perikardit durumunda izlenmeyen fizik muayene bulgusu aşağıdakilerden hangisidir? Kussmaul

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "perikardit durumunda izlenmeyen fizik muayene bulgusu aşağıdakilerden hangisidir? Kussmaul"

Transkript

1 1. Konstrüktif perikardit durumunda izlenmeyen fizik muayene bulgusu aşağıdakilerden hangisidir? Kussmaul bulgusu Ödem Boyun venöz dolgunluğu Hepatomegali Akciğer bazalinde krepitanral**

2 2. Konjestif kalp yetmezliği i durumunda devreye giren fizyolojik kompansasyon mekanizmaları arasında aşağıa ğıdakilerden hangisi bulunmamaktadır? Sempatik stimülasyon Su ve tuz tutulumu Deri, splanknik, renovasküler damarlarda vazokonstrüksiyon ksiyon Alt ekstremite venlerinde venokonstrüksiyon ksiyon** Miyokard hipertrofisi

3 3. Diş çekimi planlanan bir hastada aşağıdaki kalp lezyonlarından ndan hangisinin varlığı yüksek infektif endokardit riski taşı şımaktadır? Kalıcı kalp pili İki yıly önce yapılm lmış VSD onarımı Aort koarktasyonu** Koroner by-pass cerrahisi Yetmezlik olmadan mitral kapak prolapsusu

4 4.65 yaşı şındaki erkek hasta yirmi yıldy ldır r sigara kullanıyor. Hasta akut bakteriyel pnömoni tanısıyla on gün antibiyotik tedavisi alıyor. Ateş, öksürük, k, balgam yakınmalar nmaları tamamen geçiyor. Şikayetlerinin başlamas lamasından sekiz hafta sonra çekilen akciğer grafisinde başlang langıçtaki infiltrasyonun devam ettiği gözleniyor. Bu aşamada a amada yapılmas lması gereken aşağıdakilerden hangisidir? On gün n daha antibiyotik tedavisi ve kontrol Akciğer tomografisi ile kontrol** Akciğer tüberkt berkülozu açısından a ileri tetkik Pulmoner ventilasyon/perf perfüzyon sintigrafisi İlaçsız z 4 hafta daha izlenip izlem amacıyla yeni bir akciğer grafisi çekilmesi

5 5. Ön mediastinal kitle tanısı alan hastada en az olasılıkla bulunabilecek lezyon aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Timoma Nörojenik tümör** Retrosternal guatr Lenfoma Teratoma

6 6. 35 yaşı şındaki erkek hasta bir hafta önce kayak yaparken düşerek d bacağı ğını kırıyor. Bir hafta sonra ani başlayan nefes darlığı öksürük k sağ yan ağrısıa şikayetleri ile hastaneye başvuruyor. Değerlendirmede erlendirmede AKG nda PaO2=50mmHg, PaCO2=30 mmhg, ph=7.50, EKG de DI de S, DIII de Q belirleniyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Akut perikardit Akut koroner sendrom Pnömotoraks Akut pulmoner tromboemboli** Tek taraflı akciğer ödemi

7 7. Egzotoksin salgılan lanılarak larak oluşturulmayan hastalık k aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Tetanoz Boğmaca Stafilokok besin zehirlenmesi M. pneumoniae pnömonisi monisi** Kolera

8 8. Tedavisinde ampisiline sulbaktam eklenmesinin ilave yarar sağlamayaca lamayacağı mikroorganizma aşağıa ğıdakilerden hangisidir? S. aureus B. fragilis E. coli S. Pyogenes** M.catarrhalis

9 9. HBsAg ve HBeAg pozitif bir hastadan alınan iğnenin eline battığı bir sağlık çalışanının n daha önce üç doz HBV aşıa şısı yaptırm rmış olduğu u ve bakılan antikor titresinin 5 IU belirleniyor. Bu aşamada a amada yapılmas lması gereken aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Antikor titresi yeterli olduğundan undan hiçbir şeye gerek yoktur Bir doz HBV aşıa şısı yapılmal lmalıdır 0.06 ml/kg HBV globulini yapılmal lmalıdır Bir doz HBV aşıa şısı ve 0.06 ml/kg HBV globulini yapılmal lmalıdır** Üç doz arka arkaya HBV aşıa şısı yapılmal lmalıdır

10 yıldy ldır Tip 1 DM tanısı ile izlenen hastanın kan basınc ncı 135/85 mm/hg Hg,, idrarda protein miktarı 75 mg/gün, BUN 18 mg/dl ve kreatinin düzeyi 0,9 mg/dl ve HbA1C düzeyi d %9.2 olarak bulunmuştur. Sabah ve akşam am kısa k etkili ve orta etkili insülin karışı ışımı kullandığı öğrenilen hasta diyabetik nefropatinin hangi aşamasındadır? Hiperfiltrasyon dönemi Normoalbuminüri ri dönemi Mikroalbuminüri ri dönemi** Aşikar proteinüri ri Son dönem böbrek b brek hastalığı

11 Yukarıda anlatılan lan hastanın n diyabetik nefropatisinin ilerlemesini engellemek içini in yapılabilecekler arasında aşağıa ğıdakilerden hangisi yer almaz? Çoklu insülin enjeksiyonu tedavisi ile daha iyi kan şekeri kontrolü ACE inhibitörü başlanmas lanması Diyetteki protein miktarının n 0.8 gr/kg/gün azaltılmas lması Aspirin kullanımı** Dislipidemi tedavisi

12 yaşı şındaki genç kadın n hastanın sekonder amenore sorunu üzerine alınan prolaktin düzeni 127 ng/ml olarak bulunuyor. Hipofiz MRI da 7 mm lik mikroadenom saptanıyor. En doğru tedavi yaklaşı şımı aşağıdakilerden hangisidir? Bromokriptin** Hipofiz bölgesineb ışın n tedavisi Transkranial cerrahi Transsfenoidal cerrahi Östrojen + progesteron siklik tedavisi

13 13. Kronik karaciğer hastalığı olan bireyde aşağıdakilerden hangisi hepatik ensefalopati riskini arttırmaz? rmaz? Varis kanaması Konstipasyon Sedatif ilaç kullanımı Laktüloz** Aşırı proteinli diyet

14 14. Oniki yıl önce diffüz skleroderma tanısı alan 47 yaşı şındaki hasta şiddetli pirozis, regürjitasyon rjitasyon ve disfaji yakınmalar nmalarıyla başvuruyor. Yapılan endoskopisinde alt özefagusda çepeçevre evre uzanan çok sayıda ülser belirleniyor. Bu duruma neden olması sözkonusu olabilecek sorun aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Visseral duyarlılık k kaybı Mide boşalmas almasının n hızlanmash zlanması Alt özefagus sfinkter basınc ncının n sürekli s olarak 15mm Hg yüksek olması Özefagus kas yapısındaki harabiyete bağlı hipokontraktilite** Alt özefagus sfinkterinin yetersiz olarak gevşemesi emesi

