Bu sûre dahi mekkîdir, hicretten mukaddem Mekkede nâzil olmu tur. bunda icma' vardır.ancakmukatil

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bu sûre dahi mekkîdir, hicretten mukaddem Mekkede nâzil olmu tur. bunda icma' vardır.ancakmukatil"

Transkript

1 h:»2118 ARÂF Òa Š Ç üa ñ ì W Bu sûre dahi mekkîdir, hicretten mukaddem Mekkede nâzil olmu tur. bunda icma' vardır.ancakmukatil «ò í Š Ô Ûa å Ç á è Ü d ë» den «á è n í á ç ì è Ã å ß â a ó ä 2 å ß Ù 2 ˆ a a ë» âyetine kadar istisna etmi, bunların medenî oldu unu söylemi tir.bu, bni Abbastan dahi rivayet edilmi «3 j v Ûa b ä Ô n ã a ë» âyetine kadar da denilmi tir. Anla ılıyor ki böyle diyen gâyenin mugayyada duhulünü kasdetmi, ya'ni «b ä Ô n ã a ë» nın istisnada dahıl ve medenî oldu unu göstermek istemi tir. Âyetleri - Kûfiyyun ve Hıcaz ta'dadında iki yüz altı, Bısriyyun ve am ta'dadında iki yüz be tir. Tam âyet olub olmadı ında rivayet muhtelif olanlar unlardır: «ó Ü Ç ó ä z Ûa P6 b äûa å ß b 1È P 6 æë ì È m á a 2 b à P 6 à Ûa

2 3c ö a Š a ó ä 2» Kelimatı - «Otuz üç bin yirmi be tir». Hurufu - «On dört bin üç yüz ondur». Fasılaları - «yalnız ahiri «P4PâPæ» harfleridir. «4 a» yalnız ba taki «àûa» dadır. «ü 3c öa Š a» olandır ki iki âyettedir. «á îß» on kadardır. Mütebakisi hep «ìã â» æ» dur. «b äûa å ß b 1 È» Bir âyet nihayeti oldu u rivayetine göre bir de fasılası var demektir. simleri - Sûretül'araf, Sûretülmîkat, Sûretülmîsak, Elif lâm mim saddır. «4b u Òa Š Ç üa ó Ü Ç ë 7 lb v y b à è ä î 2 ë» ilh... diye Cennet ile Cehennem beyninde bir sur olan A'rafin ve eshabı A'rafın zikrinimütezammın oldu undan dolayı Sûretüla'raf, «b ä mb Ôî à Û ó ì ß õ b u b à Û ë» âyeti ile Miykati Musâyı ve «ó Ü 2 8 aì Ûb Ó 6 áø 2 Š 2 o Û a» âyetiyle hadîsi misakı mü temil oldu undan dolayı-

3 sh:»2119 da Sûretülmikat veya Sûretülmisak ile, ba ı «à Û a» oldu undan dolayı da bu nam ile yad edilmi tir. Lâkin en me huru A'râftır. Bu sûre geçen sûrei En'amda zikr-ü isbat ve telhıs olunan esasatı evvel-ü âhirden ukuli be erin maverayı ihatası olan noktalara kadar erh-u tafsıl ve mebde'den müntehaya teklif ve imtihanın sureti cereyanını bast-u iyzah ederek «= æì à y Š m á Ø Ü È Û ma ë aìô êì È j mb Ï Ú b j ß êb ä Û Œ ã a lb n a ˆ ç ë» mazmununu derin ve mufassal bir inzar ve ıhtar ile tenvir edecek ve En'am ile Enfal beyninde bir A'raf gibi olacaktır. ággggggggggggî y ŠÛa å ày ŠÛa é ÜÛa ágggggggggggg 2 Ú ó Ï å Ø í 5 Ï Ù î Û a 4 Œ ã a lb n R 6 à Ûa Q 4 Œ ã a b ß aì È j m a S åî ä ß ªì à Ü Û ô Š ë é 2 ˆ ä n Û é ä ß x Š y

4 æë Š ˆ m b ß 5î Ü Ó 6 õ b î Û ë a é ãë å ß aì È j n m ü ë á Ø 2 å ß á Ø î Û a á ç ë a b mb î 2 b ä b 2 b ç õ b v Ï b çb ä Ø Ü ç a ò í Š Ó å ß á ë T a ì Ûb Ó æ a ü a b ä b 2 á ç õ b u a á èí ì Ç æb b à Ï U æìü ö b Ó å Ü d ä Û ë á è î Û a 3 a åí ˆ Ûa å Ü d ä Ü Ï V åî à Ûb à b ä b ã a åî j ö b Ë b ä b ß ë á Ü È 2 á è î Ü Ç å Ô ä Ü Ï W = åî Ü Š à Ûa sh:»2120 á ç Ù Û ë b Ï é äí a ì ß o Ü Ô q å à Ï 7 Õ z Ûa? ˆ ß ì í æ ì Ûa ë X a ë Š åí ˆ Ûa Ù Û ë b Ï é äí a ì ß o 1 å ß ë Y æì z Ü 1 à Ûa æì à Ü Ä í b ä mb í b 2 aì ãb b à 2 á è 1 ã a Meali erifi à Ûa 1 Bir kitab ki sana indirildi, sakın bundan dolayı yüre inde bir sıkıntı olmasın da bununla inzar edesin, mü'minlere de u bir ıhtar: 2 Rabbınızdan size indirilene ittiba' edin, onsuz bir takım veliylere

5 ittiba' etmeyin, siz pek az dü ünüyorsunuz 3 Biz nice memleket helâk etmi izdir ki gece yatarlarken yâhud gündüz uyurlarken baskınımıza ona gelivermi tir3azâbımız kendilerine geldi i vakıt da "bizler hakıkaten zalimler idik" demekten ba ka da'vaları olmadı 5 Sonra elbette Peygamber gönderilen ümmetlere soraca ız, elbette gönderilen Peygamberlere de soraca ız 6 Soraca ız da kendilerine kar ı olan biteni mutlak bir ılim ile behemehal anlataca ız, öyle ya biz onlardan gâib de il idik 7 Hem vezn o gün tam hak, artık kiminmizanları a ır basarsa i te onlar, o felâh bulacaklar 8 Kimin de mizanları hafif gelirse bunlar da i te âyetlerimize zulmetmelerile kendilerine yazık edenler à Ûa b Páîß Pâü PÑÛa g ê ì Ô à 2 á Ü Ç a é ÜÛ a sûrei «Bakare» nin ve «Âli Imran» ın ba ına bak. Maamafih burada da b münasebetiyle müfessirîn tarafından nakledilen ba'zı sözlervardır:ezcümle bni Abbastan bir rivayete göre «3 Ï a ë á Ü Ç a é ÜÛa b ã a = ben Allahım bilir ve tafsıl ederim» demek oldu u nakledilmi tir. Süddî «ì à Û a» muhaffefi oldu unu, ba'zıları «Ú Š ã á Û a» ma'nâsına oldu unu söyle-

6 sh:»2121 mi lerdir. Fakat elfazın lisanda bir vaz'ı mahsusuna istinad etmiyen bu gibi ıhtimalâtın binlercesi hatıra gelebilece inden müfessirîn bunlara ı'timad câiz olamıyaca ını beyan ederler. Maamafih ibni Abbastan nakledilen ma'nâ, iki sûre beynindeki siyak ve mûnasebet noktai nazarından calibi dikkattir. Her halde bu sûrei celilenin dahi böyle hurufi munkatıa ile ba laması mündericatının «<» mazmunu üzere idrâki be erin tevakkuf edece i ba'zı é ÜÛa ü a é Üí ë b m á Ü È í b ß ë hakaikı müte abihe ve meanii remziyyeyi muhtevi bulundu una bir tenbihi tazammun eyler. Binaenaleyh, sûrei «Bakare» ve «Âli Imran» da oldu u gibi bu sûrede dahi künhi hakıkatini daha ziyade bir tafsıl ile ıhata edemiyece imiz bir takım hakaikı iymaniyye kar ısında ı'tirafı aczederek secdei ubudiyyete kapanaca ız. Ezcümlemebdeihılkat, sirri teklif, ahvali Âhıret, mu'cizatı Enbiya mebdei hılkat,sirriteklif, ahvali Âhıret, mu'cizatı Enbiya, ru'yetullah mesaili bu kabildendir. Binaenaleyh i bu «àûa» matlaında da bizim nihayet mülâhaza edebilece imiz mefhum udur: Ey Resulüm Mustafa sence ma'lûm olan bu b Páîß Pâü PÑÛa sesleriyle kulaklarında çınlayıb kalbinde fısıldıyan vahiy tecelliyatı 2. Ù î Û a 4 Œ ã a lb n bir kitâbdır kisanaindirildi é ä ß x Š y Ú ó Ï å Ø í 5 Ï Binaenaleyh gö üsünde bundan bir darlık

7 olmasın. -Ya'ni Bunun Allahdan münzel oldu unda ekkin olmadı ı gibi sana teklif etti i vazıfenin fevkalâde ehemmiyyet ve mü kilâtından dolayı da sıkılma.- Bu sana indirildi ki åî ä ß ªì à Ü Û ô Š ë é 2 ˆ ä n Û bununla inzar edesin, mü'minlere de ıhtar. -Ya'ni bu kitabın mazmunu mü'minlere münhasır zannedilmemelidir. Buna muhatab olacak olanlar ikiden hâli de ildirler: Mü'min, gayri mü'min. nanmıyanlar kâfirler içinbukitâbı mubarek, bir inzardır. Mahza onların korkunç akıbetlerini beyan ve ıhsh:»2122 bardır. Onlar bunlara inanmıyacaklarveinanmadıkları için sakınmıyacaklar. Binaenaleyh Kur'anda kendileri için acı eylerden, azâb ve ukubetten ba kabir ey duymıyacaklardır. Fakat onlar inanmadı ıiçin hakıkatde i mi olmıyacak, haberi sadık yerini bulacaktır. Bunun için Kur'andan istifade edemiyecek kimseler bir çok bulunabilir, lâkin Kur'anın hukmünden hâriç kalabilecek hiç kimse tasavvur edilemez. u kadar ki bu huküm lehine olmaz da aleyhine olur. Meselâ kâfir «åí Š Ïb Ø Ûa ó Ü Ç é ÜÛa ò ä È Û æ a» hukmüne inanmamakla bundan kurtulacak de ildir. Bunun gibi Kur'anı arkalarına atanlar, dinlemek, amel etmek istemiyenler böyle yapmakla Kur'anın

8 hukmünden kendilerini kurtarmak öyle dursun bil'âkis temamen onun hukmi inzarına atılmı olurlar. Mü'minlere gelince: Kur'an onlar hakkında bir müzekkirdir. yman ettikleri ve fakat tafsılâtından zühul eyledikleri eyleri kendilerine tezkir eder. Akıllarına getirir, mü'minler Kur'anı daimî bir muhtıra, bir rehber olmak üzere ellerinde ve gönüllerinde tutmalı, her hangi bir hususta bir i yapacakları zaman onun sarahat veya delâletine müracaatle inzar ve ir adına, müsaadesine ve ademi müsaadesine göre hareket etmelidirler. Bu ıhtar-u tezkir öyle ki: Ey Muhammed ümmeti! 3. áø 2 å ß á Ø î Û a 4 Œ ã a b ß aì È j m a rabbınızdan size inzâl edilen bu kitâba ittiba' ediniz 6 õ b î Û ë a é ãë å ß aì È j n m ü ë ve bunsuz bir takım evliyaya ittiba' etmeyiniz. -Ya'ni gerek ns ve gerek Cinden her hangi bir dostun, bir zahîrin, bir veliyyül'emrin bizzat kendilerine ve kendiliklerinden olan kavil veya fiillerine tabi' oluvermeyiniz. Onlara uyub uymamak için evvel emirde rabbınızdan indirilmi olan bu kitâba ittibaı mı'yarittihaz ediniz, kitâba mugayir olan, rabbınızın emr-ü nehyine muhalif bulunan hususatta gizli a ikârkimseyeuymayın, sh:»2123

