stres bozukluğu** u** Hiperparatioridi Tiamin eksikliği

25 yaşı şında erkek hasta 4 gün g n içindei inde yavaşça a ilerleyerek yerleşen en simetrik quadriparezi nedeni ile getiriliyor? Duyusu normal olan hastanın n refleksleri alınm nmıyor. İki yanlı fasiyal paralizisi olan hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Gullian-Barre sendromu** Servikal medulla basısı Pons hematomu Atlanto axial subluksasyon Baziler arter trombozu

26 yaşı şında erkek hasta son üç aydır r devam eden yürüme güçg üçlüğü şikayetiyle baş vuruyor. Nörolojik muayenede sol alt ekstremitede pozisyon duyusunda azalma mevcut. Romberg testi pozitif testi pozitif olan hastanın n iki yol önce peptik ülser nedeniyle gastrektomi geçirdi irdiği öğreniliyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Dar spinal kanal İntradural-extra medüller tümör Subakut kombine dejenerasyon** Tabes dorsalis Spino muskuler atrofi

27 27. AşağıA ğıdakilerden hangisi immobilizasyona sekonder gelişmez? Kas gücünde g azalma Eklem laksitesi** Ostkeoporoz Postural hipotansiyon Kontipasyon

28 28. Dupuytren kontraktürünü en iyi hangisi tanımlar? Digital stenozan tenovajinit Metokarpofalangeal eklemlerde hiperekstansiyon, proksimal interfalengial eklemlerde ve distal interfalengial eklemlerde fleksiyon Metokarpofalengial eklemlerde kontraktür Proksimal interfalangial eklemlerde hiper ekstansiyon kontraktürü Palmar fasyanın fibrozisine bağlı dijitallerde fleksiyon kontraktürü**

29 29. Nikolsky fenomeni hangi hastalığı ığın tanısına na yardımd mdıcıdır? Pemfigus vulgaris** Dermatitis herpetiformis Çocukluk çağı kronik büllöz dermatozu Akkiz epidermolizis bülloza Steven- Johnson sendromu

30 30. AşağıA ğıdakilerden hangisi büllöz pemfigoid için in yanlış ıştır? Büller subepidermal yerleşimlidir Vakaların n %50 sinde IgE yüksekliği i vardır Lezyonlar kesinlikle maligleşmez mez Streroitlerin tedavide yeri yoktur** Subepidermal bül görülür

31 aylık k bir erkek bebek sağlam çocuk değerlendirmesinin erlendirmesinin yapılmas lması için in bir sağlık k ocağı ğına getiriliyor. Zamanında nda doğdu duğu öğrenilen bebeğin vücut ağıa ğırlığı 8100 gr, baş çevresi 47 cm, boyu 74 cm ölçülüyor. Bu çocuğun un büyüme b durumu aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Normal büyüme Hafif malnutrisyon** Orta malnutrisyon Ağır malnutrisyon Obesite

32 32. D vitamini fazlalığı ığında aşağıa ğıdakilerden hangisi görülmez? g Hiperkalsemi Hipotoni Konstipasyon Oligüri** İrritabilite

33 33. Yenidoğan bir bebekte hyalen membran hastalığı için in aşağıa ğıdakilerden hangisi bir risk faktörüdür? r? Diabetik anne bebeği** Hipertansif anne bebeği Postmatürite Kız z bebek Erken membran rüptürü

34 34. AşağıA ğıdakilerden hangisi fetal alkol sendromunun karekteristik bulgusu değildir? Organomegali ** Fasial anomaliler Kardiak anomaliler Mental retardasyon Büyüme geriliği

35 35. Yenidoğan bir bebekte hidrops fetalis saptanıyor. AşağıA ğıdaki enfeksiyon etkenlerinden hangisi etiyolojik ajan olarak düşünülemez? Sitomegalo virüs Rübella Toksoplazma Parvo virüs HIV**

36 yaşı şındaki bir annenin birinci gebeliğinden inden 3200 gr olarak doğan bir bebekte 3 günlg nlükken hematemez ve yaygın deri kanamaları gelişiyor. iyor. Hemorojik diatez testlerinden protrombin zamanı 2 dk,, aktive parsiyel tromboplastin zamanı 35 sn, kanama zamanı 2 dk, trombosit sayısı /mm3 olarak bulunuyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Hemofili A Faktör r 7 eksikliği** i** Faktör r 13 eksikliği Dissemine intravasküler koagülasyon Yenidoğan anın hemorojik hastalığı

