TEDBÝRLÝ OLMA ZAMANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEDBÝRLÝ OLMA ZAMANI"

Transkript

1 M. KEMAL: HAYATIN SONU SIFIRDIR KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE Ýnsanoðlunun birinci vazifesi: NAMAZ u3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr ni as ya.com.tr TEDBÝRLÝ OLMA ZAMANI 2012 YILI BEKLENTÝLERÝ VE AB'DE YAÞANAN MALÎ KRÝZ ENDÝÞELENDÝRÝYOR. ÝÞ ADAMLARI TASARRUF ÇAÐRISI YAPIYOR. BÜYÜME RAKAMLARI BÝZÝ YANILTMASIN utür ki ye nin, dün ya da Çin den son ra en faz la bü yü yen i kin ci ül ke ol du ðu nu be lir ten Þa hin ler Hol ding Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ke mal Þa hin, AB ül ke le rin de ya þa nan kri ze dik kat çek ti. Þa hin, E sa sen, iç pi ya sa ya, bi ze kriz tam gir me di. A ma bu kriz bi ze gel mez, ge le mez an la mý na gel mez. Hü kü me ti miz de ge rek li ted bir le ri a lý yor, hal ký mý zý u ya rý yor, te ðet lâ fý ný faz la ko nuþ mu yo ruz. O a çý dan ted bir li ol ma za ma ný de di. ALMANLAR KORKUDAN ALIÞ VERÝÞÝ KESTÝ uav ru pa Bir li ði ül ke le ri nin, Ma as tricht kri ter le ri ne uy ma dý ðý ný ve del di ði ni vur gu la yan Þa hin, bu yüz den Yu na nis tan, Ýs pan ya, Ý tal ya gi bi ül ke le rin e ko no mi de so run ya þa dý ðý ný i fa de et ti. Þa hin, Al man ya da in san lar kor ku dan a lýþ ve riþ yap mý yor. Do la yý sýy la mal sat mak zor la þa cak. Bu bi zi et ki le ye cek. Fab ri ka lar tam ka pa si te ça lý þa ma ya cak di ye ko nuþ tu. Ö te yan dan, BDKK nýn Ey lül a yý fi nan sal pi ya sa lar ra po run da e ko no mik ha re ket len me de ki ya vaþ la ma ya dik kat çe kil di. Ha be ri say fa 10 da Küresel ekonomik kriz, insanlarý israftan kaçýrýp tasarrufa yöneltti. Artýk herkes kuruþun hesabýný yapýyor. ULUSLAR ARASI KREDÝ KURULUÞU: Küresel ekonomi yavaþlayacak uu lus la r a ra sý kre di de re ce len dir me ku ru lu þu Fitch, kü re sel e ko no mi de be lir siz lik le rin art ma sýy la bir lik te gö rü nü mün za yýf la dý ðý na dik kat çe ke rek, kü re sel e ko no mik bü yü me tah mi ni ni ge le cek yýl i çin yüz de 2,4 e, 2013 yý lý i çin i se yüz de 3 e çek ti. Ha be ri say fa 10 da CARÎ AÇIÐIN SUÇLUSU BULUNDU Enerji ithalatý u Mer kez Ban ka sý Tür ki ye nin ca rî iþ lem ler he sa bý a çý ðý nýn, bu yý lýn O cak-e kim dö ne min de, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 94 ar ta rak, 65 mil yar 57 mil yon do la rý bul du ðu nu a çýk la dý. Ay ný dö nem de ki e ner ji it ha la tý i se 44,2 mil yar do lar ol du. Söz ko nu su ra kam la ra gö re, Tür ki ye nin e ner ji it ha la tý, ca rî a çý ðýn suç lu su o la rak gös te ril di. Ha be ri say fa 10 da Kalkýnma için din hürriyeti Ha be ri say fa 9 da SGK DÝYOR KÝ: Ýlâç sýkýntýsý yaþanmayacak usgk Ge nel Sað lýk Si gor ta sý Ge nel Mü dü rü Prof. Dr. Mu rat Ka ra þen, son gün ler de gün dem de yer a lan i lâç ta ka mu is kon to su nun ar tý þý ve i lâç sý kýn tý sý i le il gi li a çýk la ma lar da bu lun du. Ha be ri say fa 13 te Öðrenim kredisi sonuçlarý yarýn açýklanýyor HABERÝ u3 TE Acil aramalar 30 milyonu aþtý HABERÝ u3 TE Sa d bin Ebi Vakkas Camii'nin temeli atýldý HABERÝ u3 TE AÝHM, KANUNA ÝTÝRAZ ETTÝ 301 hâlâ düþünceye engel utck nýn 301. Maddesi nde 28 Nisan 2008 de deðiþiklik yapýldý ve bu suçtan dolayý soruþturma yapýlmasý, Adalet Bakaný nýn iznine baðlandý. Ancak AÝHM in görüþüne göre bu tedbir yeterli güvence saðlayacak mahiyette deðil. Ha be ri say fa 9 da 12 EYLÜL DARBESÝ ARAÞTIRILSIN Karanlýk tarih aydýnlatýlmalý ubaðýmsýz Ýstanbul Milletvekili Levent Tüzel, Türkiye nin, karanlýkta býrakýlmýþ bütün bir tarihiyle aydýnlatýlmasý, 12 Eylül ün izlerinin silinmesi gerektiðini söyledi. Ha be ri say fa 8 de AB, AKP i le baþ la ma dý u8 DE ÝSRAÝL DE SÝYASÎ KRÝZ E zan ya sa ðý hü kü me ti çat lat tý u Ýs ra il de ca mi ler de ho par lör le e zan o kun ma sý nýn ya sak lan ma sý ný ö ne ren kanun ta sa rý sý, Baþ ba kan Bin ya min Ne tan ya hu hü kü me tin de gö rüþ ay rý lý ðý na sebep ol du. Ha be ri say fa 7 de ISSN EKONOMÝK DESTEKLE Diktatörler yardýmlaþmýþ Hediye ayakkabýyý gece bile çýkarmýyor HABERÝ u6 DA ubre zil ya da ki as ke rî yö ne ti min, Þi li li dik ta tör A u gus to Pi noc het nin ik ti dar da ki ilk yýl la rýn da Þi li ye e ko no mik ve dip lo ma tik des tek ve re rek yar dým et ti ði or ta ya çýk tý. Ha be ri say fa 7 de Misafir balýklar sularýmýzda HABERÝ u16 DA

2 2 14 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA Y LÂHÝKA Ýslâm me de ni ye tinin inkiþaf etmesi ÞÝ ÝR LER LE ES MÂ- Ý HÜS NÂ ÞER HÝ Rabbimizdir kâinatýn tek yegâne sahibi Uyum, âdil denge ile sevk ediyor âlemi Bu muazzam kâinatý kudreti tertîb eden Ýlminin dýþýnda olmaz her bir an olup biten Mülkünü imâr için idareciler yaratýr Böylece tedvîr ederek her tarafý gözetir En büyükten küçüðüne O sorumluluk veren Sû-i isti mâl kim eyler onu hesaba çeken El-Vâlî Hem O nun mülkünde olmaz abes iþle iþtiðal Zerreye sorumluluk verir O Zât-ý zü l Celâl Bak o kanda mikrobu imhâ eden akyuvara Hem ipek ören böcekle, balý yapan arýya Tâ akýlsýz bitkilerden sana rýzýk veriyor Keçi, koyunlarla seni yedirip giydiriyor Ya tavuðun yaptýðý gýdalý o yumurtayý Ne bilir yavrusu için yiyecek kuþun kayý HA SAN ÞEN (Sa ba hî - Trab zon) Ey tabiat bataðýna saplanan maðrur kiþi Bunca düzen, bunca ahenk þu uyum kimin iþi? Ne güzel nakýþlamýþ hem Rabbimiz göz rengini Diðer âzalarla kol kulak ayak ahengini Îtinâ hesapla beyne baðlanan bunca damar Bak vücudun her tarafýný hoþ özenle sarar Hem de tabiatý fail zanneden kör serseri Bil mükemmel bu san'atlar Rabbimizin eseri Kur'ân'ý ezberleyen, yaþayýþýyla onunhükümlerine ayna olan kimse Allah ýn dostudur. Dolayýsýyla onlaradüþmanlýk besleyen Allah'a düþmanlýk beslemiþtir. Onlarý dost edinen Allah ý dost edinmiþtir. Me ha sin-i me de ni yet de ni len e mir ler, þe ri a týn baþ ka þek le çev ril miþ bi rer me se le si dir... Þe ri at-ý Ah me di ye nin (asm) ta zam mun et ti ði ve em ret ti ði me de ni yet, me de ni yet-i ha zý ra nýn in ki þâ ýn dan in ki þaf e de cek tir... Kime mülk ü saltanat verir eder onu azîz Bazýsýndan çeker alýr onu eyler âciz Ýþte bunlarý bize teþhîr eden O Rabbimiz Ne güzel Vâlî dir O merhameti þân-ý âzîz Bütün aklýn devre dýþý býrakýp olma ölü Ýyi düþün doðru bak gör her zaman ol ölçülü Câ mi ü s-sa ðîr, No: 1986 / Ha di s-i Þe rif Me â li Ne den Þe ri at þu me de ni ye ti HA ÞÝ YE red de der? De dim: Çün kü, beþ men fi e sas ü ze ri ne te es süs et miþ tir. Nok ta-i is ti na dý kuv vet tir; o i se, þe ni, te ca vüz dür. He def-i kas tý, men fa at týr; o i se, þe ni, te za hüm dür: Ha yat ta düs tu ru, ci dal dir; o i se, þe ni, te na zu dur. Kit le ler ma bey nin de ki ra bý ta sý, â he ri yut mak la bes le nen un su ri yet ve men fî mil li yet tir; o i se, þe ni, böy le müt hiþ te sa düm dür. Ca zi be dar hiz me ti, he va ve he ve si teþ cî ve ar zu la rý ný tat min ve me ta li bi ni tes hîl dir; o he va i se, þe ni, in sa ni ye ti de re ce-i me le ki ye den de re ke-i kel bi ye te in dir mek tir, in sa nýn mesh-i ma ne vî si ne se bep ol mak týr. Bu me de nî ler den ço ðu, e ðer i çi dý þý na çev ril se, kurt, a yý, yý lan, hýn zýr, may mun pos tu gö rü le cek gi bi ha ya le ge lir. Ýþ te o nun i çin, bu me de ni yet-i ha zý ra, be þe rin yüz de sek se ni ni me þak ka te, þe ka ve te at mýþ, o nu nu mü mev veh (ha ya lî) sa a de te çý kar mýþ, di ðer o nu da bey ne bey ne (i ki si or ta sý) bý rak mýþ. Sa a det o dur ki, kül le, ya ek se re sa a det o la. Bu i se, e kall-i ka lî lin dir ki; nev-i be þe re rah met o lan Kur ân, an cak u mû mun, la a kal ek se ri ye tin sa a de ti ni ta zam mun e den bir me de ni ye ti ka bul e der. Hem, ser best he va nýn ta hak kü müy le, ha va ic-i gayr-i za rû ri ye ha va ic-i za rû ri ye hük mü ne geç miþ ler dir. Be de vi yet te bir a dam dört þe ye muh taç i ken, me de ni yet yüz þe ye muh taç ve fa kir et miþ tir. Sa y, mas ra fa kâ fi gel me di ðin den, hi le ye, ha ra ma sevk et mek le, ah lâ kýn e sa sý ný þu nok ta dan if sad et miþ tir. Ce ma a te, nev e ver di ði ser vet, haþ me te be del; fer di, þah sý, fa kir, ah lâk sýz et miþ tir. Ku rûn-u û la nýn mec mû vah þe ti ni, bu me de ni yet bir de fa da kus tu! Â lem-i Ýs lâ mýn þu me de ni ye te kar þý is tin ka fý ve so ðuk dav ran ma sý ve ka bul de ýz tý ra bý cay-ý dik kat tir. Zî ra, is tið na ve is tik lâ li yet has sa sýy la müm taz o lan Þe ri at ta ki Ý lâ hî hi da yet, Ro ma fel se fe si nin de ha sýy la a þý lan maz, im ti zaç et mez, bel o lun maz, ta bî ol maz. Bir a sýl dan tev em (i kiz) o la rak neþ et e den es ki Ro ma ve Yu nan i ki de ha la rý, su ve yað gi bi, mü rûr-u a sar (a sýr lar), me de ni yet ve Hý ris ti yan lý ðýn tem zî ci ne ça lýþ tý ðý hal de, yi ne is tik lâl le ri ni mu ha fa za, a de ta te na suh la o i ki ruh þim di de baþ ka þe kil ler de ya þý yor lar. On lar tev em ve es bab-ý tem zîc var ken im ti zaç o lun maz sa, Þe ri a týn rû hu o lan nûr-u hi da yet, o muz lim pis me de ni ye tin e sa sý o lan Ro ma de ha sýy la hiç bir va kit mezc o lun maz, bel o lun maz. De di ler: Þe ri at-ý Gar ra da ki me de ni yet na sýl dýr? De dim: Þe ri at-ý Ah me di ye nin (asm) ta zam mun et ti ði ve em ret ti ði me de ni yet i se ki, me de ni yet-i ha zý ra nýn in ki þâ ýn dan in ki þaf e de cek tir o nun men fî e sas la rý ye ri ne, müs bet e sas lar vaz e der. Ýþ te: Nok ta-i is ti nad, kuv ve te be del hak týr ki, þe ni a da let ve te va zün dür; he def de men fa at ye ri ne fa zî let tir ki, þe ni mu hab bet ve te ca züb dür; ci he tü l-vah det de un su ri yet-i mil li yet ye ri ne ra bý ta-i dî nî, va ta nî, sý ný fý dýr ki, þe ni sa mî mi u huv vet ve mü sa le met ve ha ri cin te ca vü zü ne kar þý yal nýz te da fü dür; ha yat ta, düs tur-u ci dal ye ri ne düs tur-u te a vün dür ki, þe ni it ti had ve te sa nüd dür; he va ye ri ne hü da dýr ki, þe ni in sa ni ye ten te rak ki ve rû hen te ka mül dür. He va yý tah dit e der, nef sin he ve sat-ý süf li ye si nin tes hî li ne be del, rû hun his si yat-ý ul vi ye si ni tat min e der. HA ÞÝ YE: Bi zim mu ra dý mýz, me de ni ye tin me ha si ni ve be þe re men fa a ti bu lu nan i yi lik ler dir. Yok sa, me de - ni ye tin gü nah la rý, sey yi at la rý de ðil ki; ah mak lar, o sey - yi at la rý, o se fa het le ri me ha sin zan ne dip, tak lit e dip, ma lý mý zý ha rap et ti ler. Me de ni ye tin gü nah la rý, i yi lik le - ri ne ga le be e dip, sey yi a tý ha se na tý na râ cih gel mek le, be þer, i ki harb-i u mû mi i le i ki deh þet li to kat yi yip, o gü nah kâr me de ni ye ti zîr ü ze ber e dip, öy le bir kus tu ki, yer yü zü nü kan la bu laþ týr dý. Ýn þa al lah is tik bal de ki Ýs lâ - mi ye tin kuv ve ti i le, me de ni ye tin me ha si ni ga le be e de - cek, ze min yü zü nü pis lik ler den te miz le ye cek, sulh-u u mû mi yi de te min e de cek. Ta rih çe-i Ha yat, (ye ni tan zim), s. 207 *** Me ha sin-i me de ni yet de ni len e mir ler, þe ri a týn baþ ka þek le çev ril miþ bi rer me se le si dir... Mu ha ke mat, s. 38 LÜ GAT ÇE me ha sin-i me de ni yet: Me de ni ye tin i yi lik le ri, gü - zel lik le ri. in ký þâ: Mâ ni le rin gi dip ha va nýn a çýl ma sý. inkiþaf: Geliþme, açýlma, meydana çýkma. â her: Di ðer, baþ ka. mesh-i ma ne vî: Bir kim se nin iç dün ya sý nýn kö tü ve çir kin bir hâ le gel me si. bel o lun mak: Or ta dan kal dý rýl mak, yu tul mak. Gök yü zün de muh te þem bir þö len veh bi ka ma il.com A ra lýk ge ce si ya þa nan gök yü - 10 zü þö le ni ya ni yý lýn son ay tu tul ma sý, dün ya nýn çe þit li böl ge le rin de il giy le iz len di. 52 da ki ka sü ren Ay tu tul ma sý, en i yi þe kil de U zak do ðu ül ke le rin de ve A vus tral ya da göz len di. Ay tu tul ma sý, dün ya nýn çe þit li böl ge le rin den çýp lak göz le iz len di ði gi bi Tür ki ye de de bir çok þe hir de iz len di. Bir son ra ki tam Ay tu tul ma sý i se, üç yýl son ra ya þa na cak. Ye rel sa at le da baþ la yan tam Ay tu tul ma sý sý ra sýn da ba zý te le viz yon lar ya yýn la rý ný ke se rek na dir gö rü len bu þö le ni iz le yi ci le ri ne ak tar dý. Ba zý Müs lü man ül ke ler de Ay tu tul ma sý baþ lar baþ la maz halk, ay tu tul ma sý sý ra sýn da ký lýn ma sý sün net o lan Hu sûf na ma zý i çin ca mi le re çað rýl dý. Ay tu tul ma sý sý ra sýn da top lu hal de na maz ký lan Pa kis tan lý lar, na maz son ra sý du â et ti. Su u di A ra bis tan da da ye rel sa at le ci va rý ay tu tul ma sý göz lem len di. Mek ke ve Me di ne dý þýn da Su u di A ra bis - Ýn san, hay van ve bit ki de ni len bü tün can lý var lýk la rýn en te mel ya pý ta þý hüc re ler dir. Hüc re ler, baþ lý ba þý na mu ci ze ö zel lik le re sa hip bi rer san at ha ri ka la rý dýr. Bu lun du ðu her or ga na gö re fark lý lýk lar gös ter mek le bir lik te, te mel de ay ný ö zel lik le re sa hip tir ler. Bu hu su si yet le riy le de ay ný San at kâ rýn san a tý ol duk la rý ný i lân e der ler. Ge nel o la rak ba kýl dý ðýn da ve e lek tron mik ros ko buy la in ce len di ðin de hüc re nin üç bö lüm den mey da na gel di ði ni gö rü rüz. 1- Hüc re za rý. 2- Stop laz ma. 3- Çe kir dek. Hüc re za rý se çi ci ö zel li ðe sa hip ge çir gen bir mad de dir. Ne yin hüc re siy se ken di ne lâ zým o lan mad de ve vi ta min le ri i çe ri a lýr, lâ zým ol ma yan la rý en gel - tan ýn bü tün ca mi ve mes cit le rin de de ak þam na ma zýn dan son ra Hu sûf Na ma zý ký lýn dý. Ay tu tul ma sý bu ra da yak la þýk 50 da ki ka sür dü. Bu muh te þem gök yü zü þö le ni nin ar dýn dan ba zý in san lar þaþ kýn lýk la gök yü zü ne ba kar ken, Müs lü man lar i se Al lah ýn kud ret ve ta sar ru fu nun ne ka dar bü yük ol du ðu nu da ha i yi fark et ti ler. Dün ya mý zýn uy du su o lan Ay ýn, in san la ra baþ ta tak vim ci lik yap týr mak ü ze re çok sa yý da fay da la rý var dýr. Her bir gün fark lý bir þe kil de ken di si ni gös te re rek gök yü zü ne a de ta bir mü hür vur mak ta dýr. Dün ya mýz, Ay ýn sa de ce bir yü zü nü gör mek te dir. Zi ra Ay ýn ken di ek se ni et ra fýn da ki dö nü þü i le Dün ya et ra fýn da ki dö nü þü ay ný za ma na te ka bül et mek te dir. 27 gün 7 sa at 43 da ki ka da Ay a gö re hem bir yýl, hem de bir gün ol mak ta dýr. Ne il ginç tir ki, Ay ken di ek se ni et ra fýn da bir sa ni ye geç dön se ve ya dün ya et ra fýn da bir da ki ka faz la dön se gö rün me yen yü zü nü gör me im kâ ný mýz o la cak. Þu hal de an cak Ay a gön de ri len u zay a raç la rý i le bi ze gö rün me yen yü zü nün þek li ni gö re bi li yo ruz. Ýþ te ha re ket le ri i le sa ni ye þaþ ma yan bu uy du, in sa na te fek kür et me ve Al lah ý da ha i yi ta ný ma fýr sa tý sun mak ta dýr. Zi ra te sa dü fün e li ka rýþ sa ya ni ken di ken di ne ha re ket e de cek ol sa, bu ka dar da kik ve Hüc re ve ha yat ger çe ði ler. San ki ak lý ve þu u ru var mýþ ve ken di ne ne yin lâ zým ol du ðu nu bi li yor muþ gi bi.. Stop laz ma; i nor ga nik mad de ler (ya ni çe þit li i yon lar, me tal tuz la rý, a sit ve baz lar gi bi) or ga nik mad de ler den (ya ni pro te in, yað, kar bon hid rat lar, nük le ik a sit ler, hor mon lar ve yüz de alt mýþ i le dok san beþ a ra sýn da de ði þen su lar) mey da na ge lir. Stop laz ma nýn i çin de can sýz ci sim cik ler bu lun du ðu gi bi, can lý hüc re mad de le ri de bu lu nur. Bun la rýn ta ma mý na pro top lâz ma de nir. Stop laz ma i çin de her bi ri ay rý bir va zi fe i le tav zif e dil miþ hüc re or gan cýk la rý var dýr. Ký sa ca ta rif e di le cek o lur sa, en dop laz mik re ti ku lum be sin do la þý mý ný, yað ve hor mon sen te zi ni sað lar. Mi to kon dri ler, e ner ji ü re tim mer ke zi gi bi ça lý þýr. Ko ful lar, hüc re i çi sin di rim ve bo þal tým iþ le mi ni ya par. Gol gi ci ha zý, yað lý mad de le ri sen tez ler ve de po e der. Ri bo zom lar, pro te in sen te zi ya par. Li zo zom lar, yaþ lan mýþ or ga nel le ri en zim ler le par ça lar ve sin di rim ya par. Sen tro zom lar, hüc re bö lün me si ni ve ço ðal ma sý ný te min e der. Plas tit ler i - öl çü lü ha re ket e de mez. De mek ki o nu dün ya et ra fýn da per va ne gi bi çe vi ren bir güç ve kud ret var. Ce nâb-ý Al lah, ken di ni vah þet ve kim se siz lik i çin de his se den in sa na bu gök yü zü þö le nin de ol du ðu gi bi hu zu ruy la, kud re tiy le bir ün si yet ve rir. O nun a za me ti ni ve bü yük lü ðü nü, ko ca kü re le rin ken di ek se ni et ra fýn da, ge ze gen le rin çev re sin de ki yö rün ge le ri ü ze rin de ki ha re ket le ri i le an la ma fýr sa tý bu la bi li riz. Dün ya mýz yö rün ge si et ra fýn da dö ner ken Ay i le Gü neþ a ra sýn da bir nok ta ya gir di ðin de Ay tu tul ma sý ce re yan et mek te dir. Es ki ta rih ler de Al lah a i nan ma yan, put lar ve Gü neþ gi bi i lâh lar e di nen in san lar bu o lay kar þý sýn da a kýl tu tul ma sý na uð rar, þaþ kýn lýk tan ka ça cak de lik a rar lar dý. Ne za man ki as tro no mi i ler le di ve gök yü zün de ki ge ze gen ve uy du la rýn yö rün ge le ri ü ze rin de ku sur suz ve mü kem mel bir þe kil de ha re ket et tik le ri an la þýl dý, iþ te o za man Ay ve Gü neþ tu tul ma la rý nýn se be bi ve hik me ti or ta ya çýk tý. Se ne nin an cak bir kaç gü nün de mey da na ge len bu mu az zam þö len ler kü sûf ve hu sûf na maz la rý de ni len i ki ö zel i ba de tin za man la rý ný da be lir ler. Müs lü man lar na sýl ki Gü ne þin bat ma sý i le ak þam na maz la rý ný e dâ e der ler, bu nun gi bi tu tul ma lar es na sýn da da Rab bi mi zin a za me ti ni mü þa he de et tik le - se, sa de ce bit ki hüc re le rin de bu lu nur. Çe kir dek, dý þýn da ki çe kir dek za rý, nük le op laz ma, kro mo zom ve çe kir dek çik ten mey da na ge lir. Nük le op laz ma da pro te in ve tuz lar dan o lu þur. Çe kir dek i çin de var o lan kro mo zom lar da ki DNA de ni len gen ler, ken di ö zel lik le ri ni da ha son ra ki ne sil le re ak ta ran bir ha fý za de po su dur. Her hüc re baþ lý ba þý na bir can lý dýr ve ken di sis te mi i çin de bir þe hir gi bi ça lý þýr. Kü çük lü ðü i çin de öy le si ne bir der ya dýr ki, his to lo ji a dýy la o nun ü ze ri ne bir i lim da lý ku rul muþ ve hak kýn da cilt ler do lu su ki tap lar ya zýl mýþ týr. Göz, dil, ka ra ci ðer gi bi or gan la rý mý zýn hüc re le ri fark lý lýk gös ter di ði gi bi, ke mik hüc re le ri da hi fark lý ö zel lik le re sa hip tir. An cak te mel de yi ne ay ný hu su si ye te ha iz dir ler. Bi zim bil gi miz dý þýn da vü cu du mu zun bü tün or gan la rý ha ri ka bir tarz da va zi fe le ri ni i fa et tik le ri gi bi, her bir hüc re miz da hi, bin ler ce ki tap do lu su ma lû mat sa hi biy miþ ler gi bi mun ta zam o la rak va zi fe le ri ni ye ri ne ge ti rir ler. Böy le si ne muh te þem, in ti zam ve öl çü i le ya pý - rin den i ba det e der ler. Hu sûf ve kü sûf na maz la rý tu tul ma la rýn a çýl ma sý i çin de ðil dir. Ba zý ge ri kal mýþ top lu luk la rýn yap tý ðý gi bi, Ay ve Gü neþ in ye ni den or ta ya çýk ma sý mak sa dýy la ya pýl maz. A çýl ma sý ve ne ka dar de vam et me si as tro no mi i le uð ra þan lar ta ra fýn dan bi li nen bu o lay lar, a za met-i Ý lâ hi ye yi i lân et tik le ri i çin be lir li i ba det le rin vak ti ni gös te rir. Ce nâb-ý Al lah, o va kit te in san la rý i ba de te dâ vet e der. Ýþ te bu nun gi bi gök yü zü o lay la rý ve çok çe þit li mu sî bet ler, ba zý i ba det le rin ö zel va kit le ri dir. Ýn san böy le va kit ler ge lip çat tý ðýn da ac zi ni ve fak rý ný an lar, der gâh-ý Ý lâ hi ye el a ça rak du â e der. E vet, ih ti yaç his se den her ruh sa hi bi var lýk, du â e de rek son suz mer ha met sa hi bi o lan Rab bi mi ze il ti câ e der. Du â e den in san an lar ki; bi ri si var, o nun ha tý rat-ý kal bi ni (kal bi nin en in ce ha tý ra sý ný) i þi tir, her þe ye e li ye ti þir, her bir ar zu su nu ye ri ne ge ti re bi lir, ac zi ne mer ha met e der, fak rý na me det e der. Ýþ te ey in san ve ey fa kir be þer! Du â gi bi ha zi ne-i rah me tin a nah ta rý ve tü ken mez bir kuv ve tin me da rý o lan bu gi bi ve si le le ri el den bý rak ma; o na ya pýþ; o nun i le in sa nýn u la þa bi le ce ði en yük sek ma kam o lan a la-yý il liy yi ne çýk. Bir sul tan gi bi bü tün var lýk la rýn du â la rý ný ken di du ân i çi ne al; Yal nýz Sen den yar dým is te riz di ye rek kâ i na týn gü zel bir tak vi mi ol, ves se lâm lan iþ le re han gi te sa dü fün e li ka rý þa bi lir? Ve han gi kör kuv vet ve ta bi a týn e li u la þa bi lir? Bu va zi yet ni ha yet siz bir i lim, i ra de ve kud ret sa hi bi o lan Yü ce Ya ra tý cý yý ve her an O nun ic ra at ha lin de ol du ðu nu gös ter mi yor mu? Hüc re yi in ce le di ði miz za man can lý bir ya pý ol du ðu nu gö rü yo ruz. Ý çin de ki mad de le re ba kýl dý ðýn da da ha yat de ni len ha ki kat þu dur di ye gös te re mi yo ruz. Ruh be den den ay rýl ma dan ön ce her hüc re can lý, a ma ruh git tik ten son ra ge ri de ha yat di ye bir þey kal mý yor. De mek ki ha yat, mad de den ba ðým sýz ve mad de ye de can lý lýk ö zel li ði si ra yet e den bir ha ki kat tir. Ha yat ger çe ði, Ce nâb-ý Hakk ýn Hay is mi nin â lem de ki çe þit li yan sý ma la rý dýr. Gök te ki gü ne þin yer yü zün de ki her þef faf þey de yan sý ma sý bu na ör nek tir. Her ruh ta var o lan can lý lýk ö zel li ði de, o is min yan sý ma sýn dan baþ ka bir þey de ðil dir. Ruh, ha ya týn sa bit bir ha ki ka ti ve müs ta kil za tý dýr. ta ri fi ni ya pan Be di üz za man çok ö nem li bir nok ta ya dik kat çe ki yor.

3 Y HABER 14 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 19 Muharrem 1433 Ru mî: 1 K. Evvel 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Öðrenim kredisi sonuçlarý yarýn açýklanacak YÜKSEK Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) burs, öðrenim ve katký kredisi sonuçlarýnýn 15 Aralýk 2011 Perþembe günü açýklanacaðý bildirildi. YURTKUR Genel Müdürü Hasan Albayrak, yaptýðý yazýlý açýklamada, baþarýlý ve ihtiyaç sahibi öðrencilere burs, geri kalan öðrencilerin tamamýna öðrenim kredisi, katký kredisi almak için müracaatta bulunan öðrencilerin tamamýna da katký kredisi tahsisi yapýlacaðýný belirtti. Burs, öðrenim ve katký kredisi deðerlendirme sonuçlarýnýn 15 Aralýk 2011 tarihinden itibaren Kurumun internet adresinden T.C kimlik numaralarýnýn girilerek öðrenilebileceðini kaydeden Albayrak, öðrenciler taahhüt senetlerini, 15 Aralýk Ocak 2012 tarihleri arasýnda bölge ve/veya yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerektiðini ifade etti. Albayrak, Taahhüt senetlerini 30 Aralýk 2011 tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edenlerin burs/öðrenim kredisi ödemeleri 6 Ocak 2012 tarihinde, Taahhüt Senetlerini 2-31 Ocak 2012 tarihleri arasýnda teslim edenlerin burs kredi ödemeleri ise 6 Þubat 2012 tarihinde T.C. Ziraat Bankasýnýn ilgili þubelerinden yapýlacaktýr. dedi. Ankara / aa Düz ce Kon gre ve Kon fe rans Sa lo nu nda ki prog ra ma Düz ce li ler bü yük il gi gös ter di. FO TOÐ RAF: CÝHAN Ýnsanoðlunun PROF. DR. DAVUT AYDÜZ birinci vazifesi: Namaz PROF. DR. DAVUT AYDÜZ, NAMAZIN HAYATIN ÝLK HEDEFÝ, BÝRÝNCÝ VAZÝFESÝ OLDUÐUNU, MÜ'MÝNÝN GÜNDE EN AZ BEÞ DEFA ÝÇÝNE GÝRÝP TEMÝZLENDÝÐÝ TÖVBE IRMAÐI VE ARINMA KURNASI OLDUÐUNU BELÝRTTÝ. Ý LA HÝ YAT ÇI Ya zar Prof. Dr. Da vut Ay düz, Na maz; ha ya tý mý zýn ilk he de fi, bi rin ci va zi fe si, mah þer de he sa bý ný en ön ce ve re ce ði miz baþ me se le dir. On da kay be den hiç bir þey de ka za na maz a ma on da ka za nan in þal lah ö te ki ler de de ka za na bi lir de di. Düz ce Tüm Ça lý þan lar Der ne ði (TÜM ÇEK) ta ra fýn dan, na ma zý an la ya rak kýl mak a dý na dü zen le nen kon fe ran sa ko nuþ ma cý o la rak Prof. Dr. Da vut Ay düz ka týl dý. Düz ce Kon gre ve Kon fe rans Sa lo nu nda ki prog ra ma Düz ce li ler bü yük il gi gös ter di. Prof. Ay düz, Na ma zý An la ya rak Kýl mak i sim li ki ta bý ný si ne viz yon eþ li ðin de an lat tý. Na ma zýn; ha ya týn ilk he de fi, bi rin ci va zi fe si, mah þer de he sa bý en ön ce ve ri le cek baþ me se le ol du ðu na dik kat çe ken Prof. Ay düz, On da kay be den hiç bir þey de ka za na maz, a ma on da ka za nan in þal lah ö te ki ler de de ka za na bi lir. Na maz, Ýs lâm ýn beþ e sa sýn dan bi ri si dir ve çok ö nem li bir i ba det tir. Kur ân-ý Ke rim de mü 'min le re na maz kýl ma la rý tek rar tek rar em re dil miþ tir. Çün kü di nin di re ði na maz dýr. di ye ko nuþ tu. Na ma zýn, mü 'mi nin gün de en az beþ de fa i çi ne gi rip te miz len di ði, son suz lu ða doð ru a kýp gi den bir töv be ýr ma ðý ve a rýn ma kur na sý ol du ðu nu i fa de e den Prof. Dr. Da vut Ay düz, O, sa vaþ mey da nýn da mü ca de le nin ký zýþ tý ðý en teh li ke li an lar da bi le ya pýl ma sý ge re ken çok ö nem li bir va zi fe dir. Bu ra da bu lu - nan her ke sin bu kud sî va zi fe yi ye ri ne ge tir di ði ne i na ný yo rum an cak, na maz la rý mý zý i ka me et me li yiz. Na maz i ka me et mek de mek; na ma zý ta di li er kâ na gö re kýl mak; na ma zý za ma nýn da kýl mak, na ma zý, de vam lý kýl ma ve hu þu i le kýl mak de mek tir. Al la hu Ek ber, Al lah, ken di sin den baþ ka bü yük ol ma yan tek bü yük tür. Bun dan son ra sý ra sýy la Süb ha ne ke, son ra E u zu Bes me le, da ha son ra Fa ti ha, zam mý sû re ve duâ lar der ken, na ma zýn tü mü nü ma na la rý dü þü ne rek kýl ma mýz ge re kir. Bu nu ya pa bil mek i çin de du â la rýn ma na sý ný bil me li yiz. þek lin de ko nuþ tu. Prof. Dr. Da vut Ay düz, da ha son ra o kur la rý na ki tap la rý ný im za la dý. Düz ce / ci han Sa d bin E bi Vak kas Haz ret le ri a dý na ya pý la cak ca mi nin te me li a týl dý. Camiye yardýmlar bekleniyor. FOTO: CÝHAN Sa d bin E bi Vak kas Ca mi i nin te me li a týl dý MA KA MI Ga zi an tep in A ra ban il çe si Zi ya ret Kö - yün de bu lu nan Sa d bin E bi Vak kas Haz ret le ri a - dý na ya pý la cak ca mi nin te me li a týl dý. Te mel at ma tö re ni ne Kay ma kam Em re Ne bi oð lu, Be le di ye Baþ ka ný Meh met Öz de mir, Ga zi an tep Ýl Müf tü Ve ki li Mah mut Ka ra te pe, Ni zip il çe Müf tü sü Mus ta fa Genç, A ra ban Ýl çe Müf tü sü Ah met Se - vinç, il çe mer ke zi ve köy ler den ge len va tan daþ lar ka týl dý. 440 met re ka re lik ar sa ü ze ri ne i ki kat lý çift mi na re li bir ca mi ya pý la cak ca mi nin alt kat la - rý na iþ yer le ri, Kur'ân kur su, i mam ve mü ez zin i - çin i ki loj man, ga sil ha ne i le þa dýr van ya pý la cak. Sa d bin E bi Vak kas Hz. Ca mii in þa a tý na mad dî des tek ve ren ve ver mek is te yen yurt i çi ve yurt dý þýn da ki ha yýr se ver va tan daþ lar dan yar dým bek - len di ði i fa de e dil di. Ga zi an tep / ci han A cil a ra ma lar 30 mil yo nu aþ tý ULAÞTIRMA De niz ci lik ve Ha ber leþ me Ba ka ný Bi na li Yýl dý rým, 2011 yý lý nýn 9 a yýn da 112 ve 155 hat la rý na ya pý lan a cil a ra ma sa yý sý nýn 30 mil yon 384 bi ne u laþ tý ðý ný, bu nun yüz de 85 i nin cep te - le fon la rýn dan ya pýl dý ðý ný, 25 þe hir de kur duk la rý uy du trans mis yon lu mo bil baz is tas yon la rý sa ye - sin de i le ti þi min a fet a nýn da da ke sil me den iþ le - me si ni sað la ya bi le cek le ri ni i fa de et ti. Bir kaç yýl ön ce si ne ka dar 112 ve 155 gi bi a cil yar dým hat la rý - ný a ra yan va tan daþ sa yý sý nýn 1 mil yo nu da hi bul - ma dý ðý na dik kat çe ken Yýl dý rým, Ar týk va tan - daþ la rý mýz, a cil du rum lar da he men te le fon la rý na sa rý lý yor yý lý nýn sa de ce 9 a yýn da 112 ve 155 a - cil yar dým hat la rý na 30 mil yon 384 bin a ra ma ya - pýl dý. A ra yan va tan daþ la rý mý zýn yüz de 85 i i se bu a ra ma la rý cep te le fon la rýn dan yap tý. Ý le ti þim alt - ya pý sýn da ki ge li þim, va tan daþ la rý mý zýn a cil du - rum a nýn da ça re yi cep te le fon la rýn da a ra dý ðý ný gös te ri yor. Van dep re min de ol du ðu gi bi va tan - daþ la rý mýz yar dý mýn gel me si i çin i le ti þim alt ya pý - sý na gü ve ni yor di ye ko nuþ tu. Ýz mir / a a

