perikardit durumunda izlenmeyen fizik muayene bulgusu aşağıdakilerden hangisidir? Kussmaul

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "perikardit durumunda izlenmeyen fizik muayene bulgusu aşağıdakilerden hangisidir? Kussmaul"

Transkript

1 1. Konstrüktif perikardit durumunda izlenmeyen fizik muayene bulgusu aşağıdakilerden hangisidir? Kussmaul bulgusu Ödem Boyun venöz dolgunluğu Hepatomegali Akciğer bazalinde krepitanral**

2 2. Konjestif kalp yetmezliği i durumunda devreye giren fizyolojik kompansasyon mekanizmaları arasında aşağıa ğıdakilerden hangisi bulunmamaktadır? Sempatik stimülasyon Su ve tuz tutulumu Deri, splanknik, renovasküler damarlarda vazokonstrüksiyon ksiyon Alt ekstremite venlerinde venokonstrüksiyon ksiyon** Miyokard hipertrofisi

3 3. Diş çekimi planlanan bir hastada aşağıdaki kalp lezyonlarından ndan hangisinin varlığı yüksek infektif endokardit riski taşı şımaktadır? Kalıcı kalp pili İki yıly önce yapılm lmış VSD onarımı Aort koarktasyonu** Koroner by-pass cerrahisi Yetmezlik olmadan mitral kapak prolapsusu

4 4.65 yaşı şındaki erkek hasta yirmi yıldy ldır r sigara kullanıyor. Hasta akut bakteriyel pnömoni tanısıyla on gün antibiyotik tedavisi alıyor. Ateş, öksürük, k, balgam yakınmalar nmaları tamamen geçiyor. Şikayetlerinin başlamas lamasından sekiz hafta sonra çekilen akciğer grafisinde başlang langıçtaki infiltrasyonun devam ettiği gözleniyor. Bu aşamada a amada yapılmas lması gereken aşağıdakilerden hangisidir? On gün n daha antibiyotik tedavisi ve kontrol Akciğer tomografisi ile kontrol** Akciğer tüberkt berkülozu açısından a ileri tetkik Pulmoner ventilasyon/perf perfüzyon sintigrafisi İlaçsız z 4 hafta daha izlenip izlem amacıyla yeni bir akciğer grafisi çekilmesi

5 5. Ön mediastinal kitle tanısı alan hastada en az olasılıkla bulunabilecek lezyon aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Timoma Nörojenik tümör** Retrosternal guatr Lenfoma Teratoma

6 6. 35 yaşı şındaki erkek hasta bir hafta önce kayak yaparken düşerek d bacağı ğını kırıyor. Bir hafta sonra ani başlayan nefes darlığı öksürük k sağ yan ağrısıa şikayetleri ile hastaneye başvuruyor. Değerlendirmede erlendirmede AKG nda PaO2=50mmHg, PaCO2=30 mmhg, ph=7.50, EKG de DI de S, DIII de Q belirleniyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Akut perikardit Akut koroner sendrom Pnömotoraks Akut pulmoner tromboemboli** Tek taraflı akciğer ödemi

7 7. Egzotoksin salgılan lanılarak larak oluşturulmayan hastalık k aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Tetanoz Boğmaca Stafilokok besin zehirlenmesi M. pneumoniae pnömonisi monisi** Kolera

8 8. Tedavisinde ampisiline sulbaktam eklenmesinin ilave yarar sağlamayaca lamayacağı mikroorganizma aşağıa ğıdakilerden hangisidir? S. aureus B. fragilis E. coli S. Pyogenes** M.catarrhalis

9 9. HBsAg ve HBeAg pozitif bir hastadan alınan iğnenin eline battığı bir sağlık çalışanının n daha önce üç doz HBV aşıa şısı yaptırm rmış olduğu u ve bakılan antikor titresinin 5 IU belirleniyor. Bu aşamada a amada yapılmas lması gereken aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Antikor titresi yeterli olduğundan undan hiçbir şeye gerek yoktur Bir doz HBV aşıa şısı yapılmal lmalıdır 0.06 ml/kg HBV globulini yapılmal lmalıdır Bir doz HBV aşıa şısı ve 0.06 ml/kg HBV globulini yapılmal lmalıdır** Üç doz arka arkaya HBV aşıa şısı yapılmal lmalıdır

10 yıldy ldır Tip 1 DM tanısı ile izlenen hastanın kan basınc ncı 135/85 mm/hg Hg,, idrarda protein miktarı 75 mg/gün, BUN 18 mg/dl ve kreatinin düzeyi 0,9 mg/dl ve HbA1C düzeyi d %9.2 olarak bulunmuştur. Sabah ve akşam am kısa k etkili ve orta etkili insülin karışı ışımı kullandığı öğrenilen hasta diyabetik nefropatinin hangi aşamasındadır? Hiperfiltrasyon dönemi Normoalbuminüri ri dönemi Mikroalbuminüri ri dönemi** Aşikar proteinüri ri Son dönem böbrek b brek hastalığı

11 Yukarıda anlatılan lan hastanın n diyabetik nefropatisinin ilerlemesini engellemek içini in yapılabilecekler arasında aşağıa ğıdakilerden hangisi yer almaz? Çoklu insülin enjeksiyonu tedavisi ile daha iyi kan şekeri kontrolü ACE inhibitörü başlanmas lanması Diyetteki protein miktarının n 0.8 gr/kg/gün azaltılmas lması Aspirin kullanımı** Dislipidemi tedavisi

12 yaşı şındaki genç kadın n hastanın sekonder amenore sorunu üzerine alınan prolaktin düzeni 127 ng/ml olarak bulunuyor. Hipofiz MRI da 7 mm lik mikroadenom saptanıyor. En doğru tedavi yaklaşı şımı aşağıdakilerden hangisidir? Bromokriptin** Hipofiz bölgesineb ışın n tedavisi Transkranial cerrahi Transsfenoidal cerrahi Östrojen + progesteron siklik tedavisi

13 13. Kronik karaciğer hastalığı olan bireyde aşağıdakilerden hangisi hepatik ensefalopati riskini arttırmaz? rmaz? Varis kanaması Konstipasyon Sedatif ilaç kullanımı Laktüloz** Aşırı proteinli diyet

14 14. Oniki yıl önce diffüz skleroderma tanısı alan 47 yaşı şındaki hasta şiddetli pirozis, regürjitasyon rjitasyon ve disfaji yakınmalar nmalarıyla başvuruyor. Yapılan endoskopisinde alt özefagusda çepeçevre evre uzanan çok sayıda ülser belirleniyor. Bu duruma neden olması sözkonusu olabilecek sorun aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Visseral duyarlılık k kaybı Mide boşalmas almasının n hızlanmash zlanması Alt özefagus sfinkter basınc ncının n sürekli s olarak 15mm Hg yüksek olması Özefagus kas yapısındaki harabiyete bağlı hipokontraktilite** Alt özefagus sfinkterinin yetersiz olarak gevşemesi emesi