37 37. AşağıA ğıdakilerden hangisinde lomber ponksiyon kontrendikedir? İntrakraniyal yer kaplayan lezyon şüphesi** Menenjit Ensefalit Hodgkin dışı lenfoma Demiyelinizan hastalık

38 38. AşağıA ğıdaki bakterilerden hangisi çocuklardaki en sık osteomiyelit etkenidir? Klebsiella pnomonia Streptokoküs pyojenes Streptokoküs pnomonia Stafilokoküs aureus** Hemofilus influenza

39 39. Herediter retinoblastomalı bir çocukta iyileşmeyi takiben aşağıa ğıdakilerden hangisinin sekonder olarak gelişme ihtimali en yüksektir? Rabdomyosarkom Willm s tümörü Nonhodgkin lenfoma Fibroadenom Osteosarkom**

40 40. Sağ orbital proptozu, periorbital ekimozu ve opsomyoklonik kasılmalar lmaları olan 2 yaşı şındaki bir çocukta öncelikle hangisi düşünülür? Nöroblastom** Viral ensefalit Myastenia gravis Rabdomyosarkom Langerhans hücreli histiostoz

41 41. Moleküler ler genetik yapıda üçlü nükleotid dizisinin genetik tekrarının n artması ile karakterize olan hastalık k aşağıa ğıdakilerde hangisidir? Duchenne musküler distrofi Frajil X sendromu** Osteogenezis imperfekta tip 2 Vitamin D dirençli rikets Akondroplazi

42 42. Derin ven trombozuna eğilimi olan 12 yaşı şındaki bir erkek çocuğun un incelemesi yapılırken herediter tromboz etiyolojisine yönelik hangi test istenir? Serum ferritin düzeyi Faktör r 5 leiden mutasyonu** Parsiyel tromboplastin zamanı Serum sistin düzeyid Kan lipid profili

43 43. Sekonder sex karekterleri gelişen en ve vaginal kanaması olan 3 yaşı şındaki bir kızk çocukta iskelet sisteminde poliostatik fibröz displazi ve karın n cildinde hiperpigmente lekeler saptanıyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Çölyak hastalığı Peutz-jeghers sendromu Panhipopitüitarizmitarizm Mc-cunecune albright sendromu** Konjenital adrenal hiperplazi

44 44. Karaciğer transplantasyonunun çocuklardaki en sık k nedeni aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Bilier atrezi** Konjenital hepatik fibrozis Kistik fibrozis Wilson hastalığı Otoimmün hastalığı

45 ay-6 6 yaş arasında barsak obstrüksiyonunun en sık k nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Duodenal atrezi İleal atrezi Maligniteler İntussepsiyon** Kronik intestinal psodoobstrüksiyon

46 Aşağıdakilerden hangisi meningokoksik sepsiste kötü prognoz kriteridir? Hiponatremi Lökositoz Artrit Pnömoni Trombositopeni**

47 47. Gluten sensitif enteropati tanısında nda en güvenilir test aşağıdakilerden hangisidir? İnce bağı ğırsak grafisi İnce bağı ğırsak biyopsisi** Serum immün globulin A düzeyi Serum kompleman düzeyi D-ksiloz testi

48 48. AşağıA ğıdakilerden hangisi küçük üçük VSD nin komplikasyonudur? Pulmoner hipertansiyon Bakteriyel endokardit** Persistan kalp yetmezliği Serebral tromboz Aort kapak prolapsusuna sekonder aort yetmezliği

49 49. Prematürelerde relerde görüleng en sık k kardiyak patoloji aşağıa ğıdakilerden hangisidir? VSD Triküspit atrezisi Büyük k arter transpozisyonu Patent ductus arteriyozus** Aort stenozu

50 Aşağıdakilerden hangisinde metabolik hastalık k kendisine ait olmayan klinik bulgu ile eşlee leştirilmiştir? tir? Galaktozemi katarakt Peroksizomalhastalıklarklar dismorfik yüz görünümü Sistinozis hipertiroidi** Trozinemi siroz Mitokondriyal hastalık kardiyomyopati

