TEDBÝRLÝ OLMA ZAMANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEDBÝRLÝ OLMA ZAMANI"

Transkript

1 M. KEMAL: HAYATIN SONU SIFIRDIR KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE Ýnsanoðlunun birinci vazifesi: NAMAZ u3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr ni as ya.com.tr TEDBÝRLÝ OLMA ZAMANI 2012 YILI BEKLENTÝLERÝ VE AB'DE YAÞANAN MALÎ KRÝZ ENDÝÞELENDÝRÝYOR. ÝÞ ADAMLARI TASARRUF ÇAÐRISI YAPIYOR. BÜYÜME RAKAMLARI BÝZÝ YANILTMASIN utür ki ye nin, dün ya da Çin den son ra en faz la bü yü yen i kin ci ül ke ol du ðu nu be lir ten Þa hin ler Hol ding Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ke mal Þa hin, AB ül ke le rin de ya þa nan kri ze dik kat çek ti. Þa hin, E sa sen, iç pi ya sa ya, bi ze kriz tam gir me di. A ma bu kriz bi ze gel mez, ge le mez an la mý na gel mez. Hü kü me ti miz de ge rek li ted bir le ri a lý yor, hal ký mý zý u ya rý yor, te ðet lâ fý ný faz la ko nuþ mu yo ruz. O a çý dan ted bir li ol ma za ma ný de di. ALMANLAR KORKUDAN ALIÞ VERÝÞÝ KESTÝ uav ru pa Bir li ði ül ke le ri nin, Ma as tricht kri ter le ri ne uy ma dý ðý ný ve del di ði ni vur gu la yan Þa hin, bu yüz den Yu na nis tan, Ýs pan ya, Ý tal ya gi bi ül ke le rin e ko no mi de so run ya þa dý ðý ný i fa de et ti. Þa hin, Al man ya da in san lar kor ku dan a lýþ ve riþ yap mý yor. Do la yý sýy la mal sat mak zor la þa cak. Bu bi zi et ki le ye cek. Fab ri ka lar tam ka pa si te ça lý þa ma ya cak di ye ko nuþ tu. Ö te yan dan, BDKK nýn Ey lül a yý fi nan sal pi ya sa lar ra po run da e ko no mik ha re ket len me de ki ya vaþ la ma ya dik kat çe kil di. Ha be ri say fa 10 da Küresel ekonomik kriz, insanlarý israftan kaçýrýp tasarrufa yöneltti. Artýk herkes kuruþun hesabýný yapýyor. ULUSLAR ARASI KREDÝ KURULUÞU: Küresel ekonomi yavaþlayacak uu lus la r a ra sý kre di de re ce len dir me ku ru lu þu Fitch, kü re sel e ko no mi de be lir siz lik le rin art ma sýy la bir lik te gö rü nü mün za yýf la dý ðý na dik kat çe ke rek, kü re sel e ko no mik bü yü me tah mi ni ni ge le cek yýl i çin yüz de 2,4 e, 2013 yý lý i çin i se yüz de 3 e çek ti. Ha be ri say fa 10 da CARÎ AÇIÐIN SUÇLUSU BULUNDU Enerji ithalatý u Mer kez Ban ka sý Tür ki ye nin ca rî iþ lem ler he sa bý a çý ðý nýn, bu yý lýn O cak-e kim dö ne min de, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 94 ar ta rak, 65 mil yar 57 mil yon do la rý bul du ðu nu a çýk la dý. Ay ný dö nem de ki e ner ji it ha la tý i se 44,2 mil yar do lar ol du. Söz ko nu su ra kam la ra gö re, Tür ki ye nin e ner ji it ha la tý, ca rî a çý ðýn suç lu su o la rak gös te ril di. Ha be ri say fa 10 da Kalkýnma için din hürriyeti Ha be ri say fa 9 da SGK DÝYOR KÝ: Ýlâç sýkýntýsý yaþanmayacak usgk Ge nel Sað lýk Si gor ta sý Ge nel Mü dü rü Prof. Dr. Mu rat Ka ra þen, son gün ler de gün dem de yer a lan i lâç ta ka mu is kon to su nun ar tý þý ve i lâç sý kýn tý sý i le il gi li a çýk la ma lar da bu lun du. Ha be ri say fa 13 te Öðrenim kredisi sonuçlarý yarýn açýklanýyor HABERÝ u3 TE Acil aramalar 30 milyonu aþtý HABERÝ u3 TE Sa d bin Ebi Vakkas Camii'nin temeli atýldý HABERÝ u3 TE AÝHM, KANUNA ÝTÝRAZ ETTÝ 301 hâlâ düþünceye engel utck nýn 301. Maddesi nde 28 Nisan 2008 de deðiþiklik yapýldý ve bu suçtan dolayý soruþturma yapýlmasý, Adalet Bakaný nýn iznine baðlandý. Ancak AÝHM in görüþüne göre bu tedbir yeterli güvence saðlayacak mahiyette deðil. Ha be ri say fa 9 da 12 EYLÜL DARBESÝ ARAÞTIRILSIN Karanlýk tarih aydýnlatýlmalý ubaðýmsýz Ýstanbul Milletvekili Levent Tüzel, Türkiye nin, karanlýkta býrakýlmýþ bütün bir tarihiyle aydýnlatýlmasý, 12 Eylül ün izlerinin silinmesi gerektiðini söyledi. Ha be ri say fa 8 de AB, AKP i le baþ la ma dý u8 DE ÝSRAÝL DE SÝYASÎ KRÝZ E zan ya sa ðý hü kü me ti çat lat tý u Ýs ra il de ca mi ler de ho par lör le e zan o kun ma sý nýn ya sak lan ma sý ný ö ne ren kanun ta sa rý sý, Baþ ba kan Bin ya min Ne tan ya hu hü kü me tin de gö rüþ ay rý lý ðý na sebep ol du. Ha be ri say fa 7 de ISSN EKONOMÝK DESTEKLE Diktatörler yardýmlaþmýþ Hediye ayakkabýyý gece bile çýkarmýyor HABERÝ u6 DA ubre zil ya da ki as ke rî yö ne ti min, Þi li li dik ta tör A u gus to Pi noc het nin ik ti dar da ki ilk yýl la rýn da Þi li ye e ko no mik ve dip lo ma tik des tek ve re rek yar dým et ti ði or ta ya çýk tý. Ha be ri say fa 7 de Misafir balýklar sularýmýzda HABERÝ u16 DA