15 15. Warfarin tedavisi alan hasta üst GIS kanaması ile başvuruyor. INR değeri eri 5 olarak bulunuyor. En doğru tedavi yaklaşı şımı aşağıdakilerde hangisidir? IV K vitamini IM K vitamini Tam kan transfüzyonu Trombosit transfüzyonu Taze donmuş plazma transfüzyonu**

16 16. Hem arter hem ven ve her boyuttaki damarı tutan vaskülit olma özelliğini ini taşı şıyan hastalık k aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Kriyoglobulinemik vaskülit Klasik poliarteritis nodosa Romatoid vaskülit Behçet et hastalığı ığı** Kawasaki hastalığı

17 17. Ortalama eritrosit hacmi (MCV) fl olan anemik bir hastada aşağıa ğıdaki hastalıklardan hangisi düşünülmemelidir? d Pernisiyöz anemi Miyelodisplastik sendrom Talasemi** Kronik karaciğer yetmezliği Hipotiroidi

18 Normal renal fonksiyonu olan bir erişkinde glomerüler ler ultrafiltrat en çok aşağıdakilerin hangisinde reabsorbe olur? Proksimal tübül** Henle kulpunun inen kısmk smı Henle kulpunun çıkan kısmk smı Distal tübül Toplayıcı kanallar

19 Aşağıdakilerden hangisi en az hematüri yapar? Amiloidoz** MPGN Analjezik nefropatisi Akut renal ven trombozu Alport sendromu

20 20. AşağıA ğıdakilerden hangisinde böbrekb brek boyutunda büyüme b görünmez? g Polikistik böbrek brek hastalığı Renal ven trombozu Lösemi infiltrasyonu Amiloidoz Hipertansif nefropati**

21 Aşağıdakilerden hangisi özefagusa bası yapar? Pulmoner arter Aorta asendan Sol atrium** Sağ ventrikül Vertebra

22 22. Aşağıdaki tabloda sigara ile akciğer kanseri arasındaki ilişkinin incelendiği i bir araştırma rma ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir Buna göre aşağıa ğıdakilerden hangisi yanlış ıştır? Bu çalışma vaka kontrol tipi bir araştırmad rmadır. r. Sigara içen i kişilerin ilerin akciğer kanserine yakalanma olasılığı ığı %80 dir.** Akciğer kanseri olmayan gruptakilerin %40 ı sigara içmeyeni gruptandır. r. Akciğer kanseri hastalığı grubunda sigara içen i oranı,, akciğer kanseri olmayanların n iki katıdır. Bu tür t r bir araştırmada rmada akciğer kanseri olmayanlar grubu yaş, cinsiyen gibi özelliklerine bakarken akciğer kanseri hastaları grubuyla benzer olacak şekilde seçilmelidir.

23 23. Aşağıdakilerden hangisi bebek ölüm m hızınıh verir? 0-28 gün ölen bebek sayısı / Aynı sürede meydana gelen canlı doğum sayısı x güng ölen bebek sayısı / Aynı sürede meydana gelen canlı doğum sayısı x 1000** 0-77 güng ölen bebek sayısı / Aynı sürede meydana gelen canlı doğum sayısı X gün ölen bebek sayısı / Aynı sürede meydana gelen ölüm m doğum x güng ölen bebek sayısı / Aynı sürede meydana gelen ölü doğum x 1000

24 Aşağıdakilerden hangisi deliryuma neden olmaz? Kardiyak aritmi Elektrolit denge bozukluğu Posttravmatik stres bozukluğu** u** Hiperparatioridi Tiamin eksikliği

25 yaşı şında erkek hasta 4 gün g n içindei inde yavaşça a ilerleyerek yerleşen en simetrik quadriparezi nedeni ile getiriliyor? Duyusu normal olan hastanın n refleksleri alınm nmıyor. İki yanlı fasiyal paralizisi olan hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Gullian-Barre sendromu** Servikal medulla basısı Pons hematomu Atlanto axial subluksasyon Baziler arter trombozu

26 yaşı şında erkek hasta son üç aydır r devam eden yürüme güçg üçlüğü şikayetiyle baş vuruyor. Nörolojik muayenede sol alt ekstremitede pozisyon duyusunda azalma mevcut. Romberg testi pozitif testi pozitif olan hastanın n iki yol önce peptik ülser nedeniyle gastrektomi geçirdi irdiği öğreniliyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Dar spinal kanal İntradural-extra medüller tümör Subakut kombine dejenerasyon** Tabes dorsalis Spino muskuler atrofi

27 27. AşağıA ğıdakilerden hangisi immobilizasyona sekonder gelişmez? Kas gücünde g azalma Eklem laksitesi** Ostkeoporoz Postural hipotansiyon Kontipasyon

28 28. Dupuytren kontraktürünü en iyi hangisi tanımlar? Digital stenozan tenovajinit Metokarpofalangeal eklemlerde hiperekstansiyon, proksimal interfalengial eklemlerde ve distal interfalengial eklemlerde fleksiyon Metokarpofalengial eklemlerde kontraktür Proksimal interfalangial eklemlerde hiper ekstansiyon kontraktürü Palmar fasyanın fibrozisine bağlı dijitallerde fleksiyon kontraktürü**

29 29. Nikolsky fenomeni hangi hastalığı ığın tanısına na yardımd mdıcıdır? Pemfigus vulgaris** Dermatitis herpetiformis Çocukluk çağı kronik büllöz dermatozu Akkiz epidermolizis bülloza Steven- Johnson sendromu

30 30. AşağıA ğıdakilerden hangisi büllöz pemfigoid için in yanlış ıştır? Büller subepidermal yerleşimlidir Vakaların n %50 sinde IgE yüksekliği i vardır Lezyonlar kesinlikle maligleşmez mez Streroitlerin tedavide yeri yoktur** Subepidermal bül görülür

31 aylık k bir erkek bebek sağlam çocuk değerlendirmesinin erlendirmesinin yapılmas lması için in bir sağlık k ocağı ğına getiriliyor. Zamanında nda doğdu duğu öğrenilen bebeğin vücut ağıa ğırlığı 8100 gr, baş çevresi 47 cm, boyu 74 cm ölçülüyor. Bu çocuğun un büyüme b durumu aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Normal büyüme Hafif malnutrisyon** Orta malnutrisyon Ağır malnutrisyon Obesite