51 51. 6 aylık k sağlıkl klı bir erkek çocuğu u 2 gündg ndür r olan ateş şikayetiyle hastaneye getiriliyor. Öyküsünden sağlık k ocağı ğına götürüldg ldüğünde ateşinin düştüğüd ve bundan 2 saat sonra vücudundav makülopap lopapülerler tarzda döküntd ntülerin çıktığı öğreniliyor. Yapılan muayenesinde enantemleri kaybolan ve başka bir patolojik bulgusu olmayan çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Kızamık Kızamıkçık Su çiçeği ilaç erupsiyonu Roseola infantum**

52 52. 4 yaşı şında büyüme b gelişme geriliği, i, sıks tekrarlayan akciğer enfeksiyonu, nazal polipozisi ve rektal prolapsusu olan çocukta öncelikle hangisi düşünülür? d Yabancı cisim aspirasyonu Fallot tetralojisi Gastro özefagial reflü Kistik fibrozis** Kartagener sendromu

53 53. AşağıA ğıdaki durumlardan hangisi eozinofil ile birlikte değildir? Alerjik rinit Askariyazis Löffler sendromu İlaç hipersensitivitesi E. Koli enfeksiyonu**

54 54. Lökotrien antagonistleri aşağıa ğıdaki hastalıklar kların n hangisinin tedavisinde kullanılır? Astım m ** Atopik dermatit Gıda alerjisi İlaç alerjisi Hipereozinofilik sendromu

55 55. Çocukluk çağında idiopatik nefrotik sendromda aşağıa ğıdakilerden hangisinin görülme olasılığı ığı daha yüksektir? y Makroskobik hematüri Masif proteinüri ri** Hipertansiyon Artrit Kompleman C3 düşükld klüğü

56 56. Akut glomerülonefrit lonefrit tanısı alan ve renal yetmezlik bulguları saptanan bir hastada hipertansiyon ve hiperpotasemi tedavisinde aşağıdakilerden hangisinin yapılmas lması uygundur? Akut diyaliz ACE inhibitörleri Aldakton Tiazid İntravenöz insülin ile birlikte furosemid**

57 57. Prekonsepsiyonel 2 aylık k dönemded verilerek lumbosakral meningomyelosel gelişmesini önleyen vitamin aşağıdakilerden hangisidir? Folat** Vitamin B12 C C vitamini A vitamini K K vitamini

58 58. Dirençli epilepsisi, infantil spazmı ve mental retardasyonu olan bir çocukta kraniyal BT de periventriküler kalsifikasyon, yüzde adenoma sebaseum ve ciltte 5 adet hiperpigmente cilt lezyonu saptanan çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Nörofibromatozis Tip 1 Nörofibromatozis Tip 2 Tuberoskleroz** Suturge-weber sendromu Ataksi telenjiektazi

59 59. AşağıA ğıdakilerden hangisinin eksikliğinde inde protrombin zamanı uzar? Faktör r 8 Faktör r 9 Faktör r 10** Faktör r 11 Faktör r 12

60 60. Turner sendromu için i in aşağıa ğıdakilerden hangisi doğrudur? Gonodotropinlerde azalma Boy kısalığı** Pulmoner stenoz 46 XX kromozom yapısı Kubitus varus

61 61. Hipovolemik şok resusitasyon tedavisinde ilk kullanılacak lacak solüsyon syon aşağıdakilerden hangisidir? Hipertonik sodyum klorür %10 Dekstroz 0 0 negatif kan grubu Ringer laktat** Albümünli solüsyon syon

62 62. Kronik panktreatitde ameliyat endikasyonu olmayan aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Analjeziklere cevap vermeyen şiddetli ağrıa Portal hipertansiyon Pankreasta kalsifikasyonlar** Safra yolu obstrüksiyonu Diodonum basısı

63 63. Enteral nütrüsyonda kullanılan lan solüsyonlarda syonlarda bulunan maddelerden hangisi karaciğer Kupffer hücrelerinden TNF alfa ve IL-1 salınımına na sebep olur? Omega yağ asitleri** Fruktoz İnsülin Dallı zincirli amina asitler Lipid

64 64. ARDS kriteri olmayan aşağıa ğıdakilerden hangisidir? İnfltrasyon Karbondioksit retansyonu PaO2/FiO2 oranının n arasında olması** Pulmoner arter kama basınc ncının n 18 mmhg nin altında olması Akciğer ödeminin olmaması