15 15. Warfarin tedavisi alan hasta üst GIS kanaması ile başvuruyor. INR değeri eri 5 olarak bulunuyor. En doğru tedavi yaklaşı şımı aşağıdakilerde hangisidir? IV K vitamini IM K vitamini Tam kan transfüzyonu Trombosit transfüzyonu Taze donmuş plazma transfüzyonu**

16 16. Hem arter hem ven ve her boyuttaki damarı tutan vaskülit olma özelliğini ini taşı şıyan hastalık k aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Kriyoglobulinemik vaskülit Klasik poliarteritis nodosa Romatoid vaskülit Behçet et hastalığı ığı** Kawasaki hastalığı

17 17. Ortalama eritrosit hacmi (MCV) fl olan anemik bir hastada aşağıa ğıdaki hastalıklardan hangisi düşünülmemelidir? d Pernisiyöz anemi Miyelodisplastik sendrom Talasemi** Kronik karaciğer yetmezliği Hipotiroidi

18 Normal renal fonksiyonu olan bir erişkinde glomerüler ler ultrafiltrat en çok aşağıdakilerin hangisinde reabsorbe olur? Proksimal tübül** Henle kulpunun inen kısmk smı Henle kulpunun çıkan kısmk smı Distal tübül Toplayıcı kanallar

19 Aşağıdakilerden hangisi en az hematüri yapar? Amiloidoz** MPGN Analjezik nefropatisi Akut renal ven trombozu Alport sendromu

20 20. AşağıA ğıdakilerden hangisinde böbrekb brek boyutunda büyüme b görünmez? g Polikistik böbrek brek hastalığı Renal ven trombozu Lösemi infiltrasyonu Amiloidoz Hipertansif nefropati**

21 Aşağıdakilerden hangisi özefagusa bası yapar? Pulmoner arter Aorta asendan Sol atrium** Sağ ventrikül Vertebra

22 22. Aşağıdaki tabloda sigara ile akciğer kanseri arasındaki ilişkinin incelendiği i bir araştırma rma ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir Buna göre aşağıa ğıdakilerden hangisi yanlış ıştır? Bu çalışma vaka kontrol tipi bir araştırmad rmadır. r. Sigara içen i kişilerin ilerin akciğer kanserine yakalanma olasılığı ığı %80 dir.** Akciğer kanseri olmayan gruptakilerin %40 ı sigara içmeyeni gruptandır. r. Akciğer kanseri hastalığı grubunda sigara içen i oranı,, akciğer kanseri olmayanların n iki katıdır. Bu tür t r bir araştırmada rmada akciğer kanseri olmayanlar grubu yaş, cinsiyen gibi özelliklerine bakarken akciğer kanseri hastaları grubuyla benzer olacak şekilde seçilmelidir.

23 23. Aşağıdakilerden hangisi bebek ölüm m hızınıh verir? 0-28 gün ölen bebek sayısı / Aynı sürede meydana gelen canlı doğum sayısı x güng ölen bebek sayısı / Aynı sürede meydana gelen canlı doğum sayısı x 1000** 0-77 güng ölen bebek sayısı / Aynı sürede meydana gelen canlı doğum sayısı X gün ölen bebek sayısı / Aynı sürede meydana gelen ölüm m doğum x güng ölen bebek sayısı / Aynı sürede meydana gelen ölü doğum x 1000

24 Aşağıdakilerden hangisi deliryuma neden olmaz? Kardiyak aritmi Elektrolit denge bozukluğu Posttravmatik stres bozukluğu** u** Hiperparatioridi Tiamin eksikliği

25 yaşı şında erkek hasta 4 gün g n içindei inde yavaşça a ilerleyerek yerleşen en simetrik quadriparezi nedeni ile getiriliyor? Duyusu normal olan hastanın n refleksleri alınm nmıyor. İki yanlı fasiyal paralizisi olan hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Gullian-Barre sendromu** Servikal medulla basısı Pons hematomu Atlanto axial subluksasyon Baziler arter trombozu

26 yaşı şında erkek hasta son üç aydır r devam eden yürüme güçg üçlüğü şikayetiyle baş vuruyor. Nörolojik muayenede sol alt ekstremitede pozisyon duyusunda azalma mevcut. Romberg testi pozitif testi pozitif olan hastanın n iki yol önce peptik ülser nedeniyle gastrektomi geçirdi irdiği öğreniliyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Dar spinal kanal İntradural-extra medüller tümör Subakut kombine dejenerasyon** Tabes dorsalis Spino muskuler atrofi

27 27. AşağıA ğıdakilerden hangisi immobilizasyona sekonder gelişmez? Kas gücünde g azalma Eklem laksitesi** Ostkeoporoz Postural hipotansiyon Kontipasyon

28 28. Dupuytren kontraktürünü en iyi hangisi tanımlar? Digital stenozan tenovajinit Metokarpofalangeal eklemlerde hiperekstansiyon, proksimal interfalengial eklemlerde ve distal interfalengial eklemlerde fleksiyon Metokarpofalengial eklemlerde kontraktür Proksimal interfalangial eklemlerde hiper ekstansiyon kontraktürü Palmar fasyanın fibrozisine bağlı dijitallerde fleksiyon kontraktürü**

29 29. Nikolsky fenomeni hangi hastalığı ığın tanısına na yardımd mdıcıdır? Pemfigus vulgaris** Dermatitis herpetiformis Çocukluk çağı kronik büllöz dermatozu Akkiz epidermolizis bülloza Steven- Johnson sendromu

30 30. AşağıA ğıdakilerden hangisi büllöz pemfigoid için in yanlış ıştır? Büller subepidermal yerleşimlidir Vakaların n %50 sinde IgE yüksekliği i vardır Lezyonlar kesinlikle maligleşmez mez Streroitlerin tedavide yeri yoktur** Subepidermal bül görülür

31 aylık k bir erkek bebek sağlam çocuk değerlendirmesinin erlendirmesinin yapılmas lması için in bir sağlık k ocağı ğına getiriliyor. Zamanında nda doğdu duğu öğrenilen bebeğin vücut ağıa ğırlığı 8100 gr, baş çevresi 47 cm, boyu 74 cm ölçülüyor. Bu çocuğun un büyüme b durumu aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Normal büyüme Hafif malnutrisyon** Orta malnutrisyon Ağır malnutrisyon Obesite

32 32. D vitamini fazlalığı ığında aşağıa ğıdakilerden hangisi görülmez? g Hiperkalsemi Hipotoni Konstipasyon Oligüri** İrritabilite