2 2 14 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA Y LÂHÝKA Ýslâm me de ni ye tinin inkiþaf etmesi ÞÝ ÝR LER LE ES MÂ- Ý HÜS NÂ ÞER HÝ Rabbimizdir kâinatýn tek yegâne sahibi Uyum, âdil denge ile sevk ediyor âlemi Bu muazzam kâinatý kudreti tertîb eden Ýlminin dýþýnda olmaz her bir an olup biten Mülkünü imâr için idareciler yaratýr Böylece tedvîr ederek her tarafý gözetir En büyükten küçüðüne O sorumluluk veren Sû-i isti mâl kim eyler onu hesaba çeken El-Vâlî Hem O nun mülkünde olmaz abes iþle iþtiðal Zerreye sorumluluk verir O Zât-ý zü l Celâl Bak o kanda mikrobu imhâ eden akyuvara Hem ipek ören böcekle, balý yapan arýya Tâ akýlsýz bitkilerden sana rýzýk veriyor Keçi, koyunlarla seni yedirip giydiriyor Ya tavuðun yaptýðý gýdalý o yumurtayý Ne bilir yavrusu için yiyecek kuþun kayý HA SAN ÞEN (Sa ba hî - Trab zon) Ey tabiat bataðýna saplanan maðrur kiþi Bunca düzen, bunca ahenk þu uyum kimin iþi? Ne güzel nakýþlamýþ hem Rabbimiz göz rengini Diðer âzalarla kol kulak ayak ahengini Îtinâ hesapla beyne baðlanan bunca damar Bak vücudun her tarafýný hoþ özenle sarar Hem de tabiatý fail zanneden kör serseri Bil mükemmel bu san'atlar Rabbimizin eseri Kur'ân'ý ezberleyen, yaþayýþýyla onunhükümlerine ayna olan kimse Allah ýn dostudur. Dolayýsýyla onlaradüþmanlýk besleyen Allah'a düþmanlýk beslemiþtir. Onlarý dost edinen Allah ý dost edinmiþtir. Me ha sin-i me de ni yet de ni len e mir ler, þe ri a týn baþ ka þek le çev ril miþ bi rer me se le si dir... Þe ri at-ý Ah me di ye nin (asm) ta zam mun et ti ði ve em ret ti ði me de ni yet, me de ni yet-i ha zý ra nýn in ki þâ ýn dan in ki þaf e de cek tir... Kime mülk ü saltanat verir eder onu azîz Bazýsýndan çeker alýr onu eyler âciz Ýþte bunlarý bize teþhîr eden O Rabbimiz Ne güzel Vâlî dir O merhameti þân-ý âzîz Bütün aklýn devre dýþý býrakýp olma ölü Ýyi düþün doðru bak gör her zaman ol ölçülü Câ mi ü s-sa ðîr, No: 1986 / Ha di s-i Þe rif Me â li Ne den Þe ri at þu me de ni ye ti HA ÞÝ YE red de der? De dim: Çün kü, beþ men fi e sas ü ze ri ne te es süs et miþ tir. Nok ta-i is ti na dý kuv vet tir; o i se, þe ni, te ca vüz dür. He def-i kas tý, men fa at týr; o i se, þe ni, te za hüm dür: Ha yat ta düs tu ru, ci dal dir; o i se, þe ni, te na zu dur. Kit le ler ma bey nin de ki ra bý ta sý, â he ri yut mak la bes le nen un su ri yet ve men fî mil li yet tir; o i se, þe ni, böy le müt hiþ te sa düm dür. Ca zi be dar hiz me ti, he va ve he ve si teþ cî ve ar zu la rý ný tat min ve me ta li bi ni tes hîl dir; o he va i se, þe ni, in sa ni ye ti de re ce-i me le ki ye den de re ke-i kel bi ye te in dir mek tir, in sa nýn mesh-i ma ne vî si ne se bep ol mak týr. Bu me de nî ler den ço ðu, e ðer i çi dý þý na çev ril se, kurt, a yý, yý lan, hýn zýr, may mun pos tu gö rü le cek gi bi ha ya le ge lir. Ýþ te o nun i çin, bu me de ni yet-i ha zý ra, be þe rin yüz de sek se ni ni me þak ka te, þe ka ve te at mýþ, o nu nu mü mev veh (ha ya lî) sa a de te çý kar mýþ, di ðer o nu da bey ne bey ne (i ki si or ta sý) bý rak mýþ. Sa a det o dur ki, kül le, ya ek se re sa a det o la. Bu i se, e kall-i ka lî lin dir ki; nev-i be þe re rah met o lan Kur ân, an cak u mû mun, la a kal ek se ri ye tin sa a de ti ni ta zam mun e den bir me de ni ye ti ka bul e der. Hem, ser best he va nýn ta hak kü müy le, ha va ic-i gayr-i za rû ri ye ha va ic-i za rû ri ye hük mü ne geç miþ ler dir. Be de vi yet te bir a dam dört þe ye muh taç i ken, me de ni yet yüz þe ye muh taç ve fa kir et miþ tir. Sa y, mas ra fa kâ fi gel me di ðin den, hi le ye, ha ra ma sevk et mek le, ah lâ kýn e sa sý ný þu nok ta dan if sad et miþ tir. Ce ma a te, nev e ver di ði ser vet, haþ me te be del; fer di, þah sý, fa kir, ah lâk sýz et miþ tir. Ku rûn-u û la nýn mec mû vah þe ti ni, bu me de ni yet bir de fa da kus tu! Â lem-i Ýs lâ mýn þu me de ni ye te kar þý is tin ka fý ve so ðuk dav ran ma sý ve ka bul de ýz tý ra bý cay-ý dik kat tir. Zî ra, is tið na ve is tik lâ li yet has sa sýy la müm taz o lan Þe ri at ta ki Ý lâ hî hi da yet, Ro ma fel se fe si nin de ha sýy la a þý lan maz, im ti zaç et mez, bel o lun maz, ta bî ol maz. Bir a sýl dan tev em (i kiz) o la rak neþ et e den es ki Ro ma ve Yu nan i ki de ha la rý, su ve yað gi bi, mü rûr-u a sar (a sýr lar), me de ni yet ve Hý ris ti yan lý ðýn tem zî ci ne ça lýþ tý ðý hal de, yi ne is tik lâl le ri ni mu ha fa za, a de ta te na suh la o i ki ruh þim di de baþ ka þe kil ler de ya þý yor lar. On lar tev em ve es bab-ý tem zîc var ken im ti zaç o lun maz sa, Þe ri a týn rû hu o lan nûr-u hi da yet, o muz lim pis me de ni ye tin e sa sý o lan Ro ma de ha sýy la hiç bir va kit mezc o lun maz, bel o lun maz. De di ler: Þe ri at-ý Gar ra da ki me de ni yet na sýl dýr? De dim: Þe ri at-ý Ah me di ye nin (asm) ta zam mun et ti ði ve em ret ti ði me de ni yet i se ki, me de ni yet-i ha zý ra nýn in ki þâ ýn dan in ki þaf e de cek tir o nun men fî e sas la rý ye ri ne, müs bet e sas lar vaz e der. Ýþ te: Nok ta-i is ti nad, kuv ve te be del hak týr ki, þe ni a da let ve te va zün dür; he def de men fa at ye ri ne fa zî let tir ki, þe ni mu hab bet ve te ca züb dür; ci he tü l-vah det de un su ri yet-i mil li yet ye ri ne ra bý ta-i dî nî, va ta nî, sý ný fý dýr ki, þe ni sa mî mi u huv vet ve mü sa le met ve ha ri cin te ca vü zü ne kar þý yal nýz te da fü dür; ha yat ta, düs tur-u ci dal ye ri ne düs tur-u te a vün dür ki, þe ni it ti had ve te sa nüd dür; he va ye ri ne hü da dýr ki, þe ni in sa ni ye ten te rak ki ve rû hen te ka mül dür. He va yý tah dit e der, nef sin he ve sat-ý süf li ye si nin tes hî li ne be del, rû hun his si yat-ý ul vi ye si ni tat min e der. HA ÞÝ YE: Bi zim mu ra dý mýz, me de ni ye tin me ha si ni ve be þe re men fa a ti bu lu nan i yi lik ler dir. Yok sa, me de - ni ye tin gü nah la rý, sey yi at la rý de ðil ki; ah mak lar, o sey - yi at la rý, o se fa het le ri me ha sin zan ne dip, tak lit e dip, ma lý mý zý ha rap et ti ler. Me de ni ye tin gü nah la rý, i yi lik le - ri ne ga le be e dip, sey yi a tý ha se na tý na râ cih gel mek le, be þer, i ki harb-i u mû mi i le i ki deh þet li to kat yi yip, o gü nah kâr me de ni ye ti zîr ü ze ber e dip, öy le bir kus tu ki, yer yü zü nü kan la bu laþ týr dý. Ýn þa al lah is tik bal de ki Ýs lâ - mi ye tin kuv ve ti i le, me de ni ye tin me ha si ni ga le be e de - cek, ze min yü zü nü pis lik ler den te miz le ye cek, sulh-u u mû mi yi de te min e de cek. Ta rih çe-i Ha yat, (ye ni tan zim), s. 207 *** Me ha sin-i me de ni yet de ni len e mir ler, þe ri a týn baþ ka þek le çev ril miþ bi rer me se le si dir... Mu ha ke mat, s. 38 LÜ GAT ÇE me ha sin-i me de ni yet: Me de ni ye tin i yi lik le ri, gü - zel lik le ri. in ký þâ: Mâ ni le rin gi dip ha va nýn a çýl ma sý. inkiþaf: Geliþme, açýlma, meydana çýkma. â her: Di ðer, baþ ka. mesh-i ma ne vî: Bir kim se nin iç dün ya sý nýn kö tü ve çir kin bir hâ le gel me si. bel o lun mak: Or ta dan kal dý rýl mak, yu tul mak. Gök yü zün de muh te þem bir þö len veh bi ka ma il.com A ra lýk ge ce si ya þa nan gök yü - 10 zü þö le ni ya ni yý lýn son ay tu tul ma sý, dün ya nýn çe þit li böl ge le rin de il giy le iz len di. 52 da ki ka sü ren Ay tu tul ma sý, en i yi þe kil de U zak do ðu ül ke le rin de ve A vus tral ya da göz len di. Ay tu tul ma sý, dün ya nýn çe þit li böl ge le rin den çýp lak göz le iz len di ði gi bi Tür ki ye de de bir çok þe hir de iz len di. Bir son ra ki tam Ay tu tul ma sý i se, üç yýl son ra ya þa na cak. Ye rel sa at le da baþ la yan tam Ay tu tul ma sý sý ra sýn da ba zý te le viz yon lar ya yýn la rý ný ke se rek na dir gö rü len bu þö le ni iz le yi ci le ri ne ak tar dý. Ba zý Müs lü man ül ke ler de Ay tu tul ma sý baþ lar baþ la maz halk, ay tu tul ma sý sý ra sýn da ký lýn ma sý sün net o lan Hu sûf na ma zý i çin ca mi le re çað rýl dý. Ay tu tul ma sý sý ra sýn da top lu hal de na maz ký lan Pa kis tan lý lar, na maz son ra sý du â et ti. Su u di A ra bis tan da da ye rel sa at le ci va rý ay tu tul ma sý göz lem len di. Mek ke ve Me di ne dý þýn da Su u di A ra bis - Ýn san, hay van ve bit ki de ni len bü tün can lý var lýk la rýn en te mel ya pý ta þý hüc re ler dir. Hüc re ler, baþ lý ba þý na mu ci ze ö zel lik le re sa hip bi rer san at ha ri ka la rý dýr. Bu lun du ðu her or ga na gö re fark lý lýk lar gös ter mek le bir lik te, te mel de ay ný ö zel lik le re sa hip tir ler. Bu hu su si yet le riy le de ay ný San at kâ rýn san a tý ol duk la rý ný i lân e der ler. Ge nel o la rak ba kýl dý ðýn da ve e lek tron mik ros ko buy la in ce len di ðin de hüc re nin üç bö lüm den mey da na gel di ði ni gö rü rüz. 1- Hüc re za rý. 2- Stop laz ma. 3- Çe kir dek. Hüc re za rý se çi ci ö zel li ðe sa hip ge çir gen bir mad de dir. Ne yin hüc re siy se ken di ne lâ zým o lan mad de ve vi ta min le ri i çe ri a lýr, lâ zým ol ma yan la rý en gel - tan ýn bü tün ca mi ve mes cit le rin de de ak þam na ma zýn dan son ra Hu sûf Na ma zý ký lýn dý. Ay tu tul ma sý bu ra da yak la þýk 50 da ki ka sür dü. Bu muh te þem gök yü zü þö le ni nin ar dýn dan ba zý in san lar þaþ kýn lýk la gök yü zü ne ba kar ken, Müs lü man lar i se Al lah ýn kud ret ve ta sar ru fu nun ne ka dar bü yük ol du ðu nu da ha i yi fark et ti ler. Dün ya mý zýn uy du su o lan Ay ýn, in san la ra baþ ta tak vim ci lik yap týr mak ü ze re çok sa yý da fay da la rý var dýr. Her bir gün fark lý bir þe kil de ken di si ni gös te re rek gök yü zü ne a de ta bir mü hür vur mak ta dýr. Dün ya mýz, Ay ýn sa de ce bir yü zü nü gör mek te dir. Zi ra Ay ýn ken di ek se ni et ra fýn da ki dö nü þü i le Dün ya et ra fýn da ki dö nü þü ay ný za ma na te ka bül et mek te dir. 27 gün 7 sa at 43 da ki ka da Ay a gö re hem bir yýl, hem de bir gün ol mak ta dýr. Ne il ginç tir ki, Ay ken di ek se ni et ra fýn da bir sa ni ye geç dön se ve ya dün ya et ra fýn da bir da ki ka faz la dön se gö rün me yen yü zü nü gör me im kâ ný mýz o la cak. Þu hal de an cak Ay a gön de ri len u zay a raç la rý i le bi ze gö rün me yen yü zü nün þek li ni gö re bi li yo ruz. Ýþ te ha re ket le ri i le sa ni ye þaþ ma yan bu uy du, in sa na te fek kür et me ve Al lah ý da ha i yi ta ný ma fýr sa tý sun mak ta dýr. Zi ra te sa dü fün e li ka rýþ sa ya ni ken di ken di ne ha re ket e de cek ol sa, bu ka dar da kik ve Hüc re ve ha yat ger çe ði ler. San ki ak lý ve þu u ru var mýþ ve ken di ne ne yin lâ zým ol du ðu nu bi li yor muþ gi bi.. Stop laz ma; i nor ga nik mad de ler (ya ni çe þit li i yon lar, me tal tuz la rý, a sit ve baz lar gi bi) or ga nik mad de ler den (ya ni pro te in, yað, kar bon hid rat lar, nük le ik a sit ler, hor mon lar ve yüz de alt mýþ i le dok san beþ a ra sýn da de ði þen su lar) mey da na ge lir. Stop laz ma nýn i çin de can sýz ci sim cik ler bu lun du ðu gi bi, can lý hüc re mad de le ri de bu lu nur. Bun la rýn ta ma mý na pro top lâz ma de nir. Stop laz ma i çin de her bi ri ay rý bir va zi fe i le tav zif e dil miþ hüc re or gan cýk la rý var dýr. Ký sa ca ta rif e di le cek o lur sa, en dop laz mik re ti ku lum be sin do la þý mý ný, yað ve hor mon sen te zi ni sað lar. Mi to kon dri ler, e ner ji ü re tim mer ke zi gi bi ça lý þýr. Ko ful lar, hüc re i çi sin di rim ve bo þal tým iþ le mi ni ya par. Gol gi ci ha zý, yað lý mad de le ri sen tez ler ve de po e der. Ri bo zom lar, pro te in sen te zi ya par. Li zo zom lar, yaþ lan mýþ or ga nel le ri en zim ler le par ça lar ve sin di rim ya par. Sen tro zom lar, hüc re bö lün me si ni ve ço ðal ma sý ný te min e der. Plas tit ler i - öl çü lü ha re ket e de mez. De mek ki o nu dün ya et ra fýn da per va ne gi bi çe vi ren bir güç ve kud ret var. Ce nâb-ý Al lah, ken di ni vah þet ve kim se siz lik i çin de his se den in sa na bu gök yü zü þö le nin de ol du ðu gi bi hu zu ruy la, kud re tiy le bir ün si yet ve rir. O nun a za me ti ni ve bü yük lü ðü nü, ko ca kü re le rin ken di ek se ni et ra fýn da, ge ze gen le rin çev re sin de ki yö rün ge le ri ü ze rin de ki ha re ket le ri i le an la ma fýr sa tý bu la bi li riz. Dün ya mýz yö rün ge si et ra fýn da dö ner ken Ay i le Gü neþ a ra sýn da bir nok ta ya gir di ðin de Ay tu tul ma sý ce re yan et mek te dir. Es ki ta rih ler de Al lah a i nan ma yan, put lar ve Gü neþ gi bi i lâh lar e di nen in san lar bu o lay kar þý sýn da a kýl tu tul ma sý na uð rar, þaþ kýn lýk tan ka ça cak de lik a rar lar dý. Ne za man ki as tro no mi i ler le di ve gök yü zün de ki ge ze gen ve uy du la rýn yö rün ge le ri ü ze rin de ku sur suz ve mü kem mel bir þe kil de ha re ket et tik le ri an la þýl dý, iþ te o za man Ay ve Gü neþ tu tul ma la rý nýn se be bi ve hik me ti or ta ya çýk tý. Se ne nin an cak bir kaç gü nün de mey da na ge len bu mu az zam þö len ler kü sûf ve hu sûf na maz la rý de ni len i ki ö zel i ba de tin za man la rý ný da be lir ler. Müs lü man lar na sýl ki Gü ne þin bat ma sý i le ak þam na maz la rý ný e dâ e der ler, bu nun gi bi tu tul ma lar es na sýn da da Rab bi mi zin a za me ti ni mü þa he de et tik le - se, sa de ce bit ki hüc re le rin de bu lu nur. Çe kir dek, dý þýn da ki çe kir dek za rý, nük le op laz ma, kro mo zom ve çe kir dek çik ten mey da na ge lir. Nük le op laz ma da pro te in ve tuz lar dan o lu þur. Çe kir dek i çin de var o lan kro mo zom lar da ki DNA de ni len gen ler, ken di ö zel lik le ri ni da ha son ra ki ne sil le re ak ta ran bir ha fý za de po su dur. Her hüc re baþ lý ba þý na bir can lý dýr ve ken di sis te mi i çin de bir þe hir gi bi ça lý þýr. Kü çük lü ðü i çin de öy le si ne bir der ya dýr ki, his to lo ji a dýy la o nun ü ze ri ne bir i lim da lý ku rul muþ ve hak kýn da cilt ler do lu su ki tap lar ya zýl mýþ týr. Göz, dil, ka ra ci ðer gi bi or gan la rý mý zýn hüc re le ri fark lý lýk gös ter di ði gi bi, ke mik hüc re le ri da hi fark lý ö zel lik le re sa hip tir. An cak te mel de yi ne ay ný hu su si ye te ha iz dir ler. Bi zim bil gi miz dý þýn da vü cu du mu zun bü tün or gan la rý ha ri ka bir tarz da va zi fe le ri ni i fa et tik le ri gi bi, her bir hüc re miz da hi, bin ler ce ki tap do lu su ma lû mat sa hi biy miþ ler gi bi mun ta zam o la rak va zi fe le ri ni ye ri ne ge ti rir ler. Böy le si ne muh te þem, in ti zam ve öl çü i le ya pý - rin den i ba det e der ler. Hu sûf ve kü sûf na maz la rý tu tul ma la rýn a çýl ma sý i çin de ðil dir. Ba zý ge ri kal mýþ top lu luk la rýn yap tý ðý gi bi, Ay ve Gü neþ in ye ni den or ta ya çýk ma sý mak sa dýy la ya pýl maz. A çýl ma sý ve ne ka dar de vam et me si as tro no mi i le uð ra þan lar ta ra fýn dan bi li nen bu o lay lar, a za met-i Ý lâ hi ye yi i lân et tik le ri i çin be lir li i ba det le rin vak ti ni gös te rir. Ce nâb-ý Al lah, o va kit te in san la rý i ba de te dâ vet e der. Ýþ te bu nun gi bi gök yü zü o lay la rý ve çok çe þit li mu sî bet ler, ba zý i ba det le rin ö zel va kit le ri dir. Ýn san böy le va kit ler ge lip çat tý ðýn da ac zi ni ve fak rý ný an lar, der gâh-ý Ý lâ hi ye el a ça rak du â e der. E vet, ih ti yaç his se den her ruh sa hi bi var lýk, du â e de rek son suz mer ha met sa hi bi o lan Rab bi mi ze il ti câ e der. Du â e den in san an lar ki; bi ri si var, o nun ha tý rat-ý kal bi ni (kal bi nin en in ce ha tý ra sý ný) i þi tir, her þe ye e li ye ti þir, her bir ar zu su nu ye ri ne ge ti re bi lir, ac zi ne mer ha met e der, fak rý na me det e der. Ýþ te ey in san ve ey fa kir be þer! Du â gi bi ha zi ne-i rah me tin a nah ta rý ve tü ken mez bir kuv ve tin me da rý o lan bu gi bi ve si le le ri el den bý rak ma; o na ya pýþ; o nun i le in sa nýn u la þa bi le ce ði en yük sek ma kam o lan a la-yý il liy yi ne çýk. Bir sul tan gi bi bü tün var lýk la rýn du â la rý ný ken di du ân i çi ne al; Yal nýz Sen den yar dým is te riz di ye rek kâ i na týn gü zel bir tak vi mi ol, ves se lâm lan iþ le re han gi te sa dü fün e li ka rý þa bi lir? Ve han gi kör kuv vet ve ta bi a týn e li u la þa bi lir? Bu va zi yet ni ha yet siz bir i lim, i ra de ve kud ret sa hi bi o lan Yü ce Ya ra tý cý yý ve her an O nun ic ra at ha lin de ol du ðu nu gös ter mi yor mu? Hüc re yi in ce le di ði miz za man can lý bir ya pý ol du ðu nu gö rü yo ruz. Ý çin de ki mad de le re ba kýl dý ðýn da da ha yat de ni len ha ki kat þu dur di ye gös te re mi yo ruz. Ruh be den den ay rýl ma dan ön ce her hüc re can lý, a ma ruh git tik ten son ra ge ri de ha yat di ye bir þey kal mý yor. De mek ki ha yat, mad de den ba ðým sýz ve mad de ye de can lý lýk ö zel li ði si ra yet e den bir ha ki kat tir. Ha yat ger çe ði, Ce nâb-ý Hakk ýn Hay is mi nin â lem de ki çe þit li yan sý ma la rý dýr. Gök te ki gü ne þin yer yü zün de ki her þef faf þey de yan sý ma sý bu na ör nek tir. Her ruh ta var o lan can lý lýk ö zel li ði de, o is min yan sý ma sýn dan baþ ka bir þey de ðil dir. Ruh, ha ya týn sa bit bir ha ki ka ti ve müs ta kil za tý dýr. ta ri fi ni ya pan Be di üz za man çok ö nem li bir nok ta ya dik kat çe ki yor.