65 65. Karın n ağrısıa nedeni ile başvuran 82 yaşı şındaki erkek hastanın n yapılan fizik muayenesinde sol alt kadranında nda hassasiyet saptanmış ıştır. Beyaz küresi olan hastada aşağıdakilerden hangisi en düşük olası tanıdır? Divertükilit Sol kolon tümörü invajinasyon** Volvulus inflamatuar barsak hastalığı

66 66. Yukarıdaki hastada ilk yapılmas lması gereken tetkik aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Kolon grafisi Abdomilan ultrason Abdomilan tomografi** Kolonoskopi ADKG

67 yaşı şındaki erkek hasta gaz gayta çıkaramama yaygın n karın n ağrısıa ve asimetrik distansyon ile geliyor. Lökositozu ve ateşi olmayan bu hastada tanıda en az faydalı olan tetkik aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Direkt grafi Abdomilan ultrasonografi** Abdomilan tomografi Enteroklizis Baryumlu ince bağı ğırsan grafisi

68 68. Nanpolipozis kolon kanseri sendromunda tanıda yeri olmayan aşağıdakilerden hangisidir? En az üç akrabasında kolon kanseri olması Etkilenen akrabalarından en az birinin birinci derece akrabası olması Kolon birden fazla yerde tümör t r odağı olması** En az iki jenerasyonda kolon kanseri olması En az bir akrabada kolon kanseri tanısının 50 yaşı şından önce konulmuş olması

69 69. Marjinal ülser nedeni ile takip edilen hastada serum gastirin düzeyi 350 olarak tespit edilmiştir. Bu hastada tanıda bundan sonra yapılmas lması gereken tetkik aşağıdakilerden hangisidir? Tc99m sintigrafisi Gastroduodenoskopi MRI Sekretin provakasyon testi** Glukagon stimülasyon testi

70 70. Genç kızlarda en sık raslanan benign meme lezyonu aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Fibrokistik hastalık Cistosarkoma filloides Fibroadenom** Adenozis E) Yağ negrozu

71 yaşı şında Seröz meme başı akınt ntısı şikayeti ile başvuran hastanın n fizik muayenesinde meme başı şından bir noktada kanlı akınt ntı akınt ntı tespit edilmiştir en olası tanı aşağıdaklerden hangisidir? Duktal ektazi Galaktosel Kanser Meme absesi İntraduktal papillom**

72 Hastanede yatan hastalar içindei inde en sık hiperkalsemi sebebi aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Hiperparatiroidi Kanser metastazı** Sarkoidoz Paget Vipoma

73 Aşağıdakilerden hangisi masif üst GİSG kanamanın en az rastlanan sebebidir? Özefagus Varis kanaması Eroziv gastrit Reflux özefajit** Mide ülseri Postbulber duedonum ülseri

74 74. AşağıA ğıdakilerden hangisi malign gastrointestinal stromal tümörlerin en sık görüldüğü lokalizasyondur? Özefagus Mide** ileum Rektum Duedonum

75 75. Peptik ülser kanamasında nda cerrahi girişim im olasılığı ığını arttırmayan rmayan aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Hastanın n yaşı Hipotansyon Kan transfüzyonu Ülserin çapı ve yeri** Endoskopide görülür r damar varlığı

76 Kafa tramvası nedeni ile başvuran hasta gözlerini açmıyor, a sorulara anlamsız z cevap veriyor ve ağrılıa uyaranlara ekstansör yanıt t veriyor. Hastanın glaskow koma skoru kaçtır? I II IV VI** X

77 Tiroid sol lobunda 4 cm lik nodül saptanan hastanın n nodülüne ne yapılan TİİT İİAB soncunda papiller kanser olduğu u anlaşı şılmıştır. En uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir? Bilateral subtotal tirodiektomi Sol total, sağ subtotal tirodiektomi Sol total tirodiektomi Bilateral total tirodiektomi** RAİ tedavisi

78 78. Ani kalp durması olan bir hastada defibrilasyon ve antiritmik tedavi başar arısız olduğunda unda aşağıa ğıdakilerden hangisinin kullanılmas lması uygun değildir? Amiodaron Lidokain Magnezyum sülfat** s Prokainamid Kalsiyum glukonat

79 79. AşağıA ğıdakilerden hangisi efüzyonlu otitis media tedavisinde kullanılmaz? lmaz? Ventilasyon tüpü tatbiki Antibiyotik tedavsii** Dekonjestan tedavisi Adenoidektomi Timpanoplasti