4 4 14 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA Y KÜLTÜR SANAT Nefsin dikilitaþlarý: Gökdelenler Gü neþ ka ça mak bir ba kýþ e da sýn da sü zü lür, ba þý ný zý ok þar ken, me rak la ka fa ný zý kal dý rýr ve o ha zin tab loy la kar þý la þýr sý nýz: Gök yü zü nü de lip ge çe cek miþ çe si ne yük se len ruh suz, be to nar me bi na lar, gök de len ler Müs teh zi bir te bes sü mün eþ li ðin de göz kýr par lar si ze. Ru hu nu zu bo ðar ca sý na. Bu ki bir a bi de le ri tan rý lý ða so yun muþ in sa noð lu nun su ret bul muþ nef sin den baþ ka sý de ðil dir. Be ka yý ar zu la yan in san, son suz lu ðu gök ler de a ra ya dur sun. Ta çað lar ev ve lin den ben zer hi kâ ye ler i le çý kar kar þý mý za. Mi sal, Ba bil Ku le le ri ni di ken zih ni yet. Ha týr la ya lým hep be ra ber. Ka vim ler den bir ka vim se ma ya yer le þip, im ti ha na çe ki le cek ve ö lü me e ri þe cek yer yü zü sa kin le rin den u zak laþ ma la rý ge rek ti ði ni dü þü nü yor du. Son ra, Ken di mi ze bir kent ku ra lým de di ler, Gök le re e ri þe cek bir ku le di kip ün sa la lým. Böy le ce yer yü zü ne da ðýl ma yýz. On lar bu dü þün ce nin te sel li siy le a vu nur ken, hýz la taþ la rý üst üs te di zer ken, gök yü zü ne an be an yak la þýr ken -Tev rat ýn ri va ye ti ne gö re- tan rý bu fi kir/fi il kar þý sýn da ce lal le nir ve a pan sýz bir fe lâ ket le ku le le ri yer le bir e di ve rir. Kur ân-ý Ke rim de, ku le ke li me si ben zer bir an lam ta þý ya rak kar þý mý za çý kar, fa kat ay ný o la yýn nos yo nu o la rak de ðil. Fi ra vun da, Mu sa nýn tan rý sý na u laþ mak, gök le re u zan mak i çin ku le in þa et me yo lu nu seç mek te dir. Bu nun i çin te ba a sý na ba ký nýz ne der: Fi ra vun: Ey i le ri ge len ler! Si zin i çin ben den baþ ka bir i lâh ta ný mý yo rum. Ey Hâ mân! Hay di, be nim i çin ça mur ü ze ri ne a teþ yak (ve tuð la i mal et), ba na bir ku le yap ki Mu sa nýn tan rý sý na çý ka yým; a ma sa ný yo rum, o mut la ka ya lan söy le yen ler den dir de di. O gün den bu gü ne, de ði þen bir þey yok. Ö lüm süz lü ðün ta le bi i çin ol ma dýk iþ ler ya pan be þer ken di ni diz gin le ye mi yor. Çi çek di ker ce si ne gam sýz, ta sa sýz hal de ha bi re gök de len ler di ki yor. Tah sin Yü cel, 2006 yý lýn da yaz dý ðý Gök de len i sim li ro ma nýn da yer yer i ro ni ler, yer yer de gön der me ler i le e ze lî ve e be dî bir ha yat ta sar la ma ça ba sýn da ki in sa noð lu nun ru hu nu ha ri ku lâ de bir þe kil de be tim ler. Hem de Ýs tan bul u New York a ben zet me ye ça lý þan, þeh re mo dern bir hü vi yet ka zan dý ra ca ðý ný id di a e den mi mar Ni york lu Te mel ü ze rin den: Bi zim Ni york lu nun def te rin de ne geç miþ var ne ge le cek, bir son suz þim di ki za man dýr o nun ki, in sa na bir ö lüm süz lük, en a zýn dan bir de ðiþ mez lik duy gu su ve re cek bir þim di ki za man, bir du ruþ. Ýþ bu ro man lar, ruh tas vir le ri ya par ken ha ki ka tin ö zü ne a dým a dým yak la þý yor lar, bu ra dan an la ya bi li yo ruz. Pe ki, sa de ruh tas vir le ri mi? Â de moð lu nun yüz yýl lar dan bu ya na te mel me se le le ri ney se bir bir e le a lýp in ce le ni yor, ir de le ni yor. De ði þen sa de ce üs lûp lar ve ya zar la rý. Gök de len ro ma ný nýn ben de u yan dýr dý ðý dü þün ce ler, ya kýn za man ev vel o ku du ðum bir ha ber i le bir le þin ce de rin hü zün le re sevk et ti be ni. Ha be re gö re, 2011 Çin Gök de len Þe hir le ri Lis te si (The 2011 Chi na Skyscra per City List) Çin ve Tay van ýn dün ya nýn en u zun 10 bi na sý nýn 5 i ne sa hip ol ma la rýy la ö vün dü ðü ne i þa ret e di yor. Sü r'at le ar tan nü fu su na ba rýn mak i çin gök de len hiz me ti su nan Çin, bu ey le mi ni bir ö vünç ve si le si te lâk ki e di yor. Oy sa in san, gök le re çýk týk ça ze min de ka lan la rý bi rer ka rýn ca ad de der, e na ni yet da ma rý her lâh za ka ba rýr ken, fa ni ve a ciz bir kul ol du ðu nu yad sý may la ka rý þýk u nu tu yor. Bu u nu tuþ, tra jik bir son ha zýr lý yor, nis yan i le mef tun in sa na. Ve ne o lur sa ol sun ö lüm ger çe ði de ðiþ mi yor. Bi zim Rad yo prog ram cý la rýn dan Ma vi Pu su la yý su nan Ýb ra him Ý ne cik o ku du ðu þi ir ler le genç lere duy gu sal an lar ya þat tý. Çan ký rý da Þi ir Din le ti si ÇAN KI RI Be le di ye si Genç lik Mer ke zi nce dü zen le - nen Þi ir Din le ti si A ta türk Kül tür Mer ke zi nde ger - çek leþ ti. Ö zel lik le genç le rin il gi gös ter di ði prog ram - da Bi zim Rad yo prog ram cý la rýn dan Ma vi Pu su la yý su nan Ýb ra him Ý ne cik o ku du ðu þi ir ler le genç ler duy - gu sal an lar ya þat tý. Çan ký rý Be le di ye Baþ kan Ve ki li Ra fet A lem dar ve ba zý da i re mü dür le ri nin ka týl dý ðý prog ram da Be le di ye Genç lik Mer ke zi Sa nat çý la rýn - dan Em rah De de o ku nan þi ir le re gi ta rý i le eþ lik et ti. CU MAR TE SÝ GE CE SÝ RE KOR KIR MA YI HE DEF LÝ YOR Ka ra sal ya yýn la Ýs tan bul frekansýndan ve - zim rad yo.fm ad re sin den se si ni dün ya ya du yu ran Bi zim Rad yo, Cu mar te si ge ce si Ma vi Pu su la i le din le yi ci re ko ru kýr ma yý he def li yor. Ma vi Pu su la nýn su nu cu su Ýb ra him Ý - ne cik sos yal pay la þým si te si fa ce bo ok ta et kin lik o luþ tu - ra rak, Cu mar te si ak þa mý in san la rý te le viz yondan rad yo - ya çek me yi a maç lý yor. Ýs tan bul/na ge han Bay ram TÜRKÝYE'NÝN en bü yük ki tap fu a rý TÜ YAP, Þu bat 2012 ta rih le rin de, An tal ya da ilk kez dü zen - le ne cek. An tal ya Ti ca ret ve Sa na yi O da sý (AT SO) Baþ ka ný Çe tin Os man Bu dak, dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, TÜ YAP An tal ya Ki tap Fu a rý nýn, AT - SO ön cü lü ðün de, An tal ya Bü yük þe hir Be le di ye si ve An tal ya Tu ris tik O tel ci ler Bir li ði nin (AK TOB) des - tek le riy le TÜ YAP ve Tür ki ye Ya yý nev le ri Bir li ði nce Cam Pi ra mit Kon gre ve Fu ar Mer ke zi nde dü zen le - ne ce ði ni bil dir di. Fu a rýn, Þu bat ta rih le rin de ya pý la ca ðý ný ve Tür ki ye nin ö nem li ya zar la rý nýn ko nuk e di le ce ði ni an la tan Bu dak, An tal ya da kül tür ve sa nat faaliyet le ri nin ye ter siz kal dý ðý ný, ö ze lik le ki ta ba o lan il gi nin az lý ðý ný bil dir di. An tal ya da dü zen le ne cek fu a ra, A DA NA Ye ni As ya o ku yu cu la rý ta ra fýn dan or ga ni ze e di len, Tev hid Ay na sýn da Kâ i nat ve Gök yü zü, ko nu lu se mi ne rin su nu mu Ye ni As ya Ga ze te si Ya za rý ve E ði tim ci Ab dul lah Þa hin ta ra fýn dan ya pýl dý. Zü be yir Gün dü zalp A part ma ný Sa lo nun da ger çek leþ ti ri len se mi ner gör sel ler, vi de o lar, mü zik ve slayt lar la din le yi ci le re ak ta rýl dý. Se mi ne rin bi rin ci bö lü mün de, Kâ i na týn ya ra tý lý þý i le il gi li, de ði þik za man lar da or ta ya a tý lan te o ri ler hak kýn da bil gi ve ri le rek bun lar dan, Kap lum ba ða te o ri si vb. bir kýs mý nýn Bu dizm i nan cýn dan or ta ya çýk tý ðý ve il mî ve ri ler a çý sýn dan bir an lam i fa de et me di ði be lir til di. 20. Yüz Yýl da or ta ya a tý lan Big Bang Te o ri sin de i le ri sü rü len gö rüþ le rin i se Kur ân ve Ha dis-i þe rif ler de bah se di len kâ i nat ve ya ra tý lýþ i zah la rýy la ör tüþ tü ðü, do la yý sýy la i lim le rin Kur ân ýn ha ki kat le ri ni tas dik et ti ði i fa de e dil di. Bü tün o to - BULMACA YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Es ki dil de ber ber. - Av ru pa Par la men to su'nun ký sa sý. 2. Os man lý da dev let da i re si. - Ço cuk o yun la rýn da a çý lan çu kur. 3. Bil gi sa yar da ge çi ci ha fý za. - Ýs tan bul'da bir semt. 4. Ya - rým çem ber bi çi min de yas sý, en siz ve kes kin me tal bir bý çak la, bu na bað lý bir sap tan o lu þan e kin biç me a ra cý. - Sý cak pek mez. 5. Ga zi an tep i li ne bað lý il çe ler den bi ri. - Es ki dil de ni kâh. 6. Gü ney ba tý Av ru pa Ka to lik le ri nin top lu ca a dý. - E ði tim Yük sek O ku lu nun ký sa sý. 7. Sem bo lü La, a tom nu ma ra sý 57, a tom küt le si 138,91 g o lan, na dir top rak e le ment le ri gu ru bu nun yer yü zü ka bu ðun da en çok bu lu nan i kin ci e le ment. 8. Bir be sin mad de si. - A rap ça da su. 9. Son dö nem Os man lý or du sun da, as ker lik gö re vi ni bi tir dik ten son ra ye de ðe ay rý lan er. - Ro ma' da ses siz ler. 10. Ku ru þun ký sa sý. - Ba lý ke sir i li ne bað lý il çe ler den bi ri. 11. Bü yük ve ça tal lý ge yik boy nu zu. - Hoþ ol ma yan, ho þa git me yen, kö tü, çir kin. 12. Pe ri ler hü küm da rý. - Ýç giy si si do la bý. Bir ül ke nin ge le ce ði nin ga ran ti si ki tap lar dýr ri te le rin ve bu ko nu da gö rüþ i le ri sü ren le rin bu luþ tu ðu or tak nok ta nýn kâ i na týn son ra dan ya ra týl dý ðý ko nu sun da hem fi kir o lun du ðu dur di yen Ab dul lah Þa hin i se þöy le ko nuþ tu: Kâ i na týn ne re si ne ba kar sa nýz ba kýn, ge rek siz, yer siz ya ra týl mýþ hiç bir þe yi gö re mez si niz. Ne bir faz la, ne bir ek sik. A yak lar yü rü mek, ka nat lar uç mak, göz ler gör mek, ku lak lar i þit mek i çin ve ril miþ tir. Her þey yer li ye rin ce ya ra týl mýþ, her þey son suz bir hik met le tak dir e dil miþ tir. Ýn sa nýn zih ni ne yük le nen so ru lar da mak sat sýz ve mâ nâ sýz de ðil dir de di. Þa hin, de mek ki, kâ i nat bir za man lar yok tu. Ya ni yok luk tan var lý ða çýk tý. Bu du rum da he nüz var lýk mef hu mu nun var ol ma dý ðý bir za man da var lý ðý yok lu ða ter cih e de cek ve bu ter ci hi ni mey da na ge ti re cek, ya ni ya ra ta cak bir kud re te ih ti yaç var dýr. Pe ki, o kud ret ne dir? Be di üz za man ýn i fa de siy le, Vü kül tür ve e de bi yat a ðýr lýk lý ya yý nev le ri nin yüz de 40 ý nýn ge le ce ði ni bil di ren De niz Ka vuk çu oð lu, Tür ki ye nin ön de ge len 20 ya za rý ný da fu ar da a ðýr - la ya cak la rý ný du yur du. De niz Ka vuk çu oð lu, faaliyet ve im za gün le rin de ya zar la rýn o kur la rýy la bu lu þa - ca ðý ný, fu a ra bin zi ya ret çi bek le dik le ri ni kay det ti. An tal ya Bü yük þe hir Be le di ye si Ge nel Sek re te ri Meh met Ak te kin, kül tü rel ve sa nat sal faaliyetler le An tal ya nýn da ha da ge li þe ce ði ni i fa de e de rek, Bir ül ke nin ge le ce ðin de en ö nem li ga ran ti ve des tek le rin - den bi ri si ki tap týr. An tal ya lý nýn ki ta bý da ha ya kýn dan ta ný ma sý, zev - ki ni his se de bil me si i çin ö nem li bir et kin lik ve kül tü rel a çý dan bü yük bir ek sik li ði ka pa ta ca ðý ný dü þü nü yo rum de di. An tal ya / a a Yeni Asya Gazetesi Yazarý ve Eðitimci Abdullah Þahin'in Tevhid Aynasýndan Kâinat Semineri katýlýmcýlar tarafýndan ilgiyle dinlendi. Tev hid ay na sýn da kâ i nat YENÝ ASYA OKUYUCULARININ ORGANÝZE ETTÝÐÝ SEMÝNERDE DEÐÝÞÝK ZAMAN- LARDA ORTAYA ATILAN TEORÝLERE ÝMANÎ PENCEREDEN YORUM GETÝRÝLDÝ. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. O to büs ter mi nal le rin de a ra cýn ya naþ tý ðý, yol cu la rýn i nip bin me si ne ya ra yan bö lüm. - Bir le þim, bir leþ tir me, bir a ra ya ge tir me. 2. Mer mer de sert ve da mar lý ký sým. - Sam sun'un bir il çe si. 3. O ruç tu tu lan hic ri ay m² de ðe rin de yü zey öl çü bi ri mi. 4. Ö ðü tü le rek toz du ru mu na ge ti ril miþ ta hýl ve baþ ka be sin mad de le ri. - Pa ra sýz de ne cek ka dar u cuz. - Mo bil ya lar da ki cam raf la rý ta þý mak i çin yan tab la la ra yer leþ ti ri len kap sül le rin i çi ne ta ký lan si lin di rik, yas sý ve L bi çim li raf ta þý ma a le ti. 5. Ta hýl sap la rý ný ve des te le ri bað la mak ta kul la ný lan bü kü le rek ip bi çi mi ne ge ti ril miþ ot. - Kim ya sal e ner ji yi e lek trik e ner ji si ne çe vi ren a raç, ba tar ya. - Mü zi kal ses di zi le rin de mi i le sol a ra sýn da ki ses. 6. Bu na ma. - Þöh ret yap mak; þöh re ti ya yýl mak. - Ri bo Nük le ik A si tin ký sa sý. 7. Er zu rum'un bir il çe si. 8. Ü re ti len mad de le ri ta ný tý cý her tür lü ya zý lý ve ya ba sý lý bil gi, mar ka, dam ga ve i þa ret le ri i çe ren ve ü rün ler le bir lik te su nu lan ve ya am ba la jýn da ba sý lý bu lu nan ta ný tým bil di ri mi. - Es ki dilde ay. 9. Has ta ü ze rin de te da vi a ma cýy la uy gu la nan kes me ve dik me iþ le mi, cer ra hi mü da ha le, o pe ras yon. - Mo tor lu ta þýt lar da di rek si yon i le te ker - A N E T A E B E D lek a ra sýn da ki M Ý L E T S E N E bað lan tý yý sað - Ý N A T K E R Ý M la yan de mir R Ý R E A A E N Ý çu buk. 10. Ka rýn za rý. - A teþ A T A L I K A E R ve ya kýz gýn bir L A M A L A N A C þeyi tut ma ya, L L A L A T Ý H L kor la rý ka rýþ - A T F E N A H A D týr ma ya ya ra - S A A M A S A K Ý yan i ki kol lu Ý S A E T A L Ý M me tal a raç. BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI D Ý Y A S Ý R E T U M A S A L S Ý M E L A L E M A E Ý M A N cud; mü mey yi ze, mu has sý sa, mü es si re ol mak ü ze re, i lim, i ra de, kud ret sý fat la rý ný is til zam e der. Bu öl çü den ha re ket le de ni le bi lir ki, eþ ya nýn mey da na ge le bil me si i çin i lim, i ra de ve kud ret gi bi sý fat la ra ih ti yaç var dýr. Bü tün bu sý fat lar so nuç ta bi rin ci sý fa tý o lan ha yat sa hi bi bir kud re tin var lý ðý ný zo run lu ký lar. Ak si tak dir de ya ra tý lan eþ ya nýn ve on da hük me den ka nun la rýn ba þý boþ bi rer te sa düf e se ri ol du ðu nu ka bul et mek ge re ke cek tir. Bu nun im kân sýz lý ðý Al lah i nan cý na bað lý lýk za ru re ti ni kar þý mý za çý kar mak ta dýr þek lin de ko nuþ tu. Se mi ner so nun da bu se mi ne rin ve ri liþ a ma cý nýn kâ i nat ta ki her þe ye ken di a dý na o lan ma na-i is miy le de ðil; Ya ra tan a dý na o lan ma na-i har fi i le bak ma me le ke si ni ge liþ tir mek ol du ðu i fa de e dil di. Mik ro dan Mak ro ya i sim li slayt gös te ri si nin su nu mu i le se mi ne re son ve ril di. Adana / Yeni Asya Hayatýn anlamý: Ýdeal Gençlerle sohbet ederken, çoðu zaman kendini tanýma, hedef belirleme ve ilerisi için hayat yolunda neler yapabilme ile ilgili sorularla karþýlaþýyorum. Ve anlýyorum ki temel problem, hedef belirleyememe üzerinde odaklanýyor. Bu yüzden insan hedefini belirlerken, önce kendini tanýmakla iþe koyulmalýdýr. Ancak ilgi ve yeteneklerini keþfetmiþ, duygu ve düþünce dünyasýný tanýmlayabilmiþ olanlar, kendileri için bir tanýmlamada bulunabilirler. Bu tanýmlamaya geçmiþte denenip de baþarýlan veya baþarýlamayan konular, alýþkanlýklar, sevilen veya sevilmeyen alanlar girebilir. Kiþisel baðlamda kendini tanýmlamadan sonra, sýra çevresel faktörlere gelir. Kiþi burada en baþta ailesini önemsemeli ve ailesinin kültürel dokusunu iyi analiz edebilmelidir. Bu baðlamda önce kendisinin, daha sonra ailesinin ekonomik gücünü, ailedeki konumunu net olarak görebilmeli ve ona göre kendisi için belli bir yol tayin etmelidir. Bunlar yapýlýrsa, hem iç hem de dýþ dinamikler açýsýndan dengeli bir kiþiliðe sahip olur insan. Bir anlamda, Neyim ve ne istiyorum? gibi sorulara cevap arayabilecek ve verebilecek duruma gelmiþtir. Bu durum dengeli bir kiþiliðin göstergesidir. Dolayýsýyla da dengeli bir kiþiliðe eriþen, artýk hedef belirleyebilecek seviyeye gelmiþtir. Belirlenecek hedefin öncelikle evrensel ve kiþinin hayat felsefesine uygun olmasý gerekir. Sürekli yenilenme ve yenilenmeyle beraber geliþmeyi getirmeli, böylece sürekliliði ifade etmelidir. Bunun yanýnda çimentosu hükmünde olan ahlâkîliði de önemlidir. Zira ahlâkî olmayan bir hedef, toplumun felâketine yol açabilecek kadar tehlikeli olabilmektedir. Bence bu aþamadan sonra, artýk hedeften ziyade kiþi kendini ideal kavramýyla yoðurmalýdýr. Zira belirlenen hedef, hayatýn anlamý olmasý açýsýndan idealist bir karakterin oluþumunu gösterir ki, bu da ideal kavramýyla en güzel ifadesini bulur. Çünkü ideal dediðimiz þey, insan için nihaî hedeftir. Yani hayat yolunda elde edilmek istenen küçük hedeflerin ateþleyicisidir ki, Bediüzzaman ýn gâye-i hayal diye ifade ettiði hedef, bu hedeftir. Bu idealin canlý tutulmasý, onun yolunda yakalanmasý gereken belli destekleyici hedeflerin sürekli var olmalarýna baðlýdýr. Burada kiþi, gerek kendisi, gerekse de çevresiyle gireceði iliþki biçimlerini deðerlendirmeli ve muhtemel yeni iliþki biçimlerine de adapte olmasýný bilmelidir. Kat etmesi gereken aþamalarda bulunan problemlerin çözümü içinse, uygun yöntemlerden yararlanabileceði gibi, kendine has yeni yöntemler de oluþturabilir. Uygun yöntemlerin hareket noktasýný tesbit etmek için, insanýn dikkat etmesi gereken diðer bir husus da sahip olduðu bilgi birikimini niçin ve nasýl kullanabileceðini bilmesidir. Eðer bunun farkýnda olmasa, içinde bulunduðu imkân ve þartlarý geliþigüzel kullanýr. Bu da kontrolsüz güç anlamýna gelir ki, kontrolsüz güç de güç deðildir. Denebilir ki neyi, niçin, nasýl nerede ve ne zaman gerçekleþtireceðini bilmesi için, bireyin belli plân ve program dâhilinde hareket etmesi gerekir. Bu yüzden insan, hedef veya ideal belirlemede, saydýðýmýz düþünceler ýþýðýnda, hayatta belli bir paradigmaya sahip olmalý veya en azýndan içinde bulunduðu iç ve dýþ dinamikleri göz önünde bulundurarak belli bir paradigma oluþ- turmaya çalýþmalýdýr. Mev le vî li ði an la tan el sa nat la rý ANTALYA Ke pez Be le di ye si ta ra fýn dan dü zen le nen An tal ya Ke pez Mes lek E ði tim Kurs la rý (AK MEK) na de vam e den kur si yer ler, Mev le vî li ði an la tan kar ma ser gi aç tý. Hz. Mev lâ nâ nýn vus la tý nýn 738. yýl dö nü - mü do la yý sýy la ger çek leþ ti ri len faaliyet kap sa mýn da AK MEK öð ret men le ri ve kur si yer le ri, Mev le vî kül tü - rü ne i liþ kin im ge le rin ve sim ge le rin kul la nýl dý ðý el sa - nat la rý e ser le riy le Mev lâ nâ Ce lâ let tin Ru mî yi an lat tý. Be le di ye fu a ye sin de dü zen le nen ser gi nin a çý lý þýn da ko nu þan Ke pez Be le di ye Baþ ka ný Ha kan Tü tün cü, Rab bi ne yü rü yü þü nün, Þeb-i A rus un 738. yýl dö nü - mün de Hz. Mev lâ nâ yý rah met le ve ha yýr la yâd et tik - le ri ni söy le di. Bu tür sa nat sal faaliyet le hem Hz. Mev lâ nâ yý, dü þün ce le ri ni hem de vus la tý bir kez da - ha an ma ve an la ma fýr sa tý ya ka la dýk la rý ný be lir ten Tü tün cü, AK MEK kur si yer le ri mi zin, el e me ði, göz nu ruy la ha zýr la mýþ ol duk la rý, ta sav vu fî ve Ýs lâ mî sim - ge le re, Mev le vî kül tü rü ne vur gu ya pan gü zel bir ser - gi yi aç týk. di ye ko nuþ tu. An tal ya / ci han

5 Y 14 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA MAKALE 5 VECÝZE fer sa dog ni as ya.com.tr Bu gün, ne re de kan, kin var sa, ne re de sa vaþ var sa, ar ka sýn da din siz fel se fe den bes le nen des sas ba tý/se fih me de ni yet var dýr. Dün ya hâ ki mi ye ti ni e le ge çir mek ve sö mür mek i çin il mi, tek no lo ji yi kul la nan Ba tý, sa vaþ ze mi ni ni de, sa vaþ si lâh la rý ný da ü ret miþ tir. Ne ha in lik ki, dö nüp Müs lü man la rý sa vaþ mak la suç lu yor. Bu zih ni yet ne re ye gir miþ se, o ra da sö mü rü var dýr, fa kir lik var dýr, göz ya þý var dýr, kan var dýr, kin var dýr. A lýn I., I I. Dün ya sa vaþ la rý ný... A lýn Bos na-her sek te ki kat li â mý, a lýn I rak iþ ga li ve Ba tý nýn göz yum du ðu kat li âm la rý, a lýn Fi lis tin zul mü nü, a lýn Za ma nýn de ðiþ ti re me di ði þey ler Bir çok þey de ði þir. Ö len ler o lur, do ðan lar o lur. A ma ha ya týn de ðiþ ti re me di ði þey ler var dýr. Ýlk in san  dem A ley his se lâm dan son in sa na ka dar ha ya týn de ðiþ ti re me di ði þey ler var dýr. Bun lar in san i le il gi li dir. Hay van la rýn ha yat la rý baþ tanbe ri ay ný dýr. Ýn san en þe ref li bir de ðer dir. Ýn sa ný in san e den þey, yap týk la rýn dan bel li o lur. Týp ký hur da cý la rýn ve an ti ka cý la rýn al dýk la rý mal ze me ler gi bi. Hur da cý i þe ya ra ma yan, ha ma li ye lik þey le ri a lýr. An ti ka cý i se de ðer li þey le re ta lip o lur. Hur da cý de ðer li þey ler den an la maz. Mal ze me le ri u cuz dur. An ti ka cý nýn bir de ðer li eþ ya sý, hur da cý nýn bü tün ser ma ye si ni a la bi lir. Ýþ te in san böy le dir... Ý man i le in san, in san o lur. Kýy me ti tar tý þýl maz. An ti ka eþ ya gi bi dir. Ce hen nem den ce za sý ný çe ke rek çý kan en son in sa na, Cen net te on dün ya bü yük lü ðün de bir mülk ve ri le ce ði ni ha ber ver miþ ti Pey gam be ri miz (asm). Ýn san iþ te böy le bir de ðer de dir. A ma ha ya tý ný kü für de ve fýsk ta ge çi ren bir in san i se, e be di yen ce hen nem de ka la cak ve bir hur da dan far ký ol ma ya cak týr. Dün ya da ki bir ta kým ni met ler þü kür i çin ve ri lir. Þart lar de ði þir. Tek no lo ji baþ dön dü rü cü bir hýz i le ge li þe bi lir. A ma in sa nýn so rum lu luk la rý ve mü kel le fi yet le ri de ðiþ mez. Ýn san ça lýþ ma lý dýr. Ý yi in san e lin de mal ne i yi dir gi bi ha dis ler Müs lü man la rý gay re te ve þev ke ge tir miþ tir. Ýn sa noð lu bu sa ye de bir çok me de ni yet kur muþ tur. Me de ni yet in sa nýn sa de ce ya þa yý þý ný ko lay laþ týr mýþ týr. An cak so rum lu luk la rý ný a zalt ma mýþ týr. Bel ki da ha da faz la laþ týr mýþ týr. Ýn san na zik tir. En kü çük þey ler den et ki le nir. Be lâ la rý ve düþ man la rý çok tur. Baþ ta ne fis ve he ves le ri, dün ya nýn sû ri tat lý lý ðý ve a kýl al maz meþ ga le le ri Ha yat bu mi henk ü ze ri ne þe kil le nir. Ý man bir pýr lan ta dýr. Kü für bir ko ca hur da lýk týr. Za man de ði þir, a sýr baþ ka la þýr. A ma in sa nýn his ve he ves le ri kat la na rak ço ða lýr. Þart lar zor la þa bi lir, ye ter ki biz de ki de ðer ler kay bol ma sýn. Dünya seyyar bir ticaretgâhtýr. Öyle ise alýþ veriþini yap, gel; ve senden kaçan ve sanailtifat etmeyen kafilelerin arkalarýndan, beyhûde koþma, yorulma. Bediüzzaman, Sözler, 17. Söz Terörizm, barbarlýk, Batý ve savaþ di ðer sa vaþ la rý A lýn A rap Ba ha rý a dý al týn da, A rap ül ke le ri ni kan lý hâ le ge ti rip Müs lü man la rý i yi ce za yýf la týp, tam sö mü rü le cek lok ma lar hâ li ne ge tir me si me se le si Lib ya, Mý sýr, Su ri ye de a kan kan lar da Ba tý nýn iz le ri var dýr. Ve a lýn Ý ran kýþ kýr tý cý lý ðý ný... Yi ne Ba tý var dýr. Av ru pa nýn Haç lý se fer le ri baþ lat tý ðý ve Or ta çað da sür dür dü ðü sa vaþ, bar bar lýk ve vah þet dev ri ni ta ri he bý ra ka lým. Bu gün dün ya nýn, on lar ca böl ge sin de sý cak sa vaþ ve ça týþ ma ya þa ný yor. Bun la rýn han gi si ni lüks ha yat sür mek i çin Müs lü man lar çý kar dý? Han gi si nin si lâh ve mal ze me le ri ni Müs lü man lar ü ret ti? Han gi si ni ka sa la rý ný dol dur mak i çin sat tý? Maz lûm ve mâ sûm yi ne Müs lü man lar! Kut sal Sa vaþ lar ve Tan rý nýn Ta ri hi baþ lýk lý ki tap la rýn ya za rý, es ki bir ra hi be o lan Ýn gi liz a ka de mis yen le rin den Ka ren Arms trong, I I. Av ru pa nýn bu yak la þý mý nýn, Av ru pa da ki Ýs lâm düþ man lý ðý nýn ta ri hi nin Haç lý lar dö ne mi ne ka dar u zan dý ðý ný söy - Ko les trol tar týþ ma la rý nýn o da ðýn da yer a lan i sim ler den Dr. Ca nan Ka ra tay'ýn ko nuy la il gi li tav si ye ni te li ðin de ki gö rüþ ve de ðer len dir me si ni ö zet le ye rek tak dim e di yo ruz. "Ko les te rol, ö zel lik le i laç fir ma la rý nýn uy dur muþ ol du ðu bü yük bir ya lan dýr. Fir ma lar, 'has ta lýk' di ye uy dur muþ, in san lar da bu na i nan dý rýl ma ya ça lý þýl mýþ. A sýl he def le ri þu dur: Çok pa ha lý ve bir o ler. Din sel bað naz lýk her yer de kor kunç bi çim le re bü rün müþ tür. A ma e ðer þid de tin öl çü sü, de re ce si de ö nem li i se, ra di kal Ýs lâm cý la rýn son yir mi yýl da Ý ran da, Ce za yir de, Mý sýr da, Su dan da, Af ga nis tan da, Tür ki ye de ve baþ ka yer ler de iþ le dik le ri ci na yet ler, ta rih te Hý ris ti yan lýk a dý na ya pý lan kat li âm la rýn, ser gi le nen vah þe tin ya nýn da ço cuk o yun ca ðý gi bi ka lýr... Ne din sa vaþ la rý, ne Pro tes tan kat li âm la rý, ne Ya hu di ký yým la rý ve Soy ký rým ý, ne de En gi zis yon Ýs lâm dan kay nak lan dý. 1 Ön celikle, Ýs lâ mýn ke li me mâ nâ sý nýn, em ni yet, tes li mi yet ve ba rýþ ol du ðu nu vur gu la ya lým. Ve, Þe ri at-ý Gar ra ze mi ne nü zûl et ti; tâ ki, ze mi nin yü zü nü te miz ve in sa nýn yü zü nü ak et sin, þu in sa ni yet ten si yah le ke si ni i za le et sin; hem de, i za le et ti, 2 ve em ni yet i le ba rý þý ge tir di. Müs lü man la ra, baþ ta ne fis le ri i le en gü zel þe kil de ci had et me yi, yâ ni ken di le ri ni ýs lâh e dip mü kem mel bir ah lâk ka zan ma yý, baþ ka la rý na da yal nýz en gü zel þe kil de teb lið et me yi tav si ye et ti. An cak, Müs lü man la rý teh dit i le yok et mek; can, mal ve nâ mus la rý na el u zat mak, din le ri ne sal dý rýp i bâ det le rin den a lý koy mak is te yen le re kar þý da zec rî ted bir le re baþ vu rup meþ rû nefs-i mü da fa a yap ma nýn da Al lah ýn em ri ve i bâ det ol du ðu nu bil dir di. Kur ân a na zar et ti ði miz de, sa vaþ la il gi li bü tün â yet le rin, Müs lü man la ra kar þý yö nel miþ fi i lî bir teh dit ve ya te ca vü zü ber ta raf et mek i çin in miþ ol du ðu nu gö rü rüz. Ay rý ca, bun lar, harp hu ku ku nu ve sa va þýn ku ral la rý ný tan zim et mek te dir ler. Hz. Pey gam ber in (asm) sa vaþ la rý nýn tamamý, Müs lü man la ra kar þý baþ la tý lan sal dý rý dolayýsýyla ya pýl mýþ týr. Zî râ, Kur ân da Al lah si zin le din uð run da sa vaþ ma yan ve si zi yurt la rý nýz dan çý kar ma yan la ra i yi lik yap ma ný zý ve on la ra kar þý lýk lý lýk e sa sý na gö re a da let li dav ran ma ný zý ya sak la maz 3 bu yu rul muþ tur. Sa va þýn, an cak sal dýr gan o lan düþ ma na kar þý ya pý la ca ðý mü te a kip â yet te ga yet a çýk bir þe kil de i fa de e dil mek te dir. Bu â yet te Al lah yal nýz si zin le din uð run da sa va þan la rý, si zi yurt la rý nýz dan çý ka ran la rý ve yurt la rý nýz dan çý ka rýl ma nýz i çin yar dým cý o lan la rý dost e din me ni zi ya sak lar 4 bu yu rul muþ tur. Dip not lar: 1-Þa hin Al pay, Mil li yet, 3 Þu bat Mü nâ za rât, s Müm te hi ne Sû re si: Müm te hi ne Sû re si: 9. Dr. Karatay'ýn kolestrole bakýþý ka dar da teh li ke li o lan i lâç la rý ný sa ta rak yüksek kazanç saðlamak... "An cak bi lin me li ki, Sta tin gru bu i lâç lar kan ser ya pý yor, alz he i mer ya pý yor ve de kalp ye ter siz li ði ne yol a çý yor. "Bu i lâç lar, ay ný za man da yaþ lý lar da den ge siz lik, u nut kan lýk ve yay gýn vü cut að rý la rý nýn se be bi dir. "Ben ha yat ta kimseye bu i lâç la rý ver me dim; a lan has ta la rý ma da bý rak týr ma ya ça lý þý yo rum. "Bü tün can lý la rýn hüc re ya pý la rýn da ko les te rol bu lu nur. Ko les te rol ol maz sa, yer yü zün de ne in san ya þar, ne de bir baþ ka can lý. "Do la yý sýy la, Ko les te rol di ye bir has ta lýk yok tur ve o la maz. "Ka ra ci ðe ri yað lan ma ya baþ la yan ve ya Kabakçý'nýn gidiþi, Alemdar'ýn geliþi Sul tan I I I. Se lim'in gi di þin - de (Ma yýs 1807) Ka bak çý Mus ta fa, Sul tan I I. Mah - mud'un ge li þin de (Tem muz 1808) i se A lem dar Mu sta fa is - mi ön pla na çýk tý. Kan lý Ka bak çý Ha di se si son - ra sý Os man lý tah tý na çý kan Sul - tan IV. Mus ta fa, o tur du ðu ma - ka mýn hak ký ný ve re bi le cek bir ka pa si te ye sa hip de ðil di. O nun pa di þah lýk dö ne min - de, iç ve dýþ ga i le ler a zal ma dý; ak si ne, mev cut sý kýn tý la ra ye - ni le ri ilâve oldu. Mer kez de göz lem le nen bu i - da rî za a fi ye te, Sul tan I I I. Se lim (do la yý sýy la Ni zam ý Ce dit) ta - raf ta rý o lan ye ni lik çi ka na dýn gay re ti ve plân lý ça lýþ ma la rý ek - le nin ce, si ya sî ve as ke rî den ge - ler ye ni den de ðiþ me ye baþ la dý. Ka bak çý Mus ta fa'nýn is ya ný sa ye sin de iþ ba þý na ge çen IV. Mus ta fa'nýn sal ta nat sü re si he nüz 14 a yý ný dol dur muþ tu ki, Rus çuk â ya ný A lem dar Mus ta - fa Pa þa, þart la rýn mü sa it ha le gel di ði ni dü þü ne rek, em rin de ki mü him bir kuv vet le Ýs tan bul ü - ze ri ne yü rü me ye ka rar ver di. (Tem muz 1808) Bu a ra da, giz li den yü rü tü len ik na ça ba la rý so nu cu, Sad râ zam Çe le bi Mus ta fa Pa þa i le Kap - dan ý Der ya Sey yid A li Pa þa da A lem dar'ýn ta ra fý na mey let ti. A lem dar'ýn or du su Ýs tan bul'a gir me den ev vel bir baþ ka ted bir da ha al dý. Ý ti mat et ti ði Pý nar hi sar â ya ný Ha cý A li A ða yý Bo ðaz Nâ zýr - lý ðý ya pan a sýl ra ki bi Ka bak çý Mus ta fa'nýn ü ze ri ne gön der di. Ka bak çý ký sa sü re de ber ta raf e di lin ce, A lem dar i çin de Ýs tan - Alemdar Mustafa Paþa bul'a gir mek nis be ten ko lay laþ - mýþ ol du. Bu a ra da, Sul tan IV. Mus ta fa i le Ye ni çe ri A ða la rý ge liþ me ler - den hay li te dir gin o lmuþ sa da, hiç kim se Sad râzam la bir le þen A lem dar'ýn kuv vet le ri ne mu ka - ve met gös ter me te þeb bü sün - de bu lu na ma dý. Da vut pa þa Kýþ la sýn da bir müd det ka la rak ya kýn ar ka daþ - la rýy la du rum de ðer len dir me si ya pan A lem dar, ni ha yet Sa - ray'ýn ve Bâ bý â li'nin ü ze ri ne yü - rü me ye ka rar ver di. Ön ce, Sul tan IV. Mus ta fa'ya bas ký ya pa rak o nu taht tan ay - rýl ma ya mec bur et ti. He men her kes çe bi li nen a sýl ni ye ti, ka fe se hap se di len I I I. Se lim'i kur tar mak ve ye ni den dev le tin ba þý na ge çir mek ti. Ne var ki, IV. Mus ta fa da böy le si muh te mel bir du rum kar þý sýn da ken din ce bir ted bir dü þün müþ ve tah týn di ðer i ki a - da yý o lan I I I. Se lim i le Þeh zâ de Mah mud'un öl dü rül me si ne rý za ge tir miþ ti. Þa yet bu i ki þah si ye tin vü cu - du or ta dan kal dý rý la cak o lur sa, Os man lý Ha ne da ný na men sup ha yat ta baþ ka er kek kal ma dý - ðýn dan, ken di pa di þah lý ðý da ga ran ti al tý na a lýn mýþ o la cak tý. An cak, ge liþ me le rin sey ri tam o la rak o nun ta sar la dý ðý tarz da git me di. Te a mü le u ya rak IV. Mus ta - fa'nýn hal li ne da ir iþ lem le ri ta - mam la yan A lem dar, sür'at i ha re ket le I I I. Se lim'i kur tar ma - ya git ti. Sa ray'ýn ka pý sý ný zor la aç tý ra rak i çe ri gir di. Fa kat ne a cý dýr ki, tek rar pa - di þah yap mak is te di ði I I I. Se - lim'in di risiy le de ðil, ka pý nýn ö - nü ne ko nul muþ kan lar i çin de ki ce se diy le kar þý laþ tý. O es na da a de ta ken di ni kay - be der ce si ne ce se din ü ze ri ne ka pa na rak fer yâd û fi gân et - mek te i ken, nis be ten da ha so - ðuk kan lý dav ra nan mu te dil zat lar o nu þu söz ler le i kaz et - me ge re ði ni duy du lar: "Pa þam, þim di að la yýp sýz la na cak za man de ðil. Ý kin ci bir ci na ye te ma hal ver me mek i çin, der hal ha re ke te geç me li ve Þeh zâ de Mah mud'u kur tar ma ya koþ ma lý." Ay nen öy le dav ra nýl dý. Bi raz da ha geç ka lýn mýþ ol say dý, câ - ni le rin i kin ci he de fi Þeh zâ de Mah mud da muh te me len kur - ta rý la ma ya cak tý. Ney se ki, kor ku lan ol ma dý. Þeh zâ de Mah mud bu lu nup pa - di þah i lân e dil di. Sad râ zam lý ða da A lem dar Mus ta fa Pa þa ge - ti ril di. (28 Tem muz 1808) Bu sû ret le sü kû net sað lan - mýþ ve iþ ler yo lu na gir miþ gö rü - nü yor du. Ne var ki, Sal ta nat þe ker me ta bo liz ma sý bo zul muþ o lan her ke sin ko les te ro lü yük se lir. Bu ra da, has ta lý ðýn ne de ni ko les te rol de ðil; durum, alt ta bir me ta bo lik bo zuk luk bu lun du ðu nu gös te rir. "A sýl teh li ke li o la ný, kan da yük sek o lan þe ker ve in sü lin dir. "He men bü tün has ta lýk la rý bun la rýn baþ lat tý ðý ný se ne ler dir söy lü yo ruz. Rant ge tir me di ði i çin, ma a le sef gö zar dý e di li yor. "Dik kat! Ýn san sað lý ðý ný de ðil, ha sis men fa a ti ni ön cel le yen i lâç fir ma la rý nýn var mýþ gi bi gös ter di ði þu üç has ta lý ðýn i lâ cý da en pa ha lý o lan lar dýr: Ko les te rol, Os te o po roz ve Me no poz. "Oy sa, bun la rýn hep si de fiz yo lo jik du rum lar o lup, has ta lýk falan de ðil dir. Sev gi le rim le." TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan mer ke zi üç dört ay son ra ye ni - den san cý lan ma ya baþ la dý. A lem dar'ýn üç bu çuk ay ka - dar sü ren Sad râ zam lý ðý dev re - sin de Se ned i Ýt ti fa kýn ha zýr - lan ma sý, Ni zam ý Ce did'e em - sâl ve o nun ye rin de Sek ban ý Ce did'in ku rul ma sý gi bi ö nem li ge liþ me ler ya þan dý. Ay ný yý lýn Ka sým a yý or ta la rý - na ge lin di ðin de i se, fit ne a te þi ye ni den a lev len di ve i kin ci bir is yan dal ga sý da ha pat la dý. Giz li ko mi te ler ta ra fýn dan if - sat e di len Ye ni çe ri O ca ðý, fo kur fo kur kay na ma ya yüz tut tu. 14/15 Ka sým ge ce si a yak la - nan Ye ni çe ri as ker le ri, Bâ bý â - li' de ki Sad râ zam A lem dar Mus ta fa Pa þa yý he def a lan â ni bir bas kýn yap tý lar. Sa ray'dan yar dým sýz ka lan ve ka la ba lýk is yan cý lar la ba þa çý ka - ma ya ca ðý ný an la yan A lem dar Pa þa, ba rut do lu fý çý la rý a teþ le - ye rek, ken di siy le bir lik te yüz - ler ce Ye ni çe ri as ke ri nin ö lü mü - ne se be bi yet ver di. Ýs yan cý lar bu ra da da dur ma - ya rak Sa ray'a doð ru yü rü yü þe geç ti ler. Sa ray'da ki mu ha fýz kuv vet ler le is yan cý la ra ga le be ça la ma ya ca ðý ný fark e den Sul - tan I I. Mah mud, Sek bân ý Ce - did'i kal dýr dý ðý ný du yu ra rak va - zi ye ti i da re et me ye ça lýþ tý. Bu ba þa rý dan ce sa ret a lan Ye ni çe ri ler, ken di le ri ne mu ha - lif gör dük le ri dev let a dam la rý ný öl dür me ye ve Sek ban O ca ðýn - da ki as ker ler le ça týþ ma ya de - vam et ti ler. Ne ti ce de, bir hiç uð ru na bin - ler ce va tan da þýn ka ný a ký týl dý. O kar ga þa da ga lip ge len Ye ni çe ri - ler i çin, tâ 1826'ya ka dar sü re - cek nis bî (gö re ce li) bir ha ki mi - yet dev re si baþ la mýþ ol du. (0 505) Ri sâ le ler de ser çe ku þu Hu ri sel Du ran: Ri sâ le-i Nur da 10. Söz, Zey lin Ý kin ci Par ça sý Bi rin ci Ma kam da: Ve ser mâ ye ce ci ha zât ça ser çe ku þun dan me se lâ yir mi de re ce zi yâ de ve bu kâ i na týn ve zî ha ya týn en mü him, yük sek ve e hem mi yet li mah lû ku o lan in san, ser çe ku þun dan, sa a det-i ha yat ci he tin de yir mi de re ce a þa ðý dü þüp, en bed baht, en ze lîl bir bî ça re o la cak. 1 cüm le si ni a çýk lar mý sý nýz? Bu ra da ne den ser çe ku þu kýs tas a lýn mýþ týr? Öze lin de ser çe ku þu, ge ne lin de i se bü tün hay van lar mut lu ve þi rin ö mür le ri ni on beþ yir mi duy gu i le ya þý yor lar. Ya in san? Bin den faz la duy gu i le! Ýn san bir e ma net ler de ni zin de yü zü yor. Þük rü nü e da et mez se in sa nýn i þi bu a çý dan zor. Bin bir es ma dan her bi ri, iz o la rak, öz o la rak, nü ve cik o la rak in san da bir ve ya bir kaç duy gu bý rak mýþ. Her bir duy gu da yü zü nü fa ni dün ya ya de ðil, ba ki dün ya ya çe vir miþ. E li ni fa ni dün ya dan çe kip, ba ki dün ya ya at mýþ! Gü lü nü fa ni dün ya ya de ðil, ba ki dün ya ya u zat mýþ! Bel li ki in san a hi re te gi di yor, ba ki bir â le me u çu yor! Be di üz za man a gö re, en gü zel bi çim de ya ra tý lan in san, a hi re ti u nu tup dün ya ha ya tý ný bi rin ci plâ na a lýr sa, hay van dan yüz de re ce yük sek ya ra týl dý ðý hal de, ser çe ku þu gi bi bir hay van dan yüz de re ce a þa ðý dü þer. Me se lâ di yor Be di üz za man, Bir a dam, bir hiz met kâ rý na on al týn ve rip Mah sus bir ku maþ tan bir kat el bi se yap týr! em re der. Ý kin ci si ne bin al týn ve rir, bir pu su la i çin de ba zý þey ler ya zý lý o hiz met kâ rýn ce bi ne ko yar, bir pa za ra gön de rir. Ev vel ki hiz met kâr, on al týn i le â lâ ku maþ tan mü kem mel bir el bi se a lýr. Ý kin ci hiz met kâr, di va ne lik e dip ev vel ki hiz met kâ ra ba kýp, ce bi ne ko nu lan he sap pu su la sý ný o ku ma ya rak, bir dük kân cý ya bin al týn ve re rek, bir kat el bi se is te di. Ýn saf sýz dük kân cý da ku ma þýn en çü rü ðün den bir kat el bi se ver di. O bed baht hiz met kâr, sey yi di nin hu zu ru na gel di. Ve þid det li bir te dib gör dü ve deh þet li bir a zap çek ti. Ýþ te, ed na bir þu u ru o lan an lar ki, i kin ci hiz met kâ ra ve ri len bin al týn, bir kat el bi se al mak i çin de ðil dir; bel ki, mü him bir ti ca ret i çin dir. Ay nen o nun gi bi, in san da ki ci ha zât-ý ma ne vi ye ve le tâ if-i in sa ni ye ki, her bi ri si hay va na nis pe ten yüz de re ce in bi sat et miþ Ýþ te þu de re ce ci ha zât ça zen gin lik ve ser ma ye ce kes ret, el bet te e hem mi yet siz, mu vak kat þu ha yat-ý dün ye vî ye nin tah si li i çin ve ril me miþ tir. Bel ki, þöy le bir in sa nýn va zi fe-i as li ye si, ni ha yet siz ma kâ sý da mü te vec cih ve zâ i fi ni gö rüp, acz ve fakr ve ku su ru nu u bû di yet sû re tin de i lân et mek ve kül lî na za rýy la mev cu dâ týn tes bi hâ tý ný mü þâ he de e de rek, þe hâ det et mek ve ni met ler i çin de im da dât-ý Rah mâ ni ye yi gö rüp þük ret mek ve mas nu ât ta kud ret-i Rab bâ ni ye nin mu ci zâ tý ný te mâ þâ e de rek na zar-ý ib ret le te fek kür et mek tir. 2 Be di üz za man a gö re in san sýrf dün ya ha ya tý i çin ça ba la sa, e me li ne u laþ mak ta bir ser çe ku þu na ye ti þe mez. Fa kat a hi ret i çin ça lýþ sa bü tün hay va na týn sul ta ný ve ku man da ný hük mün de o lur. 3 Ke za Be di üz za man a gö re, in san hay van gi bi ya þa sa, bir ser çe ku þu ka dar mut lu o la maz; çün kü in san ba kî bir ha yat i çin ya ra týl mýþ týr. Bu se bep le in sa nýn ru hun da ge le cek kay gý sý, hü zün, ke der ve kor ku var dýr. Oy sa ser çe ku þun da ge le cek en di þe si ve kor ku su yok tur. 4 Bu ba his ler de ser çe ku þu nun kýs tas a lýn ma hik me ti ne ge lin ce Ser çe ku þu a ðaç la rýn, kýr la rýn, dal la rýn, ta bi a týn di li, mut lu lu ðu ve ne þe kay na ðý dýr. Dört mev sim de cý výl tý la rýy la a ðaç la rýn ve in san la rýn a de ta gö zü, ku la ðý, di li ve ne þe si o lur lar. Bir a vuç luk cüs se le riy le, mut lu luk tan u çar lar! Ta sa sýz ve ke der siz dir ler. Ge ce gün düz mü te vek kil dir ler. Te vek kü lün sem bo lü dür ler. Pey gam ber E fen di miz (asm) bu yu ru yor ki Þa yet siz Al lah a hak kýy la te vek kül et sey di niz, sa bah la rý aç lýk tan ka rýn la rý çe kil miþ o la rak çý kýp, ak þam la rý ka rýn la rý do lu o la rak dö nen kuþ la ra rýzk ver di ði gi bi Al lah si ze de rýz ký ný zý ve rir di. 5 Ser çe kuþ la rý fýt ra ten þük ran-ý ni met i çin de dir ler. Lâ tif tir ler, þi rin dir ler, se vim li dir ler. Cý výl daþ ma la rý zi kir dir. Cik cik le ri tes bih tir. Yü rek le ri hak ka dö nük tür. Dal dan da la u çar lar. Böy le ce in sa nýn ya pa ma dý ðý, a ma ha ya lin den dü þür me di ði bir i þi, ne þey le ya par lar. Ser çe ku þu bu ve bu na ben zer lâ tif ö zel lik le ri do la yý sýy la hay van lar a dý na sem bo lik o la rak Ri sâ le le re gir miþ tir de ni le bi lir. A ma ri sâ le ler de i ma nî ko nu lar iþ le nir ken, yer yer di ðer hay van la rýn da a dýy la bah si geç mek te dir. Dip not lar: 1- Söz ler (ye ni tan zim), s. 177; Lem a lar (ye - ni tan zim), s Söz ler, 23. Söz, s Söz - ler, 5. Söz, s. 29; 21. Söz, s. 245; Þu â lar, 11. Þu â, 8. Me se - le, s Mes ne vî-i Nu ri ye, 10. Ri sâ le, s Tir mi - zî Ki ta bü z-zühd, 234S, Ý mam Ah med 1/30, Ýbn Ma ce; 4164; Ý mam Ne ve vi, Ri yaz üs-sâ li hîn, 1/205.