3 Y HABER 14 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 19 Muharrem 1433 Ru mî: 1 K. Evvel 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Öðrenim kredisi sonuçlarý yarýn açýklanacak YÜKSEK Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) burs, öðrenim ve katký kredisi sonuçlarýnýn 15 Aralýk 2011 Perþembe günü açýklanacaðý bildirildi. YURTKUR Genel Müdürü Hasan Albayrak, yaptýðý yazýlý açýklamada, baþarýlý ve ihtiyaç sahibi öðrencilere burs, geri kalan öðrencilerin tamamýna öðrenim kredisi, katký kredisi almak için müracaatta bulunan öðrencilerin tamamýna da katký kredisi tahsisi yapýlacaðýný belirtti. Burs, öðrenim ve katký kredisi deðerlendirme sonuçlarýnýn 15 Aralýk 2011 tarihinden itibaren Kurumun internet adresinden T.C kimlik numaralarýnýn girilerek öðrenilebileceðini kaydeden Albayrak, öðrenciler taahhüt senetlerini, 15 Aralýk Ocak 2012 tarihleri arasýnda bölge ve/veya yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerektiðini ifade etti. Albayrak, Taahhüt senetlerini 30 Aralýk 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edenlerin burs/öðrenim kredisi ödemeleri 6 Ocak 2012 tarihinde, Taahhüt Senetlerini 2-31 Ocak 2012 tarihleri arasýnda teslim edenlerin burs kredi ödemeleri ise 6 Þubat 2012 tarihinde T.C. Ziraat Bankasýnýn ilgili þubelerinden yapýlacaktýr. dedi. Ankara / aa Düz ce Kon gre ve Kon fe rans Sa lo nu nda ki prog ra ma Düz ce li ler bü yük il gi gös ter di. FO TOÐ RAF: CÝHAN Ýnsanoðlunun PROF. DR. DAVUT AYDÜZ birinci vazifesi: Namaz PROF. DR. DAVUT AYDÜZ, NAMAZIN HAYATIN ÝLK HEDEFÝ, BÝRÝNCÝ VAZÝFESÝ OLDUÐUNU, MÜ'MÝNÝN GÜNDE EN AZ BEÞ DEFA ÝÇÝNE GÝRÝP TEMÝZLENDÝÐÝ TÖVBE IRMAÐI VE ARINMA KURNASI OLDUÐUNU BELÝRTTÝ. Ý LA HÝ YAT ÇI Ya zar Prof. Dr. Da vut Ay düz, Na maz; ha ya tý mý zýn ilk he de fi, bi rin ci va zi fe si, mah þer de he sa bý ný en ön ce ve re ce ði miz baþ me se le dir. On da kay be den hiç bir þey de ka za na maz a ma on da ka za nan in þal lah ö te ki ler de de ka za na bi lir de di. Düz ce Tüm Ça lý þan lar Der ne ði (TÜM ÇEK) ta ra fýn dan, na ma zý an la ya rak kýl mak a dý na dü zen le nen kon fe ran sa ko nuþ ma cý o la rak Prof. Dr. Da vut Ay düz ka týl dý. Düz ce Kon gre ve Kon fe rans Sa lo nu nda ki prog ra ma Düz ce li ler bü yük il gi gös ter di. Prof. Ay düz, Na ma zý An la ya rak Kýl mak i sim li ki ta bý ný si ne viz yon eþ li ðin de an lat tý. Na ma zýn; ha ya týn ilk he de fi, bi rin ci va zi fe si, mah þer de he sa bý en ön ce ve ri le cek baþ me se le ol du ðu na dik kat çe ken Prof. Ay düz, On da kay be den hiç bir þey de ka za na maz, a ma on da ka za nan in þal lah ö te ki ler de de ka za na bi lir. Na maz, Ýs lâm ýn beþ e sa sýn dan bi ri si dir ve çok ö nem li bir i ba det tir. Kur ân-ý Ke rim de mü 'min le re na maz kýl ma la rý tek rar tek rar em re dil miþ tir. Çün kü di nin di re ði na maz dýr. di ye ko nuþ tu. Na ma zýn, mü 'mi nin gün de en az beþ de fa i çi ne gi rip te miz len di ði, son suz lu ða doð ru a kýp gi den bir töv be ýr ma ðý ve a rýn ma kur na sý ol du ðu nu i fa de e den Prof. Dr. Da vut Ay düz, O, sa vaþ mey da nýn da mü ca de le nin ký zýþ tý ðý en teh li ke li an lar da bi le ya pýl ma sý ge re ken çok ö nem li bir va zi fe dir. Bu ra da bu lu - nan her ke sin bu kud sî va zi fe yi ye ri ne ge tir di ði ne i na ný yo rum an cak, na maz la rý mý zý i ka me et me li yiz. Na maz i ka me et mek de mek; na ma zý ta di li er kâ na gö re kýl mak; na ma zý za ma nýn da kýl mak, na ma zý, de vam lý kýl ma ve hu þu i le kýl mak de mek tir. Al la hu Ek ber, Al lah, ken di sin den baþ ka bü yük ol ma yan tek bü yük tür. Bun dan son ra sý ra sýy la Süb ha ne ke, son ra E u zu Bes me le, da ha son ra Fa ti ha, zam mý sû re ve duâ lar der ken, na ma zýn tü mü nü ma na la rý dü þü ne rek kýl ma mýz ge re kir. Bu nu ya pa bil mek i çin de du â la rýn ma na sý ný bil me li yiz. þek lin de ko nuþ tu. Prof. Dr. Da vut Ay düz, da ha son ra o kur la rý na ki tap la rý ný im za la dý. Düz ce / ci han Sa d bin E bi Vak kas Haz ret le ri a dý na ya pý la cak ca mi nin te me li a týl dý. Camiye yardýmlar bekleniyor. FOTO: CÝHAN Sa d bin E bi Vak kas Ca mi i nin te me li a týl dý MA KA MI Ga zi an tep in A ra ban il çe si Zi ya ret Kö - yün de bu lu nan Sa d bin E bi Vak kas Haz ret le ri a - dý na ya pý la cak ca mi nin te me li a týl dý. Te mel at ma tö re ni ne Kay ma kam Em re Ne bi oð lu, Be le di ye Baþ ka ný Meh met Öz de mir, Ga zi an tep Ýl Müf tü Ve ki li Mah mut Ka ra te pe, Ni zip il çe Müf tü sü Mus ta fa Genç, A ra ban Ýl çe Müf tü sü Ah met Se - vinç, il çe mer ke zi ve köy ler den ge len va tan daþ lar ka týl dý. 440 met re ka re lik ar sa ü ze ri ne i ki kat lý çift mi na re li bir ca mi ya pý la cak ca mi nin alt kat la - rý na iþ yer le ri, Kur'ân kur su, i mam ve mü ez zin i - çin i ki loj man, ga sil ha ne i le þa dýr van ya pý la cak. Sa d bin E bi Vak kas Hz. Ca mii in þa a tý na mad dî des tek ve ren ve ver mek is te yen yurt i çi ve yurt dý þýn da ki ha yýr se ver va tan daþ lar dan yar dým bek - len di ði i fa de e dil di. Ga zi an tep / ci han A cil a ra ma lar 30 mil yo nu aþ tý ULAÞTIRMA De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba ka ný Bi na li Yýl dý rým, 2011 yý lý nýn 9 a yýn da 112 ve 155 hat la rý na ya pý lan a cil a ra ma sa yý sý nýn 30 mil yon 384 bi ne u laþ tý ðý ný, bu nun yüz de 85 i nin cep te - le fon la rýn dan ya pýl dý ðý ný, 25 þe hir de kur duk la rý uy du trans mis yon lu mo bil baz is tas yon la rý sa ye - sin de i le ti þi min a fet a nýn da da ke sil me den iþ le - me si ni sað la ya bi le cek le ri ni i fa de et ti. Bir kaç yýl ön ce si ne ka dar 112 ve 155 gi bi a cil yar dým hat la rý - ný a ra yan va tan daþ sa yý sý nýn 1 mil yo nu da hi bul - ma dý ðý na dik kat çe ken Yýl dý rým, Ar týk va tan - daþ la rý mýz, a cil du rum lar da he men te le fon la rý na sa rý lý yor yý lý nýn sa de ce 9 a yýn da 112 ve 155 a - cil yar dým hat la rý na 30 mil yon 384 bin a ra ma ya - pýl dý. A ra yan va tan daþ la rý mý zýn yüz de 85 i i se bu a ra ma la rý cep te le fon la rýn dan yap tý. Ý le ti þim alt - ya pý sýn da ki ge li þim, va tan daþ la rý mý zýn a cil du - rum a nýn da ça re yi cep te le fon la rýn da a ra dý ðý ný gös te ri yor. Van dep re min de ol du ðu gi bi va tan - daþ la rý mýz yar dý mýn gel me si i çin i le ti þim alt ya pý - sý na gü ve ni yor di ye ko nuþ tu. Ýz mir / a a