80 80. Prune-Belly sendromunda aşağıa ğıdaki anomalilerden hangisi görülmez? g Vezikoüretral reflü Karın n duvarı kaslarında gevşeklik eklik Bilateral inmemiş testis İdrar yollarında dilatasyon Böbreklerin polikistik hastalığı ığı**

81 81. Görme G azalması şikayetiyle başvuran bir hastada fundus bulgularının normal olduğunun unun belirlenmesi, görme g alanı muayenesinde ise santral skotom saptanması durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? d Diyabetik retinopati Hipertansif retionopati Retrobulbel nörit** Santral retinal ven tıkanıklığı Retina dekolmanı

82 82. On sekiz aylık k bir bebek irritabilite,, halsizlik, ateş ve bir gündg ndür sol kolonu hareket ettiremememe nedeniyle getiriliyor. Fizik muayenede sol omuz bölgesinin hafif şişi, i, hareketlerinin ileri dere cede ağrılı olduğu u görülüyor. g Laboratuar incelemelerinde lökosit sayısı /mm3, sedimentasyon hızı 55 mm/saat olarak saptanıyor. Radyografik incelemede omuz ekleminin sublekse olduğu u belirleniyor. Bir çocuk içini in en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Juvenli romatoid artrit Akut romatizmal ateş Travmatik omuz dislokasyonu Septik artrit** Tüberküloz artiri

83 83. Bebelik çağında ziyanoz yoktur; ancak, erişkin yaşlardan önce siyanoz ve aritmiler gelişir. ir. Doppler EKO da triküspit kapağı ğınını septal ve posterior lifletleri normal anulustan aşağıda, sağ ventrikülün iç duvarına yapışı ışıktır r ve sağı ventrikülün bir kısmk smı atrializedir. Yukarıda tanımlanan konjenital kalp hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? Pulmoner atrezi Trunkus arteriozus Univentriküler kalp Büyük k arterlerin transpozisyonu Ebstein anomalisi**

84 84. Kafa travmasını takiben ilerleyici şuur kaybı,, sağ midrazis ve sol hemiparezi gelişmesi durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? d Falks altı herniasyon Santral transtentoriyal herniasyon Unkal herniasyon** Tonsiller herniasyon Serebellar herniasyon

85 85. Tekrarlanan spermogramlarda düşük seminal hacim ve azospermi saptanan, postmastürbatif idrar tekkikinde spermatozoa görülmeyen bir hastada, tanı konabilmesi için i in aşağıa ğıdakilerden hangisi gereklidir? Transrektal ultrasonografi İntravenöz piyelografi Sistoskopi Skrotal dubleks ultrasonografi** Bilgisayarlı tomografi

86 86. AşağıA ğıdakilerden hangisinin disfonksiyonel uterin kanama tedavisinde yararı yoktur? GnRH analogları Desmopresin Danazol Antiprostaglandinler Ergot alkaloitleri**

87 87. AşağıA ğıdaki ilaçlardan lardan hangisi, hem bakteriyal vajinozise hem de Trikomonal vajinite karşı etkilidir? Nistatin Seftriakson Metronidazol** Tetrasiklin Eritromisin

88 88. Temoksifen kullanan kadınlarda, aşağıdakilerden hangisinin görülme g sıkls klığı artmaz? Endometrial atrofi** Endometriyal kanser Endometriyal hiperplazi Endometriyal polip Endometriozis

89 89. AşağıA ğıdaki enfeksiyonlardan hangisini gebelikten önce veya gebelikte taramanın pratikte yararı yoktur? HIV enfeksiyonu Hepatit B enfeksiyonu Kızamıkçık Sitomegalovirus enfeksiyonu** Sifiliz

90 90. AşağıA ğıdakilerden hangisi ağıa ğır preeklampsi kriterlerinden biri değildir? Günde 5 gramın üzerinde proteinüri ri Trombositopeni Pulmoner ödem Konvülsiyon** Oligüri

91 91. Diabetes mellitusu olan bir gebede, aşağıdakilerden hangisi fetus ve yenidoğanda görülmesi beklenen komplikasyonlardan biri değildir? Konjenital anomaliler Hipoglisemi Hiperkalsemi** Polisitemi Hiperbilirübinemibinemi