32 32. D vitamini fazlalığı ığında aşağıa ğıdakilerden hangisi görülmez? g Hiperkalsemi Hipotoni Konstipasyon Oligüri** İrritabilite

33 33. Yenidoğan bir bebekte hyalen membran hastalığı için in aşağıa ğıdakilerden hangisi bir risk faktörüdür? r? Diabetik anne bebeği** Hipertansif anne bebeği Postmatürite Kız z bebek Erken membran rüptürü

34 34. AşağıA ğıdakilerden hangisi fetal alkol sendromunun karekteristik bulgusu değildir? Organomegali ** Fasial anomaliler Kardiak anomaliler Mental retardasyon Büyüme geriliği

35 35. Yenidoğan bir bebekte hidrops fetalis saptanıyor. AşağıA ğıdaki enfeksiyon etkenlerinden hangisi etiyolojik ajan olarak düşünülemez? Sitomegalo virüs Rübella Toksoplazma Parvo virüs HIV**

36 yaşı şındaki bir annenin birinci gebeliğinden inden 3200 gr olarak doğan bir bebekte 3 günlg nlükken hematemez ve yaygın deri kanamaları gelişiyor. iyor. Hemorojik diatez testlerinden protrombin zamanı 2 dk,, aktive parsiyel tromboplastin zamanı 35 sn, kanama zamanı 2 dk, trombosit sayısı /mm3 olarak bulunuyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Hemofili A Faktör r 7 eksikliği** i** Faktör r 13 eksikliği Dissemine intravasküler koagülasyon Yenidoğan anın hemorojik hastalığı

37 37. AşağıA ğıdakilerden hangisinde lomber ponksiyon kontrendikedir? İntrakraniyal yer kaplayan lezyon şüphesi** Menenjit Ensefalit Hodgkin dışı lenfoma Demiyelinizan hastalık

38 38. AşağıA ğıdaki bakterilerden hangisi çocuklardaki en sık osteomiyelit etkenidir? Klebsiella pnomonia Streptokoküs pyojenes Streptokoküs pnomonia Stafilokoküs aureus** Hemofilus influenza

39 39. Herediter retinoblastomalı bir çocukta iyileşmeyi takiben aşağıa ğıdakilerden hangisinin sekonder olarak gelişme ihtimali en yüksektir? Rabdomyosarkom Willm s tümörü Nonhodgkin lenfoma Fibroadenom Osteosarkom**

40 40. Sağ orbital proptozu, periorbital ekimozu ve opsomyoklonik kasılmalar lmaları olan 2 yaşı şındaki bir çocukta öncelikle hangisi düşünülür? Nöroblastom** Viral ensefalit Myastenia gravis Rabdomyosarkom Langerhans hücreli histiostoz

41 41. Moleküler ler genetik yapıda üçlü nükleotid dizisinin genetik tekrarının n artması ile karakterize olan hastalık k aşağıa ğıdakilerde hangisidir? Duchenne musküler distrofi Frajil X sendromu** Osteogenezis imperfekta tip 2 Vitamin D dirençli rikets Akondroplazi

42 42. Derin ven trombozuna eğilimi olan 12 yaşı şındaki bir erkek çocuğun un incelemesi yapılırken herediter tromboz etiyolojisine yönelik hangi test istenir? Serum ferritin düzeyi Faktör r 5 leiden mutasyonu** Parsiyel tromboplastin zamanı Serum sistin düzeyid Kan lipid profili

43 43. Sekonder sex karekterleri gelişen en ve vaginal kanaması olan 3 yaşı şındaki bir kızk çocukta iskelet sisteminde poliostatik fibröz displazi ve karın n cildinde hiperpigmente lekeler saptanıyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Çölyak hastalığı Peutz-jeghers sendromu Panhipopitüitarizmitarizm Mc-cunecune albright sendromu** Konjenital adrenal hiperplazi

44 44. Karaciğer transplantasyonunun çocuklardaki en sık k nedeni aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Bilier atrezi** Konjenital hepatik fibrozis Kistik fibrozis Wilson hastalığı Otoimmün hastalığı

45 ay-6 6 yaş arasında barsak obstrüksiyonunun en sık k nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Duodenal atrezi İleal atrezi Maligniteler İntussepsiyon** Kronik intestinal psodoobstrüksiyon

46 Aşağıdakilerden hangisi meningokoksik sepsiste kötü prognoz kriteridir? Hiponatremi Lökositoz Artrit Pnömoni Trombositopeni**

47 47. Gluten sensitif enteropati tanısında nda en güvenilir test aşağıdakilerden hangisidir? İnce bağı ğırsak grafisi İnce bağı ğırsak biyopsisi** Serum immün globulin A düzeyi Serum kompleman düzeyi D-ksiloz testi

48 48. AşağıA ğıdakilerden hangisi küçük üçük VSD nin komplikasyonudur? Pulmoner hipertansiyon Bakteriyel endokardit** Persistan kalp yetmezliği Serebral tromboz Aort kapak prolapsusuna sekonder aort yetmezliği

49 49. Prematürelerde relerde görüleng en sık k kardiyak patoloji aşağıa ğıdakilerden hangisidir? VSD Triküspit atrezisi Büyük k arter transpozisyonu Patent ductus arteriyozus** Aort stenozu

50 Aşağıdakilerden hangisinde metabolik hastalık k kendisine ait olmayan klinik bulgu ile eşlee leştirilmiştir? tir? Galaktozemi katarakt Peroksizomalhastalıklarklar dismorfik yüz görünümü Sistinozis hipertiroidi** Trozinemi siroz Mitokondriyal hastalık kardiyomyopati

51 51. 6 aylık k sağlıkl klı bir erkek çocuğu u 2 gündg ndür r olan ateş şikayetiyle hastaneye getiriliyor. Öyküsünden sağlık k ocağı ğına götürüldg ldüğünde ateşinin düştüğüd ve bundan 2 saat sonra vücudundav makülopap lopapülerler tarzda döküntd ntülerin çıktığı öğreniliyor. Yapılan muayenesinde enantemleri kaybolan ve başka bir patolojik bulgusu olmayan çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Kızamık Kızamıkçık Su çiçeği ilaç erupsiyonu Roseola infantum**

52 52. 4 yaşı şında büyüme b gelişme geriliği, i, sıks tekrarlayan akciğer enfeksiyonu, nazal polipozisi ve rektal prolapsusu olan çocukta öncelikle hangisi düşünülür? d Yabancı cisim aspirasyonu Fallot tetralojisi Gastro özefagial reflü Kistik fibrozis** Kartagener sendromu

53 53. AşağıA ğıdaki durumlardan hangisi eozinofil ile birlikte değildir? Alerjik rinit Askariyazis Löffler sendromu İlaç hipersensitivitesi E. Koli enfeksiyonu**

54 54. Lökotrien antagonistleri aşağıa ğıdaki hastalıklar kların n hangisinin tedavisinde kullanılır? Astım m ** Atopik dermatit Gıda alerjisi İlaç alerjisi Hipereozinofilik sendromu

55 55. Çocukluk çağında idiopatik nefrotik sendromda aşağıa ğıdakilerden hangisinin görülme olasılığı ığı daha yüksektir? y Makroskobik hematüri Masif proteinüri ri** Hipertansiyon Artrit Kompleman C3 düşükld klüğü

56 56. Akut glomerülonefrit lonefrit tanısı alan ve renal yetmezlik bulguları saptanan bir hastada hipertansiyon ve hiperpotasemi tedavisinde aşağıdakilerden hangisinin yapılmas lması uygundur? Akut diyaliz ACE inhibitörleri Aldakton Tiazid İntravenöz insülin ile birlikte furosemid**

57 57. Prekonsepsiyonel 2 aylık k dönemded verilerek lumbosakral meningomyelosel gelişmesini önleyen vitamin aşağıdakilerden hangisidir? Folat** Vitamin B12 C C vitamini A vitamini K K vitamini

58 58. Dirençli epilepsisi, infantil spazmı ve mental retardasyonu olan bir çocukta kraniyal BT de periventriküler kalsifikasyon, yüzde adenoma sebaseum ve ciltte 5 adet hiperpigmente cilt lezyonu saptanan çocukta en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Nörofibromatozis Tip 1 Nörofibromatozis Tip 2 Tuberoskleroz** Suturge-weber sendromu Ataksi telenjiektazi

59 59. AşağıA ğıdakilerden hangisinin eksikliğinde inde protrombin zamanı uzar? Faktör r 8 Faktör r 9 Faktör r 10** Faktör r 11 Faktör r 12

60 60. Turner sendromu için i in aşağıa ğıdakilerden hangisi doğrudur? Gonodotropinlerde azalma Boy kısalığı** Pulmoner stenoz 46 XX kromozom yapısı Kubitus varus

61 61. Hipovolemik şok resusitasyon tedavisinde ilk kullanılacak lacak solüsyon syon aşağıdakilerden hangisidir? Hipertonik sodyum klorür %10 Dekstroz 0 0 negatif kan grubu Ringer laktat** Albümünli solüsyon syon

62 62. Kronik panktreatitde ameliyat endikasyonu olmayan aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Analjeziklere cevap vermeyen şiddetli ağrıa Portal hipertansiyon Pankreasta kalsifikasyonlar** Safra yolu obstrüksiyonu Diodonum basısı

63 63. Enteral nütrüsyonda kullanılan lan solüsyonlarda syonlarda bulunan maddelerden hangisi karaciğer Kupffer hücrelerinden TNF alfa ve IL-1 salınımına na sebep olur? Omega yağ asitleri** Fruktoz İnsülin Dallı zincirli amina asitler Lipid

64 64. ARDS kriteri olmayan aşağıa ğıdakilerden hangisidir? İnfltrasyon Karbondioksit retansyonu PaO2/FiO2 oranının n arasında olması** Pulmoner arter kama basınc ncının n 18 mmhg nin altında olması Akciğer ödeminin olmaması

65 65. Karın n ağrısıa nedeni ile başvuran 82 yaşı şındaki erkek hastanın n yapılan fizik muayenesinde sol alt kadranında nda hassasiyet saptanmış ıştır. Beyaz küresi olan hastada aşağıdakilerden hangisi en düşük olası tanıdır? Divertükilit Sol kolon tümörü invajinasyon** Volvulus inflamatuar barsak hastalığı

66 66. Yukarıdaki hastada ilk yapılmas lması gereken tetkik aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Kolon grafisi Abdomilan ultrason Abdomilan tomografi** Kolonoskopi ADKG

67 yaşı şındaki erkek hasta gaz gayta çıkaramama yaygın n karın n ağrısıa ve asimetrik distansyon ile geliyor. Lökositozu ve ateşi olmayan bu hastada tanıda en az faydalı olan tetkik aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Direkt grafi Abdomilan ultrasonografi** Abdomilan tomografi Enteroklizis Baryumlu ince bağı ğırsan grafisi

68 68. Nanpolipozis kolon kanseri sendromunda tanıda yeri olmayan aşağıdakilerden hangisidir? En az üç akrabasında kolon kanseri olması Etkilenen akrabalarından en az birinin birinci derece akrabası olması Kolon birden fazla yerde tümör t r odağı olması** En az iki jenerasyonda kolon kanseri olması En az bir akrabada kolon kanseri tanısının 50 yaşı şından önce konulmuş olması

69 69. Marjinal ülser nedeni ile takip edilen hastada serum gastirin düzeyi 350 olarak tespit edilmiştir. Bu hastada tanıda bundan sonra yapılmas lması gereken tetkik aşağıdakilerden hangisidir? Tc99m sintigrafisi Gastroduodenoskopi MRI Sekretin provakasyon testi** Glukagon stimülasyon testi

70 70. Genç kızlarda en sık raslanan benign meme lezyonu aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Fibrokistik hastalık Cistosarkoma filloides Fibroadenom** Adenozis E) Yağ negrozu

71 yaşı şında Seröz meme başı akınt ntısı şikayeti ile başvuran hastanın n fizik muayenesinde meme başı şından bir noktada kanlı akınt ntı akınt ntı tespit edilmiştir en olası tanı aşağıdaklerden hangisidir? Duktal ektazi Galaktosel Kanser Meme absesi İntraduktal papillom**

72 Hastanede yatan hastalar içindei inde en sık hiperkalsemi sebebi aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Hiperparatiroidi Kanser metastazı** Sarkoidoz Paget Vipoma

73 Aşağıdakilerden hangisi masif üst GİSG kanamanın en az rastlanan sebebidir? Özefagus Varis kanaması Eroziv gastrit Reflux özefajit** Mide ülseri Postbulber duedonum ülseri

74 74. AşağıA ğıdakilerden hangisi malign gastrointestinal stromal tümörlerin en sık görüldüğü lokalizasyondur? Özefagus Mide** ileum Rektum Duedonum

75 75. Peptik ülser kanamasında nda cerrahi girişim im olasılığı ığını arttırmayan rmayan aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Hastanın n yaşı Hipotansyon Kan transfüzyonu Ülserin çapı ve yeri** Endoskopide görülür r damar varlığı

76 Kafa tramvası nedeni ile başvuran hasta gözlerini açmıyor, a sorulara anlamsız z cevap veriyor ve ağrılıa uyaranlara ekstansör yanıt t veriyor. Hastanın glaskow koma skoru kaçtır? I II IV VI** X

77 Tiroid sol lobunda 4 cm lik nodül saptanan hastanın n nodülüne ne yapılan TİİT İİAB soncunda papiller kanser olduğu u anlaşı şılmıştır. En uygun tedavi aşağıdakilerden hangisidir? Bilateral subtotal tirodiektomi Sol total, sağ subtotal tirodiektomi Sol total tirodiektomi Bilateral total tirodiektomi** RAİ tedavisi

78 78. Ani kalp durması olan bir hastada defibrilasyon ve antiritmik tedavi başar arısız olduğunda unda aşağıa ğıdakilerden hangisinin kullanılmas lması uygun değildir? Amiodaron Lidokain Magnezyum sülfat** s Prokainamid Kalsiyum glukonat

79 79. AşağıA ğıdakilerden hangisi efüzyonlu otitis media tedavisinde kullanılmaz? lmaz? Ventilasyon tüpü tatbiki Antibiyotik tedavsii** Dekonjestan tedavisi Adenoidektomi Timpanoplasti

80 80. Prune-Belly sendromunda aşağıa ğıdaki anomalilerden hangisi görülmez? g Vezikoüretral reflü Karın n duvarı kaslarında gevşeklik eklik Bilateral inmemiş testis İdrar yollarında dilatasyon Böbreklerin polikistik hastalığı ığı**

81 81. Görme G azalması şikayetiyle başvuran bir hastada fundus bulgularının normal olduğunun unun belirlenmesi, görme g alanı muayenesinde ise santral skotom saptanması durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? d Diyabetik retinopati Hipertansif retionopati Retrobulbel nörit** Santral retinal ven tıkanıklığı Retina dekolmanı

82 82. On sekiz aylık k bir bebek irritabilite,, halsizlik, ateş ve bir gündg ndür sol kolonu hareket ettiremememe nedeniyle getiriliyor. Fizik muayenede sol omuz bölgesinin hafif şişi, i, hareketlerinin ileri dere cede ağrılı olduğu u görülüyor. g Laboratuar incelemelerinde lökosit sayısı /mm3, sedimentasyon hızı 55 mm/saat olarak saptanıyor. Radyografik incelemede omuz ekleminin sublekse olduğu u belirleniyor. Bir çocuk içini in en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? Juvenli romatoid artrit Akut romatizmal ateş Travmatik omuz dislokasyonu Septik artrit** Tüberküloz artiri

83 83. Bebelik çağında ziyanoz yoktur; ancak, erişkin yaşlardan önce siyanoz ve aritmiler gelişir. ir. Doppler EKO da triküspit kapağı ğınını septal ve posterior lifletleri normal anulustan aşağıda, sağ ventrikülün iç duvarına yapışı ışıktır r ve sağı ventrikülün bir kısmk smı atrializedir. Yukarıda tanımlanan konjenital kalp hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? Pulmoner atrezi Trunkus arteriozus Univentriküler kalp Büyük k arterlerin transpozisyonu Ebstein anomalisi**

84 84. Kafa travmasını takiben ilerleyici şuur kaybı,, sağ midrazis ve sol hemiparezi gelişmesi durumunda öncelikle aşağıdakilerden hangisi düşünülmelidir? d Falks altı herniasyon Santral transtentoriyal herniasyon Unkal herniasyon** Tonsiller herniasyon Serebellar herniasyon

85 85. Tekrarlanan spermogramlarda düşük seminal hacim ve azospermi saptanan, postmastürbatif idrar tekkikinde spermatozoa görülmeyen bir hastada, tanı konabilmesi için i in aşağıa ğıdakilerden hangisi gereklidir? Transrektal ultrasonografi İntravenöz piyelografi Sistoskopi Skrotal dubleks ultrasonografi** Bilgisayarlı tomografi

86 86. AşağıA ğıdakilerden hangisinin disfonksiyonel uterin kanama tedavisinde yararı yoktur? GnRH analogları Desmopresin Danazol Antiprostaglandinler Ergot alkaloitleri**

87 87. AşağıA ğıdaki ilaçlardan lardan hangisi, hem bakteriyal vajinozise hem de Trikomonal vajinite karşı etkilidir? Nistatin Seftriakson Metronidazol** Tetrasiklin Eritromisin

88 88. Temoksifen kullanan kadınlarda, aşağıdakilerden hangisinin görülme g sıkls klığı artmaz? Endometrial atrofi** Endometriyal kanser Endometriyal hiperplazi Endometriyal polip Endometriozis

89 89. AşağıA ğıdaki enfeksiyonlardan hangisini gebelikten önce veya gebelikte taramanın pratikte yararı yoktur? HIV enfeksiyonu Hepatit B enfeksiyonu Kızamıkçık Sitomegalovirus enfeksiyonu** Sifiliz

90 90. AşağıA ğıdakilerden hangisi ağıa ğır preeklampsi kriterlerinden biri değildir? Günde 5 gramın üzerinde proteinüri ri Trombositopeni Pulmoner ödem Konvülsiyon** Oligüri

91 91. Diabetes mellitusu olan bir gebede, aşağıdakilerden hangisi fetus ve yenidoğanda görülmesi beklenen komplikasyonlardan biri değildir? Konjenital anomaliler Hipoglisemi Hiperkalsemi** Polisitemi Hiperbilirübinemibinemi

92 92. AşağıA ğıdaki plasenta anomalilerinden hangisinin tanısı, ultrasonografi ile en yüksek doğrulukla konulabilir? Ablasyo plasenta Plasenta previa** Plasenta sirkümvallata Plasenta akreata Plasenta süksentriata

93 93. Doğum yapmak üzere olan bir gebedoe serviks tam açık a k ve fetal baş +2 de iken, fetal kalp hızıh kontraksiyon ile birlikte 105 atım/dakikaya iniyorsa en uygun yaklaşı şım aşağıdakilerden hangisidir? Acil sezeryen yapılmas lması Acil forseps uygulanması Acil vakum uygulanması Acil tokoliz yapılmas lması Spontan vajinal doğumun beklenmesi **

94 94. AşağıA ğıdakilerden hangisi endometriyum kanserinde prognostik faktör r olarak değerlendirilmemelidir? erlendirilmemelidir? Tümörün n histolojik farklıla laşması Miyometriyal invazyon Uterusun büyüklüğü** Serviks invazyonu Lenfovasküler tutulum

95 95. AşağıA ğıdakilerin hangisinde serviks dokusunun rengi, Schiller boyasını tutarak koyulaşı şır? Erozyon Şiddetli displazi Karsinom Normal skuamöz epitel** Normal kolumnar epitel

96 96. Vazomator semptomlarla başvuran, aile öyküsünde anneannesinde over, babasında kolon, annesinde meme kanseri olan osteoporotik ve postmenopozal bir kadında aşağıa ğıdaki tarama testlerinden hangisi gerekli değildir? Kolonoskopi,, gaitada gizli kan araştırılmas lması Servikal Pap smear Kolposkopik inceleme** Mamografi ve meme ultrasonografisi Vajinal pelvik ultrasonografi ve Ca 125 düzeyi d tayini

97 Aşağıdakilerden hangisi dışd genital organların fenotipi doğrudan etkileyen tek faktörd rdür? r? Dihidrotestosteron aktivitesi ** XY kromozom yapısı Gonadın tipi Antimüllerian faktör r yapımı Östrojen yapımı

98 98. Menopoza yaklaşan an bir kadında ilk görülen menstrüel el bulgu aşağıa ğıdakilerden hangisidir? Amenore Polimenore** Menoraji Menometroraji Metroraji

99 99. Kombine oral kontraseptif haplar, aşağıdakikilerden hangisinin görülme g sıkls klığını azaltmaz? Endometriyum kanseri Anemi Fonksiyonel over kisti Meme kanseri** Pelvik inflamatuvar hastalık

100 100. Çok eşli e cinsel yaşam amı olan, sağlıkl klı,, genç bir kadında, kontrasepsiyon amacıyla kullanılan lan aşağıdaki yöntemlerden y hangisinin enfeksiyon riski en yüksektir? Oral kontraseptif hap Rahim içi i i araç** Diyafram Posikoital hormon kullanımı Kondom

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 27 AĞUSTOS 2017 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir?

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? 109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? A) Subserozal B) Pedinküle subserozal C) İntramural D) Servikal E) Tip 0 submukozal Soru kalitesiz

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353 23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir? A) İnflamasyon B) Foliküler hiperproliferasyon C) Bakteriyal proliferasyon D) Aşırı sebum üretimi E) Retinoik asit

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

EYLÜL 2005 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI

EYLÜL 2005 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI EYLÜL 2005 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI 101. Oniki aylık bir erkek, sağlıklı çocuk izlemi için sağlık ocağına getiriliyor. Zamanında doğduğu öğrenilen çocuğun ağırlığı 8100 gr, boyu 74 cm. ve baş

Detaylı

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir?

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? 86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? A) Angajman B) Pelvik girimden geçiş C) Orta pelvise giriş D) Pelvik çıkım düzlemine giriş E) Omuz

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP A PEDİATRİ STAJ PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP A PEDİATRİ STAJ PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ 207-208 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP A PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 20..207-9.0.208 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Hasan ÇETİN Prof. Dr. M. Özgür PİRGON

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji

KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA. Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji KONGENİTAL KALP HASTALIKLARINDAN KORUNMA Doç. Dr. Kemal Nişli İTF Pediatrik Kardiyoloji Doğumsal kalp hastalığının sıklığı % 0.9 Ciddi anomali % 0.3 Her yıl 1.2 milyon kalp hastası bebek dünyaya gelmekte

Detaylı

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Primer Glomerüler Hastalıklar 1

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Primer Glomerüler Hastalıklar 1 TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.Aydın YENİLMEZ Primer Glomerüler Hastalıklar 1 Doç.Dr.Sultan

Detaylı

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 2 Amaç Klinik bulguların özellikleri Kalıtsal

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör Prof. Dr. Ali BORAZAN Prof. Dr. Şehmus

Detaylı

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr.

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr. 4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR,, GRUP 1 Stajyer Öğrenciler için Haftalık Çalışma Programı* 1. Hafta (16-20 Ekim 2017) Saat 16 Ekim 2017 Pazartesi 17 Ekim

Detaylı

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Prof. Dr. Çağrı BÜKE E.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 07.02.2015 (2) Çağrı BÜKE 1 Olgu 70 yaşında erkek hasta. Üşüme-titreme ile yükselen ateş, öksürük,

Detaylı

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI 4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Amaç: Kadın yaşamının evreleri ve bu evrelerde karşılaşılabilecek sağlık sorunları hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, bu sorunlara pratisyen hekim düzeyinde

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYON Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Pulmoner Hipertansiyon (PH) Tanımı Dinlenme halinde sağ kalp kateterizasyonu (SKK) ile değerlendirilen ortalama pulmoner

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV 2 Dönem 4 stajyerlerin Ana Bilim Dalları Rotasyon Tarihleri Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ 205-206 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 25.04.206-24.06.206 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM

Detaylı

6. GÜN Tiroiditler ve endemik guatr B. S. EKLİOĞLU Diyabet ketoasidoz B. S. EKLİOĞLU PRATİK

6. GÜN Tiroiditler ve endemik guatr B. S. EKLİOĞLU Diyabet ketoasidoz B. S. EKLİOĞLU PRATİK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme D. ODABAŞ 09.15-10.00 Boy kısalığı M.E.ATABEK 10.15-11.00 Turner sendromu M.E.ATABEK Rikets M.E.ATABEK 13.15-14.00

Detaylı

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1 HİZMET KAPSAMI: Aile Hekimliği Anabilim Dalı yaş, cinsiyet, yakınma, hastalık ayrımı yapmaksızın, yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, sağlığın

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS Yenidoğan muayenesi R. ÖRS Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS Yenidoğan muayenesi R. ÖRS Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

41. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir?

41. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir? 41. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir? A) Diskeratozis konjenita B) Miyelodisplastik sendrom C) Fankoni anemisi D) Amegakaryositiktrombositopeni E)

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal.

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal. 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ 206-207 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 24.04.207-2.06.207 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Hasan ÇETİN Doç. Dr. M. Özgür PİRGON

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi K. TÜRKMEN 11.15-12.00 Kardiyovasküler

Detaylı

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI 4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI DERS 1: HEMOLİTİK ANEMİLER Bir otoimmun hemolitik aneminin tanısı için aşağıda yazılan bulgulardan hangisi spesifiktir? a. Retikülosit artışı b. Normokrom normositer aneminin

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP 3 PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 17.02.2014-18.04.2014

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP 3 PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 17.02.2014-18.04.2014 SDÜ TIP FAKÜLTESİ 20-204 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 7.02.204-8.04.204 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM Prof.

Detaylı

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır?

81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? 81. Aşağıdaki antipsikotik ilaçlardan hangisinin ekstrapiramidal yan etkisi en azdır? A) Haloperidol B) Klorpromazin C) Flufenazin D) Tiotiksen E) Klozapin Referans: e-tus İpcucu Serisi Farmakoloji Ders

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D.

Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D. Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D. Sunu Planı Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi ve fizyolojisi Etiyoloji Klinik Tanı Tedavi Tanım ve Epidemiyoloji

Detaylı

KAWASAKİ HASTALIĞI-7 VAKANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

KAWASAKİ HASTALIĞI-7 VAKANIN DEĞERLENDİRİLMESİ KAWASAKİ HASTALIĞI-7 VAKANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Canan Hasbal Akkuş, Tolga Erkum, Mehmet Bedir Akyol, Zilha Şentürk, Burcu Bursal, Zeynep Kıhtır, Sami Hatipoğlu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma

Detaylı

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE Dönem 3 Kurul 5 (ÜG ve Endokrin) 05.Şub.18 09.00-09.50 Serbest Çalışma Pazartesi 10.00-10.50 Glomerül Hastalıkları Patolojisi 11.00-11.50 Glomerül Hastalıkları Patolojisi 12.00-12.50 Glomerül Hastalıkları

Detaylı

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK EÜTF Pediatrik KARDİYOLOJİ BD 2016 KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI Toplumda görülme oranı 1000 Canlı doğumda 8-12, Yaklaşık %1 Fetal EKOKARDİOGRAFİ endikasyonları

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik 1. HAFTA Stajın Tanıtımı Hekimlik Uygulaması Obstetrik antenatal vizit ve anamnez Puberte ve bozuklukları Hekimlik Uygulaması Jinekolojik anamnez, muayene Non-invaziv ve invaziv antenatal tetkikler Kadın

Detaylı

PRETERM-POSTTERM EYLEM

PRETERM-POSTTERM EYLEM PRETERM-POSTTERM EYLEM PRE-TERM EYLEM PRETERM EYLEM; Doğum ağırlığı dikkate alınmaksızın, gebenin son adetinin ilk gününden itibaren 20-37. haftalar arasında eyleme girmesi ve bu eylem ile servikal açıklık

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün G n 2. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün G n 2. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün G n 2 Sorular Astma tanısıyla izlenen hastanın BT kesitlerinde her iki akciğerde periferal yerleşimli buzlu cam-konsolidasyon alanları saptanıyor. En olası tanınız hangisidir?

Detaylı

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ 0 1 Test Adı Endikasyon Çalışma Yöntemi Numunenin alınacağı tüp Glukoz Diabetes mellitus (tarama, tedavi) Üre Böbrek yetmezliği Kreatinin Böbrek yetmezliği

Detaylı

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis.

A) Plazma hücrelerinin infiltrasyonu. B) Multinükleer histiyositik dev hücreleri. C) Lenfositlerden zengin inflamasyon. D) Fibrozis. Genel olarak bakıldığında soru dağılımı beklenen dışında değildi. Her sınavda sorulan bazı başlıkların sorulmaması dahi olasılık dahilindeydi. Zorluk yönünden geçen sınavlardan pek farklı değildi. Yine

Detaylı

ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ. Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı. Su- sodyum Dengesizlikleri

ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ. Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı. Su- sodyum Dengesizlikleri ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı Su- sodyum Dengesizlikleri Potasyum Dengesizlikleri Kalsiyum Dengesizlikleri Magnezyum Dengesizlikleri

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK

BİRİNCİ BASAMAKTA PRİMER İMMÜN YETMEZLİK 1 İmmün sistemin gelişimini, fonksiyonlarını veya her ikisini de etkileyen 130 farklı bozukluğu tanımlamaktadır. o Notarangelo L et al, J Allergy Clin Immunol 2010 Primer immün yetmezlik sıklığı o Genel

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK Pratik-Uygulama Anamnez alma semiyoloji 2.GÜN 08.15-09.00 Kardiyovasküler sistem

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

DERS KURULU 5 TIP 322- SİNDİRİM SİSTEMİ VE ENDOKRİN ÇOCUK SAĞ VE HAS+ÇOCUK CER+İMMÜONOLOJİ

DERS KURULU 5 TIP 322- SİNDİRİM SİSTEMİ VE ENDOKRİN ÇOCUK SAĞ VE HAS+ÇOCUK CER+İMMÜONOLOJİ Başlama Tarihi: 14.3.16 Bitiş Tarihi: 22.4.16 Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü:Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 5 TIP

Detaylı

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk

Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk 62 y., kadın, emekli bankacı İzmir de oturuyor. Yakınması: Efor sonrası nefes darlığı, sabahları şiddetli olan ense ağrısı, yorgunluk Öykü: 12 yıldır hipertansif. İlaçlarını düzenli aldığını ve diyete

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

HEMOSTAZİS S VE DOÇ.. DR. MEHMET FERAHMAN GENEL CERRAHİ AD.

HEMOSTAZİS S VE DOÇ.. DR. MEHMET FERAHMAN GENEL CERRAHİ AD. HEMOSTAZİS S VE TRANSFÜZYON TEDAVİSİ DOÇ.. DR. MEHMET FERAHMAN GENEL CERRAHİ AD. HEMOSTAZ MEKANİZMALARI Damar Cevabı Trombosit aktivitesi Pıhtılaşma mekanizması Fibrinolitik sistem Damar cevabı Kanama

Detaylı

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3

mm3, periferik yaymasında lenfosit hakimiyeti vardı. GİRİŞ hastalığın farklı şekillerde isimlendirilmesine neden Olgu 2 Olgu 3 24 P. I. AĞRAS ve Ark. GİRİŞ Ürtikeryal vaskülit histolojik olarak vaskülit bulgularını gösteren, klinikte persistan ürtikeryal döküntülerle karakterize olan bir klinikopatolojik durumdur (1). Klinikte

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü

VAKA SUNUMU. Dr. Neslihan Çiçek Deniz. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü VAKA SUNUMU Dr. Neslihan Çiçek Deniz Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü N.E.K. 5.5 YAŞ, KIZ 1. Başvuru: Haziran 2011 (2 yaş 4 aylık) Şikayet: idrar renginde koyulaşma Hikaye: 3-4

Detaylı

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin;

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; KRİYOGLOBÜLİN Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; Kriyoglobülin kanda bulunan anormal proteinlerdir ve 37 derecede kristalleşirler. Birçok hastalık sırasında ortaya çıkabilirler ancak vakaların %90ı Hepatit

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus komplikasyonlar Mikrovasküler Makrovasküler Diyabetik retinopati Diyabetik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Duran Karabel

Yrd. Doç. Dr. Duran Karabel Yrd. Doç. Dr. Duran Karabel İntrauterin Büyüme Geriliği (İUBG) Hesaplanan gebelik haftasında beklenen fetal ağırlığın 10. persentilden daha düşük olması Fetusun büyüme potansiyelini olumsuz yönde etkileyen

Detaylı

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI Hasta Adı - Soyadı: Cinsiyet: K E Hasta ID No: Doğum Tarihi: Baba Adı: Kimlik No: Sayın Hastamız, Bu form, size uygulanması planlanan erken tanı ve tarama programının