4 4 14 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA Y KÜLTÜR SANAT Nefsin dikilitaþlarý: Gökdelenler Gü neþ ka ça mak bir ba kýþ e da sýn da sü zü lür, ba þý ný zý ok þar ken, me rak la ka fa ný zý kal dý rýr ve o ha zin tab loy la kar þý la þýr sý nýz: Gök yü zü nü de lip ge çe cek miþ çe si ne yük se len ruh suz, be to nar me bi na lar, gök de len ler Müs teh zi bir te bes sü mün eþ li ðin de göz kýr par lar si ze. Ru hu nu zu bo ðar ca sý na. Bu ki bir a bi de le ri tan rý lý ða so yun muþ in sa noð lu nun su ret bul muþ nef sin den baþ ka sý de ðil dir. Be ka yý ar zu la yan in san, son suz lu ðu gök ler de a ra ya dur sun. Ta çað lar ev ve lin den ben zer hi kâ ye ler i le çý kar kar þý mý za. Mi sal, Ba bil Ku le le ri ni di ken zih ni yet. Ha týr la ya lým hep be ra ber. Ka vim ler den bir ka vim se ma ya yer le þip, im ti ha na çe ki le cek ve ö lü me e ri þe cek yer yü zü sa kin le rin den u zak laþ ma la rý ge rek ti ði ni dü þü nü yor du. Son ra, Ken di mi ze bir kent ku ra lým de di ler, Gök le re e ri þe cek bir ku le di kip ün sa la lým. Böy le ce yer yü zü ne da ðýl ma yýz. On lar bu dü þün ce nin te sel li siy le a vu nur ken, hýz la taþ la rý üst üs te di zer ken, gök yü zü ne an be an yak la þýr ken -Tev rat ýn ri va ye ti ne gö re- tan rý bu fi kir/fi il kar þý sýn da ce lal le nir ve a pan sýz bir fe lâ ket le ku le le ri yer le bir e di ve rir. Kur ân-ý Ke rim de, ku le ke li me si ben zer bir an lam ta þý ya rak kar þý mý za çý kar, fa kat ay ný o la yýn nos yo nu o la rak de ðil. Fi ra vun da, Mu sa nýn tan rý sý na u laþ mak, gök le re u zan mak i çin ku le in þa et me yo lu nu seç mek te dir. Bu nun i çin te ba a sý na ba ký nýz ne der: Fi ra vun: Ey i le ri ge len ler! Si zin i çin ben den baþ ka bir i lâh ta ný mý yo rum. Ey Hâ mân! Hay di, be nim i çin ça mur ü ze ri ne a teþ yak (ve tuð la i mal et), ba na bir ku le yap ki Mu sa nýn tan rý sý na çý ka yým; a ma sa ný yo rum, o mut la ka ya lan söy le yen ler den dir de di. O gün den bu gü ne, de ði þen bir þey yok. Ö lüm süz lü ðün ta le bi i çin ol ma dýk iþ ler ya pan be þer ken di ni diz gin le ye mi yor. Çi çek di ker ce si ne gam sýz, ta sa sýz hal de ha bi re gök de len ler di ki yor. Tah sin Yü cel, 2006 yý lýn da yaz dý ðý Gök de len i sim li ro ma nýn da yer yer i ro ni ler, yer yer de gön der me ler i le e ze lî ve e be dî bir ha yat ta sar la ma ça ba sýn da ki in sa noð lu nun ru hu nu ha ri ku lâ de bir þe kil de be tim ler. Hem de Ýs tan bul u New York a ben zet me ye ça lý þan, þeh re mo dern bir hü vi yet ka zan dý ra ca ðý ný id di a e den mi mar Ni york lu Te mel ü ze rin den: Bi zim Ni york lu nun def te rin de ne geç miþ var ne ge le cek, bir son suz þim di ki za man dýr o nun ki, in sa na bir ö lüm süz lük, en a zýn dan bir de ðiþ mez lik duy gu su ve re cek bir þim di ki za man, bir du ruþ. Ýþ bu ro man lar, ruh tas vir le ri ya par ken ha ki ka tin ö zü ne a dým a dým yak la þý yor lar, bu ra dan an la ya bi li yo ruz. Pe ki, sa de ruh tas vir le ri mi? Â de moð lu nun yüz yýl lar dan bu ya na te mel me se le le ri ney se bir bir e le a lýp in ce le ni yor, ir de le ni yor. De ði þen sa de ce üs lûp lar ve ya zar la rý. Gök de len ro ma ný nýn ben de u yan dýr dý ðý dü þün ce ler, ya kýn za man ev vel o ku du ðum bir ha ber i le bir le þin ce de rin hü zün le re sevk et ti be ni. Ha be re gö re, 2011 Çin Gök de len Þe hir le ri Lis te si (The 2011 Chi na Skyscra per City List) Çin ve Tay van ýn dün ya nýn en u zun 10 bi na sý nýn 5 i ne sa hip ol ma la rýy la ö vün dü ðü ne i þa ret e di yor. Sü r'at le ar tan nü fu su na ba rýn mak i çin gök de len hiz me ti su nan Çin, bu ey le mi ni bir ö vünç ve si le si te lâk ki e di yor. Oy sa in san, gök le re çýk týk ça ze min de ka lan la rý bi rer ka rýn ca ad de der, e na ni yet da ma rý her lâh za ka ba rýr ken, fa ni ve a ciz bir kul ol du ðu nu yad sý may la ka rý þýk u nu tu yor. Bu u nu tuþ, tra jik bir son ha zýr lý yor, nis yan i le mef tun in sa na. Ve ne o lur sa ol sun ö lüm ger çe ði de ðiþ mi yor. Bi zim Rad yo prog ram cý la rýn dan Ma vi Pu su la yý su nan Ýb ra him Ý ne cik o ku du ðu þi ir ler le genç lere duy gu sal an lar ya þat tý. Çan ký rý da Þi ir Din le ti si ÇAN KI RI Be le di ye si Genç lik Mer ke zi nce dü zen le - nen Þi ir Din le ti si A ta türk Kül tür Mer ke zi nde ger - çek leþ ti. Ö zel lik le genç le rin il gi gös ter di ði prog ram - da Bi zim Rad yo prog ram cý la rýn dan Ma vi Pu su la yý su nan Ýb ra him Ý ne cik o ku du ðu þi ir ler le genç ler duy - gu sal an lar ya þat tý. Çan ký rý Be le di ye Baþ kan Ve ki li Ra fet A lem dar ve ba zý da i re mü dür le ri nin ka týl dý ðý prog ram da Be le di ye Genç lik Mer ke zi Sa nat çý la rýn - dan Em rah De de o ku nan þi ir le re gi ta rý i le eþ lik et ti. CU MAR TE SÝ GE CE SÝ RE KOR KIR MA YI HE DEF LÝ YOR Ka ra sal ya yýn la Ýs tan bul frekansýndan ve - zim rad yo.fm ad re sin den se si ni dün ya ya du yu ran Bi zim Rad yo, Cu mar te si ge ce si Ma vi Pu su la i le din le yi ci re ko ru kýr ma yý he def li yor. Ma vi Pu su la nýn su nu cu su Ýb ra him Ý - ne cik sos yal pay la þým si te si fa ce bo ok ta et kin lik o luþ tu - ra rak, Cu mar te si ak þa mý in san la rý te le viz yondan rad yo - ya çek me yi a maç lý yor. Ýs tan bul/na ge han Bay ram TÜRKÝYE'NÝN en bü yük ki tap fu a rý TÜ YAP, Þu bat 2012 ta rih le rin de, An tal ya da ilk kez dü zen - le ne cek. An tal ya Ti ca ret ve Sa na yi O da sý (AT SO) Baþ ka ný Çe tin Os man Bu dak, dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, TÜ YAP An tal ya Ki tap Fu a rý nýn, AT - SO ön cü lü ðün de, An tal ya Bü yük þe hir Be le di ye si ve An tal ya Tu ris tik O tel ci ler Bir li ði nin (AK TOB) des - tek le riy le TÜ YAP ve Tür ki ye Ya yý nev le ri Bir li ði nce Cam Pi ra mit Kon gre ve Fu ar Mer ke zi nde dü zen le - ne ce ði ni bil dir di. Fu a rýn, Þu bat ta rih le rin de ya pý la ca ðý ný ve Tür ki ye nin ö nem li ya zar la rý nýn ko nuk e di le ce ði ni an la tan Bu dak, An tal ya da kül tür ve sa nat faaliyet le ri nin ye ter siz kal dý ðý ný, ö ze lik le ki ta ba o lan il gi nin az lý ðý ný bil dir di. An tal ya da dü zen le ne cek fu a ra, A DA NA Ye ni As ya o ku yu cu la rý ta ra fýn dan or ga ni ze e di len, Tev hid Ay na sýn da Kâ i nat ve Gök yü zü, ko nu lu se mi ne rin su nu mu Ye ni As ya Ga ze te si Ya za rý ve E ði tim ci Ab dul lah Þa hin ta ra fýn dan ya pýl dý. Zü be yir Gün dü zalp A part ma ný Sa lo nun da ger çek leþ ti ri len se mi ner gör sel ler, vi de o lar, mü zik ve slayt lar la din le yi ci le re ak ta rýl dý. Se mi ne rin bi rin ci bö lü mün de, Kâ i na týn ya ra tý lý þý i le il gi li, de ði þik za man lar da or ta ya a tý lan te o ri ler hak kýn da bil gi ve ri le rek bun lar dan, Kap lum ba ða te o ri si vb. bir kýs mý nýn Bu dizm i nan cýn dan or ta ya çýk tý ðý ve il mî ve ri ler a çý sýn dan bir an lam i fa de et me di ði be lir til di. 20. Yüz Yýl da or ta ya a tý lan Big Bang Te o ri sin de i le ri sü rü len gö rüþ le rin i se Kur ân ve Ha dis-i þe rif ler de bah se di len kâ i nat ve ya ra tý lýþ i zah la rýy la ör tüþ tü ðü, do la yý sýy la i lim le rin Kur ân ýn ha ki kat le ri ni tas dik et ti ði i fa de e dil di. Bü tün o to - BULMACA YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Es ki dil de ber ber. - Av ru pa Par la men to su'nun ký sa sý. 2. Os man lý da dev let da i re si. - Ço cuk o yun la rýn da a çý lan çu kur. 3. Bil gi sa yar da ge çi ci ha fý za. - Ýs tan bul'da bir semt. 4. Ya - rým çem ber bi çi min de yas sý, en siz ve kes kin me tal bir bý çak la, bu na bað lý bir sap tan o lu þan e kin biç me a ra cý. - Sý cak pek mez. 5. Ga zi an tep i li ne bað lý il çe ler den bi ri. - Es ki dil de ni kâh. 6. Gü ney ba tý Av ru pa Ka to lik le ri nin top lu ca a dý. - E ði tim Yük sek O ku lu nun ký sa sý. 7. Sem bo lü La, a tom nu ma ra sý 57, a tom küt le si 138,91 g o lan, na dir top rak e le ment le ri gu ru bu nun yer yü zü ka bu ðun da en çok bu lu nan i kin ci e le ment. 8. Bir be sin mad de si. - A rap ça da su. 9. Son dö nem Os man lý or du sun da, as ker lik gö re vi ni bi tir dik ten son ra ye de ðe ay rý lan er. - Ro ma' da ses siz ler. 10. Ku ru þun ký sa sý. - Ba lý ke sir i li ne bað lý il çe ler den bi ri. 11. Bü yük ve ça tal lý ge yik boy nu zu. - Hoþ ol ma yan, ho þa git me yen, kö tü, çir kin. 12. Pe ri ler hü küm da rý. - Ýç giy si si do la bý. Bir ül ke nin ge le ce ði nin ga ran ti si ki tap lar dýr ri te le rin ve bu ko nu da gö rüþ i le ri sü ren le rin bu luþ tu ðu or tak nok ta nýn kâ i na týn son ra dan ya ra týl dý ðý ko nu sun da hem fi kir o lun du ðu dur di yen Ab dul lah Þa hin i se þöy le ko nuþ tu: Kâ i na týn ne re si ne ba kar sa nýz ba kýn, ge rek siz, yer siz ya ra týl mýþ hiç bir þe yi gö re mez si niz. Ne bir faz la, ne bir ek sik. A yak lar yü rü mek, ka nat lar uç mak, göz ler gör mek, ku lak lar i þit mek i çin ve ril miþ tir. Her þey yer li ye rin ce ya ra týl mýþ, her þey son suz bir hik met le tak dir e dil miþ tir. Ýn sa nýn