6 6 14 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA YURT HABER Y HABERLER Ýl kö ðre tim öð ren ci le ri üst ge çit i çin yü rü dü n MA LAT YA DA Ye þil te pe sem ti Mil li E ge men lik Ýl köð re tim O ku lu ö nün de top la nan öð ren ci ler, o kul ö nün de sýk sýk ka za mey da na gel di ði ne dik kat çe ke rek, slo gan lar eþ li ðin de Ma lat ya Be le di ye si ne yü rü dü. Per þem be ak þa mý ger çek le þen ka za da Ber fin Va rol i sim li ar ka daþ la rý ný kay be den mi nik öð ren ci le re ve li ler de des tek ver di. Yü rü yüþ ne de niy le po lis be le di ye çev re sin de gü ven lik ön le mi al dý. Be le di ye ye ka dar yü rü yen öð ren ci ler baþ kan i le gö rüþ mek is te di. Gü ven lik gö rev li le ri grup tan tem sil ci se çi len bi ri ka dýn 6 ki þi yi be le di ye a la rak baþ kan yar dým cý sý i le gö rüþ tür dü. Ey lem ci öð ren ci ler den Ah met De mir, bu ra da yap tý ðý a çýk la ma da, ar ka daþ la rý ný ka za da kay bet tik le ri ni be lir te rek o kul ö nü ne üst ge çit ya pýl ma sý ný is te dik le ri ni söy le di. Ma lat ya / ci han Gem lik Güb re, fa ci a ya se bep o la cak n TÜR KÝ YE Je o fi zik Ku ru mu O nur sal Baþ ka ný Prof. Dr. Ah met Er can, Gem lik Güb re Sa na yi i nin kur ma yý plan la dý ðý ya ný cý, ya ký cý, par la yý cý, pat la yý cý ve ze hir li ü rün tank la rý nýn il çe i çin bü yük teh li ke ol du ðu nu söy le di. Er can, ÇED ra po ru a la rak çok sa yý da kim ya sal ve a kar ya kýt ü rü nü nün iþ let me ci li ði ne so yu nan Gem lik Güb re Sa na yi i nin bu gi ri þi mi ni fa ci a o lur söz le riy le de ðer len dir di. Er can, Ko nu yu Gem lik, Bur sa ve Tür ki ye gün de mi ne ta þý yan Be le di ye Baþ kan ve ki li Re fik Yýl maz a des tek ver di. Bur sa / ci han Po li sin dik ka ti ha yat kur tar dý n BAÞ ÞEHÝRDE dev ri ye gez dik le ri sý ra da bir a part ma nýn alt ka týn da ki ka fe de çý kan yan gý ný fark e den po lis ler, it fa i ye ye ha ber ver dik ten son ra da i re le rin zil le ri ni tek tek ça la rak bi na da ki le ri dý þa rý çý kar dý. Pur sak lar il çe sin de ki Yu nus Em re Cad de si Se zer So kak ta bir a part ma nýn alt ka týn da ki ka fe de he nüz be lir le ne me yen sebep le yan gýn çýk tý. Söz ko nu su böl ge de dev ri ye gez dik le ri sý ra da yan gý ný gö ren Pur sak lar Ýl çe Em ni yet Mü dür lü ðü ne bað lý po lis ler, it fa i ye ye ha ber ver dik ten son ra a part man da ya þa yan la rý tek tek zil le ri ni ça la rak u yan dýr dý. E kip ler da ha son ra a part man sa kin le ri ni bi na dý þý na çý kart tý. Ýt fa i ye ta ra fýn dan sön dü rü len yan gý nýn ar dýn dan bi na sa kin le ri ye ni den ev le ri ne gir di. An ka ra / a a Platformun geçiþi sýrasýnda Çanakkale Boðazý kapatýldý. Pet rol a ra ma plat for mu Bo ðaz dan geç ti n PA NA MA ban dý ra lý 98 met re u zun lu ðun da ki B-312 ad lý pet rol a ra ma plat for mu, Ça nak ka le Bo ða zý ndan geç ti. ST Vin cent ban dý ra lý Ma jes tic ad lý 72 met re u zun lu ðun da ki 2 bin 921 gros ton a ðýr lý ðýn da ki rö mor kör ta ra fýn dan çe ki len ve Yu na nis tan ýn Ka va la Li ma ný ndan Gi re sun a gi den Pa na ma ban dý ra lý 98 met re u zun lu ðun da ki, 10 bin 406 gros ton a ðýr lý ðýn da ki B-312 ad lý pet rol a ra ma plat for mu, Ça nak ka le Bo ða zý ndan ge çi ril di. Ça nak ka le / a a U lu dað da at la ra kar na lý ta kýl dý n KA YAK ve kýþ tu riz mi nin ö nem li mer kez le rin den U lu dað da, tu rist le rin ge zin ti i çin kul lan dý ðý at la ra, kar na lý ta kýl dý. U lu dað ýn e tek le rin de ki Ka dý yay la da, kar lar la kap lý ge niþ a lan tu rist le re kar ü ze rin de ge zin ti im kâ ný su nan at la rýn kýþ ba ký mý sa hip le ri ta ra fýn dan ya pýl dý. At la rý ný tu rist le ri ki ra la yan Zey ni ler Kö yün den Sü ley man Taþ çý, kar ve buz la kap lý a ra zi de kay ma ma la rý i çin at la ra ö zel kan ca lý kar na lý tak týk la rý ný söy le di. Ký þa ha zýr la nan ve kar ü ze rin de koþ tu ru lan at lar, gü zel gö rün tü ler o luþ tur du. Bur sa / a a GEÇMÝÞ OLSUN Deðerli Kardeþimiz Muzaffer Durak'ýn hanýmý Emine Durak'ýn baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Deðerli kardeþimize geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Bozyazý Yeni Asya Okuyucularý Kon ya ya ge tirrilen Tan lak a i le si, eþ ya la rý o lan ka lo ri fer li bir e ve yer leþ ti ril miþti. He di ye a yak ka bý la rý ge ce bi le çý kar mý yor VAN'DA YA ÞA NAN DEP REM FE LÂ KE TÝ NÝN AR DIN DAN KON YA'YA YER - LEÞ TÝ RÝ LEN TAN LAK A Ý LE SÝ NÝN 1,5 YA ÞIN DA KÝ OÐ LU SER CAN, KEN DÝ SÝ - NE HE DÝ YE E DÝ LEN A YAK KA BI YI GE CE LE RÝ BÝ LE ÇI KART MI YOR. VAN DA ya þa nan dep rem fe lâ ke ti nin ar dýn dan kan ser has ta sý ký zý nýn dü zen li te da vi si i çin Kon ya ya ge len 16 ço cuk lu Meh met Tan lak, zo run lu o la rak þehirde bý rak tý ðý a i le si ne ka vuþ tu. A i le, eþ ya lý bir e ve yer leþ ti ril di. Meh met Tan lak (51), ya þa nan ilk dep rem den son ra Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu nun des te ðiy le te da vi si de vam e den lö se mi has ta sý ký zý Gül can (16) ve ab la sý na ver di ði i lik le hayata tu tun ma sý ný sað la yan Ne ti ce yi (13) de ya ný na a la rak Kon ya ya gel di. Ýl ko kul 5. sý nýf tay ken ya ta lak an ne si ne bak ma sý i çin ken di sin den 15 yaþ bü yük bi riy le ev len di ri len Tan lak, e þi ni do ðum sý ra sýn dan be be ði ni de 3 ay son ra kay be din ce i kin ci ev li li ði ni yap mýþ, bu ev li lik ler den 16 ço cu ðu ol muþ tu. Meh met Tan lak, Kon ya ya gel se de ak lý hep Van da kal dý. Ýl A fet ve A cil Du rum Mü dü rü Yýl dýz To sun i le Tür ki ye Ký zý lay Der ne ði Kon ya Þu be Mü dü rü Os man Hak lý, dev le tin im kân la rý ný se fer ber e de rek a i le nin Van da ça dýr da ya þa yan e þi Gül süm, ço cuk la rý Gül ben (12), Ye ter (10), Sa ni ye (7), Mu ham met (5) ve Ser can ý (1,5) Kon ya ya ge tir di. Tan lak a i le si, eþ ya la rý o lan ka lo ri fer li bir e ve yer leþ ti ril di. Kon ya / a a Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinden notlar ilgiyle izlendi GEÇMÝÞ OLSUN Gazetemiz Genel Yayýn Müdürü ve Baþyazarý Kâzým Güleçyüz'ün baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Kocasinan Yeni Asya Okuyucularý DEP REM ZE DE LE RÝN YÜ REK LE RÝ NE MEK TUP SA KAR YA Bü yük þe hir Be le di ye si Sos yal Ge li þim Mer ke - zi nde e ði tim gö ren ço cuk la rýn yaz dý ðý duy gu do lu mek - tup lar, Van da ki dep rem ze de ço cuk la ra u laþ tý rýl ma sý a ma - cýy la gön de ri len kýþ lýk ký ya fet le rin cep le ri ne yer leþ ti ril di. Sa kar ya Bü yük þe hir Be le di ye si, Van da ki dep rem ze de le rin ý sýn ma ih ti ya cý ný kar þý la mak a ma cýy la kýþ lýk ký ya fet ler ve e lek trik li ý sý tý cý lar dan o lu þan bir TIR do lu su mal ze me yi Van a gön der di. Ýþte mektuplardan iki örnek: Al lah ýn yar dý mýy la bu sý kýn tý la rýn hep si bi te cek Sev gi li ar ka da þým ilk o la rak siz le re geç miþ ol sun di yo - rum. Si zin ya ný ný za ge lip yar dým et mek is ter dim. Sý kýn tý la - rý ný zý pay laþ ma yý çok is ti yo rum, a ma ne ya zýk ki si ze yar - dým e de bi le ce ðim tek þey du â. Ýn þal lah en ya kýn za man da e vi ni ze, sý cak yu va ný za ka vu þur su nuz. Biz ler de bu ra da da - ha ön ce dep re mi ya þa dýk ve ay ný sý kýn tý la rý biz ler de bu ra da gör dük. Al lah ýn yar dý mýy la bu sý kýn tý la rýn hep si bi te cek. Du â la rý ný zý ek sik et me yin. Biz ler de an ne ve ba ba la rý mýz, si - zin i çin duâ e di yo ruz. Mo ra li ni zi yük sek tu tun Sev gi li Van lý kar deþ le rim, bu mek tu bu i çi ni ý sýt mak i - çin ya zý yo rum. Biz ler de dep re mi ya þa mýþ týk, bu yüz - den ya þa dýk la rý ný zý ve his set tik le ri ni zi çok i yi bi li yo ruz. Bu ra lar da ha va lar çok so ðuk ol ma sa da siz le ri dü þü - ne rek biz de ü þü yo ruz. Mo ra li ni zi yük sek tu tun, bu - gün ler ge çe cek ve hep bir lik te gü zel gün ler gö re ce ðiz. Siz le ri se vi yo ruz, u ma rým gü nün bi rin de kar þý la þýr ve gö rü þü rüz. Si zin a cý la rý ný zý an lý yo ruz. Bu yüz den si ze he di ye gön de re ce ðiz. Si zi çok se vi yo rum. Dep re mi ya - þa ma sam bi le si zi an lý yo rum. Siz le re des tek o la ca ðýz. Si zi çok gü zel gün ler bek li yor. Sa kar ya / a a BÜTÜN TÜR KÝ YE, EV LE RÝ NÝN KA PI SI NI AÇ TI BA BA Meh met Tan lak, dep rem son ra sý par ça la nan a i le si nin dev - le tin des te ðiy le bir a ra ya gel di ði ni söy le di. Ý ki oð lu nun ü ni ver si te o ku du ðu nu, 6 ço cu ðu nun ev li ol du ðu nu, e þi ve 7 ço cu ðuy la da Kon ya da ken di le ri ne ve ri len ev de ya þa ma ya baþ la dýk la rý ný be lir - ten Tan lak, 16 ya þýn da ki oð lum Al pay, Van da kal dý. Ý ki bü yük baþ hay va ný sat týk tan son ra o da ya ný mý za ge le cek. Sý cak bir yu va ya ka vuþ tu ðu muz i çin çok mut lu yuz. Ço cuk la rým be ni ben de ço cuk - la rý mý çok öz le miþ tim de di. Böl ge de dev le tin des te ði ol ma sa her ke sin ne re dey se do na rak ö le ce ði ne dik ka ti çe ken Tan lak, Dev let sa de ce bi ze de ðil, her ke se yar dým e li ni u zat tý. Her ke si ay - rým yap ma dan e þit bir þe kil de ku cak la dý. Ne re dey se her ke sin ü ze - rin de ki ký ya fet ler den baþ ka bir þe yi kal ma mýþ tý. A ma þim di bütün Tür ki ye, ev le ri nin ka pý sý ný a çý yor, dev let ba rý nak imkâný su nu yor. Biz dep rem ze de ler, dar da bý ra kýl ma ya rak sa hip çý kýl dý. He pi miz bir top ra ðýn in sa ný yýz, o yu na gel me me miz lâ zým di ye ko nuþ tu. Tan - lak, te le viz yon iz le me yi öz le yen ço cuk la rý nýn he men ek ran kar þý sý - na geç tik le ri ni, 1,5 ya þýn da ki oð lu Ser can ýn ken di si ne he di ye e di - len a yak ka bý yý ge ce le ri bi le çý kart ma dý ðý ný kay det ti. Kü tah ya sa nat ve e de bi yat mer ke ziy di KÜ TAH YA Dum lu pý nar Ü ni ver si te si (DPÜ) Fen E de bi yat Fa kül te si Kon fe rans Sa lo nun da dü zen le nen kon fe rans ta DPÜ Fen E de bi yat Fa kül te si Öð re tim Ü ye si Ka dir Gü ler, Ev li ya Çe le bi nin Kü tah ya sý ný an lat tý. Kü tah ya nýn Ev li ya Çe le bi nin ya þa dý ðý dö nem ler de sa nat ve e de bi yat mer ke zi ol du ðu nu söy le yen Yard. Doç. Dr. Ka dir Gü ler, Kü tah ya nýn ta ri hi sü re ci ve Türk ler e li ne geç me siy le il gi li ký sa bil gi ler ver dik ten son ra Ev li ya Çe le bi nin Se ya hat na me si nde DPÜ Fen E de bi yat Fa kül te si Öð re tim Ü ye si Ka dir Gü ler Kü tah ya yý an lat tý. Ka dir Gü ler, 2010 yý lý Ha zi ran a yýn da Av ru pa Kon se yin de a çý lan bir ser gi de in san lýk ta ri hin de fark lý kül tür le rin kay naþ ma sý na kim kat ký yap tý þek lin de ya pý lan sý ra la ma da Ev li ya Çe le bi nin Kon füç yüs le, Bü yük Ýs ken der le, Mar co Po lo yla, Le o nar do ve Gan di i le bir lik te sý ra la - ma da yer al dý ðý ný, lis te de yer a lan Ýbn-i Si na i le bir lik te yer a lan i kin ci Türk-Ýs lâm bü yü ðü ol du ðu nu söy le di. Ýs tan bul / Ye ni As ya T. C. KONYA 10. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ DÜZELTME ÝLANI DOSYA: 2011/6984 E. Kon ya 10. Ýc ra Mü dür lü ðü ne a it 2011/6984 e sas sa yý lý ta kip dos ya sýn da borç lu ya a it Kon ya i li me ram il çe si Ka ra ci ðan mah a da 281 par sel de ka yýt lý 1.171,76 m 2 a lan lý ar sa ü ze ri ne in þa e dil miþ dört kat lý kar gir apt.nýn ze min kat mes ken va sýf lý o lup 75/1189 ar sa pay lý 3 ba ðým sýz bö lüm no lu ta þýn ma zýn Mü dür lü ðü müz ce bi rin ci sa tý þýn 07/01/2012 gü nü sa at 14:30-14:35 a ra sýn da i kin ci sa tý þýn i se 17/01/2012 gü nü sa at arasýnda yapýlmasýna karar verildiði ilanýn da Türkiye de münteþir Yeni Asya gazetenin 25 Kasým 2011 tarihli sayýsý ilan edildiði; ancak birinci satýþ gününün tatil güne rastlamýþ olmasý nedeniyle 07/01/2012 günü saat 14:30-14:35'de yapýlmasýna günü saat 14:30-14:35 de ikinci satýþýn 19/01/2012 günü saat 14:30-14:35'de yapýlmasýna karar verilmiþ olup iþ bu ilan ilgililere teblið edilmek üzere ilanen teblið olunur. 07/12/2011 B: Avrupa yý dehþete düþüren fotoðraflar Ýnternette haberleri incelerken haberlerin birinde Avrupa yý dehþete düþüren fotoðraf diye bir yazý dikkatimi çekti. Fotoðrafa baktýðýmda terk edilmiþ kayýk resimlerini gördüm. Buna benzer bir haber, bir gazetede Tuna Nehri kurudu, Alplerde kar yok 1 þeklinde yer almýþtý. Bu haberler ve terk edilmiþ kayýk resimleri bana yýllar önce izlediðim Aral gölü belgeseli ni hatýrlattý. Çölün Mavi Gözü diye baþlayan belgeselde, 1960 lara kadar dünyanýn 4. büyük iç denizi ve Marmara denizinin 6 kat büyüklüðündeki suyun, insanlarýn daha çok para kazanma hýrsýndan dolayý nasýl kurutul- duðu anlatýlýyordu. Orta Asya da daha fazla pamuk yetiþtirmek için kanallar açarak Aral Gölünü besleyen sularýn yönünü deðiþtirmiþler. Bu müdahale Aral Gölünün kurumasýna sebep olmuþ. Çölün ortasýnda bölgenin can damarý kuruyunca da bütün canlýlar etkilenmiþ, halk fakirleþmiþ ve bir çok hastalýðýn yayýlmasýna sebep olunmuþ. Tuna Nehri akmayýnca Bulgaristan tarafýnda bütün gemi ulaþýmý durmuþ. Durum, 1941 deki kuraklýk seviyesinde imiþ. Evet Avrupa bu sýralar korkup titremektedir. Ýki sene önce de yanardaðlarýn faaliyete geçmesi dolayýsýyla korkmuþ ve titremiþti. Lüks otolarý otobanda çakýlý kalmýþ, lüks uçaklarý da hava alanlarýnda mahsur kalmýþtý. Bugünkü Batý Medeniyeti semavî dinleri dinlemeyip insanlýðý israfa teþvik etmesinden dolayý aþýrý tüketim dolayýsýyla dünyanýn dengesinin bozulmasýna sebep olmuþtur. Aþýrý tüketim dolayýsýyla dünyada iklimler de deðiþmiþtir. Bugün bir Avrupalý günde ortalama 43 kilo, bir Amerikalýysa 88 kilo tabiî kaynak tüketmektedir. Ekolojik ayak izi göstergesi, insanoðlunun þimdi 1.3 dünyanýn kaynaklarýndan ve hizmetlerinden faydalandýðýný göstermektedir. Ýnsanlar dünyanýn kapasitesinin yaklaþýk üçte bir kadar fazlasýný kullanmaktadýr. Bu durum insanoðlunun muhtaç olduðu ekosistemelerin dayanýklýlýðýný azaltmaktadýr. 2 Bu konuda yeni bir haber de 1.3 milyar insaný tehdit eden geliþme olarak verildi. Uluslar arasý dað geliþimi merkezinin (ICMOD) üç raporundaki araþtýrmalarda, buzullarýn 30 yýlda Nepal de yüzde 21, Butan da yüzde 22 oranýnda eridiði ortaya konulmaktadýr. 3 NASA nýn araþtýrmasýna göre de son 5 yýlda Kuzey Kutbu bölgesinin feci surette erimeye maruz kalmýþtýr. Ýklim deðiþikliðini izleyen Amerikan devlet daireleri, Kuzey Kutbunda erimenin aslýnda çok hassas ve gizli bir noktaya doðru geldiðini, arasý tam 430 milyar metreküp buzun eridiðini kayda geçirmiþ. 4 Bütün bu geliþmeler Kur ân-ý Kerim de Rum Sûresinin kýrkbirinci âyetini bize hatýrlatýyor: Ýnsanlarýn kendi elleriyle iþledikleri kötülükler yüzünden karada ve denizde fesad meydana çýkmýþtýr. Belki vazgeçerler diye, iþledikleri kötülüklerin cezasýndan bir kýsmýný Allah onlara böylece tattýrýr. Dipnot: 1- Milliyet, 4/12/ Dost Körpe (Çeviri), Dünyanýn Durumu www. Haber7, 5/12/ Yeni Asya, 3/12/2011. TAZÝYE Muhterem aðabeyimiz Necati Gül'ün babasý, Mustafa ve Hatice Erünsal kardeþlerimizin dedesi Sefer Gül'ün vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Kýrýkkale Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Kardeþlerimiz Orhan Yýldýrým, Dr. Habib Akbulut ve Mustafa Köleoðlu'nun kayýnpederi, muhterem Reþat Oral vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Diyarbakýr Dicle Kent Yeni Asya Okuyucularý

7 Y DÜN YA 14 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA 7 ABD BAÞKANI BARACK OBAMA: ABD, Irak ýn yanýnda olacak ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, Yak la þýk 9 yýl son ra, I rak ta ki sa va þý mýz bu ay so na e ri yor di ye rek, I rak sa va þý nýn bit ti ði ni i lan et ti. O ba ma, Be yaz Sa ray da I rak Baþ ba ka ný Nu ri El Ma li ki i le gö rüþ me si nin ar dýn dan dü zen le nen or tak ba sýn top lan tý sýn da, I rak sa va þý nýn so na er me si nin ABD-I rak i liþ ki le rin de ye ni bir fa sýl an la mý na gel di ði ni ve þim di i ki e ge men ül ke Bre zil ya da ki as ke rî yö ne tim, Pi noc het ye des tek ver miþ n BRE ZÝL YA DA KÝ as ke rî yö ne ti min, Þi li li dik ta tör A u gus to Pi noc het nin ik ti dar da ki ilk yýl la rýn da Þi li ye e ko no mik ve dip lo ma tik des tek ver di ði bil di ril di. Bre zil ya da ya yým la nan Fol ha de S. Pa u lo ga ze te si nin ha be rin de, Bre zil ya ve Þi li hü kü met le ri a ra sýn da ki ya zýþ ma la rýn bu des te ði or ta ya çý kar dý ðý be lir til di. Pi noc het nin ik ti da ra gel di ði 1973 yý lýn dan 1976 yý lý na ka dar ya zý lan 266 tel gra fa gö re, Bre zil ya da ki cun ta yö ne ti mi bu dö nem de Þi li mer kez Ban ka sý na 50 mil yon do lar lýk kre di ver di, ya ný sý ra Þi li nin ba kýr gi bi ih raç ü rün le ri nin a lý mý ný ar týr dý. Bre zil ya nýn ay rý ca Þi li nin, ül ke de ki dar be yi ký na yan Mek si ka ve Yu gos lav ya gi bi ül ke ler de ki çý kar la rý ný ko ru du ðu kay de dil di. Rio De Janeiro / a a AB ü ye li ði, Ýn gil te re i çin ha ya tî ö nem de n ÝN GÝL TE RE Baþ ba ka ný Da vid Ca me ron, AB ü ye li ði nin ül ke si nin men fa at le ri i çin ha ya tî ö nem de ol du ðu nu söy le di. Ca me ron, ge çen haf ta ki AB zir ve siy le il gi li o la rak par la men to da ya pý lan mü na za ra da, Ýn gil te re nin, AB nin tam ü ye si ol du ðu nu, ge çen haf ta ki o lay la rýn bu du rum da bir de ði þik li ðe yol aç ma dý ðý ný be lir te rek, AB ü ye li ði miz u lu sal çý ka rý mýz i çin çok ö nem li. Ti ca ret ya pan bir ül ke yiz. Ti ca ret, ya tý rým ve iþ i çin tek bir pa za ra bi le ih ti ya cý mýz var di ye ko nuþ tu. Ýn gil te re Baþ ba ka ný, AB de yiz ve bu nu is ti yo ruz de di. AB ü ye si 27 ül ke den Ýn gil te re ha riç di ðer ül ke ler, Av ro Böl ge si nin borç kri zi nin a þýl ma sýn da sý ký büt çe uy gu la ma la rý i çin ken di le ri ne ha ya ti ö ne me sa hip yet ki ler su na cak ye ni bir an laþ ma ha zýr lan ma sý ko nu sun da Cu ma gü nü uz laþ ma ya var mýþ tý. Ýn gil te re Baþ ba ka ný Da vid Ca me ron, ye ni an laþ ma da ki dü zen le me ler den Ýn gil te re nin fi nan sal hiz met ler sek tö rü nü ko ru ya cak im ti yaz la rý el de e de me di ði i çin an laþ ma ya a çýk ça ha yýr de miþ ti. Lon dra / a a Tür ki ye, Ye men de hü kü met ku rul ma sýn dan mem nun n TÜR KÝYE NÝN Ye men de U lu sal Uz la þý Hü kü me ti nin ku rul ma sý ný mem nu ni yet le kar þý la dý ðý bil di ril di. Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý ndan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Ye men Dev let Baþ ka ný A li Ab dul lah Sa lih i le ik ti dar ve mu ha le fet par ti le ri tem sil ci le ri a ra sýn da 23 Ka sým 2011 gü nü Ri yad da im za la nan an laþ ma u ya rýn ca ku ru lan ye ni hü kü met, ül ke de ça týþ ma la rýn so na er di ril me si, top lum sal ba rýþ ve is tik ra rýn ye ni den te sis e dil me si ve si ya sî ge çiþ sü re ci nin yö ne til me si hu sus la rýn da ö nem li so rum lu luk üst le ne cek tir de ni len a çýk la ma da, Ye men de bütün ta raf la rý ge çiþ an laþ ma sý kap sa mýn da ta ah hüt le ri ne ek sik siz uy ma ya; tah rik ler den, þid det ten ka çýn ma ya, di ya log ve uz la þý i çin de ha re ket et me ye da vet e di yo ruz çað rý sýn da bu lu nul du. Ankara / a a a ra sýn da nor mal bir i liþ ki ü ze ri ne o dak la na cak la rý ný söy le di. O ba ma, sa vaþ yor gu nu I rak ý böl ge de bir de mok ra si mo de li ha li ne ge tir me he de fi ni di le ge tir di. O ba ma, He de fi miz ba sit çe, I rak ýn ba þa rý lý ol ma sý, çün kü ba þa rý lý, de mok ra tik bir I rak ýn, bütün böl ge i çin bir mo del teþ kil e de bi le ce ði ni dü þü nü yo ruz. Kap sa yý cý ni te lik te ve u lus in þa sýn da Sün - ÝS RA ÝL DE ca mi ler de ho par lör le e zan o kun ma sý nýn ya sak lan ma sý ný ö ne ren ya sa ta sa rý sý, Baþ ba kan Bin ya min Ne tan ya hu hü kü me tin de gö rüþ ay rý lý ðý na sebep ol du. Dý þiþ le ri Ba ka ný A vig dor Li e ber man ýn li de ri ol du ðu a þý rý mil li yet çi E vi miz Ýs ra il Par ti si mil let ve ki li A nas tas si a Mic ha e li ta ra fýn dan par la men to ya su nu lan Mü ez zin Ya sa Ta sa rý sý, ya sa ðýn bütün i ba det ha ne ler de uy gu lan ma sý ný ön gö rü yor. Yüz bin ler ce Ýs ra il va tan da þý nýn mü ez zin le rin sü rek li ho par lör le e zan o ku ma - nî si, Þi î si, Kür dü, top lu mun her ke si mi ni bir a ra ya ge ti re bi len bir I rak ýn, böl ge de de mok ra si kur ma ar zu sun da ki di ðer le ri i çin de bir mo del o la bi le ce ði dü þün ce sin de yiz di ye ko nuþ tu. O ba ma, I rak hal ký þu nu bil me li ki; yal nýz ol ma ya cak sý nýz. ABD, güç lü ve ka lý cý bir or tak o la rak ya ný nýz da ol ma ya de vam e de cek i fa de si ni kul lan dý. sýn dan ra hat sýz ol du ðu nu i le ri sü ren Mic ha e li, bu ta sa rý nýn te me lin de din öz gür lü ðü nün hayat ka li te si ne za rar ver me me si ge rek ti ði ne da ir bir dün ya gö rü þü ya tý yor de di. Ýn gi liz In de pen dent ga ze te si, Ýs ra il de di nî ve et nik ge ri li mi týr man dýr ma teh li ke si ta þý yan ta sa rý nýn, ho par lör kul la ný mý sa de ce ca mi ler de yay gýn ol du ðu i çin a çýk ça Müs lü man la rý he def al dý ðý ný yaz dý. Baþ ba ka ný Ne tan ya hu i se ül ke ge ne lin de ca mi ler de ho par lör le e zan o kun ma sý nýn ya sak lan ma sý ný ön gö ren ya sa ta sa rý sý - TARÝHÎ BÝR ANDAYIZ ABD-I rak i liþ ki le ri ni, her i ki ül ke hal ký nýn gü ven lik ve ar zu - la rý ný i ler le ten e þit bir or tak lýk ve ge niþ kap sam lý bir i liþ ki di ye ta ným la yan O ba ma, Þu an da ta ri hî bir an da yýz. Sa vaþ so na e ri yor. Ö nü müz de ye ni bir gün var ve bi ze bu þan sý ve - ren le ri as la u nut ma ya lým di ye ko nuþ tu. Bir so ru ü ze ri ne, I rak ta güç lü bir dip lo ma tik var lý ðý mýz o la cak, an cak as ker - le ri miz ve üs le ri miz ol ma ya cak di yen O ba ma ay rý ca, her - han gi bir ül ke a dý ver me se de di ðer ül ke le rin I rak ýn e ge - men li ði ne mü da ha le et me me si ge rek ti ði ni i fa de et ti. IRAK BAÞBAKANI EL MALÝKÝ I RAK Baþ ba ka ný Nu ri El Ma li ki de, ABD i le I rak a ra sýn da - ki ya pý cý iþ bir li ði nin ilk say fa sý ný ta mam la dýk la rý ný be lir - te rek, i liþ ki le ri nin, A me ri kan as ker le ri nin ay rýl ma sýy la so na er me ye ce ði ni söy le di. El Ma li ki, Þim di i kin ci a þa - ma da da ba þa rý lý ol mak i çin ge rek li a dým la rý te sis et me - li yiz di ye rek, Stra te jik Çer çe ve An laþ ma sý kap sa mýn da, e ko no mik a la nýn ya ný sý ra, si ya sî, e ði tim, ti ca ret, kül tür, yar gý ve gü ven lik iþ bir li ði a lan la rýn da iþ bir li ði doð rul tu - sun da a dým lar at ma la rý ge rek ti ði ni di le ge tir di. IRAK HALKI ÞUNU BÝLMELÝ KÝ; YALNIZ OLMAYACAKSINIZ. ABD, GÜÇLÜ VE KALICI BÝR ORTAK OLARAK YANINIZDA OLMAYA DEVAM EDECEK DÝYEN ABD BAÞKANI BARACK OBAMA, YAKLAÞIK 9 YIL SONRA, IRAK'TAKÝ SAVAÞIMIZ BU AY SONA ERÝYOR DEDÝ. ABD as ker le ri nin I rak tan bu ay, baþ la rý dik ve gu rur la ay rýl dý ðý ný be lir ten O ba ma, I rak a ilk gir me ka ra rý ný ta ri hin yar gý la ya ca ðý ný, an cak A me ri kan as ker le ri ve si vil le ri nin fe da kâr lýk la rý ve I rak hal ký nýn ce sa re ti ne ti ce sin de, I rak ýn þu an da ken di ken di ni yö ne te bi len, kap sa yý cý ve mu az zam bir po tan si ye le sa hip bir ül ke ha li ne gel di ði ni söy le di. Was hing ton / a a BM Ýn san Hak la rý Yük sek Tem sil ci si Na vi Pil lay, Su ri ye de in san lý ða kar þý suç iþ len miþ o la bi le ce ði ne i nan dýk la rý ný be lir te rek, BM Gü ven lik Kon se yi nin, Su ri ye de ki in san hak la rý ih lâl le ri ni, U lus la ra ra sý Ce za Mah ke me si ne (UCM) ha va le et me si ge rek ti ði ni be lirt ti. Su ri ye de, in san lý ða kar þý suç iþ len miþ o la bi lir BM Ýn san Hak la rý Yük sek Tem sil ci si Na vi Pil lay, Su ri ye de in san lý ða kar þý suç iþ len miþ o la bi le ce ði ne i nan dýk la rý ný be lir te rek, BM Gü ven lik Kon se yi nin, Su ri ye de ki in san hak la rý ih lâl le ri ni, U lus la ra ra sý Ce za Mah ke me si ne (UCM) ha va le et me si ge rek ti ði ni be lirt ti. Gü ven lik Kon se yi ne, ba sý na ka pa lý ya pý lan top lan tý da Su ri ye de ki in san hak la rý du ru muy la il gi li bil gi ve ren Na vi Pil lay, da ha son ra ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, A ðus tos a yýn da yak la þýk 2 bin ki þi nin vefat et ti ði Su ri ye de ki o lay lar da ö lü sa yý sý nýn bu gün ler de 5 bi ni aþ mýþ o la bi le ce ði ni yi ne le di. Pil lay, bu sa yý nýn i çin de Su ri ye de ki o lay lar da vefat e den gü ven lik güç le ri nin yer al ma dý ðý ný an cak bu ra ka ma si vil le re kar þý a teþ et me yi red de de rek si lâh lý kuv vet ler de ki gö rev le ri ni bý ra kan Su ri ye li ler in da hil ol du ðu nu bil dir di. Þid de tin der hal so na er me si ge rek ti ði ni vur gu la yan Pil lay, Su ri ye or du su nun Hu mus þehri ne bir sal dý rý plan la dý ðý yö nün de du yum lar da al dýk la rý ný be lir te rek, Hu mus a son gün ler de yüz ler ce tank ve si lâ hýn ko nuþ lan dý ðý ný duy duk la rý ný kay det ti. BM o la rak bu yön de ki ra por la rý tam o la rak te yit e de me dik le ri ni, çün kü Su ri ye ye ba ðým sýz in san hak la rý göz lem ci le ri nin gir me si ne i zin ve ril me di ði ni de vur gu la yan Pil lay, bu ra por la rýn doð ru ol du ðu nu dü þün dük le ri ni de i ma et ti. Pil lay, Su ri ye de ö len le rin a ra sýn da 300 den faz la ço cu ðun bu lun du ðu nu, in san la ra iþ ken ce uy gu lan dý ðý ný, bin ler ce ki þi nin gö zal týn da bu lun du ðu nu, bin ler ce si nin de kom þu ül ke le re sý ðýn ma baþ vu ru sun da bu lun duk la rý ný be lirt ti. BM Gü ven lik Kon se yi nde Su ri ye de re ji mi ký na yan bir ka rar ta sa rý sý, Rus ya ve Çin in ve to su na ta ký la rak E kim a yýn da ka bul e di le me miþ ti. Kon sey de ha len Rus ya, Çin, Hin dis tan, Gü ney Af ri ka ve Bre zil ya nýn Su ri ye ye ko nu sun da bir ka rar a lýn ma sý na kar þý ol duk la rý be lir ti li yor. Pil lay ýn bri fin gin den son ra Kon sey in ö nü müz de ki gün ler de na sýl bir ta výr a la ca ðý me rak e di li yor. New York / a a SURÝYE'DE ÖLÜ SAYISI 5 BÝNÝ AÞMIÞ OLABÝLÝR SU RÝ YE DE KÝ o lay lar da ö lü sa yý sý nýn 5 bi ni aþ mýþ o la bi le ce ði bil di ril di. BM Gü - ven lik Kon se yi nde ki top lan tý ya ka tý lan dip lo mat la ra gö re, Kon sey de ko nuþ ma ya pan BM Ýn san Hak la rý Yük sek Tem sil - ci si Na vi Pil lay, son tah min le re gö re 9 ay dýr sü ren o lay lar da 5 bi ni aþ kýn ki þi nin öl dü ðü nü, 14 bin den faz la ki þi gö zal tý na a lýn dý ðý ný be lirt ti. Pil lay ko nuþ ma sýn da, 2 A ra lýk tan bu ya na 200 den faz la ki þi nin ve fat et ti ði ne i liþ kin bil gi e din dik le ri ni, haf ta so nun da ö len ler le gös te ri le rin baþ la ma sýn dan bu ya na ö len le rin sa yý sý - nýn 5 bi ni aþ mýþ o la bi le ce ði ni, Mart ta baþ la yan o lay lar dolayýsýyla 12 bin 400 ki þi ül ke den kaç tý ðý ný söy le di. Dip lo mat - la ra gö re Na vi Pil lay ko nuþ ma sýn da, bu du ru mun ka bul e di le mez ol du ðu nu da i fa de et ti. BM, ay ba þýn da yap tý ðý a çýk la - ma da, Su ri ye de ki o lay lar da ö lü sa yý sý nýn 4 bi ni aþ tý ðý ný be lirt miþ ti. New York / a a Ýs ra il de e zan tar týþ ma sý na des tek ver di. Par ti si Li kud dan ba kan lar la bir top lan tý sý ra sýn da ta sa rý ya de ði nen Ne tan ya hu, Ca mi ler de ki ses ten ra hat sýz o lan ki þi ler den sa yý sýz þi kâ yet mek tu bu al dým. Ay ný so run, Av ru pa ül ke le rin de de ya þa ný yor, an cak Av ru pa lý lar, bu so run la na sýl baþ e de cek le ri ni bi li yor lar. Bu, Brük sel de ya sal, Fran sa da ya sal. Ne den bu ra da da ya sal ol ma sýn? Av ru pa dan da ha öz gür lük çü ol ma ya ge rek yok de di. Ta sa rý, ba zý ba kan la rýn sert tep ki si ne sebep ol du. Ankara / a a Rus ya daki seçimler deðiþimin iþareti mi? GÖKTÜRK TÜYSÜZOÐLU Giresun Üniversitesi ÝÝBF Uluslararasý Ýliþkiler Bölümü Araþtýrma Görevlisi Rus ya da geç ti ði miz haf ta ger çek leþ ti ri len se çim le rin or ta ya çý kar dý ðý si ya sal tab lo, bu ül ke nin 1990 la rýn son la rýn dan i ti ba ren kök lü bir hal a lan o to ri ter e ði lim li yö ne ti le bi lir de mok ra si an la yý þý nýn halk nez din de sor gu lan ma ya baþ la dý ðý ný gös ter mek te dir. Vla di mir Pu tin in dev let baþ kan lý ðý kol tu ðu na o tur ma sý i le baþ la tý lan si ya sal, e ko no mik ve top lum sal dö nü þüm sü re ci nin ü ze ri ne ya pý lan dý rýl dý ðý en ö nem li a raç o lan o to ri ter yö ne tim ka lýp la rý nýn sar sýl ma ya baþ la ma sý, Rus ya nýn li be ral de mok ra si ye doð ru yol a la bi le ce ði ni ve bu i de o lo ji yi iç sel leþ ti re bi le ce ði ni dü þü nen ler ta ra fýn dan o lum lu bir sü re cin i þa re ti o la rak al gý lan mak ta dýr. Ne var ki, böl ge nin ger çek le ri ni ve Rus si ya sal sis te mi nin di na mik le ri ni çok i yi he sap la yan uz man lar, son par la men to se çi mi so nu cun da or ta ya çý kan tab lo nun çok da a bar týl ma ma sý ge rek ti ði ni kay det mek te dir ler. Dimit ri Med ve dev in dev let baþ kan lý ðý ný ye ni den Vla di mir Pu tin e dev ret me ye ha zýr lan dý ðý bir dö nem de, Rus ya da ger çek leþ ti ri len par la men to se çim le ri, hal kýn bu de ði þi me ve Rus ya nýn i çe ri sin de bu lun du ðu si ya sal ve sos yo-e ko no mik du ru ma i liþ kin yak la þý mý ný an la ya bil mek ba ký mýn dan çok bü yük bir ö nem ta þý yor du. Ni te kim Med ve dev ve Pu tin ü ze rin den yü rü tü len Rus ya nýn si ya sal gö rü nü mü, bu i sim le rin ta výr la rý ve ey lem le ri de dik ka te a lýn dý ðý za man, o to ri ter ve bas ký cý yö ne tim le rin ö zel lik le ri ni tam ma na sýy la yan sý týr ha le gel miþ ti. Öy le ki, Mart 2012 de ger çek leþ ti ri le cek dev let baþ kan lý ðý se çim le ri nin so nu cu, da ha þim di den ön gö rül müþ ve Pu tin, þim di ki dev let baþ ka ný o lan Med ve dev i ye ni baþ ba kan o la rak da hi ta yin et miþ ti. Geç ti ði miz gün ler de ger çek leþ ti ri len par la men to se çim le ri nin or ta ya koy du ðu tab lo, Rus hal ký nýn ya rý sýn dan faz la sý nýn, de mok ra si nin lâf zý na ve tabiatý na ay ký rý o lan bu tarz ey lem le re ve gös te ri le re ar týk 1990 la rýn son la rýn da ki ka dar de ðer ver me di ði ni or ta ya koy mak ta dýr. Bu du ru mun en ö nem li sebebi i se, Rus ya nýn, So ðuk Sa vaþ son ra sý i çe ri si ne sü rük len di ði si ya sal, e ko no mik ve sos yo-kül tü rel çö küþ sü re cin den kur tul muþ ol ma sý dýr. Ne il ginç tir ki, Rus ya nýn bu çö küþ sü re cin den çýk ma sý ný sað la yan en ö nem li un sur da, Pu tin in o to ri ter ki þi li ði ve Av ras ya cý dýþ po li ti ka pra tik le ri ü ze rin de yük se len si ya sal ya pý ol muþ tur. Rus hal ký nýn hu zur suz lu ðu nu art tý ran bir baþ ka ö nem li fak tör de, Rus ya nýn be nim se di ði dýþ po li ti ka an la yý þý nýn a þý rý ça týþ ma cý o la rak gö re bi le ce ði miz ka rak te ri dir. So ðuk Sa vaþ son ra sý, Rus ya hal ký nýn en ö nem li öz lem le rin den bi ri de, AB ve ABD i le u yum lu bir Rus ya gö rün tü sü nün or ta ya çýk ma sý ve Rus ya nýn iþ bir li ði sü re ci ni hýz lan dý ran ve bu sü reç ten en i yi þe kil de ya rar la na bi len u yum lu bir ül ke o la bil me si dir. Ne var ki, Rus ya nýn bu gün i ti ba rýy la be nim se miþ ol du ðu es ki Sov yet top rak la rý ný si ya sal ve e ko no mik kont rol al týn da tut ma yý a maç la yan ve iþ bir li ði ni dýþ la yan sal dýr gan re a list dýþ po li ti ka yak la þý mý, bu ül ke nin u lus la r a ra sý sis tem bað la mýn da ABD ve hat ta AB i le böl ge sel denk lem ler bað la mýn da da Ka ra de niz Hav za sý ve Do ðu Av ru pa da yer a lan ül ke ler i le i liþ ki le ri ni ze de le mek te dir. Rus hal ký nýn en ö nem li hu zur suz luk la rýn dan bi ri de, ül ke nin hiç bir za man kur tu la ma dý ðý ge niþ çap lý yol suz luk dal ga sý dýr. Med ve dev ve Pu tin in kon tro lün de ki Rus ya yö ne ti mi, ö zel lik le yol suz lu ðu en gel le ye bil mek hu su sun da cid dî bir ça ba gös ter me le ri ne kar þýn 2011 yý lý nýn ilk 9 a yý i çe ri sin de baþ la tý lan so ruþ tur ma la rýn sa yý sý nýn 11 bin ol ma sý du ru mun va ha me ti ni gös ter mek te dir. Ya pý lan par la men to se çim le ri nin so nuç la rý na göz gez dir di ði miz de, Pu tin in li der li ði ni yap tý ðý Bir le þik Rus ya nýn oy o ra ný nýn % 64 ten, % 49,3 e ge ri le di ði ni ve 450 san dal ye li Du ma da ki tem sil ci sa yý sý nýn da 315 ten 238 e düþ tü ðü nü gö rü yo ruz. Kuþ ku suz bu du rum çok cid dî bir oy kay bý na i þa ret et mek te dir. Se çim ler ön ce sin de Bir le þik Rus ya nýn oy kay bý na uð ra ma sý bek le ni yor du. Ne var ki, or ta ya çý kan so nuç bek len ti le rin de ö te sin de ger çek leþ miþ tir. Pu tin ve Med ve dev, se çim so nu cu nu ik ti dar yor gun lu ðu ve de mok ra si nin ge li þim se vi ye si ni gös te ren ö nem li bir de lil o la rak gös ter se ler de, bu a çýk la ma la rýn ken di yö ne tim le ri ne o lan mem nu ni yet siz li ði giz le ye me di ði or ta da dýr. Par la men to se çim le ri ne ka tý lan di ðer par ti le rin oy o ran la rý na bak tý ðý mýz da, Ko mü nist Par ti nin % 19,19 oy o ra ný i le 92 san dal ye, A da let li Rus ya nýn % 13,22 oy la 64 san dal ye ve Li be ral De mok rat Par ti nin de % 11,65 oy la 56 san dal ye ka zan dý ðý ný gö rü yo ruz. Se çim so nu cun da mu ha le fet par ti le ri nin Du ma da ki san dal ye sa yý la rý top lam da 77 a det lik bir ar týþ gös ter miþ tir. Ne var ki, bu se çim so nuç la rý nýn baþ ta Ko mü nist Par ti ve mec li se gi re me yen Ba tý yan lý sý Yab lo ko ol mak ü ze re, mu ha le fet par ti le ri ta ra fýn dan ta nýn ma dý ðý ný gö rü yo ruz. Se çim so nuç la rý nýn res men a çýk lan ma sý nýn he men ar dýn dan, so nuç la rý ka bul et me yen mu ha le fet par ti le ri nin ve grup la rý nýn baþ ta Mos ko va ol mak ü ze re Rus ya nýn bir çok böl ge sin de ge niþ çap lý gös te ri ler ve ey lem ler dü zen le di ði ni ve bu tep ki ey lem le ri nin ül ke nin en do ðu sun da ki Vla di vos tok tan, en ba tý sýn da ki Ka li nin grad a ka dar ya yýl dý ðý ný gö re bi li yo ruz. An cak 10 yý lý aþ kýn bir sü re den bu ya na teþ ki lât lan mak ta o lan ve dev le tin bütün ku rum la rý nez din de çok ba þa rý lý bir mer ke zi yet çi lik an la yý þý o turt muþ bu lu nan Pu tin li der li ðin de ki o to ri ter si ya sal an la yý þýn ký sa va de de bu tarz ey lem ler i le bir de ði þim dal ga sý na tu tul ma sý bek len me me li dir. Zi ra hal kýn yak la þýk o la rak ya rý sý hâ lâ Pu tin-med ve dev i ki li si nin ya nýn da dýr. Bu sebep le par la men to se çim le rin de a lý nan ha sa ra kar þýn, Mart 2012 de Vla di mir Pu tin in ye ni den es ki kol tu ðu na dön me si ne re dey se ke sin lik ka zan mýþ týr. Zi ra Rus ya he nüz yö ne tim sel bir de ði þi me ha zýr de ðil dir. A çýk ça sý, Av ras ya coð raf ya sý ve Ka ra de niz Hav za sý nýn da bu tarz bir sis te mik de ði þi me ha zýr ol du ðu söy le ne mez.