33 33. Yenidoğan bir bebekte hyalen membran hastalığı için in aşağıa ğıdakilerden hangisi bir risk faktörüdür? r? Diabetik anne bebeği** Hipertansif anne bebeği Postmatürite Kız z bebek Erken membran rüptürü

34 34. AşağıA ğıdakilerden hangisi fetal alkol sendromunun karekteristik bulgusu değildir? Organomegali ** Fasial anomaliler Kardiak anomaliler Mental retardasyon Büyüme geriliği

35 35. Yenidoğan bir bebekte hidrops fetalis saptanıyor. AşağıA ğıdaki enfeksiyon etkenlerinden hangisi etiyolojik ajan olarak düşünülemez? Sitomegalo virüs Rübella Toksoplazma Parvo virüs HIV**

36 yaşı şındaki bir annenin birinci gebeliğinden inden 3200 gr olarak doğan bir bebekte 3 günlg nlükken hematemez ve yaygın deri kanamaları gelişiyor. iyor. Hemorojik diatez testlerinden protrombin zamanı 2 dk,, aktive parsiyel tromboplastin zamanı 35 sn, kanama zamanı 2 dk, trombosit sayısı /mm3 olarak bulunuyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Hemofili A Faktör r 7 eksikliği** i** Faktör r 13 eksikliği Dissemine intravasküler koagülasyon Yenidoğan anın hemorojik hastalığı

37 37. AşağıA ğıdakilerden hangisinde lomber ponksiyon kontrendikedir? İntrakraniyal yer kaplayan lezyon şüphesi** Menenjit Ensefalit Hodgkin dışı lenfoma Demiyelinizan hastalık

38 38. AşağıA ğıdaki bakterilerden hangisi çocuklardaki en sık osteomiyelit etkenidir? Klebsiella pnomonia Streptokoküs pyojenes Streptokoküs pnomonia Stafilokoküs aureus** Hemofilus influenza

39 39. Herediter retinoblastomalı bir çocukta iyileşmeyi takiben aşağıa ğıdakilerden hangisinin sekonder olarak gelişme ihtimali en yüksektir? Rabdomyosarkom Willm s tümörü Nonhodgkin lenfoma Fibroadenom Osteosarkom**

40 40. Sağ orbital proptozu, periorbital ekimozu ve opsomyoklonik kasılmalar lmaları olan 2 yaşı şındaki bir çocukta öncelikle hangisi düşünülür? Nöroblastom** Viral ensefalit Myastenia gravis Rabdomyosarkom Langerhans hücreli histiostoz

41 41. Moleküler ler genetik yapıda üçlü nükleotid dizisinin genetik tekrarının n artması ile karakterize olan hastalık k aşağıa ğıdakilerde hangisidir? Duchenne musküler distrofi Frajil X sendromu** Osteogenezis imperfekta tip 2 Vitamin D dirençli rikets Akondroplazi

42 42. Derin ven trombozuna eğilimi olan 12 yaşı şındaki bir erkek çocuğun un incelemesi yapılırken herediter tromboz etiyolojisine yönelik hangi test istenir? Serum ferritin düzeyi Faktör r 5 leiden mutasyonu** Parsiyel tromboplastin zamanı Serum sistin düzeyid Kan lipid profili

43 43. Sekonder sex karekterleri gelişen en ve vaginal kanaması olan 3 yaşı şındaki bir kızk çocukta iskelet sisteminde poliostatik fibröz displazi ve karın n cildinde hiperpigmente lekeler saptanıyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Çölyak hastalığı Peutz-jeghers sendromu Panhipopitüitarizmitarizm Mc-cunecune albright sendromu** Konjenital adrenal hiperplazi

44 44. Karaciğer transplantasyonunun çocuklardaki en sık k nedeni aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Bilier atrezi** Konjenital hepatik fibrozis Kistik fibrozis Wilson hastalığı Otoimmün hastalığı

45 ay-6 6 yaş arasında barsak obstrüksiyonunun en sık k nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Duodenal atrezi İleal atrezi Maligniteler İntussepsiyon** Kronik intestinal psodoobstrüksiyon

46 Aşağıdakilerden hangisi meningokoksik sepsiste kötü prognoz kriteridir? Hiponatremi Lökositoz Artrit Pnömoni Trombositopeni**

47 47. Gluten sensitif enteropati tanısında nda en güvenilir test aşağıdakilerden hangisidir? İnce bağı ğırsak grafisi İnce bağı ğırsak biyopsisi** Serum immün globulin A düzeyi Serum kompleman düzeyi D-ksiloz testi

48 48. AşağıA ğıdakilerden hangisi küçük üçük VSD nin komplikasyonudur? Pulmoner hipertansiyon Bakteriyel endokardit** Persistan kalp yetmezliği Serebral tromboz Aort kapak prolapsusuna sekonder aort yetmezliği

49 49. Prematürelerde relerde görüleng en sık k kardiyak patoloji aşağıa ğıdakilerden hangisidir? VSD Triküspit atrezisi Büyük k arter transpozisyonu Patent ductus arteriyozus** Aort stenozu

50 Aşağıdakilerden hangisinde metabolik hastalık k kendisine ait olmayan klinik bulgu ile eşlee leştirilmiştir? tir? Galaktozemi katarakt Peroksizomalhastalıklarklar dismorfik yüz görünümü Sistinozis hipertiroidi** Trozinemi siroz Mitokondriyal hastalık kardiyomyopati

51 51. 6 aylık k sağlıkl klı bir erkek çocuğu u 2 gündg ndür r olan ateş şikayetiyle hastaneye getiriliyor. Öyküsünden sağlık k ocağı ğına götürüldg ldüğünde ateşinin düştüğüd ve bundan 2 saat sonra vücudundav makülopap lopapülerler tarzda döküntd ntülerin çıktığı öğreniliyor. Yapılan muayenesinde enantemleri kaybolan ve başka bir patolojik bulgusu olmayan çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Kızamık Kızamıkçık Su çiçeği ilaç erupsiyonu Roseola infantum**

52 52. 4 yaşı şında büyüme b gelişme geriliği, i, sıks tekrarlayan akciğer enfeksiyonu, nazal polipozisi ve rektal prolapsusu olan çocukta öncelikle hangisi düşünülür? d Yabancı cisim aspirasyonu Fallot tetralojisi Gastro özefagial reflü Kistik fibrozis** Kartagener sendromu

53 53. AşağıA ğıdaki durumlardan hangisi eozinofil ile birlikte değildir? Alerjik rinit Askariyazis Löffler sendromu İlaç hipersensitivitesi E. Koli enfeksiyonu**