zih ni ne yük le nen so ru lar da mak sat sýz ve mâ nâ sýz de ðil dir de di. Þa hin, de mek ki, kâ i nat bir za man lar yok tu. Ya ni yok luk tan var lý ða çýk tý. Bu du rum da he nüz var lýk mef hu mu nun var ol ma dý ðý bir za man da var lý ðý yok lu ða ter cih e de cek ve bu ter ci hi ni mey da na ge ti re cek, ya ni ya ra ta cak bir kud re te ih ti yaç var dýr. Pe ki, o kud ret ne dir? Be di üz za man ýn i fa de siy le, Vü kül tür ve e de bi yat a ðýr lýk lý ya yý nev le ri nin yüz de 40 ý nýn ge le ce ði ni bil di ren De niz Ka vuk çu oð lu, Tür ki ye nin ön de ge len 20 ya za rý ný da fu ar da a ðýr - la ya cak la rý ný du yur du. De niz Ka vuk çu oð lu, faaliyet ve im za gün le rin de ya zar la rýn o kur la rýy la bu lu þa - ca ðý ný, fu a ra bin zi ya ret çi bek le dik le ri ni kay det ti. An tal ya Bü yük þe hir Be le di ye si Ge nel Sek re te ri Meh met Ak te kin, kül tü rel ve sa nat sal faaliyetler le An tal ya nýn da ha da ge li þe ce ði ni i fa de e de rek, Bir ül ke nin ge le ce ðin de en ö nem li ga ran ti ve des tek le rin - den bi ri si ki tap týr. An tal ya lý nýn ki ta bý da ha ya kýn dan ta ný ma sý, zev - ki ni his se de bil me si i çin ö nem li bir et kin lik ve kül tü rel a çý dan bü yük bir ek sik li ði ka pa ta ca ðý ný dü þü nü yo rum de di. An tal ya / a a Yeni Asya Gazetesi Yazarý ve Eðitimci Abdullah Þahin'in Tevhid Aynasýndan Kâinat Semineri katýlýmcýlar tarafýndan ilgiyle dinlendi. Tev hid ay na sýn da kâ i nat YENÝ ASYA OKUYUCULARININ ORGANÝZE ETTÝÐÝ SEMÝNERDE DEÐÝÞÝK ZAMAN- LARDA ORTAYA ATILAN TEORÝLERE ÝMANÎ PENCEREDEN YORUM GETÝRÝLDÝ. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. O to büs ter mi nal le rin de a ra cýn ya naþ tý ðý, yol cu la rýn i nip bin me si ne ya ra yan bö lüm. - Bir le þim, bir leþ tir me, bir a ra ya ge tir me. 2. Mer mer de sert ve da mar lý ký sým. - Sam sun'un bir il çe si. 3. O ruç tu tu lan hic ri ay m² de ðe rin de yü zey öl çü bi ri mi. 4. Ö ðü tü le rek toz du ru mu na ge ti ril miþ ta hýl ve baþ ka be sin mad de le ri. - Pa ra sýz de ne cek ka dar u cuz. - Mo bil ya lar da ki cam raf la rý ta þý mak i çin yan tab la la ra yer leþ ti ri len kap sül le rin i çi ne ta ký lan si lin di rik, yas sý ve L bi çim li raf ta þý ma a le ti. 5. Ta hýl sap la rý ný ve des te le ri bað la mak ta kul la ný lan bü kü le rek ip bi çi mi ne ge ti ril miþ ot. - Kim ya sal e ner ji yi e lek trik e ner ji si ne çe vi ren a raç, ba tar ya. - Mü zi kal ses di zi le rin de mi i le sol a ra sýn da ki ses. 6. Bu na ma. - Þöh ret yap mak; þöh re ti ya yýl mak. - Ri bo Nük le ik A si tin ký sa sý. 7. Er zu rum'un bir il çe si. 8. Ü re ti len mad de le ri ta ný tý cý her tür lü ya zý lý ve ya ba sý lý bil gi, mar ka, dam ga ve i þa ret le ri i çe ren ve ü rün ler le bir lik te su nu lan ve ya am ba la jýn da ba sý lý bu lu nan ta ný tým bil di ri mi. - Es ki dilde ay. 9. Has ta ü ze rin de te da vi a ma cýy la uy gu la nan kes me ve dik me iþ le mi, cer ra hi mü da ha le, o pe ras yon. - Mo tor lu ta þýt lar da di rek si yon i le te ker - A N E T A E B E D lek a ra sýn da ki M Ý L E T S E N E bað lan tý yý sað - Ý N A T K E R Ý M la yan de mir R Ý R E A A E N Ý çu buk. 10. Ka rýn za rý. - A teþ A T A L I K A E R ve ya kýz gýn bir L A M A L A N A C þeyi tut ma ya, L L A L A T Ý H L kor la rý ka rýþ - A T F E N A H A D týr ma ya ya ra - S A A M A S A K Ý yan i ki kol lu Ý S A E T A L Ý M me tal a raç. BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI D Ý Y A S Ý R E T U M A S A L S Ý M E L A L E M A E Ý M A N cud; mü mey yi ze, mu has sý sa, mü es si re ol mak ü ze re, i lim, i ra de, kud ret sý fat la rý ný is til zam e der. Bu öl çü den ha re ket le de ni le bi lir ki, eþ ya nýn mey da na ge le bil me si i çin i lim, i ra de ve kud ret gi bi sý fat la ra ih ti yaç var dýr. Bü tün bu sý fat lar so nuç ta bi rin ci sý fa tý o lan ha yat sa hi bi bir kud re tin var lý ðý ný zo run lu ký lar. Ak si tak dir de ya ra tý lan eþ ya nýn ve on da hük me den ka nun la rýn ba þý boþ bi rer te sa düf e se ri ol du ðu nu ka bul et mek ge re ke cek tir. Bu nun im kân sýz lý ðý Al lah i nan cý na bað lý lýk za ru re ti ni kar þý mý za çý kar mak ta dýr þek lin de ko nuþ tu. Se mi ner so nun da bu se mi ne rin ve ri liþ a ma cý nýn kâ i nat ta ki her þe ye ken di a dý na o lan ma na-i is miy le de ðil; Ya ra tan a dý na o lan ma na-i har fi i le bak ma me le ke si ni ge liþ tir mek ol du ðu i fa de e dil di. Mik ro dan Mak ro ya i sim li slayt gös te ri si nin su nu mu i le se mi ne re son ve ril di. Adana / Yeni Asya Hayatýn anlamý: Ýdeal Gençlerle sohbet ederken, çoðu zaman kendini tanýma, hedef belirleme ve ilerisi için hayat yolunda neler yapabilme ile ilgili sorularla karþýlaþýyorum. Ve anlýyorum ki temel problem, hedef belirleyememe üzerinde odaklanýyor. Bu yüzden insan hedefini belirlerken, önce kendini tanýmakla iþe koyulmalýdýr. Ancak ilgi ve yeteneklerini keþfetmiþ, duygu ve düþünce dünyasýný tanýmlayabilmiþ olanlar, kendileri için bir tanýmlamada bulunabilirler. Bu tanýmlamaya geçmiþte denenip de baþarýlan veya baþarýlamayan konular, alýþkanlýklar, sevilen veya sevilmeyen alanlar girebilir. Kiþisel baðlamda kendini tanýmlamadan sonra, sýra çevresel faktörlere gelir. Kiþi burada en baþta ailesini önemsemeli ve ailesinin kültürel dokusunu iyi analiz edebilmelidir. Bu baðlamda önce kendisinin, daha sonra ailesinin ekonomik gücünü, ailedeki konumunu net olarak görebilmeli ve ona göre kendisi için belli bir yol tayin etmelidir. Bunlar yapýlýrsa, hem iç hem de dýþ dinamikler açýsýndan dengeli bir kiþiliðe sahip olur insan. Bir anlamda, Neyim ve ne istiyorum? gibi sorulara cevap arayabilecek ve verebilecek duruma gelmiþtir. Bu durum dengeli bir kiþiliðin göstergesidir. Dolayýsýyla da dengeli bir kiþiliðe eriþen, artýk hedef belirleyebilecek seviyeye gelmiþtir. Belirlenecek hedefin öncelikle evrensel ve kiþinin hayat felsefesine uygun olmasý gerekir. Sürekli yenilenme ve yenilenmeyle beraber geliþmeyi getirmeli, böylece sürekliliði ifade etmelidir. Bunun yanýnda çimentosu hükmünde olan ahlâkîliði de önemlidir. Zira ahlâkî olmayan bir hedef, toplumun felâketine yol açabilecek kadar tehlikeli olabilmektedir. Bence bu aþamadan sonra, artýk hedeften ziyade kiþi kendini ideal kavramýyla yoðurmalýdýr. Zira belirlenen hedef, hayatýn anlamý olmasý açýsýndan idealist bir karakterin oluþumunu gösterir ki, bu da ideal kavramýyla en güzel ifadesini bulur. Çünkü ideal dediðimiz þey, insan için nihaî hedeftir. Yani hayat yolunda elde edilmek istenen küçük hedeflerin ateþleyicisidir ki, Bediüzzaman ýn gâye-i hayal diye ifade ettiði hedef, bu hedeftir. Bu idealin canlý tutulmasý, onun yolunda yakalanmasý gereken belli destekleyici hedeflerin sürekli var olmalarýna baðlýdýr. Burada kiþi, gerek kendisi, gerekse de çevresiyle gireceði iliþki biçimlerini deðerlendirmeli ve muhtemel yeni iliþki biçimlerine de adapte olmasýný bilmelidir. Kat etmesi gereken aþamalarda bulunan problemlerin çözümü içinse, uygun yöntemlerden yararlanabileceði gibi, kendine has yeni yöntemler de oluþturabilir. Uygun yöntemlerin hareket noktasýný tesbit etmek için, insanýn dikkat etmesi gereken diðer bir husus da sahip olduðu bilgi birikimini niçin ve nasýl kullanabileceðini bilmesidir. Eðer bunun farkýnda olmasa, içinde bulunduðu imkân ve þartlarý geliþigüzel kullanýr. Bu da kontrolsüz güç anlamýna gelir ki, kontrolsüz güç de güç deðildir. Denebilir ki neyi, niçin, nasýl nerede ve ne zaman gerçekleþtireceðini bilmesi için, bireyin belli plân ve program dâhilinde hareket etmesi gerekir. Bu yüzden insan, hedef veya ideal belirlemede, saydýðýmýz düþünceler ýþýðýnda, hayatta belli bir paradigmaya sahip olmalý veya en azýndan içinde bulunduðu iç ve dýþ dinamikleri göz önünde bulundurarak belli bir paradigma oluþ- turmaya çalýþmalýdýr. Mev le vî li ði an la tan el sa nat la rý ANTALYA Ke pez Be le di ye si ta ra fýn dan dü zen le nen An tal ya Ke pez Mes lek E ði tim Kurs la rý (AK MEK) na de vam e den kur si yer ler, Mev le vî li ði an la tan kar ma ser gi aç tý. Hz. Mev lâ nâ nýn vus la tý nýn 738. yýl dö nü - mü do la yý sýy la ger çek leþ ti ri len faaliyet kap sa mýn da AK MEK öð ret men le ri ve kur si yer le ri, Mev le vî kül tü - rü ne i liþ kin im ge le rin ve sim ge le rin kul la nýl dý ðý el sa - nat la rý e ser le riy le Mev lâ nâ Ce lâ let tin Ru mî yi an lat tý. Be le di ye fu a ye sin de dü zen le nen ser gi nin a çý lý þýn da ko nu þan Ke pez Be le di ye Baþ ka ný Ha kan Tü tün cü, Rab bi ne yü rü yü þü nün, Þeb-i A rus un 738. yýl dö nü - mün de Hz. Mev lâ nâ yý rah met le ve ha yýr la yâd et tik - le ri ni söy le di. Bu tür sa nat sal faaliyet le hem Hz. Mev lâ nâ yý, dü þün ce le ri ni hem de vus la tý bir kez da - ha an ma ve an la ma fýr sa tý ya ka la dýk la rý ný be lir ten Tü tün cü, AK MEK kur si yer le ri mi zin, el e me ði, göz nu ruy la ha zýr la mýþ ol duk la rý, ta sav vu fî ve Ýs lâ mî sim - ge le re, Mev le vî kül tü rü ne vur gu ya pan gü zel bir ser - gi yi aç týk. di ye ko nuþ tu. An tal ya / ci han