8 8 14 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA HABER Y ca ni as ya.com.tr Te mel de ki yan lýþ harç Po lis A ka de mi si ne bað lý U lus la ra ra sý Te rö rizm Mer ke zi (UT SAM) Tür ki ye de Te rö rü Bes le yen Kay nak lar ý a raþ týr mýþ. An tal ya da ki te rör sem poz yu mun da a çýk la nan a raþ týr ma, her ke sin ib ret al ma sý ge re ken ne ti ce ler le do lu. A raþ týr ma yý de ði þik þe kil ler de yo rum la mak müm kün, a ma en dik kat çe ki ci nok ta; Tür ki ye yi i da re e den ler in üst üs te yan lýþ iþ ler yap týk la rý an la þý lý yor. Ni san-ma yýs ay la rý a ra sýn da 24 il de, 2 bin 63 ki þiy le yüz yü ze gö rü þü le rek ya pý lan an ke te gö re, tö rer ör gü tü ne ka týl ma dý ðý i çin her dört ki þi den bi ri nin ken di si ve ya a i le si za rar gör müþ. Bu yüz den a i le ler, böl ge de te rör ör gü tü ne tep ki gös ter mek te zor la ný yor. An ket ten çý kan þu i ki ne ti ce bi le ib ret ve ders al ma ya yet mez mi: - Da ða çý kýþ ta/ te rör ör gü tü ne ka týl mak ta ka mu gö rev li le ri nin ha ta la rý nýn et ki li ol du ðu nu dü þü nen le rin o ra ný yüz de 60. -Ay rý ca, böl ge de fa i li meç hul ci na yet le rin ör gü te ka tý lý mý et ki le di ði ne i na nan la rýn o ra ný da yüz de 63. Ha be re gö re, a i le le rin sa de ce yüz de 17 si ço cuk la rý nýn ör gü te ka tý lý mý ný en gel le ye bi li yor. (Za man, 11 A ra lýk 2011) Böl ge de mey da na ge len fa i li meç hul ci na yet ler de bir ba ký ma ka mu gö rev li le ri nin ha ta la rý sa yýl maz mý? Te rö rün ser pi lip bü yü me sin de i da re nin ha ta sý ol du ðu nu dü þü nen ler ço ðun luk ta o lun ca te rör le mü ca de le zor laþ maz mý? Ne yap ma lý? Ýc ra at lar la bu an la yý þý, bu ne ti ce yi de ðiþ tir mek ten baþ ka ça re var mý? Gü ney do ðu da ya pý lan yan lýþ lar dan bah se din ce [12 Ey lül 1980 dar be si son ra sý] Di yar ba kýr Ce za e vin de ya þa nan la rý ha týr la ma mak ol maz. Di yar ba kýr Ce za e vi hak kýn da çok þey an la týl dý. Bu na rað men hâ lâ bi lin me yen ler var yý lýn da 3 ar ka da þýy la bir lik te bir yol cu u ça ðý ný Tah ran a ka çýr ma te þeb bü sün de bu lu nan ya zar Yýl maz Yal çý ner de Di yar ba kýr Ce za e vi ha tý ra lar ý ný an lat mýþ. U çak ka çýr ma ha di se si i çin Ý yi ki ba þa rý lý o la ma dýk di yen Yal çý ner þöy le de vam et miþ: Di yar ba kýr Ce za e vi ne ilk gel di ði miz de mah kûm la rýn e lin dey di. Her ko ðuþ ken di ba ðým sýz lý ðý ný i lân et miþ gi biy di. 81 yý lý nýn Mart a yýn da (...) bir iç gü ven lik â mi ri yüz ba þý ta yin ol muþ. Ge ce ya rý la rý bi rer bi rer ko ðuþ la rý ba sa rak, bü yük deh þet sa çýp, ce za e vi ni e le ge çir di. Son ra ya þa nan la rý yaz ma yý dü þün düm, a ma ya za ma dým. Dak ti lo nun ba þý na o tur du ðum da du var lar üs tü me üs tü me ge li yor du. (So ru: Zor za man lar ge çir miþ si niz?) Ben en a zý ný ya þa mýþ lar dan bi ri yim. (...) A ma ce za e vin den yük se len ses le ri du yu yor duk. Ko ðu þu mu zun üs tün de ken di ni ya kan la rý du yu yor duk. Ay lar ca gün ý þý ðý gör me dik. (So ru: Kim ya pý yor du iþ ken ce yi?) As ker lik te A li di ye ta bir e di len, o ku ma yaz ma bil me yen e ra ta öy le si ne a ðýr bas ký uy gu lu yor lar dý ki iþ ken ce ci o lup çý ký yor du on lar. Hep si ye ni ye ni iþ ken ce u sûl le ri i cat e dip bir bir le riy le ya rý þý yor lar dý. Rüt be li su bay lar da ga li ba bun dan haz du yu yor lar dý, çün kü da ha i yi iþ ken ce ya pa ný, da ha a ðý rý ný ya pa ný ö dül len di ri yor lar dý. Ge ri ka lan as ker le ri bi le ka na li zas yon çu ku ru na te pe si ü ze ri ne ba tý rýp çý ka rý yor lar dý. Ýþ ken ce yap ma yan as ker iþ ken ce ye ma ruz ka lý yor du. O ra da ya þa nan lar ger çek ten bu gün kü Kürt ha re ke ti nin te rö re dö nük, dað lar dan Tür ki ye ye dö nük, kan lý ve vah þi bir sa va þa dö nüþ tü rül me sin de bi rin ci de re ce de rol oy na mýþ týr. (...) (So ru: Çö zü mü na sýl müm kün gö rü yor su nuz?) Ye ni a na ya sa ya pý lýr ken res mî i de o lo ji den a rýn mýþ, bu top rak lar ü ze rin de Os man lý dan be ri, hat ta on dan da ön ce gel miþ geç miþ bü tün me de ni yet le ri kap sa yý cý, hep si ni ku cak la yý cý, hiç bir ýr ka a i di yet gös ter me yen ve her in sa ný ku cak la yan bir a na ya sa o lur sa a cý lar bü yük çap ta di ner. Ya pý la cak þey hal kýn kim li ði ne, di li ne, coð raf ya sý na, ad la rý na say gý gös ter mek tir. Res mî i de o lo ji yi da yat ma ya de vam e der ler se ço cuk la rý mý zýn da ha çok a cý sý ný çe ke riz. (Ko nu þan: E me ti Sa ru han, Ye ni Þa fak, 11 A ra lýk 2011) Ba kýn, 30 yýl dýr mü ca de le e di len kan lý te rör ör gü tü nün te me li nin a týl ma sý da 12 Ey lül 1980 dar be si ne ve o nun yap tý ðý yan lýþ lar a da ya ný yor. Te rö rü so na er dir mek i çin ön ce dar be ve dar be ci an la yýþ tan kur tul mak lâ zým ves se lâm... Es ki ba kan Ký rým lý bu gün top ra ða ve ri li yor nes KÝ Tu rizm ve Ta nýt ma Ba ka ný Ah met Ýh san Ký rým lý i çin Ko ca te pe Ca mi i nde ce na ze na ma zý ký lýn dý. Tö re ne, Dý þiþ le ri Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, De mok rat Par ti Ge nel Baþ ka ný Na mýk Ke mal Zey bek i le çok sa yý da es ki ve ye ni mil let ve kil le ri ka týl dý. Ký rým Türk le ri Kül tür ve Yar dým laþ ma Der ne ði Baþ kan lý ðý gö re vi ni 1987 den bu ya na yü rü ten Ký rým lý nýn ce na ze sin de, Uk ray na dan, Ký rým Ta tar Mil lî Mec li si Baþ ka ný Mus ta fa Ab dül ce mil Ký rý moð lu, ve Ký rým lý yet ki li ler ka týl dý. Na ma zýn ar dýn dan Ah met Ýh san Ký rým lý nýn ta bu tu Da vu toð lu, Gü nay ve Bah çe li nin de a ra la rýn da yer al dý ðý se ven le rin ce ce na ze a ra cý na ta þýn dý. Ký rým lý nýn ce na ze si bu gün Ba lý ke sir de Pa þa Ca mi i nde i kin di na ma zý nýn ar dýn dan As rî Me zar lýk ta top ra ða ve ri le cek. An ka ra / a a AB, AKP i le baþ la ma dý TBMM Ge nel Ku ru lun da, Av ru pa Bir li ði Ba ka ný E ge men Ba ðýþ ýn yap tý ðý ko nuþ ma ya mu ha le fet mil let ve kil le ri tep ki gös ter di. Ge nel Ku rul da, sa taþ ma ol du ðu ge rek çe siy le söz a lan CHP Grup Baþ kan ve ki li A kif Ham za çe bi, Ba ðýþ ýn, AB den so rum lu ba kan ve Tür ki ye Cum hu ri ye ti nin Baþ mü za ke re ci sý fa tý ný ta þý yan ilk ba ka ný ol du ðu nu ha týr lat tý. Ham za çe bi, Tür ki ye yi AB ye ta þý ya cak o lan sü re ci yö net mek gi bi çok ö nem li bir gö re vi var. KARANLIKLAR AYDINLATILMALI BAÐIMSIZ ÝSTANBUL MÝLLETVEKÝLÝ LEVENT TÜZEL, 12 EYLÜL'ÜN TOPLUM VÝCDANINDA MAHKÛM EDÝLDÝÐÝNÝ, BELÝRTEREK, ''TÜRKÝYE, KARANLIKTA BIRAKILMIÞ BÜTÜN BÝR TARÝHÝYLE AYDINLATILMALI'' DEDÝ. BA ÐÝM SIZ Ýs tan bul Mil let ve ki li Le vent Tü zel, Tür ki ye nin, ka ran lýk ta bý ra kýl mýþ bü tün bir ta ri hiy le ay dýn la týl ma sý, 12 Ey lül ün iz le ri nin si lin me si ge rek ti ði ni söy le di. Tü zel, TBMM de dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, Er dal E ren in, ya þý bü yü tü le rek i dam e di li þi nin, bu gün yýl dö nü mü ol du ðu nu ha týr lat tý. Tü zel, zi ya ret et ti ði E ren in an ne si Þa dan E ren in, 12 Ey lül ün a cý la rý ný ya þa tan lar dan he sap so rul ma sý ný, ce za lan dý rýl ma sý ný is te di ði ni be lirt ti. 12 Ey lül ün top lum vic da nýn da mah kûm e dil di ði ni, Ke nan Ev ren den baþ ka kim se nin sa vu na ma dý ðý ný i fa de e den Tü zel, e ge men le rin, ö zel lik le genç le ri sin di re rek, ib ret ol sun di ye rek hu kuk suz þe kil de E ren in i dam e dil di ði ni an lat tý. Tü zel, i ti ra za, yaþ tes pi ti ta le bi ne rað men Tür ki ye nin a da let ta ri hin de ki en hýz lý yar gý la ma la rýn dan bi ri nin ol du ðu nu i fa de e de rek, Ay ný an la yýþ, Se yid TÜRK-ÝÞ Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Kum lu, Ký dem taz mi na tý bi zim kýr mý zý çiz gi miz dir. Ge nel ku ru lu muz, bu ko nu da ki has sa si ye ti mi zin al tý ný bir kez da ha çiz di de di. Kum lu, TÜRK-ÝÞ 21. O la ðan Ge nel Ku ru lu nda ye ni den ge nel baþ kan lý ða se çil me si nin ar dýn dan, TÜRK-ÝÞ te ge le cek dö ne me i liþ kin a çýk la ma lar da bu lun du. Ký dem taz mi na tý bi zim kýr mý zý çiz gi miz dir. Ge nel ku ru lu muz, bu ko nu da ki has sa si ye ti mi zin al tý ný bir kez da ha çiz di di yen Kum lu, þun la rý kay det ti: Ký dem taz mi na tý na do ku nul ma sý nýn ge nel gre vi be ra be rin de ge ti re ce ði ne i liþ kin ka ra rý mýz oy bir li ðiy le yi ne len di. Ge - AB sü re ci, AKP i le baþ la mýþ bir sü reç de ðil. Ta ri hi çok es ki. Tür ki ye çok za man kay bet ti de di. AB sü re ci nin, De mok rat Par ti nin 1959 yý lýn da yap tý ðý baþ vu ru i le baþ la dý ðý ný, 1963 yý lýn da CHP Hü kü me ti za ma nýn da ka bul e di len An ka ra An laþ ma sý i le Tür ki ye Av ru pa E ko no mik Top lu lu ðu i liþ ki le ri nin çer çe ve si nin çi zil di ði ni i fa de e den Ham za çe bi, AB i le yü rü tü len i liþ ki nin te me lin de CHP var dýr di ye ko nuþ tu. Sü re ci an la tan Ham za çe bi, nel ku ru lu muz, de mok ra tik leþ me, ör güt len me, in san dan ya na e ko no mik ve sos yal po li ti ka lar, is tih da mýn art tý rýl ma sý, ka yýt dý þý i le mü ca de le, ver gi po li ti ka sý, ö zel leþ tir me ler, sos yal dev let an la yý þý nýn yer leþ ti ril me si, sos yal gü ven lik, dýþ po li ti ka ve AB i le ça lýþ ma ha ya tý nýn ö nem li me se le le ri ni kap sa yan bir di zi ka rar al dý. Bu ka rar lar bi zim reh be ri miz o la cak. Hü kü met ta ra fýn dan ö nü mü ze ge ti ri len bütün ö ne ri le re bu ka rar la rýn ý þý ðýn da ba ka ca ðýz ve e me ðin hak ve çý kar la rý nýn ge ri ye gö tü rül me si ne i zin ver me mek i çin her tür lü ça ba yý gös te re ce ðiz. Ge nel ku ru lu muz dan al dý ðý mýz güç le ye ni Din gö rev li le rin den e þit i þe e þit üc ret tep ki si TÜR KÝYE Di ya net ve Va kýf Gö rev li le ri Sen di ka sý (Di ya net-sen) Ge nel Baþ ka ný Meh met Bay rak tu tar, Hü kü met in geç ti ði miz gün ler de ka mu da ki üc ret den ge siz li ði ni gi der mek i çin çý kar dý ðý KHK de din gö rev li le ri ni kap sam dý þýn da tut ma sý ný e leþ tir di. Meh met Bay rak tu tar, hü kü me tin ka mu da ki üc ret den ge siz li ði ni gi der mek i çin geç ti ði miz gün ler de çý kart tý ðý Ka nun Hük mün de Ka rar na me nin se vin di ri ci ol du ðu nu, an cak din gö rev li le ri nin kap sam dý þýn da tu tul ma sý nýn ken di le ri ni üz dü ðü nü söy le di. Bay rak tu tar, din gö rev li le ri nin bü yük sý kýn tý lar la met ro pol þe hir ler den il çe le re, köy ler den mez ra la ra ka dar ül ke nin her ye rin de hiz met ve ren ka mu men sup la rý ol du ðu nun al tý ný çi ze rek, Ül ke mi zin her böl ge sin de, en üc ra kö þe sin de din gö rev li le ri miz ge ce gün düz de me den gö rev le ri ni ye ri ne ge tir me ye ça lý þý yor. 24 sa at me sa i siz, i zin siz hiz met ve ri yor lar. Ül ke mi zin bir lik ve bü tün lü ðü nün de en bü yük te mi na tý o lan din gö rev li le ri mi zin 666 sa yý lý Ka nun Hük mün de Ka rar na me de kap sam dý þý tu tul ma sý e þit i þe e þit üc ret il ke si ne uy ma mak ta dýr de di. An ka ra / Fatih Karagöz 1999 yý lýn da Tür ki ye nin tam ü ye a da yý o la rak i lan e dil di ði ni ha týr la ta rak, þun la rý söy le di: Si zin AKP o la rak ö vün dü ðü nüz AB sü re ci, 2004 de tam ü ye lik o la rak ka mu o yu na sun du ðu nuz sü reç, as lýn da im ti yaz lý ü ye lik sü re ciy di yý lýn da a lýn mýþ o lan tam ü ye li ðin ge ri si ne git mek su re tiy le bir sü re ce gel di niz siz. Ge ri ye git ti niz. Bu gün ge li nen nok ta da im ti yaz lý ü ye lik top lu ma he ye can ve ren bir di na mik ol mak tan çýk tý. An ka ra / a a Ýstanbul Baðýmsýz Milletvekili Tüzel, 12 Eylül darbesinin toplumun vicdanýnda mahkûm edildiðini, darbenin lideri Evren'den baþka savunanýnýn kalmadýðýný söyledi. Rý za nýn ya þý nýn kü çül tül me si, ço cu ðu nun ki nin bü yü tül me sin de de gö rü lü yor. U ður Kay maz da ay ný þe kil de böy le gös te ril di. Bu gün de Hrant Dink in ka til le ri, ço cuk mah ke me le rin de yar gý lan sýn di ye on la rýn ya þý kü çül tü lü yor. Ý dam ce za sý kalk tý a ma as ma ya lým da bes le ye lim mi zih ni ye ti de vam e di yor de di. Tü zel, hu kuk, yar gý, a da le tin, e ge men le rin is te ði doð rul tu sun da e ði lip, bü kül dü ðü nü i le ri sür dü. 12 Ey lül i le he sap laþ ma nýn; sa de ce dar be ci ler le he sap laþ ma, Ke nan Ev ren ve ya nýn da ki le ri nin, E ren in i dam ka ra rý na im za a tan la rýn yar gý lan ma sý ol ma dý ðý ný i fa de e den Tü zel, 12 Ey lül, dar be ci lik, de mok ra si düþ man lý ðý bir bü tün o la rak top lu mu muz dan iz le ri si lin me li. Tür ki ye, 12 Ey lül de ol du ðu gi bi, ka ran lýk ta bý ra kýl mýþ, ay dýn la týl ma sý ge re ken bü tün bir ta ri hiy le ay dýn la týl ma lý. Ger çek Le vent Tü zel bir ay dýn lat ma ol ma lý. Bu ik ti da rýn çiz di ði çer çe ve de ol ma ma lý di ye ko nuþ tu. An ka ra / a a Ký dem taz mi na tý kýr mý zý çiz gi miz hak ve ka za ným lar i çin mü ca de le e de ce ðiz. TÜRK-ÝÞ Baþ ka ný Kum lu, ye ni dö nem de e me ðin hak ve çý kar la rý nýn ge ri ye gö tü rül me si ne i zin ver me mek i çin her tür lü ça ba yý gös te re cek le ri ni be lir te rek, Ge nel ku ru lu muz dan al dý ðý mýz güç le ye ni hak ve ka za ným lar i çin mü ca de le e de ce ðiz de di. Kum lu, þöy le de vam et ti: TÜRK-ÝÞ te ar týk sen, ben yok tur, biz var dýr. Ge nel ku ru lun gü ve ni bi zi o nur lan dýr dý. Þim di e me ðin hak ve çý kar la rý ný ko ru ma doð rul tu sun da ve re ce ði miz mü ca de le de ken di mi zi da ha güç lü his se di yo ruz de di. An ka ra / a a CHP ye gö re Gül ün gö rev sü re si do lu yor nchp Par ti Söz cü sü Bir gül Ay man Gü ler, Cum hur baþ ka ný nýn gö rev sü re siy le il gi li tar týþ ma la rý de ðer len dir di. Gü ler, Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ün 5 yýl gö rev sü re si ol du ðu nu, Gül ün gö rev sü re si nin 2012 yý lýn da dol du ðu nu sa vun du. So ru nun be lir siz lik so ru nu ol du ðu nu i fa de e den Bir gül Ay man Gü ler, ge rek çe o la rak 2007 re fe ran du muy la mil let ve kil le ri nin gö rev sü re si nin 5 yýl dan 4 yý la dü þü rül me si ni gös ter di. Ankara / cihan Muþ ta 3 te rö rist ya ka lan dý nmuþ UN Bu la nýk il çe sin de 3 te rö rist ya ka lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, Bu la nýk il çe sin de a lý nan is tih ba ra tý de ðer len di ren gü ven lik güç le ri, da ha ön ce tes bi ti ya pý lan PKK lý gu ru ba o pe ras yon dü zen le di. E ren te pe bel de si i le Gün bat maz Kö yü kýr sa lýn da jan dar ma ve ö zel ha re kât po lis le ri nin or tak la þa dü zen le di ði o pe ras yon da, 3 te rö rist gö zal tý na a lýn dý. Ýl çe Kay ma ka mý Fe rit Gö rük mez, o pe ras yon sý ra sýn da ka çan 1 te rö rist i çin böl ge de baþ la tý lan o pe ras yon la rýn de vam et ti ði ni söy le di. Kay ma kam Gö rük mez, Gü ven lik güç le ri miz ta ra fýn dan ya pý lan o pe ras yon da, E ren te pe bel de si i le Gün bat maz kö yü kýr sa lýn da tes pit e di len 8 ki þi lik PKK lý gru pa o pe ras yon ya pýl dý. Ya pý lan o pe ras yon da 3 te rö rist sað e le ge çi ri lir ken bir te rö rist kaç ma yý ba þar dý. Ka çan te rö rist i çin o pe ras yon lar de vam e der ken, te rö rist le re yar dým ve ya tak lýk e den 6 ki þi de gö zal tý na a lýn dý. Bun la rýn sor gu la ma la rý de vam e di yor. A lý nan is tih ba ra ta gö re, böl ge miz de 8 ki þi lik bir te rö rist gru bu ol du ðu bi li ni yor di ye ko nuþ tu. Ö te yan dan, Bu la nýk E ren te pe Jan dar ma Ka ra ko lu nda bu lu nan te rö rist le rin Ýl Jan dar ma Ko mu tan lý ðý na ge ti ril dik le ri öð re nil di. Muþ / a a DHKP/C ye o pe ras yon nýs TAN BUL ve Sam sun da DHKP/C te rör ör gü tü ne yö ne lik dü zen le nen o pe ras yon da 17 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Ýs tan bul Te rör le Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri nin yap týk la rý ça lýþ ma lar so nu cun da, Ýs tan bul ve Sam sun da be lir le nen ad res le re yö ne lik o la rak dü zen le nen eþ za man lý o pe ras yon da, DHKP/C te rör ör gü tü nün ba zý so rum lu la rý nýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 17 ki þi hak kýn da gö zal tý iþ le mi uy gu la dý. Bu ki þi le rin ü zer le rin de ve ad res le rin de ya pý lan a ra ma lar da, 1 si lâh i le çok sa yý da ör güt sel do kü man i le di ji tal mal ze me ler e le ge çi ril di. Þüp he li le rin, ba zý þe hir ler de ey lem ha zýr lý ðý i çe ri sin de ol duk la rý bil di ril di. O pe ras yo nun ha len sür dü ðü ve gö zal tý na a lý nan ki þi sa yý sý nýn ar ta bi le ce ði kay de dil di. Ýs tan bul / a a Ý Ü Ýk ti sat Fa kül te si, 75. yýl dö nü mü nü kut lu yor ný Ü Ýk ti sat Fa kül te si, 75. yýl dö nü mü kut la ma la rý ný Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ün ka tý lý mýy la bu gün, Ý Ü Ýk ti sat Fa kül te si M1 Am fi si nde ger çek leþ ti re cek. Ýs tan bul Ü ni ver si te si Ba sýn ve Halk la Ý liþ ki ler Mü dür lü ðü nden ya pý lan a çýk la ma ya ge re, a çý lýþ ko nuþ ma la rý ný YÖK Ü ye si ve Ý Ü Rek tö rü Prof. Dr. Yu nus Söy let, Es ki Ý Ü Ýk ti sat Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Es fen der Kork maz, Ý Ü Ýk ti sat Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Sa det Mu rat ýn ya pa cak la rý prog ram plâ ket tö re ni nin ar dýn dan, Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ün ko nuþ ma sý i le de vam e de cek. Öð le den son ra kut la ma prog ra mý kap sa mýn da Fa kül te mi zin 75. Yý lý ve Tür ki ye E ko no mi si ve Si ya sal ve Sos yo- E ko no mik Ha yat ta Ýk ti sat Fa kül te miz baþ lýk lý i ki pa nel ger çek leþ ti ri le cek. Pa nel ler de Prof. Dr. Es fen der Kork maz, Prof. Dr. Nev zat Yal çýn taþ, Prof. Dr. Er do ðan Al kin, Prof. Dr. Tok ta mýþ A teþ, Prof. Dr. Mit hat Z. Din çer, A sým Ko ca bý yýk, Ým ren Ay kut, Can Ak sýn bi rer ko nuþ ma ya pa cak lar. Ýs tan bul / Ye ni As ya TAZÝYE Sevgili kardeþimiz Mustafa Köleoðlu'nun kayýnpederi, Saadet Köleoðlu'nun babasý, Nurdan, Betül, Didenur ve Ahmet'in dedesi, muhterem aðabeyimiz Reþat Oral'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler. Kederli ailesine ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Eczacý Mehmet Köleoðlu, Berin Köleoðlu, Eyüp Köleoðlu, Fatih Köleoðlu, Büþra Köleoðlu