92 92. AşağıA ğıdaki plasenta anomalilerinden hangisinin tanısı, ultrasonografi ile en yüksek doğrulukla konulabilir? Ablasyo plasenta Plasenta previa** Plasenta sirkümvallata Plasenta akreata Plasenta süksentriata

93 93. Doğum yapmak üzere olan bir gebedoe serviks tam açık a k ve fetal baş +2 de iken, fetal kalp hızıh kontraksiyon ile birlikte 105 atım/dakikaya iniyorsa en uygun yaklaşı şım aşağıdakilerden hangisidir? Acil sezeryen yapılmas lması Acil forseps uygulanması Acil vakum uygulanması Acil tokoliz yapılmas lması Spontan vajinal doğumun beklenmesi **

94 94. AşağıA ğıdakilerden hangisi endometriyum kanserinde prognostik faktör r olarak değerlendirilmemelidir? erlendirilmemelidir? Tümörün n histolojik farklıla laşması Miyometriyal invazyon Uterusun büyüklüğü** Serviks invazyonu Lenfovasküler tutulum

95 95. AşağıA ğıdakilerin hangisinde serviks dokusunun rengi, Schiller boyasını tutarak koyulaşı şır? Erozyon Şiddetli displazi Karsinom Normal skuamöz epitel** Normal kolumnar epitel

96 96. Vazomator semptomlarla başvuran, aile öyküsünde anneannesinde over, babasında kolon, annesinde meme kanseri olan osteoporotik ve postmenopozal bir kadında aşağıa ğıdaki tarama testlerinden hangisi gerekli değildir? Kolonoskopi,, gaitada gizli kan araştırılmas lması Servikal Pap smear Kolposkopik inceleme** Mamografi ve meme ultrasonografisi Vajinal pelvik ultrasonografi ve Ca 125 düzeyi d tayini

97 Aşağıdakilerden hangisi dışd genital organların fenotipi doğrudan etkileyen tek faktörd rdür? r? Dihidrotestosteron aktivitesi ** XY kromozom yapısı Gonadın tipi Antimüllerian faktör r yapımı Östrojen yapımı

98 98. Menopoza yaklaşan an bir kadında ilk görülen menstrüel el bulgu aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Amenore Polimenore** Menoraji Menometroraji Metroraji

99 99. Kombine oral kontraseptif haplar, aşağıdakikilerden hangisinin görülme g sıkls klığını azaltmaz? Endometriyum kanseri Anemi Fonksiyonel over kisti Meme kanseri** Pelvik inflamatuvar hastalık

100 100. Çok eşli e cinsel yaşam amı olan, sağlıkl klı,, genç bir kadında, kontrasepsiyon amacıyla kullanılan lan aşağıdaki yöntemlerden y hangisinin enfeksiyon riski en yüksektir? Oral kontraseptif hap Rahim içi i i araç** Diyafram Posikoital hormon kullanımı Kondom

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005)

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) Cevaplar ** ile gösterilmiştir. 1. Pelvis sabitken tek taraflı olarak kasıl-dığında gövdeyi karşı tarafa döndüren kas aşağıdakilerden hangisidir? A) m. obliquus externus abdominis**

Detaylı

EYLÜL 2005 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI

EYLÜL 2005 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI EYLÜL 2005 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI 101. Oniki aylık bir erkek, sağlıklı çocuk izlemi için sağlık ocağına getiriliyor. Zamanında doğduğu öğrenilen çocuğun ağırlığı 8100 gr, boyu 74 cm. ve baş

Detaylı

2004 NİSAN KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 2004 NİSAN PEDİATRİ 1-Prematürelerde periventrikülerintraventriküler

2004 NİSAN KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 2004 NİSAN PEDİATRİ 1-Prematürelerde periventrikülerintraventriküler 2004 NİSAN KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 2004 NİSAN PEDİATRİ 1-Prematürelerde periventrikülerintraventriküler kanamaların kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Arteria cerebri media Supependimal germinal matriks

Detaylı

A KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

A KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 1. Ventriküler septal defekt bulunan bir hastada aşağıdakilerden hangisi Eisenmenger sendromu tanısı koydurur? A) Sağdan sola şant B) Soldan sağa şant C) Pulmoner arter basıncının