5 Y 14 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA MAKALE 5 VECÝZE fer sa dog ni as ya.com.tr Bu gün, ne re de kan, kin var sa, ne re de sa vaþ var sa, ar ka sýn da din siz fel se fe den bes le nen des sas ba tý/se fih me de ni yet var dýr. Dün ya hâ ki mi ye ti ni e le ge çir mek ve sö mür mek i çin il mi, tek no lo ji yi kul la nan Ba tý, sa vaþ ze mi ni ni de, sa vaþ si lâh la rý ný da ü ret miþ tir. Ne ha in lik ki, dö nüp Müs lü man la rý sa vaþ mak la suç lu yor. Bu zih ni yet ne re ye gir miþ se, o ra da sö mü rü var dýr, fa kir lik var dýr, göz ya þý var dýr, kan var dýr, kin var dýr. A lýn I., I I. Dün ya sa vaþ la rý ný... A lýn Bos na-her sek te ki kat li â mý, a lýn I rak iþ ga li ve Ba tý nýn göz yum du ðu kat li âm la rý, a lýn Fi lis tin zul mü nü, a lýn Za ma nýn de ðiþ ti re me di ði þey ler Bir çok þey de ði þir. Ö len ler o lur, do ðan lar o lur. A ma ha ya týn de ðiþ ti re me di ði þey ler var dýr. Ýlk in san  dem A ley his se lâm dan son in sa na ka dar ha ya týn de ðiþ ti re me di ði þey ler var dýr. Bun lar in san i le il gi li dir. Hay van la rýn ha yat la rý baþ tanbe ri ay ný dýr. Ýn san en þe ref li bir de ðer dir. Ýn sa ný in san e den þey, yap týk la rýn dan bel li o lur. Týp ký hur da cý la rýn ve an ti ka cý la rýn al dýk la rý mal ze me ler gi bi. Hur da cý i þe ya ra ma yan, ha ma li ye lik þey le ri a lýr. An ti ka cý i se de ðer li þey le re ta lip o lur. Hur da cý de ðer li þey ler den an la maz. Mal ze me le ri u cuz dur. An ti ka cý nýn bir de ðer li eþ ya sý, hur da cý nýn bü tün ser ma ye si ni a la bi lir. Ýþ te in san böy le dir... Ý man i le in san, in san o lur. Kýy me ti tar tý þýl maz. An ti ka eþ ya gi bi dir. Ce hen nem den ce za sý ný çe ke rek çý kan en son in sa na, Cen net te on dün ya bü yük lü ðün de bir mülk ve ri le ce ði ni ha ber ver miþ ti Pey gam be ri miz (asm). Ýn san iþ te böy le bir de ðer de dir. A ma ha ya tý ný kü für de ve fýsk ta ge çi ren bir in san i se, e be di yen ce hen nem de ka la cak ve bir hur da dan far ký ol ma ya cak týr. Dün ya da ki bir ta kým ni met ler þü kür i çin ve ri lir. Þart lar de ði þir. Tek no lo ji baþ dön dü rü cü bir hýz i le ge li þe bi lir. A ma in sa nýn so rum lu luk la rý ve mü kel le fi yet le ri de ðiþ mez. Ýn san ça lýþ ma lý dýr. Ý yi in san e lin de mal ne i yi dir gi bi ha dis ler Müs lü man la rý gay re te ve þev ke ge tir miþ tir. Ýn sa noð lu bu sa ye de bir çok me de ni yet kur muþ tur. Me de ni yet in sa nýn sa de ce ya þa yý þý ný ko lay laþ týr mýþ týr. An cak so rum lu luk la rý ný a zalt ma mýþ týr. Bel ki da ha da faz la laþ týr mýþ týr. Ýn san na zik tir. En kü çük þey ler den et ki le nir. Be lâ la rý ve düþ man la rý çok tur. Baþ ta ne fis ve he ves le ri, dün ya nýn sû ri tat lý lý ðý ve a kýl al maz meþ ga le le ri Ha yat bu mi henk ü ze ri ne þe kil le nir. Ý man bir pýr lan ta dýr. Kü für bir ko ca hur da lýk týr. Za man de ði þir, a sýr baþ ka la þýr. A ma in sa nýn his ve he ves le ri kat la na rak ço ða lýr. Þart lar zor la þa bi lir, ye ter ki biz de ki de ðer ler kay bol ma sýn. Dünya seyyar bir ticaretgâhtýr. Öyle ise alýþ veriþini yap, gel; ve senden kaçan ve sanailtifat etmeyen kafilelerin arkalarýndan, beyhûde koþma, yorulma. Bediüzzaman, Sözler, 17. Söz Terörizm, barbarlýk, Batý ve savaþ di ðer sa vaþ la rý A lýn A rap Ba ha rý a dý al týn da, A rap ül ke le ri ni kan lý hâ le ge ti rip Müs lü man la rý i yi ce za yýf la týp, tam sö mü rü le cek lok ma lar hâ li ne ge tir me si me se le si Lib ya, Mý sýr, Su ri ye de a kan kan lar da Ba tý nýn iz le ri var dýr. Ve a lýn Ý ran kýþ kýr tý cý lý ðý ný... Yi ne Ba tý var dýr. Av ru pa nýn Haç lý se fer le ri baþ lat tý ðý ve Or ta çað da sür dür dü ðü sa vaþ, bar bar lýk ve vah þet dev ri ni ta ri he bý ra ka lým. Bu gün dün ya nýn, on lar ca böl ge sin de sý cak sa vaþ ve ça týþ ma ya þa ný yor. Bun la rýn han gi si ni lüks ha yat sür mek i çin Müs lü man lar çý kar dý? Han gi si nin si lâh ve mal ze me le ri ni Müs lü man lar ü ret ti? Han gi si ni ka sa la rý ný dol dur mak i çin sat tý? Maz lûm ve mâ sûm yi ne Müs lü man lar! Kut sal Sa vaþ lar ve Tan rý nýn Ta ri hi baþ lýk lý ki tap la rýn ya za rý, es ki bir ra hi be o lan Ýn gi liz a ka de mis yen le rin den Ka ren Arms trong, I I. Av ru pa nýn bu yak la þý mý nýn, Av ru pa da ki Ýs lâm düþ man lý ðý nýn ta ri hi nin Haç lý lar dö ne mi ne ka dar u zan dý ðý ný söy - Ko les trol tar týþ ma la rý nýn o da ðýn da yer a lan i sim ler den Dr. Ca nan Ka ra tay'ýn ko nuy la il gi li tav si ye ni te li ðin de ki gö rüþ ve de ðer len dir me si ni ö zet le ye rek tak dim e di yo ruz. "Ko les te rol, ö zel lik le i laç fir ma la rý nýn uy dur muþ ol du ðu bü yük bir ya lan dýr. Fir ma lar, 'has ta lýk' di ye uy dur muþ, in san lar da bu na i nan dý rýl ma ya ça lý þýl mýþ. A sýl he def le ri þu dur: Çok pa ha lý ve bir o ler. Din sel bað naz lýk her yer de kor kunç bi çim le re bü rün müþ tür. A ma e ðer þid de tin öl çü sü, de re ce si de ö nem li i se, ra di kal Ýs lâm cý la rýn son yir mi yýl da Ý ran da, Ce za yir de, Mý sýr da, Su dan da, Af ga nis tan da, Tür ki ye de ve baþ ka yer ler de iþ le dik le ri ci na yet ler, ta rih te Hý ris ti yan lýk a dý na ya pý lan kat li âm la rýn, ser gi le nen vah þe tin ya nýn da ço cuk o yun ca ðý gi bi ka lýr... Ne din sa vaþ la rý, ne Pro tes tan kat li âm la rý, ne Ya hu di ký yým la rý ve Soy ký rým ý, ne de En gi zis yon Ýs lâm dan kay nak lan dý. 1 Ön celikle, Ýs lâ mýn ke li me mâ nâ sý nýn, em ni yet, tes li mi yet ve ba rýþ ol du ðu nu vur gu la ya lým. Ve, Þe ri at-ý Gar ra ze mi ne nü zûl et ti; tâ ki, ze mi nin yü zü nü te miz ve in sa nýn yü zü nü ak et sin, þu in sa ni yet ten si yah le ke si ni i za le et sin; hem de, i za le et ti, 2 ve em ni yet i le ba rý þý ge tir di. Müs lü man la ra, baþ ta ne fis le ri i le en gü zel þe kil de ci had et me yi, yâ ni ken di le ri ni ýs lâh e dip mü kem mel bir ah lâk ka zan ma yý, baþ ka la rý na da yal nýz en gü zel þe kil de teb lið et me yi tav si ye et ti. An cak, Müs lü man la rý teh dit i le yok et mek; can, mal ve nâ mus la rý na el u zat mak, din le ri ne sal dý rýp i bâ det le rin den a lý koy mak is te yen le re kar þý da zec rî ted bir le re baþ vu rup meþ rû nefs-i mü da fa a yap ma nýn da Al lah ýn em ri ve i bâ det ol du ðu nu bil dir di. Kur ân a na zar et ti ði miz de, sa vaþ la il gi li bü tün â yet le rin, Müs lü man la ra kar þý yö nel miþ fi i lî bir teh dit ve ya te ca vü zü ber ta raf et mek i çin in miþ ol du ðu nu gö rü rüz. Ay rý ca, bun lar, harp hu ku ku nu ve sa va þýn ku ral la rý ný tan zim et mek te dir ler. Hz. Pey gam ber in (asm) sa vaþ la rý nýn tamamý, Müs lü man la ra kar þý baþ la tý lan sal dý rý dolayýsýyla ya pýl mýþ týr. Zî râ, Kur ân da Al lah si zin le din uð run da sa vaþ ma yan ve si zi yurt la rý nýz dan çý kar ma yan la ra i yi lik yap ma ný zý ve on la ra kar þý lýk lý lýk e sa sý na gö re a da let li dav ran ma ný zý ya sak la maz 3 bu yu rul muþ tur. Sa va þýn, an cak sal dýr gan o lan düþ ma na kar þý ya pý la ca ðý mü te a kip â yet te ga yet a çýk bir þe kil de i fa de e dil mek te dir. Bu â yet te Al lah yal nýz si zin le din uð run da sa va þan la rý, si zi yurt la rý nýz dan çý ka ran la rý ve yurt la rý nýz dan çý ka rýl ma nýz i çin yar dým cý o lan la rý dost e din me ni zi ya sak lar 4 bu yu rul muþ tur. Dip not lar: 1-Þa hin Al pay, Mil li yet, 3 Þu bat Mü nâ za rât, s Müm te hi ne Sû re si: Müm te hi ne Sû re si: 9. Dr. Karatay'ýn kolestrole bakýþý ka dar da teh li ke li o lan i lâç la rý ný sa ta rak yüksek kazanç saðlamak... "An cak bi lin me li ki, Sta tin gru bu i lâç lar kan ser ya pý yor, alz he i mer ya pý yor ve de kalp ye ter siz li ði ne yol a çý yor. "Bu i lâç lar, ay ný za man da yaþ lý lar da den ge siz lik, u nut kan lýk ve yay gýn vü cut að rý la rý nýn se be bi dir. "Ben ha yat ta kimseye bu i lâç la rý ver me dim; a lan has ta la rý ma da bý rak týr ma ya ça lý þý yo rum. "Bü tün can lý la rýn hüc re ya pý la rýn da ko les te rol bu lu nur. Ko les te rol ol maz sa, yer yü zün de ne in san ya þar, ne de bir baþ ka can lý. "Do la yý sýy la, Ko les te rol di ye bir has ta lýk yok tur ve o la maz. "Ka ra ci ðe ri yað lan ma ya baþ la yan ve ya Kabakçý'nýn gidiþi, Alemdar'ýn geliþi Sul tan I I I. Se lim'in gi di þin - de (Ma yýs 1807) Ka bak çý Mus ta fa, Sul tan I I. Mah - mud'un ge li þin de (Tem muz 1808) i se A lem dar Mu sta fa is - mi ön pla na çýk tý. Kan lý Ka bak çý Ha di se si son - ra sý Os man lý tah tý na çý kan Sul - tan IV. Mus ta fa, o tur du ðu ma - ka mýn hak ký ný ve re bi le cek bir ka pa si te ye sa hip de ðil di. O nun pa di þah lýk dö ne min - de, iç ve dýþ ga i le ler a zal ma dý; ak si ne, mev cut sý kýn tý la ra ye - ni le ri ilâve oldu. Mer kez de göz lem le nen bu i - da rî za a fi ye te, Sul tan I I I. Se lim (do la yý sýy la Ni zam ý Ce dit) ta - raf ta rý o lan ye ni lik çi ka na dýn gay re ti ve plân lý ça lýþ ma la rý ek - le nin ce, si ya sî ve as ke rî den ge - ler ye ni den de ðiþ me ye baþ la dý. Ka bak çý Mus ta fa'nýn is ya ný sa ye sin de iþ ba þý na ge çen IV. Mus ta fa'nýn sal ta nat sü re si he nüz 14 a yý ný dol dur muþ tu ki, Rus çuk â ya ný A lem dar Mus ta - fa Pa þa, þart la rýn mü sa it ha le gel di ði ni dü þü ne rek, em rin de ki mü him bir kuv vet le Ýs tan bul ü - ze ri ne yü rü me ye ka rar ver di. (Tem muz 1808) Bu a ra da, giz li den yü rü tü len ik na ça ba la rý so nu cu, Sad râ zam Çe le bi Mus ta fa Pa þa i le Kap - dan ý Der ya Sey yid A li Pa þa da A lem dar'ýn ta ra fý na mey let ti. A lem dar'ýn or du su Ýs tan bul'a gir me den ev vel bir baþ ka ted bir da ha al dý. Ý ti mat et ti ði Pý nar hi sar â ya ný Ha cý A li A ða yý Bo ðaz Nâ zýr - lý ðý ya pan a sýl ra ki bi Ka bak çý Mus ta fa'nýn ü ze ri ne gön der di. Ka bak çý ký sa sü re de ber ta raf e di lin ce, A lem dar i çin de Ýs tan - Alemdar Mustafa Paþa bul'a gir mek nis be ten ko lay laþ - mýþ ol du. Bu a ra da, Sul tan IV. Mus ta fa i le Ye ni çe ri A ða la rý ge liþ me ler - den hay li te dir gin o lmuþ sa da, hiç kim se Sad râzam la bir le þen A lem dar'ýn kuv vet le ri ne mu ka - ve met gös ter me te þeb bü sün - de bu lu na ma dý. Da vut