9 rabbınızı bırakıb ba kalarının arkasından, izinden gitmeyin æëš ˆ m b ß 5î Ü Ó siz pek az tezekkur ve tahattur edersiniz. Halbuki 4. b çb ä Ø Ü ç a ò í Š Ó å ß á ë nice karyeler; insan toplanan memleketler vardır ki biz onları ihlâk etmi izdir. Öyle ki b ä b 2 b ç õ b v Ï ona, o karyeye be'simiz, darbei azâbımız ansızın geliverdi. O sırada ehalisi b mb î 2 yataklarına yatmı, gece uykusuna dalmı, æìü ö b Ó á ç ë a veya kaylûle halinde, ku luk uykusunda bulunuyorlardı.-hasılı ya kavmi Lût gibi gece yarısında veya kavmi uayb gibi güpe gündüz hali istirahat-ü gaflette azâb kendilerini bastırıverdi 5. b ä b ã a a ì Ûb Ó æ a ü a b ä b 2 á ç õ b u a á èí ì Ç æb b à Ï åî à Ûb à de be'simiz kendilerine geldi i sırada «filhakıka bizler zalimler idik» demelerinden ba ka bir iddiaları veya duaları olmadı.- Nihayet Allahın emr-ü hukmüne kar ı gelinemiyece ini anladılar, da'valarındaki haksızlıklarını, zulümlerini vicdanlarında i'tirafile yaptıklarına nedamet ve halâs için niyaz ettiler amma i i ten geçmi, be'is gelib çatmı bulunuyordu. Bufelâket bunların Dünyadaki azabları, bunun arkasından bir gün gelecek 6. á è î Û a 3 a åí ˆ Ûa å Ü d ä Ü Ï alel'umum kendilerine Peygamber gönderilmi olanlara elbette ve elbette soraca ız. -Gönderilen Peygamberleri nasıl, ne cevab ile kar ıladınız, «åî Ü Š à Ûa á n j u a a b ß» diye suâle çekece iz = åî Ü Š à Ûa å Ü d ä Û ë ve

10 gönderilmi olan bütün Peygamberlere de elbette ve elbette soraca ız.- «6» Medlûlünce ne suretle, ne á n j u a a b ß 4ì Ô î Ï 3 ŠÛa é ÜÛa É à v í â ì í cevab ile kar ılandınız?diye sh:»2124 suâl edece iz. ki nevi' suâl vardır.birisitevbih ve muâheze suâlidir. Nitekim bu ma'nâ ile lisanımızda «iyi belle bunu ben sana sorarım» denilir. Di eri de anlayıb ö renmek içinisti'lâm suâlidir ki bu ma'nâca da «bilmiyorum sorayım» denilir. te «7 æ b u ü ë ã a é j ã å Ç 3 d í ü ˆ ß ì î Ï» kezalik «æì ß Š v à Ûa á è 2ì ã å Ç 3 d í ü ë» âyeti celilelerinde ins-ü Cinden mücrimlerin hiç biri o gün günahlarından sorulmaz buyurulması bu ma'nâyadır ki mücrimiyyetleri simalarından belli. Cürümleri bütün vesaikıyle ma'lûm ve mazbuttur. Kendilerinden veya undan bundan sorma a hacet yoktur demektir. Buna mukabil burada mürselünileyhime ve mürselîne elbette ve elbette soraca ız buyurulması da bütün kâfirleri bütün Peygamberler muvacehesinde suâli tevbıh ve muahaze ile mes'ul edece iz demektir. Bunun için buyuruluyor ki: Elbette ve elbette soraca ız da 7. áü È 2 á è î Ü Ç å Ô ä Ü Ï kendilerine kar ı ılm ile her halde ve her halde haber verib

11 anlataca ız. -Peygamberler soruldukları zaman «lì î Ì Ûa â 5 Ç o ã a Ù ã a b 6 ä Û á Ü Ç» diyecekler, bunun üzerine en gizli ü hallerine varıncıya kadar hepsinin yaptıklarını, içlerini dı larını ılmimizle yüzlerine vuraca ız åî j ö b Ë b ä b ß ë biz gaib de il idik -ki ma'lûmumuz olmıyan bir halleri bulunabilsin, zâhir ve bâtında her ne yaptılarsa Allah hepsine hâzır venâzır ve âhiddir Õ z Ûa? ˆ ß ì í æ ì Ûa ë vezin de o gün haktır:her eyin, her amelin en do ruve temamen adl-ü hakkaniyyetle tartısı da o gündür.- Ne olursa olsun o güne kadar az çok bir hisabı cariveya imhal ve müsaade vardır.ogünise defteri a'maldeki her muamele en ince, en hürde noktalarına varıncıya kadar bihakkın tartılıb leh ve aleyhteki matlûb ve zimmetin muvazeneleri temamen tehakkuk edecek her kesin kâr ve zarar pusulaları -bilânçoları, i'lâmlarısh:»2125 çıkarılıb hisabları kapanacaktır. Binaenaleyh é äí a ì ß o Ü Ô q å à Ï her kimin mizanları a ır gelir, hasenatı seyyiatından, matlûbları zimmetlerinden, kârları zararlarından fazla çıkarsa æìz Ü 1 à Ûa á ç Ù Û ë b Ï i te bunlar ve ancak bunlar o felâh bulmu, muradlarına

12 irmi olanlardır.-cemi'sıgasiyle «é äí a ì ß» ta'birinden anla ılır ki her ferd için bile müteaddid mizanlar vardır. Kâr ve zarar hisabı hepsinin yekûnundan çıkacaktır. 9. é äí a ì ß o 1 å ß ë her kimin de mizanları hafif gelir: Hasenatı seyyiatından, matlûbları zimmetlerinden eksik çıkarsa á è 1 ã a a ë Š åí ˆ Ûa Ù Û ë b Ï i te bunlar da nefislerini ziyan etmi, kendilerini husranda bırakmı olanlardır ki æìà Ü Ä í b ä mb í b 2 aì ãb b à 2 bunun sebebi bizim âyetlerimize zulm eder olmalarımüstemirren tekzibveinkâr ve hakkını vermekten imtina' ede gelmeleridir. u âyâtı ilâhiyyenin muhtevi oldu u hakaık ve hukuka dikkat ediniz: Eyinsanlar: 6 íb È ß b èî Ï á Ø Û b ä Ü È u ë üa ó Ï Ø ß á b ä Ô Û ë QP å ß á q á b ã ì å Ø í á Û á q 6 î Ü 2 a á b ä Ô Ü ü a Ô Û ë a ë v Ï QQ > â ü aë v a ; æë Š Ø m b ß ò Ø Ü àü Û 5î Ü Ó b ä Ü Ó b ã a 4b Ó 6 Ù m Š ß a a v m ü a Ù È ä ß b ß 4b Ó QR åí ub Ûa åî Ÿ å ß é n Ô Ü ë b ã å ß ó ä n Ô Ü 7 é ä ß Š î

13 sh:»2126 b èî Ï Š j Ø n m æ a Ù Û æì Ø í b à Ï b è ä ß Á j çb Ï 4b Ó QS â ì í ó Û a ó ã Š Ä ã a 4b Ó QT åí Š Ëb Ûa å ß Ù ã a x Š b Ï b à j Ï 4b Ó QV åí Š Ä ä à Ûa å ß Ù ã a 4b Ó QU æì r È j í å ß ä î m áè ü á q QW = áî Ô n à Ûa Ù Ÿa Š á è Û æ È Ó ü ó ä n í ì Ë a v m ü ë 6á è Ü ö b à å Ç ë á è ãb à í a å Ç ë á è 1 Ü å ß ë á èí í a å î 2 å à Û a 6 ì y ß b ªë ˆ ß b è ä ß x Š a 4b Ó QX åí Š b á ç Š r a å Ø a â a b í ë QY åî È à u a á Ø ä ß á ä è u å d Ü ß ü á èä ß Ù È j m ê ˆ ç b 2 Š Ô m ü ë b à n s î y å ß 5 Ø Ï ò ä v Ûa Ù u ë ë o ã a æb À î, Ûa b à è Û ì ì Ï RP åî à Ûb ÄÛa å ß b ãì Ø n Ï ñ Š v Ûa b à Ø 2 b à Øî è ãb ß å ß b ãì Ø m 4b Ó ë ë a b à è m a ì å î Ø Ü ß å ß b ãì Ø m b à è ä Ç æ a ëb ß ü a b à è Û ñ Š v Ûa ô j î Û ê ˆ ç å Ç = åî z b äûa å à Û b à Ø Û ó ã a b à è à b Ó ë RQ åí Ûb Ûa b à è m a ì b à è Û p 2 ñ Š v Ûa b Óa b à Ü Ï 7 ë ŠÌ 2 b à èî Û Ï RR

14 á Û a 2 b àè b à èí b ã ë 6 ò ä v Ûa Ö ë å ß b à è î Ü Ç æb 1 í b Ô 1 Ÿ ë b à Ø Û æb À î, Ûa æ a b à Ø Û 3 Ó a ë ñ Š v Ûa b à Ø Ü m å Ç b à Ø è ã a åî j ß ë Ç sh:»2127 b ä à y Š m ë b ä Û Š 1 Ì m á Û æ a ë b ä 1 ã a b ä à Ü Ã b ä 2 üb Ó RS 7 ë Ç œ È j Û á Ø š È 2 aì À j ça 4b Ó RT åí Š b Ûa å ß å ãì Ø ä Û b èî Ï 4b Ó RU åî y ó Û a Êb n ß ë Š Ô n ß üa ó Ï á Ø Û ë ; æì u Š m b è ä ß ë æì mì à m b èî Ï ë æ ì î z m Meali erifi anım hakkı için sizi Arzda yerle tirdik ve sizin için onda bir çok geçimlikler yaptık, siz pek az ükrediyorsunuz 10 Hakıkat sizi evvela halkettik, sonra size sûret verdik, sonra da Melâikeye dedik ki "Âdeme secde edin" hemen secde ettiler, ancak blis secde edenlerden olmadı 11 Sana, buyurdu:

15 "emretti im halde secde etmemene mani' ne oldu?" ben, dedi: ondan hayırlıyım, beni ate tenyarattın, onu ise çamurdan yarattın 12 Hemen, buyurdu: in oradan ne haddine ki orada tekebbür edesin, haydi çık, çünkü sen alçaklardansın 13 Bana, dedi: ba'solunacakları güne kadar mühlet ver 14 buyurdu ki: hâydi mühlet verilenlerdensin 15 Öyle ise dedi beni azdırmana kar ılık yemin ederim ki ben de onları saptırmak için her halde senin do ru yoluna oturaca ım, 16 sonra onlara önlerinden ve arkalarından, sa larından ve sollarından sokulaca ım,sendeço unu ükredici bulmıyacaksın 17 Çık oradan mezmûm, matrûd olarak buyurdu: kasem ederim ki onlardan her kim sana uyarsa kat'ıyyenvekatıbeten sizin mecsh:»2128 muunuzdan Cehennemi doldururum 18 Veya Âdem, mesken et o Cenneti sen zevcenle de ikiniz diledi iniz yerden yeyin ve u a aca yakla ıb da zâlimlerden olmayın 19 Derken eytan bunlara kendilerinden örtülmü olan çirkin yerlerini açmak için ikisine de vesvese verdi, ve sizi rabbınız ba kabir ey için de il, sırf Melek olaca ınız yâhud ebediyyen kalanlardan olaca ınız için bu a açtan nehyetti dedi 20 Ve her halde ben sizin hayrınızı istiyenlerdenim diye ikisine de yemin etti 21 Bu suretle kandırarak

16 ikisini de sarktırdı, onun üzerine vakta ki o a acı tattılar, ikisine de çirkin yerleri açılıverdi ve ba ladılar Cennet yapraklarından üzerlerine üst üste yamayorlardı, rabları da kendilerine nida etti: ben sizi bu a açtan nehyetmedim mi? Ve size haberiniz olsun bu eytan açık bir dü mandır size demedim mi? 22 Rabbena, dediler, nefsilerimize zulmettik, e er sen bize ma firet etmez, merhamet buyurmazsan üphe yok ki husrâna dü enlerden oluruz 23 Buyurdu ki ininiz ba'zınız ba'zınıza dü man olarak, size bir zamana kadar Arzda bir karargâh tutmak ve bir nasîb almak mukadder 24 Buyurdu ki onda ya ıyacaksınız ve onda öleceksiniz ve ondan çıkarılacaksınız üa ó Ï á b ä Ø ß Ô Û ë kasemolsunkisiziarzdatemkin ettik: Mütemekkinkıldık, onu size vatan, hayat ve mematınızda karargâh yaptık veya üzerinde tasarrufa kudret ve müknet verdik 6 íb È ß b èî Ï á Ø Û b ä Ü È u ë veondasiziniçin bir çok maı etler, ya ıyacak, geçinecek, intifa' edecek sebebler, vasıtalar halk-u tahsıs eyledik -ki mekân ve müknet ve esbabı maı et ta'biri âharla vatan, ıktidar, geçim, bu esas ni'metler ne büyük atâyâtı ilâhiyyedendir. Ve bunlardan dolayı insanlar Allaha kar ı ne kadar hukuk ve vezaif ile ükr-ü ükrâna borçludur. Böyle iken ; æë Š Ø m b ß 5î Ü Ó siz pek az ükrediyorsunuz.-vatanolanarzın ıslah-u ı'marında ve

17 sh:»2129 esbabı maî etin istıhsalinde hâlikını ve hâlikın evamirini tanıyarak kudret-ü müknetlerini yerli yerine sarfeden ve fesad-ü zulümden ve küfr-ü tu yanda tevakkı eyliyenler az oldu u gibi ükredenlerin bile evkatı ükr-ü ubudiyyetleri ne kadar azdır. Halbuki insanlar bunlardan ba ka daha ne büyük niami ilâhiyyenin medyunı ükrânıdır bakınız: 11. á b ä Ô Ü Ô Û ë Kasem olsun ki biz sizi halkettik: -Siz hiç bir ey de il iken, siz nev'i be erden hiç bir ferd, âlemde mevcud de il iken, siz henüz u bulundu unuz ekl-ü sureti ahzetmeden evvel ilk mayenizi takdir ve icad eyledik á b ã ì á q sonrasizitasvir ettik: Siz ibtidai hılkatte suretsiz, uzviyyetsiz bir mahlûk, Arzda bir çamur ve babanızın sulbünde birer zerre, birer nutfe oldu unuz halde sizi ahseni takvim olan insan suretine koyduk > â ü aë v a ò Ø Ü à Ü Û b ä Ü Ó á q sonra da Melâikeye «Âdeme secde edin: Ona boyun e ib itaat ve inkıyadile hızmet eyleyin» dedik.

18 Buhıtabların bir ferde veya sınfa de il, alel'umum cinsi be ere, daha do rusu cem'iyyeti be eriyye cinsine müteveccih oldu u ve bu münasebetle Melâikenin Âdeme secdesi kazıyyesinin de nev'i be ere bir minnet siyakında tezkir buyuruldu u sarihtir. Demek ki bu secde emri Hazreti Âdemin ahsına mahsus de il, zürriyyeti de dahıl olmak üzere nev'ıne aid bir eref ve imtiyazdır.zürriyyetiâdemiçinde bizzat Hazreti Âdemden efdal olan ülül'azm Enbiyai ızam gibi zevat bulundu u üphesiz oldu una nazaran da bu ma'nâ vazıhtır. Binaenaleyh Âdemi yalnız ilk insan olmak üzere de il, alel'umum nev'i be erin mahiyyetini temsil eden bir misali kül, ta'biri âharle alemi cins olarak mülâhaza etmek siyakı âyete daha muvafıktır. Hazreti Âdem kendi ferdiyyetinde bil'fiil haiz oldu u fesh:»2130 zâil ve melekâtı insâniyyeden ba ka bütün zürriyyetinde tecelli edecek olan fezâil-ü melekâtı da bilkuvve hâiz olmak ı'tıbariyle ebülbe er olarak te'emmül edildi i zamandır ki hılkati Âdem hılkati Beni Âdemi, tasviri Âdemtasviri Beni Âdemi, Âdeme secde bütün nev'i be ere secdeyi mutazammın oldu u tevazzuh eder. «üa Ñ ö 5 á Ø Ü È u ô ˆ Ûa ì ç ë» ma'nâsını da tavzıh eden bu âyetin mazmunu bir çok derin mebahisi ıhtıva etmektedir. Fakat biz burada bu kadar i aretle iktifa edece iz.

19 Cenabı Allah insanlı a öyle bir eref bah eylemi tir ki Âdemin Melâikeye de il, Melâikenin Âdeme secde etmesini emretmi tir.dü ünmeli ki bu halk, bu tasvir, bu te rifnı'metlerinden sonra insanların Allahdan ba kasına peresti etmeleri ne büyük zillet ve ne büyük nankörlük olacak ve ne azîm mes'uliyyeti intaç eyliyecektir. Evet,AllahÂdemile insanlı ı halk-u tasvir ettikten sonra Melâikeye Âdeme secde ediniz dedi de a ë v Ï onlar da secde ettiler 6 î Ü2 a ü a ancak blîs åí ub Ûa å ß å Ø í á Û secde edicilerden olmadı. -Olmadı da ne oldu Ù m Š ß a a v m ü a Ù È ä ß b ß 4b Ó Allah ona «sana ne mani' oldu da ben emretti imide secde etmeme e cür'et eyledin!» Buyurdu. Böyle tevbih ile istinhak etti.- Buna kar ı blîs ne dedi bilirmisiniz? 4b Ó dedi ki 7 éä ß Š î b ã a ben ondan hayırlıyım: -Ya'ni daha fazıletli, daha yükse im. Böyle olanın madununa secde etmesi ise revâ de ildir. Binaenaleyh bu emir, ma'kulvemüstahsende ildir. te beni secdeden men'eden ondan yüksek olmaklı ım ve bu emri muvafık görmemekli imdir. Ben ondan hayırlıyım. Çünkü åî Ÿ å ß é n Ô Ü ë b ã å ß ó ä n Ô Ü beni ate ten halkettin sh:»2131

20 onu ise çamurdan halkettin.- O da'vayı istilzam etmek için bu mukayeseli çifte su ra unu tazammun eder: Ate ise çamurdan hayırlıdır,hayırlıdan halkolunan da hayırlıdır. Binaenaleyh ate ten yaratılan ben çamurdan yaratılan Âdemden hayırlıyım, bunun içinsecdeetmedim.-demekoluyorkibulâhzaya, ya'ni Âdeme secde emrinin vüruduna kadar Allah tealâ blîsin hıssiyyatına dokunacak hiç bir emir ve teklif yapmamı, bir imtihanetmemi idi ve onun o zamana kadar ısyan etmemesi ve Melekler içinde bulunması vakıatın kendi arzu ve temayülâtına muvafık cereyan etmesiyle de alâkadar bulunuyordu, böyle bir halde olan tâatin ise mücerred emir ve rızayı ilâhîye inkıyaddan ne 'etetti i tebeyyün edemezdi. Çünkü hem Allahın emrine hem de nefsin rızasına muvafık gelen hususatta asıl nazarı ı'tibara alınıb itaat edilen ma'bud, Allah mı, yoksa nefis mi bu taayyün ve tebeyyün edemez. Vaktâ ki Âdem yaradılıb Meleklerin ve o miyanda blîsin ona secde etmeleri emredilince bu hepsi için bir imtihan olmu vebuimtihan blîsin hissiyyatına dokunmu vemahiyyetinitezahür ettirmi tir. Ve o zaman Allahın bildi i gibi Melekler ve Âdemce de anla ılmı tır ki blîsin sabıkan Meleklere refakat ve mü abeheti «æë Š ß ªì í b ß æì Ü È 1 í ë á ç Š ß a b ß é ÜÛa æì È í ü» vasfını hakıkaten haiz oldu u için de il, emri ilâhî ile emri nefsin tearuz etmedi inden ve ısyana sebeb bulunmamasından dolayı imi. Yoksa blîs hakıkatte Allaha de il, kendi zevkına taabbüd edermi ve netekim «â ü aë v a» diye onun zevk-u rızasına muhalif ilk emri ilâhî teveccüh edince blîsin ilk i i

21 secdeden imtina' ile ısyan «Ù È ä ß b ß ë» suâline kar ıilk sözü ı'lânı kibrile ızharı küfr-ü tu yan olmu tur. Bu suretle blîs «Š î b ã a» derken evvel emirde mücerred hıssiyyatı nefsaniyyesine éä ß ittiba' etmi vefakat bunu bir de ılim eklinde süsliyerek hakka isnad etmek için biri kâzib «éä ß Š î b ã a» biri de sadık «åî Ÿ å ß é n Ô Ü ë b ã å ß ó ä n Ô Ü» iki mukaddimeyi birbirine rabtedib mukaddimei sadıkanın zımnında yanlı sh:»2132 bir takım kübralar gizliyerek ikisu raile iki kıyası mantıkî suretinde bir nazarı fâsid yürütmü vesadık olan kazıyyeihılkatten kâzib olan «éä Š î b ã a» da'vayı nefsânîsini istintaca kalkı mı tır ki âlemde ß eytanet ve telbîsin ilk misali olan bu söz de eytanetin bütün künhü münderiç gibidir. Bu iki cümle tahlil-ü tetkık edilecek olursa bunda ılmi adâbı bahis, ılmi ruh, ahlâk, istikraî, istintacî mantık, hıkmetitekvin ve te ri' gibi nice ulûma temas eden açık gizli bir çok hatıât, telbîsat, mu aletât görülecektir ki bununla eytan ve eytanetin bütün mahiyyetini anlamak mümkin olacaktır.ezcümlehayırdanimtinaı tasvib için cehl ile ılmi, kizb ile sıdkı, errile hayrı, kibrile müdarayı, aldanmakla aldatmayı halt-u mezc edib hayırlı olmayı hayra mani' tutmak tenakuzunu bir hakıkati ılmiyye ve neticei mantıkıyye eklinde tasvîretmek eytanın birinci