54 54. Lökotrien antagonistleri aşağıa ğıdaki hastalıklar kların n hangisinin tedavisinde kullanılır? Astım m ** Atopik dermatit Gıda alerjisi İlaç alerjisi Hipereozinofilik sendromu

55 55. Çocukluk çağında idiopatik nefrotik sendromda aşağıa ğıdakilerden hangisinin görülme olasılığı ığı daha yüksektir? y Makroskobik hematüri Masif proteinüri ri** Hipertansiyon Artrit Kompleman C3 düşükld klüğü

56 56. Akut glomerülonefrit lonefrit tanısı alan ve renal yetmezlik bulguları saptanan bir hastada hipertansiyon ve hiperpotasemi tedavisinde aşağıdakilerden hangisinin yapılmas lması uygundur? Akut diyaliz ACE inhibitörleri Aldakton Tiazid İntravenöz insülin ile birlikte furosemid**

57 57. Prekonsepsiyonel 2 aylık k dönemded verilerek lumbosakral meningomyelosel gelişmesini önleyen vitamin aşağıdakilerden hangisidir? Folat** Vitamin B12 C C vitamini A vitamini K K vitamini

58 58. Dirençli epilepsisi, infantil spazmı ve mental retardasyonu olan bir çocukta kraniyal BT de periventriküler kalsifikasyon, yüzde adenoma sebaseum ve ciltte 5 adet hiperpigmente cilt lezyonu saptanan çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Nörofibromatozis Tip 1 Nörofibromatozis Tip 2 Tuberoskleroz** Suturge-weber sendromu Ataksi telenjiektazi

59 59. AşağıA ğıdakilerden hangisinin eksikliğinde inde protrombin zamanı uzar? Faktör r 8 Faktör r 9 Faktör r 10** Faktör r 11 Faktör r 12

60 60. Turner sendromu için i in aşağıa ğıdakilerden hangisi doğrudur? Gonodotropinlerde azalma Boy kısalığı** Pulmoner stenoz 46 XX kromozom yapısı Kubitus varus

61 61. Hipovolemik şok resusitasyon tedavisinde ilk kullanılacak lacak solüsyon syon aşağıdakilerden hangisidir? Hipertonik sodyum klorür %10 Dekstroz 0 0 negatif kan grubu Ringer laktat** Albümünli solüsyon syon

62 62. Kronik panktreatitde ameliyat endikasyonu olmayan aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Analjeziklere cevap vermeyen şiddetli ağrıa Portal hipertansiyon Pankreasta kalsifikasyonlar** Safra yolu obstrüksiyonu Diodonum basısı

63 63. Enteral nütrüsyonda kullanılan lan solüsyonlarda syonlarda bulunan maddelerden hangisi karaciğer Kupffer hücrelerinden TNF alfa ve IL-1 salınımına na sebep olur? Omega yağ asitleri** Fruktoz İnsülin Dallı zincirli amina asitler Lipid

64 64. ARDS kriteri olmayan aşağıa ğıdakilerden hangisidir? İnfltrasyon Karbondioksit retansyonu PaO2/FiO2 oranının n arasında olması** Pulmoner arter kama basınc ncının n 18 mmhg nin altında olması Akciğer ödeminin olmaması

65 65. Karın n ağrısıa nedeni ile başvuran 82 yaşı şındaki erkek hastanın n yapılan fizik muayenesinde sol alt kadranında nda hassasiyet saptanmış ıştır. Beyaz küresi olan hastada aşağıdakilerden hangisi en düşük olası tanıdır? Divertükilit Sol kolon tümörü invajinasyon** Volvulus inflamatuar barsak hastalığı

66 66. Yukarıdaki hastada ilk yapılmas lması gereken tetkik aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Kolon grafisi Abdomilan ultrason Abdomilan tomografi** Kolonoskopi ADKG

67 yaşı şındaki erkek hasta gaz gayta çıkaramama yaygın n karın n ağrısıa ve asimetrik distansyon ile geliyor. Lökositozu ve ateşi olmayan bu hastada tanıda en az faydalı olan tetkik aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Direkt grafi Abdomilan ultrasonografi** Abdomilan tomografi Enteroklizis Baryumlu ince bağı ğırsan grafisi

68 68. Nanpolipozis kolon kanseri sendromunda tanıda yeri olmayan aşağıdakilerden hangisidir? En az üç akrabasında kolon kanseri olması Etkilenen akrabalarından en az birinin birinci derece akrabası olması Kolon birden fazla yerde tümör t r odağı olması** En az iki jenerasyonda kolon kanseri olması En az bir akrabada kolon kanseri tanısının 50 yaşı şından önce konulmuş olması

69 69. Marjinal ülser nedeni ile takip edilen hastada serum gastirin düzeyi 350 olarak tespit edilmiştir. Bu hastada tanıda bundan sonra yapılmas lması gereken tetkik aşağıdakilerden hangisidir? Tc99m sintigrafisi Gastroduodenoskopi MRI Sekretin provakasyon testi** Glukagon stimülasyon testi

70 70. Genç kızlarda en sık raslanan benign meme lezyonu aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Fibrokistik hastalık Cistosarkoma filloides Fibroadenom** Adenozis E) Yağ negrozu

71 yaşı şında Seröz meme başı akınt ntısı şikayeti ile başvuran hastanın n fizik muayenesinde meme başı şından bir noktada kanlı akınt ntı akınt ntı tespit edilmiştir en olası tanı aşağıdaklerden hangisidir? Duktal ektazi Galaktosel Kanser Meme absesi İntraduktal papillom**

72 Hastanede yatan hastalar içindei inde en sık hiperkalsemi sebebi aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Hiperparatiroidi Kanser metastazı** Sarkoidoz Paget Vipoma

73 Aşağıdakilerden hangisi masif üst GİSG kanamanın en az rastlanan sebebidir? Özefagus Varis kanaması Eroziv gastrit Reflux özefajit** Mide ülseri Postbulber duedonum ülseri

74 74. AşağıA ğıdakilerden hangisi malign gastrointestinal stromal tümörlerin en sık görüldüğü lokalizasyondur? Özefagus Mide** ileum Rektum Duedonum

75 75. Peptik ülser kanamasında nda cerrahi girişim im olasılığı ığını arttırmayan rmayan aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Hastanın n yaşı Hipotansyon Kan transfüzyonu Ülserin çapı ve yeri** Endoskopide görülür r damar varlığı

76 Kafa tramvası nedeni ile başvuran hasta gözlerini açmıyor, a sorulara anlamsız z cevap veriyor ve ağrılıa uyaranlara ekstansör yanıt t veriyor. Hastanın glaskow koma skoru kaçtır? I II IV VI** X

77 Tiroid sol lobunda 4 cm lik nodül saptanan hastanın n nodülüne ne yapılan TİİT İİAB soncunda papiller kanser olduğu u anlaşı şılmıştır. En uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir? Bilateral subtotal tirodiektomi Sol total, sağ subtotal tirodiektomi Sol total tirodiektomi Bilateral total tirodiektomi** RAİ tedavisi

78 78. Ani kalp durması olan bir hastada defibrilasyon ve antiritmik tedavi başar arısız olduğunda unda aşağıa ğıdakilerden hangisinin kullanılmas lması uygun değildir? Amiodaron Lidokain Magnezyum sülfat** s Prokainamid Kalsiyum glukonat

79 79. AşağıA ğıdakilerden hangisi efüzyonlu otitis media tedavisinde kullanılmaz? lmaz? Ventilasyon tüpü tatbiki Antibiyotik tedavsii** Dekonjestan tedavisi Adenoidektomi Timpanoplasti

80 80. Prune-Belly sendromunda aşağıa ğıdaki anomalilerden hangisi görülmez? g Vezikoüretral reflü Karın n duvarı kaslarında gevşeklik eklik Bilateral inmemiş testis İdrar yollarında dilatasyon Böbreklerin polikistik hastalığı ığı**

81 81. Görme G azalması şikayetiyle başvuran bir hastada fundus bulgularının normal olduğunun unun belirlenmesi, görme g alanı muayenesinde ise santral skotom saptanması durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? d Diyabetik retinopati Hipertansif retionopati Retrobulbel nörit** Santral retinal ven tıkanıklığı Retina dekolmanı

82 82. On sekiz aylık k bir bebek irritabilite,, halsizlik, ateş ve bir gündg ndür sol kolonu hareket ettiremememe nedeniyle getiriliyor. Fizik muayenede sol omuz bölgesinin hafif şişi, i, hareketlerinin ileri dere cede ağrılı olduğu u görülüyor. g Laboratuar incelemelerinde lökosit sayısı /mm3, sedimentasyon hızı 55 mm/saat olarak saptanıyor. Radyografik incelemede omuz ekleminin sublekse olduğu u belirleniyor. Bir çocuk içini in en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Juvenli romatoid artrit Akut romatizmal ateş Travmatik omuz dislokasyonu Septik artrit** Tüberküloz artiri

83 83. Bebelik çağında ziyanoz yoktur; ancak, erişkin yaşlardan önce siyanoz ve aritmiler gelişir. ir. Doppler EKO da triküspit kapağı ğınını septal ve posterior lifletleri normal anulustan aşağıda, sağ ventrikülün iç duvarına yapışı ışıktır r ve sağı ventrikülün bir kısmk smı atrializedir. Yukarıda tanımlanan konjenital kalp hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? Pulmoner atrezi Trunkus arteriozus Univentriküler kalp Büyük k arterlerin transpozisyonu Ebstein anomalisi**

84 84. Kafa travmasını takiben ilerleyici şuur kaybı,, sağ midrazis ve sol hemiparezi gelişmesi durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? d Falks altı herniasyon Santral transtentoriyal herniasyon Unkal herniasyon** Tonsiller herniasyon Serebellar herniasyon

85 85. Tekrarlanan spermogramlarda düşük seminal hacim ve azospermi saptanan, postmastürbatif idrar tekkikinde spermatozoa görülmeyen bir hastada, tanı konabilmesi için i in aşağıa ğıdakilerden hangisi gereklidir? Transrektal ultrasonografi İntravenöz piyelografi Sistoskopi Skrotal dubleks ultrasonografi** Bilgisayarlı tomografi

86 86. AşağıA ğıdakilerden hangisinin disfonksiyonel uterin kanama tedavisinde yararı yoktur? GnRH analogları Desmopresin Danazol Antiprostaglandinler Ergot alkaloitleri**

87 87. AşağıA ğıdaki ilaçlardan lardan hangisi, hem bakteriyal vajinozise hem de Trikomonal vajinite karşı etkilidir? Nistatin Seftriakson Metronidazol** Tetrasiklin Eritromisin

88 88. Temoksifen kullanan kadınlarda, aşağıdakilerden hangisinin görülme g sıkls klığı artmaz? Endometrial atrofi** Endometriyal kanser Endometriyal hiperplazi Endometriyal polip Endometriozis

89 89. AşağıA ğıdaki enfeksiyonlardan hangisini gebelikten önce veya gebelikte taramanın pratikte yararı yoktur? HIV enfeksiyonu Hepatit B enfeksiyonu Kızamıkçık Sitomegalovirus enfeksiyonu** Sifiliz

90 90. AşağıA ğıdakilerden hangisi ağıa ğır preeklampsi kriterlerinden biri değildir? Günde 5 gramın üzerinde proteinüri ri Trombositopeni Pulmoner ödem Konvülsiyon** Oligüri

91 91. Diabetes mellitusu olan bir gebede, aşağıdakilerden hangisi fetus ve yenidoğanda görülmesi beklenen komplikasyonlardan biri değildir? Konjenital anomaliler Hipoglisemi Hiperkalsemi** Polisitemi Hiperbilirübinemibinemi

92 92. AşağıA ğıdaki plasenta anomalilerinden hangisinin tanısı, ultrasonografi ile en yüksek doğrulukla konulabilir? Ablasyo plasenta Plasenta previa** Plasenta sirkümvallata Plasenta akreata Plasenta süksentriata

93 93. Doğum yapmak üzere olan bir gebedoe serviks tam açık a k ve fetal baş +2 de iken, fetal kalp hızıh kontraksiyon ile birlikte 105 atım/dakikaya iniyorsa en uygun yaklaşı şım aşağıdakilerden hangisidir? Acil sezeryen yapılmas lması Acil forseps uygulanması Acil vakum uygulanması Acil tokoliz yapılmas lması Spontan vajinal doğumun beklenmesi **

94 94. AşağıA ğıdakilerden hangisi endometriyum kanserinde prognostik faktör r olarak değerlendirilmemelidir? erlendirilmemelidir? Tümörün n histolojik farklıla laşması Miyometriyal invazyon Uterusun büyüklüğü** Serviks invazyonu Lenfovasküler tutulum

95 95. AşağıA ğıdakilerin hangisinde serviks dokusunun rengi, Schiller boyasını tutarak koyulaşı şır? Erozyon Şiddetli displazi Karsinom Normal skuamöz epitel** Normal kolumnar epitel

96 96. Vazomator semptomlarla başvuran, aile öyküsünde anneannesinde over, babasında kolon, annesinde meme kanseri olan osteoporotik ve postmenopozal bir kadında aşağıa ğıdaki tarama testlerinden hangisi gerekli değildir? Kolonoskopi,, gaitada gizli kan araştırılmas lması Servikal Pap smear Kolposkopik inceleme** Mamografi ve meme ultrasonografisi Vajinal pelvik ultrasonografi ve Ca 125 düzeyi d tayini