pa þa Kýþ la sýn da bir müd det ka la rak ya kýn ar ka daþ - la rýy la du rum de ðer len dir me si ya pan A lem dar, ni ha yet Sa - ray'ýn ve Bâ bý â li'nin ü ze ri ne yü - rü me ye ka rar ver di. Ön ce, Sul tan IV. Mus ta fa'ya bas ký ya pa rak o nu taht tan ay - rýl ma ya mec bur et ti. He men her kes çe bi li nen a sýl ni ye ti, ka fe se hap se di len I I I. Se lim'i kur tar mak ve ye ni den dev le tin ba þý na ge çir mek ti. Ne var ki, IV. Mus ta fa da böy le si muh te mel bir du rum kar þý sýn da ken din ce bir ted bir dü þün müþ ve tah týn di ðer i ki a - da yý o lan I I I. Se lim i le Þeh zâ de Mah mud'un öl dü rül me si ne rý za ge tir miþ ti. Þa yet bu i ki þah si ye tin vü cu - du or ta dan kal dý rý la cak o lur sa, Os man lý Ha ne da ný na men sup ha yat ta baþ ka er kek kal ma dý - ðýn dan, ken di pa di þah lý ðý da ga ran ti al tý na a lýn mýþ o la cak tý. An cak, ge liþ me le rin sey ri tam o la rak o nun ta sar la dý ðý tarz da git me di. Te a mü le u ya rak IV. Mus ta - fa'nýn hal li ne da ir iþ lem le ri ta - mam la yan A lem dar, sür'at i ha re ket le I I I. Se lim'i kur tar ma - ya git ti. Sa ray'ýn ka pý sý ný zor la aç tý ra rak i çe ri gir di. Fa kat ne a cý dýr ki, tek rar pa - di þah yap mak is te di ði I I I. Se - lim'in di risiy le de ðil, ka pý nýn ö - nü ne ko nul muþ kan lar i çin de ki ce se diy le kar þý laþ tý. O es na da a de ta ken di ni kay - be der ce si ne ce se din ü ze ri ne ka pa na rak fer yâd û fi gân et - mek te i ken, nis be ten da ha so - ðuk kan lý dav ra nan mu te dil zat lar o nu þu söz ler le i kaz et - me ge re ði ni duy du lar: "Pa þam, þim di að la yýp sýz la na cak za man de ðil. Ý kin ci bir ci na ye te ma hal ver me mek i çin, der hal ha re ke te geç me li ve Þeh zâ de Mah mud'u kur tar ma ya koþ ma lý." Ay nen öy le dav ra nýl dý. Bi raz da ha geç ka lýn mýþ ol say dý, câ - ni le rin i kin ci he de fi Þeh zâ de Mah mud da muh te me len kur - ta rý la ma ya cak tý. Ney se ki, kor ku lan ol ma dý. Þeh zâ de Mah mud bu lu nup pa - di þah i lân e dil di. Sad râ zam lý ða da A lem dar Mus ta fa Pa þa ge - ti ril di. (28 Tem muz 1808) Bu sû ret le sü kû net sað lan - mýþ ve iþ ler yo lu na gir miþ gö rü - nü yor du. Ne var ki, Sal ta nat þe ker me ta bo liz ma sý bo zul muþ o lan her ke sin ko les te ro lü yük se lir. Bu ra da, has ta lý ðýn ne de ni ko les te rol de ðil; durum, alt ta bir me ta bo lik bo zuk luk bu lun du ðu nu gös te rir. "A sýl teh li ke li o la ný, kan da yük sek o lan þe ker ve in sü lin dir. "He men bü tün has ta lýk la rý bun la rýn baþ lat tý ðý ný se ne ler dir söy lü yo ruz. Rant ge tir me di ði i çin, ma a le sef gö zar dý e di li yor. "Dik kat! Ýn san sað lý ðý ný de ðil, ha sis men fa a ti ni ön cel le yen i lâç fir ma la rý nýn var mýþ gi bi gös ter di ði þu üç has ta lý ðýn i lâ cý da en pa ha lý o lan lar dýr: Ko les te rol, Os te o po roz ve Me no poz. "Oy sa, bun la rýn hep si de fiz yo lo jik du rum lar o lup, has ta lýk falan de ðil dir. Sev gi le rim le." TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan mer ke zi üç dört ay son ra ye ni - den san cý lan ma ya baþ la dý. A lem dar'ýn üç bu çuk ay ka - dar sü ren Sad râ zam lý ðý dev re - sin de Se ned i Ýt ti fa kýn ha zýr - lan ma sý, Ni zam ý Ce did'e em - sâl ve o nun ye rin de Sek ban ý Ce did'in ku rul ma sý gi bi ö nem li ge liþ me ler ya þan dý. Ay ný yý lýn Ka sým a yý or ta la rý - na ge lin di ðin de i se, fit ne a te þi ye ni den a lev len di ve i kin ci bir is yan dal ga sý da ha pat la dý. Giz li ko mi te ler ta ra fýn dan if - sat e di len Ye ni çe ri O ca ðý, fo kur fo kur kay na ma ya yüz tut tu. 14/15 Ka sým ge ce si a yak la - nan Ye ni çe ri as ker le ri, Bâ bý â - li' de ki Sad râ zam A lem dar Mus ta fa Pa þa yý he def a lan â ni bir bas kýn yap tý lar. Sa ray'dan yar dým sýz ka lan ve ka la ba lýk is yan cý lar la ba þa çý ka - ma ya ca ðý ný an la yan A lem dar Pa þa, ba rut do lu fý çý la rý a teþ le - ye rek, ken di siy le bir lik te yüz - ler ce Ye ni çe ri as ke ri nin ö lü mü - ne se be bi yet ver di. Ýs yan cý lar bu ra da da dur ma - ya rak Sa ray'a doð ru yü rü yü þe geç ti ler. Sa ray'da ki mu ha fýz kuv vet ler le is yan cý la ra ga le be ça la ma ya ca ðý ný fark e den Sul - tan I I. Mah mud, Sek bân ý Ce - did'i kal dýr dý ðý ný du yu ra rak va - zi ye ti i da re et me ye ça lýþ tý. Bu ba þa rý dan ce sa ret a lan Ye ni çe ri ler, ken di le ri ne mu ha - lif gör dük le ri dev let a dam la rý ný öl dür me ye ve Sek ban O ca ðýn - da ki as ker ler le ça týþ ma ya de - vam et ti ler. Ne ti ce de, bir hiç uð ru na bin - ler ce va tan da þýn ka ný a ký týl dý. O kar ga þa da ga lip ge len Ye ni çe ri - ler i çin, tâ 1826'ya ka dar sü re - cek nis bî (gö re ce li) bir ha ki mi - yet dev re si baþ la mýþ ol du. (0 505) Ri sâ le ler de ser çe ku þu Hu ri sel Du ran: Ri sâ le-i Nur da 10. Söz, Zey lin Ý kin ci Par ça sý Bi rin ci Ma kam da: Ve ser mâ ye ce ci ha zât ça ser çe ku þun dan me se lâ yir mi de re ce zi yâ de ve bu kâ i na týn ve zî ha ya týn en mü him, yük sek ve e hem mi yet li mah lû ku o lan in san, ser çe ku þun dan, sa a det-i ha yat ci he tin de yir mi de re ce a þa ðý dü þüp, en bed baht, en ze lîl bir bî ça re o la cak. 1 cüm le si ni a çýk lar mý sý nýz? Bu ra da ne den ser çe ku þu kýs tas a lýn mýþ týr? Öze lin de ser çe ku þu, ge ne lin de i se bü tün hay van lar mut lu ve þi rin ö mür le ri ni on beþ yir mi duy gu i le ya þý yor lar. Ya in san? Bin den faz la duy gu i le! Ýn san bir e ma net ler de ni zin de yü zü yor. Þük rü nü e da et mez se in sa nýn i þi bu a çý dan zor. Bin bir es ma dan her bi ri, iz o la rak, öz o la rak, nü ve cik o la rak in san da bir ve ya bir kaç duy gu bý rak mýþ. Her bir duy gu da yü zü nü fa ni dün ya ya de ðil, ba ki dün ya ya çe vir miþ. E li ni fa ni dün ya dan çe kip, ba ki dün ya ya at mýþ! Gü lü nü fa ni dün ya ya de ðil, ba ki dün ya ya u zat mýþ! Bel li ki in san a hi re te gi di yor, ba ki bir â le me u çu yor! Be di üz za man a gö re, en gü zel bi çim de ya ra tý lan in san, a hi re ti u nu tup dün ya ha ya tý ný bi rin ci plâ na a lýr sa, hay van dan yüz de re ce yük sek ya ra týl dý ðý hal de, ser çe ku þu gi bi bir hay van dan yüz de re ce a þa ðý dü þer. Me se lâ di yor Be di üz za man, Bir a dam, bir hiz met kâ rý na on al týn ve rip Mah sus bir ku maþ tan bir kat el bi se yap týr! em re der. Ý kin ci si ne bin al týn ve rir, bir pu su la i çin de ba zý þey ler ya zý lý o hiz met kâ rýn ce bi ne ko yar, bir pa za ra gön de rir. Ev vel ki hiz met kâr, on al týn i le â lâ ku maþ tan mü kem mel bir el bi se a lýr. Ý kin ci hiz met kâr, di va ne lik e dip ev vel ki hiz met kâ ra ba kýp, ce bi ne ko nu lan he sap pu su la sý ný o ku ma ya rak, bir dük kân cý ya bin al týn ve re rek, bir kat el bi se is te di. Ýn saf sýz dük kân cý da ku ma þýn en çü rü ðün den bir kat el bi se ver di. O bed baht hiz met kâr, sey yi di nin hu zu ru na gel di. Ve þid det li bir te dib gör dü ve deh þet li bir a zap çek ti. Ýþ te, ed na bir þu u ru o lan an lar ki, i kin ci hiz met kâ ra ve ri len bin al týn, bir kat el bi se al mak i çin de ðil dir; bel ki, mü him bir ti ca ret i çin dir. Ay nen o nun gi bi, in san da ki ci ha zât-ý ma ne vi ye ve le tâ if-i in sa ni ye ki, her bi ri si hay va na nis pe ten yüz de re ce in bi sat et miþ Ýþ te þu de re ce ci ha zât ça zen gin lik ve ser ma ye ce kes ret, el bet te e hem mi yet siz, mu vak kat þu ha yat-ý dün ye vî ye nin tah si li i çin ve ril me miþ tir. Bel ki, þöy le bir in sa nýn va zi fe-i as li ye si, ni ha yet siz ma kâ sý da mü te vec cih ve zâ i fi ni gö rüp, acz ve fakr ve ku su ru nu u bû di yet sû re tin de i lân et mek ve kül lî na za rýy la mev cu dâ týn tes bi hâ tý ný mü þâ he de e de rek, þe hâ det et mek ve ni met ler i çin de im da dât-ý Rah mâ ni ye yi gö rüp þük ret mek ve mas nu ât ta kud ret-i Rab bâ ni ye nin mu ci zâ tý ný te mâ þâ e de rek na zar-ý ib ret le te fek kür et mek tir. 2 Be di üz za man a gö re in san sýrf dün ya ha ya tý i çin ça ba la sa, e me li ne u laþ mak ta bir ser çe ku þu na ye ti þe mez. Fa kat a hi ret i çin ça lýþ sa bü tün hay va na týn sul ta ný ve ku man da ný hük mün de o lur. 3 Ke za Be di üz za man a gö re, in san hay van gi bi ya þa sa, bir ser çe ku þu ka dar mut lu o la maz; çün kü in san ba kî bir ha yat i çin ya ra týl mýþ týr. Bu se bep le in sa nýn ru hun da ge le cek kay gý sý, hü zün, ke der ve kor ku var dýr. Oy sa ser çe ku þun da ge le cek en di þe si ve kor ku su yok tur. 4 Bu ba his ler de ser çe ku þu nun kýs tas a lýn ma hik me ti ne ge lin ce Ser çe ku þu a ðaç la rýn, kýr la rýn, dal la rýn, ta bi a týn di li, mut lu lu ðu ve ne þe kay na ðý dýr. Dört mev sim de cý výl tý la rýy la a ðaç la rýn ve in san la rýn a de ta gö zü, ku la ðý, di li ve ne þe si o lur lar. Bir a vuç luk cüs se le riy le, mut lu luk tan u çar lar! Ta sa sýz ve ke der siz dir ler. Ge ce gün düz mü te vek kil dir ler. Te vek kü lün sem bo lü dür ler. Pey gam ber E fen di miz (asm) bu yu ru yor ki Þa yet siz Al lah a hak kýy la te vek kül et sey di niz, sa bah la rý aç lýk tan ka rýn la rý çe kil miþ o la rak çý kýp, ak þam la rý ka rýn la rý do lu o la rak dö nen kuþ la ra rýzk ver di ði gi bi Al lah si ze de rýz ký ný zý ve rir di. 5 Ser çe kuþ la rý fýt ra ten þük ran-ý ni met i çin de dir ler. Lâ tif tir ler, þi rin dir ler, se vim li dir ler. Cý výl daþ ma la rý zi kir dir. Cik cik le ri tes bih tir. Yü rek le ri hak ka dö nük tür. Dal dan da la u çar lar. Böy le ce in sa nýn ya pa ma dý ðý, a ma ha ya lin den dü þür me di ði bir i þi, ne þey le ya par lar. Ser çe ku þu bu ve bu na ben zer lâ tif ö zel lik le ri do la yý sýy la hay van lar a dý na sem bo lik o la rak Ri sâ le le re gir miþ tir de ni le bi lir. A ma ri sâ le ler de i ma nî ko nu lar iþ le nir ken, yer yer di ðer hay van la rýn da a dýy la bah si geç mek te dir. Dip not lar: 1- Söz ler (ye ni tan zim), s. 177; Lem a lar (ye - ni tan zim), s Söz ler, 23. Söz, s Söz - ler, 5. Söz, s. 29; 21. Söz, s. 245; Þu â lar, 11. Þu â, 8. Me se - le, s Mes ne vî-i Nu ri ye, 10. Ri sâ le, s Tir mi - zî Ki ta bü z-zühd, 234S, Ý mam Ah med 1/30, Ýbn Ma ce; 4164; Ý mam Ne ve vi, Ri yaz üs-sâ li hîn, 1/205.