22 sıfatı oldu u anla ılıyor ki gururı nefsile fikr-ü zekâ suretinde görünmek istiyen bu hamakat ve cehaletin huzurı hakta ne kadar sefil bir vaz'ıyyet oldu unu bir dü ünmeli. imdi blisin bu da'vâ ve istidlâlindeki ba lıca hata ve galât noktalarını da kaydedelim: 1-Evvelemirde blis suâle kar ıvaz'ıyyetvevazıfesinitakdir edememi, cevabı ta'rız ve muaraza tavrına dökerek bahs-ü kelâmda gasbı makam sevdasına dü mü tür.i'tirafveı'tizar yerine ı'tizarvetahtıeye kalkı mı tır. 2- Mevridi nassta kıyas ve ictihada kıyam etmi, emri sariha kar ı halkın delâletine müraceat eylemi tir. 3- «åî Ÿ å ß é n Ô Ü ë b ã å ß ó ä n Ô Ü» demesi haddi zatında do rudur. Lâkin blis bu iki vakıai hılkati mukayese ile bundan «éä Š î b ã a» neticesini almak için noktai ß nazarında hata etmi tir. Zira bir taraftan hâlikın halkını ı'tirafile ona nazarı dikkati celbediyor gibi görünürken di er taraftan hayr-u meziyyette nazarını madde ve unsura kasretmi,

23 sh:»2133 faılin nisbeti ıhtisasına, surete, gayeye atfı nazar eylemi tir.hılkati Âdemde «6 ô î 2 o Ô Ü b à Û v m æ a Ù È ä ß b ß» kavli ilâhîsiyle ıhtar buyurulan erefi ıhtisası «ó yë å ß éî Ï o 1 ã ë é n í ì a b Ï» kavli ilâhîsiyle ıhtar buyurulan ruh ve sureti «ò 1î Ü üa ó Ï 3 Çb u ó ã a» kavliilâhîsiyle ıhtar buyurulan gayeyi nazarı mülâhazaya almayıb yalnız madde ve unsura ı'tibar etmek istiyen blîs Âdemde toprak kendisinde ate tenba ka bir mahiyyet görmemi ve diriden ölü, ölüden diri halkeden ve havass-u mezayayı e yayı hazinci kereminden bah eyliyen halık tealâyi maddeye mahkûm gibi farzeylemi tir. Hiç dü ünmemi tirki tıynile nârın havassındaki farkdamücerredtahsısı halika medyun olan bir hılkat farkından ba kabir ey de ildir. Bundan anla ılır ki âlim geçinenlerin bir ço unda görülegelen maddeye kasrı nazar mesleki mesaliki blîstendir. te balâda i aret edildi i üzere bu galetı nazariyledir ki blîs «åî Ÿ å ß é n Ô Ü ë b ã å ß ó ä n Ô Ü» su rası tahtinde «nâr, tıynden hayırlıdır,hayırlı olandan halkedilen de hayırlıdır.»diyeiki kübrayı zımnîye iyma ederek bunları birer hakıkati zâhire ve müselleme gibi farzetmi ve bundan «é ä ß Š î b ã a» neticesini çıkarmakistemi tir. Halbuki ikinci

24 kazıyyekülliyyetiylesadık olmadı ı gibi birinci kazıyye de ıtlakıyle do rude ildir. Hakıkatte alel'ıtlak halk noktai nazarından ikisi de mahlûk olmak ve hukmi halika mahkûm bulunmak ı'tibariyle müsavi olduktan ba ka hususıyyet noktai nazarından da havassı türâbiyye havassı nâriyyeden daha cem'ıyyetli ve daha kemallidir. Hele ahlâkî bir temsil ile mülâhaza edildi i zaman ate in hıffetine, hıddet ve iddetine, telâ ve ıztırabına, meyli tekebbür ve istiylâsına mukabil türabın vekar-ü sekîyneti, sabr-ü mekânet ve sebatı, hılm-ü haya ve semahati, kabiliyyeti ıstıfa ve tekâmülü ne kadar yüksektir. blîs gerek istikrasının noksanından, gerek telakkîsindeki bozukluktan, ya'ni ılmi haktan de il nefsinden ahzetmek da'vasında bulundu undan sh:»2134 dolayı bunda da galeta dü mü tür. Ve yine bu galat iledir ki Âdemi sırf bir çamur, kendini sırfbirate seviyyesinde mukayese etmi, tıynden halk olunan Âdemin ıstıfayiilâhî ile çamurdan büsbütün ba kabir mazharı emr kendisi de nârdan büsbütün ba ka bir mazharı lâ'net olaca ını anlıyamamı tır.veyalnız Âdeme kar ı de il emir ve suali ilâhîye kar ı da kibr-ü enaniyyetle «åî Ÿ å ß é n Ô Ü ë b ã å ß ó ä n Ô Ü 7 éä ß Š î» deyivermi tir. Bunun üzerine:

25 13. 4b Ó Allah buyurdu ki b èä ß Á j çb Ï öyle ise in oradan: -O bulundu un Cennetten, yâhud zümrei Melâike içinden b èî Ï Š j Ø n m æ a Ù Û æì Ø í b à Ï çünkü senin orada tekebbür etmen olamaz.- O makamı ulvî haddini bilen ehli taat ve tevazua mahsustur. åí Š Ëb Ûa å ß Ù ã a x Š b Ï Binaenaleyh çık sen artık küçülenlerdensin. -Tekebbür küçüklüktür, büyüyecek olan büyüklenmez, büyüklenen behemehal küçülür, alçalır zelil olur. Sıfatı kibriya zatına mahsus olan Allah tealâ bu emr ile onu bulundu u makamdan derhal azledib indirdi, kibrine mukabil zillet-ü hakarete mahkûm etti, aslının ate olmasına güvenerek ve hayriyyet ve fazıleti kendisinde aslından müntekil ve mevrus elinden alınmaz bir hasleti zatiyye gibi farz ederek bu lâhzai imtihana kadar bulundu u o makamı saadetten dü miyece ini zanneden ve bu zanniyle halikının emrini tenkıde kalkı an blise bu emri ilâhî bütün havassı e yanın mücerred bir dadı hak oldu unu bu suretle bir lemhada fı'len anlatıverdi. Buhıtabı gadab kar ısında vücudi mahlûkun lâ ey oldu unu anlayan blis derhal ı'damından korkarak ve zillet-ü hakaretle olsun hayatı mematatercih ederek:

26 sh:» æì r È j í ó Û a ó 4b Ó beni onların ba'solunacakları güne kadar â ì í ã Š Ä ã a ınzar ve imhal et dedi: Ya'ni Âdem ve zürriyyetinin ba'delmevt ba'sleri vaktine kadar öldürme de ecelimi te'hır eyle diye tedarru' ve niyaz etti -ki bugün «æë Š Ä ä í âb î Ó á ç a b Ï ô Š a éî Ï ƒ 1ã á q» mantukunca «6» olan nefhai saniye vaktidir. Bundan anla ılır ki åî à Ûb È Ûa l Š Û b äûa âì Ô í â ì í blis esasen halık tealâyı münkir olmadı ı gibi ba'si de münkir de ildir, o biliyormu ki Âdemin nesli ve zürriyyeti olacak, bir müddet ya ıyacaklar, sonra ölecekler ve bir gün gelib ba'solunacaklar. u halde blisin küfrü Allahı ve Âhıretiinkâr suretiyle de il, emr-ü teklifi ve vücubı ameli inkâr ile muaraza suretindedir. ayanı dikkattir ki blis bu yevmi ba'se kadar imhal talebi zımnında nefhai ulâ devresini atlatıb ilel'ebed ölümden kurtulmayı ve zillet-ü hakaret içinde de olsa fenasız bir bekaya ıri meyiarzuetmi vefakat bunu tasrih etmeyib kurnazlık etmek istemi tir. Çünkü yevmi ba'sten sonra mevt yoktur. Binaenaleyh bu derece meyli hayat da blisin hissi demektir. Hiç bir mahlûkunun her hangi bir taleb ve niyazını külliyyen reddetmek ë Ûa áî Ü Ç anından olmıyan ve olan Allah tealâ nazarı ızzetinden ko du u pa ˆ 2

27 blisin bile recasını sureti mutlakada reddetmiyerek 15. åí Š Ä ä à Ûa å ß Ù ã a 4b Ó üphelenme sen munzarîndensin: Ya'ni eceli te'hır edilenlerdensin buyurdu.- Fakat «æì r È j í â ì í óû a» gayesine müsaade etmedi, bil'akis sûrei «Š vy âì Ü È à Ûa ó Û a» de ve sûrei da gelece i vechile vakti ma'lûm gününe kadar bir ecelile ınzar o Ó ì Ûa â ì í buyurdu ki «üa ó Ï å ß ë Ûa pa ìà ó Ï å ß Ê Œ 1 Ï ì Ûa ó Ï ƒ 1 ä í â ì í ë 6» medlûlü üzere nefhai ûlâ günüdür. Âdeme secde emri blisin mahiyyetini é ÜÛa õ b å ß ü a izhar ve Meleklerden temyiz eden bir imtihan oldu u gibi blisin ınzarı da Âdem ve zürriyyeti hakkında bir imtihan olacaktır. blisin ısyandan tevbe ve halâsı dü ünmeyib zillet içinde hırsı hayatına alâkadar olan bu tâleb ve duasiyle Âdemin hemen tevbeye sh:»2136 itab ile ma firet-ürahmettaleb ve duası mukayese edilince aradaki farkın ne kadar mühimm oldu u anla ılır.