97 Aşağıdakilerden hangisi dışd genital organların fenotipi doğrudan etkileyen tek faktörd rdür? r? Dihidrotestosteron aktivitesi ** XY kromozom yapısı Gonadın tipi Antimüllerian faktör r yapımı Östrojen yapımı

98 98. Menopoza yaklaşan an bir kadında ilk görülen menstrüel el bulgu aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Amenore Polimenore** Menoraji Menometroraji Metroraji

99 99. Kombine oral kontraseptif haplar, aşağıdakikilerden hangisinin görülme g sıkls klığını azaltmaz? Endometriyum kanseri Anemi Fonksiyonel over kisti Meme kanseri** Pelvik inflamatuvar hastalık

100 100. Çok eşli e cinsel yaşam amı olan, sağlıkl klı,, genç bir kadında, kontrasepsiyon amacıyla kullanılan lan aşağıdaki yöntemlerden y hangisinin enfeksiyon riski en yüksektir? Oral kontraseptif hap Rahim içi i i araç** Diyafram Posikoital hormon kullanımı Kondom

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir?

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? 109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? A) Subserozal B) Pedinküle subserozal C) İntramural D) Servikal E) Tip 0 submukozal Soru kalitesiz

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353 23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir? A) İnflamasyon B) Foliküler hiperproliferasyon C) Bakteriyal proliferasyon D) Aşırı sebum üretimi E) Retinoik asit

Detaylı

EYLÜL 2005 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI

EYLÜL 2005 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI EYLÜL 2005 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI 101. Oniki aylık bir erkek, sağlıklı çocuk izlemi için sağlık ocağına getiriliyor. Zamanında doğduğu öğrenilen çocuğun ağırlığı 8100 gr, boyu 74 cm. ve baş

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir?

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? 86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? A) Angajman B) Pelvik girimden geçiş C) Orta pelvise giriş D) Pelvik çıkım düzlemine giriş E) Omuz

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji Doğumsal kalp hastalığının sıklığı % 0.9 Ciddi anomali % 0.3 Her yıl 1.2 milyon kalp hastası bebek dünyaya gelmekte

Detaylı

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1 HİZMET KAPSAMI: Aile Hekimliği Anabilim Dalı yaş, cinsiyet, yakınma, hastalık ayrımı yapmaksızın, yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, sağlığın

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV 2 Dönem 4 stajyerlerin Ana Bilim Dalları Rotasyon Tarihleri Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

41. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir?

41. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir? 41. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir? A) Diskeratozis konjenita B) Miyelodisplastik sendrom C) Fankoni anemisi D) Amegakaryositiktrombositopeni E)

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP 3 PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 17.02.2014-18.04.2014

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP 3 PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 17.02.2014-18.04.2014 SDÜ TIP FAKÜLTESİ 20-204 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 7.02.204-8.04.204 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM Prof.

Detaylı

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis.

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis. Genel olarak bakıldığında soru dağılımı beklenen dışında değildi. Her sınavda sorulan bazı başlıkların sorulmaması dahi olasılık dahilindeydi. Zorluk yönünden geçen sınavlardan pek farklı değildi. Yine

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 İmmün sistemin gelişimini, fonksiyonlarını veya her ikisini de etkileyen 130 farklı bozukluğu tanımlamaktadır. o Notarangelo L et al, J Allergy Clin Immunol 2010 Primer immün yetmezlik sıklığı o Genel

Detaylı

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk 62 y., kadın, emekli bankacı İzmir de oturuyor. Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk Öykü: 12 yıldır hipertansif. İlaçlarını düzenli aldığını ve diyete

Detaylı

ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ. Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı. Su- sodyum Dengesizlikleri

ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ. Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı. Su- sodyum Dengesizlikleri ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı Su- sodyum Dengesizlikleri Potasyum Dengesizlikleri Kalsiyum Dengesizlikleri Magnezyum Dengesizlikleri

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.2015-26.06.2015

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.2015-26.06.2015 SDÜ TIP FAKÜLTESİ 204-205 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.205-26.06.205 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM

Detaylı

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay ANEMİYE YAKLAŞIM Dr Sim Kutlay KBH da Demir Eksikliği Nedenleri Gıda ile yetersiz demir alımı Üremiye bağlı anoreksi,düşük proteinli (özellikle hayvansal) diyetler Artmış demir kullanımı Eritropoez stimule

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

12:30 15:30 16:30 17:30. 2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 12:30. 3.9.2015 08:30 Üst solunum yolu enfeksiyonları TT K ÇOCUK SAĞLIĞI Özden TÜREL

12:30 15:30 16:30 17:30. 2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 12:30. 3.9.2015 08:30 Üst solunum yolu enfeksiyonları TT K ÇOCUK SAĞLIĞI Özden TÜREL SINIF 4 2.grup (Çocuk Hastalıkları) 31.8.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 09:30 Bilimsellik komitesi 10:30 Bilimsellik komitesi 11:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi 13:30 Bilimsellik komitesi

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI TARİHLER 05/09/2011 24/10/2011 01/11/2011 14/11/2011 02/01/2012 09/01/2012 16/01/2012 30/01/2012 19/03/2012

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

Dalakda uzun süreli konjesyon hemosiderin birkimi ve fibrozise (siderofibrotik odak) yol açar. Bunlara Gamna Gandy cisimciği denir.

Dalakda uzun süreli konjesyon hemosiderin birkimi ve fibrozise (siderofibrotik odak) yol açar. Bunlara Gamna Gandy cisimciği denir. 1) Şiddetli şokta, böbrekte aşağıdakilerden hangisi görülür? (1999 EYLÜL) a.glomerulonefrit b.pyelonefrit c.akut tubuler lezyon d.papiller nekroz e.akut interstisiyel nefrit Hipovolemik şokta böbrekte

Detaylı

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU...

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU... EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz...iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xv Şekiller

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Akut Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus akut komplikasyonlar Hipoglisemi Hiperglisemi ilişkili ketonemi

Detaylı

KAYNAK:Türk hematoloji derneği

KAYNAK:Türk hematoloji derneği KAYNAK:Türk hematoloji derneği HİT, heparinin tetiklediği bir immün yanıt sonucu, trombositlerin antikor aracılı aktivasyonu ve buna bağlı tüketimi ile oluşan, trombositopeni ve tromboz ile karakterize

Detaylı

Hepatik Ensefalopati. Prof. Dr. Ömer Şentürk

Hepatik Ensefalopati. Prof. Dr. Ömer Şentürk Hepatik Ensefalopati Prof. Dr. Ömer Şentürk Hepatik Ensefalopati : Terminoloji Tip A Akut karaciğer yetmezliği ile birlikte Tip B Porto-sistemik Bypass ile birlikte (intrensek hepatosellüler yetmezlik

Detaylı

UYGUNSUZ ADH SENDROMU

UYGUNSUZ ADH SENDROMU UYGUNSUZ ADH SENDROMU Dr Sevin Başer Pamukkale Üniversitesi Göğüs G Hastalıklar kları Anabilim Dalı PAMUKKALE TARİHÇE 1957 yılında y Schwartz ve arkadaşlar ları Schwartz WB. Am J Med 1957; 23: 529-42 Bartter

Detaylı

Ses Kısıklığı Nedenleri:

Ses Kısıklığı Nedenleri: Sesin oluşumunda temel olarak üç sistem rol oynamaktadır. Bu sistemlerden birincisi jeneratör sistemdir. Jeneratör sistem basınçlı hava çıkışını sağlayan akciğerler tarafından oluşturulur. İkincisi vibratuar

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

Ders ve Staj Tarihleri 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup SINIF 4. İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi

Ders ve Staj Tarihleri 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup SINIF 4. İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi PAZARTESİ Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi

Detaylı

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 0 2 Ş U B A T 2 0 1 5 1 0 N İ S A N 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enr İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Patoloji 22 8 30 Dahiliye 14 8 26 Jinekoloji 18 8 26 Üroloji 12 8 20 Mikrobiyoloji

Detaylı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Dr. Ömer DİZDAR Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Tümör markırları kanserli hastaların dokularında, serumda, idrarda ya da diğer

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... HEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... xiii I. BÖLÜM HEMOFİLİ TANI

Detaylı

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur EBSTEİN ANOMALİSİ Uzm. Dr. İhsan Alur 1866 da W. Ebstein tarafından tanımlandı. 1964 te Lillehei tarafından ilk başarılı valvuloplasti ameliyatı yapıldı. Triküspit kapağın septal ve posterior lifletlerinin

Detaylı

Ders ve Staj Tarihleri 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup SINIF 4. İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi

Ders ve Staj Tarihleri 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup SINIF 4. İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi 1.Grup 3.Grup 2.Grup 4.Grup İç Hastalıkları 31.8.2015 9.11.2015 1.2.2016 11.4.2016 08:30 Bilimsellik komitesi PAZARTESİ 09:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi Bilimsellik

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı ASİT Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 Eğitim yılı Ders programı Asitin tanımı Fizik muayene bulguları Asit miktarının ifadesi Asit yapan nedenler Asitli hastada ayırıcı tanı

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr Akut Karın Ağrısı Emin Ünüvar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı eminu@istanbul.edu.tr 28.07. Acil ve Yoğun Bakım Kongresi 1 AKUT Karın ağrısı Çocuklarda karın ağrısı

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ İĞİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ İĞİ KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ Dr. Mürvet M YILMAZ ŞİŞLİ ETFAL HASTANESİ NEFROLOJİ KLİNİĞİ İĞİ Kronik Böbrek Yetmezliği KBY, glomerüler ler filtrasyon değerinde erinde azalmanın

Detaylı

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi

Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Meme ve Over Kanserlerinde Laboratuvar: Klinisyenin Laboratuvardan Beklentisi Dr. Handan Onur XXI. Düzen Klinik Laboratuvar Günleri, Ankara, 23 Ekim 2011 MEME KANSERİ Meme Kanseri Sıklıkla meme başına

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik

Detaylı

Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var

Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var KARACİĞER NEDEN ÖNEMLİ 1.Karaciğer olmadan insan yaşayamaz! 2.Vücudumuzun laboratuardır. 500 civarında görevi var! 3.Hasarlanmışsa kendini yenileyebilir! 4.Vücudun

Detaylı

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları

PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI. Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları PERİNATAL HERPES VİRUS İNFEKSİYONLARI Uzm.Dr.Cengiz Uzun Alman Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Perinatal dönemde herpesvirus geçişi. Virus Gebelik sırasında Doğum kanalından Doğum

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

4. SINIF 4.KURUL 2.Döngü

4. SINIF 4.KURUL 2.Döngü 4. SINIF 4.KURUL 2.Döngü GRUP 1 DERS PROGRAMI Çocuk Hastalıkları ve Çocuğun Cerrahi Hastalıkları 1 Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof. Dr. İrfan DEĞİRMENCİ Başkoordinatör : Prof. Dr. Fatma Sultan

Detaylı

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 1 0 K A S I M 2 0 1 4 1 6 O C A K 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Tıkanma Sarılığı Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Normal serum bilirubin düzeyi 0.5-1.3 mg/dl olup, 2.5 mg/dl'yi geçerse bilirubinin dokuları boyamasıyla klinik olarak sarılık ortaya çıkar. Sarılığa yol

Detaylı

TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08

TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08 TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08 Tiroid bezi boyun ön tarafında yerleşmiş olup, nefes, yemek borusu ve ana damarlarla yakın komşuluk gösterir. Kelebek şeklinde olup

Detaylı

Sağlıklı Hamilelik BR.HLİ.081

Sağlıklı Hamilelik BR.HLİ.081 Sağlıklı BR.HLİ.081 Sağlıklı Sağlıklı bir hamilelik geçirmek hamilelik öncesi dönemde sağlığınızla ilgili testleri yaptırmakla başlar. Bu nedenle çocuk istediğinize karar verdiğinizde önce bir kadın hastalıkları

Detaylı

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader OLGU 1 İkinci çocuğuna hamile 35 yaşında kadın gebeliğinin 6. haftasında beş yaşındaki kız çocuğunun rubella infeksiyonu geçirdiğini öğreniyor. Küçük

Detaylı

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER

SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER SPOR HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI SPORCULARDA KARDİYAK SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER DOÇ.DR.ERDEM KAŞIKCIOĞLU 1 35 yaşın altındaki sporcularda ani ölüm nedenleri 2% 1% 2% 4% 2% 2% 35% 3% 3% 3% 4% 5% 24% 10% Hipertrofik

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM 9.11.2015 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Konular Doğum öncesi gelişim aşamaları Zigot Doğum öncesi çevresel etkiler Teratojenler Doğum Öncesi G elişim Anneyle ilgili diğer faktörler Öğr. Gör. C an ÜNVERDİ Zigot

Detaylı

İnterstisyel hastalıklar. klarında klinik değerlendirme. erlendirme

İnterstisyel hastalıklar. klarında klinik değerlendirme. erlendirme İnterstisyel akciğer hastalıklar klarında klinik değerlendirme erlendirme Doç.Dr.Dr.Benan.Benan MüsellimM Solunumsal semptomlar Dispne Öksürük Balgam Göğüs s ağrısıa Hemoptizi Alveoler hemoraji sendromları

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı

Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı Portal Hipertansiyon Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 GİS Dalak Portal Ven Karaciğer Hepatik Ven Hepatik Arter Portal Hipertansiyonun Tanımı Portal hipertansiyon:

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Kanamaları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Gastrointestinal Sistem Kanamaları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Gastrointestinal Sistem Kanamaları Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Etyoloji Klinik Üst GIS kanamaları Alt GIS kanamaları Tanı Tedavi Tanım Treitz

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 DERS KURULU YÜRÜTME KURULU DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ:

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Dokuların oksijen ve besin ihtiyacını karşılayan, kanın vücutta dolaşmasını temin eden, kalp ve kan damarlarının meydana getirdiği sisteme dolaşım

Detaylı

Bu hasta için ön tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Miyastenia gravis. B) Miyotonia konjenita. C) Miyotonik distrofi

Bu hasta için ön tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Miyastenia gravis. B) Miyotonia konjenita. C) Miyotonik distrofi 21.Otuz beş yaşında erkek hasta, soğukta ellerinin kasılması ve ellerini açmada güçlük yakınması ile başvuruyor. Fizik muayenede frontal kellik, bilateral katarakt, fasiyal güçsüzlük ve tenar kasta perküsyon

Detaylı

DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN

DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN DOĞUMSAL BÖBREK ANOMALİLERİ İNT. DR. SİNEM İLHAN ÜRİNER SİSTEM EMBRİYOLOJİSİ 5. haftada metanefrik divertikül oluşur metanefrik blastem ile birleşir Nefrogenezis başlar. 6-9. hafta: lobule böbrek anteriordan

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV Entegre Cerrahi Bilimler Stajı Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem 4 Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM NE YAKLAŞIM Prof. Dr. Sibel Güldiken TÜTF, İç Hastalıkları AD, Endokrinoloji BD PREVALANSI Palpasyon ile %3-8 Otopsi serilerinde %50 US ile incelemelerde %30-70 Yaş ilerledikçe sıklık artmakta Kadınlarda

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Sevcan A. Bakkaloğlu, Yeşim Özdemir, İpek Işık Gönül, Figen Doğu, Fatih Özaltın, Sevgi Mir OLGU 9 yaş erkek İshal,

Detaylı

TARIMDA ÇALIŞANLAR AÇISINDAN TERATOJENLER

TARIMDA ÇALIŞANLAR AÇISINDAN TERATOJENLER TARIMDA ÇALIŞANLAR AÇISINDAN TERATOJENLER Vaka Ayşe Hanım 39 yaşında, evli ve 2 çocuk annesi, adetleri normal ve 34 günde 1 adet görüyor. Son adet tarihinden 2 hafta sırtındaki sivilceler için komşusunun

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Katlandur MEVLANA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2015 AKADEMİK YILI DÖNEM III IV. DERS KURULU GASTROİNTESTİNAL VE ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI 22 Aralık 2014 23 Ocak 2015 (5 hafta) Yönetim Dekan Dönem III Koordinatörü

Detaylı

KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN

KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN KANSER NEDIR? TARAMA YÖNTEMLERI NELERDIR? BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ KANSER ŞUBE DR.AYŞE AKAN 2005 DEN 2030 A DÜNYADA KANSER 7 milyon ölüm 17 milyon 11 milyon yeni vaka 27 milyon 25 milyon kanserli kişi

Detaylı

30.12.2014. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri

30.12.2014. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri. 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı. Özel Muayene ve Tanı Yöntemleri 10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı 16.Hafta ( 29.12-02.01 / 01 / 2015 ) ÖZEL MUAYENE VE TANI YÖNTEMLERİ Slayt No: 26 4 4.)) ÖZEL MUAYENE VE TANI YÖNTEMLERİ 1.) Smear alma 2.) Vajinal kültür

Detaylı

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları BR.HLİ.085 içerisinde kanın bulunduğu dört odacık vardır. Bunlardan ikisi sağ, ikisi ise sol kalp yarımında bulunur. Kalbe gelen kan önce sağ atriuma gelir ve kalbin sağ kulakcığı ve sağ karıncığı arasında

Detaylı

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI Çocukların büyüme gelişmesi sırasında düzenli muayene, laboratuvar testleri ve gelişme kayıtlarının tutulması gereklidir. Bkz: çocukluk çağı aşıları ve testleri. Çocuk Check up

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın KOLOREKTAL POLİPLER Prof. Dr. Mustafa Taşkın -Polip,mukozal örtülerden lümene doğru gelişen oluşumlara verilen genel isimdir. -Makroskopik ve radyolojik görünümü tanımlar. -Sindirim sisteminde en çok kolonda

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2013 2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl

Karaciğer laboratuvar. bulguları. Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 5.Yarıyıl Karaciğer ve safra yolu hastalıklar klarında laboratuvar bulguları Prof.Dr.Abdullah.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 5.Yarıyıl 2006-2007 2007 eğitim e yılıy Karaciğer ve safra yolu hastalıklarında

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı.

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı. GİRİŞ Süt rengi Şilus un peritoneal kaviyete ekstravazasyonudur. Oldukça nadir görülen bir durumdur. Asit sıvısındaki trigliserid seviyesi 110 mg/dl nin üzerindedir. Lenfatik sistemin devamlılığında sorun

Detaylı

Romatolojik Aciller. Sistemik Lupus Eritemtozus. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Dr. M. Murat Özgenç

Romatolojik Aciller. Sistemik Lupus Eritemtozus. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Dr. M. Murat Özgenç Romatolojik Aciller Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Dr. M. Murat Özgenç Sistemik lupus eritematozus (SLE) vücut boşluklarında poliserozite yol açan deri, renal, hematolojik, nörolojik bulgularla

Detaylı

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mine SERİN 1, Ali CANSU 1, Serpil ÇELEBİ 2, Nezir ÖZGÜN 1, Sibel KUL 3, F.Müjgan SÖNMEZ 1, Ayşe AKSOY 4, Ayşegül

Detaylı

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke

Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Acil Serviste Akılcı Antibiyotik Kullanımının Temel İlkeleri Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 12/o4/2014 Akılcı antibiyotik kullanımı Antibiyotiklere

Detaylı

Kronik Zeminde Akut Karaciğer Yetmezliği

Kronik Zeminde Akut Karaciğer Yetmezliği Kronik Zeminde Akut Karaciğer Yetmezliği Prof. Dr. Birol ÖZER Başkent Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı 1. Türkiye-Azerbaycan Ortak Hepatoloji Kursu, İstanbul, 2015 Tanım Kronik karaciğer hastalığı

Detaylı

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 Trakea Rüptürü Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 1 Klinik Öykü Ş.Ş., 75 yaş, erkek, Asenden Aort Anevrizması

Detaylı