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Risâle-i Nur Enstitüsü ile Uluslararasý Saraybosna Üniversitesinin ortaklaþa düzenlediði panelde, Bediüzzaman'ýn Medresetüzzehra projesini vurgulayan önemli mesajlar verilirken, söz konusu etkinliðin bu

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA

ELBÝRLÝÐÝYLE KARARTMA IL: 43 SA I: 15.092 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BATILI ÜLKELER DERS ALSIN Tür ki ye Ý ran ý i yi ta nýr uu lus la ra ra sý Kriz Gru bu, Ba tý lý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE GÜNEY AFRÝKALI HAFIZ SADÝEN: GENÇLERÝN KUR AN I SEVMESÝ ÇOK ÖNEMLÝ nhaberý SAYFA 4 TE KANADA DA ÝFTARLA TANIÞTI TORONTO DA ÝLK DEFA RAMAZAN ÇADIRI KURULDU nhaberý SAYFA 7 DE TANIÞMA VE DÝYALOĞA VESÝLE

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

ÝSVÝÇRE PARASINDA RIZIK ALLAH TANDIR YAZIYOR n H ü s e y i n U z u n u n Ý s v i ç r e. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Ri sa le-i Nur Ens ti tü sü ta ra fýn dan or ga ni ze e di len 3. Ri sa le-i Nur Genç lik Þö le ni, bugün sa at 14.00 te, An ka ra A na do lu Gös te ri ve Kon gre Mer ke zin de ya pý la cak. RÝSALELER

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR TTHD-I SLÂMI TM ZMI Â Z I M G Ü L Ç Y Ü Z Ü Y Z I D Z S S Y F 1 5 T Söz veriyoruz, Bediüzzaman ýn düþüncelerini Batý ya yayacaðýz u U lus la ra ra sý Sa ray bos na Ü ni ver si te si nde ur ân Me de ni

Detaylı

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM

AB HEDEFÝNDEN SAPMAYALIM KR ORI KPDI nha be ri say fa 3 te UZMNRDN PÝNGO URISI upsikolog Mehmet Nuri Turunç, hayallerin bir bilete baðlanmasýnýn doðru olmadýðýný söyleyerek, Kiþi çalýþmadýðý ve emek vermediði bir parayý bir gecede

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI

Yazýsý Medya-Politik te AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr TOKATLANINCA BENZÝNLE KENDÝSÝNÝ YAKTI SiyahMaviKýrmýzýSarý SAÝD NURSÎ SÝMGE ÝSÝM GÜ NE RÝ CI VA OÐ LU: SA ÝD NUR Sî GÜ CÜ NÜ BU GÜN- LE RE TA ÞI YA RAK SÜR DÜ RÜ YOR. NORÞÝN, MEDRESESÝYLE ÜNLÜ n Mil li yet ya za rý Gü ne ri Cý va oð lu, dün

Detaylı

SURÝYE DE KORKULAN OLUYOR

SURÝYE DE KORKULAN OLUYOR SRÝ LANKALI GAZETECÝ ASIM ALAVÝ: VEFATININ 20. YILINDA PAZAR GÜNÜ OKUNACAK ÝSLÂM ÂLEMÝ BEDÝÜZZAMAN IN METODUNA MUHTAÇ BEKÝR BERK Ý RAHMETLE ANIYORUZ KASTAMONU DA BEDÝÜZZAMAN MEVLÝDÝ nhaberý SAYFA 4 TE

Detaylı