9 Y 14 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA HA BER 9 cev ni as ya.com.tr 2011 AB Tür ki ye Ý ler le me Ra po ru nda, baþ ta ba sýn ve i fa de öz gür lü ðü, yar gý nýn ba ðým sýz lý ðý ve ta raf sýz lý ðý i le hu kuk sis te mi ü ze rin de ki þüp he le rin kal dý rýl ma sý i çin, ö zel lik le ö zel yet ki li mah ke me ler le u zun tu tuk lu luk sü re le ri nin AB kri ter le ri ne gö re dü zel til me si ge re ði bil di ri li yor. Yar gý re for mu yla, de mok ra tik top lu mun ve sos yal hu kuk dev le ti nin ge rek le ri nin ye ri ne ge ti ri lip de mok ra tik leþ me ve öz gür lük le rin ge liþ ti ril me siy le, Tür ki ye nin AB ü ye li ði ne kar þý çý kan iç ve dýþ çev re le rin el le rin de ki koz la rýn or ta dan kal ka ca ðý na dik kat çe ki li yor. De mok ra si, i fâ de öz gür lü ðü nün ký sýt lan ma sý nýn, hu ku kun üs tün lü ðü ve in san hak la rý na vur gu ya pý lan ra por da, Mec lis in yü rüt me yi kon tro lü nün ve dýþ de ne tim iþ le vi nin ye ter siz ol du ðu, se çim le rin de mok ra tik ve ço ðul cu lu ðu nu en gel le yen yüz de 10 luk se çim ba ra jý nýn, AB stan dart la rý na u yum lu ol ma dý ðý na za ra ve ri li yor. Ay rý ca mil let ve kil le ri nin tu tuk lu luk hal le ri nin de va mý e leþ ti ri li yor. Ký sa ca sý AB Ko mis yo nu nun u ya rý la rý nýn ba þýn da yar gý nýn ba ðým sýz lý ðý, ta raf sýz lý ðý ve et kin li ði i le mah ke me le rin per for man sý i çin Uz la þma Ko mis yo nu gü ven ver mi yor nýn SAN Hak la rý ve Maz lum lar Ý çin Da ya nýþ ma Der ne ði (MAZ LUM DER) Ge nel Baþ ka ný Fa ruk Ün sal, Tür ki ye nin si vil a na ya sa ya ka vuþ ma sý i çin mut la ka da ha ger çek çi bir uz la þý ko mis yo nu o luþ tu rul ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Ün sal, Ýn san Hak la rý Der ne ði (ÝHD) Ge nel Baþ ka ný Öz türk Türk do ðan i le bir lik te Ma lat ya Öð ret me ne vi nde dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, in san hak la rý nýn i yi leþ me si i çin çok ö nem li ça lýþ ma lar yap týk la rý ný be lirt ti. Ün sal, in san hak la rý nýn i ler le me si ne kat ký sun ma ya ça lýþ týk la rý ný i fa de et ti. Tür ki ye de i nanç ve i fa de öz gür lük le ri ko nu sun da so run lar ya þan dý ðý ný sa vu nan Ün sal, a na ya sa de ði þik li ði ça lýþ ma la rý na da de ðin di se çim le ri nin, gün de mi a na ya sa o lan tek se çim ol du ðu nu be lir ten Ün sal, se çi len ba zý mil let ve kil le ri nin ha len ce za e vin de ol du ðu nu ve mec lis te top lu mun ba zý ke sim le ri nin tem sil e di le me di ði ni sa vun du. ÝHD Ge nel Baþ ka ný Öz türk Türk do ðan i se NA TO nun BM nin as ke ri gü cü ha li ne gel di ði ni ö ne sü re rek, bu nu e leþ tir dik le ri ni be lirt ti. Öz türk, NA TO nun bü tün dün ya yý gü ven lik hal ka sý na al mak is te di ði ni id di a e tti. Türk do ðan, Kü re cik te ku rul ma sý plan la nan NA TO ra dar sa vun ma sis te mi ne de kar þý ol duk la rý ný, Ma lat ya hal ký nýn bu gü ne ka dar bu na kar þý gös ter di ði tep ki yi al kýþ la mak is te di ði ni be lirt ti. Ma lat ya / a a Din öz gür lü ðü, her ül ke i çin ha ya tî ö nem ta þý yor nabd yö ne ti mi, Din ve Ý nan ca Da ya lý Hoþ gö rü süz lük ve Ay rým cý lýk la Mü ca de le Ý çin Ýs tan bul Sü re ci nin uy gu lan ma sý na yö ne lik ilk top lan tý ya ev sa hip li ði ya pý yor. ABD Dý þiþ le ri Ba kan lý ðýn da baþ la yan ve üç gün sü re cek o lan uz man lar dü ze yin de ki top lan tý, BM Ýn san Hak la rý Kon se yi nin din ve i nan ca da ya lý hoþ gö rü süz lük ve ay rým cý lýk la mü ca de le ye i liþ kin 16/18 sa yý lý ka ra rý nýn ge rek tir di ði spe si fik a dým la rýn ha ya ta ge çi ril me si nin teþ vik e dil me si ve Ýs tan bul Sü re ci nin baþ la týl ma sý ný i çe ri yor. ABD yö ne ti mi, din ve i fa de öz gür lü ðü nün her ül ke i çin ha ya ti ö nem de ol du ðu nu ve is tik ra rýn ko run ma sý nýn da e ko no mik re fa hýn des tek len me si a çý sýn dan kri tik ö nem ta þý dý ðý ný be lir ti yor. BM Ýn san Hak la rý Kon se yi nde ge çen Mart a yýn da ka bul e di len 16/18 sa yý lý ka ra rýn ö nem li ol du ðu nu i fa de e den A me ri kan yö ne ti mi an cak bu ka ra rýn, ka lý cý bir ta ah hüt or ta ya ko ya rak de va mý nýn ge ti ril me si ge rek ti ði ne i na ný yor. Ba kan lýk ta ki top lan tý ya, a ra la rýn da Tür ki ye, AB, Ýs la mi Ýþ bir li ði Teþ ki la tý, A GÝT ve BM Ýn san Hak la rý Yük sek Ko mi ser li ði nin de ol du ðu 30 ci va rýn da ül ke ve u lus la ra ra sý ku ru luþ tan tem sil ci ka tý lý yor. Was hing ton / a a CHP den çek mað dur la rý i çin a raþ týr ma ö ner ge si nchp, çek mað du ru es naf ve tüc ca rýn so run la rý nýn çö zü mü ne i liþ kin a raþ týr ma ö ner ge si ver di. CHP An ka ra Mil let ve ki li Si nan Ay gün ve ar ka daþ la rý nýn im za sýy la TBMM Baþ kan lý ðý na su nu lan ö ner ge nin ge rek çe sin de, kar þý lýk sýz çek ke þi de et me ey le mi nin, 2003 yý lýn dan i ti ba ren ad li pa ra ce za sý ný ge rek ti ren bir suç o la rak ka bul e dil di ði a ným sa týl dý yý lýn dan i ti ba ren or ta ya çý kan kü re sel kri zin ür ki ye yi de o lum suz et ki le me si so nu cun da, çok sa yý da es naf ve tüc ca rýn ö de me sý kýn tý sý i çi ne düþ tü ðü be lir ti len ge rek çe de, bu ki þi le rin ay ný za man da çek mað du ru o la rak ad lan dý rýl dý ðý i fa de e dil di. Ge rek çe de, 2011 yý lýn da ye rel mah ke me ler de çek ne de niy le 405 bin 704 da va nýn a çýl dý ðý ný, 53 bin 544 çek dos ya sý nýn Yar gý tay da bek le di ði kay de dil di. An ka ra / a a Yargý reformu sürüncemede or tak bir stra te jik çer çe ve nin uy gu lan ma ma sý, mah ke me le rin par ça lý ya pý sý, boþ yar gýç ve sav cý kad ro la rý, da va la rýn u zun sür me si, ön ce lik li hu sus lar o la rak sý ra la ný yor AN KA RA NIN EN Ö NEM LÝ Ý ÞÝ Di ðer yan dan, en son A da na Ba ro su Ýn san Hak la rý Ko mis yo nu Baþ ka ný A vu kat Mus ta fa Çin ký lýç ýn a çýk la ma sýy la, 2011 yý lýn da Tür ki ye de en ö nem li hak ih lâl le ri nin dü þün ce ve i fâ de i le ör güt len me öz gür lü ðü nü kul lan mak is te yen le re yö ne lik ger çek leþ ti ði be yâ nýn da da or ta ya çýk tý ðý gi bi, Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si (A ÝHM) is ta tis tik le ri ne gö re, baþ vu ru la rýn yüz de 10 u nun Tür ki ye den ol ma sý ve A - ÝHM baþ vu ru sun da Tür ki ye nin Rus ya nýn ar dýn dan i kin ci sý ra da bu lun ma sý, de mok ra si ve öz gür lük ler kar ne si ni o kut tu ru yor. Av ru pa Kon se yi ne ü ye 47 ül ke nin va tan daþ la rý ta ra fýn dan et ki li bir hak a ra ma mer cii o la rak gö rü len A ÝHM nin, 2010 un ilk on ay lýk dö ne mi ni kap sa yan is tas ti kî ra kam la ra gö re, mah ke me ö nün de ka rar bek le yen top lam 153 bin 850 baþ vu ru dan 16 bin 800 ü nün Tür ki ye den git me si, a cý ger çe ði su yü zü ne çý ka rý yor. Tür ki ye nin A ÝHM ne baþ vu ru lar da, da ha dü ne ka dar bi rer de mir per de ül ke si o lan Po lon ya, Ro man ya ve Uk ray na ka te go ri sin de yer al ma sý, çar pý cý. Zi ra A HÝM in þim di ye ka dar Tür ki ye de ki baþ vu ru lar hak kýn da ver di ði ka - rar la rýn ö nem li bir o ra ný ný in san hak la rý ih lâl le ri o luþ tu ru yor. Cum hur baþ ka ný ndan Mec lis Baþ ka ný na ka dar her kes tu tuk luk sü re le ri nin u zun lu ðun dan þi kâ yet e di yor. A da let Ba ka ný sýk sýk bu nun tâ di li nin ge re ði ni tek rar lý yor, Tür ki ye nin yar gý a yý bý nýn gi de ri le ce ði ni söy lü yor. Fa kat sý ra dü zen le me ye ge lin ce çe þit li ge rek çe ler i le ri sü rü yor. Ö zet le sýk sýk yar gý re for mu ndan dem vu ru lu yor. Lâ kin de mok ra si in dek sin de 167 ül ke a ra sýn da 89. ve ba sýn öz gür lü ðün de 106. sý ra da o lan Tür ki ye de, AB ye söz ve ri len öz gür lük ler de ol du ðu gi bi yar gý re for mu nda da son do kuz yýl dýr cid dî bir me sâ fe a lýn mýþ de ðil. Bu nun i çin dir ki Tür ki ye nin AB mük te se ba tý nýn üst len me si ne i liþ kin u lu sal Prog ram da ve ka tý lým or tak lý ðý belg le ri nde ta ah hüd et ti ði yar gý re for mu nun AB uy gu la ma la rý ý þý ðýn da ge liþ ti ril me si, An ka ra nýn ö nün de ki en ö nem li i þi SÖZ VE RÝ LEN DÜ ZEN LE ME LER Bu hu sus ta, du ruþ ma ön ce si gö zal týn dan, dev let me mur la rý nýn ve ka mu gö rev li le ri nin in san hak la rý ko nu sun da e ði tim le ri ne ka dar, yar gý da iþ lev sel ve rim li li ði nin ve uy gu la ma da yek ne sak lý ðýn sað lan ma sý, in san hak la rý, Av ru pa Ýn san Hak la rý Söz leþ me si (A ÝHS) ve A ÝHM iç ti had la rý na gö re yar gý re for mu va a di nin ye ri ne ge ti ril me si i çin, ya pýl ma sý bir di zi dü zen le mey le u yum ya sar lý nýn çý ka rýl ma sý ge re ki yor. Çün kü yar gý da ki sý kýn tý lar ve tý ka nýk lýk bü yük öl çü de bu ra dan kay nak lan mak ta. Ne var ki ge li nen nok ta da Tür ki ye de yar gý re for mu bir ya na, yar gý â de ta top ye kûn sü rün ce me de. Yar gý tay da, ye rel mah ke me ler de, mil yon lar ca dos ya sý ra da bek li yor, on yýl sü ren tu tuk lu la rý o lan ve hâ len ka rar ve hü küm bek le yen dâ vâ lar du ru yor. Baþ ta hâ kim ve sav cý lar ol mak ü ze re bin ler le i fâ de e di len kad ro a çý ðýn dan bah se di li yor. Ka mu o yu med ya tik a vut ma lar la o ya la ný yor. An cak ka mu o yu tu tuk lu mil let ve kil le ri ve ba zý po pü ler yar gý la ma lar la meþ gul et ti ri lip hiç bir a dý mýn a týl ma dý ðý yar gý re for mu nun bol bol lâ fý e di li yor; lâ kin hep sü rün ce me de bý ra ký lý yor. Tür ki ye nin ö nün de, AKP ik ti da rý nýn çý kar dý ðý Sa yýþ tay Ka nu nu yla ö zel lik le as ke rî har ca ma la rýn de ne tim den ka çý rýl ma sý, Dev let Gü ven lik Mah ke me le ri nin ye ri ne i ka me e di len ye ni si vil sý ký yö ne tim mah ke me le ri o la rak ni te len di ri len ö zel yet ki li mah ke me ler le, ce za ev le ri nin hiç bir de mok ra tik ül ke de ben ze ri ne rast lan ma yan yo ðun luk ta hü küm lü sa yý sý ný ge çen tu tuk lu lar la dol muþ va zi yet te. An ka ra, AB ye tep ki gös te re ce ði ne, ne ti ce siz si ya sî at rak si yon la rý bir ta ra fa bý a kýp bi r an ev vel yar gý re for mu nu yap ma lý... Pendik Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezindeki toplantýnýn konuþmacýlarý, Yazar Abdurrahman Dilipak ve Þanar Yurdatapan'dý. Ye ni a na ya sa si vil, sa de ve ký sa ol ma lý TÜR KÝ YE Kü çük Mil let Mec li si (TKMM) Ça lýþ ma la rý a dý al týn da 30 il de ger çek leþ ti ri len, si vil ve ye ni bir a na ya sa ya kat ký a ma cýy la dü zen le nen A na ya sa mý zý Ha zýr lý yo ruz ad lý top lan tý lar di zi sinin sonuncusu Pen dik Meh met A kif Er soy Sa nat Mer ke zi nde dü zen len di. Ya kup Kad ri Ka ra ba cak mo de ra tör lü ðün de Pen dik Be le di ye si nin kat ký la rýy la dü zen le nen top lan tý nýn ko nuk la rý Ab dur rah man Di li pak ve Þa nar Yur da ta pan dý. Top lan tý da ko nuþ ma cý lar 10 ar da ki ka ko nu þur ken, top lan tý ya ka tý lým cý o lan si vil va tan daþ lar, 3 er da ki ka lýk ko nuþ ma hak la rýn da a na ya sa ça lýþ ma la rý ü ze ri ne yo rum lar ger çek leþ tir di. Top lan tý da ye ni a na ya sa nýn si vil, sa de ve ký sa ol ma sý istendi. Bir yýl bo yun ca de vam e de cek o lan top lan tý tu ta nak la rý her ay TBBM de o ku na cak. Ýs tan bul / Ye ni As ya 301. Madde hâ lâ dü þün ce ye en gel ALTUÐ TANER AKÇAM'IN BAÞVURUSUNU DEÐERLENDÝREN AVRUPA ÝNSAN HAKLARI MAHKEMESÝ, TCK'NIN 301. MADDESÝ KAPSAMINDAKÝ SUÇTAN SORUÞTURMA AÇILMASININ ADALET BAKANI'NIN ÝZNÝNE BAÐLANMASINA RAÐMEN DÜÞÜNCEYE YETERLÝ GÜVENCE SAÐLAMADIÐINI VURGULADI. TCK NÝN 301. Mad de si nde 28 Ni san 2008 de de ði þik lik ya pýl dý ve bu suç tan do la yý so ruþ tur ma ya pýl ma sý, A da let Ba ka ný nýn iz ni ne bað lan dý. An cak A ÝHM in gö rü þü ne gö re bu, ted bir dü þünc çe ye ye ter li gü ven ce sað la ya cak ma hi yet te de ðil. Ba ðým sýz Ýn ter net A ðý si te si nin ha be ri ne gö re Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si nin (A ÝHM) Al tuð Ta ner Ak çam ýn Tür ki ye de dü þün ce hak ký ký nýn ih lal e dil di ði i di da sýy la il gi li baþ vu ru su nu gö rüþ tü. (Baþ vu ru no 27520/07) A ÝHM da va hak kýn da ver di ði 25 E kim 2011 ta rih li ka ra rýy la; e ðer ya sa lar, i fa de öz gür lü ðü hak ký ný kul la nan her ke sin sü rek li so ruþ tur ma ve ya ce za da va sý teh di di al týn da kal ma la rý na ne den o lu yor sa, böy le bir teh di di nin o luþ ma sý na ne den o lan ya sa la rýn dü þün ce ve i fa de öz gür lü ðü nün ih la li an la mý na ge le ce ði ka bul et ti. Baþ vu ru sa hi bi Ak çam, Türk Ce za ka nu nu nun (TCK) 301. Mad de hü küm le ri nin, Er me ni me se le si i le il gi li a ka de mik ça lýþ ma la rý bað la mýn da Türk lü ðe ha ka ret o la rak sü rek li bir ko vuþ tur ma teh di di o luþ tur du ðu nu id di a e de rek i fa de öz gür lü ðü hak ký nýn ih lal e dil di ði ni i le ri sür dü. Ak çam hak kýn da ya pý lan þi kâ yet ler son ra sýn da sav cý lýk lar ta ra fýn dan ko vuþ tur ma ya yer ol ma dý ðý na ka rar ve ril di ve hak kýn da her han gi bir ce za da va sý a çýl ma dý. A ma hak kýn da bir den faz la so - ruþ tur ma a çý lýp ve hiç bi ri si ce za da va sý na dö nüþ me di. Bu du rum da hak kýn da ce za da va sý a çýl ma mýþ o lan ki þi, ya sal dü zen le me den do la yý ken di si nin ya sa nýn teh di di al týn da bu lun ma sý ne de niy le mað dur ol du ðu nu i le ri sür dü. A ÝHM e gö re her han gi bir ki þi Söz leþ me de yer a lan hak la rý nýn ih la li ne de niy le mað dur ol du ðu nu id di a et me hak ký na sa hip. Hat ta so mut bir uy gu la ma ted bi ri ol ma dý ðý du rum lar da bi le, bir ki þi ya tu tum ve dav ra ný þý ný de ðiþ tir me ya da ko vuþ tur ma ya ma ruz kal ma ris ki ni gö ze al ma du ru mun da bý ra ký lý yor sa ve ya ay ný ki þi ya sal dü zen le me den doð ru dan et ki le ne bi le cek bir gru ba men sup sa o ki þi nin, bir ya sa nýn hak la rý ný ih lal et ti ði ni i le ri sür me si müm kün. A ÝHM, baþ vu ru sa hi bi nin, Er me ni nü fus la il gi li 1915 o lay la rý ný a raþ tý ran bir ta rih pro fe sö rü ol du ðu nu dik ka te al dý. A ÝHM e gö re, Baþ vu ru sa hi bi 301. Mad de kap sa mýn da hak kýn da ce za da va sý a çý la rak mah kûm e dil me miþ ol sa bi le, 301. Mad de kap sa mýn da ko vuþ tur ma ya uð ra ma mak i çin a ka de mik ça lýþ ma la rýn da ken di ken di ni sý nýr lan dý ra rak dav ra ný þý ný de ðiþ tir mek zo run da kal mýþ týr. TCK nin 301. Mad de sin de 29 Ni san 2008 ta ri hin de de ði þik lik ya pýl mýþ ve bu suç tan do la yý so ruþ tur ma ya pýl ma sý, A da let Ba ka ný nýn iz ni ne bað lan mýþ týr.bu - nun la bir lik te, Mah ke me nin gö rü þü ne gö re, 301. Mad de çer çe ve sin de bü yük öl çü de key fi ve ya hak sýz ko vuþ tur ma la rýn ön len me si ne yö ne lik o la rak Hü kü met çe a lý nan tedbir ler ye ter li gü ven ce sað la ya cak ma hi yet te de ðil dir. Hü kü met ta ra fýn dan ve ri len is ta tis tik bil gi le re gö re, ha len sav cý lar ta ra fýn dan 301. Mad de ye gö re baþ la tý lan ö nem li sa yý da so ruþ tur ma bu lun mak ta dýr ve bun la rýn ge ne ö nem li bir bö lü mü ne A da let Ba kan lý ðý ta ra fýn dan i zin ve ril miþ tir. A ÝHM e gö re, ya sa ko yu cu nun be lir li de ðer le ri ve dev let ku rum la rý ný a þa ðý lan ma dan ko ru ma ve bun la rýn sü rek li li ði ni sað la ma a ma cý bir ye re ka dar ka bul e di le bil se bi le, yar gý ta ra fýn dan yo rum lan dý ðý þek liy le Ce za Ka nu nu nun 301. Mad de sin de ki hü küm ler çok ge niþ kap sam lý ve muð lâk týr ve bu ni te li ðiy le i fa de öz gür lü ðü hak kýn dan ya rar la nýl ma sý kar þý sýn da sü rek li bir teh dit o luþ tur mak ta dýr. Baþ ka bir de yiþ le, hük mün i fa de e di liþ bi çi mi, ki þi le re, ken di fi il le ri ni kon trol et me ve so nuç la rý ný ön ce den gör me im kâ ný ta ný ma mak ta dýr. Bu hük me gö re baþ la tý lan a raþ týr ma ve ko vuþ tur ma la rýn sa yý sýn dan da a çýk ça an la þý la ca ðý gi bi sal dýr gan, sar sý cý ve ya ra hat sýz e di ci sa yý lan her han gi bir gö rüþ ve ya fi kir sav cý lar ta ra fýn dan ra hat lýk la bir ce zai so ruþ tur ma ko nu su ya pý la bil mek te dir. Ýs tan bul / bi a dur maz su ho o.com * dur ma il.com Ye men ta ri hin de ka dýn Ta rih sey ri i çin de ki bir çok top lum da, a i le de er ke ðin ön pla na çýk tý ðý a ta er kil bir dü ze nin ka bul gör dü ðü nü gö rü rüz. Ye men top lu mun da i se (ö zel lik le de M.Ö.) a i le de a na er kil bir dü zen ka bul gör müþ tür. Bil has sa da kýr sal ke sim ler de yer le þik o lan ka bi le ler de a i le de ka dýn ön pla na çý ka rýl mýþ týr. Meselâ; Zi fâr böl ge sin de ki ka bi le ler de ka dýn süt sað maz, ye mek pi þir mez, ev sü pü rüp ça ma þýr yý ka maz. Bu tür iþ le ri er kek üst le nir. Ka dý nýn a i le de ki a sýl gö re vi, do ður mak ve ço cu ðun ba ký mý ný üst len mek tir. Ka dý nýn a i le de ki i kin cil gö re vi i se, sü rü le ri ot lat ma, o dun ve su ta þý mak týr. Ye men a i le sin de ka dý na ve ri len de ðer, ka dý nýn top lum da ö nem li so rum lu luk lar al ma sý na ze min ha zýr la mýþ týr. Me se lâ, Ka ta ban dev le ti nin mâ be di o lan Amm da ka dýn kâ hin rüt be si ni a la cak de re ce ye ka dar çýk mýþ týr. El-Mu â zi be gi bi ba zý Ye men ka bi le le rin de li der ka dýn dýr. Ba zý la rý i se ka dýn is miy le a nýl mýþ týr. Tu ce yib, Â mi le, Fu tay me ka bi le le ri bun lar dan ba zý la rý dýr. 1 A i le de ve ka bi le de ha kim o lan Ye men li ka dýn, ha ki mi yet pi ra mi ti nin zir ve si o lan dev let baþ kan lý ðý da hi yap mýþ týr. Ye men ta ri hin de ki en meþ hur ka dýn hiç þüp he siz Se be Kra li çe si Bel kîs dýr. Hik met li i da re siy le er kek le re ha kim o lan Kra li çe Bel kîs, hem bü yük bir Pey gam ber, hem de mu az zam kud ret li bir kral o lan Hz. Sü ley man a tes lim ol ma yý uy gun gör müþ tür. Böy le ce, ül ke si nin Hz. Sü ley man ýn cin ler, in san lar ve hay van lar dan o lu þan or du la rý ö nün de he lâk ol ma sý nýn ö nü ne geç miþ tir. 2 Ye men top lu mun da ka dý nýn ön pla na çýk ma sý sa de ce ta rih ön ce si dö nem le re mün ha sýr kal ma mýþ týr. Ýs lâm son ra sý dö nem ler de de hâ ki mi yet ko nu mun da ka dýn lar ol du ðu nu gör mek te yiz. Ö zel lik le de, Mý sýr da ki Þiî Fa tý mi Dev le ti nin (M ) et ki si al týn da o lan Su ley hi Dev le ti nin (M ) hü küm sür dü ðü dö nem de. Su ley hi Kra lý Mak ram bin Mu ham med es- Su ley hi has ta lý ðýn dan do la yý dev le ti i da re e de me ye ce ði ni an la yýn ca, ön ce an ne si Es ma yý, an ne si ö lün ce de e þi Er va yý dev le tin ba þý na ge çir miþ tir yý lýn da Mak ram bin Mu ham med i le ev le nen Er va, e þi ha yat ta i ken 50 yýl bo yun ca Su ley hi Ha ne da ný nýn ba þýn da bu lun muþ tur. Bu ba kým dan or ta çað Ye men ta ri hi ne dam ga sý ný vu ran en meþ hur ka dýn sý fa tý ný ta þý mak ta dýr. Kra li çe Er va stra te jik bir ka rar a la rak yol kav þak la rý ü ze ri ne ku ru lu ol du ðun dan do la yý düþ man sal dý rý la rý na ma ruz ka lan baþþehri, San a dan, dað lýk böl ge ye ku ru lu o lan Zî cib le ye ta þý mýþ týr. Dev le ti i yi i da re e dip ül ke si ni kal kýn dýr ma sý, ken di si nin Se be Me li ke si Bel kýs a ben ze til me si ne ve Kü çük Bel kýs lâ ka býy la a nýl ma sý na se bep ol muþ tur. Ka ra li çe Er va nýn 92 ya þýn da ve fat et me siy le, Su ley hi Dev le ti ha ki mi ye ti son bul muþ tur. 3 Kaynak: 1: Dr. Ab dur rah man Be þîr Min Ta rih el- Ye men Sh: / Lid dra sât vel Bu hûs el Ýn sa niy ye vel Ýc ti - ma iy ye / Ka hi re, 2: (Bkz. Neml su re si 17-44), 3: Min Ta rih el- Ye men sh: Tür ki ye kýþ la da ö lüm den mah kûm na ÝHM, Tür ki ye nin as ker li ði ni ya par ken nö bet tut tu ðu ar ka da þý nýn si lâ hý i le in ti har et ti ði id di a e di len Ek rem Kurt un a i le si ne taz mi nat ö de me si ne ka rar ver di. Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si (A ÝHM) as ker li ði ni ya par ken nö bet tut tu ðu ar ka da þý nýn si la hý i le in ti har et ti ði id di a e di len Ek rem Kurt da va sýn da Tür ki ye yi mah kum et ti. A ÝHM, Av ru pa Ýn san Hak la rý Söz leþ me si nin (A ÝHS) ya þa ma hak ký ný dü zen le yen 2. mad de si nin ih lal e dil di ði ne, Kurt un a i le si ne 18 bin Av ro ma ne vi taz mi nat ö den me si ne ka rar ver di. Þýr nak ýn U lu de re Ýl çe si nde Jan dar ma Ka ra kol Ko mu tan lý ðý nda as ker lik ya pan Kurt a 28 Þu bat 2007 de psi ko lo jik mu a ye ne le rin ar dýn dan as ker lik bo yun ca si lah ve ril me ye ce ði be lir til miþ, 6 Mart 2007 de nö bet tut tu ðu ar ka da þý nýn si la hý i le in ti har et ti ði id di a e dil miþ ti. Stras bo urg / bi a Ba ba nýn so ya dý mec bu ri ye ti ne ip tal na NA YA SA Mah ke me si, So ya dý Ka nu nu nun, ev li li ðin fes hi ve ya bo þan ma hal le rin de ço cu ðun ba ba sý nýn seç ti ði ve ya se çe ce ði a dý a la ca ðý na i liþ kin hük mü nü ip tal et ti. Si irt As li ye Hu kuk Mah ke me si, bak tý ðý bir da va da, 2525 sa yý lý So ya dý Ka nu nu nun 4. mad de si nin i kin ci fýk ra sý nýn, a na ya sa ya ay ký rý ol du ðu ka ný sý na va ra rak, ip ta li is te miy le A na ya sa Mah ke me si ne baþ vur du. Yük sek Mah ke me, söz ko nu su dü zen le me yi ip tal et ti. Ýp tal e di len dü zen le me, ev li li ðin fes hi ve ya bo þan ma hal le rin de ço cuk, a na sý na tev di e dil miþ ol sa bi le ba ba sý nýn seç ti ði ve ya se çe ce ði a dý a lýr hük mü nü i çe ri yor. An ka ra / a a

10 EKONOMÝ Y ARALIK 2011 ÇARÞAMBA Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 12 ARALIK ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 100,10 ÖN CE KÝ GÜN 101,40 DÜN 672 ÖN CE KÝ GÜN 681 DO LAR DÜN 1,8680 ÖN CE KÝ GÜN 1,8420 DÜN 2,4640 ÖN CE KÝ GÜN 2,4650 p p p p HABERLER Mah ke me miz de da va cý Ka ra yol la rý Ge nel Mü dür lü ðü ta ra fýn dan 2942 sa yý lý Ka mu - laþ týr ma Ka nu nu'nun 10. mad de si ge re ði a çý lan ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes - cil da va sýn da ve ri len a ra ka rarý u ya rýn ca; 2942 Sa yý lý Ka mu laþ týr ma Ka nu nu'nun 19. mad de si ge re ði Gi re sun Ý li Yað lý de re il çe si Mer kez Ma hal le si 138 Par sel sa yý lý yol gü zer gâ hý na i sa bet e den, 699,42 m 2 yü zöl çü - mün de ki da va ko nu su ta þýn maz da da va cý ta ra fýn dan ka mu laþ týr ma iþ le mi ya pý la cak týr. 1- Hak sa hip le ri nin i lan/teb li gat ta ri hin den i ti ba ren bir ay i çe ri sin de ka mu laþ týr ma iþ le mi ne kar þý i da ri yar gý da ip tal da va sý, ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü zelt me da vasý a çý la bi le cek tir. 2- Husumetin Karayollarý Genel Müdürlüðü'ne gönderilmesi gerektiði, 3- Kamulaþtýrma iþlemine karþý idari yargýda iptal davasý açanlarýn, dava açtýklarýný ve yürütmenin durdurulmasý kararý aldýklarýný belgelendirmedikleri taktirde kamulaþtýrma bedeli üzerinden taþýnmazýn kamulaþtýrmayý yapan idare adýna tescil edileceði, 4- Mahkemece tespit edilen kamulaþtýrma bedeli hak sahibi adýna T. C. Ziraat Bankasý Yaðlýdere Þubesine yatýrýlacaðý, 5- Hak sa hip le ri nin ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le ri i lan ta ri hin den i ti ba ren 10 gün i çe ri sin de mah ke me ce ya zý lý o la rak bil dir me le ri ge rek ti ði, 6- Taraflarýn duruþmanýn atýlý bulunduðu günü duruþma sýrasýnda mahkememizde hazýr bulunmalarý veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri gerektiði, duruþmalarda bulunmadýklarý veya vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde duruþmanýn yokluklarýnda devam edeceði 2942 sayýlý yasanýn 4650 sayýlý yasa ile deðiþik 19. maddesi gereðince ilan olunur. B: T. C. ESPÝYE ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN Dosya No:2011/37 Ýflas. Örnek No: 32* Müflisin adý, soyadý ve adresi: ADRESÝ : SEMBOL KOZMETÝK SAN. A.Þ. Ýkitelli Org. San. Bölgesi Çevre San. Sit. 4 Blk N: K. Çekmece / Ýst. SÝCÝLÝ : Ýflasýn açýlmasý kararý veren mahkeme Kararýn tarih ve sayýsý ile özeti : Ba kýr köy 1. As li ye Ti ca ret Mah ke me si nin 09/12/2011 ta rih ve 2010/483 Es. sa yý lý ka ra rý i le Tic. Sic. No sun da ka yýt lý yu ka rý da ki ad res ler de fa a li yet te SEM BOL KOZ ME TÝK SAN. A.Þ nin 09/12/2011 ta rih sa at 11:00 i ti ba rý i le if la - sý na ka rar ve ril miþ tir. Yu ka rý da a dý ve ad re si ya zý lý þir ket ler hak kýn da Ba kýr köy 1. As li ye Ti ca ret Mah ke me si - nin 03/10/2011 ta rih ve sa at 10:30'da 2009/231 sa yý lý ka ra rýy la Ýf la sýn a çýl ma sý na ka rar ve ril miþ bu lun du ðu Ýc ra ve Ýf las Ka nu nun 166. mad de si ge re ðin ce teb lið ve i lan o lu nur. 09/12/2011 (Ý ÝK m.166) B: T. C. BAKIRKÖY 1. ÝFLAS DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜNDEN (ÝFLASIN AÇILMASINA ÝLÝÞKÝN ÝLAN) DOSYA NO: 2008/145 TAL. Örnek No: 27 Yu ka rý da nu ma ra sý ya zý lý dos ya da sa tý þa çý ka rý lan ta þýn maz la ra a it YE NÝ AS YA Ga ze - te si nin 18 Ka sým 2011 gün lü nüs ha sý nýn 13. say fa sýn da ya yýn la nan B: no lu gay ri - men kul sa týþ i la nýn da, ta þýn maz lar dan 3. sý ra da ki ta þýn maz i le 5. sý ra da ki ta þýn ma zýn ta pu kay dý mev ki le ri ZU HU LEN Mü dür lü ðü müz ce yan lýþ ya zýl mýþ o lup, bu yan lýþ lý ðýn Gi de ri le rek, DOÐRUSU: Balýkesir ili, Ývrindi ilçesi, Osmanlar Köyü, Köy altý Mevkiinde, 137 Ada, 21 Parsel de kayýtlý 4019,00 m 2 tarla vasýflý taþýnmaz, Balýkesir ili, Ývrindi ilçesi, Osmanlar Köyü, Köycivarý Mevkii, 131 Ada, 4 Parselde kayýtlý ,43 m 2 tarla vasýflý taþýnmaz DÜZELTÝLEREK ÝLAN OLUNUR. 25/11/2011 B: T. C. ÝVRÝNDÝ ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ DÜZELTME ÝLANIDIR ZAYÝ nerdemli Kaymakamlýðýndan almýþ olduðum Kemal oðlu Ali Yýldýz adýna kayýtlý Yeþil Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. nerdemli Kaymakamlýðýndan almýþ olduðum Ali kýzý Ayþe Yýldýz adýna kayýtlý Yeþil Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. nerdemli Kaymakamlýðýndan almýþ olduðum Ali oðlu Mehmet Yýldýz adýna kayýtlý Yeþil Kartýmý kaybettim. Hükümsüzdür. nsbm Eðitim Kurumundan aldýðým Silâhlý Güvenlik Sertifikasýný kaybettim. Hükümsüzdür. Doðan Kaplan Ted bir li ol ma za ma ný AB'DEKÝ KRÝZÝN ÝÇ PÝYASAYA YANSIMADIÐINI, AMA BUNUN KRÝZÝN TÜRKÝYE'YE GELMEYECEÐÝ ANLAMI- NI TAÞIMADIÐINI KAYDEDEN KEMAL ÞAHÝN, BUNUN ÝÇÝN TEDBÝRLÝ OLMAK GEREKTÝÐÝNÝ BELÝRTTÝ. ÞA HÝN LER Hol ding Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ke mal Þa hin, AB ül ke le rin de ki kri zin iç pi ya - sa ya yan sý ma dý ðý ný an cak bu nun Tür ki ye ye gel me ye ce ði an la mý ný ta þý ma dý ðý na dik kat çek ti. Ke mal Þa hin, E dir ne Sa na yi ci ve Ýþ A - dam la rý Der ne ði nce dü zen le nen top lan tý da, Tür ki ye nin, son çey rek te 8,2 bü yü me si ni de - ðer len dir di. Tür ki ye nin, dün ya da Çin den son ra en faz la bü yü yen i kin ci ül ke ol du ðu nu be lir ten Þa hin, bu nun o lum lu bir ge liþ me ol - du ðu nu söy le di. Þa hin, E sa sen, iç pi ya sa ya, bi ze kriz tam gir me di. A ma bu kriz bi ze gel - mez, ge le mez an la mý na gel mez. Hü kü me ti - miz de ge rek li ted bir le ri a lý yor, hal ký mý zý u ya - rý yor, te ðet lâ fý ný faz la ko nuþ mu yo ruz. O a çý - dan ted bir li ol ma za ma ný de di. Tür ki ye nin bu lun du ðu coð raf ya da bü yü - yen, her ke sin göz be be ði o lan, ya tý rým ya pan bir ül ke ko nu mun da ol du ðu nu an la tan Þa hin, þöy le de vam et ti: Böy le de vam e der se so run ol maz. A ma da ha dra ma tik o lay lar o lup Tür ki - ye ye kay nak gel mez se o za man ca rî a çýk prob - le mi, ha ki ka ten o za man cid dî bir so run o la bi - lir. An cak, þu nu net bir þe kil de söy le ye bi li riz. Biz, 27 Av ru pa ül ke sin den da ha i yi yiz. Ý le ri de bu ül ke ler da ha kö tü ol sa bi le biz, on lar dan da - ha i yi o la ca ðýz. Rus ya ka rý þý yor. Rus ya dan da ha i yi ol duk. Çün kü, Rus ya a çýk bir sis tem de ðil. Bu böl ge de Çin in dý þýn da biz kal dýk. Ýn san la rýn ak lý na ar týk Ýs tan bul, E dir ne ge li yor. Ýn san la rýn pa ra ka za na ca ðý yer ler kal ma dý. Gü ney de ki ül - ke ler ka rýþ tý. Ka rýþ ma yan lar da kor ku yor. Ý - ran ýn da du ru mu bel li. Av ras ya coð raf ya sý nýn, 1 mil yar nü fu sun en is tik rar lý mer ke zi yiz. Hü - kü me tin hak ký ný ye me ye lim. Bir ta kým hu kuk - sal ha ta la rý var, a ma e ko no mi ye va kýf. Ya pa bi - le ce ði nin en i yi si ni ya pý yor. Tür ki ye de çok bü - yük en di þe e di le cek bir du rum yok. ALMANYA'DA ÝNSANLAR KORKUDAN PARA HARCAMIYOR Av ru pa Bir li ði ül ke le ri nin, Ma as tricht kri - ter le ri ne uy ma dý ðý ný ve del di ði ni vur gu la yan Þa hin, bu sebep le Yu na nis tan, Ýs pan ya, Ý tal ya gi bi ül ke le rin e ko no mi de so run ya þa dý ðý ný i fa - de et ti. Þa hin, þöy le de vam et ti: Si ya sî bir lik ol ma dý ðý sü re ce E u ro yu bu ül ke ler ta þý maz. Av ru pa bi zim en bü yük pa za rý mýz. Ýh ra ca tý - mý zýn yüz de 60 ý Av ru pa ya gi di yor. Av ru pa dur gun lu ða doð ru gi di yor. Al man ya da in san - lar kor ku dan a lýþ ve riþ yap mý yor. Do la yý sýy la mal sat mak zor la þa cak. Bu bi zi et ki le ye cek. Fab ri ka lar tam ka pa si te ça lý þa ma ya cak. Bu ra - dan bi zi et ki le ye cek. E dir ne / a a Ke mal Þa hin, E dir ne Sa na yi ci ve Ýþ A dam la rý Der ne ði nce dü zen le nen top lan tý da konuþtu. FOTOÐRAF: AA 10 ay da 11,5 mil yar doð ru dan ya tý rým gel di E KO NO MÝ Ba ka ný Za fer Çað la yan, Av ru pa kriz le bo ðu þur ken, Tür ki ye ya tý rým çek me ye de vam e di yor i fa de le ri ni kul lan dý. Ba ka ný Çað la yan, u lus la r a ra sý doð - ru dan ya tý rým gi riþ le ri ve ri le riy le il gi li yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, bu yý lýn E kim a - yýn da Tür ki ye ye u lus la r a ra sý doð ru dan ya tý rým gi ri þi nin 436 mil yon do lar o la - rak ger çek leþ ti ði ni bil dir di. Çað la yan, þun la rý kay det ti: 2011 yý lý nýn O cak-e kim dö ne min de ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re u lus la r a ra sý doð ru dan ya tý rým gi ri - þi nin yüz de 84 o ra nýn da ar týþ gös ter me si bu nun ka ný tý yý lý nýn 10 a yýn da ger çek le þen u lus la r a ra sý doð ru dan ya tý rým tu ta rý 6.3 mil yar do lar i ken, 2011 yý - lý nýn 10 a yýn da bu ra kam 11.5 mil yar do la ra u laþ tý. Bu yý lýn ilk 10 a yýn da ül ke - mi ze ge len u lus la r a ra sý doð ru dan ser ma ye gi riþ le ri nin yüz de 86 sý nýn AB ül ke - le ri kay nak lý ol du ðu nu be lir ten Çað la yan, þöy le de vam et ti: Av ru pa kriz le bo - ðu þur ken, Tür ki ye, gü ven ve ren ve is tik rar lý e ko no mi si i le Av ru pa lý ya tý rým cý la - rýn, ya tý rým i çin ter cih et ti ði ca zip, gü ven li bir li man o la rak dik ka ti çe ki yor. Çað la yan ay rý ca, Tür ki ye nin son 12 ay lýk sü reç te ki ih ra ca tý nýn cum hu ri yet ta - ri hi re ko ru nu ký ra rak 134 mil yar do la ra u laþ tý ðý ný bil dir di. An ka ra / a a CA RÎ A ÇI ÐIN YÜZ DE 67 SÝ E NER JÝDEN MER KEZ Ban ka sý Tür ki ye nin ca rî iþ lem ler he - sa bý a çý ðý nýn, bu yý lýn O cak-e kim dö ne min de, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 94 ar ta - rak, 65 mil yar 57 mil yon do la rý bul du ðu nu a - çýk la dý. Ay ný dö nem de ki e ner ji it ha la tý i se 44,2 mil yar do lar ol du. Söz ko nu su ra kam la ra gö re, Tür ki ye nin e ner ji it ha la tý, ca ri a çý ðýn yüz de 67,42 si o la rak ger çek leþ ti. Kal kýn ma Ba kan lý ðý, Mer kez Ban ka sý ve Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru - mu nun (TÜ ÝK) ve ri le rin den ya pý lan he sap la - ma la ra gö re, Tür ki ye, bu yý lýn O cak-e kim dö - ne min de 201,6 mil yar do lar it ha lat yap tý. Bu it - ha la týn i çin de e ner ji ye ö de nen be del i se 44,2 mil yar do lar ol du. Ay ný dö nem de Tür ki ye nin e ner ji dý þý it ha la tý i se 157,4 mil yar do lar o la rak ger çek leþ ti. Mer kez Ban ka sý nýn a çýk la dý ðý Tür - ki ye nin ca rî iþ lem ler he sa bý a çý ðý nýn yi ne ay ný dö nem de 65 mil yar 57 mil yon do lar ol du ðu göz ö nü ne a lýn dý ðýn da, ca ri a çý ðýn yüz de 67,42 si nin e ner ji it ha la týn dan kay nak lan dý ðý gö rül dü. E ner ji it ha la tý, 90 mil yar 183 mil yon do lar o lan dýþ ti - ca ret a çý ðý nýn da ne re dey se ya rý sý ný o luþ tur du. E ner ji it ha la tý nýn alt ka lem le ri ne ba kýl dý ðýn da i se Tür ki ye nin en çok mo to rin, LPG ve gaz o il le re pa ra ö de di ði gö rü lü yor. Söz ko nu su dö nem de Tür ki ye, 7 mil yar 17 mil yon do lar mo to rin, 2 mil yar 401 mil yon do lar LPG ve 1 mil yar 461 mil yon do lar de ðe rin de gaz o il ler (ö zel bir iþ le - me ta bi tu tu la cak o lan) it hal et ti. TÜ ÝK in ve ri le - ri ne gö re, e ner ji it ha la tý nýn gö rül dü ðü 27. fa sý lýn i çin de ki giz li ve ri ka le mi i se söz ko nu su dö - nem de 27,7 mil yar do lar ol du. An ka ra / a a Ýþ çi de enf las yon far ký al ma lý ÖZ Ýp lik-ýþ Sen di ka sý Ge nel Baþ ka ný Mu rat Ý - nanç Enf las yo nun yük sek bir se yir iz le me si - nin be de li ni iþ çi ler ö dü yor. Me mu ra ve ri len enf las yon far kýn dan ne ya zýk ki iþ çi ler ya rar - la na mý yor, a lým gü cü müz her ge çen gün e ri - yor de di. As ga rî üc re tin be lir le ne ce ði ö nü - müz de ki gün ler de, enf las yon da ki ar tý þa dik - kat çe ken Mu rat Ý nanç, as ga rî üc ret li nin bak - mak la yü küm lü ki þi sa yý sý 10 mil yo nu aþ tý ðý - na dik kat çek ti yý lý as ga ri üc re ti nin he - def enf las yo na gö re ya pýl dý ðý ný ve ger çek le þen enf las yo nun yüz de 11 e u la þa rak as ga rî üc ret zam mý nýn enf las yo nun al týn da kal dý ðý ný vur - gu la yan Ý nanç þöy le de vam et ti: Geç ti ði miz gün ler de top la nan as ga rî üc ret tes bit ko mis - yo nu 2012 yý lý hü kü met prog ra mýn da 3+3 dü ze yin de bir as ga rî üc ret zam mý he sap la dý. Enf las yo nun al týn da ka lan bir zam ön gö rül - me si, e me ði de ðer siz leþ tir mek le be ra ber, as - ga rî üc ret le ge çi nen 3 mil yo nu ve do lay lý o la - rak 10 mil yon ki þi yi a le nen se fa le te sü rük le - mek tir. Bu gün en dü þük me mu run al dý ðý ma aþ TL i ken as ga rî üc ret, 913 TL o lan aç lýk sý ný rý nýn da hi al týn da dýr. Enf las yon far - ký nýn ö den me sin de e mek li, iþ çi, me mur ay rý - mý nýn ya pýl ma sý son de re ce yan lýþ týr. Tes bit a þa ma sýn da bu ay rým da göz ö nün de bu lun - du ru la rak iþ çi le rin bu hak tan ya rar lan ma la rý sað lan ma lý, as ga rî üc ret, ça lý þan la rýn zo run lu ih ti yaç la rý ný kar þý la ya bi le cek ve say gýn ya þa - ma sa hip o la bil me le ri ni sað la ya cak se vi ye de ül ke þart la rý dik ka te a lý na rak da ha a dil þe kil de tes bit e dil me li dir. Ankara / Ahmet Terzi Gý da iþ let me le ri ne AB stan dar dýn da hij yen þar tý TÜR KÝYE, gý da ve gý da gü ve nir li ðin de ya pý lan dü zen le me ler le, Av ru pa Bir li ði (AB) mev zu a - tý na u yum sað la dý. AB nin sa hip ol du ðu stan - dart la rý re fe rans a lan 5996 sa yý lý Ve te ri ner Hiz met le ri, Bit ki Sað lý ðý, Gý da ve Yem Ka nu - nu na i liþ kin i kin cil mev zu at ça lýþ ma la rý bu - gün i ti ba rýy la ta mam lan dý. Bu na gö re, ar týk Tür ki ye de ki bütün gý da iþ let me le ri ne AB stan dart la rýn da hij yen þart la rý a ra na cak. Bu þe kil de tü ke ti ci le rin da ha gü ve ni lir gý da la ra u - laþ ma sý sað la na cak. Gý da iþ let me le rin de i þin ne vi ne gö re per so nel ça lýþ tý rýl ma sý zo run lu lu - ðu ge ti ri le cek. Ý kin cil dü zen le me le re gö re, ka - çak ü re tim ve sa tý þýn ö nü ne geç mek a ma cýy la tüm gý da iþ yer le ri o nay ve ka yýt zo run lu lu ðu - na ta bi o la cak. Ba kan lýk ça be lir le ne cek o lan o - na ya ta bi iþ let me le rin, fa a li ye te geç me den ön - ce Ba kan lýk tan o nay al ma sý, ka yýt iþ le mi ne ta - bi o lan di ðer bütün iþ let me le rin i se ka yýt la rý ný Ba kan lý ða yap týr ma la rý zo run lu o la cak. Bu na gö re, iþ let me ci le rin o nay ve ka yýt nu ma ra la rý ü rün e ti ke tin de yer a la cak. Böy le lik le tü ke ti ci, al mýþ ol du ðu ü rü nün han gi iþ let me de ü re til - di ði nin, o nay lý ya da ka yýt lý iþ let me o lup ol ma - dý ðý ný an la ya bi le cek. Bu þe kil de de ka çak ü re - tim ve sa týþ en gel le ne cek, tü ke ti ci ler ka çak ü - rün le ri sa týn al ma ya cak lar. Bu na pa ra lel gý da - lar da iz le ne bi lir li ðin sað lan ma sý da zo run lu ha le ge ti ril di. Böy le lik le mar ket te sa tý þa su nu - lan seb ze, mey ve nin han gi ü re ti ci den gel di ði bi li ne cek. Ay ný þe kil de tüm gý da lar ham mad - de ye ka dar iz le ne bi le cek, so ru nun kay na ðý tes bit e di le bi le cek. An ka ra / a a Kü re sel e ko no mi de ya vaþ la ma dö ne mi nu LUS LA RA RA SI kre di de re ce len dir me ku ru lu þu Fitch, kü re sel e ko no mi de be lir siz lik le rin art ma sýy la bir lik te gö rü nü mün za yýf la dý ðý na dik kat çe ke rek, kü re sel e ko no mik bü yü me tah mi ni ni ge le cek yýl i - çin yüz de 2,4 e, 2013 yý lý i çin i se yüz de 3 e çek ti. Ku ru luþ da ha ön ce ki tah mi nin de kü re sel e ko no - mi nin ge le cek yýl yüz de 2,7, 2013 te i se yüz de 3,1 bü yü ye ce ði ni tah min e di yor du. Fitch yap tý ðý a çýk - la ma da, bu yýl i çin ge liþ miþ e ko no mi le re i liþ kin bü - yü me tah mi ni ni yüz de 1,3 e çe ker ken, ge liþ miþ e - ko no mi ler i çin 2012 yý lýn da yüz de 1,2, 2013 yý lý i çin i se yüz de 1,9 o la ca ðý ný ön gör dü. Bre zil ya, Rus ya, Çin ve Hin dis tan dan o lu þan BRIC ül ke le rin de i se bü yü me nin ge le cek yýl yüz de 6,3, 2013 te de yüz de 6,6 o la ca ðý ný ön gö ren Fitch, Av ro Böl ge si nde ge le - cek yýl bü yü me nin yüz de 0,4 e ge ri le ye ce ði ni, böl - ge de i se yal nýz ca Ý tal ya nýn ge le cek yýl yüz de 0,5 da - ral ma sý ný bek le dik le ri ni be lirt ti. Fitch ay rý ca, Ýn gil - te re e ko no mi si i çin bü yü me tah min le ri ni 2012 i çin yüz de 0,7, 2013 i çin yüz de 2 ye çek ti. Kri zin, 2012 yý lý bo yun ca ve da ha son ra de vam e de ce ði ni kay de - den Fitch, kri ze kar þý kap sam lý çö züm bu lu na ma - ma sý nýn, E u ro Böl ge si nin ül ke kre di gö rü nüm le ri ve kre di not la rý ü ze rin de ký sa va de li bas ký yý ar týr dý ðý u ya rý sýn da bu lun du. An ka ra / a a Çu ku ro va Böl ge sel Ha va a la ný i ha le si ya rýn ndev LET Ha va Mey dan la rý Ýþ let me si (DHMÝ) ta - ra fýn dan 15 A ra lýk ta i ha le si ya pý la cak Çu ku ro va Böl ge sel Ha va a la ný, U laþ týr ma, De niz ci lik ve Ha ber - leþ me Ba kan lý ðý nýn 2023 he def le ri a ra sýn da yer a lan 30 mil yon yol cu ka pa si te li i ki ha va a la nýn dan bi ri si o la cak. Mer sin ve A da na i le Çu ku ro va böl ge si ne hiz met ver mek a ma cýy la kon van si yo nel bo yut lar da ya pý mý plan la nan Çu ku ro va Böl ge sel Ha va a la ný nýn i ha le si 15 A ra lýk Per þem be gü nü ya pý la cak. DHMÝ ta ra fýn dan ha zýr la nan ve 22 A ðus tos ta i la na çý kan i - ha le þart na me si, 1 mil yon e u ro ge çi ci te mi nat kar þý - lý ðýn da i ha le ye ka tý la cak fir ma lar ta ra fýn dan a lý ný yor. Yap-Ýþ let-dev ret mo de liy le ya pý la cak Çu ku ro va Böl ge sel Ha va a la ný, ta ma mý ö zel sek tör ta ra fýn dan ya pý lan i kin ci ha va a la ný o la cak ve in þa sý 36 ay da bi ti - ri le cek. Ýlk a þa ma da 15 mil yon yol cu ka pa si te si ne sa hip o la cak ve bü yü ye bi lir þe kil de ya pý la cak ha va a - la ný nýn ka pa si te si nin, da ha son ra 30 mil yo na çý ka rýl - ma sý he def le ni yor. An ka ra / a a Pan dýr: Al týn yu murt la yan ta vu ðu kes me ye lim nto FAÞ Üst Yö ne ti ci si (CE O) A li Pan dýr, ha fif ti - ca ri de ki ÖTV ar tý þý ko nu sun da ye ni den bir dü zen - le me ya pý la ca ðý na i nan dý ðý ný be lir te rek, Ha fif ti ca rî seg men ti, is tih dam ya ra tý yor, yan sa na yi yi ge liþ ti ri - yor, ih ra ca ta kat ký sað lý yor. Al týn yu murt la yan ta - vu ðu kes me mek lâ zým de di. Bir sü re ön ce ha fif ti - ca ri a raç lar da ÖTV nin yüz de 10 dan 15 e çý ka rýl dý - ðý ný ha týr la tan Pan dýr, bek len ti le ri nin, bu ar tý þýn ye - ni yý la gi rer ken ge ri a lýn ma sý ol du ðu nu an lat tý. Ha - fif ti ca rî seg men tin is tih dam o luþ tur du ðu nu, yan sa na yi yi ge liþ tir di ði ni ve ih ra cat kat ký sað la dý ðý ný ve al týn yu murt la yan bu ta vu ðun ke sil me me si ge rek ti - ði ni vur gu la yan Pan dýr, ha fif ti ca rî a raç la rýn yüz de 70 in den faz la sý nýn yer li ü re tim ol du ðu nu i fa de e - de rek, O to mo bil le rin ço ðun lu ðu i se it hal. Ha fif ti - ca ri den o to mo bi le ka yýþ o la cak sa, gi den ta le bin ya - rý sý nýn it ha la ta kay ma ih ti ma li var. Her ba kým dan Hü kü met in göz den ge çi rip dü zen le me ya pa ca ðý na i na ný yo rum di ye ko nuþ tu. Bur sa / a a Aytaç, helâl olsun dedi, Avrupa'dan ödül aldý naytaç IN, Yapana da Yiyene de Helâl Olsun reklâm sloganýna ödül. Türk Standartlarý Enstitüsü tarafýndan verilen Helâl Et belgesini Türkiye de ilk alan gýda firmasý Aytaç, Londra da düzenlenen Avrupa Kalite Ödülleri gecesinde WBR Ýstanbul Reklâm Ajansý tarafýndan yazýlý ve görsel medya için hazýrlanan Yapana da Yiyene de Helâl Olsun reklâm kampanyasýnýn sloganý Yýlýn En Ýyi Reklâm Sloganý ödülünü aldý. Aytaç ýn 5 ayrý ürün grubu için farklý olarak hazýrlanan ve içinde güldürü unsurlarýnýn kullanýldýðý reklâmlarda usta sanatçý Hasan Kaçan Yapana da Yiyene de Helâl Olsun diyerek, Aytaç ýn gýda üretimindeki bütün aþamalara verdiði önemin altýný çiziyor. Ýstanbul / Yeni Asya "Bursa Ýli, Osmangazi Ýlçesi, Sýrameþeler Mah Ada 1 ve 2 Parsellerin Peþin Olarak Satýþý" ihalesi ilaný ihale ileriki bir tarihe ertelendiðinden iptal edilmiþtir. B: BURSA BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN ÝPTAL ÝLANI