Detaylı

TUS Nisan 2004 Klinik Bilimler Soruları

TUS Nisan 2004 Klinik Bilimler Soruları TUS Nisan 2004 Klinik Bilimler Soruları 101. Prematürelerde periventriküler-intraventriküler kanamaların kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? A) Arteria cerebri media B) Subependimal germinal matriks C)

Detaylı

1. Mitral stenoz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hastalığın en önemli hemodinamik belirteci artmış sol atrioventriküler basınç

1. Mitral stenoz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hastalığın en önemli hemodinamik belirteci artmış sol atrioventriküler basınç 1. Mitral stenoz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hastalığın en önemli hemodinamik belirteci artmış sol atrioventriküler basınç gradientidir. B) Hastalardaki efor dispnesi, artmış

Detaylı

EYLÜL 2008 TUS SINAVI KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

EYLÜL 2008 TUS SINAVI KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ EYLÜL 2008 TUS SINAVI KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 1. Mitral stenoz ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Hastalığın en önemli hemodinamik belirteci artmış sol atrioventriküler basınç gradientidir.

Detaylı

2012 NİSAN TUS KLİNİK BİLİMLER SORULARI

2012 NİSAN TUS KLİNİK BİLİMLER SORULARI 2012 NİSAN TUS KLİNİK BİLİMLER SORULARI 1-)Üretral dilatasyon uygulanacak bir hastada aşağıda- ki durumlardan hangisinin varlığında endokardit profilaksisi uygulanmalıdır? A) İzole sekundum atrial septal

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 1. Aşağıdakilerden hangisi yüksek debili kalp yetmezliği nedenlerinden biri değildir? A) Kronik anemi B) Hipotiroidi C) Beriberi D) Paget hastalığı E) Gebelik 4. Alveolar-arteryal

Detaylı

2003 NİSAN KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 2003 NİSAN PEDİATRİ 1-Aşağıdakilerden hangisi oligohidramnioza neden olmaz?

2003 NİSAN KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 2003 NİSAN PEDİATRİ 1-Aşağıdakilerden hangisi oligohidramnioza neden olmaz? 2003 NİSAN KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 2003 NİSAN PEDİATRİ 1-Aşağıdakilerden hangisi oligohidramnioza neden olmaz? İntrauterin büyüme geriliği Üretral atrezi Duodenal atrezi Pulmoner hipoplazi Prune-Belly

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 1. Akut miyokardit ayırıcı tanısında aşağıdaki tanı araçlarından hangisinin duyarlılığı en yüksektir? A) EKG B) Troponin C) Ekokardiyografi D) Kardiyak manyetik rezonans E) Kreatin

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 1. KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 3. Duke kriterlerine göre, aşağıdakilerden hangisi enfektif endokardit tanısında major kriter olarak kabul edilir? A) 38 C ateş B) Septik pulmoner emboli C) Ekokardiyografide

Detaylı

1-Akut miyokardit ayırıcı tanısında aşağıdaki tanı araçlarından hangisinin duyarlılığı en yüksektir?

1-Akut miyokardit ayırıcı tanısında aşağıdaki tanı araçlarından hangisinin duyarlılığı en yüksektir? 1-Akut miyokardit ayırıcı tanısında aşağıdaki tanı araçlarından hangisinin duyarlılığı en yüksektir? A.EKG B.Troponin C.Ekokardiyografi D.Kardiyak manyetik rezonans E.Kreatin kinaz 2-Prinzmetal varyant

Detaylı

EYLÜL 2007 TUS SINAV SORULARI

EYLÜL 2007 TUS SINAV SORULARI EYLÜL 2007 TUS SINAV SORULARI KLİNİK BİLİMLER 1. Yukarıdaki elektrokardiyogram trasesi aşağıdakilerin hangisiyle uyumludur? A) Sağ dal bloğu B) Sol dal bloğu C) Birinci derece A-V blok D) A-V tam blok

Detaylı

NİSAN 2009 TUS SINAVI KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

NİSAN 2009 TUS SINAVI KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ NİSAN 2009 TUS SINAVI KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 1. Elli yaşında erkek hasta bir saattir devam eden, terleme ile birlikte olan baskı tarzında göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye başvuruyor. Fizik muayenesinde

Detaylı

ğıdakilerden hangisi yenidoğan B) Kusma C) Letarji D) Karpopedal spazm E) Tremor CEVAP D

ğıdakilerden hangisi yenidoğan B) Kusma C) Letarji D) Karpopedal spazm E) Tremor CEVAP D 101. AşağıA ğıdakilerden hangisi yenidoğan bebeklerde hipokalseminin sık k görüleng bulgularından biri değildir? A) Konvülsiyon B) Kusma C) Letarji D) Karpopedal spazm E) Tremor CEVAP D 102. AşağıA ğıdakilerden

Detaylı

1.Yukarıdaki elektrokardiyogram trasesi aşağıdakilerin hangisiyle uyumludur?

1.Yukarıdaki elektrokardiyogram trasesi aşağıdakilerin hangisiyle uyumludur? 1.Yukarıdaki elektrokardiyogram trasesi aşağıdakilerin hangisiyle uyumludur? A) Sağ dal bloğu B) Sol dal bloğu C) Birinci derece A-V blok D) A-V tam blok E) Atrial fibrilasyon 2. Kronik kalp yetmezliği

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. YDUS İç Hast. / 2007. 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur?

İÇ HASTALIKLARI. YDUS İç Hast. / 2007. 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur? 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur? A) Erken diyastolik üfürüm B) Middiyastolik üfürüm C) Geç diyastolik üfürüm D) Devamlı üfürüm E) Midsistolik üfürüm İÇ HASTALIKLARI

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. Gebeliğin 2. trimesterinde ölçülen maternal α -fetoprotein düzeyinin yüksek bulunması, fetüste aşağıdaki durumlardan hangisinin varlığını düşündürmez? A) Nöral tüp defekti

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdaki klinik durumlardan hangisinde ikinci kalp sesinde parodoks çiftlenme görülür? A) Aort darlığı B) Pulmoner yetmezlik C) Restriktif kardiyomyopati

Detaylı

MAYIS 2011 KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

MAYIS 2011 KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ MAYIS 2011 KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 1. Kan basıncında paroksismal yükselmeyle birlikte baş ağrısı, terleme, çarpıntı, bulantı ve kusma gibi bulguların ortaya çıktığı ve bu nedenle migren, menopoz ya

Detaylı

TUS Nisan 2005 Klinik Bilimler Soruları

TUS Nisan 2005 Klinik Bilimler Soruları TUS Nisan 2005 Klinik Bilimler Soruları 100. Aşağıdakilerden hangisi pıhtılaşma faktörlerinin katabolizmasını hızlandırarak antikoagülanların etkisini artırır? A) Kolestramin B) Rifampin C) Tiroid hormonları

Detaylı

TUS Nisan 2006 Klinik Bilimler Soruları

TUS Nisan 2006 Klinik Bilimler Soruları TUS Nisan 2006 Klinik Bilimler Soruları 101. Aşağıdakilerden hangisi dehidratasyonlu bir hastada intravenöz sıvı tedavisinin endikasyonlarından biri değildir? A) Durdurulamayan inatçı kusma B) Aşırı abdominal

Detaylı

2003 NĐSAN TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ

2003 NĐSAN TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ 2003 NĐSAN TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 2003 NĐSAN ANATOMĐ 1-Aşağıdakilerden

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. c v x Y Yukarıda verilen venöz dalga trasesi aşağıdaki klinik durumlardan hangisi ile uyumludur? A) Komplet AV blok B) Atrial fibrilasyon C) Triküspid

Detaylı

NİSAN 2006 KLİNİK BİLİM SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi dehidratasyonlu bir hastada intravenöz sıvı tedavisinin endikasyonlarından biri değildir?

NİSAN 2006 KLİNİK BİLİM SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi dehidratasyonlu bir hastada intravenöz sıvı tedavisinin endikasyonlarından biri değildir? NİSAN 2006 KLİNİK BİLİM SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi dehidratasyonlu bir hastada intravenöz sıvı tedavisinin endikasyonlarından biri değildir? A) Durdurulamayan inatçı kusma B) Aşırı abdominal distansiyon

Detaylı

ÖSYM. T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

ÖSYM. T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 14 NİSAN 2013 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

EYLÜL 2011 KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ

EYLÜL 2011 KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ EYLÜL 2011 KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 1. Yetmiş dört yaşında bir erkek hasta şiddetli çarpıntı ve nefes darlığı şikâyetleriyle acil servise başvuruyor. Öyküsünden 8 yıl önce miyokart enfarktüsü geçirdikten

Detaylı