Detaylı

Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme

Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme Dönem 3 Kurul 5 (ÜG ve Endokrin) 06.Şub.17 09.00-09.50 Böbrek Fizyolojisinin Temel Prensipleri Nefroloji Pazartesi 10.00-10.50 Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi ve Böbrek Hastalıklarına Klinik

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.2015-26.06.2015

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.2015-26.06.2015 SDÜ TIP FAKÜLTESİ 204-205 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.205-26.06.205 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM

Detaylı

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular

Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Kronik Hepatit B Tedavisi Zor Olgular Dr. Faruk KARAKEÇİLİ Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 22.01.2016 HATAY Tedavisi Zor Olgular! Zor hasta

Detaylı

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay ANEMİYE YAKLAŞIM Dr Sim Kutlay KBH da Demir Eksikliği Nedenleri Gıda ile yetersiz demir alımı Üremiye bağlı anoreksi,düşük proteinli (özellikle hayvansal) diyetler Artmış demir kullanımı Eritropoez stimule

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI TARİHLER 05/09/2011 24/10/2011 01/11/2011 14/11/2011 02/01/2012 09/01/2012 16/01/2012 30/01/2012 19/03/2012

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2 Sorular Soru 1 Hangisi renal arter stenozunun Doppler bulguları arasında değildir? a) İntrarenal rezistif indeks artışı b) intrarenal sistolik akselerasyon kaybı c) ana renal

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 EĞİTİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ EĞİTİM PROGRAMI Eğitim Başkoordinatörü: Doç. Dr. Erkan Melih Şahin Dönem Koordinatörü:

Detaylı

Hepatik Ensefalopati. Prof. Dr. Ömer Şentürk

Hepatik Ensefalopati. Prof. Dr. Ömer Şentürk Hepatik Ensefalopati Prof. Dr. Ömer Şentürk Hepatik Ensefalopati : Terminoloji Tip A Akut karaciğer yetmezliği ile birlikte Tip B Porto-sistemik Bypass ile birlikte (intrensek hepatosellüler yetmezlik

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur

EBSTEİN ANOMALİSİ. Uzm. Dr. İhsan Alur EBSTEİN ANOMALİSİ Uzm. Dr. İhsan Alur 1866 da W. Ebstein tarafından tanımlandı. 1964 te Lillehei tarafından ilk başarılı valvuloplasti ameliyatı yapıldı. Triküspit kapağın septal ve posterior lifletlerinin

Detaylı

12:30 15:30 16:30 17:30. 2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 12:30. 3.9.2015 08:30 Üst solunum yolu enfeksiyonları TT K ÇOCUK SAĞLIĞI Özden TÜREL

12:30 15:30 16:30 17:30. 2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 12:30. 3.9.2015 08:30 Üst solunum yolu enfeksiyonları TT K ÇOCUK SAĞLIĞI Özden TÜREL SINIF 4 2.grup (Çocuk Hastalıkları) 31.8.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 09:30 Bilimsellik komitesi 10:30 Bilimsellik komitesi 11:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi 13:30 Bilimsellik komitesi

Detaylı

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer 4. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Göktürk MARALCAN, Yrd. Doç. Dr. Hasan BAKIR, Yrd. Doç. Dr. Erdal UYSAL, Yrd. Doç. Dr. Başar AKSOY GRUP 2 Stajyer Öğrenciler için Haftalık

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Patoloji 22 8 30 Dahiliye 14 8 26 Jinekoloji 18 8 26 Üroloji 12 8 20 Mikrobiyoloji

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ İĞİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ İĞİ KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ Dr. Mürvet M YILMAZ ŞİŞLİ ETFAL HASTANESİ NEFROLOJİ KLİNİĞİ İĞİ Kronik Böbrek Yetmezliği KBY, glomerüler ler filtrasyon değerinde erinde azalmanın

Detaylı

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma ABDOMİNAL TRAVMALAR Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma AKUT BATIN Nedenleri > Kanama > Perforasyon > İnflamasyon > Obstrüksiyon > Diğer (karın dışı) Belirtiler Ağrı Bulantı / Kusma İştah durumu Kabızlık

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

KAYNAK:Türk hematoloji derneği

KAYNAK:Türk hematoloji derneği KAYNAK:Türk hematoloji derneği HİT, heparinin tetiklediği bir immün yanıt sonucu, trombositlerin antikor aracılı aktivasyonu ve buna bağlı tüketimi ile oluşan, trombositopeni ve tromboz ile karakterize

Detaylı

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU...

EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU I. BÖLÜM TROMBOTİK TROMBOSİTOPENİK PURPURA TANI VE TEDAVİ KILAVUZU... EDİNSEL KANAMA BOZUKLUKLARI VE KALITSAL TROMBOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz...iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xv Şekiller

Detaylı

UYGUNSUZ ADH SENDROMU

UYGUNSUZ ADH SENDROMU UYGUNSUZ ADH SENDROMU Dr Sevin Başer Pamukkale Üniversitesi Göğüs G Hastalıklar kları Anabilim Dalı PAMUKKALE TARİHÇE 1957 yılında y Schwartz ve arkadaşlar ları Schwartz WB. Am J Med 1957; 23: 529-42 Bartter

Detaylı

Dalakda uzun süreli konjesyon hemosiderin birkimi ve fibrozise (siderofibrotik odak) yol açar. Bunlara Gamna Gandy cisimciği denir.

Dalakda uzun süreli konjesyon hemosiderin birkimi ve fibrozise (siderofibrotik odak) yol açar. Bunlara Gamna Gandy cisimciği denir. 1) Şiddetli şokta, böbrekte aşağıdakilerden hangisi görülür? (1999 EYLÜL) a.glomerulonefrit b.pyelonefrit c.akut tubuler lezyon d.papiller nekroz e.akut interstisiyel nefrit Hipovolemik şokta böbrekte

Detaylı

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Tümör (kanser), Vücudumuzun herhangi bir hücre veya hücre topluluğunun kontrolsüz bir şekilde çoğalması, büyümesi,

Detaylı

SALI ( ) Bağımsız Çalışma

SALI ( ) Bağımsız Çalışma 7 1.HAFTA (12.02.2018) (13.02.2018) (14.02.2018) (15.02.2018) (16.02.2018) 08:30-09:20 Endokrinolojik Hastalıklar Belirti ve Bulguları Tiroid Hastalıkları Biyokimyası Doç Dr Adrenal Bez Biyokimyası Doç.

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı ASİT Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 Eğitim yılı Ders programı Asitin tanımı Fizik muayene bulguları Asit miktarının ifadesi Asit yapan nedenler Asitli hastada ayırıcı tanı

Detaylı