11 MEDYA POLÝTÝK ARALIK 2011 ÇARÞAMBA Y NAS RED DÝN Ho ca nýn ken di ya la ný nýn pe þin den koþ ma sý hi kâ ye si, A le vi le rin Ke - ma lizm le o lan i liþ ki si ne ben zi yor. A le vi - ler, bu gün sa mi mi yet le Cum hu ri yet in ken di le ri ni Sün ni-yo baz Os man lý dan kur tar dý ðý na ve bu ül ke ye la ik lik ve de - mok ra si ge tir di ði ne i na ný yor. Bu ne den le yüz leþ me tar týþ ma la rýn da A le vi ler aç maz i çin de, çün kü mað du ri yet le ri ni Os man lý ve Sün ni lik ü ze rin den a çýk la ma ya a lýþ mýþ - lar dý ve bu on la ra faz la sýy la ye ti yor du. A le vi ler, ken di le ri ni çað daþ-la ik-de - mok rat o la rak ad lan dýr ma ya ve ay dýn - lan ma cý-po zi ti vist bir zih ni yet le dün ya - ya bak ma ya o ka dar a lýþ týr dý ki, bir þa ir A le vi ler Haç lý ka lýn tý sý dýr de di di ye ký - ya met ko pa ran la rýn, Ý nö nü nün to ru nu - nun so nuç ta a dam ol du lar a ge len Ben ce so nu ca bak mak la zým a çýk la - ma sý na tep ki le ri a yýp la mak tan ve ca ným söy le nir de bu ka dar a çýk söy len mez ki nin ö te si ne gi de me di. Ý þin a dý ný a çýk ça ko ya lým: Sol-Ke ma - list çev re ler ve bu nu iç sel leþ ti ren A le vi - ler i çin A le vi lik, ar ka ik bir kül tür ve fe o - dal bir ka lýn tý dan baþ ka bir þey de ðil. Bu ne den le A le vi li ðe ve A le vi le re ya pý lan öv gü, i nanç te mel li bir A le vi li ðe de ðil, man kurt laþ mýþ A le vi lik i çin dir. Öy le ol - ma sa, A le vi le rin A le vi lik le ve de Ýs lam la bu luþ ma sý ný en gel le mek a dý na A li siz A le vi lik, Lu vi ler, A lu vi ler, A le vi ler vb. te mel siz te o ri ler ü re ti lip pi ya sa ya bu ra - hat lýk ta sü rü le bi lir miy di? DAÝMÎ BÝR DE ZA VAN TAJ MI? A le vi ler i ki ký sým dýr: Man kurt laþ mýþ A le vi ler ve A le vi has sa si ye ti ne sa hip an - cak se si ni du yu ra ma yan bü yük A le vi kit le si. Bo zuk dü ze nin bo zuk çark la rý, i - kin ci le re za yýf lýk la rý ve si ya si ak tör le rin ken di le ri ni mu ha tap al ma ma sý se be biy - le, tem sil nok ta sýn da man kurt laþ mýþ A - le vi le re sý ðýn mak tan baþ ka ça re bý rak - mý yor. Ýþ te Ke ma lizm in gü cü, bir þe kil - de e lin den tut tu ðu, bir yer le re ge tir di ði ve dü zen de ði þir se kay be de cek çok þey - le ri ol du ðu na i na nan, bu man kurt laþ mýþ A le vi ler dir. Bun la rýn en bü yük ö zel li ði, A le vi a ki de siy le e be veyn ha riç a ra la - rýn da hiç bir bað bu lun ma sa da ken di le - ri ni A le vi gös te re bil me le ri dir. Bu et kin ke sim ka lem þor la rý a ra cý lý ðýy la A le vi le ri re ji min sa dýk bi rer bek çi si yap - ma ya ça lý þýr ken ta ri hi çar pýt mak tan da ka çýn mý yor. Ço ðu kez el al týn dan, ba zen de a çýk ça A ta türk ün A le vi-bek ta þi ol du ðu id di a e di lir ken, A le vi lik i le Bek ta þi lik ay - nýy mýþ gi bi gös te ri le rek Ha cý Bek taþ zi ya - re ti ne o la ða nüs tü an lam lar yük le ni yor. Bek ta þi ler, Os man lý dan Cum hu ri yet e (I I. Mah mut dö ne mi ha riç) dev let le hep iç i çe ol muþ tur. Os man lý yý ba tý ran Ýt ti hat çý - la rýn bir kýs mýy la Ta lat Pa þa, Bek ta þi dir. Þe hir li ve ço ðu Sün ni a i le ler den ge len Bek ta þi le rin Ke ma lizm le i yi i liþ ki ler ge liþ - ti re bil me si nor mal; a nor mal o lan, dev let le hiç bir za man böy le bir ba ðý ol ma yan A le - vi le rin du ru mu dur. Os man lý dan Cum hu ri yet e et kin rol oy na ya cak bir A le vi kli ði hiç ol ma dý ve baþ lan gýç ta Cum hu ri yet, on lar i çin hiç bir þe yi de ðiþ tir me di: Os man lý git miþ, Cum - hu ri yet gel miþ ti. Tek ke ve za vi ye le ri ka - pa tý lan, a yin le ri ve un van la rý ya sak la nan, De de le ri nin ba zen sa ka lý ba zen de kel le si ke si len, 1924 Köy Ka nu nu i le köy le ri ne zor la ca mi ya pýl mak is te nen, hak la rýn da ro man lar ve o yun lar ya zý lýp Ký zýl baþ di - ye tah kir e di len A le vi le rin, Der sim de ya - þa nan lar bi li nir ken, Cum hu ri yet e gü ven - me le ri i çin bir se bep de yok tu. Bu ül ke - nin A le vi le ri, Der sim de ya þa nan la rý he - nüz kim se ler bil mez ken bi li yor du ve ya - þa dýk la rý trav ma yý sa ðal ta bil mek i çin Der sim ü ze ri ne ef sa ne ler ü re ti yor du. Ço - cuk lu ðu mun Der sim hi kâ ye le ri hep ay ný son la bi ter di: A ta türk ol ma say dý, Ba yar A le vi le rin kö kü nü ka zý ya cak tý. Pe ki A le vi ler, yok sa yýl dýk la rý re jim le na sýl uz laþ tý? Bu uz laþ ma nýn kök le ri üç yol la a týl dý: Köy ens ti tü le ri vb. ya tý lý o kul - la rýn a çýl ma sý, 50 li yýl lar dan son ra baþ la - yan köy den ken te göç ve dev let e liy le dö - nüþ tü rü len, yoz laþ tý rý lan Sün ni li ðin A le vi kar þýt lý ðý. Ya tý lý o kul lar da re ji min yýl maz bek çi le ri o la rak ye tiþ ti ri len A le vi ço cuk la rý na, i ler - le yen yýl lar da þe hir ler de a yak iþ le ri ni ya - pan A le vi le rin, o kul lar sa ye sin de pres tij li mes lek le re a dým a tan ço cuk la rý da ka týl dý. Fa kat bu ço cuk lar, ço ðu kez A le vi o la ma - dý. Öy le ki pek ço ðu ay ný yas tý ðý pay laþ týk - la rý eþ le ri ne bi le hiç bir za man A le vi ol - duk la rý ný söy le ye me di. A le vi lik le ri hep bir de za van taj o la rak peþ - le rin den gel di. Ve böy le ce bu gün kü man - kurt laþ mýþ A le vi le rin ön cü le ri or ta ya çýk tý. KEMALÝZMÝN SAFINDA YER TUTTULAR, AMA... (...)Mu ha fa za kâr la rýn dýþ la dý ðý A le vi ler, sol-ke ma list çev re ler de A le vi o la rak de - ðil si ya si mü ca de le de bir des tek çi o la rak gö rül dü. Dýþ lan mýþ lý ðýn ver di ði e zik lik ve i - nan cýn ak ta rý la ma ma sý ne de niy le bu ha re - ket ler de yer a lan A le vi ler i nanç yön lü ta - lep ler de bu lun maz ken, ço ðu kez gel dik le ri ye ri ay dýn lan ma cý-po zi ti vist bir yak la þým la çað daþ laþ týr ma(!) ça ba sý na gir di ler.(...) Fa kat a sýl öl dü rü cü dar be, 12 Ey lül son - ra sý dev le tin so lu e zip ö nü nü aç tý ðý Ýs lam cý ha re ket ler den kor kup A le vi le ri bir den ge un su ru o la rak gör me siy le baþ la dý. La ik-an ti la ik cep he leþ me sin de si ya si ci na yet ler ve kal kýþ ma lar la A le vi ler kor ku tul du. Sað-sol ça týþ ma sý nýn zir ve si o lan Ma raþ, Ço rum vb. kat li am lar -Ma dý mak kat li a mýy la bir lik - te- sýrf A le vi li ðe in dir ge ne rek ye ni den ya - zýl dý. Dev let e liy le A le vi ör güt le ri kur du rul - du, ce mev le ri a çýl dý ve bun la rýn ba þý na da 12 Ey lül ön ce si nin si ya sal laþ mýþ A le vi le ri ge ti ril di. Mu ha fa za kâr çev re le rin has sa si - yet siz li ði ön yar gý la rýy la bir le þin ce, A le vi le - rin Ke ma lizm e de mir at ma sý ko lay laþ tý. An cak A le vi le ri Ýs lam cý la ra kar þý kul lan - mak a ma cýy la ku ru lan ce mev le ri, u mul - ma dýk bi çim de i nanç sal A le vi li ðin kül le - rin den tek rar doð ma sý na yol aç tý. Bu gün Ke ma list ler ve A le vi ör güt le ri, A le vi le ri Ýs - lam ýn dý þýn da ve Ke ma lizm in ya nýn da saf tut tur mak i çin çýk týk la rý yol da A le vi lik i le kar þý laþ ma nýn þaþ kýn lý ðý ný ya þý yor. Hal bu - ki sol-ke ma list-mark sist i de o lo ji her þe yi çöz müþ tü. Bu ne den le A le vi ler, da ha u - zun sü re Ke ma lizm i le çap ra þýk bir i liþ ki i - çin de o la cak lar. Ta ki Sün ni ler, A le vi le rin bu ruh ha lin de ki ki þi sel gü nah la rýy la yüz - le þe ne ka dar... KE MA LÝST LER NE DEN A LE VÝ LE RÝ KO RU MA DI? A le vi le rin ken di le ri ne þu so ru la rý a çýk ça sor ma ya baþ la ma la rý ge re ki yor. Cum hu ri - yet ka za ným la rý di ye da ya tý lan la rýn ger çek ma li ye ti ne dir? Ma raþ ta ve Ma dý mak ta ik ti dar or ta ðý o lan Ke ma list ler, ni çin A le - vi le ri ko ru mak i çin par mak la rý ný oy nat - ma dý? (...) Ne den A le vi ler sa ye sin de a yak - ta ka la bi len bir par ti, A le vi ta lep le ri ko nu - sun da bu ka dar sus kun? Ve ne den ken di - si ni A le vi ay dý ný o la rak gö ren ler, A le vi li - ðin en ba sit ri tü el le ri ne bi le say gý sýz? Þe nol Ka luç, Ra di kal, 13 A ra lýk 2011 AB ma a le sef bat mý yor! U ZUN za man dýr Tür ki ye de gün dem den düþ müþ o lan AB ko nu su bir li ðin son zir ve top lan tý sý ne de niy le bir sü re ön pla na çýk tý. An cak dün ya da de rin en di þe ko nu - su o lan AB de ki kriz ül ke miz de san ki bi raz fark lý duy - gu lar la kar þý lan dý. Pek çok çev re de AB ül ke le ri nin e ko - no mik güç lük le ri da ha zi ya de Tür ki ye nin bu a lan da ki ba þa rý la rý ný par lat ma fýr sa tý o la rak gö rül dü. Yu na nis - tan, Ý tal ya, Por te kiz gi bi ül ke ler de ki sý kýn tý lar yap ma cýk bir a cý ma his siy le ka rý þýk ö vün me ve si le si ya pýl dý. Da ha da sýk lýk la AB nin par ça lan ma sý o la sý lý ðý a - de ta ar zu e di lir bir bek len ti o la rak i fa de e dil di. Ta - bii böy le si ne so run lu ve ge le ce ði ka ran lýk bir bir li ðe Tür ki ye nin ka týl ma sý nýn ge rek siz li ði ne a çýk ça ve ya i ma yo luy la i þa ret e den ler de ek sik ol ma dý. A ma AB zir ve si so nuç la rý Bir li ðin so nu nun gel me - si ni bek le yen le ri ha yal ký rýk lý ðý na uð ra ta ca ða ben zi - yor. Yir mi al tý ü ye nin mu ta býk kal dý ðý sý ký ku ral la ra bað lý or tak ver gi ve büt çe uy gu la ma la rý ön gö ren an - laþ ma AB nin fe de ral bir ça tý da bü tün leþ me si yo lun - da bir a dým sa yý la bi lir. Tek ba þý na ka lan Ýn gil te re nin ve to su bu a dý mýn Bir lik a dý na a týl ma sý ný ön le di. An - cak ba þýn dan be ri gev þek bir AB den ya na o lan bu ül ke de þim di baþ la dý ðý göz le nen yal nýz laþ ma tar týþ - ma sý nýn ne so nuç ve re ce ði bel li de ðil. Her ha lü kâr da bu kriz Bir li ðin ba þa rýy la üs te sin den gel di ði ya þam - sal bu na lým la rýn ne il ki, ne de so nun cu su o la cak. AB de ki e ko no mik kriz so nun da at la tý la cak a ma ö - nü müz de u zun ca bir dö nem sý kýn tý lý ge çe cek. Bu sü - re de Tür ki ye de AB nin i çi ne düþ tü ðü du rum dan iç - ten i çe zevk du yan lar bi raz piþ man o la bi le cek ler. E ko - no mi mi zin nis pi ya pý sal sað lam lý ðý na rað men, hem dýþ ti ca ret hem ser ma ye ya tý rým la rý a çý sýn dan ö nem li öl çü de ba ðým lý ol du ðu muz Av ru pa da e sen sert rüz - gâr la rýn bi zi de bir þe kil de et ki le ye ce ði ni gö re cek ler. Bu þe kil de pek sað lam ge rek çe le re da yan ma sa da bu AB yi kü çüm se me ve ö nem se me me tav rý yi ne de yay gýn þe kil de sür dü rü lü yor. Hat ta tüm AB yo - lun dan sap ma ya ca ðýz söy le mi ne rað men, ik ti dar çev re le rin de de yan ký bu lan bu tu tum Tür ki ye nin AB sa ye sin de baþ la yan de mok ra tik re form la rý nýn ya vaþ la ma sýn da ar tan bir rol oy na ma ya baþ la dý. 5 A ra lýk AB Ge nel Ýþ ler Kon se yi nin, son AB zir - ve sin de o nay la nan ka rar la rý nýn Tür ki ye i le il gi li bö - lü mü nün kar þý lan ma þek li de bu e ði lim ko nu sun da ba zý i puç la rý ve ri yor. Bu bö lüm de baþ lý ca üç ko nu kü me si var: E ko no mi a la nýn da ki ba þa rý la rý na de ði nil me si, AB i çin a nah tar ül ke o la rak ni te len me si ve böl ge sin de ki ö nem li ro lü - nün vur gu lan ma sý gi bi Tür ki ye yi mem nun e den hu - sus lar. Ö zel lik le i fa de öz gür lü ðü a la nýn da ol mak ü ze - re te mel hak ve öz gür lük ler hak kýn da ki e leþ ti ri ler. Ni ha yet Kýb rýs i le il gi li pa rag raf lar. Res mî çev re le rin de ðer len dir me le ri ne ba kýl dý ðýn da e sas tep ki nin Kýb rýs ko nu sun da yo ðun laþ tý ðý gö rü lü - yor. Dý þiþ le ri nin bu ko nu da ki a çýk la ma sý nýn ya rý sý, hak lý o la rak, AB bil di ri sin de ki a çýk ça yan lý i fa de le rin e leþ ti ril me si ne ve red de dil me si ne ay rýl mýþ. Ýl ginç o lan nok ta, ge rek Dý þiþ le ri a çýk la ma sýn da ge - rek baþ ka res mî be yan lar da de mok ra tik re form lar hak kýn da ki e leþ ti ri le rin ya nýt sýz kal ma sý. Ya zar lar, ga ze te ci ler, a ka de mis yen ler ve in san hak la rý sa vu nu - cu la rý ný he def a lan çok sa yý da da va i le sýk ça kar þý la þý - lan in ter net ya sak la rý ya nýn da, din öz gür lü ðü, sen di - kal öz gür lük ler, ka dýn ve ço cuk hak la rý, cin si yet e þit - li ði, ay rým cý lýk la mü ca de le ve iþ ken cey le mü ca de le gi bi baþ lýk lar da ki ek sik lik ler den ba his yok. Ý yim ser se niz bu sü kû tun söz ko nu su ek sik lik le rin zým nen ka bu lü o la rak yo rum lan ma sý müm kün. O za - man e leþ ti ri le rin re form la rý hýz lan dýr ma sý ný bek le ye bi - lir si niz bel ki. A ma da ha çok bir ka yýt sýz lýk söz ko nu su ga li ba. AB yi kü çüm se me-ö nem se me me sen dro mu ne de niy le bu e leþ ti ri ler yi ne ku lak ar dý e di le cek gi bi. Zi ra AK Par ti, ik ti da ra gel di ði za man si vil-as ke rî muk te dir le re kar þý meþ ru i ye ti ni sað la mak i çin dýþ ta dört el le sa rýl dý ðý AB ü ye li ði a ma cý na ih ti ya cý kal - ma mýþ gi bi gö rü nü yor. Bu ü ye lik te ki a sýl a ma cý mý - zýn de mok ra si mi zi güç len dir mek ol du ðu nu u nut - mu þa ben zi yor. Bir li ðin kon jonk tü rel e ko no mik za - af la rý ve u fuk suz li der le ri nin ül ke mi ze kar þý tav rý yü zün den, tem sil et ti ði ev ren sel de ðer le rin gö zar dý e di le bi le ce ði ha ta sý na dü þer gö zü kü yor. Ve sa yet re - ji mi nin bir da ha ge ri gel me ye ce ði sa ný sýy la, e ner ji si - ni yal nýz ca ken di ik ti da rý nýn pa yi dar ol du ðu sta tü - ko yu sür dür me ye har cý yor gö rün tü sü ve ri yor. AB yol ha ri ta sý ný iz le me yip a na ya sa ko nu sun da i - pe un se re rek, baþ ta si ya si par ti ler ve se çim ka nun - la rý i le Te rör le Mü ca de le Ka nu nu nda ol mak ü ze re de mok ra tik leþ me miz i çin mut lak za ru ret gös te ren de ði þik lik le ri yap ma ya rak, ke ra me ti ken din den men kul An ka ra kri ter le ri i le i le ri de mok ra si ye u - la þý la ma ya ca ðý ný an la mak is te mi yor. Te mel Ýs kit, Ta raf, 13 A ra lýk 2011 No ri e ga ABD i le iþ bir li ði ya pan ve ABD ta ra fýn dan ko lay har ca nan li der ve ki þi ler hep il gi mi çe ker. Çün kü on la rýn son la rý hep dra ma tik ol muþ tur. Coð raf ya mýz da ki li der ler den son ra bu gün de siz le re La tin A me ri ka dan bir ör nek ve re yim de dim. Ma nu el No ri e ga. Ne re den çýk tý de me yin. Çün kü dün, bü tün Ba tý med ya sý on - dan söz e di yor du. Tür ki ye de i se 1-2 ga ze te o nun ha be ri ni yap - mýþ tý. Oy sa a dam ca ðýz ABD ve Fran sa ha pis ha ne le rin de 22 yýl kal dýk tan so na ül ke si ne dön dü ve ö zel bir ha pis ha ne ye ko nul du. Pe ki ney di bu za val lý nýn su çu? Su çu an la mak i çin hi ka ye nin baþ lan gý cý na dö ne lim. Ý kin ci Dün ya Sa va þý son ra sýn da Or ta do ðu ya yo ðun il gi gös - te ren ABD ya ný ba þýn da ki La tin A me ri ka yý ih mal et mi yor du. Baþ kan Tru man ýn ta li ma týy la A me ri ka lý lar, Pa na ma nýn baþ - ken ti Pa na ma City ya kýn la rýn da ve Scho ol Of The A me ri cas a dý al týn da ö zel bir o kul kur du. A me ri ka lý lar, La tin A me ri ka ül - ke le rin den on bin ler ce po li ti ka cý, as ker, po lis, is tih ba rat çý ve si - vil top lum tem sil ci si ni her tür lü ka ran lýk iþ ler ko nu sun da bu o - kul da e ðit ti ler. Bu ra dan me zun o lan lar, La tin A me ri ka ül ke le - rin de ik ti da ra ge ti ril di, bü yük i þa da mý ya pýl dý, iþ ken ce ci ve su i - kast çý ol du ve hep A me ri kan CI A teþ ki la tý nýn hiz me tin de bu - lun du. Bun lar dan bi ri de Ma nu el No ri e ga. No ri e ga genç lik yýl - la rýn da sol cu ar ka daþ la rý ný CI A ye ih bar et miþ ve öz ve ri li ça lýþ - ma la rýy la A me ri ka lý la rýn il gi si ni çek miþ ti. As ke ri o ku la ve son - ra sýn da Scho ol Of The A me ri cas a kay do lan No ri e ga, ký sa bir sü re son ra Pa na ma As ke ri Ýs tih ba rat Ku ru mu na ka týl mýþ ve CI A in de des te ðiy le bu ku ru mun baþ kan lý ðý na ka dar yük sel - miþ ti te i se CI A des te ðiy le ik ti da ra ge len No ri e ga, bu kol - tuk ta 1989 a ka dar o tur du a ma hep ABD nin hiz me tin de ol du. Pe ki na sýl ol du? A me ri ka nýn ve ö zel lik le CI A in La tin A me ri ka ül ke le rin de ki tüm ka ran lýk ve kir li plan la rý na des tek ve re rek. A ma a ge lin di ðin de No ri e fa i le ABD nin a ra sý a - çýl ma ya baþ la dý. Ýk ti da ra ge len ba ba Bush, mu ha fa za kar çev re - le rin bas ký sýy la u lus la ra ra sý u yuþ tu ru cu ka çak çý la rý na kar þý sa - vaþ baþ lat tý. Bu sa va þýn bir u cu da No ri e ga ya do ku nu yor du. Çün kü No ri e ga CI A in de bil gi si da hi lin de ül ke sin de u yuþ tu ru - cu þe be ke le riy le iþ ya pý yor ve bu iþ ten bü yük pa ra lar ka za ný yor - du. No ri e ga, bu i liþ ki ve pa ra lar dan vaz geç mek is te me yin ce Baþ kan Bush, a lýn bu nu de miþ. CI A ve di ðer as ke ri ku rum la - rýn di ren me le ri ne rað men, Bush ýs rar et miþ ve O cak 1989 da A me ri kan Ö zel Bir lik le ri Pa na ma ya o pe ras yon dü zen le ye rek No ri e ga yý e le ge çir miþ. No ri e ga, ön ce 40 son ra 30 son ra da 17 yýl la ce za lan dý rý lýp hap se a týl mýþ tý. Ce za sý bi tin ce bu kez pa ra ak la ma su çun dan do la yý Fran sýz lar dev re ye gir miþ ve No ri e fa yý tes lim a la rak hap se at mýþ tý. 5 yýl o ra da yat týk tan son ra Fran sýz hü kü me ti, No ri e ga yý ül ke si ne ge ri i a de et me ye ka rar ver di. Ve ön ce ki gün No ri e ga, Pa na ma ya ge ri gön de ril di. Þim di dok to - ru nu ve 11 su ba yý öl dür mek ten do la yý al dý ðý ce za yý yat mak i çin ö zel bir o da da ka la cak. An cak Pa na ma ya sa la rý na gö re 70 ya þý - ný ge çi ren No ri e ga (77 ya þýn da) ce za sý nýn ge ri ka lan bö lü mü nü dý þa rý da gö ze tim al týn da ge çi re bi lir. Müt hiþ bir hi kâ ye. Baþ kan ol du ðu dö nem ler de ha ma si ko - nuþ ma la rý ný ya par ken hep sað e lin de bir o rak ta þýr ve mu ha lif - le ri ne ka fa la rý ný zý bu o rak la bi çe rim tü rün den teh dit ler sa vu - rur du. Na sýl ol sa ar ka sýn da CI A var dý ve hiç kim se den kork - maz dý. CI A i se o nu 40 yýl kul lan dýk tan son ra Baþ kan Bush un bir ta li ma týy la bir an da har ca dý. Ý ran Þa hý, Sad dam, Kad da fi, Mü ba rek, Bin A li gi bi... Hep si bi rer ruh suz kö ley di ve her þey - le ri e fen di le ri nin i ki du da ðý a ra sýn day dý. Hep si de ken di le ri ni bir gün ke se cek ka sa býn bý ça ðý ný ya lý yor du. Hüs nü Ma hal li, Ak þam, 13 A ra lýk 2011 TÝ ME, 100 Türk di zi si 23 ül ke ye sa týl dý, di zi ler Er do - ðan ýn giz li si la hý dýr ve di zi si la hý, O ba ma nýn si lah lý gü cün den da ha et ki li dir di ye ha ber yap mýþ. Tür ki ye de bir kaç ne sil, re sim li A me ri kan çiz gi ro - man la rýy la bü yü dü. Bu ro man lar öy le si ne yay gýn dý ki si ne ma ön le rin de ki ra ya ve ri lir di. Ki tap 25 ku ruþ, ki ra sý 5 ku ruþ tu. 50 li, 60 lý yýl la rýn genç le ri si ne ma ö nün de ve ya e vin de ya hut sý nýf ta ki tap a ra sýn da bun la rý o ku duk tan son ra si ne ma ya gi din ce de wes - tern film le ri ni sey re der di. O kul lar da ba rýþ gö nül lü sü a dý ve ri len A me ri ka lý öð ret men ler var dý. Ki tap di ye A me ri kan çiz gi ro man la rý o ku nu yor du. Film o la rak da A me ri kan film le ri sey re dil mek tey di. Holl ywo od si ne ma sý za man la ge li þe rek bir en düs - tri ha li ni al dý. 70 li-80 li yýl lar i se Türk ka dý ný nýn ken di ni Bre zil ya pem be di zi le ri ne kap týr dý ðý yýl la rý dýr. Bu di zi le rin ha ki - mi ye ti, çey rek a sýr ka dar sür dük ten son ra yer li di zi ler on la rýn ye ri ni al dý. Þim di Türk si ne ma sý, Av ru pa ve A - me ri kan si ne ma sýy la mü ca de le i çin de. Hat ta il gi li ba - kan lýk lar Türk ve Hind si ne ma sý nýn iþ bir li ði i çin gö - rüþ me ler yap mak ta lar. Þu nu hep de dik ve yaz dýk: -A me ri ka, bir gün Holl ywo od ve ya or du dan bi ri ni seç mek zo run da kal sa si ne ma yý ter cih e der. Ti me der gi si nin i ma et ti ði bu dur. Tür ki ye, bir pi ya sa yý e le ge çi ri yor. An cak bu sa de ce bir ti ca ri o lay de ðil dir. (...) Tes bit, il ginç tir. Ne var ki bi zim ve da ha bir - çok ka na at ön de ri nin bü yük kay gý la rý var. O da þu, Türk di zi le ri ne ka dar yer li? Bi zi, bi zim in sa ný mý zý, a i le mi zi, aþ ký mý zý, üs lu bu mu zu, ha yat tar zý mý zý, de - ðer le ri mi zi ne ka dar yan sýt mak ta dýr? Ba zý di zi ler ik - ti da rýn üst ya pý da yap mak is te dik le ri ni alt ya pý da ka i - de sin den kay dýr mak ta. Bun dan do la yý dýr ki a i le i çin za rar lý ol mak ta ve bun dan do la yý dýr ki ba zý ül ke ler Türk di zi le ri ni ya sak la mak ta lar. Þu nu de mi yo ruz: Ý de o lo jik si ne ma ol sun, gü düm lü di zi çe kil sin. Ha - yýr, fa kat bu a ðaç, çi çek aç tý ðý top rak la rýn ik li miy le u yuþ sun, bir yý kým ya þan ma sýn. El de ku man da ol - ma dan, a man þim di ne çý ka cak! kor ku su ya þan ma - dan 3 nes lin ek ran ba þýn da zevk le za man ge çir di ði di zi yer li dir, biz den dir. Ve ya 3 nes lin git ti ði be yaz per de yer li dir. Rek lam cý lý ðý mýz da di zi ler de film ci li - ði miz de dün ya i le ya rý þýr ha le gel miþ tir. Ka lýp ta mam sý ra kalb de. Ya ka la nan bu fýr sat, he ba e dil me ye rek bi zi la yý kýy - la tem sil e de cek þe kil de mü es se se leþ me li. Þeh vet, sa - na ta ve in sa na ve a i le ye kýy ma ma lý. Doð ru dur, di zi bir si lah týr. An cak o si lah, el de ve a i le i çin de ve ih raç e dil di ði yer de pat la ma sýn. Di zi ler yay gýn laþ týk ça ev - den kaç ma lar da art mak ta. Sa nat ve ah lak den ge si ku ru la bil me li dir. Ka me ra, ya tak o da sý na gir dik çe kay be der ve kay bet ti rir. Ra him Er, Tür ki ye, 13 A ra lýk 2011 Kemalizm, A le vî leri kullandý Doð ru; di zi bir si lâh týr Luojie, China Daily, Çin AK Parti, iktidara geldiði zaman sivil-askerî muktedirlere karþý meþruiyetini saðlamak için dýþta dört elle sarýldýðý AB üyeliði amacýna ihtiyacý kalmamýþ gibi görünüyor. Bu üyelikteki asýl amacýmýzýn demokrasimizi güçlendirmek olduðunu unutmuþa benziyor.