28 blis, recasının kabulünü gördükten sonra o uzun ömürünü tevbe ve ükrile halâsa sarfedecek yerde 16. 4b Ó öyle dedi: ó ä n í ì Ë a b à j Ï öyle ise beni azıtman: vâ ve ıdlâlime müsaade etmen hakkı için = áî Ô n à Ûa Ù Ÿa Š á è Û æ È Ó ü lâbüd ben onlar için,onev'ı Âdemiazıtmakiçin senin do ru yoluna oturaca ım: -Sana senin ni'metine götüren iymanveislâm ve istikamet yolunu kesib pusuya duraca ım 17. á èí í a å î 2 å ß á è ä î m ü á q sonra da behemehal önlerinden á è 1 Ü å ß ë ve arkalarından, á è ãb à í a å Ç ë sa larından 6 á è Ü ö b à å Ç ë vesollarından onlara varaca ım;- dört cihetten ya'ni bir dü manın hücum edebilece i her taraflarından saldıraca ım: Do ru yoldan çevirib sapıtmak, a ırıb soymak için ne yapabilirsem yapaca ım. åí Š b á ç Š r a v m ü ë Sende ekserîsini akir, mutı' bulmıyacaksın. - blis, bu son fıkrayı «é ä à î Ü2 a á è î Ü Ç Ö Ô Û ë» âyetinin delâletine göre zannen söylemi tir.çünkü nev'i be erden err için müteaddid, hayır için bir mebde' görmü tür.bâ'zı müfessirînin nakline göre de bunu Melâikeden e idib söylemi tir. Onun bu azmi ekavetine kar ı: 18. 4b Ó Allah buyurdu ki b èä ß x Š a çık oradan a 6 ì y ß b ªë ˆ ß mezmun, matrud olarak çık á è ä ß Ù È j m å à Û kasem

29 olsun ki onlardan her kim sana uyarsa: åî È à u a á Ø ä ß á ä è u å d Ü ß ü sizden, sizin hepinizden Cehennemi doldururum, sh:»2137 bunda asla übheniz olmasın.- Demek ki blise uyanlar ondan, onun tebaasından ve onun akıbetine mahkûmdurlar. Görülüyor ki Allah tealâ blisi iptida ısyanından dolayı tardedivermemi istintak etmi tir. stintakında i'tizar yerine kibr-ü gurur ile gösterdi i ınad ve küfründen dolayı da bulundu u makamdan indirmi yerinden çıkarmı «in oradan çık,artık alçaksın küçüksün» diye azl-ü ıskatile tahkır ve tezlil eylemi, birinci «x Š b Ï» emrinin ıtlakına nazaran o lâhzada bu ihrac henüz bir tardı müebbed olmamak melhuzdur. E er blis, mütenebbih olub edebini takınsa, salâha yüz tutsa imi afvı muhtemil bulunuyormu. Netekim imhal recası bir dereceye kadar is'af buyurulmu tur. Fakat bunun üzerine ükr-ü salâh yerine bütün bütün ımarıb tarikı hakka ve ehli iymanveistikamete kar ı ekavete azmi ebedîsini ishar etti i zamandır ki «6 ì y ß a b ªë ˆ ß b è ä ß x Š a» emriyle külliyyen zemm-ü tardveâhırette de tebaasiyle

30 beraber azabı ebedîye mahkûm edilmi tir. Allah bunu blisin azmi ekavetine ceza olarak ta'yin etmi ve ona uyanları da ona ilhak eylemi tir. Hilkati Âdem ile vakı' olan bu imtihanda blisin hissiyyatı nefsaniyyesine tâbi' olarak Melekler içindeki makamı saadetinden bu derekei ekavete dü mesi ne kadar elîm ise hiç übhe yok ki Meleklerin mescudu olmak erefine mazhar olan Âdem nev'inin böyle bir adüvvi mübîni bulunan mezmum matrud blisin izine, huyuna uyarak o makamı ulvîden sukut ve onun akıbetine i tirak etmesi ondan daha elîm olacaktır. blisin Halikı veâhıreti münkir olmadı ı halde bu sukut ve ekavetine sebeb kibr-ü gurur ile hissiyyata tâbi' olması ve bu suretle arzusuna muvafık olmıyan hususatta emri ilâhîye taarruz fikrinde bulunması olmu tur. Onda bu hasletin zuhuruna da be erin erefi mahsus ile hilkati ve secde emrine mazhariyyeti vesile vermi tir. Buna mukabil blisin eceli te'hir olunmasında da insanın sukutuna sebebi karib kendi hatalarıdır. sh:»2138 Fakat bu hataların mütekabilen yekdi erine birer ciheti taallukları vardır.allahakar ı serâzâd kalmak isteyen blis insan ile müptelâ olmu bulundu u gibi blis gibi serâzâd kalmak sevdasına dü ecek olan insanlar da blis ile müptelâ kılınmı lardır. Binaenaleyh hilkatleriyle blisin sukutuna sebeb olmu olan

31 insanlar, kendi iradeleriyle onun akıbetine dü memekiçin fıtratlarına bah edilen bu ni'meti ezeliyyenin hakkı ükrünü eda etmeli ve blisin izine gitmekten son derece sakınmalıdır. Ve bilmelidir ki u kıssada blisin gösterdi i huylardan hangisi bir kimsede varsa onda eytandan bir haslet var demektir. Ve onun tehzibine çalı malıdır. nsanın aslı hılkatindeki mevkii böyle yüksek ve nâziktir. Melekler secde ettiler, blis etmedi böyle oldu 19. â a b í ë vededikkiyaâdem, ò ä v Ûa Ù u ë ë o ã a å Ø a sen e inle o Cennette sakin ol: blisin matruden ihrac olundu u o Cennette dur.- Bu Cennetin Cennetülhuld veya Sema Cennetlerinden bir Cennet veya Arz cennetlerinden bir cennet olması hakkında ba'zı kaviller vardır ki sûrei «Bakare» de buna dair ba'zı izahat geçmi idi. Burada da unu kaydedelim ki blisin «éä ß x Š b Ï P b è ä ß Á j çb Ï» emirleriyle indirilib ıhraç edildi i Cennet hakkında ibni Abbas radıyallahü anhüma «Cennetülhulde de il cenneti adnde idiler» demi tir. Binaenaleyh Âdemin iskân edildi i de cenneti adn demektir: Dâlin sükûniyle «Adn» ikamet demek oldu una ve «ma'din» kelimesinin de esası bulundu una nazaran «Cenneti adn» ismi ma'dini hılkat ve ikametgâhı aslî olan Cennet mefhumunu iyma eder, Bu ise Âdemin ilk ni'meti vücude mazhar oldu u ravzai hılkat ma'nâsını i 'ar eyler. «Cenneti adn» dahi Cennetülme'vâ, Cennettünnaîm, Cennetülfirdevs,

32 dârüsselâm, Cennetülhuld, Cennetülvesile, gibi Âhıret Cennetlerinden ma'dud oldu una nazaran ilk sh:»2139 meskeni Âdem olan Cennet-i adnin Âhırette Cennetülhuld güzergâhında ilk Cennet olaca ı ve bunda «æì Ü à È m á n ä b à 2 b çì à n a ó n Ûa ä v Ûa ò Ù Ü m» mısdakınca mebde' ile meadın bir telâkısi bulunaca ı anla ılabilir. Allahü a'lem. b à n s î y å ß 5 Ø Ï Sâkin olunuz da neresinden dilerseniz yiyiniz. -Mubahtır. Ancak ñ Š v Ûa ê ˆ ç b 2 Š Ô m ü ë u bir a aca yakla mayınız åî à Ûb ÄÛa å ß b ãì Ø n Ï ki zalimlerden olursunuz.- haddinizi tecavüz ve kendinize yazık etmi bulunursunuz. Demek ki Âdem ve Havva Cennette diledikleri gibi hareket edebilecek ve istedikleri yerde istediklerini yiyib mütena'ım olabilecek bir serbeslik ve ibaha ile iskân edilmi olmakla beraber bu salâhıyet ve me'zuniyyet her kaydden azâda gayri mahdud bir hurriyyet ve temlik olmayıb bir hadde kadar idi ki bi ahıs veya binnevi' vahıd olan bu a aç ve bunun semeresi o haddi ta'yin etmi ve ona yakla mak kendileri içintekvinen mümkin isedete rian ve hukukan nehyedilmi idi. Ma'lûmdur ki

33 a aç urfte hududı mekâniyyeden bir haddi, onun meyvesinden ekil de hududi ef'alden bir haddi irae eder. Bu nokta Âdemin Cennette bile mebdei mükellefiyyetten azâde olmadı ını ve bu ecere civarı haddi zatında Cennetten ma'dud olmakla beraber Âdem ve Havva için bir cennet de il bir sahai ibtilâ olacaktı. Ve her kim olursa olsun ona Allah tealânın ta'yinetti i haddi ve dairei hukuku tecavüz ederse haksızlık ve binaenaleyh kendine zulmetmi olaca ından Âdem ile Havvaya da buna yakla ırsanız zalimlerden olursunuz buyurmu tur. Buiskân ve tebli üzerine: 20. å ß b à è ä Ç ëb ß b à è Û ô j î Û æb À î, Ûa b à è Û ì ë b à è m a ì eytan kendilerinden örtülüb gizlenen kötü yerlerini meydana çıkarmak: Avret mahallerini sh:»2140 açmak içinikisine de bir vesvese verdi. -Âdem ve Havvâ bu lâhzaya kadar hıklatlerinde kendilerini utandıracakvetiksindirecek çirkin pis eylere mahalli sudur ve zuhur olacak kötü yerlerini ne kendilerinden

34 ne de birbirlerinden görmüyorlar ve hattâ bilmiyorlardı. Settarül'uyub olan hâlık tealâ evvel emirde onu setretmi kendilerinden gizlemi idi. Bir rivayete göre bir nur ile nazarlarından mestur idi, di er bir rivayette de tırnak kabilinden bir örtü ile mestur idi. Anla ılıyorkiinsan ne kadar yüksek olursa olsun bilkuvve ayıbdan hâli de ildir, Ve hılkatinin bütün kuvveleri öyle dursun bilfiıl muhtevi oldu u ezcasına bile temamen vakıf olamaz. Bu suretle hılkati be er iyiye de kötüye de müstaiddir. Ve bu isti'dadın inki afı halktan sonra Allahın emr-ü nehyiyle ta'yin ve tahdid buyurdu u hududı fa'aliyyete derecei rivayetiyle mütenasibdir. Binaenaleyh evveli hılkat, haddi emrile mütenasib oldu undan fıtrat, ahseni takvim üzerine olmakla beraber kuvvei iradiyyenin mertebei zuhurundan ı'tibaren muhalefeti emir, hayyizi imkânda bulundu undan o ahseni takvimin zımnında bir de efseli safilîne sukut kabiliyyeti mündericdir ki i te din ve emri ilâhî insanlı ı bu sukuttan muhafazaya müteveccih oldu u gibi azmi eytan da bu insanlarda o ayıbların ızhariyle bu sukuta tevcih etmektir. Ve bunun içinfıtrati ûlâ mucebince Cennette olan Âdem ve Havvâya mestur olan ayıb yerlerini açmak için bir vesvese vermi tir. VESVESEaslı lu attehı ırtı, fı ırtı, fısıltı gibi savti hafiy demektir. Bu münasebetle gönülde tevali ve tekerrür eden gizli söze vesvese ve bir nefse böyle bir söz ilka etme e de vesvese vermek ta'bir olunur.

35 eytan, Âdeme ve Havvâya böyle bir vesvese verdi ë a å î Ø Ü ß b ãì Ø m æ a ü a ñ Š v Ûa 4b Ó ë ve dedi ki ê ˆ ç å Ç b à Ø 2 b à Øî è ãb ß åí Ûb Ûa å ß b ãì Ø m rabbınız sizibu ecereden ba ka sh:»2141 bir sebeble de il, ancak iki Melek olaca ınızdan veya muhalled kalaca ınızdan dolayı nehyetti: Ya'ni bundan yerseniz ya yemek içmek ıhtiyacından Melekler gibi müsta ni olursunuz, yahud ölüm yüzü görmez müebbed kalırsınız diye bir taraftan onları Âdeme secde ile me'mur olan Meleklere imrendirmek, bir taraftan da sebebi maddînin takdiri ilâhîyi ta yir edebilece i üphesile herçibâdâbad bir hulûd ve baka sevdasına dü ürmek istedi. Burada me hur bir suâl vardır. eytancennettenıhrac ve tard edilmi oldu u halde Cennetteki Âdem ve Havvaya nasıl vesvese verebilmi tir. Buna kar ı bir hayye vasıtasiyle girdi diye bir kıssanakli öhret bulmu ise de bunu eazımı müfessirînrekikaddetmi ler ve ba lıca üç veçhile cevab vermi lerdir: 1- Haseni Basrî Hazretleri demi tir ki Allah tealânın vermi oldu u bir kuvvet ile yerden Semaya veya

36 Cennete vesvese iysal edebilmi tir. Bu ma'nâya göre «hayye» ta'birinin be er içinyılan gibi zehirnâk bir kuvvei hayatiyyeden kinaye olması söylenebilir. 2- Ebûmüslimi Isfehanî bu Cennetin Arz Cennetlerinden biri oldu una kail oldu u için Âdem ve blis ikisi de Cennette idi demi, lâkin bunun suâle muntabık olmadı ı zâhirdir. 3- Di er bir takım müfessirîndedemi lerdir ki Âdem ve Havva ba'zan Cennetin kapısına yakın gelirler, blis de haricden gözetir yakla ırdı, vesvese bu suretle hasıl oldu. Her halde âyetlerin delâletine nazaran blisin tard ve ıhracı cihatı erbaadan ilkai vesvese imkânını selbeder bir surette olmadı ı anla ılıyor. Bunun için vesveseye imkân bulub o maksadla öyle yaptı 21. = åî z b äûa å à Û b à Ø Û ó ã a b à è à b Ó ë ve emîn olunuz ben sizini nasıhatçılarınızdan, hayirhahlarınızdanım diye yeminle ti: ya'ni yemin sh:»2142 etti de 22. b à èî Û Ï ikisini de aldatarak sarkıttı, mertebei, nezahetten ekli ecereye 7 ë ŠÌ 2

37 tenezzül ettirdi. -Âdem ve Havvâ hiç bir kimse yalan yere Allaha yemin etmez sandılar aldandılar. Binaenaleyh ñ Š v Ûa b Óa b à Ü Ï vaktakioa acı tattılar b à è m a ì b à è Û p 2 kendilerine kötü yerleri beliriverdi:- Masıyetin eameti yüz gösterdi, mestur ve mahfi olan avret mahalleri açılıverdi, bunun üzerine hayalarından 6 ò ä v Ûa Ö ë å ß b à è î Ü Ç æb 1 í b Ô 1 Ÿ ë derhal üzerlerine Cennet yapra ından yamalar yamama a ba ladılar- denilmi ki bu yaprak incir yapra ıidi. b à è 2 b à èí b ã ë rabları Allah tealâ da kendilerine öyle nida etti: ñ Š v Ûa b à Ø Ü m å Ç b à Ø è ã a á Û a ben sizi o a açtan nehyetmedim mi idi? åî jß ë Ç b à Ø Û æb À î, Ûa æ a b à Ø Û 3 Ó a ë ve her halde eytan size açık bir dü mandır demedim mi idi? -Ki evvelkisi nehye muhalefetlerinden dolayı, ikincisi de dü man sözüne aldanmalarından dolayı ıtab ve tevbıhtir. bu ıhtarı- adâvet bu sûrede sarahaten sebketmemi ise de bu istifhamın ıktizasına ve sûrei «é Ÿ» da «Ù u ë Œ Û ë Ù Û ë Ç a ˆ ç æ a» âyetinin tasrihine nazaran demek ki bu ıhtar da vakı' olmu idi. Bu ıtaba kar ı Âdem ve Havvâ bakınız ne dediler:

38 23. b ä 1 ã a b ä à Ü Ã b ä 2 üb Ó Ya rabbena, biz nefislerimize zulmeyledik, kendimizeyazık ettik b ä à y Š m ë b ä Û Š 1 Ì m á Û æ a ë ve ayed sen bize ma firetve rahmet etmezsen åí Š b Ûa å ß å ãì Ø ä Û hâsirler güsh:»2143 ruhundan olaca ımız üphesizdir dediler. -Derhal vaz'ıyyeti takdir ve hatâlârını ı'tirâfvetevbe ve isti fara müsaraatle rahmeti ilâhiyyeye dehalet eylediler ki bu kelimâtı tadarru' sûrei «Bakare» de «é î Ü Ç 6 lb n Ï pb à Ü é 2 å ß â a ó Ô Ü n Ï» âyetinde i aret olunan kelimâttır.suâli ilâhîye kar ı blisin zikri sebkeden cevabiyle Âdem ve Havvânın bu cevablarını mukayese etmeli de bu kelimatın derhal kalbi Âdeme sünuhu ne büyük bir lûtfi ilâhî oldu unu ve tıyneti Âdem ile mahiyyeti blis beyninde ne azîm bir fark bulundu unu anlamalı ki blisin nâr ve tîn mukayesesindeki sirri cehaleti bu noktada vazıhan tecelli etmektedir. Denilmi tir ki Âdem be ey ile bahtiyar oldu. Muhalefeti i'tiraf, nedamet, nefsini levm, Tevbeye müsaraat, rahmetten ümidi kesmemek. blis de be eyle bedbaht oldu: Günahını ıkrar etmedi, nedamet eylemedi, kendini levm etmeyib azgınlı ını Allaha nisbet etti ve rahmetten ümidini kesti. Maamafih emir veya nehyi ilâhîye muhalefetle i lenen her hangi bir günah ma fur bile olsa sahibini

39 nezaheti mutlaka mertebesinden indirme e sebeb olmaktan hali kalmıyacak demektir. Zira bu tevbe ve tedarru' üzerine 24. 4b Ó Allah buyurdu ki aìà j ça ininiz 7 ë Ç œ È j Û á Ø š È 2 bâ'zınız bâ'zınızadü mansınız åî y óû a Êb n ß ë Š Ô n ß üa ó Ï á Ø Û ë vesizearzdabirvakta kadar bir istikrarvetemettü var. Ya'ni 25. 4b Ó Allah dedi ki æ ì î z m b èî Ï Arzdaya ıyacaksınız æì mì à m b èî Ï ë ve onda öleceksiniz onda, o ; æì u Š m b è ä ß ë ve yine ondan çıkarılacaksınız:ba's-üne rolunacaksınız. te Allah siz nev'i be eri Arzda böyle temkin eyledi: imdi: sh:»2144 á Ø m a ì ô a ì í b b j Û á Ø î Ü Ç b ä Û Œ ã a Ó â a ó ä 2 b í RV á è Ü È Û é ÜÛa pb í a å ß Ù Û 6 Š î Ù Û ô ì Ô nûa b j Û ë b í ë x Š a b à æb À î, Ûa áø ä ä n 1 í ü â a ó ä 2 b í RW æë Š ˆ í

40 é ã a b 6 à è m a ì b à è í Š î Û b à è b j Û b à è ä Ç Ê Œ ä í ò ä v Ûa å ß á Ø í ì 2 a åî Ÿb î, Ûa b ä Ü È u b ã a 6 á è ã ë Š m ü s î y å ß é Üî j Ó ë ì ç á Øí Š í aì Ûb Ó ò yb Ï aì Ü È Ï a a ë RX æì ä ß ªì í ü åí ˆ Ü Û õ b î Û ë a Š ß b í ü é ÜÛa æ a 3 Ó b 6 è 2 b ã Š ß a ÜÛa ë é b ã õ b 2 a b è î Ü Ç b ã u ë ó 2 Š ß a 3 Ó RY æì à Ü È m üb ß é ÜÛa ó Ü Ç æì Ûì Ô m a 6 õ b z 1 Ûb 2 é Û åî Ü ß êì Ç a ë v ß 3 ä Ç á Ø çì u ë aì àî Ó a ë Á Ô Ûb 2 Õ y b Ôí Š Ï ë ô ç b Ôí Š Ï SP 6 æë ì È m á a 2 b à 6 åí Ûa é ÜÛa æë å ß õ b î Û ë a åî Ÿb î, Ûa aë ˆ ma ã a áè 6 ò Û 5 šûa á è î Ü Ç æë n è ß ã a áè æì j z í ë sh:»2145 Meali erifi EyÂdemo ulları! bakın size çirkin yerlerinizi örtecek libas indirdik, hıl'at indirdik, fakat takvâ libası, o hepsinden hayırlı, bu i te Allâhın âyetlerinden, gerektir ki dü ünür ıbret alırlar26eyâdemo ulları!

41 babanızla ananızı çirkin yerlerini kendilerine göstermek için eytan Cennetten çıkardı ı gibi sakının sizi de belâya u ratmasın,çünküovekabılesi sizi sizin kendilerini göremiyece iz cihetten görürler, biz o eytanları o kimselerin velileri kılmı ızdır kiiymana gelmezler 27 Ve bir edebsizlik yaptıkları zaman da atalarımızı böyle bulduk ve bize bunu Allah emretti derler, Allah, de, edebsizli i emretmez, bilmedi iniz eyleri Allahın üzerine mi atıyorsunuz? 28 Deki: Rabbım,Adl-üinsafı emretti, hem her mescidde yüzlerinizi do rututun ve ona, dini mahza onun için hâlıs kılarak, ıbadet edin, sizi iptida o yarattı ı gibi yine ona döneceksiniz 29 Bir kısmına hidayet buyurdu, bir kısmına da dalalet hakkoldu, çünkü bunlar, Allahı bırakıb eytanları evliya ittihâz ettiler, bir de kendilerini hidâyette zannederler â a ó ä 2 b í EyÂdemo ulları áø m a ì ô a ì í b b j Û á Ø î Ü Ç b ä Û Œ ã a Ó muhakkak ki biz üzerinize fena yerlerinizi örter: setri avret eder bir libas b í ë bir de ri, ya'ni cemal ve mefharet kisvesi yâhud servet-ü refah indirdik: -Arzî Semavî, enfüsî, afâkî, ferdî, içtimaî, tabiî, sun'î esbabını halk-u ıhsan eyledik. Âdem ve Havvâ Cennette mahfuz ve mestur sâkin iken ayıbları açılarak yer yüzüne gelmi oldukları gibi Benî Âdemden her biri de rahimi maderde «me iyme» içinde mahfuz ve mestur olarak merzuk olub dururken çırçıplak yer yüzüne indiler. Sonra da ayıblarını örtecek veya giyinib ku anıb

42 süslenecek surette fakırâne veya ganiyyâne iki nevi' libas ile tehaffuz ve tesettüre ve hattâ tecemmül-ü tezeyyüne imkân buldular. sh:»2146 Bumiyanda ô ì Ô nûa b j Û ë takvâlibası:-hissitakvâ veya hissi takvâ ile geyim, ya'ni hissi hayâ ve ha yetullah ile giyilen ve biiznillâh maddî ma'nevî ayıbdan, fenalıktan, zarar ve mehlekeden vikaye edecek olan korunmak elbisesi yok mu Ù Û bu 6 Š î hayrı mutlaktır:-nef'ı mahızdır. Elbise ni'metinden tena'um ve istifade asıl bunuladır.zirahissitakvâsı ha yet-ü iymanı, hayâ ve ırfanı olanlar bizzarure çıplak bile kalsalar lâekall Âdem ve Havvânın yapraklarla tesettür ettikleri gibi ayb ve avretlerini setr-ü muhafaza ederler. Fakat hissi takvâsı olmıyanfâcirler ne kadar giyinseler yine kıçları açılmaktan kurtulamazlar. Çünkü bunlar elbise ni'metinin ayb ve avreti setir, harr-ü berd ve mu'ziyât ve habâis gibi esbabı marazdan tahaffuz, dü mandan tevakkı ve nihayet hüsni nazarı cezb ve sui nazarı def'edecek, hiç kimsenin ne heyecanı ehvetine ve ne galeyanı nefretine bais olmıyacak bir siymayı salâh ve sekineti edeb-ü vekar ile tecemmül gibi menafi'i hakıkıyyevemekasıd hasenesini dü ünemez, sevkı ehvet, kibr-ü nahvetle ri -üriya içinde ı'lânı gurur etmek isterken bir taraftan en fena yerini açar, hatır-u

43 hayale gelmez zarar ve vekahate dü er. Bunun içinri, libas fahr-u ihti am dahi haddi zatında bir ni'meti ilâhiyye olmakla beraber bir çoklarının gözlerini kama tıran cazibei zâhiriyyesine ra men hayır venef'ı mahız de il, bir metaı gururdur. Asıl hayır,libası takvâdadır ki setri avret, hıfzı namus artı evvelini te kil eder. Ù Û Bu,-ya'nilibas indirilmek é ÜÛa pb í a å ß Allahın âyetlerindendir: nsanlı a olan lûtf-u ınayetine, fadl-u rahmetine delalet eden delâil ve alâimdendir. æëš ˆ í á è Ü È Û Me'muldür ki bunu tezekkür ederler. Bundaki vücuhı delâleti, hikmeti rabbaniyyeyi dü ünür, niash:»2147 mı ilâhiyyeyi hatırlar,tanır veya mütenassıh olub çirkinliklerden sakınırlar.- Rivayet olunuyor ki cahiliyye Arablarından bir takımları ezcümle humsten olmıyan a'rab ya'ni bedevîler beyti erifi uryan oldukları halde tavaf ederler ve içinde Allaha ısyan etti imiz esvablarımızla tavaf etmeyiz derlerdi. Ekseriya erkekler gündüz, kadınlar gece tavaf ederler, kadınların gündüz tavaf ettikleri de olurdu, kadın bütün siynesini ve siynesindekileri açar ve hattâ büsbütün uryan olur, ancak orasına arab üstüne sinek konmu gibi hafif, seyrek bir paçavra kor «tavaf ederken beni kim ta'yıb eder» der ve u:

44 éüya 5Ï éäß a 2 bßë éü ëa éšè2 ë jí âìîûa beytini söylerdi. te bu âyetler bu sebeble nâzil olmu tur. 27. â a ó ä 2 b í ey Âdem o ulları æb À î, Ûa á Ø ä ä n 1 í ü sakının eytan sizi meftun etmesin b à è í Š î Û b à è b j Û b à è ä Ç Ê Œ ä í ò ä v Ûa å ß á Ø í ì 2 a x Š a b à b 6 à è m a ì ebeveyninizin: Babanızın ananızın sev'elerini -fena yerlerini, Mücahidin tefsirine göre kendilerine fenalık veren ma'sıyyetlerini- kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak, üzerlerindeki libası tekvayı sıyırtarak Cennetten çıkmalarına sebeb oldu u gibi sizi de aldatıp fitne ve mihnete dü ürmesin sakının 6 á è ã ë Š m ü s î y å ß é Üî j Ó ë ì ç á Øí Š í é ã a çünkü o ve o kabîlden olanlar sizi, sizin onları görmiyece iniz cihetten görürler. - blis de «å v Ûa å ß æb» oldu undan o eytan ve onun hemcinsleri: Zürriyyet ve cunudu insan nazarından gizlenebilen Cinn güruhundandırlar. Ve hafiyye ve Casus gibi insanı görmedi i tarafından vurur avlarlar. Müfessirîn demi lerdir ki bundan insanın eytanı hiç göremiyece i

45 zannedilmemelish:»2148 dir. Görülmiyecek cihetten görebilmek hiç bir veçhile görülememe i iktiza etmez. g ça. Filvaki' bir insan bile di er insanı göremiyece i cihetten görebilir, eytan da insanı böyle görmedi i tarafından aldatır ve hattâ bâ'zan görünür de eytan oldu unu sezdirmez, eytan oldu unu gizlemiyerek göründü ü de olur. «æb À î, Ûa áø ä ä n 1 í ü» nehyi de gösterir ki bir insan için eytanın fitnesinden ihtiraz ve ictinab mümkindir. Demek ki eytan gözle görünmedi i halde bile onun eytanet ve i va noktaları bilinebilir. Ve bilinemedi i halde bile libası tekvâ, hissi iyman ve ha yet onun fitnesine en kuvvetli bir mânia te kil eder. nsan zâhir ve bâtıniyle maddeten ve ma'nen mücehhez olur, libası tekvâile içinden dı ından giyinmi bulunursa eytan onu görmedi i tarafından gördü ü halde bile nüfuz edib aldatamaz, binaenaleyh eytandan libası tekvâile sakının æìä ß ªì í ü åí ˆ Ü Û õ b î Û ë a åî Ÿb î, Ûa b ä Ü È u b ã a muhakkak ki biz eytanları iyman anından olmıyaniymansızların evliyası: Veliyleri,amirleri,i ba ları, ba larına musallat karinleri,arkada ları kılmı ızdır.- ymansızlıkla eytanet arasında bir cazibe vardır. Korusuz bahçeye

46 ha erat musallat oldu u gibi «a= a á ç ªì m åí Š Ïb Ø Ûa ó Ü Ç åî Ÿb î, Ûa b ä Ü a b ã a» medlûlünce iymansız kalblere de eytanlar musallat olur. ymansızlar eytaneti sever, eytanî haslatlara, hareketlere mefhun olurlar. Hayırsız,hayırsızladü er kalkar, e kıyanın reisi en büyük akıy olur. Bunun gibi iymansızların bütün temayülleri eytanette oldu undan önlerine eytanlar dü er, ba larına eytanlar geçer ve artık onları diledikleri yere sevk eder, soydurur, soyarlar. Bu suretle eytanlara mefhun olduklarından 28. ò yb Ï aì Ü È Ï a a ë o iymansızlar bir fahi e, bir edebsizlik yaptıkları zaman da b 6 è 2 b ã Š ß a é ÜÛa ë b ã õ b 2 a b è î Ü Ç b ã u ë aì Ûb Ó biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk, Allah da bize biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk, Allah da bize böyle emretti dediler. -Meselâ ke fi avret kadîm bir sh:»2149 adet ve bununla beraber Allahın bir emri oldu unu iddiaya kalkı tılar. Ey Resuli kibriya 3 Ó sende ki 6 õ b z 1 Ûb 2 Š ß b í ü é ÜÛa æ a her halde Allah fuh iyyatı emretmez.- Edebsizlik, fenalık, günah eskiden beri bir adet olabilir, fakat urası muhakkaktır ki Allah onu emretmez. Bir de tutup æì à Ü È m üb ß é ÜÛa ó Ü Ç æì Ûì Ô m a bilmedi iniz eyi Allaha kar ı söylüyor

Bu sûrei Mâide dahi Medenîdir. Ya'ni hicreti seniyyeden sonra nâzil olmu tur. Hem de son zamanlarda

Bu sûrei Mâide dahi Medenîdir. Ya'ni hicreti seniyyeden sonra nâzil olmu tur. Hem de son zamanlarda sh:»1543 M DE ñ öb à Ûa ñ ì U Bu sûrei Mâide dahi Medenîdir. Ya'ni hicreti seniyyeden sonra nâzil olmu tur. Hem de son zamanlarda nâzil olan sûrelerdendir. Netekim: «aì ß Š y ë é Û 5 y aì Ü y b Ï üë Œã

Detaylı

BİR İZAH (Hakikat ilmi) ismini taşıyan ve bu ilâhiyyât külliyatının sırada ikinci kitabını teşkil eden esasatın bir kısmını, yani (Allah mefhumu) bahsini sırf mukaddes kitapların tarifinden ibaret olmak

Detaylı

Ruh / 1. Ruhun açılımı. y.serpil @hotmail.com

Ruh / 1. Ruhun açılımı. y.serpil @hotmail.com Ruh / 1 Ruhun açılımı y.serpil @hotmail.com Ruh 4 İsmin Halitasına Camidir Ruh / 2 Maneviyat ruhdaki hakikatlerimizin birliğidir Ruh / 3 Ruh cevheri Ruh / 4 RUH 1 Ruh / 5 RUH 2 Ruh / 6 RUH 3 Ruh / 7 RUHUN

Detaylı

Risale-i Nur Külliyatından

Risale-i Nur Külliyatından Risale-i Nur Külliyatından İşarat-ül İ caz Müellifi Bediüzzaman Said Nursi Neşreden: Baskı: ENVAR NEŞRİYAT Piyerloti Cad. Hacıbey Apt. 10/3 Tel: 516 20 14 518 62 71 Fax: 516 20 42 İST. Cihan Neşriyat ve

Detaylı

YEDİNCİ SÛRE-İ CELÎLE el-a'râf SÛRE-İ CELÎLESİ Mekkî(; Mekke-i Mükerreme döneminde inmiş)dir. 206 ayet-i kerimedir.

YEDİNCİ SÛRE-İ CELÎLE el-a'râf SÛRE-İ CELÎLESİ Mekkî(; Mekke-i Mükerreme döneminde inmiş)dir. 206 ayet-i kerimedir. بس م االله ال رح م ن ال رح يم YEDİNCİ SÛRE-İ CELÎLE el-a'râf SÛRE-İ CELÎLESİ Mekkî(; Mekke-i Mükerreme döneminde inmiş)dir. 206 ayet-i kerimedir. O Rahman ve O Rahim olan Allah'ın ismiyle! 1-Elif! Lâm!

Detaylı

İsmail Ankaravî Dede

İsmail Ankaravî Dede İsmail Ankaravî Dede Minhacü'l Fukara adlı eserden Merâtib-i sülûk (Sülûkun mertebeleri) ve Yüz Mertebe Bu kısım on bâb üzere meydana getirilmiştir. Ve her bâb onar dereceye şâmildir. 1. DERECE: YAKAZA

Detaylı

Ön Söz. Ömer Fevzi Mardin

Ön Söz. Ömer Fevzi Mardin Ön Söz Cihan Harplerinin gerek başlamalarında gerekse ceryanlarında o kadar usulsüz, ve vahşîce hareketler, gayri insanî muameleler belirmiş ve Milletlerarası münasebetlerde ahidlere, binlerce senelik

Detaylı

KÛR ÂN-I KERÎM de YOLCULUK

KÛR ÂN-I KERÎM de YOLCULUK 1 GÖNÜLDEN ESİNTİLER: KÛR ÂN-I KERÎM de YOLCULUK (7) A RÂF SÛRESİ NECDET ARDIÇ İRFAN SOFRASI NECDET ARDIÇ TASAVVUF SERİSİ (44) 2 İÇİNDEKİLER: Sahife no İÇİNDEKİLER: (1) ÖN SÖZ: (3) ÂYET-İ KERİME LER: 07/A

Detaylı

MUSİKÎ. Cenab-ı Hak ve Hakîm-i Mutlak, bu insanda istihdam ettiği bu cihazatın elbette her birerlerine lâyık ücretlerini verecektir.

MUSİKÎ. Cenab-ı Hak ve Hakîm-i Mutlak, bu insanda istihdam ettiği bu cihazatın elbette her birerlerine lâyık ücretlerini verecektir. MUSİKÎ 1 v[ &ÅI7!ö wẃ²&åi7!ö yáv7!ö v²k " w[ Q«B²K«9ö y "ö««w[ Q«W²%«!ö y A²E«.ö«ö y 7³!ö «V«2ö«ö fåw«e8ö_«9 G± [«,ö «V«2ö «ŸÅK7!ö«öœ«ŸÅM7!ö«ö«w[ W«7@«Q²7!ö± Æ«*ö yáv 7öf²W«E²7«! MUSİKÎ Müzik, Ses ölçülerinden,

Detaylı

aid Nursi Hazretleri i ki olduğu u ir asırdır ütü dü ya duy uştur.

aid Nursi Hazretleri i ki olduğu u ir asırdır ütü dü ya duy uştur. ا م ا اه س مبح ان ه ا لس ا م ع ل مي م و م ر ة ه ا ا و ب ر ت ه ا ب د ا د ائام ا Risale-i Nur a ve Üstadı ıza adakatle hiz etler yapa kardeşleri izi te rik ediyoruz. Bizi gaye iz Üstadı ızı e ri de ayrıl

Detaylı

Başyazı MUÂMELE VE GÜVEN TREATMENT AND TRUST. Sebahaddin ATE

Başyazı MUÂMELE VE GÜVEN TREATMENT AND TRUST. Sebahaddin ATE Başyazı Sebahaddin ATE MUÂMELE VE GÜVEN nsan; bu fânî âleme, bâkî ticaretler yapmak için kıymetli sermayelerle gönderilmi yüksek bir varlıktır. Lâkin kendisine verilen sermaye hep emanettir. Bu fırsatı

Detaylı

İSLÂM DA KADIN ERENKÖYLÜ MUHAMMED HİKMET EFENDİ İÇİNDEKİLER

İSLÂM DA KADIN ERENKÖYLÜ MUHAMMED HİKMET EFENDİ İÇİNDEKİLER İSLÂM DA KADIN ERENKÖYLÜ MUHAMMED HİKMET EFENDİ İÇİNDEKİLER HAZRETİ ÂDEM VE HAZRETİ HAVVA...9 LÜGATTE ERKEK VE KADIN...19 CAHİLİYEDE KADININ YERİ...19 İSLÂM DA KADININ YERİ VE DEĞERİ...21 YÂ RASÛLALLAH...28

Detaylı

Muhâkemât. Bediüzzaman Said Nursî

Muhâkemât. Bediüzzaman Said Nursî Muhâkemât Bediüzzaman Said Nursî Risale-i Nur Külliyatı ndan Muhâkemât Bediüzzaman Said Nursî İstanbul - 2007 MUHÂKEMÂT Copyright Şahdamar Yayınları, 2007 Bu eserin tüm yayın hakları Işık Ltd. Şti. ne

Detaylı

TEVHİD RİSALESİ VE İLAHİLER

TEVHİD RİSALESİ VE İLAHİLER TEVHİD RİSALESİ VE İLAHİLER Ahmet ARSLAN SALİHLİ 2009 İnternet adresi www.tevhidderyasi.com Msn adresi: ahmet_efd@hotmail.com Kitap isteme adresi Ahmet ARSLAN Tel: 0236 714 79 44 Ö N S Ö Z Rahman ve rahim

Detaylı

Sayfa - 1 BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHÎM EL-HAMDÜLİLLAHİ RABBİLÂLEMÎN VASSALÂTÜ VESSELÂMÜ ALÂ RASÛLİNÂ MUHAMMEDİN VE ÂLİHÎ VE SAHBİHÎ ECMAÎN. EMMÂ BÂ DÜ RÂĞİBÜ ŞER İ METİN. VE DÎDARÜ RABBİ MU İN olan yaran-ı

Detaylı

MÂRİFET İ İLÂHİYYE TARÎKAT I ALİYYE

MÂRİFET İ İLÂHİYYE TARÎKAT I ALİYYE MÂRİFET İ İLÂHİYYE TARÎKAT I ALİYYE ERENKÖYLÜ MUHAMMED HİKMET EFENDİ ا لل ه م ا ن ى ا س ي ل ك م ا ت س ا ل م ن ى Allah ım ne istiyorsan benden onu istiyorum senden İÇİNDEKİLER TAKDİM... 9 GİRİŞ: KUR AN,

Detaylı

ÖNSÖZ. Nurların muhtevasından haberi olmayanlar için de, Risale-i Nur un meslek yapısını bizzat kaynağından görmelerini sağlar.

ÖNSÖZ. Nurların muhtevasından haberi olmayanlar için de, Risale-i Nur un meslek yapısını bizzat kaynağından görmelerini sağlar. RÝSALE-Ý NUR MESLEÐÝ HÝZMET REHBERÝ ÝTTÝHAD ÝLMÎ ARAÞTIRMA HEYETÝ TARAFINDAN HAZIRLANMIÞTIR ÝTTÝHAD 2 ÖNSÖZ Nur Mesleğinin Hizmet Prensiplerini ihtiva eden ESASAT-I NURİYE isimli bu kitab, başta Risale-i

Detaylı

GÖNÜLDEN ESİNTİLER: (13) ON ÜÇ

GÖNÜLDEN ESİNTİLER: (13) ON ÜÇ GÖNÜLDEN ESİNTİLER: (13) ON ÜÇ ve HAKİKAT-i İLÂHİYYE. NECDET ARDIÇ İRFAN SOFRASI NECDET ARDIÇ TASAVVUF SERİSİ 13 0 GÖNÜLDEN ESİNTİLER: 13 ON ÜÇ ve HAKİKAT-i İLÂHİYYE. NECDET ARDIÇ İRFAN SOFRASI NECDET

Detaylı

GÖNÜLDEN ESİNTİLER: (6) PEYGAMBER

GÖNÜLDEN ESİNTİLER: (6) PEYGAMBER 0 1 GÖNÜLDEN ESİNTİLER: (6) PEYGAMBER (2) Hz. NÛH-Neciyyullah (a.s.) NECDET ARDIÇ İRFAN SOFRASI NECDET ARDIÇ TASAVVUF SERİSİ (21) 2 3 İÇİNDEKİLER Sayfa no ÖN SÖZ:...5 Altı peygamber ikinci kitap:...12

Detaylı

BAZI SORULARA CEVAPLAR

BAZI SORULARA CEVAPLAR BAZI SORULARA CEVAPLAR İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM Nebiler İnsan Cinsinin yükselme ve ilerleme, terakki ve eğitiminde en büyük sebeptir. l--tabiat Umumî Bir Kanuna Tabidir II--Tanrı Varlığının Delilleri

Detaylı

Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 9 KIYMETS Z YAZILAR

Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 9 KIYMETS Z YAZILAR Hakîkat Kitâbevi Yayınları No: 9 KIYMETS Z YAZILAR (K ymeti bulunam yan yaz lar) mâm- Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendî ve Muhammed Ma sûmun Mektûbât ndan Seçme Yaz lar Hâz rl yan Hüseyn Hilmi Iş k Rahmetullahi

Detaylı

11 ŞEVÂH D-ÜN NÜBÜVVE

11 ŞEVÂH D-ÜN NÜBÜVVE HakîkatKitâbeviYayınlarıNo:11 ŞEVÂH D-ÜN NÜBÜVVE PeygamberlikMüjdeleri MevlânâAbdürrahmânCâmî Hâzırlayan HüseynHilmiIşık Elliikinci Bask HakîkatKitâbevi DarüşşefekaCad.No:53P.K.:3534083 Fâtih- STANBUL

Detaylı

BEYLER! NEREYE GİDİYORSUNUZ?

BEYLER! NEREYE GİDİYORSUNUZ? UCUZ KAHRAMANLAR Bir Arap atasözü vardır:,,vadi boş olduğu zaman tilki valiliğini ilân eder! Şu anda öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, ilim meydanı boştur ve boş kalmıştır. İlmiyle, irfanıyla, amel ve takvasıyla

Detaylı

Hakîkat Kitâbevi Yayınları ŞEVÂHİD-ÜN NÜBÜVVE PEYGAMBERLİK MÜJDELERİ MEVLÂNÂ ABDÜRRAHMÂN CÂMÎ TERCEME EDEN: MAHMÛD BİN OSMÂN LÂMİÎ ÇELEBÎ

Hakîkat Kitâbevi Yayınları ŞEVÂHİD-ÜN NÜBÜVVE PEYGAMBERLİK MÜJDELERİ MEVLÂNÂ ABDÜRRAHMÂN CÂMÎ TERCEME EDEN: MAHMÛD BİN OSMÂN LÂMİÎ ÇELEBÎ Hakîkat Kitâbevi Yayınları ŞEVÂHİD-ÜN NÜBÜVVE PEYGAMBERLİK MÜJDELERİ MEVLÂNÂ ABDÜRRAHMÂN CÂMÎ TERCEME EDEN: MAHMÛD BİN OSMÂN LÂMİÎ ÇELEBÎ YEDİNCİ BASKI Hakîkat Kitâbevi Darüşşefeka Cad. 57 P. K. : 35 34262

Detaylı

Risale-i Halidiyye Tercümesi (Nakşî Tarikatındaki Edepler)

Risale-i Halidiyye Tercümesi (Nakşî Tarikatındaki Edepler) Fihrist e ulaşmak icin tıklayın Mevlana Halid-i Bağdadî (Kuddise Sırruhu) Risale-i Halidiyye Tercümesi (Nakşî Tarikatındaki Edepler) İsmail Fakirullah Bu sanal kitap tanıtım amaçlı okumanıza sunulmuştur.

Detaylı

Ne zaman? Ne zaman ona doğrulursak! [1]

Ne zaman? Ne zaman ona doğrulursak! [1] KURTULUŞ ÖNSÖZ Muztarip bir insan cemiyeti var. Bu cemiyet; yaşayabilmek ve aklı selîmini kaybetmememek için, bir kurtuluş ümidine muhtaçtır. Ve ümit bağı ne derece sağlam bir hakikate bağlanır, ve ne

Detaylı

11.3.2014. Fatiha Suresinin Meal Ve İzahlarıyla Beraber Kelime Manası Ve Tefsiri

11.3.2014. Fatiha Suresinin Meal Ve İzahlarıyla Beraber Kelime Manası Ve Tefsiri RUHU-L FURKAN tefsirinden Fatiha suresi tefsiri selam.org selam@selam.org 11.3.2014 Fatiha Suresi Ve Tamamının Kelime Manası Fatiha Suresinin Meal Ve İzahlarıyla Beraber Kelime Manası Ve Tefsiri Kelime

Detaylı

F. 33. DÖRDÜNCÜ KIT A : 13 Aklın kitabın içre fakat ol kitap sen. [8 nci haşiyenin devamı]

F. 33. DÖRDÜNCÜ KIT A : 13 Aklın kitabın içre fakat ol kitap sen. [8 nci haşiyenin devamı] 513 DÖRDÜNCÜ KIT A : 13 Aklın kitabın içre fakat ol kitap sen [8 nci haşiyenin devamı] tertipsiz tesadüfe yer yoktur. Her şey; Allahın iradesi dahilinde ve takdir ettiğine göre cereyen etmektedir. Kur

Detaylı

MART 2007 YIL 29 SAYI 338 ISSN 1300-1566

MART 2007 YIL 29 SAYI 338 ISSN 1300-1566 MART 2007 YIL 29 SAYI 338 ISSN 1300-1566 Dua; bir ça rı, bir yakarı ve küçükten büyü e, a a ıdan yukarıya, arzdan, arzlılardan semalar ötesine bir yöneli, bir talep, bir niyaz ve bir iç dökmedir. Dua eden,

Detaylı