12 12 14 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA DÝZÝ Y M. Kemal: KÂ ZIM GÜ LEÇ YÜZ 7 Hayatýn sonu sýfýrdýr M. KEMAL "'MADEM KÝ HAYATIN SONU NASIL OLSA SIFIRDIR, BARÝ YAÞADIÐIMIZ MÜDDETÇE ÞEN VE ÞATIR OLALIM' GÖRÜÞÜNDEKÝ FÝLOZOFLARIN HAYAT TELÂKKÝSÝNÝ TERCÝH EDÝYORUM" DÝYOR. Bir Ça nak ka le ef sa ne si As lý ol ma dý ðý hal de çok yay gýn þe kil de ko nu þul du ðun dan ger çek ol du ðu zan ne di len ri va yet ler i çin þe hir ef sa ne si ta bi ri kul la ný lýr. Bun lar dan bi ri Ça nak ka le i çin söz ko nu su. M. Ke mal in, Ça nak ka le de Ta ar ru zu de ðil, öl me yi em re di yo rum de di ði as ker le rin þe hit ol ma ya ko þar ken çiz dik le ri tab lo la rý tas vir e der ken kul lan dý ðý i fa de le rin ger çek an la mý ný öð ren mek a çý sýn dan bu ko nu çok ö nem li. Bi lin di ði gi bi, o meþ hur i fa de ler Ça nak ka le za fe ri nin yýl dö nü mü haf ta la rý na te ka bül e den Cu ma hut be le rin de da hi sýk sýk tek rar la ný yor. Böy le ce gen ce cik as ker le ri mi zin þe hit li ðe na sýl bir þevk le koþ tuk la rý, ko mu tan la rý nýn i fa de siy le an la týl mýþ; þe hit le rin o ha let-i ru hi ye sin den M. Ke mal e de, o nu din dar gös ter me pro je si ne uy gun bir pro fil çý ka rýl mýþ o lu yor. Bu na kar þý lýk, M. Ke mal in, ay ný göz lem le ri ni, Av ru pa gün le rin den gö nül i liþ ki si i çin de ol du ðu Ma dam Co rin ne e cep he den yaz dý ðý mek tup lar da çok fark lý bir an la yýþ ve üs lûp la yan sýt tý ðý ný gö rü yo ruz. Ýþ te ta rih li bir mek tup tan sa týr lar: As ker le rim pek ce sur ve düþ man dan da ha mu ka ve met li dir ler. Bun dan baþ ka, hu su sî i nanç la rý, çok de fa ö lü me sevk e den e mir le ri mi ye ri ne ge tir me le ri ni çok ko lay laþ tý rý yor. Fil ha ki ka, on la ra gö re i ki se ma vî ne ti ce müm kün. Ya ga zi ve ya þe hit ol mak. Bu so nun cu su ne dir, bi lir mi si niz? Dosdoð ru Cen ne te git mek. O ra da Al lah ýn en gü zel ka dýn la rý, hu ri le ri on la rý kar þý la ya cak ve e be di yen on la rýn ar zu la rý na tâ bi o la cak lar. As ker le ri nin þe hit lik ar zu su nu bir an ön ce hu ri le re ka vuþ ma ar zu su i le a çýk la yan M. Ke mal, ken di ter ci hi ni i se þöy le i fa de e di yor: Ö lüm den son ra ki ha ya lî ra ha ta ka vuþ mak i çin Al lah ý mý zýn Cen ne ti ne git me ye ko lay ko lay ra zý o la cak de ði lim... (Sa bah, ) O deh þet li sa vaþ or ta mýn da as ker le ri ni e mir le ö lü me gön de rir ken ken di dü þün ce ve ter ci hi ni sýr da þý bir ha ný ma, i nanç lar la is tih za yük lü i fa de ler le böy le a çý ða vu ran bu sa týr lar, as lýn da ger çek te ki M. Ke mal por tre siy le de ör tü þü yor. Ve o por tre, M. Ke mal in, ö lü mün den bir yýl ön ce Ro man ya Dý þiþ le ri Ba ka ný i le soh bet e der ken söy le di ði þu söz ler de ken di si ni gös te ri yor: Ki tap lar ka rýþ týr dým. Ha yat hak kýn da fi lo zof la rýn ne de dik le ri ni an la mak is te dim. Bir kýs mý her þe yi ka ra gö rü yor du. Ma dem ki hi çiz ve sý fý ra va ra ca ðýz, dün ya da ki mu vak kat ö mür es na sýn da ne þe ve sa a de te yer bu lu na maz di yor lar dý. Baþ ka ki tap lar o ku dum. Bun la rý da ha a kýl lý a dam lar yaz mýþ lar dý. Di yor lar dý ki: Ma dem ki so nu na sýl ol sa sý fýr dýr, ba ri ya þa dý ðý mýz müd det çe þen ve þa týr o la lým. Ben ken di ka rak te rim i ti ba rýy la i kin ci ha yat te lâk ki si ni ter cih e di yo rum. (A fet Ý nan, M.B ve A ta türk ün El Ya zý la rý, s. 16) Ha yat fel se fe si ni ta ma men fi lo zof la rýn yo rum la rý na gö re þe kil len di ren ve on lar dan al dý ðý te sir le ha ya týn so nu nu sý fýr o la rak gö ren bir ki þi nin bu söz le ri her þe yi a çýk ça an lat mý yor mu? A hi re te i na nan bir in san, ha ya týn so nu nu sý fýr ve hiç lik o la rak gö rür; Ma dem so nu sý fýr la bi te cek, öy ley se bu ha ya tý o la bil di ðin ce þen ve þa týr ya þa ya lým di ye dü þü nür; þe hit ol ma iþ ti ya kýy la ö lü me ko þan gen ce cik as ker le rin bu psi ko lo ji si ni bir an ön ce hu ri ler le bu luþ ma ar zu suy la a çýk la yýp a lay e der ve ö lüm den son ra ki Cen net ha ya tý i çin ha ya lî ra hat i fa de si ni kul la nýr mý? Yi ne M. Ke mal in, Biz il ha mý mý zý gök ten in di ði sa ný lan ki tap lar dan de ðil, ha ya týn ger çek le rin den a lý yo ruz sö zü, bu por tre yi ta mam lý yor. Mu kad des ki ta bý mýz Kur ân-ý Ke rim baþ ta ol mak ü ze re se ma vî ki tap lar hak kýn da ki dü þün ce si ni gök ten in di ði sa ný lan i fa de siy le a çý ða vu ran bir ki þi nin, ö lüm son ra sý na i liþ kin ka na a ti nin de böy le ol ma sýn da þa þý la cak bir þey var mý? Bu ko nu lar da ki ger çek dü þün ce le ri ni mil le tin ö nün de a çýk ça di le ge tir mek ten ka çýn ma sý, hat tâ bir çok be ya nýn da tam ter si yön de fi kir ler i fa de et me si nor mal. Çün kü o bir si ya set a da mý. Yön len dir mek ve ye ni den þe kil len dir mek is te di ði top lum la ken di si ni kar þý kar þý ya ge ti re cek çý kýþ lar yap mak, a kýl cý bir si ya set le bað daþ maz. A ma ic ra at la rý nýn, giz li tut ma ya ça lýþ tý ðý ger çek fi kir le ri is ti ka me tin de ol du ðu da bir vâ ký a. Bediüzzaman "Kendini baþýboþ zannetme. Zîrâ, þu misafirhâne-i dünyada, nazar-ý hikmetle baksan, hiçbir þeyi nizamsýz, gâyesiz göremezsin; nasýl, sen nizamsýz, gâyesiz kalabilirsin?" (Sözler, 14. Söz) diyordu. Ö lüm süz lük? Ge nel kur may Baþ kan la rý nýn A ta türk i çin kul lan dýk la rý ka lýp laþ mýþ i fa de ler den bi ri Türk or du su nun ve u lu su nun e be dî baþ ko mu ta ný ve li de ri þek lin de sü rek li tek rar la nýp du ru yor. Ve yi ne M. Ke mal in çað lar ö te si ne u za nan en gin dü þün ce le riy le ö lüm süz leþ ti ði gi bi ni te le me ler ya pý lý yor. Oy sa, ön ce lik le þu nu vur gu la mak ge re kir ki, Ýs lâ ma ve di ðer se ma vî din le re gö re, e be dî lik sa de ce Al lah a a it o lan bir sý fat týr. Ya ra týl mýþ fâ ni le re i za fe e di le mez. Ya ra týl mýþ la rýn en üs tü nü ký lý nan Pey gam be ri miz (a.s.m.) i çin da hi kul la ný la maz. Ö lüm süz lük bah si ne ge lin ce: Bir de fa A ta türk han gi çað lar ö te si ne u za nan dü þün ce yi or ta ya koy du? Var mý böy le bir þey? Ob jek tif A ta türk uz man la rý, o nun ye ni fi kir ler ü re ten bir i de o log de ðil; po zi ti vizm ve ma ter ya lizm gi bi fel se fî a kým lar dan ve uy gu la ma da da ö zel lik le Fran sýz ih ti lâ lin den faz la sýy la et ki len miþ bir tat bi kat çý ol du ðu nu i fa de e di yor lar. O nun a dý na or ta ya ko nu lan Ke ma lizm ve ya A ta türk çü lük i de o lo ji sin de de ri va yet ve yo ru mun bi ni bir pa ra. A ta türk ün de vir le re gö re de ði þen ve ço ðu za man çe li þen kon jonk tü rel be yan la rýn dan, bü tün lük arz e den der li top lu bir fi kir sis te mi çý kar mak müm kün de ðil za ten. O nun i çin bil has sa son dö nem de Han gi A ta türk? ve Han gi A ta türk çü lük? so ru la rý çok ça so rul ma ya baþ lan dý. Ke ma lizm ve A ta türk çü lük a dýy la or ta ya a tý lan kar ma þýk ve çe liþ ki li fi kir le rin de ger çek te ki A ta türk ü an la ma yý en gel le yen bir per de o luþ tur du ðu da hi i fa de e dil mek te. Bu kar ga þa nýn i çin den çý ka bil mek i çin ü re ti len O nun en ö nem li ö zel li ði a kýl ve bi li mi reh ber e din me si dir yo ru mu nun da çað lar ö te si ne u za nan dü þün ce i fa de sin de ki an la mý kar þý la ya bil di ði söy le ne mez. Çün kü a kýl ve bi lim, he le va hiy den ko par sa, bý ra kýn çað lar ö te si ne u zan ma yý, mum gi bi ken di di bi ni bi le ay dýn la ta maz. A ta türk ün va hiy kar þý sýn da ki du ru þu nu i fa de et ti ði söz le rin den bi ri nin, Biz il ha mý mý zý gök ten in di ði sa ný lan ki tap lar dan de ðil, ha ya týn ger çek le rin den a lý yo ruz þek lin de ö zet le ne bi le cek cüm le si ol du ðu nu ha týr la mak, ko nu nun zi hin ler de da ha da ay dýn lan ma sý na yar dým cý o la bi lir. Bir fâ ni ye e be dî lik at fet mek i çin ih das e di len ö lüm süz lük dü þün ce si nin de as lý e sa sý yok. Çün kü ö lüm ger çe ði or ta dan kal dý rý la ma dý ðý { Mukaddes kitabýmýz Kur ân-ý Kerim baþta olmak üzere semavî kitaplar hakkýndaki düþüncesini gökten indiði sanýlan ifadesiyle açýða vuran M. Kemal in, ölüm sonrasýna iliþkin kanaatinin böyle olmasýnda þaþýlacak birþey var mý? sü re ce ö lüm süz lük ten bah se di le mez. Ki þi dün ya da ne ka dar kud ret li ve çok bü yük iþ ler ba þar mýþ o lur sa ol sun, mut la ka ö lü mü ta da cak. Ge ri de bý rak tý ðý e ser ler le a dý ný ya þat ma ve vü cu da ge tir dik le ri ni i le le bed pa yi dar kýl ma dü þün ce si i se, a hi re te i ma nýn yok lu ðun dan ve ya za yýf lý ðýn dan kay nak la nan boþ lu ðu gü ya dol du ra bil mek i çin i cad e dil miþ bir fan te zi den i ba ret. Bu dü þün ce, ki þi fâ ni i se de, dün ya nýn son su za ka dar bâ kî ka la ca ðý var sa yý mý nýn bir ü rü nü. A ma bi zim i nan cý mý za gö re bu dün ya da Ya ra tý cý ta ra fýn dan tak dir e di len za ma ný dol du ðun da, ü ze rin de ki bü tün ha mu le siy le bir lik te, ko pa cak ký ya me tin tah ri ba tý na ma ruz ka la cak ve a ka bin de son suz â lem de e be dî bir ha yat baþ la ya cak. Son suz luk on dan son ra sý i çin ge çer li. Pe ki, M. Ke mal in ö lüm den son ra ki â le me ve o ra da ki son suz ha ya ta i nan ma dý ðý hal de ö lüm süz leþ ti ði nden söz et me nin an la mý ve man tý ðý ne? Ma ter ya lizm sü re ci Prof. Dr. Þe rif Mar din, Ra di kal ga ze te si nin ger çek leþ tir di ði bir faaliyet te, Os man lý dan gü nü mü ze ya þa nan la ik leþ me sü re ci ni de ðer len di ren bir teb lið sun muþ. Teb li ðin de, Os man lý ay dýn lan ma sý o la rak gö rü le bi le ce ði ni be lirt ti ði Tan zi mat re form la rý nýn or tak te ma sý ný Os man lý si ya sî sü re ci nin la ik bir do ða ya ka vuþ tu rul ma sý o la rak ni te le yip þöy le de vam et miþ Mar din: Ka dý la rýn med re se de de ðil, rüþ di ye de e ði tim al ma la rý zo run lu lu ðu nun ge ti ril me si nin YARIN: SAÝD NURSÎ VE ÜÇ ADAM { ar dýn dan, Os man lý e ði tim sis te mi la ik leþ ti ril me sü re ci ne gir di. Bu e ði ti min en ö nem li so nu cu, Genç Türk ler ve Türk lük kav ram la rý nýn ye ni ne sil a ra sýn da yay gýn laþ ma sý ol du. Mar din, bu sü re cin 1890 lar da, Ba tý da ge li þen ye ni ma ter ya lizm sü re ci ni Os man lý ya ta þý dý ðý ný vur gu la dýk tan son ra Os man lý en te lek tü e li ni de rin den et ki le yen bu ge liþ me nin so nuç la rý ný þöy le sý ra la mýþ: Ha ya týn bi lim sel o la rak a çýk lan ma sý. Ö zel lik le cin si yet (ka dýn-er kek) so run la rý ný iþ le yen bir çok ro ma nýn ya zýl ma sý. Ve ye ni mi li ta ri zas yon. (Ra di kal, ) Mi li ta ri zas yo nun as ke rî o kul lar da i yi e ði tim a lan Genç Türk ler gi bi ye ni su bay la rýn ü re til me siy le or ta ya çýk tý ðý ný be lir ten Mar din in, de va mýn da ki i fa de le ri de þu þe kil de: Sul tan Ha mid dö ne min de de la ik leþ me e ði lim le ri sür dü. Di nî va kýf ve ku rum lar ye ri ne da ha çok la ik o kul ku rul ma ya bu dö nem de baþ lan dý. Bu la ik leþ me sü re ci on dan son ra da sür dü. M. Ke mal A ta türk de la ik leþ me yö nün de ö nem li a dým lar at tý. Mar din in tes bit le rin den çý ka ra bi le ce ði miz ö nem li so nuç lar dan ba zý la rý ný ö zet ler sek: * La ik leþ me sü re cin de Türk lük kav ra mý nýn yay gýn laþ ma sý bu gün kü et nik ge ri li mi, ha ya týn bi lim sel a çýk la ma sý a dý al týn da di ni dýþ la yan ma ter ya list an la yý þýn yay gýn laþ ma sý i se ma ne vi yat kri zi ni ne ti ce ver di. * Cin si yet (ka dýn-er kek) ko nu la rý nýn so run ha li ne ge ti ril me si ay ný sü re cin ü rü nü. * Son de re ce dik kat çe ki ci bir baþ ka so nuç, mi li ta ri zas yo nu ve o na bað lý o la rak ge li þen mi li ta rist zih ni ye ti de, yi ne bu ma ter ya lizm sü re ci nin or ta ya çý kar mýþ ol ma sý. Bu gün i ti ba rýy la ba kýl dý ðýn da, ge li nen nok ta da, söz ko nu su sü re ci de vam et tir me taz yik le riy le, top lu mun de rin den de ri ne di re ni þi a ra sýn da ki mü ca de le nin i yi ce þid det le ne rek sür dü ðü nü söy le mek müm kün. Bir ta raf tan Türk lük vur gu sun da ki ýs rar la et nik has sa si yet ler ka þýn ma ya de vam e di lir ken, bi lim le din san ki kar þý kar þý ya i miþ gi bi gös te ri le rek ye ni ku þak lar din den so ðu tul ma ya ça lý þý lý yor ve cin si yet so run la rý da ne sil le ri, ka dý ný ve a i le yi de je ne re et me he def le ri is ti ka me tin de a la bil di ði ne kul la ný lý yor. Bütün bu gay ret le rin mi li ta rist yön tem ler le sür dü rül me si de i þin çok il ginç bir bo yu tu. Hep si nin or tak pay da sý i se ma ter ya lizm. Bü tün bu tes bit ler alt al ta ko nul du ðun da, Be di üz za man ýn baþ lat tý ðý i man hiz me ti nin ay ný za man da ah lâk ve hür ri yet mü ca de le siy le iç i çe yü rü me sin de ki sýr da ha i yi an la þý lý yor. Ma ter ya liz min ve ze hir li ü rün le ri nin pan ze hi ri bu i man, ah lâk ve hür ri yet mü ca de le sin de. Ý man-hür ri yet, kü für-is tib dat Sa id Nur sî, is tib dad-ý mut lak a cum hu ri yet na mý ve ril di ði ni söy le di ði be yan la rýn da, bu ya pý lýr ken, ir ti dad-ý mut lak ýn re jim al tý na a lýn dý ðý, se fa het-i mut lak a me de ni yet na mý ve ril di ði ve cebr-i key fî-i küf rî ye ka nun is mi ta kýl dý ðý gi bi, son de re ce çar pý cý i fa de ler de kul la ný yor (Ta rih çe-i Ha yat, s. 638). Üs te lik bun la rý, hak sýz it ham lar la suç la nýp yar gý lan dý ðý mah ke me sa lon la rýn da ses len di ri yor. Böy le ce, ken di si ni yar gý la tan zih ni ye ti ve ar ka sýn da ki mih rak la rý a sýl yar gý la yan o o lu yor. Ve ký sa, a ma çok vu ru cu i fa de ler le di le ge tir di ði tes bit le ri, o zih ni ye ti de þif re ve teþ hir e den ka yýt ve za být lar o la rak ta rih te ki ye ri ni a lý yor. Kapka ran lýk bir dö ne mi ta ným la yan en ka rak te ris tik ö zel lik le ri dört ke li mey le ö zet li yor: Ý fa de et tik le ri mâ nâ la rýn en uç sý ný rý na i þa ret i çin mut lak sý fa tý ný ek le ye rek te lâf fuz et ti ði is tib dat, ir ti dat ve se fa het i le cebr-i key fî-i küf rî. Bun la rýn her bi ri i çin ay rý ay rý ya pý la cak tah lil ler ve on dan son ra ta ma mý ný kap sa ya cak þe kil de or ta ya ko nu la cak de ðer len dir me ler, ön ce lik le bas ký cý müs te bit re jim le rin çý kýþ nok ta sý ný ma ter ya list fel se fe o la rak göz ler ö nü ne se ri yor. Bu ter ci hin, hak di ni terk ve o na i ha net an la mýn da ki ir ti dat þek lin de te za hü rü, a cý ma sýz tah rip kâr lý ðý ný da ha da kat mer li ha le ge ti ri yor ve söz ko nu su is tib da dý i yi ce sal dýr gan laþ tý rý yor. Bu sal dýr gan lýk la gün lük ha yat ta ha kim ký lýn mak is te nen ya þa yýþ tar zý, se fa het-i mut lak ter ki biy le i fa de e di len ha li be ra be rin de ge ti ri yor. A ma des sas ça bir cer be ze uy gu la na rak: Mut lak ir ti dat re jim al tý na a lý ný yor. Mut lak is tib da da cum hu ri yet de ni li yor. Kay na ðý kü für ve i nanç sýz lýk o lan zor la ma, taz yik ve key fî lik ler, ka nun a dý al týn da ya pý lý yor. Ah lâ kî ve ma ne vî de ðer ve öl çü le ri hi çe sa yan se fih bir ha yat tar zý da, me de ni yet kis ve si ne bü rün dü rü le rek teþ vik ve ter vic e dil mek is te ni yor. Pe ki, bu nu ya pan lar kim ler? Be di üz za man o nu da þöy le i fa de e di yor: Si zi (mah ke me he ye ti ni) ið fal e den ve ad li ye yi þa þýr tan ve hü kü me ti bi zim le va ta na ve mil le te za rar lý bir su ret te meþ gul ey le yen mu a rýz la rý mýz o lan zýn dýk lar ve mü na fýk lar... (a.g.e.) Ya ni, hak sýz it ham lar la tu tuk la nýp hap se a týl ma la rý ný ve yar gý lan ma la rý ný ad li ye gö rev li le ri nin, sav cý ve ha kim le rin, hü kü met le rin i þi o la rak gör mü yor Sa id Nur sî. Dev let yö ne ti ci le ri ni ya nýl týp din dar la ra kar þý ha re ke te ge çi ren per de ge ri sin de ki din siz ko mi te le re dik kat le ri çe ki yor. Ve Ri sâ le-i Nur la or ta ya koy du ðu hiz me tin top lum ha ya týn da ki müs bet so nuç la rý ný an la týr ken, ir ti dat, is tib dat, se fa het ve cebr-i key fî-i küf rî bað lan tý sý na bir baþ ka bo yut da ha ek li yor: Ri sâ le-i Nur un ger çi si ya set le a lâ ka sý yok tur; fa kat küfr-ü mut la ký kýr dý ðý i çin küfr-ü mut la kýn al tý o lan a nar þi li ði ve üs tü o lan is tib dad-ý mut la ký e sa sýy la bo zar, red de der. (a.g.e., s. 630) De mek ki, is tib dat da, ha ya týn her a la nýn da yol aç tý ðý a nar þi de, se fa het de küfr-ü mut la kýn ü ret ti ði ne ti ce ler. Bun la rý i za le ve te da vi et mek i çin i se, küfr-ü mut la ký kay na ðýn da ku ru ta cak i man hiz met le ri ne ih ti yaç var ki, Ri sâ le-i Nur o nu ya pý yor. Ve bu nu ya par ken em ni ye ti, a sa yi þi, hür ri ye ti ve a da le ti te min e di yor. (a.g.e.) Bu nok ta dan yo la çý ka rak de vam et ti ði miz de, i man la hür ri yet, gü ven lik ve a da let a ra sýn da ki sað lam ir ti ba tý da net bir þe kil de gö re bi li yo ruz. E vet, is tib da dýn her tür lü sü nün or ta dan kalk tý ðý, hür ri ye tin her a lan da ha kim ol du ðu, se fa het ye ri ne ah lâ kî öl çü le rin ya þan dý ðý, a da let ve gü ven lik ve hu zu run sað lan dý ðý, a nar þi nin e sa me si nin bi le o kun ma dý ðý bir top lum dü ze ni an cak tah ki kî i man te me li ü ze ri ne in þa e di le bi lir. Be di üz za man ýn ha ya týn da gör dü ðü müz ü ze re, i man hiz me ti nin hür ri yet mü ca de le siy le bir lik te ve iç i çe ger çek leþ me si; ah lâk lý bir ha yat di sip li ni ni ne ti ce ver me si; a da let, gü ven lik ve a sa yi þi te min et me si, bu ger çe ðin bir yan sý ma sý. Ý man-kü für, hür ri yet-is tib dat mü ca de le le ri nin pa ra lel þe kil de bir a ra da ve ri li yor ol ma sý da.

13 Y AÝLE - SAÐLIK 14 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA 13 Çocuk yaþta suiistimale uðramak beyinde iz býrakýyor BÝ LÝM a dam la rý, ço cuk ken su is ti ma le uð ra ma nýn sa de ce ruh sal iz le re neden ol ma dý ðý ný, be yin de de de ði þik li ðe se bep ol du ðu nu bul du. Al man Müns ter ü ni ver si te si bi lim a dam la rý, so nuç la rý Bi o lo gi cal Psychi atry der gi sin de ya yýn la nan a raþ týr ma la rýn da, ço cuk lu ðun da su is ti ma le uð ra mýþ ye tiþ kin le rin be yin le rin de kor ku mer ke zi nin faz la fa al, bey nin ba zý bö lüm le ri nin i se nor mal den da ha kü çük ol du ðu nu tes bit et ti. Bi lim a dam la rý, psi ko lo jik a çý dan sað lýk lý 148 ki þi ü ze rin de ki a raþ týr ma la rýn da, yü zün de kýz gýn lýk ve ya kor ku i fa de le ri ta þý yan in san la rýn fo toð raf la rý ný gös ter di. Ço cuk ken su is ti mal e dil miþ de nek ler de bu fo toð raf la ra ba kar ken, bey nin, ö zel lik le kor ku dan so rum lu o lan a mig da la bö lü mün de a þý rý fa a li yet göz lem len di. Psi ki yat rist U do Dann lows ki, sað lýk lý ye tiþ kin ler de, ço cuk luk ta ki sui is ti mal i le a mig da la böl ge si a ra sýn da ki bu ba ðýn ilk kez is pat lan dý ðý ný be lirt ti. Bi lim a dam la rý, a raþ týr ma la rý nýn i kin ci bö lü mün de de be lir li be yin böl ge le ri nin bü yük lü ðü ne bak tý. Ço cuk ken su is ti ma le uð ra yan lar da hi po kam pus ve fron tal lob da kü çül me ol du ðu tes bit e dil di. An ka ra / a a Kýrmýzý lekeleri ciddiye alýn SON BA HAR-KIÞ dö ne min de bo ðaz en fek si yo nu son ra sýn da sýk lýk la gö rü len He noch- Schön le in pur pu ra sý, mev sim sel ö zel lik ta þý yor yaþ ço cuk lar da gö rü len has ta lý ðýn ne de ni tam o la rak bi lin mi yor. Kü çük da mar la rýn yan gý sal has ta lý ðý (vas kü lit) o la rak bi li nen has ta lýk la il gi li o la rak ol gu la rýn yak la þýk ya rý sýn da, bul gu lar or ta ya çýk ma dan ký sa bir sü re ön ce bo ðaz en fek si yo nu ge çir me öy kü sü bu lu nu yor. U ni ver sal Al man Has ta ne si Ço cuk Sað lý ðý ve Has ta lýk la rý Uz ma ný Dr. Te mel Tan su Bal lý, has ta lý ðýn sebeple ri hak kýn da bil gi ve re rek, baþ ka has ta lýk lar la ka rýþ tý ra bi le ce ði ne dik kat çek ti. Dr. Bal lý þun la rý söy le di: Bu has ta lýk ta bo ðaz en fek si yon la rý na ne den o lan bir mik rop suç la ný yor. A ma tam o la rak ne de ni bel li de ðil, vü cu dun ken di si ne kar þý bir re ak si yon var or ta da. Biz ço cuk lar da gö rü len vas kü lit has ta lýk lar gru bu na ko yu yo ruz. E be veyn ler ö zel lik le ba cak lar da ve kal ça da, ü ze ri ne bas týr mak la sol ma yan, ge nel de gül ku ru su ren gin de dö kün tü yü gör dük le rin de has ta lýk tan þüp he len me li de di. Bal lý, Has ta lýk ge nel lik le sa kin sey re di yor. Ta kip le ken di li ðin den dü ze lir. Fa kat has ta lý ðýn sey rin de ba ðýr sak, böb rek ek lem tu tu lum la rý göz le ne bi lir. Böb rek tu tu lu mu da ha a ðýr so nuç la ra ne den o la bi lir. Bu ne den le has ta lý ðýn bir he kim ta ra fýn dan iz len me si nin ö nem li ol du ðu nu söy le di. Ýs tan bul / Ye ni As ya Anne þefkati, kötülüklerden uzak tutuyor ABD'DE YAPILAN BÝR ARAÞTIRMA SONUCU ELDE EDÝLEN BÝLGÝYE GÖRE, ANNENÝN ÇOCU- ÐA OLAN ÝLGÝSÝ ÇOCUÐUN KÖTÜ ALIÞKAN- LIKLAR EDÝNMEMESÝNE SEBEP OLUYOR. AN NE NÝN ya kýn il gi si nin, ço cu ðu i ler le yen yaþ lar da u yuþ tu ru cu kul la ný mýn dan u zak tut tu ðu be lir len di. ABD de ki Du ke ve A vus tral ya da ki A de la i de Ü ni ver si te si nden uz man lar ta ra fýn dan ya pý lan a raþ týr ma, an ne le ri nin il gi gös ter di ði ve ya kýn fi zik sel te mas kur du ðu ço cuk lar da, ba ðý þýk lýk sis te mi nin ver di ði tep ki nin de ði þi me uð ra dý ðý ný ve bu ço cuk la rýn be yin le ri nin In ter le u kin-10 ad lý ba ðý þýk lýk sis te mi mo le kü lü nü faz la sýy la ü re te rek on la rý i le ri de u yuþ tu ru cu ya kar þý da ha da ya nýk lý bi rey ler ha li ne ge tir di ði ni or ta ya koy du. Uz man lar, a raþ týr ma kap sa mýn da kon trol gru bu o la rak seç tik le ri bir grup yav ru fa re yi an ne le ri nin ya nýn dan hiç a yýr maz ken, di ðer bir grup yav ru yu i se bir sü re li ði ne an ne le ri nin ya nýn dan u zak laþ týr dýk tan son ra ka fes le ri ne ge ri koy du. Yav ru la rýn dan ay rý ka lan an ne fa re le rin, ka fe se ge ri dö ner dön mez yav ru lar la ya kýn dan il gi len dik le ri ve on la rý kok la yýp te miz le dik le ri göz le nir ken, kon trol gru bun da ki an ne le rin il gi dü ze yin de i se ö nem li bir de ði þik lik göz len me di. A raþ týr ma nýn i kin ci a þa ma sýn da ay ný yav ru lar, 4 haf ta bo yun ca haf ta da 3 kez 5 da ki ka lý ðý na i ki o da lý bir ka fe se kon du ve o da lar da bu lu nan mor fin ve tuz a ra sýn da na sýl se çim yap týk la rý iz len di. Bü tün yav ru la rýn ilk baþ ta se çim le ri ni mor fin den ya na kul lan dýk la rý göz lem le nir ken, an ne le rin den il gi ve ba kým gö ren yav ru la rýn za man i çin de mor fi nin bu lun du ðu o da ya gir me me ye baþ la dýk la rý gö rül dü. A raþ týr ma e ki bin den Psi ko lo ji ve Nö ro bi lim uz ma ný Sta ci Bil bo, söz ko nu su a raþ týr ma nýn, an ne il gi si nin yav ru lar da ki u yuþ tu ru cu mad de kul lan ma ar zu su nu sön dür dü ðü nü is pat lar ni te lik te ol du ðu nu kay det ti. An ka ra / a a Aþýrý kilo, varis hastalýðý sebebi ÞEHÝR hayatýnýn gündelik temposu bizleri hareketsiz bir hayata sürüklüyor. Hareketsiz hayat ise kiloyla birlikte varise sebep oluyor. Universal Çamlýca Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmaný Cenk Tataroðlu Ülkemizde her üç insandan birinde görünen varis hastalýðý, düzenli egzersiz ve kilo kontrolüyle baþ edilmesi mümkün bir hastalýk olduðunu söyleyerek þu bilgileri verdi. Varisin, bacaktaki yüzeysel toplardamarlarýn geniþlemesi, uzamasý ve büklümlü hale gelmesi sonucunda meydana geldiðini açýklayan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmaný Cenk Tataroðlu, Varis, esas olarak damarlardaki genetik zayýflýktan dolayý oluþur dedi. KADINLAR BU KONUDA DAHA TALÝHSÝZ Dr. Tataroðlu, Kadýnlýk hormonlarý toplardamar duvarlarýný gevþetmeye, elastikliði bozmaya meyillidir. Bu nedenle gebelik, sýk kilo alýp vermek, doðum kontrol haplarý, menopoz döneminde kullanýlan hormon düzenleyici ilâçlar, varis oluþumunda son derece etkin rol oynar. þeklinde konuþtu. Bacaklarda aðrý, yorgunluk, aðýrlýk, gece kramplarý, kaþýntý, kýzarýklýk, ileri durumlarda yüzeysel kanama ve ciltte oluþan yaralar gibi þikâyetleri olan hastanýn kalp ve damar cerrahisi uzmanýna baþvurmasý gerekir. Ýstanbul / Yeni Asya SUNA ALDEMÝR A i le de þid de tin te da vi si... Sýk ça ya þa nan ka dýn ci nâ yet le ri ve ka dý na yö ne lik þid de ti ön le mek i çin ye ni ya sa ta sa rý sý ha zýr lý ðý ya pýl dý. Bu ya sa ta sa rý sýn da en dik kat çe ken se da yak çý er kek ler in dev let kon tro lün de psi ko lo jik te da vi gör me le ri nin plan lan ma sý. Bu ya sa ta sa rý sý bel ki en gel le yi ci ni te lik ta þý ya bi lir; fa kat a i le i çi þid de tin bit me si ve â i le ya pý sý nýn güç len me si i çin çö züm de ðil. Zi ra â i le, eþ ler den ve ço cuk lar dan mey da na ge lir. E ðer a i le de bir þid det ve ya ge çim siz lik var sa, â i le yi bir bü tün o la rak e le a lýp; eþ le rin her i ki si nin de psi ko lo jik te da vi si ge re kir. Ba zen er kek ler ka dar ka dýn lar da fi zik sel ol ma sa da fi i lî þid det uy gu la ya bi lir ve þid de tin doð ma sý na se bep o la bi lir. Sa de ce er kek le re ve ri len bir ce za ka dýn lar ta ra fýn dan sui is ti ma le se bep o lup bu nu bir güç gi bi gö rüp kýþ kýr tý cý ve da ha va him so nuç lar do ðu ra cak o lay la ra se bep o la bi lir. A i le top lu mun te me li dir. Top lu mun var ol ma sý a i le ku ru mu nun var ol ma sýy la sað la nýr. Di ni miz de a i le ku ru mu nu çok ö nem se miþ, bu ko nu yu bi ze ge rek ha dis, ge rek se â yet ler le bil dir miþ tir. Ab dul lah bin Ab bas (r.a.) dan ri va yet e dil di ði ne gö re: Re su lul lah (a.s.m.) þöy le bu yur du: Si zin en ha yýr lý o la ný nýz, â i le si ne en i yi o la ný nýz dýr. Ben de â i le me i yi o la ný ný zým. De ði þen top lum sal ya pý, kay bo lan mâ ne vî de ðer ler â i le yi yýp rat mak ta, eþ le ri sev gi, say gý çer çe ve sin den u zak laþ tý rýp â i le ku ru mu nun ge rek le ri ni u nut tur mak ta ve ya ih mal et tir mek te. Bu da ku mar, al kol, iþ siz lik gi bi sap ma lar la fi i lî ve fi zi kî þid de te se bep ol mak ta Bu nun i çin dir ki, se be bi ne o lur sa ol sun, þid de tin her tü rü en gel len me li, bu nun da en et ki li yo lu þid de tin se bep le ri ni bu lup â i le yi e ðit mek ve ba zý de ðer le rin güç len me si ni sað la mak týr. A i le ler den her han gi bi rin de psi ko lo jik so run var sa, te da vi si ni sað la ya cak re ha bi li tas yon mer kez le ri a çý la rak, â i le ler bu mer kez le re yön len di ri le bi lir. Â i le ve ka dýn ö nem se nip, mad dî ve mâ ne vî di nâ mik ler göz ö nü ne a lý na rak da ha sað lýk lý so nuç a lý na bi lir. Bu nun i çin â i le de ki þek vâ la râ kar þý, Ýn sa nýn, hu su san Müs lü ma nýn ta has sün gâ hý (sý ðý na ðý) ve bir ne vî cen ne ti ve kü çük bir dün ya sý â i le ha ya tý dýr di yen Be di üz za man ýn, â i le ha ya tý nýn dün ye vî ve uh re vî sa a de ti nin Ýs lâm â dâ bý i le o la bi le ce ði der si fev ka lâ de ö nem li dir. Â i le nin te me li ni teþ kil e den e be veyn le rin, ö zel lik le ka dýn la rýn, sa a det-i uh re vi ye si (â hi ret sa a de ti) gi bi sa a det-i dün ye vi ye le ri de fýt rat la rýn da ki ul vî se ci ye le ri de, bo zul mak tan kur tar ma nýn çâ re-i ye gâ ne si, dâ i re-i Ýs lâ mi ye de ki ter bi ye-i Ýs lâ mi ye den baþ ka yok tur (Be di üz za man) i ka zý na, her ke sin ku lak ver me si ge re kir T. C. MANÝSA 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2005/2815 Örnek No: 27 Tapu Kaydý: MANÝSA ÝLÝ HOROZKÖY 1894 ADA, 1 PARSELDEKÝ B15 BLOK-BODRUM KAT-ZEMÝN KAT-ÇATI KATI/2 BAÐIMSIZ BÖLÜM SAYILI MESKEN NÝTELÝÐÝNDEKÝ TRÝBLEKS- ADRESÝ. Güzelyurt mah. Tarzan Bulvarý Haskent sitesi B 15 blok, no: 68 MANÝSA Hali Hazýr Durumu : Taþýnýmaz-Mesken Tripleks niteliðinde baðýmsýz bölüm içinde bulunan evler birbirine bitiþik ikiz olarak yapýlmýþ ve bahçe içindedir. Tripleks dairenin giriþ kapýsý, pencere doðramalarý, iç kapýlar, iç ve dýþ boyalar, mutfak tezgâhý, banyo wc duvar fayanslarý ile yer döþemeleri YAPILMAMIÞTIR. Borum katta bir oda mevcut olup bant penceresi vardýr. Zemin katta salon, hol, açýk mutfak, Wc ile ön balkon terasý, birinci katta iki oda, hol banyo ile iki balkon bulunmaktadýr. 2'nci katta (çatý katý) bir oda, hol mutfak, Wc ile arkada balkon, önde terasý mevcuttur. Bahçe giriþ kapýsý ve bahçe düzenlemesi yapýlmýþ, elektrik ve suyu baðlýdýr. Tripleks dairenin yaklaþýk kullaným alaný 220 m 2. olup SATIÞTA UYGULANACAK KDV ORANl % 18'DÝR. Ýmar Durumu : TAKS : 0.20-E: 0.70, hmax: 15,50 m.olarak BELÝRLENMÝÞ MESKEN ADASINDADIR. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 14:00-14:10 Arasý Satýþ Þartlarý : 3- Sa týþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da MA NÝ SA A DA LET SA - RA YI ZE MÝN KAT Z/57 NOLU SA TIÞ O DA SIN DA ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý - la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la - cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar ti yl e gü nü MA NÝ SA A DA LET SA RA YI ZE MÝN KAT Z/57 NO LU SA TIÞ O DA SIN DA ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýnda i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç - han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o - lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun - dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le % 18 K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la - zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þa rt na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþbu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. (ÝÝK.m. 126) B: ÇORLU 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA SURETÝYLE SATIÞ ÝLANI) DOSYA NO: 2011/30 TAL. Örnek No: 27 Aþaðýda tapu kaydý, cinsi ve kýymeti yazýlý bulunan taþýnmaz açýk arttýrma suretiyle satýþa çýkartýlmýþtýr. Satýþ ilaný ilgililerin adreslerine tebliðe gönderilmiþ olup, adreste tebligat yapýlamamasý veya adresleri bilinmeyenler için de iþbu satýþ ilanýnýn ÝÝK:'nun 127. Maddesi gereði teblið yerine kaim olacaðý ilan olunur. 1. TAÞINMAZIN TAPU KAYDI : Tekirdað ili, Çorlu ilçesi, Hatip Mah. 89 Ada, 13 Parsel, 2 Cilt, 127 Sayfa noda kayýtlý, 290,00 m 2 yüzölçümlü arsa vasýflý taþýnmazda, 20/300 arsa paylý, 1. kat, 4 bað. böl. nolu mesken vasýflý taþýnmaz. ÝMAR DURUMU: Çorlu Belediyesinden alýnan cevabi imar yazýlarýnda taþýnmazýn; bitiþik nizam 6 kat, ticaret alýmýnda ve imar yolunda kaldýðý bildirilmiþ olup, plan örneði dosyasýnda mevcuttur. ÖNEMLÝ ÖZELLÝKLERÝ : Satýþa konu taþýnmaz Tahtalý Cami sok. No: 5 Çiftçiler Apt. Çorlu adresinde olup, mesken 2 oda, salon, mutfak, banyo ve wc'den oluþmaktadýr. Bina Tahtalý Camii karþýsýnda olup, her türlü alt yapýsý ve ulaþýmý vardýr. Mesken brüt 70 m 2 alanlýdýr. Soba ile ýsýnmakta olan meskenin giriþ ve oda kapýlarý ahþap, pencereleri pvc'dir. Eklenti olarak kömürlüðü mevcuttur. MUHAMMEN BEDELÝ : Satýþa konu taþýnmaz ,00 TL kesinleþmiþ bedel üzerinden satýþa çýkarýlmýþtýr. SATIÞ ÞARTLARI : 1-) Taþýnmazýn birinci satýþý günü, 10:20-10:30 saatleri a ra sýn da, Çor lu 2. Ýc ra Mü dür lü ðü Çor lu TE KÝR DAÐ ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr - ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u - nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la gü nü ay ný yer ve sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Ý kin ci ar týr ma da i se rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve tah min e di len kýy me tin % 40'ýný ve sa týþ mas raf la rý ný geç me - si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin % 20 si nis pe tin de na kit ve - ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe - þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de Ý ÝK. md. 130 ge re ðin ce 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Ý ha le dam ga ver gi si, K.D.V, ta pu a lým har cý ve mas raf la rý, ta þýn ma zýn tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Ta pu sa tým har cý, ta þýn ma zýn ay nýn dan do ðan bi rik miþ ver gi ler i le tel la li ye res mi sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Taþýnmazý satýn alanlar, ihaleye alacaðýna mahsuben iþtirak etmemiþ olmak kaydýyla, ihalenin feshi talep edilmiþ olsa bile, satýþ bedelini derhal veya ÝÝK. md. 130'uncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadýrlar. 4- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar i le di ðer il gi li le rin (*) ve ir ti fak hak ký sa hip le ri nin bu gay ri - men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çe ri sin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci liy le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 5- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çe ri sin de ö den mez se Ý ÝK.nun 133. mad - de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve te mer rüt fa i zin den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le - cek tir. Bu fark var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 6- Þartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairemizde açýk olup, masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 7- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve içeriðini kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/30 Tal. sayýlý dosya numarasýyla Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur (Ý.Ý.K. 126) (*)Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: Prof. Dr. Murat Karaþen son günlerde konuþulan ilâç sýkýntýsýna dair bilgi verdi. Ýlâç sýkýntýsý yaþanmayacak Ý LÂÇ LAR DA ka mu ku rum is kon to la rý nýn art tý rýl ma sý son ra sýn da i lâç sý kýn tý sý nýn gi de ri le bil me si i çin bu gün il gi li bü rok rat lar, sek tör tem sil ci le ri i le bi ra ra ya ge li yor. Sos yal Gü ven lik Ku ru mu (SGK) Baþ ka ný Fa tih A car baþ kan lý ðýn da ya pý la cak gö rüþ me de, mað du ri ye tin or ta dan kal dý rýl ma sý i çin a lý na cak ted bir le re i liþ kin gö rüþ ler sek tör tem sil ci le ri ne i le ti le cek ve en faz la bir haf ta i çin de kri tik i lâç lar la il gi li bir so nuç a lý na rak va tan da þýn mað du ri ye ti gi de ri le cek. SGK Ge nel Sað lýk Si gor ta sý Ge nel Mü dü rü Prof. Dr. Mu rat Ka ra þen, son gün ler de gün dem de yer a lan i lâç ta ka mu is kon to su nun ar tý þý ve i lâç sý kýn tý sý i le il gi li a çýk la ma lar da bu lun du. Ka mu ku rum is kon to su ko nu suy la il gi li o la rak 2009 yý lýn da sek tör le ya pý lan gö rüþ me ler so nu cun da an laþ ma ya pýl dý ðý ný be lir ten Ka ra þen, Bu na gö re, 3 yýl lýk glo bal büt çe o luþ tu rul du. Her yýl enf las yon ve ge liþ me o ran la rý na gö re bel li art tý rým lar ya pýl dý de di. Sek tö re, be lir le nen glo bal büt çe ye gö re ba ha ne bu lun ma dan i lâç la rýn te min e dil me si ge rek ti ði ni i fa de et ti. Ý KÝ YIL DA 1,2 MÝL YAR LÝ RA BÜT ÇE A ÞI MI KA RA ÞEN, bu na gö re sek tör le pro - to kol, hat ta bir de ek pro to kol im za - la dýk la rý ný i fa de e de rek, þöy le de vam et ti: Þu an da ki so run, i ki yýl da 1,2 mil yar li ra büt çe a þý mý. Ya ni, glo bal büt çe i lâç tü ke ti min de a þýl mýþ du - rum da. Bu nun da kar þý lý ðý ný ka mu ku ru mu o la rak biz sek tör den al mak du ru mun da yýz. As lýn da bu nu pe þin al mak du ru mun da yýz. A ma mik tar çok yük sek ol du ðu i çin sek tö rün sý - kýn tý ya gir me me si i çin bu nu za man i çin de ya ya rak sek tör le an laþ tý ðý mýz gi bi bir ta kým is kon to lar la yap mak is ti yo ruz. Ka ra þen, is kon to o ran la rý - ný n ar ttý rýl ma sý na bað lý o la rak i lâç sý - kýn tý sý ya þan dý ðý na da ir id di a lar la il gi li o la rak da Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba kan lý ðý, E ko no mik Ko or di nas yon Ku ru lu na da hil o lan Ha zi ne, E ko no - mi, Ma li ye ve Sað lýk Ba kan lý ðý ta ra - fýn dan ye ni bir de ðer len dir me ya pýl - dý ðý ný söy le di. Ko nu i le il gi li o la rak SGK Baþ ka ný Fa tih A car baþ kan lý ðýn - da sek tör tem sil ci le ri i le bir top lan tý ya pý la ca ðý ný söyledi. An ka ra / a a

14 14 14 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA SPOR Y Beþiktaþ bugün berabere kalýrsa gruptan çýkacak U E FA Av ru pa Li gi'nde bu - gün Ý nö nü Sta dý'nda Ýn gi liz e ki bi Sto ke City'i ko nuk e de - cek o lan tem sil ci mi ze be ra - ber lik ye ti yor. Star TV sa at 20.00'de oy na na cak ma çý can lý ya yýn la ya cak. U E FA Av ru pa Li gi'nde E Gru bu'nda bu gün Ýn gil te re'nin Sto ke City ta ký mýy - la sa ha sýn da kar þý kar þý ya ge le cek Be - þik taþ'ýn Av ru pa'da be ra ber li ðe ta ham - mü lü yok. Si yah-be yaz lý ta kým, U E FA Av ru pa Li gi'nde ön e le me ve grup mü - ca de le sin de þu a na dek 7 kar þý laþ ma ya çý kar ken, bu maç lar da 4 ga li bi yet ve 3 ye nil gi al dý. Av ru pa'da maç la rý ný ya ka - za nan, ya da yi ti ren Be þik taþ, hiç bir mü ca de le si ni be ra ber lik le ta mam la ya - rak il ginç bir is ta tis ti ðe im za at tý. Se zon ba þýn dan be ri U E FA Av ru pa Li gi'nde maç la rýn hiç bi rin de ra ki biy le e þit li ðe i - zin ver me yen ''Ka ra kar tal lar'', son 2 ma çýn da i se ga lip ay rýl dý. Si yah-be yaz lý ta kým, Av ru pa'da son 2 se zon da oy na dý ðý maç lar da sa de ce 2 be - ra ber lik el de et ti. Be þik taþ, geç ti ði miz se - zo nun ya ný sý ra bu se zon da U E FA Av - ru pa Li gi'nde Tür ki ye'yi tem sil et ti. Þu a - na dek bu or ga ni zas yon da top lam 21 kar þý laþ ma ya çý kan si yah-be yaz lý ta kým, sa de ce 2 be ra ber lik a la rak an la yý þý ný ta - ma men ka zan mak ü ze ri ne kur du 'de 14 Av ru pa ma çý na çý kan Be þik - taþ, 9 ga li bi yet, 2 be ra ber lik ve 3 ye nil gi el de et ti. U E FA Av ru pa Li gi'nde ki 21 maç ta 13 ga li bi yet se vin ci ya þa yan ''Ka ra kar tal lar'', 6 kez de ra kip le ri ne ye nil di. Be þik taþ, son 2 se zon da Av ru pa'da oy na - dý ðý 21 maç ta ki 2 be ra ber li ði ni i se ge çen se zon dep las man da al dý. Ön e le me de Çek Cum hu ri ye ti ta kým la rýn dan Vik to ri - a Plzen i le 1-1 be ra be re ka lan si yah-be - yaz lý e kip, 2. be ra ber li ði ni i se Por te kiz'de Por to i le yi ne 1-1 be ra ber lik le el de et ti. E Gru bu'nda ki son ma çýn da Ýn gil te - re'nin Sto ke City ta ký mý ný ya rýn Fi ya pý Ý nö nü Sta dý'nda ko nuk e de cek Be þik - taþ'a grup tan çýk mak i çin be ra ber lik ye - te cek.av ru pa'da oy na dý ðý 7 maç ta be - ra ber li ðe as la i zin ver me yen si yah-be - yaz lý ta kým, bu is ta tis ti ði ne rað men bu - gün ön ce lik le be ra ber li ði ve 1 pu a ný kur tar ma ya ça lý þa cak. Tahliyeler normal karþýlandý CAS Ü ye si ve Spor Hu ku ku Ens ti tü sü Der ne ði Baþ ka ný Kýs met Er ki ner, ''Fut - bol da þi ke'' da va sýn da dün ya þa nan tah - li ye le ri nor mal kar þý la dý ðý ný söy le di. Er - ki ner, Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül'ün ya sa yý A na ya sa Mah ke me si'ne gö tür se bi le, ya sa nýn uy gu la ma ya gi re - ce ði ni di le ge ti re rek, ''Bu ne den le tah li - ye ler nor mal. Þi ke yap mak la suç la nan ve ör güt ü ye si o la rak suç lan ma yan la rýn tah li ye le ri ve ril di. Ye ni ya sa da bu su çun en alt ce za sý 1 yýl ol du ðu na gö re in fa zý 8 ay gi bi o lur. Tu tuk lu luk hal le ri ge rek siz gi biy di. Tah li ye ler nor mal. Ay rý ca, baþ - ka tah li ye ler de o la bi lir'' di ye ko nuþ tu. Ya sa nýn top tan de ðiþ me si ge rek ti ði ni sa vu nan CAS Ü ye si Kýs met Er ki ner, ya - sa nýn her mad de si nin uy gu lan ma sý son - ra sýn da san cý lar ya þa na ca ðý ný i le ri sür dü. Er ki ner, ya sa nýn sa de ce 11. mad de si nin de ðil baþ ka mad de le ri nin de de ðiþ me si ge rek ti ði ni vur gu la ya rak, þun la rý söy le - di: ''Ya sa tü müy le göz den ge çi ril me li. Ör ne ðin ta raf tar lar i çin ko nu lan 18. mad de (Se yir den ya sak la ma) yan lýþ bir þe kil de fut bol cu lar i çin uy gu lan dý. Ay rý - ca ba sýn la il gi li 22. mad de de çok a ðýr. Bun da da uy gu la ma lar baþ la yýn ca, ce za - la rýn çok a þý rý ol du ðu gö rü le cek. A na - do lu'da ya yýn la nan ye rel bir ga ze te ye 100 bin li ra ce za gön de ril di. Bu þe kil de bir çok mad de si a ðýr ce za lar ih ti va e den ya sa top tan de ðiþ me li. Her uy gu la ma ya baþ la nan mad de si de san cý lý o la cak.'' Fenerbahçe'de bu sezon ilk go lü nünü Bursaspor'a karþý atan Se mih Þen türk sus kun lu ðu nu nihayet boz du. FOTOÐRAF: A.A F.Bahçe deplasmanda kötü gidiþe son verdi Bursaspor'u 2-0 yenen sarý-lacivertliler, 4 maç sonra rakip sahada kazandý. Bur sas por kar þý sýn da Fe ner bah çe'nin 2. go lü nü a tan Slo vak fut bol cu Mi ros lav Stoch, bu se zon 4. go lü ne im za sý ný at tý. SÜPER Lig'de dep las man da Bur sas por'u 2-0 ye - nen Fe ner bah çe, ra kip sa ha lar da ki kö tü gi di þi ne son ver di. Bur sas por kar þý sýn da 2-0'lýk ga li bi yet a lan sa rý-la ci vert li ler, 4 maç son ra ra kip sa ha da ka za na rak ö nem li bir 3 pu an el de et ti. Sü per Lig'in dep las man re kort me ni Fe ner bah çe, ra kip sa ha lar da Bur sas por ma çýn dan ön ce çýk tý ðý 4 maç ta 2'þer be ra ber lik ve ye nil gi a la rak top lam 10 pu an yi tir miþ ti. Bu se zo nun 6. haf ta sýn da Mer sin Ýd man yur du dep las ma nýn da al dý ðý ga li - bi yet le üst üs te 12. dep las man ma çý ný ka zan ma ba þa rý sý ný gös te ren sa rý-la ci vert li ler, bu maç tan son ra sý ra sýy la Be þik taþ, Si vass por, Genç ler bir li ði ve Ga la ta sa ray kar þý sýn da ka za na ma mýþ tý. SEMÝH ÞENTÜRK ÝLK DEFA GOL ATTI Bursa'da sa rý-la ci vert li e ki bin ilk go lü ne im za sý ný a tan Se mih Þen türk sus kun lu ðu nu boz du. Da ha ön ce ki yýl lar da son ra dan o yu na gi rip at tý ðý gol ler ne de niy le ''Nö bet çi gol cü'' di ye a ný lan Se mih, Bur - sas por kar þý sýn da 39. da ki ka da at tý ðý gol le haf ta lar son ra gol le bu luþ tu. Sü per Lig'de bun dan ön ce ge - çen se zo nun 28. haf ta sýn da Fe ner bah çe'nin dep las - man da Es ki þe hirs por'u 3-1 yen di ði maç ta gol a tan Se mih, bu se zon for ma giy di ði 12. maç ta ilk go lü ne im za sý ný at tý. Lig de bu se zon ilk 7 haf ta da 5 maç ta ilk 11'de baþ la yan Se mih Þen türk, gol a ta ma yýn ca, ar dýn dan ge len 7 haf ta da 6 maç ta son ra dan o yu na gir di. Bur sas por kar þý sýn da ilk 11 ki þi lik kad ro da sa - ha ya çý kan sa rý-la ci vert li fut bol cu, dep las man da a lý - nan 2-0'lýk ga li bi yet te ö nem li bir rol oy na dý. Tayfur Havutçu çok mutlu ÞÝKE id di a la rýy la il gi li so ruþ tur ma son - ra sýn da tah li ye si ne ka rar ve ri len Be þik - taþ Tek nik Di rek tö rü Tay fur Ha vut çu, öz gür lü ðü ne ka vuþ tu ðu i çin mut lu ol - du ðu nu söy le di. Met ris Ce za e vi'nden dün çý kan ve bu gün de bir yan dan din - le nip, bir yan dan da zi ya ret çi le ri ni a ðýr - la yan Ha vut çu, e þi Nes li han ve ký zý Mi - na i le bir lik te, e vi nin ö nün de ba sýn men sup la rý na gö rün tü ver di. Bu sý ra da ba sýn men sup la rý na ký sa bir a çýk la ma - da bu lu nan Ha vut çu, ''Öz gür lü ðü mü ze ka vuþ tuk, a i le mi ze ka vuþ tuk. O yüz den i na nýl maz bir mut lu luk ya þý yo rum'' de - di. Bu gü nün ö zel bir gün ol du ðu nu i fa - de e den Tay fur Ha vut çu, ''Ký zý mýn da do ðum gü nü. O yüz den çif te bir mut - lu luk ya þý yo ruz. Gel di ði niz i çin si ze de te þek kür e di yo rum. Ýn þal lah en ya kýn za man da di ðer ar ka daþ lar da öz gür lük - le ri ne ka vu þur lar'' di ye ko nuþ tu. Ha - Havutçu kýzý Mina ile evinin önünde konuþtu. vut çu, Be þik taþ lý ta raf tar la rýn ken di le ri - ne ver di ði des tek ko nu sun da i se þun la - rý söy le di: ''Ýlk gün den be ri ta raf tar la rý - mýz i na nýl maz bir des tek ver di. On la ra te þek kür e di yo rum. Bü tün ca mi a ve Be þik taþ ta raf ta rý bi zim ya ný mýz day dý. Bu da ay rý bir mut lu luk ver di. Ö nü - müz de ki gün ler de bu ko nu lar la il gi li ay rý bir ba sýn top lan tý sý ya pa ca ðým.'' Bu çirkin hareketler Emre'ye yakýþmýyor Tür ki ye'de te sa düf ler üst üs te gel me ye baþ la dý. Þi - ke id di a na me si nin mah ke me ye su nul du ðu nun ge ce sin de þi ke ce za la rýn da in di rim ön gö ren ya - sa Cum hur baþ ka ný ta ra fýn dan ve to e dil di. Med ya ya yan sý yan lar dan an la þýl dý ðý ü ze re biz zat Sa yýn Baþ ba - kan'ýn Genç lik ve Spor Ba ka ný Su at Ký lýç'a ver di ði ta li - mat i le ya sa A da let Ko mis yo nu'ndan ay nen ge çi ril di. Ta bi te sa düf le rin ar ka sý ke sil me di. Ya sa Mec lis Ge nel Ku rul'u na ge lip gö rü þü le ce ði gün, id di a na me 16. A ðýr Ce za Mah ke me si ta ra fýn dan ka bul e di le rek, çar þaf çar þaf ka mu o yuy la pay la þýl dý. Böy le ce id di a na me de a - dý ge çen her kes, da va nýn gö rü þül me si baþ la ma dan vic dan lar da za ten suç lu i lan e dil miþ ol du. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan bu sü reç te ak lý se lim ha re ket e de rek, ül ke de baþ la yan ku tup laþ ma la - rýn ö nü nü kes me nok ta sýn da i sa bet li ka ra ra im za at - tý. Bu yük sek ce za lar dün ya nýn hiç bir ye rin de ol ma - yan mik tar lar dý. Fe ner bah çe Baþ ka ný de ðil de, sa de bir a na do lu ta ký mý nýn baþ ka ný ol say dý, bu yan lýþ dü - zel ti le me ye cek ve in san lar i çe ri de yat tý ðý i le ka la cak tý. Bü yük bir yan lýþ tan dö nül müþ ol du sa yý lý ya sa ö nü ne gel di ðin de ce za la rýn yük sek li ði i le il gi li ku lüp - le ri u ya ran sa yýn baþ ba kan, ül ke nin bu prob le mi ne du yar sýz kal ma dý ve 6250 sa yý lý ka nun i çin de e li ni ta þýn al tý na koy du. Suç lu lar ce za sý ný çek me li a ma ce - za lar a ra sýn da o ran tý ol ma sý da þart. Si vass por ma çýn dan be ri fut bol o la rak dü þüþ te o - lan Fe ner bah çe'de, Ga la ta sa ray mað lu bi ye ti i þin tu zu bi be ri ol du. Tek nik kad ro ve fut bol cu la rýn, se zon ba - þýn dan be ri sa ha dý þýn da o lan lar la mü ca de le sin de yo - rul duk la rý, za man geç tik çe da ha da çok or ta ya çý ký - yor. Si nir sis tem le rin de ki yük sek ge ri lim le ri fi zik le - rin de ki a þa ðý ya doð ru gi di þi te tik li yor. Ay kut Ko ca - man'da ki form dü þük lü ðü i se baþ lý ba þý na bir prob - lem. Sa ha dý þýn da ya nýn da hiç bir yö ne ti ci yi bu la ma - yýn ca, sa ha i çin de kul lan ma sý ge re ken e ner ji yi dý þa rý - da tü ke ti yor. Yan lýþ ka rar la rý da sa ha i çi ni ve fut bol - cu la rýn per for man sý ný o lum suz et ki li yor. Ga la ta sa ray ma çýn da ki ha ta la rý ný gö ren Ay kut ho - ca, Fa bi o Bi li ca ve Cris ti an Ba ro ni'yi ke sip, Ser dar Ke si mal i le Mi ros lav Stoch'a ilk 11'de þans ver di. Bu bi le ta ký mýn bi raz da ha can lý ve di ri gö rün me si ne ka - fi gel di. Slo vak o yun cu sa ha da ki kram pon la rýn en form da o la nýy dý. Ý le ri-ge ri ko þu la rý ve i sa bet li pas la - rýy la ar ka daþ la rý na po zis yon ha zýr la dý. Gök han Gö - nül'ün pa sýn da go lü nü de a ta rak 'bu for ma be nim' de di. Bu a ra da Em re Be lö zoð lu si nir le ri ne ha kim ol - ma yý be ce re bil me li. Gök han Gö nül'den son ra Cris ti - an Ba ro ni de o nun a za rýn dan kur tu la ma dý. Bu çir kin ha re ket ler mil li fut bol cu ya hiç ya kýþ ma dý. Ýd di a na me nin ka bu lü nün a ka bin de 8 ki þi hak - kýn da ve ri len tah li ye ka ra rý, Met ris'te ki le rin do la yý - sýy la da Fe ner bah çe li le rin he ye can lý bek le yi þi ni ar - týr dý. A ziz Yýl dý rým hak kýn da ve ri le cek öz gür lük ka - ra rýn dan son ra, ku lüp ü ze rin de ki ka ra bu lut lar da - ðý la cak týr. Trans fer dö ne min den ön ce çý ka cak böy - le bir so nuç, Fe ner bah çe'nin e li ni da ha da ra hat la - ta cak ve i kin ci dev re de da ha güç lü o la cak týr. TRABZONSPOR G.BÝRLÝÐÝ ÖNÜNDE MORAL ARIYOR SÜ PER Lig'in 14. haf ta sý nýn er te le me ma çýn da, bugün sa ha sýn da Genç ler bir li ði'ni ko nuk e de cek o - lan Trab zons por, ra ki bi ni ye ne rek kö tü gi di þa tý na son ver mek is ti yor. Li gin 10. haf ta sýn da Hü se yin Av - ni A ker Sta dý'nda Kay se ris por'u 2-1 ye nen ve bu kar - þý laþ ma nýn ar dýn dan lig de oy na dý ðý son 4 ma çýn da ga lip ge le me yen bor do-ma vi li ler, bu gün Genç ler bir - li ði i le ya pa ca ðý er te le me ma çý ný ka za na rak haf ta so - nun da ki Fe ner bah çe ma çý ön ce si tek rar çý ký þa geç - me yi he def li yor. Hü se yin Av ni A ker Sta dý'nda 17.45'de baþ la ya cak kar þý laþ ma yý, Ýl ker Me ral yö ne te - cek. Bor do-ma vi li ta kým da ge çen haf ta ki Ga la ta sa ray ma çýn da kýr mý zý kart gö ren Zo ko ra i le sa rý kart ce za - lý sý du ru mu na dü þen Bu rak'ýn ya ný sý ra sa kat lýk la rý bu lu nan Vit tek ve Tay fun ta kým da yer a la ma ya cak.

15 Y SPOR 14 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA 15 G.Saray potada Top 16 ya kalmak için oynuyor GALATASARAY Medical Park, THY Avrupa Ligi D Grubu 9. maçýnda Slovenya temsilcisi Union Olimpija ile bugün sahasýnda karþýlaþacak. Abdi Ýpekçi Spor Salonu'ndaki mücadele, saat 19.15'te baþlayacak ve NTV Spor'dan naklen yayýnlanacak. Galatasaray Medical Park, Union Olimpija maçýndan galip ayrýlýrsa, grubunu ilk dört sýrada bitirmeyi garantileyip 'Top 16'ya kalacak. Galatasaray Medical Park, rakibiyle deplasmanda oynadýðý maçta sahadan galip ayrýlmýþtý. Ekonomik sorunlar nedeniyle kýsa bir süre önce bazý oyuncularýný göndermek zorunda kalan Union Olimpija, D Grubu'nda sonuncu durumda bulunuyor. Grupta sadece 1 galibiyet alabilen Sloven ekibi, -122 averajla da kötü bir sayý performansýna sahip. Manchester City ilk yenilgisini aldý ÝN GÝL TE RE Pre mi er Le a gu e'de 15. haf ta nýn son ma çýn da dep las man da Chel se a'ye 2-1 ye ni len li der Manc hes ter City, lig de ki ilk mað lu bi ye ti ni al dý. Stam ford Brid ge Sta dý'nda oy na nan ve 41 bin fut - bol se ve rin iz le di ði ma çýn he nüz 2. da ki ka sýn da Manc hes ter City, Ý tal yan yýl dý zý Ba lo tel li'nin at tý ðý gol le 1-0 ö ne geç ti. Chel se a, Me i re les i le 34. da ki - ka da e þit li ði ya ka la dý ve ilk ya rý 1-1 be ra ber lik le so - na er di. Manc hes ter e ki bin de, Ga el Clichy 58. da - ki ka da kýr mý zý kart gö re rek ta ký mý ný 10 ki þi bý rak tý. Lon dra tem sil ci si, 82. da ki ka da Lam pard'ýn pe nal - tý dan at tý ðý gol le kar þý laþ ma yý 2-1 ka zan ma yý ba þar - dý. Bu ga li bi ye tin ar dýn dan pu a ný ný 31 ya pan Chel - se a, a ve raj la ü çün cü sý ra ya yük se lir ken, 38 pu an da ka lan Manc hes ter City i le pu an far ký i ki ye in di. Doðan sonunda A.Gücü'nü býraktý LÝGDE zor gün ler ge çi ren An ka ra gü cü nde ba zý o yun - cu la rýn ar dýn dan Tek nik Di rek tör Zi ya Do ðan da ta - ký ma ve da et ti. Zor þart lar da li ge baþ la ya rak kö tü bir se zon ya þa yan An ka ra gü cü nde her ge çen gün þart lar da ha da zor la þý yor. Yö ne tim de ði þik li ði de ta ký ma i laç o la maz ken, Öz gür Çek, U ður U çar ve To ni a Dis - dell in söz leþ me le ri ni fe sih et me si nin ar dýn dan Tek - nik Di rek tör Zi ya Do ðan da ta kým i le yol la rý ný a yýr dý. Zi ya Do ðan, Geldiðim günden itibaren takým için gecemizi gündüzümüze katarak çalýþýp, futbolcularýmla çok onurlu bir mücadele verdik. Ben vic da - nen çok ra ha tým. Son maç lar da çok yo rul duk. Bu lun - du ðu muz sü re i çe ri sin de ba zý þey le ri çok net gö re me - dik. Ý ki gün dür baþ kan ve yö ne ti ci ler le gö rüþ me miz ol du. Ken di le ri ne te þek kür e di yo rum. Zor þart lar da bi ze des tek ol du. Yol la rý mýz ay rýl dý. Ye ni bir de ði þim ve ka nýn ta ký ma fay da lý o la ca ðý ný dü þün dük. Ka lan i ki maç ta ka za ný la cak pu an lar ta ký mýn i kin ci ya rý i çin ra hat ne fes al ma sý ný sað la ya cak týr. 102 yýl lýk ta ri hi o lan bir ta kým mut la ka for mül bu la cak týr" dedi. Beþiktaþ eski Teknik Direktörü Tayfur Havutçu, içinde bulunduðu aracýn üstündeki açýk bölümden dýþarýya çýkarak taraftarlarý selamladý. FOTOÐRAF: A.A METRÝS'TE HEM COÞKU, HEM DE GÖZYAÞI VARDI FUT BOL DA ÞÝ KE DA VA SIN DA ÝS TAN BUL 16. A ÐIR CE ZA MAH KE ME SÝ'NÝN TAH LÝ YE LE RÝ NE KA RAR VER DÝ ÐÝ 8 ÝS MÝN TAH LÝ YE LE RÝ SI RA SIN DA MET RÝS CE ZA E VÝN DE DUY GU SAL AN LAR YA ÞAN DI. ''FUTBOLDA þi ke'' da va sýn da, ö zel yet ki li Ýs tan bul 16. A ðýr Ce za Mah ke me si'nin 8 ki þi nin tah li ye - si ne i liþ kin ka ra rý nýn ar dýn dan, tah li ye ka ra rý ve ri len i sim ler Met - ris Ce za e vi'nden ay rý lýr ken coþ ku - lu ve duy gu lu an lar ya þan dý. Mah ke me nin tah li ye le ri ne hük - met ti ði, Be þik taþ Jim nas tik Ku lü - bü (BJK) yö ne ti ci si Ser dal A da lý ve tek nik di rek tö rü Tay fur Ha - vut çu, es ki Di yar ba kýrs por Baþ ka - ný Ab dur rah man Ya kut, BJK Pro - to kol Mü dü rü Ah met A teþ, söz - leþ me si fesh e di len Es ki þe hirs por spor tif di rek tö rü Ü mit Ka ran, fut bol cu lar Ýb ra him A kýn, Ýs ken - der A lýn ve Kor can Çe li kay, ce za - e vin den çýk tý. Ku lüp yö ne ti ci le ri - nin ya ný sý ra tu tuk lu bu lu nan i - sim le rin ya kýn la rý ve a vu kat la rý i le Be þik taþ lý ta raf tar lar Met ris Ce za - e vi ö nün de top la na rak u zun sü re tah li ye e di len le ri bek le di ler. Ce - za e vi ne Be þik taþ lý fut bol cu lar Rüþ tü Reç ber ve Ýb ra him To ra - man i le Tay fur Ha vut çu'nun e þi Nes li han Ha vut çu ve tah li ye o lan di ðer i sim le rin a i le le ri ve ya kýn la rý da gel di. Be þik taþ lý ta raf tar lar u - zun bir sü re Ser dal A da lý, Tay fur Ha vut çu ve Ah met A teþ le hi ne te za hü rat ta bu lun du lar. GÖZYAÞLARINI TUTAMADILAR Tah li ye ka ra rý ve ri len 8 ki þi sa at 21.00'e ge lir ken tek tek ce za e vin - den çýk ma ya baþ la dý. Ýlk çý kan i - sim ka le ci Kor can Çe li kay o lur - ken, Tay fur Ha vut çu e þi ve ya kýn - la rýy la bir lik te ce za e vin den ay rýl - dý. Ta raf tar lar tek nik di rek tör Ha vut çu'yu gör dük le ri an da te za - hü rat la rý ný ar tý rýr ken, Be þik taþ Tek nik Di rek tö rü de ta raf tar la rýn sev gi gös te ri le ri ne el sal la ya rak kar þý lýk ver di.be þik taþ Ku lü bü yö - ne ti ci si Ser dal A da lý, di ðer i sim - ler den fark lý bir ka pý dan çý kýþ yap tý. A da lý ce za e vi çý ký þýn da Tay fur Ha vut çu'nun ya ný na gi de - rek ký sa bir sü re gö rüþ tü. Bu a ra - da tah li ye si ya pý lan ki þi ler le on la rý ce za e vi i çi ne gi rip bek le yen ya - kýn la rý a ra sýn da duy gu sal an la rýn ya þan dý ðý, tah li ye e di len ler le ya - kýn la rý nýn bir bir le ri ne sa rý la rak u - zun sü re has ret gi der dik le ri, göz - yaþ la rý ný tu ta ma dýk la rý öð re nil di. ARBEDE YAÞANDI Tu tuk lu la rýn dý þa rý çýk tý ðý sý ra - da ta raf tar lar yo ðun sev gi gös te ri - sin de bu lun du. Grup i le po lis a ra - sýn da ar be de ya þan dý. Çe vik kuv - vet po li si taþ kýn lýk çý ka ran gru ba mü da ha le et ti. A ra cý nýn a çý lýr ta - va ný na çý kan Ha vut çu ka la ba lý ðý se lam la dý. Tu tuk lu bu lu nan ar ka - daþ la rý ný kar þý la mak i çin ce za e vi - ne gel di ði ni be lir ten Be þik taþ ýn kap ta ný Ýb ra him To ra man i se çok mut lu ol du ðu nu i fa de et ti. Tutuklu sporcu ve yöneticileri kalabalýk bir basýn ordusu takip etti. Beþiktaþ ýn ikinci baþkaný Metin Keçeli ile Beþiktaþ ýn kalecisi Rüþtü Reçber in de aralarýnda bulunduðu onlarca sporcu ve yöneticinin yaný sýra tutuklularýn aileleri de yakýnlarýný karþýlamak için cezaevine geldi. Futbolda þike operasyonunda yaklaþýk 5 aydýr Metris Kapalý Cezaevinde tutuklu bulunan ve tahliye edilen sporcu ve yöneticilere yakýnlarý tarafýndan yoðun sevgi gösterisinde bulunuldu. Ric hard Ha mil ton Hamilton Detroit Pistons'dan ayrýldý NBA ta kým la rýn dan Det ro it Pis tons, i ki nu ma ra sý Ric hard Ha mil ton i le yol la rý ný a yýr dý. Ku lüp ten ya pý lan a çýk la ma da, ta ký mýn da 9 yýl ge çi ren ve 8 se - zon da e ki bin en sko rer o yun - cu su o lan Ha mil ton'ýn, ge le cek se zon Det ro it Pis tons for ma sý - ný giy me ye ce ði be lir til di. Üç kez Yýl dýz lar Kar ma sý'na se çi - len 33 ya þýn da ki bas ket bol cu - nun, Chi ca go Bulls i le 10 mil - yon do lar de ðe rin de i ki yýl lýk an laþ ma yap ma sý bek le ni yor. HAFTANIN GÖRÜNÜÞÜ G.Saray zirveyi sevdi Sü per Lig'de 15. haf ta nýn son ma çýn da Fe ner bah çe, dep las man da Bur sas por'u 2-0 ye ne rek, 31 pu an ve a ve raj la 2. sý ra da ki ye ri ni ko ru du. Bur sa'da ki kar þý - laþ ma çok ha re ket li ge çer ken, da ha faz la po zis yon ü re ten ta kým ko nuk Fe ner bah çe ol du. Ö zel lik le Stoch'un ge liþ tir - di ði a tak lar la ra kip ka le de gol po zis yon la rý bu lan sa rý-la ci - vert li ler bun lar dan sa de ce i ki si ni de ðer len dir di. Ýlk ya rý da Se mih, i kin ci ya rý da da ma çýn en i yi a dam la rýn dan Stoch'un gol le riy le Fe ner bah çe sa ha dan 2-0 ga lip ay rýl ma - sý ný bil di. Sa rý-la ci vert li ler, bu so nuç la ge çen haf ta Ga la ta - sa ray kar þý sýn da al dý ðý ye nil gi yi de bir neb ze u nut tur du. Haf ta nýn en ö nem li ma çýn da Trab - zons por, sa ha sýn da Ga la ta sa ray'ý ko - nuk et ti. Sa rý-kýr mý zý lý lar, 5. da ki ka da El man der'in at tý ðý gol le 1-0 ö ne geç ti. 44. da ki ka da Sel çuk'un fri kik ten at tý ðý gol le far ký 2'ye çý ka ran Ga la ta sa ray, da ki ka da Cey hun'un a ya ðýn dan bir E ROL DO YURAN e ni as ya.com.tr TOPLU SONUÇLAR Ga zi an teps por-es ki þe hirs por ( 0-1 ) Genç ler bir li ði-or dus por ( 3-1 ) Me di cal Park An tal yas por-an ka ra gü cü ( 1-0 ) Be þik taþ-ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por ( 1-1 ) Mer sin Ýd man yur du-sam suns por ( 1-0 ) Trab zons por-ga la ta sa ray ( 0-3 ) Si vass por-ma ni sas por ( 2-2 ) Kay se ris por-kar de mir Ka ra büks por ( 2-0 ) Bur sas por-fe ner bah çe ( 0-2 ) GOL KRALLIÐI GOL kral lý ðý ya rýþ ma sýn da Trab zons por lu Bu rak 13 gol le li der li - ði ni sür dür dü. 7 go lü bu lu nan Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes - por'dan We bo i le 6'þar go lü o lan Mer sin Ýd man yur du'ndan Nob re, Ga la ta sa ray'dan El man der bu fut bol cu yu iz le di. HAFTANIN KARMASI Ývesa (Eskiþehir), Gökhan Gönül (Fenerbahçe), Holmen (Ýstanbul Belediye), Azofeifa (Gençlerbirliði), Semih (Galatasaray), Ali Tandoðan (Antalya), Selçuk (Galatasaray), Ýsaac (Manisa), Elmander (Galatasaray), Gökhan Ünal (Kayseri), Stoch (Fenerbahçe). HAFTANIN FUTBOLCUSU Selçuk (Galatasaray) HAFTANIN HAKEMÝ Cüneyt Çakýr SÝVASSPOR - MANÝSASPOR HAFTANIN TAKIMI Galatasaray 16. HAFTANIN PROGRAMI 16 A ra lýk Cu ma: Or dus por-ga la ta sa ray. 17 A ra lýk Cu mar - te si: An ka ra gü cü-ga zi an teps por, Kar de mir Ka ra büks por- Mer sin Ýd man yur du, Es ki þe hirs por-kay se ris por, Bur sas por- Me di cal Park An tal yas por. 18 A ra lýk Pa zar: Ýs tan bul Bü - yük þe hir Be le di yes por-si vass por, Ma ni sas por-genç ler bir li ði, Sam suns por-be þik taþ, Fe ner bah çe-trab zons por. PUAN DURUMU gol da ha bul du ve kar þý laþ ma dan da 3-0 ga lip ay rý la rak, 31 pu an la li der li ði ni sür dür dü. Bu a ra da, Trab zons por'da Zo ko ra, 55. da ki ka da kýr mý zý kart gör dü ve ta ký mý ný 10 ki þi bý - rak tý. Be þik taþ ise, sa ha sýn da ko nuk et ti ði Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por i le 1-1 be ra be re kal dý. Ýlk ya rý sý gol süz biten maçýn 2. ya rý sýn da si yah-be yaz lý lar, 70. da ki ka da Mus ta fa'nýn at tý ðý gol le 1-0 ö ne geç ti. Ko nuk ta kým, 87. da ki ka da Tev fik'in go lüy - le skor da den ge yi sað la dý ve maç 1-1 e þit lik le ta mam lan dý. Lig de Kay se ris por, Kar de mir Ka ra büks por'u 2-0 ye ner - ken, Si vass por i le Ma ni sas por i se 2-2 be ra be re kal dý. Kay se - ri'de ki maç ta ev sa hi bi Kay se ris por, Gök han Ü nal ve Am ra - bat'ýn gol le riy le ra ki bi ni ye ne rek, 3 pu a nýn sa hi bi ol du. Si - vas'ta ki di ðer mü sa ba ka da i se Si vass por'un gol le ri Mi lan Cerny ve Ri car do Ped ri el Su a rez'den, Ma ni sas por'un 2 go lü de I sa ac'den gel di. Ligin baþarýlý ekibi Mer sin Ýd man yur du, sa ha sýn da Sam suns por'u 85. da ki ka da Be to'nun at tý ðý gol le 1-0 ye ner ken, An tal yas por, a ðýr la dý ðý An ka ra gü cü'nü 80. da ki ka da A li Zi to u ni'nin at tý ðý gol le 1-0'lýk so nuç la geç ti. Genç ler bir li ði i se sa ha sýn da Or dus por'u 51. da ki ka da Ya sin, 59. da ki ka da Tum ve da ki ka da Zec'in at tý ðý gol ler le 3-1 yen di. Or dus por'un tek go lü i se 47. da ki ka da Cu li o'dan gel di. Es ki þe hirs por, dep las man da Ga zi an teps por'u 56. da ki ka - da Ser dar'ýn at tý ðý gol le 1-0 yen erek sürpriz yaptý. Li gin 15. haf ta sýn da top lam 20 gol a tý lýr ken, 4 ma çý ev sa hi bi ta kým - lar, 3 ma çý da ko nuk e kip ler ka zan dý. 2 kar þý laþ ma i se be ra - ber lik le so nuç lan dý. Bu a ra da, Trab zons por'un U E FA Þam pi - yon la rý Li gi'nde ki ma çý ne de niy le er te le nen ve 14. haf ta da oy nan ma sý ge re ken Trab zons por-genç ler bir li ði mü sa ba ka sý i se bu gün, Hü se yin Av ni A ker Sta dý'nda ya pý la cak. TA KIM LAR O G B M A Y Av P 1. GA LA TA SA RAY FE NER BAH ÇE BE ÞÝK TAÞ ES KÝ ÞE HÝRS POR MA NÝ SAS POR ÝS TAN BUL BÞ BLD M. ÝD MAN YUR DU KAY SE RÝS POR TRAB ZONS POR SÝ VASS POR GENÇ LER BÝR LÝ ÐÝ MP AN TAL YA BUR SAS POR OR DUS POR GA ZÝ AN TEP KA RA BÜK SAM SUNS POR AN KA RA GÜ CÜ

16 Kýr mý zý ý þýk ta ge çen ya ya la ra ce za MA NÝSA DA Tra fik Tes cil ve De net le me Þu be Mü - dür lü ðü ne bað lý e kip ler ta ra fýn dan ya ya la ra yö ne lik bir kav þak ta ya pý lan de ne tim de, kýr mý zý ý þýk ta ge - çen 76 ya ya ya pa ra ce za sý uy gu lan dý. Þu be Mü dür - lü ðü ne bað lý e kip ler, þeh rin en iþ lek cad de sin de ya - ya la ra yö ne lik kýr mý zý ý þýk uy gu la ma sý yap tý. Mus ta - fa Ke mal Pa þa Cad de si i le Cum hu ri yet Cad de si nin ke siþ ti ði kav þak ta 4 ya ya ge çidin de, 1 sa at uy gu la ma ya pan tra fik e kip le ri, 76 ya ya hak kýn da, kýr mý zý ý þýk - ta geç tik le ri ge rek çe siy le iþ lem yap tý. 76 ya ya i çin top lam 5 bin 16 li ra pa ra ce za sý uy gu lan dý. Ya pý lan uy gu la ma ya ba zý va tan daþ lar o lum lu tep ki ve rir - ken, i ti raz e den ler de ol du. E kip ler, de ne tim le rin a - ra lýk sýz de vam e de ce ði ni bil dir di. Manisa / aa Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y14 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA 40 fý rý nýn 35 i ne ce za! MA NÝSA Be le di ye si Za bý ta Mü dür lü ðü e kip le ri nin, de net le - nen 40 ek mek fý rý nýn dan 35 i ne ce za uy gu la dý ðý bil di ril di. Be - le di ye den ya pý lan a çýk la ma ya gö re, Za bý ta Mü dür lü ðü e kip le - ri ta ra fýn dan ek mek fý rýn la rý na yö ne lik de ne tim ya pýl dý. Kontrol e di len 40 fý rý nýn 35 i ne çe þit li ce za lar uy gu lan dý. Be - le di ye Za bý ta Mü dü rü Ay do ðan Ý ra; de ne tim ler le, hal kýn sað - lýk sýz yi ye cek tü ket me si ni ön le me yi ve es na fýn hak sýz re ka be - ti ni or ta dan kal dýr ma ya a maç la dýk la rý ný söy le di. Ý ra, bu ko - nu da çok has sas dav ran dýk la rý ný bil dir di. Manisa / cihan Misafir balýklar sularýmýzda AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ ÖÐRETÝM ÜYESÝ DOÇ. DR. MEHMET GÖKOÐLU, KIZILDENÝZ KÖKENLÝ BALIK TÜRLERÝNÝN KÜRESEL ISINMANIN ETKÝSÝYLE AKDENÝZ'DE DE GÖRÜLMEYE BAÞLANDIÐINI BAÞLADIÐINI BÝLDÝRDÝ. Ay na ay na söy le ba na... Bir o to mo bi lin ay na sýn da u zun u zun ken di ni iz le yen ke - di ob jek ti fe böy le ta kýl dý.. Kay se ri nin Yah ya lý il çe sin de gü - neþ li ha va da u zun sü re o to mo bi lin cam ke na rýn da bek le - yen ke di, ay na da u zun u zun ken di ni iz le di.. haber7.com AK DE NÝZ Ü ni ver si te si Su Ü rün le ri Fa - kül te si Öð re tim Ü ye si Doç. Dr. Meh - met Gö koð lu, Ký zýl de niz kö ken li a - po gon fas ci a tus ve po ma dasys stri dens gi bi ba lýk tür le ri nin kü re - sel ý sýn ma nýn et ki siy le Ak de niz de de gö rül me ye baþ la dý ðý ný be lir te rek, Ye ni ge len tür ler iþ gal ci tür ler o la rak ad lan dý rý lý - yor. Bun lar di ðer ba lýk la rýn ü ze ri ne de bas ký ku - ru yor lar de di. Prof. Dr. Gö koð lu, son dö nem - de Ký zýl de niz den Ak de niz e ye ni ba lýk tür le ri - nin gel di ði ni tesbit et tik le ri ni i fa de et ti. Son tes - bit le ri ne gö re kar di nal ba lýk la rý di ye ad lan dý - rý lan, de niz le rin renk li ba lýk la rý a po gon fas ci a - tu sun Ak de niz e gel di ði ni an la tan Gö koð lu, po - ma dasys stri dens ad lý ba lý ðýn da böl ge ye göç et - ti ði ni be lir le dik le ri ni söy le di. Ba lýk la rýn Ký zýl de niz den Ak de niz e göç et me - si nin çe þit li sebep le ri ol du ðu - na dik ka ti çe ken Gö - koð lu, baþ lý ca ne de nin i se kü re sel ý sýn ma ol du ðu nu ö ne sür dü. Kü re sel ý sýn ma nýn ar dýn dan Ak de niz i le Ký zýl de niz a ra sýn da ki ba ri ye rin kalk ma ya baþ la dý ðý na de ði nen Meh met Gö koð - lu, Su pa ra met re le ri bir bi ri ne pa ra lel ol ma ya baþ la dý. Bu ne den le Ký zýl de - niz den Ak de niz e sü rek li göç ler o - luþ ma ya baþ la dý. Ye ni ge len tür ler iþ gal ci tür ler o la rak ad lan dý rý lý yor. Bun lar di ðer ba - lýk la rýn ü ze ri - ne de bas ký ku ru yor lar di ye ko nuþ tu. Be sin zin ci rin - de ye ni ge len tür le rin, yer li tür le re hayat þan sý ver me di ði - ni vur gu la yan Gö koð lu, kýl kuy ruk mer can ba lý ðý o la rak ad lan dý rý lan Ký zýl de niz kö ken li ba lý ðýn ge - li þiy le Ak de niz in yer li mer can ba lýk la rý nýn sa yý - sýn da a zal ma ol du ðu nu söy le di. Ba lýk la rýn gö - çün de Nil Neh ri nin de et ki si ne dik ka ti çe ken Doç. Dr. Gö koð lu, Nil Neh ri ü ze ri ne ya pý lan As van Ba ra jý dolayýsýyla su yun a ký þýn da a zal ma mey da na gel di ði ni vur gu la dý. Gö koð lu, Nil es - ki si ka dar Ak de niz e su a kýt mý yor. Bun dan ba - lýk lar da et ki len di de di. Ak de niz e ge len ye ni tür ler ka dar, böl ge de po pü las yo nu a za lan ba lýk - la rýn da ol du ðu nu bil di ren Gö koð lu, a þý rý av cý - lýk, zi raî i lâç kul la ný mý, ký yý la rýn bo zul ma sý, kir - le til me si ve ý þýk lan dý rýl ma sý dolayýsýyla çok sa yý - da ba lý ðýn nes li nin yok ol ma teh li ke siy le kar þý kar þý ya bu lun du ðu na dik kat çek ti. Antalya / aa DENÝZLERÝN KÝMYASI DEÐÝÞÝYOR DE NÝZ LER in san la rýn kar - bon sa lým la rý nýn yak la þýk üç te bi ri ni e mi yor. An cak sý cak lýk lar yük sel dik çe de - niz le rin de kar bon e me bil - me ka pa si te si a za lý yor. De niz le rin kim ya sý de ði þi - yor, a sit o ran la rý gi de rek ar tý yor. De niz can lý la rý; ge - rek bit ki ler, ge rek hay van - lar o lum suz et ki le ni yor. E - ko sis tem de her þey bir bi ri - ne bað lý. Ba lýk tür le ri nin yok ol ma sý sa de ce in san tü ke ti mi a çý sýn dan o lum - suz bir du rum ol mak la kal ma yýp, do ða da ki den - ge le ri de ðiþ ti ri yor. Gre en - pe a ce Ak de niz, bir kez da - ha ha týr la tý yor; Yav ru ba - lýk av la ma yýn, sat ma yýn, tü ket me yin. Hat ta sa týl dý - ðý ný gör dü ðü nüz yer de ýs - rar la 174 ü a ra ma ya de vam e din. Çok gü zel çi ne ko pum var ab la cüm le si ni de, yav - ru ba lý ðý da ye me yin. Fkret Karakaþ, üzeri açýk olan traktörüne kýþýn da binmek için naylon kullanarak kabin yaptý. Ka bi ni ni ken di yap tý TRAK TÖ RÜ NÜ ký þýn da kul lan mak is - te yen va tan daþ ka bi ni ni ken di yap tý. Si - vas ýn Ko yul hi sar il çe si ne yak la þýk 30 ki - lo met re u zak lýk ta ki Boz kuþ Kö yün de ya þa yan 45 ya þýn da ki Fik ret Ka ra kaþ, ü - ze ri a çýk o lan trak tö rü ne kýþ ay la rýn da da bin di ði ni be lirt ti. Al dý ðý ka lýn nay lon i le trak tö rü nü kap la yan, çý ta kul la na rak sü rü cü ma hal li ne çer çe ve de ya pan Ka - ra kaþ, So ðuk tan ko run mak i çin mec bu - ren ken di me gö re nay lon dan ka bin yap - tým. Böy le ce so ðuk tan ko ru nu yo rum. Kýþ ay la rýn da a çýk trak tör le, ka bin li trak tör a ra sýn da ki far ký gö rün ce, ka - bin sa týn al mak ye ri ne a ra cý mý nay lon la ken dim ka pat tým de di. Sivas / aa

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR En önemli vazife: Ýman eðitimi BÝR ÝMAN EÐÝTÝMÝ SEFERBERLÝÐÝ BAÞLATMAK EN ÖNEMLÝ VE ÖNCELÝKLÝ GÖREV OLMA ÖZELLÝÐÝNÝ KORUYOR. ÝMAN HÝZMETÝNE ÝHTÝYAÇ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B L Y N Z... YGR Ç TN H BR V RiR VDOR CUHURBÞNI RFL CORR DLGDO: yasofya dan etkilendim, kýzýmýn ismini Sofya koydum nha be ri say fa 8 de YIL: 43 S YI: 15.112 S Y NIN BH TI NIN F T HI, Þ V RT V ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.082 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝÞÝYE ÖZEL YASA, DARBE HESAPLAÞMASINA DA ZARAR VERÝR

Detaylı

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ

Kan dökmekle ZAFER OLMAZ RAMAZAN SAYFALARIMIZ BUGÜN 14 ve 15 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bugün gazetenizle birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.237 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK. n HABERÝ SAYFA 9 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR CAMÝLER ÇOCUKLARLA ÞENLENECEK n HABERÝ SAFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR FATÝH PROJESÝNÝN MALÝETÝ 8 MÝLAR n HABERÝ SAFA 3 TE IL: 43 SA I: 15.200 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI

CENAZE NAMAZI KANA BULANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý SÝMAV DA 840 KONUTA OTURULAMAZ RAPORU VERÝLDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA SAÝD NURSÎ NÝN DUÂLARI ÝNSANLIK ÝÇÝN HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.814 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr FOTOÐRAF: AA. Mursi ye Ýran ziyareti tepkisi AMERÝKAN PEDÝATRÝ CEMÝETÝ: SÜNNETÝN BÝR ÇOK FADASI VAR HABERÝ SA FA 7 DE 4.21 MÝLON KÝLOMETRE KAREE DÜÞTÜ BUZULLARDA REKOR ERÝME BAÞLADI HABERÝ SA FA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR RÝSALE-Ý NUR MÜTERCÝMLERÝ

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE

SURÝYE BÖLÜNMENÝN EÞÝÐÝNDE GÜNEY AFRÝKALI HAFIZ SADÝEN: GENÇLERÝN KUR AN I SEVMESÝ ÇOK ÖNEMLÝ nhaberý SAYFA 4 TE KANADA DA ÝFTARLA TANIÞTI TORONTO DA ÝLK DEFA RAMAZAN ÇADIRI KURULDU nhaberý SAYFA 7 DE TANIÞMA VE DÝYALOĞA VESÝLE

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN

ARÞÝVLER AÇILSIN GERÇEKLER ORTAYA ÇIKSIN SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.677 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli

BEDELLÝ MEMNUN ETMEDÝ Askerlikte sistem deðiþmeli EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI PAZARTESÝ YENÝ ASYA'DA AB DÜ LA ZÝZ TAN TÝK (E ÐÝ TÝM CÝ -YA ZAR): Te le viz yo nun a i le yio lum suz et ki le di ðigöz lem le ne bil mek te dir. Ö zel lik le son dö nem ler

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 HAZÝRAN 2012 CUMA 75 Kr ULUDERE MECLÝSTE nsanýn rahatý tembellikte deðil, meþakkatte nkâzim GÜLEÇYÜZ Ü YZI DZS SYF 11 DE En faziletli ibadet Kur ân okumaktýr. (Hadis-i Þerif) LK KUPO 8 HZR CUM GÜÜ GER ÇEK TE H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.188

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Ýþte aramýzdaki fark

Ýþte aramýzdaki fark KURBANLIKLAR ELDE KALDI FÝYATLAR YARIYA DÜÞTÜ HABERÝ SAYFA 6 DA BAYRAM YAPAYIM DERKEN SAÐLIÐINIZDAN OLMAYIN KURBAN ETÝNÝ SAÐLIKLI TÜKETMENÝN 12 YOLU HABERÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL:

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı